Integrimi Ekonomik Nderkombetar

© The McGraw Hill Companies, Inc., 2000

Çdo te thote Integrim Ekonomik Nderkombetar?

Marrveshje midis vendeve ne nje nje zone te caktuar gjeografike per te ulur dhe me tej hequr pengesat tarifore dhe jo tarifore per levizjen e lire te te mirave, sherbimeve dhe faktoreve te prodhimit midis njeri tjetrit, si dhe per te harmonizuar politikat ekonomike, financiare e monetare, shoqeruar mje perdorimin e nje monedhe te vetme
© The McGraw Hill Companies, Inc., 2000

8-6

c

Free Trade one of the greatest blessing a government can offer on a people is in almost every country unpopular .

Inc. YES to Technology © The McGraw Hill Companies.. I say MAY BE to Free Trade. 2000 .

Inc. Nafta Tregu Bashkimi I Zonë e Bashkimi përbashkët Ekonomik tregtise doganor së lirë Bashkimi Politik Figura 1.Nivelet e Integrimit Ekonomik Efta.1 © The McGraw Hill Companies.. 2000 BE 1992 .

Zonat e Lira dhe Zona e Tregtise se Lire .

MTL .

Zona e Tregtise se Lire .

Inc.Zonat e Lira Tregtare Zonat e Lira ne Turqi Parqet Industriale © The McGraw Hill Companies. 2000 ..

Efektet Ekonomike te Integrimit Nderkombetar .

Stimulon rritjen ekonomike te vendeve .

Vendet specializohen per prodhimin e atyre te mirave dhe sherbimeve qe i prodhojne ne menyre me efektive. .

Perfitime shtese nga tregtia e lire si rezultat i marreveshjeve nderkombetare te GATT dhe OBT.. © The McGraw Hill Companies. 2000 8-2 . Inc.

Perfitimet Politike nga Integrimi Ekonomik Nderkombetar .

.Ndervartesia ekonomike nxit kooperimin politik dhe ul mundesine e konfrontimeve violente dhe te forces.

© The McGraw Hill Companies. Inc..Kur jane bashke vendet kane aftesi ekonomike per te zgjeruar ne menyre konkurruese tregtine me vendet apo bloqet e tjera tregtare. 2000 8-3 .

Pengesat e Integrimit Ekonomik Nderkombetar .

Mund te demtohen vende te veçanta ose grup vendesh. .

Mundesi per humbjen ose kufizimin e sovranitetit kombetar dhe te kontrollit per çeshtjet vendase. .

Diskutimi: Integrimi eshte ³trade creation´? Integrimi eshte ³trade diversion´? © The McGraw Hill Companies. 2000 8-4 .. Inc.

Trade creation ± Trade diversion .

Konkurrenca .

Produktiviteti ± emigrimi i trurit .

Ekonomia e shkalles .

Cmimet e importit .

Sovraniteti kombetar © The McGraw Hill Companies. Inc. 2000 ..

.8$ Bashkimi Doganor AB efektet brenda dhe jashte Bllokut te integruar Tarifa 15 % © The McGraw Hill Companies. 2000 . Inc.9 $ C 0.Trade creation ± trade diversion Vendet Kosto A 1$ B 0.

Inc. 2000 8-5 ..Harta Politike e Botes © The McGraw Hill Companies.

Inc.Rritja e Marreveshjeve Integruese Nderkomnbetare 200 Marreves je te r ese 100 0 86-91 92-96 47 -97 Sot © The McGraw Hill Companies. 2000 8-7 ..

Integrimi Ekonomik Evropian .

Traktati i Romes .

Zgjerimi BE .

Kushtetuta e BE .

.Optimizem ± pesimizem © The McGraw Hill Companies. Inc. 2000 .

Inc. 2000 .Simetrike) Integrimi rajonal Stabilizimi ± Asocimi.Be dhe Shqiperia Instrumentet: Marreveshjet e Tregtise se Lire (Asimetrike --. Marveshja Interim Homogjenizimi politik ekonomik social © The McGraw Hill Companies..

Etapat per tu pranuar ne BE .

Marreveshje Partneriteti .

Marreveshje Stabilizim asociimi .

Statusi i Kandidatit .

Negociatat e pranimit .

Traktati i pranimit .

2000 .Aprovimi dhe ratifikimi nga vendet anetare © The McGraw Hill Companies. Inc..

© The McGraw Hill Companies.. Inc. 2000 8-8 .

Zgjerimi i BE deri ne vitin 2005 1951 1973 1980 1995 2004 © The McGraw Hill Companies.. 2000 . Inc.

1 8-9 . Inc.© The McGraw Hill Companies.. 2000 Harta 8.

Europe / European Union European Union Europe © The McGraw Hill Companies. 2000 .. Inc.

GDP e Komunitetit Evropian 4 2 0 -2 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 %rr tjes © The McGraw Hill Companies. 2000 8-10 . Inc..

2.8% *Countries likely to be part of common currency: Austria. etherlands. 2000 8-11 . Inc.6% 2. Luxembourg.4% . Italy. 1998) Evrope* Popullsia mil % rritjes G P % rritjes se tregtise ritje e G P Buxheti ( % ndaj G P) SHBA 267. Ireland.Komuniteti European dhe SHBA (Prill. Belgium.4% 18. Germany.7 19. Portugal and Spain.6% 3. © The McGraw Hill Companies. Finland. France..8% 0 300 19.6% 16.

. 2000 Eks rte ne Importe ne 8-12 . Inc.Partneret tregtare evropiane me te medhenj te SHBA-se $ miliarde 3.5 2 1.5 3 2.5 0 Germany France Zvicra © The McGraw Hill Companies.5 1 0.

2000 8-13 .. Inc.BE dhe SHBA Ritmet etore te rrit es se GDP-se % 15 10 5 0 -5 1992 1993 1994 1995 1996 1997 BE BE SHBA © The McGraw Hill Companies.

2000 8-14 . Inc.BE dhe SHBA Papunesia % 15 10 5 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 SHBA SHBA BE © The McGraw Hill Companies..

Inc.BE dhe SHBA Inflacioni % 5 4 3 2 1 0 1992 1994 1996 1998 BE SHB A BE © The McGraw Hill Companies. 2000 8-15 ..

implementon. © The McGraw Hill Companies. vendos veton per buxhetin dhe legjislacionin per tregun unik. emeron komisioneret. Komisioni Evropian 20 Komisionere Emeruar nga antaret per afat 4 vjet Propozon. Propozon amendmente per ligjet.Qeverisja e BE Keshilli Evropian Kryetari i Shtetit dhe Presidenti i Komisionit Zgjidh çeshjte politike Orienton politikat. Nuk miraton ligje te BE. Inc.. Gjykata e drejtesise Shqyrton 1 gjykates per çdo vend Apelimet e Ligjeve te BE. monitoron legjislacionin Keshilli i Ministrave Parlamenti Evropian 630 antare te zgjedhur direkt 1 Perfaqesues nga çdo vend Autoriteti i fundit kontrollues. 2000 8-16 .

Kushtetuta e BE .

Traktati i Romes per Kushtetuten Europiane u firmos ne 29/10/04. .

. Per Kushtetuten e perbashket Europiane kane votuar ³po´ 13 shtete. ³jo´ Franca dhe Hollanda.

Pas nje periudhe reflektimi qeverite e 25 vendeve do te fillojne procesin e ratifikimit ne 31/10/06. .

Inc. Deri atehere duhet qe 4/5 e vendeve anetare te votojne ³po´ .. ne rast te kundert ceshtja do i kaloje per shqyrtim Keshillit Europian. © The McGraw Hill Companies. 2000 .

2 8-17 . Inc..© The McGraw Hill Companies. 2000 Harta 8.

NAFTA .

Themeluar ne Janar 1994 .

Per nje periudhe 15 vjeçare: Ulur tarifat (99% e te mirave te tregtuara) Ulur barierat jotarifore Rritur mundesite e investimeve .

Mbrojtja e pronave intelektuale. .

Aplikimi i standardeve kombetare te mjedisit. .

Traktate te vecanta per mjasft industri © The McGraw Hill Companies.. 2000 8-18 . Inc.

85 0.NAFTA and Mexico aquiladora Milionë punonjës 1 0..4 1990 1992 1994 1996 1998 © The McGraw Hill Companies.55 0. 2000 8-19 . Inc.7 0.

Punësimi në Ndërmarrjet ³Foreign-Operated´ në Meksikë 800 750 700 650 600 550 500 450 400 93 94 95 96 97 Mijë © The McGraw Hill Companies.. Inc. 2000 8-20 .

Inc. 2000 8-21 .Punonjes Kanadezë që kanë lëvizur në jug në sajë të NAFTA-s Mijë 30 25 20 15 10 5 0 1993 1994 1995 1996 © The McGraw Hill Companies..

PACTI Andean © The McGraw Hill Companies. 2000 Map 8. Inc..2 8-22 .

ANCOM: Andean Pact .

Colombia. Ecuador.Bolivia. Venezuela . Peru.

. 1969. Një nga organizatat më të vjetra integruese që jeton ende.Marrëveshja e Kartaggjenës.

Popullsia: 97 milionë (14% of hemisphere) .

6 miliardë .GNP: $122.

Kaluar nga ZTL (FTA) në Bashkim Doganor në vitin 1992 © The McGraw Hill Companies. 2000 8-23 .. Inc.

Inc..Tregtia e SHBA-së me Komunitetin Andean $ Billions 25 20 15 10 5 0 1995 1996 1997 I orte Eks ote © The McGraw Hill Companies. 2000 8-24 .

Mercosur © The McGraw Hill Companies. Inc..2 8-25 . 2000 Map 8.

Marrëveshja Mercosur .

Uruguaj . Brazili.1988: Argentina. 1990: Paraguaj.

1995: U muarën vesh të kalojnë në bashkimin e plotë doganor. .

Popullsia: 209 milion (27% e hemisferës) .

GNP: $656.6 miliardë (8% e hemisferës) .

Inc. © The McGraw Hill Companies..U dyfishua tregtia brenda tre vjetëve të parë. 2000 8-26 .

Tregtia e SHBA-së me Mercosur Miliardë $ 30 25 20 15 10 5 0 1995 1996 1997 I orte ks orte © The McGraw Hill Companies. 2000 8-27 . Inc..

Shoqata të tjera të hemisferës .

.Tregu i Përbashkët i Amerikës Qëndrore.

CARICOM .

Free Trade Area of the Americas © The McGraw Hill Companies. 2000 8-28 . Inc..

. 2000 8-29 .ASEAN © The McGraw Hill Companies. Inc.

Shoqata e Vendeve të Azisë Juglindore .

Krijuar në vitin 1967 .

400 milionë banorë .

politik dhe social.Kooperim economic. .

Brunei. Singapore. 2000 8-30 . Indonesia.. the Philippines. Thailand and Vietnam. Inc. Malaysia. © The McGraw Hill Companies.

Inc.ASEAN 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Rrit a e D Eksportet US © The McGraw Hill Companies.. 2000 8-31 .

Fluksi neto i kapitalit privat në Indonezi. 2000 8-32 .. Inc. Malajzi. Koreae Jugut dhe Tailanda 100 80 60 40 20 0 -20 1991 92 93 94 95 96 97 98 Thru April 30. Miliar ë © The McGraw Hill Companies. Filippine.

Fluksi tregtar i Azisë F Japan Destinacioni i Eksportit South Korea Burimi i Importe e Pjesa tjetër e botës 0 % 5 10 15 20 25 © The McGraw Hill Companies. 2000 8-33 . Inc..

. Inc.3 8-34 . 2000 Map 8.© The McGraw Hill Companies.

Kooperimi Ekonomik i Azi-Paqësorit .

.Themeluar në vitin1989 për të µpromovuar tregtinë e hapur dhe kooperimin praktik ekonomik¶. µPromovimi i sensit te komunitetit¶.

18 antarë .

GDP: $13 trilionë (1995) .

50% të të gjithë të ardhurave botërore .

2000 8-35 . Inc.40% të tregtisë botërore © The McGraw Hill Companies..

Marrveshja e Tregtise se Lire Amerikane Zone e Tregtise se Lire te Dy Kontinenteve Amerikane??? Bush ± Chavez © The McGraw Hill Companies. 2000 . Inc..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful