กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.

ประจําป 2550

สารบัญ
คํานํา
1. มอง กบข. ในภาพรวม................................................................................................................................................6
1.1 โครงสรางองคกร..............................................................................................................................................7
1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน และเปาหมายของการดําเนินงาน...........................................................................................9
1.3 แนวทางการกํากับดูแลที่ดี (Corporate Governance)........................................................................................9
1.4 แนวทางการออกเสียงประชุมผูถือหุน (Proxy Voting Guidelines).....................................................................10
1.5 การประเมินการกํากับดูแลที่ดีในฐานะผูถือหุน..................................................................................................11
1.6 แนวทางการดําเนินธุรกิจที่มคี วามรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility Guidelines)…............11
1.7 การลงทุนที่มีความรับผิดชอบ..........................................................................................................................13
1.8 หลักปฏิบัติการลงทุนที่มีความรับผิดชอบ (Principles for Responsible Investment)..........................................13
1.9 ถอยแถลงนโยบายดานสมาชิก (Member Policy Statement)............................................................................13
1.10 ถอยแถลงนโยบายการลงทุน (Investment Policy Statement)..........................................................................14
1.11 ความหมายของเงินประเภทตางๆ....................................................................................................................15
1.12 การเปนสมาชิก..............................................................................................................................................18
1.13 การกระจายผลประโยชนใหกับสมาชิกเปนรายวัน (Daily Unitization)................................................................20
1.14 ใบรับรองหรือใบแจงยอดเงินสมาชิก กบข. .......................................................................................................23
1.15 บัตรสมาชิก กบข. ..........................................................................................................................................26
1.16 สิทธิประโยชนและเงินตางๆที่สมาชิกจะไดรับเมื่อพนสมาชิกภาพ.......................................................................26
1.17 ความหมายของเหตุแหงการพนสมาชิกภาพ.....................................................................................................28
1.18 วิธีการอานงบการเงิน กบข. ............................................................................................................................29
1.18.1 วิธีการอานงบดุล.............................................................................................................................30
1.18.2 วิธีการอานงบรายไดคาใชจาย..........................................................................................................34
1.18.3 วิธีการอานงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ.............................................................................37
1.18.4 วิธีการอานงบกระแสเงินสด..............................................................................................................38
1.18.5 อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ..........................................................................................................39
1.18.6 รายงานของผูสอบบัญชี...................................................................................................................39
1.19 การประชุมใหญผูแทนสมาชิก กบข. ................................................................................................................41
1.20 ทางเลือกในการออมและการลงทุนสําหรับสมาชิก.............................................................................................42
1.20.1 โครงการการออมเพิ่มสําหรับสมาชิก (Voluntary Contribution Plan) .................................................42
1.20.2 โครงการทยอยรับเงินคืน..................................................................................................................43
1.20.3 โครงการแผนทางเลือกนโยบายในการลงทุนสําหรับสมาชิก.................................................................44
2. งานของกองการเงิน หรือ ผูที่ไดรับมอบหมายเรื่องงานเงินเดือน....................................................................................49
-1-

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. ประจําป 2550

2.1

2.2
2.3

2.4
2.5
2.6
2.7

2.8

การจัดทําขอมูลการนําสงเงินเขากองทุน...........................................................................................................50
2.1.1 การจัดทําทะเบียนสมาชิกกองทุน......................................................................................................51
2.1.2 การจัดทําขอมูลการนําสงเงินของสมาชิก............................................................................................63
2.1.3 การจัดเตรียมตั้งเบิกเงินเดือน ตั้งเบิกเงินสมทบ เงินชดเชย และ การนําสงเงินเขา กบข. ........................64
การตรวจสอบขอมูลการนําสงเงินเขากองทุนเปนรายเดือน.................................................................................64
การดําเนินการในกรณีที่นําสงเงินไมถูกตอง......................................................................................................64
2.3.1 หนวยงานนําสงเงินเกินกวาขอมูลที่นําสง กบข. ..................................................................................64
2.3.2 หนวยงานจัดทําขอมูลสมาชิกไมถูกตอง.............................................................................................65
วิธีปฏิบัติกรณีสมาชิกแบบไมสะสม เปลี่ยนเปนแบบสะสม................................................................................65
งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสารของกองทุน.................................................................................66
การแจกจายและเผยแพรความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ “แจงยอดเงินสมาชิก กบข.”..............................................67
งานเกี่ยวกับบัตรสมาชิก.................................................................................................................................70
2.7.1 การแจงขอมูลสมาชิกใหมและการนําสง “แบบคํารองขอมีบัตรสมาชิก” ใหแก กบข. ..............................70
2.7.2 การนําสงบัตรสมาชิก........................................................................................................................70
การสงมอบงาน เมื่อมีการโยกยายหรือเปลี่ยนแปลงเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. .................................................72

3. งานของกองการเจาหนาที่ หรือ ผูที่ไดรับมอบหมายงานประวัติขาราชการ.....................................................................77
3.1 หนาที่และความรับผิดชอบของเจาหนาที่กองการเจาหนาที่................................................................................78
3.2 การขอรับเงินคืนเมื่อสมาชิกพนสมาชิกภาพ......................................................................................................84
ƒ ขอควรรู : กรณีของสมาชิกที่ลาออกแลวกลับเขารับราชการใหม................................................................103
4. งานซึ่งสวนราชการอาจมอบหมายให “เจาหนาที่การเงิน” หรือ “เจาหนาที่กองการเจาหนาที่” เปนผูปฏิบัติ..................106
4.1 ขอปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ในกรณีที่มีสมาชิกใหม...........................................................................................107
4.2 ขอปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ในกรณีสมาชิกมีการโอนยายสังกัด.........................................................................109
4.3 ขอปฏิบัติสาํ หรับเจาหนาที่ในกรณีสมาชิกมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนบุคคลตาง ๆ ........................................109
5. สวัสดิการสําหรับสมาชิก กบข. ...............................................................................................................................111
6. แหลงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ กบข. และการติดตอ กบข. ...........................................................................................116
7. การลงทุนของ กบข. ..............................................................................................................................................124
7.1 นโยบายและหลักการลงทุน..........................................................................................................................125
7.2 เปาหมายการลงทุน......................................................................................................................................127
7.3 การวัดผลการดําเนินงานในการลงทุน............................................................................................................127
7.4 โครงสรางการตัดสินใจในการลงทุน...............................................................................................................128
7.5 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได..........................................................................................................................129
-2-

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. ประจําป 2550

7.6
7.7

กลยุทธดานการลงทุน...................................................................................................................................129
การจัดสรรเงินลงทุน.....................................................................................................................................130
7.7.1 การลงทุนในตราสารแหงหนี้............................................................................................................130
7.7.2 การลงทุนในตราสารแหงทุน............................................................................................................130
7.7.3 การลงทุนในอสังหาริมทรัพย...........................................................................................................131
7.7.4 การลงทุนทางเลือก.........................................................................................................................132
7.7.5 การลงทุนในตางประเทศ.................................................................................................................133

8 . แนะนําเว็บไซตของ กบข. และเว็บไซตอื่นๆ ที่นาสนใจ..............................................................................................134
9. คําถามและคําตอบที่นาสนใจเกี่ยวกับ กบข. ............................................................................................................138
ƒ หมวดบริหารกองทุน/ลงทุน........................................................................................................................139
ƒ หมวดเหตุและสิทธิการเปนสมาชิก กบข. ...................................................................................................140
ƒ หมวดสวัสดิการสมาชิก.............................................................................................................................146
ƒ หมวดทะเบียนสมาชิกและใบแจงยอด........................................................................................................148
ƒ หมวดการขอรับเงินจากกองทุน..................................................................................................................150
ƒ หมวดอื่นๆ ...............................................................................................................................................152
เอกสารแนบ 1

ประกาศคณะกรรมการ กบข. เรื่อง การจัดสรรผลประโยชนสุทธิเขาบัญชีเงินกองทุนและหลักเกณฑ
วิธีการคิดมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนสวนสมาชิกเปนจํานวนหนวยและมูลคาตอหนวย
(Unitization)................................................................................................................................155

เอกสารแนบ 2

กฎกระทรวง (พ.ศ. 2540) : เกี่ยวกับสิทธิในเงินประเดิม ...................................................................157

เอกสารแนบ 3

กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540) : อัตราเงินสะสม เงินชดเชย........................................................159

เอกสารแนบ 4

กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) : การคํานวณบํานาญของผูกลับเขารับราชการ.............................160

เอกสารแนบ 5

กฎกระทรวง พ.ศ. 2546: กําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดการเงินของกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ………………………………………………………………………………………..161

เอกสารแนบ 6

กฎกระทรวง พ.ศ.2547: กําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดการเงินของกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ(ฉบับที่ 2)...........................................................................................................165

เอกสารแนบ 7

กฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2548 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการพ.ศ. 2539..........................................................................................................166
-3-

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. ประจําป 2550

เอกสารแนบ 8

ประกาศคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสงเงิน
เขากองทุนตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2549......................................................................................................................................167

เอกสารแนบ 9

ประกาศคณะกรรมการ กบข. เรื่อง การรับเงินประเดิม เงินชดเชยและผลประโยชนตอบแทนของ
เงินดังกลาวของสมาชิกซึ่งออกจากราชการโดยกรณียังไมสิ้นสุด........................................................ 169

เอกสารแนบ 10 แบบ กบข. จพ 001/2549 “แบบแจงสมาชิกพนสมาชิกภาพ”............................................................. 170
เอกสารแนบ 11 แบบ กบข. รง 008/1/2549 “แบบขอรับเงินจากกองทุน กบข. (กรณีสมาชิกเปนผูขอรับเงิน)”.................172
เอกสารแนบ 12

แบบ กบข. รง 008/2/2549 “แบบขอรับเงินจากกองทุน กบข. (กรณีสมาชิกถึงแกความตาย)”..............174

เอกสารแนบ 13

แบบ กบข. 001/2 “ใบแจงขอมูลสมาชิก กบข.”................................................................................176

เอกสารแนบ 14

แบบ กบข. 005/2 “ใบขอแกไขขอมูลสมาชิก กบข.”..........................................................................177

เอกสารแนบ 15

แบบ “ใบคํารองขอมีบัตรประจําตัวสมาชิก กบข.” ............................................................................178

เอกสารแนบ 16

แบบ กบข. 018/1 “แบบคําขอถอนเงินคืนจาก กบข.” (ใชสําหรับหนวยงานเทานั้น).............................179

เอกสารแนบ 17 ประกาศกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการที่ 2/2550 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
สําหรับสมาชิกที่ประสงคจะสงเงินสะสมเขากองทุน...........................................................................180
เอกสารแนบ 18 ประกาศกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการที่ 14/2550 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
สําหรับสมาชิกที่ประสงคจะสงเงินสะสมเขากองทุน (ฉบับที่ 2).......................................................... 181
เอกสารแนบ 19 แบบแจงความประสงคสงเงินสะสมเขากองทุน.................................................................................182
เอกสารแนบ 20 แบบแจงความประสงคสงเงินสะสมเขากองทุนยอนหลัง....................................................................183
เอกสารแนบ 21 หนังสือที่ มท 0303/ว 5896 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2550 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการ
สอบปากคําทายาทผูเสียชีวิต (ป.ค.14) สําหรับทายาทสมาชิก กบข. …..............................................184

-4-

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. ประจําป 2550

คํานํา
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) ไดจัดโครงการอบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. อยางตอเนื่อง โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความรูและความชํานาญในการปฏิบัติงานใหแกเจาหนาที่กองการเงินและเจาหนาที่กองการเจาหนาที่
ซึ่งเปนผูปฏิบัติงาน กบข. สังกัดสวนราชการทั่วประเทศ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ รวมถึง
สามารถตอบขอสอบถามเบื้องตนและถายทอดขอมูลขาวสารปจจุบันของกองทุนใหแกสมาชิกในสังกัดไดทราบในฐานะที่เปน
สื่อกลางระหวางสมาชิกและกองทุน
โดยเมื่อป 2549 ที่ผานมา กบข. ไดจัดอบรมดวยวิธีการถายทอดสดสัญญาณภาพและเสียงผานดาวเทียมไปยัง
ศูนยอบรมปลายทางทั่วประเทศ เพื่อตอบสนองความตองการของผูเขาอบรมที่ประสงคใหวิทยากร กบข. เปนผูดําเนินการ
อบรม และจากผลสํารวจความพึงพอใจหลังการอบรมพบวารอยละ 83.50 ของผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจในเนื้อหาการ
อบรม ตลอดจนสาระตางๆ ที่เกี่ยวกับ กบข. เพิ่มมากขึ้นกวากอนที่จะเขามารับการอบรม และรอยละ 98.12 ของผูเขาอบรม
ยอมรับวาไดรับความพึงพอใจจากการเขาอบรมในครั้งนี้
สําหรับการอบรมในป 2550 นี้ หากเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. มีขอสอบถามหรือขอเสนอแนะประการใดเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน สามารถติดตอ กบข. ไดตามชองทางการติดตอที่ระบุในคูมือเลมนี้ รวมถึงสามารถทบทวนเนื้อหาการอบรม
ไดจาก GPF e-Learning ผานเว็บไซต www.gpfelearning.com และหากมีการเปลี่ยนแปลงเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.
ในสังกัด โปรดมอบคูมือและเอกสารประกอบการปฏิบัติงานอื่นๆ ใหเจาหนาที่รายใหม เพื่อใหการปฏิบัติงาน กบข. เปนไป
อยางราบรื่น

ฝายฝกอบรม สายสมาชิก
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สิงหาคม 2550

-5-

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. ประจําป 2550

บทที่ 1
มอง กบข. ในภาพรวม

-6-

มอง กบข.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.1 โครงสรางขององคกร ตามมติคณะกรรมการ กบข. ประจําป 2550 1. ในภาพรวม 1.ครั้งที่ 9/2548 วันที่ 16 กันยายน 2548 -7- .

เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย . 2539 โดยมีคณะกรรมการ กบข.ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ กรรมการ . เลือกหัวขอ “คณะกรรมการ” -8- . www.) เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ศ.ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กรรมการ . กองทุนบําเหน็จบํานาญ ขาราชการ พ.เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.ดานกฎหมาย .gpf.or.บ. ประกอบดวย กรรมการโดยตําแหนง กรรมการผูแทน สมาชิก และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้ ƒ กรรมการโดยตําแหนง (ในฐานะตัวแทนฝายนายจาง) ประกอบดวย .ภาคเอกชน หมายเหตุ : ดูรายชื่อและประวัติของคณะกรรมการ กบข.ร.เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรรมการ .ดานการเงินการคลัง .ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ . ไดจากหนา 19) ƒ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ เสนอคัดเลือกและแตงตั้งโดยกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการผูแทนสมาชิก ประกอบดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิ . ทําหนาที่กําหนดนโยบาย และออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และคําสั่งในการบริหารกิจการของกองทุน ทั้งยังมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการจัดการกองทุน ตลอดจนกําหนด นโยบายการลงทุนตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวงตางๆ โดย พ.ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย กรรมการ กรรมการ .เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ กรรมการ .th เมนูขอมูลทั่วไป หัวขอรูจัก กบข. กําหนดใหคณะกรรมการ กบข.ร.บ.อธิบดีกรมบัญชีกลาง กรรมการ . กบข. ไดจากเว็บไซต กบข. ประจําป 2550 กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข. * กรรมการและเลขานุการ * สรรหาและแตงตั้งโดยกรรมการโดยตําแหนง กรรมการผูแทนสมาชิก และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ƒ กรรมการผูแทนสมาชิก (ในฐานะตัวแทนฝายลูกจาง) ซึ่งเปนตัวแทนจากขาราชการสมาชิกแตละประเภทๆ ละ 1 ราย ปจจุบันมี 12 ประเภท (ดูรายละเอียดประเภทขาราชการสมาชิก กบข.เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน .กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.

เปนสถาบันบริหารเงินออมชั้นนําในระดับสากล” เปาหมายของการดําเนินงาน (Core Purpose): “บริหารเงินออมของสมาชิกใหงอกเงย เพื่อชีวิตที่ดีกวา” คุณคาของการทํางาน (Mission and Core Value) : (1.ร.1 หลักการและเหตุผลในการจัดทําแนวทางกํากับดูแลที่ดี เปนแนวทางในการบริหารองคกรเพื่อควบคุมการดําเนินการในดานตางๆ ซึ่งจะกําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบของบุคคลตางๆ รวมทั้งกําหนดความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานตามหนาที่นั้น ตลอดจนกําหนด “วิธีการกํากับและควบคุมการดําเนินงาน” เพื่อใหการดําเนินงานมีความโปรงใสและ ประสิทธิภาพสูงสุด -9- .2 ปรัชญา วิสยั ทัศน และเปาหมายของการดําเนินงาน พ. กบข.) มุงมั่นใหบริการที่ดี (3.) ทันสมัย (5. เล็งเห็นถึงความสําคัญของการเปนองคกรที่มีความรับผิดชอบและมีจริยธรรมในการ ปฏิบัติงาน จึงกําหนด “แนวทางการกํากับดูแลที่ดี (Corporate Governance)” เพื่อใชเปนหลักยึดถือปฏิบัติใน การดําเนินงานในเกิดประโยชนสูงสุดกับสมาชิก และสงเสริมการเปนองคกรที่ดีของสวนรวม 1. ไดกําหนดวัตถุประสงคของการจัดตั้งกองทุนไว 3 ประการ ดังตอไปนี้ ƒ เพื่อเปนหลักประกันการจายบําเหน็จบํานาญและใหประโยชนตอบแทนการรับราชการแกขาราชการ เมื่อออกจากราชการ ƒ เพื่อสงเสริมการออมทรัพยของสมาชิก ƒ เพื่อจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่นใหแกสมาชิก เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค กบข. จึงไดมีการ “กําหนดวิสัยทัศน” “เปาหมายของการดําเนินงาน” และ “คุณคาของ การทํางาน” ดังนี้ วิสัยทัศน (Vision) : “กบข.3 แนวทางการกํากับดูแลที่ดี (Corporate Governance) คณะกรรมการ กบข.3.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.) ซื่อสัตย เที่ยงธรรม สามัคคี (4. ประจําป 2550 1.) ปฏิบัติหนาที่เต็มศักยภาพ (2.บ.) เสริมสรางมาตรฐานใหประเทศ 1.

ไดจัดทํา “แนวทางการออกเสียงประชุมผูถือหุน (Proxy Voting Guideline)” เพื่อเปนแนวทางในการใชสิทธิการประชุมผูถือหุนที่ดีและถูกตอง อีกทั้งชวยสงเสริมใหเกิด การกํากับดูแลกิจการที่ดีขึ้นในตลาดเงินและตลาดทุน และชวยสงเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของ ประเทศใหยั่งยืน 1. รวมทั้งทําใหองคกรเปนที่ยอมรับในระดับสากล 2.2 ประโยชนของการกํากับดูแลที่ดี การที่ กบข.) ทําใหตลาดเงินและตลาดทุนของประเทศมีการพัฒนาและสงเสริมการลงทุนในกิจการที่มีการกํากับ ดูแลที่ดี 4.3.) สรางความโปรงใสและมีมาตรฐานการปฏิบัติที่เปนสากล ซึ่งชวยเพิ่มความนาเชื่อถือและความ มั่นใจแกสมาชิก กบข.1 วัตถุประสงค เพื่อเสริมสรางใหบริษัทจดทะเบียนมีความชัดเจนและโปรงใสตอการเปดเผยขอมูลของบริษัท ตลอดจนใหผูถือหุนหรือนักลงทุนใชเปนแนวทางในการพิจารณาลงมติหรือออกเสียงสําหรับการประชุมผู ถือหุนของบริษัทจดทะเบียนเพื่อใหเปนไปตามหลัก “การกํากับดูแลที่ดี (Corporate Governance)” .10 - .) กระตุนใหนักลงทุนประเภทสถาบันและบุคคลทั่วไปหันมาใหความสําคัญเรื่องการกํากับดูแลที่ดี และตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการผลักดันใหเกิดการกํากับดูแลที่ดีขึ้นในตลาดเงินและตลาด ทุนของประเทศ 5.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.) ชวยใหเปนแนวทางการตรวจสอบ การนําเสนอขอมูลและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนของหนวยงาน ในองค ก ร เพื่ อ ใช เ ป น ประโยชน ใ นการปรั บ ปรุ ง แก ไ ขการดํ า เนิ น งานให มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและ ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นตอไป 1.) กําหนดหลักปฏิบัติของคณะกรรมการ อนุกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน เพื่อประโยชนของผูที่ เกี่ยวของหรือผูมีสวนไดเสียและสังคมโดยสวนรวม และเพื่อปองกันการแสวงหาประโยชนจากการใช อํานาจหนาที่ในองคกรและอํานาจหนาที่จากภายนอกองคกรอันมิชอบ 3.4. รวมทั้งตอ สํานักงาน ตลอดจน ผูที่เกี่ยวของหรือผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) ทุกฝาย ดังตอไปนี้ 1. ประจําป 2550 1.4 แนวทางการออกเสียงประชุมผูถือหุน (Proxy Voting Guidelines) นอกจาก “แนวทางการกํากับดูแลที่ดี” แลว กบข. มี “แนวทางการกํากับดูแลที่ดี” จะกอใหเกิดประโยชนโดยตรงตอ สมาชิก กบข.

) สิทธิในการลงคะแนนเสียงการประชุมผูถือหุน เปนสิทธิประโยชนอันสําคัญยิ่งของผูถือหุน 4.4. เชื่อวากิจการที่ดูแลรักษาผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายไวเปนอยางดี จะประสบความสําเร็จไดดีในระยะยาว นอกจากนี้ กบข. จะประเมินฐานะธุรกิจและการเงินของบริษัทตางๆ เพื่อใหแนใจวาเงินออมของสมาชิกจะมีความปลอดภัย อีกทั้ง ประเมินความเขมงวดในการกํากับดูแลองคกรของบริษัทตางๆ เหลานั้น ประกอบการตัดสินใจลงทุนเพราะ กบข. ประจําป 2550 1.2 หลักพื้นฐานสําคัญ 4 ประการ : ที่ใชในการปฏิบัติ 1.11 - .) หนาที่สําคัญของบริษัทจดทะเบียน คือ การระดมทุนจากประชาชนและนักลงทุนทั่วไปเพื่อนําทุนมา ดําเนินกิจการใหเจริญเติบโตกาวหนายิ่งขึ้น คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทควรตระหนักวา ตนเองมีหนาที่และความรับผิดชอบตอการจัดการเงินของผูอื่นที่ไวเนื้อเชื่อใจลงทุนในกิจการของ บริษัทอยางระมัดระวัง (Fiduciary Duty and Responsibilities) 2.) การพิจารณาออกเสียงลงมติในประเด็นสําคัญ จะตองกระทําโดยปราศจากอคติหรือความคิดเห็นที่ โอนเอียงใดๆ 1. มีกระบวนการวิเคราะหและตัดสินใจลงทุนตามโครงสรางการดําเนินงานที่รัดกุม กบข.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. เชื่อวา กิจการที่รักษาผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายเปนอยางดีควบคูไปกับการเอาใจใสดูแลรักษาสังคม สิ่งแวดลอม และมีธรรมาภิบาลที่ดี (Environment . ทั้งในฐานะนักลงทุนสถาบัน ผูบริหารเงินลงทุน และกองทุนเงินออมระยะ ยาวของขาราชการ นําแนวคิดเรื่อง CSR เขามาเปนสวนหนึ่งในการดําเนินงานขององคกร โดย กบข. Social and Governance หรือ ESG) กิจการนั้นจะประสบความสําเร็จไดดี และมีความมั่นคงเติบโตอยางยั่งยืนในระยะยาว อีกทั้งมีสวนชวยสงเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของ ประเทศโดยสวนรวม .) คณะกรรมการและผูบริหาร จะตองจัดโครงสรางบริษัทใหมีความเหมาะสมมีระบบการตรวจสอบ/ การสอบทาน และการสรางสมดุลระหวางกันในองคกร (Checks and Balances) เพื่อเสริมสราง ความมั่นใจใหการดําเนินกิจการและการบริหารเปนไปดวยความซื่อสัตยสุจริต และเพื่อรักษาสิทธิ ประโยชนของผูถือหุนในระยะยาว 3.5 การประเมินการกํากับดูแลที่ดีในฐานะผูถือหุน ในการลงทุน กบข. ยังสงเสริมใหนักลงทุนรายอื่นๆ ทั้งที่เปนนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายยอยใหความสําคัญกับ การกํากับดูแลกิจการของบริษัทที่ตนเองสนใจจะลงทุน 1.6 แนวทางการดําเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility Guidelines) ปจจุบัน “การดําเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR)” กลายเปนกระแสที่ทั่วโลกใหความสําคัญ โดยแนวคิด CSR ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในระดับสากลวาจะ สงผลดีใหกับองคกรที่ปฏิบัติและทุกฝายที่เกี่ยวของในระยะยาว ทําใหรากฐานของสังคมมีความเขมแข็งและมีการ เจริญเติบโตอยางยั่งยืนตอไป กบข.

ลงทุน พึงปฏิบัติตามหลักการดําเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ ต อ สั ง คม ดังนี้ 1. ไมถือเปนขอบังคับที่ กิจการจะตองปฏิบัติใหครบถวนทุกรายการ . การแขงขันทางการคา 9. และกิจการที่ กบข. จะเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต อ เมื่ อ การทํ า งานขององค ก รสามารถตสอบสนองต อ ความต อ งการของผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย (Stakeholders) ไดทุกกลุม อยางไรก็ตาม การที่ กบข. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 8. ดํารงอยูพัฒนาไปพรอมๆ กัน และกอใหเกิดประโยชนแกสมาชิกและ ประเทศในระยะยาว ดังนั้น แนวคิด CSR ของ กบข. ในฐานะเปนสวนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และมีเจตนาสงเสริมการ พัฒนาอยางยั่งยืน กบข. การตอตานการใหสินบน 6. นโยบายทั่วไป 2. สิ่งแวดลอม 5. ประจําป 2550 1.2 หลักปฏิบัติการดําเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตอสังคม กบข. จึงนําแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมเขามาเปนสวนหนึ่งในการ ดําเนินงาน เพราะเชื่อวาภารกิจหลักของ กบข.6. จะประสบความสําเร็จในการทํางานไมไดขึ้นอยู กับการตัดสินใจดานการเงินการลงทุนเพียงอยางเดียว แตจะตองเปนองคกรที่เนน “การพัฒนาอยาง ยั่งยืน” มีสวนทําใหสังคมที่ กบข. การเปดเผยขอมูล 3. จึงมุงที่จะเปน สวนหนึ่งที่ทําใหสังคมมีความ เขมแข็งและมีการชวยเหลือเกื้อกูลกัน การลงทุนจะไมสามารถมีผลตอบแทนที่ดีไดถาพื้นฐานของสังคม ไมเขมแข็ง 1. การคุมครองผูบริโภค 7. จะประยุกตใชแนวทางการดําเนินธุรกิจที่มีความ รับผิดชอบตอสังคม ควบคูไปกับ “หลักความรับผิดชอบในการดูแลเงินของสมาชิก (Fiduciary Duty)” ทั้งนี้ แนวทางการดําเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตอสังคมดังกลาวของ กบข. ภาษีอากร อนึ่งในการบริหารกิจการกองทุน กบข. การจางงานและอุตสาหกรรมสัมพันธ 4.6.12 - .กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.1 หลักการและเหตุผลในการจัดทําแนวทางการดําเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตอสังคม การดําเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตอสังคม เปนการดําเนินธุรกิจจากจิตสํานึก ไมใชการนําเงิน ไปบริจาคชว ยเหลือ สาธารณกุศล แตเปน การทํา ธุรกิจ ใหอ ยูรอดเคียงคูไ ปกั บเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดลอมของประเทศเพื่อนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน แสดงถึงองคกรนั้นเปนพลเมืองดีของประเทศ หรือ Good Corporate Citizenship กบข.

จึงไดจัดทํา “ถอยแถลงนโยบายดานสมาชิก (Member Policy Statement)” ขึ้นเพื่อเปนกรอบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติของฝายที่เกี่ยวของตางๆ ไดแก คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผูบริหาร ตลอดจน เจาหนาที่ กบข. ลงทุน เปดเผยขอมูลดาน ESG 4. พึงใหความรวมมือในการนําหลักปฏิบัติการลงทุนที่มีความรับผิดชอบมาใชปฏิบัติ 6. พึงสนับสนุนใหบริษัทตาง ๆ ที่ กบข. Social and Governance หรือ ESG) หลักปฏิบัติการลงทุนที่มีความรับผิดชอบ ประกอบดวย 1.9 ถอยแถลงนโยบายดานสมาชิก (Member Policy Statement) 1.9. พึงใชสิทธิในฐานะผูถือหุนอยางจริงจัง และนําประเด็นดาน ESG เปนสวนหนึ่งของ การกําหนดนโยบายและหลักปฏิบัติการใชสิทธิในฐานะผูถือหุน 3. พึงรายงานขอมูลขาวสารความคืบหนาในการดําเนินงานตามหลักปฏิบัติการลงทุน ที่ มีความรับผิดชอบ 1. เขาไปลงทุนและผูที่เกี่ยวของในสังคมการลงทุนให ความสําคัญกับเรื่องดังกลาว กบข. จึงกําหนดหลักปฏิบัติการลงทุนที่มีความรับผิดชอบ นอกจากนี้ในอนาคต กบข. ลงทุนและผูที่เกี่ยวของในสังคมการลงทุน ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และมีธรรมาภิบาล (Environment.7 การลงทุนทีม่ ีความรับผิดชอบ ดวยบทบาทของ กบข.13 - . พึ ง ส ง เสริ ม ประเด็ น ด า น ESG ให เ กิ ด การยอมรั บ และให เ กิ ด การปฏิ บั ติ ใ น อุตสาหกรรมการลงทุน 5. จะพยายามปฏิบัติตาม “หลักปฏิบัติการลงทุนที่มีความรับผิดชอบ (Principles for Responsible Investment หรือ PRI)” เพื่อสงเสริมใหบริษัทที่ กบข. มีความตอเนื่องอยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิด ประโยชนสูงสุดแกสมาชิกในระยะยาว กบข. รวมถึงตัวสมาชิกเองดวย โดยจะมี การปรับปรุงใหเหมาะสมและทันตอพัฒนาการดานกองทุนเงินบํานาญตางๆเพื่อใหทัดเทียมสากล และ เพื่อประโยชนที่จะเกิดกับสมาชิกตอไป . อาจกําหนดแนวปฏิบัติอื่นๆ ที่เปนประโยชนเพิ่มเติมเพื่อนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 1.8 หลักปฏิบัติการลงทุนที่มคี วามรับผิดชอบ (Principles for Responsible Investment) ในการลงทุน กบข. พึงนําประเด็นดาน ESG มาประกอบการวิเคราะหและการตัดสินใจลงทุน 2. ประจําป 2550 1.1 วัตถุประสงค เพื่อใหการบริหารงานดานสมาชิกของ กบข. จะพยายามผลักดันใหบริษัทที่ กบข.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. ในฐานะนักลงทุนสถาบันที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และมี ธรรมาภิบาลที่ดี กบข.

9. www. จึงไดกําหนดใหมี “ถอยแถลงนโยบายดานสมาชิก (Member Policy Statement)” ขึ้น และ กําหนดใหมีการปฏิบัติงานตามแนวทางดังกลาว ทั้งนี้เพื่อใหองคกรมีการบริหารงานดวยความโปรงใส มีประสิทธิภาพ โดยกําหนดขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบ และเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตางๆ โดยมี สาระสําคัญตางๆดังนี้ 1.10 ถอยแถลงนโยบายการลงทุน (Investment Policy Statement) “ถอยแถลงนโยบายการลงทุน (Investment Policy Statement)” สามารถดูรายละเอียดไดใน เรื่อง “การลงทุนของ กบข.) บทบาทและหนาที่ของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานกองทุน 5.) ขอปฏิบัติสําหรับสมาชิก (Member Rules) 1.14 - . เปนกองทุนเงินออมระยะยาวที่มีหนาที่บริหารเงินออมของขาราชการเพื่อใชใน ยามเกษียณ จะตองมีการบริหารงานที่จะทําใหกอเกิดประโยชนสูงสุดกับสมาชิก ดังนั้นคณะกรรมการ กบข. ประจําป 2550 1.or.) หลักการดําเนินงานดานสมาชิก (Member Policy and Objective) 3.th หัวขอ “ขอมูลทั่วไป” เลือก “แนวทางการกํากับดูแลที่ดี” และ “ความรับผิดชอบตอสังคม” .) ภาพรวมของงานสมาชิก (Member Overview) 6.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.) เพื่อใหเกิดความชัดเจนและมีเปาหมายการดําเนินงานที่ชัดเจน 2.) หลักปฏิบัตใิ นการดูแลเงินของสมาชิก (Code of Fiduciary Conduct) 4.2 สาระสําคัญของถอยแถลงนโยบายดานสมาชิก เนื่องจาก กบข.gpf.” ทั้งนี้ สามารถอานรายละเอียดของ “แนวทางการกํากับดูแลที่ดี (Corporate Governance)” “แนวทางการ ออกเสียงประชุมผูถือหุน (Proxy Voting Guildlines)” “แนวทางการดําเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility Guidelines)” “ถอยแถลงนโยบายดานสมาชิก (Member Policy Statement)” และ “ถอยแถลงนโยบายการลงทุน (Investment Policy Statement)” ไดที่เว็บไซต กบข.

กบข.11 ความหมายของเงินประเภทตางๆ มาตรา 3 พ. ประจําป 2550 1.ร.15 - . ไดบัญญัติถึงความหมายของเงินประเภทตางๆไวดังนี้ 1.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. เงินบําเหน็จ คือ เงินที่รัฐจายใหแกสมาชิกเพียงครั้งเดียวเมื่อพนสมาชิกภาพ โดยสมาชิกที่มีสิทธิไดรับบําเหน็จ คือ สมาชิ ก ที่ อ อกจากราชการซึ่ ง มี เ วลาราชการสิ บ ป บ ริ บู ร ณ ขึ้ น ไปหรื อ ออกจากราชการด ว ยเหตุ สู ง อายุ เหตุทุพพลภาพ เหตุทดแทน และมีเวลาราชการหนึ่งปบริบูรณข้นึ ไป โดยรับจากกระทรวงการคลัง มาตรา 62 ระบุวา การคํานวณบําเหน็จใหคํานวณจากเงินเดือนเดือนสุดทายคูณดวยเวลาราชการ เงินเดือนเดือนสุดทาย x เวลาราชการ 2. เงินบํานาญ คือ เงินที่รัฐจายใหแกสมาชิกเปนรายเดือน เมื่อพนสมาชิกภาพตามสูตรที่กําหนด โดยสมาชิกที่มีสิทธิ เลือกรับบํานาญ คือ สมาชิกที่ออกจากราชการและมีเวลาราชการยี่สิบหาปบริบูรณขึ้นไป หรือออก จากราชการดวยเหตุสูงอายุ เหตุทุพพลภาพ เหตุทดแทน ซึ่งมีเวลาราชการสิบปบริบูรณขึ้นไปโดยรับ จากกระทรวงการคลัง มาตรา 63 ระบุวา “เงินบํานาญใหคํานวณจากอัตราเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดทายคูณดวยเวลา ราชการ หารดวย 50 แตตองไมเกินรอยละ 70 ของอัตราเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดทาย” เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดทาย x เวลาราชการ 50 การแสดงตน – เพื่อความสะดวกของผูรับบํานาญ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2549 เปนตนไป ผูรับบํานาญไมตองไป แสดงตนตอหนวยงานผูเบิก เนื่องจากกรมบัญชีกลางทําการตรวจสอบขอมูลการมีชีวิตของผูรับ บํานาญผานทางทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง การนับเวลาราชการเพื่อใหเกิดสิทธิรับบําเหน็จบํานาญ ƒ ใหนับจํานวนป เศษของปถาถึงครึ่งหนึ่งใหนับเปนหนึ่งป .บ.

07 = 37. เวลาราชการ = 37 ป 5 เดือน 26 วัน = 37 + 5 + 26 12 360 = 37 + 0.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.49 = 13.970 x 37. ประจําป 2550 ตัวอยางการคํานวณเวลาราชการ ƒ มีเวลาราชการปกติรวมกับเวลาทวีคูณ 24 ป 6 เดือน 3 วัน ใหนับเวลา 25 ป เพื่อใหเกิดสิทธิรับ บําเหน็จบํานาญตามมาตรา 48 แตจํานวนปที่ใชในการคํานวณบําเหน็จบํานาญใชตัวเลขจริง คือ 24 ป 6 เดือน 3 วัน ƒ มีเวลาราชการปกติรวมกับเวลาทวีคูณ 9 ป 7 เดือน 2 วัน ใหนับเปนเวลา 10 ป เพื่อใหเกิดสิทธิรับ บําเหน็จบํานาญเหตุสูงอายุ / ทุพพลภาพ / ทดแทน ตามมาตรา 47 แตจํานวนปที่ใชในการคํานวณ บําเหน็จบํานาญใชจํานวนจริง คือ 9 ป 7 เดือน 2 วัน ตัวอยาง เวลาราชการปกติ บวก เวลาราชการทวีคูณ จํานวน 37 ป 5 เดือน 26 วัน ไดรับเงินเดือนเดือน สุดทายในอัตรา 21.42 + 0.423 บาท การคํานวณเวลาราชการสําหรับสมาชิก กบข.423 x 37.896.16 - .655. บําเหน็จ = = = เงินเดือนเดือนสุดทาย x เวลาราชการ 21.49 823.10 บาท จะไดรับบํานาญจํานวน 12.10 บาท .813.30 บาท การคํานวณบํานาญ กบข.896.49 ป การคํานวณบําเหน็จ กบข.970 บาท มีอัตราเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดทายเทากับ 18.423 x 70 100 = 12. บํานาญ = เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดทาย x เวลาราชการ 50 = 18.56 บาท 50 ไมเกินรอยละ 70 ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดทาย = 18.

th เมนู บําเหน็จบํานาญ 3. ฉบับแกไขใหม มีผลบังคับใชแลว สมาชิกก็จะสามารถ สงเงินสะสมเพิ่มขึ้นไดตามความสมัครใจของสมาชิกเปนอัตราไมเกินรอยละ 15 ของเงินเดือนทุกเดือน เขา กองทุนเปนประจําทุกเดือน ซึ่งขณะนี้อยูในอัตรารอยละ 3 ของเงินเดือนสมาชิก 5.17 - . 2540) ขอ 2 ระบุวาการคํานวณเงินประเดิม ใหคํานวณโดยวิธีการดังตอไปนี้ 25 x เงินเดือน { (1. ประจําป 2550 หมายเหตุ : 1.ร. เงินประเดิม คือ เงินที่รัฐนําสงเขาบัญชีสมาชิก กบข.08)เวลาราชการ – 1 เงินดือน หมายถึง เงินเดือน ณ วันที่สมาชิกสมัครเขากองทุน (วันที่ 26 มีนาคม 2540) เวลาราชการ หมายถึง เวลาที่สามารถนับเปนเวลาราชการได โดยนับจากวันบรรจุเขารับราชการ จนถึงวันที่ 26 มีนาคม 2540 และใหคํานวณเศษของปโดยใชทศนิยมสี่ตําแหนง ทั้งนี้ไมรวมเวลาราชการทวีคูณ 4. กบข.ร. ซึ่งเปนขาราชการอยูกอนวันที่ 27 มีนาคม 2540 เพื่อชดเชยเงิน บํานาญที่ลดลงเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสูตรเงินบํานาญสําหรับสมาชิก โดยสมาชิกจะมีสิทธิขอรับ เงินประเดิมไดเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ และตองเปนผูที่มีสิทธิรับและเลือกรับบํานาญเทานั้น กฎกระทรวง (พ. กบข. เงินสะสม คือ เงินที่สมาชิกสะสมเขา และหาก พ. สามารถทดลองคํานวณ บําเหน็จบํานาญลวงหนา (โดยประมาณ) ไดจากเว็บไซตกรมบัญชีกลาง www. ขอมูลจากเอกสารเผยแพร “เรื่องสิทธิประโยชนของผูรับบําเหน็จบํานาญในระบบจายตรงกับ กรมบัญชีกลาง” จัดทําโดยสํานักบริหารการรับ-จายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 2.บ. เงินสมทบ คือ เงินที่รัฐบาลจายสมทบเขากองทุนใหสมาชิกที่สะสมเงินเขากองทุนเปนประจําทุกเดือน ซึ่งขณะนี้อยูใน อัตรารอยละ 3 ของเงินเดือนสมาชิก ทั้งนี้หาก พ. รายละเอียดการคํานวณเปนเพียงตัวอยางเบื้องตน โดยสมาชิก กบข.บ.09)เวลาราชการ .กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.cgd.(1. ฉบับแกไขมีผลบังคับใชและสมาชิกตองการ สะสมเงินเขากองทุนเพิ่มขึ้น แตทางรัฐบาลจะยังคงสมทบเงินใหในอัตราเทาเดิม .08)เวลาราชการ } (1.go.ศ.

) คือ เงินที่รับจาก กระทรวงการคลัง เมื่อออกราชการ คือ เงินที่รับจาก กบข.) สมาชิกผูมีสิทธิไดรับเงินประเดิม ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1.18 - . เมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ (2. ประจําป 2550 6.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. ขาราชการที่ออกจากราชการแลวกลับเขารับราชการใหมกอนวันที่ 27 มีนาคม 2540 โดยบอกเลิกรับบํานาญเดิมเพื่อขอนับเวลาราชการตอเนื่อง 3.) ผูซึ่งโอนมาเปนขาราชการตามพระราชบัญญัตินี้ตั้งแตวันที่บทบัญญัติแหงหมวดนี้ใชบังคับ มาตรา 36 กําหนดวาบุคคลตอไปนี้ จะสมัครเปนสมาชิกก็ได (1. เงินชดเชย คือ เงินที่รัฐบาลนําสงเขากองทุนเปนประจําทุกเดือน เพื่อจายเพิ่มใหแกสมาชิกเพื่อชดเชยสูตรบํานาญที่ เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งขณะนี้อยูในอัตรารอยละ 2 ของเงินเดือน ซึ่งสมาชิกจะมีสิทธิไดรับเงินชดเชยตอเมื่อมี สิทธิรับและเลือกรับบํานาญเทานั้น หมายเหตุ (1.12 การเปนสมาชิก 1. ขาราชการที่ออกจากราชการไป และกลับเขารับราชการใหมหลังวันที่ 26 มีนาคม 2540 เนื่องจาก ƒ ไปปฏิบัติง านตามพระราชกฤษฎีก าว า ดว ยการกํา หนดหลั กเกณฑ การสั่ ง ให ขาราชการไปทําการซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ ƒ ไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร ƒ ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน ถูกคําสั่งใหออก ปลดออก หรือไลออก และ อยูในระหวางรองทุกขหรืออุทธรณคําสั่งดังกลาว 4. รับราชการอยูกอนวันที่ 27 มีนาคม 2540 2.1 ประเภทของสมาชิก มาตรา 35 กําหนดวาใหบุคคลตอไปนี้ ตองเปนสมาชิกและสงเงินสะสมเขากองทุน (1. ขาราชการซึ่งออกจากราชการและกลับเขารับราชการใหม โดยมีบัญชีเงินประเดิมอยูแลว ตอนก อ นออกจากราชการและมี สิ ท ธิ นั บ เวลาราชการสํ า หรั บ คํ า นวณเงิ น บํ า เหน็ จ บํานาญตอนกอนออกจากราชการตอเนื่องกับเวลารับราชการในตอนหลังตาม มาตรา 38 โดยใหมีสิทธิไดรับเงินประเดิมและผลประโยชนของเงินประเดิมตอนกอนออกจาก ราชการตามจํานวนที่ปรากฎในบัญชีรายบุคคลของสมาชิกผูนั้น 1.) ผูซึ่งเขารับราชการตั้งแตวันที่บทบัญญัติแหงหมวดนี้ใชบังคับ (27 มีนาคม 2540) (2.12.) ขาราชการซึ่งรับราชการอยูในกอนวันที่บทบัญญัติแหงหมวดนี้ใชบังคับ .

ร. บั ง คั บ ใช สามารถเลื อ กที่ จะสมัค ร เปน สมาชิ ก หรื อ ไม ก็ ได (มาตรา 36 แหง พ. วันที่ 27 มีนาคม 2540 วันที่ พ.ร. ประกอบดวยขาราชการ 12 ประเภท ไดแก ƒ ขาราชการพลเรือน ƒ ขาราชการตํารวจ ƒ ขาราชการฝายตุลาการ ƒ ขาราชการทหาร ƒ ขาราชการฝายอัยการ ƒ ขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ƒ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ƒ ขาราชการศาลปกครอง ƒ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ƒ ขาราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ƒ ขาราชการฝายรัฐสภา ƒ ขาราชการสํานักงานคณะกรรมการ ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ .ศ. หมวด 3 สมาชิกและสิทธิประโยชนของสมาชิกมีผลใชบังคับ ประเภทขาราชการที่เปนสมาชิก กบข. ป พ.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. เปน ประจําทุกครั้งที่มีการจายเงินเดือน โดยสมาชิกจะไดรับเงินสมทบจากรัฐในจํานวนที่เทากันเพื่อเปน รางวัลสําหรับการออมเงินสะสม แตหากสมาชิกเลือกวาไมสงเงินสะสมแลวสมาชิกก็จะไมไดรับเงิน สมทบจากรัฐ ข า ราชการซึ่ ง รั บ ราชการอยู ก อ นวั น ที่ พ. นี้ ตั้ ง แต วั น ที่ ใ ช บั ง คั บ จะต อ งเป น สมาชิ ก ประเภทส ง เงิ น สะสมทุ ก คน (มาตรา 35 แหง พ.ร.ร. ใชบังคับ หรือขาราชการที่โอนยายมา เป น ข า ราชการตาม พ.บ. กบข.บ. และกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวของ ปจจุบัน สมาชิก กบข.ศ.19 - . ประกอบดวย ขาราชการประเภทตางๆ ตามที่กําหนดใน พ.) และหากประสงคจะสมัครเปนสมาชิก ยัง สามารถเลือกเปนประเภทสงเงินสะสมเขากองทุน หรือไมก็ได ถาเลือกเปนสมาชิกประเภทไมสะสม ภาครัฐก็จะไมสงเงินสมทบใหเชนกัน ข า ราชการซึ่ ง เข า รั บ ราชการตั้ ง แต วั น ที่ พ.บ.ร.ร.บ.ร.บ.) ขาราชการซึ่ งออกจากราชการเพื่อ ไปปฏิบัติง านตามพระราชกฤษฎีก าว า ดว ยการกํา หนด หลักเกณฑการสั่งใหขาราชการไปทําการเขารับราชการตั้งแตวันที่บทบัญญัติแหงหมวดนี้ใช บังคับ ทั้งนี้การสมัครเปนสมาชิกใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด โดยสมาชิกที่รับราชการอยูกอนวันที่ 27 มีนาคม 2540 สามารถเลือกไดวาจะสงเงินสะสมเขากองทุน หรือไม หากเลือกจะสงเงินสะสมเขากองทุน สวนราชการจะหักเงินเดือนของสมาชิกสงเขา กบข. กบข. กบข.บ. สมาชิก กบข. กบข.) ซึ่งจะไดรับเงินสมทบ จากภาครัฐดวยเชนกัน ป พ. กบข. กบข.บ. ประจําป 2550 (2.

13. ที่รับราชการกอนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และเลือกเปน “สมาชิก กบข.13 การกระจายผลประโยชนใหกับสมาชิกเปนรายวัน (Daily Unitization) มาตรา 73 กําหนดวา ดอกผลที่ไดจากการนําเงินของกองทุนไปลงทุนหาผลประโยชนหลังจากหัก คาใชจายในการดําเนินการแลว ทําการจัดสรรเปนผลประโยชนตอบแทนไวในบัญชีตามสัดสวนของเงินที่มีอยูใน แตละบัญชีเปนประจําตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด (ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ หนา 155) นั บ ตั้ ง แต ป 2545 เป น ต น มา กบข.20 - = จํานวนเงิน มูลคาตอหนวย ณ วันทํารายการ . ได นํ า เอา “ระบบหน ว ยลงทุ น ” มาใช ใ นงานทะเบี ย นสมาชิ ก รายบุคคล เพื่อประโยชนในการเพิ่มประสิทธิภาพของการบันทึกบัญชีของสมาชิก และเพื่อใชเปนขอมูลเกี่ยวกับ ผลการดําเนินงานของกองทุน โดยให ณ วันที่ 1 มกราคม 2545 จํานวนเงินในบัญชีของสมาชิกจะถูกคํานวณ เปนจํานวนหนวยดวยมูลคาเริ่มตนที่ 10 บาท 1. แบบไมสะสม สามารถเปลี่ยนเปนสมาชิก กบข. อาจเปลี่ยนแปลงไดตามที่กฎหมายกําหนด เนื่องจากมี การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารบุคลากรภาครัฐ การกระจายอํานาจสูองคการบริหารราชการสวนทองถิ่น และการออกนอกระบบของขาราชการมหาวิทยาลัย เปนตน นอกจากนี้ยังมีนโยบายภาครัฐที่จะทําการปฏิรูป ใหเกิดระบบบําเหน็จบํานาญแหงชาติอีกดวย สมาชิกและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. แบบสะสมนั้น สามารถศึกษารายละเอียดไดใน งานกองการเงิน หนา 65 1. แบบไม สะสม” สามารถเปลี่ยนเปน “สมาชิก กบข. ประจําป 2550 ทั้งนี้ จํานวนและประเภทของสมาชิก กบข. สมาชิก กบข.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. แบบไมสะสม มาเปน สมาชิก กบข. จึงควรติดตามขาวสาร จะประชาสัมพันธใหทราบเมื่อมีความคืบหนาในเรื่องดังกลาวตอไป ซึ่ง กบข. แบบสะสมได สมาชิก กบข.1 วิธีการหาจํานวนหนวย จะคํานวณไดจาก จํานวนหนวย . แบบไมสะสม” สามารถสงเงินสะสมเขากองทุนไดตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 เปนตน ไป โดยไมมีผลยอนหลังไปถึงวันที่ 27 มีนาคม 2550 สําหรับขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการขอเปลี่ยนจากสมาชิก กบข. แบบสะสม” ได โดยกระทรวงการคลัง พิจารณาแลวเห็นวา เพื่อประโยชนในการสงเสริมการออมใหแกสมาชิก และเพื่อบรรลุวัตถุประสงคการจัดตั้งกองทุน จึงอนุญาต ให “สมาชิก กบข.

0000 ดังนั้น จํานวนหนวย ณ วันเริ่มใช จะเทากับ 170.13.ค.มูลคาตอหนวย ณ 30 ธ.6606 – 13. 48 = 13.000 มูลคาตอหนวย ณ วันเริ่มใช (1 ม.0946 = 4% มูลคาตอหนวย ณ 30 ธ.13.4 อัตราผลประโยชนที่จัดสรรเขาบัญชีสมาชิกประจําป 2549 ไดแก มูลคาตอหนวย ณ 30 ธ.13. 2545) เทากับ 10.0000 .000 10.13. 48 13.5 วิธีการทํางานของการกระจายผลประโยชนใหสมาชิกเปนรายวัน วิธีการทํางานของการกระจายผลประโยชนใหสมาชิกเปนรายวันนั้น สามารถอธิบายไดตามตัวอยาง ดังตอไปนี้ สมมติวา ยอดเงินของสมาชิกเทากับ 170.21 - บาท บาท หนวย . ประจําป 2550 โดยที่ “จํานวนหนวย” ในบัญชีของสมาชิกจะเพิ่มขึ้นเมื่อสมาชิกมีการสงเงินเพิ่มเขามาใหม และจะ ลดลงเมื่อมีการถอนเงินออกจากกองทุนเมื่อสมาชิกพนสภาพ 1.ค.2 วิธีหามูลคาตอหนวย คํานวณไดจาก มูลคาตอหนวย = มูลคาสินทรัพยสุทธิรวมของกองทุน จํานวนหนวย สําหรับ “มูลคาตอหนวย” จะเปลี่ยนแปลงตามผลการดําเนินงานของกองทุน ในกรณีมูลคาตอหนวย เพิ่มสูงขึ้นหมายถึงกองทุนมีผลการลงทุนที่ไดกําไร แตหากมูลคาตอหนวยลดลงจะหมายถึงกองทุนมี ผลการลงทุนที่ขาดทุน 1.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. 49 .0946 1.000 = 17.ค.3 จํานวนเงินในบัญชีของสมาชิก จํานวนเงินในบัญชีสมาชิก = จํานวนหนวย x มูลคาตอหนวย 1.ค.

000.0000 บาท ก็จะได “จํานวนหนวย” ที่เพิ่มขึ้นอีก 175 หนวย เมื่อรวมกับ จํานวนหนวยที่มีอยูเดิมจึงเทากับ 17.100.22 - .0000 204.175 12. ประจําป 2550 และเมื่อสิ้นวันทําการ รายการของสมาชิกจะเปนดังนี้ วันที่ เงินนําสง จํานวนหนวย (หนวย) มูลคาตอหนวย (บาท) ยอดเงิน (บาท) 1 มกราคม 2545 - 17.00 และเมื่อมี “การนําสงเงินเขากองทุน” อีกจํานวน 2.100.00 17.000.00 สมมติวาเมื่อถึงวันสิ้นเดือนกอนที่จะมีการนําสงเงินจากสมาชิกเขากองทุน “มูลคาตอหนวย” ขยับเพิ่มขึ้นอีกครั้งจากหนวยละ 11.0000 187.0000 บาท เปน 12.000.0000 บาท และเมื่อ “มูลคาตอหนวย” เพิ่มสูงขึ้นยอมทําใหยอดเงินรวม ของสมาชิกเพิ่มสูงขึ้นไปดวย ถึงแมจะยังไมมีการนําสงเงินเพิ่มและจํานวนหนวยยังคงเดิมก็ตาม (ดู ตารางขางลางประกอบ) วันที่ เงินนําสง จํานวนหนวย (หนวย) มูลคาตอหนวย (บาท) ยอดเงิน (บาท) 15 มกราคม 2545 - 17.175 หนวย .000 12.00 เมื่อเวลาผานไปสมมติวาผลการดําเนินงานของกองทุนดีขึ้น ทําให “มูลคาตอหนวย” ปรับ เพิ่มสูงขึ้นเปนหนวยละ 11.00 โดย “จํานวนหนวย” ที่เพิ่มขึ้นนี้มาจาก “จํานวนเงินนําสง 2.100 บาท ทําใหมี “จํานวนหนวย” เพิ่มขึ้น อีก 175 หนวย ตามยอดเงินที่เพิ่มมากขึ้น วันที่ เงินนําสง จํานวนหนวย (หนวย) มูลคาตอหนวย (บาท) ยอดเงิน (บาท) 31 มกราคม 2545 2.0000 170.100 บาท” หารดวย “มูลคา ตอหนวย” ณ วันนําสง คือ 12.000 10.0000 บาท ก็จะทําให “ยอดเงินในบัญชีของ สมาชิก” ปรับเพิ่มขึ้นดวย (ดูตารางขางลางประกอบ) วันที่ เงินนําสง จํานวนหนวย (หนวย) มูลคาตอหนวย (บาท) ยอดเงิน (บาท) 31 มกราคม 2545 - 17.000 11.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.0000 206.

ง.ด.23 - .ลงนั้นอาจเพราะอิทธิพลจากสภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งการลดลงหรือการปรับตัวสูงขึ้น นี้ สมาชิกไมควรตระหนกกับความผันผวนในระยะสั้นแตควรใหความสําคัญกับการลงทุนในระยะยาว 1.ร. ใบรายงาน รายละเอียด คําอธิบาย วิธีการอานและใชประโยชนจากใบแจงยอด 4. 90 หรือ ภ.ง. กบข. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาประจําป แลวนั้น หากสมาชิกพนสมาชิกดวยเหตุสูงอายุ เหตุทดแทน เหตุทุพพลภาพ และเหตุเสียชีวิต เงินที่สมาชิก / ทายาทไดรับจาก กบข. ใบแจงยอด สวนสําหรับสรรพากร เปนสวนที่นําไปแนบพรอม แบบ ภ.000 บาท ในแตละปภาษี ทั้ง นี้ หากส ว นราชการของสมาชิ ก มี ก ารออกหนัง สื อ รั บ รองการหั ก ภาษี ณ ที่ จ า ย (50 ทวิ) ซึ่งระบุยอดเงินสะสมของสมาชิกในปภาษีนั้น สมาชิกสามารถใชหนังสือรับรองการหัก ภาษี ณ ที่จาย (50 ทวิ) ยื่นแทนใบแจงยอดได นอกเหนือจากเงินสะสม ที่สมาชิก กบข.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. จุลสารแนบใบแจงยอด “กบข.14 ใบรับรองหรือใบแจงยอดเงินสมาชิก กบข. รายงานสมาชิก” .or. 91 เพื่อขอยกเวนภาษีเงินได บุคคลธรรมดาประจําป สําหรับเงินสะสมที่สงเขากองทุน ตามที่จายจริงแตไมเกิน 15% ของ เงินเดือน และไมเกิน 300.บ.gpf. ประจําป 2550 ทั้ง นี้ สมาชิกสามารถติ ดตามความเคลื่อ นไหวของ “มูลคา ตอหนว ย ” ของ กบข.14.th หรือ ณ สํานักงาน กบข.1 สวนประกอบที่สําคัญของ “ใบแจงยอดเงินสมาชิก” และเอกสารแนบหลัก 1. ใบแจงยอด สวนสําหรับสมาชิก ประกอบดวย 1) ขอมูลสวนบุคคล เชน ชื่อ นามสกุล ยศ/ฐานันดร เลขประจําตัวสมาชิก ที่อยูปจจุบัน ชื่อตนสังกัด เปนตน 2) ขอมูลแสดงยอดเงินแตละประเภท ไดแก ƒ ยอดยกมาต น งวดของบั ญ ชี เงิ น ประเดิ ม เงิ น สะสม เงิ น สมทบ เงิ น ชดเชย และ ผลประโยชนของเงินดังกลาว ƒ ยอดรายการเคลื่อนไหวเพิ่ม-ลดระหวางปของบัญชีสมาชิก ƒ ยอดคงเหลือสุทธิสิ้นงวด 2. ไดทุกวัน ที่ www. นั้น จะไดรับการยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในปที่ ไดรับเงินนั้นดวย 3. มาตรา 74 ของ พ. ระบุวา ใหกองทุนแจงยอดเงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม และเงิน ชดเชยพรอมทั้งผลประโยชนตอบแทนเงินดังกลาวในสวนของสมาชิกแตละคนใหสมาชิกทราบอยางนอยปละ หนึ่งครั้ง 1.ด. กรุงเทพฯ ซึ่งหากติดตามเปนประจําจะพบวา “มูลคาหนวยลงทุน” ของ กบข. ที่เปลี่ยนแปลงขึ้น .

ไดพิมพ รหัสประจําตัว (User ID) และรหัสผาน (Password) ลงบน “ใบแจงยอดเงินสมาชิก กบข.14. www. ประจําป 2549” สงใหสมาชิกแลวและจะเปลี่ยนรหัสผานทุกป ทั้งนี้เมื่อสมาชิกไดรับใบแจง ยอดเงินแลว สามารถแกไขรหัสผานใหสะดวกตอการจดจําได .th ที่ กบข.24 - . ไดจัดพิมพรหัสประจําตัว (User ID) และรหัสผาน (Password) ลงบน “ใบแจงยอดเงินสมาชิก กบข. จัดทําขึ้นเพื่อใหสมาชิกสามารถตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลและแกไขขอมูลใหเปนปจจุบันได นอกจากนี้ยังมีบริการสอบถามยอดเงินปจจุบันใบแจงยอดเงินสมาชิก และสถานะการจายเงิน (สําหรับสมาชิก กบข. บริการ GPF Web Service GPF Web Service เปนบริการพิเศษผานเว็บไซต กบข. 1179 เพื่อยกเลิก รหัสผานเดิมและออกรหัสผานใหมตอไป .gpf.14.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. 1179 กด 8 โดย กบข. GPF IVR Service และ ระบบ ATM ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) . ประจําป 2549” สงให สมาชิกแลว หากสมาชิกกดรหัสไมถูกตอง ครบ 3 ครั้ง ระบบจะล็อกรหัสผานสมาชิกจะไม สามารถเขาใชระบบได และตองติดตอศูนยบริการขอมูลสมาชิก โทร. ที่พนสมาชิกภาพและยื่นเรื่องขอรับเงินมายังกองทุน) ซึ่ง กบข. สามารถตรวจสอบยอดเงินของตนเอง ผานชองทางพิเศษ ไดแก GPF Web Service .2 การจัดสงใบแจงยอดเงินสมาชิก สําหรับ “วิธีการจัดสงใบแจงยอดเงินสมาชิก” ขอใหศึกษารายละเอียดไดในหัวขอ “การแจกจาย และเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับใบแจงยอดเงินสมาชิก” ในหนา 67 1. ประจําป 2550 1.or. บริการ GPF IVR Service GPF IVR Service เปนบริการพิเศษผานระบบโทรศัพทตอบรับอัตโนมัติ (Interactive Voice Response) โทร.3 การตรวจสอบยอดเงินผานชองทางอื่นๆ นอกเหนือจากใบแจงยอดเงินสมาชิกแลว สมาชิก กบข.

...กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.......th ................. ที่มีบัญชีและบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สามารถตรวจสอบยอดเงินไดที่ตู ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยมีคาบริการ ครั้งละ 5 บาท โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1..or............... ไดแก www. บริการตรวจสอบยอดเงินผานระบบ ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สําหรับสมาชิก กบข.” 6....................... สอดบัตร ATM ที่ตู ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (ตองเปน ATM ของ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เทานั้น) 2................ เขาสูหนาจอ “เงินดวนเอทีเอ็ม” เลือกที่ “บริการอื่นๆ” 4.25 - .. สะสม+สมทบ+ชดเชย+ประเดิม......... เขาสูหนาจอแสดงยอดเงินของสมาชิก ตามรายละเอียด ดังนี้ ยอด ณ วันที่.. เขาสูหนาจอ “โปรดใสหมายเลขสมาชิก 13 หลัก” เมื่อใสหมายเลขทั้ง 13 หลักแลว กด “ถูกตอง” 8......... เขาสูหนาจอ “โปรดเลือกประเภทบริการ” ใหเลือกที่ “บริการอื่นๆ” 5.. ประจําป 2550 ............................ ใสรหัสผานของบัตร ATM 3........ ชื่อสมาชิก..... ผลประโยชนรวมทั้งสิ้น..................................... หมายเหตุ : ศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการใชบริการ GPF Web Service และ GPF IVR Service ไดที่เว็บไซต กบข....... เขาสูหนาจอ “โปรดเลือกประเภทบริการ” ใหเลือกที่ “กบข........ เขาสูหนาจอ “โปรดเลือกประเภทบริการ” ใหเลือกที่ “ขอดูยอดในบัญชี” (ที่หนาจอ นี้จะมีขอความ “การขอดูยอดมีคาบริการครั้งละ 5 บาท กรณีทํารายการไมสําเร็จ จะไมคิดคาบริการ รายการนี้ไมจายใบบันทึกรายการ” 7...gpf......................

th) ƒ สงใหเจาหนาที่กองการเงินรวบรวมผานหนวยงานตนสังกัด และสงมายัง กบข. ƒ บัตรที่ใชเพื่อรับสิทธิพิเศษในการเขารวมโครงการสวัสดิการตางๆ ที่ กบข.gpf.” ใหครบถวน (ขอแบบฟอรมดังกลาวได จากศูนยบริการขอมูลสมาชิก โทร.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.15 บัตรสมาชิก กบข. www. ประจําป 2550 1.or. ƒ กบข. 1179 กด 5 หรือ ดาวนโหลดไดจากเว็บไซต กบข. คือ บัตรที่ใชเพื่อแสดงตนในการเปนสมาชิก กบข. จะจัดสงบัตรใหภายในหนึ่งเดือนนับแตมีการเปดบัญชีกับ กบข. ทําการออกบัตรใหม และจัดสงใหกับสมาชิกโดยตรง ตามที่อยูที่ระบุในใบคํารองขอมีบัตรประจําตัว สมาชิก กบข. หมายเหตุ : อานรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรสมาชิกไดในหนา 70 1.16 สิทธิประโยชนและเงินตางๆที่สมาชิกจะไดรับเมื่อพนสมาชิกภาพ มาตรา 44 กําหนดวา สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเมื่อผูนั้นออกจากราชการ เวนแตเปนการสั่งให ออกจากราชการไว ก อ นตามกฎหมายว า ด ว ยระเบี ย บข า ราชการนั้ น ๆ หรื อ การออกจากราชการของผู ไ ป ปฏิบัติงานตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการกําหนดหลักเกณฑการสั่งใหขาราชการไปทําการ ซึ่งใหนับเวลา ระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ และจากมาตรา 45-59 สามารถสรุปไดถึงสิทธิและเงินตาง ๆที่สมาชิกจะ ไดรับเมื่อออกจากราชการ ดังรายละเอียดตอไปนี้ . จัดขึ้น ƒ สําหรับสมาชิกใหม กบข. ƒ วิธีปฏิบัติเมื่อบัตรสมาชิก ชํารุด สูญหายหรือตองการแกไขขอมูลบนบัตร ƒ สมาชิกกรอกขอมูลใน “ใบคํารองขอมีบัตรประจําตัวสมาชิก กบข.26 - .

) สมาชิ ก จะได รั บ เงิ น บํ า นาญจากต น สั ง กั ด เดิ ม หลั ง จากที่ พ น สมาชิ ก ภาพแล ว และเลื อ กบํ า นาญ เทานั้น (2. ลาออก .27 - . ใหออก . เกษียณ . 2) บําเหน็จ เงินเดือนเดือนสุดทาย x เวลาราชการ บํานาญ(หมายเหตุ1. ปลดออก .กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.บ. จะเปน “ศูนย” หากมีสิทธิรับหรือเลือกรับ บํานาญจึงจะไดรับเฉพาะ “เงินประเดิม” “เงินชดเชย” และ “ผลประโยชนของเงินดังกลาว” เทานั้น หมายเหตุ : (1.ร. ทดแทน . 2) เลือกบําเหน็จ - ประเดิม(ถามี) + ชดเชย + สะสม + สมทบ + ผลประโยชน สะสม + สมทบ + ผลประโยชน สะสม + สมทบ + ผลประโยชน บําเหน็จ สะสม + สมทบ + ผลประโยชน บําเหน็จ เลือกบํานาญ เงินที่ไดรับ จากกระทรวงการคลัง - บําเหน็จ - เลือกบําเหน็จ ประเดิม(ถามี) + ชดเชย + สะสม + สมทบ + ผลประโยชน สะสม + สมทบ + ผลประโยชน 1 ป ขึ้นไป บําเหน็จตกทอด สะสม + สมทบ + ผลประโยชน - - สะสม + สมทบ + ผลประโยชน - - - สะสม + สมทบ + ผลประโยชน - - สะสม + สมทบ + ผลประโยชน เบี้ยหวัด 10 ป ขึ้นไป . ไลออก เลือกบํานาญ . ออกรับเบี้ยหวัด เลือกบําเหน็จ ประเดิม (ถามี) + ชดเชย + ผลประโยชน - - สะสม + สมทบ + ผลประโยชน บํานาญ . สะสม + สมทบ + ผลประโยชน บําเหน็จ สะสม + สมทบ + ผลประโยชน บําเหน็จ บํานาญ (หมายเหตุ1.1) เงินบําเหน็จตกทอด ในอัตรา 30 เทาของเงินบํานาญรายเดือน และ 2. ทุพพลภาพ .) ในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิตระหวางรับบํานาญ ทายาทของสมาชิกจะไดรับเงิน 2 สวนจากภาครัฐ คือ 2. 2) บําเหน็จ - ทั้งนี้ สมาชิกที่รับราชการอยูกอนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และ เลือกไมสะสมเงินเขากองทุน เมื่อพนสมาชิกภาพ “บัญชีเงินสะสมและเงินสมทบ” จาก กบข. เสี ย ชี วิ ต เพราะ ความผิดรายแรง . ประจําป 2550 ตารางแสดงเหตุและสิทธิและเงินที่สมาชิกจะไดรับเมื่อพนสมาชิกภาพ เหตุออก จากราชการ . สูงอายุ อายุราชการ ไมถึง 10 ป 10 ปขึ้นไป แตไมถึง 25 ป 25 ป ขึ้นไป ไมถึง 1 ป 1 ปขึ้นไป แต ไมถึง 10 ป . โอนไปหน ว ยงานของรั ฐ ที่ ไ ม ใ ช ป ระเภท ขาราชการตาม พ. ย า ยประเภทรั บ เบี้ ย หวั ด เป น รั บ บํ า เหน็ จ บํานาญ (ตอเนื่องจากออกรับเบี้ยหวัด) .2) เงินชวยพิเศษ ในอัตรา 3 เทาของเงินบํานาญรายเดือน . บํานาญ (หมายเหตุ1. เสียชีวิต(ปกติ) สิทธิรับ บําเหน็จบํานาญ - จาก กบข. กบข.

ไลออก การที่สวนราชการตนสังกัด ไดไลสมาชิกออกจากราชการ เนื่องจาก มีความผิดทางวินัยรายแรง การที่ ส มาชิ ก โอนไปยั ง หน ว ยงานของรั ฐ ที่ ไ ม ใ ช ข า ราชการตาม มาตรา 3แหง พ.ร.บ. วาดวยเบี้ยหวัด พ.บ. ออกรับเบี้ยหวัด สมาชิกที่เปนขาราชการทหาร (ชาย) ที่ยังไมพนเกณฑกองหนุนเมื่อ ออกจากทหารกองประจํ า การ ภายใต เ งื่ อ นไขและเงื่ อ นเวลาที่ ขอบังคับ กห.ร. กบข. 10. เกษียณอายุราชการ สมาชิกซึ่งออกจากราชการเมื่อมีอายุครบ 60 ปบริบูรณแลว 2. ประจําป 2550 1. ทดแทน 5. ลาออก สมาชิกซึ่งประสงคลาออกจากราชการ โดยสวนราชการตนสังกัด อนุมัติ 7. โอนไปหนวยงานของรัฐที่ ไมใชประเภทขาราชการ ตาม พ.28 - . 2495 กําหนดไว .กบข. ทุพพลภาพ สมาชิกซึ่งออกจากราชการเพราะปวยเจ็บทุพพลภาพ ซึ่งแพทยที่ ทางราชการรับรองไดตรวจและแสดงความเห็นวาไมสามารถที่จะรับ ราชการในตําแหนงหนาที่ซึ่งปฏิบัติอยูนั้นตอไปได สมาชิกซึ่งออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนง หรือมีคําสั่งใหออกโดยไมมีความผิด หรือทหารซึ่งออกจากกองหนุน เบี้ยหวัด สมาชิกซึ่งลาออกจากราชการเมื่อมีอายุครบ 50 ปบริบูรณแลว 4.17 ความหมายของเหตุแหงการพนสมาชิกภาพ เหตุแหงการพนสมาชิกภาพ ความหมาย 1.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. ปลดออก การที่สวนราชการตนสังกัดไดใหสมาชิกออกจากราชการซึ่งเปนโทษ ทางวินัยอยางหนึ่ง 9. สูงอายุ 6. 11. ใหออก การที่สวนราชการตนสังกัดไดใหสมาชิกออกจากราชการ 8. เสียชีวิต สมาชิกซึ่งเสียชีวิตระหวางรับราชการ 3.ศ.

) “งบกระแสเงินสด” คือ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเงินสดในระหวางงวด โดยจะแสดงถึงรายการที่ ไดมาและรายการที่ใชไปของเงิน หรือรายการที่เทียบเทาเงินสดจากกิจกรรมตาง ๆ 5.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.18 วิธีการอานงบการเงินของ กบข. จะจัดทํา “รายงานงบการเงิน” และ “รายงานของผูสอบบัญชี” รวมไวกับ “รายงานประจําปของ กองทุน” ทุกๆ ป เพื่อใชในการรายงานผลการดําเนินการของกองทุน และใชสําหรับการประชุมใหญผูแทน สมาชิก กบข. ประจําป อีกทั้งเพื่อแจกจายใหแกผูเกี่ยวของซึ่งสนใจขอรับจากกองทุน “งบการเงิน” โดยทั่วไปจะประกอบดวย 5 องคประกอบหลักๆ คือ 1.29 - .) “งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ” คือ งบที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยสุทธิ ซึ่งจะ สะทอ นให เห็ น ถึง การเพิ่ ม ขึ้น หรือ ลดลงของเงิน กองทุ น ในระหว า งงวด โดยจะแสดงยอดยกมา ณ วันตนงวด บวกรายการเงินรับจากสมาชิกและจากรัฐ บวกผลประโยชนสุทธิที่กองทุนทําไดระหวางงวด หักดวยรายการจายเงินคืนสมาชิกหรือผลขาดทุนสุทธิในระหวางงวด (ถามี) และยอดคงเหลือของ กองทุน ณ วันสิ้นงวด 4.” หรือ ที่เรียกสั้นๆวา “งบการเงินของ กบข. ไดอยางมีประสิทธิภาพ การศึกษา “งบ การเงิน และรายงานของผูส อบบัญ ชี กบข.) “หมายเหตุประกอบงบการเงิน” คือ ขอมูลที่ใหรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลขตาง ๆ ที่ปรากฎอยู ในงบการเงิน สําหรับ “รายงานของผูสอบบัญชี” เปนอีกขอมูลหนึ่งที่มีความสําคัญ เพื่อใหผูใชงบการเงินไดทราบ ความเห็นที่เปนอิสระของผูสอบบัญชีวางบการเงินที่ฝายบริหารขององคกรจัดทําขึ้นนั้นไดทําขึ้นโดยถูกตอง ตามที่ควรและเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม หรือมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอตามที่ .” หมายถึง รายงานทางบัญชีที่ฝายบริหารของ กบข. จัดทําขึ้นเมื่อครบรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อรายงานใหผูที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะสมาชิกซึ่งเปนผูถือหุนหรือเจาของรวมในกองทุน ไดทราบถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ กองทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผานมา โดย กบข.) “งบรายไดคาใชจาย” คือ งบที่แสดงถึงผลการดําเนินงานของกองทุนในงวดระยะเวลาบัญชีหนึ่ง ๆ ซึ่ง จะมีรายการเกี่ยวกับ รายได และคาใชจายของกองทุนที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น และผลตาง ของตัวเลขดังกลาว ก็คือ ผลประโยชนหรือผลขาดทุนสุทธิของกองทุน 3. ประจําป 2550 1. เพื่อใหสมาชิกสามารถตรวจสอบการดําเนินงานของ กบข.) “งบดุล” คือ งบที่แสดงถึงฐานะการเงิน ซึ่งจะบอกใหทราบถึงทรัพยากรที่ใชในการดําเนินการ ภาระ ผูกพันในการชําระหนี้ และจํานวนเงินกองทุน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งสวนใหญจะเปน ณ วันสิ้นงวดของ รอบระยะเวลาบัญชี 2.” จะเปน สว นสํ า คัญ สว นหนึ่ ง ที่ ทํา ให สมาชิก รับ ทราบถึ ง ผลการ ดําเนินงาน ฐานะการเงิน และการรับจายเงินของกองทุน ซึ่งจะทําใหสมาชิกไดรับขอมูล ขาวสาร สําหรับการ แสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุน หรือการตั้งขอสอบถามดวย (ถามี) “งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชี กบข.

คาใชจายคางจาย 4.090 320.826 2.040 433 281. เพื่อชวยใหการศึกษางบการเงิน กบข. เจาหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 3.175 3. ประจําป 2550 มาตรฐานการบัญชีกําหนดหรือไม หรือผูสอบบัญชีอาจตั้งขอสังเกตที่ตองการใหผูใชงบการเงินทราบอะไร อีกบาง ทั้งนี้ “พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ” ไดกําหนดให “สํานักงานการตรวจเงิน แผนดิน (สตง. เงินลงทุน 2.078 1.1 วิธีการอานงบดุล กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 ป 2549 (หนวย : ลานบาท) ป 2548 สินทรัพย 1.229 4 57 132 287.427 160.135 3.962 2. เงินกองกลาง 41.920 2. ผลประโยชนสะสม 97.633 4.)” เปนผูสอบบัญชีของ กบข.973 34.18.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. สินทรัพยอื่น รวมสินทรัพย 317.736 286. จึงขอ นําเสนอ งบการเงินอยางยอของ กบข. อาคารและอุปกรณสุทธิ 6.460 รวมสินทรัพยสุทธิ 320. เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 2.810 หนี้สิน 1. เงินสํารอง 3.975 สวนของกองทุน 1. เงินทุนที่รับเขาบัญชีสมาชิกรายบุคคล .374 88. ลูกหนี้สมาชิกตามโครงการเงินกูที่ใหแกสมาชิก 5.962 2.108 1. หนี้สินอื่น รวมหนี้สิน สินทรัพยสุทธิ 732 162 77 119 1. เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3.30 - .071 3 65 106 321.2 ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน 4. สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ป 2549 และ 2548 เปรียบเทียบกันพรอม คําอธิบายวิธีการอานตัวเลขทางการเงินซึ่งจะแสดงใหเห็นฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ กบข. ลูกหนี้ 3.736 691 2 82 60 835 286.975 ป 2549 ป 2548 178. ประจําป 2549 ของสมาชิกเปนไปดวยความสะดวก กบข. 1.1 ลูกหนี้จากเงินปนผลและดอกเบี้ย 3.

ศ. ลงทุนในหุนสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนใน ตลาดหลั ก ทรั พ ย ซึ่ ง ได มี ก ารประกาศจ า ยเงิ น ป น ผลแต ยั ง ไม ถึ ง กํ า หนดจ า ย และ .31 - . สะทอนภาพเศรษฐกิจและสถานะที่แทจริงของการลงทุน และเพื่อให สมาชิกไดรับเงินจากกองทุนเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพตามจํานวนที่ควรจะเปน จึงกําหนดใหมี “การตีราคาหลักทรัพยเปนราคายุติธรรม” ซึ่งสวนใหญ คือ “ราคาตลาด (Mark to Market)” ณ วันที่ปด งบการเงิน “การตีราคาหลักทรัพยเปนราคาตลาด” นั้น หาก “ราคาตลาด” ณ วันที่ตีราคาสูง กวา “ราคาตนทุน” จะถือวาเปน “กําไร” แตเปนกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง เนื่องจากยังไมได ขายหลักทรัพยนั้นๆ ออกไปนั่นเอง ในทางกลับกัน หาก “ราคาตลาด” ณ วันที่ตีราคาต่ํากวา “ราคาทุน” จะถือวาเปน “ขาดทุน” แตเปนขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้น เนื่องจากยังไมไดขาย หลักทรัพยนั้นไปเชนกัน สําหรับ “สวนเงินลงทุนที่วางเปนประกัน” คือ การขายพันธบัตรรัฐบาล โดยมี สัญญาที่จะซื้อคืน ซึ่งถือเปนการนําพันธบัตรดังกลาวไปวางประกันไว 2. จัดกลุมสินทรัพยออกเปน 6 ประเภท ดังรายละเอียดตอไปนี้ 1. คือ เงินลงทุนในรูปของเงินฝากและตราสารแหง หนี้ บางสวนลงทุนในตราสารแหงทุน โดยราคาและอัตราดอกเบี้ยของหลักทรัพยตางๆจะมี การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจและปจจัยที่เกี่ยวของ เพื่อให เงินกองทุนของ กบข.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. ประจําป 2550 “งบดุล” แบงออกเปน 3 สวนหลักๆ ไดแก “สวนของสินทรัพย” “สวนของหนี้สิน” และ “สวนของ เจาของ” 1.) เงินสดและเงินฝากธนาคาร สวนใหญจะเปนเงินรับจากสมาชิกประจําเดือน ซึ่งเตรียมนําไปลงทุน และเงินที่เตรียมไว สําหรับจายคืนสมาชิกที่พนสมาชิกภาพและสําหรับคาใชจายของกองทุน 3.บ.ร.) เงินลงทุน หมายถึง ตราสารหรือหลักทรัพยที่กองทุนไดลงทุนไวเพื่อหาผลประโยชน ตามหลักเกณฑ และขอกําหนดที่ระบุไวใน พ.) ลูกหนี้ ประกอบดวย 3. 2539 และ กฎกระทรวง “เงินลงทุน” สวนใหญของ กบข. สินทรัพย งบการเงินของ กบข.1) ลูกหนี้จากเงินปนผลและดอกเบี้ย คือ เงินปนผลคางรับจากการที่ กบข. กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.

กบข.) คาใชจายคางจาย เชน คาบริการบริหารระบบงานสมาชิกคางจาย คาธรรมเนียมผูเก็บรักษาหลักทรัพยคางจาย คาธรรมเนียมผูจัดการกองทุนคางจาย และคาใชจายสํานักงานคางจาย เปนตน .) ลูกหนี้สมาชิกตามโครงการเงินกูที่ใหแกสมาชิก เปนเงินใหกูเพื่อที่อยูอาศัย สมทบใหในกรณีที่สมาชิกกูเงินใน “โครงการเงินกู ธอส. จัดกลุมหนี้สินออกเปน 4 ประเภท ดังรายละเอียดตอไปนี้ 1..) เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน หลักการเดียวกันกับลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน แตในดานตรงขาม คือ มีการซื้อ หลักทรัพย ซึ่งอยูระหวางรอชําระเงิน ณ วันสิ้นป จึงตองตั้งเปนเจาหนี้ไวกอน 2. หนี้สิน สําหรับงบการเงินของ กบข. จึงตองตั้งเปนลูกหนี้ไวกอน 3.32 - . ไดมีการขายหลักทรัพย ณ วันสิ้นปและยังอยูในระหวางรอรับการชําระเงินจึงตองตั้งเปนลูกหนี้เอาไวกอน 4.2) ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน ปกติการทําธุรกรรมการลงทุนจะตกลงซื้อ-ขายหลักทรัพยกันกอนแลวจึงคอยมีการ ชําระราคากันภายหลัง ถาหากเปน “การซื้อขายตราสารแหงหนี้” การชําระราคาจะ ทําในอีก 2 วันทําการหลังมีการตกลงซื้อ-ขาย สําหรับ “การซื้อขายตราสารแหงทุน” จะใชเวลา 3 วันทําการจึงทําการชําระราคา ในกรณีนี้ กบข. ประจําป 2550 ดอกเบี้ยคางรับจากเงินฝาก ตั๋วสัญญาใชเงิน พันธบัตรรัฐบาลและหุนกูเอกชนตาง ๆ ซึ่งยังไมถึงกําหนดจาย กบข.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.) เจาหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา คือ ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญากับอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาของระยะเวลาที่ เหลืออยูของสัญญา กรณีที่ผลตางเปนขาดทุนจะบันทึกบัญชีเปนเจาหนี้ 3.) อาคารและอุปกรณสุทธิ ไดแก อุปกรณและเครื่องใชสํานักงาน สวนปรับปรุงอาคารเชา เครื่องตกแตงและติดตั้ง เฟอรนิเจอร ยานพาหนะ เปนตน ซึ่งจะแสดงตามราคาทุน ณ วันที่ไดมาหักดวยคาเสื่อม ราคาสะสม 6.) สินทรัพยอื่น สวนใหญเปนเงินคางเบิกจากกระทรวงการคลัง เนื่องจากมีการแกไขเพิ่มเติมขอมูลวันที่รับ ราชการและเงินเดือน ณ วันสมัครของสมาชิก 2.” ไดไมครบตามจํานวนที่ตองการ ซึ่งเปนการใหโอกาสกับสมาชิกกูเงินในสวนของเงินออมของ สมาชิกที่มีอยูในกองทุน 5.

) หนี้สินอื่น สวนใหญเปนเงินที่รอจายคืนใหสมาชิกที่พนสมาชิกภาพ ที่ทําจายแลวผูรับยังไมนําไปขึ้นเงิน จึ ง บั น ทึ ก บั ญ ชี ไ ว เ ป น เจ า หนี้ ข องกองทุ น และเงิ น ประกั น ค า เช า และบริ ก ารจาก อสังหาริมทรัพย 3. จะบันทึกเขา บัญชีเงินรับรอสงเขาบัญชีสมาชิกรายบุคคลในวันที่รับเงินดังกลาว และเมื่อ กบข.920 * ขอมูลจากหมายเหตุประกอบงบการเงินป 2549 ขอ 4.991 34. เงินที่ไดรับ กบข.11.021 44. ไดรับ ข อ มู ล ที่ ร ะบุ ร ายชื่ อ ของสมาชิ ก ผู ส ง เงิ น จะโอนยอดบั ญ ชี เ งิ น รั บ รอส ง เข า บั ญ ชี ส มาชิ ก รายบุคคลไปบันทึกบัญชีเงินสะสม เงินสมทบ และเงินชดเชย สําหรับเงินรับเกินจากวันที่ พนสมาชิกภาพของสมาชิก จํานวน 35 ลานบาท เปนเงินที่สวนราชการจะตองขอคืนจาก กองทุน เงินประเดิม เปนเงินที่รัฐนําสงเขาบัญชีสมาชิก กบข.992 51.012 5 30 160. ได จายเงินประเดิมใหกับสมาชิกที่พนสมาชิกภาพในปที่ผานมา 2.427 (หนวย : ลานบาท) ป 2548 41.735 5 35 178.33 - .กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. สินทรัพยสุทธิในสวนของกองทุน จะแสดงแยกบัญชีเงินทุนที่ไดรับ ดังตอไปนี้ 1. ประจําป 2550 4.926 44.) เงินทุนที่รับเขาบัญชีสมาชิกรายบุคคล * ประกอบดวย เงินประเดิม เงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย เงินรับรอสงเขาบัญชีสมาชิกรายบุคคล เงินรับเกินจากวันที่พนสมาชิกภาพ รวม ป 2549 39.926 30.669 51.14.) เงินสํารอง เป น เงิ น ที่ รั ฐ จั ด สรรให ก องทุ น เป น รายป จํ า นวนไม น อ ยกว า ร อ ยละ 20 ของงบประมาณ รายจายบําเหน็จบํานาญของขาราชการประจําปทุกป จนกวาเงินสํารอง เงินกองกลาง และ .1 เงินทุนที่ไดรับเขาบัญชีรายบุคคลจะไดรับการบันทึกบัญชีตามเกณฑเงินสด โดย เมื่อมีการสงเงินของสมาชิกจากสวนราชการเขาบัญชี กบข.5. ที่เปนขาราชการอยูกอนวันที่ 27 มีนาคม 2540 เพื่อชดเชยเงินบํานาญที่ลดลงเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสูตรเงินบํานาญ สําหรับสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะมีสิทธิขอรับเงินประเดิมไดเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ และตองเปนผู ที่มีสิทธิรับและเลือกรับเงินบํานาญเทานั้น ทั้งนี้สาเหตุที่เงินประเดิมลดลงเนื่องจาก กบข.

382 2.092 (หนวย : ลานบาท) ป 2548 9.18.460 ผลขาดทุนรอการจัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จํานวน 639ลานบาท เปน ผลประโยชน (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นระหวางวันที่ 27 ถึง 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งผลประโยชน (ขาดทุน) ทั้งหมดดังกลาวไดรับการจัดสรรใหบัญชีเงินกองทุนแตละประเภทแลวในเดือน มกราคม 2550 ตามหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรผลประโยชนที่คณะกรรมการประกาศ กําหนด 1. รายได คาใชจาย กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและ ที่ยังไมเกิดขึ้น ผลประโยชนสุทธิ .601 (639) 97.374 (หนวย : ลานบาท) ป 2548 83.762 (724) (456) (490) 11.412 6. 2.ร.) ผลประโยชนสะสม ประกอบดวย ผลประโยชนของเงินทุนที่รับเขาบัญชีสมาชิกรายบุคคล ผลประโยชนของเงินสํารองและเงินกองกลาง ผลประโยชน (ขาดทุน) รอการจัดสรร รวมผลประโยชน ป 2549 91.677 . 3.34 - ป 2549 12. 4.) เงินกองกลาง เปนเงินตามบัญชีเงินรายบุคคลที่ไมมีผูรับ เนื่องจากไดพนสมาชิกภาพโดยขาดสิทธิตาม เงื่อนไขการรับบําเหน็จบํานาญซึ่งถือเปนเงินของรัฐโดยตองสงคืนรัฐตามเงื่อนไขที่กําหนดใน มาตรา 72 แหง พ.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. ประจําป 2550 ดอกผลของเงินดังกลาวจะมีจํานวน 3 เทาของงบประมาณรายจายบําเหน็จบํานาญของ ขาราชการประจําปในแตละป และถาเงินดังกลาวมีจํานวนเกิน 3 เทาของงบประมาณ รายจายบําเหน็จบํานาญของขาราชการในปใด ใหนําเงินสวนที่เกินนั้นสงเปนรายไดแผนดิน 3.076 3. 4.002 88.575 15.บ.744 (640) (2) 6.2 วิธีการอานงบรายไดคาใชจาย กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ งบรายไดคาใชจาย สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 1. กบข.

คาใชจาย ประกอบดวย คาธรรมเนียมผูจัดการกองทุน คาธรรมเนียมผูเก็บรักษาทรัพยสิน ดอกเบี้ยและสวนลดจายจากเงินลงทุน ตนทุนการใหเชาและบริการจากอสังหาริมทรัพย คาธรรมเนียมการบริหารอาคาร คาใชจายดานการลงทุนอื่นๆ คาใชจายบริหารงานสมาชิก คาใชจายงานประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมวิชาชีพ คาใชจายเกี่ยวกับคณะกรรมการและการประชุมใหญ คาใชจายสํานักงาน คาเสื่อมราคา รวมคาใชจาย ป 2549 38 32 28 17 4 17 118 55 29 13 340 33 (หนวย : ลานบาท) ป 2548 55 25 37 8 127 37 20 16 284 31 724 640 1.) ดอกเบี้ยและสวนลดจายจากเงินลงทุน เชน ดอกเบี้ยจายที่เกิดจากสัญญาซื้อคืน (Repurchase Agreement) และดอกเบี้ยจายจาก สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) เปนตน สวนลดจายจากเงินลงทุน .35 - .กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. ประจําป 2550 “งบรายไดคาใชจาย” ประกอบไปดวยรายการ ดังตอไปนี้ 1. ไดวาจางใหผูจัดการกองทุนภายนอกชวยบริหารเงินสวนหนึ่ง และอีกสวนหนึ่ง กบข. วาจางนั้น ลวนเปนผูที่มี ความเชี่ยวชาญดานการลงทุน มีความพรอมและประสบการณ สําหรับผูเก็บรักษาทรัพยสินมี หนาที่ดูแล รับมอบ สงมอบ และเก็บรักษาทรัพยสินในการลงทุนของ กบข. รายได สวนใหญมาจากดอกเบี้ยและสวนลดรับของการลงทุนในตราสารแหงหนี้ และอีกสวนมาจากเงินปน ผลของการลงทุนในตราสารแหงทุน 2. ทั้งหมด รวมทั้งรับ ดอกเบี้ย เงินปนผล และดูแลสิทธิประโยชนตาง ๆ ของ กบข. บริหารเอง เพื่อ เปนการกระจายความเสี่ยง และเปนการเพิ่มประสิทธิ ภาพในการ บริหารกองทุนดวย เพราะแตละผูจัดการกองทุนภายนอกที่ กบข. ที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยสินเหลานั้น ทั้งนี้ คาธรรมเนียมผูจัดการกองทุนและผูเก็บรักษาทรัพยสินจะอิงตามสัดสวนของมูลคาและ ประเภทของทรัพยสินที่วาจางใหบริหารหรือดูแล 2.) คาธรรมเนียมผูจัดการกองทุนและผูเก็บรักษาทรัพยสิน ปจจุบัน กบข.

) คาใชจายงานประชาสัมพันธ เพื่อ เปน การสื่อ สารให ข อ มูล และขา วสารตา ง ๆ ของกองทุน ใหถึง สมาชิก ทั่วประเทศผา น ชองทางตาง ๆ ไมวาจะเปนการจัดทํารายงานประจําป ผลิตวารสารรายเดือน ผลิตคูมือ สมาชิก ผลิตสื่อทางโทรทัศน และวิทยุ คาใชจายในป 2549 เพิ่มขึ้นประมาณ 18 ลานบาท อันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของการใชสื่อตางๆ ขางตน 8.) คาธรรมเนียมการบริหารอาคาร เปนคาธรรมเนียมที่จายใหกับผูบริหารอาคาร จีพีเอฟ วิทยุ 5. ลงทุน ในที่นี้คืออาคาร จีพีเอฟ วิทยุ 4. ประจําป 2550 จะเกิดจากการซื้อตั๋วเงินคลัง/ตั๋วแลกเงิน/บัตรเงินฝากในราคาสวนเกินมูลคาหนาตั๋วทําใหตองมี การปรับลดมูลคาใหเทากับมูลคาหนาตั๋วตลอดอายุตั๋วเงินนั้น 3.) คาธรรมเนียมวิชาชีพ ประกอบดวยคาธรรมเนียมการสอบบัญชี คาที่ปรึกษาและคาธรรมเนียมวิชาชีพที่เกิดจากการ ดําเนินการตาง ๆ ของกองทุน ในบางโครงการจะเปนเรื่องเฉพาะทาง ซึ่งตองขอคําปรึกษา จากผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนั้นๆ 9.) ตนทุนการใหเชาและบริการจากอสังหาริมทรัพย เปนคาใชจายที่เกี่ยวกับคาสาธารณูปโภค และคาซอมแซมบํารุงรักษาของอสังหาริมทรัพยที่ กบข.) คาใชจายบริหารงานสมาชิก เปนคาบริการงานทะเบียนสมาชิก ตั้งแตการเปดบัญชีสมาชิกใหม การรับเงินสะสม เงินสมทบ และเงินชดเชย การจัดการเรื่องเงินกู ไปจนถึงการจายเงินคืนเมื่อสมาชิกพนสมาชิกภาพ และ การจัดสวัสดิการตาง ๆ ใหแกสมาชิก 7.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.) คาใชจายสํานักงาน เชน คาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร เกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ หรือคาใชจายในการ ติดตอสื่อสาร เปนตน คาใชจายในป 2549 เพิ่มขึ้นประมาณ 56 ลานบาท สวนหนึ่งประมาณ 10 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากคาใชจายของ อาคาร จีพีเอฟ วิทยุ ซึ่งเปนอาคารที่ กบข.) คาใชจายดานการลงทุนอื่นๆ ไดแก คาใชจายเกี่ยวกับระบบการรับขอมูลขาวสารดานตลาดเงินตลาดทุน เชน คาบริการ Bisnews Apex และคาบริการ Bloomberg คาใชจายเกี่ยวกับระบบการควบคุมติดตามบริหาร ความเสี่ยง เชน ระบบ Risk Manager เปนตน 6.36 - . ลงทุนเมื่อ กลางป 2549 และสวนที่เหลือประมาณ 46 ลานบาท เพิ่มขึ้นอันเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ บุคลากร และคาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณในการดําเนินงาน .

18.3 วิธีการอานงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 สินทรัพยสุทธิตนงวด บวก : เงินรับจากสมาชิก (เงินสะสม + เงินสมทบ) เงินประเดิม เงินชดเชย จากกระทรวงการคลัง และเงินสํารอง บวก : ผลประโยชนสุทธิ หัก : เงินจายคืนแกสมาชิก สินทรัพยสุทธิปลายงวด ป 2549 286.677 (4. รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากการลงทุน จะมาจากกําไรสุทธิที่เกิดจากการขายเงินลงทุน และจากกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการ ปรับมูลคาเงินลงทุน ( Mark to Market ) 1.975 28. กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน เปนรายการที่เกิดจากการแปลงคา สินทรัพ ยและหนี้สิน ที่เปน เงินตราต างประเทศ โดยใชอั ตรา แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยระหวางธนาคารตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย กําไรหรือขาดทุน จากการแปลงคาจะบันทึกเปนกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนในงบรายไดคาใชจาย 4.891 29.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.975 งบนี้แสดงถึงการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของ “สินทรัพยของกองทุน” ในรอบปบัญชี โดยนํา สินทรัพยสุทธิ ณ สิ้นป 2548 รวมกับเงินรับจากสมาชิกโดยแบงเปน “เงินสะสม” และ “เงินสมทบ” สวน “เงินประเดิม” “เงินชดเชย” และ “เงินสํารอง” จากกระทรวงการคลัง รวมกับ “ผลประโยชนสุทธิ” ที่ กองทุนบริหารไดระหวางป หักเงินที่จายคืนแกสมาชิกที่พนสมาชิกภาพ จะเทากับยอดสินทรัพยสุทธิ ณ สิ้นป 2549 .37 - . ประจําป 2550 10.736 (หนวย : ลานบาท) ป 2548 246.445 11.092 (5.) คาเสื่อมราคา เปนรายการที่ไมใชเงินสดแตเปนการปนสวนมูลคาของสินทรัพยถาวรเปนคาใชจายตลอดอายุ การใชงานของสินทรัพย นั้น 3.776) 320.033 15.626) 286.

175 433 15.18.175 งบกระแสเงิ น สดจะแสดงการเปลี่ ย นแปลงในกระแสเงิ น สดของกองทุ น โดยบอกถึ ง แหลงที่มาและใชไปของเงินสด สําหรับรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ในรอบป 2549 มีการเปลี่ยนแปลง ของเงินสดในกิจกรรมดําเนินงาน เชน เงินลงทุนเพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้เงินปนผลและดอกเบี้ย เปนตน เมื่อนํามารวมกับผลประโยชนสุทธิ (จากงบรายไดคาใชจาย) จึงจะไดเงินสดสุทธิที่ใชไปใน กิจกรรมดําเนินงาน สวนกระแสเงินสดที่ไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน คือ เงินประเภทตาง ๆ ที่กองทุนไดรับทั้ง จากสมาชิก และจากกระทรวงการคลัง โดยเมื่อนําเงินสดสุทธิที่ไดจากกิจกรรมจัดหาเงินรวมกับเงิน สดสุทธิที่ใชไปจากกิจกรรมดําเนินงาน จะไดยอดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของเงินสดและรายการเทียบเทา เงินสดของกองทุนในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น .410) (38.502) (25.726 1.668 (2. ประจําป 2550 1.449 3.117 9.092 15.407 1.668 7.681) 15.000 22.4 วิธีการอานงบกระแสเงินสด กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ งบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 (หนวย : ลานบาท) ป 2549 ป 2548 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน : ผลประโยชนสุทธิ ปรับกระทบการเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพยสุทธิจากการ ดําเนินงานใหเปนเงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน : เงินสดสุทธิที่ใชไปจากกิจกรรมดําเนินงาน กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินรับจากสมาชิกและอื่น ๆ เงินสํารอง เงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 11.742) 3.358) (22.38 - .กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.677 (36.290 24.

83 อัตราผลประโยชนสุทธิสวนของเงินสํารอง 5.24 0.18.71 5.24 อัตราผลประโยชนสุทธิรวม 3.44 6.96 อัตราผลประโยชนสุทธิสวนของสมาชิก 3. ประจําป 2550 1.19 1.39 - .18.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.44 6.86 6.5 อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ ป 2549 ป 2548 อัตราสวนรายไดรวมกําไรสุทธิจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม เกิดขึ้นตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางงวด 3.19 อัตราสวนคาใชจายตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางงวด 0.83 อัตราผลประโยชนสุทธิสวนของเงินกองกลาง 3.49 0.6 รายงานของผูสอบบัญชี การวิเคราะหงบการเงิน นอกจากจะอานและวิเคราะหงบการเงินเปนแลว ยังมีความจําเปนที่ จะตองเขาใจถึงความเห็นของผูสอบบัญชีตองบการเงินที่ผูสอบบัญชีนั้นไดตรวจสอบ เนื่องจากใน มาตรฐานการเขียนรายงานของผูสอบบัญชีจะตองเปดเผยถึงเหตุการณที่มีสาระสําคัญตองบการเงิน นั้น รูปแบบของรายงานของผูสอบบัญชี มี 4 แบบ คือ 1) แบบ “ไมมีเงื่อนไข” หมายความวา ผูสอบบัญชีไมพบสิ่งที่ไมสอดคลองกับหลักการบัญชีที่ รับรองทั่วไปในการจัดทํารายงานงบการเงิน 2) แบบ “มี เ งื่ อ นไข” หมายความว า ผู ส อบบั ญ ชี พ บว า มี ค วามไม แ น น อนอย า งมี ส าระสํ า คั ญ เกี่ยวกับการรับรูรายการที่เกิดขึ้น โดยผูสอบบัญชีจะรายงานปญหาเหลานี้ตอคณะกรรมการ 3) กรณี “เงื่อนไขที่เกิดขึ้นมีสาระสําคัญมากจนผูสอบบัญชีไมสามารถใหความเห็นตอความ ถูกตองตามที่ควรของงบการเงินทั้งหมด” รายงานความเห็นของผูสอบบัญชีอาจเปนแบบ “ไมแสดงความเห็น” ตองบการเงิน หรือแสดงความเห็นวางบการเงินที่ตรวจสอบ “ไมถูกตอง” การที่ผูสอบบัญชีจะแสดงความเห็นในแบบใดนั้นขึ้นอยูกับเหตุการณที่เกิดขึ้นและระดับ ความมีสาระสําคัญของเหตุการณนั้น เชน กรณีที่บริษัทไมปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ถือวาเปนความผิดที่มีสาระสําคัญมากซึ่งผูสอบบัญชีจะแสดงความเห็นวางบการเงินไมถูกตอง ดังนั้น หากเรามีความรูพื้นฐานในการอานรายงานของผูสอบบัญชีแลวจะทําใหเราอานและวิเคราะหง บ การเงินไดดียิ่งขึ้น .

)” ซึ่งหลังจากไดตรวจสอบ งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 งบรายไดคาใชจาย งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ และงบกระแสเงินสดของกองทุนแลวนั้น สํานักงานการตรวจเงินแผนดินจะแสดงความเห็นไวในรายงานผูสอบบัญชี ซึ่งมีความตอนทายวา “สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเห็นวา งบการเงินขางตนนี้ แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 ผลการ ดําเนินงานการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ และกระแสเงินสดสําหรับ ป สิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป“ โดยเอกสารฉบั บ นี้เ ปน การแสดงงบการเงิ น ของ กบข.บ.40 - .th นอกจากนี้ ยั ง สามารถศึ ก ษาวิ ธี ก ารอ า นงบการเงิ น ได จ ากหลั ก สู ต ร ใน www.ศ.gpfelearning. กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.2539 ระบุวา “ผูสอบ บัญชีตองทํารายงานผลการสอบบัญชีของกองทุนเสนอตอที่ประชุมใหญผูแทนสมาชิกภายในหนึ่งรอย หาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการ” ผูสอบบัญชีในที่นี้หมายถึง “สํานักงาน การตรวจเงินแผนดิน (สตง.com อีกชองทางหนึ่งดวย .ร.ฉบับ ย อ ซึ่ ง สมาชิ ก สามารถศึก ษา รายละเอี ย ดของงบต า งๆ ฉบั บ สมบู ร ณ ไ ด จ ากรายงานของผู ส อบบั ญ ชี แ ละงบการเงิ น ทาง www.gpf. ประจําป 2550 ตาม มาตรา 80 ใน พ.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.or.

ศ.41 - .gpf.th หัว ขอ ขอมูลทั่ว ไป และเลือ กหัว ขอ รายงานประจําป ซึ่งมีทั้งรายงานประจําปฉบับลาสุดและฉบับยอนหลัง . รายงานประจําป รายงานประจําป เปนการแนะนําคณะกรรมการ กบข.or. .19 การประชุมใหญผูแทนสมาชิก มาตรา 81 แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.2539 กําหนดใหกองทุนตอง จัดการประชุมใหญผูแทนสมาชิกอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยผูแทนสมาชิกที่เขารวมประชุมใหญ มีบทบาทและ หนาที่ เปนตัวแทนสมาชิกในการเขารวมประชุมพิจารณาผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน และการรับจายเงิน ของกองทุน รวมถึงมีหนาที่ในการแสดงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเปน สื่อกลางเพื่อเสริมสรางความเขาใจที่ถูกตองระหวางสมาชิกกับ กบข. ประจําป 2550 1. www.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. ที่สําคัญๆ ทั้งดานการบริหารเงินลงทุน การบริหารงานสมาชิก การบริหารองคกร ผลงานสําคัญในรอบปที่ผานมา การดําเนินการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม รวมถึงรายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงิน ที่ไดรับรองจากสํานักงานการ ตรวจเงินแผนดิน สมาชิกและผูสนใจสามารถดาวนโหลดรายงานประจําปได จากเว็บไซต กบข. กําหนดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําป ในช วงปลายเดือนมิถุนายนของทุกป ซึ่ง สมาชิกสามารถติดตามขาวสารเกี่ยวกับประชุมใหญไดจากสื่อตางๆ ของ กบข. และรายละเอียดขอมูล เกี่ยวกับผลการดําเนินงานของ กบข. และชวยเผยแพรขอมูลขาวสารของกองทุน ไปยังสมาชิก โดยสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา หรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณีดําเนินการคัดเลือก ขาราชการในสัง กัดที่เปนสมาชิก กบข. ตามจํานวนที่ไดรับแจงจากกองทุ น เพื่อเปน ผูแทนสมาชิกของสว น ราชการหรือจังหวัด แลวแตกรณี เขารวมประชุมใหญผูแทนสมาชิกในแตละป สวนการคัดเลือกผูแทนสมาชิก เพื่อเขารวมการประชุมใหญนั้น ใหเปนไปตามวิธีการที่สวนราชการจังหวัดนั้นๆกําหนด โดย กบข.

ตระหนักถึงความ จําเปนที่วาสมาชิกควรจะตองวางแผนทางการเงินของตนเพื่อใชหลังการเกษียณ จึงทําให กบข.20 ทางเลือกในการออมและการลงทุนสําหรับสมาชิก จากสภาวะเศรษฐกิจและความจําเปนในการดํารงชีพในปจจุบันนี้ ทําให กบข. ที่ อ ยู ร ะหว า ง กระบวนการพิจารณาและดําเนินการแกไขทางกฎหมาย ซึ่งโครงการตางๆ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 1. จะเปดโอกาสใหแกสมาชิกผูสนใจ สามารถเลือกที่จะสง “เงินสะสม” เขา กองทุนไดเพิ่มขึ้นมากกวาอัตราเงินสะสมภาคบังคับที่กฎหมายกําหนดโดยที่ภาครัฐไมสง “เงินสมทบ” เพิ่มเติมให ทั้งนี้เพื่อที่จะไดไมเปนการเพิ่มภาระคาใชจายงบประมาณของภาครัฐ โดยแตเดิมนั้นสมาชิกจะตองสง “เงินสะสม” เขากองทุนเปนประจําทุกเดือนในอัตราเดียว คือ เทากับ 3% ของอัตราเงินเดือน แตสําหรับ “โครงการการออมเพิ่มสําหรับสมาชิก” นี้จะเปดโอกาสให สมาชิกแตละทานสามารถเลือกออมไดตามความสมัครใจวาจะสง “เงินสะสม” เขากองทุนในอัตราเดิม ที่ 3% ของอัตราเงินเดือน หรือเลือกที่จะสงเงินสะสมเพิ่มมากกวานั้นก็ได เชน เลือกสงในอัตรา 4% หรือที่ 5% หรือเพิ่มขึ้นไดจนถึง 15% ซึ่งเปนอัตราสูงสุดที่สามารถเลือกไดแตอัตราใหมที่จะเลือกใชนี้ จะตองเปนเลขจํานวนเต็มเทานั้น และสมาชิกยังจะสามารถขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมไดอีก ดวยตามระยะเวลาที่ กบข.) ผลประโยชนจากการลงทุน . สามารถนําเอายอดเงินสะสมใหมที่สงเขากองทุนไปขอลดหยอนภาษี รายไดประจําปเพิ่มเติมได ดังนั้นหากสมาชิกไดมีการหักเงินดังกลาวเอาไวมากก็จะสามารถ นําไปขอลดหยอนไดมากขึ้นดวยเชนกัน 2.42 - . ประจําป 2550 1.) ประโยชนทางภาษี กลาวคือ สมาชิก กบข.20. พยายาม พัฒนาและจัดหาโครงการสงเสริมการออมและการลงทุนใหกับสมาชิกเพิ่มเติมสําหรับเปนอีกทางเลือกหนึ่งใน การวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณอยางมีคุณภาพ โดยการดําเนินการดังกลาวจะตองสอดคลองและเปนไปตามการพัฒนาของระบบบําเหน็จบํานาญใน สากล อย า งไรก็ ต ามโครงการต า งๆที่ จ ะกล า วต อ ไปนี้ เ ป น โครงการสํ า หรั บ สมาชิ ก กบข.1 โครงการการออมเพิ่มสําหรับสมาชิก (Voluntary Contribution Plan) คือ การที่ กบข. กําหนด อยางไรก็ตามโครงการดังกลาวนี้จะเปดโอกาสใหเฉพาะ “สมาชิกที่มีความพรอมและสมัคร ใจ” เขารวมโครงการเทานั้นและจะไมมีการบังคับสมาชิกใหเขารวมแตอยางใด ประโยชนหลักๆของการออมเพิ่ม คือ 1.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.

ทานสมาชิกเจาของเงินสามารถขอเปลี่ยนรูปแบบการรับเงินคืนไดใหมหาก . ประจําป 2550 ดวยความไววางใจดวยการฝากเงินให กบข. เปดโอกาสให “สมาชิกที่กําลังจะพนหรือพนสมาชิกภาพ” สามารถเลือกที่จะ ฝากเงินที่จะไดรับจาก กบข.) แบบขอรับเงินออกไปบางสวนกอน สวนที่เหลือทิ้งไวใหบริหารตอไป หมายความวา สมาชิกสามารถเลือกที่จะรับเงินบางสวนกอนตามความจําเปนได และสําหรับเงิน ในสวนที่เหลือสามารถทิ้งไวกับกองทุนเพื่อให กองทุนบริหารเงินตอไปได และหากในอนาคต ขางหนาก็สามารถมาขอรับเงินดังกลาวคืนไดตามความประสงค 3.) ยอด “เงินเพื่อการเกษียณ” ที่จะเพิ่มสูงขึ้น หมายความวา การที่สมาชิกตัดสินใจเพิ่มความพยายามในการเก็บออมเงินรายไดใหมากขึ้นใน วัน นี้ เพื่ อ นํ า ไปใช ใ นยามเกษี ย ณไวม ากเท า ไร เมื่อ ถึง ตอนที่ท า นสมาชิ ก ลาออกจากการรั บ ราชการหรื อ เกษี ย ณอายุ ท า นก็ ไ ด รั บ เงิ น จํ า นวนดั ง กล า วพร อ มดอกผลทั้ ง หมด (ตามสิ ท ธิ์ ) กลับคืนไปในจํานวนที่มากเชนกัน 1.43 - .กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. ทําการบริหาร ซึ่งทาง กบข.) แบบขอรับเงินออกไปทั้งหมดในครั้งเดียว หมายความวา สมาชิกสามารถถอนเงินของตนออกไปเปนกอนเดียวทั้งหมดไดตามความตองการ หรือในกรณีที่มีความจําเปน หลังจากเลือกที่จะยังไมรับเงินจากกองทุนหลังจากที่พนสมาชิก สภาพแลว 2. เอาไวกับกองทุนตอไปเพื่อใหกองทุนสามารถบริหารเงินดังกลาวตอไปได เพื่อทําใหเงินเกษียณของสมาชิกจะสามารถเติบโตงอกเงยจากผลประโยชนในการลงทุนตอไปได ทั้งนี้สําหรับแนวทางสําหรับสมาชิกที่จะสามารถเลือกขอรับเงินดังกลาวคืนจากกองทุนนั้น อาจ เปนไปไดในหลายรูปแบบตางๆกัน ดังนี้ 1. จะมีผูบริหารเงินมือ อาชีพไวคอยดูแลเพื่อใหเงินดังกลาวนั้นเติบโตงอกเงยพรอมกับผลตอบแทนจากการลงทุนที่นาพึง พอใจตอไป 3.20.) ขอทยอยรับเงินเปนงวดๆ หมายความวา สมาชิกสามารถเลือกที่จะขอรับเงินจากกองทุนเปนงวดๆในจํานวนที่เทากันได โดยอาจขอรับเงินคืนเปนแบบรายเดือน หรือราย 3 เดือน หรือราย 6 เดือน และแบบรายป ไดเปน ตน ทั้งนี้สมาชิกที่เลือกรับเงินในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไปแลว แตหากยังคงมีเงินบางสวน เหลืออยูกับ กบข.2 โครงการทยอยรับเงินคืน คือ การที่ กบข.

ร.3 โครงการแผนทางเลือกนโยบายในการลงทุนสําหรับสมาชิก “โครงการแผนทางเลือกนโยบายในการลงทุนสําหรับสมาชิก” เปนอีกโครงการหนึ่งที่ กบข. กบข.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.บ. เอง ก็ตองบริหาร จัดการกองทุนโดยมององคประกอบรวมของสมาชิกเปนสําคัญ ถาหาก พ. ไดใชอยูในปจจุบันตอไป ในสากลแลวนั้นกองทุนบําเหน็จบํานาญในตางประเทศหลายๆแหงจะมี “แผนทางเลือก นโยบายการลงทุนสําหรับสมาชิกของกองทุน (Investment Choice/Employee Choice)” เอาไว ใหกับสมาชิกของกองทุนไดเลือก ซึ่งโดยทั่วไปแลวสามารถแบงออกไดเปนแบบหลักๆ ได 4 แบบ สมาชิกสามารถศึกษาขอมูลและทําความเขาใจแผนการลงทุนแตละแบบไดจากขอมูลขางลางตอไปนี้ 1.44 - .20.ร. ในปจจุบันสมาชิกจะไมมีทางเลือกใดๆเลย และ กบข. ประจําป 2550 ตองการ โดยจะตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด ซึ่งจะ ประกาศใหทราบภายหลังจากที่ พ. จะ จัดใหแกสมาชิก เพื่อเปดโอกาสใหกับสมาชิกสามารถเลือกรูปแบบแผนของนโยบายในการลงทุนตางๆ ไดตามความตองการและความเหมาะสมของแตละคนตามหลักการในสากล ทั้งนี้ตาม พ.บ. ที่แกไขไดมีผลบังคับใชแลว 1.) แผนการลงทุนแบบเชิงรุก (Aggressive Fund) เปนรูปแบบการลงทุนที่มุงแสวงหา “ผลตอบแทน” ใน “ระดับที่สูง” โดยเนนลงทุนใน สินทรัพยที่อาจมีความผันผวนของราคาในแตละชวงเวลาสูงเพื่อโอกาสในการทํากําไรในระยะยาว ที่สูงตามไปดวย เชน เปนกองทุนที่เนนนําเงินสวนใหญไปลงทุนใน “ตราสารแหงทุน” มากกวา ลงทุนใน “ตราสารแหงหนี้” ซึ่งการลงทุนในลักษณะนี้นาจะเหมาะสําหรับผูลงทุนที่ยังมีระยะเวลา ในการลงทุนเหลืออยูคอนขางยาว (เชน 20 ปขึ้นไป หรือ อยูในชวงอายุ 20 – 30 ป) หรือเปนผูที่มี ความรูความเขาใจในการลงทุนและสามารถยอมรับในความเสี่ยงไดมาก .กบข. ที่ขอแกไขไปนั้น ไดรับความเห็นชอบและมีผลบังคับใชไดอยางนอยสมาชิกก็จะมีทางเลือกในการลงทุนเพิ่มเติมขึ้น นอกเหนือไปจากทางเลือกรูปแบบเดิมที่มีอยู และแผนการลงทุนแบบใหมนี้ “สมาชิกสามารถเลือกที่ จะใชหรือไมก็ได (ตามความสมัครใจ)” สําหรับสมาชิกทานที่ไมเลือกใชบริการเงินของสมาชิกทานนั้นๆ ก็จะอยูในแผนการลงทุนแบบเดิมตามที่ กบข.ร.บ.

20 ป หรือ มี อายุ ร ะหว า ง 30 – 40 ป หรื อ สามารถรั บ ความเสี่ ย งได บ า ง พอสมควร . ประจําป 2550 ตัวอยาง-สัดสวนการลงทุนใน แผนการลงทุนแบบเชิงรุก ตราสารทุน (หุน) ตราสารหนี้ ตราสารหนี้ (พันธบัตร) สํ า หรั บ “สิ น ทรั พ ย ที่มี ค วาม ผั น ผวนสู ง ” ได แ ก ตราสารแห ง ทุ น (เช น หุ น สามั ญ หุ น บุ ริ ม สิ ท ธิ์ เป น ต น ) และ ตราสารอนุ พั น ธ (เช น สัญญาซื้อขายลวงหนา ออปชั่น และ สัญญาสวอป เปนตน) ตราสารทุน (หุน) สวน “สินทรัพยที่มีความผันผวนนอย” ไดแก ตราสารแหงหนี้ (เชน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจและหุนกูบริษัทเอกชน เปนตน) และ ตราสารตลาดเงิน (เชน เงินฝาก ตั๋วเงิน คลัง ตั๋วสัญญาใชเงิน เปนตน) 2.45 - ตราสารทุน (หุน) การลงทุ น แบบความ เสี่ยงปานกลางนี้นาจะเหมาะสม กั บ ผู ล งทุ น ที่ มี ร ะยะเวลาในการ ลงทุนประมาณ 10 .กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.) แผนการลงทุนแบบเสี่ยงปานกลาง (Moderate Fund) เปนรูปแบบที่มุงแสวงหา “ผลตอบแทนคอนขางสูง” ควบคูไปกับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ ไมมากจนเกินไปนัก โดยจะเลือกลงทุนในสินทรัพยที่มีความเสี่ยงสูงและสินทรัพยที่มีความเสี่ยง ต่ําในสัดสวนที่พอๆ กัน ผลตอบแทนจากการลงทุนจะสม่ําเสมอกวาแบบ เชิงรุกและอาจไมสูงมากนัก ตัวอยาง-สัดสวนการลงทุนใน แผนการลงทุนแบบเสี่ยงปานกลาง ตราสารทุน (หุน) ตราสารหนี้ ตราสารหนี้ (พันธบัตร) .

ประจําป 2550 3.) แผนการลงทุนแบบระมัดระวัง (Conservative Fund) ตัวอยาง-สัดสวนการลงทุนใน แผนการลงทุนแบบระมัดระวัง ตราสารทุน (หุน) แผนการลงทุ น นี้ เ ป น แผนการลงทุนที่ “เนนไปที่เรื่อ ง ความปลอดภั ย ของเงิ น ต น ” ควบคู ไ ปกั บ ผลตอบแทนจาก การลงทุนที่สม่ําเสมอเปนสําคัญ ตราสารหนี้ ความเสี่ ย งจากการ ล ง ทุ น ใ น ร ะ ดั บ ป า น ก ล า ง ค อ นข า งต่ํ า เนื่ อ งจากสิ น ทรั พ ย ตราสารหนี้ (พันธบัตร) ตราสารทุน (หุน) สวนใหญของกองทุนจะถูกนําไป ลงทุนใน สินทรัพยที่มีความเสี่ยงต่ํา ผลตอบแทนที่ไดอาจจะไมสูงเทากับ 2 แบบแรกแตมีโอกาสที่จะไดรับ ผลตอบแทนอยางสม่ําเสมอและมีความปลอดภัยของเงินตนสูงกวาอีกดวย การลงทุนแบบนี้นาจะเหมาะสมกับผูลงทุนที่ยอมรับผลตอบแทนจากการลงทุนที่อาจจะ ไมสูงมากนักเพื่อแลกกับความเสี่ยงและความผันผวนจากการลงทุนที่ต่ํากวา 2 แบบแรก และการ ลงทุน รูป แบบนี้ เ หมาะกับ ผู ลงทุน ที่มีร ะยะเวลาในการลงทุ น ประมาณ 5-10 ป หรื อ มีอ ายุ ระหวาง 40 – 50 ป หรือยอมรับความเสี่ยงไดบางเล็กนอย 4) แผนการลงทุนแบบเงินตนมั่นคง (Capital Preservation Fund) เป น รู ป แบบการลงทุ น ที่ เ น น ตัวอยาง-สัดสวนการลงทุนใน แผนการลงทุนแบบเงินตนมั่นคง เรื่อง “ความปลอดภัยของ เงิน ตน” เปนสําคัญ มีความเสี่ยง จากการลงทุ น ต่ํ า ที่ สุ ด ทั้ ง นี้ เพราะจะมุงลงทุนในสินทรัพย ตราสารหนี้ ที่เนนความปลอดภัยของเงิน ตนเทานั้น เชน การลงทุนใน สิ น ทรั พ ย ที่ มี ก ารค้ํ า ประกั น ตางๆ พันธบัตรรัฐบาล หรือ ตราสารหนี้ (พันธบัตร) ตราสารทุน (หุน) ตั๋วเงินคลัง เปนตน ดังนั้น ผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวังจึงนอยกวาทุกแบบขางตน .46 - .กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.

ก็จ ะยั ง คงบริห ารเงิน ของสมาชิกทา นนั้น ๆ ตามแผนการลงทุน ที่ กบข.. จะนําเสนอนั้นจะมีรูปแบบที่ใกลเคียงกับรูปแบบที่กลาวมาแลว ขา งตน ซึ่ง กบข.การลงทุนไมวาจะเปนในรูปแบบใดก็ตามยอมมีความ เสี่ยงแฝงอยูดวยเสมอ ดังนั้น สมาชิกจึงควรศึกษาและทําความเขาใจ ในแผนการลงทุนในแตละแบบใหเขาใจทั้งในดานของความเสี่ยงที่ เกี่ยวขอ งและผลตอบแทนที่ค าดวา จะไดรับ จากการลงทุน ในแตล ะ แผนการลงทุ น นั้น ๆ ทั้ ง นี้ เพื่ อให ก ารเลือ กลงทุน ในแผนการลงทุ น ดังกลาวมีความเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุดกับตนเอง. ใชอ ยูใ น ปจจุบันตอไปตามเดิม “….บ. ได จั ด ให กั บ สมาชิ ก อยู ใ นป จ จุ บั น ” จะพบว า “แผนการลงทุ น แบบระมั ด ระวั ง (Conseravative Fund)” เปนแผนการลงทุนที่มีลักษณะที่ใกลเคียงกับ “แผนการลงทุนในปจจุบัน ที่ กบข. ประจําป 2550 การลงทุนในลักษณะนี้จึงเหมาะกับนักลงทุนที่มีระยะเวลาในการลงทุนเหลือนอยหรือ เปนผูที่ใกลเกษียณ หรือเปนผูลงทุนที่มีระยะเวลาในการลงทุนเหลือนอยกวา 5 ป หรือเปนผูที่มี อายุระหวาง 50 – 60 ป หรือผูที่ปฏิเสธความเสี่ยงตางๆจากการลงทุน หรือผูที่ตองการใชเงินทันที ซึ่งเปนกลุมที่ไมตองการใหเงินที่มีอยูลดต่ําลงแตตองยอมรับดวยวาอาจไดผลตอบแทนต่ํากวา แผนการลงทุนอื่นๆ ทั้งหมด อนึ่งหากลองเปรียบเทียบ “แผนการลงทุนแบบตางๆ ทั้ง 4 แบบ” นี้กับ “รูปแบบการ ลงทุ น ที่ กบข.) สมาชิกมีสิทธิ “เลือก หรือ เปลี่ยนแผนการลงทุน” ไดปละ 1 ครั้ง ตามหลักเกณฑและ วิธีการที่กําหนด 2.ร.และ กบข.. จะยังคงทําหนาที่บริหารการลงทุนในแตละแผนฯอยาง มื อ อาชี พ เพื่ อ ให ไ ด ผ ลตอบแทนที่ ดี ที่ สุ ด ภายใต ค วามเสี่ ย ง นั้นๆ…. จะประกาศใหท ราบเมื่อ พ.” ..” แผนการลงทุนที่ กบข. ไดจัดใหกับสมาชิก” มากที่สุด ซึ่งเปนแผนการลงทุนที่มุงเนนในสวนของ “ความสมดุล ระหวางความปลอดภัยของเงินตน” กับ “ผลตอบแทนของการลงทุน” ภายใตความเสี่ยงที่ยอมรับ ไดเปนสําคัญ “….) สมาชิกทานใดก็ตามที่ยังไมพรอมหรือไมประสงคที่จะเลือกแผนการลงทุนแบบใดแบบหนึ่ง กบข.47 - . ที่แ กไ ขมีผลบัง คับ ใช แ ลว โดยหลั กการที่ กําหนดไวมีดังนี้ 1. ขอยื น ยัน ว า ไม ว าจะเป น แผนการลงทุ น แบบใดก็ ตาม กบข.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.

48 - ..กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.” ขณะนี้โครงการดังกลาวทั้ง 3 โครงการ อยูระหวางขั้นตอนการขออนุญาตการใหบริการอยู ดังนั้นหากเมื่อไดรับการอนุญาตเปนที่เรียบรอยแลว ทางกองทุนจะแจงและประชาสัมพันธเรื่องตางๆที่ เกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการในการปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของใหสมาชิกไดทราบตอไป .แผนทางเลื อ กในการลงทุ น ฯนี้ เ ป น สิ่ ง ที่ ส มาชิ ก ควรให ค วาม สนใจและควรตัดสินใจเลือกแผนการลงทุนดวยตนเอง เนื่องจากวา สมาชิกแตละทานจะเปนผูที่ทราบถึงขอมูลและความตองการของ ตนเองไดดีที่สุด…. ประจําป 2550 ผลตอบแทน แบบจําลองแผนการลงทุน แบบเงินตนมั่นคง แบบระมัดระวัง แบบเสี่ยงปานกลาง แบบเชิงรุก Capital Preservation Fund Conservative Fund Moderate Fund Aggressive Fund ตราสารทุน ตราสารหนี้ นอย เวลาทีเ่ หลือในการรับราชการ มาก ความเสี่ยง “….

49 - .กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. ประจําป 2550 บทที่ 2 งานของกองการเงิน หรือ ผูที่ไดรับมอบหมายเรื่องงานเงินเดือน .

50 - . จะถู ก คํ า นวณออกมาจากระบบโดยอั ต โนมั ติ และ กรมบัญชีกลางจะเปนผูนําสงเงินและรวบรวมขอมูลนําสงให กบข. พัฒนาขึ้น เปนการจัดทําขอมูลดวยระบบ MCS แยกตางหากจากระบบเงินเดือน ดังนั้น หนวยงาน จึงตองทําการบันทึกขอมูลในระบบ MCS ใหสอดคลองกับขอมูลในระบบเงินเดือนเพื่อใหการ นําสงเงินเขากองทุนฯ ถูกตองและสอดคลองกับเงินที่สมาชิกไดรับ โดยหนวยงานที่จัดทําขอมูล ผานระบบ MCS มีทั้งสิ้น 110 กรม คิดเปน 3.จา ยเงินภาครัฐมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกตองและมีความทันสมัย สามารถเชื่อมโยงกับระบบงบประมาณและระบบงานอื่นๆ ไดสงผลใหการจัดทํา ขอมูลสมาชิก กบข. มี ห น า ที่ จั ด ทํ า ข อ มู ล ในระดั บ กรม หน ว ยเบิ ก จ า ยส ว นภู มิ ภ าคไม ต อ งดํ า เนิ น การใดๆ นอกจากนี้ ข อ มู ล การนํ า ส ง เงิ น กบข. ประจําป 2550 2.1 การจัดทําขอมูลและการนําสงเงินเขากองทุน ตามที่ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ไดมีโครงการจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา โดยเปน การปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานในเรื่องการกํากับดูแลการบริหารการคลัง เพื่อใหสอดรับกับแนวทางการปรับ ระบบงบประมาณและนโยบายรัฐบาลที่ตองการทํา ใหระบบการรับ .กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. เปนประจําทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง ขอมูลลาสุด ณ เดือนมิถุนายน 2550 มีหนวยงานจัดทําขอมูลผานระบบนี้ทั้งสิ้น 116 กรม รวมเปนจํานวนสมาชิก 138. งานของกองการเงินหรือผูที่ไดรับมอบหมายเรื่องงานเงินเดือน เจาหนาที่กองการเงินผูมีหนาที่จายเงินเดือนใหแกขาราชการในสังกัด มีหนาที่หักเงินสะสมจากเงินเดือน สมาชิก และเบิกเงินสมทบและเงินชดเชยนําสงเขากองทุน โดยมีหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการจัดทําขอมูลสมาชิก และนําสงเงินเขากองทุนผานระบบที่ กบข. เขากองทุนในปจจุบัน สามารถแบงเปน 2 ระบบหลัก ดังนี้ ‰ ‰ ระบบที่ 1 ระบบการจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา ที่กรมบัญชีกลาง พัฒนาขึ้น เปนการจัดทําขอมูลเงินเดือนของขาราชการทั้งสังกัด โดยเจาหนาที่กองการเงินผูรับผิดชอบงาน กบข. พัฒนาขึ้น หรือระบบที่กรมบัญชีกลางบังคับใช ซึ่งสามารถแบงขอบเขต หนาที่ความรับผิดชอบไดดังตอไปนี้ 2.170 ราย (ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2550) .037.487 หนวยเบิกจาย กระจายอยูทั่วประเทศ รวมเปนจํานวนสมาชิก 1.007 ราย ระบบที่ 2 ระบบ Member Collection System หรือ MCS ที่ กบข.

เฉพาะเอกสารการปรับปรุงฐานขอมูล จากกองการเจาหนาที่ เอกสารทั้งหมดที่กําหนดใหนําสงตาม 6.ผูจัดทําขอมูลการนําสงเงิน จัดทําโดยกองการเงิน จั ด ทํ า โดยเจ า หน าที่ ก องการเงิ น หรื อ กองการเจ า หน า ที่ ตามที่ ห น ว ยงาน มอบหมาย 5.การนําสงเงินและขอมูลรายเดือน ให กบข.1 การจัดทําทะเบียนสมาชิกกองทุน ในหัวขอการจัดทําทะเบียนสมาชิกกองทุน จะกลาวถึงขั้นตอนและรายละเอียดการปฏิบัติงานของ หนวยงานที่จัดทําขอมูลนําสงเงินเขากองทุนผานระบบ MCS เทานั้น สวนการแกไขขอมูลของหนวยงานที่ ผานระบบจายตรงฯ เจาหนาที่ฯ สามารถเปลี่ยนแปลงประวัติขาราชการสมาชิก เชน การเปลี่ยนแปลงชื่อสกุล สถานะ ยศ-ฐานันดร หรือการแกไขที่อยูของสมาชิก ฯลฯ ผานโปรแกรมระบบจายตรงฯ และขอมูล เหลานั้นจะถูกนําสงให กบข. ตามขอมูลที่บันทึกในระบบจายตรงฯ และรวบรวมข อ มู ล นํ าสง ให กบข. ผานสํานักงานคลังจังหวัด ลักษณะงาน หนวยงานในระบบจายตรงฯ ระบบ MCS 2. ณ สิ้นเดือน โอนเงินผานระบบโอนเงินอัตโนมัติของ ธนาคารกรุงไทย และขอมูลถูกนําสง ให กบข.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.ผูจัดทําทะเบียนสมาชิก จัดทําโดยกองการเจาหนาที่ จั ด ทํ า โดยเจ า หน าที่ ก องการเงิ น หรื อ กองการเจ า หน า ที่ ตามที่ ห น ว ยงาน มอบหมาย 4. ระดับการจัดทําขอมูล หนวยเบิกจายระดับ “ กรม ” หนวยเบิกจายทุกหนวยทั่วประเทศ 3. กรมบั ญ ชี ก ลางจะโอนเงิ น ให กบข. ประจําป 2550 ทั้งนี้ กบข.gpf.51 - .1.or. การจัดทําขอมูลสมาชิกและ การนําสงเงิน ผานระบบจายตรงฯ หนวยงานยังไมเขา ระบบจายตรงฯ ผานระบบ MCS 2.การนําสงเอกสารให กบข.th โดยเลือกหัวขอสมาชิก จากนั้นเลือกหัวขอ คูมือเจาหนาที่ การจัดทําขอมูลและการนําสงเงินสมาชิกเขากองทุนที่แตกตางกันใน 2 ระบบ สามารถอธิบายไดจากตาราง ตอไปนี้ 1.การตั้งเบิก ตั้งเบิกผานระบบ GFMIS ตั้งเบิกผานระบบ GFMIS 7. เดือนละ 1 ครั้ง .ทุกหนวยงาน แลว หากหนวยงานตองการคูมือดังกลาวเพิ่มเติม สามารถ ดาวนโหลดไดจาก www. ไดเคยจัดอบรมโปรแกรม และมอบคูมือระบบ Member Collection System หรือ MCS ใหแก เจาหนาที่การเงินผูปฏิบัติงาน กบข.

ประเภทการสะสม ขอมูลที่หนวยงานไมตอง ขอรหัสผานในการบันทึก 1. วันที่เปนสมาชิก 4. กรณีสมาชิกบรรจุใหม ƒ ขอใหทํารายการ “เลือกลงทะเบียนสมาชิกบรรจุใหม” และกรอกขอมูลของสมาชิกที่บรรจุ ใหมใหครบถวน และรวบรวมเอกสาร “กบข.) การบันทึกรายการปรับปรุงขอมูลสมาชิกผานโปรแกรม MCS การจัดทําทะเบียนสมาชิกกองทุนดวยระบบ MCS เปนการปรับฐานขอมูลสมาชิกใหถูกตองและ เปนปจจุบัน โดยลักษณะขอมูลที่ตองปรับปรุง ประกอบดวย ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ สมาชิกเขาใหม สมาชิกโอนยายเขา สมาชิกเปลี่ยนแปลง แกไขขอมูลสวนบุคคล สมาชิกโอนยายออก สมาชิกพนสมาชิกสภาพ ก อ น บั น ทึ ก ข อ มู ล จะตองขอ “รหัสผาน” จาก กบข. แกไข ฐานขอมูลโดยตรง 1. ประเภทขาราชการ 4. ทุกครั้ง ตารางสรุปเงื่อนไขการบันทึกรายละเอียดขอมูลสมาชิกผานระบบ MCS ขอมูลที่หนวยงานตองขอ รหัสผานในการบันทึก 1. เงินเดือน ณ วันที่สมัคร 3. ประจําป 2550 1. จะไดตรวจสอบและจัดทําบัตรสมาชิกใหแกสมาชิกบรรจุใหม ƒ ตัวอยางหนาจอการปรับฐานขอมูลสมาชิกกรณีสมาชิกบรรจุใหม ในการทํางานกรณีสมาชิก บรรจุใหม มีขั้นตอนดังนี้ . ที่อยู 5. คํานําหนาชื่อ 2. ชื่อ-นามสกุล 3. ลําดับที่ ขอมูลที่หนวยงานแกไขผาน โปรแกรมไมได สมาชิกตองกรอก แบบฟอรม สงให กบข. 001/2” นําสงให กบข. พรอมกับ “งานราย เดือน” ทุกเดือน เพื่อ กบข. 0-2636-1000 ตอ 231 2) ขอควรระมัดระวังในการจัดทําทะเบียนสมาชิกกองทุนผานระบบ MCS . เลขประจําตัวประชาชน 2. เลขประจําตัวผูเสียภาษี 2. วันเดือนปเกิด หมายเหตุ : กรณีติดตอขอรหัสผาน โทร.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.52 - .

1 ลงทะเบียนสมาชิกบรรจุใหม” 2. คลิกที่ปุม “1. ประจําป 2550 1.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.1 เพิ่มสมาชิกบรรจุใหม” .53 - .1. จากนั้นเลือก “1.

54 - . กรอกขอมูลของสมาชิกที่บรรจุใหมใหครบถวน จากนั้นคลิกที่ปุม OK “โปรดตรวจสอบคํ า สั่ ง บรรจุ ข า ราชการให ถู ก ต อ ง เพื่ อ ป อ งกั น การ บันทึกฐานขอมูลผิดประเภท เชน นําขอมูลสมาชิกโอนยายเขามาบันทึก เปนสมาชิกบรรจุใหม เปนตน” . กรณีสมาชิกโอนยายออก ƒ ขอใหทํารายการ “เลือกสมาชิกเพื่อโอนยายออก” และระบุจังหวัดปลายทางที่สมาชิกยายไป ปฏิบัติหนาที่ ƒ ตัวอยางหนาจอการปรับฐานขอมูล กรณีสมาชิกโอนยายออก ในการทําการยายออกสมาชิก มีขั้นตอนการทํางานดังนี้ . ประจําป 2550 3.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.

3 สมาชิกโอนยายออก” 2. ประจําป 2550 1.1 เลือกสมาชิกเพื่อโอนยายออก” 3. คลิกที่ปุม “1.55 - .3. คลิกที่ปุม “1.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. โปรแกรมจะปรากฏรายชื่อสมาชิกทั้งหมด .

ประจําป 2550 4.ศ. เลือ กรายการที่ ตอ งการย า ยออก หรือ ทํา การคน หาได โ ดยการกรอกเลขประจํ า ตั ว ประชาชน ชื่อ หรือนามสกุล จากนั้นคลิกที่ปุมคนหา 5. ระบุจังหวัดปลายทางที่สมาชิกโอนยายไป จากนั้นคลิก OK “โปรดตรวจสอบคํ า สั่ ง โอนย า ยให ถู ก ต อ ง เพื่ อ ป อ งกั น การบั น ทึ ก ฐานขอมูลผิดประเภท เชน การนําขอมูลสมาชิกพนสภาพ มาบันทึกเปน สมาชิกโอนยายออก” . เมื่อพบรายการสมาชิกที่ตองการแลว ดับเบิ้ลคลิกที่รายการนั้น หรือคลิกที่รายการ สมาชิกนั้น แลวคลิกที่ปุม OK 6. กรณีสมาชิกพนสมาชิกภาพ ขอใหทํารายการ “เลือกสมาชิกพนสภาพ” และระบุวันเดือนป พ.56 - .กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. ที่สมาชิกพนสภาพ และ เลือกเหตุผลที่พนสภาพโดยถูกตองตามคําสั่ง ƒ ตัวอยางหนาจอการปรับฐานขอมูลสมาชิก กรณีสมาชิกพนสมาชิกภาพในการทํางานพน สมาชิกภาพของสมาชิก มีขั้นตอนดังนี้ ƒ .

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.4.57 - . ประจําป 2550 1. ชื่อหรือนามสกุล จากนั้นคลิกที่ปุมคนหา .1 เลือกสมาชิกที่พนสมาชิกภาพ” 3. โปรแกรมจะปรากฎรายชื่ อ สมาชิ ก ทั้ ง หมด หรื อ ทํ า การค น หาได โ ดยการกรอกเลข ประจําตัวประชาชน . คลิกที่ปุม “1. จากนั้นเลือก “1.4 สมาชิกพนสมาชิกภาพ” 2.

เลือก “2. กรณีที่สมาชิกหยุดนําสงเงินชั่วคราว ขอใหทํารายการ “หยุดการนําสงเงินประจําเดือนชั่วคราว” และระบุเหตุผลที่หยุดการนําสง เงิน หามทํารายการโอนยายออก หรือพนสภาพ เพราะสมาชิกยังคงมีสมาชิกภาพอยู ณ หนวยงานเดิม และจะกลับมานําสงเงินอีกในอนาคต ƒ ตัวอยางหนาจอการจัดทํางานประจําเดือน กรณีสมาชิกหยุดนําสงเงินประจําเดือนชั่วคราว การเลือกสมาชิกเพื่อทําการหยุดนําสงเงินประจําเดือนชั่วคราว มีขั้นตอนดังนี้ 1.ศ.1.58 - .ศ.) ที่พน สมาชิกภาพ และเลือกเหตุผลที่พน สมาชิกภาพ จากนั้นคลิกที่ปุม OK “โปรดตรวจสอบคํ า สั่ ง ให ถู ก ต อ ง เพื่ อ ป อ งกั น การบั น ทึ ก ฐานขอมูลผิดประเภท เชน การนําขอมูลสมาชิกโอนยา ยออก มาบันทึกเป น สมาชิกพนสภาพ” .1 จัดทํางานประจําเดือน” 2. คลิกที่ปุม “2.) ที่พนสมาชิกภาพ ที่ชอง วัน/เดือน/ป (พ.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. กรอกตัวเลขวันที่ เดือน ป (พ. ประจําป 2550 4.2 หยุดการนําสงเงินประจําเดือนชั่วคราว” ƒ . เมื่อพบรายการสมาชิกที่ตองการแลว ดับเบิ้ลคลิกที่รายการนั้น หรือคลิกที่รายการ สมาชิกนั้นแลวคลิก OK 5.

ชื่อ หรือ นามสกุล จากนั้นคลิกที่ปุมคนหา . โปรแกรมจะแสดงรายชื่ อ สมาชิ ก ทั้ ง หมด หรื อ ทํ า การค น หาได โ ดยการกรอกเลข ประจําตัวประชาชน . ประจําป 2550 3.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.59 - .

60 - . ระบุเหตุผลหยุดการนําสงเงินชั่วคราว .กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. เลือกรายการสมาชิกที่ตองการหยุดการนําสงเงินประจําเดือนชั่วคราว 5. ประจําป 2550 4.

การไปปฏิบัติงานตามพระราชกฤษฎีกาฯ 8. งดเบิกเงินเดือน 10. หยุดพักราชการ 2. ลาไปประกอบพิธีฮัจยเกินระยะเวลาที่กําหนด 4. ลาปวยพิเศษ 6. ลากิจสวนตัว 5. ประจําป 2550 .61 - . ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน 9.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. ปฏิบัติงานวิจัย 7. รอการตรวจสอบการจายเงินเดือน “ในระหวางที่ลาหรือหยุดนี้ สมาชิกไมไดรับเงินเดือน จึงไมตองนําสงเงิน ให กบข. ลาไปฝกอบรม . ดูงาน . แตยังคงสมาชิกภาพอยู จีงไมจัดเปนสมาชิกโอนยายออกหรือ พนสภาพ” . สาเหตุการหยุดนําสงเงินชั่วคราว มีดังนี้ 1. ลาศึกษา 3.

กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ฯ ใหถือเปนการโอนยายออก ให ระบุวันที่โอนยายออก และตนสังกัดใหม 2.บ. ที่โอนยายไปปฏิบัติงานที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น อันเนื่องมาจากมี กฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี กําหนดใหมีการถายโอนภารกิจการใหบริการสาธารณะที่รัฐดําเนินการ อยูแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม พ. การเพิ่ ม จํ า นวนสมาชิก ในฐานขอมู ล ของหนว ยงาน โดยการเพิ่ม จํา นวนสมาชิ ก ที่ไ ม ถูกตอง แบงไดเปน 2 กรณี คือ ƒ การบันทึกรายการ “เพิ่มสมาชิกใหม” ไมถูกตอง กรณีนี้ มักเกิดกับสมาชิกในฐานขอมูล กบข. 2549 แต ถ า สมาชิ ก โอนย า ยไปปฏิ บั ติ ง านที่ อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ตามปกติ โดยไม มี กฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหมีการถายโอนฯ จะถือวาพนสมาชิกภาพ ตองยื่นเรื่องขอรับ เงินคืนจากกองทุน การบันทึกฐานขอมูลของตนสังกัดสุดทายกอนการโอนยายมีความสําคัญมาก เจาหนาที่ฯ ตอง ตรวจสอบคําสั่งโอนยายอยางละเอียดและทําการปรับปรุงใหถูกตอง ดังนี้ 1. (ฉบับที่ 4) พ.62 - . ประจําป 2550 ขอควรรู : การบันทึกฐานขอมูลกรณีสมาชิกโอนยายไปองคกรปกครองสวนทองถิ่น สมาชิก กบข.ร.บ.บ. ที่มีอยูเดิม ซึ่งลาออกแลวกลับเขารับ ราชการใหม ซึ่งหนวยงานตนสังกัดที่สมาชิกไปบรรจุใหม ไดทํารายการเปน “โอนยายเขา” ทําใหสมาชิกมีเพียงบัญชีเดียวที่มีการนําสงเงินตอเนื่องไปตลอด ซึ่งไมใชวิธีการที่ถูกตอง วิธี การที่ถู กตอ ง คือ ต อ งบัน ทึก รายการเพิ่ ม สมาชิก ใหม ซึ่ง กบข. 2549 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2549 รวมถึงสมาชิกที่ถายโอนกอนวันที่ พ. ตองมีการบันทึกวันที่พนสภาพและสาเหตุของการ พนสภาพใหถูกตอง 3) ผลเสียจากการบันทึกขอมูลสมาชิกไมถูกตอง .ร.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกร ปกครองสวนทองถิ่น พ. หากสมาชิกโอนยายไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามปกติ ใหถือเปนการพน สภาพ จากการเปนสมาชิก กบข.ร. รง 008/1/2549” เพื่อขอรับเงิน คืนจากบัญชีเกาในการพนสภาพครั้งแรกดวย . กบข. 2542 ตามนโยบายการปฏิรูประบบราชการ นั้น ยังคงมีสมาชิกภาพตอไป ตามมาตรา 3 แหง พ.ศ.ศ.ศ.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. กบข. (ฉบับที่ 4) พ. หากสมาชิกโอนย า ยไปสัง กัดองคก รปกครองสว นทอ งถิ่น โดยการถา ยโอนไปตาม พ. จะเป ดบัญ ชี สมาชิกใหใหม โดยสมาชิกตองดําเนินการกรอก “แบบ กบข.

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. เพื่อทําการปรับปรุงใหถูกตองในทันที 2.2 การจัดทําขอมูลการนําสงเงินของสมาชิก เปนการจัดเตรียมขอมูลการนําสงเงินของสมาชิกภายในหนวยงานนําสงให กบข. ประจําป 2550 ƒ การบันทึกรายการ “โอนยายเขา” ไมถูกตอง กรณี นี้ มั ก เกิ ด กั บ สมาชิ ก ในฐานข อ มู ล กบข. ผานสํานักงาน คลังจังหวัดทุกเดือน โดยขอมูลการนําสงเงินนี้ตองสอดคลองกับการตั้งเบิกในระบบ GFMIS ซึ่งขอมูลการ นําสงเงินแยกเปน 2 ประเภท คือ งานประจําเดือน และงานระหวางเดือน . จะบันทึกเงินนําสง บัญชีเดิมตอเนื่องไป .63 - . ที่ มี อ ยู เ ดิ ม และมี ก ารโอนย า ย หนวยงาน ซึ่งหนวยงานตนสังกัดที่รับโอนไปทํารายการเปน “เพิ่มสมาชิกใหม” ทําใหเกิดการ เปดบัญชีใหมใหแกสมาชิก ซึ่งไมใชวิธีการที่ถูกตอง วิธีการที่ถูกตอง คือ ตองบันทึกเปนรายการโอนยายเขา ซึ่ง กบข.1. การลดจํ า นวนสมาชิ ก ที่นํา สง เงิ น รายเดื อน ในฐานข อมู ลของหนว ยงาน โดยการลด สมาชิกที่นําสงเงินรายเดือนที่ไมถูกตอง ซึ่งอาจเปนแบบใดแบบหนึ่ง ดังตอไปนี้ ƒ สมาชิก “พนสภาพ” ที่ถูกบันทึกเปน “หยุดนําสงเงิน” หรือ “โอนยายออก” ƒ สมาชิก “โอนยายออก” ที่ถูกบันทึกเปน “หยุดนําสงเงิน” หรือ “พนสภาพ” ƒ สมาชิกหยุดนําสงเงิน ที่ถูกบันทึกเปน “พนสภาพ” หรือ “โอนยายออก” การบันทึกรายการ “โอนยายออก” “พนสภาพ” หรือ “หยุดนําสงเงิน” ที่ไมถูกตอง จะ สงผลใหสถานภาพของสมาชิกในฐานขอมูลผิดไป เชน สมาชิกโอนยายออกที่ถูกบันทึกเปนพน สภาพ จะมีสถานะพนสภาพจากการเปนสมาชิก และรอการยื่นเรื่องขอรับเงินคืน ดังนั้น หากเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. พบวามีการบันทึกรายการ เพิ่ม-ลด สมาชิก หรือ หยุดนําสงเงิน ที่ไมถูกตอง โปรดแจง กบข.

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. จะสงใบรายงาน ไปที่หนวยงานระดับกรม 2. เพื่อขอใหคืนเงินใหแกหนวยงานตามแตกรณี . ในกรณีที่พบวามีขอมูลไมถูกตอง เพื่อทําการแกไขใหถูกตอง ทั้งนี้หนวยงานที่เขาระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา กบข.3 การดําเนินการกรณีนําสงเงินไมถูกตอง การนําสงไมถูกตองแยกไดเปน 2 กลุม คือ 2. ประจําป 2550 2. จะตองตรวจสอบความถูกตองทันทีพรอมแจงกลับ กบข. โดยใหหัวหนาสวน ราชการลงนาม * หมายเหตุ : นอกจากกรณีดังกลาวขางตนแลว ยังสามารถเกิดไดจาก สํานักงานคลังจังหวัดออกหนังสือแจงหัก โอนเงินแกธนาคารในลักษณะที่ซ้ําซอน หรือธนาคารไดรับหนังสือ 1 รายการแตมีการโอนเงินมากกวา 1 รายการ ซึ่ง สํานักงานคลังจังหวัดหรือธนาคารตองเปนผูทําหนังสือแจง กบข. หนวยงานตองทําหนังสือแจงรายละเอียดเรื่องราวที่ เกิดขึ้นและขอเงินคืนจาก กบข. โดยเจาหนาที่กองการเงินผูรับผิดชอบงาน กบข. ไดนําสง “ใบรายงานสรุปการนําสงเงินเขากองทุนรายเดือน” เพื่อยืนยันยอดเงินที่ กบข. และเมื่อไดรับอนุมัติและมีเงินเขาบัญชีตนสังกัดแลวจะมีการหักเงินจากบัญชีตน สังกัดเขาบัญชี กบข. ไดรับ จากแต ละหนว ยงานและเปน หลักฐานการนํา สง เงินเขา บัญ ชีสมาชิก โดยเจา หนา ที่กองการเงิน ผูรับผิดชอบงาน กบข.64 - . จึงซ้ําซอน กับเงินที่สํานักงานคลังจังหวัดโอนอัตโนมัติให กบข.2 การตรวจสอบขอมูลการนําสงเงินเขากองทุนเปนรายเดือน ตั้งแตป 2548 กบข.3 การจัดเตรียมตั้งเบิกเงินเดือน ตั้งเบิกเงินสมทบ ตั้งเบิกเงินชดเชย และการนําสงเงินเขา กบข. ตามกระบวนการที่ตกลงรวมกันไว 2. จะตองตั้งเบิกเงินสมทบและเงินชดเชยควบคูไป กับการตั้งเบิกเงินเดือนของสมาชิกทุกครั้ง ตามระบบงานขั้นตอนและกระบวนการที่กําหนดรวมกันระหวาง กรมบัญชีกลางกับ กบข.1. สาเหตุ วิธีแกไข กรณีนี้เกิดไดจากหนวยงานที่นําสงเงินผานระบบ MCS มี การเขาใจผิดและไดจัดทําเช็คนําสงเงินให กบข.1 หนวยงานนําสงเงินเกินกวาขอมูลที่นําสง กบข.3.

บันทึกเงินเดือนสมาชิกมากกวา ความเปนจริง 2.2 หนวยงานจัดทําขอมูลสมาชิกไมถูกตอง (หนวยงานนําสงเงินและขอมูลให กบข. ไดสอดคลองกัน แตเปนขอมูลที่ไมถูกตอง) สาเหตุ วิธีแกไข กรณีสงเงินเกิน 1. นําสงเงินของสมาชิกที่ไมไดรับ เงินเดือน จัดทําเอกสาร กบข. 018/1 เพื่อขอรับเงินคืนจาก กบข.65 - . ประจําป 2550 2.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. โดยสวนราชการจัดเก็บสําเนาไว เปนหลักฐานฉบับหนึ่ง ทั้งนี้ สมาชิกจะตองสงเงินสะสมทั้งจํานวนตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยคํานวณตั้งแต วันที่ 1 มกราคม 2550 จนถึงเดือนกอนที่สวนราชการตนสังกัดไดเริ่มหักเงินสะสมเขากองทุน และใหสวน . โดยสวนราชการจัดเก็บสําเนาไวเปน หลักฐานฉบับหนึ่ง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงความประสงคของสมาชิก จะมีผลนับตั้งแตเดือนถัดจากเดือนที่ สวนราชการเจาสังกัดไดรับแบบแจงความประสงคสงเงินสะสมเขากองทุนเปนตนไป ซึ่งสมาชิกสามารถ สงเงินเขากองทุนไดในเดือนถัดไป ƒ หากสมาชิกมีความประสงคจะสงเงินสะสมเขากองทุนยอนหลังตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 ใหสมาชิก กรอก “แบบแจงความประสงคสงเงินสะสมเขากองทุนยอนหลัง” จํานวน 2 ฉบับ และยื่นผานสวน ราชการตนสังกัด ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2550 โดยสวนราชการหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูลง ลายมือตรวจสอบความถูกตอง เพื่อสงตนฉบับมายังสํานักงาน กบข. บันทึกเงินเดือนสมาชิกนอยกวา ความเปนจริง 2. ไมนําสงเงินของสมาชิกที่ไดรับ เงินเดือน จัดทําขอมูลและเงินนําสงสวนที่ขาดอยูใหครบถวน โดยใชชองทางตามระบบปจจุบันที่มีอยู กรณีสงเงินสลับ การบั น ทึ ก เงิ น เดื อ นของสมาชิ ก สลับกัน จัดทําเอกสารแจงให กบข.3. กรณีสงเงินขาด 1.4 วิธีปฏิบัติกรณีสมาชิกแบบไมสะสม เปลี่ยนเปนแบบสะสม กรณีที่สมาชิกเขารับราชการกอนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และเลือกเปนสมาชิก กบข. ทําการโยกเงินระหวาง บัญชีใหถูกตอง 2. ประเภทสะสม เพื่อประโยชนในการสงเสริมการออมทรัพย โดยดําเนินการ ดังนี้ ƒ สมาชิกสามารถแจงความจํานงไดที่สวนราชการตนสังกัดเพื่อกรอก “แบบแจงความประสงคสงเงิน สะสมเข า กองทุ น ” จํ า นวน 2 ฉบั บ โดยส ว นราชการหรื อ ผู ที่ ไ ด รั บ มอบหมายเป น ผู ล งลายมื อ ชื่ อ ตรวจสอบความถูกตอง เพื่อสงตนฉบับมายังสํานักงาน กบข. แบบไมสะสมเงิน สามารถเปลี่ยนมาเปนสมาชิก กบข.

66 - .5 งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสารของกองทุน งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสารของกองทุนเปนอีกหนาที่หนึ่งที่เจาหนาที่กองการเงินหรือผู ที่ไดรับมอบหมาย (ทั้งที่ทํางานผานระบบ MCS และระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา) จะมีหนาที่ความ รับผิดชอบในฐานะเปนตัวกลางระหวางสมาชิกกับกองทุน กบข. ประจําป 2550 ราชการสงเงินสมทบเขากองทุนใหสมาชิกในจํานวนที่เทากันพรอมการสงเงินสะสมยอนหลังนั้นโดยใช แบบนําสงเงินตามที่กองทุนกําหนด การหักเงินสะสม ไมมีผลยอนหลังไปถึงวันที่ 27 มีนาคม 2540 ƒ เมื่อสมาชิกไดแจงความประสงคจะสงเงินเขากองทุนแลวจะขอเปลี่ยนแปลงความประสงคเปนไมสงเงิน สะสมอีกไมได ƒ 2. หรือเจาหนาที่ ทานเดิม แตมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสวนบุคคล เชน ชื่อ-สกุล ตําแหนง ที่อยู หรือหมายเลขโทรศัพทของ หนวยงาน โปรดแจงให กบข.) เลขที่ 990 ชั้น 4 อาคารอับดุลราฮิม ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 . ทราบ เพื่อปรับปรุงฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน โดยจัดสงที่ ฝายทะเบียนรับ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข. ไดจัดทําฐานทะเบียนรายชื่อเจาหนาที่ทุกคนที่เกี่ยวของ เพื่อเปนกลุมเปาหมายของการใหขอมูล ขาวสารของกองทุนตลอดจนจัดใหมีการอบรมตางๆอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจทั้ง เรื่องของกองทุนเองและเรื่องการเงินการลงทุนสวนบุคคล เพื่อใหสามารถถายทอดหรือตอบขอซักถามเบื้องตน จากสมาชิกภายในสังกัดได และอาจจะนําความรูความเขาใจในเรื่องดังกลาวไปใชในชีวิตประจําวันดวย หากหนวยงานของทานมีการเปลี่ยนแปลงเจาหนาที่กองการเงินผูรับผิดชอบงาน กบข.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.

ประจําป 2550 2. จะสงผานสํานักงานคลังจังหวัด สวนหนวยงานในสวนกลาง นั้น กบข. เพื่อ บั น ทึ ก ข อ มู ล การรั บ ใบแจง ยอดเงิ น ของหนว ยงานแตล ะหนว ยในแต ล ะ จังหวัด) ƒ สําหรับสวนกลาง จะจัดสงไปที่สํานักงาน กบข.6 การแจกจายและเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับ “ใบแจงยอดเงินสมาชิก กบข. อาคารผาสุข ซอยอารียสัมพันธ กรุงเทพฯ นอกจากนี้ กบข. จะจัดสงใบแจงยอดเงินสมาชิกใหแกสมาชิก กบข. สําหรับสวนกลาง หมายเหตุ : “หนวยผูแจก” คือ สํานักงานคลังจังหวัด และหนวยเบิกจายขนาดใหญที่มีหนวยงานยอยใน สังกัด ƒ สําหรับสวนภูมิภาค กบข. การจัดสงใบแจงยอดเงินสมาชิก สําหรับสวนภูมิภาค คลัง จังหวัด/ หนวยผูแจก หนวย ราชการ สมาชิก อาคาร ผาสุข/ หนวยผูแจก หนวย ราชการ สมาชิก กบข.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. จะจัดสงใบแจงยอดเงินที่พิมพเสร็จเรียบรอยแลวใหหนวยผูแจก โดยมี ทะเบียนใหหนวยผูแจกตรวจสอบความถูกตองครบถวนของใบแจงยอดเงินที่ไดรับจาก กบข. อาคารผาสุข ซอยอารียสัมพันธ และเมื่อหนวยงาน ตนสังกัดมารับใบแจงยอดเงินของตนกลับไปแจกจายใหกับสมาชิกในสังกัด หนวยงานตนสังกัด จะตองลงนามใน “ทะเบียนนําแจกใบแจงยอดเงินของหนวยงานตนสังกัด” (และทะเบียนฉบับ .or. ปละ 1 ครั้ง (ประมาณเดือนกุมภาพันธของทุก ป) โดยการนําสงหนวยงานสวนภูมิภาค นั้น กบข. ไดเพิ่มชองทางใหสมาชิกสามารถตรวจสอบใบแจงยอดเงินสมาชิก กบข. วามี ใบแจงยอดเงินของทุกหนวยงานในสังกัดจังหวัดครบถวนหรือไม เมื่อตรวจสอบความถูกตองเปนที่ เรียบรอยแลวหนวยผูแจกจะทําการแจกใบแจงยอดเงินใหแกหนวยงานตางๆ โดยใหหนวยงานลง นามรับใน “ทะเบียนนําแจกใบแจงยอดเงินของหนวยผูแจก” (และทะเบียนฉบับดังกลาวนี้จะถูก ส ง กลับ มาที่ กบข.th หัวขอ GPF Web Service สําหรับกระบวนการจัดสงใบแจงยอดเงินสมาชิกในสวนภูมิภาคจะมีขั้นตอนดังตอไปนี้ .gpf. รอบครึ่งป โดยที่ สมาชิกสามารถใชบริการไดที่ www.” กบข. จะแจงใหหนวยงานตนสังกัดมารับไดที่ สํานักงาน กบข.67 - .

เพื่อบันทึกขอมูลการรับใบแจงยอดเงินของหนวยงานแตละหนวย ใน กรุงเทพฯ) เมื่อสมาชิกไดรับใบแจงยอดเงินประจําปแลวนั้นจะตองตรวจสอบความถูกตองของขอมูลทุกๆ สวน ในเอกสาร ทั้งขอมูลสวนบุคคลและขอมูลที่เปนตัวเลขยอดเงินตางๆเพื่อผลประโยชนของตัวสมาชิกเอง .68 - .กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. สําหรับสวนกลาง เมื่อหนวยงานตางๆทั้งในสวนของกรุงเทพฯ และสวนภูมิภาค ไดรับใบแจงยอดเงินแลวหนวยงานจะ แจกใบแจงยอดเงินใหแ กสมาชิก โดยใหสมาชิกลงนามรับใน “ทะเบียนนําแจกใบแจงยอดเงินของ หนวยงาน” (และทะเบียนฉบับนี้จะถูกสงกลับ กบข. เพื่อบันทึกขอมูลการรับใบแจงยอดเงินของสมาชิกแต ละรายในแตละหนวยงานตอไป) . ประจําป 2550 ดังกลาวนี้จะถูกสงกลับมาที่ กบข. การรับกลับทะเบียนนําแจกใบแจงยอดเงินสมาชิก และใบแจงยอดเงินที่ไมมีผูรับ สําหรับสวนภูมิภาค คลัง จังหวัด/ หนวยผูแจก หนวย ราชการ อาคาร ผาสุข/ หนวยผูแจก หนวย ราชการ กบข.

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. ประจําป 2550
;

การนําสง “ใบแจงยอดเงินสมาชิก” ในสวนภูมิภาค ที่ทําขอมูลนําสงเงินผานระบบ MCS

สงทะเบียนคุม
สําหรับหนวยผู
แจกมาพรอมงาน
รายเดือนมีนาคม
และทะเบียนคุม
สําหรับหนวยงาน
มาพรอมงานราย
เดือนเมษายน
กลับมาที่ กบข.
สงทะเบียนคุม
สําหรับหนวยงาน
พรอมใบแจง
ยอดเงินที่ไมมี
สมาชิกผูรับ

เ มื่ อ ส ม า ชิ ก ต ร ว จ ส อ บ
ข อ มู ล ในใบแจ ง ยอดเงิ น
สมาชิกแล ว พบว าขอ มูล
ไมครบถวนถูกตอง โปรด
ติ ด ต อ หน ว ยราชการต น
สั ง กั ด หรื อ ศู น ย บ ริ ก าร
ข อ มู ล สมาชิ ก กบข. โทร.
1179 กด 6

หากสมาชิกตองการ
เปลี่ยนแปลงขอมูลสวน
บุคคล ใหแกไขตาม
แบบฟอรมดานหลังซอง
บรรจุใบแจงยอดเงิน
พรอมแนบสําเนาเอกสาร
และลงนามรับรอง สง
ตู ปณ.19
ปณฝ.กระทรวงการคลัง
กทม. 10411

กบข. จะจั ด ส ง ใบแจ ง ยอดเงิ น สมาชิ ก ให กั บ หน ว ยผู แ จก
(ประมาณเดือนกุมภาพันธ) โดยจะมีทะเบียนคุมสําหรับหนวยผู
แจกเพื่อใชกํากับการนําแจกใบแจงยอดเงินใหกับหนวยงานใน
สังกัด ซึ่งจะระบุจํานวนหนวยงาน และจํานวนใบแจงยอดเงิน
สมาชิกของแตละหนวยงานในสังกัด

กบข.

หนวยผูแจก

หนวยราชการ

สมาชิก

- 69 -

หนวยผูแจก ตรวจสอบทะเบียนคุมที่ไดรับจาก กบข. วามีใบ
แจ ง ยอดเงิ น สมาชิ ก ของทุ ก หน ว ยราชการในสั ง กั ด จั ง หวั ด
ครบถวนหรือไม เมื่อตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลว จึง
แจกใบแจงยอดเงินสมาชิกใหแกหนวยราชการตาง ๆ โดยให
ลงนามรับในทะเบียนคุม เมื่อแจกครบแลวใหนําทะเบียนคุม
ดังกลาว สงกลับ กบข. พรอมงานรายเดือนมีนาคม ตอไป

หน ว ยราชการตรวจสอบจํ า นวนใบแจ ง ยอดเงิ น สมาชิ ก ให
ครบถวนตามที่ระบุในทะเบียนคุมของหนวยผูแจก ภายในจะ
จัดเรียงลําดับของสมาชิกตามขอมูลงานเดือนธันวาคมของแต
ละป * ซึ่งจะมี ทะเบียนคุมสําหรับหนวยงานเพื่อใชกํากับการ
นําแจกใบแจงยอดเงิ นใหกั บสมาชิกในสังกั ด โดยเมื่ อแจก
ใหกับสมาชิก ใหสมาชิกลงนามในทะเบียนคุมนี้ กรณีไมมี
สมาชิกผูรับ ใหเจาหนาที่ระบุสาเหตุที่ไมมีผูรับ เมื่อแจกครบ
แลวใหนําทะเบียนคุมพรอมกับใบแจงยอดเงินที่ไมมีสมาชิก
ผูรับสงกลับใหหนวยผูแจก เพื่อหนวยผูแจกรวบรวมสงกลับ
กบข. พรอมงานรายเดือนเมษายน ตอไป

สมาชิกสามารถขอเขารับใบแจงยอดเงินสมาชิกที่หนวยราชการ
ตนสังกัด หากสมาชิกตองการคนหาเอง จะตองคนหาอยางมี
ระเบี ย บโดยไม ทํ า ให ผู ม ารั บ คนหลั ง ๆ พบกั บ ป ญ หาในการ
คนหา หรือเกิดการสูญหายได

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. ประจําป 2550

2.7 งานเกี่ยวกับบัตรสมาชิก
กบข. ไดจัดทําบัตรสมาชิก เพื่อมอบใหแกสมาชิกทุกรายเพื่อแสดงตนรวมถึงรับสิทธิประโยชนเพิ่มเติมอื่นๆ
เชน การแสดงบัตรสมาชิกเพื่อรับสวนลดจากรานคาและสถานบริการตางๆ ที่เขารวมโครงการ 1 บัตรประหยัดทั่ว
ไทย (ดูรายละเอียดไดจากหนา 112)
2.7.1 การแจงขอมูลสมาชิกใหมและการนําสง “ใบคํารองขอมีบัตรประจําตัวสมาชิก กบข.” ใหแก กบข.
แบงออกเปนการดําเนินการสําหรับสมาชิกบรรจุใหม และสมาชิกปจจุบัน ดังนี้
สมาชิกบรรจุใหม
สมาชิกบรรจุใหม หนวยงานมีหนาที่บันทึกขอมูลสมาชิกใหมเขาในระบบใหครบถวน
และรวบรวมเอกสาร กบข. 001/2 นําสงให กบข. พรอมกับ “งานรายเดือน” ทุกเดือน
เพื่อ กบข. จะไดตรวจสอบและจัดทําบัตรสมาชิก
ƒ การจัดสงบัตรสมาชิกสําหรับสมาชิกบรรจุใหม จัดสงใหกับสมาชิกโดยตรงตามที่อยูที่
ระบุไวในเอกสาร กบข. 001/2 หากในกรณีที่สมาชิกมิไดแจงที่อยูหรือกรอกขอมูลไม
ครบถวน กบข. จะติดตอสมาชิกโดยตรงเพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวน
ƒ

สมาชิกปจจุบันที่บัตรชํารุดสูญหาย / ยังไมเคยไดรับบัตรสมาชิก
ƒ สมาชิ ก ที่ แ จ ง ขอมี บั ต รตามใบคํ า ร อ งขอมี บั ต รประจํ า ตั ว สมาชิ ก กบข. (กรณี ที่
สมาชิกตองการแกไขขอมูลบนบัตร หรือ บัตรชํารุด สูญหาย) หนวยงานมีหนาที่
รวบรวมใบคํารองขอมีบัตรประจําตัวสมาชิก กบข. นําสงให กบข. โดยหนวยงาน
ส ว นภู มิ ภ าค นํ า ส ง ผ า นทางสํ า นั ก งานคลั ง จั ง หวั ด พรอ มงานรายเดื อ นทุ ก เดื อ น
(กรุณาดูตัวอยางในการกรอกเอกสาร “ใบคํารองขอมีบัตรประจําตัวสมาชิก กบข.”
ไดในหนา 71)
ƒ การจัดสงบัตรสําหรับสมาชิกที่แจงขอมีบัตรใหม จัดสงใหกับสมาชิกโดยตรง ตามที่
อยูที่ระบุในใบคํารองขอมีบัตรประจําตัวสมาชิก กบข.

2.7.2

การนําสงบัตรสมาชิก
การนําสงบัตรสมาชิก กบข. จะจัดสงใหแกสมาชิกโดยตรงตามที่อยูที่สมาชิกระบุไว สําหรับ
หนวยงานในสวนภูมิภาคติดตอรับไดที่สํานักงานคลังจังหวัด ซึ่งจะมีทะเบียนคุมรายชื่อหนวยงาน และจะมี
ทะเบียนคุมรายชื่อสมาชิกเจาของบัตร เมื่อสมาชิกตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลว ใหลงนามเซ็นรับ
ในทะเบียนคุมรายชื่อ (และทะเบียนฉบับดังกลาวจะถูกสงกลับมาที่ กบข.)
- 70 -

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. ประจําป 2550

ตัวอยางการกรอกเอกสาร “ใบคํารองขอมีบัตรประจําตัวสมาชิก กบข.”

ระบุชื่อ – สกุล

ระบุชื่อหนวยงานตนสังกัด

ระบุ หมายเลขบัตรประจําตัว 13 หลัก

ระบุรหัสหนวยงาน 14 หลัก
ระบุสาเหตุของการขอมี
บัตรใหมใหชัดเจน
กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล
กรุณาแนบใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

ระบุที่อยูและเบอรโทรศัพทของ
สมาชิกที่สามารถติดตอได

- 71 -

หรือติดตอยังสํานักงาน กบข.8 การสงมอบงาน เมื่อมีการโยกยายหรือเปลี่ยนแปลงเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.72 - . 229 และ 215 ƒ งานขอรหัสผาน (password) ติดตอหมายเลข 0-2636-1000 ตอ 231 . การสงมอบงานเปนสิ่งจําเปนและสําคัญ มาก หากไดรับการสงมอบงานอยางถูกตองแลว จะทําใหทํางานไดอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ สําหรับ คูมือการปฏิบัติงาน ระเบียบ หลักเกณฑ และแบบฟอรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน กบข. โดยตรง ƒ สําหรับงานระบบ MCS ติดตอหมายเลข 0-2636-1000 ตอ 222-225. ประจําป 2550 2. เมื่อมีการโยกยาย หรือเปลี่ยนแปลงเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. ควรเก็บไว เปนสมบัติของสวนราชการเพื่อใหผูที่มาใหมสามารถอางอิงและถือปฏิบัติไดอยางถูกตอง อยางไรก็ตาม กรณีที่มีการโยกยายหรือเปลี่ยนแปลงอยางกะทันหัน เจาหนาที่ผูมารับงานใหม สามารถติดตอเจาหนาที่คลังจังหวัดผูแทน กบข.

7 พรอม รับรองสําเนา ถูกตอง ระบุที่อยูและ เบอรโทรศัพท ของสมาชิกที่ สามารถ ติดตอได หัวหนาสวนราชการ ลงนามรับรอง ระบุชื่อ และเบอรโทรศัพทของผูอื่น สําหรับกรณี กบข.สกุลพรอมรับรองสําเนาถูกตอง กรุณาแนบสําเนา แบบ ก.พ. 005/2)” กรณีเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ กรุณาแนบสําเนา ทะเบียนสมรส พรอมรับรองสําเนาถูกตอง กรณีเปลี่ยนชื่อ – สกุล แนบสําเนาใบเปลี่ยน ชื่อ .กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. ติดตอสมาชิกโดยตรง . (แบบ กบข.73 - . ประจําป 2550 ตัวอยางการกรอกเอกสาร “แบบขอแกไขขอมูลสมาชิก กบข.

สกุลตัวบรรจง และตําแหนง หัวหนาสวนราชการ ลงนาม พรอมชื่อ .สกุลตัวบรรจง และตําแหนง .74 - . ประจําป 2550 ตัวอยางการกรอกเอกสาร “แบบแจงความประสงคสงเงินสะสมเขากองทุน” วันที่กรอกเอกสาร ระบุหมายเลขบัตรประจําตัว 13 หลัก ระบุรหัสหนวยงาน 14 หลัก ระบุชื่อหนวยงานตนสังกัด สมาชิกลงนาม พรอมชื่อ .กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.75 - . ประจําป 2550 ตัวอยางการกรอกเอกสาร “แบบแจงความประสงคสงเงินสะสมเขากองทุนยอนหลัง” วันที่กรอกเอกสาร ระบุหมายเลขบัตรประจําตัว 13 หลัก ระบุรหัสหนวยงาน 14 หลัก หัวหนาสวนราชการ ลงนาม พรอมชื่อ –สกุลตัวบรรจง และตําแหนง สมาชิกลงนาม พรอมชื่อ –สกุลตัวบรรจง และตําแหนง .

จะคืนเงินโดยการโอนผานธนาคารเทานั้น) หัวหนาสวนราชการ หรือเจาหนาที่กองการเงิน ลงนามรับรอง ระบุเบอรโทรศัพท และโทรสาร กรณี กบข. เพื่ อ โอนเงิ น คื น ผ า นธนาคาร (ในอนาคต กบข. พบขอผิดพลาด หรือ ตองการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นําสงเอกสารฉบับจริงทั้งหมดมาตามที่อยูที่ระบุ . 018/1)” ระบุชื่อหนวยงานตนสังกัด พรอมระบุรหัสหนวยงาน 14 หลัก ระบุเดือน และป ที่นําสงเงินไมถูกตอง โดยแยกรายการขอถอนคืนเปน 1 ฉบับตอขอมูลการขอถอนคืน 1 เดือน เปนเงินเดือนที่ใช คํานวณเงินนําสงที่ผิด เปนเงินเดือนที่ใช คํานวณเงินนําสงที่ถูก โปรดระบุสาเหตุที่ นําสงเงินผิด โปรดกรอกขอมูลเปนรายบุคคล วิธีคํานวณ : เงินสะสมและเงินสมทบที่จะขอถอนคืนคือ (เงินเดือนที่สงผิด x 3%) – (เงินเดือนที่ถูกตอง x 3%) สวนเงินชดเชย ใชวิธีเดียวกันแตเปลี่ยนเปน 2% ทั้งนี้จะตองตัดทศนิยมทิ้งหมด ระบุยอดเงินรวมที่ขอถอนเงินคืน หนวยงานสวนกลางใหระบุชื่อบัญชีของหนวยงานสําหรับจายคืนเปน เช็ค สวนหนวยงานสวนภูมิภาคใหระบุชื่อ -เลขที่บัญชี ชื่อ .กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.สาขา ธนาคารที่ ใ ช นํ า ส ง เงิ น เข า กบข.76 - . (แบบ กบข. ประจําป 2550 ตัวอยางการกรอกเอกสาร “แบบคําขอถอนเงินคืนเงินจาก กบข.

ประจําป 2550 บทที่ 3 งานของกองการเจาหนาที่ หรือ ผูที่ไดรับมอบหมายงานประวัติขา ราชการ .กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.77 - .

มากกวาสมาชิก ดังนั้น กบข. แลว จึงขอใหใชคูมือฉบับนี้เปนเสมือนการทบทวนวิธีปฏิบัติงาน แตหากเปนเจาหนาที่ใหมที่เพิ่งไดรับมอบหมายให กรณีมีขอสงสัยสามารถสอบถามเจาหนาที่ทานเดิมหรือ ปฏิบัติงานดังกลาวขอใหศึกษาคูมือนี้โดยละเอียด สอบถามมายัง กบข. ประจําป 2550 3. 2539 ถือวาพนสมาชิกภาพ โดยสมาชิก/ทายาทผูมีสิทธิรับเงินจะตองติดตอสวนราชการตนสังกัด เพื่อจัดทําเรื่องขอรับ เงินคืนจากกองทุนซึ่งงานดังกลาวนั้น สวนราชการสวนใหญจะมอบหมายใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานบําเหน็จบํานาญ ซึ่งไดแก เจาหนาที่กองการเจาหนาที่ หรือเจาหนาที่กองกําลังพล เปนผูดําเนินการ อยางไรก็ตามสวนราชการบางแหง อาจมีการมอบหมายงานดังกลาวใหแกเจาหนาที่กองการเงิน หรือเจาหนาที่อื่นๆ ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการทําความ เขาใจคูมือฉบับนี้ กบข.2 เปนสื่อกลางระหวาง กบข.1. กับสมาชิกภายในสังกัด เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ ดวยเหตุที่เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. เปนประจําคงทราบถึงรายละเอียดงาน กบข. นั้นประกอบดวยหนาที่หลักดังนี้ 3. จึงขอเรียกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. เปนผูที่ใกลชิดกับสมาชิกมากที่สุด และมีโอกาสไดพบปะ กบข. จึงมุงหวังใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.78 - . ในการแกไขขอมูลดังกลาวและแจง กบข. งานกองการเจาหนาที่ หรือผูที่ไดรับมอบหมายงานประวัติขา ราชการ เมื่อสมาชิก กบข. ดานงานขอรับเงินคืนวา “เจาหนาที่กองการเจาหนาที่” ในหัวขอ “งานของกองการเจาหนาที่ หรือ ผูที่ไดรับมอบหมายงานประวัติขาราชการ” จะกลาวถึงรายละเอียด หนาที่และความรับผิดชอบของ “เจาหนาที่กองการเจาหนาที่” ซึ่งนอกจากจะรับผิดชอบงานขอรับเงินคืนจากกองทุนแลว ยังมีภารกิจอื่นๆที่ตองประสานงานโดยตรงกับกองการเงินของสวนราชการตนสังกัดดวย เชน การแจงขอมูลสมาชิกใหม หรือการเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนบุคคล โดยในคูมือฉบับนี้ไดแนบ “ตัวอยางการกรอกแบบขอรับเงินจากกองทุน” ซึ่งในป 2550 นี้ กบข. ตามชองทางการติดตอที่ไดจัดเตรียมไวตามรายละเอียดในหนาถัดไปหนาที่และความ รับผิดชอบของเจาหนาที่กองการเจาหนาที่ในงาน กบข.1. ทําหนาที่เปนสื่อกลาง ถายทอดขอมูลขาวสารที่ไดรับจากกองทุนไปยังสมาชิก หรืออยางนอยที่สุดเมื่อสมาชิกมีขอสอบถามหรือ . เพื่ อ ขอ คําปรึกษาในรายละเอียดเปนกรณีไป 3. ออกจากราชการตามมาตรา 44 แหง พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ. ตอไป 3. ไดมีการปรับปรุงแบบขอรับเงินพรอมหลักฐานที่ตองยื่นใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกรณีสมาชิกถึง แกความตาย โดยเจาหนาที่สามารถศึกษารายละเอียดและทบทวนดวยตนเองเพื่อความเขาใจยิ่งขึ้น ทั้งนี้หากมี รายละเอียดหรือ ขอ สอบถามอื่นใดนอกเหนือ จากที่ปรากฎในคูมือ ฉบั บ นี้ เจาหนาที่สามารถติดตอ กบข.ศ.1 หนาที่และความรับผิดชอบของเจาหนาที่กองการเจาหนาที่ สําหรับเจาหนาที่กองการเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน กบข.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.1 รวบรวมขอมูลสมาชิกใหมหรือขอมูลการเปลี่ยนแปลงประวัติของขาราชการสมาชิก เชน การเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล สถานะ ยศ-ฐานันดร หรือ การแกไขที่อยูของสมาชิก เปนตน พรอมทั้ง ประสานงานกับเจาหนาที่การเงินผูนําสงเงิน กบข.

เพื่ อ เสริ ม ความรู แ ละความชํ า นาญในการปฏิ บั ติ ง าน กบข. 1179 หรือสืบคนขอมูลจาก www. ที่ไดใหความรวมมือใน . ไดใหความสําคัญเรื่องการจัดอบรมใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.79 - . และสวนราชการของทานไมขาดชวง 3.1. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. ใหแกสมาชิกในสังกัดไดอานดวย อยางไรก็ตาม หากเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.3 การสงมอบงานใหแกเจาหนาที่กองการเจาหนาที่รายใหม เพื่อใหงานที่เกี่ยวกับ กบข.1.or. ทานใดมีความสามารถในการเปนวิทยากรอบรม และตองการจัดอบรมเรื่อง กบข.th รวมถึงการแบงปนเอกสารขอมูล กบข. 0-2636-1213 3. ของสวนราชการเปนไปอยางตอเนื่องและราบรื่น เมื่อเจาหนาที่กอง การเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงาน กบข. ทั้งหมดใหแกเจาหนาที่ กองการเจาหนาที่รายใหม หากมีเวลาเพียงพอขอใหทานถายทอดความรู รวมถึงวิธีปฏิบัติงานใหแก เจาหนาที่รายใหม เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง ซึ่งจะเปนประโยชนแกสมาชิกและ สวนราชการตนสังกัดของทานเอง 2) แจงรายชื่อเจาหนาที่รายใหมให กบข.) เลขที่ 990 ชั้น 4 อาคารอับดุลราฮิม ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. สามารถแนะนําใหสมาชิกติดตอศูนยบริการ ขอมูลสมาชิก โทร. สามารถนําไป ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได ซึ่งเปนการตอบแทนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. รวมถึงเสริมทักษะในดานอื่นๆ กบข. ประจําป 2550 ตองการขอมูลเกี่ยวกับ กบข. 0-2636-1000 ตอ 241-244 ในวันและเวลาทําการ โทรสาร. ไดอยางถูกตองลดความผิดพลาดลง นอกจากนี้ยังได เสริมความรูเรื่องอื่นๆ เชน การบริหารเงินสวนบุคคล เพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. ใหเปนปจจุบัน เพื่อใหการติดตอสื่อสารกันระหวาง กบข. ขอความ รวมมือใหดําเนินการ ดังนี้ 1) มอบคูมือการปฏิบัติงาน และเอกสารที่เกี่ยวของกับงาน กบข.1. เลื่อนตําแหนง โยกยายสังกัด หรือออกจากราชการ กบข. ทําการปรับปรุงฐานขอมูลเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. เพื่อเสริมสรางทักษะ ความรูและความชํานาญในการปฏิบัติงาน กบข.4 ดําเนินการแจงรายชื่อเจาหนาที่ผูมารับงานใหม มายัง ฝายทะเบียนจาย กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข. ใหแกสมาชิกในสังกัด สามารถเสนอแผนการจัดอบรมมายัง กบข.gpf.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.5 การเข า ร ว มกิ จ กรรม กบข. เพื่อ พิจารณาสนับสนุนการอบรมดังกลาวตามความเหมาะสมตอไป 3.

7 การขอรับเงินคืนเมื่อสมาชิกพนสมาชิกภาพ ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการเรื่อง “หลักเกณฑการขอรับและ การตรวจสอบสิทธิในการไดรับเงินจากกองทุน พ. รง พาณิช ย หรื อ ผูจัด การมรดก เปน ผู ยื่น คํา ขอรับ เงิน จากกองทุน โดยใช . รวมทั้งมีโอกาส สอบถามขอสงสัยหรือเสนอขอคิดเห็นกับ กบข. 2549 เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง” ให สวนราชการตนสังกัดดําเนินการ ดังนี้ 1) แจงขอมูลและเหตุแหงการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกใหกองทุนทราบทันที หรือภายใน 30 วัน นับแตวันที่ทราบเหตุแหงการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิก โดยใช “แบบ กบข.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. จึงขอความรวมมือในการประสานงานแจงขอมูลสมาชิกดังกลาวใหเจาหนาที่กองการเงินทราบ เพื่อ ดําเนินการแจงรายละเอียดของสมาชิกใหแก กบข. ตามขั้นตอนที่กําหนด 3.80 - . รง 008/1/2549” ƒ กรณีสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเนื่องจากถึงแกความตาย หรือกรณีสมาชิกซึ่งไดพน สมาชิกภาพไปแลวแตไดถึงแกความตายกอนยื่นคําขอรับเงินจากกองทุน หรือไดถึงแกความ ตายกอนไดรับเงินจากกองทุน ใหผูมีสิทธิรับมรดกของสมาชิกตามประมวลกฎหมายแพงและ “แบบ กบข.6 การประสานงานแจงขอมูลสมาชิกใหกองการเงินทราบ เมื่อ สวนราชการตน สัง กัดมีสมาชิกบรรจุเขา รับราชการใหม หรือ โยกยา ยสัง กั ด รวมถึง มีก าร เปลี่ยนแปลงขอมูลสวนบุคคล เจาหนาที่กองการเจาหนาที่จะเปนผูทราบรายละเอียดของสมาชิก กบข.1. ที่ไดใหความรวมมือชวยเหลืองาน กบข.ศ.ไดโดยตรง สิ่งเหลานี้ คือ ความตั้งใจของ กบข. มากกวาครึ่งหนึ่งเปนสมาชิก กบข. จพ 001/2549” ให ขอมูลเปนรายบุคคล ทั้งนี้ “ในกรณีที่มีสมาชิกพนสมาชิกภาพหลายคน” โปรดทําใบสรุปแจง จํานวนที่สงหรืออาจจัดทําเปนแฟมขอมูลซึ่งใหขอมูลครบถวนตามที่กําหนดในแบบฟอรมนี้แทนก็ได 2) แจงใหสมาชิกผูนั้น หรือผูมีสิทธิรับมรดกตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือผูจัดการมรดก ของสมาชิกผูนั้น ดําเนินการยื่นแบบขอรับเงินจากกองทุน 3) แบบขอรับเงินจากกองทุนใหจัดทําขึ้นสองชุด สงชุดตนฉบับไปใหสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ ขาราชการ สวนสําเนาใหสวนราชการตนสังกัดเก็บไวเปนหลักฐาน 4) ตรวจสอบสิทธิในการไดรับเงินจากกองทุน ƒ กรณีสมาชิกภาพสิ้นสุดลงเนื่องจากออกจากราชการ ตรวจสอบวาสมาชิกผูนั้นมีสิทธิไดรับ บําเหน็จหรือบํานาญหรือไม ออกดวยเหตุใด และผูยื่นคําขอรับเงินจากกองทุนเลือกรับบําเหน็จ หรือ รับบํานาญ หรือ ไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญ หรือ ขอรับบํานาญในระหวางสอบสวน ทางวินัยโดยใช “แบบ กบข. ดวยดีตลอดมา ดังนั้นจึง ขอใหเจาหนาที่ทุกทานใชโอกาสใหเกิดประโยชนสูงสุดตอเพื่อนสมาชิกในสังกัดและตัวทานเอง 3. ประจําป 2550 งาน กบข.รายอื่นๆ เนื่องจาก ไดรับขอมูลขาวสารความรูจาก กบข. ยิ่งไปกวานั้นคือ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.ที่จะตอบ แทนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. จึงนับวามี โอกาสที่ดีมากกวาสมาชิก กบข.1.

12 ปณ. กํา หนดอยางถูกตองครบถ ว นและให หัวหนาสวนราชการตนสังกัด หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูลงนาม 6) จัดสงแบบขอรับเงินพรอมหลักฐานตามที่ กบข.81 - . กําหนด มายัง กบข. ประจําป 2550 008/2/2549” ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนทายาทโดยพินัยกรรมหรือไมสามารถติดตามทายาทใหมา ดําเนินการไดครบถวนทุกราย ใหตั้งผูจัดการมรดกเปนผูยื่นคําขอรับเงินจากกองทุนเทานั้น 5) ตรวจสอบแบบคํา ขอพรอมเอกสารหลักฐานตามที่ กบข. 0-2636-1000 ตอ 241-244 . ภายใน 15 วันทําการนับแต วันที่ไดรับแบบคําขอและหลักฐานครบถวนแลว โดยจัดสงที่ สวนงานการจายเงินคืนสมาชิกพนสภาพ ตู ปณ.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. สาทร กรุงเทพฯ 10341 หากมีขอสงสัยเกี่ยวกับการขอรับเงินคืนสามารถติดตอสอบถามไดที่ ฝายทะเบียนจาย โทร.

ประจําป 2550 ตัวอยางการกรอก “แบบ กบข.82 - . ระบุเหตุที่ออกเพียง 1 ขอเทานั้น ่ ใสเครื่องหมาย . ระบุสิทธิที่รับ เพียง 1 ขอเทานั้น ผูมีอํานาจของสวนราชการตน สังกัด ลงนามพรอมชื่อ . จพ 001/2549” (ดานหนา) สถานที่เขียนเอกสาร วันทีก่ รอกเอกสาร ระบุวันที่พนสภาพตามคําสั่ง หรือ วันที่พน จากการปฏิบัติงานและ ไดรับเงินเดือน กรุณาใสชื่อ-นามสกุลดวยตัว ใสเครื่องหมาย .สกุลตัว บรรจงและตําแหนง ระบุหมายเลขโทรศัพท ที่สามารถติดตอได ระบุชื่อ – สกุล เจาหนาที่ผูจัดทําตัว บรรจงพรอมที่อยูสวนราชการผูจัดทํา .กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. ระบุสาเหตุการพน สมาชิกภาพเพียง 1 ขอเทานั้น ใสเครื่องหมาย .

จพ 001/2549” (ดานหลัง) . จพ 001/2549” ตัวอยาง “แบบ กบข. พนสมาชิกภาพไดจากดานหลังแบบ “กบข.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.83 - . ประจําป 2550 โปรดศึกษาวิธีปฏิบัติเมื่อสมาชิก กบข.

ร.4 พรอมเจาหนาที่รับรองสําเนาถูกตอง (กรณีเลือกรับบํานาญ) สมุดประวัติ / ก. 7 ฉบับจริง (กรณีเลือกรับบํานาญ) . รง 008/1/2549 ƒ สําเนาคําสั่งออก / ประกาศเกษียณ พรอมเจาหนาที่รับรองสําเนาถูกตอง ƒ สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก พรอมสมาชิกรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีเลือกวิธีโอนเงินเขาบัญชี ) ƒ สํา เนาใบแนบหนัง สือ สั่ ง จา ยบํ า นาญสมาชิ ก กบข. กรณีสมาชิกเปนผูขอรับเงิน แบบ กบข. ประจําป 2550 3.84 - . พรอมเจาหนาที่รับรองสําเนาถูกตอง (กรณีเลือกรับบํานาญ) สําเนาแบบคํานวณ บ. พนสมาชิกภาพ สมาชิก หรือทายาทผูมีสิทธิรับเงิน (กรณี สมาชิกเสียชีวิต) ของสมาชิกจะตองติดตอเจาหนาที่กองการเจาหนาที่ซึ่งรับผิดชอบงานขอรับเงินคืนจากกองทุน เพื่อยื่นแบบขอรับเงินจากกองทุนพรอมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ โดยเจาหนาที่กองการเจาหนาที่จะทําหนาที่ ตรวจสอบสิทธิในการไดรับเงินจากกองทุน รวมถึงความถูกตองครบถวนของเอกสาร และดําเนินการใหหัวหนา สวนราชการตนสังกัดเปนผูลงนามในแบบขอรับเงิน จากนั้นจึงจัดสงเอกสารทั้งหมดมายัง กบข. กําหนด แผนและ ขั้นตอนการกระจายอํานาจ ออกจากราชการ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ แบบ กบข. 2539 กําหนดไววา สมาชิก ภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเมื่อ ผูนั้นออกจากราชการ เวน แต เปนการสั่งให ออกไวกอนตามกฎหมายวาดว ย ระเบียบขาราชการนั้นๆ หรือการออกจากราชการของผูไปปฏิบัติงานตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการกําหนด หลักเกณฑการสั่งใหขา ราชการไปทําการ ซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ ดังนั้น เมื่อขาราชการซึ่งเปนสมาชิก กบข.1 เอกสารหลักฐานในการยื่นเรือ่ งขอรับเงินคืน .ท.2 การขอรับเงินคืนเมื่อสมาชิกพนสมาชิกภาพ ตามมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.บ. กรณีสมาชิก กบข. รง 008/1/2549 ลงนามโดยหัวหนาสวนราชการสวนทองถิ่นที่สมาชิกสังกัด สําเนาคําสั่งออกจากราชการสวนทองถิ่น พรอมเจาหนาที่รับรองสําเนาถูกตอง สําเนาคําสั่งโอนไปสวนทองถิ่น พรอมเจาหนาที่รับรองสําเนาถูกตอง สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก พรอมสมาชิกรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีเลือกวิธีโอนเงินเขาบัญชี) สําเนาคําสั่งการสั่งจายบํานาญสมาชิก กบข. เพื่อดําเนินการ ตรวจสอบและจายเงินคืนสมาชิกหรือทายาทผูมีสิทธิรับเงินตอไป 3. พร อมเจ า หนา ที่ รับ รอง สําเนาถูกตอง (กรณีเลือกรับบํานาญ) ƒ .พ. โอนไปองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตาม พ.2.ศ.

กรณีสมาชิกมีสิทธิและเลือกรับบํานาญแตอยูระหวางสอบสวนทางวินัย สมาชิกซึ่งมีสิทธิและเลือกรับบํานาญแตยังอยูในระหวางสอบสวนทางวินัย โดยมีกรณี ตองหาวากระทําความผิดวินัยและกรณียังไมถึงที่สุด สามารถยื่นเรื่องขอรับเงินจาก กบข. ประจําป 2550 . จะจายเงินสะสม เงินสมทบและผลประโยชนตอบแทนเงินดังกลาวใหแกสมาชิก สวนเงินประเดิม(ถามี) เงินชดเชยและผลประโยชนตอบแทนเงินดังกลาวนั้น กบข.85 - . จะ จายเมื่อไดดําเนินการขอใดขอหนึ่งแลว ดังนี้ 1) มีหลักฐานแจงเรื่องราว หรือรับรองการถึงที่สุด จากหัวหนาสวนราชการตน สังกัด พรอมคําสั่งถึงที่สุดนั้น โดยมิไดปรากฎวา ไดมีการสั่งลงโทษ ไลออก หรือไมมีสิทธิรับบํานาญ หรือ 2) สมาชิกผูนั้นจะตองดําเนินการจัดหาทรัพยสินมาเปนประกันการรับเงินประเดิม (ถ า มี ) เงิ น ชดเชย และผลประโยชน ต อบแทนเงิ น ดั ง กล า ว โดยต อ งจั ด ทํ า หนังสือสัญญาการใชเงินคืนตามแบบที่ กบข.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. รง 008/1/2549 เปน “ขอรับบํานาญในระหวาง สอบสวนทางวินัย” ƒ กบข. กําหนดดวย . ดังนี้ ƒ ยื่นเอกสารเหมือนกรณีสมาชิกเปนผูขอรับเงิน โดยมีสิทธิและเลือกรับบํานาญ ƒ ระบุสิทธิในแบบขอรับเงิน แบบ กบข.

สกุลตัวบรรจง บุคคลอื่น / เจาหนาที่ของหนวยงาน ลงนามพรอมชื่อ . ระบุสิทธิที่เลือกรับ เพียง 1 ขอเทานั้น หมายเหตุ มาตรา 48 หมายถึง เวลาราชการ ตั้งแต 25 ปบริบูรณขึ้นไป มาตรา 47 หมายถึง เวลาราชการ ตั้งแต 10 ปบริบูรณขึ้นไป แตไมถึง 25 ปบริบูรณ ใสเครื่องหมาย . รง 008/1/2549 (ดานหนา) สถานที่เขียนเอกสาร กรณาใสเครื่องหมาย . เพียงขอเดียว วันที่กรอกเอกสาร กรุณาใสชื่อ-สกุลของสมาชิกดวยตัวบรรจง และเลขประจําตัวประชาชน ที่อยูที่ติดตอสะดวกของสมาชิก ใสเครื่องหมาย . ประจําป 2550 ตัวอยางการกรอกเอกสาร แบบ กบข.สกุลตัวบรรจง และตําแหนง ระบุหมายเลขโทรศัพททสี่ ามารถติดตอได . ระบุเหตุที่ออกเพียง 1 ขอเทานั้น ใสเครื่องหมาย . ระบุสาเหตุการ พนสมาชิกภาพ เพียง 1 ขอเทานั้น ระบุวันที่พนสภาพตามคําสั่ง หรือวันที่พนจากการ ปฏิบัติงานและไดรับเงินเดือน กรณีเกษียณอายุ ใหระบุ วันที่ 1 เดือน10 ปที่เกษียณอายุ ระบุเหตุผลกรณีวันพนสมาชิกภาพไมตรงกับคําสั่งออก พรอมแนบหนังสือ ใสเครื่องหมาย .กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.86 - .สกุล ตัวบรรจง สถานที่เขียนเอกสาร วันที่เขียนเอกสาร ระบุชื่อ – สกุล เจาหนาที่ผูจัดทําดวยตัวบรรจง พรอมที่อยูสวนราชการผูจัดทํา ผูมีอํานาจของสวนราชการตนสังกัด ลงนามพรอมชื่อ . เลือกวิธีรับเงินวิธีใดวิธีหนึ่งเทานั้น ผูขอรับเงินลงนาม ชื่อ – นามสกุล ตัวบรรจง บุคคลอื่น / เจาหนาที่ของหนวยงาน ลงนามพรอมชื่อ .

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.87 - . รง 008/1/2549 (ดานหลัง) . ประจําป 2550 ตัวอยาง แบบ กบข.

88 - . กรณีผูรับเงินเปนทายาทโดยธรรม ƒ แบบ กบข. รง 008/2/2549 ƒ สําเนาใบมรณบัตร พรอมทายาทรับรองสําเนาถูกตอง ƒ สํ า เนาใบทะเบี ย นสมรส พร อ มคู สมรสรั บ รองสํ า เนาถู กต อ ง (กรณีมี คู สมรส) ƒ แบบบั น ทึ ก สอบปากคํ า (ป.ค.14) ที่ อ อกโดยกรมการปกครอง หรื อ สํานักงานเขตของกรุงเทพมหานคร จะตองมีตามจํานวนทายาทผูมีสิทธิ รับมรดกของสมาชิก ƒ สํ า เนาสมุ ด บั ญ ชี เ งิ น ฝาก พร อ มทายาทเจ า ของบั ญ ชี รั บ รองสํ า เนา ถูกตอง (เฉพาะกรณีเลือกวิธีโอนเงินเขาบัญชี ) ƒ หลักฐานเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ (ถามี) . ประจําป 2550 .กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. กรณีสมาชิกถึงแกความตาย . รง 008/2/2549 ƒ คําสั่งศาลตั้งผูจัดการมรดกฉบับเจาหนาที่ศาลรับรองสําเนาถูกตอง ƒ สําเนาใบมรณบัตร พรอมทายาทรับรองสําเนาถูกตอง ƒ สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก พรอมผูจัดการมรดกรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีเลือกวิธีโอนเงินเขาบัญชี ) ƒ หลักฐานเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ (ถามี) . กรณีผูรับเงินเปนผูจัดการมรดก ƒ แบบ กบข.

ค. รง 008/2/2549 ลงนามโดยหัวหนาสวนราชการสวนทองถิ่นที่ สมาชิกสังกัด ƒ คําสั่งศาลตั้งผูจัดการมรดกฉบับเจาหนาที่ศาลรับรองสําเนาถูกตอง ƒ สําเนาใบมรณบัตร พรอมทายาทรับรองสําเนาถูกตอง ƒ สํ า เนาสมุ ด บั ญ ชี เ งิ น ฝาก พร อ มผู จั ด การมรดกรั บ รองสํ า เนาถู ก ต อ ง (กรณีเลือกวิธีโอนเงินเขาบัญชี ) ƒ สําเนาคําสั่งโอนไปสวนทองถิ่น พรอมเจาหนาที่รับรองสําเนาถูกตอง ƒ หลักฐานเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ (ถามี) . . กรณีผูรับเงินเปนทายาทโดยธรรม ƒ แบบ กบข.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. กํ า หนดแผนและ ขั้นตอนการกระจายอํานาจ ออกจากราชการ ถึงแกความตาย .ค.ค. รง 008/2/2549 ลงนามโดยหัวหนาสวนราชการสวนทองถิ่นที่ สมาชิกสังกัด ƒ สําเนาใบมรณบัตร พรอมทายาทรับรองสําเนาถูกตอง ƒ สําเนาใบทะเบียนสมรส พรอมคูสมรสรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีมีคูสมรส) ƒ แบบบั น ทึ ก สอบปากคํ า (ป. ประจําป 2550 . จึงชวยลด ภาระของเจาหนาที่สวนราชการตนสังกัดในการสอบสวนทายาทผูมีสิทธิรับเงินของสมาชิกที่ถึงแก ความตาย . กรณีผูรับเงินเปนผูจัดการมรดก ƒ แบบ กบข.89 - . โอนไปองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ตาม พ. กรณี ส มาชิ ก กบข.14) หมายถึง แบบบันทึกการสอบปากคําที่พนักงานฝายปกครองใน สังกัดกรมการปกครอง หรือสังกัดกรุงเทพมหานคร ใชในการสอบสวนทายาทผูมีสิทธิรับมรดกตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของผูที่ถึงแกความตาย แบบ ป.14 จึงถือเปนเอกสารของทาง ราชการ หากมีก ารให ปากคํา ที่ไ มถูกตอ งหรือ เปน เท็จ ผูใ ห ปากคํา ดังกลา วจะมีค วามผิดตาม กฎหมาย ดังนั้น การใชแบบ ป.ค.14) ที่ อ อกโดยกรมการปกครอง หรื อ สํานักงานเขตของกรุงเทพมหานคร จะตองมีตามจํานวนทายาทผูมีสิทธิรับ มรดกของสมาชิก ƒ สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก พรอมทายาทเจาของบัญชีรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีเลือกวิธีโอนเงินเขาบัญชี ) ƒ สําเนาคําสั่งโอนไปสวนทองถิ่น พรอมเจาหนาที่รับรองสําเนาถูกตอง ƒ หลักฐานเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ (ถามี) แบบบันทึกสอบปากคํา (ป.บ. 14 เปนหลักฐานประกอบการขอรับเงินจาก กบข.14) แบบบันทึกสอบปากคํา (ป.ร.ค.

กรณีสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเนื่องจากถึงแกความตาย และไมมีการตั้งผูจัดการมรดก ทายาทผูมี สิทธิรับมรดกของสมาชิกจะตองติดตอที่วาการอําเภอ (ตางจังหวัด) หรือสํานักงานเขต (กรุงเทพมหานคร) เพื่อ สอบปากคํา โดยใชแบบบันทึกสอบปากคํา (ป.14) ตามแบบที่ กบข. ได ข อความอนุ เ คราะห ใ ห พ นั ก งานฝ า ยปกครองในสั ง กั ด กรมการปกครองและกรุ ง เทพมหานคร ดําเนินการสอบปากคําทายาทผูมีสิทธิรับมรดกของสมาชิก กบข.ค. กําหนดเทานั้น 2. ประจําป 2550 แนวปฏิบัติการสอบปากคําทายาทผูเสียชีวิต (แบบ ป. กรณีทายาทตายและมีการรับมรดกแทนที่ ใหดําเนินการสอบสวนทายาทของผูรับมรดกแทนที่เพิ่มเติมตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1639 ถึง 1645 .90 - .กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.14) สําหรับทายาทสมาชิก กบข. กําหนดเทานั้น โดยไมตองมีหนังสือแจงจากสวนราชการตนสังกัดของ สมาชิกอีก และเพื่อใหแนวทางปฏิบัติในการสอบปากคําทายาทฯ มีความชัดเจนยิ่งขึ้น กบข. กรณี มี ก ารโต แ ย ง สิ ท ธิ ร ะหว า งคู ส มรสที่ มี ก ารจดทะเบี ย นสมรสซ อ น คู ส มรสที่ ถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ จ ะต อ งนํ า หลักฐานมาพิสูจนสิทธิหรือแสดงคําสั่งศาลที่เพิกถอนการสมรสที่เปนโมฆะนั้น 4.ค. กรณีทายาทอยูตางทองที่ ทายาทสามารถไปสอบปากคําตางทองที่ได 3. กบข. ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตามแบบ บันทึกสอบปากคํา (ป.ค. จึงไดจัดทําแนวปฏิบัติ ขึ้น โดยกรมการปกครองและกรุงเทพมหานครไดแจงใหผูเกี่ยวของทราบแลว ตามหนังสือเวียนกรมการปกครอง ที่ มท.14)ตามแบบที่ กบข. 0303/ว 5896 ลงวัน ที่ 29 มีนาคม 2550 และบันทึกขอความกรุงเทพมหานครที่ กท 1309/1808 ลงวั น ที่ 28 มีนาคม 2550 โดยสาระสําคัญของแนวปฏิบัติมีดังนี้ 1.

ประจําป 2550 ตัวอยางการกรอกเอกสาร “แบบ กบข.สกุล /ความเกี่ยวของ/พรอมที่อยูที่ติดตอได ใสเครื่องหมาย .กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.91 - บุคคลอื่น / เจาหนาที่ของหนวยงาน ลงนามพรอมชื่อ-สกุลตัวบรรจง . เพียงขอเดียว วันที่กรอกเอกสาร ระบุชื่อ . เลือกเพียง 1 วิธีเทานั้น กรณีเลือวิธีโอนเงินเขาบัญชี ดูคําอธิบาย (4) ออมทรัพย / กระแสรายวัน ผูมีสิทธิรับเงินลงนาม บุคคลอื่น / เจาหนาที่ของหนวยงาน ลงนามพรอมชื่อ-สกุลตัวบรรจง . รง 008/2/2549” (ดานหนา) สถานที่เขียนเอกสาร กรุณาใสเครื่องหมาย .สกุลของผูเสียชีวิตดวยตัวบรรจง เลขประจําตัวประชาชนของผูเสียชีวิต วัน / เดือน / ป ที่สมาชิกเสียชีวิต ตามใบมรณบัตร ระบุลําดับของทายาทดูคําอธิบาย (3) ระบุชื่อ .

รง 008/2/2549” (ดานหลัง) สถานที่เขียนเอกสาร วัน / เดือน / ป ที่สมาชิก เสียชีวิตตามใบมรณบัตร วันที่ยื่นเอกสาร เขียน ชื่อ-นามสกุลผูเสียชีวิตดวยตัวบรรจง กรุณาใสเครื่องหมาย .กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. เพียงขอเดียว ระบุวันที่จดทะเบียนสมรส (กรณีมีคูสมรส) ผูมีอํานาจของสวนราชการตนสังกัด ลงนามพรอมชื่อ-สกุลตัวบรรจง ระบุชื่อ – สกุล เจาหนาที่ผูจัดทําเอกสาร ดวยตัวบรรจงพรอมที่อยูสวนราชการผูจัดทํา . ประจําป 2550 ตัวอยาง “แบบ กบข.92 - ระบุหมายเลขโทรศัพทที่สามารถ ติดตอไดสะดวก .

ค. กําหนด (แผนที่ 1) .14)” ตามแบบที่ กบข.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. ประจําป 2550 ตัวอยางเอกสาร “แบบบันทึกสอบปากคํา (ป.93 - .

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.94 - . ประจําป 2550 (แผนที่ 2) .

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ 3.14) ของกรมการปกครองหรือ สํา นักงานเขตของ กรุงเทพมหานคร หัวหนาสวนราชการตนสังกัด หัวหนาหนวยงาน หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูลงนามในแบบขอรับ เงินเปนบุคคลเดียวกับผูลงนามในแบบขอรับบําเหน็จบํานาญหรือขอรับบําเหน็จตกทอด กรุณาระบุหมายเลขโทรศัพทของสมาชิก / ทายาท และหนวยงานตนสังกัดเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ในการติดตอ การลงลายมือชื่อไมควรใชหมึกสีดํา เพราะอาจทําใหเขาใจคลาดเคลื่อนวาเปนสําเนาเอกสาร ควร ใชหมึกสีน้ําเงินจะดีที่สุด การระบุเหตุแหงการพนสมาชิกภาพ เหตุทดแทน หมายความวา สมาชิกซึ่งออกจากราชการเพราะทางราชการเลิก หรือยุบตําแหนง หรือ มีคําสั่งใหออกโดยไมมีความผิด หรือทหารออกจากกองหนุนเบี้ยหวัด ƒ เหตุทุพพลภาพ หมายความวา สมาชิกซึ่งออกจากราชการเพราะเจ็บปวยทุพพลภาพ ซึ่งแพทยที่ ทางราชการรับรองไดตรวจและแสดงความเห็นวาไมสามารถที่จะรับราชการในตําแหนงหนาที่ซึ่ง ปฏิบัติอยูนั้นตอไปได ƒ .2. ประจําป 2550 3. แลวจะขอ เปลี่ยนแปลงความประสงคเปนขอรับบําเหน็จแทนไมได กรณีสมาชิกเสียชีวิต มีทายาทผูมีสิทธิรับมรดกของสมาชิกจํานวนหลายราย ทายาทจะตองลงนาม ในแบบขอรับเงินใหครบถวนทุกราย กรณีไมครบทุกรายใหตั้งผูจัดการมรดกเปนผูยื่นคําขอรับเงิน จากกองทุนเทานั้น (กรณีผูมีสิทธิรับมรดกเปนผูเยาวใหผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูมีอํานาจปกครอง ตามกฎหมายเปนผูลงนามแทน) กรณีสมาชิกเสียชีวิต สวนราชการตองตรวจสอบทายาทผูมีสิทธิรับมรดกของสมาชิกใหถูกตอ ง ครบถวนตรงกับแบบบัน ทึกสอบปากคํา (ป.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. ได สมาชิก กบข. จะตองเปนเอกสาร ฉบับจริงเทานั้น (เอกสารที่มีการลงนามจริงโดยผูเกี่ยวของ) การรับรองสําเนาถูกตองนั้น ขอใหเจาหนาที่ลงลายมือชื่อและเขียนชื่อ-นามสกุลเต็มดวย ตัวบรรจง พรอมระบุตําแหนงเจาหนาที่สวนราชการตนสังกัด เพื่อใหทราบไดวาบุคคลใดเปนผูรับรองสําเนา ถูกตอง หากมีการแกไขขอความในแบบขอรับเงินและเอกสารหลักฐานตางๆ ขอใหขีดฆาและลงนามกํากับ ทุกครั้งในจุดที่มีการแกไข ทั้งนี้ กรุณาอยาใชน้ํายาลบคําผิด สําเนาคําสั่งออกที่จัดสงให กบข.2 ขอควรระวังกอนยื่นเอกสารขอรับเงินมายัง กบข.2. นั้น ตองประกอบดวย หนาคําสั่งออกและรายละเอียดแนบทายที่ มีรายชื่อสมาชิกซึ่งพนสมาชิกภาพ สําเนาใบแนบคํ าสั่ง จายบํ านาญปกติบําเหน็จดํารงชีพ กบข. ไม สามารถใชแทนสําเนาใบแนบ หนังสือสั่งจายบํานาญสมาชิก กบข.3 การยื่นเรื่องขอรับเงินคืนจากกองทุน ใหยื่นเรื่องไดตั้งแตวันที่พนสมาชิกภาพแลวเทานั้น “แบบ กบข.ค.95 - . ผูมีสิทธิและเลือกรับบํานาญ หากไดรับเงินประเดิม เงินชดเชยจาก กบข. รง 008/2/2549” ที่จัดสงให กบข. รง 008/1/2549” หรือ “แบบ กบข.

คูสมรส .ผูจัดการมรดกที่ศาลไดแตงตั้งขึ้น โดยการรองขอของทายาทผูเสียชีวิต . ใหระบุวันที่พนสภาพให ตรงกับคําสั่งโอนยายเทานั้น ƒ กรณีลาออก ใหออก ปลดออก ไลออก ระบุวันที่พนสภาพใหตรงกับคําสั่งออก หากวันพนสภาพ ไมตรงกับคําสั่งออก ตองแนบหนังสือรับรองวันที่พนจากการปฏิบัติงานและไดรับเงินเดือนมาพรอม กับเอกสารการขอรับเงินดวย ƒ กรณีสมาชิกเสียชีวิต ระบุวันที่พนสภาพใหตรงกับใบมรณบัตร ƒ 3. ประจําป 2550 เหตุสูงอายุ หมายความวา สมาชิกซึ่งออกจากราชการเมื่อมีอายุครบหกสิบปบริบูรณแลว หรือ ลาออกจากเมื่ออายุครบหาสิบปบริบูรณแลว ƒ บําเหน็จบํานาญตามมาตรา 48 หมายความวา สมาชิกซึ่งมีเวลาราชการตั้งแตยี่สิบหาปบริบูรณขึ้น ไปใหมีสิทธิไดรับบํานาญ เงินประเดิม (ถามี) เงินชดเชย และผลประโยชนตอบแทนเงินดังกลาว เวน แตจะเลือกรับบําเหน็จแทน ƒ บําเหน็จตามมาตรา 47 หมายความวา สมาชิกซึ่งมีเวลาราชการตั้งแตสิบปบริบูรณขึ้นไปแตไมถึง ยี่สิบหาปบริบูรณใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จ ƒ อื่นๆ หมายความวา กรณีสมาชิกไมเขาขายเหตุใดเหตุหนึ่งขางตน ซึ่งทําใหไมมีสิทธิรับบําเหน็จ บํานาญ ƒ 3.5.ผูจัดการมรดกโดยพินัยกรรม คือ ผูที่สมาชิกไดทําพินัยกรรม และแตงตั้งใหเปนผูจัดการ มรดกไวกอนเสียชีวิต ƒ ทายาทโดยธรรม คือ ทายาทผูมีสิทธิรับมรดกตามมาตรา 1629 แหงประมวลกฎหมายแพงและ พาณิชย ไดแก .2.ร. คือ ผูมีสิทธิรับมรดกตามประมวลกฎหมายแพงและ พาณิชย ไดแก ƒ ผูจัดการมรดก คือ ผูที่มีสิทธิและหนาที่ในการจัดการมรดกโดยทั่วไป เพื่อแบงทรัพยมรดกของผูตาย ใหกับทายาทลําดับตางๆ โดยผูจัดการมรดก มี 2 ประเภท คือ . กบข.ทายาท 6 ลําดับ ไดแก 1) ผูสืบสันดาน คือ บุตรที่ชอบดวยกฎหมายซึ่งเกิดจากบิดา มารดา ไดสมรสกันตามกฎหมายหรือ บุตรที่บิดารับรองบุตร หรือ บุตรบุญธรรม .2. การระบุวันพนสมาชิกภาพ กรณีเกษียณอายุราชการ ระบุวันที่พนสภาพ คือ วันที่ 1 ตุลาคม ของปที่เกษียณอายุราชการ และ สามารถยื่นแบบขอรับเงินไดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคมเปนตนไป ƒ กรณีโอนไปหนวยงานของรัฐที่ไมใชประเภทขาราชการตาม พ.บ.4. ทายาทผูมีสิทธิรับเงินจาก กบข.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. กรณีสมาชิกเสียชีวิต ผูมีสิทธิรับเงินจาก กบข.96 - .

ป 2550 โดยตั้งคากระดาษ Legal /F14 (Set Printer) และใชกระดาษขนาด Legal / F14 เทานั้น ƒ ดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่เว็บไซต กบข.gpf. www. ประจําป 2550 2) บิดา มารดา คือ บิดา มารดาที่สมรสกันตามกฎหมาย 3) พีน่ องรวมบิดา มารดาเดียวกัน หากไมมีทายาท ขอ 1) และ 2) จึงจะมีสิทธิไดรับเงิน ของสมาชิก 4) พี่นองรวมบิดา หรือ มารดาเดียวกัน หากไมมีทายาทขอ 1) ถึง 3) จึงจะมีสิทธิไดรับเงิน ของสมาชิก 5) ปู ยา ตา ยาย หากไมมที ายาทลําดับ 1) ถึง 4) จึงจะมีสิทธิไดรับเงินของสมาชิก 6) ลุง ปา นา อา หากไมมีทายาทลําดับ 1) ถึง 5) จึงจะมีสิทธิไดรับเงินของสมาชิก กรณีสมาชิกพนสภาพเปนบุคคลลมละลายหรือถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด หากสมาชิกพนสมาชิกภาพและเปนบุคคลลมละลายหรือถูกพิทักษทรัพย เด็ ด ขาด จะส ง ผลให ส มาชิ กผู นั้ น ไม มี สิท ธิ ใ นการจั ด การทรั พ ยสิ น ของตนเอง โดยศาลจะแต ง ตั้ ง เจ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ ท รั พ ย (จพท.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.97 - .or. จะทําการจายเงินคืนสมาชิก/ทายาทผูมีสิทธิรับเงิน 3 วิธีเทานั้น คือ เช็ค ธนาณัติ และโอนเงิน เขาบัญชี . และสั่งพิมพดวยกระดาษขนาด A4 ได คาดวาจะเปดใช บริการไดภายในเดือนตุลาคม 2550 นี้ 3. ชองทางการขอรับเงินคืนจากกองทุน กบข.2.2.6.th หัวขอแบบฟอรม โดยตั้งคากระดาษ Legal / F14 (Set Printer) และใชกระดาษขนาด Legal / F14 เทานั้น ƒ ฝายทะเบียนจาย 0-2636-1000 ตอ 241-244 เพื่อแจงความประสงค ใหเจาหนาที่ กบข. ดําเนินการจัดสงแบบฟอรมใหทางไปรษณีย หมายเหตุ : กบข. สามารถคียขอมูลในแบบ ขอรับเงินคืนทางเว็บไซต กบข. อยูระหวางพัฒนาระบบใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.7. ชองทางการขอรับแบบขอรับเงินคืนจากกองทุน ƒ สั่งพิมพจากแผนซีดีโครงการอบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.) เพื่ อ ดํ า เนิ น การสื บ หา ทรัพยสินและนํามารวบรวมและจัดสรรการใชเงินแทนสมาชิกผูนั้น ดังนั้น กบข. จะตองจายเงินทีส่ มาชิกมีสิทธิไดรับ ใหกับเจาพนักงานพิทักษทรัพย เทานั้น 3.

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. ประจําป 2550

ƒ

เช็ค
กบข. จะจายเปนเช็คขีดครอมสั่งจายเขาชื่อบัญชีของสมาชิก/ทายาทผูมีสิทธิรับเงินเทานั้น
โดยจะตองนําเช็คฝากเขาบัญชีธนาคารพาณิชยใดก็ไดที่สมาชิก/ทายาทมีบัญชีอยู โดยเช็คจะมี
ระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ที่ระบุในเช็ค ทั้งนี้ เช็คดังกลาวจะถูกจัดสงไปตามที่อยูที่สมาชิก/
ทายาทผูมีสิทธิรับเงินไดระบุไวในแบบขอรับเงิน

ƒ

ธนาณัติ
กบข. จะจายเปนธนาณัติใหแกสมาชิก/ทายาทผูมีสิทธิรับเงิน โดยจะตองนําธนาณัติไปขึ้น
เงิน ณ ที่ทําการไปรษณียตามที่ระบุไวในธนาณัติ ภายในระยะเวลา 4 เดือน ทั้งนี้ ธนาณัติดังกลาว
จะถูกจัดสงไปตามที่อยูที่สมาชิก/ทายาทผูมีสทิ ธิรับเงินไดระบุไวในแบบขอรับเงิน

ƒ

โอนเงินเขาบัญชี เปนวิธีที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้
9 กรณีสมาชิกเปนผูขอรับเงิน ชื่อบัญชีเงินฝากจะตองเปนชื่อสมาชิกเทานั้น
9 กรณี ส มาชิ ก ถึ ง แก ค วามตาย ชื่ อ บั ญ ชี เ งิ น ฝากจะต อ งเป น ชื่ อ ผู จั ด การมรดกหรื อ ทายาท
เจาของบัญชีเทานั้น ไมอนุญาตใหใชบัญชีรวม
9 โอนไดเฉพาะบัญชีเงินฝาก 2 ประเภทเทานั้น คือ บัญชี “ออมทรัพย” หรือ
“กระแส
รายวัน”
9 โอนไดเฉพาะธนาคารที่เปนสมาชิกในระบบ SMART
9 แนบสําเนาสมุดเงินฝากพรอมรับรองสําเนาถูกตองมาพรอมกับแบบขอรับเงิน

- 98 -

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. ประจําป 2550

3.2.8. รายชื่อธนาคารที่เปนสมาชิกในระบบ SMART (ขอมูล ณ เดือนสิงหาคม 2550)
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

รายชื่อธนาคารสมาชิกในระบบ SMART
ธนาคารแหงประเทศไทย (BOT)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BBL)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (KBANK)
ธนาคารเอบีเอ็น แอมโร เอ็น.วี. (ABN-AMRO)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (KTB)
ธนาคารเจพีมอรแกน เชส สาขากรุงเทพฯ (JPMC)
ธนาคารแหงโตเกียว – มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ สาขากรุงเทพฯ (BTMU)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) (TMB)
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) (SCB)
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) (SCIB)
ธนาคารซิตี้แบงก (CITI)
ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอรปอเรชั่น (SMBC)
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (SCBT)
ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) (BT)
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) (UOBT)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) (AYUDHAYA)
ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย จํากัด (มหาชน) (MEGA ICBC)
ธนาคารแหงอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น (AMERICA)
ธนาคารคาลิยง (CALYON)
ธนาคารออมสิน (GSB)
ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮ จํากัด (HONGKONG)
ธนาคารดอยชแบงก (DEUTSHE)
ธนาคารอาคารสงเคราะห (GHB)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (AGRI)
ธนาคารมิซูโฮ คอรปอเรต จํากัด (MHCB)
ธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) (TBANK)
ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย (ISBT)
ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) (TISCO)
ธนาคารเอไอจี เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) (AIGB)
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) (KK)
ธนาคารสินเอเชีย จํากัด (มหาชน) (ACL)
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) (TCRB)
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) (LH BANK)

- 99 -

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. ประจําป 2550

3.2.9

ขั้นตอนการจายเงินคืนสมาชิก
สวนราชการตนสังกัด
แจงขอมูลและเหตุการสิ้นสุดสมาชิกภาพของ
สมาชิกมายัง กบข. และแจงสมาชิก/ทายาท
ผูมีสิทธิรับเงินยื่นแบบขอรับเงิน

สมาชิก/ทายาทผูมีสิทธิรับเงิน
ยื่นแบบขอรับเงินและหลักฐานตางๆ

30 วัน

15 วัน

สวนราชการตนสังกัด
ตรวจสอบสิทธิและเอกสารหลักฐานตางๆ
กบข.
เอกสารหลักฐานตางๆ
ถูกตองครบถวน ***

7 วัน

สงสําเนาเอกสาร
ไปยังสมาชิก/
ทายาท เพื่อ
ทราบ
ไมถูกตอง

กรณีรับ
บํานาญ

กรมบัญชีกลาง
ตรวจสอบขอมูลสําหรับ
คํานวณเงินประเดิม

ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด
จายเงินโดยเช็ค / ธนาณัติ / โอนเงิน
สมาชิก/ทายาทผูมีสิทธิรับเงิน
ไดรับเงินตามวิธีที่ระบุในแบบขอรับเงิน

***กรณีสมาชิกขอรับบํานาญ กบข.จะถือวาเอกสารและหลักฐานถูกตองครบถวนก็ตอเมื่อ
ไดรับขอมูลสําหรับคํานวณงินประเดิมโดยถูกตองจากกรมบัญชีกลางแลว

- 100 -

จะประสานงานกับสมาชิก/ทายาท ราย นั้นๆ โดยตรง . จะดําเนินการจายเงินคืนสมาชิก/ทายาท ผูมีสิทธิรับเงิน ภายใน 7 วันทําการ นับตั้งแตไดรับเอกสารครบถวนถูกตองจากสวนราชการตนสังกัด อยางไรก็ตาม ยังปรากฎวายังมีกรณีที่ กบข. กบข. จะประสานงานกับสมาชิก/ ทายาท รายนั้นๆ โดยตรง ƒ ขอมูลบัญชีไมถูกตอง / บัญชีถูกปดทําให กบข.จะมีหนังสือถึงสวนราชการตน สังกัดของสมาชิกในการขอความรวมมือประสานงานแจงที่อยูที่สามารถ ติด ต อ ไดข องสมาชิ ก /ทายาทผู มีสิ ท ธิ รั บ เงิ น เพื่อ ทํ า การจั ด ส ง เช็ ค หรื อ ธนาณั ติ ใ ห ต ามที่ อ ยู ใ หม ทั้ ง นี้ หากส ว นราชการต น สั ง กั ด แจ ง ว า ไม สามารถติดตอสมาชิก/ทายาทได กบข.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. จะมีหนังสือแจงไป ยังสมาชิก/ทายาทและสวนราชการตน สังกัด เพื่อใหแจงขอ มูลบัญชีที่ สามารถโอนเงินไดหรือเปลี่ยนวิธีการรับเงิน มายัง กบข. ไดทําการจายเงินคืนแลว แตเงินยังคงอยูในกองทุน ซึ่ง สามารถสรุปแยกประเภทไดดังนี้ ƒ สมาชิก/ทายาทไดรับเช็คแลวแตยังไมนําเช็คไปขึ้นเงิน หากสมาชิ ก /ทายาทผู มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น ไม นํ า เช็ ค ไปขึ้ น เงิ น ภายใน ระยะเวลา 6 เดือน (นับจากวันที่ที่ระบุบนหนาเช็ค) กบข. ไมสามารถโอนเงิน ได ในกรณีที่ไมสามารถโอนเงินเขาบัญชีไดนั้น กบข. ประจําป 2550 .101 - . เพื่อออกเช็คฉบับใหม แทน ƒ เช็ค/ธนาณัติตีกลับเนื่องจากที่อยูผูรับไมถูกตอง/มีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู ในกรณีที่เช็คหรือธนาณัติตีกลับ กบข.จายเงินแลว แตทําไมเงินยังอยู ปจจุบัน กบข. จําเปนตองรอการติดตอกลับของ สมาชิก/ทายาทผูมีสิทธิรับเงินตอไป พรอมทั้งรายที่ระบุหมายเลขโทรศัพท ที่สามารถติดตอไดไวในแบบขอรับเงิน กบข. เพื่อดําเนินการ ตามความประสงคตอไป พรอมทั้งรายที่ระบุหมายเลขโทรศัพทที่สามารถ ติดตอไดไวในแบบขอรับเงิน กบข. จะทําการยกเลิก เช็คดังกลา ว ซึ่ง ผูรับจะไมสามารถนํา เช็คไปขึ้นเงินได ดังนั้น สมาชิ ก / ทายาท จะตองสงเช็คฉบับดังกลาวคืนใหแก กบข.

สาทร กรุงเทพฯ 10341 . 806179 ƒ e-mail : member@gpf. 241-244 . 0-2636-1000 ตอ 133 .กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. ประจําป 2550 . เรื่องงานขอรับเงินคืนจากกองทุน . สมาชิก/ทายาท สามารถตรวจสอบรายการเช็คที่ยังไมไดขึ้นเงิน เช็ค/ธนาณัติตีกลับ และ รายการที่ไมสามารถโอนเงินเขาบัญชีไดที่ ƒ ศูนยบริการขอมูลสมาชิก กบข.2. 12 ปณ.th ในวันและเวลาทําการ 3. การตรวจสอบรายชื่อสมาชิก/ทายาท ที่มียอดเงินคงคางในบัญชี กบข. สถานที่จัดสงเอกสารขอรับเงินคืนจากกองทุน สวนงานการจายเงินคืนสมาชิกพนสมาชิกภาพ ตู ปณ.10 การติดตอ กบข.) เลขที่ 990 ชั้น 4 อาคารอับดุลราฮิม ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. หมายเลข 1179 กด 6 ƒ เครือขายมหาดไทย โทร.or. การสอบถามขอมูลเพิ่มเติมหรือขอคําปรึกษาเกี่ยวกับการขอรับเงินคืน ฝายทะเบียนจาย กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.102 - .

บ.2539 ดังนั้น สวนราชการ ตนสังกัดจะตองนําสงเงินสะสม เงินสมทบ และเงินชดเชยของสมาชิกรายดังกลาวเขากองทุนตั้งแตวันที่ได กลับเขารับราชการใหม . มีผลบังคับใช สามารถนํา เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตอนกอนออกจากราชการมานับตอเนื่องกับเวลาราชการในการบรรจุเขารับ ราชการครั้งใหมได เวนแต ขาราชการผูนั้นถูกปลดออก ไลออก เนื่องจากกระทําความผิดวินัยรายแรงและไมมีสิทธิไดรับเบี้ย หวัด บําเหน็จบํานาญจากการรับราชการตอนกอนออกจากราชการ โดยการนับเวลาราชการตอเนื่องมีเงื่อนไข ดังนี้ 1. กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ. ประจําป 2550 ขอควรรู : สมาชิกออกจากราชการและกลับเขารับราชการใหมตั้งแต พ. กรณีรับบําเหน็จ นับเวลาราชการตอเนื่องไดโดยสมาชิกจะตองนําเงินบําเหน็จที่ไดรับไปแลวพรอมดอกเบี้ยตามอัตรา เงินฝากประจําของธนาคารออมสินคืนใหสวนราชการตนสังกัดที่ไดกลับเขารับราชการใหม ภายใน 90 วันนับ แตวันที่กลับเขารับราชการใหม หากพนระยะเวลาดังกลาวกรมบัญชีกลางอนุญาตเปนหลักการใหสวน ราชการตางๆ สามารถพิจารณาอนุมัติใหขาราชการคืนเงินบําเหน็จเพื่อนับเวลาตอเนื่องไดเองตามหนังสือ กรมบัญชีกลางที่ กค 0430. มีผลบังคับใช มีสิทธินับเวลาราชการตอเนือ่ ง ตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.175 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2549 3.บ. ตามเหตุและสิทธิที่ไดรับ และเมื่อไดกลับเขารับราชการใหม ความเปนสมาชิก กบข. กรณีไมมีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญ นับเวลาราชการตอเนื่องไดโดยปริยายตามความในมาตรา 38 วรรคหนึ่ง ทั้งนี้ สมุดประวัติ / ก.ศ. เมื่อออกจากราชการ ถือวาความเปนสมาชิก กบข.ร.ศ.ร.2539 กําหนดไววา ขาราชการซึ่งออก จากราชการ ถาไดกลับเขารับราชการใหมตั้งแตวันที่ 27 มีนาคม 2540 ซึ่งเปนวันที่ พ.พ. กบข. กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.7/ว.7 ของสมาชิกรายดังกลาวตองมีการระบุประวัติในชวงกอนออกจากราชการไวเปนประวัติดวย และกรณีที่สมาชิก มีสมุดประวัติ / ก.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. ไดสิ้นสุดลง ตาม มาตรา 44 แหง พ. จะกลับคืน มาอีกครั้ง ตามมาตรา 35 แหง พ.บ.ศ. กบข.7 หลายเลมควรเก็บรวบรวมไวที่หนวยงานตนสังกัดลาสุด เพื่อสิทธิประโยชนในการใชเปน หลักฐาน การนับเวลาราชการ 2.พ. กรณีรับบํานาญ นับเวลาราชการตอเนื่องไดโดยสมาชิกจะถูกงดจายบํานาญตลอดเวลาที่กลับเขารับราชการใหม ทั้งนี้ ขาราชการที่เปนสมาชิก กบข.ร.2539 สมาชิกจะตองยื่นเรื่องขอรับเงินคืน จาก กบข.103 - .บ.ร.

) ผูที่ไปปฏิบัติงานตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการกําหนดหลักเกณฑการสั่งใหขาราชการไปทําการซึ่ง ใหนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ 2.) ถูกคําสั่งใหออก ปลดออก หรือไลออก และอยูในระหวางรองทุกขหรืออุทธรณคําสั่งดังกลาว ดังนั้น จึงยังไมครอบคลุมถึงกรณีที่สมาชิกออกจากราชการและกลับเขารับราชการใหมโดยนับเวลาตอเนื่องตาม มาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ. 2539 โดยมีเหตุผล ดังนี้ 1.ศ. 2539 กําหนดใหนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จ บํานาญตอนกอนออกตอเนื่องกับการรับราชการในตอนหลังได 2.104 - .ศ. 2540) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ. 2539 ซึ่งไดกําหนดสิทธิในการไดรับเงินประเดิมเพียง 4 กรณีเทานั้น คือ 1.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. ประจําป 2550 กฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.) เจตนารมณในการใหเงินประเดิมแกสมาชิกก็เพื่อชดเชยสูตรบํานาญที่ลดลงประกอบกับกฎหมาย บังคับวาผูที่กลับเขารับราชการใหมตองเปนสมาชิก กบข.ศ.ศ. 2540) ออกตามความใน พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2548) จากเดิมสมาชิกที่ไดออกจากราชการและกลับเขารับราชการใหมตั้งแตวันที่ 27 มีนาคม 2540 จะไมมีสิทธิไดรับเงิน ประเดิมและผลประโยชนของเงินดังกลาวเนื่องจากเปนผูที่ไมเขาขายตามกฎกระทรวง (พ.ศ.ศ. ทั้งนี้ กฎกระทรวงฉบับดังกลาวใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 27 มีนาคม 2540 เปนตนไป สรุปสาระสําคัญ “ขาราชการซึ่งออกจากราชการและกลับเขารับราชการใหมดวยเหตุอื่นนอกจากกฎกระทรวง (พ.ศ.ศ.) ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน 4. 2548 ) ไดในหนา 157 และ 166) .) ไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 3. 2539 และในขณะที่ออกจากราชการยังไมมีสิทธิ ไดรับบําเหน็จบํานาญ จึงไดมีการออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.2548) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จ บํานาญขาราชการ พ.2540) โดย มีบัญชีเงินประเดิมและมีสิทธินับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตอนกอนออกจากราชการตอเนื่องกับ เวลารับราชการในตอนหลัง ตามมาตรา 38 ใหมีสิทธิไดรับเงินประเดิมและผลประโยชนของเงินประเดิมตอนกอนออก จากราชการตามจํานวนที่ปรากฏในบัญชีรายบุคคลของสมาชิกผูนั้น” (ศึกษารายละเอียดกฎกระทรวง (พ.ศ.) กฎกระทรวงวาดวยเรื่องเงินประเดิมฉบับเดิมไมไดใหสิทธิครอบคลุมถึงสมาชิกที่ลาออกจากราชการ โดยในขณะที่ลาออกยังไมมีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญ ทั้งๆ ที่บทบัญญัติตามมาตรา 38 แหงพระบัญญัติ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.

12 ปณ.ศ. 2548) เนื่องจากกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ. กบข. 2. กบข. ขั้นตอนการดําเนินการตามกฎกระทรวงฉบับที่ 6 พ. ออกจดหมายแจงขอขอมูลการกลับเขารับราชการใหม จากสมาชิกและสําเนาสวนราชการตนสังกัด กรอกขอมูลในแบบแจงขอมูลการกลับเขารับ ราชการใหมพรอมลงนาม และยื่นใหสวนราชการ ตนสังกัดดําเนินการตรวจสอบ • ติดตามแบบแจงขอมูลการกลับเขารับราชการใหมจากสมาชิก 3. สมาชิก .105 - . ราชการพรอมหลักฐาน • พิจารณาสมาชิกที่เขาเกณฑตามกฎกระทรวงฉบับที่ 6 • ดําเนินการนําเงินประเดิมและผลประโยชนของเงินดังกลาว กลับเขาบัญชีสมาชิก กรณีเอกสารหลักฐานไมถูกตอง/ไมครบถวน กบข.ศ. 4. จึงตอง ดําเนินการออกจดหมายแจงไปยังสมาชิกและสําเนาเรียนสวนราชการตนสังกัดซึ่งเปนหนวยงานผูบรรจุสมาชิกกลับเขารับ ราชการ โดยตองตรวจสอบขอมูลและสิทธิในการขอนับเวลาราชการของสมาชิก เพื่อประโยชนในการนําเงินประเดิมและ ผลประโยชนของเงินดังกลาวกลับเขาบัญชีสมาชิกใหถูกตอง โดย กบข. สวนราชการ ตนสังกัด • ตรวจสอบขอมูลของสมาชิกและหลักฐานประกอบ • ลงนามรับรองโดยหัวหนาสวนราชการตนสังกัด • จัดสงแบบแจงขอมูลการกลับเขารับราชการพรอมหลักฐาน มายัง สวนงานการจายเงินคืนสมาชิกพนสมาชิกภาพ ตู ปณ. 2548) ใหมีผลยอนหลังไปตั้งแตวันที่ 27 มีนาคม 2540 ดังนั้น กบข. ประจําป 2550 การดําเนินการตามกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. แจงสมาชิกและสวนราชการตนสังกัดเพื่อดําเนินการตอไป . มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้ .ศ. 2548 1.สาทร กรุงเทพฯ 10341 • ตรวจสอบความถูกตองของแบบแจงขอมูลการกลับเขารับ .

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.106 - . ประจําป 2550 บทที่ 4 งานซึง่ สวนราชการอาจมอบหมายให เจาหนาทีก่ องการเงิน หรือ เจาหนาทีก่ องการเจาหนาที่ เปนผูปฏิบัติ .

ร.” กําหนดวา “ขาราชการที่บรรจุหรือโอนยายเขามารับ ราชการหลังวันที่ 27 มีนาคม 2540 ใหถือวาเปนสมาชิก กบข. ทําการหัก เงินสะสม เบิกเงินสมทบ เงินชดเชย ใหแกสมาชิกใหมทันทีที่มีการจายเงินเดือน โดยเริ่มตั้งแตเดือนแรกแลวสงให กบข.) เจาหนาที่การเงินผูปฏิบัติงาน กบข.บ.1 ขอปฏิบัตสิ ําหรับเจาหนาที่ในกรณีที่มสี มาชิกใหม ตาม “มาตรา 35 และ 39 แหง พ. (แบบ กบข. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล และหัวหนาสวนราชการรับรองความ ถูกตองในแบบฟอรมดังกลาว 3.) เจาหนาที่การเงินผูปฏิบัติงาน กบข. นั้น มีงานหลัก 2 ประการ คือ “การนําสงเงินเขากองทุน” ซึ่ง รับผิดชอบโดย “เจาหนาที่การเงิน” และ “งานขอรับเงินคืนจากกองทุน” ซึ่งรับผิดชอบโดย “เจาหนาที่กองการเจาหนาที่ หรือกองกําลังพล” อยางไรก็ตามยังมีงานสําคัญอีก 3 ประการ ซึ่งสวนราชการแตละแหง อาจมอบหมายใหเจาหนาที่กอง การเงิน หรือเจาหนาที่กองการเจาหนาที่เปนผูรับผิดชอบดําเนินการ ไดแก “การดําเนินการกรณีที่มีสมาชิกใหม” “กรณี สมาชิกโยกยายสังกัด” และ “กรณีสมาชิกมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนบุคคลตางๆ” ซึ่ง กบข.107 - . จากนั้นเจาหนาที่การเงินผูปฏิบัติงาน กบข. ประจําป 2550 1.001/2)” ให กบข. งานซึ่ ง ส ว นราชการอาจมอบหมายให เ จ า หน า ที่ ก ารเงิ น หรื อ เจ า หน า ที่ ก องการ เจาหนาที่เปนผูปฏิบัติ เปนที่ทราบดีวา ภารกิจเกี่ยวกับงาน กบข. เพื่อเขาบัญชี สมาชิก 4.) เจาหนาที่กองการเจาหนาที่ หรือ เจาหนาที่การเงินผูปฏิบัติงาน กบข. ทราบ โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้ 1. (แลวแตสวนราชการตนสังกัด มอบหมาย) ตองติดตอสมาชิกใหม เพื่อใหกรอก “ใบแจงขอมูลสมาชิก กบข. กบข. พรอม งานรายเดือนในเดือนที่ไดบันทึกเพิ่มฐานขอมูลสมาชิก .) เจาหนาที่การเงินผูปฏิบัติงาน กบข. (แบบ กบข.” ดังนั้นเมื่อมี “สมาชิกใหม” สิ่งที่สวนราชการตน สังกัดตองดําเนินการ คือ การแจงขอมูลสมาชิกใหมให กบข. นําสง “ใบแจงขอมูลสมาชิก กบข.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. ขอสรุปขอปฏิบัติเพื่อเปน แนวทางการดําเนินการในกรณีตางๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 4. บันทึกเพิ่มสมาชิกในฐานทะเบียน “ระบบ MCS” โดย “ขอรหัสผาน (password)” จาก กบข. 001/2)” อยาง ครบถวน และลงนามในแบบฟอรมดังกลาว 2.

108 - . 001/2) กรณีมียศ กรุณาระบุยศใหถูกตองและชัดเจน ระบุที่อยูและ เบอรโทรศัพท ของสมาชิกที่ สามารถติดตอ ได หัวหนาสวนราชการ ลงนามรับรอง ระบุชื่อ และเบอรโทรศัพทของผูอื่น สําหรับกรณี กบข.” (แบบ กบข. ติดตอสมาชิกโดยตรงไมได .กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. ประจําป 2550 ตัวอยางการกรอกเอกสาร “ใบแจงขอมูลสมาชิก กบข.

ดําเนินการดังตอไปนี้ 1. ประจําป 2550 4. 005/2)” เพื่อระบุรายละเอียดขอมูลเดิม และขอมูลใหมที่ทําการเปลี่ยนแปลงพรอมแนบหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของใหกับเจาหนาที่กองการเจาหนาที่ ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารแลวรวบรวมสงใหกับเจาหนาที่การเงินผูปฏิบัติงาน กบข. และทําการหักเงินสะสม เบิกเงินสมทบ และ เงินชดเชย แลวสงเงินเขา กบข. โดยไมตองแนบสําเนาเอกสารแบบ 5110 เพื่อนํามาปรับปรุงขอมูลสมาชิกในฐาน ทะเบียนตอไป 4. (แลวแตสวนราชการตนสังกัด มอบหมาย) แจงใหสมาชิกกรอก “ใบขอแกไขขอมูล (แบบ กบข. กระทรวงการคลัง กรุงเทพฯ 10411 . ทําการจัดสงเอกสารการเปลี่ยนแปลงใหกับ กบข. 3.) เจาหนาที่การเงินผูปฏิบัติงาน กบข.) เจ า หน า ที่ ก องการเจ า หน า ที่ ห รื อ เจ า หน า ที่ ก ารเงิ น ผู ป ฏิ บั ติ ง าน กบข. ทั้ ง นี้ก รณีก ารแกไ ขคํา นํา หนา ชื่ อ และลํา ดั บ ที่ นั้ น เจาหนาที่การเงินผูปฏิบัติงาน กบข. ของสวนราชการตนสังกัดแหงใหม นําสง “สรุปรายการสมาชิก” โอนยายเขาให กบข. หรือไม “หากเปน สมาชิกจะตองระบุดวยวาเปนสมาชิกแบบสะสมหรือไมสะสม” เนื่องจากสมาชิกที่บรรจุรับราชการกอน วันที่ 27 มีนาคม 2540 มีสิทธิเลือกที่จะสะสมหรือไมสะสมเงินเขากองทุนได แตหากเปนสมาชิกที่บรรจุรับ ราชการหลังวันที่ 27 มีนาคม 2540 จะตองเปน “สมาชิกประเภทสะสม” ทุกราย 2. 19 ปณฝ. ตอไป 2. ของสวนราชการตนสังกัดแหงใหม บันทึกเพิ่มสมาชิกในฐานทะเบียน “ระบบ MCS” โดย “ขอรหัสผาน (password)” จาก กบข.) เจาหนาที่การเงินผูปฏิบัติงาน กบข. ทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในเอกสาร หากถูกตองให รับ รองความถู กต อ งและนํ า ส ง เอกสารมายัง กบข.) เจาหนาที่กองการเจาหนาที่ หรือ เจาหนาที่การเงินผูปฏิบัติงาน กบข. (แล ว แต ส ว นราชการต น สั ง กั ด มอบหมาย) จะตองสง “หนังสือรับรองการจายเงินเดือนครั้งสุดทาย” โดยใช “เอกสารแบบ 5110” ไปยัง สวนราชการตนสังกัดแหงใหม ซึ่งมีหมายเหตุระบุวาขาราชการรายนั้นเปนสมาชิก กบข. สามารถแกไขใน “ระบบ MCS” ไดโดยไมตองขอ “รหัสผาน (Password)” จาก กบข.109 - . มีการเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนบุคคลตางๆ เชน ชื่อ นามสกุล ที่อยู คํานําหนาชื่อ เปนตน ขอใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. หรือทางไปรษณีย ตามที่อยูดานลางนี้ ตู ปณ.3 ขอปฏิบัตสิ ําหรับเจาหนาที่ในกรณีสมาชิกมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนบุคคลตางๆ ในกรณีที่สมาชิก กบข. ณ ที่สํานักงาน กบข.) เจาหนาที่การเงินผูปฏิบัติงาน กบข. ตอจากสวนราชการเดิม 3.) เจาหนาที่การเงินผูปฏิบัติงาน กบข.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.2 ขอปฏิบัตสิ ําหรับเจาหนาที่ในกรณีสมาชิกมีการโอนยายสังกัด กรณีที่สมาชิกมีการโยกยายหรือโอนยายสังกัด “สวนราชการตนสังกัดเดิม” จะตองประสานงานกับ “สวนราชการตนสังกัดแหงใหม” ดังนี้ 1.

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. ติดตอสมาชิกโดยตรงไมได .110 - .พ.สกุลพรอมรับรองสําเนาถูกตอง กรุณาแนบ สําเนาแบบ ก. 7 พรอมรับรอง สําเนา ถูกตอง ระบุที่อยูและ เบอรโทรศัพท ของสมาชิกที่ สามารถ ติดตอได หัวหนาสวนราชการ ลงนามรับรอง ระบุชื่อ และเบอรโทรศัพทของผูอื่น สําหรับกรณี กบข. 005/2) กรณีเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ กรุณาแนบสําเนา ทะเบียนสมรส พรอมรับรองสําเนาถูกตอง กรณีเปลี่ยนชื่อ – สกุล แนบสําเนาใบเปลี่ยน ชื่อ . ประจําป 2550 ตัวอยางการกรอกเอกสาร “ใบขอแกไขขอมูล” (แบบ กบข.

111 - . ประจําป 2550 บทที่ 5 สวัสดิการสําหรับสมาชิก .กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.

พิจารณาจัดขึ้นจะยึดหลักการสรางความพึงพอใจและสิทธิประโยชนสูงสุดใหแกสมาชิกโดยโครงการสวัสดิการที่ กบข. ไดพิจารณาคัดเลือกเขารวมโครงการฯ จะตองมีคุณสมบัติ คือ 1. ที่ตองปฏิบัติควบคูไปกับการบริหารเงินออมของสมาชิกใหเกิดดอกผลงอกเงย ซึ่งโครงการสวัสดิการตางๆ ที่ กบข.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.” จัดตั้งขึ้น โดยใหสินเชื่อโครงการเงินกูเพื่อที่อยูอาศัยของขาราชการที่เปนสมาชิก กบข..2 โครงการ 1.กบข. เพื่อที่อยูอาศัยขาราชการ” มีวัตถุประสงคเพื่อชวยสงเสริมกําลังซื้อของ ขาราชการใหสามารถมีที่อยูอาศัยเปนของตนเองได เชน การขอสินเชื่อใหมเพื่อซื้อที่ดินพรอมอาคารหรือหองชุด การปลูกสรางอาคาร หรือการซื้อที่ดินพรอมปลูกสราง การตอเติม ขยายหรือซอมแซมอาคารที่เปนกรรมสิทธิ์ของ ตนเอง การไถถอนจํานองที่ดินพรอมอาคารหรือหองชุดจากสถาบันการเงินอื่น และรวมถึงเพื่อลดภาระดอกเบี้ย เงินกู เงินงวดผอนชําระสินเชื่อที่อยูอาศัยกับสถาบันการเงินตางๆ สมาชิกที่สนใจใชบริการสามารถสอบถามรายละเอียดของโครงการฯ หรือขอมูลเพิ่มเติมไดที่ ศูนยลูกคา สัมพันธ หมายเลขโทรศัพท 0-2645-9000 5.) และ “กบข. จัดขึ้นสําหรับสมาชิกในปจจุบัน มีดังนี้ 5. สถานประกอบการที่สงเสริมสินคาหรือบริการของคนไทย 2. การพิจารณาและคัดสรรโครงการสวัสดิการตางๆมานําเสนอแกสมาชิก กบข. สถานประกอบการที่ขาราชการนิยมใชบริการทั่วประเทศ 5.บัตร ประหยัดทั่วไทย” เพื่ออํานวยประโยชนในการใชจายของ สมาชิกดวยการคัดเลือก รานคา สถานประกอบการที่นาเชื่อถือ มาใหบริการแกสมาชิกมากมาย โดยสถาน ประกอบการที่ กบข. ประจําป 2550 5. สถานประกอบการที่จําเปนตอการใชชีวิตประจําวันรวมถึงการสงเสริมสุขภาพของขาราชการ และ การสงเสริมการศึกษาของขาราชการและบุตรหลาน เปนตน . โครงการสวัสดิการ กบข. รวมถึงขาราชการที่ไมไดเปนสมาชิก กบข.112 - .1 โครงการบาน ธอส. แตตองอยูในสังกัดเดียวกันกับสมาชิก กบข... เล็งเห็นความสําคัญของการใชจายในชีวิตประจําวันของสมาชิก วามีสวนทําใหเงินออมของสมาชิก สามารถเพิ่มขึ้นหรือลดลงได นั่นก็เพราะหากสมาชิกมีการใชจายลดลงอันเนื่องมาจากการไดรับสวนลดจากการ อุปโภคหรือบริโภคจากรานคาหรือสถานประกอบการตางๆ บาง ก็จะชวยลดภาระทางดานรายจายใหแกสมาชิกได ดังนั้น กบข.. . สถานประกอบการที่มีราคาเหมาะสมกับรายไดของขาราชการ 4. เพื่อสมาชิก กบข. “โครงการ บาน ธอส. เพื่อที่อยูอ าศัยขาราชการ เปนโครงการที่เกิดจากความรวมมือระหวาง “ธนาคารอาคารสงเคราะห” (ธอส. สถานประกอบการที่ไมมีภาพพจนเสียหาย (เชน สถานบันเทิงที่ผิดศีลธรรม) 3.บัตร ประหยัดทั่วไทย กบข. จึงไดพิจารณาจัด “โครงการ 1. นับเปนหนาที่สําคัญอีกประการ ของ กบข. – กบข.

gpf. อุนใจประกันภัยทิพย กบข. 0-2248-0059. กอนใชบริการกับรานคาหรือสถานประกอบการที่เขารวมโครงการ โดยสังเกตสติกเกอร “ยินดีใหสวนลด สมาชิก กบข.บัตรประหยัดทั่วไทย” ไดดวยวิธีงายๆ เพียงแสดงบัตรสมาชิก กบข. จึงไดพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันที่มีความมั่นคงและสามารถเสนออัตราเบี้ยประกันที่พิเศษใหแกสมาชิก รวมถึงสิทธิที่ครอบคลุมไปถึง บิดา มารดา คูสมรส และญาติพี่นองของสมาชิก ซึ่งบริษัทที่ผานการคัดเลือกของ กบข.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. ไดพิจารณาเห็นวา บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทที่มีความมั่นคง ทางการเงิน และมีความนาเชื่อถือในการใหบริการแกสมาชิก จึงไดรวมกับบริษัททิพยประกันภัย จํากัด(มหาชน) จัดโครงการ กบข. บริษัท อเมริกัน อินเตอรเนชั่นแนล แอสชัวรันส จํากัด (AIA) สมาชิกที่สนใจสามารถติดตอสอบถามขอมูลในการใชบริการไดที่ ƒ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด โทร.” หนารานคาที่เขารวมโครงการ หรือคนหารายชื่อรานคาที่เขารวม “โครงการ 1 บัตรประหยัดทั่วไทย” พรอมรายละเอียดสวนลดไดจากเว็บไซต กบข. 0-2643-2900 ตอ 242 และสาขาของบริษัทที่มีอยูทั่วประเทศจํานวน 15 สาขา 5.. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด 2.. บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด 3. ประจําป 2550 สมาชิกสามารถเขารวม “โครงการ 1. ไดแก 1. www.th 5.4 โครงการประกันชีวิตเปยมสุข การทําประกันแตละประเภทลวนเปนการสรางความปลอดภัยใหกับชีวิตและทรัพยสินของผูทําประกัน และครอบครัว ดังนั้นเพื่อเปนการสรางหลักประกันที่มั่นคงใหกับสมาชิกและครอบครัวรวมทั้งเปนการสงเสิรมการ ออมเงินเพื่อแผนการตางๆ ในอนาคต เชน การออมเพื่อใชยามเกษียณ หรือใชในยามเจ็บไข หรือ ยามฉุกเฉิน กบข.3 โครงการ กบข.113 - .1766 กด 6 . เปนตัวกลางในการเจรจาตอรองคาเบี้ยประกัน เพื่อใหสมาชิกไดรับสวนลดสูงสุดตามที่กรมการประกันภัย กําหนด รวมถึงการไดรับบริการที่สะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพ ซึ่งสิทธิดังกลาวนี้ยังครอบคลุมไปถึง บิดา มารดา คูสมรส และญาติพี่นองของสมาชิกอีกดวย สมาชิกที่สนใจติดตอสอบถามเพื่อใชบริการไดที่ “บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)” โทร.or. อุนใจประกันภัยทิพย เพื่อวัตถุประสงคใหสมาชิกไดมีสวัสดิการดานการประกันวินาศภัย เพราะการประกัน ดังกลาวจะชวยลดภาระคาใชจายของสมาชิก ในกรณีที่เกิดความเสียหายตอทรัพยซึ่งเปนเหตุการณที่ไมคาดคิดมา กอน สมาชิกสามารถซื้อกรมธรรมประกันภัยโดยตรงกับบริษัทประกันวินาศภัยในอัตราเบี้ยประกันพิเศษ โดย มี กบข.

6 โครงการสินเชื่อการศึกษาเพื่อสมาชิก กบข. 1581 กด 6 หรือ โทร. 1179 กด 6 ในวันและเวลาทําการ . เพื่อการศึกษาตอในสถาบันการศึกษาในตางประเทศในระดับปริญญาโท/เอก สําหรับบุตรของสมาชิก กบข. ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงคหลักๆ 2 ขอ คือ 1. กบข. ประจําป 2550 ƒ บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด ติดตอ สวนตลาดสถาบัน โทร.th หรือติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ “กรุงไทยโฟนเซอรวิส 1551” 5.or. 2. โดยบุตรจะตองมีอายุไมเกิน 35 ปในวันที่ยื่นขอสินเชื่อ 3. เพื่อซื้อคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ หรือแบบ Notebook พรอมอุปกรณประกอบ สมาชิกที่ตองการใชสิทธิเขารวมในโครงการฯนี้ จะตองตรวจสอบวา “หนวยงานตนสังกัดของสมาชิก” ได ดําเนินการลงนามเขารวมโครงการฯกับ “ธนาคารกรุงไทย” เรียบรอยแลวหรือยังโดยสมาชิกสามารถตรวจสอบจาก www. 0-2247-0247 ตอ 2483 . ไดขยายการใหสวัสดิการแกสมาชิกในโครงการสินเชื่อการศึกษาเพื่อสมาชิก กบข.gpf.. 1333 หรือศูนยบริการขอมูลสมาชิก กบข.5 โครงการสินเชื่อการศึกษากรุงไทยเพื่อสมาชิก กบข. เพื่อการศึกษาตอในสถาบันการศึกษาในตางประเทศในระดับปริญญาเอก สําหรับสมาชิก กบข. พิจารณาเห็นวาการศึกษาเปรียบเสมือนหนทางที่ไปสูการสรางหลักประกันที่มั่นคงใหแกตัวสมาชิก และครอบครัว เพราะการศึกษาจะนํามาซึ่งความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพอันนํามาซึ่งรายไดที่ดีขึ้น ใหแกสมาชิกและครอบครัว เพราะหากสมาชิกและครอบครัวมีรายไดเพิ่มขึ้นยอมสงผลใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น รวมถึงการเก็บออมเพื่อไวยามเกษียณก็จะเพิ่มมากขึ้นอีกดวย ดังนั้น กบข. 1124 กด 4 ƒ บริษัท อเมริกันอินเตอรเนชั่นแนลแอสชัวรันส จํากัด (AIA) โทร. เพื่อใหสมาชิก/บุตร มีทุนการศึกษาทุกระดับในประเทศ รวมถึงไปศึกษาตอระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก ยังตางประเทศ ทั้งนี้บุตรของสมาชิกตองมีอายุไมเกิน 35 ป ในวันที่ยื่นกู 2. โทร.0-2634-8888 สําหรับตางจังหวัด และทุกสาขาของบริษัททั่วประเทศ 5.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. โดย สมาชิกจะตองมีอายุไมเกิน 45 ปในวันที่ยื่นขอสินเชื่อ สมาชิกที่สนใจสามารถติดตอสอบถามขอมูลไดที่ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ บัวหลวงโฟน โทร.114 - .4 หรือ Call Center โทร. เพื่อการศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศทุกระดับ สําหรับสมาชิก กบข.ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) กบข. กับธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดยลงนามในขอตกลงการใหบริการสินเชื่อตั้งแตวันที่ 3 มกราคม 2550 เปนตนมา โดย มีวัตถุประสงคดังนี้ 1. หรือบุตรของสมาชิก กบข. จึงไดรวมมือกับธนาคารกรุงไทยจัดตั้ง โครงการสินเชื่อการศึกษากรุงไทยเพื่อสมาชิก กบข.

ประจําป 2550 5.115 - . โทร.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.or. กบข. 1179 . ตั้งแตฉบับเดือนกรกฎาคม 2550 เปนตนไป (จัดพิมพคูปองเดือนเวนเดือน) ไปแลกซื้อ Major Cineplex & EGV Gift Voucher ไดที่โรงภาพยนตรในเครือ Major Cineplex และ EGV ทุกสาขา ตั้งแตบัดนี้ จนถึง 30 มิถุนายน 2551 โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขการใชบัตรสวนลดดังกลาวไดที่ www. สามารถแลกซื้อบัตรชมภาพยนตร 5 ที่นั่ง ไดในราคาพิเศษ 450 บาท โดยนําบัตรสมาชิก กบข. www.th หรือสอบถามไดที่ศูนยบริการขอมูลสมาชิก กบข. โทร.gpf. 1179 กด 6 ในวันและเวลาทําการ ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับสวัสดิการโครงการตางไดจากเว็บไซต กบข.or. ไดจัดใหบริการสิทธิประโยชนบัตรสวนลด Major Cineplex & EGV Gift Voucher ซึ่งสมาชิก กบข.7 บัตร Major Cineplex & EGV Gift Voucher สําหรับสมาชิก กบข. พรอมดวยคูปอง สวนลดจากวารสาร กบข.gpf.th เมนู สวัสดิการสมาชิก และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ศูนยบริการขอมูลสมาชิก กบข.

ผานสื่อตางๆ ดังนี้ . ประจําป 2550 บทที่ 6 แหลงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ กบข.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. สมาชิก และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.116 - . แหลงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ กบข. สามารถติดตามขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ กบข. และ การติดตอ กบข. 6.

สถานีวิทยุ อ. ทุกวันจันทร-ศุกร เวลา 08. ทุกวันจันทร-อาทิตย เวลา 08.ส.ส.สถานีวิทยุ อ. และ 17.) วารสาร กบข.56 น. และขาวภาคค่ํา เวลา 19.) ขาวภาคเชา เวลา 07.) 2.) วารสารสวนราชการตางๆ 6. ทางสถานีวิทยุ อ.” ทาง “หนังสือพิมพมติชน” ƒ ทุกวันพฤหัสบดีในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ƒ ทุกวันศุกรในสวนภูมิภาค 5.00 น.10 น. ทาง สวท. ƒ สวนภูมิภาค ติดตามรับฟงรายการวิทยุ กาวไกลไปกับ กบข.ท.ส.ม. และ AM 819 KHz.00-07.สถานีวิทยุ อ.00-19.3 สื่อโทรทัศน รายการ 3 นาทีมีทรัพยกับ กบข. และ 16.00-10.ม.30 น. และ 20. ทุกวันจันทร-ศุกร เวลา 08.ท.00-09. ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11 กรมประชาสัมพันธ ทุก วันจันทร-ศุกร เวลา 20. .117 - . 3.30 น.ม. .ม. อุบลราชธานี ทาง FM 107 MHz.2 สื่อวิทยุ 1.5 MHz.00 น.0009.30 น.) 4.75 MHz. ทุกวันจันทร-อาทิตย เวลา 06.55 น.10 น. เชียงใหม ทางคลื่น FM 100.ท. 6. ประจําป 2550 6.00 น.) สารคดีสั้น เรื่องนี้ที่นารูจาก กบข.ท. และ 10.) คอลัมน “รอบรั้ว กบข.ส.” ทางนิตยสารสกุลไทย รายเดือน 6. และ 15.1 สื่อสิ่งพิมพ 1.) 2. ไดจาก . สงขลา ทาง FM 96.00 น.30-07.ม. . และเครือขายของกรมประชาสัมพันธทั่วประเทศ ทางคลื่น FM 92. รายเดือน รายงานประจําป ขาว กบข.ส. . ทุกวันจันทร-อาทิตย เวลา 06. และ 16.00-17. ระยอง ทาง FM 96.00-20.30 น.5 MHz.ท.20 น.5 MHz. ทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย (สวท.5 MHz.56 น.) สารคดีสั้น กาวใหไกลไปกับ กบข.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. และหนังสือเวียน คอลัมน “สนทนากับเลขาธิการ กบข.ทุกวันจันทร-อาทิตย เวลา 10.สถานีวิทยุ อ.00 น. ƒ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทางคลื่น FM 100.) 3.

or.th ไดแลววันนี้ 6. จากนั้นเลือกหัวขอ Web Chat ก็จะสามารถติดตอกับเจาหนาที่ กบข.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.) 2.gpf.or. ไดในทันที หนาจอเมนู Chat กับเจาหนาที่ กบข.) 4.or. 1179 .th เลือก เมนูขาวประชาสัมพันธ หัวขอติดตอ กบข.4 สื่ออิเล็กทรอนิกส 1.gpf.gpfelearning. ทางอีเมล ไดที่ www. ที่ www. เพื่อรับบริการติดตอ สอบถามขอมูลทุกเรื่องเกี่ยวกับ กบข.or.gpf. ประจําป 2550 รับชมและรับฟงรายการยอนหลังไดที่บริการ Interactive Multimedia Center ผาน www.th GPF e-zine โดยลงทะเบียนเพื่อรับวารสาร กบข.th GPF e-News โดยลงทะเบียนรับขาวสารทางอีเมลและโทรศัพทเคลื่อนที่ไดที่ www.th ระบบบริการขอมูลผานบริการ Chat และ Co-Browse ƒ บริการ Chat เปนบริการที่ใหขอมูลและตอบคําถามตางๆ แกสมาชิกโดยการพิมพสนทนาโตตอบระหวางกัน ผานระบบอินเทอรเน็ต ในลักษณะที่มีการตอบสนองขอมูลในทันที (Real Time) โดยสมาชิก ติดตอเขามาผานเว็บไซต กบข.) 6.or.gpf.th www.gpf.or.) www.118 - .com e-mail : member@gpf.) 5.) 3.

th หัวขอ “กบข. เปดบานอบรมสมาชิก โดยติดตามรายละเอียดหลักสูตร และพิมพใบตอบรับการอบรมไดที่ www. ประจําป 2550 ƒ บริการ Co-Browse เปนบริการที่ใหคําแนะนําชวยเหลือเมื่อสมาชิกเขามาใชบริการในเว็บไซต กบข.gpf.119 - .) โครงการ กบข. โทร. รวมทั้งการกรอกขอมูลตางๆ ไดอยางถูกตองตามความตองการของ สมาชิก หากสมาชิกมีขอสอบถามเกี่ยวกับการใชบริการดังกลาว สามารถติดตอสอบถามไดที่ “ศูนยบริการขอมูล สมาชิก กบข. ใหอยูในหนาจอเดียวกันโดยอัตโนมัติ วิธีการดังกลาวนี้เรียกวา“Co-Browse” เพื่อใหเจาหนาที่สามารถแนะนําและอธิบายขอมูลหรือขั้นตอนวิธีการตางๆ เชน วิธีการคนหา ขอมูลในเว็บไซต กบข. 1179” 6. เปด บานอบรมสมาชิก” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดฝายฝกอบรม สายสมาชิก โทร. และตองการ สอบถามหรือมีขอสงสัยในเมนูตางๆ สามารถโทรศัพทเขามาที่ศูนยบริการขอมูลสมาชิก โดยเจาหนาที่จะเขาเว็บไซตเพื่อใหระบบทําการเชื่อมตอหนาจอคอมพิวเตอรของสมาชิกและของ เจาหนาที่ กบข.or.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.5 สื่อบุคคลโดยผานการจัดอบรม 1. 0-2636-1000 ตอ 202 และ 206-207 .

th โดยสมาชิกสามารถสงคําถามที่ตองการทราบเกี่ยวกับ กบข.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.) โครงการ กบข.19 ปณฝ. โทร.or.or. 1179 (เครือขายมหาดไทย โทร. สมาชิกสัมพันธสัญจร โดยติดตามกําหนดการจัดอบรมไดจาก www.30 น. ทางโทรศัพท และ โทรสารอัตโนมัติ โดยมีเจาหนาที่ กบข. กรณีสมาชิกมีขอสงสัยหรือตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กบข.30-17. ประจําป 2550 2. จะเดินทางไปบรรยายให ความรู และจัดนิทรรศการแสดงขอมูลกองทุนในทุกภาคทั่วไทย ทั้งนี้เพื่อใหทราบถึงสิทธิและผลประโยชนในการเปนสมาชิก กบข.gpf. ผานสื่อตางๆของกองทุน . 1179 เปนบริการขอมูลขาวสาร กบข. ใหบริการในวันและเวลาทําการ ตั้งแตเวลา 08. อยางสมบูรณ สมาชิกสามารถ ติดตามขอมูลเกี่ยวกับ กบข. จะทําการ ตอบกลับไปยังสมาชิกภายใน 6 ชม. กบข. หลังจากไดรับคําถามแลว ƒ ศูนยบริการขอมูลสมาชิก กบข. สามารถติดตอไดโดยตรงผานชองทาง ดังตอไปนี้ ƒ สํานักงาน กบข. และประกาศกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ รวมถึงติดตาม ขาวสารการประชุมใหญผูแทนสมาชิก กบข.ร.บ. สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 990 ชั้น 4 อาคารอับดุลราฮิม ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือที่ตู ปณ. เพิ่มเติมไดจาก พ. 806179) ศูนยบริการขอมูลสมาชิก โทร. มาที่ e-mail ดังกลาว ทาง กบข. การติดตอกับ กบข. (ยกเวนวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ) โดยใหบริการขอมูลอัตโนมัติ รวมถึงบริการแบบฟอรมผานเครื่องโทรสารตลอด 24 ชั่วโมง .120 - .th ซึ่งเจาหนาที่ กบข. กระทรวงการคลัง กรุงเทพฯ 10411 ƒ E-mail Address : member@gpf.

หมายเลขสมาชิก 13 หลัก ƒ ยืนยันขอมูลถูกตอง กด 1 . ติดตอเจาหนาที่ กบข. ประจําสวนราชการ กด 2 คํานวณเงินเมื่อพนสมาชิกภาพ เตรียมขอมูลดังนี้ และปฏิบัติตามขั้นตอนในสายดวน 1. บริการขอมูลและแบบเอกสาร (ติดตอผานเครื่องโทรสาร) 5 6. คํานวณเงินเมื่อพนสมาชิกภาพ (ยอดเงินโดยประมาณการที่จะไดรับจาก กบข. สิทธิประโยชนบัตรสมาชิก 4 5. 1179 (ขอมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2550) รายการเมนูหลัก เมนูบริการ กดหมายเลข 1. สอบถามมูลคากองทุน 7 8. 8 ƒ ฟงซ้ํา # ƒ ยอนกลับหนึ่งขั้นตอน * รายละเอียดแตละเมนู กด 1 . ประจําป 2550 ƒ ขั้นตอนการทํารายการผานศูนยบริการขอมูลสมาชิก กบข. โทร.) 2 3.121 - . 6 7. สอบถามเรื่องใบแจงยอดเงินสมาชิก กด 1 สมาชิก กบข. ƒ กรณีไดรับใบแจงยอดเงินสมาชิก และ ยอดเงินถูกตอง ƒ กรณีไดรับใบแจงยอดเงินสมาชิกมากกวา 1 ใบ ใน 1 ซอง ƒ กรณีไดรับใบแจงยอดเงินสมาชิกมากกวา 1 ซอง ƒ กรณีใบแจงยอดเงินสมาชิกสูญหาย หรือไมไดรับ ƒ กรณีเกี่ยวกับขอมูลและยอดเงินของสมาชิกไมถูกตอง หรือมีการเปลี่ยนแปลง กด 2 เจาหนาที่ กบข. สอบถามการจายเงินคืนสมาชิก (เพื่อทราบขั้นตอนและสิทธิในการขอรับเงินคืน) 3 4. ตรวจสอบยอดเงิน กบข. .กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. สอบถามเรื่องใบแจงยอดเงินสมาชิก 1 2.

ยืนยันขอมูลถูกตอง กด 1 .กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. ประจําป 2550 ƒ ตองการแกไขขอมูล กด 2 . กด 2 ตองการทราบประมาณการจํานวนเงินกรณีออกจากราชการ กอนเกษียณอายุราชการ 2.122 - . กด 1 ตองการทราบประมาณการจํานวนเงินพนสภาพเมื่อเกษียณ อายุราชการ . วัน/เดือน/ปเกิด ตัวอยาง ƒ สมาชิกเกิดวันที่ 4 มีนาคม 2508 ใหกด 04032508 3. ƒ กรณีเลือกรับบํานาญ ƒ กรณีเลือกรับบําเหน็จ หรือไมมีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญ ƒ กรณีสมาชิกเสียชีวิต . กด 1 สิทธิประโยชนและเงินที่จะไดรับจาก กบข. . วัน/เดือน/ปที่บรรจุเขารับราชการ ตัวอยาง ƒ สมาชิกบรรจุวันที่ 5 เมษายน 2528 ใหกด 05042528 4. เงินเดือน ณ วันสมัคร ตัวอยาง ƒ สมาชิกมีเงินเดือน ณ วันสมัคร 12. กด 2 ขั้นตอนและเอกสารการขอรับเงินคืน ƒ กรณีเลือกรับบํานาญ ƒ กรณีเลือกรับบําเหน็จ หรือไมมีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญ ƒ กรณีสมาชิกเสียชีวิต กด 4 สิทธิประโยชนบัตรสมาชิก ƒ กด 1 โครงการ หนึ่งบัตรประหยัดทั่วไทย ƒ กด 2 โครงการบาน ธอส.กบข.000 บาท ใหกด 12000 แลวตามดวยเครื่องหมาย # 5. เพื่อที่อยูอาศัยขาราชการ . เดือน/ปที่ที่ตองการลาออก ตัวอยาง ƒ สมาชิกตองการลาออก เดือนกันยายน 2550 ใหกด 092550 . ตองการแกไขขอมูล กด 2 กด 3 สอบถามการจายเงินคืนสมาชิก .

. 001/2549 กรณีแจงสมาชิกพนสมาชิกภาพ (สําหรับเจาหนาที่) . กด 4 แผนที่ กบข. กด 1 แบบฟอรม กบข. ตองการติดตอเจาหนาที่ กบข. กด 3 คําถามยอดฮิต . 005/2 กรณีแจงแกไขขอมูลสมาชิก กบข. ประจําป 2550 ƒ ƒ ƒ ƒ กด 3 กด 4 กด 5 กด 6 โครงการสินเชื่อการศึกษากรุงไทยเพื่อสมาชิก กบข. รง 008/1/2549 กรณีพนสภาพ หรือเกษียณอายุราชการ ƒ แบบฟอรม กบข. จพ. อาคารอับดุลราฮิม กด 6 กด 7 .กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. อุนใจประกันภัยทิพย โครงการประกันชีวิตเปยมสุข โครงการสินเชื่อการศึกษาเพื่อสมาชิก กบข. กด 8 . กด 5 บริการขอมูลและแบบเอกสาร (ติดตอผานเครื่องโทรสาร) . . รง 008/2/2549 กรณีเสียชีวิต ƒ แบบฟอรม กบข. สอบถามมูลคากองทุน กด 1 สอบถามมูลคากองทุนสวนสมาชิกตอหนวย กด 2 สอบถามมูลคากองทุนสวนสมาชิก สินทรัพยสุทธิ ( NAV ) ตรวจสอบยอดเงิน กด 1 ตองการทราบยอดเงินของสมาชิก กบข. ƒ แบบฟอรมใบคํารองขอใหดําเนินการเกี่ยวกับใบแจงยอดสมาชิก ƒ แบบฟอรม กบข. ƒ แบบฟอรม กบข. โครงการ กบข.123 - . ที่มีอยูในกองทุน กด 2 ตองการเปลี่ยนรหัสผาน ( Pin code ) . ƒ แบบฟอรมใบคํารองขอมีบัตรประจําตัวสมาชิก กบข. กด 2 หลักเกณฑและเงื่อนไข โครงการสวัสดิการตางๆ .

ประจําป 2550 บทที่ 7 การลงทุนของ กบข.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. .124 - .

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. ประจําป 2550

7. การลงทุนของ กบข.
7.1 นโยบายและหลักการลงทุน
“นโยบายในการลงทุนของ กบข.” คือ การบริหารเงินของกองทุนโดยมุงเนนและใหความสําคัญในเรื่อง
ของความสมดุลยระหวาง “ความปลอดภัยของเงินตน (Preservation of Capital)” กับ “ผลตอบแทนจากการ
ลงทุน” ภายใตความเสี่ยงที่ยอมรับได เพื่อใหสมาชิกมีมาตรฐานและคุณภาพของการดํารงคชีวิตที่เหมาะสม
ภายหลังการเกษียณ
“หลักการลงทุนของ กบข.” นั้นจะอยูภายใตกฎหมายแหง
ƒ “กรอบของพระราชบัญญัติ กบข.” และ
ƒ “กฎกระทรวง”
อีกทั้ง กบข. ยังไดมีการจัดทํา
ƒ “แนวทางการกํากับดูแลที่ดี (Corporate Governance)”
ƒ “ถอยแถลงนโยบายลงทุน (Investment Policy Statement)” และ
ƒ “แนวทางในการดําเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility
หรือ CSR)”
เพื่อใชเปนกรอบและแนวทางในการลงทุนของกองทุนอีกดวย ซึ่งสงผลให กบข. มีกระบวนการในการ
ตัดสินใจลงทุนที่มีความรอบคอบ มีการวิเคราะหความเสี่ยงตางๆควบคูไปกับการพิจารณาถึงผลตอบแทนจาก
การลงทุนที่คุมคาเหมาะสม และมีกระบวนการการติดตามประเมินสถานการณการลงทุนของตลาดการลงทุน
อยางใกลชิดทั้งนี้ก็เพื่อใหเกิดประโยชนแกสมาชิกอยางแทจริง สมดั่ง “ปรัชญาการลงทุน” ของ กบข. ที่วา
1) เสริมสรางผลประโยชนของสมาชิก
2) เสริมสรางผลประโยชนของประเทศโดยรวม
3) เปนกิจการที่มีการบริหารการจัดการที่ดี และมีความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม

แนวทางการกํากับดูแลทีด่ ี (Corporate Governance)
คือ แนวทางการบริหารองคกร เพื่อควบคุมการดําเนินงานในดาน
ตาง ๆ ซึ่งจะกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของบุคคลตาง ๆ รวมทั้ง
กํ า หนดความรั บ ผิ ด ชอบต อ ผลการปฏิ บั ติ ง านตามหน า ที่ นั้ น
ตลอดจนกําหนดวิธีการกํากับและควบคุมการดําเนินงาน เพื่อใหการ
ดําเนินงานนี้มีความโปรงใสและมีประสิทธิภาพสูงสุด

- 125 -

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. ประจําป 2550

และดวยแนวนโยบายแหง “แนวทางการกํากับดูแลที่ดี (Corporate Governance)” ทาง กบข. จึงได
จัดทํา “ถอยแถลงนโยบายดานลงทุน (Investment Policy Statement)” ขึ้นเพื่อใชเปนเครื่องมือที่จะชวยให
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ เลขาธิการ ผูบริหาร พนักงาน ตลอดจนผูปฏิบัติงานอื่นๆ ของกองทุน
ซึ่งถอยแถลงดังกลาวได
เขาใจและสามารถบริหารเงินของกองทุนไดอยางถูกตองมีประสิทธิภาพ
กําหนดให กบข. จะตองไมดําเนินการหรือสงเสริมการลงทุนในกิจการใดๆก็ตามที่มีลักษณะดังตอไปนี้
1. กิจการที่กอใหเกิดปญหามลภาวะหรือปญหาสิ่งแวดลอม
2. กิจการที่ประกอบธุรกิจบนพื้นฐานของการลอกเลียนแบบ และขัดตอกฎหมายดานทรัพยสินทาง
ปญญา
3. กิจการที่ประกอบธุรกิจอันขัดตอศีลธรรมและจารีตประเพณีอันดี
4. กิจการที่ประกอบธุรกิจอันเปนภัยตอสังคมหรือความมั่นคงของประเทศ
5. กิจการที่ประกอบธุรกิจที่ไมโปรงใสและไมสามารถอธิบายตอบุคคลภายนอกได

ถอยแถลงนโยบายลงทุน (Investment Policy Statement)
การดําเนินงานนับแตเริ่มจัดตั้ง กบข. ในป พ.ศ. 2540 กบข. มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นเปน
ลําดับในทุกดาน เมื่อดําเนินการมาระยะหนึ่ง คณะกรรมการและสํานักงานซึ่งมีเลขาธิการเปน
ผูบังคับบัญชาพนักงานมีความเห็นรวมกันวา กบข. สมควรกําหนดขอบเขตภาระหนาที่ความ
รับผิดชอบของแตละฝายใหชัดเจน โดยที่คณะกรรมการจะมีบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบตาม
บทบัญญัติที่กําหนดในพระราชบัญญัติ กบข. และขอพึงปฏิบัติสากลในการดูแลเงินของสมาชิก
ในขณะเดียวกันสํานักงานควรมีความคลองตัวในการบริหารงานภายใตกฎหมาย นโยบายและ
หลั ก การที่ ค ณะกรรมการกํ า หนด ดั ง นั้ น สํ า นั ก งานจึ ง ได จั ด ทํ า “ถ อ ยแถลงนโยบายลงทุ น
(Investment Policy Statement)” ไวสําหรับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ เลขาธิการ ผูบริหาร
และพนักงาน ใชเปนแนวทางบริหารเงินกองทุน ซึ่ง “ถอยแถลงนโยบายลงทุน” ควรมีการพิจารณา
ทบทวนทุกสองป หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงสําคัญ ของสภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองที่มีผลกระทบโดยตรงกับการบริหารจัดการของ กบข.

จากแนวนโยบายของ “แนวทางการกํากับดูแลที่ดี (Corporate Governance)” และ “แนวทางในการ
ดําเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR)” ทาง กบข. จึงได
กําหนดใหมีการใช “หลักปฏิบัติการลงทุนที่มีความรับผิดชอบตอสังคม (Principles for Responsible
Investment )” กับกองทุนขึ้นเพื่อใชเปนหลักเกณฑในการพิจารณาการลงทุนของกองทุน อีกทั้งยังชวยสงเสริม
ให บ ริ ษั ท ต า งๆ ที่ กบข. ได เ ข า ไปลงทุ น ตลอดจนผู ที่ เ กี่ ย วข อ งอื่ น ๆได ต ระหนั ก ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม
สิ่งแวดลอม และมีธรรมภิบาล (Environment, Social and Governance หรือ ESG)

- 126 -

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. ประจําป 2550

7.2 เปาหมายการลงทุน
เนื่องดวย กบข. มีลักษณะเปนกองทุนเงินออมระยะยาว ดังนั้น กบข. จึงไดกําหนดเปาหมายที่เกี่ยวกับ
อัตราผลตอบแทนสําหรับสมาชิก (Return Objective) ใหสอดคลองกัน คือ เปาหมายอัตราผลตอบแทนกอนหัก
คาใชจาย
ƒ ที่ระยะเวลา 12 ป ตองเปนอัตราที่สูงกวาอัตราเงินเฟอ 2.75% และ
ƒ ที่ระยะเวลา 1 ป ตองเปนอัตราที่สูงกวาอัตราผลตอบแทนของตัวเทียบวัดที่เหมาะสม

7.3 การวัดผลการดําเนินงานในการลงทุน
เพื่อเปนการวัดผลการดําเนินงานและเพื่อใหสมาชิกไดรับทราบผลการดําเนินงานของ กบข. ทาง กบข.
จึ ง ได มี ก ารสร า ง “ตั ว เที ย บวั ด ผลการดํ า เนิ น งาน (Benchmark)” ขึ้ น เพื่ อ ใช เ ป น บรรทั ด ฐานในการวั ด ผลการ
ดําเนินงานดานการลงทุนของกองทุนวาสูงกวาหรือต่ํากวาตัวเทียบวัดที่กําหนดเอาไวอยางไร

“………ตัวเทียบวัดที่ดีจะตองกําหนดขึ้นอยางสอดคลองกับนโยบายการลงทุน

และเปาหมายของกองทุนอยางแนชัด และสามารถใชเปนกรอบในการกํากับ
การบริหารกองทุนของผูจัดการกองทุนโดยทางออมไดดวย……”

เนื่องจาก กบข. ไดยึดหลักของ “การจัดสรรเงินเพื่อการลงทุน” หรือ “การกระจายเงินลงทุนใน
สินทรัพยหลายๆประเภท (Asset Allocation and Diversification)” เพื่อเปนการกระจายความเสี่ยงและเพิ่ม
โอกาสในการสรางผลตอบแทนเปนสําคัญ ดังนั้น “ตัวเทียบวัดผลการดําเนินงาน (Benchmark)” จึงไดมีการ
แบงแยกยอยออกไปตามสินทรัพยในการลงทุนแตละประเภทดวยเชนกัน เชน อัตราผลตอบแทนตัวเทียบวัด
สําหรับป 2549 คือ อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของตัวเทียบวัดของตราสารแตละประเภทตามสัดสวน
การลงทุนที่ตั้งนโยบายไว โดยมีตัวอยางดังตอไปนี้
ประเภทสินทรัพย

ตัวเทียบวัด

1

ตราสารหนี้ในประเทศ

1) ดัชนีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA
Index) อายุ 0-10 ป
2) ดัชนีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA
Index) อายุ 0-10 ป + 40 bps
3) ดัชนี T-Bill ในสัดสวน 55 : 15 : 30

2

ตราสารแหงทุน

ดัชนี SET 50

3

ตราสารตางประเทศ

Lehman Global Aggregate THB Hedged Index
และ MSCI THB ในสัดสวน 1 : 1

- 127 -

4 โครงสรางการตัดสินใจในการลงทุน พ.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.) เลขาธิการและคณะจัดการกลยุทธการลงทุน เปนผูพิจารณา วางแนวทาง และปรับเปลี่ยนกลยุทธการลงทุนของกองทุนเพื่อใหเหมาะสมกับสภาวะ เศรษฐกิจและสถานการณในการลงทุน .) คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน เปนคณะอนุกรรมการที่ประกอบดวยผูที่มีความชํานาญและความเชี่ยวชาญในเรื่องของการลงทุน ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการพิจารณากลั่นกรองเรื่องการลงทุนของ กบข. และติดตามดูแลการดําเนินงาน ดานการลงทุนกอนที่จะเสนอคณะกรรมการ นอกจากนี้ยังไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการในการ อนุมัติการลงทุนไดบางประเภทในวงเงินที่จํากัด รวมทั้งเปนที่ปรึกษาของสํานักงานในเรื่องที่เกี่ยวกับ การลงทุนดวย เพื่อใหแนวทาง คําแนะนํา และชวยกลั่นกรองขอเสนอแนะตางๆจากระดับการจัดการ 4. ประกอบดวย 1. ประจําป 2550 7. และ กฎกระทรวง เปนกรอบขอกําหนดของกฎหมายเพื่อใชกําหนดวัตถุประสงคและแนวทางในการลงทุนสําหรับกองทุน 2. เปนผูกําหนดนโยบายกํากับดูแลการจัดการกองทุนและการลงทุนตางๆ ของกองทุน เพื่อใหการบริหาร จัดการกองทุนเปนไปตามแนวนโยบายที่ไดกําหนดเอาไว 3.บ. คณะกรรมการ และกฎกระทรวง คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน คณะกรรมการ กบข. ที่จะตองผานกระบวนการกลั่นกรองและการคัดสรรมาเปนอยางดี เพื่อ บรรลุเปาหมายผลตอบแทนการลงทุน โดยโครงสรางการตัดสินใจลงทุนทั้ง 5 ระดับของ กบข. มีองคประกอบหลัก 5 ระดับ สะทอนถึงแนวทางการกําหนด นโยบายและกลยุทธการลงทุนของ กบข.กบข.128 - . เลขาธิการ และ คณะจัดการกลยุทธการลงทุน คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน เลขาธิการ และ คณะจัดการกลยุทธการลงทุน เจาหนาที่ผูปฏิบัติการ เจาหนาที่ผูปฏิบัติการ โครงสรางการตัดสินใจลงทุนของ กบข.) คณะกรรมการ กบข.ร.) พระราชบัญญัติ กบข.

) ทําการกระจายการลงทุนในสินทรัพยหลายประเภทเพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อเพิ่มโอกาสในการสราง ผลตอบแทนการลงทุน 2.) เจาหนาที่ผูปฏิบัติการ เป น ผู ดํ า เนิ น การจั ด การลงทุ น ให กั บ กองทุ น ด ว ยวิ ธี ก ารต า งๆ ซึ่ ง เป น ไปตาม แนวนโยบาย กฎระเบียบ และ กลยุทธในการลงทุน ตามที่กองทุนไดกําหนดเอาไวดังที่ไดกลาวมาแลวในขางตน 7.) ดําเนินการกําหนดเปาหมายผลการดําเนินงาน ตัวเทียบวัดการดําเนินงาน (Benchmark) และแนวทาง การลงทุน ใหชัดเจนควบคูไปกับการกํากับดูแลและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 3. ไดมีการกระจายการลงทุนใปสู สินทรัพยตางๆหลายประเภท โดยเปนไปตามการ จั ด สรรการลงทุ น ตามประเภทของสิ น ทรั พ ย (Asset Class) หรือตามผูออกตราสาร หรืออายุ ของตราสาร (Maturity) ซึ่ง กบข. จะปรับกลยุทธ การลงทุ น ให เ หมาะสมกั บ สถานการณ ใ นแต ล ะ ชวงเวลา การกําหนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมนั้น เนื่องจาก กบข. สามารถจัดจาง “บริษัทจัดการกองทุน” ที่มีความชํานาญใน “การบริหารการลงทุนสําหรับ สินทรัพยแตละประเภท (Specialization)” โดยที่แตละรายจะตองมีคุณสมบัติที่เหมาะสม และมีความ เชี่ยวชาญในการบริหารกองทุนเงินออมระยะยาวเปนสําคัญ 4. จะตองดําเนินการ “กระจายเงินของกองทุน” ใหแกผูจัดการกองทุนแตละราย (Rebalancing) ให สอดคลองกับ “ขอกําหนดการจัดสรรเงินลงทุน (Strategic Asset Allocation)” ของคณะกรรมการ 5.) กบข.129 - .5 ระดับความเสี่ยงทีย่ อมรับได ในการบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ เหมาะสม กบข.6 กลยุทธดานการลงทุน 1.) ให กบข. ตองการรักษาเปาหมายผลตอบแทนในระยะ ที่อัตรา ยาว กบข.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. ประจําป 2550 5. จึงไดกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดวา กองทุนอาจมีโอกาสประมาณ 14-17% ผลตอบแทนการลงทุนอาจติดลบได 7.) ทําการทบทวนและประเมินผล “ขอกําหนดการจัดสรรเงินลงทุน (Strategic Asset Allocation)” ในทุก ระยะ 3 ป หรือเมื่อมีเหตุการณเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ .

1 การลงทุนในตราสารแหงหนี้ “ตราสารแหงหนี้ (Fixed Income or Debt Instrument)” หมายถึง ตราสารทางการเงินที่มีลักษณะ เหมือนสัญญาเงินกูโดยที่ผูถือหรือผูซื้อตราสารจะมีฐานะเปนเจาหนี้ และผูออกหรือผูขายตราสารจะมี ฐานะเปนลูกหนี้ ซึ่งมีสัญญาวาจะใชคืนเงินกูและดอกเบี้ยเปนงวดๆใหกับผูถือตราสารภายในระยะเวลา ที่กําหนด ประเภทของตราสารแหงหนี้ 1.7 การจัดสรรเงินลงทุน (Asset Allocation) การจัดสรรเงินลงทุน หมายถึง การจัดสัดสวนและการกระจายเงินลงทุนในสินทรัพยหลายประเภทให เหมาะสมกับสภาวะแวดลอมในขณะนั้นๆ เพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคและผลตอบแทนในการลงทุนที่ไดตั้งเอาไว ภายใตความเสี่ยงที่ยอมรับได โดยสินทรัพยที่ กบข. ตราสารแหงหนี้ภาครัฐ (Government Bond) หมายถึง ตราสารแหงหนี้ที่ภาครัฐหรือหนวยงานของรัฐเปนผูออกตราสาร เชน ƒ ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill) ƒ พันธบัตรรัฐบาล (Government Bond) ƒ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Bond) เปนตน 2.7. ประจําป 2550 7. สามารถลงทุนไดนั้นมีหลายประเภท สามารถแบงออกเปนกลุมหลักๆไดดังตอไปนี้ 7.7. ตราสารแหงหนี้ภาคเอกชน (Corporate Bond) หมายถึง ตราสารแหงหนี้ที่มีองคกรหรือบริษัทในภาคเอกชนเปนผูออกตราสาร เชน ƒ หุนกู (Debenture) ƒ ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange / Draft) ƒ ตั๋วสัญญาใชเงิน (Promissory Note) เปนตน 7.2 การลงทุนในตราสารแหงทุน “ตราสารแหงทุน (Stock / Equity Instrument)” หมายถึง ตราสารที่มีลักษณะแสดงความเปนเจาของ กิจการ โดยที่สัดสวนความเปนเจาของนั้นจะขึ้นอยูกับอัตราสวนการถือหุนกับสัดสวนของจํานวนหุนที่ผู ลงทุนถือเอาไว ตราสารแหงทุนนั้นสามารถแบงออกตามคุณลักษณะไดหลายประเภท แตในที่นี้จะขอกลาว เพียง 4 ประเภทหลักๆ เทานั้น ไดแก .กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.130 - .

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. ในอสังหาริมทรัพยประเภทตางๆเพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่คุมคาจากการ ลงทุน เชน การลงทุนในอาคารสํานักงาน หรือ การลงทุนในอาคารที่พักอาศัย เปนตน ซึ่งการลงทุน ในอสัง หาริ มทรัพ ยนี้จัดเปนการลงทุน แบบ ระยะยาว ผลตอบแทนจากการลงทุนจะอยูในลักษณะของคาเชา โดยทั่วไปแลวการลงทุนในอสังหาริมทรัพยมักใหผลตอบแทนที่ดีใน ระยะยาวและจัดเปนการกระจายความเสี่ยงไดอีกทางหนึ่งดวย ปจจุบันอสังหาริมทรัพยที่ กบข. ประจําป 2550 7.131 - เซอรวิสอพารทเมนต . ไดลงทุนอยูนั้น ไดแก ชื่ออาคาร / โครงการ ประเภทของอาคาร / โครงการ 1 อาคารอับดุลราฮิมเพลส อาคารสํานักงานใหเชา 2 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร อาคารสํานักงานใหเชา 3 อาคารจีพีเอฟวิทยุ (หรือ ตึกดีทแฮลมทาวเวอรส) อาคารสํานักงานใหเชา 4 โครงการ Somerset Lakepoint .3 ประเภทของตราสาร ลักษณะ 1 หุนสามัญ (Common Stock) (หรือที่ทั่วไปรูจักในคําวา “หุน” นั่นเอง) เปนตราสารหรือหลักทรัพยที่แสดงความเปนเจาของใน กิจการ โดยสัดสวนของความเปนเจาของนั้นจะขึ้นอยูกับ จํ า นวนหุ น ที่ ผู ล งทุ น ครอบครองอยู เ มื่ อ นํ า ไปเที ย บกั บ จํานวนหุนทั้งหมด และผูถือหุนก็จะมีสิทธิหลายประการ เชน มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุน ไดรับสวนแบง ของกําไรในรูปของเงินปนผล เปนตน 2 หุนบุริมสิทธิ (Preferred Stock) เปนตราสารหรือหลักทรัพยที่แสดงความเปนเจาของใน กิจการเชนเดียวกับหุนสามัญ แตมีสิทธิไดรับเงินปนผล กอนในอัตราที่แนนอน อยางไรก็ตามผูถือหุนชนิดนี้จะไม มีสิทธิออกเสียงเหมือนหุนสามัญ 3 หนวยลงทุน (Unit Trust) เปนหลักทรัพยที่ออกโดยบริษัทจัดการลงทุนขายใหกับผู ลงทุนในรูปของหนวยลงทุน ทั้งนี้ จะระดมทุนไปเพื่อ ลงทุนในหลักทรัพยตางๆตามนโยบายที่ไดแจงเอาไว ผู ถือหนวยลงทุนมีสถานะรวมเปนเจาของกองทุนนั้นๆ 4 ใบสําคัญแสดงสิทธิ (Warrant) เปนตราสารที่ผูถือจะไดรับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย ภายใต ระยะเวลาและเงื่ อนไขอื่นๆตามที่ กําหนดเอาไว เชน สิทธิในการจองซื้อหุนสามัญ เปนตน การลงทุนในอสังหาริมทรัพย หมายถึง การลงทุนของ กบข.7.

132 - . และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตางๆ ƒ กบข.ทุนลดาวัลย บริษัทหลักทรัพยไทย พาณิชย จํากัด บมจ.4 การลงทุนทางเลือก (Alternative Investment) หมายถึ ง การลงทุ น ของ กบข. (TAS)” เพื่อใหบริการดูแลขอมูลของ สมาชิก กบข. ทิพยประกันภัย ไดรวมกันจัดตั้งสายการบินราคา ประหยัด (Low Cost Airline) ชื่อวา “บจก. เองก็จะไดพยายามแสวงหาและศึกษาถึงแนวทาง ในการลงทุนรูปแบบใหมๆที่ใ หผลตอบแทนคุมคา และอยูใ นระดับ ที่นา พึงพอใจภายใตความเสี่ยงที่ ยอมรับได ตัวอยางของการลงทุนทางเลือกของ กบข.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. Ltd. ในรู ป แบบหรื อ ใน สินทรัพยประเภทอื่นๆนอกเหนือไปจากที่ไดกลาว มาแลวในขางตน เชน การรวมลงทุนในบริษัทที่ไมได จดทะเบี ย นอยู ใ นตลาดหลั ก ทรั พ ย (Venture Capital) เปนตน การลงทุนในลักษณะเชนนี้มีวัตถุประสงค หลักเพื่อสรางผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวและเพื่อ ชวยในการกระจายความเสี่ยงอีกดวย ซึ่งทาง กบข. เชน ƒ กบข. สกายเอเชีย” ซึ่งใหบริการสายการบินในนาม “สายการ บินนกแอร (NOK Air)” ƒ กบข..7. รวมกับ Fitch IBCA Limited ซึ่งเปนบริษัทจัดอันดับชั้นนําแหงหนึ่งในระดับนานาชาติจัดตั้ง “บริษัท ฟทช เรทติ้งส (ประเทศไทย) จํากัด” เพื่อจัดอันดับเครดิตของตราสารทางการเงินในประเทศ ไทย . รวมกับธนาคารกสิกรไทยและบริษัท KAZ Computer Services จากประเทศออสเตรเลีย จัดตั้งบริษัทเพื่อใหบริการดูแลขอมูลสมาชิกโดยเฉพาะ ชื่อวา “บริษัท ไทยแอดมินิสเทรชั่น เซอรวิส เซส จํากัด” หรือ “Thai Administration Services Co. ธนาคารกรุงไทย บมจ. และพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆเชน บมจ. ประจําป 2550 7. การบินไทย บจก.

000 ลานบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549) ประกอบกับใน อนาคตเงินจํานวนดังกลาวก็มีแนวโนมที่จะเพิ่มมากขึ้นเปนลําดับ ซึ่งการเพิ่มขึ้นของเงินกองทุนนี้มี อัตราการขยายตัวอยูในระดับที่คอนขางสูงเมื่อเทียบกับอัตราการขยายตัวของตลาดตราสารแหงหนี้และ ตราสารแหงทุนภายในประเทศ ทั้งนี้ยังไมนับรวมถึงคุณภาพของตราสารตางๆที่จะลงทุนดวย จึง นับ เปน อี กหนึ่ง ป จจัยสํ า คั ญ ที่ทํา ใหตราสารเพื่ อ การลงทุน ภายในประเทศนั้น มีไ ม เพีย งพอตอ ความ ตองการของนักลงทุน นอกจากนี้ ห าก กบข. ได มี ก าร ปรับเปลี่ยนแนวทางหรือสัดสวนในการลงทุนก็ อาจทําใหเกิดผลกระทบกับตลาดการเงินและ ตลาดทุนโดยรวมได จากปจจัยตางๆที่กลาวมาแลว กบข. สามารถนําเงินไปลงทุนในตางประเทศไดแลวนั้น ทําใหในปจจุบัน กบข. ที่มีมากกวา 320.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. ได ดําเนินการนําเงินลงทุนบางสวนไปลงทุนในสินทรัพยประเภทตางๆ ในตางประเทศเปนที่เรียบรอยแลว ไม วาจะเปนการลงทุนใน “ตราสารแหงหนี้ตางประเทศ” หรือการลงทุนใน “หนวยลงทุนของกองทุนรวม” ที่มี วัตถุประสงคเพื่อการลงทุนในตางประเทศ เปนตน ซึ่งรายละเอียดของการลงทุนในตางประเทศนั้นมี ดังตอไปนี้ ƒ การลงทุนในตราสารแหงหนี้ตางประเทศ 1) พันธบัตรรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา 2) GPF (Thailand) Investment Fund ƒ การลงทุนในตราสารแหงทุนตางประเทศ 1) กองทุน BGI World Index Sub Fund 2) GPF (Thailand) Investment Fund .133 - .7.5 การลงทุนในตางประเทศ (Foreign Investment) ดวยเงินกองทุนของ กบข. จึงเล็งเห็นถึงความจําเปนที่จะตองกระจายเงิน ลงทุ น ของกองทุ น บางส ว นไปลงทุ น ใน ตา งประเทศเพื่อ เป น การกระจายการลงทุ น เพื่อลดความเสี่ยง และเพื่อเพิ่มโอกาสในการ ไดรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นดวย ภายหลังจากที่กระทรวงการคลังไดออกประกาศแกไขหลักเกณฑและวิธีการจัดการเงินลงทุนของ กบข. ประจําป 2550 7. โดยอนุมัติให กบข.

และเว็บไซตอือ่นื ๆ ที่นาสนใจ . ประจําป 2550 บทที่ 8 แนะนําเว็บไซตของ ของ กบข.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.134 - .

ประจําป 2550 8.1 กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.3 ความรูเรื่องกองทุนรวม โดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (www. ทั้ ง ในด า นของงานการ บริหารงานสมาชิก การจัดการกองทุน การ ลงทุน สิทธิประโยชนและสวัสดิการตางๆ ของสมาชิก กบข. เว็บไซตของ กบข.sec.th) เป น เว็ บ ไซต ที่ ใ ห ข อ มู ล ความรู ต า งๆที่ เกี่ยวกับการลงทุน ทั้งในดานการลงทุนใน หลั ก ทรั พ ย กองทุ น รวม กองทุ น สํ า รอง เลี้ยงชีพ กฎระเบียบตางๆที่เกี่ยวของ และ ขอมูลปจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆที่สําคัญ 8. และเว็บไซตอื่นๆที่นาสนใจ 8.or.com) เปนเว็บไซตที่ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ กองทุนรวม เชน ประเภทของกองทุน ความ เสี่ ย ง การจั ด สรรเงิ น ลงทุ น กฎระเบี ย บ ต า งๆและคํ า แนะนํ า การลงทุ น เบื้ อ งต น ตลอดจนรวบรวมบทความที่ มี ป ระโยชน ของกองทุนรวม .thaimutualfund.gpf.th) เป น เว็ บ ไซต ที่ เ ผยแพร แ นะนํ า ความรู เกี่ ย วกั บ กบข.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.or.) (www. พรอมทั้งขอมูลขาวสาร อื่นๆที่เปนประโยชนตอสมาชิกอีกดวย 8.135 - .2 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) (www.

tsi-thailand. ประจําป 2550 8.6 เซ็ทเทรด ดอท คอม (www.org) ƒ เปนแหลงขอมูลในเรื่องของการเรียนรู สํ า หรั บ ผู ที่ ส นใจเรื่ อ งการลงทุ น ใน ตลาดตราสารตางๆ ƒ การจัดอบรม/สัมมนา ใหกับประชาชน ทั่วไป ผูประกอบวิชาชีพที่สนใจ ใน เรื่องที่เกี่ยวกับการลงทุน ƒ หลั ก สู ต รการออมเงิ น การลงทุ น ที่ เหมาะกับผูที่ตองการเรียนดวยตนเอง ผ า นระบบ e-Learning โดยไม เ สี ย คาใชจาย 8.com ) เป น เว็ บ ไซต ที่ นํ า เสนอข อ มู ล การซื้ อ ขาย หลักทรัพย ทาง Internet รวมถึงการให ข อ มู ล การลงทุ น ผ า นทางมื อ ถื อ ทาง Internet หรือทาง Pocket PC และ บทความและการจั ด อบรม/ สั ม มนาที่ นาสนใจ .th) เปนเว็บไซตที่นําเสนอขอมูลของบริษัทที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ดัชนีราคา หลั ก ทรั พ ย ประกาศและข อ บั ง คั บ ต า งๆ รวมทั้ ง เป น แหล ง ความรู สํ า หรั บ ผู ส นใจ ลงทุนอีกดวย 8.set.136 - .4 สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (www.settrade.or.5 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (www.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.

7 ธนาคารแหงประเทศไทย (www.137 - .th) เป น เว็ บ ไซต ที่ ใ ห ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ งานหลั ก ของธนาคารแหงประเทศไทย.th) เป น เว็ บ ไซต ที่ ใ ห ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ กองทุ น ประเภทต า งๆ เช น กองทุ น รวม กองทุ น สํารองเลี้ยงชีพ กองทุนสวนบุคคล ผลการ ดําเนินงานของกองทุน และการจัดอบรม หลักสูตรตางๆ ของทางสมาคม .or.bot.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.aimc.or. ประจําป 2550 8. ขอมูลดาน เศรษฐกิ จ การเงิ น ของไทยและเศรษฐกิ จ ต า งประเทศ นโยบายการเงิ น และอั ต รา แลกเปลี่ยน รวมทั้งการกํากับดูแลสถาบัน การเงิน 8.8 สมาคมจัดการลงทุน (www.

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. ประจําป 2550 บทที่ 9 คําถามและคําตอบ ที่นาสนใจเกี่ยวกับ กบข.138 - . .

นั้น เปนการลงทุนเงินออมระยะยาวของสมาชิก ที่มีเปาหมายหลักในการ คําตอบ รักษาความปลอดภัยของเงินตนเปนหลัก แตก็ตองการสรางผลตอบแทนที่ดี (ผลตอบแทนระยะยาวที่ดีกวาอัตรา เงินเฟอและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร) ดังนั้น ในกระบวนการลงทุนจึงตองมีการจัดสรรการลงทุนที่กระจาย การลงทุนในสินทรัพยประเภทตางๆ ไดแ ก ตราสารหนี้ไทย (พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิ จ และหุน กู ภาคเอกชนที่มีระดับความนาเชื่อถือสูงกวาระดับนาลงทุน) ตราสารหุนไทย ตราสารหนี้ตางประเทศ ตราสารหุน ตางประเทศ อสังหาริมทรัพยและการลงทุนทางเลือก ทําใหผลตอบแทนการลงทุนโดยเฉลี่ยของ กบข. จะพิจารณาผลตอบแทนรวมของกองทุน แตไ ม พิจารณาแยกเฉพาะตัวหนึ่งตัวใด และพิจารณาผลตอบแทนระยะยาว เพราะหากพิจารณาการลงทุนระยะสั้น ก็จะมี ความผันผวนขึ้นลงตามภาวะการณของตลาดนั้นๆ เพราะประเทศไทยเปนตลาดเกิดใหมที่ยังพัฒนาไมสมบูรณ 2. หมวดบริหารกองทุน/ลงทุน 1. นําไปลงทุนหาผลประโยชน ณ เวลานี้จึงไมใชอัตราที่จะชวยใหสมาชิกมีเงินจํานวนมาก ณ วันเกษียณ หากมี การจายเงินปนผลรายปก็จะยิ่งสงผลใหจํานวนเงินอาจไมเพียงพอสําหรับใชหลังเกษียณ ดวยเหตุนี้ กบข. นับตั้งแต จัดตั้งกองทุน จึงอยูในระดับที่นาพอใจในอัตรารอยละ 8.139 - . กบข. จึงไมมี โนบายจายเงินปนผลรายปในระหวางที่ยังเปนสมาชิกอยู แตจะเปนการสะสมเพิ่มเขาในบัญชีของสมาชิก เพื่อหา ผลประโยชนต อไปเรื่อยๆ เพื่ อให ณ วัน เกษียณ สมาชิกจะไดมีเงินจํ านวนมากพอสําหรับการดํารงชีพอยา งมี ความสุข . โดย อัตราที่เหมาะสมสําหรับการมีเงินไวใชหลังเกษียณ ควรสะสมที่รอยละ 6 ของเงินเดือน ดังนั้นเงินที่สมาชิกสงให กบข. การลงทุนของ กบข.41 ตอป เทียบกับอัตราเงินเฟอเฉลี่ยรอยละ 3. .มีนโยบายจายเงินปนผลรายปแบบสหกรณออมทรัพยหรือไม เนื่องจาก ปจจุบันอัตราเงินสะสมของสมาชิกและเงินสมทบของรัฐอยูที่รอยละ 3 ของเงินเดือน คําตอบ ซึ่งเปนอัตราที่นอยกวาผลการศึกษาที่ธนาคารโลก (World Bank) ไดทําการศึกษาเรื่องการจัดตั้งกองทุน กบข.1 ตอป ดังนั้น ในแตละป จะมีทั้งการลงทุนที่ไดทั้งผลตอบแทนสูงและผลตอบแทนต่ําที่คละกันไป ซึ่งไมวาเศรษฐกิจปหนึ่งป ใดอาจจะเอื้ออํานวยตอสินทรัพยประเภทหนึ่งประเภทใด แตผลตอบแทนการลงทุนโดยรวมจะยังคงอยูในเกณฑที่ดี ซึ่งเปนไปตามหลักการลงทุนที่ดี คือ จะตองมีการกระจายความเสี่ยงของการลงทุน เพราะไมมีสินทรัพยประเภทที่ให ผลตอบแทนการลงทุ น ดี ไ ด ต ลอด เชน ดั ชนี ต ลาดหลัก ทรั พ ย เติ บ โตได รอ ยละ 117 ในป 2546 แต ก็มี ปที่ ดัช นี ผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลักทรัพยติดลบประมาณรอยละ 5 ในป 2549 เปนตน แตดวยการกระจายการ ลงทุน กบข. ที่ไดรับผลตอบแทนต่ํา และบางกรณีขาดทุน กบข. ประจําป 2550 คําถามและคําตอบที่นาสนใจเกี่ยวกับ กบข. มีแนวทางการดําเนินการตอไป อยางไร การลงทุนของ กบข.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. จึงมีผลตอบแทนที่คอนขางสม่ําเสมอ และ กบข.

001/2)” เพื่อทําการ บันทึกขอมูลสมาชิกและหักเงินนําสงสมาชิกตามขั้นตอนที่ กบข. กรณีขาราชการสวนทองถิ่นโอนมาสังกัดสวนราชการสวนกลางจะสมัครเปนสมาชิก กบข.” จะไดเวลาราชการไมเกิน 35 ป แตเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ผานมาตลอด 10 ป ภาวะดอกเบี้ยเงินฝากตกต่ํา และคาครองชีพที่ปรับตัว สูงขึ้นตลอด ขอใหปรับปรุงการนับเวลาราชการเพื่อคํานวณบํานาญโดยใชการนับเวลาราชการรวมเวลา ราชการทวีคูณไดไมเกิน 50 ป อีกทั้งสูตรในการคํานวณบํานาญกรณีเปนสมาชิก กบข. แตงตั้ง 4 ราย และจะตองไดรับอนุมัติใหลงทุนจากคณะกรรมการ กบข. หมวดเหตุและสิทธิการเปนสมาชิก กบข.ศ.ลงทุนผานกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย . จึงไมตองสมัครเปนสมาชิกแตอยางใด โดยเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.บ.มีการซื้อตึกหลายแหง ตองการทราบวา กบข.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. (แบบ กบข. มีดังนี้ 1. ตามมาตรา 3 แหง พ.ลงทุนโดยตรงในอสังหาริมทรัพย . ของสวนราชการมีหนาที่แจงใหสมาชิกกรอกขอมูลใน “ใบแจงขอมูลสมาชิก กบข.2546) 2. กบข. กบข.การรวมทุน การลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย โดยทั่วไปจะผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการ จัดการลงทุน จํานวน 7 ราย ซึ่งประกอบดวย ผูอํานวยสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ผูแทนธนาคารแหง ประเทศไทย เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.กบข.จะเปนผูตัดสินใจเลือกสินทรัพยที่จะลงทุน รวมถึงตัดสินใจซื้อขายเอง โดยการลงทุนสามารถทํา ได 3 รูปแบบ คือ . เนนการลงทุนระยะยาวในโครงการที่ใหผลตอบแทนในรูปของกระแสเงินสดรับจากรายไดที่สม่ําเสมอ ในระยะยาว 4. ที่กําหนดใหใช เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดทาย คูณ เวลาราชการ หาร 50 แตไมเกินรอยละ 70 ของเงินเฉลี่ย 60 เดือน สุดทาย มาเปน แตไมเกินรอยละ 80 ของเงินเดือนเฉลี่ยเดือนสุดทาย . 1. เนนการลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ีอยูในทําเลที่ดี มีศักยภาพสูง ทั้งใน กรุงเทพฯ ปริมณฑลและ ตางจังหวัด .สามารถนําเงินในกองทุนไปลงทุนในสวนของอสังหาริมทรัพยไดไมเกินรอยละ 5 ของเงินกองทุน (ตามกฎกระทรวง เรื่ อ งกํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารจั ด การเงิ น ของกองทุ น บํ า เหน็ จ บํ า นาญ ขาราชการ พ. และผูทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการ กบข.กําหนดตอไป 2. ประจําป 2550 3. 3. ไดหรือไม และ ตองดําเนินการอยางไร ขาราชการสวนทองถิ่นที่โอนมาเปนขาราชการสวนกลาง หลังวันที่ 27 มีนาคม 2540 จะเปน คําตอบ สมาชิก กบข. การนับเวลาราชการเพื่อคํานวณบํานาญ “กรณีเปนสมาชิก กบข. มีกฎระเบียบเรื่องการลงทุนในอสังหาริมทรัพยอยางไร คําตอบ กฎระเบียบ ที่เกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพยของ กบข.140 - . กบข.ร.

กบข.จะจายใหแกทายาทผูมีสิทธิรับเงิน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 4.บ. จากกระทรวงการคลัง และ ไดรับเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชนของเงินดังกลาวจาก กบข. ไดดําเนินการจายเงินใหแกสมาชิกผูมีสิทธิรับเงินคืนตามมาตรา 44 แหง พ. กบข. นี้เงินบําเหน็จบํานาญจะจายโดยกรมบัญชีกลาง ซึ่งสูตรการคํานวณเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดไว กบข. เปดใหสมาชิกทยอยรับเงินคืนได แลวสมาชิกไดเสียชีวิตระหวางที่ทยอยรับเงิน ใครจะเปน ผูมีสิทธิไดรับเงินสวนที่เหลือ เมื่อสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพและไดยื่นเรื่องขอรับเงินคืนจาก กบข. กบข. 2539 ซึ่งบัญญัติไววา “ใหคํานวณจากอัตราเงินเดือน เฉลี่ย 60เดือนสุดทาย คูณดวยเวลาราชการ หารดวย 50 แตไมตองไมเกินรอยละ 70 ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือน สุดทาย” โดย “เวลาราชการ” ที่นํามาคํานวณจะนําเวลาราชการตั้งแตวันที่สมาชิกเริ่มเขารับราชการจนถึงวันสุดทาย ที่ไดรับเงินเดือนตามที่กฎหมายกําหนด รวมถึงเวลาราชการทวีคูณดวย ดังนั้นตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน พ. กบข. แลว และคาดวาจะไดนําเรื่องดังกลาวสงกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาตอไป 3.ร. จะนําเงินประเดิมและผลประโยชน ณ วันที่ออกจาก ราชการครั้งแรกมาใสในบัญชีสมาชิก หากวันที่เกษียณอายุราชการ มีเวลาราชการ 10 ปขึ้นไป สมาชิกมีสิทธิเลือกที่จะรับบําเหน็จหรือบํานาญก็ ได หากเลือกรับบําเหน็จจะไดรับบําเหน็จจากกระทรวงการคลังและไดรับเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชนของ เงินดังกลาวจาก กบข. เคยเปนสมาชิก กบข. ไดหรือไม อยางไร และผลตอบแทนบําเหน็จบํานาญเปนอยางไร เหลืออีก 10 ปจะเกษียณอายุ ราชการ ในกรณีนี้ หากกลับเขารับราชการใหมโดยเปนขาราชการใน 12 ประเภทตาม พ. พ.ร.ร.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. ประจําป 2550 การคํา นวณเงิ น บํานาญสํา หรับ ขาราชการซึ่งเปนสมาชิ ก กบข. จะ คําตอบ เปนสมาชิก กบข. ถาหาก กบข. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กบข. เมื่ อลาออกหรือเกษีย ณอายุ คําตอบ ราชการนั้น จะเปนไปตามมาตรา 63 แหง พ. จึงไมมีอํานาจในการดําเนินการแกไขปรับสูตรการคํานวณ ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงสูตรหรือวิธีการคํานวณ ดังกลาวจะตองมีการแกไข พ. และสะสมเงินเขากองทุน หากตองการนับเวลาราชการตอเนื่องจะตองคืนบําเหน็จพรอมดอกเบี้ย ภายใน 90 วันนับแตวันกลับเขารับราชการใหม โดย กบข. โดยเลือกที่จะทยอยขอรับ คําตอบ เงินคืนนั้น ถือวา กบข. ซึ่งตองไดรับความเห็นชอบในเบื้องตนจากกระทรวงการคลัง ซึ่งประเด็นนี้ กบข.บ.บ.บ. .ร.บ. จะเปดโอกาสใหสมาชิกระบุชื่อผูมีสิทธิรับเงินนี้ไดในกรณีที่ สมาชิกเสียชีวิตระหวางที่ทยอยรับเงินคืนจาก กบข.141 - . กบข.ร. แตถาเลือกรับบํานาญ จะไดรับบํานาญรายเดือนสูตร กบข. แลว หากสมาชิกตองการทยอยรับเงินคืนจากกองทุน กบข. หากไมมีการระบุไว กบข. ลาออกและรับบําเหน็จ ตอมาไดกลับเขารับราชการป 2541 ตองการเปนสมาชิก กบข.ศ.

บ.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. ขาราชการที่เปนสมาชิก กบข. เคยลาออกจากราชการและกลับเขารับราชการใหม มีสิทธิจะไดรับเงิน ประเดิมตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 หรือไม สมาชิก กบข.จะนํามาใสบัญชี สมาชิกรายนั้น (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดจาก www.ร.ร.ร.142 - . (ฉบับที่ 4) พ. ประจําป 2550 5. ซึ่งประกอบดวย เงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม (ถามี) เงินชดเชย และผลประโยชนของเงินดังกลาว กรณีที่ ออกจากราชการและเลือกรับบํานาญ หรือไดเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชนของเงินดังกลาว กรณีที่ออกจาก ราชการและเลือกรับบําเหน็จ หรือออกจากราชการ โดยไมมีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญ จากขอกําหนดดังกลาว อาจะกลาวโดยสรุปไดวา ขาราชการที่รับราชการอยูกอนวันที่ 27 มีนาคม 2540 ที่ สมัครเปนสมาชิก กบข. กําหนดใหขาราชการที่เปนสมาชิกมีสิทธิไดรับเงินเมื่อออกจากราชการ โดย คําตอบ แบงเปน 2 สวน คือ สวนแรกจากเงินงบประมาณแผนดิน คือ บําเหน็จหรือบํานาญ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับระยะเวลาในการรับ ราชการที่ผานมา และเหตุของการออกจากราชการ และสวนที่ 2 ที่สมาชิกจะไดรับ คือ เงินกอนจํานวนหนึ่งจาก กบข.ร. กบข.ศ.บ. ประเภทสะสม โอนจากขาราชการครูไปเปนขาราชการสวนทองถิ่น หากไปโดย ความสมัครใจ จะถือวาพนสมาชิกภาพ และตองยื่นเรื่องขอรับเงินคืนจาก กบข. กําหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอํานาจให องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ. 2549 แตในกรณีที่สมาชิก กบข.บ. ประเภทสะสม โอนจากขา ราชการครูไ ปเปน ข า ราชการสว นท อ งถิ่ น จะมีผ ล อยางไรในเรื่องสมาชิกภาพ และผลประโยชนที่ไดรับ สมาชิก กบข.ศ.2542 ตาม นโยบายปฏิรูประบบราชการ จะยังคงมีสมาชิกภาพตอไปตามมาตรา 3 แหง พ. จริงหรือไม ที่มขี าวลือวาสมาชิกที่บรรจุเขารับราชการหลังป 2535 จะไมมีสิทธิไดรับบํานาญ จะมีสิทธิ ไดรับบําเหน็จเทานั้น ตาม พ. การที่ จะเปลี่ยนแปลงสิทธิของสมาชิกตามที่กลาว จะกระทําไดโดยการแกไข พ. ที่รับราชการอยูกอนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และตอมาไดออกจากราชการโดยยังไม คําตอบ มีสิทธิไดรับเงินประเดิม เงินชดเชยและผลประโยชนของเงินดังกลาว เมื่อกลับเขารับราชการใหม จะมีสิทธิไดรับเงิน ประเดิม และผลประโยชนของเงินดังกลาวที่มีอยู ณ วันที่ออกจากราชการกอนหนานี้ โดย กบข. กบข. หากไมมีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญ หรือมีสิทธิรับบําเหน็จ เงินที่จะไดรับจาก กบข.or. กบขซึ่งจะมีกระบวนการและขั้นตอน .gpf.th เมนู ขอมูลทั่วไป เลือกกฎหมายที่เกี่ยวของ) 6.บ. คือ เงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชนของเงินดังกลาว แต หากมีสิทธิและเลือกรับบํานาญ เงินที่จะไดรับจาก กบข. และขาราชการที่บรรจุใหมตั้งแตวันที่ 27 มีนาคม 2540 ทุกคน เมื่อออกจากราชการ จะมี สิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญ (ขึ้นอยูกับเวลาราชการและเหตุแหงการพนสมาชิกภาพ) และเงินกอนจาก กบข. คือ เงินประเดิม (ถามี) เงินชดเชย เงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชนของเงินดังกลาว 7. กรณี เ ปน สมาชิก กบข. ที่โอนไปปฏิบัติงานที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น อันเนื่องมาจากมีกฎหมายหรือมติ คําตอบ คณะรัฐมนตรีกําหนดใหมีการถายโอนภารกิจการใหบริการสาธารณะที่รัฐดําเนินการอยูแกองคกรปกครองสวน ทองถิ่นตาม พ.

10. หรือไม คําตอบ เวลาราชการทวีคูณ มีผลตอการนับเวลาราชการเพื่อใหเกิดสิทธิในการรับบําเหน็จบํานาญ เชน ณ วันที่ออกจากราชการ นาย ก. ประจําป 2550 คอ นข า งมาก ซึ่ ง ตามหลั ก การแก ไ ขกฎหมายจะไม ร อนสิ ท ธิ ข องสมาชิ ก ป จ จุ บั น และจากการสอบถาม กรมบัญชีกลางไดรับทราบวายังไมมีนโยบายที่จะแกไขเรื่องสิทธิในการรับบําเหน็จหรือบํานาญแตอยางไร 8. กบข. จากกระทรวงการคลัง และไดรับเงินประเดิม (ถามี) เงินชดเชย เงินสะสม เงิน สมทบ และผลประโยชนตอบแทนเงินดังกลาวจาก กบข. กรณีลาออกจากราชการ แลวกลับเขารับราชการใหมตั้งแตวันที่ 27 มีนาคม 2540 ถาไมไดลงประวัติขอมูล สมาชิกไวหรือระบุชวงกอนออกจากราชการ การนับเวลาราชการตอเนื่อง สามารถนับตอเนื่องไดหรือไม กรณีคํานวณเวลาขอรับเงิน คําตอบ ตามมาตรา 38 พ. การนับเวลาราชการสําหรับผูที่ไมเคยรับบําเหน็จบํานาญเลย นับใหโดยอัตโนมัติยกเวนผูที่ถูกปลดออกหรือไลออกจากราชการเนื่องจากกระทําความผิดวินัยอยางรายแรง จะ 11.บ. สมาชิกบรรจุกอนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และรับราชการมาประมาณ 9-10 ป จะไดรับเงินประเภทใดบาง กรณีสมาชิ กออกจากราชการโดยไมเขา เหตุสูงอายุ เหตุทุพพลภาพ เหตุทดแทน หากเวลา คําตอบ ราชการไมถึง 1 ป จะไมมีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญ แตจะไดรับเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชนตอบแทนของ เงินดังกลาวจาก กบข. รับราชการ 20 ป และมีเวลาราชการทวีคูณ 5 ป เทากับ นาย ก.ร. . การออกจากราชการโดยเขาโครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนด จะไดรับบําเหน็จหรือบํานาญ ถา เลือกรับบํานาญ จะไดรับเงินประเดิมและเงินชดเชยหรือไม เมื่อสมาชิกพนสมาชิกภาพไมวาจะดวยเหตุใดก็ตาม หากสมาชิกมีสิทธิและเลือกรับบํานาญ คําตอบ จะไดรับบํานาญรายเดือนสูตร กบข.143 - . การนับเวลาราชการในชวงที่มีกฎอัยการศึก ขณะนี้การนับเวลาราชการทวีคูณ มีผลตอการรับบํานาญที่ เกี่ยวของกับการเปนสมาชิก กบข. มีเวลาราชการ 25 ป ทําใหมีสิทธิที่จะเลือกรับบําเหน็จหรือบํานาญก็ได โดยเวลาราชการทวีคูณ จะไมมีผลตอบํานาญรายเดือนของสมาชิกที่มีเวลาราชการ 35 ปขึ้นไป เนื่องจาก สูตรบํานาญ กบข. นั่นเอง คือ เงินเดือนเฉลี่ยหกสิบเดือนสุดทาย คูณ เวลาราชการ หารดวยหาสิบ แตไมเกินรอยละ 70 ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดทาย เงื่อนไขนี้มีความหมายวา ถาอายุราชการหารดวย 50 แลว ดูอยางไรวาจะ ไมเกินรอยละ 70 หมายความวา หากมีเวลาราชการเกิน 35 ป เพราะ 35 หารดวย 50 คือ 70 ถาใครมีเวลาราชการ เกินกวา 35 ป เวลาที่เกินจะไมไดนํามาใชประโยชน เพราะถูกล็อกไวที่รอยละ 70 แคนั้นเอง โดยสวนใหญ สมาชิกที่ เวลาราชการเกิน 35 ป มักเปนผูที่มีเวลาราชการทวีคูณ จึงดูเหมือนวาจะไมไดนําเวลาราชการทวีคูณมาใชประโยชน ในการคํานวณบํานาญ 9.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. กําหนดใหจายเงินตามสิทธิของสมาชิกดังกลาวใหแกผูมีสิทธิรับมรดกของสมาชิก ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ป.พี่นองรวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน (หากไมมี ทายาทลําดับ 1 ถึง 3 ลําดับ 4 จึงจะมีสิทธิไดรับเ งินของสมาชิก) ลําดับที่ 5 .มาตรา 1629 ซึ่งไดแก คูสมรสและทายาท 6 ลําดับ โดยมีสิทธิไดรับตามลําดับกอนหลัง ดังนี้ ลําดับที่ 1 . ประจําป 2550 หากเวลาราชการ 10 ปขึ้นไป แตไมถึง 25 ป มีสิทธิไดรับบําเหน็จจากกระทรวงการคลัง และไดรับเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชนตอบแทนของเงินดังกลาวจาก กบข. ได เงิน กบข.พ. กรณีสมาชิกเปนบุตรคนเดียวบิดามารดาเสียชีวิตไมมีพี่นองหรือญาติสนิทที่จะรับเงิน กบข.กบข.พ.ผูสืบสันดาน คือ บุตรที่ชอบดวยกฎหมาย โดยบุตรทุกคนจะไดสวนแบงเทากัน คนละ 1 สวน ในกรณีที่ผูเสียชีวิตมีคูสมรส คูสมรสไดสวนแบงเทาบุตร 1 คน ลําดับที่ 2 -บิดามารดาที่สมรสกันตามกฎหมาย ซึ่งบิดาและมารดาแตละคนจะไดรับสวนแบง เทากับบุตรของสมาชิกผูเสียชีวิต จึงจะมี ลําดับที่ 3 .ร.) ผูรับพินัยกรรม .พ.บ. หากเวลาราชการ 25 ปขึ้นไป มีสิทธิเลือกรับบําเหน็จหรือบํานาญก็ได หากเลือกรับบํานาญ ก็จะไดรับ บํานาญรายเดือนสูตร กบข.) ทายาทโดยธรรม คือ ทายาทผูมีสิทธิรับมรดกตาม ป.จากกระทรวงการคลัง และไดรับเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสะสม เงินสมทบ และ ผลประโยชนตอบแทนของเงินดังกลาวจาก กบข.ปู ยา ตา ยาย (หากไมมี ทายาทลําดับ 1 ถึง 4 ลําดับ 5 จึงจะมีสิทธิไดรับเงินของ สมาชิก) . ตองนําไปรองขอใหศาลแตงตั้ง ผูจัดการมรดกตาม พินัยกรรม หรือตองมีการรับรองจากศาลวาเปนพินัยกรรมฉบับจริงเทานั้น 2. ทั้งนี้ หากเศษของเวลาราชการเกิน 6 เดือนขึ้นไป เชน 9 ป 6 เดือน ก็ถือวาเกิดสิทธิในการรับบําเหน็จ เวลาราชการ 24 ป 6 เดือน ก็ถือวาเกิดสิทธิในการรับบํานาญ แตหากออกจากราชการดวยเหตุสูงอายุ เหตุทุพพลภาพ เหตุทดแทน การคํานวณเวลาราชการเพื่อใหเกิด สิทธิในการรับบําเหน็จบํานาญจะสั้นลง คือ หากเวลาราชการ 1 ปขึ้นไป มีสิทธิรับบําเหน็จ เวลาราชการ 10 ปขึ้นไป มีสิทธิเลือกรับบําเหน็จหรือบํานาญก็ได (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากตารางเหตุและสิทธิ) 12. จะไปอยูสวนใดหากสมาชิกไมไดระบุวาจะมอบใหใคร เมื่อสมาชิกเสียชีวิต คูสมรส จะไดรับสวนของสินสมรสกึ่งหนึ่งกอน สวนที่เหลือจึงตกเปนมรดก คําตอบ ตามมาตรา 59 แหง พ.พ.144 - .พี่นองรวมบิดามารดาเดียวกัน (หากไมมี ทายาทลําดับ 1 และ 2 ลําดับ 3 สิทธิรับเงินของสมาชิก) ลําดับที่ 4 .พินัยกรรมที่จะใชประกอบการขอรับเงิน กบข.) ซึ่งไดแก 1.

.ร. หรือไม ในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิต ขณะที่ภรรยาตั้งครรภอยูนั้นหากทารกไดคลอดและอยูรอดโดยมีสภาพ คําตอบ บุคคล ภายใน 310 วัน นับแตวันที่สมาชิกเสียชีวิต กฎหมายใหถือวาเด็กนั้นเปนทายาทผูมีสิทธิรับมรดกของสมาชิก (บิดา) ดวย ทั้งตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1604 ประกอบ มาตรา 15 14.145 - . สมาชิกมีเวลาราชการ 24 ป 6 เดือน 12 วัน หากประสงคลาออกจากราชการสมาชิกจะมีสิทธิไดรับ บํานาญหรือไม กรณีสมาชิกมีเวลาราชการ 24 ป 6 เดือน 12 วัน ถือวาเกิดสิทธิในการรับบํานาญแลว เนื่องจาก คําตอบ การนับเวลาราชการเพื่อใหเกิดสิทธิในการรับบําเหน็จบํานาญนั้น ใหนับจํานวนปโดยเศษของปถาถึงครึ่งหนึ่งให นับเปนหนึ่งป ดังนั้น เวลาราชการ 24 ป 6 เดือน 12 วัน มีเศษ 6 เดือน 12 วัน ซึ่งเกินกวาครึ่งป ก็จะนับเปนหนึ่งป คือ เวลาราชการ 25 ป เพื่อใหเกิดสิทธิในการรับบํานาญ (หรือจะเลือกรับบําเหน็จก็ได แตในการคํานวณบํานาญนั้น จะใชเวลาราชการจริง คือ 24 ป 6 เดือน 12 วัน โดยมีวิธีการคํานวณ ดังนี้ เวลาราชการ = = 24 ป 6 เดือน 12 วัน 24 + 6 + 12 360 12 = = 24 + 0.53 ป 15. กรณีสมาชิกเสียชีวิตในขณะที่คูสมรสตั้งครรภทารกซึ่งอยูในครรภจะมีสิทธิไดรับเงิน กบข. จะนําเงินของสมาชิกรายดังกลาวไปไวที่บัญชีเงิน กองกลาง ซึ่งตามกฎหมายกําหนดไววา หากเงินสํารอง เงินกองกลาง และดอกผลของเงินดังกลาวมี จํานวนมากกวา 3 เทาของรายจายบําเหน็จบํานาญที่รัฐมีในปนั้นๆ เมื่อใด ใหนําสวนที่เกินนําสงเปนรายได แผนดิน 13.บ.5 + 0. กบข.. (ฉบั บ ที่ 4) พ. ประจําป 2550 ลําดับที่ 6 .ลุง ปา นา อา (หากไมมีทายาทลําดับ 1 ถึง 5 ลําดับ 6 จึงจะมีสิทธิไดรับเงินของ สมาชิก) หากไมมีทายาทตามลําดับขางตน ทาง กบข. ไดหรือไม . 2549 มาตรา 70/6 ในกรณี ที่ มี ก ฎหมายกํ า หนดให มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เปนหนวยงานในกํากับของรัฐ ใหสมาชิกซึ่งเปลี่ยนสถานภาพ ไปเปนพนักงานมหาวิทยาลัยและประสงคจะเปนสมาชิก ตั้งแตวันที่บทบัญญัติแหงหมวดนี้ใชบังคับคงมี สมาชิกภาพของสมาชิกตอไป.” ตองการทราบวาพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐในปจจุบันและอนาคต สามารถเปนสมาชิก กบข.ศ. จากข อ ความใน “พ.03 24.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.53 ป ดังนั้น เวลาราชการที่จะใชคํานวณบําเหน็จบํานาญ คือ 24.

เสียชีวิต และกอนเสียชีวิตไดทําพินัยกรรมมอบเงินทีจ่ ะไดรับจาก กบข. โดยสามารถเลือกจะเปนสมาชิก ตอไปหรือไมก็ได จึงจําเปนที่ตองแกไขกฎหมายเพื่อรองรับสิทธิของสมาชิกเดิมตาม พ.ศ. ตามกฎหมายดังกลาวได ทั้งนี้ เพราะกฎหมายที่แกไขนั้นรองรับสิทธิของสมาชิกเดิมเทานั้น สวนในอนาคตจะมีการแกไขกฎหมายเพื่อเปดรับ พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไมไดเปนสมาชิก กบข. มีสิทธิรับ) ใหแกทายาทผูตายตอไป หาก ทายาทตองการเรียกรองในสวนของเงินที่จะรับจาก กบข. ที่นาง ก.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.ร. ไดหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับนโยบายของรัฐบาล เนื่องจากมีผลเกี่ยวของกับเงินงบประมาณแผนดิน ** พนักงานมหาวิทยาลัย หมายความวา พนักงาน บุคลากร หรือผูปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออยางอื่นของ มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐตามกฎหมายวาดวยมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ แตไมหมายความรวมถึงลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว 16. ยอมมีอํานาจในการ แบงทรัพยมรดกทั้งหมดของผูตาย (นอกเหนือจากเงิน กบข. เปนผูจัดการมรดกดวย นาง ก. ประจําป 2550 คําตอบ ป จ จุ บั น ได มี ก ฎหมายว า ด ว ยการจั ด ตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดให ม หาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ หรื อ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐเปนหนวยงานในกํากับของรัฐตามนโยบายของรัฐบาล อันมีผลใหมหาวิทยาลัยหรือ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐออกนอกระบบและทําใหขาราชการบางสวนซึ่งเปนสมาชิก กบข. เปนผูจัดการมรดก อยากทราบวา นาง ก. (ซึ่งไมใชทายาทโดยธรรม) และไดแตงตั้งให นาง ก. รายชื่อรานคาที่เขารวมโครงการ 1 บัตรประหยัดทั่วไทย มีการเปลี่ยนแปลงทุกปหรือไม และจะทราบได อยางไรวารานคาใดไมเขารวมโครงการแลว คําตอบ ในการจัดหารานคาเขารวมโครงการ 1 บัตรประหยัดทั่วไทยนั้น เมื่อครบกําหนดสัญญากับรานคา แตละแหงแลว ทาง กบข. จะพยายามใหมีการตอสัญญาออกไปอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม ในแตละปอาจมี . อยูกอน รวมถึงผูที่เขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยใหมนั้น ไมสามารถสมัครเปนสมาชิก กบข. กรณีสมาชิก กบข. ทั้งหมดหรือไมอยางไร และทายาทโดยธรรมจะเรียกรองสิทธิคืนอยางไร เมื่อผูตายทําพินัยกรรมยกเงิน กบข. ก็ตองไปฟองรองตอศาล เพื่อขอเพิกถอนผูจัดการมรดก ตอไป (ทั้งนี้ ตองมีเหตุตามกฎหมาย เชนวา ผูจัดการมรดกจัดการมรดกเปนที่เสียหายแกกองมรดกและทายาท หรือไมดําเนินการจัดสรรเงินมรดกใหแกทายาท เปนตน) . ใหกับผูใ ดผูนั่นยอมมีสิทธิไดรับเงินดังกลาว แมจะไมใ ช คําตอบ ทายาทของสมาชิกผูตายก็ตาม และเมื่อผูตายไดตั้งให นาง ก. (ฉบับที่ 4) พ. มี สิทธิรับเงินจาก กบข. หมวดสวัสดิการสมาชิก 1.146 - . กบข. อยูเดิมเปนสมาชิก กบข. ทั้งหมดใหกับ นาง ก. อยูมีสมาชิกภาพสิ้นสุดลง ดวย โดยเปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการไปเปนพนักงานมหาวิทยาลัย** ดังนั้น เพื่อใหสิทธิประโยชนของบุคคล ดังกลาวยังคงอยูเชนเดิมและมีสมาชิกภาพตอไป หากประสงคจะเปนสมาชิก กบข. 2549 สําหรับขาราชการที่เปลี่ยนสถานภาพไปเปนพนักงานมหาวิทยาลัยโดยไมไดเปนสมาชิก กบข.บ.

ไมไดพิจารณาธนาคารออมสินเพียง แหงเดียว แตเปดโอกาสใหธนาคารพาณิชยอื่นๆ ไดยื่นขอเสนอเพื่อรวมโครงการดวย .ฯ ใหม สมาชิกจะสามารถเขารวมไดหรือไมเพื่อซื้อบานหลังที่สอง ในความเปนจริงแลว ธนาคารตองการลูกหนี้ที่ดี ถาหากเราเปนลูกหนี้ที่ดีในโครงการกอนหนานี้ คําตอบ และยังมีความสามารถที่จะกูเพิ่มได โดยปรกติแลวเกณฑทั่วไปจะพิจารณาจากวงเงินกู เชน สมาชิกรายหนึ่ง มีการ กูเงินกับธนาคารหลายกอน เพื่อซื้อบาน หรือซื้อที่ดิน ถาวงเงินกูยังไมเกิน 65 เทาของเงินเดือน หรือเงินงวดผอน ชําระยังไมเกินรอยละ 50 ของเงินเดือน ก็ยังสามารถกูได อยางไรก็ตามสิ่งที่กลาวมานี้เปนหลักเกณฑกวางๆ แต ในทางปฏิ บั ติ จ ริ ง แล ว ธนาคารจะพิ จ ารณาจากความสามารถในการผ อ นชํ า ระ ถ า หากมี ร ายได อ ย า งอื่ น นอกเหนือจากเงินเดือนที่มีหลักฐานแสดงไดก็จะนําไปรวมพิจารณาดวย เพราะฉะนั้นจะขึ้นอยูกับความสามารถใน การผอนชําระซึ่งธนาคารจะเปนผูพิจารณาไมไดกําหนดวาซื้อไดเพียงแหงเดียว 4.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.ฯ และอยูระหวางผอนชําระ หากสวนราชการตนสังกัดมีการเปลี่ยนแปลงสถานะ สมาชิกยังสามารถอยูในโครงการ ธอส.-กบข. ทั้งสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย และเพื่อการศึกษา ซึ่งธนาคารออมสิน ไดเสนออัตราดอกเบี้ยทั้ง 2 โครงการมายัง กบข.gpf.th หรือสอบถามไดที่ ศูนยบริการขอมูลสมาชิก โทร.ฯ ไปแลวกอนหนานี้ ตอมามีการเปดโครงการ ธอส. จึงไมจัดสวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยและเพื่อการศึกษาโดยรวมกับธนาคารออมสิน กบข. หากสมาชิกสมัครเขาใชสิทธิในโครงการ ธอส. ทั้งนี้ กบข. เหตุใด กบข. ไดมีการติดตอประสานงานกับธนาคารออมสินแลว โดยเชิญเขารวมโครงการสินเชื่อกับ คําตอบ กบข. แตเมื่อเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย และหลักเกณฑตางๆ แลวพบวายังไมดีกวาธนาคารที่ กบข. ประจําป 2550 จํานวนรานคาเพิ่มขึ้นหรือลดลง เนื่องจาก อาจมีรานคาเดิมยกเลิก และมีรานคาใหมเขามาเสริม ซึ่งสมาชิกสามารถ ตรวจสอบรายชื่อรานคาปจจุบันที่เขารวมโครงการไดจากเว็บไซต กบข. มี ค วามเข า ใจเรื่ อ งการปรั บ เปลี่ ย นโครงสร า งหน ว ยงานภาครั ฐ ซึ่ ง อาจเกิ ด ขึ้ น ได ตลอดเวลา หากสมาชิกที่เขาโครงการแลว และเปนลูกหนี้ที่ดี ผอนชําระตรงเวลา ทาง ธอส.-กบข. www. 1179 และสมาชิกไดกูเงินใน 2. กรณีของสมาชิกสังกัดกรมการประกันภัย ซึ่งตองออกไปเปนองคกรอิสระ โครงการ ธอส.กบข.147 - . รวมโครงการ ดวย ไดแก ธนาคารอาคารสงเคราะหในสวนของสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย และธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในสวนของสินเชื่อเพื่อการศึกษา ดังนั้นธนาคารออมสินจึงยังไมไดเขารวมโครงการสินเชื่อกับ กบข.or. จะไมนําสิทธินั้นคืน สมาชิกยังไดสิทธิพิเศษเหมือนเดิม แมวาสวนราชการตนสังกัดจะเปลี่ยนสถานะแลว แตทั้งนี้ จะตองระมัดระวังไมให ผิดนัดชําระ เพราะนอกจากจะมีเบี้ยปรับแลว สมาชิกจะถูกตัดสิทธิพิเศษดวย 3.ฯ ตอไปไดหรือไม จะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเปนลูกคา ทั่วไปหรือไม คําตอบ ทาง ธอส.-กบข.

ประจําป 2550 5.148 - . และขณะนี้ กบข.) เพื่อซื้อรถยนต 2. จั ด โครงการดั ง กล า วเมื่ อ ใด จะ ประชาสัมพันธใหสมาชิกทราบตอไป อีกทั้งการใหสมาชิกกูเงิน เปนไปตามที่กําหนดใน พ. ไดกําหนดวัตถุประสงคการกูไว 2 ประการ ดังนี้ คือ . เหตุใดในใบแจงยอด จึงไมมีเลขประจําตัวผูเสียภาษี และวันเดือนปเกิดของสมาชิก .) เพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิกในระดับอุดมศึกษา 4.) เพื่อปลดหนี้ครัวเรือนโดยไมคิดดอกเบี้ยใหกับสมาชิกไดหรือไม คําตอบ ตาม พ.ร. กบข. ระบบจายตรงเงินเดือนคืออะไร ระบบการจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา เปนการจัดทําขอมูลเงินเดือนของขาราชการทั้ง คําตอบ สังกัด โดยเจาหนาที่กองการเงินผูรับผิดชอบงาน กบข.บ. ประจําทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง 2. เพื่อเปนหลักประกันการจายบําเหน็จบํานาญและใหประโยชนตอบแทนแกขาราชการเมื่อออกจากราชการ 2.. เพื่อจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่นใหแกสมาชิก สวัสดิการเกี่ยวกับการกูตางๆ นั้น คณะกรรมการ กบข.. คือ สมาชิกจะ กูไดเฉพาะเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่งคณะกรรมการตระหนัก วา การใหสมาชิกกูเงิน จะตองพิจารณาอยางรอบคอบเพื่อไมใหสมาชิกเพิ่มหนี้สิ้นที่ไมจําเปน และการคิดอัตรา ดอกเบี้ยจะตองเปนไปตามอัตราตลาด เพื่อสมาชิกที่ไมไดกูเงินจะไดไมเสียประโยชน . เพื่อสงเสริมการออมทรัพยของสมาชิก 3. มีหนาที่จัดทําขอมูลในระดับกรม หนวยเบิกจายสวนภูมิภาค ไมตอ งดํา เนินการใดๆ นอกจากนี้ ขอ มูลการนํา สงเงิน กบข. ไดเปดโครงการใหสมาชิกสามารถใชสิทธิกูเพื่อที่อยูอาศัย และกูเพื่อการศึกษาแลว ทั้งนี้ การกูนอกเหนือจาก วัต ถุ ป ระสงคดั ง กล า วข า งต น จึ ง ยัง ไม ส ามารถดํ า เนิ น การได และหาก กบข. มาตรา 5 กําหนดวา.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.เงินกูเพื่อที่อยูอาศัย โดยคณะกรรมการ กบข. หมวดทะเบียนสมาชิกและใบแจงยอด 1. กบข.) เพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 3.มีนโยบายดานสวัสดิการอยางไรบางเกี่ยวกับ 1.) เพื่อการศึกษาของสมาชิกในระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 5. ไดพิจารณาจากสิ่งจําเปนพื้นฐานเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับสมาชิก โดยการกูเพื่อที่อยูอาศัย และเพื่อการศึกษานั้น จัดเปนการออมและการลงทุนอีกรูปแบบหนึ่ง ที่สามารถเสริมสราง ความมั่นคงแกตนเองและครอบครัว โดยสมาชิกจะมีที่อยูอาศัยเปนของทรัพยสิน สวนการศึกษาจะเปนเครื่องมือ ในการเพิ่มพูนรายไดในอนาคต ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคสําคัญประการหนึ่งในการจัดตั้ง กบข.ร. กบข. จะถูกคํานวณออกมาจากระบบโดยอัตโนมัติแ ละ กรมบัญชีกลาง จะเปนผูนําสงเงินและรวบรวมขอมูลนําสงให กบข.เงินกูเพื่อการศึกษา .บ. การจัดตั้งกองทุน มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 1.

จึงไมระบุเลขประจําตัวผูเสียภาษีลงในใบแจงยอด สวนวัน เดือนปเกิดของสมาชิกนั้น กบข. โทร. ซึ่งเปนการ คําตอบ ปฏิบัติงานใหแกสมาชิกในสังกัด ถาให กบข. ไดเพิ่มชองทางการใหบริการสมาชิก โดย สมาชิกสามารถเขาไปพิมพใบแจงยอดผานทางเว็บไซต กบข. ไดเพิ่มขึ้นอีกชองทางหนึ่งดวย หรือสามารถติดตอ ขอรับเอกสารฉบับทดแทนไดที่ศูนยบริการขอมูลสมาชิก กบข. ไดนิยาม เงินเดือน หมายความถึง เงินที่ไดรับตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ คําตอบ นั้นๆ รวมทั้งเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับคาวิชา สําหรับประจําตําแหนงที่ตองฝาอันตรายเปนปรกติ สําหรับการสู .000 รายเทานั้น นับวาเปนการชวยลดคาใชจายของ กองทุนไดอยางดียิ่ง 4. รับผิดชอบคาใชจายของเจาหนาที่ฯ ผลตอบแทนของสมาชิกจะลดลง นอกจากนี้ ทางสํานักงาน ก.149 - . โดยเสริมความรูดานอื่นๆ เชน การบริหารเงินสวน บุคคล เปนตน 5. 1179 ซึ่งในแตละปที่ผานมา มีสมาชิกติดตอ ขอรับใบแจงยอดโดยไมผานหนวยงานตนสังกัดประมาณ 1.หรือไม เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.ใชเปนขอมูลยืนยันความเปนเจาของบัญชี เมื่อสมาชิกใชบริการผานชองทางพิเศษ ของ กบข.ร.พ. แต ไมใชการทํางานให กบข. เงินสะสมอัตรารอยละ 3 ของเงินเดือน เงินเดือนในที่นี่ หมายรวมถึงเงินสําหรับการสูรบดวยหรือไม พ. ไดเคยสํารวจความคิดเห็นจาก สมาชิกและผูแทนสมาชิกแลว สวนใหญยินดีรับผานหนวยงานตนสังกัด อยางไรก็ดี สําหรับสมาชิกที่มีเหตุผลและ ความจําเปนไมสามารถรับที่หนวยงานตนสังกัดได ในปจจุบัน กบข. จะสงใหที่ไ หนเมื่ อใด ทั้งีน เพื่อ ประหยัดคาไปรษณียอันเปนผลประโยชนของสมาชิกไดหลายลานบาทดวย ซึ่ง กบข. ผานสวนราชการตนสังกัด มีขอดีในเรื่องของการควบคุมการ คําตอบ ตกหลนสูญหายและถือปฏิบัติ มาจนเปน ที่ท ราบกันโดยทั่วไปอยูแ ลว วา กบข . สวนกรณีที่การปฏิบัติงานบางครั้ง เจาหนาที่ฯ บางรายไดใชเงินสวนตัว ซึ่ง กบข. การจัดสงใบแจงยอดเงินสมาชิก กบข. ดังนั้น จึงไมระบุวันเดือนปเกิดในใบแจงยอด 3.ง. กบข. แตก็ไดพยายามหาการตอบ แทนในรูปแบบอื่นๆ เชน การอบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. ไปยังผูรับเปนรายบุคคล การสงใบแจงยอดเงินสมาชิก กบข.กบข.จะมีนโยบายจายคาตอบแทนใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. หมายถึง เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับ กบข. แนะนํ า ว า ควรแจ ง หัวหนาสวนราชการทราบวาการปฏิบัติงานใดมีคาใชจายเพื่อใหตั้งงบประมาณ ถึงแมวา กบข. จะไมมีนโยบายเรื่อง การจายคาตอบแทนในรูปของคาตอบแทนการทํางานใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.ด. ไดแกขอบเขตการทํางานของเจาหนาที่การเงินเรื่องเงินเดือนวา การนําสงเงินสมาชิก เปนสวนหนึ่งของหนาที่ของเจาหนาที่ เพราะฉะนั้น งานที่เจาหนาที่ฯ รับผิดชอบอยูนั้น เปนงานที่เกี่ยวกับ กบข. ประจําป 2550 คําตอบ เนื่องจากปจจุบันบุคคลธรรมดาผูเสียภาษีสามารถใชเลขประจําตัวประชาชน แทนเลขประจําตัว ผูเสียภาษี ในการยื่นภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา กบข. ทําไมจึงไมดําเนินการเชนเดียวกับกรมสรรพากร ที่สงแบบ ภ.บ.

กรณีสมาชิกถูกไลออกจากราชการ และไมติดตอหนวยงานเพื่อรับเงินคืน เจาหนาที่ตองดําเนินการอยางไร และกบข.ร. กบข. จะตองใหสมาชิกกรอก “แบบแจงความประสงคสงเงินสะสมเขากองทุน” จํานวน 2 ฉบับ โดย สวนราชการหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูลงลายมือชื่อและตรวจสอบความถูกตอง เพื่อสงตนฉบับมายังสํานักงาน กบข.ร. และสวนราชการจัดเก็บสําเนาไวเปนหลักฐานฉบับหนึ่ง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงความประสงคของสมาชิก จะมี ผลนับตั้งแตเดือนถัดจากเดือนที่สวนราชการตนสังกัดไดรับแบบแจงความประสงคสงเงินสะสมเขากองทุนเปนตนไป และไมมีผลยอนหลังไปถึงวันที่ 27 มีนาคม 2540 โดยสวนราชการเริ่มทําการหักเงินสะสมและเบิกเงินสมทบของ สมาชิกรายดังกลาวตั้งแตเดือนถัดจากเดือนที่ไดรับแบบแจงความประสงคฯ ทั้งนี้เมื่อสมาชิกไดแจงความประสงค จะสงเงินเขากองทุนแลว จะขอเปลี่ยนแปลงความประสงคเปนไมสงเงินสะสมอีกไมได หากสมาชิกมีความประสงคจะสงเงินสะสมเขากองทุนยอนหลังตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 ใหสมาชิก กรอก “แบบแจงความประสงคสงเงินสะสมเขากองทุนยอนหลัง” จํานวน 2 ฉบับ และยื่นผานสวนราชการตนสังกัด ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2550 โดยสวนราชการหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูลงลายมือตรวจสอบความถูกตอง เพื่อ สงตนฉบับมายังสํานักงาน กบข.150 - . ถาสมาชิกแบบไมสะสมตองการเปลี่ยนเปนแบบสะสม เจาหนาที่กองการเงินตองดําเนินการอยางไร กรณีสมาชิกประเภทไมสะสม ตองการเปลี่ยนมาเปนประเภทสะสมนั้น เจาหนาที่กองการเงิน คําตอบ ผูปฏิบัติงาน กบข.บ.มีการกําหนดระยะเวลาที่สมาชิกจะตองขอรับเงินคืนหรือไม ปจจุบัน สมาชิกรายนั้นก็ยังไมมา ติดตอขอรับเงิน ในกรณีนี้ ทางเจาหนาที่ไมตองดําเนินการใดๆ คงตองรอใหสมาชิกรายนั้นมาติดตอเพื่อทําเรื่อง คําตอบ ขอรับเงินคืน ทั้งนี้ ตาม พ. โดยสวนราชการจัดเก็บสําเนาไวเปนหลักฐานฉบับหนึ่ง ทั้งนี้สมาชิกจะตองสงเงินสะสมทั้งจํานวนตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยคํานวณตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 จนถึงเดือนกอนที่สวนราชการตนสังกัดไดเริ่มหักเงินสะสมเขากองทุน และใหสวนราชการสงเงิน สมทบเขากองทุนใหสมาชิกในจํานวนที่เทากันพรอมการสงเงินสะสมยอนหลังนั้นโดยใชแบบนําสงเงินตามที่กองทุน กําหนด . ยังไมมีการกําหนดระยะเวลาวาสมาชิกจะตองมาขอรับเงินคืนภายในเมื่อใด ซึ่งในทางปฏิบัติจริง แมวาเวลาผานไป 10 ป 20 ปแลวสมาชิกยังไมมาขอรับเงินคืนไป จะยึดเงินดังกลาวเปนของ กองทุ น ได ห รือ ไมนั้น จากการศึ ก ษาวิธีป ฏิ บัติจ ากกองทุ น ตา งๆในตา งประเทศเงิน นี้ เปน สิท ธิข องสมาชิ กตาม รัฐธรรมนูญ กองทุนไมสามารถยึดได ถึงแมวาจะมีการออกกฎหมายวาถาไมมารับภายใน 10 ป จะยึดเงินดังกลาวไว แตถาป 11 เจาของเงินมาติดตอขอรับเงินก็ตองจายคืนไป ในเรื่องนี้ทางกองทุนไมไดรับความเดือดรอนอะไรเงินของ . จึงหมายรวมถึงเงินสําหรับการสูรบดวย 6. กบข. ประจําป 2550 รบ หรือสําหรับการปราบปรามผูกระทําผิด แตไมรวมถึงเงินเพิ่มพิเศษอยางอื่น ดังนั้น เงินเดือนตาม พ.บ. หมวดการขอรับเงินจากกองทุน 1.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.

14)” มอบใหทายาทเพื่อนํามายื่นพรอม “แบบ กบข. โอนไปสวนราชการทองถิ่นโดยสมัครใจ กองการเงินไดแจง กบข. กรณีสมาชิกโอนไปหนวยงานที่ไมมี กบข.ค.ค.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.ค. แลว และแจงใหสมาชิก มากรอกแบบขอรับเงินคืนแลว แตสมาชิกยังไมมาติดตอ 2 ปแลว เจาหนาที่ตองดําเนินการอยางไร ในกรณีดังกลาว หากสวนราชการตนสังกัดและ กบข. 008/2/2549” และเอกสารประกอบอื่นๆ 3.จึงไมสามารถ คําตอบ เปดเผยแกบุคคลอื่นได 6. ยังไมมีการกําหนดระยะเวลาวาสมาชิกจะตองมา ขอรับเงินคืนภายในเมื่อใด อยางไรก็ตามสมาชิกควรติดตอสวนราชการตนสังกัดเดิม เพื่อยื่นเรื่องขอรับเงินคืนจาก กองทุน . ตองการให กบข.ร. จะต อ งติ ด ต อ อํ า เภอในส ว นภู มิ ภ าค หรื อ สํ า นั ก งานเขตในเขตกรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ ให ท างการ สอบปากคําและออก “แบบสอบปากคํา (แบบ ป. กบข. กรณีการใชแบบฟอรมขอรับเงินคืนแบบใหม จะขอรับแบบ ป.หรือไม กรณีสมาชิกถึงแกความตาย โดยไมมีการแตงตั้งผูจัดการมรดกมาดําเนินการนั้น ทายาทผูมีสิทธิ คําตอบ รั บ เงิ น กบข. 14 ไดจากที่ใด ทายาทผูมีสิทธิรับเงินสามารถติดตอขอรับ “แบบสอบปากคํา (แบบ ป. ไดพยายามติดตอสมาชิกรายนั้นทุกวิถีทาง คําตอบ แลวแตยังไมสามารถติดตอได ทาง กบข. จะตองการดําเนินการ คือ นําเงินนี้แยกออกจากเงินของสมาชิกปจจุบันที่ ยังไมพนสมาชิกภาพเพื่อไมเปนการใชทรัพยากรหรือคาใชจายของสมาชิกปจจุบัน 2. จําเปนตองรอการติดตอกลับของสมาชิกรายนั้น โดยจะยังคงดูแลเงินของ สมาชิกรายนั้นไว จนกวาจะมาติดตอขอรับเงินไป 5.151 - . แจงเจาหนาที่หนวยงานทราบดวยวาสมาชิกที่พนสภาพไดรับเงินจาก กบข. ประจําป 2550 สมาชิกก็ยังเปนของสมาชิก แตสิ่งที่ กบข.14 มายื่นใหสวนราชการตนสังกัดของสมาชิก เพื่อแนบพรอมเอกสารขอรับเงินคืนอื่นๆ 4. และไมไดยื่นเรื่องขอรับเงินคืนจากกองทุน สมาชิกจะถูกตัด สิทธิหรือไม และการขอรับเงินคืนจาก กบข. รง. สมาชิก กบข. มีระยะเวลาเทาใด กรณีสมาชิกโอนไปสังกัดสวนราชการที่ไมไดเปนสมาชิก กบข. และยังไมไดยื่นเรื่องของรับเงินคืน คําตอบ นั้น ไมมีการตัดสิทธิสมาชิกแตอยางใด ทั้งนี้ ตาม พ.บ. กรณีสมาชิกถึงแกความตาย เจาหนาที่กองการเจาหนาที่จะตองแบงสัดสวนเงิน กบข.14)” ไดจากที่วาการ คําตอบ อําเภอในสวนภูมิภาค และสํานักงานเขตในเขตกรุงเทพมหานคร โดยทายาทผูมีสิทธิรับเงินทุกรายจะตองนําแบบ ป.ค.เทาใด เนื่องจาก ขอมูลทางการเงินของสมาชิกแตละราย ถือเปนขอมูลสวนบุคคล กบข.

ในกรณีที่สมาชิกตองโทษจําคุกนั้น เจาหนาที่สวนราชการตนสังกัด อาจจะตองนํา “แบบ กบข.ไดนั้น ขอให สมาชิกติดตอสวนราชการตนสังกัด เพื่อขอใหสวนราชการตนสังกัดผูมีอํานาจออกคําสั่ง จัดทําหนังสือราชการ (มี ตราครุฑ) เพื่อยืนยัน / รับรองสิทธิ / สถานภาพของสมาชิก โดยมีเนื้อความเหมือนคําสั่งออกที่สูญหาย ดังนี้ . ระบุแจงรายชื่อ คําตอบ สมาชิก กบข. กรณีสมาชิกลาออกจากราชการนานแลวและทําคําสั่งออกสูญหาย หรือไมสามารถหามาเพื่อยื่นใช ประกอบการขอรับเงินคืนจาก กบข.วันที่ออกหนังสือ .152 - . คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ถือเปนเจาหนาที่หรือพนักงานของ กบข. กรณีสมาชิกออกจากราชการและตองโทษจําคุกในเรือนจํา ใครเปนผูยื่น เรื่องขอรับเงินคืน เมื่อสมาชิกออกจากราชการ ถือวาพนสมาชิกภาพ และตองยื่นเรื่องขอรับเงินคืนจากกองทุน โดย คําตอบ สมาชิกจะตองกรอก “แบบ กบข.เลขที่หนังสือออก . ได ในกรณีนี้ สมาชิกตองทําอยางไรและจะสามารถใชเอกสารใดยื่น แทนคําสั่งออกได กรณีสมาชิกที่พนสมาชิกภาพมาเปนระยะเวลานานแลว และยังไมไดยื่นเรื่องขอรับเงินคืนจาก คําตอบ กบข.ชื่อ-สกุลของสมาชิกผูมีสิทธิรับเงิน . รง 008/1/2549” ไป ใหสมาชิกกรอกรายละเอียดใหครบถวน 8. และทําคําสั่งออกสูญหายหรือไมสามารถหากมาเพื่อยื่นใชประกอบการขอรับเงินคืนจาก กบข.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.หรือไม และคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ มีคาตอบแทนในลักษณะเงินเดือนหรือไม . จพ 001/2549” นี้แทนได . แบบ กบข.ลายมือชื่อและตําแหนงผูมีอํานาจออกคําสั่ง 9. รง 008/1/2549” และแนบเอกสารที่เกี่ยวของ โดยสงผานสวนราชการมายัง กบข. หมวดอื่นๆ 1. จพ 001/2549 คือแบบฟอรมอะไร และใชเมื่อใด “แบบ กบข.วันที่ออกจากราชการ . จพ 001/2549” คือ แบบฟอรมสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.สวนราชการตนสังกัด . ทราบ ซึ่งหนวยงานควรแจงในทันทีหรือภายใน 30 วัน นับแต วันที่ทราบเหตุแหงการสิ้นสุดสมาชิกภาพ ทั้งนี้ หากมีสมาชิกพนสมาชิกภาพหลายคน เชน เกษียณอายุราชการ เจา หนาที่ฯ สามารถจัดทําใบสรุปแจงจํานวนที่นําสง หรืออาจจัดทําเปนแฟมขอมูล ซึ่งใหขอมูลครบถวนตามที่กําหนดใน ”แบบ กบข. ประจําป 2550 7.ที่อยูสวนราชการตนสังกัด .เหตุ / สิทธิที่ออกจากราชการ . ในการขอรับเงินคืนจาก กบข. ที่พนสมาชิกภาพในหนวยงานให กบข.

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.. เปดใหเลือกแผนการลงทุน แตสมาชิกยังไมพรอมที่จะตัดสินใจ สมาชิกจะยังไมเลือกแผนการ ลงทุนไดหรือไม .) พ. กบข. จะเปดใหสมาชิกออมเงินเพิ่มมากกวารอยละ 3 ของเงินเดือน ไดเมื่อใด กบข.000 บาทเทานั้น กรรมการและอนุกรรมการไมมีสิทธิไดรับ เงินเดือน 2.บ.ร. กบข. กําหนดไววา สมาชิกจะตองสงเงินสะสมเขากองทุนทุกเดือนเปนอัตราเดียว คือ รอยละ 3 ของอัตราเงินเดือนของสมาชิก แตใน ปจจุบันอยูระหวางการแกไข พ... จะประชาสัมพันธใหทราบตอไป 3. ถา กบข. จะจายคาเบี้ยประชุมใหกรรมการเพียง 8.บ.000 บาท อนุกรรมการ ไดรับเดือนละ 4. จะไมสามารถนําสงเงินสะสมเพื่อออมเงินกับ กบข. (ฉบับที่...153 - .ร. กําหนดให คําตอบ กรรมการและอนุกรรมการไดรับประโยชนตอบแทนตามที่รัฐมนตรี ว าการกระทรวงการคลัง กํ าหนด โดยความ เห็นชอบของคณะรัฐบาล ซึ่งกระทรวงการคลัง ไดออกประกาศกําหนดคาตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการ โดย สาระสําคัญ คือ ใหจายคาเบี้ยประชุมใหกรรมการและอนุกรรมการ เฉพาะเดือนที่เขารวมการประชุม โดยกรรมการ ไดรับเดือนละ 8. มีการเสนอแกไขกฎหมายเพื่อใหขาราชการเกษียณสามารถทยอยขอรับเงินคืนจาก กบข. ได คําตอบ ตอไป อยางไรก็ตาม กบข. กบข. กบข.บ.ร.บ. นั้น ความคืบหนาลาสุดของการเสนอแกไขกฎหมายดังกลาว อยูระหวางการพิจารณาของกระทรวงการคลัง เมื่อ แลวเสร็จกระทรวงการคลังจะนําเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาเห็นชอบเปนลําดับตอไป ทั้งนี้ หากมีความคืบหนา ประการใด กบข. (ออมเพิ่ม/ออมตอ) ตามที่ กบข. กบข. กําหนดตอไป สําหรับในสวนของเงินสมทบจากภาครัฐนั้น ยังคงไวที่อัตรารอยละ 3 เชนเดิม นอกจากนี้ ยังเปดโอกาสใหสิทธิแกสมาชิกในการทยอยขอรับเงินคืนจาก กบข. ประจําป 2550 คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ไมใชพนักงาน ซึ่งมาตรา 29 แหง พ.ร. จะประชาสัมพันธใหสมาชิกไดทราบตอไป สําหรับสาระสําคัญในการแกไข พ.000 บาท เชน หากเดือนมกราคม มีการประชุมกรรมการ 2 ครั้ง กบข. เสนอขอแกไขเพื่อปรับปรุง อํานาจดําเนินกิจการของกองทุน รวมถึงการสงเงินสะสมเพิ่มเติมของสมาชิกและการทยอยขอรับเงินคืนจาก กบข.. มีการเสนอแกไขกฎหมายเพื่อใหสมาชิก กบข. ในครั้งนี้ นั้น เนื่องจากเดิม พ. .ศ. เปนงวดๆ โดยไมตองรับทั้งหมดใน คราวเดียว และสามารถฝากสวนที่เหลือให กบข. จะเปดใหขาราชการทีเ่ กษียณแลว สงเงินออมสะสมตอไดเมื่อใด ขาราชการเกษียณซึ่งเปนสมาชิก กบข. ได ปจจุบัน ราง พ. กบข..ร. เพื่อใหสิทธิแกสมาชิกในการเลือกที่จะสงเงินสะสมเพิ่มเปนรอยละ 5 หรือ รอยละ 10 หรือสูงสุดไดถึงรอยละ 15 ของอัตราเงินเดือนของสมาชิก และสามารถเปลี่ยนแปลงอัตราการออมเพิ่มได ตามระยะเวลาที่ กบข. กบข..บ. บริหารจัดการตอไป 4. สามารถสะสมเงินเพิ่มจากเดิมรอยละ 3 เปน คําตอบ ไมเกินรอยละ 15 โดยขณะนี้ กฎหมายที่เสนอขอแกไขอยูระหวางการพิจารณาในชั้นของสภานิติบัญญัติแหงชาติ อยางไรก็ตาม หากมีการอนุมัติกฎหมายดังกลาวเรียบรอยแลว กบข.

www.th หัวขอ กบข.ติดตอประสานงานดวย รวมถึงสื่อมวลชนและสมาชิกที่สนใจและติดตอมายัง กบข. ถาหาก กบข. www. เปดบานอบรมสมาชิก . ไดจากที่ใด คําตอบ กบข.gpfelearning.600 แหง หองสมุด ประมาณ 900 แหง หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่ กบข. ไดจัดหลักสูตรเพิ่มเติมในโครงการ กบข. เปดใหสมาชิกทยอยรับเงินคืนไดแลวสมาชิกไดเสียชีวิตระหวางที่ทยอยรับเงิน ใครจะเปนผู มีสิทธิไดรับเงินสวนที่เหลือ คําตอบ สุด ทา ยเป น ไปตามประมวลกฎหมายแพง และพาณิ ชย เ หมื อ นเวลาที่ มีบั ญ ชีเ งิ น ฝาก ถ า เกิ ด เสียชีวิตทายาทตามแพงฯจะเปนผูมีสิทธิไดรับเงิน แตในสวนนี้ กบข.com เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสให ทั้งสมาชิกและบุคคลทั่วไปที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเรียนได โดยไมเสียคาจายใดๆ 8. เปดบานอบรมสมาชิก ซึ่งมีหลักสูตร สําหรับผูที่เตรียมตัวเพื่อการเกษียณแลว คือ หลักสูตร “วัยทํางาน.. บริหารอยู จึงเหมาะกับคนที่อายุ 30-50 ป หรือ 35-45 ป เพราะฉะนั้น ถามีแผนทางเลือกการลงทุนออกมาแลว สมาชิกที่อายุนอยมากๆ กับสมาชิกที่ใกลเกษียณ ควรจะเลือก แผนที่เหมาะกับตนเองจริงๆ สวนถาไมเลือกกฎหมายก็ระบุใหอยูในแผนเดิมซึ่งการไมเลือกก็เหมือนเลือกนั่นเอง เพราะฉะนั้น ถามีสิทธิเลือกก็ควรจะเลือกซึ่ง กบข..” และหลักสูตร “การลงทุนในกองทุนรวม” โดยสามารถดูรายละเอียดและ กําหนดการอบรมของหลักสูตรทั้งหมดไดที่เว็บไซต กบข. ไดเปดโอกาสใหระบุชื่อผูมีสิทธิรับเงินนี้ได 6.or. ประจําป 2550 คําตอบ ถาหากสมาชิกยังไมพรอมที่จะเลือกแผนการลงทุน กบข.วางแผนเกษียณ” นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรอื่นๆ ที่เปดอบรมในป 2550 ไดแก หลักสูตร “ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ กบข. ไม สามารถผลิตรายงานประจําปเพื่อแจกสมาชิกทุกรายได เพราะคาใชจายคอนขางสูง จึงเพิ่มชองทางการติดตาม รายละเอียดของรายงานประจําปได โดยสามารถดาวนโหลด ไดจากเว็บไซต กบข. โครงการ กบข. แตไมไดเหมาะสมกับ สมาชิกทุกคนโดยไมเหมาะสมกับคนอายุนอยๆ หรืออายุมากๆ เพราะฐานขอมูลอายุเฉลี่ยของสมาชิก กบข. ไดมีการลงทุนอื่นๆ ดวย การลงทุนในสัดสวนดังกลาว คือ สัดสวนที่เหมาะสมกับสมาชิกกลุมใหญของ กบข. สมาชิกจะขอรับรายงานประจําป กบข. หลักสูตรตางๆ ของ GPF e-Learning มีคาใชจายหรือไม และตองเปนสมาชิก กบข.154 - . ผลิตรายงานประจําป เพื่อมอบใหแกผูแทนสมาชิกที่เขารวมประชุมใหญ ประมาณ 550 ราย สวนราชการทั่วประเทศ ประมาณ 8.gpf. จะจัดใหอยูในแผนปจจุบัน คือ ลงทุน ในตราสารหนี้ประมาณรอยละ 80 และลงทุนในตราสารทุนประมาณรอยละ 15-20 ทั้งนี้ กบข. จะอยูที่ ประมาณ 35-50 ป ดังนั้น สัดสวนการลงทุนที่ กบข. เอง ก็มีแผนใหขอมูลและความรูแกสมาชิกเพื่อใหมีความพรอม กอนตัดสินใจเลือกแผนการลงทุน 5. แตเนื่องจาก กบข. เปดบานอบรมสมาชิก อยากใหมีหลักสูตรอบรมผูเตรียมเกษียณใหมากขึ้น คําตอบ ในป 2550 กบข. เทานั้น จึงจะสมัคร เรียนไดใชหรือไม คําตอบ หลักสูตรตางๆ ของ GPF e-Learning ใน www.or.” หลักสูตร “ความรูเกี่ยวกับแผนทางเลือก นโยบายลงทุนสําหรับสมาชิก กบข.th 7.gpf.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.

ประจําป 2550 เอกสารแนบ 1 ประกาศคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ เรื่อง การจัดสรรผลประโยชนสทุ ธิเขาบัญชีเงินกองทุน และ หลักเกณฑวิธีการคิดมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนสวนสมาชิก เปนจํานวนหนวยและมูลคาตอหนวย (Unitization) . กําหนดใหมูลคาตอหนวยที่ตราไว ( Par Value) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 มีมูลคา 10 (สิบ) บาท ขอ 4.....กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.. 2539 “วันคํานวณผลประโยชนสุทธิของกองทุน” หมายความวา วันที่ทําการคํานวณหาผลประโยชนสุทธิของกองทุน “สินทรัพยสุทธิของกองทุนสวนสมาชิก” หมายความวา ตนเงินกองกลาง ตนเงินรอตรวจสอบ ตนเงินสะสม ตนเงินสมทบ ตน เงินชดเชย ตนเงินประเดิม และผลประโยชนของเงินดังกลาวทั้งหมดที่ไดรับการจัดสรรแลว “จํานวนหนวย” หมายความวา จํานวนหนวยของสินทรัพยสุทธิของกองทุนสวนสมาชิกทั้งหมด “มูลคาตอหนวย” หมายความวา มูลคาตอหนวย ซึ่งคํานวณโดยนํามูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนสวนสมาชิกหารดวย จํานวนหนวยของกองทุนสวนสมาชิกทั้งหมด ณ วันที่คํานวณมูลคาตอหนวยนั้น “การชดเชยมูลคา” หมายความวา ณ วันที่มูลคาตอหนวยไมถูกตอง ตองทําการคํานวณจํานวนหนวยเพิ่มหรือลดในรายการที่ มีการรับเขาในสินทรัพยสุทธิของกองทุนสวนสมาชิก หรือการจายเงินซึ่งมีจํานวนเงินเทากับสวนตางของมูลคาตอหนวยที่ไมถูกตองกับมูลคาตอ หนวยที่ถูกตองแทนการเพิ่มหรือลดจํานวนหนวย ขอ 3......155 - ........ การใชตัวเลขทศนิยมของจํานวนหนวย และมูลคาตอหนวย ใหกองทุนดําเนินการ ดังตอไปนี้ 6..... ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ เรื่องการจัดสรรผลประโยชนเขาบัญชีสมาชิก ลง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2542 และประกาศคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ เรื่องการจัดสรรผลประโยชนเขาบัญชีสมาชิก (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2543 ขอ 2... ใหกองทุนจัดสรรผลประโยชนสุทธิเขาบัญชีเงินกองทุนเปนรายวัน ดังนี้ 4. ในประกาศนี้ “กองทุน” หมายความวา กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการตามพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ ขาราชการ พ. 2539 คณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการจึงออกประกาศไวดังนี้ ขอ 1..... การคํานวณมูลคาตอหนวยของสิ้นวันทําการสําหรับกองทุนสวนสมาชิก เพื่อใชสําหรับรายการของกองทุนสวนสมาชิก ใหทําภายในวันทําการถัดไปนับจากวันจัดสรรผลประโยชนสุทธิ ขอ 6......................5 ผลประโยชนสุทธิของกองทุนรายวัน ณ วันที่ทําการคํานวณ ใหจัดสรรเขาบัญชีเงินกองทุนแตละประเภท ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันคํานวณผลประโยชนสุทธิของกองทุน ขอ 5.....ศ.1 ผลประโยชนสุทธิของกองทุนรายวัน คํานวณจากผลประโยชนจากการลงทุน รวมรายไดอื่น ๆ ทุกประเภท หักดวยคาใชจายในการดําเนินงานของกองทุน ณ วันนั้นโดยใชเกณฑสิทธิ 4....... อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 26 (1) และ มาตรา 73 แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ......1 คํานวณจํานวนหนวยเปนตัวเลขโดยมีทศนิยมสี่ตําแหนง ตั้งแตตําแหนงที่หาใหตัดทิ้ง ...2 ผลประโยชนจากการลงทุน ใหบันทึกตามเกณฑสิทธิเปนรายวัน โดยรวมรายการกําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้น จากการวัดมูลคาเงินลงทุน 4..3 รายไดอื่น ๆ ทีไ่ มไดเกิดจากการลงทุน ซึ่งไมมีนัยสําคัญ ใหบันทึกในวันทําการสุดทายของเดือน 4....ศ.4 คาใชจายในการดําเนินงานของกองทุน ใหบันทึก ตามเกณฑสิทธิเปนรายวัน โดยใชคาเฉลี่ยรายวันจากยอด คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงในงบการเงินของเดือนกอนหนา ทั้งนี้ใหทําการปรับปรุงคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงในวันทําการสุดทายของเดือน 4..

การชดเชยมูลคากรณีมูลคาตอหนวยที่ไมถูกตองสูงกวามูลคาตอหนวยที่ถูกตอง (Overstate) ใหดําเนินการ ดังนี้ 11. ใหกองทุนประกาศมูลคาตอหนวยอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ใหรวมถึงการปดประกาศหนาสํานักงานเพื่อใหสมาชิก สามารถตรวจสอบอางอิงได ขอ 9.2 จายเงินเพิ่มสําหรับสมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพ ขอ 11. ประจําป 2550 6.ศ.2 คํานวณมูลคาตอหนวยเปนตัวเลขโดยมีทศนิยมสี่ตําแหนง ตั้งแตตําแหนงที่หาใหใชการปดเศษตามหลัก สากล (มีคาตั้งแต 5 ใหปดขึ้น) ขอ 7. ในกรณีที่กองทุนยังไมสามารถจัดสรรผลประโยชนสุทธิรายวันเขากองทุนสวนสมาชิกได ใหทําการจัดสรรเขาเปนราย เดือนในวันทําการสุดทายของเดือน แตทั้งนี้ ตองไมเกินวันที่ 1 มีนาคม 2545 ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ พ. 2545 (นายสมใจนึก เองตระกูล) ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ * ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ เรื่องการจัดสรรผลประโยชนสุทธิเขาบัญชีเงินกองทุนและหลักเกณฑวิธีการ คิดมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนสวนสมาชิกเปนจํานวนหนวยและมูลคาตอหนวย (Unitization) (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 (อยูระหวาง การประกาศราชกิจจานุเบกษา) .156 - . ประกาศนี้ใหมีผลบังคับใชสําหรับการจัดสรรผลประโยชนสุทธิและการคิดคํานวณมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนสวน สมาชิกตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2545 เปนตนไป บทเฉพาะกาล ขอ 13.5 ขึ้นไปของมูลคาตอหนวยที่ ถูกตอง ใหดําเนินการชดเชยมูลคา เวนแตการที่มูลคาตอหนวยที่ไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได ขอ 10. * ใหกองทุนใชมูลคาตอหนวย ณ สิ้นวันทําการที่คํานวณเพื่อทํารายการสินทรัพย สุทธิของกองทุนสวนสมาชิกในวัน ทําการถัดไป ในกรณีที่สมาชิกพนจากสมาชิกภาพ การคํานวณบัญชีรายบุคคลของสมาชิกที่พนจากสมาชิกภาพเพื่อประโยชนในการ จัดสรรผลประโยชนสุทธิ ใหคํานวณตามหลักเกณฑในวรรคหนึ่งถึงวันที่กองทุนไดตรวจสอบความถูกตองครบถวนของคํารองขอรับเงินและเอกสาร หลักฐานแลว ขอ 8.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. ในกรณีที่มูลคาตอหนวยไมถูกตองแตกตางจากมูลคาตอหนวยที่ถูกตอง ตั้งแต รอยละ 0.2 ลดจํานวนเงินที่จายสําหรับสมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพ ขอ 12.1 ลดจํานวนหนวยสําหรับรายการรับเขาของกองทุนสวนสมาชิก 10. การชดเชยมูลคากรณีมูลคาตอหนวยที่ไมถูกตองต่ํากวามูลคาตอหนวยที่ถูกตอง (Understate) ใหดําเนินการ ดังนี้ 10.1 เพิ่มจํานวนหนวยสําหรับรายการรับเขาของกองทุนสวนสมาชิก 11.

ศ. 2539 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ ขอ 1 สมาชิกดังตอไปนี้มีสิทธิไดรับเงินประเดิม (1) ขาราชการซึ่งรับราชการอยูกอนวันที่ 27 มีนาคม 2540 (2) ขาราชการซึ่งออกจากราชการแลว กลับเขารับราชการใหมกอนวันที่ 27 มีนาคม 2540 โดยบอกเลิกรับบํานาญเดิม เพื่อขอนับเวลาราชการตอเนื่อง (3) ขาราชการซึ่งออกจากราชการไปและกลับเขารับราชการใหมหลังวันที่ 26 มีนาคม 2540 เนื่องจาก (ก) ไปปฏิบัติงานตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยการกําหนดหลักเกณฑการสั่งใหขาราชการไปทําการ ซึ่งใหนับเวลา ระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ (ข) ไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร (ค) ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน (ง) ถูกคําสั่งใหออก ปลดออก หรือไลออก และอยูในระหวางรองทุกข หรืออุทธรณคําสั่งดังกลาว ขอ 2 เงินประเดิม ใหคํานวณโดยวิธีการดังตอไปนี้ เงินประเดิม = 25 x เงินเดือน ( (1.157 - .09) เวลาราชการ – (1.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.08) เวลาราชการ ) (1. ประจําป 2550 เอกสารแนบ 2 กฎกระทรวง (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.08) เวลาราชการ เพื่อประโยชนในการคํานวณเงินประเดิมตามวรรคหนึ่ง (1) เงินเดือน คือ อัตราเงินเดือนที่ขาราชการไดรับตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการนั้น ๆ ในเดือนมีนาคม 2540 โดยไมรวมเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับคาวิชา สําหรับประจําตําแหนงที่ตองฝาอันตรายเปนปกติ สําหรับการสูรบ สําหรับการปราบปรามผูกระทําผิด หรือเงินเพิ่มอยางอื่น (2) เวลาราชการ คือ เวลาราชการที่คํานวณตามบทบัญญัติในมาตรา 66 วรรคสอง และใหคํานวณเศษของปโดยให ทศนิยมสี่ตําแหนง ทั้งนี้ ไมรวมเวลาราชการทวีคูณ (3) จํานวนเงินประเดิม หากมีเศษของบาท ใหคิดเปนหนึ่งบาท ขอ 3 ในกรณีตามขอ 1 (1) ใหนับเวลาราชการตั้งแตวันที่เริ่มเขารับราชการ โดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภท เงินเดือน ตอเนื่องกันจนถึงวันที่ 26 มีนาคม 2540 . 2539 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 มาตรา 38 วรรคสี่ และมาตรา 40 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จ บํานาญขาราชการ พ.

2540 (นายอํานวย วีรวรรณ) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง .ศ.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.158 - . ประจําป 2550 ขอ 4 ในกรณีตามขอ 1 (2) ใหนับเวลาราชการตอนกอนออกจากราชการ รวมกับเวลาราชการที่กลับเขารับราชการใหมจนถึง วันกอนวันเขาเปนสมาชิก โดยตัดเวลาระหวางรับบํานาญออก เปนเวลาราชการสําหรับคํานวณเงินประเดิม ขอ 5 ในกรณีตามขอ 1 (3) ใหนับเวลาราชการตอนกอนออกจากราชการ รวมกับเวลาราชการที่กลับเขารับราชการใหมจนถึง วันกอนเขาเปนสมาชิก โดยรวมเวลาซึ่งออกจากราชการไปเพราะเหตุดังกลาวดวย เปนเวลาราชการ และใหนําเงินเดือน ที่ผูนั้นไดรับอยูกอนวันที่เขาเปนสมาชิก เปนเงินเดือน สําหรับคํานวณเงินประเดิม ขอ 6 กฎกระทรวงนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 27 มีนาคม 2540 เปนตนไป ใหไว ณ วันที่ 18 เมษายน พ.

ศ.ศ.ศ. 2539 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ ขอ 1 ใหกําหนดอัตราเงินสะสมเปนรอยละสามของเงินเดือนตามมาตรา 39 วรรคสี่ ขอ 2 ใหกาํ หนดอัตราเงินชดเชยเปนรอยละสองของเงินเดือนตามมาตรา 39 วรรคสี่ ขอ 3 กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 27 มีนาคม 2540 เปนตนไป ใหไว ณ วันที่ 18 เมษายน พ.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. ประจําป 2550 เอกสารแนบ 3 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2540 (นายอํานวย วีรวรรณ) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง .159 - . 2539 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 มาตรา 39 วรรคหนึ่ง และมาตรา 41 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จนาญ ขาราชการ พ.

ศ.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ. 2539 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ ขอ 1 การคํานวณบํานาญของผูกลับเขารับราชการใหมตามมาตรา 38 หากเวลาราชการซึ่งกลับเขารับราชการใหมยังไมครบ หาป ใหนับอัตราเงินเดือนของทุกเดือนในระหวางกลับเขารับราชการใหมรวมกับอัตราเงินเดือนที่ผูนั้นไดรับตาม กฎหมาย วาดวยระเบียบขาราชการประเภทนั้น ๆ กอนออกจากราชการยอนหลังไปทุกเดือน จนครบหกสิบเดือน เปน อัตราเงินเดือนเฉลี่ยหกสิบเดือนสุดทาย ในกรณีที่ไมอาจนับอัตราเงินเดือนตามวรรคหนึ่งใหครบหกสิบเดือนได ใหนําอัตราเงินเดือนที่ไดรับในเดือนแรกที่เริ่มเขา รับราชการครั้งแรกเปนอัตราเงินเดือน เพื่อนํามารวมใหครบหกสิบเดือน ขอ 2 กฎกระทรวงนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 27 มีนาคม 2540 เปนตนไป ใหไว ณ วันที่ 18 เมษายน พ. 2540 (นายอํานวย วีรวรรณ) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง . 2539 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 63 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.160 - . ประจําป 2550 เอกสารแนบ 4 กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.ศ.ศ.

ศ.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2546 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 มาตรา 69 วรรคสาม และมาตรา 70 แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ. 2539 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ ขอ 1 ใหยกเลิก (1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ. ดําเนินการจัดการเอง หรือมอบหมายใหบริษัทจัดการกองทุนเปนผูจัดการเงินของกองทุนยอยกองทุนหนึ่งหรือหลาย กองทุนก็ได . 2539 (2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.ศ.161 - .ศ.ศ. ประจําป 2550 เอกสารแนบ 5 กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดการเงินของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ. 2539 ขอ 2 ในกฎกระทรวงนี้ "สถาบันการเงิน" หมายความวา สถาบันการเงินที่ไดรับอนุญาตใหจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือไดรับอนุญาตใหจัดการกองทุนสวนบุคคลตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย "รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น" หมายความวา รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดย พระราชบัญญัติหรือประกาศของคณะปฏิวัติ "ธนาคาร" หมายความวา ธนาคารพาณิชยและธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึ่งประกอบกิจการภายในราชอาณาจักร "ตราสารแสดงสิทธิในหนี้" หมายความวา พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน หุนกู รวมทั้งตราสารอื่น ๆ ที่มีลักษณะอยางเดียวกัน "บริษัทจัดการกองทุน" หมายความวา สถาบันการเงินที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินการจัดการกองทุน "กองทุนยอย" หมายความวา เงินของกองทุนที่แบงออกเปนสวนยอยเพื่อใหบริษัทจัดการกองทุนแตละรายรับไปดําเนินการจัดหา ผลประโยชน "บริษัทเงินทุน" หมายความวา บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร "หนวยลงทุน" หมายความวา หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย "หลักทรัพย" หมายความวา ทรัพยสินและใหหมายความรวมถึงหลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยดวย ขอ 3 เงินของกองทุนใหนําไปลงทุนในหลักทรัพยที่มีความมั่นคงสูง ไมนอยกวารอยละหกสิบของเงินของกองทุน และจะนําไปลงทุนในหุน หุนกู หุน กูแปลงสภาพเปนหุนสามัญ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนที่ออกโดยบริษัทใดเกินกวารอยละสิบของเงินของกองทุน หรือเกินกวาจํานวนที่ คณะกรรมการกําหนดมิได การลงทุนในหุน หุนกูแปลงสภาพเปนหุนสามัญ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนตามวรรคหนึ่ง เมื่อรวมกันทุกบริษัท ตองไมเกินรอยละยีส่ ิบของเงินของกองทุน ขอ 4 คณะกรรมการอาจแบงเงินของกองทุนออกเปนกองทุนยอย โดยแตละกองทุนยอยใหมีมลู คาตามที่กําหนดก็ได ในการจัดการเงินของกองทุน คณะกรรมการอาจให กบข.

162 - . เปน ผูดําเนินการจัดการเองตองไมนอยกวารอยละหกสิบของเงินของกองทุน (3) บริษัทจัดการกองทุนอาจนําเงินของกองทุนยอยไปลงทุนในหลักทรัพยอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ได ตามที่คณะกรรมการกําหนด (ก) ตราสารแสดงสิทธิในหนีท้ ี่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ นอกจากตราสารตาม (2) (ค) บรรษัทประกัน สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร เปนผูออก (ข) หนวยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหนวยลงทุน (ค) หุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน (ง) หุนกูหรือหุนกูแ ปลงสภาพเปนหุนสามัญ นอกจากตราสารแสดงสิทธิในหนี้ตามที่ไดกําหนดไวแลวในขออื่น (จ) บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุนเปนผูออก (ฉ) ตั๋วแลกเงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอรเปนผูรับรอง สลักหลัง หรือรับอาวัล หรือตั๋วสัญญาใชเงินที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอรเปนผูสลักหลัง หรือรับอาวัลโดยไมมีขอจํากัดความรับผิด (ช) ตราสารแสดงสิทธิในหนีท้ ี่บริษัทหลักทรัพยเพื่อธุรกิจหลักทรัพยจํากัดเปนผูออก (ซ) อสังหาริมทรัพย ใหลงทุนไดไมเกินรอยละหาของเงินของกองทุนโดยคณะกรรมการอาจกําหนดหลักเกณฑหรือเงื่อนไขดวยก็ได (ฌ) หลักทรัพยอนื่ ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษาโดยอาจกําหนดหลักเกณฑใหถือ ปฏิบัติดวยก็ได (4) บริษัทจัดการกองทุนอาจนําเงินของกองทุนยอยไปทําธุรกรรมดังตอไปนี้ได . ประจําป 2550 ขอ 5 ในกรณีที่คณะกรรมการมอบหมายใหบริษัทจัดการกองทุนเปนผูจัดการเงินของกองทุนยอย ใหบริษัทจัดการกองทุนดําเนินการตามหลักเกณฑ และวิธีการดังตอไปนี้ (1) บริษัทจัดการกองทุนจะนําเงินของกองทุนยอยไปซื้อหุน หุนกูแปลงสภาพเปนหุนสามัญ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของบริษัท จัดการกองทุนนั้นมิได (2) ตองลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยที่มีความมั่นคงสูงอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ ไมนอยกวารอยละหกสิบของเงินของกองทุนยอย (ก) เงินสด เงินฝากธนาคาร หรือบัตรเงินฝากที่ธนาคารเปนผูออก (ข) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย (ค) ตราสารแสดงสิทธิในหนีท้ ี่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเปนผูออก (ง) ตราสารแสดงสิทธิในหนีท้ ี่กระทรวงการคลังค้ําประกันเงินตนและดอกเบี้ย (จ) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเปนผูรับรอง สลักหลังหรือรับอาวัล หรือตั๋วสัญญาใชเงินที่ธนาคารเปนผูสลักหลัง หรือรับอาวัล โดยไมมี ขอจํากัดความรับผิด (ฉ) ตราสารแสดงสิทธิในหนีท้ ี่ธนาคารเปนผูออก (ช) ตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยเปนผูออก รับรอง สลักหลัง หรือรับอาวัล โดย ไมมีขอจํากัดความรับผิด (ซ) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ไดรับการจัดอันดับอยูในระดับตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา หรือตราสารแสดงสิทธิในหนีท้ ี่ออก อาวัล หรือค้ําประกันเงินตนและดอกเบี้ยเต็มจํานวนโดย บริษัทที่ไดรับการจัดอันดับอยูในระดับที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ คลังประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ โดยลงทุนได ไมเกินรอยละสิบของเงินของกองทุนยอย หรือตามที่คณะกรรมการกําหนด การจัดอันดับความนาเชื่อถือตาม (ซ) จะตองกระทําโดยสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือซึ่งไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ ตลาดหลักทรัพย หรือสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือตางประเทศ ซึ่งเปนที่ยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย (ฌ) ตราสารแสดงสิทธิในหนีท้ ี่มีการประกันการจายคืนเงินตนและดอกเบี้ยเต็มจํานวนของบริษัท หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตาม กฎหมายวาดวยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย ในกรณีที่เปนการสมควร คณะกรรมการอาจใหลงทุน หรือมีไวซึ่งหลักทรัพยตาม (ก) ถึง (ฌ)นอยกวารอยละหกสิบของเงินของกองทุนยอยก็ได แตเมื่อรวมกับสวนที่ กบข.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.

ประจําป 2550 (ก) ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ซึ่งหลักทรัพยตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด (ข) ยืมหรือใหยืมหลักทรัพย ที่ธนาคารแหงประเทศไทยทําหนาที่เปนนายทะเบียนหลักทรัพย หรือหลักทรัพยซึ่งกระทําผานระบบรับ ฝากหลักทรัพยของศูนยรับฝากหลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย การขายโดยมีสัญญาซื้อคืน และ การยืมหลักทรัพย ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด ขอ 6 การจัดการเงินของกองทุนที่ กบข. 2539 ใหนําไปลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหนี้ของ รัฐหรือรัฐวิสาหกิจกอน แตหากขณะใดขณะหนึ่งไมมีตราสารดังกลาวใหลงทุน คณะกรรมการจะประกาศกําหนดใหนําเงินของกองทุนไปลงทุนตาม หลักเกณฑและวิธีการในขอ 5 ก็ได ขอ 11 ในกรณีที่ปรากฎวาบริษัทจัดการกองทุนใดไดจัดการเงินของกองทุนยอยไมเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอ 3 และขอ 5 ให บริษัทจัดการกองทุนนั้นดําเนินการแกไขใหเปนไปตามบทบัญญัติดังกลาวโดยไมชักชา แตตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ไมเปนไปตามนั้น .ศ.163 - .กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. ดําเนินการจัดการเอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการตามขอ 5 ขอ 7 การตีราคาหลักทรัพยเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามขอ 3 ขอ 4 และขอ 5 ใหถือราคาทุนรวมทั้งคาใชจายที่จายไปเพื่อใหไดหลักทรัพยนั้นมา โดยใหมีการปรับราคาหลักทรัพยอยางนอยทุกสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด ขอ 8 การซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย นอกจากหลักทรัพยจดทะเบียนตามขอ 5 (2) (ข) และ (ค) ตองกระทําในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ขอ 9 การจัดการกองทุนนอกจากที่กําหนดไวในขอ 5 คณะกรรมการอาจมอบหมายใหบริษัทจัดการกองทุนดําเนินการดังตอไปนี้ก็ได (1) ขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก จํานอง ปลดจํานองใหแกผูจํานอง หรือโอนสิทธิจํานองอสังหาริมทรัพยหรือสังหาริมทรัพยที่อาจจํานองได (2) กอตั้งหรือระงับทั้งหมดหรือบางสวน ซึ่งทรัพยสิทธิอนั เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหรือตามกฎหมาย อื่น (3) จําหนายหรือทําขอผูกพันที่จะใหจําหนายไปซึ่งสิทธิเรียกรองที่จะมุงกอตัง้ หรือโอนไปซึ่งทรัพยสิทธิในที่ดิน หรือที่จะใหที่ดินปลอดจาก ทรัพยสิทธิดังกลาว (4) ใหเชาอสังหาริมทรัพยเกินสามป หรือใหเชาซื้ออสังหาริมทรัพย (5) ขายหรือแลกเปลี่ยนสังหาริมทรัพยที่มีทะเบียนแสดงกรรมสิทธิ์หรือเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ ขอ 10 เงินสํารองตามมาตรา 72 แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.ศ.5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนยอยที่อยูภ ายใตการจัดการของ บริษัทจัดการกองทุน (2) คาธรรมเนียมและคาอากรแสตมปตามที่จายจริง ขอ 13 ใหบริษัทจัดการกองทุนยื่นรายงานแสดงการจัดการกองทุนประจําเดือนตอคณะอนุกรรมการจัดการลงทุน ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดจาก เดือนที่จะตองรายงาน โดยใหยื่นตามแบบที่คณะอนุกรรมการจัดการลงทุนกําหนด ใหไว ณ วันที่ 29 มกราคม พ.164 - . 2546 (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง . ประจําป 2550 ขอ 12 ใหกําหนดคาใชจายในการดําเนินการจัดการกองทุนไว ดังตอไปนี้ (1) คาตอบแทนสําหรับบริษัทจัดการกองทุนปละไมเกินรอยละ 2.

ศ.2547 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 มาตรา 69 วรรคสาม และมาตรา 70 แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จ บํานาญขาราชการ พ.2546 และใหใชความตอไปนี้แทน "ขอ 6 การจัดการเงินของกองทุนที่ กบข.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.ศ.ศ. ดําเนินการจัดการเอง ใหปฏิบัติ ดังตอไปนี้ (1) การลงทุนภายในประเทศ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการตามขอ 5 (2) การลงทุนในตางประเทศ ใหลงทุนไดไมเกินรอยละสิบของเงินของกองทุน ทั้งนี้ การกําหนด ประเภทหลักทรัพยที่ลงทุนไดและการแยกประเภทหลักทรัพยที่มีความมั่นคงสูงและหลักทรัพยอื่น ใหเปนไป ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด" ขอ 2 ใหยกเลิกความในขอ 8 แหงกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดการเงินของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.2546 และใหใชความตอไปนี้แทน "ขอ 8 การซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย นอกจากหลักทรัพยจดทะเบียน ตามขอ 5(2) (ข) และ (ค) ตองกระทําในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือตามที่คณะกรรมการกําหนด" ใหไว ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ. 2547 (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง .ศ. 2539 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ ขอ 1 ใหยกเลิกความในขอ 6 แหงกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดการเงินของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.165 - . ประจําป 2550 เอกสารแนบ 6 กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดการเงินของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ 2) พ.

ศ. ประจําป 2550 เอกสารแนบ 7 กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.ศ.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุน บําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2539 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ ขอ 1 ใหเพิ่มขอความตอไปนี้เปน (4) ของขอ 1 แหงกฎกระทรวง (พ. 2539 “(4) ขาราชการซึ่งออกจากราชการและกลับเขารับราชการใหมดวยเหตุอื่นนอกจาก (3) โดยมีบัญชีเงินประเดิมและมีสิทธินับ เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตอนกอนออกจาก ราชการตอเนื่องกับเวลารับราชการในตอนหลังตามมาตรา 38 โดยใหมีสิทธิไดรับเงินประเดิม และผลประโยชนของเงินประเดิมตอนกอนออกจากราชการตามจํานวนที่ปรากฎในบัญชี รายบุคคล ของสมาชิกผูนั้น” ขอ 2 กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2539 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 38 วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.166 - .ศ.2548 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ. 2540 เปนตนไป ใหไว ณ วันที่ 3 ตุลาคม พ. 2548 (นายทนง พิทยะ) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง .ศ.

1 ใหสมาชิกสงเงินสะสมทั้งจํานวนเขากองทุน ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยสงผาน สวนราชการ ภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ในกรณีที่สมาชิกไมอาจสงเงินสะสมไดทั้งจํานวนตามวรรคหนึ่ง ใหสมาชิกแสดงความ ประสงคเปนหนังสือตามแบบทายประกาศนี้ตอหัวหนาสวนราชการเจาสังกัด เพื่อขอผอนชําระหรือยินยอมใหสวนราชการหัก เงินสะสมจากเงินเดือนเขากองทุน เปนรายงวดตามจํานวนที่แจงไวในแบบแสดงความประสงคที่ยื่นไวตอหัวหนาสวนราชการ ทั้งนี้ การขอผอนชําระเงินสะสมดังกลาว ตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนวันสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรืออยางชาที่สุดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ใหเปนหนาที่ของสวนราชการเจาสังกัด ในการเรงรัดใหสมาชิกดําเนินการตามขอนี้ 2. 2549 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 26(1) แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ ขาราชการ พ.167 - .ศ.1 ใหสวนราชการสงเงินชดเชยทั้งจํานวนเขากองทุนใหแกสมาชิก ตามอัตราที่กําหนดใน 2.ศ.3 กฎกระทรวง ภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ขอ 3 สมาชิกผูใดโอนไปเปนขาราชการสวนทองถิ่นและตอมาไดออกจากราชการ หรือ โอนกลับเปน ขาราชการ ซึ่งอยูในบังคับของพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.2 ใหสวนราชการสงเงินสมทบเขากองทุนใหแกสมาชิกผูนั้น ในจํานวนที่เทากัน พรอมการสง เงินสะสมตามขอ 2. 2539 และ มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. ประจําป 2550 เอกสารแนบ 8 ประกาศคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสงเงินเขากองทุน ตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ 4) พ. 2549 คณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการจึงออกประกาศไว ดังนี้ ขอ 1 การส งเงิน สะสม เงินสมทบ และเงินชดเชย เขากองทุ นให แก สมาชิก ในส วนของเงิน เดือ นที่ สมาชิกไดรับตั้งแตวันที่ 18 มกราคม 2549 ใหสวนราชการสงเขากองทุน โดยใหนํามาตรา 39 และมาตรา 41 มาใชบังคับโดย อนุโลม ขอ 2 การส งเงิน สะสม เงินสมทบ และเงินชดเชย เขากองทุนให แกสมาชิก ในสวนของเงิน เดือ นที่ สมาชิกไดรับนับแตวันที่สมาชิกโอนไปเปนขาราชการสวนทองถิ่น จนถึงวันที่ 17 มกราคม 2549 ใหดําเนินการดังนี้ 2. 2539 และที่แกไขเพิ่มเติม กอนวันที่ 18 มกราคม 2549 ใหผูนั้นสงเงินสะสมเขากองทุนและใหสวนราชการสงเงินสมทบและเงินชดเชยเขากองทุนใหแกสมาชิกตาม สวนแหงเงินเดือนที่สมาชิกผูนั้นไดรับสําหรับระยะ เวลาดังกลาว ทั้งจํานวนภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ในกรณีที่สมาชิกตามวรรคหนึ่งออกจากราชการเพราะถึงแกความตาย ใหผูจัดการมรดกหรือ ทายาทดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ .ศ.

168 - .ศ. พิจารณาเปนรายกรณี โดยคํานึงถึงผลประโยชนของกองทุนเปนสําคัญ ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ. 2549 (นายศุภรัตน ควัฒนกุล) ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ . ประจําป 2550 ขอ 4 สมาชิกผูใดขอรับเงินกองทุนออกไปแลวกอนวันที่ 18 มกราคม 2549 แตยังคงมีสมาชิกภาพอยู ตอไปตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหสมาชิกผูนั้นคืนเงินที่ไดรับไปแลวทั้งจํานวนเขากองทุน ตามรายละเอียดทาย ประกาศนี้ ภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ขอ 5 ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่งที่ทําใหไมอาจปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้ ใหสมาชิกจัดทําหนังสือชี้แจงเหตุผลและความจําเปน เสนอผานหัวหนาสวนราชการ เพื่อสง ใหเลขาธิการคณะกรรมการ กบข.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.

169 - . 2543 (นายศุภชัย พิศิษฐวานิช) ปลัดประทรวงการคลัง ประธานกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ .กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.ศ. 2539 คณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ จึงออกประกาศไว ดังนี้ ขอ 1 สมาชิกซึ่งออกจากราชการโดยมีกรณีหรือตองหาวากระทําความผิดวินัยกอนออกจากราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการเพราะหยอน ความสามารถ เพราะประพฤติตนไมเหมาะสม เพราะบกพรองในหนาที่ เพราะมีมลทินมัวหมอง หรือมีกรณีหรือตองหาวากระทําความผิด อาญา และกรณียังไมถึงที่สุด สามารถยื่นคําขอรับเงินประเดิม เงินชดเชยและผลประโยชนตอบแทนเงินดังกลาวจากกองทุนได โดยไมตอง รอหลักฐานการพิจารณาตอบรับทราบวากรณีเปนการถึงที่สุดแลวจากสวนราชการตนสังกัด หรือองคกรกลางบริหารงานบุคคล ทั้งนี้ สมาชิกผูนั้นจะตองดําเนินการจัดหาทรัพยสินมาเปนประกันการรับเงินดังกลาวใหแกกองทุนดวย ขอ 2 ทรัพยสินที่จะนํามาเปนประกัน จะตองเปนทรัพยสินดังตอไปนี้ (1) หนังสือค้ําประกันของธนาคาร ในวงเงินที่สูงกวาไมนอยกวารอยละ 30 ของจํานวนเงินที่ไดรับไป มีกําหนดเวลาไมนอยกวา 3 ป (2) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ําประกันซึ่งมีราคาตลาดสูงกวาไมนอยกวารอยละ 30 ของจํานวนที่ไดรับ ไป และจะตองจดทะเบียนเปนประกันการชําระหนี้ มีกําหนดเวลาไมนอยกวา 3 ป (3) อสังหาริมทรัพย ไดแก บาน ที่ดิน อาคารชุด หองชุด ในวงเงินประกันไมเกินรอยละ 70 ของราคาประเมินการเสียภาษีของทางราชการ ซึ่งจะตองสูงกวาจํานวนเงินที่ไดรับไป และจะตองจดทะเบียนจํานองเปนประกันการชําระหนี้ มีกําหนดเวลาไมนอยกวา 3 ป ขอ 3 สมาชิกผูยื่นคําขอรับเงินจากกองทุน จะตองจัดทําหนังสือสัญญาการใชเงินคืนตามแบบที่กําหนดใหแกกองทุนเพื่อเปนหลักฐานดวย ขอ 4 ในกรณีที่การออกจากราชการถึงที่สุดแลว ใหสมาชิกดังกลาวทําหนังสือยืนยันพรอมแนบสําเนาหนังสือที่แจงเรื่องราวหรือรับรองการถึงที่สุด ของสวนราชการตนสังกัด หรือองคกรกลางบริหารงานบุคคลพรอมกับคําสั่งถึงที่สุดนั้นใหกองทุนทราบ ขอ 5 เมื่อใกลจะครบกําหนดระยะเวลา 3 ป หากกรณียั งไมถึงที่สุด ใหสมาชิกดังกล าวดํ าเนิ นการขอขยายเวลาการใชเงินคื นตอ ไปอี กตาม หลักเกณฑที่กําหนดไวนี้ ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. ประจําป 2550 เอกสารแนบ 9 ประกาศคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ เรื่อง การรับเงินประเดิม เงินชดเชยและผลประโยชนตอบแทนเงินดังกลาวของ สมาชิกซึ่งออกจากราชการโดยกรณียังไมถึงที่สุด -------------------------------------------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความมาตรา 26 (1) มาตรา 45 และมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.170 - . ประจําป 2550 เอกสารแนบ 10 แบบ กบข. จพ 001/2549 “แบบแจงสมาชิกพนสมาชิกภาพ” (ดานหนา) .

ประจําป 2550 แบบ กบข.171 - . จพ 001/2549 “แบบแจงสมาชิกพนสมาชิกภาพ” (ดานหลัง) .กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.

ประจําป 2550 เอกสารแนบ 11 แบบ กบข.172 - .” (ดานหนา) . รง.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. 008/1/2549 “แบบขอรับเงินจากกองทุน กบข.

” (ดานหลัง) . 008/1/2549 “แบบขอรับเงินจากกองทุน กบข. รง. ประจําป 2550 แบบ กบข.173 - .กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.

” (ดานหนา) . ประจําป 2550 เอกสารแนบ 12 แบบ กบข. รง. 008/2/2549 “แบบขอรับเงินจากกองทุน กบข.174 - .กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.

” (ดานหลัง) . ประจําป 2550 แบบ กบข. รง.175 - . 008/2/2549 “แบบขอรับเงินจากกองทุน กบข.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.

176 - .” . ประจําป 2550 เอกสารแนบ 13 แบบ กบข. 001/2 “ใบแจงขอมูลสมาชิก กบข.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. ประจําป 2550 เอกสารแนบ 14 แบบ กบข.” . 005/2 “ใบขอแกไขขอมูลสมาชิก กบข.177 - .

178 - .กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. ประจําป 2550 เอกสารแนบ 15 แบบ “ใบคํารองมีบัตรประจําตัวสมาชิก กบข. (ปรับปรุง 2550)” .

179 - . ประจําป 2550 เอกสารแนบ 16 แบบ กบข.” . 018 “แบบคําขอถอนเงินคืนจาก กบข.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.

ศ.180 - . วาไมสงเงินสะสมเขากองทุน หากตองการเปลี่ยนแปลงความประสงคจะสงเงินสะสมเขากองทุน ใหกรอกรายการใหถูกตอง ครบถวนในแบบแจงความประสงคสงเงินสะสมเขากองทุนทายประกาศนี้จํานวนสองฉบับ 2. จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้ 1. ใหสวนราชการเริ่มดําเนินการตั้งแตเดือนถัดจากเดือนที่ ไดรับแบบแจงความประสงคสงเงินสะสมเขากองทุนจากสมาชิก ทั้งนี้ ใหนําบทบัญญัติมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติกองทุน บําเหน็จบํานาญขาราชการ พ. การสงเงินเขากองทุนของสมาชิกตามขอ 1. การเปลี่ยนแปลงความประสงคของสมาชิกตามขอ 1. 2539 มาใชบังคับ ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ พ. 2539 เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.ศ. ใหสมาชิกซึ่งรับราชการอยูกอนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และระบุความประสงคในใบสมัครสมาชิก กบข.ศ. ใหมีผลนับตั้งแตเดือนถัดจาก เดือนที่สวนราชการเจาสังกัดไดรับแบบแจงความประสงคสงเงินสะสมเขากองทุนเปนตนไป เมื่อสมาชิกไดแจงความประสงคจะสงเงินสะสมเขากองทุนตามวรรคหนึ่งแลวจะขอเปลี่ยนแปลงความ ประสงคเปนไมสงเงินสะสมอีกไมได 4. 2550 (นายวิสิฐ ตันติสุนทร) เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. ใหหัวหนาสวนราชการเจาสังกัด หรือผูที่ไดรับมอบหมาย เปนผูลงลายมือชื่อตรวจสอบรับรองความ ถูกตองของรายการในแบบ แลวสงตนฉบับไปยังกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ และใหสวนราชการเจาสังกัดจัดเก็บสําเนา ไวเปนหลักฐานหนึ่งฉบับ 3. . ประจําป 2550 เอกสารแนบ 17 ประกาศกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ที่ 2/2550 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสําหรับสมาชิกที่ประสงคจะสงเงินสะสมเขากองทุน ----------------------------------------------------โดยที่กระทรวงการคลังไดอนุญาตใหสมาชิกซึ่งเปนขาราชการที่รับราชการอยูกอนวันที่ 27 มีนาคม 2540 ซึ่งไมไดแสดงความประสงคจะสงเงินสะสมเขากองทุนเมื่อแรกสมัครเปนสมาชิก ใหสามารถขอสงเงินสะสมเขากองทุนได ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการสงเสริมการออมทรัพยของสมาชิกและเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการจัดตั้งกองทุน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.

ศ.ศ. หากสมาชิกตาม 1.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.2550 “5. 2539 มาใช บังคับโดยอนุโลม” ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ. 2550 (นายวิสิฐ ตันติสุนทร) เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. . พรอมการยื่นแบบในวรรคกอน ใหสมาชิกสงเงินสะสมทั้งจํานวนตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง โดย คํานวณตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 จนถึงเดือนกอนที่สวนราชการเจาสังกัดไดเริ่มหักเงินสะสมเขากองทุน และใหสวน ราชการสงเงินสมทบเขากองทุนใหสมาชิกผูนั้นในจํานวนที่เทากันพรอมการสงเงินสะสมยอนหลังนั้นโดยใชแบบนําสงเงินตามที่ กองทุนกําหนด ทั้งนี้ ใหนําบทบัญญัติมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ. ประจําป 2550 เอกสารแนบ 18 ประกาศกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ที่ 14 /2550 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสําหรับสมาชิกที่ประสงคจะสงเงินสะสมเขากองทุน (ฉบับที่ 2) ----------------------------------------------------โดยที่เห็นเปนการสมควรเพิ่มเติมหลักเกณฑการสงเงินสะสมเขากองทุน ตามประกาศกองทุนบําเหน็จบํานาญ ขาราชการ ที่ 2/2550 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสําหรับสมาชิกที่ประสงคจะสงเงินสะสมเขากองทุน สําหรับสมาชิกที่ ประสงคจะสงเงินสะสมเขากองทุนยอนหลัง โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 ตามที่กระทรวงการคลังอนุญาต อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ. 2539 เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.ศ.181 - . จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ 5 ของประกาศกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ที่ 2/2550 เรื่อง หลักเกณฑและ วิธีการสําหรับสมาชิกที่ประสงคจะสงเงินสะสมเขากองทุน ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ พ. มีความประสงคจะสงเงินสะสมเขากองทุนยอนหลังตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 ใหสมาชิก กรอกรายการใหครบถวนถูกตองในแบบแจงความประสงคสงเงินสะสมเขากองทุนยอนหลัง ทายประกาศนี้จํานวนสองฉบับ และยื่นผานสวนราชการเจาสังกัด ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2550 โดยใหสวนราชการเจาสังกัดดําเนินการเชนเดียวกับ 2.ศ.

182 - .กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. ประจําป 2550 เอกสารแนบ 19 “แบบแจงความประสงคสงเงินสะสมเขากองทุน” .

ประจําป 2550 เอกสารแนบ 20 “แบบแจงความประสงคสงเงินสะสมเขากองทุนยอนหลัง” .183 - .กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.

184 - .14) สําหรับทายาทสมาชิก กบข. ประจําป 2550 เอกสารแนบ 21 หนังสือที่ มท 0303/ ว 5896 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2550 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการสอบปากคําทายาทผูเสียชีวิต (ป. .กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.ค.

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ : คูมืออบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.185 - . ประจําป 2550 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful