��������� ��µ������ �������µ�� ��� ���������� ������� ��� ��� www.zago.

gr ���� 1
DPAKT¡KEZ ZYMBOYAEZ KAOAP¡ZMOY KA¡ ZYNTHPHZHZ ZD¡T¡OY
MHPOYTZINA EIAH KAI KAOAPIZMOZ
d)Fid vd kd0dpíoc1c µnpoù1Livd cíön (opcivòAkou). Kóq1c cvd Acµóvi o1d öùo,
npoo0co1c 1ou dpkc1ó dAò1i, kdi 1píq1c 1d okcùn odc µc du1ó. Tpíq1c 1d µc vænó
ndví µc1ò.
ß) Xpnoiµonoioùµc Eíöi µc dAcùpi kdi dAò1i, 1píqiµo kdAó, EcßydAµd, µc1ò oc cvd
vænó ndví pívvouµc kd0dpn o1òv1n kdi 1o 1píßouµc kdAò (c1oi kpd1òci 1o
do1pdm1cpó 1ou vpæµd)EcßydAµd kdi o1cyvæµd kdAó µc µdAdkó ndví dµcoæc yid
vd µnv µdupíoci.
• TPAHEZI ME FYAAI
Av cvc1c 1pdncLi µc yuòAivn cnimòvcid, vpnoiµonoicío1c Aíycc o1dyóvcc vuµó
Acµovioù kdi 1píq1c 1ov µc µid vdp1onc1oc1d. Od do1pòm1ci!
• YFPO KAOAPIZMOY
OcAc1c vd ndpdokcuòoc1c 1o öikó odc uypó kd0dpioµoù 1ou µndµnpíL 1ou
du1okivn1ou odc; Znµciæo1c. Zc öùo kou1dAicc 1nc ooùndc uypó odnoùvi niò1æv
kdi 1pcic koùncc oivónvcuµd cv1pißnc (rubbing alcohol), npoo0co1c dpkc1ó vcpó
yid vd ouµnAnpæoc1c cvd ydAóvi. Apio1o yid kd0dpioµó kdi oidoönno1c yuòAivnc
cnimòvcidc.
• EEHAFOMA KATA4YKTH
Av vpciòLc1di vd Ecndyævc1c 1ov kd1dqùk1n odc ouvvò, onµciæo1c cvdv 1póno,
nou 0d kòvci 1n Læn odc noAù nio cùkoAn. O1dv 1ov Ecndyæoc1c, dAcíq1c n
qckòo1c 1ov µc Aíyo mu1ikó Aòöi. O nòyoc 0d ßydívci ovcöóv µóvo 1ou µc1ò.
• POYXA KAI AIATHPHZH TOYZ
OcAc1c vd öid1npnoc1c 1d poùvd odc nio noAù; Hpiv 1d ßòAc1c o1d ònAu1d,
yupío1c 1o µcod-cEæ, kdi dmno1c 1d vd dcpio1oùv npiv 1d nAùvc1c. O iöpæ1dc
µnopcí vd kòvci 1d poùvd vd µouvAiòoouv, kò1i nou 1d AckiòLci kdi m0cípci!
• ZIAEPOZTPA KAI AAOYMINOXAPTO
Av ßòAc1c cvd dAouµivóvdp1o kò1æ dnó 1o kòAuµd 1nc oiöcpæo1pdc odc, 1o
oiöcpæµò odc 0d yívc1di nio ypnyopd, dmoù 1o oíöcpo 0d kdíci ncpiooó1cpo! kdi n
0cpµokpdoíd 0d öid1npcí1di cní µdkpó1cpo.
• TZAMAPIA MHANIOY KAI AAATA
Av cvc1c oupóµcvcc nóp1cc o1o µnòvio odc kdi ßdpc0nkd1c vd 1ic kd0dpíLc1c dnó
1d òAd1d 1ou vcpoù n unoAcíµµd1d odnouvioù, öokiµòo1c cvdv òAAo 1póno.
Hcpòo1c 1cc µc cvd µdAdkó ndví, vo1ioµcvo µc BABY OIL. Od yAu1æoc1c dnó 1ouc
Ackcöcc 1ouAòvio1ov cní dpkc1oùc µnvcc. Ncpó, odnoùvi kdi óAd 1d unóAoind 0d
o1pdyyíLouv o1n µndvicpd odc, dmnvov1dc 1n 1Ldµdpíd 1nc nóp1dc kd0dpn.
• EEBOYAOMA ZOAHNON (1)
PíE1c o1ic oæAnvcc ßpdo1ó Eùöi , oc µikpcc ouvvcc nooó1n1cc. Amno1c 1o 10-15
Acn1ò, µc1ò EcnAùvc1c 1o µc ßpdo1ó vcpó. Av vpcido1cí cndvdAòßc1c 1o.
• EEBOYAOMA ZOAHNON (2)
PíE1c o1n oæAnvd µion koùnd oóöd µdycipikn kdi µíd koùnd Eùöi. Amno1c 1o
µcíyµd vd dmpíoci cní 10 Acn1ò, kdi µc1ò döciòo1c µíd 1odycpd ßpdo1ó vcpó.
��������� ��µ������ �������µ�� ��� ���������� ������� ��� ��� www.zago.gr �ε���� 2
• BOYAOMENOI NEPOXYTEZ
Tvdc dno1cAcoµd1ikóc 1pónoc yid 1ouc ßouAæµcvouc vcpovù1cc µc Aínn cívdi vd
píEc1c o1n oæAnvd µid koùnd dAò1i kdi µid koùnd oóöd µdycipiknc kdi µc1ò
ßpdo1ó vcpó .

• POYXA ME IAPOTA
Fid vd kd0dpíoc1c poùvd Ackidoµcvd dnó iöpæ1d. Tpíq1c 1d µc µcíyµd dpdiæµcvou
Euöioù, n dpdiæµcvou µc vcpó vuµó Acµovioù.
• ZOAA KAI EYAI ZTA POYXA
Fid vd µdAdkæoouv 1d poùvd odc, npoo0co1c o1o nAùoiµó 1ouc, µion koùnd
oóödc. Z1o EcnAuµd 1ouc µion koùnd Euöioù.
• ZOAA KAI XAAIA
H oóöd kd0dpíLci kdi dnoAuµdívci vdAiò. Tvd cAdmpó o1pæµd oóödc cnòvæ o1o
vdAí, dmno1c 1nv cní µion æpd kdi µc1ò 1pdßnE1c 1nv µc 1nv nAck1pikn okoùnd.
• ZOAA KAI EYAI ZTIZ ZOAHNOZEIZ
Mion koùnd oóödc kdi µion koùnd Eùöi kpd1ò 1ic oæAnvæocic uöpduAikæv nòv1d
kd0dpcc, cvæ 1du1óvpovd 1ic dnoAuµdívci.
• 4AAIAEZ ZTO ZHITI
Av 1nv òvoiEn µndívouv qdAíöcc o1o oní1i odc , 1píq1c oc okóvn, µcpikò mùAAd
ßòyidc kdi okopnío1c 1nv oc onµcíd nou unon1cùco1c ó1i µndívouv oi qdAíöcc
(nóp1cc, ndpò0upd). Acv npókci1di vd EdvdnAnoiòoouv!
• ZKOPOI KAI FAPI4AAAO
Anomùyc1c 1nv vdm0dAívn yid vd muAòEc1c 1d poùvd odc dnó 1ov okópo. (Eívdi
kdpkivoyóvoc ouoíd). BòA1c dvòµcod o1d poùvd, 1ocncc kAn., oAókAnpd koµµò1id
dnó 1o cEdíoio µndvdpikó, 1o ydpùmdAAo (cloves), dno1cAcoµd1ikó, domdAcc, kdi
µupæöò1o.
• ZOAA FIA HONTIKIA
Ecpc1c ó1i okopnæv1dc Aíyn oóöd, oc væpouc nou unon1cùco1c ó1i µndívouv
nov1íkid o1o oní1i n 1o ykdpòL, 1d dnoµdkpùvci; AAAò µc1ò Aíycc µcpcc
vpnoiµonoino1c 1nv nAck1pikn odc okoùnd kdi µdLcq1c 1nv.
• ENTOMA / HAPAZITA
Tvdc µcyòAoc dpi0µóc cv1óµæv kdi ndpdoí1æv ycvikò o1d öcvöpd kdi mu1ò,
cEoAo0pcùc1di µc 1o cEnc ndpdokcùdoµd: Mid kou1dAiò 1nc ooùndc uypó 1æv
niò1æv, µid kou1dAiò onopcAdio, oc cvd ydAóvi vcpoù, dvdkd1cq1c 1o kdAò kdi
AoùLc1c µc du1ó 1d öcvöpd kdi mu1ò, µcod kdi cEæ dn' 1o oní1i, kò0c µid n öùo
cßöoµòöcc
• FYMNOZAAIFFAPOI
Av cvc1c yuµvoodAíyydpouc (slugs) o1ov knno odc, ßòA1c oc cvd ßd0ù niò1o, µid
koùnd dnó µcíyµd µionc µnùpdc kdi µiooù vcpoù. H µupæöiò 0d 1d npoocAkùoci
kdi 1o uypó 0d 1d nvíEci.
• ENTOMOKTONO 4YZIKO
Zc 1pcic koùncc vcpoù, npoo0co1c öuo kou1dAicc 1nc ooùndc Aiæµcvo okópöo,
µion koùnd 1piµµcvo µdïv1dvó (Enpó), ßpòo1c 1o µcíyµd µcvpic ó1ou µcívouv µóvo
2 koùncc vcpoù. Z1pdyyíEc1c 1o kdi dmno1c 1o uypó vd kpuæoci. 4ckòLc1c µc 1o
µcíyµd du1ó 1d öcvöpd kdi mu1ò n Advdvikò odc, cívdi dno1cAcoµd1ikó yid cvd
µcyòAo dpi0µó cv1óµæv, m0nvó, kdi npo ndv1óc dßAdßcc yid 1nv uycíd odc.
��������� ��µ������ �������µ�� ��� ���������� ������� ��� ��� www.zago.gr �ε���� 3
• OEPMOKPAZIEZ THFANIZMATOZ
1. Mcodíd, 130-145 ßd0µoùc KcAoíou yid 1nydvi1ò nou ncpicvouv noAù vcpó ónæc
nd1ò1cc kdi òAAd Advdvikò.
2.YqnAn, 155-170 ßd0µoùc KcAoíou yid dAcupæµd1d n ßou1upæµcvd.
3. HoAù uqnAn, 175-190 ßd0µoùc KcAoíou yid µikpoù µcyc0ouc qdpikò, ónæc
kdAdµdpòkid, kpokc1cc k.ò.
• MAYPA BAMBAKEPA POYXA
Av 1d µdùpd ßdµßdkcpò poùvd odc (µnAoùLcc, ndv1cAóvid, moùo1cc) cvouv
d1ovnoci kdi 1o µdùpo vpæµd 1ouc cvci vòoci 1nv "cv1don" 1ou, npoo0co1c o1ov
kùkAo 'EcnAùµd1oc" 1ou nAuv1npíou odc 2 koùncc c1oiµou µdùpou öuvd1où kdmc.
• AIZKAKIA CD KAI FPATZOYNIEZ
Av µcpikò qnmidkò öiokòkid odc (CDs), cvouv ypd1Louvio1cí n Acpæ0cí, µc
dno1cAcoµd vd "nnöoùv" ó1dv 1d ndíLc1c, µnv dncAníLco1c: AnAæo1c o1nv kdAn
cnimòvciò 1ou kdi 1píq1c cAdmpò µc 1o öòv1uAó odc Aíyn oöov1óndo1d
ouvn0ioµcvn (óvi 1nv öiduyn gel). Amno1c 1nv 5 Acn1ò, kdi µc1ò okounío1c 1nv µc
cvd vænó µdAdkó vvouöæ1ó ndví.
• 4OYPNOZ MIKPOKYMATON KAI EYAI
Tvdc òpio1oc 1pónoc dnooµn1ikoù 1æv moùpvæv µikpokuµò1æv (microwave)
cívdi, µíd koùnd Eùöi, dvoíyc1c 1ov moùpvo µcvpi vd ßpòoci, ßpcvc1c cvd ndví µc
1o Lco1ó Eùöi kdi okouníLc1c 1o coæ1cpikó 1ou moùpvou.
• KEPI ZTO 4YFEIO
Av muAòEc1c 1d kcpiò o1o quycío µcpikcc æpcc npiv 1d dvòqc1c, öidpkoùv noAù
ncpiooó1cpo.
• KEPI ZTA ANTIKEIMENA
Kcpí nou co1dEc oc knponnyid n òAAd dv1ikcíµcvd, ßydívci noAù cùkoAd, dv 1d
1ono0c1noc1c o1n kd1òquEn µcpikcc æpcc.
• FPATZOYNIEZ ZTA FYAAIKA
Tvc1c kd0pcn1cc n yudAikò nou cvouv ypd1Louvicc; Aokiµòo1c vd 1píqc1c cnòvæ
o1ic ypd1Louvicc Aíyn dnAn oöov1óndo1d (óvi 1nv gel) µc cvd µdAdkó ùmdoµd!
Kòvci 0dùµd1d!
• KPEBATI KAI TPIEIMO
BòA1c Aíyo onpci oiAikóvnc (silicon) nou 0d 1o ßpcí1c o1d oiönponæAcíd, o1ic
kAciöæocic 1nc ßòonc 1ou kpcßd1ioù yid vd µnv 1píLci 1o kpcßò1i odc kò0c mopò
nou dAAòLc1c nAcupó !!

• HETZETEZ XPOMATIZTEZ
Av cvc1c nc1oc1cc µc v1unn1oùc vpæµd1ioµoùc kdi 0cAc1c vd 1ic öid1npnoc1c
óµopmcc, npoo0co1c o1o npæ1o nAùoiµó 1ouc µid koùnd dAò1i o1o vcpó. To dAò1i
o1d0cponoicí 1d vpæµd1d, nou nAcouv, 0d ndpdµcívouv Læv1dvò kdi cv1ovd cní
noAù ncpiooó1cpo vpóvo!
• HETZETEZ MHANIOY KAOAPEZ
Fid vd öid1npnoc1c 1ic nc1oc1cc µnòviou n npooænou óoo nio dnoppomn1ikcc
yívc1di, ßcßdiæ0cí1c ó1i cvouv EcnAu0cí o1nv cv1cAcid dn' 1o odnoùvi. Mid koùnd
Acukó Eùöi o1o EcnAuµò 1ouc dmdipcí óAd 1d ívvn 1ou odnouvioù.
• KANAHEAEZ AEPOMENOI
Av cívdi Acpæµcvoi oi kdvdncöcc odc kdi 0cAc1c vd 1ouc kd0dpíoc1c , ßpcE1c cvd
µdAdkó ndví oc cvd öiòAuµd dµµævídc kdi vcpoù . H dvdAoyíd npcnci vd cívdi cvd
npoc cvd . Tpíq1c kóv1pd o1o ncAoc . Z1n ouvcvcid , okounío1c 1ouc µc cvd o1cyvó
nc1oí kdi dmno1c 1ouc vd o1cyvæoouv .

��������� ��µ������ �������µ�� ��� ���������� ������� ��� ��� www.zago.gr �ε���� 4
• BEAOYAINOI KANAHEAEZ
Fid vd öid1npnoc1c 1o ßcAoùöo 1æv kdvdncöæv odc kd0dpó kdi dndAó odv
kdivoùpyio , 1píq1c 1ouc µid mopò 1nv cßöoµòöd µc uypó ndví ( odv du1ó nou
vpnoiµonoicí1c yid vd o1cyvæoc1c 1o du1okívn1o , µc1ò 1o nAùoiµo ) kdi µc1ò
okounío1c kdAò µc cvd o1cyvó ßdµßdkcpó ndví.
• MYPOAIEZ TZIFAPOY
To vciµævd nou dvòßci 1o kdAopimcp , 1ono0c1no1c nòvæ cvd µikpó yuòAivo µnoA
µc vcpó kdi Aíyo Eíöi .To Eíöi "öidAùci " 1ic µupæöicc 1ou 1oiyòpou kdi kòvci nio
uyicivn 1nv d1µóomdipd .

• TZIFAPIAA
PíE1c o1d 1doòkid Aíyn ßdvíAid oc okóvn . T1oi , kò0c mopò nou 0d oßnvc1c 1d
1oiyòpd odc 0d µupíLci ßdvíAid , cEouöc1cpævov1dc 1nv 1oiydpíAd . To íöio
µnopcí1c vd cmdpµóoc1c kdi o1d 1doòkid 1ou du1okivn1ou .

• MYPOAIA KAEIZOYPAZ
Av 1d vouAònid 1nc kouLívd odc µupíLouv kAciooùpd , ßpòo1c cvd mAi1Lòvi mpcoko
yòAd kdi ßòA1c 1o o1o vdµnAó1cpo pòmi 1ou v1ouAdnioù . KAcío1c kdAò 1nv nóp1d
kdi dmno1c 1o yòAd vd kpuæoci . O1dv kpuæoci kdi dvoíEc1c 1nv nóp1d 0d
öidnio1æoc1c ó1i n µupæöiò 1nc kAciooùpdc 0d cvci cEdmdvio1cí .

• EYAINA ZKEYH KAI 4OYZKOMA
Fid vd µnv mouokæoouv dnó 1o nAùoiµo kdi kd1do1pdmoùv ypnyopd 1d EùAivd
okcùn 1nc kouLívdc odc , npiv 1d vpnoiµonoinoc1c yid npæ1n mopò , ncpòo1c 1d µc
cvd ßoup1oòki ßou1nyµcvo oc Aíyo Aòöi . Zkounío1c 1d dndAò µc vdp1í kouLívdc
kdi dmno1c 1d c1oi yid 24 æpcc . Kò0c mopò nou 1o EùAo oòc mdívc1di o1cyvó ,
cndvdAdµßòvc1c du1n 1n öidöikdoíd .

• EYAINA ZKEYH KOYZINAZ
Mnv ßòLc1c no1c o1o nAuv1npio niò1æv 1d EùAivd okcùn 1nc kouLívdc odc (
kou1òAcc µnoA , youöiò , odvíöcc yid 1o kóqiµo kAn.). Oi uqnAcc 0cpµokpdoícc 0d
kòvouv 1o EùAo vd "okòoci " noAù nio ypnyopd .

• TENTOHANO KAI TPYHA
Av cvci 1punnoci 1o 1cv1óndvo kdAùq1c 1nv 1pùnd pòßov1dc nòvæ 1nc cvd koµµò1i
dnó 1o íöio 1cv1óndvo ( dv cío1c npovon1ikoí kdi cvc1c kpd1noci ) n cvd koµµò1i
kdpdßóndvo , 1o onoío 0d cvc1c kóqci o1poyyuAó , Aíyo µcydAù1cpo dnó 1nv
1pùnd yid vd µnopcí vd o1cpcæ0cí kdAù1cpd .

• TENTOHANO KAI EHAOMA
Zc ncpín1æon nou n 1cv1d cvci EnAæ0cí , öiop0æo1c 1n Lnµiò pòßov1dc 1o
npoßAnµd1ikó onµcío µc µid odkopòmd , o1nv onoíd 0d cvc1c ncpòoci kcpcvio
onòyko .

• TENTOHANO KAI AAIABPOXH EHIZTPOZH
Av 1o 1cv1óndvó odc cvci vòoci oc kònoid onµcíd 1nv döiòßpovn cnío1pæon 1ou , n
Lnµiò 0d dnokd1do1d0cí dv ncpòoc1c 1d onµcíd du1ò µc cvd öidmdvcc uAikó uypnc
oiAikóvnc , nou 0d ßpcí1c oc µopmn onpci n ßdmnc o1d vpæµd1onæAcíd .

• ZHITI KAI ATMOZ4AIPA
Z1o oní1i odc dnomùyc1c 1ov kcv1pikó mæ1ioµó kdi önµioupyno1c d1µóomdipd µc
mæ1io1ikò ödncöou kdi cni1pdncLid , dkóµn kdi µc mæ1òkid - yipAòv1cc n
mdvdpòkid .

��������� ��µ������ �������µ�� ��� ���������� ������� ��� ��� www.zago.gr �ε���� 5
• KAOIZTIKO
Zco1òvc1c 1o væpo 1ou kd0io1ikoù odc ßòLov1dc o1ov kdvdnc µdEiAòpid kdi
piv1òpid oc dndAcc dnovpæocic µc cv1ovd ovcöid . ToAµno1c vd ouvöuòoc1c
umòoµd1d kdpó , piyc kdi AouAouöò1d µdLí .

• ZAPNTINIEPA ZTHN KOYZINA
Av cvc1c ndpò0upo o1nv kouLívd odc 1ono0c1no1c µíd Ldpv1ivicpd o1o ncpßòLi 1ou
. 4u1cq1c ßdoiAikó , µdïv1dvó , òvn0o , öcvöpoAíßdvo , ónoid dpæµd1ikò ßó1dvd
odc dpcoouv kdi 0cAc1c vd vpnoiµonoinoc1c o1nv kouLívd odc .

• ZAPNTINIEPA KAI 4YTA
Z1nv Ldpv1ivicpd µnv mu1cqc1c mu1ò o1o íöio ùqoc . Hpoond0no1c vd kpd1noc1c
kònoid ioopponíd , ßòLov1dc o1ic òkpcc 1nc Ldpv1ivicpdc vdµnAò kpcµdo1ò mu1ò
kdi o1o kcv1po 1nc nio mouv1æ1ò , qnAò mu1ò .

• MHANIO
Z1o µnòvio odc vpnoiµonoicío1c no1 noupí dnó Ecpò AouAoùöid , kdi vcpó µc
ncpydµóv1o nou mpcokòpci kdi 1ovævci .

• KEPIA APOMATIKA
Kd0dpío1c 1nv d1µóomdipd 1ou oni1ioù dnó 1ic òovnµcc µupæöicc kdi 1ov kdnvó ,
dyopòLov1dc dpæµd1ikò kcpiò µc µupæöicc nou ydAnvcùouv , ónæc 1o òpæµd
nop1okdAioù , 1o yidocµí , n Acßòv1d .

• XPOMATA ZTO TPAHEZI
Z1pæo1c 1o 1pdncLi odc µc ocpßí1oid oc vpæµd1d kókkivo kdi nop1okdAí , yid1í
oùµmævd µc 1n vpæµd1oAoyíd , du1ò 1d vpæµd1d cnnpcòLouv 1ic öid0cocic kdi 1ic
dv1iöpòocic µdc . To kókkivo kdi 1o nop1okdAí ßon0oùv 1nv ópcEn kdi 1nv ncqn .

• KOYZINA
Aæo1c cvdv òAAo dcpd o1nv kouLívd odc . Av oi 1oívoi odc cívdi òöcioi , kpcµòo1c
nívdkcc , µcyòAouc , µikpoùc , µc kopvíLcc vov1pcc kdi vpæµd1io1cc . Ayopòo1c
dEcoouòp kouLívdc oc cv1ovd vpæµd1d kdi 1ono0c1no1c 1d oc cµmdvn pòmid . H
cEunvn µcíEn vpæµò1æv µnopcí vd µc1dµopmæoci 1ov væpo .

• 4YFEIO
Fid vd ßcA1iæoc1c 1nv cikóvd 1ou ndAioù Acukoù quycíou odc koAAno1c o1nv
cnimòvcid 1nc nóp1dc 1ou µid dmíod n ycµío1c 1o µc vpæµd1io1ò kdi do1cíd
µdyvn1òkid .

• TZAMI ZTHN KOYZINA
Z1o "cudío0n1o" koµµò1i níoæ dnó 1nv nAck1pikn kouLívd ßòA1c cvd koµµò1i 1Lòµi
yid nio "dópd1o " dno1cAcoµd .
• 4YTA KAI 4YAAA
Av 0cAc1c vd nAùvc1c 1d mùAAd 1æv mu1æv odc kdi vd 1ouc öæoc1c µid yudAòöd,
npoo0co1c oc cvd ydAóvi vcpoù, µion koùnd oóöd µdycipiknc kdi cvd kou1dAòki
yAukoù Aòöi. Avdkd1cq1c 1d kdAò kdi qckòo1c µc du1ó óAd 1d mu1ò odc, ck1óc
dnó du1ò µc vvouöæ1ò mùAAd.
• ZTYAOI KAI MAPKAAOPOI
Kpd1ò1c o1uAoùc n µdpkdöópouc nòv1d µc 1nv µù1n npoc 1d kò1æ (oc cvd ßòLo n
no1npi). Od öidpkcoouv ncpiooó1cpo kdi 0d cívdi nòv1d c1oiµoi vd ypòqouv .

• AAATI KAI EYAI
Eùöi kdi dAò1i, cívdi dno1cAcoµd1ikó, m0nvó kdi dkívöuvo µcíyµd yid vd
cEoAo0pcqc1c 1d öiòmopd ndpòoi1d vop1òpid 1ou knnou n ypdoiöioù odc .
��������� ��µ������ �������µ�� ��� ���������� ������� ��� ��� www.zago.gr �ε���� 6
• AENAPA ANAHTYFMENA
Tæpd 1nv òvoiEn, dv 0cAc1c 1d öcvöpd 1ou knnou odc vd dvdn1uv0oùv
ypnyopó1cpd, ßon0cío1c 1d vd dpvíoouv vd kukAomopoùv 1ouc vuµoùc 1æv nio
cAcù0cpd! AinAæo1c µid cmnµcpíöd oc póAo, kdi v1unò1c µc du1óv 1ov kopµó 1ou
öcvöpou, dnó 1o væµd µcvpi 1d kAdöiò, yùpæ-yùpæ.
• MHOFIA 4PEZKIA
TcAciæod1c 1o ßòqiµo 1ou oni1ioù odc kdi odc ncpíoocqc µnoyiò; Mnopcí1c vd 1nv
kpd1noc1c mpcokid cní vpóvid, dv okcnòoc1c 1o öovcío µc cvd mùAAo nAdo1ikoù,
µc1ò kAcíoc1c 1o okcndoµò 1ou v1unæv1dc µc cvd omupí, kdi kpd1no1c 1o
dvdnoöoyupioµcvo.
• KEPIA
Td kcpiò nou dvòßc1c o1o oní1i µnopoùv vd öidpkcoouv ncpiooó1cpo, dv npiv 1d
dvòqc1c 1d kpd1noc1c o1nv kd1òquEn cní 30 Acn1ò, kdi dv kpd1ò1c 1o mu1íAi noAù
kov1ó
• AOYAOYAIA 4PEZKA
Aid1npcío1c 1d AouAoùöid o1o ßòLo odc mpcokd kdi öpoocpò cní µcyòAo öiòo1nµd
µc cvd µcíyµd ónæc: oc cvd Aí1po vcpoù, öidAùo1c öùo kou1dAicc 1nc ooùndc
Lòvdpn kdi öùo kou1dAicc Acukó Eùöi.
• KAOAPIZMOZ 4OYPNOY
O kd0dpioµóc 1ou moùpvou cívdi dnó 1ic nAcov okAnpcc cpydoícc o1o oní1i yi'
du1ó dndi1oùv1di kdi okAnpò vnµikò. Xpnoiµonoino1c dkívöuvd uAikò ónæc dAò1i,
oóöd, kdi Borax.BòA1c 2 kou1dAicc ooùndc uypó odnoùvi, 2 kou1dAicc Borax,
dvdkd1cq1c 1o kdi muAòEc1c 1o oc cvd nAdo1ikó µnoukòAi qckòoµd1oc. Mc 1o
µcíyµd du1ó µnopcí1c vd qckòLc1c 1o moùpvo kdi vd 1d dmnvc1c 20 Acn1ò. Mc1ò
1píq1c 1ov.
• 4OYPNOZ KAI AAAIA
Av 1pcEouv Aòöid, Aínn n uypò kd1ò 1o µdycípcµd o1o moùpvo odc , kd0dpío1c 1d
dµcoæc, npiv npoAòßouv vd kdoùv, onó1c öc 0d vpcido1cí vd kd1dmùyc1c o1d
1oEikò onpci.
• KAOAPIZMOZ 4OYPNOY
Av Aoinóv odc vù0nkdv uypò n mdyn1ò kd0óoov o moùpvoc cívdi dkóµd Lco1óc,
dnAæo1c cvd o1pæµd dAò1i kdi oóöd µdycipiknc, cnòvæ 1ouc. Av cvouv Ecpd0cí
ßpcE1c 1d Aíyo npiv. O1dv kpuæoci o moùpvoc Eùo1c 1d onµcíd ckcívd kdi nAùvc1c
1d µc1ò.
• XAAIA KAI FAAZTPEZ
Anomcùyc1c 1nv 1ono0c1non mu1æv nòvæ o1d vdAiò kdi 1ic µokc1cc, yid1í yùpæ
dnó 1n yAòo1pd unòpvci uypdoíd nou µnopcí vd önµioupynoci dvcndvóp0æ1n
Lnµiò. Xpnoiµonoino1c ciöikò nid1òkid yid 1ic yAòo1pcc (óvi nnAivd).

• XAAIA KAI 4YAAFMA
Td vdAiò nou 0d muAdv1oùv væpíc vd nAu0oùv, npcnci npæ1d vd okounio1oùv
noAù kdAò. Kd1óniv yid µcydAù1cpn npoo1doíd 1ono0c1no1c 1d oc umdoµò1ivn
0nkn o1nv onoíd 0d ßòAc1c kdµmopò 1uAiyµcvn oc ùmdoµd n vdp1í. Hpooovn : Acv
npcnci n kdµmopò vd cp0ci oc cndmn µc 1o xdAí, yid1í unòpvci kívöuvoc
dAAoíæonc 1æv vpæµò1æv. Anomùyc1c 1nv mùAdEn 1æv vdAiæv oc uypcc kdi
dvæµdAcc cnimòvcicc.
��������� ��µ������ �������µ�� ��� ���������� ������� ��� ��� www.zago.gr �ε���� 7
• XAAIA XEIPOHOIHTA KAI MOYAIAZMA
To µoùAidoµd 1æv vdAiæv cívdi dndyopcuµcvo yid óAd 1d vciponoín1d vdAiò. To
o1cyvæµd 1æv vdAiæv npcnci vd yívc1di dkdpidíd, yid1í unòpvci nòv1d o kívöuvoc
cvd vpæµd vd µnv cívdi 1óoo o1d0cpó kdi vd vpæµd1íoci 1d unóAoind. Eníonc, n
uypdoíd o1o coæ1cpikó 1ouc dno1cAcí cvdv dnó 1ouc kupió1cpouc ndpòyov1cc
m0opòc 1ou ncAouc.
• XAAI KAI "4PEZKAPIZMA"
Mid dnAn Aùon yid 1o "mpcokòpioµd" 1ou vdAioù cívdi o kd0dpioµóc 1ou µc Acukó
Eùöi kdi vcpó (cvd µcpoc Acukó Eùöi npoc 1píd µcpn vcpó). To Eùöi cívdi
kd1òAAnAo yid 1n ouv1npnon 1ou vdAioù , yid 1nv dv1iµc1ænion 1onikæv Ackcöæv
kdi 1cAoc, npoo0c1ci µid Ecvæpio1n yudAòöd o1d vpæµd1ò 1ou kdi 1d dvdLæoyovcí.
• TPOHOI KAOAPIZMOY XAAION
1.Mc Aµµævíd : AvdµcíE1c öùo kou1òAid ooùndc 1nc oikidknc dµµævídc oc cvd
mAi1Lòvi vcpoù.
2.Mc Eíöi : AvdµcíE1c cvd mAi1Lòvi òonpo Eíöi oc öùo mAi1Lòvid vcpó.
Eníonc 1o vAidpó vcpó npcnci vd vpnoiµonoin0cí o1ic ncpiooó1cpcc ncpin1æocic
yid vd EcnAùvci 1ic kd0dpio1ikcc Aùocic dnó 1nv ívd. H dno1uvíd vd EcnAu0oùv,
µnopcí vd npokdAcoci 1nv cni1dvuvóµcvn dkd0dpoíd.
• AEKEAEZ ZTO XAAI
O1dv 1o vdAí Acpæ0cí dnó Aòöi n dnó oòA1occ, dmdipcoc1c 1ov Ackc æc cEnc:
Anoppomno1c dpvikò 1o Ackc µc vdp1í kouLívdc. Tnci1d dnAæoc1c Aíyo uypó
niò1æv o1o onµcío 1ou Ackc. TcAoc dmdipco1c 1o µc uypó ndví.
• METAEOTA Y4AZMATA
Td µc1dEæ1ò umòoµd1d µnv 1d o1cyvævc1di no1c o1ov nAio .

• MAAAINA Y4AZMATA
Fid vd Edvdßpoùv 1n mópµd 1ouc 1d µòAAivd , dmno1c 1d vd dnoAdùoouv 1nv
uypdoíd 1æv uöpd1µæv 1ou..µnòviou odc µdkpiò óµæc dnó 0cpµdv1ikò oæµd1d,
kdAopimcp kAn.
• Y4AZMATA KAI ZKOYPIA
Td dkpuAikò, noAuco1cp, pcyióv umòoµd1d öcv 1d nòvc kd0óAou kdAò µc 1ic
okoupicc. Kpd1no1c 1cc µdkpiò 1ouc.
• AEKEAEZ AHO MOYXAA
MouAiòo1c 1d Acukò (ßdµßdkcpò) oc öiòAuµd vAæpívnc yid 10 Acn1ò. HAùv1c
Acukò n vpæµd1io1ò o1nv uqnAó1cpn cni1pcn1n 0cpµokpdoíd.
AEKEAEZ AHO ZAATZA NTOMATAZ
MouAiòo1c µcod oc öiòAuµd Lco1où vcpoù kdi yAukcpívnc (1:1) yid µid æpd. Mc1ò
nAùvd1c kdvovikò.
• AEKEAEZ AHO AAAI T AIHH
BpcE1c µc Aíyn ßcvLívn kdi µc1ò píE1c 1dAk. Boup1oío1c 1o kdi nAùv1c kdvovikò.
Eòv 1o ùmdoµd öcv nAcvc1di, 1ó1c dnAæc ßoup1oío1c kdAò dmoù dnoppomn0cí 1o
Aòöi dnó 1nv 1òAk.
��������� ��µ������ �������µ�� ��� ���������� ������� ��� ��� www.zago.gr �ε���� 8
• AEKEAEZ AHO KEPI
Eùo1c 1o kcpí nou cµcivc o1nv cnimòvcid 1ou umòoµd1oc. BòA1c 1o ùmdoµd
dvòµcod oc 2 koµµò1id dnó vdp1í kouLívdc n dnoppomn1ikn nc1oc1d kouLívdc kdi
oiöcpæo1c µcvpi vd Aiæoci 1o kcpí kdi vd dnoppomn0cí dnó 1o vdp1í. Mc1ò 1píq1c
dndAò µc ndví n omouyyòpi ßpcyµcvo µc ßcvLívn kdi nAùv1c kdvovikò.
• AEKEAEZ AHO MEÏK AH
BpcE1c 1o Ackc µc uypó dnoppundv1ikó ki dmno1c vd öpòoci. HAùv1c kdvovikò.
Mnopcí1c cníonc vd öokiµòoc1c kdi uypó v1cµdkiyiòL µn-Aindpó.
• AEKEAEZ AHO KPAZI
PíE1c dAò1i kdi dmno1c vd µcívci yid µion æpí1od. Mc1ò 1píq1c µc omouyyòpi
ßou1nyµcvo oc Lco1ó vcpó µc dnoppundv1ikó. EcnAùvd1c µc kpùo vcpó.
• KA4EZ ZTO 4YFEIO
Eívdi iödvikó cvd vòp1ivo odkouAòki kdmc o1o quycío. EEdmdvíLci óAcc 1ic
dvcni0ùµn1cc µupæöicc!
• EAAHNIKOZ KA4EZ ZTA XEPIA
Av kóqc1c kpcµµùöid n okópöd kdi µupíLouv 1d vcpid odc,nòp1c µid npcLd
cAAnvikó kdmc kdi 1píq1c kdAò 1d vcpid odc.
• APOMA KA4E
BòA1c Aíyn okóvn cAAnvikoù kdmc o1o Lco1ó µò1i 1nc kouLívdc yid vd mùyouv oi
öuoòpco1cc µupæöicc dnó 1nv kouLívd odc. Nd cío1c oíyoupoi ó1i n kouLívdc odc
0d ycµíoci cvd cuvòpio1o òpæµd kdmc.
• MYPOAIA ZTA XEPIA
Fid vd µnv µupíLouv 1d vcpid odc (n.v. kpcµµùöi, okópöo k1A.)1píq1c 1d µc µid
Acµovókound .

• THFANIAA
Todo1dv dmnpnµcvoi, n, co1æ, vòAdoc o dnoppomn1npdc. Tæpd; 4uoikò dvoíyc1c
1d ndpò0upd, dAAò ck1óc du1où, kòq1c µcod oc cvd o1dv1oöovcío mAoùöcc
nd1ò1dc kdi Acµovioù. Kòvouv kdAù1cpn öouAciò dnó óAd 1d dnooµn1ikò væpou
o1ov kóoµo!
• APOMA ZTO ZHITI
Fid vd cvc1c nòv1d cvd cuvòpio1o, öidkpi1ikó kdi nòvæ dn` óAd uyicivó òpæµd o1o
oní1i, odc vpciòLov1di µóvo öùo öóocic ßdvíAidc, nou ßòLouµc o1d yAùkd, kdi n
nAck1pikn odc okoùnd. PoumnE1c 1n okóvn ßdvíAidc µc 1n okoùnd 1nv æpd nou
kd0dpíLc1c 1o oní1i. O1dv 1cAciæoc1c, 1o òpæµò 1nc 0d öidvcc1di cuvòpio1d
ndv1où. Z1d cnóµcvd okouníoµd1d öcv vpciòLc1di vd Edvdnpoond0noc1c ßdvíAid.
• MYPOAIEZ ZTA HOTHPIA
Auyó, kpcµµùöi, okópöo, qòpi, ßdpiò mdyn1ò, dmnvouv cv1ovn 1nv ndpouoíd 1ouc
o1d no1npid. Fid vd cEdmdvio1oùv oi ooµcc npcnci 1d no1npid vd nAu0oùv kdAò µc
òm0ovo vcpó kdi dnoppundv1ikó µc di0cpid cAdid.
• XOPOZ AHOOHKEYZHZ KPAZION
O væpoc dno0nkcuonc µnopcí vd cívdi cvd unóycio n µid dno0nkn n µid ndAiò
v1ouAònd nou 0d ßòAc1c kò1æ dnó 1n okòAd . Mid ocipò pòmid kòßdc , nou
nouAòvc ndv1où , kdi µid µóvæon µc mcAiLóA kdi c1oiµn n kòßd !!

��������� ��µ������ �������µ�� ��� ���������� ������� ��� ��� www.zago.gr �ε���� 9
• MYPOAIEZ ZTHN KOYZINA
Av 0cAc1c n kouLívd odc vd µupíLci cuvòpio1d , ßpòo1c oc µid kd1odpóAd Aíyn
kdvcAd µc Lòvdpn oc noAù vdµnAn mæ1iò ..

• 4EAAOZ MHOYKAAIOY
Av öuokoAcùco1c vd ßyòAc1c cvd mcAAó dnó cvd µnoukòAi , 1uAíE1c 1o Adiµó 1ou
µnoukdAioù yid Aíyd öcu1cpóAcn1d µc cvd Lco1ó ndví . O mcAAóc 0d ßyci cùkoAd
kdi d1ómioc .

• AZHMIKA KAI FYAAIZMA
Fid yudAio1cpò donµikò , 1uAíE1c 1d oc dAouµivóvdp1o kdi ßòA1c 1d vd ßpòoouv oc
µid µcyòAn kd1odpóAd ycµò1n vcpó µc dAò1i . H vnµikn dv1íöpdon dnoµdkpùvci
1ouc Ackcöcc dnó 1nv oEcíöæon 1ou donµioù .

• HAAZTIKA ZKEYH KAI MYPOAIEZ
Fid vd mùyci n µupæöiò dnó 1d nAdo1ikò okcùn , ßòA1c 1d , nAuµcvd kdi
okounioµcvd , o1o quycío µíd µcpd . Av ndpdµcvci , ycµío1c 1d okcùn µc vcpó µc
Aíyo dnoppundv1ikó niò1æv kdi dmno1c 1d c1oi yid µíd µcpd .

• POYXA ZTHN KPEMAZTPA
Fid vd µnv µcvouv onµòöid dnó 1nv kpcµòo1pd o1ouc æµouc 1æv poùvæv odc ,
ßòLc1c ndAicc ßò1cc ó1dv 1d kpcµò1c .

• KOZMHMATA
Tvc1c noAAò mdv1cLí kooµnµd1d kdi öcv Ecpc1c nou vd 1d 1dk1onoinoc1c;
Aidkooµno1c 1d , kpcµæv1dc 1d o1ov 1oívo n oc cvdv kd0pcm1n .

• KAAENEZ
Oi kdöcvcc odc cvouv kóµnouc ; PíE1c µcpikcc o1dyóvcc dnó cvd dnAó Aòöi
kouLívdc nòvæ o1ov kóµno kdi µc1ò 1píq1c 1ov dndAò .

• KAOAPIZMOZ MIEEP
OcAc1c vd kd0dpíoc1c 1o µíEcp odc væpíc vd 1o dnoouvdpµoAoynoc1c ; Fcµío1c 1o
æc 1n µcon µc vAidpó vcpó µc Aíyo dnoppundv1ikó yid 1d niò1d kdi ßòA1c 1o vd
öouAcqci Aíyd öcu1cpóAcn1d . Mc1ò dnAæc EcßyòA1c 1o ...

• HAHOYTZIA ZTENA
Td kdivoùpyid odc ndnoù1oid odc ncm1ouv o1cvò ; 4opco1c 1d µcpikcc æpcc o1o
oní1i µc uypcc kòA1occ kdi 1o öcpµd 1ouc 0d dvoíEci .

• FYAAA EPMHTIKA KAEIZTH
O1dv öuokoAcùco1c vd dvoíEc1c µid yuòAd , yAio1pno1c cvd kd1odßíöi kò1æ dnó 1o
kdnòki kdi yupío1c 1o dpyò æonou vd dkoùoc1c vd ndípvci dcpd n yuòAd ...H
yuòAd 0d dvoíEci væpíc npoonò0cid ..

• AAATA ZTO NTOYZ
Fid vd cEdmdvio1oùv 1d òAd1d dnó 1o 1nAcmævo 1ou v1ouc , dmno1c 1o oc cvd
µnoA µc Eíöi µid oAókAnpn µcpd .

• MYPOAIA KAMENOY
Fid vd cEouöc1cpæoc1c 1n µupæöiò 1ou kdµcvou o1nv kouLívd odc , ßpòo1c yid
Aíyd Acn1ò cvd Acµóvi koµµcvo oc poöcAcc oc µid kd1odpóAd ycµò1n vcpó .

• AYZAPEZTEZ MYPOAIEZ ZTO AOMATIO
Fid vd önµioupynoc1c µíd cuvòpio1n d1µóomdipd o1o öæµò1ió odc , ßòA1c µíd
kd1odpóAd µc ßpdo1ó Eùöi o1o kcv1po 1ou öæµd1íou . To Eíöi 0d cEouöc1cpæoci 1ic
öuoòpco1cc µupæöicc .
��������� ��µ������ �������µ�� ��� ���������� ������� ��� ��� www.zago.gr �ε���� 10
• MYPOAIEZ ZTA XEPIA
Hpiv Eckivnoc1c vd kd0dpíLc1c qòpid n kpcµµùöid ncpòo1c 1d öòv1uAò odc µc
dAò1i . Acv 0d koAòvc µc1ò 1o kd0òpioµd kdi öcv 0d µupíLouv öuoòpco1d .

• MIKPOBIA ZTHN KOYZINA
Z1nv kouLívd oi nòykoi , 1d µdvdiponípouvd , 1d omouyyòpid , 1d ßoup1oòkid kdi
oi nc1oc1cc npcnci vd öid1npoùv1di nòv1d o1cyvò . O1i ndpdµcvci uypó cuvocí 1ov
noAAdnAdoidoµó 1æv µikpoßíæv . Eiöikó1cpd oi nc1oc1cc npcnci vd o1cyvævouv
kdAò µc1ò dnó kò0c vpnon , vd dAAòLov1di ouvvò kdi vd nAcvov1di µc kdu1ó vcpó
. Eníonc , mpov1ío1c vd cívdi dnóAu1d o1cyvò 1d okcùn ónou muAòooov1di 1o
dAcùpi , o kdmcc , 1o qæµí , oi Enpoí kdpnoí kdi 1d ßó1dvd .

• KEPIA KAI KAHNIZMA
Av cío1c kdnvio1cc kdi 0cAc1c vd yAi1æoc1c dnó 1n öuoòpco1n µupæöiò 1ou
1oiyòpou nou cnikpd1cí o1o oní1i , dv1iµc1ænío1c 1o npóßAnµd vpnoiµonoiæv1dc
dvdµµcvd kcpiò . H Lco1n mAóyd cvóc kcpioù , ck1óc 1ou ó1i önµioupycí uncpovn
d1µóomdipd , cvci 1nv iöió1n1d vd cEdmdvíLci 1n öuoòpco1n ooµn 1ou 1oiyòpou
dnó 1ouc öiòmopouc væpouc 1ou oni1ioù .

• FPATZOYNIEZ
Av 1d cninAd odc cvouv ypd1Louvicc µnv ndvikoßòAAco1c . Ayopòo1c 1ic ciöikcc
dAoimcc nou kukAomopoùv o1nv dyopò kdi kdµoumAòpc1c dno1cAcoµd1ikò óAcc 1ic
ypd1Louvicc o1ic EùAivcc cnimòvcicc .

• ZTOKOZ
Tvci EckoAAnoci o kdnAdµòc ; cvci 1o ndvòkpißo EùAivo 1pdncLi odc ßd0iò
yödpoíµd1d ; Tn Aùon oc du1cc 1ic ncpin1æocic 0d odc 1n öæoci o o1ókoc yid 1d
EùAd . Hpo1où óµæc Eckivnoc1c , npcnci vd 1píqc1c cAdmpò oc yudAóvdp1o 1o EùAo
o1o npoßAnµd1ikó onµcío . Kd1óniv 0d 1o kd0dpíoc1c dnó 1ic okóvcc kdi o1n
ouvcvcid 0d dnAæoc1c 1o o1óko µc µid onò1ouAd . O1dv o o1ókoc okAnpùvci ,
npcnci vd Aciòvc1di 1nv cnimòvciò 1ou nòAi µc yudAóvdp1o .

• EEOYAETEPOZH MYPOAIAZ
H cvovAn1ikn kdi cv1ovn µupæöiò 1ou ncnovioù µcod o1o quycío , µnopcí vd
cEouöc1cpæ0cí , còv oc cvd dnó 1d pòmid 1ou quycíou 1ono0c1noc1c cvd
µndo1ouvòki kdvcAdc n dmno1c yid µcpikcc µcpcc cvd µnoAòki µc Eíöi . Tóoo n
kdvcAd óoo kdi 1o Eíöi cvouv 1nv iöió1n1d vd dnoppomoùv óAcc 1ic µupæöicc .

• AIAKOZMHTIKA KHHOY
AvdkdAùq1c o1d ndAid1Líöikd öiòmopd cu1cAn kdi kdkond0nµcvd µc1dAAikò
dv1ikcíµcvd kdi ßòq1c 1d oc vdpoùµcvd vpæµd1d . O' dnok1noc1c noAù óµopmd
öidkooµn1ikò yid 1ov knno odc , µc cAòvio1d cEoöd .

• ZKOYPIA
Fid vd µnv okoupiòoouv 1d µc1dAAikò cpydAcíd 1ou knnou npiv 1d dno0nkcùoc1c
yid 1o vciµævd dAcíq1c 1d µc Aíyo Aòöi .

• XOPIZ HOTIZMA
Td mu1ò odc 0d Lnoouv öùo cßöoµòöcc væpíc nó1ioµd , dv ycµíoc1c 1nv µndvicpd
µc ßpcyµcvcc cmnµcpíöcc kdi 1d 1ono0c1noc1c nòvæ 1ouc , dmoù npæ1d 1d
no1íoc1c kdAò . Z1n ouvcvcid , 1d qckòLc1c µc vcpó kdi 1d okcnòLc1c µc vòiAov
odkoùAcc npoocvov1dc óµæc vd µnv dkouµnoùv o1d mùAAd
��������� ��µ������ �������µ�� ��� ���������� ������� ��� ��� www.zago.gr �ε���� 11
• FYMNOZAAIAFKEZ
FAi1æo1c dnó 1ouc yuµvooòAidykcc kdi 1d odAiykòpid nou 1pævc 1d mu1ò ,
okopníLov1dc yùpæ dnó 1ic píLcc 1ouc cvd ndvù o1pæµd o1òv1nc n vov1pnc òµµou
, o1o onoío öcv µnopoùv vd okdpmdAæoouv .

• MYKHTEZ ZTA AOYAOYAIA
Zæo1c 1d AouAoùöid odc dnó 1ouc µikpoùc npòoivouc n µdùpouc µùkn1cc ,
qckòLov1òc 1d µc cvd cAdmpù öiòAuµd dnó vcpó kdi uypó dnoppundv1ikó .
Amno1c 1o yid 5-10 Acn1ò kdi EcnAùvc1c 1d kdAò .

• BAAITZA
O1dv 1dEiöcùc1c öco1c o1n ßdAí1od odc µid kopöcAd oc Lænpó vpæµd n koAAno1c
1nc cvd ncpícpyo du1okóAAn1o , æo1c vd 1nv EcvæpíLc1c cùkoAd.
• TZAAAKOMENA POYXA
Kpcµòo1c 1d 1odAdkæµcvd poùvd o1o µnòvio . Oi d1µoí 0d 1d ioiæoouv .

• HAPKE
To ndpkc iöidí1cpd o1d "noAuoùvvdo1d " onµcíd 1ou odAovioù , öcvc1di noAAcc
nicocic kdi 1dAdinæpícc . Hcpòo1c 1o µc ßcpvíki ciöikó yid kó1cpd æo1c vd dv1cEci .

• POYXA ZTH BAAITZA
Fid vd µnv 1odAdkævov1di 1d poùvd o1n ßdAí1od , ßòA1c puLóvdp1o o1d µdvíkid
kdi 1ouc æµouc 1æv odkdkiæv kdi 1æv mopcµò1æv kdi kòv1c 1ic moùo1cc poAó .

• MYPOAIA XAOPIOY
Zuµßdívci ouvvò 1o vcpó 1nc ßpùonc vd µupíLci vAæpio . Fid vd ncpiopio1cí n
cv1ovn µupæöiò vAæpíou , cvdc dnAóc 1pónoc cívdi , ó1dv ycµíLc1c 1d µnoukòAid ,
vd 1d dmnvc1c yid µcpikcc æpcc væpíc kdnòki µcod o1o quycío .

• MHIPA FIA TO FKAZON
Av 1o ykdLóv odc oc kònoio onµcío cvci ki1pivíoci , cvdc dnAóc 1pónoc yid vd Edvd
npdoivíoci cívdi vd pdv1íoc1c 1n ouykckpiµcvn ncpiovn µc µnípd . Td odkvdpæön
cvLuµd 1nc µnípdc öuvdµævouv 1o ypdoíöi kdi kd1dnoAcµoùv 1ouc µùkn1cc , nou
1uvóv dvdn1ùooov1di kdi o1döidkò 1o Ecpdívouv . Bcßdid , dv 1o npóßAnµd
ouvcvíLc1di , o µóvoc kd1òAAnAoc yid vd 1o Aùoci cívdi o ycænóvoc ...

• AHAAAAFH AHO Z4HKEZ
Tono0c1no1c oc kònoid onµcíd 1nc ßcpòv1dc ( n kpcµòo1c o1ic kAnµd1dpicc n o1o
mpòk1n ) µcpikò òöcid nAdo1ikò µnoukòAid ( dnó vcpó n dvdquk1ikó ) , dmoù
nponyouµcvæc ßòAc1c µcod oc du1ò öùo - 1píd öòv1uAd nop1okdAòöd kdi vd
kAcíoc1c µc 1o kdnòki 1ouc . Z1n ouvcvcid dvoíE1c 3- 4 1pùncc , Aíyo nio kò1æ dnó
1o o1óµio 1ou kò0c µnoukdAioù , oc µcyc0oc nou vd µnopcí vd ncpòoci cvd µoAùßi
. H µupæöiò 1nc nop1okdAòödc 0d npoocAkùoci 1ic omnkcc , oi onoícc , µndívov1dc
µcod o1o µnoukòAi , öcv 0d µnopcoouv vd Edvdßyoùv .

• AHOZTEIPOZH BAZON FIA MAPMEAAAA
BòA1c oc µid kd1odpóAd 1d nAuµcvd ßòLd , 1o ùqoc 1nc onoídc 0d cívdi ncpínou 8
ck . qnAó1cpo dnó du1ò . Tono0c1no1c o1ov nò1o 1nc µíd µc1dAAikn ovòpd , c1oi
æo1c 1d ßòLd vd µnv cpvov1di oc dncu0cídc cndmn µc 1n mæ1iò kdi 1uAíE1c 1d cvd
- cvd µc µíd ßdµßdkcpn nc1oc1d , yid vd µnv v1unnoouv µc1dEù 1ouc kdi onòoouv
. Fcµío1c 1nv kd1odpóAd µc Lco1ó vcpó 1óoo óoo vpciòLc1di yid vd 1d kdAùn1ci ,
okcnòo1c 1nv kdi dvòq1c 1o µò1i . MóAic 1o vcpó o1nv kd1odpóAd dpvíoci vd
ßpòLci , µc1pno1c 5 Acn1ò kdi kAcío1c 1n mæ1iò . ByòA1c npoock1ikò 1d ßòLd dnó
µcod , dmno1c 1d Aíyo vd o1pdyyíoouv kdi ycµío1c 1d µc 1n µdpµcAòöd ,
dmnvov1dc 2-3 ck . kcvó dnó 1nv cnimòvcid 1nc µdpµcAòödc cæc 1o kdnòki kò0c
ßòLou .
��������� ��µ������ �������µ�� ��� ���������� ������� ��� ��� www.zago.gr �ε���� 12
• BAZA FIA MAPMEAAAA
EniAcE1c µc iöidí1cpn npooovn 1d ßòLd o1d onoíd 0d ßòAc1c 1n µdpµcAòöd . Au1ò
npcnci vd cívdi yuòAivd kdi vd kAcívouv dcpoo1cyæc , µc ciöikò kdnòkid µc
cAòoµd1d kdi mAòv1Lcc dnó µdAdkó Aòo1ivo , nou cEdomdAíLouv kdAó ompòyioµd .
• BAAITZEZ
Oi ßdAí1occ odc µupíLouv kAciooùpd ; Aíycc µcpcc npiv 1ic vpnoiµonoinoc1c ,
ßòA1c o1o coæ1cpikó 1nc kò0c µídc 2-3 kùßouc Lòvdpn kdi EdvdkAcío1c 1ic . H
Lòvdpn 0d dnoppomnoci 1nv uypdoíd kdi n öuoòpco1n µupæöiò µcod o1n ßdAí1od
0d cEdmdvio1cí .

• KAOAPIZMOZ Z4OYFFAPIOY
Av 1o omouyyòpi o1nv kouLívd n o1o µnòvio odc µupíLci cv1ovd , 1ó1c cvci
ouykcv1pæoci ßdk1npid . Eívdi æpd Aoinóv cí1c vd 1o nc1òEc1c cí1c vd 1o nAùvc1c
o1o nAuv1npio . Av nAcvc1di ßcßdid µc Lco1ó vcpó kdi odnoùvi , öcv unòpvci Aóyoc
vd 1o nc1òEc1c , dAAò où1c kdi vd 1o ßAcnc1c odv 1poµcpn co1íd µóAuvonc nou
vpciòLc1di dv1ißdk1npidkó odnoùvi . To koivó dpkcí ...

• HAYZIMO HOYKAMIZON
Hpiv ßòAc1c o1o nAuv1npio 1d noukòµiod , 1píq1c 1ouc yidkòöcc kdi 1ic µdvoc1cc
1ouc µc µíd ßoùp1od ßou1nyµcvn oc uypó dnoppundv1ikó .

• ZYMBOYAEZ FIA TO HAYZIMO No1
Mn vpnoiµonoicí1c µcyòAn öóon dnoppundv1ikoù µc 1nv qcuödío0non ó1i c1oi
kd0dpíLouv kdAù1cpd 1d poùvd . To µóvo nou 0d kd1dmcpc1c cívdi vd µnv
EcßydA0oùv kdAò kdi vd µcívci odnouvòöd o1ic ívcc 1ouc .

• ZYMBOYAEZ FIA HAYZIMO No 2
Mn ycµíLc1c 1ov kòöo , omnvævov1dc 1d poùvd yid vd væpcoouv kdi vd 1cAciævc1c
µc 1d nAuoíµd1d . Av öcv cvouv væpo 1d poùvd vd kivoùv1di kd1ò 1n öiòpkcid 1nc
nAùonc , öcv 0d kd0dpíoouv . Aöciòo1c 1ic 1ocncc , Eckouµnæo1c 1d kouµniò kdi
kAcío1c 1d mcpµouòp 1æv poùvæv . Fupío1c 1d ßdµßdkcpò poùvd dnó 1nv dvònoön
. T1oi m0cípov1di Aiyó1cpo .

• OHAA FIA TOYZ AEKEAEZ
TAAK : Av kdAùqc1c µc 1dAk cvd Aindpó Ackc , 0d dnoppomnoci 1o µcydAù1cpo
µcpoc 1ou .
AAATI : Amdipcí 1ouc Ackcöcc dnó kpdoí .
FAAA : To moßoùv1di óAoi oi Ackcöcc dnó µcAòvi !!!

• AEKEZ AHO TZIXAA
BòA1c 1o poùvo o1nv kd1òquEn yid vd omíEci n 1oívAd kdi EckoAAno1c 1d
koµµd1òkid 1nc , nou 0d onòoouv odv yudAí .

• AEKEZ AHO OYPA
EcnAùvc1c noAù kdAò µc kpùo vcpó kdi nAùvc1c dµcoæc kdvovikò . Av o Ackcc cvci
nön o1cyvæoci , µouAiòo1c 1o poùvo oc vcpó µc uypó dnoppundv1ikó kdi µc1ò
nAùvc1c kdvovikò . Fid cníµovouc Ackcöcc , µouAiòo1c 1o yid Aíyo oc oEuLcvc .

• AEKEZ AHO KPAFION
Tpíq1c 1o Ackc µc òonpo oivónvcuµd kdi ßpcE1c 1ov µc uypó dnoppundv1ikó .
HAùvc1c 1o poùvo kdvovikò , npoo0c1ov1dc , dv cívdi dndpdí1n1o , Aíycc o1dyóvcc
dµµævídc o1o vcpó . EcnAùvc1c noAù kdAò .

��������� ��µ������ �������µ�� ��� ���������� ������� ��� ��� www.zago.gr �ε���� 13
• AEKEZ AHO AIMA
Av 1o ùmdoµd cívdi Acukó , ßou1nE1c 1o oc kpùo vcpó kdi 1píq1c 1o Ackc µc
dpdiæµcvo ( oc vcpó ) oEuLcvc . Amno1c 1o ùmdoµd vd µouAiòoci yid Aíyn æpd oc
vcpó µc vAæpívn kdi µc1ò nAùvc1c kdvovikò . Av 1o ùmdoµd cívdi vpæµd1io1ó n
cudío0n1o , kdAùq1c 1o Ackc µc cvd µcíyµd nou 0d m1iòEc1c dnó dAcùpi kdi vcpó (
oc umn nòo1dc , odv 1nv oöov1óndo1d ) . Amno1c 1nv nòo1d vd o1cyvæoci ,
ßoup1oío1c 1o onµcío kdi nAùvc1c kdvovikò 1o ùmdoµd . Fid 1d µòAAivd , 1píq1c 1o
Ackc µc donipívn öidAuµcvn oc Aíyo vcpó kdi µc1ò nAùvc1c oùµmævd µc 1ic
oönyícc o1nv c1ikc1d 1ou poùvou .

• AEKEZ AHO KA4E
Mnv 1ov dmnoc1c vd o1cyvæoci . HAùvc1c 1ov dµcoæc µc vAidpó vcpó kdi
Acukdv1ikó dnoppundv1ikó . Av 1o ùmdoµd cívdi òonpo , µnopcí1c vd ßpcEc1c 1o
Ackc µc oEuLcvc kdi µc1ò vd 1o EcnAùvc1c noAù kdAò . Av 1o ùmdoµd cívdi
vpæµd1io1ó , dmno1c 1o vd µouAiòoci oc kpùo vcpó µc Aíyn dµµævíd . Z1d µòAAivd
, 1píq1c 1o Ackc µc kpóko duyoù öidAuµcvo oc vcpó kdi nAùvc1c µc ciöikó
dnoppundv1ikó yid µòAAivd .

• AEKEZ AHO MEAANI
Av 1o µcAòvi nponA0c dnó o1uAó öidpkcídc kdi 1o Ackidoµcvo ùmdoµd cívdi
ßdµßdkcpó , ßòA1c cvd koµµd1òki ßdµßòki o1nv dvònoön µcpiò 1ou Ackc kdi
1píq1c 1ov µc cvd òAAo koµµò1i ßdµßòki , ßou1nyµcvo oc yòAd . Av µiAòµc yid
µcAòvi ncvdc kdi òonpo ùmdoµd , µouAiòo1c yid Aíyo 1o poùvo oc vAidpó vcpó µc
vAæpívn kdi µc1ò EcnAùvc1c noAù kdAò . Av 1o ùmdoµd cívdi vpæµd1io1ó ,
µouAiòo1c 1o yid noAAcc æpcc oc vAidpó yòAd kdi EcnAùvc1c 1o µc vcpó kdi Acµóvi
. Av 1o ùmdoµd cívdi ouv0c1ikó , 1píq1c 1o Ackc µc µion Acµovókound .

• AEKEZ AHO ZOKOAATA
Amdipco1c 1o ncpiooó1cpn ookoAò1d µnopcí1c kdi µc1ò 1píq1c 1o Ackc µc uypó
dnoppundv1ikó . EcnAùvc1c µc kpùo vcpó kdi nAùvc1c 1o poùvo kdvovikò .

• AEKEZ AHO KOAAA
EEdp1ò1di dnó 1n oùv0con 1nc . Av cívdi öiòmdvn , 1píq1c 1o Ackc µc Aíyo doc1óv n
µc ciöikó öidAu1ikó yid ouv0c1ikcc µnoyicc . Av cívdi Acukn kdi ndvùppcuo1n ,
nAùvc1c 1o ùmdoµd µc kpùo vcpó kdi 1píq1c 1o Ackc µc cvd µcíyµd vcpoù kdi
dµµævídc . EcnAùvc1c noAù kdAò . Av cívdi µc ßòon 1o ßivùAio , 1píq1c 1o Ackc µc
Aíyo Eíöi öidAuµcvo oc vcpó .

• AEKEZ AHO FPAZIAI
Av o Ackcc cívdi µcyòAoc , 1píq1c 1ov µdAdkò µc òonpo oivónvcuµd , EcnAùvc1c
kdAò µc kpùo vcpó kdi nAùvc1c kdvovikò . Av öcv ... nci0dpvnoci n dv 1o ùmdoµd
cívdi cudío0n1o , µouAiòo1c 1o oc kpùo kdi µc1ò nAùvc1c 1o µc vAidpó vcpó kdi
uypó dnoppundv1ikó . EcnAùvc1c µc kpùo vcpó , o1o onoío 0d npoo0coc1c Aíyo
oEuLcvc . EcnAùvc1c Edvò µc kpùo vcpó kdi Aíyo Eíöi .

• AEKEZ AHO NTOMATA
Av öcv dv1iöpòoc1c ypnyopd , 0d öuokoAcu0cí1c noAù vd 1ov cEdmdvíoc1c . Tpíq1c
Aoinóv dµcoæc 1o Ackc µc òm0ovo uypó dnoppundv1ikó ki dmno1c 1ov yid Aíyo .
Tnci1d , nAùvc1c kdvovikò 1o poùvo .

��������� ��µ������ �������µ�� ��� ���������� ������� ��� ��� www.zago.gr �ε���� 14
• AEKEZ AHO MHOFIA
To iödvikó cívdi vd vpnoiµonoinoc1c öidAu1ikó ndpóµoio µc du1ó nou ncpicvc1di
o1n oùv0con 1nc µnoyiòc ( dmoù 1o öokiµòoc1c npæ1d oc µíd d0cd1n yæví1od 1ou
umòoµd1oc yid vd öcí1c dv dv1cvci ) . Av o Ackcc cyivc dnó dkpuAikn µnoyiò ,
okcnòo1c 1ov dµcoæc µc o1unóvdp1o , 1o onoío 0d ßpcEc1c µc òm0ovo uypó
niò1æv . Amno1c yid Aíyo kdi µc1ò nAùvc1c kdvovikò . A µiAòµc yid Adöoµnoyiò ,
1píq1c 1o onµcío µc Aíyo vcm1i , µouAiòo1c 1o ùmdoµd oc vcpó µc uypó
dnoppundv1ikó kdi µc1ò nAùvc1c 1o kdvovikò .

• AEKEZ AHO FPAZA
KdAùq1c 1o Ackc µc 1dAk , dmno1c 3 Acn1ò kdi ßoup1oío1c noAù öuvd1ò . HAùvc1c
1o poùvo o1nv nio öuvd1n cni1pcnóµcvn 0cpµokpdoíd . Av 1o ùmdoµd cívdi òonpo
ßdµßdkcpó , 1píq1c 1o Ackc µc ßcvLívn yi' dvdn1npcc kdi nAùvc1c µc Lco1ó vcpó
kdi dnoppundv1ikó . Fid 1d µòAAivd , 1píq1c 1o Ackc µc ùmdoµd no1ioµcvo oc
vcm1i kdi nAùvc1c µc uypó dnoppundv1ikó .

• AEKEZ AHO KPAZI
Av1iµc1ænío1c 1o Ackc óoo nio ypnyopd µnopcí1c kdi nòv1æc µn vpnoiµonoinoc1c
Lco1ó vcpó , nou 0d 1ov kòvci dvcEí1nAo !! O kdAù1cpoc 1pónoc cívdi vd 1ov
okcnòoc1c µc dAò1i ( nou 0d poumnEci 1o uypó ) kdi µc1ò , dmoù 1o dmdipcoc1c µc
cvd uypó ndví , vd dmnoc1c 1o ùmdoµd vd µouAiòoci yid µion æpd oc kpùo vcpó .
Mc1ò , nAùvc1c 1o µc 1ov kAdoikó 1póno .

• AEKEZ AHO 4POYTA
EcnAùvc1c kdAò 1o Ackc µc kpùo vcpó kdi µc1ò nAùvc1c µc dnoppundv1ikó . Av o
Ackcc cyivc oc òonpo ùmdoµd , dmno1c 1o vd µouAiòoci oc vcpó µc Aíyn dµµævíd ,
EcnAùvc1c 1o noAù kdAò kdi ßòA1c 1o vd µouAiòoci nòAi oc vcpó µc vAæpívn . Av 1o
ùmdoµd cívdi vpæµd1io1ó , 1píq1c 1o µc Ackc µc oEuLcvc , o1o onoío 0d
npoo0coc1c Aíycc o1dyóvcc dµµævídc .

• AEKEZ AHO AAZHH
H Aòonn cívdi cvdc dnó 1ouc cAòvio1ouc Ackcöcc nou npcnci vd ncpiµcvouµc vd
o1cyvæoci . Ki du1ó yid1í µc 1o ßoùp1oioµd 0d EckoAAnoouv nio cùkoAd 1d
ncpiooó1cpd µópiò 1nc . Boup1oío1c Aoinóv kdAò 1o Ackc kdi nAùvc1c 1o poùvo
o1nv uqnAó1cpn cni1pcnóµcvn 0cpµokpdoíd , nou dvdypòmc1di o1nv c1ikc1d 1ou .

• YFPO ZAHOYNI
Hæc 0d odc mdivó1dv vd vpnoiµonoicí1c uypó odnoùvi öikn odc kd1dokcunc
uio0c1æv1dc µòAio1d 1nv oikoAoyikn µc0oöo 1nc dvdkùkAæonc; ... 4uAò1c , Aoinóv
, 1d unoAcíµµd1d odnouviæv nou öcv µnopcí1c nid vd 1d vpnoiµonoinoc1c yid vd
nAu0cí1c kdi , ó1dv µdLcùov1di dpkc1ò , v1unò1c 1d o1o µnAcv1cp µc Aíyo vcpó .
T1oi , 0d cvc1c cvd µovdöikó , dvdkukAæµcvo odnoùvi oc uypn µopmn !!

• AAATA ZTO BPAZTHPA
Anoµdkpùvc1c 1d òAd1d dnó 1o ßpdo1npd odc ycµíLov1òc 1ov µc cvd µcíyµd dnó
vcpó kdi Eíöi oc íocc nooó1n1cc . BòA1c 1ov vd Aci1oupynoci kdi , µóAic 1o µcíyµd
ßpòoci kdi o ßpdo1npdc kAcíoci du1óµd1d , 1ono0c1no1c 1ov oc µid yæviò kdi
dmno1c 1ov óAn 1n vùv1d . Tnv òAAn µcpd döciòo1c 1o µcíyµd , EcnAùvc1c noAù
kdAò 1o ßpdo1npd , ycµío1c 1ov µc vcpó kdi ßpòo1c 1o . Hc1òE1c du1ó 1o vcpó . O
ßpdo1npdc odc cívdi nid c1oiµoc yid kdvovikn vpnon ..

• Z4HNOMENA HOTHPIA
Av muAò1c 1d no1npid odc 1dk1onoiæv1dc 1d oc o1oíßcc , 1o cvd µcod o1o òAAo ,
cívdi noAù ni0dvóv kònoid o1iyµn vd omnvæoouv kdi vd µnv µnopcí1c vd 1d
Ecvæpíoc1c. Fid vd 1d væpíoc1c væpíc vd onòoouv , ßu0ío1c 1o kò1æ - kò1æ 1nc
o1oíßdc oc cvd µnoA µc Lco1ó vcpó kdi ycµío1c 1o nòvæ - nòvæ µc kpùo vcpó . Od
��������� ��µ������ �������µ�� ��� ���������� ������� ��� ��� www.zago.gr �ε���� 15
Ecomnvæoouv dµcoæc !!!!

• EYAINEZ KOYTAAEZ
id vd µnv kdoùv oi EùAivcc nnpoùvcc o1nv qno1dpiò, no1ío1c 1ic yid dpkc1cc æpcc
o1o vcpó npiv 1ic vpnoiµonoinoc1c .

• HOTIZMA ME KOPAONIA
Av npókci1di vd Acíqc1c yid ncpínou 3 cßöoµòöcc , öcv vpciòLc1di vd dvnouvcí1c
yid 1d mu1ò odc kdi noioc 0d 1d no1íLci . Fid kò0c yAòo1pd , ycµío1c cvd Ackdvòki
n cvdv koußò , dvòAoyd µc 1o µcyc0oc 1nc yAòo1pdc kdi 1ic dvòykcc 1ou , µc vcpó
kdi 1ono0c1no1c 1n öínAd o1n yAòo1pd , dAAò qnAó1cpd dnó du1nv . Z1cpcæo1c µc
µíd nc1pd µcod o1ov koußò 1n µíd òkpn cvóc kopöovioù ndnou1oiæv kdi væo1c 1nv
òAAn òkpn o1o væµd 1nc yAòo1pdc . Mc du1ó 1ov 1póno , 1d mu1ò 0d ndípvouv
kò0c µcpd óoo vcpó vpciòLov1di . Av oi yAòo1pcc odc cívdi µikpcc , µnopcí1c oc
cvd koußò vd o1cpcæoc1c ncpiooó1cpd kopöóvid ( cvd yid kò0c yAòo1pd )!!!

• AZXHMEZ MYPOAIEZ ZTO OEPMO
Av 1o 0cpµóc odc µupíLci òovnµd , ycµío1c 1ov µc Lco1ó vcpó kdi npoo0co1c µíd
kou1dAiò 1nc ooùndc oóöd mdyn1où . KAcío1c 1o kdAò kdi dmno1c 1o yiod cíkooi
Acn1ò . EcßyòAc1c 1o µc òm0ovo vcpó kdi dmno1c 1o dvoiv1ó vd o1cyvæoci kdAò .
T1oi óAcc oi µupæöicc 0d cEdmdvio1oùv ..

• XEIPOHOIHTO AHOZMHTIKO
Avdkd1cq1c oc cvd kd1odpoAòki 2 kou1dAicc 1nc ooùndc oóöd mdyn1où µc 2
kou1dAicc 1nc ooùndc ßdLcAívn kdi 2 kou1dAicc 1nc ooùndc 1dAk . ( Av 0cAc1c vd
cvci òpæµd , vpnoiµonoino1c yid 1o µcíyµd dpæµd1ikó 1dAk) . BòA1c 1o
kd1odpoAòki oc µncv µdpí kdi dmno1c 1o oc oiydvn mæ1iò , dvdkd1cùov1dc
ouvcvcid , µcvpi 1o µcíyµd vd nòpci 1nv umn kpcµdc . ByòA1c 1o kd1odpoAòki dnó
1n mæ1iò kdi µc1dmcpc1c 1nv kpcµd oc ßdLòki nou vd kAcívci dcpoo1cyæc . To
dnooµn1ikó kpcµd cívdi c1oiµo!!!

• TZAMIA KOYZINAZ
Td 1Lòµid o1o ndpò0upo 1nc kouLívdc µdLcùouv Aindpoùc d1µoùc . Fid vd
kd0dpíoouv kdAù1cpd , ncpòo1c 1d µc cvd omouyyòpi ßou1nyµcvo µc Lco1n
odnouvòöd kdi EcßyòAc1c 1d µc uypó ndví . O1dv o1cyvæoouv cEdmdvío1c 1n
0dµnòöd nou íoæc µcívci 1píßov1dc 1d µc cvd o1cyvó ndvòki .

• OIKOAOFIKOZ KAOAPIZMOZ TZAMION
Td 1Lòµid odc 0d do1pòqouv kupioAck1ikò , dv 1d 1píqc1c µc cvd ndvòki
ßou1nyµcvo oc òonpo Eíöi n kpùo 1oòi ( væpíc Lòvdpn !!) . H ßpcyµcvn cmnµcpíöd
cívdi cníonc noAù dno1cAcoµd1ikn m1òvci vd öidAcEc1c 1nv oæo1n noió1n1d
vdp1ioù!!! Oi iAouo1pdoióv cmnµcpíöcc µc yAdoc vdp1í öcv npoomcpov1di yi' du1n
1n öouAciò .

• KAOAPIZMOZ MAPMAPON
Av 1o µòpµdpo cívdi noAù Acpæµcvo , öidAùc1c o1o vcpó Aíyo odnoùvi MdoodAídc
oc okóvn . Amoù 1o nAùvc1c , 0d npcnci vd 1o EcßyòAc1c kdi vd 1o 1píqc1c µc cvd
o1cyvó µòAAivo ndví , yid vd cEdmdvíoc1c 1uvóv 0dµnòöcc . Mn vpnoiµonoinoc1c
no1c vAæpívn n òAAd kduo1ikò dnoppundv1ikò yid vd kd0dpíoc1c µdpµòpivcc
cnimòvcicc .

��������� ��µ������ �������µ�� ��� ���������� ������� ��� ��� www.zago.gr �ε���� 16
• HPOZTAZIA ZTA MAPMAPA
H kdAù1cpn npoo1doíd 1æv µdpµòpæv cívdi vd 1d ncpòoc1c µc öidmdvcc µd1
ßcpvíki , nou µciævci 1nv dnoppomn1ikó1n1ò 1ouc . Enciön óµæc 1o ßcpvíki du1ó
öcv cívdi diævio kdi oiyò - oiyò mcùyci , kdAó cívdi kò0c 5-6 vpóvid vd 1o
dvdvcævc1c . Z1o µc1dEù , yid vd kd0dpíLc1c 1ic µdpµòpivcc cnimòvcicc , væpíc vd
dvnouvcí1c yid 1d onµcíd ónou cvci m0dpcí 1o ßcpvíki , vpnoiµonoicí1c okc1o vcpó
kdi cvd kd0dpó ndví .

• AHOZMHTIKO AHO ZHIPTA
Av n d1µóomdipd o1nv 1oudAc1d öcv cívdi kdi 1óoo cuvòpio1n , öiæE1c kò0c
öuoòpco1n µupæöiò , kAcívov1dc 1nv nóp1d , dvòßov1dc cvd oníp1o n öùo , dv o
væpoc cívdi µcyòAoc , kdi dmnvov1òc 1o vd kdcí . Od cknAdycí1c µc 1nv
dno1cAcoµd1ikó1n1ò 1ou!!!!!!

• AHOTEAEZMATIKO FYAAIZMA
Fid dno1cAcoµd1d noAù kdAù1cpd ó1dv yudAíLc1c 1d cninAò odc , npoo0co1c oc
ónoio o1iAßæ1ikó dyopòoc1c Aíycc o1dyóvcc Eíöi .

• FYAAIZMA ZTA EHIHAA
Kd0dpío1c kdi yudAío1c 1d cninAd dnó EùAo µc cvd o1iAßæ1ikó nou 0d m1iòEc1c
µóvn odc : Hòp1c Aíyo cAdióAdöo , npoo0co1c vovöpó dAò1i mdyn1où kdi
dvdkd1cq1c noAù kdAò , µcvpi vd öidAu0cí 1o dAò1i . BpcE1c cvd ndví µc 1o µcíyµd
kdi 1píq1c noAù kdAò 1o cninAo µcvpi vd yudAíoci . To íöio dno1cAcoµd 0d cvc1c
kdi dv vpnoiµonoinoc1c cvd µcíyµd dnó Aòöi kdi Eíöi , oc íocc nooó1n1cc .

• HAIAKA EFKAYMATA
Fid 1d nAidkò cykdùµd1d 1píq1c µíd nd1ò1d æµn kdi kòvc1c kd1ònAdoµd ckcí ónou
novò1c . Akóµd , µnopcí1c vd kd1dnpdûvc1c 1ov nóvo kdi 1ov cpc0ioµó 1ou
öcpµd1oc dv 1o dAcíqc1c µc yidoùp1i n dv kòvc1c koµnpcocc µc cvd µcíyµd dnó
1/2 vcpó kdi 1/2 Eíöi .

• AOZION AHO TIAIO
Fid vd dvdkoumíoc1c 1o öcpµd odc dnó 1ov nóvo kdi 1ov cpc0ioµó cvóc nAidkoù
cykdùµd1oc m1iòE1c dmcqnµd µc µíd ycµò1n voùm1d 1íAio , oc 1/2 Aí1po vcpó , kdi
kòv1c ouvvò koµnpcocc .

• AAOYMINOXAPTO KAI 4OYPNOZ
HoAAcc mopcc 1ono0c1oùµc dAouµivóvdp1o o1o kò1æ µcpoc 1ou moùpvou yid vd
µnv Acpævc1di ..To dAouµivóvdp1o óµæc cívdi odv vd µovævci 1nv kò1æ dv1ío1don
, ki c1oi o1nv ouoíd cívdi odv vd qnvouµc µc 1n µíd µóvo dv1ío1don . H
kd0dpió1n1d nou cEdomdAíLc1di µc du1óv 1ov 1póno önµioupycí oíyoupd dnæAcid
cvcpycidc , vpóvou kdi muoikò vpnµd1oc .

• MHOYMHOYKIA AHO TPIANTA4YAAA
Av 1d µnouµnoùkid dnó 1d 1pidv1òmuAAd o1o ßòLo öcv òvoiEdv , dAAò öcívvouv vd
µdpdívov1di kdi 1d kcmdAòkid 1ouc vd ycpvouv , ßou1nE1c 1ic òkpcc 1æv µíovæv oc
kdu1ó vcpó kdi dmno1c 1ic ckcí yid 3 - 4 Acn1ò . Kóq1c AoEò , dAAò Aíyo , 1nv òkpn
1ou kò0c ko1odvioù kdi 1uAíE1c óAcc 1ic òkpcc µdLí , omik1ò , µc µíd cmnµcpíöd .
Bou1nE1c 1d ko1oòvid oc ndyæµcvo vcpó kdi dmno1c 1d c1oi yid 1-2 æpcc n µcvpi
vd öcí1c 1d kcmdAòkid vd onkævov1di kdi nòAi ncpnmdvd ...

• FAPI4AAA - XPYZANOEMA
Mn ßòLc1c no1c o1o íöio ßòLo ydpímdAd µc vpuoòv0cµd , yid1í 1d vpuoòv0cµd 0d
"oko1æoouv " 1d ydpímdAd ..

��������� ��µ������ �������µ�� ��� ���������� ������� ��� ��� www.zago.gr �ε���� 17
• AOYAOYAIA
Fid vd öid1npn0oùv ncpiooó1cpo 1d koµµcvd AouAoùöid o1d ßòLd odc , npoo0co1c
o1o vcpó 1ouc Aíyo vuµó Acµovioù .

• AAMHEPA KOZMHMATA
BòA1c oc cvd no1npi 1Liv .... kdi µnv 1o nicí1c ... Bou1nE1c µcod 1o kóoµnµò odc .
Amno1c 1o vd µouAiòoci yid µion æpd kdi EcßyòAc1c 1o kdAò µc vAidpó vcpó .
Zkounío1c 1o kdi 0d öcí1c ó1i cvci yívci Adµncpó odv kdivoùpyio ....

• KEPIA KAI TZIXAEZ
Av o1òEci kcpí n koAAnoci 1oívAd o1d poùvd odc , µn öokiµòoc1c µc kdvcvd 1póno
vd 1d dmdipcoc1c dµcoæc . Hòp1c µíd vòiAov odkoùAd kdi ßòA1c µcod 1d poùvd
odc . BòA1c 1nv o1nv kd1òquEn kdi dmno1c 1nv yid µíd æpd 1ouAòvio1ov . To kcpí
n n 1oívAd 0d okAnpùvci 1óoo , æo1c vd EckoAAnoci noAù cùkoAd ....

• KOYPTINEZ MHANIOY
Z1ic koup1ívcc µnòviou ouvvò 1d òAd1d vcpoù kdi oi odnouvòöcc 1ic kòvouv vd ...
ydpiòLouv kdi vd mdívov1di Acpæµcvcc . Fid vd µnv 1dAdinæpcío1c vd 1ic nAcvc1c
kdi vd 1ic 1píßc1c , ßòA1c 1ic o1o nAuv1npio kdi nAùvc1c 1ic o1o npóypdµµd yid 1d
vpæµd1io1ò poùvd . Kpcµòo1c 1ic o1n 0con 1ouc µóAic 1ic ßyòAc1c dnó 1o
nAuv1npio .... T1oi 0d m1iòEouv kdi 1d onµcíd nou cvouv 1odAdkæ0cí ..

• ZIAEPOMA
Kd0dpíLc1c 1dk1ikò 1o oíöcpó odc , 1píßov1òc 1o dndAò µc cvd koµµò1i ùmdoµd ,
óoo cívdi dkóµd Lco1ó . T1oi 0d dnomùyc1c 1d " ívvn" nou µnopcí vd dmnoci nòvæ
o1d mpcokonAuµcvd odc poùvd ..

• 4YAAEH AAAIOY
To kdAù1cpo öovcío yid vd muAòEouµc 1o Aòöi µdc cívdi 1o yuòAivo , okoùpou
vpæµd1oc nou öcv dmnvci 1o mæc vd 1o cnnpcòoci ...

• KATANAAOZH AAAIOY
Mc1ò 1nv kd1dvòAæon 1ou Adöioù , nAcvouµc noAù kdAò 1o öovcío kdi 1o
dmnvouµc dvoiv1ó vd o1cyvæoci kdi vd Ecyupíoci ... dv npókci1di vd 1o
vpnoiµonoinoouµc yid kdivoùpyio Aòöi .

• FATA KAI FAAZTPEZ
Fid vd dnoµdkpùvc1c 1nv yò1d odc dnó 1ic yAòo1pcc odc kdAùq1c 1o væµd µc
ßó1odAd . Av öcv cvc1c dno1cAcoµd 1ó1c píE1c o1o væµd kdi yùpæ , yùpæ dnó 1nv
yAòo1pd kókkivo nincpi ..... n cvd dnæ0n1ikó onpci .

• AEKEZ KAI AEPMATINA
O Ackcc dnó µcAòvi o1d öcpµò1ivd mcùyci cùkoAd dv 1píqouµc dµcoæc 1o onµcío
µc cvd ndvòki nou cvouµc ßou1nEci oc Aíyo yòAd .

• AEKEZ ZTA AEPMATINA N0 2
Tpíßouµc 1o Ackidoµcvo onµcío (µc 1o µcAòvi) µc kd0dpó oivónvcuµd ....

• ZHKOZTE TO AKOYZTIKO TOY THAE4ONOY....
Tono0c1no1c µíd dvoiv1n nAdo1ikn odkoùAd öínAd o1o 1nAcmævo npiv dpvíoc1c vd
Luµævc1c 1nv ní1d n 1ouc kcm1cöcc . O1dv 1o 1nAcmævo v1unnoci (kdi 0d
v1unnoci) dnAò ncpòo1c 1o vcpi odc o1n odkoùAd kdi onkæo1c 1o væpíc vd 1o
kòvc1c vòAid .

��������� ��µ������ �������µ�� ��� ���������� ������� ��� ��� www.zago.gr �ε���� 18
• EYKOAO ANOIFMA BAZON
Hpiv vd kAcíoc1c 1d ßòLd n 1d µnoukòAid µc Aòöi, µdpµcAòöd, µcAi, oipóni kAn
kd0dpío1c 1d µc cvd ßpcyµcvo ndví . T1oi 0d kpd1noc1c µdkpiò 1d Læùmid kdi 0d
1d dvoíEc1c nio cùkoAd 1nv cnóµcvn mopò .

• KA4ETIEPA FAAAIKOY KA4E
Fid vd kd0dpíoc1c 1nv kdmc1icpd 1ou ydAAikoù, ycµío1c 1n µc vcpó, píE1c µcod 1 n
2 kou1dAicc oóöd mdyn1où kdi dmno1c 1n vd ßpòoci kdi vd ncpòoci µcod o1nv
kdvò1d .

AAOYMINENIA ZKEYH
Fid vd Aòµnouv kdi vd mdívov1di kd0dpò 1d dAouµivcvid okcùn odc , ßpòo1c 1d
µcod oc kdu1ó vcpó µdLí µc poöcAcc kpcµµuöiæv yid 10 - 15 Acn1ò .

• AIHAZMA
Tvd 0duµòoio Aíndoµd yid 1d mu1ò 1ou knnou odc n 1nc ßcpòv1d odc kdi ciöikò 1ic
1pidv1dmuAAicc , cívdi 1o vcpó ónou ßpòod1c ondvòki ...

• ZKA4IMO AHO FATA
Tvc1c yd1oùAd kdi odc okòßci 1ov knno; AvoíE1c kònoicc 1pùncc kdi ßòA1c µcod
µcpikò µndAòkid vdm0dAívn .

• BIBAIA
Mnv dmnvc1c 1d ßißAíd odc yid noAù kdipó o1n ßißAio0nkn odc . AAAòE1c 1ouc
1dk1ikò 0cocic , æo1c vd npomuAòooov1di dnó 1nv uypdoíd .

• KEPI ZTO TPAHEZOMANTIAO
To1dEc 1o kcpí nòvæ o1o 1pdncLoµòv1iAo odc; Oi Ackcöcc ßydívouv nio cùkoAd dv
1ono0c1noc1c nòvæ µid vdp1oodkoùAd kdi 1o oiöcpæoc1c µc kdu1ó oíöcpo .

• FAIZTPIZMA KAINOYPFION HAHOYTZION
Ayopòod1c kdivoùpyid ndnoù1oid ; Hpooovn yAio1pòvc . Hcpòo1c 1ic oóAcc µc µíd
nd1ò1d ( koµµcvn o1d öùo) npiv 1d mopcoc1c .

• AEKEAEZ AHO KA4E
Oi Ackcöcc dnó kdmc o1d mAi1Lòvid dnó nopocAòvn mcùyouv nio cùkoAd dv 1ouc
1píqc1c µc dAò1i kdi dmnoc1c Aíyo dAò1i cnòvæ 1ouc yid 1 æpd npo1où 1d
EcnAùvc1c .

• ANOIFMA MHOYKAAIOY
Fid vd dvoíEc1c cùkoAd cvd µnoukòAi , ncpòo1c 1o kdnòki dnó Aíyo Lco1ó vcpó yid
Aíyd Acn1ò kdi µc1ò dvoíE1c 1o .

• HAAKA ZIAEPOY
Av n nAòkd 1ou oíöcpou koAAòci , 1píq1c 1nv óoo cívdi dkóµd vAidpn µc cvd Acn1ó
koµµò1i ndví , o1o onoío 0d cvc1c ßòAci cnòvæ 1piµµcvo kcpí . Kd1óniv ncpòo1c
1nv nAòkd µc cvd µdAdkó ndví .

• AZHMIKA
Fid vd Aòµqouv 1d donµikò odc , 1píq1c 1d µc Aíyn oóöd n µc o1òv1n dnó 1o 1Lòki .

• HPOZANAMMA
Xpnoiµonoino1c 1ic mAoùöcc dnó nd1ò1cc odv npooòvdµµd yid vd dvòqc1c cùkoAd
kdi ypnyopd 1o 1Lòki n 1d kòpßouvd .

��������� ��µ������ �������µ�� ��� ���������� ������� ��� ��� www.zago.gr �ε���� 19
• MAAAKEZ MHOTEZ
Oi µdAdkcc µnó1cc öcv o1ckov1di óp0icc . BòA1c cvd µnoukòAi oc kò0c µnó1d yid
vd µnv dnok1noci n1uvcc 1o öcpµd o1o ùqoc 1ou do1pdyòAou .

• AEKEAEZ ZTH HIATEAA
Oi nid1cAcc dnó öiòmdvo yudAí AckiòLouv kdi dnok1oùv µdupioµcvcc knAíöcc o1d
nAòyid . Amno1c 1nv nid1cAd µcod oc vAæpívn kdi Aíyo dAò1i óAn 1n vùv1d .
Tpíßov1dc 1nv µ' cvd Euo1npi , oi Ackcöcc cEdmdvíLov1di .

• AKONIZMA
1 . Fid vd dkovíoc1c 1d µdvdípid 1ou µnAcv1cp ßòA1c µcod 1ou 6-7 ndyòkid kdi
Aci1oupyno1c yid 2' 1n ouokcun .
2 . Fid vd dkovíoc1c 1o qdAíöi odc , kóq1c noAAò µikpò koµµò1id cvóc Acn1où
d1oòAivou oùpµd1oc ...

• AAMHEPOI KAOPE4TEZ
TcAoc o1o 0òµnæµd 1æv kd0pcm1æv o1o µnòvio , dv 1ouc 1píqc1c µc cvd ndví
cµno1ioµcvo µc µcpikcc o1dyóvcc uypó yid 1d niò1d . Tvd ncpdoµd µc cvd µdAdkó
ndví dpkcí yid vd Aòµnouv nòv1d oi kd0pcm1cc odc .

• MOKETEZ
Oi µokc1cc odc 0d dnok1noouv Edvò Aòµqn dv , npiv 1ic okouníoc1c µc 1nv
nAck1pikn okoùnd , 1ic qckòoc1c µc Aíyo vcpó o1o onoío cvc1c npoo0coci Eíöi ...

• ANOIFMA
Acv dvoíyci cùkoAd 1o ßdLòki 1nc µdpµcAòödc; Edvdöokiµòo1c mopæv1dc cvd
yòv1i µnòviou n 1uAíE1c yùpæ dnó 1o vcpi odc µíd nc1oc1d kouLívdc ...

• AKONIZMA 4AAIAIOY
Akovío1c 1o qdAíöi odc o1pimoyupíLov1dc 1ic Aòµcc 1ou o1o o1óµio cvóc Acn1où
µnoukdAioù ...

• AAATA
Mnopcí1c vd kd0dpíoc1c 1d nopocAòvivd cíön uyicivnc dnó 1d òAd1d 1ou vcpoù ,
vpnoiµonoiæv1dc 1o kd0dpio1ikó 1ou moùpvou . 4ckòLc1c kdi dmnvc1c yid 1-2' vd
Aci1oupynoci o dmpóc kdi kd1óniv EcnAcvc1c µc òm0ovo vcpó ..

• AYZAPEZTEZ MYPOAIEZ
EEdmdvío1c 1ic öuoòpco1cc µupæöicc dnó 1nv kouLívd ßpòLov1dc oc Aíyo vcpó
kdµiò cikoodpiò ydpímdAd .

• APOMATIKA AAATA
41iòE1c cEdipc1ikò dpæµd1ikò òAd1d yid 1o µnòvio odc , ycµíLov1dc 1d òöcid
µnoukòAid dnó 1d dpæµd1ò odc µc vov1pó dAò1i . KAcío1c 1d µnoukòAid kdAò kdi
dmno1c 1d yid 1-2 µnvcc npo1où vpnoiµonoinoc1c du1ó 1o dAò1i ...

• OAMHOMA ZTOYZ KAOPE4TEZ
Fid vd dnomùyc1c 1o 0òµnæµd o1ouc kd0pcm1cc 1ou Aou1poù ó1dv kòvc1c µnòvio
píE1c npæ1d o1n µndvicpd 2-3 ck . kpùo vcpó npo1où píEc1c 1o Lco1ó . T1oi oi
uöpd1µoí µciævov1di dio0n1ò!!

• KAIMATIZTIKA
Aíycc mAoùöcc nop1okdAioù nòvæ o1d kAiµd1io1ikò µnvdvnµd1d 0d dpæµd1íoouv
1nv d1µóomdipd 1ou oni1ioù odc cuvòpio1d kdi öidkpi1ikò ..

��������� ��µ������ �������µ�� ��� ���������� ������� ��� ��� www.zago.gr �ε���� 20
• ZHMAAIA AHO EHIHAA
AAAòEd1c 0con o1d cninAò odc; Hæc 0d oßnoc1c 1d onµòöid nou cvouv dmnoci 1d
nóöid 1ou 1pdncLioù o1n µokc1d; Amnvov1dc dnAæc 1ov d1µó dnó 1o oíöcpó odc oc
dnóo1don 5 ck . dnó 1d onµòöid kdi 1píßov1dc µc1ò µc öùvdµn 1o onµcío nou cvci
nd1n0cí .

• KAAOPI4EP
Fid vd ßcA1iæoc1c 1nv dnóöoon cvóc kdAopimcp , koAAno1c µc µíd du1okóAAn1n
1divíd , cvd koµµò1i dAouµivóvdp1o dvòµcod o1o kdAopimcp kdi o1ov 1oívo ... To
dAouµivóvdp1o 0d dvdkAò óAn 1n 0cpµó1n1d npoc 1o coæ1cpikó 1ou öæµd1íou ..

• MHOFIA
O1dv cpvc1di oc cndmn µc 1o dcpd nou µcvci kAcioµcvoc o1o kou1í , n µnoyiò
ovnµd1íLci µid kpoùo1d . Fid vd öid1npcí1di kdipó cvd kou1í µnoyiòc nou cvci nön
dvoiv1cí , 1ono0c1no1c 1o dvònoöd .....

• MAPAMENA AOYAOYAIA
Tvd µnoukc1o AouAoùöid kònæc µdpdµcvd Edvdßpíokci 1n mpcokòöd 1ou dv ,
dmoù kóqc1c 1nv òkpn 1æv µíovæv , ßòAc1c 1d AouAoùöid yid Aíyd Acn1ò oc noAù
Lco1ó vcpó ....

• HAHOYTZIA
Av cvc1c yöòpci 1d µdùpd odc ndnoù1oid , Læv1dvcqc1c 1d ncpvæv1dc ckcívo 1o
onµcío µc cvdv vov1pó µdpkdöópo oc µdùpo vpæµd !!

• HEPAZMA KAOZTHZ
Acv cívdi nòv1d cùkoAo vd ncpòoc1c 1nv kAæo1n o1n ßcAóvd . Av píEc1c 1nv òkpn
1nc kAæo1nc oc ßcpvíki yid 1d vùvid , ó1dv Ecpd0cí 0d okAnpùvci kdi 1o ncpdoµd
0d cívdi ndivviöòki ....

• ANOIFMA ANA4YKTIKOY
Av onòoci 1o ödk1uAíöi nou dvoíyci 1o kou1òki 1æv dvdquk1ikæv n 1nc µnípdc ,
µnv dncAnio1cí1c .. Akóµd kdi væpíc dvoiv1npi µnopcí1c vd 1o dvoíEc1c cùkoAd !
Apkcí vd nicoc1c 1n Adßn cvóc kou1dAioù o1o ncpíypdµµd 1ou dvoíyµd1oc ...

• MYPOAIA XAOPINHZ
Aiævvc1c 1n öuoòpco1n µupæöiò 1nc vAæpívnc dnó 1d vcpid odc , 1píßov1dc 1d µc
Eíöi n Acµóvi . Mc1ò 1d nAcvc1c µc odnoùvi MdoodAídc ...

• AYTOKOAAHTA
Fid vd EckoAAò1c 1d du1okóAAn1d , ßyòA1c 1o µcydAù1cpo µcpoc kdi dnoµdkpùvc1c
óoo cniµcvci µc Aíyo kd0dpó oivónvcuµd n öidAu1ikó . Hpooovn o1ic ßdµµcvcc
cnimòvcicc µnnæc öidAùc1di kdi 1o vpæµd ...

• BAZA
Fid vd kd0dpíoouv 1d kpuo1òAAivd ßòLd odc , EcnAùvc1c 1d µc Eíöi kdi ndondAío1c
1d µc vov1pó dAò1i . Mc1ò dnó µcpikcc æpcc EcßyòAc1c 1d µc vcpó kdi 1píq1c 1ouc
Ackcöcc nou cniµcvouv µc µid ndAiò oöov1óßoup1od .

• TZAMIA
Av 1d 1Lòµid odc cvouv µikpoùc Ackcöcc kdi o1íyµd1d , 1píq1c 1d µc µioó Acµóvi
npo1où 1d ncpòoc1c µc 1o dnoppundv1ikó ...

��������� ��µ������ �������µ�� ��� ���������� ������� ��� ��� www.zago.gr �ε���� 21
• HAYZIMO MAEIAAPION / MHOY4AN
1 . Fid vd nAùvc1c 1o kòAuµµd cvóc µdEiAdpioù n cvóc ndnAæµd1oc µc noùnouAd ,
npcnci vd 1o döciòoc1c . Acv 0d nc1òEouv oc oAókAnpo 1o oní1i dv
vpnoiµonoinoc1c 1nv nAck1pikn okoùnd . EnAæo1c Aíyo 1nv òkpn kdi µc1ò dvòq1c
1nv okoùnd . Acv cvc1c ndpò vd EdvdßyòAc1c µc1ò 1d noùnouAd dnó 1n odkoùAd ..
2 . Z1o nAuv1npio , ó1dv nAcvc1c cvd µnoumòv µc noùnouAd , cvc1c o1o vou odc vd
ßòLc1c o1ov kòöo µid µnòAd 1ou 1cvic . T1oi 0d dnAævc1di kdAù1cpd 1o noùnouAo
kdi 1o µnoumòv odc 0d cívdi nòv1d mouokæ1ó kdi dmpò1o ....

• KAEIAIA
Enciön µcpikò kAciöiò µoiòLouv µc1dEù 1ouc , yid vd 1d dvdyvæpíoc1c , ßòA1c µid
o1dyóvd ßcpvíki vuviæv oc öidmopc1ikò vpæµd1d o1o kd0cvd ...

• ZKOYHIAIA
Fid vd dnomùyc1c 1ic öuoòpco1cc ooµcc 1æv okouniöiæv , ndondAío1c 1ov nò1o
1ou öovcíou µc qiAn òµµo ...

• AAATA ZTO BPAZTHPA
Oi ßpdo1npcc dndAAòooov1di dnó 1d òAd1d µc Eíöi . Av óµæc dmnoc1c ouvcvcid
µcod cvd kovùAi , 1d òAd1d 0d koAAòvc oc du1ó kdi óvi o1d 1oivæµd1d 1ou
ßpdo1npd ...

• ZTAAEZ BPYZHZ
Acv unòpvci 1íno1d nio ckvcupio1ikó dnó 1o pu0µikó nvo 1nc o1òAdc nou ncm1ci
dnó µid ßpùon nou o1òLci .. Hcpiµcvov1dc 1ov uöpduAikó , öco1c cvdv onòyko
yùpæ dnó 1n ßpùon kdi dmno1c 1ov æc 1ov nò1o 1ou vin1npd . Oi o1dyóvcc 0d
dkoAou0oùv 1ov onòyko ... kdi 0d ncm1ouv d0ópußd ....

• OYHA
OcAc1c vd ßyòAc1c cvd oùnd ; Hpcnci vd ßòAc1c µid µcyòAn ßíöd kdi µc1ò vd 1nv
1pdßnEc1c µc µid ncvod , onó1c 0d ßyci µdLí kdi 1o oùnd ...

• TPIEIMO HATOMATOZ
Av 1o nò1æµò odc 1píLci , yid vd µnv Eunvò1c óAouc o1o oní1i µc 1ov 0ópußo 1ou
nd1æµd1oc , ßòA1c 1dAk dvòµcod o1d EùAd nou cvouv Ecvæpíoci ...

• ZKOYPIAZMENH BIAA
O1dv 0cAouµc vd 1pdßnEouµc µid ßíöd kònæc okoupidoµcvn , npcnci vd
0cpµdívouµc 1o kcmòAi 1nc ( µc cvd dvdn1npd ) npiv 1nv Ecßiöæoouµc . Mnopoùµc
cníonc vd 0cpµòvouµc 1nv òkpn cvóc kd1odßiöioù , n onoíd 0d µc1döæoci 1n
0cpµó1n1d µóAic 1ono0c1n0cí nòvæ o1n ßíöd ...

• AYTOKOAAHTO HAAZTIKO
Fid vd dnomùyc1c ouo1oAn 1ou du1okóAAn1ou nAdo1ikoù µc1ò 1nv 1ono0c1non 1ou
, µc dno1cAcoµd vòoµd1d dvòµcod o1ic ouvöcocic , dpkcí vd 1o dmnoc1c µcpikcc
æpcc o1o quycío npiv 1o 1ono0c1noc1c ..

• TAHETZAPIA
Oi mouokòAcc cívdi ouvvò cmiòA1nc ó1dv 1ono0c1oùµc µid 1dnc1odpíd . Fid vd 1ic
cEdAcíqc1c , npcnci vd kòvc1c µid µikpn cv1oµn oc ovnµd o1dupoù , o1o kcv1po
1nc mouokòAdc kdi vd EdvdpíEc1c Aíyn kóAAd µc µid oùpiyyd . Evæo1c µc1ò nòAi 1ic
òkpcc nicLov1dc µc öùvdµn . Anoµdkpùvc1c 1nv ncpíoocid 1nc kóAAdc µc cvd uypó
omouyyòpi ...

��������� ��µ������ �������µ�� ��� ���������� ������� ��� ��� www.zago.gr �ε���� 22
• KAP4OMA
Av cvc1c 1nv òovnµn ouvn0cid vd v1unò1c 1d öòk1uAò odc yid vd ßòAc1c cvd kdpmí
, uio0c1no1c 1o dkóAou0o noAù1iµo 1cvvdoµd ...
Hpiv kdpmæoc1c 1o kdpmí , ßòA1c 1nv òkpn oc cvd koµµò1i vdp1óvi . Od kpd1ò1c
1o kdpmí niòvov1dc 1o vdp1óvi µc 1o cvd odc vcpi kdi 0d kdpmævc1c µc 1o òAAo ...

• FPATZOYNIEZ ZTO EYAO
1 . KoAAno1c µikpò koµµd1òkid 1oóvdc dnó kò1æ dnó 1d ßdpiò dv1ikcíµcvd yid vd
dnomùyc1c 1ic ypdµµcc nòvæ o1o EùAo ...
2 . Av yívci Lnµiò , cvc1c unóqn odc ó1i oi ypd1oouvicc o1o EùAo µnopoùv vd
öiop0æ0oùv µc Aíyo 1píqiµo µc Acn1ó yudAóvdp1o o1n mopò 1ou EùAou ...
3 . Fid vd kdAùqc1c 1d yödpoíµd1d , µnopcí1c vd vpnoiµonoicí1c µdpkdöópo o1o
íöio vpæµd µc 1o ßcpvíki 1ou EùAou ...

• Z4YPI
Mc 1ov kdipó , µnopcí vd 1ùvci vd vdAdpæoci n Adßn 1ou omupioù odc . Bou1nE1c
1nv oc kpùo vcpó , 0d mouokæoci 1o EùAo kdi n Adßn öcv 0d kivcí1di nid ...

• TPYHA ZTON TOIXO
Fid vd kòvc1c µid 1pùnd væpíc okóvn kdi vd dnomùyc1c vd odc cp0ci óAn n okóvn
o1d µò1id ó1dv kòvc1c µid 1pùnd o1o 1dßòvi , dpkcí vd 1punnoc1c cvd nAdo1ikó
kdnòki o1o kcv1po kdi vd ncpòoc1c 1o 1punòvi odc oc du1nv , æo1c vd öcvc1di 1o
kdnòki óAn 1n okóvn ...

• TZAKI
Fid vd Edvdöæoc1c Aíyn Læv1òvid o1n mæ1iò 1ou 1Ldkioù odc nou oßnvci , nc1òE1c
µc npooovn µid voùm1d dAò1i vov1pó o1ic o1òv1cc kdi oi mAóycc 0d 1ivdv1oùv ....

• HHAINEZ FAAZTPEZ
HoAAcc mopcc , oi nnAivcc yAòo1pcc cvouv Acukoùc Ackcöcc nou omcíAov1di o1nv
uypdoíd . Fid vd 1ouc oßnoc1c , npcnci vd 1ouc 1píqc1c µc cvd oupµd1òki
cµno1ioµcvo µc Eíöi kdi µc1ò vd 1o EcßyòAc1c ...

• KAOAPIZMA
1 . Amoù cvc1c vpnoiµonoinoci 1n ovòpd kdi óoo cívdi dkóµd Lco1n, Eùo1c 1d
unoAcíµµd1d mdyn1où µc µíd oiöcpóßoup1od . T1oi öc 0d okAnpùvouv kdi öc 0d
µdupíoouv cnòvæ 1nc kdi 0d cívdi kd0dpn 1nv cnóµcvn mopò nou 0d 1n
vpnoiµonoinoc1c .
2 . Tvd kóAno yid vd kd0dpíoc1c cùkoAd 1d kdµcvd Aínn dnó cvd 1nyòvi n
kd1odpóAd: Hdípvc1c 4-5 dvdßpòLov1d öiokíd yid 1ov novokcmdAo, ycµíLc1c 1o
okcùoc µc vcpó kdi dv1í vd 1d nicí1c cocíc, 1d ... pívvc1c µcod o1nv
kd1odpóAd/1nyòvi . Hcpiµcvc1c kdµiò æpí1od kdi µc1ò nAcvc1c 1o okcùoc kdvovikò
(væpíc vd 1dAdinæpn0cí1c iöidí1cpd) .
3 . Tvd öiòAuµd dnó 1 kou1dAiò oóöd oc 4 Aí1pd Lco1ó vcpó 0d cEdmdvíoci 1ic
ncpiooó1cpcc µupæöicc dnó 1d nAdo1ikò okcùn . AnAò ßu0ío1c 1d o1o öiòAuµd yid
Aíyn æpd npiv 1d nAùvc1c .

• ANAKOY4IZH AHO TA KA4IMATA
d)BòA1c dµcoæc oöov1ókpcµd o1o kòqiµo
ß) BòLcic 1o kdµcvo µcpoc oc kpió vcpó yid ½ æpd µíyµd donpòöi duyoù,
cAdióAdöo kdi Acµóvi 1o ncpvòc cnòAciqn
y)Av kdcí1c, dµcoæc niòo1c 1o Aoßó 1ou du1ioù odc nou ßpíokc1di o1nv íöid
nAcupò µc 1o kòqiµo, µc 1ov dv1ívcipd kdi 1o öcík1n odc kdi 1oiµnno1c 1ov yid 3
Acn1ò . Au1n n µc0oöoc ßcAovioµoù/Ziò1oou dnoµdkpùvci 1ov nóvo kdi dno1pcnci
1n önµioupyíd mouokòAdc
ö) Fid ooßdpò cykdùµd1d kdAAí1cpd 0d n1dv vd nd1c oc yid1pó.
��������� ��µ������ �������µ�� ��� ���������� ������� ��� ��� www.zago.gr �ε���� 23
• AAAI ZE Y4AZMA
Ackcöcc dnó Aòöi, oc kò0c ùmdoµd, cEdmdvíLov1di dv 1píqc1c 1o Acpæµcvo onµcío
µc dnoppundv1ikó yid niò1d!
• AEKEAEZ AHO XYMOYZ 4POYTON
HAùvc1c µc óoo Lco1ó öiòAuµd dnoppundv1ikoù cvöcíkvu1di yid 1o ùmdoµd .
Zuvcvío1c µc öiòAuµd dµµævídc kdi µc1ò Eiöioù . Avòµcod oc kò0c öidöikdoíd 0d
npcnci vd µcooAdßcí kdAó o1cyvæµd µc dnoppomn1ikó ndví n vdp1í . Z1o 1cAoc
EcnAùvc1c 1o Ackc µc vcpó kdi okounío1c noAù kdAò µcvpi vd o1cyvæoci cv1cAæc .

• AEKEAEZ AHO ZKOYPIA
Td onµòöid dnó okoupiò , ycvikò , dmdipoùv1di öùokoAd kdi n vpnon
onoiouönno1c Acukdv1ikoù dv1cvöcíkvu1di yid1í 0d 1d kòvci µóviµd . Hdp' óAd
du1ò , oi µikpoí Ackcöcc µnopoùv vd dmdipc0oùv cí1c µc 1n vpnoiµonoínon
dv1iokæpidkoù cí1c µc cndvdAdµßdvóµcvcc npoonò0cicc µc vuµó Acµovioù kdi
dAò1i væpíc vd dmnvouµc vd o1cyvæoci 1o ùmdoµd cvöiòµcod . Tvd kdAó
EcßydAµd kdi nAùoiµo µc uypó dnoppundv1ikó 0d oAokAnpæoci 1n öidöikdoíd .....

• AEKEAEZ AHO HAFOTO
Eckivno1c µc öiòAuµd dnoppundv1ikoù kdi ouvcvío1c µc öiòAuµd dµµævídc kdi
Eiöioù . EcßyòAc1c kdAò µc vcpó kdi o1cyvæo1c 1nv ncpiovn noAù kdAò ....

• AEKEAEZ AHO ZOKOAATA
Amdipco1c óon nooó1n1d µnopcí1c µc µid onò1ouAd n µc cvd µn kom1cpó µdvdípi
kdi o1nv ouvcvcid dnAæo1c kpùo öiòAuµd dnoppundv1ikoù . Zuvcvío1c µc öiòAuµd
dµµævídc kdi o1n ouvcvcid Eiöioù dv o Ackcc öcv dnoµdkpuv0cí µc 1o npæ1o ßnµd
. TcAoc , EcßyòAc1c noAù kdAò µc vcpó kdi o1cyvæo1c ...

• AEKEAEZ AHO MEAANI
Hpókci1di yid Ackcöcc nou ßydívouv noAù öùokoAd n kd0óAou , yi' du1ó kdi
vpciòLc1di òµcon dv1íöpdon . Eckivno1c vd okouníLc1c 1nv ncpiovn yùpæ dnó 1o
Ackc µc oivónvcuµd npovæpæv1dc oiyò,oiyò npoc 1o kcv1po 1ou . Z1n ouvcvcid
1ono0c1no1c 1ov dvònoöd cnòvæ oc kd0dpó Acukó vdp1í kouLívdc kdi ncpòo1c µc
oivónvcuµd dnó 1o níoæ µcpoc 1ou . AAAòLc1c ouvvò 1o vdp1í kdi ouvcvío1c 1n
öidöikdoíd µcvpi vd µnv ßydívci kd0óAou µcAòvi . EcßyòAc1c kdAò , 1píq1c 1nv
ncpiovn µc uypó dnoppundv1ikó kdi nAùvc1c 1o ùmdoµd o1nv uqnAó1cpn
0cpµokpdoíd nou dvdmcpc1di o1nv c1ikc1d 1ou ...

• AEKEAEZ AHO MHIPA
AnAæo1c öiòAuµd dnoppundv1ikoù kdi o1cyvæo1c µc dnoppomn1ikó ndví . Av o
Ackcc cniµcvci , vpnoiµonoino1c öiòAuµd Eiöioù kdi dmno1c vd o1cyvæoci µóvo 1ou
. EcßyòAc1c µc vcpó kdi o1cyvæo1c kdAò ...

• AEKEAEZ AHO KOAAA
Apvikò vpnoiµonoino1c µóvo vcpó kdi o1cyvæo1c . Av o Ackcc öcv mùyci , 1o
öiòAuµd dnoppundv1ikoù µnopcí vd ßon0noci kdi , dv óvi , 1o íöio öiòAuµd , Aíyo
nio Lco1ó , 0d odc dndAAòEci dnó 1o npóßAnµd . Z1o 1cAoc EcßyòAc1c µc vcpó kdi
o1cyvæo1c noAù kdAò ....

• AEKEAEZ AHO KEPI
Amno1c 1o kcpí vd kpuæoci n kòv1c 1o cocíc µc cvd ndyòki . ByòA1c óoo kcpí
µnopcí1c µc 1n ßon0cid µidc onò1ouAdc . Tono0c1no1c cvd Acukó vdp1í cnòvæ o1o
Ackc kdi ncpòo1c 1o dpkc1cc mopcc µc Lco1ó oíöcpo µc1dkivæv1dc kò0c mopò 1o
vdp1í . Mc 1ov 1póno du1ó 0d dnoµdkpùvc1c oiyò , oiyò óAd 1d unoAcíµµd1d 1ou
kcpioù . HAùvc1c 1o ùmdoµd ónæc ouvn0æc ....
��������� ��µ������ �������µ�� ��� ���������� ������� ��� ��� www.zago.gr �ε���� 24
• AEKEAEZ AHO KA4E - TZAI
EcnAùvc1c dµcoæc µc kpùo vcpó n dv du1ó cívdi öuvd1óv , ßou1nE1c 1o ùmdoµd
yid 30 Acn1ò oc kpùo vcpó . Xpnoiµonoino1c öiòAuµd dnoppundv1ikoù kdi
o1cyvæo1c . Zuvcvío1c µc öiòAuµd Eiöioù kdi EcßyòAc1c µc vcpó . Od 1cAciæoc1c µc
cvd kdAó o1cyvæµd µc dnoppomn1ikó ndví .....

• AEKEAEZ AHO FAAA
Eí1c mpcokoi cí1c ndAioí , oi Ackcöcc dnó yòAd 0d npcnci npæ1d vd ßou1nv1oùv oc
kpùo vcpó npiv nAu0oùv µc öiòAuµd dnoppundv1ikoù . Td öidAùµd1d dµµævídc kdi
Eiöioù 0d dkoAou0noouv dv npókci1di yid Ackc nou <<cniµcvci>>, 1cAciævov1dc
1o kd0cvd µc cvd kdAó EcßydAµd kdi o1cyvæµd . .
• AEKEAEZ AHO KETZAH - ZAATZA NTOMATAZ
H npæ1n kívnon yid 1nv dv1iµc1ænion 1æv kókkivæv Ackcöæv cívdi µc kpùo
öiòAuµd dnoppundv1ikoù kdi kdAó o1cyvæµd µc dnoppomn1ikó ndví . Zuvcvío1c µc
kpùo öiòAuµd dµµævídc kdi o1cyvæµd µc 1ov íöio 1póno . EcßyòAc1c µc vcpó kdi
o1cyvæo1c kdAò 1nv ncpiovn . . .

• AEKEAEZ AHO AIMA
O Ackcc dnó díµd vpciòLc1di òµcon dv1iµc1ænion . Amno1c Aíyo kpùo vcpó vd
1pcEci cnòvæ 1ou kdi o1n ouvcvcid ßou1nE1c yid 15 Acn1ò oc cvd öiòAuµd dnó 4
mAi1Lòvid cAdmpò vAidpó vcpó , µioó kou1dAòki uypó dnoppundv1ikó niò1æv kdi
µíd kou1dAiò dµµævíd . Tpíq1c cAdmpò dnó 1o níoæ µcpoc 1ou Ackc . EcßyòAc1c
kdi nAùvc1c kdvovikò 1o ùmdoµd ....

• AEKEAEZ AHO AYFO
Anoµdkpùvc1c µc cvd ndví n vdp1í kouLívdc óoo ncpiooó1cpn nooó1n1d µnopcí1c
óoo nio ypnyopd yívc1di . Eckivno1c µc öiòAuµd dnoppundv1ikoù kdi o1cyvæµd kdi
, dv vpcido1cí , ouvcvío1c µc kpùo öiòAuµd dµµævídc . OAokAnpæo1c EcßyòLov1dc
µc vcpó kdi kdAó o1cyvæµd ...

• AEKEAEZ AHO KPAZI
Onoio kdi dv cívdi 1o vpæµd 1ou kpdoioù , dnoppomno1c 1o uypó óoo yívc1di µc
cvd ndví . HAùvc1c µc kpùo öiòAuµd dnoppundv1ikoù kdi o1n ouvcvcid Eiöioù kdi
dµµævídc væpíc vd ndpdAcínc1c 1o cvöiòµcoo o1cyvæµd . EcßyòAc1c µc vcpó ....

AiòAuµd dµµævídc : Mcíyµd µidc kou1dAiòc kd0dpnc dµµævídc oc µioó mAi1Lòvi
vcpó ...
AiòAuµd dnoppundv1ikoù : Tvd kou1dAòki nniou dnoppundv1ikoù - kd1ò
npo1íµnon , òvpæµou uypoù niò1æv - oc cvd mAi1Lòvi vAidpó vcpó ...
AiòAuµd Eiöioù : 1/3 mAi1Ldvioù Acukó Eíöi oc 2 /3 mAi1Ldvioù vcpoù ....

• AEKEAEZ No1
1o . OAoi oi Ackcöcc npcnci vd dv1iµc1æníLov1di dµcoæc n 1o ouv1oµó1cpo
öuvd1óv . Ooo ncpiooó1cpo µcvouv 1óoo nio öùokoAd dmdipoùv1di ...
2o . Onou dvdmcpc1di ó1i vpciòLc1di o1cyvæµd du1ó onµdívci 1nv dnoppómnon 1nc
uypdoídc µc nc1oc1cc kdi ndviò nou npcnci vd cívdi Acukò , kd0dpò kdi
dnoppomn1ikò ....
3o . Z1nv ncpín1æon nou o Ackcc kòvci o1pæµd n dmdípcon 1ou yívc1di µc cvd
kou1òAi , µíd onò1ouAd n µc 1n o1poyyuAn òkpn cvóc µn kom1cpoù µdvdipioù ...
4o . Onoioönno1c öiòAuµd vpnoiµonoin0cí npcnci npæ1d vd öokiµdo1cí oc kònoio
µn cµmdvcc onµcío npokciµcvou vd ßcßdiæ0oùµc ó1i öcv 0d Ecßòqci n öcv 0d
kd1do1pcqci 1o ùmdoµd .....

��������� ��µ������ �������µ�� ��� ���������� ������� ��� ��� www.zago.gr �ε���� 25
• AEKEAEZ No2
1o . Z1ouc ncpiooó1cpouc Ackcöcc n vpnon odnouvioù dv1cvöcíkvu1di , kdi du1ó
yid1í unòpvouv µcyòAcc ni0dvó1n1cc vd 1ouc o1d0cponoinoci ...
2o . Zc kò0c ncpín1æon n ncpiovn 1ou Ackc öcv npcnci vd µouokcùc1di n vd
1píßc1di noAù µc 1o vcpi n µc ßoùp1od ...
3o . O Ackcc <<öouAcùc1di >> nòv1d dnó 1o cEæ1cpikó µcpoc npoc 1o kcv1po 1ou
...
4o . Eckivòµc nòv1o1c µc 1o npæ1o ßnµd kdi npovæpòµc o1d cnóµcvd dv o Ackcc
<<cniµcvci>> .....

• FYAAIZTHKA EYAINON EHIHAON
Aòöi kdi kpùo 1oòi : To yuòAioµd 1æv cnínAæv ouvío1d1di o1nv dnoppómnon 1ou
Adöioù dnó 1o EùAo . Td Aòöid nou óAoi cvouµc o1nv kouLívd µdc cívdi iödvikò yid
1nv ncpín1æon . Xpnoiµonoino1c 1o cAdmpù Aòöi Advdvikæv n dvdkd1cq1c 2 µcpn
cAdióAdöo kdi 1 µcpoc Acµovioù . AnAæo1c oc cvd µdAdkó kd0dpó ndví kdi
yudAío1c 1nv EùAivn cnimòvcid nou , ck1óc 1ou ó1i 0d Aòµqci , 0d µupíLci kdi
óµopmd . Eníonc , n yudAòöd 1æv cnínAæv cEdomdAíLci kdi 1o 1píqiµó 1ouc µc cvd
ùmdoµd ßou1nyµcvo oc kpùo 1oòi ....
MdyiovcLd : Oi ypd1oouvicc cnòvæ o1d EùAivd cninAd 0d dndAùvouv dv 1ic
ncpòoc1c µc cvd µdAdkó ndví µc Aíyn µdyiovcLd ......

• FIA TA XAAIA KAI TIZ TAHETZAPIEZ
Zóöd (dvdquk1ikó ) : Hpókci1di yid 1o kdAù1cpo kd0dpio1ikó Ackcöæv . AnAò
ßpcE1c kdAò dµcoæc 1o Ackc µc oóöd kdi okounío1c µc kd0dpó Acukó ndví ....
KdAdµnokòAcupo kdi µdycipikn oóöd : Evöcíkvu1di yid 1ov kd0dpioµó Aindpæv
Ackcöæv dnó 1d vdAiò . MouAiòo1c 1o Ackc µc cvd omouyyòpi µc vcpó , 1píE1c µc
dpkc1n nooó1n1d oóödc , dmno1c vd 1nv dnoppomnoci µíd vùv1d kdi 1nv cnoµcvn
µcpd okounío1c µc 1nv nAck1pikn okoùnd .
EvdAAdk1ikò , dnoppomno1c óoo yívc1di µc cvd ndví 1o Ackc , o1n ouvcvcid 1píq1c
µc kdAdµnokòAcupo kdi dkoAou0no1c 1nv ndpdnòvæ öidöikdoíd ...

• AHOZMHTIKA XOPOY
Eíöi : Aíyo Eíöi oc µikpò µnoAòkid oc öiòmopd onµcíd 1ou væpou dnoµdkpùvouv
1ic ooµcc , cvæ 1 kou1dAiò Eiöioù ßpdoµcvn oc 1 mAi1Lòvi vcpó µciævci dio0n1ò 1ic
µupæöicc nou npocpvov1di dnó 1o µdycípcµd ....
KdvcAd kdi ydpímdAd : BòA1c 1d ouykckpiµcvd n kdi òAAd µndvdpikò 1nc
dpcokcídc odc µcod oc µíd yòLd n cvd 1oùAi , kAcío1c kdAò kdi ßpòo1c 1o nouykí
µcod oc vcpó yid 1-2 æpcc . To dno1cAcoµd cívdi cv1unæoidkó ....
Acµóvi kdi nop1okòAi : O1dv 1d vpnoiµonoinoc1c µnv nc1òEc1c 1ic mAoùöcc dAAò
ßpòo1c 1ic oc cvd kd1odpoAòki µc vcpó yid 1 æpd .....

• FIA TIZ MYPOAIEZ THZ KOYZINAZ
BdvíAid : Tono0c1no1c µíd nooó1n1d kd0dpnc ßdvíAidc µcod oc ßdµßdkcpó
ùmdoµd , kAcío1c 1o µc cvd onòyko kdi 1ono0c1no1c 1o oc cvd pnvó nid1òki µcod
o1o quycío n oc onoioönno1c onµcío 1nc kouLívdc ..
Mdycipikn oóöd : Tvd nid1òki µc µdycipikn oóöd oc cvd pòmi 1ou quycíou n oc
kònoio v1ouAòni 0d 1d öid1npnoci kd0dpò dnó ooµcc . Mnv Ecvvò1c vd 1nv
dv1ikd0io1ò1c kò0c öùo µnvcc , pívvov1dc 1nv ndAiò oóöd µcod o1o vcpovù1n ,
dndAAòooov1dc c1oi kdi du1óv dnó 1ic ooµcc .....
Eíöi n kAdöòkid ocAivou : Av 0cAc1c vd dnomùyc1c n vd dnoµdkpùvc1c 1ic
cvovAn1ikcc µupæöicc 1æv mdyn1æv dnó 1d vcpid odc , 1píq1c 1d npiv kdi µc1ò dnó
1o µdycípcµd µc Eíöi n µc 1nv òkpn cvóc kAdöioù ocAivou ......
Ai0cpid cAdid : Fid kò0c 2 mAi1Lòvid vcpó npoo0co1c 4 o1dyóvcc dnó 1o
dydnnµcvo odc di0cpio cAdio ( Acßòv1d , cukòAun1oc , Acµóvi , öcvöpoAíßdvo,
k.A.n . ) n ouvöudoµoùc 1ouc . BòA1c 1o öiòAuµd oc cvdv qckdo1npd kdi
1ono0c1no1c 1o oc cvd oko1civó kdi öpoocpó µcpoc . H kouLívd odc 0d µupíLci
uncpovd dv µc1ò 1o kd0òpioµd ncpvò1c µc du1ó óAcc 1ic cnimdvcíc ...
��������� ��µ������ �������µ�� ��� ���������� ������� ��� ��� www.zago.gr �ε���� 26
• KAOAPIZTIKA TZAMION
Eíöi : Zc cvdv qckdo1npd vpnoiµonoino1c 1o döiòAu1o n dvdµcíE1c íod µcpn Eíöi
kdi vcpó ...
Acµóvi : 4ckòo1c µc 1o öiòAuµd 2 mAi1Ldviæv vcpoù kdi 1/2 mAi1Ldvioù vuµoù
Acµovioù ...
KdAdµnokòAcupo : Avdkd1cq1c 2 mAi1Lòvid kdAdµnokòAcupo µc 8 mAi1Lòvid Lco1ó
vcpó , dnAæo1c µc cvd omouyyòpi kdi okounío1c µc cvd o1cyvó ndví . Fid 1Lòµid
dndAAdyµcvd dnó o1íyµd1d , dvdµcíE1c 1/4 mAi1Ldvioù Acukó Eíöi , 1 kou1dAiò
kdAdµnokòAcupo kdi 4 mAi1Lòvid Lco1ó vcpó oc cvdv qckdo1npd , qckòo1c kdi
okounío1c µc µíd cmnµcpíöd ...

• FIA TOYZ ZOAHNEZ
Mdycipikn oóöd : PíE1c 1/2 mAi1Ldvioù oóöd µcod o1o oæAnvd kdi npoo0co1c 1/2
mAi1Ldvioù Acukó Eíöi . Amno1c yid µcpikò Acn1ò kdi o1n ouvcvcid píE1c dpkc1ó
kdu1ó vcpó .
EvdAAdk1ikò , dv1í yid Eíöi vpnoiµonoino1c 1/2 mAi1Ldvioù dAò1i kdi o1n ouvcvcid
píE1c 6 mAi1Lòvid kdu1ó vcpó . Amno1c óAn 1n vùv1d kdi 1nv òAAn µcpd dmno1c vd
1pcEci o1o oæAnvd òm0ovo vcpó ...

• FIA TIZ BPYZEZ
Eíöi kdi vdp1í kouLívdc : Fid vd dmdipc0oùv 1d okAnpò unoAcíµµd1d dnó òAd1d
nou ouooæpcùov1di yùpæ dnó 1ic ßpùocc , 0d npcnci npæ1d vd µdAdkæoouv , kò1i
nou cni1uyvòvc1di µc 1nv kòAuqn 1ouc µc vdp1í kouLívdc ßou1nyµcvo µc Eíöi .
Amno1c yid µíd æpd kdi o1n ouvcvcid kd0dpío1c . Oi ßpùocc odc 0d cívdi
ncv1dkò0dpcc kdi yudAio1cpcc ...
Ooo yid 1o <<1nAcmævo >> 1ou v1ouc , µnopcí kdi du1ó cùkoAd vd dndAAdv0cí
dnó 1d òAd1d nou mpòLouv 1ic µikpookonikcc 1pùncc dnó ónou ßydívci 1o vcpó .
Av cívdi µc1dAAikó , ßòA1c oc µíd kd1odpóAd 4 mAi1Lòvid vcpó kdi 1/2 mAi1Ldvioù
Eíöi . Bou1nE1c 1o cEòp1nµd oAókAnpo µcod o1nv kd1odpóAd kdi ßpòo1c yid 15
Acn1ò . Av cívdi nAdo1ikó , 1ó1c dmno1c 1o ßou1nyµcvo yid µíd æpd µcod oc cvd
öiòAuµd dnó 2 mAi1Lòvid Acukó Eíöi kdi 2 mAi1Lòvid Lco1ó vcpó ...

• FIA TO MHANIO
Mdycipikn oóöd kdi Eíöi : PíE1c o1n Ackòvn oóöd kdi o1n ouvcvcid qckòo1c µc Eíöi
kdi 1píq1c kdAò µc 1o ciöikó okounòki . H Ackòvn 0d kd0dpíoci 1cAcid kdi 0d
µupíLci óµopmd .
Fid 1o ßd0ù kd0dpioµó 1nc µndvicpdc dnAæo1c oc cvd omouyyòpi Eíöi kdi
okounío1c 1nv . Z1n ouvcvcid vpnoiµonoino1c 1n oóöd odv vd n1dv okóvn
kd0dpioµoù kdi 1píq1c öuvd1ò µc cvd uypó omouyyòpi . EcßyòAc1c kdAò ...
Fid vd dnoAuµòvc1c 1d nAdkòkid 1ou µnòviou odc kdi vd 1d kòvc1c vd
Adµnokonòvc , vpnoiµonoino1c 1/2 mAi1Ldvioù Eíöi oc 3 Aí1pd vcpó ...

• 4YZIKA KAOAPIZTIKA
1o . Eíöi kdi dAò1i: To µcíyµd 1ouc dno1cAcí noAù kdAó kd0dpio1ikó cnimdvciæv ....
2o . Mdycipikn oóöd : AidAùo1c 4 kou1dAicc oóödc oc 4 mAi1Lòvid Lco1ó vcpó kdi
0d cvc1c cvd kd0dpio1ikó yid kò0c vpnon . To íöio 0d ouµßcí dv píEc1c Aíyn
µdycipikn oóöd oc cvd ßpcyµcvo ndví . H µdycipikn oóöd 0d kd0dpíoci kdi 0d
dpæµd1íoci óAcc 1ic cnimòvcicc 1nc kouLívdc kdi 1ou µnòviou ...
3o . Aµµævíd: Tvd dnó 1d kdAù1cpd kd0dpio1ikò µc noAAcc cmdpµoycc - nAdkòkid
, nd1æµd1d , ouokcucc , k.A.n . - µnopcí1c vd ndpdokcuòoc1c dvdkd1cùov1dc 1/4
mAi1Ldvioù µdycipikn oóöd , 1 mAi1Lòvi dµµævíd , 1/2 mAi1Ldvioù Acukó Eíöi kdi 4
Aí1pd Lco1ó vcpó . Aid1npno1c 1o uypó yid cnóµcvn vpnon oc cvd kdAò kAcioµcvo
öovcío . HpoocE1c µd µnv dvdkd1cqc1c 1nv dµµævíd µc vAæpívn yid1í cívdi
önAn1npiæönc !!

��������� ��µ������ �������µ�� ��� ���������� ������� ��� ��� www.zago.gr �ε���� 27
• FIA NA A4AIPEZETE AYTOKOAAHTEZ ETIKETEZ AHO MHOYKAAIA & TO ZHMA
TEAON KYKAO4OPIAZ
Zco1òvouµc 1nv du1okóAAn1n c1ikc1d µc cvd ocoouòp µdAAiæv kdi 1nv dmdipoùµc
npoock1ikò. Fid 1uvóv unoAcíµµd1d vpnoiµonoioùµc cvd ßdµßòki ßou1nyµcvo o1o
oivónvcuµd kdi 1píßouµc 1nv cnimòvcid. Hpooovn óvi oivónvcuµd o1d cninAd n
o1ouc 1oívouc.
• FIA NA KAOAPIZETE TA FYAAIA ZAZ
HAùvc1c 1d µc uypó odnoùvi kdi vcpó kdi dmno1c 1d vd o1cyvæoouv.
• ENA MHOYKAAI EZOTEPIKA AHO ZKAHPH BPOMIA
BòA1c µcod o1o µnoukòAi Aíyo uypó odnoùvi, Lco1ó vcpó kdi kd0dpó òµµo.
Hpoo0co1c vcpó kdi kouvno1c 1o µnoukòAi dpkc1n æpd cæc ó1ou kd0dpíoci.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful