You are on page 1of 4

IR VZTAHY

Drany Dn, Drany Dn, Drany dlnice D8 (E55)

Kotlina na Labi
Krsn Bezno se nachz v st nad Labem vchodn od centra. Pestoe bv st vnmno jet jako soust tzv. prmyslovho severu, prochz jm hranice CHKO esk Stedoho a nachz se ve velmi psobivm prodnm rmci. To plat prv i pro Krsn Bezno, lec v kotlin u eky Labe.

V souasn dob m een zem (nezahrnuje zmiovan sdlit) stle industriln charakter, velk st ploch je ale tm i zcela nevyuvan, nebo se zde nachzej dovajc prmyslov podniky.

Shrinking city
Poet obyvatel v st nad Labem dlouhodob stagnuje a ani do budoucna nelze potat s jeho vraznm nrstem. Podobn je to i v tto sti, kter tvo asi 15% celho st.

Teplice

Dopravn tepny
t 1. d y

st nad Labem centrum


eleznice

een e c zem silni

an ruh k nov pl tsk o s m

zem een v tomto projektu je ohranieno touto ekou z jihu a sdlitm z potku 80. let ze severu. Prochzej jm dleit dopravn tepny - eleznin tra spojujc Vde s Berlnem a silnice 1. tdy, dosud hlavn spojen Prahy a Dran. V souasn dob probh dokonen dlnice D8, kter by mla st dopravy z Prahy do Dran pevzt, pesto vak zstv zmnn koridor vznamnou spojkou, pedevm ve smru zpad - vchod. Nap obytnm zemm pak prochz mstn komunikace pro tranzitn dopravu (kat. B). Naproti tomu zde ale chyb vznamnj p trasy a trasy pro cyklistickou dopravu.

patn adresa
V poslednch letech ovem tato tvr stle vce bojuje se socilnmi problmy. Jedn se zejmna o stety romskho obyvatelstva s blmi, dokonce se zde nachzej tzv. sociln vylouen lokality. Stle vt st obyvatel (pevn Rom) se dostv do jakhosi kruhu, kter se proln nkolika oblastmi (sfra pracovn, legislativn, finann, bytov situace apod.), a z nj se nedokou vymanit. Pestoe zde psob nkolik neziskovch organizac, zamench na pomoc s tmito jednotlivmi problmy, zatm neexistuje dn koordinace tchto snah ani komplexn strategie, jak nastalou situaci eit a umonit vyvzn se z tohoto kruhu.

Prmyslov charakter
CHKO
V minulosti vznikla tvr Krsn Bezno jako pevn prmyslov oblast, na kterou se postupn vzalo stle vce bydlen. Nejvznamnj podl staveb pro bydlen pochz ale a z 8O. let, kdy vzniklo zdej sdlit.

Teplice

prmyslov sever

Praha Praha

Nymburk, Koln

HISTORIE / OBYVATELSTVO / PROSTOROV A FUNKN ANALZA


Podkladov data ZK

Prodn podmnky a prostorov analza 1:20 000


vodn plochy vodn toky stoupajc nadmosk vka ternu uzaven prostoru prudkm zelenm svahem CHKO prodn dominanta - Marinsk skla dominanty vznamn p cesty bariry vznamn prhledy

mapa z r. 1903

zmek

Vvoj potu obyvatel v st nad Labem za poslednch 10 let

Souasn poet obyvatel

mstn mlde

Marinsk most a Marinsk skla

Podkladov data ZK

Funkn plochy 1:10 000


Bydlen a dal mstsk funkce: bydlen veejn vybavenost sdlitn veejn prostor soc. vylouen lokalita nebo bydlen soc. nepizps. osob pvodn plnovan lokln centrum, nyn nefunkn komerce administrativa smen mstsk funkce (drobn komerce, bydlen) kultura
centrum 3-10 min.

Podkladov data ZK

Rekreace a krajina: voln krajina rekreace (ZOO) veejn parky individuln rekreace sport zemdlstv vodn toky a plochy Prmysl a dal plochy: fungujc prmysl dovajc prmysl njemn arely pozemky podvyuvan / bez vyuit Doprava: lodn doprava pstavy komunikace; parkovn eleznin koridor; vleky

Doprava 1:20 000


silnice 1. tdy mstn komunikace typu B ostatn mstn komunikace plnovan vystn mstskho okruhu eleznice vleky vodn toky pstavy trolejbus/stanice autobus/stanice cyklostezka turistick stezka vznamn p trasa

SWOT / PROBLMOV MAPA


Podkladov data ZK

1:10 000

pvodn plnovan lokln centrum, nyn nefunkn mstn komunikace kat. B, prochzejc obytnou znou soc. vylouen lokalita nebo bydlen soc. nepizps. osob st ulice, pebrajc funkci loklnho centra kultura vznamn tra trolejbusu/zastvka silnice 1. tdy plnovan vystn mstskho okruhu eleznice vodn toky a plochy zplavov oblast uzaven prostoru zelenm svahem rekreace (ZOO)

Prodn rmec Vybudovan dopravn a tech. infrastruktura Vborn dostupnost do centra (auto, vlak, bus) eleznice (mezinr. tah), vleky, silnice 1. tdy (Stedn koly) Prostorov samostatnost / vylennost z okol

Vzestup el. a lodn dopravy v dsl. zdraen energie Splavnn Labe Rekrean potencil Labe Dovn nkterch podnik v mst sten zklidnn dopravy po dostavb dlnice a mstskho okruhu

(siln strnky) S (slab strnky) W


Lokln centrum nefunguje Pnut mezi jednotlivmi skupinami obyvatel Chyb s pch tras Rozshl zplavov oblast Nepstupnost Labe pro obyvatele Chyb p vazba na centrum patn povst msta (patn adresa) Chyb komunikace sdlit s dvj strukturou Nevyuit potencil vodnch tok Komplikovanost vlastnictv pozemk Prostorov samostatnost / vylennost z okol (dn cyklostezka) (dn napojen na protj beh Labe)

O (pleitosti) T (hrozby)
Vyhrocen rasov situace v cel R Nezjem mstnch politik o problm sociln vylouench lokalit Nekontrolovateln nrst potu problmovch romskch obyvatel Odliv lpe situovanch obyvatel ze sdlit Plnovan vjezd z mstskho okruhu ve vch. sti Kr. Bezna

DP - REVITALIZACE KRSNHO BEZNA V ST NAD LABEM BARBORA MIKOLKOV, FA VUT 2010/2011 VEDOUC PRCE PROF. ING. ARCH. K. MAIER, KONZULTANTI ING. ARCH. J. VOREL, ING. ARCH. V. INDLEROV

ANALZY 1

KONCEPT
BH NA DLOUHOU TRA

Tento projekt pracuje s vdomm, e povst Krsnho Bezna a situaci mstnch obyvatel lze mnit jen velmi postupn. Proto se ubr cestou velmi pozvoln promny msta, tajc nkolik desetilet. Tak z tohoto dvodu nedefinuje zvrenou etapu do pli konkrtn podoby, jedn se spe o strategick nznak budoucho smovn.

EEN SOCILNCH PROBLM

Pro umonn sociln vylouenm obyvatelm vyvzat se z kruhu, kter je v socilnm vylouen udruje, je teba zmny a prce v nkolika rznch oblastech. Je teba se zabvat tmaty socilnmi, finannmi, legislativnmi a prvnmi, kulturnmi, politickmi i prostorovmi. Nesta se jimi ale zabvat oddlen, protoe spolu navzjem souvisej a vytv zmnn kruh. Zvltn pozornost je teba vnovat spoluprci s neziskovmi organizacemi, kter by mla bt zkladem tchto snah (maj mnohalet zkuenosti pmo z ternu a proto dokou lpe posoudit monosti rznch strategi v danm zem), a zvlt dbt na zptnou vazbu, tedy stle pozorovat, jak zvolen strategie v praxi psob. Tento projekt bohuel nem monosti rozshlej mezioborov spoluprce, proto se sousted pedevm na fyzick prosted.

zem se rozdluje do 3 prostorov definovanch oblast - smen mstsk zna (kter dominuje bydlen), prmysl a rekreace. Nov siln oblast rekreace lk do zem nov uivatele.

3 OBLASTI

4 PTEE

Krom 3 existujcch os - eleznice, vznamn silnice a eky - vznik nov pte vybavenosti - mstsk osa - kter je zrove hlavn osou pro pohyb pch a cyklist.

PROSTUPNOST ZEM DO KRAJINY

Ve smru sever-jih vznikaj zelen osy, spojujc mstskou oblast s ekou a okoln krajinou.

SCHEMA DOPRAVY / FUNKN STRUKTURA


Podkladov data ZK

1:25000 / 1:5000

silnice 1. tdy; mstsk okruh mstn komunikace typu B ostatn mstn komunikace vznamn tra trolejbusu/zastvka cyklostezka vznamn p trasa eleznice/zastvka vodn toky pstavy Zmny v doprav jsou zameny na nov monosti pohybu pch a cyklist. Vznik zde nov cyklostezka, uren pro kadodenn pohyb (ben dojdn) a jsou definovny nov osy pho pohybu (podl hlavn osy vybavenosti a dle rekrean zelen osy). To ve je umonno zmnou sti trasy komunikace s tranzitn dopravou (kat. B), kter st tto osy opisovala. Ta nyn prochz stedem zem a obsluhuje sousedc arely nerucho prmyslu. Vznamn dopravn tepny a vleky jsou zachovny a vyuity v prmyslov sti, kter tak m vynikajc monosti z hlediska alternativ efektivn dopravy.

domov pro seniory

S grafick a knihvazask (pi tiskrn Hork) bydlen nzkopodlan zstavba soc. bydlen bowling, squash...

prostor pro open-air koncerty

hotel

komunitn centrum / sdlo neziskovch organizac

zbavn park

hotel

fitness

pstav pro vletn lod

sportovn pstav

oteven hit

Bydlen a dal mstsk funkce: smen mstsk funkce (drobn komerce v parteru) kultura administrativa komerce veejn vybavenost bydlen sdlitn prostor Rekreace a krajina: rekreace sport hotely voln krajina vodn toky a plochy veejn parky individuln rekreace zemdlstv

Funkn schma vychz z konceptu oblast a pte v zem. Jasnji se profiluje st prmyslov, s nejlepmi monostmi vyuit vech zpsob efektivn dopravy. V zpadn sti se rozvj oblast rekreace a sportu, vyuvan nejen mstnmi obyvateli. Oblast bydlen je rozen a doplnn o jin mstsk funkce, pedevm kulturn, administrativu a smenou znu, kter se sousteuje podl nov osy vybavenosti. Ta je na zpad zakonena zmnnou rekrean znou, na vchod pak objekty s kulturnmi funkcemi. Prmysl se sousteuje v oblasti prochzejcch dopravnch tepen, kde me vyut vechny tyto alternativy.

Prmysl a doprava: tk prmysl neruc prmysl lodn doprava pstavy komunikace; parkovn eleznin koridor

ETAPIZACE

1:15000

1. ETAPA VYTVOEN PODMNEK, KTER UMON PLNOVANOU PEMNU Pedevm se jedn ozmnu trasy komunikace pro tranzitn dopravu tak, aby neprochzela budouc mstskou osou a een navazujcch prostor (vetn zakonen osy nmstm a jeho propojenm se zmkem), dle o vytvoencentra rekreace s vyuitm sti zpadnho pstavu a propojen sdlit s okoln krajinou.

2. ETAPA POSLEN SOUASNCH ZRODK CENTER VYBAVENOSTI Dochz k vytvoen druh strany ulice v zrodcch center a rozen rekrean oblasti, prmysl postupn zabr voln plochy a intenzifikuje se.

3. ETAPA PROPOJEN ST OSY DO PTEE VYBAVENOSTI A DOTVOEN STRUKTURY Probh postupn propojen center podl Dransk ulice v celou osu, dokonuje se vyuit ploch podle funknch oblast.

DP - REVITALIZACE KRSNHO BEZNA V ST NAD LABEM BARBORA MIKOLKOV, FA VUT 2010/2011 VEDOUC PRCE PROF. ING. ARCH. K. MAIER, KONZULTANTI ING. ARCH. J. VOREL, ING. ARCH. V. INDLEROV

NVRH 2

PROSTOROV STRUKTURA
1:5000
Podkladov data ZK

Pro prostorovou strukturu je dleit zejmna definovn hlavn mstsk osy a novho nmst, kter jsou hmotov jasn vymezeny. V ostatnch stech (sdlit, prmyslov oblast) zstv struktura volnj. Zcela oteven je pak v oblasti rekreace, kter by tak mla nabzet nejzajmavj pohledy do okoln prody.

3D MODEL

DP - REVITALIZACE KRSNHO BEZNA V ST NAD LABEM BARBORA MIKOLKOV, FA VUT 2010/2011 VEDOUC PRCE PROF. ING. ARCH. K. MAIER, KONZULTANTI ING. ARCH. J. VOREL, ING. ARCH. V. INDLEROV

NVRH 3

PDORYS / ETAPIZACE
Veejn prostor: vozovka chodnk parkovac stn zele cyklostezka zastvka trolejbusu vodn plocha/fontna nov stromy Plochy uvnit arel: komunikace a chodnky parkovn zele, hit apod. soukrom zahrdky pzemnch byt

1:2000 / 1:5000

komern bydlen sociln bydlen

obchody a komern bydlen

obchody a administrativa A

komunitn centrum C

administrativa a dal funkce

administrativa

Parceln mapa copyright Statutrn msto st nad Labem

Urbanistick detail se zamuje na vchodn st osy, zakonenou objekty s kulturn funkc (protipl rekreanho konce osy). Kompozin osu uzavr nmst a prhled na zmek, kter se zapojuje do ivota tvrti. Dleitm objektem na nmst je komunitn centrum, kde tak sdl neziskov organizace, a sousteuj se zde zjmov aktivity. Ostatn objekty, kter definuj osu a nmst, maj v pzem drobn obchody a ve vych patrech pak bydlen i kancelsk plochy. Roziuje se ulin profil Dransk ulice a umouje tak vytvoen nov cyklostezky i pohodlnou ku chodnk. Naopak ulice Krnova se zuuje a namsto typroud kompozin osy, uren pro automobilov provoz (m dosud byla) se z n stv osa s dominantn zelen, vedouc chodce a do voln krajiny.

EZY ZEMM / ULIN PROFIL HLAVN OSY

1:2000 / 1:250

VIZUALIZACE

DP - REVITALIZACE KRSNHO BEZNA V ST NAD LABEM BARBORA MIKOLKOV, FA VUT 2010/2011 VEDOUC PRCE PROF. ING. ARCH. K. MAIER, KONZULTANTI ING. ARCH. J. VOREL, ING. ARCH. V. INDLEROV

URBANISTICK DETAIL 4