You are on page 1of 1

UCHWAA Nr 159/XXX/2009 RADY GMINY W DZIERZNI z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 5 ust. 1 i 3, ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, ze zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansw w sprawie grnych granic stawek kwotowych podatkw i opat lokalnych w 2010 roku z dnia 3 sierpnia 2009r. (M.P. Nr 52, poz. 742) Rada Gminy uchwala, co nastpuje: 1. Okrela si nastpujce stawki podatku od nieruchomoci: 1) od gruntw: a) zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej bez wzgldu na sposb zakwalifikowania w ewidencji gruntw i budynkw - 0,56z od 1m2 powierzchni, b) pod jeziorami, zajtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,04z od 1ha powierzchni, c) od pozostaych w tym zajtych na prowadzenie odpatnej statutowej dziaalnoci poytku publicznego przez organizacje poytku publicznego - 0,10z od 1m2 powierzchni. 2) od budynkw lub ich czci: a) mieszkalnych - 0,32z od 1m2 powierzchni uytkowej b) zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej oraz od budynkw mieszkalnych lub ich czci zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej - 16,00z od 1m2 powierzchni uytkowej, c) zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiaem siewnym - 9,57z od 1m2 powierzchni uytkowej, d) zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadcze zdrowotnych 4,16z od 1m2 powierzchni uytkowej, e) od pozostaych, w tym zajtych na prowadzenie odpatnej statutowej dziaalnoci poytku publicznego przez organizacje poytku publicznego - 3,00z od 1m2 powierzchni uytkowej, 3) od budowli - 2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opatach lokalnych. 2. Zwalnia si od podatku od nieruchomoci: a) budynki, grunty i budowle suce do celw ochrony przeciwpoarowej z wyczeniem powierzchni zajtych pod dziaalno gospodarcz, b) budowle wykorzystywane bezporednio do wytwarzania i rozprowadzania wody, c) budynki zajte na potrzeby bezpieczestwa publicznego. 3. Traci moc uchwaa nr 102/XVIII/2008 Rady Gminy w Dzierzni z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci. 4. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy. 5. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ich ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2010r. Przewodniczcy Rady Gminy: mgr Agnieszka Haraziska