Model-model Reka Bentuk Pengajaran

Model dick dan carey (1974

)

. Melibatkan komponen pelajar.ƒ ƒ ƒ Model ini lebih berorientasikan sistem. Melibatkan pembinaan bahan untuk jangka masa panjang dalam menghasilkan sistem pengajaran yang berkesan. pengajar. bahan pengajaran dan persekitaran pembelajaran.

Kenal pasti matlamat pengajaran Buat analisis pengajaran Kenal pasti ciri dan perlakuan peringkat masuk murid Tulis objektif prestasi Bina item ujian rujukan kriteria Bina strategi pengajaran Bina dan pilih bahan pengajaran Reka bentuk dan jalankan penilaian formatif Semak semula pengajaran .i. ix. ii. v. vi. vii. viii. iv. iii.

Setiap langkah dalam model ini menerima input daripada langkah sebelumnya dan memberi output kepada langkah berikutnya. .ƒ ƒ Rajah 1 menunjukkan model reka bentuk pengajaran Dick dan Carey.

Rajah 1: Model Dick dan Carey .

ujian dengan kadar yang banyak. percubaan.Setiap komponen dalam model ini saling berkaitan. analisis. ƒ . ƒ Oleh itu model ini sesuai digunakan untuk pengajaran bagi keseluruhan kursus atau kurikulum. ƒ Model Dick dan Carey memerlukan penglibatan pembangunan bahan pengajaran. ƒ Komponen pengajaran dalam model ini membantu guru membaiki model yang sedia ada sekiranya terdapat sebarang kelemahan. berinteraksi dan berkerjasama untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful