BAB 9 DEMOKRASI BERPARLIMEN

PENGENALAN Pengamalan Sistem demokrasi bertujuan untuk memperlihatkan landasan pemerintahan bagi sesebuah negara adalah berteraskan kepada kebebasan, di mana kebebasan hanya dapat dinikmati dalam sesebuah negara yang mengamalkan demokrasi.

APA ITU DEMOKRASI Demokrasi boleh diertikan dengan banyak makna. Berkongsi satu elemen utama ³that is ³power´ that resides and emanates from the peoples´. Istilah demokrasi : Yunani ± Demokratia 
Demos ± rakyat Kratia - pemerintah 

Satu ungkapan popular ³the government of the people, by the people and for the people´. Pertama kali digunapakai di Athens. Inti kepada demokrasi ialah penyertaan rakyat dalam proses pembuatan keputusan. Demokrasi (i) Langsung (ii) Tidak Langsung

 Jack Lively (1975) Adalah kerajaan rakyat. Satu bentuk pemerintahan di mana pemerintah bertanggungjawab ke atas yang diperintah. K.APA ITU DEMOKRASI Robert A. dahl satu sistem politik di mana anggotanya saling bergantungan di antara satu sama lain. sebagai orang yang sama dari segi politik dan mereka itu sama-sama berdaulat dan memiliki kemampuan serta sumber daya yang mereka perlukan demi untuk memerintah diri mereka sendiri. oleh rakyat dan untuk rakyat. Ramanathan (1987) kepada kerajaan berperwakilan atau wakil kerajaan yang terdiri dari sekumpulan orang atau seorang wakil yang dipilih daripada pilihanraya demokratik dan mereka menjalankan tugas dalam masa tertentu berdasarkan kehendak rakyat. .

FALSAFAH DEMOKRASI Rasional Bermoral Samarata Kebolehan mencapai kemajuan Berkerajaan sendiri ± kerajaan dengan kehendak rakyat Kebebasan .

menyokong dan menjadi calon. .PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI     Hak untuk mengundi Hak untuk bersuara Kebebasan kehakiman Persamaan di sisi undang-undang Kebebasan untuk menganut apa-apa fahaman Kebebasan berpersatuan Kebebasan media-massa Pilihanraya yang bebas Kebebasan untuk berpolitik.

.SISTEM DEMOKRASI BERPARLIMEN Ciri-ciri : Pembentukan kerajaan berasaskan persetujuan ramai Pemerintahan negara dijalankan secara perwakilan Rakyat mengambil bahagian dalam pemerintahan melalui wakil-wakil yang dipilih dalam pilihanraya Negara Demokrasi Berparlimen Raja Berperlembagaan ± kuasa YDPA ditetapkan dlm perlembagaan Perlembagaan ± garis panduan pemerintahan negara Pilihanraya ± rakyat diberi peluang memilih dan melibatkan diri Badan Perundangan ± gubal undang-undang Badan Perlaksana ± gubal dasar negara dan laksana kuasa eksekutif Badan Kehakiman ± tafsirkan undang-undang Parti-parti politik ± beri peluang rakyat untuk bersuara.

 A.DEMOKRASI BERPARLIMEN DI MALAYSIA : PILIHANRAYA D. Pemilihan mestilah dilakukan secara terbuka oleh sekumpulan orang. Rashid Rahman (1994) : Pilihanraya merupakan pemilihan umum ke atas seseorang untuk sesuatu jawatan dan pemilihan dibuat menerusi undi sesebuah perkumpulan (constituent body). iaitu orang yang dipilih dan kumpulan pemilihnya. Tujuan mengadakan pilihanraya adalah untuk memilih orang atau orang-orang yang yang akan mewakili kepentingan pemilih-pemilih dalam hal yang terletak di bawah bidang kuasa organisasi di mana orang atau individu-individu berkenaan dipilih untuk bertugas. . Merupakan satu kaedah yang berwibawa bagi memlih pemimpin-pemimpin politik atau ketua negara di seluruh dunia. Maka dalam satu-satu pilihanraya terdapat dua objek yang terlibat. Robertson (1993) : Pilihanraya adalah satu kaedah untuk memilih calon bagi jawatan / kerusi tertentu.

. Perlukan mandat rakyat untuk jalankan polisi dan programprogramnya. Ala Westminster : pengundi cuma memilih wakil rakyat untuk Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri (DUN) yang kemudiannya menentukan pembentukan kerajaan. pilihanraya juga penting kerana ia juga menentukan sesebuah kerajaan itu benar-benar efektif dalam pemerintahannya. Sistem berpresiden : rakyat mengundi semata-mata untuk menentukan eksekutif yakni presiden dan juga ahli-ahli dewan perundangan yang dipilih dalam pilihanraya secara berasingan. Dari sudut lain.PILIHANRAYA Proses untuk memilih kerajaan berasaskan kepada demokrasi. Kunci penting kepada demokrasi Sebahagian dari prasyarat yang perlu wujud sekiranya sesuatu system itu benar-benar ingin menepati tuntutan dan semangat perlembagaan.

. Mekanisme yang membolehkan rakyat menukar kerajaan secara aman Tidak harus bersifat kosmetik semata-mata Pilihanraya yang demokratik menuntut kepada kewujudan pelbagai aspek kebebasan asasi seperti bercakap. berhimpun. Segala pertelingkahan mestilah diselesaikan dengan segera oleh sebuah mahkamah yang dikhususkan untuk mengadili kes-kes sedemikian. Undang-undang pilihanraya hendaklah berasaskan kepada keadilan. Antaranya ialah : Pilihanraya berkenaan hendaklah dijalankan oleh satu badan yang bebas dan dipercayai oleh rakyat. Perlu disertai oleh semua lapisan dan golongan Tun Muhammad Salleh Abas dalam bukunya Prinsip Perlembagaan dan Pemerintahan di Malaysia (1997) menulis bahawa ada syarat-syarat yang perlu diadakan untuk memastikan wujudnya suatu pilihanraya yang bersih dan bebas. dan berpersatuan yang dijamin oleh undangundang dan perlembagaan. di samping memastikan bahawa perkara-perkara yang tidak baik tidak boleh dilakukan.

Ia diadakan sekali setiap lima tahun. first past-the-post).PILIHAN RAYA DI MALAYSIA Salah satu ciri demokrasi di Malaysia. Pada dasarnya melalui pilihan raya rakyat boleh memilih wakil-wakil untuk memerintah sama ada di peringkat persekutuan atau negeri System pilihan raya yang diamalkan adalah berasaskan kelebihan suara mudah ( simple majority. .

‡Dalam sesuatu pilihan raya 3 pihak terlibat : badan pengendali pilihan raya. calon bertanding dan pengundi. . ‡Pilihan raya di Malaysia telah diadakan sebanyak 12 kali bermula dengan pilihan raya pertama pada 1955 (sebelum kemerdekaaan) dan yang terakhir pada 2004.

menyelia dan mengendalikan proses pilihan raya sebagai ciri dalam demokrasi dan dijalankan secara adil dan saksama. SPR bertanggungjawab untuk memelihara.BADAN PENTADBIR PILIHANRAYA SURUHANJAYA PILIHANRAYA (SPR) Sejarah Ringkas Dibentuk pada 4 September 1957 mengikut peruntukan perlembagaan di bawah Perkara 113 dan 114 Perlembagaan Persekutuan. Namun beberapa persoalan mengenai peranan ini telah ditimbulkan oleh pelbagai pihak .

 Hakim Abdul Hamid : berpendapat bahawa YDPA perlu diberi kebebasan untuk menggunakan pertimbangan baginda sekiranya perlu. Suruhanjaya Reid dalam laporannya. menekankan bahawa adalah menjadi tugas YDPA. untuk memastikan bahawa kredebiliti Suruhanjaya itu tidak dipertikaikan. . PM dan kerajaan yang memerintah memainkan peranan penting dalam perlantikan ahli SPR yang merupakan sebuah institusi yang penting dalam negara. Perlantikan Ahli SPR mestilah dilakukan oleh YDPA selepas mendengar nasihat dari Perdana Menteri atau kerajaan yang memerintah. YDPA tidak boleh melantik sesuka hati.Penubuhan SPR Perkara 114(1) menetapkan bahawa ahli SPR hendaklah dilantik oleh YDPA selepas berunding dengan MRR. dalam melantik pengerusi dan ahli-ahli SPR. ‡ Tidak dapat mengenepikan kepentingan politiknya seratus peratus.

 Dr Sothi Rachagan dalam bukunya Law and The Electoral Process in Malaysia (1993) berpendapat bahawa YDPA mesti mendengar nasihat kerajaan yang memerintah. terdapatnya kritikan terhadap tahap kebebasan SPR. . Lebih utama ialah kewujudan sebuah Suruhanjaya Pilihanraya yang tidak diragui kemampuan dan kebebasannya. Pendapat ini tidak sepenuhnya mematuhi kehendak peruntukan yang mengehendaki YDPA memastikan bahawa kebebasan dan kredebiliti Suruhanjaya tidak dipersoalkan. Perlukah YDPA mendengar nasihat Perdana Menteri atau kerajaan yang memerintah. Ekoran adanya hubungan antara kerajaan yang memerintah dengan SPR tersebut. Kebebasan Suruhanjaya adalah merupakan satu isu yang real.

 Mengikut Perkara 114(1).Ahli-Ahli Suruhajaya Mengikut peruntukan Perlembagaan Persekutuan. . ‡ Salah seorang ahlinya hendaklah memegang jawatan mengikut giliran sama ada dari Sabah dan Sarawak Ahli SPR boleh memegang jawatan sehingga berumur 66 tahun. ahli-ahli SPR adalah terdiri daripada Seorang Pengerusi Seorang Timbalan Pengerusi Lima orang ahli lain. tetapi boleh meletakkan jawatan pada bila-bila masa dengan menulis surat kepada YDPA. YDPA dikehendaki oleh perlembagaan. hendaklah memandang kepada mustahaknya diadakan suatu Suruhanjaya Pilihanraya yang mendapat kepercayaan awam. Setiap ahli mempunyai kedudukan yang istimewa iaitu tidak boleh dilucutkan jawatannya melainkan dengan tatacara yang sama melucutkan jawatan seorang Hakim Mahkamah Persekutuan dan Mahkamah Tinggi.

 Mengambil bahagian dalam apa-apa jawatan atau pekerjaan bergaji di luar tugas jawatannya Adalah seorang ahli mana-mana Majlis Parlimen atau Dewan Negeri Ahli SPR juga boleh dilucutkan jawatan sekiranya: Berkelakuan yang boleh mencemarkan nama jawatan Tidak mampu untuk meneruskan tugas akibat : Masalah kesihatan yang teruk Masalah mental . Bagaimanapun YDPA mempunyai kuasa untuk memecat seseorang ahli yang : Adalah seorang bangkrap yang belum dilepaskan.

ataupun seseorang yang mempunyai kedudukan yang sama dalam mana-mana negara Berdasarkan kepada laporan tribunal tersebut. PM dikehendaki melaporkannya kepada YDPA untuk membentuk satu tribunal : Hendaklah mengandungi tidak kurang dari lima orang Yang terdiri dari Hakim Mahkamah Persekutuan. Apabila berlaku. boleh melucutkan jawatan seseorang Ahli dari menjalankan tugasnya. . ataupun Mahkamah Tinggi. YDPA berdasarkan pengesyoran dari PM. Mahkamah Rayuan.

 Perlembagaan Malaysia mengariskan empat fungsi penting SPR seperti berikut iaitu: Menjalankan pilihanraya. ‡ Berdasarkan kepada Perkara 113(1) memberikan kuasa kepada SPR . sama ada pilihanraya umum atau pilihanraya kecil ‡ Berdasarkan kepada Perkara 113(1) memberikan kuasa kepada SPR Menjalankan pendaftaran pemilih.Fungsi SPR SPR pada dasarnya ditubuhkan untuk menjalankan pilihanraya yang bebas dan adil di Malaysia (free and fair election).

 Mempersempadankan bahagian-bahagian pilihanraya. Membuat undang-undang pilihanraya ‡ Cap ibu jari ‡ Kempen . ‡ Mestilah tidak mengambil masa lebih dari dua tahun ‡ Mestilah sekurang-kurangnya 8 tahun dari persempadanan semula yang dilakukan sebelum itu. ‡ Perlu mendapat persetujuan Dewan Rakyat dan PM terlebih dahulu.

‡ Akan diadakan dalam tempoh 60 hari bagi Semenanjung dan 90 hari bagi Sabah dan Sarawak. kecuali Parlimen atau Dun dibubarkan sebelum tarikh yang sepatutnya.PILIHANRAYA DAN KEKERAPANNYA Jenis Pilihanraya Terdapat dua jenis pilihanraya Pilihanraya Umum ‡ Berlangsung biasanya setiap lima tahun sekali. ‡ Akan diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh parlimen dibubarkan Pilihanraya Kecil ‡ Berlangsung bila untuk mengisi kekosongan pemegang kerusi samada parlimen atau negeri. .

kerusi akan kosong.‡ Kekosongan biasanya berlaku bilamana : ± Berlakunya kematian kepada wakil rakyat. ‡ Secara automatic. . ± Hilang kelayakan sebagai ahli parlimen atau DUN ± Bersara ‡ Kekosongan juga boleh berlaku bilamana : ± Undang-undang Anti Lompat Parti ± Menang pilihanraya kemudiannya bertukar parti. ± Apabila parti yang diwakili dibubarkan ± Telah diistiharkan sebagai unconstitutional oleh mahkamah. menerusi anti lompat parti.

walaupun berlakunya kekosongan dalam mana-mana kerusi samada di Dewan Rakyat atau DUN. Mengikut pindaan terbaru yang dibuat. melainkan ianya dibubarkan dengan lebih awal. Pilihanraya umum mesti diadakan dalam tempoh : 60 hari di Semenanjung Kempen dibenarkan sebelum pilihanraya diadakan. pilihanraya kecil tidak akan diadakan sekiranya tempoh penggal yang ada adalah kurang dari 2 tahun. .Bila Pilihanraya Mesti Diadakan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri mempunyai tempoh selama 5 tahun.

Kawasan Pilihanraya Dibahagikan kepada dua : Parlimen (P) ± Dewan Rakyat Negeri (N) ± Dewan Undangan Negeri Tahun 1999 2004 Jumlah Kerusi 193 219 .

SISTEM DAN PROSES PILIHANRAYA Apabila kerajaan yang memerintah membubarkan Parlimen ataupun DUN.00 dan belum mendapat pengampunan Pilihanraya akan diadakan bila ada lebih dari satu calon yang mendaftar . Penamaan Calon Kelayakan Calon : Warganegara Malaysia dan 21 tahun ke atas Bermastautin secara tetap dalam sesuatu kawasan Pilihanraya dan mendaftar dalam daftar pengundi dengan SPR Sempurna akal dan tidak muflis Tidak memegang jawatan yang berpendapatan dengan perkhidmatan awam Tidak disabitkan dengan sesuatu kesalahan oleh Mahkamah dan dihukum penjara tidak kurang dari 12 bulan atau didenda tidak kurang daripada RM2000. SPR akan merangka rancangan untuk menjalankan pilihanraya dan akan mengumumkan tarikh penamaan calon dan juga tarikh pilihanraya.

000. . Calon bebas gunakan lambang yang disediakan oleh SPR. Boleh gunakan label parti masing-masing.00 Wang pertaruhan akan hilang jika gagal dapat sekurangkurangnya satu perlapan daripada jumlah keseluruhan undi.000.00 ‡ Dun : RM5.SISTEM DAN PROSES PILIHANRAYA Penamaan Calon Hari penaman calon : Kertas penamaan hendaklah diserahkan antara jam 9 am-10 am pada hari penamaan calon Wang pertaruhan ‡ Parlimen : RM10.

 Kempen juga tertakluk kepada pembatasan dan undang-undang tertentu.SISTEM DAN PROSES PILIHANRAYA Perjalanan Pilihanraya Apabila kerajaan yang memerintah membubarkan Parlimen ataupun DUN. Supaya insiden 13 Mei 1969 tidak lagi berulang. Parti-parti yang bertanding dalam pilihanraya hanya boleh memulakan kempen mereka secara rasmi selepas penamaan calon diadakan. Dilakukan untuk memastikan tiada masalah berlaku dan menjamin keamanan dalam Negara. . Kempen dibenarkan sehingga kepada tengah malam sebelum hari pengundian. SPR akan merangka rancangan untuk menjalankan pilihanraya dan akan mengumumkan tarikh penamaan calon dan juga tarikh pilihanraya.

 Seseorang calon dibenarkan membelanjakan sejumlah wang bagi tujuan kempen Parlimen : RM200.SISTEM DAN PROSES PILIHANRAYA Peraturan Kempen Tidak menggunakan tingkah laku atau peribadi calon lain sebagai bahan kempen Semua risalah dan bahan bercetak yang diedarkan mengandungi alamat pencetak dan penerbit Mengelak dari perbuatan menyogok atau menjamu ± pengaruhi undi Gunakan kekerasan Memberi rasuah Biasanya.000. Ceramah tertutup dan ceramah umum. Kempen dari rumah ke rumah.000. Poster. kempen pilihan raya adalah berupa: Pengedaran risalah dan surat.00 .00 DUN : RM100.

SISTEM DAN PROSES PILIHANRAYA Pengundiaan Waktu mengundi : 8 am-5. . iaitu dengan menandakan µX¶ bersebelahan nama calon yang dipilih. dan seterusnya memasukkannya ke dalam peti undi yang disediakan. Selepas menandakan kertas undi. dilipat dan dimasukkan ke dalam peti undi yang berasingan yang ditanda ³PARLIMEN´ dan ³NEGERI´. pengundi perlu melipatnya mengikut garisan di kertas undi.00 pm Sabah Sarawak : 2 hari di kawasan yang mempunyai masalah perhubungan Undi adalah rahsia Pemilih mengundi dengan memangkah x di dalam kotak khas Seseorang pemilih hanya boleh memangkah seorang calon sahaja. Jika diadakan pilihan raya serentak (Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri) kertas-kertas undi mestilah ditanda.

 Kertas undi pos mesti sampai kepada Pegawai Pengurus selewat-lewatnya jam 5.00 petang pada hari mengundi. pelajar yang menuntut di luar negara. Biasanya pengundi pos terdiri daripada anggota tentera.SISTEM DAN PROSES PILIHANRAYA Undi Pos Undi pos dihantar dengan pos seawal yang mungkin kepada pemilih yang layak mengundi melalui pos. petugas-petugas pilihan raya. pegawai-pegawai kerajaan yang bertugas di luar negara. Prosedur-prosedur yang lengkap telah disediakan untuk menjaga kerahsiaan undi. . serta isteri atau suami masingmasing. Pasukan Polis Hutan.

. Peranan ejen adalah untuk memastikan pengundian dijalankan mengikut undang-undang dan peraturanperaturan yang berkaitan.SISTEM DAN PROSES PILIHANRAYA Ejen Mengundi Undang-undang membenarkan calon melantik ejen mengundi bagi tujuan menjaga kepentingan calon di setiap tempat mengundi di sepanjang masa.

SISTEM DAN PROSES PILIHANRAYA Pengiraan Undi Pengiraan undi dijalankan oleh Ketua Tempat Mengundi di tempat mengundi atau di satu pusat pengiraan undi yang telah ditetapkan. adil dan telus . Undi pos bagi sesuatu bahagian pilihan raya dikira oleh Pegawai Pengurus di pusat pengiraan undi yang ditetapkan Orang yg layak berada dlm kawasan pengiraan ‡ Ahli dan Pegawi SPR ‡ Pegawai yang dilantik SPR ‡ Kerani mengira undi ‡ Calon. dan ejen mengira undi Kehadiran ejen-ejen calon adalah untuk memastikan pengiraan undi dijalankan mengikut proses yang betul seperti yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan dan bagi memastikan urusan pengiraan undi itu betul. wakil calon.

keputusan-keputusan pengundian dikemukakan kepada Pegawai Pengurus di pusat penjumlahan undi. Pegawai Pengurus bagi sesuatu bahagian pilihan raya itu akan mengisytiharkan calon yang mendapat undi majoriti. sebagai wakil yang terpilih bagi bahagian pilihan raya berkenaan .SISTEM DAN PROSES PILIHANRAYA Keputusan Pilihanraya Selepas selesai pengiraan undi di tempat-tempat mengundi dan pusat pengiraan undi. termasuk undi pos. Pegawai Pengurus akan menjumlahkan semua undi. untuk menentukan pemenang.

. dalam tempoh 21 hari selepas keputusan pilihanraya disiarkan dalam warta kerajaan. Berlaku penyogokan atau perbuatan yang menyalahi undang-undang Tidak mematuhi undang-undang dan peraturan pilihanraya Calon atau wakil calon hilang kelayakan Berlaku penipuan atau ugutan Petisyen pilihanraya ini hendaklah dikemukakan kepada Mahkamah Tinggi dalam negeri di mana pilihanraya itu diadakan. agen pilihanraya atau pengundi dalam mana-mana pilihanraya.Petisyen Pilihanraya Akta pilihanraya Malaysia juga telah menetapkan mengenai petisyen pilihanraya. iaitu satu bentuk tindakan undang-undang yang boleh diambil oleh seseorang calon. jika mereka tidakberpuas hati dengan keputusan pilihanraya yang telah diadakan.

apabila didapati perlu Penyata pilihanraya perlu diserahkan kepada Pegawai Pilihanraya Negeri dalam tempoh 31 hari selepas keputusan pilihanraya diwartakan. Boleh dibuka hanya dengan arahan Hakim Mahkamah Tinggi. Kegagalan berbuat demikian merupakan satu kesalahan yang menyalahi undang-undang pilihanraya. . Semua dokumen yang berkaitan dengan pilihanraya seperti kertas undi dan daftar pemilih akan disimpan selama 6 bulan selepas pilihanraya.

di bawah peruntukan mana-mana undangundang yang berhubungan dengan pilihanraya. dalam daftar pemilih dalam bahagian pilihanraya tempat dia bermastautin pada tarikh kelayakan. jika tidak bermastautin sedemikian. adalah seorang pengundi yang tidak hadir. .PENGUNDI DAN KELAYAKAN MENGUNDI Seseorang pemilih (pengundi) yang berkelayakan boleh mengundi jika namanya telah didaftarkan dalam Daftar Pemilih. kelayakan menjadi pemilih ialah. Menurut Perkara 119. mencapai umur 21 tahun pada tarikh kelayakan Bermastautin dalam sesuatu bahagian pilihanraya pada tarikh kelayakan itu atau. melainkan jika dia hilang kelayakan di bawah Perkara 119 (3) Perlembagaan Tiap-tiap pengundi mempunyai satu undi dan dia mengundi secara undi rahsia. berhak mengundi dalam bahagian pilihanraya itu bagi mana-mana pilihanraya Dewan Rakyat atau pilihanraya Dewan Undangan Negeri. Didaftarkan. Perlembagan Persekutuan.

seseorang adalah hilang kelayakan untuk menjadi pemilih dalam sesuatu pilihanraya bagi Dewan rakyat atau Dewan Negeri jika ± Pada tarikh kelayakan ia adalah ditahan sebagai seorang yang tidak sempurna akal atau adalah menjalani hukuman penjara.Hilang Kelayakan Menjadi Pengundi Mengikut Perkara 119(3) Perlembagaan Persekutuan. Proses Pilihanraya Di Malaysia . atau Sebelum tarikh kelayakan ia telah disabitkan suatu kesalahan dalam mana-mana bahagian Komanwel dan dijatuhkan hukum bunuh atau hukum penjara selama lebih daripada dua belas bulan dan pada tarikh kelayakan ia masih tertanggung menjalani apa-apa hukuman bagi kesalahan itu.

 Beberapa isu timbul yang dikatakan menjejaskan kredibiliti SPR. Perjalanan system pilihanraya mengambarkan wujudnya demokrasi dalam sesebuah Negara. Suruhanjaya Pilihanraya akan dinilai dari peranan yang dimainkan dalam pilihanraya dan sejauhmanakah badan SPR betul-betul berkecuali dalam menjalankan tugasnya. Terdapat rungutan-tungutan yang telah dikemukakan seperti : Pengundi hantu Bukan warganegara juga telah mengundi dalam pilihanraya Perpindahan pengundi untuk menangkan sesuatu kawasan pilihanraya Peruntukan perlembagaan yang seakan berat sebelah Cara dan perjalanan pilihanraya ‡ Berkaitan dengan undang-undang dan peraturanperaturan perjalanan pilihanraya . suara rakyat menjadi perkara penting.KESIMPULAN Dalam system demokrasi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful