P. 1
Masalah Bahasa Dan Komunikasi Lengkap

Masalah Bahasa Dan Komunikasi Lengkap

|Views: 5,798|Likes:

More info:

Published by: Nurul Sakinah Farhana on Jul 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/24/2014

pdf

text

original

Sections

 • 1.1) ASAS KOMUNIKASI, BAHASA, DAN PERTUTURAN KOMUNIKASI
 • 1.2) PROSES KOMUNIKASI
 • 1.3) ELEMEN-ELEMEN PERTUTURAN
 • 2.1) MODEL BAHASA: KOMPONEN BENTUK (form), KANDUNGAN (content),
 • 2.2) ASAS PEMEROLEHAN BAHASA
 • 2.3) FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN BAHASA
 • 3.1) TEORI BEHAVIOURIS
 • 3.2) TEORI PSIKO-LINGUISTIK
 • 3.3) TEORI SEMANTIK-KOGNITIDAN TEORI PRAGMATIK-INTERAKSIONALIST
 • 4.1) CIRI-CIRI KANAK-KANAK BERMASALAH PEMBELAJARAN
 • 4.2) MASALAH BAHASA KANAK-KANAK BERMASALAH
 • 4.3) IMPLIKASI TERHADAP INTERVENSI BAHASA
 • 5.1) CIRI-CIRI KANAK-KANAK TERENCAT AKAL
 • 5.2) MASALAH BAHASA KANAK-KANAK TERENCAT AKAL
 • 5.3) IMPLIKASI TERHADAP INTERVENSI BAHASA
 • 6.1) CIRI-CIRI KANAK-KANAK AUTISME
 • 6.2) MASALAH BAHASA KANAK-KANAK AUTISME
 • 6.3) IMPLIKASI TERHADAP INTERVENSI BAHASA
 • 7.1) CIRI-CIRI KANAK-KANAK BERMASALH PENDENGARAN DAN BERMASALAH
 • 7.2) MASALAH BAHASA KANAK-KANAK BERMASALAH PENDENGARAN
 • 7.3) IMPLIKASI DALAM INTERVENSI BAHASA
 • 9.1) PENTAKSIRAN BAHASA
 • 9.2) PEMILIHAN SASARAN INTERVENS
 • 9.3) STRATEGI-STRATEGI PENINGKATAN BAHASA

PKU 3102 : PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI TOPIK 1 : KOMUNIKASI, BAHASA DAN PERTUTURAN 1.

1) ASAS KOMUNIKASI, BAHASA, DAN PERTUTURAN KOMUNIKASI

Definisi komunikasi secara umum adalah suatu proses pembentukan, penyampaian,penerimaan dan pengolahan pesan yang terjadi di dalam diri seseorang dan atau di antara dua atau lebih dengan tujuan tertentu. Definisi tersebut memberikan beberapa pengertian pokok iaitu komunikasi adalah suatu proses mengenai pembentukan, penyampaian,penerimaan dan pengolahan pesan.
BAHASA Sistem lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satukelompok manusia (antara individu dengan individu yang lain). Sistem daripada lambang(tanda) yang berupa se barang bunyi (bunyi bahasa) yang dipakai orang untuk meluahkanfikiran dan perasaan. PERTUTURAN Pertuturan merujuk kepada keupayaan pelajar menyampaikan maklumat, pendapat,perasaan, serta idea yang kritis dan kreatif secara lisan dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. Penekanan diberikan pada keyakinan pelajar untuk bertutur sertapenggunaan pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang sesuai. HUBUNGKAIT DAN PERANAN KOMUNIKASI, BAHASA DAN PERTUTURAN * berkomunikasi * meluahkan perasaan * menyampaikan ilmu dan mengakumulasikannya * mengungkapkan keindahan dalam pelbagai wahana * mewariskan ilmu, budaya, peradaban dan agama

Melalui pengkajian bahasa, kita akan menemukan hakikat kemanusiaan dan dapat memberikansumbangan ke arah kebahagiaan .
1.2) PROSES KOMUNIKASI APA ITU KOMUNIKASI? Proses penyampaian atau pemindahan mesej dari seorang ke pada orang lain. Prosesmewujudkan kefahaman orang lain mengenai mesej yang disampaikan dan kedua-duanya mempunyai kefahaman yang dikongsi bersama. Asas kepada perhubungan interpersonal iaitu perhubungan antara seseorang dengan seseorang yang lain .

1

LINGUISTIK, BUKAN LINGUISTIK DAN PARA-LINGUISTIK.

a) Linguistik Satu pengkajian sains mengenai bahasa kerana linguistik memenuhi syarat -syarat yang diperlukan seperti dalam pengkajian sains yang lain. Kaedah yang digunakan bersifat empirical berdasarkan sesuatu yang dilihat, dirasa, dan didengar, yang mengenepikan unsur-unsur sentiment dan prasangka. Linguistik perlu mempunyai sesuatu yang boleh dikaji. Bahan yang dikaji ialah bahasa yang hidup ataupun bahasa yang sudah mati. Sebagai suatu disiplin sains, ilmu linguistic menggunakan istilah-istilah teknikal yang khas untuknya. Penting untuk merujuk benda benda,peristiwa-peristiwa, objek-objek dan lain-lain. b) Bukan Linguistik c) Para Linguistik
CIRI -CIRI KOMUNIKASI BERKESAN

Ia berlaku dalam keadaan -keadaan berikut: y Mesej yang disampaikan difahami dengan tepat dan jelas oleh penerima y Makna mesej difahami dan dikongsi bersama oleh penghantar dan pen erima y Perubahan yang berlaku (sekiranya dikehendaki) akibat dari mesej adalah seperti perubahan yang dikehendaki oleh penghantar.

KEMAHIRAN DALAM KOMUNKASI BERKESAN

Interaksi dan komunikasi yang hanya menggunakan akal atau hanya menggunakan perasaan akan menjadi tidak berkesan. Seseorang yang berkomunikasi dengan berkesan akan menggunakan kesemua deria manusia dengan bijaksana. Sekiranya ia tidak digunakan dengan sebaiknya, keadaan komunikasi berikut mungkin boleh berlaku : y menerima mesej seadanya, mendengar tetapi tidak dapatmenangkap mesej dengan jelas y melihat seadanya, tanpa peka kepada mesej tambahan yangdilahirkan melalui mimik muka, pergerakan badan, tangandan sebagainya y tidak mengambil endah dan tidak peka kepada emosi yangdilahirkan atau emosi yang disembunyikan y tidak cuba memahami perasaan tersebut

2

1.3) ELEMEN-ELEMEN PERTUTURAN Á y Aspek segmental y Aspek non-segmental

Aspek-aspek bahasa Bentuk bahasa dapat dibahagikan kepada dua bahagian yang lain, iaitu unsur segmental dan unsur suprasegmental. Unsur segmental dapat dibahagikan kepada segmen yang lebih kecil, dan unsur suprasegmental ialah bahagian bahasa yang kehadirannya ditentukan oleh unsur segmental Aspek segmental
y

Unsur segmental bahasa, secara kronologinya dapat diperinci kan daripada unit yang lebih besar hinggalah unit yang lebih kecil, iaitu wacana, ayat, klausa, frasa, kata, morfem, sukukata, fonem, dan fon.

Aspek suprasegmental.
y

Á

Unsur suprasegmental bahasa terdiri daripada intonasi dan unsur di bawahnya, yang kehadirannya ditentukan oleh unsur segmental bahasa. Unsur intonasi ialah tekanan (keras lembutnya ujaran), nada ( tinggi rendahnya ujaran),durasi (panjang pendeknya setiap segmen), dan perhentian (pembahagian arus ujaran).

Ciri-ciri Pertuturan yang Baik

a.Sebutan Huruf mestilah dibunyikan dengan tepat mengikut ejaan. Menyebut suku kata demi suku kata dengan tertib dan teratur. b.Tekanan Merupakan satu cara menyebut perkataan, frasa atau ayat dengan memberikantekanan pada tempat -tempat tertentu Biasanya tekanan dilakukan pada suku kata dan bertujuan untuk menandakan kerasatau lembut sesuatu ucapan. c.Intonasi Intonasi ialah keadaan bunyi yang menaik dan menurun sewaktu sesuatu ayat itu dilafazkan. Intonasi ayat dalam bahasa Melayu biasanya tidak sama dan berbeza-beza mengikut jenis ayat yang dituturkan. d.Nada

3

dan lain lain. Fa. Do. atau pakar bahasa. 7. Setiap nada ini mewakili satu suku kata e. Mi. satu ucapan yang menepati tata bahasa yang telah ditetapkan (contoh : Perkataan. Pertuturan atau undang -undang ini mempunyai kaedah dan formula tertentu. FONOLOGI Definisi Fonologi Fonologi ialah kajian mengenai pola bunyi bahasa. satu peralatan yang digunakan untuk menyampaikan konsep riil mereka ke dalam fikiran orang lain 3.) 6. La. iaitu Do. 5. satu kod yang yang digunakan oleh pakar linguistik untuk membedakan antara bentuk dan makna. murid perlu dipastikan bercakap mengikut tatabahasa yang betul f. Definisi bahasa adalah sebagai berikut: 1.Tatabahasa Tatabahasa adalah satu sistem pertuturan atau undang -undang yang menggabungkan perkataan untuk membentuk ayat -ayat. dinyatakan bahawa bahasa adalah fungsi kognisi tertinggi dan tidak dimiliki oleh haiwan[1] Ilmu yang mengkaji bahasa ini disebut sebagai linguistik. y KOMPONEN BENTUK (form). Re. tindakan. Nada ialah keadaan bunyi yang menaik atau menurun sewaktu sesuatu perkataanatau suku kata itu dilafazkan. kalimat. 2. Bahasa adalah penggunaan kod yang merupakan gabungan fonem sehingga membentuk kata dengan aturan sintaksis untuk membentuk kalimat yang memiliki erti.1) MODEL BAHASA: PENGGUNAAN (use). satu sistem untuk mewakili benda. So. Ti. Bahasa memiliki berbag ai definisi. Bahasa erat kaitannya dengan kognisi pada manusia. KANDUNGAN (content).situasi dan suasana yang sesuai TOPIK 2 : KOMPONEN-KOMPONEN DALAM BAHASA 2. satu sistem tuturan yang akan dapat dipahami oleh masyarakat linguistik . Laras Bahasa Laras bahasa bermaksud boleh menggunakan bahasa dalam berbagai -bagai konteks. Dalam bahasa pertuturan (lisan). gagasan dan keadaan. satu kesatuan sistem makna 4. Di dalam muzik umpamanya. terdapat lapan nada. 4 . iaitu kajian mengenai bunyi -bunyi yang berfungsidalam sesuatu bahasa.

bunyi [ai] bermula daripada bunyi vokal depan luas (a) dan meluncur kepada bunyi vokal depan sempit [i]. konsonan dan diftong. Contoh: gigi atas. 2. 10. 6. 9. Kumpulan bunyi yang dihasilkan demikian dikenali sebagai vokal. Contoh: hujung lidah.merupakan tempat-tempat yang dapat dicapai olah artikulator. (b) daerah pengeluar (artikulasi) . iaitu bunyi yang bermula daripada satu vokal dan beralih kepada bunyi vokal yag lain. Geluncuran bunyi vokal ini dikenali sebagai diftong. 5 . terdapat tiga golongan bunyi iaitu vokal. 2. Morfologi ialah bidang i lmu bahasa yang mengkaji struktur. iaitu: (a) pengeluar (artikulator) .alat yang dapat digerak-gerakkan dengan bebas dan dapat diletakkan dibeberapa kedud ukan. Selain dua golongan utama itu. Contohnya. Golongan kedua ialah bunyi yang dihasilkan dengan gangguan oleh alat -alat sebutan sehingga jalanaliran udara dari paru -paru terganggu. Umumnya. bibir lelangit lembut dan sebagainya. Struktur kata ialah susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna. Kumpulan pertama ialah bunyi yang dihasilkan tanpa gangguan dalam rongga mulut. 5.Alat-alat sebutan Bunyi bahasa dikeluarkan oleh alat -alat sebutan seperti beikut : y Bibir Gigi y Gusi Lelangit kerasLelangit lembutAnak tekakLidah Rongga tekak Rongga mulut y Rongga hidungParu -paruPeti suara dan pita suara Alat-alat sebutan dapat dibahagikan kepada dua jenis. Bunyi itu hanya dipengaruhi oleh keadaan lidah dan bentuk bibir. 3. 4. gusi dan lelangit keras. dengan cara disekat atau dihalang dan udara keluar melaluironga mulut atau rongga hidung 7. terdapat pula bunyi geluncuran. bentuk dan penggolongan kata. dalam bahasa Melayu. Penggolongan Bunyi Bahasa Melayu 1. MORFOLOGI 1. Udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dengan tidak tersekat atau terhimpit. Kumpulan bunyi yang terhasil dikenali sebagai konsonan 8.

Contoh : Morfem bebas ± µsaya¶ Morfem terikat ± µber¶ dan µkan¶. Ia terdiri daripada satu atau gabungan beberapa bentuk bunyi bahasa.3. Jelas di sin i bahawa perkataan-perkataan terdiri daripada morfem tetapi tidak semua morfem itu perkataan. Dalam bahasa Melayu. contohnya ialah kerusi. 5. kata akar. Ada morfem yang bersifat bebas dan ada yang bersifat terikat tetapi semua perkataan bersifat bebas. Perkataan ditakrifkan sebagai satu unit ujaran yang bebas dan mengandungi makna. Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan fungsi dengan anggota dala kumpulan atau golongan yang sama. Unit-unit tatabahasa yang menjadi unsur perkataan dikenali sebagai morfem. Kata dasar ini boleh terdiri daripada akar kata. 6 . pemajmukkan dan penggandaan. a) Kata Akar: ialah kata dasar yang terdiri daripada satu morfem bebas iaitu bentuk dasar belum diberi sebarang imbuhan. yakni dapat berdiri sendiri. pemajmukan dan penggandaan. kata akar dapat dianggap sebagai inti sesuatu kata. hanya boleh wujud dengan kata dasar b agi membentuk perkataan seperti µberkakikan¶. Tegasnya. Oleh itu. kata ganda dan frasa tertentu. Contoh : µberpeluh¶ = 2 morfem: ber+peluh µberkakikan¶ = 3 morfem: ber+kaki+kan µsaya¶ = 1 morfem: saya y y y y y y Morfem boleh bersifat bebas (boleh wujud bersendirian) atau terikat (hanya wujud bersama-sama morfem lain). kata akar ialah Morfem bebas jujur pada kata kejujuran. Perbezaan antara perkataan dan morfem terletak pada sifat bebasnya. Sesuatu perkataan itu dibentuk dari satu morfem atau lebih. Bentuk kata ialah rupa unit tatabahasa sama ada berbentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan. kata terbitan. Kata tunggal: ialah kata yang tidak mengalami peroses pengimbuhan. Bentuk Kata a. kata tunggal bolah mengandung hanya satu suku kata atau mengandung lebih daripada satu suku kata. Konsep Perkataan. dapur dan meja. 4. perkataan ialah bentuk bebas yang boleh berdiri se ndiri. 7. kata majmuk. Contoh. b) Kata Dasar :ialah kata yang menjadi dasar untuk membentuk kata. 6. Morfem ialah unit terkecil dalam bahasa yang berfungsi dalam gramatis atau yang menjalankan tugas nahu.

Pengulangan kata dasar itu boleh melibatkan seluruh kata dasar. kata adjektif. Kata majmuk: ialah kata yang terbentuk dengan merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan membawa makna tertentu. a. kata kerja. iaitu imbuhan awalan. FK. dan binaan atau konstruksi ayat.b. akhiran. Ia juga ialah kajian mengenai hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat d alam bahasa. Imbuhan dapat dibahagikan kepada empat jenis. Golongan Kata Kata dapat digolongkan kepada kata nama. lemah lembut. Frasa Frasa ialah satu binaan atau unsur ayat yang terdiri daripada sekurang kurangnya duaperkataan atau jika terdiri daripada satu perkataan. Akhiran: -an c. Seperti yang diterangkan di atas. keb. Sisipan : -i. kaki bangku. Apitan: PeN-an. ada empat jenis frasa iaitu FN. struktur. Penge-an d. Kata majmuk bertindak sebagai satu unit dan kebanyakannya dieja terpisah. Proses Pembentukan Kata proses merangkaikan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan. Contoh. Frasa tidak boleh dipecahkan kepada subjek dan predikat. d. sebahagian kata dasar atau digandakan secara berima. c. Kata Terbitan: Kata terbitan ialah kata yang terhasil daripada Proses Pengimbuhan. SINTAKSIS DEFINISI SINTAKSIS Sintaksis ditakrifkan sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk. Awalan : peN-. gambar rajah. a. FA dan FS. iaitu proses menggandingkan imbuhan pada kata dasar. per-. Kata Ganda: Ialah kata yang terhasil melalui proses mengulang kata dasar. apitan dan sisipan. 7 . dan kata tugas. pe-. -kan e. ia berpotensi untuk diperluas menjadi duaperkataan atau lebih.

konsep atau perlakuan yang dirujuk. frasa. / d /. Rujukan 1. Misalnya gabungan fonem: / k /. frasa dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu frasa endosentrik dan frasa eksosentrik. / i /. dan unsur semantik dalam nahu. 2. secara ringkas. membuat kerja rumah. Subjek dan prediket pula mempunyai unsur unsur. jenis-jenis makna. Rujukan ditambah dengan kata atau istilah yang sesuai. / s /. [ cahaya ]. / c/. / m /. ayat atau wacana dan hubungannya dengan idea. perkataan. kata. frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS). / n /. 3. Kata semantik itu kemudian disetujui oleh para ahli bahasa sebagai istilah untuk bidang kajian linguistik yang menganalisis makna. Ahmad sedang. dapat dijelaskan sebagai suatu bidang ilmu yang mengkaji makna perkataan dan ayat dalam bahasa. Ayat Ayat ialah binaan yang terdiri daripada unsur ayat. perubahan makna. Contohnya: Ahmad sedang membuat kerja rumah. Contoh ayat di atas terdiri daripada dua bahagian iaitu (i). Kata µsemantik¶ ini. menara 8 . / r /. b. [ kertas ]. 2. / a /. Rujukan ialah benda. / o /. 4. (ii). / h /. / w /. [ bangku ]. 3. / g /. / u / akan menerbitkan bunyi yang bermakna. frasa kerja (FK). [ rumah ]. Menurut binaannya. kanak-kanak bangunan: sesuatu yang didirikan seperti rumah. Semantik dalam Bahasa Melayu dapat diteliti dari aspek -aspek seerti dan rujukan. dan perasaan. [ bangunan ]. iaitu unit-unit yang membentuk ayat. ayat. [ wanita ]. sebenarnya berasal daripada kata adjektif bahasa Yunani semantickos yang membawa makna µpenting¶ atau µbererti¶. iaitu sama ada frasa nama (F N). merupakan bahagian utama yang membentuk klausa atau ayat bahasa Melayu. / b /. Bahagian subjek dan pre dikat. konsep. / t /. baik pada peringkat morfem. / e /. SEMANTIK 1. bulan rumah: binaan untuk tempat tinggal budak: anak. peribahasa (termasuk simpulan bahasa). Semantik pula. [budak] kertas: bahan tipis yang diperbuat daripada kayu bangku: papan panjang yang berkaki (tempat duduk) wanita: perempuan dewasa cahaya: benda terang yang memancar daripada matahari. gedung. / y /.

2) ASAS PEMEROLEHAN BAHASA PENGENALAN Bahasa adalah milik manusia yang paling penting dan bahasalah yang membezakan antara manusia dan makhluk-makhluk lain. Manusia juga menggunakan bahasa untuk men yampaikan ilmu dan mencipta keindahan melalui kesusasteraan. yg libatkan penyampai dan penerima (libatkan komunikasi 2 hala) 2. Dengan menggunakan bahasa. -Hashim Musa & Ong Chin Guan: Teori berkaitan dengan interpretasi pengujaran -George Yule: Kajian makna. melahirkanpendapat. manusia dapat berhubung. Semua orang mengakui akan kepentingan bahasa dalam kehidupan 9 .Pragmatik -cabang ilmu linguistik yan mengkaji ha l-hal yang merangkumi struktur bahasa sebagai alatperhubungan sama ada antara penutur dan pendengar atau penulis dan pembaca. pandangan dan perasaan.

Dari segi aspek pemerolehan bahasa. Walau bagaimanapun. sumbing. secara semulajadinya mempunyai beberapa alat fizikal yang sesuai untuk memperolehi bahasa. Seorang kanak-kanak yang normal akanmemperolehi bahasa pertamanya antara umur dua hingga enam tahun. terdapat juga sesetengah kes yang melibatkan kecacatan fizikal danmenyebabkan individu itu tidak dapat memperolehi bahasa. satu perkara yang pasti ialah setiap kanak -kanak memerlukan pendedahan terhadap bahasa. Menurut Chomsky (1965). FISIOLOGI y y y y y Fisiologi merujuk kepada pengkajian mengenai sifat fizikal benda hidup. kanak-kanak tidak akan memperolehi sebarang bahasa dan sukar menerima bahasa yang akan diajar. Tanpa bahasa. cara organisma berinteraktif antara satu sama lain dan juga dengan alam sekitar dengan kelebihan atau kekura ngan fizikal tersebut. mempelajarinya dan seterusnya menggunakannya. tulisan ataupun sentuhan sebelum pembelajaran bahasa berlaku. Namun begitu. Tanpa pendedahan bahasa. mereka akan mengambil perkataan perkataan penting. kebolehan ini dinamakan jentera pemerolehanbahasa atau Language Acquisition Device (LAD ). bisu. tanpa dipelajari atau dipaksa. kita akan melihat kepada tiga elemen yang membolehkan seseorang individu memperoleh bahasa iaitu fisiologi. Setiap manusia yang baru dilahirkan.sehari-hari. psiko -sosial dan kognitif. isyarat. Mengikut teori biologis. Pemerolehan bahasa sering dikaitkan dengan cara -cara bahasa dikuasai oleh seseorangkanak-kanak. keadaan fisiologi yang sempurna adalah amat penting. Mereka tidak boleh 10 . Contohnya. Di dalamt opik asas pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa : situasi yang mana kanak-kanak memperolehi bahasa yang digunakan oleh masyarakat persekitaran secara menyerap. memang sudah ada satu kebolehan menggunakan bahasa. sejak anak itu dilahirkan. Kanak-kanak memerlukan beberapa pendedahan bahasa sama ada melalui pertuturan. Walaupun pada mulanya bayi dilahirkan tanpa kebolehan berbahasa tetapi pemerolehannya akan berlaku sedikit demi sedikit dan berperingkat -peringkat mengikut perkembangan otaknya. manusia akan hidup terasing dari masyarakat dan tiada kemajuan. Ketika itu. kes congenital rubella yang melibatkan kanakkanak yang dilahirkan dengan katarak mata dan pekak. Kanak-kanak yang mempunyai kecacatan fizikal masih boleh memperoleh bahasa sekiranyamenjalani latihan (bahasa isyarat). Kanak-kanak normal yang memiliki alat artikulasi yang sempurna lebih mudah memperolehbahasa berbanding kanak-kanak bermasalah fizikal. Kanak -kanak perlu mendengar cara -cara bahasa dihasilkan dan apakah hubungan bahasa dengan objek. Contoh masalah fizikal: Pekak.

PSIKO-SOSIAL Merujuk kepada hubungan sosial seseorang dengan individu-individu di persekitaran. Pendedahan terhadap bahasa merupakan satu fak tor yang paling penting dalam mengajar kanakkanak berbahasa KAJIAN KES 2 : HELEN Seorang budak perempuan yang pekak dan buta. Kanak -kanak perlu mendengar cara-cara bahasa dihasilkan dan apakah hubungan bahasa dengan objek. Tanpa pendedahan bahasa. umur Helen ketika didedahkan semula kepada bahasa adalah 7 tahun. Helen mendengar bahasa dan mendapat belaian ibunya. Mengapa Victor tidak belajar lebih daripada yang telah dipelajarinya walaupun telah diajar oleh seorang yang pakar dalam teknik mengajar bahasa? Antara faktornya ialah Victo r tidak pernah didedahkan pada bahasa manusia kemungkinan sejak ia dilahirkan sehinggalah dia ditemui. Ber beza dengan Victor yang tidak terdedah kepada bahasa selama11 atau 12 tahun. Walau bagaimanapun. Tidak pernah mendengar bahasa manusiaselama 11 atau 12 tahun.mendengar percakapan orang lain. Walaupun kanak -kanak ini dapat menggunakant angannya seperti kanak-kanak yang boleh melihat. Umur ketika ditemui dianggarkan 11 atau 12 tahun tetapi bilakah dia dibuang di dalam hutan tidak dapat dipastikan. Usaha untuk membuatkan Helen bercakap berjaya. Ini kerana dia telah terdedah kepada bahasa sebelum ditimpa malang. Helen telah pun mendapat melalui peringkat awal pemerolehan bahasa sebelum ditimpa nasib malang. kanak -kanaktidak akan memperolehi sebarang bahasa dan sukar menerima bahasa yang akan diajar. Helen dilahirkan normal. tetapi dia telah diserang oleh penyakit yang teruk sehingga menyebabkan dia pekak dan buta ketika berusia 1 tahun 7 bulan. KAJIAN KES 1 : VICTOR Seorang budak yang ditemui di dalam hutan. Kanakkanak memerlukan pendedahan terhadap bahasa.Setelah umur Helen 7 tahun. Selain itu. 11 . Ibu bapa Helen telah mengupah Anne Sullivan Macy untuk mengajar Helen ber cakap. Oleh itu. Dia telah dimasukkan ke Institut Orang-orang Pekak dan Bisu di Paris dan diajar berbahasa oleh Sicard dengan menggunakan kaedah pengajaran orang -orang pekak tetapi gagal. kanak -kanak ini tidak boleh bercakap atau memahami bahasa. mereka masih tidak dapat belajar bahasaisyarat. Ini kerana.

sejak seorang individu itu dilahirkan. Tidak mendapat pendedahan bahasadalam masa yang terlalu lama menyebabkan Genie tidak mampu menguasai bahasa dengansempurna walaupun telah diajar. Kanak-kanak terencat akal pada tahap sederhana boleh berkomunikasi dengan baik walaupun agak lambat berbanding kanak-kanak normal. kebolehan ini dinamakan alat pemerolehan bahasa atau LanguageAcquisition Device (LAD). Kanak -kanak dilahirkan dengan LAD iaitu mekanisma bahasa yang membolehkan mereka mengesan penggunaan bahasa yang digunakan di persekitaran. KAJIAN KES 3 : GENIE Genie telah dibesarkan dalam pengasingan. Mengikut teori biologis. setiap individu telah diprogramkan secara genetic untuk menguasai bahasa.kanak-kanak akan mengalami kesukaran menguasai bahasa walaupun diajar. Proses ini sangat aktif berlaku s ebelum kanak-kanak berumur 12 tahun(Kreshan & Terrell. Kebolehan ini membolehkan mereka memperoleh dan menguasai bahasa dengan mudah dan cepat. mereka juga mempunyai kebolehan untuk memperoleh bahasa. Kanak-kanak menguasai bahasa pertamanya bukan melalui proses pembelajaran tetapi dengan cara mempero lehi dan ini berlaku secara tidak formal. Menurut Noam Chomsky. ahli-ahli psikologi bersependapat. Ini kerana.Bagi kanak-kanak terencat akal. kanak-kanak terencat akal pada tahap yang teruk memerlukan latihan khas untuk mempelajari bahasa. Kanak-kanak Terencat Akal. LAD juga dikaitkan dengan nature di mana alat ini merupakan suatu yang semula jadi. mempelajarinya danseterusnya menggunakannya. Namun. Tidak pernah mendengar bah asa manusiaselama 12 tahun sehinggalah dia berjaya dilarikan oleh ibunya. mereka akan mengambil perkataan -perkataan penting.KOGNITIF Kognitif merupakan elemen pemerolehan bahasa yang melibatkan proses mental. Chomsky (1965). Seorang kanak kanak yang normal akan memperolehi bahasa p ertamanya antara umur dua hinggaenam tahun. Pada peringkat ini. psiko-sosial dan tahap kognitif yang baik. kesemua elemen 12 . Dengan LAD maka berlakulah berkembangan bahasa kanak-kanak sepertimenangis. Mangantar Simanjuntak ( 1979 ). memang sudah ada satu Kebolehan menggunakan bahasa. Umur Genie ketika mula diajar bahasa telahpun menjangkau lebih13 tahun di mana ia telah melangkaui peringkat pemerolehan bahasa. KESIMPULAN Elemen-elemen yang penting dalam pemerolehan bahasa adalah sifat fizikal yang lengkap. babbling. Ketika itu. cooing.kanak -kanak akan mengalami kesukaran menguasai bahasa sesudah ia meningkat umur 13 tahun.1983). Dia telah dikurung oleh ayahnya di dalam sebuah bilik kecil sejak dia berumur lebih kurang 1 tahun 8 bulan. LAD dikatakan dimiliki kanak-kanak dan alat inilah yang menjadikan kanak -kanak dapat memperoleh bahasa daripada ibu bapa dengan mudah.

Kanak-kanak secara semulajadi mempunyai kebolehan untuk mengesan tatabahasa dan cara penggunaan bahasa tersebut. Contoh : y Kanak-kanak meniru percakapan maklumbalas dan gaya bahasa orang dewasa. y Mereka seterusnya akan meniru dan mengulanginya apabila diteguhkan FAKTOR PERSEKITARAN Keluarga dan persekitaran mempunyai pengaruh kuat keatas kemahiran berbahasa. Golongan bukan profesional kurang bercakap dan kurang menerangkan sesuatu perkara dengan lebih lanjut kepada anak -anak. Beliau menyatakan kanak -kanak melahirkan dengan LAD (Language Acquisition Device)-mekanisme penguasaan penguasaan bahasa yang membolehkan mereka mengesanpenggunaan bahasa yang digunakan dipersekitaran. kecederaan pada kawasan broca dan kawasan wernicke (kedua -duanya terletak di 13 . y Kanak-kanak mungkin mempelajari beberapa aspek dalam kemahiran bahasa apabila melihat dan mendengar percakapan orang lain. Kajian terhadap PRA-sekolah di Amerika (1998-99) mendapati ibu bapa yang membaca kepada anak-anak mereka tiga hingga empat kali seminggu akan menyebabkan anak-anak ini mempunyai kemahiran berbahasa yang lebih baik berbanding dengan ibubapa yang kurangbebuat demikian.tersebut saling melengkapi untuk membolehkan kanak-kanak memperolehi bahasa dengan baik secara semula jadi dan boleh menggunakan bahasa dalam kehidupan seharian. 2.3) FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN BAHASA FAKTOR KOGNITIFÁ Menekankan tentang peranan permodelan. Menurut kajian Betty Hart dan Todd Risly (santrock.2007) mendapati ibu bapa dari golongan profesional menyediakan persekitaran untuk perkembangan bahasa yang lebih baik berbanding golongan bukan profesional. Menurut kajian. FAKTOR GENETIK Naom Chomsky (1997) menegaskan individu telah diprogramkan secara genetik untuk menguasai bahasa. Sokongan serta pengaruh ibu bapa dan guru penting dalam perkembangan bahasa kanak-kanak. Kajian mendapati jumlah masa interaksi antara ibubapa dan kanak kanak serta status sosioekonomi ibubapa mempengaruhi perbendaharaan kata kanak-kanak. Dalam kajian lain mendapati kanak -kanak yang mempunyai ibu yang banyak berkomunikasi dengan mereka mempunyai empat kali ganda lebih perbendaharaan kata dari kanak -kanakyang mempunyai ibu pendiam.

Sesuatu gerak balas yang betul akan diulangi jika diikuti dengan ganjaran. Hull. Peneguhan (gerak balas) Dalam proses pemerolehan bahasa. Gerak balas diikuti oleh peneguh an yang positif juga akan diulangi. dan Skiner Pavlov. Teori ini menekankan bahawa bahasa diperolehi melalui pengalaman. 2.1) TEORI BEHAVIOURIS y Ahli-ahli psikologi seperti. Pengulangan Proses ulangan memainkan peranan yang penting dalam pemerolehan bahasa. ibu bapa dan penjaga kanak -kanak menggunakan pelbagai cara untuk meneguhkan gerak balas bahasa yang betul. TOPIK 3 : TEORI-TEORI PERKEMBANGAN BAHASA 3. Cth: seorang kanak -kanak bertutur kerana ada orang yang bercakap dengannya ataupun kanak -kanak itu sendiri perlu bercakap untuk memenuhi keperluan-keperluan asasinya. 3. Thordike berpendapat bahawa pembelajaran sebagai satu proses yang mekanis bagi membentuk satu kebiasaan. Greak balas yang sering diulangi akan menjadi kebiasaan y y Elemen-elemen penting dalam Teori Behaviouris 1. menganggukkan kepala dll. kata pujian. Ahli-ahli behavioris berpendapat bahawa terdapat perhubungan antara satu rangsangan dengan gerak balas. Sesuatu ujaran terbentuk kerana adanya rangsangan dalam bentuk-bentuk bahasa dan bukan bahasa. Cth: memberikan senyuman. Pengaruh Persekitaran (ransangan) Ahli-ahli behavioris menekankan kepentingan pengaruh persekitaran dalam pembelajaran bahasa. Perkataan ataupun bentuk-bentuk bahasa yang sering diulang akan cepat dipelajari oleh kanak-kanak 14 .hemisfera otak) boleh menyebabkan seseorang individu hilang keupayaan dalam berbahasa.

y Kekurangan y Kajian ahli-ahli psikologi yang mengkaji Teori Behaviouris hanya ditumpukan kepada lakuan binatang dan kesimpulan daripada kajian tersebut diterima untuk lakuan manusia memperoleh bahasa. Ia percaya bahwa dengan memberikan keadaan tertentu dalam proses pendidikan. maka akan dapat membuat seorang anak mempunyai sifat-sifat tertentu. Ia juga risau dengan ujian biologi kerana dua matapelajaran tersebut ada kaitan dgn yg lain. namun penghapusan berlaku apabila anjing tidak diberikan daging selepas bunyi loceng. Memudahkan para guru merancang aktiviti yang dapat mengukuhkan penguasaan bahasa murid berdasarkan Teori Behaviouris 15 . selepas bunyi loceng (gerak balas) anjing akan diberikan daging (ransangan). Penghapusan : sesuatu gerak balas pelaziman tidak disertai dengan ransangan. Generalisasi : Rangsangan yg sama hasilkan tindak balas yg sama. seseorang itu mampu membentuk manusia yang berkelakuan positif sertame ninggalkan perkara yang negatif berdasarkan keadaan tertentu yang telah dipelajarinya. Cth Jika Ali ambil ujian Sejarah ia tak risau nak ambil ujian Bahasa Inggeris kerana ia tiada kaitan dengan yg lain. Memberikan motivasi dan galakan kepada kanak-kanak untuk mempelajari bahasa melalui proses peneguhan yang disertakan ganjaran. y y y Teori Behaviouris tidak dapat menghuraikan proses perolehan aspek bahasa yang kompleks. Diskriminasi . Implikasi dalam bahasa Memudahkan dan mempercepatkan proses pemorelahan bahasa bagi golongan kanak-kanak. Oleh itu kerisauan kimia telah digeneralisasikan dgn biologi. cth: pada kebiasaannya. Cth: Ali risau setiap kali diadakan ujian kimia. Tindakan individu terhadap suatu rangsangan tertentu shj.Kelebihan dan Kekurangan Teori Behaviouris Kelebihan y Menurut John Broades Watson. Maka.

seperti psikologi. menggunakan.2) TEORI PSIKO-LINGUISTIK Definisi Psikolinguistik Psikolinguistik atau psikologi bahasa ialah kajian faktor -faktor psikologi dan neurobiologi yang membolehkan manusia memperoleh. dengan neurolinguistik kini merupakan sebuah bidang baru pada dirinya. sains kognitif. sains kognitif. 3.Kesimpulan Pembelajaran ialah satu proses mekanis yang terjadi daripada perhubungan antara rangsangan (stimulus) dan gerak balas (respon). diakibatkan sebahagian besarnya oleh kekurangan data-data yang padu tentang bagaimana otak manusia berfungsi. Sesuatu gerak balas yang sering diulangi akan membent uk kebiasaan. tek s. Penyelidikan moden mempergunakan biologi. serta proses-proses yang membolehkan pemahaman pernyataan. Bidang kajian Psikolinguistik bersifat antara disiplin dan dikaji oleh orang -orang daripada berbagai bagai bidang. Adadnya beberapa subdisiplin. perkataan. Penglibatan-penglibatan singkat dalam bidang ini pada mula mulanya merupakan usaha-usaha falsafah. Psikolinguistik meliputi proses-proses kognitif yang membolehkan penjanaan ayat-ayat yang bertatabahasa dan bermakna dari segi perbendaharaan kata dan struktur tatabahasa. dan linguistik. d an teori maklumat untuk mengkaji bagaimana otak memperoses bahasa. dan sebagainya. dan memahami bahasa. neurosains. biasanya melalui kaedah-kaedah uji kaji atau sekurang-kurangnya kaedah kuantitatif (dan bukannya pencerapan naturalistik seperti yang dila kukan oleh Jean Piaget dalam penyelidikannya terhadap perkembangan kanak -kanak). umpamanya. Psikolinguisti perkembangan mengkaji keupayaan bayi-bayi dan kanak-kanak untuk membelajari bahasa. Adanya banyak 16 . Sesuatu gerak balas akan diulangi jika diikuti dengan ganjaran. Sesuatu gerak balas yang diikuti dengan peneguhan yang positif juga akan lebih sering diulangi. teknik-teknik tak invasif untuk mengkaji pengerjaan neurologi otak semakin digunakan.

sintaksis adalah penuh dengan perbalahan. Teori-teori Teori-teori mengenai bagaimana bahasa bertindak dalam akal manusia mencuba menjelaskan.subbahagian dalam bidang psikolinguistik yang mendasari komponen -komponen bahasa manusia. Kajian tentang pengecaman kata dan pembacaan memeriksa proses -proses yang terlibat dalam pemerolehan maklumat ortografi. bagaimana kita mengaitkan bunyi -bunyi (atau isyaratisyarat) bahasa. morfologi. Semantik adalah berkenaan dengan makna perkataan -perkataan dan ayat-ayat. Fonetik dan fonologi adalah berkenaan dengan kajian bunyi pertuturan.tidak menimbulkan begitu banyak perbalahan dan secara amnya dianggap sebagai bidang yang komunika si haiwan dan manusia mempunyai sekurang-kurangnya sesetengah persamaan (sila lihat Komunikasi haiwan). bagaimana kita dapat menyusun perkataan-perkataan untuk menghasilkan dan memahami urutan urutan kata yang kita panggil "ayat". Dalam bidang psikolinguistik. Yang pertama antara perkara -perkara ini mengaitkan bunyi dengan maksud . penyelidikan menumpukan perhatian pada bagaimana otak memproses dan memahami bunyi-bunyi itu. Pragmatik adalah berkenaan dengan peranan konteks dalam pentafsiran makna. dan pembentukan perkataan berdasarkan peraturan-peraturan (umpamanya. Sebaliknya. pembentukan kata berimbuhan). dan semantik daripada pola-pola dalam teks tercetak. Jika sintaksis adalah berkenaan dengan struktur formal ayat. fonologi. Morfologi ialah kajian struktur -struktur kata. dan bagaimana kita menggunakan sintaksis . dan merupakan tumpuan perbincangan yang berikut. khususnya hubungan antara perkataan perkataan yang berkait (seperti jalan dan berjalan). 17 . Sintaksis ialah kajian pola -pola yang menetapkan bagaimana perkataan -perkataan digabungkan untuk membentuk ayat.iaitu. semantik mengolahkan maksud ayat-ayat yang sebenar. antara lain.

sebagai contoh.iaitu "yang semula jadi" .boleh dikatakan secara adil sebagai bermula dengan ulasan Noam Chomsky yang amat kritis terhadap buku Skinner pada tahun 1959 di dalam halaman-halaman jurnal Bahasa [1]. termasuk penggunaan ganti nama relatif untuk merujuk kembali kepada bahagian bahagian ayat yang awal . berkata pandangan "semula jadi" Oleh itu. Rudolf Carnap. dan secara logic memilih bahasa (-bahasa) yang dituturkan di dalam komuniti penuturnya. (Rekursi. dan faktor -faktor sosial yang menggalakan perkembangan bahasa pertuturan. Sintaksis ini. Pand angan pertama adalah amat popular sehingga kira -kira tahun 1960. Skinner) mengemukakan pandangan bahawa bahasa (termasuk sintaksis) ialah tingkah laku yang dibentuk oleh gerak belas terlazim. terdapat dua buah aliran fikiran tentang bagaimana kita dapat mencipta ayat-ayatsintaksis: y Sintaksis ialah hasil evolusi kecerdasan manusia yang semakin meningkat dengan berlalunya masa."Gadis itu yang keretanya menghalang pemandangan pokok yang saya tanam pada tahun lalu ialah kawan saya".Pada dasarnya. Sudut pandangan kedua .F. Aliran fikiran psikologi yang dikenali sebagai faham ketingkahlakuan (sila lihat Tingkah laku li san (1957) oleh B. ciri-ciri sintaksis yang rumit seperti rekursi tidak dapat difahami juga oleh makhluk makhluk bukan manusia yang paling cerdas dan sosial. Ulasan itu memulakan apa yang telah diistilahkan sebagai "revolusi kognitif" dalam bidang psikologi. menurut sudut pandangan kedua. 18 . dan mendakwa bahawa.) Keupayaan untuk menggunakan sintaksis seperti ini tidak akan wujud tanpa konsep semula jadi yang mengandungi sokong bawah untuk peraturan -peraturan tatabahasa yang menghasilkan rekursi. dan diwakili oleh teori -teori mentalisme Jean Piaget dan penyokong empirisisme. adalah yang mentakrifkan bahasa manusia dan menyebabkannya berbeza juga daripada bentuk bentuk komunikasi haiwan yang paling canggih. kanak -kanak yang membelajari sesebuah bahasa mempunyai ruang pencarian yang luas untuk memeriksa dengan teliti antara tatabahasa -tatabahasa manusia yang mungkin. y Pandangan kedua ini menganggap bahawa keupayaan manusia untuk memperoleh sintaksis adalah"terbina" di dalam otak. umpamanya. Bahasa wujud kerana manusia mempunyai keupayaan semula jadi untuk memperoleh apa yang telah dipanggil "tatabahasa sejagat".

langsung t idak akan berkembang.atau tiada sintaksis . sintaksis tepat mungkin memenuhi keperluan -keperluan kelompok. tetapi ia bukannya bukti tentang kekangan genetikterhadap bentuk -bentuk yang mungkin. ataupun bukti bahawa bentuk-bentuk itu tidak dapat wujud atau tidak dapat dibelajari. Pandangan penentang masih menganggap (termasuk perkembangan kecerdasan selama beratus-ratus ribu tahun. dengan kata yang lain. Keupayaan itu mungkin dihasilkan oleh mut asi yang menggalakkan (terlalu tidak mungkin). dan potensi untukhidup. serta interaksi manusia selamaberpuluh-puluh ribu tahun.ialah artifak kebudayaan. Perubahan terjadi melalui rangsangan 19 . kerjasama. Dari sudut pandangan ini. atau sekurang -kurangnya. sintaksis dalam bahasa beransur-ansur meningkatkan kepaduan kumpulan dan potensi untuk hidup. Dengan kata yang lain. Bahasa. termasuk sintaksis dan lain-lain. Fakta bahawa sesuatu struktur sintaksis yang dapat difikirkan tidak wujud dalam mana-mana bahasa di dunia adalah suatu pencerapan yang memang menarik.Bidang psikolinguistik sejak masa itu telah ditakrifkan oleh gerak-gerak balas terhadap Chomsky. kemahiran -kemahiran ini dikatakan "disesuaikan lebih dahulu" untuk sintaksis (sila lihat "Eksaptasis"). TETAPI sintaksis tepat hanya dapat berkembang daripada sintaksis asas . ungkapan-ungkapan linguistik yang lebih baik mungkin menghasilkan kepaduan. TEORI BELAJAR BEHAVIORISME Teori belajar Behavorisme ialah suatu (perubahan perilaku yang dapat diamati. Pandangan ini mencabar pandangan "semula jadi" kerana kebenarannya tidak dapat dibuktikan secara saintifik.yang tidak mempunyai sebarang nilai hidup dan oleh itu. ia tidak dapat diuji. seseorang harus melihat pada kemahiran -kemahiran lain yang ciri-cirinya mungkin berguna untuk sintaksis. tekaan. Apakah kemahiran-kemahiran bahawa bahasa ini yang sebenarnya sintaksis) merupakan ialah hasil tumpuan daripada penyelidikan terkini. Oleh itu. Dalam istilah biologi evolusi moden. atau (lebih mungkin) oleh penyesuaian kemahiran-kemahiran yang dikembangkan untuk tujuan -tujuan yang lain. diukur dan di nilai secara konkrit. Pandangan penyokong masih menganggap bahawa keupayaan manusia untukmenggunakan sintaksis adalah berbeza secara kualitatif daripada sebarang komunikasi haiwan.

iaitu biji makanan. Pada masa tikus itu lapar. Á Kedengaran bunyi µping¶ yang nyaring setiap kali biji makanan dijatuhkan ke dalam tin itu. Biji-biji makanan akan jatuh ke dalam tin jika bebatang besi yg disisipkan ke dalam kotak itu dipijak oleh tikus. adanya makanan dalam tin itu. Di luar kotak itu. ada tempat untuk ada satu alat menjatuhkan biji-biji makanan ke dalam tin itu. Á Seekor tikus dimasukkan ke dalam tin itu dan di beri makanan dengan menjatuhkan biji-biji makanan ke dalam tin. Á Dalam sebuah kotak yang makanan yang diperbuat daripada dinamakan µkotak Skinner¶. Menurut B. Setelah beberapa kali. Á Perilaku yang dilazimkan ( perilaku tikus ) yang bersifat µoperon¶ atau µinstrumental¶ dalam hal perilaku ini menyebabkan munculnya biji makanan. Á Hadiah yang menjadi pengukuh inilah yang menyebabkan tikus itu cenderung untuk menekan batang besi tersebut. 20 . tin. Di mana seorang dapat mengawal tingkah laku organisma melalui pemberian peneguhan yang bijaksana dalam sesuatu lingkungan.F. maka biji makanan pun jatuh ke dalam tin.Skinner .(stimulans) yang menimbulkan hubungan perilaku tindak balas (respon) juga dikenali sebagai teori pelaziman instrumental. Á Skinner berpandangan bahawa proses pelaziman instrumental kurang dikawal atau kurang ditentukan oleh faktor-faktor luaran. ia secara tidak sengaja memijak batang besi itu. Á Skinner ambil keputusan bahawa pengukuhan akan selalu menambah kemungkinan berulangnya sesuatu perilaku. tikus itu mempelajari bahawa apabila dia menekan batang besi. Á Tingkah laku yang operon ini mempunyai pengaruh terhadap lingkungan dan lingkungan ini memberikan hadiah sebagai pengukuhan. maka makanan akan jatuh ke dalam tin. perilaku dikawal melalui proses pelaziman operan. Hal ini bermakna. Eksperimen: tikus & biji makanan.

proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. kelenturan. para pelajar diberikebebasan yang tertentu. y Penerapan teori behaviorisme yang salah dalam suatu situasi pembelajaran juga mengakibatkan terjadinya proses pembel ajaran yang tidak kondusif bagi pelajar iaitu guru sebagai pusat utama. komunikasi satu hala berlaku (Murid dipandang pasif ). Á Dalam proses pembelajaran yang berasaskan pelaziman instrumental. pelaziman instrumental telah melonggarkan kawalan dengan mengambil kira daya kreativiti yang ada dalam diri para pelajar. contohnya:percakapan bahasa asing. reflek. tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. menari. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya. ÁTeori ini juga sesuai diterapkan untuk melatih kanak-kanak yang suka akan ganjaran apabila memberi respons yang betul. mengetik. Á Para pelajar yang menentukan bentuk gerak balas yang harus mereka berikan berasaskan rangsangan yang di berikan oleh guru. daya tahan dan sebagainya. spontaneous. Á Jelasnya. Kelebihan Teori: sangat sesuai untuk perolehan kemampuan yang memerlukan praktikal dan pembia san yang mengandung unsur-unsur seperti : Kecepatan. berenang.tetapi boleh juga merupakan sesuatu yang berbentuk kepuasan secara emosi atau perasaan. TEORI BELAJAR HUMANISTIK Menurut Teori humanistik. Murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. menggunakan komputer.Á Di samping itu. guru melatih dan menentukan apa yang harus dipelajari murid. bersukan. ganjaran-ganjaran yang diberikan tidak semestinya berbentuk benda fizikal. bukan dari sudut 21 .

Combs berpendapat bahawa banyak guru membuat kesalahan dengan berasumsi bahawa siswa hendak belajar apabila materi pelajarannya disusun dan disajikan sebagaimana mestinya. Abraham Maslow dan Carl Rogers. Sehingga yang penting ialah bagaimana membawa si siswa untuk memperoleh erti bagi peribadinya dari materi pelajaran tersebut dan menghubungkannya dengan kehidupannya. Makin jauh peristiwa-peristiwa itu dari persepsi diri makin berkurang pengaruhnya terhadap 22 . Para ahli humanistik melihat adanya dua bahagian pada proses belajar. Tokoh penting dalam teori belajar humanistik secara teoritik antara lain adalah: Arthur W. Untuk itu guru harus memahami perlaku siswa dengan mencoba memahami dunia persepsi siswa tersebut sehingga apabila ingin merubah perilakunya. Combs. Anak tidak bisa matematik atau sejarah bukan karena bodoh tetapi kerena mereka enggan dan terpaksa dan merasa sebenarnya tidak ada alasan penting mereka harus mempelajarinya.pandang pengamatnya. Lingkaran kecil (1) adalah gambaran dari persepsi diri dan lingkungan besar (2) adalah persepsi dunia. Arthur Combs (1912-1999) Bersama dengan Donald Snygg (1904 -1967) mereka mencurahkan banyak perhatian pada dunia pendidikan. Perilaku internal membezakan seseorang dari yang lain. iaitu membantu masing -masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Personalia informasi ini pada individu. Meaning (makna atau arti) adalah konsep dasar yang sering digunakan. Padahal erti tidaklah menyatu pada materi pelajaran itu. Guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan mereka.Tujuan utama para pendidik adalah membantu si siswa untuk mengembangkan dirinya. Belajar terjadi bila mempunyai erti bagi individu. ialah: Proses pemerolehan informasi baru. Combs memberikan lukisan persepsi diri dan dunia seseorang seperti dua lingkaran (besar dan kecil) yang bertitik pusat pada satu. Perilaku buruk itu sebenarnya tak lain hanyalah dati ketidakmampuan seseo rang untuk melakukan sesuatu yang tidak akan memberikan kepuasan baginya. guru harus berusaha merubah keyakinan atau pandangan siswa yang ada.

Carl Rogers Carl Rogers lahir 8 Januari 1902 di Oak Park. takut untuk mengambil kesempatan. Maslow membagi keperluan-keperluan (needs) manusia menjadi tujuh hirarki. seperti keperluan fisiologis. tetapi di sisi lain seseorang juga memiliki dorongan untuk lebih maju ke arah keperluan. hal-hal yang mempunyai sedikit hubungan dengan diri. ialah keperluan mendapatkan rakyat aman dan seterusnya. Maslow mengemukakan bahawa individu berperilaku dalam upaya untuk memenuhi keperluan yang bersifat hirarki. Bila seseorang telah dapat memenuhi keperluan pertama. sebelumnya ia telah merintis kerja klinis di Rochester Society untuk mencegah kekerasan pada anak. Semula Rogers menekuni bidang agama tetapi akhirnya pindah ke bidang psikologi. Jadi. takut membahayakan apa yang sudah ia miliki dan sebagainya. 23 . makin mudah hal itu terlupakan. Illinois Chicago.perilakunya. barulah ia dapat menginginkan keperluan yang terletak di atasnya. Pada diri masing-masing orang mempunyai berbagai perasaan takut seperti rasa takut untuk berusaha atau berkembang. keunikan diri. Ia mempelajari psikologi klinis di Universitas Columbia dan mendapat gelar Ph. Hierarki keperluan manusia menurut Maslow ini mempunyai implikasi yang penting yang harus diperhatikan oleh guru pada waktu ia mengajar anak-anak. ke arah kepercayaan diri menghadapi dunia luar dan pada saat itu juga ia dapat menerima diri sendiri (self). ke arah berfungsinya semua kemampuan. sebagai anak keempat dari enam bersaudara. Ia mengatakan bahawa perhatian dan motivasi belajar ini mungkin berkembang kalau keperluan dasar si siswa belum terpenuhi.D pada tahun 1931. Maslow Teori Maslow didasarkan pada asumsi bahwa di dalam diri individu ada dua hal :  suatu usaha yang positif untuk berkembang kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu.

Kualiti belajar experiential learning merangkumi : keterlibatan siswa secara personal. Siswa akan mempelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya. Experiential Learning menunjuk pada pemenuhan keperluan dan keinginan siswa. Siswa akan mempelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya. Rogers membezakan dua jenis belajar. Pengorganisasian bahan pelajaran bererti mengorganisasikan bahan dan idea baru sebagai bahagian yang siswa. ia menulis buku pertamanya. iaitu: Kognitif (kebermaknaan) experiential (pengalaman atau signifikasi) Guru menghubungan pengetahuan akademik ke dalam pengetahuan terpakai seperti mempelajari mesin dengan tujuan untuk memperbaiki kenderaan. evaluasi oleh siswa sendiri. Menjadi manusia bererti memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar. 2. Siswa tidak harus belajar tentang hal-hal yang tidak ada ertinya. iaitu: Menjadi manusia bererti memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar. Siswa tidak harus belajar tentang hal-hal yang tidak ada ertinya. Counseling and Psychotherapy dan secara bertahap mengembangkan konsep Client-CenterdTherapy. Dari bukunya Freedom To Learn. berinisiatif. Tahun 1942. Belajar yang bermakna dalam masyarakat modern bererti belajar tentang proses. bermakna bagi siswa Pengorganisasian bahan pengajaran bererti mengorganisasikan bahan dan idea baru sebagai bahagian yang bermakna bagi Pengorganisasian bahan pelajaran bererti mengorganisasikan bahan dan idea baru sebagai bahagian yang bermakna bagi siswa 24 . Menurut Rogers yang terpenting dalam proses pembelajaran adalah pentingnya guru memperhatikan prinsip pendidikan dan pembelajaran. dan adanya efek yang membekas pada siswa. ia menunjukkan sejumlah prinsip-prinsip dasar humanistik yang penting diantaranya ialah : 1.Gelar profesor diterima di Ohio State tahun 1960.

baik bagi individual ataupun bagi kelompok 7. 6. sebagai kekuatan pendorong.3. situasi kelompok. Pengorganisasian bahan 4. Fasilitator sebaiknya memberi perhatian kepada penciptaan suasana awal. fasilitator beransuransur dapat berperanan sebagai seorang siswa yang turut melibatkan diri. yang tersembunyi di dalam belajar yang bermakna tadi. seperti siswa yang lain. Implikasi Teori Belajar Humanistik a. masyarakat modern tentang proses. atau pengalaman kelas 2. Dia mempercayai adanya keinginan dari masing-masing siswa untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang bermakna bagi dirinya. seorang anggota kelompok. 25 . Guru Sebagai Fasilitator Psikologi humanistik memberi perhatian atas guru sebagai fasilitator yang berikut ini adalah berbagai cara untuk memberi kemudahan belajar dan berbagai kualiti fasilitator. Dia menempatkan dirinya sendiri sebagai suatu sumber yang fleksibel untuk dapat dimanfaatkan oleh kelompok. 4. 3. dan turut menyatakan pandangannya sebagai seorang individu. Fasilitator membantu untuk memperoleh dan memperjelas tujuan-tujuan perorangan di dalam kelas dan juga tujuan -tujuan kelompok yang bersifat umum. Bilamana cuaca penerima kelas telah mantap. Di dalam menganggap ungkapan-ungkapan di dalam kelompok kelas. Ini merupakan ikhtisar yang sangat singkat dari beberapa guidenes (petunjuk): 1. Dia mencuba mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar yang paling luas dan mudah dimanfaatkan para siswa untuk membantu mencapai tujuan mereka. 5. dan menerima baik isi yang bersifat intelektual dan sikap -sikap perasaan dan mencuba untuk menanggapi dengan cara yang sesuai. Belajar yang bermakna pengajaran bererti dalam mengorganisasikan bahan bererti belajar dan idea baru sebagai bahagian yang bermakna bagi siswa.

Variasi bahasa 26 . 3. Di dalam berperanan sebagai seorang fasilitator. tetapi sebagai suatu andil secara pribadi yang boleh saja digunakan atau ditolak oleh siswa 9. Perbendaharaan Kata Memahami perbendaharaan kata secara kualitatif dan kuantitatif.3) TEORI SEMANTIK-KOGNITIDAN TEORI PRAGMATIK-INTERAKSIONALIST Pengenalan Semantik adalah satu bidang dalam kajian linguistik yang mengkaji makna. Jadi ini bermakna. Mereka juga akan memahami makna perkataan yang mengandungi pelbagai makna. maksud bagi semantik kognitif ialah apa yang mereka lihat mereka hanya berfikir dan takfsir hanya di dalaman sahaja. Dia harus tetap waspada terhadap ungkapan-ungkapan yang menandakan adanya perasaanyang dalam dan kuat selama belajar 10. Kognitif pula merupakan satu proses mentalis yang melibatkan pemikiran manusia. Peningkatan usia .8. kuantiti dan masa. Elemen-elemen Penting Memahami makna perkataan Kanak-kanak akan memahami makna mengikut kategori. pimpinan harus mencuba untuk mengenali dan menerima keterbatasan -keterbatasannya sendiri.mempelajari perkataan baru secara tidak formal. Dia mengambil inisiatif untuk ikut serta dalam kelompok. Menggunakan perkataan yang berhubung seperti antonim. sinonim dan lainlain. Menggunakan sesuatu konsep yang abstrak (peribahasa). perasaannya dan juga fikirannya dengan tidak menuntut dan juga tidak memaksakan.

 Pelajar tidak berupaya mengeluarkan pendapat dan hanya memahami sesuatu.bersih. Oleh itu Pragmatik -Interaksionalist ialah apa yang mereka lihat mereka 27 . sinonim serta penggunaan sesuatu konsep yang abstrak seperti peribahasa. Kanak-kanak sukar memahami perkataan yang menggunakan perkataan berhubung seperti antonim. Penggunaan bahasa yang berstruktur. kata kerja dan kata nama. Contohnya dari segi penglihatan seperti atas -bawah dan kotor . Kekurangan Teori Kanak-kanak tidak mudah memahami sesuatu makna tanpa Bahan Bantu Mengajar. Contohnya. Belajar bersendirian. Teori Pragmatik-Interaksionalist Pengenalan Manakala bagi Pragmarik-Interaksiolist pula. Berkonsepkan demokrasi: Belajar berkumpulan Belajar secara berinteraksi dengan rakan-rakan atau sesiapa sahaja. maksud Pragmatik ialah mengkaji hubungan diantara simbol atau perkataan dengan perlakuan yang ditunjukkan oleh seseorang . Masalah kekurangan perbendaharaan kata menyebabkan pelajar bermasalah untuk mempelajari perkataan baru. Konsep perkataan yang diperolehi daripada deria -deria. Pelajar boleh menyesuaikan sesuatu perkataan mengikut konteks ayat yang betul. Maksud Interaksionalist pula ialah merupakan suatu interaksi bahasa yang melibatkan penerimaan dan penyampaian makna yang tediri da ripada struktur bahasa. Kelebihan Teori BBM (Bahan Bantu Mengajar) membantu pelajar me mahami sesuatu makna.

 Mereka berupaya memindahkan situasi yang dipelajari kepada situasi yang lain. Kemahiran Linguistik Keselarasan bahasa bersesuaian dengan keupayaan kognitif. (Berupaya memindahkan situasi yang dipelajari kepada situasi yang lain yang lebih umum) Pemahaman Memproses maklumat: Menganalisa apa yang disampaikan secara lisan. Meningkatkan kebolehan berkomunikasi. Contohnya dari segi bentuk pasif dan perbandingan. Contohnya: menguasai kemahiran berkomunikasi. semakin teruk keupayaan mereka untuk menguasai bahasa. 28 . Contohnya: memahami arahan dan memberi tindak balas. (perbualan) Mengupas sesuatu tajuk dari segi intelektual dan pengetahuan. Kelebihan Teori Murid-murid akan menyuarakan apa yang mereka fahami. Elemen Penting Pengurusan Tajuk Boleh untuk memperkatakan tentang sesuatu tajuk. Kekurangan Teori Kanak-kanak memerlukan masa yang lama untuk menganalisa apa yang disampaikan secara lisan.hanya berfikir dan takfsir hanya di dalaman dan kemudian mereka meluahkan dengan perbuatan ataupun perkataan. Penggunaan Bahasa secara Umum Aplikasi daripada persekitaran pengajaran ke situasi lain. Semakin teruk kognitif mereka. Harus memahami sesuatu makna dahulu sebelum mengaplikasikannya kepada situasi sebenar.

2) MASALAH BAHASA : Van Riper (1976). y 4. Peringkat Penerimaan visual (membaca) E. Ini adalah kerana penelitian keatas ciri -ciri perkembangan tersebut akan membawa kepada pembentukan kanak -kanak yangsempurna disamping pemerhatian dapat dibuat sejajar dengan tahap perkembangan yangagar permasalahan yang timbul dapat diatasi dengan rancangan yang sistematik. y Peringkat Perkembangan Kemahiran Bahasa. persepsi. Peringkat Perlahiran Auditori (bertutur) D. Dapat menarik minat murid-murid untuk belajar menggunakan konteks ayat yang betul TOPIK 4 : BAHASA KANAK-KANAK BERMASALAH PEMBELAJARAN 4. psikomotor.bahasa. Peringkat Penerimaan Auditori (mendengar) C.Implikasi Dalam Intervensi Bahasa Struktur bahasa dapat dikuasai dengan cara yang lebih berkesan Dapat membantu perkembangan bahasa dan perbendaharaan bahasa. Kesemua perkara ini perlu diperhatikanagar penilaian yang dibuat dapat menggambarkan keadaan sebenar tentang kekuatan dankelemahan seseorang Pengetahuan tentang perkembangan seseorang kanak-kanak adalahmerupakan suatu perka ra yang amat penting untuk didalami. MASALAH BAHASA KANAK-KANAK BERMASALAH I. spesifik dan efektif. Peringkat Pelahiran Visual (menulis) 29 . sensori dan emosi. fizikal. A. Peringkat Bahasa Dalaman B.pertuturan bahasa normal yg menganggu ko munikasi dan menyebabkan persepsi negatif terhadap individu yg mengalaminya dan individu tsbt menjadi malu dan berasa rendah diri. spatial.menjelaskan bahasa ialah penyimpangan drp pendengaran.1) CIRI-CIRI KANAK-KANAK BERMASALAH PEMBELAJARAN Perkembangan kanak-kanak adalah merangkumi beberapa aspek seperti kognitif.

o Martin & Miller (1996) : individu yang mengalami masalah ini tidak dapat menggunakan perkataan di dalam pertuturan . 30 MASALAH PERTUTURAN .y Apakah yang dialami oleh kanak-kanak masalah bahasa ? a) Tidak dapat lalui peringkat perkembangan bahasa dengan baik b) Tumpuan penulisan hanya 3 peringkat sahaja (a. Masalah Bahasa Penerimaan Auditori o Masalah memahami lambang bahasa pertuturan dikena li µreceptive aphasis¶ o Punca masalah :masalah diskriminasi pendengaran / lemah daya ingatan / sukar mengaitkan makna perkataan. b. Masalah Bahasa Dalaman Bahasa dalaman o Tahap pertama dalam proses pembentukan bahasa o Keupayaan menyerap pengalaman tanpa kata berlaku o Gangguan pada peringkat ini menyebabkan kanak-kanak tidak dapat mengasimilasikan pengalamannya. membentuk konsep memahami jenaka @ µgestures¶ & sukar ikuti pelajaran lisan C. II. B. dan c) c) Sukar kuasai peringkat perkembangan lebih tinggi A. o Kesan :sukar utk mengikut arahan @ bertindak balas. µdysnomia @anomia : kesukaran mengingat /menyebut perkataan atau objek o Apraxia : kesukaran menghasilkan bunyi perkataan sebab gangguan saraf dan alat artikulasi. memahami perkataan. menyebut perkataan serta menyusun perkataan untuk membentuk ayat. o Contoh : tidak dapat kaitkan bunyi kucing dengan kucing / tidak dapat susun benda mengikut keluarganya. Masalah Bahasa Pelahiran Auditori o Proses menghasilkan pertuturan (menyebut) @ µexpressive aphasia¶.

yang menilai perlu kanak-kanak yang riwayat mengalami yang masalah dan pembelajaran mendapatkan terpe rinci mengambil perhatian terhadap kemungkinan berlakunya kerosakan otak seperti yang dialami oleh bayi yang dilahirkan dalam keadaan lemas (asphyxiated). penyakit meningitis. 31 . Masalah pengunaan bacaan bibir untuk memahami perkataan o Sukar dibezakan bunyi yang hampir sama o Bunyi vocal/ konsonan sukar dibezakan o Tahap penguasaan bahasa & pengetahuan tentang konteks bahasa y y tentukan kefahaman bacaan bibir o Penerimaan input audiotari & visual menyebabkan masalah kesukaran memahami dan mempelajari pertuturan. MM Bm pertuturan sensitif terhadap masalah pertuturan bila komunikasi dengan orang lain. o Contoh: MM Bm pendengaran o Masalah tidak dapat guna intonasi dan ritma o Nada terlalu tinggi/ tidak sesuai dengan konteks ayat o Tidak dapat bezakan cirri-ciri prosodi o Contoh: KK Autisme 4. penerangan. sawan yang berpanjangan dan sebagainya. pendarahan dalam otak. arahan y Cara komunikasi MM menjadi berkesan dengan belajar untuk menambah & mempelbagai cara / teknik bertutur seiring dengan peningkatan umur. Mereka juga p erlu menyelidik sama ada kanak-kanak tersebut mempunyai adik-beradik lain yang terencat akal yang mungkin boleh dikaitkan dengan factor baka.y Sukar menyebut / mengeluarkan perkataan menyebabkan mendiamkan diri / tidak mahu bertindak balas menjawab soalan (mencari maklumat.3) IMPLIKASI TERHADAP INTERVENSI BAHASA PENILAIAN o Pakar I.

Oleh itu.o Pakar kanak-kanak telah lama mengetahui bahawa ada bahan -bahan makanan tertentu yang boleh menyebabkan perubahan pada tingkah laku kanka-kanak. o Kanak-kanak yang terlalu singkat tumpuan perhatiannya mungkin boleh dibantu dengan ubat -ubat stimulant tertentu dan kaedah pengubahsuaian tingkah laku. Kanak-kanak mungkin menjadi lebih hiperaktif. Jika disyaki pendengarannya kurang jelas. o Sewaktu melakukan pemeriksaan fizikal. Penilaian seperti ini perlu dijalankan untuk mengenal pasti cirri-ciri kekuatan dan kelemahan yang terdapat pada seseorang kanak-kanak itu. kekok tangan masalah sawan. lebih luas dan tidak boleh menumpukan perhatian. o Kini. Ini penting terutamanya bahan yang dimakan. Murid-murid yang lemah daya ingatan digalakkan menggariskan perkara -perkara utama key points dalam sesuatu perenggan dan membacanya berulang -ulang kali supaya mudah diingat. penilaian tidak lengkap jika riwayat pemakanan kanak -kanak tersebut tidak diambil dengan teliti. gangguan pada urat saraf yang mungkin mengakibatkan dia tidak boleh bercakap dengan jelas dan lemah anggota tangan atau kakinya perlu juga dikenal pasti. keadaan -keadaan seperti jika pakar mengesyaki kemungkinan tingkah laku yang abnormal itu disebabkan oleh sesuatu kurang daya penglihatan atau pendengaran. Penilaian psycho educational penting untuk mengetahui sesuatu penyakit. Cara rawatan atau latihan seharusnya berbeza antara seorang kanak-kanak dengan yang lain. Maklumat-maklumat ini akan membolehkan pihak yang berkenaan memilih dan menjalankan strategi-strategi pendidikan yang khas dengan berkesan ke atas kanak-kanak tersebut. 32 . doctor akan menjalankan ujian-ujian yang sewajarnya. bilangan yang mahir dalam menjalankan penilaian terperinci ke atas kanak-kanak yang mengalami masalah pembelajaran bagi mengenal pasti unsur-unsur disfungsi perkembangan (elements of disfunctions) masih kurang. ujian yang terperinci perlu dijalankan.

30% disebabkan oleh meningitis dan masalahperinatal manakala 15% tidak ada sebab sebab tertentu. Afektif dan Psikomotor Kognitif = melibatkan perkembangan kemahiran kebolehan intelek murid. TOPIK 5 : BAHASA KANAK-KANAK TERENCAT AKAL 5.1) CIRI-CIRI KANAK-KANAK TERENCAT AKAL Definisi Kognitif. Pengusaha-pengusaha tadika memberikan program pengayaan kepada anak -anak murid mereka dengan menggunakan berbagai -bagai teknologi pembelajaran yang dikatakan sesuai dan boleh meningkatkan teknologi pembelajaran yang dikatakan sesuai dan boleh meningkatkan prestasi intelek kanak -kanak.ciri kanak-kanak terencat akal -Aspek Kognitif -Aspek Afektif -Aspek Psikomotor Aspek kognitif 33 . Mereka yang kerencatan akalyang teruk (severe mental retardation) tidak boleh berjalan.30% daripada kanak -kanak yang terencat akal teruk disebabkan oleh keabnormalan genetik sepertisindrom Downs. Kecacatan anggota tidak bermakna anak yang terlibat kerencatan akal. o Institusi-institusi ini juga mengaturkan aktiviti -aktiviti atau kurikulum yang menekankan aspek penyampaian maklumat dalam aktiviti -aktiviti harian kanak-kanak tersebut. KANAK-KANAK TERENCAT AKAL Ciri . 25% disebabkan palsi serebrum. Manakalamereka yang tidak begitu teruk hanya mempunyai masalah mempelajari cara-cara hidup sepertimenjaga diri. Kanak-kanak sebegini mempunyai ukuran IQ(intelligence quotie nt) kurang daripada 50. STRATEGI o Penekanan terhadap kecemerlangan telah menggalakkan penubuhan institusi-institusi yang menawarkan program-program pengayaan. penglihatan danpendengaran. Psikomotor = melibatkan perkembangan kemahiran dan kebolehan fizikal atau otot.II. Afektif = melibatkan perkembangan sikap dan nilai murid. bercakap atau menjaga diri. Kecacatan terbahagi kepada kecacatan -kecacatan fizikal/anggota. Definisi Kerencatan Akal DEFINISI & FAKTOR PENYEBAB Kanak-kanak yang ditafsirkan sebagai terencat akal adalah kanak -kanak yang mempunyai daya pemikiran yang berkurangan dan bermasalah dalam pembelajaran.

y y y y y

Kurang daya Tumpuan Pengamatan dan pemahaman yang lambat Kurang Kawalan Emosi Pentafsiran persekitaran yang lambat Pertuturan yang kurang efektif

Aspek Afektif y Tidak Mampu menjaga Diri y Kawalan emosi yang tidak efektif y Kurang bersosial y Kebergantungan Aspek Psikomotor y Pergerakan yang lembab y Hiperaktif y Pergerakan terbatas y Statik y Kawalan Otot yang tidak sempurna 5.2) MASALAH BAHASA KANAK-KANAK TERENCAT AKAL PENGENALAN y Kanak-kanak yang mengalami terencat akal adalah kanak-kanak yang mengalami keadaan perkembangan minda dan daya pemikiran yang kurang ataupun tidak lengkap termasuk kecaca tan dalam fungsi intelek dan sosial. y Kanak-kanak terencat akal memerlukan masa yang lama untuk mempelajari sesuatu kemahiran jika dibandingkan dengan kanak -kanak normal (Deller, R. 1990). y Mengalami masalah dalam pembelajaran disebabkan tahap mental yang rendah dan kurang ataupun ataupun tiada keupayaan dalam menguruskan aktiviti seharian. y Ciri-ciri kanak-kanak terencat akal ialah : i. Proses kognitif terhad dan menjejaskan pencapaian dalam bidang akademik ii. Perolehan dan penggunaan bahasa kurang tepat daripada segi struktur dan kandungan iii. Keupayaan fizikal dan motor yang agak terhad iv. Ciri peribadi dan sosial yang mana kurang daya tumpuan dan menimbulkan masalahtingkah laku

Bentuk Bahasa y

Bentuk bahasa ialah bahagian bahasa yang dapat dikesan oleh pancaindera melalui pendengaranatau pembacaan. Antara aspek yang dapat dilihat dalam bentuk bahasa ialah sistem f onologi,morfologi, sintaksis.

34

y

Bentuk bahasa juga dapat diperhatikan melalui susunan ayat,intonasi, nada dan sebutan.Bentuk bahasa kanak -kanak terencat akal :Á - tidak tepatÁ - kurang sempurna

Kandungan Bahasa

Kandungan bahasa (sistem semantik) kanak-kanak terencat akal:Á - kosa kata yang kurangÁ - kualiti bahasa adalah rendah
Penggunaan Bahasa

Penggunaan bahasa (pragmatik) kanak -kanak terencat akal adalah tidak tepat, tidak lengkap atautidak sempurna:Á - situasi / keadaanÁ - masaÁ - Tujuan
KESIMPULAN

Dari segi bentuk, kandungan dan penggunaan, bahasa kanak -kanak terrencat akal adalah tidak sebaik kanak-kanak normal.
5.3) IMPLIKASI TERHADAP INTERVENSI BAHASA

Apabila dikenal pasti seseorang kanak -kanak itu menghadapi kerencatan mental, dia harusdidedahkan kepada suatu program intervensi awal yang teratur. Lazimnya, program-program intervensi ini menumpukan kepada penguasaan bahasa,peningkatan kemahiran kognitif dan sosial serta mengajar kanak -kanak itu menjaga dirisendiri. Latihan senaman ditekankan untuk memperkuatkan otot dan kelincahan pergerakan. Penyelidikan menunjukkan bahawa rangsangan yang diberikan pada awal perkembangan mempertingkatkan peluang kanak -kanak ini realisasi sepenuh potensinya. Seperti kanak-kanak normal, kebolehan intelek kanak -kanak ini berbeza. Tahap kecekapan mental kanak-kanak khasnya kanak-kanak sindrom Down boleh berbeza di antara ringan hing ga teruk ; tetapi majority berfungsi pada tahap ringan hingga sederhana. Oleh kerana perbezaan individu ini adalah sukar untuk meramal pencapaian masa depankanak-kanak ini. Pengajaran yang dicadangkan harus mengambil kira perbezaan intelek yang wujud dikalangan kanak-kanak ini.

35

Adalah dicadangkan untuk bermula dengan pendedahan kepada konsep -konsep konkrit, iaitukonsep-konsep yang boleh dilihat dan disentuh. Sesuatu perkara yang diajar hendaklah dibahagikan kepada tugas -tugas kecil sertapemberian peneguhan yang kerap dan serta merta apabila sesuatu tugas telah tercapai atautidak tercapai.
KAEDAH MENGAJAR PELAJAR KERENCATAN MENTAL

Setelah memastikan apa yang hendak diajar, tugas setersa ialah untuk menentukanbagaimana mengajar pelajar kerencatan mental. Analisis Aplikasi Tingkah Laku (Appliied Behavior Analysis) dicadangkan dan berdasarkanpendekatan ini pelbagai strategi pengajaran telah diperkenalkan. Prinsip-prinsip asaspendekatan ini ialah seperti berikut: 1. Analisis Tugas Sesuatu kemahiran yang hendak diajar dijelaskan dengan terperinci dan dibahagikankepada bahagian -bahagian kecil. Kemudian bahagian -bahagian kecil tersebutdisusun mengikut urutan yang dapat meningkatkan kefahaman. Juga, bagi setiapbahagian, tempoh masa untuk menguasainya dinyatakan. 2. Penilaian Untuk memastikan sama ada bahagian kecil itu dikuasai atau tidak. Sekiranya tidakdilakukan, kesilapan pelajar tidak dapat dikesan. 3. Gerak Balas Aktif Tentukan pelajar terlibat aktif dan setiap gerak balas pelajar dicatat. 4. Maklum Balas Pelajar memerlukan maklum balas serta -merta tentang usaha mereka. Maklum balasmerupakan pujian atau peneguhan positif lain bagi jawapan atau tingkah laku yangbetul. Bagi jawapan yang salah, pelajar diberi galakan dan peluang untukmembetulkannya. Maklum balas hendaklah tepat, serta merta, positif dan kerap. 5. Pemindahan Pembelajaran Berlaku apabila sesuatu kemahiran atau tingkah laku yang dipelajari digunakan dalamsituasi berlainan. Salah satu cara pemindahan ini berlaku adalah memberi peluangpelajar mengamal sesuatu kemahiran dalam situasi berlainan. Contohnya, bawa ke padang.

36

y Pendengaran tidak normal. Apa itu autisma? y y y y Autistik atau autisma merupakan kecacatan seumur hidup yang berlaku terhadap kanak-kanak sejak kecil lagi. masalahbahasa ataupun kedua -duanya sekali. dilakukan diagnosis ke atasnya dan diberi tindakan.Dalam domain komunikasi itu sendiri terdapat pelbagai kecacatan lain seperti terencat akalataupun autism Komunikasi normal biasanya bergantung kepada pertuturan dan bahasa.1) CIRI-CIRI KANAK-KANAK AUTISME Pengertian Autisme y Autisme berasal dari kata Yunani autos yang bererti sel (diri).KEBERKESANAN KOMUNIKASI Masalah dalam komunikasi adalah masalah yang biasanya menyebabkan kanak kanak itudirujuk kepada pakar untuk disaring. y Kanner (dalam Safaria. Manakala bahasa merangkumi apa yang orang lain nyatakan dan kemampuan menggambarkan dalam pemikiran bentuk -bentuk simbolik seperti dalam perkataan ataupun pergerakan yang mewakiliperkataan. Autisma merupakan masalah komunikasi yang tersekat laku. Contohnya kanak-kanak sebelas tahun akan menunjukkan tingkah laku mengamuk sepertikanak-kanak tiga tahun ataupun kanak-kanak tersebut akan memegang sesuatu permainandan menguis permainan tersebut sehingga hancur atau rosak. 2005) mendefinisikan Autisme sebagai ketidakmampuan untukberinteraksi dengan orang lain. Simptom-simptom y Tidak suka bersosial. Maksud tersekat laku ialah kanak-kanak autisma akan menunjukkan tingkah laku yang tidaksesuai dengan peringkat umur mereka malah melakukan pekara diluar jangkaan kita. Masalah komunikasi mungkin timbul daripada masalah pertuturan. Faktor-faktor penyebab autisme 37 . y Mengelak daripada bertentang mata. Pertuturan ialah kemampuan mengeluarkan bunyi-bunyi yang difahami seperti perkataan dan ayat. y Corak kelakuan yang berulang. y Tidak mengendahkan rasa sakit. TOPIK 6 : BAHASA KANAK-KANAK AUTISME 6. y Cohen dan Bolton (1999) mendefinisikan Autisme sebagai k eadaan yang mempengaruhi anakmembuat mereka tidak dapat membentuk hubungan sosial atau mengembangkan komunikasisecara normal. y Gangguan pertuturan. Kata ini digunakan dalambidang psikiatri untuk menunjukkan gejala menarik diri (Wing 1974).

dan dalam berkomunikasi pun masih bisadilakukan secara dua arah meskipun terjadinya hanya sesekali. Persekitaran y Selama proses kehamilan dan kelahira n bayi. acuh. b). menunjukkan ekspresi -ekspresi muka. gerakan tangan yangsterotipik dan sebagainya. c). masih boleh dikendalikan dan dikawal dengan mudah . Kelainan Otak y Walaupun gangguan autisme belum ditemukan secara pasti. Pendarahanyang terjadi antara usia kehamilan empat sampai lapan bulan juga dapat menyebabkan bayiterlahir autisme (Bettelheim. danfungsi otak pada anak autisme. seperti memukulkan kepalanya sendiri. faktor persekitaran seperti jangkitan virus danterkena bahan kimia dapat menjadi penyebab gangguan autisme pada bayi. d). Autisme ringan y Pada tahap ini. 38 . (2004) faktor genetik sebagai penyebab utama dari gangguan autisme. jika anak pertamamengalami autisme maka kemungkinan anak kedua juga mengalami autisme sekitar 10 -20 %. namun setelah pemeriksaanterhadap otak kanak -kanak autisme menunjukkan adanya perbezaan bentuk. menyakiti dirisendiri. Anak autisme ini dapat memberikan sedikit respon ketika dipanggilnamanya. Peringkat autisme a). dan gangguan motorik yang stereotipik cenderung agak sulit untuk dikendalikantetapi masih bisa dikendalikan.a). anak autisme masih menunjukkan sedikit kontak mata. Genetik y Menurut Proquest. Tuberus Sclerosis. Ubat-ubatan y Menurut Autism-Society (2004) Autisme cenderung terjadi pada individu disebabkanpengambilan ubat oleh ibu semsa hamil seperti Fragile -X Syndrome. dan Phenylketonuria. namun ia tidakmemberikan respon ketika namanya dipanggil. Dalam satu keluarga. 1963).Congenital Rubella Syndrome. anak autisme masih menunjukkan adanya kontak mata walaupun tidakberlangsung lama. mengigit kuku. Autisme sedang y Pada tahap ini. Tindakan agresif atau hiperaktif.Namun ident itas dan jumlah gen yang tidak stabil dapat menganggu perkembangan otak yangakhirnya menghasilkan gangguan autisme. b). Tindakan -tindakan yangdilakukan. struktur.

Apakah yang boleh dilakukan? y y Kanak-kanak autistik perlu dihantar ke sekolah yang khas seelok-eloknya semasa anak masihkecil lagi." Sebaiknyaanda menggunakan perkataan "Aidil duduk atas kerusi". anak autisme menunjukkan tindakan -tindakan yang sangat tidak terkendali. Oleh itu anda perlu bertutur dengan perlahan dan jelas bagi membolehkan merekamendapatkan kebanyakkan klu verbal anda.2) MASALAH BAHASA KANAK-KANAK AUTISME Individu Autisma mungkin mengalami masalah untuk memproses setiap percakapan yangdidengarnya. Ketika orang tua berusaha mencegah. sindiran atauperibahasa. KAEDAH PENILAIAN BAHASA a. 6.Biasanya anak autisme memukul -mukulkan kepalanya ke tembok secara berulang-ulang danterus-menerus tanpa henti. Autisme berat y Pada tahap ini. bahkan dalam kondisi berada dipelukan orangtuanya. pertuturan ini adalahditerima dan menyebabkan aktiviti tersebut terpaksa diberhentikan.c).3) IMPLIKASI TERHADAP INTERVENSI BAHASA 1. Sebagai contoh. Dalam konteks ini. Sebaliknya mereka memahami makna yang terdapat dalam satu satu ujaran percakapansahaja (terlalu lurus/konkrit).kanak boleh mengatakan "Tidak". rawatan di rumah yang mempunyaisuasana yang terapeutik disyorkan. Pastikan kanak kanak itu melihat muka anda bagimemudahkan mereka mempelajari mimik muka. sekiranya anda mengajar konsep warna denganmenunjukkan warna2 pen berbeza. Contohnya jangan menggunakan "Aidil pergi dud uk. jangan mengatakan "Ini biru" malah lebih baik menggunakan "Inipen biru".kanak Autisme juga tidak memahami perkataan kiasan. anak autisme tetap memukul-mukulkan kepalanya. Seperti "Ok. setiap jenis terapi perlu disyorkan serta dikendalikanol eh pakar dalam bidang tersebut. Ia baru berhenti setelah merasakelelahan kemudian langsung tertidur. Namun. Jangan menggunakan bahasa abstrak sehinggaanda pasti mereka memahaminya. Terapi kelakuan dan terapi pelukan (ibu bapa digalakkanmemeluk anak selama yang boleh untuk mengeratkan perhubungan fizikal dan emosi)didapati sangat menggalakkan. 6. namun anak tidakmemberikan respon dan tetap melakukannya.kita boleh mula sekarang?" Ini menyebabkan arahan yang ingin disampaikan boleh menjadi satupertanyaan dan kanak . Kebanyakkan kanak . Jika ibu bapa mendapati sukar menjaga anak di rumah. Elakkan juga daripada menanyakan soalan semasa ingin memberikan ara han. Peranan ahli patologis pertuturan / bahasa y Mengenalpasti pengidap alami kecelaruan bahasa y Mendapat dan mendalami maklumat tentang kemahiran bahasa 39 .

Kanak-kanak yang pandai bermain juga sebenarnya ada daya kognitif (kebolehanberfikir) yang baik. termasuk kanak-kanak yang tidakboleh bercakap dan melihat.kanak. 3. y Gunakan peluang seharian untuk berkomunikasi.STRATEGI INTERVENSI a.KEBERKESANAN KOMUNIKASI y Sukar untuk berkomuniksi. y Penggunaan bahasa tidak memiliki kreativiti dan daya cipta. Pendekatan Interaktif Antara cara-cara menggalakkan komunikasi awal kanak. Manfaat bermain ini dirasai semua orang. kesannya turut dirasai orang dewasa. 40 . y Gunakan ayat yang ringkas. Bermain dapat menggalakkan kanak -kanak untuk berkawan. y Sentiasa menceritakan apa yang berlaku dan menamakan benda -benda. b. Terapi Kajian membuktikan bermain dapat merangsang minda dan kebolehan berfikir kanak-kanak. pendek dan jelas. y Dengar permintaan anak dengan bersungguh -sungguh. Sifat Bahasa y Kompleks atau sukar untuk difahami. y Perkembangan bahasanya adalah lambat. Secaraumumnya terapi bermain boleh: y y y y y Membolehkan kanak-kanak mengawal emosi dan kehidupan. y Susah untuk mengulang semula perkataan yang disebut y Pengidap Autisme sangat susah untuk memahami sesuatu yang bersifat abstrak. Bahkan. y Jarang menggunakan bahasa. y Tidak suka bergaul dan suka bersendiri. berinteraksi dansaling mendapat serta memberi sokongan sesama mereka.y y y Menilai tingkah-laku bahasa / komunikasi pengidap Membuat keputusan tentang keperluan intervensi Menjalankan program intervensi b. y Banyak perkataan yang diulang -ulang. 2. Memberi kanak-kanak kepuasan dan keyakinan diri apabila misi bermain dapatdilaksanakan dengan baik. y Baca buku kepada anak setiap hari. y Elakkan mengajuk cakap seperti keanak-anakkan y Gunakan gaya yang sesuai ekspresi muka y Menerima usaha kanak-kanak yang ingin berkomunikasi y Cuba mentafsir maksud komunikasi anak dan cuba galakkan anak terus berusahauntuk berkomunikasi. Membantu kanak-kanak mengadaptasi dengan persekitaran baru de ngan cepat.

MASALAH PENDENGARAN STRUKTUR TELINGA 41 .1) CIRI-CIRI KANAK-KANAK BERMASALH PENDENGARAN DAN BERMASALAH PENGLIHATAN APA ITU KANAK-KANAK BERMASALAH PENGLIHATAN? Merupakan kanak-kanak yang mempunyai masalah berkenaan dengan alat -alat artikulasi berkenaan jarak penglihatan yang disebabkan oleh : 1. Gunakan permainan bahasa supaya mereka lebih minat berbahasa TOPIK 7 : BAHASA KANAK-KANAK BERMASALAH SENSORI 7.Pengamatan dan daya anggaran sesuatu jisim amat lemah kerana terbatas ( kecuali melalui pengalaman) 3. kon itu seperti segitiga) CIRI-CIRI KANAK-KANAK CACAT PENGLIHATAN BEKERPELUAN KHAS DARI SEGI PSIKOMOTOR kanak-kanak ini amat takut kepada persekitaran. Tahap keyakinan mereka amat kurang.y y y y y Sukar untuk menggunakan bahasa Mengadakan pelbagai aktiviti kepada pelbagai yang dapat menarik budakautisme supaya dia dapat bergaul dan dapat berbahasa dengan kawan kawanyang lain. Cth : menyentuh sesuatu. Cth : berkenaan warna 2.Baka 2.Persekitaran CIRI-CIRI KANAK-KANAK CACAT PENGLIHATAN BEKEPERLUAN KHAS DARI SEGI KOGNITIF 1. Mereka amat memerlukan bimbingan orang dewasa.Tidak memahami konsep bentuk (cth .Tidak memahami benda-benda abstrak. pyramid itu seperti kon. Daya untuk membuat keputusan terhadap satu permasalahan amat lemah. haruslah menggunakan bahasa yangjelas. Apabila berkata-kata dengan mereka. Gunakan Alat Bantu Menjagar untuk mengajar mereka.

y Masalah ini tidak dapat dirawat. y Apa jua masalah yang berlaku di telinga luar/tengah beserta masalah di telingadalam disebut sebagai masalah pendengaran campuran. cuping telinga kecil atau tiadacuping telinga (mikrotia / anotia). tempat di mana koklea dan saraf pendengaran berada. MASALAH PENDENGARAN KONDUKTIF y Masalah pendengaran konduktif berlaku apabila terdapat masalah atau jangkitan pada telinga luar dan telinga tengah. y Masalah Pendengaran Sensor ineural. sumbatan tahi telinga di salur telinga. y Contoh masalah dan jangkitan yang boleh menyebabkan masalahpendengarankonduktif ialah ketiadaan lubang telinga (atresia).JENIS MASALAH PENDENGARAN y Masalah Pendengaran Konduktif. TANDA-TANDA 42 . y Contohnya. seseorang yang mempunyai masalah pendengara sensorineural jugamempunyai n mampatan tahi telinga dikategorikan sebagai mempunyai masalahpendengaran campuran. y Masalah ini tidak dapat dilihat secara fizikal (tiada rem besan nanah atau kecacatanfizikal) tetapi hanya dapat dikenalpasti melalui pemeriksaan pendengaran secaramenyeluruh. y Masalah Pendengaran Campuran. tidak seperti masalah pendengaran konduktif yangboleh dirawat secara pengambilan ubat atau pembedahan. MASALAH PENDENGARAN CAMPURAN y Masalah pendengaran campuran pula berlaku apabila terdapat kehadiran kedua -duamasalah pendengaran serentak iaitu masalah pendengaran konduktif dan sensorineural hadir bersama. jangkitankuman pada salur telinga atau telinga tengah dan gegendang telinga bocor/peca h MASALAH PENDENGARAN SENSORI NUERAL y Masalah pendengaran sensorineural pula berlaku apabila terdapat masalah ataujangkitan pada telinga dalam.

melihat isyarat visual. buah pinggang dll) PETANDA MURID y Tidak bertindak balas terhadap bunyi y Tidak bertindak balas terhadap panggilan nama sendiri y Tidak memahami/ silap memahami arahan y Kelihatan tidak memberikan tumpuan/ mengelamun y Kelihatan nakal. menyendiri y Lebih banyak emnunggu dan melihat apa yang dialkukan oleh o rang lain dahulu sebelum melakukan tugas y Akan melihat bibir. Sukar memahami perbualan di tempat bising Terpaksa memalingkan kepala ke arah sumber bunyidalam usaha untuk memahami apa yang didengari Sukar memahami perbualan telefon Toleransi terhadap bunyi bising berkurang Suka memencilkan diri dari bergaul dan berbual Terdedah kepada bunyi yang sangat kuat Terlibat dalam kemalangan yang melibatkan kecede raan di bahagian kepala dan leher Terdapat ahli keluarga yang juga mempunyai masalah pendengaran Pengambilan ubat ottoksik Menghidap penyakit sistematik (kencing manis. ekspresi muka dan gerak tangan daripada mendengar y Lewat bertutur y Lebih banyak menunjuk dengan jari daripada bercakap y Menonjolkan sikap yang ganjill ketika berinteraksi den rakan-rakan gan y Telinga sering berair atau bernanah KESAN-KESAN y Perkembangan bahasa y Pertuturan y Komunikasi 7.y y y y y y y y y y y y y Meminta percakapan diulang berkalikali Bercakap dengan nada suara yang lebih kuat daripada biasa Tidak memahami arahan yang diberikan atau silap memahami arahan.2) MASALAH BAHASA KANAK-KANAK DANBERMASALAH PENGLIHATAN BERMASALAH PENDENGARAN MASALAH PENDENGARAN DEFINISI Bm PENDENGARAN y MM bm pdgr terima maklumat melalui deria penglihatan. tidak mempedulikan oran g lain/ sangat pasif. y Sukar belajar bahasa (lambat dlm perkembangan bahasa) / Sukar menerima ilmu akibat mlahpenguasaan bahasa 43 .

Meadow . JENIS KEHILANGAN PENDENGARAN 3 jenis kehilangan pdgr iaitu : 1. y y KEHILANGAN PDGR SENSORI NEURAL kerosakan saraf yg berkekalan & tdk boleh dipulihkan Tahap kehilangan pdgr yg melebihi 60 dB KEHILANGAN PDGR KONDUKTI kerosakan bhg tengah telinga Sesetengah bunyi dpt dibezakan ttp pd kebiasanya tdk dpt dibezakan Dpt dengar dan bezakan bunyi vokal Tdk dpt bezakan bunyi konsonan jk disebut tidak jelas Tahap kehilangan pdgr yg melebihi 60 dB KEHILANGAN PDGR CAMPURAN Gabungan kehilangan pdgr konduktif & sensori neural Tahap kehilangan pdgr diantara kehilangan konduktif & sens ori neural. 2. konginatal ialah masalah berkaitan dgn kesihatan semasa proseskelahiran.Mlah ini disbb ketidakstabilan genetik.Orlans (1984). semasa & selepas beberapa tahun kelahiran. y y MENGENALPASTI & PENTAKSIRAN 1. Pendengaran separuh / tdk dpt bertindak balas terhadap bunyi. TUGAS TUGAS AUDIOLOGIS y 2 pakar terlibat : audiologis (diagnos) & otplogis (rawatan) y Audiologis & otplogist memberi khidmat runding cara mengenai konservasi pendengaran kpdsyarikat & ind. Masalah ini dpt dikenalpasti sebelum. Masalah komunikasi Tertekan apabila berkomunikasi Guna bahasa isyarat / membaca gerak bibir (lipreading) Sebab : keracunan semasa ibu mengandung / jangkitan pra lahir / penyakit selepas lahir /menigitis / demam panas / beguk / difteria / rubela / campak / influenza. A. Bermasalah utk belajar & sebut huruf / perkataan.y y y y y y y y y y Tdk terima maklumat secara verbal Ilmu disampai dlm bahasa lisan & tulisan 30 40 dB (dicibels) tahap tdk serius 8 0 90 dB kepekakan teruk. y y y y y 3. Audiologis 44 .persekitaran ketika dlm rahim dan beberapa faktor ygtdk diketahui.

45 . memilih & mendispensi ABPdgr Beri khidmat nasihat ttg pemakaian dan penjagaan ABPdgr B. Otologis y y y Beri khidmat nasihat dlmpemilihan sistem amplitikasi bd utk mm bm p dgr (alat pendengaran peribadi & sisten FM) Kerjasama dgn pekar lain pilih calon utk implan koklea / pemetaan koklea Beri latihan audiotori 2. Audiologis dlm bilik mempunyai alat audiometric Pesakit :dlm bilik evaluation room Alat digunakan :earpone @ melalui tulang telinga (bone conduction vibrator).y y y y Beri perkhidmatan saringan kpd bayi / kk Mengdiagnosis mlah pendengaran kk / dewasa Menilai. ujian ini hanya memberi gambaran kasar kehilangan pdgr UJIAN OBSERVATION AUDIOMETRY BEHAVIORAL (BOA) 3. UJIAN CRIBOGRAM y y y y y Tujuan Ujian :membuat saringan Di hospital utk uji kehilangan pdgr bayi baru lahir / dlm raw atan rapi Tdk beri ukuran yg tepat Praktikal utk bayi berumur beberapa minggu Safari Beri (2004). jk bayi tdk bertindakbalas terhadap bunyi yg diberikan maka bayi tersebut boleh dikategorikan sbg kanak -kanak bermasalah pdgrn UJIAN PURE -TONE AUDIOMETRY 4. y y Pemerhatian tindak balas bayi pd bunyi yg didedahkan Safari Beri (2004). y y y y y Ujian bunyi tulen ke atas kk berumurlebih 30 bulan Guna rangsangan bunyi yg tulen dgn menggunakan alat audiometer Kanak-kanak terima bunyi melalui earphone @ ujian tulang telinga (airconduction / bone conduction) Hasil ujian di rekod dlm µaudiogram¶ / ujian dijalankan kedap bunyi (acoustic room) Cara Ujian : o o o o Dijlnkan dlm 2 bilik berasingan.

y UJIAN SPEECH AUDIOMETRY Meadow-Orlans (1984). Pertuturan : o Paduan bunyi dgn perkataan o Mencantumkan perkataan kpd unit & dlm btk bunyi yg mempunyai makna.mana penerima dpt terima maksud komunikasi yg tepat spt d isampai olehpenyampai. Alami masalah pertuturan 4. Dpt dengar bunyi / pertuturan dgn gunakan ABPdgr. TERUK (71 y y y 90 dB) Bunyi yg kuat sj dpt didengar pd jarak 0 0. o Jk penerima tdk btbalas terhadap bunyi maka penerima dianggap sbgkk bm pdgr.5m Dpt dengar bunyi vocal ttp tdk dptbezakan bunyi konsonan.lah sejenis ujian mengenaikepentingan terhadap bahan -bahan @ alat pertuturan & pentingnya memperoleh @memahami pertuturan yg dituturkan Sbg alat fundamental utk tafsir kehilangan pdgr Boleh diguna utk dignostik kebolehan bertutur melalui sistem audiotari Speech Audiometry : guna pertuturan dimana satu set bunyi yg kompleks & pertuturan caraberkomunikasi membolehkan kita meluahkan perasaan dgn suara. SANGAT TERUK (90 Db ke atas) y y y Sukar dengar walaupun bunyi yg kuat pd jarak yg dekat.5. Alami masalah pertuturan 46 . o B. Btk ujian : mengenalpasti perkataan (word recognition testing) Tujuan ujian : o Mengukur sejauhmana jelasnya bunyi perkataan yg dituturkan oleh penyampai dptdifahami oleh penerima. ujian speech audiometry pula a. y y y y y y TAHAP KEHILANGAN PENDENGARAN 3.

47 . kk bm pdgr kurang @ tdk diberi peluang utk bertutur danberkomunikasi dgn ind normal. memperoses & memahami konsep @ verbal.lah kekurangankebolehan menerima. 2 masalah komunikasi : masalah pertuturan & masalah b ahasa Kecacatan pdgr mbbkan kecacatan komunikasi KK pekak. morfologi. kk cacat pdgr tdk dpt membunyikan perkataan dgnjelas & tepat krn mereka tdk dpt mendengar dgn baik. bahasa & komunikasi lisan Hallahan & Kaufman (1991). Pertuturan : mempengaruhi penggunaan simbol tertentu Komunikasi berkesan : tdk semestinya guna bahasa ttp tanpa bahasa banyak perkara tdk dptdipenuhi American Speech Language Hearing Association (1993). dgn µdadu¶ Jacobson & Halle (1956). nonverbal &sistem lambang grafik.KESAN KEHILANGAN PENDENGARAN y y MM bm pdgr sukar dlm pertuturan.tdk dpt tiru bunyi yg dilambangkan dlm komunikasi KOMPONEN BAHASA y 5 komponen bahasa : fonologi. semantik & pragmatik y Kmunikasi berkesan KK perlu kuasai kesemuanya y Jacobson & Halle (1956). MM menghadapi masalah : o menyebut perkataan dgn jelas / tepat dlm pertuturan @ bacaan o menjawab soalan lisan o Newcomer & Barenbaum (2003). terdiri drp lambang/simbol mewakili idea. y y y y y y F ONOLOGI Bunyi bahasa yg membezakan erti / maksud perkataan Set pertuturan @ bunyi sesuatu bahasa mempengaruhi fonologi Dikenali jg sbg aspek segmental Eg : MM tdk dpt bezakan bunyi µpadu¶. menyata. Faktor ini mbbkan proses pkbgan bahasa. PENGUASAAN BAHASA DAN PENCAPAIAN AKADEMIK y y y y y y y Bahasa : kaedah komunikasi formal. pencapaian akademik & psikososial mereka terjejas. MM tdk dpt diskriminasikan bunyi bila huruf /p/ diganti dgn /d/ makapelajar itu tdk dpt menyebut perkataan itu dgn jelas @ tepat. sintaksi s. 1. mlah komunikasi a. 1. Jk kk tdk dpt kuasai salah satu antara lima komponen ini. tuli & bisu -deria pdgr tdk terima sitmulus .tdk mampu terima sebarang bunyi.kemungkinan mereka akan mengalami mlah komunikasi & akan mendtgkan pelbagai mlahkpd mereka kelak.

SINTAKSIS o Bloom & Lahey (1978). kakak) y MM menghadapi mlah : o Tdk dpt guna imbuhan dgn betul o Penggunaan huruf besar / kecil dipangkal perkataan y Lahey (1988). y Eg : o sukan . makanan & melihat . sintaksis ada dua matlamat iaitu pembentukan tatabahasa &memperkembangkan rangka kerja bg menentukan bahasa yg biasa di dlm situasi tertentu &b. pelajar akan mempelajari ttg kata ganti nama (saya. o bersukan. 3. makanan & lihat -perkataan berbtk bebas. o Eg : kesalahan sintaksis (susunan & maksud yg berebza) Saya menonton televisyen malam tadi Televisyen menonton saya malam tadi o Eg : susunan ayat berbeza ttp maksud yg sama Halim bermain layang -layang Layang .Kemungkinan mereka akanmembunyikan perkataan yg berlainan drp apa yg guru mereka sebut. 2.perkataan terikat y Jk dilihat dlm kategori pengolongan kata .di sana & sesiapa).lah susunan p -perkataan dlm ayat. sang Buaya & UKM) dan kata nama am(bunga. btk & pengolongankata. sintaksis a. menulis jawapan pd kertas exam & jawapan tdk menjawabsoalan 48 . Morfem pula adalah unit kecil dlm bahasa yg berfungsi tatabahasa & dpt bezakanmakna. MORFOLOGI y Lahey (1988). morfologi a. o Noam Chomsky (1957). y Malah dlm BI o tdk dpt guna past tense @ p resent tense dgn tepat o menambah µs¶ o tukar singular kpd plural o Pkbgan sosial mm terbatas.layang dimain oleh Halim o Owen (1991). o MM hadapi mlah :Sukar menjawab soalan kefahaman & membuat karangan / Memahamiarahan. kk tdk dpt menulis ayat dgn betul di mana mesej tdk dpt disampaikan dgn tepatakibatnya mereka memperolehi markah yg rendah dlm peperiksaan seterusnya pencapaianakademik mereka turut terjejas. kata ganti khas (Abdul Halim.mana ia boleh digunakan.lah pertuturan ilmu bahasa yg mengkaji struktur . kesan drp kesalahan kk melakukan kesilapan dlm susunan p-perkataan di dlmayat ini boleh mbbkan kk menghadapi kesukaran utk menyusun perkataan dgn baik ketikamembina ayat. kandungan teks bacaan. bukit.

o MM hadapi mlah : Sukar memahami maksud petikan. Setiap bunyi adamakna tersendiri & ia mengkaji hakikat makna itu sendiri.lah satu penjelasan makn a @ makna bahasa utkpenyampaian & mempunyai perkaitan akal & psikologi antara pengguna bahasa & pendengar o 3 cara penjelasan makna : Dgn mengecam sifat makna Kandungan ayat dlm menerangkan sesuatu peristiwa Dgn cara mentafsir makna perkataan o Bloom & Lahey (1978).lah berkaitan dgn mengetahui ttgapa yg hendak diperkatakan. terdpt dua aspek dlm pragmantik iaitu penyampaian mesej & pkbganbahasa dlm bidang arahan dan t. SEMANTIK o Bloom & Lahey (1978). y Wood (1982).lah penggunaan sintaksis. PRAGMATIK y Owens (1991). semantik a. Objektif pengajaran sukar dicapai 5 5. perenggan. efektif bahasa. pragmantik a. semantik mempunyai kaitan dgn perhubungan bunyi.laku y Elemen mempengaruhi pragmantik : Kelancaran. bila ia patut diperkatakan dan b. morfologi. M.mana ia diperkatakan y y MM menghadapi mlah : Menggunakan bahasa dlm konteks hubungan sosial 49 . dlm komponen bahasa pragmantik a. Konsep @makna sesuatu tafsiran bahasa lebih mudah difahami sekiranya pendengar dpt menyelami @memahami perasaan penutur . fonologi & semantikpd masa yg sama keperluan komunikasi timbul. Sesuatu bahasa mudah difahamiperlu mempunyai dua bhg iaitu ujaran (sistem bunyi) & isi (makna drp ujaran).4. perkataan dlm pengajaran Mamahami simpulan bahasa @ bahasa kiasan Hilang minat @ tumpuan pd pelajaran sbb mereka tdk dpt memahami makna &konsep penyampaian maklumat bahasa.Farrel (2000:139). penggunaan tatabahasa. menunggu giliran utkberbincang dgn lakukan penamba han.

 Pelbagai ujian telah dijalankan untuk membuktikan bahawa kanak -kanak cacat penglihatanyang mengalami kecelaruan di dalam konsep ruang. ii. STRATEGI 50 . Suka menyendiri Guru sukar selami perasaan mereka sbb tdk luahkannya Kurang maju dlm pelajaran 7. konsep ruangboleh dikatakan sifar kerana hanya dengan berbekalkan pengalaman dan latihan sahajamereka akan dapat memahami konsep ruang ini. 2001). Eg : dlm perbincangan mm tdk menunjukkan minat terhadap apa yg dinyatakan olehrakan mbbkan perbualan tdk bersesuaian dan tdk menarik.1985). Merekamemerlukan latihan sebelum didedahkan kepada sesuatu situasi baru (Linn & Petersen. gabungan pengalamanperseptual yang lebih mantap melalui latihan -latihan yang spesifik dan berterusan akanmenghasilkan sesuatu yang lebih mantap dan matang. Menurut teori Gibson. Pengalaman menginterpretasikansesuatu maklumat akan mempengaruhi pencapaian seseorang kanak-kanak bukan sahajadari aspek persepsi tetapi juga kognitif (Kail. Hasil ujian menunjukkan bahawa kanak -kanakbuta amat sukar untuk mengadaptasi sumber atau petunjuk (clue) yang ada. 1997). y   Kesan mlah kpd MM / Guru : Tdk dpt mengajukan soalan kpd guru jk tdk faham sesuatu Tdk dpt ambil bhg dlm pbc. diantaranya ialah meta analysis dimanakanak -kanak buta dan rabun diletakkan di suatu kawasan dan diuji bagaimana merekamengamati ruang di dalam kawasan tersebut. Menurut Nielsen (1991) bagi kanak-kanak buta.3) IMPLIKASI DALAM INTERVENSI BAHASA MASALAH PENGLIHATAN i. PENILAIAN Perkembangan PersepsiPerkembangan persepsi merupakan suatu proses mengumpul dan mengintergrasikan asas -asas pengalaman sensori secara berperingkat. Sebagai contoh ialah konsep warna yang amat sukar diterangkan kepada kanak-kanak cacatpenglihatan (Moore.

maklumat tentang jarak sering menjadi kekeliruan. Tindakan iniakan memberikan kesan psikologi iaitu rasa selamat pada seseorang bayi. Pengenalan kepada saiz memerlukan pelbagai elemen yang dapat menyokong sesuatukeadaan. Perasaan takut ini akan lebihmenonjol pada keadaan atau situasi yang baru dilaluinya.Latihan perlu diberikan untuk mereka mengenal sesuatu jarak seperti apakah yang dikatakandengan satu depa dan sepuluh meter. Keupayaan persepsi adalah berkaitan dengan penggunaan deria. orientasi danmobiliti (Jacobson.mereka sering menunjukkan tingkahlaku atau emosi takut. (2003) kesan psikologi yang baik kepada bayi yang berisiko tinggi seperti bayi buta akandibawa hingga mereka mampu memahami persekitarannya Jika diperhatikan kepada gaya dan perlakuan seseorang kanak -kanak cacat penglihatan. Bayi perlu diberikanpendedahan tentang individu-individu penting seperti ibu. Latihan yang diperlukan ialah mengenal gema. Diantaranya ialah peningkatan deria bau diperingkat bayi. 1993). Latihan mengenal gema adalah dengan melatih kanak-kanakmengenal balikan gelombang pantulan pada objek seperti dinding agar mereka mengetahuikedudukan mereka ad alah berhampiran dengan sesuatu objek. Sebagai contoh. Ini adalah disebabkan merekatidak menguasai konsep ruang. bapa dan adik -beradik. Seterusnya memantapkan lagi pemahaman perseptual mereka. 2004). Kanak kanak ini perlu diberikan pengalaman untukmembuat ukuran sendiri menggunakan tali pengukur untuk mendapatkan perbandingan jarak. KEBERKESANAN Murid perlu diberi peluang merasai sendiri sesuatu situasi agar kefahaman yang ada dapatdiperkukuhkan. Menurut Vaughnet al. Aktiviti untuk mengenal saiz boleh dila kukan dengan membuat persamaan dengankehidupan harian. abang memakai seluar saiz Xdan ayah memakai seluar saiz XL. Kepelbagaianmaterial yang digunakan akan dapat memantapkan lagi pemahaman tentang sesuatu saiz iii. Bagi kanak-kanak cacat penglihatan. Mereka akan sukar untukmelakukan pergerakan jika tiada pemandu celik disampingnya. Perbezaan ini boleh diterangkan kepada kanak -kanakcacat penglihatan untuk membolehkan mereka memb uat perbandingan saiz. Hanya latihanyang berulang kali dapat membantu kanak 51 . Kanak-kanak yang mengalami kebutaan memerlukan pelbagai pendedahan dan latihanin tensif. Oleh yang demikian adalahtepat jika dikatakan bahawa penggunaan deria bagi kanak kanak cacat penglihatan perludimaksimumkan untuk mendapatkan tahap perseptual yang terbaik (Kain. adik memakai seluar saiz S.

Semua jenisbahasa komunikasi yang tersebut di atas adalah terbaik dan terpulanglah k epada ibu bapa untuk memilihnya.90db) 4. menulis dan mengira lI.( 20 .PBM berpandukan kepada ukuran ketidakupayaan pendengaran sepertimana di bawah.( 30 -60db ) 3. STRATEGI Terdapat 4 bahasa komunikasi untuk orang pekak yang boleh digunapakai dan yangmanakah satu yang boleh kita iiktirafkan sebagai Bahasa Komunikasi untuk mereka. Kod Tangan Bahasa Melayu ( Kom. sesuatukonsep itu selain MASALAH PENDENGARAN I.( melebihi 90db ) 52 . 1. membaca. Malah sangkaansedemikian jugalah diyakini oleh penulis semenjak dahulu lagi terhadap mereka yangdikategorikan sebagai orang kurang upaya (OKU) atau insan istimewa ini. Namun satu tugasan berkaitan Persatuan Kebangsaan Pekak Malaysia (PKPM) baru-baruini menyedarkan bukan sahaja penulis malah para hadirin pada majlis itu bahawa insanistimewa ini juga berupaya untuk bercakap. 1 .PENILAIAN Umum beranggapan seseorang yang cacat pendengaran atau pekak akan turut kehilangankeupayaan untuk bercakap apalagi menguasai kemahiran menulis.( 60 . Penulisan Bahasa Malaysia.BIM 3. Teruk ( severe ) . Pertuturan Kiu Bahasa Malaysia .PKBM 4. Sangat Teruk ( Profound ) .minimum (mild) .30db 2.Seluroh Kod Tangan Bahasa Melayu)KTBM 2. Bahasa Isyarat Malaysia . sederhana ( moderate ) .kanak cacat penglihatan ini memahami bersandarkan kepada umur mereka.berpendapat bahawa intervensi awalan untuk anak -anak pekak mempelajari serta menguasaibahasa komunikasi hendaklah berpandukan kepada tahap pendengaran masing -masing dantiada paksaan untuk mereka untuk memilih bahasa yang akan digunakan.

marah. berikutmerupakan ciri kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. Orang Pekak Malaysia sukar melihat maksud dan gambaransehingga tidak menarik lagi kerana KTBM digunakan tanpa bahasa badan dan mimik. Impaknya ialah mereka akan mundur didalam pelajaran.Beaker (2001). Selain itu. mana-mana bahasa isyarat tidakmenjamin kejayaa n menguasai Bahasa Melayu. Oleh sedemikianlah.BIM bertindak sebagai bahasa ibunda bagi Orang Pekak Malaysia.III. Bukan sahaja KTBM tidakmemberi kesan yang baik tetapi juga merosakkan pemahaman Orang Pekak Malaysiadalam tatabahasa Bahasa Melayu. secara sedar atausepara sedar. Menurut Lewis M. dan lain -lain. 1. apabila Orang Pekak berkomunikasi di luar pelajaran Bahasa Melayu. kognitif. Ciri bagi kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku ini dapat dilihat melalui tiga aspek iaitu aspek psikomotor. Bagi pelajaran Bahasa Melayu. tingkah laku juga merupakansemua tindakan manusia yangg boleh diperhati. Tetapi. secara sedar atausepara sedar. dan afektif. T OPIK 8: CIRI K AN AK-K AN AK BE R MAS AL AH E MOS I D AN T INGK AH L AK U Kanak-kanak yang mempunyai masalah emosi dan tingkah laku akanmengganggu proses pembelajarannya.Bagi penggunaan KTBM. masalah emosi pula bermaksud masalah yang berkaitandengan perasaan atau jiwa seperti sedih. tingkah laku merupakan sebarangperbuatan yang dilakukan sama ada secara terus atau tidak.Manakala lisan itu memberi kesan yang pelbagai kepada Orang Pendengaran keranalisan menggunakan latar suara yang berlainan dapat memberi gambaran dan maksudkepada Orang Pendengaran. KEBERKESANAN KTBM ditekankan oleh Jabatan Pendidikan Khas agar Orang Pekak Malaysiamenggunakan KTBM untuk menguasai Bahasa Melayu. BIMbertindak sebagai satu komunikasi untuk memudahkan pengajaran dan meningkatkanintelektual. Setelah meneliti definisi bagi tingkah laku dan masalah emosi. Manakala. Cara Orang Pekak membaca Bahasa Melayu secara tulisan tidak sama dengan caramembaca BIM secara visual. Ciri bagi kanak-kanak bermasalahemosi dan tingkah laku bagi aspek ini dapat dilihat dengan lebih jelas melalui 3 jenismasalah tingkah laku bagi kanak-kanak yang disenaraikan dalam masalah psikologi iaitu:- 53 . Ini kerana KTBM dan lisan memberi kesan tidak sama. Aspek Psikomotor Aspek pertama ialah aspek psikomotor. Tingkah laku bolehlah didefinisikan sebagai apa yang dilakukan ataudiperkatakan oleh seseorang individu. diukur dan dinilai dan sebarangperbuatan yang dilakukan sama ada secara terus atau tidak.

Hiperaktif lazimnya dapat dilihat dengan ketara dalam kalangan kanak -kanak lelaki berbanding kanak-kanak perempuan. Kanak-kanak hiperaktif ini selalunya terlalu aktif sehinggakan mengganggu tugasan yang sepatutnya dilakukan oleh kanak ± kanak yang lain. Oppositional Defiant Disorder (Kecelaruan menentang dan beringkar) 3.mereka tidak ada hubungan mata denganibu bapa. ciri dari aspek psikomotor yang dapat dilihat pada kanak-kanak hiperaktif ialah mereka kerap menggerakkan tangan atau kaki atau menggeliang-geliut di tempat duduk.laku yang terlampau aktif (overactive) dan mengganggu (disruptive). ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder ) 2. Conduct Disorder (Kecelaruan Tingkah laku) Hiperaktif ialah istilah yang digunakan bagi kanak -kanak yang mempunyaitingkah.Kebiasaannya. Selain itu.vandalism Berbohong dan Mencuri Mudah panas baran Bercenderung bebas dan berbagai-bagai sifat negatif. Seterusnya. Manakala. guru dan rakan sebaya apabila meminta sesuatu. mereka juga menghadapi masalah dalamtumpuan iaitu mempunyai tumpuan mata (eye contact) yang lemah. mereka juga selalu berlari ke sana ke mari atausuka memanjat. melibatkan pencabulan peraturandan tidak mengendahkan hak orang lain secara berterusan dan berulangkali. 54 . Selain itu. Misalnya.1. ciri bagi kanak-kanak yang mengalami ADHD pula ialah merekakerap bercakap dan sering bergerak cergas atau kerap bertindak seolah-olah³digerakkan oleh motor´. kanak-kanak yang mempunyai masalah hiperaktif ini mempunyai masalah kekurangan tumpuan atau mempunyai tumpuan yang singkat. kanak-kanak yang menghadapi masalah Oppositional Defiant Disorder (ODD) Kecelaruan ini melibatkan tingkahlaku negative. Mereka juga selalu meninggalkan tempat duduk ketikaberada di dalam kelas. Maka.Kanak -kanak yang berkecelaruan tingkahlaku menunjukkan defisit dalam tingkahlaku sosial. Secara umumnya mereka menunjukkan ciri-ciri seperti berikut:y y y y y y y y y Sikap menentang secara terbuka atau berselindung Keingkaran Agresif secara lisan atau fizikal Suka berkelahi Pendendam Suka merosak harta benda.

kanak-kanak autisme tidak mampu menumpukan perhatian kepada perkaraperkara kecil yang boleh dikaitkan dengan ingatan masa lalu dan mengimbas kembali untuk melihat kepentingan yangada. dan mengikut arahan. kanak-kanak boleh mengingait tugasan dan beberapa banyak masa yang mereka ada untuk menyiapkan tugasan. Aktiviti mental yang melibatkan keupayaan perkara yang diperhatikan dan menyatukan bahagian -bahagian untukmelaksanakan tindakan baru. Namun begitu. pertuturan arah kendiri. marilah kita lihat apakah yangdimaksudkan dengan afektif. maklumat awal yang mereka adaakan dikekalkan dalam bentuk yang asal. Aspek Afektif Terdapat beberapa ciri yang dimanifestasikan oleh kanak-kanak yang bermasalah emosi dan tingkah laku melalui tingkah laku mereka dari aspek yang ketiga iaitu aspek afektif. Bagi ciri ini. ciri kognitif bagi kanak-kanak autisme pula ialah mempunyai tumpuan yang singkat atau terhad. Namaun begitu. Ciri kanak-kanak bermasalah emosidan tingkah laku dari aspek kognitif dapat dilihat melalui kanak -kanak dengan ADHD. mereka ini tidak dapat mengingati arahan daripada guru. Kanak-kanak inisebenarnya mempunyai keupayaan untuk mengasingkan kekecewaan dan masalahemosi bagi menyiapkan tugasan. mereka mempunyai rendah daya ingatan. Kanak-kanak autisme juga berkeupayaan menerima input daripada deria tetapi mereka tidakberupaya memilih maklumat yang penting. Ciri pertama ialah ingatan kerja. dan membentuk semula.2. Seterusnya .menyelesaikan masalah. namun begitu mereka boleh menumpukan perhatian terhadap sesuatu perkara yang mereka minati atau sukai. kebolehan dalam bidang pengamatan dan perkonsepan dan kebolehan berbentuk kreatif. Contohnya ialah mereka ini bermasalah dalam menyelesaikan tugasan yang kompleks. Di samping itu. Ciri ketiga pula ialah kawalan emosi dan motivasi. Berdasarkan Kamus Dewan Edisi Baru. Maka. kanak-kanak yang bermasalah emosi dan tingkah laku kebiasaannya akan menunjukkan ciri seperti terdapat kelewatan dalam perkembangan kematangan dan fungsi-fungsi intelek yang tertentu yang diperlukan dalam perkembangannya di sekolah. Ciri yang terakhir ialah membentuk semula. Contohnya.Mengikut sumber yang lain pula.Namun begitu. Ciri kedua bagi kanak-kanak yang bermasalah emosi dan tingkah laku dariaspek kognitif ialah pertuturan arah kendiri. afektif didefinisikan sebagai keadaan yang berkaitan dengan perasaan dan emosi. 3. terdapat segelintir daripada kanak-kanak ADHD ini masih tidak dapat mengatasi masalah emosi dan tugasan lalu keluar dari kelas. terdapat empat ciri yang menunjukkankanak-kanak itu bermasalah emosi dan tingkah laku dari aspek kognitif iaitu ingatan kerja. Mengikut Marilyn Friend (2005). Pertuturan arah kendiri ini digunakanoleh pelajar untuk membuat refleksi tetntang perkembangan tugasan. kawalan emosi dan motivasi. Terlebih dahulu. Berdasarkan istilah yang dikemukan dapatlah kita membezakan kanak-kanaknormal dengan kanak-kanak yang bermasalah emosi serta tingkah laku melalui reaksi dan perlakuan yang ditonjolkan oleh mereka seperti menunjukkan rasa malu ya melampau apabila berhadapan ng dengan orang lain di sekitar mereka terutamanya apabila dikelilingioleh orang-orang yang tidak 55 . mereka ini lemah dan tidak dapat menguasai kemahiran ini. Aspek Kognitif Aspek yang kedua ialah dari aspek kognitif.

Sebenarnya. mereka takut untuk mencuba sesuatu yang baru kerana kurang yakin pada kebolehan yang ada pada mereka lantas lebih suka mendiamkan diri dan hanya akan memberi perhatian terhadap sesuatu yang menarik perhatian mereka.dan lain-lain. Penambahan bermaksud menambah bunyi tertentu dalam perkataan seperti ³bawa´ disebut ³bawah atau bawuah´. pengguguran pengubahan. Masalah Bahasa Bentuk bahasa Masalah tersebut mungkin melibatkan satu atau gabungan mana-mana aspek bahasa berikut yang terdiri daripada bentuk bahasa iaitu merangkumi system fonologi. dan sintaksis. mereka mempunyai nilai keyakinan yang rendah terhadap keupayaan diri mereka sendiri serta berasa rendah diri untuk melakukan sesuatu. Kesilapan ini sering berlaku kepada kanak -kanak yang masihbelum matang. Di samping itu juga. ³animal´ disebut ³ ammanimal´ atau ³ammaminal´. atau akhir perkataan. yang kedua pula ialah kandungan bahasa iaitu sistem semantik.dikenali. misalnya ³malan´ u ntuk ³makan´´wabbit´ untuk ³rabbit´. Pengubahan bunyi terjadi apabila sebutan asal diubah sehingga boleh menghilangkan maknanya. Ciri-ciri yang ditunjukkan oleh mereka ini sudah tentunya akan membawa kesan yang lain iaitu mewujudkan kesukaran untuk berinteraksi dengan guru ±guru didalam kelas serta rakan-rakan kerana pasif di kala menjalani aktiviti berpasangan atau berkumpulan. dan sintaksis. Jika keadaan ini berlaku. morfologi . Pengguguran bunyi pula melibatkan pengguguran ataumenghilangkan sesuatu bunyi konsonan. Masalah artikulasi terdiri daripada penggantian. kanak-kanak yang bermasalah emosidan tingkah laku meghadapi masalah dalam fonologi. sehingga menyebabkan percakapan menjadi tidak tepat atau percakapan yang tidak sesuai. morfologi. mereka lebih suka menyendiri dan melakukan kerja sendiri tanpa menghiraukan orang di sekitar mereka. misalnya ³idung´ untuk ³hidung´. Kalau dilihat dari segi bentuk bahasa. ³besa´ untuk ³besar´. Penggantian bunyi terjadi apabila bunyi tertentu dalam sesuatu perkataan digantikan dengan bunyi yang lain. Masalah artikulasi atau gangguan artikulasi adalah pengeluaran bunyi-bunyi pertuturan yang abnormal. dan yang ketiga ialah atau fungsi bahasa dalam komunikasi (sistem pragmatik). emosi mereka lebih banyak dipengaruhi oleh pengalaman dan juga layanan yang diterima oleh orang sekeliling mereka terutamanya daripada orang terdekat mereka seperti ibubapa mereka. dan penambahan. Oleh sebab itu. Masalah ini ketara dalam penyebutan bahasa Inggerismisalnya perkataan ³sip´ disebut ³shlip´.konsonan ³s´ disebut dengan hembusan angin yang kuat atau keterlaluan boleh mengubah bunyi perkataan tersebut. 56 . Mereka juga sering mempamerkan emosi yang negatif seperti moody dan juga tertekan. Pengguguran boleh berlaku di permulaan. Sekiranya untuk perkataan ³susah´. Fonologi adalah sistem bunyi bahasa dan peraturan linguistik yang menentukan kombinasi bunyi. misalnya ³sssyusyah´ .tengah.

mereka juga sukar memahami perkataan yang mengandungi pelbagai makna. Impaknya. mereka gagal mempelajari perkataan baru secara tidak formal. struktur ayat yang salah. Kanak-kanak yang bermasalah bahasa dari segi semantik ini mengalami kesukaran untuk memahami makna sesuatu perkataan mengikut kategori.Morfologi adalah peraturan linguistik yang menentukan struktur perkataan danpembentukan perkataan daripada unsur makna yang asas (morfem). Penggunaan bahasa adalah cabang linguistik yang berkaitan dengan kajian tentang makna dan kesan yang timbul daripada penggunaan bahasa dalam situasi tertentu. Masalah semantik dapat dilihat melalui perkembangan perbendaharaan kata yang lemah. pragmatik boleh juga didefinisikan sebagai penggunaan bahasa untuk meluahkan niat seseorang dan menjalankan perkara-perkara di dunia. kuantiti. Di samping itu. Seterusnya. Penggunaan bahasa Seterusnya. kehendak. sinonim. dan masa. Hal ini bererti proses komunikasi mereka akan terganggu kerana ketidakupayaan meluahkan apa yang 57 . ruang. kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku ini juga mengalami masalah kurangnya variasa bahasa disebabkan oleh penggunaan bahasa yang berstruktur dan berbentuk streotaip. dan penggunaan ³tenses´ yang salah (bahasa Inggeris). dan tidak berupaya memahami makna perkataan. Semantik adalah sistem psikolinguistik yang mencorak kandungan pertuturan.menggunakan makna perkataan yang tidak sesuai. Jika dilihat dari aspek ini. menggunakan perkataan yang berhubung seperti antonim. pragmatik merupakan satu kajian berkenaan jalinan peraturan yang bertindak sebagai penentu penggunaan bahasa demi proses interaksi sosial dalam masyarakat. Oleh hal yang demikian. kanak-kanak bermasalah bahasa juga mengalami masalah kekurangan perbendaharaan kata secara kualitatif dan kuantitatif. Masalah yang berkaitan sintaksis (ayat) pula melibatkan kesalahan tatabahasa yang boleh memberi kesan dalam menyusun dan menyampaikan pendapat yang kompleks. dan makna perkataan dan ayat. Hal ini berlaku kerana mereka terlalu bergantung kepada konteks dan penggunaan perkataan yang telah diketahui sahaja menyebabkan mereka menghadapi masalah untuk memahami bahasa yang digunakan di dalam buku teks atau buku ilmiah. kanak-kanak-kanak yang bermasalah emosi dan tingkah laku akan menghadapi kesukakaran dalam mengaplikasikan bahasa dalam kehidupan mereka. Sintaksis adalah peraturan linguistik yang menentukan susunan dan gabungan perkataanperkataan bagi membentuk ayat dan hubungan di antara unsur dalam lingkungan ayat tersebut. Selain itu juga. Kecelaruan yang melibatkan morfologi termasuklah penggunaan imbuhan yang luar biasa. Selain itu. kita lihat dari segi penggunaan bahasa atau dalam bidang linguistik dikenali sebagai pragmatik dalam kalangan kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. Peningkatan usia kanak-kanak akan menyebabkan masalah ini bertambah serius. Kandungan bahasa Masalah bahasa kanak-kanak dari segi kandungan bahasa dapat dilihat melalui aspek semantik. serta penggunaan sesuatu konsep yang abstrak seperti peribahasa.

Manakala. tindakan. maka berikut adalah huraian mengenai kaedah penilaian bahasa. dan reaksi dari segi teknik. kelenjar (glandular) dan aktiviti elektrik oleh setiap organ. tingkah laku juga merangkumi aktiviti. kanak-kanak ini mempunyai masalah dalam mengaplikasikan apa yang dipelajari daripada persekitaran pengajaran ke situasi lain. Tingkah laku normal dan tidak normal adalah berdasarkan kepada kekerapan dan berlaku sepanjang masa dan mempunyai masalah psikologi. Selain itu juga. Oleh itu. diukur dan dinilai dan sebarang perbuatan yang dilakukan sama ada secara langsung atau tidak langsung. secara sedar atau separa sedar. 58 . 1. prestasi. T EKNIK INT ERVE NSI YANG SPESIFIK. kandungan bahasa. menekankan bahawa seseorang individu bertingkah laku mengikut persepsi diri sendiri dan keadaan. Kaedah Penilaian Bahasa Tingkah laku merujuk kepada semua tindakan manusia yang boleh diperhati. tingkah laku manusia mempunyai tujuan agama dan kemanusiaan. K AE D AH PE NIL AI AN B AH AS A. bertindakbalas. masalah tingkahlaku atau gangguan emosi yang serius merujuk kepada keadaan di mana ciri-ciri yang berikut berlaku pada tempoh yang lama. Masalah tingkah aku dalam kalangan muridmurid ialah merujuk kepada sebarangtingkah laku sama ada positif ataupun negatif yang menjejaskan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Carl Rogers (1999). Oleh hal yang demikian. Tingkah laku adalah manifestasi fizikal sebarang sikap yang berasaskan nilainilai tertentu. Pada dasarnya tingkah laku adalah apa sahaja yang diperkatakan atau dilakukan oleh individu. pada darjat yang ketara dan keadaan ini seterusnya akan menjejaskan prestasi pembelajaran. Mereka juga mengambil masa yang agak lama untuk menganalisa sesuatu maklumat yang disampaikan kepada mereka secara lisan berbanding kanak-kanak yang normal.terpendam dalam diri mereka akibat kesukaran dalam menggunakan bahasa sebagai penghubung kepada proses komunikasi. aktiviti yang melibatkan otot-otot. dan afektif dikenal pasti. Masalah berkaitan pragmatik melibatkan ketidakupayaan kanak-kanak dalam memahami atau menggunakan bahasa dalam konteks atau perbualan dalam situasi yang berbeza. Tingkahlaku normal dan tidak normal adalah berdasarkan kepada kekerapan dan berlaku sepanjang masa dan mempunyai masalah psikologi. dan masalah bahasa kanak ±kanak tersebut dari segi bentuk bahasa. Penekanan kepada aspek tingkah laku .K AN AK BER MAS AL AHE MOS I D AN T INGK AH L AK U Setelah ciri kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku dari aspekpsikomotor. menurut Al-Ghazali pula dari perspektif Islam.teknik intervensi yang spesifik dan keberkesanan komunikasi kanakkanak bermasalah emosi dan tingkah laku. antara intervensi yang boleh dijalankan adalah melalui penilaian dan pelaksanaan khusus.menurut Garry Martin dan Joseph Pear (2003). Sekiranya individu itu mempunyai konsep kendiri yang positif maka dia berupaya berinteraksi dan bertindak dengan lebih yakin.psikolinguitik dan interaksi sosial adalah perlu apabila me laksanakan pemulihan bertujuan menggalakkan interaksi dan komunikasi dengan penggunaan konteks bahasa yang tepat dan betul. dan penggunaan bahasa diterangkan. aksi. Sebaliknya. D AN KE BER KES AN AN K OMU NIK ASI K AN AK. kognitif.

laku yang terlampau aktif (overactive) dan mengganggu (disruptive). mereka sukar dalam memberikan tumpuan iaitu mempunyai tumpuanmata (eye contact) yang lemah. Pengujian. mereka selalu berlari ke sana ke mari atau suka memanjat dan pada kebanyakan masa mereka kelihatan kekok untuk bergal dengan rakan-rakan yang lain. Hiperaktif ialah istilah yang digunakan bagi kanak-kanak yang mempunyaitingkah. Jika dinasihati mereka lebih cenderung untuk bertindak secar agresif sama ada secara lisan ataupun fizikal. Antara ciri-ciri kanak-kanak ini dari aspek psikomotor ialah.Wujud kecelaruan sama ada istilah ini termasuk bersamasama hiperaktiviti . Conduct Disorder atau kecelaruan tingkah laku dikenal pasti melalui tingkah laku agresif dan anti sosial dan biasanya sebelum umur 9 tahun di kalang kanak -kanak. Misalnya. Kanak-kanak ini dikenali sebagai hyperkinetic dan dikatakan mengalami kecacatan otak yang minima. sesetengah guru apabila mengedarkan kertas ujian. Mereka selalunya terlalu aktif sehingga mengganggu tugasan yang sepatutnya dilakukan oleh kanak-kanak lain. Dimana. an Kecelaruan ini melibatkan tingkahlaku negative. mereka kerap menggerak tangan atau kaki atau menggeliang-geliut di tempat duduk. Kebiasaanya kanak-kanak mempunyai masalah hiperaktif mempunyai masalah kekurangan tumpuan atau tumpuan yang singkat.Beberapa tahun kemudian Istilah ini didefinisikan semula supaya meliputi kedua± dua jenis kategori tersebut dan dikenali sebagai Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Masalaah ini merupakan perkembangan urutan kepada masalah Conduct Disorder atau kecelaruan tingkahlaku. mereka tidak ada hubungan mata dengan ibu bapa.Kanak-kanak yang berkecelaruan tingkahlaku menunjukkan deficit dalam tingkahlaku sosial. Masalah iniagak ketara dalam kalangan kanak-kanak lelaki. Mereka ini kerap beringkar. melibatkan pencabulan peraturan dan tidak mengendahkan hak orang lain secara berterusan dan berulangkali. kanak-kanak yang tergolong dalam kelompok ini juga suka berbohong dan mencuri. Malahan. Semantelahan. Sebagai contohnya.mereka mungkin mengatakan mereka 59 . mereka sering meninggalkan tempat duduk ketika berada di dalam kelas. ibu bapa dan guru. pengukuran dan penilaian adalah antara beberapa konsep penting dalam aspek bahasa. Turutan Sejarah atau Peristiwa Tahun PeristiwaPada awal kurun ke-20. kecelaruan menentang dan beringkar (Oppositional Defiant Disorder) dan yang ketiga ialah kecelaruan tingkahlaku (Conduct disorder). Kanak-kanak yang mengalami ADHD banyak bercakap dan juga sentiasa bergerak cergas atau kerap bertindak seolah -olah ³digerakkan oleh motor´Selain itu. Tiga hingga lima peratus kanak-kanak mengalami masalah ini. kanak-kanak yang menghadapi masalah Oppositional Defiant Disorder (ODD) iaitu Kecelaruan menentang dan beringkar selalunya berlaku dalam kanak-kanak sebelum umur 6 tahun. Secara umumnya.Misalnya. Pada tahun 1980 Diagnostic and StatisticalManual of Mental Disorder III (DSM-III) yang dikeluarkan oleh Persatuan Psikologi Amerika (APA) telah memperkenalkan istilah Attention Deficit Disorders (ADD).Terdapat 3 jenis masalah tingkah laku yang disenaraikan masalah psikologi iaitu kanak -kanak hiperaktif (ADHD). Tingkahlaku menentang dan melawan orang dewasa (pihak yang berkuasa).guru dan rakan sebaya apabila meminta sesuatu. mereka menunjukkan ciri-ciri seperti suka berkelahi dengan orang lain serta suka merosakkan harta benda atau juga disebut sebagai vandalism. bersikap negatif dan bermusuhan. Selain itu juga. Manakala.

pengukuran dan penilaian yang tepat dan berkesan dijalankan olehguru di bilik darjah. Di samping itu. folio. kerja kursus . Antara kemahiran yang diukur ialah adalah seperti kemahiran menulis. Penilaian melalui portfolio adalah satu kaedah yang digunakan untuk mengumpul dan merekodkan bukti pencapaian kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku.Antara aspek-aspek yang dinilai ialah dalam penilaian lisan ialah kefahaman konsep. penilaian melalui projek dan terakhir sekali ialah penilaian melalui kertas kerja. dasar penting bagi pencapaian pengajaran dan pembelajaran yang berkesan adalah melalui langkah-langkah pengujian. Kualiti pemerhatian pula haruslah terdiri daripada guru mempunyai sifat-sifat pemerhati iaitu peka terhadap perubahan yang berkaitan dengan bahan dan persekitaran di samping mempunyai sifat Ikhlas dan jujur serta adil dalam membuat keputusan yang diambil dalam sesuatu situasi. Terdapat beberapa jenis portfolio yang boleh dibina seperti portfolio kerja harian. pelaksanaandan penilaian. penggunaan intonasi yang betul dan sebutan yang tepat. Secara ringkasnya. huraian atau tafsiran data. penilaian melalui kontrak pembelajaran.rekod profil. afektif dan psikomotor.mengukur prestasi pelajar atau menilai prestasi pelajar dalam sesebuah bilik darjah tanpa mengambil hirau maksud sebenar atau maksud khusus yang mendukung istilah berkenaan. portfolio hasil terbaik dan portfolio dokumen. graf atau carta.penilaian melalui pemerhatian. kelancaran berbahasa yang baik. kaedah mengajar dan kurikulum. Seterusnya.objektif pelajaran. Justeru. cara menyusun idea dan peguasaan perbendaharaan kata. penilaian bahasa pula melibatkan penggunaan b ahasa yang tepat. penilaian kemahiran membaca dan yang akhir sekali penilaian kemahiran menulis. pengetauan fakta. kecekapan guru dalam membangunkan instrumen pengujian dan penilaian amat penting malah sama pentingnya dengan penguasaan guru terhadap kurikulum yang diajar bagi menjamin keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Secara ringkasnya penilaian ialah satu proses membuat pertimbangan dalam menafsir hasil pengukuran yang bertujuan memberikan maklumat tentang pencapaian murid.pelajar dengan pelajar dan pelajar dengan bahan pembelajaran.Sebenarnya. terdapat enam kaedah penilaian bahasa yang dapat dibuat ke atas kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku iaitu penilaian melalui portfolio. laporan projek . Antara ciri-ciri yang perlu ada dalam portfolio adalah seperti berbentuk dokuentasi dan berstruktur yang memerlukan perancangan. latihan dan ujianbertulis. Penilaian kemahiran lisan adalah penilaian yang dibuat untuk mendapatkan maklumat hasil interaksi antara pelajar dengan pendidik. penilaian kemahiran lisan. Kemahiran akan dinilai melalui karangan . rekod anekdot. jadual.dalam satu jangka masa yang dipersetujui bersama. Cara ini boleh dilaksanakan secara senarai semak. penilaianmelalui soal jawab. Kaedah penilaian bahasa ini boleh dibahagikan kepada tigakategori iaitu. kecekapan mendengar dan penggunaan bahasa yang tepat. Manakala. Penilaian melalui pemerhatian dilakukan secara berterusan dan mengikutj angka waktu yang diperlukan atau ditentukan bagi membantu guru mendapat maklum balas dalam pengajaran dan pembelajaran meliputi aspek kognitif. Akhir sekali ialah penilaian kemahiran menulis. antara kegunaan portfolio bagi menilai kanak -kanak bermasalah emosi dan tingkah laku bagi membolehkan guru -guru menggunakan bukti portfolio bersama rekod anekdot untuk menghasilkan penilaian holistik. jenis-jenis pemerhatian pula terdiri daripada pemerhatian 60 .

Kontrak pembelajaran penting dalam pembelajaran untuk membolehkan pelajar mengenalpasti dan merekod objektif dan matlamat pembelajaran kendiri. Begitu juga halnya dengan kanak -kanak yang bermasalah emosi dan tingkah laku. guru hendaklah menggunakan beberapa teknik pengajaran yang khusus bagi memenuhi keperluan bahasa kanak-kanak tersebut. Ajar bahasa di dalam situasi Mengajar bahasa di dalam situasi yang diadakan akan membantu kanak -kanak memahami isi pelajaran dan seterusnya menguasai kemahiran bahasa yangdiajar. Ikut urutan perkembangan bahasa normal 61 . tindakan susulan terhadap hasil pemerhatian hendaklah dibuat selepas mengkaji kesan dan implikasinya ke atas pelajar. bagaimana pembelajaran itu akan dilaksanakan dan dihasilkan dalam jangka waktu yang ditetapkannya sendiri. para pelajar juga patut diberi hak untuk menentukan apa yang hendak dipelajari. Seterusnya. Kemudian. Kontrak pembelajaran dibuat dalam pelbagai bentuk mengikut keperlua n tugasan dan pihakyang terli at. kaedah menerusi kontrak pembelajaran ini juga diambil untuk mencapai matlamat jangka masa pelaksanaan dan penghasilannya. Teknik Intervensi Yang Spesifik Kanak-kanak berkeperluan khas memerlukan pengesanan pada peringkat awal lagi bagi membolehkan mereka mengikuti suatu sistem persekolahan yang terancang bagi mengembangkan potensi diri mereka.terhadap sesuatu perlakuan tanpa membuat tafsiran dan tanggapan dengan melapor apa yang dilihat sahaja. dimana prosedurnya dinyatakan dengan jelas dan rapi. Antara kaedah yang paling berkesan untuk tujuan ini ialah penggunaan kontrak pembelajaran Kontrak Pembelajaran atau dikenali sebagai Perjanjian Pembelajaran merupakan persetujuan atau kontrak yang dibuat antara guru dengan pelajarnya (secaraindividu/kumpulan) berhubung dengan tugasan yang dibuat secara bertulis. Tindakan awal untuk membantu memulihkan atau mengurangkan masalah yang dihadapi oleh kanak -kanak ini dikenali sebagai intervensi. Bagi kanak-kanak yang telah dikenal pasti menghadapi masalah bahasa hendaklah diberi perhatian untuk dipulihkan dengan segera. Dalam kontrak pembelajaran. Di antara intervensi pengajaran bahasa yang mungkin dapat membantu kanak-kanak mengatasi masalah penguasaan bahasa mereka adalah seperti berikut: i. Senarai semak bagi butiran yang hendak dinilai. dan bagaimana penggredan dibuat perlu dilampirkan dan persetujui oleh pihak yang terlibat. penilaian selalunya berpusatkan pelajar. 2. Contoh: membantu ayah di kebun.tetapi terancang dan jelas.sementara penggredan perlu dikawal oleh guru. Terdapat beberapa strategi dalam pelaksanaan penilaian pemerhatian iaitu dilakukan secara berterusan mengikut keperluan yang telah dikenalpasti atau yang telah dirancang. bahkan juga corak penilaian tugasannya itu. Apabila mengajar bahasa kepada kanak-kanak terutamanya kanak-kanak bermasalah pembelajaran. dalam usaha menggalakkan pembelajaran kendiri. Kontrak boleh dibuat b secara formal. Selain daripada tujuan tersebut. ii. Ia boleh juga dibuat secara tidak formal.

Kemahiran bacaan mekanismisalnya boleh dajar dengan cara guru menunjukkan cara bacaan yang betul ataumenayangkan rakaman pembaca berita TV membaca berita. Oleh itu. Seterusnya. Gunakan contoh yang betul untuk memberikan latihan bagi kemahiran bahasa yang khusus Menunjukkan contoh yang betul atau modeling digunakan supaya kanak -kanak dapat meniru kemahiran bahasa yang betul. alat ±alat latihan komunikasi yang dicipta khas. iv.Pengajaran bahasa hendaklah berdasarkan kemampuan berbahasa kanak-kanak mengikut peringkat umur mereka. vii. v. setiap kanak-kanak perlu diberi intervensi awal iaitu satu program yang tersusun. Di antaranya adalah seperti menggunakan bahasa isyarat. berstruktur. kaedah fonik dan sebagainya. Sesetengah individu memerlukan intervensi melalui kaedah komunikasi selain daripada bahasa lisan. aktiviti harian pelajar juga boleh digunakan sebagaibahan atau tema pengajaran bahasa. Bercakap tentang apa yang mereka fikir atau lakukan Kanak-kanak mesti dilatih bercakap dan menyampaikan buah fikiran mereka. kaedah VAKT. Gunakan aktiviti harian dalam menyediakan latihan kemahiran-kemahiran bahasa dalam lingkungan konteksnya Aktiviti harian kanak-kanak sama ada di rumah atau di sekolah boleh dimanfaatkan untuk menyediakan pengalaman-pengalaman bahasa yang boleh mereka pelajari.Terangkan apa yang orang lain lakukan Kemahiran menerang boleh ditingkatkan dengan cara meminta merekamenceritakan perkara yang dilakukan oleh orang lain. aktiviti hendaklah berfokuskan pelajar. dalam sesetengah kes. 62 . penggunaan teknologi komputer dan sebagainya. Intervensi awal ini memberi kesan positif pada perkembangan kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku seperti memberi pendekatan penambahan komunikasi. komunikasi bantuan atau komunikasi alternatif yang melibatkan berbagai-bagai pendekatan dan ada juga menggunakan perkembangan teknologi baru. Selain itu. kaedah komunikasi yang tidak melibatkan pertuturan hendaklah direka dan dilaksanakan untuknya. Menceritakan apa yang dilihat adalah lebih mudah dilakukan oleh kanakkanak masalah pembelajaran. Di samping itu. Guna strategi pengajaran yang khusus dan berkesan ketika memperkenalkan konsep baru Pelbagai strategi pengajaran khusus boleh digunakan untuk mengajar kanak -kanak masalah pembelajaran seperti teknik REBUS.Satu cara mudah merangsang mereka bercakap adalah dengan meminta mereka bercakap tentang apa yang mereka sedang fikirkan atau perkara yang mereka sedang lakukan. dan berperingkat. individu tersebut tidak boleh bertutur disebabkan oleh masalah fizikal atau keupayaan kognitif. Dalam merangka intervensi pengajaran dan pembelajaran bahasa kepada kanak-kanak masalah pembelajaran. iii.Selain itu. vi.

kemahiran urus diri. guru juga mestilah banyak menggunakan tindak balas aktif sepanjang pengajaran. Selain intervensi awal. program intervensi kanak-kanak autism dilaksanakan melalui program pra sekolah terlebih dahulu bagi memastikan mereka bersedia untuk ditempatkan dalam Tahun satu. minta murid mengulang arahan tersebut. perkhidmatan intervensi awal sangat penting bagi kanak ±kanak autistik untuk membantu mengurangkan masalah autistik yang mereka alami. bermain. Selain rawatan perubatan dan pengurusan tingkah laku. Seterusnya ialah teknik intervensi pengajaran. terapi cara kerja dan terapi bahasa dan pertuturan. atau ketika berada di restoran makanan segera untuk menggalakkan mereka bertutur dan menggunakan bahasa dengan betul.Manakala bagi kanak-kanak autistik. latar belakang dan persekitaran. Kanak-kanak berpeluang untuk belajar kemahiran asas dan memenuhi keperluan dalam bidang-bidang kemahiran sosial. kemahiran mengurus tingkah laku akan dapat membantu guru mengawal dan membentuk tingkah laku muridnya. perkhidmatan jururawat sekolah. pengambilan vitamiun B6 bersama magnesium juga dapat membantu meningkatkan kesedaran dan tumpuan perhatian bagi kanak -kanak autistik. arahan yang diberikan kepada kanak-kanak yang bermasalah emosi dan tingkah laku ini mestilah jelas. Seterusnya . Seterusnya. Selain itu. Malahan. iaitu memberi ganjaran dalam bentuk token ( sticker. Individu yang terlibat dalam intervensi seperti ibubapa. kemahiran urus diri dan pengurusan tingkahlaku diutamakan selain pengenalan kepada asas mata pelajaran bahasa Melayu.guru mestilah memecahkan tugasan yang kompleks kepada bahagian-bahagianyang lebih kecil. perkhidmatan pemakanan nutrisi. Selain itu. latihan dan kaunseling ibu bapa. rawatan perubatan perlu digunakan untuk merawat masalah kurang tumpuan dan hiperaktif. Di Malaysia. Dalam teknik ini. intervensi awal ini dapat memberi perhatian kepada ibu bapa. Intervensi awal juga dapat memberi peluang kanak-kanak belajar kemahiran asas. dan lengkap supaya mereka dapat melakukan arahan tersebut. syiling plastik) yang mempunyai nilaiekonomi. teknik intervensi tingkah laku juga dapat diberikan kepada kanak-kanak yang bermasalah emosi dan tingkah laku ini. perkhidmatan intervensi awal sememangnya dibentuk bagi memenuhi keperluan individu kanak -kanak autistic termasuklah pendidikan terancang.Agama dan Moral. Apabila memberi arahan. mereka harus diberikan strategi pencegahan iaitu menghentikan tingkahlaku yang tidak sesuai ketika baru bermula atau ketika masih ringan. iaitu boleh ditukar dengan barang yang disukai. Manakala. dan Matematik. Di samping itu. komunikasi dan pengurusan tingkah laku. intervensi juga dijalankan semasa murid sedang makan. atau ahli terapi menggunakan dorongan semula jadi ka nak-kanak untuk bercakap perkara yang mereka sedang lakukan. ringkas. Di sini. Di Amerika syarikat. merancang untuk lakukan atau permainan yang disukai. program intervensi dijalankan melalui kerjasama diantara agensi seperti perkhidmatan dan bantuan teknologi. guru. Selain itu. 63 . Di samping itu.kanak-kanak akan diberi ganjaran dan pengukuhan bagi setiap tingkah laku yang diingini yang ditunjukkan. Di samping itu. Bagi teknik ini. guru perlu mempunyai pengetahuan yang luas supaya dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. mereka juga boleh diberikan token ekonomi. program kebudayaan dan kesenian. Selain itu.

membuat kesimpulan. kaedah perbincangan secara berkumpulan turut membantu pemahaman murid-murid di dalam kelas. Terdapat beberapa kaedah yang boleh dilaksanakan bagi membolehkan komuikasi berkesan itu diwujudkan. Dala sesi perbincangan yang berlaku. Salah satu aspk yang penting ialah kejelasan. 3. Keberkesanan TingkahLaku Komunikasi Kanak-kanak Bermasalah emosi dan Sesuatu komunikasi itu dikatakan berkesan apabila merangkumi beberapa ciri komunikasi yang berkesan. Salah satu aktiviti yang boleh dijalankan ialah guru sentiasa memikirkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan bahan bantu mengajar bagi membolehkan maklumat yang ingin ditransformasikan dapat dihantar denganberkesan kepada murid-murid. membuat inferens.1) PENTAKSIRAN BAHASA Definisi Pentaksiran Pentaksiran merupakan satu proses di man a seseorang itu mengumpul bukti. Ini bermakna maklumat yang dihantar jelasdan difahami oleh penerima dalam proses komunikasi.guru juga haruslah memperbanyakkanpenggunaan kaedah pelbagai sensori dalam pembelajaran. (penilaian). Selain itu juga.Pentaksiran itu adalah konstruktif apabila fokus diberi kepada proses pemerolehan bahasa dikalangan pelajar di mana penaksi ran itu sendiri menjadi salah satu pemangkin ke arahpemerolehan bahasa. Aspek ini sangat penting bagi membolehkan sesuatu proses komunikasi itu diterima dengan baik antara pengantar dan penerima.Pentaksiran itu adalah konstruktif apabila ianya mampu menilai dan menghargai apa yang pelajar sudah boleh buat dan pada masa yang sama. gurumestilah libatkan murid dalam aktiviit pembelajaran. mereka dapat bertukar-tukar pendapat dan panangan tentang topic yang dipelajari. Akhir sekali. dan bertindak berdasarkan kesimpulan yang dibuat. Matlamat Proses mendapatkan gambaran tentang prestasi seseorang y dalam pembelajaran. TOPIK 9 : PENTAKSIRAN DAN PENINGKATAN TAHAP PENCAPAIAN BAHASA 9. Ini kerana alat bantu mengajar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang sesuatu yang ingindisampaikan oleh guru. membantu mereka mengenali bahagian pelajaran yan g masih perlu diberi perhatian. y 64 . Menilai aktiviti yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran.

Pentaksiran hendaklah mampu memberi f irasat atau ramalan (anticipation) tentang tindakan yang wajar diambil perhatian terhadap keberkesanan pembelajaran pelajar dan pengajaran pendidik. 3. Tujuan utamanya adalah untuk membekalkan data yang bersifat objektif tentang kualiti 65 . (inferens) Kaedah Pentaksiran Terdapat pelbagai 2 kaedah pentaksiran yang boleh digunakan. Pentaksiran hendaklah menjadi satu wahana perkongsian atau pertukaran maklumat di antara guru dengan pelajar. 2. Pentaksiran hendaklah mampu melahirkan ekspresi atau luahan yang optimum tentang pembelajaran pelajar yang sudah dialami oleh pelajar. 5. Di antaranya adalah PenilaianMelalui Pemerhatian dan Penilaian Melalui Interviu (a) Penilaian Melalui Pemerhatian Penilaian melalui pemerhatian adalah satu proses untuk menentukan apa yang pelajar tahu serta bagaimana hendak melakukan sesuatu tugasan atau operasi dalam masa sebenar. (refleksi) 4. Pentaksiran hendaklah mempunyai nilai arahan. Pentaksiran hendaklah mampu membuat perwakilan kepada matlamat arahan (instructionalgoals) dan nilai arahan (instructional values). pelajar denga n pelajar dan seumpamanya. Ianyamerupakan satu alat pentaksiran yang sesuai untuk mentaksir aspek psikomotor pelajar.y Mendapatkan maklumat secara berterusan tentang pengajaran dan pembelajaran Memperbaiki pengajaran dan pembelajaran y Prinsip Pentaksiran Konstruktif Pentaksiran konstruktif dibina atas lima prinsip utama: 1.

membuat keputusan tentang jenis tingkahlaku. berikut adalah perkara-perkara yang perlu dilakukan: 1. 66 tahap efisien pembelajaran mereka .membuat keputusan tentang siapa yang akan menjadi pemerhati . dan kemahiran itu timbul -melatih pemerhati 3. Memerhati dan merekod bagaimana pelajar melakukan tingkahlaku tersebut. dan bantu pelajar dalammenganalisa dan pemerhatian dan membuat refleksi tentang bagaimana. Maklumat ini boleh digunakan oleh pendidik dalam merencanakan proses dan prosedur pengajarannya. Prosedur pemerhatian ini boleh dalam bentuk formal ataupun tidak formal.Buat ringkasan atau rumusan kepada hasil pemerhatian dengan jelas dan bergunasebagai satu "feedback" kepada setiap pelajar dan kumpulan. Sebagai satu panduan dalam menggunakan kaedah pentaksiran ini. tindakan.tindakan. 4. Fahami asas kepada pemerhatian menyedari keadaan sekeliling membezakan di antara tingkahlaku yang subjektif dan objektif membezakan di antara deskripsi dan membuat inferens frasa soalan yang menghadkan pemerhati me merhati tingkahlaku yang maujud dan zahir 2.termasuklah proses dan prosedur dalam men yiapkan tugasan dan cabaran yang dihadapi sepanjang proses tersebut. dan kemahiran yang ingin diperhatikan .membuat pelan sampel -menyediakan borang pemerhatian untuk merekod kekerapan sesuatu tingkahlaku.pencapaian pelajar. Bersedia untuk membuat pemerhatian dengan .

dan perasaan pelajar terhadap bahasa. Ada pendapat yang menganggap pedekatan ini berkait rapat bahasa yang merangkumi sekumpulan kaedah. y y Prosedur interviu melibatkan pendidik bersemuka dengan pelajar semasa pelajar menyelesaikan masalah. Penilaian sebegini lazimn ya melibatkan satu set soalan yang disusun dalam turutan yang paling sesuai bagi menjana pemerolehan maklumat tersebut. pemahaman. dan soalan soalan jurnalis yang lain. iaitu pendidik dengan seorangatau lebih orang yang ditemuramah (pelajar) di mana soalan dan jawapan diolah dalam bentuk verbal. bagaimana melakukan. dengan y Atas dasar anggapan tersebut. 67 . timbul pemikiran bahawa pembelajaran bahasa harusmengutamakan penguasaan kaedah -kaedah bahasa atau tatabahasa.2) PEMILIHAN SASARAN INTERVENS 9. Ianya merupakan satu sumber yang kaya dengan maklumat tentang pemikiran. Pada masa yang sama. pendidik hendaklah mengetahui apa yang dilakukan.3) STRATEGI-STRATEGI PENINGKATAN BAHASA PENDEKATAN STRUKTURAL y Pendekatan struktural : Salah satu pendekatan dalam pembelajaran bahasa. Pelajar tersebut dibiarkan bekerja dengan sendiri untuk mencapai penyelesaian kepada sesuatu masalah. mengapa dilakukan.- mereka boleh membantu rakan mereka belajar mereka boleh mencapai tahap yang lebih efisien Penilaian Melalui Interviu Interviu adalah satu proses interaksi di antara penemuramah. 9. bila melakukan.

dan suku kata menjadi sanga terpenting. Memberi peluang kepada kanak-kanak untuk meminta atau menyatakan keinginan. Dengan Pendekatan Nat uralistik: Dapat mengembangkan bahasa kanak-kanak. Á 68 Teknik Latih Tubi Teknik Permainan Bahasa Teknik Soal Jawab Teknik Bercerita Teknik Kuiz . Dengan pendekatan struktural murid -murid akan sentiasa berhati-hati atau teliti dalammenyusun ayat. teknik adalah kaedah mencipta sesuatu hasil seni seperti muzik. kerana mereka telah memahami kaedah -kaedah tersebut apabila gurumenggunakan pendekatan ini. karang-mengarang dan sebagainya. berlangsung di dalam lingkungan kehidupan y Bahasa pertuturan harian yang digunakan oleh kebanyakan penduduk dalam suatu komuniti bahasa. pola kata. seperti: Tidak memerlukan bantuan guru. Pembelajaran bermasyarakat. y TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Teknik-teknik Pengajaran Bahasa DEFINISI Menurut Kamus Dewan (edisi ketiga). y PENDEKATAN NATURALISTIK y y Satu pendekatan bukan formal Pendekatan bahasa yang bersifat semula jadi.y Dalam hal ini pengetahuan tentang pola -pola ayat.

memikirkan maksud perkataan-perkataan serta tugasnya dalam situasi yang penggunaan perkataan -perkataan itu. TUJUAN TEKNIK Menarik minat murid Mengekalkan perhatian Membangkitkan rasa ingin tahu TEKNIK LATIH-TUBI y Teknik latih tubi adalah aktiviti pengulangan fakta -fakta atau kecekapan yang dipelajari.Á Mengikut teknik ini. Anthony mendefinisikan teknik adalah satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru yang mencapai hasil segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa tertentu. b) Tatabahasa (grammar) y y y y 69 . Husin & Siti Hajar Hj. Abdul Aziz dalam bukunya Pengajian Melayu III : Komunikasi Bahasa. Teknik merupakan suatu alat yang digunakan oleh guru bahasa bagi menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih untuk pelajar -pelajarnya.Menurut Edward M.ayat-ayat atau mengingat fakta-fakta penting Melalui teknik ini pelajar akan mengalami proses mendengar. Ia sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Melayu Boleh digunakan untuk mencapai sesuatu kemahiran seperti kemahiran menyebut perkataan. Mengikut Kamaruddin Hj. melihat. teknik boleh didefinisikan sebagai pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah di mana ia digunakan untuk mencapai sesuatu objektif. perhatian akan diberikan kepada 5 aspek kebolehan menggunakan bahasa iaitu: a) Sebutan (accent) menyebut patah-patah perkataan atau sukukata dengan betul termasuk intonasi yang membawa makna dalam sesuatu situasi.

Permainan bahasa mempunyai hala tuju yang bertepatan dengan kemahuan dalam sistempendidikan negara amnya dan Falsafah Pendidikan Negara khususnya. d) Kefasihan (fluency) menggunakan perkataan dan lain-lain dengan cara spontan tanpa memikirkan apakah maksudnya. bertutur. TEKNIK PERMAINAN BAHASAÁ y Permainan bahasa adalah salah satu cara dalam mempelajari bahasa melalui teknik permainan. membaca dan menulis. 70 .penggunaan bahasa yang tepat mengikut hukum-hukum bahasa daripada semua aspek. pembela jaran bermakna dan sebagai alat diagnostik. Hala tuju inidiinterapetasikan melalui objektif tersirat dalam permainan bahasa tersebut iaitu : merangsang interaksi verbal pelajar menambah kefasihan dan keyakinan menyediakan konteks pembelajaran bertindak sebagai alat yang dapat mengikis rasa bosan bertindak sebagai alat pemulihan. pengukuhan dan pengayaan y TEKNIK SOAL JAWAB Merupakan teknik yang paling lama dan paling popular digunakan dalam bidang pendidikan. c) Perbendaharaan kata (vocabulary) meluaskannya dengan penggunaan imbuhan yang sesuai mengikut konteksnya dalam situasi tertentu.Á y y Kebanyakan aktiviti yang dijalankan akan menggunakan pelbagai kemahiran berbahasa pelajar antaranya kemahiran mendengar.Á Penglibatan dalam permainan telah memberi peluang kepada pelajar memperolehi latihanintensif. e) Kefahaman (comprehension) latihan memahami soalan dan memberikan jawapan yang wajar.

71 . tetapi ia adalah bentuk yang berupaya mewujudkan interaksi guru dengan murid secara berkesan. kecerdasan dan minat murid -murid. Langkah-langkah dalam persediaan teknik bercerita Pilih cerita yang sesuai dengan umur. Kemudian. Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan. Untuk mendorong pelajar menyusun dan menghuraikan bahan yang diajar. y y Kaji cerita itu dan cuba masukkan aspek-aspek bahasa. Suara memainkan peranan yang penting dimana ia harus dikawal supaya jangan mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan. y TEKNIK BERCERITAÁ Merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapanberbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. Tujuan utama teknik soal jawab ialah : y y Untuk mengesan pengetahuan berbahasa murid Untuk menggalakkan pelajar berfikir secara kreatif. Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan. gerak lakudan kawalan mata. logik dan kritis.- Pemilihan teknik ini bukan kerana ia mudah dilaksanakan. suara. Latihan pemahaman.sesuaikan pula dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan. kemuncakdan kesudahan cerita. Dapat meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar. perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan. inovatif. - Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soalan -soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran d an pelajar dikehendaki memberi tindakbalas yang sewajarnya. - Soalan-soalan yang dikemukan memerlukan pelajar berfikir disamping dapat menguji dan menilai apa yang diajar. bertutur. membaca dan menulis dikalangan pelaj ar.

C). Pelajar dapat mengulangkaji sambil bergembira.Á Sediakan kad-kad perkataan. y y y TEKNIK KUIZ Diperkenalkan pada tahun 1940 di England melalui Perbad anan Penyiaran British (B.y y Hafazkan frasa atau ayat-ayat penting. Guru perlu menyediakan bahan untuk mengajar ± ABM Menyediakan bahan ataupun sumber pengajaran yang berlainan . Membantu pelajar memahami sistem Bahasa Melayu terutama dari segi bentuk. makna danpenggunaan bahasa yang tepat. Tujuannya ialah : y Guru dapat mengukuhkan pengajaran dan memant apkan pemahaman pelajar mengenai topik-topik tertentu. y y y y PENYEDIAAN DAN PENYUSUNAN PERSEKITARAN PEMBELAJARAN BAHASA Persekitaran kelas mestilah dalam keadaan yang selesa . Latih bercerita seolah -olah guru berada dihadapan murid -murid sekurangkurangnya sekali sebelum menggunakan teknik ini. Pelajar dapat melupakan permasalahan mereka dengan mengemukakan soalan-soalansecara teka-teki. Aktiviti kuiz bermula di negara ini setelah dimasukkan dalam masa pembelajaran BahasaInggeris di sekolah -sekolah Inggeris dan diikuti di sekolah-sekolah Melayu. frasa-frasa atau ayat-ayat yang berkaitan dengan aspek-aspek bahasa yang hendak disampaikan. objek-objek sebenar atau lain -lain BBM. Guru bercerita dalam keadaan yang selesa. Pelajar dapat belajar kaedah cara berfikir yang baru.B.tidak hanya tertakluk kepada satu sumber sahaja seperti buku teks.murid lebih selesa untuk meneruskan pembelajaran mereka semasa di kelas. Penyediaan dan penyusunan persekitaran pembelajaran dapat : 72 .Á Guru boleh menggunakan gambar. Menyusun kelas supaya murid dapat meningkatkan bahasa mereka menampal huruf-huruf di kelas dan sebagainya.

y y y y y Menggalakkan pembelajaran Menguruskan ruang dan persekitaran Mewujudkan iklim pembelajaran yang sihatÁ Komunikasi sebagai alat pengajaran yang pentingÁ Menguruskan konflik dan masalah disiplin dalam proses pengajaran dan pembelajaranÁ Segala objektif dalam pengajaran dapat di capai y 73 .

74 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->