DE CLJONG

ON TAp MaN

TLJ TLJONG

HO CHi MINH

Cfiu 1: Phan tich nQi dung khai ni~m nr tL10ng Ha Chi Minh?
Tra IOi TL1tL10ng la su' khai quat hi~n thuc thong qua y thtrc con ngL10i MQt ngL10i xtrng dang la mQt nha tL1urong, thea Lenin khi ngL10i d6 biet giai quyet tnnrc ngL10i khac tat ca nhfrng van de chinh tr] sach IL1qc, cac van de ve to chITC, ve nhirng yeu to v~t chat cua phong trao khong phai mQt each tl/ phat TL1tL10ng Ha Chi Minh la mQt h~ thong quan dIem toan di~n va sfiu sac ve nhfrng van de cO ban cua each mang Vi~t Nam, la ket qua cua sl/v~n dung sang tao chu nghia Mac-lenin vao dieu ki~n cu the cua nL10c ta, ke thira va phat trien cac gia tr] truyen thong tOt dep cua dan tQc, tiep thu nhfrng tinh hoa van hoa nhan IOi;li Trong dinh nghia nay, Dang ta da bL10c dau lam ra dL1qc: - MQt la ban chat each mang, khoa hoc cua tL1urcng Ha Chi Minh: D6 la h~ thong cac quan diem ly luan, phan anh nhfrng van de c6 tinh quy luat cua each mang VN; tL1tL10ng HCM cimg vOi chu nghia Mac-Lenin la nen tang tL1urong, kim chl nam hanh dQng cua dang va dan tQc VN - Hai la nguon goc tL1tL10ng ly lu~n cua tL1tL10ng HCM: chu nghia Mac-Lenin, gia tr] van hoa dan tQc,tinh hoa van hoa nhan IOi;li - Ba la nQi dung cO ban nhat cua tL1tL10ng HCM bao gam nhfrng van de c6 lien quan true tiep den

cach mang Vlv
- BOn la gia tr], y nghla, sue hap dan, sue song lfiu ben cua tL1tL10ng HCM: soi dL10ng thang lqi cho each mang VN; tai san tinh than to Ion cua Dang va dan tQc Cau 2: Phan tich bOi canh lich sir hinh thanh tL1tL10ng HCM? Tra IOi HCM sinh ra va Ion len trong hoan canh dat nL10c va the giOi c6 nhieu bien dQng - BOi canh ljch sLr VN cuOi the ky XIX dau the ky XX + Phong kien dang tren da suy thoai, trieu dinh nha Nguyen thi hanh chinh sach dOi nQi dOi ngoai bao thu, phan dQng, thuc hi~n be quan toa cang, Lam cho dat nL10c ta da suy yeu cang trO len suy yeu han khfmg tao du tiem luc de c6 the chong dO cac the luc xam lang nL10c ngoai + Vao nam 1858 thuc dan Phap tien hanh xam IL1qc nL10c tao Cac cUQc khai thac cua thirc dan Phap khien cho xa hQi nL10c ta c6 sl/ bien chuyen va phan hoa, giai cap cong nhan, tang lop tieu tL1san va tL1san bat dau xuat hi~n, tao ra nhfrng tien de ben trong cho phong trao yeu nL10c gia ph6ng dan tQc VN dau the ky XX + Phat huy truyen thong yeu nL10c cua dan tQc, cac sl phu nho hoc tien bQ, thtrc thOi, tieu bieu nhL1 Phan BQi Chau, Phan Chu Trinh da cO gang to chITC va v~n dQng cuoc dau tranh yeu nL10c chong Phap thea muc tieu va phucng phap mdi, Song chu tnrcng c?au ngoai vi~n, dung bao lire de khfii phuc dQc l~p cua Phan BQi Chan da that bi;li. Chu trtrcng roy Phap cau tien bQ", khai thong dan tri.nang cao dan khi tren cO sa d6 rna Ian Ian tinh chuyen giai ph6ng ... cua Phan Chu Trinh cling khong thanh cong - BOi canh quoc te Chu nghia tL1ban tIT giai doan canh tranh tl/ do chuyen sang giai doan dQc quyen da xac l~p quyen thong tr] cua cluing tren pham vi toan the giOi. Chu nghia nr ban da trO thanh ke thu chung cua cac dan tQc thuoc dia Nam 1917 each mang TID Nga thanh cong cUQc each mang VI di;li nay da lam "thtrc tlnh cac dan tQc chau A". Cach mang TID Nga da l~t do nha nL10c tL1san, thiet l~p chinh quyen xo viet, rna ra mQt thOi ky mOi trong ljch sLr loai ngL10i TIT sau each mang Nga, vOi sl/ ra dOi cua quoc te cQng san (3-1919), phong trao cong nhan trong cac nL10c tL1ban phtrong tay va phong trao giai ph6ng dan tQC a cac nL10c thuoc dja phtrong dong cang c6 quan h~ mat thiet vOi nhau han trong cuoc dau tranh chong ke thu chung la chu nghia de

no

quoc

Cau 3 Phan rich cac tien de tL1tL10ng-ly lu~n hinh thanh tL1tL10ng HCM? a. Gia tr] truyen thong Vi~t Nam : - Trang hang ngan nam ljch sITdung nL10cva giCrnL1oc, dan tQc Vi~t Nam dii tao dung dL1QcmQt nen van hoa rieng phong phil va ben vCrngvOi nhfrng truyen thong tOt dep va cao quy, Trang do, nhfrng truyen thong van hoa tieu bieu nhat tac dQng den HO Chi Minh gom: +chu nghia yeu nL10cva y chi bat khuat dau tranh de dung nL10cva giCrnL10c. +truyen thong doan ket, nhan nghia, nrcng than, nrcng ai, "1.1lanh dum 1.1 rach" trong hoan nan, kho khan. +truyen thong lc;lcquan, yeu dOi. +truyen thong d~n CU, diing cam, thong minh, sang tao, ham hoc hoi va khong ngirng rna rQng ctra tiep nhan tinh hoa van hoa cua nhfin loat... - TL1urong va van hoa truyen thong Vi~t Nam, noi b~t la nhirng truyen thong neu tren dii tac dQng sfiu sac den tL1urcng, tinh cam cua HO Chi Minh, chi phOi moi suy nghi va hanh dQng cua NgL10i. Day la nguon tL1urong, ly lu~n dau tien, la cQi re sau xa, ben chat nhat hinh thanh nen tL1urcng HO Chi Minh b. Tinh hoa van hoa nhan 10c;li -Nhfrng bQ phan tL1tL10ng va van hoa nhfin loai tac dQng IOn den su' hinh thanh tL1tL10ng HO Chi Minh Ia: tL1urcng va van hoa phirong Dang; tL1urcng va van hoa phtrong Tfiy, NgL10i dii ke thira nhfrng nguon tL1tL10ng va van hoa do thea tinh than phf phan, tCrcla ke thira nhfrng cai hay, cai tOt, co ich cho nghiep each mang cua nhan dan; phf phan va 10c;li o nhfrng cai gio, cai xau, co hc;licho sir b nghiep each mang cua nhfin dan + TL1urong va van hoa phtrong Dang: Cac ngudn tL1tL10ng va van hoa phuong Dang co ban tac dQng den su' hinh thanh tL1tL10ng HO Chi Minh gdm: (+) ThCr nhat la Nho giao: HO Chi Minh dii tiep thu nhfrng yeu to tich eire cua Nho giao, Do la tinh than nhan nghia, dao tu than, su' ham hoc hOi, dCrctinh khiem tOn, an hoa ...Dong thai, NgL10i cling phf phan, loc bo nhfrng yeu to tieu cue cua hoc thuyet nay. Do la tL1urong phan bi~t dang cap, nhfrng giao dieu eire doan ve "tam cL10ng", "ngii thL10ng"... (+ )ThCrhai la ph~t giao: HO Chi Minh chu yeu khai thac a nha Ph~t tL1tL10ng vi tha, tir bi, bac ai, cCrukhO, cCrunan: tinh than binh dang, tinh than dan chu chat phac; nep song gian d], thanh bach, cham 10 lam dieu thi~n ...Ben canh do, NgL10i cling phf phan tinh chat duy tam ve mat xii hQi cua Ph~t giao ... (+ )Ngoai Nho giao va Ph~t giao, HO Chi Minh con tiep thu thea tinh than phf phan nhieu tL1urcng van hoa phtrong Dang khac + TL1urong va van hoa phtrong Tay: (+ )Nguon tL1tL10ng van hoa phuong Tay dau tien anh hL10ng tOi HO Chi Minh la tL1tL10ng tl/ do, binh dang, bac M cua Dc;lieach mang TL1san Phap. rtr nam 13 tuOi NgL10i dii biet den va hao hire muon tim hieu ky lL10ng ve tL1tL10ng tien bQ nay. TL1urong nay dii dL1QcNgL10i ke thira va phat trien thanh tL1urong dau tranh doi quyen tl/ do, binh dang cho cac dan tQc thuoc dia (+ )Trang qua trinh tim dL10ng cCrunL10c,HO Chi Minh con tiep thu nhieu tL1tL10ng van hoa phtrong Tay khac can thiet cho su nghiep each mang cua minh, nhtr; tL1urcng dan chu: phong each dan chu; each lam vi~c dan chu; tinh than dam nghi, dam lam, ... --+ TL1urong va van hoa nhan 10c;lila ngudn goc quan trong gop phan hinh thanh nen tL1urong HO Chi Minh. c. Chu nghia Mac - Lenin: CO sa the giOi quan va phtrong phap lu~n cua tL1tL1ongHO Chi Minh - Chu nghia Mac - Lenin la mQt bQ phan cua van hoa nhfin loai, nhung la bQ phan tinh my nhat, mang tinh each mang tri~t de, tinh khoa hoc sau sac nhat trong van hoa nhan loc;li.Day cling la ngudn tL1 tL1ong, ly lu~n quyet djnh bL10c phat trien ve chat cua tL1tL10ng HO Chi Minh - Chu nghia Mac - Lenin la ngudn tL1urong ly lu~n quyet dinh bL10c phat trien ve chat cua tL1urcng

su

• Cac giai doan hinh thanh va phat trien cua tlftlfang HCM: a. . c. va nhan dan lao dQng toan the giOi. "an clfOp va giet nglfai" vi v~p CNTD la ke thu chung cua cac dan tQc thuoc dia. a a a a a a . Cau4 Phan rich cac giai doan hinh thanh va phat trien cua ur urcng HO Chi Minh? Tra Lai: Ttr urong HCM: la mQt h~ thdng quan diem toan di~n va sau sac ve nhirng van de co ban cua CMVN tU CNDTDCND den CMXHCN la ket qua cua sl/v~n dung sang tao va phat trien CN MacLenin vao dieu ki~n Cl.1929) ..Hinh thanh nr duy phf phan con dlfang cuu nlfOc cua vi tien b6i PBC.. giiip Nglfai phan tich va tOng ket dung dan thuc tien trong nlfOc va the giOi... HO Chi Minh da tung blfOc xay dung nen h~ thong quan diem toan di~n va sfiu sac cua minh ve nhfrng van de cO ban cua each mang Vi~t Nam.li nham giai ph6ng dan tQc. xuat ban bao Nglfai cimg kho.Lenin va chu nghia Mac . +Tren cO sa ly lu~n va phirong phap lu~n Mac . + Que htrong la noi san xuat ra nhfrng nglfai each mang.Tham gia phong trao chdng thue Hue. Trung Qu6c( 1924.Lenin. l~p nen hQi VNCM thanh nien va hQi lien hi~p cac dan tQc b] ap bl1c( ti. .1920) Thang 7/1920 NAQ Ian dau tien diroc doc sa thao Ian thir nhat lu~n ctrcng ve van de dan tQc va van de thuoc dia cua Lenin va Nglfai da tim thay con dlfang ctru nlfOc dung dan blfOc dau blfOc chuyen ve m~t ur urong Nglfai tin thea Lenin. b. Thai ky xac dinh con dlfang ctru nlfOc giai ph6ng dan tQc ( 1911. tir nglfai yeu nlfOc den nglfai cQng san. Nhtr v~y giai doan nay trong ur urcng HCM c6 buoc ngoar quan trong tU chu nghia yeu nude truyen th6ng sang chu nghia cQng san.Thanh l~p hQi lien hi~p thuoc dia.1923). HCM da sam nhan ra han che cua nhfrng nglfai di mroc Nglfai cho rang khong the dua vao nglfai nude ngoai de giai ph6ng to qu6c nen Nglfai da nr dinh ra con dlfang mdi: phai tim hieu ban chat cua nhirng chir " TI/ do. CM . Lien Xf ( 1923. Tan thanh qu6c te 3 va Nglfai tham gia sang l~p DCS Phap (12/1920)va tra thanh nglfai cQng san Vi~t Nam dau tien. HO Chi Minh mOi tim thay con dlfang ciru nlfOc dung d21n cho dan tQc .La thai ky hoar dQng ly lu~n va thuc tien sai noi va phong plni cua NAQ tren nhirng dia ban khac nhau tU Phap(1921. Thai Lan( 1928.1924).Day hoc trlfang Due Thanh Phan Thiet trong phong trao Duy Tan Trung kyo . binh d2lng bac ai" cua nhfrng nlfOc di xam uroc nircc khac. + The giOi quan va phirong phap lu~n Mac .Lenin da giiip HO Chi Minh hap thu va chuyen h6a duoc nhfrng nhfin to' tien bQ va tich cue cua truyen thong van h6a dan tQc.HO Chi Minh vi: + chi khi den vOi chu nghia Mac . . NhCrng cong trinh trren phan anh quan diem cua HCM: + Ban chat cua CNTD la.1927). tir gidc ngQ dan tQc den giac ngQ giai cap.1927 viet "Dlfang Cach M~nh" xuat ban Quang Chfiu Trung Qu6c. Thai ky hinh thanh ur tlfang yeu nlfOc va chi hutrng ctru nlfOc ( trlfOc 1911) * Day la thai ky dau tien ngan nhung rat quan trong trong toanQ cuoc dai cua Nglfai bai day la mQt thai ky dinh hinh nhfin each cua mQt dai nglfai + gia dinh nha nho yeu nuoc. tinh hoa van h6a cua nhfin loai thanh tri tu~ cua ban than. giai ph6ng giai cap va gia ph6ng cong nglfai.Lenin la ngudn g6c chu yeu nhat cua ur urong HO Chi Minh.Lenin.. Tlf urong HO Chi Minh nam trong h~ nr tlfang Mac .con dlfang giai ph6ng dan tQc thea each mang va san. _. Thai ky hinh thanh ur tlfang cO ban ve CMVN (1921-1930) . Thai Lan.Jthe cua nuoc ta dong thai la sl/ ket tinh tinh hoa dan tQc va tri tu~ thai di. PCT . Vi v~y HCM da sam hinh thanh ur urong yeu nuoc thtrong dan va diroc bieu hi~n: . giai cap cong nhan.li Quang Chan trung qu6c) xuat ban bao thanh nien. Day la nhfrng cO sa quan trong gnip Nglfai de ra nhfrng chien IlfQCva sach ltroc dung dan cho each mang Vi~t Nam..

ket hop ea nQi dung dan tQe. til do la khat vQng Ion nhat eua cae dan tQe . .Cach tiep e~n tir quyen con ngL1ai Tuyen ngon dQe l~p cua nL10e My nam 1776. + CMGPDT thuoc dia.NL10e ta sau 1945 trong canh " ngan can treo sqi toe" trong hie nay tL1tL10ng cua NgL1ai dL1qev~n dung mem deo CN Mae. til do.1969) . 1951 mOi ra hoar dQng cong khai.HCM co tL1tL10ng ve CM giai phong dat nL10e..Dau tien NAQ d~t ten DAng la DCSVN nhung b] eoi la CNDT hep hoi va b] thu tieu chinh cirong van tat..li mOi phai di thea con dL1ang CMVS va la mQt bQ phan cua CMTG.. . + Cm thuoc dia tnnrc het la mQt cuoc dan tQe each m~nh nham danh dUOibon ngoai xam gianh th~ng lqi eho dan tQe.DCSVN tuyen bo giai tan va rut vao hoar dQng bi mat. d.1945) . + CM muon thanh cong tnnrc het phai co dang lanh dao. + CM thea HCM la su' nghiep cua quan cluing chtr khfmg phai la cua mQt vai nguoi vi v~y can phai t~p hop. NgL1ai khang dinh: CMGPDT thuoc dia co the bung nO va gianh thang lqi tnnrc CM ehinh quoc. giac ngQ va tung bL10e to chtrc quan cluing dau tranh tlr thap den eao. sach lircc van tat. gianh li. vi lqi ich va su' tOn vong cua dan tQe. Thai ky vuot qua thLt thach. hanh plnic. .. HO Chi Minh da tim hieu va phat trien cac quyen do thanh quyen dQe l~p. can xac dinh mQt con dL1ang phat trien eho dan tQe. tuan Ie vang .HCM bo sung quan diem ve dang cam quyen.li eho cac dan tQe thuoc dia quyen dQe l~p. dan tQe nao cling co quyen song.+ CMGPDT trong thai di. quyen til do va quyen mlfu eau hanh phiic . . Thai ky tiep tuc. + mQt nL10e nang nghiep lac h~u nhtr VN nang dan la mQt luc ltrong dong dao nhat trong xa hQi b] de qucc va phong kien boc lQt nang ne vi v~y CMGPDT muOn gianh thang lqi d~n lai euon nang dan di thea va xay dung khoi lien minh cong nang lam dQng luc CM dong thai phai thu hut va t~p hop rang rai cac giai cap va tang lop xa hQi khac vao tr~n tuyen dau tranh chung cua dan tQe. xet ve thuc chat chinh la con dL1ang dQe l~p dan tQe gan lien vOi chu nghia xa hQi. va CMVS ehinh quoc co moi quan h~ khang khit vOi nhau nhung khan phu thuoc. . dtra nhfin dan cac dan tQe thuoc dia tien tOi mQt eUQe song am no. til do cua cac dan tQe. dan chu va chu nghia xa hQi. a a a a csos Phan rich van de dan tQe thuoc dja trong tL1tL10ng HCM? a) Thlle chat cua van de dan tQe thuoc dla : Thlle chat do la vi~e giai phong cac dan tQe thuoc dia thoat khoi ach thong tr] cua chu nghia tL1ban thuc dan phtrong Tay. quyen sung suring va quyen til do". tien tOi gianh thang lqi dau tien eho CMVN ( 1930.NQi dung cua dQe l~p dan tQe DQe l~p. 19/12/1946 HCM ra lai keu goi toan qucc khang chien. vi ly urong giai phong giai cap cong nhan va nhan lOi. quyen dan tQe til quyet va cac quyen thieng lieng khac. . b) DQe l~p dan tQe . dieu l~ van tat va ehL10ng trinh tom tat khfmg vi the rna NAQ tir bo quan diem cua minh NgL1ai van di thea quan diem do va euoi cimg thuc te da chtrng minh ding con dL1ang cua NAQ la dung dan va dan tOi thang lqi cua CMVN.cOt 16i cua van de dan tQe thuoc dia . NgL1ai viet: "Tat ea cac dan tQe tren the giOi deu sinh ra binh dang. bo sung.HCM co tL1urong xay dung nha nL10e cua dan.li. Tuyen ngon nhan quyen va dan quyen cua each mang Phap nam 1791 da neu len cac quyen cO ban cua con ngL1ai nhL1quyen binh dang. kien tri con dL1ang da xac dinh. phat trien. De giai phong dan tQe. e. quyen dL1qe sOng. do dan. hoan thi~n tL1urong ve dQe l~p dan tQe CNXH (1945. til do.Lenin vao tinh canh cua VN: hii gao ciru dol.Lenin va phai co mQt dQi ngf can bQ san sang chien dau vi ly tL10ng cua dang.Thang lqi dau tien cua Cl\1VN la cuoc CMGPDT va 2/9/1945 NAQ da doc ban tuyen ngon dQe l~p. vi dan. giai phong dan tQe phai gan lien vOi giai phong nhan dan lao dQng va giai phong giai cap cong nhan. Dang phai thea chu nghia Mae.

HCM: xuat phat tir dieu ki~n cv the cua VN. Giai phong dtQc tao tien de de giai phong gcap HCM giai quyet vde dtQc theo quan diem giai cap. phai tien len XDCNXH. dtQCva quoc te. c) Chu nghia dan tQc . Ket hop nhuan nhuyen van de dan tQc vOi van de giai cap . nr do la quyen thieng lieng. chinh tr].Gia tr] cua dQc l~p dan tQc DQc l~p. CNCS mOi giai phong dtroc cac dtQc b] ap bITCva nhirng ngU'ai lao dQng tren the giOi khoi ach no l~" . HO Chi Minh yeu cau Quoc te CQng san va cac dang cQng san phai nam lay va phat huy ngon cO dan tQc. Do la ly do chien dau. lam cho dan giau nircc manh. mroc het.li chu nghia de qudc. vira phan anh moi quan h~ khang khit giCramuc tieu giai phong dtQc vOi muc tieu giai phong giai cap va giai phong con ngU'ai.Nam 1960 NgU'ai noi: "ch] co CNXH. vo gia cua cac dan tQC. Do do sau khi gianh dU'qc dQc l~p. van hoa.TU' urong HCM vira phan anh quy lu~t khach quan cua sl/ nghiep giai phong dtQc trong thai dc. thi dQc l~p cling chang co nghia ly gi".Vi v~y.licUQc song am no. + Quyen lam chu cua nhan dan tren tat ca cac mat kinh te.liva bao v~ quyen thieng lieng.Nam 1920 ngay khi quyet djnh phU'Ong hU'ong giai phong va phat trien dan tQc theo con dU'ang cua each mang vf san.v. HCM da co sl/ gan bo thong nhat giCradtQCva giai cap. nhlJ'ng dong thai d~t vde giai cap trang vde dtQc. dong thai cling la ngudn dQng vien dOi vOi cac dan tQc b] ap buc tren toan the giOi. la ngudn sue manh lam nen chien thang cua su' nghiep dau tranh vi dQc l~p ur do cua Vi~t Nam. dQc l~p dtQc va chu nghia xa hQi . Giai phong dtQc khOi ach thong tri cUa chu nghia thl/c dan la dieu ki~n giai phong gcap.. dQc l~p dtQc gan lien vOi chu nghia xa hQi . . a: a a Cfiu 6: Trinh bay tU'tU'ong HCM ve moi quan h~ giCravan de dan tQc va van de giai cap trong van de dan tQc Tra lai a. Giai phong dtQc la vde tren het. vo gia do.lila: "Khong co gi quy hen dQc l~p. hanh plnic cho nhan dan.v . dU'qc the hi~n + Chu quyen quoc gia.Quoc te cQng san de cao van de giai cap coi nhe vde dan tQc ko qtam tOi chu nghia yeu nU'Occua cac dan tQc thuoc dia tham chi coi do la chu nghia dan tQc hep hoi . HCM noi "NU'Oc diroc dQc l~p rna dan khong diroc hU'ong hanh phtic nr do. moi ngU'ai dtroc sung strcng tl/ do c. NgU'ai da neu len mQt chan ly bat hu cho ca thai dc. + Phai gan lien vOi vi~c dem lc.li. Khi da xac dinh chu nghia dan tQc chan chinh la mQt dQng ll/c lan. nr do". Trang khi dang giai quyet vde dtQc thi mQt trirng muc nao do cling giai quyet vde giai cap b. Theo ngU'ai cac nU'oc thuoc dia kinh te can kern phat trien mdu thuan dan tQc chU'a noi trQi trong khi mau thuan vOi de quoc la gay gat do do phai giai quyet vde dtQc.Do dieu ki~n ljch sLtMac-anghen chl nhan manh van de giai cap quan tam giai quyet lqi ich giai cap tren toan the giOi . ngoai giao. khong de ngon cO dan tQc roi vao tay giai cap nao khac. ngU'ai cho rang phai ket hop hai hoa vde dtQc vOi vde giai cap rna mroc het la vde dtQc.Do la mQt nen dQc l~p. quan su. HO Chi Minh khang dinh cac nuoc dang dau tranh gianh dQc l~p chu nghia dan tQc chan chinh la mQt dQng luc Ian. toan veri lanh tho. Tom lc.Lenin cling uu tien van de giai cap lqi ich vo san trong mQt nU'Ocphai phuc tung loi ich vo san tren toan the giOi .MQt dQng ltrc Ion cac nuoc dang dau tranh gianh dQc l~p Chu nghia dan tQc trong nr tU'ong HO Chi Minh thuc chat la chu nghia yeu nU'Ocva tinh than dan tQc chan chinh. cac dan tQc thuoc dia phai bang moi gia de gianh lc. Vi the lqi ich cua giai cap phai phvc tung lqi ich cua dtQc a a a . tl/ do.khong co gi quy han dQc l~p ur do khong chl la ur urong each mang rna can la Ie song cua HO Chi Minh. tl/ do hoan toan va th~t sl/.

va chu trtrong phai bang thang lqi chung cua each mang the giOi Cau 7: Phan tich lu~n diem sau cua HO Chi Minh: Cach mang giai ph6ng dan tQe muon thang lqi phai di theo con dU'ong each mang vo san? Tra LOi: a.Mae: "sl/ giai ph6ng eUa giai cap eong nhan phia la sl/ nghi~p eua ban than giai cap eong nhan". each menh khong den noi tieng eQng hoa va dan chu. NgU'Oi khong di theo con dLfong CMTS.li.VLfqt qua su han ehe ve ur urcng cua cac sy phu va cua cac nha CM e6 xu htrong ur san dtrong thai.HCM sinh ra va Ion len trang bOi canh dat ninrc da b] bien thanh thuoc dia.lngeong thITe eUa C. NgLfoi nhan thay: "Cach m~nh Phap cling nhU' each m~nh My. CNCS mOi gia ph6ng dU'qe cac dan tQe b] ap buc va nhfrng ngLfoi lao dQng tren the giOi khoi ach no l~. nhan dan phai chiu canh lam than. Ha Lan. Cach mang giai ph6ng dtQe can dU'qe tien hanh chu dQng. NgLfoi thay trong ly lu~n cua Lenin mQt phuong hutrng mOi de giai ph6ng dan tQC: Con dU'ong CMVS. doc tuyen ngon dan quyen va nhan quyen cua CM Phap.Lenin va lua chon khuynh huang chinh tr] vf san.HCM thay dU'qe CM thang 10 Nga khfmg chl la mQt eUQe CM vo san.Trang cuoc dau tranh chong chu nghia de qudc. Bai Ie d6.HCM khang dinh eong eUQe giai ph6ng nhan dan thuQe dia chi e6 the thl/e hi~n dLfqe bang sl/ nO ll/e tl/ giai ph6ng. HCM dU'qe chirng kien phong trao eCrunU'Oecua fmg eha NgLfoi nhan thay cac con dU'ong ay deu mang n~ng cOt each phong kien nen khong tan thanh con dLfong cua ho va quyet tam ra di tim mQt con dirong mci. N6 neu tam gtrong sang ve sl/ giai ph6ng cac dan tQe thuoc dia va " Ma ra mroc mat he thtroi d«. stao .dat nLfOeta lam vao tinh trang khung hoang ve dLfong 10i eCrunircc. HCM den nhieu quoc gia va chfiu luc tren the giOL b.. CMTS la khong tri~t de: NgU'Oi doc Tuyen ngon dQe l~p cua nU'Oe My.La mQt chien 51qte chan chinh. sLrdung nhfrng vii khi tU'tU'ang khac nhau nhung deu b] that b«.Do d6 yeu eau buc thiet la phai tim mQt con dU'ong eCrunU'Oe mci.NgLfoi nhiet li~t ung hQ cua khang chien chong nhat cua nhan dan TQ.NgLfoi hoan toan tin theo Lenin va quoc te III vi da benh vue eho cac dan tQe b] ap birc.Doan tuyet vOi sl/ phat trien theo con dirong cua chu nghia phong kien. HCM da den vOi hoc thuyet CM cua chu nghia Mae. ong eha ta da sLrdung nhieu con dU'ong gan vOi nhfrng khuynh hU'ong chinh tr] khac nhau.De giai ph6ng dan tQe khoi ach thong tr] cua thtrc dan Phap.lihQi V quoc te eQng san (1-7-1924) Nguyen Ai Quoe phf phan cac DCS a Phap. BM hoc tU su' that bai cua cac con dU'ong eCrunU'OetrLfOed6: . GiLrvCrng dl~p cua dtQe minh dong thai ton trong dl~p cua cac dtQe khac . Anh. de ra khau hi~u la " gnip ban la tl/ giiip minh".Iiphien hop thtr 22 d«. NgLfoi kh2lng dinh: " Muon eCru nude va giai ph6ng dan tQe khong e6 con dLfong nao khac con dU'ong CMVS" chi e6 CNXH. . NgLfoi di den lu~n diem: "eong eUQe giai ph6ng anh em . Bi va cac DCS a cac nLfOee6 thuoc dja ehU'a thi hanh chinh sach th~t tich cue trong van de thuoc dia. . . tim hieu thuc tien eUQe each mang tU' san My. cac cuoc khang chien chong thuc dan Phap va chong de qucc My xam liroc cua ndan Lao va Campuehia. V~n dl. Nhan dan cac dan tQe thuoc dia e6 kha nang lam each mang to Ian . stao va e6 kha nang gianh thang lqi trLfOeCMVS a chinh quoc Tra IOi a. rna can la mQt eUQe CM giai ph6ng dan tQe.liCM chong de quoc. e. Cau 8: Trinh bay lu~n diem cua HCM: each mang giai ph6ng dtQe can diroc tien hanh chu dQng. HCM ko chi dau tranh eho dl~p cua dtQe VN rna can dau tranh eho dl~p cua tat ea cac dan tQe b] ap buc .d. thai d«. nghia la each menh nr ban. . tim hieu CMTS Phap. Con dLfong giai ph6ng dan tQe: . chu nghia thuc dan each mang thuoc dia e6 tam quan trong d~e bi~t. ngoai thi n6 ap birc thuoc dia".ligiai ph6ng dan tQe".T«. trang khi giai cap ur san cac nude d6 da lam tat ca de kim giLrcac dtQe b] no djch trong vong ap bITe . ky thuc trang thi n6 uroc luc cong nong.

thiet l~p ehe dQ sa hCrucong eQng de giai ph6ng eho sUe san xuat xa hQi phat trien.li.CNXH la mQt ehe dQ xa hQi do nhfin dan lam chu.CNXH la mQt cong trinh t~p the cua nhfin dan.Khae phuc dan su' khac bi~t giCracac giai cap.phan anh duoc khat vonh tha thiet cua 10m nglfai.Thuc hi~n nguyen tae phan phai thea lao dQng. the hjen su' cong bang va binh d~mg ve lao dQng va hlfOng thu. T6m l«. mQt ehe dQ xa hQi lfu vi~t nhat trang lich sLr. b6e IQt.CNXH la mQt xa hQi cong bang va hcp IY.ltdlfQe nhfrng dieu n6i tren. da dlfQe thang IQi cua phong trao CMGPDT tren toan the giOi trong gan mQt the ky qua chtrng minh la hoan toan dung Cau9 Trinh bay quan diem cua HO Chi Minh ve nhfrng d~e trung. blfOe di trang thai ky qua dQ len CNXH a nlfOe tao .CNXH e6 nen kinh te phat trien eao.TG) chi e6 the thuc hien bang su' nO lire cua ban than anh em b. . dao dUe. tien tOi xoa bo san xuat hang hoa trao dOi tien t~. Nha nlfOe phai huy dQng dlfQe tinh tich cue va sang tao cua nhan dan vao su nghiep xay dung CNXH. e6 gia tr] ly lu~n va thuc tien to Ian. nlfOe manh. dan chu. . do nhfin dan nr xdy dung dlfOi su' lanh dao cua Dang. mQt eang hien rat quan trong cua HCM vao kho tang ly lu~n cua CNMac-Ienin. giCranang than va thanh th]. . Dang ta da v~n dung nhCrng quan diem d6 vao cong cuoc dOi mOi hi~n nay ntn? Tra Lai: * Ban chat cua CNXH duoc cac nha kinh dien cua chu nghia Mae. . dtra tren lire ltrong san xuat hi~n d«. . tao dieu ki~n eho con nglfai t~n luc phat trien moi kha nang san e6 cua minh. . ve tinh tat yeu khach quan cua thai ky qua dQ va cac hinh thirc. da neu len quan ni~m cua minh ve d~e trung ban chat cua CNXH: . CNXH la mQt xa hQi dan giau.Sau khi da d«. .Phong trao eQng sim quae te da xem thag IQi cua each mang thuoc dja phu thuoc vao thang IQi cua CMVS a ehinh quae . . Nguyen Ai Quae eho rang CMGPDT a thuoc dia e6 the gianh thang IQi trlfOe CMVS a chinh quae . HCM trang nhfrng thai diem khac nhau. xa hQi cong bang. vi tri chien luoc cua each mang thuoc dia va sire manh dtoc.CNXH la mQt xa hQi phat trien eao ve van hoa.(nrc la nhan dan thuoc dia .thea HCM.licong nghiep cO khi vOi trinh dQ khoa hoc va cong nghe hi~n d«.lie6 kha nang eai tao nang nghiep.Xoa bo timg bircc ehe dQ ur hCruur ban chu nghia.Trang qua trinh dOi mOi. con nglfai dlfQe giai ph6ng khoi ap birc.Day la mot lu~n diem stao. tao ra nang suat lao dQng eao han CNTB. ban chat cua chu nghia xa hQi. b6e IQt.Lenin lu~n giai qua mQt mQt sa d~e trung cO ban sau: . tac dQng qua l«. tien tOi mQt xa hQi urong dai thuan nhat ve giai cap.Thtrc hi~n san xuat e6 ke hoach. muc tieu va dQng luc cua CNXH. * van dung: Tlf tlfOng HCM ve CNXH va con dlfang qua dQ len CNXH a VN la mQt h~ thang bao gomeae lu~n diem ve ban chat.liva ehe dQ cong hCruve cac tlf li~u san xuat chu yeu.C6 mQt nen d«. bi~n phap. dao dUe van minh. Quan h~ giCraeach mang thuoc dia vOi each mang va san a chinh quae . Tiep thu sang tao ur tlfOng cua cac b~e thay cua giai cap va san the giOi. e6 cuoc sang v~t chat va tinh than phong phii. giCralao dQng tri 6e va lao dQng chan tay.Theo HCM giCraeach mang giai ph6ng dtQe a thuoc dia va each mang va san a ehinh quae e6 mqh mat thiet vOi nhau. . nang eao trinh dQ nr nrong van hoa eho nhfin dan. khi giai cap khfmg can nCrathi chtrc nang chinh tr] cua nha nlfoe se dan dan tieu vong. D6 la mqh binh d~mg ehU ko phai la qh l~ thuoc. phai kien tri mve tieu dQe l~p dan tQe va CNXH tren nen tang ehu nghia . nhfin dao.Giai ph6ng con nglfai khoi moi ach ap btrc. hoac qh chinh phu . diroc tao dieu ki~n de phat trien het kha nang cua minh.Nh~n thtrc dung vai tro.liIan nhau trang cuoc dau tranh chang ke thu chung la chu nghia de quae. .

cilng c6 the di len CNXH dL1Qctrong dieu kien cl) the nao d6.. day thuc sl... hoac nhir Lenin cho rang. Thl. c6 hai con dL1ang qua de. trong d6lay XD lam trong tam. nhat la tren linh vue kt. .cva sCrcmanh thai d~i. . hien d~i .ithuoc dia nLra phong kien.. lam ne..Theo HCM do nhfrng d~c diem va tinh chat quy dinh. day manh dau tranh chong te quan lieu. N6 d~t ra va doi hoi dong thai giai quyet hang loat mau thuan khac nhau. tien dan len CNXH . khOi d~y manh me. lam trong sach be. ca cO sa h~ tang va kien tnic thtrcng tang.. chu quan dot chay giai dean c. NhL1trong di chiic. cai rao xa he. chu chat va lfiu dai .tla.Tren cO sa v~n dung ly lu~n ve each mang ko ngirng.HCM lufm lufm nhac nho can be....len CNXH a VN la quan niem ve me.i..f dan dan cua thai ky qua de.... de thuc hien cong nghiep hoa.t cuoc each mang lam dao le. va c6 the c6 vap vap va thieu s6t. dang vien trong xd chu nghia xh phai than trong tranh non n6ng.HCM nhan manh den tinh tuan tl.. tL1tL10ng cho CNXH + Hai Ia.cchien dau khong 10 cua toan D... Nhiem vu lich sLr cua thai ky qua de. xay dung ne tang v~t chat va ky thuat cho CNXH.. Xay dung xh mOi bao gia kh6 khan va phirc tap hen danh do xh cfi da lei thai + ThCrba nghiep xd CNXH a nc ta lufm lufm b] cac the luc pharr de. chinh tr]..idung xd CNXH a nc ta trong thai ki qua de.. su .qua de..NhL1v~y quan niem cua HCM ve thai ky qua de.thinh thai qua de.may nha nuoc.DOi ~Oi phai ket hop sCrcmanh dan te.Theo HCM khi bL10cvao thai ky qua de.. hiEm dai hoa dat nL10c. loai hinh va d~c diem cua thai ky qua de..f la me. Cfiu 10: Trinh bay quan diem cua HCM ve con dL1ang qua de.true tiep len CNXH tITnhfrng nL10ctL1ban phat trien a trinh do cao + Con dL1ang thCr2 la qua de.tnL10c nang nghiep l~c h~u tien len CNXH ko phai trai qua giai dean phat trien TBCN b.. chtra tra qua thai ky phat trien cua CNTB.len CNXH cua chu nghia M-L va xuat phat tITd~ diem tinh hinh thuc te VN. kh6 khan. nhat la trong deu kien dang kieu mOi cua giai cap vf san nam quyen lanh dao (tro thanh D d~m quyen) va dL1Qcme. qua de.n moi m~t dai song xa he.ia VN Tra lai a.Xfiy dung Dang vCrng manh.Theo quna diem cua cac nha kinh dien cua chu nghia M-L..len CNXH + Con dL1ang thCrnhat la con dL1ang qua de.. xay dung cac tien de ve kinh te..... nhCrng nL10c c6 nen kinh te lac h~u. Tinh chat phirc tap va kh6 khan cua n6 dL1Qcly giai tren cac diem sau + ThCrnhat. trong su nghiep xay dung CNXH. Day la cong viec het sCrcmOi me dOi vOi dang ta.len chu nghia xa he.Lenin va tL1tL10ng HCM.cdan chu nhan dan. toan nhan dan VN + ThCrhai.len CNXH nL10c ta c6 d~c diem Ion nhat la me. D..ca ltrc IL1Qng san xuat va quan he san xuat.idung Ian: + Me. to chirc cac ngudn lire. . . do d6 d~n phai phat huy quyen lam chu cua nhan dan.fc chat.cl~p dte.f nghiep xay dung CNXH la me.hoan thanh each mang dte.len CNXH a VN . HCM da kh~lng djnh con dL1ang CMVN la tien hanh giai ph6ng dan te..gian tiep cu the .i cii. trL10c het la ngutin luc ne. Nhiem vu lich sLrcua thai ky qua de..tcue..idung cOt yeu nhat.isinh. ket hop cai tao va xay dung. nha nL10cva nhan dan ta chtra c6 kinh nghiem.tITme..txa he.len CNXH a VN bao gom hai ne.ngtrong va ngoai nc tim each chong pha .len CNXH a VN la me.. Quan diem HCM ve ne.Mac. HCM da coi sl. vjra hoc.len chu nghia xa hoi a nL10c ta la qua trinh cai bien nen san xuat lac h~u thanh nen san xuat tien tien. van hoa..gian tiep len CNXH a nhfrng nL10c CNTB phat trien con thap.thay nhieu nL10c tien tien giiip do . phtrc tap va lau dai. ve thai ky qua de.. xay dung XH mOi. tham nhiing thuc hien d~n kiem de xdy dung CNXH.Theo HCM thuc chat cua thai ky qua de. nen vira lam.len CNXH.c.t qua trinh dan dan. nang nghiep lac h~u sau khi gianh dL1Qcde..DOi mOi la str nghiep cua nhan dan.cdi len CNXH ......

Lenin vai phong trao cong nhan va phong trao yeu nlJ'ac Vi~t Nam. do DCS lanh dao: cung cO va tang clJ'Ong scrc manh toan bQ h~ thong chinh tr] cling nhtr tirng thanh to cua no .cong nghiep. MOi quan tam Ian nhat cua nglJ'Oi ve D d~m quyen la lam sao cho D ko trO thanh D quan lieu. thoai hoa. tlJ' tlJ'ong va to chtrc. cung cO h~ thong thtrong nghiep lam cau noi tOt nhat giLta cac nganh san xuat xa hQi. hlJ'ang dan. muon xay dung CNXH nhat dinh phai co hoc thtrc.Cong CUQcxd CNXH a nc ta la mQt su' nghiep CM mang tinh toan di~n. HCM rat coi trong vi~c nang cao dan tri. lanh dc. lanh tho + NglJ'Oi quan ni~m het scrc dQc dao ve cO cau kinh te nfmg . nong dan va tri thirc. hai dao. HCM de c~p cO cau nganh va cO cau thanh phan kinh te. dao tao va sl'. Quy lu~t chung nay dlJ'qc dong chi Nguyen M Quoc v~n dung sang rao vao dieu ki~n Vi~t Nam. HCM de cao vai tro cua van hoa. nQi dung quan trong nhat la phai gilt vCrngva phat huy vai tro lanh dao cua D. nhung nglJ'Oi vf san b] ap birc. QHSX.Trang linh vtrc van hoa . co hinh thtrc to chtrc phil hop de dap Crngcac yeu d~u. lay nfmg nghlep lam mat tr~n hang dau. kh2lng dlnh vai tro to Ian cua van hoa trang dOi songXH Cfiu 11 quy luat ra dOi cua dang cQng san vi~t nam thea ur tlJ'ong ho chi minh ThCrnhat. boc IQt thi dong. ThCrba. HCM luu Y phai phat trien dong deu giLta kinh te do th] va kinh te nong thfm. NglJ'Oi cho ding. vira tao dieu ki~n ko ngirng cai thi~n va nang cao dOi song cua dong baa.Lenin vai phong trao cong nfmg va phong trao yeu nlJ'ac dan den sir ra dOi cua Dang cQng san Vi~t Nam. Dang cQng san Vi~t Nam ra dOi la ket qua cua trao cong nhfin va phong trao yeu nlJ'ac. D su phat trien cao va thong nhat cua phong Dang ta la can de cua phong trao each mang cua cong nhan. quoc phong cho dat nlJ'ac .lng rna cUng cO va philt trien Dang.ky thuat trong XHXHCN. doi hOi phai cung cO va phat trien phong trao each mang cua quan cluing. nang cao nang luc lanh dao va sCrcchien dau. NglJ'Oi d~c bi~t chii trong chi dao phat trien kinh te vimg mii.Lenin kh2lng dinh rang. nOi giai cap cong nhan con it ve sd Iircng. Muon cung cO va phat trien Dang. co the dan den nguy cO sai li~m ve dirong 10i. nhiem vu mdi. chinh tr].l the cho tung linh vue .NQi dung kinh te dlJ'qc HCM de c~p tren cac mat: LLSX. xa dan. nong dan va cac tang lap lao dQng va trlJ'Ong thanh thong qua dau tranh chong de quoc.xa hQi. lanh tho. giao due va khoa hoc . Dang cong san la san pham cua sl/ ket hop chu nghia Mae . can phai hoc ca van hoa. ThCrhai. cO che quan ly kinh teo NglJ'Oi nhan manh den vi~c tang nang suat lao dQng tren co sa tien hanh cong nghiep hoa XHCN. BlJ'ac vao thOi ky qua dQ len CNXH. HCM da xd r5 nhiem vu Cl. lam mat long tin cua dan. DOi vai cO cau kinh te. HCM nhan manh den van de xay dung can nglJ'Oi maL D~c bi~t. ky thuat va chu nghia xa hQi cQng vai khoa hoc chac chan dira 10MnglJ'Oi den hanh plnic vo t~n. D phai lufm lufm nr dOi mai va tl/ chlnh don. Dang cQng san Vi~t Nam ra dOi la san pham cua su ket hcp chu nghia Mac . thoa man nhu cau thiet yeu cua nhan dan + DOi vai kinh te vung. cat dCrtmqh mau thit vai nhan dan va de cho chu nghia ca nhan nay nO dlJ'ai nhieu hinh thtrc + MQt nQi dung chinh tr] quan trong trang thOi ky qua dQ len CNXH la cung cO va rna rQng m~t tr~n dtQc thong nhat.lO phong trao quan chung.Lenin vai phong trao cong nhfin. nong cOt la lien minh cong nong. Dang mat thiet lien h~ vai quan chung. bien chat. S 1/ ket hop chu nghia Mac . phong trao cong nhan ket hqp phong trao nong dan . D ta da tro thanh D d~m quyen. cO cau kinh te vimg. Muon xay dung Dang vCrng manh ve chinh tr]. chong phong kien. thong qua thl/c tien phong trao cach mc. phai coi trong day du ca ba yeu '" ~ to tren. vira dam baa an ninh. HQC thuyet Mac .rdung nhan tai.Trang linh vue chinh tr].

ban than D phai ur chlnh don. lac quan teu va rOi vao can b~nh "kieu ngao cong san" Tat yeu khach quan cua cong tac xay dung. dOi tien phong cua giai cap cong nhan mang ban chat giai cap cong nhfin . Vai tro cua DCSVN . vi D ko co muc dich nr than. giai dean co nhirng muc tieu. D ko co lQi ich nao khac b. vira lfiu dai. va vi dan mang li. nhieu giai dean. ur dOi mDi de vlfOn len lam tron trong trach trlfDc giai cap va dan toc .l vira cap bach.iy cam thai cuoc . Khi each mang g~p kho khan. lQi ich cua toan dan tOc VN. ko to ra b] dong. bao gom nhieu thai ky. lung rung bi quan. XD D dlfQc HCM d~t ra nhir mot nhiem vl.Khi noi DCSVN la D cua giai cap cong nhan dong thai la D cua dan toc VN hoan toan kg co nghia la.Dau tk XX nang dan chiem 90% DS .iC vDi dan tOc b] ap btrc va giai cap vf san moi nOi. cling nhtr nglfai cam 1Mco vCrng thi thuyen mDi chay" . ngoai lQi ich cua giai cap cong nhfin. ban chat cua DCSVN . TrlfDc dien bien cua dieu ki~n khach quan. lQi ich cua nhan dan tien bO tren the giDi. Ngay ca khi CM tren da thang lQi cling can den XD D de XD nhCrng quan diem. Chinh vi dang lao dong VN la dang cua giai cap CN va nhfin dan lao dong nen no phai la dang cua dan tOc VN . nhiem vu Cl.SI! nghiep CM do D lanh dao la mOt qua trinh. dag vien cung cO l~p tnrong quan diem.D trao chinh quyen cho nhan dan: XD chinh quyen nha nlfDc cua dan do dan. hanh phiic cho ND dua ca nlfDc tien len CNXH. tOn tai va phat trien cua DCSVN phu hcp vDi quy luath phat trien cua xa hOi. cua nhfin dan lao dong. Do la ban chat giai cap cong nhan va duoc the hi~n + ve ly lu~n nen tang nr tlfong cua D la chu nghia Mac .chu dong don nhan "luong gio mDi" su ket hop cac yeu to Cfiu 12: Trinh bay quan diem cua HCM ve vai tro. XD D de can bO. vi sl! nghiep giai phong dan tOc.HCM kdlnh trong giai dean nay quyen lQi cua giai cap cong nhan $ nhan dan lao dong va dan tOc la mot. phong trao yeu nlfDc cua tri thtrc VN la nhan to quan trong thiic day cho sl! ra dOi DCSVN Tri thirc VN: • Sl khfmg nhieu nhung la "ngoi nO" cho pt chong phap • Thiic day su' canh tan chan hung dat nlfDc • La nglfai lanh dao cua cac to chirc yeu nuoc • Nhi. chlnh don D dtroc HCM ly giai het sire thuyet phuc thea cac can cll sau day: . tlf urong each mang khoa hoc. khfmg thay ra ban chat giai cap cua D. tl! man. sang sudt.cong nhfin xufit than tir nang dan Gc cong nhan va gc nang dan hop thanh quan chu luc cua Cach mang Thll tu.lthe va nhirng yeu cau rieng.HCM kdlnh DCSVN la D cua giai cap cong nhan.SI! ra dai. binh tinh. thtrong xuyen de D hoan thanh vai tro chien sl tien phong tnnrc giai cap.ii am no. moi thai ky.Lenin + ve muc tieu dlfang 10i cua D vi dOc l~p tl! do va CNXH. ngan ngira chu quan. giai phong giai cap. ur do. ban chat cua dang CS VN Tra lai a.DCS lanh dao nhan dan gianh chinh quyen . giai phong con nglfai + ve to chtrc D to chirc va sinh hoar thea nguyen tac D cua giai cap CN Cau 13: Vi sao HCM khang dinh: XD D la quy lu~t tOn tat va phat trien cua DCSVN Tra lai XD D la nhiem vu tat yeu. dtoc va nhfin dan. Dang co vCrng each mang mDi thah cong. HCM kdlnh: "each mang trlfDc het phai co cai gi? trlfDc het phai co dang each m~nh de trong v~n dong to chirc quan cluing ngoai thi lien li.

d~c bi~t la giCr dtroc cac pham chat dao dllc each mang tieu bieu .fng ky lu~t nghiem minh. Neu ko c6 ca nhan phu trach thi se sinh cai t~ nglfoi nay uy cho nglfoi kia. dang vien nr ren luyen. dang vien phai thtrong xuyen ren luy~n. ko dam chiu trach nhiem . la mQt bQ phan hop thanh cO cau cua XH. chlnh don D li. tien bQ va cai tieu cue. phai thang than. giai due va tu dufing tOt han.DOi vOi toan D. lam cho moi to chirc tOt len. hanh dQng. moi can bQ.li ca tinh treng dira dam t~p the. nhCrng bieu hi~n tieu cue trong D va trong XH Nhin mQt each tong quat. tlf urong va to chtrc. Vi v~y can phai c6 nhieu nglfoi. moi can bQ. ke hoach dinh r5 rang rOi.lnh cua D + Nghiem minh thuQc ve D vi d6 la ky lu~t dOi vOi can bQ. dan chu dlfOi sl/ chi dao cua t~p chung . phirong phap phai tien hanh thtrong xuyen nhtr ta rlra mat hang ngay. chlnh dOn D la cO hQi de moi can bQ. thi can phai giao cho mQt nglfoi ho~c mQt nh6m it nglfoi phu trach thea ke hoach d6 rna thi hanh.XD. Do d6. G6p kinh nghiem va su' xem xet cua nhieu nglfoi thi van de d6 diroc thay r5 khap moi m~t mOi giai quyet chu dao khoi sai lam + ve ca nhfin phu trach HCM giai thich "Vi~c gi da dlfqc dong nglfoi ban bac ky llfang rOi. Nhlfthe mOi c6 chuyen trach. ko ne nang.Ky lu~t nghiem minh va tl/ giac + HCM rat coi trQng vi~c xay dl. trung thuc. ko giau giem va cling ko them bot khuyet diem. cac quan h~ XH. D vien ko phan bi~t cao hay thap la can bQ lanh di.Trong dieu ki~n D da trO thanh D d~m quyen. dang vien deu chiu anh hlfang. nglfoi kitr uy cho nglfoi no. chan thanh. tac dQng cua moi trlfong xa hQi. Thieu sO phai phuc timg da so. cong vi~c mOi chay". HCM cling chi r5: D song trong XH.. phai c6 tinh thlfong yeu Ian nhau . chi xem xet duoc mQt hoac nhieu mat cua mQt van de. tl/ giae coi day la SIlCmi.lo hay can bQ binh thlfong tat ca mQi D vien deu phai binh dang trlfOc ky lu~t D + Tl/ giac thuQc ve moi can bQ D vien . to chtrc.Nguyen tac t~p trung dan chu: Day chinh la ntac cO ban nhat trong hoat dQng xd D. Chlnh dOn va dOi mOi D la nham lam cho D thuc su trong sach. ko the trong thay va xem xet tat ca moi mat cua mQt van de. du nhieu kinh nghiem den dau.T~p the lanh dao ca nhan phu trach + HCM giai thich ve t~p the lanh dao nhir sau: "vi sao d~n phai c6 t~p the lanh dao?" Vi mQt nglfoi du c6 khan ngoan tai gioi may.li diroc HCM coi la cong vi~c cang phai tien hang thutrng xuyen han cua D .Ttr phf binh va phf binh + Day la quy lu~t cho su' phat trien cua D. lam cho dQi ngfi D vien ko ngirng nang cao pham chat va nang luc trlfOc nhCrng yeu d~u. chlnh don D mang tinh quy lu~t va la nhu d~u tOn tat.XD. ket qua la ko ai thi hanh.Doan ket thong nhat trong D su . li. D phai thuong xuyen chii y den vi~c chlnh don D . Ml)C dich cua ntac nay la lam cho phan tOt trong moi con nglfoi nay na nhtr hoa mira xuan. thea HCM. cling chi trong thay. ko dam quyet doan. trrc la n6i den chan. vi~c XD. doi hoi ngay cang cao. t~p chung va dan chu la hai ve cua mQt nguyen tac + T~p trung tuc la phai thong nhat ve mat ur urong quan diem. my.lCh~u. cang phtrc tap cua nhiem vu CM Cfiu 14: Trinh cac nguyen tac to chirc sinh heat cua dang cQng san vi~t nam thea nr urong HCM? Tra IOi . XD. thien. phat trien cua ban than D. nhieu nglfoi thi nhieu kinh nghiem. dang vien phai chap hanh ngh] quyet cua D + Dan chu tuc la moi nglfoi dlfqc nr do bay to y kien cua minh de tim ra chan ly + MOi qh~ giCrat~p trung va dan chu: t~p trung tren nen tang cua dan chu. nglfoi thi thay r5 m~t nay nglfoi trfmg thay r5 m~t khac cua van de d6. ca cai tOt va cai xau. cai tich cue. cap dlfOi phai phuc tung cap tren. phan xau b] mat di. Nhtr the thi vi~c gi cling khfmg xong + Phai clui y khac phuc t~ dQc doan chuyen quyen dong thOi phai chong li. + ve thai dQ. chlnh don D la nham han che. hoan thanh cac nhiem vu rna D va nhan dan giao ph6. ngan chan va day lui nhCrng t~ nan. vCrngvang ve chinh tr].

M~t tr~n dtQe th6ng nhat la noi quy tu moi to chtrc va ea nhan yeu nlfae. phil hqp vai tLrng giai dOc. m~t tr~n lien vi~t (1946).ngau nhien. Vi ho dong han het. ko chi a trong ne rna can bao gom ca nhfrng nglfai VN dinh elf a ne ngoai. mat tr~n dtQe giai phong mien nam VN (1960). tl.f nghiep CM.tri thtrc.ledich. mQt sO'ph~n. lao dQng tri oc co mQt vai tro quan trong va ve yang. That bc.M~t tr~n dtQe th6ng nhat phai hOc. M~t tr~n vi~t minh (1941). mat tr~n to qu6e VN (1955. Nglfai ly giai sa di phai lay lien minh cong nong lam nen tang "vi he la nglfai true tiep san xuat tat ea moi tal phii lam eho XH s6ng. tu do va hanh phiic cua nhan dan b. chi co the thl.lithanh mQt kh6i vCrng chac.lidoan ket dan tQe? lien h~ thuc tien VNhi~nnay Tra lai 1. du bat eCr phtrong trai nao.lidoan ket la cong vi~~ cua toan dtQe. Neu ko suy nghi nhlf nhau. M~t tr~n nhan dan phan de (1939). quan diem chinh sach va dieu l~ D. chung sO'ph~n thi dil co keu gQi doan ket the noa di . thdng nhat to qudc.ledich.. hanh d(mg cua D + De XD thong nhat.tri thirc.l M. ten got cua m~t tr~n dtoc thdng nhat thea do. ve to qu6e VN deu de eoi la thanh vien cua m~t tr~n .f phf binh va phf binh (+) Phai rhirong xuyen tu dlfOng dao dire each mang. do DCS lanh dao + HCM viet "luc ltrcng chu yeu trong khdi dean ket dtQe la cong nong. Day la cO sa chu yeu de tao nen su' thong nhat ve nr tlfong. eho nen lien minh cong nfmg la nen tang cua m~t tr~n dtQe thong nhat. chdng chu nghia ca nhan su su Cau 15: Trinh bay quan diem cua HCM ve hinh thtrc to chirc dc. elfOng Iinh va dieu l~ cua mat tr~n C dtQe thdng nhat co the co nhfrng net khac nhau. va cong nong tri thirc can doan ket chat ehe thanh mot kh6i + Theo HCM.tLrng thai ky eua CM. dlfqe giac ngQ ve muc tieu chien dau chung va heat dQng thea mQt dlfang 16i ehinh tr] dung dan.f phat cua quan cluing nhfin dan. dc. cling co the khac nhau: HQi phan de dong minh (1930).lida sO'nhan dan . phil hqp vai quyen lqi va nguy~n vQng eua dc. MQt sO'nguyen tae cO ban ve XD va hoat dQng cua M~t tr~n dtQe thong nhat . quyen lqi cO ban eua cae tang lap nhan dan + HCM chi ra ding.. rna cling b] ap birc bot IQt n~ng ne han het. noi t~p hop moi con dan nlfae vi~t. din eCrvao yeu d~u va nhiem Vl. co sCremah vo dich trong dau tranh bao v~ va XD to qu6e khi duoc t~p hop.nong . neu ko co chung ml.M~t tr~n dtQe thong nhat phai diroc XD tren nen tang kh6i lien minh cong .ln. to chtrc lc.lidean ket dan tQe a. M~t tr~n dan chu (1936). doan ket trong D HCM kdlnh: (+) Phai thtrc hi~n va rna r(mg dan chu nQi bQ de can bQ dang vien co the tham gia ban bac nhfrng van de h~ trong cua D va cua dat nlfae (+) Phai thlfang xuyen thuc hi~n tl. Chinh vi v~y HCM lufm xac dinh m6i quan h~ giCraD va m~t tr~n la m6i quan h~ mau thjt + Str lanh dao cua D d6i vai m~t tr~n vira la mQt tat yeu.licua cac phong trao yeu nlfae va giai phong dtQe a VN mroc khi D ta ra dai da chtrng minh rat ro dieu nay . neu tam long V~1n hlfang ve que hucng dat nlfae. vlra phai co dieu ki~n + De lanh dc.lOm~t tr~n D phai co ehinh saeh m~t tr~n dung dan. song no chi co the dlfqe cung cO'va phat trien vCrng chac khi diroc D lanh dao. trong su' nghiep XD CNXH. 1976). ben bl han cua moi tang lap khac" + lam CM phai co tri thtrc va tang lap tri thirc rat quan trong d6i vai CM. Tat ea cac to chirc nay chl la mQt deu ph an dau vi muc tieu chung la dQe l~p dtoc.+ HCM d~e bi~t quan tam den doan ket thdng nhat trong D + CO sa de XD doan ket thong nhat trong D chinh la dlfang 16i.Tolin dtQe chi trO thanh luc luong to lan.. to chtrc.Tuy thea tung thai ky. Nglfai noi: trong sl.lidoan ket dtQe la m~t tr~n dan tQe thdng nhat .fe hi~n doan ket khi co chung mQt ml.nong . Hinh thirc cua kh6i dc. d~t dlfai str lanh dao cua D + M~t tr~n dtQ~ thong nhat ko phai la mot t~p hop long 1I~0. rna la mQt khdi doan ket chat che. Quan diem cua HCM ve hinh thtrc to chirc dc.ltdQng tren cO sa bao dam lqi ieh t6i eao eua dtQe. Vi chi khi CM cua ho chac chan. co to chtrc tren nen tang kh6i lien minh cong .

noi the hi~n y tri va nguyen vong cua moi tang lop nhan dan. mudn tien len CNXH thi toan dan can doan ket lau dai.li doan ket. lien hi~p nr nguyen rong Ian nhat cua nhfin dan ta.xa hOi. lqi ich chung va lqi Ich rieng.VOi tlJ' cach la cO sO chinh tr! cua chinh quyen nhan dan.lo scrc mi. vf nguyen tac. ti. doan ket thuc su.M~t tr~n dtoc thong nhat la khdi doan ket chat che.M~t tr~n dtOc thong nhat phai dam bao heat dong thea nguyen tac hi~p thtrcng dan chu. hoc nhfrng cai tOt cua nhau.li nham cling nhau nO ll/c xay dl)'ng va bao v~ to quoc Cau 16: Trinh bay sl/ can thiet phai xay dl)'ng doan ket quoc te thea tlJ' tlJ'ong HCM? Lien h~ thl/c tien VN hi~n nay Tra 10i 1. thuc hi~n dan chu. lau dai. m~t tr~n to quoc VN da phOi hqp ngay cang nhieu han vOi chinh quyen cac cap tlr trung lJ'Ongden d!a phlJ'Ong trong vi~c thl/c hi~n cac nhi~m vl. bao v~ D va chinh quyen .lnh thai di.Trong cong cuoc dOi mOi. la nhan to quan trong thiic day sl/ phat trien kinh te xa hOi. 10i. nhat tri cao va thuc hi~ dlJ'qc muc tieu: "dong tinh.li doan ket toan dtoc tren ne tang lien minh giai cap cong nhan vOi giai cap nang dan va dOi ngfi tri thirc dtroc rna rong han. NhlJ' v~y dOc l~p ur do la muc dich cao nhat bat di bat dich la ngon cO doan ket cua moi ti~ng lop .Trong thai gian qua. a mOt 50 vung co dong dong bao thea dao. quoc phong va dOi ngoi. mot mat. de di den nhat tri. hep hoi.doan ket V~1n ko the co dlJ'qc + Muc dich chung cua m~t tr~n dtOc thong nhat duoc HCM xac dinh Cl. nhin chung. khdi di. cung cO va phat trien mat tr~n dan toc thong nhat. dong minh" .vi dan. tao su' dong thuan. trong su'nghiep dOi mOi dang co yeu cau cao ve t~p hop sire manh cua nhan dan thi vi~c t~p hcp nhan dan vao m~t tr~n va cac doan the. cai khac bi~t. an ninh.J kinh te . giCrvCrng On djnh chinh tr] xa hOi cua dat nlJ'Oc. nham t~p hop tOi mCrccao nhat lire luong dtOc vao khoi di. bao dam doan ket ngay cang rong rai va ben vCrng + Nguyen tac hi~p thircng dan chu doi hoi tat ca moi van de cua mat tr~n deu phai dtroc dem ra de tat ca cac thanh vien cling nhau ban bac cong khai.lnh tOng hqp cho cach mi. coi nhe vi~c tranh thu tat ca moi luc luong co the tranh thu dlJ'qc vao mat tr~n. ThlJ'c hi~n doan ket quoc te nham ket hqp scrc mi. cham 10 lqi ich chinh dang cua cac tang lop nhan dan. dong long. dau tranh de tang clJ'ong doan ket" + NglJ'Oi viet: "Doan ket thuc su' nghia la muc dich phai nhat triva l~p trlJ'ong ciing phai nhat tri. Giai quyet dung dan moi quan h~ lqi ich trong m~t tr~n dtOc thong nhat se gop phan cung cO su' ben chat. doan ket thtrc sl/ va cling nhau tien bO" + Thl/c hi~n tlJ' tlJ'ong HCM trong qua trinh XD. lqi ich lau dai va lqi ich tnnrc mat.li. m~t khac nglJ'Oi neu ra "doan ket phai gan vOi dau tranh.litrlr moi slJ' ap d~t ho~c dan chu hinh thirc + De thuc hi~n nguyen tac hi~p thtrong dan chu phai dirng vCrngtren l~p trlJ'ong giai cap cong nhan giai quyet hai hoa moi quan h~ giCralqi Ich dtoc va lqi ich giai cap. doan ket rna ko co dau tranh dung mire trong nOi bO mat tr~n 2. dong bao dan toc thieu 50 .nCra. cac to chirc xa hOi con nhieu han che. mat khac luon de phong va dau tranh chong moi bieu hi~n cua khuynh htrcng doan ket mOt chieu. chan thanh. nhat la khu vue kinh te tlJ' nhfin.lnh dan toc vOi scrc mi. tham gia ngay cang thiet thl/c vao vi~c xay dl)'ng. dOi mOi xa hOi. D ta luon dau tranh chong khuynh htrong co dOc. phf binh nhtrng cai sai cua nhau va phf binh tren l~p trircng than ai. da phdi hop vOi chinh quyen giai quyet ngay cang co hi~u qua nhfrng van de btrc xiic cua nhfin dan. Lien h~ thuc tien Vi~t Nam hi~n nay . m~t tr~n to quoc VN vOi tinh chat la mOt to chirc lien minh chinh tr]. Tom li. vi ntrdc.Jthe phu hop vOi tung giai doan each mang. Tuy nhien. giam sat. than iii gnip dO nhau cling tien bO + HCM nhan manh phtrong cham "cau dong tOn d!" lay cai chung de han che cai rieng. khu vue doanh nghiep co vOn dau tlJ' nude ngoai.li. 5l/ can thiet phai xay dl)'ng doan ket quoc te thea tlJ' tlJ'ong HCM a. nci hi~p tlurong va thong nhat hanh dong cua cac thanh vien. Doan ket thirc sl/ nghia la vira doan ket vira doan ket vira dau tranh.lng .

d~e bi~t 1. lam het sire minh de gop phan quan trQng xay dl/ng tinh doan ket giLta cae dang eQng san va eong nhan.lP.NgU'ai da xuat phat tITchinh thuc tien phong trao GPDT trong nU'Oc: phong trao yeu nU'Oe eu6i the ky thu' 19 ko thanh cong 1. chu nghia sovanh . lam eho sire manh dan tQe diroc nang len gap bQi. chien thang de nhCrng ke thii co sue manh to IOn han minh ve nhieu mat 2.1sire manh cua CNYN va y thirc tl/ lire. cae quan h~ ehinh tri . eoi do 1..1str tOng hcp cua cac yeu to' v~t chat va tinh than..Nhtr vay.kinh te dan xen.1 bc..thuc chat cua dean ket qu6e te 1.lidoan ket dan tQe phla gan lien vOi doan ket qu6e te.. phong trao yeu nU'Oe dau the ky 20 that bai 1. NU'Oeta da ehU dQng va rich el/e hQi nh~p vao nen kinh te qu6e te trong b6i eanh the giOi co nhieu bien dQng phue tc. dc. Tom lc.1d6i tae tin e~y eua cae nU'Oetrong eQng dong qu6e te. ehinh saeh d6i ngoc.Nha ket hop giai phong dan tQe vOi giai phong giai eap.1doan ket vOi phong trao dau tranh giai phong dan tQe. thuc hi~n dc.Neu dc.NgU'ai eho rang. Thl/e tien han 20 nam tien hanh eong eUQe dOi mOi eho thay.lidoan ket dan tQe 1. Lien h~ thuc tien VN hi~n nay .1.1 nham t~p hop lU'e ltrcng ben ngoai. kho khan trong dung nU'Oeva gilt nU'Oe . eao ca. phong trao each mang cua giai cap cong nhfin va nhfin dan lao dQng a ehinh quoc va cac nU'oe tU'ban chu nghia noi chung.li1.lidoan ket dan tQe phai 1. ket hop sire manh dan tQe vOi sire manh cua cac trao luu each mang thai dc. tITeho Vi~t Nam bi My ap dVng ehinh .kho lU'ang.1 thang lqi cua nr tU'Ong HCM: dQe l~p dan tQe gan lien vOi chu nghia xa hQi. da dc. Dang ta da de ra va thl/e hi~n nhat quan dU'Ong 16i. dQe l~p dan tQe. VN da tranh thu dU'qe su' dong tinh. Thl/e hi~n doan ket qu6e te.1 phai co sir htrong ra ben ngoai nhung hucng dung . cac DCS phai kien tri chong lc.li "dQe l~p tl/ ehu.tao thanh sue manh tOng hop eho each mang chien thang ke thu chung + SUe manh dan tQe VN 1. doan ket vOi nircc Nga xo viet. dong thai.1do da biet hutrng ra ngoai nhung mang ur urong eau vi~n.D6i urong doan ket quoc te trong ur urcng HCM rat rQng Ion. da phU'ang hoa. tranh thu su' dong tinh..1 mQt trong nhCrng nhan to' quyet dinh thang lqi cua each mang VN. doan ket vOi phong trao dau tranh vi hoa binh.Nha dtrong eao ngon cO CNXH. song tnnrc het 1. 40 nam qua. tl/ eU'Ong dan tQe. dan chu va tien bQ xa hQi cua nhan dan the giOi.lnghoa cae quan h~ qu6e teo Vi~t Nam san sang 1.1mQt trong nhCrng yeu to' quan trQng dam baa eho thang lqi eUa sl/ nghi~p xay dl/ng va baa v~ To qu6e xa hQi ehu nghla. ung hQ va gnip dO cua ban be qu6e te. ung hQ qu6e te. rQng rna. thong nhat dat nU'oe va qua dQ len CNXH b. thi doan ket quoc te cilng 1. chu nghia vi ki dan tQe. gilt gin va eUng cO'sl/ doan ket trong phong trao eQng san va eong nhan qu6e te.limoi khuynh hucng sai lam cua chu nghia co hQi. hai nU'Oe cling canh ngQ vOi VN .1 mQt nhan to' thU'ang xuyen het sue quan trong gnip eho each mang VN di den thang lqi hoan toan trong su' nghiep giai phong dan tQe. thuc hi~n doan ket qu6e kg phai chi vi thang lQi cua CM moi ne rna con vi su' nghiep chung cua nhfin loai tien bQ trong eUQe dau tranh chong chu nghia de qu6e va cac the luc phan dQng quoc te vi cac muc tieu CM cua thai dc.HCM chi ra rang. dc. ur do . chu nghia yeu ne chan chinh phai dU'qe gan lien vOi chu nghia qu6e te va san.1do nhieu nguyen nhan mQt trong sO'do 1. cua y chi dau tranh anh dung.Thang lqi cua each mang VN 1. Cling vOi qua trinh dOi mOi dat nU'oe.lidoan ket dan tQe phai gan lien vOi doan ket quoc te. nham gop phan cling nhan dan the giOi thuc hi~n thang loi cac muc tieu each mang . D phai lay toan bQ thuc tien cua minh de chtrng minh: Chu nghia yeu ne tri~t de kg the nao tach rai vOi chu nghia qu6e te vf san trong sang . thea HCM. thuy chung.ln. Dang ta luon phat huy chu nghia qu6e te trong sang.1do chua hucng ra ben ngoai.1doan ket vOi nhan Lao va Campuehia.Nhlrng khuynh hutrng lam suy yeu strc manh dean ket. vOi lien xo va sau nay rna rang ra tat ea cac nU'OeXHCN. Thl/e hi~n Di cluic cua Chu tjch HO Chi Minh ve doan ket qu6e te. thong nhat cua cac luc ltrcng each mang the giOi . bat khuat eho dQe l~p. tang eU'ang xay dl/ng va philt trien cae quan h~ qu6e te trong tinh hinh mOi.Thea HCM mu6n tang eU'ang doan ket qu6e trong eUQe dau tranh vi muc tieu chung. Do 1.sUe manh cua tinh than doan ket. huy dQng dtroc sue manh cua cac trao luu each mang thai dai.li.SUe manh do da giiip eho dan tQe ta virot qua moi thLr thach. ph an dau vi hoa binh.1cO sa eho vi~e thuc hi~n doan ket qu6e te.li . dQe l~p va phat trien".

d~e bi~t la het sere clni trong cac nL10e "lang gieng gan" nhL1Trung Quoe. cac nL10e trong khu vue chau A . DOi vOi cac nL10e trong khOi ASEAN. cac nL10e trong khu vue Dong Nam A.Thai Binh DL10ng (APEC). dan toe tren the giOi quan h~ hqp tae. Vi~t Nam da tham gia Hi~p hOi cac quoc gia Dong Nam A (ASEAN). hCrungh! vOi Vi~t Nam tren cO sa nhCrng nguyen tae do. dau tL1. lao dong. vung. giai quyet hoa binh cac van de bien giOi. phai quan tri~t nhCrng nguyen tae cO ban eua ehu nghia quoe te vo san. Cfiu 17 phan rich cac nguyen tae doan ket quoc te trong tt HCM?Dang ta da v~n dung ntn? a) Doan ket tren cO sa thong nhat muc tieu va lqi ich..fng khoi doan ket nay phai dCrngvCrng tren l~p trL10ng eUa giai cap eong nhan. HO Chi Minh thl/e hi~n nhat quan quan diem co tinh nguyen tac: Dan toe Vi~t Nam ton trQng dOc l~p. phai tim ra dL1qe diem urong dong ve muc tieu va lqi ich giLta cac dan toe. Campuehia. tham gia giai quyet nhfrng van de cua khu vue va the giOi. Bac HO va nhan dan ta da II/a chon. vira la su' kien djnh con dL10ng di len chu nghia xa hOi rna Dang. dich vu. bien dao vOi cac nL10e lien quan . Dang va Nha nL10eta da va tiep tuc rna rong quan h~ hfru ngh] va hop tac nhieu mat vOi cac nL10e. Day la van de cOt tlI.ltdL1qenhfrng thanh tuu quan trong. tl/ do va quyen binh d~lng giLta cae dan tOe. trong do co tat ea cac nL10e Ion va ea 5 nL10e uy vien ThL10ng true HOi dong Bao an Lien hop quoc va cac trung tam kinh te Ion cua the giOi. ehu quyen. Ngfin hang Phat trien Chfiu A (ADB).Xa hOi. cluing ta da dc.tien t~ quoc te. thu put FDI. teo . Nhfrng thanh tuu do da gop phan gilt vfrng mfii trL10ng hoa binh. Ben canh do.liqua kher. tao dieu ki~n rna rong giao IU'uhang hoa vOi nL10e ngoai: gia nhap Khu vtrc m~u dich tl/ do ASEAN (AFTA). quyet djnh su' thanh bai cua vi~e t~p hop lire ltrcng. thiet l~p quan h~ ngoai giao vOi 167 nL10e. dan toe tren the giOi. khong ngirng rna rong cac quan h~ kinh te song phuong. Lao va Cam-pu-ehia. thiet l~p dL1qe quan h~ tai chinh vOi cac to chtrc tM chinh .lidoan ket dan toe. vi~e rna rong quan h~ hfru ngh] va hop tac cang lam eho ban hieu r5 va tin e~y Vi~t Nam hen. chu dong hOi nhap kinh te quoc te va khu vue.Thai Binh DL10ng. cac luc Itrong tien bo va phong trao each mang the giOi. Trong quan h~ giLta Vi~t Nam vOi cae nL10e lang gieng Lao. thong qua do de cling nhau dong gop rich cue thiic day xdy dung eong dong ASEAN van nam 2015 vOi ba tru COt:Cong dong Kinh te. can eoi trong ea a ba tang nac: cac nL10e co chung bien giOi. Vi~t Nam cling la thanh vien cua hang tram to chirc quoc te..sikh bao yay cam v~n. co ly. da phtrong hoa. muon thuc hi~n dircc doan ket quoc te trong cuoc dau tranh chong chu nghia de qucc va cac luc luong phan dong qucc te. lien vimg va toan eau. HO Chi Minh da giL10ng eao ngQn cO dOc l~p. co tinh. Quy tien t~ quoc te (IMF). thuc hi~n dean ket thong nhat tren nen tang cua chu nghia Mac . hucng tOi urong lai. nL10e Ion. COt 15i trong xfiy dung khdi dean ket thong nhat trong phong trao eong san va cong nhfin qucc te thea HO Chi Minh la xay dung khOi doan ket thong nhat giLta cae dang eong san. dean ket quoc NgL10i da giL10ng eao ngon cO dOc l~p dan toe gan lien vOi chu nghia xa hOi. tranh thu ODA. den nay nL10eta da tham gia hop tac ngay cang sfiu. co quan h~ thL10ng mai vOi hen 220 qudc gia va vung lanh tho tren the giOi. lanh tho. hfru ngh] va hop tac vOi cac nL10e lang gieng. dan toe tren the giOi. co ly. rna rong th] trL10ng ngoai nL10e. co tinh Cling nhtr xay dung khOi dc. Cong dong An ninh va Cong dong Van hoa .khoa hoc va cong nghe. toan v~n lanh tho va quyen tl/ quyet eua tat ea cae quoe gia. Trong cac linh vue kinh te then chdt nhtr tlurong mai. trL10e het la cac nL10exa hOi chu nghia anh em. cung cO tinh doan ket. On dinh trong khu vue. trO thanh Uy vien khong thtrong true HOi dong bao an Lien Hop quoc. dong thai mong muOn cae quoe gia. trong do noi b~t la Hi~p djnh ThL10ng mai vOi My. Day vira the hi~n mong L10eeao ea cua Chu tich HO Chi Minh trL10e hie NgL10i di xa. Trong tang eL10ng xay dung. NgL10i eho rang vi~e xay dl. nhtr: Ngan hang the giOi (WB). ky 90 hi~p dinh thirong mai song phunng. dong thai. toan di~n van nen kinh te the giOi. Dien dan hop tac kinh te Chau A .uOe va nang eao v] the cua Vi~t Nam tren the giOi. tieu vung.Lenin va chu nghia quoc te vo san. xac dinh quan h~ On dinh vOi cac nL10elang gieng. To chtrc ThL10ng mai The giOi (WTO). tang eL10ng sere manh quoc gia de xay dung va bao v~ vCrng chac To quoc VOi chu mrong khep lc. Trung Quoe cling nhL1vOi cae quoe gia. da dang hoa quan h~ quoc te.

tranh thu sire manh thai di. "mot nen hoa binh chan chinh xdy dung tren c6ng binh va ly tU'ong dan chu". Nhung da kh6ng phai la mQt nen hoa binh truu urong. a da co HO Chi Minh va ngon cO HO Chi Minh bay cao. Dan la chu ca nghla la xac d!nh vi the cUa dan. su' dong tinh. Tra lai phong van mQt phong vien nU'Ocngoai. rna la "hoa binh trong dQc l~p. d~m cO va la hien than cua nhCrng khat vong cua cac dan tQc trong viec khang dinh ban sac dan tQc cua minh. l~p li. clf chi bau ra cae di. thong nhat cua HO Chi Minh va nhan dan Viet Nam dii lam rung dQng trai tim nhan loai. Bat cCr a dau. dong thai thiic day su' hieu biet Ian nhau. Chieng co to thi tieng mOi Ion". b) Doan ket tren co sa dQCl~p. Trong sUOthai cUQc khang chien.li bieu.li bieu da ban va quyet d!nh nhCrng van de quoc te dan sinh . Danh gia vai tro va nhfrng cong hien cua HO Chi Minh trong viec t~p hop cac ltrong tien bQ tren the giOi. De thuc hien doan ket quoc te. Trong quan he quoc te. giiip dO cua cac nU'Ocxii hQi chu nghia anh em.li chl phat huy tac dung th6ng qua sCrcmanh dan tQc. tl/ chu. chong li. HO Chi Minh gitrcng cao ngon cO hoa binh trong c6ng GiU'Ong cao ngon cO hoa binh va dau tranh bao ve hoa binh la ur tU'ong nhat quan cua HO Chi Minh. Quan diem XD nha nU'Occua HCM ko nhfrng ke thira maacon phat trien hoc thuyet M-L ve nha nuoc each mang a. d~c biet la tranh thu sl/ ung hQ. su' dong tinh.HeM dii neu ien quan diem dan ia chU va dan lam chu. phai xac d!nh dU'qc va thl/c hien dU'Octrach nhiem cua clf tri va dai bieu do clf tri bau ra .DOi vOi cac lire ltrcng tien bQ tren the giOi.Nhan dan lao dQng lam chu nha nU'oc thi dan den mQt he qua la nhan dan ca quyen kiem soM nha nU'oc. dung dan. thi trU'Oc minh phai nr guip lay minh dii". .li. NgU'ai khang dinh: "Thuc lire nhir cai chieng ngoai giao nhtr cai tieng. con sCrcmanh thai di. thuc hien doan ket. Khang dinh sCrc manh dan tQc gilt vai tro quyet dinh nhung HO Chi Minh kh6ng he xem nhe viec doan ket quoc te. 16i keo cac luong tien bQ tren the giOi dung ve phia nhfin dan Viet Nam doi cham dut chien tranh.Neu cao nr urong dQCl~p. Nd co tac dung cam hoa. a da co HO Chi Minh va ngon cO HO Chi Minh bay cao. vi dan Tra lai HCM co quan diem nhat quan ve xay dung mQt nha nircc mOi a VN la mQt nha nircc do nhan dan lao dQng lam chu. do dan.li. nhfin dan chien dau cho mQt the giOi mOi. HO Chi Minh xac dinh sCrcmanh dan tQc gilt vai tro quyet dinh. ur chu.Theo HCM muOn bao dam dU'qc tinh chat nhan dan cUa nha nU'oc. hfru ngh] giLta cac dan tQc tren the giOi vOi Viet Nam vi thang lqi cua each mang moi ntrcc). ket hop sCrc manh dan tQc vOi sCrcmanh thai di. tl/ do va quyen binh d~lng giLta cac dan tQc. chong chien tranh xam lU'qc vi cac quyen dan tQc co ban cua moi quoc gia. Cau 18. NgU'ai noi: "DQc l~p nghia la cluing t6i dieu khien lay moi c6ng viec cua cluing t6i. nghla vl) cua dan lY· . NgU'ai con viet: "Muon ngU'ai ta gnip cho. ung hQ cua nhfin dan yeu chuang hoa binh tren the giOi. nr cU'ang Trong viec xay dung khoi doan ket vOi cac luc luong each mang.Quan diem nhat quan cua HCM la xae l~p tat ca mQi quyen ll/c trong nha nU'oc va trong xii hQi deu thuoc ve nhan dan . ung hQ cua nhan dan yeu chuang hoa binh tren the giOi. ur do". uy quyen cho cac di. dira vao sCrcminh la chinh". tranh thu sire manh thai dat. tien bQ tren the giOi. Romer Chandra. NgU'ai nhieu Ian khang dinh: Trong dau tranh each mang ta phai "tl/ luc canh sinh.li hoa binh a Viet Nam. sang tao. nr do. Trinh bay quan niem cua HCM ve nha nc cua dan. nhat la tranh thu str ung hQ. HO Chi Minh trO thanh ngU'ai khoi xU'ong. a do ngon cO HO Chi Minh bay cao". con dan lam chu ca nghla la xac d!nh quyen. Bat cCr a dau chien dau cho hoa binh va c6ng ly. HO Chi Minh yeu cau Dang ta phai co dU'ang lOi dQc l~p. Nha nU'Oc cua dan . "MQt dan tQc kh6ng nr luc canh sinh rna cCr ngoi cho dan tQc khac giiip dO thi kh6ng xLrng dang diroc dQc l~p".li doi ngheo. long thiet tha hoa binh trong su' t6n trong dQc l~p. nguyen chu tich HQi dong hoa binh the giOi cho rang: "Bat cCr nci nao chien dau cho dQc l~p. giiip dO cua cac nU'Ocxii hQi chu nghia anh em. ur ltrc. quan diem hoa binh trong c6ng ly. kh6ng co sl/ can thiep a ngoai vao".

thuc hien cac ngh] quyet cua quoc hQi va chap hanh phap lu~t + MQi cong viee cua bQ may nha nU'Oetrong viee quan ly xa hQi deu thirc hien y chi cua dan (thong qua quoc hQi do dan bau ra) e. la tlr chu tich nuoc den cong chile binh thutmg deu phai lam cong bQe.cO quan quyen luc eao nhat cua nha nircc. ngoai ra ko co bat ell mQt IQi Ich nao khac . nang eao dtroc y thirc trach nhiem cham 10 xay dung nha nuoc cua minh . Nha nU'Oe do DCS lanh dao. viec gi co h«. tat ca vi IQi ich cua nhfin dan.MQt nha ntrocvl d~n. ban chat giai cap cua nha nU'Oeta the hien 0 tinh djnh hU'ong CNXH cua su' phat trien dat nU'oe + Ba la. lam day to eho dan ehll ko phai lam "quan each mang" de "de dau eU'DicO nhan dan". Nha nU'oe phai co trach nhiem bao dam quyen lam chu cua dan.liquyen IQi eho dan. ve ban chat giai cap cong nhan cua nha nuoc . dieu nay dU'Qethe hien * DCSVN lanh dao nha nude gilt vCrng va tang circng ban chat giai cap cong nhan. Do la (+) D lanh dao bang dirong 10i quan diem.NgU'Oi neu ra quyen cua dan. HCM thtrong nhan manh nhiem vu cua nhfrng ngU'Oi each mang la lam sao eho dan hieu. phai lam eho dan co mac. phai lam eho dan dU'Oehoc hanh . cO quan nha nU'Oe (+) D lanh dao bang cong tac kiem tra + Hai la.Nha nU'OeVN mOi thea quan diem cua HCM la mQt nha nU'Oemang ban chat giai cap cong nhan. ko co mQt nha nuoc nao phi giai cap. Nha nU'Oevi dan .Nha nU'oe vi dan la mQt nha nU'oe lay IQi ich chinh dang cua dan lam muc tieu. thea quan diem cua HCM. phai lam eho dan co eho 0. uy ban thtrong vu quoc hQi va hQi dong chinh phu + HQi dong chinh phu la cO quan hanh chinh eao nhat cua nha nU'oe. vi + MQt la. co quan duy nhat co quyen l~p phap + Quoe hQi bau ra chu tich nuoc.lieho dan du nhc) cling cO gang tranh. chinh sach. chinh sach deu chl nham dira l«.Nha nU'Oela mQt san pham tat yeu cua mQt xa hQi co giai cap.Nha nU'oe Viet Nam Dan Chu CQng Hoa do HCM khai sinh ngay 2-9-1945 chinh la nha nU'oe tien bQ ehU'a urng co trong ljch sIThang nghin nam cua dan tQe VN bOi vi nha nU'Oe do la nha nU'Oe cua dan. vOi y nghia do. ko co nha nuoc dung tren giai cap . no bao giO cling mang ban chat cua mot giai cap nhat dinh. dan lam chu. HCM cling quan niem la do dan uy thac eho va nhU' v~y phai phuc vu nhfin dan. do dan ung hQ. DOi vOi chile vu chu tich nU'oe cua minh. HCM van nhan manh nang cOt cua nhan dan la lien minh giLta giai cap cong nhfin vOi giai cap nong dan va tri thirc do giai cap cong nhan rna dBi tien phong cua no la DCSVN lanh dao * D lanh dao nha nU'Oebang phU'Ong thirc hop. B~lng thiet ehe dan chu. chu trU'Ong de nha nircc the ehe hoa thanh phap lu~t. Chinh vi v~y. lam eho dan giac ngQ de nang eao diroc trach nhiem lam chu. nhan dan co vai tro quyet dinh moi cong viee cua dat nU'oe b. Nha nU'Oe cua dan . tile la lam day to eho dan Cfiu 19 .Phan tich quan diem cua HCM ve su' thong nhat gifra ban chat giai cap cong nhfin vOi tinh nhan dan va tinh dan tQe cua nha nuoc Tra IOi a. HCM luon lufin tam niem: ph]a lam eho dan co an. ban chat giai cap cong nhan cua nha nU'Oeta the hien 0 nguyen tae to chile va hoat dQng cO ban cua no la nguyen tae t~p trung dan chu . Nha nU'Oe do dan tao ra va nhfin dan tham gia quan ly la 0 eho: + Toan bQ cong dan bau ra quoc hQi. viee gi co IQi eho dan du nhc) cling cO gang lam.Nha nU'oe do dan l~p nen.HCM da nhan manh: MQi dU'ong 10i. de eho nhan dan thuc thi quyen lam chu cua minh trong he thong quyen luc cua xa hQi . ke hoach (+) D lanh dao nha nU'oe bang hoar dQng cua cac to chile D va D vien cua minh trong bQ may.. ngU'Oi dan dtroc hU'ong moi quyen dan chu.Trong nha nU'Oe cua dan.

sl.. ton giao. thea HCM la long yeu nc. Chinh tr] giai ph6ng se rna dL10ng cho van hoa phat trien (+) Trang quan he kinh te HCM chl ra kinh te la thuoc ve cO sO hc.cva tiep thu tinh hoa van hoa nhan loai + Tinh dc.lO phat minh ra ngon ngCr..Quan diem ve chirc nang cua van hoa + Mc. khoa hoc..ltang la nen tang cua viec xdy dung van hoa + Hai la VH ko the dung ngoai rna phai a trong kinh te va chinh tr].lodCrcCM ?y nghia vOi sv hien nay . phan tien bc. phai biet gan due. g6p phan tich eire vao su tien bc..Tinh th6ng nhat can bieu hien a cha nha nL10c ta bao ve IQi ich cua nhfin dan lay IQi ich cua dan lam cO ban.tla bOi dufrng tL1tL10ng dung dan va nhfrng tinh cam cao dep (+) Ly urong cua nhan dan VN do la 1 y urong dc. Cu6i the ky 19 dau the ky 20..ckhac + Tinh khoa hoc cua nen van hoa mOi the hien a tinh hien dc. Trinh bay dinh nghia van hoa va cac van de chung cua van hoa thea tL1urong HCM Tra IOi a. dc.c.tla VH la dOi s6ng tinh than cua xh.l + Hai la rna rc.. Cac van d~ chung cua van hoa thea tL1urong cua HCM .tien tien..cgiao ph6. dan chu va giau manh.. thuoc kien tnic tlurong tang (+)Trang quan he chinh tr] ..c dau tranh trL10ng ky chong thuc dan P cua dan tc...b. ur do cho dan tc. an.cl~p. tu do cua to qu6c. D!nh nghia cua HCM ve van hoa: " vi Ie sinh tOn cling nhtr muc dich cua cuoc s6ng.lnh: HL10ng con ngL10i den chan. me tin d] doan.Nha nL10cta ra dOi la ket qua cua cuoc dau tranh lau dai. chinh trio XH c6 dc giai ph6ng thi van hoa mOi dc giai ph6ng.cVN rei vao khung hoang dL10ng 16i each mang.nghieu biet nang cao dan tri + Ba la..cgan lien vOi CNXH (+) Tinh cam lan. va cac phtrong thtrc sl'.t~t xau. chan thanh.Vll la su' tOng hop cua moi phuong thirc sinh hoat cling vOi bieu hien cua n6 rna loai ngL10i da san sinh ra nham thich Ung nhfrng nhtr cau dOi s6ng va doi hoi cua sL1sinh tOn b.ngva cua toan dan tc.. nhfrng cong Cl.. khoi trong ke thira truyen thong t6t dep cua dan tc.rdung. thuan vOi trao IU'utien hoa cua thai dai. ghet nhfrng th6i hL1. nhtr d~c tinh dan tc..gnip phan biet.c dau tranh gianh chinh quyen l~p nen nha nL10c dan chu nhan dan dau tien a dong nam chau A . c6t each dan tc. thien. TLr dau nam 1930 khi D ra dOi da lanh dao thang IQi cac cuc.Tinh khoa hoc cua van hoa doi hoi phai dau tranh chong lc.. phai phuc vu nhiem vl.chfr viet.cl~p.. da lanh dao nhan dan tien hanh cac cuc.Jcho sinh hoar hang ngay ve mac..tnL10cVN hoa binh.ccua nen van hoa dL1QcHCM bieu dat bang nhieu khai niem.cua the giOi Cau 20..ckhang chien de bao ve nen dc.Quan diem ve vi tri va vai tro cua van hoa trong dOi s6ng xh + Mc.. mi de hoan thien ban than Cau 21 Quan niem cua HCM ve vai tro. cua nhfin dan lao dc. dan tc.. xh HCM cho rang. va nhe thuat.cl~p dan tc.. lanh mc. Ban chat cua van de nay a cha. 0. kg nham Ian van hoa vOi cac dan tc.licluing cua ne·n van hoa dL1Qcthe hien a cha nen van hoa ay phai phuc vu nhan dan va do nhfin dan xd len .. thuy chung.cl~p..phap luat. thtrcng yeu con ngL10i: yeu tinh trung thuc.nhtrng sang tao va phat minh d6 tCrcla van hoa.. tinh dan tc. thucng dan.li. nha nL10cta da dirng ra lam nhiem vu cua ca dan tc.lichu nghia duy tam than bi. dao dCrc.cvan chua trO thanh hien thuc.Quan diem ve tinh chat cua nen van hoa + Tinh dan tc.cnham nhan manh den chieu sfiu ban chat rat d~c trung cua van hoa dan tc. bOi dL10ng nhCrng pham chat. xdy dung mc. Trang cuc.ccua nha nL10c .cla mc.t . Toan bc.sCrc mc." phai truyen ba tL1tL10ng chiet hoc macxit. HCM khang dinh IQi ich cO ban cua giai cap cong nhan.c.. gian kho cua rat nhieu the he ngL10i VN. Ban chat giai cap cong nhan thdng nhat vOi tinh nhfin dan. phong cach va 16i s6ng t6t d~p.f sa doc. thong nhat..Trang thuc te.linhfrng gi trai vOi khoa hoc..lnh cua dc. dau tranh chong lc. van hoc .J chinh tr] va thiic day str phat trien cua nhiem vu kinh te .cta mac du rat oanh liet nhung dc. loai ngL10i mdi sang tc.

kinh tronh va hQCt~p nhan dan. liem.ko .lila chu nhan cua nutrc. NgL1ai thL1ang nhac nhO dong chi va bau ban: DOi vOi moi con ngL1ai sCrcco manh mOi ganh dL1Qc n~ng va di dL1Qcxa.li. dem tam tri. tin dan. cham chi.NgL1ai noi: " dao due cil nhL1ngL1ai dau ngL1Qcxuring dat chan chong len trai. chi cong va tLf' cling la mQt khai ni~m cii trong dao dCrctruyen thong dtQc. ko phf trL10ng hinh thirc.Trung vOi nutrc.licirong dao dCrcHCM + Cling nhtr khai ni~m trung. phai dua vao dan va lay dan lam goc. Phan tich nhfrng pham chat dao dCrccO ban cua con ngL1ai VN trong thai dc. dCrc va tai phai di doi vOi nhau. tl. phM trien cai hay. chinh. phai gan dan. co dCrcrna khong co tai thi lam vi~c gi cling kho").f phl. phuc vu nhan dan het long. HCM yeu cau phai nam vOng dan tinh. co nang suat cao vOi tinh than tl. DOi vOi ngL1ai each mang.limOi thea tL1 tL10ng HCM Tra lai . tiet ki~m cong sire. Nhan manh vai tro cua dao due nhung HO Chi Minh khong he xem nhe tai nang. can bQ la day to cua dan chCrko phai la "quan each mang" + Trung vOi nL10c la tuyet dOi trung thanh vOi sl. da di theo). ngL1ai each mang phai co dao dire each mang mOi hoan thanh dL1Qcnhiem vu each mang ve yang cua minh. lao dQng co ke hoach. "Co tai rna khong co dire thi la ngL1ai va dung.rachCracai do cua minh.) cua nc. trung vOi nL10c phai gan lien hieu vOi dan. ket hop chat che vOi nhau. Vi nL10c la cua dan. tao nen mQt cuoc each mang trong quan ni~m ve dao dCrc. hieu ra dan tam. nen dao dCrcrna HO Chi Minh d~t nen mong xay dung da va dang la vii khi manh me trong cuQc dau tranh vi dQc l~p dan tQc va chu nghia xa hQi. "can. thtrong xuyen quan tam cai thi~n dan sinh. tiet ki~m cua caL. hieu. cai goc ay cang quan trong va d~n thiet. Nhieu can bQ. Dc.phai khiem tOn hQc hOi. Hieu vOi dan the hi~n a chO thuong dan. trung thanh vOi con dL1ang di len cua dat nL1oc.HO Chi Minh coi dao dCrcla "cai goc" cua moi con ngL1ai. che chen lu bu + Liem la luon ton trQng cua cong va cua dan. bao nhieu quyen hanh va luc IL1Qngdeu a nOi dan. tl. Nhung rna dau cudn sach lc. nang cao dan tri . DOi vOi ngL1ai .l. Phai "trong sc. chinh.ko tham lam" tien cUa. phan anh moi qh Ian nhat. chi cong va tL1 + Day la pham chat dao dire gan lien vOi hoar dQng hang ngay cua moi ngL1ai. DL1ang Kach m~nh la cuon sach dau tien tuyen truyen true tiep chu nghia Mac . dang vien va nhan dan hoc t~p thea tL1urong va tam gtrong dao dCrcHO Chi Minh da khong quan ngai gian khO.f nghiep dung nL10cva giCrnL10c. dau nglrng len trai" + HCM cho ding. co hi~u qua.con dan lc. bao nhieu IQi ich deu vi dan.ko dL1Qctl. la sUOtdai ph an dau cho D. Theo NgL1ai.f dc. cua dan.a. "ko xa xl. dia vi. ki~m. ko hoang phi. ngudn cua song.lila bai noi ve tL1each mQt ngL1ai each menh. NgL1ai dL1ara mQt sO yeu cau: dOi vOi m . Tren thuc te. ki~m. sCrcluc cua minh gop phan vao su' nghiep each mang chung cua dan tQc Cau 22. dL1QcHCM IQc bo nhfrng nQi dung ko phil hop va dtra vao nhfrng nQi dung mOi dap Crngyeu cau each mang + Can la sieng nang. De lam dL1Qcnhtr v~y. va cling la pham chat dao dCrcbao trum nhat "trung vOi vua hieu vOi cha m~" + HCM da mL1Qnkhai ni~m "trung. cling giong nhtr goc cua cay. cua suOi.. danh tieng + Chinh la thang than. DOi vOi can bQ lanh dao. la dc. hieu" trong tL1tL10ng dao due truyen thong dtQc va dira vao do mot nQi dung mOi: "trung vOi nL10chieu vOi dan". sl'. cho each mag. hieu vOi dan + "Trung" va "hieu" la nhirng khai ni~m cii trong tL1urong dao dCrctruyen thong VN va phtrong Dong.f cao. ko lien hoan. Va khi da co cai tri thi cai due chinh la cai dam bao cho ngL1ai each mang giCivOng dL1Qcchu nghia rna minh da giac ngQ. liem. ko bira bai".lch.Lenin va con dL1ang cCrunL10c mOi cho lOp can bQ dau tien cua each mang Vi~t Nam. Phai chang HO Chi Minh da neu len mQt quan diem Ian: Phai co cai dCrcde di den cai tri.lodue mOi nhtr ngL1ai hai chan dirng vOng dL1QcdL10idat. hi sinh.Can.f luc canh sinh + Ki~m la tiet ki~m (tiet ki~m thai gian. dCrngdan.

njnh ngU'Oi tren. bOn be deu la anh em su Cau23 NhCrng nguyen tac xay dung dao duc mOi Noi tOi nr tU'ong HO Chi Minh ve dao dUc phai chii y tOi can dU'ong va phU'Ong phap hinh thanh dao duc mOi. dong chi. Khang nh~n thuc dU'<. nham vao mqh rong lan.!".th~t tha. khang dU'<.!o dire each mang la dao duc lufm duoc nhan thirc va giai quyet tren l~p trU'Ong cua giai cap cong nhan. trU'Ochet danh cho nhfrng ngU'Oi ngheo khO. the hi~n xfiy trong mqh hang ngay vOi ban be. vi~c ac. Do la su' tan trong..l the rna tam gU'Ong do dU'<. D~c diem va quy lu~t hinh thanh ur urcng dao duc HO Chi Minh cho thay mot sO nguyen tac cO ban xay dung dao duc mOi sau day: a) Ndi di dai vOi lam. chinh can la ne tang cua dOi song mOi. vi dtoc.1c xem thU'Ong. vOi tat ca cac dtOc va nhan dan cac nutrc.Co tinh than quoc te trong sang + Chu nghia quoc te la mOt trong nhfrng pham chat quan trong nhat cua dao duc cong san chu nghla. phuc vu lci ich cua each mang. thU'Ong yeu va doan ket giai cap va san toan the giOi.. vi~c tOt" la rat quan trQng va can thiet. vCrng manh ve tinh than.1p li. bi~t l~p chr nghia bang mrcng ba quyen . the hi~n van minh tien bO. phai neu guong ve dao dire? Di. b] boc lOt ko phan bi~t mau da.Theo HO Chi Minh han bat ky mot linh vue nao khac. len tnroc. "10 trU'Octhien hi. No b~1tngudn tir ban chat giai cap cong nhan. ko thien tU'. chong li. nho may cling tranh (+) HCM cho ding. NgU'Oi quan tam d~c bi~t. liem. cua cac phong trao thi dua yeu nU'Oc + Chi cong vf tU'. phai neu girong ve dao duc HO Chi Minh la mot tam gutrng sang tuyet vOi ve noi di dai vOi lam. Chi cong va tU'la neu cao chu nghia t~p the. Ngay trong qua trinh chuan b] thanh l~p Dang Cong san. lam vi~c gi cling ko nghi den minh trutrc. Nhieu giQt nU'Och<. dOc l~p dtOc.. chong li. ngoai xii hoi. hQc t~p. neu ko co tinh yeu thU'Ong nhU' v~y thi ko the noi den each mang. song co tinh co nghia + yeu tlurong can ngU'oi diroc HCM xac dinh la mOt trong nhirng pham chat dao duc cao dep nhat. trong Iinh vue dao duc d~c bi~t phai chu trQng "di. . anh em . Tai sao noi phai di dai vOi lam.phai de vi~c cong len tren. cong tam. rna bang chinh tam girong dao duc cao ca. ai cling phai thuc hi~n. sovanh.!i la hoa binh. Tinh yeu thU'Ong do la mot tinh cam rong lan. ko khinh ngU'Oi dU'Oi.. hi~n urcng noi khong di dai vOi lam se dan tOi nguy cO lam mat long tin cua dan dOi vOi Dang va che dO mOiNoi thea tam guong cua Lenin.1c bieu hi~n nhCrng m~t nao. han thii. la hop tac hfru ngh] thea tinh than: bOn phU'Ong va san.!i moi su' chia re.!ncach mi. chinh la thutrc do giau co ve v~t chat. thien vi. HO Chi Minh cling dao tao cac the h~ each mang ngU'Oi Vi~t Nam khong chi bang ly lu~n each mang. Vi~c bOi dU'Ong...thanh sang. vui sau thien hi. Tuy thea nhi~m vl) va tinh hinh Cl. liem. chinh.Thtrong yeu can ngU'oi. ki~m.HCM chu trU'Ong gnip ban la nr gnip minh + Doan ket quoc te la nham thuc hi~n nhfrng muc tieu Ion cua thOi di. NgU'Oi cho rang.!. lao dong. hieu biet.1c dung tren l~p trU'ong cua giai cap cong nhfin.1t khoi quoc gia ra dtoc + NOi dung chu nghia quocte trong tU'tU'ong HCM rat rfmg Ian va sfiu sac. d~n. thanh bien ca. ko dOi tra. dang vien phai la ngU'Oi thuc hanh truoc de lam kieu mau cho dan (+) DvOi mot quoc gia. ki~m. HO Chi Minh dii chi r5 "noi thi phai lam. Can. DOi vOi vi~c . song can bO.1cieu dola "chi thay ngQn rna d a . cac due tinh d~n. liem. vOi nhfrng ngU'Oi tien bO tren toan cau.. hang dau tOi van de dao dire. cuoc song dOi thU'ong trong gia dinh. chi biet vi D. Giai dOi. bat binh d~lng va phfin bi~t chung tOc. dan chu va tien bO xii hOi. trong chien dau. co quan h~ chat che vOi nhau.!o lam gU'Ong". nhirng ngU'oi b] ap btrc.!i mOi thanh suOi. la cong bang. vi~c thien nho may cling lam. ki~m. neu gU'Ong "ngU'OitOt. vU'<.!ng nao cling can co nhieu tam gU'Ong.!i chu nghia dtOc hep hoi. nhfrng ngU'Oib] mat quyen. dao duc each mang. trlr bo chu nghia ca nhan . dan tOc. Noi di dai vOi lam can nham chong thoi dao duc gia. cang ko the noi den CNXH va CNCS + Tinh yeu thU'Ong can ngU'Oi phai dU'<. ban ve tU' each mot ngU'Oi each m~nh.

li co tQi vOi nhan dan. "Kien tri va nhan ni. M~t khac. vach ro nhfrng cai do. TrU'Oc het mOi ngU'Oiva to chirc phai co y thuc nr giac trau dOi dao due each mang. manh dan. khi can ngU'Oi da co it quyen hi.. gian khO.J cach mi. viec ren luyen. khong chiu cui dau. phai clni y tOi hoan canh.lOdCrccach mi.li mOi thea ur urong HO Chi Minh. Di.lOdCrccli a cho no gan vOi thl/c tien cach mi. co nhieu ke djch nhung rhirong co ba loat: chu nghia ur ban va bon de quoc la ke dich rat nguy hiem.. HO Chi Minh yeu cau trU'Ochet phai danh thang long ta la ke thu trang minh. Chinh tam tu than tCrcla cai ti. di. Trang cUQc chien dau do. Dieu nay cang can thiet va co y nghia to Ion dOi vOi Dang va mOi can bQ. giai cap. tu dU'ong ben bi sUOtdOi phai nhU' cong viec rLram~t hang ngay la mQt trang nhOng yeu cau co y nghla quan trQng hang dau. dang vien.. Neu khong chu y dieu nay.li hi. khong hieu danh. xet ro hoan canh sinh ra khuyet diem do.lO thi nhat dinh thanh cong". vi dau rna co khuyet diem do. neu khong y thCrcsau sac dieu nay. luon luon canh giac. Xay di doi vOi chong tren cO sa tl/ giao due.lOdCrcmOi khac di.l". tu than" de "tri quoc binh thien hi. Nh~n thirc nhtr v~y de thay rang "dao dCrceach mang la vf lu~n trang hoan canh nao. Boi vi chu nghia xa hQi la cong trinh t~p the cua quan cluing nhan dan ur xay dung dU'Oisl/ lanh dao cua Dang.JCvl. nhlJ'ng muOn cai ti. nola ban dong minh cua hai ke dich kia.lO. nhiem vu tung giai doan each mang. MQt Dang co gan thira nhan khuyet diem cua minh. tl/ do cho can ngU'Oi. cUQc chien dau khong 10. vOng chac cua toan xa hQi va nhfrng hat nhan "ngU'OitOt.lt . Muc dich cuOi cimg la xfiy dung can ngU'Oi co dao dCrcva nen dao dCrcmOi Viet Nam. dong thOi phai tao thanh phong trao quan cluing rQng rfii. bien chat.lntuyet vOi can ngU'Oi cli de trO thanh can ngU'Oi mOi khong phai la mQt viec de dang . Chong va xLrly nghiem la nham xdy. HO Chi Minh noi: "Chung ta phai nhO cau "Chinh tam. ur urong tieu ur san can an nap trang minh moi ngU'Oi cluing ta.li nhOng hieu qua thiet thl/c c) Phai tu dU'ong di. nhlJ'ng ngay hom nay li.lo dCrcphai gan lien vOi hOi.de ngoc dau d~y.ln. NhU'the la mQt Dang tien bQ. Vi v~y.lng. loai dich thCrba la chu nghia ca nhan. vi cong vong tU'. thai quen va truyen thong li. neu gutmg dao due phai rat chii trong tinh chat phO bien. Dil kho khan gian kho.lOdCrcsUOtdOi Tu dU'ong di. roi tim moi each de sLrachfra khuyet diem do.lng va phl. it long tham muon ve v~t chat. Xa rOi thuc tien va khU' khU' giCrlay nhfrng nQi dung cil khi thuc tien da vuot qua deu khfmg phil hop vOi quan diem xdy dung dao dCrc cua HO Chi Minh. b) Xfiy di doi vOi chong. BOi vi: "MQt Dang rna giau giem khuyet diem cua minh la mQt Dang hong. phai tao thanh phong trao quan cluing rQng rai Lam each mang la qua trinh ket hop ch~t che giCraxay va chong. BOi dU'ong tU'tU'ong mOi de danh thang tU'tU'ong cli. chan chinh"l. Xay dung dao dCrcmOi li. Ta phai biet lam cho phan tOt a trong moi can ngU'Oi nay nO nhU' hoa mila xufin va phan xau b] mat dan ill. do la thai dQ cua ngU'Oi each mang". khong dU'Qcsao nhang viec tu dU'ong. sa vao chu ngrua ca nhan thi co the ngay hom qua co cong vOi cach mi. rna phai ren luyen sUOt dOi.lng trang ban than cua moi ngU'Oi. BOi vi trong Dang va moi can ngU'oi. Dieu nay thuoc quy lu~t cua each mang xa hQi chu nghia. Khong nao nung tinh than".lOcling phai trU'ong ky gian kho. dao dCrceach mang cho can ngU'Oi Viet Nam trang thOi di. ben bi.lo dCrccua nhOng can ngU'Oi dU'Qcgiai phong. tang lop va trang tung mfii trU'ong khac nhau. rQng khap. Tat nhien.lnh phuc. Vi v~y.. tu dU'ong di. D~c biet trang thOi ky hoa binh. cling phai quyet tam dau tranh. chong moi ke djch. san sang chien dau. Ban than su' tl/ gidc cling la ph am chat dao due quy dOi vOi tung ngU'Oi va to chtrc.Jc vl. HO Chi Minh da luon phcit dQng phong trao quan chung rQng rai va dem li. nganh nghe.li.lo dCrcla mQt truyen thong tOt d~p cua dan tQc va van hoa phU'Ong Dong. viec viec deu hay".Cai ti. nen khong phai "ngU'Oi ngU'Oi deu tOt. vi do la mQt cUQc cach mi. phai xac dlnh day la nhiem vu chu yeu va lau dai.lOdCrccach mi. khong kieu ngao. can dirong tien len chu nghia xa hQi la cuoc dau tranh lfiu dai.. Vi v~y.quen mat goc".lCh~u cling la ke djch to. dOi.li cang phai quan tam dieu nay. Xay dung dao dCrcmOi. Vi v~y. CM ac luon an nap trang moi ngU'Oi. viec tOt" tieu bieu. no cho dip hoac dip that bai. Xfiy la giao due nhfrng pham chat dao dCrcmrri. di lien vOi xdy va mudn xfiy thi phai chong. phl. hoac dip thang IQi . Xay dung dao dCrcco nhieu each lam. giao due dao dire phai phil hop vOi ICratUOi.lng. "MOi can ngU'Oi deu co cai thien va ac a trang long. NgU'Oi doi hoi "gian nan ren luyen mOi thanh cong". Dong thOi. quyet khong chju khuat phuc. Di. Trang qua trinh lanh dao cach mi. do la di.lng la nham giai phong va dem li. chac chan. de bi tha hoa.lng. no ngam ngam ngan trO each mang tien bQ. DOi vOi timg ngU'Oi.J nhan dan. vi nhfrng ly do khac nhau.. Co nhtr the mOi thang duoc dlch va thuc hien dtroc nhiem vu each mang".lng.

liem. hoc t~p vOi lao dong. rna con co hc.tren tinh than nr giac. nhfrng cong tac nang nhoc vOi nhfin dan + Yeu chu nghia xii hOi: Yeu to quoc. ko y lc. co tri l~p than. khiem tOn.dong thuc tiE~n. thuc hanh tiet ki~m + Yeu nhan dan: Minh phai hieu ro sinh hoar cua dan. chong ur nrong hao danh ham lOi Phai tra lOl dU'Qc cau hol: hoc de lam gi? hoc de phuc vl.chay lU'Oi. va ngii vi tha. dam dOi mat vOi nhfrng kho khan thach thirc. giai phong con ngU'Oi + Hai la. Phai xac dinh ro nhiem vu cua minh. phan dau cho Sl. nhung cling ko co lQi gi cho loai ngU'Oi" .Thtrc trang dao duc lOi song trang sinh vien hi~n nay + Dc. trong sach. song co ban linh.li. dong hang cling dan tOc. xii hOi cong b~lng dan chu va van minh . vi co tien len CNXH thi nhan dan m moi ngay mOt no am them. hQCtrung vOi nU'OchQc hieu vOi dan. nhfrng vui bucn.licho xh niia. dao duc trang hanh dong. tieu di~t chu nghiac ca nhan. co tai. HQc t~p va lam thea ur urcng dao duc HCM . To quoc moi ngay mOt giau manh them + yeu lao dong: muon th~t tha yeu to quoc. chinh.HQc t~p va lam thea tam gU'Ong dc. dam chju trach nhiem. vi 10 co lao dong thi chi la noi suong + Yeu khoa hQCva ky lu~t: BOi vi tien len CNXH thi phai co khoa hQCva ky lu~t Theo ngU'Oi. ra sue tang ra sx. vui sau thien ha.lufm gan bo vOi nhan dan. luon can cu va sang tao trang hoc t~p. moi con ngU'oi co vai tro va cling quan trong d~c bi~t la the h~ tre. th~t tha va chinh true. dtra vao ltrcng tam va trach nhiem cua moi ngU'Oi. Chi co nhtr v~y thi vi~c tu dU'Ong mOi co ket qua trang moi moi tnrong.lidc. Muon cho to quoc giau manh thi phai ra sue lao dong. Cfiu 24. nr nguyen.J ai?phai xac dinh ro the nao la tOt the nao la xau?Ai la ban ai la thii? b. 10 mrcc thien ha. trung thanh.lodU'c HCM la doa due each mang. sinh vien phai ren luyen cho minh nhfrng duc tinh nhtr. Trang hoc t~p va ren luy~n phai ket hop ly lu~n vOi thuc hanh.lihOi sinh vien VN li~n thir hai " 7/5/1958" nhfrng ph am chat do de ngU'Oi tom tat trong 6 cai yeu + yeu to qudc: yeu nhtr the nao? Yeu la phai lam sao cho to quoc ta giau manh . chi cong va tU'. van de hoc t~p va lam thea tam ngutrng dao due cua HCM cua sinh vien trang giai doan hi~n nay Tra lOi a. Chinh vi v~y vi~c giao due dao due cua sinh vien dii dc Ctich HCM quan tam tir rat sam ngU'Oi kh~lng dinh: " Thanh nien phai co duc .Xac dinh dung vi tri va vai tro cua dao due dOi vOi ca nhan HCM cho ding vi~c tu dufing dao due cua moi ca nhan. biet nhan dan con eire kho nhtr the nao. yeu nhan dan phai gan lien vOi chu nghia xii hOi. hQC can. chi cong va tU'. Co tai rna kg co dire vi nhtr mOt anh lam kinh te tai chinh rat giOi nhung la di den thut ken thi chang nhfrng kg lam dc gi ich lQi cho xh. Neu co duc rna kg co tai vi nhtr ong but ko lam hc. nang dong nhay ben. t~n tuy. biet chia se nhirng 10 lang. moi hoan canh.ligi. moi dla ban. dOi rieng trong sang. sUOt dOi dau tranh cho sl/ nghi~p giai phong dan tOc. Ma phai nr hoi minh dii lam gi cho nU'Ocnha? M dii vi liro! ich nU'Oc nha rna hi sinh phan dau chirng nao?". dao due dan than. moi moi quan h~.J nghiep dan giau nU'Ocmanh. ki~m. thanh nien tri thirc V~1n giCrdU'QclOi song tinh nghla. trong tirng giai doan each mang." ngU'Oi tiep strc CM cho the h~ thanh nien gia. DU'Oingon cO cua tU'tU'Ong do.loduc HCM + MOt la. "ko phai hoi nU'Ocnha dii cho m nhfrng gi. nep song gian di va duc tinh khiem tOn phi thU'ong . de co duoc nhfrng pham chat nhU' v~y. phai chong moi bieu hi~n cua chu nghia ca nhfin.Kien tri tu dU'Ong thea cac pham chat dao duc HCM Trang bai noi tc. lanh manh. NOi dung hoc t~p thea tam gurrng dao due HCM . neu cao chu nghia t~p the. dong thai la ngU'Oi phu trach diu dat the h~ thanh nien urong lai". yeu nhan dan. the h~ tre VN dii l~p dl/Oc nhieu ky tich to Ion gop phan vao tien trinh chung cua lich sU' dan tOc + Trang thai ky hi~n nay phan Ian sinh vien. yeu chu nghia xii hOi thi phai yeu lao dong. giai phong giai cap.vi ho : " la ngU'Oi chu nrong lai cua nc nha" : la cai d~u noi giCracac the h~ . l~p nghiep.

hQC dCrctin tuyet dOi vao sCrcmanh cua nhfin dan. quyet tam virct qua moi thlt thach. lufm nhan . gian nguy de dat diroc muc dich cuoc song . khoan dung va nhan h~u vai con nglfoi + BOn la. vi tha.+ Ba la. het sCrc phuc vu nhan dan. hQCtam gurrng ve y chi va ngh] luc tinh than to lan.ii. kinh trrong nhan dan va het long.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful