You are on page 1of 2

Oktober 2008 SOALAN 3 Pengurusan maklumat al-Quran dan al-Hadis merupakan model terbaik dalam pengurusan maklumat Islam

dan terbukti efisien sepanjang zaman. Berdasarkan kenyataan di atas, jelaskan ENAM (6) piawaian pengurusan maklumat al-Quran dan al-Hadis yang boleh dicontohi. (20 markah) April 2008 SOALAN 2 Al-Sunnah merupakan sumber primer selepas al-Quran dan memainkan peranan penting bagi umat Islam melaksanakan ajaran Islam dengan sempurna. Bagi memastikan ketulinannya, pelbagai metode pengurusan telah diambil oleh para ulama hadis. Berdasarkan pernyataan di atas, jelaskan EMPAT (4) peranan al-Sunnah dan huraikan EMPAT (4) metode pengurusan maklumat al-Sunnah. (20 markah) Oktober 2009 SOALAN 2 Al-Quran merupakan kitab petunjuk dan hidayah kepada manusia. Rasulullah S.A.W., para sahabat dan tabi'in selepasnya menggunakan pelbagai pendekatan bagi menguruskan maklumat al-Quran sampai ke sasaran dakwah. Berdasarkan pernyataan di atas, jelaskan pengertian al-Quran dan huraikan ENAM (6) langkah yang telah diambil oleh Rasulullah S.A.W. dan generasi selepasnya dalam pengurusan al-Quran. (20 markah) April 2009

Befdasarkan pernyataan di atas. (20 markah) Oktober 2010 .W. (20 markah) April 2010 SOALAN 2 Bincangkan EMPAT (4) model pengurusan maklumat berdasarkan model pengurusan al-Quran dan al-Hadis serta kemukakan EMPAT (4) impak pengabaiannya dalam pengurusan maklumat kini.A. (20 markah) April 2011 SOALAN 3 Al-Quran merupakan pegangan dan panduan yang menentukan kebahagiaan serta kesejahteraan hidup manusia di dunia dan akhirat.SOALAN 2 Bincangkan ENAM (6) langkah pengurusan maklumat al-Quran yang telah dilaksana oleh Rasulullah S. (20 markah) April 2006 SOALAN 2 Bincangkan EMPAT (4) model pengurusan maklumat berdasarkan model pengurusan al-Quran dan al-Hadis serta kemukakan EMPAT (4) impak pengabaiannya dalam pengurusan maklumat kini. dan generasi selepasnya. manusia mesti menjadikan al-Quran rujukan utama dan pedoman dalam kehidupan. Oleh itu. huraikan EMPAT (4) peranan al-Quran dan EMPAT (4) metod pengkelasan maklumat al-Quran yang diperkenalkan oleh para ilmuan Islam.