You are on page 1of 132

Glucometru

Manual de instruc iuni

Clari carea simbolului Pe ambalaj i pe pl cu a de fabrica ie a glucometrului se pot g si urm toarele simboluri. Acestea semni c : Vezi instruc iunile de utilizare Aten ie (respecta i documenta ia)! V rug m s respecta i indica iile de siguran din cadrul instruc iunilor de utilizare pentru glucometrul dumneavoastr . A se depozita la Produc tor Num rul articolului Num rul lotului
0088 Acest produs corespunde cerin elor

directivei 98/79/EC cu privire la dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro. Acest produs ndepline te cerin ele legale ale Republicii Populare China la folosirea anumitor substan e n produsele electronice.

Clari c rile pentru simbolurile suplimentare pot g site n manualul de instruc iuni/prospecte, care se ata eaz componentelor n interiorul ambalajului.

IVD

A se utiliza pentru diagnostic in vitro.

Ultima actualizare: 2008-05 2

Domeniul de utilizare

Domeniul de utilizare
Glucometrul Accu-Chek Active Glucometru pentru stabilirea cantitativ a valorilor glicemiei din snge capilar proasp t cu teste Accu-Chek Active. Adecvat pentru auto-monitorizare. Glucometrul se poate folosi att de persoanele cu diabet pentru determinarea valorilor glicemiei, ct i pentru test rile glicemiei de c tre personalul medical de specialitate. Persoanele cu handicap vizual nu au voie s foloseasc glucometrul. Personalul medical de specialitate trebuie s respecte suplimentar instruc iunile din capitolul 10 Testri ale glicemiei la diferii pacieni Indica ii pentru personalul medical de specialitate. Toate obiectele care vin n contact cu sngele omenesc reprezint o surs poten ial de infec ie (vezi: Clinical and Laboratory Standards Institute: Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline Third Edition; CLSI document M29-A3, 2005).

Despre acest manual de instruc iuni

Despre acest manual de instruc iuni


V rug m s citi i manualul de instruc iuni n ntregime i cu aten ie, nainte de a realiza pentru prima dat o testare a glicemiei. Dac ave i ntreb ri, v rugm s v adresai centrului dumneavoastr de suport i service pentru clien i (vezi capitolul 17). Cu acest manual de instruc iuni v familiariza i treptat cu noul dumneavoastr glucometru. Aici g si i toate informa iile, care sunt necesare pentru utilizarea i ngrijirea glucometrului i pentru remedierea erorilor. Func ionarea irepro abil a glucometrului se asigur nu numai prin utilizare corect , ci i prin respectarea celorlalte indica ii de utilizare. Glucometrul este un instrument de precizie a c rui capacitate de func ionare poate in uen at de utilizarea neregulamentar . Familiariza i-v cu componentele glucometrului, pe baza imaginii de ansamblu (vezi capitolul 1.1). Testa i toate etapele descrise n acest manual de instruc iuni i exersa i utilizarea glucometrului.

Despre acest manual de instruc iuni

n acest manual de instruc iuni se g sesc trei tipuri de indica ii. V rug m s citi i aceste indica ii foarte exact! Acest simbol atrage aten ia asupra unui posibil pericol de r nire sau asupra unui pericol pentru s n tatea dumneavoastr sau pentru s n tatea altor persoane. Acest simbol atrage aten ia asupra unor ac iuni care pot atrage dup sine daune ale glucometrului.

Toate instruc iunile de ac iune se ilustreaz pe fond colorat ca n urm torul exemplu: 1 mpinge i testul n glucometru.

Acest simbol atrage aten ia asupra informa iilor importante.

Despre acest manual de instruc iuni

n acest manual de instruc iuni se g sesc exemple pentru a aje. Elementele care sunt ncadrate n aceste exemple de o coroan de raze lumineaz intermitent pe a aj.

V rug m, respecta i: Datele, orele sau rezultatele din a ajele acestui manual de instruc iuni sunt exclusiv exemple. Acestea indic rezultate n unitatea mg/dL (de ex. 128 mg/dL), date ca zi-lun (de ex. 18- 5) i ore n formatul 24 ore (de ex. 15:27). Pe a ajul glucometrului dumneavoastr pot ap rea (vor ap rea) altele. Glucometrul dumneavoastr poate a a de exemplu rezultate n unitatea mmol/L (de ex. 7,1 mmol/L), date ca lun -zi (de ex. 5-18) i ore n formatul 12 ore (de ex. 03:27pm).

Con inut

Con inut
1 Familiarizarea cu glucometrul 1.1 1.2 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 3.1 3.2 4 12 Imagine de ansamblu a glucometrului ........................................................................................... 12 Caracteristicile esen iale dintr-o privire ......................................................................................... 14 16 Dup despachetare ....................................................................................................................... 16 Controlarea unit ii de m sur a rezultatului de glicemie............................................................... 17 ndep rtarea peliculei de protec ie a bateriei ................................................................................. 18 Realizarea testului de a are ........................................................................................................ 19 21 Imagine de ansamblu.................................................................................................................... 22 Realizarea set rii .......................................................................................................................... 24 28 7

Etapele nainte de m surare

Setarea orei i datei

Codarea

Con inut

M surarea valorilor glicemiei 5.1 5.2 Realizarea test rii glicemiei........................................................................................................... Pornirea glucometrului ........................................................................................................... Aplicarea sngelui testul n glucometru ............................................................................... Aplicarea sngelui testul n afara glucometrului ................................................................... Oprirea glucometrului ............................................................................................................. Marcarea rezultatelor .............................................................................................................

30 31 31 34 36 39 40

Preg tirea pentru testarea glicemiei .............................................................................................. 30

5.3 5.4 5.5 5.6

Veri carea rezultatului prin fereastra de control a testului ............................................................. 43 Simbolurile a ate nainte, n timpul sau dup o testare i ce semni c acestea ........................... 45 Indica ii pentru testarea glicemiei.................................................................................................. 46 Evaluarea rezultatelor ................................................................................................................... 49 Domeniu de m surare ............................................................................................................ 50 Rezultate improbabile posibile surse de eroare .................................................................... 51

Con inut

Folosirea glucometrului ca agend 6.1 6.2 6.3 6.4

53

Memoria rezultatelor ..................................................................................................................... 53 Accesarea rezultatelor salvate....................................................................................................... 54 Accesarea valorilor medii .............................................................................................................. 58 Transferarea rezultatelor ............................................................................................................... 64 Dac transferul e ueaz ......................................................................................................... 69 70 Preg tirea veri c rii performan ei ................................................................................................. 71 Realizarea veri c rii performan ei ................................................................................................. 72 Posibile surse de eroare la realizarea veri c rilor performan ei ..................................................... 79 82 Exterior ......................................................................................................................................... 83 Fanta pentru teste i fereastra de m surare .................................................................................. 83

Veri carea glucometrului 7.1 7.2 7.3

Cur area glucometrului 8.1 8.2

Con inut

Schimbarea bateriei

87 91

10 Test ri ale glicemie la diferi i pacien i Indica ii pentru personalul medical de specialitate

10.1 Realizarea test rii glicemiei .......................................................................................................... 93 10.2 Dezinfectarea glucometrului.......................................................................................................... 95 11 Condi ii de m surare i de depozitare 96 11.1 Temperatura ................................................................................................................................. 96 11.2 Umiditatea aerului ......................................................................................................................... 98 11.3 Comportamentele la lumin .......................................................................................................... 98 11.4 Surse perturbatoare din mediul nconjur tor.................................................................................. 99 12 Simboluri, defec iuni i mesaje de eroare 100 12.1 Simboluri pe a aj ...................................................................................................................... 101 12.2 Defec iuni ................................................................................................................................... 107 12.3 Mesaje de eroare ........................................................................................................................ 109

10

Con inut

13 Date tehnice 14 Reciclarea glucometrului 15 Componente de sistem 16 Brevete 17 Centrul de suport i service pentru clien i

116 121 122 123 124

17.1 Consilierea i solu ionarea problemelor ....................................................................................... 124 17.2 Adrese ........................................................................................................................................ 124 18 Index alfabetic 125

11

Familiarizarea cu glucometrul

1
1.1
8

Familiarizarea cu glucometrul
Imagine de ansamblu a glucometrului
1 A aj 2 Butonul S (accesare set ri pentru or 3 Capacul ferestrei de m surare 1 4 Fereastr de m surare (sub capac) 5 Fant pentru teste 6 Butonul M (apelarea rezultatelor din memorie, modi carea orei/datei) 2 3 7 Cip de codare 8 Interfa infraro u i dat )

7 6 5

4 12

Familiarizarea cu glucometrul

9 Fant pentru cipul de codare 10 Cip de codare (introdus) 14 13 12 9 10 11 11 Pl cu a de fabrica ie 12 Compartimentul bateriei 13 Baterie (tip CR 2032) 14 Deblocarea pentru deschiderea capacului compartimentului bateriei

13

Familiarizarea cu glucometrul

1.2

Caracteristicile esen iale dintr-o privire


Marcarea rezultatelor Pute i marca rezultatele cu diferite simboluri care atrag aten ia asupra situa iilor speciale la testare. Memoria rezultatelor Glucometru salveaz automat pn la 350 rezultate cu ora i data testului i cu toate celelalte informa ii importante pentru test. Evaluarea integrat a datelor Din rezultatele salvate se pot calcula valorile medii ale ultimelor 7, 14 i 30 zile.

Testare rapid Pentru o testare a glicemiei, glucometrul are nevoie de cca. 5 secunde. Testare simpl O testare nu necesit nicio ap sare a butonului. mpinge i un test n glucometru i astfel, l porni i, aplica i snge pe test, citi i rezultatul i scoate i apoi din nou testul din glucometru. Controlul cantit ii de snge Pentru o testare a glicemiei, glucometrul are nevoie de 12 L snge (1 L (microlitru) = a mia parte dintr-un mililitru). n cazul n care cantitatea aplicat nu este su cient , acest lucru este detectat de glucometru.

14

Familiarizarea cu glucometrul

Transferul de date Glucometrul are o interfa infraro u. Pute i transfera rezultatele salvate pe un calculator. Aplicarea sngelui n afara glucometrului Cnd glucometrul v solicit aplicarea sngelui, pute i lua testul din glucometru, pute i aplica sngele pe acesta i apoi pute i introduce din nou testul prin mpingere.

15

Etapele nainte de m surare

2
2.1

Etapele nainte de m surare


Dup despachetare
Veri ca i dac con inutul ambalajului este complet. G si i lista cu con inutul pe ambalaj. Dac lipse te ceva, v rug m s v adresa i centrului dumneavoastr de suport i service pentru clien i (vezi capitolul 17).

16

Etapele nainte de m surare

2.2

Controlarea unit ii de m sur a rezultatului de glicemie


Unitatea de m sur pe care o a eaz glucometrul dumneavoastr , se g se te pe pl cu a de fabrica ie de pe partea inferioar a glucometrului. ntreba i-v medicul dac nu ti i ce unitate de m sur este corect pentru dumneavoastr . Unitatea de m sur , pe care o a eaz glucometrul dumneavoastr , nu se poate modi ca. Dac pe pl cu a de fabrica ie este imprimat unitatea de m sur gre it , adresa i-v comerciantului sau farmacistului dumneavoastr . Printr-o unitate de m sur gre it , rezultatele se pot interpreta eronat.

Rezultatele de glicemie se pot preciza n dou unit i de m sur diferite (mg/dL i mmol/L). Prin urmare, exist dou versiuni ale aceluia i glucometru. Veri ca i dac glucometrul dumneavoastr a eaz unitatea de m sur cu care sunte i familiarizat.

Pl cu a de fabrica ie

17

Etapele nainte de m surare

2.3

ndep rtarea peliculei de protec ie a bateriei


Glucometrul se livreaz cu o baterie introdus . Contactele bateriei sunt prev zute cu o pelicul de protec ie, pentru mpiedicarea desc rc rii timpurii a acesteia. naintea utiliz rii glucometrului, trebuie s ndep rta i aceast pelicul de protec ie. Pelicula de protec ie se a pe partea inferioar , ie ind din compartimentul bateriei. 1 Trage i n sus vertical pelicula. Pentru aceasta nu trebuie s deschide i compartimentul bateriei.

Modalitatea de schimbare a bateriei se g se te n capitolul 9.

18

Etapele nainte de m surare

2.4

Realizarea testului de a are


Pentru a controla dac toate elementele se a eaz irepro abil pe a aj, realiza i testul complet de a are. 1 Atunci cnd glucometrul este oprit, ap sa i simultan butonul M i butonul S pn cnd glucometrul porne te (mai mult de 3 secunde).

ap sa i simultan mai mult de 3 secunde

19

Etapele nainte de m surare

2 Compara i a ajul glucometrului dumneavoastr cu a ajul ilustrat. Dac lipsesc elemente din a aj sau dac unitatea de m sur pentru valorile glicemiei nu este cea corect , v rug m s schimba i glucometrul la comerciantul dumneavoastr . 3 Ap sa i un buton aleatoriu, pentru a ncheia testul de a are i pentru a opri glucometrul.

glucometru mg/dL

glucometru mmol/L

20

Setarea orei i datei

Setarea orei i datei


Cnd seta i ora i data pentru prima dat , se a eaz preset rile din fabric . Ordinea set rii este (presetarea n paranteze): 1. Format or zi-lun ) i dat (a aj 24 ore cu formatul datei

La un glucometru nou ora i data nu sunt setate. Acesta poate realiza totu i test ri ale glicemiei. Glucometrul indic n acest caz 0:00 (0:00am) ca or i 0- 0 ca dat . Rezultatele se salveaz n acest caz f r or i dat . Valorile medii nu se pot calcula i rezultatele nu se pot evalua la transferarea pe un calculator sau se pot evalua statistic numai foarte limitat. Pentru ca rezultatele s se salveze cu ora i data, trebuie s seta i ora i data i, dac este cazul, s modi ca i formatul n care se prezint .

2. Ora or , minut (0:00) 3. Anul (anul fabrica iei) 4. Data luna, ziua (luna fabrica iei, ziua 15) Dac nu dori i s seta i ora i data, continua i cu capitolul 4 Codarea.

21

Setarea orei i datei

3.1

Imagine de ansamblu
Pornirea glucometrului Ap sa i butonul S pn cnd apare a ajul de mai jos (mai mult de 3 secunde). n a aj, set-up (engl. set-up = setare) atrage aten ia asupra faptului c pute i modi ca acum ora i data.

ap sa i mai mult de 3 secunde

Modi carea set rii Ap sa i butonul M. Dac men ine i ap sat butonul M, num rul cre te rapid. O descriere exact a modului n care se seteaz ora i data se g se te n capitolul 3.2.

22

Setarea orei i datei

Format or

i dat Ora (or , minut) An Data (luna, ziua) A aj de ncheiere

Con rmarea modi c rii i trecerea la setarea urm toare Ap sa i scurt butonul S.

Oprirea glucometrului n orice moment Ap sa i scurt simultan butonul M i S. Mai nti con rma i ultima dumneavoastr modi care cu butonul S, deoarece n caz contrar aceasta se pierde. Glucometrul se opre te automat dup cca. 30 secunde, dac nu se apas niciun buton. n acest caz toate modi c rile se pierd i set rile ini iale r mn nemodi cate.

ap sa i scurt simultan

23

Setarea orei i datei

3.2

Realizarea set rii


i dat Pute i selecta dintre dou formate: format 24 ore ora de la 0:00 pn la 23:59, data n format zi-lun (ZZ-LL) ora de la 12:00 pn la 11:59, format 12 ore urmat de am sau pm, data n format lun -zi (LL-ZZ) Cnd modi ca i formatul orei sau datei, ora i data se adapteaz n mod corespunz tor. 1 Ap sa i scurt butonul M, pentru a schimba de la un format la altul. 2 Ap sa i butonul S. Ajunge i la or .

Setare format or

24

Setarea orei i datei

Setarea orei

Orele lumineaz intermitent n partea superioar stng a a ajului. 1 Ap sa i butonul M, pentru a seta orele. 2 Ap sa i butonul S. Ajunge i la minute.

Minutele lumineaz intermitent pe a aj. 3 Ap sa i butonul M, pentru a seta minutele. 4 Ap sa i butonul S. Ajunge i la an.

25

Setarea orei i datei

Setarea anului

Anul lumineaz intermitent n partea dreapt a a ajului. 1 Ap sa i butonul M, pentru a seta anul. 2 Ap sa i butonul S. Ajunge i la lun .

Setarea datei

Luna lumineaz intermitent n partea dreapt a a ajului. 1 Ap sa i butonul M, pentru a seta luna. 2 Ap sa i butonul S. Ajunge i la zi.

26

Setarea orei i datei

Ziua lumineaz intermitent pe a aj. 3 Ap sa i butonul M, pentru a seta ziua. 4 Ap sa i butonul S. Ajunge i la a ajul de ncheiere.

A aj de ncheiere 1 Veri ca i dac ora i data sunt corecte. 2 Ap sa i un buton aleatoriu, pentru a opri glucometrul.

27

Codarea

Codarea
De ecare dat cnd deschide i un nou ambalaj de teste, trebuie s schimba i cipul de codare din glucometru cu cel din ambalajul nou. Cipurile de codare ale altor ambalaje pot con ine informa ii care sunt false pentru noile dumneavoastr teste i de aceea pot duce la rezultate eronate. Rezultatele eronate pot duce la decizii terapeutice gre ite i la efecte nocive asupra s n t ii.

Glucometrul se informeaz cu un cip de codare despre propriet ile testelor. De aceea, n ecare ambalaj al testelor se a un cip de codare.

28

Codarea

1 Compara i num rul de cod de pe cipul de codare cu inscrip ia corespunz toare de pe eticheta aconului cu teste. Num rul cu trei cifre de pe cipul de codare (de ex. 689) trebuie s corespund cu num rul cu trei cifre de pe etichet .

L sa i glucometrul oprit. 2 F r a for a, mpinge i drept cipul de codare n fanta corespunz toare de pe partea lateral a glucometrului. Cipul de codare trebuie s se xeze cu un clic n pozi ie.

29

M surarea valorilor glicemiei

M surarea valorilor glicemiei


1 Citi i prospectul care nso e te testul. 2 Sp la i-v minile cu ap cald i s pun i usca i-le bine nainte de a ncepe testarea. Astfel, se elimin de ex. resturile de mncare, b utur sau crem , care se pot g si pe piele i care pot perturba testarea. Acest lucru stimuleaz circula ia sngelui i mpiedic contaminarea locului de n epare. 3 Preg ti i dispozitivul de n epare pentru recoltarea sngelui.

Respecta i i informa iile de la Indica ii pentru testarea glicemiei de la nalul acestui capitol.

5.1

Preg tirea pentru testarea glicemiei

Pentru o testare a glicemiei ave i nevoie de urm toarele: glucometrul cu un cip de codare introdus testele Accu-Chek Active care apar in cipului de codare un dispozitiv de n epare pentru recoltarea sngelui un ac pentru dispozitivul de nepare

30

M surarea valorilor glicemiei

5.2

Realizarea test rii glicemiei


1 Lua i un test din aconul de teste i nchide i din nou aconul imediat 2 ine i testul astfel nct s geata imprimat p tratul portocaliu s se a e sus. i

Pornirea glucometrului

3 mpinge i testul cu precau ie, f r a-l ndoi, n direc ia s ge ii, n fanta pentru teste. Ar trebui s percepe i cum se xeaz testul pe pozi ie.

31

M surarea valorilor glicemiei

Glucometrul porne te i realizeaz mai nti un test de a are standard (cca. 2 secunde). 4 Veri ca i dac se a eaz toate segmentele (glucometru mg/dL) a ajului din cifre (glucometru mmol/L). respectiv
glucometru mg/dL glucometru mmol/L

Dac lipsesc segmente, v rug m s v adresa i centrului dumneavoastr de suport i service pentru clien i (vezi capitolul 17). Dup testul de a are, se a eaz num rul de cod (689 este numai un exemplu).

32

M surarea valorilor glicemiei

5 Veri ca i dac acest num r de cod corespunde cu num rul de cod de pe eticheta aconului testului. Dac numerele nu corespund, chiar dac cipul de codare din glucometru apar ine aconului testului, adresa i-v centrului dumneavoastr de suport i service pentru clien i.

Dup num rul de cod apare pe a aj simbolul testului i simbolul intermitent pic tur . Glucometrul este acum preg tit pentru testarea glicemiei.

33

M surarea valorilor glicemiei Aplicarea sngelui testul n glucometru Cnd se a eaz simbolul testului i simbolul intermitent pic tur , ave i timp cca. 90 secunde pentru aplicarea sngelui pe test. Dup aceea glucometrul se opre te. 1 n epa i cu dispozitivul de n epare lateral ntr-un deget. 2 Stimula i formarea pic turii de snge, masnd degetul u or n direc ia vrfului degetului. 3 Aplica i pic tura de snge n mijlocul ariei portocalii de testare i apoi ndep rta i degetul de pe test.

34

M surarea valorilor glicemiei

Simbolul intermitent al clepsidrei indic faptul c testarea este n curs de desf urare. Dup cca. 5 secunde, testarea se ncheie. Pe a aj apare rezultatul. Simultan, glucometrul a salvat rezultatul. Acum pute i opri glucometrul, vezi Oprirea glucometrului sau s marca i rezultatul, vezi Marcarea rezultatelor, sau s merge i la rezultatele salvate (vezi capitolul 6.1).

35

M surarea valorilor glicemiei Aplicarea sngelui testul n afara glucometrului Cnd se a eaz simbolul testului i simbolul intermitent pic tur : 1 Scoate i testul din glucometru.

Dup aceea simbolul test i pic tur lumineaz intermitent pe a aj. Acum ave i timp cca. 20 secunde pentru a aplica snge pe test i pentru a mpinge din nou testul n glucometru. Dac testul nu se mpinge n decursul acestei perioade, glucometrul indic mesajul de eroare . 36

M surarea valorilor glicemiei

2 n epa i cu dispozitivul de n epare lateral ntr-un deget. 3 Stimula i formarea pic turii de snge, masnd degetul u or n direc ia vrfului degetului. 4 Aplica i pic tura de snge n centrul ariei portocalii de testare.

5 mpinge i testul din nou n direc ia s ge ii n fanta pentru teste. Ar trebui s percepe i cum se xeaz testul pe pozi ie.

37

M surarea valorilor glicemiei

Testarea ncepe i simbolul intermitent al clepsidrei indic faptul c testarea este n curs de desf urare. Dup cca. 10 secunde, testarea se ncheie. Pe a aj apare rezultatul. Simultan, glucometrul a salvat rezultatul. Acum pute i opri glucometrul, vezi Oprirea glucometrului sau s marcai rezultatul, vezi Marcarea rezultatelor, sau s mergei la rezultatele salvate (vezi capitolul 6.1).

38

M surarea valorilor glicemiei Oprirea glucometrului 1 Scoate i testul din glucometru. Glucometrul se opre te. Pute i recicla testele folosite n gunoiul menajer. Dac nu scoate i testul i nu ap sa i niciun buton, glucometrul se opre te automat dup cca. 30 secunde.

39

M surarea valorilor glicemiei Marcarea rezultatelor Pute i marca rezultatele, pentru a descrie anumite evenimente n leg tur cu acest rezultat sau propriet i speciale ale rezultatului. Pute i marca un rezultat numai atunci cnd testul este nc introdus n glucometru i rezultatul se a eaz . Pute i selecta 4 marcaje: nainte de mas (simbol m r ) este gndit pentru rezultatele pe care le-a i m surat nainte de mas . Dup mas (simbol cotor de m r ) este gndit pentru rezultatele pe care le-a i m surat dup mas . General (simbol stea ): Pute i s stabili i singuri ce prevede acest marcaj. l pute i folosi de ex. pentru rezultate ob inute prin recoltarea din locuri alternative ale corpului sau dup o activitate zic . Control (simbol sticl ) este gndit pentru veri c rile performan ei la care a i aplicat pe aria de testare solu ie de control n loc de snge (vezi capitolul 7).

40

M surarea valorilor glicemiei

niciun marcaj

Att timp ct rezultatul se a eaz : 1 Ap sa i butonul S de cte ori este nevoie, pn cnd marcajul dorit se a eaz .

Control (sticl )

nainte de mas (m r)

Marcajele apar n ordinea: 1. nainte de mas 2. dup mas 3. General

ap sa i scurt

4. Control Dac dori i s nu marca i rezultatul, ap sa i butonul S de cte ori este nevoie, pn cnd nu se mai a eaz niciun simbol.

General (stea)

dup mas (cotor de m r)

41

M surarea valorilor glicemiei

Dup ce a i selectat marcajul dorit, pute i opri glucometrul, vezi Oprirea glucometrului sau merge la rezultatele salvate (vezi capitolul 6.1). Rezultatul se salveaz n ambele cazuri mpreun cu marcajul.

42

M surarea valorilor glicemiei

5.3

Veri carea rezultatului prin fereastra de control a testului


Testul nsu i v ofer posibilitatea de a estima rezultatul i astfel, s veri ca i suplimentar rezultatul a at. nainte de testare Pe partea inferioar a testului se g se te o fereastr de control rotund , colorat . 1 Compara i culoarea acestei ferestre cu punctele colorate de pe eticheta aconului de teste. Culoarea ferestrei rotunde de control trebuie s corespund culorii punctului superior (0 mg/dL, 0 mmol/L). Dac fereastra de control are alt culoare, nu mai ave i voie s folosi i testul.

43

M surarea valorilor glicemiei Dup testare Pe eticheta aconului de teste, lng ecare punct colorat se a valorile glicemiei n mg/dL sau mmol/L. 1 C uta i valoarea care este cea mai apropiat rezultatului ob inut. n decursul a 3060 secunde dup aplicarea sngelui: 2 Compara i din nou culoarea ferestrei de control de pe partea inferioar a testului cu punctele colorate de pe eticheta aconului testului. Dac exist o diferen semni cativ , repeta i testul. Dac nu pute i ob ine o culoare aproape identic nici dup mai multe ncerc ri, v rug m s v adresa i centrului dumneavoastr de suport i service pentru clien i. Pentru decizii terapeutice ave i voie s folosi i numai rezultatele a ate de glucometru. Compararea culorii serve te numai ca veri care a plauzibilit ii rezultatului.

44

M surarea valorilor glicemiei

5.4

Simbolurile a ate nainte, n timpul sau dup o testare i ce semni c acestea


n locul unui rezultat: Rezultatul este mai mic dect 10 mg/dL (0,6 mmol/L). A ajul poate semni ca faptul c valoarea glicemiei dumneavoastr este prea sc zut (n anumite circumstan e hipoglicemie sever ). Urma i imediat instruc iunile corespunz toare ale medicului dumneavoastr i repeta i testarea. n locul unui rezultat: Rezultatul este mai mare dect 600 mg/dL (33,3 mmol/L). Bateria este aproape goal . Temperatura se a a n timpul test rii n afara domeniului admis de +10 pn la +40 C. Perioada de valabilitate a testelor a expirat.

Urm toarele simboluri pot ap rea pe a aj nainte, n timpul sau dup o testare. Clari c ri suplimentare se g sesc n capitolul 12.1.

45

M surarea valorilor glicemiei

5.5

Indica ii pentru testarea glicemiei


Rezultatele eronate pot duce la decizii terapeutice gre ite i la efecte nocive asupra s n t ii. Folosi i numai teste a c ror perioad de valabilitate nu a expirat. Testele a c ror perioad de valabilitate a expirat, pot duce la rezultate eronate. Dac perioada de valabilitate a expirat, simbolul este a at n simbolul testului. Veri ca i perioada de valabilitate de pe eticheta aconului testului. . De aseAceasta se g se te lng simbolul menea, veri ca i dac data actual este setat n glucometru i dac cipul de codare introdus apar ine testului folosit.

De aceea, respecta i urm toarele indica ii. Folosi i glucometrul Accu-Chek Active exclusiv cu teste Accu-Chek Active care sunt admise de Roche Diagnostics GmbH. Alte teste duc la rezultate eronate. Dac num rul de cod de pe a aj nu corespunde cu num rul de cod al testelor, nu ave i voie s mai realiza i test ri ale glicemiei. O codare eronat duce la rezultate eronate.

46

M surarea valorilor glicemiei

Testele sunt sensibile la umezeal (aerului). Scoate i testul din acon numai dac minile dumneavoastr sunt complet uscate. nchide i aconul de teste cu capacul original imediat dup ce a i scos un test. Capacul aconului cu teste are ncorporat un agent sicativ, care protejeaz testele de umezeal . Dac umezeala ajunge prin minile umede n acon sau aconul de teste r mne deschis, agentul sicativ i pierde efectul. Testele nefolositoare pot duce la rezultate eronate.

Dac nu a i aplicat snge pe test n cadrul timpului a at la dispozi ie i dac glucometrul s-a oprit: Scoate i testul i arunca i-l. Relua i testarea glicemiei folosind un test nou. Dac a i scos testul din glucometru pentru aplica: rea sngelui i se a eaz mesajul de eroare Chiar dac nu a i aplicat nc snge, nu mai ave i voie s folosi i acest test. Relua i testarea glicemiei folosind un test nou.

47

M surarea valorilor glicemiei

Pute i atinge aria de testare atunci cnd aplica i sngele. Nu freca i pic tura de snge pe aria de testare. Nu p stra i testul folosit ntr-un acon de teste n care se mai g sesc nc teste nefolosite. Testele nefolosite pot deveni astfel inutilizabile. Testele inutilizabile pot duce la rezultate eronate.

Respecta i i urm toarele puncte deoarece n caz contrar se poate ajunge la rezultate eronate sau la mesaje de eroare. Nu ndoi i testul n timp ce l mpinge i n glucometru. Nu ndoi i sau nu mi ca i testul nainte sau n timpul aplic rii sngelui sau n timpul test rii. Aplica i snge pe test numai atunci cnd simbolul pic tur lumineaz intermitent pe a aj. , respectiv Dac la testul de a are standard cifrele se afieaz incomplet (de ex. ), rezultatele afiate sunt incorecte. Adresai-v n acest caz centrului dumneavoastr de suport i service pentru clieni.

48

M surarea valorilor glicemiei

5.6

Evaluarea rezultatelor
Dac rezultatul a at corespunde st rii dumneavoastr zice, urma i instruc iunile medicului dumneavoastr . Dac rezultatul a at nu corespunde st rii dumneavoastr zice, realiza i o veri care a performan ei cu o solu ie de control Accu-Chek Active (vezi capitolul 7). Dup aceea repeta i testarea glicemiei. Dac noul rezultat nu corespunde totu i st rii dumneavoastr zice, adresa i-v medicului dumneavoastr . Nu v modi ca i terapia pe baza unui rezultat individual.

Informa ii suplimentare

Dac dup mpingerea testului, a i trecut peste a area num rului de cod, scoate i testul din glucometru i mpinge i-l din nou n acesta. Dac dori i s aplica i snge pe un test care nu se a n glucometru: Scoate i testul numai atunci cnd simbolul pic tur lumineaz intermitent pe a aj. Dac scoate i testul mai nainte, glucometrul se opre te.

49

M surarea valorilor glicemiei Domeniu de m surare Glucometrul m soar valori ale glicemiei n domeniul de 10 pn la 600 mg/dL (0,633,3 mmol/L). Dac rezultatul este mai mic dect 10 mg/dL (0,6 mmol/L), n locul unui rezultat se a eaz

A ajul poate semni ca faptul c valoarea glicemiei dumneavoastr este prea sc zut (n anumite circumstan e hipoglicemie sever ). Urma i imediat instruc iunile corespunz toare ale medicului dumneavoastr i repeta i testarea. Dac rezultatul este mai mare dect 600 mg/dL (33,3 mmol/L), n locul unui rezultat se a eaz . Repeta i testarea.

50

M surarea valorilor glicemiei Rezultate improbabile posibile surse de eroare Dac glucometrul dumneavoastr a eaz rezultate improbabile, v rug m s veri ca i punctele men ionate mai jos. Dac r spunsul dumneavoastr la ntreb rile de mai jos se abate de la r spunsul dat, corecta i punctul corespunz tor la urm toarea testare. Dac a i respectat toate aceste puncte i totu i primi i rezultate improbabile sau mesaje de eroare, adresa i-v centrului dumneavoastr de suport i service pentru clien i. A i luat testul din aconul c ruia i apar ine cipul de codare din glucometru? A i realizat testarea glicemiei conform manualului de instruc iuni? V-a i sp lat minile cu ap cald V-a i uscat bine minile? i s pun?

da da da da nu

V-ati masat degetul u or n direc ia vrfului degetului? A i utilizat un test folosit?

51

M surarea valorilor glicemiei

A i ndoit testul atunci cnd l-a i mpins n glucometru? A i aplicat sngele numai dup ce simbolul pic tur lumina intermitent pe a aj? A i aplicat pic tura de snge imediat dup formarea acesteia? A i ndoit sau a i mi cat testul nainte sau n timpul test rii? A expirat perioada de valabilitate a testelor (vezi eticheta de pe aconul de teste de i, dac este cazul lng simbolul de pe a ajul glucometrului)? simbolul

nu da da nu

Fanta pentru teste i fereastra de m surare sunt curate? A i realizat testarea n domeniul corect de temperatur (1040 C)? A i respectat condi iile de depozitare pentru glucometru i teste (vezi capitolul 11 i prospectul testelor)? A i luat n considerare sursele de eroare men ionate n prospectul testului?

da da da da

nu

Dac glucometrul dumneavoastr a fost sc pat pe jos, acest lucru poate duce la rezultate improbabile sau la mesaje de eroare. Adresa i-v n acest caz centrului dumneavoastr de suport i service pentru clien i.

52

Folosirea glucometrului ca agend

6
6.1

Folosirea glucometrului ca agend


Memoria rezultatelor
Pe lng noul rezultat, ora i data, se salveaz i celelalte informa ii importante pentru testare. Acestea sunt toate simbolurile care se a eaz dup o testare mpreun cu rezultatul (n afara simbolului bateriei) i marcajele cu care s-au prev zut testarea.

Glucometrul poate salva pn la 350 rezultate cu ora i data. Nu trebuie s face i nimic pentru a salva un rezultat. Toate rezultatele se salveaz automat de glucometru. Dac toate locurile memoriei sunt ocupate, se terge cel mai vechi rezultat n cazul unui rezultat nou, pentru a se crea un loc nou.

53

Folosirea glucometrului ca agend

6.2

Accesarea rezultatelor salvate


1 Atunci cnd glucometrul este oprit, ap sa i scurt butonul M. Dup o testare pute i merge direct la rezultatele salvate. Pentru aceasta ap sa i scurt butonul M n timp ce se a eaz rezultatul.
ap sa i scurt

Ultimul rezultat (cel mai recent) salvat se a eaz cu (memory engl. pentru memoora, data i rie).

54

Folosirea glucometrului ca agend

Accesarea rezultatelor mai vechi: 2 Ap sa i butonul S. Att timp ct ap sa i butonul S, se a eaz num rul locului din memorie. Atunci cnd elibera i butonul, se a eaz rezultatul aferent. Dac men ine i ap sat butonul S, se a eaz locurile ocupate din memorie printr-o derulare rapid . Atunci cnd elibera i butonul, se a eaz rezultatul corespunz tor. Dup cel mai vechi rezultat salvat, se a eaz din nou cel mai recent.

55

Folosirea glucometrului ca agend

Opri i din nou glucometrul: 3 Ap sa i scurt butonul M.

Pute i comuta direct pentru testare de la rezultatele salvate, dac mpinge i un test n glucometru.

ap sa i scurt

56

Folosirea glucometrului ca agend

Dac n glucometru nu sunt salvate nici un fel de rezultate, apare a ajul de mai jos.

niciun rezultat n memorie

Dac ora i data nu au fost setate n momentul test rii, se a eaz n schimb 0:00 i 0- 0.

Ora i data nesetate

57

Folosirea glucometrului ca agend

6.3

Accesarea valorilor medii


3. numai rezultatele, care au fost marcate cu (dup mas ) 1. pentru ultimele 7 zile 2. pentru ultimele 14 zile 3. pentru ultimele 30 zile Dup aceea se a eaz din nou valoarea medie pentru 7 zile, pentru toate rezultatele. Urm toarele rezultate nu se iau n considerare n momentul calculului: Veri c rile performan ei (marcate cu ), Rezultatele, care au fost a ate ca sau .

Glucometrul poate calcula valorile medii pe baza rezultatelor salvate. Valorile medii se calculeaz pentru cele trei grupe de rezultate i pentru cele trei perioade pentru ecare grup n parte. Glucometrul le calculeaz n ordinea: 1. toate rezultatele 1. pentru ultimele 7 zile 2. pentru ultimele 14 zile 3. pentru ultimele 30 zile 2. numai rezultatele, care au fost marcate cu (nainte de mas ) 1. pentru ultimele 7 zile 2. pentru ultimele 14 zile 3. pentru ultimele 30 zile

58

Folosirea glucometrului ca agend

1 Atunci cnd glucometrul este oprit, ap sa i scurt butonul M. Direct dup testare pute i ap sa scurt butonul M n timp ce se a eaz rezultatul.

ap sa i scurt

Ultimul rezultat (cel mai recent) salvat se a eaz cu (memory engl. pentru memoora, data i rie).

59

Folosirea glucometrului ca agend

2 Ap sa i scurt simultan butonul M i S. Pute i accesa valorile medii nu numai de la ultimul rezultat salvat, ci i de la ecare rezultat salvat.

ap sa i scurt simultan

Prima valoare medie care se afieaz reprezint media valorilor glicemiilor pe un interval de 7 zile. n partea dreapt superioar a ecranului se precizeaz cte zile au fost luate n considerare pentru calcularea valorii medii (day = engl. pentru zi, ave = engl. prescurtare pentru medie).

60

Folosirea glucometrului ca agend

Ordinea valorilor medii


(7, 14, 30 = num rul zilelor luate n considerare) toate valorile Valorile marcate cu (nainte de mas ) 30 7 14 30 Valorile marcate cu (dup mas ) 7 14 30

Pentru a ajunge la urm toarea valoare medie: 3 Ap sa i scurt simultan butonul M i S. Valorile medii se a eaz n ordinea de mai jos.

14

Valorile medii nainte de mas se marcheaz cu simbolul . Valorile medii dup mas se marcheaz cu simbolul .

61

Folosirea glucometrului ca agend

nainte de ecare valoare medie pute i merge napoi la rezultatele salvate, sau pute i opri glucometrul. Merge i napoi la rezultatele salvate 4 Ap sa i scurt butonul S, pentru a merge la rezultatele salvate.
ap sa i scurt

Rezultatul a at naintea calcul rii mediei se a eaz din nou.

sau opri i glucometrul.

Sau: 4 Ap sa i scurt butonul M, pentru a opri glucometrul.


ap sa i scurt

62

Folosirea glucometrului ca agend

Dac pentru valoarea medie selectat nu este niciun . rezultat salvat, se a eaz trei liniu e Glucometrul calculeaz valoarea medie pentru o perioad i atunci cnd rezultatele salvate acoper o perioad mai mic de timp. Exemplu: S-au realizat test ri n ultimele 5 zile. Atunci se calculeaz cu rezultatele din ultimele 5 zile valorile medii pentru toate cele trei perioade (7, 14 sau 30 zile).

n eventualitatea c a i schimbat data sau ora, a i efectuat o testare i dup aceea a i resetat data/ora, vor luate n considerare numai acele rezultate pe care glucometrul le-a salvat n ordine cronologic nentrerupt . Pute i comuta pentru testare de la ecare valoare medie, dac mpinge i un test n glucometru.

63

Folosirea glucometrului ca agend

6.4

Transferarea rezultatelor
Glucometrul de ine o interfa infraro u integrat , cu care este posibil transferarea f r r a rezultatelor c tre un computer dotat corespunz tor, handheld (calculator de buzunar) sau c tre sisteme de evaluare speciale. Interfa a infraro u se g se te la partea frontal a glucometrului. Roche Diagnostics ofer o serie de produse hardware i software speciale pentru evaluare care extind func iile integrate de agend ale glucometrului dumneavoastr . Cu aceste produse, dumneavoastr i medicul dumneavoastr pute i evalua mai bine rezultatele i, pe baza gra celor i tabelelor, pute i n elege mai bine rezultatele dumneavoastr .

Interfa infraro u

64

Folosirea glucometrului ca agend

Indiferent pentru ce tip de evaluare v decide i, ave i nevoie de un program software special i/sau de produse speciale hardware. Pentru informa ii suplimentare adresa i-v centrului dumneavoastr de suport i service pentru clien i. Dac de ine i deja un produs hardware sau software de la Roche Diagnostics pentru transferarea i evaluarea rezultatelor, exist posibilitatea ca acesta s nu recunoasc noile glucometre i de aceea s nu transfere rezultatele. Este posibil s ave i nevoie de o versiune software actualizat pentru produsul dumneavoastr hardware i software. Pentru aceasta

adresa i-v centrului dumneavoastr de suport i service pentru clien i. Evaluarea complet a rezultatelor dumneavoastr poate avea loc numai dac toate rezultatele sunt salvate cu data i ora, i dac dumneavoastr a i setat data i ora. Dup transferare, rezultatele r mn salvate n memoria glucometrului. n timpul transfer rii rezultatelor nu se poate realiza nicio testare.

65

Folosirea glucometrului ca agend

1 Citi i manualul de instruc iuni al programului software, resp. hardware folosit. Acolo g si i toate informa iile pentru transferarea datelor. 2 Preg ti i partea de recep ie (program software sau hardware) pentru transferarea rezultatelor. 3 Atunci cnd glucometrul este oprit, ap sa i butonul M, pn cnd lumineaz intermitent pe a aj (mai mult de 3 secunde).

ap sa i mai mult de 3 secunde

66

Folosirea glucometrului ca agend

4 A eza i glucometrul la o distan de 520 cm fa de interfa a infraro u a p r ii de recep ie. Alinia i ambele interfe e infraro u, astfel nct acestea s e ndreptate una spre alta.
520 cm

5 Dac este necesar, porni i la partea de recep ie (program software sau hardware) transferarea rezultatelor.

Glucometrul transfer toate rezultatele salvate. n timpul transferului nu lumineaz intermitent.

67

Folosirea glucometrului ca agend

Dac glucometrul nu s-a oprit dup transfer de la . partea opus , se a eaz

6 Ap sa i scurt butonul M, pentru a opri glucometrul.

ap sa i scurt

68

Folosirea glucometrului ca agend Dac transferul e ueaz Dac rezultatele nu se transfer , ( lumineaz intermitent n continuare pe a aj), glucometrul se opre te automat dup cca. 90 secunde. Pentru e uarea transferului exist cauze diferite. Remedia i cauza i porni i transferul nc o dat . Interfe ele infraro u sunt a ezate prea departe una fa de cealalt i nu sunt ndreptate corect una fa de cealalt . Mic ora i distan a la 520 cm i alinia i ambele interfe e infraro u, astfel nct acestea s e ndreptate una n fa a celeilalte. Un alt aparat cu surs de infraro u pornit sau o surs puternic de lumin este prea aproape fa de ambele interfe e infraro u. ndep rta i aparatul sau sursa de lumin . Contactul ambelor interfe e infraro u este mpiedicat, de ex. printr-un obiect. ndep rta i obiectul. Interfa a infraro u este murdar . Cur a i interfa a (vezi capitolul 8). Interfa a infraro u este defect . Adresa i-v centrului dumneavoastr de suport i service pentru clien i. O eroare de transfer sau o eroare a ap rut pe partea de recep ie. Mai ncerca i o dat .

69

Veri carea glucometrului

Veri carea glucometrului


Realiza i o veri care a performan ei cu solu iile de control Accu-Chek Active de ecare dat , cnd desfacei un nou ambalaj de teste, dup ce a i schimbat bateria, dup ce a i cur at fanta pentru teste i fereastra de m surare, dac ave i dubii despre un rezultat. Adresa i-v centrului dumneavoastr de suport i service pentru clien i, pentru a a a de unde pute i procura solu iile de control.

Pute i veri ca dac glucometrul dumneavoastr furnizeaz rezultatul corect. Pentru aceast veri care a performan ei, se aplic pe test o solu ie de control din glucoz n loc de snge. Respecta i i indica iile din capitolul 5.

70

Veri carea glucometrului

7.1

Preg tirea veri c rii performan ei


Pentru o veri care a performan ei ave i nevoie de: glucometru cu un cip de codare introdus testele Accu-Chek Active care apar in cipului de codare solu ia de control Accu-Chek Active Control 1 (concentra ie sc zut de glucoz ) sau Control 2 (concentra ie mare de glucoz ) tabelul de concentra ii pentru solu iile de control (vezi eticheta de pe aconul de teste) O veri care a performan ei este identic n punctele esen iale cu o testare normal , doar c aplica i pe teste solu ia de control n loc de snge.

71

Veri carea glucometrului

7.2

Realizarea veri c rii performan ei


1 Citi i prospectul care nso e te solu iile de control. 2 Lua i un test din aconul de teste i nchide i din nou aconul imediat. 3 ine i testul astfel nct s geata imprimat p tratul portocaliu s se a e sus. i

4 mpinge i testul cu precau ie, f r a-l ndoi, n direc ia s ge ii, n fanta pentru teste. Ar trebui s percepe i cum se xeaz testul pe pozi ie.

72

Veri carea glucometrului

Glucometrul porne te i realizeaz mai nti un test de a are standard (cca. 2 secunde). 5 Veri ca i dac se a eaz toate segmentele (glucometru mg/dL) a ajului din cifre (glucometru mmol/L). respectiv
glucometru mg/dL glucometru mmol/L

Dac lipsesc segmente, v rug m s v adresa i centrului dumneavoastr de suport i service pentru clien i (vezi capitolul 17). Dup testul de a are, se a eaz num rul de cod (689 este numai un exemplu).

73

Veri carea glucometrului

6 Veri ca i dac acest num r de cod corespunde cu num rul de cod de pe eticheta aconului testului. Dac numerele nu corespund, chiar dac cipul de codare din glucometru apar ine aconului testului, adresa i-v centrului dumneavoastr de suport i service pentru clien i.

Dup num rul de cod apare pe a aj simbolul testului i simbolul intermitent pic tur . Acum ave i timp cca. 90 secunde, pentru a aplica pe test solu ia de control. Dup aceea glucometrul se opre te.

74

Veri carea glucometrului

7 Deschide i aconul cu solu ia de control. 8 terge i vrful picur torului cu un erve el de hrtie curat, uscat, pentru a ndep rta resturile uscate de solu ie.

9 R sturna i aconul i ine i-l nclinat la un cap t. Scutura i-l u or, pn cnd r mne suspendat o pic tur mic f r bule de aer n vrful picur torului. 10 Aplica i n centrul ariei portocalii o pic tur , f r a atinge cu vrful picur torului aria de testare. Aria de testare trebuie s e acoperit complet cu lichid.

75

Veri carea glucometrului

Simbolul intermitent al clepsidrei indic faptul c testarea este n curs de desf urare. Dup cca. 5 secunde, testarea se ncheie. Pe a aj apare rezultatul. Simultan, glucometrul a salvat rezultatul. Pentru ca veri carea performan ei s se poate deosebi ulterior de rezultatele glicemiei, trebuie s marca i veri carea performan ei ca atare.

niciun marcaj

Control (sticl )

Att timp ct rezultatul se a eaz : 11 Ap sa i scurt de 4 ori butonul S. Simbolul pentru control se a eaz (vezi i capitolul 5, paragraf Marcarea rezultatelor).

ap sa i scurt de 4 ori

76

Veri carea glucometrului

Dup marcarea ca veri care a performan ei: 12 Compara i rezultatul cu tabelul de concentra ii de pe eticheta aconului de teste. Rezultatul trebuie s se a e n cadrul domeniului de concentra ie dat. Asigura i-v c dumneavoastr compara i rezultatul cu valoarea concentra iei care corespunde solu iei de control folosite (1 sau 2) i unit ii de m sur a ate de glucometru (mg/dL sau mmol/L).

Accu-Chek Active Control mg/dL mmol/L

37 67 2,1 3,7 2 134 181 7,4 10,0 Valorile sunt numai exemple
1

Unitate de m sur

solu ie de control folosit

77

Veri carea glucometrului

13 Scoate i dup aceea testul din glucometru. Glucometrul se opre te. Pute i arunca testele folosite la gunoiul menajer.

78

Veri carea glucometrului

7.3

Posibile surse de eroare la realizarea veri c rilor performan ei


Dac o veri care a performan ei furnizeaz rezultate n afara domeniului de concentra ie dat, nu mai este sigur c glucometrul i testele func ioneaz irepro abil. Test rile glicemiei pot furniza rezultate eronate. Rezultatele eronate pot duce la decizii terapeutice gre ite i la efecte nocive asupra s n t ii.

Dac rezultatul se a n afara domeniului de concentra ie dat, repeta i veri carea performan ei. Dac al doilea rezultat se a n afara domeniului de concentra ie, v rug m s controla i punctele men ionate mai jos. Dac r spunsul dumneavoastr la ntreb rile de mai jos se abate de la r spunsul dat, corecta i punctul corespunz tor la urm toarea testare. Dac a i respectat toate aceste puncte i totu i rezultatele se a n afara domeniului de concentra ie dat, adresa i-v centrului dumneavoastr de suport i service pentru clien i.

79

Veri carea glucometrului

A i luat testul din aconul c ruia i apar ine cipul de codare din glucometru? A i realizat veri carea performan ei conform manualului de instruc iuni? A i ndoit testul atunci cnd l-a i mpins n glucometru? A i utilizat un test folosit? A i ters vrful picur torului aconului, nainte de a aplicat pe test solu ia de control?

da da nu nu da

A i aplicat o pic tur de solu ie de control n suspensie? A i aplicat numai o pic tur de solu ie de control? Existau bule de aer n pic tur ? A i aplicat solu ia de control numai dup ce simbolul pic tur lumina intermitent pe a aj? Aria portocalie de testare era acoperit complet cu solu ie de control? A i ndoit sau a i mi cat testul nainte sau n timpul test rii? A i realizat testarea n domeniul corect de temperatur (1040 C)?

da da nu da da nu da

80

Veri carea glucometrului

A i comparat rezultatul cu valoarea de concentra ie care apar ine solu iei de control folosite de dumneavoastr ? Tabelul de concentra ii se a pe aconul de teste din care a i luat un test? Fanta pentru teste i fereastra de m surare sunt curate? Solu ia de control a fost deschis mai mult de 3 luni? Solu iile de control sunt valabile numai 3 luni de la prima deschidere i dup aceea nu mai este voie s e folosite.

da da da

A i respectat condi iile de depozitare pentru glucometru, teste i solu ii de control (vezi capitolul 11 i prospectul testelor)? A expirat perioada de valabilitate a testelor sau a solu iei de control (vezi eticheta de pe ) i aconul de teste (lng simbolul eticheta de pe aconul cu solu ia de control (lng simbolul ) i, dac este cazul, de pe a ajul glucometrului)? simbolul

da

nu

da

Dac glucometrul dumneavoastr a fost sc pat pe jos, acest lucru poate duce la rezultate improbabile sau la mesaje de eroare. Adresa i-v n acest caz centrului dumneavoastr de suport i service pentru clien i.

81

Cur area glucometrului

Cur area glucometrului


Pentru cur are folosi i numai ap rece sau etanol cu o concentra ie de 70%. To i ceilal i agen i de cur are pot deteriora glucometrul numai n anumite circumstan e sau pot in uen a func iile sale de m surare. Folosi i un erve el sau un tampon de vat u or umezit. Nu pulveriza i pe glucometru sau nu l cufunda i n lichid de cur are. Piesele care se a n interior pot astfel afectate, astfel nct se in uen eaz func ionarea.

n cazul unei murd riri, din cauza folosirii neregulamentare poate necesar o cur are. Personalul medical de specialitate, care folose te glucometrul la diferi i pacien i pentru testarea glucozei, trebuie s respecte i instruc iunile de dezinfectare din capitolul 10.2.

82

Cur area glucometrului

8.1

Exterior

8.2

Fanta pentru teste i fereastra de m surare

Dac a ajul sau carcasa glucometrului sunt murdare: 1 terge i-le cu un erve el, care a fost umezit u or cu ap rece sau cu etanol cu o concentra ie de 70%.

Trebuie s cur a i fanta pentru teste i fereastra de m surare, dac stabili i c fanta pentru teste sau fereastra de m surare a at sub capac sunt vizibil murdare, sau ; cauza se a eaz mesajul de eroare poate o fereastr de m surare murdar .

83

Cur area glucometrului

1 Trage i capacul ferestrei de m surare drept spre fa .

2 Tampona i cu un erve el sau cu un tampon de vat u or umezit capacul i fanta pentru teste din exterior i interior.

84

Cur area glucometrului

3 Tampona i cu precau ie cu un erve el sau cu un tampon de vat u or umezit fereastra de m surare i vecin tatea sa. Asigura i-v c nu p trunde lichid n interiorul glucometrului. Evita i zgrierea ferestrei de m surare deoarece n caz contrar se pot in uen a test rile. 4 ndep rta i scamele, dac acestea exist . 5 L sa i zonele terse s se usuce temeinic.

85

Cur area glucometrului

6 A eza i apoi capacul drept i n centrul glucometrului.

7 mpinge i capacul pn se nchide. Capacul trebuie s se xeze cu un clic n pozi ie. Pe partea interioar i n glucometru sunt canale care trebuie s se ntreptrund unele n altele.

8 Realiza i veri carea performan ei (vezi capitolul 7). 86

Schimbarea bateriei

Schimbarea bateriei
Cnd schimba i bateria, rezultatele salvate se p streaz . Ora i data se p streaz , numai dac schimba i bateria n decursul unui minut, nu ac iona i niciun buton n perioada f r baterie, nu introduce i niciun test n fanta pentru teste n timpul f r baterie, nu introduce i bateria corect, i anume cu simbolul

Cnd simbolul baterie apare pentru prima dat pe a aj, bateria se va epuiza n curnd. Pute i realiza cu bateria nc cca. 50 teste. V recomand m s schimba i bateria ct de repede posibil. Pn atunci bateria va destul de desc rcat i condi iile variabile (de ex. frigul) pot afecta i mai mult performan a ulterioar a acesteia. Ave i nevoie de 1 baterie de tip CR 2032. Cu o baterie nou pute i realiza cca. 1000 teste sau pute i m sura cca. timp de 1 an.

+ n sus.
Trebuie s introduce i din nou ora i data, dac nu a i respectat unul dintre cele patru puncte men ionate mai sus. Instruc iuni despre cum introduce i din nou ora i data, se g sesc n capitolul 3.

87

Schimbarea bateriei

Compartimentul bateriei se g se te pe partea inferioar a aparatului. 1 Trage i n sus mecanismul de blocare i scoate i capacul compartimentului bateriei.

2 Scoate i bateria folosit .

88

Schimbarea bateriei

3 A eza i bateria nou cu simbolul + n sus, n compartiment.

4 A eza i din nou capacul bateriei. Ambele cleme de la cap tul inferior trebuie s intre n ori ciile aferente din compartimentul bateriei.

89

Schimbarea bateriei

5 nchide i capacul prin ap sare. Acesta se blocheaz cu un CLIC perceptibil. Nu arunca i bateriile n foc deschis. Exist pericol de explozie.

i i

Recicla i bateriile folosite n mod ecologic la un centru de colectare sau prin intermediul comerciantului dumneavoastr . Scoate i bateria dac nu folosi i glucometrul o perioad ndelungat de timp.

90

Testri ale glicemiei la diferii pacieni

10 Testri ale glicemiei la diferii pacieni Indicaii pentru personalul medical de specialitate
Numai personalul din cabinetele medicale, spitale i institu iile de colarizare pentru diabet, precum i personalul de asisten medical sta ionar i ambulant au voie s efectueze cu acela i glucometru Accu-Chek Active teste de glicemie la diferi i pacien i. Cnd folosi i glucometrul respecta i regulile comportamentale autorizate pentru lucrul cu obiecte care pot contaminate cu materie uman . Lua i n considerare prescrip iile de igien i siguran valabile local. Respectai instruciunile de la paginile urmtoare pentru a evita murd rirea glucometrului. Fiecare pacient cu o infec ie sau cu o boal infec ioas i ecare pacient care este purt torul unor microorganisme rezistente trebuie s de in propriul glucometru. Acest lucru este valabil i dac exist suspiciuni pentru una din situa iile anterioare. n aceast perioad glucometrul respectiv nu trebuie folosit pentru testarea glicemiei nici unui alt pacient.

91

Testri ale glicemiei la diferii pacieni

Exist un pericol poten ial de infec ie pentru pacien ii i personalul medical, dac se folose te acela i glucometru Accu-Chek Active la pacien i diferi i pentru testarea valorilor glicemiei. Toate obiectele care pot veni n contact cu sngele omenesc reprezint o surs poten ial de infec ie (vezi: Clinical and Laboratory Standards Institute: Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline Third Edition; CLSI document M29-A3, 2005).

Resturile de ap sau de dezinfectant de pe piele pot dilua pic tura de snge i astfel se pot genera rezultate eronate. Reciclai acele folosite sau dispozitivele de nepare de unic folosin i testele folosite conform prescripiilor de igien i siguran valabile local.

92

Testri ale glicemiei la diferii pacieni

10.1 Realizarea test rii glicemiei


1 Purta i m nu i de protec ie. 2 Minile pacientului trebuie sp late cu ap cald i s pun, apoi trebuie uscate bine. Dac folosi i un tampon cu alcool, degetul trebuie s e de asemenea uscat complet. Pe pielea uscat pic tura de snge nu se mpr tie. 3 Folosi i numai un dispozitiv de n epare care este admis n domeniul profesional. 4 Folosi i un dispozitiv de n epare la care se poate regla adncimea de n epare. 5 Adapta i adncimea de n epare la con gurarea pielii pacientului. ncepe i cu o adncime mic de n epare. 6 Alege i un loc de n epare care se a vrfului degetului. pe partea

7 R suci i degetul, astfel nct locul de n epare selectat s se a e n sus i men ine i locul de n epare ntotdeauna n sus. Atunci, pic tura de snge nu se mpr tie. 8 n epa i lateral n vrful degetului.

93

Testri ale glicemiei la diferii pacieni

9 Stimula i formarea pic turii de snge, masnd degetul u or n direc ia vrfului degetului. Trebuie s se formeze o pic tur potrivit de snge. 10 Aplica i pic tura de snge pe test. V recomand m s aplica i sngele pe test n timp ce acesta se a n afara glucometrului (vezi capitolul 5.2, alineatul Aplicarea sngelui testul n afara glucometrului).

94

Testri ale glicemiei la diferii pacieni

10.2 Dezinfectarea glucometrului


Urm toarele componente ale glucometrului se pot contamina: carcasa capacul ferestrei de m surare fereastra de m surare Glucometrul, capacul ferestrei de m surare i fereastra de m surare trebuie cur ate i dezinfectate cu grij dup folosire, cel pu in o dat pe zi. Lua i n considerare i locurile adnci, mbin rile i fantele. Pentru dezinfectare, folosi i un be i or de vat , tampon sau serve ele umezite u or cu dezinfectant. Folosi i un amestec din propanol 1, propanol 2 i glutaraldehid , n cteva ri cunoscut sub numele comercial Bacillol plus. L sa i zonele terse s se usuce temeinic. Asigura i-v c nu p trunde lichid n interiorul aparatului. Nu pulverizai pe glucometru sau nu-l scufunda i n lichide. Piesele care se a n interior pot astfel afectate, astfel nct se in uen eaz func ionarea.

95

Condi ii de m surare i de depozitare

11 Condi ii de m surare i de depozitare


Pentru ca glucometrul s func ioneze irepro abil i s ob ine i rezultate corecte, trebuie s respecta i condi iile introduse la paginile urm toare. nc efectua testarea. Totu i se a eaz simbolul termometrului (vezi i capitolul 12.1). Valorile de glicemie, pe care le-a i m surat n domeniul limit de temperatur nu trebuie folosite ca baz pentru deciziile terapeutice. Aceste rezultate pot eronate. Rezultatele eronate pot duce la decizii terapeutice gre ite i la efecte nocive asupra s n t ii.

11.1 Temperatura
n cazul test rilor glicemiei i veri c rilor performan ei, temperatura trebuie s se a e ntre +10 i +40 C. Dac temperatura se a n domeniul limit (ntre +5 i +10 C sau ntre +40 i +45 C), pute i

96

Condi ii de m surare i de depozitare

La temperaturi sub +5 C sau peste +45 C nu se pot realiza test ri. n acest caz apare urm torul a aj:

decizii terapeutice gre ite i la efecte nocive asupra s n t ii. P stra i glucometrul f r baterie ntre -25 i +70 C. P stra i glucometrul cu baterie ntre -10 i +50 C. La temperaturi peste +50 C bateria se poate epuiza i glucometrul se poate deteriora.

Nu gr bi i niciodat arti cial modi carea temperaturii glucometrului dumneavoastr , de ex. n frigider sau pe calorifer. Glucometrul se poate deteriora i poate furniza valori eronate. Rezultatele eronate pot duce la

La temperaturi sub -10 C bateria nu are su cient tensiune pentru ca ceasul glucometrului s poat func iona n continuare.

97

Condi ii de m surare i de depozitare

11.2 Umiditatea aerului


Realiza i test rile glicemiei la o umiditate relativ a aerului sub 85 %. P stra i glucometrul la o umiditate relativ a aerului sub 93 %. Schimbarea brusc a temperaturii duce la formarea apei de condens n sau pe glucometru. Nu porni i glucometrul. L sa i glucometrul s se r ceasc , respectiv s se nc lzeasc u or la temperatura mediului. Nu depozita i glucometrul n spa iile umede (de ex. baie).

11.3 Comportamentele la lumin


Nu realiza i nicio testare dac glucometrul i testele sunt expuse direct la lumina soarelui. Merge i la umbr sau face i umbr asupra glucometrului, de ex. prin corpul dumneavoastr . Dac asupra glucometrului cade prea mult lumin , nu se pot realiza test ri. n acest caz apare urm torul a aj:

98

Condi ii de m surare i de depozitare

11.4 Surse perturbatoare din mediul nconjur tor


Evita i n timpul test rii lumina din mediu care se modi c brusc. De exemplu lumina blitzului de la aparatul de fotogra at poate duce la rezultate eronate. Proteja i glucometrul de sursele puternice de lumin (de ex. lumin direct a soarelui, re ectoare). Acestea pot in uen a func ionarea glucometrului i pot duce la mesaje de eroare. Cmpurile electromagnetice puternice pot in uen a func ionarea glucometrelor. Nu folosi i glucometrul n apropierea surselor de radiere electromagnetic puternic . Pentru a evita desc rc rile electrostatice, nu folosi i glucometrul n mediu foarte uscat, n special n medii n care exist materiale sintetice.

99

Simboluri, defec iuni i mesaje de eroare

12 Simboluri, defec iuni i mesaje de eroare


n afara rezultatului, orei i datei, apar pe ecranul glucometrului dumneavoastr i alte simboluri sau mesaje de eroare. Cteva din aceste a aje care apar n folosirea normal au fost clari cate deja n capitolele anterioare. n paginile urm toare g si i imaginea de ansamblu complet a tuturor simbolurilor i mesajelor de eroare, ce semni c acestea i ce trebuie s face i. Respecta i toate simbolurile i mesajele de eroare, cnd folosi i glucometrul. Acestea furnizeaz informa ii importante. Dac nu cunoa te i un simbol sau nu n elege i un mesaj de eroare, citi i explica ia n acest capitol. n caz contrar exist pericolul ca dumneavoastr s interpreta i fals rezultatele.

100

Simboluri, defec iuni i mesaje de eroare

12.1 Simboluri pe a aj
1 2 3 1 V a a i n memoria rezultatelor. Se a eaz e un rezultat salvat, e una din valorile medii. 17 4 5 16 15 14 13 12 6 7 8 9 18 2 Bateria este aproape goal . Dac simbolul apare pentru prima dat , pute i realiza nc cca. 50 teste. Dac bateria este a a de slab , nct nu se mai pot face teste, glucometrul se opre te imediat.

11 10

101

Simboluri, defec iuni i mesaje de eroare

3 V a a i n set rile pentru or 4 La a area unei valori medii (memoria rezultatelor): nainte se a num rul zilelor luate n considerare. 5 6 intermitent Cade prea mult lumin pe glucometru. intermitent O testare este n curs sau se calculeaz o valoare medie. i dat .

7 Marcaj General 8 sau Unitatea n care se redau rezultatele glicemiei n func ie de glucometru mg/dL sau mmol/L.

9 + 10 Perioada de valabilitate a testelor a expirat. Schimba i testele i cipul de codare. Veri ca i set rile pentru or i dat deoarece glucometrul compar aceste informa ii cu perioada de valabilitate de pe cipul de codare.

102

Simboluri, defec iuni i mesaje de eroare

10 + 11

intermitent Testul a fost scos din glucometru nainte ca sngele sau solu ia de control s e aplicat , de ex. pentru a aplica sngele n afara glucometrului. intermitent Pute i aplica acum pe test snge sau solu ie de control.

n glucometru nu se g se te nici un cip de codare. mpinge i n glucometru cipul de codare care apar ine testului Accu-Chek Active folosit n prezent. 13 Marcaj dup mas 14 Marcaj nainte de mas 15 Temperatura se a sau se a a n timpul test rii n afara domeniului admis de +10 pn la +40 C.

11

12 Num rul de cod se a eaz . (intermitent) mpreun cu Cipul de codare nu intr corect n glucometru. Scoate i cipul de codare i introduce i-l din nou prin mpingere.

103

Simboluri, defec iuni i mesaje de eroare

Nu folosi i acest rezultat ca baz pentru deciziile terapeutice. Asigura i o temperatur a mediului de +10 pn la +40 C i a tepta i pn cnd temperatura glucometrului este adaptat la aceast temperatur . Repeta i testarea cu un test nou. 16 Marcajul pentru veri carea performan ei 17 Informa ie suplimentar pentru or dac se seteaz formatul 12 ore.

18 Simboluri n zona afi ajului din cifre n zona a ajului din cifre (glucometru mg/dL), (glucometru mmol/L) pot ap rea urm toaresp. rele simboluri: intermitent: mpreun cu Cipul de codare nu intr corect n glucometru. Scoate i cipul de codare i introduce i-l din nou prin mpingere. n glucometru nu se g se te nici un cip de codare. mpinge i n glucometru cipul de codare care apar ine testului Accu-Chek Active folosit n prezent.

104

Simboluri, defec iuni i mesaje de eroare

mpreun cu

Nu se pot calcula valori medii deoarece nu a i setat ora i data, s-au salvat numai rezultatele f r or i dat, s-au salvat numai rezultatele care nu intr n calcul, de ex, veri c rile performan ei, nu s-au salvat n perioada corespunz toare rezultate, de ex. toate rezultatele din memorie sunt mai vechi de 7 zile, data setat se a n trecut,

a i setat ora i data i apoi a i realizat o testare. Dup aceea a i resetat din nou ora i data, dar de atunci nu a i mai realizat nicio testare.

Rezultatul este mai mic dect 10 mg/dL (0,6 mmol/L). A ajul poate semni ca faptul c valoarea glicemiei dumneavoastr este prea sc zut (n anumite circumstan e hipoglicemie sever ). Urma i imediat instruc iunile corespunz toare ale medicului dumneavoastr i repeta i testarea.

105

Simboluri, defec iuni i mesaje de eroare

Rezultatul este mai mare dect 600 mg/dL (33,3 mmol/L). Repeta i testarea. Punctul zecimal (este pentru virgula zecimal ): apare la glucometrele mmol/L i este parte a rezultatului (de ex. 8,2 mmol/L se a eaz ca ).

intermitent A i pornit glucometrul pentru a transfera rezultatele.

Glucometrul transfer rezultatele.

Transferul rezultatelor s-a ncheiat. mpreun cu : Nu exist rezultate salvate.

mpreun cu

Rezultatul salvat s-a pierdut.

106

Simboluri, defec iuni i mesaje de eroare

12.2 Defec iuni


Glucometrul nu se poate porni. Pelicula de protec ie a bateriei nu s-a ndep rtat. ndep rta i pelicula de protec ie (vezi capitolul 2.3). Bateria este goal sau nu se folose te nici una. Introduce i o baterie nou . A i a ezat bateria gre it. Scoate i bateria i a eza i-o a a cum este precizat n compartimentul bateriei. Temperatura mediului este sc zut i bateria este aproape epuizat . Asigura i o temperatur a mediului de +10 pn la +40 C i a tepta i pn cnd temperatura glucometrului s-a adaptat la aceast temperatur . Introduce i o baterie nou . Partea electronic a devenit umed datorit apei de condens. L sa i glucometrul s se usuce lent. Glucometrul este defect. Adresa i-v centrului dumneavoastr de suport i service pentru clien i.

107

Simboluri, defec iuni i mesaje de eroare

Glucometrul a pornit, dar a ajul r mne gol. A ajul este defect. Adresa i-v centrului dumneavoastr de suport i service pentru clien i Ceasul a stat sau r mne n urm . Glucometrul a fost folosit la o temperatur sub -10 C i bateria ncepe s nghe e. Opri i glucometrul. Asigura i o temperatur a mediului de +10 pn la +40 C i a tepta i pn cnd glucometrul s-a adaptat la aceast temperatur .

La or se a eaz 0:00, respectiv 0:00am i la dat 0- 0. Glucometrul a fost folosit la o temperatur sub -10 C i bateria ncepe s nghe e. Opri i glucometrul. Asigura i o temperatur a mediului de +10 pn la +40 C i a tepta i pn cnd glucometrul s-a adaptat la aceast temperatur . Ora i data nu au fost setate. Seta i ora i data (vezi capitolul 3).

108

Simboluri, defec iuni i mesaje de eroare

12.3 Mesaje de eroare


Dac se a eaz un mesaj de eroare, opri i glucometrul. n func ie de situa ie, n timp ce ap sa i scurt butonul M sau S sau scoate i testul din glucometru. Dac mesajele de eroare apar mai des, adresa i-v centrului dumneavoastr de suport i service pentru clien i. Dac glucometrul dumneavoastr a fost scpat pe jos, acest lucru poate duce la mesaje de eroare. Adresai-v n acest caz centrului dumneavoastr de suport i service pentru clieni.

109

Simboluri, defec iuni i mesaje de eroare

A i introdus testul gre it sau nu l-a i introdus complet. ine i testul astfel nct s geata imprimat i p tratul portocaliu s se a e sus. mpinge i testul, f r a-l ndoi, cu precauie, n direcia sgeii, n fanta pentru teste. Testul trebuie s se xeze n pozi ie. A i scos testul din glucometru pentru aplicarea sngelui i nu l-a i mpins din nou n decursul a 20 secunde. Arunca i testul chiar dac nu a i aplicat nc snge. Relua i testarea glicemiei folosind un test nou. Este introdus n glucometru un cip de codare de la un alt sistem de m surare a glicemiei. Cipul de codare nu apar ine testului Accu-Chek Active. Scoate i cipul de codare i mpinge i n glucometru cipul de codare care apar ine testului Accu-Chek Active folosit n prezent.

110

Simboluri, defec iuni i mesaje de eroare

Cipul de codare nu se poate citi. Scoate i cipul de codare i introduce i-l din nou prin mpingere n glucometru. Dac apare mesajul de eroare din nou, nu mai pute i folosi cipul de codare i testele aferente. Este introdus n glucometru un cip de codare de la un alt sistem de m surare a glicemiei. Cipul de codare nu apar ine testului Accu-Chek Active. Scoate i cipul de codare i mpinge i n glucometru cipul de codare care apar ine testului Accu-Chek Active folosit n prezent. Fereastra de m surare este murdar . Cur a i fereastra de m surare (vezi capitolul 8). Testul este ndoit sau nu se a drept i plan n fanta pentru teste. Repeta i testarea cu un test nou.

111

Simboluri, defec iuni i mesaje de eroare

A i introdus n glucometru un test folosit. Relua i testarea folosind un test nou. Fereastra de m surare este murdar . Cur a i fereastra de m surare (vezi capitolul 8). A i mpins testul gre it sau nu l-a i mpins complet. ine i testul astfel nct s geata imprimat i p tratul portocaliu s se a e sus. mpinge i testul, f r a-l ndoi, cu precauie, n direcia sgeii, n fanta pentru teste. Testul trebuie s se xeze n pozi ie. A i aplicat sngele sau solu ia de control prea devreme pe test, i anume nainte ca simbolul pic tur s lumineze intermitent pe a aj. Repeta i testarea cu un test nou. Testul a fost ndoit sau mi cat n timpul procesului de m surare. Repeta i testarea cu un test nou. Glucometrul a fost supus unei radia ii electromagnetice puternice. Schimba i loca ia sau opri i sursa de radiere.

112

Simboluri, defec iuni i mesaje de eroare

A i scos cipul de codare n timp ce testarea era n curs. Introduce i din nou cipul de codare n glucometru. Repeta i testarea cu un test nou.

Testul a fost ndoit sau mi cat n timpul procesului de m surare. Repeta i testarea cu un test nou. A i mpins testul gre it sau nu l-a i mpins complet. ine i testul astfel nct s geata imprimat i p tratul portocaliu s se a e sus. mpinge i testul, f r a-l ndoi, cu precauie, n direcia sgeii, n fanta pentru teste. Testul trebuie s se xeze n pozi ie.

113

Simboluri, defec iuni i mesaje de eroare

A ap rut o eroare a glucometrului. Relua i de la nceput. Dac mesajul de eroare apare n continuare, glucometrul este defect. V rug m s v adresa i centrului dumneavoastr de suport i service pentru clien i.

A i aplicat prea pu in snge sau solu ie de control pe test. Repeta i testarea cu un test nou i cu o cantitate de snge, respectiv solu ie de control mai mare.

114

Simboluri, defec iuni i mesaje de eroare

Temperatura mediului sau temperatura glucometrului este prea sc zut sau prea nalt pentru o testare. Asigura i o temperatur a mediului de +10 pn la +40 C i a tepta i pn cnd glucometrul s-a adaptat la aceast temperatur .

115

Date tehnice

13 Date tehnice
Tip glucometru Nr. articol/Nr. serie Procedura de m surare Accu-Chek Active (Model GC) Vezi pl cu a de fabrica ie de pe spatele glucometrului Stabilirea fotometric de re ectan a glucozei din snge capilar proasp t. La folosirea altor materiale de prob , v rug m s respecta i prospectul testelor Accu-Chek Active. Valorile glicemiei (concentra iile de glucoz ) se pot stabili n snge integral sau n plasm . Chiar dac aplica i ntotdeauna snge integral pe test, glucometrul dumneavoastr ofer valorile glicemiei, care corespund e celor din sngele integral, e celor din plasm . Dac glucometrul dumneavoastr ofer valorile glicemiei, care corespund celor din sngele integral sau celor din plasm , pute i a a consultnd prospectul testelor dumneavoastr . Acolo se g sesc i informaiile pentru modalitatea de func ionare, pentru principiul de testare i pentru procedura de m surare de referin .

116

Date tehnice

Interval de m surare Volum de snge Durata de m surare

10600 mg/dL (0,633,3 mmol/L) 12 L (1 L (microlitru) = a mia parte dintr-un mililitru) cca. 5 secunde, dac testul este introdus n glucometru la aplicarea sngelui (n func ie de concentra ie) cca. 10 secunde, dac testul este introdus n afara glucometrului la aplicarea sngelui (n func ie de concentra ie) 1 baterie (tip CR 2032) cca. 1000 teste sau cca. 1 an dup 30 sau 90 secunde, n func ie de starea de func ionare 350 rezultate cu ora i data, valorile medii pentru 7, 14 i 30 zile

Alimentarea cu curent Durata bateriei Oprire automat Memoria rezultatelor

117

Date tehnice

Temperatura la m surare la depozitare f r baterie cu baterie Umiditatea aerului la m surare la depozitare n l imea de utilizare Dimensiuni Greutate f r baterie cu baterie

+10 pn la +40 C -25 pn la +70 C -10 pn la +50 C pn la 85 % umiditate relativ a aerului pn la 93 % umiditate relativ a aerului n l imea m rii pn la 4000 m peste nivelul m rii 104,5 51,5 22 mm cca. 55 g cca. 60 g

118

Date tehnice

A aj Interfa Clasa de protec ie LED/IRED Compatibilitatea electromagnetic

A aj cu cristale lichide (LCD) cu 96 segmente Interfa infraro u III Clasa 1 Acest glucometru ndepline te reglement rile privind imunitatea electromagnetic conform EN ISO 15197 anexa A. Ca baz de control pentru testele de imunitate (pentru desc rcarea electrostatic ) s-a consultat standardul de baz IEC 61000-4-2. Suplimentar, ndepline te reglement rile privind emisia electromagnetic conform EN 61326. Emisia electromagnetic este foarte redus . Interferen a cu alte aparate ac ionate electric nu se poate anticipa.

119

Date tehnice

Evaluarea performan ei

Caracteristicile de performan ale sistemului Accu-Chek Active (glucometrul Accu-Chek Active cu testele Accu-Chek Active) au fost stabilite cu snge capilar al diabeticilor (compararea metodelor, corectitudine), snge venos (repetabilitate) i solu ie de control (reproductibilitate). Sistemul a fost calibrat cu snge venos cu o concentra ie diferit de glucoz . Valorile de referin pentru acestea au fost stabilite cu ajutorul metodei hexokinazei. Pentru compararea metodelor s-au comparat rezultatele din metoda hexokinazei cu deproteinizare (analizor automat). Metoda hexokinazei se poate compara cu un standard NIST (reconvertibilitate).

Sistemul Accu-Chek Active ndepline te cerin ele conform EN ISO 15197.

120

Reciclarea glucometrului

14 Reciclarea glucometrului
n timpul testrii glicemiei glucometrul poate intra n contact cu sngele. De aceea, glucometrele folosite reprezint un pericol de infec ie. Recicla i glucometrul dumneavoastr folosit, dup ce a i scos bateria, conform regulilor valabile n ara dumneavoastr . Autorit ile locale v pot da informa iile pentru reciclarea corect . Glucometrul nu se supune domeniului de valabilitate al directivei CE 2002/96/CE (directiva despre aparatele electrice i electronice dezafectate).

Recicla i bateriile n mod ecologic la un centru de colectare sau prin intermediul comerciantului dumneavoastr .

121

Componente de sistem

15 Componente de sistem
Urm toarele componente apar in sistemului de m surare a glicemiei Accu-Chek Active, n afara glucometrului: Testele Accu-Chek Active Folosi i numai aceste teste dac m sura i cu glucometrul Accu-Chek Active. Solu ii de control Accu-Chek Active Folosi i numai aceste solu ii de control dac realiza i veri c ri ale performan ei cu glucometrul Accu-Chek Active i cu testele aferente.

122

Brevete

16 Brevete
US 5,366,609; US 5,424,035; US 5,463,467; US 5,889,585; US 6,055,060; US 6,906,802

123

Centrul de suport i service pentru clien i

17 Centrul de suport i service pentru clien i


17.1 Consilierea i solu ionarea problemelor
n cazul ntreb rilor despre folosirea glucometrului Accu-Chek Active, n cazul rezultatelor improbabile sau n cazul unei defec iuni presupuse a glucometrului sau testelor, v rug m s v adresa i centrului competent de suport i service pentru clien i al Roche Diagnostics. Nu ncerca i s repara i sau s modi ca i glucometrul. Angaja ii no tri v vor ajuta n solu ionarea eventualelor probleme cu glucometrul sau testele de la Roche Diagnostics. Adresele centrelor de suport i service pentru clien i se g sesc n paragraful urm tor.

17.2 Adrese
Roche Romnia S.R.L. Str. Dimitrie Pompeiu 9-9A, Cldirea 2A, Parter, Sector 2, 020335, Bucureti, Romnia Helpline: 0800 080 228 www.accu-chek.ro

124

Index alfabetic

18 Index alfabetic
A a aj 12 exemplu 6 simboluri n ~ 101 ave (simbol) 60, 102 B baterie durata de via 87, 117 ndep rtarea peliculei de protec ie 18 schimbare 87 simbol 45, 87, 101 tip 13, 87, 117 brevete 123 butonul M 12 butonul S 12 C centrul de suport i service pentru clien i 124 cip de codare 12, 28 clepsidr (simbol) 35, 102 codarea 28 code (simbol) 103, 104 compartimentul bateriei 13, 88 compatibilitate electromagnetic 119 componente de sistem 122 comportamentele la lumin 98 condi ii de depozitare 96 condi ii de m surare 96 cotor de m r (simbol) 40, 103 cur area 82

125

Index alfabetic

D date tehnice 116 day (simbol) 60, 102 defec iuni 107 dezinfectarea 95 domeniul de m surare 50, 117 domeniul de utilizare 3 durat de m surare 35, 38, 117 E E i num r (a aj) 110 EEE (a aj) 114 End (a aj) 68 evaluarea performan ei 120 exp (simbol) 46, 52, 102

F fanta pentru teste 12 cur area 83, 84 fereastra de control, teste 43 fereastra de m surare 12 cur area 83, 85 G glucometru cur area 82 depozitarea 96 dezinfectarea 95 imagine de ansamblu 12 oprirea 23, 39, 56 pornirea 22, 31, 54, 66 reciclarea 121 veri carea 70

126

Index alfabetic

H Hi (a aj) 45, 50, 106 I imagine de ansamblu glucometru 12 simboluri 101 interfa infraro u 12, 64 L Lo (a aj) 45, 50, 105 locuri alternative de pe corp 40 M marcarea, rezultatul 40 m r (simbol) 40, 103

memoria rezultatelor 53 memorie, rezultate 53 memory (simbol) 54, 101, 105 mesaje de eroare 100, 109 mg/dL (simbol) 102 mmol/L (simbol) 102 N num r de cod 29, 32 O oprirea ~ automat 34, 39, 69 dup testare 39, 78 p r sirea memoriei rezultatelor 56 p r sirea set rilor 23, 27

127

Index alfabetic

P PC (a aj) 66, 106 perioada de valabilitate solu ie de control 81 teste 52, 81 personal de specialitate 3, 91 pic tur (simbol) 33, 103 pl cu a de fabrica ie 13, 17 pornirea accesarea memoriei rezultatelor 54 modi carea set rilor 22 realizarea test rii 31 transferarea rezultatelor 66 procedura de m surare 116 R reciclarea bateria 90, 121 glucometru 121 128

teste 39, 78 rezultatul accesarea din memorie 54 marcarea 40 transferarea 64 valorile medii 58 risc de infec ie 91, 92 S snge aplicarea pe test test n afara glucometrului 36 test n glucometru 34 aplicat prea pu in 114 volum 14, 117 setarea anului 26 setarea datei 26 setarea formatului orei i datei 24 setarea orei 25

Index alfabetic

set ri (data i ora) 21 anul 26 data 26 format or i dat 24 modi care, imagine de ansamblu 22 ora 25 ordinea 21 preset ri din fabric 21 set-up (simbol) 22, 102 simboluri 101 la test ri 45 soare (simbol) 98, 102 solu ie de control 70 perioada de valabilitate 81 stea (simbol) 40, 102 sticl (simbol) 40, 76, 104

surse de eroare testarea 51 transferul rezultatelor 69 veri carea performan ei 79 surse de perturbare electromagnetic surse perturbatoare ~ electromagnetice 99 lumin 98

99

T tabelul de concentra ii 71, 77 temperatura 96, 118 termometru (simbol) 45, 103 test de a are 20, 32 testarea personalul medical de specialitate 93 realizarea 30 surse de eroare 51

129

Index alfabetic

teste perioada de valabilitate 52, 81 reciclarea 39, 78 simbol 33, 36, 102, 103 transfer de date 15, 64 transferarea, rezultatele 64 surse de eroare 69 ttt (a aj) 97, 115 U umiditatea aerului 98, 118 unitatea de m sur a rezultatului (mg/dL, mmol/L) 17, 102

V valorile medii 58 veri care a performan ei marcarea 76 realizarea 70 surse de eroare 79 veri carea, glucometru 70

130

0 5241537001(01) 2008-05

0088
ACCU-CHEK este o marc a companiei Roche. Roche Diagnostics GmbH 68298 Mannheim, Germany www.accu-chek.com

You might also like