1 จาก 230

บัญชีรำยชื่อผู้สอบผ่ำนภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (ภำค ก.) ปี 2551
ศูนย์สอบที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
ตำำแหน่งสำยงำนเริ่มต้นจำกระดับ 3
เลขประจำำตัวสอบ
ชื่อ - สกุล
หมำยเหตุ
301000001
นางธัญพร
โลกเลื่อง
301000003
นางสาวกนกนันทน์
บุญยวง
301000004
นางสาวเทียนใจ
สุทะ
301000008
นายโสภาค
แก้วปัญญา
301000009
นายกิตติ
ไพเจริญ
301000013
นายอภิรติ
คำาบุญ
301000015
นางรตนพร
อินทกา
301000019
นางสาวรัชนีกร
ธนาคำา
301000021
นางสาวหนึ่งฤทัย
ทนันชัย
301000023
นางประภา
ทะลัง
301000030
นางสาวอรุณี
อินเทพ
301000032
นางมณทิชา
แจ้งแก้ว
301000038
นายพีรพัฒน์
ร่องเสอียบ
301000041
นางสาววิไลพร
อินต๊ะเรือง
301000045
นางสาววชิราลักษณ์
ขันธสีมา
301000053
นางสาวสุทัศนีย์
เหลาเกตุ
301000057
นางสาวกนกวรรณ
คำาธารา
301000060
นางสาวกาญจนา
เทพสุติน
301000063
นางสาวอัญชลี
ศรีวิชัย
301000066
สิบเอกจีรเวศน์
หล้าปาวงศ์
301000070
นายทรรทรานนท์
วิเศษเพิ่มทรัพย์
301000076
นางสาวอัมพร
อินตาลา
301000077
นายสิทธิพงศ์
วงษา
301000079
นางมรกต
อินต๊ะ
301000086
นายมนพัทธ์
คำาจันทร์วงค์
301000087
นางสาวพิมพ์วิภา
ปัญญานะ
301000089
นางสาวโสภา
จอมอิ่น
301000090
นางสาวกมลลักษณ์
มณีเกี๋ยง
301000092
นายวีรชัย
นันตาวงค์
301000093
นางวลาลักษณ์
ขันวิชัย
301000096
นายสมชาย
แจ๋วเจริญกุล
301000097
นางสาวพจนีย์
รักสัตย์

301000105
301000107
301000110
301000114
301000116
301000120
301000122
301000125
301000128
301000130
301000131
301000139
301000142
301000144
301000145
301000146
301000147
301000148
301000150
301000157
301000158
301000160
301000178
301000181
301000185
301000186
301000190
301000192
301000197
301000198
301000200
301000201
301000202
301000203
301000205
301000206

นายโยธิน
นางหนึ่งฤทัย
ว่าที่ร้อยตรีบัญชาชาย
นางกรรณิการ์
นางสาวอรพรรณ
นางสาวเบญจพร
นางสาวปัทมพร
นางสาวจันทร์แรม
นางสาวอุษา
นางเนตรนภา
นางสาวสุกัญญา
นางสาวสาวิตรี
นายนที
นายสิทธิศักดิ์
นางพนัชกร
นางสาวสาวิตรี
นางสาวจุฑามาศ
นางสาวกาญจนา
นางสาวนำำาทิพย์
นางสาวสิริพร
นางรัตติกาล
นายสุเมธ
นางสาวทิวทัศน์
นางสาวรพีพร
นางสาวเจนจิรา
นางสาวประภารัตน์
นายสุรเดช
นางสาวสิรินาฎ
นายรวีวุฒิ
นางสาวสุปราณี
ว่าที่ร้อยตรีกตัญญู
นางสาวเจนจิรา
นางสาวเมริสา
นางสาวสุรีย์พร
นางสาวเกษรา
นางสาวนิตยา

นันตา
อ้ายมา
จันทร์เป็ง
ชูรักษา
คำาแดง
สุวรรณวงค์
มุ่งพัฒนา
ศรีนวล
ยาสิทธิ์
เดชเขตขัน
ฤทธิ์รงค์
แก้วปัญญา
บุญเผือก
เงินสม
สมแก้ว
ใจชื่อ
บัวขาว
ทนุบำารุง
ทองแพ
ศรีพรม
สุวิทย์ชยานนท์
วงค์แก้ว
แก้วบังเกิด
ลาพิตร
ใจคำา
คำาไทย
อินต๊ะ
ชุบไธสง
จิตต์โสรี
โยกาศ
ประภาติกูล
กุลณา
สุจินดา
แซ่ลี
ขัติยะ
สมัย

2 จาก 230

301000207
301000209
301000210
301000212
301000213
301000216
301000217
301000221
301000222
301000224
301000225
301000226
301000229
301000231
301000232
301000238
301000239
301000240
301000245
301000246
301000248
301000249
301000254
301000263
301000265
301000269
301000273
301000275
301000277
301000280
301000283
301000284
301000287
301000288
301000299
301000300

นางสาวพัชราภรณ์
นางสาวปิยะมาศ
นายสุชาติ
นายวุฒิศักดิ์
นางปาริชาติ
นางสาวปทุมทิพย์
นายอาทิตย์
นางสาวอรุณี
นางสาวสายทอง
นางสาวจันทรวรรณ
นายนพดล
นางสุดเฉลียว
นายสุชาติ
นางสาวเสาวลักษณ์
นางสาวนิภาภัทร
นางสาวรัชพร
นายมนต์สันต์
นางฤชุอร
นางสาวกัญญา
นางสาวเบญจวรรณ
นายวิศิษฎ์
นางสาวพัชรี
นางสาวรุจิเรข
นางสาวศุภลักษณ์
นางสาวศิริรัตน์
นางสาวนิชาภา
นางกฤติญา
นางสาวธัญธิดา
นางสาวศศิธร
นางอุษณีย์
นางสาวสุวิกรานต์
นางสาวนภาพร
นางสาวจริยา
นางสาวศุภกานต์
นายเอกลักษ์
นางสาววิไลวรรณ

จำารัสเรืองพร
บุญมีคำา
สืบแสน
พรมสาร
ญาณวัฒนสกุล
จันทร์ธิยะ
มาพิทักษ์
เสียงหวาน
ผิวตอง
สุระสินธุ์
ขะขอม
ธรฤทธิ์
เจริญศรี
หวานดี
จิตรแผ้ว
แจ้งการ
เจียงเมธีจิตต์
วงศ์ยศ
ยาราช
สารกาศ
ภูริบริบูรณ์
ปวงวงค์คำา
ติยะ
ใสนวล
สิงห์ต๊ะ
เขื่อนเพชร
แสงแก้ว
ชมภูเขา
ยืนศักดิ์
สมณาศักดิ์
ใจกล้า
แข็งแรง
อินทา
นามวงศ์
สายสุข
อินต๊ะใจ

3 จาก 230

301000301
301000306
301000310
301000311
301000312
301000314
301000316
301000318
301000324
301000325
301000328
301000333
301000334
301000339
301000340
301000341
301000347
301000349
301000356
301000357
301000360
301000370
301000373
301000374
301000379
301000380
301000381
301000390
301000392
301000398
301000399
301000401
301000404
301000406
301000416
301000419

นางสาวอังคณา
นายโชคชัย
นางสาวสายรุ้ง
นายอนุวัฒน์
นายสรรชัย
นายชินชาติ
นายเอกชัย
นางสาวพวงผกา
นายธนากร
นางสาวธิดารัตน์
นางสาวรัตนา
นางสาววราพร
นางสาวรัชดาภรณ์
นางสาวปาริชาต
นางสาวอัจฉราภรณ์
นายภาณุพงศ์
นางสาวอัมพิกา
นายคุณากร
นางสาวอมรรัตน์
นางสาววันวิสา
นางบุปผาชาติ
นางสาวอรุณี
นายบุญญฤทธิ์
นายภูบดินทร์
นางเกศสุดา
นางสาวอภิษฎา
นางวิลาวัลย์
นางสาวรวิวรรณ
นายอัครินทร์
นางอำาภา
นางสาวสุธีรัตน์
นางสาวมะลิการ์
นางสาววัชราภรณ์
นางสาวจุฬาลักษณ์
นางชลธิชา
นายจักรพันธ์

คาบเพชร์
ปัญญาคำา
ไคร้วงค์
เวียงเกตุ
นันตา
โคตรศรี
อินทร์ชัย
ยานะ
เผ่าพัฒน์
กิตติเลิศภักดีกุล
ดวงแก้ว
วรรณพรหม
มณีรัตน์
วิชัย
วิชัย
กุณา
ศรีรัตน์
ต๊ะอุ่น
ธิเขียว
ม่วงเกิด
สุปา
ไมตรี
นิ่มสกุล
ชัยมงคล
ใจคำา
วรรณตา
สังข์คำา
เสนยอง
สมหล้า
ทอวแจ้น
สิงห์ถม
พรมใจจอม
นิ่มตระกูล
นัคคีย์
วงศ์ฝั้น
ชูจิตต์

4 จาก 230

301000422
301000429
301000430
301000442
301000444
301000447
301000450
301000464
301000465
301000469
301000474
301000476
301000478
301000479
301000480
301000484
301000494
301000495
301000497
301000500
301000505
301000506
301000512
301000513
301000518
301000519
301000520
301000523
301000527
301000528
301000531
301000533
301000539
301000542
301000543
301000546

นางสาวสุมิตรา
นางสาวกนกสุดา
นางสาวกิ่งกาญจน์
นายธันวา
นางสาวปิยะฉัตร
นางสาวเบญจวรรณ
นางสาวดุจดาว
นางสาวศิรินันท์
นางสาวอภิญานนท์
นางสาววันรัก
นายอนุสรณ์
นางสาวสิริกานต์
นางจันทร์จิรา
นางสาวทัศนียา
นายกฤษฏิ์
นางสาวอาริสา
นางสาวชญาณิศา
นายมณฑล
นางสาวดารารัตน์
นายอภิวัฒน์
นายกฤษนัย
นางสาวปุญญิสา
นางสาวแสงเดือน
นางสาวสายฝน
นายธนภัทร์
นายวรพงศ์
นางสาวปิยะมน
นางสาวนิตยา
นางสาวศรัญญา
นางสาวกนกวรรณ
นางสาวภานุชนารถ
นางสาวสุภัค
นายภนุสรณ์
นางสาวนันทิดา
นางสาววิภาวดี
นางสาวกาญจนา

บุญเกิด
พรหมโลก
จันกัน
ยาวิชัย
ชัยมงคล
จันทรส
ปลงใจ
วงศ์ใหญ่
วงศ์ใหญ่
ฤทธิ์เกษร
ลิำนฤาษี
อุดมผล
คำาจาง
ยศปัญญา
พยัคกาฬ
ศรีวิชัย
ณ ลำาพูน
ใสแจ่ม
แดงฟู
พวกอินแสง
ม่วงแก้ว
แสนนันตา
ใจกล้า
ฉันทะ
ดวงดี
งามทรง
กุมารแก้ว
เหลี่ยมแก้ว
มังเทศ
ชุมภูคำา
สิงห์ประดัง
ชุมศรี
วงค์สาโรจน์
หน่อคำา
ตาลธิ
ทิพย์ปัญญา

5 จาก 230

301000548
301000553
301000555
301000556
301000561
301000565
301000576
301000580
301000582
301000587
301000590
301000591
301000595
301000600
301000601
301000602
301000603
301000607
301000611
301000612
301000614
301000615
301000618
301000621
301000622
301000623
301000625
301000631
301000633
301000638
301000639
301000641
301000645
301000646
301000649
301000654

นายพิเศษ
นางสาวธิดารัตน์
นางสาววรันธร
นางสาวอุบลรัตน์
นางวรรรณภา
นางสาวศิวัชญา
นางสาวรจนา
นางสาวฐิติพร
นางสาวพนิดา
นางสาวดารุณี
นางสาววิลาวัณย์
นางสาวพิชญา
นางสาวธีรดา
นางสาวสายรุ้ง
นางสาวชลธิดา
นางสาวเยาวลักษณ์
นางสาวจริญญา
นายพงศ์ศิลป์
นายศรัณย์ภพ
นางอริญญา
ว่าที่ร.ต.วรพจน์
นางวรรณรัตน์
นางสาวจันทร์เพ็ญ
นางสาวพิไลภรณ์
นางสาวธิวรรณ
นางสาวสุภาภรณ์
นายนิธิพงษ์
นายพิสิฐ
นางสาวแพรวนภา
นางสุดาวรรณ
นายตะวัน
นางสาวศิรประภา
นายธนพล
นางสาวธิดารัตน์
นางสาวนิศาชล
นางสาวนฤมล

นันต๊ะหม่น
ศรีวิชัย
เฉลิมชุติเดช
จิตระวงศ์
ตาคำา
ตาแก้ว
จะงาม
บุญทาไทย
จาวรรณะ
นักพรต
ปัญญามณีศร
บุญมาภิ
ศิริปัญญา
ยืนมาก
คูหามุข
ยวงขาว
แก้วก้อน
สมบูรณ์ชัย
ไชยจำาเริญ
ชุ่มเมืองเย็น
รักฝูง
หยุบแก้ว
สังข์หลวง
นันตา
ยะเรือน
สัตพนพันธ์
พลปัถพี
ธรรมดา
ชัยลังกา
อาภรณ์หิรัญ
สุริยะวรรณ
คงสมบัติ
ไชยพนิตนันท์
พิศไหว
แก้วจินดา
กุนโน

6 จาก 230

301000655
301000662
301000663
301000666
301000667
301000671
301000673
301000674
301000675
301000676
301000677
301000680
301000686
301000690
301000693
301000694
301000695
301000698
301000702
301000708
301000709
301000713
301000716
301000717
301000719
301000726
301000727
301000736
301000742
301000744
301000747
301000751
301000752
301000754
301000758
301000760

นางสาวกรวิกา
นางสาวนฤมล
นางประภาภรณ์
นางสาวสุรียรัตน์
นางสาวสุภาวิณี
นางสาวสุภาวดี
นายภานุรุจ
นางคมคาย
นางสาววิไลวรรณ
นางสาวไพรินทร์
นางสาวปิ่นมณี
นางสายไหม
นางสาวจิตติมา
นางสายฝน
นางจันจิฬา
นางกัลยาณี
นางสาวศิริลักษณ์
นางสาวเบญจพรรณ
นางสาวดาวใจ
นางสาวนำำาอ้อย
นางสาววลัย
นางสาวชลธิชา
นางสาววาสนา
นางรุ่งทิพย์
นางสาวกัลยลักษณ์
นายศุภชัย
นายอัฐวิโรจน์
นางอภิญญา
นายรัชภูมิ
นางสาววารินทร์
นายวัชรพงศ์
นางสาวอิสรีย์
นางสาวพชรรัตน์
นางสาวอัมรา
นางสาวเจนจิรา
นางสาวนุชนาฏ

ชมเกษร
มูลแก้ว
เมฆโปธิ
สมนาสัก
สันนิถา
มังชินา
พรหมคำาแดง
เยาวนา
สุทธเขต
มาลา
พันธ์สมพงษ์
นวลเอียด
จองเมทา
บุญแจ้ง
ชัยวุฒิ
ทรตัน
หน่อแก้ว
เมธาจารย์
ใจอ้อย
พันกับ
รักสัตย์
คีรีพาเจริญกุล
คำาเปียงวงค์
ชัยชนะ
วงศ์ชัย
ถาดนาค
สานุมิตร
พิศไพร่
แก้วมาลัย
รัตนงาม
วชิรภูพงค์
ไทรตระกูล
ดวงวงศ์
สาคร
มอญเทพ
วรรณา

7 จาก 230

301000763
301000773
301000776
301000778
301000779
301000781
301000782
301000786
301000788
301000789
301000791
301000792
301000795
301000798
301000801
301000803
301000804
301000807
301000810
301000813
301000818
301000819
301000823
301000825
301000826
301000829
301000830
301000832
301000834
301000835
301000840
301000852
301000856
301000866
301000874
301000876

นายกิจจาณะ
นางสาวนาถธิดา
นายณัฐกร
นางพรรณภา
นางสาวกนกพิชญ์
นายสมควร
นางสาวกรวิกา
นางสาวทาริกา
นายรัตติศาสตร์
นายเชาว์ชนะ
นางสาวนิภาพร
นางสาวเนตรฤทัย
นายจิรายุ
นางสาววริยาภรณ์
นางณัฐยาภรษ์
นางสาววรรณพร
นางสาวพัสน์นันท์
นางนิลาวรรณ
นางณัฐชยา
นางสาวสาวิตรี
นางสาวลลิดา
นายวีระวุธ
นายณัฐพล
นางสาวธัญวรัชย์
นางสาวกัญญณัฐกาญจน์
นางกนกลักษณ์
นางสาวชนิดา
นางสาวนัดดา
นางนันทิยา
นางสาวภัทราภรณ์
นางสาวนิตยา
นางสาวปิยะพร
นายพลากร
นางสาวปรียานุช
นางสาวกาญจนา
นางสาวสุวิมล

ณะนุ้ย
จันทร์คำา
มิคนุช
ทองประทุม
โนกุล
ธิศักดิ์
สารคณา
ทาปัญญา
อินต๊ะ
เตรียมแรง
ทุกอย่าง
นันทะชัย
กาละวิชัย
นามวงศ์พรหม
คำาซาว
ดีมูล
พรมวังขวา
คำามา
เพรชไทย
ใยสุนโย
สุริยวงค์
จันทร์ภิรมย์
จันทรรัตน์
วงษา
อินทรักษ์
ทีรี
หล้าปินตา
เจียมรักษา
แสงกลั่น
วงศ์ปรักไพศาล
กระสานติ์
ศิวิลัยธ์
ริมประสงค์
ขันตี
เสียงโต
ศรีตันดา

8 จาก 230

301000877
301000879
301000900
301000906
301000907
301000912
301000913
301000914
301000915
301000916
301000917
301000923
301000927
301000931
301000941
301000943
301000946
301000948
301000950
301000951
301000956
301000957
301000958
301000962
301000966
301000969
301000976
301000978
301000985
301000987
301000990
301000992
301000993
301000998
301000999
301001004

นายณัฐพงษ์
นางสาวนิภาพร
นางสาวอัจฉรา
นางสุภาพร
นางสาวลภัสรดา
นางสาวเกศริน
นางสาวธิตินัดดา
นายนพดล
นางสาวสุภาภรณ์
นางสาวอมรรัตน์
นางกาญจนา
นางสาววาณี
นางสาวปิยะพร
นายเจษฎา
นางสาวฑิชา
นางสาววัลยาภรณ์
นายศราวุธ
นางสาวนำำาฝน
นางสาวณัฐธยากร
นางสาวชลัชวรรณ
นางสาวพรพิมล
นายพงษ์วิทย์
นางสาวสุจิรา
นางสาวยุวลักษณ์
นางดาราวัลย์
นางสาวอ้อมอรุณ
นางสาวพัชรินทร์
นางสาวณัฐพร
นางสาวนฤทัย
นายอรุณ
นายศุภฤกษ์
นางสาวพิกุล
นายกิตติคุณ
นางสาวอุมาพร
นางสาวชนิตา
นางสาวสุกัญญา

เป็งใจยะ
มาสม
วงษ์เยาว์
กระจ่างฉาย
จันแก้ว
ร่มโพธิ์
สิงห์แก้ว
ธรรมใจอุด
ยามานะ
สีตะบุษป์
ศศานนท์
ศรีวิชัย
อุ่นจาย
อินตายวง
จารุสวัสดิ์
เทพยศ
ธุระสิทธิ์
ทรงกลิ่น
คำาตื่อ
สุทธศิลป์
อินสิงห์
กันจินะ
สวิหนิ
ภิระบรรณ์
บุญทัน
คำาแสน
ปินตา
ยินดี
พิไรแสงจันทร์
รัตนกุล
บำาเพ็ชร
ดวงทิพย์
ภักดี
ปาระธรรม
วัฒนมาลา
กายาสา

9 จาก 230

301001007
301001008
301001009
301001013
301001015
301001019
301001025
301001026
301001027
301001031
301001032
301001034
301001044
301001045
301001046
301001056
301001057
301001067
301001074
301001078
301001080
301001082
301001085
301001086
301001093
301001097
301001099
301001100
301001101
301001102
301001108
301001110
301001111
301001129
301001131
301001136

นายกฤติชัย
นางลัดดา
นายเฉลิมชัย
นางสาวนพมาศ
นางพัชรีย์
นายจักรพันธุ์
นายอินทิรา
นางสาวชนม์ชนก
นางสาวธมลวรรณ
นางสาวสาวิตรี
นางวันเพ็ญ
นางสาวธัญวลัย
นางสาวอัญญาณีย์
นางสาวกันยา
นางสาวเยาวเรศ
นายทัพเทพ
นายแดนไตร
นางสาวไพลิน
นางสาวกัลยรัตน์
นายฤทธิรณ
นางสาวปนิชญา
นายธนวัฒน์
นางสาวมณีวรรณ์
นางสาวจินดาพร
นางสาวสารภี
นางสาวศิริพร
นางสาวนงนุช
นางสาวโสภิต
นางสาวประภาภรณ์
นางณวพร
นายสุภชัย
นางสาวสุกานดา
นางสาวปิยธิดา
นางสาวธิดาวรรณ์
นายณัฐพล
นางสาวจันจิรา

สิทธิวงศ์
ลาดอุ่น
จันทาพูน
ยอดหาญ
สุขสำาราญ
นาคสุข
พงศ์พัศพรพันธ์
ตัำงตระกูล
สิทธิกัน
อินทร์พร
ไชยคำา
ปงจันตา
สัตย์จริง
กาอุทัย
อุปละ
ริโรจน์
ช่างฆ้อง
จุ้ยกระจ่าง
จันทราพันธ์
ปัญญากาบ
นนทมาตย์
อินชู
สุระเสียง
นัยติ๊บ
ฤทธิ์เครือคำา
วงค์รักษาศิลป์
ใจตรง
หลีกเลี่ยง
เนมิราช
สีสม
วรรณมณี
สุกิน
พิทยากิต
ปัญญา
แสนเสนาะ
หน่อแก้ว

10 จาก 230

301001137
301001140
301001143
301001145
301001146
301001147
301001153
301001158
301001160
301001163
301001168
301001171
301001172
301001177
301001180
301001181
301001197
301001198
301001199
301001200
301001203
301001211
301001226
301001227
301001231
301001232
301001239
301001240
301001246
301001248
301001260
301001261
301001262
301001263
301001266
301001277

นางสาวอัมรินทร์
นายชญานนท์
นายเอนก
นางสาวอาทิตยา
นางสาวสุวลี
นางสาวอรทัย
นางสาววิชชุดา
นางแสงเดือน
นางสาวสุภาภรณ์
นางสาวเบญจวรรณ
ว่าที่ร.ต.หญิงนพวรรณ
นายชุมพล
นายรุ่งโรจน์
นางสาวอัญชุลีพร
นางลำาพู
นางสาวมนฑิรา
นางสาวลักษมีกานต์
นางนภัส
นางสาวศิริกานต์
นางชุตินันท์
นางสุนิตา
นางสาวยุพิน
นางบุญสิตา
นายธีระพล
นายศักดิ์ชัย
นางสาวจีรภา
นายนัทฐพงศ์
นายเอก
นายวรณัฐ
นางสาวกรรณพา
นางสาวจันทร์ทิวา
นางสาววราภรณ์
นางสาวดิษยา
นางสาวชญารัตน์
นายอิสระ
นายวิทยา

จีำอาทิตย์
บุญถึง
บ้านสระ
ศรีกร
สร้างใหม่
ฟูวุฒิ
แดงสนั่น
ปัญญามงคล
ไชยยา
สุภาวรรณ์
ทิพย์ทองดี
ขันทพันธ์
ชำานาญ
ไชยเสนา
พีรพัฒน์สกุล
ชุมภูมาธิ
กาบคำา
เรือนคำา
หัตถะผาสุ
วิริยะ
โปธา
เคร่งครัด
แสนคำาปิน
กระรินทร์
พิมพ์ดี
ดาเตจ๊ะ
เผื่อนเผ่างาม
คิดดี
บุญเจริญ
ยกย่อง
อินตา
ปันสุรัตน์
ศรีจันทร์
เมืองคำา
สิทธิดง
ใหม่เฟย

11 จาก 230

301001279
301001280
301001281
301001287
301001291
301001294
301001301
301001302
301001305
301001308
301001312
301001316
301001317
301001319
301001320
301001325
301001326
301001330
301001332
301001335
301001338
301001346
301001348
301001350
301001354
301001355
301001356
301001357
301001358
301001360
301001361
301001367
301001368
301001371
301001379
301001380

นางสาวนันทญาภรณ์
นายพงษ์ศิริ
นางสาวนภัสพร
นางสาวอรวรรณ
นางสาวศุภลักษ์
นางสาวระพีวรรณ
นางสาวสุมิตรา
นายณรงค์
นางสาวชิรกานต์
นางสาวนันทนา
นายวัฒนา
นางสาวพีระวี
นางสาววิไลพร
นางสาวสุทรากรานต์
นายอำานาจ
นางสาวบุศรา
นางสาววนิดา
นางสาวสุดารัตน์
นางสาวภัทรจารินทร์
นายวิทย์ธพงษ์
นางสาวกนกพร
นางสาววริษฐา
นางสาวสุรางคนางค์
นายสุรินทร์
นางสาวนาราลิน
นางสาวจารุณี
นางสาวปริศนา
นางสาวทิวาวรรณ
นายเทียนชัย
นางเจนจิรา
นางสาวสุวิตรา
นายโกวิท
นายณัฐพล
นางสาวเกสร
นางสาวสุธิดา
นางสาวนำำาฝน

ชัยมงคล
จิตบาน
พันธุ์ทอง
ปันตอง
นนทะวงค์
แดงไธสง
แก้วคำาปา
สุคันธมาลา
คำาสินศักดิ์
ทองดอนคำา
โยธา
พุ่มแจ้ง
สมมี
เวียงลอ
ป๊อกบุญเรือง
ต๊ะมัง
วงษา
ศรีสุภา
มหายศ
เปี้ยวงค์
ศิริชมภู
ศิริจางคพัฒนา
ฉิมพาลี
วงค์อิ่นแก้ว
วงศ์เรือง
สุกสม
จอมใจ
ญาณตาล
อุ่นบ้าน
ต๊ะติ๊บ
อินทะรังษี
ศิริชุมชัย
สถาวีระพงศ์
จักสุจันทร์
สุภาผล
นกแดง

12 จาก 230

301001382
301001384
301001387
301001391
301001395
301001403
301001404
301001406
301001418
301001420
301001421
301001422
301001424
301001428
301001429
301001430
301001437
301001439
301001442
301001443
301001444
301001445
301001455
301001456
301001457
301001459
301001460
301001461
301001462
301001468
301001473
301001474
301001482
301001489
301001505
301001507

นางสาววาสนา
นางสาวพรทิพย์
นายณภัทรพล
นางสาวเบญจพร
นายวิเชษฐ์
นางสาวสุรีย์พร
นางสุพิชฌาย์
นางสาวภาพธิดา
นางสาวเบญวิสา
นาพิเชษฐ์
นางสาวสุรางคณา
นางสาวปิยะธิดา
นางสาวยุพาวดี
นางสาวพิกุล
นายมนตรี
นางรุ่งนภา
นายจิรายุ
นายวีระศักดิ์
นางสาวพรรณวลัย
นางสาวเรียมฤทัย
นางสาวศิริดาว
นางสาวอติพร
นางนงนุช
นางสาวฐิติกา
นางสาวสุภารัตน์
นายสุพจน์
นางสาววันวิสา
นางสาวนิตยา
นางสาวเยาวดี
นางสาวปวีณา
นางสาวนิธิวดี
นางสาวศรีไพร
นางสาวกรรณิการ์
นางสาวฉวีวรรณ
นางสาวศศิณี
นายอาณัฐ

ถาวร
อินทะหลุก
หูวานนท์
ธิหลวง
นามภักดี
ธิใจ
เชาว์เจริญศิริ
ไทยมี
อชินธรางกูร
ไชยวุฒิ
เกี๋ยงคำา
นุ่มนวล
บุริมสิทธิพงษ์
บุญมา
บุตรศรี
แก้วจินดา
พงษ์ธรรม
วงศ์บัวเจริญ
จันทดา
ไชยซาววงค์
มณีขัติย์
พงษ์วารินทร์
กุศล
นาคสนิท
สมณะ
ตระกูลวรปัญญา
กันยากอง
กันลัยพันธ์
จันทร์ทอง
ยอดชัย
แกล้ววิทย์กิจ
ธรรมศาสตร์
ศรีสมบูรณ์
บุญมาชัย
ผาวิชัย
สุรินแก้ว

13 จาก 230

301001510
301001513
301001514
301001517
301001519
301001520
301001533
301001535
301001537
301001540
301001546
301001549
301001551
301001556
301001558
301001559
301001563
301001564
301001567
301001569
301001571
301001575
301001577
301001578
301001582
301001585
301001592
301001594
301001600
301001601
301001603
301001606
301001610
301001613
301001614
301001619

นายอัครพงษ์
นางสาวมนัสวี
นายฐิติศักดิ์
นางสาวดาริณ
นางสาวปิยดา
นายปกรณ์
นางสาวพัฒนี
นางสาวศิริพร
นางสาวกัญชลี
นายปฐม
นางสาวพรรณทิวา
นางสาววารุณี
นางสาวพัชรินทร์
นางสาวพัฒชริน
นางสาวธีรารัตน์
นางสาวอรทัย
นางสาวสุวรีย์
นางสาวสายสมร
นางสาวนันทิญา
นางสาวอังคณา
นางสาวขนิษฐา
นายอรรคพงษ์
นางสาวกรรณิการ์
นางสาวปนัดดา
ส.อ.ศิรวุฒิ
นางสาวทิพวรรณ
นายนภดล
นายอนุรักษ์
นางสาวจันทร์เพ็ญ
นางสาวพิกุล
นางสาวจุฬาลักษณ์
นางผ่องศรี
นายศักดิ์ชาย
นายพิสิฐศักดิ์
นายพนมชัย
นางพรรณิภา

สมเด็จ
นิลเลิศ
ศิริ
ดรุณกานต์
จัดสวย
ประเวทย์จิตต์
กลิ่นดี
ตั๋นเปี้ย
จันทร์กระจ่าง
พันธุพิน
อินต๊ะ
จอมแก้ว
สุขแก้ว
เจนจิต
ใจทน
คำาแปง
คำาภิระไพร
ชื่องาม
สว่างเมฆฤทธิ์
ผัดกันทา
เชียงปิ๋ว
ด้วงยศ
จันทร์นิล
กุญชร
เวียงคำา
ตับยี่
ขัดสงคราม
ลาตรินทร์
จำาวงค์
แปงใจ
วิบูลย์มา
เมืองวงค์
โพธิมา
สมลา
ใจเกลีำยง
ภิยะคำา

14 จาก 230

301001624
301001628
301001629
301001631
301001632
301001638
301001639
301001641
301001646
301001647
301001648
301001657
301001659
301001662
301001663
301001664
301001667
301001668
301001671
301001673
301001674
301001675
301001680
301001682
301001683
301001686
301001687
301001689
301001691
301001692
301001696
301001697
301001698
301001701
301001705
301001708

นายวัชระพงษ์
นายภูบดินทร์
นายปนายุ
นางสาวจิตธนา
นางสาวจันทร์นภา
นายสนอง
นางสาวนิลาวรรณ
นางสาวนิตยา
น.สงประภาพร
นายธรรมนูญ
นางสาวรัตติกาล
นางสาวอำาพร
นางทัศนีย์วรรณ
นางสาวจริมา
นายสุวิทย์
นางสาวเกษศิริ
นางมณฑิชา
ว่าที่ร.ต.ภูวนัย
นางสาวไพรรินทร์
นางอินทิรา
นางสาวศรัณยา
นางสาววชิราภรณ์
นายนิกร
นางสาวกลัญญุตา
นางสรินนา
นายพงศ์พันธ์
นางสาวกรชกร
นายสุวัฒน์
นางสาวปาริชาติ
นางสาวธิดารัตน์
นางสาวนฤมล
นายบุญชัย
นางสาวฉวีวรรณ
นางสาวศิวานันท์
นางสาวสร้อยสุรินทร์
นายพัชรพงศ์

วงค์เทพ
วรรณใหม่
บุญช่วย
บุญช่วย
คงจันทร์
เดชบุญ
อินทรวงศ์โชติ
จีำโปธา
สิทธิวงค์
ธรรมขันธ์
เป็งมา
ปินตาแก้ว
จักรกาศ
ไชยมณี
ตาคำามี
ภิสักไพสิฐ
ธรรมขันธ์
งามรูป
รอดภัย
ชัยสุรินทร์
หาญวิริยะกิติชัย
ตันตรา
สมงาม
กันจินะ
นาพิมพ์
จำานงค์จิตร
รามมะมะ
วังช่วย
วิเชียรกันทา
นิลขัติยศ
เมืองอุดร
แสงเพ็ชรศิริพันธ์
ต๊ะปวน
ดาราพาณิชย์
ทรัพย์นำา
วงศ์หล้า

15 จาก 230

301001709
301001715
301001716
301001717
301001720
301001727
301001736
301001739
301001740
301001742
301001745
301001748
301001749
301001754
301001760
301001761
301001763
301001766
301001777
301001781
301001784
301001789
301001792
301001793
301001794
301001797
301001801
301001804
301001807
301001808
301001809
301001814
301001816
301001817
301001818
301001819

นางสาวอธิชา
นางสาวปราณี
นางสาวอัปสรสุดา
นางสาววันเพ็ญ
นางสาวผนิทรา
นางวนิดา
นางสาวโยธกาญจน์
นางสาวกัญญาภัค
นางสาวอุไรวรรณ
นางอัมพร
นายปรัตถ์
นางสาวนิภาพร
นายอรุณ
นายอัศวิน
นายตรีนภทรัพย์
นายเกียรติภูมิ
นางสาวรัตติการ
นางสาวสิริกานต์
น.สงวราภรณ์
นางสาววิสา
นางสาวอำาไพ
นางสาวเกศินี
นายสุพจน์
นายสุราตเจต
นางสาวนฤมล
นายปิยวัฒน์
นายสมโภชน์
นายพันธรักษ์
นายสถิตย์
นางสาวพัชรินทร์
นายเทพฤทธิ์
นางสาวอภิญญา
นางสาวศรัณยา
นางสาวสุธาสินี
นายไพศาล
นายอนุสรณ์

เวธรรม
ชัยชนะ
สุปะทาน
อยู่สภาพ
พละวุฒิ
ประราศรี
อินทุทรัพย์
ชะเอมทอง
พุทธะ
ยุวงค์
วัฒนะ
สันดวงดี
สมพิงค์
แก้วใจวงค์
แจ้งจันทร์
สิทธิราษฎร์
ใจคำา
บุญปล้อง
โลแก้ว
ขานวล
มากาศ
ปินตาสาม
คำายา
พันธุ์ทวี
อุปละ
ปฐมวรสกุล
คำาสุม
รัตนวิชัย
ธนาฤทธิ์
อินต๊ะ
เนตรพิทูร
ชราชิต
ถนอมพันธ์
นพธัญญะ
ฟูเฟื่อง
ซื่อตรง

16 จาก 230

301001821
301001822
301001823
301001826
301001831
301001836
301001837
301001844
301001862
301001866
301001877
301001878
301001881
301001888
301001889
301001890
301001893
301001894
301001899
301001900
301001901
301001904
301001909
301001910
301001913
301001915
301001916
301001918
301001919
301001924
301001927
301001930
301001932
301001936
301001939
301001940

นางสาวพิศประไพ
นายสยาม
นายอภิเศก
นางสาวอุมารินทร์
นายสุขสันติ์
นายสุรศักดิ์
นางสาวเนตรนภา
นายมานพ
นางสาวนฤมล
นายสุมน
นางสาวพิมพ์ชนก
นายธวัชชัย
นายศิริศักดิ์
นางสาวจุไรรัตน์
นางสาววิชญาพร
นยวรางกูร
นายเอกชัย
นางสาวสุคนธ์ทิพย์
นางสาวกาญจนา
นางเกษธินี
นางสาวสาธิกา
นายทวิช
นางสาวพัชรินทร์
นายวุฒิภัทร
นางแสงดาว
นางสาวคนึงนิจ
นางสาวพัชรินทร์
นางสาวปาริฉัตร
นางสาวพยุงพร
นางสาวสุชาดา
นางสงกรานต์
นางสาวศิลาชล
นางสาวหัสฤมล
นางสาวศรีสุดา
นายบรรทัด
นายพงษ์ธร

บางข่า
เกตุพงษ์
ดวงใจ
สมแก้ว
เป็งด้วง
อยู่นาน
สุภารักษ์
ตาระก๋า
ชิตวรกุล
คำามาเมือง
กล้าทำา
สุขีวงศ์
ยากาษา
ถนอม
เขื่อนแก้ว
ไชยคำามา
เมตตา
พันธ์ทิพย์
ขยัน
กันแก้ว
เกตุแก้ว
ท้าวบรรพต
สายเครื่อง
อุทธิยา
อะทะไชย
ชมเชย
เหมือนแสง
สมพุทธวงศ์
โปธาวิน
ปิงยศ
หน้อยปัญญา
ทิพย์จักร
กันทะพรม
ชัยยะ
มะลิวัลย์
ชุติมานันท์

17 จาก 230

301001942
301001945
301001948
301001949
301001952
301001953
301001956
301001957
301001968
301001976
301001978
301001990
301001992
301001993
301001994
301001997
301001998
301002000
301002001
301002002
301002003
301002006
301002010
301002012
301002013
301002018
301002021
301002023
301002034
301002035
301002038
301002043
301002051
301002055
301002061
301002063

นางสาวเกศรินทร์
นางสาวสนธยา
นางสาวกิตติยา
นางวนัชพร
นายศักดิ์ณรงค์
นางสาวจุฬาลักษณ์
นางสาวนฤมล
นางสาวจีราภรณ์
นางสาวเพ็ญนภา
นางสาวกัลยา
นางทิพวรรณ
นางเพ็ญศิริ
นายเสฎฐี
นางสาวภัณฑริกา
นางสาวจันจิรา
นางสาวรัชดาภรณ์
นางสาววชิดา
นางสาวเสวิกุล
นางสาวอารี
นายศุภวรรณ
นางสาววรินทร์ดา
นายณรงค์เดช
นางสาวสุภักดิ์ษร
นางสาวเสาวลักษณ์
นางสุพิศ
นางสาวสายพันธ์
นายพงษ์นรินทร์
นางสาวนพวรรณ
นางคัทลียา
นางสาวพิมพ์ใจ
นางสาวอัญชลี
นางสาววิไล
นางดารุณีย์
นางสาวเบญจมาศ
นางสาวนิติมา
นางสาวสุรีย์วัล

ไชยถา
คำาสาร
เมืองใจ
เชียงแรง
อุ่นเรือน
สำาราญจิตร
ท้าวคำาหล่อ
มาตั๋น
ปาปวน
วังเวียง
กึกก้อง
หวันน้อย
สุริยะ
เที่ยงออน
มูลมั่ง
ผาวิชัย
เฉลิมวัฒน์
สังขมณี
แดนมะลิดอย
ยะแสง
โกมาส
เดชะกูล
ยอดคำาเหลือง
น้อยปันเดีย
เอืำองแซะ
ปวงคำา
นิลดอนขวาง
สุทธนู
ธิวงษา
เครื่องคำา
อินต๊ะขาว
คำามา
สานอินสี
สิทธิโม่ง
ยารังษี
มะโนโฮ้ง

18 จาก 230

301002064
301002068
301002070
301002071
301002073
301002079
301002081
301002094
301002097
301002098
301002102
301002104
301002107
301002110
301002111
301002116
301002120
301002126
301002128
301002136
301002138
301002140
301002142
301002143
301002144
301002145
301002146
301002149
301002153
301002155
301002159
301002161
301002162
301002164
301002166
301002172

นางสาวสริญญา
นายอัคนี
นางสาวกรวิภา
นางสาวธัญชนก
นางสาวดนัท
นางสาวอชิตา
นางสาวอภิวรรณ
นายมนตรี
นางธญาดา
นางสาวทัศนีย์
นายสังคีต
นางสาวสุภาพร
นางพรธรัตน์
นางอินทิรา
นางสาวชุติมา
นางสาวสรินรัตน์
นายสุภัคชัย
นายสมพงษ์
นายวัฒนา
ว่าที่ร.ต.วรวิทย์
นางสาวนิตยา
นางสาวพิกุลศรี
นางสาวศิริรัตน์
สิบเอกมานะ
นางสาวกานต์สินี
นางสาววัชรีพร
นายศุภลักษณ์
นายปริวัตร์
นางศุภวรรณ
นางนภาชาด
นางสาวจุฑามาส
นางสาววรรณมณี
นายอนุกุล
นางสาวโชติกา
นายวิศรุต
นางสาวสายฝน

ภูมิภู
วงศ์วาน
ก้อนแก้ว
กาญจน์กนกพร
เพ็ชร์เกราะ
อินตุ่น
ชมชาติ
บุญสุง
บริบูรณ์
ดวงแย้ม
คุ้มสะอาด
นิลโขง
จตุรพรพันธ์
จำาปา
สุรีพิทักษ์
บุญฟู
จาที
จิตรัตน์
โพดกาลง
วุฒิการณ์
จันชัย
ชัยชิต
ฟองมี
พรมมินทร์
วิเศษ
แสงเมือง
ยศอาลัย
นันติ
จ๊ะราจา
ชัยปินชนะ
จันต๊ะรังษี
มาดหมาย
มั่งมุข
อุปการะ
กันทะวงศ์
เที่ยงไชย

19 จาก 230

301002173
301002175
301002176
301002184
301002186
301002187
301002188
301002193
301002204
301002205
301002207
301002209
301002212
301002218
301002222
301002226
301002231
301002237
301002239
301002247
301002251
301002259
301002260
301002262
301002267
301002268
301002270
301002278
301002279
301002281
301002283
301002287
301002288
301002290
301002295
301002297

นายทนงศักดิ์
นางสาวปารณีย์
นางสาวรดารัตน์
นางสาวนงลักษณ์
นางสาวอรพรรณ
นางสาวจุฑารัตน์
นายศุภวัฒน์
นางสาวทิวาพร
นางสาวสายสุณีย์
นายชาญวิทย์
นายพจนารถ
นางสาวสตรีรัตน์
นายรัฐกรณ์
นางสาวอัจฉราพรรณ
นางสาวจีระวรรณ
นางสาวเกษร
นายคำานวน
นายศรายุทธ
นายมงคล
นางสาวสุชาดา
นายพิทยา
นายวรายุส
นางสาวชลาลัย
นางสาวจันทร์จิรา
นายสัจพจน์
นายประสงค์
นางสาวนราภรณ์
นางสาวฐิติพร
นางธันย์ชนก
นายเจนณรงค์
นางสาวกาญจนาลักษณ์
นางสาวจีระนันท์
นางสาวจุรีรัตน์
นางสาวพรชนิตย์
นางสาวชยานุช
นางสาวนิศาชล

ขันแยงปั๋น
สกุณา
ตาแก้ว
เตชะฤทธิ์
บรรณสาร
กันโท
ลานทิพย์เลิศ
คำาจม
ม่วงมอย
ธีรเมทินี
เทพสาตรา
เด็กยอง
ชูยกปิ่น
จันทร์ทิพย์
แซ่ผ่าน
ราวิชัย
ก๋องคำา
แก้วดับภัย
คำานนท์คอย
สุพรรณโกเมฆ
สุทธนะ
เขื่อนเพชร
ฟ้าภูเจริญ
นายะปา
สุรินทร์
คำาอ้าย
ธิแจ้
สดศรีประเวศ
หน่อแก้ว
ไชยเดช
นาคขำา
ทิพย์แก้ว
นันทบริสุทธิ์
อินแถลง
ชัยประเสริฐ
ฮวบบางยาง

20 จาก 230

301002300
301002302
301002305
301002306
301002308
301002311
301002323
301002324
301002328
301002329
301002330
301002332
301002333
301002340
301002343
301002344
301002346
301002348
301002350
301002353
301002358
301002362
301002366
301002368
301002371
301002375
301002376
301002390
301002391
301002392
301002393
301002394
301002395
301002398
301002401
301002402

นางผ่องพรรณ
นางสาวจันทร์จิรา
นายวิษณุ
นางสาวพนิดา
นางสาวสุพรรณศรี
นางสาวคริสตมาส
นางจรัณญา
นางสาวสุพรรษา
นางสาวจันทร์จิรา
นางสาวเจตนี
นางสาวนันทวดี
นายสุรพงษ์
นางสาวพิภัทรา
นางสาวสุพัตรา
นางสาววรรณพร
นางสาวพิลัยพร
นางสาวจีรนารถ
นางสาวรุ่งทิวา
นางสาวภัทรา
นายปทีป
นางสาวนภัสวรรณ
นางภัทรนันท์
นางนพมาศ
นายวสันต์
นายภวิศวร์ศักดิ์
นางสาวสุรัสวดี
นางสาวเมธินี
นางพรรณมจารี
นางสาวเพชรวรินทร์
นางสาวสุพัตรา
นางสาวชาริณี
นางศรีอำาไพ
นางสาวสุพรรณี
นางสาววัฒนี
นายประกิต
นางสาววิลัยพร

สว่างแจ้ง
นวลละออง
เพชรวีระ
อาชวกุล
เสมาทอง
เตชะ
รอดพึง
วงศ์ธานี
บุญศรี
ตันจันทร์พงศ์
แสนศรี
แซ่อิว
เรือนใหญ่
ชุมภู
จันทร์ทิพย์
สุกันทา
อินสาคร
ประสารยา
ยาอินตา
กันทะสอน
แก้วคำา
บุตรหลวง
จักรพรพงศ์
อนุพงศ์พิพัฒน์
อภิวงค์
มโนรา
มินมุนินทร์
จันทร์ทรา
ศรีธินนท์
พรมถานา
พีระเชืำอ
ดวงชื่น
ทิพจร
โยธา
บุญอิน
เปรมอ่อน

21 จาก 230

301002413
301002414
301002418
301002419
301002427
301002429
301002430
301002434
301002440
301002442
301002453
301002454
301002456
301002457
301002459
301002466
301002469
301002471
301002475
301002476
301002478
301002479
301002481
301002485
301002486
301002493
301002499
301002500
301002502
301002507
301002508
301002511
301002512
301002515
301002520
301002527

นางสาวศรัญญา
นางสาวสายรุ้ง
นายโสภณ
นายจิรวัฒน์
นายกีรติ
นายธนายุต
นางจีริสุดา
นางสาวจามรี
นางสาวแสงเดือน
นางสาวปุณยนุช
นางสาวสุพัฒน์
นางสาวมิ่งขวัญ
นางสาวฐิตินันท์
นางสาวพีรุพรรณ
นางสาวภูริณัฐ
นางสาวแสงอรุณ
นางละเอียด
นายกิตติศักดิ์
นายพนาเขต
นางสาวพิมสิริ
นายวีระศักดิ์
นางสาวนวพร
นางสาวธนกานต์
นางสาวกาญจนา
นางสาวอริสรา
นายสิตพันธ์
นายสุพล
นางสาวดวงดาว
นางศิริวรรณ
นายปฐมพงษ์
นางสาวจิราพร
นางสาวอัจฉราพรรณ
นายบุญนิสา
นางสาวทิพวรรณ
นางสาวชญานิษฐ์
นายณัทภต

เรือนเขียว
เรือนเขียว
พุทธรัตนประทีป
เอมเอี่ยม
ปรีชานุกูล
ศิรภัทรธนานันท์
ไชยะ
เอืำอพิทักษ์สกุล
คุ้มวานิช
โลกา
เกรษราช
สินเปียง
ขัตติยะ
ขัดสงคราม
ชัยมูล
กัลยา
หล้ากาวี
วรรณกูล
ศุภฐิติพน
ใจกว้าง
เต๋จ๊ะแยง
บุญเรือง
สิทธิ
สุขแยง
ธนูแก้ว
อินต๊ะวิน
ปาริมา
ดวงศรีลา
เครือนวล
เครือไทย
สืบวิสัย
เอนกการ
ดงรำาคาญ
เทพวัง
หงส์ศรานนท์
ประดับรัตน์

22 จาก 230

301002529
301002535
301002536
301002538
301002546
301002547
301002549
301002551
301002554
301002556
301002557
301002558
301002561
301002571
301002575
301002577
301002579
301002581
301002582
301002583
301002589
301002591
301002594
301002596
301002597
301002603
301002605
301002609
301002611
301002615
301002621
301002623
301002627
301002629
301002631
301002635

นางสาวนิตต์รดี
นางสาวสุธาสินี
นางสาวภันทิลา
นายเจษฎา
นายพันสิน
นางสาวมยุรา
นางสาวสร้อยสุดา
นางสาวนฤมล
นางสาววาริณี
นางสาวศศิธร
นายตวัน
นายพัทรพล
นายกิตติกร
นางสาวอมรรัตน์
นายวุฒิพงษ์
นายนพพร
นางสาวเกศกนก
นางสาวณัฎฐณิชา
นางสาวมโนมน
นายปิยะพงษ์
นางสาวสุรีรัตน์
นางสาวละออ
นางสาวธนียา
ว่าที่ร.ต.ปุณยนุช
นางสาวเกศรา
นางสาวอังคณา
นางสาวชดช้อย
นางสาวสมัยพร
นางสาวสุฬาวรรณ์
นางสาวอธิพร
นางวรรณา
นายชนพัฒน์
นางเกรียงศักดิ์
นางสาววีรวรรณ
นายสมัชชา
นายนิมิตร

ยะแก้ว
การชัยตระกูล
แสนคำาดี
สามแปง
อุบาลี
ตาปัญโญ
สักกะโต
สุทาโน
สุดสวาท
สมบูรณ์ชัย
สนองญาติ
เขียวอัศวะ
สายแก้ว
อินทร์ชัย
วิสิฐกรพันธุ์
สัมปุรณะพันธ์
เชียงปิ๋ว
ภูมิภาคิน
หอมนวล
ดีพอ
ธรรมทิง
คำาอินทร์
อ้อยกาม
ฟูแก้ว
แก้วก้อน
คันธโย
วงชมภู
ศรีไม้
ศิริวรรณ์
คนใจซื่อ
พรมนันตา
กันธะ
วงค์ฉายา
เวนวล
สุทธิตเนนท์
โอ๊ดฟู

23 จาก 230

301002641
301002643
301002644
301002647
301002652
301002655
301002658
301002663
301002664
301002668
301002681
301002684
301002687
301002703
301002706
301002707
301002709
301002710
301002714
301002717
301002723
301002724
301002727
301002738
301002740
301002741
301002745
301002750
301002751
301002753
301002754
301002755
301002759
301002761
301002766
301002768

นางสาวอรอนงค์
นางสาวสินีนาฏ
นางสาวสุกัญญา
นางสาวชลทิชา
นายนพดล
นางสาวอรวรรณ
นายวีระพงษ์
นางสาวภัทราวรรณ
นายวิทยา
นางจุฑามาศ
นางสาวสุธิดา
นายโอฬาร
นางสาวกุลธิดา
นางสาวกาญจนา
นายกิตติพงษ์
นายเชิดพันธ์
นางสาวเมษา
นางสาวอารีรัตน์
นางสาวเพ็ญนภา
นางสาวรัตนาภรณ์
นางสาวขวัญใจ
นางสางอรไท
นายไททัศน์
นายภูมรินทร์
นางสาวสายสุนีย์
นางสาวบุหงา
นางสาวศุภานิช
นางสาววิภาณี
นางสาวธิตินันท์
นายพงษ์ทวี
นายจีรเดช
นางสาวศศิวิมล
นายนิรันดร์
นายขจร
นางสาวกัญญา
นางสาวเบญจรัตน์

พันธ์เพชร
เสนาวรรณา
มีนาชัย
ป๋ากาศ
สิทธิ์สม
คำาจันทร์แก้ว
มหาวันแจ่ม
ยะจา
คำามาเร็ว
หวลอ่อน
ชมภูลาว
ขุนมา
สมมี
พงษ์ตุ้ย
ศิริกันไชย
คงอรรถการ
ชมภูพันธ์
ท้าวแก่นจันทร์
พราหมณโชติ
ศักดิ์ศรชัย
สุนสะดี
กาศวิบูลย์
ภัยพิสัย
เมืองมิ่ง
แสนโยเมือง
พรมคำาปา
คงสมรส
คำาใจ
อารัณย์รักษ์
ศรีวิชัย
นันตา
มณีวระ
ยศสรัลภากร
วัฒนมาลา
คงสวัสดิ์
เทพยศ

24 จาก 230

301002769
301002774
301002776
301002794
301002798
301002800
301002802
301002804
301002805
301002806
301002810
301002814
301002818
301002826
301002828
301002832
301002833
301002836
301002841
301002842
301002846
301002851
301002853
301002857
301002863
301002875
301002877
301002883
301002885
301002887
301002889
301002890
301002892
301002895
301002906
301002908

นางสาวสุวิชา
นายพิทักษ์
นางสาวพรทิพา
นางอังคณา
นายภาสกร
นางสาวสุธาทิพย์
นางสาวปาริชาติ
นางสาวอรอนงค์
นางสาวมาสินี
นางสาวศิราพร
นางพรรณีย์
นางนันทจันทร์
นายทศพร
นายโอมรัตน์
นายชนม์
นางสาวกัลยา
นายนพรัตน์
นางสาวปณัฎฐา
นางสาวเนตรชนก
นางอินทิรา
นางสาวรวีวรรณ
นางสาวรัดดาพร
นางสาวเบญจมาส
นางสาวนาฏยา
นางสาวกมลทิพย์
นางสาวจริญญา
นายศิรพงศ์
นางสาวศิราวรรณ
นางสาวสุมาลี
นางสาวนันทพร
นางสาวธีรารัตน์
นางสาวรัชนี
นางสาวสุดารัตน์
นางสาวนาฏยา
นางสาวพาวิไล
นายวิทูร

สมบุญโสด
ริยะนา
มงคลคลี
ธัมทิง
แสนใจบาล
พรมรัำงฤทธ์
สกล
วงค์น่าน
อินทร์วงค์
ริพล
เสนางาม
รินคำา
ทองกร
เพ็ญสวัสดิ์
เชยชุ่ม
ตันนรา
เรือนคำา
จูแวน
คำาหอม
วัจนะรัตน์
บุตรดาวงค์
โพธิตา
อาษา
ทิพย์วงค์
เรารัตน์
แก้วแจ่ม
ฉางข้าวดำา
จอมอูป
จิตรคำา
หวงสุวรรณากร
อูปโน
ปิ่มแปง
แก้วแสงใจ
ภูคาม
สุทธเสนา
กันทะเนตร

25 จาก 230

301002910
301002911
301002912
301002913
301002915
301002916
301002917
301002923
301002930
301002937
301002942
301002944
301002945
301002957
301002961
301002962
301002963
301002964
301002968
301002979
301002985
301002987
301002991
301002993
301002998
301002999
301003005
301003007
301003008
301003012
301003014
301003015
301003016
301003017
301003020
301003021

นายณัฐพงค์
นางพรทิพย์
นางสาวขนิษฐา
นางสาวจิรัชญา
นางสาวพันธุ์ทิพย์
นางจันทนา
นางสาวนันท์นภัส
นางสาวเนตรนรินทร์
นางสาวชลนุช
นายมานพ
นางสาวเกษราภรณ์
นางสาวจริยาวดี
นางนภาภรณ์
นางสาวเมธินี
นางสาวนพมาศ
นางสาวจามรี
นางสาวจิราพร
นางสาวพรพรรณ์
นายสาวปิยานุช
สิบเอ็กหญิงนภัสสร
นางสาวรุ่งรัตน์
นางสาววรรณพร
นางสาวรัมภา
นางสาววันวิสาข์
นายชัยวิทย์
นางสาวเสาวรีย์
นายฤทธิกร
นายจิตติคุณ
นางสาววิไลวรรณ
นางสาวภัทรนันท์
นางสาวพัชราภรณ์
นางสาวอรวรรณ
นางสาวกาญจนา
นายธวัชชัย
นางสาวฐิติมา
นางสาวปราณี

เทพทองคำา
แสงขันธ์
สุรินทร์
บุษมาโร
นนทรีย์
ไชยกันทา
สาระจันทร์
ดอกเกี๋ยง
เสมาขันธ์
ดอกแก้ว
ยอดคำา
ธัมมะ
คำามูล
คำาลม
ดวงน่าน
อิ่นคำา
ปาลี
เลสัก
มูลเกีำยว
ใจหาญ
ศรีโภคา
นามคำา
เปี่ยมกมลกิจ
สุทธการ
คุ้มทรัพย์
ไชยราช
ไชยทิศ
มูลเมือง
ลือสัมพันธ์
มาสม
บุญแก้ว
จะโต
จอมแปง
ทรายขาว
ยาสมุทร
แก้วจันทร์ตา

26 จาก 230

301003029
301003030
301003032
301003036
301003040
301003041
301003045
301003047
301003049
301003053
301003058
301003060
301003063
301003064
301003067
301003069
301003071
301003078
301003082
301003083
301003096
301003098
301003100
301003102
301003104
301003105
301003106
301003107
301003108
301003109
301003112
301003114
301003116
301003130
301003131
301003134

นางสาวมารตี
นางสาวปิยะมาศ
นางสาวจรีรัตน์
นายธีระศักดิ์
นางสาวเกษราภรณ์
นายปิยพงศ์
นางสาวหทัยชนก
นางสาวณัฐวัลย์
นายจรณวิชณ์
นางสาวนิตยา
นายณัฐดนัย
นายสินเจริญ
นายนภดล
นางสาวผุสดี
นายวิชญ์ฐพงศ์
นางสาวสุชญา
นางสาวนิตยา
น่งสาวกรรณิการ์
นางสางศริญญาย์
นางบุญทิพย์
นางเจษฏษกรณ์
นางสาวศิรินทร์ทิพย์
นางสาวแสงสุรีย์
นางสาวสุกฤตา
นางสาวภิญญาดา
นายพชร
นางสาวอัจฉรา
นางสาววรางคณา
นางสาวมาลัย
นางสาวรัชดา
นายณัฐพงษ์
นางสาวนิตยา
นางสาวอรนุช
นางนำำาฝน
นางสาวเมธาวี
นางสาวกรรณิการ์

กันธิยะ
ถาดแสง
สมบูรณ์
มาใจ
สุนันต๊ะ
รังสิยนันทน์
ตันดี
เมืองลือ
ก๋องแก้ว
อินต๊ะปั๋น
เจี่ยงเพ็ชร
ส่านุ
ปันติ๊บ
จันทร์เอี่ยม
ธนะนันต์
ทองจันทร์เทพ
อินทะนะ
ศิริชาญ
ถาดแสง
เล้าอรุณ
อภิวงค์งาม
ปวงจันทร์
เบญจวรรณ์
จันทร์แจ่ม
รอดเลีำยง
สุทธะนะ
พุทธิแจ่ม
คำาปัญญา
สุขสันติวงค์
จันต๊ะคำา
สาวงค์ตุ้ย
ลำาคำา
ติดไชย
สิงห์ถำา
ธรรมชัย
ปัญญาไชย

27 จาก 230

301003135
301003139
301003141
301003144
301003146
301003150
301003151
301003154
301003156
301003158
301003159
301003160
301003163
301003166
301003172
301003180
301003184
301003185
301003189
301003195
301003197
301003206
301003208
301003209
301003211
301003212
301003215
301003217
301003219
301003220
301003222
301003223
301003226
301003231
301003233
301003235

นายพิชญ์ภูษณะ
นางสาวรุ่งอรุณ
นางสาวเฉลิมพร
นางสาวนวรินทร์
นางสาวพิกุล
นางสาวพันทิพา
นางสาวอรุณี
นางสาววรกัญญา
นายจักรกฤษณ์
นายโอภาส
นางสาวปิยภรณ์
นางสาวเบญจมาส
นางสาวกนกวรรณ
นางเกศนี
นายอาทิตย์
นายกิตติพงษ์
นางสาวสุภาพร
นายรัฐพล
นางสาวพิชาวรรณ
นางสาวนวลนุช
นางสาวสุทธาภรณ์
นายสุรเชษฐ
นายสุนทร
นางณภัทร
นายนัฐวัตร
นายวิศรุษ
นางสาวพัชรี
นางสาวพรสวรรค์
นายกิตติพงศ์
นายจิรายุทธ
นางสาวปานจิต
นางสาวเรณุกา
นางสาวรัชฎากร
นางสาวพรรณนภัสส์
นายธีรพล
นางสาวมณีวรรณ

ทาแกง
ทาวรรณะ
พวกพล
ปัญญา
ซุนพุ่ม
จอมนันตา
เศรษฐปราโมทย์
ศรีพร
พุทธะ
บัวเย็น
ปัญญารักษา
สุวรรณรัตน์
วงค์เงิน
สีสิทธิ์
ธิป้อ
เทพคำา
สายเครื่อง
จิตอารี
ช่อวรรณะ
แท้ตระกูล
บุญสูง
จ๊ะใจ
ยาวิชัย
วงค์ชมภู
ถนอมชาติ
อนุรักษ์
มหายศกุล
ยอดศรี
กาคำา
ไพศาลธารา
หมั่นพินิจ
สว่าลึก
สถานพงษ์
ภูแผ่นนา
กะถาไชย
มุงทอง

28 จาก 230

301003243
301003247
301003256
301003261
301003264
301003265
301003268
301003270
301003271
301003278
301003282
301003283
301003284
301003290
301003291
301003298
301003303
301003305
301003318
301003319
301003323
301003326
301003327
301003328
301003333
301003338
301003339
301003340
301003341
301003344
301003346
301003356
301003363
301003366
301003374
301003377

นายเชิดพงศ์
นางสาวอรทัย
นางสาวปวีณา
นางสาวอัญชลี
นางสาวศิริพร
นางสาวภุจดาว
นางสาวสุพรรษา
นางอุณารัตน์
นางวีณา
นางสุจิตตรา
นางสาวศิริประภา
นางสาวทรรศพรรณ
นางสาวอมิตา
นางอุบลวรรณ
นางสาวชมพูนุท
นางกมลวรรณ
นางสาวภัทธวรรณ
นางสาวพิชยาญชุ์
นายบุญเติม
นางสาววัชราพร
นางสาวอนุรักษ์
นางสาวพรพรรณ์
นางวิจิตรี
นายสุพัฒน์
นางสาวภรณ์กมล
นายเพิ่มพงศ์
สิบเอ็กไพรวัลย์
นางประดับ
นายอติวัชญ์
นางสาวปริมระพี
นางสววัชราภรณ์
นางสาวศิรินธร
นางสาวมัทนา
นางสาวจินดาพร
นายภัทรวุฒิ
นางสาวดรุณี

สุวรรณรัตน์
งูเขียว
โนจิตร
สมุห์แจ้ง
คำาปวน
คารมย์
อินต๊ะรัตน์
มณีมูล
ชุ่มปิว
วงค์กาวิน
แก้วอุดม
เรือนรักเรา
วังแก้วหิรัญ
อภิวงค์งาม
บูระนา
จันทร์ดาประดิษฐ์
จันทะกี
รัตนวิมลชัย
มาเขียว
วงค์เจริญ
วุฒิแขม
จันทต๊ะไพสน
ดวงปันสิงห์
พงษ์ไทย
ดวงวาด
วิชยาภัย
บุทู
สาระพันธ์
แก้วชุม
ศรีอ่อน
อุษาจำารัส
จิรกิตติ์ศิริกุล
วาสนา
อูปเงิน
อัศวรัตน์
จันทร์ใจ

29 จาก 230

301003401
301003402
301003403
301003411
301003415
301003417
301003420
301003425
301003428
301003430
301003431
301003432
301003434
301003436
301003437
301003441
301003444
301003447
301003450
301003451
301003458
301003459
301003461
301003465
301003468
301003475
301003484
301003485
301003486
301003489
301003490
301003492
301003493
301003497
301003498
301003500

นายธวัช
นางสาวณำาฐิรัตน์
นางสาวลินยา
นางสาวณัฐชฎาพร
นายวิทยา
นางสาวคณิตา
นางสาวมณีรัตน์
นายนิคม
นางมัทธนา
นางสาวณัฐนิชา
นางสาวกฤติยา
นางญาณิพัชญ์
นางสาวอรุณี
นายมงคล
นางสาวชาริญา
นางสาวกนกพร
นางสาวกุลดา
นางสาวลัดดาวัลย์
นางสาวเบ็ญจมาศ
นายอัครเดช
นายธิติพงศ์
นางรักชนก
นางสาวชมพูนุช
นางสาวเขมณัฎฐ์
นางสาวเกศินี
นายเสกสรร
นายบัณฑิต
นางสาวสุนทรี
นายบริพัทร
นางสาวเบญญาภา
นายปรัชญา
นายทวีศักดิ์
นางชลทิชา
นางอุษา
นายธัญวริทธิ์
นางสาวหทัยรัตน์

เททิพย์
รูปงาม
เทสมุทร
อ่องวิลาศ
อุปโย
วังจินา
ดาราช
ล้วนงาม
คงทวีบุญ
อินตายวง
สุวิมลเจริญ
สักลอ
ฝั้นพรม
อุตตระพยอม
สีซุย
กุนนะ
ใจยะวงศ์
ปันทะโชติ
มณีขัติย์
นิลารักษ์
เที่ยงศักดิ์อนุกุล
ยาท้วม
พุทธกรณ์
ศุภโชคชัยธนัตถ์
คำาสาร
ชานนท์
ต๊ะเสาร์
ทับทิมทอง
จันทร์ดา
มหาพรหมณ์
มังท่อ
อินใจ
แย้มเมือง
ปาลี
นิจจา
ศรีท่าพระ

30 จาก 230

301003502
301003508
301003511
301003516
301003525
301003529
301003535
301003541
301003542
301003545
301003550
301003553
301003555
301003558
301003566
301003567
301003570
301003571
301003572
301003576
301003581
301003584
301003585
301003586
301003587
301003590
301003592
301003595
301003597
301003598
301003599
301003600
301003601
301003603
301003604
301003610

นางจุฬีนันท์
นายจีรศักดิ์
นางณัฏฐิชาพร
นางสาวศิริก้อย
นางสาวธัญธนิต
ว่าที่ร.ต.พรชัย
นางสาวผกาพรรณ
นางสาววรรณภา
นางสาวกรรณิการ์
นางสาวมลิวัลย์
นางณัฐชา
นางสาวอุบล
นายศิวกร
นายสิทธิพงค์
นางสาวจันทิมา
นายเสฏฐวิทย์
นางสาวโขมพัสตร์
นางสาวนฤมล
นางสาวพจนารถ
นางกณิษฐา
นางสาวนฤมล
นานยปฏิวัติ
นายเชาวรัตน์
นางสาวรุจิรา
นายธนู
นายสุริยา
นางพิพัฒน์
นางสาวศุภิกา
นางสาวเบ็ญจลักษณ์
นางสาวภาวนา
นายสิทธิชัย
นางสาวเสาวภา
นายนพฤทธิ์
นางสาววนันญา
นางสาวพริำมรวี
นางสาวกาญจนา

ยิ่งยง
จักร์ปัญญา
ใจชุ่ม
แก้วแกมเงิน
หน่อสุภา
สุบินรักษ์
หลวงเครื่อง
ทองจิตรติวัฒนา
แสนสัจจะ
สุภาวัน
สุขจันทร์
ยาดีวงศ์
ต๊ะวงศ์รัตน์
พวงมะลิ
ลัญจรังสิมาเลิศ
อินต๊ะแก้ว
มหาชัย
โสตะ
ภาจะนนท์
ใจล่วง
ไทรตระกูล
คำาบุญส่ง
ทุนร่องช้าง
ขุนขะยา
จิตอารี
แสงสาย
ยาปะโรหิต
ชัยพูล
แตบุญ
ทิพย์สอน
ขัติแก้ว
ปัญญาดี
แย้มเมือง
รัตนพันธุ์
สมงาม
ปัญญาศรี

31 จาก 230

301003613
301003619
301003624
301003625
301003627
301003630
301003636
301003639
301003647
301003648
301003650
301003651
301003655
301003658
301003660
301003663
301003664
301003665
301003666
301003669
301003674
301003675
301003676
301003685
301003688
301003693
301003697
301003703
301003705
301003707
301003709
301003714
301003715
301003716
301003719
301003721

นางสาวกฤติยา
นายฉัตรชัย
นางสาวศิรินารถ
นางสาววรางคณา
นายเพิ่มเกียรติ
นางสาวกมลาภรณ์
นางสาวจารุณี
นางสาวนนทลี
นางสาวศิริพันธ์
นางสาวเกศณี
นางสาวกาญจนา
นายทรงยศ
นางสาวพุทธชาด
นางสาวจิราภรณ์
นายพีรศิลป์
นางสาวชฎาภรณ์
นายเวชยันต์
นายจิรวัฒน์
นางจุฑาทิพย์
นางสาวศุภีพิชญ์
นางสาวนัยนา
นางพชรมณ
นายเฉลิมพันธ์
นางสาวนิตยา
นางสาวกุลธิดา
นางสาวปวีณา
นายสรศักดิ์
นางณัฐมน
นางสาวนวลอนงค์
นายเอกชัย
นางสาวนิตยา
นางสุกัญญา
นางสาวขวัญหล้า
นางชนิสรา
นายวัชราภรณ์
นายเอกลักษณ์

มานะเปรมชัย
ฮ่องลึก
บุญอาษา
บุญธิมา
เทพหัสดิน ณ อยุธยา
กุมมาลือ
ป้อมแดง
จำารัส
ตุ้ยแก้ว
อินทะ
ศรีนวลติ๊บ
เอี่ยมสุกใส
วณีสอน
ฤาชัย
เย็นใจ
นันตา
ศิละวรรณโณ
อังประยูร
พรมขัดดุก
จัดของ
แสนศรี
หาญธงชัย
ธิกันทา
ยาวิชัย
แก้วตาบุศย์
ไชยสิทธิ์
ศรีวิลัย
วันนารัตน์
ชาวไพร่
ตันติพันธุ์พิพัฒน์
ไชยชนะ
ชมภูอินทร์
นิมิตชัยสกุล
วรรณภิระ
เขิมขันธ์
ชาญเวช

32 จาก 230

301003722
301003731
301003732
301003741
301003754
301003755
301003756
301003761
301003763
301003768
301003773
301003776
301003779
301003786
301003797
301003799
301003804
301003810
301003812
301003815
301003823
301003824
301003825
301003826
301003827
301003829
301003831
301003833
301003838
301003841
301003844
301003845
301003849
301003850
301003857
301003858

นางสาวจุฑาภรณ์
นางสาวสุพรรณี
นายพินิจ
นางสาวเรวดี
นายธีรพันธ์
นางสาวสุดาวดี
นางสาวสุพาณี
นายชัยรัตน์
นายนัทพงศ์
นางสาวพิมพ์พร
นางสาวพัณณิตา
นางอารีรัตน์
นายสรายุทธ
นางสาวสุทิศา
นางสาวปราริชาติ
นางสาวกรณิกา
นางสาววัชราภรณ์
นางสาวรสสุคนธ์
นายดาวฤกษ์
นางสาวพรสวรรค์
นางสาวภานุมาศ
นางสุกัญญา
นางสาววิมลศิริ
นางพนิดา
นายณฤพล
นายสุธีระวัฒน์
นายพงษ์ศักดิ์
นายอิศรา
นางสาวลภัสพร
นางสาวดรุณี
นางสาวปนัดดา
นางสาวสาลินา
นางสาววิลาวรรณ
นายปรวัฒน์
นายนริศร
นางสาวภัทรเศรษฐิ

ยวงคำา
คำามูล
เนื่องภิรมย์
โคตรกนก
เลศักดิ์
ไชยวุฒิ
ยุติธรรม
สุภาศรี
จันทรานนท์
สุภาระ
กาปัญญา
สายสนิท
ภูตาสืบ
ชัยแสวง
ฆะปัญญา
แสงตารัตน์
ฉัตรเงิน
กวงใหม
หล้าวงศา
ดวงเกิด
พิทักษเจริญพงศ์
แท่นธัญลักษณ์
แสนสุทธิ
งานมูลเขียว
ประพฤติเลิศ
ทองคำาฟู
พิงคงสัน
เทพวงศ์
หลวงชื่น
ชัยมูล
เตจ๊ะขอด
ธิยานันท์
สงวน
ปัญญาสิทธิ์
สิทธิมูล
ธีวัฒนานนท์

33 จาก 230

301003869
301003870
301003874
301003875
301003880
301003883
301003884
301003885
301003887
301003890
301003899
301003903
301003906
301003922
301003926
301003927
301003931
301003941
301003942
301003948
301003950
301003951
301003953
301003957
301003959
301003960
301003963
301003965
301003967
301003968
301003969
301003973
301003977
301003978
301003984
301003988

นางสาววันเพ็ญ
นางสาวพนิธา
นางสาวภาษิวรรณ
นางสาวกัลยา
นางสาวนงค์นุช
นายนครินทร์
นายภูดิส
นางสาวจิราวรรณ
นายสร้างบุญ
นายจักรกฤษณ์
นางพชรภรณ์
นางสาวอรวรรณ
นายพงศกร
นางนิภาพร
นางสาวสุมิตรา
นางสาววันวิสาข์
นางสาวหยาดรุ่ง
นายทินกร
นายนครินทร์
นายต่อศักดิ์
นายวัชรพล
นางสาวนุชจรีย์
นายพงษ์ศักดิ์
นางอำาพร
นางสาวปัทมา
นางสาวจิราภรณ์
นายสิขเรศ
นางสาวกรรณิกา
นางสาวจุฬาภรณ์
นางสาวสุพัตรา
นางสาวอังคณา
นางสาววิมลใจ
นางสาวจารุณี
นางสาวพัชรี
นายวินิต
นายจิรศักดิ์

วงษา
มะโนคำา
กุมสุระ
ธงซิำว
สุวรรณรัตน์
อนุพันธุ์
เทพทองคำา
ชุมศรี
สุพพัตกุล
ทองอิสสระ
ชพานนท์
สวมโพธิ์
เมืองแก้ว
ซ่อนกลิ่น
วงค์สิทธิ์
ธนูศร
ปากองวัน
ใจมา
พรมนิเทศ
ก้อนสุรินทร์
เกษมราษฎร์
บำาเพ็ญ
บุญลอย
ผานดอยแดน
ศรีวิชัย
ศรีนาค
นามแก้ว
ผามั่ง
ทรัพย์ไพรวัลย์
สุขงามเจริญ
คิดการงาน
ยุทธิสิทธิพงศ์
ไชยโย
เพ็ชรเจริญ
ศรีจันทร์
ปิมปา

34 จาก 230

301003994
301003999
301004000
301004003
301004009
301004014
301004015
301004018
301004019
301004020
301004025
301004027
301004028
301004033
301004036
301004037
301004042
301004046
301004056
301004060
301004064
301004065
301004066
301004080
301004081
301004083
301004085
301004088
301004093
301004094
301004096
301004097
301004101
301004102
301004106
301004109

นางสาวนงลักษณ์
นางกาญจนา
นางผ่องศรี
นายณรงค์
นางสาวชนกานต์
นางสาวสิริพร
นายเป็นหนึ่ง
นางสาวทิพย์วรรณ
นายธรรมชาติ
นางสาวกาญจนา
นางสาวณัฐกฤตา
นางสาวพัชรินทร์
นางสาวสุพรรณี
นางสาวกัลยา
นางสาวนารี
นางสาวพัชรภรณ์
นางสาววารุณี
นายจิรชาติ
นางสาวพัชรินทร์
นางสาวศิริวรรณ
นายพิวัฒน์
นางสาวเบญจวรรณ
นางภักดีพร
นายอนุชา
นายวีรวัฒน์
นายอรรคพล
นางสาวเกศริน
นายสอาด
นายบัณฑิตย์
นายณัฐพงษ์
นายอภิชาติ
นางสาวชนิดา
นางสาวกรกช
นางสาวปัทมพร
นายเกริกการ
นางสาวจีริสุดา

สองเมือง
วังแวว
ปันปวงชนม์
เกณฑ์ชัยรัตน์
รุจิระปรีชากุล
เดชผดุง
รอดมะลิ
เขื่อนคำา
ยะอนันต์
ชื่นตา
เพิ่มศรี
สุรินทร์ธรรม
คำามูล
พิทวงค์
ภูสำาเภา
จารุพันธ์
ศรีผสม
มานวกุล
ลาภพิเชษฐ์ไพบูลย์
อุดสุรินทร์
บุญญพิทักษ์สกุล
ศิริพงศ์
ทองคำา
สัจจัง
อยู่สุข
นนทวงษ์
สุนันต๊ะ
ฝอยทอง
จิตตารมย์
คันธรส
กาวิชัย
แดงขาวเขียว
สุตะวงค์
ปัญญาโสภา
สุทธหลวง
พัฒนเกียรติพงศ์

35 จาก 230

301004111
301004118
301004121
301004123
301004128
301004132
301004133
301004138
301004140
301004156
301004161
301004164
301004165
301004168
301004169
301004171
301004173
301004175
301004178
301004181
301004182
301004194
301004195
301004196
301004197
301004209
301004213
301004215
301004217
301004219
301004221
301004227
301004229
301004233
301004249
301004251

นางสาวจันทร์ฉาย
นางสาวปิ่นอนงค์
นายมนต์ชัย
นางสาวชนัญชิดา
นางสาวบุญฑริกา
นางสาววรีพร
นายจิรโชค
นางสาวเมลดา
นางสาวกิ่งแก้ว
นางสาววรรษมน
นางสาวศิริขวัญ
นายไพรัตน์
นางสาววาสนา
นางสุกฤตา
นางสาวมิ่งขวัญ
นางสาวสุวรีย์
นายกฤช
นางสาวฉัตรวิมล
นางกชพรรรณ
นางวาสนา
นางสาวรัตติกาล
นางสาวทรายทอง
ด.ต.วิทยา
นางสาวพิพาภร
นายพยุงศักดิ์
นายชัชฎากร
นางสาวรัญจวน
นางกิติกกัญญา
นางสาวน้องเดือน
นายชัยวัฒน์
นางสาวอรุณี
นางสาวปรียานุช
นางสาวธิดาพร
นางวิลาวัลย์
นางสาวศิริรัตน์
นายสาทิศ

สุวิทย์
ชัยแก้ว
ฟูศรี
ปัญญาน่าน
สิริชยานุกุล
ปัญญา
ปัญญาแก้ว
พรหมมินทร์
กาวารี
เป็งใจ
ทานา
เนตรประสาท
พลอยแดง
พลอยเหลี่ยม
อินต๊ะพิงค์
กิจพัฒนอนันต์
บุญอุดม
ชาวส้าน
บัวเพ็ง
ชัยสุข
ใหม่แก้ว
อวดลาภ
ทิพย์พงษ์
เสนาคำา
อินติ๊บ
ละทะโล
ไหวเต็ม
วรรณรัตน์ศิลป์
อุสสาสาร
จังสถิตย์
เขื่อนเพชร
นาใจ
สุริยะวงค์
วงค์ฝั้น
สิงห์ประสิทธิ์
นาแก้ว

36 จาก 230

301004256
301004261
301004265
301004268
301004269
301004279
301004284
301004288
301004293
301004294
301004296
301004301
301004303
301004312
301004315
301004321
301004322
301004324
301004332
301004333
301004340
301004341
301004345
301004346
301004349
301004350
301004352
301004362
301004363
301004370
301004371
301004390
301004392
301004394
301004399
301004402

นางสาวกัญญาวีร์
นางสาวจุรินทร์พร
นายอภิสิทธิ์
นายสุทัศน์
นางสาวภาวิณี
นางเมทินี
นางสาวชลิดา
นางสาวสิรินาฎ
นายณัฐพล
นางสาวสุปรีดา
ว่าที่ร.ต.นพรัตน์
นางสาวสุกัญญา
นางสาวสุกัญญา
นางสาวธิดารัตน์
นางกัลยารัตน์
นางสาวสุวิมล
นางสาวรัตนา
นายกฤษฎากร
นายชัยวัฒน์
นางสาวสุภาพร
นายศักดา
นางสาวพชรพรรณ
นางสาวสุกัญญา
นางชนัญชิดา
นางสาวสงวน
นางสาวเรไร
นางสาวเจนจิรา
นางนิตยา
นางสาวหทัยวรรณ
นายกวีวุฒิ
นายธนพรรธน์
นางสาวลัดดาวัลย์
นางชลดา
นางสาวพนิดา
นายอนุรักษ์
นายอุกฤษฏ์

เรือนโนวา
สันติสุข
วงค์วิริยะ
ปิ่นคำา
คำาม่วง
สมมะโน
ปัญญาด้วง
สิทธิ
บุญตัน
ก้างยาง
วงศ์ใหญ่
ทารินทร์
พันธุ์สุรินทร์
ทะหาร
เสมอ
ฟองดวง
ก้อนใจ
ไชยแก้ว
ดวงพยศ
จันวรรณ์
ดมดอก
อุตรี
เตชะเนตร
เนตรประสาท
อันทะเกตุ
ศิริคำา
นาต๊ะ
วงศ์ชัย
ศุภจิตรา
คำาเอีำยม
คำาแดง
ฟองวรรณา
สุทธะนะ
ไชโย
จืนทอง
กันทะวัง

37 จาก 230

301004403
301004409
301004411
301004412
301004413
301004414
301004415
301004417
301004418
301004419
301004422
301004427
301004429
301004430
301004431
301004436
301004439
301004445
301004447
301004448
301004453
301004456
301004457
301004466
301004467
301004468
301004470
301004475
301004476
301004481
301004483
301004484
301004486
301004487
301004489
301004490

นางสาวปทุมพร
นายปฐมพงค์
นางสาวศิวนันท์
นางสาวสโรชา
นายวิทยา
นายยโสพล
นางสาวมนัสชฎา
นายสุปิน
นายเกรียงไกร
นางสาวนภัค
นายปรัชญา
นายดิเรก
นางสุภาสิณี
นางสาวสกาวเดือน
ว่าที่ร.ต.ชัยวัฒน์
นางสาวปียานุช
นางสาวสุวิมล
นางสาวจิรัตชยา
นางสาวสุธิรัตน์
นางสาวกิ่งมณี
นางสาวพจมาน
นางสาวอุบลรัตน์
นายณัฐพล
นายนครินทร์
นางสาวศิริพรรณ
นางสาวศิริวรรณ
นางสาวธัญยพร
นางสาวศรินญาภรณ์
นางบุปผา
นางสาวรัตติยา
นางสาวจารุฉัตร
นางสาวสหนันท์
นางสาวพรประภัทร์
นางสาววรินทิพย์
นายวิชนันท์
นางศุภาพิชญ์

วงศ์นันตา
ไชยวงค์
โสภาภูมิ
หมอหวัง
ปินตาเสน
มูลเมือง
อินลวง
หินแปง
ทวีหอม
นนทวาสี
สาขากูล
ชมภูใหล
กาวิละ
สุรินต๊ะ
ภีระมูล
ปันยัง
เต่าสิงห์แก้ว
คำาแสน
ชัยคำาวัง
อินทะรังษี
กันยะธง
อินภิบาล
มูลรัตนา
ไชยมงคล
ต๊ะนา
สีฝั้น
ชมภูธัญ
ใจตุ้ย
สุทธิ
อวดคล่อง
เขนยทิพย์
คำาไสย
แพ่งพิบูลย์
ยอดคำาปัน
เงินทอง
จันทร์ดี

38 จาก 230

301004491
301004493
301004495
301004498
301004501
301004503
301004506
301004507
301004511
301004517
301004521
301004522
301004526
301004527
301004528
301004530
301004535
301004536
301004537
301004539
301004541
301004547
301004551
301004554
301004556
301004565
301004567
301004574
301004575
301004578
301004579
301004583
301004584
301004585
301004588
301004591

นายไพฑูรย์
นางสาวรวิสรา
นายปราชญ์กวี
นางสาวสุภาภรณ์
นางโสภา
นางสาวชุติกาญจน์
นางสาววีรญา
นางสาวนวพรรษพร
นายอภิเชษฐ
นางสาวชริดา
นางสาวจุฬารัตน์
นายศักดา
นางสาวพัลลภา
นายเกษม
ว่าที่ร.ต.ชูเกียรติ
นายทศพร
นายทัศกร
นายจีรณัทย์
นางสุพัฒนา
นางสาวธมกร
นางสาวดรุณี
นายณัฐติพงษ์
นายไกรเพชร
นายเพชรนัทกิจ
นางสาวปุญญานิช
นางสาวลำาดวน
นางสาวศิริลักษณ์
นางสาวอัญชลี
นางสาวพฤษภา
นางสาวมัลลิกา
นางสาวสุมิตรา
นางสาวสิริพรรณ
นางสาวนรีกานต์
นางเพลินตา
นางสาวภัทรวดี
นางสาวเกศรินทร์

วงศ์ฮาด
สุขเป็ง
จันทร์ตาบุญ
พญาไทย
กายสิทธิ์
ปัญญา
เนรัญชระกุล
สุวรรณฤทธิ์
จินาวา
มโนพฤกษ์
มีซอง
สุภาธาดา
สมฤทธิ์
บุตรดาจันทร์
แก้วสุริยะ
บุญชู
วรรณใหม่
บุญป้อ
พรหมมา
ไชยบุบผา
อุตเจริญ
ขันพล
มุ้งตุ้ย
เรืองศิลป์สุวิทย์
สิทธิทอง
เวชกิจ
ใจบุญทา
ธินะ
ศรีจันทร์ดร
เบ็ญจกุล
ตันสุวรรณ
คำาภิละ
แก้วกองมูล
คำาดี
ปันติ
จะมณี

39 จาก 230

301004592
301004598
301004599
301004600
301004602
301004606
301004608
301004612
301004614
301004618
301004620
301004621
301004624
301004628
301004637
301004638
301004643
301004647
301004651
301004657
301004659
301004662
301004663
301004670
301004675
301004682
301004685
301004687
301004690
301004695
301004697
301004699
301004702
301004703
301004704
301004711

นางสาวกมลดารา
นางสาววิภารัตน์
นายวัชระ
นายสมชาย
นางสาวรวิกานต์ชรีย์
นางสาวธนาวรรณ
นางสาวภูณนิศา
นางสาวนิภาพร
นายไพศาล
นางสาวภัทราภรณ์
นางสาวจันทร์จิรา
นางสาวธิติมา
นายฤกษ์ดี
นางสาววันวิสาข์
นางสาวภัชชาภร
นางสาวทิพวิมล
นางสาวเบญจมาศ
นางสาวจันทร์จิรา
นายณัฐพล
นายธวัชชัย
นางสาวณัฐยา
นางสาวณัฐธิดา
นางสาวกัลยาณี
นายวิศิษฏ์
นายพร้อมพงศ์
นางสาวรมณา
นางสาวนิตยา
นางกันยา
นางสาวสังวาลย์
นายเจนภพ
นายจีรภัทร
นางสาวสุรีรัตน์
นางสาวศุภลักษณ์
นางสาวสุพรรณ
นางสาวไพลิน
นางสาวปิยฉัตร

เหรียญสุวรรณ
วรรณโกศล
อินโองการ
วรรณศรี
คำารินทร์
พิสิษฐ์กุล
บริหาร
บุญทาตุ้ย
กองบุญเกิด
นิลคง
ปัญญา
ศักดิ์ประเสริฐ
แก้วมาเมือง
ใจมา
ไชยเทพ
พรมปิมปา
อภัย
ตันจินะ
พิรักษ์
เจริญคิด
สุภามูล
ขันทะยศ
หอมช่วง
หินทอง
โสภาวรรณ์
สัมฤทธิ์
โบแบน
ศรีวิชัยแก้ว
ไชยคำาร้อง
อานัน
ยั่วยวน
นันต๊ะรัตน์
มุกดาหาร
บุญทะโล
ใจหาญ
เอกศักดิ์พรทวี

40 จาก 230

301004712
301004716
301004720
301004721
301004723
301004726
301004728
301004734
301004735
301004736
301004747
301004750
301004751
301004757
301004759
301004760
301004761
301004762
301004763
301004764
301004765
301004773
301004778
301004781
301004785
301004788
301004789
301004791
301004795
301004801
301004802
301004804
301004805
301004813
301004814
301004817

นางสาวกัญวณา
นางสาวฐปนรรฆ์
นางสาวกาญจนา
นางสาวภาวิณี
นางสาวฐิติรัตน์
นางสาววราภรณ์
นางสาวจรรยา
นางสาวเรณู
นายชัยวัฒน์
นายวีระพงษ์
นายศรัญยู
นายกิติพงษ์
นางสาววราภรณ์
นางสาวอรวรรณ
นางสาวพิมพ์ภาพ
นายเจษฎา
นายมงคล
นายคณิศร
นายเรวัฒน์
นางสุกัญญา
นางสาวอัจฉริยา
นางสาวพัชรินทร์
นางสาววิลาวัลย์
นางสาวจีราภรณ์
นางวนิดา
นางสาวจันจิรา
นางสาวกนกกาญจน์
นางสาวแจ่มจันทร์
นายสมศักดิ์
นางสาววีระยา
นางสาวสิตานัน
นางจันทร์สุดา
นายกิตติพงษ์
นางสาวศศิธร
นางสาววิไลลักษณ์
นายเอนก

ศรีสุข
ตีละกูล
จีำรัตน์
คำาแผ่น
จันทร์แดง
ปั่นอิ่น
สัมผัส
เบ้าพรม
บุญปัญญา
เหล็กดี
สีทิอ้าย
ไชยปิง
โยธาราษฎร์
น้อยหมอ
มณีธร
ชมภูจันทร์
ปัญญารัตน์
กันทะสาร
ลำาแปง
กาวี
สมบูรณ์วงศ์
ดวงแก้ว
ใจกันโย
สิงห์สาคร
เสวะกะ
ไชยวงค์
ตุ่นอาเรือน
ปิ๋นคำาปิว
กันทะวงค์
ต๊ะวงค์
จับประยงค์
สมยศ
กันทวงค์
ไกรฤทธิชัย
เขื่อนแก้ว
มั่นกันนาน

41 จาก 230

301004820
301004824
301004834
301004841
301004842
301004847
301004848
301004852
301004859
301004863
301004864
301004870
301004871
301004872
301004881
301004884
301004886
301004891
301004892
301004900
301004904
301004905
301004908
301004909
301004911
301004913
301004916
301004917
301004919
301004929
301004932
301004936
301004943
301004945
301004948
301004951

นายสงกานต์
นายสุรเชษฐ์
นางสาวพัชรินทร์
นางสาวพิชชานันท์
นางสาววิจิตรา
นางสมพร
นางสุริยา
นางสาวอัจฉรา
นางสาวนฤมล
นางสาวปิยวรรณ
นายจิตวิทย์
นางสาวอาริศา
นายเกริกฤทธิ์
นางสาวกันยา
นางเยาวลักษณ์
นายฐิติพงศ์
นางสาวอัญชลี
นางเหมือนฝัน
นายสมพร
นายภูมิชาย
นายทักษิณ
นายนิมิตร
นางสาวพิมพาวรรณ
นางสาวนิศากร
นางสาวเขมิกา
นางสาวสุปราณี
นางสาวอภิฤดี
นางสาวจรรยา
นางสาวสุลักขณา
นางสาวมณฑกานต์
นายปรัชญา
นางสาวสุวีณา
นายเอกรินทร์
นางสาวเดือนยุลา
นางสาวเบญจมาศ
นายสุนทร

ทองภักดี
อริยะเครือ
อาษา
ตันตินิพนธ์
จันทะคำา
กาศเกษม
งามเริง
ขัติรัตน์
ชัยยะ
ไทประเสริฐสุข
เสิงสุ้น
หลวงซุ้ย
สาวะรส
ปลิวคำา
ศรีใจแท่งทอง
นามติ๊บ
กันทาวัน
ภิบาลวงษ์
ทองเอก
จิตสว่าง
ยอดสาร
สายวิจิตต์
นรภาร
ขันใจ
ปัญญาหาญ
แก้วนรินทร์
ทรายคำา
หนองหิน
เรืองฤทธิ์
ยืนนาน
ชัชธรรมสกุล
แก้วหน่อวัน
สุธรรม
ฉายาทอง
ทุงยู
ไกรรัตน์

42 จาก 230

301004954
301004970
301004973
301004975
301004977
301004979
301004984
301004986
301004990
301004993
301004994
301004995
301004996
301004998
301005007
301005008
301005010
301005012
301005015
301005017
301005021
301005022
301005026
301005028
301005029
301005030
301005032
301005035
301005036
301005040
301005041
301005047
301005048
301005050
301005061
301005062

นางสาวกรีฑากร
นางสาวอาภาภรณ์
นายกัมพล
นางสาวยุพดี
นางสาวพิมพรรณ
นางวรัชยา
นางนพมาศ
นางอัจฉรา
นางสาวลลิดา
นายธรรมรัตน์
นางสาวแสงเดือน
นางพรพรรณ
นางสาวธัญญา
นางสาวปวริศา
นางกิ่งกาญจน์
นายศราวุฒิ
นางสาวจีรวรรณ
นางสาวธัญวรัชน์
นางสาวดิศรารัตน์
นางสาวนงราม
นางสาวธนภร
นายวราห์
นางสาวลลิต
นายธนวัฒน์
นางสาวลัดดาภรณ์
นายไพโรจน์
นายณรงค์ศักดิ์
นางนภาพร
นางสาวอรสา
นางสาวอนงนาฎ
นางสาวกาญจนา
นายชิวพัฒน์
นางสาวถนิษฐา
นางสาวอัญชลี
นางนพรัตน์
นายเศวตฉัตร

บูรณกูล
ศุภสิน
มะโนหาญ
ทาอิ่นแก้ว
อาวร
กาวรณ์
วงศ์สารภี
ยิำมสวัสดิ์
นวนฝั้น
บุญกองรัตน์
พรหมปัญญา
ดวงสะเก็ด
สุรินทอง
ศิริตัน
สิงห์ทะ
กองมณี
อภิบาลวนา
ยาธิ
สร้อยญาณะ
พรมนวล
เพิ่มบุญเย็น
ห่านวิไล
หวังสันติ
จาพา
ยาบุญนะ
สุจินดา
ติ๊บใหม่
ใสศรี
ป๋ากาศ
หลวงใจ
ไชยรังษี
สมัตถะ
สายแก้ว
ธีระโคตร
อุตเจริญ
กณนา

43 จาก 230

301005063
301005065
301005067
301005068
301005069
301005073
301005075
301005076
301005078
301005082
301005087
301005091
301005099
301005102
301005103
301005104
301005105
301005109
301005111
301005116
301005117
301005119
301005121
301005122
301005124
301005128
301005130
301005134
301005135
301005141
301005143
301005144
301005145
301005146
301005149
301005151

นางสาวสายทิพย์
นางสาวอรุณรัตน์
นางสาวอุษณีย์
นางสาวพรพิมล
ส.อภัทรดิส
นางสาวเสาวณีย์
นางสาวเบญจวรรณ
นางสาวสิริกร
นางยุวดี
นางสาวธัญญลักษณ์
นางสาวณัฐชญ์ภรณ์
นายวัฒน์ระวี
นายศิวนนท์
นายศุภชัย
นางสาวขจรพรรณ
นางสาวอังคณา
นางสาวสุจิตรา
นางสาววิระฉัตร
นางสาวรวีปรียา
นายสมบูรณ์
นางสาวรัชนี
นางอรวรรณ
นายชัชวาล
นางสาวพันธุ์ชลี
นายดลชัย
นางสาวสุพรรณี
นางสาวชลธิชา
นางสาวกาญจนา
นางสาวจันจิรา
นายพีรชาติ
นายศราวุธ
นางสาววันวิสาข์
นางสาวเบญจมาศ
นายพลรบ
นายปิยะพงษ์
นางสาวจีรวรรณ

สิทธิยศ
แสงศรีจันทร์
ปาลี
ใจมุง
แสงนินใจ
ชัยชาญ
วงค์วานมะโน
ปวดกะสัน
ดวงคำาฟู
บุญลือ
กันทิยะ
เทอดธรรมไพศาล
ศุภฐิติพงศ์
มายาง
หล้าปวน
ยิ่งเจริญ
ศรีนิ่มนวล
มัจฉาชาญ
เขื่อนแก้ว
ออแก้ว
คำามูล
เชืำอเมืองพาน
พัฒนานุกูล
พงษ์นคร
ค่ายเทศ
แสงจันทร์
จินาติ
ศรีจันทร์ต๊ะ
กันทะ
โชคชัยวงศ์
กองเขียว
ใจภิภักดิ์
มาปินตา
เตจ๊ะสิงห์
ปันทา
อินทรัตน์

44 จาก 230

301005156
301005157
301005161
301005162
301005164
301005166
301005167
301005168
301005173
301005178
301005180
301005183
301005184
301005187
301005191
301005192
301005194
301005204
301005206
301005208
301005210
301005214
301005215
301005216
301005225
301005226
301005230
301005231
301005234
301005235
301005236
301005237
301005239
301005241
301005242
301005243

นายปฐม
นางสาวดวงพร
นางสาวสิริกัญญา
นางสาวนันทญา
นางสาวสุพชยาณ์
นางสาวสมหญิง
นางสาวมณีรัฐ
นางสาวนิตยา
นางสาวสุรีรัตน์
นางสาวพัชรี
นางวิภาพร
นายธวัลณัฐ
นางทัศนา
นางสาวอชิรญา
นางจารุวรรณ
นางสาวนวพรรณ์
นางสาวศรีสุดา
นางสาวนีรนุช
นางสาววิลาวัณย์
นายธนินท์รัฐ
นางสาวอรวรรณ์
นายกันตวิชญ์
นางสาวนาถชนก
นางสาวศุทธินี
นางสาวสุวิมล
นางธิดารัตน์
นางสาวสุดารัตน์
นายอติชาต
นางสาววันทนา
นางสาวเสาวรัตน์
นายเฉลิมไทย
นางสาววัชรินทร์
นางสาวสุดารัตน์
นางสาวศุภลักษณ์
นางกรรณิการ์
นางสาววาลิกา

แสงศรีจันทร์
แซ่ตัำง
ค่ายหนองสวง
มูลยวง
ใจหาญ
ปาสา
เขมะวงค์
บุตรดวงติ๊บ
ฟูเฟื่อง
เสนา
ดวงดี
ติ๊บลำาเอีำยง
สุจดา
อายิ
แลงด้วง
เหลืองตระกูล
มัฏฐานธง
อรุณสิทธิ์
หงษ์นคร
รุจิไตรโรจน์
พันธาเสบ
โคคล่อง
เจริญทรัพย์
ยศน้อย
พรมแก้ว
กันธะวงศ์
พุทธิมา
วิเชียรรัตน์
พวงยอดแก้ว
ปากองวรรณ
ฉิมพลี
เทียมวัง
คำาไฝ
หน้อยสุยะ
เทพบุญ
จันทร์น้อย

45 จาก 230

301005244
301005246
301005247
301005253
301005254
301005255
301005259
301005261
301005262
301005263
301005269
301005282
301005285
301005288
301005289
301005292
301005294
301005295
301005300
301005301
301005302
301005304
301005306
301005307
301005310
301005311
301005312
301005315
301005320
301005328
301005332
301005333
301005335
301005338
301005341
301005342

นางสาววรพรรณ
นายจารสินทร์
นางสาวนัฐชนก
นางสาวสุชาดา
นางสาวจงกลนี
นางสาวนฤมล
นางสาวชลชลิดา
นายรุ่ง
นางดวงเดือน
นางสาวสิริกร
นางสาวคัทลียา
นายอนุพงศ์
นางสาวศุภมาศ
นางสาวศรัญภร
นางอารีรักษ์
นายอัศวิน
นายวิเชียร
นางสาวปัณชญา
นางสาววิไลพร
นางสาวอภิญญา
นางสาววรารัตน์
นางสาวเบญจมาศ
นางสาวสินจัย
นางสาวณัฐฐา
นางสาวอริญญา
นางสาวณัฐกานต์
ายสุริยกานต์
นายรัฐวัฒ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ่งอรุณ
นางอัญชลี
นายอาวุฒิ
นายอุกฤษฏ์
นางสาวนวรัตน์
นางสาวนิภาพร
นางสาวพรพรรณ
นายวิชัย

เสมรัตน์
จันทร์อำาพล
บำารุงแจ่ม
กะมะลานนท์
สบบง
สบบง
ศรียาบ
จันโต
พันธมิตร
สมยอม
ผลาทร
โนคำา
มอนไข่
บุญนัด
ดวงคำา
พิชคำา
บัวละคร
จักรชัยชาญ
ยานัง
อุปหนอง
ธรรมราช
ศรีสุข
จักร์แก้ว
คำาผัน
ชูวิไว
พันธุ์จำาเริญ
มาลาวัลย์
นุธรรม
เตสุปะ
กันทะมา
ทองสุข
กลิ่นศรีสุข
สุทธิแก้ว
เรือนฟ้างาม
เชืำอมูล
ใจใหญ่

46 จาก 230

301005346
301005349
301005351
301005363
301005366
301005367
301005368
301005369
301005372
301005374
301005376
301005377
301005378
301005379
301005382
301005384
301005387
301005388
301005389
301005393
301005396
301005398
301005399
301005401
301005402
301005406
301005408
301005410
301005411
301005416
301005417
301005418
301005419
301005421
301005425
301005439

นางสาวนุชนาท
นางจุไรลักษณ์
นางสาววริยาภรณ์
นางสาวดวงนภา
นางอุบล
นางจิราภรณ์
นายจรัญ
นางอติกานต์
นายสุภธา
นางสาวดรุณวรรณ
นายวีระชาติ
นางสุวารีย์
นางจิราพร
นางสาวนิรันดร์พร
นายประวัน
นายพิษณุ
นางสาวทิราพร
นางสาวนิภา
นางสาวจุฬาลักษณ์
นายวิทยา
นางสาวแสงทอง
นางสาวภชรธง
นางสาววิสาข์รัตน์
นางสาวจรัญญา
นายนัฏกรณ์
นางสาวอภิรดา
นางสาวพรนภา
นางสุพรรณี
นางสาวหทัยรัตน์
นางสาวสุจิตรา
นางณวรัตน์
นางสาวสุดารัตน์
นายประดิษฐ
นางสาวลินดา
นางสาวจินตณา
นางสาวทัศนาวลัย

สุพรรณอุดม
ฝันแก้ว
สุวรรณวงศ์
รักษา
ตุ้ยดง
ตุ่นเครือ
ตั๋นเว้อ
อัครธาดะ
คำาชื่น
สุกันทา
ตรีชัยวิจิตร
ใยดี
คำาพัฒน์
ใจเกืำอ
ชมนาน
ผิวมณี
พุทธจง
ฟุ่มเฟือย
เสาสมา
ไชยศรี
กุลต๊ะ
ศรีเสี่ยงบุญ
แช่นัก
จงวสุศรี
ยอดสุวรรณ
ริยอง
เขื่อนแก้ว
วันมาละ
เขียวมูล
ดิษธรรม
สุมลมาศน์
สาลีโนศักดิ์
สุภาวงค์
หล้ากาศ
กระพิลา
สิงห์แก้ว

47 จาก 230

301005443
301005448
301005454
301005456
301005458
301005460
301005461
301005462
301005464
301005468
301005474
301005475
301005478
301005481
301005482
301005486
301005488
301005489
301005492
301005493
301005495
301005496
301005497
301005500
301005503
301005507
301005508
301005509
301005510
301005512
301005513
301005517
301005524
301005529
301005530
301005535

นายพลทรงปณ์มัทธิ
นางสาวพิมพกานต์
นางณัฐชยา
นางวิรัญญา
นางสาวอินทุอร
นางสาวอัญชลี
นางสาววราภรณ์
นางสาววารินทร์ณี
นายพีระวัฒน์
นางสาวปาริชาติ
นางสาวรัตนาวดี
นายนันทยศ
นายกฤษณะ
นางสาวสุชาดา
นางสาวกมลทิพย์
นางสาวเนาวรัตน์
นางสาวมณฑิยา
นายไพรัชช์
นางสาวจรรยาวร
นางสาวธัญญาลักษณ์
นางสาวศิริรัตน์
นางกิ่งชบา
นางสาวสกาวเดือน
นางสาวรัชพันธ์
นางสาวแววดาว
นายอัครพล
นายศุภชัย
นางสาวกรรณิกา
นางสาวอุษณี
นายวิชา
นายวงศกร
นางสาวจุฑามาศ
นางสาวศิริรักษ์
นางสาวปรียาภรณ์
นางสาวอุมาภรณ์
นางสาววาสนา

อดิศัยตรีเอกภาพ
ทิศอุ่น
จิตติวัฒนพงศ์
ละอองศรี
อุทัย
วิวัฒนเจริญ
รอยอินทรัตน์
จี๋คำาวรรณ
โรจวรศักดิ์
เมตตากรุณากูล
ณ สาร
นนธิจันทร์
กันแก้ว
ยามี
คำาปัน
ดวงติ๊บ
พุทธรักษา
แคล้วภัยพาล
ปิงยอง
บุญเรือง
ดีแก้วเกษ
เหล่าชุมพล
บุญงาม
กันธิยะ
คำาสีแก้ว
กันทะดง
อินทะนู
วรรณา
เหล่ากาวี
ภิมุข
ศิริมังคลากุล
ฝันเยืำอง
วุฒิเทิดสกุล
บุญรอด
สายทอง
กันธะ

48 จาก 230

301005536
301005538
301005539
301005543
301005552
301005557
301005560
301005564
301005568
301005572
301005573
301005579
301005585
301005586
301005590
301005596
301005601
301005603
301005604
301005605
301005607
301005608
301005611
301005612
301005613
301005621
301005623
301005625
301005634
301005639
301005641
301005645
301005647
301005648
301005650
301005651

นางรัตนา
นางสาวพัทริกา
นายณัฐพงศ์
นางสาวจันทร์จิรา
นางสาวสุปราณี
นางณัฐธิดา
นางสาวพัชรินทร์
นายศุภศิลป์
นางสาวอมรรัตน์
นางนงลักษณ์
นางสาวชลธิชา
นายศิริพงษ์
นางสาวรพีพรรณ
นายวิทยา
นางสาวอัญชุลี
นางสาวสุดาภร
นายจรูญ
นางสาววิชญา
นางเมฆา
นางสาวกาญจนา
นางสาวศิริพรรณ
นางผกาแก้ว
นางสาวศรินทร์พร
นางสาวมนัญญา
นางภัทรวรรณ
นางสาววันสิริ
นางสาวมลิวรรณ
นายถนอม
นางสาวพีมสิปางพัชร์
นางสาวรุ่งทิวา
นางสาวปนัดดา
นางสิรี
นางสาวกาญจนาภรณ์
นางสาวพัชรินทร์
นางสาวหัทยา
นายพยุงศักดิ์

ด้ายสวาท
คำาป๊อก
รูปกลม
ศักดิ์สุริยา
สงวนรัษฎ์
จุมปา
ก๋าซ้อน
จันตะเดช
วงศ์วิชัย
แจ้ใจ
กายสิทธิ์
คงห้วยรอบ
หลวงแก้ว
เบิกบาน
แป้นดวง
กลกิจ
ช่างเหลา
เวียงคำา
แสนวงค์ไชยา
กองน้อย
วงค์คำาปัน
คำาเรือง
มูลแขม
พอรินทร์
อนันต์วัฒนานุกูล
พรมแสงใจ
กันไชยต๊ะ
มหาวรรณ์
ธนทรัพย์พิพัฒน์
สุภาเดช
ปินตาแจ่ม
มั่นพิทักษ์ธรรม
นามวงษ์
ซาวแซ่คัด
อายุยืน
บุญศิริ

49 จาก 230

301005657
301005660
301005663
301005665
301005671
301005673
301005674
301005675
301005676
301005678
301005679
301005680
301005683
301005688
301005690
301005693
301005694
301005697
301005700
301005703
301005719
301005722
301005726
301005731
301005734
301005737
301005738
301005746
301005751
301005756
301005759
301005760
301005761
301005766
301005767
301005771

นายนพปฎล
นางสาวทัศนาภรณ์
นางสาวศรีสมร
นางสาวเกศริน
นางสาวมัณทนา
นายธัญชลิต
นางสาวศศิธร
นางสาวรัชนีพร
นางสาวรัตน์ติกาล
นางสาวรุ่งนภา
นางสาววัชนีกร
นายถกล
นางสาววณิชชา
นายอารวัฒน์
นางสาวขวัญจิต
นางสาวอริยา
นางสุภัณฐ์ณา
นางสาวอรุณี
นางสาวมณทกานต์
นางสาวปภาณี
นางสาวรัชดาภรณ์
นางสาวพรพรรณ
นางสาวรสรินทร์
นางสาวรมณีย์
นายประเสริฐ
นางสาววรางคณา
ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล
นางสาวทับทิม
นายมังกร
นางสาวปาณิสรา
นางสาวจารุณี
นางสาววรินญา
นายอมร
นางสาวดวงรัตน์
นางสาวจันทิรา
นางสาวพัชราภรณ์

ชูสมุทร
สมบูรณ์
จันแลง
สนใจ
ชัยวงค์
เหมืองใจมา
ร่มพนาธรรม
ทุเรียน
ศิริ
วงค์ตา
ภิมาลย์
วงศ์ปินตา
ปุ๊ดหนอย
แสงสุวรรณ์
เจริญกุล
จะวรรณะ
แสนเรือน
คำาหมาย
อุทัยบุญ
ศิริปัญญา
จินดาหลวง
ทิวสระแก้ว
จิดดา
วงษา
เขตกัน
กาทองทุ่ง
ประกอบ
สุริยาส่องไพร
จติอภิรมย์
คำาปวน
หาญล้อม
กุนใน
พรมมีเดช
อินพรม
กาทองทุ่ง
โสมปัดทุม

50 จาก 230

301005773
301005780
301005781
301005784
301005785
301005788
301005795
301005796
301005800
301005801
301005805
301005808
301005810
301005813
301005818
301005826
301005828
301005832
301005834
301005838
301005840
301005841
301005843
301005845
301005853
301005856
301005857
301005859
301005862
301005863
301005866
301005870
301005871
301005876
301005878
301005879

นางสาวพิชญ์ศิณี
นายจักรพงษ์
นางสาวคนึงนิตย์
นางสาวพิมพนา
นางสาวสุนทรีย์
นางเบญจวรรณ
นางสาวอัชฌา
นางสาววรางคณา
นางสาวพันทิพา
นางสาวสุกัญญา
นางสาวลักษณ์คนึง
นางสาวนฤมล
นางสาวแก้วตา
นางสาวพิศมัย
นางสาวทันธิกา
นางพรสวรรค์
นางสาวพชรา
นางสาวพิมพรรณ
นางสาวรุ่งระวี
นางสาวปิยะพร
นางสาวจันจิรา
นางสาวเกศินี
นางสาวนราทิพย์
นางสาวอรประภา
นางสาวพิมพ์ชนก
นายพลากร
นางสาวแพรววลัญช์
นางสาวคชาภรณ์
นางสาวธัญลักษณ์
นางสาวศรินภัสร์
นางสาวธิตินาม
นางสาวนฤมล
นางสาวเปมนีย์
นางเรียม
นางสาวไอริณ
นางสาวศศิภรณ์

คำาสุ
เกี๋ยงตาล
ไชยศิลป์
ติ๊บพรม
ชำานาญเวช
พรมไชยวงศ์
อายะบุตร
ย้อนใจทัน
สาดอ่อน
ชุมภู
คำาภิโล
บุญสม
สุพรรณ
ออกเปด
กตัญญู
สมทิพย์
เครื่องร้อน
นันต๊ะภูมิ
นันตาพรม
พรมสุวรรณ์
ธรรมยา
ไทยโกษา
มาลารัตน์
นันแก้ว
ไชยบาล
ผะก่าคำาแหลง
ใจเป็ง
วงค์พรมศิลย์
แซ่ฟัง
ปันโน
ยอดวัน
ร้องบุญลือ
เจดีย์นันท์
คุนาธรรม
สุธัญญาวัชชัย
สิทธิชมภู

51 จาก 230

301005880
301005885
301005892
301005895
301005898
301005899
301005900
301005909
301005914
301005915
301005922
301005924
301005926
301005928
301005932
301005937
301005943
301005947
301005948
301005960
301005961
301005966
301005972
301005981
301005987
301005992
301005995
301005999
301006001
301006003
301006005
301006013
301006014
301006015
301006016
301006017

นางสุภาภรณ์
นางสาวธนวรรณ
นางสาวหนึ่งฤทัย
นางสาวอัญชลี
นางสาวปิยะนุช
างสาวธนัชภัค
นายอนุวัช
นางสาวเฉลิมสิริ
นางสาวกัญญรัตน์
นายนนทพันธ์
างอาทิตยา
นางสาวกิติยา
นายสัจพันธุ์
นายศรัณยู
นางสาววรสุดา
นางสาวอรัญญา
นางสาวลิลาวรรณ
นายพสิษฐ์
นางสาวอารีย์
นางสุภาณีย์
นายจตุรงค์
นางสาววราภรณ์
นางสาวสุนิทา
นางสุวรันตน์
นางสาวพัสตราภรณ์
นางสาววราภรณ์
นายทวีโชค
นางจิราลักษณ์
นางสาวดรุณี
นายวัชระ
นางสาวสายธาร
นางสาวสุรีรัตน์
นางสาวณิชกานต์
นางสาววิรัชฎา
นายณรงค์
นางสาววันทนีย์

ตาละภา
ศุภมั่งมี
ดวงบาล
ค่วยเทศ
ภูมิพัฒน์
ยอดแก้ว
หมวกเครือ
พุ่มไสว
ไชยมาลา
พิเมีย
คำาราพิช
หวลศรี
อินไชย
จิตอารี
ณวันมา
ไชยวงค์
อุตรศักดิ์
จิตรเจริญ
กุลสุทธิ์
กูลเรือน
ปังปะทะ
ศิริรัตน์
แก้วอุดม
การบุญ
หมูคำา
พันธ์อุโมงค์
อินต๊ะเขื่อน
อินต๊ะไชยวงค์
อภิวงค์งาม
เพลัย
อยู่อินทร์
ชุ่มมงคล
ร้องหาญแก้ว
หมอกมาเมิน
หนองหลวง
ปุ๊ดภาษี

52 จาก 230

301006018
301006021
301006022
301006025
301006032
301006034
301006035
301006041
301006043
301006044
301006047
301006048
301006051
301006052
301006056
301006058
301006061
301006069
301006071
301006073
301006074
301006076
301006082
301006083
301006084
301006086
301006095
301006102
301006103
301006107
301006110
301006112
301006115
301006119
301006120
301006125

นางศิริพร
นางสาวสายพิน
นางสาวรุ่งนภา
นางจันทร์จิรา
ว่าที่ร้อยตรีอานนท์
นางสาวคนึงนิตย์
นางสาวอุทัยวรรณ
นางสาววาสนา
นางสาวปวีณา
นางสาวจุฬารัตน์
นางสาวญาณนันท์
นางสาวพรรณี
นางสาววิไลพร
นางสาววราภรณ์
นางนิภาพร
นางสาวพรพรรณ
นางสาวอัญชลี
นางนลินี
นางสาวเปมิกา
นางสุมาลี
นางสาวเฉลิมพร
นายกิตติธร
นางสาวกรัญญา
นางสาวประกายแก้ว
นางสาวรัตติกาล
นางสาวพิมพิดา
นางสาวสุภารัตน์
นางสาวพิมพ์พร
นางสาววิลัยพร
นางสาวจิรภา
นางสาวณัฐพร
นางสาวศิริรัตน์
นางสาววรางคณา
นางสาวสุวิมล
นางสุพรรณี
นายอภิรักษ์

หมื่นเถ
กันใบ
ศรีสวัสดิ์
วรรณสุทธิ์
มะโนเมือง
บุญยื่น
ฤทธิ์ธรรมชาติ
ใจเป็ง
ปัญญาสุด
ณ พิกุล
ไชยวงศ์
แก้วใส
ขันแก้ว
ใจสุยะ
แสนปวน
พาบพบ
วงค์แก้ว
วงศ์ติปิน
ศรีสุวรรณ
ศรีอำาภัย
มูโยม
หล้าปิมปา
จินาคำา
แก้วอินต๊ะ
สมุทร์เขตต์
ยาปะโรหิต
ยาวิละ
ธีธวัชรังสี
ถิ่นวนา
คำาสม
พิมพิลา
พิทักษ์พฤกษา
นิติวิโรดม
น้อยเปียง
บุญไทยใหญ่
ชัย

53 จาก 230

301006127
301006128
301006129
301006132
301006137
301006138
301006141
301006143
301006148
301006156
301006158
301006159
301006161
301006165
301006170
301006179
301006180
301006184
301006190
301006191
301006192
301006194
301006195
301006196
301006197
301006200
301006205
301006206
301006207
301006213
301006216
301006219
301006222
301006229
301006230
301006234

นางสาวลัดดาวัลย์
นายศุภชัย
นางสาวศรีแก้ว
นางธัญภัค
นางสาวนงลักษณ์
นายวิษณุ
นางสาวจารุณี
นางสาวอัญชลี
นายกรัณย์
นางสาวจรรยา
นายนันทิวัฒน์
นางสาววรัญญา
นางฉัตรประภา
นางสาวรุ่งนภา
นางชลธิชา
นางสาวอรสา
นางสาวรินดา
นางสาววลีลักษณ์
นางสาวศุภมาส
นางสาวศิรประภา
นางสาวขวัญชีวา
นายพงษ์พันธุ์
นางสาวทิงพร
นางสาวนนทพร
นางสาวณัฐริยา
นางสาวพรพนิตา
นางสาวปุญชรัศมิ์
นายวรเมธ
นางฉันทนา
นายยงยุทธ
นางสาวกัลยา
นางนริศรา
นางรุ่งฤดี
นางสาวมัทธิตา
นางสาวนันทิตา
นายวุฒธิชัย

ตันปิน
วิชัยรัตน์
กันเต็ง
เฟื่องไพบูลย์
กองบุญมา
จันทร์เป็ง
ศรีไว
ชูช่วย
ลิขิตรุ่งรัตน์
ปรองดอง
ศรีคาน
ก้อนแก้ว
อุปพรรณ์
จันทร์ตาวงศ์
ดำารงค์ชีพ
ยาวิปา
ใจสีธิ
แขไข
อริวรรณา
แก้วอินต๊ะ
อ่วมชีพ
นุพงศ์
อัมพุช
จำาปาวัน
โพธิ์ทาศรีสมบัติ
สุขลักษณ์
ชนะฟู
แซ่ว่าง
ดำารงค์ศักดิ์
คำาน้อย
ปัญญาแดง
อินต๊ะหล้า
วัตรสุข
จันทร์มณี
ตุงใย
วังอินต๊ะ

54 จาก 230

301006243
301006247
301006249
301006256
301006263
301006264
301006265
301006266
301006268
301006270
301006273
301006280
301006285
301006292
301006297
301006301
301006306
301006309
301006311
301006321
301006339
301006343
301006345
301006347
301006349
301006352
301006353
301006356
301006363
301006366
301006370
301006371
301006373
301006377
301006379
301006384

นางสาวนำำาค้าง
นางฐิตินันท์
นายสงกรานต์
นางตาฬิกา
นางสาวสาวิตรี
นางสาววรินดา
นางสาววนกมล
นายพิชิตพงษ์
นายเกรียงศักดิ์
นางสาวสุวรรณา
นางสาวสุลาวัลย์
นางสาวฤทัยชนก
นางอุมาพร
นางอนุชา
นางวลีทิพย์
นายวรรณพ
นายอดิศักดิ์
นางกุลลดา
นางสาวชวัลนุช
นางสาวรัชฎาพร
นางสาวสุชาดา
นางพนารัตน์
นางสาวจิราภรณ์
นางสาวสุภาพร
นายประพาส
นางสาวเพลินจิต
นางสาวณภาภัช
นายพิศาล
นายพรมกนก
นางวุฒินันท์
นางสุรีพร
นางสาวธวัลรัตน์
สิบเอกธนากร
นางสาวปวีณา
นางสาวพิมพรรณ
นายสาวปูริดา

งามยิ่งยวด
ญาณะตัน
แก่นแก้ว
ร้องบุญลือ
ชัยสายัณห์
เตชะ
จันบางม่วง
โคตาโม
แดงซาว
ทะเย็น
จันดี
สายนำำาทิพย์
พุทธก้อน
มอพ่า
อ้นทอง
ใจคำา
จันกิติ
เกษมรัตน์
สายนำำาทิพย์
พิละกันธา
คำามา
ทินแย่ง
บุญเทพ
แก้ววัน
ยินทรัพย์
ธิปัญโญ
เหล็กชุบ
ปวงฟู
พิมพิลา
ทันนารี
ขอบปี
เทพอินทร์
คำาราช
แย้มหลั่งทรัพย์
บ้านตุ่น
ถุงคำา

55 จาก 230

301006385
301006388
301006391
301006394
301006395
301006401
301006402
301006407
301006409
301006415
301006418
301006419
301006420
301006426
301006427
301006429
301006430
301006432
301006433
301006435
301006437
301006438
301006439
301006440
301006442
301006444
301006448
301006449
301006453
301006462
301006463
301006466
301006467
301006481
301006482
301006483

นางอรทัย
นางณัฐกาญจน์
นางสาวณัฐกานต์
นางสาววันเพ็ญ
นางสาวอำาพร
นางสาวณิชาภัทร
นางสาวปริณดา
นายปัณฑิตย์
นางไพรศาล
นายสามารถ
นางสาวแสงสุดา
นายนครินทร์
นายกมล
นางสาวชญาภา
นายธีระวุฒิ
นายกิตติพงศ์
นางสาวพินยา
นางสาวอรทัย
นางสาวณัฐกฤตา
นางสาวนพมาศ
นายมารุต
นางสาวกีรติกานต์
นางสาวเบญจวรรณ
นางสาวสังวาลย์
นางสาวอัจฉราพร
นางสาวสุภาพร
นางสาวรุ่งนภา
นางสาวรตนพร
นายอนิเชษ
นางสาวคมคาย
นางสาวสุธาทินีย์
นางสาวอำาไพ
นางสาวอรทัย
นางสาวเสาวลักษณ์
นายพงศกร
นางสาวอุมาพร

แสนสุข
เขือนสิทธิ์
อัศวแก้วฟ้า
ชาภูวงค์
มาคา
ขัดสาย
พุทธวงค์
คำาพงษ์
พุทธพันธ์
ยวงโยม
เทพกัน
กิวัฒนา
นุตตะละ
วงค์คำาปัน
สิทธิเดช
ออนเป็ง
อินต๊ะไชยวงค์
ติ๊บใจ
จินาแพร่
หงษ์สามสิบเจ็ด
มาลารัตน์
สิทธิใหญ่
เทพสมรส
มาสิม
ประสาธน์สุวรรณ์
ประสาธน์สุวรรณ์
มะโนคำา
เจียมวิจักษณ์
มูลวงค์
สังคง
โนภิวงค์
คำามามูล
มะรินทร์
วงค์สุฤทธิ์
หงษ์ระนัย
บุญมาคำา

56 จาก 230

301006491
301006495
301006502
301006509
301006510
301006513
301006517
301006522
301006525
301006526
301006527
301006535
301006541
301006543
301006546
301006548
301006549
301006550
301006552
301006553
301006559
301006560
301006563
301006565
301006566
301006573
301006575
301006576
301006577
301006578
301006579
301006581
301006583
301006586
301006589
301006602

นางสาวเยาวลักษณ์
นายอดิธิต
นายสุทธิพงษ์
นางสาวนงลักษณ์
ว่าที่ร.ต.ธีระเดช
นายสุทธิพันธ์
นางพัทธยา
นางสาวสุภัทรา
นายถวิพงษ์
นางสาวกรรภิรมย์
นางสาวเสาวลักษณ์
นางสาววรางคณา
นางสาวปวีณา
นางสาวสุพัตรา
นางรัชนีกร
นายปริญญา
นางสาวเจียรนันท์
นางสาวธัญญารัตน์
นางสาวเบญจวรรณ
นางสาวอรุณไร
นางสาวปวีณา
นายสมนึก
นายกริชไพฑูรย์
นายสมพงษ์
นายศุภกร
นางสาวกุลธิดา
นายปฐมพงษ์
นางสาวศรัญยา
นายสุพจน์
นางสาวไอริน
นายคุณพจน์
นายพงษ์ศักดิ์
นางสาวสาวิตรี
นางสาววิราพร
นางสาวรุ่งกานต์
นางสาวธาริณี

เสาวคนธ์
ธิพึง
กุลวงษ์
ขันอุระ
ไปเร็ว
อาจหาญ
สานตา
ปริยะ
ก้อนคำา
ยอดวงศ์
ห้วยลึก
พลชนะ
จารุจิดา
สุติน
ทะจักร์
ทะจักร์
ขันธิกุล
พรหมจักร
ตนภู
ปัญญาสุข
แปงจิต
จันทรา
เป็งเรือน
คลีนเพ็ง
บุญสม
อาษา
แสงโชติ
อุปละ
ทองซิว
ศรีสมบัติ
สันชุมภู
แก้วแสนเมือง
มะโนรส
เจริญทรัพย์
นาวา
ปันต๊ะ

57 จาก 230

301006603
301006604
301006606
301006616
301006619
301006622
301006626
301006627
301006628
301006629
301006632
301006639
301006641
301006642
301006643
301006644
301006647
301006648
301006653
301006655
301006658
301006662
301006664
301006666
301006668
301006669
301006682
301006683
301006686
301006687
301006688
301006691
301006692
301006696
301006698
301006699

นางสาวสนธยา
นางสาวฉัตรแก้ว
นางสาวอริญญา
นายลอยลม
นายปิยพงษ์
นางสาวรัตนา
นางสาวอนทรา
นางสาวศุภัชญา
นางสาวอมรรัตน์
นางสาวสายฝน
นางสาวมณฑิรา
นางสาวขนิษฐา
นางสาวนารีรัตน์
นางสาวแสงทิพย์
นายอิทธิพงษ์
นางสาวญาณิศา
นายวีระพล
นายอัฐพล
นางสาวรัตติยา
นางสาววิภามนต์
นายวิญสา
นางสาวแสงจันทร์
นายธนกฤต
นางสาวสาวิตรี
นางกรรณิการ์
นานณัฐพงค์
นางสาวสุภาภรณ์
นางสาวอโณทัย
นางฉวีวรรณ
นางสาวรัตนา
นางสาวสุจิรา
นางสาวธนาภรณ์
นางสาวจรียา
นางสาวเวริกา
นายปฎิพัทธ์
นางสาวอำาไพ

สิงห์แก้ว
พิมพ์วาปี
พิศร
สุขแพ่ง
เชืำอเตจ๊ะ
คำาฝั้น
พหลสิทธิวงศ์
ศิริสุข
คำาหอม
แก้วพา
หมวกเครือ
พรหมวิชัย
จันต๊ะวงศ์
เลิศคำา
จันทพิมพ์
น้อยตา
มนตรี
เรืองรอง
อุทธวง
คนสนิท
นวลกำาแหง
คืนมา
ผาบเมฆ
พนาดอน
อุปหนอง
โนภิวงค์
แสงตระกัน
วิชัยสืบ
สีชุมภู
ต๊ะแสง
ใจใส่
ทาทอง
สุต๋าคำา
บัวเทพ
สายประเสริฐ
ฟูไฝติ๊บ

58 จาก 230

301006700
301006718
301006723
301006728
301006734
301006736
301006745
301006749
301006763
301006766
301006770
301006773
301006777
301006778
301006779
301006782
301006783
301006784
301006788
301006792
301006796
301006802
301006805
301006807
301006810
301006818
301006825
301006830
301006831
301006833
301006834
301006839
301006842
301006843
301006847
301006849

นายสุจิโรตถ์
นางนิสากรณ์
นางสาวศิรินภา
ว่าที่ร้อยตรีสายัณห์
นางสาวสาตติญา
นายสุทิตย์
นางสาวสวรรค์อำาไพ
นางสาวผ่องพรรณ
นายเฉลิมศักดิ์
นางวรุณสรา
นางกาญจนา
นางสาวจินตนา
นางสาวพัชรีภรณ์
นางสาวเกษราภรณ์
นางสาวจตุพันธ์
นางสาวพัชรพรรณ
นางพิมพ์ใจ
นางสาวอินทิรา
นางณัฐนรี
นางสาวช่อผกา
นางนิตยา
นางสาวภาพร
นายภัทระ
นางสาวหยาดพิรุณ
นางวิชชุดา
นางสาววศินี
นางสาวทิพวรรณ
นายพงษ์พินิจ
นางสาวอัญชลี
นายยลสิทธิ์
ว่าที่ร.ต.นิกร
นายกฤษดา
นางสาวภัชรฌาภรณ์
นายเชาวฤทธิ์
นางสาวจิราภรณ์
นายสุริยัญ

ฟ่องวาริน
ธนู
สุต๋าคำา
อุ่นเรือน
กี่อย่างรุ่งเรือง
กำาลังประสิทธ์
สมฤทธ์
ราชคม
สุวรรณ
ดวงแสง
มิมาสูน
ทายศ
สิทธิสม
สำาราญ
ดวงตา
คำาตา
จรมาศ
ทองอินทร์ศรี
ชนะจันทร์
สุวรรณฤทธิ์
ศรีมูลเมือง
ไชยวงค์
ใจมา
จองโน
บุญด่านตา
รกไพร
ทามูล
ธิเตจ๊ะ
กันทะสะวะ
พิชวงศ์
ดวงเนตร
ปานกลางใจ
จีนา
ตาใจ
ปีระวงศ์
ศาลาคาม

59 จาก 230

301006851
301006854
301006855
301006858
301006863
301006865
301006866
301006870
301006871
301006872
301006874
301006880
301006889
301006893
301006895
301006897
301006898
301006900
301006908
301006912
301006916
301006921
301006922
301006926
301006928
301006931
301006933
301006936
301006938
301006940
301006945
301006946
301006947
301006948
301006952
301006961

นางสาววรรณศิริ
นางสาววาสนา
นายธีรพันธ์
นางสาวสุนิสา
นางสาวพรทิพย์
นายหิรัญคณิน
นายขิณเพชร
นางสาวนงนุช
นายบุญธรรม
นางสาวกันยารัตน์
นางสาวอัญชลี
นายอนุพงศ์
นางสาวพัชรา
นางสาวเนาวเรช
นางสาวบุษบง
นางสาวอภิรยา
นายชินกร
นายอมร
นางสาวจารุวรรณ
นางสาววันดา
นายอนันต์
นางสาวฉัตรวรา
นางสาวปิยาภรณ์
นางกนกวรรณ์
นางสาวอังคณา
นายสมาน
นางสาวสวนันท์
นางสาวญาณิศา
นางสาวสุชาดา
นายกิติพงษ์
นางสาวจีรภา
นางสาวจุฑามาศ
นายธีระพงษ์
นางสาวเมทินี
นางเสาวลักษณ์
นางสาวโสรยา

ฮ้อรอด
ดุจดา
สิทธิอมรรัตน์
หน่อนวล
สุเตนันต์
ทรัพย์มามูล
ไชยมงคล
ใจโต
แปงมา
กุลดี
วงค์วิชัย
ไชยะหมื่น
แสนสุข
เชษฐธง
พิชัย
แก้วสาร
เรืองจันทร์
ไชยาส้าว
หงษ์อินตา
ศิลปพงไพร
ยองคำา
ลำาไย
ประสิงห์
แก้วจำาปา
สิงห์ต๊ะแก้ว
เต่านันท์
ดิษฐ์สุนันท์
บุญฟู
แสนอุดม
อินต๊ะวงศ์
มีจี๋
ใจวงศ์ษา
ชัยบำารุง
วัชรปัทมชาติ
บุตรเต
เสาร์แก้ว

60 จาก 230

301006966
301006968
301006969
301006972
301006977
301006981
301006987
301006988
301006997
301006999
301007001
301007002
301007003
301007008
301007009
301007010
301007011
301007018
301007021
301007024
301007028
301007034
301007036
301007037
301007038
301007040
301007043
301007044
301007046
301007047
301007050
301007053
301007058
301007060
301007062
301007063

นางณัฐชล
นางสาวกมลวรรณ
นางสาววิภาวดี
นายปกรณ์
นางสาวลินดา
นางสาวนันทวรรณ
ว่าที่ร.ต.สร้างบุญ
นางสาวสุมารินทร์
นายพิษณุพงษ์
นางสาววราลักษณ์
นายอาทิตย์
ว่าที่ร.ต.หญิงจินตนา
นางสาวศิริลักษณ์
นางสาวอัญชลี
นายเอกนรินทร์
นางสาวพรทิวา
นางวาธิษา
นางสาวขวัญชนก
นายวสันต์
นางสาวขวัญเรือน
นางสาวพิมลวรรณ
นางสาวเสาวนีย์
นางสาวณัฐธิดา
นางสาวเพียงใจ
นางสาววาสนา
นายพีรวัส
นางสาวณัฐชญา
นางสาวสุภัสสรา
นางสาวจันทนี
นายสุทธิพงษ์
นายอุดมศักดิ์
นายเดชา
นางสาวสิริรัตน์
นายวันทิต
นายอนุวัฒน์
นายณัญพงศ์

กันทา
ธุระ
พันธุ์ยางน้อย
กลาวหอม
บุตรเสน
เอ็นเมืองเหล็ก
ชาอุ่น
สุวรรณคร
แก้วก๋า
เชษฐธง
อุทัย
วันตา
เขื่อนควบ
สุวรรณไตรรัตน์
ปินทะนา
อาทะเดช
โนภิระ
อินทะกูล
หมื่นสอน
โอดชุ่ม
เตจ๊ะใหม่
แพรวกลาง
มหานันท์
จันทร์ธิบุญ
บัวสุวรรณ
มูลละ
นาระเรศ
เปอะโพ
เชิงกลาง
ก้อนสิน
ปัญญาเข้ม
ปิงยศ
ชนะญาติ
จันโม
ทายะนา
ฟูแสง

61 จาก 230

301007066
301007070
301007072
301007077
301007078
301007081
301007085
301007094
301007096
301007101
301007106
301007110
301007115
301007116
301007117
301007118
301007121
301007130
301007131
301007133
301007134
301007138
301007140
301007145
301007154
301007159
301007170
301007171
301007172
301007174
301007175
301007178
301007181
301007183
301007187
301007188

นางวรากุล
นางสาวรสสุคนธ์
นายภิญโญ
นางสาวสุริยาพร
นายจีรยุทธ์
นางสาวสุกัญญา
นางสาวณณุชชา
นางสาวขนิษฐา
นางสาวกมลกานต์
นายนันทวุฒิ
นางสาวดวงใจ
นางประนอม
นายเทิดศักดิ์
นางสาวโสภาพรรณ
นางสาวศรีไพร
นางสาวสุธิดา
นายธีระพงศ์
นางสาวนลพรรณ
นายปรีชา
นายพีรดนย์
นางสาวพัชรินทร์
นางสาวนงค์รัก
นางสาวสุรีย์
นางสาวสาวิตรี
นายณัญพงศ์
นางสาวศศิวิมล
นายสันติภาพ
นางดวงพร
นางณัฏฐณิชา
นางสาวณัฐนิช
นางสาววิไลวรรณ
นางสาววราภรณ์
นางสาวธันวยาภรณ์
นายอนุศักดิ์
นางสาวสุวิภา
นายเกียรติอนันต์

เสาร์สุวรรณ
เรืองพิพัฒนพันธุ์
ไชยเลิศ
สุต๋าคำา
รวมสุข
จันทาพูน
มาลาสุริยา
หอมจันทร์
จิรัชยากร
พุทธวงค์
สีสวรรค์
จันทะวัง
พิสิษฐ์สิริกุล
เมฆโพธิ
คำามูล
คำางาม
ใหม่นิกะ
จันต๊ะไพสน
พรมนา
วิชารักษ์
สุวรรณ
ถิ่นเจริญ
เรือนโย
เมฆะแสน
สัตยพานิช
ประสานสุข
ใจเครือคำา
สุวรรณฉัตรศิริ
โสภณจิตร
วงศ์ลังกา
หมื่นตา
ติ๊บใหม่
อุณหนันท์
บัวลา
มงคล
ตุละทา

62 จาก 230

301007190
301007191
301007197
301007198
301007199
301007200
301007206
301007209
301007219
301007226
301007227
301007228
301007231
301007239
301007243
301007244
301007246
301007249
301007254
301007256
301007260
301007263
301007265
301007267
301007275
301007277
301007278
301007285
301007286
301007288
301007293
301007298
301007300
301007305
301007307
301007308

นางสาวปิยฉัตร
นายบรรพต
นางสาวกาญจนา
นายสมชาย
นายพงค์สวัสดิ์
นางสาวรัตติกาล
นางสาวกมลรส
นายพรเทวา
นางวรพรรณ
นางสาวสุภาพร
นางประภาภรณ์
นางสาวปรวิศา
นางสาวปิยะชนก
นางสาวจีระภา
นายธีระศักดิ์
นางสาวธารารัตน์
นางวริญญา
นางสาวอนงค์
นายภัทรนนท์
นางสาวสุรีย์พร
นางสาวจริยา
นายนรภพ
นางสาวเนตรนภา
นางสาวสุภารัตน์
นางสาวสุธาสินี
นางสาวปิยเนตร
นางสาวพัชรินธร
นายธีรดิษฐ์
นางสาวกาญจนา
นางสาวพรพิมล
นางสาวระพีพร
นายอภิลาภ
นางสาวจันจิรา
นางสาวอรุณี
นายสมคิด
นายอภิสิทธิ์

ศรีวิไล
เรืองชัย
ตาจาย
ไชยมงคล
ผาตลาด
ก้อนแปง
กันทะสิงห์
อินต๊ะปา
วุฒวงศา
เครือมา
สีแปง
นันตา
ทิยะมุข
โควตะวงศ์
จันทร์ต๊ะ
ใจชื่น
ผ่านดอยแดน
ขันคำา
คงสง่ากุล
หล้ามา
จิณวงศ์
อุทธยอด
สิทธิวรนนท์
ชมภู
ฤทธิ์ธรรมเลิศ
พงษ์สุวรรณ
จันทร์เพ็ญโรจน์
นิมิตรดี
วงค์พรม
พูลคำา
ประอิน
เรียนเมฆ
เตชะบุตร
มีปัญญา
ปัญญานาย
อภิวงค์งาม

63 จาก 230

301007309
301007310
301007311
301007313
301007316
301007319
301007322
301007323
301007329
301007330
301007331
301007335
301007339
301007340
301007352
301007353
301007359
301007360
301007369
301007370
301007371
301007380
301007382
301007383
301007385
301007386
301007389
301007391
301007392
301007393
301007394
301007400
301007401
301007403
301007404
301007407

นางสาวศรัญทิรา
นายวิทยา
นางสาววราภรณ์
นางสาวธัญวรัตน์
นางรัชนี
นายประเสริฐศักดิ์
นางสาวอรพันท์
นางสาวสุภัสสร
นางสาวดาเรศ
นางพัทธ์ธีรา
นายสราวุธ
นางสาวเสาวนี
นางสาวสุกัญญา
นายสุรชัย
นายธีระศักดิ์
นางสาวธัญลักษณ์
นางสาวนพฤฒิดา
นางสาวศริณญู
นายอุเทน
นางสาวอัจฉรีย์
นายนันทภพ
นางสาวปณิธาน
นางสาวชฎาวัลย์
ส.ต.สุชาติ
นางเยาวนา
นางชยากร
นางฐิติชญาน์
นางสาวสิริภัสสร
นางสาวกาญจนา
นายอานนท์
นางสาวริมฤทัย
นางสายฝน
นายเอกลักษณ์
นางสาวสาริศา
นายกิตติวัฒน์
นางสาวจุฑารัตน์

ประทองคำา
สิทธิวงค์
วรินทร์
เกี๋ยงแก้ว
สุเมทะ
ใจคำา
ภิญโญฤทธิ์
สายศักดิ์
เจริญศิลป์
วังกาวันมณเฑียร
สุขเสาร์
ติสัก
กริ่มใจ
นันตาลิต
เปิงคำา
ราวิชัย
เถาสุวรรณ์
มะโนแสน
ผลจำาเริญ
สารลิขิต
จารุตานันท์
หล้าติ๊บ
แก้วปลั่ง
ธิดา
เปี้ยปลูก
ดวงสุข
ถาแก้ว
ยาใจ
คำาเรือง
ปัญญา
โภคารัตน์
สุต๋า
สายเกษม
เสติละ
เตจาคำา
วุฒิปรีชา

64 จาก 230

301007410
301007414
301007418
301007420
301007423
301007424
301007429
301007437
301007438
301007444
301007446
301007447
301007451
301007455
301007457
301007459
301007460
301007461
301007462
301007466
301007468
301007472
301007482
301007484
301007487
301007490
301007493
301007497
301007500
301007506
301007511
301007513
301007515
301007516
301007518
301007527

นายพินิจชัย
นายขจร
นางชุติมา
นายภิรุณ
นางสาวหนึ่งฤทัย
นายอดิศร
นางสาววิลาสิณี
นายบุญยฤทธิ์
นายธวัชชัย
นายอัครคม
นางสาวรัตนากร
นางสาวศิรญาดา
นางสาวพนารัตน์
นางสาวนงเยาว์
นางสาวพิมพรรณ
นางสาวนิ่มอนงค์
นายธนวิชญ์
นางสาวสายทิพย์
นายกฤตนันท์
นางสาวจรรยา
นางสาวเพียงใจ
นายสุเมธ
นางสาวดารณี
นางวัชราภรณ์
นางสาวอุบลรัตน์
นางสาวพิมพ์ใจ
นางเนตรนพิศ
นายณัฐวิทย์
นางสาววงเดือน
นางสาวลมพร
นางสาวศรุติกานต์
นางสาวพวงผกา
นางสาวสุภาวดี
นางสาวนันทพร
นางสาววิภาพร
นายณัฐพงษ์

รัตนวรรณ์
จาตา
พรมพินิช
ภักดี
กันทาแจ่ม
เตชะตา
ปัญญาธรรม
ไชยวงค์
ต๊ะกาบโพ
ไชยาใหญ่
เอืำอไทย
เต็มเปี่ยม
จินตนา
ใจสุยะ
กัณทาสุวรรณ์
ปินทอง
เผ่าพันธุ์โรจน์ฤทธิ์
บุญหมื่น
ปัญญานะ
สถิต
จุณศิริ
คันธใส
กาวีระจันทร์
ธิมา
หย่าใส่
ใจอารีย์
วิวัฒนะ
เปลี่ยววิญญา
ขยันยิ่ง
ไชยาจินะ
เทียนไชย
สุภาสอน
ไตรโภคสมบัติ
จะวะนะมา
กุณวงศ์
แก้วอุด

65 จาก 230

301007529
301007530
301007533
301007540
301007541
301007543
301007544
301007548
301007551
301007558
301007560
301007565
301007566
301007568
301007570
301007573
301007578
301007583
301007586
301007590
301007592
301007594
301007597
301007598
301007599
301007603
301007605
301007615
301007619
301007623
301007627
301007631
301007634
301007636
301007640
301007642

นางสาวอัจฉรา
นางสาวหนึ่งฤทัย
นางศิวภา
นางสาวจิรนันท์
นางสาวคีรีรัตน์
นางสาวธิตินันท์
นางสาวหทัยรัตน์
นางสาวมณีมาส
นางสาวศรีวรรณ
นางสาวจิตคุขต์
นางสาวอนงรัตน์
นายวิชัย
นางสาวพัชรินทร์
นางสาวภาวิณี
นางอารีย์
นางสาวธัญญลักษณ์
นายเชาวกุล
นางดาราณี
นายนที
นางสาวธนพร
นางสาวรุ่งรัตน์
นางสาวปิยะวรรณ
นางสาวพัชยา
นางสาวโสมสุรางค์
นางสาวสุพีรยา
นายธนภัค
นางสาวนภัสวรรณ
นางสาวประภาศิริ
นางสาวสุภาภรณ์
นางสุสมร
นายปิยะ
นายธราธร
นางสาววรรณวิสา
นายพัฒนพงษ์
นางสาวธัญลักษณ์
นางสาวดารารัตน์

หลวงอินตา
จักขุเรือง
แก้วแสง
คำาปัน
จำาปีกาง
สุรินา
เมฆศิลป์
นิมมานพิภักดิ์
ภิญโญจิตร
ละอองปลิว
ปัญจบุรี
ท้าวแก่นสาร
เรือนอินทร์
อินนาค
ทาแกง
ภักดี
สิงห์ใจ
ศรีทรงผล
เงินถา
ต๊ะปิน
วงศ์สูง
คำาอ้าย
กาวี
อุ่ยสว่าง
พรมศิลา
อมตอาชาชัย
บุญกว้าง
ดวงดี
ทันตานนท์
อำาพันพงศ์
สุริยวงศ์
อินยา
ตันจ้อย
แรงทน
อิสสระ
โสติผล

66 จาก 230

301007645
301007647
301007653
301007658
301007660
301007663
301007669
301007670
301007671
301007675
301007677
301007678
301007679
301007680
301007683
301007688
301007690
301007693
301007694
301007696
301007698
301007702
301007704
301007714
301007716
301007718
301007725
301007730
301007733
301007735
301007736
301007749
301007750
301007757
301007761
301007768

นายณัฐพล
นายภูวนัย
นายเอกชัย
นายธนวัฒน์
นางสาวอัจฉรา
นางสาวอริญชรา
ว่าที่ร.ต.เจษฎาภรณ์
นางอนงค์
นางสาวจันทนา
นายสาโรจน์
นางสาวอภิษฎา
นางสาวดวงพร
นางสาวกรนิการ์
นางสาวจีรนันท์
นางสาวบุษราพร
นางสาวกิติภา
นางสาวเพียงใจ
นายอัยการ
นายวิทวัธ
นางธมล
นางสาววริศลา
นางธนิสร
นางสาวรัญจวน
นายเกรียงศักดิ์
นางสาวยุพา
นางสาวมนต์ฤดี
นางสาวสุมิตรา
นายสุมิตร
นางสาวปาณิตา
นายพยุงศักดิ์
นายเสนีย์
นายณัฐพล
นายฐาปนพงษ์
นางสาวศิริกานดา
นายชำานาญวุฒิ
นางสาวสุพัตรา

แย้มมา
ใจจุ้ม
ไชยจิตร
วันตา
ม่วงสุข
บุญนายื่น
พงษ์อมรพรหม
จอมมูล
ปูทอง
เทียมวัง
โพธิกลาง
กิติกาศ
แสงกาศ
ป้องนำำาไผ่
กึกก้อง
สุทธิกุญชร
สุภาเรือง
บุญเทพ
เขตบรรพต
จิยะพงศ์
ศักดิ์แสน
ทรัพย์เสนาะ
คำาไหว
บุญศรี
หลุยจำาวัน
ทองรัตน์
ไชยวงศ์
วิลัยพร
ตาต๊ะคำา
เกษมสำาราญ
งามดี
บุญยะประภา
จามพฤกษ์
ยะคำา
กล้าหาญ
ปิงพยอม

67 จาก 230

301007770
301007775
301007780
301007793
301007797
301007799
301007800
301007801
301007803
301007804
301007805
301007811
301007825
301007829
301007830
301007832
301007833
301007835
301007836
301007837
301007843
301007853
301007855
301007857
301007864
301007868
301007869
301007871
301007878
301007879
301007881
301007882
301007883
301007884
301007887
301007890

นางสาวจันทร์ฉาย
นางสาวโศรดา
นางสาวธัญพร
นางณิชากร
นางสาวสุพัตรา
นางสาวกนกพร
นายชายชาญ
นางขวัญใจ
นางสาวณิชาภา
นางสาววราสินี
นางสาวเยาวเรศ
นางสาวมนสิกานต์
นางสาวจุฑารัตน์
นายศรัณยกร
นายยุรนันท์
นายสิมะชาติ
นางสาวชยาน์ขวัญ
นางสาวพลอยรุ้ง
นางสาวแพรทอง
นางสาวอินทิรา
นางสาวจีระนันต์
นางสาวกัลยาณี
นางสาวพัชรีพร
นางสาวจารุวรรณ
นางสาวศิริวิมล
นางสาวอภิรดี
นางสาวอัมพวัน
นางสาวพบพนิต
นางนรินทร์ภรณ์
นางสาววรลักษณ์
นางสาวนิพารัตน์
นางพัชรินทร์
นายปราณปรียา
นายวัชระ
นางรัตพันธ์
นางสาวกรรณิการ์

แก้วประเทศ
จันทร์ปัญญาสกุล
ก้อยชูสกุล
บุญตอม
ชุมผาง
สุริยา
บุญนาค
อาษากิจ
สุดด้วงแก้ว
เกษร
กันทะวัง
มโหปิง
วินิจจตุรงค์
พิศร
ทุมมาศ
ประเสริฐศรี
ไชยพนิตนันท์
สีลา
ผ่องพักตร์
ผ้าเหลือง
พร้อมใจ
ขาลสุวรรณ
มงคล
กุระปะ
เวียงคำา
สุทธพันธ์
หอมนาน
ศรีจันทร์
อาษา
เวียงเก้า
มณีจันสุข
แซวหลี
สมมา
เรืองฤทธิ์
เลาคำา
หล้าบุรี

68 จาก 230

301007891
301007907
301007908
301007909
301007910
301007914
301007923
301007927
301007930
301007931
301007939
301007943
301007944
301007946
301007947
301007959
301007960
301007961
301007963
301007964
301007966
301007970
301007972
301007974
301007975
301007992
301007995
301007996
301008002
301008005
301008006
301008007
301008009
301008012
301008014
301008016

นางสาวผณินทรา
นางสาวเมธีนี
นางสาวสุภาภรณ์
นายอภิชาต
นางสาวเมทิวา
นางสาวรัตติกรานต์
นางสาวแสงอรุณ
นายศภณัฐ
นายวัชระ
นายธนิน
นายโยธิน
นางสาวณัฎฐ์สุชา
นางสาวจารุรัตน์
นางสาวพเยาว์
นายณัฐวุฒิ
นางสาวจุฑารัตน์
นางสาวสำาราญ
นางสาวพิกุล
นางสาวจีรวรรณ
นางสาววีระนุช
นางสาวชุตินันท์
นางสุทธินี
นางสาวปริญญา
นางสาววิไลรัตน์
นางนุชนาถ
นางสาวศิริขวัญ
นายเจริญ
นางภุมรี
นายดุสิต
นายอนันต์
นางสาวบุญปรก
นางสาวเนตรนรินทร์
นางสาวดารากรณ์
นางดุษฎี
นายวรันย์
นายศักดา

จะพา
วงค์สถิตย์
จันทร์แก้ว
กรรมสิทธิ์
จันทร์ทิพย์
อุปวรรณ
กาวินำา
มาเมือง
กออำาไพ
พิณโณเอก
ดวงวะนา
อินต๊ะวงค์
ถาไว
ศรีบุญเรือง
พิมพ์คำาไหล
จายแก้ว
ฉิมนอก
จันทร์ดี
โกสุโท
แย้มยิำม
แจ่มจำารัส
มูลประเสริฐ
ใจเสมอ
ศักดาราช
ศรีฝั้นน
แก้วใจ
ปัญญาโพธิกุล
กำามะหยี่
สถานโรจน์
กันทะปิก
เวียงนนท์
อินทะนนท์
อดทน
แก้วสมบัตร
ปัญญา
สถาวรวิวัฒน์

69 จาก 230

301008022
301008023
301008029
301008031
301008033
301008034
301008035
301008046
301008057
301008058
301008074
301008081
301008088
301008090
301008091
301008095
301008098
301008099
301008101
301008103
301008104
301008107
301008117
301008119
301008123
301008124
301008125
301008128
301008138
301008139
301008145
301008148
301008151
301008155
301008156
301008157

นางสาวอนุสรา
นางสาวพัชระ
นางสาวศุภลักษณ์
นางสาวเบญจวรรณ
นางสาวสุกัญญา
นางสาวพัชรีย์
นางสาวกนกวรรณ
นางสาวนิตยา
นางสาวนริศรา
นางสาวจุฑารัตน์
นางสาวศิโรรัตน์
นางสาวนิตยา
นางสาวกวินทรา
นางสาวศรันยา
นายชัยโย
นายมนัสชรินทร์
นางสาวภัทรพร
นางสาวผ่องพรรณ
นางสาวสุนีย์
นางสาวลักษิกา
นางวิธิตา
นายนพดล
นางสาวรัตนาพร
นายขจรศักดิ์
นายราชันย์
นางกัญยา
นายกฤติพงศ์
นายเนติพงศ์
นางวนิดา
นางสาวสุภาพร
นางสาวสุณัฐชา
นายไพรัช
นางสาวพรพิไล
นางสาวกรวิกา
นางสาวดวงพร
นายจตุพล

มหาคำา
อินถา
ธิน้องธรรม
กันติ๊บ
ศรีสงคราม
เงินรอดประดิษฐ์
จุมปา
ไชยะสุ
อินต๊ะนำำา
ชมภู
หอมนาน
ปัญญา
ใจยะเลิศ
นักรบ
อรุณประเสริฐ
มหิตธิ
ไชยวุฒิพงศ์
คำาวิชัย
ปัญญาใจ
อาจวิจิตร
ชมพูวีรกุล
ไข่กา
ศรีกุณะ
หนักแน่น
ติ๊บจ๊ะ
วงค์คีรี
ขันโท
วงค์ใหญ่
สุตะวงศ์
ชมภูใส
โนจิตร
กลัดสำาเนียง
พ่วงพี
กันทะสุข
วงค์หล้า
สิงห์สัก

70 จาก 230

301008163
301008164
301008165
301008166
301008173
301008175
301008176
301008178
301008183
301008184
301008188
301008192
301008195
301008197
301008203
301008206
301008209
301008211
301008213
301008215
301008227
301008229
301008230
301008241
301008246
301008247
301008250
301008251
301008256
301008263
301008266
301008273
301008276
301008277
301008282
301008285

นางสาวกรรณิการ์
นางสาวเพกา
นางสาวสุกัลยา
นายทรงกรด
นางสาวฉัตราภรณ์
นางสาวอัชรา
นางสาวรัชนีกร
นางสาวศิราณี
นางสาวสุภาวดี
นางสาวนิกิจสุดา
นางรสริน
นายสุมิตร์
นายวุฒิภัทร์
นางสาวพรทิพย์
นายพรชัย
นางสาวณาตยาณี
นายประจวบ
นางสาวจุไรวรรณ
นายปฏิภาณ
นางสาวนริศรา
นางสาวปรียนันท์
นางสาวกฤติยา
นายสกนธ์
นางสาวอมรรัตน์
นางสิริณัฐดา
นางสาววีณา
นางสาวสิริภรณ์
นางกันต์ฐิตา
นางสาวสายฝน
นางพิมลมาศ
นายวรวัฒน์
นางสาวสุภารัตน์
นางสาวสุรินทร
นางสาววาริยา
นางสาววลัยลักษ์
นายสิทธิ

ทาแกง
ขจีจิตร์
ไชยวุติ
จันต๊ะวงศ์
แก้วแสง
ราชคม
ต๊ะม่าน
นุธรรม
ประสมส่อง
เตรียมทนะ
อินตืำอ
บุญชม
เผ่าฟู
บุญประเสริฐ
คำารังษี
ศรีมูล
มาลานัน
จินดาคำา
สุแก้ว
แก้วหาญ
ทิพากร
ยาละ
คำาตั๋นวงค์
ไชยพรม
เดชะบูรณ์
สุวรรณพรม
เรือแก้ว
มณีธร
จันแก้ว
คล้ายทอง
ทองจันทร์
นาระต๊ะ
พรมเมือง
อ่อนตะวงศ์
อินต๊ะเรือง
เดชวิลัย

71 จาก 230

301008299
301008300
301008304
301008310
301008315
301008317
301008318
301008321
301008322
301008324
301008325
301008327
301008333
301008337
301008340
301008345
301008346
301008352
301008354
301008357
301008377
301008392
301008406
301008407
301008411
301008414
301008427
301008430
301008433
301008435
301008437
301008440
301008443
301008447
301008449
301008455

นางสาวสไปร์ท
นางสาวสุวรรณา
นางสาวทิตยา
นางสาวนิพรรษา
นางสาวสุจิตรา
นายภาณุภัทร
นางสาวกรรณิการ์
นายบรรพต
นางสาวสุณิสา
นางสาวรัชนีกร
นางสาวศันสนีย์
นายศิวกร
นางสาววรรณวิศา
นายชวน
นางสาวอภิรัตน์
นางสาวนิภาพร
นางสาวชรินทร
นางสาวกฤษณา
นางสิรินภา
นายภาณุวัฒน์
นางสาวปัณฑิตา
นางสาวชมนพร
นางสาวนิรมล
นางศิริพร
นางสาวศุภจิรา
นางสาวอรทัย
นางสาวกัลย์ธีรา
นางสาวสายชล
นางสาวศิริวิมล
นายเวนิช
นางสาวสุภาวดี
นางปรียาภรณ์
นางสาวจันทร์จิรา
นางสาววิชชุลดา
นางสาวกุลธิดา
นางประภาศรี

รัตนเมธานนท์
สุนสะดี
หม่อแปล่
ชัยพฤกษ์
ใหม่กุละ
เต็งไตรสรณ์
มารังค์
จินะการ
ปัญญาประเสริฐ
เจริญใจ
เป็งจาม
ไชยธนภักดี
ขันตี
ทองสุข
บุญญพนิช
วรรณศรี
ไทยเครือ
ชินันท์
ทาระนัด
ไชยมงคล
จักรพรพงศ์
ดีสิงห์
น่วมเจิม
เยาว์ใจ
โยศรี
ธิดา
จิยะวรนันท์
ติ๊บฝั้น
พรหมจารีย์
พรหมบุตร
สันธิ
นาสินสร้อย
ก๋าติ๊บ
กรุงศรี
เมืองจันตา
สิทธิเสน

72 จาก 230

301008459
301008462
301008464
301008466
301008467
301008468
301008470
301008473
301008474
301008475
301008476
301008477
301008479
301008480
301008492
301008495
301008497
301008499
301008500
301008504
301008506
301008508
301008509
301008510
301008513
301008519
301008525
301008526
301008528
301008532
301008533
301008534
301008538
301008539
301008541
301008546

นายวรรธนาพันธุ์
นางสาวอรพิน
นางฐิติธดากรณ์
นายอังคาร
นางสาวสุทธะรัก
นางสาวกัญญา
นางอุไรวรรณ
นางสาววันทนีย์
นางนงค์คราญ
นางสาวทับทิม
นางสาววันเพ็ญ
นางสาวประทุมทิพย์
นางสาวปริชญา
นางสาวจุรีย์ลักษณ์
นางสาวปริณดา
นายวรการ
นางสาวสุภาพร
นายชาญวุฒิ
นางสาวสุพรรษา
นางสาวเยาวลักษณ์
นางสาวนันทนาฏ
นายภูวดล
นางสาวมัลลิกา
นางสาวยาวพา
นางสาวจิราพร
นางสาวกัลยารัตน์
นายธนญชัย
นางสาวศิริลักษณ์
นางสุมิตรา
นางสาวจริยาพร
นางสาวทิพวรรณ
นางสาวรัชนีวรรณ
นางสาวนิตยา
นางสาวภัญนภัส
นางสาวแสงระวี
นายนพรัตน์

วรรธนะศักดิ์
จริยา
อภิจิรานุวัฒน์
สุขเกษม
จงถนอม
จะบัง
กันทาทรัพย์
ศรีลิมปนันท์
จันทาพูน
คุณศรี
โปธิสาร
บุญยวง
จิ่งนะ
จันต๊ะ
จักรพรพงศ์
สุดาแก้ว
จิตปรีชา
ยอดใจ
นาวาจะ
เทพณะ
อุพงศ์
ซาวคำาเขต
กวงแหวน
มหานันต์
แก้วรากมุข
บัวนิล
สมจิตต์
ยศธะ
มาเตี่ยง
ไชยวงศ์ษา
สิงห์คะนอง
แก่นนาคำา
สานะ
พนาสันติสุข
จันทร์ตา
สมจันทร์

73 จาก 230

301008547
301008552
301008553
301008555
301008561
301008563
301008567
301008572
301008573
301008579
301008584
301008586
301008587
301008589
301008591
301008594
301008595
301008596
301008600
301008602
301008603
301008605
301008607
301008609
301008611
301008617
301008618
301008627
301008634
301008635
301008636
301008639
301008640
301008644
301008645
301008648

นางวิมลณัฐ
นางสาวทิพย์วรรณ
นายสุรศักดิ์
นางกัลยรัตน์
นายการัณย์วิชญ์
นางสาวอรพันธ์
นางสาวสราญภัทร
นายมาโนช
นางสาวอธิชา
นางสาวพรพินิต
นางส่าวฐานิดา
นายยุทธนา
นางสาวชนกชนน์
นายอดิศักดิ์
นายสงกรานต์
นางสาวเบญจพรรค์
นางสาวสุรินธร
นางวิภาวรรณ
นางสาววิลาวัลย์
นางจีรนัย
นางนันทกา
นางสาววรรณศิริ
นางสาวอรทัย
นางสาวธัชตา
นางสาวคนึงนิจ
นางสาวสุทธินีย์
นายอภิรักษ์
นางสาวประณยา
นายชนทปภา
นายสมมิตร
นายอุดมศักดิ์
นางสาวบังอร
นางสาวธัฒฌา
นายชาญชัย
นางสาวพินณพา
นางสาวแสงเดือน

ทำาของดี
หอมนาน
ปาลิไล
อินถา
ไชยสอง
ธนะแก้ว
เสนาะเสียง
สุขพิงค์
แก้วพิงค์
ดอนแก้ว
จำาปาจี๋
พะย๋า
เธียรพิบูลย์
กันทะกาลัง
ผ่องไพรวรรณ
เบีำยวบรรจง
ธรรมโสโรจน์
อินต๊ะ
จันหอม
ชัยดี
เครือซุง
วุฒสวัสดิ์
ชัยนคร
สุทธธรรมประภาษ
สนธิคุณ
พินิจสุวรรณ
เอกชัยอาภรณ์
ชัยรังษ์
น้อยพุฒ
ฝั้นต๊ะ
เรืองรอง
อนุโลม
ธนัญชัย
ศิริรัตน์
บัวดวง
เขียวก้อนแก้ว

74 จาก 230

301008652
301008655
301008656
301008657
301008660
301008669
301008672
301008674
301008685
301008688
301008690
301008692
301008694
301008704
301008711
301008714
301008715
301008722
301008725
301008728
301008730
301008735
301008736
301008740
301008741
301008742
301008743
301008751
301008753
301008755
301008764
301008765
301008768
301008772
301008774
301008777

นายถาวร
นางสาวธนิกานต์
นางอัมพรรณ
นางสาวสุกัญญา
นายศิลปชัย
นายแสงทอง
นางสาววราภรณ์
นางสาวกรรณิการ์
นายไชยวุฒิ
นายอรรนพ
นายทนงศักด์
นางสาวจตุรพร
นางสาวทิพย์วรรณ
นายพันธ์ดนัย
นางสาวอัญชลี
นางเดือนฉาย
นางสาวรัชนู
นายวรเมธ
นางสาวรัชนี
นางสาววีรยา
นางสาววรรณภา
นางสาวศุภลักษณ์
นายธีระ
นางเนตรนภา
นางสาวแสงนวล
นางปาลิตา
นายจักรพงษ์
นางสาวสุภาภรณ์
นางมาลัย
นางสาวสองเมือง
นางสาวอังคณา
นางสาวพัชรภรณ์
นางสาวจิราพร
นายวุฒิภูมิ
นายสุพจน์
ว่าที่ร.ท.สมเจตน์

สมเป็ง
บุญยะกมล
โพธิพฤกษ์
จินนา
ธงงาม
โอ่โดเชา
อินใจ
โปธา
แสนศิริวงศ์
รูปดี
เงินปา
อุ่นปิง
ก๋องแก้ว
เมืองสุวรรณ
ศรีคำามูล
แต้มมาก
จันทะมา
แก้วมะโน
เมืองใจ
ชัยมานะกิจ
คำายอด
หาญจริง
สมมิตร
สุทธกุล
นามเงิน
หงส์เพชรรัศมี
วงศ์อ้าย
สิงห์ดำา
ถาวรทรัพย์สุข
ทรช่วย
โพธิแก้ว
ไชยโย
อนุรักษ์
ปัญญารัตน์
ทำาของดี
โพธิพฤกษ์

75 จาก 230

301008781
301008791
301008792
301008797
301008799
301008802
301008803
301008806
301008811
301008816
301008825
301008829
301008830
301008831
301008832
301008833
301008834
301008837
301008838
301008839
301008840
301008843
301008844
301008845
301008848
301008853
301008860
301008868
301008871
301008874
301008875
301008877
301008880
301008882
301008886
301008888

นายวรชาติ
นายสายันห์
นายกอบชัย
ว่าที่ร.ต.มานพ
นางสาวศิริกานต์
นางสาวกุลวลี
นายดำารงค์
นายณัฐวุฒิ
นางสาววาสนา
นางสาวณัฐฐิฌา
นางสาวอลินพร
นางสาวอภิญญา
นายทินภัทร
นางสาวรสสุคนธ์
นางสาวสุรีรัตน์
นายวุฒิชัย
นางสาวนุชสินี
นางสาวกนกพร
นางวิไลวรรณ
นางสาวศุภลักษณ์
นางสาวพรรณปณพร
นางสาวดาวเรือง
นางสาวกรวลีพรรณ
นางสาววรนุช
นางสาวรุ่งอรุณ
นางสาวมัลลิกา
นางทิฆัมพร
นาวราภรณ์
นางสาวลั่นทม
นางสาวอรวรรณ
นางสาวสุพรรษา
นางสาวพรรณทิพา
นางนฤมล
นางสาวนุสรา
นางสาวกาญจนา
นางสาวปาล์มพญา

มอแปล
ปันทิยะ
นาคเอี่ยม
ชัยสวัสดิ์
แสนหลี
เขตแดน
พรหมปัญญา
ไชยวัง
ไชยคำา
ยิำมสบาย
ธาราติกานนท์
ปัญญายิ่ง
ชัยปัน
วงษา
ใจอ่อน
ใจสุ
วงค์แสนศรี
คำาเรือง
ขันทะจิตร์
ชัยทารินทร์
ยะมูล
ติ๊บคำา
ผลประเสริฐ
จันตา
ทาปัน
ทิพยมณี
แจ้งสว่าง
ฝอยทอง
แปลงใจ
แสนสมปาน
อุ่นนันกาศ
ป๋ามี
ทองอินทร์
เพ็ญพานิช
มูลน้อย
ด้วงทรง

76 จาก 230

301008891
301008896
301008898
301008899
301008902
301008904
301008906
301008912
301008918
301008923
301008924
301008925
301008926
301008927
301008931
301008938
301008939
301008942
301008943
301008945
301008949
301008954
301008955
301008961
301008964
301008965
301008966
301008968
301008969
301008970
301008975
301008979
301008992
301008998
301008999
301009001

นางสาวเกตประทุม
นางสาวศิริลักษณ์
นายนพดล
นางนฤมล
นายอดิศักดิ์
นายชินกร
นางสาวณัฎฐาภรณ์
นางสาวธาวิณี
นายจรัญ
นางสาวสุวิสา
นางสาวชมภูนุช
นางรัตน์ชิญา
นางสาวพยอม
นางสาวสุนิสา
นางจุฑามาศ
นางสาวศุภลักษณ์
นางสาวปวีณา
นางสาวปิยะวรรณ
นางสาวฤทัยรัตน์
นางณัฐวรรณ
นายวราวุฒิ
นายประเสริฐ
นางนวพร
นางสาวจรรยา
นางวริษา
นางสาวสายรุ้ง
นายไกรศร
นางสาวกรพิน
นางสาวทิตยา
นางสาวสุภาวดี
นางสาวอารีย์รัตน์
นางผ่องพรรณ
นางสาวนัฏศนันท์
นางสาวณัฐรินทร์
นายชิตพล
นางสาวพิชาพรรณ

ชุมภูปิก
พุฒธิ
เนาว์ชมภู
ประชัน
ฝนห่าแก้ว
ทองชัย
ศรีทิพย์
วงศ์ชัยวะ
ดีคำามา
เปาสอน
วิชัยต๊ะ
มั่นคง
คมแก้ว
เจริญสิทธิ์
ข่มแก้ว
มีพงษ์
ไชยใหม่
ขวัญมงคล
นันทชัย
โรจนสโรช
สุริยะไชย
อภิวงค์
จุมฟูอา
จายขาว
วิสุทธิใจ
เขียวสีมา
คำาปัน
นามสุข
ขัติวัง
เปี่ยมวิริยวงศ์
เป็งรักษา
แก้วคำา
สุขแปง
ปิ่นแก้ว
วิสุทธิใจ
พรวญหาญ

77 จาก 230

301009008
301009011
301009015
301009023
301009024
301009031
301009032
301009033
301009035
301009037
301009042
301009045
301009047
301009052
301009058
301009067
301009068
301009074
301009077
301009080
301009084
301009086
301009087
301009088
301009092
301009100
301009104
301009105
301009108
301009111
301009113
301009118
301009120
301009121
301009124
301009130

นางสาวชยกร
นายยุรนันท์
นางสาวอารยา
นายอานนท์
นางสาวสาริตา
นางสาววสุนันท์
นายภดนันท์
นางสาวสุพิน
นายเกษณริณร์
นายวินัย
นางสาวนภวรรณ
นางสาวรุ่งนภา
นางสาวนรรศนันท์
นางจิตราพรรณ
นางสาวศิรินาถ
นางอารีวรรณ
นางสาวกมลทิพย์
นางสาวศริญญา
นางสาวสุภารัตน์
นางสาวขจีรัตน์
นางสาวนริศรา
นายณัฐพงษ์
นางสาวสุนันทร
นางสาวศิริลักษณ์
นางสาวแสงสุรีย์
นายวิฑูรย์
นางสาวกมลนัชน์
นางสาวนภนภัส
นางสาวสิณีวรรณ
นายณัฐวุฒิ
นางสาวทัตขวัญ
นายอุเทน
นายนศเรศ
นายสหรัฐ
ว่าที่ร.ต.อิทธิเดช
นางาวศรัญญา

มณีวรรณ
ไพรยุธนานนท์
ปากาศ
จันเวียง
พ่วงทองคำา
ปกเสาร์
จงสิริวัฒน์
สมรัก
จอมกาศ
ใจแก้ว
ติ๊บกวาง
ตาอินทร์
ปัญญา
กุณาวงศ์
ใสแสง
พ่วงภิญโญ
หลักมั่น
ต๊ะยศ
ประสมสวย
เสนางาม
ยุทธแสน
วงษ์กลม
อุดมพิทักษ์เดชา
สุวรรณ
คำาวัง
เมทา
มโนจิตร
จายส่วย
พิมทา
กำาบังตน
ขันโท
ปิ่นแก้ว
อุดมทรัพย์
ลีลาพิริยะวาณิช
ยุกตานนท์
คำาน้อย

78 จาก 230

301009135
301009137
301009139
301009144
301009152
301009155
301009156
301009157
301009158
301009163
301009173
301009175
301009176
301009178
301009186
301009195
301009199
301009207
301009211
301009214
301009219
301009226
301009227
301009228
301009229
301009230
301009237
301009243
301009248
301009260
301009261
301009262
301009266
301009269
301009270
301009272

นางสาวสุภาพร
นางสาวกนกวลี
นายวิชัย
นางสาวฉัตรหทัย
นางสาวรณัชญา
นางสาวอำาไพ
นางสาวสาราณีย์
นางสาวฐิตินันท์
นางสาวอารีย์รัตน์
นางสาวสยุมพร
นางสาวอรพินท์
นางสาวขันทอง
นางสาวเบญจมาศ
นายอภิชาต
นายวิทยาพล
นางสาววัชรินทร์
นางสาวนิภาพร
นางสาววรณี
นางสาวชลิตา
นางสาวคัทลียา
นายเฉลิมพล
นางสาวณัฐยา
นางสาวกชมน
นายพนา
นายณัฐนภธัช
นายพิชัย
นางกรรณิการ์
นางสาวสุปราณี
นางสาวรัชนี
นางสุภารัตน์
นางสาวศิวพร
นางประสิตา
นางสาวสิริภาพร
นางสาวชันยพร
นายอินทร
นางสาวนันธิดา

แบ่งดี
ชัยชนะ
ควรมูล
คำาภีร์
แซ่เล้า
จิตรประสงค์
ศรีทิพย์
เนตรเมืองมา
กัณฑะเดช
วงศ์จันทร์
อินต๊ะเปียง
งามช่วง
ตาตัน
ทามะนิตย์
รัตถิกุล
สิธิวงค์
สุนันตา
ภูสด
ยอดคำา
ทองกันทา
พาตา
ติ๊บสร้อย
ศรีคำาภา
ศิรปราภา
ปัญญาฟอง
ฮตระกูล
บุญสง่า
สุกุณา
คำาแสน
เพชรรักษ์
เหมืองทอง
อำานา
เฉพาะตน
รูปโปร่ง
ชมชื่น
ทันใด

79 จาก 230

301009276
301009279
301009282
301009284
301009285
301009287
301009293
301009294
301009296
301009297
301009298
301009299
301009300
301009308
301009317
301009319
301009320
301009321
301009323
301009326
301009335
301009340
301009349
301009352
301009353
301009357
301009362
301009363
301009365
301009366
301009369
301009370
301009372
301009373
301009379
301009383

นางสาวหทัยรัตน์
นางศิรินทิพย์
นายจริญญา
นางสาวจันทร์นภา
นางสาวเกตุวรินทร์
นางสาวชดาภา
นายพัสกร
นายณัฐวุฒิ
นางสาวทิริยาภรณ์
นายปริญญา
นางสาวจันทรัตน์
นางสาวประชุมพร
นายวีรยุทธ
นางสาวยุวธิดา
นางสาววิลิปดา
นางสาวประภาสิริ
นายสุภาพ
นางสาวจิตินันท์
นางสาวธัญลักษณ์
นายกัมพล
นางสาวนันทภัค
นายสันติ
นายปรัชญา
นางสาวฉัตรชนก
นางสาวทิพย์หทัย
นางสาววิลาวัลย์
นายจิตรกร
นางวันทนีย์
นายสุนทร
นางจันทร์แรม
นางสาวกัลยา
นางสาววราวรรณ
นางสาวศิริรัตน์
นางสาววนัสนันท์
นางขวัญทิพย์
นายอนุวัตร

อศเดช
มูลเฟย
ปัญญาแก้ว
พงษ์นุฟอง
พุ่มกระสวย
ภูช่างทอง
มหาวรรณ์
หล่อใจ
สรรพศรี
อินทรเทพ
ธุลี
ชมชื่น
ประสพสมบัติ
ม้าแก้ว
โนจ๊ะ
เรือนทอง
บริบูรณ์
มีสุข
นำาปูนสัก
สีสัน
ผาแก้ว
คีรีแก้ว
เลิกชัยภูมิ
วงศ์ใหญ่
ทดเพชร
ธงศรี
เปรมใจ
สิทธิปัญญา
ตะนาวศรี
อินแจ้
หล่อดี
ชุติมา
สิงห์คำา
ไชยวงค์
ผู้อยู่สุข
บัวแก้ว

80 จาก 230

301009390
301009391
301009392
301009396
301009399
301009410
301009411
301009414
301009418
301009421
301009426
301009427
301009432
301009435
301009444
301009453
301009454
301009458
301009462
301009464
301009465
301009466
301009471
301009472
301009473
301009476
301009479
301009480
301009485
301009487
301009496
301009505
301009507
301009513
301009517
301009519

นางสาวปิยนุช
นายพลกฤต
นางสาวศิรประภา
นางสาวรมณ
นายวันชนะ
นางสาวจิระสุดา
นางสาวรพีพรรณ
นายวุฒิพงษ์
นายอภิชาต
นางณัฐปภัสร์
นางสาวนุชนภา
นางสาวภัทรนันท์
นายจักรกฤษณ์
นางรัตนา
นางสาวเกษณีย์
นางสาวอุไรวรรณ
นางลัดดาวัลย์
นายพิเชษฐ
นายฉัตรชัย
นางประภัสสร
นายมังกร
นางสาวกุสุมา
นางสาวภูษณิสา
นางสาวสุภาพร
นายเกรียงไกร
นายธนวัฒน์
นางสาวนพรัตน์
นางสาวบุปผา
นายไพสิฐ
นางสาวศิริวรรณ
นางสาวกาญจนา
นายภานุ
นายสุนทร
นางสาวเฉลิมจิต
นางสาวจิราพร
นางสาวกาญจนา

จันต๊ะกาด
แก้วมหาคุณ
แก้วมณี
ณวรรณไหย
พันธ์ประยูร
การุณทวยราษฎร์
กองแก้ว
ศรีจันทร์
กันทาสุวรรณ์
พรพงษ์สุริยา
สุขฝั้น
นันทชัย
สุวรรณเนตร
จำาปา
ปัญเจริญ
สีลาวงศ์
แสนสุข
ปันทะศรีวิชัย
วีระประพันธ์
มณีวรรณ์
ปละอุด
รอดขาว
วิยะ
เจริญชนะ
กลิ่นหอม
ราชวัง
อินทุ่ง
อินทุ่ง
แนวลาด
คำาแปง
ศรีตาบุตร
องค์เจริญใจ
ศรีวิกะ
แซ่ลิำม
กันทะคำา
เสียงแขก

81 จาก 230

301009536
301009540
301009543
301009544
301009548
301009553
301009555
301009568
301009569
301009570
301009572
301009575
301009576
301009580
301009584
301009586
301009591
301009594
301009598
301009604
301009610
301009611
301009615
301009619
301009624
301009627
301009632
301009635
301009641
301009645
301009652
301009653
301009656
301009657
301009658
301009659

นางสวัสด์การ
นางสาวคชาภรณ์
นางสุภาพรรณ
นายไกรินทร์
นางสาวนันทนา
นายนฤเทพ
นางสาววิลาวัลย์
นายวิทูรย์
นายจรัญ
นางสาวยุพิม
นางสาวมณีวรรณ
นางสาวสุกัญญา
นางสาวกมลภัทร
นางสาวสุรีย์วัลย์
นางสาวศิริพร
นางสาวสุจิตรา
นางสาวนภาพร
นางสาววราภรณ์
นายอนุรักษ์
นางสาวชรินทร์พร
นายสุพัฒน์
นางสาวเกตุทันย์
นางสาวแสงอรุณ
นางสาวฐิติรัตน์
นางสาวจันธิรา
นายภูธร
นางวิไลวรรณ
นายสุกิจ
นายสมหมาย
นางสาวธัญญาวรรณ
นางสาวอรัญญา
นางสาวฐิตินันทร์
นายวสันต์
นางสาวธาริณี
นางสาววัชราพร
นางสาวสุธาสิณี

มีจิตร
เขื่อนแก้ว
ชุ่มจิตต์
แก้วสอน
อุ่นใจ
จัตุรัตน์
สิทธิสมบูรณ์
จำาแน่
ปัญญาวงค์
แซ่เตียว
แสงทอง
อันวงษา
ศิธิพงษ์
เป็งติ๊บ
ไชยใหม่
เขียวทิพย์
ปิงคำา
พิมา
มณีเกี๋ยง
ยศข่าย
ส้มป่วย
เผ่าฟู
ใจวงศ์ผาบ
กันทะวงศ์
กิติบุตร
นิ่มนวล
ยองใย
ศิริมงคล
จันทร์ตา
วงต้นกาศ
ธงนาค
ฐานสม
จินาฝั้น
หิรัญกิจรังษี
ศรีธาราธิคุณ
กิติวงค์

82 จาก 230

301009661
301009662
301009663
301009664
301009666
301009669
301009675
301009676
301009677
301009678
301009685
301009686
301009688
301009691
301009692
301009694
301009695
301009698
301009699
301009702
301009703
301009706
301009708
301009709
301009711
301009713
301009715
301009716
301009720
301009730
301009731
301009735
301009741
301009743
301009745
301009748

นางนมต์สรวง
นายเอกชัย
นางสาวศิวพร
นางสาวแสงเดือน
นางสาวสิริลักขณ์
นางสาวกมลวรรณ
นางสาวจรัญญา
นายธนัญชัย
นายพนายุทธ
นายนิตชัย
นางสาวชมนาค
นางอังคณา
นางสาวบุญธิญา
นายวิริทธิพล
นางชิตยา
นางกุลรัศมิ์
นางสาวสุนิภา
นางพาสิริ
นางสาวอรนุช
นายนพปฎล
นางสาวนงคาร
นางสาวณัชชา
นางสาวสุภาพร
นางสาวศิริเนตร
นางสาวจิตติมาภรณ์
นางสาวอมรพรรณ
นางสาวพิราวัลย์
นางสาวจันทร์จิรา
นางสาวมยุรา
นายบูชิต
นางสาวนภาพร
นางสาวปิยาภรณ์
นายศรายุทธ
นางสาวอมรรัตน์
นายภูวิทย์
นางสาวสุกัญญา

กิติกร
นันท์ชัยวงศ์
ชุ่มมงคล
อวดสม
ร่มพล
วันบุญเรือง
แก้วจีน
อุปคำา
จำาปาทอง
ทองคำา
แซ่ลีำ
เสมอใจ
ไชยเสนา
เจริญศรี
พิทักราษฎร์
เจริญศรี
สิทธิ
ราชธานี
รัตนเลิศสกุล
ลุนคนชฉายา
ฟองริน
สุริยวงศ์
อีนแก้ว
ปัญญาวิเลิศ
หน่ออินคำา
บุญอ่อน
คำาบุญเรือง
สายปัญญาใย
ใจบัว
สอนอุ่น
เพียรทอง
ธรรมโครง
พุทธวงค์
หลวงอินตา
กนกฤทธิไกวัล
สุรินทร์

83 จาก 230

301009749
301009750
301009755
301009756
301009757
301009758
301009759
301009760
301009761
301009762
301009763
301009767
301009771
301009773
301009775
301009776
301009778
301009794
301009795
301009798
301009799
301009808
301009809
301009811
301009812
301009813
301009814
301009818
301009819
301009820
301009821
301009827
301009830
301009835
301009840
301009841

นายสิงหนาท
นางสาวจีรนันท์
นายนพพล
นางสาวพัทธนม
นางสาวนิศารัตน์
นายจิตพล
นางสาวธัญลักษณ์
นางสาววรวรรณ
นางสาวศิวพร
นายอินทนินท์
นายมหิดลภวภูตานนท์
นางสาวยุพเรศ
นางสาวเกษจุฬา
นายณรงค์ชัย
นางสาวภธิรา
นางสาวนงนุช
นายมนตรี
นางสาวธันยพร
นางสาวอชิภา
นายสุวัฒชัย
นางสาวสุกัญญา
นางสาวสุภาภรณ์
นางจุลมณี
นางสาวมัทณิดา
นางสาวกนกวรรณ
นายเอกชัย
นางสาวณัฐวดี
นายไพชยนต์
นายธราพล
นางสาวนันทารัตน์
นายณัฎฐิธนา
นางสาวสุวรรณา
นางสาวจรรยา
นางสาวสุพัชชา
นางสาวนันทวัน
นายกานต์

พรามจร
ไชยาปัน
ฟูแสง
เอี่ยมสุองค์
สารศิลป์
อุศศิลป์ศักดิ์
ไพทูรย์
จันทร์พิสุ
มโนเพีชร
กำาปั่นทอง
ณ มหาสารคาม
อนุวัติศิริพร
ธรรมไหว
รักยิ่งงาม
กิตติเดชานันท์
มาภาพ
มาแสน
ศรีจันทร์
ศรีทัย
แช่มโสภา
เฉลียวไว
มณีแก้ว
สุวรรณ์
คำาตา
จ๋าก๋าง
คำาอัำน
ศรีวิชัย
ออนตะไคร้
คุณบุราณ
จีนา
บุษบรรณ์
ดวงจันทร์
ใจนิตย์
สุธรรมซาว
เทพหัสดิน ณ อยุธยา
โพธิ์ชื่น

84 จาก 230

301009842
301009843
301009847
301009848
301009852
301009855
301009856
301009861
301009862
301009864
301009867
301009869
301009870
301009873
301009875
301009880
301009883
301009886
301009889
301009890
301009892
301009893
301009894
301009898
301009899
301009900
301009901
301009923
301009925
301009926
301009930
301009934
301009935
301009946
301009949
301009959

นางสาวพิชญา
นางสาวกรวินท์
นางสาวจิรัชยา
นายสรรค์
นางสลักฤทัย
นางสาวระพีพร
นางสาวอรนุช
นางสาวรุ่ทิพย์
นางสาวอัจฉรา
นางสาวถิราภรณ์
นางสาวอรอนงค์
นางสาวรัตติกาล
นางสาวพรสวรรค์
นางสาวฐิติวัลค์
นายภูเบศร์
นางสาวพลอยไพลิน
นางสาวพัชโรบล
นางสาวนันทพร
นางสาวแสงทอง
นางสาวเมธินี
นางมยุรี
นางสาวภานุมาศ
นางไพลิน
นางสาวชัญญรัตน์
นายสิทธิพงศ์
นางสาวรสมัณท์
นายปฎิภาณ
นายวินัย
นางสาวอรพินท์
นางสาวรัตนา
นางสาวมัตติกา
นางสาวภาวิณี
นางสาวอรสา
นางจันทร์หอม
นางสาวอรุณี
นางสาวสายพิน

อริยะ
พลดวงคำา
มูลสวัสดิ์
ไชยมงคล
แสงเขียว
สเป็ง
กันทะธง
สิงห์สุติน
ผดุงพานิช
เจริญวรรณ์
ตุ้ยแสน
แก้วกามคำา
อิทธิพงษ์
กัมพลาวลี
บุญมา
ชาบาง
ยอมวิไล
บุญพรหม
ปุ๊ดทาสี
หล้านามวงศ์
ตุ่นคำา
สุริยา
เรืองสติ
สมศรี
ภิรมณ์
จันทร์แก้ว
ประไพพิศ
น้อยหมอ
ลาพิงค์
เขื่อนคำา
หน่อแก้ว
ศรีรินทร์
เอืำองเขียว
อุทธโยธา
สยามประเสริฐ
ทาทอง

85 จาก 230

301009960
301009962
301009964
301009966
301009972
301009978
301009980
301009982
301009991
301009995
301010003
301010005
301010007
301010009
301010011
301010013
301010020
301010022
301010023
301010027
301010028
301010029
301010031
301010036
301010041
301010042
301010043
301010044
301010052
301010054
301010058
301010060
301010061
301010062
301010064
301010065

นางสาววรรณี
นายเดชา
นายณัฐพัส
นางสาวสุพัตรา
นางสาวปรีญาวัลย์
นายชาญชัย
นายสาริศ
นางสาวเตือนใจ
นางสาวเกียรติพร
นายสุทิน
นางพิชญา
นางวิภาวี
นางสาวพัชรินทร์
นางสาวปาณิศา
นางสาวชมพูนุช
นางสาวโสตดิพันธุ์
นางสาวรติ
นางสาววิลาวรรณ
นางสาวยุพิน
นายสมยิ่ง
นางสาวรุ้งนภา
นางสาวนุชจรินทร์
นางสาววราภรณ์
นายอนุพันธุ์
นางสาววรัฎฐา
นางสาวสนธยา
นางสาวจรินทร์ยา
นายนพพล
นางรฐา
นางสาวธิดารัตน์
นายพีระพงศ์
นางสาววาทินีย์
นางสาวทัศนีวรรณ
นางสาวรัตนาภรณ์
นายศุภชัย
นางสาวจิรนันท์

ศรีพรหม
ต๊ะกูล
แก้วดุลดุก
กันธาเต็ม
เสมอใจ
จันทะวัง
ศรีโพธิ์ทอง
สมวัน
มูลคำา
แสนตา
เทพไหว
ลีไพบูลย์
ไชยวุฒิ
ก้อนละตา
ชัยอาม
โสตดิกุล
หอมลา
วัฒนประกาย
ศิริ
แสงงาม
สมสวย
ทองมูล
ขัดสาร
มันห้วย
จิตร์อารุณ
ธุวะคำา
กันพรมกาศ
ชมภูคำา
ประไพพิศ
ดีอุโมงค์
เกษรบัวขาว
วิชัยยา
แวงอาจ
ปันสีทอง
แก้วศักดิ์
บุญเรือง

86 จาก 230

301010068
301010078
301010087
301010090
301010095
301010102
301010106
301010109
301010110
301010113
301010114
301010115
301010118
301010119
301010120
301010134
301010135
301010136
301010138
301010140
301010144
301010151
301010152
301010153
301010157
301010161
301010165
301010166
301010169
301010170
301010171
301010174
301010175
301010176
301010179
301010186

นายจักรพันธ์
นายสุรพงษ์
นายเจษฎา
นายสุพรรณ์
นางสาววัศราภรณ์
นางสาวอรวรรณ
นางสาวมุกดาหาญ
นางสาวสุกัญญา
นางสาวเกศรินทร์
นางรัตนาภรณ์
นางสาวศุภนัน
นางสาวพัชรา
นางสาวสิริวรรณ
นางสาวสุพรรณิการ์
นางมนชยา
นางสาววันเพ็ญ
นางวรากร
นายเอกมล
นายชนัชพงษ์
นางสาวระพีพรรณ
นางสาวอโนทัย
นางสาวอรวรรณ
นางสาวลมัย
นายวิฑูรย์
นางสาวสิริกัลยา
นางสาวศรีวรรณ์
นางสาวอภิณห์พร
นายสมบูรณ์
นางสาวกุลพัชร
นายชุมพล
นางสาวศิรินาถ
นางสาววาธิณี
นางสาวชลิตา
นายสุพชัย
นางสาวคนึงนุช
นางสาวอรณิธา

สุขจริง
ไชยราช
ปันวารี
ฟูวัน
ขัดแป้น
ขาวอิ่น
ชาวน่าน
ทาวิ
กันโต
ตันพฤทธิอนันต์
มณีวงค์
ยะรินทร์
ยะพะง่า
ชมภูเทพา
ทิพย์วงค์
ศรีแก้ว
น่วมถนอม
ขาววัด
แสนปัญญา
ศรีนวล
คำาวัง
ขันมอญ
ปันพักพร้อม
ไทยราชา
คำานาน
อินทร์ประดิษฐ์
สุนทรชัยพิทักษ์
บุษบาไพร
ปัญโยใหญ่
ภาใจธรรม
สุทธสม
ศรีวะปะ
ใกล้ชิด
เมถิน
ลังกากาศ
นันทะชัย

87 จาก 230

301010190
301010191
301010195
301010201
301010202
301010211
301010212
301010215
301010218
301010234
301010239
301010242
301010243
301010247
301010251
301010252
301010253
301010254
301010255
301010259
301010260
301010266
301010270
301010271
301010272
301010276
301010279
301010283
301010288
301010289
301010291
301010292
301010293
301010295
301010296
301010297

นางสาวจินตนา
นางเพ็ญนภา
นางสาวพัฒนาพร
นางสาวศิริภา
นายวิชาญ
นางโศรดา
นายศุภศิลป์
นายพงศ์ศักดิ์
นายพีรพล
นางสาวธิปไตย
นางสาวรัตนา
นางสาวประภาวิณี
นายจตุพล
นางเสาวลักษณ์
นางอังศุมาลิน
นางสาวสินีนาภ
นายสัจจะธัช
นายนัฐติกร
นางสาวจันจิรา
นางสาวอังคณา
นางสาวเบญจวรรณ
นางสาวรุ่งนภา
นางสาวอำาภาพร
นายรัฐพล
นางสาวพัชรินทร์
นางสาวรังษิยา
นางสาวจุฑารัตน์
นายสามารถ
นางสาวจรรยาพร
นายภุชงค์
นางสาวชญาณี
นางสาวคันธารัตน์
นายทวีทรัพย์
นางบุศรา
นางสาวรัตติกาล
นางสาววริฏฐา

ใบแสง
มหาจำาปาทอง
พวงสายใจ
โนราช
คำาใหญ่
สายปราชญ์
ศรีวิเศษ
ศรีพรหม
เตจ๊ะสา
ไชยองการ
สังข์พนัส
เป็งนาค
ฉัตรเงิน
มาวงศ์
พรมลอองวัน
นิลละออง
ธนาบุญ
จอมศักดิ์
มาลากุล
ปาทะ
เมืองใจ
อินต๊ะแสน
สุภาวงศ์
อินทร์เจริญ
อินต๊ะวงค์
ทนุเสริม
ก๋าเครื่อง
นันไชยกัน
สุจาโน
ไชยารัศมี
ไหแก้ว
ทาตะนี
สุภามณี
สมศรี
ถาวงค์
รัศมี

88 จาก 230

301010298
301010299
301010303
301010309
301010313
301010314
301010315
301010318
301010320
301010321
301010327
301010329
301010330
301010337
301010339
301010344
301010345
301010349
301010350
301010353
301010360
301010362
301010363
301010364
301010368
301010370
301010378
301010381
301010392
301010399
301010400
301010403
301010413
301010419
301010424
301010430

นายพัทยา
นางสาวนิรมล
นายฐาปกรณ์
นายฉกรรจ์
นางจอมขวัญ
นางสาวปรียาพรรณ
นางมิรันตี
นางยุวดี
นายพูนศักดิ์
นางสาวพรวิภา
นางสาวกีรติกา
นางสาวธินาพร
นางสาวบุษกานต์
นางสาวแคทรียา
นางสาวอรพัทธา
นางสาวสุภาวดี
นางสาวจุฬารัตน์
นางกัญจนพร
นางสาวกัลยา
นางสาวพวงเพชร
นางสาววราภรณ์
นางสาวเจนจิรา
นางสาวจีราพร
นางสาววัยเฟิล
นางสาวสุนิสา
นางสาวนิภา
นายนพกานต์
นายพิเชษฐ์
นายเอกพันธุ์
นายศราวุธ
นางสาวเกวลี
นางเยาวลักษณ์
นายวินัย
นางสาวฐิติกา
นางนฤมล
นายวีระ

ธรรมสอน
อุตสม
อ๋อมใจกาศ
อุดมทรัพย์
ดวงพิกุล
จารุวรรณ์
อินต๊ะพันธ์
มะโนจิตต์
กาจินา
จอมศักดิ์
วงค์วิราช
พรหมกันธา
นุเกตุ
คลองน้อย
ชัยบุตร
ไชยชมภู
ขัดฤทธิ์
กาใจ
วงค์ศรีใส
อินด้อง
ก้อนสีมา
สุธรรมเม็ง
ดวงทิพย์
ซิวสารี
นรสิงห์
กมลกลาง
กาตาสาย
นนทะภา
จันทร์ละออ
ภิระบรรณ
มณีขัติย์
ใจดี
ใจผูก
อาขากิจ
จันทร์หอม
ติ๊ปปาลวงศ์

89 จาก 230

301010434
301010439
301010448
301010451
301010453
301010454
301010462
301010465
301010466
301010469
301010470
301010474
301010477
301010479
301010483
301010491
301010493
301010494
301010495
301010497
301010503
301010507
301010508
301010514
301010520
301010526
301010530
301010532
301010533
301010538
301010541
301010547
301010558
301010560
301010564
301010568

นางสาวอรวรรณ
นายวิสุทธิ์
นางสาวคนึงนิจ
นางสาวหฤหัย
นางสาวรัตติกาล
นางสาวหฤทัย
นายผดุงศักดิ์
นางสาวมณีรัตน์
นางสาววรลักษณ์
นายสหมิตร
นางสาวพัชรี
นางสาวเมทินี
นางสาวจิราวดี
นางสาวกิ่งกาญต์
นางสาวเนตรนารี
นางสาวพัชร์นันทน์
นางกาญจนา
นายฤชูพันธ์
นางสาวกษมา
นางสาวประชุมพร
นายรัตติพงษ์
นายจิณห์
นางสาวนิภาพร
นางสาวศิรัญญา
นางสาวลลิตา
นางสาวเอ็มอร
นางสาวภัคญา
นายทวีศักดิ์
นางสาววัชราพร
นางชันยกร
นางสาวอ่อนหวาน
นางสาวปริญญาพร
นางสาวเกศราพร
นางสาวชาตรี
นายเผด็จการ
นางสุกัญญา

ผดุงเกียรติ
หลักหมัำน
อินอิน
ตันตสุวรรณ
ฟองเมฆ
จันทร์ชัยชนะ
สิทธิดำารงค์
โทพรม
มาตระกูล
ตาอ้อน
วงศ์ฝั้น
นนทะธรรม
วงค์นำาคำา
ดวงเนตร
พุ่มสำาเนียง
ชัยจันทร์
เลิศมณีสวัสดิ์
ยืนยง
หวังเจริญ
ปินสวน
ออมขัน
จีนบุญ
บุญล่อ
สุธีรวัฒนกุล
สร้อยแก้ว
เสนรังษี
เขียวประดิษฐ์
อินทร์กัณฑ์
จักรแก้ว
สอนปันติ
ธัญโกศ
ชัยชมภู
คุณชมภู
เรือนดี
นุติประพันธ์
ธนันไชย

90 จาก 230

301010586
301010596
301010597
301010615
301010616
301010623
301010632
301010636
301010637
301010641
301010643
301010646
301010650
301010652
301010653
301010660
301010662
301010663
301010666
301010670
301010671
301010673
301010677
301010685
301010686
301010694
301010698
301010703
301010705
301010706
301010707
301010708
301010711
301010713
301010724
301010730

นางสาวอารีรัตน์
นางดวงเดือน
นางสาวสหัทยา
นางสาวปาณิสรา
นางสาวชลทิพย์
นายจิรวัฒน์
นางสาวชลีรัตน์
นางสาวนฤณี
นางสาวอัญชลี
นายธภมร
นายพรประเสริฐ
นายขวัญชัย
นางสาววราภรณ์
นางสาวจินดารัตน์
นางสาวนธินี
นางสาววลิตญา
นางสาวปทิตตา
นายพฤฒิ
นางสาวไพลิน
นางสาวปุณิกา
นายสิทธิพงษ์
นางสาววลาสินี
นางสาวสุขฤทัย
นางสาววารุณี
นางสาวสุรีวัลย์
นางสาววัชโรชา
นางสาวสุภัสตรา
นางสาวพัลลภา
นายอานนท์
นางสาวสุรภา
นางสาวนฤมล
นายธัชพล
นางสาววรรณี
นางสาวสิริพันธุ์
นางสาววรารัตน์
นายวรรณิษา

โยธภัตร
คงแสงดาว
เมืองใจ
แก้วฟู
วงค์อ๊อด
วิศิษฐ์ผล
ฟูโคตร
เตชะอิง
มอญเพ็ชร
เกืำอกูลวงศ์
สิงห์หร่าย
โกเสนตอ
ชมมณี
ชมพูพงษ์
ดวงไทย
บังตาปิน
อุ่นเรือน
พิสิษฐ์กุล
คิดธิวงศ์
ศรีวิชัย
คำาจักร์
ตะนันกลาง
ดีพราหมณ์
กันทะแก้ว
จันต๊ะราชา
ศรีสาร
ตั๋นตุ้ย
ช่างคำา
ตันติวัฒน์
แท้สูงเนิน
ธิมาคำา
ยศปัน
ปู่หย้อง
กันธา
เขื่อนสอง
คำาสุข

91 จาก 230

301010734
301010736
301010740
301010744
301010745
301010746
301010748
301010758
301010762
301010764
301010769
301010773
301010775
301010778
301010780
301010783
301010784
301010787
301010788
301010792
301010793
301010794
301010798
301010799
301010800
301010805
301010808
301010811
301010812
301010817
301010821
301010822
301010823
301010824
301010829
301010831

นางสาวจุฑารัตน์
นางสาวกมลชนก
นางสาวรุ่งนภา
นางสาวกันยารัตน์
นายสมภพ
นางสาวจันจิรา
นางสาวมยุรี
นางสาวสร้อยสุดา
ว่าที่ร้อยตรีสาธัคสอน
นายกิตติชัย
นางสาวณัฐภรณ์
นางกาญจนี
นายเอคประทุม
นายปรีดา
นายภูมิเกียรติ
นางสาวเขมวดี
นายทศพล
นายทศพล
นางสาวนพมาศ
นายสันติ
นางสาววิสุดา
นายธวัชชัย
นายจีรวัฒน์
นางสาวสร้อยสุรีย์
นายมนตรี
นางสาววราภรณ์
นางสาวเดือนฉาย
นางสาวอัญชลี
นายสุทธิพงษ์
นางสาวกุลพธู
นางสาวพจน์ณีย์
นางสาวดารากร
นางสาวอนุชญา
นายสิทธิพร
นายมทัศนพัน
นายมงคลภัทร์

ดวงจันทร์ตุ้ย
นวะมะวัฒน์
อินต๊ะหา
ชิดกระโทก
โสธรา
ทิพย์วงค์
ธรรมศิลป์
หล้าปา
เสมือนใจ
เทียนแก้ว
งานดี
เบ้าเจริญ
มาศบำารุง
ศรีพนมธรรม
วงค์จันตา
ทองสอดแสง
ตวย
ศรีนุช
จันทรพิทักษ์
เผ่าต๊ะใจ
นาธง
สุขโรจน์บัณฑิต
หนุนนาค
ศรีเมือง
ศรีเมือง
ชุ่มใจ
ยืนยงคีรีมาศ
มีคำาเหลือง
คำาแปง
คมกฤส
โล้นทีชัย
ไฝคำา
ฝั้นแปง
สารดี
นิราช
เหลี่ยมเคลือบ

92 จาก 230

301010834
301010836
301010837
301010838
301010840
301010850
301010855
301010859
301010863
301010865
301010867
301010869
301010871
301010874
301010879
301010884
301010888
301010894
301010898
301010899
301010901
301010904
301010905
301010915
301010917
301010919
301010922
301010925
301010931
301010933
301010935
301010941
301010944
301010947
301010954
301010955

นางสาวอุษณี
นางสาวจุติมา
นางสาววิชชุดา
นางสาวรุ่งทิวา
นายศุภชัย
นางสาวโสภีพัณณ์
นางสาวภาวิณี
นางเกศสุดา
นางสาวนันทวรรณ์
นางสาวเกศราภรณ์
นายจรัญ
นางสาวสุภาภรณ์
นางสาวชมนาด
นายธีรวัฒน์
นางสาวนิศาชล
นางสาวปรางทิพย์
นางสาวบุษบา
นางสาวจุฑามาส
นางสาวทรรมพร
นางพูนทิพย์
นายนวพงษ์
นายเอกพันธ์
นางสาวพัชรีญาพร
นางสาวสร้อยใจ
นางสาวเหมือนแพร
นางสาวทัศนีย์
นางสาวทัศนีย์
นางสาวจิราวรรณ
นายเสรี
นางสาวศรีไพร
นางสาวธนพร
นางสาวนุชจารี
นายเอกนรินทร์
นางสาวนฤมล
นางสาวอาทิตยา
นางวรรณพร

อินภูวา
รัตนจันทร์
รัตนจันทร์
แสงดา
หะวัน
ชัยโปธา
อินต๊ะเปียง
ไถงตระกูล
ไชยงาม
ช่างฆ้อง
สามภูศรี
วิริยกิจจำารูญ
ใจห้าว
ข้าวทวี
ธำารงเลาหะพันธุ์
สปันนา
พอรินทร์
จักรทอง
ชินพงศ์ฐิติวัสส์
เกิดกลำ่า
ตรียานรักษ์
สินสกลวัฒน์
หน่อแก้ว
อุประบ่อง
พรหมแก้ว
วงค์ปวน
รัตนกุล
โสดา
พวกอินแสง
สร้างใหม่
ดวงแก้ว
วนาศิริ
แก้วกาศ
ทุเสนะ
เทพวงศ์
เมืองยศ

93 จาก 230

301010960
301010964
301010965
301010966
301010967
301010976
301010978
301010983
301010990
301010992
301010998
301011005
301011006
301011008
301011012
301011016
301011018
301011020
301011026
301011027
301011029
301011030
301011032
301011034
301011036
301011037
301011041
301011043
301011045
301011050
301011051
301011056
301011058
301011059
301011060
301011062

นางสาวอรอุมา
นายภูวิศ
นางสาวภิญญาพัชญ์
นางสาวชิดารัณย์
นางสาวเบญจวรรณ
นางสาวชนิดา
นางสาวลลิดา
นางสาวรุ่งทิพย์
นางสาวอรทัย
นายพุทธิรักษ์
นางมะลิสา
นางสาวสุวิชชาภรณ์
นางสาวรัตนา
นายวราวุธ
นายอักษร
นางสาวดวงใจ
นายวนัสกานต์
นางสาวอัจฉรานันท์
นางสาวศุภวรรณ
นายกสิน
นางสาวศิราพร
นางสาวอรอนงค์
นายนริศ
นางสาวศิรินภา
นายนพพร
นางสาวญาณิศา
นางสาวลัดดา
สิบตำารวจเอกอนุชา
นางสาวอรทัย
นายอดิรักษ์
นางสาวจารุวรรณ
นางสาวอาภัสรา
นางสาวรัชนีวรรณ
นายสุรินทร์
นางสาวไพลิน
นางสาวเกลียวทิพย์

สุนันท์
วงศ์วิษณุ
ราชดี
กัลยาธิ
พรหมปัญญา
ยาประสิทธิ์
บุณยรัตน์
วงค์เวียน
อินปิ่น
วงค์ตัน
เงาดำา
กฤตยาเกียรณ
สกุลทอง
วงค์ไชยทะ
ชำานาญธรรม
น้อยวัน
กุสาวดี
นาคนาคา
อุ่นทอง
กณะบุตร
อรินแก้ว
บุญชดา
จักรเครือ
แปงใจ
สะใบบาง
แซงราชา
จันทร์ตา
เป็งปาง
ปิงบุญทา
ชินารักษ์
ปกติ
คล้ายณรงค์
อินต๊ะก้อน
ไชยจินดา
ปันนาค
แกล้วกล้า

94 จาก 230

301011063
301011065
301011068
301011070
301011075
301011076
301011078
301011084
301011085
301011088
301011090
301011095
301011096
301011101
301011108
301011123
301011125
301011126
301011131
301011132
301011137
301011138
301011140
301011144
301011148
301011149
301011154
301011155
301011158
301011159
301011161
301011163
301011164
301011170
301011172
301011173

นางสาววัฒนาภรณ์
นายอัศวิน
นางปวีณา
นายบุญรักษ์
นางสาวอารี
นางสาวนิตยา
นางสาวหทัยชนก
นายโอฬาริก
นายอนุกรณ์
นายธิปัตย์
นางสาวเนตรนภา
นางสาวกฤติกา
นายนธี
นางสาววรารัตน์
นายณัฐวุฒิ
นางสาวภาวิณี
นายพงศ์ธร
นางสาวพรทิพย์
นายศราวุฒิ
นางสาวมาลี
นางสาวเยาวลักษณ์
นางสาวกาญจนา
นางธมลวรรณ
นางสาวพิกุลทอง
นางสาวนิตยา
นายทนงค์
นางสาววัชรมน
นางสาวปิยนุช
นางสาวสุวนา
นางพัชราภรณ์
นางสาวรุจิรา
นางสาวอภัทร์ตรา
นางรุ่งนภา
นางสาวรมย์ธีรา
นายเกรียงไกร
นายเกรียงศักดิ์

เพิ่มเยาว์
จุมปา
พรมเหลา
เตชะธีราวัฒน์
หน่อเรือน
ศรีเกี่ยวฝั้น
ปิณฑวิหค
ขวัญชัย
แสงวังคำา
บุญยอด
ยี่ลังกา
เนตรคำา
แก้วพรม
สมศักดิ์
ชนะเลิศ
ชัยบาล
เดชบุรัมย์
สืบไม้
ด้วงทรง
โพธิราช
ครองดี
แก้วกัน
จีำขาว
กันโท
ไชยเวียงปาน
หละสุข
เมืองชมภู
สุริยะโชติ
ทองรองแก้ว
แสงท้วม
ไชยสาร
อุตะมะ
จอมเตี่ยง
ข้าวตัน
หลวงเป็ง
ใจเย็น

95 จาก 230

301011174
301011177
301011178
301011184
301011185
301011186
301011191
301011194
301011200
301011204
301011208
301011209
301011212
301011215
301011216
301011217
301011218
301011221
301011222
301011231
301011232
301011234
301011236
301011250
301011253
301011254
301011256
301011257
301011258
301011266
301011267
301011275
301011276
301011278
301011279
301011287

นางสาวพริำมเพรา
นางสาวธไมพร
นายภูริวัจน์
นางสาวนงเยาว์
นางสาวหนูพิศ
นายอาทิตย์
นางสาวอาภรณ์
นางสาวอโณทัย
นายเจริญ
นายอรรถพล
นายบรรเทิง
นางสุนิศา
นางสาวพิไลพร
นางสาวกมลเนตร
นางสาวแสงดาว
นายอาทิตย์
นายนรินทร
นายจตุพร
นายเกียรติพงษ์
นายปริญญา
นางสาววรัญญา
นางสาวสัตตบงกช
นางสาวรสสุคนธ์
นางสาวฐิติกา
นายวรกร
นางสาวศิริวรรณ
นางสาวธัญวรัตน์
นางณัชรัตน์
นางสาววรัชยา
นางสาวแสงเดือน
นายอุดม
นางสาวณัฐวดี
นายสามารถ
นางสาวสุณิสา
นางสาวธัญชนก
นางสาวนิตยา

บุญมาธรรม
สุธรรม
วงค์เลย
แซมสนธ์
ทิวาพัฒน์
แก้วชุม
มาเครื่อง
ยิ่งยวด
ฟองคำา
ขว้างจิตต์
ทีฆาวงค์
สุขประเสริฐ
ฟุ่มเฟือย
มีกลิ่น
เงินรัตน์
ราชรี
สนรักษา
เขียวเขิน
พร้อมใจ
รักพ่อ
คำาเรือง
ใจแก้ว
คุณยศยิ่ง
ทองนาค
เกษตรการุณย์
อยู่ศรี
กันทะชัย
สักกินา
พุทธิกล
โพธิ์ชัย
อุนนท์
จักรพรพงศ์
อัยกร
มาตัน
ปันจันทร์
สง่างามวงศ์

96 จาก 230

301011290
301011292
301011298
301011300
301011302
301011303
301011304
301011305
301011312
301011316
301011319
301011325
301011327
301011332
301011335
301011337
301011341
301011343
301011344
301011346
301011348
301011349
301011352
301011356
301011357
301011362
301011363
301011370
301011371
301011373
301011374
301011383
301011388
301011390
301011391
301011393

นายทวีชัย
นางสาวศริพร
นางสาวมนัสชยา
นางสาวธัญพร
นางสาวกาญจนา
นางสาววันวิสาข์
นายยุทธนา
นางสาวพรรณิดา
นางสาวพัชยา
นางสาวณัฐยา
นางสาวสุกัญญา
นายอดิศร
นายคงกริช
นางสาวรัชนีวรรณ
นางสาววรางคณา
นางสาวปวีณา
นางสาวอรชัย
นางสาววิชญ์ทิพา
นางสาวอนงค์
นางสาวพรทิพย์
นางสาวพัชริดา
นางเกวลักษ์
นางสาวสุนีย์
นางสาวสินีนาฏ
นางสาวหทัยชนก
นางสาวพรพิมล
นายอาวุธ
นางสาวพัชราภรณ์
นายณัฐพงศ์
นางสาวศุภสิรา
นางสาวปฏิญญา
นางสาวนรินทร์ทิพย์
นางสาวสลีลา
นางสาวนิภาพร
นายสุทิน
นางสาวเรณู

ปาเปาอ้าย
กาญจนมูล
ประทัดธง
ใจธง
จิตคำามา
ทองเกิด
กองตา
ไชยวงค์ษา
บัวบาน
อินยม
คุณยศยิ่ง
มาลา
ฟุ่มเฟือย
ยิ่งดี
บัวล้อม
ปาลี
ธนัญชัย
ศุทธิธนาวัฒน์
ปิยม
เกิดสกุลศิล
สมจันทร์
ไชยชมภู
แหยมคง
เชยชม
แสนกาศ
สนรักษา
ศิริรัตน์
สุขร่องช้าง
เคร่งครัด
สุวรรณดีรังนา
ทามณี
สุบรรณรัตน์
แก้วเลิศ
เตชา
ใจประ.การ
ดวงจิตร

97 จาก 230

301011394
301011395
301011398
301011400
301011405
301011408
301011409
301011412
301011413
301011414
301011418
301011420
301011424
301011425
301011429
301011430
301011447
301011451
301011452
301011453
301011459
301011465
301011466
301011469
301011471
301011474
301011475
301011478
301011481
301011483
301011484
301011485
301011487
301011493
301011494
301011499

นางสาววลัยลักษณ์
นางสาวปทุมทิพย์
นายณัฐพงศ์
นางสาวสายฝน
นางสาวสุนิษา
นางสาวขวัญพนิต
นายมุนินทร์
นายธนิก
นายสัญชัย
นางสาวอภิญญา
นางสาววรินทร์พร
นางสาววิรัชดา
นายเอกบดี
นางปฐมา
นางสาวจีรนันท์
นายสุร
นางสาวสายพิน
นายอัศดม
นางสาวชุตินันท์
นายอิทธิศาสตร์
นางณัชชา
นายสมเกียรติ
นางสาวนาตยา
นายนพนนท์
นายสุวิทย์
นางสาวปวริศา
นางสาวพิจิตรา
นางสาวศิริพร
นางสาวชนกมาสฒ์
นางสาวนวลอนงค์
นายอภิชาติ
นายรัฐกานต์
นางสาวภัคควดี
นางวรัญญา
นางสาวรุ่งฤดี
นางสาวทิวา

ตัำงเจียมศรี
สุธรรม
สมพงษ์
โสภาแดง
วาเพชร
ชูลินชนะศักดิ์
ช่างสกล
สุนทรากร
ทิวะโต
สุขสวัสดิ์
โจพลแสน
ปิงเมือง
จันภักษานนท์
หงษ์ทอง
ไชยชมภู
มะลิซ้อน
เชืำอทอง
แก้วบุญเรือง
สร้อยแก้ว
อินทรโชติ
วิกรมาภิรมย์
สุขตัว
ศรีอิ่นแก้ว
ทุงยู
อุทังไข
ปินข่าว
คำาเปียง
แสนวิเศษ
เด่นประภัสร์
อนันต๊ะ
สายปัญญาใย
แก้วมูล
เนตรศิริสวรรค์
แก้ววงวาน
คำาคง
แสนเมืองมา

98 จาก 230

301011514
301011518
301011528
301011531
301011532
301011538
301011539
301011540
301011541
301011542
301011545
301011546
301011547
301011548
301011549
301011550
301011551
301011554
301011563
301011567
301011569
301011570
301011571
301011576
301011577
301011584
301011587
301011591
301011596
301011597
301011599
301011601
301011606
301011607
301011608
301011609

นางสาวอัมพวัน
นายอนุพงค์
นางสาวกนกวรรณ
นายชาติชาย
นางสาวเสาวนีย์
นายรัชพล
นายจรัส
นางสาววรังรอง
นางสาวกานติมน
นางสาวกฤตภรณ์
นางสาวกนกวรรณ
นางสาวอังสนา
นางสาวอรนุช
นางสาวชญาณิศร์
นางสาวปัทมาลัย
นายสุกฤษฎิ์
นางสาวมนทิรา
นางสาวกุลธิดา
นางสาวอรทัย
นางสาวสุรีย์รัตน์
นางสาววรัญญา
นางสาวนัฐฑิตา
นายพงษ์สวัสดิ์
นางสาวเสาวนีย์
นายปกรณ์
นายสังวรณ์
นางสาวกัญญาณัฏฐ์
นายสันติภาพ
นายชวลิต
นางสาวกาญจนา
นางสาวบุษราคัม
นางสาวสถิตถรณ์
นางพัชรินทร์
นางรัชนีกร
นางสาวนวภัทร
นางสาวจุฬากาญจน์

ทองศิริ
สอาดล้วน
สุรยกิจ
คมนามูล
ไกรศรีพันธุ์
งามกระบวน
วงค์คำามูล
รู้หลัก
ชมภูเอี่ยม
มณีขันติย์
ทิมนาค
ทิพย์ยา
เจริญผล
เกริกจินดา
วงศ์ปิง
ศิริพงศ์เศรษฐ์
ภิรมย์ศรี
เจริญเมือง
วรรณมณี
รัตนมณี
กันจินะ
มูลนามัย
เปรมเพชร
บุญจีน
ทองทิพย์
เชืำอเตจ๊ะ
วงศ์อำานาจ
มีปิ่น
ดวงทวี
มันตะนา
คาบเพ็ชร
ชัยวงค์เวชวัฒนา
บุรีคำา
ใจเย็น
ว่องไว
ลำาพูน

99 จาก 230

301011611
301011613
301011615
301011616
301011617
301011622
301011627
301011637
301011638
301011641
301011645
301011655
301011660
301011664
301011668
301011671
301011679
301011680
301011681
301011688
301011695
301011698
301011700
301011703
301011710
301011715
301011716
301011720
301011724
301011725
301011727
301011730
301011734
301011735
301011738
301011743

นางสาวศันสนีย์
นายภูวไนย
นายอาคม
นางสาวรุ่งนภา
นายอนัสพงษ์
นางสาวมณีรัตน์
นางสาวสรัญญา
นายกุศล
นางสาวมณทิรา
นางสาวจิราพร
นางสาวมันฑิยา
นางสาวขวัญชีวา
นางสาวปรารถนา
นายสุพิพิธธน
นางสาวกัญจพร
นางสาวธันย์ชนก
นางสาวณัฐทิรา
นายนิพัฒน์
นางสมถวิล
นางสาวอินทราณี
นางสาวณัฐญา
นางสาวจินัดดา
นางสาวพรรณวิภา
นางสาวอัญชลีกร
นายวชิรพันธ์
นางสาวชลิดา
นางสาวเชาวนี
นางสาวศรีไพร
นายธีระพงศ์
นางสาวสุปราณี
นางสาวจินตนา
นางสาววิลาวัณย์
นายวีระพงษ์
นางสาวอมรรัตน์
นายบรรจง
นางสาวเดือนเพ็ญ

กลางเมือง
พรมเลิศ
บุญอินทร์
ฟองคำา
ขัดแก้ว
สิทธิโชคธนรักษ์
แดงใจ
พยัคฆ์สัก
สุภาอินทร์
ขัติยศ
ชุมแสง
กันธา
มูลสี
หมื่นแก้ว
ตันกุระ
มั่นอัน
แก้วนวล
วงค์จันทร์
สวนต๊ะ
อักษรดิษฐ์
ศรีรินยา
ยาสมุทร์
ไชยอำามาตย์
พวงเรือนแก้ว
จงวัฒนา
สูนศรี
สุริยะคำา
ทนันชัย
พันธ์ธง
กรุงนะ
โนแก้ว
คำาภีระ
พรสวัสดิ์
พิพัฒน์พงศ์
เรือนรู
ประจักร

100 จาก 230

301011745
301011746
301011752
301011756
301011759
301011761
301011763
301011766
301011771
301011777
301011779
301011790
301011794
301011797
301011806
301011807
301011808
301011809
301011810
301011812
301011814
301011818
301011821
301011822
301011832
301011836
301011845
301011846
301011847
301011850
301011854
301011855
301011859
301011861
301011863
301011864

นายประสิทธิ์
นางสาวอรพิน
นายจิตศักดิ์
นางสาวเบญญาภา
นายชิษณุชา
ายสวาท
นายเอกราช
นางสาวบงกช
นางลำาดวน
นางสาววาสนา
นางสาวกฤษณา
นางสาวพรรณทิยา
นางสาวอารีญา
นางสาวโชติมา
นางสาวสุปรียา
นางสาวเสาวนีย์
นางปาริชาต
นางกนกวรรณ
นางสาววรินทร์ดา
นางสาวสายสุนีย์
นางอัญชลี
นายวสันต์
นายสมเกีตรติ
นางวิราภรณ์
นางสาวชลธิชา
นายอาณัติ
นางสาวกุลระวี
นางสาวสุดารัตน์
นางสาววราภรณ์
นางสุนีรัตน์
นางสาวศิริขวัญ
นางสาวอรทัย
นางสาวอัครณัฐ
นายชาญณรงค์
นางสาววอรพิน
นางสาวพัชรินทร์

วุฒิเฟย
วงค์ฝัน
อุพิริ
อุตตระพยอม
ลครศรี
กาศโอสถ
คำาภิระแปง
สุริยะวงค์
สวัสดิ์
เสาร์สิงห์
ถานะวุฒิพงษ์
ทันถาจิตร์
เพชรเอม
กาวิชัย
สมคำา
เขื่อนคำา
พรหมเรืองฤทธิ์
กามา
เชืำอเมืองพาน
โอตะแปง
กันทะใจ
ยอดหล้า
แดนนาเลิศ
อัฐวงศ์
พุ่มพวง
สุทธิวงศ์
ไชยสุภาพ
แสงจันทร์
ศรีวิชัย
คำาปวน
แสนชัย
วิริยา
อมรศิริสังขร
ดวงต๋า
เชิญทอง

101 จาก 230

301011866
301011867
301011870
301011872
301011874
301011875
301011883
301011884
301011887
301011888
301011890
301011894
301011895
301011900
301011909
301011913
301011915
301011917
301011923
301011930
301011933
301011935
301011943
301011944
301011946
301011953
301011954
301011962
301011967
301011969
301011971
301011975
301011976
301011980
301011982
301011984

นางสาวนภานันท์
นางสาวมลทิชา
นายจักรกฤษณ์
นางสาวณัฐณิชา
นางดวงเดือน
นายบวร
นางสาวศศิญาภา
นางสาวณัฐธยาน์
นางสาวศิริลักษณ์
นางสาวลัดดาวัลย์
นายสมชาย
นางสาววิภาพร
นางสาวพรรณี
นายวทัญญู
นางสาวอุไรวรรณ
นางสาวณัฏฐา
นางอติกานต์
นางสาวอุไรวรรณ
นางสาวสุกันยา
นางสาวพินกมล
นายนพดล
นายปัญจพล
นางสาวศรุตา
นางสาวนิ่มอนงค์
นายวิริยะพงษ์
นายสุรชัย
นางสาวเจนจิรา
นายวีระยุทธ
นายนิรุติ
นางภัทรินญา
นนายปรีชา
นายปีติชา
นางสาวจิตราภรณ์
นายสุราชฎร์
นางสาวนิตยา
นางสาวสุพัตรา

รักไพรดำารง
แดงฟู
ไข่ทอง
ปันธิยะ
ศรีป้อ
วิชัยวงศ์
คำาภิลา
นันติ
พงษ์ตุ้ย
คำาวัง
วงศ์สุธางรัตน์
ขุนทอง
ธาตุอินจันทร์
ขลิบเงิน
แสนสามก๋อง
มธุรสาทิส
วนาสินสมบูรณ์
ธะนะ
ชัยเงิน
ทองแท้
อริวรรณา
บัวจ้อย
เนืำอนวลจันทร์
พอจิต
ถานะวุฒิพงษ์
ใบผ่อง
คำาวงศ์ศา
คีลาวงค์
แซ่เอี๋ยว
ใสคำา
นันต๊ะราช
ทำาชาวนา
กาวี
ฤทธิดำารงการ
ผลสุทธิ
ผานดอยแดน

102 จาก 230

301011985
301011986
301011989
301011992
301012004
301012005
301012007
301012008
301012009
301012013
301012014
301012017
301012018
301012026
301012031
301012033
301012035
301012036
301012037
301012042
301012053
301012055
301012065
301012077
301012085
301012089
301012090
301012097
301012103
301012114
301012116
301012125
301012126
301012130
301012138
301012139

นางสาวจารุวรรณ
นางสาวสุกัญญา
นางสาววิลันดา
นายกฤษนัย
นายวสันต์
นางสาวจิราภรณ์
นางวิลาวรรณ
นางบุษบา
นางอรุณี
นายณัฐพงษ์
นางสาวอังคณา
นายรังสรรค์
นางพัชรินทร์
นางนันทิดา
นางสาวเกศสุดา
นางสาวสุภมาส
นายนพดล
นางสาวจิรฉัตร์
นายวุฒิชัย
นายกิตติชัย
นางสาวปริศนา
นางสาวชมชื่น
นางสาวบุญธิดา
นายสิทธิพงษ์
นางศิริขวัญ
นายนฤดม
นายสมชาย
นางสาวชุลีพร
นางสาวจินตภา
นางสาวธัญลักษณ์
นายพัฒนพงศ์
นางสุนารีย์
นางสาวสมพร
นางสาวศิรประภา
นายประพันธ์
นางสาวรสวรา

ยะมะโน
สุจรัสวศินกุล
อนนท์
เสือมะกอก
ทองเงิน
พันธ์ทอง
แปงตาน
เกษมกิตติกุล
ไชยชนะ
ปาลี
ริยะเทน
อินทะราชา
พรหมณะ
เตียวตระกุล
กันตี
คำาเมือง
มีทองคำา
สิทธิโชคชัยวุฒิ
อิ่นแก้ว
เต็มดวง
มะโนการ
ชมภู่
ชัยราชะ
จันสม
ศรียาบ
วงษ์ท้วม
สอาดล้วน
ตัำงชูชาติ
อัจฉริยากร
ไชยวุฒิ
บุญยืน
พวงสายใจ
พรสมมาตร
ติ๊บยาถา
ตันหล้า
พัฒนภิญญ์

103 จาก 230

301012140
301012141
301012143
301012147
301012153
301012156
301012165
301012172
301012173
301012179
301012180
301012181
301012183
301012184
301012189
301012191
301012201
301012204
301012206
301012207
301012210
301012211
301012213
301012219
301012221
301012223
301012226
301012227
301012233
301012239
301012245
301012247
301012253
301012256
301012259
301012264

นางสาวรุ่งฟ้า
นางสาววงศ์วณี
นางสาวกนกวรรณ
นางสาวอรทัย
นายฐิติวัฏส์
นายชยุต
นายเชาวลิต
นายชาติมงคล
นายทวี
นายอนันตชัย
นางสาวสิทธิกา
นางวิลัยพร
นายยศไกร
นายบรรลือรบ
นางสาวลาภิสรา
นายยุทธภูมิ
นางนภสร
นางสาวกรรณิการ์
นางสาววรวรรณ
นางสาวเรือนทรัพย์
นายนครินทร์
นางสาวอัชฌา
นายปฏิภาณ
นางสาวรัตนา
นายจักรกฤษณ์
นายวีระพงษ์
นางรุจิเรข
นางสาวรัชนีวรรณ
นางสาววรีภัทร
นางสาวทัศนีย์
นางสาวเจนจิรา
นางสาวสุมณฑินี
นายภูวนาท
นางสาวเบญจวรรณ
นางสาววารินทร์
นางสาวชฎาภรณ์

อนุสนธิ์
วณีสอน
ทิพยะ
ลักษณโกเศศ
ขันทะเปียง
ไชยมะโน
เรือนแก้ว
วงค์มา
สุขมี
คำาสายใย
ทาสีทอง
ตาเขียว
เขตต์เมืองมูล
ยืนยงค์
ผิวศรี
อินต๊ะวิกุล
ใจอิ่นคำา
สารกุมาร
บุญล้อม
เจริญผล
วงค์คำาปัน
โลหะกฤษณะ
เฉียบแหลม
วงค์เขียว
ปีกำ่า
เกืำอปัญญารัชต์
ธุวะคำา
รัตนา
บัวขจร
วาวงศ์มูล
ปู่มณี
คุณยศยิ่ง
ไชยนา
ใจหาญ
ฟองฟู
อินอุ๊ด

104 จาก 230

301012266
301012268
301012269
301012272
301012281
301012283
301012287
301012289
301012294
301012298
301012300
301012301
301012302
301012304
301012305
301012306
301012310
301012314
301012316
301012319
301012323
301012324
301012329
301012333
301012335
301012336
301012337
301012343
301012345
301012347
301012349
301012352
301012354
301012359
301012360
301012365

นางสาวอรพิน
นางพิชามญธุ์
นายสาธิต
นางสาวณัฐณิชา
นายจำารัส
นางสุพิศ
นางสาวดวงเดือน
นายเจษฎา
นางสาวสุนธลี
นางพิมพ์พิศา
นางสาวสุธาสินี
นางสาวลักษิกา
นายมนตรี
นางสาวทักษิณา
นายสุชาติ
นางสาวเยาวลักษณ์
นางแววดาว
นายศักย์ศรัณย์
นางสาวเกศรินทร์
นายชาคริต
นายศรัญญู
นายเฉลิมพันธ์
นางสาวพรรณทิพา
นางภรินทร์ธร
นางสาวสุนทรีย์
นายธนากร
นางสาวขวัญตา
นางสาวพรรณญารัตน์
นางสาวพิชญา
นางสาวชลธิฌา
นางสาวศิริลักษณ์
นางสาวพัชรินทร์
นายอรรนพ
นางสาวชลธิชา
นางณัฎฐนิช
นางสาวพรวิมล

สารินจา
คิดเร็ว
สัมภาลี
นันเต๋
มอญไข่
ประคองยศ
ฟองจันตา
สุวรรณเลิศ
จรูญไกรอมรชัย
มณีจันทร์
ไชยคำาหล้า
เต๋จา
ศรีกา
ยอดประทุม
ทรายแก่น
ทรายแก่น
ปินตาปิน
ใจอิ่นคำา
ลำาธาร
กองทุ่ม
บัวออน
สารอิ่น
ปัญญาชัย
วงศ์สุวรรณ
จันทร์ต๊ะ
จะโต
ใจลังกา
ต๊ะมี
สังข์เรือง
พรมมัน
ปันทะนันท์
พุทธิสานส์
เปรมัษเฐียร
นัญชัย
จุลรอด
โพธิ์ทอง

105 จาก 230

301012366
301012374
301012380
301012381
301012385
301012387
301012390
301012392
301012396
301012399
301012401
301012404
301012405
301012408
301012419
301012422
301012424
301012426
301012433
301012435
301012437
301012438
301012441
301012443
301012444
301012445
301012446
301012449
301012451
301012462
301012468
301012480
301012481
301012482
301012490
301012497

นางสาวกาญจนา
นายพฤทชรักษมณ์
นายเอกราช
นางสาววรัญญา
นางกิตติวรา
นางสาวมยุรี
นางพัชรียา
นายพงษ์ศักดิ์
นางสาวศิรนุช
นางสาวศิริลักษณ์
นางสาวอัญชลี
นางสาวกรองกานต์
นายทัพไท
นางสาวพรวิมล
นายจักรพงษ์
นางสาวชัญญา
นางสาวสุรินทร
นายวิชญุตร์
นายสุริยา
นางสุวลี
นางสาวพิมพิลา
นางสาวรัตนาภรณ์
นางสาวนวลจันทร์
นางกรรณิการ์
นางสาวนงลักษณ์
นายบรรเจิม
นายพิสิษฐ์
นายวุฒิศักดิ์
นางสาวจุฑามาศ
นางสาวอัมรา
นายอดินันท์
นางสาวอมรรัตน์
นางสาวนิภาพร
นายกีรติ
นางสาวนฤมล
นางสาวเนตรนรินทร์

คุณยศยิ่ง
มณีทอง
มอญไข่
ศรีวิลัย
พูนนุ
ปัญญาแก้ว
เรืองฤทธิ์
มณีจันทร์สุข
มะโนวรณ์
ภู่จินดา
อุปนันท์
ปัญญาชัย
หน่อสุวรรณ
โพธิกัน
เตมีซิว
วงค์วุฒิ
ศรีนาวา
อรุณรัตน์
พุทธก้อน
ทาสัก
ช้างเนียม
ปัญโญใหญ่
กันทาดง
พรหมมา
ทำาทอง
พงษ์คำา
เจียรสมจิตร
ทรงสิริกุล
สันบุญเป็ง
ปัญญาวงค์
บัวใจ
อุปเวียง
คำาโพธิ์
กิจประเสริฐ
ตาคำา
ศรีวงค์

106 จาก 230

301012500
301012502
301012508
301012510
301012512
301012513
301012517
301012523
301012528
301012529
301012534
301012539
301012540
301012545
301012546
301012551
301012558
301012562
301012566
301012567
301012568
301012569
301012573
301012579
301012584
301012586
301012589
301012591
301012595
301012596
301012599
301012603
301012607
301012613
301012614
301012615

นางสาวนุชราภรณ์
นายประดิษฐ์
นายกิตติพงษ์
นางสาวนภาวรรณ
นางสาวชลดา
นางสาวเนรัญญา
นางสุพิชญา
นางสาวปนัดดา
นางสาวเรวดี
นางสาวสายทิพย์
นางสาวพิมเรศ
นายวายุภักดิ์
นางสาวสุรีย์
นางพิมพิกา
นางสาวจันทร์จิรา
นางสาวสังวาล
นายมนตรี
นางสาวสุดารัตน์
นางสาวอรชุมา
ว่าที่ร.ต.สุพจน์
นางสาวจุฬาพร
นางสาวบังอร
นางสาวดวงฤทัย
นางสาววาสนา
นางสาวภาวินี
นายนพพันธ์
นางสาวอัญชรินทร์
นางสาวปทุมวรรณ
นางสาวกรรณิกา
นางสาวสุพรรษา
นายอาคม
นางสาววลัยนุช
นางวราภรณ์
นางสาวกฤษณา
นางสาวลักขณา
นางสาวชนาภา

มัลลิกา
อุ่นหล้า
ปินตา
วรรณกุล
จับใจนาย
อุปาละ
ใจนา
ตนะทิพย์
ชำานาญวิทย์
ลายคำา
แก้วกำาเนิด
ศรีชัย
ว่องไววุฒิ
ศรีจุมปา
กันทาแก้ว
ยกคำาจู
จันทร์ต๊ะ
แสงประสิทธิ์
พุสุวรรณ
ศรีวิชัย
ขาวเขียว
สุใจ
นันชัย
แก้วบุญยืน
จุมปาเขียว
ประดิษฐ์ศิลป์
บุญศรี
ศรียาม
กาบจอก
ภาษี
ก้อนแก้ว
เสาร์จันทร์
หลอดเข็ม
สวัสดิ์ชัย
เทศเปี่ยม
โพธิศาสตร์

107 จาก 230

301012616
301012617
301012618
301012623
301012629
301012632
301012640
301012641
301012642
301012648
301012649
301012650
301012653
301012655
301012657
301012658
301012661
301012665
301012669
301012673
301012674
301012675
301012683
301012685
301012686
301012690
301012691
301012696
301012700
301012702
301012709
301012712
301012717
301012721
301012729
301012734

นางจิดานันท์
นายอดิเทพ
นายสุปินะ
นางประภาภรณ์
นางสาวณัฐทิญา
นายไพบูรณ์
นางสาวปิยะวดี
นางกวิดา
นายจตุภูมิ
นางสาวขันเงิน
นางสาวชมพร
นางพัชราวรรณ
นางสาวพัชราภรณ์
นางสาวดารารัตน์
นางสาวจันทร์ทิมา
นายวรพงษ์
นางสาวกรรณทิพา
นางสาวภาวศุทธิ
นายรณกร
นางสาวไอลดา
นางสาวสรินลา
นางปริญา
นางสาวอลิสา
นางนฤมล
นางศรีพร
นางณัฐชยา
นางสาววรรณนิภา
นางสาวสุคนธ์ทิพย์
นางสาวพรทิพย์
นางสาวโกศล
นางสาวอังคณี
นางฐิติรัตน์
นางกันยา
ว่าที่ร.ตอุเทน
นางสาวนงคราญ
นางสาวดุริยาพร

ศรีคำา
เจริญสุข
จันระวังยศ
ชัยศิลปบุญ
สุภานันท์
เลิศวงศ์รัตนกุล
ยาโน
วิลาวัลย์
เครื่องคำา
ตันกุล
วิศิษฎ์สิน
พรหมจักร์
สุริยะ
ศรีเที่ยง
แสงสง่า
สุธรรม
อำ่าแจ้ง
ถนอมกิจ
บวรเลิศศักดา
ขัติยวรา
โอมวัฒนา
พวงชมภู
ศรีวิชัย
สกุลทอง
ปินตา
ไชยมะโน
จันทร์ตาศรี
สมศรี
ซองคำา
จีมะวงษ์
ปละอุด
สุวรรณลพ
เฉียบแหลม
เนียมพรมลี
ธิวงค์เวียง
แดงโน

108 จาก 230

301012738
301012743
301012750
301012756
301012757
301012758
301012761
301012770
301012771
301012773
301012778
301012779
301012791
301012793
301012803
301012812
301012816
301012822
301012824
301012825
301012826
301012827
301012832
301012835
301012837
301012839
301012842
301012849
301012851
301012855
301012856
301012859
301012862
301012865
301012875
301012884

นางสาวฐิติกุล
นางอุมาอร
นายโฆสิต
นายจักรพันธ์
นางสาวอัญชนา
นางสาวมัลลิกา
นายสุรศักดิ์
นายเสาร์
นายสราวุธ
นางสาวณัฐพรรณ
นางสาวสรัญญา
นายอภิสิทธิ์
นางสาวสุดารัตน์
นางสาวสุรีย์ทิพย์
นางสาวชัฎชาภัณฑ์
นางสาวสุกัญญา
นางสาวสุกัญญา
นายวัชร
นางสาวปริศนา
นางสาวพิกุลทอง
นางสาวกชพร
นางสาวสโรชินี
นางสาวจิราภรณ์
นางสาวพิทยาภรณ์
นางปุญชรัสมิ์
นางสาววิไลพร
นายีระพงษ์
นางสาวประภาวดี
นางสาวอรพรรณ
นางสาวไลย์แก้ว
นายนิคม
นายชาตรี
นางสาวรัตติกาล
นางขวัญใจ
นายธนาทิพย์
นายวิษณุ

บุญยืน
โปธิยา
สุขสามัคคี
อินทร์มงคล
นาปรัง
พรหมสวรรค์
สมบูรณ์
กุ่ยแก้ว
จิระสวัสดิ์วงษ์
บุญมาเรือง
บุญมี
ไชยชนะ
พรหมพิทักษ์
ติ๊บใจ
บรรลือ
ขวัญแก้ว
แก้ววงค์ธิ
สกลนันท์
อินทร์ตะมา
สุอนงค์
อินต๊ะยอด
คุณาจรัสเดช
สุทองชัย
แสนนวล
สุขย้อย
จรสืบ
จันธิดา
สุทธิจิตผ่องใส
สุทธะคำา
หาญกล้า
โนชัย
ภูเวียง
จูแวน
ศิริวงค์
อูปแก้ว
ตาเบ้า

109 จาก 230

301012886
301012887
301012890
301012892
301012893
301012894
301012897
301012898
301012902
301012907
301012915
301012919
301012921
301012922
301012923
301012925
301012929
301012931
301012935
301012936
301012939
301012941
301012942
301012946
301012953
301012954
301012959
301012962
301012965
301012972
301012975
301012976
301012977
301012978
301012979
301012980

นางชิตวรี
นายสมเกตุ
นางสาวนุริน
นางสาวกัญญา
นางสาวพัชราวดี
นางสาวศิริพร
นางสาวสโรชา
นางสาวกิ่งกาญจน์
นางวรรณภา
นางสาวกมลเนตร
นางสาววัลลียา
นางสาวนิตยา
นางสาวณัฐฒิยา
นางสาวสุภาภรณ์
นายกุลพล
นางสาวกัญญาภัค
นางสาวสาณิภา
นางสาวปนัดดา
นางสาวพัทจารี
นางสาวปรีชญา
นางสาวกรรณิการ์
นางสาวกาญจนา
นางสาวพัชรีญา
นางวลัยลักษณ์
นายชลันธร
นายชนินทร์
นายเทพฤทธิ์
นางสาวศิริลักษณ์
นายทวิชา
นางสาวธิดารัตน์
นางสาวสิวาพร
นางสาววิศิษฎ์สิริ
นางสาวอัฉริยา
นางสาวศิริพร
นายทวีศักดิ์
นางสาวพรรณวิภา

เถาวัลยา
คุณครอง
ประทุมมณี
ชาติบุรุษ
คำาปาละ
ชัยคำา
นพคุณ
ประสม
ปรังเขียว
สีหล้า
อ้วนเผือ
รินยานะ
คำามาวงศ์
คำาพิคำา
อมตอาชาชัย
ทิพย์สุวรรณ์
คัมภีรภาพ
สิทธิธัญ
สายก้อน
กณะจันทร์
ลังกาพินธุ์
มโนสมบัติ
เขียวเพชร
แก้วมณี
ทองรส
นพบุรี
รวมจิตต์
ชัยวงษ์
ตาวินโน
สุโพธิ์
สมบูรณ์
การะเกตุ
อยู่ประเสริฐ
ทรัพย์อมรชัย
ธิมา
เตอะสกุล

110 จาก 230

301012986
301012987
301012989
301012994
301012999
301013001
301013003
301013006
301013009
301013010
301013011
301013016
301013021
301013022
301013024
301013026
301013027
301013031
301013039
301013045
301013046
301013050
301013059
301013065
301013066
301013067
301013073
301013074
301013076
301013077
301013078
301013079
301013080
301013082
301013085
301013089

นางสาวอัจฉรี
นายกฤษฏา
นางสาวโสภิดา
นางสาวรำาพึง
นางนวลศิริ
นางสาวนภาภรณ์
นางสาวอาทิตยา
นางสาวเพ็ญนภา
นางสาวรัตติกาล
นางสาวกฤษณา
นายสุดสยาม
นางสาวศศิธร
นายวรยุทธ
นางสาวรุ่งทิวา
นางสาวณัฎฐาภรณ์
นายจำาเริญ
นางอรพินท์
นางสาวกาญจนา
นางมงคล
นางสาวกิติยา
นางสาวมทินา
นายจักรวาล
นางสาวนันทนา
นายมานิตย์
นายสมพร
นายนพดล
นางสาววาสนา
นางสาวสกาวรัตน์
นางสาวจิราภรณ์
นายสรพงษ์
นางสาวอรทัย
นายอดิศักดิ์
นางสุดารัตน์
นางสาวอรนุช
นายสุทธิมั่น
นางสาวกาญจนา

ปงมะจักร
โดดาธรรม
ไชยคุณ
ดิวาตะ
สงค์ประเสริฐ
ปัญญาราษฎร์
ชุ่มใจ
เวสยา
ชมชวน
อินตามูล
บุญโญรส
กันไชย
จันทร์สอาด
งามตา
พิงคะสัน
ขัณฑ์แก้ว
จินตนา
อินต๊ะแสน
กันธาน้อย
วิศิษฎ์สุทธ์
สุขเขียว
บุญมี
จ๊ะเฮือง
พรมเสน
ศรีจันทร์
อมรมนตรี
ทานะโป่ง
มณีวรรณ์
นะติกา
นนทวงษ์
สนอุทา
บุญเถาว์
ทาทะลักษณ์
คำาแสน
ปิยะโกศล
คะเที่ยง

111 จาก 230

301013096
301013102
301013103
301013108
301013115
301013118
301013119
301013124
301013128
301013133
301013134
301013140
301013145
301013147
301013148
301013158
301013161
301013162
301013164
301013168
301013172
301013177
301013178
301013183
301013184
301013185
301013187
301013191
301013193
301013194
301013195
301013198
301013200
301013201
301013202
301013205

นายขวัญชัย
นายวสันต์
นางสาวแสงหล้า
นางสาวฐาปนี
นางสาวสมฤดี
นางสาวสุนิศรา
นางสาวจุฑาทิพย์
นายภาณุ
นางสาวเบญจมาศ
นางสาวสุธาทิพย์
นางสาวนิลสิณี
นางสาวศันสนีย์
นางสาวศิริพร
นางสาวประดิชญา
นางสาวอัมราวดี
นายฉัตรชัย
นางสาวพัชรา
นางสาวศิรินญา
นายไมตรี
นางพิศทธาภา
นางกัญญา
นายชาญชัย
นางสาววิมลพันธ์
นายวิริยะ
นางสาวศรีแพร
นางสาวสานิตย์
นายกานต์ชน
นายศราวุฒิ
นายยุทธพงศ์
นางสาวนัฐกานต์
นางสาวกิ่งแก้ว
นางสาวจันทรวรรณ
นายธงรบ
นางสาวนงลักษณ์
นางสาวบุพพรรณ
นางสาวทิพวรรณ

ลำาปา
ส่างสวัสดิ์
พุงขาว
ทรงอยู่
วงศ์อัศวนึก
คือใคร
นาเทพสัก
ชนชำารงกุล
เหมือนสุทธิวงศ์
ปาเตียง
สมนาสัก
สวนสมุทร
ทองโสม
ตั๋นพรม
ศรีสุขใส
ลำาดวนหอม
ก้อนละตา
บัวบาน
มูลน้อย
ชุ่มมะโน
ขัดสาร
กรมบุญ
ตันติชวาลวงศ์
อนันต์ประดิษฐ์
ชัยนันท์
แสนสมบัติ
อำ่ากำาหนิด
ปิงเขียว
สมร
ลาวใส
คำามา
พิมพ์จันทร์
ประอุต
ปัญญาแปง
วุฒิชัยวงศ์
ช่างจัด

112 จาก 230

301013206
301013210
301013213
301013215
301013218
301013221
301013222
301013223
301013229
301013230
301013233
301013235
301013238
301013240
301013246
301013249
301013255
301013256
301013259
301013263
301013272
301013277
301013284
301013285
301013288
301013289
301013291
301013293
301013295
301013298
301013304
301013306
301013312
301013316
301013319
301013321

นายเฉลิมฤทธิ์
นางสาวจิราภรณ์
นางสาวบุญญาพร
นายอาทิตย์
นางสาววันทนา
นางโสภิตา
นางสาวอุทัยทิพย์
นางสาวจิราภรณ์
นางสาวจันทร์สุดา
นางสาววรินทร์ธร
นายยงยุทธ
นางสาวกาญจนา
นางสาวสุมาลี
นายทวีทรัพย์
นางจิตติมาศ
นายดิเรก
นายวุฒิพงษ์
นางสาวชมภูนุช
นางสาวอาภาภรณ์
นายวุฒิพันธ์
นางสาวสุชาวลี
นางสาวจิตติมา
นายจิรภัทร
นายธรรศ
นางสาวยุภาพร
นายสิรวิชญ์
นางสาวเนาวนุช
นางสาวพิมลพรรณ
นางสาวอรวรรณ
นายกฤณภัท
นางสาวปรียารัตน์
นางวรัญญา
นางสาวรักษนันท์
นางสาวจุรีพร
นางสาวจิรัชญา
นางสาวณิชกมล

เครืออินทร์
แสงศิลา
สุขต้อ
หล้าแดง
ดวงปินตา
ใจคำาปัน
ไชยขันธ์
สุริยา
อภิรักษ์
ออนแก้ว
สุพรรณรัตน์
อินต๊ะขัติ
ธิป่าหนาด
จันทรวงศ์
สุภาเลิศ
วันมี
เบีำยวบรรจง
คงโต
อินทร์ไชย
แปงปัน
อัมระรงค์
ชัยรัตน์
อินตะรักษ์
ปัญญาสืบ
พรหมพนัส
ปันเจริญ
มังสัง
แสนสำาแดง
ทรัพย์นำา
ทายะมา
ปรีชาเจริญศรี
สมบูรณ์
สิทธิผดุง
สอนษนดิ
กันธา
คำาดี

113 จาก 230

301013325
301013328
301013329
301013331
301013332
301013335
301013340
301013341
301013357
301013362
301013375
301013377
301013378
301013382
301013384
301013389
301013392
301013394
301013404
301013410
301013411
301013413
301013417
301013423
301013424
301013427
301013429
301013434
301013435
301013438
301013442
301013444
301013446
301013447
301013448
301013452

นางนงลักษณ์
นางอัมพร
นายอดิรุจ
นางสาวสุภารัตน์
นางสาวนินาท
นางสาวพวงผกา
นางสาวเสาวภา
นายจตุนนท์
นางสาวศรัณนี
นางสาวพรพิมล
นางสาวอัญชลี
นางสาวประภาพร
นางสาวรุ่งนภา
นางสาวจารุวรรณ
นางสาวอรพรรณ
นางสาวโสภา
นางสาวนฤมล
นายอวิษฐา
นางสาวนวลอนงค์
นางสาวทิพวรรณ
นายสุทน
นางสาวนิตยา
นายนเรนทร์
นายปริญญา
นางรุ่งนภา
นางสาวปพิชญา
นายสมชาย
นายนัทธพงศ์
นายจรัญ
นางสุวิมล
นางจันทรา
นางสาวศิริประภา
นายเกรียงกร
นางสาวจิราพรรณ
นายสุพจน์
นายพิเชฎฐ

จองเจ้าวัว
พลเมฆ
ฉิมสุข
จิตถา
บัววังโป่ง
รัตนพงศ์
ญาณโรจน์
บรรณสาร
นันแก้ว
ถ้วยลาย
ญาณะโจจน์
โล่ตระกูล
ประมวล
ท้าวยศ
วิบูลย์สุวรรณ
สุวรรณ์
ปินทยา
รัตนพงษ์
พิบุล
กุลณาวงค์
สุปินโน
ปันมา
ลาดแก้ว
อินต้น
สุรินทร์ปัญญา
สมใจ
ลาพิง
สีแก้ว
อินต๊ะกอก
ธัญสม
ชัยวรรณา
อรรถวิภัชดี
สุหนั่น
จิตร์ทะวงศ์
สบบง
เหล่าทอง

114 จาก 230

301013469
301013471
301013489
301013490
301013492
301013496
301013499
301013508
301013509
301013510
301013517
301013523
301013525
301013533
301013534
301013535
301013544
301013545
301013548
301013550
301013554
301013557
301013559
301013560
301013562
301013567
301013572
301013576
301013577
301013578
301013580
301013581
301013583
301013593
301013594
301013595

นางวทัญญุตา
นางสาววัชริน
นายเกรียงไกร
นางสาวอุไรวรรณ
นายบุญเลิศ
นางสาวณัฎฐนรี
นางสาวจิตรติพร
นายธนายุทธ
นางสาวดารุณี
นางสาวสุวิมล
นายธีรเกียรติ์
นางสาวศศิมา
นายธวัชชัย
นายสราวุธ
นางสาววรนาถ
นางสาวจิราวรรณ
นางปาริชาติ
นางสาวนพวรรณ
นางอรทัย
นางสาวชณิตา
นางสาวเมริณธี
นางสาววิชชุดา
นายมังกร
นางสาวจันทร์ทิพย์
นางสาวศิร์การต์
นางสาวหัตถยาภรณ์
นายชัยณรงค์
นางสาวขวัญหล้า
นางสาวจิรนันท์
นายสมยศ
นายวัชรินทร์
นางสาวนิตยา
นางสาววารุณี
นายประดิษฐ์
นางสาวผ่องพันธ์
นางสาววิไล

กุนามา
อินชัย
เป็งโก
ปาจีคำา
ปันทะวงค์
วงยศ
เจริญศรี
หน่อสีดา
ภัทรวีชนนท์
เกียรติประชา
อธิเสนะ
ปานพรหม
ยาวิชัย
หงษ์ทอง
เกติมา
วรรณสมพร
แก้วเสมอตา
พลษารัตน์
เตอะสกุล
คำาวินิจ
วงรี
นาคศรีจันทร์
กันทะบุญ
กาวไธสง
ไชยซาววงค์
ฐานดี
โสภา
วิยะพร้าว
โนวิชัย
แสงมะโน
แก้วมาลา
ไชยเทศน์
กิจศรีพร
จักรคำามา
ยาจันทร์ตา
พรมปัญญา

115 จาก 230

301013597
301013601
301013604
301013608
301013611
301013613
301013616
301013617
301013619
301013620
301013625
301013635
301013636
301013639
301013648
301013649
301013650
301013656
301013659
301013660
301013666
301013667
301013669
301013672
301013678
301013681
301013683
301013688
301013698
301013699
301013700
301013705
301013710
301013711
301013715
301013718

นางสาวราตรี
นางสาวปิยะธิดา
นางรัชกร
นางจรรยา
นางสุกัญญา
นางสาวผศิกา
นางสาวจุฑามล
นางสาวจารินี
นางสาวชลดา
นางพชรมน
นางสาวศิรินภา
นายวีระพงศ์
นางสาวพริมพ์ธีรา
นายมนตรี
นางสาวพรทิวา
นางสาวมยุเรศ
นางสาวเอกลักษณ์
นางลลิตา
นางสาวปนัดดา
นางสาววันทนีย์
นายณรงค์
นางสาวรุ่งนภา
นางสาวโสภา
นายธีรพล
นางสายทอง
นายสราวุธ
นางสาวพัชรินทร์
นายนราธิบ
นางสาวดวงหทัย
นางสาวอัญชนา
นางสาวเนตรนภา
นายวีระพล
นางสาวหนึ่งฤทัย
นายธนวิชญ์
นายชัยพร
นางสาวสุภาวดี

ทาเติง
วัชระภาสร
แดงตา
วงศ์ไชย
แสงหล้า
กองผัด
ทะบุญมา
ใจดี
ชะวัย
อารามกูล
วันมหาใจ
บุญมาประเสริฐ
พิมพานนท์
ใจแก้ว
นันตาบุญ
หัวนา
อาทะ
วงษ์ปัน
คำาเครือ
กองเขียว
มาทอง
ศรีวิชัย
ใจคำา
เด่นดอกไม้
อมรรัตนพิบูลย์
จินดาหลวง
สายพัฒนะ
วงษ์บัน
แก้วสกุล
ยะมงคล
พรหมณะ
ตาสุข
วามตา
เทพแก้ว
มูลหล้า
บุญธนาวัฒน์

116 จาก 230

301013720
301013722
301013723
301013726
301013728
301013730
301013735
301013736
301013738
301013740
301013743
301013747
301013748
301013749
301013752
301013760
301013763
301013764
301013768
301013769
301013771
301013772
301013774
301013775
301013778
301013783
301013787
301013792
301013794
301013796
301013801
301013802
301013804
301013812
301013813
301013818

นางสาวศิริพรรณ
นางสาวรัตนา
นางเสมอแข
นางสาวอรญา
นางสาวนภาพร
นางสาวชวนชม
นายเชษฐ์ดนัย
นางสาวศรีวรรณา
นางนวลพัตร์
นายชาตรี
นางสาวกนกอร
นางสาววิไลวรรณ
นางสาวชญานิศวร์
นางสาวเนาวรัตน์
นางสาวเกษมศรี
นางสาวพิดาริน
นายทิวากร
นางสาวดวงกมล
นายชลิต
นางสาวขวัญพิชสุชา
นางยุวรี
นายธวัชชัย
นายมานิตย์
นางสาวดารุณี
นางสาวสมศรี
นางสาวกัญญา
นางกิ่งแก้ว
นางวรรณทิตธ์
นางสุภาภรณ์
นางสาวอัญชลี
นางวัฒนาพร
นายณัฎฐ์พฤทธิ์
นางสาวดาวเรือง
นางสาวอรชา
นางสาวอังคณา
นางสาวรัชนก

ทรงคำา
เวียงคำา
อินต๊ะตัน
เตชะนา
วงค์กันทา
บุญชู
สมบัติ
ธรรมธิ
รวมสุขกุลศักดิ์
มุตตามระ
โหกลัด
ปันคำา
โชติวรรณะวัฒน์
แสนดี
จันทร์ชัย
คำาอ้าย
กาวิล
ล้มวุฒิ
กุงแก้ว
แก้วก้อน
เขตต์สิริวรกุล
เขตต์สิริวรกุล
แก้วกันธะ
พลขันท์
เอี่ยมโอภาส
ศรีคำาแซง
สันธิราญฎร์
ฟูด้วง
ก๋องคำา
อุตะละ
กุลจิตติวิภาส
อริยธเนศ
อินตา
บังเงิน
ท้าวอ้าย
เสพปันคำา

117 จาก 230

301013822
301013830
301013834
301013835
301013837
301013841
301013843
301013845
301013849
301013850
301013852
301013853
301013861
301013863
301013865
301013866
301013876
301013878
301013880
301013882
301013883
301013885
301013890
301013892
301013894
301013895
301013901
301013905
301013906
301013910
301013911
301013918
301013919
301013920
301013927
301013930

นางสาวมณฑกานต์
นางหทัยรัตน์เคหา
นางสาวยุวกร
นางสาววริศรา
นายอิสระพงษ์
นายณรงค์เดช
นายเอกชัย
นางสาวมลิวรรณ
นางสาวภัทร์สุธา
นางสาวกัลยา
นางสาวอรพรรณ
นางสาวทิพย์วรรณ
นางสาวรุ่งทิวา
นางสาวศิริลักษณ์
นางสาวสิริโสภา
นางสาวศชญา
นางสาวปรียา
นางสาวรุ่งนภา
นางสาวระวิวรรณ
นางสาวศิริพร
นางสาวกาญจนา
นางสาวพัชรินทร์
นางศรีจันทร์
นางสาวเพียงใจ
นายอุกฤษฎ์
นางสาววัชรี
นางสาวอริสรา
นางสาวสุพรรณี
นางสาวเจนจิรา
นางสาวนันทวดี
นายชัยทัตต์
นางสาวสายฤทัย
นางสาวกาญจรัตน์
นางสาวบุปผชาติ
นางสาวสุทธิณีย์
นางสาวเจนจิรา

น้อยหมอ
เคหา
จักรรุ่งเรือง
พรมบุญชู
พิกุล
พงษ์พันธ์
สามสาลี
อกผาย
กันธะนะ
จันทร์คำา
เรือนสุม
โกชุม
จันทร์ชะอุ่ม
ประเสริฐ
พิกุล
โตวิทยานันท์
เทพนา
ใจจุมปา
แก้วศิริ
เครือน้อย
เตชะตา
กันทวี
ชิดสิน
ทองสุก
ไกวัลรุ่งพิพัฒน์
วงศ์ปัญญา
อินสัญจร
ชัยวงค์
สุคำาตุ่น
วณิชเจริญกิจ
กาบบัว
ไม้สน
พรหมจักร์
อินทา
อำาไพศรี
บุญวิลัย

118 จาก 230

301013931
301013934
301013935
301013936
301013937
301013940
301013942
301013951
301013954
301013958
301013962
301013964
301013972
301013976
301013981
301013984
301013988
301013989
301013992
301013996
301014001
301014012
301014014
301014030
301014031
301014034
301014035
301014039
301014044
301014052
301014054
301014065
301014066
301014068
301014073
301014085

นางสาวอรอุมา
นางสาวกัลยา
นางสุริวรรณ
นายมงคล
นางศรีรุ้ง
นางสาวโสรยา
นางสาวนุจรี
นางสาวกรรณิการ์
นายวสันต์
นางสาวรำาภู
นางสาวทวิติยา
นางนิศารัตน์
นายโรจนไชยศ
นายมหรรณพ
นางสาววารินทร์
นางสาววาศนา
นางสาวเยาวลักษณ์
นางกัญญาณัฐ
นางสาวโสภิตา
นางสาววัชรันทร์
นายศุภกิจ
นายอัศวิน
นางสาวจิราพร
นางสาววรรณมณี
นางสาวอาภาพักตร์
นางสาวอัญชลี
นายนิรันดร์
นายธวัชชัย
นางสาวเนตรนภา
นางสาวสาวิตรี
นางทัศนีย์
นางสาวอัญชรา
นายวัฒนพงษ์
นางสาวภัทธิรา
นางสาวนพวรรณ
นายก้องภพ

แก้วสว่าง
จันเลน
ประสม
ใหม่หล้า
ปัญญาดวง
ยานิวงค์
พัตรพิบูล
ดวงไชยา
สุภาชิต
อุดก้อน
ชมภูเทวา
ไขแสงจันทร์
สมจันทร์
ไชยสลี
มูลธิมา
ทะนิวทอง
ชำานาญ
มะโน
สุชาติ
สุภากาวี
พงษ์พิพัฒน์
เพชรปิตุพงษ์
โพธิ์คำา
เฉตระการ
จันทร์ตระกูล
ปันสุวรรณ
วงศ์ติ๊บ
ครองธรรม
มณีรัตน์
ตามูล
ไชยวงษ์
พุทธิกาญจนกุล
หมื่นโฮ้ง
อาคาร
มาใจ
ทิพย์วิชัย

119 จาก 230

301014088
301014098
301014108
301014111
301014114
301014116
301014130
301014132
301014134
301014136
301014144
301014150
301014151
301014157
301014158
301014160
301014161
301014169
301014181
301014186
301014187
301014189
301014191
301014197
301014198
301014199
301014204
301014205
301014211
301014214
301014216
301014219
301014222
301014226
301014231
301014233

นางสาววิสา
นายอนุพงษ์
นางสาวจุฬารัตน์
นางสาวกนกกาญจน์
นายทนงศักดิ์
นางสาวจันทร์จิรา
นางสาวพิภาพรรณ
นางสาวกิตติกา
นายกิจจา
นายผดุงฤทธิ์
นายพงษ์สิทธิ์
นางสาวเกศศิรินทร
นางสาวพัชรินทร์
นายนที
นางสาวศิริพร
นางสาวมลฤดี
นางจรรยา
นางสาววัชราภรณ์
นายอดิศักดิ์
นางสาวจันทร์ทิพย์
นางสาวยุพิน
นางสาวกัลยาณี
นางสาววราภรณ์
นายอิสระพงศ์
นางสาวรจนา
นางสาวนันธริญา
นางศิริลักษณ์
นางสาวปรียาภา
นางสาวสุมิตร
นายพิสุทธิ์
นางสาวภคพร
นางสาววรินทร์ภรณ์
นางสาวกรรณิกา
นางสาวเมธาวี
นางสาวรจนา
นางสาวณัฏตยา

ขัดชมภู
ใจชมชื่น
เชืำอศักดิ์ป่าซาง
ก๋าวิน
ภักดี
ระหงษ์
ปัญญาวงค์
สมเป็งตัน
ตานะ
อินทกิจ
นันทญา
อินปั๋น
ไชยบาล
ทีทองแดง
วงศ์คำาปวน
ก๋องแก้ว
คำาจีน
บุญเจริญ
บุญหลาน
มือแป
พรหมมินทร์
ผิวนวล
ต้นใส
วรรณวงค์
ไชยโย
ถากาศ
ปราบไพรี
กาวิละ
สุริยะ
อารยะรังสฤษฎ์
จักรเงิน
คำามา
ซาซง
ทองพา
สันวงศ์
ใหญ่โต

120 จาก 230

301014236
301014237
301014239
301014242
301014245
301014248
301014255
301014256
301014257
301014261
301014267
301014271
301014274
301014277
301014282
301014286
301014293
301014294
301014302
301014303
301014304
301014306
301014308
301014315
301014318
301014322
301014325
301014326
301014328
301014337
301014338
301014339
301014340
301014342
301014345
301014346

นางสาวเกศรินทร์
นายพิเชษฎ์
นายนันทชัย
นางสาวอำาพร
นายฐิตินนท์
นางสาวฐิติชากร
นายศราวุธ
นางสาวสายทอง
นางสาวชมพู
นางสาวพรพรรณ
นายประดิษฐ์
นางวิมลสิริ
นางสาวพัชรินทร์
นางสาวรุจิราภรณ์
นายณรงค์
ว่าที่ร.ต.คมกริช
นางสาวทิพวรรณ
นางสาวศิริลักษณ์
นางสาวเดือนน้อย
นางอภิรดี
นายธานัท
นางสาวเพ็ญพรรณ
นางเบญจวรรณ
นางสาวจุฑามาศ
นางสาวไพริน
นายวรชัย
นางสาวจิราภา
นางสาวสุดธิดา
นางสาวสมฤทัย
นางสาวศตนนท์
นางอัมพวา
นายอนันตพงษ์
นางสาวดวงเดือน
นางสาวคนึงนิจ
นางสาวหนึ่งฤทัย
นางสาวสินีนาฏ

บุญนาค
จุลรอด
ชัยจันทร์
สังบุญ
คชนิล
คำาใจ
มาระวิชัย
วรรณก้อน
เอกจีน
เป็งแก้ว
ลิมปธีรากร
เชี่ยววิจิตร
ด้วงเฟื่อง
สุระสิน
กันทา
พิกุล
ดีถาวงศ์
อภัย
พลพานิชย์
อำาภาไพ
อำาภาไพ
ธรรมวงค์
อโนมา
เมืองใจ
มูลสม
อินต๊ะแก้ว
ปัญญาลือ
ปันศิริ
ยมเกิด
ปัญญาวงศ์
วัชรปรีดา
วัชรปรีดา
จันทร์ต๊ะ
จิตธรรม
บัวระหงษ์
ชื่นตา

121 จาก 230

301014348
301014349
301014353
301014374
301014377
301014380
301014381
301014382
301014395
301014397
301014398
301014399
301014400
301014402
301014403
301014404
301014405
301014408
301014412
301014413
301014415
301014416
301014417
301014422
301014427
301014434
301014436
301014442
301014443
301014447
301014448
301014449
301014455
301014456
301014459
301014462

นางสาวอรอุมา
นายธนวรรชน์
นางสาวดวงเดือน
นายวิชัย
นางกรรณิการ์
นางสาวธนิดา
นางสาวศิริลักษณ์
นางสาวจีรพรรณ
นางสาวณัฐกานต์
นางสาวกฤษณา
นายพลภัทร
นางสาวกนกวรรณ
นางสาวรุจิพรรณ
นางสาวประไพร
นายมนตรี
นางปิยะนาฎ
นางสาวณัฐพร
นางสาวธัญลักษณ์
นางสาวสินีนาฎ
นางสาวนุชจรี
นางสาวณัฐนันท์
นางสาวอารีรัตน์
นางสาวกนกพร
นางกนกพิชญ์
นางสาวณัฐพร
นายวีระพงษ์
นายสรายุทธ
นางสาวสิริลักษณ์
นางวลัยภรณ์
นางสุจิตราภรณ์
นางสาวพิชยา
นางสาวสุมิตรา
นางสาวนิชนันท์
นางสกุลรัตน์
นางสาวรุ่งนิภา
นางญาณิศา

ปัญญาเจริญ
สุริยะวงค์
นวลตา
บัวแดง
แจ้ใจ
อ่อนตัน
สมณะ
แก้วมูล
หาญอยู่
อินต๊ะยศ
เจริญเวียงเวชกิจ
ปงธิยา
ทาตรี
เบิกบาน
ศรีใส
ทิพย์พิงค์
ดิษยะกมล
สำารวลรื่น
อุดสม
งอกขึำน
ศรีสว่าง
บุญไชย
เป็งสุข
ประสงค์ทรัพย์
กุณามณี
ริมไธสง
ปันเปียง
มีธัญญากร
ประพันธ์
ไชยแก้ว
วรรณชัย
บางขะกูล
ศิรินิมิตรผล
ประทุมชาติ
วรรณภิระ
เรืองภูมิ

122 จาก 230

301014463
301014464
301014465
301014467
301014469
301014471
301014473
301014477
301014482
301014485
301014491
301014500
301014504
301014513
301014517
301014519
301014523
301014528
301014532
301014535
301014539
301014541
301014545
301014547
301014548
301014549
301014552
301014555
301014557
301014558
301014563
301014564
301014566
301014567
301014573
301014576

นางสาวภคนันท์
นางสาวนำำาฝน
นายพชระ
นางสาวชาริณี
นางสาวจิรารัตน์
นางสาววาสนา
นายธวัชชัย
นางสาวประติญาณ
นางสาวสังวาลย์
นายวิทวัส
นางสาวจิรวดี
นางสาวขนิษฐา
นายศุภวิกร
นายคมสันต์
นายสุริยเดช
นางสาวเบญจวรรณ
นางสาวพวงผกา
นางสาวธัญวรัชน์
นางสาวสุรพิมพ์
นางสาวประทุมพร
นางสาวจิตติมา
นางสาวสุโรชา
นายไชยพร
ว่าที่ร.ต.วัชระ
นางสาวนารินี
นางสาวจิตรลดา
นายศุภชัย
นางศิราภรณ์
นางสาวกนกวรรณ
นางสาวนงค์คาร
นางสาวนำำาฝน
นางสาวบุษบา
นางสาวณัฐปภัสญ์
นายธัชพล
นางสาวสายชล
นางสาวดวงนภา

แก้วสม
สมบูรณ์ชัย
นันทวรรณ
จาดรัศมี
อภิวงศ์
สิทธิกัน
ใจคำาธรรม
กิ่งสุวรรณพงษ์
ใฝนันตา
ทัดศรี
แสนว้าน
แสนพิชัย
ขันฟู
เผ่าแก้ว
อักดาสุข
คำาภีระ
เทพคำา
นาบุญ
แก้วแปงจันทร์
ต๊ะวงศ์
ชื่นอารมย์
สืบตระกูล
รักร่วม
มณีวรรณ
รัตนนิล
ชุ่มมงคล
ชัยโย
เมืองจันทร์
ปันวารี
นามวงค์
จะมี
วงค์อุ่นใจ
สุวรรณาลัย
มูลสวัสดิ์
แก้งสุยะ
สุขปราศัย

123 จาก 230

301014578
301014580
301014583
301014587
301014588
301014591
301014593
301014597
301014599
301014603
301014609
301014610
301014616
301014632
301014634
301014636
301014640
301014641
301014648
301014649
301014651
301014655
301014663
301014664
301014674
301014677
301014678
301014691
301014692
301014695
301014696
301014699
301014704
301014708
301014716
301014725

นายอรรถพล
นางสาวกฤติมา
นางสาวปิติพร
นางสาวชนัญญา
นายเอกชัย
นายพงศกร
นางสาวภคพร
นางสาวเพียรสว่าง
นายนภัสธรณ์
นางสาวฐิตารีย์
นางสาวกรรณิการ์
นายเกรียงศักดิ์
นางสาวสาวิตรี
นางสาวชไมพร
นางปัญญาพร
นางสาวพรรณราย
นางเนรัญชรา
นายรัตกุล
นางสาววาสนา
นางสาวปวีณา
นายกฤษฎา
นางสาวรุ่งชฎาพร
นายสร้างรัตน์
นางสาวสุพรรณี
นายอธิกร
นายสราวิทย์
นางสาวศิริลักษณ์
นางสาวสุนิสา
นางสาวกมลนัทธ์
นางสาวมนต์ทิพย์
นางสาวอุษณีย์
นายอิศรา
นางสาววรรณศิริ
นายธงชัย
นางสาวพัชราภรณ์
นายพงศ์ระวี

มาพวง
ไทยหนุ่ม
ธุระกิจเสรี
ใหญ่พงษ์
ใจมาธิ
กัญจา
ปันใหม่
บูชา
ชัยยา
พุทธวรรณ
พระมาลา
ทนันชนะ
หวลจิตร์
วงศ์วุฒิ
ชาติชำานาญ
พญาวัง
พลชาโลม
ระวิน
นัสสาสาร
นันต๊ะภูมิ
ชินะใจ
ใจยา
ภัสสัตยางกูร
กันทาผาม
ชุ่มมะโน
ภิบาลจอมมี
ชัยนนถี
คำามูล
ปราจัน
ทำานอง
วงค์กองแก้ว
มังสี
ผโลศิลป์
คำาพิกาศ
ฟูวิโรจน์
ลำามะศักดิ์

124 จาก 230

301014726
301014728
301014735
301014738
301014739
301014740
301014741
301014743
301014745
301014748
301014751
301014752
301014754
301014757
301014759
301014761
301014767
301014769
301014770
301014776
301014778
301014782
301014786
301014790
301014791
301014795
301014797
301014799
301014801
301014804
301014807
301014811
301014813
301014816
301014817
301014820

นายนภ
นางพิณทิพย์
นายณัฐพงษ์
นายขวัญชัย
นางทรงศิริ
นางสาวปานจิตร์
นางชัญญา
นางสาวสุธีรา
นางสาวจีรพรรณ
นางสาววิจิตรา
นางสาวภัณฑิกา
นายทวีป
นางสาวจุฑารัตน์
นางสาวนิชาภา
นายสมชาย
นางสาวภัทรลภา
นางสุวรรณี
นางสาวรำำาผึำง
นางสาวอุทุมพร
นางสาวปิยะพร
นางสาวณัฐกานต์
นางสาวชนากานต์
นายกิตติพงษ์
นายศิชน
นางวาสนา
นางสาวพรทิพย์
นางสาวจันทร์ทินี
นางสาวรุ่งรวี
นางสาวพิมพ์ชนก
นายธรรมรัตน์
นางสาวมณีรัตน์
นางสาวสิรภัทร
นางสาวศิริรักษ์
นายณัฐกรณ์
นางฮาลีมะ
นายอนุภาพ

การะบุตร
ก๋องคำา
น้องศิลา
ไชยวันดี
กองเพชร
จันทร์บุญวงศ์
กันธิวัง
วงศ์เรือน
สิทธิราช
มูลละ
สหายมิตร
จีนะ
ทองแมน
จันทร์เพ็ญ
วงค์น่าน
นาวรัตน์
เหลืองตรงกิจ
ขวัญมณีกุล
ธรรมสนอง
ดวงจิตร์
คุณแหม่ง
ลำาเหลือ
ปวงจักร์ทา
สุขสมบูรณ์
แสนอินทร์
สิทธิ
จิตใหญ่
อินตาวัน
ปันสุวรรณ์
เลิศเกษม
เมืองสุวรรณ
โพธิ
เขียววรรณ
เขื่อนธนะ
เต๊ะมะหมัด
ศรีเพชร

125 จาก 230

301014822
301014824
301014826
301014827
301014829
301014832
301014837
301014841
301014844
301014845
301014847
301014848
301014849
301014851
301014857
301014860
301014861
301014863
301014874
301014877
301014879
301014890
301014893
301014895
301014896
301014898
301014902
301014903
301014906
301014916
301014924
301014927
301014930
301014931
301014933
301014939

นางนุชจิเรศ
นางวีณา
นางสาวพีรณัฐ
นางพิชชาพร
นางฉันทนา
นายอดุลย์
นายวสันต์
นางสาวพันธชา
นายรณชัย
นายณัฐกุล
นางสาวอรอุมา
นางสาวชัชฎาพร
นายสิทธิศักดิ์มนตรี
นายณรรฐพงษ์
นางสาวรุ่งเรือง
นางสาวเปล่งสุรีย์
นางสาวจารุวรรณ
นางสาวปัทมา
นายประพจน์
นางสาววรรษมน
นางสาวปริญญารัชศ์
นางสาวสายใจ
นางสาวอัจฉราวรรณ
นางสาวพิณทอง
นางจุฬารัตน์
นางสาวจันทร์สุดา
นายฝนสั่งฟ้า
นางสาวรุ่งทิวา
นางสาวปริณา
นางสาวศศิวิมล
นางสาววิจิตรา
นายณรงค์
นางสาวนฤมล
นางสาวชญานี
นางสาวนิภารัตน์
นางรัชนี

บัวขาว
กองริม
มาลีแย้มอรุณ
มีบุญ
วงค์โต
ธนันชัย
สุทธาวาศ
ญาณะตาล
คำาน้อย
ไชยอิ่นคำา
ลาพิงค์
ไชยวงค์
ยี่หน้อย
แย้งจันทร์
พลอยแดง
นามวงค์
ใจญาพรหม
เสนเจริญ
มีจันทร์
ศรีใจมูล
ปิ่นชัยมูล
แสงแจ่ม
บุญเตียม
ผลดี
สาระผล
คำาตุ้ย
พาเขียว
บุญเทศ
ทองงาม
ศรีพร
อินทจักร์
ชัยชมภู
วงค์ติ๊บ
อินก้อน
สามะ
มหาวันชัย

126 จาก 230

301014941
301014944
301014953
301014958
301014959
301014965
301014966
301014967
301014968
301014970
301014975
301014976
301014977
301014978
301014986
301014991
301014992
301014998
301015000
301015004
301015009
301015011
301015015
301015022
301015023
301015029
301015030
301015042
301015043
301015044
301015045
301015047
301015049
301015054
301015056
301015060

นางกัลยาณี
นางสาวณิชาภา
นางสาวสุปราณี
นายจีรพันธ์
นายพีรพล
ว่าที่ร.ต.สิงห์ชัย
นางสาวหยาดพิรุณ
นางเพียงพิศ
นายชนินทร์
นางสาววรินทร
นางสาวพัชรินทร์
นายจตุรงค์
นางปราณี
นางเปมิกา
นายสรศักดิ์
นายเอกชัย
นายสรวิชญ์
นางสาวเรณู
นางสาวมัณฑนา
นายสุพจน์
นางจุไรรัตน์
นางจักราวุฒิ
นางสาวเสาวนีย์
นายธีรยุทธ
นายพีระชาติ
นางสาวบุปผา
นางสาวมณีวรรณ
นางสาวศิริกัลยา
นางสาววิจิตรา
นางสาวหทัยพร
นางสาวนิตยา
นางสาวทิพวรรณ
นายนพดล
นางสาวอลิน
นายพีรพัฒน์
นายสุรวิทย์

สุนันท์
มหาวันชัย
สิงห์แดง
เขื่อนเพชร
ใจมา
ซ่อมแก้ว
ขันดี
ศรีมูล
ชัยวุฒิ
เหลี่ยมแสง
โสภาริน
จุลรัตนมณี
ขันแก้วน่าน
สันติอาคม
คำาวัง
วัฒนพันธ์
จันทร์ตา
สุวรรณทา
ถาแก้ว
มณทยา
ไชยอัมพรจิตร
ตังวัธนาวณิชย์
มีทรัพย์
สุขดี
สันธะนันชัย
ว่องสาริกิจ
ซาวคำาเขตต์
พึ่งบุญ ณ อยุธยา
สายกับ
หอมมาก
ปินไชย
สุยะใหญ่
พงศ์คำามา
บริพัทธ์
ฟุ้งเจริญศักดิ์
สิงห์คำา

127 จาก 230

301015061
301015063
301015067
301015068
301015070
301015076
301015077
301015081
301015082
301015097
301015100
301015101
301015102
301015105
301015106
301015109
301015112
301015113
301015114
301015123
301015128
301015130
301015136
301015137
301015145
301015151
301015155
301015164
301015165
301015170
301015173
301015177
301015183
301015186
301015190
301015195

นายอุทัย
นางสาวชลธิชา
นายอำานาจ
นางสาวนิฐฎาพร
นายนที
นางสาวเกษรินทร์
นางสาวลภัสรดา
นายกสานติ
นางสาวดวงเนตร
นางสาวรุ่งนภา
นายชัชวาลย์
นายรัฐนันท์
นางสาวอรทัย
นางพรทิพย์
นายจรัส
นางสาวพัชราภรณ์
นางสาวจุฑามาศ
นางสาวปราวิณี
นางสาวมัลลิกา
นายพงค์พันธ์
นางสาวรุ่งทิวา
นางสาวลำาพู
นางสาวตุลาลักษณ์
นางสาววิไลวรรณ
นายจิรพันธ์
นายณัฐพงษ์
นางสาววัชรี
จ.ส.ท.สาคร
นางสาวทิพาวรรณ
นางสาวอำาไพวรรณ
นางวารุณี
นายอนุพงษ์
นางสาววลัยพร
นายอรรถพงษ์
นางสาวชนิตา
นายพัฒนพงษ์

ยิ่งยอด
คำาแก้ว
เพียรดี
เอืำอเฟื้อ
นามจันทร์
นามแก้ว
น้อยเอี่ยม
ชนะชัย
บุญบำารุง
สืบจากคล้าย
กวีเกรียงไกร
วุฒิเดช
บุญเลิศ
พรมจักร์
พรมจักร์
นำำาดอกไม้
อินต๊ะบุญมา
หมอกมุงเมือง
สมณาศักดิ์
ซื่อตรง
เรือนสุภาธง
ปินทิพย์
สุภาวรรณ
มีมิตรภาพ
มุ่งเจริญ
ชุมภู
วีระแก้ว
โพธิวัฒน์
วงศ์แสนใหม่
ชาวบุญตัน
อุดม
ใจดี
คำาแสน
ประเสริฐ
ลาภภพเพิ่มพูน
วงศ์ปรักไพศาล

128 จาก 230

301015198
301015200
301015203
301015213
301015219
301015222
301015223
301015227
301015232
301015235
301015237
301015243
301015244
301015245
301015246
301015248
301015259
301015261
301015263
301015265
301015266
301015267
301015270
301015271
301015277
301015278
301015285
301015290
301015294
301015297
301015298
301015306
301015312
301015315
301015318
301015320

นางสาวนิมิตพร
นายอานนท์
นางสาวกมลานันท์
นายศิรายุทธ
นางสาวเกศสุดา
นางสาวศตพร
นางสาวนิ่มอนงค์
นางธาราพรรณ
นางสาวณัฏฐชัญญา
นางสาวนิลุบล
นายอัศวิน
นายธันยธรณ์
นางสาวสุภาวิณี
นางสาวสุพัตตา
นางสาวเกษมะณี
นายปวิตร
นางสาวธิดา
นายวราวุฒิ
นายวิวรรธน์
นายวรพงษ์
นางสาวเบญทิพย์
นางสาวนำำาผึำง
นายชวลิต
นางสาวกิ่งอุบล
นางสาวจริยานันท์
นายศักดิ์สิทธิ์
นางสาวไพรินทร์
นางสาวจันทร์จิรา
นางสาวศิริพัชน์
นางสาวพัชรา
นายฤทธิ์
นางสาวจันทร์จีรา
นางสาวบุณตาม
นางสาวสุกัญญา
นายดำารงค์
นางสาวญาณี

ชื่นดวง
ผัดแปง
สุจารี
จุมปามณี
แก้วมาลา
บุญทวี
นันแดง
ม่วงวงษ์
ศรีมูล
มาลา
เล่าลือ
คำาเพียว
อุปละ
เยาวนิจ
รัตน์ดี
บุญมา
มธุรสวรรค์
สุทธวงค์
อินถา
สนิท
ทองเล็ก
นาระศักดิ์
ชัยชนะ
เวียงงาม
ฉันทะ
ชยาภรณ์มงคล
ทาศักดิ์
ระหงษ์
จันนาติ๊บ
ฟองมูล
ตาลี
ปะโย
ไชยทอง
อินตาวิน
โตริ
ทิพย์พฤกษ์

129 จาก 230

301015321
301015327
301015331
301015333
301015335
301015339
301015341
301015342
301015344
301015346
301015350
301015352
301015353
301015358
301015361
301015362
301015365
301015370
301015371
301015380
301015383
301015384
301015385
301015388
301015389
301015391
301015392
301015395
301015406
301015409
301015414
301015421
301015424
301015425
301015426
301015430

นางสาวธัญญา
นางสาวดวงนภา
นายกฤษณพงษ์
นางสาวพรรณนภา
นางสาวพวงผกา
นายมนต์รัก
นางสาวดวงดาว
นายฐิติวัฒน์
นายสุรศักดิ์
นายพัฒธนาพงษ์
นางสาวศิริรัตน์
นางสาวกฤษณัฐ
นางสาวนวลจันทร์
นางสาวอุทัยวรรณ
นางสาวนันทิดา
นางสาวจิรภัทร
นางเอืำอมพร
นางสาวอรทัย
นางนวพร
นายศุภฤกษ์
นางสาววิลาสินี
รายณรงค์ชัย
นางสาวนุชจรินทร์
นางสาวนันทิกา
นายสิทธิพงศ์
นายนรินทร์
นางสาวศุภลักษณ์
นางอนิษฐา
นางจันทร์ทิมา
นางสาวจีระศิริ
นางยพยงค์
นางสาวปิยมาศ
นายสุริยัน
นางสาวยุภารัตน์
นางสาวทุเรียน
นางสาวเรขิต

สนธิคุณ
ธรรมสาร
อิ่นอ้าย
เลิศมงคล
ปัญญาทิพย์
สัพไพร
เรือนกุล
รักแม่
วรุฒชาญนนท์
ชุ่มใจ
นุชบ้านป่า
รู้กอง
ทายะนา
ปิ่นวัฒนากุล
ขันทะยศ
ยอดเหล็ก
สายดวงแสง
แสงศรีจันทร์
ชัยยาศรี
เมืองมา
เงินเรียน
พัฒศิริ
ทับทิม
พริบไหว
บุญทา
จันทร์อินทร์
รอดอุดม
แลวงค์นิล
คำาบอนพิทักษ์
ซื่อตระกูล
อรจันทร์
ชุ่มวิเศษ
ไชยคำา
ใจแก้ว
จอมสว่าง
ศรีบุญชู

130 จาก 230

301015431
301015432
301015435
301015438
301015439
301015441
301015442
301015444
301015445
301015449
301015450
301015459
301015468
301015472
301015480
301015481
301015484
301015486
301015491
301015494
301015502
301015508
301015515
301015516
301015519
301015527
301015534
301015537
301015539
301015542
301015548
301015549
301015551
301015557
301015561
301015563

นางจุไรรัตน์
นางสาวนัทธมน
นางสาวเกศรา
นางสาวโยธกา
นางสาวรุ่งอรุณ
นางสาวเสาวลักษณ์
นางสาวกิตติกานต์
นางสาวศิรินทร์รัตน์
นางสาวขวัญฤทัย
นางสาวเบญจวรรณ
นายพสิษฐ์
นายสมชาย
นางสาวรุ่งทิวา
นางอดิศา
นางรัตติกาญ
นางสาวจีระนันท์
นางสาวปิณฑิรา
นางสาวอรจิรา
นายพงษ์พจน์
นายโอภาส
นางสาวภัทรนิษฐ์
นางอรทัย
นายณรงค์
นายศุภชัย
นายนาวิน
นายพัฒนพงษ์พันธ์
นายบุญช่วย
นายกฤตวัชร
นางสาวอรุณี
นางสาวรุ่งทิพย์
นางสาวพัชรี
นางสาวกรรณิการ์
นายวีระศักดิ์
นายอนุสรณ์
นางสาวจีราพร
นางสาววิไลพร

ศรีวิชัย
พึ่งจิตต์ตน
หน่อแก้ว
สุธรรมมา
ชัยวงศ์
คำาเมือง
ใจแก้ว
ยิ่งเจริญ
สันต์ประเสริฐ
ฟ้ากระจ่าง
วงค์อ้าย
อินเป็ง
มหาวรรณ์
โรจนกรเกียรติ
สมบูรณ์วสุ
กระเสาร์
แตงดี
สิทธิวัง
อินต๊ะวงค์
เป็งกาสิทธิ์
เชืำอพูล
ทาอิ่นแก้ว
ศรีวิชัย
สุฆัมศรี
อินต๊ะโคตร์
บุษบง
ยานะคำา
สาธิวาท
จันทะเวียง
บัวแก้ว
ธิแก้ว
ทองคำา
หม่อมเย็น
อัยกา
ไหวยะ
ฝีปากเพราะ

131 จาก 230

301015564
301015565
301015568
301015571
301015575
301015579
301015584
301015588
301015595
301015602
301015604
301015611
301015614
301015618
301015619
301015622
301015627
301015629
301015631
301015632
301015638
301015642
301015644
301015647
301015653
301015654
301015655
301015660
301015662
301015664
301015669
301015675
301015676
301015678
301015680
301015682

นางสาวสมใจ
นางสาวรัชณีพร
ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพ็ญนภา
นางสาวจิราภรณ์
นางสาววนิรมิต
นางสาวกันตนา
นางจุฑามณี
นางสาวพัชรภรณ์
นายทศพร
นางสุดเฉลี่ยว
นายจิณณวัชริ
นางสาววราพร
นายณัฐวุฒิ
นายอธิวัฒน์
นายชัยวัฒน์
นายวรพงศ์
นางสาวสุรภี
นางสาวจิติมา
นางสาวอัญชลี
นางสาวสุลาวัณย์
นายศิวกรณ์
นางสาวมณธิรา
นายกำาจรศักดิ์
นางสาวกัลยา
ว่าที่ร้อยตรีหัสนัยน์
นางปาริชาติ
นางกชพรรณ
นางสาวสุพรรษา
นางสาวปรมาภรณ์
นางสาวลิดาว
นางยุพิน
นางสาวสาวิตรี
นางสาวอรัญญา
นายสุชาติ
นางสาวพรพิมล
นายณัฐพร

เนตรทิพย์
ยาอุด
ทิศวงศ์
อินถา
กวีวัฒน์
อภัยพันธ์
ฑีฆะสังข์
อนันต์
ดู่มณี
ปาเลิง
ขันคำากาศ
มณีดวงฤทธิ์
มูลวอ
อุทธสาร
กัณทะวงศ์
ใจบุญ
ทานเคหาศน์
สุใจ
ยอดคำา
ศิริคำาฟู
คำาปา
นิวาโต
ปัญญาดี
รักเผ่าดง
สายคำา
สายคำา
อมแย้ม
สมบูรณ์ชัย
วัชรายน
ปัญโญใหญ่
อินทะญาติ
อินเรือน
มาดี
ธรรมศาสตร์
จันทร์ฟอง
หมื่นจันทร์

132 จาก 230

301015688
301015690
301015692
301015693
301015702
301015703
301015707
301015710
301015712
301015714
301015721
301015724
301015727
301015737
301015741
301015744
301015745
301015746
301015749
301015751
301015752
301015754
301015762
301015773
301015776
301015777
301015783
301015793
301015794
301015799
301015800
301015801
301015803
301015804
301015806
301015807

นางสาวพัชร์ธมน
นายอดิศร
นางสาววิไลวรรณ
นางสาวศนัญญ์สา
นางราตรี
นายนพดล
นายวีระวุฒิ
นางวิภารัตน์
นางสาวกาญจนา
นางสาวศิริมาส
นางสาวอภิรดี
นายโกสินทร์
นางสาวเสาวลักษณ์
นางสาวรัชดา
นางสาวฝนทิพย์
นางสาววาสนา
นางสาววิไลวรรณ
นางสาวนวพรรณ
นางสาวศิรารัตน์
นางธมลวรรณ
นางสาวปิยภรณ์
นายทศพล
นางสาวกรรณิการ์
นางสาวจุไรรัตน์
นายวสันต์
นางอัญชลี
นางสาววิลาวัณย์
นางสาวกาญจนา
นางสาวกรรณิกา
นางสาวธัญลักษณ์
นางจันทร์เทพ
นางสาวจันทร์จิรา
นายคเชนทร์
นายพิทยา
นางสาวกัลยา
นายวสันต์

เลิศคำา
วรรณรัตน์
ด่านสวัสดิ์
จารุพิพัฒน์บุตร
ธูปมงคล
ธูปมงคล
คำามา
สันถนอม
หมื่นสม
ปาลี
ศุกรภาส
วงศ์ใจมุข
คำายอง
จินา
คะชา
จารุพงษ์สกุล
หมั่นงาน
มณีรัตน์
สมพงษ์
ปันศรี
วรรณดี
ธรรมปัญญา
เรืองศรี
รอดรังษี
บุญเฉลียว
สายทอง
วงศ์จันทร์
บุญหนัก
บุญหนัก
ปันกิติ
บัวอินทร์
เชืำอเมืองพาน
ก้อนแก้ว
สิงหสันต์
ภูมิมาลา
ปวนใต้

133 จาก 230

301015808
301015810
301015813
301015817
301015819
301015822
301015829
301015830
301015832
301015834
301015835
301015838
301015840
301015842
301015846
301015850
301015852
301015861
301015880
301015885
301015886
301015887
301015890
301015892
301015893
301015898
301015899
301015900
301015907
301015911
301015912
301015915
301015924
301015933
301015939
301015940

นางสาวมาริษา
นางสาวจีรวรรณ
นางวรรณภา
นางวรัญญา
นายลัญจกร
นางสาวศิราณี
นางสาววิภาวี
นายสิริชัย
นายคมสันต์
นายมานนท์
นางสาวพัชรินทร์
นางสาวศิริมาศ
นางสาวรัชนี
นางสาวชลดา
นางสาวจุฑารัตน์
นายวชิรพงษ์
นางสาวเปลวเทียน
นายสยุมพล
นายจรัญ
นางสาวสุพิชญา
นายจิรวัฒน์
นางสาวมลิวัลย์
นางสาวอารีย์วรรณ
นางสาวดวงใจ
นางสาวอาภาพร
นางสาววันวิการ์
นางสาวดวงนภา
นางสาวพัฒนวดี
นางสาวศิวาพร
นางสาวลำาพู
สิบตำารวจเอกอดุลย์
นางสาววินัฎฐา
นายพงษ์ศักดิ์
นางสาวกมลรัตน์
นายอดิเทพ
นางสาวนฤมล

เย็นใจ
กรรณมณีเลิศ
เจริญผล
โพธิษา
ผลวัฒนะ
บุญมาภิ
นันติตา
ตันสุข
บุญชู
ซางเล็ง
อินยะพรม
ใจมา
อินโต
กันทะวงค์
มณีโชติ
ชะฎิล
ไชยวงค์
พุทธโกมล
ปัญญายอง
ไชยราช
บัำงเงิน
จันทร์มูล
ลาบุญตา
เสาร์แก้ว
วงศ์ขัติย์
ศิริเลิศ
ทิพมณี
บุญมั่น
จีำปัน
พาหิรัญ
ถุงเสน
นันตะสุข
มิ่งขวัญ
สิทธิสงคราม
ปันเตจ๊ะ
ตนะทิพย์

134 จาก 230

301015942
301015944
301015945
301015946
301015948
301015952
301015956
301015961
301015963
301015965
301015966
301015969
301015972
301015975
301015983
301015984
301015987
301015994
301015996
301015999
301016001
301016002
301016003
301016005
301016006
301016007
301016008
301016012
301016013
301016015
301016022
301016026
301016029
301016036
301016038
301016039

นางอังคณา
นางสาวนัฐพร
นายณัฏฐ์
นายประทีป
นายพิทักษ์
นายศรายุทธ
นางสาวจิตราพร
นางสาวนิทรารัตน์
นางสาวพิมพา
นายศิราวุฒิ
นายพิเชฐ
นางสาววาสนา
นางสาวภาคินี
นางสาวพรทิพย์
นางเรศนภา
นายปานศิริ
นางพรสวรรค์
นายเจษฎา
นางศุภวรรณ
นายธนิต
นางสาวพัชราภรณ์
นายพงศ์พล
นางสาวพิสมัย
นางสาวเบญจวรรณ
นางสาวลลิตา
นายทินกร
นายศุภชัย
นางสาวพนิดา
นางสาวปวีณา
นายอัฐพล
นายกรกต
นางสาวพรพิมล
นางสาวจิตราพรรณ
นางสาวสุดารัตน์
นางสาวอนุสรา
นายชาญวิทย์

อ้นประวัติ
นัดดาศรี
นิยมรัตน์
คำาไฝ
ดวงพรม
อารีโอ๊ด
จอมศรี
สุขแย้มศรี
นวลฝั้น
อาสาไพร
อินทร์เงิน
ชำานาญยา
แสนสมฤทธิ์
คูพฤกษาพันธ์
เตจ๊ะ
จินมานะสุข
บุญเฉลียว
ปัญญายิ่ง
ดุลยภากร
จันทร์กระจ่าง
ศรีตัำง
ห่อตระกูล
แก้วจีน
เชืำอเมืองพาน
เชืำอสะอาด
วงศ์ทอง
ศรีบุศย์
พรหมมา
นิลสุวรรณ์
นาฝั้น
ธนารัตน์
สุยะตะ
ชุมวงศ์
นาคเสน
เมืองแก้ว
มหัสพันธ์

135 จาก 230

301016041
301016042
301016043
301016045
301016050
301016054
301016055
301016056
301016063
301016064
301016070
301016072
301016077
301016080
301016081
301016086
301016087
301016089
301016093
301016095
301016102
301016104
301016105
301016106
301016107
301016109
301016120
301016126
301016130
301016133
301016134
301016136
301016142
301016143
301016148
301016154

นางสาวชนาทิพย์
นางนัยน์ภัค
นางสาวอัจฉรา
นางสาวนิตยา
นางสุพัตรา
นายพัฒนพล
นายเอกราช
นายศุภชัย
นางพรพรรณ์
นางสาวกัญชลีธร
นายวรากรณ์
นางสาวชลธิชา
นายธเนศ
นางสาวเกศรินทร์
นางอังคณา
นางสาวจิราภรณ์
ส.ต.อ.อุดม
นางสาวพรรณี
นางสาวพุทธชาติ
นางสาววีนัส
นางสาวเพียงออ
นางสาวรุ่งอรุณ
นางสาวณัฐวณัญฌ์
นางสาวภูษณิสา
นางสาววิไลพรรณ
นางสาวเบญจมาศ
นางสาวดอกอ้อ
นายภัทรศักดิ์
นายภาคภูมิ
นายนครินทร์
นายณัฐพงศ์
นางสาวแสงอรุณ
นายยุทธภูมิ
นางสาวอรอนงค์
นายทัศนัย
นางสาวจันทร์เพ็ญ

ทีฆาวงค์
ใจห้าว
แสงอนุรักษ์
ศรีนวล
สุเต็ม
คำาพุธ
เป็กทอง
เปงพันทิตย์
เพียงน้อย
พันธ์เดช
สลีสองสม
แก้วรากมุข
สุภาแก้ว
หล้าหน้อย
อนันตชัย
หาญวิวัฒนา
อุ่นใจ
รัชตวรคุณ
ขาวผ่อง
บินทะวิหค
ศรีเพ็ชร
จอมสวรรค์
อุตมา
ยศปัน
ชัยพูน
ใจรัตน์
ปัญญา
มหาไม้
แบ่งทิศ
พงศ์ศักดิ์
เป็งมณี
เง่าสุวรรณ์
เพชรอุดมพร
ไวหล้า
มาลัย
ใจคำาแปง

136 จาก 230

301016155
301016158
301016165
301016166
301016167
301016168
301016174
301016175
301016179
301016182
301016185
301016186
301016189
301016192
301016193
301016195
301016198
301016199
301016200
301016201
301016206
301016207
301016208
301016210
301016213
301016214
301016218
301016219
301016220
301016223
301016225
301016234
301016236
301016237
301016239
301016243

นางสาวกาญจนา
นางเนืำอทิพย์
นางสาวสุภาพร
นางสาวจีรวรรณ
นางสาวนิภาพร
นายสุรชาติ
นางสิริวัลย์
นางสาววิราวรรณ
นางกนกวลัย
นางสาวมิตา
นางสาวหทัยรัตน์
นายอัครเดช
นางสาวณัฐฐิณี
นางสาวจิดานันท์
นางสาวพีรยา
นายพิพัฒน์
นางสาวอังคณา
นายวรากร
นางสาวสุภาณี
นางสาวพาณี
นายชาญณรงค์
นางจารุภา
นายนิคม
นายวีรภัทร
นางเสาวลักษณ์
นายอนุชา
นางเรณู
นางสาวศิริวรรณ
นายรัชพล
นางสาวศันสนีย์
ว่าที่ร.ต.หญิงปาริชาต
นางเนตรดาว
นางสาวสุภาพร
นายเศรษฐกาญจ์
นางสาวศิริพร
นางสาวสุภาพร

เรือนสติ
ยมเสถียร
พูลสุข
กันทะวงค์
บุญมี
ตันตลา
โอดคำา
บัวระภา
งาช้าง
ปัญญาใจ
องอาจ
แก้วพรมทะ
เวียงไชย
หลวงโย
สงวนศรี
สุยะเพีำยง
เรืองศรี
บุญวัตร
จินดาหลวง
ไชยวรรณ์
กันทะมี
สีงาม
แก้ววันดี
บุญวัตร
ด้วงปันตา
ก๋าใจ
มูลรัตน์
จันทร์รุ่งโรจน์
จักรมณี
สมควร
ขัติกันทา
สุขถาวรกิจ
วงศ์ชมภู
มหาวงศ์
แสนเทพ
ปิ่นญาติ

137 จาก 230

301016245
301016247
301016250
301016256
301016261
301016262
301016263
301016266
301016275
301016276
301016281
301016282
301016296
301016298
301016299
301016300
301016302
301016303
301016307
301016309
301016313
301016314
301016315
301016320
301016323
301016325
301016342
301016343
301016344
301016346
301016348
301016352
301016355
301016356
301016358
301016359

นางสาวพิมลพร
นางสาวเพียรพร
นางสาวปิยะนุช
นางสาวอ้อมฤทัย
นางสาวจิราพรรณ
นางสาวนภัสมณฑ์
นางสาวสุรีรัตน์
นายอนุรักษ์
นายปรัชญา
นางสาวอรุณี
นายประสงค์
นางสาวธิดาภรณ์
นางวสาวพรรณราย
นางสาวณัฐชา
นางสาวจรรยารักษ์
นายณัฐพงค์
นางวัชราภรณ์
นางสาวแสงอรุณ
นางสาวอัมพิกา
นางสาวกฤษณา
นายฉัตรชัย
นางสาวเบญจรัตน์
นางสาวเกษรา
นางสาวรุ่งทิพย์
นายมานะ
นางกมลพร
นางสาวจารุวรรณ
นางสาวกรรณิการ์
นายประจักษ์
นางสาวปิยนันท์
นางสาวศริญญา
นางสาวจารุวรรณ
นางสาวรสริน
นางสาวเบญจพรรณ
นางละเอียด
นางสาวตาราไต

มาลัยวงค์
นวระศศิ
คำาเรือง
ใจสุขเสริญ
กันใจวิน
เนตรสุวรรณ
ระดม
ศิริเทพ
ลอยฟ้า
ชำานาญ
วงค์ฟูฟาน
ดู่อุด
ไชยาสิทธิ์
แสนศรี
บุญนะ
เหล่ากาวี
มณีไชย
สินเรืองวุฒิ
ใจก่อง
คำามา
เพชรอมรเมธากุล
ฟักทอง
คำาปันแปง
สุธีบุตร
ธนะฟู
พลเยี่ยม
การเร็ว
คิดดี
ไชยวงค์
พรมจันทร์
ปินตาเป็ง
พากเพียร
ก๋องคำา
คำามา
ทันใจ
ใจกล้า

138 จาก 230

301016361
301016364
301016373
301016374
301016375
301016390
301016392
301016393
301016401
301016410
301016417
301016418
301016422
301016423
301016433
301016434
301016435
301016439
301016442
301016443
301016446
301016447
301016449
301016454
301016458
301016464
301016471
301016472
301016474
301016476
301016478
301016480
301016483
301016485
301016487
301016490

นางสาวณัฐศิกาน
นายกษิดิศ
นายอมฤต
นางสาวศุวรัญญา
นายปิยะ
นายเปรุตม์
นางสาวนุชนาถ
นายวิฬุชต์ภิเมทศ์
นางวสาวสุพัทยา
นางสาวจุฑาทิพย์
นางสาววนิดา
นายประสาน
นางสาวสยุมพร
นางสาวโสภาพรรณ
นายอภิชาติ
นางสาวพรพิมล
นางสาวปุณฑริก
นางสายสุนีย์
นางสาวสาวิตรี
นางปาริชาติ
นางสาวเตือนใจ
นางสาวมัณทนา
นายชัยยันต์
นางธัญวรัฎน์
นางสาวสุกาย
นางสาวพิชญดา
นางสาวภาวิณี
นางสาวจันทร์จิรา
นางสาวยุพา
นางพนิดา
นางสาวสุรีวรรณ์
นายณรงศักดิ์
นางสาวเปีย
นางสาวมนสิการ
นางสาวจุฑาทิพย์
นายบรรเจิด

พิวงค์
ริมใหม่
ศิริอุดม
วิริยา
ไชยมงคล
ปิงเมือง
สืบเหล็ก
อินต๊ะปัน
ปอนถิ่น
วงค์จันทร์เสือ
สมสวัสดิ์
พิอุทัย
อินตา
เดชาคำา
จั๋นต๊ะวงค์
รู้การนา
มีทรัพย์
ขาวนวล
เขตติวัน
ตันติสิทธิชัย
ธงหิมะ
หน่อแก้ว
จันทนะ
อินต๊ะปัน
ตานะอาด
อินทะ
เป็งใหม่
เทพอุดม
เรือนมูล
สุคนธ์สิน
สุริยวงศ์
กุณามา
จายเรือน
ทิวาศิริ
รัตนชมภู
คำาก๋อง

139 จาก 230

301016492
301016494
301016500
301016502
301016503
301016505
301016511
301016513
301016515
301016518
301016521
301016523
301016524
301016527
301016528
301016529
301016530
301016533
301016537
301016539
301016541
301016542
301016546
301016552
301016554
301016560
301016566
301016573
301016575
301016578
301016579
301016582
301016585
301016586
301016589
301016590

นางอิสราภรณ์
นายภูมิ
นางสาวสุมิตรา
นางสาวพิชามญธ์
นางสาวรสชรินทร์
นายทวิช
นายพร้อมพงศ์
นายอนุกุล
นายสมเกียรติ
นางสาวชลิดา
นางวรรณดี
นายณัฐพงศ์
นายอมรชัย
นางสาวศันสนีย์
นางสาวสิริกมล
นายศุภศิษฐ์
นางสาวสาวิตรี
นางสาวสิริกานต์
นางสาวแสงเดือน
นายศักรินทร์
นางสาวชนกนาฏ
นางสาวสินจัย
นายปรเมศร์
นายกนธี
นางสาวพัชรภา
นางสาวเกศรา
นายสุรชัย
นายวิสิทธิ์
นางสาววรวิลัญช์
นางสาววนัสสุดา
นางสาววาสนา
นางสาวศิริลักษณ์
นายมนตรี
นางจิดาภา
นายพิชัย
นางสาวศิรินภา

วาฤทธิ์
คำาชุ่ม
คีรีธีรกุล
เอี่ยมสา
ปัญญาเรือน
ธรรมสิทธิ์
ทองวันดี
คำาเวโล
สุขมา
เรือนแก้ว
สวัสดี
สุขสาร
ยอดธรรมศร
ศรีวิชัย
กันทะวัง
สุวรรณสิน
บุญกว้าง
คำาตุ้ยเครือ
กุนา
อุ่นใจ
วังสติ
ชัยมงคล
พรหมกร
เกตุวงค์
คล้ามทิม
ทาแกง
ภูดอนโพธิ์
ทิพย์นวล
กันภิบาล
กาวงค์
มูลแก้ว
วรยศ
แย้มมั่งมี
บุญยะมหา
อินต๊ะงาม
กิติกรรณ์

140 จาก 230

301016598
301016600
301016601
301016602
301016603
301016612
301016614
301016615
301016618
301016622
301016623
301016629
301016631
301016635
301016639
301016640
301016642
301016646
301016647
301016650
301016652
301016653
301016655
301016666
301016676
301016680
301016689
301016693
301016694
301016698
301016704
301016705
301016711
301016713
301016720
301016722

นายณัฐนันท์
นางกรรณิกา
นางสาวสุมาลินทร์
นางสาวรุ่งนภา
นายภุมริน
นางสาวลัดดา
นางสาวคณิตษา
นายอมรชัย
นางสาวยุวรัตน์
นางสาวสนธยา
นางสาวรสคำา
นางอรทัย
นางสาววนิดา
นายวินัย
นายวุฒิชัย
นางสาวแววตา
นางสาวเพ็ญนภา
นางสาวอรพรรณ
นางสาวผ่องพรรณ
นางสาวอรพิน
นางสาววารุณี
นางสาวสุภาพร
นางสาวพัชรินทร์
นางสาวจารุณี
นางสาวเจนจิรา
นางสาวอุษณีย์
นางเจนจิรา
นวรัตน์
นางสาวจุฑารัตน์
นางสาวเกษร
นายณรงค์
นายกฤตภัค
นางสาวสุธิพร
นางสาวสุพรรษา
นางสาวปิยฉัตร
นางสาวสิรินนา

เชืำอเมืองพาน
ยาปะนะ
ดุมคำา
กัลยา
ยมหา
วรรณธนะวรกุล
ชื่นจิตร
แก้วเรือน
เจริญเมือง
ปาน้อย
ดำาดิบ
สุตะวงค์
จันทร์แช่ม
พิมพา
สุธรรม
สุวรรณรินทร์
เหมืองคำา
ปันโนจา
ชัยมงคล
ผิวจันทร์
แก้วบุญเรือง
เตชะดง
อู่ทอง
ธนะปัด
ชูโว
บัวลารักษ์
ใจวังโลก
อินธิราช
สิทธิบาล
อุทธา
ฟูแสง
สมานทรัพย์
เตชะตน
รอดนุ้ย
ขวัญเอี่ยมเจริญ
ใหม่เผือก

141 จาก 230

301016725
301016728
301016732
301016734
301016739
301016741
301016743
301016747
301016755
301016756
301016757
301016766
301016768
301016773
301016775
301016776
301016777
301016783
301016793
301016794
301016804
301016811
301016814
301016815
301016818
301016819
301016826
301016827
301016831
301016833
301016836
301016837
301016842
301016844
301016847
301016849

นางสาวสิรภัทร
นางสาวนาฎอนงค์
นางสาวศศิธร
นางสาวพิมพ์กัญญา
นางสาวคนึงนุช
นางสาวพิชญากร
นายเสริมศักดิ์
นายนรินทร์
นายอุดรพัฒน์
นางสาวนงคราญ
นายศรนริน
นายพนม
นางสาวกาญจนา
นายดิษฐ์ศร
นางศิริลักษณ์
นายวงศ์สวัสดิ์
นางสาวกรรณิการ์
นายถนอม
นางสาวกรรณิการ์
นางสาวพนิดา
นายพยุงศักดิ์
นางสาววราภรณ์
นางสาวอรพรรณ
นางสาวนงลักษณ์
นางสาวสุพรรณ
นางสาวรัตนา
นายสมพันธ์
นางเบญจมาศ
นางสาวพิมพิไลวรรณ
นายภาสกร
นางสาวอ้อมใจ
นายภานุวัฒน์
นางสาวศิริพร
นางสาวสิรินธร์
นายณัฐชนนท์
นางวรินท์รัตน์

สุทธนันท์
ราชคม
สมบัติ
สนั่นเมือง
คำาน้อย
เทพสาย
แสนศิริพันธุ์
สุริยะโจง
บุญมา
ใจดี
ปวงคำาคง
สุริยา
ปินตานา
แสงศรีจันทร์
สิทธิวงค์
สวัสดิ์วงศ์
เสลาสุวรรณ
บุญเติม
แก้วเจริญ
ปาริชาติบริรักษ์
ติ๊บกาศ
วงศา
ศรีสาร
บรรณเลิศ
อินปั๋นแก้ว
บุญศรี
คำาไหว
สุทธิรางกุล
ปาตีคำา
วงศ์สุวรรณ
คำาดี
ไขคำา
จันทิมา
อินทะพันธุ์
พงษ์สวัสดิ์
วรรธนะพินทุ

142 จาก 230

301016852
301016853
301016855
301016856
301016858
301016860
301016865
301016869
301016870
301016876
301016881
301016889
301016890
301016897
301016899
301016902
301016904
301016907
301016910
301016913
301016914
301016917
301016920
301016924
301016924
301016928
301016932
301016934
301016935
301016941
301016943
301016947
301016949
301016950
301016967
301016970

นางสาวณัฏฐิตา
นายเบญจศีล
นางสาวศิริพร
นางสาววิจิตตรา
นางสาวพิไลรัตน์
นางสาวสุภัชญา
นางสาวอารีย์
นายนที
นางสาวณัฐลดา
นางสาวพรพรรณ
นางสาวสุธิดา
นางสาวนุชเรศ
นางรัศมี
นายภาคภูมิ
นางสาวจีรนันท์
นางไพรินทร์
นายสุทธิพงษ์
นางสาวปภาพรรณ์
นายอุรุพงษ์
นางสาวละออ
นางสาววราภรณ์
นายสุริยัน
นางสาวทิวาพร
นางสาวณฐมณ
นางสาวณฐมณ
นางศิริพร
นางสาววรนุช
นางสาวนิตยา
นางณัฐชยา
นางสาวอังคณา
นางสาววรัญศิริ
นางสาวลักษมน
นางสาวเสาวลักษณ์
นางสาววรินดา
นายธีรวุฒิ
นางสาวลภัสรดา

บุญวรรณ์
นุตตะละ
กุนามา
คำารังสี
วงค์ยา
เชี่ยววานิช
วงศ์ตา
หน่อแก้ว
อุปละ
คำาจ้อย
ชนะพิมพ์
ชอบชัย
มูลสม
รัตนะ
สองสีโย
อานนท์
สานะวงค์
คำาปา
จันทร์แก้ว
โพธินาม
ดวงสุวรรณ
รุ้งดี
ชัยวงค์
แก้วนนท์
แก้วนนท์
จำารัส
อำานาจวงศา
คำาฉินต๊ะมูล
สะเสริม
ปัญญา
เพียรช่างคิด
สุทธิรางกุล
ไม้เลีำยง
ลานคำา
ปิงยศ
เยาวเรศ

143 จาก 230

301016971
301016974
301016993
301016995
301016996
301017000
301017002
301017003
301017010
301017012
301017014
301017025
301017027
301017034
301017035
301017036
301017040
301017041
301017043
301017044
301017050
301017051
301017056
301017062
301017068
301017078
301017081
301017083
301017087
301017098
301017102
301017106
301017109
301017112
301017113
301017119

นายสุริยนต์
นางสาวสุธีรัตน์
นางสาวชฎารัตน์
นายศิลป์นคร
นางสาวจีระนันท์
นางสาวเครือวัลย์
นางสาวอภิชญา
นางสาวนันท์นภัส
นางสาวอรพรรณ
นายอนุภาพ
นางสาวพฤกษชาติ
นางสาวพัชยา
นางอรทัย
นายสุรสิทธิ์
นางเพชรจรัส
นางราตรี
นางสุภาภรณ์
นางสาวพิญดา
นายถิระ
นางสาวปวริศา
นางสาววิมลพร
นางสาวนุชนาถ
นางสาวสวามินี
นางสาวเกศินี
นางสาวสุดาทิพย์
นายดนัย
นายจักรพงษ์
นางสาวสกุลกานต์
นางสาวธนัญญา
นางสาวปถมาภรณ์
นายปณิธาน
นางสาวศุภลักษณ์
นายยุทธภูมิ
นายดุลยวิชญ์
นายศราวุฒิ
นางสาวรัชนก

ศรีชมภู
ท้าวเป็ง
เสาร์แก้ว
หิรัญกนกธร
ธรรมเสน
ใจซื่อ
อ้อมแอ้ม
แสงศรีจันทร์
พรมขัดดุก
โพธิ
สืบสาย
ครุชาโรจน์
การสมจิตต์
ยศถามี
ชัยยะ
สิทธิเดช
แก้วกลาง
ทาจินะ
สุคนธวารินทร์
หอมนาน
จอมภา
วงค์ขัตย์
วงศ์มันกตัญญู
ศรีวิชัย
ภูบาลชื่น
ปาลี
อัจจนานนท์
บุญสม
ธาตุอินจันทร์
ไชยเศส
จินะ
เมฆโพธิ
เกตุแป้น
ปริยะ
เสวิกา
พรมมาเวียง

144 จาก 230

301017122
301017125
301017126
301017127
301017131
301017134
301017136
301017138
301017140
301017146
301017147
301017149
301017154
301017155
301017159
301017160
301017162
301017163
301017165
301017167
301017170
301017180
301017183
301017184
301017185
301017192
301017195
301017198
301017202
301017215
301017217
301017223
301017225
301017226
301017230
301017231

นางสาวเมษิยา
นางสาวภูษณิศา
นายสมเกียรติ
นางสาวฐิติรัตน์
นายธงชัย
นายองอาจ
นายอนุวัฒน์
นายเชาวลิต
นางสุดาพร
นางสาวยุวรี
นายเทวัญ
นางสมจิต
นายอธิชา
นางสาวปณิดา
นางสาวสุจิตรา
นางสาววิณัฐธิตา
นายณฐพล
นายสักการ
นางสาวแสงดาว
นายนนท์ธวัช
นางช่อผกา
นางสาวทิพย์สุดา
นางสาวโสภิดา
นายณัฐพล
นางสาวประกายดาว
นายปารเมศ
นางกาญจนา
นางสาวสุภางค์
นางสาวเจนจิรา
นายพรศักดิ์
นายชัยทนันท์
นายวิทยา
นางสาวอังคนางค์กูร
นางสาวจงกลพรรณ
นางสาวจรีย์พร
นางนิศาชล

ป่าพงค์
บุดดี
สิริพงศ์บุญสิทธิ
ขัดแก้ว
ศรีตะปัญญะ
สารคำา
ธรรมปัญญา
บุญสุทธิ์
ธิใหม่ธง
สมศักดิ์
ไชยงาม
เชี่ยวการค้า
ประทุมมินทร์
ปันทนา
หน่อสุวรรณ
นพภาลี
สุวรรณประภา
สวัสดิ์ประดิษฐ์
ถาคำาเลิศ
ยามี
อินทะพันธุ์
ตาปัน
เกษณา
ตาคำาแสง
สีหมอก
สิทธิสมบัติ
ภิระบัน
หอมมาลา
จตุรัตน์
จะมณี
ศรีอภิวงศ์
โสภา
ไชยมงคล
ศรีคำา
สมพัตร์
วงค์ปัญญา

145 จาก 230

301017234
301017239
301017242
301017244
301017245
301017251
301017254
301017257
301017263
301017268
301017270
301017272
301017277
301017280
301017285
301017292
301017295
301017296
301017299
301017300
301017306
301017315
301017316
301017317
301017318
301017319
301017322
301017324
301017329
301017334
301017336
301017347
301017348
301017349
301017350
301017359

นางสาวมยุรี
นายนฤบดินทร์
สิบเอกโสภณ
นางสาวรัตน์ศิริ
นางสาวละออศิริ
นางสาวนุชจรี
นางสาวจันจิรา
นางสาววิภานันท์
นางสาวสุกัญญา
นางสาวกุลธิดา
นายปรเมศวร์
นางสาวรสริน
นางสาวณัฐณี
นางสาวพิมพร
นางสาวภู่ร้อย
นายสุชิน
นางสาวสุจิตรา
นางสาวเข็มทอง
นายวัฒนาเกียรติ
นางสาวจิรประภา
นางสาวนันทวรรณ
นางสาววิจิตรา
นายปิยพงศ์
นางสาวธิติยา
นางสาวมลิวัลย์
นางสาวฐิติมา
นายสุรพันธ์
นางสาวพริำมเพรา
นายอดิเรก
นางสาวจุฑารัตน์
นายสุทธิพร
นางสาวอรพรรณ
นางสาวสุจิตรา
นางสาวศรารินทร์
นางสาวสายสุนีย์
นางสาวเบญจพร

จับใจ
โหระกุล
อุสาใจ
พรหมศร
พรหมศร
ศรีมูล
มะโนเพ็ญ
ตันเตโช
สันป่าแก้ว
เมืองแก้ว
ประวัง
คำาฝั้น
อินทวงษ์
อินต๊ะคำา
พูนสุขสันติ
บุญเมือง
ยะกร
สิทธิธรรม
ชมสวน
พรหมปัน
ฟูคำา
ชมภูภักษ์
บุญศรี
ผาหลัก
จันเป็ง
กาบบัว
ปันศิริ
วงศ์ฝั้น
ปินคำา
จีฉัน
พวงทอง
ใจยะกาศ
โกมิย
พิทธยะพงษ์
หอมหวล
สุต๋า

146 จาก 230

301017360
301017361
301017362
301017364
301017365
301017367
301017373
301017378
301017381
301017382
301017383
301017385
301017394
301017398
301017399
301017402
301017403
301017406
301017407
301017409
301017410
301017413
301017414
301017415
301017416
301017417
301017420
301017421
301017424
301017425
301017426
301017427
301017428
301017429
301017431
301017432

นางทัชชกร
นายอุดมศักดิ์
นายธนกร
นางสาวสุมิตรา
นางสาวอรวรรณ
นางสาวเสาวลักษณ์
นางสาวนิลุบล
นายปกรณ์เกียรติ
นางสาวนงค์รัตน์
นายดนุพล
นายสมบูรณ์
นางสาวจิตรลัดดา
นางสาวพวงเพ็ชร
นางสาวนิตยา
นางสาวชาลินี
นายอริย์ธัช
นางสาวกีรติกานต์
นางสาวขวัญตา
นางสาวพาชื่น
นางสาววันวิสา
นางสาวทิวาพร
นางสาววราภรณ์
นางสาวอัจฉรา
นางสาวรุ่งนภา
นางสาวศิริพร
นางสาวสุชากานต์
นางสาวปาณิสรา
นายชิตพล
นางสาวอัชราพร
นางสาวภวดี
นางสาววิภารัตน์
นายฤทธิชัย
นางสาวกัณนิกา
นางวิลาสินี
นางสาวมธุรส
นางสาวนลินธิดา

ไชยมงคล
พรหมทัศน์
สารรัตนะ
มหาวัน
นันต๊ะ
สิงห์แก้ว
ศรีอารีย์
สวัสดี
สมภารจันทร์
จันทร์หอม
จันทร์วรรณ
ทาตัำง
มีมา
เดชพงษ์
อยู่เจริญกิจ
สิริเหมวริทธ์
จันทนจินดา
เสมอเชืำอ
ทิพย์เดโช
คำาแปง
พรหมสิทธิ์
ละเลี่ยม
ปินนะสุ
กุยคำา
คำามา
วงค์ไชย
ไทรฟัก
ดวงพิกุล
ธรรมเสนา
เสลานนท์
ไชยยะ
ไชยโย
บรรยาย
จินทะวงค์
สุธัญญารักษ์
อินทร์จันทร์

147 จาก 230

301017440
301017441
301017443
301017448
301017451
301017456
301017468
301017473
301017474
301017477
301017479
301017488
301017491
301017492
301017493
301017498
301017499
301017500
301017502
301017506
301017512
301017513
301017514
301017517
301017519
301017520
301017523
301017524
301017525
301017526
301017534
301017538
301017540
301017541
301017547
301017556

นางสาวสายรุ้ง
นางสาวทรรศพร
นายมนต์รักสยาม
นายเจษฎา
นางสาวอริศรา
นางสาวสวรรยา
นายบญทนน
นางสาวรวิวรรณ
นายฐปกร
นางสาวเยาวเรศ
นางสุนารี
นางสาวกรกพร
นางสาวสุพรรษา
นายอุเทน
นางสาวอมรรัตน์
นายธรรมนูญ
นางสลิลรัตน์
นายทนง
นายภูมิรัศมี
นายดวงดี
นายอิทธิพล
นางเบญจมาศ
นายนิวัฒน์
นางสาวรัชนีวรรณ
นางสาวสิริกร
นางสาวอริษา
นายสุทธชา
นางสาวกนกวรรณ
นางพิมพาภรณ์
นางสางวิลาสิณี
นายวรากร
นางสาวปรียาลักษณ์
นายจินตวัฒน์
นางสาวพัชรีวรรณ
นางดวงดาว
นางสาวกัณฑ์ประวีณ

กาติ๊บ
พันธ์คน
เครือสาร
ธรรมชัยสกุล
มหาวงค์
มัฐผา
แก้วมาลา
สวยปัญญา
แก้วพรม
ขัติหอม
หยุ่นสมาน
เหล่าไพโรจน์
ยาโน
แก่นจันทร์วงค์
คุณพานิช
ต๊ะผัด
จันทร์ทอง
ไขทา
เจริญศิริ
บุญเรืองยา
สุวรรณบุษย์
หล้าเต๋จ๊ะ
หน่อคำา
สิทธิกัน
ศิริเวช
มะโนคำา
สุขสมบูรณ์
มงคลสรรพ์
ชัยแก้ว
ชูช่วง
สิทธิเดชะ
อินเพลา
นำำาแก้ว
ปัญยาลัย
บุญจันทร์ต๊ะ
ชื่นชม

148 จาก 230

301017559
301017561
301017569
301017578
301017580
301017583
301017586
301017590
301017591
301017592
301017593
301017594
301017596
301017598
301017604
301017613
301017614
301017615
301017617
301017631
301017636
301017639
301017642
301017646
301017649
301017650
301017651
301017652
301017654
301017659
301017663
301017671
301017673
301017684
301017687
301017690

นางสาวธิดารัตน์
นางสาวนฤมล
นางสาวศรัญญา
นางสาวพรนภัส
นายเทวฤทธิ์
นายจิรานนท์
นายวิทวัส
นางนิสิตา
นายอำาพล
นางสาวเบญจมาภรณ์
นายณัฐพล
นายสุรสิทธิ์
นางรัชนี
นางสาวพัชราพร
นางอรพิน
นางสาวเดือนฉาย
นางสาวศุภมาศ
นางสาวรัตนาภรณ์
นางสาวปิยธิดา
นายภูษณะพงษ์
นางสาวจิราภรณ์
นายวรินทร
นางสาววิภาดา
นายศุภนิมิต
นางสาวยุพเรศ
นางสาวสุชาดา
นายสุริยฉัตร
นางอัจฉรา
นางสาวณัฐยา
นางสาวสาวิตรี
นางพรณิภา
นายวรพจน์
นายธิรักษ์
นางสาวนวลศรี
นายเณรดา
นายปรัชญา

ไพศาล
ชุ่มสวัสดิ์
บุญถนอม
อินไชย
ปินตานา
วิชัยคำา
ทิพย์เดโช
พรสกุลไพศาล
คูหา
ญาณวงศา
คำาภีระ
รัตนวิฑูรย์
เมตตาจิตต์
วรรณธง
หล้าอินสม
แสงตัน
อินต๊ะวงศ์
คงโต
ใจแก้ว
เวียงยา
เตชะยศ
ปติยศ
เจริญชาติ
สุวรรณ
มินมุนินท์
ชมสวน
นันทวาสน์
เรือนแก้ว
วรรณตุง
ศรีบุญมา
คำาหล้า
กันธิยะ
วารีขจร
อาษากัด
ประพฤติ
ปวะบุตร

149 จาก 230

301017691
301017698
301017699
301017700
301017706
301017713
301017716
301017720
301017721
301017724
301017726
301017731
301017733
301017739
301017741
301017753
301017759
301017763
301017770
301017771
301017772
301017773
301017775
301017776
301017780
301017782
301017783
301017785
301017788
301017791
301017794
301017801
301017803
301017805
301017806
301017812

นายสุรศักดิ์
นางสาวพวงผกา
นายพงษ์ศักดิ์
นายวชิระชัย
นางสาวทิพย์วรรณ
นางสาวรุ่งนภา
นางสาวภูษณิศา
นางสาวเรณู
นางอัญชัน
นายวัชระ
นางสาวปิยาณี
นางสาวรุ่งนภา
นายณัฐฏ์เชษฐ์
นายถาวร
นางสาวพุธชาติ
นางสาวขนิษฐา
นางรัตนา
นางสาวจิราวรรณ์
นางสาวอังคณา
นายสถาพร
นางสุพรรษา
นายอินทร
นางสุภัชยา
นางสาวขนิษฐา
นางฐานิต
นางสาวชามิดา
นายพานุ
นางสาวอารีย์
นางสาวพัชรินทร์
นางสาวรติกร
นางสาวรจนาไฉน
นางสาวณพิชญา
นางสาววาริพินท์
นางสาวอุบลวรรณ
นางสุพิน
นายอนันต์

จันทร์ตาเงิน
เมถิน
คนขยัน
เชืำอพนาไพร
รัตนสุวรรณ์
ผาติรัตนสิริ
ปันอินทอง
สมบูรณ์ชัย
พิภพ
คำารินทร์
กันทา
สนธิ
จรุญพุนมงคล
ชาญ์ไชย
เตจ๊ะสุรินทร์
คงจิตงาม
ปศศฤทธากร
เกิดช่าง
สุริยะลังกา
ชัยสมนาม
ชัยสมนาม
สกิจกัน
พัฒนาพรกุล
วิลาวัลย์
สมควร
ยศธะ
รัตนพิทักษ์สกุล
ติ๊บใจ
เสียงดี
วงศ์ดี
ฐิติธรรมเสถียร
อินเทพ
ฉายาประภาศรี
แสงงาม
จินดาหลวง
เฮือนแก้ว

150 จาก 230

301017813
301017814
301017820
301017823
301017827
301017828
301017831
301017832
301017837
301017839
301017840
301017844
301017846
301017847
301017848
301017864
301017865
301017866
301017874
301017879
301017880
301017889
301017896
301017898
301017907
301017916
301017918
301017923
301017925
301017930
301017931
301017935
301017936
301017940
301017942
301017950

นายณัฐพงษ์
นางสาวสร้อยสุดา
นางสาวทัศนีย์
นางสาววันวิสา
นางสาวสุรีรัตน์
นายอาทิตย์
นางสาวเรืองรินทร์
นางสาวขวัญหล้า
นายมงคล
นางสาวจารุณี
นางสาวกิ่งกาญจน์
นางสาวกุนที
นางสาวจินตนา
นางสาวมัลทิกา
นางสาวพัชรินทร์
นายเฉลิมพล
นายภานุพงศ์
นางสาวธิดารัตน์
นางพัชรินทร์
นายศิริรันต์
นายราชฤทธิ์
นางสาวสุกัญญา
นายศุภชาติ
นายขจรศักดิ์
นางสาวธัญญานุช
นางสาวพิไลวรรณ
นางสาวกัณฐิกา
นางสาวสุภาภรณ์
นางสาวรุจิรา
นางประกายวรรณ
นายธนา
นางสาวรัญชนา
นายปริวัฑฒ์
นายกิตติพันธ์
นางสาวรุ่งระวี
นางสาวศิริพรรณ

ชำานาญตา
ชำานาญตา
สุภสินธุ์
ยศสว่าง
เทียมแก้ว
เงินสม
ปันตี
บุญวิจิตร
ตาแก้ว
แสนดั่งใจ
คำาลือ
ถิ่นหนึ่ง
กันทะสอน
พิเคราะห์
ธิศรี
ทรัพย์ธนสาร
วรรณธง
นามแก้ว
ยารังษี
ดาวเวียงกัน
เพ็งเพ่งพิศ
หาญกิตวัฒนา
วงศ์จันทร์ทิพย์
ศิริสุภา
เลาลี
ปะทะดวง
ร้องเก็ด
ลีำโชติรส
บุญหล้า
เทพมณี
เครือซุย
ปั๋นกัน
เพชรศักดา
บุญช่วย
เถาวัลย์
อมรวิศินกุล

151 จาก 230

301017964
301017968
301017987
301017991
301018000
301018002
301018008
301018013
301018019
301018029
301018031
301018032
301018040
301018041
301018044
301018047
301018053
301018056
301018062
301018065
301018068
301018071
301018075
301018076
301018083
301018084
301018088
301018092
301018093
301018097
301018099
301018101
301018103
301018108
301018112
301018115

นางสาวปานเลขา
นางชีลี
นายกีรติ
นางสาวศิรินญา
นายจีระศักดิ์
นายวิรศักดิ์
นางปวีณา
นายสิทธิชัย
นางสาวปุณณารมย์
นายฉัตรชัย
นางสาวสุพรรษา
นางสาวบุญญาภา
นางสาววรรณา
นายสมศักดิ์
นางจิริชยา
นางสายใจ
นางสาวนันทิการต์
นางสาวปิยาณี
นายอานนท์
นายสุชาติ
นางสาวสุรีพร
นางณัฐนันท์
นางสาวอรทัย
นางสาวรัชณีวรรณ
นายราชันย์
นายสาวนิตยา
นายพงษ์พิพัฒน์
นายศัตยา
นางสาวแสงดาว
นายธนพงศ์
นายสมชาติ
นางสาวเกศราพร
นายอายุมงคล
นายอุดมศักดิ์
นางสาวจิราพร
นางสาวรัชนี

เทพคำา
สุขสมบูรณ์
บุดดี
หล้าโต
พรมใจสา
สมปัน
แสนเรือง
พนมไพร
สิงหพันธ์
นนท์เต็ม
สารีอินทร์
พรมศิริ
คำาแสน
คิดดี
โพสุการ
ชุ่มมงคล
ราชคม
บงกชกุสุมาลย์
ปันทะเสน
มณีโชติ
กันทปิก
อาจกล้า
วารินทร์
สุริยา
สิทธิตัน
หาสิยา
ฟองแก้ว
แสนทรงสิริ
แซ่เติ๋น
หาญพละ
คำารัตน์
ขิใสยา
แสนปัญญา
วิใจคำา
สวยงาม
กงศรี

152 จาก 230

301018121
301018127
301018129
301018131
301018143
301018148
301018149
301018150
301018155
301018160
301018161
301018163
301018167
301018172
301018174
301018183
301018188
301018189
301018194
301018197
301018201
301018210
301018211
301018213
301018216
301018221
301018227
301018230
301018231
301018232
301018234
301018240
301018242
301018243
301018250
301018251

นางสาววิดาวรรณ
นางสาวผ่องพันธ์
นางสาวสาธิมา
นายสาทร
นางวรรณพร
นางสาวโสพิศ
นายทศพร
นายภัทรพล
นางสาวสุรีย์พร
นางอริสา
นายศราวุฒิ
นายสมคิด
นางสาวสุภาพร
นางดาริกา
นางสาวรัตติกาล
นางสาวทิพวรรณ
นายร่มฉัตร
นางสาวอุไรวรรณ
นายอินสม
นางสาวกรรณิการ์
นายนรเศรษฐ์
นางสาวณัฏฐนิช
นางสาวอาพร
นางสาวศุภักษร
นางสุปราณี
นางสาวอมาวสี
นายภัทรดิษฐ์
นางสาวณัฐกัญญา
นายอิทธิพันธ์
นางสาววิภาวี
ายณฐพล
นางสาวกรณิการ์
นางสาวจิตรลดา
นายธฤต
นางสาวพิชญาณ์
นายสาธิต

ญานะคำา
กุนะ
ประเสริฐ
ใจซื่อ
กอบพึ่งตน
ปารมี
เตชะพลี
แต้มไว
พรหมวงศ์
ประกอบดี
จันทร์หัวนา
ใจประสงค์
ก๋าวงศ์
เรืองสังข์
เทพตา
โพธิ์รัง
จงประสานเกียรติ
ทวิชัย
สารินจา
กำ่าศรี
คำาผัด
ปัดเป่า
ทองเพชร
รอบทอง
รุ่งเรือง
ศีติสาร
เฉลิมทรัพย์
โยนิจ
สุยะ
วงศารัตนศิลป์
ทองสอน
เย็นใจ
บุญตา
ไชยมงคล
ทาคำามา
คำาวงศ์ษา

153 จาก 230

301018256
301018257
301018260
301018266
301018269
301018278
301018282
301018288
301018292
301018296
301018298
301018303
301018307
301018309
301018311
301018314
301018331
301018337
301018338
301018339
301018342
301018350
301018352
301018353
301018355
301018374
301018379
301018380
301018385
301018386
301018387
301018393
301018396
301018397
301018398
301018403

นายพันธรัฐ
นางสาวทัศนีวรรณ
นางสาวเปรมจิตต์
นางสาวสุภาวดี
นางพิมพิกา
นางสาวฐาณิญา
นางสาววรลักษณ์
นายชัชวาล
นายทวีทรัพย์
นางสาวมัทนา
นางสาวศศิพร
นางศรัณยา
นายวสันต์
นางสาวปัทมา
นางหยาดทิพย์
นางสาวณัชชา
นายบัณฑิตย์
นางสาวกิ่งกาญจน์
นางสรสิชา
นางสาวประดับ
นางสาวณัฐากร
นายอุเทน
นางสาวอิศวีร์พร
นายชุมพล
นายเอนก
นายไวกูณฐ์
นางสาวนงเยาว์
นางพิรัยา
นางกนกกรานต์
นางมัชฌิมา
นางสาวรุ่งอรุณ
นางสาวอาตติยา
นายกฤษดาพร
นางสาวอัญชลีกร
นายวสันต์
นางจรรยาภรณ์

สิทธิปรุ
นงเยาว์
ใจหาญ
มีรอด
มะโหฬาร
คงเปี่ยม
ดอนศิลา
ฉัตรทอง
วงค์มา
สมศรี
ดวงใบ
ดวงดี
ศรีวิลัย
ภู่พลับ
ดวงคำา
ทัพพอาภา
คำาแจ้
กุนมะโน
แก้วยศ
ศรีนันตา
วิจิตร
วงค์หล้า
บัณทะวงศ์
บุญสุทธ์
สุเตนันท์
ศรีพายัพ
ป็อกบุญเรือง
ถาน้อย
กระจ่างพายัพ
จุละเพชร์
กันทวัง
ตระกูลศรี
นทีนันท์
นำาชัย
ชาวบุญตัน
โกลเดมันน์

154 จาก 230

301018407
301018409
301018410
301018411
301018414
301018418
301018427
301018429
301018430
301018433
301018434
301018435
301018444
301018445
301018460
301018461
301018462
301018463
301018470
301018478
301018480
301018481
301018483
301018491
301018498
301018499
301018503
301018507
301018511
301018519
301018520
301018526
301018532
301018534
301018535
301018538

นายสราวุฒิ
นางหิรัณย์
นางสาววิลาวรรณ
นางสาวนภาพรรณ
นางสาวสสิธร
นายนที
นายอาทิตย์
นางสาวนภวรรณ
นางสาวชัชฏาภรณื
นายธนพล
นางสาวณัฐณิชา
นายเด่นพงษ์
างสาววัชราภรณ์
นางสาวพิณพร
นางสาวเบญจมาศ
นางสาวศรันย์พร
นางวันดี
นางสาวประภัสสร
นายสนิท
นายณรงค์ชัย
นางงามทิพย์
นายเสกสรร
นายวสฤษดิ์ธิชัย
นางสาวฉันทนา
นางสาวอาภาพร
นางเมษาธาพร
นายวินัย
นางสาวจุฬาลักษณ์
นางสาวริรงรอง
นายศุภกร
นายสุทธิรักษ์
นางสาวฐิตาภรณ์
นางสาวนฤมล
นางสาวกัญจนา
นายสุรศักดิ์
นายชวลิตร

สายประเสริฐ
ใจส่วย
อินสุวรรณ
มั่งมี
เทียนไพโรจน์
รอดพ่วง
บริบูรณ์
ทามะนิตย์
ชัยพรม
ถาน้อย
เต๋จาติ๊บ
กระจายศรี
สายสอน
ศรีแสงจันทร์
พุทธิมา
วันต๊ะ
วงค์นาค
ใจมาเรือน
ศรีศักยตา
บุรชาติ
วงค์ดวง
ยะอินทร์
จักร์แก้ว
ทับเงิน
พึ่งบุญ
ณ ลำาพูน
ใจ๋มา
ศรีวรรณะ
ไกรวารีวิไล
ศักดิญาพันธ์
ศรีสวัสดิ์
ใจวงค์
เกรียงเกษม
กันทะเนตร
ยาเผือก
นิมิตรศิลป์

155 จาก 230

301018551
301018558
301018562
301018568
301018569
301018573
301018575
301018576
301018580
301018582
301018600
301018615
301018617
301018620
301018622
301018624
301018626
301018627
301018628
301018630
301018632
301018641
301018642
301018644
301018646
301018647
301018648
301018655
301018657
301018664
301018666
301018669
301018676
301018677
301018684
301018687

นางสาวสุวิมล
นางสาวจ๋ามคำา
นางสาวพร
นางสาวชลิตา
นางสาวกนกอร
นางสาวอนุศรา
นายมงคล
นางสาวภัทราวดี
นางอุทัยกาญจน์
นายกฤษฏา
นายชุติพล
นางสาววนิดา
นายนฤเบศ
นางสาวโชติสถาพร
นางคณิศร
นางพุทธิดา
นายพิเชษฐ์
นายพิเชษฐ์
นางศรีสมร
นางสาวพรสวรรค์
นางแพรวา
นางสาววารุณี
นายนิสิต
นางสาวพิกุลชร
นางพัชรินทร์
นายอำานาจ
นางสาวพิศมัย
นางสาวเนตรนภา
นายธัชชัย
นางสาวอัจฉรา
นางสาวชมฤทธิ์
นางสาวบุญสุข
นางสาวจารุวรรณ
นางสาวอทิตยา
นางสาวกนกวรรณ
นางสาวพรรษาฤดี

สุวรรณจิตร
ภมรกุล
ปู่แขก
เฉียบแหลม
ศิริคำามา
มั่งสุวรรณ
จุ่มจันทร์
ทัศน์ประสิทธิ์
ธนะเพทย์
พวงทอง
มาประกอบ
จันทร์เที่ยง
ไชยปิ่น
ศรีนวล
คำาพุทธ
สุวรรณวงค์
สุวรรณ์
แสนใจอิ
พิริยะสุรวงค์
มัฆวาล
จันทร์โอภาส
มหายศนันท์
ผลมาก
หัตถะผสุ
สุวรรณะ
สุวรรณะ
แฮตุ้ย
ไชยเป็ง
กันทาปัน
ธิดา
พรมอ้น
กล่อมริ
มั่นแย้ม
เงากล้า
ครินชัย
โปร่งใจ

156 จาก 230

301018688
301018691
301018695
301018699
301018700
301018701
301018713
301018716
301018722
301018724
301018728
301018730
301018736
301018737
301018739
301018740
301018742
301018749
301018750
301018752
301018758
301018764
301018766
301018772
301018775
301018777
301018778
301018784
301018785
301018789
301018790
301018791
301018797
301018801
301018806
301018807

นางสาวภัสวรรณ
นางประไพ
นายรัตนชาติ
นายใหม่
นางสาวปิยะวรรณ
นางสาววรวรรณ
นางนาฏยา
นายอภิเดช
นายณัฐพงศ์
นางสาวอมรรัตน์
นางสาวเสาวลักษณ์
นางสาวพัฒนา
นายธีรศักดิ์
นายภานุพงศ์
นางสาวอมรรัตน์
นางสาวเกศริน
นายจิรเมธ
นางศิริลักษณ์
นางสาววรประภา
นายพสิษฐ์
นางสาวอรทัย
นางสาวอำาภาพร
นายมนัสนันท์
นางสาวเทวิกา
นายสุชน
นายเสกสรรค์
นายสัจจคุณ
นางสาวพรชนก
นางสาวพงศ์ผกา
นางสาวณัฏฐนิช
นายทนงศักดิ์
นางสาวเยาวภา
นางสาวขวัญฤทัย
นางสาวนงลักษณ์
นางขวัญเรือน
นายสง่า

เมืองแก้ว
ตามเพิ่ม
ชาญพินิจ
ชัยยะ
นันตาบุญ
กึกกัก
กองคำา
เขนย
ฟูคำา
อินเสาร์
ยิำมหิำน
จีนมัชยา
นันทยานนท์
อินต๊ะ
เทพสุรี
ฐานสม
ปัญญา
รื่นวงศ์
ศรีโยทัย
แก้วสืบศรี
คำาบุญศรี
หมู่ก้อน
อินทจันทร์
สมนา
สุธีสุจริต
คำาเขียว
เขื่อนรอบเขต
สายรัตน์
กันชะนะ
ดีนุ
สิงห์จู
ปานันท์
ไชยรินทร์
รอดสวัสดิ์
คำาโขน
สาสัตย์

157 จาก 230

301018808
301018810
301018812
301018815
301018826
301018831
301018838
301018842
301018852
301018856
301018860
301018865
301018866
301018872
301018875
301018877
301018882
301018885
301018890
301018899
301018910
301018911
301018914
301018919
301018920
301018927
301018930
301018932
301018943
301018952
301018958
301018966
301018967
301018969
301018970
301018973

นางสาวหยาดรุ้ง
นายเทิดศักดิ์
นางสาวนภัสวรรณ
นางสาววิยะดา
นายกิตติศักดิ์
นางสาวอัญภัทร
นางสาวณัฏฐมน
นายเกียรติศักดิ์
นางสาวนวกมล
นายนกเขาทอง
นางสาววชิราภรณ์
นางสาวจุฬารัตน์
นายอุดร
นายทรงพจน์
นายจิรวัฒน์
นางสาวรำาไพ
นางสาวพิพาพรรณ
นายเฉลิมศักดิ์
นางสาวจุฬีมาศ
นางสาวพัชรินทร์
นางธนิยา
นางสาวนงเยาว์
นายจักรพงษ์
นางสาวจรัญญา
นายทินกร
นางจุรีรัตน์
นางสาวธนีรัตน์
นายอุทัย
นางสาวชลธิชา
นางสาวศิริขวัญ
นางสาวนงลักษณ์
นายศิตวิทย์
นางสาวสายนำำาผึำง
นางสาวอรุทัย
นางสาวอัญชลี
นางสาวพิมพร

อินทร์ทิพันธ์
นุ่งจุ้ง
ตุ่นสิงห์คำา
แก้วเคียงคำา
ฉัตรกันยารัตน์
บุตรพรหม
สวัสดิ์พันธ์
ศรีคำา
อินต๊ะชาติ
พัฒนาไพรวัลย์
คำามะยอม
เชาว์สวัสดิ์
จิตพรด
เทพวงศ์
ผ่องศรี
อุ่นเครือ
จินดาคำา
คงมณี
เพ็ชรพิเศษ
ไชยสาร
พรมใจ
ขันโท
เงาธรรม
สุคนธชาติ
แก้วประทุม
หมื่นแก้ว
ดอกจือ
หลวงใหญ่
ดีเพ็ญ
อุทา
คำามาปัน
พิมลพร
ธีระศักดิ์
จันทร์แช่มช้อย
สอมศรี
เพ็ญสิทธิ์

158 จาก 230

301018976
301018977
301018979
301018997
301019000
301019001
301019002
301019004
301019005
301019010
301019011
301019015
301019019
301019021
301019022
301019026
301019027
301019030
301019032
301019034
301019036
301019040
301019045
301019048
301019049
301019050
301019068
301019079
301019088
301019096
301019105
301019108
301019110
301019112
301019117
301019120

นายศุภวัฒน์
นางสาวบัณฑิตา
นางสาววราภรณ์
นางสาวนันท์นภัส
นางสาวบุญญพัฒน์
นางสาวชญาภา
นางนิรมล
นางสาวจันทรพักตร์
นางสาวณัฐนันท์
นายวิเชียร
นายคธาวุธ
นายประยุทธ
นางสาวรัตนาภรณ์
นายพงษ์เกียรติ
นางสาวอมรพรรณ
นายราชันย์
นางประกายดาว
นายอโนเชาว์
นางกรรณิการ์
นายกิตติพงษ์
นางสาวทัศนีย์
นายอนุวัฒน์
นายศราวุธ
นายภาสกร
นายนคร
นางสาวชวิกา
นายจักรกฤษณ์
นางสาวชวัลลักษณ์
นายเทวาวุธ
นายเอกรินทร์
นางสาววัลลยา
นายสุริยา
นางสาวรัชดาภรณ์
นางสาวอรพิน
ส.ต.ท.สาริน
นางสาวรสริน

แสงบูรณ์
พรมวงศ์
บุญมี
ติ๊บก๋า
สุขอิ่ม
ดุจจานุทัศน์
วงศ์สม
บุญตัน
เพ็ญสุวรรณ์
ชุมภู
จอมแปร
อุดแน่น
โพธิ์สวัสดิ์มณี
เขื่อนรอบเขต
ฟูปัญญา
สุพรรณ
ท่อนคำา
สุนันต๊ะ
ปันสุรัตน์
จตุนาม
ศรีจันทร์
เวียงนิล
ถิ่นหลวง
สารแปง
บุญลือ
ณ น่าน
มะแอ
วิสุทธิวงษ์
โลจนะกาพย์
กุลมาลา
สมฤทธิ์
ถูกอย่าง
เชืำอดี
อินต๊ะสาร
อินต้อ
ทาแจ๋ม

159 จาก 230

301019122
301019123
301019129
301019133
301019136
301019140
301019141
301019142
301019150
301019155
301019160
301019163
301019166
301019169
301019171
301019174
301019177
301019179
301019185
301019189
301019199
301019204
301019207
301019208
301019209
301019210
301019216
301019223
301019227
301019230
301019231
301019238
301019240
301019241
301019242
301019243

นางสาวนุชจิรา
นางสาวชนัญชิดา
นางนฤมล
นายประดิษฐ์
นายบัญชา
นายจำานง
นางสาวจุฑามาศ
นายผดุงเกียรติ
นางสาวจารุณี
นางสาวธีรวรรณ
นางสาวธัญวรัตน์
นางสาวเพชรินทร์
นางพรลภัส
นางสาววิลาวรรณ
นายทิฆัมพร
นายพิเชษฐ์
นายวันชัย
นางเพียงใจ
นางสาวจันทร์จิรา
นายณรงค์ชัย
นางสาวอรณิชา
นางสาวทัศวรรณ
นางสาวจันทิรา
นางสาววารุณี
นางสาวกัลยา
นายอำานาจ
นางสาวมนัชยา
นางสาวณัฐชยา
นายพิธิพงศ์
นางสาวเสาวรส
นางสาวศิริพร
นางสาวมะลิวัลย์
นางสาวพัชริดา
นางสาวภัทราภา
นางสาวจารุณี
นางสาวปิยะนุช

สันธิ
เดชพรม
อิ่นคำา
สุดวงรัตน์
อภิวงค์
แซ่ลี
เรือนใหม่
คำาชื่น
ทองจันทร์เทพ
จุ่มแก้ว
มั่นกุง
กันแจ่ม
สุจิตต์
ธรรมนิยมดี
มูลทรัพย์
เครือเลา
หมอกคำา
ทุนดารักษ์
แช่มนุ้ย
ธนาคำา
สุทธิแป้น
วงศ์บุญมา
ยาวุฒิ
เพียรประกอบ
แสงน้อย
ใหม่จันทร์
ชื่นดี
ยะตา
พุทธวงศ์
หมดใส
เรือนคำา
ปัญญาชัย
สามารถ
วรวัลย์
ดวงเกิด
ผานดอยแดน

160 จาก 230

301019247
301019249
301019250
301019255
301019262
301019264
301019265
301019267
301019272
301019273
301019277
301019283
301019285
301019288
301019292
301019295
301019296
301019298
301019300
301019301
301019303
301019308
301019321
301019326
301019337
301019339
301019341
301019351
301019357
301019361
301019364
301019365
301019368
301019372
301019381
301019384

นางสาววารุณี
นายอัศราวุธ
นางสาวภรณ์ทิพย์
นายสหรัฐ
นายพนัส
นายพุฒิพงศ์
นายชัยยรักษ์
นางสาวสุกานดา
นางสาวศริญญา
นายสุกรีย์
นางสาวอัจฉราภรณ์
นายเอกนรินทร์
นายภาสกร
นายจำาเนียร
นางสาวสิริพร
นายเมธี
นางสาวอนัญญา
นางอรอนงค์
นางสาวสายทอง
นางสาวแก้วจรินทร์
นางสาวรัตนา
นางสาวสร้อยลัดดา
นายวีระชาติ
นางสาวกาญจนา
นางสาวจุฬารัตน์
นางสาวนพมาศ
นายพิศาล
นายทรงพล
นางสาวทัศนีย์
นางสาวปนัดดา
นายคำารณ
นางสาวดวงเดือน
นายประดิษฐ์
นางสาวสร้อยทอง
นางสาวกมลทิพย์
นางสาววันทนีย์

ศรีกอก
สุรินรังษี
ใจน้อย
เจริญสุขทวีพูน
สิทธิยศ
แสนประเสริฐนที
มากวงศ์นาค
จันทร์มะโน
คุณยศยิ่ง
ลังกาพินธุ์
ถาปินตา
เรืองศรี
วงศ์ทา
ขวบสูงเนิน
มูลเมือง
พรหมปัญญา
จันแปงเงิน
สำาราญพงษ์
มูลศรี
ล้วนแก้ว
นราวัฒน์
สุราใหม่
ศิริชัย
ติ๊ปปะละ
รัตนพลแสน
ปินตาแจ่ม
ศรีเมือง
เตจ๊ะ
อัศวภูมิ
ปิ่นวิเศษ
กำาแพงเพชร
วงค์ปาลีย์
ตุ้ยศรี
ฟองมูล
สุรินทร์เปาว์
ไชยวงศ์

161 จาก 230

301019385
301019387
301019388
301019389
301019394
301019395
301019405
301019414
301019419
301019424
301019426
301019428
301019430
301019433
301019456
301019459
301019460
301019465
301019466
301019477
301019481
301019486
301019489
301019491
301019492
301019504
301019508
301019509
301019516
301019521
301019523
301019528
301019532
301019540
301019541
301019546

นายพิภพ
นางสาวกุลธิดา
นายพิรุฬ
นางสาวกมลลักษณ์
นางอำาไพ
นางปราณี
นายอนุสรณ์
นายบุญชู
นายพัฒนะพงศ์
นางสาวภัชริน
นางสาวจารุนันท์
นางสาวสุกัญญา
นางสาวธิดารัตน์
นางสาวเพ็ญวิดา
นางสาวกฤษณา
นางสาวพัชรินทร์
นางสาวจิตรลดา
นางสาวกษิรา
นางสาวธราภรณ์
นายศิริเดช
นางอนุพัฒชลี
นางสาวนิตยา
นายสันติ
นายเฉลิมพล
นายธนากร
นางสาวณัฐชา
นางสาวพิชญา
นายสุรศักดิ์
นายสุพัฒน์
นางสาวสุพรรษา
นางสาวพจนาก
นางสาวปวีณา
นายพิเชฐ
นายมนต์ชัย
นายนันทพล
นายศุภฤกษ์

คูณกัน
หล้ามะณี
ธรรมบุญ
สุวันโน
การะวัง
ศิริมูล
อริยะเครือ
กันแก้ว
ภาวงศ์
ตาสาย
สิงห์หอม
ลาพิงค์
จินารักษ์
แสงอุทัย
เปรมจิต
รังผึำง
ปัญญาบุญ
กุลวุฒิชัย
มีจันทร์
ไชยสูง
กุลสะโมรินทร์
วงค์ฟู
ชัยเลิศฟ้า
เชียงหลง
เย็นใจ
ถือนิล
นิยมการ
สุวรรณไตร
ปงเมฆ
สิริรุ่งไพบูลย์
จันทร์คำา
ปัญญากาศ
อินทราวุธ
ชัยสุวรรณ
กาวี
ทินทะวา

162 จาก 230

301019549
301019553
301019566
301019567
301019568
301019569
301019574
301019575
301019579
301019582
301019586
301019588
301019595
301019596
301019603
301019604
301019606
301019608
301019609
301019619
301019622
301019626
301019628
301019637
301019639
301019642
301019644
301019645
301019659
301019662
301019664
301019665
301019668
301019669
301019670
301019671

นางสาวอภิวันท์
นายญาณเวทย์
นางสาวศิริวรรณ
นายจักรี
นายอนิรุธ
นางสาวสิริภาภรณ์
นายชาติชาย
นางสาวนงนุช
นายศุภสิทธิ์
นางสาวบังอร
นางสาวญานิน
นางสาวธาวิณี
นายพงษ์ภากร
นางสาวทิพย์วรรณ
นางสาววิชุนา
นางสาวสุพรรษา
นายกมล
นางสาววีรนุช
นางสาวอุรารักษ์
นางธชุติ
นางสาวสุพัตรา
นางนันธิดา
นางกิ่งกาญจน์
นายวิศรุต
นางสาวนันทิยา
นายวีระศักดิ์
นางสาวอินทิรา
นายศุภกร
นางสาวบัวแก้ว
นางลัดดาวรรรณ
นางสาวสุพัตรา
นางสาวปาริศานนท์
นางสาวเนตรนภา
นายเกรียงสิทธิ์
นายณัฏฐพล
นายศักดิ์ชัย

แดงแก้ว
ปัญญาฟอง
วงศ์ตาลเงิน
อุสาสาร
รินชมภู
คำาปิงบุตร
วงศ์ธรรม
จักรวามี
สุปินนะ
เวียงล่อ
แก้วกัน
บัณฑิตกุล
แก้วประเสริฐ
เทพวงศ์
รุ่งโรจน์กิจการ
ไชยเกตุ
เตชะตน
ประดิษฐผลเลิศ
ปัญญา
ยาวีระ
ศรีใจ
สายสุวรรณ์
ไชยราช
สุมาลี
หมั่นคิด
ศรีกุนชัย
พรหมเทพ
สิทธิกรวนิช
คะปานะ
อรรถนิธิ
เป็งมัชยา
เชืำอยูนาน
ถุงแก้ว
บุญวรรณ
ชนะเจริญศรี
คำามาปัน

163 จาก 230

301019681
301019696
301019702
301019704
301019709
301019715
301019717
301019721
301019728
301019731
301019742
301019744
301019750
301019753
301019755
301019756
301019760
301019761
301019762
301019763
301019766
301019767
301019772
301019773
301019774
301019776
301019777
301019778
301019782
301019783
301019790
301019793
301019800
301019802
301019806
301019807

นางสาวสุรัญชนา
นายเจษฎา
นางสาวนันทนา
นางสาวมุกดา
นายตะวัน
นางสาวศจีประภา
นายวสันต์
นางสาวพัชรินทร์
นางสาวสุภาพร
นางสาวกาญจนา
นายกิตติ
นางสาวกฤษณา
นายวิทย์
นายยุทธพงษ์
นางสาวนิตยา
นางสาวพิรดา
นายเดชา
นางสาววรพรรณ์
นางสาวกนกกาญจน์
นางสาวจันจิรา
ายวิทยา
นายไพฑูรย์
นางสาวปัทมา
นางพรวรา
นายจักรพงศ์
นายเจษฎา
นางสาวธัญลักษณ์
นายวรพล
นายอภิชน
นางสาวสาธิยา
างสาววนิดา
นางชัญวลัย
นางสาวเยาวรัตน์
นายฐษิรัตน์
นายวิเศษ
นางสาวธิติมา

ธรรมวงค์
สมศักดิ์
บุญเรือนยา
ปินคำา
วิจารณ์เจริญ
ศิริปาลกะ
ชัยชนะ
ดวงคำาฟู
เกษร
ศิริบุญยืน
คำาทอง
ปวงจักรทา
วิภูษณานนท์
ณ ลำาปาง
แปงสุทะ
ธรรมชัยกุล
เงินเย็น
อุ่นใจ
ศิละวงษ์เสรี
กิติเวียง
ต๊ะนา
ชอบจิต
ประสงค์ผล
ภิชัย
ครองแก้ว
สุทรหลวง
ญาณะ
คำาก๋า
ศรีชัย
สาริขิต
มานะ
ใจโต
ยอดแก้ว
ศรีวงศ์
ฟองตา
บัญฑิตกุล

164 จาก 230

301019810
301019813
301019815
301019818
301019822
301019824
301019829
301019831
301019834
301019838
301019842
301019844
301019846
301019847
301019848
301019851
301019855
301019860
301019861
301019869
301019871
301019873
301019874
301019886
301019895
301019896
301019897
301019899
301019904
301019909
301019913
301019917
301019919
301019920
301019934
301019938

นางสาวพรอนงค์
นายสกล
นางพิกุลทอง
นายจิรพงศ์
นางสาววันวิสาห์
นางสาวละอองดาว
นางสาวเกษสุรีย์
นางอนงค์
นางสาวนริศรา
นางสาวกาญจนา
นางสาวลาวัลย์
นางสาวพัชรินทร์
นางสาวจุฬาลักษณ์
นายพีรศักดิ์
นายวรวิทย์
นายชุติทัศน์
นางสาวนฤมล
นางสาวกมลพร
นางสาววิจิตรา
นางสาวศิริภักดิ์
นางสาวสุชาดา
นางสาวปาจรีย์
นางสาวกัลยาณี
นายประดิษฐ์
นางสาวธิตินทร์
นางสาวรัตนาภรณ์
นางสาวรจนา
นางสาวจารุพักตร์
นางสาวจิราภา
นางสาวมัณฑนี
นางสาววรรณวิศา
นางสาวศิริเพ็ญ
นายนิรันดร์
นายเสกสรรณ์
นายธวัช
นายสุรินทร์

ก้อนแก้ว
อินทร์นารี
ดวงงาม
ใจมา
มะโนราช
แก้วนอก
แสนคำา
ยะใจ
บัวอุ่นใจ
ชัยชะนะ
การเก่ง
อุ่นบ้าน
จีำจุมปา
วงษา
เรือนชัย
บำารุงวร
เขื่อนแก้ว
กันตังกุล
จันจร
ศรีอินตา
พุทธเดชากุล
ศรีทวีพันธ์
อาณา
เสมณี
จารักษ์
วงศ์สายดำา
ผูกจิตต์
เยายานัง
มหาวรรณ์
บาถฐวิจิตร
เจ็กพ่วง
อินต๊ะแก้ว
อินสุวรรณ
สุกใล
แซ่ฉิน
แสนคำาหล่อ

165 จาก 230

301019939
301019941
301019943
301019946
301019950
301019969
301019973
301019978
301019980
301019981
301019984
301019986
301019991
301019992
301019996
301019999
301020003
301020004
301020005
301020009
301020012
301020013
301020021
301020025
301020026
301020029
301020038
301020048
301020049
301020056
301020059
301020061
301020065
301020066
301020067
301020068

นายสถิต
นายณัฏฐพร
นางสาวนาฏฤดี
นายสุรพันธ์
นางสาวบัวพิต
นางอัจฉราวดี
นายสุรินทร์
นายณัชรินทร์
นางสาวธิดารัตน์
นายพิพัฒน์
นางสาวนาฏอนงค์
นายจรุงวิทย์
นางสาวอาภาภรณ์
นายธีระวัชน์
นางสาวรุจิรา
นายกรณ์
นางสาวธิดารัตน์
นางสงกรานต์
นางสาวสุธาทิพย์
นายชนาสิน
นางสาวมาลินี
นายเอกลักษณ์
นางสาวกานดา
นางสาวนิภาพร
นางสาวพัชรินทร์
นางสาววราภรณ์
นายวันวลิต
นางสาววิรัชฎา
นางสาวอัจฉราภรณ์
นางสาวญาณวี
นางสาวชยาภัสร์
นางสาวเยาวลักษณ์
นางสาวเกวลี
นางสาวนิตยา
นางสาวพรพรรณ
นายธนัชฌาย์

วงศ์ษาฟู
หิรัญรัตน์
เมืองตา
ดวงทิพากร
เมืองอินทร์
อุตมา
บุญทา
ใจเที่ยง
เพ็ญวิจิตร
จันทร์นวล
อุปนันแปง
บุญมี
อินทนันท์
ธาตุทอง
กุศเลิศจริยา
ดอนอินไชย
คำาเหมย
วิมลสิทธิชัย
ภัทรเจษฐทิศ
ภานุเมศวร์
ปิ่นแก้ว
ยาคำา
จรัสเพ็ชร
สัญญะวงค์
สว่างถาวรกุล
วงศ์ไชย
ไทยใหญ่
ขุมคำา
จารุวัฒนกุล
ชุติปรากุล
เตจะสา
สุวรรณ์
ปานกลาง
เตจาคำา
สุวรรณ
นาตัน

166 จาก 230

301020070
301020071
301020081
301020082
301020089
301020093
301020100
301020101
301020104
301020107
301020108
301020109
301020111
301020112
301020115
301020117
301020118
301020122
301020126
301020129
301020130
301020132
301020134
301020137
301020139
301020141
301020144
301020145
301020147
301020149
301020151
301020152
301020162
301020169
301020172
301020180

นายมงคล
นายเจตน์
นายภาณุพงศ์
นางสาวณัฐฌากร
นายธรรมสรณ์
นางสาวอภิญญา
นางสาวพิมพาภรณ์
นางสาวนฤมล
นางสาวพัสณียา
นางสาวพัชรา
นางสาวกาญจณา
นายชลธร
ว่าที่ร้อยตรีธีรศักดิ์
นางสาวทิพากร
นางสาวแวววลี
นายอัมพร
นางสาวคชรินทร์รัตน์
นางสาวพัชรี
นายอุดร
นายบัญญัติ
นางสาวกนกวรรณ
นางสาวพัชนี
นายปริญญา
นางสาวชลกาญจน์
นางสาวพิมพ์นิภา
นายสถิต
นายมงคล
นายกำาพล
นายวิทยา
นางสาววิไล
นางสาวนุชรินทร์
นางสาวนภากานต์
นางสายสมร
นางสาวสุกัญญา
นางสาวสุนันท์
นางสาวปิยนุช

ทรายคำามูล
สุทธิสันต์ชาญชัย
อุยดำา
โปทะลี
สุวรรณมงคล์
ปารีวงค์
อุดมพันธุ์
อาจอ
เมืองบุตร
วันวะพา
คำาดาวแสน
วงษ์เวียน
ปาลี
สมโน
ต๊ะวัน
มูลเงิน
ด้วงเขียว
เรือนศรี
สารแก่น
อินต๊ะมา
สมวกา
ลือยศ
ขาวประเสริฐ
กันทะวงค์
สีนวลใหญ่
อธิพรม
สันชัย
สุแก้ว
พันธ์สุภา
กันโท
แก้วมา
ปรมหิน
สุริยะวงศ์
สมสนิท
ศรีประไตย
อุปทะ

167 จาก 230

301020185
301020186
301020188
301020191
301020192
301020194
301020206
301020207
301020213
301020215
301020222
301020224
301020227
301020231
301020237
301020238
301020243
301020245
301020246
301020248
301020252
301020254
301020264
301020265
301020267
301020269
301020281
301020288
301020290
301020293
301020302
301020304
301020315
301020316
301020317
301020321

นางสาวรัฐการ
นางสาวอโนทัย
นางสาวสุรินธร
นางสาวธัญญารัตน์
นางศิริพร
นางสาวแสงเดือน
นางสาวธิตินันต์
นายทัตเทพ
นายพงษ์ธร
นางสาววิจิตรา
นางสาวกรรณิกา
นางสาวนัทธ์หทัย
นางสาวพวงเพชร
นายสิงห์คำา
นางสาวอัมพร
นางสาวมาลัย
นางสาวสุพรรณี
นายอรัณย์
นางสาวชันย์ชนก
นายชัช
นางสาวศิริขวัญ
นางสาวพรพิภา
นางสาวณิชมน
นางสาวคนึงนิต
นางสาวสมใจ
นายจิระะพงค์
นางสาวอนงค์พรรณ์
นางสาวพรพิไล
นางวลารัตน์
นายสาธิต
นางสาวนันทภรณ์
นางแสงเดือน
นางสาวพิมพ์ประภา
นายนรากร
นางสาวพัชรินทร์
นายชาตรี

โกงเกษร
ไชยชนะ
ตาสี
คำาภีระ
บุญแสนไชย
ปินตาคำา
มั่นโหมด
อินทรกำาแหง
จุมปา
ถนอมกิจ
จอมเมืองกาศ
ปัญเจริญ
ใจแก้ว
แสงต๊ะ
คำาป้อ
หน่อแก้ว
โสวะนา
อิกำาเหนิด
ใจอ้าย
อุ่นบุญธรรม
ถาชื่น
ใจหนิม
ริมจันทร์
มะโนปิน
แสงอรุณ
หมื่นถา
คำาวัง
ไฝน้อย
กุลธรวัฒนา
ศิริวรรณ์
บุญมา
ขุนทอง
เสาสวัสดิ์
เจริญสุข
คำานวล
นาชัยเวียง

168 จาก 230

301020325
301020331
301020332
301020334
301020339
301020342
301020344
301020346
301020349
301020350
301020351
301020363
301020369
301020376
301020381
301020382
301020387
301020388
301020389
301020391
301020393
301020396
301020404
301020405
301020407
301020408
301020409
301020410
301020411
301020417
301020423
301020428
301020430
301020432
301020434
301020435

นายก้องปฐพี
นางสาวอุมาพร
นางสาวศิวพร
นางนันทวดี
นางสาวอรอนงค์
นางสาวสายสุนีย์
นางอนงค์
นางสาวศรัญญา
นางสาวพรทิพย์
นางสาวสายฝน
นายอาคม
นางสาวปริศนา
นางสาวภูสุดา
นางสาวรุ่งฟ้า
นางบุณฑริกา
นางสาวฐิติชญาน์
นางสาวอรพรรณ
นางสาวกมลทิพย์
นางสาวสุรัลชนา
นางนิศารัตน์
นางวันเพ็ญ
นางสาวศิริลักษณ์
นางสาวเบญจมาศ
นายวิษณุโรจน์
นางสาวอภิญจนา
นางสาวกรรณิการ์
นายสุพงษ์
นางสาวณภัค
นายกัมพล
นายชัยพร
นางสาวศรีสุดา
นางสาวพรนัชชา
นางสาวสาวิตรี
นางศิริรัตน์
นางสาวจันทร์จิรา
นางสาวธีราพร

ตันสุชาติ
โปร่งใจ
แสงไทยารักษ์
สีโยยอด
เมืองคำาบุตร
ตาสา
รักอิสระภาพ
จานเก่า
นันต๊ะปาน
สายคำาพันธ์
สังข์พนัส
เป็งพฤกษ์
มณีวรรณ์
สวรรค์โรจน์
แก้ววิเชียร
กฤตย์พิพัฒน์
อุ่นปวง
จอมนวล
กาศสกุล
เหลาพนัสสัก
ก้อนคำา
สุรินทร์กาศ
อิ่นคำา
ชูศรี
สีริ
ลภัสไพบูลย์
มากสงขลา
นันต๊ะ
หลวงปัน
อุปนันท์
บุญสิงห์
อนุมัติ
ชมบุหงา
แก้วบุญเรือง
ศรีล้อม
มูลสุข

169 จาก 230

301020439
301020450
301020452
301020456
301020459
301020461
301020464
301020465
301020466
301020467
301020471
301020478
301020481
301020485
301020486
301020487
301020497
301020509
301020511
301020512
301020516
301020519
301020520
301020524
301020528
301020529
301020537
301020539
301020545
301020549
301020551
301020552
301020558
301020573
301020574
301020577

นางสาวภครัฐภรณ์
นางสาวจุฑามาศ
นางสาวมณทิษา
นายพลกฤต
นางสาวชลลัดดา
นางสาวสุภาภรณ์
นางสาวณัฐกานต์
นางสาวปราณี
นางสาวปิยธิดา
นางสาวสิรินาถ
นางสาววันเพ็ญ
นายธรนัย
นางสาวศิริเพ็ญ
นายนิพนธ์
นายบุรินทร์
นางสาววิลาสินี
นางสาววรุณี
นางสาวจิดาภา
นางสาวสุวิมล
นางวรุณี
นางสาวชยาลักษณ์
นางดวงใจ
นางสาวจิราพรอุ่นเรือน
นางสาวจุฬารัตน์
นางสายฝน
นายจักรพันธ์
นางสาวเขมิกา
ว่าที่ร้อยตรีนนท์
นางสมหวัง
นางสาวนภัสวรรณ
นางสาวจิรภา
นางสาวรุ่งอรุณ
นายนิรุตน์
นางสาวรงรอง
นางสาวเอมอร
นายนพดล

สามแปง
สีธิ
มาลาวิลาศ
สถิตย์ศิลาธรรม
ตะริโย
ณ ลำาพูน
ชมภูกาศ
กุณทะวรรณา
ชัยวงค์
มอญแก้ว
คำาภิคำา
ใจกว้าง
บุญสม
มาละแซม
สุนทรนันท์
บุญเวียง
ปินคำา
เชืำอนันตา
มะธุ
ภูเขียว
พัฒกุล
ชาติ
อุ่นเรือน
รัตน์จันตา
เมฆอากาศ
ธรรมธิ
จันทะวงศ์
คำาติ
อินทร์ไชย
บุญเกิด
พงษ์กลาง
ต๊ะตองใจ
สุวรรณา
วุฒิชัยวงศ์
สุระจิตร์
แสนคำา

170 จาก 230

301020582
301020587
301020594
301020595
301020596
301020597
301020598
301020607
301020612
301020614
301020615
301020618
301020622
301020630
301020634
301020639
301020641
301020642
301020644
301020665
301020669
301020670
301020676
301020683
301020686
301020688
301020689
301020690
301020694
301020695
301020696
301020705
301020713
301020720
301020735
301020736

นางสรารัตน์
นางพรทิพา
นางสาวเด่นนภา
นางสาวอรพินทร์
นายกรีฑาวุฒิ
นายอนุพงษ์
นางสาวจารุณี
นางสาววิไลพร
นางสาวพัชรินทร์
นายวัชระ
นางพรทิพย์
นางเรวดี
นางสาวโสภา
นางสาวภารุจา
นางนันทนัช
นางสาวแสงอรุณ
นางสาวศิริพร
นายประจักษ์
นางสาวกานต์ชนา
นางสาวยุภา
นางสาวพัชราภรณ์
นางจรรยา
นายธนกฤต
นางสาวทัศนีย์
นายจริญ
นางสาววิมลธร
นางอรุณรัตน์
นายนพพร
นางสาวรุ่งนภา
นางเอมภา
ว่าที่ร้อยตรีมนตรี
นางสาวกัณฐาภรณ์
นางสาวพักตร์พริำง
นางสาวสรัญญา
นางลาวัลย์
นางสาวสิริญญา

เนืำอนวลจันทร์
ดวงพันธ์
หลวงเนตร
อุตสม
ดวงจิต
ใหม่พรหม
อาทิตย์อาภา
สิงห์ตัน
พรหมศรี
กุลเพชรประสิทธิ์
ธนาศักดิ์
ทิพย์ปิ่นทอง
กันทะวงค์
เสนาะสำาเนียง
จั่นจินดา
ใจหวัง
เพ็ญเพียร
สมบูรณ์
ลังกาพะยอม
ฟูแสง
ไชยปัญญา
ก้อนแก้ว
กิติวรานนท์
สิงห์คำา
จินาเดช
ทองเชิด
แก่นจันทร์
สุนะ
ดวงคำา
นามวงศ์
วิริยา
สุวรรณ
พึ่งสำาราญ
องค์คุณา
คีรีแก้ว
ณ นคร

171 จาก 230

301020738
301020739
301020749
301020750
301020751
301020754
301020758
301020767
301020771
301020774
301020784
301020785
301020789
301020790
301020798
301020803
301020806
301020808
301020809
301020810
301020830
301020831
301020832
301020834
301020836
301020841
301020845
301020849
301020850
301020851
301020855
301020857
301020861
301020863
301020869
301020870

นางสาวเยาวลักษณ์
นางสาวตรีชฎา
นางสาวสุทธาวรรณ
นางสาวสุภาวดี
นางสาวศรันยา
นางสาวจรรยา
นางเด่นนภา
นางสาวประภาทิพย์
นางสาวธัญวรัชน์
นางสาวรัตติกาล
นายธนภพ
นางสาวขวัญชนก
นายสง่า
นางสาวพัชรี
นายสมควร
นางสาวนวลปรางค์
นางสาวปัญฑารีย์
นางวนิดา
นางทัศนากานต์
นางสาวสุนิสา
นางสาวปาริชาติ
นางกนกวรรณ
นางนงเยาว์
นางจีระภา
นางณัฐวดี
นางสาวสารินี
นายภาณุวัฒน์
นายกรกช
นางสาวสุวัฒนี
นายพงค์พันธ์
นางสาวจิรวรรณ
นางสาววัชรี
นายณฐดล
นายปิยะพงศ์
นางสาววรรณขิต
นายณัฐวุฒิ

วิชัยชมภู
ประวัง
รุ่งเรืองวารินทร์
จีนโจ
นะที
ปองผาติพร
อรรคเดโช
พันธชาติ
บัวเงา
สุวรรณปัญญา
บุญธีรารักษ์
สืบเสม
ฟักแก้ว
วงค์คำายอด
พรหมณะ
ปุกคำา
เสนาวะนา
มาลัยทิพย์
สุทธสุภา
บุญมา
นุชจำานงค์
คำานวล
สมวัน
ปัญญาเรือน
จันทร์งาม
นามจันทร์
บัวเงิน
คงสัตย์
ชนะพรหม
เชียงกัน
อินทรีย์สังวรณ์
บนแท่นทิพย์
บุญติ
ใจกล้า
เทือกศิริ
สว่างวรรณ

172 จาก 230

301020871
301020872
301020877
301020880
301020881
301020884
301020889
301020898
301020908
301020913
301020916
301020918
301020923
301020925
301020933
301020935
301020937
301020940
301020941
301020943
301020944
301020945
301020947
301020950
301020954
301020955
301020957
301020958
301020963
301020967
301020971
301020973
301020974
301020981
301020982
301020990

นางสาวรัตติกาล
นายจักรพงษ์
นางสาวกาญจนา
นางสาวเกศริน
นางกัญญา
นายประเสริฐ
นายสุพจน์
ว่าที่ร้อยตรีสุทธิกานต์
นางสาวภัณฑิรา
นายเดชา
นางสาวมนทิรา
นางสาวยลลินทิพย์
ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัทยา
นางสาวกฤติกา
นายจูนัทธ์
นายนิคม
นางสาวธัญธิดา
นายจตุรงค์
นางสาวรุ้งลาวัลย์
นางสาวณัฐกานต์
นางสาวอริสรา
นางปรียา
นายชัยเมฆ
นางสาวราตรี
นางสาวนิตยา
นายนรินทร์
นายธุวพัส
นายสัญไชย
นายทินกร
นายบัญญัติ
นายพิสิทธิ์
นายศราวุฒิ
นางสาวอรพรรณ
นางสาวสาวิตรี
นางสาวกาญจนา
นางสาวไพรินทร์

คำาแปง
วุฒิรัตน์
จันสา
วงศ์อ้าย
อินต๊ะพิงค์
สมบูรณ์ชัย
กาวิลาวรรณ
ดวงชมภู
มาตยาบุญ
วิทยาบำารุง
ใจประสิทธิ์
วงศ์ชีวสุทธิ์
แสงคำามา
สำาราญ
ยศแก้ว
แก้วสมนึก
อักษร
เดชะวงศ์
มาอิ่นแก้ว
เสาร์หมื่น
ปัญญากาศ
เกษรมาลา
เกิดอาชาชาญ
บุญมี
ชาวเวียง
รังสรรค์
คำาลือ
ประภัศรานนท์
แสงทะรา
ต๊ะพิงค์
คูสุวรรณ
มงคลพิภาค
วันมหาใจ
ตินะลา
จันติดุก
คำาปิ่นแก้ว

173 จาก 230

301020998
301021002
301021004
301021010
301021014
301021015
301021021
301021031
301021035
301021039
301021047
301021052
301021062
301021064
301021070
301021072
301021073
301021081
301021086
301021091
301021093
301021098
301021109
301021110
301021112
301021130
301021135
301021142
301021146
301021147
301021148
301021149
301021160
301021163
301021166
301021168

นางสาวสุชาดา
นายสัญญา
นายปรีชา
นายสามารถ
นางสาวปาริชาติ
นางสาววณิชชา
นางสาวสมปรารถนา
นางสาวจารุวรรณ
นายณัชภัค
นายทิวากร
นางสาวพัชราภรณ์
นางสาวคนึงนิจ
นางสาวอารีรัตน์
นางสาวพิณญาดา
นางมยุรา
นางพรพิมล
นางสาวสาริศา
นางสาววิลาวัลย์
นายยุทธนา
นางสาวศิริรัตน์
นางสาวชญาภา
นายสุพิชัย
นางสาวอนงค์พร
นายปณิธาน
นายบดินทร์
นางสาวกาญจนา
นางสาวรัชนี
นางสาวพยอม
นางพริำมพราว
นายวิฑูรย์
นายสาธิต
นางสุมาลี
นางเกศนีย์
นางสาวอุบลวรรณ
นางสาวจารุวรรณ
นายธีรศักดิ์

แสนใจอิ
เหมือนฟู
ศรีกันชัย
มังสังข์
ก๋องคำา
จันทะทัย
พรหมลังกา
จักรน้อย
อุดกลวย
อภิวงค์วาร
อรุณศรี
จิตรีนาน
จันทร์เปีย
ทรายเงิน
จิระไอ
ปัญโญกลาง
คำาทิพย์
ขัดทุ่งฝาย
จันทาพูน
เที่ยงธรรม
วรรณภิระ
วรรณสิงห์
ปันจินะ
งานวิชา
ทิพยมณฑล
ลาดกำาแพง
จำาวงค์
วรรณแก้ว
สิงห์ตาแก้ว
บุญสง่า
อยู่ศรี
ชัยวรรณ
ตานะเศรษฐ
ศิริ
รัตนพรหม
สมลิคุณ

174 จาก 230

301021170
301021173
301021174
301021177
301021184
301021185
301021187
301021190
301021198
301021202
301021204
301021223
301021224
301021225
301021226
301021227
301021229
301021232
301021233
301021235
301021238
301021243
301021245
301021256
301021257
301021261
301021262
301021264
301021265
301021270
301021275
301021282
301021284
301021291
301021292
301021293

นายอานุภาพ
นายสุรพงษ์
นายศราวุธ
นายทินกร
นางสาวธิติกานต์
นายไพฑูรย์
นางสาวพรรณี
นายเกรียงศักดิ์
นางสาวสุนีย์พร
นางสาวแสงหล้า
นางสาวทิพยรัตน์
นางสาวพิญญรักษ์
นายเอกราช
นางสาวณัฐฐาพร
นางพิจิตรา
นายภักฐศักดิ์
นางสาวแสงดาว
นางสาวทวิกา
นางสาวจารุวรรณ
นายวัฒนศิลป์
นางสาวสรวงสุดา
นายณัฐชัย
นางสาวทัศน์วรรณ
นางสาวเบญจวรรณ
นางสาวเฉลิมขวัญ
นางสาวษุภมน
นางสาวเมขลา
นางสาววรรณรัตน์
นางสาวจันทร์จิรา
นางสาวจุฑาภรณ์
นายลัคนทิน
นายอริย์ธัช
นายคมฉัตร
นายเจริญรัตน์
นางแจ่มจันทร์
นางพัชรีย์

ศรีจันทร์ดร
เนาวโรจน์
ปะระมะ
หอเจริญ
ศรีใจวงศ์
สุธัญญาวัชชัย
ศรียาบ
พรหมวะนา
เป็งมัชยา
ใจคำา
ใจแจ่ม
จริยะรังษิธรรม
เชิดศิลป์
ยะอะนันต์
แร่มี
ดอกผึำง
ทองวิลาศ
บุญอยู่
สุริยานรากร
สุยะพันธ์
เฉลิมสุข
คำาโย
นุ่นยวง
คำาบัวสัก
เพชรนิล
อิ่มเอม
คำาตั๋น
กลิ่นหอม
สมแก้ว
ยาชะวะนา
มานะผัน
คำามุงคุณ
สุทธิตานนท์
ประเสริฐสังข์
แก้วเคียงคำา
สีหะวงษ์

175 จาก 230

301021297
301021299
301021302
301021305
301021306
301021307
301021313
301021315
301021317
301021320
301021321
301021334
301021342
301021344
301021348
301021356
301021362
301021364
301021367
301021376
301021381
301021385
301021391
301021400
301021401
301021407
301021409
301021413
301021417
301021420
301021423
301021424
301021428
301021434
301021436
301021438

นางสาวทิพย์วรรณ
นางสาวนภัสวรรณ
นางสาวดวงใจ
นายจิรเดช
นางสาวณฐมณ
นางสาวอนงค์พร
นางสาวเนรัญชลา
นายวชิระ
นางสาวศิริขวัญ
นายบรรพต
นายจักรพงษ์
นายกิตติศักดิ์
นางสาวสุภาณี
นางสาวพีรยา
นายอาทิตย์
นางสาวกรวิกา
นางสาวสุพิชญา
นางศิริกร
นายนันทชัย
นางสาวธราพร
นางสาวสุธาทิพย์
นางสาวสายฝน
นางสาวอังคณา
ว่าที่ร้อยตรีปองพล
นายนราธิป
นางสาวจารุวรรณ
นางสาวนันทิยา
นางอริศรา
ว่าที่ร้อยตรีหญิงเฉลิมพร
นางผกาภรณ์
นางสาววรรณิกา
นายชาคริต
นางสาวจิดาภา
นายเฉลิมชัย
นายยุคลธร
นางสาวสุพรรณี

กันติ๊บ
อิกำาเหนิด
เครือแวงมล
อินลวง
สิทธิคำาฟู
นิยมเจริญกิจ
แก้วปา
เตชวงศ์
เรือนอินทร์
บัวผัด
มณีวงษ์
กุนามา
ขันพิทักษ์
นครชัย
สิทธิตา
คำารินทร์
มพัสพันธ์
สีตา
อินตืำอ
ยืนยงค์
ทองเล่ม
บัวลอย
แสงแก้ว
อนุพันธ์
โทบุราณ
กันธิยะ
ดวงดอกมูล
โปธาคำา
อัศวภูมิ
จันทร์เรือง
นวนพนัด
อินทร์บุรี
เอกสุวรรณ
รัตนะ
ธรรมตถา
หล้าอูป

176 จาก 230

301021446
301021448
301021452
301021455
301021461
301021469
301021470
301021474
301021477
301021481
301021486
301021490
301021493
301021495
301021500
301021503
301021505
301021507
301021517
301021518
301021524
301021526
301021527
301021530
301021536
301021541
301021543
301021544
301021547
301021549
301021557
301021558
301021564
301021578
301021579
301021582

นางสาววาสนา
นางสาวผกายมาศ
นางสาวพิมลพรรณ
นางสาวกิ่งกาญจน์
นางสาวทิพย์วรรณ
นางอนัญญา
นายธราธร
นางสาวนำำาฝน
นายสุจินต์
นายสุรพล
นางสาวปิยนันท์
นางสาวแสงมณี
นายวีระศักดิ์
นางสาวเพชรดา
นายเมธี
นายเทอดศักดิ์
นายทัศนัย
นายชชนน
นางสาวนฤมล
นางสาวชฎาพร
นางสาววิลาวัณย์
นางสาวโสพิศ
นางสาววิภาดา
นางสาวรมณี
นางสาวจิราวดี
นางสาวขวัญดาว
นายสุชีวิน
นางทิพกฤตา
นางเขมจิรา
นางเบญจมาส
นายอรัณย์
นายสิทชานต์
นางสาวสุวิชชา
นางสาวขวัญชนก
นางยุพิน
นางสาวศิริพร

ติวงค์
เสนา
อุตเรือน
ก้อใจ
เรืองทารินทร์
อุตตะมะ
ปิมปา
แช่มบำารุง
วังใหม่
บุญเรือง
ใจเมือง
พิกุล
พชรพิพัฒน์
เพ็งตา
ใจกา
ตาเจริญ
ต๊ะเขื่อนแก้ว
บุญเรือง
คำาตุ้ย
แก้วปู่วัตร
ถาแก้ว
สมสวย
แซ่อึำง
เหลี่ยมแสง
จินาวงศ์
แก้วสมบัติ
ชุ่มอุ่น
ศรีวิชัย
อุ่นแก้ว
เมืองวงศ์
น่าชม
ชมภูแก้ว
กันธิพันธ์
บุญนาค
คำาวัน
ยองจา

177 จาก 230

301021589
301021590
301021591
301021596
301021606
301021608
301021609
301021611
301021613
301021616
301021623
301021626
301021628
301021630
301021633
301021634
301021638
301021643
301021653
301021656
301021657
301021663
301021664
301021668
301021670
301021675
301021682
301021684
301021693
301021695
301021697
301021698
301021699
301021704
301021718
301021722

นายวิโรจน์
นางสาวกัลยาภัสร์
นางนงเยาว์
นางสาววิจิตรา
นางสาวขวัญดาว
นางสาวปรียาภรณ์
นายปุริยวัฒน์
นางสาวสิรินทร์
นางสาวสุภาภรณ์
นางจินตนา
นายรัฐพงษ์
นายธิติโรจน์
นางสาวศิริรัตน์
นายพจน์
นางพิจิตร
นางสาวจุฬาพร
นางสาววิลาวัลย์
นางหทัยรัตน์
นางสาววรัญญา
นายรัตนะ
นายนัคเรศ
นายรัชพล
นายภาคภูมิ
นายวิโรจน์
นางสาวเกศสุดา
นายดัสกร
นางหทัยภัทร์
นางสาววิภาวรรณ
นายชานนท์
นางภัคญดา
นายสิทธาวุฒิ
นางสาวอังคณา
นางสาวสิรัชรา
นางสาวไกรวัลย์
นางสาวภัคจิรา
นายสมจิตร

ธิการ
กัลยา
นวมครุท
แสงถา
บุญวรรณ
ไชยวิลาศ
จรกุล
ปัญญาคม
ยาลังคำา
จิตธรรม
กันสุทธิ
หล้าคำามูล
อ้อยกาบ
บุญทวีศักดิ์
ชื่นเมือง
สัตย์ธรรม
แรกนา
กาสมุทร์
นาระต๊ะ
สุตาคำา
ธีระวัฒนวิศิษฎ์
พงษ์นิกร
ชาตาบุญ
วงศ์ใหญ่
การะกัน
อินคอม
ดาวจร
พุทธรินทร์
ศรีโรย
ณ หนองคาย
วิริยัง
หวลศรี
จาเสิศ
ปัญญฤทธิ์
เรืองสกุล
ศรีกุล

178 จาก 230

301021728
301021732
301021734
301021736
301021738
301021740
301021741
301021747
301021751
301021755
301021757
301021762
301021768
301021769
301021772
301021776
301021777
301021778
301021780
301021783
301021790
301021792
301021794
301021799
301021800
301021804
301021808
301021809
301021814
301021815
301021818
301021819
301021833
301021836
301021838
301021842

นางสาวนำำาฟ้า
นางศรีพรรณ
นางสาวรักษิณา
นายวชิระ
นายศักดิ์สิทธิ์
นายธนากร
นายวรายุส
นางสาวธัญพิมล
นางสาวหิรัญญา
นายวีระ
นางสาวกนิษฐกา
นางธเนตรศรี
นางสาวรักชนก
นายวรวิทย์
นายสมบัติ
นายอมฤต
นางสาวพินสุดา
นางสาวจุฬาลักษณ์
นางสาวธารินี
นายสุเมธ
นางสาวจิรวดี
นายปิยะพงษ์
นางสาวเบญจลักษณ์
นายยุทธนา
นายปรินทร์
นายเอกชัย
นายพงศ์พันธ์
นายมนตรี
นางสาวสุพรรณี
นางสาววิชุตา
นางสาวศิราธร
ว่าที่ร.ต.ฐปนพงศ์
นางสาวกัลยาภรณ์
นางสาวอตินุช
นางสาวธัญธร
นางสาวอรทัย

ชัยวลี
ดวงมะลิ
ทิมคล้าย
พงษ์ทวี
พิมสาร
เจริญเมือง
พันธุ์อุดมศักดิ์
บุญเที่ยง
วงค์ปินตา
หน่อสาร
สุริยา
บุญหมื่น
มูลเมฆ
ตาวงศ์
มายะ
ศรีพิชญาการ
วงศ์อนันต์
ตัำงตัว
นพบุรี
เทปานนท์
สายไหม
อภิวงค์วาร
บุญเรือง
สุนันตา
บ้วนกียาพันธุ์
แซ่แต้
พ่วงชิงงาม
อสุพล
เปรมสุวรรณ
ต๊ะใจ
คำาฮ้อย
โสภาอนทร์
บุญธรรม
เนาวรัตน์
เวชวิทยาขลัง
นาคน้อย

179 จาก 230

301021846
301021851
301021854
301021863
301021870
301021872
301021873
301021880
301021884
301021893
301021897
301021900
301021911
301021915
301021921
301021922
301021924
301021925
301021927
301021930
301021935
301021937
301021944
301021947
301021949
301021950
301021952
301021954
301021955
301021956
301021957
301021964
301021965
301021966
301021967
301021969

นายนิสันต์
นายไพรัช
นางเจตวัน
นายชาติธนพงค์
นางสาวลลิตา
นางกาญจนา
นางสาวกาญจนา
นายธวัชชัย
นางสาวแววดาว
นายณัฐสิทธ์
นางสาวปนัดดา
นางสาวพัชรี
นางสาวเอมอร
นางสาวนันทิยา
นายศิลา
นางสาวเกษศิรินทร์
นางสาวกาญจนา
นายพงศ์ปนต
นายธวัช
นางสาวปิ่นดาว
นางสาวแววจันทร์
นายธนากร
นางสาวเกวลิน
นางสาวอนงนาฏ
นายวิจักษณ์
นางสาวมยุรี
นางสาวนฤมล
นายภาคภูมิ
นายณัฐกร
นายวิสิฏฐ์
นายนิพล
นางสาวจิตราภรณ์
นางสาวนงคราญ
นางสาวอัญธิกา
นางสาวนัฐฌาภรณ์
นางสาวสร้อยสนีย์

ยานะโส
ปันชู
โนชัย
กันทะวงค์
ตติย์ธานุกุล
กุลอ่อน
สุภาเปี้ย
ช่างสอน
ทะลา
วาเพชร
กุณากิติ
ทิศทองดี
สุขสวัสดิ์อำานวย
แสงสุวรรณ
เฉียบแหลม
มะโนน้อม
อารีย์
สันติธรรม
เต็มใจ
หล้าบุญมา
พงค์จันตา
ทนันจา
สุวรรณปัญญา
อุ่นเรือน
รังสิวุฒาภรณ์
กันโท
ยานะ
ตระกูลดาบทอง
เรือนเหล็ก
ย่อมเยาว์
ไข่แก้ว
มะโนศักดิ์
ธรรมตา
แก้วศิริ
ทองปั้น
สายสุตา

180 จาก 230

301021974
301021975
301021976
301021978
301021984
301021987
301021988
301021990
301021993
301021996
301021998
301022000
301022013
301022014
301022015
301022016
301022018
301022019
301022021
301022022
301022029
301022031
301022033
301022037
301022041
301022043
301022046
301022061
301022062
301022066
301022068
301022071
301022072
301022078
301022082
301022085

นางสาวอริสา
นางสาวจันทร์จิรา
นางสาวมัณฑนา
นางสาวนำาพร
นางสาวจิรดา
นายจตุพร
นายพงศ์พิพัฒน์
นายดนุพล
นางวิจิตรา
นายเสกสันทน์
นางสาวชิสานภัณต์
นางสาวปาริชาติ
นางสาววราพร
นายวีรุตย์
นางสาววาสินี
นางสาวเกษฏาวัลย์
นางสาวสุพรรษา
นางสาวเกศกนก
นายเอกลักษณ์
นางสาวนุชนาถ
นางสาวฤทัยสัตน์
นางเยาวลักษณ์
นางสาวอรทัย
นางสาวภาวิณี
นางสาวจุฑาทิพย์
นางสาววาธิดา
นางสาวกรณัฏฐ์
นางสาวพิมภินันท์
นางสาวเจนนิพิฐ
นายจตุพล
นางสาวโชติกา
นายนพดล
างสาวโสมศิริ
นายธีรัช
ว่าที่ร.ต.คงสิทธิ์
นางสายทอง

เบญจประทานพร
หมื่นหาญ
คันธราษฏร์
สุเสวี
สารเถื่อนแก้ว
ปาตีคำา
หลวงแสน
เทแก้ว
สายปัญญาใย
ปานพาน
ตัทธิธากร
เกตรา
ไชยยา
ปัญญา
ฮัททอม
ตันธิยงค์
จรรยา
ขุมโมกข์
พัชรสิริกุล
หาญอุ่น
คำาแสน
ศรีวรรณ
ยอดอ้อย
นามวงค์
ทนันไชย
รินสินจ้อย
กณิศาเตชสิทธิ์
หอยแก้ว
เปลวเทียนยิ่งทวี
หน่อแก้ว
วงศ์จ้อย
ท้วมวงษ์
สมถวิล
สาวงศ์ตุ้ย
จริยพัฒนกุล
คามจังหาร

181 จาก 230

301022090
301022096
301022097
301022098
301022100
301022102
301022107
301022108
301022110
301022113
301022115
301022117
301022120
301022122
301022124
301022126
301022137
301022140
301022143
301022160
301022162
301022163
301022166
301022168
301022169
301022171
301022172
301022173
301022175
301022176
301022178
301022184
301022191
301022199
301022205
301022206

นายจักรภพ
นางสาวตรีรัตน์
นางสาวนงนุช
นายจักรพงษ์
นางสาววรินทร
นางนภาพร
นายสุรัช
นางสาวพัทยา
นายมงคล
นางสาวกันญาวีร์
นางสาวดาวใจ
นางสาวนำารพี
นางสาววิไลวรรณ
นางสาวอำาพรรณ
นายพงศกร
นายปกรณ์
นางสาวเมธิยา
นางสาวเกวรินทร์
นางสาวณัฐณียา
นางสาวจิตฐิพร
นางสาวสุมิตรา
นางสาวปิยะพร
นางสาวอภิฤดี
นางณัฐธิพร
นางสาวสุนิสา
นางสาวสุวารี
นางสาวธัญณิการ์
นางสาวธนัชสรณ์
นายนรินทร์
นายเกรียงศักดิ์
นางสาวจุฬาภรณ์
นายวิญญู
นางสาวพัชรินทร์
นางสาวประภัสศรี
นางสาววราพร
นางจันทรนภา

ทองสุวรรณ
ทารวรรณ
ตุ้ยทิศ
พรหมจักร์
มูลยศ
ถาวร
ทองแก้ว
ปวนจิน
ถาวร
สุขเกษม
สุรินทร์
สุเสวี
ปั๋นคำา
กันทวงค์
ตันทวุทธ
พงษ์พงณิช
เนตตกุล
ดวงเด่น
ปลอดภัย
เอี่ยมอักษร
ทองตะมา
บุตรพรหม
ปัญญาวงค์
วังคะออม
มณีวรรณ
พานทอง
กันทะเป็ง
โพธิ์เงิน
บัวเงา
ถาดง
ณ เชียงใหม่
ประสพสุข
แสงแก้ว
ธิตา
คำาหลอม
คำาแสน

182 จาก 230

301022211
301022212
301022222
301022226
301022228
301022229
301022235
301022237
301022241
301022242
301022246
301022247
301022257
301022263
301022266
301022268
301022270
301022272
301022274
301022276
301022277
301022279
301022280
301022281
301022282
301022291
301022296
301022300
301022307
301022308
301022318
301022322
301022323
301022328
301022329
301022331

นางสาวจุฬาลักษณ์
นายเทพชัย
นางสาววชิราภรณ์
นางสาวจันทร์ทนา
นางสุปรียา
นางชมพูเนกต์
นางไพลิน
นางสาวฟ้าอุทัย
นางสาวจันทร์เพ็ญ
นายสรรค์สิริ
นายยุทธภูมิ
นายมนัสเทพ
นายกองรบ
นางสาวรัชนีวรรณ
นางสาวสุชาดา
นางสาวนิตยา
นายมนตรี
นางสาวณัฐชยา
นางสาวกานต์สิรี
นางสาวปนัดดา
นางสาวลลิตา
นายสุริยา
นางสาววันทนีย์
นายประภัทรพงษ์
นางสาวอำาภา
นางยุพา
นางสาวกนกรัตน์
นางสาวอัญชสา
นางสาววาทินีย์
นางสาวชนิตา
นายพยนต์
นางสาววาสนา
นางรัตติกาล
นางสาวนันทวัน
นางสาวศศิวิมล
นางสาวขวัญฤทัย

ณ เชียงใหม่
วิชัยยา
แสนสม
นันตา
มโนจันทร์
สายสุริยะ
สิงห์คำา
อิ่นคำา
ปะระดี
คำาสุนทร
อินตะไชย
ศรีสคำามูล
กระทุ่มนัด
บุญเจริญ
จินานาง
มณีกาศ
อาทิตย์
แซ่จิง
วงศ์ขัตย์
ดวงแก้ว
ตายา
ภิรมย์
อุดหลวง
จิตตะ
พยาวัง
ทิศเมือง
สามัตถิยะ
คงอภิรักษ์
มะณี
ลิำมคำา
คงแดง
ชัยยศ
คงประหยัด
แก้วไชยหาญ
อินทะมา
อุตเจริญ

183 จาก 230

301022332
301022333
301022334
301022343
301022345
301022349
301022354
301022360
301022362
301022363
301022364
301022368
301022373
301022374
301022382
301022384
301022386
301022387
301022388
301022394
301022401
301022402
301022406
301022409
301022411
301022416
301022417
301022418
301022420
301022428
301022430
301022434
301022436
301022438
301022444
301022450

นางสาวพิมพรรณ
นางสาวกัลวลี
นางสาวณัฐรดา
นายวุฒิชัย
นางสาวเพ็ญรัตน์
นายภานุพงษ์
นางสาวสุชญา
นางลำาดวล
นายวัชรพงศ์
นางสาวสุชาดา
นายณัฐวัชต์
นางกัลยดา
นางสาวพิมพ์นภา
นางสาวนริญญา
นายกัลยาณวัฒน์
นายวิทยา
นางสาวอารี
นายแสนแสบ
นางสาวฐณิฎา
นายวีรชัย
นางสาวลักขณกาญจน์
นางแก้ว
นายสมชาติ
นางสาวปาริฉัตร
นายกฤตนัย
นางสาวทวีพร
นายงาน
นางสาวศุภรดา
นายวุฒากร
นางสาวกิติยา
นางสาวกุลธิดา
นางสาวสุมาลี
นางสาวพัชรินทร์
นางสาวศิภักดิ์ชาฎา
นางสาวเรวดี
นางสาวนิตยา

จันทิพย์
เชี่ยวชาญ
อ่อนดี
ลัดเครือ
หมุนลี
ทองคำา
เดชชนสกุล
เรือนโนวา
สำาเหนียก
บุญมาลา
พงศ์ไชยยานะ
ธงเงิน
อินจิโน
กาลา
อุตตะรี
สุดสายอึก
พูลสวัสดิ์
แสงปัญญา
พลอินทร์
หมื่นอภัย
มณีชัย
รักโนนสูง
ประทุมชาติ
รมโพธิ์ทอง
เกตุแก้ว
อดเหนียว
จันทร์ทิพย์
อัครภิบูรณ์
กำาแพงแก้ว
เที่ยวศักดิ์อนุกุล
ตระกูลสว่าง
ศรียาบ
ธัมมากาศ
ธนเจริญโชค
ศิริอนันท์ไพบูลย์
ตุ้ยเตียม

184 จาก 230

301022454
301022456
301022457
301022458
301022460
301022463
301022469
301022472
301022477
301022480
301022481
301022482
301022484
301022486
301022493
301022494
301022495
301022497
301022498
301022504
301022507
301022510
301022515
301022516
301022519
301022523
301022528
301022529
301022532
301022540
301022541
301022544
301022546
301022548
301022553
301022554

นางสาวนันทิชา
นายอนุพงศ์
นางสาวสาวิตรี
นายสุริยา
นายอัครชัย
นางนฤมล
นายสมศักดิ์
นางสาวเพ็ญศรี
นางสาวปรานีต
นายนเรศ
นางสาวธัญธิตา
นางสาวดารุณี
นางสาวพัชรินทร์
นางสาวกรทิพย์
นายมานูญ
นางเมทนี
นางสาวปนัดดา
นางสาวจันทิรา
นางสาวชนิสรา
นางสาวจันทิมา
นางสาวชญาณิศา
พ.จ.อ.อาทิตย์
นางสาวธนัญญา
นางสาวสาวิตรี
นางอนุรักษ์
างสาววิจิตรา
นายธนะรัชต์
นายกรรณ
นางสาวปราณี
นางสาวสุภา
นางสาวศิริจิต
นางสาวศรัญยา
นางสาวสุพัตรา
นางสาวพรพิมล
นางจอมทรัพย์
นายไกรลาศ

สมนาศักดิ์
วัชวงษ์
สูตะวงค์
ใจแปง
วุฒิเสน
อุตมะโชค
มังยะสุ
เป็นกล
แสวงลาภ
หาญพิทักษ์กุล
วิลูน
วรรณเรศ
ฟองเมฆ
แสงประสิทธิ์
ดอกพร้าว
โนโชติ
อินพิทักษ์
วรรณสังข์
สว่างพงษ์
วิชัยรัตน์
ธรรมยศ
บุญน้อม
แจ่มทิม
วงค์ษา
เชืำอเมืองพาน
จองคำา
สุภาแสน
ชัยเลิศ
ศรีนวลใหญ่
สวรรณราช
บุญเรือง
สามใจ
สุนันตา
สวรรณ
ยารังษี
ชัยอิ่นคำา

185 จาก 230

301022558
301022560
301022562
301022568
301022572
301022576
301022580
301022584
301022585
301022591
301022593
301022600
301022605
301022608
301022613
301022614
301022619
301022621
301022623
301022625
301022629
301022631
301022638
301022641
301022647
301022651
301022654
301022657
301022658
301022659
301022660
301022665
301022668
301022671
301022672
301022673

นายศศิธร
นางสาวพรทิพย์
นางสาววรรณภา
นายจิรายุทธ
นางสาวพรรณี
นางสาวรจนีญ์
นางสุรีย์
นางสาวอารีย์วรรณ
นางสาวเพชรไพลิน
นางสาวรัตนาภรณ์
นายนฤเทพ
นางสาวชูโพ
นางสาวลัดดา
นายธงชัย
นายพชร
นางสาวณัฐนันท์
นางสาวภัทรนันท์
นายปิยภูมิ
นางเสาวณีย์
นายมนตรี
นางสาวเจนจิรา
นางสาวประภาพร
นายวีระพันธ์
นางสาวเบญจมาศ
นายสมชาติ
นางสาวสิขเรศ
นางสาวพรรณิภา
นางสาวเบญญา
นางสาวมลชยา
นางสาวปฏิรักษ์
นายไพโรจน์
นางสาวพรพรรณ
นายสุวิทย์
นางสาวเกศวดี
นายธนิด
นายวิสุรกาญจน์

เตจ๊ะยา
บัวอินทร์
โปธิมอย
พิมสุวรรณ
พันธุศาสตร์
นครราช
ไชยชุมพล
เทพฝั้น
การะกัน
ไชยวัณ
เวชภิบาล
แก่ลีซอ
รินผล
ศรีธิหล้า
ขัติยศ
อนันต์สถาพร
สายด้วง
คุณาธรรม
โนจา
ศรีหะวงษ์
ปัญญาหม้อ
พรหมเมตรจิต
อินทร์ยา
สุริยะวงค์
บุตรงาม
ทองสว่าง
คงพัชร
บุญประเสริฐ
ป๊อกกาศ
กาญจนาพิพัฒน์
ปัญญามา
นครชัย
คำาพุทธ
สุขสันติมาศ
ดวงสุข
ธัมมะภาพ

186 จาก 230

301022679
301022680
301022687
301022694
301022701
301022702
301022705
301022711
301022722
301022726
301022729
301022731
301022734
301022737
301022739
301022744
301022750
301022751
301022758
301022762
301022770
301022775
301022776
301022780
301022782
301022783
301022797
301022798
301022799
301022802
301022810
301022811
301022812
301022823
301022825
301022826

นางสาวธมลวรรณ
นางสาวนิศากร
นางสาวประกาย
นางสาวเกวลิน
นางสาวภาวิณี
นายประมวล
นายธนกร
นางสาวภิญญาภัชญ์
นางสาวปรียานิตย์
นางสาวพรนภา
นางสาวณัฐสุดา
นางสาวรสริน
นางปริศนา
นางสาวศิรินทร์ญา
นางสาวกันธิมา
นางสาวอรวรรณ
นางสาวญาดา
นายชยณัฐ
นางสาวรังสินี
นางสาววราขวัญ
นางสาวนงเยาว์
นายญาณินทร์
นางจันทร์รุ่ง
นางสาวปรียภัทร์
นายณรงค์
นางสาวอานิจฎา
นางสาวปิยภรณ์
นายทรงพล
นายปริญญา
นางสาวสุชาดา
นายดำาริห์
นางสุภาภรณ์
นายพนัส
นางสาวศิริประภา
นายวิศเวศ
นายวรภรณ์พงศ์

ยศบุตร
สุวรรณ
งามสวย
กูลณาวงศ์
อุปาลีย์
ฟ้ารุ่งเรือง
ชนวาศิลป์
โชติชะวงค์
ใจน้อง
ขนุนกอน
บรรเลงสวรรค์
ใจทา
เงินสม
ปรีชา
มูลใจหาญ
เพ็ญเวียง
มหาวงค์นันท์
เตชะผาติกุล
ทองสุข
บุญยัง
สมณี
ภมรจันทรมัส
สิทธิกัน
กุหลาบโพธิ์ทอง
ทิวาคำา
หยุมปัญญา
รัฐชั่ง
กันแก้ว
ชัยสุริยะกุล
มุ่งธัญญา
ทริยะ
ทริยะ
เหลี่ยมสมบัติ
กลิ่นขจร
เด่นศิริกุล
ปันแดง

187 จาก 230

301022829
301022834
301022841
301022843
301022845
301022849
301022853
301022863
301022867
301022869
301022873
301022875
301022878
301022881
301022884
301022885
301022886
301022889
301022890
301022891
301022892
301022894
301022897
301022905
301022906
301022910
301022911
301022914
301022917
301022919
301022922
301022925
301022926
301022928
301022929
301022930

นางสาวปาริชาติ
นางสาวกมลาภรณ์
นางสาวจิราพร
นางสายฝน
นางสาวสุภาพร
นางสาวปิยารัช
นางสุภาพร
นางจันทร์จิรา
นางสาวอารีทิพย์
นางสาวนิรัชดา
นายกำาพล
นายต่อพงษ์
นางอัมภรณ์
นางสาวจารุณี
นางสาวมนัสชนม์
นายสุริยะ
นายไพโรจน์
นางสาวชุลีพร
นายสุรชัย
นางอำาภา
นางสาวรักเชียร
นางสาวสายรุ้ง
นางสาวอันธิกา
นางศิริรัตน์
นางสาวดารารัตน์
นางสาวพัชรีย์
นายอดุลย์เดช
นายนคร
นายเอกพงศ์
นางสาววันเพ็ญ
นายบุญณรงค์
นางสาวพักตร์เพ็ญ
นายอรุพงศ์
นายเกียรติศักดิ์
นางสาววิภาพรณ
นางรัตนาภรณ์

เพียรสว่าง
สายหยุด
ทาธิจันทร์
ธนนำาชัยเลิศ
สินธุบัน
เชยวัดเกาะ
อาษากิจ
คำาพวง
ดำารงค์พลาสิทธ์
แก้วมะคำา
บุญทา
เสมอใจ
ชาติแสงเปิง
สิงห์แก้ว
มูลเมือง
ปินตา
หล้าเผือก
ปิมมา
ภิยารมณ์
ริวัน
ผลวัฒนะ
นันตะรัตน์
ศรีวิลัย
ตุ้ยอ้าย
พรหมมินทร์
ปาณกรณ์
นามเฝ้า
กันทะปรางค์
เริงฤทธิกร
นานา
เผ่าไทย
ชุ่มแสง
กาเยาว์
ตันภู
ศิริบูรณ์
ใจปิน

188 จาก 230

301022938
301022940
301022948
301022951
301022953
301022961
301022962
301022964
301022968
301022969
301022980
301022984
301022986
301022990
301022997
301023006
301023015
301023016
301023019
301023020
301023021
301023022
301023028
301023029
301023038
301023039
301023042
301023046
301023049
301023054
301023059
301023061
301023064
301023065
301023066
301023068

นางอรนภา
นางสาวนันท์นภัส
นางสาวกัณฑิมา
นายขจรศักดิ์
นางสาวรวีวรรณ
นางสาวชญานิศวร์
นางสาวอาพรรัตน์
นางสาวกชพรรณ
นายเอกราช
นางสาวงศิริรัตน์
นางกรกนกพร
นางสาวอุษณิศา
นายนรธิป
นางเครือวรรณ์
นางสาววีรวรรณ
นางสาวอรวรรณ
นางสาวธดารัตน์
นายนรา
นางสาวปิยะนุช
นางสาวกนกพร
นางสาวพิมลพรรณ
นายวีรชาติ
นายบริคณฑ์
นายคมกริช
นางสาวนภาพร
นายคมสัณห์
นางสาวจีราวรรณ
นางสาวดวงสมร
นางสาวอัจฉรา
นางศรีไพร
นางสาวจตุรพร
นางสาวชนิตา
นางสาวพลอยไพลิน
นางสาวณัฐกานต์
นางสาวแววตา
นางสาวอรุณวดี

หม่อนมา
กันชะเรียน
คุ้มกัน
แก้วคำาอ้าย
รักยิ่งงาม
แก้วมูล
อ้ายเปี้ย
ชุ่มเย็น
ไชยวงค์
สิงห์เหาะ
คำาเครื่องใจ
จิกยอง
สุทธิแป้น
วังแสง
บุญชู
วงศ์งา
มโนธรรม
นิกรพันธ์
อิมเจริญ
พันธ์เพิ่ง
มูลปัญญา
ศรีสองสม
มายวัน
บุญเขียว
ศรีสวัสดิ์
ปัญญามูล
นันธิสิงห์
ตากลม
หมดใส
ยะบุญทา
กุณาวงค์
ใจอาษา
บุญธา
ไตรแก้ว
วงค์คม
ศรีโกเศส

189 จาก 230

301023069
301023070
301023081
301023082
301023089
301023090
301023094
301023096
301023100
301023102
301023107
301023110
301023125
301023126
301023130
301023132
301023135
301023136
301023142
301023143
301023146
301023148
301023150
301023152
301023159
301023165
301023166
301023168
301023169
301023170
301023171
301023176
301023177
301023183
301023185
301023186

างสาวสายฝน
นางจงรักษ์
นางสาววัฒนา
นางสาวสุจิรา
นางสาวธัญญรัตน์
นางสาวรัชณี
นางสาวอัยยะ
นายเกียรติรวี
นางสาวเทพยุดา
นางสาวปวีณา
นางธัญญพันธ์
นายชูชาติ
นางสาวกัลยา
นายภานุพงศ์
นางอรุณทิพย์
นางสาวมนิษา
นางสาววรรณภา
นายรัตนากร
นายสิทธิชัย
นายกิตติธาดา
นางสาวศิริธัญญา
นางสาวนฤมล
นางสาวปนัดดา
นางสาวอังคณา
นางสาวคณิตตา
นางสาวพันทิพา
นางสาวรุ่งตะวัน
นายพัฒนพงศ์
นายวรกุล
นางสาวปิยะพร
นายนาทธพงศ์
นายจตุพร
นางสาวกุสุมา
นางสาวอัมพร
นางสาวสภัชชา
นางสาวสกุลรัตน์

ไชยถา
พันธ์ไชยศรี
เมฆณา
คำาป๊ก
ขยัก
เครือวงค์
อชิระพิชญ์
พันธ์ไชยศรี
เนตรประหาส
ภักดี
ทาปัน
ลือสุวรรณ์
อินขัด
ปิ่นม่วง
จันทราช
สุธัญญารักษ์
ผดาศรี
แก้วเป็ง
ลำาไชสง
สุขวาณิชย์
ปัทมาภรณ์พงศ์
กระจ่างโฉม
ศรีกู่กา
โอสถ
บูญแน่น
พิละกันธา
ธรรมวงศ์
บุญแขวง
คำามะ
มูลเมืองคำา
แก้วสุข
ดวงแก้วขันธ์
ภาคภูมิ
บุญเรือนยา
ไชยวุฒิ
ชุ่มเมืองเย็น

190 จาก 230

301023197
301023200
301023201
301023203
301023204
301023209
301023211
301023215
301023219
301023222
301023227
301023231
301023233
301023234
301023256
301023262
301023273
301023275
301023280
301023284
301023286
301023292
301023303
301023304
301023306
301023309
301023313
301023314
301023318
301023328
301023333
301023335
301023338
301023340
301023341
301023347

นางสาวสุธัญญารัตน์
นางสาวรัชดาภรณ์
นายปิยะ
นางสาวอมราภรณ์
นางสาวขวัญสุดา
นางสาวณรัฐฑีญพร
นางสาวนุจรี
นายเอกลักษณ์
นายกันยวิชญ์
นายเอกชัย
นายนิกร
นางสาววิมลมาศ
นางสาวฉฬภิญญา
นางสาวธีรวรรณ
นางเอี่ยมศรี
นางลักษมี
นายจิระเดช
นายจัตตพล
นางปัทมพร
นางสาวจตุพร
นายชินเมศวร์
นายวสันต์
นางสาวกนกวรรณ
นายบริวัชร
นายภานุวัฒน์
นางสาวยุวดี
นางสาวกัลยา
นางสาวประภาพร
นางสาวประภาศรี
นายอรรถรัตน์
นางสาวทิพวัลย์
นางสาวบุษมาลี
นางสาวอรัญญา
นางสาวมณฑิรา
นายกฤษฏา
นางสาวชาลิณี

ฝ้ายตระกูล
วรรณโวหาร
สามารถ
เก่งวิทยา
ทิมพยอม
ศรีชนะ
อุดติ๊บ
บุญธา
กันจินะ
ถามณี
สุปินโน
คำาไทย
เพชรรัตน์
วังใน
แว่นไว
อุ่นจะนำา
เพ็ชรจินดา
สุพรรณ
ปันจันทร์
อนุชัย
คำาละนึก
อินสุข
จันทร์เฟือง
สืบคุณะ
ภูครึง
สุขใส
เผ่าปินตา
พลเยี่ยม
ปาลี
เรือนหล้า
ดวงสร้อย
ใจกัณฑ์
กันทะ
วิราศรี
มะลิทอง
ศรีพาน

191 จาก 230

301023349
301023354
301023357
301023358
301023367
301023369
301023374
301023375
301023377
301023378
301023383
301023386
301023387
301023402
301023404
301023407
301023408
301023422
301023425
301023429
301023434
301023440
301023445
301023450
301023451
301023452
301023454
301023460
301023462
301023464
301023466
301023470
301023472
301023473
301023483
301023486

นายกฤษณ์
นางสาวประไพพิศ
นางสาวศิรินันท์
นายศุวัฒน์
นายณรงค์ศักดิ์
นายภานุมาส
นางสาวอัจญาภรณ์
นางสาวอิริยา
นางสาวนิโลบล
นางสาววันวิสาข์
นางจันทร์จิรา
นายวงค์กร
นายสุรินทร์
นางสาวศุทราทิพย์
นายนพพร
นางสาวจุฑารัตน์
นางสาวบุปผาชาติ
นางสาวเกศริน
นายภานุมาศ
นางสาวสุภาพ์
นางวัชราภรณ์
นางสาวศศิธร
นายอินชา
นางสาวเยาวลักษณ์
พ.อ.ท.จำานงค์
นายอนุศักดิ์
นางสาวจุฬาวรรณ
นายพิภพ
นายอภิสิทธิ์
นางสาวพิริยารัตน์
นายอัศวิน
นางสาวมัทนา
นายวรากร
นายชโลทร
นางสาวยุวดี
นายปกรณ์

เชืำอกุล
สุวิทย์ชยานนท์
จันทร์เพ็ญ
ศรีสวัสดิ์เพ็ญ
พนมเวช
คำาปันนา
ชัยยศ
ชัยรัตน์
บุญจีน
สมควร
สมจิต
อูปเอียง
อินทอง
จันทรบุตร
ศรีธรรม
เตอะอ้าย
เข็มวิชัย
สูญกาย
นับถือดี
ไชยวงค์คำา
ใจเมคา
สุริยา
ธิรินทอง
เก๋อะภัย
ประชุมชัย
รูปขำาดี
วัฒนศรีส่ง
วงษ์สุข
สมุทรเฉทวิรัตน์
กัลยามิตร
สุรินรังษี
พรหมมี
สุนาวัน
เรืองกาญจน์
ช่วยกิจ
แสนใจบาล

192 จาก 230

301023497
301023508
301023510
301023511
301023515
301023519
301023520
301023528
301023529
301023533
301023534
301023535
301023544
301023547
301023549
301023560
301023564
301023567
301023570
301023573
301023574
301023575
301023578
301023580
301023581
301023582
301023587
301023591
301023596
301023597
301023599
301023600
301023607
301023615
301023622
301023623

นางสาวศิริวรรณ
นายยุทธพงศ์
นางปรางกวิน
นายศรัณยู
นายกฤษณ์
นางสาวสายสุรีย์
นางสาวจินตนา
นายพิเชษฐ์
นายวงค์กวินท์
นางสาวปิยณัฐ
นางสาวศศิกานต์
นางสาวกรรณิการ์
นางสาวสายสุนีย์
นางสาวนลินทิพย์
นายชัยรัตน์
นายศิริพงษ์
นายวิริยะ
นายจาตุรงค์
นายรักษพันธ์
นางสาวมลฤดี
นางสาวปิยะนุช
นางสาวเยาว์ภา
นางลำาดวน
นายเทวา
นางสาวฟ้าวลัย
นางสาวพรทิพย์
นายภูมิรินทร์
นางสาววิไลพร
นางสิริกร
นายพลศรุต
นายจงกล
นางสาวไพรจิตรา
นางสาววนิดา
นายศักดิ์ศรี
นางสาวอัจฉรา
นายนรพนธ์

คำาหมื่น
ขันประกอบ
ผดุงทศ
แย่งขจร
ภาคอุทัย
อินเหลือละ
กอนแก้ว
แสงสว่าง
อินทรวัลย์
ปารมีส่าง
แสงจันทร์
ดวงแสง
โนสัก
เปี่ยมสุข
นทีประสิทธิพร
อินทรีย์
สวิง
จันทร์เยี่ยม
เจือกโว้น
ต่างถิ่น
คำาปวน
ปินตา
ทองเงิน
พิชวงศ์
พึ่งศรี
เบีำยกันทา
ชื่นจิตร
วงค์วร
พันธุ์ดี
เมฆธา
จำาเริญ
มากมี
วงค์ตุ้ย
คำาหล้า
กันฑะสิทธิ์
ฮงประยูร

193 จาก 230

301023624
301023636
301023640
301023642
301023645
301023647
301023648
301023651
301023657
301023660
301023662
301023664
301023669
301023671
301023675
301023683
301023684
301023689
301023697
301023706
301023707
301023710
301023718
301023720
301023723
301023728
301023739
301023745
301023754
301023756
301023757
301023759
301023760
301023761
301023762
301023764

นายพลังษิ
นางสาวชุติกาญจน์
นายเชาวลิต
นางสาวดาวประกาย
นางสาวศุภลักษณ์
นางสาววรรณิศา
นางสาวสุนันท์
นางสาวพัชราภรณ์
นายพีรวัฒน์
นางสาวรุ่งรัตน์
นางสาวมัฑนา
นายทินกร
นางสาวไพจิตร
นางสาวภัครฑิตา
นางสาวศิริขวัญ
นางสาวนงคราญ
นางสาวชลธร
นางวาทินี
นายอนุกุล
นางสาวพัชรา
นายวินัย
นางสาวพิมพ์ชนก
นายภาพพิมพ์
นายวิชาญ
นายอภิชัย
นางสาวสุรีย์วรรณ
นางอัจฉรา
นางสาวซาวีนา
นายภานุมาศ
นายกิติศักดิ์
นางสาววรนุช
นางสาวกาญจนา
นายกิตติ
นายจตุพร
นางสาวจิราภรณ์
นายวรศักดิ์

อินต๊ะรังษี
คำาแสน
เสิศบัวบาน
มีบุญ
สามารถ
เกษณา
ดอกไม้
อุตตมา
ไชยแก้วเมร
เนตรปัญญา
เทพวงค์
โชติกะชีวิน
แซ่เติน
ทรายมูล
มูลชนะ
ฟักเขียว
ถามะพันธ์
กาสีใจ
ตามสมัย
วงค์จันทร์ติ๊บ
คำาแสน
พุทธยศ
แก้วเมืองมา
เสนางาม
ปัญโญใหญ่
ดวงอาภัย
ธาตุทอง
สาและ
กันทวงค์
สุวรรณพันธุ์โสภา
สุวรรณพันธุ์โสภา
ฐานียวงค์
ใจวงศ์ปาน
ดำารงค์ฟอคำา
สุริยะ
โฉมทรทรัพย์เย็น

194 จาก 230

301023765
301023767
301023773
301023786
301023789
301023792
301023794
301023796
301023805
301023807
301023809
301023810
301023811
301023817
301023818
301023822
301023824
301023825
301023832
301023834
301023836
301023839
301023843
301023844
301023845
301023846
301023855
301023859
301023870
301023873
301023876
301023877
301023886
301023891
301023892
301023894

นางสาวนภัสกร
นางสาวมนฑา
นายภานุวัฒน์
นางฐิติกาญจน์
นายอัครา
นายณัฐวัฒน์
นายศิรเมศร์
นางนิตยา
นางสาววาสนา
นางสาวสธยา
นายณัฐพงค์
นางสาวปิยะธิดา
นายณัฐพล
นางสาววราภรณ์
นางสาวรวมใจ
นายชลากร
นางสาวชนาภา
นางจรีรัตน์
นางสาวกาญนิกา
นางสาวรัชนก
นายมานัฐ
นางสาวปวริศร
นางสาวพรทิวา
นายธเนศ
นางสาวอัจฉรา
นายปรีชา
นางสาวกานต์สิริ
นางสาวดารณี
นางเกษร
นางสาวอัญชลีกร
นางสาวกันตภัทร
นางสาวจุฬาลักษณ์
นางสาวยุพดี
นายธงชัย
นายวชิรวิชญ์
นางณัชชา

โคเบนท์
กิติมา
กาทอง
พิม์ขันธ์
ปินตารักษ์
สังขาว
จิรโพธิสิทธิ์
กิติธะนะ
ดวงตาคำา
เนืองศิลป์
สีสมุทร
ธสงค์
ตาขา
สุขวัฒนา
เศวตศิริกุล
เพ็ญสิทธิ์
คูสุวรรณ
เจริญทรัพย์
ใจขาว
ม่านมุงศิลป์
ทารักษ์
แสงเพชร
จินดาหลวง
ตาคำา
โทพรม
เนตร
ชัยพาน
อินทร์หอม
กันธะรส
ปัญญาจักร์
อิ่นคำา
สอนสุภาพ
ทองคุ้ย
ยืนยงคีรีมาศ
ทนดี
เตชะ

195 จาก 230

301023895
301023902
301023904
301023905
301023908
301023912
301023913
301023915
301023918
301023923
301023925
301023926
301023929
301023930
301023933
301023934
301023941
301023943
301023945
301023947
301023950
301023952
301023953
301023960
301023963
301023965
301023966
301023967
301023979
301023988
301023990
301023991
301023992
301023994
301023996
301023998

นางสาวณัฐฌา
นางสาวพัชรินทร์
นางสาวกัลย์ธีรา
นางสาวมาณวิกา
นายชัยพฤกษ์
นางสาวณิชาภา
นายวินัย
นายคำานวณ
ว่าที่ร.ต.สุเนตร
นายสวาท
นางอุมาพร
นายพรเพชร
นางสาววิรตีย์
นายอนุพงษ์
นางสาวเกศินี
นางวิลาวัณย์
นายไตรภพ
นายเชาวรินทร์
นางสาวนำำาฝน
นางสาวกันติศา
นางสาวบุษบา
นายศักดิ์สิทธิ์
นางสาวขนิษฐา
นางสาววิรัลพัชร
นางสาวสุภาวดี
นายนิธิวิทย์
นางศิรินพร
นายคมกริช
นายพิทักษ์
นาย.ณัฐพงษ์
นางสาวอุษา
นางสาวจุรีรัตน์
นางสาวอุทุมพร
นางสาวเยาวธิดา
ว่าที่ร.ต.เจริญ
นางสาวเขมิกา

ศรีดี
สมัคร
ทองเขียว
แก้วกันใจ
ศรีวิชัย
ถาวรวรานนท์
มันดอน
คงเนียม
บุญเลิศ
เทิมมณี
เสียงสูง
หม่อมแก้ว
คืนครีบ
ขัติยะ
ศิริเทพ
โตพิทักษ์
บุญยศยิ่ง
ปันทะเสน
เครือฟู
ตาโล๊ะ
อนุจรพันธ์
ปัญญาฟู
ภูสีมุงคุณ
เชียงดา
ปะวะศรี
พงศ์พรรณสาร
พงศ์พรรณสาร
อะกะปัน
จันต๊ะตึง
จิตรักธรรม
วงค์บุญเรือง
แก้วมณี
จันทร์ธิมา
ไหมทอง
ขำาเขียว
พุทธษา

196 จาก 230

301024001
301024002
301024003
301024004
301024008
301024009
301024016
301024019
301024021
301024026
301024037
301024039
301024041
301024044
301024048
301024050
301024056
301024057
301024065
301024069
301024077
301024080
301024081
301024084
301024085
301024091
301024093
301024096
301024100
301024101
301024105
301024108
301024111
301024115
301024116
301024129

นายบรรพต
นางสาววิไลวรรณ
นางสาวฐิติพรรณ์
ว่าที่ร.ต.เปรมประชา
นายวศินชัย
นางสาวอรรำาไพ
นายทนงศักดิ์
นางสาวณิวา
นาย.มงคล
นายวิทวัส
นายศราวุธ
นางสาวลาวัณย์
นายศรชัย
นางสาววันวิสาข์
นายอนุวัฒน์
นายสุพรรณ
นางสาวจิตรนภา
นายวินัย
นางสาวสุนันท์
นางสาววิภาวดี
นางสาวธันยวีร์
นางสาวภาวิณี
นางสาวจารุณี
นางสาวเสาวลักษณ์
นางสาวหัสยา
นายทองดี
นางสาวจารุณี
นางสาวปิยะวรรณ
นางสุกัญญา
นางสาวเพ็ญนภา
นายศศิพงษ์
นายนิกร
นางสาวศุภวรรณ
นายปรีชา
นางสาววิชชุลดา
นางสาวมณีรัตน์

ประทุมศิลป์สำาราญ
ฟุ้งศักดิ์
วัฒนพันธ์
ดีเมลโล
เตชะ
ใหญ่พงค์
ใจมา
สุพรหมมา
ปากหวาน
สิ่วหงวน
สหะรัตน์
จันทร์พลอย
อาทะ
คงชุ่ม
พระพลทัพ
แก้วดอง
ตาปัน
ทรายคำา
โปธา
เสนสัก
ซาวคำาเขตร์
ลายบัว
สุนภาวรานนท์
ขาวสัก
เพชรบัวศักดิ์
คำาปิว
สุขคำา
มโนสกุล
สามเจริญ
มาทะการณ์
เมืองจันทร์
ก้อนแก้ว
เมินแย้ม
ปาลี
หาญเลิศ
เต็นเส้า

197 จาก 230

301024131
301024133
301024134
301024135
301024137
301024139
301024143
301024150
301024152
301024156
301024157
301024165
301024168
301024170
301024174
301024177
301024180
301024182
301024183
301024185
301024188
301024197
301024199
301024203
301024215
301024218
301024227
301024229
301024238
301024246
301024251
301024265
301024269
301024270
301024271
301024273

นางสาวสุทธารี
นางสาวกวางทราย
นายฐิติพงศ์
นางสาวชรินธร
นายไกรเทพ
นางสาวจุฑามาศ
นายจักรพันธ์
นายอรรถพงษ์
นายทนงศักดิ์
นางสาวสาลีทิพย์
นางสาวอุบลวรรณ
นางสาวพัชรินทร์
นางสาวธนภัทร
นางสาวอภิรดี
ส.ท.จิรพล
นายเกียงไกร
นางสาวมนสิการ
นางสาวนำำาทิพย์
นางสาวชฎาภรณ์
นางสาววารุณี
นายณัฐพงษ์
นางนุชรินทร์
นางสาวศศิธร
นางสาวอิสราภรณ์
นางสาวสนธยา
นางปรายฟ้า
นางสาวฑิฆัมพร
นางสาวรพิรัตน์
นายชิโนเรศ
นางชลีรัตน์
นางสาวสุลาวัลย์
นางสาวสุดารัตน์
นางสุชญา
นางสาวภควรรณ
นางสาวคณึงนิจ
นายสราวุธ

เขื่อนแก้ว
คำาผุย
กันยะมี
มณีรัตน์
แถวถาคำา
ทันตะละ
กันธวัง
ชุ่มเขียว
ตันอ้าย
กันทะเตียน
วงค์สถาน
ยาวิละนนท์
เพ็ชรแสนงาม
มธุรมน
สนธิคุณ
อภิธนัง
ปนธะรังสี
ใจทาวงค์
สาติ
ทองน้อย
กันทา
ดวงทับ
ช่วงบุญศรี
กุมภรัตนทิพย์
อินตา
ชัยประสาน
เรืองรองรัตนา
กันทาใจ
ธรรมสอน
สิทธิมงคล
กุนะ
ศีตมโนชญ์
อินตะวงค์
รัตนานันท์
ธรรมทิ
ธรรมทิ

198 จาก 230

301024274
301024282
301024283
301024292
301024296
301024304
301024317
301024319
301024328
301024335
301024337
301024338
301024339
301024342
301024346
301024352
301024356
301024361
301024372
301024373
301024376
301024380
301024384
301024387
301024396
301024397
301024398
301024402
301024410
301024420
301024423
301024425
301024427
301024428
301024436
301024440

นางสาววชิรญาณ์
นายพรชัย
นางวิชชุมนตร์
นายชาญชัย
นางสาวสุดาภรณ์
นางสาวรุจิราลัย
นางกิจฐนะสรรค์
นางรมิตา
นายนพดล
นางสาวนันทพร
นางสาวกาณฑ์ยุพิณ
นายประทีบ
นางทรายทอง
นางสาวธารารัตน์
นายธิเบศ
นายทิวา
นางสาววนิดา
นายภาคภูมิ
นางสาวศิริพร
นางสาวพิชญา
นายอรรณพ
นางสาวศริญญา
นางสาวธรรมพร
นางสาวฤทัยรัตน์
นางอรพิณ
นางสาวเกสรา
นายศุภวุฒิ
นางสาวสุนทรี
นางสาวทานตะวัน
นางดวงเดือน
นายกฤษณะ
นายมนตรี
นางรมณีย์
นางสาวจิราวรรณ
นายสันติภาพ
นางสาวสุภาวิณี

ปราบหงษ์
ยอคคิรี
บารมี
เวียงนิล
สัมฤทธิ์
อินต๊ะรัตน์
ขุนเณร
อินทร์ฐานะ
อรุณวรพิทักษ์
พริำวขำา
พรมวัง
โนราช
จันยะลา
ราเพชร
อุดหล้า
จาติำง
ศิริเขียว
รณะบุตร
เตชะวงษ์ศรี
สุขเจริญ
คำามาตา
ท้าวเทพ
ใจกล้า
บุญทา
กันแก้ว
วงค์แสนศรี
เสารางหอย
จาอินต๊ะ
ธนันชัย
นุชนิยม
ฐานรรกุล
ชัยกูล
ดิษเสถียร
ภูศรี
แสงดาวเรือง
ทิพย์คำา

199 จาก 230

301024441
301024444
301024445
301024455
301024460
301024462
301024464
301024465
301024470
301024477
301024486
301024487
301024492
301024493
301024496
301024501
301024502
301024505
301024514
301024517
301024529
301024531
301024534
301024536
301024538
301024561
301024562
301024563
301024567
301024571
301024577
301024585
301024594
301024597
301024602
301024603

นางสาวศิริพรรณ
นายวิฑูรย์
นางสาวพัชราภรณ์
นางสาวมนวรรณ
นายเอกนรินทร์
นางสาวณัฐฐาพันธ์
นายอาสาฬ
นางสาวสุคนธ์ทิพย์
นายธนสิทธ์
นางสาวพัทธ์ธีรา
นางพรกมล
นางสาวจรัสรำาไพ
นางบุญถนอม
นางสาวจิราภา
นางสาววีรียา
นายณัฐวุฒิ
นางสาวจิราภา
นางนารากร
นางพจวลัญธ์
นายเกียรติชัย
นางสาวสุพัตรา
นายปฐมพงษ์
นางสาวอภิญญา
นายพงศ์พิทย์
นางกาญจนา
นางสาวปิยะนุช
นายธีรพงศ์
นางสาวปิยารี
นายชัยณัฏฐ์
นางสาวพัชรินทร์
นางสาวเขมิกา
นายพีรศักดิ์
นางสาววาทิณีย์
นางวาสนา
นางชนิสรา
นางสาวอัจฉราพร

จันทร์แดง
วันเที่ยง
ชัยหงษ์
หาญพงศ์พันธ์
ทิพย์อุโมงค์
วิลัยลักษณ์
พรหมมินต๊ะ
ทาแก้ว
ธนูสนธิ์
สงคราม
เกษามูล
ไชยเรือง
ยืนยง
ติ๊บกาศ
ใบโพธิ์
กันธิยะเทพ
มูลทานิช
สินธุศรี
ปงธิยา
อินต๊ะชุ่ม
ตุ้ยกาศ
มหาไม้
ด้วงยศ
จิตแจ้ง
จันทาพูน
อิ่นคำา
วงศ์แก้ว
อาจวาริน
วงศ์จักร์
เหมมาลา
บูรณะสมุทร
ชัยรุ่งโรจน์ปัญญา
กัญญาโรจน์
กุมมารกาศ
ทวีชัยพงศ์
ตาจุมปา

200 จาก 230

301024606
301024614
301024616
301024625
301024627
301024633
301024634
301024636
301024638
301024642
301024643
301024656
301024662
301024664
301024665
301024668
301024670
301024671
301024675
301024679
301024680
301024682
301024684
301024686
301024690
301024693
301024696
301024701
301024702
301024704
301024708
301024709
301024713
301024719
301024721
301024723

นายสาธิต
นางสาววนัสนันท์
นางสาวศิริญญา
นางสุคนธา
นางสุพัตรา
นายปฐมพร
นางสาวปรียาภรณ์
นายพิริยะ
นายสุรวุฒิ
นางสาววรลักษณ์
นางสาววราพร
นายยงยุทธ
นางสาวร้งถวัลย์
นางสาวปภาวรินทร์
นางสาวเกตสี
นางสาวพิมภรณ์
นางสาวศิริพร
นางสาวนิภาพร
นางสาวชมัยพร
นางสาวทิพพร
นางนกชนารถ
นายปิยพงษ์
นายจักรภพ
นายวรวิช
นาวรจนา
นางสาวกันยา
นางกาญจนา
นายบัญชา
นางสาวศิริพร
นางสาวน้องนา
นางสาวยรุภาวรรณ
นายไตรภพ
นางสาวรัตติกาล
นางนันทนา
นายกฤษดา
นายณวรา

นันทะพงษ์
ยศน้อย
ทาคำาถา
กันทะเตียน
ปินตา
สุตะภักดิ์
แก้วนวล
ศรีปินตา
แสงอรุณศิริ
วงค์คม
ศรีวิชิต
สุระเดช
ปันวารี
สีหราช
สีหราช
วันมาละ
มูลชีน
สำาราญใจ
ผุสดี
มานะรักษ์
ไชยยาติ๊บ
ไม่มีเหตุ
มณีกุล
ใหญ่วงศ์
แข่งขัน
เกลีำยงกลุม
โฉมนิธิตรานนท์
ประสานสิน
ทุมมณี
เพชรนอก
ม้าวทุ่งต้น
กิจอิ่มลาภ
บัวตรง
มาณะไฮ้
ศรีวิชัย
ชัยชนะ

201 จาก 230

301024724
301024725
301024727
301024730
301024731
301024733
301024734
301024735
301024741
301024743
301024745
301024746
301024747
301024748
301024750
301024752
301024753
301024766
301024783
301024795
301024802
301024803
301024807
301024811
301024812
301024820
301024822
301024824
301024830
301024837
301024838
301024846
301024850
301024858
301024860
301024862

นางสาวจิราพรรณ
นางสาวภาวินี
นางสาววิรินดา
นางสาวเยาวลักษณ์
นางสาวสุพรรณณี
ว่าที่รท.นิรุตติ์
นางสาวยมนา
นายโยธิน
นางสาวพุทธชาติ
นางสาวพิมลพร
นางสาวชวัลพร
นายผดุงศักดิ์
นางสาวจารุรัตน์
นางสาวพรพิมล
นายทวีสิน
นายสุทธิพงษ์
นางสาวเกษรินร์
นายจารึก
นางสาวศรีหทัย
นายสราวุธ
นางนงนุช
นางสาวอรอุมา
นางสาวรุจิรา
นายสุกิจ
นางสาวเยาวลักษณ์
นางสาวทักษิณา
นางสาววรรณกร
นางสาวสิริวิภา
นายพสุธา
นายโกศล
นายวิเศษ
นางสาวพิชามนธุ์
นายอาคม
นายณัฐพร
นางอรวรรณ
นายฐาณัฐพงษ์

สุริยะ
ชะนาลา
เมธีภัทธิกุล
กล้ามาก
ปัญญาจีน
บุญหล้า
พินิจ
โกมลตระกูลวัฒนา
ศรีคำา
คำาโต๊ะ
วงศ์คำา
ศรีคำา
ทาจีำ
ใจมะสิทธิ์
จันเทพ
สุวรรณศรี
อัคนิตถิน
ระวังศรี
เลีำยมแหลม
หิรัญรัตน์
มูลวงศ์
วงค์ชัย
บุญเฉลียว
อภิวงค์งาม
อินทจักร์
กาสุริยะ
รัตนานุกูลพงษ์
วงค์โยโพ
โกมลมาลย์
ธุวะนุติ
รังทะษี
มณเฑียร
อินฤทธ์
ศรีโน
กันทะพนม
อินศรี

202 จาก 230

301024865
301024884
301024892
301024899
301024904
301024905
301024907
301024917
301024926
301024931
301024933
301024934
301024938
301024941
301024947
301024950
301024954
301024960
301024971
301024977
301024981
301024983
301024990
301024992
301024993
301024994
301024995
301024998
301025000
301025003
301025004
301025007
301025009
301025013
301025024
301025025

นางสาวสงวนวงค์
นางสาวรัญญาดา
นายพิชัย
นางสาวพูนสุข
นายโอชวินท์
นายสามิตร
นายอรรถพงษ์
ว่าที่ร.ต.หญิงบัวตูม
นายอุเทน
นางสาวพัชรินทร์
นางสาวสุดสวาท
นายจักรพันธ์
นางสาวจารุพรรณ
นางสาวสุจิตรา
นายปริญญา
นางสาวณัชฎาภรณ์
นายขจร
นางสาวอรพรรณ
นางสาวนำำาทิพย์
นายสุรพงษ์
นางสาวพิมพ์ณัฐภา
นางสาวอัมพร
นายวีระหาร
นางนวพร
นางสาวชเนตต์
นางสาวสายระวี
นายสิทธิศาสตร์
นายชูศักดิ์
นางสาวศิรประภา
นางสาวมาลีวรรณ
นายทวีพันธ์
นางสาวรุจิเรข
นางสาวนพรัตน์
นางสาวดุษฎี
นางสาวจุฑาทิพย์
นางสาวนิภารัตน์

วงศ์ตะวัน
ชัยอิ่นคำา
นิลาด
ขันทับทิม
สารคำา
ถาบุญเรือง
สายตุ่นแก้ว
วุฒิยา
ใจดวงคำา
ส่างใส
สมหน้า
ศักดี
ศรีวิลัย
สิงห์อ้าย
บุณนะ
ธิเขื่อน
สุธรรม
นันทจันทร
พร้อมสิตย์
ต๊ะน้อย
พุทธวงวรรณ
ใจบัำงเงิน
ท้าวคำามา
แก้วคง
จำากัด
บุญปล้อง
ตาเมืองมูล
อินทร์ถา
เนตรวีระ
สุขคำานึง
คำาฟู
กันทะใจ
อุดมความสุข
สรรพศักดิ์
แง่มจันทร์
พรมคำา

203 จาก 230

301025028
301025029
301025032
301025033
301025037
301025045
301025047
301025052
301025054
301025059
301025060
301025061
301025063
301025074
301025077
301025082
301025087
301025088
301025097
301025098
301025099
301025103
301025105
301025106
301025107
301025108
301025110
301025113
301025115
301025120
301025124
301025126
301025135
301025136
301025138
301025141

นางสาวนฤมล
นายอนุชา
นายพิสิทธิ์
นายศศิธร
นายวิรุตม์
นางสาวธัญรดี
นางสาวอรพิน
นางละอองดาว
นายสมศักดิ์
นางสาววรรณิภา
นายสรายุทธ
นายภวัน
นางสาววัชรี
นายกิตตินันทน์
นายมีชัย
นางสาวนัฐนาถ
นางสาวปริศนา
นางสาวสุดารัตน์
นางสาวพรปวีณ์
นางสาวรสรินทร์
นางสาวธนิสสรา
นางสาวมาธินี
นางสาวพัชรี
นางนงนุช
นายกรัยพัฒน์
นายวัชรพล
นายเกียงไกร
นายธนพล
นายณรงค์ฤทธิ์
นางพินทุพันธ์
นางสาวอำาภาพร
นางสาวจาริก
นายกฤตภูมิมินทร์
นายสยาม
นางมาลัยพร
นางสุพัตรา

อุดทาหาญ
สวนดอก
สำาโรง
ดวงคำาคง
คำาอ้าย
ใจสอด
คนเที่ยง
นำาเวียง
ไชยะพอ
กิยา
มั่นเหมาะ
แก้วไทย
อนุกูล
ไสยวรรณ์
ภูมิภาคิน
ยอดชาสุวรรณ
เมฆะ
อุศิลป์ศิกดิ์
ปันดอนตอง
สมศรี
สมณะ
วงค์แปง
กุลสุวรรณ
กองมะลิ
บุญเรือง
ป.วรรณชัย
จินะโกฎิ
ไชยสุรินทร์
ดีเจริญ
สุขศรีราษฎร์
ผิวอ่อน
ดุษฎีไพรวัลย์
พิมสาร
สนิทดี
คำาสร้อย
คอทอง

204 จาก 230

301025143
301025144
301025148
301025155
301025156
301025161
301025163
301025171
301025172
301025181
301025186
301025187
301025191
301025192
301025195
301025197
301025206
301025207
301025213
301025214
301025216
301025221
301025223
301025228
301025233
301025237
301025242
301025245
301025247
301025257
301025259
301025271
301025273
301025274
301025277
301025278

นางสาวอรวรรณ
นางสาวสุชีรา
นางสาวดวงใจ
นายจีรพงษ์
นายปรัชญา
นางสาวภัทรีญา
นางอรทัย
นางสาวสุกัญญา
นางสาวศิริกัลยา
นายอภิชัย
นางสาวชนิดาภา
นางสาวอรอนงค์
นางสาวอัมภวัลย์
นางสาวจิราวรรณ
นางสาวดวงเดือน
นายสมนึก
นางสาวอรพรรณ
ว่าที่ร.ต.กำาธร
นางสาวอัจฉราพร
นางสาวขวัญฤทัย
นางสาวนันทิยา
นางสาวมิธทิรา
นายปรัชญา
นายดิลก
นางสาวคนึงนิจ
นางณิชกานต์
นางสาวสุภาพร
นางสาวอรพรรณ
นางสาวจิราพร
นางสาวธนัญญา
นางสาวพัชรี
นางเสาวคนธ์
นายวงศกร
นางสาวภรัณยา
นายไผท
นางสาวชญานิษฐ์

ศรีใจ
วิจิตรพันธุ์
ใจบุญ
ทองเย็น
ธนาสิทธิประเสริฐ
แซ่เติน
ตาทอง
กาวิรัตน์
จันแดง
มานพจันทร์
เตชะนันท์
เทพหาร
พลดวงคำา
ชมชวน
เจริญผล
ชัยธรรม
คำาเงิน
กัลยาณี
เอี่ยมพร้อม
เทพวัง
พรมจันทร์
แก้วร่วง
หินศรีวุวรรณ
ติ๊บปะละ
กาอ้าย
ยอดมูลดี
ใจยะ
ราชอุ่น
สุริยะจักร์
แซ่โซ้ง
โพธิ
ประพุทธกร
ลดาลลิตสกุล
อินทรัตน์
สุวรรณเสวตร
คำาปัญญา

205 จาก 230

301025282
301025284
301025285
301025287
301025297
301025298
301025299
301025301
301025305
301025310
301025314
301025329
301025331
301025340
301025344
301025347
301025353
301025356
301025357
301025358
301025361
301025363
301025365
301025367
301025368
301025381
301025383
301025385
301025386
301025398
301025403
301025406
301025408
301025409
301025415
301025416

นางสาวปาริสา
นายวันชนิน
นางสาวเบญจวรรณ
นางสาวเบญญาดา
นางสาวสาริน
นางศิริเพา
นางธนิตา
นางสิริจรรยา
นายโอภาส
นายจักรพงค์
นายสิทธิพร
นางสาวขวัญหทัย
นางสาวรัตติยา
นางสาวปิติพร
นายโมเสส
นางพิกุล
นางสาววันวิสาข์
นางสาวณัฐกานต์
นางสาวกิจนภา
นางสาววานิสสา
นางสาววาธิณี
นายกิตติศักดิ์
นายธีรชัย
นางราตรี
นายบัณฑิต
นางสาวกรรณิการ์
นายนุตติ์
นางกัลยา
นางสาวธณิตา
นางสาวยุพา
นายพลฤทธิ์
นางสาวนวพร
นายวิรัตน์
นางสาววราภรณ์
นางสาวชุลีพร
นายนิกร

บุตรวงษ์
ไตรพัชร์
อธิวงค์งาม
ฉัตรไชยาฤกษ์
โสภาวรรณ์
บุญมาปะ
สุขสมบูรณ์
สวัสดิ์ภัคดีกิจ
นามเขตต์
ออประดิษฐ์
บุญทาศรี
สุภา
สายต่างใจ
ไชยภักษา
ไอ่คำา
สิทธิสาร
วณีสอน
ณ ลำาปาง
ใสสอด
ต่วนทอง
ไชยกัณทา
คงสมแสง
คันธวงค์
ไชยแก้ว
สาระแปง
จิตแปง
แก้วมูล
สิทธิ์ประเสริฐ
ไชยทัศน์
เขียวหน่อเมือง
ยศบุญเรือง
เกยงค์
ไชยสุ
เชิงค้า
ชัยมา
ตุ้ยเลิศ

206 จาก 230

301025429
301025431
301025432
301025436
301025437
301025438
301025440
301025446
301025447
301025449
301025451
301025453
301025456
301025458
301025470
301025475
301025482
301025484
301025489
301025490
301025493
301025494
301025505
301025510
301025511
301025515
301025518
301025521
301025522
301025524
301025528
301025533
301025537
301025539
301025550
301025552

นางสาวยุพา
นายกิตติชัย
นางสาวปิยหทัย
นางสาวณัฐณี
นายณัฐภณ
นางสาวจารุณี
นายนภัสชนม์
นางสาวเจริญขวัญ
นายราเชนทร์
นางสาวฐิติมา
นางสาวพรพิศ
นางสาวมยุรี
นางสาวกมลรัตน์
นายวันชัย
นางสาวชุติกานต์
นางแสงเทียน
นายจงกล
นายจำาเนียร
นางสาวประนอม
นางรัชนีวรรณ
นางวราภรณ์
นายธีรพร
นางสาวสุพัตรา
นายพีระยุทธ
นายณัฐวุฒิ
นางสุนทรี
นางสาวจิราวรรณ
นางพิมพ์หทัย
นายเอกราช
นางสาวชุติกาญจน์
นางแขจรรยา
นางสาวเกศินี
นางสาวปริมประภา
นางสาวจิราพร
นางสาวอุทุมพร
นางพิมพรรณ

จอมแก้ว
คำาสุข
ง้าวกาเขียว
รัฐผไท
รัฐผไท
เยนโคกสูง
นำาโน
ใบงิำว
ศรีติ๊บ
นักพรต
สวนหม้อ
อานุภาพ
เตชะ
ไชยวรรณ์
ห่านตระกูล
บัวระวงค์
โนจา
บัวระพันธ์
ใบโพธิ์
จินดาสถาน
คำาวิชัย
คำาวิชัย
คำามาวงค์
ปิ่นแก้วศักดิ์
เขียววันนา
ศรีบุญปวน
วิลัย
มะลิลา
ท่วมฤทธิ์
ติสนธิ
สีระแก้ว
เนาว์ชมภู
พิมพ์หรุ่น
ก๋องบุญมา
แสนเขียว
เขื่อนเพชร

207 จาก 230

301025554
301025557
301025562
301025567
301025570
301025571
301025573
301025578
301025582
301025587
301025589
301025591
301025592
301025594
301025604
301025612
301025615
301025617
301025622
301025623
301025627
301025628
301025631
301025632
301025635
301025637
301025640
301025645
301025654
301025657
301025659
301025664
301025666
301025667
301025671
301025675

นางสาวนันทนัช
นายจีราพันธ์
นายวุฒิชัย
นายนันทศักดิ์
นางสาวศุภาพร
นายหาญ
นางสาวอาริ่ม
นางสาวกรรณิกา
นางวรลักษณ์
นางสาวจารุวรรณ
นางบงกชธร
นางกนกกาญจน์
นางสาวภาวินันท์
นางสาวจุลัยภรณ์
นายชฏายุ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงธัญลักษณ์
นางจิราภรณ์
นายยิ่งใหญ่
นายประชัน
นายวิชณุพงษ์
นางสาวศิรินภา
นางผ่องอำาไพ
นางสาวจันทร์จิรา
นางสาววาณี
นายพิชัย
นายรัฐเขต
นางสาวนภาพร
นางสาวอรทัย
นางณัฏฐนิตย์
นางเบญจมาศ
นายปิยะดนัย
นางสิริกัลยา
นางสาวจรรยารักษ์
นายมงคล
นายปุณเรศวร์
นางสุพรรษา

สมสัก
สุนันต๊ะ
หงษ์โต
หั่งชาติ
หาญสุขสินวัฒนา
แสงโชติ
ตันแก้ว
ม่านต๊ะ
นฤภาคยินดี
เสาร์ฝัง
สัทธรรมนุวงศ์
คนชม
ใจวิไล
ปาระมีแจ้
กันดอก
ไชยมิ่ง
กิติมา
อุทธวัง
นันทชัย
คำาคูณ
ทาตะนี
เสนแสง
สุวรรณเสน
เก่งการนำา
ผักหวาน
มาลัยศิลป์
โนโชติ
อินต๊ะยศ
คำาแสน
วิเศษคุณ
บัวเรียว
สิทธิ
นามเมือง
ศิริ
รัตนประดิษฐ์
ทิพย์อุโมงค์

208 จาก 230

301025677
301025680
301025686
301025689
301025692
301025694
301025699
301025701
301025707
301025708
301025709
301025710
301025712
301025716
301025718
301025721
301025729
301025731
301025732
301025737
301025740
301025745
301025746
301025753
301025756
301025760
301025762
301025765
301025768
301025769
301025771
301025777
301025788
301025790
301025791
301025800

นายนริศ
นางสาวพรพิมล
นายไชยพันธุ์
นางสาวอ้อยทิพย์
นายนิรุตติ์
นายทศพล
นางปริชาติ
นายภุชงค์
นางสาวพัตราพร
นางสาวจุมมิตตา
นายพีรศักดิ์
นายบุญฤทธิ์
นางสาวหนึ่งฤทัย
นางสาวรุจจิระภา
นางสาวจุฑามาศ
นางสาววรรณภา
นายปฏิพัทธ์
นางสาวกันตินันท์
นายชำานาญพงษ์
นางสาวกรวิกา
นายพงศกร
นางสาวเนตรนภา
นางสาวจงรัก
นายบัญชา
นางสาวเตือนใจ
นางสาวนริศรา
นางสาวนภาภรณ์
นางวิทยาพร
นางสาวเดือนฉาย
นางสาวเวรุยา
นางสาวระวีนันท์
นางสาวปิยะพร
นางสาวธัญญาเรศ
นางอุดมลักษณ์
นายอภิชาติ
นางสาวณิชชาภัทร

บุตตมา
วิมลวรวิโรจน์
แป้นมั่น
รินคำาแดง
ใจอารีย์
สุขล้อม
ช่อเสาวรักษ์
สมบูรณ์
เรืองมีสุข
มีเกี๋ยง
ศรีนวล
ฝนท่าแก้ว
แสงใส
มาไกล
คำามาลา
จินะเงิน
คำาภิระแปง
คำาราพิช
ปาระพรหม
ใจกล้า
ยามเสด็จ
ปันสวน
ชัยรัตน์
คุ้มทอง
ศรีเป็ง
พยาราช
ไชยวงค์
จิตตาดู
ปั๋นป้อม
วิริยะ
แสงอร่าม
พรหมจันใจ
เต็มใจกูล
หล้าแดง
หล้าแดง
จันทราพูน

209 จาก 230

301025804
301025816
301025820
301025821
301025822
301025831
301025836
301025843
301025846
301025855
301025857
301025860
301025869
301025870
301025876
301025889
301025891
301025897
301025900
301025901
301025922
301025931
301025932
301025936
301025938
301025955
301025958
301025974
301025981
301025983
301025987
301025992
301026003
301026005
301026013
301026014

นางสาวมณฑิชา
นางสาวจิราภรณ์
นางสาวนนทกร
นายคุณัชญ์
นางชีวัน
นางสาวสุธาทิพย์
นางสาวชลธิชา
นายอาทิตย์
นางเฉลิมขวัญ
นางสาวนิรัญชนา
นางสาวอรพิน
นายเกียรติสร
นายธนวัฒน์
นางวิไลรัตน์
นางสาวพิชญ์สินี
นางสาวชนัญธิดา
นายเกียรติศักดิ์
นายวรวิทย์
นางสาวสายฝน
นายกิตติพงษ์
นางสาวปัทมาพร
นายพงษ์ศักดิ์
นางสาวอรวรรณ
นางประกายรัตน์
นายวรวัตน์
นางสาววรัมภา
นายสินติ
นายพงศกร
นายธนัท
นางสาววันเพ็ญ
นางสาวอนุสรา
นายสมบูรณ์
นางสาวอมรรัตน์
นางสาวจิราวรรณ
นางสาววิจิตรา
นางอารีย์

พัฒนเดชากุล
ชัยศรีแก้ว
สอนปิงคำา
แจ้งศรี
ศรเพชร
แจ่มทิม
พินทิสืบ
อินทุภูติ
ชุติมา
คงคา
สร้อยญาณาะ
ไชยศรีษะเกตุ
แป้นมั่น
สุระคำาแหง
วังใหม่
คำาเอก
ยุทธยศ
อินทะสิทร์
ชัยอุปคำา
ปัญญาแก้ว
ปันทิยะ
ชัยชะนะ
ใจเมือง
ทะไชย
เดชวงค์ยา
อินแก้ว
ปินทุกาศ
สงวนศักดิ์
เลิศผดุงสุข
พงษ์เย็น
ถานะ
กุยแก้ว
จันทรา
ปุกมูล
บุตรชัย
กิจการกุล

210 จาก 230

301026020
301026022
301026024
301026025
301026040
301026046
301026052
301026054
301026059
301026062
301026063
301026064
301026079
301026082
301026084
301026086
301026090
301026091
301026098
301026102
301026107
301026108
301026113
301026115
301026120
301026121
301026127
301026131
301026133
301026137
301026138
301026147
301026152
301026153
301026155
301026161

นางสาวจิราพร
นายสมจิตร
นางสาวพัชรี
นางอรุณี
นายศรายุทธ
นายพจน์
นายสุรเดช
นางสาวนุจนาจย์
นายวิชรุต
นางสาวอัษฎาภรณ์
นางสาวดวงนภา
นางสาวจันทราวรรณ
นายรัฐพล
นางสาวภัทริฌา
นางสาวสุนทรี
นางสาววินิชยา
นางสาวอมรรัตน์
นายรัตนากร
นางสาวนิรมล
นายณัฐพล
นางสาวกิติญาดา
นายธนะกฤษฎิ์
นายศิรเศรษฐ
นางสาวมณีรัตน์
นางสาวชฎารัตน์
นางพิมนารา
นายวันเฉลิม
นายวิโรจน์
นายปกรณ์
นายอมฤต
างสาวจุรีรัตน์
นายปรัชยันต์
นางสาวนลพรรณ
นายวันชนะ
นางสาวระวิวรรณ
นางอุทัน

วรรณกิตร์
ดาวใจ
ทองปิก
สีมา
สุขยศศรี
มูลตุ่น
ลุนิทรานนท์
งดชัยภูมิ
หน่อแก้ว
พันธุ
แก้วปัญจะ
โตอนันต์
บัำงเงิน
มะโนคำา
สมแสง
วงศ์ชัย
สมบัตินันท์
คาดคำาฟู
ศุภจินดา
นาคพน
บัวปาย
เยี่ยมกมลวรชาติ
เนตรงาม
คะชา
ทิพย์มณี
ธนะสิทธิพงศ์
กาซ้อน
อินตะมูล
กลิ่นมะลิ
แย้มกลม
แก้วสี
ธรรมยา
เดชาติ
ณ ลำาปาง
วงศ์วรรณ
นาคาธร

211 จาก 230

301026171
301026172
301026174
301026177
301026186
301026189
301026191
301026193
301026194
301026200
301026207
301026213
301026214
301026216
301026217
301026218
301026219
301026221
301026228
301026237
301026245
301026247
301026248
301026251
301026253
301026265
301026272
301026273
301026276
301026284
301026288
301026291
301026292
301026296
301026320
301026334

นางสาวกรกมล
นางสาวลภัสรดา
นางสาวเกวลี
นายศักดิ์นรินทร์
นายรัตทพล
นางสาววริสา
นางสาวธิดารัตน์
นางสาวณัฐวรรณ
นางสาวสุภาวดี
นางสาวดวงดล
นายณัฐพงษ์
นางสาววิกานดา
นายนล
นางสาวกุณฑริก
นางสาววัลยา
นางสาวธารินี
นางสาวนันทวัน
นางสาวธีรภรณ์
นางสาวพัสราภรณ์
นางสาวรัตนาภรณ์
นายเกษม
นายสัญชัย
นางสาวศศิธร
นางสาววลัยรัตน์
นางสาวชัชชญา
นายคณิน
นายอัครเดช
นางสาววาสิตา
นางสาวช่อผกา
นายยงยุทธ
นายศีลวัต
นายนิรันดร์
นายนิคม
นางสาวเกศรา
นางสาวหฤทัย
นางสาวอุไรวรรณ

มั่นชา
ตุ้ยแพร่
อินทะจักร
รักอ่อน
อินทพันธ์
ทนันไชย
สั่งสอน
นันทเสน
ศรียาบ
โอสถาพันธุ์
จันทราภรณ์
เชษฐธง
นาคนาคา
กองวงค์
บุญทาคำา
ไชยสถิตวาณิช
สังข์ทอง
บุญยืน
เดือนขึำน
เหมืองทอง
จินดาธณารักษ์
ปัญจะเรือง
จำาเรือง
คำานวณผล
กันทาผาม
ประทุม
ขาวราศรี
กลิ่นหอม
พรประภา
มณีวันใจ
เฟื่องกาญจน์
อินต๊ะยศ
บุญมี
เจริญผล
อุดมการ
อนุกูล

212 จาก 230

301026335
301026349
301026351
301026365
301026368
301026369
301026370
301026372
301026377
301026381
301026384
301026387
301026390
301026391
301026393
301026396
301026404
301026405
301026407
301026413
301026426
301026430
301026433
301026439
301026441
301026444
301026445
301026447
301026448
301026452
301026456
301026460
301026461
301026464
301026466
301026477

นายเขมณัฎฐ์
นายนพัศม์
นายธนาวิทย์
นายปริยพงศ์
นางสาวดวงใจ
นางสาวนันทภัค
นายนิวัฒน์
นางสาวธิดารัตน์
นางชิตชนก
นางสาวรักษิณา
นายศุภฟกษ์
นางสาววรนุช
นางสาววัตถาภรณ์
นางสาวอรวรรณ
นางสาวอุณากรรณ
นางกรกมล
นางสาวรินรดา
นางจารุวรรณ
นายพนมกร
นางสาวนพรัตน์
นางสาวศรัญญา
นางสาวลลิลา
นางสาวปัญจาพาณ์
นางสาวขวัญลักษณ์
นายศุภโชค
นางสาวศุภมาศ
นางสาวกฤษณา
นางสาวพรภนา
นางสาวพอฤทัย
นางสาวมยุเรศ
นายธวัชชัย
นางสาวสุจินดา
นายเอกชัย
นางสาวเบญยวรรณ์
นายจุลพงษ์
นางสาวกัญจน์ชญา

ทองงามขำา
บุณยมาลิก
ชัยสุภาพสิริกุล
ชื่นวงค์
หินศรีสุวรรณ
ต่างเพ็ชร
ทาจินะ
ดอกหอม
รอดคุ้ม
ฤาชากุล
คฤหานนท์
สุทธิวรรณ
จันทร์แก้ว
ค้ากระโทก
เขื่อนศิริ
กาวิชัย
ยอดกันตี
ศรีปินตา
ยะแสง
ถานัน
เขียวคำาปวง
วงศ์จักร์
ชลสงคราม
รัตน์โนบล
ศรีสุวรรณกุล
ศิริรัตน์
วงศ์ต๊ะ
แสนยะ
ฉำ่าฉวี
โพธิปัญญา
บัวแดง
ศรีบุรี
กัญชนะ
แก้วน้อย
ตืำอจันทร์ตา
จิโน

213 จาก 230

301026478
301026482
301026487
301026501
301026502
301026503
301026506
301026508
301026513
301026514
301026517
301026518
301026519
301026536
301026550
301026554
301026557
301026560
301026566
301026569
301026570
301026573
301026579
301026588
301026591
301026601
301026604
301026605
301026614
301026616
301026618
301026620
301026623
301026625
301026632
301026640

นายโชคชัย
นางสาวนทีทิพย์
นางสาวศิริพร
นางสาวสุรีรัตน์
นายภูวนัย
นางสาวสุดารัตน์
นางสาวเปรมใจ
นางสาวพรรณี
นายสมศักดิ์
นายสมชาย
นางภูมรินทร์
นายคฑาวุฒิ
นายชีวัน
นางสาวสุทธิพร
นางทิวาพร
นายประสิทธิ์
นางดวงเด่น
นางสาวกาญจนา
นายชาตรี
นายธีรพงษ์
นายษฐา
นางสาวธัญภัส
นางรัชนีกร
นายอภิชาติ
นางสาวธิดา
นางสาววราภรณ์
นางสาวอัจฉราพรรณ
นายสุบิน
นายรุ่งโรจน์
นางนิโลบล
นางสาวนิภาพร
นางสาวประณิดา
นางสุจิตตา
นางสาววิชุพร
นายสุชาติ
นางสาวศิริรัตน์

เป็งปะนัน
บุญทา
บุญสวัสดิ์
ฉลอม
แสงสง่าศรี
รอดสวัสดิ์
คำาวัน
พงค์ดา
สุธรรมน้อย
รังสี
ระวิวรรณ์
แก้วตันใจ
เชยประเสริฐ
อุสุยะ
ชีวะพันธ์สมพงษ์
กันคำา
เสธา
ดวงภาษี
นะศรี
วงศ์ปัน
รัตนนุสรณ์สกุล
ปันผสม
มณีวรรณ
ปัญญา
ยิ่งสินสัมพันธ์
เตชะตุ้ย
สันป่าแก้ว
แสนคำา
พรหมเผ่า
ปุระเสาร์
ทาสีเขียว
ศิริสกุล
ศรีสารัตน์
อ่อนสำาอางค์
ชัยวงศ์
จันต๊ะเวียง

214 จาก 230

301026644
301026647
301026650
301026655
301026659
301026660
301026666
301026677
301026684
301026686
301026688
301026694
301026695
301026701
301026703
301026705
301026708
301026709
301026713
301026714
301026715
301026722
301026731
301026739
301026746
301026747
301026750
301026751
301026757
301026758
301026761
301026769
301026770
301026772
301026773
301026779

นายเกืำอกูล
นางชุลีพร
นางสาวพิมพินันท์
นางรดาวรรณ
นางโฉมศรี
นางสาวมยุรฉัตร
นางสาวสายทิพย์
นางสาวบุปผา
นางสาววิไลพร
นางสาวณิชา
นางขวัญชนก
นางสาวพิรุฬลักษณ์
นางสาวศิริพร
นางสาวพัชรี
นางสาวอารียา
นางสาวพรรณนิกา
นางเพ็ญศรี
นางสาวชฏาพร
นายตรีวุธ
นางสาวพิชานันท์
นางสาวสุจิตราภรณ์
นางสาวผกาพรรณ
นางสาวเจนจิรา
นางสาวดรุณี
นางสาวรัชนีกร
นางรุจิเรจ
นางสาวพัฒนา
นายรภัสสิทธิ์
นางสาวฐิติรัตน์
นางสาวชนินาถ
นายกรองพล
นางสาววราภรณ์
นางสาวศรัณยา
นางสาวขวัญใจ
นางสาวสุภาภรณ์
นางสาวณัฐกานต์

แก้วจันทร์
กันแก้ว
ปัญญา
ยาวิลาศ
สมเสมอใจ
ศรีสัตบุตร
มามี
ลิ่วยอดคีรี
คหัสคัดคาม
ตันบุญต่อ
ยั่งยืน
ต๊ะมัง
พรหมศรี
สุรินต๊ะ
พรหมผัด
จตุมงคลชัย
จุลพงษ์
เบ้าคำา
ปูนพันธ์ฉาย
นับแสง
อินถา
ชัยนำา
สุทัศน์ ณ อยุธยส
รุจิวงค์
บัำงเงิน
สาโรจน์
อุทธา
นิ่มเนติพันธ์
คำาโน
ศิริกันไชย
พัฒนาศาสตร์กุล
ฉันทะ
กลางถิ่น
คำายะเดช
ฟูชัย
ใจผาวัง

215 จาก 230

301026795
301026801
301026807
301026809
301026811
301026814
301026818
301026822
301026824
301026825
301026826
301026828
301026835
301026836
301026837
301026840
301026841
301026842
301026844
301026845
301026847
301026849
301026851
301026852
301026854
301026855
301026858
301026862
301026869
301026872
301026878
301026882
301026884
301026886
301026900
301026902

นายทรงกรด
นายเกียรติพงศ์
นางสาวชนนิกานต์
นายรักพงศ์
นายเอกรินทร์
นางสาวจิรดา
นางสาวมยุรินทร์
นางสาวหนึ่งฤทัย
นางปรียาภัทร
นายกิตติพงษ์
นางสาวดวงจิต
นายนพพร
นายกิตติกานต์
นายรุ่งโรจน์
นายปฎิภาณ
นางสาวชญานิศวร์
นางสาวอานันตยา
นางสาวจิตต์อารี
นายภานุวัฒน์
นางสาวสุกัญญา
นางสาวปภินทิพย์
นางสาวพรทิพา
นางวิลาวัลย์
นางสาวชงโค
นายอิทธิกร
นางสาวจิตรริกา
นายธรรมนูญ
นางไข่มุก
นายจิรายุส
นายกำาธร
นางสาวปิยะฉัตร
นางสาววรรณริษา
นางสาวปิยนารถ
นางสาวนรงค์พร
นายวุฒิชัย
นางสาวดลนภา

ไชยยา
บุญเกิดไวย์
มิตตาธรรม
นิธิสุวรรณรักษา
พงค์สุข
แสงสุวรรณ์
บุญพิทักษ์
ไชยวร
คำาบุญเรือง
ใจคำา
ตาดี
งามสกุลเดิม
เมืองขวัญใจ
ชาวน่าน
สารอินทร์
ยิำมสวัสดิ์
คำาชมภู
จินะใจ
มิ่งขวัญ
คำาตึก
เชาวชำารงวรรธน์
จันทรโสภา
โนระ
ใคร้บุญ
จันทสิทธิ์
ธาตุทอง
จันทาทราย
วงศ์ใหญ่
อินเทพ
ยอดยิ่ง
ดีสีใส
เตชะวงค์
ยะมะโน
โพธิพงษ์
ท่อเทศ
วิสุพร

216 จาก 230

301026909
301026913
301026914
301026916
301026917
301026919
301026923
301026928
301026946
301026948
301026966
301026967
301026968
301026971
301026976
301026977
301026981
301026986
301026991
301026992
301026994
301026995
301026997
301027005
301027007
301027011
301027015
301027017
301027018
301027019
301027034
301027042
301027045
301027049
301027052
301027053

นายธีรศักดิ์
นายสันติภาพ
นายจิรโรจน์
สอ.สิริชัย
นางสุธินีย์
นางสาวเบญจพรรณ
นายอดิลักษณ์
นายชานนท์
นายรวิ
นางสาวอุมากร
นายเฉลิมรัฐ
นางสาวมาริษา
นางสาวรัตน์ชนก
นายฟ้าลั่น
นายเจษฎา
นายกิตติพงษ์
นายณรงค์
นายนิลภัทร
นายวัฒนากร
นางสาวแจ่มนภา
นายกานตพงศ์
นางอรวรรณ
นางสาวไผ่ทอง
นายอธิศักดิ์
นายพาริส
นางเพียงฤทัย
นายนพดล
นางสาวพรทิพย์
นางวชโรบล
นางสาวชลธิชา
นางวัลยา
นางสาวฉันทนา
นางพักตร์ประภา
นายฉัตรชัยยงค์
นางสาวรัชดาพร
นางสาวสิริประภา

ลังกาพินธ์
เครือทอง
คำาลือเลิศ
ดวงจันทร์
สุขใจ
คำาวงค์ปิน
ทนันไชย
เขื่อนเพ็ชร
โรจนวิภาต
เมืองชุม
ยอดกระโทก
ตันติพรเดชา
ศรีคาน
ใจกลางดุก
กลิ่นจันทร์
กันตา
เทพรักษา
คงพ่วง
อ้วนล้วน
สิทธิใหญ่
กุมารสิทธิ์
แก้วคำา
คำาภีระ
ทองคำา
ไชยมงคล
สงวนเรือง
สุก๋า
เลิศสมบัติพลอย
ใฝคำา
นนที
ยะธะนะ
อุดปิง
บุญหนัก
บุญขวาง
จองคำา
เดือนเพ็ญ

217 จาก 230

301027054
301027055
301027058
301027061
301027064
301027065
301027071
301027080
301027088
301027089
301027090
301027092
301027094
301027096
301027098
301027105
301027107
301027114
301027116
301027119
301027122
301027127
301027131
301027132
301027136
301027139
301027140
301027147
301027149
301027154
301027168
301027171
301027181
301027184
301027188
301027190

นางสาวกาญจนา
นางสาวภาวิณี
นางรัตนา
นางสาวรุ่งนภา
นางสาวสุพรรษา
นายธนาวุฒิ
นายณัฐพงษ์
นางสาวธัญลักษณ์
นางสาวอรวรรณ
นางสาวกนกพร
นางสาวศศิวิมล
นางสาวกันธิกา
นางรัษฎา
นางสาวกมลชนก
นายวิชชาญ
นางสาวศิวพร
นางสาวจุรีลักษณ์
นางสาวเกษสุรี
นางสาวอำาพร
นายฤทธิพร
นางสาวจำาลองลักษณ์
นายเสาร์คำา
นายประดิพัทธ์
นางสาวสิริรัตน์
นางสาวคนึงพร
นายนฤชัย
นายพงศธร
นายณรงค์ยศ
นายนิวัฒน์
นางสาวอุทุมพร
นางสาวนภัส
นายอดินันท์
นางสาวรสริน
นางกนิษฐ
นางสาวณัฎฐนันท์
นายศราวุทธ์

ขันยาว
ปวงเริ่ม
จามพฤกษ์
มาลา
กัณทวงศ์
นันทปาลียอง
ชาวแหลง
ปาลี
ศรีตุ่นธง
พวงเงินมาก
มากมูล
บุตรเขียว
ธรรมวงค์ชัย
ศิริเดชกุล
สิทธิกรวนิช
บุญตันกัน
อินสุยะ
เปี้ยมะโน
ภิลสุวรรณ
ก๋องมูล
ไชยอินทร์
ปันถา
วัดคำา
ชานิบุญ
บุญยืน
วงค์หาญ
พันธุมาศ
คำาทิพย์
จวงเทพ
พรหมธิ
ศิริวรรณ
ทะลือชัย
พันธุ
สุวรรณจันทร์
สุพรรณ์
กันธา

218 จาก 230

301027196
301027198
301027201
301027210
301027214
301027217
301027219
301027220
301027222
301027223
301027230
301027238
301027243
301027245
301027251
301027253
301027254
301027265
301027271
301027272
301027277
301027287
301027293
301027295
301027299
301027303
301027308
301027317
301027318
301027321
301027324
301027332
301027333
301027336
301027339
301027344

นายอนวัฒน์
นายนรเศรษฐ์
นางพิริยาภรณ์
นายทวัชชัย
นางสาวศุภัสรา
นายจตุรเมธ
นางสาวนฤมล
นางสาววีรวรรณ
นายนพดล
นายวิทวัฒน์
นายวิสิฐศักดิ์
นายพัฒนะพงษ์
นางสาวอังคณา
นายลือชัย
นางสาวจิตรา
นายชาคริต
นายณัฐพล
นางสาวทัศนีย์
นางสาวปรียพรรณ
นางภิณผกา
นางสาวธัญลักษณ์
นางสาวอภิญญา
นายวรจักร
นายภาคภูมิ
นายชัยวัช
นางสาวพรพิรุณ
นางสาวกุลนาถ
นางสาวหัตติยา
นางสาววรัญชรัตน์
นางสาวฤทัยรัตน์
นางจีรพา
นางสาวบุษกร
นางสาวจิตรลดา
นายศุภกิจ
นายณัฏฐพงษ์
นายวรงค์กร

เตมีศักดิ์
กันธิยะ
ลิำมศักดากุล
อินต๊ะทา
ทองคำา
ตาอิน
ขุนผา
คำาโคตร
มณเทียร
ณวรรณมา
นาคิน
จันทร์คำา
นันตา
ไกลถิ่น
ทาวงค์
รินไชยยา
พรหมเมศร์
บุญเลา
ไมตรีจิตต์
สิริพงศ์บุญสิทธิ
กลั่นเนียม
ล้วนเส้ง
วุฒิวงศา
ผาบสุวรรณ์
คล้ายเก้าแก้ว
โยมงาม
แย้มยิำม
จินะป้อง
อินต๊ะถา
แสนศรี
อุดนัน
หอมฉุย
สินธุปัน
สะท้าน
ชัยมงคล
ไชยวงศ์

219 จาก 230

301027349
301027350
301027353
301027356
301027358
301027360
301027362
301027363
301027367
301027368
301027374
301027376
301027379
301027385
301027390
301027399
301027404
301027409
301027410
301027413
301027415
301027416
301027417
301027418
301027421
301027422
301027427
301027432
301027436
301027437
301027440
301027442
301027445
301027446
301027448
301027450

นางสาวพัชรินทร์
นางสาวทัศนีย์
นายอาทิตย์
นางสาวพรทิวา
นางวิชุดา
นางสาวนภัสสร
นางสาวจินดารัตน์
นางสาวอนุสรา
นางสาวสาวิตรี
นายธนวัฒน์
นางสาวจุไรรัตน์
นายทศพร
นางสาวกิตติยา
นางสาวปิยธิดา
นางสาวชไมพร
นายพิสุธี
นางสาวกัญญา
นายนรากร
นางธนาพร
นางสาวศิวิพรรณ
นางสาวจันทิมา
นายมาโนช
นายศุภพิชญ์
นางสาวปทุมทิพย์
นางสาวรัตนา
นายคีตวัตร
นางสาวกันฐาภรณ์
นางสาวจิราภรณ์
นางสาวสุภัทรศิริ
นายเสกสรร
นายสาโรช
นางศิริลักษณ์
นายเอกชัย
นายสาวศุภรดา
นางสาววิลาสินี
นางสาวนารีรัตน์

สุหอม
เกิดเทวา
บุตรโส
จันทศร
ยศโม่ง
หล่อเถิน
อินต๊ะวงค์
ศรีบุญเรือง
เชียงตา
ราญพล
อินสุนา
ปัญญา
แม่ราย
ทิพย์เนตร
หวานหวิน
ดิลกพิทยากร
สุติ๊บ
สิงห์ทร
วงค์วาน
คำาวัง
สิทธิคำา
ธรรมกาศ
ใจบุญ
ทิพย์โสภา
มุขพลอย
มันยวง
ปินตา
คำาอ้าย
พรหมจันทร์
คฤหานนท์
ตุ้ยทา
วีราคม
ม่วงเล็ก
เฟื่องฟอง
ศรีอำานวย
คำาวงค์ปิน

220 จาก 230

301027451
301027455
301027459
301027460
301027462
301027463
301027468
301027470
301027475
301027478
301027480
301027488
301027494
301027495
301027510
301027511
301027512
301027515
301027519
301027520
301027529
301027535
301027541
301027545
301027547
301027548
301027549
301027555
301027560
301027564
301027565
301027568
301027570
301027573
301027574
301027576

นายรังสิวุฒิ
นางสาวพีรภาวี
นายจงจิตร
นายอนุสรณ์
นางสาวพัชราภรณ์
นางสาวทัศนีย์
นายวิทยา
นางสาวหทัยชนก
นางเบญจภรณ์
นางสาวเสาวลักษณ์
นายธนากร
สิบตำารวจโทพัฒนา
นางสาวกาญจนา
นายยุทธนา
นางสาวกรรณิการ์
นางสาวอลิสา
นางสาวฐิตาภา
นางจันทร์ออน
นายจีรพงษ์
นางสาวพนิดา
นายอานนท์
นางสาวธัญนันท์
นายฐิติพงศ์
นางสาวกรรณิการ์
นางเกศวลี
นางสาวทิราพร
นางศิริพร
นายภูวกร
นายคมเพชร
นายกฤษฎา
นางสาวสุธาสินี
นายชูศักดิ์
นางสาวเกวลิน
นางสาวเพ็ญทอง
นางกิ่งแก้ว
นางสาวบุณณดา

ไชยศิลป์
ศันสนียเกียรติ
จันทร์คำา
นิลสวิท
อิ่นคำาฟู
เมืองเย็น
อุดมรักษ์
กันทะวงค์
ตุ้นทรัพย์
พานิชอำานวย
วิมลรัตน์
นำาเวียง
ใจปา
โกชัยยา
เลิศพฤกษ์พนา
มณีไชย
ชำานาญยา
ชูปาน
บุญเพิ่ม
สุทธวงค์
คำามา
กันทะวงค์
ทองอยู่
รักญาติ
จินดาหลวง
แสงกาศ
ไชยนวล
หล้าปั๋น
อิ่นสุวรรณ์
ดีประชา
สมบูรณ์ไชย
รักพงศา
มหาวรรณ์
พรมเป็ง
ต้องชู
บัณฑิต

221 จาก 230

301027577
301027578
301027581
301027595
301027596
301027603
301027606
301027607
301027608
301027609
301027610
301027621
301027622
301027630
301027631
301027638
301027649
301027663
301027664
301027666
301027670
301027671
301027672
301027680
301027681
301027684
301027685
301027686
301027688
301027689
301027698
301027699
301027700
301027704
301027713
301027719

นายสงกรานต์
นายกีรติ
นางสาวจันทร์จิรา
นายนพปฏล
นางสาวผุสดี
นายณัฐพล
นายชยุตม์
นางสาวปนิดา
นางสาวจิราภา
นางสาวปาริชาติ
นายวัชระ
นางสาวไพจิต
นายสุรเสน
นายอรรควิช
นายอติพล
นางสาวโชติกา
นายพัฒนชัย
นางสาวอนงค์ลักษณ์
นางสาวนุชนาฎ
นางสาวบัณฑิตา
นางนำำาผึำง
นายประจักษ์
นางนาตยา
นางสาวสุนีย์
นายวงศ์อินทร์
นายณรงค์
นายศักดา
นางสาวศุภกานต์
นางวิมลรัตน์
นางสาวศิริรัตน์
นางสาวสุภาพร
นางสาววรรณภา
นายชัยพร
นายอดิศร
นางวิลาพรรณ
นางสาวสุทธีกานต์

มีมาก
ลิลลิตภัทรกุล
ขันเสริฐ
วงค์ชัย
ดวงบาล
จรัสพันธุ์กุล
อุนจะนำา
ชุ่มเชย
แสนเพ็ญ
ภูมิเทศ
สายแก้ว
โกมาสถิตย์
พุฒิวณิชย์
บุญธนาวัฒน์
ชุ่มมงคล
ลังการ์พินธุ์
ณคำาปัน
แก้วตุ้ย
สันธิ
โปร่งใส
ตอนะรักษ์
กัลยาวีร์
ตาตีโน
บุญตันดี
เตชะอินทร์
ขัติยะ
แซ่เจิง
ศรีวิชัย
สมบัติใหม่
ขัคทะขันธ์
มาติ๊บ
คำาภิโล
แสนเพ็ญ
กาวิเป็ง
ทาจี
ภูมิเจริญ

222 จาก 230

301027726
301027729
301027732
301027735
301027736
301027738
301027741
301027742
301027743
301027746
301027747
301027750
301027751
301027757
301027759
301027763
301027764
301027767
301027776
301027779
301027781
301027783
301027784
301027787
301027789
301027790
301027791
301027794
301027799
301027801
301027803
301027804
301027806
301027807
301027811
301027812

นางสาววลัยภรณ์
นายภาภูมิ
นางปรียาภา
นางสาวปรัศนีย์
นางสาวจิรนันท์
นายอนุรักษ์
นางสาวธัญญานุช
นายวิทยา
นายไกรสรณ์
นางสาวพันธุ์ผกา
นายพจนเวทน์
นายศรัณย์
นายเอราวัณ
นายวสรรณ์
นางสาวศิริลักษณ์
นางสาวสุวิชชา
นางสาวสุพัตรา
นางสาววนิตดา
นางสาวโสภิต
นางสาวภัทราภรณ์
นางสาวกุชายา
นางสาวอมรรัตน์
นางสาวรุจิรา
นายทิวา
นางสาวอลิสรา
นางศุจีภรณ์
นางรัฐนา
นางชโรธร
นางศิราณี
นายณัฐวัฒน์
นางสาวรัตติกาล
นายทรงศักดิ์
นางสาวจิรวนันท์
นางสาวศุภวรรณ
นายสมจิตร
นางพรรณราย

ต๊ะติ๊บ
พันธุ์อุโมงค์
บิชอป
ยอดคำา
อินทรกำาเนิด
สมสะ
ชาวลีำแสน
ไทนอ
จินะแก้ว
ไชยวงค์
ปัญญาดี
ชุมภูเมือง
ยะวัน
สิงสา
สายเครื่อง
เจริญพานิช
เกษตรศรี
ชื่นฤทัย
ปงชุ่มใจ
แสงหล่อ
ปะแปง
โสพันธ์
วงศ์ชัย
ดาวเมฆ
ผาบสละ
มัชฌิมา
มุ่งต่อกิจ
อินนาปา
คำาวังสวัสดิ์
รัตนอุดมวรรณา
ใจหมั่น
จิระพนาลัย
ปันชุมภู
สมศรี
ขานเกตุ
พุฒตรง

223 จาก 230

301027816
301027829
301027833
301027834
301027848
301027853
301027855
301027861
301027866
301027867
301027870
301027871
301027873
301027874
301027882
301027883
301027884
301027888
301027889
301027892
301027896
301027897
301027906
301027910
301027917
301027918
301027925
301027929
301027940
301027941
301027942
301027945
301027955
301027956
301027959
301027968

นางสาวนันทิยา
นายกรภัทร์
นายธีวิน
นายวรยุทธ
นายแดน
นายปริเชษฐ
นางสาวพันธนันท์
นายธีระ
นายดวงเงิน
นายโภคา
นางสาวมลธิรา
นางสาวหทัยทิพย์
นางสาวพิมภวรรณ
นางสาวกันติยา
นางสาวนาฎอนงค์
นายสุธรรม
นายชัยวัฒน์
นางสาวพัชรมณฑ์
นายเชาวฤทธิ์
นายสิทธิพงษ์
นางสาวศิริหทัย
นายแสนยานุภาพ
นางสาวสุดารัตน์
นางสาวณิชาภัทร
นายมงคลธวัช
นายนิวัติ
นายนรินทร์
นางสาวพรทิพย์
นางสาวอรปรียา
นายวิรุตม์
นายรัฐพล
นางอรสา
นายนาวา
นางสาววิลันดา
นายยุทธภูมิ
นางศรีวรรณ

แก้วบุญเรือง
สินธุวงศ์
ธีระสุนทร
วงศ์เรือง
สุวรรณ
เกเย็น
จันทร์ออน
เครื่องสกุล
สุขกาย
จอมทองสถาพร
รัตนะ
ปัญญา
ยศพิมสาร
อุดจอม
ทาแก้ว
จันทร์กันธา
กอเกษตรทรัพย์
เฟืองเดช
ยาวิชัย
พยุหะ
วงศ์สกุล
สารสุข
ธิหล้า
เรืองยก
ปวรวรรฒน์
พอใจ
ศิลปเสริฐ
คำาปา
ทองคำา
ก๋าพรม
บัวใบ
กัญจา
ธรรมใจ
สายปิน
แย้มงาม
ไชยุ

224 จาก 230

301027969
301027979
301027982
301027984
301027985
301027997
301027999
301028001
301028002
301028004
301028006
301028007
301028012
301028017
301028019
301028023
301028031
301028032
301028043
301028047
301028050
301028059
301028061
301028066
301028079
301028080
301028083
301028085
301028094
301028101
301028102
301028103
301028104
301028106
301028107
301028109

นายวรากร
นางสาวกัญญาณัฐ
นายยศพนธ์
นายวีรพล
นางสาวกันยา
นายเอกราช
นางสาวราตรี
นางสาวอรุโณทัย
นางสาวอัญญา
นางเยาวรัตน์
นายปรัชญา
นางเกษร
นายพันธ์พิชัย
นายณรงค์
นางสาวศิลาภรณ์
นางสาวมาลินี
นางสาวปิยะพร
นายวีระชัย
นางสาวเดือนฉาย
นางสาวศิริพรรษา
นายณัฐพงษ์
นางบุญประคอง
นายนพดล
นางสาวสุดาพร
นายทศพล
นางสาวพิชญา
นายสิรัณ
นายสุรพงศ์
นางเบ็ญจมาภรณ์
นายชัยรัตน์
นางสาวณัฎฐิดา
นายนิคม
นางสาวพัฒนา
นายเบญจพล
นางสาวไมตรี
นายทรงเดช

เทียมเมือง
เครือจันต๊ะ
นิถาแก้ว
แก้วแปงจันทร์
แอ่นกาศ
ร้องเสียง
ประกอบศิลป์
นามวงศ์
ดาสุริน
ชาญชัย
เมืองมูล
อักษรรัตน์
พันธุ์กลิ่นทอง
ปุ๊ดพรม
เมืองปิง
ศรีจันแดง
วันใจ
ปานต๊ะระษี
สุริยาส่องไพร
จันทรากร
ชื่นกุลสัมพันธ์
ปัญจรงคะ
กลิ่มหอม
สุนทโรทยาน
ไชยน้อย
ชัยพรหม
นิลขำา
พรหมกันธา
สิบน้อย
พวงประโคน
ดีนะ
กันสุยะ
พงศ์สุวรรณ
ศรีรักษา
สุยะใหญ่
หอมนาน

225 จาก 230

301028113
301028114
301028115
301028116
301028117
301028123
301028124
301028125
301028128
301028147
301028153
301028155
301028160
301028163
301028168
301028179
301028181
301028183
301028191
301028192
301028211
301028216
301028220
301028221
301028224
301028238
301028256
301028258
301028262
301028264
301028273
301028276
301028278
301028286
301028289
301028296

นางสาวชมพูนุช
นางสาวจันจิรา
นายกฤษดา
นายอดิเรก
ดาบตำารวจหญิงสายรัตน์
นางสาวนฤมล
นางพัชรนันท์
นางสาวดิศราพรรณ
นายอาทิตย์
นางสาวจินตนา
นายอธิษฐ์
นายณัฐพล
นางสาวเบญจมาศ
นางสาวอมรรัตน์
นายรัตติกาล
นางสาวทิพย์สุดา
นายเชาวลิต
นายเกียรติศักดิ์
นายสกล
นายสุลักษณ์ชาติ
นางสาววีญาภรณ์
นายนันจา
นางสาวเสาวนีย์
นายเมธี
นางสาวสุมาลี
นางสาวจุฑารัตน์
นางสาววิไลลักษณ์
นางสาวทิพย์สุดา
นายปรีดา
นางสุวิมล
ว่าที่ร้อยตรีสมชาย
นางสาวอัจฉรา
นายจุนทการ
นางสาววิลาวรรณ์
นางสาวรัตติกาล
นายภูมิศักดิ์

เมธีพินิตกุล
เขียวดี
ยศเทพ
รัตนพงศ์
เกตานนท์
หลวงชุ
ทองสุข
เจริญวงค์
ทะระ
คุณปัญญา
กำาไร
โพธาราม
กรส่งแก้ว
มาทา
ณ วิชัย
คำาเครือ
พุทธรักษ์
ใสสม
จักรมณี
มาบุญลือ
อำ่ารอด
มงคลศิริ
สมบูรณ์
เมธีศุภกุล
พุ่มทิพย์
พอใจ
จิตตวงค์พันธุ์
เลืองฤทธิวุฒิ
สิงคะมณี
คันธวังอินทร์
ต๊ะจันโท
พริบไหว
ปันจันทร์
ศรีหาโคตร์
ธิสา
จอมธิ

226 จาก 230

301028298
301028299
301028301
301028314
301028318
301028335
301028338
301028354
301028355
301028362
301028372
301028373
301028377
301028378
301028386
301028388
301028392
301028394
301028397
301028398
301028402
301028403
301028405
301028410
301028412
301028413
301028420
301028424
301028426
301028431
301028432
301028437
301028438
301028451
301028460
301028461

นายประเสริฐ
นางสาวอรวรรณ
นายวรชัย
นางณัตตยา
นางสาวอรณิชา
สิบตำารวจโทเสน่ห์
นายสุพักต์
นายชลธี
นางสาวอมตะ
นายตุลาการ
นางสาวเบญญาภา
นายวายุ
นางสาวกัลยา
นายอภิรุณณวัชช์
นางวันเพ็ญ
นางสาวสุธีร์ธิดา
นางจิรานุช
นางสาวสุจิตรา
นางสาวพรพรรณ
นางสาวอัญชิสา
นายธนพล
นายพีรบุตร
นางสาวสุจิรา
นางสาวปรารถนา
นางสาวอลิศรา
นางสาวรักยา
นายธีรพันธ์
นางสาวสรัญญา
นายไพโรจน์
นายภานุพงษ์
นางสาวนพวรรณ
นางสาวทรัพย์ศิริ
นางสาวโชติภา
นายสุรสิทธิ์
นางสาวรัตตัญญู
นางสาวสร้อยสุวรรณ

จันทร์ตะกอง
แสนผาบ
อินแก้ว
มังคลาสิริ
เหลืองสกุล
กันทะลา
ไชยมงคล
ศรีทอง
ปัญจไชยา
บุตรสำาราญ
ภูสิมุงคุน
เทพรักษา
เกษตรกุลทรัพย์
กาใจ
ทองสุข
จงสมจิตต์
ตาคำามุล
ยะแสง
ภูทอง
วิไลรัตน์
วงศ์เอ้ย
รักธีรภาพ
มณีรัตน์
พาทีเพราะ
สิทธิประเสริฐ
เศรษฐวุฒิไกร
อินต๊ะปาน
จันทร์ตาเงิน
รัตต๊ะใส
ราชดม
นุบุญมา
สุใจคำา
พรมโชติ
สิทธิน้อย
แก้วพันสี
โรงสะอาด

227 จาก 230

301028465
301028474
301028477
301028482
301028491
301028498
301028501
301028504
301028507
301028508
301028509
301028510
301028511
301028518
301028519
301028521
301028530
301028538
301028545
301028559
301028562
301028565
301028568
301028570
301028578
301028580
301028589
301028590
301028593
301028594
301028601
301028607
301028612
301028613
301028616
301028621

นางสาวอัมพิกา
นานอนันท์
นางสาววันวิสาข์
นายเฉลิมพล
นางสาวณิชรัตน์
นางสาวดวงฤทัย
นายนรวิชญ์
นายวีระยุทธ
นางสาวณัฐกานต์
นายเทพวิทักษ์
นางสาวสุพรรณี
นายสุริยนต์
นายภาสกร
นายณรกมล
นางสาวภัทรมน
นางสาวคนึงนิจ
นางสาวศศิมณี
นางสาวสุรินรัตน์
นางวัสสิกา
นายอดิศร
นางสาวนันท์นภัส
นางสาวบุษบา
นางอัญชนา
นายสถาพร
นายนิวัตร
นายวัจชลณ์
นางสาวนงลักษณ์
นางสาวปิยะมาศ
นายเกรียงศักดิ์
นางสาวภาสินี
นายราชันย์
นางสาวจริยาภรณ์
นางสาวอาภาพร
นางสาววิจิตร
นางสาวกัญญาณัฐ
นางสาวจตุพร

ใจกันทา
พิมพันธุ์ศรี
แก้วสุนัน
จันทร์เอี่ยม
เรืองสวัสดิ์
ไชยวุฒิ
เหล่าวีระไชย
เทพนันท์
ฉางข้าวคำา
บุญชู
แก้วทิพย์
สาระมนต์
กุลศิริ
เลาห์รอดพิช
แก้วพร้อมฤกษ์
คำาวัง
นามวงค์
เมฆคนอง
พลเยี่ยม
ภักดีวงค์
นาราช
สมอ่อน
ปัญญาเปียง
เสนา
อินต๊ะรัตน์
ขุนติ๊บ
ชาววิวัฒน์
ปั้นทอง
สุมามาลย์
เจริญศักดิ์
ศรีติ๊บ
เพชรางกูร
จุ้มเขียว
โอ๊ะเรือนแก้ว
นาสมทรง
ล้วนเนตรเงิน

228 จาก 230

301028627
301028629
301028634
301028636
301028638
301028641
301028643
301028644
301028655
301028664
301028666
301028667
301028671
301028675
301028676
301028682
301028683
301028690
301028694
301028698
301028699
301028700
301028701
301028703
301028704
301028710
301028713
301028717
301028719
301028731
301028736
301028738
301028743
301028749
301028755
301028756

นางสาวศศิรชา
นางสาวชนินาถ
นางสาวเยาวเรศ
นางอพิชญา
นางสาววราภรณ์
นางสาวภาวิณี
นายประภาส
นายศมนะ
นางสาวธนิสสรา
นางสาวนัยนา
นางสาวพรทิพย์
นางสาวพรรณนิภา
นางสาวสิริประภา
นายปรีชา
นางสาวศิริพร
นางสาววารุณี
นางอนัญญา
นายเอกลักษณ์
นายจำารัส
นางสาวนงลักษณ์
นางสาวกันยากร
นายกฤษฎิ์ธนาวัฒน์
นายศราวุธ
นางจุฬาลักษณ์
นางสาววีรยา
นางสาววชิราภรณ์
นางศิริพร
นายพัฒนวิทย์
นางสาวหทัยทิพย์
นางสาวสุพรรณิกา
นางสาวสุกัญญา
นางสาวแสงสูรย์
นางสาวแสงระวี
นางสาวสุพรรษา
นายคมสัน
นางอังศณา

แก่นนาคำา
อุ่นเป็ง
กันทะสอน
มุงจรส
คำาวงศา
อิสสระเสรี
ศักดิ์เพ็ญศรี
สรรพุตานนท์
ไมตรี
ชื่นชม
ทำาทอง
ใจก้อน
กันธิยะ
อนันต์ประดิษฐ์
สมถา
กาวิละ
อินทรการุณเวช
คำามูล
ต้องจิตร
แซ่ซิำม
ลิมประวัติ
บุญมาติ
สุวรรณา
มณีวรรณ
เหมืองหลิ่ง
คำาแผ่นชัย
ชัยศรี
สิงห์สุวรรณ
ร้องคำา
อำ่านาคิล
ใจมา
สายใจ
แสงเพราะ
เปรียญญารัตน์
สุริยะพรหม
ขัตตะละ

229 จาก 230

301028757
301028759
301028761
301028766
301028774
301028776
301028778
301028781
301028785
301028786
301028793
301028796
301028800
301028806
301028807
301028809
301028823

นายจิรศักดิ์
นางสาววรรณระวี
นางสาวศริณยา
นางสาวมนทิราภรณ์
นายสุธี
นางสาววิมลศรี
นายปฐวี
นายนาวิน
นายวิวัฒน์
นางสาวเบญจมาส
นายสมเจต
นางสาวณหทัย
นางสาวขวัญศิริ
นายทนงศักดิ์
นายสุทธิราช
นางสาวอุบล
นางสาวรัตน์มณี

หัวหน้าราษฎร์
ใจแก้ว
ถาวิชัย
เปรมทอง
เมฆบุญส่งลาภ
เขียวคำา
ปฤษณภาณุรังษี
สุฟอง
สังข์แย้ม
ต่อมจันทร์
พุทธิมา
ทาวงค์
กนกพัฒนกุล
ม่านมุงศิลป์
คำาป๊ก
ใจคำา
เทพทอง

230 จาก 230