လူ့အခြင့္အေရးတိုက္ပဝ

ဲြ င္ပုဂၢိဳလ္မ်ား အပိုင္း (၁)
လူ့ သမိုင္းမွာ လူ့အခြင့္အေရးဆိုတဲ့ စကားလံုးကို တြင္တင
ြ ္က်ယ္က်ယ္ သံုးစြဲလာခဲ့တာ သိပ္မၾကာေသးပါဘူး။ လူ့အခြင့္အေရး ေၾကညာ
စာတမ္း ဆိုၿပီး ကုလသမဂၢအဖြဲ့ႀကီးက ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့တာလည္း ယခု ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္က ျပန္ေရတြက္မယ္ဆိုရင္ ၆၃ ႏွစ္ပဲ ရွိပါေသး
တယ္။
ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ေတာ့ လူ့အခြင့္အေရးဆိုတဲ့ စကားကို လူေျပာသူေျပာ မ်ားလာတာဟာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ လူထုအေရးေတာ္ပံုႀကီး ေနာက္ပိုင္း
ကာလမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီနဲ့ လူ့အခြင့္အေရးဆိုၿပီး တြသ
ဲ ံုးတတ္ပါတယ္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ကစၿပီး စစ္အာဏာရွင္ရဲ့
လက္ေအာက္ကို က်ေရာက္ခဲ့ရတဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားအေနနဲ့ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အသက္ကို စေတးၿပီးမွ ဒီစကားလံုးေတြကို
ေျပာခြင့္ရလာခဲ့တာပါ။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ လူထုအံုၾကြမႈႀကီးမတိုင္မီ ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္က ဆိုရင္ ဒီစကားလံုးေတြကို သိျမင္ေျပာၾကားတဲ့သူ
အလြန္နည္းပါးခဲ့ပါတယ္။
ကုလသမဂၢ လူ့အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းကို ျမန္မာဘာသာနဲ့ထုတ္ေဝျဖန့္ခ်ိခဲ့ဖူးေပမယ့္ လူထုၾကားထဲ မပ်ံ့ႏွံ့ခဲ့ပါဘူး။ အေျခခံပညာ
ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အလြယ္တကူ နားလည္ေအာင္ ျပန္လည္ေရးသားထားတဲ့ လူ့အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းကို သတင္း
စာဆရာႀကီး ဦးညိုျမက သူ့ရဲ့ အိုးေဝဂ်ာနယ္မွာ ဘာသာျပန္ဆို ထည့္သင
ြ ္းခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒါကိုလည္း အာရံုစိုက္မိတဲ့သူ အေရအတြက္
မမ်ားလွပါ။ ဦးညိုျမရဲ့ ဘာသာျပန္မူကို ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ လူထုအေရးေတာ္ပံုအတြင္းမွာ ျဖန့္ခ်ိတာ ေတြ႕ရပါတယ္။
၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁ဝ ရက္မွာ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံႀကီးက လူ့အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာပါတယ္။
အခုအခ်ိန္မွာ အဖြဲ့ဝင္ နိုင္ငံေပါင္း ၁၉၂ နိုင္ငံ ရွိေနၿပီျဖစ္တဲ့ ကုလသမဂၢအဖြဲ့ႀကီးဟာ အဲဒီ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တုန္းကဆိုရင္ အဖြဲ့ဝင္ နိုင္ငံေပါင္း
၅၈ နိုင္ငံသာ ရွိပါေသးတယ္။ လူ့အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းႀကီးကို အဖြဲ့ဝင္နိုင္ငံ ၅ဝ က ေထာက္ခံခဲ့ၿပီး က်န္တဲ့ ၈ နိုင္ငံကေတာ့ ကန့္
လည္း မကန့္ကြက္ ေထာက္လည္း မေထာက္ခံ ၾကားေနခဲ့ပါတယ္။ အဲသည္တုန္းက ျမန္မာနိုင္ငံဟာ ေထာက္ခံမဲေပးခဲ့တဲ့ နိုင္ငံ ျဖစ္ပါ
တယ္။ လူ့အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းႀကီးကို ပထမဆံုး ေထာက္ခံမဲေပးတဲ့ နိုင္ငံမ်ားအတြင္း ပါဝင္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံဟာ ဒီေန့ဒီအခ်ိန္မွာ
ေတာ့ ကမ႓ာေပၚမွာ လူ့အခြင့္အေရး အခ်ိဳးေဖာက္ဆံုး နိုင္ငံတခု ျဖစ္ေနပါၿပီ။
ျမန္မာျပည္သူလူထုအေနနဲ့ လူ့အခြင့္အေရးဆိုတဲ့ စကားလံုးကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုနိုင္ေနေပမယ့္ ကုလသမဂၢရဲ့ လူ့အခြင့္အေရး ေၾကညာ
စာတမ္းထဲက အခြင့္အေရးေတြကိုေတာ့ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ ပိုင္ပိုင္နိုင္နိုင္ မရေသးပါဘူး။ လူ့အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း ေရးသား
ထားတဲ့ စာရြက္ေတြကို လူထုၾကားမွာ ျဖန့္ေဝတယ္ဆိုရင္ အဖမ္းခံရတာမ်ိဳးေတြ ရွိေနပါေသးတယ္။ လူ့အခြင့္အေရးကို အမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ိဳး
ေဖာက္ေနတဲ့ အစိုးရကလည္း လူ့အခြင့္အေရးဆိုတာ ဗိုလ္က်စိုးမိုးခ်င္တဲ့ အေနာက္နိုင္ငံမ်ားက မၾကာခင္ကမွ တီထင
ြ ္လိုက္တဲ့ အရာ
တခုလိုမ်ိဳး ဝါဒျဖန့္ေနခဲ့ပါတယ္။ လူ့အခြင့္အေရးဆိုတာ အေနာက္နိုင္ငံသားေတြနဲ့သာ သက္ဆိုင္ၿပီး အေရွ့တိုင္းယဉ္ေက်းမႈနဲ့ ဆန့္က်င္
ေနသလိုမ်ိဳး စြပ္စဲြေျပာၾကေနတာလည္း ရွိပါေသးတယ္။
လူ့အခြင့္အ ေရးဆိုတဲ့ အရာဟာ မ်က္ေမွာက္ေခတ္မွာမွ ေပၚေပါက္လာတဲ့အရာ မဟုတ္ပါဘူး။ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း ၄ဝဝဝ ေက်ာ္က
အာဖရိကတိုက္ မက္ဆို ပိုေတးမီးယားနိုင္ငံမွာ ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ ဟမ္မူရာဘီကုဓ
ိ ဥပေဒမွာ လူ့အခြင့္အေရး တခ်ိဳ့ ပါဝင္ေနတယ္လို့ သမိုင္း
ပညာရွင္မ်ားက ဆိုပါတယ္။ ဟမ္မူရာဘီကိုဓ ဥပေဒထဲမွာ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး၊ ေက်းက်ြန္အခြင့္အေရး
စသျဖင့္ ပါရွိခဲ့ပါတယ္။
စာေပအေရး အသားနဲ့ ခိုင္ခိုင္မာမာေတြ႕တာကေတာ့ ၁၈၇၉ ခုႏွစ္တုန္းက အီရန္နိုင္ငံမွာ ေတြ႕ခဲ့တဲ့ ဆလင္ဒါပံု ရႊံ့တံုးတတံုးေပၚက အ
ေထာက္အထားျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစာကို ေရးသားခဲ့တဲ့အခ်ိန္က အင္ပါယာအရွင္ ဘုရင္ႀကီး ပိုင္းရတ္အုပ္ခ်ုပ္ခဲ့တဲ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၂၆ဝဝ
ေလာက္ကျဖစ္ၿပီး အဲဒီအခ်ိန္က အီရန္နိုင္ငံလို့မေခၚဘဲ ပါးရွားနိုင္ငံလို့ ေခၚခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီရႊံ့တံုးေပၚမွာ ေရးသားထားတာေတြက
ဘုရင္ႀကီး ပိုင္းရတ္ရဲ့ အမိန့္ျပန္တမ္းေတြျဖစ္ၿပီး ေက်းက်ြန္ေတြကို လြတ္လပ္ခင
ြ ့္ေပးတာေတြ၊ အလုပ္သမားေတြကို လုပ္အားခေပးတာ
ေတြ၊ ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခင
ြ ့္ေပးတာေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ ဒီအမိန့္ျပန္တမ္းပါတဲ့ ရႊံ့တံုးႀကီးကို ၿဗိတိသ်ွျပ တိုက္မွာ သိမ္းဆည္း ျပသထား
ပါတယ္။ ဒီရႊံ့တံုးအတိုင္း ျပုလုပ္ေရးသားထားတဲ့ ပံုတူတခုကေတာ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု နယူးေယာက္ၿမို့က ကုလသမဂၢရံုးခ်ုပ္မွာ
ရွိပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၂၃ဝဝ ေလာက္က အိႏၵိယနိုင္ငံမွာ ေပၚထြန္းခဲ့တဲ့ အာေသာကမင္းႀကီး လက္ထက္မွာလည္း တိုင္းသူျပည္သားမ်ားကို
လူ့အခြင့္အေရးတခ်ိဳ့ကို ေပးခဲ့တာ ေတြ႕ရျပန္ပါတယ္။ ဘာသာေရး၊ နိုင္ငံေရး ဇာတ္ ခြဲျခားမႈ မရွိတာေတြ၊ အခမဲ့ပညာေရး၊ အခမဲ့ ေဆး
ကုသမႈ၊ လူအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ၊ အၾကမ္းမဖက္မႈ စသျဖင့္ ဒီကေန့ လူ့အခြင့္အေရးဆိုတာေတြရဲ့ အေျခခံအခ်က္တခ်ိဳ့ကို အာ
ေသာကမင္းႀကီးရဲ့ ေက်ာက္စာမွာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြအေနနဲ့ အာေသာကမင္းႀကီးနဲ့ ပတ္သက္ရင္ ေရတြင္းေပါင္း ရွစ္
ေသာင္းေလးေထာင္၊ ေရကန္ေပါင္းရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ လႉဒါန္းခဲ့တယ္ ဆိုတာေလာက္ပဲ သိေနခဲ့တာပါ။ တကယ္ေတာ့ အာေသာက
မင္းႀကီးဟာ လူ့အခြင့္အေရးေတြလည္း ေပးခဲ့တဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီအေထာက္အထား ေတြအရ လူ့အခြင့္အေရးဆိုတာဟာ အေရွ့တိုင္းေဒသမွာ ေရွးကတည္းက ရွိခဲ့ဖူးတဲ့ အရာေတြလို့ ေျပာနိုင္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ လူ့အခြင့္အေရးဆိုတာကို အေနာက္နိုင္ငံမ်ားရဲ့ တီထင
ြ ္ဖန္တီးမႈအျဖစ္ အေရွ့တိုင္းေဒသက အာဏာရွင္အစိုးရမ်ား ေျပာဆို
ေနၾကတာဟာ သမိုင္းကို ေဖ်ာက္ဖ်က္တာပဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။
အေနာက္တိုင္း မွာေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ဂဝဝ ေလာက္က အဂၤလန္က ဘုရင္ဂ်ြန္လက္ထက္မွာ ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ မဂၢနာကာတာ
ေၾကညာစာတမ္းဟာ လူ့အခြင့္အေရးတခ်ိဳ့ကို ေဖာ္ထုတ္နိုင္ခဲ့တဲ့ စာတမ္းအျဖစ္ နာမည္ႀကီးပါတယ္။ အစိုးရကို ဖြဲ့စည္းပံု အေျခခံဥေပဒ
ေအာက္မွာ ထားဖို့ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ စာတမ္းျဖစ္ပါတယ္။
မဂၢနာကာတာေၾကညာစာတမ္းနဲ့ တခ်ိန္တည္းမွာလိုပဲ အာဖရိကတိုက္ မာလီနိုင္ငံမွာ အုပ္စိုးခဲ့တဲ့ ဆြန္ဒီယာတာကိတၲဆိုတဲ့ ဘုရင္
ကလည္း လူ့အခြင့္အေရးတခ်ိဳ့ကို ေပးခဲ့ပါတယ္။ ေက်းက်ြန္စနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းေပးခဲ့ၿပီး ပုဂၢလိကအခြင့္အေရးတခ်ိဳ့ကို ေပးခဲ့တယ္လို့
ဆိုပါတယ္။
လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝဝ ေက်ာ္က အဂၤလန္နိုင္ငံမွာ ေပၚထြန္းခဲ့တဲ့ ပညာရွိႀကီး ဂ်ြန္ေလာက္က လူ့အခြင့္အေရးရဲ့ အေျခခံ သဘာဝအခြင့္
အေရးဆိုတာကို စနစ္တက် စၿပီး တင္ျပေရးသားခဲ့ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္ကစလို့ လူ့အခြင့္အေရးနဲ့ဆုင
ိ ္တဲ့ ျဖစ္ရပ္ႀကီးေတြဟာ အေနာက္တိုင္း
ကမၻာမွာ ျဖစ္ပြားလာခဲ့ပါတယ္။
၁၇၇၆ ခုႏွစ္မွာ ျဖစ္ပာြ းခဲ့တဲ့ အေမရိကန္ေတာ္လွန္ေရးနဲ့ ၁၇၈၉ ခုႏွစ္မွာ ျဖစ္ပာြ းခဲ့တဲ့ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးေတြေၾကာင့္ လူ့အခြင့္အေရး
မ်ားကို လူသားေတြ က်ယ္က်ယ္ျပန့္ျပန့္ စတင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္လတ
ြ ္လပ္ေရးေၾကညာစာတမ္းနဲ့ ျပင္သစ္ လူ့အခြင့္အေရး
ေၾကညာစာတမ္းေတြမွာ အသက္ရွင္သန္ခင
ြ ့္ လြတ္လပ္စာြ ေနထိုင္ခြင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့မႈ ရပိုင္ခြင့္ စတာေတြကို အတိအလင္း ေဖာ္ျပခဲ့
ပါတယ္။
ေနာက္ေတာ့ လူ့အခြင့္အေရး၊ နိုင္ငံသားအခြင့္အေရး စတာေတြကို အက်ယ္တဝန္း ထုတ္ေဖာ္ေရးသားမႈေတြ ေပၚလာပါတယ္။
ေသာမတ္ပိနး္ ၊ ဂ်ြန္စတူးဝပ္မီးလ္၊ ေဟဂယ္လ္ စတဲ့ ပညာရွိသုခမိန္ႀကီးမ်ားက လူသားရဲ့ ရပိုင္ခင
ြ ့္ေတြကို ေရးသားတင္ျပခဲ့ပါတယ္။
ဒီလို ပညာရွိႀကီးမ်ားထဲမွာ ထင္ရွားတဲ့ တေယာက္ကေတာ့ အေမရိကန္ေတြးေခၚရွင္ႀကီး ဟင္နရီေဒးဗစ္ေသာရိုး ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ လူ့
အခြင့္အေရး (Human Rights) ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို ပထမဆံုး စတင္သံုးစြခ
ဲ ဲ့သူ ျဖစ္တယ္လို့ တခ်ိဳ့က ဆိုၾကပါတယ္။ ေတြးေခၚရွင္ႀကီး
ေသာရိုးေရးသားခဲ့တဲ့ နိုင္ငံေရးအာခံမႈ စာတမ္းႀကီးဟာ လူ့အခြင့္အေရးသမိုင္းမွာ အလြန္အေရးပါတဲ့ စာတမ္း ျဖစ္ပါတယ္၊၊ ဒီစာတမ္းက
အိႏၵိယလြတ္လပ္ေရးေခါင္းေဆာင္ႀကီး မဟတၲမဂနၶီနဲ့ အေမရိကန္ လူမဲအခြင့္အေရးေခါင္းေဆာင္ မာတင္လူသာကင္းတို့အေပၚ အလြန္
ဩဇာ လႊမ္းခဲ့တယ္လို့ ဆိုပါတယ္။
နိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လူထုေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ပညာရွိသုခမိန္ႀကီးမ်ားရဲ့ အဆင့္ဆင့္ႀကိုးပမ္းမႈေတြနဲ့ လူ့အခြင့္အေရး ဆိုတာေတြကို
လူေတြ သိျမင္သေဘာေပါက္လာၿပီး တခ်ိဳ့တဝက္ခံစားရရွိလာခဲ့ၾကေပမယ့္ လူသားအားလံုးအတြက္ တေျပးညီ ရရွိရမယ့္ လူ့အခြင့္အေရး
အခ်က္အလက္ေတြကို စနစ္တက် ေဖာ္ထုတ္ခဲ့တာကေတာ့ ကုလသမဂၢအဖြဲ့ႀကီးျဖစ္ပါတယ္။

Published on July 12, 2011 by ခင္ေမာင္စိုး

လူ ့အခြင့္အေရးတိုက္ပ၀
ဲြ င္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား (အပိုင္း ၂)
လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၀ ရာစုကာလတုန္းက ကမၻာ့နုိင္ငံႀကီးမွာ ဒီမုိကေရစီစနစ္နဲ့ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ဆုိတဲ့ စကားလုံးေတြ လႊမ္းမုိးခဲ့ပါတယ္။ ဒီစနစ္ႀကီး
၂ ခု အားၿပိုင္ခဲ့တဲ့ စစ္ေအးေခတ္ႀကီးဟာ တကမၻာလုံး တထိတ္ထိတ္ ျဖစ္ေနရတဲ့ ေခတ္ႀကီးပါ။ အဲဒီ စစ္ေအးေခတ္ႀကီး ၂၀ ရာစု
ေႏွာင္းပုိင္းမွာ ကုန္ဆံုးသြားတဲ့ ေနာက္ပိုင္း ကမၻာ့နုိင္ငံေရးေလာကမွာ လႊမ္းမုိးလာတဲ့ စကားလုံးကေတာ့ လူ့အခြင့္အေရးဆုိတဲ့ စကားလုံး
ျဖစ္ပါတယ္။
အယ္လီနာ ရုစ္ဗဲ့လ္ဒ္
နိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း

ေ၀ဖန္

ေျပာဆုိၾကတဲ့အခါ

လူ့အခြင့္အေရး

ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ၊

လူ့အခြင့္အေရးကို ဘယ္လုိ ခ်ိဳးေဖာက္ေနသလဲ စသည္ျဖင့္ ေျပာဆုိ ေ၀ဖန္ၾကပါတယ္။
ဒီအေျခအေနေပၚမွာ အေျခတည္ၿပီး တနုိင္ငံနဲ့တနုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးကို တည္ေဆာက္ၾကပါ
တယ္။ လူ့အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္တဲ့ နုိင္ငံမ်ား အေပၚမွာဆုိရင္ သံတမန္ဆက္ဆံေရး
ျဖတ္ေတာက္တာေတြ၊

စီးပြားေရး

ပိတ္ဆုိ့အေရးယူတာေတြကို

လုပ္တတ္ၾကပါတယ္။

ျမန္မာ အစိုးရအေပၚ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စန
ု ဲ့ ဥေရာပသမဂၢတုိ့က ပိတ္ဆုိ့ အေရးယူတာေတြဟာ လူ့အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြနဲ့
ဆက္စပ္ေနပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ကမ႓ာမွာ လူ့အခြင့္အေရးနဲ့ ပတ္သက္ၿပီး စနစ္တက် ျဖစ္လာတာေတာ့ သိပ္မၾကာေသးပါဘူး။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ေရာက္မွ
လူ့အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းဆုိၿပီး ကုလသမဂၢ အဖဲြ႕ႀကီးက ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့တာပါ။ အခုအေျခအေနမွာေတာ့ လူ့အခြင့္အေရး
ေၾကညာစာတမ္းႀကီးက လူ့ေလာကရဲ့ လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈနဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈအတြက္ လမ္းညႊန္သေဘာတရားႀကီး တခု
ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ဒီေၾကညာစာတမ္းကို အေျချပုၿပီး နို္င္ငံေရး အခြင့္အေရး၊ စီးပြားေရး အခြင့္အေရး၊ လူမႈေရး အခြင့္အေရး၊ ယဉ္ေက်းမႈ
အခြင့္အေရး၊ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရး၊ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရး စတဲ့ လူ့ဂုဏရ
္ ည္ သိကၡာပိုမို ထြန္းေျပာင္လာေစမယ့္ အခြင့္အေရး
မ်ားကုိ ေရးဆဲတ
ြ င္ျပခဲ့ပါတယ္။
လူ့ေဘာင္ ေလာကအတြက္ အလြန္အေရးပါတဲ့ ဒီလူ့အခြင့္အေရး ေၾကညာ စာတမ္းႀကီးကို ဦးေဆာင္ေရးဆဲြသြားသူကေတာ့ အယ္လီနာ
ရုစ္ဗဲ့လ္ဒ္ အမည္ရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးႀကီးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
အယ္လီနာ ရုစ္ဗဲ့လ္ဒ္ ကို အေမရိကန္ နယူးေယာက္ၿမို့ေတာ္မွာ ၁၈၈၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၁၁ ရက္ေန့မွာ ေမြးပါတယ္။ ဖခင္ျဖစ္သူက
အေမရိကန္ သမၼတ တဦးျဖစ္တဲ့ သီယုိဒိုး ရုစ္ဗဲ့လ္ဒ္ရဲ့ ညီ ျဖစ္ပါတယ္။ အယ္လီနာ ရုစ္ဗဲ့လ္ဒ္ အသက္ ၈ ႏွစ္အရြယ္မွာ
မိခင္ကယ
ြ ္လန
ြ ္သြားၿပီး အသက္ ၁၀ ႏွစ္အရြယ္မွာ ဖခင္ဆုံးသြားတဲ့ အတြက္ ငယ္စဉ္ကတည္းက အဘြားျဖစ္သူနဲ့ပဲ ေနထိုင္ခဲ့ရပါတယ္။
ေဘာ္ဒါေဆာင္ရွိတဲ့ ေက်ာင္းမွာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္အထိ ပညာသင္ၾကား ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဇာတိျဖစ္တဲ့ နယူးေယာက္ကို ျပန္လာပါတယ္။
အသက္ ၂၁ ႏွစ္မွာေတာ့ အစ္ကို၀မ္းကဲြ ဖရန္ကလင္ ရုစ္ဗဲ့လ္ဒ္ နဲ့ လက္ထပ္ခဲ့ပါတယ္။
လက္ထပ္ၿပီး ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ ကာလအတြင္းမွာ ကေလး ၆ ေယာက္ ေမြးေပမယ့္ သားတေယာက္ပဲ အဖတ္တင္ပါတယ္။ ဒီကာလဟာ
သူ့ဘ၀ရဲ့

ကေလးေမြးတဲ့

ကာလပဲလုိ့

အယ္လီနာက

ေျပာပါတယ္။

ပထမကမ႓ာစစ္ႀကီး

ျဖစ္တဲ့

အခါမွာေတာ့

အေမရိကန္

ၾကက္ေျခနီအသင္းမွာ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သလို အေမရိကန္ ေရတပ္ ေဆးရံုမွာလည္း ေစတနာဝန္ထမ္း လုပ္အားေပးခဲ့ပါတယ္၊၊
၁၉၂၁ ခုႏွစ္ေရာက္ေတာ့ ေယာက်္ားျဖစ္သူ ဖရန္ကလင္ ရုစ္ဗဲ့လ္ဒ္ဟာ ပိုလီယုိေရာဂါကို ခံစားရၿပီး မသြားနို္င္ မလာနုိင္ ဘ၀ကို
က်ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ေယာက်္ားျဖစ္သူရဲ့ နုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းေတြကို မရပ္တန့္ရေလေအာင္ အယ္လီနာက ဆက္လက္
ေဆာင္ရက
ြ ္ေပးပါတယ္။ နုိင္ငံေရးနယ္ပယ္အတြင္းမွာ က်ယ္က်ယ္ျပန့္ျပန့္ ၀င္ေရာက္လႈပ္ရွားလာသလို အမ်ိဳးသမီး မဲဆႏၵရွင္မ်ား
အဖဲြ႕ခ်ုပ္နဲ့ အမ်ိဳးသမီး အလုပ္သမားသမဂၢ အဖြဲ့ခ်ုပ္ တုိ့လုိ အဖဲ႕ြ ေတြမွာလည္း ၀င္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ အက်ိဳးအျမတ္မယူတဲ့
ပရိေဘာဂ စက္ရုံတရုံကို ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး အမ်ုိးသမီး စာသင္ေက်ာင္း တေက်ာင္းမွာလည္း ဆရာမ ၀င္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။

၁၉၃၂ ခုႏွစ္ သမၼတ ေရြးပဲမ
ြ ွာ ေယာက်္ားျဖစ္သူ ဖရန္ကလင္ရုစ္ ဗဲ့လ္ဒ္ အနိုင္ရၿပီး အေမရိကန္ နုိင္ငံရဲ့ ၃၂ ဦးေျမာက္ သမၼတႀကီး
ျဖစ္လာပါတယ္။ အယ္လီနာရုစ္ဗဲ့လ္ဒ္ လည္း သမၼတကေတာ္ အျဖစ္နဲ့ လူမႈေရးကိစၥေတြကို ေရွ့တန္းက ေဆာင္ရြက္ရပါတယ္။
အထူးသျဖင့္

ဆင္းရဲသားေတြ

လူနည္းစုေတြရဲ့

အခြင့္အေရးနဲ့

လုိအပ္ခ်က္ေတြကို

ရေအာင္

ကူညီ

ေဆာင္ရက
ြ ္ေပးခဲ့ပါတယ္။

အခြင့္အေရး ဆုံးရႈံးေနသူမ်ားဘက္ကလည္း ၀င္ေရာက္ ကူညီေပးခဲ့ပါတယ္။
အယ္လီနာတုိ့ လက္ထက္မွာလည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားဟာ အႏွိမ္ခံ အပယ္ခံဘ၀က မလြတ္ေျမာက္ခဲ့ေသးပါဘူး။ အယ္လီနာဟာ
အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေယာက္်ားမ်ားနဲ့ အခြင့္အေရး တန္းတူရေအာင္ ႀကိုးပမ္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ပုံစံျပရမယ္ဆုိရင္ အမ်ိဳးသမီးဆုိရင္
သတင္းေထာက္

မခန့္ခ်င္တဲ့

သတင္းစာမ်ားဟာ

အစဉ္အလာကို

အမ်ိဳးသားမ်ားကိုပဲ

သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြမ်ားမွာ

အမ်ိဳးသမီး

အယ္လီနာက

ရေအာင္

သတင္းေထာက္ခန့္ေလ့
သတင္းေထာက္ေတြကိုပဲ

တုိက္ဖ်က္ခဲ့ပါတယ္။

ရွိပါတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက

သမၼတကေတာ္

တက္ခြင့္ေပးတဲ့နည္းနဲ့

အေမရိကန္

အယ္လီနာဟာ

ဒီအစဉ္အလာကို

သူ့ရဲ့

တုိက္ခုိက္ခဲ့တာပါ။

သတင္းစာတုိက္မ်ားဟာ အလြန္အေရးႀကီးတဲ့ သမၼတကေတာ္ရဲ့ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြေတြကုိ တက္ေရာက္ နုိင္ဖုိ့အတြက္ အမ်ိဳးသမီး
သတင္းေထာက္ေတြကို မျဖစ္မေန ခန့္အပ္ရပါေတာ့တယ္။
၁၉၄၅ ခုႏွစ္မွာ ခင္ပြနး္ သည္ ဖရန္ကလင္ ရုစ္ ဗဲ့လ္ဒ္ ကြယ္လြန္ပါတယ္။ နို္င္ငံေတာ္ ဈာပနပဲြက အျပန္မွာ သတင္းေထာက္္ေတြကို
အယ္လီနာက ဇာတ္လမ္း ၿပီးသြားၿပီလုိ့ ေျပာလုိက္ပါတယ္။ ခင္ပြန္းသည္ ကမ႓ာေက်ာ္ ဖရန္ကလင္ ရုစ္ ဗဲ့လ္ဒ္ ကြယ္လန
ြ ္သြားၿပီ
ဆုိေတာ့ သူဟာ ဘာမွအေရးမပါတဲ့ လူျဖစ္သာြ းၿပီလုိ့ ဆုိလုိတဲ့ သေဘာနဲ့ အဲသည္စကားကို ေျပာလုိက္တာပါ။
အယ္လီနာရဲ့ တကယ့္ဘ၀ဟာ အဲဒီအခ်ိန္မွာမွ စတင္တာျဖစ္ၿပီး ပင္ကုိယ္ အရည္အခ်င္းကလည္း အဲဒီအခ်ိန္မွာမွ စတင္ ပြင့္လန္း
လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။
သည္ကုိယ္ေတြ႕ ျဖစ္ရပ္အေပၚမွာ အေၾကာင္းျပုၿပီး အယ္လီနာ ရုစ္ဗဲ့လ္ဒ္ ေျပာတတ္တဲ့ စကားတခြန္း ရွိပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ
လက္ဖက္ေျခာက္ထုပ္နဲ့ တူတယ္၊ ေရေနြးပူနဲ့ စိမ္ေတာ့မွပဲ တကယ့္အစြမ္းသတၲိေတြ ထြက္လာတယ္ဆုိတဲ့ စကားပါ။
အယ္လီနာဟာ ငယ္စဉ္က မိဘမဲ့တေယာက္လုိ ေနခဲ့ရတယ္။ ကမ႓ာေက်ာ္ သမၼတနဲ့ အိမ္ေထာင္ဖက္ခဲ့ရေပမယ့္ အိမ္ေထာင္ေရး
ျပႆနာေၾကာင့္

ကြာရွင္းျပတ္လု

အေနအထားထိ

ေရာက္ခဲ့တယ္။

ကမ႓ာစစ္ႀကီး

ခုကို

ၾကံုခဲ့ရသလုိ

စီးပြားပ်က္ကပ္နဲ့

ရင္ဆုိင္ခဲ့ရတယ္။ ေယာက်္ားဆုံးေတာ့ သူ့ဘ၀ဆုံးၿပီလုိ့ ထင္မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ မုဆုိးမတေယာက္ အေနနဲ့ မထင္မရွား ေနရေတာ့မယ္လုိ့
ထင္တဲ့ အခ်ိန္ေရာက္မွ အယ္လီနာရဲ့ အရည္အခ်င္းကို စိန္ေခၚမယ့္ ဘ၀အလွည့္အေျပာင္းတခု ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါတယ္။
အဲဒါကေတာ့ အေမရိကန္ သမၼတ ထရူးမင္းက အယ္လီနာကို ကုလသမဂၢဆုိင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ ခန့္အပ္လုိက္ျခင္းပဲ
ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကုလသမဂၢ အဖဲြ႕ႀကီးကလည္း လူ့အခြင့္အေရး စာတမ္းကို ေရးဆဲြဖုိ့ ျပင္ဆင္ေနတဲ့အခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။
အယ္လီနာ ရုစ္ဗဲ့လ္ဒ္ ဟာ ကုလသမဂၢ လူ့အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္မွာ ပထမဦးဆုံး ဥကၠ႒ ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။
တကယ္ေတာ့ လူ့အခြင့္အေရး စာတမ္းကို ေရးဆဲြရတာ မလြယ္လွပါဘူး။ နိုင္ငံေပါင္းစုံ၊ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ၊ ယဉ္ေက်းမႈ ေပါင္းစုံနဲ့
အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ေအာင္ ေရးဆဲရ
ြ တာပါ။ လူမွန္သမွ်တုိင္းက လက္ခံနိုင္တဲ့ အေနအထားမ်ိဳး ေရာက္ေအာင္ ေရးဆဲြရတာပါ။
အယ္လီနာဟာ အေရွ့တုိင္း၊ အေနာက္တုိင္းက အေတြးအေခၚရွင္ေတြ၊ ဘာသာေရး ပညာရွင္ေတြနဲ့ ညိွနႈိင္းၿပီး ဒီစာတမ္းႀကီးကို
ေရးဆဲြခဲ့ပါတယ္။ မၿပီးမျပတ္ မေက်မလည္ျဖစ္လုိ့ ဆုံးျဖတ္ရမယ့္ အခါတုိင္းမွာ အယ္လီနာကပဲ ဆုံးျဖတ္ေပးပါတယ္။ ဒီလုိနဲ့ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္
ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္ေန့မွာ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံႀကီးက ကန့္ကက
ြ ္မဲ မရွိ ေထာက္ခံ အတည္ျပုေပးနုိင္တဲ့ အေနအထားကို
ေရာက္လာပါတယ္။
ဒီလူ့အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းႀကီး ေပၚထြက္လာျခင္းဟာ လူ့ယဉ္ေက်းမႈ သမုိင္းမွာ အလြန္ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားတဲ့ မွတ္တုိင္ႀကီးကို
ထူစုိက္လုိက္တာပါပဲ။ ဒီလူ့အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းႀကီးဟာ လူသားရဲ့ အက်င့္သီလစိတ္ကို အျမင့္မားဆုံး ေဖာ္ထုတ္ျပသခ်က္
ျဖစ္တယ္လုိ့

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက

ခ်ီးက်ူး

ေျပာၾကားလို္က္ပါတယ္။

သည္လူ့အခြင့္အေရး

ေရးဆဲြသြားတဲ့ အတြက္ပဲ အယ္လီနာကို ကမ႓ာေက်ာ္ တုိင္းမ္မဂၢဇင္းႀကီးက ၂၀ ရာစုရဲ့

ေၾကညာစာတမ္းႀကီးကို

ဦးေဆာင္

ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ ၁၀၀ စာရင္းမွာ

ထည့္သြင္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထူးျခားတာကေတာ့ အဲဒီ ေခါင္းေဆာင္ ၁၀၀ စာရင္းမွာ အယ္လီနာရဲ့ ခင္ပန
ြ ္းသည္ ဖရန္ကလင္ရုစ္
ဗဲ့လ္ဒ္လည္း ပါ၀င္ေနတဲ့ အခ်က္ပါ။
ဒါေပမယ့္ အယ္လီနာရုစ္ဗဲ့လ္ဒ္ဟာ ခင္ပန
ြ ္းသည္ရဲ့ အရိပ္ကို ခုိလႈံၿပီး ေနရာရလာသူ မဟုတ္ပါဘူး။ သူ့ရဲ့ ပင္ကုိယ္အရည္အခ်င္းနဲ့
ထိပ္တန္းအဆင့္ကို ေရာက္လာသူပါ။ သူ့ရဲ့ကုိယ္ပုိင္ အစြမ္းအစနဲ့ လူ့သမုိင္းကုိ အလွည့္အေျပာင္း လုပ္ခဲ့သူပါ။
ဒါေၾကာင့္လည္း လူ့အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းႀကီးကို ေရးဆဲၿြ ပီးတဲ့အခါမွာ အေမရိကန္ သမၼတ ထရူးမင္းက အယ္လီနာရုစ္ဗဲ့လ္ဒ္ဟာ
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုရဲ့ ေခါင္းေဆာင္အမ်ိဳးသမီး (first lady) အျဖစ္ကေန ကမၻာႀကီးရဲ့ေခါင္းေဆာင္ အမ်ိဳးသမီး ျဖစ္သြားၿပီလုိ့
ေျပာၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
Published on August 1, 2011 by ခင္ေမာင္စိုး
-----------------------------

လူ့အခြင့္အေရးတိုက္ပဝ
ဲြ င္ပုဂၢိဳလ္ေက်ာ္မ်ား အပိုင္း ၃
လူ့ အခြင့္အေရးဆိုတဲ့ စကားလံုးဟာ သည္ေန့မွာျဖင့္ လူတိုင္းသံုးတဲ့ စကားလံုး တလံုး ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ သည္စကားလံုး ေပၚလာ
တာဟာ ကာလအားျဖင့္ သိပ္မၾကာေသးပါဘူး။ လူ့အခြင့္အေရးနဲ့တူတဲ့ အခြင့္အေရးေတြ ႏွစ္ေပါင္း ေထာင္နဲ့ခ်ီၿပီး ရွိခဲ့ေပမယ့္ လူ့အခြင့္
အေရးဆိုတဲ့ ေဝါဟာရကို စတင္သုးံ စြတ
ဲ ာကေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ရာေလာက္ကမွ ျဖစ္ပါတယ္။ သည္စကားလံုးကို စတင္သံုးစြဲခဲ့
သူအျဖစ္ အသတ္မွတ္ခံရတဲ့ သူကေတာ့ အေမရိကန္ေတြးေခၚရွင္ႀကီး ဟင္နရီေဒးဗစ္ေသာရိုးပါ။ ဆရာႀကီးေသာရိုးရဲ့ အေတြးအေခၚ
ေတြဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာသာမက ကမ႓ာမွာပါ ယခုထက္တိုင္ ဩဇာလႊမး္ ေနဆဲျဖစ္သလို နိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားေနသူေတြအ
ေနနဲ့လည္း ေလ့လာေနရဆဲျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကန္ ေတြးေခၚရွင္ ဟင္နရီေဒးဗစ္ေသာရိုး
ျမန္မာ့နိုင္ငံေရး

ေလာကမွာဆိုရင္လည္း

ဆရာႀကီးေသာရိုးရဲ့

အယူအဆ

တရပ္ေၾကာင့္ စစ္အစိုးရနဲ့ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေတြအၾကား တင္းမာမႈ
ေတြ ျဖစ္ပြားခဲ့ရပါတယ္။ ၁၉၈၉ ဝန္းက်င္မွာ အတိုက္အခံ နိုင္ငံေရးေခါင္း
ေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ့ ဦးဝင္းတင္ စသူမ်ားက နိုင္ငံ
ေရးေဆာင္ပုဒ္တခုကို ကိုင္စြဲၿပီး စစ္အစိုးရကို စိန္ေခၚခဲ့တဲ့ ျဖစ္ရပ္မွာဆရာႀကီး
ေသာရိုးရဲ့ ကမၻာေက်ာ္ အယူအဆကို အသံုးျပုခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့
“မတရားတဲ့ အမိန့္အာဏာဟူသမ်ွ တာဝန္အရ ဖီဆန္ၾက” ဆိုတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္
ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဆာင္ပုဒ္ကို ၾကားရတဲ့အခါမွာ စစ္အစိုးရဟာ အလြန္ေၾကာက္
ရြံ့တုန္လႈပ္သြားၿပီး အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေထာင္သင
ြ ္း အက်ဉ္းခ်ခဲ့
ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ့ပဲ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ုပ္ အႀကိမ္ႀကိမ္က်ခဲ့ရသလို သတင္းစာဆရာႀကီး ဦး
ဝင္းတင္ဟာလည္း အက်ဉ္းေထာင္အတြင္းမွာ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ ေနထိုင္ခဲ့ရပါတယ္။
မတရားတဲ့ အမိန့္အာဏာေတြကို မလိုက္နာဘဲ အာခံဆန့္က်င္ေရးဟာ နိုင္ငံသားတိုင္းရဲ့တာဝန္ျဖစ္တယ္လို့ ေရးသားေဟာေျပာခဲ့သူ
ဆရာႀကီး ဟင္နရီေဒးဗစ္ေသာရိုးကို ၁၈၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁၂ ရက္မွာ ေမြးပါတယ္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု နယူးအဂၤလန္ေဒသ
မက္ဆာခ်ူးဆက္ျပည္နယ္အတြင္းက ကြန္ေကာ့ၿမို့မွာ ေမြးဖြားပါတယ္။ သူ့မိဘမ်ားက သာမန္လူတန္းစားျဖစ္ပါတယ္။ ေသာရိုးဟာ
ဟားဗဒ္တကၠသိုလ္မွာ အသက္ ၂၀ အရြယ္အထိ ပညာသင္ၾကားခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ေမြးရာဇာတိကို ျပန္လာၿပီး အစ္ကိုျဖစ္သူနဲ့
စာသင္ေက်ာင္းေထာင္ပါတယ္။ သူတို့ေက်ာင္းမွာ တျခားေက်ာင္းေတြနဲ့ မတူတဲ့ သင္ရိုးေတြ ပါရွိခဲ့တယ္လို့ ဆိုတယ္။ ဥပမာ ေတာအုပ္
အတြင္းမွာ လမ္းေလ်ွာက္တာမ်ိဳး၊ ေဈးဆိုင္ေတြကို သြားေရာက္တာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အစ္ကိုျဖစ္သူ ေသဆံုးသြားတဲ့
အတြက္ စာသင္ေက်ာင္းဟာ ခဏနဲ့ပဲ ရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့ပါတယ္။
ေနာက္ေတာ့ ေသာရိုးဟာ ေတြးေခၚပညာရွင္စာေရးဆရာႀကီး အီမာဆင္နဲ့ သိက်ြမ္းၿပီး စာေပမ်ား စတင္ေရးသားခဲ့ပါတယ္။ ေသဆံုးသြား
တဲ့အထိ ေသာရိုးဟာ စာေရးခဲ့တာျဖစ္တဲ့အတြက္ အခုဆိုရင္ ေသာရိုးလက္ေရြးစင္ေပါင္းခ်ုပ္စာေပဟာ အတြဲ ၂၀ ေက်ာ္ရွိပါတယ္။
ေသာရိုးဟာ အီမာဆင္နဲ့ ခင္မင္သိက်ြမ္းရင္း အက်င့္သီလစိတ္ကို ဦးစားေပးတဲ့ အေတြးအေခၚကို လက္ခံခဲ့ပါတယ္။ သူကိုယ္တိုင္ က
လည္း အလြန္ရိုးစင္းၿပီး သဘာဝေလာကႀကီးနဲ့လိုက္ေလ်ာညီေထြ ေနထိုင္တတ္ပါတယ္။ သူ့ဘဝဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေတာရပ္ေဒသ
မွာ တကိုယ္တည္း ေနထိုင္ရင္း ကုန္လန
ြ ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူက ရိုးစင္းစြာ ေနထိုင္ျခင္းသည္ပင္ သဘာဝက်က် ေနထိုင္ျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္း
စြာ ေနထိုင္ျခင္းလို့ ခံယူထားသူ ျဖစ္ပါတယ္။
ေသာရိုး ဆိုတဲ့လူဟာ ဘာ စီးပြားေရးအလုပ္ကိုမွ လုပ္တဲ့သူ မဟုတ္ဘူး။ အိမ္ေထာင္လည္းမျပု၊ ဘုရားေက်ာင္းလည္းမသြား၊ မဲလည္း
မထည့္၊ အခြန္လည္းမေဆာင္၊ ေနာက္ၿပီး အသားလည္း မစားသလို အရက္တို့ ေဆးလိပ္တို့လည္း မသံုးစြ၊ဲ အမဲလိုက္တဲ့ အလုပ္မ်ိဳး
လည္း မလုပ္၊ သဘာဝကို ခ်စ္ျမတ္နိုးတယ္၊ ရိုးစင္းတဲ့အေတြးအေခၚကို လက္ခံက်င့္သံုးသူျဖစ္တယ္ စသျဖင့္ သူ့မိတ္ေဆြႀကီးအီမာဆင္
က သံုးသပ္ေျပာဆိုပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ေသာရိုးဟာ အေတြးအေခၚထဲမွာ နစ္ေမ်ာေနတဲ့ သူမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ ေလးနက္တဲ့ အေတြးအေခၚထဲမွာ နစ္မြန္းၿပီး ပတ္ဝန္း
က်င္ကို လ်စ္လ်ူရႈတတ္တဲ့ ေတာမွီရေသ့မ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ ေတြးေခၚရွင္ စစ္စစ္ျဖစ္ဖို့အတြက္ ကိုယ့္အေတြးအေခၚအတိုင္း က်င့္ၾကံ
ေနထိုင္ျပရမွာ ျဖစ္သလို ဘဝျပႆနာေတြကိုလည္း လက္ေတြ႕ေျဖရွင္းေပးရမယ္လို့ ဆရာႀကီးေသာရိုးက ဆိုပါတယ္။
သည္လို လက္ေတြ႕က်တဲ့ အေတြးအေခၚေတြကတဆင့္ နိုင္ငံေရးအာခံမႈ (Civil Disobedience) ဆိုတဲ့ ကမ႓ာေက်ာ္ နိုင္ငံေရးစာတမ္း
ႀကီး ေပၚေပါက္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သည္စာတမ္းႀကီး ျဖစ္ေပၚလာပံုကေတာ့ သည္လိုပါ။
ဆရာႀကီး ေသာရိုးဟာ အသက္ ၂၅ ႏွစ္အရြယ္ေရာက္ေတာ့ သူ့ဇာတိၿမို့ရဲ့ အစြန္အဖ်ား ေတာအုပ္ကေလးထဲမွာ တကိုယ္တည္း ေနထိုင္
ေနပါတယ္။ သဘာဝကို ခ်စ္ျမတ္နိုးသူျဖစ္တဲ့အတိုင္း ေတာအုပ္ကေလးထဲမွာ ေနရတာကို ေပ်ာ္ေမြ႕တဲ့သူပါ။ ဒီလို ေအးေအးလူလူေန
ထိုင္ရင္း ေနာက္တႏွစ္အၾကာမွာ သူ့ဆီကို အစိုးရရဲ့ အေကာက္ခန
ြ ္ အရာရွိတေယာက္ ေရာက္လာပါတယ္။ ဒီအေကာက္ခန
ြ ္အရာရွိက
ေသာရိုးထံကေနၿပီး ေျခာက္ႏွစ္စာ အခြန္အတုပ္ကို ေတာင္းပါတယ္။ ဆရာႀကီးေသာရိုးဟာ စီးပြားေရးသမားလည္း မဟုတ္သလို
ပိုင္ဆိုင္မႈလည္း ဘာမွ မရွိတဲ့အတြက္ အျမတ္ခန
ြ ္ရယ္လို့ ေပးေဆာင္စရာ မရွိေပမယ့္ အဲဒီတုန္းက ေပးရတဲ့ လူခန
ြ ္တမ်ိဳးကိုေတာ့ ေပး
စရာ ရွိေနပါတယ္။ ဒီလူခြန္ကို Poll Tax လို့ ေခၚပါတယ္။ မဲထည့္ခင
ြ ့္အတြက္ ေပးရတဲ့ အခြန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခြန္ကို ေပးတဲ့သူမွ မဲထည့္
ခြင့္ရၿပီး သည္အခြန္မေပးရင္ မဲထည့္ခင
ြ ့္ မရပါဘူး။
ဆရာႀကီး ေသာရိုးက အုပ္ခ်ုပ္ေနတဲ့ အစိုးရကို သေဘာမက်တဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က အေမရိကန္အစိုးရဟာ မကၠဆီကိုနဲ့စစ္ျဖစ္
ေနသလို က်ြန္ေရာင္းက်ြန္ဝယ္ စနစ္ကိုလည္း လက္ခံေနတဲ့ အစိုးရပါ။ ဒါကို ေသာရိုးက လံုးဝ ဆန့္က်င္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလို အစိုး
ရအသက္ရွည္ေရးကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမယ့္ အေကာက္ခန
ြ ္ကို လံုးဝ မေပးခ်င္ပါဘူး။ ေပးရမယ့္ အေကာက္ခန
ြ ္က ေျပာပ
ေလာက္တာ မဟုတ္ေပမယ့္ သူက မေပးဘူးလို့ အေကာက္ခြန္အရာရွိကို ေျပာလိုက္ပါတယ္။ အေကာက္ခြန္အရာရွိက ဒါဆိုရင္ ေထာင္
ထဲမာွ ေနရလိမ့္မယ္ဆိုေတာ့ ဆရာႀကီးေသာရိုးက မဆိုင္းမတြဘဲ ေထာင္ထက
ဲ ို ပို့ဖို့ ေျပာပါတယ္။ ဒီလိုနဲ့ ဆရာႀကီးေသာရိုးဟာ အစိုးရကို
အာခံမႈနဲ့ ေထာင္ထဲ ေရာက္သြားတာပါ။
ဒါေပမယ့္ သူ့ရဲ့ အေဒၚတေယာက္က သူေပးေဆာင္စရာရွိတဲ့ အခြန္ကို ေပးလိုက္တဲ့အတြက္ ေထာင္ထဲမွာ တညပဲ အိပ္လိုက္ရၿပီး
ျပန္ထက
ြ ္လာရပါတယ္။ ဒီျဖစ္ရပ္အေပၚမွာ သူ့မိတ္ေဆြ အီမာဆင္နဲ့ သူဟာ သေဘာထားခ်င္း ကြလ
ဲ ဲြခဲ့ပါတယ္။ ဒီေလာက္ ေငြကေလးနဲ့
ေထာင္ထဝ
ဲ င္တာကို အီမာဆင္က သေဘာမက်ပါဘူး။ တကယ့္ျပႆနာကိုလည္း မေျပလည္ေစနိုင္ဘူးလို့ အီမာဆင္က ယူဆပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ေသာရိုးကေတာ့ အစိုးရရဲ့ မတရားမႈေတြနဲ့ မွားယြင္းမႈေတြကို ရဲရဝ
ဲ ံ့ဝံ့အာခံဆန့္က်င္ဖို့ အေရးဟာ နိုင္ငံသားေကာင္း တ
ေယာက္ရဲ့ တာဝန္ပလ
ဲ ို့ ခံယူပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အီမာဆင္က သူေထာင္က်တဲ့ေနရာကိုလာၿပီး ေသာရိုးရယ္ မင္းဘာေၾကာင့္ ေထာင္ထဲ
ဝင္ရတာတုန္းလို့ ေမးေတာ့ ေသာရိုးကလည္း အီမာဆင္ ခင္ဗ်ားကေရာ ဘာေၾကာင့္ ေထာင္ျပင္မွာ ေနေနရတာတုန္းလို့ ျပန္ေျပာခဲ့
ပါတယ္။
ေထာင္ထမ
ဲ ွာ တညတာ ေနလိုက္ရတာဟာ ေသာရိုးအတြက္ နိုင္ငံေရးအယူအဆတရပ္ကို ေဖာ္ထုတ္ဖို့ တြန္းအားေပးလိုက္တာပါပဲ။
ေနာက္ တႏွစ္ေက်ာ္ ႏွစ္ႏွစ္နီးပါးအၾကာမွာ အစိုးရနဲ့ ဆက္နႊယ္ေနတဲ့ နိုင္ငံသားတို့ရဲ့ ရပိုင္ခင
ြ ့္နဲ့ တာဝန္ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဉ္နဲ့ ေဟာေျပာပြဲကို
လုပ္ပါတယ္။ ဒီေဟာေျပာပြဲမွာ ေျပာခဲ့တာေတြကို ျပင္ဆင္မမ
ြ ္းမံၿပီး နိုင္ငံေရးအာခံမႈ စာတမ္းႀကီးကို ၁၈၄၉ ခုႏွစ္မွာ ေရးသား ထုတ္ေဝခဲ့
ပါတယ္။
ဒီစာတမ္းမွာ အစိုးရနဲ့ နိုင္ငံသားအၾကားက ဆက္ဆံေရးအေၾကာင္း ေရးသားထားပါတယ္။ အေကာင္းဆံုးအစိုးရဆိုသည္မွာ ထိန္းခ်ုပ္
ကြပ္ညႇပ္မႈ အနည္းဆံုး အစိုးရ ျဖစ္သည္လို့ ေသာရိုးက ဆိုပါတယ္။ အစိုးရက ထုတ္ျပန္တဲ့ အမိန့္ေတြ ျပ႒ာန္းတဲ့ ဥပေဒေတြဟာ
အမွန္တရားကို ကိုယ္စားျပုတာ မဟုတ္ဘဲ အုပ္စိုးသူေတြရဲ့ အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖို့သာ အဓိက ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္
အုပ္ခ်ုပ္ခံ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားအေနနဲ့ အစိုးရထုတ္ျပန္တဲ့ အမိန့္တိုင္း ဥပေဒတိုင္းကို လိုက္နာစရာမလိုဘူး။ လိုက္နာျခင္းဟာ ကိုယ့္ရဲ့
အက်င့္သီလစိတ္ကို အဆံုးရွံဳးခံလိုက္ျခင္းျဖစ္တယ္။ အက်င့္သီလစိတ္ကို ဆံုးရွံဳးသြားတာဟာ လူသား တေယာက္အျဖစ္က ဆံုးရွံဳး
သြားျခင္းျဖစ္တယ္လို့ ေသာရိုးက ေျပာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အက်င့္သီလစိတ္ရွိတဲ့ လူသားတေယာက္ဟာ မတရားတဲ့ ဥပေဒေတြကို
ထုတ္ျပန္ၿပီး သက္ဆိုးရွည္ေနတဲ့ အစိုးရကို ရပ္တန့္သြားေအာင္ လုပ္ရမယ္။ အစိုးရဟာ စက္ယနၲရားတခုနဲ့ တူတယ္။ ဒီစက္ယနၲရားကို
ရပ္တန့္ေအာင္လုပ္ဖို့ နိုင္ငံသားတိုင္းမွာ တာဝန္ရွိတယ္။ ဒီတာဝန္ဆိုတာက အစိုးရဆိုးမ်ား ထုတ္ျပန္တဲ့ ဥပေဒေတြကို အာခံခ်ိဳးေဖာက္ဖို့
ပဲလို့ ေျပာပါတယ္။

ေသာရိုးဟာ သူ့ဆီက အခြန္လာေကာက္တဲ့ အစိုးရဝန္ထမ္းကိုလည္း အစိုးရေကာင္းတရပ္ ဖန္တီးဖို့ ဝန္ထမ္းမ်ားမွာ တာဝန္ရွိေၾကာင္း
ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။ သူ့ဆီမွာ အခြန္လာေကာက္တဲ့သူက ေသာရိုးဆီက အခြန္ကို မရတဲ့အခါ သူ ဘာဆက္လုပ္ရမလဲလို့ ေမးပါတယ္။
ေသာရိုးက နိုင္ငံသားေကာင္းတေယာက္အေနနဲ့ အစိုးရဝန္ထမ္းအျဖစ္က နုတ္ထြက္ပစ္လိုက္ပါလို့ အၾကံေပးလိုက္ပါတယ္။ အစိုးရ
ဝန္ထမ္းအျဖစ္နဲ့ မတရားတဲ့ ဥပေဒေတြကို ျပည္သူေတြလိုက္နာေအာင္ လုပ္ေနမယ့္အစား ဝန္ထမ္းဘဝက နုတ္ထြက္ ပစ္လိုက္တာက
လူသားရဲ့ ဂုဏ္သိကၡာနဲ့ ပိုၿပီးညီညြတ္တယ္လို့ ယူဆပါတယ္။
ေသာရိုး ကိုယ္တိုင္ ေထာင္က်ခံရခ
ဲ ဲ့တာဟာ ဒီလို လူ့ဂုဏ္သိကၡာကို ပဓာနထားတဲ့ အယူအဆကို ကိုင္စၿဲြ ပီး ေထာင္က်ခံခဲ့တာ
ျဖစ္ပါတယ္။

သူ့ရဲ့

အယူအဆက

သည္လိုပါ။

အစိုးရေတြဟာ

ဘယ္ေလာက္အင္အားရွိတယ္ေျပာေျပာ

လူတေယာက္ရဲ့

စိတ္ဓာတ္အင္အားကိုေတာ့ မယွဉ္နိုင္ဘူးတဲ့။ အစိုးရရဲ့ အင္အားဟာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အင္အားသာျဖစ္ၿပီး လူသားရဲ့ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္တဲ့
စိတ္ဓာတ္အင္အားကို မထိပါးနိုင္ပါဘူးတဲ့။ လူသားတေယာက္အေနနဲ့ အမွန္တရားကို ဦးစားေပးျခင္းအားျဖင့္သာ လြတ္လပ္မႈကို
ရရွိမွာျဖစ္ၿပီး အစိုးရကို ေၾကာက္လန့္တဲ့အတြက္ မွားယြင္းတဲ့ ဥပေဒေတြကို လိုက္နာေနရင္ လြတ္လပ္မႈက ဆံုးရွံဳးသြားၿပီး ေက်း
က်ြန္ဘဝသို့ က်ေရာက္သြားပါ တယ္တဲ့။
Published on August 8, 2011 by ခင္ေမာင္စိုး

လူ့အခြင့္အေရး တိုက္ပဝ
ဲြ င္ပုဂၢိဳလ္မ်ား အပိုင္း - ၄
နိုင္ငံသား အခြင့္အေရးကို ကိုယ္တိုင္တိုက္ပြဝ
ဲ င္ခဲ့တဲ့ အေမရိကန္ေတြးေခၚရွင္ႀကီး
ဟင္နရီေဒးဗစ္ေသာရိုးအေၾကာင္းကို

တင္ျပခဲ့ပါတယ္။

နိုင္ငံသားေကာင္းေတြအ

ေနနဲ့ အစိုးရဆိုးေတြရဲ့ အမိန့္ဥပေဒေတြကို မလိုက္နာဘဲ အာခံနိုင္တဲ့အခြင့္အေရး
ရွိတယ္ ဆိုတာကို လက္ေတြ႕ေရာ စာေပအေရးအသားနဲ့ပါ လူသိေအာင္ လုပ္ခဲ့သူ
ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာႀကီးေဒးဗစ္ေသာရိုးရဲ့ ဩဇာကို ခံခဲ့ရသူေတြအထဲက ကမ႓ာ
ေက်ာ္ပုဂၢိဳလ္တေယာက္ကေတာ့ အိႏၵိယအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး မဟတၲမဂႏၵီ
ျဖစ္ပါတယ္။ မဟတၲမဂႏၵီဟာ မတရားတဲ့အစိုးရကို ျပည္သူလူထုအေနနဲ့ စုေပါင္း
ဆန့္က်င္ခင
ြ ့္ရွိတယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆကို ကိုင္စၿဲြ ပီး ကိုလိုနီအဂၤလိပ္အစိုးရကိုအိႏၵိယ
နိုင္ငံအတြင္းမွ ထြက္ခြာေအာင္ လုပ္နိုင္ခဲ့ပါတယ္။ လူထုအားကို သံုးၿပီး အၾကမ္း
မဖက္ဆန့္က်င္တဲ့ သူ့ရဲ့နည္းလမ္းဟာ ယခုထက္တိုင္ လူ့အခြင့္အေရးတိုက္ပြဲ ဝင္
သူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ေနဆဲပါ။
မဟတၲမဂႏၵီကို ၁၈၆၉ ခုႏွစ္မွာ ဟိႏၵူလူမ်ိဳး မိသားစုမွ ေမြးဖြားပါတယ္။ သူ့ဖခင္က သူ့ေမြးရာဇာတိကို အုပ္ခ်ုပ္သူျဖစ္တဲ့အတြက္ ဂႏၵီအဖို့ မ
ေတာင့္မတ ေနခဲ့ရတယ္လို့ ေျပာရပါမယ္။ အသက္ ၁၃ ႏွစ္အရြယ္မွာပဲ ဟိႏၵူထံုးတမ္းစဉ္လာအတိုင္း အိမ္ေထာင္ျပုခဲ့ပါတယ္။ ဒီအိမ္
ေထာင္နဲ့ သားေလးေယာက္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဂႏၵီဟာ ပညာေရးမွာ သိပ္ၿပီးမထူးခ်ြန္လွပါဘူး။ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းကိုေတာင္ မေအာင္ဘဲ
က်ရွံဳးခဲ့ပါေသးတယ္။ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေရာက္ေတာ့ လန္ဒန္ေကာလိပ္ကို ဥပေဒပညာသင္ဖို့ ေရာက္သြားပါတယ္။။ ၄ ႏွစ္ၾကာ ပညာသင္
ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ အိႏၵိယကို ျပန္လာပါတယ္။ ဥပေဒပညာရွင္အျဖစ္ ရပ္တည္ဖို့ႀကိုးစားေပမယ့္ မေအာင္ျမင္ပါဘူး။
အသက္ ၂၄ ႏွစ္ အရြယ္ ၁၈၉၃ ခုႏွစ္မွာေတာ့ အိႏၵိယသားပိုင္ ကုမၸဏီတခုကေန တႏွစ္စာခ်ုပ္နဲ့ အလုပ္လုပ္ဖို့ေခၚတဲ့အတြက္ ေတာင္
အာဖရိကကို ေရာက္သြားပါတယ္။ ဒါဟာ ဂႏၵီအတြက္ေတာ့ ႀကီးမားတဲ့ ဘဝအလွည့္အေျပာင္းပါ။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ေတာင္
အာဖရိကမွာရွိတဲ့ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီအစိုးရရဲ့ လူ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ေတြ႕ျမင္ရရံုမက သူကိုယ္တိုင္ခံစားခဲ့ရလို့
ျဖစ္ပါတယ္။
တခါေတာ့ ဂႏၵီဟာ ပထမတန္းလက္မွတ္ဝယ္ၿပီး ရထားစီးပါတယ္။ ေတာင္အာဖရိကမွာ လူမဲေတြနဲ့ အိႏၵိယေတြကို ပထမတန္းက စီးခြင့္
မေပးပါဘူး။။ ဒါေၾကာင့္ လက္မွတ္စစ္က သူ့ကို တတိယတန္းေျပာင္းစီးဖို့ ေျပာပါတယ္။ ဂႏၵီက မေျပာင္းနိုင္ဘူးလို့ ျငင္းတဲ့အခါ ရထား
ေပၚကေန ေမာင္းခ်ခံရပါတယ္။ ေနာက္တခါကေတာ့ လူျဖဴကို ေနရာေပးဖို့ ထိုင္ခံုက မထေပးတဲ့အတြက္ အရိုက္ခံရပါေသးတယ္။
ေတာင္အာဖရိကမွာ လူျဖဴေတြကိုသာ တည္းခိုခင
ြ ့္ျပုတဲ့ ဟိုတယ္ေတြ ရွိတာေၾကာင့္ ဟိုတယ္ေတြရဲ့ ျငင္းပယ္မႈကို ဂႏၵီဟာ အႀကိမ္ႀကိမ္ခံခဲ့
ရပါတယ္။
ေတာင္အာဖရိကတိုက္မွာ ေနထိုင္တဲ့ အိႏၵိယသားေတြကို ခြဲျခားဆက္ဆံရာမွာ အေရးအႀကီးဆံုး အခ်က္တခုကေတာ့ မဲေပးပိုင္ခြင့္မရွိတဲ့
အခ်က္ပါ။ ဒါကို တိုက္ပဝ
ဲြ င္ဖို့အတြက္ ဂႏၵီႀကီးဟာ တႏွစ္စာခ်ုပ္ျပည့္ေပမယ့္ ေတာင္အာဖရိကမွာပဲ ဆက္ေနခဲ့ပါတယ္။ ေတာင္အာဖရိက
မွာရွိတဲ့ အိႏၵိယသားေတြနဲ့ ပူးေပါင္းၿပီး အိႏၵိယကြန္ဂရက္အဖြဲ့ကို တည္ေထာင္ၿပီး မဲေပးခြင့္ရေအာင္ ႀကိုးစားခဲ့ပါတယ္။ မဲေပးခြင့္ရေအာင္
မလုပ္နိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ကိုလိုနီအဂၤလိပ္အစိုးရက အိႏၵိယသားေတြအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံတာေတြ၊ မတရားျပုမူတာေတြ အိႏၵိယသားမ်ားရဲ့
ဆင္းရဲဒုကၡေတြကိုေတာ့ လူသိေအာင္ လုပ္နိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါကို မေက်နပ္တဲ့ လူျဖဴအုပ္စုတစုက သူ့ကို ဝိုင္းဝန္းတိုက္ခိုက္ၿပီး လုပ္ၾကံဖို့
ႀကိုးစားခဲ့ပါေသးတယ္။
၁၉၀၆ ခုႏွစ္မွာ ေတာင္အာဖရိကမွာေနတဲ့ အိႏၵိယသားေတြကို မွတ္ပံုတင္ဖို့ အစိုးရက အမိန့္ထုတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မဲထည့္နိုင္တဲ့
နိုင္ငံသားအဆင့္ကိုေတာ့ မေပးပါဘူး။ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈေတြ မတရားျပုမူေတြကိုလည္း မေလ်ွာ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒါကို တံု့ျပန္ဖို့အတြက္
ဂႏၵီဟာ ဂ်ိဳဟန္နက္စဘတ္မွာ လူထုဆႏၵျပပြဲႀကီး တခုကို ဦးေဆာင္ ျပုလုပ္ပါတယ္။ ဒီဆႏၵျပပြဲကစၿပီး သူရဲ့သစၥာဂရဟ နည္းကို က်င့္သံုး
ပါတယ္။

သစၥာဂရဟ နည္းက အၾကမ္းမဖက္ဆန့္က်င္တဲ့နည္းပါ။ သစၥာဂရဟတရား အမွန္တရားကို အားကိုးတဲ့နည္းပါ။ ကိုယ္ဆန့္က်င္တဲ့သူက
ဘာပဲလုပ္လုပ္ အၾကမ္းမဖက္ဘဲ ငံု့ခံတဲ့နည္းပါ။ ေတာင္အာဖရိကမွာ ရွိတဲ့ အိႏၵိယသားေတြအေနနဲ့ ဂႏၵီရဲ့ဦးေဆာင္မႈေအာက္မွာ
သစၥာဂရဟနည္းနဲ့ ခုနစ္ႏွစ္ၾကာေအာင္ ကိုလုန
ိ ီအစိုးရကို အာခံခဲ့ၾကပါတယ္။ ဂႏၵီအပါအဝင္ လူေပါင္းေထာင္နဲ့ခ်ီၿပီး ေထာင္က်ခံ၊
အရိုက္အႏွက္ခံ၊ ေသနတ္အပစ္ခံ အေသခံၿပီး ဆန့္က်င္ခဲ့ၾကပါတယ္။
အစိုးရအ ေနနဲ့ ဂႏၵီတို့အဖြဲ့ကို ႏွိမ္နင္းနိုင္ခဲ့ေပမယ့္ သူတို့ရဲ့ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ အမ်ားျပည္သူရဲ့ ကဲ့ရဲ့ရႈတ္ခ်မႈကို အႀကီး
အက်ယ္ ခံခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ဂႏၵီနဲ့ညႇိႏွိ္ဳင္းမႈေတြ လုပ္ခဲ့ရပါတယ္။
၁၉၁၄ ခုမွာ ဂႏၵီဟာ အိႏၵိယကို ျပန္လာပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ သူ့အသက္က ၄၅ ႏွစ္ ရွိပါၿပီ။ ေတာင္အာဖရိကကို ေက်ာခိုင္းခဲ့ေပမယ့္
မတရားတဲ့ အမိန့္ ဥပေဒေတြ လူ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကို က်ူးလြန္ေနတဲ့ ကိုလိုနီအဂၤလိပ္အစိုးရကေတာ့ ဂႏၵီကို အိႏၵိယကေန
အသင့္ေစာင့္ႀကိုေနပါတယ္။
အိႏၵိယကို ေရာက္တဲ့အခါမွာ ဂႏၵီပထမဆံုး လုပ္ေဆာင္တာကေတာ့ သစၥာဂရဟ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္တခုကို ထူေထာင္တာပါ။ အဲဒီဝတ္
ေက်ာင္းေတာ္မွာ ေယာက်ာ္း၊ မိန္းမ ၂၅ ေယာက္ ေနထိုင္ပါတယ္။ သူတို့ဟာ သစၥာဂရဟတရားကို ဦးထိပ္ထားၿပီး အစားအေသာက္မွာ
ၿခိုးျခံသလို ဘာကိုမွ ပိုင္ဆိုင္ထားျခင္း မရွိပါဘူး။ ေနာက္ၿပီး အၾကမ္းမဖက္တဲ့က်င့္စဉ္ကို က်င့္သံုးေနထိုင္ၾကရပါတယ္။ သူတို့ရဲ့ ဘဝပန္း
တိုင္ကေတာ့ အိႏၵိယနိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အက်ိဳးျပုေရးပါ။ ဂႏၵီဟာ ဘာသာေရးနဲ့ နိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးကို တသားတည္းျဖစ္ေအာင္ ႀကိုး
ပမ္းခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ သူ့အဖို့ေတာ့ သစၥာတရားနဲ့ ေနထိုင္ျခင္းဟာ ဘုရားသခင္နဲ့ ေနထိုင္ျခင္းပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ သူက သစၥာတရားသည္
ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္ဆိုတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္ကို စြက
ဲ ိုင္ၿပီး လူသားမ်ားရဲ့ လြတ္လပ္ေရးကို ရရွိေအာင္ ဦးေဆာင္ေရွ့ရက
ြ ္ ျပုခဲ့တာပါ။
အိႏၵိယနိုင္ငံကို ျပန္ေရာက္ၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ တခ်ိဳ့ေဒသေတြမွာ ငတ္မတ
ြ ္ေခါင္းပါးတဲ့ ကပ္ဆိုက္ပါတယ္။ ဒီလို အငတ္ေဘး ဆိုက္ေနတဲ့
အခ်ိန္မွာပဲ ကိုလိုနီ အဂၤလိပ္အစိုးရကလည္း အခြန္အတုတ္ေတြကို တိုးျမွင့္လိုက္ပါတယ္။ ဒါဟာ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားကို ဆင္းရဲတြင္း
ေခ်ာက္ကမ္းပါးႀကီး အတြင္းသို့ တြန္းခ်လိုက္ျခင္းပဲလို့ ဂႏၵီက ျမင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အငတ္ေဘးဆိုက္တဲ့ ေဒသေတြကို သြားၿပီး အစာ
ေရစာရေအာင္၊ ပညာသင္နိုင္ေအာင္၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ရေအာင္ အကူအညီေပးပါတယ္။ ဒါကို အဂၤလိပ္အစိုးရက တိုင္း ျပည္
မၿငိမ္မသက္ ျဖစ္ေအာင္လုပ္တယ္ဆိုၿပီး သူ့ကို ဖမ္းပါတယ္။ ဒီအခါမွာ ျပည္သူလူထု သိန္းနဲ့ခ်ီၿပီး ဂႏၵီကို လႊတ္ေပးဖို့ ေတာင္းဆိုၾက
ပါတယ္။ အစိုးရလည္း ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ လႊတ္ေပးလိုက္ရပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္ကစၿပီး ဂႏၵီကို မဟတၲမဂႏၵီလို့ ေခၚၾကပါတယ္။
ဒီေနာက္မွာေတာ့ မဟတၲမဂႏၵီဟာ ကိုလိုနီအစိုးရနဲ့ မပူးေပါင္းဖို့ ေဟာေျပာပါတယ္။ အဂၤလိပ္ထုတ္ကုန္ေတြကို မသံုးဘဲ ကိုယ့္ဖာသာ
ယက္လုပ္တဲ့ အထည္ေတြကိုသာဝတ္ဖို့ စည္းရံုးလွံဳ့ေဆာ္ပါတယ္။ သူကိုယ္တိုင္လည္း သူ့ဖာသာယက္တဲ့ အထည္ကိုသာ ဝတ္ျပပါတယ္။
ဒီလိုနည္းနဲ့ နိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈအတြင္းကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္လာေအာင္ လုပ္နိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဂႏၵီဟာ အဂၤလိပ္ အဝတ္အထည္မ်ားကို
သပိတ္ေမွာက္ဖို့သာမက အဂၤလိပ္အစိုးရနဲ့ မပူးေပါင္းဖို့ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားအျဖစ္က နုတ္ထက
ြ ္ၾကဖို့ အဂၤလိပ္အစိုးရက အပ္ႏွင္းခ်ီးျမွင့္
ထားတဲ့ ဘြဲ့ထူးဂုဏ္ထူးေတြကို ျပန္ေပးဖို့လည္း စည္းရံုးေဟာေျပာပါတယ္။ ဒီလႈပ္ရွားမႈအတြက္ ဂႏၵီႀကီးဟာ ေထာင္ ၆ ႏွစ္ ျပစ္ဒဏ္
ခ်မွတ္တာ ခံခဲ့ရပါတယ္။
ဂႏၵီႀကီးရဲ့ လူသိမ်ားတဲ့ လႈပ္ရွားမႈတခုကေတာ့ ၁၉၃၀ ခုႏွစ္မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ဆားခြန္မေပးေရး ဆႏၵျပခ်ီတက္ပႀဲြ ကီးပါ။ ဂႏၵီႀကီးနဲ့တကြ လူ
ေထာင္ေသာင္းမ်ားစြာဟာ ပင္လယ္ေရကေန ကိုယ့္ဖာသာ ဆားခ်က္မယ္ဆိုၿပီး ကီလိုမီတာ ၄၀၀ ေဝးတဲ့ ခရီးရွည္ႀကီးကို ခ်ီတက္ၾက
ပါတယ္။ ဒီခ်ီတက္ပြမ
ဲ ွာ လူေပါင္း ၆ ေသာင္းေက်ာ္ အဖမ္းခံခဲ့ရပါတယ္။
မဟတၲမဂႏၵီဟာ နိုင္ငံသားမ်ား လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ေထာင္အႀကိမ္ႀကိမ္ က်ခဲ့ရသလို လုပ္ၾကံမႈလည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ခံခဲ့ရပါတယ္။ ဒီလို
ဒုကၡေတြကို ၾကံ့ၾကံ့ခံရင္း တိုက္ပဲြဝင္ခဲ့တဲ့အတြက္ အိႏၵိယနိုင္ငံဟာ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္မွာ လြတ္လပ္ေရး ရခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အိႏၵိယနိုင္ငံက
ေန ပါကစၥတန္နိုင္ငံက ခြထ
ဲ ြက္သြားတဲ့အတြက္ ဂႏၵီႀကီး အလြန္စိတ္ထိခိုက္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ေနာက္ပိုင္း
မွာေတာ့ ဟိႏၵူ- မြတ္စလင္ ခ်စ္ၾကည္ေရးအတြက္ သူဟာ အားသြန္ ႀကိုးပမ္းခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၁၉၄၈ ဇန္နဝါရီ ၃၀ ရက္မွာ ဝတ္ျပုဆု
ေတာင္းဖို့ ဘုရားေက်ာင္းကို အသြား ဟိႏၵူအယူသည္းသမား တေယာက္ရဲ့ လုပ္ၾကံမႈေၾကာင့္္ ကြယ္လန
ြ ္သြားခဲ့ရပါတယ္။
ဂႏၵီႀကီး ကြယ္လြန္သြားတဲ့အခါ ဂ်ဝါဟာလာေနရူးက တိုင္းျပည္ကို မိန့္ခန
ြ ္းတခု ေျပာၾကားပါတယ္။

“အိုး မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္ ရဲေဘာ္ရဘ
ဲ က္မ်ားခင္ဗ်ား – က်ေနာ္တို့ ဘဝထဲက အလင္းေရာင္ေတာ့ ကြယ္ေပ်ာက္သာြ းပါၿပီ။
ေနရာတကာမွာ အေမွာင္ထုႀကီး ဖံုးလႊမ္းေနပါၿပီ။ က်ေနာ္တို့အလြန္တရာ ေလးစားၾကည္ညိုရတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး က်ေနာ္တို့ အိႏၵိယ
နိုင္ငံရဲ့ ဖခင္ႀကီးဟာ အခု မရွိေတာ့ပါဘူး” လို့ ေၾကကြဲဝမ္းနည္းစြာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ လြတ္လပ္စာြ ရွင္သန္ခြင့္ဆိုတဲ့ လူ့အခြင့္အေရးကို အိႏၵိယနိုင္ငံသားမ်ား ရရွိခံစားနိုင္ေအာင္္ ႀကိုးပမ္းသြားတဲ့ မဟတၲမဂႏၵီ
ဟာ အိႏၵိယနိုင္ငံတခုတည္းအတြက္သာ အလင္းေရာင္ ျဖစ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ လူသားအားလံုးအတြက္ လမ္းျပေရွ့ေဆာင္ မီးရႉးတန္
ေဆာင္ႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မ်က္လံုးတလံုးအေဖာက္ခံရလို့ အျခားမ်က္လံုးတလံုးကို ျပန္ေဖာက္မယ္ဆိုရင္ ကမၻာႀကီးဟာ အကန္း
ကမၻာႀကီး ျဖစ္သြားမယ္လို့ ေျပာခဲ့တဲ့ မဟတၲမဂႏၵီရဲ့ အၾကမ္းမဖက္တဲ့နည္းကို ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ မာတင္လူသာကင္း တို့လို လူ့အခြင့္အ
ေရးတိုက္ပဝ
ဲြ င္သူမ်ားက ဆက္လက္ကိုင္စဲြ က်င့္သံုးရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
Published on August 16, 2011 by ခင္ေမာင္စိုး

လူ့အခြင့္အေရးတိုက္ပဝ
ဲြ င္ပုဂၢိဳလ္မ်ား အပိုင္း ၅
ဒီက ေန့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေၾကာင္းကို စဉ္းစားလိုက္ရင္ ဒီမိုကေရစီအေရး လူ့အခြင့္အေရး၊ နိုင္ငံသားအခြင့္အေရး စသျဖင့္
လူသားတေယာက္ ရရွိသင့္ရရွိထိုက္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြ အလ်ွံပယ္ရရွိေနတဲ့ နိုင္ငံတခုအျဖစ္ ျမင္မိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အေမ
ရိကန္နိုင္ငံသားေတြ ဒီလို လူ့အခြင့္အေရးေတြကို အလိုလုရ
ိ ရွိခဲ့တာ မဟုတ္သလို အလြယ္တကူရရွိခဲ့တာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ လူသားရဲ့
လြတ္လပ္မႈကို ဦးထိပ္ထားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေက်ာ္ေတြရဲ့ အနစ္နာခံတိုက္ပြဲဝင္ခဲ့မႈေတြေၾကာင့္ ရရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ေထာင္ဒဏ္က်ခံရတာေတြ၊
ရိုက္ႏွက္ သတ္ျဖတ္ခံရတာေတြက စၿပီး ကိုယ့္အသက္ကို စေတးခဲ့ရတဲ့အထိ အေမရိကန္ လူ့အခြင့္အေရးတိုက္ပဲြေတြဟာ ျပင္းထန္ၾကမ္း
တမ္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို အသက္ကိုစေတးၿပီး တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့သူတဦးကေတာ့ အေမရိကန္ လူမည္းအခြင့္ အေရးေခါင္းေဆာင္ မာတင္လူသာ
ကင္း ျဖစ္ပါတယ္။
မာတင္လူသာကင္း ဟာ ခရစ္ယာန္သာသနာ့ဝန္ထမ္းမိသားစုက ေမြးဖြားလာသူ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၂၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္မွာ ေမြးဖြား
တာပါ။ ပညာထူးခ်ြန္တဲ့ မာတင္လူသာကင္းဟာ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ အသက္ ၂၆ ႏွစ္အရြယ္မွာပဲ ဘာသာေရးအေတြးအေခၚ စာတမ္းတ
ေစာင္ကို ျပုစုၿပီး Dooctor of Philosophy ပါရဂူ့ဘဲြ့ကို ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ပါရဂူဘဲြ့ မရခင္ကတည္းက ခရစ္ယာန္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းတို့ရဲ့
တရားေဟာဆရာအျဖစ္ အမႈထမ္းၿပီ။ မာတင္လူသာကင္း ပါရဂူဘြဲ့ရတဲ့ႏွစ္မွာပဲ လူမည္းေတြရဲ့ အခြင့္အေရးနဲ့ ပတ္သက္ဆက္နယ
ြ ္ေနတဲ့
အေရးအခင္းတခု ျဖစ္ပာြ းပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ဘတ္စ္ကားစီးရာမွာလူမည္းေတြကို လူျဖဴေတြနဲ့ တန္းတူမေပးဘဲ ႏွိမ္ခ်တဲ့အတြက္ေၾကာင့္
ဘတ္စ္ကားသပိတ္ေမွာက္ပႀဲြ ကီးတခုကို လူမည္းေတြက ဆင္နႊလ
ဲ ိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
ရိုစာပတ္ခ္ ဆိုတဲ့ လူမည္းအမ်ိဳးသမီးတေယာက္ဟာ အလုပ္ကေန အိမ္ကိုျပန္လာတဲ့အခါ ဘတ္စ္ကားေပၚမွာ လူျဖဴတေယာက္အတြက္
ေနရာဖယ္ေပးဖို့ ဒရိုင္ဘာက ခိုင္းတာကို လက္မခံဘဲ ျငင္းဆန္ရာက ဒီသပိတ္ပႀဲြ ကီး ေပၚေပါက္လာျခင္းပါ။ အဲဒီအခ်ိန္က မာတင္
လူသာကင္းတို့၊ ရိုစာပတ္ခ္တို့ ေနတဲ့ ေမာင္ဂိုမာရီၿမို့မွာ လူျဖဴလူမည္း အဆင့္အတန္းခြျဲ ခားမႈဟာ အလြန္ႀကီးမားပါတယ္။ ဘတ္စ္ကားရဲ့
ေရွ့တန္းခံုေတြက လူျဖဴေတြအတြက္ သီးသန့္ျဖစ္ပါတယ္။ လူမည္းေတြကေတာ့ ကားေနာက္ပိုင္းမွာပဲ စီးနင္းခြင့္ရွိခဲ့ပါတယ္။ လူျဖဴတ
ေယာက္က ေနရာမရဘဲ ျဖစ္ေနရင္လည္း လူမည္းေတြက ထိုင္ခံုေနရာ ဖယ္ေပးရမယ္လို့ ဥပေဒထုတ္ျပန္ထားတဲ့အထိ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ
ေတြ ဆိုးရြားခဲ့ပါတယ္။
လူျဖဴအတြက္ ေနရာဖယ္မေပးတဲ့ ရိုစာပတ္ခ္ကို ကားဒရိုင္ဘာက ရဲေခၚၿပီး ဖမ္းခိုင္းပါတယ္။ ဒီလိုနဲ့ ရက္ေပါင္း ၃၈၂ ရက္ၾကာျမင့္တဲ့
ဘတ္စ္ကားသပိတ္ေမွာက္ပႀဲြ ကီး ျဖစ္လာပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ေမာင္ဂိုမာရီၿမို့မွာ ဘတ္စ္ကားစီးသူ ၇၅ ရာခိုင္နႈန္းက လူမည္းေတြ
ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူမည္းေတြက ဘတ္စ္ကားမစီးဘဲ ေနတဲ့အခါ ဘတ္စ္ကားလုပ္ငန္းနဲ့ စီးပြားရွာေနတဲ့ လူျဖဴေတြဟာ အႀကီး
အက်ယ္ ထိခိုက္ခဲ့ပါတယ္။
မာတင္လူသာကင္း ဟာ ဒီသပိတ္ေမွာက္ပက
ဲြ ို ေခါင္းေဆာင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ဖမ္းဆီးတာ၊ အၾကမ္းဖက္တာေတြကို ခံခဲ့ရပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး
သူ့အိမ္ထဲကို ဗံုးပစ္ၿပီး ခြတ
ဲ ဲ့အထိ ခံရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မာတင္လူသာကင္းနဲ့တကြ လူမည္းေတြအားလံုးဟာ သပိတ္ေမွာက္ပြက
ဲ ို
စိတ္ဓာတ္ခိုင္မာစြာနဲ့ ဆင္နန
ႊဲ ိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးမွာ ေတာ့ ဘတ္စ္ကားစီးရာမွာ လူျဖဴလူမည္းခြျဲ ခားတဲ့ ဥပေဒကို အစိုးရက
ပယ္ဖ်က္ေပးလိုက္ ရပါေတာ့တယ္။ ဒီအခ်ိန္ကစၿပီး မာတင္လူသာကင္းဟာ လူမည္းအခြင့္အေရးတိုက္ပြမ
ဲ ွာ နာမည္ေက်ာ္ၾကားလာသလို
အရွိန္အဟုန္ႀကီးစြာ လႈပ္ရွားလာပါေတာ့တယ္။
၁၉၅၇ ခုႏွစ္မွာ အေမရိကန္ေတာင္ပိုင္း ခရစ္ယာန္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကြန္ဖရင့္ကို တည္ေထာင္ဖဲြ့စည္းပါတယ္။ ဒီအဖြဲ့က လူမည္းအခြင့္အ
ေရးအတြက္ ပိ္ဳမိုက်ယ္ျပန့္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြ လုပ္ဖို့ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီႏွစ္ ေမလအတြင္းမွာပဲ မာတင္လူသာကင္းက ဝါရွင္တန္ဒီစီမွာ
လူထုပရိသတ္ ၁၅,၀၀၀ ကို စကားေျပာပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္ကစၿပီး မာတင္လူသာကင္းဟာ လူထုလႈပ္ရွားမႈေတြကို စဉ္ဆက္မျပတ္ ဦး
ေဆာင္ျပုလုပ္ပါတယ္။ သူကြယ္လန
ြ ္ခ်ိန္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္အထိ ၁၁ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္းမွာ မိုင္ေပါင္း ၆ သန္းေက်ာ္ ခရီးထြက္ၿပီး လူထု
ေဟာေျပာပြဲ ၂,၅၀၀ ေက်ာ္ ျပုလုပ္ခဲ့ပါတယ္။
မာတင္လူသာကင္း ဟာ မတရားမႈေတြ၊ မမ်ွတမႈေတြ လူ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ ေတြ ရွိတဲ့ေနရာမွန္သမ်ွကို သြားၿပီး လူထုတိုက္ပြဲေတြ
ဆင္နႊဲခဲ့တာပါ။

တေနရာမွာ

မတရားမႈတခု

ရွိေနတာဟာ

တျခားေနရာမွာရွိေနတဲ့

တရားမ်ွတမႈအတြက္လည္း

ေဘး

အနၲရာယ္တခုျဖစ္တယ္လို့ ေရးသားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မတရားမႈဆိုရင္ ဘယ္ေလာက္ေဝးလံတဲ့ေနရာမွာပဲ ရွိေနပါေစ သြားေရာက္
ဖယ္ရွားဖို့ မာတင္လူသာကင္းဟာ စိတ္အားထက္သန္ေနတတ္ပါတယ္။
မာတင္လူသာကင္း ရဲ့ ကမ႓ာေက်ာ္လႈပ္ရွားမႈတခုကေတာ့ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္မွာ ဝါရွင္တန္ဒီစီကို ခ်ီတက္တဲ့ပဲြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပက
ဲြ အေမရိကန္
ေတာင္ပိုင္းေဒသက လူမည္းေတြရဲ့ အခြင့္အေရးကို ေတာင္းဆိုဆႏၵျပတဲ့ပျဲြ ဖစ္ပါတယ္။ စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ လူျဖဴလူမည္းခြျဲ ခားမႈ
ရုပ္သိမ္းဖို့၊ အလုပ္အကိုင္မွာလည္း လူမ်ိဳးခြဲျခားမႈကို တားဆီးတဲ့ ဥပေဒျပဌာန္းေပးဖို့၊ လူ့အခြင့္အေရးေတာင္းဆိုလႈပ္ရွားသူေတြကို ရဲ
ေတြက အၾကမ္းဖက္ၿဖိုခင
ြ ္းတာမ်ိဳး မလုပ္ေအာင္ အကာအကြယ္ေပးဖို့ အလုပ္သမားေတြအတြက္ အေျခခံအလုပ္သမားခကို စံခ်ိန္စံညႊန္း
မီေအာင္ ေပးဖို့ စတဲ့ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ လူမည္း ၂၅၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ပါဝင္ခဲ့တဲ့ အလြန္ႀကီးက်ယ္တဲ့ ဆႏၵျပပြဲႀကီး
ျဖစ္ပါတယ္။
ပံု) မာတင္လူသာကင္း
ဒီပမ
ဲြ ွာ မာတင္လူသာကင္းဟာ “က်ေနာ့္မွာ အိပ္မက္တခု ရွိတယ္”
ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဉ္နဲ့ ေဟာေျပာပါတယ္။
“က်ေနာ့္မွာ အိပ္မက္တခုရွိတယ္။ ဒီအိပ္မက္ကေတာ့ တေန့က်ရင္
က်ေနာ္တို့

နိုင္ငံဟာ

လူအားလံုး

တန္းတူညီမ်ွျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့

ယံုၾကည္ခ်က္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္လိမ့္မယ္ ဆိုတဲ့ အိပ္မက္
ျဖစ္ပါတယ္။
“က်ေနာ့္မွာ အိပ္မက္တခုရွိတယ္။ ဒီအိပ္မက္ကေတာ့ တေန့က်ရင္
က်ေနာ့္ရင္ ေသြး ေလးေယာက္ကို အသားအေရာင္နဲ့ လူဆိုးလူ
ေကာင္းသတ္မွတ္တာမဟုတ္ဘဲ သူ့အက်င့္စာရိတၲနဲ့ သတ္မွတ္လိမ့္မယ္ဆိုတဲ့ အိပ္မက္ျဖစ္ပါတယ္။
“က်ေနာ့္မွာ အိပ္မက္တခုရွိတယ္။ ဒီအပ
ိ ္မက္ကေတာ့ တေန့က်ရင္ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာျပည္ နယ္က ေတာင္ကုန္းေတြေပၚမွာ က်ြန္ျဖစ္ခဲ့သူေတြရဲ့
သားသမီးေတြနဲ့ က်ြန္ပိုင္ရွင္ျဖစ္ခဲ့သူ ေတြရဲ့ သားသမီးေတြ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမေတြလို ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ အတူတူ ေနထိုင္နိုင္ၾကလိမ့္
မယ္ဆိုတဲ့ အိပ္မက္ျဖစ္ပါတယ္။”
လူမည္းလည္း လူပ၊ဲ လူျဖဴလည္းလူပ၊ဲ အသားအေရာင္နဲ့ လူလူခ်င္း ခြဲျခား ဆက္ဆံတာဟာ မမွန္ကန္ဘူးဆိုတာကို အလြန္ထက္ျမက္တဲ့
အေျပာအဆို အလြန္အားေကာင္းတဲ့ စကားလံုးေတြနဲ့ ေျပာခဲ့တာပါ။ မာတင္လူသာကင္းဟာ ဒီလို ေဟာေျပာမႈမ်ိဳးနဲ့ လူေတြရဲ့ ႏွလံုးသား
ကို ဖမ္းစားခဲ့တာပါ။
မာတင္လူသာကင္း ရဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈေအာက္မွာ လူမည္းအခြင့္အေရးတိုက္ပြဟ
ဲ ာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို ေကာင္းေကာင္းႀကီး
တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားေစပါတယ္။ ကမ႓ာႀကီးတခုလံုးကလည္း မာတင္လူသာကင္းရဲ့ ေျပာဆိုခ်က္ေတြ၊ လႈပ္ရွားမႈေတြကို ဂရုတစိုက္ နား
ေထာင္ၾကည့္ရႈေနၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သမၼတ ကေနဒီကိုယ္တိုင္ မာတင္လူသာကင္းနဲ့ ေတြ႕ဆံုညႇိႏွိဳင္းခဲ့ရပါတယ္။ ဒီလိုနဲ့ ၁၉၆၄
ခုႏွစ္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနိုဘယ္ဆုဟာ မာတင္လူသာကင္းအတြက္ ျဖစ္သြားခဲ့ပါတယ္။ ဒီဆုရတဲ့အခ်ိန္မွာ မာတင္လူသာကင္းဟာ
အသက္ ၃၅ ႏွစ္ပဲ ရွိပါေသးတယ္။
အဲဒီအခ်ိန္မွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဟာ ဘက္ေပါင္းစံု အက်ပ္အတည္း ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အခ်ိန္ပါ။ ဗီယက္နမ္စစ္ပြက
ဲ ို ဆင္နႊဲေနတဲ့
အခ်ိန္ျဖစ္သလို ဆိုဗီယက္ဦးေဆာင္တဲ့ ကြန္ျမဴနစ္အုပ္စုနဲ့လည္း အႀကိတ္အနယ္ ယွဉ္ၿပိုင္ေနရတဲ့အခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။
၁၉၆၃ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာ ၂၃ ရက္မွာ အေမရိကန္သမၼတ ဂ်ြန္အက္ဖ္ကေနဒီ လုပ္ၾကံခံရပါတယ္။ ကေနဒီလုပ္ၾကံခံရအၿပီး ေနာက္ ၅
ႏွစ္အၾကာ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၄ ရက္မွာ လူ့အခြင့္အေရးေခါင္းေဆာင္ မာတင္လူသာကင္း လုပ္ၾကံခံရပါတယ္။ တင္နက္စီျပည္နယ္ မင္း

ဖစ္စ္ၿမို့က သန့္္ရွင္းေရးအလုပ္သမားေတြရဲ့ အခြင့္အေရးအတြက္ ဆႏၵျပပြဲကို ေဟာေျပာဖို့ ေရာက္ေနခ်ိန္မွာ သူတည္းခိုတဲ့ ဟိုတယ္ရဲ့
ဝရန္တာမွာ ရပ္ေနတုန္း ေသနတ္နဲ့ အပစ္ခံရတာ ျဖစ္ပါတယ္။
မာတင္လူသာကင္း

လုပ္ၾကံခံရတယ္ဆိုတဲ့သတင္း ပ်ံ့ႏွံ့သြားတဲ့အခါ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ၿမို့ႀကီး ၆၀ ေက်ာ္မွာ ရုန္းရင္း

ဆန္ခတ္မႈေတြ ျဖစ္ပာြ းခဲ့ပါ တယ္။ ကြယ္လန
ြ ္ၿပီး ၅ ရက္မွာ အေမရိကန္သမၼတဂ်ြန္ဆင္က အမ်ားျပည္သူ ရံုးပိတ္ရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္
ေပးလိုက္ပါတယ္။ အဲဒီေန့မွာ သူ့ဈာပနကို ျပည္သူ သံုးသိန္းေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။
မာတင္လူသာကင္း ေျပာခဲ့တဲ့ စကားတခြန္း ရွိပါတယ္။ “နိုင္ငံတနိုင္ငံဟာ ဘ႑ာေငြကို သံုးစြတ
ဲ ဲ့ေနရာမွာ လူမႈတိုးတက္ေရးအတြက္
နည္းနည္းပဲသံုးၿပီး စစ္တပ္အတြက္ေတာ့ မ်ားမ်ားသံုးေနမယ္ဆိုရင္ အဲဒီနိုင္ငံဟာ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ ကပ္ဆိုးႀကီးဆီ ဆိုက္ေရာက္သာြ း
လိမ့္မယ္” တဲ့။
Published on August 24, 2011 by ခင္ေမာင္စိုး

လူ့အခြင့္အေရးတိုက္ပ၀
ဲြ င္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အပိုင္း (၆)၊ နိုင္ငံသားအခြင့္အေရး၏ မိခင္ ရိုစာပတ္ခ္
၁၉၅၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ ညေန ၆ နာရီေလာက္မွာ အေမရိ
ကန္ျပည္ေထာင္စု

ေတာင္ပိုင္းေဒသ

ေမာင္ဂိုမာရီၿမို့က

စတိုး

ဆိုင္ႀကီးတခုမွာ အလုပ္လုပ္တဲ့ စက္ခ်ုပ္သမတဦးဟာအလုပ္ၿပီးတဲ့
အခ်ိန္ အိမ္ကိုျပန္မယ္ဆိုၿပီး ဘတ္စ္ကားတစီးေပၚ တက္လာပါ
တယ္။ သူဟာ လူမည္းေတြအတြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ထုိင္ခံု
တခံုေပၚ စီးနင္းလိုက္ပါလာ ပါတယ္။ အဲဒီေခတ္ကာလတုန္းက
ေမာင္ဂိုမာရီၿမို့မွာ လူမည္းေတြ ဘတ္စ္ကားစီးတဲ့အခါ လိုက္နာ
ရမယ့္ အခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္။ လူျဖဴေတြထိုင္ဖို့ သတ္မွတ္ထားတဲ့
ေရွ့ဆံုးတန္း ထိုင္ခံုေတြမွာ ထိုင္ခြင့္မရွိပါဘူး။ ေနာက္တခါ လူျဖဴ
ေတြအတြက္ ထုိင္ခံုျပည့္သြားေပမယ့္ လူျဖဴေတြ ထပ္တက္လာရင္
လူမည္းခံုကို ဖယ္ေပးရမယ္ဆိုတဲ့ စည္းကမ္းျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီေန့မွာ

စက္ခ်ုပ္သမဟာလည္း

ထပ္တက္လာတဲ့

လူျဖဴ

အတြက္ ေနရာဖယ္ခိုင္းတာကို ခံရပါတယ္။ သူ့ေဘးနားမွာ ထုိင္ေနတဲ့ တျခားလူမည္း ၃ ေယာက္က ေနရာဖယ္ ေပးလိုကေ
္ ပမယ့္
သူကေတာ့ ေနရာဖယ္မေပးပါဘူး။ ေနရာဖယ္ေပးဖို့ ေျပာတဲ့ ဘတ္စ္ ကားဒရိုင္ဘာက ရဲေခၚၿပီးဖမ္းမယ္လို့ ၿခိမ္းေျခာက္ေပမယ့္လည္း
သူကေတာ့ ေခၚခ်င္ေခၚ ဆိုၿပီး ဖယ္မေပးပါဘူး။ ေနာက္ဆံုးမွာ စက္ခ်ုပ္သမကို ရဲလက္အပ္လိုက္ပါတယ္။။
ဒီအျဖစ္အပ်က္ေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသမိုင္းမွာ အႀကီးက်ယ္ဆံုး ဘတ္စ္ကားသပိတ္ေမွာက္ပြဲႀကီး ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒီသပိတ္
ေမွာက္ပႀဲြ ကီးေၾကာင့္ လူမည္းေတြဟာလည္း လူျဖဴေတြနဲ့ တန္းတူအခြင့္အေရး ရထိုက္တယ္ဆိုတဲ့ အေျဖ ထြက္ေပၚလာပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသမိုင္းမွာ ေခတ္သစ္နိုင္ငံသား အခြင့္အေရး ရဲ့အစကို ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္လို့ သမိုင္းဆရာ
အမ်ားစုက သတ္မွတ္ထားၾကပါ တယ္။
ဒီေန့ရက္မွာ ဘတ္စ္ကားထိုင္ခံုေနရာ ဖယ္ေပးမယ့္အစား အဖမ္းခံျပလိုက္တဲ့ စက္ခ်ုပ္သမကေတာ့ ရိုစာပတ္ခ္ အမည္ရွိ လူမည္း
အမ်ုိးသမီးတဦး ျဖစ္ပါတယ္။
ရိုစာပတ္ခ္ဟာ ၁၉၁၃ ခုႏွစ္မွာ ေမြးဖြားသူ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အဖမ္းခံရခ်ိန္မွာ ၄၂ ႏွစ္ အရြယ္ ရွိေနပါၿပီ။
ရိုစာပတ္ခ္ကို ဖမ္းဆီးၿပီးတဲ့ေနာက္ ၄ ရက္အၾကာမွာ ရံုးတင္စစ္ေဆးပါတယ္။ ရံုးတင္စစ္ေဆးတဲ့ေန့ မတိုင္မီက ဒီလို မတရားတဲ့လုပ္ရပ္နဲ့
ပတ္သက္ၿပီး တံု့ျပန္ဖို့ လူမည္း ေခါင္းေဆာင္ေတြက စည္းေ၀းတိုင္ပင္ရာမွာ ေမာင္ဂိုမာရီၿမို့တင
ြ ္း ေျပးဆြဲတဲ့ ဘတ္စ္ကား ေတြကို မစီးဘဲ
သပိတ္ေမွာက္ဖို့ သေဘာတူ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၾကပါတယ္။ လူမည္းေတြရဲ့ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းေတြမွာလည္း ဘတ္စ္ကားသပိတ္ေမွာက္ပြဲ
အတြက္ ေဟာေျပာၾကပါ တယ္။ ရိုစာပတ္ခ္ကို ရံုးတင္စစ္ေဆးတဲ့ရက္မွာ လူမည္းေတြအားလံုး သပိတ္ေမွာက္ဖို့ ေဆာ္ဩတဲ့ စာရြက္
ေပါင္း ၃၅,၀၀၀ ေ၀ခဲ့ပါတယ္။ “လူမည္းေတြ အလုပ္သာြ းရင္ လမ္း ေလွ်ာက္ခ်င္ေလွ်ာက္၊ ဒါမွမဟုတ္ တကၠစီစီးခ်င္စီးပါ၊ ဘတ္္စကား
ကိုေတာ့ လံုး၀မစီးပါနဲ့” လို့ တိုက္တန
ြ ္းေရးသားထားပါတယ္။
လူလူခ်င္း ခြဲျခားဆက္ဆံတာကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ ခံစားေနရတဲ့ လူမည္း ေတြဟာ ဒီသပိတ္ပြဲႀကီးကို တက္ညီလက္ညီ
ဆင္နႊဲၾကပါတယ္။ ေမာင္ဂိုမာရီၿမို့မွာ ဘတ္စ္ ကားစီးသူ စုစုေပါင္းရဲ့ ၇၅ ရာနႈန္းက လူမည္းေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘတ္စ္ကားလုပ္ငန္း
ပိုင္ရွင္ လူျဖဴေတြဟာ စီးပြားေရးမွာ အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္နစ္နာသြားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဘတ္စ္ကားစီးၿပီးမွ ေဈး၀ယ္ရတဲ့အလုပ္ကို
မလုပ္ေတာ့ဘဲ အနီးအနားက လူမည္းေဈး ဆိုင္ အခ်င္းခ်င္းမွာပဲ ၀ယ္ယူၾကေတာ့တဲ့အတြက္လည္း ၿမို့တြင္းက ေဈးဆိုင္ပိုင္ရွင္ လူျဖဴ
ေတြဟာလည္း နစ္နာၾကပါတယ္။။

တရားရုံးက ရုိစာပတ္ခ္ကို အမိန့္မနာခံတဲ့အတြက္ ၁၀ ေဒၚလာ ဒဏ္တပ္ပါတယ္။ တရားရံုးစရိတ္က ၄ ေဒၚလာဆိုေတာ့ စုစုေပါင္း ၁၄
ေဒၚလာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘတ္စ္ ကားသပိတ္ေၾကာင့္ လူျဖဴေတြနစ္နာတာက ေဒၚလာသန္းနဲဲ့ခ်ီၿပီးရွိပါမယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ
ဆိုေတာ့ ဒီသပိတ္ႀကီးက ရက္ေပါင္း ၃၈၁ ရက္တိတိ ၾကာသြားလုိ့ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီအခါမွာ လူျဖဴတခ်ုိ့က လူမည္းေတြကို ၿခိမ္းေျခာက္တာေတြ၊ ရန္စတာေတြ တိုက္ ခိုက္တာေတြ လုပ္လာပါတယ္။ ဘတ္စ္ကား သပိတ္
ေမွာက္ပႀဲြ ကီးမွာ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ လုပ္ခဲ့သူ မာတင္လူသာကင္းရဲ့ အိမ္ကို ဗုံးခြတ
ဲ ဲ့အထိ လုပ္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ သပိတ္ေမွာက္ပဲြ စကတည္းက အၾကမ္းမဖက္တဲ့နည္းနဲ့ လုပ္မယ္လို့ မာတင္လူသာကင္းက ေျပာခဲ့တာကို လူမည္းမ်ားက
သေဘာတူခဲ့တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ရန္ကိုရန္ခ်င္း တံု့ႏွင္းတာမ်ုိး အလြန္နည္းပါးခဲ့ပါတယ္။
ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ဘတ္စ္ကားေပၚမွာ လူျဖဴလူမည္း ခြျဲ ခားဆက္ဆံတာဟာ အေျခခံဥပေဒနဲ့ မညီညတ
ြ ္ဘူးဆိုၿပီး ဒီစည္းကမ္းကို တရား
ရံုးခ်ုပ္က

ပယ္ဖ်က္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဒီလိုပယ္ဖ်က္လိုက္တဲ့

ေနာက္ရက္မွာ

မာတင္လူသာကင္းနဲ့

ရုိစာပတ္ခ္တို့ဟာ

တျခား

ေခါင္းေဆာင္တခ်ုိ့နဲ့အတူ ဘတ္စ္ကား တက္စီးၾကပါတယ္။ ရိုစာပတ္ခ္က အရင္တုန္းက လူျဖဴေတြအတြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေရွ့တန္း
ထုိင္ခံုေတြအနက္ ေရွ့ဆံုးမွာ သြားေရာက္ထုိင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီထိုင္ခံုေနရာကို တကယ္လည္း ရိုစာပတ္ခ္ ထိုင္ခင
ြ ့္ရသင့္တယ္ မဟုတ္

ပါလား။
ရိုစာပတ္ခ္ဟာ

ငယ္စဉ္ကတည္းက

လူျဖဴလူမည္းခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈဒဏ္ကို

ျပင္းျပင္းထန္ထန္

ခံစားခဲ့ရသူပါ။

သူငယ္စဉ္ကဆိုရင္

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ေတာင္ပိုင္း ေဒသမွာ ‘ေကသံုးလံုး’ဂိုဏး္ က အလြန္နာမည္ႀကီးပါတယ္။ ‘ေကသံုးလံုး’ဂိုဏ္းက လူမည္း ေတြကို
အတင္းဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္တာမ်ုိးကို သူၾကားေနက်ပါ။ ေနာက္ၿပီး လူမည္းေတြရဲ့ အိမ္ေတြကို မီးရႈိ့ဖ်က္ဆီးတာေတြလည္း မၾကာခဏ
ၾကားေနက်ပါ။

သူ့အေဖအိမ္ေရွ့ကို

ေကသံုးလံုးဂိုဏ္း၀င္ေတြ

လာေရာက္ခဲ့တာေၾကာင့္

ေသနတ္နဲ့ပစ္ၿပီး

ေျခာက္လွန့္ေမာင္း

ထုတ္ခဲ့ရတာကို ရိုစာပတ္ခ္ ေကာင္းေကာင္းမွတ္မိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ငယ္စဉ္ကဆိုရင္ ရိုစာပတ္ခ္ဟာ ညစဉ္ညတိုင္း စိုးတထိတ္ထိတ္နဲ့
အိပ္ရာ၀င္ခဲ့ရသူ ျဖစ္ပါတယ္။။
ရိုစာပတ္ခ္ဟာ ဘတ္စ္ကားသပိတ္ပြဲ မတိုင္မီကတည္းက လူမည္းအခြင့္အေရး တိုက္ပြမ
ဲ ွာ တတ္စမ
ြ ္းသမွ် ပါ၀င္ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။
ခင္ပြန္းျဖစ္သူနဲအ
့ တူ

လူမည္းဘ၀တိုး

တက္ေရးအဖြဲ့မွာ

ပါ၀င္ၿပီး

လူမည္းေတြရဲ့

မတရားအျပုခံရမႈေတြအတြက္

လိုက္ပါေဆာင္

ရြက္ေပးပါတယ္။ ၾကာပြတ္နဲ့ အရိုက္ခံရတာေတြ၊ ေၾကြးတင္ရင္ ကြ်န္အျဖစ္ အခိုင္းခံရတာေတြ၊ သတ္ျဖတ္ခံရတာေတြ၊ မုဒိန္းက်င့္
ခံရတာေတြအတြက္ မတရားခံရသူေတြဘက္က ရပ္တည္ကူညီေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို အစဉ္တစိုက္ တိုက္ပဲြ၀င္ခဲ့တဲ့ စိတ္ဓာတ္ကပဲ ဘတ္စ္
ကားထိုင္ခံုကို လူျဖဴအတြက္ မဖယ္ေပးေအာင္ အေၾကာင္းျပုခဲ့တာပါ။
တခ်ုိ့က ရိုစာပတ္ခ္ကို သာမန္ စက္ခ်ုပ္သမတေယာက္လို့ပဲ သတ္မွတ္ၿပီး ဘတ္စ္ ကားထိုင္ခံုကို ဖယ္မေပးခဲ့တာဟာ အလုပ္ကအျပန္
ပင္ပန္းေနလို့သာ ျဖစ္တယ္လို့ ေျပာ ၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ရိုစာပတ္ခ္က ဒရိုင္ဘာကို ျပန္ေျပာခဲ့တဲ့စကားေတြကို ၾကည့္ ရင္
သိသာပါတယ္။ သူက “ဖယ္မေပးသင့္ဘူးထင္လို့ ဖယ္မေပးတာျဖစ္တယ္” လို့ ျပန္ ေျပာခဲ့တာပါ။
ဘတ္စ္ကားသပိတ္ပြဲႀကီးအတြင္းမွာပဲ ရိုစာပတ္ခ္တုိ့ ဇနီးေမာင္ႏွံဟာ အလုပ္ျပုတ္ သြားပါတယ္။ ေမာင္ဂိုမာရီၿမို့မွာ အလုပ္မရဘဲ ျဖစ္ေနခဲ့
တာေၾကာင့္ အလုပ္ရွာေဖြရင္း ဒက္ထရိုက္ၿမို့ကို ေျပာင္းခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီမွာ ၈ ႏွစ္ၾကာေအာင္ ပင္ပင္ပန္းပန္း စီးပြားရွာခဲ့ရ ပါတယ္။ ၁၉၆၇
ခုႏွစ္ေရာက္မွ

ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္အမတ္တေယာက္က

စီမံခန့္ခြေ
ဲ ရး

လက္ေထာက္အျဖစ္

ငွားရမ္းခန့္အပ္လိုက္လို့

စီးပြားေရး

ေျပလည္လာပါတယ္။ ဒီအလုပ္ ကို သူဟာ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္အထိ လုပ္ပါတယ္။
၁၉၈၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္ေတြမွာေတာ့ ရိုစာပတ္ခ္ဟာ ေတာင္အာဖရိကနိုင္ငံမွာ ျဖစ္ပြား ေနခဲ့တဲ့ လူမ်ုိးခြျဲ ခားေရးစနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းနိုင္ဖို့
အတြက္ အားေပးကူညီေနခဲ့ပါတယ္။ သူတို့ဇနီးေမာင္ႏွံရဲ့ နာမည္နဲ့ ေက်ာင္းတေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ၿပီး လူမည္းအမ်ုိးသမီးေတြအ တြက္
စြမ္းရည္ျမွင့္ေရး အၾကံေပးလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါတယ္။

အေမရိကန္နိုင္ငံသားအခြင့္အေရးရဲ့ မိခင္အျဖစ္ အမည္ေပးခံရတဲ့ ရိုစာပတ္ခ္ကို သမၼတကလင္တန္က ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွာ သမၼတ
လြတ္လပ္ေရး ဆုတံဆိပ္ ခ်ီးျမွင့္ပါတယ္။ ဒါဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ အစိုးရကေပးတဲ့ ဘြဲ့ထူးေတြထဲ အျမင့္ဆံုးဘြဲ့ထူးျဖစ္ပါ
တယ္။ ဒီလို ဘြဲ့ထူးေတြ ရာနဲ့ခ်ီၿပီး ရုိစာပတ္ခ္ ရရွိခဲ့ပါတယ္။
အပ္ခ်ုပ္သမလို သာမန္အလုပ္သမားျဖစ္တဲ့ ရိုစာပတ္ခ္ရဲ့ လူ့အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ တိုက္ပ၀
ဲြ င္မႈဟာ အေမရိကန္သမိုင္းကို လွည့္ေျပာင္း
ပစ္နိုင္ေအာင္အထိ ႀကီးမားလွပါ တယ္။ ဒီလိုေအာင္ျမင္နိုင္ဖို့အတြက္ သူကိုင္စြဲထားတဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္ကေတာ့ “မတရားမႈ ကို
အညံ့ခံေလေလ မတရားမႈေတြ တိုးလာေလေလ ျဖစ္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ မတရားမႈကို ငံု့မခံပါနဲ့” ဆိုတဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။
Published on August 30, 2011 by ခင္ေမာင္စိုး

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful