Đề cương phiên dịch 1

Module by: Nguyễn Ninh Bắc. E-mail the author Summary: Giới thiệu những thông tin cơ bản nhất về môn Phiên dịch 1 cho sinh viên kỳ 1 năm thứ 3 Hệ Phiên dịch, Khoa Anh, Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Đề cương môn học: Phiên dịch 1

Đại học Quốc gia Hà nội

Trường / Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Anh-Mỹ Bộ môn Dịch

Thông tin về giảng viên

Họ và tên:

Chức danh, học hàm, học vị:

Thời gian, địa điểm làm việc:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại, email:

Các hướng nghiên cứu chính

Thông tin về trợ giảng (nếu có) (họ và tên, địa chỉ liên hê, điện thoại, email)

Thông tin chung về môn học
• Tên môn học: Phiên dịch 1 • Mã môn học: PD1 • Số tín chỉ: 2 • Môn học: - Bắt buộc √
- Các môn học tiên quyết: Thực hành dịch 2

- Các môn học kế tiếp: Phiên dịch 2

- Các yêu cầu đối với môn học: Môn học này được thiết kế dành cho sinh viên hệ phiên dịch chính qui. Học sinh đã kết thúc 4 học phần môn thực hành tiếng Anh với các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết ở trình độ trung cấp.

giáo dục. quen thuộc. vv.. sinh viên: • Về kiến thức: có kiến thức cơ bản về công việc phiên dịch chuyên nghiệp. văn hóa. khoa học.Đại học Quốc gia Hà Nội Mục tiêu của môn học: Sau khi kết thúc môn học. chuyên cần: rèn luyện được thái độ nghiêm túc. • Về kỹ năng: làm phiên dịch cho các cuộc hội thoại ngắn có nội dung thông thường. TV. tự nghiên cứu: 15 • Địa chỉ Khoa/ bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn Dịch – Khoa Anh. có độ dài khoảng 1-2 phút • Thái độ. Nội dung chi tiết môn học (tên các chương. truyền tải được nội dung của thông điệp với mức độ chính xác có thể chấp nhận được và có thể hiểu được đối với người nghe ở ngôn ngữ đích. nhà B2 Trường Đại học Ngoại ngữ . nội dung đơn giản (khoảng 2 phút). có thể do giáo viên trình bày trực tiếp hoặc các đoạn băng ghi âm từ các nguồn như đài. độc thoại ngắn.Memorizing.Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: + Làm bài tập trên lớp: 15 + Tự học. băng dạy tiếng. làm phiên dịch trong các tình huống không đòi hỏi phải nắm được các thuật ngữ chuyên ngành hoặc các khái niệm chuyên ngành phức tạp. chăm chỉ. mục. • Session 1: Introduction to interpreting • • • • • • What is interpreting? Goals of the course Basic contents of the course Assessment Notes Exercise 1: Introduction and Interpretation . có kỷ luật trong công việc. tiểu mục): • Unit One: Introduction – Message Analysis . xã hội. làm phiên dịch trong các tình huống không đòi hỏi phải có kiến thức sâu về ngôn ngữ ở cả tiếng Anh và tiếng Việt. có kiến thức cơ bản về các chủ đề dịch thường gặp như kinh tế. Tóm tắt nội dung môn học: luyện dịch các đoạn hội thoại.

God will help me • • • Session 4 Exercise 5: Message analysis – Pet cell Exercise 6: Message analysis – Red scarf • • • Session 5 Exercise 7: Relay story telling (in English) Exercise 8: Message analysis – Người Trung Quốc chuẩn bị cho Thế vận hội 2008 • • Exercise 9: Message analysis – Memory test with ASEAN Facts&Figures Exercise 10: Message analysis – Máy phiên dịch dành cho chó • Unit Two: Analyzing .Memorizing • Session 1 • • • Session 2 Exercise 1: Memory test with World Cup Champions Exercise 2: Paraphrasing – Thi đại học ở Hàn Quốc • • • • Session 3 Exercise 3: Sentence chunking Exercise 4: Memorizing – paraphrasing – Sinh viên Việt Nam và WTO Exercise 5: Memorizing – paraphrasing – Dog napping • • Exercise 6: Sentence chunking Exercise 7: Memorizing – paraphrasing – 3 dự án lớn của thế giới .• • Session 2 Exercise 2: Interpretation demonstration and Comments • • • Session 3 Exercise 3: Message analysis – Nga – Mỹ chạy đua không gian Exercise 4: Message analysis .

) • Session 1 • • • Session 2 Exercise 1: Note taking and Interpretation– Vấn đề dân số ở Đức Exercise 2: Note taking and Interpretation – Chest hair • • • Session 3 Exercise 3: Note taking and Interpretation – Cây bút thông minh Exercise 4: Note taking and Interpretation – Computer garbage .• Exercise 8: Memorizing – paraphrasing – Teenage drinking • Unit Three: Note taking • Session 1 • Introduction to Note Taking • • • • • • • Session 2 What to note When to note How to note How to read back the note Golden rules Exercise 1: Note taking and Interpretation – Pet cell • • • Session 3 Exercise 2: Note taking and Interpretation– Bệnh nghiện lao động ở Nhật Bản Exercise 3: Note taking and Interpretation – Blind dogs • • Exercise 4: Note taking and Interpretation – Trung Quốc chuẩn bị cho Thế Vận Hội Exercise 5: Note taking and Interpretation – Kyoto Protocol • Unit Four: Note taking (cont.

2005 • Học liệu tham khảo: Các đoạn thu âm ngắn do giáo viên tự sưu tầm và giới thiệu cho sinh viên Hình thức tổ chức dạy học: Kết hợp giữa lên lớp. Học liệu • Học liệu bắt buộc: Đỗ Minh Hoàng. Interpretation 1. thảo luận với giáo viên và theo nhóm. Lịch trình chung: (Ghi tổng số giờ cho mỗi cột) Figure 1 . làm bài tập lớn. tự học.• • Exercise 5: Note taking and Interpretation– Máy giặt hiện đại Exercise 6: Note taking and Interpretation – Teen Smokers • Unit Five: Revision: Giáo viên tự chọn tài liệu để giúp sinh viên ôn tập lại các kỹ năng đã học.

God will help me Thảo luận phần lý thuyết và bài tập đã học Yêu cầu SV chuẩn Ghichú bị Đọc trước tài liệu Đọc phần tài liệu lý thuyết và thực hiện 2 bài tập Hình thức tổ Thời gian Nội dung chính chức dạy học địa điểm Theo Lí thuyết Khoa bố Message analysis.Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể Tuần 1 Hình thức Thời tổ chức dạy gian địa Nội dung chính học điểm Theo What is interpreting?Goals of the Lí thuyết Khoa bố courseBasic contents of the trí courseAssessmentNotes Theo Exercise 1: Introduction and Bài tập Khoa bố InterpretationExercise 2: Interpretation trí demonstration and Comments Theo Thảo luận Khoa bố Thảo luận phần lý thuyết và bài tập đã học trí TABLE 1 Tuần 2 Yêu cầu SV chuẩn bị Đọc trước tài liệu Ghichú Đọc phần tài liệu lý thuyết và thực hiện 2 bài tập Hình thức tổThời chức dạy gian địa học điểm Theo Lí thuyết Khoa bố trí Theo Bài tập Khoa bố trí Theo Thảo luận Khoa bố trí TABLE 2 Tuần 3 Nội dung chính Message analysis Exercise 3: Message analysis – Nga – Mỹ chạy đua không gian Exercise 4: Message analysis . visualizing trí Theo Exercise 5: Message analysis – Pet Bài tập Khoa bố cellExercise 6: Message analysis – trí Red scarf Thảo luận Theo Thảo luận phần lý thuyết và bài tập Khoa bố đã học Yêu cầu SV chuẩn bị Ghichú Đọc trước tài liệu Đọc phần tài liệu lý thuyết và thực hiện 2 .

visualizing. short term and long term Lí thuyết Khoa bố memory. Lí thuyết Khoa message comprehension bố trí Exercise 9: Message analysis – Memory test Theo with ASEAN Facts&FiguresExercise 10: Bài tập Khoa Message analysis – Máy phiên dịch dành cho bố trí chó Theo Thảo luận Khoa bố trí TABLE 5 Tuần 6 Yêu cầu SV chuẩn bị Đọc trước tài liệu Ghichú Thảo luận phần lý thuyết và bài tập đã học Đọc phần tài liệu lý thuyết và thực hiện 2 bài tập Hình thức Thời tổ chức dạy gian địa Nội dung chính học điểm Theo Memorizing. Message comprehension trí Exercise 7: Relay story telling (in Theo English)Exercise 8: Message analysis – Bài tập Khoa bố Người Trung Quốc chuẩn bị cho Thế vận trí hội 2008 Theo Thảo luận Khoa bố Thảo luận phần lý thuyết và bài tập đã học trí TABLE 4 Tuần 5 Yêu cầu SV chuẩn bị Đọc trước tài liệu Ghichú Đọc phần tài liệu lý thuyết và thực hiện 2 bài tập Hình thức Thời tổ chức gian địa Nội dung chính dạy học điểm Theo Review on message analysis. paraphrasing trí Yêu cầu SV chuẩn bị Đọc trước tài liệu Ghichú .trí TABLE 3 Tuần 4 bài tập Hình thức Thời tổ chức gian địa Nội dung chính dạy học điểm Theo Lí thuyết Khoa bố Visualizing.

bố trí Exercise 3: Sentence chunkingExercise 4: Theo Memorizing – paraphrasing – Sinh viên Việt Bài tập Khoa Nam và WTOExercise 5: Memorizing – bố trí paraphrasing – Dog napping Theo Thảo luận Khoa bố trí TABLE 7 Tuần 8 Yêu cầu SV chuẩn bị Đọc trước tài liệu Ghichú Thảo luận phần lý thuyết và bài tập đã học Đọc phần tài liệu lý thuyết và thực hiện 3 bài tập Hình thức Thời Yêu cầu SV tổ chức gian địa Nội dung chính Ghichú chuẩn bị dạy học điểm Theo Đọc trước tài Lí thuyết Khoa Paraphrasing.Theo Exercise 1: Memory test with World Cup Bài tập Khoa bố ChampionsExercise 2: Paraphrasing – Thi trí đại học ở Hàn Quốc Theo Đọc phần tài liệu Thảo luận Khoa bố Thảo luận phần lý thuyết và bài tập đã học lý thuyết và thực trí hiện 2 bài tập TABLE 6 Tuần 7 Hình thức Thời tổ chức gian địa Nội dung chính dạy học điểm Theo Lí thuyết Khoa Memorizing. linking ideas liệu bố trí Exercise 6: Sentence chunkingExercise 7: Theo Memorizing – paraphrasing – 3 dự án lớn của Bài tập Khoa thế giớiExercise 8: Memorizing – paraphrasing bố trí – Teenage drinking Đọc phần tài Theo liệu lý thuyết Thảo luận Khoa Thảo luận phần lý thuyết và bài tập đã học và thực hiện 3 bố trí bài tập TABLE 8 Tuần 9 . chunking sentences.

Hình thức Thời tổ chức dạy gian địa học điểm Theo Lí thuyết Khoa bố trí Theo Bài tập Khoa bố trí Theo Thảo luận Khoa bố trí TABLE 9 Tuần 10 Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị Ghichú Introduction to Note Taking•What to note•When to note•How to note•How to Đọc trước tài liệu read back the note•Golden rules Exercise 1: Note taking. interpretation – Pet cell Thảo luận phần lý thuyết và bài tập đã học Đọc phần tài liệu lý thuyết và thực hiện bài tập Hình thức Thời tổ chức gian địa Nội dung chính dạy học điểm Theo Lí thuyết Khoa bố Note taking review trí Exercise 2: Note taking and Interpretation– Theo Bệnh nghiện lao động ở Nhật BảnExercise Bài tập Khoa bố 3: Note taking and Interpretation – Blind trí dogs Yêu cầu SV chuẩn bị Đọc trước tài liệu Ghichú Đọc phần tài Theo liệu lý thuyết và Thảo luận Khoa bố Thảo luận phần lý thuyết và bài tập đã học thực hiện 2 bài trí tập TABLE 10 Tuần 11 Hình thức Thời tổ chức gian địa Nội dung chính dạy học điểm Theo Lí thuyết Khoa bố Note taking and Public speaking trí Exercise 4: Note taking and Interpretation – Theo Trung Quốc chuẩn bị cho Thế Vận Bài tập Khoa bố HộiExercise 5: Note taking and trí Interpretation – Kyoto Protocol Thảo luận Theo Thảo luận phần lý thuyết và bài tập đã học Khoa bố Yêu cầu SV chuẩn bị Đọc trước tài liệu Ghichú Đọc phần tài liệu lý thuyết và .

trí TABLE 11 Tuần 12 thực hiện 2 bài tập Hình thức Thời Yêu cầu SV tổ chức dạy gian địa Nội dung chính Ghichú chuẩn bị học điểm Theo Lí thuyết Khoa bố Using abbreviations and symbols Đọc trước tài liệu trí Theo Exercise 1: Note taking and Interpretation– Bài tập Khoa bố Vấn đề dân số ở ĐứcExercise 2: Note trí taking and Interpretation – Chest hair Theo Đọc phần tài liệu Thảo luận Khoa bố Thảo luận phần lý thuyết và bài tập đã học lý thuyết và thực trí hiện 2 bài tập TABLE 12 Tuần 13 Hình thức Thời Yêu cầu SV tổ chức dạy gian địa Nội dung chính Ghichú chuẩn bị học điểm Theo Using abbreviations and symbols Lí thuyết Khoa bố Đọc trước tài liệu (continued) trí Theo Exercise 3: Note taking and Interpretation – Bài tập Khoa bố Cây bút thông minh Exercise 4: Note taking trí and Interpretation – Computer garbage Theo Đọc phần tài liệu Thảo luận Khoa bố Thảo luận phần lý thuyết và bài tập đã học lý thuyết và thực trí hiện 2 bài tập TABLE 13 Tuần 14 Hình thức Thời Yêu cầu SV tổ chức dạy gian địa Nội dung chính Ghichú chuẩn bị học điểm Theo Lí thuyết Khoa bố Review on note taking Đọc trước tài liệu trí Bài tập Theo Exercise 5: Note taking and Interpretation– Khoa bố Máy giặt hiện đạiExercise 6: Note taking .

Địa điểm thi: trên phòng máy số 1 và số 2 của nhà B3. Chuẩn bị bài tốt trước khi tới lớp học. Thực hiện tốt các bài tập giáo viên giao về nhà: nộp bài đúng hạn.đánh giá: Bài thi hết môn Phiên dịch 1 ở dạng dịch 1 đoạn hội thoại độ dài khoảng 3-5 phút. .Hình thức thi: sinh viên được giới thiệu trước về chủ đề đoạn hội thoại sắp phải nghe và dịch đồng thời có tài liệu hướng dẫn ở dạng hình chiếu trên màn hình máy projector và/hoặc các ghi chép tóm tắt nội dung các câu hội thoại. Phương pháp. Hết khoảng thời gian để ghi âm cho mỗi đoạn. and note taking Theo Bài tập Khoa bố Giáo viên tự tìm tài liệu trí Theo Thảo luận phần lý thuyết và bài tập Thảo luận Khoa bố đã học trí TABLE 15 Yêu cầu SV chuẩn bịGhichú Đọc trước tài liệu Đọc phần tài liệu lý thuyết và thực hiện (các) bài tập Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giáo viên Sinh viên cần có mặt tại lớp đủ số tiết theo yêu cầu. sinh viên sẽ phải nghe tiếp đoạn sau và dịch tiếp cho tới hết đề thi. hình thức kiểm tra . Lí thuyết Khoa bố visualizing. không chứa đựng các thuật ngữ chuyên ngành chuyên sâu. Tham gia bài thi hết môn. chất lượng từ trung bình trở lên. Khoảng thời gian để sinh viên ghi âm tương đương thời gian sinh viên nghe diễn giả nói. nội dung đơn giản với các chủ đề thông thường. memorizing. tham gia các hoạt động giáo viên tổ chức.đánh giá thường xuyên .trí and Interpretation – Teen Smokers Theo Đọc phần tài liệu Thảo luận Khoa bố Thảo luận phần lý thuyết và bài tập đã học lý thuyết và thực trí hiện 2 bài tập TABLE 14 Tuần 15 Hình thức tổ Thời gian chức dạy Nội dung chính địa điểm học Theo Review on message analysis. tích cực tham gia thảo luận. Kiểm tra . . sentence trí chunking. Mỗi diễn giả sẽ nói trong khoảng 1 phút thì dừng lại để sinh viên sau khi nghe có thời gian dịch và ghi âm phần dịch của mình vào băng cassette.

ghi chép được các thông tin quan trọng: 40% + Thể hiện khả năng sử dụng cả tiếng Anh và tiếng Việt tốt (hầu như không mắc các lỗi về phát âm. đầy đủ nội dung của người nói.): 10% • Phần tự học. có sức thuyết phục: 30% . ngữ pháp.đánh giá cuối kì: 60% Tiêu chí đánh giá các loại bài tập . tự tin. Kiểm tra . tự nghiên cứu và làm việc theo nhóm (Mỗi sinh viên sẽ làm việc theo 1 nhóm và hoàn thành 1 bài tập lớn để lấy điểm giữa kỳ. sử dụng từ):30% + Trình bày mạch lạc.. chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận . trôi chảy. sau đó dịch ra tiếng Việt và nộp cho giáo viên cả bản chép lời lẫn bản dịch lời đó): 30% • Kiểm tra . giáo viên sẽ cho sinh viên thực hiện 1 số hoạt động. Bài tập này ở dạng chép thành lời 1 đoạn thu âm dài khoảng 4-5 phút bằng tiếng Anh. dễ theo dõi đối với người nghe. Giáo viên ghi chép lại về mức độ tham gia và hiệu quả tham gia các hoạt động của từng sinh viên để cho điểm..Bài tập lớn (làm theo nhóm) + Chép chính xác lời thoại: 40% + Thể hiện các kỹ năng dịch cơ bản: 30% + Thể hiện kiến thức về các chủ đề dịch: 20% + Trình bày khoa học.đánh giá định kì • Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ. nộp bài đúng hạn: 10% • Bài thi cuối kỳ: + Nắm bắt được nội dung chính trong các câu hội thoại.Trong mỗi buổi học.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful