Staff Duty ค่ายภาค

วันที 9 -11 กันยายน 2554 ณ สวนบัวรีสอร์ท เชียงใหม่
ผูร้ ับผิดชอบ /วิทยากร

สถานที$

ว ัสดุอป
ุ กรณ์/หมายเหตุ

ทีมอํานวยการ+พีเ ลีย
& ง

มช. 

+สติ. กเกอร์เคลือบป้ ายชือ 
+แท๊กกระเป๋ าน ้อง
แจกป้ ายชือ

09.00-10.00

พิธเี ปิ ด

Mc

ห ้องประชุม

Mc ช่วยเป็ นพิธก
ี ร

10.00-10.30

เบรก//สันทนาการ

ทีมสันทนาการ

ห ้องประชุม

10.30-11.00

ข ้อตกลงค่าย

Mc

ห ้องประชุม

กระดาษบรูฟ
๊ 6 แผ่น + ปากกาเมจิค 6 ด ้าม สีนํ&าเงิน/แดง/ดํา โปรเจคเตอร์

11.00-12.30

กิจกรรม “โหด มัน ฮา”

ต ้อม/เบน

ลาน
campfire

คําถาม 70 ข ้อใส่กล่อง / คําตอบ 70 แผ่น /ผ ้ามัดมือ ผ ้ามัดขา ใบตรวจคําตอบ

12.30-13.30

รับประทานอาหารกลางวัน

พีเ ลีย
& ง

ห ้องอาหาร

ดูแลน ้องๆ จัดคิว นังโต๊ะ

13.30-14.00

สันทนาการ

ทีมสันทนาการ

ห ้องประชุม

14.00-15.00

กิจกรรม “Quiz Game” 15 ฐาน 5 นาที

ผู ้นํ ากิจกรรม/พีเ ลีย
& ง

1.ห ้องนอนห ้องรักษ์ พลังงาน

ต่าย

โมเดล (ขนาดเล็ก) : เตียงนอน แอร์ โต๊ะ ตู ้ โคมไฟ หน ้าต่าง ทีว ี หลอดไฟ + กล่อง

หนึง

โมเดล : ตู ้เย็ น ไมโครเวฟ เตาแก๊ซ เครือ 
งทํ า นํ& า ร ้อน อ่า งล ้างจาน หน ้าต่า ง ตู ้กั บข ้าว
หลอดไฟ + กล่อง
โมเดล : คอมพิวเตอร์ 5 ตัว โต๊ะทํางาน 5 ตัว แอร์ 2 ตัว พัดลม 2 ตัว หน ้าต่าง เก ้าอีท
& ํางาน
5 ตัว หลอดไฟ ทีก 
ดนํ& าดืม 
ปริน
& ท์เตอร์ + กล่อง
ปริน
& ท์ กระดาษทีเ ขียนกระบวนการ (หรือรูป) แต่ละอัน

2.จัดการพลังงานห ้องครัว
3.อนุรักษ์ ห ้องสํานักงาน
4.Biodiesel หรรษา
5.เครือ 
งใช ้ไฟฟ้ าสุขสันต์
6.พัลวันขยะ
7.มามะจับคู่
8.อู ้หู!!ความลําบาก

แอนนี
วุดดี&
ก ้อย
ออม
ซิงซิง
ปอ บิ. ว

อาหารห้องประชุมและโดยรอบ ดูแผนทีป
$ ระกอบ

ว ัน / เวลา
กิจกรรม
9 ก ันยายน 2554
07.00-09.00
ลงทะเบียน

โมเดลเหมือน 3 ห ้อง (นอน ครัว สํานั กงาน) และเพิม 
เตารีด เครือ 
งซักผ ้า เครือ 
งทํานํ& าอุ่น
+ กล่อง
& + ตะกร ้าแยก
ขยะทุกประเภท แก ้ว/ กระดาษ/ พลาสติก/ โลหะ/ ขยะอันตราย รวม 50 ชิน
ขยะ 4 ประเภท
กระดาษทีต 

ิ รูปถ่ายและข ้อความแสดงประเภทนํ& ามันแต่ละชนิด/ กระดาษบอกคุณสมบัต:ิ
ไบโอดีเซล เบนซิน 91 โซฮอล์ 91/95 E20
ขนมโก๋ เบปซี แป้ ง เหรียญ จานใส่แป้ ง ด ้าย+เข็ม จํานวน 12 ชุด

9.รวมร่างสร ้างภาพ

อาร์มเป็ ด

10.วิง ตะลอนแต่งเรือ 

เบน

11.มลังเมลืองค่าไฟฟ้ า

แฟรงก์

12.เหนือ 
ยยากโลกร ้อน

เจี. ยบ

13.ก่อม็อบไล่ราหู

หนอน

พูก
่ ัน +เชือกฟาง เตรียมไว ้ 2 ชุด กระดาษบรูฟ
๊ 12 แผ่น สีโปสเตอร์ นํ& า จานรองสี ถังใส่นํ&า
ล ้างพูก
่ ัน
ปิ. บ+ไม ้ตี+ผ ้าปิ ดตา 5 ชุด

14.คาบกล ้วยวิง กระสอบ

เอ็กซ์

กระสอบป่ าน 5 ผืน กล ้วย 5 หวี

ต ้อม นิว

& , เชือ กฝางขนาด 1 วา 15 เส ้น ,กระดาษหนั งสือพิมพ์จํ านวน 1
แกนกระดาษทิชชู่ 15 ชิน
&
เล่ม, ขวดนํ& า 12 ขวด, ใบไม ้แห ้ง, กล่องนม 15 กล่อง, กาวเทปขนาด 40 ซม. 15 ชิน

15.จุ๊กกรู๊ รักนะจ๊ะ

กระดาษวาดขนาดใหญ่ 15 แผ่น + สีชอล์ค 3 ชุด
กระดาษบรูฟ
๊ 12 แผ่น + ปากกาเมจิค 5 ด ้าม
กระดาษทีม 
โี จทย์ 12 แผ่น + ปากกา 5 ด ้าม

ว ัน / เวลา

กิจกรรม

ผูร้ ับผิดชอบ /วิทยากร

สถานที$

15.00-15.15

เบรก

ประสานงาน

ห ้องอาหาร

15.15-17.00

เข ้าทีพ 
ัก/พักผ่อนตามอัธยาศัย

ปอ บิว& นิว

17.00-18.00

รับประทานอาหารเย็น

ประสานงาน

ห ้องอาหาร

18.00-18.15

สันทนาการ

ทีมสันทนาการ

ห ้องประชุม

18.15-21.00

กิจกรรม “สร้างบ้านแปงเมือง”

พีล 

ู แก ้ว+ทีมงาน

ห ้องประชุม

18.00-20.00

(ครู)Connecting Class room

แม่สวาท

21.00-22.30

โครงงาน

ว ัสดุอป
ุ กรณ์/หมายเหตุ

(ทีมงานประชุมความพร ้อมกิจกรรมสร ้างบ ้านแปลงเมือง)

แผนที, ไอคอน,สไลด์,เงิน,ปากกาเมจิก,กล่อง

(ทีมงานประชุมสรุปภาพรวมกิจกรรมทัง& วัน + เตรียมความพร ้อมกิจรรมในวันที1 
0กย54)

10 ก ันยายน 2554
07.00-08.00

รับประทานอาหารเช ้า

08.00-09.00

สันทนาการ

09.00-09.30

Walk Rally ฐาน1

พีเ บน

& (2) เชือก (3) สมอบกจํานวน 6 ชิน
&
(1)ฟิ วเจอร์บอร์ดขนาดต่างกันจํานวน 10 ชิน

09.30-09.40
09.40-10.10

เปลีย 
นฐาน
Walk Rally ฐาน2

พีซ 
งิ ซิง

(1)หลอดไฟขนาดเล็ก (2)มอเตอร์ไฟฟ้ า (3)ใบพัด (4) สายไฟเส ้นเล็ก

10.10-10.20

เปลีย 
นฐาน

10.20-10.50

Walk Rally ฐาน3

พีล 

ู แก ้ว

(1)ท่อตัดครึง (2)ลูกแก ้วขนาดต่างๆ (3)ลูกเทนนิส (4)ลูกปิ งปอง (5)ตะกร ้าใบเล็ก 2 ใบ

10.50-11.00
11.00-11.30
11.30-12.30

เปลีย 
นฐาน
Walk Rally ฐาน4
รับประทานอาหารกลางวัน

พีน 
ัท ชัย

(1)นํ& าอัดลม (2)กล ้วย (3)ขนมโกโก๋(4)เครือ 
งทรมาน

12.30-12.45

รวมพล

12.45-13.15
13.15-13.25
13.25-13.50
13.50-14.00
14.00-14.30
14.30-14.40
14.40-15.10
15.10-15.30
15.30-17.00
17.00-18.00
18.00-20.00
20.00-21.00
21.00-00.00

Walk Rally ฐาน5
เปลีย 
นฐาน
Walk Rally ฐาน6
เปลีย 
นฐาน
Walk Rally ฐาน7
เปลีย 
นฐาน
Walk Rally ฐาน8
แจก theme รอบกองไฟ
เตรียมกิจกรรมรอบกองไฟ/พักตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น
รอบกองไฟ
พิธเี ทียน// อธิบายการนําเสนอโครงงาน
โครงงาน

= งเตรียมความพร้อมทีห
7.45 ทีมกิจกรรมและพีเ$ ลีย
$ อ
้ งประชุม / พีฐ 
านจัดเตรียมฐาน

MC

ห ้องประชุม

พีว ด
ุ๊ ดี.

(1)ถังขุมทรัพย์ (2)ตะเกียบไม ้ 4 คู่ (3)ตะกร ้าใบเล็ก 2 ใบ

พีอ 
ามร์เป็ ด

(1) แป้ ง (2) ถังใบเล็กจํานวน 15 ใบ (3)เชือก (4) ผ ้าผูก

พีต 
้อม

(1)ผ ้าผืนใหญ่ จํานวน 2 ผืน (2)ผ ้าผูกตา

พีอ 
อม
Mc

(1)ท่อเจาะรู (2)ถังนํ& าเจาะรูคละขนาน
ห ้องอาหาร

ลาน
ลาน

กรณีฝนตก เปลีย 
นเป็ นห ้องประชุม
เทียนไข+ทีร องเทียน 300 ชุด, ด ้ายสายสินญ์ 300 เส ้น อุปกรณ์เครือ 
งเสียง
(ทีมงานประชุมสรุปภาพรวมกิจกรรมทัง& วัน + เตรียมความพร ้อมกิจรรมในวันที1 
1กย54)

ว ัน / เวลา

ผูร้ ับผิดชอบ/วิทยากร

กิจกรรม

สถานที$

ว ัสดุอุปกรณ์/หมายเหตุ

11 ก ันยายน 2554
07.00-08.00

รับประทานอาหารเช ้า

08.00-08.15

รวมพลน ้อง

08.15-09.30

นํ าเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการ

12.00-13.00

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.00

กรรมการประมวลผล

13.00-14.30

Nature game ฉั นคือใคร

14.30-15.00

ประเมินค่าย

15.00-16.30

มอบรางวัล+พิธป
ี ิ ด+ถ่ายรูปหมู่

= งเตรียมความพร้อมทีห
7.45 ทีมกิจกรรมและพีเ$ ลีย
$ อ
้ งประชุม
MC/พีเ ลีย
& ง

ห ้องประชุม
จัดน ้องนั งในห ้องประชุม แถวตอนลึก 3 แถว จัดลําดับกลุ่มนํ าเสนอ กลุ่มละ 5 นาที เตรียม
น ้องกลุม
่ ถัดมา stand by หน ้าเวที

& 150 อัน
ป้ ายสัตว์ / ผัก /ผลไม ้ รวม 150 ชนิด + คลิปหนีบเสือ

พีแ 
ก ้ว

แบบประเมิน แยก ครู/นักเรียน
MC

ประสานกับทีมอํานวยการ

ประธานค่ าย ลูกแก้ว ทีป รึกษา แม่สวาท+พีใหญ่ MC+สันทนาการ เบน+ต้อม+อาร์มเป็ ด สวัสดิการ ซิง พัสดุ วุด้ ดี"+จ๋ า Timer พีโอ๋ พยาบาล จ๋ า ประสานงาน ลูกแก้ว+จ๋ า เทคนิค อาร์มมง
โหดมันฮา

โหดมันฮา

ฝ่ ายดูแลการซื"อทรัพยากรทีเกิดรายได้ (พีปอ)

พีเลี"ยงกลุม่

ฝ่ ายนําคําตอบผิดไปคืน :

ฝ่ ายดูแลการซื"อทรัพยากรทีไม่เกิดรายได้ (พีนิว)

พีเ ลีย+ งกลุ่ม

1. พีตา่ ย

พีซิงซิง+พีฟลุค๊ +พีแ ฟรงก์

ฝ่ ายดูแลการขายทรัพยากรและจ่ายรายได้ของแต่ละCycle (พีบ-ิว)

1. พีปอ

2. พีหนึ ง

ฝ่ ายรับคําถาม :

ควบคุมและหยิบIcon (พีวดุ ดี"+พีตา่ ย+พีหนึง),

2. พีบิ"ว

3. พีแอนนี

พีปอ+พีบิ-ว+พีนิว +พีออม+

จ่ายไอคอน (พีเอ็กซ์+พีออม)

3. พีนิว

4. พีเจี-ยบ

พีกอ้ ย+พีเอ็กซ์

สรุ ปข้อมูลส่งพีแก้ว (พีเอ็กซ์) และสรุ ปทรัพย์สินของแต่ละประเทศ (พีออม)

4. พีหนอน

5. พีหนอน

พีเ ลีย+ งกลุ่ม

5. พีตา่ ย

6. พีน 
ทั

A

พีแฟรงค์ B พีฟลุ๊ค C พีนทั D พีแอนนี E พีอาร์ มเป็ ด

6. พีหนึ ง

F

พีเจียบ

7. พีเจี-ยบ

G

พีจ๋า

H

พีก้อย

สร้ างบ้ านแปงเมือง

Walk Rally

8. พีแฟรงค์

สายตรวจเข้ านอน
พีเอ็กซ์ (ผูค้ ุม)
จัดคิวน้ องนําเสนอ
โครงงาน (วันสุดท้าย)
ปอ นิว บิ-ว