Ο νέος νόμος για την μεταρρύθμιση στα Πανεπιστήμια είναι πλέον

γεγονός, και μάλιστα κοσμοϊστορικό για την πρόσφατη Κοινοβουλευτική
στορία του τόπου μας, καθ!ς με συντριπτική πλειο"ηφία εκφράστηκε η
κυρίαρ#η βούληση του $λληνικού %αού& 'πάρ#ουν όμ(ς φ(νές,
παραφ(νίες θα έλεγα καλύτερα, από ορισμένους Κοινοβουλευτικούς
#!ρους, αλλά και από τους εκπροσ!πους τ(ν $λληνικ!ν Πανεπιστημί(ν,
που καλούν στην μη εφαρμογή του νόμου& )τις φ(νές αυτές η απάντηση
είναι μόνο μία και τη *ίνει το ί*ιο μας το )ύνταγμα& Κάθε ε+ουσία πηγά,ει
από τον ί*ιο το %αό& - πολιτική σύμπνοια που εκφράστηκε με την "ήφιση
του νόμου αυτού, μπορεί να κρύβει *ιάφορα μικροπολιτικά παι#νί*ια,
όμ(ς έπιασε τον σφυγμό της κοιν(νίας, όπ(ς έ#ει επικρατήσει να λέμε&
.εν ήταν τίποτα περισσότερο από την μετουσί(ση της *ιά#υτης άπο"ης
ότι επιτέλους κάτι πρέπει ν/ αλλά+ει στην Παι*εία μας& 0ν λοιπόν επί της
ουσίας *εν θέλουμε να εφαρμοστεί ο νόμος, τότε πρέπει να πάρουμε την
κοιν(νία με το μέρος μας& 1μ(ς με ποια επι#ειρήματα θα πείσουμε ότι η
0κα*ημαϊκή κοινότητα έ#ει *ίκιο2 Οι καταλή"εις πλέον έ#ουν εκφυλιστεί,
και αντιμετ(πί,ονται αρνητικά από την κοινή γν!μη& 3λλ(στε η
$λληνική Κοιν(νία είναι μαθημένη στις καταλή"εις για ελλάσονα
,ητήματα&
4ιατί όμ(ς άραγε ο νόμος αυτός *εν είναι προς το συμφέρον του
$λληνικού Πανεπιστημίου2 1λοι αυτοί που υπερασπί,ονται το *ικαί(μα
τ(ν πολιτ!ν για .ημόσια και *(ρεάν Παι*εία, μήπ(ς κόπτονται άραγε
για το ότι θίγονται προσ(πικά συμφέροντα2 Προσ(πικά θε(ρ! ότι ο νέος
νόμος έ#ει κενά& .εν αναφέρεται για παρά*ειγμα επί της ουσίας στην
#ρηματο*ότηση της έρευνας, εν! η εισαγ(γή τριετ!ν προγραμμάτ(ν
σπου*!ν μόνο υποβάθμιση μπορεί να προκαλέσει, ακόμα και αν απαφίεται
στην βούληση τ(ν *ρυμάτ(ν αυτή η εφαρμογή& 5ο Πανεπιστήμιο
πρ(τίστ(ς είναι ο #!ρος που θεραπεύεται η $πιστήμη& )αφ!ς πρέπει να
έ#ει στενή σύν*εση με την αγορά εργασίας, ό#ι όμ(ς να λειτουργεί με
βάση τα προστάγματά της& $ίναι ο #!ρος που μεταλαμπα*εύεται η
γν!ση, προκειμένου η τελευταία να προσφέρει λύσεις στα καθημερινά
προβλήματα του ανθρ!που&
0ντί αυτ!ν όμ(ς η κύρια *ιαφ(νία είναι το π!ς θα εκλέγονται οι
Πρυτάνεις, για την συν*ικαλιστική εκπροσ!πιση τ(ν φοιτητ!ν και
προφαν!ς για το περιβόητο άσυλο, το οποίο μόνο άσυλο ι*ε!ν *εν είναι&
Ορθ!ς όλα τα παραπάν( αλλά,ουν ή καταργούνται, καθ!ς απετέλεσαν
τις εστίες *ιαφθοράς και υποβάθμισης τ(ν $λληνικ!ν Πανεπιστημί(ν&
6ταν οι αφορμές για ν7 αμαυρ(θεί στο σύνολό της η 0κα*ημαϊκή
Κοινότητα και με αφοριστικούς λόγους να λη*(ρηθεί πολλάκις από
*ιάφορους& 0λήθεια ποιός νοιά,εται για τις 8οιτητικές Παρατά+εις,
πέραν εκείν(ν που λειτουργούν σε *ιατεταγμένη υπηρεσία από
κεντρικούς πολιτικούς #!ρους& Ου*έποτε στη μεταπολίτευση το
9φοιτητικό κίνημα: *εν υπεράσπισε την ουσία της Παι*εία& ;ονίμ(ς
ε+έφρα,ε πολιτικές από"εις κομματικ!ν #!ρ(ν, και (ς .ούρειος <ππος,
λειτουργούσε (ς ο βρα#ί(νας πολιτικ!ν σ#ηματισμ!ν στον #!ρο της
παι*είας& $πιτέλους αυτή η γάγγραινα έπρεπε να θεραπευθεί& Και
προφαν!ς η θεραπεία είναι μία& Πλήρης κατάργηση τ(ν πολιτικ!ν
σ#ηματισμ!ν στα πανεπιστήμια, με μία εννοια όμ(ς φ(νή& 1λοι μας για
το ί*ιο πράγμα π(θούμε= το καλό του Πανεπιστημίου& .εν είναι κατάλυση
της .ημοκρατίας η λογική αυτή& Πολιτικές ομά*ες σαφ!ς μπορούν να
υπάρ#ουν και να εκφρά,ονται, οπού*ηποτε στην $λληνική $πικράτεια&
3λλ(στε η ελευθερία του λόγου κατο#υρ!νεται από το ί*ιο μας το
)ύνταγμα και *εν περιμένει το 9άσυλο ι*ε!ν: για να προστατευθεί& )τις
προτροπές λοιπόν για ανυπακοή και κλειστά Πανεπιστήμια η απάντηση
είναι μόνο μία& .ράσεις *ιασύν*εσης κοιν(νίας και Πανεπιστημί(ν,
*ράσεις που θα εμπε*!σουν στον κόσμο ότι τα #ρήματα που *απανά το
$λληνικό κράτος για την Παι*εία πιάνουν τόπο και απο*ί*ουν πίσ( στην
κοιν(νία πολλαπλά& Οι προτροπές για ανυπακοή είναι φ(νές του
παρελθόντος, είναι οι φ(νές τ(ν %ακε*αιμονί(ν& Και όπ(ς λέει και ο
ποιητής, για %ακε*αιμονίους θα μιλούμε τ!ρα&
>α ήθελα να κλείσ( τις σκέ"εις μου με μία φράση τους )(κράτη=
Η παιδεία, καθάπερ ευδαίμων χώρα, πάντα τ’ αγαθά φέρει. ?ομί,(
ότι η φράση αυτή είναι η απάντηση στο ερ!τημα του π!ς θα ο*ηγήσουμε
την Πατρί*α μας έ+( από την κρίση& Κατ/ εμέ όσα μέτρα και να παρθούν,
όσε πολιτικές και αν εφαρμοστούν αν *εν στο#εύσουν στην αλλαγή της
νοοτροπίας μας (ς %αού, τελικά είναι κατα*ικασμένες ν/ αποτύ#ουν& Οι
άνθρ(ποι της γν!σης είναι αυτοί που πρέπει να πάρουν την πρ(τοβουλία
και να πρ(τοστατήσουν στην ανασύσταση της #!ρας και να γίνουν οι
κοιν(νοί μιας νέας αντίλη"ης για την ευημερία& )ε ένα
παγκοσμιοποιημένο Οικονομικό περιβάλλον το ανταγ(νιστικό μας
πλεονέκτημα είναι η υ"ηλή τε#νογν(σία που *ιαθέτουν τα Πανεπιστήμιά
μας& 5ο *ιακύβευμα είναι ένα= να μετουσι(θεί η γν!ση αυτή σε αγαθά
επ(φελή προς όλο το Κοιν(νικό σύνολο& 3λλ(στε αυτός είναι και ο
επόμενος μεγάλος στό#ος της $πιστήμης, μετά την ικανοποίηση της
ανθρ!πινης περιέργειας για μάθηση&

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful