1

2
heefJe$e kegâjDeeveÛes ceje"er Yee<eeblej cegefmueceslej yeebOeJeebmee"er
hetCe&le: ceesHeâle efJelejCeemee"er ØekeâeefMele keâjCÙeele Ùesle Deens.

mešerhe ceje"er Yee<eeblej

The Marathi translation of Holy Qur'an
Not For Sale.

ØekeâeMekeâ

meÙÙeo DeyegueDeeuee ceewotoer
(ÙeebÛÙee Got& Yee<eeblejeJe¤ve)

ceje"er Yee<eeblej
Deyoguepeyyeej kegâjwMeer
kegâlegyegöerve ngmewve ceefveÙeej
cegyeejkeâ ngmewve ceefveÙeej

efveoe-S-kegâjDeeve, cegbyeF&-8.

: efveoe-S-kegâjDeeve
Éeje- efjÛe [skeâesj, Fkeâyeeue cemeeueeJeeuee,
247, ceewueevee DeePeeo jes[, leepe cebefPeue,
yeer.Sme.meer. yeBkeâ meceesj, cegbyeF& - 400008.
otjOJeveer : 23063564,
He@âkeäme : 23087950

1000 / peevesJeejer : 2007
© meJe& nkeäkeâ megjef#ele

3 Cekeâe
Deveg›eâceef
De.›eâ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

metjn
DeuedHeâeeflene
Deuedye]keâje
DeeefueFcejeve
Devedefvemee
DeuedceeFoe
DeuedDeveDeece
DeuedDeeDejeHeâ
DeuedDevedHeâeue
Deledleewyee
Ùetvegme
nto
ÙetmegHeâ
DejdjDeo
FyeÇenerce
Deuedefn»e
Devedvendue
yeveerFœeeF&ue
DeuedkeânHeâ
cejÙece
lee@ne
DeuedDebefyeÙee
Deuednpe
DeuedcegDedefcevetve
Devedvetj
DeuedHegâj]keâeve
DeMedMegDeje
Devedvecue
Deued]keâmeme

he=‰
65
66
122
152
195
226
256
288
302
328
345
363
380
389
397
405
423
441
456
465
480
491
503
512
526
534
546
555

De.›eâ.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

metjn
DeuedDevekeâyetle
Dejd®ce
ueg]keâceeve
Demedmepeond
DeuedDen]peeye
meyee
Heâeeflej
ÙeeÓmeerve
DemmeeÓÓ]Heä]Heâele
mee@ÓÓo
De]ped]pegcej
DeuedcegDedefceve
neceerÓÓce Demmepeoe
DeMedMetje
De]ped]peg]Ke®Heâ
Deodog]Keeve
DeuedpeeefmeÙend
DeuedDend]keâe]Heâ
cegncceo
DeuedHeâledn
Deuedngpegjele
]keâeÓÓ]Heâ
De]ped]peeefjÙeele
Deledletj
Devedvepce
Deued]keâcej
Dejdjndceeve
DeuedJeeef]keâDee

he=‰
567
576
583
588
591
603
610
615
621
630
637
647
657
664
673
683
686
690
697
704
712
719
723
729
734
740
744
750

De.›eâ.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

metjn
Deuednoero
Deuedcegpeeouee
Deuednße
Deuedcegcedleefnvee
DemedmeHeâ
DeuedpegcegDee
DeuedcegveeefHeâketâve
Deledle]ieeyegve
Deledleuee]keâ
Deledlendjerce
Deuedcegukeâ
Deued]keâuece
DeuedneÓÓkeä]keâe
DeuedceDeeefjpe
vetn
DeuedefpeVe
Deuedceg]p]peefcceue
Deuedcegöefmmej
Deuedef]keâÙeecee
Deodondj
Deuedcegme&ueele
Devedveyee
Devedveeef]peDeele
Deyeme
DeledlekeâJeerj
DeuedFvedefHeâleej
DeuedcegleefHeäHeâ]Heâerve
DeuedFvedefMe]keâe]keâ
Deuedyeg¤pe

he=‰ 4 De.›eâ.
metjn
754
86. Deledleeefj]keâ
761
87. DeuedDeeuee
767
88. Deued]ieeefMeÙee
775
89. DeuedHeâ»e
781
90. Deuedyeueo
785
91. DeMedMecme
789
92. Deueduewue
792
93. De]pe]pegne
796
94. Deueced veMedjnd
800
95. Deledleerve
805
96. DeuedDeue]keâ
809
97. Deued]keâõ
813
98. DeuedyeefÙÙeve:
817
99. De]pedef]peued]peeue
820 100. DeuedDeeefoÙeele
823 101. Deued]keâeefjDee
827 102. Deledlekeâemegj
829 103. DeuedDeœe
832 104. Deuedngce]pe:
835 105. DeuedHeâerue
838 106. ]kegâjwMe
841 107. DeuedceeTve
844 108. Deuedkeâewmej
846 109. Deuedkeâeef]Heâ¤ve
848 110. Devedveœe
850 111. Deueduenye
851 112. DeuedF]Kedueeme
853 113. Deued]Heâue]keâ
855 114. Devedveeme

he=‰
857
859
861
862
864
865
867
868
869
870
871
871
872
873
873
874
874
875
875
876
877
877
878
879
880
880
881
882
882

5

6

ØekeâeMekeâeÛes ceveesiele
mlegleer Heâòeâ Deuueenmee"erÛe Deens, pÙeeves mebhetCe& me=°er Je lÙeeleerue meJe& JemletbÛeer
DeeefCe meJe& mepeerJe Je ceeveJeebÛeer efveefce&leer kesâueer. lÙeebÛÙeemee"er DeeJeMÙekeâ DemeuesuÙee meJe&
iees<šer efvecee&Ce kesâuÙee. ceeveJeekeâefjlee GhepeerefJekesâÛeer meeOeves GlheVe kesâueer. lÙeeÛeØeceeCes
ceeveJeeÛÙee ceeie&oMe&veemee"er Deeheuee «ebLe heefJe$e kegâjDeeve osKeerue DeJeleefjle kesâuee.
DeuueenÛÙee Ùee ceeie&oMe&keâ «ebLeeÛee mebosMe peieeleerue meJe& ceeveJeebheÙeËle heesnesÛeefJeCÙeeÛeer
peyeeyeoejer cegmeueceeveebJej Deens. keâejCe Deelee Ùee me=°erÛÙee Debeflece #eCeeheÙeËle keâesCeer
F&MemebosMe osCeeje DeLeJee SKeeoe Øesef<ele he=LJeerleueeJej ÙesCeej veener. ÙeeÛe keâejCeemleJe
heefJe$e kegâjDeeveÛee ceje"er/efnboer DevegJeeo ØekeâeefMele keâjCÙeeÛee DeeceÛee ceeveme Deens.
Ùeele meg®Jeeleeruee Lees[keäÙeele ØemleeJevee osCÙeele Deeuesueer Demetve mebef#ehle šerheebÛeener
meceeJesMe keâjCÙeele Deeuee Deens. lÙeecegUs heefJe$e kegâjDeeveÛee DeLe& mecepeCÙeeme JeeÛekeâeme
efveef§ele meeshes peeF&ue. Ùee DeuheMee ØeÙelveeÛee mJeerkeâej keâjeJee nerÛe heeuevekeâlÙee&
DeuueenheeMeer ØeeLe&vee!
peevesJeejer 2007

Fkeâyeeue cemeeueeJeeuee

7

8

ØemleeJevee

GheosMe, Oe[e, šerkeâe, efveYe&lme&vee, Yeerleer, MegYeJeelee&, meeblJeve, ÙegòeâerJeeo, hegjeJes Je
ØeceeCe, Ssefleneefmekeâ keâLee, me=°er-efÛevnebkeâ[s mebkesâle, Demes meJe&Ûe efJe<eÙe hegvne hegvne
Skeâceskeâeveblej Ùesle Deensle. SkeâÛe efJe<eÙe efvejefvejeàÙee heæleerves Je JesieJesieàÙee Meyeoele
hegvne hegvne GÛÛeejuee peele Deens. lees heenlees keâer Skeâe efJe<eÙeeveblej ogmeje Je ogmeNÙeeveblej
eflemeje DekeâmceeleheCes meg¤ nesle Deens. efkebâyengvee Skeâe efJe<eÙeeceOÙesÛe ogmeje efJe<eÙe
SkeâeSkeâer Ùesle Deens. JeeÛekeâ heenlees keâer mebyeesOekeâ DeeefCe mebyeesefOele JejÛesJej yeouele Demetve
mebyeesOeCÙeeÛee jesKe jentvejentve efJeefYeVe efoMeeble JeUle Deens. efveyebOeeÛeer efJeefJeOe ØekeâjCeele
DeeefCe heesšYeeieele efJeYeeieCeerÛee keâes"sner veeJeefveMeeCe Dee{Ule veener. lees heenlees keâer
Fefleneme Demeuee lejer Ssefleneefmekeâ heæleerves meebefieleuesuee veener. leòJe%eeve DeeefCe DeOÙeelce
Demeues lejer leke&âMeeŒe DeeefCe leòJeMeeŒeeÛÙee Yee<esle les ceeb[uesues veenerle. ceeveJe DeeefCe
efJeÕeme=°erÛee GuuesKe Demeuee lejer YeeweflekeâMeeŒeeÛÙee heæleerves les meebefieleuesues veener.
JeeÛekeâ heenlees keâer Ùee «ebLeele mebmke=âleer, jepekeâejCe, DeLe&keâejCe DeeefCe
meceepekeâejCeeJejerue mebJeeo Demeuee lejer peerJeveMeeŒeeÛÙee Mewueerle lees meebefieleuesuee veener.
lÙeele keâeÙeÅeelcekeâ efveÙece DeeefCe Dee%ee meebefieleuesuÙee DemeuÙee lejer keâeÙeos
jÛeCeeNÙeebÛÙee heæleerMeer lÙee hetCe&heCes efJeefYeVe Deensle. lÙeele veweflekeâ efMekeâJeCe meebefieleueer
Deens lejer efleÛeer Mewueer veweflekeâMeeŒeeÛÙee meyebOe Jee*dceÙeehes#ee JesieàÙee mJe¤heeÛeer Deens.
DeMee meJe& iees°er hegmlekeâemebyebOeerÛÙee DeeheuÙee hetJeeaÛÙee keâuhevesÛÙee Deieoer efJe¤æ
DemeuÙeeÛes heentve ceveg<Ùe ieeWOeUele meehe[lees. lÙeeuee Demes Jeešt ueeieles keâer ns lej Skeâ
Demebheeefole, DemeceefvJele DeeefCe efJemkeâUerle mJe¤heeÛes meeefnlÙe Deens. lÙeele ØeejbYeeheemetve
les MesJešheÙeËle DemebKÙe uenevecees"Ÿee efJeefJeOe ØekeâejÛÙee HegâškeâU mJe¤heeÛÙee uesKeebÛee
meceeJesMe kesâuesuee Deens. leLeeefhe efvejblej cepeketâjeÛÙee mJe¤heele les meJe& efueefnuesues Deensle.
efJejesOeelcekeâ Âef°keâesveeletve heenCeeje ÙeeÛe DeeOeejeJej Deveskeâ ØekeâejÛes Dee#eshe jÛet
ueeielees. lej lÙeeÛÙeeMeer Devegketâue Âef°keâesve yeeUieCeeje keâOeer lej DeLee&keâ[s [esUsPeebkeâ
keâ¤ve DeeheuÙee Mebkeâebvee yeieue osCÙeeÛee ØeÙelve keâjlees, lej keâOeer meojnt
efJemkeâUerleheCeeÛee meesÙeermkeâj DeLe& ueeJetve DeeheuÙee ceveeÛeer mecepetle Ieeuet ueeielees, lej
keâOeer lees DemJeeYeeefJekeâ heæleerves lÙeebÛÙeeleerue mecevJeÙe MeesOetve efJeefÛe$e ØekeâejÛes efve<keâ<e&
keâe{lees. lej Devegketâue Âef°keâesve yeeUieCeeje ne JeeÛekeâ keâOeer kegâjDeeve cnCepes HegâškeâU
uesKeebÛee meb«en, Demes cele mJeerkeâejlees. lÙeecegUs lÙeeleerue ØelÙeskeâ ‘DeeÙele’ efleÛÙee ceeieerue
Je heg{erue meboYee&heemetve JesieUer nesTve DeLee&Ûes DeveLe& keâjCÙeeÛes ue#ÙemLeeve yeveles Je
lemeues meJe& DeLe& cetU meebieCeeNÙeeÛÙee hetCe&heCes nsletefJe¤æ Demeleele.
---------------------------------

Ùee DeefYeJÙeòeâerÛÙee Meer<e&keâeÛes ‘ØemleeJevee’ Demes veeJe heentve kegâCeeÛee Demee ÛegkeâerÛee
mecepe nesT veÙes keâer ceer kegâjDeeveeÛeer ØemleeJevee efuenerle Deens. ner kegâjDeeveeÛeer veJns lej
kegâjDeeveeÛes ceePes Yee<Ùe ‘leHedânercetue kegâjDeeve’Ûeer ØemleeJevee Deens. meojnt ØemleeJevee
efueefnCÙeeceeies ceePÙee °ermeceesj oesve nslet jeefnues Deensle.
lÙeehewkeâer heefnuee Demee keâer, Skeâe meeceevÙe JeeÛekeâeuee DeieesojÛe DeMee iees°eRÛeer
ÛeebieuÙee Øekeâejs ceeefnleer efoueer peeJeer pÙee mecepetve IesleuÙeecegUs kegâjDeeve DeekeâueveeÛee ceeie&
megueYe neslees. DevÙeLee JeeÛeveeojcÙeeve lÙee iees°er JejÛesJej efkebâlet yevele Demeleele. heg<keâUoe
lej DeMee iees°er mecepetve ve IesleuÙeecegUsÛe ceveg<Ùe kegâjDeeve¤heer DeLe&meeiejeÛÙee he=‰YeeieeJejÛe
Je<ee&vegJe<ex efnb[le jenlees. KeesueJej efMejCÙeeÛee ceeie&Ûe lÙeeuee meehe[le veener.
ogmeje nslet Demee keâer kegâjDeeve mecepetve IesCÙeeÛee ØeÙelve keâjerle Demeleevee
meJe&meeOeejCeheCes ueeskeâebÛÙee ceveele pes ØeMve GodYeJele Demeleele lÙeebÛeer Gòejs DeieesojÛe
efoueer peeJeerle.meojnt ØemleeJevesle ceer kesâJeU DeMeeÛe ØeMveebÛeer Gòejs osF&ve peer Kegö ceePÙee
ceveele ØeLece GÆJeueer nesleer; efkebâJee pÙee ØeMveebvee veblej ceuee meeceesjs peeJes ueeieues Deens.
ÙeeefMeJeeÙe DevÙe Flej ØeMvener pej Devegòeefjle jeefnues Demeleerue lej lÙeebÛÙeemebyebOeerner ceuee
keâuhevee efoueer peeJeer. ‘FvMeeDeuueen’ lÙeebÛeer Gòejsner heg{erue DeeJe=òeerØemebieer Ùee
ØemleeJevesle meceeefJe° kesâueer peeleerue.
--------------------------------meeceevÙeheCes Deecneuee DeMeeÛe ØekeâejÛeer hegmlekesâ JeeÛeCÙeeÛeer meJeÙe Deens
pÙeebÛÙeele SKeeÅee efJeefMe° efJe<eÙeeJejerue ceeefnleer, lÙeemebyebOeerÛes efJeÛeej Je ÙegefòeâJeeoebvee
Skeâe efJeefMe° uesKeveelcekeâ ceeb[CeerefveMeer efvejblejheCes meebefieleuesues Demeles. ÙeeÛe keâejCeeves
SKeeoe Demee ceveg<Ùe pees DeeleeheÙeËle kegâjDeeveeMeer DeheefjefÛele jeefnuee DemeeJee pesJne
heefnuÙeeboeÛe ne «ebLe JeeÛeCÙeeÛee efJeÛeej keâjlees lesJne lees DeMeer Dehes#ee Oe¤veÛe JeeÛet
ueeielees keâer ‘hegmlekeâ’ cnCetve Ùee «ebLeelener Flej hegmlekeâebØeceeCes ØeLece efJe<eÙe efveef§ele
kesâuesuee Demesue, veblej lÙeeleerue cetU efveyebOeeuee Deveskeâ ØekeâjCeele DeeefCe heesšYeeieele
efJeYeeietve ›eâceJeej Skesâkeâe ØeMveeJej ÛeÛee& kesâuesueer Demesue. lÙeeÛeØekeâejs peerJeveeÛÙee Skesâkeâe
#es$eeueener JesieJesieUs keâ¤ve lÙeemebyebOeerÛÙee metÛevee Je Dee%ee ›eâceJeej efueefnuesuÙee
Demeleerue. hejbleg pesJne hetCe&heCes DeheefjefÛele DeMeer Skeâ JesieUerÛe JeCe&veMewueer ØelÙeÙeeme
Ùesles, lesLes lees heenlees keâer ßeæelcekeâ efveÙece, veweflekeâ DeeosMe, MeeŒeerÙe Dee%ee, DeeJeenve,

9

10

lemesÛe SKeeos hegmlekeâ lÙeeÛÙee JeeÛekeâeuee ÛeebieuÙee Øekeâejs mecepeCÙeemee"er ns
DeeJeMÙekeâ Demeles keâer lÙeeuee hegmlekeâeÛee efJe<eÙe ceenerle DemeeJee, lÙee hegmlekeâeÛee nslet Je
GösMe DeeefCe lÙeeÛeer ceOÙeJeleea keâuhevee ceenerle DemeeJeer. hegmlekeâeÛeer JeCe&veMewueer lÙeeÛÙee
heefjÛeÙeeÛeer DemeeJeer. hegmlekeâeleerue heefjYee<ee DeeefCe efleÛeer efJeefMe° mhe°erkeâjCeelcekeâ
Mewueer ÙeeÛeerner lÙeeuee DeesUKe DemeeJeer. lemesÛe lÙee hegmlekeâeleerue efveJesoves, lÙeebÛÙee
meke=âleoMe&veer cepekegâjeceeies pÙee Jele&ceeveebMeer Je ceeceuÙeebMeer mebyebefOele Demeleerue, les
Jele&ceeve Je les ceeceuesner JeeÛekeâeÛÙee °ermeceesj DemeCes pe¤jerÛes Demeles. meJe&meeOeejCeheCes
peer hegmlekesâ Deecner JeeÛele Demelees lÙeebÛÙeele Ùee meJe& iees°er menpeheCes meehe[le Demeleele,
cnCetve lÙeebÛÙee efJe<eÙeebÛee "eJe IesCÙeemee"er Deecneuee Heâejmes keâ° peeCeJele veenerle. hejbleg
Flej hegmlekeâele pÙeeØekeâejs meojnt iees°er menpeheCes GheueyOe nesCÙeeÛeer Deecneuee meJeÙe
Deens lÙeeØekeâejs lÙee, kegâjDeeveele Deecneuee Dee{Ule veenerle. cnCetve SKeeÅee meeceevÙe
hegmlekeâ-JeeÛekeâeÛÙee ceve:efmLeleerves DeeceÛÙeehewkeâer SKeeoe pesJne kegâjDeeveeÛes JeeÛeve meg¤
keâjlees lesJne lÙeeuee «ebLeeÛee efJe<eÙe, lÙeeÛee nslet Je lÙeeÛee GösMe DeeefCe lÙeeÛÙee ceOÙeJeleea
keâuhevesÛee Ú[eÛe ueeiele veener, kegâjDeeveeÛeer JeCe&veMewueer Je lÙeeÛÙee mhe°erkeâjCeeÛeer
heælener lÙeeuee keâenerMeer DeheefjefÛele Jeešles. lej yengleskeâ ef"keâeCeer lÙeeleerue cepeketâjeÛeer
heeÕe&YetceerosKeerue lÙeeÛÙee °erheemetve ueheuesueer jenles. ÙeeÛee heefjCeece Demee neslees keâer
efJeefJeOe DeeÙeleeRceOÙes yegefæceòesÛes pes ceesleer efJeKegjues Deensle lÙeeÛee keâceer Jee DeefOekeâ
ØeceeCeele ueeYe IesTveosKeerue F&MeJeeCeerÛÙee KeNÙee DeelcÙeeheÙeËle heesnesÛeCÙeeheemetve
ceveg<Ùe JebefÛeleÛe jenlees. lÙeeuee «ebLe%eeve Øeehle nesCÙeeSsJepeer lÙeeleerue keâener HegâškeâU
mJe¤heeÛÙee cegÅeebJej Je ueeYeebJej meceeOeeve ceeveeJes ueeieles. FlekesâÛe veJns lej heg<keâUmes
Demes ueeskeâ pes kegâjDeeveeÛÙee JeeÛeveeveblej Mebkeâe«emle yevele Demeleele, lÙeebÛes efoMeeYetue
nesCÙeeÛes Skeâ keâejCe Demesner Deens keâer kegâjDeeve DeekeâueveeÛÙee Ùee DeeJeMÙekeâ
cetueleòJeebMeer DeveefYe%e jentve pesJne les JeeÛeve keâjerle Demeleele lesJne lÙeeÛÙee he=‰ebJej
efJeefJeOe efJe<eÙe efJeKegjues DemeuÙeeÛes lÙeebvee efomeles, yeJnbMeer DeeÙeleeRÛee DeLe& lÙeebÛÙeeJej
GIe[ nesle vemelees. pÙeebvee yeNÙeeÛeMee DeeÙeleer DeMee efomeleele keâer pÙee DeeheuÙee peeieer
mJele: lej yegefæceòesÛÙee ØekeâeMeeves Peieceiele Deensle hejbleg cepeketâjeleerue meboYee&Meer lÙee
hetCe&heCes efJemebiele Jeešleele. Deveskeâ ef"keâeCeer mhe°erkeâjCeeÛeer ceeefnleer DeeefCe JeCe&veMewueerÛes
%eeve vemeuÙeecegUs Demes ueeskeâ DeeÙeleeRÛÙee KeNÙee DeLee&heemetve Yejkeâšues peeTve
ogmejerkeâ[sÛe efveIeeuesues Demeleele. lej heg<keâU Øemebieer heeÕe&YetceerÛeer ceeefnleer vemeuÙeecegUs
lÙeebvee leer›e mJe¤heeÛÙee iewjmecepetleeRvee meeceesjs peeJes ueeieles.
---------------------------------

kegâjDeeve keâesCelÙee ØekeâejÛee «ebLe Deens? kegâjDeeveeÛeer DeJelejCeefmLeleer DeeefCe
lÙeeÛeer jÛevee keâMeeØekeâejÛeer Deens? kegâjDeeveele ÛeÛexÛee efJe<eÙe keâesCelee Deens? lÙeeleerue
SketâCe mebJeeo keâesCelÙee GösMeebmee"er Deensle? kegâjDeeveeleerue DemebKÙe Je efJeefYeVe ØekeâejÛes
efJe<eÙe keâesCelÙee ceOÙeJeleea keâuhevesMeer mebueie> Deensle? Gefö°hetleeamee"er kegâjDeeveele
keâesCeleer ÙegefòeâJeeoMewueer Je JeCe&veMewueer DeJeuebefyeuesueer Deens? ns meJe& DeeefCe DeMeeÛe
ØekeâejÛes Flejner keâener DeeJeMÙekeâ ØeMve Demes Deensle keâer pej ØeejbYeerÛe ceeCemeeuee lÙeebÛe r
Gòejs megmhe° DeeefCe mejUheæleerves efceUeueer lej lees heg<keâUmee OeeskeäÙeeheemetve JeeÛet
Mekeâlees Je lÙeeÛÙeemee"er kegâjDeeveeÛÙee DeekeâueveeÛes Je DeOÙeÙeveeÛes ceeie& ceeskeâUs nesT
Mekeâleele. pees ceveg<Ùe kegâjDeeveele uesKeveelcekeâ jÛevee MeesOele Demelees Je lesLes leer ve
Dee{UuÙeeme ceie «ebLeeÛÙee he=‰ebJej Yejkeâšt ueeielees, lÙeeÛes ieeWOeUele ÙesCÙeeÛes Kejs
keâejCe nsÛe Deens keâer kegâjDeeve JeeÛeveemebyebOeerÛÙee ceewefuekeâ iees°er lÙeeuee ceenerle vemeleele.
lees DeMeer keâuhevee keâ¤ve JeeÛeCÙeeme ØeejbYe keâjlees keâer ‘Oeeefce&keâ efJe<eÙeeJejerue Skeâ «ebLe’
JeeÛeCÙeemee"er lees efveIeeuesuee Deens. ‘Oeeefce&keâ efJe<eÙe’ DeeefCe ‘«ebLe’ Ùee oesvner iees°eRmebyebOeer
lÙeeÛeer keâuheveener leerÛe Demeles peer meeceevÙele: ‘Oece&’ DeeefCe ‘«ebLe’ mebyebOeer peveceveele
Dee{Ules. hejbleg JeeÛekeâeuee pesJne lÙeeÛÙee keâuheveshes#ee Deieoer JesieàÙee mJe¤heeÛÙee
iees°erÛeer lesLes DevegYetleer Ùesles lesJne lees mJele:uee lÙee iees°eRMeer mecejme ke⤠Mekeâle veener
Je lÙee uesKeveeÛee nslet lÙeeuee ve ieJemeuÙeecegUs lÙeeÛÙee (kegâjDeeveeÛÙee) he=‰eJejerue
DeesUeRceOÙesÛe lees keâener DeMee Øekeâejs Yejkeâšt ueeielees peCet lees SKeeoe veJeKee cegmeeefHeâj
Demetve SKeeÅee DeheefjefÛele MenjeÛÙee ieuueeryeesUele lees njJeuee Deens. DeMee ØekeâejÛÙee
njJeCÙeeheemetve lees JeeÛet Mekeâlees pej lÙeeuee DeieesojÛe DeMeer keâuhevee efoueer iesueer keâer
pees «ebLe JeeÛeCÙeeme legcner efveIeeuee Deenele lees «ebLe meJe& peieeÛÙee meeefnlÙeeleerue DeeheuÙee
MewueerÛee SkeâcesJe «ebLe Deens. lÙee «ebLeeÛes mebheeove Je uesKeve peieeleerue Flej meJe& «ebLeebhes#ee
Deieoer JesieàÙee Øekeâejs Peeuesues Deens. Deeheuee efJe<eÙe Je GösMe, Deeheuee mebJeeo Je
Deeheueer jÛevee Ùee °ervesosKeerue lees «ebLe Skeâ DeeieUerÛe Jemlet Deens. cnCetve
DeeleeheÙeËleÛÙee hegmlekeâebÛÙee JeeÛeveecegUs legceÛÙee ceveele pees hegmlekeâer meeÛee leÙeej Peeuesuee
Deens lees meeÛee ‘kegâjDeevee’uee mecepeCÙeemee"er legceÛÙee GheÙeesieer he[Ceej veener efkebâyengvee
lees meeÛee lej ceeiee&leerue De[LeUeÛe "jsue. kegâjDeeveeuee mecepeCÙeeÛeer pej FÛÚe Demesue
lej JeeÛeveemebyebOeerÛÙee DeeheuÙee hetJe&keâuhevee ØeLece ceveeletve keâe{tve šekeâuÙee heeefnpesle Je
ceie kegâjDeeveeÛÙee Dee§eÙe&keâejkeâ JewefMe<"ŸeebMeer heefjefÛele Peeues heeefnpes.
---------------------------------

11

12

Ùee mebyebOeeves JeeÛekeâeves meJe&ØeLece kegâjDeeveeÛeer JeemleJelee peeCetve Iesleueer heeefnpes.
JeeÛekeâeves, Ùee «ebLeeJej Deeheues F&ceeve Deeheueer ßeæe "sJees DeLeJee ve "sJees, hejbleg ne «ebLe
mecepetve IesCÙeemee"er, ØeejbYeefyebot cnCetve, lÙeeuee Ùee «ebLeeÛeer leerÛe JeemleJelee mJeerkeâejeJeer
ueeiesue peer mJele: Ùee «ebLeeves Je lÙeeuee Øemlegle keâjCeeNÙeeves (DeLee&le npejle cegncceome.-) meebefieleuesueer Deens; Je leer JeemleJelee DeMeer Deens,
(1) efJeÕemJeeceerves, pees meyebOe me=°erÛee efvecee&Cekeâlee& DeeefCe ceeuekeâ Je Meemekeâner
Deens, lÙeeÛÙee Deveble Je Demeerce jepÙeeleerue Ùee efJeYeeieele, efpeuee he=LJeer cnCeleele,
ceeveJeeuee efvecee&Ce kesâues Deens, lÙeeuee peeCeCÙeeÛÙee, efJeÛeej keâjCÙeeÛÙee Je mecepetve
IesCÙeeÛÙee Meòeâer efouÙee Deensle. ceeveJeeuee lÙeeves YeuÙee Je yegNÙeeleerue DeesUKe efoueer
Deens. lÙeeuee efveJe[erÛes Je FjeÅeeÛes mJeeleb$Ùe efoues Deens. efJeveerÙeesieeÛes, DeefOekeâejner
lÙeeuee efouesues Deensle. Demes SkebâojerleheCes ceeveJeeuee lÙeeves SkeâØekeâejÛeer mJeÙeòelee
(AUTONOMY) osTve he=LJeerJej lÙeeuee Deeheuee KeefueHeâe (veeÙeye) yeveefJeuesuee Deens.
(2) ceeveJeeuee meojnt heoeJej efveÙegòeâ keâjleevee efJeÕemJeeceerves ÛeebieuÙee Øekeâejs
lÙeeÛeer keâeveGIee[Ceer keâ¤ve ner iees° lÙeeÛÙee ue#eele DeeCetve efoueer nesleer keâer legceÛee Je
meJe& peieeÛee ceeuekeâ, GheemÙe DeeefCe Meemekeâ ceerÛe Deens. ceePÙee Ùee jepÙeele legcner
mJeleb$ener veener Je Flej kegâCeeÛes oemener veener. lemesÛe ceePÙee JÙeefleefjòeâ Flej keâesCeerner
Dee%eeheeueveeme, yeboieer DeeefCe Gheemeveeme legceÛÙeekeâefjlee hee$ener veener. peieeleerue ns meJe&
peerJeve pÙeele DeefOekeâej osTve legcneuee hee"efJeues peele Deens, JeemleefJekeâheCes
legceÛÙeemee"er Skeâe hejer#esÛee keâeueeJeOeer Deens, pÙeeveblej legcneuee ceePÙeekeâ[s hejle ÙeeJes
ueeiesue Je ceer legceÛÙee keâeceeÛeer leheemeCeer keâ¤ve efveCe&Ùe osF&ve keâer legceÛÙeehewkeâer keâesCe
hejer#esle ÙeMemJeer Peeuee Deens Je keâesCe DeÙeMemJeer "juee Deens. legceÛÙeemee"er ÙeesiÙe Jele&ve
nsÛe Deens keâer Deeheuee SkeâcesJe GheemÙe DeeefCe Meemekeâ legcner ceueeÛe ceevee. pes ceeie&oMe&ve
ceer hee"Jeerve lÙeevegmeej peieele keâece keâje DeeefCe peieeuee hejer#ee#es$e mecepetve Ùee
efJeJeskeâeefveMeer peerJeve JÙeleerle keâje keâer legceÛes Kejs Gefö°, ceePÙee Debeflece efveCe&Ùeele
ÙeMemJeer "jCes Deens. ÙeeGueš legceÛÙeekeâefjlee les ØelÙeskeâ Jele&ve ÛegkeâerÛes Je DeÙeesiÙe Deens
pes lÙeeÛÙeeMeer efYeVe Demesue. pej heefnuÙee Jele&veeÛee legcner DeJeuebye keâjeue (pÙeeÛes
legcneuee mJeeleb$Ùe Deens) lej legcneuee peieele Meebleer Je meceeOeeve Øeehle nesF&ue, Je pesJne
hejletve legcner ceePÙee peJeU Ùeeue lesJne ceer legcneuee efÛejmegKeeÛes Je DeeveboeÛes les Iej osF&ve
pÙeeÛes veeJe peVele (mJeie&) Deens. hejbleg pej legcner ogmeNÙee keâesCelÙeener Jele&veeves Ûeeueeue
(pÙeeJej ÛeeueCÙeeÛesner legcneuee mJeeleb$Ùe Deens) lej peieele legcneuee GheõJe DeeefCe

DeMeeblelesÛee DeemJeeo IÙeeJee ueeiesue Je pesJne peieeletve efveIetve legcner hejueeskeâele Ùeeue
lesJne efÛejog:Ke Je mebkeâšebÛÙee lÙee KeeF&le legcner ueesšues peeue efpeÛes veeJe oespeKe (vejkeâ)
Deens.
(3) DeMeeØekeâejs mecepeeJetve me=°erÛÙee mJeeceerves ceeveJepeeleeruee YetleueeJej peeiee
efoueer DeeefCe ceeveJepeeleerÛÙee ØeLece JÙeòeâeRvee (Deeoce Je nJJee) les ceeie&oMe&vener osTve
šekeâues pÙeevegmeej lÙeebvee Je lÙeebÛÙee mebleleeruee he=LJeerleueeJej keâece keâjeJeÙeeÛes nesles. ner
ØeLece ceeCemes De%eeve DeeefCe DebOekeâejeÛÙee efmLeleerle efvecee&Ce Peeueer nesleer Demes veener lej
F&Õejeves peefceveerJejerue lÙeebÛÙee peerJeveeÛee ØeejbYe hetCe& ØekeâeMeele kesâuesuee neslee.
JemlegefmLeleerner lÙeebvee ceenerle nesleer. lÙee ceeCemeebvee lÙeebÛee peerJevekeâeÙeoe meebefieleuesuee
neslee. F&ÕejeÛes Dee%eeheeueve (DeLee&le Fmueece) nerÛe lÙeeÛeer peerJeveheæleer nesleer. DeeefCe
lÙeebÛee peerJevekeâeÙeoe meebefieleuesuee neslee. F&ÕejeÛes Dee%eeheeueve (DeLee&le Fmueece) nerÛe
lÙeebÛeer peerJeveheæleer nesleer DeeefCe DeeheuÙee mebleleerueener nerÛe iees° lÙeebveer efMekeâefJeueer
nesleer keâer efleves F&ÕejeÛes Dee%eeOeerve (cegefmuece) yevetve jeneJes. hejbleg veblejÛÙee Melekeâele
nUtnUt lÙee KeNÙee peerJeveheæleerheemetve (oerve-Oecee&heemetve) efJecegKe nesTve ceeCemes
efvejefvejeàÙee ØekeâejÛÙee ÛegkeâerÛÙee Jele&veekeâ[s efveIeeueer. lÙeebveer ieeefHeâue nesTve lÙee KeNÙee
peerJeveheæleeruee njJetvener šekeâues DeeefCe Kees[meeUheCee keâ¤ve efleuee efJeke=âlener kesâues.
lÙee ceeCemeebveer F&Õejeyejesyej he=LJeer Je DeekeâeMeeleerue efJeefYeVe ceeveJeer Je DeceeveJeer,
keâeuheefvekeâ DeeefCe Yeeweflekeâ DeefmlelJeebvee F&MelJeele Yeeieeroej "jJetve Iesleues. F&Õejeves
efouesuÙee melÙe %eeveele (DeueFuce) veevee leNnsÛÙee Yeüecekeâ keâuheveebÛeer DeeefCe
Âef°keâesveebÛeer Je leòJe%eeveeÛeerner YesmeU keâ¤ve lÙeebveer DemebKÙe Oece& Ie[Jetve DeeCeues. lÙee
ueeskeâebveer, F&Õejeves "jJetve efouesuÙee vÙeeÙehetCe& veweflekeâ efveÙeceebvee Je mebmke=âleeruee
(MejerDeleuee) mees[tve DeLeJee lÙeebvee efJeke=âle keâ¤ve DeeheuÙee ceveesJeemeveevegmeej DeeefCe
DeeheuÙee hetJe&«enoes<eevegmeej peerJeveeÛes Demes keâeÙeos jÛetve Iesleues pÙeecegUs F&ÕejeÛÙee
YetceerJej meJe&$e DevÙeeÙe ceepeues.
(4) F&Õejeves ceeveJeeuee peer ceÙee&efole mJe¤heeÛeer mJeeÙeòelee efoueer nesleer efleÛÙeeMeer
ner iees° megmebiele veJnleer keâer lÙeeves DeeheuÙee mepe&veelcekeâ nmle#esheeÛee GheÙeesie keâ¤ve lÙee
efyeIe[uesuÙee ceeCemeebvee peyejomleerves ÙeesiÙe Jele&veekeâ[s JeUJeeJes. Je peieele keâece
keâjCÙeemee"er peer meJe[ ceeveJepeeleermee"er Je efleÛÙee efJeefJeOe je°^ebmee"er lÙeeves "jJetve
efouesueer nesleer efleÛÙeeMeerosKeerue ner iees° megmebiele veJnleer keâer DeMee ØekeâejÛeer yeb[eUer
GlheVe neslee#eCeerÛe lÙeeves ceeCemeebvee ve° keâ¤ve šekeâeJes. ÙeeefMeJeeÙe efveefce&leerÛÙee

13

14

ØeejbYeeheemetve pÙee keâeceeÛeer peyeeyeoejer lÙeeves mJele: Iesleueer nesleer les Demes keâer ceeCemeebÛÙee
mJeeÙeòelesuee DeyeeefOele "sJetve lÙeebÛÙeemee"er "juesuÙee keâeÙe&keâeueeJeOeer ojcÙeeve lees
lÙeebÛÙee ceeie&oMe&veeÛeer JÙeJemLee keâjerle jenerue. leodvegmeej mJele: nesTve Iesleuesueer Deeheueer
meojnt peyeeyeoejer heej hee[CÙeemee"er F&Õejeves ceeveJeebhewkeâerÛe DeMee ceeCemeebvee GheÙeesieele
DeeCeCes meg¤ kesâues pes lÙeeÛÙeeJej F&ceeve yeeUieCeejs Je lÙeeÛÙee FÛÚsÛes DevemegjCe keâjCeejs
nesles. F&Õejeves DeMee ceeCemeebvee Deeheues ØeefleefveOeer yeveefJeues. Deeheues mebosMe lÙeebÛÙeepeJeU
hee"efJeues, lÙeebvee JeemleJelesÛes %eeve efoues. lÙeebvee Keje peerJevekeâeÙeoe Øeoeve kesâuee Je
DeMee ØeefleefveOeeRvee Ùee keâeceemee"er lÙeeves efveÙegòeâ kesâues keâer lÙeebveer DeeoceÛÙee mebleleeruee
lÙeeÛe mejU ceeiee&keâ[s hejleCÙeeÛes DeeJeenve keâjeJes pÙeeheemetve leer Yejkeâšueer nesleer.
(5) Demes Øesef<ele-hewiebyej-efvejefvejeàÙee je°^ele Je osMeele GoÙeeme Ùesle jeefnues.
npeejes Je<eeËheÙeËle lÙeebÛÙee DeeieceveeÛee ›eâce meg¤ neslee. npeejeWÛÙee mebKÙesle lÙeebÛeer
efveÙegòeâer Peeueer. lÙee meJeeËÛee Oece& SkeâÛe neslee, DeLee&le lesÛe Kejs Jele&ve pes ØeLeceefoveerÛe
ceeveJeeuee meebefieleuesues nesles. les meJe& Øesef<ele SkeâeÛe ceeie&oMe&veeÛes DevegÙeeÙeer nesles. DeLee&le
veerleer, meoeÛeej DeeefCe Gefö°ner lesÛe Deveeoer Je Deveble efveÙece Je lesÛe leòJe pes ØeejbYeerÛe
ceeCemeemee"er Ùeespeuesues nesles. lÙee meJe& Øesef<eleebÛes OÙesÙe Je Gefö°ner SkeâÛe nesles. cnCepes
Demes keâer lÙeeÛe Skeâe Oecee&keâ[s Je ceeie&oMe&veekeâ[s ceeveJepeeleerme DeeJeenve keâjeJes. ceie pes
ueeskeâ les DeeJeenve mJeerkeâejleerue lÙeebvee mebIeefšle keâ¤ve Skeâ Demes je°^ (Gccele) yeveJeeJes
pes mJele:ner DeuueenÛes keâeÙeos heeUCeejs DemeeJesle DeeefCe peieelener F&Õejer keâeÙeÅeebÛes
JeÛe&mJe ØemLeeefhele keâjCÙeemee"er Je lÙee keâeÙeÅeebÛeer DeJe%ee jesKeCÙeemee"er PešCeejs
DemeeJesle. meojnt Øesef<eleebveer DeeheeheuÙee keâejefkeâoeale Deeheues Gefö° hetCe& #ecelesefveMeer heej
hee[ues hejbleg vesnceer DemesÛe Ie[ues keâer ceeCemeebÛeer Skeâ cees"er mebKÙee lej lÙeebÛes DeeJeenve
mJeerkeâejCÙeeme leÙeejÛe Peeueer veener Je pÙeebveer les DeeJeenve mJeerkeâe¤ve ‘Gcceles cegefmuece’
(cegefmuece je°^) Ûes mJe¤he OeejCe kesâues lesner mJele: nUtnUt efyeIe[le iesues. FLeheeJeslees keâer
lÙeebÛÙeehewkeâer keâener je°^ebveer F&Õejer ceeie&oMe&ve hetCe&heCes njJetve šekeâues, lej keâeneRveer F&Õejer
JeÛeveeble Je DeeosMeele mJenmles HesâjHeâej DeeefCe YesmeU keâ¤ve lÙeebvee efJeke=âle keâ¤ve šekeâues.
(6) mejlesMesJešer efJeÕemJeeceerves DejyeYetceerle npejle cegncceo (me.) Ùeebvee lÙeeÛe
keâeceemee"er efveÙegòeâ kesâues pÙeemee"er hetJeeaÛes Øesef<ele Ùesle dmele. hewiebyej npejle cegncceo (me.)
ÙeebÛes mebyeesefOele meJe& ceeCemesner nesleer DeeefCe hetJeeaÛÙee Øesef<eleebÛes efyeIe[uesues DevegÙeeÙeerner
nesles. meJeeËvee KeNÙee Je ÙeesiÙe Jele&veekeâ[s DeeJeenve keâjCes, meJeeËvee hegvejefhe F&Õejer
ceeie&oMe&ve heesnesÛeefJeCes Je pes meojnt DeeJeenveeÛee Je ceeie&oMe&veeÛee mJeerkeâej keâjleerue

lÙeebvee Skeâ Demes je°^ yeveefJeCes lÙeebÛes keâece nesles pÙee je°^eves Skeâerkeâ[s mJele:ÛÙee
peerJeveeÛeer JÙeJemLee F&ÕejeÛÙee ceeie&oMe&veevegmeej GYeer keâjeJeer lej ogmejerkeâ[s peieeÛÙee
megOeejCesmee"erner ØeÙelveebÛeer hejekeâe‰e keâjeJeer. ÙeeÛe DeeJeenveeÛee Je ceeie&oMe&veeÛee «ebLe,
ne kegâjDeeve Demetve Deuueenves lees npejle cegncceo (me.) ÙeebÛÙeeJej DeJeleefjle kesâuee Deens.
--------------------------------kegâjDeeveeÛeer ner JeemleJelee ceenerle PeeuÙeeveblej JeÛekeâebmee"er ns mecepeCes megueYe
nesF&ue keâer Ùee «ebLeeÛee efJe<eÙe keâesCelee Deens, lÙeeÛeer ceOÙeJeleea keâuhevee keâesCeleer Je lÙeeÛee
nslet DeeefCe cegöe keâesCelee Deens.
kegâjDeeveeÛee efJe<eÙe ceeCetme Deens. DeMee °erves keâer meJe&ceevÙe melÙeevegmeej
ceeCemeeÛes keâuÙeeCe keâesCelÙee iees°erle Deens Je DekeâuÙeeCe keâesCelÙee iees°erle.
kegâjDeeveeÛeer ceOÙeJeleea keâuhevee DeMeer keâer JejkeâjCeer °ercegUs efkebâJee keâÙeeme Je leke&â
ue{efJeCÙeecegUs DeLeJee JeemevesÛÙee Deenejer iesuÙeecegUs ceeCemeeves F&ÕejemebyebOeer,
me=°erJÙeJemLesmebyebOeer, mJele:mebyebOeer DeeefCe mJele:ÛÙee Ssefnkeâ peerJeveemebyebOeer pes Âef°keâesve
yeveefJeuesues Deensle Je lÙee Âef°keâesveevegmeej lÙeeves peer Jele&ves Debefiekeâejuesueer Deensle; les
meJe&Ûe meJe&ceevÙe melÙeevegmeej ÛegkeâerÛes Demetve Debeflece heefjCeeceeÛÙee °ervesner Kegö
ceeCemeemee"erÛe efJeveeMekeâejer Deensle. JeemleJelee leerÛe Deens peer ceeCemeeuee KeefueHeâe
(veeÙeye) yeveefJeleebvee F&Õejeves mJele:Ûe meebefieleueer nesleer. meojÛÙee JemlegefmLeleervegmeej
ceeCemeekeâefjlee lesÛe Jele&ve ÙeesiÙe DeeefCe F° heefjCeeceer Deens pÙee Jele&veeÛee GuuesKe
DeieesojÛÙee he=‰eble Deecner ‘Kejs Jele&ve’ cnCetve kesâuesuee Deens.
kegâjDeeveÛee nslet ceeCemeeuee lÙee ‘KeNÙee Jele&vee’keâ[s DeeJeenve keâjCes Je
DeuueenÛÙee ceeie&oMe&veeuee mhe°heCes Øemleg keâjCes Deens; pÙeeuee ceeCetme DeeheuÙee
ieeefHeâueheCeecegUs njJele Deeuee Deens Je Kees[meeUheCeecegUs efJeke=âle keâjerle jeefnuee Deens.
meojnt leerve ceewefuekeâ yeeyeeRvee ue#eele "sJetve SKeeÅeeves pej kegâjDeeveeÛes JeeÛeve kesâues
lej lÙeeuee mhe°heCes Demes efomesue keâer ne «ebLe keâes"sner lÙeeÛÙee efJe<eÙeeheemetve, lÙeeÛÙee
nsletheemetve Je lÙeeÛÙee ceOÙeJeleea keâuhevesheemetve ÙeeflkebâefÛeleosKeerue otj iesuesuee veener.
ØeLeceheemetve les MesJešheÙeËle Ùee «ebLeeleerue efJeefJeOe ØekeâejÛes efJe<eÙe lÙeeÛÙee ceOÙeJeleea
keâuhevesMeer DeMee Øekeâejs mebueie> Deensle pemes SKeeÅee kebâ"Ÿeeleerue uenevecees"er jbieeryesjib eer
jlves lÙee nejeleerue mejerMeer mebueie> Je meceefvJele Demeleele. ne «ebLe he=LJeer Je DeekeâeMeebÛÙee
jÛevesJej, ceeveJeeÛÙee efveefce&leerJej, me=°erefÛevnebÛÙee efvejer#eCeeJej DeeefCe ielekeâeueerve

ÙeeÛe keâejCeecegUs lÙeele uesKeveelcekeâ ›eâceyeæleener Dee{Ule veener Je hegmlekeâer Mewueerner Dee{Ule veener. lÙeeÛe ueeskeâebÛee Fefleneme. lÙee yeesueebÛeer Yee<ee DelÙeble Megæ. (1) hewiebyejebÛes meojnt DeeJeenve mJeerkeâe¤ve keâener meoeÛeejer ceeCemes cegefmueceje°^ (Gccele) yeveCÙeemee"er leÙeej Peeueer. (2) Skeâ cees"er mebKÙee De%eeveecegUs DeLeJee mJeeLee&heesšer efkebâJee Jeef[ueesheeefpe&le heæleerÛÙee ØesceecegUs efJejesOeeme leÙeej Peeueer.) lÙee ueeskeâeble keâjerle DemeuesuÙee ØeÛeejeÛeer Øeefleef›eâÙee leerve leNnsÛÙee Øekeâejele Gcešueer. ogmeje Demee keâer meJe&ceevÙe melÙeemebyebOeer ØeeLeefcekeâ mJe¤heeÛeer ceeefnleer osCes Je melÙeemebyebOeer meYeesJeleeueÛÙee ueeskeâebceOÙes pÙee iewjmecepetleer hemejuesuÙee neslÙee Je pÙeebÛÙeecegUs lÙee ueeskeâebÛes Jele&ve ÛegkeâerÛes nesle nesles. kegâjDeeve keâener DeMee mJe¤heeÛee «ebLe veener keâer meJeexÛÛe Deuueenves SkeâeÛeJesUer lees efuentve npejle cegncceo (me. DelÙeble iees[. ceeCemeebÛÙee JeemleJelesefJe¤æ DemeuesuÙee Jele&veeÛeer Ûetkeâ Je lÙeeÛes Deefve° heefjCeece lÙeeuee mhe° keâjeJeÙeeÛes Deensle. lemesÛe ne kegâjDeeve keâener DeMee mJe¤heeÛee «ebLener veener keâer uesKeveelcekeâ heæleerves «ebLeeÛee efJe<eÙe Je lÙeeÛÙee ceOÙeJeleea keâuhevesJej lÙeele ÛeÛee& kesâuesueer DemeeJeer. eflemeje Demee keâer ÙeesiÙe Jele&veeÛes DeeJeenve osCes DeeefCe F&Õejer ceeie&oMe&veeÛÙee lÙee veweflekeâ cetueleòJeebvee mhe<š keâ¤ve meebieCes keâer pÙeebÛÙee DevegmejCeele ceeCemeeÛes keâuÙeeCe Je lÙeeÛes megowJe o[ues Deens. lej ns Ùeemee"er keâer lÙeeuee meJe&ceevÙe melÙeemebyebOeer ceeCemeeÛÙee iewjmecepetleer otj keâjeJeÙeeÛÙee Deensle. vesnceer DeMee iees°eRÛee GuuesKe DeeJeMÙekeâ lÙee ØeceeCeele kesâuÙeeveblej DemebyebefOele leheMeerue mees[tve ne «ebLe lÙeeÛÙee nsletkeâ[s Je lÙeeÛÙee ceOÙeJeleea keâuheveskeâ[s JeUle Demelees Je lÙeeÛes meJe& efveJesove keâceeueerÛeer meecÙelee jeKetve ‘DeeJeenvee’ÛÙee DeemeeYeesJeleer efHeâjle jenles.) Ùeebvee osTve šekeâuee Demeeje Je meebefieleues DemeeJes keâer Ùeeuee ØekeâeefMele keâ¤ve ueeskeâebvee Skeâe efJeefMe° peerJeve-Jele&veekeâ[s yeesueJee. ÙeÅeefhe meebefieleues lej peele nesles efJeÕeJÙeeheer melÙe hejbleg lÙeeÛÙeemee"er ØeceeCe Je hegjeJes DeeefCe GoenjCe cee$e lÙeeÛe efvekeâšJeleea heefjmejeletve Iesleuesues nesles pÙeebÛÙeeMeer mebyeesefOele ueeskeâ ÛeebieuÙee Øekeâejs heefjefÛele nesles. lÙeebÛÙeele peemle keâ¤ve leerve efJe<eÙeebÛee meceeJesMe neslee. hejbleg ns meJe& Ùeemee"er veener keâer lÙeeuee YeeweflekeâMeeŒe DeLeJee Fefleneme efkebâJee leòJe%eeveeÛes DeLeJee DevÙe SKeeÅee MeeŒeeÛes efMe#eCe ÅeeJeÙeeÛes Deens. efvejefvejeàÙee je°^ebÛÙee ßeæebJej Je lÙeebÛÙee veerleerceòeeJej Je DeeÛejCeeJej šerkeâe keâjlees. lÙeeÛeer jÛevee Je lÙeeleerue yeNÙeeÛeMee efJe<eÙeebvee ceveg<Ùe leesheÙeËle ÛeebieuÙee Øekeâejs mecepet Mekeâle veener peesheÙeËle lees lÙeeÛeer DeJelejCeefmLeleerner ÛeebieuÙee Øekeâejs mecepetve Iesle veener. JeemleefJekeâheCes kegâjDeeveeÛes Kejs mJe¤he Demes Deens keâer meJe&ßes‰ Deuueenves Dejyemleeveeleerue cekeäkeâe Menjeletve DeeheuÙee Skeâe oemeeuee Øesef<elelJeeÛÙee mesJesmee"er efveJe[ues Je lÙeeuee ngketâce efouee keâer DeeheuÙee Menjeheemetve Je DeeheuÙee IejeCÙee (kegâjwMe) heemetve DeeJeenveeuee ØeejbYe keâje. lÙeebÛes {esyeUheæleerves Keb[ve keâjCes. Ùee keâeueeJeOeerle hewiebyej (me. DelÙeble ØeYeeJeer DeeefCe mebyeesefOele je°^eÛÙee jefmekeâlesvegmeej Gòece meeefneflÙekeâ meewoÙe& yeeUieCeejer nesleer. cnCepes lÙee ueeskeâebmee"er les yeesue heefjCeecekeâejkeâ "jeJesle. lÙeebÛÙeeÛe owvebefove efvejer#eCeele ÙesCeejs Yeie>eJeMes<e DeeefCe lÙeebÛÙeeÛe meJe& ßeæelcekeâ Je veweflekeâ DeeefCe meecetefnkeâ mJe¤heeÛÙee efyeIee[emebyebOeer SketâCe ÛeÛee& kesâueer peele nesleer.) Ùeebvee Ùee iees°erÛeer efMekeâJeCe osCes keâer lÙeebveer Øesef<elelJeeÛÙee JewYeJeMeeueer keâeÙee&mee"er mJele:uee keâMee Øekeâejs leÙeej keâjeJes DeeefCe keâesCelÙee heæleerves keâece keâjeJes. efMeJeeÙe lÙee yeesueebJej mLeeefvekeâ jbieeÛeer Úehe DeefOekeâ nesleer. . lÙeebÛÙeeÛe hejbheje. lej lÙee Jele&veekeâ[s lÙeeuee DeeJeenve keâjeJeÙeeÛes Deens pes JeemleJelesvegmeej Deens Je F°heefjCeeceer Deens lÙeeÛe keâejCeebveer ne «ebLe ØelÙeskeâ iees°erÛee GuuesKe kesâJeU eflelekeäÙeeÛe ØeceeCeele DeeefCe leMeeÛe heæleerves keâjlees pes lÙeeÛÙee Gefö°emee"er DeeJeMÙekeâ Demeles.15 16 je°^ebÛÙee Ie[uesuÙee IešveebJej. lÙeeuee Kejer nkeâerkeâle ueeskeâebÛÙee ceveele ®peJeeJeÙeeÛeer Deens. lÙeebÛÙeeleerue ueÙeceeOegÙee&cegUs keâCe& DeeheesDeehe lÙeebÛÙeekeâ[s Deekeâef<e&ues peeJesle DeeefCe lÙeebÛÙeeleerue ØeceeCeyeæ meeQoÙee&cegUs efpeJne ve jeneJetve GlmHetâle&heCes lÙeebÛes GÛÛeejCe ke⤠ueeieeJÙeele. ÛeÛee& keâjlees. lÙeehewkeâer Skeâ Demee keâer hewiebyej (me. --------------------------------hejbleg kegâjDeeveeÛeer JeCe&veMewueer. ns keâeÙe& meg¤ keâjCÙeemee"er ØeejbYeer pÙee DeeosMeebÛeer Je metÛeveebÛeer iejpe nesleer kesâJeU lÙeeÛe ØeLece efouÙee iesuÙee. pesCeskeâ¤ve les yeesue lÙeebÛÙee ùoÙeele leerjemeceeve ¤letve yemeeJesle. megjJeeleerÛÙee keâeUeleerue ns mebosMe ØeeLeefcekeâ DeeJeenveeÛÙee Deveg<ebieeves keâener ueneve ueneve mebef#ehle yeesueebÛee meceeJesMe Demeuesues DemeeÙeÛes. DeMeeØekeâejs ‘DeeJeenvee’Ûee meojnt ØeeLeefcekeâ šhhee Ûeej-heeÛe Je<eeËheÙeËle Ûeeuele jeefnuee. ne «ebLe DeOÙeeeflcekeâ yeeyeeRÛes Je ØeMveebÛes mhe°erkeâjCe keâjlees Je Flej yeNÙeeÛeMee iees°eRÛeener GuuesKe keâjlees.

lÙee F&ceeveOeejkeâebvee F&MeYeÙe. yengleskeâ Fmueece efJejesOeeRÛÙee Me$eglJeeÛeer leer›elee Je lÙeeÛÙee keâ[JešheCeeÛes keâejCe nsÛe nesles keâer mJele: lÙeebÛes YeeT. lÙee ueeskeâebJej lÙeebÛÙee DeveskesâÕejJeeoeÛes oes<e peerJeveele DeefveyeËOe DemeCÙeeÛÙee lÙeeÛÙee oeJÙeeÛes Je hejueeskeâeÛÙee FvkeâejeÛes oes<e DeeefCe Jee[Jeef[ueebÛes DebOeevegmejCe keâjCÙeeÛes oes<e DeMee mhe° ØeceeCeeÉejs Je hegjeJÙeeefveMeer GIe[ kesâues iesues pes Deble:keâjCeele efYe[Ceejs DeeefCe yegæeruee hešCeejs nesles. ÙeeGhejner cepesMeerj ueeskeâ lÙeeDeieesojner lÙeebÛÙee meceepeele Gòece ueeskeâ cnCetve ieCeues peele Demele DeeefCe Fmueeceer ÛeUJeUerle meeceerue PeeuÙeeveblej lej les Flekesâ melÙeefve‰ Je FlekeäÙee Megæ DeeÛejCeeÛeer ceeCemeb yevele Demele keâer peieeuee lÙee DeeJeenveeÛÙee ßes‰lJeeÛeer peeCeerJe PeeuÙeeefMeJeeÙe jent Mekeâle veJnleer. cekeäkeâe Menjeleerue Skeâner Iej efkebâJee kegâšgbye Demes Gjues veJnles keâer pÙeeleerue keâesCelÙee ve keâesCelÙee JÙeòeâerves Fmueece mJeerkeâejuesuee vemeeJee. cegueer. ogmejerkeâ[s lÙee ÛewlevÙeceÙe Yee<eCeele efJejesOe keâjCeeNÙeebvee Je mejU ceeiee&heemetve leeW[ efHeâjefJeCeeNÙeebvee DeeefCe ieHeâueleerÛeer meeKejPeeshe IesCeeNÙeeb ueeskeâebvee DeMee je°^ebÛÙee PeeuesuÙee MesJešeÛes YeÙe oeKeefJeues iesues. heeheYeer®lee DeeefCe ßes‰ DeeÛejCe Je Megæ Ûeeefj$ÙeeÛeer efMekeâJeCe efoueer peeÙeÛeer. pes DeeJeenve DeMee ueeskeâebvee Deekeâef<e&le keâjerle nesles Je lÙeebvee DeMee Øekeâejs Ie[Jeerle nesles. pÙee je$eved efoJeme he=LJeer Je DeekeâeMeeble lÙeebÛÙee [esàÙeemeceesj ØekeâšeJemLesle ceewpeto neslÙee Je pÙeebvee les mJele:ner DeeheuÙee peerJeveele meoesefole efomele neslÙee Je peeCeJele neslÙee. hegleCes. DeMee Øekeâejs FmueeceefJejesOeeRÛes efØeÙeDeehles°Ûe lÙeebÛÙeeMeer Pegbpe osCÙeemee"er GYes "ekeâues nesles.) ÙeebÛes cnCeCes SskeâCÙeeheemetve jesKeCÙeeÛes ØeÙelve kesâues. ÙeeefMeJeeÙe lÙeebÛÙee Skeâ Deved Skeâ MebkesâÛes efvejmeve kesâues iesues. lÙee ueeskeâebÛee ØelÙeskeâ iegblee Je hesÛe pÙeele les mJele:ner iegbleuesues nesles DeeefCe Flejebveener lÙeele De[keâefJeCÙeeÛee les ØeÙelve keâjerle nesles lÙeeÛes Gkeâueve kesâues iesues. ÙeMemJeer "jCÙeeÛeer DeefYeJeÛeves Je peVele-mJeie&-ØeehleerÛÙee DeeveboJeelexves lÙeebÛes OewÙe& GbÛeeJeues peeÙeÛes lej mebÙece Je menveMeeruelee DeeefCe OewÙe&Meeruelesves DeuueenÛÙee ceeiee&le PešCÙeeÛee Glmeen lÙeebÛÙeele efvecee&Ce kesâuee peeÙeÛee. DeMeeØekeâejÛÙee ØeoerIe& Je leer›e mebIe<ee&ÛÙee keâeUele meJeexÛÛe Deuueen Øemebieevegmeej Je iejpesvegmeej DeeheuÙee hewiebyejeJej Demes ÛewlevÙeceÙe Yee<eCe DeJeleefjle neslee keâer pÙeeÛee DeesIe veoerÛÙee ØeJeenemeejKee Je pÙeeÛeer Meòeâer cenehegjemeceeve DeeefCe pÙeeÛee ØeYeeJe KeJeUuesuÙee G«e Deie>ermeceeve neslee. hejbleg Demee YeÙebkeâj DeeefCe Øeefle fove Jee{le Demeuesuee Øeeflekeâej nesle DemeleeveeosKeerue Fmueeceer ÛeUJeU HewâueeJeleÛe nesleer. lÙeebÛÙee ogjeÛeejemebyebOeer. lÙeebÛÙeele mebIešveelcekeâ peeCe GlheVe kesâueer peeÙeÛeer. yeefnCeer DeeefCe cesJnCes Fmueeceer DeeJeenveeÛes kesâJeU DevegÙeeÙeerÛe yeveues nesles lÙeemee"er ØeeCeehe&Ce keâjCeejs meneÙekeâner yeveues nesles. DeeefCe meJe& yeepetbveer Jes{tve De%eevecetuekeâ JÙeJemLesuee Demes Ieó DeeJeUues iesues keâer yegæerÛÙee Je MeneCeheCeeÛÙee peieele efleuee keâes"sner Leeje Gjuee veener. lÙeebÛÙee ØelÙeskeâ Dee#esheeÛes ÙeesiÙe Gòej efoues iesues. . kesâJeU cekeäkeâe MenjeleÛe veJns. lÙeeÛeyejesyej lÙeebvee F&ÕejeÛee keâeshe. Keesše ØeÛeej kesâuee. DeMeeØekeâejs ØeeCeehe&CeeÛee Flekeâe peyejomle peesMe DeeefCe Flekeâe oeb[iee Glmeen lÙeebÛÙeele GlheVe kesâuee iesueer keâer ÙesCeejer meJe& mebkeâšs menve keâjCÙeemee"er Je efJejesOeeÛÙee ØeÛeb[ JeeoUeÛeener cegkeâeyeuee keâjCÙeemee"er les leÙeej Peeues nesles. MebkeâekegâMebkeâe hemejefJeuÙee DeeefCe Deejeshe Je Dee#esheebÛeer mejyeòeer kesâueer. lÙeebÛÙeeJej DeeefLe&keâ Je meeceeefpekeâ yeefn<keâej šekeâues Je lÙeebÛee Flekeâe ÚU kesâuee keâer lÙeebÛÙeehewkeâer heg<keâU ueeskeâebvee oesveoe IejeoejebÛee lÙeeie keâ¤ve nyedMe osMeekeâ[s efnpejle keâjCes Yeeie he[ues Je mejlesMesJešer eflemeNÙeeboe meJe&Ûe cegmeueceeveebvee ceoerveskeâ[s efnpejle keâjeJeer ueeieueer. ceeefnleer vemeuesuÙee ueeskeâebvee hewiebyej npejle cegncceo (me. --------------------------------lÙeeveblej ÙesLetve Deelee lÙee DeeJeenveeÛee ogmeje šhhee meg¤ neslees. lemesÛe kesâJeU kegâjwMe ueeskeâebleÛe veJns. pÙeebÛee Fefleneme lÙeebvee ÛeebieuÙee Øekeâejs ceenerle neslee. Ùee šhhÙeele FmueeceÛÙee ÛeUJeUerle DeeefCe De%eevecetuekeâ JÙeJemLesceOÙes YeÙebkeâj peerJeIesCes mebIe<e& hesšvt e les melele Dee"-veT Je<eeËheÙeËle Ûeeuele jeefnues. cegues. lÙee Yee<eCeele Skeâerkeâ[s F&ceeveOeejkeâebvee lÙeebÛeer ØeeLeefcekeâ keâle&JÙes meebefieleueer peeÙeÛeer. lej DejyemleeveeÛÙee yeJnbMeer efJeYeeieeleosKeerue pes ueeskeâ pegvÙee De%eevecetuekeâ JÙeJemLesuee keâeÙece "sJet FefÛÚle nesles les ueeskeâ meojnt ÛeUJeUeruee efnbmesÛÙee ceeiee&ves ve° keâjCÙeeme lelhej yeveues. lÙee ueeskeâebvee SkesâÕejJeeo DeeefCe hejueeskeâeÛes ØeceeCe Je hegjeJes lÙee GIe[ efveMeeCÙeebÉejs efoues iesues. ‘keâÙeecele’Ûes ceneYeÙebkeâj Øemebie DeeefCe penVece-vejkeâeÛÙee ÙeelevesÛes YeÙe oeKeefJeues iesues lÙee ueeskeâebÛeer. lÙeebveer leer ÛeUJeU efÛej[tve šekeâCÙeemee"er meJe& ØekeâejÛes [eJehesÛe Ùeespetve heeefnues. meeceevÙepeveebÛÙee ceveele veevee leNnsÛes JemeJemes Ieeleues. Fmueece mJeerkeâejCeeNÙeebJej DelÙeble ›etâjheCes peguetce Je DelÙeeÛeej kesâues. lÙeebvee melÙeOecee&ÛÙee ØeÛeejeÛÙee heæleer meebefieleuÙee peeÙeÛÙee.17 18 (3) cekeäkeâe Menj DeeefCe kegâjwMeebÛÙee meercesheueerkeâ[s peeTve meojnt vetleve DeeJeenveeÛee DeeJeepe legueveelcekeâjerlÙee DeefOekeâ efJemle=le #es$eele heesnesÛet ueeieuee. lÙee je°^ebÛÙee GodOJemle JemlÙeebÛÙee Yeie>eJeMes<eeheemetve lÙeebvee Oe[e efouee iesuee pÙee Yeie>eJeMes<eebJe¤ve les ØeJeemeeÛÙee nsletves je$eved efoJeme Ùes-pee keâjerle Demele. lÙeebÛÙee ÛegkeâerÛÙee peerJeveJele&veemebyebOeer.

megmeYÙe veeieefjkeâlJe keâmes efvecee&Ce keâjeJes. keâ"esjheCes efveYe&lme&vee keâjCÙeeÛee Je GheosMe osCÙeeÛeener ØeÙelve kesâuee peele Demes. lemesÛe lÙee ueeskeâebvee F&ÕejeÛÙee ØekeâesheeÛeer Yeerleer oeKeefJeCÙeeÛee DeeefCe yeesOeoeÙeer Iešvee DeeefCe Jele&ceeveeheemetvener Oe[e osCÙeeÛee ØeÙelve kesâuee peele neslee pesCeskeâ¤ve lÙeebÛÙeeJej ØeyeesOeveeÛeer hetle&lee efmeæ JneJeer. hetJeeaÛÙee Øesef<eleebÛÙee je°^ebvee (Ùentoer Je ef¡emleeRvee) meeceesjs peeJes ueeieues. lÙeehewkeâer ØelÙeskeâ cepeueerceOÙes DeeJeenve DeefOekeâ efJemle=le nesle iesues. --------------------------------meojnt ÛeUJeUeruee cekeäkesâle Deeheues keâece keâjleevee lesje Je<ex Guešueer nesleer keâer DekeâmceeleheCes ceoervee Menjele efleÛÙeemee"er Skeâ Demes keWâõ GheueyOe Peeues. Dee%eeOeerve (efpecceer) keâeefHeâjebMeer keâmee JÙeJenej keâjeJee. pegvÙee De%eevecetuekeâ JÙeJemLesÛeer heleekeâe GbÛeeJeCeeNÙeebMeer meMeŒe meb«eece meg¤ Peeues. Kegö cegefmuece GcceleÛÙee (je°^eÛÙee) Deebleefjkeâ JÙeJemLeslener efvejefvejeàÙee ØekeâejÛÙee oebefYekeâebÛee efMejkeâeJe Peeuee Je lÙeebÛÙeeMeerner efvehešeJes ueeieues. DeMeer Deens ceneve kegâjDeeveeÛÙee ceoervesle GlejuesuÙee ‘metjleer’Ûeer heeÕe&Yetceer. DeMeeØekeâejs meojnt DeeJeenveeves eflemeNÙee šhhÙeele heoehe&Ce kesâues. lÙee Yee<eCeebÉejs cegmeueceeveebvee. lÙeebÛÙee peÙe Je hejepeÙeeJej. DeMeeØekeâejs one Je<eeËÛÙee leer›e mebIe<ee&veblej mejlesMesJešer meojnt ÛeUJeUerves ÙeMeele DeMeer cepeue iee"ueer keâer mebhetCe& Dejyemleeve efleÛÙee JeÛe&mJeeKeeueer Deeues. eflemeNÙee šhhÙeele heefjefmLeleer hetCe&heCes yeoueueer nesleer. lÙeeÉejs cegmeueceeveebvee DeMee Øekeâejs mebmkeâej#ece kesâues peele nesles keâer hewiebyej (me. leelheÙe& Demes keâer meJe& ØekeâejÛÙee heefjefmLeleerle efleÛÙeeMeer megmebiele Demes veweflekeâ Oe[s efoues peele nesles. lÙeebvee nUtJeejheCes DeeJeenve osCÙeeÛee. F&Meceeiee&le peerefJele Je efJeòeeefveMeer efpeneo keâjCÙeeÛes lÙeebvee Øeeslmeenve efoues peele nesles. keâOeer DeOÙeehekeâerÙe hee"eÛÙee Je efMe#eCeeÛÙee mJe¤heeÛes DemeeÙeÛes lej keâOeer megOeejCeelcekeâ DeeefCe ØeyeesOeveelcekeâ mJe¤heeÛes DemeeÙeÛes. keâeefHeâj DeeefCe DeveskesâÕejJeeoer (cegMedefjkeâ) DeMee meJe& ueeskeâebvee lÙeebÛÙee efvejefvejeàÙee efmLeleervegmeej mecepeeJeCÙeeÛee ØeÙelve kesâuee peele Demes.. lÙeebÛÙeeleerue GCeerJeebmee"er lÙeebvee mecepe efoueer peele nesleer.) DeeefCe FmueeceÛÙee DevegÙeeÙeebveer yengmebKÙesves mJeosMe lÙeeie kesâuee Je efnpejle keâ¤ve ceoervee Menjele heesnesÛeues. «ebLeOeejkeâebMeer keâMee ØekeâejÛes mebyebOe DemeeJesle.) ÙeebÛÙeeJej Demes Yee<eCe DeJelejle nesles pes keâOeer peUpeUerle JeòeâJÙeMewueerÛÙee mJe¤heeÛes DemeeÙeÛes lej keâOeer Meener Heâcee&ve Je jepee%esÛÙee mJe¤heeÛes DemeeÙeÛes. DeMee Øekeâejs DeJelejCeeÛÙee Yee<eCeebÉejs meebefieleues iesues keâer peceeleÛeer Je jepÙeeÛeer GYeejCeer keâMeer keâjeJeer.19 20 De%eevecetuekeâ ¤{er Je melÙeeÛÙee Mele=lJeemebyebOeer lemesÛe F&ceeveOeejkeâebÛÙee ÚUCetkeâermebyebOeer efveYe&lme&vee kesâueer iesueer lej veerefleceòee Je mebmke=âleerÛeer leer ceneve cetueleòJes lÙeebÛÙee meceesj Øemlegle kesâueer iesueer pÙeebÛÙee DeeOeejeJej meowJe F&ÕejØeCeerle megmebmke=âleerÛeer GYeejCeer nesle Deeueer Deens. Ùegæ keâjCeeNÙee Me$etbMeer DeeefCe keâjej kesâuesuÙee je°^ebMeer keâmee JÙeJenej kesâuee peeJee. peerJeveeÛÙee efJeefJeOe #es$eebÛeer GYeejCeer keâesCelÙee efveÙeceebÛÙee Je keâeÙeÅeebÛÙee DeeOeejs keâjeJeer.. efvejefvejeàÙee ØekeâejÛÙee ßeæe DeeefCe efvejefvejeàÙee ØekeâejÛÙee keâeÙe&heæleer DemeuesuÙee mecetnebMeer iee" he[le iesueer Je DeMee ØekeâejÛÙee efmLelÙeblejevegmeejÛe Deuueenkeâ[tve ÙesCeeNÙee mebosMeele efJe<eÙeebÛeer efJeefJeOeleener Jee{le iesueer. ogmejerkeâ[s Deuueenkeâ[tve DeJelejCeeNÙee lÙee Yee<eCeebÉejs Demes ueeskeâ pes F&ceeveeÛÙee keâ#esyeensj nesles DeLee&le «ebOeejkeâ (Ùentoer Je ef¡emleer ueeskeâ) oebefYekeâ. meojÛÙee eflemeNÙee šhhÙeelener Deveskeâ cepeuee neslÙee Je lÙee ØelÙeskeâerle ÛeUJeUerÛÙee keâener efJeefMe° iejpee neslÙee. pesLes DejyemleeveeÛÙee Flej meJe& efJeYeeieeletve DeeheuÙee DevegÙeeÙeebvee Skeâef$ele keâjCes Je Deeheueer Meòeâer Skeâe keWâõele SkeâJešCes efleuee MekeäÙe Peeues nesles. ne ogmeje šhhee DeeheuÙee peeieer mJele:Ûe Deveskeâ cepeueebÛee DebleYee&Je Demeuesuee neslee. --------------------------------- . Deuueenkeâ[tve Glejle DemeuesuÙee lÙee Yee<eCeebÉejs Skeâerkeâ[s cegmeueceeveebvee efMe#eCe efoues peele nesles. lÙeebvee mebmkeâej#ece kesâues peele nesles.) ÙeebÛÙee he§eelener lÙeebÛes GòejeefOekeâejer yevetve lÙeebveer ÛeUJeUerÛes Je megOeejCesÛes keâeÙe& heej hee[t MekeâeJes. lÙeele Skeâe heæleMeerj jepÙemeòesÛÙee mLeehevesÛÙee keâeÙee&le cegefmuece je°^euee ÙeMe Deeues. DeeJeenveemee"er nesCeejs ØeÙelvener leer›e nesle iesues Je lÙeebÛee Øeeflekeâejner DeefOekeâeefOekeâ ØeKej yevele iesuee. lÙeele meebefieleues nesles keâer oebefYekeâebMeer keâmee JÙeJenej keâjeJee. DeMeer Deens ceneve kegâjDeeveeÛÙee cekeäkesâle DeJelejuesuÙee metjleeRÛeer heeÕe&Yetceer. lÙeebÛÙeeJejerue MeeblelesÛÙee Je YeerleerÛÙee heefjefmLeleerJej.. lÙee iejpeebvegmeej meJeexÛÛe Deuueenkeâ[tve hewiebyej (me. lÙeeÛeyejesyej mebIeefšle F&ceeveOeejkeâebÛÙee mecetneves peieele efJeÕemJeeceerÛes veeÙeye cnCetve keâle&JÙe heej hee[CÙeemee"er mJele:uee keâmes leÙeej keâjeJes. lÙeebÛÙeeJej ÙesCeejer mebkeâšs Je megKeog:KeeÛÙee efmLeleerJej. leÉle hewiebyej npejle cegncceo (me. FlekesâÛe veJns lej efJeÕeJÙeeheer DeeJeenveeÛes Je peeieeflekeâ megOeej Ie[Jetve DeeCeCÙeeÛes oej efleÛÙeemee"er Kegues Peeues. lÙeebÛeer megyeòee DeeefCe lebieerÛÙee efmLeleerJej.

DeMeeØekeâejs meekeâej PeeuesuÙee «ebLeele uesKeveelcekeâ jÛevesÛÙee lÙee heæleerÛee DeJeuebye nesTÛe Mekeâle veener peer SKeeÅee [e@keäšjsšÛeer heoJeer Øeehle keâjCÙeemee"er efueefnuesuÙee ØeyebOeele DeJeuebefyeueer peele Demeles. Jejerue efJeJesÛeveeJe¤ve DeeheCeeme ns ceenerle PeeuesÛe Deens keâer lesJeerme Je<ee&leerue kegâjDeeveeÛes DeJelejCe lÙeeÛe ›eâceeves nesle iesues Deens. pÙee efveceb$ekeâeuee nj ØekeâejÛÙee Je=òeer Je ceve:efmLeleer DemeCeeNÙeebvee leeW[ ÅeeJes ueeiele Demeles. cnCetve lÙeebÛeer Mewueerner uesKeveelcekeâ vemeeÙeÛeer lej Jeòe=âlJeMewueer DemeeÙeÛeer. peesheÙeËle DeeJeenve Skeâe šhhÙeele Demesue leesheÙeËle veblejÛÙee šhhÙeeÛeer iees° keâe{ueer peeT veÙes. keâejCe Ùee ceewefuekeâ iees°eRheemetve ieeefHeâueheCee Fmueeceer ÛeUJeUerÛÙee keâesCelÙeener šhhÙeele KeheJetve IesCÙeemeejKee veJnlee. ns Deieoer GIe[ Deens. pÙeeuee ceve Je yegæer DeeefCe efJeÛeejMeòeâer Je YeeJevee meJeeËveeÛe DeeJeenve keâjeJeÙeeÛes Demeles. lÙeeÛeyejesyej ner iees°ner pe¤jerÛeer Demeles keâer DeeJeenveeÛee heeÙee pÙee ßeæebJej DeeefCe pÙee leòJeebJej GYeejuee iesuee Demesue lÙeebvee ØeLece heeJeueeheemetve les Debeflece cepeue iee"sheÙeËle keâesCelÙeener JesUer Je keâesCelÙeener efmLeleerle Âef°Dee[ nesT osT veÙes. lemesÛe les Jeòe=âlJener SKeeÅee ØeeOÙeehekeâeÛÙee ueskeäÛejemeceeve veJns lej Skeâe DeMee efveceb$ekeâeÛÙee Yee<eCeemeceeve nesles. lÙeebÛÙeeJej Ûeebieues mebmkeâej Ie[efJeCes. lemesÛe lÙeebÛÙeele peesMe DeeefCe Glmeen efvecee&Ce keâjCes. Ùee keâeceele ceie keâener ceefnves ueeieesle keâer efkeâlÙeskeâ Je<ex KeÛeea he[esle. veJÙee Mewueerle DeeefCe veJeveJÙee Leešele meebefieleuÙee peeJÙeele pesCeskeâ¤ve DelÙeble megKeo heæleerves lÙee ùoÙeebefkeâle JneJÙeele Je DeeJeenveeÛeer Skeâe veblej Skeâ cepeue ÛeebieuÙee Øekeâejs Yekeäkeâce nesle peeJeer. les DeeJeenve DeeheuÙee ØeejbYeeheemetve les hetCe&lJeeuee heesnesÛesheÙeËle lesJeerme Je<eeËÛÙee keâeueeJeOeerle pÙee pÙee šhhÙeeletve Je pÙee pÙee cepeueebceOetve JeešÛeeue keâjerle nesles lÙee meJeeËÛÙee efvejefvejeàÙee ØekeâejÛÙee iejpesvegmeej kegâjDeeveeÛes efJeJeOe efJeYeeie DeJeleefjle nesle iesues. lej lÙeeÛe šhhÙeeÛÙee iees°erÛeer GpeUCeer nesle jeefnueer heeefnpes. YeeJeveebÛes JeeoU G"efJeCes. lÙeeleerue efMe#ee Je yeef#eMeer lemesÛe Øesef<elelJe DeeefCe F&Me«ebLeeJejerue F&ceeve. cnCetve meojnt keâeÙee&mebyebOeer Deuueenves DeeheuÙee Øesef<eleeJej peer Yee<eCes GlejefJeueer lÙeebÛeer Jeòe=âlJeMewueer leerÛe nesleer peer SKeeÅee DeeJeenveeÛÙee efmLeleerMeer megmebiele Demeles.) Ùeebveer kegâjDeeve. pÙee ›eâceeves DeeJeenveeÛee ØeejbYe Je . lÙeeefMeJeeÙe meojnt DeeJeenveeÛÙee efJekeâemeeyejesyej kegâjDeeveeÛes pes ueneve Jee cees"s efJeYeeie DeJeleefjle Peeues. nesCeeNÙee efJejesOeebvee efve<ØeYe keâjCes. DeMee Yee<eCeele ceneefJeÅeeueÙeerve ØeeOÙeehekeâebÛÙee ueskeäÛejemeceeve Mewueer MeesOeCÙeeÛee ØeÙelve ÙeesiÙe "jle veener. efJejesOe keâjCeeNÙeebÛes Ùegeòf eâJeeo Kebef[le keâjCes Je lÙeebÛÙee veweflekeâ MeòeâerÛee efve:heele keâjCes. SKeeÅee DeeJeenveeÛeer Je JÙeJeneÙe& ÛeUJeUerÛeer mJeeYeeefJekeâ iejpe nerÛe Demeles keâer leer ÛeUJeU pÙeeJesUer pÙee šhhÙeele Demesue lÙeeJesUer DeMeeÛe iees°er meebefieleuÙee peeJÙeele pÙee lÙee šhhÙeeMeer megmebiele Demeleerue. leLeeefhe SkesâÕejJeeo DeeefCe F&Õejer iegCe. pÙeeuee Deeheues DeeJeenve. cnCetve nsosKeerue pe¤jerÛes Demeles keâer ØelÙeskeâ šhhÙeele pÙee iees°er hegvne hegvne meebieeJeÙeeÛÙee Demeleerue lÙee ojJesUer veJeveJeerve Meyoele. Deeheuee ØeÛeej DeeefCe keâeÙe&jle DemeuesuÙee DeeheuÙee ÛeUJeUermebyebOeeves DemebKÙe efJeefYeVe ØekeâejÛÙee efmLeleerle keâece keâjeJes ueeiele Demeles. hejbleg SkeâeÛe ØekeâejÛÙee iees°erÛeer GpeUCeer SkeâeÛe cepeketâjeÉejs Je SkeâeÛe heæleerves nesle jeefnues lej lÙee iees°er Ssketâve Ssketâve keâeve Leketâve peeleele DeeefCe ceves Jewleeiet ueeieleele. F&MeYeÙe DeeefCe mebÙece Je F&ÕejeJejerue efJeÕeeme Je DeMeeÛe ØekeâejÛÙee Flej ceewefuekeâ efJe<eÙeebÛeer hegvejeJe=òeer mebhetCe& kegâjDeeveele efometve Ùesles. --------------------------------Lees[Ÿee meKeesueheCes efJeÛeej kesâuee lej ÙeeÛe efJeJesÛeveeÉejs Ùee ØeMveeÛesner efvejekeâjCe nesles keâer hewiebyej npejle cegncceo (me. lesosKeerue hegefmlekeâebÛÙee ¤heele ØekeâeefMele kesâues peele vemele lej Jeòe=âlJeeÛÙee mJe¤heele les efveJesove kesâues peele Demele Je lÙeeÛe mJe¤heele les Øemeeefjlener kesâues peele Demele. mebYeJeveerÙe meJe&Ûe hewuetbveer Deeheueer iees° ueeskeâ-ceveele ®peefJeCes. --------------------------------Ùee ÛeÛexJe¤ve ner iees° ÛeebieuÙee Øekeâejs mecepet Mekeâles keâer kegâjDeeveele efJe<eÙeebÛes Flekesâ hegve®ÛÛeejCe keâe Ie[ues Deens. ÙeeÛe keâejCeemleJe Fmueeceer DeeJeenveeÛÙee Skeâe šhhÙeele kegâjDeeveeÛÙee efpelekeäÙee megjleer GlejuÙee Deensle lÙee meJee&le meJe&meeOeejCeheCes SkeâeÛe ØekeâejÛes efJe<eÙe efveefvejeàÙee Meyoele Je efJeefJeOe JeCe&veMewueerÉejs Øekeâš Peeues Deensle. meeLeeroejebÛeer megOeejCee keâjCes. leelheÙe& Demes keâer lÙee efveceb$ekeâeuee les meJe& keâener keâjeJes ueeiele Demeles pes SKeeÅee DeeJeenveeÛÙee ØecegKeeuee Je SKeeÅee ÛeUJeUerÛÙee veslÙeemee"er DeeJeMÙekeâ Demeles. hejueeskeâ DeeefCe lÙeeleerue peeyeefJeÛeejCee. lemesÛe Me$etbveener efce$e DeeefCe DeceevÙe keâjCeeNÙeebveener ceevÙekeâlex yeveefJeCes. pej meojnt ceewefuekeâ keâuhevee pejeosKeerue keâcekegâJele PeeuÙee DemelÙee lej meojnt Fmueeceer ÛeUJeU DeeheuÙee KeNÙee DeelcÙeeefveMeer Ûeeuet Mekeâle veJnleer.21 22 Jejerue ÛeÛexJe¤ve ner iees° hetCe&heCes mhe° nesles keâer efoJÙe kegâjDeeveeÛes DeJelejCe Skeâe DeeJeenveeyejesyej meg¤ Peeues. efkebâyengvee lÙeebÛeer GpeUCeer keâesCelÙeener heefjefmLeleerle DeeJeenveeÛÙee ØelÙeskeâ šhhÙeele nesle jenCesner DeeJemÙekeâ Demeles. lÙeeÛe ›eâceevegmeej keâe ›eâceyeæ kesâuee veener pÙee ›eâceeves lees DeJelejuee neslee. JewÛeeefjkeâ peieele heefjJele&ve Ie[Jetve DeeCeCes.

lÙeeÛeØeceeCes ØeejbYeerÛeer ÛeÛee& MesJešÛÙee keâeUeleerue DeeosMeebojcÙeeve lej MesJešÛÙee keâeUeleerue DeeosMe ØeejbYeer meebefieleuesuÙee efMekeâJeCeerÛÙee meeefveOÙeele JejÛesJej Ùesle jneJesle. kegâjDeeveeÛÙee mJeYeeJeeÛeer efvekeâ[ lej DeMeer Deens keâer lÙeeÛes JeeÛeve keâjCeeNÙee meceesj ceoervesÛÙee šhhÙeeleerue iees°er cekeäkesâÛÙee keâeUeleerue efMekeâJeCeer ojcÙeeve Ùesle jeneJÙeele lej cekeäkesâÛÙee šhhÙeebleerue iees°er ceoervesÛÙee keâeUeleerue Yee<eCeebojcÙeeve Ùesle jeneJÙeele. DeMeeØekeâejs DeheefjneÙe&heCes Deelee De«e›eâce Ùee iees°eruee efceUeues keâer meojnt je°^eves ØeLece mJele:Ûeer keâle&JÙes.) ÙeebveerÛe lees efJeÅeceeve mJe¤heele ›eâceyeæ kesâuee neslee. Deeheues peerJeve keâeÙeos DeeefCe hetJeeaÛÙee Øesef<eleebÛÙee je°^ebceOÙes pes GheõJe GodYeJeeÙeÛes lÙeebÛeer ÛeebieuÙee Øekeâejs ceeefnleer keâ¤ve IÙeeJeer. lÙeeefMeJeeÙe efoJÙe kegâjDeeve ne pÙee ØekeâejÛee «ebLe Deens.) mJele:ner veceepeceOÙes Je Flej Øemebieerner kegâjDeeveeÛes he"Ce keâjerle Demele Je lÙeeÛe ›eâceevegmeej Øeefleef‰le meneyee (jefpe. pej F&MeJeeCeerÛÙee meb«enemeceJesle lÙeeÛee Skeâ ueebyeueÛekeâ uesKeer Feflenemener pees[uesuee Demelee Je lÙeeÛes he"Cener DeeJeMÙekeâ "jefJeues Demeles lej ne nslet meeOÙe Peeuee vemelee ns GIe[Ûe Deens. meJeeËveerÛe keâjeJes. le®Ceebveer. Demes Jeešles. lÙeeÛes JeeÛeve ØelÙeskeâ keâeueKeb[ele. Je=æebveer. efŒeÙeebveer-heg®<eebveer. Kes[gleebveer. Deelee lÙee efJeYeeieebmee"er lej DeMee JesieàÙee ØekeâejÛÙee ›eâceyeælesÛeer iejpe nesleer peer DeeJeenveeÛÙee heefjhetCe&lesveblejÛÙee DeJemLesMeer DeefOekeâ megmebielelee jeKeCeejer Demeejer. Flej keâesCelÙeener JeeCeerÛÙee YesmeUer efkebâJee meceeJesMeeefJevee efleÛÙee cetU mebef#ehle mJe¤heele jÛeueer peeJeer Je efleÛes JeeÛeve cegueebveer. les keâeÙe& heg{s ÛeeueefJeCÙeemee"erner les peyeeyeoej "jues nesles. JemlegefmLeleer DeMeer Deens keâer kegâjDeeveeÛÙee efJeÅeceeve jÛevee›eâceeJej pÙee ueeskeâebÛee Dee#eshe Deens les meojnt «ebLeeÛee nslet Je lÙeeÛÙee GösMeeheemetve hetCe&heCes DeveefYe%e lej DeensleÛe efkebâyengvee ne «ebLe kesâJeU FeflenemeMeeŒe DeeefCe peerJeveMeeŒeeÛÙee efJeÅeeLÙeeËmee"erÛe DeJelejuesuee Deens DeMee iewjmecepegleerlener les iegjHeâšues Deensle. Demee oesvner hewuetbveer heefjhetCe& keâ¤ve lÙeebÛÙee mJeeOeerve kesâues nesles. lÙeeuee pej ceeCemeeves ÛeebieuÙeeØekeâejs mecepetve Iesleues lej lÙeeJej mJele:Ûe ner iees° GIe[ PeeuÙeeefMeJeeÙe jent Mekeâle veener keâer SkeâSkeâe ØekeâejÛÙee efJe<eÙeebvee SkeâSkeâe ef"keâeCeer Skeâ$e keâjCes ner iees° kegâjDeeveÛÙee mJeYeeJeeuee Devegme¤ve veener. lesJne hewiebyej (me. lÙeeefMeJeeÙe kegâjDeeveeuee pej lÙeeÛÙee DeJelejCe›eâceevegmeej pejer ›eâceyeæ kesâues Demeles lejerheCe DeMee ØekeâejÛeer ›eâceyeælee veblejÛÙee ueeskeâebmee"er kesâJeU DeMeeÛe mJe¤heele DeLe&hetCe& "¤ Mekeâle nesleer pesJne keâer kegâjDeeveeyejesyej lÙeeÛÙee DeJelejCeeÛee mebhetCe& Fefleneme Je lÙeeleerue ØelÙeskeâ efJeYeeieeÛeer DeJelejCeefmLeleer Je DeJelejCeØemebiener efuentve pees[ues Demeles Je les meJe& efueKeeCener DeeJeMÙekeâ hegjJeCeermeceeve kegâjDeeveeyejesyejÛe jeefnues Demeles. keâejCe ØeejbYeer Fmueeceer DeeJeenveeÛes ØeLece mebyeesefOele ueeskeâ FmueeceMeer hetCe&heCes DeveefYe%e nesles. hejbleg ner iees° lÙee nsletefJe¤æ nesleer pÙee nsletefveMeer meJeexÛÛe Deuueenves lÙeeÛÙee JeeCeerÛee ne meb«en jÛetve megjef#ele keâjefJeueeneslee. --------------------------------kegâjDeeveeÛÙee jÛevee›eâceemebyebOeer JeeÛekeâeuee ner iees°ner ceenerle Demeueer heeefnpes keâer kegâjDeeveÛee efJeÅeceeve jÛevee›eâce veblejÛÙee ueeskeâebveer ueeJeuesuee veener lej mJele: meJeexÛÛe DeuueenÛÙee DeeosMeevegmeej hewiebyej npejle cegncceo (me. ØelÙeskeâ peeieer Je ØelÙeskeâ efmLeleerle kesâues peeJes. lÙeeveblej ceie FmueeceMeer DeheefjefÛele DemeuesuÙee peieemeceesj F&ÕejeÛes ceeie&oMe&ve Øemlegle keâjCÙeemee"er lÙeeves heg{ekeâej IÙeeJee. pesCeskeâ¤ve FmueeceÛes heefjhetCe& efÛe$e DeeefCe lÙeeÛee JÙeehekeâ DeejeKe[e lÙeeÛÙee vepejsle DemeeJee Je keâesCelÙeener JesUer lees Skeâkeâuueer yevet veÙes. lÙeeÛeØeceeCes pej kegâjDeeveeÛee SKeeoe Demee efJeYeeie DeJelejle Demes pÙeeuee heefjhetCe& metjle (DeOÙeeÙe) yeveefJeCÙeeÛeer Ùeespevee veJnleer. meeceevÙepeveebveer. lÙeebÛeer heæle DeMeer nesleer keâer pesJne SKeeoer metjle DeJelejle Demes lesJne hewiebyej (me. hejbleg Fmueeceer DeeJeenve heefjhetCe& PeeuÙeeveblej lÙeeÛes ØeLece mebyeesefOele ueeskeâ les "jues pes lÙeeJej F&ceeve DeeCetve Skeâ je°^ yeveues nesles.) lÙeeÛe#eCeer lÙeebÛÙee uesKekeâebhewkeâer SKeeÅeeuee yeesueJeerle Demele Je leer metjle lÙeeÛÙeekeâjJeer DeÛetkeâheCes efuenJetve IesleuÙeeveblej metÛevee osle Demele keâer meojÛÙee metjleeruee Decegkeâ metjleveblej Je Decetkeâ metjle Deieesoj "sJeueer peeJeer. lÙeeÛeØeceeCes yegæer Je MeneCeheCeeÛÙee JesieJesieàÙee heeleUerÛÙee ØelÙeskeâ ceeCemeeuee keâceerlekeâceer Flekeâer iees° lej ceenerleÛe DemeeJeer keâer lÙeeÛee F&Õej lÙeeÛÙeekeâ[tve keâeÙe FefÛÚlees Je keâeÙe FefÛÚle veener. MenjJeemeerÙeebveer.) DeeosMe osle Demele keâer meojnt efJeYeeie Decegkeâ meb«eneceOÙes Decegkeâ peeieer veeWoefJeuee peeJee. lÙeeÛÙee °ermeceesj lej nerÛe iees° nesleer keâer F&MeJeeCeer efleÛÙee MegæmJe¤heele. efJeÉeveebveer. Deelee ns Deieoer GIe[ Deens keâer DeeJeenveeÛÙee heefjhetCe&lesveblejner DeJeleerCe& PeeuesuÙee efJeYeeieebmee"er leesÛe ›eâce "sJeCes ÙeesiÙe "¤ Mekeâle veJnles pees ›eâce kesâJeU DeeJeenveeÛÙee efJekeâmeveMeerue DeJemLesMeer megmebiele neslee.) Ùeebveer ‘Âef°keâesveelcekeâ DeeefCe JÙeJenejelcekeâ’. veblej lÙeeÛe ›eâceevegmeej hewiebyej (me. cnCetve lÙeeJesUer Deieoer ØeejbefYekeâ efyebotheemetve lÙeebvee efMe#eCe osCes Je GheosMe osCes meg¤ kesâues iesues.) (Øesef<eleebÛes meeLeeroej) osKeerue les hee" keâ¤ve Iesle .23 24 lÙeeÛee efJekeâeme Ie[uesuee Deens. nsosKeerue lÙeeÛÙee °ermeceesj nesles. FlekesâÛe veJns lej pes keâeÙe& hewiebyej (me.

efkebâJee DeMee ØekeâejÛÙee Meeefyokeâ efYeVelescegUs keâeueeblejeves nUtnUt KejsKegjs DeLe&yeoue nesCÙeeÛes oej GIe[sue. hebpeeyeer. npejle pewo efyeve meeefyele (jefpe. DeMee Øekeâejs kegâjDeeveeÛeer megjef#elelee kesâJeU KepetjeRÛÙee heeveeJej DeeefCe ne[s Je keâele[erÛÙee legkeâ[ŸeebJejÛe DeJeuebyetve veJnleer pÙeebÛÙeeJej hewiebyej (me. pees lÙeeÛee DeJelejCekeâlee& neslee leesÛe lÙeeÛee jÛevee›eâce ueeJeCeejener neslee.) Ùeebveer hee"erceeies mees[ues nesles. cnCetve Ùee keâeÙee&Ûeer DeeJeMÙekeâlee lÙeebveer npejle Deyetyekeâj (jefpe. veblej Meskeâ[eWÛÙee. Goe. pÙeeÛÙee ùoÙeeJej lees DeJeleefjle Peeuee lÙeeÛÙeeÛe nmles lees ›eâceyeæner kesâuee iesuee. Ùee Ùeespevesvegmeej ieewjJeMeeueer kegâjDeeveeÛeer Skeâ ØeceeCeefmeæ Øele leÙeej keâ¤ve leer GcceguecegDedefceveerve npejle nHeämee (jefpe. lej kegâjDeeveeÛes DeJelejCe PeeuÙeeyejesyej lees ØeLece JeermeSkeâ ueeskeâebÛÙee ùoÙeebJej.) DeeheuÙee efueefnCeeNÙeekeâjJeer kegâjDeeve GlejJetve Iesle Demele. SKeeÅee ceeCemeeves ogmeNÙee SKeeÅee ceeCemeeuee pej SKeeÅee DeMee heæleerves kegâjDeeveeÛes he"Ce keâjleevee Sskeâues.) Ûeer Skeâ cees"er mebKÙee Menero Peeueer nesleer. npejle Deyetyekeâj (jefpe. keâejCe DeMee Øekeâejs kegâjDeeveeÛÙee DeLee&le keâenerÛe Heâjkeâ he[le veJnlee. hetCe&heCes DeÛetkeâlesÛeer Kee$eer hešuÙeeveblej.) ÙeebÛÙee mesJesle keâeefleye-meefÛeJe cnCetve keâece keâjerle dmele. --------------------------------ØeLeceheemetveÛe cegmeueceeveebmee"er veceepe Heâpe& (DeefveJeeÙe&) kesâuesueer DemeuÙeeves Je kegâjDeevehe"Ce veceepeceOeerue DeeJeMÙekeâ Ieškeâ "jefJeuee DemeuÙeecegUs kegâjDeeveeÛÙee DeJelejCeeyejesyejÛe lÙeeuee leeW[hee" keâjCÙeeÛee ›eâce cegmeueceeveeble meg¤ Peeuee Je pemepemes kegâjDeeveeÛes DeJelejCe nesle iesues lemelemes cegmeueceeve lÙeeuee leeW[hee"ner keâjerle iesues. DejyemleeveeÛÙee efvejefvejeàÙee ØeosMeebÛÙee Je šesàÙeebÛÙee Yee<eslener leMeerÛe efJeefYeVelee Dee{Ules Demes peMeer DeeceÛÙee osMeele MenjeMenjeÛÙee Je efpeu¢eeefpeu¢eeÛÙee Yee<esle efYeVelee Dee{Utve Ùesles. cnCetve ns Skeâ ØeeceeCÙe Ssefleneefmekeâ melÙe Deens keâer ceneve kegâjDeeveÛes DeJelejCe pÙee efoJeMeer hetCe& Peeues lÙeeÛe efoJeMeer lÙeeÛee jÛevee›eâcener hetCe& Peeuee.) hewkeâer pÙeebÛÙee pÙeebÛÙee peJeU kegâjDeeve DeLeJee lÙeeÛee keâener Yeeie uesKeer mJe¤heele Demesue.) Ùeebvee jòeâjbefpele ue{eÙee keâjeJÙee ueeieuÙee lesJne lÙee ue{eÙeeble pÙeebvee mebhetCe& kegâjDeeve cegKeesodiele nesles DeMee meneyeeb (jefpe. ceie npeejeWÛÙee Je veblej ueeKeeW ueeskeâebÛÙee ùoÙeeJej keâesjuee peele Demes Je kegâCeener Mewleeveemee"er ns MekeäÙeÛe veJnles keâer lÙeele Skeâe MeyoeÛeener lÙeeves HesâjHeâej ke⤠MekeâeJee. DeLeJee Dejye DeeefCe Dejyeslej ueeskeâebÛÙee cesueefceueeHeâeves pÙee ueeskeâebÛeer Yee<ee DeMegæ yevesue Demes ueeskeâ DeeheuÙee DeMegæ Dejyeer Yee<esvegmeej kegâjDeeveele {JeUe{JeU keâ¤ve lÙeeÛes meeefneflÙekeâ meeQoÙe& efyeIe[Jetve šekeâleerue DeMeerner Yeerleer efvecee&Ce Peeueer nesleer. Ùee keâejCeebveer KeueerHeâe npejle Gmceeve (jefpe. ogmeNÙee kegâCeeÛeerner efnbcele veJnleer keâer lÙeele nmle#eshe keâjeJee. lees lÙeebÛÙeekeâ[tve Iesleuee peeJee.) Ùeebvee kegâjDeeve efuentve IesCÙeeÛÙee mesJesmee"er efveÙegòeâ kesâues. les heentve npejle Gcej (jefpe. veblej ceie kegâjDeeve cegKeesodiele DemeuesuÙee neefHeâpeebÛeerner ceole Iesleueer peeJeer meojnt leervener meeOeveebÛÙee SkeâceleeÛÙee mee#eerves.25 26 Demele.) Ùeebveer keâener efJeÛeej kesâuÙeeveblej lÙeemebyebOeer mebceleer oMe&Jetve npejle pewo efyeve meeefyele Devmeejer (jefpe. les GheueyOe keâjeJesle.) ÙeebÛÙeekeâ[s "sJeueer iesueer Je ueeskeâebvee DeMeer Deece cegYee efoueer iesueer keâer nJes lÙeeves Ùee ØeceeCeefmeæ ØeleerÛeer vekeäkeâue GlejJetve IÙeeJeer Je nJes lÙeeves efleÛÙeeMeer leguevee keâ¤ve mJele:peJeUÛÙee Øeleerle og®mleer keâ¤ve IÙeeJeer.) Ùeebveer . kesâJeU FlekesâÛe keâer lÙeeÛee cepeketâj lÙeebÛÙee JeUCeevegmeej ce=ot nesle Demes. hejbleg nUtnUt pesJne Fmueece HewâueeJele iesuee Je Dejye ueeskeâebveer lÙeebÛÙee JeeUJebšeletve efveIetve peieeÛee Skeâ cees"e Yeeie efpebketâve Iesleuee DeeefCe Flej je°^ebleerue ueeskeâner FmueeceÛÙee keâ#esle ÙesT ueeieues Je Dejye ueeskeâ Je Dejyeslej ueeskeâebÛe cees"Ÿee ØeceeCeele cesueefceueeHeâ Ie[uÙeecegUs Dejyeer Yee<esJejner lÙeeÛes heefjCeece Gcešt ueeieues lesJne DeMeer Yeerleer GlheVe Peeueer keâer Ùeeheg{sner pej Dejyeer Yee<esÛÙee Flej heæleer Je Mewue r DeeefCe JeekedâØeÛeejevegmeej kegâjDeeve he"CeeÛeer cegYee keâeÙece jeefnueer lej Deveskeâ GheõJe GYes jenleerue. lej ogmejerkeâ[s meneyee (jefpe.) ÙeebÛÙee ce=lÙetveblej pesJne Dejyemleeveele Oece&efJecegKelesÛes (FjdlesoeleÛes) JeeoU G"ues Je les MeceefJeCÙeemee"er pesJne Øeefleef‰le meneyee (jefpe. Got&.) ÙeebÛÙee OÙeeveele Deeues keâer kegâjDeeveeuee megjef#ele keâjCÙeemebyebOeeves Heâòeâ SkeâeÛe meeOeveeJej efJemebyetve jenCes ÙeesiÙe nesCeej veener.) ÙeebÛÙeeJej mhe° kesâueer. efoJÙe kegâjDeeve pejer lÙee Yes<esle Glejuee neslee peer Yee<ee cekeäkeâe Menjeleerue kegâjwMe ueeskeâ yeesuele Demele lejerheCe megjJeeleeruee Ùee iees°erÛeer cegYee efouesueer nesleer keâer Flej ØeosMeeleerue ueeskeâebveer Je šesàÙeebveer DeeheeheuÙee heæleer Je Mewueervegmeej DeeefCe JeekedâØeÛeejevegmeej lÙeeuee he"Ce keâjeJes. yebieeueer F. keâeÙe&heæleer DeMeer "jueer keâer Skeâerkeâ[s lej uesKeer mJe¤heele Demeuesues meJe& efJeYeeie pes hewiebyej (me. hewiebyej npejle cegncceo (me.) ns hetJeea hewiebyej npejle cegncceo (me. peer lÙeeÛÙee heefjÛeÙeeÛeer vemeueer Je Demes mecepetve keâer lees nslethegjmmej F&MeJeeCeerle yeoue keâjerle Deens lej lees lÙeeÛÙeeMeer Yeeb[Ce meg¤ keâjerue. kegâjDeeveeÛee Skeâved Skeâ Meyo «ebLeele veeWouee peeJee. JeemleefJekeâheCes meJe& ef"keâeCeÛeer Yee<ee leMeer SkeâÛe cnšueer peeles DeLee&le ceje"er. lej ceve:hešueeJej lÙeeuee megjef#ele keâjCÙeeyejesyejÛe uesKehešueeJejner megjef#ele keâjCÙeeÛeer JÙeJemLee kesâueer heeefnpes.

DeMee ueeskeâebvee ceer kegâjDeeveeÛÙee JeeÛeveemebyebOe r keâener meuuee osF&ve. pej keâesCeer kegâjDeeveeÛÙee Megælesle Mebkeâe Iesle Demesue lej ceie lees Ùee iees°erlener Mebkeâe IesT Mekeâlees keâer jesceve ScheeÙej veveeJeeÛeer SKeeoer meòee peieele DeefmlelJeele nesleer. kegâCeeuee pej kegâjDeeveeÛÙee megjef#elelesmebyebOeer DeCetcee$eosKeerue Mebkeâe Jeešle Demesue lej lees Deeheueer Kee$eer DeMee heæleerves keâ¤ve IesT Mekeâlees keâer heef§ece Deeeføeâkesâleerue SKeeÅee hegmlekeâ efJe›esâlÙeebkeâ[tve kegâjDeeveeÛeer Skeâ Øele efJekeâle IÙeeJeer.) Ùeebveer ØeceeefCele kesâuesuÙee «ebLeevegmeej Deens. pes ueeskeâ keâener efJeefMe° keâuhevee ceveele yeeUietve ne «ebLe JeeÛeleele les «ebLeeÛÙee DeesUeRceOÙes mJele:ÛÙee keâuhevee Je efJeÛeejebÛesÛe JeeÛeve keâjerle jenleele. kegâjDeeveeÛeer iebOeJeelee&ner lÙeebvee ueeiele veener. DemebKÙe nsletbveer JeUle Demeleele. --------------------------------- kegâjDeeve Skeâ Demee «ebLe Deens pÙeeÛÙeekeâ[s DemebKÙe ceeCemes.) Ùeebveer peieemeceesj Øemlegle kesâuee neslee. DeeefCe peeJee (Fb[esvesefMeÙee) ceOeerue SKeeÅee neefHeâpe (meJe& kegâjDeeve cegKeesodiele DemeCeeje) ÛÙee cegKeeves kegâjDeeve Ssketâve he[leeUe keâ¤ve heneJee. veblej ceie peieeleerue cees"cees"Ÿee JeeÛeveeueÙeeletve npejle Gmedceeve (jefpe. SKeeoe MebkesâKeesj kegâjDeeveeÛes Deuueenkeâ[tve DeJelejCeemebyebOeer pej Mebkeâe IesT FefÛÚle Demeuee lej lees lemes ke⤠Mekeâlees.) ÛÙee keâeUeheemetve les DeepeleeieeÙele efvejefvejeàÙee Melekeâele efueefnuesuÙee kegâjDeeveeÛÙee pÙee Øeleer Deensle lÙeebÛÙeeMeerner lÙeeÛeer leguevee keâjeJeer.) (meesyeleer) ÙeebÛÙee meuuÙeeves Demes "jefJeues keâer meJe& Fmueeceer osMeele kesâJeU lÙeeÛe ØeceeCeefmeæ kegâjDeeveeÛÙee ØeleerÛÙee vekeâuee ØekeâeefMele keâjeJÙeele peer Øele npejle Deyetyekeâj (jefpe. DeMee he[leeàÙeele lÙeeuee pej Skeâe MeyoeÛee veJns lej keâeveecee$esÛee pejer Heâjkeâ Dee{Utve Deeuee lej lÙeeÛes Demes keâle&JÙe "jsue keâer lÙeeves DeeheuÙee Ùee meJee&le ceneve Ssefleneefmekeâ MeesOeeÛeer peieeuee keâuhevee ÅeeJeer. lÙeebÛes efvejekeâjCe keâjCÙeeÛeener ØeÙelve keâjerve. KejesKejerÛe kegâjDeeve mecepetve IesCÙeeÛeer pÙeeÛeer FÛÚe Deens DeMee ceeCemeeves. lÙee meJeeËÛes nslet Je iejpeebvee °ermeceesj "sJetve keâener meuuee osCes ceeCemeemee"er MekeäÙe veener. lÙeeves lej hegvne hegvne kegâjDeeveeÛes JeeÛeve kesâues heeefnpes Je ØelÙeskeâoe Skeâe efJeefMe° heæleerves lees JeeÛeuee heeefnpes. keâesCelÙeener heefjefmLeleerle meJe&ØeLece nsÛe keâece kesâues heeefnpes keâer DeeheuÙee ceveeletve hetJeeaÛÙee ceeveuesuÙee keâuhevee Je Âef°keâesve. DeMee heæleerves kegâjDeeveeÛes JeeÛeve keâjCÙeeÛeer pÙee ueeskeâebÛeer leÙeejer Demesue lÙeebveer keâceerlekeâceer oesveoe lejer Ùee nsletves kegâjDeeve JeeÛeuee heeefnpes keâer ne «ebLe DeeÛeej Je efJeÛeejebÛeer peer JÙeJemLee Øemlegle keâjlees leer hetCe& JÙeJemLee Skebâojerle mJe¤heele lÙeeÛÙee °ermeceesj ÙeeJeer. hejbleg ner iees° keâer DeeceÛÙee neleer pees kegâjDeeve Deens lees keâmeuÙeener vÙetveeefOekeäkeäÙeeefJevee lebleesleble leesÛe kegâjDeeve Deens pees hewiebyej npejle cegncceo (me. ns lej Skeâ Demes Ssefleneefmekeâ melÙe Deens pÙeele keâmeuÙeener Mebkesâuee JeeJe veener.27 28 Flej Øeefleef‰le meneyeeb (jefpe. nuueermegæe peieeÛÙee Deveskeâ ef"keâeCeer kegâjDeeveeÛÙee lÙee ØeceeefCele Øeleer ceewpeto Deensle. lemesÛe ‘vesheesefueÙeve’ veeJeeÛÙee kegâCee JÙeòeâerÛesner peieele keâOeer DeefmlelJe jeefnuesues Deens. FÛÚgkeâebÛÙee Ùee ieoeale ceuee kesâJeU DeMeeÛe ueeskeâeble jme Deens pes kegâjDeeveeuee mecepet FefÛÚleele Je ns peeCet FefÛÚleele keâer ne «ebLe ceeveJeer peerJeveeÛÙee mecemÙeeble keâesCeles ceeie&oMe&ve oslees. DeeefCe Ùeelener Mebkeâe IesT Mekeâlees keâer ceesieueebveer keâOeerkeâeUer efnbogmleeveeJej meòee ieepeefJeuesueer Deens. Deepe pees kegâjDeeve DeeceÛÙee neleer Deens lees lebleesleble npejle Deyetyekeâj efmeöerkeâ (jefpe. Je Flej meJe& Mewueer DeeefCe JeekedâØeÛeejevegmeej efueefnuesuÙee «ebLeeÛÙee ØekeâeMeveeÛeer ceveeF& kesâueer peeJeer. hejbleg «ebLeeÛÙee KeesueJej efMejCÙeeÛeer pÙeeÛeer FÛÚe Deens lÙeeÛÙeemee"er oesveÛeej JesUe lees JeeÛeCesner hegjsmes "¤ Mekeâle veener. DeMeeØekeâejÛÙee JeeÛeveeÛeer heæle lej keâesCelÙeener hegmlekeâeÛÙee JeeÛeveemee"er ÙeesiÙe veener. lemesÛe pees ceeCetme kegâjDeeveemebyebOeer kesâJeU {esyeU mJe¤heeÛeer ceeefnleer Øeehle ke⤠FefÛÚle Demesue lÙeeÛÙeemee"er lej keâoeefÛele SkeâoeÛe lÙeeÛes JeeÛeve keâjCes hegjsmes "jsue. lemesÛe Devegketâue DeLeJee Øeefleketâue mJe¤heeÛeer Gefö°s MekeäÙe eflelekesâ keâe{tve šekeâues heeefnpes DeeefCe kegâjDeeve mecepetve IesCÙeeÛee Megæ nslet yeeUietve KeguÙee ceveeves lÙeeÛes JeeÛeve meg¤ kesâues heeefnpes. hejbleg DeMeeØekeâejs JeeÛeve keâjCeeNÙeebmee"er efJeMes<e keâ¤ve kegâjDeeve lej mJele:ÛÙee DeLe&Yeeb[ejeÛes oej cegUerÛe GIe[le veener. ceeveJeer Feflenemeele DeMee ØekeâejÛes Yekeäkeâce DeeefCe efveCee&Ùekeâ hegjeJes Demeuesueer ogmejer keâesCeleerner iees° Dee{Ule veener. lÙeeÛeyejesyej keâener DeMee De[ÛeCeer. pÙee meJe&meeOeejCeheCes kegâjDeeveeÛÙee jeÛeveemebyebOeer ceeCemeeuee Jeešle Demeleele.) Ùeebveer mejkeâejer Fleceeceeves MenjesMenjer Je ieeJeesieeJeer hee"efJeuÙee neslÙee. lÙeeÛÙeeÛe Deveskeâ Øeleer npejle Gmedceeve (jefpe.) ÙeebÛÙee Dee%esJe¤ve efueefnuesueer nesleer. DeMee ØekeâejÛÙee ØeceeCeefmeæ Ssefleneefmekeâ melÙeebmebyebOeer Mebkeâe JÙeòeâ keâjCes %eeveeÛes veJns lej De%eeveeÛes ue#eCe Deens. ØeeLeefcekeâ JeeÛeveeojcÙeeve DeMee JeeÛekeâebveer kegâjDeeveeÛÙee mebhetCe& ÂMÙeeJej Skeâ JÙeehekeâ Âef°#eshe Øeehle keâjCÙeeÛee ØeÙelve keâjeJee Je ns heenele jeneJes keâer ne «ebLe keâesCelÙee ceewefuekeâ keâuhevee Øemlegle keâjlees Je veblej lÙee ceewefuekeâ . ceie lÙeeÛes kegâjDeeveJej F&ceeve-ßeæe Demees Jee vemees. lemesÛe lÙeeleerue cenlJeeÛÙee cegÅeebÛeer veeWo IesCÙeemee"er Skeâe efJeÅeeLÙee&meceeve keâeieo Je hesefvmeue yejesyej IesTve lÙeeves JeeÛeveeme yemeues heeefnpes.

DeMeeØekeâejs Ske⚟ee ceeCemeeves efouesuÙee nekesâheemetve keâeÙe& ØeejbYe keâ¤ve les F&ÕejerefKeueeHeâleÛÙee (F&ÕejermeòesÛÙee) mLeehevesheÙeËle .29 30 keâuheveebÛÙee DeeOeejs keâesCelÙee ØekeâejÛeer peerJeveJÙeJemLee GYeer keâjlees. Ùee yeeyeleerle mebMeesOeve keâjCÙeeÛeer pej ceeCemeeÛeer FÛÚe Demesue lej lÙeemee"erner Gòece heæle nerÛe Deens keâer ØeLece DeMee ceeCemeeves lÙee mecemÙesmebyebOeerÛÙee ØeeÛeerve lemesÛe DeJee&Ûeerve meeefnlÙeeÛee meKeesueheCes DeYÙeeme keâ¤ve ns peeCetve Iesleues heeefnpes keâer Ùee mecemÙesÛes cetU cegös keâesCekeâesCeles Deensle. peieeÛÙee meJe&meeOeejCe Oece&-keâuhevesvegmeej SKeeoe efveJJeU Oeeefce&keâ «ebLener veener keâer ce"eRle DeeefCe hee"MeeUeble lÙeeÛÙee meJe& jnmÙeebÛes efvejekeâjCe keâjlee ÙesF&ue. hejbleg heefnuÙee JeeÛeveeojcÙeeve DeMee ueeskeâebvee pej lÙeebÛÙee SKeeÅee ØeMveeÛes Gòej efceUeues veener lej mebÙeceeves ogmeNÙeeboe JeeÛeve keâjeJes. jepekeâejCe. kegâjDeeveeves IejeIejeletve Skeâved Skeâ hegCÙeelcÙeeuee Je melØeJe=òe JÙeòeâeruee Deekeâef<e&le keâ¤ve. yeJnbMeer heg{s keâes"s ved keâes"s lÙeebvee lÙeeÛes Gòej efceUsue. jenCeerceeve. kegâjDeeveeves lej DeeuÙeeDeeuÙeeÛe Skeâe Meeble mJeYeeJeer Je meodJe=òeerÛÙee ceeCemeeuee SkeâebleJeemeeletve yeensj keâe{tve F&ÕejeMeer efJecegKe yeveuesuÙee peieeefJe¤æ GYes kesâues. lej lÙee ØeMveeÛeer veeWo IÙeeJeer Je menveMeeruelesves JeeÛeve heg{s Ûeeuet "sJeeJes. lÙeebÛÙeeJej ceeCemeeves DeeleeheÙeËle keâeÙe efJeÛeej kesâuesuee Deens. len. DeMee heæleerves kegâjDeeveeJej JÙeehekeâ Âef°#eshe šekeâuÙeeveblej lÙeeÛÙee meefJemlej JeeÛeveeuee ØeejbYe kesâuee heeefnpes. --------------------------------hejbleg kegâjDeeve DeekeâueveeÛÙee Jejerue meJe& GheeÙeÙeespeveebveblejner ceeCetme kegâjDeeveeÛÙee DeelcÙeeMeer hetCe&heCes heefjefÛele nesle veener peesheÙeËle keâer lees ØelÙe#eele les keâeÙe& keâjerle veener pÙeemee"er kegâjDeeve Deeuesuee Deens.JeeÛekeâeves ns peeCetve IesCÙeeÛee ØeÙelve keâjeJee keâer kegâjDeeveepeJeU ceeveJeeÛes keâuÙeeCe Je lÙeeÛÙee cegòeâerÛeer ceoej keâesCelÙee iees°erJej DeJeuebyetve Deens. lÙeeveblej lÙee mecemÙesÛÙee ve Gueie[uesuÙee yeeyeeRvee °erle "sJetve ceeCemeeves kegâjDeeveeÛes JeeÛeve kesâues heeefnpes. DeeefCe kegâøeâ. meecetefnkeâ JÙeJemLee. kegâjDeeve lej. keâle&JÙes. veerleerceòee. DemelÙeeefJe¤æ lÙeeÛÙeekeâjJeer DeeJeepe G"efJeuee. pej lemes Gòej efceUeues lej veeWoefJeuesuÙee DeeheuÙee ØeMveeyejesyej lÙeeÛeerner veeWo keâjeJeer. mebmke=âleer. kegâjDeeve kesâJeU Âef°keâesve DeeefCe efJeÛeejebÛee «ebLe veener keâer DeeheCe DeejeceKegÛeeaJej efJemeeJetve lÙeeÛes JeeÛeve keâjeJes Je lÙeeÛÙee meJe& iees°er mecepet MekeâeJÙeele. DeLeJee. nkeäkeâ Je DeefOekeâej. lÙee meJeeËvee melÙeeÛes DeeJeenve osCeeNÙeeÛÙee PeW[ŸeeKeeueer Skeâef$ele kesâues. Demes JeeÛeve keâjerle Demeleevee JeeÛekeâeves kegâjDeeveeÛÙee efMekeâJeCeerÛee Skeâ Skeâ hewuet veerš ue#eele IesTve lÙeeÛeer veeWo Iesleueer heeefnpes. Goe. Ùee efJe<eÙeeJej ÛeebieuÙee Øekeâejs leeyee efceUefJeCÙeemee"er JeeÛekeâeuee nJes keâer lÙeeves DeeheuÙee JenerÛÙee Skeâe yeepetJej ‘efØeÙe ceeCemee’Ûeer JewefMe<šŸes lej JenerÛÙee ogmeNÙee yeepetJej ‘DeefØeÙe ceeCemee’Ûeer JewefMe<šŸes meceesjemeceesj efuenerle peeJeer. Ùee ØemleeJevesÛÙee ØeejbYeerÛe meebefieleuÙeeØeceeCes Skeâe DeeJeenveveeÛee Je Skeâe ÛeUJeUerÛee «ebLe Deens. pÙeeuee kegâjDeeve efØeÙe "jefJelees lej keâesCelÙee vecegvÙeeÛeer ceeCemes lÙeeÛÙeepeJeU ›eâesOeeme DeeefCe efOekeäkeâejeme hee$e Deensle. lemesÛe lÙee mecemÙesÛÙee keâesCekeâesCelÙee cegÅeebÛee DeÅeehe Gueie[e Peeuesuee veener Je lÙeeyeeyeleerle ceeveJeer yegæerÛee iee[e keâes"Jej peeTve De[keâlees Deens. ceer mJeevegYeJeeJe¤ve Demes meebielees keâer ogmeNÙee JesUsÛÙee JeeÛeveele keäJeefÛeleÛe lÙeeÛee SKeeoe ØeMve Devegòeefjle jenerue. lemesÛe peerJeveeÛÙee SKeeÅee efJeefMe° mecemÙesmebyebOeer kegâjDeeveeÛee Âef°keâesve keâeÙe Deens.JeeÛekeâeves ner iees° mecepetve IesCÙeeÛee ØeÙelve keâjeJee keâer ceeveJelesÛee keâesCelee DeeoMe& Deens. Goe. veblej ceie lÙee meJe& #es$eebvee Skeâef$eleheCes pees[uÙeeves peerJeveeÛee mebhetCe& vekeâeMee keâMee ØekeâejÛee leÙeej Peeuee Deens.. ceePee DevegYeJe Demee Deens keâer DeMeeØekeâejs pesJne SKeeÅee mecemÙesÛÙee mebMeesOeveemee"er ceeCetme kegâjDeeveeÛes JeeÛeve ke⤠ueeielees lesJne lÙeeuee lÙeeÛÙee ØeMveeÛeer Gòejs DeMee DeeÙeleerletve efceUt ueeieleele pÙeebÛes JeeÛeve lÙeeves lÙee Deieesoj Deveskeâoe kesâuesues nesles Je lesJne ner iees° lÙeeÛÙee OÙeeveer Je ceveerner veJnleer keâer lÙee DeeÙeleerle Demee efJe<eÙener o[uesuee Deens. ne efJe<eÙener mhe<šheCes Je meefJemlejheCes peeCetve IesCÙeeÛeer ÙeesiÙe heæle nerÛe Deens keâer ceeCemeeves mJele:ÛÙee Jenerle ‘keâuÙeeCekeâejer iees°er’ DeeefCe ‘efJeveeMekeâejkeâ iees°er’ DeMeer oesve Meer<e&kesâ hejmhejemeceesj efueneJeer veblej kegâjDeeveeÛÙee JeeÛeveeojcÙeeve Øeefleefoveer oesvner ØekeâejÛÙee iees°eRÛeer veeWo Iesle jeneJeer. keâevetve-keâeÙeos. lemesÛe keâeveekeâesheNÙeeleerue Skeâved Skeâ GheõJeer DeeefCe efyeIee[ ceepeefJeCeeNÙee JÙeòeâeruee lÙeeves efÛeLeeJeCeer efoueer Je melÙeeÛee hegjmkeâej keâjCeeNÙeebMeer lÙeebÛes Ùegæ Ie[Jetve DeeCeues. lemesÛe keâesCelÙee iees°er DeMee Deensle pÙeebvee kegâjDeeveeves ceeveJeemee"er neveerkeâejkeâ DeeefCe efJeveeMekeâejkeâ "jefJeuÙee Deensle. DeMeeÛeØeceeCes ßeæe. lÙeemebyebOeer lÙeeÛee mecepe keâeÙe Deens. DeMee heæleerves kegâjDeeveeÛes JeeÛeve Ûeeueues Demeleevee ceOÙesÛe SKeeÅee ef"keâeCeer SKeeoe ØeMve ceveele GYee jeefnuee lej lel#eCeer lesLesÛe lÙeemebyebOeer SKeeoe efveCe&Ùe IesT veÙes. DeLe&keâejCe. ogjeÛeej DeeefCe heLeYeü°lesÛÙee lelkeâeueerve cnesjkeäÙeeefJe¤æ lÙeeÛee mebIe<e& keâjefJeuee. kegâjDeeve keâener. Ùegæ DeeefCe DeMeeÛe Flej peerJevemecemÙeebhewkeâer ØelÙeskeâemebyebOeer kegâjDeeveeleerue metÛevee Je DeeosMeebÛeer JeeÛekeâeves veeWo Iesle jeneJeer Je ns mecepetve IesCÙeeÛee ØeÙelve keâjeJee keâer lÙeehewkeâer ØelÙeskeâ #es$e lÙeele SkebâojerleheCes keâMee mJe¤heele meekeâejues Deens.

lÙeebÛÙeeÛe JeeleeJejCeeMeer. ueneve Je Leesj meJeeËveeÛe ceenerle Deens. Dejye ueeskeâebnÛÙeeÛe FeflenemeeMeer Je lÙeebÛÙeeÛe ¤{er-hejbhejebMeer efveieef[le Deens. Demee efve<keâ<e& keâe{CÙeemee"er hegjsMeer "jle veener keâer kegâjDeeveeÛes DeeJeenve Je lÙeeÛeer nekeâner lelkeâeefueve Je mLeeefvekeâ mJe¤heeÛeer Deens. --------------------------------kegâjDeeveeÛee Demee oeJee keâer lees DeefKeue ceeveJepeeleerÛÙee ceeie&oMe&veemee"er Deeuesuee Deens. kesâJeU Dee#eshe cnCetve Dee#eshe Iesle vemesue DeeefCe KejesKejerÛe kegâjDeeve mecepetve IesT FefÛÚle Demesue lej lÙeeuee ceer Demee meuuee osF&ve keâer ØeLece lÙeeves mJele: kegâjDeeveeÛes JeeÛeve keâ¤ve peje DeMee ef"keâeCeeJej KetCe keâjeJeer pesLes kegâjDeeveeves SKeeoer DeMeer ßeæe DeLeJee Demes cele Je DeMeer keâuhevee Øemleg kesâueer DemeeJeer efkebâJee SKeeos Demes veweflekeâ efveÙece efkebâJee DeMeer JÙeeJeneefjkeâ heæle DeeefCe Demee keâeÙeoe meebefieleuee DemeeJee pees kesâJeU Dejyemleeveemee"erÛe efJeefMe° DemeeJee Je KejesKejerÛe JesU Je keâeU DeeefCe mLeeveeves pÙeeuee ceÙee&efole keâ¤ve šekeâues DemeeJes. keâeÙe les peieeleerue meJe&Ûe . heneÙeuee lej Demes nJes keâer DeveskesâÕejJeeoeÛes Keb[ve keâjleevee kegâjDeeve pes keâener meebielees. oebefYekeâ Je Ùentoerner DeeheCeeme Yesšleerue. kegâjDeeve DeMee JÙeòeâerue ner mecepet Mekeâle veener efpeves mJele:ÛÙee JÙeefòeâiele peerJeveeuee kegâjDeeveeuee DevegmejCÙeeheemetve cegòeâ "sJeuesues Demesue lemesÛe les je°^ner kegâjDeeveeuee DeesUKet Mekeâle veener pÙeeÛÙee meJe&Ûe meecetefnkeâ mebmLee Ùee «ebLeeves Ieeuetve efouesuÙee heeÙeb[ŸeeefJe¤æ Ûeeuele DemeeJÙeele. hejbleg kegâjDeeveeves Deeheuee Deelcee lÙeeÛÙeemeceesj GIe[ keâjCÙeele kebâpet<eheCee oeKeJeeJee ns MekeäÙeÛe veener. kegâjDeeve lej DeeheCe kesâJeU lÙeeÛeJesUer mecepet Mekeâlees pesJne DeeheCe Ùee «ebLeeÛee mebosMe IesTve GYes jeneue Je F&Õejekeâ[s DeeJeenve keâjCeÙeeÛes keâeÙe& meg¤ keâjeue Je pÙee pÙee Øekeâejs kegâjDeeve ceeie&oMe&ve keâjerue lÙee lÙee Øekeâejs DeeheCe heeJeues heg{s šekeâle peeue. lÙee ÙeeÛe cepeueerJej DeJeleefjle PeeuÙee neslÙee Je ns ceeie&oMe&ve IesTve DeeuÙee neslÙee. lejerheCe kesâJeU kegâjDeeveeÛes Meyo JeeÛetve JeeÛetve lÙeeleerue meJe& nkeâerkeâleer DeeheCeemeceesj GIe[ nesleerue. GÛÛeešveeÛÙee heæleer DeeefCe jÛevesÛÙee Ùeespeveener meebefieleuÙee. ner lej Skeâe DeeieàÙeeÛe ØekeâejÛeer meeOevee (meguetkeâ) Demetve efnuee ceer kegâjDeeveer meeOevee Demes cnCelees. lesJneÛe keâes"s Deyetpenue DeeefCe DeyetuenyeMeerner Deeheueer iee" he[sue. pees Fmece Jejerue Dee#eshe.31 32 leyyeue lesJeerme Je<eeËheÙeËle kegâjDeeveÛe lÙee JewYeJeMeeueer ÛeUJeUerÛes ceeie&oMe&ve keâjerle neslee Je melÙe DeeefCe DemelÙeeceOeerue lÙee ØeoerIe& DeeefCe peerJeIesCÙee meb«eeceeÛÙee keâeUele Skeâved Skeâ cepeue Je Skeâved Skeâ šhhÙeeJej ÙeeÛe «ebLeeves. lesJneÛe keâes"s cekeäkeâe. meojnt meeOevesÛes JewYeJe Demes keâer efnÛÙee pÙee pÙee cepeueebJe¤ve DeeheCe peeue. hejbleg keâeueeblejeves Dees{tveleeCetve peyejomleervesÛe efleuee meJe& ceeveJeebmee"er Je vesnceermee"er ceeie&oMe&keâ «ebLe cnCetve "jJetve Iesleuesues Deens. lÙeeÛes DeeefLe&keâ Je meebmke=âeflekeâ DeeosMe DeeefCe peerJeveeÛÙee efJeefYeVe hewuetbmebyebOeer lÙeeves meebefieleuesues efveÙece Je keâeÙeos ceeCemeeuee leesheÙeËle ÛeebieuÙee Øekeâejs mecepetÛe Mekeâle veenerle peesheÙeËle lÙeebvee lees ØelÙe#e JÙeJenejele DeeCeerle veener. DeOetveceOetve pejer ceeveJepeeleeruee DeeefCe meeceevÙepeveebveener lees nekeâ osle Demeuee lejerheCe yeJnbMeer iees°er lÙeele DeMeeÛe meebefieleuesuÙee Deensle pÙeebÛee mebyebOe Dejye ueeskeâebÛÙee DeeJe[erMeer. lÙeeÛeØeceeCes Ùee JÙeehekeâ efveÙeceevegmeej kegâjDeeveeÛÙee Dee%ee. JÙeekeâjCe DeeefCe JeCe&veeleerue keâener cegös DeMee ‘meeOekeâe’ÛÙee °erheemetve uehetve jeneJesle. DeMee DeJemLesle ns lej MekeäÙe Deens keâer MeyoeLe&. Demes Demeleevee ns keâmes MekeäÙe Deens yejs keâer Oece& DeeefCe DeOecee&leerue ue{eF&le DeeefCe Fmueece Je De%eeveele ÛeeueuesuÙee Oegce§e›eâerÛÙee cewoeveele DeeheCe heeÙener "sJet veÙes Je lÙee mebIe<ee&Ûeer Skeâner cepeue mej keâjCÙeeÛee DeeheCeeme Ùeesie Ie[t veÙes. DeMee iees°eRvee heentve ceeCemeeuee efJeÛeej he[lees keâer peer iees° meJe& ceeveJepeeleerÛÙee ceeie&oMe&veemee"er DeJeleefjle Peeueer nesleer efleÛÙeele lelkeâeueerve mJe¤heeÛÙee. lesJne keâes"s les meJe& DevegYeJe DeeheCeemener Ie[leerue pes kegâjDeeve DeJeleefjle nesle Demeleevee Ie[ues nesles. nyMe DeeefCe leeF&HeâÛÙee cepeueener DeeheCe heeneue DeeefCe yeõ Je Gnoheemetve les ngvewve DeeefCe leyetkeâ heÙeËleÛes meJe& šhhesner DeeheCeemeceesj Ùesleerue. kegâjDeeveeleerue keâener DeeÙeleer Je metjleer mJele:meceesj ÙesTve DeeheCeeme meebiele peeleerue keâer. eflekesâÛe veJns lej ØeejbYeerÛÙee De«esmej (meeefyekeâerves DeJJeueerve) ueeskeâebheemetve les Ghekeâejeves pÙeebÛeer ceves efpebkeâueer peeÙeÛeer les ‘cegDeefuueHeâleue kegâuetye’ heÙeËle Demes meJe&Ûe ØekeâejÛes ceeveJeer vecegves DeeheCeeme heneJeÙeemener efceUleerue Je lÙeebÛeer DevegYetleerner DeeheCeeme ÙesF&ue. ØeeosefMekeâ mJe¤heeÛÙee DeeefCe Dejye ueeskeâebÛÙee mebyebOeerÛÙee iees°er cees"Ÿee ØeceeCeele keâe Deensle? Ùee ceeceuÙeeÛeer JemlegefmLeleer mecepetve ve IesleuÙeecegUs keâener ueeskeâ DeMee Mebkesâle iegjHeâšleele keâer keâoeefÛele ner Jemlet cegUele lej efleÛÙee mecekeâeueerve DejyeJeemeeRÛÙee megOeejCesmee"erÛe nesleer. hejbleg pesJne SKeeoe ceveg<Ùe lÙeeme JeeÛet ueeielees lesJne lees heenlees keâer lÙeeÛÙee yeesueCÙeeÛee DeefOekeâlej jesKe lÙeeÛÙee DeJelejCekeâeUeleerue DejyeJeemeerÙeebkeâ[s Deens. lÙeeÛeer veweflekeâ efMekeâJeCe. kesâJeU ner iees° keâer kegâjDeeve Skeâe efJeefMe° mLeeveeÛÙee Je keâeUeÛÙee ueeskeâebvee mebyeesOetve lÙeebÛÙee DeveskesâÕejJeeoer ßeæebÛes Je ¤{eRÛes Keb[ve keâjlees Je lÙeeÛe ueeskeâebÛÙee meYeesJeleeueÛÙee Jemletbvee ÙegefòeâJeeoeÛeer meeOeves yeveJetve lÙeebvee SkesâÕejJeeoeÛes hegjeJes Je ØeceeCe "jefJelees.

efkebâyengvee veceepe DeeefCe pekeâelemeejKÙee GheemeveeefJeOeer Je keâle&JÙeemebyebOeerosKeerue. keâeÙe SkesâÕejJeeo efmeæ keâjCÙeemee"er kegâjDeeveeÛÙee ÙegefòeâJeeo heæleerle efkebâefÛelemes HesâjHeâej keâ¤ve lesÛe ÙegefòeâJeeo ØelÙeskeâ JesUer Je ØelÙeskeâ ef"keâeCeer GheÙeesieele DeeCeues peeT Mekeâle veener? pÙeeDeLeea Gòejs neskeâejelcekeâ Deensle lÙeeDeLeea Skeâe meeJe&Yeewce efMekeâJeCeerle kesâJeU Ùeemee"er lelkeâeefueve Je mLeeefvekeâ mJe¤heeÛeer "jefJeCÙeeÛes keâenerÛe keâejCe veener keâer leer Skeâe efJeefMe° JesUer. lemesÛe SKeeÅee JewÛeeefjkeâ. --------------------------------kegâjDeeveemebyebOeer meeceevÙe JeeÛekeâeÛÙee SskeâerJeele ner iees°ner Deeuesueer Demeles keâer lees Skeâ meefJemlej DeeosMehe$e Je Iešveehe$e Deens. DeMeeØekeâejÛeer hetCe&heCes he=LejYetle Je mebyebOejefnle efMekeâJeCe ØeLece lej MekeäÙeÛe veener. leer DeMeer keâer leer ÛeUJeU pÙee efJeÛeejebÛÙee Je pÙee Âef°keâesveeÛÙee Je leòJeebÛÙee DeeOeejs ceeveJeer peerJeveeÛeer JÙeJemLee GYee® FefÛÚle Demesue lÙee DeeOeejebvee meJe& MeefòeâefveMeer ØeLece Kegö lÙeeÛe osMeele Øemlegle kesâues heeefnpes pesLetve efleÛes DeeJeenve kesâues iesues Demesue. Skeâe efJeefMe° je°^euee mebyeesOetve Øemlegle kesâuesueer nesleer. lÙeele Demee keâesCeleener keâeÙeoe Ùeespeuesue efomele veener. veblej ceie mJeosMeeleÛe lÙee leòJeebvee ØelÙe#e JÙeJenejele DeeCetve Je lÙeebÛÙee DeeOeejs Skeâ ÙeMemJeer peerJeve JÙeJemLee ÛeeueJetve peieemeceesj efleÛee Skeâ DeeoMe& Øemlegle kesâuee heeefnpes. JeemleefJekeâheCes ÙeeÛeerner ÙeesiÙe JÙeJeneÙe& heæle kesâJeU SkeâÛe Deens. pÙeemebyebOeer cees"Ÿee ØeceeCeele DeeefCe JejÛesJej kegâjDeeveele Yej efouesuee Deens. ÙeeGueš peer JÙeJemLee Deeblejje°^erÙe mJe¤heeÛeer Demeles leer meJe& ceeCemeebvee meceeve opee& DeeefCe meceeve nkeäkeâ Je DeefOekeâej osCÙeeme leÙeej Demeles Je efleÛÙee leòJeeblener meeJe&YeewcelJe Dee{Ules. peieeleerue keâesCelesner leòJe%eeve Je keâesCeleerern peerJeveheæleer DeeefCe keâesCeleerner efJeÛeejMeeuee DeMeer veener pÙeeleerue meJe& iees°er megjJeeleerheemetve les MesJešheÙeËle mebyebOejefnle he=LejYetle (ABSTRACT) JeCe&veMewueerle Øemlegle kesâuesuÙee vemeeJÙeele.33 34 DeveskesâÕejJeeoeRJej lÙeeÛe Øekeâejs ueeiet nesle veener pÙeeØekeâejs Dejye DeveskesâÕejJeeÅeebÛÙee yengosJeJeeoeJej les ueeiet nesle nesles? keâeÙe lesÛe ÙegefòeâJeeo Deecner ØelÙeskeâ keâeueKeb[eleerue Je ØelÙeskeâ osMeeleerue DeveskesâÕejJeeoeRÛÙee JewÛeeefjkeâ megOeejCesmee"er GheÙeesieele DeCet Mekeâle veener? lemesÛe. keâer ØeLeceheemetveÛe efleuee hetCe&heCes Deeblejje°^erÙe mJe¤he osCÙeeÛee ØeÙelve kesâuee peeJee. pÙeele meJe& DeeJeMÙekeâ Dee%eebÛee leheMeerue veceto DemeeJee. cnCetve kesâJeU Flekeâer iees° keâer SKeeÅee efJeÛeej Je DeeÛeej JÙeJemLesuee ØeLecele: SkeâeÛe je°^emeceesj Øemlegle kesâues iesues nesles DeeefCe lÙeeÛe je°^euee leer mecepeefJeCÙeemee"er Je mebleg° keâjCÙeemee"er ÙegefòeâJeeoebÛes meJe& yeue KeÛe& kesâues iesues nesles. veweflekeâ DeeefCe meeceeefpekeâ ÛeUJeUeruee pej Deeblejje°^erÙe mlejeJej hemejefJeCÙeeÛee nslet Demesue lej lÙeemee"erosKeerue ns cegUerÛe DeeJeMÙekeâ veener. ceeCemeebÛÙee peerJeveele efYeveueer peeTve Skeâe JÙeJeneÙe& JÙeJemLesle efleÛes ¤heeblej DeMekeäÙe Deens. DeeefCe leer MekeäÙe Peeueer lejer peer iees° DeMee heæleerves Øemlegle kesâueer peeF&ue leer kesâJeU keâeieoer he=‰eJejÛe jenerue. efkebâyengvee GheÙegòeâner "¤ Mekeâle veener. lÙeeÛeØeceeCes leelkeâeefuekeâ mJe¤heeÛeer SKeeoer JÙeJemLee DeeJepet&ve DeMee keâener leòJeebJej Deeheuee heeÙee GYeejles pes keâeueeblejeves hetCe&heCes DeJÙeJeneÙe& yeveleele lej ÙeeÛÙee Deieoer Gueš SKeeÅee keâeÙecemJe¤heer JÙeJemLesÛeer leòJes Je efveÙece yeouele ÛeeueuesuÙee meJe& heefjefmLeleeRvee ueeiet he[le Demeleele. lemesÛe lÙeeÛe ueeskeâebÛÙee ceveele lÙee DeeOeejebvee ¤peefJeues heeefnpes pÙeebÛÙee Yee<esheemetve Je pÙeebÛÙee mJeYeeJeeheemetve Je pÙeebÛÙee DeeJe[er Je meJeÙeer DeeefCe pÙeebÛÙee JewefMe<šŸeebheemetve ÛeUJeUerÛes vesles ÛeebieuÙeeØekeâejs heefjefÛele Demeleerue. hejbleg pesJne lees kegâjDeeveeÛes JeeÛeve ke⤠ueeielees lesJne lÙee meeceeefpekeâ Je meebmke=âeflekeâ DeeefCe jepekeâerÙe Je DeeefLe&keâ F. ner JewefMe<šŸes °ermeceesj "sJetve kegâCee SKeeÅeeves lejer mJele: kegâjDeeveeÛes JeeÛeve keâjeJes Je peje DeMee iees°er efveef§ele keâjCÙeeÛee ØeÙelve keâjeJee pÙeebÛÙee DeeOeejs KejesKejer DeMeer keâuhevee keâjlee ÙesT MekeâeJeer keâer kegâjDeeveeves Øemlegle kesâuesueer JÙeJemLee leelkeâeefuekeâ DeeefCe peeleerÙe mJe¤heeÛeer Deens. cnCepes Demes keâer F&Õejeves kesâJeU «ebLeÛe DeJeleefjle . yeeyeeRmebyebOeer meefJemlej Dee%ee Je keâeÙeos lÙeeuee Dee{Ule veenerle. efkebâJee leer JÙeJemLee keâener DeMeer leòJes Je DeMee keâuhevee yeeUieCeejer Demeles pÙee Flej je°^ele Je peeleerle Ûeeuet Mekeâle veenerle. Ùee iees°erÛes ØeceeCe "¤ Mekeâle veener keâer leer ‘efJeÛeej Je DeeÛeej JÙeJemLee’ kesâJeU peeleerÙe mJe¤heeÛeer Deens. lesJneÛe keâes"s Flej je°^ebÛes lÙee DeeJeenveekeâ[s ue#e JesOeues peeF&ue Je lÙeebÛeer MeneCeer Je yegefæceeve ceeCemes mJele: heg{s ÙesTve lÙee DeeJeenveeuee mecepetve IesCÙeeÛee Je lÙeebÛÙee osMeelener les ØeÛeefuele keâjCÙeeÛee ØeÙelve keâjleerue. ner iees°osKeerue ceeCemeeÛÙee ceveele ieeWOeU efvecee&Ce keâjles keâer keâesCelÙee DeLee&ves kegâjDeeve DeeosMehe$e Deens yejs? Ùee yeeyeleerle meJe& ieeWOeU kesâJeU ÙeecegUs efvecee&Ce neslees keâer JemlegefmLeleerÛee Skeâ hewuet hetCe&heCes ceeCemeeÛÙee Âef°Dee[ jenlees. ØelÙe#eele peer JewefMe<šŸes SKeeÅee je°^erÙe JÙeJemLesuee SKeeÅee Deeblejje°^erÙe JÙeJemLesheemetve DeeefCe SKeeÅee leelkeâeefuekeâ mJe¤heeÛÙee JÙeJemLesuee SKeeÅee keâeÙecemJe¤heer JÙeJemLesheemetve JesieUer "jefJeleele ner JewefMe<šŸes DeMeer keâer je°^eÙr e DeLeJee peeleerÙe JÙeJemLee SKeeÅee je°^eÛÙee DeLeJee peeleerÛÙee JeÛe&mJeeÛee Je lÙeeÛÙee efJeefMe° nkeäkeâebÛee oeJee meebieCeejer Demeles.

lej Ùee ceeceuÙeele kegâjDeeve ceeCemeeÛes ceeie&oMe&ve DeMee heæleerves keâjerle veener keâer peerJeveeÛÙee ØelÙeskeâ hewuetmebyebOeer meefJemlej keâeÙeos Je keâevetve meebieeJesle. hejbleg pesJne yeebOekeâeceeÛÙee metÛevee Je DeeosMeeyejesyejÛe MeemekeâerÙe jerleerves Skeâe DeefYeÙeblÙeeÛeerner efveÙegòeâer Peeueer Demesue Je lÙee DeefYeÙeblÙeeves DeeosMeevegmeej Skeâ Fceejlener yeebOetve GYeer kesâueer Demesue lesJne lÙee DeefYeÙeblÙeekeâ[s Je lÙeeves GYÙee kesâuesuÙee Fceejleerkeâ[s hetCe&heCes ogue&#e keâ¤ve kesâJeU vekeâeMeeleÛe meJe& uenevemeneve yeeyeeRÛee leheMeerue MeesOeCes Je les ve Dee{UuÙeeves vekeâeMeeÛÙee DehetCe&lesÛeer le›eâej keâjCes ÛegkeâerÛes Deens. lÙeeJej meefJemlej ÛeÛee& keâjCÙeemee"er ÙesLes JeeJe veener. lej ogmejerkeâ[s kegâjDeeveeÛÙee DeeosMeebÛes DeLe& ueeJeCÙeele Je lÙeebÛes Yee<Ùe keâjCÙeele. Demee celeYeso DeMee ØelÙeskeâ meceepeele Dee{Usue pÙeele efJeÛeejer DeeefCe yegefæJeble ueeskeâebÛee meceeJesMe Demesue. lÙeehewkeâer heefnuÙee ØekeâejÛee celeYeso lej ØeieleerÛes ØeeCe DeeefCe peerJeveeÛee Deelcee Deens. lÙee meceepeeuee lÙeeves DemleeJÙemle keâ¤ve mees[uesues Deens. Jej GuuesefKele oesvner ØekeâejÛÙee celeYesoebceOeerue mhe°heCes Dee{UCeeje Heâjkeâ DeMeeØekeâejs mecepee keâer. DeeefCe mJeOecee&uee Yeie> keâ¤ve šekeâleele. lÙeecegUs ner iees° efveef§ele nesles keâer meJeexÛÛe DeuueenÛÙee FÛÚsvegmeej ¢ee #es$eebÛeer jÛevee Je GYeejCeer keâesCelÙee ¤hejs<esJej Peeueer heeefnpes. hejbleg pej cetU Ùeespevee kesâJeU FlekeâerÛe Demeleer keâer Heâòeâ yeebOekeâeceeÛee Skeâ vekeâeMee ueeskeâebvee osTve šekeâuee peeJee Je lÙeevegmeej ueeskeâebveer mJele:Ûe Fceejle yeebOetve IÙeeJeer lej DeMee heefjefmLeleerle KeefÛeleÛe yeebOekeâeceeÛÙee Skeâved Skeâ iees°erÛee leheMeerue Deecneuee lesLes efceUeuee heeefnpes.35 36 kesâuee neslee Demes veener lej lÙeemen lÙeeves Skeâe Øesef<eleeÛeerner efveÙegòeâer kesâueer nesleer. Ùeeef"keâeCeer kegâjDeeveeÛÙee Skeâe meeceevÙe efJeÅeeLÙee&meceesjerue iegblee mees[efJeCÙeemee"er kesâJeU Flekeâe mebkesâle hegjsmee Deens keâer kegâjDeeve DeMee ØekeâejÛÙee efvejesieer celeYesoeÛÙeeefJe¤æ veener pees Oecee&Meer Skeâcele meeOetve Je FmueeceÛÙee meecetefnkeâ JÙeJemLesMeer Skeâelce jentve kesâJeU Dee%ee Je efveÙeceebÛÙee DeLe&efveef§eleerle mebMeesOeveeÛÙee DeeOeejs Je Megæ ceveeves JÙeòeâ kesâuee peele Demesue. DeMee DeeosMeevegmeej Fmueeceer peerJeveeuee ØelÙe#e cetle& mJe¤he osCes hewiebyej npejle cegncceo (me. DeMee celeYesoebÛes Øekeâš nesCes efvejesieeÛes veJns lej jesieeÛes ue#eCe Deens. kesâJeU veblejÛÙee efhe{erleerueÛe veJns lej Kegö meneyee (jefpe. lÙeeÛes cetU keâeÙe& Demes keâer Fmueeceer JÙeJemLesÛÙee JewÛeeefjkeâ Je veweflekeâ cetueleòJeebvee DelÙeble KegueemesJeej kesâJeU ØemlegleÛe keâjeJes Demes veener lej yeewefækeâ Ùegeòf eâJeeo DeeefCe YeeJeveelcekeâ DeeJeenve oesvneRÛÙee meneÙÙeeves lÙeebvee Yekeäkeâcener keâjeJes. kegâjDeeve pegpeyeer iees°eRÛee «ebLe veener lej leòJeebÛee DeeefCe JÙeehekeâ efveÙeceebÛee «ebLe Deens.) ÙeebÛes keâece nesles. leodveblejceie oesve Oece&hebef[leebveer SKeeÅee pegpeyeer mJe¤heeÛÙee mecemÙesÛÙee mebMeesOeveele. Deelee Gjues Fmueeceer peerJeveeÛes JÙeeJeneefjkeâ ¤he. --------------------------------meJe&meeOeejCeheCes ueeskeâebÛÙee ceveele GodYeJeCeeje DeeCeKeer Skeâ ØeMve Demee keâer Skeâerkeâ[s lej kegâjDeeve DeMee ueeskeâebÛeer DelÙeble efveYe&lme&vee keâjlees pes F&Õejer «ebLeeÛÙee Deeieceveeveblej celeefYeVelee DeeefCe iešyeepeeruee yeUer he[leele. lÙeebÛÙeeheemetve efveIeCeejs heefjCeece keâesCelÙeener je°^emee"er keâoeefhe ueeYeoeÙeer "¤ Mekeâle veenerle. Skeâe ØekeâejÛeer efmLeleer lej leer Deens efpeÛÙeele F&Õej DeeefCe hewiebyejebÛÙee Dee%eeheeueveele peceeleerÛÙee meJe& ueeskeâebÛes Skeâcele DemeeJes. lÙeebvee Ùeemee"erÛe efveÙegòeâ kesâuesues nesles keâer lÙee JÙeefòeâiele Ûeeefj$Ùe Je DeeÛejCeeÛee DeeefCe lÙee meceepeeÛee Je jepÙeeÛee vecegvee lÙeebveer peieeuee oeKeJeeJee pees kegâjDeeveeves meebefieleuesuÙee leòJeebÛes cetle& ¤he DeeefCe JÙeeJeneefjkeâ efJeJejCe Deens. lÙeebÛes efMe<ÙeieCe DeeefCe FceeceebÛÙee ojcÙeevener Flekesâ celeYeso Dee{Uleele keâer keâoeefÛele DeMeer Skeâner DeeosMeelcekeâ DeeÙele meehe[Ceej veener efpeÛes SkeâÛe Yee<Ùe meJe&mebcele DemeeJes. lej DeMee celeYesoeÛee hetCe&heCes DeYeeJe kesâJeU DeMeeÛe meceepeele Demet Mekeâlees pees yegefæJeble ceeCemeebveer veJns lej kesâJeU ueekeâ[er "eskeâàÙeebveer yeveuesuee DemeeJee. lej meJe& peieeuee ner iees° ceenerle Deens keâer pÙee mecetnelener lees GodYeJeuee Deens. keâer oesvner Øekeâejebvee SkeâeÛe keâe"erves nekeâues peeJes. lej peerJeveeÛÙee ØelÙeskeâ #es$eeÛÙee Ûeleg:meercee kegâjDeeve oeKeefJelees DeeefCe keâener keâesheNÙeebJej "UkeâheCes KetCeMeeruee GYÙee keâjlees. Demes oesvner ØekeâejÛes celeYeso lÙeebÛÙee JeemleJelesÛÙee °ervesner meceeve veenerle DeeefCe efveIeCeeNÙee heefjCeeceebÛÙee °ervesosKeerue hejmhejeMeer meeÂMÙe veenerle. keâeÙe Demes meJe& ueeskeâner lÙee efveYe&lme&vesuee hee$e Deensle peer kegâjDeeveele meebefieleuesueer Deens? pej lemes vemesue lej ceie leer keâesCeleer iešyeepeer DeeefCe celeefYeVelee Deens efpeÛeer kegâjDeeveele ceveeF& Deeuesueer Deens? ne DelÙeble JÙeehekeâ DeeefCe meefJemlej ÛeÛexÛee ØeMve Deens. DeMee ØekeâejÛÙee celeYesoeÛes DeefmlelJe efpeJebleheCeeÛes ue#eCe Deens. ÙeeGueš kegâjDeeve lej DeMee celeefYeVelesÛeer efveYe&lme&vee keâjlees efpeÛee ØeejbYe Denbkeâej Je mJeeLe& DeeefCe Je›eâ°erves nesle DemeeJee Je iešyeepeer DeeefCe hejmhejeleerue Yeeb[Ceele efpeÛeer heefjCeleer efveIele DemeeJeer. DeLeJee oesve keâepeeRveer-vÙeeÙeeOeerMeebveer SKeeÅee KešuÙeeÛÙee efvekeâeueele SkeâceskeâeMeer celeYeso . Dee%ee Je efveÙece keâe{CÙeeÛes mLeevener Skeâceleeves kegâjDeeve DeeefCe megVee nsÛe ceeveues peele Demeejs. Gjuee ogmeNÙee ØekeâejÛee celeYeso.).

) Ùeebveer kesâJeU FlekesâÛe veJns keâer lÙeeuee JewOe "jefJeues nesles lej lÙeeÛeer ØeMebmeener kesâueer nesleer. Demee neslee Dejye ueeskeâebpeJeU ‘Deuueen’ Ùee heeefjYeeef<ekeâ MeyoeÛee DeLe&. DeMee iegCeebveer mebheVe DemeuÙeekeâejCeeves lees hetpeveerÙe Deens cnCetve lÙeeÛÙee ØekeâesheeÛeer efYeleer yeeUieueer heeefnpes. lees Flej meJeeËÛes DeeMeemLeeve Je DeeßeÙemLeeve Deens. lÙeeleerue ‘Deue’ ns Fb«epeer Yee<esleerue The ØeceeCes meeceevÙeveeceeuee efJeMes<eveece yeveefJeCÙeemee"er Gheheo cnCetve Deens. Je F&Õej Je GheemÙe Demee lÙeeÛee DeLe& neslees. hebÛeWefõÙeebÛÙee DeeJeekeäÙeeyeensjÛee Deens. efoJÙe kegâjDeeve GlejCÙeehetJeea Dejye ueeskeâ ‘Deuueen’ lÙee efJeefMe° DeefmlelJeeuee cnCele Demele pÙeeÛÙeemebyebOeer lÙeebÛeer ßeæe nesleer keâer lees hejceesÛÛe iegCeebveer mebheVe Deens. efØeÙe DeeefCe meeOÙe cnCetve Deens. efkebâyengvee lÙee GYeÙeleebveer Deeheeheues hegjeJes meeoj keâ¤ve DeeheeheuÙeehejerves mebMeesOeveeÛeer keâle&JÙehetle&lee keâjeJeer DeeefCe ner iees° ueeskeâceleeJej mees[eJeer efkebâJee leer vÙeeÙeeueÙeerve mecemÙee Demeueer lej osMeeÛÙee meJeexÛÛe vÙeeÙeeueÙeeJej meesheJeeJeer efkebâJee leer meecetefnkeâ yeeye Demeueer lej meecetefnkeâ JÙeJemLesJej leer mees[eJeer keâer lÙeebveer oesvner celeebhewkeâer FÛÚe Demesue lÙeeÛee mJeerkeâej keâjeJee efkebâJee oesvnerner celeebvee ÙeesiÙe ceeveeJes. DeeefCe peenerj DeeJeenve keâjeJes keâer pees cegefmuece Demesue lÙeeves DeeceÛÙee Ùee peLÙeele ÙeeJes DevÙeLee lees cegefmuece veenerÛe. lÙeeÛeer JeemleJelee Je lÙeeÛÙee cenevelesÛes %eeve mebheeove keâjCÙeeuee ceeveJeer yegæer DemeceLe& "jles. osKeerue lÙeeÛÙeeÛe DeefOekeâejele Deensle. SKeeos cele mJeerkeâejeJes DeeefCe efJeveekeâejCeÛe Dees{tve leeCetve efleuee Oecee&Ûeer ceewefuekeâ yeeye "jJeeJeer. efpeuee F&Õejeves Je hewiebyejebveer Oecee&Ûeer ceewefuekeâ mecemÙee cnCetve "jefJeueer veJnleer. ‘DeueFueen’ ÙeeÛÙeele ‘Fueen’ ne cetU Meyo Deens. lemesÛe Ùee iees°erÛesner ue#eCe nesles keâer meceepeeleerue yegefæJeble ueeskeâebvee lÙeebÛÙee Oecee&le Je lÙeeleerue DeeosMe Je efveÙeceele jme Deensle. heefJe$e kegâjDeeveÛee heefjÛeÙeosKeerue Ùee iees°erJej DeJeuebyetve Deens keâer keâceerle keâceer lÙeeleerue cenlJeeÛÙee Je "Ukeâ DeMee heeefjYeeef<ekeâ MeyoebÛee lejer DeeJeMÙekeâ ØeceeCeele Kegueemee meebefieleuee peeJee. hejbleg pesJne kegâjDeeve Glejuee lesJne lÙeeÛes ØeLece mebyeesOekeâ nsÛe Dejye DemeuÙeekeâejCeeves lÙeeÛeer Yee<eener DejyeerÛe jeefnueer Je lÙeeuee pes keâener meebieeJeÙeeÛes nesles . ÙeeÛÙeeefMeJeeÙe Flej meJe& hejceesÛÛe iegCe Goe.37 38 oMe&JeeJee. lemesÛe SkebâojerleheCes meceepe Ùee megJeCe& keâeÙeÅeeÛes heeueve keâjCeeje Deens keâer leòJeebMeer Skeâcele jentve Deeheueer Skeâelcelee DeyeeefOele "sJeeJeer Je ceie %eeveer Je efJeÛeejJeble ueeskeâebvee ÙeesiÙe ceÙee&osÛÙee Deele mebMeesOeveeÛeer Je Fefpleneo (mebMeesOevehej efve<keâ<e&) Ûes mJeeleb$Ùe osTve GVeleerÛes oejner Kegues "sJeeJes. keâejCe Demes keâer lees celeYeso lej Ùee iees°erÛes ue#eCe nesles keâer meceepeele efJeÛeej Je efÛebleve. efpe%eemee Je mebMeesOeve DeeefCe yeesOe Je JÙeemebieeÛÙee #ecelee Deensle.) ÙeebÛÙeemeceesj Ie[ues nesles. Gjuee heefnuÙee ØekeâejÛee celeYeso. Je hewiebyej (me. Dejyeer Yee<esleerue ‘Deuueen’ ne Meyo JeemleefJekeâheCes ‘DeueFueen’ Demee neslee. lemesÛe DeeheuÙee meceLe&keâebÛee Skeâ peLee yeveJetve lÙeeves meebieeJes keâer Kejer cegefmuece Gccele kesâJeU lÙeebÛeeÛe peLee Demetve Gjuesues meJe& vejkeâJeemeer Deensle. lÙee efJejesOeeves lÙeeuee ¢ee ogmeNÙee ØekeâejÛee celeYesoÛe DeefYeØesle Deens. iejpee YeeieefJeCeeje. MesJešer Dee§eÙe&Ûeefkeâle nesCÙeeefMeJeeÙe Flej keâenerÛe efveIele veener. DeLeJee DeMeer keâer SKeeÅee Oece&hebef[leeves efkebâJee metHeâer DeLeJee cegHeäleer (MeeŒeer) DeLeJee ceerceebmekeâeves efkebâJee SKeeÅee veslÙeeves SKeeÅee DeMee mecemÙesmebyebOeer. lemesÛe DeeheuÙee peerJeveeÛÙee mecemÙesJejerue GheeÙe Oecee&ÛÙee yeensj veJns lej Oecee&leÛe MeesOeCÙeeÛeer lÙeebÛeer Je=òeer Deens. lej lÙeeÛes GoenjCe Kegö hewiebyej (me. pej kegâCee}e Lees[s osKeer} kegâjDeeve mecepele vemes} lej lÙeeves kegâjDeeveeleerue heeefjYeeef<ekeâ MeyoebÛÙee DeLeeËÛeer DeieesojÛe ceeefnleer keâ¤ve IÙeeJeer. lÙeeÛes DeefmlelJe DeeefCe lÙeeÛÙee iegCeebJej efJeÛeej Je efÛebleveeÛee heefjCeece. cnCetve DeeheuÙee Yeeef<ekeâ efveÙeceevegmeej lÙeebveer ‘DeueFueen’ Ùee Meyoeuee ‘Deuueen’ Demes ¤he efoues. cnCetve meJe&ØeLece lÙeeÛeeÛe DeLe& mecepetve Iesleuee heeefnpes. meòeeOeerMe Deens. kegâjDeeveeves pesLes keâes"s celeYesoeÛee DeeefCe iešyeepeerÛee efJejesOe kesâuee Deens. heeuekeâlJe DeeefCe mJeeefcelJe DeVeoeve Je Meemeve F. Deuueen : efoJÙe kegâjDeeveeleerue meJee&efOekeâ cenlJeeÛee DeeefCe ceewefuekeâ mJe¤heeÛee heeefjYeeef<ekeâ Meyo cnCepes ‘Deuueen’ nesÙe. lejerheCe lÙee GYeÙeleebhewkeâer Skeâevesner lÙee pegpeyeer ØeMveeuee Je lÙeemebyebOeerÛÙee DeeheuÙee celeeuee Oecee&Ûeer ceoejner "jJet veÙes Je lÙeeÛÙeeMeer efYeVe cele DemeCeeNÙeeuee Oece&yee¢ener "jJet veÙes. mepe&ve. veblej ceie lÙeeÛÙeeMeer pees celeYeso keâjerue lÙeeuee Oece&yee¢e DeeefCe yeefn<ke=âle "jJeeJes. JewYeJeMeeueer Deens. hejbleg pÙee MeyoeÛee Jeehej cees"Ÿee ØeceeCeele nesle Demesue Je pÙeeÛee GÛÛeej leeW[eletve JejÛesJej kesâuee peele Demesue lees peemleerle peemle meeshee DemeeJee DeeefCe megueYelesves leeW[eletve keâe{lee ÙeeJee DeMeer Dejye ueeskeâebÛÙee Yeeef<ekeâ jefmekeâlesÛeer JeebÚvee Demes. --------------------------------- keâener ØecegKe heeefjYeeef<ekeâ Meyo ØelÙeskeâ Oeeefce&keâ «ebLeeØeceeCes Øeyegæ kegâjDeeveeÛeerosKeerue Skeâ efJeefMe° Yee<ee Deens Je lÙeeÛes keâener efJeefMe° heeefjYeeef<ekeâ Meyo Deensle. efoJÙe kegâjDeeveeÛes DeeJeenve Je lÙeeÛeer efMekeâJeCe mecepetve IesCÙeemebyebOeeves lÙeebvee efveCee&Ùekeâ cenlJe Øeehle Deens. ogmejer efmLeleer DeMeer keâer cegUeheemetve Oecee&ÛÙee cetueYetle iees°erleÛe celeYeso oMe&efJeuee peeJee.

(keâeHeâ) lÙeeÛes Heâcee&ve Je DeeosMe meJe&Ûes meJe& vÙeeÙehetCe& Demeleele. cnCetve ‘Fueen’ cnCee. keâmeme) (2) lees efvejekeâej Demetve Meejerefjkeâlesheemetve hetCe&heCes heefJe$e Je GÛÛelece Deens. Lees[keäÙeele Demes mecepee keâer keâesCeleener Ûeebieuee iegCe Demee veener pees lÙeeÛÙeele vemeeJee. (Ùeemeerve) (7) DeekeâeMeeheemetve les he=LJeerheÙeËle efJeÅeceeve meJe& efJeÕeeÛeer JÙeJemLee leesÛe ÛeeueefJelees. (DeeefueFceüeve) (19) #eceeÙeeÛevee keâjCeeNÙeebvee ceeHeâer osle Demelees. lÙeeÛe SkeâcesJe DeefmlelJeemee"er ns Meyo GÛÛeejues peeT Mekeâleele Je GÛÛeejues iesues heeefnpesle. (ceeF&oe) (4) ØelÙeskeâ JemletÛee mepe&vekeâlee& Deens Je meJe& efJeÅeceeve me=°er lÙeeÛeer efveefce&leer Deens. ‘Deued Fueen’ cnCee keâer ‘Deuueen’ cnCee. (nße) (15) yegefæceeve Deens. ogmejer cees"er megOeejCee kegâjDeeveeves DeMeer kesâueer keâer ‘Deuueen’ Ùee efJeMes<e veeJeeMeer Dejye ueeskeâ pes iegCe pees[le Demele. nße) (12) meJe&keâener Sskeâlees. lÙeehewkeâer ØecegKe iegCe Demes. ‘Deuueen’ ÙeeÛe veeJeeves mebyeesefOeues. pes veeJe Dejyeueeskeâeble ØeÛeefuele nesles. (le]ieeyegve) (21) lÙeeÛee Fjeoe hetCe& PeeuÙeeefMeJeeÙe jenele veener. hejceesÛÛe iegCeemebyebOeer legceÛeer keâuhevee ÛegkeâerÛeer DeeefCe DehetCe& Deens. GheemÙelJeeÛee Skeâner iegCe ceewpeto veener. lÙeeÛes keâesCelesner keâece yegefæceòeejefnle Je nsletjefnle Demele veener. Je les lÙeebÛÙee °erves pejer hejceesÛÛe meercesuee heesnÛeuesues nesles. (mepeoe) (8) meJeeËÛee DeVeoelee Je heeuevekeâlee& Deens. lÙeeÛÙeeves DeefYeØesle ØelÙe#eele kesâJeU lesÛe Skeâ DeefmlelJe Demesue. meJee&le cenlJeeÛeer megOeejCee Je ceewefuekeâ yeoue lÙeeves Demee kesâuee keâer F&MelJe DeeefCe GheemÙelJeeÛÙee meJe& iegCeebvee kesâJeU Deuueenmee"erÛe efJeMes<e "jefJeues. ueeskeâebMeer vÙeeÙehetCe& Jele&ve keâjlees. (DeeDejeHeâ) vÙeeÙeer Deens. (yekeâje) (23) pes FefÛÚlees les keâjlees. (yekeâje. (Heâeeflene) (17) Øesce Je cesnsjyeeveer lÙeeÛee yeeCee Deens. (DeeefueFceüeve) DeeefCe pes keâener FefÛÚlees lesÛe kesâJeU DeefmlelJeele ÙesT Mekeâles FLeheeJeslees keâer lÙeeÛÙee ceveesjLeeefJevee mJele: nesTve keâesCeer keâener FÛÚener ke⤠Mekeâle veener. lejerheCe kegâjDeeveves lÙeebvee GCeerJehetCe& "jefJeleebvee Heâcee&efJeues keâer legceÛÙee DemeceLe& yegæerves GheemÙelJeeÛes pes meJeexÛÛe mLeeve ceeveues Deens. (onj) .— (1) lees DeeefCe kesâJeU leesÛe efvejblej Deens Je efÛejblej jenerue. kegâjDeeveves Iesleuee veener lej keâener cenlJehetCe& megOeejCee Je ceewefuekeâ yeoue keâ¤ve Iesleuee. (FKeueeme) (6) meJe& me=°erÛes MeemeveeefOekeâej ØelÙe#eheCes lÙeeÛÙeeÛe neleele Deens. keâesCelÙeener Jemletle ØeJesMener keâjerle veener DeeefCe keâesCelÙeener JemletMeer Skeâ¤hener nesle veener. (meyee) (16) cees"e ke=âheeUt Je oÙeeJeeve Deens. lÙeeves meebefieleues keâer kegâCee ogmeNÙee DeefmlelJeele. ceie lees efkeâleerner ceneve keâe Demet veÙes. (nße) (11) ieghle Je GIe[ ielekeâeueerve Je YeeJeer meJe& keâener peeCelees. (metjn yekeâje. ‘Deuueen’Ûes iegCe DeMee ØekeâejÛes Deensle Je lÙeeÛes mLeeve Demes Deens– ‘Deuueen’Ûes DeefmlelJe kegâjDeeveves pÙee iegCeebveer mebheVe "jefJeues Deens lÙeebÛeer mebKÙee cees"er Deens. (DeveDeece) (5) lees kegâCeeÛee efheleener veener Je heg$ener veener. (DeveDeece) (3) lees keâOeer Meejerefjkeâ ¤hener OeejCe keâjerle veener. lÙeevesner me=°erÛÙee efvecee&CekeâlÙee&uee Je heeuevekeâlÙee&uee. JeemleefJekeâheCes lÙeeÛÙeele yeNÙeeÛeMee veerÛeleener Deensle. (cegukeâ) (10) meJeeËmee"er DeYeÙe Je DeeßeÙemLeeve Deens. Flej keâesCelesner DeefmlelJe Ùee veeJeeves hegkeâej}s peeCÙeeÛÙee ueeÙekeâerÛes veener. (yekeâje) (22) yeesueCeeje Deens DeeefCe mebYee<eCe keâjlees. (Ùetvegme) keâesCeeJej efleUcee$ener peguetce keâjerle veener. (yekeâje) (14) meJeeËJej ØeYeglJe jeKeCeeje Deens. (DeveDeece) (18) DeJe%eekeâejer Je efMejpeesjebJej met[ GieefJeCeeje Deens. (yeg®pe) DelÙeble leewyee-he§eeòeehe mJeerkeâejCeeje Deens. cnCetve mJeeYeeefJekeâheCes. (vemedj) (20) melkeâcee&Ûeer cees"er keâoj keâjCeeje Deens. hejbleg ne heeefjYeeef<ekeâ Meyo Deieoer lÙeeÛe DeLee&ves Je lÙeeÛe keâuhevesvegmeej peMeer Dejye ueeskeâebÛeer keâuhevee nesleer. (yekeâje) lÙeeÛeer ke=âhee Je cesnsjyeeveer keâCeekeâCeeuee JÙeehle Deens. (DeveDeece) (13) ØelÙeskeâ iees°eruee meceLe& Deens. keâesCeer lÙeeÛÙee efveCe&Ùeeuee Je ngketâceeuee DeeJneve osT Mekeâle veener.39 40 ÙeeÛe Yee<esleerue Meyoele DeeefCe JeekeäÙeØeÛeejele meebieeJeÙeeÛes nesles. (meeHeäHeâele) (9) peerJeve Je ce=lÙet oesvneRÛee efvecee&Cekeâlee& Deens.

lÙee meJe& Meòeâer Je pÙeebÛes Øeke⚤he Ùee Iešvee Deensle lÙee meJe& lÙeeÛe Skeâe DeefmlelJeeÛes efJeefJeOe iegCe Deensle Je meJe&Ûes meJe& . lÙeeÛÙeeves DeefYeØesle vesnceer lesÛe Skeâ DeefmlelJe Demesue pÙeeÛes veeJe Deuueen Deens. pÙeeuee Flej keâesCelÙeener JemletMeer keâmeueerner meeÂMÙelee veener. legcner pej ke=âhee Je cesnsjyeeveerÛeer ceveele keâuhevee yeeUietve ‘jnceeve’ cnCeleele lej lÙeeÛÙeeves DeefYeØesle ogmejs SKeeos DeefmlelJe Demesue. cnCetve ceneve kegâjDeeveves ns GIe[ melÙe Demes Heâcee&Jetve metÙe&ØekeâeçeeFlekesâ mhe° kesâues Deens keâer. DeeefCe pej keâener Flej iees°er DeeefCe iegCeeÛÙee °erves ‘Deuueen’ Demes cnšues lej lÙeeÛÙeeves DeefYeØesle DevÙe SKeeos DeefmlelJe Demesue. efveefce&leerhewkeâer Deieoer meeceevÙeeleerue meeceevÙe iees°erÛeer efmLeleer DeMeer Deens keâer DeeceÛes %eeve efleÛÙee iegCeeheÙeËleÛe heesnÛetve Leebyeles.’’ (yeveerFœeeF&ue) cnCepes legcner F&MelJeeÛee pees iegCe Je pÙee Meòeâeruee °ermeceesj "sJetve F&Me DeefmlelJeeÛes OÙeeve keâjeue. Goe. ‘Deuueen’le keWâefõle Deensle. lÙeeuee keâesCelÙeener iees°erves Gheceener efoueer peeT Mekeâle veener. lÙeeÛÙee JeemleJelesÛee "eJe IesCes ceeveJeer efJeÛeejMeòeâeruee MekeäÙe veener. (¤ce) (28) GheemÙe kesâJeU leesÛe Deens. Ùee ef"keâeCeer pes keâener Ie[le Demeles lÙeeÛÙeeÛe Dee%esves Ie[le Demeles. pes lÙeebvee Øekeâš ¤he osle jenleele. Ùeele hejmhejefJe¤æ ØekeâejÛÙee Iešvee Je Øemebie Ie[le Demeleele. ceie lÙee DeefmlelJeeÛee "eJe IesCes DeeceÛÙeemee"er keâmes MekeäÙe Deens pes Flej meJe& efveefce&leerheemetve cetuele:Ûe JesieUs Deens. ÙeeGueš JemlegefmLeleer DeMeer Deens keâer Ùee meJe& Iešvee Je ØemebieebÛes GiecemLeeve kesâJeU SkeâcesJe ‘Deuueen’ Deens. ÙesLes DeejesiÙe Je peerJevener Deens Je Deepeej DeeefCe ce=lÙetner Deens. hejbleg Kegö lÙeeÛÙee DeefmlelJeemebyebOeer lemes ØeÙelve ke⤠vekeâe. (keânHeâ) DeuueenÛes DeefmlelJe DeeefCe lÙeeÛÙee iegCeJewefMe<šŸeemebyebOeer Jejerue mheef°keâjCeeveblej Ùee ØeMveemebyebOeer DeeCeKeerve keâener iees°er Deensle lÙee ceenerle DemeCes DeeJeMÙekeâ Deens. pÙeeÛee ØelÙeskeâ iegCe hejceesÛÛe efyebotuee heesnÛeuesuee DeeefCe Deveeoer Je DeveÕej Deens.’’ F&Õejer DeefmlelJeeÛeer JeemleJelee ceeveJeer °erÛÙee Je efJeÛeejMeòeâerÛÙee yeensjÛeer Deens ns Skeâ GIe[ melÙe Deens. meJe&ÛÙee meJe& lÙeeÛe Skeâe DeefmlelJeele. cnCetve ceneve kegâjDeeveves Deeheuee mebJeeo kesâJeU iegCeebÛÙee ÛeÛexhegjleeÛe ceÙee&efole "sJeuee Deens. DeefmlelJeeÛeer Deveskeâlee oMe&efJeCeejer Deens Demes keâoeefhe veener. (nto) (26) ØelÙeskeâ GCeerJeheemetve Deefuehle Je ØelÙeskeâ hejceesÛÛe iegCeeves mebheVe Deens. pes keâesCeles Ûeebieues veeJe legcner IÙeeue lej (lÙeeÛÙeeves DeefYeØesle DeuueenÛes DeefmlelJeÛe Demesue) keâejCe meJe& Ûeebieueer veeJes lÙeeÛÙeemee"erÛe Deensle. pees efvecee&lee Deens Je lÙeeÛÙee JÙeefleefjòeâ Flej ØelÙeskeâ efveefce&leer Deens. (2) Ùee DelÙeble cenlJeeÛÙee ØeMveemebyebOeer ue#eele "sJeCÙeemee"er ogmejer iees° DeMeer keâer hejceesÛÛe iegCeebÛeer ner cees"er mebKÙee. (yekeâje) mebhetCe& me=°erle kesâJeU lÙeeÛeeÛe Debceue Deens. pes meJeËkeâ<eheCes Deveghece Deens. (pemes keâer keâener Oecee&ÛÙee DevegÙeeÙeebveer keâuhevee keâ¤ve Iesleueer Deens) efkebâyengvee ns iegCe Je Ùee Meòeâer. (1) heefnueer iees° lej DeMeer keâer pesLeheeJeslees ‘Deuueen’ÛÙee DeefmlelJeeÛee mebyebOe Deens. cnCetve ceeveJeeÛÙee JewÛeeefjkeâ kegâJeleer Je lÙeeÛÙee #ecelesÛeer pÙee ceeCemeeuee Kejer keâuhevee Demesue lÙeeheemetve ner iees° uehetve jent Mekeâle veener keâer ‘Deuueen’Ûes DeefmlelJe lej Heâej cees"er iees° Deens. ÙesLes ke=âhee Je cesnsjyeeveerÛee Je<ee&Jener nesle Demelees. F&MelJeeÛÙee JewYeJeeuee meepesMeer vemesue DeMeer keâesCeleerner iees° lÙeeÛÙeele veener. ‘‘nJes lej legcner ‘Deuueen’ cnCetve hegkeâeje. lÙeeÛÙee DeefmlelJeeÛeer keâeÙe nkeâerkeâle Deens ner iees° yeJnbMeer DeeceÛÙeemee"er Skeâ jnmÙeÛe jenles. Demes keâoeefhe mecepet vekeâe. efve:mebMeÙe JemlegefmLeleer nerÛe Deens keâer. lesLes DeYeÙe Je Meebleerner Deens Je ieeWOeU Je GheõJeosKeerue. Ùee ef"keâeCeer pes keâener Deens les meJe&Ûes meJe& lÙeeÛÙeeÛe keâesCelÙee ve keâesCelÙee iegCeeÛesÛe ØeoMe&ve Deens. pesJne keâer Ùee efÛebleveeÛÙee keâ#esle pej keâesCeleer iees° ÙesT Mekeâles lej leer meJeexÛÛe DeuueenÛÙee kesâJeU iegCeebÛes %eeve nesÙe. lÙeeuee keâesCelÙeener iees°erÛeer iejpe veener. cnCetve Deuueenuee kesâJeU lÙeeÛÙee lÙee iegCeebÉejsÛe DeesUKeues peeT Mekeâles pÙeebÛÙee lespeesJeueÙeebveer ns mebhetCe& me=ef°peerJeve Yeejues Deens. (Metje) he=LJeer Je DeekeâeMeeleerue keâesCelÙeener iees°erves lÙeeÛee Devegceeve kesâuee peeT Mekeâle veener. ÙeeÛe keâejCeeves hewiebyej npejle cegncceo (me. DeeceÛÙee °ermeceesj Demeuesues ns peie. nJes lej ‘jnceeve’ (cesnsjyeeve) cnCetve. lÙeeÛÙee DeefmlelJeeÛÙee JeemleJelesÛee "eJe IesCes yeewefækeâ °erves kesâJeU DeMekeäÙe iees° Deens. hejbleg ÙeeÛee Demee DeLe& KeefÛeleÛe veener keâer Ùee efJeefYeVe DeeefCe hejmhejefJe®æ IešveebÛes GiecemLeevener JesieJesieUs Deensle Je efvejefvejeàÙee MeòeâeRÛes mJeeceer efvejefvejeUs DeefmlelJe Deensle. ‘‘DeuueenÛÙee efveefce&leerJej efJeÛeej Je efÛebleve keâjerle jne. meJe&Ûes meJe& hetCe&heCes efJeJeMe Je Dee%eebefkeâle Deensle Je lÙeeÛesÛe oeme Deensle. (peeefmeÙee) Je lÙeeÛÙeeefMeJeeÙe keâesCeerÛe veener pÙeele Ùee F&MelJeeÛee Je cenevelesÛee DebMecee$ener Dee{UeJee. pes DeefmlelJe mJeÙebYet Deens pesJne keâer Flej ØelÙeskeâ Jemlet Nneme heeJeCeejer Deens veÕej Deens.) Ùeebveer DeeosMe efouee Deens. (¤ce) efMeJeeÙe Demesner veener keâer lees DeeheuÙee Ùee oemeebhewkeâer Je iegueeceebhewkeâer kegâCeeuee peJeefUkeâerÛee yengceeve osTve DeeheuÙee Meemeveele menYeeieer keâjerle DemeeJee. (Heâeeflej) (25) mJeÙebcesJemleglÙe DeeefCe mleglÙe iegCemebheVe Deens. (nße) (27) lees meJeËkeâ<eheCes Deveghece Deens.41 42 (24) efvejhes#e Deens. ØelÙeskeâ iees°erheemetve efvejhes#e Deens.

lÙeeJesUer keâmeueeÛe DeeJeepe Ssketâ Ùesle veener hejbleg pesJne les keâesmeUles lesJne mebhetCe& Jemleer lÙeeÛÙee ØeÛeb[ DeeJeepeecegUs KeUyeUtve G"les. GefMejeheÙeËle škeâ ueeJetve lÙeekeâ[s henele Demelees pesJne keâer megOeej Je jÛevesÛÙee mJeYeeJeele Meeblelee. Kegveer DeeefCe õesneRvee vÙeeÙeeueÙeekeâjJeer HeâeMeer efoueer peeCes. Debeflece DeeefCe JeemleefJekeâ heefjCeece lemesÛe JÙeehekeâ nsletbÛÙee °erves Je efJemle=le DeLee&ves les DeefØeÙe KeefÛeleÛe vemeleele. ‘‘lees Deuueen Demee Deens pÙeeÛÙeeKesjerpe keâesCeerner GheemÙe veener. meJe&Ûes meJe& meeQoÙee&Ûes Je GòecelesÛes iegCe Deensle. og<keâeU Ùeslees. (yeveerFœeeF&ue). lÙeecegUs keâener ieeWOeU Jeešt veÙes. efJeIešveefØeÙe. cnCepes Demes keâer lees pes FefÛÚlees les keâjlees Je pes FefÛÚlees kesâJeU lesÛe Ie[les hejbleg ÙeeÛee Demee DeLe& KeefÛeleÛe veener keâer ceveg<ÙeeÛee mJele:Ûee Fjeoe Je lÙeeÛes ke=âlÙe keâenerÛe veener. DeMee meJe&iees°er yee¢ele: DeefØeÙe DemeleeveeosKeerue JeemleefJekeâheCes DeefØeÙe keâoeefhe Demele veenerle. Goe. keâejCe DeMee efmLeleerle lej lÙeeÛes yegefæceeve DeeefCe vÙeeÙeer Je melÙe peeCeCeeje DemeCÙeeuee keâener DeLe&Ûe Gjle veener. lÙeehewkeâer SkeâeueeosKeerue JeeF&šheCeeÛes iegCe cnšues peeT Mekeâle veener. Ùee oesvner JemlegefmLeleeRÛee mJeeYeeefJekeâ heefjCeece Demee neslees keâer GLeU °erÛee ceveg<Ùe peieeleerue IešveebÛes Kejs mJe¤he mecepeCÙeemee"er DemeceLe& "jlees. lemesÛe nJes lÙeeuee lees #ecee keâjerue Je nJes lÙeeuee vejkeâele šeketâve osF&ue. DeLee&le meceleesue meercesheÙeËle heesnÛeleele. DeeefCe DeeefOekeäÙe Je DeeflejskeâeÛeer ue#eCes efomelee#eCeerÛe. GÅeeveeleerue Peg[theebÛeer ceeàÙeekeâjJeer ÚešCeer nesCes. yescegJe&le. Demee cegUerÛe veener. Demes Øeefleheeove keâjCes . lÙeeÛeØeceeCes ‘mJesÛÚeefOeheleer’ DemeCes Demeener lÙeeÛee Skeâ iegCe Deens. cenehetj Ùesleele. keâenerÛe cnšuee peeCeej veener. ‘‘lÙeeÛÙeemee"erÛe Deensle meJe& Gòece iegCe’’. meJe& leNnsÛes oes<e Je meJe& GCeerJeebheemetve les hetCe&heCes cegkeäle Deensle. keâmeuesner keâejCe Je keâesCelÙeener hee$elesefJevee mejUceeieea Je hegCÙeMeerue yeveefJelees DeeefCe pÙeeuee FefÛÚlees lÙeeuee heLeYeü°lee DeeefCe ogjeÛeejeÛÙee KeeF&le ueesštve oslees. lÙeeDeLeea Ùee peieeÛee mJeeceer (Deuueen JeeÛeJees) ieeefHeâue. Ùeekeâ[s ue#e ve oslee keâer keâesCeeÛes keâce& peieele keâmes jeefnues Deensle. SKeeos Iej pesJne yeebOeues peele Demeles. DeuueenÛe pÙeeuee FefÛÚlees Je pesJne FefÛÚlees. KesUkeâj DeeefCe keâoj ve peeCeCeeje Deens. ogmejerkeâ[s Kegö ceeveJeer mJeYeeJeeÛeerosKeerue efmLeleer DeMeer Deens keâer lees efØeÙe iees°erhes#ee DeefØeÙe iees°ercegUs DeeefCe megKeehes#ee og:KeecegUs DeefOekeâ ØeYeeefJele nesle Demelees. yegefæceeve DeeefCe iegCe«eenkeâ. SjJeer Ùee Iešveebhewkeâer Skeâner Iešvee DeMeer Demele veener efpeÛee Debeflece nslet megOeej DeeefCe jÛevee vemeeJee. ‘ke=âhee’ ne DeuueenÛee Skeâ iegCe Deens hejbleg lÙeeÛes hejceke=âheeUt Je oÙeeUt DemeCÙeeÛee DeLe&. (mekeâue peieebÛee) meceüeš Deens Je meJe& oes<e Je GCeerJeebheemetve GÛÛe DeeefCe heefJe$e Deens. keâejCe lÙeecegUs lees vÙeeÙeer. (nße) lemesÛe ner iees° mhe° meebefieleueer Deens. jòeâefheheemet. keâejCe ns Øemebie kesâJeU leelkeâeefuekeâ heefjCeece DeeefCe Deieoer ceÙee&efole DeLee&ves DeefØeÙe Demeleele. Deeheueer heg{erue JeešÛeeue LeebyeefJeleele. JejJej efomeCeeje efyeIee[ DeefOekeâ cenlJehetCe& jÛevesÛeer veeboer Demeles. (3) eflemejer iees° DeMeer keâer ns iegCe. ner iees° JesieUer keâer Skeâerkeâ[s GheõJe DeeefCe efJeIešveeÛÙee mJeYeeJeele keâuueesU Je ieeWOeU Demelees cnCetve lÙeekeâ[s Deecner Ûeškeâve ue#e oslees. DeheefjneÙe&heCes meeQoÙe& DeeefCe GòecelesÛeeÛe iegCe Demelees. meoeÛeejer Je ogjeÛeejer meJe&Ûe lÙeeÛÙee #ecesves Gheke=âle nesleerue Je lÙeeÛÙee DeJe%ee keâjCeeNÙeebveeosKeerue lees efMe#ee keâjCeej veener. ÙeeGueš ØelÙeskeâ iegCeeÛÙee mJele:ÛÙee keâeÙe&ceÙee&oe Deensle. cnCetve nerÛe JemlegefmLeleer nesleer peer OÙeeveele yemeefJeCÙeemee"er ceneve kegâjDeeveves. cnCetve ceneve kegâjDeeveves DeeheuÙee peeieer mJele: Ùee iees°erueeosKeerue keâer meJeexÛÛe Deuueen meJe& leNnsÛÙee GCeerJee Je oes<eefJeefnle Deens. Demes Heâcee&efJeuÙeeveblej ‘‘DeeefCe Deuueen meJe& keâener peeCeCeeje Je yegefæceeve Deens’’. Ùeehewkeâer keâesCeleener iegCe DeMee Øekeâejs keâeÙe& keâjerle veener keâer lÙeeÛee heefjCeece cnCetve SKeeÅee ogmeNÙee iegCeeÛÙee efvekeâ[er veekeâejuÙee peeJÙeele. cnCetve meJeexÛÛe DeuueenÛee lees iegCeosKeerue pees Ùee Iešvesuee keâejCeerYetle Demelees. mleyOelee Demeles Je lÙeekeâ[s °er cegefMkeâueervesÛe JeUle Demeles. pegueceer. keâesCeleerner Meòeâer mJele:Ûes JesieUs Je mJeleb$e DeefmlelJe yeeUiele veener Je keâesCeleener iegCe Demee veener pÙeeÛee mJeeceer Flej DeefmlelJe DemeeJee.43 44 lÙeeÛÙeeleÛe keWâefõle Deensle. (ØelÙeskeâ oes<eeheemetve) Deefuehle Deens’’. pÙeebveer meJeexÛÛe DeuueenÛes DeefmlelJe mebheVe Deens. keâejCe DeMee ØekeâejÛÙee IešveebÛÙee yee¢e mlejeJej pees efyeIee[ efomelees ØelÙe#eele cenevelece Demee megOeej lÙeele ieefYe&le Demelees. one iees°er pej lÙeeuee Deevebo efceUJetve osCeeNÙee Demeleerue Je kesâJeU SkeâÛe iees° og:Ke osCeejer GodYeJeueer lej kesâJeU nerÛe Skeâ iees° lÙeeÛÙee ceveeÛee leeyee IesF&ue Je lÙee one iees°eRÛee lÙeeuee peCetkeâeÙe efJemejÛe he[sue. yee¢eelkeâejer GheõJe DeeefCe efyeIee[ lej lees heentve Ieslees hejbleg leUeleerue efJeOeeÙekeâ nslet DeeefCe Keesue JewÛeeefjkeâlesheÙeËle lÙeeÛeer °er heesnÛele veener. Ùee yeeyeleerle peieele meelelÙeeves pÙee DeefØeÙe Iešvee DeeefCe keâštØemebie Ie[le Demeleele. JÙeLe&keâejer. (4) ÛeewLeer iees° DeMeer keâer Ùee efJeefJeOe iegCeebÛÙee ke=âleer Je ØeYeeJeele hetCe&heCes Devegketâuelee Deens. Deieoer lÙeeÛeØekeâejs pÙeeØekeâejs ®iCeeJej [e@keäšjkeâ[tve MeŒeef›eâÙee nesCes efkebâJee lÙeeÛÙee leeW[ele keâ[t Deew<eOes šekeâCes. ‘‘Deuueen pÙeeJej FefÛÚlees ke=âhee°er keâjlees’’. cnCetve Ùee peieele pÙeeDeLeea jesiejeF& hemejle Demeles. lÙee Skeâe "jeefJekeâ meercesheÙeËle. lÙeeÛee Skeâ mJeleb$e iegCe cnCetve meebefieleuee Deens. DelÙeeÛeejer og° DeeefCe GheõJekeâejer ueeskeâebvee ßeercebleer Je Øeefle‰sÛee yenj Ùesle Demelees Je meoeÛeejeRvee mebkeâšebÛes DeeIeele meesmeeJes ueeiele Demeleele. Ùee iees°erÛee ne hegjeJee Deens Demes cegUerÛe veener.

cnCepes veyetJele Je Øesef<elelJe. DeMeeØekeâejs ceneve kegâjDeeve DeeheuÙee Ùee meJee&le cenlJeeÛÙee DeeefCe ceewefuekeâ heeefjYeeef<ekeâ MeyoeÛee. Dejyeer Yee<esle GbÛe peefceveerueeosKeerue cnCeleele DeeefCe ceeiee&leerue KegCesueener. ‘‘DeuueenÛe cejÙeceheg$e ÙesMet Deens’’ lesJne kegâjDeeveves lÙeeuee kegâøeâ "jefJeues. ‘‘DeeefCe Deecner legceÛÙee hetJeeaosKeerue kegâCeeuee hee"efJeues veener hejbleg kesâJeU heg®<eebveeÛe Je lÙeeÛÙeekeâ[s Deecner Jener-efoJÙeyeesOe hee"Jeerle jeefnuees. ‘‘efve:mebMeÙe ns ueeskeâ DeVe Iesle Demele Je yeepeejelener mebÛeej keâjerle Demele’’. (nppe) Ùee mebyebOeeves DeMee efveJe[uesuÙee Je efveÙegòeâer PeeuesuÙee JÙeòeâeRÛÙee mJele:ÛÙee mebkeâuheeueener keâener JeeJe Demele veener Je lÙeebÛÙee ØeÙelveebveeosKeerue veener. keâesCe peeCes? pej Demesue lej ‘Deuueen’Ûes Yee<eeblej lÙee Meyoele keâjCÙeele keâener njkeâle veener SjJeer lemes keâjCes keâesCelÙeener Øekeâejs ÙeesiÙe "jCeej veener ns GIe[ Deens. cnCepes SKeeÅee JesUsme Demee mecepe nesT veÙes keâer DeuueenÛeer FÛÚe [esUs yebo keâ¤ve efveCe&Ùe Iesle Demeles. lees pees keâener efveCe&Ùe Iesle Demelees lees hetCe&heCes %eeve Je ceeefnleerÛÙee DeeOeejs Je melÙe DeeefCe vÙeeÙeeuee Oe¤veÛe Iesle Demelees. cnCetve Øesef<elelJeosKeerue. ‘‘Deuueen ÛeebieuÙee Øekeâejs peeCelees keâer DeeheuÙee Øesef<elelJeeÛes keâeÙe& kegâCeekeâ[tve IÙeeJes Je keâmes IÙeeJes’’. meJeexÛÛe Deuueenkeâ[tve lÙeemee"er efJeefMe‰ JÙeòeâeRÛeer efveJe[ Je efveÙegòeâer nesle Demeles. Demes cegUerÛe veener. veyeer Je jmetue Demee ceveg<Ùe Demelees pÙeeJej meJeexÛÛe DeuueenÛes ceeie&oMe&ve DeJelejle Demeles pesCeskeâ¤ve lÙeeves mJele:osKeerue lÙeeÛes DevegmejCe keâjeJes DeeefCe DeuueenÛÙee Flej oemeebheÙeËlener les heesnÛeJeeJes. keâesCelesner DeefOekeâejheo mJele: nesTve kesâJeU DeeheuÙee ØeÙelveebveer efceUle vemeles lej kegâCee meceLe& DeefOekeâejerÛÙee Heâcee&veeves Je efveÙegòeâervesÛe les Øeehle nesle Demeles. ogmeNÙee SKeeÅee Oecee&leerue Jee Oeeefce&keâ Yee<esleerue SKeeoe heeefjYeeef<ekeâ Meyo lebleesleble Ùee DeLee&le cees[lees efkebâJee veener. ‘‘JemlegefmLeleer DeMeer Deens keâer Deuueen (Deeheues mebosMe hee"efJeCÙeemee"er) HeâefjMlÙeebhewkeâerner otle efveJe[le Demelees DeeefCe ceveg<ÙeebhewkeâerosKeerue. DeLee&le ‘Deuueen’ Ùee MeyoeÛee Jeehej keâjlees lesJne. pes Skeâ ceneve owJeer. lÙeeÛeØeceeCes lÙeeuee ‘jmetue’ Ùeekeâefjlee meebefieleues iesues Deens keâer lees me=ef°meceüešekeâ[tve lÙeeÛÙee jÙelespeJeU hee"efJeuesuee mebosMeJeenkeâ DeeefCe otle cnCetve Demelees. veJns. ceie lees SKeeoe mebosMe Demees keâer otle Demees. efMeJeeÙe ceveg<ÙepeeleerhewkeâerosKeerue kesâJeU heg®<eebveeÛe veyeer yeveefJeuesues Deens. veyeer DeeefCe jmetue DemeCes. (DeveDeece) pehepeehÙe Je OÙeeveiÙeeve DeeefCe lehe§eÙexcegUs ceveg<Ùe DeOÙeeeflcekeâ °erves GÛÛe nesT Mekeâlees DeeefCe mJele:ceOÙes HeâefjMlÙeebÛÙee iegCeebÛee jbie DeeCet Mekeâlees hejbleg ns MekeäÙe veener keâer DeeheuÙee Ùee Ke[lej lehe§eÙexÛÙee yeUeJej lees Øesef<elelJeheoeheÙeËle heesnÛeeJee Je DeeheuÙee lÙee leheebcegUs Øesef<elelJeeves Gheke=âle JneJee. efŒeÙeebvee Ùee keâeÙee&mee"er keâOeerner efveJe[uesues veener. kesâJeU ceveg<Ùe. ‘‘KeefÛeleÛe kegâøeâ kesâues lÙee ueeskeâebveer pÙeebveer meebefieleues keâer DeuueenÛe cejÙeceheg$e ÙesMet Deens’’. lÙeeÛeØeceeCes ‘jmetue’Ûee Meeefyokeâ DeLe& ‘hee"efJeuesuee’ Demee neslees. veyeer DeeefCe jmetue-Øesef<ele : kegâjDeeveeleerue ogmeje DelÙeble cenlJeeÛee heeefjYeeef<ekeâ Meyo cnCepes veyeer DeeefCe jmetue-Øesef<ele nesÙe. lÙeebÛÙeeheÙeËle lees lÙeeÛes DeeosMe heesnÛeles keâjlees. ceeCemeeÛÙee mJele:Ûee efveOee&j Je mebkeâuhe DeeefCe Oe[he[ Je ØeÙelveebveer ner iees° Øeehle nesle vemeles. lees ceveg<Ùe Demelees.’’ (ÙetmegHeâ-109) veyeer pÙeeDeLeea ceveg<Ùe nesles lÙeeDeLeea mJeeYeeefJekeâheCes Flej ceeCemeebØeceeCes Yeeweflekeâ iejpee DeeefCe ceeveJeer DeeJeMÙekeâlee lÙeebveener ueeieuÙee neslÙee. keâejCe Øesef<elelJe Skeâ DeefOekeâejheo DeeefCe "jeefJekeâ keâeceefiejer Deens. lees meJe& keâener SskeâCeeje Je heenCeeje Deens’’. DeMee JÙeòeâeruee. pemes Heâcee&efJeuesner Deens. cnCetve Demes mhe° kesâues iesues keâer DebefyeÙee HeâefjMlÙeehewkeâerner vemele. efpeÛÙeeJej DeuueenÛes ceeie&oMe&ve Glejles. Jejerue mebhetCe& ÛeÛee& JeeÛeuÙeeveblej ceveele peer keâuhevee Ùesles leesÛe lÙeeÛee DeLe& Demelees. ‘veyeer’ DeMeemee"er Heâcee&efJeues iesues Deens keâer DeeheuÙee Øeefle‰sÛÙee Âef°ves lees Flej meJe& ceeCemeebhes#ee GÛÛener Demelees Je ceeveJepeeleermee"er keâuÙeeCe Je cegòeâerÛÙee mevceeiee&leerue KetCener Demelees. DemesosKeerue veener. Deeheuee Øesef<ele kegâCeeme keâjeJee ÙeeÛee efveCe&Ùe IesCeeje lees DeuueenÛe Deens. yegefæceòee DeeefCe MeneCeheCeeÛeer keâesCeleerner efvekeâ[ efJemejueer peele veener. cnCetveÛe F&meeF& ueeskeâebÛÙee Skeâe ieševes pesJne Demes meebefieleues. ns Skeâ DeefOekeâejheo Deens.45 46 pe®jerÛes ceeveues. ‘veyeer DeeefCe jmetue’ÛÙee JÙeòeâerlJeemebyebOeer ceneve kegâjDeeveele KeeueerueØeceeCes mhe°erkeâjCe efouesues Deens. cnCetveÛe efvejheJeeoheCes meJe&Ûe Øesef<ele mJele:mebyebOeer ‘‘Deecner legceÛÙeeØeceeCesÛe ceveg<Ùe Deenesle’’. (jDeo) Ùee meJe& mhe°erkeâjCeeDebleer Øesef<eleebÛes ceveg<Ùe DemeCes pejer metÙe&ØekeâeçeeFlekesâ GIe[ nesles lejerheCe Ùee ØeMveebÛÙee cenlJeecegUs ns DeeJeMÙekeâ nesles keâer vekeâejelcekeâ hewuetvesoKs eerue keâesCelÙeener ÛegkeâerÛÙee JewÛeeefjkeâlesuee JeeJe jent osT veÙes. 2. veyeer. 1. lÙeeueeÛe efceUt Mekeâles pÙeemee"er me=°erÛÙee Je . ‘‘meebietve šekeâe keâer peefceveerJej pej HeâefjMles efveOee&mleheCes mebÛeej keâjerle jeefnues Demeles lej Deecner lÙeeÛÙeeJej SKeeÅee HeâefjMlÙeeueeÛe Øesef<ele yeveJetve Glejues Demeles’’. (yeveerFœeeF&ue) efMeJeeÙe. (ÙetmegHeâ) lemesÛe ‘‘Deecner lÙeevee helveer Je cegues yeeUieCeejs yeveefJeues nesles’’. Deieoer Deecne Je legcnemeejKee ceveg<Ùe. meJeexÛÛe Deuueen ‘DeJeleej’ IesTve mJele:Ûe ceeveJeer ¤he OeejCe keâ¤ve peieele Ùesle jeefnuee DemeeJee. DelÙeble mhe° Meyoele Demes Ieesef<ele keâjerle jeefnues Deensle. heoeefOekeâej Deens.

$e+<eercegveer DeeefCe DeMeeÛe ØekeâejÛÙee Flej Meyoebhewkeâer Skeâner Demee veener pees Ùee DeLee&uee JÙeehle DemeeJee. lÙeeheemetve efvecee&Ce nesCeejer ef›eâÙeeheos DeMeeÛe meJe& efvejefvejeàÙee DeLee&le Je keâmeuÙeener efJeMes<eCeeefJevee ØelÙeskeâ iees°ermee"er Jeehejueer peeleele. lÙeeØeceeCes ceneve kegâjDeeveele ner ef›eâÙeeheos Deuueen. Dejyeer Yee<esleerue ‘Jener’Ûee Meeefyokeâ DeLe& ‘leer›emebkesâle’ Demee neslees. meeOetmeble. Jeueer-DeJeueerÙee. SKeeÅee ogmeNÙee Meyoele ÙeeÛes Yee<eeblej kesâues iesues lejer lÙeeÛe mJe¤heele pesJne keâer les lebleesleble nerÛe keâuhevee osle DemeeJes Je ueeskeâ les Ssketâve lÙeeÛee neÛe DeLe& Iesle DemeeJesle.efoJÙeyeesOe : ceneve kegâjDeeveÛee cenlJeeÛee eflemeje heeefjYeeef<ekeâ Meyo ‘Jener’ nesÙe. (efvemee) Kegö ‘jmetue’ ne MeyoosKeerue nsÛe oMe&efJelees keâer JemlegefmLeleer nerÛe Demet Mekeâles. ÙeeØeceeCes Heâemeea Yee<esleerue ‘hewiebyej’ ne Meyo DeMeeÛe ØekeâejÛee Skeâ Meyo Deens. (efvemee) lemesÛe ‘‘Deecner (DeLee&le Deuueenves) pÙee kegâCee Øesef<eleeuee hee"efJeues Ùee keâefjleeÛe hee"efJeues keâer F&Me Dee%esvegmeej lÙeeÛes Dee%eeheeueve kesâues peeJes’’. mhe°heCes Heâcee&efJeues iesues Deens. cnCepes Deuueenkeâ[tve hee"efJeuesues DemeCÙeeÛee DeLe&Ûe Demee keâer lees pes keâener meebiesue DeeheuÙee JÙeòeâeriele Yetefcekesâves Je mJele:ntve meebieCeej veener lej DeeheuÙee hee"efJeCeeNÙeeleHexâ meebiesue. cnCepes Keeme ‘Jener’ ne Meyo kegâjDeeveÛee Skeâ efJeefMe° heeefjYeeef<ekeâ Meyo Deens Je lees ØelÙeskeâ ef"keâeCeer ÙeeÛe heeefjYeeef<ekeâ MeyoeÛÙee mJe¤heele ØeÙegòeâ Peeuee Deens. cnCetve ne kegâjDeeveer heeefjYeeef<ekeâ Meyo Deeheueer JeemleJelee DeeefCe DeeheuÙee mJe¤heeÛÙee Âef°ves Skeâ Demee heeefjYeeef<ekeâ Meyo Deens pÙeeÛeer keâuhevee Je DeLe& JÙeòeâ keâjCÙeemee"er leesÛe ØeÙegòeâ Peeuee heeefnpes. ceneve kegâjDeeveves Ùee oesvner Meyoebvee pejer lÙeeÛe efJeefMe° DeLee&Ûee heeefjYeeef<ekeâ Meyo cnCetve ceeveuee Deens pÙeeÛes mhe°erkeâjCe DeeleeÛe DeeceÛÙeemeceesj Deeues Deens. ‘veyeer’ ne Meyo lej Demee Deens keâer kegâjDeeve pesJnener lees Meyo yeesuelees lesJne lÙeeheemetve lÙeeuee efveef§eleheCes leesÛe efJeefMe° ceveg<Ùe DeefYeØesle Demelees pÙeeJej meJeexÛÛe DeuueenÛeer Jener-efoJÙeyeesOe Glejues Deens. efveJJeU OJeveer Demees. meJeeËmee"erÛe ØeÙegòeâ Peeueer Deensle. Heâkeâerj. meJeexÛÛe Deuueenkeâ[tve veyeerJej pes ceeie&oMe&ve Glejle Demeles lÙeeuee ‘Jener’ Demes Heâcee&efJeuesues Deens. ns DeeheCeeme peeCeJeuÙeeefMeJeeÙe jeefnues vemesue. hejbleg jmetueØesef<ele ne Meyo veyeerÛÙee meceeveeLeea heeefjYeeef<ekeâ Meyo DemeCÙeeyejesyejÛe yeNÙeeÛe ef"keâeCeer DeeheuÙee Meeefyokeâ DeLee&leosKeerue ØeÙegòeâ Peeuee Deens. hejbleg veyeer ne Meyo pÙeeØeceeCes ÙeeÛe heeefjYeeef<ekeâ Meyo Je ÙeeÛe DeLee&mee"er efJeMes<e Deens. keâmesner Demees. °erves Demees. cnCepes lees DebefyeÙeeb (veyeerÛes Deveskeâ JeÛeve) mee"erner Jeehejuee iesuee Deens Je iewj veyeermee"erosKeerue. ogmejs cnCepes lÙeele ieghle DeLee&Ûeener meceeJesMe Demelees. Ùee mhe°erkeâjCeeJe¤ve ‘veyeer’ DeeefCe ‘jmetue’ Ùee kegâjDeeveer heeefjYeeef<ekeâ MeyoebÛee pees DeLe& efveef§ele neslees. efJeYetleer. Mewleeve. 3. keâejCe lesosKeerue meJeexÛÛe Deuueenkeâ[tve efJeefJeOe keâeceefiejerJej efveÙegòeâ kesâuesues DeeefCe hee"efJeuesues Demeleele. ‘Jener’ Ùee Dejyeer MeyoeÛee Oeelet ‘Ssne’ Deens. ceeveJe. hejbleg ‘Ssne’ Je Ùeeheemetve yeveuesuÙee ef›eâÙeeheoebÛes mJe¤he heeefjYeeef<ekeâ veJns Je les DeeheuÙee meJe&meeceevÙe . lÙeeØeceeCes HeâefjMlÙeebveeosKeerue peeieespeeieer Deuueenves jmetue-Øesef<ele meebefieleuesues Deens. Deelee Gjuee ne ØeMve keâer ceie jmetue Ùee Meyoeuee kegâjDeeveele keâes"s veyeerÛÙee meceeveeLeea heeefjYeeef<ekeâ Meyo mecepeues peeJes Je keâes"s Meeefyokeâ DeLee&le yeesueuesuee mecepeues peeJes? lej Ùee yeeyeleerle. mhe° JeeCeer Demees keâer uesKeer Demees. ‘‘pÙeeves Øesef<eleeÛes Dee%eeheeueve kesâues lÙeeves DeuueenÛes Dee%eeheeueve kesâues’’. (DeeDejeHeâ) ceie pÙee DeLeea veyeerÛeer ØelÙeskeâ iees° Deuueenkeâ[tve Demeles lÙeeDeLeea lÙeeÛeer Dee%ee heeUCes Kejs cnCepes DeuueenÛeer Dee%ee heeUCes nesÙe Je lÙeeÛeer DeJe%ee keâjCes ØelÙe#eele DeuueenÛeer DeJe%ee keâjCes Deens. ceie lees mebkesâle neleeves Demees. ‘‘ceer legcneuee DeeheuÙee heeuevekeâlÙee&ÛÙee Dee%ee SskeâJeerle Deens Je lÙeeÛeeÛe mebosMe heesnÛeJeerle Deens’’.47 48 ceeveJepeeleerÛÙee KeNÙee Meemeveekeâ[tve efveÙegòeâer DeeosMe efveIeeuee DemeeJee. cnCetveÛe ØelÙeskeâ veyeer ueeskeâebvee nsÛe meebiele jeefnuee Deens. lees F&MeØemeVelee DeeefCe Oeeefce&keâ cenelcÙe Je heeefJe$Ùe oMe&efJeCeeNÙee Flej DemebKÙe Meyo Je heeefjYeeef<ekeâ MeyoebÛÙee DeLee&ntve cetuele:Ûe efYeVe Deens. Ùee GYeÙe MeyoebÛÙee JeehejemebyebOeerÛee ne Heâjkeâ Deens. ÙeeefMeJeeÙe mebkesâle kegâCeeueelejer SKeeÅee iees°erÛeer keâuhevee osCÙeemee"erÛe Demelees. ‘jmetue’ ne Meyo lÙeeØeceeCes efJeMes<e veener. Je¢e efkebâJee Jener . keâejCe DeuueenÛes jmetue. heerj. veyeer pes keâener DeeosMe oslees. mhe° mJe¤heeleerue ØelÙeskeâ ef"keâeCeer DeeheCeeme Dee{UCeejs meboYe&Ûe ceeie&oMe&ve keâjleerue. MesJešer veyeer DeeefCe jmetue ÙeebÛÙeeleerue Skeâ HeâjkeâosKeerue mecepetve Iesleuee heeefnpes. cnCetve lÙeeÛes Dee%eeheeueve efkebâJee lÙeeÛeer DeJe%eeosKeerue lÙeeÛeer JÙeòeâerMe: Dee%eeheeueve efkebâJee DeJe%ee "jCeej veener lej meJe& peieebÛÙee mJeeceer DeuueenÛesÛe Dee%eeheeueve Je lÙeeÛeerÛe DeJe%ee "jsue. hejbleg yeeye pesJne Ùee ef›eâÙeeheoebÛÙee GheÙeesieeÛeer vemesue Je Kegö ‘Jener’ ne Meyo yeesueuee peele Demesue lej ceie lÙeeJesUer DeLe& DeeefCe GheÙeesieeleerue JÙeehekeâlee jenele veener Je lÙeeÛÙeeves DeefYeØesle nceKeemeheCes kesâJeU leer ceeie&oMe&keâ JeeCeer Demeles peer veyeeRvee meJeexÛÛe Deuueenkeâ[tve Øeehle nesle Demeles Je DeMee heæleerves Øeehle nesles keâer meJe&meeceevÙe ceeveJeer %eeveWefõÙeebÛÙee DeeJeekeäÙeeheefuekeâ[Ûeer Demeles. cnCetve Ùee MeyoeÛee DeLe& ieghle ceeefnleer osCes Je ieghle DeeosMe DeeefCe ceveele SKeeoer iees° šekeâCes DemeeosKeerue Peeuee. DeeefCe oerve MejerDele (Oece& Je MeeŒe) cnCetve pÙee pÙee iees°eRÛeer efMekeâJeCe oslees leer lÙeeÛÙee mJele:keâ[tve vemetve meJeexÛÛe Deuueenkeâ[tve Demeles.

keâOeer DeMee Øekeâejs keâer HeâefjMlee ceeveJeer ¤he OeejCe keâ¤ve ceePÙeemeceesj ÙesTve GYee jenlees Je ceuee pes keâener SskeâeJeÙeeÛes Demeles les SskeâefJelees. ns DeJelejCe keâeÙe nesles.) keâ[s hee"Jeerle Demes Je les hetCe& efJeÕeemeen&lesves Je peyeeyeoejerves lÙee DeeÙeleer DeeCetve npejle cegncceo (me.) Ùee meneyeeRveer efJeÛeejues keâer DeeheCee (me. meJeexÛÛe Deuueen pÙeeJesUer. les lÙee Jener DeeefCe F&MeJeeCeerle keâenerner keâceerpeemle efkebâJee Hesâjyeo} nesT osle vemele. Jener DeJelejCeeÛeer ner heæle ceePÙeeJej cees"er keâ"erCe peeles. lÙeeveblej meJeexÛÛe DeuueenÛeer meojnt Jener DeeheuÙee cetU mJe¤heele ‘peMeerÛÙee leMeerÛe’ npejle cegncceo (me. legPÙee jyeÛeer Dee%ee efceUeuÙeeJejÛe Glejlees.’’ Ùee ØeefleheeoveeJe¤ve keâUeues keâer HeâefjMlee oesve ¤heele Ùesle Demes. ‘‘ne (kegâjDeeve Deuueenkeâ[tve) hee"efJeuesuÙee Jener Kesjerpe keâenerÛe veener efpeuee yeuee{Ÿe MeefòeâMeeueer (HeâefjMlÙee) ves lÙeeuee (cnCepes veyeeruee) efMekeâefJeues Deens. efpeyeÇF&ue (De. les DeeheuÙee meYeesJeleeueeheemetve hetCe&heCes legšues peele Demele.) ÙeebÛÙee megheto& keâ¤ve hewiebyej (me.) ÙeebÛÙee ùoÙeeJej GlejJeerle Demele. efnJeeàÙeeÛÙee efoJemeeleosKeerue MegYe keâheeUeJej Ieece efyebot ojo¤ve Ùesle Demele. pÙeeØeceeCes lÙeeleerue DeLe& meJeexÛÛe Deuueenkeâ[tve Demelees lÙeeÛeØeceeCes lÙeeleerue Meyoner lÙeeÛÙeekeâ[tveÛe Demeleele Je lÙee MeyoebÛeer leer jÛeveeosKeerue. Skeâ lej ceeveJeer ¤heele Je ogmejs DeeheuÙee cetUÛÙee ¤heele.) ÙeebÛÙee MegYe ùoÙeeJej JenerÛes DeJelejCe nesle Demes lÙeeJesUer lÙeebÛÙeeJej DelÙeble Skeâe«eefÛeòeeÛeer efmLeleer hemejle Demes. ‘Jener’ cnCepes kesâJeU DeLe& Deens Demes veener lej lÙeele DeLe&. Ùee ogmeNÙee ¤heemebyebOeer lÙeebÛes Demes Heâcee&efJeCes keâer les ceePÙeeJej peemle keâ"erCe Demeles. meojnt ‘Jener’ (DeLee&le efoJÙe kegâjDeeve) Ûes npejle cegncceo (me. cnCepes leer›elee Je keâef"Celee DemeCÙeeefJevee heefnues ¤hener veener ns ÙeeJe¤ve GIe[ nesles. Ùeele lÙeebÛÙee mJele:Ûes cele DeeefCe lÙeebÛÙee FÛÚsuee keâesCelesner mLeeve veJnles. (ye) pÙeeJesUer npejle cegncceo (me. lÙeebvee npejle efpeyeÇF&ue (De. DeeefCe ns GlejCes Je Gleejues peeCÙeeÛeer ke=âleer keâMee Øekeâejs Ie[le nesleer? Ùee yeeyeleerle kegâjDeeve DeeefCe ØeceeCeefmeæ noermeeRÉejs pes mhe°erkeâjCe meehe[les les mebef#ehleheCes KeeueerueØeceeCes Deens. DeMeeØekeâejsosKeerue Heâcee&efJeuesues Deens.(DeJelejCe).49 50 Meeefyokeâ DeLee&ves ØeÙegòeâ Peeueer Deensle.) heÙeËle heesnÛeCÙeeuee Dejyeer Yee<esle vegpetue . ÙeemebyebOeer lÙeebÛes mLeeve mebhetCe&heCes kesâJeU Skeâe ceeOÙeceeÛes DeeefCe Dee%eeOeejkeâ mesJekeâeÛesÛe keâeÙe les nesles. F&Me Dee%esefJevee les Ùeslener vemele. ceer lÙeeves SskeâefJeuesueer JeeCeer hee" keâ¤ve Ieslees.) Ùeebveer Ùee kegâjDeeveeuee veyeer (me.) Ùeebvee hee" nesle Demes.’’ (metjn cejÙece).’’ (metjn yekeâje) leelheÙe& Demes keâer neÛe HeâefjMlee.’’ (metjn MegDeje) ‘‘lej KeefÛeleÛe lÙeeves lÙeeÛÙee (DeLee&le DeuueenÛÙee) Dee%esves les legPÙee ùoÙeeJej Gleejues Deens. cnCetve meojnt ‘Jener’uee mhe° Meyoele DeuueenÛeer JeeCeerosKeerue Heâcee&efJeues iesues Deens.) ÙeebÛÙeeJej GlejCeeNÙee ceeie&oMe&veeuee ‘Jener’ Ùeemee"erÛe cnšues iesues Deens keâer lÙeeÛes DeJelejCe Flej ceeCemeebÛÙee °erheemetve ieghle Demeles. ceie HeâefjMlee DeuueenÛeer JeeCeer ceuee heesnÛeleer keâ¤ve efveIetve peelees Je ceer efleuee hetCe&heCes megjef#ele kesâuesues Demeles. (yegKeejer MejerHeâ) pesJne les mJeej PeeuesuÙee DeJemLesle Demele lesJne Keesefiejeletve ÛejÛejÛee OJeveer efveIele Demes. Demes Jeešles keâer . ‘Jener’ kesâJeU meJeexÛÛe Deuueenkeâ[tve Demeles hejbleg ‘Ssne’ Deuueen lemesÛe DevÙe Flej meJeeËÛÙeeÛekeâ[tve Demelees Je ØelÙeskeâ efveefce&leermee"er Demelees.) ÙeebÛÙee ùoÙeeJej Gleejerle Demes. pÙeecegUs lÙeevee cepekegâjeÛee mJe¤he Ùeslees. ner F&MeJeeCeer npejle cegncceo (me. pemes ogmeNÙee ›eâceebkeâeÛÙee DeeÙeleerle ‘lÙeeÛÙee Dee%esves’ Ùee MeyoeJe¤ve mhe° nesle Deens Je pemes keâer DeeCeKeerve Skeâe DeeÙeleerle Kegö lÙeebÛÙeeÛe leeW[eves ns mhe°erkeâjCe efouesues Deens keâer ‘‘ns veyeer! pÙee pÙeeJesUer Deecner (Jener IesTve) Glejlees. ogmeNÙee Meyoele meebieeJeÙeeÛes lej meJeexÛÛe Deuueenkeâ[tve Øesef<eleebJej pes DeeosMe Glejle Demeleele. Skeâoe npejle neefjme efyeve efnMeece (jefpe. lÙeeÛÙeekeâ[tveÛe Demeles. pemes keâer lÙeebvee ‘efJeÕemeveerÙe HeâefjMlee’ Demes meebietve mhe° kesâues iesues Deens.) Jej Jener keâMeeleNnsves Glejles? Heâcee&efJeues.) ÙeebÛÙee ùoÙeeJej Gleejues Deens. ‘‘keâOeer lej DeMee Øekeâejs peCet ceePÙee keâCee&le Iebefškeâe veeo nesle DemeeJee. efoJÙe kegâjDeeveele keâener ef"keâeCeer Ùee iees°eruee keâer. (De) meJeexÛÛe DeuueenÛee Skeâ Keeme HeâefjMlee. kegâjDeeve npejle cegncceo (me. pÙeeÛes veeJe efpeyeÇF&ue Demes Deens. lÙeeuee efMekeâCes efMekeâefJeCÙeeÛeer ØeÛeefuele ke=âleer Je heæle keâoeefhe mecepeueer peeT veÙes. efpelekeäÙee DeeÙeleer GlejJet FefÛÚle Demes. cegKekeâceue ueeue nesle Demes Je lÙeeÛÙee mveeÙetbJej DelÙeble leer›e mJe¤heeÛee leeCe he[le Deens Je les Lekeâues peele DemeuÙeeÛes mhe°heCes efomele Demes.) heÙeËle heesnÛeefJeCÙeeÛes ceeOÙece neslee. DeLe& Demee efveIeeuee keâer HeâefjMlÙeekeâ[tve ‘Jener’ Deelcemeele keâjCes keâesCelÙeener Øekeâejs Demees Skeâ DemeeceevÙe ke=âleer Demes. Fvpeeue (GleejCes) DeeCe levpeerue (Gleejues peeCes) Heâcee&efJeues iesues Deens. Meyo Je MeyojÛevee meJe&keâener ceewpeto Demeleele.’’ (metjn vepce) ÙeeJe¤ve Demes keâUles keâer ‘ùoÙeeJej GlejefJeCÙee’Ûee DeLe& keâener meeceevÙe mJe¤heeÛee veJnlee lej ‘efMekeâJeCe’ DeLee&le hetCe&heCes efMekeâefJeCes Demee neslee. ‘‘ns veyeer! efJeÕemeveerÙe HeâefjMlÙee (efpeyeÇF&ue) ves Ùee (kegâjDeeve) uee legPÙee ùoÙeeJej Gleejues Deens. DebefyeÙee (De.

efveõeJemLesle . hejbleg meeceevÙe ceveg<Ùe JenerÛeer JeemleJelee mecepet Mekeâlees keâe? kegâjDeeveÛes Gòej Demes keâer ‘veener’. JeemleefJekeâle: leer mecepetve IesCÙeeÛeer #ecelee lÙeeÛÙeele keâeÙe&Meerue pejer vemeueer lejer cetuele: DeeefCe Ghepele mJe¤heele efveef§eleheCes ceewpeto Demeles.) ÙeebÛÙee mJeeOeerve keâjerle Demes. hejbleg lejerosKeerue GoenjCeebÉejs Je meYeesJeleeueÛÙee efvejefvejeàÙee ceeefnleerÛÙee meneÙÙeeves DeeceÛeer Devegceeve °er lÙeebÛÙee ¤heebÛeer PeUkeâ heeefnuÙeeefMeJeeÙe jenele veener. lÙeeØeceeCes pÙee keâeUele lees Glejle neslee. DeeefCe SKeeoe YeesUeYeeye[e efvej#ej pej Jew%eeefvekeâ melÙes peeCet Mekeâle veener. lÙeeÛÙee efJeleb[Jeeoer efJejesOekeâebveer ØelÙe#eheCes Demee ØeMve GYee kesâuee neslee keâer ner ‘Jener’ keâeÙe Øekeâej Deens? lesJne lÙeebÛÙee Gòejele meJeexÛÛe Deuueenves veyeer (me. DeMee Deensle lÙee iees°er pÙee Jener DeJelejCeeÛÙee ØeMveemebyebOeer Deecneuee meebefieleuÙee iesuÙee Deensle Je DeeceÛÙee ceeefnleerle DeeuÙee Deensle.51 52 HeâefjMlÙeekeâ[tve Jener Deelcemeele keâjCÙeemee"er hewiebyej (me. lej Øesef<elelJeeÛÙee efJeefMe° yeeyeer kegâCeer iewjveyeer keâmes mecepet Mekeâlees pÙeeDeLeea keâer lÙeeÛÙeele leer mecepetve IesCÙeeÛeer #ecelee cetuele: DeeefCe Ghepele mJe¤heelemegæe ceewpeto Demele veener? leLeeefhe SKeeÅee iees°erÛeer JeemleJelee Je efleÛes cetU Je Kejs mJe¤he hetCe&heCes mecepetve IesCes ner iees° JesieUer DeeefCe efleÛeer hegmešMeer keâuhevee ÙesCes ner iees° efvejeUer Deens. leLeeefhe pesJne Skeâ meeceevÙe ceeCetme. DeMee Øekeâejs GÅee Ie[CeeNÙee SKeeÅee iees°erÛeer ceeefnleer Skeâe efJeefMe° mJe¤heele lÙeeuee DeepeÛe keâUtve Ùesles. Jener ceePÙee jyeÛÙee (efJeMes<e) yeeyeeRhewkeâer Deens Je legcneuee Heâej Lees[s %eeve efoues iesues Deens. keâenerMee meebkesâeflekeâ heæleerves DeeleeÛe Ie[le DemeuÙeeÛes efomeles. cnCepes hejes#eeÛes %eeve jeKeCeeje Je Iešvee Ie[Jetve DeeCeCeeje lÙeebvee mJehe>eJemLesle.’’ (metjn yeveerFœeeF&ue) cnCepes mecepeCÙeeÛee Je peeCetve IesCÙeeÛÙee pÙee mJeeYeeefJekeâ #eceleeefveMeer ceveg<Ùe pevceeme Deeuee Deens. ne DevegYeJe Demeleevee. DeMee iees°eRhewkeâer meJee&efOekeâ cenlJeeÛeer DeeefCe mhe° iees° cnCepes Kejs mJehe> Deensle.) Ùeebvee DeeosMe efouee neslee keâer. ÙeeGueš JemlegefmLeleer ÙeeÛÙee Deieoer efJe¤æÛe Demeles. hejbleg keâuhevee keâjCÙeepeesiesner veener Demes cegUerÛe veener. Skeâe efJeefMe° heæleerves. ‘‘meebietve šekeâe. DeieesojÛe keâMeer peeCeJeles lemesÛe keâes"tve Je keâMee Øekeâejs lÙeeuee efleÛeer ceeefnleer Øeehle nesles? pÙee ueeskeâebvee Ùee me=°erceeies kegâCee DeÂMÙe MeòeâerÛes DeeefCe keâener GÛÛe keâesšerÛÙee melÙeebÛes DeefmlelJe ceevÙeÛe veener les lej Ùee mebyebOeeves ve peeCees keâeÙe keâeÙe cnCele Demeleele. efJeÛeej keâje YeeJeer keâeUele Ie[Ceejer Skeâ Iešvee. ‘Jener’Ûes Kejs mJe¤he DeeefCe JeemleJelee keâeÙe Deens ns Deecner peeCele veener Je peeCetner Mekeâle veener. efkeâlÙeskeâ Jemlet DeMee Deensle pÙeebÛeer JeemleJelee keâUuesueer veener. lej DeeheuÙee Deebleefjkeâ Meefòebâvee SkeâJeštve SKeeÅee ogmeNÙee DeJemLesle efmLelÙebleefjle nesle Demele Je DeMee Øekeâejs meke=âleoMe&veer DeJemLesheemetve GÛÛe nesTve F&MeJener DeeheuÙee ùoÙeeJej GlejJetve IesCÙeeueeÙekeâ nesle Demele. ceeveJeer ceveeuee. mJehe>ele ‘hejes#e-ueeskeâ’keâ[tve keâener iees°eR DeMee Øekeâejs ceenerle nesCes Skeâ DeMeer JeemleefJekeâlee Deens efpeÛeer ceeCemeeuee vesnceer DevegYetle r Ùesle Demeles. MegYe cegKekeâceueeJej hemejuesuee ueeefuecee. DeeceÛÙeemeceesj Ùee Jener DeJelejCeeÛeer iees° efpelekeäÙee ØeceeCeele mhe° Deens leer kesâJeU Flekeâer Deens keâer DeMee ØekeâejÛeer efmLeleer nesle Demes pÙeele HeâefjMlee DeuueenÛeer Jener hewiebyej (me. keâejCe Øesef<elelJe pejer ceeCemeebveeÛe Øeoeve kesâues peele jeefnues Deens lejerheCe les meeceevÙe ceeveJeer kegâJeleerhes#ee hetCe&le: Skeâ Jee{erJe Meòeâer Deens. Deelee Gjuee DeefOekeâ ÛeÛee& Je mebMeesOeveeÛee ceeceuee. keâmesner Demees. cnCepes JenerÛes ns DeJelejCe ØelÙe#eele Deens lejer keâeÙe. SKeeos cetue pej Øeew{ JeÙeeleerue mebJesovee.. MegYe keâheeUeÛes Ieeceeves Deesuemej nesCes DeeefCe keâCee&le IebefškeâeveeoemeejKee DeeJeepe peeCeJeCes ÙeeÛe iees°erÛee heefjCeece Demes. hejbleg F&ÕejeJej Je lÙeeÛÙee JewYeJeMeeueer cenevelesJej efJeÕeeme "sJeCeeje Ùeeuee ÙeeefMeJeeÙe Flej keâenerÛe ceevet Mekeâle veener keâer JeemleefJekeâheCes ner Skeâ owJeer ke=âhee Demetve keâOeerkeâOeer oemeebJej efleÛee Je<ee&Je keâ¤ve lÙeebvee Gheke=âle kesâues peele Demeles. JenerÛes DeJelejCe DeeefCe meJeexÛÛe Deuueenkeâ[tve keâener efJeefMe° oemeebØele ceeie&oMe&ve heesnÛeCes DeveekeâueveerÙe Demeues lej Demees. Ùeele Mebkeâe veener. Demee ØeMve? lej ogmeNÙee Meyoele ne ØeMve cnCepes cegUele JenerÛeer JeemleJelee keâeÙe Deens? Demee ØeMve Deens. YeeJeer keâeUele DeMee ØekeâejÛÙee Øemebieeuee meeceesjs peeJes ueeieCeej Deens Demes lees DeieesojÛe oeKeJetve osle Demelees. heefnueer iees° pej DeeceÛÙeemee"er DeMekeäÙe Demesue lej ogmejerosKeerue DeMekeäÙe DemeeJeer ns DeeJeMÙekeâ veener.) hebÛeWefõÙeebÛee GheÙeesie keâjerle vemele. lÙee #ecelee FlekeäÙee ØeceeCeeble Je DeMeeØekeâejÛÙee veenerle keâer pesCeskeâ¤ve JenerÛeer JeemleJelee mecepetve IesCes MekeäÙe JneJes.. keâener DeMeeÛeØekeâejs legšCÙeeÛeer peMeer DeeceÛeer Je legceÛeer efmLeleer mJehe>eJemLesle nesle Demeles. JemlegefmLeleerÛes Kejs %eeve lej DeuueenueeÛe Demet Mekeâles. ner efmLeleer mhe°heCes peeie=leeJemLesÛeer DemeleeveeosKeerue yee¢epeieeMeer legšCÙeeÛeer nesle Demes. pesJne keâer DeeheuÙee meYeesJeleeueeheemetve lees hetCe&heCes ieeefHeâue DeeefCe DemebyebefOele Peeuesuee Demelees. lÙeeØeceeCes ‘Jener’ Je efleÛÙee DeJelejCeeÛee ceeceueeosKeerue DeMeeÛe ØekeâejÛee Deens. efÛeòee«elesÛeer efmLeleer. yeewefækeâÂ<šŸee heeefnues lej ns DelÙeble ÙeesiÙe DemesÛe Gòej nesles. Ùee mJehe>ebÛeer efmLeleer DeMeer Deens keâer YeeJeer keâeUeleerue SKeeÅee #eCeer Ie[tve ÙesCeej Deens DeMeer SKeeoer Iešvee SKeeÅee efveõeOeerve ceeCemeeuee. lÙeeÛeer JeemleJelee kesâJeU leesÛe ceveg<Ùe mecepet Mekeâlees pÙeeuee Ùee meewYeeiÙeeves Gheke=âle kesâuesues DemeeJes.

) Ùeebveer Heâcee&efJeues Deens. ÙeeefMeJeeÙe ÙeekeâefjleeosKeerue keâer pÙeebÛeer cenevelee Je pÙeebÛes JewYeJe ueeskeâebmee"er GheõJe "jle jeefnues Deens Je pÙeebÛÙee Deeoj melkeâejele Deeflejskeâ keâ¤ve ceveg<Ùe efMeke&â-DeveskesâÕejJeeo. kegâøeâ DeeefCe cetefle&hetpesmeejKÙee neefvekeâejkeâ heLeYeü°lesle iegjHeâšle jeefnuee Deens. (4) me=°erle lÙeebÛee opee&. cnCepes ne keâeueeJeOeer lÙeebÛeer meeceevÙe ceeveJeer DeJemLee DeeefCe lÙeebÛÙee Øesef<elelJeeocÙee&veeleerue Skeâ efJekeâmeveMeerue keâeueeJeOeer neslee Je ner mJehe>s Skeâe Øekeâejs Øesef<elelJeeÛeer ØemleeJevee nesleer. Deveskeâ keâejCeebveer ne MeyoosKeerue efoJÙe kegâjDeeveeleerue Skeâ cenlJehetCe& heeefjYeeef<ekeâ Meyoebhewkeâer Deens. cnCetve DeMeerÛe ceeefnleer Deecneuee efoueerner iesueer Deens. Jener DeeefCe Jener DeJelejCeeÛÙee mJe¤heeÛeer Skeâ hegmešMeer keâuhevee efveef§eleÛe osT Mekeâles. GÛÛe opee& yeeUieCeejer Je efvekeâšJeleea DeMeer efveefce&leer Deens. F&Õejer Dee%ee Je metÛevesvegmeej les Ùee mebhetCe& efJeÕeJÙeJemLesÛee keâejYeej ÛeeueJeerle Deensle. (metjn yekeâje) Je lÙeebÛÙeeJej vesnceer F&MeYeÙe hemejuesues Demeles. keâes"s lÙeebvee DeuueenÛeer mebleleer "jefJeues iesues Deens (Deuueen lÙeeheemetve JeeÛeJees) lej keâes"s lÙeebvee owJeer iegCeebÛesÛe ogmejs veeJe cnCetve mecepeues iesues Je DeMee Øekeâejs osJeosJeleebÛeer keâuhevee heg{s Deeueer. leLeeefhe cetuele: lÙeebÛes oesve Jeie& Deensle. lÙeebÛeer mebKÙeeosKeerue DeieefCele efkebâyengvee keâuhevesheefuekeâ[Ûeer Deens. lÙeeÛes %eeve DeuueenefMeJeeÙe kegâCeeueeÛe veener.26) (2) HeâefjMles meowJe meJeexÛÛe DeuueenÛÙee Dee%eebÛes hetCe&heCes heeueve Je lÙeeÛÙee cepeeaÛes DevegkeâjCe keâjCÙeele ueeieuesues Demeleele.) Ùeebve r meebefieleuesuÙee mhe°erkeâjCeevegmeej HeâefjMlÙeebÛee opee& Je lÙeebÛes iegCe KeeueerueØeceeCes Deensle. efoJÙe kegâjDeeveeleerue Øeefleheeoves DeeefCe hewiebyej npejle cegncceo (me. MeemekeâerÙe keâce&ÛeeNÙeebmeceeve Deens. hejes#e cnCetve Deensle. DeeceÛÙee Ùee peieeheemetve les me=°erÛÙee Debeflece šeskeâeheÙeËle pÙee Dee%ee Je Ùeespevee jeyeefJeuÙee peeleele. Oeeefce&keâ Gefö°s DeeefCe nsletbÛÙee °erves ns DeeJeMÙekeâ Deens Demes veener. (5) ßes‰lesÛÙee °erves lÙeebÛes DemebKÙe Jeie& Deensle.28) (3) lÙeebvee DemeeceevÙe DeeefCe Deceehe kegâJeleer efouÙee iesuÙee Deensle. ogmeje efJeMes<epeveebÛee Jeie&. les DeeceÛÙee %eeveWefõÙeebÛÙee DeeJeekeäÙeeheefuekeâ[Ûes Deensle. cnCetve ‘Jener’ØeceeCesÛe lÙeebÛeerner JeemleJelee Deecner mecepet Mekeâle veener.27) meJeexÛÛe DeuueenÛÙee mlegleer Je heeefJe$eieeÙeveele meowJe ceie> Demeleele. lemesÛe JenerÛee ›eâce mebheg°ele Deeuee DemeleeveeosKeerue KeNÙee mJehe>eÛes oej keâÙeecele-Debeflece efoveeheÙeËle GIe[s "sJeues iesuesDeens pesCeskeâ¤ve Jener DeJelejCeeÛÙee mJe¤heeÛeer keâceerlekeâceer Skeâ ØeeLeefcekeâ keâuhevee ÙesCÙeemee"er Skeâ ueebyeÛes GoenjCe Je ceeie&oMe&ve meowJe ceewpeto DemeeJes. ceueeF&keâe-HeâefjMles : efoJÙe kegâjDeeveele ceueeF&keâe DeLee&le HeâefjMles Ùee Skeâe efJeefMe° efveefce&leerÛee GuuesKe cees"Ÿee ØeceeCeele Deeuee Deens. efJeMes<epeveebÛÙee Jeiee&uee efoJÙe kegâjDeeveele. (metjn DebefyeÙee . keâejCe lÙeebvee Jener DeeefCe Øesef<elelJeeÛÙee ceeceuÙeeMeer Skeâ ØekeâejÛeer meeÂMÙelee Deens. les HeâefjMlÙeebÛes DeefmlelJeÛe Deens. meJeexÛÛe DeuueenÛeer Skeâ Øeefleef‰le.’’ (efleefce&peer) lÙeeÛeØeceeCes Kegö hewiebyej (me. efJeMes<ekeâ¤ve Ùeemee"er keâer ÙeeÛe HeâefjMlÙeebhewkeâer keâenerpeCe DebefyeÙee (De. (metjn DebefyeÙee . ‘‘cegmeueceeveeÛeer (Kejer) mJehe>s Øesef<elelJeeÛee MesnÛeeefUmeeJee DebMe Deens. leer ÙeLeeÙeesiÙe Øekeâejs heej hee[CÙeeÛeer lÙeebvee hegjshetj Meòeâer efoueer iesueer Deens. meJe&meeceevÙe ceeCemeemee"er HeâefjMles. Skeâ meeceevÙepeveebÛee Jeie&. kesâJeU efleÛeerÛe les DebceueyepeeJeCeer keâjleele. (metjn DebefyeÙee . (1) HeâefjMles. ¤n Ùee Skeâe efJeefMe° . DeMee Øekeâejs lÙeevee DemeeceevÙe DeeefCe Deceehe kegâJeleer efouesuÙee DemeCÙeeÛee DeLe& ÙeeefMeJeeÙe ogmeje keâenerÛe veener keâer peer ceneve keâle&JÙes lÙeebÛÙee meghetle& kesâueer peeleele.53 54 Kegö lÙeeÛÙee ceveeJej Decegkeâ iees° keâMeeØekeâejs Øekeâš Peeueer Je lÙeeÛÙee mJehe>eÛeer JeemleJelee keâeÙe Deens.) ÙeebÛeerner DeJemLee DeMeer keâer ‘Jener’uee ØeejbYe nesCÙeehetJeea melele mene ceefnvÙeebÛee keâeueeJeOeer ‘KeNÙee mJehe>ebÛeeÛe’ keâeU neslee. Ùee iees°erJe¤ve ceenerle Peeues keâer KeNÙee mJehe>eÛes DeefmlelJe. nsÛe lÙeeuee keâUt Mekeâle veener lej lees Jener DeeefCe JenerÛÙee DeJelejCeebÛeer JeemleJelee keâMee Øekeâejs mecepet Mekeâlees? hewiebyej npejle cegncceo (me. Oeeefce&keâ °erves peer iees° DeeJeMÙekeâ Deens leer kesâJeU ner keâer Deecneuee lÙeebÛes mLeeve Je lÙeebÛÙee iegCeebÛes ÙeesiÙe Demes %eeve DemeeJes. cnCetve ÙeebÛÙeemebyebOeer kegâjDeeveves efveef§ele kesâuesueer keâuhevee ÛeebieuÙee Øekeâejs mecepetve IesCes DeeJeMÙekeâ Deens. lÙeebÛÙeele F&Õejer Dee%ee cees[CÙeeÛeer cegUeheemetve #eceleeÛe veener Demes pejer kegâjDeeve Deecneuee meebiele vemeuee lejer JÙeJenejle: les keâOeerÛe DeJe%ee keâjerle veenerle Je hetCe&heCes Dee%eebefkeâle jenCes neÛe lÙeebÛee yeeCee Deens. ÙeeÛe HeâefjMlÙeebÉejs jeyeefJeuÙee peeleele Je Ie[les DeMeeØekeâejs keâer lÙeebÛes mJele:Ûes cele Je FÛÚsuee lÙee yeeyeleerle keâenerSkeâ JeeJe vemelees efkebâyengvee lÙeebvee DeeheuÙee mJeeceerkeâ[tve peer Dee%ee efceUeuesueer Demeles. cnCepes lÙee keâeueeJeOeerle les vesnceer mJehe> henele Demele Je mJehe>ele les pes keâener henele Demele veblej JÙeJeneefjkeâ peerJeveele les ØelÙe#eheCes meceesj Ùesle Demes. yengOee nerosKeerue Skeâ cenlJeeÛeer efvekeâ[ DeeefCe cenlJeeÛee nslet neslee pÙeemee"er Kejer Je Ûeebieueer mJehe>s kesâJeU Øesef<eleebmee"erÛe efJeefMe° jeKeueer iesueer veenerle lej Flej ueeskeâebmee"erner Deece kesâueer iesueerle. hegvne hegvne lees Demes mhe° keâjerle Demelees.) heÙeËle DeuueenÛeer Jener heesnÛeefJeCÙeeÛes ceeOÙece jeefnues Deensle.

lÙeeÛe efveÙeceebÛes heeueve keâjerle Deens pes efleÛÙeemee"er efleÛÙee efvecee&CekeâlÙee&ves efveef§ele kesâuesuÙee Deensle. npejle cegncceo (me. Ùeebvee meeceevÙe HeâefjMlÙeebhes#ee GÛÛe opee& Øeehle Demelees Je meJeexÛÛe DeuueenÛÙee les DeefOekeâ peJeU jenleele.) ÙeebÛÙee ùoÙeeJej kegâjDeeve Glejues nesles. Deieoer lÙeeÛeØekeâejs pÙeeØekeâejs ‘kegâjDeeve’ ØelÙe#eele ØelÙeskeâ owJeer «ebLe neslee. hejbleg meJe&Ûe Oece& Deeheues mJe¤he DeeefCe DeeheuÙee nsletÛÙee °erves FmueeceÛe nesles DeMeer JemlegefmLeleer DemeleeveeosKeerue pesLeheeJeslees keâeÙeosMeerjheCes veeceeefYeoeveeÛee mebyebOe Deens. efJeefMe° Øekeâejs kesâJeU lÙeeueeÛe ‘Fmueece’ cnCetve Heâcee&efJeues Deens. efoJÙe kegâjDeeveves mJele: pees oerve-Oece& Øemlegle kesâuesuee Deens. lÙeeveblej les DeeosMe IesTve KeeueÛÙee Jeiee&leerue lÙee HeâefjMlÙeebØele heesnÛeles keâjleele pÙeebÛÙee efJeYeeieeMeer lÙee DeeosMeebÛee mebyebOe Demelees. cnCetve DeLee&lcekeâ Âef°ves lÙeehewkeâer ØelÙeskeâ Oece& ‘Fmueece’Ûe neslee. Flej FœeeF&ueer IejeCes lÙeeÛÙee heg{s DeMeeØekeâejs efve<ØeYe Peeues nesles keâer meyebOe je°^Ûe lÙee veeJeeves JÙeehle Peeues. kesâJeU lÙeeÛe «ebLeemee"er efJeefMe° Deens. ÙeeÛee heefjCeece Demee keâer SKeeoe ceveg<Ùe kesâJeU lÙeeÛes veeJeÛe Ssketâve keâuhevee ke⤠Mekeâlees keâer ne Oece& keâmee Deens Je lees keâesCelÙee iees°erÛes DeeJeenve keâjlees.83) ns DeMee Øekeâejs keâer DeCetheemetve les metÙee&heÙeËle. Ùee efJeMes<e Jeiee&ÛÙee cnesjkeäÙeeÛes veeJe ‘efpeyeÇF&ue’ Demes Deens. F&Me DeeosMeebveer meJe&ØeLece lesÛe Gheke=âle nesleele. ÙeeGueš peieeleerue Flej Oece& DeeheuÙee veeJeeÉejs DeMee ØekeâejÛes keâmeuesner ceeie&oMe&ve ke⤠Mekeâle veenerle keâejCe lÙeeÛÙee veeJeebÛes mebyebOe Deeheues nslet Je DeeheuÙee JeemleJelesSsJepeer lÙeebÛÙee JÙeòeâer DeeefCe je°^ebMeer pegUuesues Deensle. hejbleg Debeflece hewiebyej npejle cegncceo (me.) ÙesMet-ef¡emle nesles. mcejCeele Demesue keâer Øesef<eleebheÙeËle meJeexÛÛe DeuueenÛeer Jener heesnÛeefJeCÙeeÛes ceneve keâle&JÙe pees heej hee[le jeefnuee Deens Je pÙeeves hewiebyej npejle cegncceo (me. cnCetve pesLeheeJeslees cetU mJe¤heeÛee mebyebOe Deens. FmueeceÛee Meeefyokeâ DeLe& Dee%eeheeueveeLe& ceeve legkeâefJeCes Je mJele:uee mJeeOeerve keâjCes Demee neslees. ns JewefMe° DeeefCe ßes‰lJe osCÙeeÛes keâejCe cnCepes kegâjDeeve Je lÙeekeâjJeer Øemlegle Oecee&Ûes les efJeefMe° DeeefCe DeeieUs mJe¤he Deens pes lÙeeuee Flej Demceeveer «ebLeebÛÙee DeeefCe Oecee&ÛÙee leguevesle Øeehle Deens (DeLee&le DeieesojÛes meJe& Øesef<ele Je veyeer Je lÙeebÛÙeeJej GlejCeejs «ebLe ns pÙeebÛÙee lÙeebÛÙee peeleer Je je°^ DeeefCe keâeUemee"erÛe Glejues nesles. kesâJeU kegâjDeeveÛÙee DevegÙeeÙeebÛee veJns lej DeefKeue ceeveJepeeleerÛee Oece& Deeoerheemetve vesnceer ‘Fmueece’Ûe jeefnuee Deens. ef¡emleer Oecee&Ûes veeJe F&meeF& DeLeJee ef¡emleer DeMeemee"er Deens keâer lÙeeme Øemlegle keâjCeejs npejle F&mee (De. yeewæ Oecee&uee yeewæOece& DeMeemee"er cnšues peeles keâer lÙeeÛes mebmLeehekeâ cenelcee yegæ nesles. kesâJeU ceeveJepeeleerhegjlesÛe veJns lej lees ÙesLeheÙeËle mhe°heCes meebielees keâer ‘Fmueece’Ûe mebhetCe& me=°erÛee Oece& Deens. keâejCe Fmueece GoÙeeme ÙesCÙeeÛee nslet ÙeeefMeJeeÙe DevÙe keâenerÛe veener keâer DeuueenÛÙee oemeebveer DeeheuÙee mJele:uee hetCe& KegMeefoueerves. hejbleg pesJne ne Meyo Megæ Meeefyokeâ DeLee&efMeJeeÙe Oeeefce&keâ keâuheveener yeeUietve Demelees lesJne lÙeeÛee DeLe& efJeefMe°heCes kesâJeU meJeexÛÛe DeuueenÛÙee ngpetjele efJeveceü nesCes Je DeeheuÙee mJele:uee lÙeeÛÙee mJeeOeerve keâjCes Demee neslees. lÙee DeeosMeebÛÙee mJeeOeerve keâjeJes pes lÙeeves lÙeebvee kegâjDeeveÉejs Øeoeve kesâues Deensle. hejbleg veeJe DeeefCe efÛevn cnCetve ne Meyo.55 56 veeJeeves mebyeesefOeues iesues Deens. efve:MebkeâheCes kesâJeU ÙeeÛe Oecee&Ûeer JeemleJelee Je lÙeeÛee nslet Demee Deens Demes veener lej meJeexÛÛe Deuueenkeâ[tve DeeuesuÙee ØelÙeskeâ Oecee&Ûeer JeemleJelee Je lÙeeÛee nslet neÛe neslee. hejbleg kegâjDeeveves Deeheues DeeJeenve Je Deeheuee . Fmueece : kegâjDeeve pÙeeÛes DeeJeenve oslees Je kegâjDeeveele pees oerve-Oece& Deens lÙeeÛes veeJe Fmueece Deens. efvejheJeeoheCes meeNÙeeÛe Demceeveer OeceeËÛÙee GoÙeeme ÙesCÙeeÛee nslet kesâJeU neÛe neslee keâer ueeskeâebveer Deeheues peerJeve Deu}enÛÙee mJeeOeerve keâjeJes Je DeMee Øekeâejs DeeheuÙee KeNÙee mJeeceerÛes Dee%eeOeejkeâ yeveeJesle. cnCetveÛe lÙeele ceeveJeer Øeke=âleerMeer megmebiele DeMeer heefjhetCe& peerJeve JÙeJemLee Skeâe efpeJeble Yee<esÉejs Øemlegle kesâuesueer Deens. Ùee DeeÅe Je efJeÅeceeve efJeÕeeleerue ØelÙeskeâ Jemlet. cnCetve Kegö Øeyegæ kegâjDeevevesosKeerue ner JemlegefmLeleer hegvne hegvne JÙeòeâ kesâueer Deens Je Heâcee&efJeues Deens keâer melJe DeeefCe nsletÛÙee °erves meJe&Ûe Oece& Skeâ nesles Je pÙee kegâCee veyeerJej pees keâesCelee «ebLe Glejuee neslee.) ÙeebÛÙeeJej pees Glejuee Deens.) Je lÙeebÛÙeeJej Glejuesuee kegâjDeeve DeefKeue ceeveJepeeleermee"er Demetve les mLeue Je keâeue DeyeeefOele Deens. veblej ceie cetmeJeer MeefjDeleosKeerue lÙeeÛe veeJeeves mebyeesOeueer peeT ueeieueer. lÙeeuee ne pees DeefOekeâej Øeehle Peeuee Deens lees ÙeesiÙeÛe Deens. lÙeele keâesCeleener HesâjHeâej DeLeJee Yej ve neslee lees hetCe&heCes megjef#ele Deens. lees neÛe HeâefjMlee Deens. lees ØelÙe#eele ‘Fmueece’ (F&ÕejeÛeer hetCe&heCes Dee%eeOeejkeâlee) ÛÙeeÛe DeeJeenveeefveMeer Glejuee neslee. (DeeefueFceüeve . Flej OeceeËmee"er ne Meyo kesâJeU lÙeebÛeer JeemleJelee DeeefCe lÙeebÛee nsletÛe lesJe{e JÙeòeâ keâjCeeje jeefnuee Deens. peCetkeâeÙe efoJÙe kegâjDeeveves DeeheuÙee Øemlegle kesâuesuÙee Oecee&uee ‘Fmueece’ Ùeemee"er meebefieleues Deens keâer ne Meyo lÙeeÛeer JeemleJelee Je lÙeeceeieerue nslet Gòece Øekeâejs JÙeòeâ keâjCeeje neslee. ner JewefMe<šŸes Flej kegâ"uÙeener Oece& Je Oece&«ebLeeuee Øeehle veenerle) Ùee Oecee&Ûes efJeefMe<š DeeefCe DeeieàÙee mJe¤heecegUs ‘Fmueece’ ne Meyo lÙeeÛeer JeemleJelee Je lÙeeÛee nslet JÙeòeâ keâjCeejeÛe veJns lej lÙeeÛes veeJe lÙeeÛes efÛevnner DemeeJes. leelheÙe& Demes keâer kegâjDeeveer Oecee&Ûes nsosKeerue Skeâ efJeefMe° DeeefCe DeeieUs mJe¤he Deens keâer veeJeeÛÙee yeeyeleerle lÙeeÛee mebyebOe kegâCee JÙeòeâer DeLeJee jeef°^ÙelJeeMeer veener lej DeeheuÙee nsletMeer mebyebefOele Deens.

lÙee meJeeËvee DeuueenÛes «ebLe ceeveues peeJes. kegâjDeeveele Keeueerue Meyoele lÙeebÛee Skeâef$eleheCes GuuesKe Deens.’’ (metjn yekeâje) 1) ‘Deuueenuee ceeveCes’ ÙeeÛee DeLe& Demee keâer kesâJeU lÙeeueeÛe F&Õej DeeefCe GheemÙe ceeveues peeJes. kegâjDeeveer DeeJeenveeÛee DeeefCe FmueeceÛee ogmeje DelÙeble cenlJeeÛee heeÙee Deens. cnCetve yee¢ele: oesve JesieJesieUs heeefjYeeef<ekeâ Meyo DemeleeveeosKeerue ØelÙe#eele les SkeâÛe Deensle DemesÛe cnšues heeefnpes. DeejesiÙe efkebâJee Deepeej. JÙeJenejle: ÙeeÛee DeLe& Demee keâer efoJÙe kegâjDeeveuee MesJešÛee «ebLe ceeveues peeJes. ns peerJeveosKeerue meowJe jenCeejs Demesue. les DeveÕej Demesue. Ùee ßeæe DeLeJee leeeflJekeâ melÙes heeÛe Deensle. Demee MesJešÛee «ebLe pÙeeves hetJeeaÛÙee meJe& «ebLeebvee jöyeeleue "jefJeues Deens Je JÙeJenejele kesâJeU lÙeeÛesÛe DevegmejCe keâjCÙeeJej Deelee ØelÙeskeâeÛeer cegòeâer DeJeuebyetve Deens. pemes keâer heg{erue leheMeerueeJe¤ve ns mhe° nesF&ue. cnCepes kegâjDeeveves pÙee ßeæebvee DeeefCe leeefòJekeâ melÙeebvee DeeheuÙee DeeJeenveeÛee heeÙee "jefJeuee Deens lÙeebvee melÙeeefOeef‰le DemeCes ceevÙe keâjeJes Je leeW[evesosKeerue leMeer keâyegueer osTve Ieesef<ele keâjeJes. mebhetCe& me=ef°JÙeJemLee keâesuece[sue Je Ùee YetleueeJej Skeâ ØeeCeermegæe efpeJeble GjCeej veener. Demceeveer «ebLeebvee4 DeeefCe veyeeRvee5. lÙeehewkeâer pÙeebÛÙeemebyebOeer Ùee iees°erÛeer efJeÕeemehetCe& mee#e kegâjDeeveves efouesueer Deens keâer les Deuueenkeâ[tve Glejues nesles. Skeâ %eeveeÛes Debie Je ogmejs ke=âleerÛes Debie. ÙeeueeÛe leewnero-SkesâÕejJeeoeÛeer ßeæe cnCeleele. Demceeveer «ebLeebvee ceeveCÙeeÛee Skeâ DeeJeMÙekeâ hewuet DemeeosKeerue Deens keâer ceewpeto DeeefCe ceenerle DemeuesuÙee «ebLeebhewkeâerosKeerue ØelÙeskeâeuee leesÛe opee& efouee peeJee pees lÙeeuee Deuueenkeâ[tve Øeehle Peeuee Deens.) 2) ‘DeeefKejle-Debeflece efoveeuee ceeveCes’ cnCepes Demes keâer Skeâe DeMee efoJemeeÛÙee ÙesCÙeeJej efJeÕeeme "sJeuee peeJee pesJne ns peie ve° nesF&ue.) 3) ‘HeâefjMlÙeebvee ceeveCes’ cnCepes Demes keâer lÙeebÛes DeefmlelJe Kejs ceeveues peeJes Je lÙeebvee lÙeeÛe iegCe Je JewefMe<šŸeebÛes ceeveues peeJes pÙeebÛes mhe°erkeâjCe ‘HeâefjMles’ Ùee Meer<e&keâeKeeueer Deieesoj meebefieleuesues Deens. lÙeebvee ueeYe DeLeJee neveer. 4) ‘Demceeveer «ebLeebvee ceeveCes’ cnCepes meJeexÛÛe Deuueenkeâ[tve ceeveJepeeleerÛÙee ceeie&oMe&veemee"er efpelekesâner «ebLe Glejues Deensle. megKe DeLeJee og:Ke. HeâefjMlÙeebvee3. lÙeeveblej peieeleerue ØeLece ceeveJeeheemetve les Deieoer MesJešÛÙee ceeCemeeheÙeËle meJe&Ûes meJe& hegvne efpeJeble kesâues peeTve DeuueenÛÙee ngpetjele meeoj kesâues peeleerue. hejbleg pÙee FmeceeÛÙee keâeÙe&veeWoerJe¤ve F&ceeveSsJepeer efMeke&â-DeveskesâÕejJeeo DeeefCe kegâøeâ-Fvkeâej. ceie Skeâ Skeâe JÙeòeâerÛee efnMesye IesTve melkeâcee&Ûee Ûeebieuee lej og<keâcee&Ûee JeeF&š yeouee efouee peeF&ue. cegDedefceve-F&ceeveOeejkeâ DeeefCe cegefmuece : efoJÙe kegâjDeeveeleerue cenlJeeÛÙee DeeefCe G"tve efomeCeeNÙee heeefjYeeef<ekeâ Meyoebhewkeâer cegDedefceve-F&ceeveOeejkeâ DeeefCe cegefmuece ns heeefjYeeef<ekeâ Meyo Deensle. cnCepes pÙee FmeceeÛeer keâeÙe&veeWo F&ceeve. oemeebvee Dee%ee keâjCes. lemesÛe keâebketâ ve keâjlee DeeheuÙee Dee%eebÛes heeueve keâjefJeCÙeeÛee nkeäkeâ. lÙeebvee ceeHeâer osCÙeeÛee Jee efMe#ee keâjCÙeeÛee DeefOekeâej. lÙeeuee og:KehetCe& peerJeve efoues peeF&ue. lÙeeÛes efJeÕeJÙeeheer DeeefCe heefjhetCe& DeMee mJe¤heeÛÙee DeefYeJÙeòeâermee"er DeeJeMÙekeâ nesles. meJe& hejceesÛÛe GòeceiegCe DeeefCe owJeer iegCe kesâJeU lÙeeÛÙeemee"erÛe efJeefMe° Demeuesues ceeveues peeJes. (ne. Deeheueer Gheemevee keâjJetve IesCÙeeÛee nkeäkeâ F. lÙeebvee lej efveef§eleÛe mJe¤heele Je veeceesuuesKeemeefnle owJeer «ebLe ceeveues peeJes Je pÙeebÛÙeemebyebOeer DeMeer mee#e meebefieleuesueer vemesue lÙeebÛÙeemebyebOeer kesâJeU hejes#ejerlÙee Je leeefòJekeâ mJe¤heele DeMeer ßeæe "sJeueer peeJeer keâer ceenerle vemeuesues ns meJe& «ebLener DeuueenÛes «ebLe Deensle. peerJeve DeLeJee ce=lÙet osCÙeeÛee DeefOekeâej. JeemleefJekeâheCes ns oesvner SkeâeÛe JÙeehekeâ melÙeeÛeer oesve Debies Deensle. DejefyelJe efkebâJee neMeefcelJe Demes veeJe efoues veener lej ‘Fmueece’ "sJeues. lÙeeuee meJeexÛÛe Deuueen Gòece SsÕeÙee&veer vešuesues ogmejs peerJeve Øeoeve keâjerue. ceie Ùee meJe& iegCeJewefMe<šŸeebÛÙee mJeYeeJele: DeJeMÙe iees°eRveeosKeerue meJe&mJeer lÙeeÛÙeemee"erÛe efJeefMe° ceeveues peeJes cnCepes Ùee iegCeebÛÙee DeeJeMÙekeâ efvekeâ[er cnCetve Demeuesues meJe& DeefOekeâej Je nkeäkeâosKeerue lÙee efvecee&CekeâlÙee& DeefmlelJeeleÛe keWâefõle DemeuÙeeÛes ceeveues peeJes. DeeefKejle-Debeflece efoveeuee2. Goe. cegDedefceve : DeMee ceeCemeeuee cnšues iesues Deens pees efoJÙe kegâjDeeveuee melÙe DeeefCe lÙeeuee Dehesef#ele DemeuesuÙee heæleerves DeuueenÛee «ebLe cnCetve ceevelees. lÙeeÛÙeemee"er keâeÙeoskeâevetve keâjCÙeeÛee DeefOekeâej. ‘‘efkebâyengvee hegCÙe lÙee JÙeòeâerÛes hegCÙe Deens pees ceevele Demesue Deuueenuee1. Ùeeuee DeeefKejle-hejueeskeâeÛeer ßeæe cnCeleele. . lesLes lÙeeÛÙee peieeleerue keâceeËÛee mebhetCe& DenJeeue meceesj "sJeuee peeF&ue. ØeeLe&vee SskeâCÙeeÛee Je mJeerkeâejCÙeeÛee DeefOekeâej. melkeâeÙe& DeeefCe yeboieer Je Dee%eeOeejkeâlesÛeer keâeÙe&veeWo efmeæ nesF&ue.57 58 oerve-Oece& npejle cegncceo (me. DeeheuÙee FÛÚe hetCe& keâjefJeCÙeeÛee nkeäkeâ. lÙeebÛÙeemebyebOeer Hewâmeues keâjCÙeeÛee DeefOekeâej. melkeâcee&SsJepeer DeJe%ee Je ogjeÛeej DeeefCe Dee%eeOeejkeâlee Je yeboieerSsJepeer KeNÙee mJeeceerMeer õesn kesâuÙeeÛes efmeæ nesF&ue. (Deuueenuee Demes Je DeMeeÛe Øekeâejs ceeveCes kegâjDeeveer DeeJeenve DeeefCe FmueeceÛee cetU heeÙee Deens. nsÛe lÙeeÛÙee leeefòJekeâ opee&ÛÙee.) ÙeebÛÙee JÙeòeâerlJeeMeer efkebâJee lÙeebÛÙee JebMe Je peeleerMeer mebyebefOele keâ¤ve cegncceefolJe.

lÙeeÛeer yeboieer DeeefCe Dee%eeOeejkeâlesÛeer mebJesovee. cnCetve pees keâesCeer kegâjDeeveuee ceevetve Je lÙeeleerue ceewefuekeâ ßeæebJej F&ceeve DeeCetve ‘cegDedefceve’ yevelees.59 60 5) ‘veyeer-Øesef<eleebvee ceeveCes’ ÙeeÛee DeLe& Demee keâer meJeexÛÛe Deuueenves ØeLeceheemetve les MesJešheÙeËle efpelekeäÙee veyeeRvee GYes kesâues Deens. je$e. cnCetveÛe ueheefJeCÙeeÛeer ef›eâÙee keâjCeeNÙee yeNÙeeÛe Jemletbmee"er Dejyeer Yee<esle efJeMes<eCe cnCetve Ùee MeyoeÛee Jeehej kesâuee peelees. ieefYe&le Deens. mecegõ. Skeâ lej meJeexÛÛe DeuueenMeer ke=âleIvelee cnCetve. mecegõeves DeeheuÙee Deeleerue ØeeCÙeebvee ueheJetve "sJeuesues Deens. Meslekeâjer Mesleer keâjleebvee yeerÙeebvee peefceveerle hegjlees cnCetve Meeefyokeâ DeLee&ves ÙeebÛÙeehewkeâer ØelÙeskeâ keâeefHeâj Deens. lees mecepeCÙeemee"er keâesCelÙeener ueebyeueÛekeâ mhe°erkeâjCeeÛeer pe¤jer veener. Ùee MeyoeÛee cetU Meeefyokeâ DeLe& ueheefJeCes Demee neslees. cnCetveÛe mhe°heCes Heâcee&efJeuesues Deens. Goe. lÙeeÛÙee heeuekeâlJeeÛes Je mJeeceerlJeeÛes nkeäkeâ ueheefJelees.) Ùeebvee DeuueenÛes Debeflece veyeer ceeveues peeJes Je lÙeeÛeyejesyej DeefKeue ceeveJepeeleermee"er lÙeebÛes DevegkeâjCe DeeJeMÙekeâ Deens nsosKeerue ceevÙe kesâues peeJes. lÙeeÛes veeJe pej Fmueece Deens lej ÙeeÛesner cegefmuece Deens. ÙeeÛe keâejCeemleJe ‘kegâjDeeve’uee ceevelee#eCeerÛe ceveg<Ùe kesâJeU ‘cegDedefceve’Ûe veJns lej ‘cegefmuece’ ner "jlees. oesvnerceOÙes Heâjkeâ Demesue lej kesâJeU FlekeâeÛe. ke=âleIvelee DeeefCe Fvkeâej keâjCeeje pes keâener keâjlees les ÙeeefMeJeeÙe Flej keâeÙe Demeles keâer meJeexÛÛe DeuueenÛes ‘Ghekeâej’ lees ueheefJelees. lees DeeosMeebÛÙee Ùee mebhetCe& meb«eneuee. ogmeje oerve-Oecee&ÛÙee ceewefuekeâ ßeæebhewkeâer SKeeÅee ßeæsÛee Fvkeâej keâjCes cnCetve. kegâøeâ DeeefCe keâeefHeâj (cnCepes kegâøeâJeeues) ns Meyo pesJne kegâjDeeveele yeesueues peeleele lesJne meJe&meeOeejCeheCes neÛe ogmeje DeLe& °ermeceesj Demelees. cnCetve meJeexÛÛe DeuueenMeer ke=âleIvelee lÙeeÛÙee JewefMe<šŸeebÛÙee mJeeYeeefJekeâ DeeJeMÙekeâ iees°eRÛÙee Fvkeâejeuee pej kegâøeâ meebefieleuesues Deens lej ner mJeerkeâejuesueer Skeâ DelÙeble JÙeehekeâ mJe¤heeÛeer DeeefCe ÙeLeeÙeesiÙe DeMeer DeefYeJÙeòeâer nesleer. pees kegâjDeeveÛee DeeefCe FmueeceÛee DevegÙeeÙeer DemeeJee.) Ùeevee ceeveCeeNÙeeÛes veeJe DeeefCe efÛevnosKeerue Deens. meojnt ßeæsleerue Skeâ DeeJeMÙekeâ yeeye DeMeerner Deens keâer npejle cegncceo (me. DemesÛe lÙeeÛÙee mebyebOeeves mecepe nesCes ns mJeeYeeefJekeâ DeeefCe GIe[ Deens. ‘‘lÙeeves legceÛes veeJe cegefmuece Demes "sJeues. cnCetve Ùee MeyoeÛee DeLe&Ûe ‘FmueeceJeeuee’ cnCepes meJeexÛÛe DeuueenÛee Dee%eeOeejkeâ Demee Deens. . F&Õejer Dee%eeheg{s pees efJeveceü nesle DemeeJee. lÙeebvee lej mhe°heCes veeJeeÛÙee efveef§eleermen veyeer ceeveues peeJes Je GjuesuÙeemebyebOeer ‘veyeer’ DemeCÙeeÛeer ßeæe. Deeheues oemÙelJeeÛes mLeeve ueheefJelees DeeefCe meJee&le MesJešer pÙeele efJeÕemJeeceer Je heeuevekeâlÙee& DeuueenÛÙee GhekeâejeÛeer peeCeerJe. ÙeeÛee Meeefyokeâ DeLe& ‘ueheefJeCeeje’ Demee neslees. cnCepes lÙeebÛÙee Øesef<ele cnCetve efveÙegòeâerheemetve les peieeleerue Debeflece #eCeeheÙeËleÛee keâeU kesâJeU lÙeebÛÙeeÛe Øesef<elelJeeÛee keâeU Deens. DeMee Øekeâejs kesâJeU iegCeoMe&keâ mJe¤he yeeUieCÙeecegUs ns veeJeosKeerue DeeheuÙee OeejkeâeÛes leeefòJekeâ mJe¤he mJele:Ûe JÙeòeâ keâjCeejs "jles. kegâøeâ : kegâøeâ ne F&ceeve-ßeæeÛÙee Gueš Je efJe¤æeLeea heeefjYeeef<ekeâ Meyo Deens. JejJej heenlee ‘kegâøeâ’ Ùee MeyoeÛes oesve JesieJesieUs DeLe& Deensle hejbleg ØelÙe#eele Ùee JesieUsheCeeleosKeerue iee{ megmebieleer DeeefCe mJeeYeeefJekeâ Skeâer ceewpeto Deens. je$e meJe& peieeuee DeeheuÙee ke=â<Cehešueele Peeketâve šekeâles. ‘kegâøeâ’Ûee cetU Meeefyokeâ DeLe& Je lÙeeÛÙee heeefjYeeef<ekeâ DeLe& Jee DeLee&ojcÙeeve pees mebyebOe Deens. Deeheueer Jeef[ueesheeefpe&le efJeÛeejmejCeer DeeefCe DeeheuÙeeJejerue jerleerhejbheje Je ØeÛeefuele ¤{eRÛÙee heie[ŸeecegUs ‘cegefmuece’ DeeefCe ‘ceesnces[ve’ ÙeebÛÙeeleerue Heâjkeâ keâUt Mekeâle vemesue Je heefjCeecele: FmueeceÛÙee DevegÙeeÙeebvee cegefmuece cnCeCÙeeSsJepeer les ceesnces[ve cnCet ueeiele Demeleerue lej leer iees° JesieUer Deens. Flej meJe& Øesef<eleebhewkeâer ØelÙeskeâeÛÙee Øesef<elJeeÛes Ùegie F&Õej Dee%esves mebheues Deens Je Deelee Flej kegâCeeÛesner DevegkeâjCe DeuueenÛÙee ngpetjele mJeerke=âleerhee$e "jCeej veener. ‘cegefmuece’ ne Meyo kesâJeU SkeâÛe efJeMes<eCeeÛee opee& yeeUielees Demes veener.’’ (metjn npe) DeLee&le pÙeeØeceeCes kegâjDeeveer Oecee&Ûes veecekeâjCe keâesCelÙeener JÙeòeâer DeLeJee JebMeevegmeej veener lÙeeÛeØeceeCes lÙeeuee ceeveCeeNÙeebÛes veeJeosKeerue DeMee veecekeâjCeeheemetve hetCe&heCes JesieUs Deens. kesâJeU ‘hejes#e’jerlÙee DeeefCe leeefòJekeâheCes "sJeueer peeJeer. lÙeevegmeej ÙeeÛe ef›eâÙeeheoeÛee keâlee& keâeefHeâj. lÙeebÛÙeehewkeâer pÙee veyeeRÛeer veeJes meebietve. ke=âleIvelee Ùee DeLee&ÛÙee kegâøeâletveÛe efvecee&Ce nesle Demelees Je lÙeeÛeeÛe DeefveJeeÙe& heefjCeece cnCetve lees Demelees. lej lees kegâjDeeve DeeefCe npejle cegncceo (me. leLeeefhe Flej ueeskeâebvee pej DeeheuÙee je°^erÙe mJeYeeJe. lÙeebÛÙeele Heâjkeâ ve keâjlee meJeeËvee DeuueenÛes veyeer ceeveues peeJes. pÙeeÛes veeJe kegâjDeeve DeeefCe Fmueece Deens. JeemleefJekeâheCes Fvkeâej Demee DeLe& Demeuesuee kegâøeâ. les DeuueenÛes veyeer nesles Demes efoJÙe kegâjDeeveves mhe° kesâues Deens. efpelekeâe yeer DeeefCe lÙeeÛÙee Peg[theele DeLeJee metÙe& DeeefCe lÙeeheemetve efveIetve hemejCeeNÙee ØekeâeMeele Demelees. DeMee lÙee DeeheuÙee cetU Øeke=âleeruee lees ueheJetve Ieslees. kegâjDeeveÛÙee Yee<esle ‘kegâøeâ’ oesve DeLeeËveer ØeÙegòeâ Peeuee Deens. cegefmuece : DeMee Fmeceeuee cnšues iesues Deens pees cegDedefceve DemeCÙeeÛÙee JÙeJenejelcekeâ efvekeâ[er hetCe& keâjCÙeemee"er ØeÙelveMeerue DemeeJee. ns GIe[ Deens. neÛe ‘cegefmuece’ Meyo Heâejmeer Yee<esleerue cetU De#ej ‘De’ DeeefCe ‘ve’Ûeer Yej nesTve ‘cegmeueceeve’ Demee Peeuee Deens. kegâjDeeveuee ceeveCes Je lÙeeÛÙee DeeJeenveeleerue ceewefuekeâ ßeæebJej F&ceeve-efJeÕeeme "sJeCes Ùeeuee keâenerÛe DeLe& jenele veener peesheÙeËle keâer lÙeeleerue Dee%ee Je efveÙeceebÛes ØelÙe#eheCes DevegmejCe kesâues peele veener. Meslekeâjer F. DeeheuÙee JÙeJeneefjkeâ peerJeveemee"er Dee%eehe$e "jJeerue.

heCe Ùee peieeleosKeerue lÙeebvee DeMeer efMe#ee kesâueer iesueer Deens keâer lÙeebÛes JebçeosKeerue efMeuuekeâ jeefnues veener. YeeiÙe. keâ) kegâCeeme lÙeeÛee efhelee DeLeJee heg$e "jefJeCes. Goe. efMeke&â-DeveskesâÕejJeeo DeeefCe cegMedefjkeâ : efMeke&â Ùee Dejyeer MeyoeÛee DeLe& Yeeefieoejer Demee neslees. ye) kegâCeeuee lÙeeÛÙee peeleefyejeojerÛee ceeveCes. Fmueeceer MeeŒeeÛÙee heefjYee<esle efMeke&â cnCepes kegâCeener iewjF&Õejeuee1 F&ÕejeÛÙee DeefmlelJeele efkebâJee lÙeeÛÙee iegCeJewefMe<šŸeeble2. ns oesvner Skeâe mJe¤heeÛes Demet Mekeâle veenerle ns GIe[Ûe Deens. pJeeueecegKeeRÛes Gõskeâ DeeefCe oie[ceejeRÛÙee Øekeâesheeves lÙeebvee #eCeeOee&le ve° keâ¤ve šekeâues Deens efkebâJee F&ceeveOeejkeâebÛÙee leueJeejeRveer lÙeebÛes mecetU GÛÛeešve keâ¤ve šekeâues Deens. lejerheCe lÙeebÛÙeecegUs ceveg<Ùe DelÙeble JeeF&š heefjCeeceeme hee$e "jeJee. Goe. cnCetve vÙeeÙeeÛÙee °erves lÙeebÛes heefjCeeceosKeerue meceeve efveIet Mekeâle veenerle. 1) F&ÕejeÛÙee DeefmlelJeele Yeeefieoej "jefJeCÙeeÛes keâener Øekeâej Demes Deensle. kesâJeU DeeefKejle-hejueeskeâeleÛe veJns lej Ùee peieeleerue peerJeveeleosKeerue. cnCetve kegâjDeeve meebielees keâer Demes Ie[Ces nsosKeerue Skeâ melÙe Deens. lÙeeÛeØeceeCes DeMeerner mebYeeJevee Deens keâer. DeMee ØekeâejÛÙee kegâøeâÛes yeesuekesâ GoenjCe lÙee ueeskeâebÛes kegâøeâ Deens pÙeebvee F&ceeveÛes DeeJeenve ØelÙe#eheCes Øesef<eleebÉejs efceUeues nesles Je pÙeecegUs lÙeebÛÙeemeceesj melÙeeÛÙee mhe°erkeâjCeele lemesÛe ØeyeesOeØeceeCeeÛÙee hetle&lesle veececee$eosKeerue GCeerJe Gjuesueer veJnleer. SkesâÕejJeeoeÛÙee GIe[ efveMeeCÙee ØelÙeskeâeÛÙee °ermeceesj meJe&$e ceewpeto Deensle. ÙeeÛes hegjeJes Deveskeâ JesUe DeeheuÙee [esàÙeebveer heeefnuesues Deensle. Ùee iegCeeÛeer Skeâ DeeJeMÙekeâ efvekeâ[ DeMeer keâer. ogmejs Demes keâer oeo efHeâÙee&o. JeeoUs.61 62 cnCepes keâeefHeâjves Demee Fmece DeefYeØesle Demelees pÙeeves DeuueenÛÙee efJeefMe° iegCeebhewkeâer SKeeÅee iegCeeÛee Fvkeâej keâjeJee efkebâJee lÙeemee"erÛÙee mJeeYeeefJekeâ DeeJeMÙekeâ iees°eRÛee Fvkeâej keâjeJee efkebâJee DeeefKejleÛÙee efoJemeeÛee Fvkeâej keâjeJee efkebâJee ‘Jener’ DeeefCe Øesef<elelJeeÛÙee JeemleJelesÛee Fvkeâej keâjeJee efkebâJee HeâefjMlÙeebÛes DeefmlelJe Je lÙeebÛÙee iegCeJewefMe<šŸeebÛee Fvkeâej keâjeJee efkebâJee SKeeÅee Øesef<eleeuee. kegâøeâÛes keâener Øekeâej Demes DemeeJesle pes DelÙeble keâ"esj efMe#esuee keâejCeerYetle "jeJesle. hewiebyej cnCetve DeceevÙe keâjeJes DeLeJee SKeeÅee F&Õejer «ebLeeuee F&Õejer «ebLe cnCetve ceeveCÙeeme vekeâej ÅeeJee. Yetkebâhe. F&ÕejeÛee Skeâ iegCe Demee keâer Dee%ee DeeefCe efveCe&Ùe osCÙeeÛes meJe& DeefOekeâej lÙeeueeÛe Deensle. kesâJeU MekeäÙeÛe veJns lej kegâjDeeveeleerue keâener mebkesâleevegme j JemlegefmLeleer DeMeerÛe Deens. . 2) F&ÕejeÛÙee iegCe JewefMe<šŸeele Yeeefieoej "jefJeCes cnCepes meJeexÛÛe Deuueenle pes iegCe Deensle lÙee iegCeebhewkeâer SKeeoe iegCe Flej kegâCeeÛÙee DeefmlelJeelener ceewpeto DemeuÙeeÛes ceeveeJes Je leMeeÛe efJeefMe° DeLee&ves ceeveues peeJes. Goe. efkebâJee iegCeJewefMe<šŸeebÛÙee mJeeYeeefJekeâ DeefveJeeÙe& iees°erle3 Yeeefieoej "jefJeues peeJes. Fvkeâej Ùee DeLee&ÛÙee kegâøeâÛes opex JesieJesieUs Deensle. pej SKeeÅee Øesef<eleeÛes DeeJeenve SKeeÅee FmeceeheÙeËle heesnÛeues veener DeLeJee heesnÛeues lejer ÙeesiÙe heæleerves heesnÛeues veener Je cnCetve lees lÙeeÛÙee Øesef<elelJeeJej F&ceeve DeeCele veener efkebâyengvee Fvkeâej Je kegâøeâ keâjlees lej lÙeeuee Ùeeyeeyeleerle DemeceLe& mecepeues peeF&ue ns KeefÛele hejbleg SkesâÕejJeeoeÛeer ßeæe Ùeeuee DeheJeeo jenerue keâer efleÛee Fvkeâej keâjCeeje keâoeefhe ceeHeâ kesâuee peeT Mekeâle veener. lÙeebvee efpecceer cnCetvener efpeJeble jent osCÙeeÛee nkeäkeâ efouee iesuee veener pesJne keâer Flej kegâøeâOeejkeâebmee"er Ùee nkeäkeâeÛee ueeYe IesCÙeeÛeer mebOeer vesnceer yeekeâer "sJeueer iesueer Deens. Ûeebieues Jee JeeF&š keâjCÙeeÛes DeefOekeâejmeeceLÙe& lÙeeÛÙeeÛe DeKelÙeejerle Deens. cnCetve Ùee GIe[ melÙeeÛÙee Fvkeâejemee"er ceveg<Ùe keâoeefhe DemeceLe& mecepeuee peeT Mekeâle veener. De) lÙeeÛes DeefmlelJe Flej kegâCeeÛÙee DeefmlelJeele efkebâJee Flej kegâCeeÛes DeefmlelJe lÙeeÛÙee DeefmlelJeele efJeueerve DemeuÙeeÛes ceeveCes cnCepes lÙeeÛÙeemebyebOeer DeÉwleJeeo efkebâJee DeJeleejJeeoeÛeer ßeæe yeeUieCes. efkebâyengvee kegâøeâ DemeleeveeosKeerue meJeexÛÛe DeuueenÛÙee ngpetjer #eceehee$e DemeeJesle DemesosKeerue kegâøeâÛes keâener Øekeâej DemeCes MekeäÙe Deens. Deelee pej SKeeoe Fmece mebkeâš«emle PeeuÙeeveblej Flej kegâCeeÛee OeeJee keâjlees. pemes keâer ßeæsÛes opex JesieJesieUs Demeleele. Skeâ kegâøeâ Demes Deens pes melÙe iees° mhe° Peeueer Demeleevee Je efleÛes Deekeâueve Ie[ues DemeleeveeosKeerue kesâues peeles lej Skeâ kegâøeâ Demes Deens pes DeveefYe%elesJej DeefOeef‰le Deens. 3) iegCeJewefMe<šŸeebÛÙee mJeeYeeefJekeâ DeefveJeeÙe& iees°erle Yeeefieoej "jefJeCÙeeÛee DeLe& Demee keâer lÙee iegCeebÛeer mJeeYeeefJekeâ efve<heòeer cnCetve pes nkeäkeâ DeeefCe DeefOekeâej meJeexÛÛe Deuueenmee"er efJeefMe° DemeuÙeeÛes efmeæ nesleele lÙeehewkeâer SKeeÅee DeefOekeâejeÛee efkebâJee nkeäkeâeÛee Flej kegâCeemener ceeuekeâ ceeveues peeJes. ns peie keâer pes yeouÙeeÛes veJns lej kesâJeU ‘keâcee&Ûes’ ef"keâeCe Deens. efJeveJeCÙee DeeefCe ØeeLe&vee kesâuÙee peeCÙeeÛee nkeäkeâ lÙeeueeÛe Øeehle Deens. DeLeJee Deeheuee SKeeoe nslet meeOÙe keâ¤ve IesCÙeemee"er DeeheuÙee efJeveJeCÙee DevÙe kegâCeeÛÙee ngpetjele meeoj keâjlees lej ns meJeexÛÛe DeuueenÛÙee Skeâe efJeefMe° iegCeeÛÙee DeefveJeeÙe& iees°erle Yeeefieoej ceeveCes "jsue. DeMee ueeskeâebvee hejueeskeâele pes keâener YeesieeJes ueeiesue les lej ueeieCeejÛe. keâejCe SkesâÕejJeeoeÛeer keâuhevee ceeveJeer Øeke=âleerle GhepeleheCes efYeveuesueer Deens.

Fbpeerue (ieesmhesue) DeeefCe peyetj. ns ØeeLe&veelcekeâ Meyo efJeMes<ekeâ¤ve Debeflece hewiebyej npejle cegncceo (me. keâer ÙeeJesUer peieele efpelekesâ Oece&«ebLe Dee{Uleele lÙeehewkeâer kegâjDeeveves pÙeebÛeer F&Õejer «ebLe cnCetve melÙelee ØeceeCeerle kesâuesue r Deens Demes kesâJeU leerveÛe «ebLe Deensle.) ÙeebÛÙee veeJeeveblej GÛÛeejues peeCes DeeJeMÙekeâ Demeles. (me. Øeefmeæ FœeeF&ueJebMeer Øesef<ele npejle oeTo (De. ÙeÅeefhe Ùee ef"keâeCeer ÛeÛee& kesâJeU Skeâe kegâjDeeveer heeefjYeeef<ekeâ MeyoeÛÙee DeLee&Ûeer Je lÙeeÛÙee nsletÛeerÛe Deens. hejbleg Devegceeve yejesyejner Demet Mekeâlees DeeefCe ÛetkeâosKeerue. SKeeÅee eflemeNÙee ueeskeâmecetneuee lÙee keâ#esle meceeefJe° Demeuesues mecepeues peeT Mekeâle veener. (De.) .63 64 pees Fmece DemeuÙee ØekeâejÛÙee ßeæe yeeUiele Demesue cnCepes meJeexÛÛe DeuueenÛÙee DeefmlelJeele efkebâJee lÙeeÛÙee iegCeele efkebâJee lÙee iegCeebÛÙee DeefveJeeÙe& iees°erle kegâCee iewjF&Õejeuee Yeeefieoej efkebâJee Jeešskeâjer Demesue lej lees kegâjDeeveÛÙee Meyoele ‘cegMedefjkeâ’ cnšuee peelees. (ceewueevee meod®öerve Fmueener efueefKele ‘kegâjDeeveÛee heefjÛeÙe’ Got&Je¤ve) --------------------------------- keâener mebef#ehle De#ejs kebâmeele keâener mebef#ehle De#ejs efouesueer Deensle. ns Meyo efJeMes<ekeâ¤ve hewiebyej npejle cegncceo (me. Ùee leerve «ebLeebKesjerpe GjuesuÙee pÙee pÙee «ebLeebvee nuueer owJeer «ebLe cnCetve ceeveues peele Deens. (jefpe. ‘efMeke&â’uee kegâjDeeveves ‘cenepeguetce’ cnCepes meJeexÛÛe DeuueenÛes meJee&le cees"s nkeäkeâ ceejCes. Devegceeve Je keâÙeemeeÛes oej vesnceer Kegues Deens. nsosKeerue Skeâ meJe&ceevÙe melÙe Deens. Oece&«ebLe ceeveCeejer meJe&Ûe je°^s efkebâJee peceeleer DeefYeØesle Demele veenerle. (jn.) ÙeebÛes meesyeleer-meneyee ÙeebÛÙee veeJeeveblej GÛÛeejues peeleele.) . leewjle(yeeÙeyeue). ÙeeÛee DeLe& ‘Deuueen lÙeebÛÙeeJej ØemeVe Peeuee. kegâjDeeveÛeer ceevÙelee Je melÙeleeØeceeCelesÛeer Deens.ns De#ej ‘jnceleguueen Deuewnd’. ns Kejs keâer pÙee DeLeea ‘efkeâleeye’ves DeefYeØesle F&Õejer «ebLe Demelees lÙeeDeLeea DenuesefkeâleeyeÛee DeLe&osKeerue F&Õejer «ebLe ceeveCeejs Demee nesF&ue Je lees kesâJeU keâener "jeefJekeâ «ebLeebvee ceeveCeeNÙeebveeÛe ceÙee&efoleheCes ueeiet nesCÙeeSsJepeer meJe&Ûe F&Õejer «ebLe ceeveCeeNÙeebheÙeËle efJemle=le Demeues heeefnpes. DeuueenÛee lÙeebÛÙeeJej ueesYe Demees Je lÙeebvee Meebleer ueeYees Demee neslees.) . Denuesefkeâleeye-«ebLeOeejkeâ : ‘Denuesefkeâleeye’ Ùee Dejyeer MeyoeÛee DeLe& «ebLeOeejkeâ Demee neslees. ÙeeÛee DeLe&. efleuee Ùentoer DeeefCe F&meeF& oesvner ueeskeâ ceeveleele.) ÙeebÛÙeeJej leer Glejueer nesleer. ÙeeÛes mebef#ehle ¤he Deens. Denuesefkeâleeye-«ebLeOeejkeâ ne heeefjYeeef<ekeâ Meyo Ùentoer DeeefCe F&meeF& ueeskeâebmee"er efÛevn cnCetve Deens. Gjueer peyetj lej efleÛÙee DeeOeejeJej keâesCelesner JesieUs je°^ GYes jeefnues veener keâejCe Demes keâer ne SKeeoe mJeleb$e «ebLe Deens Demes veener lej leewjeleÛeer hegjJeCeer cnCetve efleÛes mJe¤he Deens. lÙeebÛes DeLe& KeeueerueØeceeCes Deensle. cnCetve pesJne lees Denuesefkeâleeye Demee Meyo ØeÙegòeâ keâjerue lesJne lÙeeÛÙeeves ceÙee&efoleheCes ÙeeÛe leervner «ebLeebÛeer DevegÙeeÙeer je°^s lÙeeuee DeefYeØesle DemeCes ns mJeeYeeefJekeâ Deens. Denuesefkeâleeye-«ebLeOeejkeâ cnCeCÙeeme keâesCeleeÛe JeeJe veener leLeeefhe. cnCetve lÙeebÛeer meveo Je lÙeebÛÙee ØeceeCeeÛÙee DeeOeejeJej lÙeehewkeâer kegâCeemener F&Õejer «ebLe Je lÙeebÛÙee DevegÙeeÙeebvee. ns Meyo meJe&meeOeejCeheCes F&ÕejeÛÙee Øesef<eleebÛÙee veeJeeveblej GÛÛeejues peeleele. lemesÛe les keâoeefhe ceeHeâ ve kesâues peeCÙeeÛesner Heâcee&efJeuesues Deens. "jefJeues Deens. cnCetve lÙeeuee kegâjDeeveer ceevÙelesÛee Je ØeceeefCelesÛee heÙee&Ùe keâoeefhe "jefJeuee peeT Mekeâle veener. leelheÙe&. ÙeeÛee DeLe& ‘lÙeebÛÙeeJej DeuueenÛeer ke=âhee Demees’.’ Demee neslees.ns De#ej ‘meuueuueeng DeuewefnJemeuuece’ ÙeeÛes mebef#ehle ¤he cnCetve Deens. lÙeebÛÙee GuuesKe keâjCÙeemebyebOeeves kegâjDeeve mleyOe Deens. Demee neslees. ÙeeÛee DeLe& lÙeebvee Meebleer ueeYees Demee neslees.ns De#ej ‘jefpeÙeuueeng Devng’ ÙeeÛes mebef#ehle ¤he Deens. hejbleg ns Kejs Demeues lejer. leewjeleÛÙee DeeOeejeJej GoÙeeme ÙesCeejs je°^ Ùentoer-pÙet ueeskeâ Deensle lej FbpeerueÉejs efvecee&Ce nesCeejs je°^ F&meeF&-ef¡emleer ueeskeâ Deensle. ÙeeÛÙeeves DeefYeØesle kesâJeU Ùentoer-pÙet DeeefCe F&meeF&-ef¡emleer ueeskeâ Demeleele. ns GIe[ Deens. .ns De#ej ‘Deuewefnmmeueece’ ÙeeÛes mebef#ehle ¤he Deens. hejbleg kegâjDeeveÛÙee heefjYee<esle pÙeeØeceeCes efkeâleeye-«ebLe Ùee Meyoeuee Skeâ ceÙee&efole Je "jeefJekeâ DeLe& Deens Je lÙeeÛÙeeves DeefYeØesle efveJJeU «ebLe vemetve kesâJeU F&Õejer«ebLe Demelees lÙeeÛeØeceeCes DenuesefkeâleeyeÛeeosKeerue Skeâ efJeefMe° Je "jeefJekeâ DeLe& Deens.) . Jej GuuesefKele JÙeòeâeRÛÙee JÙeefleefjòeâ efveOeve heeJeuesuÙee Flej cenlJeeÛÙee JÙeòeâeRÛÙee veeJeeveblej ns Meyo GÛÛeejues peeleele. ogmeNÙee Meyoele meebieeJeÙeeÛes lej ÛeÛee&.

oespeKe.1 ne DeuueenÛee «ebLe Deens. legcner lÙeebvee meeJeOe keâje DeLeJee ke⤠vekeâe les keâoeefhe ceeveCeej (ßeæe "sJeCeej) veenerle. DeeefCe lesÛe meHeâue nesCeejs Deensle. ‘jye’ ne Meyo Dejyeer Yee<esle leerve DeLeeËveer yeesueuee peelees– (De) ceeuekeâ. meJe&ßes‰ Deuueen Ùee meJe& DeLeeËveer me=°erÛee jye Deens. Dee%eehekeâ. ØelÙe#eheCes meeceevÙe ceeCemeebÛÙee DevegYeJeele Je heenCÙeele Ùesle veenerle. veceepe keâeÙece keâjleele3 DeeefCe peer GhepeerefJekeâe Deecner lÙeebvee efoueer Deens efleÛÙeeceOetve KeÛe& keâjleele DeeefCe pees «ebLe (ns cegncceo me. HeâefjMles.vejkeâ FlÙeeoer.) legceÛÙeeJej DeJelejuee Deens (DeLee&le kegâjDeeve) DeeefCe pes («ebLe) legceÛÙee hetJeea DeJelejues Deensle lÙee meJeeËJej (osKeerue) pes ßeæe "sJeleele DeeefCe cejCeesòej peerJeveeJej Â{ efJeÕeeme "sJeleele. (lÙeecegUs) lÙeebvee keâ"esj efMe#ee Deens. oeme DeeheuÙee ‘jye’keâ[s ceeie&oMe&veeÛeer ØeeLe&vee keâjlees DeeefCe ‘jye’ lÙeeÛÙee nekesâuee Dees osTve ne kegâjDeeve Øeoeve keâjlees. (ye) leeyesoejer Je Dee%eeheeueve.4 (4-7) (ceoerveekeâeueerve. (5) pÙee ueeskeâebveer (Ùee iees°eRÛee mJeerkeâej keâjCÙeeme) vekeâej efouee lÙeebÛÙeemee"er meJe&keâener meceeve Deens.mJeie&. (De) Yeòeâer Je DeejeOevee. efoJÙe Øekeâšve (Je¢e) peVele. (1-4) DemesÛe ueeskeâ DeeheuÙee heeuevekeâlÙee&keâ[tve mejU ceeiee&Jej Deensle. ceeie&oMe&ve Deens DeuueenÛes YeÙe yeeUieCeeNÙee lÙee ueeskeâebmee"er pes hejes#e2 Jej ßeæe "sJeleele. Deecneuee mejU ceeie& oeKeJe. (keâ) Meemekeâ. cetU Dejyeer Meyo ‘Fyeeole’ (yeboieer) nemegæe Dejyeer Yee<esle leerve DeLeeËveer yeesueuee peelees. F&ÕejeÛes Deefm lelJe Je lÙeeÛes iegCe. mebÙeespekeâ DeeefCe JÙeJemLeehekeâ. Demee ÙeeÛee DeLe& veener lej DeLe& Demee Deens keâer. JeÛeves 7) ke=âheeJeble DeeefCe oÙeeJeble DeuueenÛÙee veeJeeves mleJeve1 Heâòeâ Deuueenmee"erÛe Deens pees meJe& me=°erÛee jye2 (heeuevekeâlee&) Deens. Ùeele keâener mebMeÙe veener. Demee lÙeeÛee DeLe& neslees. (keâ) yeboieer Je iegueeceer. Goe. 3) 4) ner cegUe#ejs efoJÙe kegâjDeeveÛÙee keâener metjleeRÛÙee ØeejbYeer Dee{Uleele. JeÛeves 286) ke=âheeJeble DeeefCe oÙeeJeble DeuueenÛÙee veeJeeves DeueerHeâ ueeÓÓce ceerÓÓce. oemeeÛÙee meojnt ØeeLe&vesÛes Gòej cnCetve ne mebhetCe& kegâjDeeve Deens. lesLes veceepe keâeÙece kesâueer peele Deens Demes cnšues peeT Mekeâle veener. efveCe&ÙeeÛÙee efoJemeeÛee mJeeceer Deens.DeuedHeâeeflene 1 65 heeje 1 Deued yekeâje 2 66 heeje 1 1 metjn Deued Heâeeflene 2 metjn Deued yekeâje (cekeäkeâekeâeueerve. oemeebvee efMekeâefJeuee Deens pesCeskeâ¤ve oemeebveer DeeheuÙeekeâ[tve efJevebleer Depe& cnCetve DeeheuÙee jyeÛÙee ngpetjele lees meeoj keâjeJee. lÙee keâOeerner. Deuueenves lÙeebÛÙee ùoÙeebJej efMekeäkeâeceesle&ye kesâues Deens. pej SKeeÅee Jemleerleerue ØelÙeskeâ Fmece efveÙeefceleheCes JesieUer veceepe he{le Demesue. Deuueenves cegnj ueeJeueer cnCetve lÙeebveer ceevÙe keâjCÙeeme vekeâej efouee.4 DeeefCe lÙeebÛÙee keâeveebJej Je [esàÙeebJej he[oe he[uesuee Deens. cnCetve Deuueenves lÙeebÛÙee ùoÙeebJej Je keâeveebJej cegnj ueeJetve šekeâueer. Kejs lej ÙeebÛes DeLe& peeCetve IesCes DeveeJeMÙekeâ Deens keâejCe ÙeebÛee DeLe& ceeCemeeves peeCeuee veener lejer kegâjDeeveheemetve ceeie&oMe&ve Øeehle keâjCÙeele keâesCeleerner GCeerJe Gjle veener. Jej pÙee ceewefuekeâ mJe¤heebÛÙee yeeyeerÛee GuuesKe kesâuee Deens lÙeebveer lÙee yeeyeeRvee jöyeeleue "jefJeues Je kegâjDeeveves Øemlegle kesâuesuÙee ceeiee&efJe¤æ ogmeje ceeie& mJele:mee"er hemeble kesâuee Deens. hejbleg ÙeebÛÙee keâesCelÙeener DeLee&Jej Skeâcele veener. (1-3) Deecner legPeerÛe yeboieer3 (Yeòeâer) kesâjlees DeeefCe legpeheeMeerÛe ceole ceeielees. veceepe keâeÙece keâjCÙeeÛee DeLe& kesâJeU FlekeâeÛe veJns keâer ceeCemeeves efveÙeefceleheCes veceepe Deoe keâjerle jneJes lej meecetefnkeâ jerleerves veceepeÛeer JÙeJemLee heæleMeerjheCes ØemLeeefhele kesâueer peeJeer. hejbleg meecetefnkeâ heæleerves ns keâle&JÙe heej hee[CÙeeÛeer JÙeJemLee vemesue lej. keâeUpeer JeenCeeje Je osKejsKe keâjCeeje. pes keâeshe«emle Peeues veenerle Je pes ceeie&Yeü° veenerle. Yee<Ùekeâejebveer ÙeebÛes efvejefvejeUs DeLe& meebefieleues Deensle. . (ye) heeuevehees<eCe keâjCeeje. Skeâcee$e ke=âheeJeble DeeefCe oÙeeJeble. lÙee ueeskeâebÛee ceeie& pÙeevee let Deveg«eefnle kesâuesme. ‘hejes#e’ves DeefYeØesle ceeveJeeÛÙee %eeveWefõÙeeheemetve ueheuesuÙee JeemleJelee Deensle. (6-7) keâener ueeskeâ Demes Deensle pes meebieleele keâer Deecner DeuueenJej DeeefCe Debeflece 1) 2) 1) 2) 3) 4) meojnt metjn Heâeeflene meJe&ßes‰ Deuueenves.

hejbleg lÙeebÛÙee Ùee JÙeJenejeceOÙes ve lÙeebvee HeâeÙeoe Peeuee ve les mevceeiee&Jej Deensle. (lÙeecegUs) les ¢ee yeb[KeesjerceOÙes DemesÛe Yejkeâšle Ûeeueues Deensle. lÙeebÛes GoenjCe Demes Deens pemes SKeeÅee JÙeòeâerves Deie>er ØepJeefuele keâjeJee. hejbleg lÙeebvee les peeCeJele veener. keâ[keâ[eš DeeefCe ueKeueKeešner nesle Deens. JeemleefJekeâ les ßeæeJeble veenerle. DeeheuÙee meJe& meceLe&keâebvee yeesueJee. hejbleg lÙeebvee lÙeeÛes %eeve veener. DeeefCe pes keâener Keesšs les yeesueleensle lÙeeyeöue lÙeebvee ÙeeleveeceÙe efMe#ee Deens. pesCeskeâ¤ve8 legcner (og<ke=âlÙeeheemetve) hejeJe=òe jent Mekeâeue. DeeefCe Deuueenves ¢ee melÙe veekeâejCeeNÙeebvee (Ûeesefnkeâ[tve) Jes{ues Deens. hejbleg JeemeveebÛÙee Deenejer peeTve DeebOeUs yeveuesuÙee Ùee oebefYekeâebvee lÙee ØekeâeMeele keâenerÛe efomeues veener. he=LJeerJej DeveeÛeej ceepeJet vekeâe lesJne les cnCeleele keâer.7 Deuueenves pej FefÛÚues Demeles lej ¢eebÛeer ßeJeCeMeòeâer Je ÂkeâMeòeâer (°er) hetCe&leŠ efnjeJetve Iesleueer Demeleer. (8-9) lÙeebÛÙee ùoÙeele efJeke=âleer5 Deens. Deecner cetKee&meejKeer ßeæe "sJeeJeer? meeJeOeeve! nsÛe ueeskeâ cetKe& Deensle. cegkesâ (Je) DeebOeUs Deensle. ueKeueKeešecegUs ¢eebÛeer DeJemLee DeMeer Deens peCeg keâener ueJekeâjÛe ¢eebÛeer °er efnjeJetve Iesleueer peeF&ue. Skeâ Deuueen efMeJeeÙe pÙee kegâCeeÛeer nJeer Demesue lÙeeÛeer ceole IÙee DeeefCe pej legcner Kejs Demeeue lej ns keâeÙe& keâ¤ve oeKeJee. pesJne les ßeæeJebleebvee Yesšleele lesJne cnCeleele. (23-24) DeeefCe ns hewiebyej (me. Deued yekeâje 2 68 heeje 1 DeeefCe pesJne lÙeebÛÙeeJej DebOeej hemejlees lesJne les GYesÛe jenleele. lesJne ns peeCele Demeleevee (DevÙe kegâCeeueener) DeuueenÛes meceJeleea "jJet vekeâe. Gheemevee (Yeòeâer) keâje DeeheuÙee heeuevekeâlÙee&Ûeer pÙeeves legcneuee DeeefCe legceÛÙee hetJeeaÛÙeebveener efvecee&Ce kesâues. 8) cnCepes peieele ÛegkeâerÛeer heenCeer Je Ûegkeâ keâcee&heemetve lemesÛe hejueeskeâeJej (DeeefKejle) F&ÕejeÛÙee Øekeâesheeheemetve JeeÛeCÙeeÛeer Dehes#ee. efpeuee Deuueenves DeefOekeâ Jee{t efoueer Deens. les Deuueen DeeefCe ßeæeJebleebÛeer HeâmeJeCetkeâ ke⤠heenle Deensle. lÙeebÛÙeemee"er efleLes heefJe$e Je Ûeeefj$ÙeJeeve pees[eroej Demeleerue. . DeLe& Demee keâer. pes Fceeve OeejCe keâjleerue Je meodJele&ve keâjleerue lÙeebvee KegMeKeyej Åee keâer lÙeebÛÙeemee"er DeMeer veboveJeves Demeleerue pÙeebÛÙee Keeuetve Pejs Jeenle Demeleerue.) DeekeâeMeeletve hepe&vÙeeÛee Je<ee&Je nesle Deens lÙeeÛeyejesyej DebOeej.6 ns yeefnjs. leesÛe lej Deens pÙeeves legceÛÙeemee"er he=LJeerÛee efyeÚevee DeeefCe DeekeâeMeeÛes Úle yeveJeues. DeuueenÛÙee Skeâe oemeeves pesJne ØekeâeMe hemejefJeuee DeeefCe melÙeeuee DemelÙeeheemetve JesieUs keâ¤ve Deieoer mhe° kesâues lesJne pes ueeskeâ [esUme nesles. lÙeebÛes Deens. efJepesÛee keâ[keâ[eš Ssketâve peerJeeÛÙee Yeerleerves keâeveele yeesšs Keghemetve Iesle Deensle. 10) cnCepes lÙee ef"keâeCeer kesâJeU legcnerÛe oespeKe-vejkeâeie>erÛes FbOeve yeveCeej Demes veener lej pÙeebvee legcner Deeheues GheemÙe "jefJeues Deens Je pÙeebÛÙeeheg{s legcner mee°ebie vecemkeâej Ieeuelee lÙee cetleeamegæe lesLes legceÛÙee meceJesle Demeleerue. efkebâJee (¢eebÛes GoenjCe Demes Deens keâer. pes MebkesâÛÙee DeeefCe efÉOee ceve:efmLeleerle lemesÛe F&ceeveÛÙee ogyeUsheCeele iegjHeâšues nesles. DeeefCe pesJne lÙeebvee meebefieleues peeles keâer. ‘‘pÙeeØeceeCes Flejebveer ßeæe "sJeueer lÙeeÛeØeceeCes legcnermegæe ßeæe "sJee. cee$e pej legcner lemes kesâues veener DeeefCe keâoeefhe ke⤠MekeâCeej veener. Deuueenkeâ[tve Ùee jesieeble Jee{ keâjCÙeeÛee DeLe& Demee keâer. lÙeecegUs meJe& heefjmej ØekeâeMeceeve JneJee DeeefCe (lÙeeÛeJesUer) Deuueenves ¢eebÛeer °er efnjeJetve IÙeeJeer Je ¢eevee DeMee DeJemLesle mees[eJes keâer DebOeejele ¢eebvee keâenerner efomet veÙes. pesJne lÙeebvee SKeeos HeâU efoues peeF&ue lesJne les cnCeleerue keâer DeMeerÛe HeâUs ÙeehetJeea peieele Deecneuee efoueer peele Demele. nsÛe les ueeskeâ Deensle pÙeebveer ceeie&oMe&veeÛÙeeSsJepeer ceeie&Yeü°lee Kejsoer kesâueer Deens. hejbleg lÙeebvee les keâUle veener. oebefYekeâeuee Deuueen lel#eCeer efMe#ee keâjerle veener lej lÙeeuee mewue oesjer osle peelees Je oebefYekeâ DeeCeKeer oebefYekeâ yevele peelees. ‘‘Deecner lej legceÛÙeeÛe yejesyej Deenesle DeeefCe Ùee ueeskeâebÛeer Leóe keâjerle Deenesle. DeeefCe les 7) heefnues GoenjCe DeMee oebefYekeâebÛes nesles pes ceveele lej hetCe&heCes Fvkeâej keâjCeejs nesles hejbleg DeeheuÙee SKeeÅee iejpesheeÙeer Je efnleeheesšer cegmeueceeve yeveues nesles.9 (21-22) pej legcneuee DeeceÛÙee oemeebJejerue Ùee «ebLeeÛes DeJelejCe DeeceÛÙeekeâ[tve (mee#eele Deuueenkeâ[tve) DemeCÙeeyeöue Mebkeâe Demesue lej Ùeeleerue DeOÙeeÙeemeceeve SkeâÛe DeOÙeeÙe jÛetve oeKeJee. ns ogmejs GoenjCe. lesJne ns ceeies hejleCeej veenerle. ‘‘Deecnerner ßeæe "sJeueer Deens’’ heCe pesJne les DeeheuÙee Mewleeveebvee Yesšleele lesJne cnCeleele keâer. efveŠmebMeÙe Deuueen meJe& iees°eRJej meeceLÙe&Jeeve Deens. keâener DebMeer les melÙe ceeveCeejs nesles hejbleg pÙeemee"er Ùeelevee YeesieeJÙee ueeieeJÙeele Je mebkeâševee leeW[ ÅeeJes ueeieeJes. JemlegleŠ les mJeleŠÛeerÛe HeâmeJeCetkeâ keâjerle Deensle. lÙeebÛÙeeJej lej meJe& JeemleJelee mhe° PeeuÙee.’’ lesJne les cnCeleele keâer. (10-20) ueeskeânes. ‘‘keâeÙe. Ùee yeeieebleerue HeâUs efomeCÙeele peieeleerue HeâUebmeejKeerÛe Demeleerue.). lej efYeTve Demee lÙee YeÙebkeâj Deie>eruee pÙeeÛes FbOeve Demesue ceeveJe Je oie[10 pees melÙeeÛee efJejesOe keâjCeeNÙeebmee"er Ye[keâeJeuesuee Demesue. (JeemleefJekeâ) DeuueenÛe lÙeebÛeer Leóe keâjerle Deens. DeeefCe DeekeâeMeeletve hepe&vÙe Je<e&efJeues DeeefCe lÙeeheemetve meJe& ØekeâejÛeer efhekesâ Je HeâUs legceÛÙee GhepeerefJekesâmee"er GlheVe kesâueer. 9) yeboieer Je GheemevesÛÙee efJeefJeOe Øekeâejebhewkeâer SKeeÅee ØekeâejÛes Jele&ve F&ÕejeefMeJeeÙe FlejebMeerner "sJeCes. lÙeebvee lÙeebÛÙee yeb[KeesjerceOÙesÛe jent osle Deens. pesJne lÙeebÛÙeeJej Jeerpe Ûecekeâles lesJne lÙee ØekeâeMeele les heg{s Ûeeuet ueeieleele. ‘‘Deecner lej megOeejCee keâjCeejs Deenesle!’’ meeJeOeeve! nsÛe ueeskeâ DeveeÛeejer Deensle. pesJne lÙeebvee meebefieleues peeles keâer. DeMeer melÙeefve‰e les ceeveCeejs veJnles. 5) 6) ‘jesie’ves DeefYeØesle oebefYekeâlesÛee jesie Deens.Deued yekeâje 2 67 heeje 1 vÙeeÙeefoveeJej ßeæe "sJelees.

leesÛe lej Deens pÙeeves he=LJeerceOÙes 11) Ùee ef"keâeCeer Skeâe Dee#esheeÛee GuuesKe ve keâjleeÛe lÙeeÛes Gòej efoues iesues Deens. veblej leesÛe legceÛes ØeeCe njCe keâjerue. DeeefCe leesÛe ØelÙeskeâ iees°eruee peeCelees Deens. hejbleg ¢ee Pee[eÛÙee peJeU peeT vekeâe. let DeeefCe legPeer helveer oesIesner mJeiee&ceOÙes jene DeeefCe FLes cevemeesòeâ nJes les Kee. ‘‘keâeÙe. pemes metjn DeejeHeâ DeeÙele ›eâ.’’ veblej pesJne lÙeeves (Deeoceves) otleebvee meJe& veeJes meebefieleueer lesJne (Deuueen) cnCeeuee.Deued yekeâje 2 69 heeje 1 meowJe efleLesÛe jenleerue. veblej (lÙeebvee) (meJe& Jemletbvee) otleebmeceesj "sJeues DeeefCe cnCeeuee. ‘‘letÛe ceefnceeJeble Deensme. lÙeeJej efJejesOekeâebÛee Demee Dee#eshe neslee keâer ner keâmeueer F&ÕejerJeeCeer Deens pÙeele DeMee legÛÚ JemlegbÛeer °ebles efoueer iesueer Deensle. DeeefCe legcneuee Skeâe efveef§ele keâeUeheÙeËle he=LJeerJej jneJeÙeeÛes Deens. DeeefCe efleLesÛe efveJee&n keâjeÙeÛee Deens. ‘‘keâeÙe. ‘‘pej legcner melÙeJeeoer Demeeue. (lesJne) Deecner DeeosMe efouee keâer. mebef#ehleheCes FlekesâÛe mecepetve Iesleues heeefnpes keâer. 12) cetU Dejyeer Meyo ‘Heâeefmekeâ’ (DeJe%eekeâejer) Ûee DeLe&. (34) ceie Deecner Deeoceuee meebefieleues keâer. 172 ceOÙes meebefieleues iesues Deens. let efnÛÙeeceOÙes lÙeeuee yeveefJeCeej Deensme.’’ (lesJne lÙee otleebveer) efJeÛeejues. hejbleg lÙee keâuhevee vesnceer yeouele jeefnuÙee Deensle. Dee%eeYebie keâjCeeje. DeuueenMeer kesâuesuÙee JeÛeveeMeer Â{yeæ PeeuÙeeveblejner pes JeÛeveYebie keâjleele13 DeeefCe Deuueenves pÙeebÛÙeeMeer mebyebOe pees[CÙeeÛee DeeosMe efouee Deens lÙeeÛÙeeMeer mebyebOe lees[tve šekeâleele14 DeeefCe he=LJeerJej DeveeÛeej ceepeefJeleele nsÛe les Deensle pes vegkeâmeeve YeesieCeej Deensle. lÙeeves veekeâejues Je Denbkeâej kesâuee DeeefCe DeJe%eekeâejeRhewkeâer Peeuee.11 pes ueeskeâ ßeæe "sJeleele les peeCeleele keâer ns lÙeebÛÙee heeuevekeâlÙee&keâ[tve Deeuesues melÙe Deens. Dee%eeOeejkeâlee DeeefCe Yeòeâer-DeejeOevee keâjCÙeemee"er Dee%eeefhele Deens. pees SKeeÅeeÛÙee efceUkeâleerle lÙeeves Øeoeve kesâuesuÙee DeefOekeâejebÛee lÙeeÛee ØeefleefveOeer cnCetve Jeehej keâjlees. veblej legcneuee hegve®ppeerJeve osF&ue. (25) efve:mebMeÙe [eme efkebâJee lÙeehes#eener #egõ iees°eRÛes GoenjCe osCÙeeme Deuueenuee cegUerÛe mebkeâesÛe Jeešle veener. lej Ùee JemletbÛeer veeJes meebiee!’’ les cnCeeues. hejbleg Fyueerme Peeuee veener.’’ (heCe) MesJešer Mewleeveeves lÙeebvee lÙeeheemetve ceeie&Yeü° kesâues DeeefCe efpeLes les nesles efleLetve yeensj keâe{ues. Dejyeer Yee<esle lÙeebvee keâjej cnCetve mebyeesefOeues peeles. lÙeebÛÙeeJej ns ueeskeâ kegâNne[ ÛeeueefJeleele. veblej DeekeâeMeeefYecegKe Peeuee DeeefCe mehleDeekeâeMe15 yeveefJeues. ceeMeer. Ùeeves DeefYeØesle Skeâlej Demes keâer he=LJeerÛÙee JÙeefleefjòeâ peer me=°er Deens efleuee Deuueenves meele Yekeäkeâce keâ#esle efJeYeeietve "sJeues Deens. Dee%eeOeejkeâlesÛÙee ceÙee&osÛes GuuebIeve keâjCeeje Demee neslee. 14) cnCepes pÙee mebyebOeebÛÙee ØemLeehevesJej Je Âj{lesJej ceeveJeeÛes meecetefnkeâ DeeefCe JÙeefòeâiele keâuÙeeCe DeeOeeefjle Deens. ‘‘Keeueer Gleje legcner SkeâceskeâebÛes Me$et Deenele. . DeekeâeMe DeeefCe he=LJeerceOeerue ieghle iees°er ceerÛe peeCelees DeeefCe ceer lesner peeCelees pes keâener legcner Øekeâš keâjlee DeeefCe pes keâener ueheefJelee?’’ (30-33) DeeefCe (Dee"JeCe keâje) pesJne Deecner otleebvee DeeosMe efouee keâer. ‘‘ceer he=LJeerJej Skeâ KeueerHeâe16 (ceePee ØeefleefveOeer) yeveefJeCeej Deens.’’ DeeefCe Deuueenves Deeoceuee meJe& veeJes efMekeâefJeueer. (lesJne Deuueen) cnCeeuee. veblej Deeoceves DeeheuÙee heeuevekeâlÙee&keâ[tve keâener 15) meele DeekeâeMeebÛeer JeemleJelee keâeÙe Deens ns "jefJeCes keâ"erCe Deens. pees efnÛÙeeceLÙes DeveeÛeej Ie[Jeerue DeeefCe jòeâheele keâjerue? (heCe) DeeceÛÙeekeâ[tve lej legPes mleJeveemen iegCeieeve nesle Deens. ‘‘ns Deeoce.’’ ceie Deuueenves Deeoceuee meebefieleues ‘‘Ùeebvee ¢ee meJe& JemletbÛeer veeJes meebie. kegâjDeeveele Deveskeâ ef"keâeCeer meebieCÙeeÛee nslet mhe° keâjCÙeemee"er keâesUer. hejbleg DeJe%ee keâjCeeNÙeebJÙeefleefjòeâ DevÙe kegâCeeueener lees ceeie&Yeü° nesT osCeej veener. pÙeevegmeej DeefKeue ceeveJepeeleer kesâJeU lÙeeÛeerÛe yeboieer. lesJne meJe&peCe velecemlekeâ Peeues. 13) yeeoMeen DeeheuÙee mesJekeâebÛÙee Je ØepesÛÙee veeJes pes Heâcee&ve Je pÙee metÛevee peejer keâjerle Demelees. ‘‘ceer peeCelees pes legcner peeCele veener. ceer legcneuee meebefieleues veJnles keâer. ‘‘cepeyetle yeebOeeruekeâerveblej’’ ÙeeÛee efveoxMe lÙee Iešveskeâ[s Deens pesJne DeeoceÛÙee efveefce&leerØemebieer DeefKeue ceeveJepeeleerkeâ[tve meojnt Heâcee&veeÛÙee heeueveeÛeer Øeefle%ee Iesleueer iesueer nesleer. (28-29) DeeefCe (Dee"JeCe keâje) pesJne legceÛÙee heeuevekeâlÙee&ves otleebvee meebefieleues keâer. Je pes efvekeâeshe jeKeCÙeeÛee Deuueenves DeeosMe efouee Deens. veblej lÙeeÛÙeekeâ[sÛe legcneuee hejle peeJeÙeeÛes Deens. (26-27) Deuueenuee legcner keâmes veekeâejlee? pesJne legcner efvepeeaJe nesleele lesJne lÙeeves legcneuee peerJeve Øeoeve kesâues. 16) KeueerHeâe cnCepes lees. ceÛÚj FlÙeeoeRÛeer peer °ebles efoueer iesueer Deensle. let pes keâener Deecneuee efMekeâJeuesme lesJe{sÛe %eeve Deecneuee Deens. heefJe$eieeve nesle Deens. ceeveJe ØelÙeskeâ keâeUer DeekeâeMe efkebâJee ogmeNÙee Meyoeble JejÛÙee peieemebyebOeer Deeheues efvejer#eCeevegmeej DeLeJee Devegceeveevegmeej efJeefYeVe keâuhevee ceebef[le Deeuee Deens. Deued yekeâje 2 70 heeje 1 legceÛÙeemee"er meJe& iees°er efvecee&Ce kesâuÙee. efveŠmebMeÙe letÛe meJe&%e DeeefCe leòJe%e Deensme. DeuueenÛÙee ‘keâjej’ves DeefYeØesle lÙeeÛes les keâeÙecemJe¤heer Heâcee&ve Deens. DeLeJee Demes keâer he=LJeer Ùee me=°erÛÙee pÙee Yeeieele Deens lees Yeeie meele keâ#esle efJeYeeieuesuee Deens. DeeefCe pes veekeâejCeejs Deensle12 les cnCeleele keâer ‘‘¢ee GoenjCeele DeuueenÛes keâeÙe ØeÙeespeve Deens?’’ Deuueen ÙeeceOetve efkeâlÙeskeâebvee ceeie&Yeü° nesT osF&ue lej efkeâlÙeskeâebvee mevceeie& oeKeJeerue. ‘‘DeeoceÛÙee heg{s velecemlekeâ Jne. DevÙeLee legcner DelÙeeÛeejer Jneue.

’’ (47-48) ‘‘Dee"JeCe keâje lÙee JesUsÛeer pesJne Deecner legcneuee efHeâjDeewveer20 meòesÛÙee iegueeceefiejerletve cegòeâ kesâues.) Ùeebvee ÛeeUerme je$eeRÛÙee keâjejeJej yeesueefJeues21 lesJne legcner lÙeeÛÙee ceeies JeemejeÛeerÛe hetpee kesâueerle. pÙeebveer legcneuee YeÙebkeâj Ùeelevesle De[keâJetve "sJeues nesles. 21) cnCepes efcemejntve megškeâe efceUeuÙeeveblej pesJne yeveerFœeeF&ue ueeskeâ meervee efÉhekeâuheele heesnÛeues lesJne npejle cetmee (De.) Ùeebvee meJe&ßes‰ Deuueenves ÛeeUerme efoJeme DeeefCe ÛeeUerme je$eeRmee"er letj heJe&leeJej heeÛeejCe kesâues pesCeskeâ¤ve lesLes Ùee ueeskeâebmee"er. lesJne Deuueenves lÙeeÛÙee he§eeòeeheeÛee mJeerkeâej kesâuee. keâeÙe legcner yegæerÛee cegUerÛe GheÙeesie keâjerle veener? mebÙece Je veceepeeÛes meneÙÙe IÙee. ‘‘legcner meJe&peCe FLetve Keeueer Gleje. legcner Jeemejeuee GheemÙe "jJetve mJeleŠJej YeÙebkeâj DelÙeeÛeej kesâueele. keâejCe melÙe KeefÛeleÛe lÙeehes#ee yengceesue iees° Deens. DeeefCe iegvnsieejebvee kegâ"tvener ceole efceUt MekeâCeej veener. veceepe keâeÙece keâje. ceePÙee keâesheeheemetve mJeleŠuee JeeÛeJee DeeefCe melÙeeuee DemelÙeeÛes DeeJejCe Ieeuetve melÙe ueheJet vekeâe pesJne legcner peeCelee. DeeefCe lÙeeÛÙeeÛekeâ[s hejle peeJeÙeeÛes Deens. (50) Dee"JeCe keâje. pees legceÛÙeepeJeU DemeuesuÙee «ebLeeÛes meceLe&ve keâjCeeje Deens. keâer pesCeskeâ¤ve legcner mevceeie& Øeehle ke⤠Mekeâeue. pesJne Deecner cetmee (De. 23) cnCepes DeeheuÙee lÙee ceeCemeebvee "ej keâje pÙeebveer Jeemejeuee GheemÙe "jefJeues Je lÙeeÛeer hetpee kesâueer. lÙeele efHeâjDeewveer IejeCes lemesÛe efcemejÛee meòeeOeejer Jeie& oesvner meeceerue Deensle. 22) ‘Hegâkeâe&ve’ves DeefYeØesle. (49) Dee"JeCe keâje pesJne Deecner mecegõ ogYebietve legcneuee megKe¤he heej kesâues. pÙeeÉejs ceeCetme melÙe DeeefCe DemelÙeeleerue Heâjkeâ DeesUKet Mekeâlees.Deued yekeâje 2 71 heeje 1 Deued yekeâje 2 72 heeje 1 JeÛeves efMeketâve Iesleueer. Je kegâCeeueener ceesyeouee IesTve mees[ues peeCeej veener. pÙeebÛÙeemee"er ns ueeskeâ DeuueenÛÙee Dee%eebvee Je lÙeeÛÙee metÛeveebvee jö keâjerle nesles. (35-37) Deecner meebefieleues keâer. MejerDeleÛes keâeÙeos DeeefCe JÙeJeneefjkeâ peerJeveeÛÙee metÛevee Øeoeve keâjeJÙeele. 18) ‘Lees[Ÿee efkebâceleerJej’ves DeefYeØesle les Yeeweflekeâ ueeYe Deensle. DeeefCe lÙeeuee meJeeËhes#ee DeefOekeâ veekeâejCeejs legcner nesJet vekeâe. lesJne legcner Ieesj DelÙeeÛeej kesâueele. DeeefCe peieeleerue meJe& pevemecegneJej ßes‰lJe Øeoeve kesâues nesles. veblej efleLesÛe legceÛÙee [esàÙeebosKele efHeâjDeewveÛÙee ueeskeâebvee yeg[Jetve šekeâues.) (ne ke=âheeØemeeo IesTve hejleuee lesJne lees) DeeheuÙee ueeskeâebvee cnCeeuee keâer. lÙeeJesUer legceÛÙee efvecee&lÙeeves legceÛee he§eeòeehe mJeerkeâejuee.’’ (40-46) ‘‘ns FœeeF&ueÛÙee mebleleerveeW.17 Dee"JeCe keâje ceePÙee lÙee Deveg«eneÛeer pees ceer legceÛÙeeJej kesâuee neslee DeeefCe ceePÙeeMeer kesâuesuÙee JeÛeve-keâjejeÛeer legcner hetle&lee keâje. hejbleg lÙee mesJekeâebmee"er keâ"erCe veener pes peeCeleele keâer mejlesMesJešer DeeheuÙee heeuevekeâlÙee&uee YesšeJeÙeeÛes Deens. DeeefCe Heâòeâ ceePesÛe YeÙe yeeUiee. 20) cetU Dejyeer Meyo ‘DeeuesefHeâjDeewve’Ûes Yee<eeblej Deecner meojnt Meyoele kesâues Deens. DeeefCe pees «ebLe ceer DeJelejuee Deens lÙeeJej ßeæe "sJee. lees DelÙeble #eceeJeble DeeefCe oÙeeJeble Deens. legceÛÙee cegueebvee "ej keâjerle nesles DeeefCe legceÛÙee cegueeRvee efpeJeble "sJeerle nesles. legcner lej Flejebvee mevceeiee&Ûee Debefiekeâej keâjCÙeeme meebielee hejbleg mJeleŠuee cee$e efJemejlee? JeemleefJekeâ legcner «ebLeeÛes JeeÛeve keâjerle Deenele.19 DeeefCe lÙee efoJemeeÛes YeÙe yeeUiee pesJne kegâCeerner kegâCeeÛÙee ÙeeflkebâefÛelener GheÙeesieer he[Ceej veener. 19) ÙeeÛee DeLe& Demee veJns keâer legcneuee efvejblej peieeleerue meJe& je°^ebhes#ee ßes‰ "jefJeues Deens lej DeLe& Demee keâer Skeâ keâeU neslee pesJne peieeleerue je°^ebhewkeâer legcnerÛe Skeâ Demes je°^ neslee pÙeeÛÙeepeJeU Deuueenves efouesues melÙe%eeve nesles Je pÙeebvee peieeleerue meJe& je°^ebÛee veslee DeeefCe ceeie&oMe&keâ yeveefJeues nesles. efveŠmebMeÙe veceepe ns DelÙeble keâ"erCe keâce& Deens. ‘‘ueeskeânes. (JeemleefJekeâ) lÙee efmLeleerle legceÛÙee heeuevekeâlÙee&keâ[tve legceÛeer hejer#ee heeefnueer peele nesleer. kegâCeekeâ[tve efMeHeâejmener mJeerkeâejueer peeCeej veener. pes Deelee mJeleb$e Peeues nesles. DeeefCe ceePÙee mebkesâleJeÛeveebvee DeuheMeŠ ueeYeemee"er18 efJeketâ vekeâe. lesJne legcner DeeheuÙee efvecee&lÙeeÛÙee heg{s he§eeòeehe JÙeòeâ keâje DeeefCe DeeheuÙee ueeskeâebvee ceeje23 (pÙeebveer ne Ieesj DevÙeeÙe kesâuee) ÙeeleÛe legceÛÙee heeuevekeâlÙee&heeMeer legceÛes Yeues Deens. (38-39) ‘‘ns FœeeF&ueÛÙee mebleleervees. pekeâele Deoe keâje DeeefCe pes ceePÙeeheg{s Pegkeâle Deensle lÙeebÛÙeemeesyele legcnerner Pegkeâe. melÙeeuee efJeketâve lÙeeÛÙee ceesyeouÙeele ceeCemeeves meyebOe peieeleerue Oeve pejer efceUefJeues lejer keâesCelÙeener heefjefmLeleerle les ceesue Lees[sÛe Deens. (51-52) Dee"JeCe keâje pesJne legcner ne DelÙeeÛeej keâjerle nesleele lesJne Deecner cetmeeuee «ebLe Je melÙeemelÙelesÛeer keâmeesšer22 Øeoeve kesâueer nesleer. (53) Dee"JeCe keâje pesJne cetmee (De. hejbleg lejerner Deecner legcneuee #ecee kesâueer pesCeskeâ¤ve legcner ke=âle%e Jneue. (54) 17) ceoervee MenjeÛÙee Je lÙeeÛÙee efvekeâšÛÙee ØeosMeele Ùentoer ueeskeâebÛeer cees"er mebKÙee Jemeuesueer nesleer cnCetve ÙesLetve heg{s Deveskeâ ®kegâDe-Keb[-heÙeËle lÙeebvee mebyeesOetve ØeÛeej kesâuee iesuee Deens. legceÛÙeeMeer kesâuesuÙee keâjejeÛeer ceer hetle&lee keâjerve. pesCeskeâ¤ve lÙeebveer DeeheuÙee jyeÛÙee ceeiee&keâ[s meJe& ueeskeâebvee yeesueJeeJes Je ÛeeueJeeJes. leer iees° Deens efpeÛÙeeÉejs melÙe DeeefCe DemelÙeeleerue Heâjkeâ mhe° JneJee. DeeefCe pes ueeskeâ ns veekeâejleerue DeeefCe DeeceÛÙee JeÛeveebvee Keesšs "jJeleerue lesÛe vejkeâeie>erceOÙes he[leerue DeeefCe efleLesÛe meowJe efKelehele jenleerue. efveŠmebMeÙe lees #eceeJeble DeeefCe oÙeeJeble Deens. . Dee"JeCe keâje ceePÙee Deveg«eneÛeer pÙeeves ceer legcneuee Gheke=âle kesâues nesles. DeLee&le les Oece&%eeve DeeefCe Oece&yeesOe Deens. DeeefCe he§eeòeehe JÙeòeâ kesâuee. veblej pej ceePÙeekeâ[tve legceÛÙeekeâ[s keâener ceeie&oMe&ve ueeYeues lej pes ceePÙee ceeie&oMe&veeÛes DevegmejCe keâjleerue lej lÙeebvee ve keâesCeles YeÙe Demesue ve les keâOeer Meeskeâ keâjleerue.

F&ÕejeheeMeer ceeCemeeÛÙee iegCeeJej efveCe&Ùe efouee peeF&ue.Deued yekeâje 2 73 heeje 1 Dee"JeCe keâje pesJne legcner cetmeeuee meebefieleues nesles keâer. DeeefCe he=LJeerJej DeveeÛeej ceepeJele efHe⤠vekeâe. legcner meebefieleues nesles keâer. (55-56) Deecner legceÛÙeeJej {ieebÛeer meeJeueer kesâueer. hejbleg peer iees° lÙeebvee meebefieleueer nesleer efleuee DelÙeeÛeeNÙeebveer yeouetve JesieUerÛe yeveefJeueer.) ves meebefieleues keâer. (hejbleg legceÛÙee hetJe&peebveer pes keâener kesâues) lees lÙeebveer DeeceÛÙeeJej kesâuesuee DelÙeeÛeej vemetve lÙeebveer mJeleŠÛe lÙeebÛÙeeJej DelÙeeÛeej kesâuee neslee. legceÛÙee peveieCevesÛÙee veeWoJenerJe¤ve veJns. keâesCeleener ceveg<Ùe Ùee iees°er IesTve pej npej Peeuee lej lees DeeheuÙee jyekeâ[tve Deeheuee ceesyeouee Øeehle keâjerue. Skeâ Demes keâer F&Õejekeâ[s DeeheuÙee DehejeOeebyeöue #eceeÙeeÛevee keâjerle pee. DeuueenÛÙee mebkesâleeMeer les õesn ke⤠ueeieues DeeefCe Øesef<eleebÛeer veenkeâ nlÙee ke⤠ueeieues. lÙeeJesUer Skeâe keâ[keâ[eševes legcneuee iee"ues DeeefCe legcner DeÛesle nesTve keâesmeUueele. keâeboe [eUer Jeiewjs GlheVe keâjeJes. (57) Dee"JeCe keâje pesJne Deecner legcneuee meebefieleues nesles keâer. DeeefCe les DeuueenÛÙee keâesheeves Jes{ues iesues. F&Õejeves ØelÙeskeâ IejeCÙeemee"er JesieUe Peje keâe{uee pesCeskeâ¤ve lÙeebÛÙeele heeCÙeemee"er Yeeb[Ce nesT veÙes. Deued yekeâje 2 74 heeje 1 Deheceeve. Gjues. pes keâener legcner ceeielee les efleLes efceUsue. hejbleg Deecner legcneuee hegvne meÛesle GYes kesâues pesCeskeâ¤ve Ùee Ghekeâejeveblej lejer legcner ke=âle%e jeneue. Deecner legceÛÙee DehejeOeebvee ogue&ef#ele ke⤠DeeefCe meoeÛeeNÙeebvee Kethe ke=âhee Je oÙesves Gheke=âle keâ¤. ne heefjCeece ÙeecegUsÛe Peeuee keâer. ns ¢eecegUsÛe Ie[ues efkeâ lÙeebveer DeJe%ee kesâueer DeeefCe MeefjDele keâeÙeÅeeÛes JeejbJeej GuuebIeve kesâues. lÙeebvee ve keâesCeles YeÙe Demesue ve les keâOeer Meeskeâ keâjleerue. ‘‘Skeâ Gòece ØekeâejÛÙee JemletSsJepeer legcner keâefve‰ opee&ÛÙee Jemlet IesT FefÛÚlee?’’ "erkeâ. ner efMe#ee nesleer lÙee DeJe%eekeâejebmee"er peer les keâjerle nesles. (63-64) lemesÛe legcneuee DeeheuÙee peceeleerhewkeâer lÙee ueeskeâebÛeer iees° lej ceeefnleÛe Deens pÙeeveer 26) efueKeeCeeleerue meboYe& °ermeceesj "sJeues Demelee ner iees° DeeheesDeeheÛe mhe° nesles keâer Ùee ef"keâeCeer F&ceeve DeeefCe melkeâcee&Ûee leheMeerue meebieCÙeeÛee nslet veener keâer ceeCemeeves keâesCekeâesCelÙee iees°er ceeveeJÙeele DeeefCe keâesCekeâesCeleer keâcex keâjeJeerle cnCepes F&ÕejeÛÙee "eÙeer ceesyeouÙeeme lees hee$e "jsue. les mebYeüceele nesles keâer lÙeebÛÙee mecetneMeer pÙeebÛee mebyebOe Deens ceie ßeæe Je ke=âlÙeeÛÙee °erves les keâmesner keâe Demesveele keâesCelÙeener heefjefmLeleerle cegòeâer lÙeebÛÙeemee"er "juesueer Deens. DeeheuÙee heeuevekeâlÙee&keâ[s ÙeeÛevee keâje keâer DeeceÛÙeemee"er peefceveerceOetve efhekesâ. Ùee ef"keâeCeer lej nslet Ùentoer ueeskeâebÛÙee Ùee KeesšŸee DeefYeceeveeÛes Keb[ve keâjCÙeeÛee Deens keâer les Ùentoer ueeskeâmecetneueeÛe kesâJeU cegòeâerÛee ceòesâoej mecepele Demele. DeOeesieleer Je ogo&Mee Dees{Jeueer. pesCeskeâ¤ve legcner Oece&hejeÙeCelesÛÙee ceeiee&Jej Ûeeuet Mekeâeue’’. ogmejs Demes keâer uegšceej DeeefCe keâòeueerSsJepeer Jemleerleerue jefn JeeMeebmee"er #ecee DeeefCe ceeHeâerÛeer Iees<eCee osle pee.’’ mejlesMesJešer Flekeâer heeUer Deeueer keâer lÙeebÛÙeeJej 24) ‘efnòelegve’Ûes oesve DeLe& Demet Mekeâleele. 25) yeveerFœeeF&ue ueeskeâebÛeer 12 IejeCeer nesleer. uemetCe. F&meeF& efkebâJee meeefyeF&ve Deensle pes pes keâesCeer Deuueen Je cejCeesòej peerJeveeJej ßeæe "sJeleerue DeeefCe melkeâcex keâjleerue lÙeebÛee ceesyeouee lÙeebÛÙee heeuevekeâlÙee&heeMeer Deens. DeeefCe ØelÙeskeâ šesUerves DeesUKeues keâer keâesCelee heeCeJe"e25 DeeheuÙeemee"er Deens. Deecner SkeâeÛe ØekeâejÛÙee DeVeeÛee GheYeesie IesTve mebÙece ke⤠Mekeâle veener. lesJne legceÛÙeemee"er pÙee mJeÛÚ Jemlet legcneuee Øeoeve kesâuÙee Deensle lÙeeÛee GheYeesie IÙee. (61) efvemebMeÙe pes ßeæeJeble (cegncceo me. (lÙeeJesUer ns ceeie&oMe&ve kesâues nesles keâer) Deuueenves efouesuÙee GhepeerefJekesâÛee GheYeesie IÙee. efleLes pes GlheVe nesles lÙeeÛee cevemeesòeâ GheYeesie IÙee hejbleg JemeenleerÛÙee ojJeepeeletve velecemlekeâ nesTve ØeJesMe keâje DeeefCe ‘efnòeletve’ ‘efnòeletve’24 cnCele pee. ‘‘Decegkeâ Ke[keâeJej Deeheueer keâe"er ceeje’’ lÙeecegUs yeeje œeesle GmeUtve Deeues. keâesCelÙeelejer Menjer JemleerceOÙes peeTve jene. ‘‘pees «ebLe Deecner legcneuee osle Deenesle lÙeevegmeej DeeÛejCe keâjCÙeeÛÙee Â{ efve§eÙeeves lÙeeÛee mJeerkeâej keâje DeeefCe pes DeeosMe lÙeeceOÙes efoues Deensle lÙeeÛes mcejCe "sJee. Yeepeerheeuee. (60) Dee"JeCe keâje pesJne.26 (62) Dee"Jee lees Øemebie. lemesÛe Ùengoer. hejbleg lÙeeveblej legcner DeeheuÙee JeÛeveekeâ[s hee" efHeâjJeueer lejerosKeerue DeuueenÛee Deveg«en DeeefCe lÙeeÛÙee oÙesves legceÛeer meeLe mees[ueer veener DevÙeLee legcner kesâJneÛe GOJemle Peeuee Demeleele. mejlesMesJešer DelÙeeÛeej keâjCeeNÙeebefJe¤æ Deecner DeekeâeMeeletve ØekeâesheeÛee Je<ee&Je kesâuee. pesJne Deecner letj heJe&leeuee legceÛÙeeJej DeOeeblejer GÛeuetve Oejues Je legceÛÙeekeâ[tve hekeäkesâ JeÛeve Iesleues DeeefCe meebefieleues efkeâ.) Ùeebveer DeeheuÙee ueeskeâebmee"er heeCeer efceUeJes cnCetve ØeeLe&vee kesâueer lesJne Deecner meebefieleues keâer. lÙeebÛÙee mecetneMeer mebyebefOele vemeuesues Flej meJe& ueeskeâ lej les kesâJeU vejkeâeÛes FbOeve yeveCÙeemee"erÛe pevceeme Deeues Deensle. ‘ceVe’ DeeefCe ‘meuJee’Ûes DeVe legcneuee GheueyOe keâ¤ve efoues. (58-59) Dee"JeCe keâje pesJne cetmee (De. ÙeebÛÙeeJej ßeæe "sJeCeejs) Deensle. Deecner legceÛÙee meebieCÙeeJej keâoeefhe efJeÕeeme "sJeCeej veener peesheÙeËle DeeceÛÙee [esàÙeebveer GIe[heCes Deuueenuee (legPÙeeMeer yeesueleevee) heenele veener.’’ lesJne cetmee (De. . ‘‘ns cetmee. lÙeebÛeer ner ÛegkeâerÛeer keâuhevee otj keâjCÙeemee"er Heâcee&efJeues peele Deens keâer DeuueenpeJeU JeemleefJekeâ iees° legceÛÙee Ùee iešyeepÙee veJnsle lej peer iees° efJeÕeemeen& Deens leer cnCepes F&ceeve DeeefCe melkeâce& nesÙe. (peer Jemleer legceÛÙeemeceesj Deens) lÙeeceOÙes oeKeue Jne. ient.

ieeÙe keâMeer DemeeJeer.28 (67-71) legcneuee Dee"Jelees lees Øemebie pesJne legcner Skeâe JÙeòeâerÛes ØeeCe Iesleues nesles. DeMeeØekeâejs Deuueen ce=leebvee hegve®ppeerJeve oslees DeeefCe legcneuee Deeheues mebkesâle-efÛevns oeKeefJelees pesCeskeâ¤ve legcner mecepeeJes. les cnCeleele efkeâ ‘‘vejkeâeie>er Deecneuee keâoeefhe mhe<e& ke⤠MekeâCeej veener. pÙeebvee Oece&«ebLeeÛes %eeve lej veenerÛe.’’ cetmee (De. keâeÙe legcner ¢ee ueeskeâebkeâ[tve DeMeer Dehes#ee keâjlee efkeâ ns legceÛÙee DeeJeenveeJej F&ceeve OeejCe keâjleerue?29 JeemleefJekeâ ÙeebÛÙeehewkeâer Skeâe iešeÛeer ØeJe=òeer DeMeer Deens efkeâ DeuueenÛeer JeeCeer lÙeebveer Sskeâueer DeeefCe lÙeeveblej ÛeebieuÙeeØekeâejs mecepetve Gcepetve osKeerue nsleghegjmmej efleuee efJeke=âle kesâues. lÙee efoJeMeer keâesCelÙeener ØekeâejÛes meebmeeefjkeâ keâeÙe FLeheeJeslees keâer mJeÙebheekeâeÛes keâece megæe lÙeebveer mJele:ner ke⤠veÙes Je DeeheuÙee mesJekeâekeâ[tveosKeerue les IesT veÙes. ‘‘Deuueenuee mhe° efJeÛee¤ve meebiee keâer. ‘‘nesÙe Deelee legcner "erkeâ "erkeâ meebefieleuesle. "erkeâ Deens.’’ lÙeebvee efJeÛeeje ‘‘keâeÙe legcner Deuueenkeâ[tve SKeeos JeÛeve Iesleues Deens pes lees Yebie ke⤠MekeâCeej veener? efkebâJee DeuueenÛÙee veebJeeJej DeMee iees°er yeesuelee pÙeeefJe<eÙeer legcneuee 29) ns JÙeeKÙeeve lÙee veJecegefmueceebvee GösMetve Deens pÙeebveer efvekeâšÛÙee keâeUeleÛe hewiebyej cegncceo (me. Je SkeâceskeâebJej KegveeÛee Deejeshe "sJet ueeieuee nesleele. (DeuueenÛes Øesef<ele cegncceo (me. DeeefCe lÙeebÛeer ner keâceeF& osKeerue lÙeebÛÙeemee"er efJeveeMekeâejkeâ Deens. Deued yekeâje 2 76 heeje 1 DeeCeerue. DeeheuÙee heeuevekeâlÙee&keâ[s ØeeLe&vee keâje efkeâ lÙeeves ieeF&efJe<eÙeer meefJemlej meebieeJes. 28) yeveerFœeeF&ue ueeskeâebvee efcemejJeemeer DeeefCe lÙeebÛÙee Mespeejerue peeleerkeâ[tve ieeF&Ûeer cenòee. Deieoer oie[eØeceeCes keâ"esj. efleÛes heeefJe$Ùe DeeefCe ieeÙehetpesÛÙee jesieeÛeer ueeieCe ueeieueer nesleer. hejueeskeâ. efleÛee jbie keâmee DemeeJee. ceie efleÛÙeemebyebOeer Yeeb[t ueeieuee nesleele. DeeefCe Deuueenves efveCe&Ùe Iesleuee neslee efkeâ pes keâener legcner ueheJeerle Deeneble lees les GIe[keâerme 27) ‘meyle’ cnCepes MeefveJeej. ieeÙe ve Je=æ DemeeJeer ve Deefle ueneve. cnCetve lÙeebvee Dee%ee efoueer iesueer keâer ieeÙe yeUer Åee. efpeuee lÙeekeâeUer hetpesmee"er efJeefMe° jeKeues peele nesles. Deuueenves FefÛÚues lej Deecner leer MeesOetve keâe{t’’. yeveerFœeeF&uemee"er Demee efveÙece Ieeleuee iesuee neslee keâer MeefveJeejuee lÙeebveer efJeßeebleer DeeefCe Gheemevesmee"er jeKeerJe "sJeeJee. (65-66) veblej lees Øemebiener Dee"Jee pesJne cetmeeves DeeheuÙee ueeskeâebvee meebefieleues efkeâ Deuueen legcneuee Skeâe ieeF&Ûee yeUer osCÙeeme meebiele Deens.’’ pesCeskeâ¤ve lÙeeÛÙee ceesyeouÙeele keâener ueeYe keâ¤ve IÙeeJee. cetmeeves Gòej efoues. Heâòeâ keâener Lees[Ÿee efoJemeebÛeer efMe#ee keâoeefÛele Peeueer lej nesF&ue. keâejCe oie[eceOÙes SKeeoe Demee Demelees pÙeeuee heePej Hegâšlees. hene. lÙeeJesUsme Deecner Dee%ee kesâueer efkeâ Ketve PeeuesuÙee JÙeòeâerÛÙee MeJeeuee efleÛÙee Skeâe Yeeieeves DeeIeele keâje. ‘‘legcner DeeceÛeer Leóe keâjlee keâeÙe? lesJne cetmee cnCeeuee efkeâ Demes De%eeveer ke=âlÙe keâjCÙeeheemetve (hejeJe=òe jenCÙeemee"er) ceer Deuueenkeâ[s MejCe ceeielees. (72-74) ns cegefmueceebvees. efheJeàÙee peo& jbieeÛeer ieeÙe nJeer keâer heenCeeNÙeebÛes ceve ØemeVe JneJes.) ÙeebÛÙeeJej) F&ceeve OeejCe keâjCeeNÙeebvee pesJne ns Yesšleele lesJne cnCeleele efkeâ ‘‘Deecner osKeerue F&ceeveOeejkeâ Deenesle. lesJne lÙee ueeskeâebÛee efJeveeMe Je efJeOJebme Deens pes DeeheuÙee neleebveer «ebLe efueefnleele DeeefCe ueeskeâebvee meebieleele efkeâ ‘‘ne Deuueenkeâ[tve Deeuesuee Deens. lesJne les cnCet ueeieues. Deelee F&MeDee%esÛes Devegheeueve keâje. cetmeeves cnšues. ÙeeÛe keâejCeeves lÙeebveer efcemejntve yeensj efveIeleeÛe Jeemejeuee GheemÙe yeveefJeues nesles. Oe°heg° hejbleg [eie vemeuesueer DemeeJeer. lÙeeveblej lÙeebveer efleÛee yeUer efouee SjJner les Demes keâjleerue Demes Jeešues veJnles. ‘‘Deuueen Heâcee&efJelees efkeâ leer ieeÙe DeMeer DemeeJeer peer jeyeefJeCÙeeble Deeuesueer vemesue efkebâJee peceervener veebiejle vemesue DeLeJee heeCeerner Ghemele vemesue. Deuueen legceÛÙee keâejJeeÙeebheemetve DeveefYe%e veener. «ebLe. lÙeeJej les cnCeeues efkeâ.’’ cnCet ueeieues ‘‘Deuueenuee hegvne efJeÛeeje. hejbleg efpelekeâe efpelekeâe leheMeerue les efJeÛeejerle iesues eflelekesâÛe les iegjHeâšle iesues.’’ DeMee leNnsves Deecner lÙeebÛÙee PeeuesuÙee heefjCeeceevee lelkeâeueerve ueeskeâebmee"er DeeefCe veblej ÙesCeeNÙee efhe{Ÿeebmee"er yeesOe DeeefCe efMekeâJeCe "sJeueer. lÙeebÛÙee neleebveer ns efueefnuesues osKeerue lÙeebÛÙeemee"er efJeOJebmeeÛeer meeceg«eer Deens. efkebâyengvee keâ"esjlesceOÙes lÙeehes#eener DeefOekeâ. cnCetveÛe lÙeebÛeer DeMeer Dehes#ee nesleer keâer pes ueeskeâ hetJeeaheemetveÛe Øesef<ele DeeefCe «ebLeeÛes DevegÙeeÙeer Deensle. ‘‘DeuueenÛeer FÛÚe Deens. DeeefCe Hegâštve lÙeeceOetve heeCeer yeensj he[les. Je pÙeebveer efouesuÙee yeelecÙeebcegUsÛe Deecneuee F&ceeve¤heer osCeieer Øeehlee Peeueer Deens. ÙesLeheeJeslees keâer mejlesMesJešer leerÛe efJeefMe° ØekeâejÛeer meesvesjer ieeÙe. lÙee meJe& lÙeebveer Deeheues Mespeejer Ùentoer ueeskeâebkeâ[tve SskeâuÙee neslÙee. MejerDeleÛÙee pÙee iees°er DeeuÙee neslÙee. HeâefjMles. lesJne Deecner lÙeebvee meebefieleues keâer ‘‘ceekeâ[s Jne DeeefCe DeMee DeJemLesceOÙes jne efkeâ meJe& yeepetbveer legceÛee efOekeäkeâej nesJees.) ÙeebÛÙeeJej F&ceeve DeeCeues nesles. Heâòeâ DeeheuÙee FÛÚe-Deekeâeb#eebvee les keâJešeUtve yemeues Deensle DeeefCe kesâJeU Yeüecekeâ keâuheveWle Yejkeâšle Ûeeueues Deensle. lÙeebveer yeieue osCÙeeÛee ØeÙelve kesâuee Je leheMeerue efJeÛee¤ ueeieues.’’ hegvne cnCet ueeieues.’’ hejbleg pesJne Deehemeeble SkeâceskeâebMeer Skeâebleele yeesueleele lesJne cnCeleele efkeâ ‘‘keâeÙe cetKe& Peeueeble?’’ Ùee ueeskeâebvee lÙee iees°er meebielee pÙee Deuueenves legcnebJej GIe[ kesâuÙee Deensle keâer pÙeecegUs lÙeebveer legceÛÙee heeuevekeâlÙee&peJeU legceÛÙee efJejesOeele lÙee meeoj keâjeJÙeele? keâeÙe ns peeCele veenerle efkeâ pes keâener les ueheefJeleele DeeefCe pes keâener les Øekeâš keâjleele les meJe&keâener Deuueen peeCelees Deens? ÙeebÛÙeeceOÙes ogmeje Skeâ ieš efvej#ejebÛee Deens. lÙeebÛÙee keâeveer DeieesojheemetveÛe Øesef<elelJe. les pe¤j Deecneuee meeLe osleerue. ‘‘DeuueenÛee DeeosMe Deens keâer. Deecner efleÛÙeemebyebOeer mebYeüceele Deenesle.Deued yekeâje 2 75 heeje 1 meyleÛÙee27 efveÙeceeÛee Yebie kesâuee neslee. hejbleg Demes mebkesâle-efÛevns heentve osKeerue MesJešer legceÛeer ùoÙes keâ"esj Peeueer. Je DeuueenÛÙee YeÙeeves lees Keeueerner keâesmeUlees. . ceOÙece JeÙeeÛeer nJeer. peCet yeesš "sJetve meebefieleues iesues keâer yeefueoeve keâje.) ves meebefieleues. efkebâyengvee Ùee ceeiee&le heg{s heg{s jenleerue. lesJne les cnCeeues.

lÙeeJÙeefleefjòeâ pes keâener Deeues Deens les ceeveCÙeeÛes veekeâejleele. DeeefCe pesJne les Ùegæyeboer nesTve legceÛÙeeheg{s Ùesleele lesJne lÙeevee yebOecegòeâ keâjCÙeemee"er DeeefLe&keâ ob[ Ieslee. (86-90) pesJne lÙeebvee meebefieleues peeles efkeâ Deuueenves pes keâener DeJelejues Deens lÙeeJej F&ceeve OeejCe keâje lesJne les cnCeleele keâer. lesJne les lÙeeÛÙee Fvkeâejemee"er lelhej yeveues. Deuueenkeâ[tve efOekeäkeâej nesJees ¢ee veekeâejCeeNÙeebÛee! efkeâleer JeeF&š meeOeve Deens pÙeeÉejs ns ueeskeâ DeeheuÙee peerJeeÛes meceeOeeve keâ¤ve Iesle Deensle!32 efkeâ pes ceeie&oMe&ve Deuueenves DeJelejues Deens lÙeeÛee mJeerkeâej keâjCÙeeme kesâJeU ¢eeÛe ogje«enecegUs les vekeâej osle Deensle efkeâ Deuueenves (DeJelejCe Je Øesef<elelJe) osTve DeeheuÙee mesJekeâeuee mJesÛÚehetJe&keâ Deveg«en efouee. ‘‘pej legcner F&ceeveOeejkeâ Demeeue lej legceÛeer ner ßeæe efkeâleer 31) hewiebyej npejle cegncceo (me. DeMee veekeâejCeeNÙeebmee"er Deheceeveemheo efMe#ee "juesueerÛe Deens. ns lesÛe ueeskeâ Deensle pÙeebveer cejCeesòej peerJeveeÛee meewoe keâ¤ve ns veÕej peerJeve Kejsoer kesâues Deens. Deued yekeâje 2 78 heeje 1 Deens lÙeeÛÙeeMeerner lÙeebÛes Jele&ve keâmes Deens? Flekebâ Demetvener efkeâ lees «ebLe lÙeebÛÙeeheeMeer DeeOeerheemetve DemeuesuÙee «ebLeeÛes meceLe&ve keâjerle Deens DeeefCe lees ÙesCÙeehetJeea ns mJele: veeefmlekeâebefJe¤æ efJepeÙe Je ceole efceUCÙeemee"er ØeeLe&vee keâjerle nesles. Skeâceskeâebvee DeeheuÙee Iejeheemetve yesIej ke⤠vekeâe. heCe legceÛeer ner keâesCeleer jerle Deens efkeâ pesJne pesJne kegâCeer Øesef<ele legceÛÙee FÛÚsefJe¤æ keâesCeleer iees° IesTve legceÛÙeekeâ[s Deeuee lesJne legcner lÙee efJe¤æ yeb[Keesjer kesâueerle? keâenervee Keesšs "jefJeuesle. pÙeeme Deuueenves heefJe$e iegCeebveer megMeesefYele kesâues nesles. lemesÛe Dee"JeCe keâje. Deecner legceÛÙeekeâ[tve Â{ JeÛeve Iesleues nesles efkeâ Deehemeeble SkeâceskeâebÛes jòeâ meeb[t vekeâe. meebie lÙeebvee efkeâ. veelesJeeF&keâebMeer. DeeefCe legcner les ceevÙener kesâues nesles. hejbleg pes F&ceeve OeejCe keâjleerue Je meoeÛeej keâjleerue lesÛe mJeiee&le Jeeme keâjCeejs Demeleerue DeeefCe les meowJe mJeiee&le jenleerue. ‘‘efkeâleer JeeF&š iees° Deens pÙeemee"er lÙeebveer Deeheues ØeeCe efJekeâues Deens. lej keâeneRÛeer nlÙee kesâueerle. les ØeeLe&vee keâjerle Demele keâer ueJekeâjÛe lÙee Øesef<eleeves ÙeeJes keâer keâeefHeâjebÛes JeÛe&mJe ve° JneJes DeeefCe ceie DeeceÛÙee GVeleerÛee keâeU meg¤ JneJee. (83-85) Deecner cetmee (De. FœeeF&ueÛÙee mebleleerkeâ[tve Deecner Â{ JeÛeve Iesleues nesles efkeâ DeuueenefMeJeeÙe DevÙe kegâCeeÛeerner Yeòeâer ke⤠vekeâe. ve ¢eeÛeer efMe#ee keâceer nesF&ue ve ¢eebvee keâesCeleer ceole ueeYesue. JeemleefJekeâ les melÙe Deens DeeefCe lÙee efMekeâJeCeerÛes meceLe&ve keâjerle Deens pes ¢eebÛÙeekeâ[s DeeOeerheemetve Deens. lemesÛe Deelee pees «ebLe Deuueenkeâ[tve lÙeebÛÙeekeâ[s Deeuee 30) ‘heefJe$e Deelcee’ves DeefYeØesle efoJÙe Øekeâš %eeveÛe Deens. hejbleg pesJne lees Skeâe DeMee peeleerle pevceuee efpeuee les ueeskeâ legÛÚ mecepele Demele. hejbleg Deepe legcner lesÛe Deenele pes DeeheuÙee yeebOeJeeÛeer nlÙee keâjlee.) ÙeebÛÙee DeeieceveehetJeea Ùentoer ueeskeâ yesÛewve nesTve lÙee Øese f<eleeÛeer Øeleer#ee keâjerle nesles pÙeeÛÙee DeeieceveeÛeer Yeeefkeâles lÙeebÛÙee Øesef<eleebveer kesâueer nesleer. JeemleefJekeâ lÙeebvee Iejeyeensj keâe{CesÛe legceÛÙeemee"er efveef<eæ nesles. ‘‘Deecner lej kesâJeU lÙeeJej F&ceeve OeejCe keâjlees pes DeeceÛÙeekeâ[s (DeLee&le FmejeF&ueÛÙee mebleleerkeâ[s) DeJelejues Deens. lees osKeerue Deens. . DeeefCe mJele: lÙeeÛes mee#eerner Deenele.) uee «ebLe efouee lÙeeveblej melele Øesef<ele hee"efJeues.’’ keâoeefhe veener! melÙe iees° ner Deens keâer lÙeebÛÙee õesnecegUs Deuueenves lÙeebvee efOekeäkeâejuesues Deens cnCetve DeuheMeerÛe ßeæe les "sJeleele. lÙeebvee meebie keâer.’’ lÙeebÛÙee KeesšsheCeeÛeer DeJemLee DeMeer nesleer efkeâ lÙeeÛÙee ceveeble Jeeme¤Ûe Jeeme keâ¤ve yemeues nesles. peCet lÙeebÛes cnCeCes Demes nesles keâer Deuueenves lÙeebvee efJeÛee¤ve Øesef<ele hee"efJeuee Demelee. DeeefCe les %eeve IesTve ÙesCeejs efpeyeÇF&ue osKeerue Deensle. ‘‘pej legcner Heâòeâ lÙeeÛe efMekeâJeCeerJej efJeÕeeme "sJeCeej Demeeue peer legceÛÙeekeâ[s Deeueer Deens lej ÙeehetJeea DeuueenÛÙee lÙee Øesef<eleebÛeer (pes Kegö FmejeF&ueÛÙee JebMeeceOÙes pevceues nesles) nlÙee keâe kesâueer? legceÛÙeekeâ[s keâmekeâMee mhe° mebkesâleebmen cetmee Deeues. ueeskeâebvee ÛeebieuÙee iees°er meebiee. DeeefCe Depetvener hee" efHeâjJeerle Deenele. lej keâeÙe legcner «ebLeeÛÙee Skeâe YeeieeJej ßeæe "sJelee DeeefCe ogmeNÙee Yeeieeuee veekeâejlee? legceÛÙeehewkeâer pes ueeskeâ Demes keâjleerue lÙeebÛÙeemee"er ÙeeefMeJeeÙe DevÙe keâesCeleer efMe#ee Demesue efkeâ ¢ee Ssefnkeâ peerJeveeceOÙesner keâ"esj Ùeeleveebkeâ[s lÙeebvee vesues peeF&ue.Deued yekeâje 2 77 heeje 1 %eeve veener?’’ keâeÙe lÙeebÛeer peyeeyeoejer Deuueenves Iesleueer Deens? legcneuee vejkeâeefie> keâe efMeJeCeej veener. DelÙeeÛeej DeeefCe Deleerjskeâ keâ¤ve lÙeebÛÙeeefJe¤æ keâškeâejmLeeve keâjlee. veceepeÛes heeueve keâje DeeefCe pekeâele Åee. pees keâesCeer JeeF&š (keâcex) keâceJeerue DeeefCe DehejeOeeÛÙee og<Ûe›eâeble De[ketâve he[sue lees vejkeâJeemeer Demesue DeeefCe vejkeâeceOÙesÛe meowJe efKelehele he[sue. ‘‘Deecner Sskeâues hejbleg les Deecner ceeveCeej veener. DeeefCe leekeâero efoueer nesleer efkeâ ‘‘pees DeeosMe Deecner osle Deenesle lÙeeÛes Â{lesves heeueve keâje DeeefCe ue#ehetJe&keâ Sskeâe.’’ lesJne legceÛÙee hetJe&peebveer meebefieleues efkeâ. lejerner legcner Demes DelÙeeÛeejer Peeueeble keâer lÙeebÛeer hee" efHeâjleeÛe Jeemejeuee GheemÙe yeveefJeues. DeeheuÙee yeebOeJeebhewkeâer keâener ueeskeâebvee osMeeyeensj keâe{erle Deenele.33 lesJne Deelee les Øekeâesheehee"eshee" Øekeâesheebme hee$e "jues Deensle. peje lÙee Â{ JeÛeveeÛes mcejCe keâje pes letj heJe&leeuee legceÛÙeeJej GÛeuetve Oe¤ve legceÛÙeekeâ[tve Deecner Iesleues nesles. les cnCeleele ‘‘DeeceÛeer ùoÙes megjef#ele Deensle. Deuueen lÙee keâejJeeÙeebheemetve DeveefYe%e veener pÙee legcner keâjerle Deenele. lemesÛe npejle ÙesMet cemeern ÙeebÛee heefJe$e Deelcee. DeeefCe heefJe$e DeelcÙeeÉejs30 lÙeeuee ceole kesâueer. ceeleeefhelÙeeMeer. MesJešer ceefjÙeceheg$e F&meeuee mhe° mebkesâle osTve hee"efJeues.31 hejbleg leer iees° pesJne Deeueer efpeuee lÙeebveer DeesUKeues osKeerue lejerner lÙeebveer leer ceevÙe keâjCÙeeme vekeâej efouee. 33) ns ueeskeâ FÛÚe keâjerle nesles keâer ÙesCeeje Øesef<ele lÙeebÛÙee peeleerle pevceeme ÙeeJee.’’ cnCepes Deeheues Yeues Je keâuÙeeCe DeeefCe DeeheuÙee cegòeâerÛee yeUer efouee. 32) ogmeje DevegJeeo Demeener nesT Mekeâlees keâer. hejbleg Lees[s ueeskeâ JeieUlee legcner meJeeËveer ¢ee JeÛeveekeâ[s hee" efHeâjJeueerle. DeveeLe Je ieesjiejeryeebMeer Ûeebieues Jeeiee. (75-82) Dee"JeCe keâje.

lÙeeÛeØekeâejs lÙee FœeeF&ueerpeJeU les HeâefjMles meeOetmebleebÛÙee ¤heele iesues DemeeJesle. pÙeebveer melÙe mJeerkeâejCÙeeÛes veekeâejues Deens les «ebLeOeejkeâebhewkeâer Demeesle efkebâJee DeveskesâÕejJeeoer Demeesle les keâoeefhe FefÛÚle veenerle efkeâ legPÙee ØeYetkeâ[tve legPÙeekeâ[s keâener Yeues DeJelejeJes.) ÙeebÛÙee meYesle Ùesle Demele lesJne meueece keâjCÙeeÉejs Je mebYee<eCeeÉejs les DeeheuÙee ceveeleerue És<e Deeskeâerle Demele. Kejs heenlee pÙeebÛee meguewceeveves keâOeerner õesn kesâuee veener. hejbleg Flekesâ keâ¤vener ueeskeâ lÙeebÛÙee Ûesšgkeâer ke=âlÙeebJej DeeefCe ieb[sleeF&leebJej legštve he[le DemeeJesle.) Ùeebveener DeheMeyo yeesuele Demele DeeefCe cnCele keâer lees DeeceÛee Me$et Deens. (pej efpeyejerueMeer ÙeebÛÙee JewjeÛes keâejCe nsÛe Demesue lej meebiee efkeâ) Deuueen. Deecner legceÛeer hejer#ee cnCetve Deeuees Deenesle. JeemleefJekeâ les (otle) pesJne 34) Ùentoer kesâJeU hewiebyej cegncceo (me. pees Deieesoj DeeuesuÙee «ebLeeÛes meceLe&ve keâjerle Deens. meojnt MeyoeÛee yee¢ele: DeLe& lej Demee neslees keâer Deecneuee meJeuele Åee DeLeJee DeeceÛes cnCeCes Sskeâe. pÙeeØeceeCes uegle ueeskeâebpeJeU HeâefjMles megboj cegueebÛÙee ¤heele iesues nesles. Demes cnCee. hejbleg Deuueen pÙeeÛÙeemee"er FefÛÚlees lÙeeuee DeeheuÙee ke=âhesmee"er Keeme efveJe[lees DeeefCe lees DelÙeble ke=âheeJeble Deens. hejbleg Deveskeâ hewuetbveer lÙeele JeeF&š DeLe&ner efveIele Demele.Deued yekeâje 2 79 heeje 1 JeeF&š Deens peer DeMee JeeF&š ke=âlÙeebÛee legcneuee DeeosMe osle Deens. õesneceOÙes lej les Mewleeve he[ues nesles pes ueeskeâebvee peeotšesCÙeeÛes efMe#eCe osle nesles les lÙee iees°eRÛÙee ceeies ueeieues pÙee yeeyeerueceOÙes oesve otle ne¤le Je cee¤leJej DeJelejuÙee neslÙee. ‘‘hene Deecner Skeâ melJe heefj#ee Deenesle lesJne legcner õesneceOÙes he[t vekeâe. efkeâleer JeeF&š meeceg«eer nesleer pÙeemee"er mJele:ÛÙee peerJeeÛÙee ceesyeouÙeeble lÙeebveer meewoe kesâuee Deens! efkeâleer Ûeebieues Peeues Demeles pej les peeCele Demeles! ßeæe DeeefCe DeuueenÛes YeÙe yeeUieues Demeles lej DeuueenheeMeer pees ceesyeouee lÙeebvee efceUeuee Demelee lees lÙeebÛÙeemee"er DeefOekeâ Ûeebieuee Peeuee Demelee. DeeefCe F&ceeveOeejkeâebmee"er ceeie&oMe&ve Je ÙeMeeÛeer MegYeJeelee& IesTve Deeuesuee Deens. pej legcner DeeheuÙee efJeÛeejeceOÙes Kejs Demeeue. lÙeeÛes Øesef<ele DeeefCe efpeyejerue Je efcekeâeF&ue ÙeebÛes pes Me$et Deensle Deuueen lÙee veekeâejCeeNÙeebÛee Me$et Deens. keâejCe DeeheuÙee neleeves keâceJetve pes keâener lÙeebveer efleLes hee"efJeues Deens lÙeeJe¤ve lÙeebÛeer nerÛe Dehes#ee Deens efkeâ lÙeebvee efleLes peeJes ueeieCeej veener. lÙeeÛes otle. 36) Ùentoer ueeskeâ pesJne hewiebyej cegncceo (me.35 lejerner ns ueeskeâ lÙeebÛÙeekeâ[tve lÙeeÛe iees°er efMekeâle Deeues pÙeecegUs heleerhelveerceOÙes otner efvecee&Ce JneJeer. efkeâleer Ûeebieues Peeues Demeles pej lÙeebvee ns keâUues Demeles! (99-103) ns ßeæeJeeveebvees. ner lej mhe° iees° nesleer efkeâ DeuueenÛÙee Deveg%esefMeJeeÙe les ¢eeheemetve kegâCeeueener neveer heesnesÛeJet Mekeâle veJnles. DeeefCe lÙeebÛes DevegmejCe keâjCÙeeme kesâJeU lesÛe ueeskeâ veekeâejleele pes ceeie&Yeü° Deensle. (97-98) Deecner legPÙeekeâ[s DeMeer mebkesâleJeÛeves DeJelejueer Deensle peer mhe°heCes melÙe JÙeòeâ keâjCeejer Deensle. meguewceeveÛÙee jepÙeeÛÙee veeJeeves meeoj keâjerle Demele. lesLes lÙeebveer Skeâerkeâ[s peeopetšesCÙeeÛÙee yeepeejele Deeheues ogkeâeve Leešues Demesue lej ogmejerkeâ[s keâle&JÙehetle&lee cnCetve ØelÙeskeâeuee meeJeOeevener keâjerle DemeeJesle keâer hene. pesJne hewiebyej (me. Deuueen DeMee DelÙeeÛeeNÙeebvee Gòece Øekeâejs peeCelees Deens. lees oÙesÛee veJns lej keâeshe DeeCeCeeje otle Deens. Flekesâ efkeâ ¢eemebyebOeer DeveskesâÕejJeeÅeebhes#eener DeefOekeâ heefuekeâ[s iesuesues heneue. ue#eele "sJee efkeâ ns keâoeefhe leMeer FÛÚe keâjCeej veenerle. efkebâyengvee lÙeebÛÙeehewkeâer yengleskeâ DemesÛe Deensle pes ceveeheemetve ßeæe "sJeerle veenre.) Ùeebvee DeeefCe lÙeebvee ceeveCeeNÙeebveeÛe JeeF&š cnCele nesles Demes veJns lej F&ÕejeÛes heefJe$e otle efpeyeüF&ue (De.) ÙeebÛÙee meceJesle yeesueleevee ÙengoeRvee SKeeÅee JesUer Demes yeesueCÙeeÛeer iejpe Jeešle Demes keâer. cnCetve cegmeueceeveebvee DeeosMe efouee iesuee keâer legcner lÙee MeyoeÛee ØeÙeesie JepÙe& keâje Je lÙeeSsJepeer ‘Gvpegjvee’ cnCepes DeeceÛÙeekeâ[s ue#e Åee DeLeJee Deecneuee Lees[s mecepetve IesT Åee. DeeefCe pesJne lÙeebÛÙeekeâ[s Deuueenkeâ[tve kegâCeer Øesef<ele lÙee «ebLeeÛeer iJeener DeeefCe meceLe&ve keâjCeeje Deeuee pees «ebLe ÙeebÛÙeekeâ[s hetJeeaheemetve GheueyOe neslee– lesJne ¢ee «ebLeOeejkeâebhewkeâer Skeâe ieševes DeuueenÛÙee «ebLeeuee DeMeejerleerves hee"erceeies šeketâve efoues peCet keâener lÙeebvee keâenerÛe ceeefnle veJnles. JeemleefJekeâ efoIee&Ùeg<Ùe keâesCelÙeener heefjefmLeleerle lÙeebvee Øekeâesheeheemetve JeeÛeJet MekeâCeej veener. hejbleg lejerner les DeMeer iees° efMekeâle Deeues peer Kegö lÙeebÛÙeemee"er ueeYeoeÙekeâ lej veJnleerÛe Gueš neveerkeâejkeâ nesleer DeeefCe lÙeebvee Ûeebieues ceeefnle nesles efkeâ pees ¢ee iees°erÛee «eenkeâ nesF&ue lÙeeÛÙeemee"er cejCeesòej peerJeveeble keâenerner efnmmee veener.36 ns veekeâejCeejs lej og:KeoeÙeer Øekeâesheeme hee$e Deensle. vesnceer DemesÛe Ie[le Deeues veener keâeÙe efkeâ pesJne pesJne lÙeebvee SKeeos mebkesâleJeÛeve efoues lesJne lÙeebÛÙeehewkeâer SKeeÅeelejer ieševes lÙeeÛee Yebie kesâuee. pes pes keâce& les keâjerle Deensle. (94-96) lÙeevee meebie keâer pees kegâCeer efpeyejerueMeer Jewj keâjlees34 lÙeeuee ns mecepeeJeÙeeme nJes efkeâ efpeyejerueves DeuueenÛÙee Dee%esvesÛe ne kegâjDeeve legPÙee ùoÙeeJej DeJelejuee Deens. ns ueeskeâ. hejbleg pes keâener ceer mecepeuees Deens les Demes keâer pÙee keâeUele yeveerFœeeF&ueÛÙee JebMeeÛes meJe& ueeskeâ yeeyeerue ÙesLes yebefomle DeeefCe oeme yeveues nesles. DeeefCe lÙee iees°erÛes DevegmejCe ke⤠ueeieues pÙee iees°er Mewleeve. lÙeebÛÙeehewkeâer ØelÙeskeâpeCe ns FefÛÚle Deens keâer keâmesner keâ¤ve npeej Je<ex peieeJes. Deuueen les henele Deens. (91-93) lÙeebvee meebiee keâer pej KejesKejÛe DeuueenÛÙeepeJeU cejCeesòej peerJeveeÛes Iej meJe& ueeskeâebvee mees[tve Keeme legceÛÙeemee"erÛe Demesue lej legcner ce=lÙetÛeer FÛÚe kesâueer heeefnpes. lesJne les ‘jeFvee’ Demes GÛÛeeefjle Demele. ‘Leebyee’ Deecneuee Lees[s ns cnCeCes mecepetve IesT Åee. Deued yekeâje 2 80 heeje 1 keâOeer kegâCeeuee ¢eeÛeer efMekeâJeCe osle Demele lesJne DeeOeer mhe°heCes yepeeJeerle Demele efkeâ. ‘jeF&vee’ cnCet vekeâe lej ‘Gvpetjvee’ cnCee DeeefCe ue#ehetJe&keâ Sskeâe. . (104-105) 35) meojnt DeeÙeleÛÙee DeLee&mebyebOeer efvejefvejeUer efJeOeeves Deensle. lÙee keâeUer meJe&ßes‰ Deuueenves oesve HeâefjMlÙeebvee lÙeebÛeer hejer#ee IesCÙeemee"er hee"efJeues DemeeJes. legcner DeeheuÙee heejueewefkeâkeâ peerJeveeÛes JeešesUs keâ¤ve IesT vekeâe. peieCÙeeÛeer ueeuemee keâjCeeNÙeebceOÙes legcner ¢eebvee DeefOekeâ ueesYeer heneue.

veceepe Deoe keâje DeeefCe pekeâele Åee. ns DeeefCe ns efJeÛeeje. efJeÕeeme "sJeCeeNÙeebmee"er lej Deecner mhe°heCes mebkesâleJeÛeves GIe[ kesâueer Deensle. meJe&peCe lÙeeÛesÛe Dee%eeOeejkeâ Deensle. FLeheÙeËle efkeâ Deuueen mJele: Deeheuee efveCe&Ùe ueeiet keâjerue. keâoeefhe veener! melÙe ns Deens efkeâ pees keâesCeer DeuueenÛÙee Dee%eeheeueveeceOÙes mJele:uee meceefhe&le keâjerue DeeefCe meodJele&veer Demesue lÙeeÛÙeemee"er lÙeeÛÙee heeuevekeâlÙee&peJeU lÙeeÛee ceesyeouee Deens DeeefCe DeMee ueeskeâebvee ve keâesCeles YeÙe Demesue ve les keâOeer Meeskeâ keâjleerue.37 keâeÙe legcner peeCele veener efkeâ Deuueenuee ØelÙeskeâ iees° keâjCÙeeÛes meeceLÙe& Øeehle Deens? keâeÙe legcneuee "eTkeâ veener efkeâ he=LJeer DeeefCe DeekeâeMeeceOÙes DeuueenÛesÛe DeefOehelÙe Deens DeeefCe lÙeeÛÙeeefMeJeeÙe DevÙe kegâCeerner legceÛeer keâeUpeer IesCeeje Je ceole keâjCeeje veener? (106-107) ceie keâeÙe.39 lesJne vejkeâeMeerÛe pÙeebÛee mebyebOe pegUuee Deens lÙeebÛÙeeyeöue let cegUerÛe peyeeyeoej veenerme. (Ùeehes#ee mhe° mebkesâle keâesCelee Demesue efkeâ) Deecner leguee melÙe %eeveemen MegYeJeelee& osCeeje DeeefCe meeJeOe keâjCeeje yeveJetve hee"efJeues Deens. lÙee meJeeËÛeer ceveesJe=òeer meejKeerÛe Deens. «ebLeOeejkeâebceOÙes yengleskeâ ueeskeâ ns FefÛÚleele efkeâ keâmesner keâ¤ve legcneuee ßeæshe metve otj keâ¤ve Deßeæskeâ[s vÙeeJes. pÙee ueeskeâebvee Deecner «ebLe efoues les DeMee jerleerves lÙeeÛes DeOÙeÙeve keâjerle 39) cnCepes Flej KegCeebÛeer lej iees°Ûe mees[e. Deued yekeâje 2 82 heeje 1 ueeskeâebÛesner oeJes Deensle pÙeebvee «ebLeeÛes %eeve veener. efpekeâ[s legcner leeW[ keâjeue efleLes DeuueenÛes DeefmlelJe Deens. Øesef<elelJeehetJeeaÛeer lÙeebÛeer efmLeleer.DeeefCe DeMeeÛe Øekeâejs lÙee 37) ns Skeâe efJeefMe° MebkesâÛes Gòej Deens. Je les pÙee ueeskeâeble Je pÙee osMeele pevceues lÙeebÛeer efmLeleer. ‘‘leLeemleg’’ DeeefCe #eCeeOee&le lemes Ie[les.) ÙeebÛes mJele:Ûes JÙeefòeâcelJe Deens. leesÛe DeekeâeMe DeeefCe he=LJeerÛee ØeJele&keâ Deens. lÙeebvee lÙeeyeöue #ecee keâj Je lÙeebvee lemesÛe mees[tve os. ‘‘ef¡emleeRÛÙee peJeU keâenerner veener. (108-110) lÙeebÛeb cnCeCeb Demeb Deens efkeâ keâesCeerner JÙeòeâer mJeiee&ceOÙes peeCeej veener peesheÙeËle leer Ùentoer nesle veener efkebâJee (ef¡emleer ueeskeâebÛÙee Âef°keâesveebletve) ef¡emleer nesle veener. DeeefCe lÙee mLeUebvee GOJemle keâjCÙeeÛee ØeÙelve keâjlees? Demes ueeskeâ lÙee ØeeLe&veeie=neceOÙes heeÙe "sJeCÙeemener hee$e veenerle DeeefCe pej keâOeer iesues lej lÙeebveer YeerleYeerleÛe peeJes. ceie Øesef<eleheoeJej efveÙegòeâ PeeuÙeeveblej lÙeebveer peer JewYeJeMeeueer keâeceefiejer heej hee[ueer leer. .’’ JeemleefJekeâ oesIesner «ebLe JeeÛeleensle. lÙeebÛee ¢ee veÕej peerJeveeceOÙesner efOekeäkeâej Deens. legcner DeeheuÙee cejCeesòej peerJeveemee"er pes keâener Yeues keâceJetve hee"Jelee les DeuueenheeMeer legcneuee Dee{Usue. lÙeebvee mhe°heCes meebiee efkeâ Deuueenves meebefieleuesuee ceeie&Ûe ÙeesiÙe Deens. pÙee pÙee celeYesoebceOÙes les he[ues Deensle lÙeebÛee efveCe&Ùe Deuueen hegve®lLeeveeÛÙee efoJeMeer keâjerue. leer heefjefmLeleer pÙeele lÙeebÛes heeuevehees<eCe Peeues Je 40 Je<eeËheÙeËle pÙeele lÙeebveer peerJeve JÙeleerle kesâues. ns meJe&keâener Skeâ DeMeer GppJeue efveMeeCeer Deens keâer leer Demeleebvee Flej keâesCelÙeener efveMeeCeerÛeer DeeJeMÙekeâlee jenele veener. Deuueen lej Ùee iees°erhes#ee efkeâleerlejer heefJe$e Deens. (111-112) Ùengoer cnCeleele. ner lÙeebÛeer ceveeskeâecevee (Yeüce) Deens. pesJne SKeeoer Iešvee Ieefšle keâjCÙeeÛes FefÛÚlees lesJne Heâòeâ cnCelees. (keâejCe) pes keâener legcner keâjerle Deenele les DeuueenÛÙee °erceOÙes Deens. Ùentoer ueeskeâ cegmeueceeveebÛÙee ceveele meojnt Mebkeâe efvecee&Ce keâjCÙeeÛee ØeÙelve keâjerle nesles. lÙeebÛee Dee#eshe Demee neslee keâer hetJeeaÛes «ebLe megæe F&Õejekeâ[tve Deeues nesles DeeefCe ne kegâjDeeve osKeerue F&Õejekeâ[tve Deens lej ceie lÙee «ebLeeÛÙee keâener Dee%eebSsJepeer Ùee kegâjDeeveele Flej Dee%ee keâe efouÙee iesuÙee Deensle? 38) Ùentoer ueeskeâ efÚõevJes<eCe keâ¤ve veevee leNnsÛes ØeMve cegmeueceeveebmeceesj GheefmLele keâjerle Demele. keâejCe Deuueen meJe&JÙeeheer DeeefCe meJe&%e Deens. legcner DeeheuÙee Øesef<eleekeâ[s leMeeÛe ØekeâejÛes ØeMve DeeefCe ceeieCÙee ke⤠FefÛÚlee peMee ÙeehetJeea cetmeekeâ[s keâjCÙeele DeeuÙee neslÙee?38 JeemleefJekeâ pÙee JÙeòeâerves ßeæsÛÙee DeeÛejCeeSsJepeer DeßeæsÛes DeeÛejCe kesâues lees KeefÛeleÛe mejU ceeiee&heemetve Yejkeâšuee Deens. (118-119) Ùengoer DeeefCe ef¡emleer legceÛÙeeMeer keâoeheer mencele nesCeej veenerle peesheÙeËle lÙeebÛÙee heæleerves legcner JeeieCeej veener. JeemleefJekeâ melÙe ns Deens efkeâ he=LJeer DeeefCe DeekeâeMeeceOeerue meJe& iees°eRÛee mJeeceer Deuueen Deens. les lÙeebvee Gòesefpele keâjerle Demele keâer DeeheuÙee hewiebyejebvee ns. pejer lÙeebÛÙeeJej melÙe Øekeâš Peeues Deens. (116-117) pÙeebvee %eeve veener les cnCeleele efkeâ Deuueen mJele: DeeceÛÙeeMeer keâeb yeesuele veener? efkebâJee DeeceÛÙeekeâ[s SKeeoe mebkesâle keâeb Ùesle veener? DeMeeÛe iees°er ÙeehetJeeaÛes ueeskeâner yeesuele nesles. lejerner DeeheuÙee ceveeleerue És<eecegUs legceÛÙeemee"er lÙeebÛeer ner FÛÚe Deens. lÙeebvee meebie legcner melÙe Demeeue lej hegjeJee meeoj keâje.Deued yekeâje 2 81 heeje 1 pÙee SKeeÅee mebkesâleJeÛeveeuee Deecner jö keâjlees efkebâJee lÙeeÛes efJemcejCe keâjefJelees lesJne lÙeehes#ee DeefOekeâ Ûeebieues efkebâJee leMeeÛe ØekeâejÛes ogmejs mebkesâleJeÛeve hee"efJelees. (113) DeeefCe lÙee JÙeòeâerhes#ee DeefOekeâ DelÙeeÛeejer keâesCe Demesue pees DeuueenÛÙee ØeeLe&veemLeUeceOÙes lÙeeÛes veecemcejCe keâjCÙeeme ØeefleyebOe keâjlees. DeeefCe cejCeesòej peerJeveeceOÙesner lÙeebvee Ùeelevee Deensle.’’ ef¡emleer cnCeleele ‘‘ÙengÅeebheeMeer keâenerner veener. DevÙeLee legPÙeekeâ[s DeeuesuÙee %eeveeveblej pej let lÙeebÛÙee FÛÚebÛes DevegmejCe keâjMeerue lej DeuueenÛÙee Øekeâesheeheemetve JeeÛeefJeCeeje legPee keâesCeerner efce$e efkebâJee meneÙÙekeâ DemeCeej veener. (115) lÙeebÛeb cnCeCeb Deens efkeâ Deuueenuee heg$ener Deens. (114) hetJe& DeeefCe heef§ece DeuueenÛÙeeÛe Deensle. ÙeeJej meJe&ßes‰ Deuueen cegmeueceeveebvee meeJeOe keâjerle Deens keâer Ùeeyeeyeleerle ÙentÅeebÛes DevegkeâjCe keâjCÙeeheemetve otj jne. efvemebMeÙe Deuueenuee meJe& iees°eRJej meeceOÙe& Deens. DelÙeble G"tve efomeCeejer KetCe lej npejle cegncceo (me.

Deuueenves legceÛÙeemee"er ne Oece& hemeble kesâuee Deens lesJne cejsheÙeËle Deuueenuee meceefhe&le nesTve jne. ‘‘ceePÙee cegueebvees. DeeefCe legcneuee meJe& pevemecegoeÙeeJej ßes‰lJe yeneue kesâues nesles. DeeefCe Deecner lÙeeueeÛe meceefhe&le Peeuees Deenesle.’’ ef¡emleer cnCeleele. DeeefCe DeeceÛÙee GCeerJeebkeâ[s ogue&#e keâj. pees legPes mebosMe Ùeebvee SskeâJeerue DeeefCe Ùeebvee «ebLe DeeefCe efJeJeskeâeÛeer efMekeâJeCe osTve ¢eebÛes peerJeve heefJe$e keâj. Ùee ef"keâeCeer ‘DelÙeeÛeejer’ves DeefYeØesle kesâJeU ueeskeâebJejÛe pes DelÙeeÛeej keâjerle Demeleele lesÛe Deensle Demes veener lej melÙe DeeefCe meÛeesšerJej DelÙeeÛeej keâjCeejs osKeerue Deensle. F&mee DeeefCe ogmeNÙee meJe& Øesef<eleebvee lÙeebÛÙee heeuevekeâlÙee&keâ[tve efoues iesues. DeeefCe F&Õejekeâ[tve pes ceeie&oMe&ve Deeues Demesue lÙeevegmeej peieele peerJeve peieeJes. lÙeeves cnšues efkeâ. Fmenekeâ. pes keâener lÙeebveer keâceeefJeues les lÙeebÛÙeemee"er Deens DeeefCe pes keâener legcner keâceefJeCeej Deeneble les legceÛÙeemee"er Demesue. DeeefCe FyeÇenerce Je FmceeF&ueuee DeeosMe efouee efkeâ.’’ lÙeebvee meebie. ‘‘ns ceePÙee heeuevekeâlÙee&. pees DeveskesâÕejJeeoer veJnlee. cnCee efkeâ. Meemekeâ DeeefCe GheemÙe ceeveeJes. ‘‘veener! Oece& lej FyeÇenerceÛee Oece& Deens. FmceeF&ue. DeeceÛÙeekeâ[tve ¢ee mesJesÛee mJeerkeâej 40) ne mebkesâle «ebLeOeejkeâebÛÙee meoeÛeejer iešekeâ[s Deens keâer lÙeebÛÙeepeJeU hetJeeaheemetveÛe DemeuesuÙee F&Õejer «ebLeeÛes les ueeskeâ ØeeceeefCekeâheCes Je melÙeefve‰lesves JeeÛeve keâjerle DemeuÙeekeâejCeeves les Ùee kegâjDeeveuee Ssketâve efkebâJee JeeÛetve lÙeeJej F&ceeve DeeCeleele. ns JeÛeve kesâJeU lÙeebÛÙeeMeerÛe mebyebefOele Deens. DeeefCe leesÛe DeeosMe Ùeeketâyevesner DeeheuÙee mebleleeruee efouee neslee. Deecner lÙeebÛÙeele keâesCeelener YesoYeeJe keâjerle veener. lÙeebÛÙeemee"er ns JeÛeve veener. les ¢eeJej ceve:hetJe&keâ ßeæe "sJeleele. ‘‘ns DeeceÛÙee heeuevekeâlÙee&. ‘‘cegueebvees ceePÙee he§eele legcner kegâCeeÛeer Yeòeâer keâjeue?’’ lÙee meJeeËveer Gòej efoues Deecner legPÙeeÛe DeuueenÛeer Yeòeâer ke⤠pÙeeÛeer let DeeefCe legPes hetJe&pe FyeÇenerce.’’ lesJne FyeÇenerceves efJeÛeejues. ‘‘DeeefCe ceePÙee mebleleermee"erner nsÛe DeefYeJeÛeve Deens?’’ lesJne Deuueenves Gòej efoues. DeeefCe ns ØeYet Ùee ueeskeâebceOÙes ¢eebÛÙeeleerue Skeâ Øesef<ele GYee keâj. DeMeer ßeæe Je DeMee keâeÙe&heæleerÛes veeJe ‘Fmueece’ Deens. mcejCe keâje ceePee Deveg«en pÙeeves legcneme Gheke=âle kesâues nesles. efvemebMeÙe Deecner lÙeeuee peieeceOÙes DeeceÛes keâeÙe& keâjCÙeemee"er efveJe[ues nesles. mJeeceer. ve kegâCeekeâ[tve ceesyeouee mJeerkeâejuee peeF&ue ve kegâCeeÛeer efMeHeâejme kegâCeeÛÙee GheÙeesieer he[sue ve DehejeOÙeevee kegâ"tve keâesCeleer ceole ueeYesue. ‘‘ef¡emleer Jne lej legcneuee mevceeie& ueeYesue. pesJne heeuevekeâlÙee&ves lÙeeuee meebefieleues.’’ lÙeeÛee Øeeflemeeo cnCetve lÙeebÛÙee heeuevekeâlÙee&ves cnšues. FmceeF&ue DeeefCe Fmenekeâves Yeòeâer kesâueer. (130-134) Ùentoer cnCeleele ‘‘Ùentoer Jne lej mevceeie& ueeYesue. ‘‘cegefmuece nes’’ (mJele:uee meceefhe&le keâj)42 lesJne lees lJeefjle cnCeeuee. ‘‘ceer leguee meJe& ueeskeâebÛee veslee cnCetve efveÙegòeâ keâjerle Deens. ns ØeYet Deecne oesIeebvee legPes Dee%eeOeejkeâ yeveJe. ‘‘ceePÙee Ùee Iejeuee heefj›eâcee DeeefCe SkeâebleJeeme lemesÛe ®ketâDe Je mepeoe (veceepe Deoe) keâjCeeNÙeebmee"er mJeÛÚ (heefJe$e) "sJee. lesJne lÙee efoJemeebheemetve mJele:uee JeeÛeJee pesJne kegâCeerner kegâCeeÛÙee ÙeeflkebâefÛelener GheÙeesieer he[Ceej veener. GlheòeerÛÙee ØeejbYeeheemetve peieeÛÙee efvejefvejeàÙee osMeele DeeefCe je°^eble pes Øesef<ele Deeues Deensle lÙee meJeeËÛeeosKeerue neÛe Oece& neslee. (127-129) FyeÇenerceÛÙee heæleerkeâ[s keâesCe hee" efHeâjJeerue? pees mJele:uee De%eeveer yeveJeerue leesÛe FyeÇenerceÛÙee Oecee&keâ[s hee" efHeâjJeerue. efvemebMeÙe let #eceeJeble DeeefCe oÙeeJeble Deensme.’’41 (124) DeeefCe ¢ee keâeyeeie=neuee Deecner meeNÙee ueeskeâebmee"er ‘ceOÙeJeleea MeebleermLeeve’ efveef§ele kesâues DeeefCe ueeskeâebvee DeeosMe efouee efkeâ FyeÇenerce pÙee ef"keâeCeer ØeeLe&vesmee"er GYee jenlees lÙee mLeeveeuee keâeÙecemJe¤heer veceepeÛes mLeeve yeveJee. 41) DeLee&le legceÛÙee mebleleerhewkeâer pees meoeÛeejer DebMe Deens. DeeefCe hejueeskeâeceOÙes lÙeeÛeer ieCevee meoeÛeeNÙeebceOÙes Deens.’’ (126) DeeefCe mcejCe keâje pesJne FyeÇenerce DeeefCe FmceeF&ue ¢ee ie=neÛÙee efYebleer GYeejerle nesles Je ØeeLe&vee keâjerle nesles efkeâ. ‘‘ceer lej meeNÙee me=°erÛÙee heeuevekeâlÙee&uee meceefhe&le Peeuees Deens!’’ DeeefCe DeMeeÛe ØekeâejÛes DeeÛejCe keâjCÙeeÛee DeeosMe lÙeeves DeeheuÙee cegueeyeeUebvee efouee neslee. ‘‘hejbleg pes ceeveCeej veenerle lÙeebvee Ssefnkeâ veÕej peerJeveeÛeer meeceg«eer lej ceer osF&ve hejbleg MesJešer vejkeâ Ùeeleveebkeâ[s ceer lÙeebvee HeâjHeâšle IesTve peeF&ve DeeefCe les DelÙeble JeeF&š mLeeve Demesue. F&ÕejeueeÛe Deeheuee ceeuekeâ.Deued yekeâje 2 83 heeje 1 Deensle pemes lÙeebveer keâjeÙeuee nJes. ¢ee veiejeuee Meebleerveiej yeveJe DeeefCe ÙesLeerue efveJeemeeRhewkeâer pes ueeskeâ Deuueen DeeefCe cejCeesòej peerJeveeJej ßeæe "sJeleerue lÙeebvee GhepeerefJekesâmee"er meJe& ØekeâejÛeer HeâUs os. pÙeeves mJele:uee meJe&mJeer F&ÕejeÛÙee mJeeOeerve keâjeJes. legcneuee ns efJeÛeejues peeCeej veener efkeâ les ueeskeâ keâeÙe keâjerle nesles. (122-123) Dee"JeCe keâje pesJne Deuueenves FyeÇenercekeâ[tve keâener iees°eRceOÙes hejer#ee Iesleueer DeeefCe pesJne lees hejer#esceOÙes hetCe& Glejuee lesJne Deuueenves lÙeebvee cnšues. Deecneuee DeeceÛÙee GheemevesÛee efJeOeer meebie. letÛe ØeYeglJeMeeueer vÙeeÙe keâjCeeje Deensme.’’ (135-136) 42) cegefmuece cnCepes Demee keâer pÙeeves F&Õejeheg{s ceeve legkeâJeeJeer. Demes les ueeskeâ nesles pes nesTve iesues. (120-121) ns FœeeF&ueÛÙee mebleleervees. DeeceÛÙee JebMeeceOetve Demee meceepe Ie[Je pees legPeeÛe Dee%eeOeejkeâ Peeuesuee Demesue. Deued yekeâje 2 84 heeje 1 keâj. let meJeeËÛes SskeâCeeje DeeefCe meJe&keâener peeCeCeeje Deensme. (125) lÙeevegmeej FyeÇenerceves ØeeLe&vee kesâueer efkeâ. ‘‘Deecner ßeæe "sJeueer DeuueenJej DeeefCe lÙee ceeie&oMe&veeJej pes DeeceÛÙeekeâ[s DeJelejues DeeefCe pes FyeÇenerce. Ùeeketâye DeeefCe ÙeeketâyeÛÙee mebleleerkeâ[s DeJelejues DeeefCe pes cetmee. lÙeebhewkeâer pes DelÙeeÛeejer Demeleerue. DeeefCe Deecner DeuueenueeÛe meceefhe&le Peeuees Deenesle.’’ ‘‘keâeÙe lÙeeJesUer legcner GheefmLele nesleele pesJne Ùeeketâye ¢ee veÕej peerJeveeÛee efvejeshe Iesle neslee?’’ lÙeeves ce=lÙetmeceÙeer DeeheuÙee cegueebvee efJeÛeejues.40 hejbleg pes lÙeeÛÙeeMeer õesn keâjleerue lej lÙeebveeÛe vegkeâmeeve meesmeeJes ueeiesue. . ‘‘ceePes DeefYeJeÛeve DelÙeeÛeeNÙeebmee"er veener.

Deuueen legceÛeer ner ßeæe keâoeefhe JÙeLe& peeT osCeej veener. les Demes ueeskeâ nesles pes nesTve iesues lÙeebÛes keâce&HeâU lÙeebÛÙeemee"er Deens. oesve jkeâDeleer PeeuÙee neslÙee keâer eflemeNÙee jkeâeleerle DekeâmceeleheCes Je¢e-efoJÙe ØekeâšveeÉejs meojnt DeeÙele Glejueer. efJeÕeeme "sJee efkeâ lees ueeskeâebmee"er DelÙeble keâ®CeeJeble DeeefCe ke=âheeJeble Deens. DeeefCe Deecner Heâòeâ DeuueenÛeerÛe Yeòeâer keâjerle Deenesle. lesJne cemeefpeos-njecekeâ[s (keâeyeeie=nekeâ[s) leeW[ keâje. (-143) ns Øesef<elee. efleLetve efleÛÙeekeâ[s leeW[ keâ¤ve veceepe he"Ce keâje. hewiebyej (me. lÙeeveblej hewiebyejeÛes GòejeefOekeâejer cnCetve legcneuee pevemeeceevÙeebmebyebOeer mee#eeroej cnCetve GYes jneJes ueeiesue Je DeMeer mee#e ÅeeJeer ueeiesue keâer hewiebyejeves pes keâener legceÛÙeeheÙeËle heesÛeles kesâues nesles. lesJne Kee$eer yeeUiee efkeâ lÙeebÛÙeeefJe¤æ Deuueen legceÛee meneÙÙekeâlee& cnCetve hegjsmee Deens. legceÛes JeejbJeej DeekeâeMeeefYecegKe nesCes Deecner henele Deenesle.’’ DeeefCe DeMeeÛe Øekeâejs lej Deecner legcneuee Gòece meceepe44 yeveefJeues Deens. lÙeeÛÙee jbieehes#ee Gòece jbie DeeCeKeer kegâCeeÛee Demesue? Deecner lÙeeÛeerÛe Yeòeâer keâjerle Deenesle. ns Heâcee&efJeCÙeele Deeues keâer. lÙeeveblej ceoervee Je lÙeeÛÙee meYeesJeleeueer ØeosMeele meJe&$e oJeb[er efoueer iesueer. lemesÛe pes keâener hewiebyejeves Debceueele DeeCetve legcneuee oeKeefJeues nesles les legcner pevemeeceevÙeebvee Debceueele DeeCetve oeKeefJeCÙeele DeeheuÙeehejerves keâesCeleerner keâmetj kesâueer veener.) Deeceb$eCeeJe¤ve Skeâe meesyelÙeeÛÙee Iejer iesues nesles.) lÙeeÛeer Øeleer#ee keâjerle nesles. lÙeebvee meebiee ‘‘keâeÙe legcner DeuueenefJe<eÙeer DeeceÛÙeeMeer Yeeb[lee? JeemleefJekeâ lees DeeceÛeener heeuevekeâlee& Deens DeeefCe legceÛeener heeuevekeâlee& Deens.’’ (138) ns Øesef<ele.’’45 (142-143-) hetJeea efpekeâ[s legcner leeW[ keâjerle nesleele eflekeâ[s efkeâyeuee (Gheemevee efoMee) Ùeemee"er "jefJeueer nesleer efkeâ Deecner heent FefÛÚle neslees efkeâ keâesCe Øesef<eleeÛes DevegkeâjCe keâjlees DeeefCe keâesCe Gueš efHeâjlees. DeewefÛelÙe DeeefCe ceOÙececeeiee&Ûes DevegkeâjCe Â{heCes keâjerle DemeeJee. pÙeeuee peieeleerue je°^ebceOÙes DeOÙe#eerÙe mLeeve Øeehle DemeeJes.Deued yekeâje 2 85 heeje 2 pej lÙee ueeskeâebveerner DeMeer ßeæe "sJeueer peMeer ßeæe legcner "sJeueer Deens lej les mevceeiee&Jej Deensle. DeeefCe Øesef<ele legceÛÙeeJej mee#eer Demeleerue. 44) ‘GccelesJemele’ves DeefYeØesle Skeâ Demee GÛÛe DeeefCe Gòece ueeskeâmecetn Deens pees vÙeeÙe. Deuueen pÙeeuee FefÛÚlees lÙeeuee mevceeie& oeKeefJelees.) Je lÙeebÛÙee vesle=lJeeKeeueer peceeleÛÙee meJe& ueeskeâebveer yewlegueceefkeäomekeâ[tve keâeyeeie=neÛÙee efoMesuee Deeheues leeW[ JeUefJeues. lÙeebvee meebie ‘‘hetJe&-heef§ece meJe& efoMee DeuueenÛÙeeÛe Deensle.) veceepe he{efJeCÙeemee"er GYes jeefnues. les ueeskeâ ÛeebieuÙee Øekeâejs peeCeleele efkeâ efkeâyeueeÛÙee heefjJele&veeÛee (Gheemevee efoMee yeoueCÙeeÛee) ne DeeosMe lÙeebÛÙee heeuevekeâlÙee&keâ[tveÛe Deeuesuee Demetve lees melÙeeJej DeeOeeefjle Deens.’’ efkebâJee keâeÙe legceÛes Demes cnCeCes Deens efkeâ FyeÇenerce. DeeefCe veceepe he"Ce keâjerle nesles lÙeeheemetve ¢eebveer leeW[ efHeâjefJeues?43 ns Øesef<ele. Ùeeheg{s efpeLes kegâ"s legcner Demeeue. ‘ns legceÛes DeekeâeMeekeâ[s JejÛesJej leeW[ G"Ces Deecner heenele Deenesle’ lemesÛe ns keâer. DeeefCe pej Ùeekeâ[s hee" efHeâjJeueer lej mhe° Deens efkeâ les mebMeÙeeceOÙes (mebYeüceeceOÙes) he[ues Deensle. pesCeskeâ¤ve peieebleerue ueeskeâebJej 43) npejle cegncceo (me. ner yeeye DelÙeble keâ"erCe nesleer. ‘‘legcner DeefOekeâ peeCelee efkeâ Deuueen? lÙee JÙeòeâerhes#ee DeefOekeâ DelÙeeÛeejer keâesCe Demesue keâer pÙeeves leer mee#e ueheefJeueer peer Deuueenkeâ[tve lÙeeÛÙeekeâ[s Deeueer nesleer DeeefCe Deuueen DeveefYe%e veener. hejbleg ÙeeGhhejner ns pes keâener keâjerle Deensle lÙeeheemetve 45) Ùeeves DeefYeØesle Demes keâer DeeefKejleceOÙes pesJne mebhetCe& ceeveJepeeleerÛee Skeâ$eheCes efnMesye Iesleuee peeF&ue.46 (144) ¢eehetJeea pÙeebvee «ebLe efoues Deensle. FmceeF&ue. DeeefCe DemelÙe DeeefCe DeÙeesiÙe mebyebOe keâesCeeMeerner Demet veÙes. cnCetve Deecner lÙeeÛe efkeâyeuÙeekeâ[s (Gheemevee efoMeskeâ[s) legcneuee JeUefJelees pes legcneuee DeefOekeâ hemeble Deens. (139-141) cetKe& ueeskeâ DeJeMÙe efJeÛeejleerue efkeâ ‘‘Ùeebvee PeeuebÙe lejer keâeÙe? hetJeea ns pÙee efkeâyeuÙeekeâ[s (Gheemevee efoMeskeâ[s) leeW[ keâjerle nesles. yeoueCÙeemebyebOeer efouee peeCeeje neÛe lees cetU DeeosMe Deens.) cekeäkesântve efnpejle kesâuÙeeveblej ceoervee Menjele meesUe efkebâJee meleje ceefnvÙeebheÙeËle yewleguecekedâefome-ÙejesMeuescekeâ[sÛe leeW[ keâ¤ve veceepe he{le jeefnues. (137) meebie efkeâ ‘‘DeuueenÛee jbie Debefiekeâeje. hewiebyej (me. lelkeâeU hewiebyej (me. ne DeeosMe efnpejer meve 2 ÛÙee jpeye DeLeJee Meeyeeve ceefnvÙeele Glejuee. les legcner pevemeeceevÙeebheÙeËle heesnÛeefJeCÙeele. 46) Gheemevee-efoMee. lesLes pegnj-ogheejÛÙee veceepeÛeer JesU Peeueer. lÙeeJesUer DeuueenÛee peyeeyeoej ØeefleefveOeer cnCetve hewiebyej legceÛÙeemebyebOeer mee#e osF&ue keâer ÙeesiÙe efJeÛeejmejCeer DeeefCe ÙeesiÙe DeeÛejCe Je vÙeeÙeesefÛele JÙeJemLesÛeer peer efMekeâJeCe Deecner lÙeeuee efoueer nesleer leer lÙeeves keâceer Je peemle ve keâjlee hetCe&heCes heesnÛeefJeueer Je ØelÙe#eele lÙeevegmeej ke=âleer keâ¤ve oeKeefJeueer. DeeefCe legceÛes keâce&HeâU legceÛÙeemee"er Deens. Deued yekeâje 2 86 heeje 2 legcner mee#e Jne. lÙeebÛÙee keâcee&efJe<eÙeer legcneuee efJeÛeejues peeCeej veener. hejbleg lÙeebÛÙeemee"er cegUerÛe keâ"erCe efmeæ Peeueer veener pÙeebvee DeuueenÛes ceeie&oMe&ve ueeYeues. ceie keâeyeeie=nekeâ[s leeW[ keâ¤ve veceepe he{CÙeeÛeer Dee%ee Deeueer. . pÙeeÛes mebyebOe meJeeËMeer meceeveheCes melÙe Je meÛeesšerÛes DemeeJes. ‘Deecner legcneuee lÙeeÛe efkeâyeuÙeekeâ[s JeUJeerle Deenesle pÙeeuee legcner hemeble keâjlee’ ÙeeJe¤ve Demes mhe°heCes keâUles keâer Gheemevee-efoMee yeoueCÙeeÛee DeeosMe ÙesCÙeehetJeea hewiebyej (me. Fmenekeâ Ùeeketâye DeeefCe ÙeeketâyeÛeer mebleleer meJe&ÛÙee meJe&peCe Ùentoer nesles? efkebâJee F&meeF& nesles? efJeÛeej. lees meJe&keâener Sskeâlees DeeefCe peeCelees Deens. DeeceÛes keâce& DeeceÛÙeemee"er Deens DeeefCe legceÛes keâce& legceÛÙeemee"er Deens.

48) cnCepes keâesCeeuee Demes yeesueCÙeeÛeer mebOeer efceUt veÙes keâer ns yejs F&ceeveOeejkeâ Deensle pes DeeheuÙee F&ÕejeÛÙee mhe° Dee%eebÛesmegæe GuuebIeve keâjleele. mebÙece DeeefCe veceepeÛes meneÙÙe IÙee. DeeefCe legcnerner lÙeebÛÙee Gheemevee efoMesÛes DevegmejCe keâjCÙeeÛeer MekeäÙelee veener. Ùee leejKeebJÙeefleefjòeâ ogmeNÙee keâesCelÙeener keâeUele peer Ùee$ee kesâueer peeF&ue leer ‘Gceje’ nesÙe. DeeefCe pes DeuueenÛÙee ceeiee&ceOÙes ceejues peeleerue lÙeebvee ce=le cnCet vekeâe Demes ueeskeâ lej JeemleefJekeâ efpeJeble Deensle. lÙeebÛÙeeceOÙes pes DelÙeeÛeejer Deensle les keâOeerner iehhe yemeCeej veenerle. peerefJele Je efJeòe neveer DeeefCe legceÛÙee ØeehleerceOÙes Ieš keâ¤ve legceÛeer heefj#ee IesT. pes legceÛÙeekeâ[s Deeues Deens.Deued yekeâje 2 87 heeje 2 Deuueen DeveefYe%e veener.) Ùeebveer yeebOeues nesles. DeeefCe pesJne pesJne Deeheòeer ÙesF&ue lesJne cnCeleerue efkeâ. DeeefCe ÙeebÛÙeehewkeâer keâesCeerner ieš ogmeNÙee iešeÛÙee Gheemevee efoMesÛes DevegkeâjCe keâjCeej veener. lesJne legcner melkeâcee&le Skeâceskeâebhes#ee De«esmej Jne. legceÛÙee heeuevekeâlÙee&keâ[tve Deeuesueer ner melÙe iees°Ûe Deens. lesJne ¢eeefJe<eÙeer legcner meeMebkeâ jent vekeâe. lesJne pej %eeveeveblej. (144-147) ØelÙeskeâemee"er Skeâ efoMee Deens efpekeâ[s lees JeUlees. DeeefCe lÙeebÛÙeeJej oÙesÛes Ú$e Demesue DeeefCe DemesÛe ueeskeâ mevceeieea Demeleerue. legcner Ùee «ebLeOeejkeâebkeâ[s keâesCelesner mebkesâle IesTve Ùee lejer ns legceÛÙee Gheemevee efoMesÛes DevegkeâjCe keâjCeej veenerle. . DeeefCe Deuueenkeâ[sÛe Deecneuee hejle peeÙeÛes Deens.48 nesÙe.’’ Deued yekeâje 2 88 heeje 2 Dee"JeCe "sJeerve. hejbleg lÙeebÛeb peerJeve legcner peeCele veener. DeeefCe legceÛes peerJeve heefJe$e keâ¤ve legcneuee «ebLe Je efJeJeskeâeÛeer efMekeâJeCe osle Deens. lesJne ceePes mcejCe "sJee ceer legceÛeer 47) ne DejyeebÛee JeekeäÙeØeÛeej Deens. Deuueen mebÙeceer ueeskeâebÛÙee meesyele Deens. ‘‘Deecner DeuueenÛesÛe Deenesle.) ÙeebÛÙee nmles yeebOeues iesues. DeeefCe ceePÙeeMeer ke=âle%e jne ke=âleIve nesT vekeâe. pÙee ueeskeâebvee Deecner «ebLe efouee Deens les ¢ee mLeUeuee (pÙeeuee Gheemevee efoMee efveOee&efjle kesâueer Deens) Demes DeesUKeleele pemes DeeheuÙee cegueeyeeUebvee DeesUKeleele. efpeLes kegâ"s legcner Demeeue efleLes Deuueen legcneuee Skeâef$ele keâjerue. lesJne lÙeebvee efYeT vekeâe. DeeefCe legcneuee lÙee iees°er efMekeâJeerle Deens pÙee legcneuee ceenerle veenerle. DeeefCe Deecner KeefÛeleÛe legcneuee YeÙe-YetKe. ner iees° keâesCeeheemetvener ueheuesueer veJnleer. lej ceePes YeÙe yeeUiee49 DeeefCe Ùeemee"er efkeâ legceÛÙeeJej ceePee Deveg«en hetCe& JneJee. (148) keâesCelÙeener ef"keâeCeentve legcner efveIeeue efleLetve Deeheues leeW[ (veceepeÛÙee JesUer) cemepeeros njecekeâ[s JeUJee. (153-157) efvemebMeÙe meHeâe DeeefCe cejJee DeuueenÛÙee mebkesâleebhewkeâer Deensle. ÙeebÛÙee FÛÚsvegmeej DevegmejCe kesâuesle lej KeefÛeleÛe legceÛeer ieCevee DelÙeeÛeeNÙeebceOÙes nesF&ue. ¢ee heefjefmLeleeRle pes ueeskeâ mebÙecehetJe&keâ DeeÛejCe keâjleerue. (159-160) 50) peguenppee ceefnvÙeeÛÙee "juesuÙee leejKeebvee keâeyeeie=neÛeer peer Ùee$ee kesâueer peeles lÙeeÛes veeJe nppe nesÙe. DeeefCe ¢ee Dehes#esves efkeâ ceePÙee DeeosMeebÛÙee heeueveeves legcneuee lÙeeÛeØekeâejs keâuÙeeCeeÛee ceeie& ueeYeeJee pÙee Øekeâejs (legcneuee Ùee iees°erves meHeâuelee ueeYeueer keâer) ceer legceÛÙeeceOÙes Kegö legceÛÙeeceOetveÛe Skeâ Øesef<ele hee"efJeuee pees legcneuee DeeceÛes mebosMe SskeâJeerle Deens.’’ lÙeebvee MegYemebosMe Åee. pÙeecegUs ueeskeâebvee legceÛÙee efJe¤æ Yeeb[CÙeemee"er keâesCelesner keâejCe efceUt veÙes. lesJne pees keâesCeer keâeyeeie=neÛes nppe efkebâJee Gceje keâjerue50 lÙeeÛÙeeceOÙes keâesCeleener oes<e veener efkeâ Ùee oesve (šskeâ[ŸeebÛÙee) ojcÙeeve lees heefj›eâcee (Øeoef#eCee) keâjerue DeeefCe pees keâesCeer mJesÛÚsves melkeâce& keâjerue lej efvemebMeÙe Deuueenuee lÙeeÛes %eeve Deens DeeefCe lees iegCe«eenkeâner Deens. keâejCe ne legceÛÙee heeuevekeâlÙee&Ûee meJe&mJeer melÙeeefOeef‰le efveCe&Ùe Deens DeeefCe Deuueen legceÛÙee keâcee&efJe<eÙeer DeveefYe%e veener DeeefCe efpeLetve kegâ"s peeue Deeheues leeW[ cemepeeros njecekeâ[s JeUJee DeeefCe efpeLes kegâ"s Demeeue efleÛÙeekeâ[sÛe leeW[ keâ¤ve veceepe he"Ce keâje. 49) meojnt JeekeäÙeeÛee mebyebOe Ùee efJeOeeveeMeer Deens ‘‘lÙeeÛÙeekeâ[sÛe leeW[ keâ¤ve veceepe he{e pesCeskeâ¤ve ueeskeâebvee legceÛÙeeefJe¤æ keâesCelesner ØeceeCe efceUt veÙes. lÙeebÛÙeeJej lÙeebÛÙee heeuevekeâlÙee&keâ[tve cees"er ke=âhee nesF&ue. leLeeefhe pes ueeskeâ Ùee ØeJe=òeerheemetve hejeJe=òe nesleerue Je megOeejCee keâjleerue DeeefCe mhe°heCes efJeJesÛeve keâjleerue lÙeebvee ceer #ecee keâjlees DeeefCe ceer #eceeJeble DeeefCe oÙeeJeble Deens. efvemebMeÙe F&Õej meJe& iees°eRJej meeceLÙe&Jeeve Deens. pÙee Jemletuee ceeCetme Kee$eerhetJe&keâ peeCelees efleuee les Demes cnCeleele keâer lees lÙee Jemletuee Demes DeesUKelees pemes DeeheuÙee mebleleeruee DeesUKelees. (149-152) ns ßeæeJebleebvees. Ùentoer DeeefCe ef¡emleer ueeskeâebÛes Oece&hebef[le JeemleefJekeâheCes ner iees° ÛeebieuÙee Øekeâejs peeCetve nesles keâer keâeyeeie=neuee npejle FyeÇenerce (De. (158) Deecner meJe& ueeskeâebÛÙee ceeie&oMe&veemee"er DeeheuÙee «ebLeele pÙeeÛes JeCe&ve kesâues Deens DeMee DeeceÛÙee DeJelejuesuÙee mhe° ceeie&oMe&veeuee pes ueheefJeleele lÙeebÛee Deuueenmegæe efOekeäkeâej keâjlees DeeefCe efOekeäkeâej keâjCeejsner lÙeebÛee efOekeäkeâej keâjleele.47 hejbleg lÙeebÛÙeehewkeâer Skeâ ieš peeCetveyegpetve melÙe ueheefJele Deens. lej lÙeeGueš yewleguecekedâefome lÙeeÛÙee 1300 Je<eeËveblej npejle meguewceeve (De.

(168-169) pesJne lÙeebvee meebefieleues peeles efkeâ legcner lÙee Dee%eebÛes DevegmejCe keâje pes Deuueenves DeJelejues Deensle lesJne les cnCeleele efkeâ ‘‘Deecner lÙeeÛe iees°eRÛes DevegmejCe ke⤠pÙeeÛes DevegmejCe DeeceÛes Jee[Je[erue keâjerle nesles. kegâjDeevevegmeej kegâøeâÛÙee DeeÛejCeeÛeer efvejefvejeUer mJe¤hes Deensle. efve:mebMeÙe Deuueen #eceeJeble DeeefCe oÙeeJeble Deens. DeeefCe Deuueen efMe#ee keâjCÙeeble megæe Heâej keâ"esj Deens. ceevÙe keâjCes DeeefCe mJeerkeâejCes nesÙe. peceerveerceOÙes pÙee JewOe DeeefCe Megæ iees°er Deensle lÙeebÛes mesJeve keâje. veerleerceòee DeeefCe peerJevekeâeÙeÅeemebyebOeer pÙee efMekeâJeCeer efouÙee Deensle lÙeebvee efkebâJee lÙeehewkeâer SKeeÅee iees°eruee ceevÙe keâjCÙeeme vekeâej ÅeeJee. lÙeeÛes otle DeeefCe meJe& ueeskeâebkeâ[tvener efOekeäkeâej neslees. hejbleg Deuueen DeeheuÙee metÛevee Je DeeheuÙee Dee%ee heesnÛeefJeCÙeemee"er pÙee Øesef<eleebvee ogJee yeveefJelees lÙeebvee ceevÙe ke⤠veÙes. eflemejs Demes keâer leòJele: ner iees°ner ceevÙe keâjeJeer keâer lÙeeuee DeuueenÛÙeeÛe ceeie&oMe&veevegmeej Ûeeueues heeefnpes. Deued yekeâje 2 90 heeje 2 vesles pÙeebÛes peieeceOÙes DevegkeâjCe kesâues iesues nesles les DeeheuÙee DevegÙeeÙeebheemetve efJeYeòeâ nesleerue hejbleg lÙeebvee efMe#ee nesCeejÛe. ÛeewLes Demes keâer Ùee Øesef<eleeble YesoYeeJe keâjeJee. DeepeejecegUs ØeeCeeme Oeeskeâe efvecee&Ce Peeuee DemeeJee. ‘‘efkeâleer Ûeebieues Peeues Demeles pej Deecneuee hegvne Skeâoe mebOeer efoueer Demeleer lej pÙeeØeceeCes Deepe ns DeeceÛÙeeheemetve efJeYeòeâ nesle Deensle Deecner osKeerue lÙeebÛÙeeheemetve efJeYeòeâ nesTve oeKeefJeues Demeles.52 (172-173) pes ueeskeâ Deuueenves DeJelejuesuÙee «ebLeeceOeerue melÙe ueheefJeleele DeeefCe #etõ Yeeweflekeâ ueeYeemee"er lÙeeÛee meewoe keâjleele Demes ueeskeâ Deie>er-Ye#eCe keâ¤ve Deeheues GojYejCe keâjerle Demeleele. lÙeebÛÙee efMe#esceOÙes keâesCeleerner Ieš nesCeej veener ve lÙeevee keâesCelee DeJeOeer efouee peeF&ue. . nsÛe les ueeskeâ Deensle. keâejCe lees legcneuee JeeF&š DeeefCe DeMueerue iees°eRÛee DeeosMe osle Deens pesCeskeâ¤ve legcner DeuueenefJe<eÙeer lÙee iees°er yeesuee pÙee legcner peeCele veener. JeemleefJekeâ pes F&ceeve OeejCe keâjleele lÙeebvee DeuueenÛe meJee&efOekeâ efØeÙe Deens. Skeâ Demes keâer. lemesÛe meebmeeefjkeâ peerJeveele DeeheuÙee Jele&veeÛee heeÙee Dee%eeheeueveeJej veJns lej DeJe%esJejÛe "sJeeJee. (170-171) ns F&ceeveOeejkeâevees. DeeefCe lÙeebÛÙeeJej Demes Øesce keâjleele pemes DeuueenMeer Øesce keâjeÙeuee nJes. les yeefnjs. efve:mebMeÙe lees legceÛee GIe[ Me$et Deens. DeeefCe Deuueen hegve®lLeeveeÛÙee efoJeMeer lÙeebÛÙeeMeer keâenerner yeesueCeej veener. jö keâjCes DeeefCe Fvkeâej keâjCes Demee Deens. GoenjCeeLe&. efvemebMeÙe Deuueenkeâ[tve legceÛÙeeJej pej keâesCelee ØeefleyebOe Demesue lej lees cnCepes legcner ce=le ØeeCÙeebÛes ceebme. [gkeâjeÛes ceebme DeeefCe lÙee iees°erner pÙeeJej Deuueen JÙeefleefjòeâ DevÙe kegâCeeÛes veebJe Iesleuesues Demesue lÙee iees°er legceÛÙeemee"er JepÙe& Deensle. legcner heefJe$e JemletbÛes mesJeve keâje pÙee Deecner legcneuee yeneue kesâuÙee Deensle DeeefCe DeuueenMeer ke=âle%e jne pej legcner lÙeeÛeerÛe Yeòeâer keâjerle Demeeue. cegkesâ DeeefCe DeebOeUs Deensle lÙeecegUs lÙeebvee keâenerner keâUle veener.’’ DeMeeØekeâejs Deuueen lÙeebÛes keâce& lÙeebÛÙeemee"er nUnU JÙeòeâ keâjCeejs yeveJetve oeKeJeerue. Skeâ DeMeer keâer KejesKejÛe veeFueepeeÛeer efmLeleer DemeeJeer. jòeâ. DeeefCe les Deie>erceOetve yeensj he[t MekeâCeej veenerle. Deeheueer DeeJe[ DeeefCe DeeheuÙee hetJe&«enoes<eeheesšer lÙeebÛÙeehewkeâer keâesCeeuee ceeveeJes lej keâesCeeuee ceevet veÙes. lÙee hejce oÙeeUg Je ke=âheeUg F&ÕejeefMeJeeÙe DevÙe kegâCeerner F&Õej veener. pesJne lees efMe#ee keâjerue lÙeeJesUer heefjefmLeleer DeMeer Demesue efkeâ lesÛe 51) cetU Dejyeer Meyo ‘kegâøeâ’ ne Meyo F&ceeve (ßeæe) efJe¤æ yeesueuee peelees. F&ceeveÛee DeLe& ceeveCes. DeeefCe lÙeebÛes meJe& Ghe›eâce DeeefCe meeOeveebÛee mebyebOe mebheg°ele ÙesF&ue DeeefCe les ueeskeâ pes peieeble ÙeebÛÙee ceeies Ûeeuele nesles les cnCeleerue. ve 52) meojnt DeeÙeleerle njece Jemlet GheÙeesieele DeeCeCÙeeÛeer hejJeeveieer leerve DešeRJej efoueer iesueer Deens. pÙeebÛÙeeJej Deuueen. ceeCemeeves cegUeleÛe F&Õejeuee ceevet veÙes. efkebâJee lÙeeÛÙee meJeexÛÛe meòesuee ceevÙe ke⤠veÙes Je lÙeeuee mJele:Ûee Je mebhetCe& me=°erÛee mJeeceer DeeefCe GheemÙe ceeveCÙeeme vekeâej ÅeeJee. meneJes Demes keâer Âef°keâesve cnCetve lej Ùee meJe& iees°er ceevÙe keâjeJÙeele hejbleg ØelÙe#e JÙeJenejele F&ÕejerDee%esÛes peeCetveyegpetve GuuebIeve keâjerle jeneJes Je lÙeeÛÙee DeJe%esefJe<eÙeerÛee Dee«en OejeJee. lÙeeceOÙes keâesCeleener iegvne veener.Deued yekeâje 2 89 heeje 2 efvemebMeÙe pes ueeskeâ veekeâejleele51 DeeefCe lÙeeÛe DeJemLesle lÙeebÛee ce=lÙet neslees. Yetkeâ DeLeJee lenevescegUs efpeJeeJej yesleues DemeeJes. (163-167) ueeskeânes.’’ lÙeebvee keâenerner keâUle vemeleevee Je les mevceeiee&Jej vemeleevee osKeerue lÙeebÛesÛe DevegmejCe keâjCeej keâe? Fvkeâej keâjCeeNÙee ueeskeâebÛeer DeJemLee DeMeer Deens peCeg iegjeKeer peveeJejebvee nebkeâ oslees DeeefCe peveeJejs Deesj[ Je nebkesâKesjerpe DevÙe keâenerÛe Sskeâle veenerle. je$ebefoveeÛÙee heefjJele&veeceOÙes DeeefCe mecegõeble JeenCeeNÙee veewkeâebceOÙes pÙee ueeskeâebvee ueeYe osleele DeeefCe pes hepe&vÙe Deuueenves DeekeâeMeebletve Je<e&efJeues. heeÛeJes Demes keâer Øesef<eleebveer F&Õejekeâ[tve ßeæe. ogmejs Demes keâer Deuueenuee lej ceeveeJes hejbleg lÙeeÛÙee Dee%ee Je lÙeeÛÙee metÛeveebvee %eeve DeeefCe keâeÙeÅeebÛes SkeâcesJe GiecemLeeve ceevÙe keâjCÙeeme vekeâej ÅeeJee. (161-162) legceÛee F&Õej SkeâÛe F&Õej Deens. efkebâJee lÙeeuee SkeâcesJe mJeeceer DeeefCe GheemÙe ceevet veÙes. DeeefCe MewleeveeÛÙee heeTueJeešsÛes DevegmejCe ke⤠vekeâe. efvemebMeÙe DeekeâeMe DeeefCe he=LJeerÛÙee efveefce&leerceOÙes. peer iees° Øekeâesheeuee meceesj heeefnuÙeeveblej megÛesue leer DeepeÛe pej Ùee DelÙeeÛeeNÙeebvee megÛeueer Demeleer lej efkeâleer Ûeebieues Peeues Demeles? keâer meJe& DeefOekeâej DeuueenÛÙeeÛe DeKelÙeejerle Deensle. DeceevÙe keâjCes. ÙeeGueš ‘kegâøeâ’Ûee DeLe& õesn. hejbleg pes ueeÛeej Demeleerue Je pes Deleerjskeâ keâjCeejs vemeleerue DeeefCe DeuueenÛÙee ceÙee&oebÛes GuuebIeve keâjCÙeeÛee nslet vemesue (lÙeebveer pej les Keeuues) lej. Je ce=le peceerveeruee hegve®ppeerJeerle kesâues DeeefCe lÙeeceOÙes meJe& ØekeâejÛÙee heMetbÛee efJemleej kesâuee lemesÛe nJesÛÙee heefjJele&veeceOÙes DeeefCe DeekeâeMe Je he=LJeerÛÙee ojcÙeeve efvejhes#e mesJee keâjCÙeeme keâeÙe&jle kesâuesuÙee {ieebceOÙes lÙee ueeskeâebmee"er mebkesâle Deensle pes %eeveer Deensle. DeeefCe DeMeeÛe DeJemLesle les meowJe jenleerue. (hejbleg F&ÕejeÛÙee SkeâlJeeÛee Flekeâe hegjeJee DemetveosKeerue) keâener ueeskeâ Demes Deensle pes Deuueen JÙeefleefjòeâ Flejebvee meceJeleea yeveefJeleele.

DeeefCe lÙeebÛÙeemee"er ÙeeleveeceÙe Øekeâeshe Deens. veblej pesJne JeejmeemebheòeerÛÙee JeešheemebyebOeer meJe&ßes‰ Deuueenves mJele:Ûe Skeâ keâeÙeoe (pees heg{s metjn ‘efvemee’le ÙesCeej Deens) "jJetve efouee lesJne. Deuueen #eceeJeble Je oÙeeJeble Deens. efJeefnle kesâues legceÛÙeeJej GheJeeme pemes efJeefnle kesâues nesles legceÛÙee hetJeeaÛÙeebJej pesCeskeâ¤ve legcner Oece&hejeÙeCe Jneue. me. pesCeskeâ¤ve lÙeeÛÙee ce=lÙetveblej kegâšgbyeele lebšs nesCeej veenerle Je SKeeÅee nkeäkeâoejeÛee nkeäkeâner ceejuee peeT veÙes. . KegvÙeeuee ‘efkeâmeeme’heemetve-ØeeCe IesCÙeeheemetve ceeHeâ keâjCÙeeÛee Ketve PeeuesuÙeeÛÙee Jeejmeoejebvee nkeäkeâ Øeehle Deens. (180-182) ns F&ceeveOeejkeâevees. mJeleb$e JÙeòeâerves nlÙee kesâueer Demesue lej lÙee mJeleb$e JÙeòeâerme DeeefCe iegueeceeves nlÙee kesâueer Demesue lej iegueeceeme ceejues peeJes DeeefCe Œeerves nlÙee kesâueer Demesue lej lÙee ŒeerÛeer nlÙee keâjeJeer. meJe& «ebLe DeeefCe meJe& Øesef<eleebJej F&ceeve OeejCe keâjleele F&Õejer Øesceeheesšer DeeheuÙeeuee efØeÙe Demeuesueer mebheòeer Deeheues veelesJeeF&keâ DeeefCe DeveeLe iejpeJeble. ceie efn. Deuueen meJe&keâener Sskeâlees Je peeCelees. 2 ceOÙes jcepeeve ceefnvÙeeÛÙee Ùee jespeebÛeer Dee%ee kegâjDeeveele Glejueer. (177) ns F&ceeveOeejkeâevees. 56) FmueeceÛÙee yengleskeâ efveÙeceebØeceeCes jespes DeefveJeeÙe& "jefJeCÙeeÛee efveÙece megæe šhhÙee-šhhÙeeveer ueeiet kesâuee iesuee Deens. hejbleg pej Ketveer JÙeòeâerÛÙee meesyele ce=le JÙeòeâerÛee YeeT pej #ecesÛeer JeeieCetkeâ ke⤠FefÛÚle Demesue lej meJe&meeceevÙe efveÙeceevegmeej nlÙeeob[eÛee efveCe&Ùe Iesleuee peeJee.Deued yekeâje 2 91 heeje 2 lÙeebvee heefJe$e keâjerue. Deued yekeâje 2 92 heeje 2 DeeefCe Flej veelesJeeF&keâebmee"er ØeÛeefuele heæleerves ce=lÙethe$e keâjeJes55 ns meoeÛeeNÙeebmee"er cenlJeeÛes keâle&JÙe Deens. nsÛe les ueeskeâ Deensle pÙeebveer mevceeiee&SsJepeer ceeie&Yeü°lee DeeefCe #ecesSsJepeer Øekeâeshe Dees{Jetve Iesleuee Deens. (178-179) legceÛÙeeJej ns efveÙele kesâues Deens efkeâ pesJne legceÛÙeehewkeâer kegâCeeÛÙee ce=lÙetÛeer Ieškeâe ÙesTve "shesue DeeefCe lees DeeheuÙee he§eele mebheòeer mees[tve peele Demesue lej lÙeeves DeeF&-Je[erue 53) ÙeeJe¤ve Demes mhe° Peeues keâer FmueeceÛÙee Heâewpeoejer keâeÙeÅeele KegveeÛeer yeeye yesoeJeehe$eemee"er hee$e Deens. hejbleg ns jespes Heâpe&-DeefveJeeÙe& veJnles. lemesÛe iewj JeejmeoejeÛÙee yeeyeleerle SketâCe ceeueceòesÛÙee 1/3 Yeeieehes#ee peemlemee"er JemeerÙele kesâueer peeT veÙes DeeefCe cegefmuece DeeefCe keâeHeâerj SkeâceskeâebÛes Jeejmeoej "¤ Mekeâle veener. Ketveer JÙeòeâerves ÛeebieuÙee Øekeâejs DeLe&ob[ efouee heeefnpes.) Ùeebveer ØeejbYeer cegmeueceeveebvee ØelÙeskeâ ceefnvÙeele kesâJeU leerve efoJemeebÛes jespes keâjCÙeeÛee DeeosMe efouee neslee. JeejmeoejebÛes pes efnmmes meJe&ßes‰ Deuueenves "jJetve efoues Deensle lÙeele JemeerÙeleÉejs keâceer efkebâJee peemle kesâues peeT Mekeâle veener. ns keâener "jeefJekeâ efoJemeebÛes GheJeeme Deensle. lejermegæe pÙeeuee DeMeer Mebkeâe Demesue efkeâ ce=lÙethe$e keâjCeeNÙeeves DepeeCelesheCeer efkebâJee peeCetveyegpetve SKeeÅeeuee lÙeeÛÙee nkeäkeâeheemetve JebefÛele kesâues Demesue hejbleg veblej lÙee JebefÛeleebceOÙes mecesš keâjerue lej lÙeeceOÙes lÙeeÛee keâesCeleener iegvne DemeCeej veener. DeeMee Deens efkeâ ¢ee keâeÙeÅeeÛes Yebie keâjCÙeeheemetve legcner mJele:uee JeeÛeJeeue. mebkeâšs DeeefCe ÙegæØemebieer osKeerue mebÙece keâjleerue nsÛe ueeskeâ melÙeMeerue DeeefCe DeuueenÛes YeÙe yeeUieCeejs Deensle. hejbleg pej legcner peeCeuesle lej legceÛÙeemee"er nsÛe DeefOekeâ GefÛele Deens efkeâ legcner GheJeeme56 keâjeJee. lej legceÛÙeehewkeâer pes Deepeejer Demeleerue efkebâJee ØeJeemeeble Demeleerue lej lÙeebveer GheJeeme keâeUeveblej GheJeeme keâjeJesle DeeefCe pÙee ueeskeâevee GheJeeme keâjCÙeeÛes meeceLÙe& Demesue (hejbleg GheJeeme keâjCeej veenerle) lÙeebveer ogye&ueebvee ceesyeouee (efHeâefoÙee) cnCetve pesJet IeeueeJes. hewiebyej cegncceo (me. (183-184) jcepeeve ceefnvÙeeceOÙes kegâjDeeveÛes DeJelejCe Peeues– ceeveJepeeleer-keâefjlee ceeie&oMe&ve Je 55) JeejmeemebheòeerÛÙee JeešheemebyebOeer DeÅeehe keâesCeleener keâeÙeoe "juee veJnlee DeMee keâeUer meojnt Dee%ee efoueer iesueer nesleer. DeMee heefjefmLeleerle Ketve keâjCeeNÙeeÛes ØeeCe IesCÙeeÛee Dee«en OejCes. nlÙesÛÙee yeeyeleerle legceÛÙeemee"er nlÙeeob[eÛee DeeosMe efveÙele kesâuee Deens.) Ùeebveer Demes efveÙecener Ieeuetve efoues Deensle. vÙeeÙeeueÙeemee"er JewOe veener. Jeešme¤ Je ÙeeÛekeâ lemesÛe iegueeceebÛÙee cegòeâlesmee"er KeÛe& keâjleerue DeeefCe veceepe keâeÙece keâjleerue Je pekeâele Deoe keâjleerue lemesÛe efouesuÙee JeÛeveebÛeer hetle&lee keâjleerue DeeefCe De[ÛeCeer. lÙeeJesUer ØelÙeskeâ JÙeòeâermee"er ns DeeJeMÙekeâ kesâues iesues nesles keâer lÙeeves DeeheuÙee JeejmeoejebÛes efnmmes JemeerÙeleÉejs "jJetve peeJes. npejle cegncceo (me. efkeâleer efJeefÛe$e Deens efkeâ ns vejkeâeÛee Øekeâeshe menve keâjCÙeeme leÙeej Deensle.53 ner legceÛÙee heeuevekeâlÙee&keâ[tve efouesueer cegYee DeeefCe oÙee Deens. (174-176) meoeÛeej ne veJns efkeâ legcner Deeheues leeW[ hetJexkeâ[s efkebâJee heef§eceskeâ[s keâjeJes lej meoeÛeej ne Deens efkeâ pes DeuueenJej DeeefCe Debeflece efoJemeeJej F&ceeve OeejCe keâjleele lemesÛe meJe& otleebJej. Ùee Ghhej osKeerue pes Deleerjskeâ keâjleerue54 lÙeeÛÙeemee"er og:KeoeÙekeâ Ùeelevee Deens. hejbleg lÙeele DeMeer meJeuele efoueer iesueer keâer pes ueeskeâ jespes menve keâjCÙeeÛeer Meòeâer yeeUiele Demeleeveemegæe jespes keâjerle vemeleerue lej lÙeebveer ØelÙeskeâ jespeeSsJepeer Skeâe iejeryeeuee pesT IeeueeJes. Skeâe GheJeemeemee"er Skeâe ogye&ueeuee pesJet IeeueeJes DeeefCe pees mJesÛÚehetJe&keâ DeefOekeâ Yeues keâjerue lej les lÙeeÛÙee mJele:mee"erÛe Yeues Deens. veblej pÙeebveer ce=lÙethe$e Sskeâues Je lÙeeceOÙes yeoue kesâues lej lÙeeÛee iegvne yeoue keâjCeeNÙeeJej Demesue. ns %eeveerpevenes. 54) GoenjCeeLe& Demes keâer Ketve PeeuesuÙee JÙeòeâerÛÙee Jeejmeoejebveer ceesyeouee cnCetve õJÙe Øeehle kesâuÙeeveblej hegvne met[ GieefJeCÙeeÛee ØeÙelve keâjeJee DeLeJee Kegveer Fmeceeves "juesuee ceesyeouee Ûegkeâlee keâjCÙeele Ûeeue{keâue keâjeJeer DeeefCe Ketve PeeuesuÙeeÛÙee Jeejmeoejebveer lÙeeÛÙeeJej pees Ghekeâej kesâuee Deens lÙeeÛeer DeMee ke=âleIvelesves hejleHesâ[ keâjeJeer. leLeeefhe ceeHeâ kesâuÙeeÛÙee efmLeleerle Ketve keâjCeeNÙeeves YejheeF& cnCetve "juesues õJÙe efoues heeefnpes. veblej ogmejer Dee%ee Glejueer peer heg{s Ùesle Deens. ns ÙeecegUsÛe efkeâ Deuueenves lej melÙeemen «ebLe DeJelejuee hejbleg lÙee ueeskeâebveer «ebLeeceOÙes celeYeso kesâuee DeeefCe ogje«en keâ¤ve melÙeeheemetve otj efveIetve iesues. ce=lÙetob[eceOÙes (meceepeeÛÙee megjef#elelesÛes) peerJeve Deens.

lesJne Deelee legcner lÙeebÛÙeeMeer meesyele keâje DeeefCe F&Õejeves legceÛÙeemee"er efJeefnle kesâues Deens lÙeeÛeer FÛÚe keâje. meojnt DeeÙeleerle kesâJeU ÙeeÛe ¤{erÛes Keb[ve kesâues Deens Demes veener lej meJe&Ûe Yeüecekeâ ¤{eRÛee Demes meebietve DeeIeele kesâuee iesuee Deens keâer hegCÙeeF& DeMee ¤{erle veener lej DeuueenÛes YeÙe yeeUieCes Je lÙeeÛÙee Dee%eeYebieeheemetve otj jenCes nerÛe Kejer hegCÙeeF& Deens. lÙee legceÛÙeemee"er hees<eeKe Deensle DeeefCe legcner lÙeebÛÙeemee"er hees<eeKe Deeneble Deuueenves peeCeues keâer legcner iegheÛegheheCes mJele:MeerÛe ØeleejCee keâjerle nesleele. DeeefCe lÙeebvee lÙee ef"keâeCeentve nekeâuetve ueeJee efpeLetve lÙeebveer legcneuee nekeâueues nesles. cee$e pej les hejeJe=òe Peeues lej ue#eeble "sJee keâer DelÙeeÛeeNÙeebefMeJeeÙe kegâCeeMeerner Me$eglJe GefÛele veener. (190-192) lÙeebÛÙeeMeer leesheÙeËle Ùegæ keâje peesheÙeËle GheõJe ve° nesle veener DeeefCe Deuueenmee"erÛe peerJeveJÙeJemLee (ØemLeeefhele) JneJeer. DeeefCe pes Deepeejer Demeleerue efkebâJee ØeJeemeeble Demeleerue lÙeebveer GheJeeme keâeUeveblej GjuesuÙee GheJeemeebÛeer mebKÙee hetCe& keâjeJeer.59 heefJe$e cemepeeroerÛÙee (keâeyeeie=neÛÙee) efvekeâš peesheÙeËle les legceÛÙeeMeer Ùegæ keâjCeej veenerle leesheÙeËle legcnerner lÙeebÛÙeeMeer Ùegæ ke⤠vekeâe. lesJne lÙeeves ceePÙee ØeeflemeeoeÛee MeesOe IÙeeJee ceePÙeeJej ßeæe "sJeeJeer pesCeskeâ¤ve les mevceeiee&Jej Ùesleerue. DeeefCe pesJne legcner cemepeeroceOÙes SkeâebleJeeme meg¤ keâjeue lesJne DeeheuÙee helveerMeer (Mejerj) mebyebOe "sJet vekeâe. KešuÙeeÛÙee ceeb[Ceervegmeej vÙeeÙeeOeerMe leer mebheòeer legcneuee osTve šekeâCesner MekeäÙe Deens. lÙeebvee 57) meojnt DeeÙeleÛee Skeâ DeLe& lej Demee keâer DeefOekeâeNÙeebvee ueeÛe osTve DeJewOe ueeYe IesCÙeeÛee ØeÙelve ke⤠veÙes. efpeunppe DeeefCe cegnj&ce ns leerve ceefnves npemee"er efJeefMe° nesles lej jpeye ne ceefnvee ‘Gceje’mee"er efJeefMe° neslee. lesJne lÙeebÛÙeepeJeU peeT vekeâe. DeMee leNnsves Deuueen Deeheues DeeosMe ueeskeâebkeâefjlee mhe° mecepeeJetve meebiele Deens. OeebJee keâjCeeje pesJne ceePee OeebJee keâjlees lesJne ceer lÙeeÛÙee nebkesâuee Øeeflemeeo oslees. (186) legceÛÙeemee"er GheJeeme keâeUeble je$eer DeeheuÙee helveeRpeJeU peeCes JewOe kesâues Deens. hejbleg leer legceÛeer JewOe ceeueceòee vemesue. Deuueen legceÛÙeemee"er megefJeOee FefÛÚlees De[ÛeCeer FefÛÚle veener. veblej pej les (Ùegæeheemetve) hejeJe=òe Peeues lej Deuueen #eceeJeble Je ke=âheeJeble Deens. (193) Øeefleef‰le (Ùegæemee"er) ceefnves ns ØeefleyebefOele ceefnves Deensle lÙeecegUs lÙee ØeefleyebOeebÛes heeueve meJeeËveer meejKesÛe kesâues heeefnpes. Deued yekeâje 2 94 heeje 2 meebiee efkeâ lees npeÛee keâeU DeeefCe keâeueieCevesmee"er Deens. hejbleg pesJne les Ùegæ keâjleerue lesJne legcnerner lÙeebÛÙeeMeer Ùegæ keâje.58 (189) DeeefCe legcner DeuueenÛÙee ceeiee&le lÙee ueeskeâebMeer ue{e pes legceÛÙeeMeer ue{leele hejbleg Deeflejskeâ ke⤠vekeâe. 60) DejyeJeeefmeÙeeble npejle FyeÇenerce (De. ner heæle ¢eemee"erÛe meebefieleueer peele Deens keâer legcner GheJeemeebÛeer mebKÙee hetCe& keâjeJeer Je pÙee mejU ceeiee&Jej Deuueenves legcneuee DeeCeues Deens DeeefCe pes ceeie&oMe&ve Deuueenves legcneuee Øeoeve kesâues Deens lÙeeJej legcner DeuueenÛeer LeesjJeer JeCee&Jeer lemesÛe legcner DeuueenÛes $e+Ce JÙeòeâ keâjeJes. DeeefCe DeuueenÛes YeÙe yeeUiee pesCeskeâ¤ve legcneuee ÙeMe ueeYesue. Ùee keâejCeeheesšer lÙee mebyebOeerÛee Kešuee vÙeeÙeeueÙeele IesTve peeT vekeâe. ns Ùeemee"erÛe keâer pejer nlÙee keâjCes JeeF&š Demeues lejer GheõJe keâjCes ns lÙeehes#eener JeeF&š Deens.Deued yekeâje 2 93 heeje 2 ceeie&oMe&veeÛÙee megmhe° hegjeJÙeebveer meceeefJe° melÙe Je DemelÙeeÛeer keâmeesšer. lej ceeieÛÙee yeepetves efYebleerJe¤ve G[er cee¤ve efkebâJee efYebleerle efKe[keâermeejKes efÚ$e yeveJetve ØeJesMe keâjerle Demele. pÙee kegâCeeuee ¢ee ceefnvÙeeÛee ueeYe nesF&ue lÙeeves ¢ee ceefnvÙeeble hetCe& GheJeeme keâjeJesle. DeeefCe IejebceOÙes heg{erue ØeJesMeÉejeceOetve oeKeue JneJes. . Deuueenuee Deeflejskeâ keâjCeejs DeeJe[le veenerle. ogmeje DeLe& Demee keâer pesJne legcner mJele: peeCelee keâer mebheòeer ogmeNÙee FmeceeÛeer Deens lesJne kesâJeU lÙeeÛÙeepeJeU lemee hegjeJee veener cnCetve DeLeJee [eJehesÛeeves legcner leer efieUbke=âle ke⤠Mekeâlee. õesn keâjCeeNÙeebmee"er nerÛe efMe#ee Deens.57 (188) ueeskeâ legcneuee ÛebõeÛÙee IešlÙee Je Jee{lÙee keâueebÛÙee efJe<eÙeer efJeÛeejleele. Ùee Ûeejner ceefnvÙeele Ùegæ. cnCetve lÙeeves legcneuee #ecee kesâueer DeeefCe ogue&#ener kesâues. ns DeefYeØesle nesÙe. lemesÛe ØeJeemeeJe¤ve hejle DeeuÙeeveblej megæe IejebÛÙee ceeieÛÙee yeepetves les ØeJesMe Iesle Demele. DeeefCe lÙeebÛÙeeMeer Ùegæ keâje efpeLes kegâ"s legceÛee lÙeebÛÙeeMeer meecevee nesF&ue. (187) DeeefCe legcner DeehemeeceOÙes ogmeNÙeeÛeer mebheòeer DeJewOeheCes efieUbke=âle ke⤠vekeâe efkebâJee DeeheuÙee DeefOekeâeNÙeebÛÙee heg{s les ¢ee nsletves meeoj ke⤠vekeâe efkeâ legcneuee lÙee mebheòeerceOeerue keâener Yeeie nslethegjmmej nkeâveekeâheCes KeeCÙeeÛeer mebOeer efceUsue. Ùee keâejCeeves meojnt ceefnvÙeebvee njece-DeeojCeerÙe ceefnves cnšues peele Demes. DeeefCe Kee Je hÙee FLeheÙeËle efkeâ je$eerÛÙee keâeUesKeer js<esheemetve henešsÛeer heeb{gjkeâer js<ee mhe° efometve ÙesF&ue lesJne ner meJe& keâeces mees[tve je$eerheÙeËle Deeheuee GheJeeme hetCe& keâje. (185) DeeefCe pesJne ceePes Yeòeâ legcneuee ceePÙeeyeöue efJeÛeejleerue lej (lÙeebvee meebiee keâer) ceer lej meowJe efvekeâš Deens. pesCeskeâ¤ve les ÛegkeâerÛÙee Jele&veeheemetve hejeJe=òe jenleerue. jòeâheele DeeefCe uetšceej JepÙe& nesles pesCeskeâ¤ve keâeyeeie=neÛÙee Ùee$eskeâ¤bvee Meebleerves Je megKe¤heheCes F&ÕejeÛÙee IejeheÙeËle peelee ÙeeJes Je DeeheeheuÙee Iejer hejlelee ÙeeJes. 59) Ùeeef"keâeCeer ‘GheõJe’ves SKeeÅee mecetneÛee efkebâJee JÙeòeâerÛee kesâJeU Ùee keâejCeemleJe ÚU keâjCes keâer lÙeeves DemelÙe mees[tve melÙe mJeerkeâejues Deens. Ùee Deuueenves Ieeuetve efouesuÙee ceÙee&oe Deensle. DeeefCe meoeÛeej ne veJns efkeâ legcner ceeieerue oejeves ØeJesMe keâjeJee. lej meoeÛeej ne Deens efkeâ ceeCemeeves F&ÕejeÛÙee DeØemeVeleshe metve mJele:uee JeeÛeJeeJes.) ÙeebÛÙee keâeUeheemetve DeMeer ØeLee Ûeeuele Deeueer nesleer keâer efpeukeâo.60 cnCetve (ØeefleyebefOele ceefnvÙeeble) pes legceÛÙeeJej nele 58) Dejye ueeskeâele pÙee Yeüecekeâ ¤{er ØeÛeefuele neslÙee lÙeehewkeâer Skeâ DeMeerner nesleer keâer npeÙee$esÛee ‘Snjece’ heefjOeeve kesâuÙeeveblej DeeheuÙee Iejele les oejeceOetve ØeJesMe keâjerle vemele.

hejbleg JeemleefJekeâ heenlee lees melÙeeÛee DelÙeble JeeF&š Me$et Demelees.) Ùeebveer leerve efoJemeebÛes jespes. lesJne efpeLetve meJe& ueeskeâ hejleleele legcner megæe efleLetve hejle Ùee. meJeexòece efMeoesjer cnCepes DeuueenÛes YeÙe yeeUieCes nesÙe.) ÙeebÛÙee keâeUeheemetve Dejye ueeskeâebÛeer npeÛeer heefjefÛele heæle DeMeer nesleer keâer efpeunppee ceefnvÙeeÛÙee 9 leejKesuee efceveentve DejHeâeleuee peele Demele Je je$eer lesLetve hejle ÙesTve cegpouHeâe Ùee ef"keâeCeer cegkeäkeâece keâjerle Demele.61 cee$e leesheÙeËle legcner [eskeäÙeeJejerue kesâmeebÛes cegb[Ce ke⤠vekeâe peesheÙeËle leer kegâyee&veer DeeheuÙeepeeieer heesnÛele veener.Deued yekeâje 2 95 heeje 2 Gieejleerue lÙeebÛÙeeefJe¤æ legcnerner nele Gieeje. ‘‘ns DeeceÛÙee heeuevekeâlÙee&. DeeefCe DeMeeleNnsves mcejCe keâje pemes lÙeeves legcneuee ceeie&oMe&ve kesâues Deens. lÙeeÛe ieJe& DeeefCe DenbkeâejeÛÙee cetleeauee Ùee DeeÙeleeRÉejs Heâes[ues iesues Deens. cnCetve lÙeebveer DeeheuÙee JesieUsheCeeÛeer Meeve DeMeer efvecee&Ce kesâueer keâer les cegpouHeâe heÙeËleÛe peeTve hejle Ùesle Demele DeeefCe meeceevÙe Dejyeebvee heg{s DejHeâeleheÙeËle peeCÙeemee"er mees[le Demele. pej kegâ"s Jes{ues iesueele lej peer kegâyee&veer GheueyOe Demesue leer DeuueenÛÙeemee"er kegâyee&ve (meceefhe&le) keâje. efkebâyengvee lÙeenerhes#ee DeefOekeâ mcejCe keâje. . ner cegYee lÙee ueeskeâebkeâefjlee Deens pÙeebÛeer Iejs cemepeeros njeceÛÙee (keâeyeeie=neÛÙee) peJeU vemeleerue. DeeefCe vejkeâeie>erÛÙee Ùeeleveebheemetve Deecneuee JeeÛeJe.62 veblej pej legcneuee megueYelee ueeYeueer63 lej pÙeeuee npe keâjCÙeeÛeer mebOeer ueeYesue lÙeeves nppeÛee keâeueeJeOeer ÙesF&heÙeËle Gceje keâjCÙeeÛee ueeYe IÙeeJee.) lÙeebÛÙeehewkeâer keâener lej Demes Deensle pes cnCeleele efkeâ. (196) nppeÛes ceefnves efveÙele (efveef§ele kesâuesues) Deensle. 64) ‘jye’ÛÙee ke=âhesÛÙee MeesOeeves DeefYeØesle npe ØeJeemeeÛÙee keâeUele DeLe&Øeehleermee"er SKeeos keâece keâjCes nesÙe. DeeefCe keâenerpeCe Demes cnCeleele efkeâ.65 efve:mebMeÙe lees #eceeJeble DeeefCe oÙeeJeble Deens. DeeefCe ns %eeveerpevenes ceePes YeÙe yeeUiee. meeceevÙe Dejye ueeskeâebmeceJesle DejHeâeleheÙeËle peeJes ner iees° DeeceÛÙee Øeefle‰suee keâceerheCeeÛeer iees° Deens. lesJne lÙeebveer meebefieleues.’’ nsÛe les ueeskeâ Deensle pÙeebveer DeeheuÙee keâcee&vegmeej pes Øeehle kesâues Deens lÙeevegmeej lÙeebÛee efnmmee Deens DeeefCe Deuueen ueJekeâjÛe efnMeesye IesCeej Deens. ‘‘ns DeeceÛÙee heeuevekeâlÙee&. (197-203) ceeCemeeceOÙes SKeeoe lej Demee Deens keâer Ssefnkeâ peerJeveele pÙeeÛÙee iees°er legcneuee ceesnkeâ Jeešleele DeeefCe DeeheuÙee veskeâ efveÙeleerJej lees JeejbJeej Deuueenuee mee#eer "jefJelees. hejbleg veblejÛÙee keâeUele nUtnUt pesJne kegâjwMe peceeleerÛeer YešMeener ØemLeeefhele Peeueer. oesvner efmLeleerle keâenerÛe njkeâle veener. DeeefCe DeYeõ yeesuet veÙes DeeefCe Yeeb[Celebšs ke⤠veÙes. ieeÙe DeeefCe MesUer Ùeehewkeâer pes keâesCeles peveeJej GheueyOe Demesue les Deuueenmee"er kegâyee&ve keâje. 66) cnCepes leMejerkeâÛÙee (yekeâj F&o veblejÛÙee leerve) efoJemeeble efceveentve cekeäkesâkeâ[s hejleCes ceie les efpeunppee ceefnvÙeeÛÙee yeeje leejKesuee nesJees DeLeJee lesje leejKesuee.64 ceie pesJne 61) cnCepes Jeešsle pej SKeeos Demes keâejCe GÆJeues pÙeecegUs heg{s peeCes DeMekeäÙe Peeues Demesue Je veeFueepeeves lesLesÛe LeebyeeJes ueeieues Demesue lej Gbš. DeeefCe legcner DeuueenÛÙee DeJe%esheemetve Deefuehle jne. (195) DeeefCe DeuueenÛÙee (ØemeVeles) mee"er npe (Ùee$ee) DeeefCe Gceje (heefJe$e keâeyÙeeÛes oMe&ve) hetCe& keâje. (194) F&Õejer mesJee ceeiee&ceOÙes (mebheòeer) KeÛe& keâje DeeefCe DeeheuÙee neleeves mJele:uee De[ÛeCeerle šekeâCÙeeheemetve hejeJe=òe jne. DeeefCe DeeheuÙee SsheleerØeceeCes kegâyee&veer keâjeJeer DeeefCe pej kegâyee&veer keâjCÙeeme DemeceLe& Demesue lej npeÛÙee keâeUeble leerve GheJeeme keâjeJesle DeeefCe Iejer hejleuÙeeJej meele Demes one jespes hetCe& keâjeJesle. lesJne DeuueenÛes YeÙe yeeUiee DeeefCe peeCetve Demee efkeâ legcneuee lÙeeÛÙeekeâ[s hejle vesues peeF&ue. (hejbleg DeuueenÛes mcejCe keâjCeeNÙeebceOÙesner Kethe Heâjkeâ Deens. hejbleg pÙee JÙeòeâeruee DeepeejheCeecegUs efkebâJee [eskeäÙeeÛÙee JÙeeOeercegUs [eskeäÙeeJejerue kesâmeebÛes cegb[Ce keâjCes DeheefjneÙe& Peeues lej lÙeeves ØeefleoeveeÛÙee ¤heeble GheJeemeeÛes ›ele keâjeJes efkebâJee oeve ÅeeJes efkebâJee kegâyee&veer keâjeJeer. hejbleg pees lJeefjle oesveÛe efoJemeeble hejleuee lej lÙeeceOÙes keâenerner njkeâle veener DeeefCe pej SKeeoe DeefOekeâ keâeU Leebyetve hejleuee lej lÙeeceOÙesner keâener njkeâle veener. DeMee JÙeòeâermee"er hejueeskeâceOÙes keâenerner JeešŸeeuee ÙesCeej veener. 62) noerme Je¤ve Demes keâUles keâer DeMee heefjefmLeleerle hewiebyej cegncceo (me. DeLeJee mene iejeryeebvee pesT IeeueCes efkebâJee keâceerle keâceer Skeâ MesUer keâeheCÙeeÛeer Dee%ee efoueer Deens. ue#eele "sJee keâer Deuueen keâ"esj efMe#ee keâjCeeje Deens.66 pej lÙeeves DeuueenÛes YeÙe yeeUieues Demesue. DeeefCe meodJele&ve keâje Deuueenuee meodJele&ve keâjCeejsÛe DeeJe[leele. DeeefCe DeuueenpeJeU #ecee ÙeeÛevee keâje. Deecneuee Ùee ueeskeâerÛe meJe&keâener os. DeeefCe ue#eeble "sJee efkeâ Deuueen Oece&hejeÙeCe ueeskeâebmeesyele Deens. DeeefCe pej nppeÛÙee keâeUeble legcner DeeheuÙee heeuevekeâlÙee&ÛÙee Deveg«eneÛee MeesOe Iesleueeble lej lÙeeceOÙes keâenerner iewj veener. Deued yekeâje 2 96 heeje 2 DejHeâelentve efveIeeue lesJne ceMeDejs njece (cegpeoueHeân) ÛÙee peJeU DeuueenÛes mcejCe keâje. DevÙeLee ÙeehetJeea lej legcner Yejkeâšuesues nesleele. 63) cnCepes pÙee keâejCeeves legceÛee veeFueepe nesTve JeešsleÛe LeebyeeJes ueeieues nesles leer meyeye otj JneJeer. DeeefCe F&Õejer keâesheeÛes YeÙe yeeUiee. pes keâener legcner melkeâcex keâjeue les Deuueen peeCelees Deens DeeefCe nppeÛÙee keâeUeble meesyele efMeoesjer IÙee. Deecner njce-keâeyeeJeeues Deenesle. Deecneuee ¢ee ueeskeâerner Ûeebieues HeâU os DeeefCe hejueeskeâeceOÙesner Ûeebieues HeâU os. peer JÙeòeâer ¢ee efveef§ele ceefnvÙeeceOÙes npe keâjCÙeeÛes "jJeerue lej lÙeeves Jew<eefÙekeâ Jeemevesheemetve otj jneJes. pesJne lÙeeuee meòee Øeehle 65) npejle FyeÇenerce Je npejle FmceeF&ue (De. ns ieCeleerÛes keâener "jeefJekeâ efoJeme Deensle pes legcner DeuueenÛÙee mcejCeeceOÙes IeeueefJeues heeefnpesle. veblej pesJne nppemebyebOeerÛee efJeOeer legcner hetCe& keâjeue lesJne lÙeeveblej legcner DeuueenÛes mcejCe keâje pemes legcner DeeheuÙee hetJe&peebÛes mcejCe keâjerle nesleele.

DeeefCe pesJne lÙeeuee meebefieleues peeles efkeâ DeuueenÛes YeÙe yeeUie lesJne DeeheuÙee Øeefle‰sÛÙee efJeÛeejeves lees iegv¢eekeâ[s ØeJe=òe neslees. (216) leguee efJeÛeejleele keâer ‘njece’ ceefnvÙeeble Ùegæ keâjCes keâmes Deens? let meebie efkeâ lÙee ceefnvÙeeble Ùegæ keâjCes cees"e DehejeOe Deens. Deued yekeâje 2 98 heeje 2 lÙeeuee ceeie& oeKeefJelees. DeeefCe les DelÙeble JeeF&š mLeeve Deens.Deued yekeâje 2 97 heeje 2 nesles. ceeCemeebceOÙes DeMeerner SKeeoer JÙeòeâer Demeles efkeâ lees DeeheuÙee peerJeeÛes ceesuener Deuueenmee"er meceefhe&le keâjlees. veelesJeeF&keâebJej. lees legceÛee GIe[ Me$et Deens. Demes ueeskeâ ßeæeJebleebÛee Gheneme keâjleele hejbleg hegve®lLeeveeÛÙee efoJeMeer Oece&hejeÙeCe ueeskeâ lÙeebÛÙee leguevesves GÛÛe mLeeveeJej Demeleerue. (214) ueeskeâ lÙeebvee (Øesef<eleebvee) efJeÛeejleele keâer Deecner keâeÙe KeÛe& keâjeJee? legcner meebiee ‘‘pes keâener legcner KeÛe& keâjeue lees DeeF&Jeef[ueebJej. (204-210) FœeeF&ueÛÙee mebleleeruee efJeÛeeje keâer Deecner lÙeebvee efkeâleer mhe° mebkesâle efoues. Deuueen pÙeeuee FefÛÚlees 67) ogmeje DevegJeeo Demeener nesT Mekeâlees ‘‘pesJne lees hejlelees’’ DeLe& Demee keâer DeMee yeelee cee¤ve pesJne lees hejlelees lesJne ØelÙe#eele ns meJe& keâener keâjlees. (213) lesJne keâeÙe legcner ns mecepelee efkeâ legcner menpeemenpeer mJeiee&ceOÙes oeKeue Jneue? JeemleefJekeâ DeÅeehe legceÛÙeeJej les meJe&keâener Dees{Jeues veener pemes legceÛÙee hetJeeaÛÙee ueeskeâebJej Dees{Jeues69 lÙeebÛÙeeJej keâ"erCe Øemebie Dees{Jeues. Deuueen peeCelees legcner peeCele veener. ns ßeæeJebleebvees legcner hetCe&heCes FmueececeOÙes oeKeue Jne. .JeemleefJekeâ heenlee Deuueen (pÙeeuee lees mee#eer "jJeerle neslee) lÙeeuee GheõJe cegUerÛe DeeJe[le veener. Gjueer Yeeweflekeâ peerJeveeÛeer GhepeerefJekeâe lÙeeefJe<eÙeer Deuueenuee DeefOekeâej Deens efkeâ pÙeeÛÙeemee"er FefÛÚue lÙeeuee DeieefCele oslees. DeMee JÙeòeâeruee vejkeâeÛesÛe ef"keâeCe Deens. lesJne keâes"s les peVelemee"er hee$e "jues Deensle. DeveeLe DeeefCe ieesjieefjyeebJej DeeefCe Jeešme¤bJej KeÛe& keâje DeeefCe pes keâener Yeues legcner keâjeue les Deuueenuee ceenerle Demesue. F&ÕejeMeer yeb[Keesjer Je efMejpeesjer keâjCeeNÙee ueeskeâebMeer leer›e ue{e ÅeeJee ueeieuee Deens. (212) ØeejbYeer ueeskeâebÛee SkeâÛe mecetnmeceepe neslee. les Deeheues ØeeCe peesKeerceele šeketâve DemelÙe heæleerefJe¤æ melÙeOece& ØemLeeefhele keâjCÙeemee"er Pešues Deensle. (efMeJeeÙe nsner efJeÛeeje keâer) DeuueenÛeer ke=âhee (F&ÕejerÙe ceeie&oMe&ve) Øeehle PeeuÙeeveblej pees meceepe lÙee ke=âhesuee efJeke=âle keâjlees lÙeeuee Deuueen keâMeer keâ"esj efMe#ee oslees. lesJne Deuueenves Øesef<ele hee"efJeues MegYeJeelee& osCeejs DeeefCe meeJeOeeve keâjCeejs DeeefCe lÙeebÛÙeemeesyele «ebLe DeJelejues lÙeebÛÙeeceOÙes efveCe&Ùe keâjCÙeemee"er pÙeeceOÙes les celeYeso keâjerle nesles. DeeefCe mebkeâšs Deeueer ¢eebvee neojJetve mees[ues FLeheÙeËle keâer Øesef<ele DeeefCe lÙeebÛes meesyeleer pÙeebveer F&ceeve OeejCe kesâues nesles les cnCet ueeieues efkeâ DeuueenÛeer ceole kesâJne ÙesF&ue? meeJeOe Jne DeuueenÛeer ceole peJeUÛe Deens. DeMee mesJekeâebJej Deuueen DelÙeble ØemeVe Demelees. lÙeebveer mhe° ceeie&oMe&ve Øeehle PeeuÙeeveblej Deehemeebleerue ogje«enecegUs lÙeebceOÙes celeYeso kesâues pÙeeveer F&ceeve OeejCe kesâues lÙeevee Deuueenves DeeheuÙee ngkegâceeves lees melÙeceeie& oeKeefJeuee pÙeeceOÙes ueeskeâebveer celeYeso kesâuee neslee. (211) pÙee ueeskeâebveer veekeâejCÙeeÛeer veerefle DeJeuebefyeueer lÙeebÛÙeemee"er meebmeeefjkeâ peerJeve DelÙeble efØeÙe DeeefCe ceveeuee DeeJe[sue Demes yeveefJeuesues Deens. pesJne legceÛÙeekeâ[s mhe° ceeie&oMe&ve Deeues DeeefCe Ùeeveblejner legcner [ieceiet ueeieueele lej ue#eeble "sJee efkeâ Deuueen DelÙeble ØeYeglJeMeeueer DeeefCe vÙeeÙekeâlee& Deens– lesJne– keâeÙe les ¢ee iees°erÛÙee Øeefle#esle Deensle efkeâ Deuueenves cesIeebÛÙee Ú$eeJej Dee¤{ nesTve osJeotleebÛÙee LeJÙeemen mJele: efveCe&Ùe keâjeJee? MesJešer meJe& iees°er Deuueenheg{sÛe meeoj nesCeej Deensle. hejbleg DeuueenÛÙee ceeiee&heemetve De[efJeCes DeeefCe Deuueenuee veekeâejCes DeeefCe ceefmpeos njeceÛee (keâeyeeie=neÛee) ceeie& De[efJeCes DeeefCe keâeyeeie=neÛÙee heefjmejebleerue ueeskeâebvee lesLetve yeensj keâe{Ces DeuueenÛÙee efvekeâš Ùeehes#eener JeeF&š 69) DeLe& Demee keâer Øesef<ele lej pesJne pesJne peieele Deeues Deensle lÙeebvee Je lÙeebÛÙeeJej F&ceeve DeeCeCeeNÙee ueeskeâebvee.67 lesJne he=LJeerleueeJej lÙeeÛeer meejer OeeJeheU kesâJeU ÙeeÛekeâefjlee Demeles keâer GheõJe ceepeJeeJes. celeYeso lÙeebveer efvecee&Ce kesâuee pÙeebÛÙeekeâ[s melÙeeÛes %eeve efoues nesles. 68) cnCepes keâesCeleener DeheJeeo DeeefCe keâenerner jeKeerJe ve "sJelee Deeheues mebhetCe& peerJeve FmueeceÛÙee JeÛe&mJeeKeeueer DeeCee.68 DeeefCe MewleeveeÛÙee heeTueJeešsÛes DevegkeâjCe ke⤠vekeâe. F&ÕejeÛee mJeie& Flekeâe mJemle veener keâer legcner F&Õej Je lÙeeÛÙee Oecee&mee"er keâmeuesner keâ° meesmet veÙes Je lees legcneuee efceUeJee. (215) legceÛÙeeJej Ùegæ efveÙele kesâues DeeefCe legcneuee les ÙeesiÙe Jeešle veener hejbleg MekeäÙe Deens keâer peer iees° legcneuee veehemeble Demesue hejbleg leerÛe legceÛÙeemee"er DeefOekeâ Ûeebieueer Demesue DeeefCe nsner MekeäÙe Deens keâer peer iees° legcneuee hemeble Demesue leer legceÛÙeemee"er JeeF&š Demesue. MesleerÛee efJeOJebme keâjeJee Je ceeveJepeele ve° keâjeJeer . Demes neslee keâecee veÙes keâer legcner Deeheues peerJeve efJeefYeVe Yeeieele efJeYeeietve keâener Yeeieele FmueeceÛes DevegkeâjCe keâjeJes lej keâener Yeeieebvee lÙeeÛÙee DevegkeâjCeeletve JeieUeJes.

ner ke=âleer DeMee JesUer Peeueer pesJne jpeye ceefnvee mebhetve. (221) efJeÛeejleele keâer $e+legœeeJeeefJe<eÙeer keâesCelee DeeosMe Deens? meebie lÙeebvee keâer leer keäuesMeoeÙekeâ DeJemLee Deens lesJne legcner $e+legœeeJeeÛÙee keâeUeble lÙeebÛÙeeheemetve otj jne DeeefCe peesheÙeËle $e+legmveeve keâjerle veenerle leesheÙeËle lÙeebÛÙeepeJeU peeT vekeâe74 DeeefCe pesJne lÙee $e+legmveele nesleerue lÙeeveblej Deuueenves ngkegâce efouee Deens lÙeeØeceeCes lÙeebÛÙee peJeU pee. (219) les legcneuee DeveeLeebefJe<eÙeer efJeÛeejleele. lÙee efmLeleerle lÙeebÛÙeeMeer mebYeesie ke⤠vekeâe. lemesÛe Dee[he[Åeele lÙeebÛÙeeMeer mebievecele kesâuesuÙee ceefovÙeeleerue ÙentoeRveer DeeefCe oebefYekeâ ueeskeâebveer cegmeueceeveebefJe¤æ [ebieesje efhešCÙeemee"er Ùee iees°eruee KetheÛe Øeefmeæ efoueer. pejer lÙeeceOÙes ueeskeâebmee"er keâener ueeYe Deens hejbleg lÙeebÛee DehejeOe lÙeebÛÙee ueeYeehes#ee DeefOekeâ cees"e Deens. les ØeMve Demee efJeÛeeefjle nesles keâer Deecner F&ÕejeÛÙee ØemeVelesmee"er keâeÙe KeÛe& keâjeJes? Heâcee&efJ eues iesues keâer. DeeefCe Deuueenves FefÛÚues Demeles lej legcneuee lÙeeves De[ÛeCeeRle šekeâues Demeles efve:mebMeÙe Deuueen ØeYeglJeMeeueer DeeefCe lelJeoMeea Deens. ne kesâJeU ÙegæeÛee meceeveeLeea Meyo Deens Demes veener. lÙeevee meebiee efkeâ lÙeebÛÙee Gæejemee"er pees keâener DeJeuebye keâjeue lees Gòece Demesue DeeefCe lÙeevee legcner DeeheuÙeemeesyele meeceerue keâjeue lej les legceÛes YeeTyeboÛe Deensle. DeeefCe DeeheuÙee ŒeerÙeebÛes efJeJeen DeveskesâÕejJeeoer heg®<eebMeer ke⤠vekeâe. (220) DeeefCe DeveskesâÕejJeeoer ŒeerÙeebMeer efJeJeen ke⤠vekeâe peesheÙeËle lÙee Fceeve OeejCe keâjerle veenerle leLeeefhe cegmeueceeve oemeer keâesCelÙeener DeveskesâÕejJeeoer ceÙee&oeMeerue Œeerhes#ee DeefOekeâ Gòece Deens. efve:mebMeÙe Deuueenuee he§eeleehe keâjCeejs DeeJe[leele. efpeneo. pejer legcneuee leer DeefOekeâ hemeble Demesue. DeeefCe Deuueen #eceeJeble DeeefCe oÙeeJeble Deens. legceÛÙee helveer legceÛÙeemee"er Mesleer (legceÛee JebMeJe=efæ keâjCeeNÙee peveveer) Deensle. SKeeos OÙesÙe meeOÙe keâjCÙeemee"er ØeÙelveebÛeer hejekeâe°e keâjCes.72 les legcneuee efJeÛeejleele keâer keâeÙe KeÛe& keâjeJee? meebiee keâer 70) ner iees° Skeâe IešvesMeer mebyebefOele Deens. nsÛe les ueeskeâ Deensle pes vejkeâJeemeer Deensle DeeefCe meowJe vejkeâeleÛe efKelehele he[leerue. lÙeebvee meebiee keâer oesvnerceOÙes cees"e DehejeOe Deens. efn. hejbleg kegâjwMeebveer. 74) DeLe& Demee keâer. DeeefCe Deuueen DeveeÛeejer DeeefCe megOeejCeeJeeÅeebvee ÛeebieuÙeeØekeâejs peeCelees. Deued yekeâje 2 100 heeje 2 pes keâener DeeJeMÙekeâleshes#ee DeefOekeâ Demesue. meve 2 ÛÙee jpeye ceefnvÙeele npejle cegncceo (me. ‘efkeâleeue’ Ùee MeyoeÛee ØeÙeesie neslees.Deued yekeâje 2 99 heeje 2 Deens DeeefCe DeveeÛeej ne nlÙeshes#eener JeeF&š Deens. ÙeeÛe Dee#esheeÛes Gòej meojÛÙee DeeÙeleerle efoues iesues Deens. FLeheÙeËle efkeâ les ßeæe "sJeerle veenerle.) Ùeebveer Dee" ceeCemeebÛeer Skeâ legkeâ[er ‘veKeuee’ keâ[s hee"efJeueer nesleer. DeeefCe pÙee ueeskeâebveer F&ceeve OeejCe kesâues DeeefCe pÙeebveer DeuueenÛÙee ceeiee&le IejeoejeÛee lÙeeie kesâuee DeeefCe ue{e efouee71 nsÛe ueeskeâ DeuueenÛÙee ke=âhesÛeer DeeMee keâjleele. (veKeuee ns cekeäkeâe DeeefCe leeF&Heâ ÛÙee ojcÙeeve Skeâ ef"keâeCe Deens) lÙee legkeâ[eruee DeeosMe efouee neslee keâer kegâjwMeebÛeer neueÛeeue DeeefCe lÙeebÛÙee YeeJeer FjeÅeemebyebOeerÛeer ceeefnleer Øeehle keâjeJeer. Demee neslees. DeeefCe Deeheuee 73) Ùee DeeÙeleerheemetve nuueer cees"s efJeefÛe$e DeLe& keâe{ues peele Deensle. . 72) ner ceÅe DeeefCe pegieejemebyebOeer heefnueerÛe Dee%ee Deens. DeeÙele ›eâ. hejbleg JeešsleÛe lÙee ueeskeâebvee Skeâ JÙeeheejer keâeefHeâuee Yesšuee. Skeâe oemeeves DeeheuÙee jyeÛÙee ceeiee&le mJeKegMeerves KeÛe& keâjeJee Demee ne mJeÙebYeeJeer KeÛe& Deens. Skeâ ßeæeJeble iegueece DeveskesâÕejJeeoer heg®<eehes#ee DeefOekeâ Gòece Deens pejer legcneuee lees Ûeebieuee Jeešle Demesue. DeeefCe heeefJe$Ùe jeKeCeejsner lÙeeuee DeeJe[leele. heg{s metjn efvemee. pesJne legceÛeer FÛÚe nesF&ue lesJne (JebMeJe=efæÛÙee YeeJevesves) efleÛÙeekeâ[s pee. Meeyeeve ceefnvÙeeme ØeejbYe nesle neslee DeeefCe ner iees° mebefoiOe nesleer keâer nuuee jpeye (DeLee&le DeeojCeerÙe) ceefnvÙeele Peeuee Deens keâer Meeyeeve ceefnvÙeele. DeeefCe legceÛÙeehewkeâer pes ueeskeâ DeeheuÙee Oecee&keâ[s hee" efHeâjJeleerue DeeefCe veekeâejCÙeeÛÙeeÛe heefjefmLeleerle cejsue lÙeeÛes Yeeweflekeâ DeeefCe cejCeesòej oesvner peerJeveebleerue DeeÛejCe JÙeLe& nesF&ue. (217-218) les legcneuee oe¤ DeeefCe pegieejeefJe<eÙeer efJeÛeejleele.) Ùeebveer lÙee legkeâ[eruee efoueer veJnleer. Ùeele kesâJeU lÙee mebyebOeeves veejepeer JÙeòeâ keâ¤ve hegjs kesâuesues Deens. ØeLece lÙeebveer DeeheuÙee iejpee hetCe& keâjeJÙee ceie pes peemle Gjues Demesue les DeuueenÛÙee ceeiee&le KeÛe& keâjeJes.70 les meowJe legceÛÙeeMeer Ùegæ keâjerle jenleerue FLeheÙeËle efkeâ pej les ke⤠Mekeâleerue lej legcneuee legceÛÙee Oecee&heemetve hejeJe=òe keâjleerue. 43 DeeefCe metjn ceeF&oe DeeÙele ›eâ. lÙeebveer leer›e Dee#eshe IesCes meg¤ kesâues keâer ns ueeskeâ efveIeeues Deensle cees"s DeuueenJeeues yevetve hejbleg JemlegefmLeleer DeMeer Deens keâer DeeojCeerÙe ceefnvÙeelemegæe jòeâheele keâjCÙeeme Ûegkeâle veenerle. lÙeehes#ee efkeâleerlejer JÙeehekeâ DeLeea Meyo Deens. lÙeebveer lÙee keâeefHeâuÙeeJej nuuee keâ¤ve Skeâeuee "ej kesâues Je GjuesuÙee ueeskeâebvee ceeueemen hekeâ[tve ceefovÙeele DeeCeues. 90 Ùeele veblejÛÙee Dee%ee Ùesle Deensle. JeemleefJekeâheCes meojnt DeeÙeleerÛÙee MeyoeJe¤ve mhe°heCes Øekeâš nesles keâer ueeskeâ DeeheuÙee mebheòeerÛes ceeuekeâ nesles. 71) ‘efpeneo’Ûee DeLe&. ns ueeskeâ legcneuee Deie>erkeâ[s yeesueeJeerle Deensle DeeefCe lees DeeheuÙee Dee%esÉejs legcneuee mJeiee&keâ[s Je #eceskeâ[s yeesueJeerle Deens DeeefCe lees Deeheues DeeosMe mhe°heCes ueeskeâebmeceesj efJe<eo keâjerle Deens pesCeskeâ¤ve lÙeebveer yeesOe IÙeeJee.73 DeMee Øekeâejs Deuueen legcneuee Deeheueer mebkesâleJeÛeves mhe° keâ¤ve meebiele Deens pesCeskeâ¤ve legcner efÛebleve keâjeJes Yeeweflekeâ DeeefCe cejCeeslòej peerJeveeÛes. ÙegæeÛeer keâmeueerner hejJeeveieer hewiebyej (me. Ùee Meyoele Ùegæemen meJe& ØekeâejÛÙee ØeÙelveebÛee meceeJesMe neslees. Ùegæemee"er lej Dejyeer Yee<esle.

Skeâ Demee keâer Deeheuee JebMe efškeâefJeCÙeeÛee ØeÙelve keâje pesCeskeâ¤ve legcner peie mees[CÙeehetJeea legceÛÙeepeeieer keâece keâjCeejs ogmejs DeefmlelJeele DemeeJesle. hejbleg heg®<eeves pej mJele:Ûe Œeeruee leueekeâ efoueer Demesue lej lees efleÛÙeekeâ[tve DeeheCe efouesueer mebheòeer hejle IesT Mekeâle veener. 79) Ùee DeeÙeleervegmeej Skeâ heg®<e Skeâe efJeJeen mebyebOeele DeeheuÙee helveerJej peemleerle peemle oesveÛe JesUe ‘leueekesâ jpeF’ÛÙee nkeäkeâeÛee Jeehej ke⤠Mekeâlees. cee$e heg®<eebmee"er efŒeÙeebhes#ee Skeâ opee& DeefOekeâ Deens. DeeefCe lÙeebÛÙeemee"er ns JewOe veener efkeâ Deuueenves lÙeebÛÙee ieYee&MeÙeeble pes keâener Ie[efJeues Deens les lÙeebveer ueheJeeJes lÙeebveer cegUerÛe lemes ke⤠veÙes. lÙeebÛes heleer lÙeebÛÙeeMeer mebyebOe megOeejCÙeeme leÙeej Demeleerue lej les Ùee FöleÛÙee keâeUele lÙeebvee DeeheuÙee helveer cnCetve hejle mJeerkeâej keâjCÙeeÛes nkeäkeâoej Deensle. ogmeje DeLe& Demee keâer pÙee YeeJeer efhe{eruee legcner DeeheuÙeepeeieer mees[tve peeCeej Deenele efleuee Oece&. 81) cnCepes SKeeÅee JesUer mJesÛÚsves leueekeâ ÅeeJee. pÙee ceveg<Ùeeves DeeheuÙee efJeJeeefnlesuee oesve JesUe leueekeâ osTve efleÛÙeeMeer mebyebOe pees[ues Demesue. .80 ¢ee Deuueenves Ieeuetve efouesuÙee ceÙee&oe Deensle lÙeeÛes GuuebIeve ke⤠vekeâe DeeefCe pes ¢ee ceÙee&oebÛes GuuebIeve keâjleerue les efve:mebMeÙe DelÙeeÛeejer Deensle. Deuueen DelÙeble #eceeJeble DeeefCe menveMeerue Deens. pej lÙee Deuueen DeeefCe Debleerce efoveeJej efJeÕeeme "sJeerle Demeleerue. hejbleg lÙeebÛÙeeleerue Demeues efyeIee[. heleer Je helveer mebyebOeeleerue DeMee efyeIee[emee"er meJe&ßes‰ Deuueenves Ûeej ceefnvÙeebÛeer cegole "jJetve efouesueer Deens keâer Skeâlej Ùee keâeueeJeOeerle lÙeebveer Deeheues mebyebOe veerš keâjeJesle veenerhes#ee JewJeeefnkeâ mebyebOe lees[tve šekeâeJesle pesCeskeâ¤ve les oesIes Skeâceskeâeheemetve cegòeâ nesTve pÙeeÛÙeeMeer efveYeeJe MekeäÙe Demesue lÙeeÛÙeeMeer lÙeebveer efJeJeen keâjeJee. Ùeeletve oesve DeLe& efveIeleele DeeefCe oesvner DeLeeËÛes cenlJe meejKesÛe Deens. (222-223) DeuueenÛÙee veebJeeÛee GheÙeesie DeMee MeheLe«enCe keâjCÙeemee"er GheÙeesie ke⤠vekeâe keâer lÙeecegUs meoeÛeej.75 DeeefCe peeCetve Demee keâer legceÛeer lÙeeÛÙeeMeer Yesš nesCeej Deens. 80) Fmueeceer keâeÙeos MeeŒee (MejerDele) ÛÙee heefjYee<esle Ùeeuee ‘‘Keguee’’ cnCeleele. F&ÕejeÛÙee MejerDeleuee les hemeble veener. DeeefCe ßeæeJebleebvee MegYeJeelee& meebiee. Deuueen legceÛÙee meJe& iees°er SskeâCeeje DeeefCe peeCeCeeje Deens. DeeefCe pej lÙeebveer leueekeâÛeeÛe efJeÛeej kesâuee Demesue lej ue#eeble "sJee Deuueen meJe&keâener SskeâCeeje Je peeCeCeeje Deens.81 lemesÛe lÙee heefnuÙee heleeruee DeeefCe Ùee Œeeruee Jeešle Demesue keâer Deuueenves Ieeuetve efouesuÙee ceÙee&oebÛes DeeheCe heeueve ke⤠Meketâ lejÛe lÙeebvee hegvne efJeJeen keâ¤ve JewJeeefnkeâ peerJeve peielee ÙesF&ue. Deuueen legcneuee legceÛÙee efvejLe&keâ MeheLeebyeöue hekeâ[Ceej veener hejbleg pÙee MeheLee legcner ØeeceeefCekeâheCes Ieslee lÙeeefJe<eÙeer legcneuee DeJeMÙe efJeÛeejues peeF&ue. keâer lÙee GYeÙeleebÛeer keâeÙeÅeelcekeâ jerleerves lej SkeâceskeâeMeer yeebOeeruekeâer DemeeJeer Je JÙeJenejle: cee$e les oesIes Skeâceskeâeheemetve Demes efJeYeòeâ jneJesle peCet les heleer Je helveer veenerÛe. (224-225) pes ueeskeâ DeeheuÙee helveerMeer mebyebOe ve "sJeCÙeeÛeer MeheLe Iesleele lÙeebÛÙeemee"er Ûeej ceefnvÙeebÛee DeJeOeer Deens. lees DeeheuÙee DeeÙeg<Ùeele pesJne keâOeer efleuee eflemeNÙeeboe ‘leueekeâ’ osF&ue. (228) leueekeâ Heâòeâ oesve JesUe Deens veblej lÙeevee Skeâlej meJe&mebcele heæleerves DeeheuÙeepeJeU "sJetve IÙee efkebâJee mevceevehetJe&keâ lÙeebvee efvejeshe Åee. Ùee Deuueenves Ieeuetve 75) meJeËkeâ<e DeLeea Meyo Deensle. leer Œeer lÙeeÛÙeeheemetve vesnceermee"er efJeYeòeâ nesF&ue. DeMee efmLeleerle heg®<eeves. Ùeeletve kesâJeU hetJeeaÛÙee heleermee"er Œeeruee hegveefJe&Jeen hee$e "jefJeCÙeemee"er kesâuÙee peeCeeNÙee kegâefšue efJeJeeneÛes DeLeJee leueekeâÛes keâesCelesner efveefceòe efveIele veener. Œeerkeâ[tve hejle IÙeeJes ns lÙeeÛÙeemee"er JewOe "jles. FöleÛÙee keâeueeJeOeerÛÙee Deele lees efJeJeeneefJevee hegvne mebyebOe ØemLeeefhele ke⤠Mekeâlees. lej lÙeebÛÙeele efyeIee[ ÙesCÙeeÛeer keâejCes GÆJeleele. Demeles. heleer Je helveer ÙeebÛÙeeleerue mebyebOe vesnceer DeevebooeÙekeâÛe Demet Mekeâleerue Demes veener. (229) veblej pej (oesve JesUe leueekeâ efouÙeeveblej heleerves DeeheuÙee helveeruee eflemeNÙeeboe) leueekeâ efouee lej leer Œeer lÙeeÛÙeemee"er JewOe veener peesheÙeËle efleÛee ogmeNÙee heg®<eeMeer efJeJeen nesTve lÙeeveblej lees heg®<e efleuee leueekeâ osF&ue. 78) ner Dee%ee kesâJeU lÙeeÛe efmLeleerMeer mebyebefOele Deens pesJne heleerves helveeruee Skeâ efkebâJee oesve JesUe leueekeâ GÛÛeejueer Demesue. efouesueer mebheòeer efkebâJee efleÛee keâener Yeeie. DeheJeeo Heâòeâ pej lÙee oesIeebvee YeÙe Jeešle Demesue keâer Deuueenves Ieeuetve efouesuÙee ceÙee&oebÛes les heeueve ke⤠Mekeâle veenerle.79 DeeefCe legceÛÙeemee"er ns JewOe veener keâer pes keâener legcner lÙeebvee efoues Deens lÙeeletve keâenerner hejle IÙeeJes. Oece&hejeÙeCelee DeeefCe ueeskeâkeâuÙeeCeeÛÙee keâeÙee&heemetve legcner hejeJe=òe Jneue. veerefleceòee DeeefCe ceeCegmekeâerÛÙee iegCeebveer megMeesefYele keâjCÙeeÛee ØeÙelve keâje. Deuueen ØeYeglJeMeeueer DeeefCe efJeJeskeâer Deens. 77) cnCepes legcner pej DeÙeesiÙe iees°ermee"er helveeruee mees[ues Deens lej Deuueenkeâ[tve mJele:uee efveYe&Ùe mecepet vekeâe. cnCepes Skeâe Œeerves DeeheuÙee heleeruee keâener ceesyeouee osTve lÙeeÛÙeekeâ[tve leueekeâ efceUefJeCes.78 DeeefCe Ùeeyeeyeleerle efŒeÙeebvee lÙeeÛeØeceeCes nkeäkeâ Deens heefjefÛele heæleervegmeej pemes heg®<eebvee Deens.77 (226-227) pÙee ŒeerÙeebvee leueekeâ efoueer iesueer Demesue lÙeebveer leerve $e+legœeeJeeheÙeËleÛÙee keâeUeheÙeËle Øeefle#ee keâjeJeer. veblej pej legcneuee YeÙe Jeešle Demesue keâer les oesIes Deuueenves Ieeuetve efouesuÙee ceÙee&oebJej keâeÙece jent Mekeâle vemeleerue lej lÙeebÛÙeeceOÙes Demee mecesš Ie[efJeCÙeeceOÙes keâesCeleener DehejeOe veener keâer helveerves DeeheuÙee heleeruee Øeefleoeve osTve mJele:uee cegòeâ keâ¤ve IÙeeJes. ‘leueekesâ jpeF’–hegvejheer efJeJeeneme hee$e leueekeâ. pÙeeJej hejmhejele mencele Peeues Demesue. lees legceÛÙee DelÙeeÛeejeheemetve ieeHeâerue veener.76 pej lÙeebveer hegvne mebyebOe ØemLeeefhele kesâues lej Deuueen #eceeJeble Je ke=âheeJeble Deens. DeMee efmLeleerleerue leueekeâ.Deued yekeâje 2 101 heeje 2 Deued yekeâje 2 102 heeje 2 JebMe heg{s ÛeeueJee DeeefCe F&Õejer keâesheeÛes YeÙe yeeUiee. 76) MejerDele-Fmueeceer keâeÙeosMeeŒeeÛÙee heefjYee<esle Ùee iees°eruee ‘F&uee’ Demes cnCeleele.

pej lÙeebÛÙee hee"erceeies lÙeebÛÙee helveeR efpeJeble 82) ner Dee%ee DeMee efmLeleermebyebOeer Deens pesJne heleer Je helveerÛeer keâe[ercees[ Peeueer DemeeJeer. ne nkeäkeâ Deens meoeÛeejer ueeskeâebJej. (230) DeeefCe pesJne legcner helveeRvee leueekeâ Åeeue Je lÙee Deeheuee Øeefle#eekeâeU hetCe& keâjleerue lesJne meJe&mebcele heæleerves lÙeebvee DeeheuÙeepeJeU "sJetve IÙee efkebâJee mevceevehetJe&keâ lÙeebvee efvejeshe Åee.hejbleg pej GYeÙehe#e hejmhej jepeer-Keg<eer DeeefCe meuuee-cemeueleerves otOe mees[Jet FefÛÚle Demeleerue lej Demes keâjCÙeeme keâener njkeâle veener. DeeefCe DeuueenÛÙee keâesheeÛes YeÙe yeeUiee DeeefCe peeCetve Demee keâer Deuueen ØelÙeskeâ iees° peeCelees Deens. pesCeskeâ¤ve legcner lÙeebÛÙeeJej DelÙeeÛeej keâjeJee. pej keâener yeesueCeer keâjeJeÙeeÛeer Demesue lej ØeÛeefuele heæleervegmeej keâje DeeefCe efJeJeenyeæ nesCÙeeÛee efveCe&Ùe leesheÙeËle IesT vekeâe peesheÙeËle Föle hetCe& nesle veener. oesvner mJe¤heele keâener njkeâle veener. megKeJemleg JÙeòeâerves DeeheuÙee SsheleerØeceeCes Je iejeryeeves DeeheuÙee kegâJeleerØeceeCes heefjefÛele heæleervegmeej ÅeeJes. DeuueenÛÙee mebkesâleJeÛeveebMeer KesU ke⤠vekeâe. (231) pesJne legcner DeeheuÙee helveeRvee leueekeâ Åeeue DeeefCe lÙee Øeefle#eekeâeU hetCe& keâjleerue lesJne lÙeebÛÙee efveÙeesefpele JejeMeer efJeJeen keâjCÙeeheemetve ØeefleyebOe ke⤠vekeâe. (234-235) legcneJej keâener iegvne veener keâer legceÛÙee helveeRvee legcner leueekeâ ÅeeJee Ùee JesUshetJeea keâer lÙeebvee mheMe& keâjCÙeeÛeer Ieškeâe ÙesF&ue DeLeJee cenj "jefJeuee Demesue. Deuueen peeCelees keâer lÙeeÛee efJeÛeej legceÛÙee ceveele ÙesCeejÛe. Ùeele Deeflejskeâ keâjCeeje mJele:JejÛe DelÙeeÛeej keâjerue. hejbleg keâesCeeJejner lÙeeÛÙee Ssheleerhes#ee peemle Yeej šekeâuee peeT veÙes. legceÛÙeemee"er heefJe$e DeeefCe heeJeve heæle nerÛe Deens keâer legcner Ùeeheemetve hejeJe=òe jneJes Deuueen peeCelees heCe legcner peeCele veener. (236-237) DeeheuÙee veceepeebÛeer keâeUpeer IÙee. . DeeefCe legcneuee GheosMe keâjerle Deens keâer pees «ebLe DeeefCe efJeJeskeâ lÙeeves legceÛÙeeJej DeJelejuee Deens lÙeeÛee Deeoj keâje. DeeF&uee Ùee keâejCeemleJe $eeme efoues peeT veÙes keâer cetue efleÛes Deens. Goejlee oeKeJeeJeer (DeeefCe mebhetCe& cenj ÅeeJee) DeeefCe legcner (DeLee&le heg®<e) GoejlesÛee JÙeJenej keâjeJee lej ne JÙeJenej DeuueenÛÙee Øekeâesheeuee efYeTve JeeieCÙeemee"er DeefOekeâ megmebiele Deens. ner yeeye JesieUer Deens keâer Œeerves Goejlee oeKeJeeJeer (DeeefCe cenj IesT veÙes) efkebâJee lÙee heg®<eeves pÙeeÛÙee DeefOekeâejele JewJeeefnkeâ yebOe Deens. ieghle keâjej-ceoej ke⤠vekeâe. Deued yekeâje 2 104 heeje 2 Demeleerue lej lÙeebveer Ûeej ceefnves one efoJeme mJele:uee LeebyeJetve "sJeeJes. (233) legceÛÙeehewkeâer pes ueeskeâ cejCe heeJeleerue. leLeeefhe ieYe&Jeleer Ùeeuee DeheJeeo Deens.83 veblej pesJne lÙeebÛeer Föle hetCe& nesF&ue lesJne lÙeebvee DeefOekeâej Deens keâer lÙeebveer mJele:mebyebOeer heefjefÛele heæleervegmeej FÛÚe Demesue lemes keâjeJes. DeMee ŒeerÛÙee heleer JeejuÙeebÛeer ‘Föle’ ieYe&cegòeâ nesF&heÙeËle Deens ceie ner ieYe&cegòeâlee heleerÛÙee ce=lÙegveblej ueiesÛe keâe nesle veener efkebâJee lÙeemee"er efkeâlÙeskeâ ceefnves keâe ueeiet veÙesle. ‘‘mJele:uee jesKetve "sJeeJes’’ ves DeefYeØesle kesâJeU hegveefJe&Jeeneheemetve jesKeCesÛe veJns lej mJele:uee Me=bieej keâjCÙeeheemetvener jesKeeJes Demes osKeerue Deens. nJes lej ceveeble ueheJetve "sJee. . lemeeÛe lÙeeÛÙee JeejmeebJej osKeerue Deens. lej DeMee efmLeleerle cenjÛee DeOee& Yeeie ÅeeJee ueeiesue. hejmhej JÙeJenejeceOÙes DeewoeÙee&Ûee efJemej he[t osT vekeâe.otOe heepeCeeNÙee ŒeerÛee ne nkeäkeâ pemee cegueeÛÙee efhelÙeeJej Deens. DeeefCe lÙeebvee $eeme osCÙeemee"er De[keâJetve "sJet vekeâe.Deued yekeâje 2 103 heeje 2 efouesuÙee ceÙee&oe Deensle. hejbleg hene.DeeheuÙee cegueebvee hetCe& oesve Je<ex mleveheeve keâjeJes. ÛeebieuÙee Øekeâejs mecepetve IÙee keâer Deuueen legceÛeer ceveesoMee osKeerue peeCelees. lees heefjefÛele heæleervegmeej Deoe keâje. legcneuee GheosMe osCÙeele Ùesle Deens keâer Demes ke=âlÙe cegUerÛe ke⤠vekeâe pej legcner Deuueen DeeefCe Debleerce efoveeJej ßeæe "sJeCeejs Demeeue. efJeMes<ele: DeMee veceepeeÛeer keâer efpeÛÙeeble veceepeÛeer 83) heleerÛÙee ce=lÙetveblejÛeer ner ‘Föle’ DeMee efŒeÙeebmee"erner ueeiet Deens pÙeeÛÙeeMeer lÙeebÛÙee heleerÛee ‘hetCe&heCes SkeâebleJeeme’ Peeuee vemeeJee. legceÛÙee ke=âleer Deuueen heenele Deens. cnCetve lÙeeÛes YeÙe yeeUiee Je ns osKeerue peeCetve Demee keâer Deuueen menveMeerue Deens (uenevemeneve iees°eRvee) lees ceeHeâ keâjlees. ceie leer leueekeâÉejs Demees DeLeJee ‘Keguee’ Éejs Demees efkebâJee HeâmeKe (efJeJeen cees[) Jee ‘Heâejkeâle’ Éejs Demees DeeefCe ŒeerÛÙee heojer otOe efheles cetue DemeeJes. DeuueenÛÙee keâesheeÛes YeÙe yeeUiee DeeefCe mecepetve Demee keâer pes keâener legcner keâjlee les meJe& DeuueenÛÙee °erle Deens. legceÛee efJeÛeej pej DeeheuÙee cegueebvee SKeeÅee hejkeäÙee Œeerkeâ[tve otOe heepeeJeÙeeÛee Demesue lej Ùeelemegæe keâener njkeâle veener hejbleg kesâJeU Ùee DešerJej keâer lÙeeÛee pees keâener ceesyeouee "jJeeue. pesJne les mebceòeerhetJe&keâ SkeâceskeâebMeer efJeJeen ke⤠FefÛÚle Demeleerue. (232) pÙee ceelee-efhelÙeebÛeer FÛÚe Demesue keâer lÙeebÛÙee cegueebveer mleveheeve-keâeue hetCe& nesF&heÙeËle otOe hÙeeJes lej ceeleebveer . DeMee efmLeleerle lÙeebvee keâener vee keâener DeJeMÙe efoues heeefnpes. DeeefCe efhelÙeeueemegæe Ùee keâejCeemleJe $eeme efouee peeT veÙes keâer cetue lÙeeÛes Deens . DeeefCe Deuueenves legceÛÙeeJej kesâuesuÙee $e+CeebÛeer Dee"JeCe "sJee. pÙee lees ueeskeâebÛÙee ceeie&oMe&veemee"er mhe° keâjerle Deens pes (lÙeeÛÙee ceÙee&oe Yebie keâjCÙeeÛee heefjCeece) peeCeleele. DeeefCe pej legcner mheMe& keâjCÙeehetJeea leueekeâ efouee Demesue hejbleg cenj "jefJeCÙeele Deeuee Demesue.82 DeMee DeJemLesle cegueeÛÙee efhelÙeeves heefjefÛele heæleervegmeej lÙeebvee pesJeCe-KeeCe Je keâhe[s-ueòes efoues heeefnpesle. legceÛÙeeJej lÙeeÛeer keâenerner peyeeyeoejer veener Deuueen legcne meJeeËÛÙee DeeÛejCeeÛeer Keyej jeKeCeeje Deens FöleÛÙee keâeUele legcner nJes lej lÙee efJeOeJee efŒeÙeebMeer ceeieCeerÛeer FÛÚe mebkesâleeves JÙeòeâ keâje.

‘‘Demes lej nesCeej veener vee keâer legcneuee ÙegæeÛee DeeosMe osCÙeele ÙeeJee DeeefCe ceie legcner ue{t veÙes?’’ les meebiet ueeieues. lÙeebveer DeeheuÙee veyeeruee meebefieleues. 85) ne mebkesâle FœeeF&ueer ueeskeâeÛÙee ‘efveie&cevee’ÛÙee Iešveskeâ[s Deens. veblej pej lÙee mJele: efveIetve iesuÙee lej mJele:mebyebOeer ØeÛeefuele heæleervegmeej lÙee pes keâener keâjleerue lÙeeÛeer keâesCeleerner peyeeyeoejer legceÛÙeeJej veener. ‘‘DeeceÛÙeeJej yeeoMeen yeveCÙeeÛee lees keâmee nkeäkeâoej yeveuee? lÙeeÛÙee leguevesle yeenMeen nesCÙeeÛes Deecner peemle nkeäkeâoej Deenesle.)ÛÙee veblej yeveerFœeeF&ueÛÙee mejoejebÛÙee yeeyeleerle Ie[ueer nesleer. pees efleÛes heeCeer efheF&ue lees ceePee meesyeleer veJns. ‘Jegmlee’ Ùee MeyoeÛee DeLe& ‘ceOÙeJeleea Jemlet’ Demeener neslees DeeefCe GÛÛe DeeefCe ßes‰ Jemlet Demeener neslees. pecesue leMeer veceepe Deoe keâje. lees lej keâener cees"e ßeerceble veener. pÙee Yee<Ùekeâejebveer Ùee MeyoeÛee DeLe& ceOÙeJeleea veceepe Demee Iesleuee Deens les meeceevÙele: lÙeeÛÙeeves DemejÛeer veceepe DeefYeØesle DemeuÙeeÛes ceeveleele. DeMeeÛe leNnsves pÙee efŒeÙeebvee IešmHeâesš osCÙeele Deeuee Demesue lÙeebvee osKeerue ÙeesiÙe Øekeâejs keâenervee keâener osTve efvejeshe osCÙeele ÙeeJee. hejbleg pej SKeeoe. pÙeeceOÙes cetmeeÛes JebMepe Je ne¤veÛÙee JebMepeeveer mees[uesues heefJe$e DeJeMes<e Deensle DeeefCe pÙeeuee Deelee otleebveer GÛeueues Deens. meueeles (veceepe) Jegmleeves DeefYeØesle ceOÙeJeleea veceepener Demet Mekeâles DeeefCe ÙeesiÙe JesUer Je efJeveceüleehetJe&keâ lemesÛe DeuueenÛÙee Skeâe«eefÛeòeeves he{ueer peeCeejer veceepe Je pÙeele veceepeÛeer meJe& JewefMe°s SkeâJešueer DemeeJeerle DeMeer veceepener Demet Mekeâles. (243-245) ceie legcner lÙee IešvesJej efJeÛeej kesâuee keâeÙe peer cetmee(De.84 Deuueenmeceesj Demes GYes jne pemes Dee%eeOeejkeâ iegueece GYes jenleele.Deued yekeâje 2 105 heeje 2 meJe& JewefMe<šŸes SkeâJešuesueer Deensle. ‘‘Skeâe veoerJej Deuueenkeâ[tve legceÛeer hejer#ee Iesleueer peeCeej Deens. pej legcner ßeæeJeble Demeeue lej legceÛÙeemee"er ner cees"er KetCe Deens. DeMeeblelesÛeer heefjefmLeleer Demesue lej legcner heeÙeer Demee efkebâJee mJeej Demee. hejbleg yengmebKÙe ueeskeâ ke=âle%elee JÙeòeâ keâjerle veenerle. . ceje! veblej lÙeeves lÙeebvee hegve®ppeerJeve efoues.85 JemlegefmLeleer DeMeer Deens keâer Deuueen ceeveJeeJej cees"er ke=âhee keâjCeeje Deens.’’ hejbleg pesJne lÙeebvee ÙegæeÛee DeeosMe efouee iesuee lesJne Skeâ DeuheMee mebKÙesefMeJeeÙe Flej meJe&peCeebveer hee" efHeâjefJeueer DeeefCe Deuueen lÙeebÛÙeehewkeâer ØelÙeskeâ DelÙeeÛeeNÙeeuee ÛeebieuesÛe DeesUKelees.’’ Øesef<ele Gòejues. ‘‘yejs ns keâmes nesT Mekeâles keâer Deecner DeuueenÛÙee ceeiee&le ue{t veÙes pesJne Deecneuee DeeceÛÙee Iejeletve keâe{CÙeele Deeues Deens DeeefCe DeeceÛeer cegues-yeeUs Deecneheemetve JesieUer kesâueer iesueer Deensle. metjn ceeF&oeÛÙee ÛeewLÙee Keb[ele meJe&ßes‰ Deuueenves ÙeeÛee leheMeerue meebefieleuee Deens. ‘‘DeeceÛÙeemee"er jepee vescetve šekeâe keâer pÙeecegUs Deecner DeuueenÛÙee ceeiee&le Ùegæ keâjeJes. legceÛÙeele Demee keâesCe Deens keâer pees Deuueenuee 84) cetU Dejyeer Meyo ‘meueelegue Jegmlee’ Ûee ØeÙeesie Peeuee Deens. ns Ssketâve les cnCeeues. ne nkeäkeâ Deens DeuueenÛes YeÙe yeeUieCeeNÙee ueeskeâebJej. SKeeoer DeeWpeUYej hÙeeuee lej njkeâle veener. Deuueen meJe&JÙeeheer Je meJe&%e Deens. Deued yekeâje 2 106 heeje 2 Ûeebieues keâpe& osF&ue keâer Deuueen lÙeeuee efkeâlÙeskeâ hešerves Jee{Jetve hejle keâjerue?86 Ieš keâjCesmegæe DeuueenÛÙee DeKelÙeejerle Deens DeeefCe Jee{efJeCes osKeerue. meJe&ßes‰ Deuueen lÙeeuee DeeheuÙeeJej peyeeyeoejer Demeuesues keâpe& "jefJelees. (242) legcner lÙee ueeskeâebÛÙee oMesÛee efJeÛeejosKeerue kesâuee keâeÙe keâer pes ce=lÙetÛÙee Yeerleerves Deeheues Iejoej mees[tve efveIeeues nesles DeeefCe npeejeWÛÙee mebKÙesle les nesles? Deuueenves lÙeebvee Heâcee&efJeues. DeeefCe lÙeeÛÙeekeâ[sÛe legcneuee hejle peeJeÙeeÛes Deens.’’ veyeerves efJeÛeejues.’’ ÙeeÛeyejesyej lÙeebÛÙee veyeerves Demesner meebefieleues keâer. ‘‘F&Õejekeâ[tve lees yeeoMeen cnCetve efveÙegòeâ nesCÙeeÛes ue#eCe ns Deens keâer lÙeeÛÙee keâejefkeâoeale leer hesšer legcneuee hejle efceUsue pÙeeceOÙes legceÛÙee heeuevekeâlÙee&keâ[tve legceÛÙeemee"er ceve:MeebleerÛeer meece«eer Deens. (238-239) legcnebhewkeâer pes ueeskeâ cejCe heeJeleerue DeeefCe hee"erceeies helveeR mees[leerue lÙeebvee ns DeeJeMÙekeâ Deens keâer lÙeebveer DeeheuÙee helveeRmee"er Demes ce=lÙethe$e (JemeerÙele) keâ¤ve peeJes keâer Skeâ Je<ee&heÙeËle lÙeebvee GojefveJee&neÛeer meeceg«eer osCÙeele ÙeeJeer Je lÙeebvee Iejeletve yeensj keâe{ues peeT veÙes. cegmeueceeveebvees! DeuueenÛÙee ceeiee&le Ùegæ keâje DeeefCe ÛeebieuesÛe mecepetve Demee keâer Deuueen SskeâCeeje Je peeCeCeeje Deens. DeeefCe Deuueenuee ne DeefOekeâej Deens keâer lÙeeves Deeheuee ceguegKe nJes lÙeeuee ÅeeJee.’’ heCe Skeâe DeuheMee iešeKesjerpe 86) ‘Ûeebieues keâpe&’ves DeefYeØesle hegCÙeeF&ÛÙee Megæ YeeJevesves efve:mJeeLe&heCes DeuueenÛÙee ceeiee&le ceeue KeÛe& keâjCes nesÙe. (246) lÙeebÛÙee Øesef<eleeves lÙeebvee meebefieleues keâer Deuueenves legceÛÙeemee"er leeuetleuee yeeoMeen vesceues Deens. pÙeeÛeer legcneuee hetJeea ceeefnleer veJnleer. Deuueen ØeYeglJemebheVe DeeefCe yegefæceeve Je efJeJeskeâMeerue Deens. ceePee meesyeleer lej kesâJeU leesÛe Deens pees Deeheueer leneve lÙeeves YeeieefJeCeej veener. lees JeÛeve oslees keâer ceer kesâJeU cetU jkeäkeâcesÛeerÛe hejleHesâ[ keâjCeej Deens Demes veener lej lÙeeÛÙee efkeâlÙeskeâ hešerves peemlener osCeej Deens. DeeefCe pesJne Meebleer ueeYesue lesJne DeuueenÛes lÙee heæleerves mcejCe keâje pemes lÙeeves legcneuee efMekeâefJeues Deens.’’ (247-248) veblej pesJne leeuetle ue<keâj IesTve efveIeeuee lesJne lÙeeves meebefieleues. DeeMee Deens keâer legcner mecepetveGcepetve ke=âleer keâjeue. ‘‘Deuueenves legceÛÙee leguevesle lÙeeueeÛe efveJe[ues Deens DeeefCe lÙeeuee yeewefækeâ Je Meejerefjkeâ oesvner ØekeâejÛÙee #ecelee efJehegue ØeceeCeele yeneue kesâuÙee Deensle. (240-241) DeMee Øekeâejs Deuueen legcneuee DeeheuÙee Dee%ee mhe°heCes efveoxefMele keâjlees.

Deepe DeeceÛÙeele peeuetle Je lÙeeÛÙee ue<keâjeMeer meecevee osCÙeeÛeer Meòeâer veener. Ùee keâejCeeves) lÙeebveer Deehemeele celeYeso efvecee&Ce kesâues ceie keâesCeer ßeæe "sJeueer Je keâesCeer õesneÛee ceeie& DeJeuebefyeuee. Deelee pÙeeves keâesCeer. ÙeeÛe MeyoeÛÙee Deveg<ebieeves meojnt DeeÙele. (256-157) 88) cetU Dejyeer Meyo ‘‘kegâmeea’’ Jeehejuee iesuee Deens. meJe&meeOeejCeheCes jepÙe Je meòesmee"er ®hekeâ Meyo cnCetve lees yeesueuee peelees. DeeceÛes heeÙe efmLej keâj DeeefCe lÙee DeßeæeJeble mecegoeÙeeJej Deecneuee efJepeÙeer keâj. ‘‘ns heeuevekeâlÙee&. Ùee DeeÙeleerle meJeexÛÛe DeuueenÛee nuekeâe heefjhetCe& heefjÛeÙe efouee iesuee Deens keâer lÙeeÛes GoenjCe Flej keâes"sÛe meehe[le veener.) (–249-251) ner DeuueenÛeer JeÛeves Deensle peer Deecner legcneuee "erkeâ-"erkeâ SskeâJeerle Deenesle. lesJne lÙeebveer leeuetleuee meebefieleues keâer. Deuueenves FefÛÚues Demeles lej les keâoeefhe ue{ues vemeles hejbleg Deuueen pes FefÛÚlees les keâjlees. Heâòeâ leesÛe Skeâše ceneve Je ßes‰ Deens.– pej Deuueen DeMee Øekeâejs ceeveJeeÛÙee Skeâe mecegoeÙeeuee ogmeNÙee mecegoeÙeeÛÙee nmles nšJeerle vemelee lej he=LJeerÛeer JÙeJemLee efyeIe[ueer Demeleer . efce$eleener 87) yengOee ns meebieCeejs lesÛe ueeskeâ DemeeJesle pÙeebveer veoerJej DeieesojÛe Deeheuee GleeJeerUheCee ØeoefMe&le kesâuee neslee. peer keâener Oeve-oewuele Deecner legcneuee yeneue kesâueer Deens lÙeeletve KeÛe& keâje ÙeehetJeea keâer lees efoJeme ÙesF&ue pÙeeceOÙes Kejsoer-efJe›eâer nesCeej veener. (249–) ceie pesJne leeuetle Je lÙeeÛes cegmeueceeve meeLeeroej veoer Deesueeb[tve heg{s efveIeeues. 91) ‘leeietle’ Ùee ef"keâeCeer ‘leJeeieerle’ Ùee Deveskeâ JeÛeveer DeLee&ves Jeehejuee iesuee Deens. DeeefCe lÙeebÛes mebj#eCe keâener lÙeeuee LekeâJetve mees[Ceejs keâece veJns. nesÙe. kegâCeeuee lÙeeves ogmeNÙee Øekeâejs GÛÛe opex Øeoeve kesâues DeeefCe MesJešer cejÙecehet$e F&mee-ÙesMet (De. Demee keâesCe Deens pees lÙeeÛÙee heg{s lÙeeÛÙee hejJeeveieerefMeJeeÙe efMeHeâejme ke⤠Mekesâue? pes keâener oemeebÛÙee mece#e Deens lÙeeueener lees peeCelees DeeefCe pes keâener lÙeebÛÙeeheemetve DeÂMÙe Deens lÙeeueener lees peeCelees DeeefCe lÙeeÛÙee ceeefnleerhewkeâer keâesCeleerner iees° lÙeebÛÙee yegefækeâ#esle ÙesT Mekeâle veener ÙeeJÙeefleefjòeâ keâer SKeeÅee iees°erÛes %eeve lees mJele:Ûe lÙeebvee osT FefÛÚle Demesue. leeietle90 Ûee Fvkeâej keâ¤ve DeuueenJej ßeæe "sJeueer lÙeeves Skeâ Demee cepeyetle DeeOeej «enCe kesâuee pees keâOeerner legšCeej veener. (254) Deuueen lees efÛejblevepeerJeer Deens pÙeeves leceece me=°erÛee Yeej meebYeeUuesuee Deens. lÙeebveer meebefieleues.87 hejbleg pes ueeskeâ Demes mecepele nesles keâer Skesâ efoJeMeer lÙeebvee DeuueenMeer YesšeJeÙeeÛes Deens. ÙeebÛÙeehewkeâer keâesCeer Demee neslee pÙeeÛÙeeMeer mJele: Deuueenves mebYee<eCe kesâues. Got& (lemesÛe ceje"er) Yee<eslemegæe yengOee KegÛeea ne Meyo Jeehe¤ve MeemeveeefOekeâej Demee DeLe& Iesleuee Deens.91 DeeefCe les lÙeebvee ØekeâeMeeheemetve Dees{tve DebOeejekeâ[s IesTve peeleele. pes ueeskeâ ßeæe "sJeleele lÙeebÛee meceLe&keâ Je meneÙekeâ Deuueen Deens DeeefCe lees lÙeebvee DebOeejeletve keâe{tve ØekeâeMeele DeeCelees. DeeceÛÙeeJej menveMeeruelesÛee Je<ee&Je keâj. DeeefCe pes ueeskeâ õesneÛee ceeie& DeJeuebefyeleele lÙeebÛes meceLe&keâ Je meneÙekeâ leeietle Deensle. lÙeeÛÙeeefMeJeeÙe Flej keâesCeerner F&Õej veener. pej Deuueenves FefÛÚues Demeles lej MekeäÙe veJnles keâer Ùee Øesef<eleeveblej pÙee ueeskeâebveer GppJeue mebkesâle heeefnues Demeles lÙeebveer Deehemeele ue{eF& kesâueer Demeleer hejbleg (DeuueenÛes ceveesjLe Demes veJnles keâer lÙeeves ueeskeâebvee meòeâerves celeYesoeheemetve jesKeeJes. ns vejkeâeie>erceOÙes peeCeejs ueeskeâ Deensle pesLes ns meowJe jenleerue. 90) Meeefyokeâ DeLee&ÛÙee °erves pees DeeheuÙee JewOe ceÙee&osyeensj iesuee Demesue DeMee ØelÙeskeâ Fmeceeuee leeietle cnšues peeF&ue.) efve:mebMeÙe legcner lÙee ueeskeâebhewkeâer Deenele pÙeebvee Øesef<ele yeveJetve hee"efJeues iesues Deens. (255) Oecee&ÛÙee yeeyeleerle keâesCeleerner peesjpeyejomleer veener. he=LJeer DeeefCe DeekeâeMeeble pes keâener Deens lÙeeÛesÛe Deens.hejbleg peieeleerue ueeskeâebJej DeuueenÛeer cees"er ke=âhee Deens keâer (lees DeMee leNnsves efnbmeeÛeejeÛÙee efJeveeMeeÛeer JÙeJemLee keâjerle Demelees.Deued yekeâje 2 107 heeje 3 les meJe&peCe lÙee veoerÛÙee heeCÙeeves le=hle Peeues. cnCepes DeuueenMeer efJecegKe nesTve ceeveJe SkeâeÛe leeietleÛÙee keâÛeešŸeele meehe[lees Demes veener lej Deveskeâ ‘leJeeieerle’ lÙeeÛÙee ceeveiegšerJej yemeleele. ‘‘Deveskeâoe Demes Ie[ues Deens keâer Skeâ uenevemee ieš DeuueenÛÙee Dee%esves Skeâe cees"Ÿee iešeJej ØeYeeJeer "juee Deens. Deued yekeâje 2 108 heeje 3 GheÙeesieer he[Ceej veener DeeefCe efMeHeâejme osKeerue ÛeeueCeej veener. lees Peeshelener veener DeeefCe lÙeeuee PeeshesÛeer iegbieerner Ùesle veener. .) Ùeebvee efoJÙe mebkesâle yeneue kesâues DeeefCe heefJe$e DeelcÙeeves lÙeeuee meneÙÙe kesâues. DeeefCe Kejs DelÙeeÛeejer lesÛe Deensle pes õesneÛee ceeie& DeJeuebefyeleele.’’ DeeefCe pesJne les peeuetle Je lÙeeÛÙee ue<keâjeMeer meecevee osCÙeemee"er efveIeeues lesJne lÙeebveer ØeeLe&vee kesâueer. ‘DeeÙelegue kegâmeea’ Ùee veeJeeves Øeefmeæ Deens.89 melÙe DemelÙeeheemetve JesieUs kesâues iesues Deens. DeeefCe Deuueen (pÙeeÛee DeeOeej lÙeeves Iesleuee Deens) meJe&keâener SskeâCeeje Je peeCeCeeje Deens. Deuueen menveMeerue ueeskeâebÛee meneÙÙekeâ Deens. (252-253) ns ßeæeJebleebvees.’’ mejlesMesJešer DeuueenÛÙee Dee%esves lÙeebveer DeßeæeJebleebvee efhešeUtve ueeJeues DeeefCe oeToves peeuetleuee "ej kesâues DeeefCe Deuueenves lÙeeuee jepÙe Je efJeJeskeâeves Gheke=âle kesâues DeeefCe pÙee pÙee iees°er Deuueenves FefÛÚuÙee lÙeebÛes %eeve lÙeeuee efoues. cnCetveÛe noermeceOÙes Ùee DeeÙeleeruee kegâjDeeveÛeer meJe&ßes‰ DeeÙele "jefJeues iesues Deens. kegâjDeeveÛÙee heefjYee<esle leeietleves DeefYeØesle Demee oeme Deens pÙeeves yeboieerÛeer ceÙee&oe Deesueeb[tve mJele:Ûe ceeuekeâ DeeefCe mJeeceer DemeCÙeeÛee DeeefJe<keâej DeeCeeJee Je F&ÕejeÛÙee oemeebkeâ[tve Deeheueer yeboieer keâjJeeJeer. ns Øesef<ele (pes DeeceÛÙeekeâ[tve ceeveJeeÛÙee ceeie&oMe&veekeâefjlee efveÙegòeâ Peeues) Deecner Ùeebvee Skeâ ogmeNÙeehes#ee JejÛe{ opex yeneue kesâues. DeeefCe ns cegncceo (me. lÙeeÛes jepÙe88 DeekeâeMe DeeefCe he=LJeerJej hemejues Deens. 89) cnCepes keâesCeemener F&ceeve DeeCeCÙeemee"er efJeJeMe kesâues peeT Mekeâle veener.

peer veeMe heeJeueer Deens efnuee Deuueen keâMeeØekeâejs hegvne peerJeve Øeoeve keâjerue?’’ ÙeeJej Deuueenves lÙeeÛes ØeeCe keâe{tve Iesleues DeeefCe lees MebYej Je<eeËheÙeËle ce=leeJemLesle he[tve jeefnuee. Skeâ ceOegj yeesue DeeefCe SKeeÅee Deme¢e iees°erkeâ[s Lees[erMeer [esUsPeebkeâ lÙee oeveehes#ee ßes‰ Deens pÙeeÛÙee hee"erceeies og:Ke Demesue. ogmejerkeâ[s DeeheuÙee iee{Jeekeâ[s osKeerue yeIe.’’ lesJne lÙeeves Gòej efoues. (261-265) legcnehewkeâer keâesCeer ns hemeble keâjlees keâeÙe keâer lÙeeÛÙeepeJeU õe#es DeeefCe meJe& ØekeâejÛÙee HeâUebveer yenjuesueer yeeie DemeeJeer DeeefCe leer Ssve JesUer Skeâe peesjoej JeeJešUerÛÙee ceeNÙeele meehe[tve GOJemle JneJeer pÙee JesUsme lees mJele: Je=æ Peeuee Demesue DeeefCe lÙeeÛeer DeuheJeÙeerve 94) Ùee ef"keâeCeer ‘keâeefHeâj’ ne Meyo ke=âleIve DeeefCe Ghekeâej ve ceeveCeeje Ùee DeLee&ves ØeÙeesefpeuee iesuee Deens.’’ (260) 92) lÙee Fmeceeves DeefYeØesle vece¤o Deens. ‘‘ceuee ceenerle Deens keâer Deuueen ØelÙeskeâ iees°erJej ØeYeglJe jeKelees. pej peesjoej Je=°er Peeueer lej oghešerves HeâUs ÙeeJeerle Je pejer peesjeÛeer Je=°er Peeueer veener lejermegæe kesâJeU Skeâ nuekeâemee leg<eej osKeerue lÙeekeâefjlee hegjsmee JneJee. DeeefCe DeuueenJejner ßeæe "sJele veener DeeefCe hejueeskeâeJej megæe. (258) DeLeJee GoenjCe cnCetve lÙee ceeCemeekeâ[s hene pÙeeÛes Skeâe DeMee JemleerJe¤ve peeCes Peeues peer DeeheuÙee ÚleebJej keâesuece[tve heeueLeer he[uesueer nesleer. pÙeeÛÙeeJej ceeleerÛee Lej peceuesuee neslee lÙeeJej pesJne peesjeÛeer Je=°er Peeueer lesJne meJe& ceeleer Jeentve iesueer DeeefCe mJeÛÚ Ke[keâ les Ke[keâÛe Gjues. ‘‘ceePee heeuevekeâlee& lees Deens pÙeeÛÙee DeKelÙeejerle peerJeve Je ce=lÙet Deens.’’ (259) DeeefCe lees Øemebie osKeerue vepejsmeceesj Demet Åee pesJne FyeÇenerce (De. lÙeeves meebefieleues. ‘‘ner Jemleer. ‘‘keâeÙe legPeer ÙeeJej ßeæe veener?’’ lÙeeves meebefieleues. (keâer lÙeeÛÙee ne[ebÛee meeheUe osKeerue pepe&j Peeuee Deens) DeeefCe ns Deecner Ùeemee"er kesâues Deens keâer Deecner leguee ueeskeâebkeâefjlee Skeâ efveMeeCeer yeveJet FefÛÚlees. Ghekeâej oeKeJetve DeeefCe og:Ke osTve lÙee ceeCemeemeejKes ceeleerle efcemeUt vekeâe pees Deeheueer mebheòeer kesâJeU ueeskeâebvee oeKeefJeCÙeemee"er KeÛe& keâjlees. lees npejle FyeÇenerce (De. lees Goejnmle osKeerue Deens DeeefCe peeCeCeejemegæe. Deued yekeâje 2 110 heeje 3 pes ueeskeâ Deeheuee ceeue DeuueenÛÙee ceeiee&le KeÛe& keâjleele. ceie heene keâer ne[ebÛÙee Ùee meeheàÙeeuee Deecner keâMee Øekeâejs GlLeeefhele keâ¤ve lÙeeÛÙeeJej ceebme Je keâele[er Ûe{efJelees.Deued yekeâje 2 109 heeje 3 legcner lÙee ceeCemeeÛÙee DeJemLesJej efJeÛeej kesâuee veener keâeÙe keâer pÙeeves FyeÇenerce (De. lej Deuueen.’’93 Heâcee&efJeues.) Ûee heeuevekeâlee& keâesCe Deens.’’ ns Ssketâve lees melÙeeÛee Fvkeâej keâjCeeje Dee§eÙe&Ûeefkeâle Peeuee. veblej Deuueenves lÙeeuee hegvne peerJeve efoues DeeefCe lÙeeuee efJeÛeejues. Deelee peje DeeheuÙee DeVe DeeefCe heeCÙeekeâ[s hene. ‘‘Skeâ efoJeme DeLeJee keâener leeme jeefnuees Demesve. ‘‘Demes nesÙe.) Ùeebveer meebefieleues nesles keâer.) Meer Jeeo Ieeleuee neslee?92 Jeeo Ùeeyeeyeleerle keâer FyeÇenerce (De. ‘‘ßeæe lej DeensÛe hejbleg ceveeÛes meceeOeeve FefÛÚlees. Deeheues oeve. lÙeebÛÙeele peje osKeerue Heâjkeâ he[uesuee veener.’’ Heâcee&efJeues. pesJne FyeÇenerce (De. let peje lÙeeuee heef§eceskeâ[tve GoÙeeme DeeCetve oeKeJe.’’ FyeÇenerce (De. hejbleg Deuueen DelÙeeÛeeNÙeebvee mejU ceeie& oeKeJeerle vemelees.) ÙeebÛÙee osMeeÛee (Fjekeâ) jepee neslee. les legPÙeekeâ[s OeeJele Ùesleerue. DeMeeÛe leNnsves Deuueen pÙeeÛÙee ke=âleeruee FefÛÚlees lÙeeuee mece=æer Øeoeve keâjlees. lÙeeheemetve lÙeebÛÙee neleer keâenerner ueeiele veener DeeefCe DeßeæeJebleebvee mejU ceeie& oeKeefJeCes ne DeuueenÛee efMejmlee veJns.94 ÙeeGueš pes ueeskeâ Deeheueer mebheòeer kesâJeU DeuueenÛeer cepeea mebheeove keâjCÙeekeâefjlee ceeveefmekeâ OewÙe& Je meblees<eeves KeÛe& keâjleele lÙeebÛÙee KeÛe& keâjCÙeeÛes GoenjCe Demes Deens pemes SKeeÅee he"ejeJej Skeâ yeeie DemeeJeer. Ûeebieues mecepetve Ies keâer Deuueen DelÙeble meeceLÙe&Jeeve DeeefCe yegefæceeve Deens. lÙeeÛÙee KeÛee&Ûes GoenjCe Demes Deens peCet Skeâ Ke[keâ neslee. Deuueen efvejhes#e Deens DeeefCe menveMeeruelee lÙeeÛee efJeMes<e iegCe Deens.’’ Heâcee&efJeues. pes ueeskeâ Deeheuee ceeue DeuueenÛÙee ceeiee&le KeÛe& keâjleele DeeefCe KeÛe& kesâuÙeeveblej ceie Ghekeâej oMe&Jeerle veenerle DeeefCe og:Ke osle veenerle lÙeebÛee ceesyeouee lÙeebÛÙee heeuevekeâlÙee&peJeU Deens DeeefCe lÙeebÛÙeekeâefjlee keâesCeleener og:Ke DeeefCe YeÙeeÛee Øemebie veener.’’ DeMee Øekeâejs pesJne melÙe efmLeleer lÙeeÛÙeemeceesj hetCe&heCes Øekeâš Peeueer lesJne lees cnCeeuee. ‘‘peerJeve Je ce=lÙet ceePÙee DeefOekeâejele Deens. . DeeefCe Ùee keâejCeemleJe keâer lÙee ceeCemeeuee Deuueenves jepÙe-meòee osTve šekeâueer nesleer. veblej lÙeebÛee SkeâSkeâ legkeâ[e let SkeâeSkeâe heJe&leeJej "sJetve os. ‘‘yejs lej Ûeej he#eer Ies DeeefCe lÙeebvee DeeheuÙeeMeer ceeCemeeUtve šekeâ. ‘‘ceePÙee heeuevekeâlÙee&! ceuee oeKeJe keâer let ce=leebvee keâMee Øekeâejs efpeJeble keâjleesme.) ves meebefieleues. 93) cnCepes mJele:ÛÙee [esàÙeebveer heentve pes meceeOeeve Øeehle nesle Demeles les.) veer meebefieleues keâer. ‘‘meebie let efkeâleer keâeU he[tve jeefnuee Deensme?’’ lÙeeves Gòej efoues. ns ßeæeJebleebvees. veblej lÙeebvee nebkeâ os. lÙeebÛÙee KeÛee&Ûes GoenjCe Demes Deens pemes Skeâ yeer hesjueer peeJeer DeeefCe efleÛÙeeletve meele keâCemes ÙeeJeerle DeeefCe ØelÙeskeâ keâCemeeble MebYej oeCes DemeeJesle. metÙe& hetJexkeâ[tve GoÙeeme DeeCelees. pes keâener legcner keâjlee les meJe& DeuueenÛÙee °erle Deens. Demes ueeskeâ DeeheuÙee"eÙeer oeve osTve pes hegCÙe keâceefJeleele. ‘‘legPÙeeJej ÙeeÛe efmLeleerle MebYej Je<ex JÙeleerle Peeueer Deensle.

Demes cnCeeJeÙeeÛes Demesue. lees Jes[e Peeuee Deens. Demee veJeme Hesâ[Ces. (272) efJeMes<ele: meneÙÙe keâjCÙeeme hee$e les iejerye Deensle pes DeuueenÛÙee keâeÙee&le Demes iegbleues Deensle keâer mJele:ÛÙee GhepeerefJekesâmee"er he=LJeerJej keâener OeeJeheU ke⤠Mekeâle veenerle. hejbleg pej JemlegefmLeleer DeMeer vemesue lej. (267-269) legcner pes keâener KeÛe& kesâues Demesue DeeefCe pees keâener veJeme kesâuee Demesue96 Deuueenuee lÙeeÛes %eeve Deens DeeefCe DelÙeeÛeeNÙeebÛee keâesCeerner meneÙekeâ veener. ÙeeÛe JeekedâØeÛeejeÛee ØeÙeesie keâjleevee kegâjDeeve JÙeepe KeeCeeNÙeeuee lÙee ceeCemeeÛeer Ghecee osle Deens pees Yeüefce° Peeuee Deens. Demee veJeme keâjCes heehe DeeefCe lees Hesâ[Ces efMe#esme hee$e Deens. cnCetve pÙeeuee lÙeeÛÙee heeuevekeâlÙee&keâ[tve ne GheosMe efceUsue DeeefCe lees YeefJe<Ùeele JÙeepe KeeCÙeeheemetve hejeJe=òe nesF&ue lej pes keâener lÙeeves hetJeea Keeuues Demesue les Keeuues. (266) ns ßeæeJebleebvees! peer mebheòeer legcner keâceefJeueer Deens DeeefCe pes keâener Deecner peefceveerletve legceÛÙeekeâefjlee GlheVe kesâues Deens. lÙeeÛes ØekeâjCe DeuueenÛÙee mJeeOeerve Deens. DeeefCe pÙeeuee efJeJeskeâ ueeYeuee lÙeeuee KeNÙee DeLeea cees"er oewuele ueeYeueer. lÙeebÛÙee meneÙÙeemee"er peer keâener mebheòeer legcner KeÛe& keâjeue leer Deuueenheemetve o[tve jenCeej veener. JeemleefJekeâ heenlee leerÛe Jemlet pej SKeeÅeeves legcneuee osT kesâueer lej legcner leer IesCes cegUerÛe hemeble keâjCeej veener ÙeeKesjerpe keâer legcner les mJeerkeâejCÙeele [esUsPeebkeâ keâjeue. hejueeskeâemee"er keâenerÛe keâceeJetve DeeCeues veener keâer ÙesLes lÙeeÛÙee F° HeâUebÛee GheYeesie IesT MekeâeJes. hejbleg pes ueeskeâ JÙeepe Keeleele lÙeebÛeer oMee lÙee ceeCemeeØeceeCes Demeles pÙeeuee Mewleeveeves mheMe& keâ¤ve Peheeštve mees[ues Deens. hejbleg Deuueen legcneuee Deeheueer #ecee DeeefCe ke=âhesÛeer DeeMee oslees. 98) cnCepes lÙeebÛÙee Âef°keâesveeleerue efyeIee[ Demee keâer JÙeeheejele cetU jkeâcesJej pees veHeâe Iesleuee peelees. . lemesÛe pesJne lÙeebvee SKeeÅee FmeceemebyebOeer. Ùee iees°erheemetve kesâJeU lesÛe ueeskeâ yeesOe Iesleele pes efJeJeskeâMeerue Deensle. legceÛÙee mebhetCe& peerJevekeâeÙee&uee keâenerÛe efkebâcele veener. Deued yekeâje 2 112 heeje 3 Deuueen pÙeeuee FefÛÚlees lÙeeueeÛe ceeie&oMe&ve Øeoeve keâjlees DeeefCe keâuÙeeCekeâejer ceeiee&le peer mebheòeer legcner KeÛe& keâjlee leer legceÛÙee mJele:ÛÙee efnleekeâjerlee nesÙe. lÙeehewkeâer Glke=â° Yeeie DeuueenÛÙee ceeiee&le KeÛe& keâje. cnCetve peer keâener mebheòeer legcner keâuÙeeCekeâejer ceeiee&le KeÛe& keâjeue lÙeeÛee hegjshetj ceesyeouee legcneuee efouee peeF&ue DeeefCe legceÛee nkeäkeâ keâoeefhe efnjeJeuee peeCeej veener. MesJešer legcner ÙeeÛekeâefjlee KeÛe& keâjlee vee keâer DeuueenÛeer cepeea mebheeove keâjeJeer.97 DeeefCe les Ùee oMesle iegjHeâšCÙeeÛes keâejCe ns Deens keâer les cnCeleele. pes keâener legcner peieele keâceeefJeues nesles les peieeleÛe jeefnues. 99) Demes cnšuesues veener keâer pes keâener lÙeeves Keeuues les Deuueen ceeHeâ keâjerue lej Heâcee&efJeues Demes peele Deens keâer lÙeeÛes ØekeâjCe DeuueenÛÙee megheto& Deens. cnCepes pes JÙeepe Keeuues iesues Deens les hejle keâjCÙeeÛeer keâeÙeÅeelcekeâ ceeieCeer kesâueer peeCeej veener. Ùee JeekeäÙeeÉejs keâUles keâer pes Keeuues les Keeuues Demes cnCeCÙeeÛee DeLe& Demee veJns keâer pes Keeuues iesues les ceeHeâ kesâues iesues. legceÛes yejsÛemes oes<e Ùee Jele&veeves veenermes nesleele DeeefCe pes keâener legcner keâjlee Deuueenuee meJe& heefjefmLeleerle lÙeeÛes %eeve Deens.Deued yekeâje 2 111 heeje 3 cegues Ùee JesUsme keâener ÙeesiÙelesÛeer vemeleerue?95 DeMee Øekeâejs Deuueen DeeheuÙee iees°er legceÛÙeemeceesj mhe°heCes mecepeeJetve meebielees keâoeefÛele legcner ceveve efÛebleve keâjeJes. pej ner FÛÚe SKeeÅee JewOe Je nueeue iees°ermee"er Demesue Je efleÛeer ceeieCeer Deuueenkeâ[sÛe kesâueer iesueer Demesue Je FÛÚehetleeaveblej pes keâeÙe& keâjCÙeeÛeer ceeCemeeves Øeefle%ee kesâueer Demesue leerner Deuueenmee"erÛe Demesue lej Demee veJeme DeuueenÛÙee Dee%eeheeueveevegmeej Deens. lees pÙeeuee FefÛÚlees lÙeeuee efJeJeskeâ Øeoeve keâjlees. pej legcner Deeheues oeve peeefnjjerlÙee Åeeue lej ns osKeerue Ûeebieues Deens hejbleg pej ieghlejerlÙee iejpetbvee Åeeue lej ns legceÛÙeemee"er DeefOekeâ Gòece Deens. Demes pej legcner hemeble keâjerle veener lej ceie peieele DeeÙeg<ÙeYej keâece kesâuÙeeveblej hejueeskeâeÛÙee peerJeveele legcner DeMee efmLeleerle heeTue šekeâeJes keâer lesLes heesnÛeuÙeeveblej. Demes neslee keâecee veÙes keâer lÙeeÛÙee ceeiee&le osCÙeekeâefjlee efveke=â°lece ØeleerÛeer Jemlet efveJe[CÙeeÛee legcner ØeÙelve keâjeJee. lees DeeefCe JÙeepe ns JesieJesieàÙee ØekeâejÛes DemeCes lÙeebvee mecepele veener.99 DeeefCe pees Ùee Dee%esveblej lÙeeÛe iees°erÛeer hegvejeJe=òeer keâjerue lees 97) DejyeJeemeer Jes[Ÿee ceeCemeeuee ‘cepevet’ (cnCepes Yegleeves Peheešuesuee) Ùee Meyoeves mebyeesefOele Demele. 95) cnCepes legceÛÙee GYÙee peerJeveeÛeer keâceeF& Skeâe DeMee veepegkeâ Øemebieer ve° JneJeer pesJne keâer legcner efleÛÙee ueeYeeÛes meJee&efOekeâ ceesnleepe DemeeJesle Je veJÙeeves hegvne keâceeF& keâjCÙeeÛeer mebOeerner Gjueer vemeeJeer.’’98 JeemleefJekeâ heenlee Deuueenves JÙeeheejeuee JewOe kesâues Deens DeeefCe JÙeepeeuee efveef<eæ. ueeskeâebvee mejU ceeiee&Jej DeeCeCÙeeÛeer peyeeyeoejer legceÛÙeeJej veener. Demes cnCele Demele. legcner lÙeebÛÙee ÛesnNÙeebJe¤ve lÙeebÛeer Deebleefjkeâ efmLeleer DeesUKet Mekeâlee hejbleg les ueeskeâ Demes veenerle keâer pes ueeskeâebÛÙee hee"erMeer ueeietve keâener ceeieleerue. Mewleeve legcneuee oeefjõŸeeÛes YeÙe oeKeefJelees Je ueppeemheo keâeÙe&heæleerÛes DeJeuebye keâjCÙeeme Øeeslmeenve oslees. lÙeebÛee mJeeefYeceeve heentve DepeeCe ceveg<Ùe mecepelees keâer ns megefmLeleerle Deensle.). ceesyeouee Je hegCÙeeF&me hee$e Deens. (273) pes ueeskeâ Deeheueer mebheòeer je$eer Je efoJemee GIe[heCes Je ieghlejerlÙee KeÛe& keâjleele lÙeebÛee ceesyeouee lÙeebÛÙee heeuevekeâlÙee&heeMeer Deens DeeefCe lÙeebÛÙeemee"er keâmeuesner YeÙe DeeefCe og:Keeuee mLeeve veener. legcner mecepetve DemeeJes keâer Deuueen efvejhes#e Deens DeeefCe meJeexòece iegCeebveer lees mebheVe Deens. (270-271) ns veyeer (me. lej ÙeeÛÙeeves kesâJeU keâeÙeÅeelcekeâ meJeuele DeefYeØesle Deens. lesJne les. lÙeeuee efpeve ueeieuee Deens. Deuueen Heâej Goej Je efJeJeskeâMeerue Deens. ‘‘JÙeeheejosKeerue MesJešer JÙeepeemeejKeerÛe iees° Deens. Demee Øemebie legceÛÙeeJej ÙeeJee ns legcner keâmes hemeble keâjlee? 96) ‘veJeme’ cnCepes ceeCemeeves Deeheueer SKeeoer FÛÚe hetCe& PeeuÙeeJej SKeeos Demes hegCÙekeâeÙe& keâjCÙeeÛeer Øeefle%ee keâjeJeer pes keâeÙe& lÙeeÛÙeemee"er DeefveJeeÙe& (Heâpe&) vemeeJes. oesvneRvee les SkeâeÛe ØekeâejÛeer iees° ceevetve ÙegefòeâJeeo Demee keâjleele keâer pÙeeDeLeea JÙeeheejele ueeieuesuÙee jkeâcesÛee veHeâe JewOe Deens lÙeeDeLeea keâpe& cnCetve efouesuÙee jkeâcesÛee veHeâe DeJewOe keâe "jeJee.

Fye>s meerjerve (jn. Deuueen Je lÙeeÛÙee hewiebyejekeâ[tve legceÛÙeeefJe¤æ ÙegæeÛeer Iees<eCee Deens. pÙeeuee Deuueenves efueefnCÙee-JeeÛeCÙeeÛeer #ecelee Øeoeve kesâueer Deens lÙeeves efueefnCÙeeme vekeâej oslee keâecee veÙes. hesnjCÙeeÛes keâhe[s DeeefCe Deeheueer keâceeF& lees pÙee GhekeâjCeebveer keâjerle Demesue leer. efve:mebMeÙe lÙeebÛee ceesyeouee lÙeebÛÙee heeuevekeâlÙee&heeMeer Deens DeeefCe lÙeebÛÙeemee"er keâesCelÙeener YeÙeeÛee DeeefCe og:KeeÛee Øemebie veener. hejbleg pej legcner Demes kesâues veener. (278-281) ns ßeæeJeeveebvees. peesheÙeËle lees JÙeepe ve KeeCÙeeÛeer Øeefle%ee keâjerle veener.103 (283-) pej legceÛÙeehewkeâer SKeeÅeeves ogmeNÙeeJej efJeÕeeme "sJetve lÙeeÛÙeeMeer SKeeoe JÙeJenej kesâuee. leLeeefhe pej SKeeos peveeJej ieneCe Iesleues Demesue lej lÙeeÛes otOe GheÙeesieele DeeCeues peeT Mekeâles Je lÙeeÛÙeekeâ[tve meJeejer Je JeenlegkeâerÛeer mesJeener Iesleueer peeT Mekeâles keâejCe JeemleefJekeâheCes lÙee peveeJejeÛÙee JewjCe F.) ÙeebÛes cele Demes Deens keâer pees Fmece ‘oe¤ue Fmueece’ (Fmueeceer jepÙe) ceOÙes JÙeepe IesF&ue lÙeeuee he§eeòeehe keâjCÙeeme Yeeie hee[ues peeJes.) DeeefCe jyeer efyeve Deveme (jn. (-283-) 102) ÙeeJe¤ve Demee DeeosMe efveIelees keâer keâpee&ÛÙee yeeyeleerle cegoleerÛeer efveef§eleer Peeueer heeefnpes. lej meeJeOe Jne. GYeÙehe#eebceOÙes Skeâe ceeCemeeves vÙeeÙeeÛes omleSsJepe efueneJes. keâener heefjefmLeleerle lej mebhetCe& keâpe& efkebâJee lÙeeÛee keâener DebMe ceeHeâ keâjefJeCÙeeÛeener efleuee DeefOekeâej Demesue. 101) ÙeeÛe DeeÙeleerJe¤ve Demee ngketâce keâe{uee iesuee Deens keâer pees Fmece keâpee&Ûeer hejleHesâ[ keâjCÙeemebyebOeer ueeÛeej yeveuee Demesue lej Fmueeceer vÙeeÙeeueÙe lÙeeÛÙee OevekeâeWvee lÙeeuee meJeuele osCÙeeme Yeeie hee[erue. ns mee#eeroej DeMee ueeskeâebhewkeâer DemeeJesle pÙeebÛeer mee#e legceÛÙeele meJe&ceevÙe DemeeJeer. pes ueeskeâ ßeæe "sJeleerue DeeefCe hegCÙekeâce& keâjleerue DeeefCe veceepe keâeÙece keâjleerue Je pekeâele osleerue. . Ùee DeeÙeleÛÙee MesJešÛÙee MeyoebÛÙee DeeOeejs npejle Fye>s Deyyeeme (jefpe. lÙeeuee mees[ues peeT veÙes. Deuueen JÙeepeeÛee Nneme keâjlees DeeefCe oeve-Oecee&Ûeer Jee{ keâjlees DeeefCe Deuueen keâesCelÙeener ke=âleIve DeeefCe JeeF&š DeeÛejCe keâjCeeNÙeeuee hemeble keâjle veener. hejbleg peer JÙeeheejer osJeeCe IesJeeCe legcner Deeheehemeeble neleesnele keâjlee leer efueefnueer iesueer veener lejer njkeâle veener. Deued yekeâje 2 114 heeje 3 osJeIesJe keâjeue. cegole "jefJeCÙeeyejesyejÛe efleÛes omleSsJepe efuentve IesCÙeele DeeUme ke⤠vekeâe. lees legcneuee ÙeesiÙe keâeÙe&heæleerÛeer efMekeâJeCe oslees DeeefCe lÙeeuee ØelÙeskeâ yeeyeerÛes %eeve Deens. lÙee hetJeea JÙeepe pejer Skeâ DeefØeÙe iees° cnCetve mecepeueer peele Demes lejer keâeÙeosMeerjheCes les yebo kesâues iesues veJnles. DeuueenÛes YeÙe yeeUiee DeeefCe pes keâener legceÛes JÙeepe ueeskeâebkeâ[tve ÙesCes yeekeâer Demesue les mees[tve Åee. pej KejesKej legcner ßeæeJeble Demeeue.101 lÙee efoJemeeÛÙee mebkeâšeheemetve Deeheuee yeÛeeJe keâje pesJne legcner Deuueenkeâ[s hejle peeue.102 lesJne les efuentve Iesle pee.).). efueefnCeeNÙeeuee Je mee#eeroejeuee $eeme efouee peeT veÙes. legcner kegâCeeJej DelÙeeÛeej ke⤠vekeâe ve legceÛÙeeJej kegâCeer DelÙeeÛeej keâjerue legceÛee keâpe&oej pej nueeKeerÛÙee heefjefmLele Demesue lej megyeòee ÙesF&heÙeËle lÙeeuee meJeuele Åee. lees pej lÙeeheemetve hejeJe=òe Peeuee veener lej lÙeeuee "ej kesâues peeJes. lej pÙeeÛÙeeJej efJeÕeeme "sJeuee iesuee Deens. pesJeCeKeeCe keâjCÙeeÛeer Yeeb[er. pesJne SKeeÅee "jeefJekeâ cegoleermee"er legcner Deeheehemeeble keâpee&Ûeer 100) meojnt DeeÙele cekeäkesâÛÙee efJepeÙeeveblej Glejueer nesleer. yeeye ueneve Demees efkebâJee cees"er. lÙeecegUs mee#e efmeæ nesCes meJeueleerÛes "jles. lÙeeves Deceevele hejle kesâueer heeefnpes DeeefCe lÙeeves DeuueenÛes . hejbleg DeeheCe efouesuÙee jkeâcesÛÙee ceesyeouÙeele ieneCe "sJeuesuÙee JemletÛee ueeYe IesCÙeeÛee lÙeeuee nkeäkeâ veener keâejCe Demes keâjCes cnCepes JÙeepe IesCes nesÙe. DeuueenpeJeU ner heæle legceÛÙeemee"er DeefOekeâ vÙeeÙemebiele Deens. DeeefCe pej oeve keâ¤ve šekeâeue lej les legceÛÙeemee"er peemle Ûeebieues Deens. Fmueeceer keâeÙeoslep%eebveer mhe° kesâues Deens keâer SKeeÅeeÛes jenles Iej. mee#eeroejebvee mee#eeroej cnCetve keâece keâjCÙeeme meebefieleues iesuÙeeme lÙeeme lÙeebveer vekeâej osT veÙes. ner DeeÙele GlejuÙeeveblej Fmueeceer jepÙeeÛÙee nöerle JÙeepeeÛee JÙeJenej Skeâ Heâewpeoejer iegvne "juee. lesLes ØelÙeskeâ ceeCemeeuee lÙeeves keâceeefJeuesuÙee hegCÙe Je heeheeÛee hegjshetj ceesyeouee efceUsue DeeefCe keâesCeeJejner keâoeefhe DevÙeeÙe nesCeej veener. 103) leeyesieneCeÛee nslet kesâJeU FlekeâeÛe Deens keâer keâpe& osCeeNÙeeuee DeeheuÙee efouesuÙee keâpee&ÛÙee hejleHesâ[erÛeer Kee$eer JneJeer.100 Depetvemegæe he§eeòeehe keâjeue (DeeefCe JÙeepe mees[tve Åeeue) lej Deeheueer cetU jkeäkeâce IesCÙeeÛee legcneuee DeefOekeâej Deens. pej legcner mecepetve IÙeeue. lÙeeves efueneJes DeeefCe omleSsJepeeÛee cepeketâj lÙeeves meebieeJee pÙeeÛÙeeJej peyeeyeoejer Ùesles (DeLee&le keâpe& IesCeeje).Deued yekeâje 2 113 heeje 3 vejkeâJeemeer Deens. hejbleg pej keâpe& IesCeeje mJele: veeoeve efkebâJee ogye&ue DeLeJee cepeketâj meebieCÙeeueeÙekeâ vemesue lej lÙeeÛÙee cegKelÙeejeves vÙeeÙemebielejerleerves cepeketâj meebieeJee. pej oesve heg®<e vemeleerue lej Skeâ heg®<e DeeefCe oesve efŒeÙee DemeeJÙeele cnCepes pej SKeeoer efJemejueer lej ogmejerves efleuee Dee"JeCe keâ¤ve ÅeeJeer. (274-277) ns ßeæeJeeveebvees. DeuueenÛÙee Øekeâesheeheemetve mJele:Ûes j#eCe keâje. DeeefCe legcner MebkeâekegâMebkeâeceOÙes iegbleCÙeeÛeer MekeäÙelee keâceer jenles. veblej DeeheuÙee heg®<eebhewkeâer oesIeebÛeer ÙeeJej mee#e IÙee. keâesCelÙeener heefjefmLeleerle pehle kesâueer peeT Mekeâle veener. nmeve yemejer (jn. Flej Fmueeceer keâeÙeoslep%eeÛÙee celes DeMee Fmeceeuee kewâosle "sJeCes hegjsmes Deens. lÙeeJesUer mebhetCe& Dejyemleeve Fmueeceer jepÙeeÛÙee JeÛe&mJeeKeeueer Deeues nesles. heCe JÙeeheejemebyebOeer meewos "jJeerle Demeleevee mee#eeroej "jJele pee. (282) pej legcner ØeJeemeeble Demeeue DeeefCe omleeJespe efueefnCeeje keâesCeer efceUeuee veener lej Jemlet keâypesieneCe "sTve JÙeJenej keâje. DeeefCe lÙeeves DeuueenÛes DeeheuÙee heeuevekeâlÙee&ÛÙee ›eâesOeeÛes YeÙe yeeUieues heeefnpes keâer pees keâjej Peeuee Demesue lÙeele keâenerner keâceer-peemle ke⤠veÙes. Demes keâjeue lej iegvnsieej "jeue. pesLes lees meowJe jenerue.mee"er ieneCe IesCeeje pees KeÛe& keâjerle Demelees lÙeeÛee ne ceesyeouee nesÙe. nesÙe.DeeheuÙee heeuevekeâlÙee&Ûes YeÙe yeeUieeJes.

lÙeebÛÙeeleÛe Oecee&Ûeer ceewefuekeâ leòJes meebefieleuesueer Deensle. Ùee DeeÙeleer ‘«ebLeeÛee cetU DeeOeej Deensle’ cnCepes pÙee nsletheesšer ‘kegâjDeeve’ Glejuee Deens. ceerÓÓce. (286-) (ßeæeJeeveebvees. ns heeuevekeâlÙee&! pees Yeej GÛeueCÙeeÛeer Meòeâer DeeceÛÙeele veener lees DeeceÛÙeeJej ueeot vekeâesme. lÙeebÛÙeemee"er Deecneuee hekeâ[t vekeâesme. JeÛeves 200) ke=âheeJeble DeeefCe oÙeeJeble DeuueenÛÙee veeJeeves DeefueHeâ. ‘‘Deecner DeuueenÛÙee hewiebyejevee Skeâ ogmeNÙeeheemetve JesieUs keâjerle veener. pees legceÛÙee ceelesÛÙee ieYee&MeÙeele legceÛee Deekeâej nJee lemee Ie[efJelees. lÙeekeâefjlee ns DeheefjneÙe& Deens keâer DeMee ØekeâejÛes efJe<eÙe JeCe&ve keâjCÙeemee"er cetU JemlegefmLeleerMeer efvekeâšJeleea meeÂMÙelee jeKeCeeNÙee DevegYetle Jemletbmee"er pes Meyo Je pÙee JeCe&veMewueer ceeveJeer Yee<esle GheueyOe Deensle lÙeebÛee ØeÙeesie kesâuee peeJee nsner Deieoer GIe[ Deens. ceie lÙeeuee ne DeefOekeâej Deens. keâer lÙeeves nJes lÙeeuee ceeHeâ keâjeJes DeeefCe nJes lÙeeuee efMe#ee ÅeeJeer. lÙeebÛÙeeleÛe peieeuee FmueeceÛes DeeJeenve kesâues iesues Deens. KejesKejÛe lÙeeÛÙeeefMeJeeÙe keâesCeerner F&Õej veener. ÙeehetJeea lÙeeves ceeveJeebÛÙee ceeie&oMe&veekeâefjlee leewjele Je Fvpeerue DeJeleerCe& kesâues Deens. leesÛe F&Õej Deens. vee mheMe& kesâues. Deuueen DeceÙee&o MeòeâerÛee mJeeceer DeeefCe og<keâceeËÛee yeouee IesCeeje Deens. ns mJeeceer! Deecner legPÙeeheeMeer iegvne ceeHeâerÛes FÛÚgkeâ Deenesle DeeefCe Deecneuee legPÙeekeâ[sÛe hejleeJeÙeeÛes Deens. DeeefCe Deuueen legceÛÙee ke=âlÙeebheemetve ieeefHeâue veener.). . Deuueen lees efÛejbpeerJeer DeefmlelJe pÙeeves me=°erÛeer JÙeJemLee meebYeeUueer Deens.Deued yekeâje 2 115 heeje 3 DeeefCe mee#e keâoeefhe ueheJet vekeâe. lÙeeÛÙeekeâefjlee ceeveJeer Yee<esle Demes Meyoner efceUt Mekeâle veener keâer pesCeskeâ¤ve ØelÙeskeâ ßeeslÙeeÛÙee ceveele lÙeebÛes hegjshetj efÛe$e DeÛetkeâheCes GYes jeneJes. DeefveJeeÙe& keâcex DeeefCe ngketâce osCÙeeÛÙee Je ceveeF& keâjCÙeeÛÙee Dee%ee meebefieleuesuÙee Deensle. (peer melÙe DeeefCe DemelÙe Ùeeleerue Heâjkeâ oMe&efJeCeejer Deens. ØelÙeskeâ JÙeòeâerves pes hegCÙe keâceefJeues Deens.2 pÙee ueeskeâebÛÙee ceveele les{ Deens. (1-2) ns hewiebyej (me. cnCetve DeMee hejes#eeÛÙee nkeâerieleermee"er kegâjDeeveele DeMeeÛe Yee<esÛee GheÙeesie kesâuee Deens. veerefleceòee. Deecneuee #ecee keâj. Skeâ efveCee&Ùekeâ1 Deensle. legcner DeeheuÙee ceveebleerue iees°er Øekeâš keâje DeLeJee ueheJee Deuueen keâesCelÙeener heefjefmLeleerle legceÛÙeekeâ[tve lÙeebÛee efnMesye IesF&ue. ØelÙeskeâ iees°erJej lÙeeuee meeceLÙe& Deens. ns meJe& Deuueen DeeefCe lÙeeÛÙee HeâefjMlÙeebvee Je lÙeeÛÙee «ebLeebvee DeeefCe lÙeeÛÙee hewiebyejebvee ceeveleele DeeefCe lÙeebÛes efJeOeeve Demes Deens keâer. (3-4) he=LJeer DeeefCe DeekeâeMeebleerue keâesCeleerner Jemlet Deuueenheemetve ueheuesueer veener.’’ (285) Deuueen keâesCelÙeener JÙeòeâerJej lÙeeÛÙee Meòeâerhes#ee peemle peyeeyeoejerÛes DeesPes šekeâerle vemelees. lees nslet ÙeeÛe DeeÙeleeRveer meeOÙe neslees. leesÛe lej Deens. ueeÓÓce. Ùee «ebLeele oesve ØekeâejÛeer JeÛeves Deensle. pees mee#e ueheefJelees lÙeeÛes ùoÙe heeheeves Yejuesues Deens. DeeefCe lÙeeves leer keâmeesšer DeJeleerCe& kesâueer Deens. lÙeeÛeØeceeCes pÙee Jemlet %eeveWefõÙeebÛÙee keâ#esheueerkeâ[erue Deensle. lÙeeÛes HeâU lÙeeÛÙeemee"erÛe Deens DeeefCe pes heehe ieesUe kesâues Deens lÙeeÛee og<heefjCeece lÙeeÛÙeeJejÛe nesCeej Deens. pÙeebvee ceeCemeeves keâOeer vee heeefnues. letÛe DeeceÛee Jeeueer Deensme. Deecner Dee%ee Sskeâueer DeeefCe DevegmejCe mJeerkeâejues. lÙeebÛÙeeleÛe heLeYeü°lesÛes Keb[ve DeeefCe mejUceeiee&Ûes mhe°erkeâjCe kesâuesues Deens. DeeceÛes DehejeOe heesšele Ies. (284) hewiebyejeves lÙee ceeie&oMe&veeJej ßeæe "sJeueer Deens pes lÙeeÛÙee heeuevekeâlÙee&keâ[tve lÙeeÛÙeeJej DeJelejues Deens. (-286) DeeefueFcejeve 3 116 heeje 3 3 metjn DeeefueFcejeve (ceoerveekeâeueerve. DeßeæeJebleebÛÙee efJe¤æ Deecneuee meneÙÙe keâj. lÙee peyejomle yegefæceeveeefMeJeeÙe Flej keâesCeer F&Õej veener. pes hetJeea DeJelejues nesles. ‘mebefoiOe’ves DeefYeØesle lÙeeÛe DeeÙeleer Deensle pÙeebÛÙeele DeMeer Yee<ee Jeehejueer iesueer Deens. lÙeeves legceÛÙeeJej ne «ebLe DeJelejuee pees melÙe IesTve Deeuee Deens Je lÙee «ebLeebÛÙee melÙelesÛeer meeLe osle Deens.) Deelee pes ueeskeâ DeuueenÛee DeeosMe mJeerkeâejCÙeeme vekeâej osleerue lÙeebvee efveef§eleÛe keâ"esj efMe#ee efceUsue. Gheemevee. peer «ebLeeÛee cetU DeeOeej Deensle. lÙeebÛÙeeleÛe ßeæe. DeeefCe ogmejer mebefoiOe. (-283) DeekeâeMeeble Je he=LJeerceOÙes pes keâener Deens les meJe& DeuueenÛes Deens. DeeefCe ßeæeJeeveebveermegæe les ceeie&oMe&ve ceveeheemetve mJeerkeâejues Deens. vee ÛeeKeues. ‘mebefoiOe’ cnCepes DeMee DeeÙeleer pÙeebÛÙee DeLee&le mebefoiOelesuee JeeJe Deens. ns mJeeceer. legcner DeMeer ØeeLe&vee keâjerle pee) ns DeeceÛÙee heeuevekeâlÙee&! DeeceÛÙeekeâ[tve YetueÛegkeâerves pes DehejeOe Ie[leerue. DeeceÛÙeeJej oÙee keâj. DeeceÛÙeeJej lemee Yeej šeketâ vekeâesme pemee let DeeceÛÙee hetJeeaÛÙee ueeskeâebJej šekeâuee nesleeme. les vesnceer 1) 2) DeeÙelescegnkeâceele ‘Â{’ DeeÙeleerves DeefYeØesle DeMee DeeÙeleer nesle pÙeebÛeer Yee<ee Deieoer mhe° Deens Je pÙeebÛee DeLe& efveef§ele keâjCÙeele keâesCelÙeener Mebkesâuee JeeJe veener. lÙeebÛÙeeleÛe yeesOe Je Oe[e DeeefCe GheosMeeÛÙee iees°er Heâcee&efJeuesuÙee Deensle. pÙeeves ne «ebLe legceÛÙeeJej DeJelejuee Deens.

¢ee meJe& DeeceÛÙee heeuevekeâlÙee&keâ[tveÛe DeeuesuÙee Deensle. ‘‘keâeÙe legcnerner lÙeeÛeer Dee%eeOeejkeâlee Je oemÙelJe mJeerkeâejues?’ pej lÙeebveer mJeerkeâejues lej lÙeebvee mejU ceeie& Øeehle Peeuee. Deecneuee legPÙee DeewoeÙee&ÛÙee Yeeb[ejeletve ke=âhee Øeoeve keâj.’’ ceie «ebLeOeejkeâ Je efyeiej «ebLeOeejer oesIeebvee efJeÛeeje. pemee efHeâjDeewveÛes meesyeleer Je lÙeebÛÙee hetJeea DeJe%ee keâjCeeNÙeebÛee Peeuee Deens. JeemleefJekeâheCes Keje Heâjkeâ eflehešerÛee neslee. SKeeÅee iees°erheemetve Keje yeesOe kesâJeU yegefæceeve ueeskeâÛe «enCe keâjleele. leer JesU peJeUÛe Deens pesJne legcner hejeYetle Jneue. (14-17) Deuueenves mJele: Ùee iees°erÛeer iJeener efoueer Deens keâer lÙeeÛÙeeefMeJeeÙe keâesCeerner hejcesÕej veener. (21-22) legcner heeefnues veener keâer. DeeefCe je$eerÛÙee Debeflece Øenjer DeuueenpeJeU #eceeÙeeÛevee keâjerle Demeleele. õesn keâjCeeNÙeebÛee ieš cegmeueceeveebÛÙee iešehes#ee oghheš Deens. heefJe$e helveeR lÙeebÛÙee meesyeleer Demeleerue DeeefCe lÙee DeuueenÛÙee ØemeVelesves ceevÙeJej nesleerue.DeeefueFcejeve 3 117 heeje 3 DeveeÛeejeÛÙee MeesOeele ‘mebefoiOe’lesÛeeÛe hee"hegjeJee keâjerle Demeleele DeeefCe lÙeebvee DeLee&Ûee cegueecee osCÙeeÛee ØeÙelve keâjerle Demeleele. .’’ (5-9) pÙee ueeskeâebveer õesneÛee ceeie& DeJeuebefyeuee Deens. Deecner ßeæe "sJelees DeeceÛÙee DehejeOeebyeöue #ecee keâj DeeefCe Deecneuee vejkeâeie>erheemetve JeeÛeJe. lÙeebvee meebietve šekeâe keâer. heenCeejs GIe[Ÿee [esàÙeebveer heenele nesles keâer. ‘‘DeeceÛeer ÙeebÛÙeeJej ßeæe Deens. legceÛÙeeJej Heâòeâ mebosMe heesnÛeefJeCÙeeÛeer peyeeyeoejer nesleer. DeeefueFcejeve 3 118 heeje 3 ueeskeâebkeâefjlee JeemeveeefØeÙe iees°er. ns heeuevekeâlÙee&. ‘‘ns heeuevekeâlÙee&! pesJne let Deecneme mejU ceeiee&Jej DeeCeues Deensme lej DeeceÛeer ceves Je›eâlesle iegbleJet vekeâesme. lÙeebvee Deuueenheemetve JeeÛeefJeCÙeemee"er lÙeebÛeer Oevemebheòeer GheÙeesieer he[Ceej veener efkebâJee lÙeebÛeer mebleleerosKeerue. les meebiet? pes ueeskeâ DeuueenÛÙee keâesheeÛes YeÙe yeeUietve Jeeieleerue. pÙee efoJemeeÛÙee Deeieceveeyeöue keâmeueerner Mebkeâe veener. efveJe[keâ Iees[s. JeemleefJekeâ heenlee lÙeebÛee Keje DeLe& DeuueenefMeJeeÙe keâesCeemener "eTkeâ veener. Dee%eeOeejkeâ Je oeveMetj Deensle. ‘Â{’ DeeÙeleerJej ceveved efÛebleve kesâuÙeeves ne «ebLe KejesKejÛe DeuueenÛee «ebLe Deens DeMeer pesJne lÙeeÛeer Kee$eer hešles lesJne ‘mebefoiOe’cegUs lÙeeÛÙee ceveele keâmeueener ieeWOeU efvecee&Ce nesle veener. pÙee ueeskeâebvee «ebLeeÛÙee %eeveeletve keâener Yeeie efceUeuee Deens. lÙeebÛÙeemee"er lÙeebÛÙee heeuevekeâlÙee&peJeU GÅeeves Deensle pÙeebÛÙeeKeeuetve keâeueJes Jeenle Demeleerue. nsÛe les ueeskeâ nesle. keâer lÙeebveer %eeve heesnÛeuÙeeveblej. Deuueen DeeheuÙee oemeebÛÙee JeeieCegkeâerJej osKejsKe "sJelees. lÙeebÛÙee DeeÛejCeeÛes keâejCe ÙeeefMeJeeÙe DevÙe keâener veJnles. melÙeefve‰ Deensle. pÙeebvee «ebLe efoues iesues nesles. Deeheehemeele SkeâceskeâebMeer Deeflejskeâ keâjCÙeemee"er Demes kesâues DeeefCe pees keâesCeer DeuueenÛes DeeosMe Je lÙeeÛÙee metÛeveebÛes heeueve keâjCÙeeme vekeâej osF&ue. lÙeebvee og]KeoeÙekeâ efMe#esÛeer Jeelee& SskeâJee. Kejs heenlee pes meJeexòece ef"keâeCe Deens. DeeefCe HeâefjMles Je meJe& %eeve jeKeCeejsmegæe jemle Je vÙeeÙeveerleerves ÙeebÛeer iJeener osleele keâer. pÙee ueeskeâebveer legceÛes DeeJeenve ceevÙe keâjCÙeeme vekeâej efouee Deens.). mebleleer. pÙeebÛeer keâcex Fnueeskeâele Je hejueeskeâele. ‘mebefoiOe’Ûee DeLe& ueeJeCÙeeves veJns.– efŒeÙee. [esUmeheCee yeeUieCeeNÙeebmee"er lÙeeceOÙes Gòece yeesOe o[uesuee Deens. heCe Ùee meJe& Jemlet lej #eefCekeâ Ssefnkeâ peerJeveeÛeer meece«eer Deens. pej lÙeeheemetve hejeÌ[cegKe Peeues lej. les (vejkeâeie>er)Ûes FbOeve yevetve jenleerue. heefjCeecemJe¤he Deuueenves lÙeebÛÙee DehejeOeebmee"er lÙeebvee hekeâ[ues DeeefCe melÙe Demes Deens keâer Deuueen keâ"esj efMe#ee osCeeje Deens.4 heCe (heefjCeeceeves efmeæ keâ¤ve oeKeefJeues keâer) Deuueen DeeheuÙee efJepeÙeeves Je meneÙÙeeves nJes lÙeeuee ceole oslees. keâejCe lÙeebveer DeuueenÛÙee mebkesâleebvee Keesšs "jefJeues. lÙeebvee meebiee! Ùeehes#ee DeefOekeâ Ûeebieueer Jemlet keâeÙe Deens. ns ueeskeâ pej legceÛÙeeMeer Yeeb[Ce keâjleerue lej lÙeebvee meebiee.). lÙee ØeYeeJeMeeueer yegæercebleeefMeJeeÙe Kejs heenlee keâesCeerner F&Õej veener. les DeuueenpeJeU ØeeLe&vee keâjerle Demeleele keâer. (10-13) 3) 4) Ùee ef"keâeCeer keâesCeeuee DeMeer Mebkeâe ÙesT veÙes keâer pesJne les ueeskeâ ‘mebefoiOe’Ûee ÙeesiÙe DeLe& peeCeleÛe veener lej ceie lÙeebveer lÙeeÛÙeeJej F&ceeve keâmes DeeCeeJes. ÙeeGueš pes ueeskeâ %eeveeves heefjhekeäJe Deensle les cnCeleele keâer. oesneWceOÙes JeeÙee iesueer DeeefCe lÙeebÛee meneÙekeâ keâesCeer veener. Ùee ‘oerve’heemetve otj peeTve pes efJeefYeVe ceeie& DeMee ueeskeâebveer DeJeuebefyeues. (18-20) pes ueeskeâ DeuueenÛes DeeosMe Je lÙeeÛÙee metÛevee ceevÙe keâjCÙeeme vekeâej osleele DeeefCe lÙeeÛÙee hewiebyejebvee nkeâveekeâ "ej keâjleele DeeefCe DeMee ueeskeâebÛÙee peerJeeJej G"leele pes ceeveJecee$eehewkeâer vÙeeÙeveerleer Je jemleheCeeÛee DeeosMe osCÙeekeâefjlee heg{s Ùesleele.’’ ns ueeskeâ mebÙeceer Deensle. DeuueenpeJeU oerve (Oece&) kesâJeU FmueeceÛe Deens. Je vejkeâ HeâejÛe JeeF&š mLeeve Deens lÙee oesvner iešebceOÙes legceÛÙeemee"er yeesOeefÛevn nesles. keâejCe letÛe KeNÙee DeLee&ves Goej Deensme. les DeuueenpeJeU Deens. cnCetve ns hewiebyej (me. JeemlegefmLeleer DeMeer Deens keâer Skeâe MeneCÙee ceeCemeeuee ‘kegâjDeeve’ ner DeuueenÛeer JeeCeer DemeuÙeeÛee efJeÕeeme Â{ DeeÙeleeRÛÙee JeeÛeveeves Øeehle neslees. meesvÙee-ÛeeboerÛes {erie. let DeeheuÙee JeÛeveeheemetve cegUerÛe {UCeeje veenerme. heMet DeeefCe Meslepeefceveer– DelÙeble ceesnkeâ yeveefJeuÙee iesuÙee Deensle. heg{s lej Deuueen mJele:Ûe DeeheuÙee meJe& oemeebÛes JÙeJenej heenCeeje Deens.3’’ DeeefCe melÙe Demes Deens keâer. ns les ueeskeâ Deensle pes cnCeleele keâer. Je vejkeâekeâ[s legcnebme neketâve vesues peeF&ue. lesLes lÙeebvee efÛejkeâeueerve peerJeve Øeehle nesF&ue. ‘‘ceer DeeefCe ceePÙee DevegÙeeÙeebveer lej Deuueenmeceesj ceeve legkeâefJeueer Deens. lÙeeÛee efnMesye IesCÙeeme Deuueenuee efJeuebye ueeiele veener. Skeâ ieš DeuueenÛÙee ceeiee&le ue{le neslee DeeefCe ogmeje ieš õesn keâjCeeje neslee. efve:mebMeÙe let Skesâ efoJeMeer meJe& ueeskeâebvee Skeâef$ele keâjCeej Deensme. hejbleg JejJej heenCeeNÙeeueemegæe Demes JeešuÙeeefMeJeeÙe jeefnues vemeles keâer keâeefHeâjebÛes mewvÙe cegmeueceeveebhes#ee oghheš Deens. lÙeebÛee MesJeš lemeeÛe nesF&ue. Deelee ns hewiebyej (me. ‘‘ns mJeeceer. pes (yeojÛÙee Ùegæele) Skeâ ogmeNÙeeMeer efYe[ues.

yeeÙeyeueceOÙes lÙeeuee ‘Decejece’ efueefnues iesues Deens. efkeâleer Úeve Peeues Demeles.efleves keâesCeeme pevce efouee ns Deuueenuee %eele nesles. ‘‘ns ceePÙee heeuevekeâlÙee&! ceer ns cetue pes ceePÙee heesšele Deens. lÙeebÛeer ner Jele&Cetkeâ Ùee keâejCeemleJe Deens keâer. let SskeâCeeje Je peeCeCeeje Deensme. hejbleg Deuueen legcneuee Deeheues mJele:Ûes YeÙe oeKeefJelees DeeefCe legcneuee lÙeeÛÙeekeâ[sÛe hejle peeJeÙeeÛes Deens. ‘‘ns Deuueen mecemle jepÙeeÛÙee mJeeceer! let nJes lÙeeuee jepÙe osleesme Je nJes lÙeekeâ[tve efnjeJetve Iesleesme.’’ lÙeebvee meebiee! ‘‘Deuueen Je hewiebyejebÛes Dee%eeOeejkeâ yevee. FcejeveÛÙee m$eerves DeefYeØesle pej ‘FcejeveÛeer helveer’ Iesleueer iesueer lej ne Fcejeve lees veener pÙeeÛee GuuesKe Jej Deeuee Deens lej ns npejle cejÙeceÛes efhelee nesles. lej Heâòeâ keâener efoJeme. (lees lÙee JesUsme Sskeâle neslee) pesJne FceüeveÛeer helveer8 meebiele nesleer. legceÛÙee ceveele pes keâener Deens lÙeeuee ieghle "sJee DeLeJee Øekeâš keâje ØelÙeskeâ efmLeleerle Deuueen les 5) 6) cnCepes SKeeoe F&ceeveOeejkeâ pej SKeeÅee Fmueece Me$ethe#eeÛÙee leeJe[erle meehe[uee Demesue Je lÙeeuee Me$ethe#eeÛÙee ÚUeÛes YeÙe Demesue lej Deeheuee F&ceeve-ßeæe ueheJetve "sJeCÙeeÛeer lemesÛe lees lÙeebÛÙeehewkeâerÛe SKeeoe Deens meke=âleoMe&veer Demes JeeieCÙeeÛeer lÙeeuee hejJeeveieer Deens. ØemeVelesves mJeerkeâej kesâuee.)! ueeskeâebvee meebietve šekeâe. he=LJeer Je DeekeâeMeeceOeerue keâesCeleerner Jemlet lÙeeÛÙee %eevekeâ#esyeensj veener DeeefCe lÙeeÛeer meòee ØelÙeskeâ JemletJej ØeYeeJeer Deens. .) DeeefCe FyeÇenerce (De. oeKeJet Mekeâlee hejbleg meeJeOeeve. (33-37-) ]pekeâefjÙÙee pesJne efleÛÙeepeJeU ceefnjheceOÙes peele Demes lesJne efleÛÙeepeJeU keâener vee keâener KeeCÙeeefheCÙeeÛÙee Jemlet lÙeeuee Dee{Ule Demele. pej ne efoJeme DeÅeehe lÙeeÛÙeeheemetve Heâej otj Demelee! Deuueen legcneuee DeeheuÙee mJele:Ûes YeÙe oeKeJelees DeeefCe lees DeeheuÙee oemeebÛee DelÙeble efnleefÛeblekeâ Deens. lÙeebÛÙee DelÙeeÛeejeheemetve JeeÛeCÙeemee"er meke=âleoMe&veer pej legcner DeMeer keâeÙe&heæleer DeJeuebefyeueer5 lej leer #ecÙe Deens. efkebâJee lÙeeÛes cegmeueceeve DemeCes GIe[ Peeues Demesue lej Deeheues ØeeCe JeeÛeefJeCÙeemee"er lees keâeefHeâjebMeer efce$elJeeÛes Jele&ve JÙeòeâ ke⤠Mekeâlees FLeheeJeslees keâer keâceeueerÛÙee YeÙeeJen efmLeleerle pees Fmece menve keâjCÙeeÛeer Meòeâer yeeUiele vemesue lÙeeuee FvkeâejeÛes Meyo. pesJne Deecner lÙeebvee lÙee efoJeMeer Skeâ$e keâ¤. . efve:mebMeÙe. les cnCeleele vejkeâeie>er lej Deecneuee mheMe&osKeerue keâjCeej veener. pesJne ØelÙeskeâ mepeerJeeuee DeeheuÙee ke=âleerÛes HeâU GheueyOe DemeuÙeeÛes Dee{Usue ceie lÙeeves hegCÙe kesâues Demees DeLeJee heehe. lesJne lÙeebÛÙeehewkeâer Skeâ ieš lÙeeuee yeieue oslees Je lÙee efveCe&Ùeekeâ[s ÙesCÙeeheemetve efJecegKe neslees. DeeefCe vejkeâeÛeer efMe#ee efceUeueerÛe. cnCepes Deeheues ØeeCe JeeÛeefJeCÙeemee"er Fmueeceer OÙesÙe OeesjCe DeeefCe Fmueeceer peceeleerÛes efnle lemesÛe keâesCelÙeener cegmeueceeveeÛÙee peerefJele Je efJeòeeuee neveer heesnÛeefJeuÙeeefJevee legcner Deeheues peerefJele Je efJeòe megjef#ele keâjeJes Flehele lej legcner ‘lekeâerÙÙee’-keâeJee. (28-30) ns hewiebyej (me.) Je npejle ne¤ve (De. yeensj keâe{leesme Je meefpeJeeletve efveefpe&Jeeme Je pÙeeuee FefÛÚleesme lÙeeuee Gob[ GhepeerefJekeâe osleesme. (26-27) ßeæeJeeveebveer. lÙeebÛes veeJe keâoeefÛele Fcejeve DemeeJes Demee lÙeeÛee DeLe& nesF&ue hejbleg pej FcejeveÛÙee Œeerves DeefYeØesle ‘FcejeveJebMeerÙe Œeer’ Demes Iesleues iesues lej npejle cejÙeceÛÙee ceelee Ùee JebMeeÛÙee neslÙee Demee ÙeeÛee DeLe& nesF&ue. lees efoJeme GieJeCeej Deens. ceie keâeÙe Dees{Jesue lÙeebÛÙeeJej.’’ ceie pesJne leer cegueieer efleÛÙee heesšer pevceeme Deeueer lesJne efleves meebefieleues. pees Demes keâjerue lÙeeÛee DeuueenMeer keâener mebyebOe veener. let ØelÙeskeâ iees°eruee meceLe& Deensme let je$eeruee efoJemeele DeesJeerle DeeCeleesme DeeefCe efoJemeeuee je$eerle. lees efJeÛeejle Demes. leguee Dehe&Ce keâjles. pÙee efoJemeeÛes Deeieceve efveef§ele Deens? lÙee efoJeMeer ØelÙeskeâ JÙeòeâeruee efleÛÙee keâceeF&Ûee yeouee hegjshetj efouee peeF&ue Je keâesCeeJejner DelÙeeÛeej nesCeej veener.’’ mejlesMesJešer efleÛÙee heeuevekeâlÙee&ves lÙee cegueerÛee.) DeeefCe vetn (De. efleÛes Kethe Ûeebieueer cegueieer cnCetve mebieesheve kesâues DeeefCe ]pekeâefjÙÙeeuee efleÛes heeuekeâ yeveefJeues.’’ ceie pej lÙeebveer legceÛes DeeJeenve mJeerkeâejues veener lej Deuueen DeJe%ee keâjCeeNÙeebJej Øesce keâjle veener. Ùeekeâefjlee keâer lÙeeves lÙeebÛÙee ojcÙeeve efveCe&Ùe ÅeeJee. ‘‘cejÙece. ns 7) 8) ‘Fcejeve’ npejle cetmee (De. DeeefueFcejeve 3 120 heeje 3 peeCelees.DeeefueFcejeve 3 119 heeje 3 lÙeebÛeer DeJemLee keâeÙe Deens? pesJne lÙeebvee DeuueenÛÙee «ebLeekeâ[s yeesueeefJeues peeles. ‘‘ns heeuevekeâlÙee&! ceePÙee heesšer lej cegueieer pevceueer Deens .keâuce-S-kegâøeâ GÛÛeejCÙeeÛeerner cegYee Deens. ns Skeâe hejbhejsÛes ueeskeâ nesles pes Skeâ ogmeNÙeeÛÙee JebMeeheemetve pevceues nesles. ‘‘pej legcner KejesKej DeuueenJej Øesce keâjerle Demeeue. nesÙe. ceePeer ner Yesš mJeerkeâej keâj. (23-25) meebiee.) Ûeer mebleeve Je FceüeveÛeer mebleeve7 Ùeebvee meJe& ogefveÙesJej ØeeOeevÙe osTve (DeeheuÙee Øesef<eleheoekeâefjlee) efveJe[ues nesles. lÙee efoJeMeer ceveg<Ùe DeMeer keâecevee keâjerue keâer. ßeæeJeeveebvee mees[tve DeßeæeJeeveebvee Deeheuee efce$e-meesyeleer Je meneÙekeâ cegUerÛe yeveJet veÙes. efveefpe&Jeeletve mepeerJeeme. Deuueen legceÛÙeeJej Øesce keâjerue DeeefCe legceÛÙee DehejeOeebvee #ecee keâjerue. Deuueen meJe&keâener Sskeâlees Je peeCelees.) ÙeebÛÙee efhelÙeeÛes veeJe nesles. les legPÙeeÛe keâeÙee&keâefjlee meceefhe&le Demesue. nJes lÙeeuee Øeefle‰e Øeoeve keâjleesme Je nJes lÙeeuee Deheceeefvele keâjleesme. lees DelÙeble #eceeMeerue Je hejce ke=âheeUt Deens. yejs Demees efnÛes veeJe ‘cejÙece’ "sefJeues Deens. lej ceePes DevegkeâjCe keâje. kegâøeâ DeeefCe keâeefHeâjebÛeer DeMeer keâesCeleerner mesJee legceÛÙee neleeves heej he[t veÙes pesCeskeâ¤ve FmueeceÛÙee efJe¤æ kegâøeâÛee Øemeej Je cegmeueceeveebJej keâeefHeâjebÛes JeÛe&mJe ØemLeeefhele nesCes MekeäÙe JneJes. keâuÙeeCe legPÙeeÛe DeKelÙeeefjle Deens.6 ns veyeer! ueeskeâebvee ceeefnleer keâ¤ve Åee keâer.DeeefCe cegueiee cegueermeejKee Demele veener.’’ (31-32) Deuueenves Deeoce (De. DeeefCe ceer efleuee DeeefCe efleÛÙee YeeJeer mebleleeruee efOekeäkeâejuÙee iesuesuÙee MewleeveeÛÙee GheõJeeheemetve legPÙee mebj#eCeele osles. lÙeebÛÙee leLeekeâefLele ßeæebveer lÙeebvee lÙeeÛÙee Oecee&ÛÙee yeeyeleerle YeÙebkeâj ÛegkeâerÛÙee mecepegleerle iegbleefJeues Deens.

‘‘ns ØeYet! DeeheuÙee meeceLÙee&ves ceuee ØeeceeefCekeâ mebleeve Øeoeve keâj.) uee peeCeJeues keâer yeveerFœeeF&ue veekeâejCÙeeceOÙes lelhej Deensle lesJne lÙeeves meebefieleues.) Deensle. meneÙekeâ) Ùee MeyoeÛee Deens.DeeefueFcejeve 3 121 heeje 3 legPÙeepeJeU keâes"tve Deeues?’’ leer Gòej osle Demes. leewjele Je FvpeerueÛes efMe#eCe osF&ue. . veceepe Deoe keâjerle neslee. ceer lej Je=æ Peeuees Deens DeeefCe ceePÙee helveeruee lej JebOÙelJe Deens. ‘‘ns cejÙece! Deuueenves legPeer efveJe[ kesâueer Je leguee heeefJe$Ùe efoues DeeefCe peieeleerue meJe& efŒeÙeebJej leguee ØeeOeevÙe osTve DeeheuÙee mesJeskeâefjlee efveJe[ues.’’ ns Ssketâve cejÙece cnCeeueer. lÙeebvee ceer jöyeeleue keâjerve Je pÙee Jemlet Deuueenves legceÛÙeemee"er nueeue Je njece "jefJeuÙee Deensle kesâJeU lÙeebveeÛe ceer nueeue eEkeâJee njece "jJeerve. leguee cetue nesF&ue. lees pesJne SKeeos keâeÙe& keâjCÙeeÛee efveCe&Ùe Ieslees lesJne Heâòeâ cnCelees keâer. ceer DeuueenÛÙee Dee%esves pevcepeele DeebOeàÙeeuee Je cenejesiÙeeuee yejs keâjlees DeeefCe lÙeeÛÙee Dee%esves ce=leeuee efpeJeble keâjlees.)!) Ùee hejes#eeÛÙee Jeelee& Deensle pÙee Deecner legcneuee efoJÙeØekeâšveeÉejs keâUJeerle Deenesle. DeeefCe lees Skeâ meoeÛeejer heg®<e Demesue.’’ GòejeoeKeue F&Meotleebveer lÙeeuee nekeâ efoueer pesJne lees ceefnjheceOÙes GYee.’’ (42-43) (ns hewiebyej (me.10 Deuueen pes FefÛÚlees les keâjlees. ‘nes’ lej les nesles. 10) cnCepes legPes JeeOe&keäÙe DeeefCe legPeer helveer JeebPe Demeleeveemegæe Deuueen leguee heg$e osF&ue. ns cejÙece! DeeheuÙee heeuevekeâlÙee&Meer Dee%eeOeejkeâ yevetve jene. legceÛÙee MeeŒeeRÛes efÚõevJes<eCe. Øesef<elelJeeves Yet<eefJeuee peeF&ue DeeefCe meoeÛeejer ueeskeâeble ieCeuee peeF&ue. ceer legcneuee meebielees keâer legcner keâeÙe Keelee DeeefCe DeeheuÙee Iejeble keâeÙe mee"e keâ¤ve "sJelee. DeeceÛÙee ÙesLes pees ‘Devmeej’ (ceooieej.12 Deuueen pes FefÛÚlees les efvecee&Ce keâjlees. ‘‘ns cejÙece. letÛe ØeeLe&vee SskeâCeeje Deensme. DeeefueFcejeve 3 122 heeje 3 MegYeJeelee& osle Deens.’’ Deuueen pÙeeuee FefÛÚlees lÙeeuee DeceÙee&o oslees. (44) DeeefCe pesJne otleebveer cnšues.’’ (F&Meotleebveer hegvne DeeheuÙee mebYee<eCeeÛÙee DeesIeele cnšues) ‘‘DeeefCe Deuueen lÙeeuee «ebLe Je efJeJeskeâeÛeer efMekeâJeCe osF&ue. lees ueeskeâebMeer heeUCÙeeleosKeerue mebYee<eCe keâjerue DeeefCe cees"e nesTvemegæe. 13) cnCepes legceÛÙee De[eCeer ueeskeâebÛÙee Yeüecekeâ keâuhevee. cnCetve legcner lÙeeÛeerÛe Yeòeâer keâje neÛe mejU ceeie& Deens. ‘‘mJeeceer! ceie SKeeos mebkesâleefÛevn ceePÙeekeâefjlee efveef§ele keâj.’’ (-37-41) ceie leer JesU ÙesTve "sheueer pesJne F&Meotleebveer ÙesTve cejÙeceuee meebefieleues. Deuueen ceePeener heeuevekeâlee& Deens Je legceÛee heeuevekeâlee&megæe. cemeern F&mee Demesue Je lees Fnueeskeâ Je hejueeskeâele Øeefleef‰le jenerue. keâceeue opee&Ûeer efMemleyeælee Demesue. lees Deuueenkeâ[tve Skeâe DeeosMeeÛeer9 melÙelee ØeceeefCele keâjCeeje cnCetve ÙesF&ue.’’ lÙeeves efJeÛeejues. lees DeuueenÛÙee MeyoeÛes meceLe&ve keâjCeeje cnCetve ÙesF&ue. ceuee cetue keâmes nesCeej? ceuee lej keâesCee heg®<eeves mhe<e& osKeerue kesâuee veener. legceÛÙee JewjeiÙeefØeÙe ueeskeâebÛee Deeflejskeâ DeeefCe cegefmueceslej ueeskeâebÛee legceÛÙeeJejerue heie[e Je lÙeebÛÙee JeÛe&mJeecegUs legceÛÙee ÙesLes cetU F&Õejer MejerDele-peerJeve keâeÙeÅeele pÙee yebOeveebÛeer Jee{ kesâueer iesueer Deens. 11) cnCepes HeâemesHesâkeâ keâjerle nesles. ‘‘Deuueenkeâ[tve Deeues Deens. (-49-51) pesJne F&mee (De. DeeefCe ceer leer efMekeâJeCe Je lÙee ceeie&oMe&veeÛes meceLe&ve keâjCÙeemee"er Deeuees Deens pes ÙeehetJeeaÛÙee leewjeleceOÙes efJeÅeceeve Deens.’’ meebefieleues.’’ ]pekeâefjÙÙee cnCeeuee. ner DeieefCele GhepeerefJekeâe heentve ]pekeâefjÙÙeeves DeeheuÙee heeuevekeâlÙee&Ûee OeeJee kesâuee DeeefCe cnCeeuee. lÙeebÛee pevce meJeexÛÛe DeuueenÛÙee Skeâe DevevÙemeeOeejCe Heâcee&veeves Ûecelkeâeefjkeâ heæleerves Peeuee DemeuÙee keâejCeeves efoJÙe kegâjDeeveele lÙeebvee ‘Deuueenkeâ[tve Skeâ Heâcee&ve’ Demes cnšues iesues Deens. DeeefCe lÙeeÛÙeeheeMeer mejoejkeâer DeeefCe ßes‰lJeeÛeer Meeve Demesue. ‘‘ns heeuevekeâlÙee&! ceuee heg$e keâmee keâeÙe nesCeej yejs. lÙeeÛÙee heg{s velecemlekeâ nesle jene Je pes oeme lÙeeÛÙee heg{s PegkeâCeejs Deensle lÙeebÛÙeeyejesyej letmegæe Pegkeâle pee. Ùeemee"er Deeheeheues Heâebmes Hesâkeâle nesles.13 hene. SjJeer legcner lÙeeJesUer lÙee ef"keâeCeer npej veJnlee. ‘‘ns heeuevekeâlÙee&. ‘‘Deuueen leguee ‘ÙenÙee’Ûeer MegYeJeelee& osle Deens. DeeefCe Ùeemee"er Deeuees Deens keâer legcnemee"er keâener DeMee Jemlegvee ceer JewOe keâjeJes pÙee legcnemee"er efveef<eæ keâjCÙeele DeeuÙee Deensle. ‘‘mebkesâleefÛevn ns Deens keâer let leerve efoJemeebheÙeËle ueeskeâebMeer mebkesâleeefJevee keâesCelesner mebYee<eCe keâjCeej veenerme (DeLeJee ke⤠MekeâCeej veenerme. lees DeuueenÛÙee DeeosMeeves he#eer yevelees. Deuueen leguee DeeheuÙee Skeâe DeeosMeeÛeer 9) DeuueenÛes ‘Heâcee&ve’ves DeefYeØesle npejle F&mee-ÙesMet-cemeern (De. ‘‘DemesÛe nesF&ue.’’ Gòej efceUeues.) Ùee keâeueeJeOeerle DeeheuÙee heeuevekeâlÙee&Ûes Kethe mcejCe keâjerle jene DeeefCe mekeâeU mebOÙeekeâeU lÙeeÛes heeefJe$Ùeieeve keâjerle jne. DeeefCe lÙeeuee yeveerFœeeF&uemee"er Deeheuee Øesef<ele efveÙegòeâ keâjerue. lÙeeÛes veebJe cejÙeceheg$e.11 DeeefCe lÙeeJesUer osKeerue legcner npej veJnlee pesJne lÙeebÛÙee ojcÙeeve Yeeb[Ce nesle nesles. 14) ‘nJeejer’ Ùee MeyoeÛee DeLe& peJeU peJeU leesÛe Deens. ‘‘keâesCe DeuueenÛÙee ceeiee&le ceePee meneÙekeâ yevesue?’’ nJeejeRveer14 Gòej 12) cnCepes Demes Demeleeveemegæe keâer keâesCelÙeener heg®<eeves leguee mheMe& kesâuesuee veener. cnCetve DeuueenÛes YeÙe yeeUiee DeeefCe ceePeer Dee%ee heeUe. DeuueenÛÙee efvekeâšJeleea oemeebceOÙes lÙeeÛeer ieCevee nesF&ue. ceer legceÛÙee heeuevekeâlÙee&keâ[tve legcneheeMeer mebkesâle IesTve Deeuees Deens. ‘‘DemesÛe nesF&ue.’’ Gòej efceUeues.’’ (45-49-) (DeeefCe pesJne lees Øesef<ele cnCetve yeveerFœeeF&ueheeMeer Deeuee lesJne lÙeeves meebefieleues) ‘‘ceer legceÛÙee heeuevekeâlÙee&keâ[tve legcneheeMeer mebkesâleefÛevn IesTve Deeuees Deens. ceer legceÛÙeemeceesj ceeleerheemetve he#ÙeeÛÙee DeekeâejeÛee Skeâ hegleUe leÙeej keâjlees DeeefCe lÙeeuee Hegbâkeâj ceejlees. pesJne nwkeâueÛes mesJekeâ ne efveCe&Ùe IesCÙeekeâefjlee keâer cejÙeceÛee heeuekeâ keâesCe DemeeJee. Ùeele legceÛÙeemee"er hegjsMeer efveMeeCeer Deens pej legcner ßeæeJeble Demeeue.

DeuueenheeMeer F&mee (De.). legcne ueeskeâebvee pÙee iees°erÛes %eeve Deens lÙeeJej lej legcner Kethe Jeeobie ceepeefJeues. cetU Meeefyokeâ DeLe& veJns.’’ (54-57) ns hewiebyej (me.DeeefueFcejeve 3 123 heeje 3 efoues. hejbleg lÙeebvee ÙeeÛee efJeJeskeâ veener.) Ûes GoenjCe Deeoce (De. DeeefueFcejeve 3 124 heeje 3 legceÛÙee efŒeÙee.) ÛÙee (Oecee&) mebyebOeer DeeceÛÙeeMeer keâe Jeeo Ieeuelee? leewjele Je Fbpeerue ns «ebLe lej FyeÇeefnce veblejÛe Glejues Deensle. ceie keâeÙe legcneuee SJe{erMeer iees°osKeerue keâUle veener. ns «ebLeOeejkeâebvees.) Meer mebyebOe "sJeCÙeeÛee meJee&efOekeâ nkeäkeâ pej keâesCeeuee heesnÛelees lej lees lÙee ueeskeâebvee heesnÛelees pÙeebveer lÙeeÛes DevegkeâjCe kesâues.) DeeefCe ÙeeÛes DevegÙeeÙeer Ùee mebyebOeeÛes DeefOekeâ nkeäkeâoej Deensle. (58-60) ns %eeve DeeuÙeeveblej Deelee Ùeeyeeyeleerle legceÛÙeeMeer pees keâesCeer Jeeo Ieeuele Demesue lej ns Øesef<ele. pees Keesše Demesue lÙeeÛÙeeJej DeuueenÛee keâeshe nesJees. ‘‘Ùee. ceer Deelee leguee hejle IesF&ve16 DeeefCe leguee ceePÙeekeâ[s GÛeuetve IesF&ve Je pÙeeveer leguee veekeâejues Deens lÙeebÛÙeeheemetve (cnCepes lÙeebÛÙee menJeemeeletve Je IeeCesj[Ÿee JeeleeJejCeeleerue. ns keâer DeeheCe DeuueenefMeJeeÙe keâesCeeÛeerner Yeòeâer ke⤠veÙes.)!) meebiee. mJeeceer! pes Heâcee&ve let DeJelejues Deensme. ÙeeÛeeÛe DeLe& Deecner ‘Skeâe«e cegefmuece’ Ùee Meyoeves JÙeòeâ kesâuee Deens. FyeÇeefnce (De. Deelee lÙeeyeeyeleerle efJeJeeo keâe ke⤠heenlee pÙeebÛes legcneheeMeer keâenerÛe %eeve veener. Deuueen peeCelees.15 Deecner DeuueenJej ßeæe "sJeueer. GòejeoeKeue DeuueenvesosKeerue Deeheuee ieghle [eJe Ùeesefpeuee DeeefCe Demes [eJe ÙeespeCÙeele Deuueen meJee&le JejÛe{ Deens. DeeefCe pÙeebveer ßeæe Je meodJele&veeÛes DeeÛejCe kesâues Deens. ‘leJeHeäHeâer’Ûee cetU DeLe& Jemetue keâjCes Demee neslees. DeeefCe (hekeäkesâ peeCetve IÙee keâer) Deuueen DelÙeeÛeejer ueeskeâebJej keâoeefhe Øesce keâjerle veener. DeeefCe DeeheuÙeehewkeâer keâesCeerner DeuueenefMeJeeÙe Flej keâesCeeme Deeheuee heeuevekeâlee& yeveJet veÙes. lÙeeuee meebiee keâer. DeeceÛeer veeJes iJeener osCeeNÙeebceOÙes meceeefJe° keâj. Deuueen kesâJeU lÙeebÛeeÛe meceLe&keâ Je ceoleieej Deens pes ßeæe "sJeleele.). ‘‘Deecner DeuueenÛes meneÙekeâ Deenesle. Skeâe DeMee yeeyeerkeâ[s peer DeeceÛÙee DeeefCe legceÛÙee ojcÙeeve meceeve Deens. DeuueenÛes mebkesâle 18) cetU Dejyeer Meyo ‘nveerHeâ’ Jeehejuee iesuee Deens. legcner FyeÇeefnce (De. DeeefCe Deelee ns Øesef<ele (me.17 ner JemlegefmLeleer Deens peer legceÛÙee heeuevekeâlÙee&keâ[tve meebieCÙeele Ùesle Deens. ceie mejlesMesJešer legcneb meJeeËvee ceePÙeekeâ[s ÙeeJeÙeeÛes Deens. lÙeebvee lÙeebÛes ceesyeoues hegjshetj efoues peeleerue. DeeceÛeer ceguesyeeUs Je legceÛeer ceguesyeeUs DeeceÛÙee efŒeÙee Je 15) cnCepes DeuueenÛÙee keâeÙee&le Deeheues meneÙekeâ Deenesle. 17) cnCepes kesâJeU yeeheeefJevee pevceeme ÙesCes nerÛe iees° pej SKeeÅeeuee osJe DeLeJee osJeheg$e yeveefJeCÙeemee"er hegjsmes ØeceeCe "jle Demesue lej ceie ef¡emleer ueeskeâebveer npejle DeeocemebyebOeer lej De«e›eâceeves DeMeer ßeæe "jefJeueer heeefnpes nesles.’’ Ùee DeeJeenveeuee mJeerkeâejCÙeeheemetve les pej hejeÌ[cegKe Peeues lej mhe° meebietve šekeâe keâer mee#eer jene Deecner lej cegefmuece (kesâJeU DeuueenÛeer Yeòeâer keâjCeejs Je lÙeeÛes Dee%eeheeueve keâjCeejs) Deenesle. (leer DeuueenÛeer ieghle ÙegòeâerÛe nesleer) pesJne lÙeeves meebefieleues keâer. (64) ns «ebLeOeejkeâevees. lesJne ceer iees°eRÛee efveCe&Ùe osF&ve pÙee mebyebOeer legcne ojcÙeeve celeYeso efvecee&Ce Peeuee Deens. DeeheCe meJe& ÙesTÙee DeeefCe DeuueenpeJeU meebiet Ùee keâer. DeeefCe lÙeebvee keâesCeerner meneÙekeâ efceUCeej veener. FyeÇeefnce (De. (65-68) (ns ßeæeJeeveebvees) «ebLeOeejkeâebhewkeâer Skeâ ieš FefÛÚlees keâer ÙesvekesâveØekeâejsCe legcneuee mejU ceeiee&heemetve otj keâjeJes. 16) cetU Dejyeer Meyo ‘cegledJeHeäHeâerkeâ’ Jeehejuee iesuee Deens.)’’ Ùee Deieoer KeNÙee Iešvee Deensle DeeefCe JemlegefmLeleer DeMeer Deens keâer DeuueenefMeJeeÙe DevÙe keâesCeerner F&Õej veener DeeefCe les DeefmlelJe kesâJeU DeuueenÛesÛe Deens pÙeeÛeer Meòeâer meJeeËhes#ee JejÛe{ Deens Je pÙeeÛeer yegefæceòee efJeÕeJÙeJemLesle keâeÙe&jle Deens. DeeefCe legcner lÙee ueeskeâeble meeceerue nesT vekeâe pes ÙeebÛÙeele Mebkeâe Iesleele. lÙeeÛÙeeyejesyej keâesCeemener Yeeieeroej "jJet veÙes.’’ (52-53) veblej yeveerFœeeF&ue (ÙesMet cemeernÛÙeeefJe¤æ) ieghle keâejmLeeve ke⤠ueeieues. (61-63) (ns hewiebyej (me.) Ùengoerner veJnlee keâer ef¡emleerosKeerue veJnlee efkebâyengvee lees lej Skeâ SkeâefÛeòe cegefmuece neslee18 DeeefCe lees keâoeefhe DeveskesâÕejJeeÅeebhewkeâer veJnlee.) meejKesÛe Deens keâer Deuueenves lÙeeuee ceeleerheemetve efvecee&Ce kesâues DeeefCe Dee%ee efoueer keâer DeefmlelJeele Ùes DeeefCe lÙeeÛes DeefmlelJe ØelÙe#eele Deeues. lemesÛe legcner DeeefCe Deecner. pÙee ueeskeâebveer veekeâejCÙeeÛee ceeie& Debefiekeâejuee Deens lÙeebvee Fnueeskeâ Je hejueeskeâ oesneWceOÙes keâ"esj efMe#ee osF&ve. . lÙeebÛÙee mebieleerle jenCÙeeheemetve) leguee heefJe$e keâjerve DeeefCe legPes DevegmejCe keâjCeeNÙeebvee hegve®lLeeveeheÙeËle lÙee ueeskeâebJej JejÛe{ "sJeerve pÙeebveer leguee veekeâejues Deens. ‘‘ns F&mee (De. ‘‘ns «ebLeOeejkeâevees Ùee. ceie pej ns ueeskeâ (Ùee DešerJej meecevee keâjCÙeeheemetve) hejeÌ[cegKe nesleerue lej (lÙeebÛes õesner DemeCes mhe°heCes GIe[keâerme ÙesF&ue) DeeefCe Deuueen lej efJeõesnerÛÙee efmLeleerMeer heefjefÛele DeensÛe. lÙeeves DeefYeØesle SKeeoe Demee ceveg<Ùe Deens pees meJe& yeepetbveer leeW[ efHeâjJetve Skeâe efJeefMe° ceeiee&Jej Ûeeuelees. mebkesâleJeÛeves Je yegefæceòesves DeesleØeesle JeCe&ves Deensle peer Deecner legcneuee SskeâJeerle Deenesle. keâejCe ÙesMet cemeern lej kesâJeU efyeve-yeeheeÛes pevceeme Deeues nesles hejbleg Deeoce lej ceelee Je efhelee oesvneRefJeveeÛe efvecee&Ce Peeues Deensle. ‘ØeeCenjCe keâjCes’ ne meojnt MeyoeÛee uee#eefCekeâ DeLe& Deens. legcner peeCele veener. mee#eer jene keâer Deecner cegefmuece (DeuueenÛÙee Dee%esheg{s velecemlekeâ nesCeejs) Deenesle. JeemleefJekeâ heenlee les DeeheuÙeeefMeJeeÙe Flej keâesCeemener ceeie&Yeü° keâjerle veenerle. Deecner lÙeeuee ceevelees DeeefCe Øesef<eleeÛes DevegmejCe mJeerkeâejlees. (Deuueenkeâ[tve efOekeäkeâej nesJees.

Ùee meJe& iees°er meJe&ßes‰ DeuueenÛÙee DeMee GppJeue efveMeeCÙee neslÙee keâer Øesef<eleebÛÙee DenJeeue DeeefCe F&Õejer «ebLeebÛÙee MewueerMeer heefjefÛele DemeuesuÙee DeMee keâesCelÙeener JÙeòeâeruee Ùee efveMeeCÙeebvee heentve npejle cegncceo (me. DeeefueFcejeve 3 126 heeje 3 pees[leele.). les peeCetveyegpetve DemelÙe iees°erÛee mebyebOe DeuueenMeer pees[leele. lÙeeJej mekeâeUer ßeæe "sJee Je mebOÙeekeâeUer les veekeâeje. lees Goej °erÛee Deens. lÙeebÛÙee Ùee veweflekeâ DeJemLesÛes keâejCe Demes Deens keâer les meebieleele. Deuueen keâÙeeceleÛÙee efoJeMeer lÙeebÛÙeeMeer yeesueCeejner veener. Kejs heenlee lÙeebvee ceenerle Deens (keâer Deuueenves DeMeer keâesCeleerner iees° Heâcee&efJeueer veener. ‘‘legcner mJele: ner iJeener oslee’’ oesvner mJe¤heele cetueYetle DeLee&Jej keâener heefjCeece nesle veener. lemesÛe ns ueeskeâ Deeheehemeele cnCeleele keâer mJeOeceeaÙeebefMeJeeÙe keâesCeeÛesner Ssketâ vekeâe. lÙeebÛÙeekeâ[s heenCeejner veener DeeefCe lÙeebvee heefJe$ener keâjCeej veener efkebâyengvee lÙeebÛÙeemee"er lej DelÙeble ÙeeleveeoeÙekeâ efMe#ee Deens.).ÛÙee peerJeveeJej lÙeebÛÙee efMekeâJeCeer Je mebmkeâejeÛes nesCeejs Dee§eÙe&keâejkeâ heefjCeece DeeefCe kegâjDeeveele Heâcee&efJeues peeCeejs GÛÛekeâesšerÛes efJe<eÙe.DeeefueFcejeve 3 125 heeje 3 veekeâejlee. JeemleefJekeâ heenlee lees cepeketâj «ebLeeleerue vemelees. Deuueenves Øesef<eleebkeâ[tve JeÛeve Iesleues nesles. Ùeebvee meebiee. mebkegâefÛele ceveesJe=òeer DeeefCe OewÙe&nervelesÛee efOekeäkeâej keâjleevee. keâoeefÛele Ùee Ùegòeâerves ns ueeskeâ DeeheuÙee ßeæsheemetve hejeJe=òe nesleerue. Ùeebvee meebiee keâer. lÙeebÛÙee meesyeleer-meneyee (jefpe. nJes lÙeeuee lÙeeves leer Øeoeve keâjeJeer. (75-77) lÙeebÛÙeele keâener ueeskeâ Demes Deensle pes «ebLe JeeÛeleevee DeMeeØekeâejs peerYe Jes[erJeekeâ[er JeUefJeleele keâer legcner mecepeeJes pes keâener les JeeÛele Deensle les «ebLeeleerueÛe cepeketâj nesÙe.) ÙeebÛÙee Øesef<elelJeele Mebkeâe IesCes HeâejÛe keâ"erCe nesles. ‘‘JeemleefJekeâ ceeie&oMe&ve lej DeuueenÛesÛe ceeie&oMe&ve nesÙe.’’ (72-74) «ebLeOeejkeâebceOÙes kegâCeer Demee Deens keâer legcner lÙeeÛÙee efJeÕeemeeJej ie[iebpe mebheòeer efoueer lejer lees legceÛeer mebheòeer legcneuee Deoe keâjerue. (78) keâesCelÙeener ceeCemeeÛes ns keâece veJns keâer Deuueenves lÙeeuee «ebLe DeeefCe Dee%ee Je Øesef<elelJe Øeoeve keâjeJes DeeefCe lÙeeves ueeskeâebvee cnCeeJes keâer DeuueenSsJepeer legcner ceePes oeme yevee. JeemleefJekeâ heenlee legcner mJele: lÙeebÛes efvejer#eCe keâjerle Deenele?19 ns «ebOeejkeâebvees.) ÙeebÛes efvece&U peerJeve. ‘‘Gcceer (Ùengoer-pÙet Kesjerpe Flej ueeskeâ) ueeskeâebÛÙee yeeyeleerle DeeceÛeer keâener efJeÛeejCee nesCeej veener. efJeJeskeâ Je yegæerceòesves Gheke=âle kesâues Deens. JeemleefJekeâle: hewiebyej cegncceo (me. 20) cetU Dejyeer Meyo ‘JeemesDe’ Jeehejuee iesuee Deens. keâer Deepe ceer legcneuee «ebLe. ns hewiebyej (me. lees legcneuee keâoeefhe Demes meebieCeej veener keâer DeuueenÛÙee otleebvee DeLeJee Øesef<eleebvee Deeheuee heeuevekeâlee& ceevee ns MekeäÙe Deens keâe keâer SKeeÅee Øesef<eleeves legcneuee F&MeõesneÛeer Dee%ee ÅeeJeer pesJne legcner Dee%eeOeejer Demeeue.20 Je lees meJe&%e Deens. melÙeeJej DemelÙeeÛee jbie Ûe{Jetve lÙeeuee keâe Mebkeâemheo yeveefJelee? peeCetveyegpetve melÙeeuee keâe ueheefJelee? (69-71) «ebLeOeejkeâebhewkeâer Skeâ ieš cnCelees keâer Ùee hewiebyejeuee ceeveCeeNÙee ueeskeâebJej pes keâener DeJelejues Deens. peMeer lÙee «ebLeeÛÙee efMekeâJeCeerÛeer Dehes#ee Deens pÙeeÛes legcner he"Ce keâjlee Je hee" oslee. legceÛÙeemeejKee veJns Demes oeKeJeeJeÙeeÛes Demeles.’’ DeeefCe ner iees° les kesâJeU Keesšer jÛetve efleÛee mebyebOe DeuueenMeer 19) ogmeje DevegJeeo Ùee JeekeäÙeeÛee Demeener nesT Mekeâlees.). DeeheuÙee ke=âhesmee"er nJes lÙeeuee efveJe[lees DeeefCe lÙeeÛeer ke=âhee Deefleceneve Deens. Gjues les ueeskeâ pes DeuueenMeer kesâuesuee keâjej Je DeeheuÙee MeheLee DeuheMee efkeâceleerJej efJeketâve šekeâleele lej lÙeebÛÙeemee"er heejueewefkeâkeâ peerJeveele keâesCeleener Jeeše veener. lees lej nsÛe cnCesue keâer KeNÙee DeLeea jyyeeveer (OeceexheosMekeâ) yevee. (79-80) mcejCe keâje. Skeâ Øemebie pesJne SKeeÅee ceeveJeer mecetneÛÙee mebkegâefÛele °erÛee Je mebkegâefÛele efJeÛeejmejCeerÛee GuuesKe Ùesle Demelees Je Deuueen legceÛÙeemeejKee mebkegâefÛele °erÛee veJns Ùee JemlegefmLeleermebyebOeer lÙee mecetneuee meeJeOe keâjeJeÙeeÛes Demeles. DeeefCe kegâCeeÛeer DeJemLee DeMeer Deens keâer legcner Skeâe oerveejÛÙee yeeyeleerle pejer lÙeeÛÙeeJej efJeÕeeme "sJeuee lejer lees ÙeeefMeJeeÙe Deoe keâjCeej veener keâer legcner lÙeeÛÙee ceeveiegšerJej yemeeue. keâejCe F&MehejeÙeCe ueeskeâ lÙeeuee efØeÙe Deensle. Kejs heenlee les Deuueenkeâ[tve Demele veener. Deuueen me{U neleeÛee Deens. DeeefCe ner lÙeeÛeerÛe osCeieer Deens keâer SKeeÅeeuee lesÛe keâener efoues peeles pes keâOeer legcneuee efoues iesues nesles efkebâJee Demes keâer Flejebvee legceÛÙee heeuevekeâlÙee&heg{s ®pet keâjCÙeemee"er legceÛÙeeefJe¤æ Yekeäkeâce ØeceeCe efceUeJes. ogmeje lees Øemebie pesJne SKeeÅeeÛee kebâpet<eheCee. les cnCeleele keâer ns pes keâener Deecner JeeÛele Deenesle ns Deuueenkeâ[tve Deens. GÅee pej SKeeoe ogmeje Øesef<ele legceÛÙeepeJeU lÙeeÛe efMekeâJeCeerÛeer iJeener osCeeje Deeuee peer efMekeâJeCe DeieesojheemetveÛe legceÛÙeepeJeU Deens lej .) yejs lÙeebÛeer efJeÛeejCee keâe nesCeej veener? pees keâesCeer Deeheues JeÛeve hetCe& keâjerue Je JeeF&š iees°eRheemetve otj jenerue lees DeuueenÛee efØeÙe yevesue. ‘‘ke=âhee Je Øeefle‰e DeuueenÛÙee DeKelÙeeefjle Deens.’’ ns hewiebyej (me. eflemeje lees Øemebie pesJne ueeskeâ DeeheuÙee mebkegâefÛele keâuhevescegUs Deuueenkeâ[s SKeeÅee ØekeâejÛee ceÙee&efoleheCee pees[leele Je Deuueen DeceÙee&o Deens Demes lÙeebvee oeKeJeeJeÙeeÛes Demeles. meJe&meeOeejCeheCes kegâjDeeveele ne Meyo leerve ØemebieeJej Ùesle Demelees.

ÙeemebyebOeeves lÙeebÛee heefn uee Dee#eshe Demee neslee keâer DeeheCe KeeCÙeefheCÙeeÛÙee keâener DeMee Jemlet JewOe "jefJeuÙee Deensle pÙee hetJeeaÛÙee Øesef<eleebÛÙee keâeUeheemetve efveef<eæ jeefnuÙee Deensle.). meebiee keâer.De. DeeefCe lÙee ueeskeâebheÙeËle GppJeue mebkesâleJeÛevesosKeerue heesnÛeueer Deensle. Deecner lÙeebÛÙeehewkeâer SkeâeÛÙeeceOÙes YesoYeeJe keâjerle veener. DeeefCe Deecner DeuueenÛÙee DeeosMeebÛÙee DeOeerve (cegefmuece) Deenesle. lÙeebÛÙeehewkeâer SKeeÅeeves mJele:uee efMe#esheemetve JeeÛeefJeCÙeemee"er he=LJeer Ye¤ve pejer meesves ceesyeouÙeele efoues lejer les mJeerkeâejues peeCeej veener.) ÛÙee heæleerÛes DevegkeâjCe keâjeJeÙeeme nJes DeeefCe FyeÇenerce (De. pej legcner (DeeheuÙee Dee#esheele) Kejs Demeeue lej DeeCee leewjele DeeefCe Øemlegle keâje lÙeeleerue SKeeos GoenjCe ÙeeveblejosKeerue pes ueeskeâ mJejefÛele KeesšŸee iees°eRÛee mebyebOe DeuueenMeer pees[le jenleerue lesÛe JeemleefJekeâheCes DelÙeeÛeejer Deensle. Ùeeketâye (De. ceveeble Yeerleer Ieeleueer. 23) kegâjDeeve DeeefCe npejle cegncceo (me.) ÙeebÛÙeehetJeea ØelÙeskeâ Øesef<eleekeâ[tve nsÛe JeÛeve Iesleues peele jeefnues Deens. Ùeeveblej pees DeeheuÙee keâjejeheemetve heje*cegKe nesF&ue lees DeJe%eekeâejer Deens. veblejÛÙee DeeÙeleer ÙeeÛe Dee#esheeÛÙee GòejeoeKeue Deensle. Kee$eer yeeUiee. legcner SkeâefÛeòe nesTve FyeÇenerce (De. DeMeeÛe efmLeleerle les meowJe jenleerue.ÙejesMeuesceuee mees[tve keâeyeeie=neuee efkeâyeuee (Gheemevee efoMee) keâe yeveefJeues iesues. DeeefCe lÙeebvee Deeheuee keâesCeerner meneÙekeâ Dee{UCeej veener. keâes"sÛe Ùee iees°erÛee ceeiecetmener meehe[le veener keâer Øesef<ele npejle cegncceo (me. ‘‘keâeÙe legcner ns ceevÙe keâjlee DeeefCe ÙeeJej ceePÙeeleHexâ keâjejeÛeer cees"er peyeeyeoejer GÛeuelee?’’ lÙeebveer meebefieleues. (86-91) legcner peesheÙeËle (DeuueenÛÙee ceeiee&le) legceÛÙee meJee&efOekeâ efØeÙe Jemlet KeÛe& keâjle veener. lÙeeÛeer leer heæle keâoeefhe mJeerkeâejueer peeCeej veener Je cejCeesòej peerJeveeceOÙes lees DeÙeMemJeer Je efJeHeâue nesF&ue. Deecner ceevÙe keâjlees. hejbleg vee kegâjDeeveele. pÙee ueeskeâebveer DeßeæsÛee Debefiekeâej kesâuee DeeefCe DeßeæsÛÙee efmLeleerleÛe ØeeCe mees[ues. leLeeefhe les ueeskeâ JeeÛeleerue pes ueeskeâ Ùeeveblej leewyee (he§eeòeehe) keâ¤ve DeeheuÙee DeeÛejCeele megOeejCee keâjleerue. FmceeF&ue (De. pes keâener legcner KeÛe& keâjeue lÙeeefJe<eÙeer Deuueen meJe&%e Deens. DeeefCe lÙeeÛÙeekeâ[s meJeeËvee ®pet JneÙeÛes Deens? ns hewiebyej (me. Mebkeâe efvecee&Ce kesâuÙee. Deuueen lÙee ueeskeâebvee ceeie&oMe&ve Øeoeve keâjerue pÙeebveer ßeæsÛeer osCeieer efceUeuÙeeveblej hegvne õesneÛee Debefiekeâej kesâuee.) Je F&mee (De. leesheÙeËle legcner hegCÙe Øeehle ke⤠Mekeâle veener. DeMee ueeskeâebmee"er og:KeoeÙekeâ efMe#ee leÙeej Deens. (83-85) keâmes MekeäÙe Deens keâer. YeÙebkeâj keâš keâejmLeeves DeeefCe Kees[meeUheCee kesâuee pesCeskeâ¤ve hewiebyej (me. Fmenekeâ (De. lÙeebÛÙee efMe#esle 21) DeLe& Demee keâer ØelÙeskeâ Øesef<eleekeâ[tve Ùeeyeeyeleerle JeÛeve Iesleues peele jeefnues Deens. (92) KeeCÙeeÛÙee Ùee meJe& Jemlet (pÙee Fmueeceer Oece&keâeÙeÅeele JewOe Deensle) yeveerFœeeF&uekeâefjleeosKeerue JewOe neslÙee.’’ (81-82) Deelee keâe ns ueeskeâ DeuueenÛÙee Dee%eeheeueveeÛeer heæle (DeuueenÛee oerve) mees[tve Flej SKeeoer heæle FefÛÚleele? JeemleefJekeâ heenlee DeekeâeMe Je he=LJeerceOÙes pes pes keâener Deens les DeeheCentve efkebâJee DeheefjneÙe&heCes Deuueenuee meceefhe&le Peeues Deensle.’’ Ùee Dee%eeOeejkeâles (Fmueece) efMeJeeÙe pees keâesCeer DevÙe SKeeoer heæle Debefiekeâejle Demesue. Dehemecepe hemejefJeuee. Deuueen #ecee keâjCeeje Je ke=âhee keâjCeeje Deens.21 Demes Heâcee&Jetve Deuueenves efJeÛeejues. hejbleg pÙee ueeskeâebveer ßeæe "sJeuÙeeveblej DeßeæsÛee Debefiekeâej kesâuee DeeefCe DeßeæsleÛe heg{s peele jeefnues22 lÙeebÛee he§eeòeehe keâoeefhe mJeerkeâejuee peeCeej veener.) ÙeebÛÙeekeâ[tve Demes SKeeos JeÛeve Iesleues iesues DemeeJes efkebâJee lÙeebveer DeeheuÙee DevegÙeeÙeebvee SKeeÅee veblej ÙesCeeNÙee Øesef<eleeÛeer Keyej osTve lÙeeJej F&ceeve DeeCeCÙeeÛee DeeosMe efouee DemeeJee efkebâyengvee kegâjDeeveele mhe°heCes hewiebyej cegncceo (me.) Ùeebveer Heâcee&efJeues Deens keâer lÙeebÛÙeeveblej keâesCeleener Øesef<ele ÙesCeej veener. lemesÛe ÙeeÛe keâejCeeves ØelÙeskeâ Øesef<eleeves DeeheuÙee DevegÙeeÙeebvee veblej ÙesCeeNÙee Øesef<eleeÛeer yeeleceer efoueer Deens Je lÙeeuee meeLe osCÙeeÛee lÙeebvee DeeosMe efouee Deens.) ÙeebÛÙee efMekeâJeCeerle efkebâefÛele megæe Heâjkeâ veJnlee) lesJne lÙeebveer keâce&keâeb[mJe¤heer Dee#eshe meg¤ kesâues.).DeeefueFcejeve 3 127 heeje 3 legcneuee lÙeeÛÙeeJej ßeæe "sJeeJeer ueeiesue DeeefCe lÙeeuee menkeâeÙe& ÅeeJes ueeiesue.) Ùeebvee ‘Keeeflecetve veyeerÙÙeerve’ Øesef<eleebÛee keâUme cnCetve Heâcee&efJeues iesues Deens.) ÙeebÛÙee efMekeâJeCeerJej Ùentoer Oece&hebef[le pesJne keâesCeleener leeefòJekeâ Dee#eshe IesT Mekeâues veener (keâejCe Oecee&Ûee heeÙee pÙee iees°eRJej Deens lÙeele hetJeeaÛÙee Øesef<eleebÛÙee efMekeâJeCeerle DeeefCe hewiebyej cegncceo (me. lÙee efMekeâJeCeeruee osKeerue ceevÙe keâjlees pÙee FyeÇeefnce (De. Ùeeef"keâeCeer Flekeâer iees° DeeCeKeer mecepetve Iesleueer heeefnpes keâer npejle cegncceo (me. ÙeeÛe Dee#esheeÛes Ùeeef"keâeCeer Gòej efoues peele Deens. ueeskeâebvee F&ÕejeÛÙee ceeiee&heemetve jesKeCÙeemee"er ØeÙelveebÛeer hejekeâe°e kesâueer. lÙee efMekeâJeCeeRvee ceevelees peer DeecnebJej Glejueer Deens. ‘‘ceie mee#eer jene DeeefCe ceer osKeerue legceÛÙeeyejesyej mee#eer Deens. DeeefueFcejeve 3 128 heeje 4 metšner efceUCeej veener efkebâJee lÙeebvee meJe[osKeerue efoueer peeCeej veener.) ves mJele: nesTve DeeheuÙeekeâefjlee efveef<eæ ceeveuÙee neslÙee.23 leLeeefhe keâener Jemlet DeMee neslÙee pÙee leewjele GlejCÙeehetJeea FœeeF&ue (npejle Ùeeketâye . JeemleefJekeâ heenlee lÙeebveer mJele: Ùee iees°eRÛeer iJeener efouesueer Deens keâer ne hewiebyej melÙeeefOeef‰le Deens. meebiee. lÙeebvee meebiee.) ÛÙee mebleleerJej GlejuÙee neslÙee DeeefCe lÙee DeeosMeebJej osKeerue ßeæe "sJelees pes cetmee (De.) DeeefCe Flej Øesef<eleebvee lÙeebÛÙee heeuevekeâlÙee&keâ[tve efoues iesues. Deuueenves pes keâener Heâcee&efJeues Deens les melÙe Heâcee&efJeues Deens. . ‘‘Deecner Deuueenuee ceevelees.’’ Deuueenves Heâcee&efJeues.). Deuueen lej DelÙeeÛeeNÙeebvee ceeie&oMe&ve keâjerle vemelees. lÙeeÛeØeceeCes lÙeebÛee Skeâ Dee#eshe Demeener neslee keâer yewleguecekeâefome.) cegMedefjkeâeb-(DeveskesâÕejJeeoeR) hewkeâer 22) cnCepes kesâJeU Fvkeâej keâjCÙeeueeÛe hegjsmes ceeveues Demes veener lej ØelÙe#eheCes efJejesOe DeeefCe Øeeflekeâejner kesâuee.) DeeefCe Ùeeketâye (De. ‘‘nesÙe. Demeues ueeskeâ lej hekeäkesâ ceeie&Yeü° Deensle. lÙeebÛÙee DelÙeeÛeejeÛeer ÙeesiÙe efMe#ee lej nerÛe Deens keâer lÙeebÛÙeeJej Deuueen DeeefCe otle Je mecemle ceeCemeebÛee Meehe Deens. lemesÛe yengleskeâ noermeerlemegæe hewiebyej (me. vee noermeerle.) ÙeebÛes OÙesÙeOeesjCe keâmesner keâ¤ve ÙeMemJeer nesT veÙes.).

Deuueenves legcneuee lÙeeheemetve JeeÛeefJeues. DeueenÛÙee lÙee GhekeâejeÛeer Dee"JeCe "sJee. legcner Deie>erves YejuesuÙee Skeâe KeñŸeeÛÙee leeW[eJej GYes neslee. (100-101) ns ßeæeJeeveebvees! DeuueenÛes YeÙe yeeUiee pemes YeÙe yeeUieues heeefnpes DeeefCe legcneuee DeMee DeJemLesle cejCe ÙeeJes keâer legcner DeuueenÛes Dee%eeOeejkeâ Deenele. DeeefueFcejeve 3 130 heeje 4 DeuueenÛÙee oesjerme Ieó25 Oe¤ve Demee DeeefCe Deehemeeble HeâešeHetâš nesT osT vekeâe. (93-95) efve:mebMeÙe meJe&ØeLece GheemeveemLeU pes ceeveJeekeâefjlee yeebOeCÙeele Deeues les lesÛe Deens pes cekeäkeâe Menjer efJeÅeceeve Deens. . ns «ebLeOeejkeâebvees! legcner DeuueenÛÙee iees°er ceevÙe keâjCÙeeme keâe vekeâej oslee? pÙee keâejJeeÙee legcner keâjerle Deenele Deuueen meJe&keâener heenle Deens. meebiee.) Ûes ØeeLe&veemLeeve Deens. 26) Ùee ef"keâeCeer «ebLeOeejkeâeves DeefYeØesle Ùentoer ueeskeâ Deensle. Ùee «ebLeOeejkeâebveer26 ßeæe "sJeueer Demeleer lej les lÙeebÛÙeekeâefjlee Gòece nesles. pÙeebveer ns Jele&ve DeJeuebefyeues les lÙee efoJeMeer keâ"esj efMe#ee Yeesieleerue pesJne keâeneRÛes Ûesnjs lespe:hebgpe Demeleerue lej keâeneRÛes Ûesnjs keâeUJeb[uesues Demeleerue. ceie Demes ueeÛeej nesleerue keâer Ùeebvee keâes"tvener meneÙÙe efceUCeej veener. ÙeebÛÙee JeešŸeeme Ûentkeâ[s Deheceeve Je eflejmkeâejÛe Deeuee. SKeeÅee JesUer legcner lÙee ueeskeâebmeejKes nesT veÙes pes iešeiešele efJeYeeieues iesues DeeefCe GIe[ GIe[ mhe° metÛevee efceUeuÙeeveblej hegvne celeYesoeble iegjHeâšues. Gjues les ueeskeâ pÙeebÛes Ûesnjs lespe:hegbpe Demeleerue lej lÙeebvee DeuueenÛÙee ke=âheeÚ$eeKeeueer peeiee efceUsue DeeefCe les meowJe lÙeeÛe DeJemLesle jenleerue. ceie DeeOeerÛe DeOe&MelekeâehetJeea meJeeËveer heeefnues nesles keâer ‘Deyedjne’ves pesJne ‘keâeyee’Ûee efJeOJebme keâjCÙeemee"er cekeäkesâJej nuuee kesâuee lesJne lÙeeÛes mewvÙe keâMeeØekeâejs F&Õejer ØekeâesheeÛes yeUer "jues. meJe&peCe efceUtve 24) cnCepes Ùee ie=nele DeMeer mhe° efÛevns Dee{Uleele pesCeskeâ¤ve les DeuueenÛes "eÙeer mJeerke=âle Peeues Deens Je lÙeeuee Deuueenves Deeheues Iej cnCetve hemeble kesâues DemeuÙeeÛes efmeæ nesles. legcner Skeâ ogmeNÙeeÛes Me$et neslee. lÙeeuee ceebieuÙe Je mece=æer efoueer iesueer nesleer DeeefCe meJe& peieJeeefmeÙeebkeâefjlee ceeie&oMe&veeÛes keWâõ yeveefJeues iesues nesles. legceÛÙeemee"er Deßeæskeâ[s hejleCÙeeuee Deelee kegâ"s JeeJe Gjuee Deens pesJne legcneuee DeuueenÛeer JeÛeves SskeâefJeueer peele Deensle DeeefCe legceÛÙee ojcÙeeve lÙeeÛee hewiebyej GheefmLele Deens? pÙeeÛeer yeebefOeuekeâer DeuueenMeer Yekeäkeâce Demesue lÙeeuee efveef§eleÛe mejU ceeie& efceUsue. lÙeeves legceÛeer ceves pees[ueer DeeefCe lÙeeÛÙee cesnsjyeeveer Je ke=âhesves legcner yebOet-peve Peeueele. pej legcner Ùee «ebLeOeejkeâebhewkeâer Skeâe iešeÛeer iees° ceevÙe kesâueerle lej ns legcneuee ßeæskeâ[tve hegvne Deßeæskeâ[s hejle vesleerue. DeMee ueeskeâebvee meeHeâuÙe ueeYesue. ueeskeâebJej DeuueenÛee ne nkeäkeâ Deens keâer Ùee ie=neheÙeËle heesnesÛeCÙeeÛeer Sshele Deens lÙeeves lÙeeÛeer npeÙee$ee keâjeJeer DeeefCe pees keâesCeer Ùee DeeosMeeÛes heeueve keâjCÙeeme vekeâej osF&ue lÙeeves mecepetve DemeeJes keâer Deuueen mekeâue peieJeeefmeÙeebheemetve efvejhes#e Deens. ner Iešvee lÙeeJesUer DejyemLeeveeÛÙee ueneve Leesj meJeeËÛÙeeÛe heefjÛeÙeeÛeer nesleer Je ner Iešvee ØelÙe#eheCes heenCeejs ueeskeâ Ùee DeeÙeleer Glejle neslÙee lÙeeJesUerner ceewpeto nesles. ÙeebÛÙeele pejer keâener ueeskeâ ßeæeJeble osKeerue Dee{Uleele lejer ÙeebÛes yengleskeâ ueeskeâ DeJe%ee keâjCeejs Deensle. lÙeele mhe° mebkesâleefÛevns Deensle. keâes"s DeuueenÛÙee nceerves 25) DeuueenÛÙee oesjerves DeefYeØesle lÙeeÛee Oece& Deens.24 FyeÇenerce (De. keâoeefÛele ÙeecegUs legcneuee DeeheuÙee keâuÙeeCeeÛee mejU ceeie& efomeeJee. legcner meoeÛeejeÛee DeeosMe oslee Je ogjeÛeejeheemetve ØeefleyebOe keâjlee DeeefCe DeuueenJej ßeæe yeeUielee. peemleerle peemle Heâòeâ Lees[e $eeme osT Mekeâleele. efvepe&ve Je Deesmee[ ØeosMeele yeveefJeues iesues DeeefCe ceie Deuueenves lÙeeÛÙee meYeesJeleeueer jenCeeNÙeebÛÙee GojefveJee&neÛeer Gòeceele Gòece JÙeJemLee kesâueer. Ùeeuee oesjer cnCetve DeMeemee"er mebyeesefOele kesâuesues Deens keâer nsÛe les veeles Deens pesCeskeâ¤ve Skeâerkeâ[s F&ceeveOeejkeâebÛes DeuueenMeer mebyebOe ØemLeeefhele nesles lej ogmejerkeâ[s meJe& F&ceeveOeejkeâ Skeâceskeâeuee efceUtve Skeâ peceele yeveleele. (96-97) meebiee. DeeefCe lÙeeÛeer DeJemLee DeMeer Deens keâer pees lÙeele oeKeue nesF&ue megjef#ele Peeuee.DeeefueFcejeve 3 129 heeje 4 veJnlee. (102-103) meÉle&veeÛes DeeJeenve keâjCeeje Je ÛeebiegueheCeeÛee DeeosMe osCeeje. legceÛÙee keâejJeeÙeebheemetve Deuueen DeveefYe%e veener. pej legceÛÙeeMeer ns ue{ues lej ue{eF&le hee" oeKeJeleerue. ns legceÛes keâener JeeF&š ke⤠Mekeâle veenerle. pees lÙeeves legcneJej kesâuee Deens. (98-99) ns ßeæeJeeveebvees. ns «ebLeOeejkeâebvees! ns keâeÙe legceÛes Jele&ve Deens keâer pees DeuueenÛÙee iees°er ceevÙe keâjlees lÙeeueeosKeerue legcner DeuueenÛÙee ceeiee&heemetve jesKelee DeeefCe FefÛÚlee keâer lÙeeves Jeekeâ[Ÿee ceeiee&Ûes DevegmejCe keâjeJes. (104-109) Deelee peieele lees meJeexòece pevemecegoeÙe legcner Deenele pÙeeuee ceeveJeebÛÙee ceeie&oMe&ve Je megOeejCeskeâefjlee cewoeveele DeeCeues iesues Deens. pÙeebÛes Ûesnjs keâeUJeb[leerue (lÙeebvee meebieCÙeele ÙesF&ue keâer) ßeæsÛeer osCeieer efceUeuÙeeveblej DeßeæeJebleebØeceeCes Jele&ve keâjlee? yejs lej Deelee Ùee ke=âleIvelesÛÙee ceesyeouÙeele ØekeâesheeÛee DeemJeeo IÙee. efkebâyengvee ÙeeÛe keâeyeeie=neÛeer yejkeâle nesleer keâer Je<e&Yejeleerue Ûeej ceefnvÙeebmee"er mebhetCe& osMeeuee lÙeecegUs Meeblelee ueeYele Demes. DeMee Øekeâejs Deuueen Deeheueer mebkesâleefÛevns legceÛÙeemeceesj ØekeâeefMele keâjlees. lemesÛe ogjeÛeejeÛee ØeefleyebOe keâjCeeje Skeâ ieš legceÛÙeele DeJeMÙe Demeuee heeefnpes. Jemlegle: legcner mJele: (lees mejUceeieea DemeCÙeeyeöue) mee#eer Deenele. De[erÛe npeej Je<ex De%eeveeheesšer mebhetCe& Dejye osMe DelÙeble DejepekeâlesÛÙee efmLeleerle jeefnuee hejbleg lÙee GheõJe ceepeuesuÙee YetceerJej keâeyeeie=n Je lÙeeÛÙee heefjmejeÛeeÛe SkeâcesJe ØeosMe Demee neslee pÙeele Meeblelee ØemLeeefhele jeefnueer. ns DeuueenÛes DeeosMe Deensle pes Deecner legcneuee "erkeâ"erkeâ SskeâJeerle Deenesle keâejCe Deuueen peieJeeefmeÙeebJej DelÙeeÛeej keâjCÙeeÛee keâesCeleener nslet yeeUiele veener he=LJeer DeeefCe DeekeâeMeeleerue meeNÙee JemletbÛee ceeuekeâ Deuueen Deens DeeefCe meJe& JÙeJenej DeuueenÛÙeeÛeheg{s meeoj nesleele.

legcneuee pÙee iees°erheemetve neveer heesnÛesue leerÛe iees° lÙeebvee efØeÙe Deens. (DeeefCe ner ceole legcneuee lees Ùeemee"er osF&ue) pesCeskeâ¤ve DeßeæsÛÙee ceeiee&Jej ÛeeueCeeNÙeebÛeer Skeâ yeepet lees[tve šekeâerue DeLeJee lÙeebÛee Demee Deheceevepevekeâ hejeYeJe keâjerue keâer lÙeebveer efJeHeâuelesves hejemle JneJes. ÙeebÛÙeeceOÙes keâener ueeskeâ Demes osKeerue Deensle pes mejU ceeiee&Jej keâeÙece Deensle. cnCetve legcner DeuueenÛÙee ke=âleIvelesheemetve otj jene. pes keâener les DeeheuÙee Ùee Ssefnkeâ peerJeveele KeÛe& keâjerle Deensle lÙeeÛes GoenjCe lÙee JeeNÙeemeejKes Deens pÙeeÛÙeele ieej"e DemeeJee DeeefCe lees lÙee ueeskeâebÛÙee MesleerJe¤ve JeneJee pÙeebveer mJele:Jej peguetce kesâuee Deens. efJepeÙe Je meneÙÙe pes keâener Deens les Deuueenkeâ[tveÛe Deens pees DelÙeble Meefòeâceeve.DeeefueFcejeve 3 131 heeje 4 DeLeJee ceeveJeebÛÙee nceerves DeeßeÙe efceUeuee lej ner iees° JesieUer Deens. Deuueen ceveele ueheuesueer jnmÙes osKeerue peeCelees. nJes lej lÙeebvee efMe#ee keâjeJeer keâejCe les DelÙeeÛeejer Deensle. efyeÇšve DeeefCe jefMeÙeeÛÙee meneÙÙeeves ØemLeeefhele Peeues Deens. les lej vejkeâele peeCeejs ueeskeâ Deensle Je vejkeâeleÛe meowJe jenleerue. yejs ÙeehetJeea yeojÛÙee Ùegæele Deuueenves legcneuee ceole kesâueer nesleer. (118-120) (ns hewiebyej-me. (122-123) ns hewiebyej (me. les legceÛÙee JeeF&šeÛÙee keâesCelÙeener mebOeerÛee HeâeÙeoe IesCÙeele keâmetj keâjerle veenerle. lees ceeHeâ keâjCeeje Je hejce oÙeeUt . Deuueenuee DeefOekeâej Deens nJes lej lÙeebvee ceeHeâ keâjeJes. Gjues les ueeskeâ pÙeebveer DeßeæsÛes Jele&ve Debefiekeâejues lej DeuueenÛÙee efJejesOeele lÙeebvee lÙeebÛeer mebheòeerner keâenerÛe GheÙeesieer he[Ceej veener keâer lÙeebÛeer mebleleer. ne lÙeebÛÙee DeJe%ee Je ceÙee&oeYebieeÛee heefjCeece Deens. ÙeebÛÙeeJej ueeÛeejer Je hejeOeervelee ueeoueer iesueer Deens. yegefæceeve Je õ°e Deens.) efveCe&ÙeeÛÙee DeefOekeâejele legceÛee keâesCeleener Jeeše veener. Kejs cnCepes ns mJele:Ûe DeeheuÙeeJej DelÙeeÛeej keâjerle Deensle. (124-127) (ns hewiebyej-me.). ner iees° Deuueenves legcneuee Ùee keâejCeemleJe meebefieleueer Deens keâer legcner KegMe JneJes DeeefCe legceÛeer ùoÙes mebleg° JneJeerle. DeeMee Deens keâer legcner Deelee ke=âle%e yeveeue. JeemleefJekeâ heenlee Deuueen lÙeebÛÙee ceoleermee"er GheefmLele neslee DeeefCe F&ceeveOeejkeâebveer DeuueenJej efYemle "sJeueer heeefnpes. (110-112) hejbleg meJe&Ûe «ebLeOeejkeâ meejKes veenerle. je$eer DeuueenÛÙee JeÛeveebÛes he"Ce keâjleele Je lÙeeÛÙeeheg{s velecemlekeâ nesle Demeleele. SKeeÅee JesUer keâes"s Ùeevee SKeeÅee cegefmuece jepÙeeves F&ÕejeÛÙee veeJeeJej DeYeÙeoeve efoues lej keâes"s SKeeÅee ef"keâeCeer yeueMeeueer nesCÙeeÛeer mebOeerner efceUeueer Deens. (113-117) ns ßeæeJebleebvees. Kejs heenlee legcner meJe& efoJÙe «ebLeebvee ceevelee. pesJne les legcneuee Yesšleele lesJne les cnCeleele keâer DeecnerosKeerue (legceÛÙee 27) cnCepes peieele Ùeebvee SKeeÅee ef"keâeCeer Lees[s Heâej megKe meceeOeeve Je Meebleer ueeYeueer Demeueer lejer leer lÙeebÛÙee mJeyeUeves ØemLeeefhele Peeuesueer Meebleer veJns lej FlejebÛÙee meneÙÙeeÛee Je cesnjyeeveerÛee heefjCeece nesÙe. heCe pesJne les JesieUs nesleele lesJne legceÛÙeeefJe¤æ lÙeebÛÙee ›eâesOeeÛeer DeMeer efmLeleer Demeles keâer les Deeheueer yeesšs ÛeeJet ueeieleele. pes keâener ns keâjerle Deensle lÙeeJej Deuueen ØeYeeJeer Deens. Deuueen meJe& iees°er Sskeâlees Je lees DelÙeeefOekeâ ceeefnleer jeKeCeeje Deens. nerÛe efmLeleer lÙee Ùentoer jepÙeeÛeer Deens pes FœeeF&ueÛÙee veeJeeves kesâJeU Decesefjkeâe. mcejCe keâje pesJne legcner ßeæeJebleebvee meebiele neslee. Deuueen DeeefCe cejCeesòej efoveeJej ßeæe yeeUieleele. DeeefCe efleÛee veeMe keâ¤ve šekeâeJee. hejbleg ÙeebÛeer keâesCeleerner keäèhleer legceÛÙeeefJe¤æ heefjCeecekeâejkeâ "¤ Mekeâle veener hejbleg Deš DeMeer keâer legcner mebÙece oeKeJeeJee DeeefCe DeuueenÛes YeÙe yeeUietve keâeÙe& keâjerle jneJes. nJes lÙeeuee lÙeeves #ecee keâjeJes Je nJes lÙeeuee Ùeelevee osF&ue. pej legcner yegæerceble Demeeue (lej ÙeebÛÙeeMeer mebyebOe "sJeCÙeele meeJeOeefiejer yeeUiee) legcner lÙeebÛÙeeMeer Øesce keâjlee hejbleg les legceÛÙeeMeer Øesce keâjerle veenerle. lÙeebvee meebiee keâer DeeheuÙee ›eâesOeeie>erle mJele: peUtve ceje. legceÛes Yeues nesles lesJne Ùeebvee JeeF&š Jeešles DeeefCe legceÛÙeeJej SKeeos mebkeâš Ùesles lej ns Deevebefole nesleele. Deecner legcneuee Deieoer mhe° metÛevee osTve šekeâuÙee Deensle. meoeÛeejeÛee DeeosMe osleele Je ogjeÛeejeheemetve ØeefleyebOe keâjleele DeeefCe hegCÙe keâeÙee&le ef›eâÙeeMeerue Demeleele ns meoeÛeejer ueeskeâ Deensle. he=LJeer Je DeekeâeMeele pes keâener Deens lÙeeÛee ceeuekeâ Deuueen Deens. cegmeueceeveebÛÙee meceesj lÙee ØemebieeÛee GuesKe keâje) pesJne legcner Øeele:keâeUer DeeheuÙee Iejeletve efveIeeuee neslee DeeefCe (GnoÛÙee cewoeveele) cegmeueceeveebvee Ùegæemee"er ef"keâef"keâeCeer vescele neslee. Kejs heenlee lÙeeJesUer legcner Heâej ogye&ue neslee. DeeefCe pes hegCÙe keâeÙe& ns keâjleerue lÙeeÛeer DeJensuevee kesâueer peeCeej veener Deuueen Øekeâesheeuee efYeTve JeeieCeeNÙee ueeskeâebvee ÛeebieuesÛe DeesUKelees. Deuueenves ÙeebÛÙeeJej DelÙeeÛeej kesâuee veener. ns meJe& keâener kesâJeU Ùee keâejCeemleJe Ie[ues Deens keâer ns DeuueenÛÙee mebkesâle JeÛeveebvee veekeâejerle jeefnues DeeefCe Ùeebveer Øesef<eleebÛeer veenkeâ nlÙee kesâueer. hejbleg leermegæe DeeheuÙee yengyeueeves veJns lej kesâJeU SKeeÅee MespeeNÙeeÛÙee OewÙee&ves. DeeheuÙee meceepeeÛÙee ueeskeâebefMeJeeÙe Flejebvee Deeheues cece&%e yeveJet vekeâe. (121) mcejCe keâje pesJne legceÛÙeehewkeâer oesve ieš ogyeUsheCee oeKeefJele nesles. DeeefueFcejeve 3 132 heeje 4 hewiebyejeuee Je legceÛÙee «ebLeeuee) ceeveues Deens. lÙeebÛÙee ceveeleerue És<e lÙeebÛÙee leeW[eletve yeensj he[lees DeeefCe pes keâener lÙeebÛÙee Deble:keâjCeele o[uesues Deens les Ùeentvener YeÙebkeâj Deens.27 ns DeuueenÛÙee Øekeâesheele Jes{ues iesues Deensle. ‘‘keâeÙe legceÛÙeemee"er ner iees° hegjsMeer veener keâer Deuueenves leerve npeej HeâefjMles GlejJetve legceÛeer ceole keâjeJeer?’’ efve:mebMeÙe pej legcner mebÙece oeKeefJeuee DeeefCe DeuueenÛes YeÙe yeeUietve keâece kesâues lej pÙee #eCeer Me$et legceÛÙeeJej Ûeeue keâ¤ve ÙesF&ue lÙeeÛe#eCeer legceÛee heeuevekeâlee& (leerve npeejÛe veJns) heeÛe npeej megmeppe F&MeotleebÉejs ceole keâjerue.

ÙeeÛee Skeâ DeLe& lej Demee keâer legceÛÙeehewkeâer keâener Menero nesT FefÛÚle nesles cnCepes keâener ueeskeâebvee ngleelces nesCÙeeÛee yengceeve Øeoeve ke⤠FefÛÚle neslee. DeeceÛes heeÙe efmLej keâj DeeefCe DeßeæeJebleebefJe¤æ Deecneuee ceole keâj. meebieCÙeeÛee DeeMeÙe Demee keâer pesJne lees DeeIeele menve keâ¤ve keâeHeâerj ueeskeâebÛes OewÙe& KeÛeues veener lesJne GngoÛÙee Ùegæeleerue Ùee DeeIeeleecegUs legcner keâe efJe<eCCe nesle Deenele. ogmeje DeLe& Demee keâer nuueer F&ceeveOeejkeâebyejesyejÛe oebefYekeâebÛee meceeJesMe Demeuesuee legceÛee pees efceefßele mecetn Deens lÙeeletve pes KejsKegjs MetnoeDe DeueVeeme Deensle cnCepes Deecner cegefmuece ueeskeâmecetneuee pÙee lespemJeer heoeves Yet<eefJeues Deens lÙee heoeme hee$e Deensle. legcnerÛe ØeYeeJeer "jeue pej legcner ßeæeJeble Demeeue. og:Keer nesT vekeâe. (145-148) 28) GngoÛÙee Ùegæele pesJne hewiebyej cegncceo (me. hejueeskeâebleerue ueeYe osKeerue Øeoeve kesâues. ner ueeskeâebmee"er Skeâ mhe° Je GIe[ efJeJesÛeve Deens DeeefCe pes DeuueenÛes YeÙe yeeUieleele lÙeebÛÙeekeâefjlee ceeie&oMe&ve Je GheosMe. ceie keâeÙe pej les cejCe heeJeues DeLeJee lÙeevee "ej kesâues iesues lej legcner ueeskeâ ceeieÛÙee heeJeueer hejleeue? ue#eele "sJee! pes hejle efHeâjues les DeuueenÛes keâenerner vegkeâmeeve keâjCeej veener. legcner DeMeer mecepetle keâ¤ve Iesleueer Deens keâeÙe keâer menpeheCes mJeiee&ceOÙes oeKeue Jneue. lÙee ceeiee&Jej OeeJele Ûeuee pees legceÛÙee heeuevekeâlÙee&Ûeer #ecee Je lÙeeÛÙee mJeiee&keâ[s peelees pÙeeÛee efJemleej he=LJeer Je DeekeâeMeemeceeve Deens. DeeefCe lees lÙee F&MehejeÙeCe ueeskeâebmee"er leÙeej kesâuee iesuee Deens. Deuueen DeeefCe hewiebyejebÛes Dee%ee heeueve keâje. lÙeebveer Heâcee&efJeues. DeuueenÛÙee ceeiee&le peer mebkeâšs lÙeebÛÙeeJej keâesmeUueer lÙeecegUs les nleeMe Peeues veenerle. pees keâesCeer Ssefnkeâ ueeYeeÛÙee FjeÅeeves keâeÙe& keâjerue lÙeeuee Deecner FnueeskeâeleÛe osT Je pees keâesCeer hejueeskeâeleerue ueeYeeÛÙee FjeÅeeves keâeÙe& keâjerue lÙeeuee hejueeskeâele ueeYe efceUsue. DeeceÛÙee Ûegkeâe DeeefCe GCeerJeebyeöue #ecee keâj. lees legceÛÙeemeceesj Deeuesuee Deens DeeefCe legcner lÙeeuee [esàÙeeves heeefnues.DeeefueFcejeve 3 133 heeje 4 DeeefueFcejeve 3 134 heeje 4 Deens. les (DemelÙeeheg{s) velecemlekeâ Peeues veenerle DeMeeÛe mebÙeceer ueeskeâebvee Deuueen hemeble keâjlees. . DeMee ueeskeâebvee JesieUs ke⤠FefÛÚle neslee. DeeceÛÙee keâeÙee&le legPÙee ceÙee&oebÛes pes keâener GuuebIeve Peeues Demesue les ceeHeâ keâj. lÙeebveer ogyeUsheCee oeKeefJeuee veener. pes keâesCelÙeener efmLeleerle Deeheueer mebheòeer KeÛe& keâjleele.) ÙeeefMeJeeÙe keâener veenerle keâer les kesâJeU Skeâ Øesef<ele Deensle. lÙee Deeieerheemetve mJele:Ûee yeÛeeJe keâje peer DeßeæeJebleebkeâefjlee leÙeej kesâueer iesueer Deens. Dehes#ee Deens keâer legcneJej oÙee kesâueer peeF&ue. legcner lej ce=lÙetÛeer FÛÚe keâjerle neslee! heCe ner lÙeeJesUsÛeer iees° nesleer pesJne ce=lÙet meceesj Deeuesuee veJnlee. (139-143) cegncceo (me. DeeMee Deens keâer meHeâue Jneue. efkeâleer Úeve ceesyeouee Deens melke=âlÙe keâjCeeNÙeemee"er! legceÛÙeehetJeea Deveskeâ keâeueKeb[ nesTve iesueer Deensle. 30) cetU Dejyeer Meyo ‘Je Ùele efKepe efcevkegâce MegnoeDe’ Demes Deensle. lÙeebÛÙeehetJeea Flej Øesef<ele osKeerue nesTve iesues Deensle. (130-138) JewHeâuÙe«emle nesT vekeâe.’’ mejlesMesJešer Deuueenves lÙeebvee peieeleerue ueeYeosKeerue efoues Je lÙeentve ßes‰lej. JeemleefJekeâ heenlee Deuueenves DeÅeehe ns heeefnuesuesÛe veener keâer legcnehewkeâer les keâesCe ueeskeâ Deensle pes lÙeeÛÙee ceeiee&le ØeeCe heCeeuee ueeJeCeejs DeeefCe lÙeeÛÙeemee"er mebÙece yeeUieCeejs Deensle. (144) keâesCeerner mepeerJe DeuueenÛÙee Dee%esefMeJeeÙe ce¤ Mekeâle veener. he=LJeerJej HesâjHeâškeâe cee¤ve hene lÙee ueeskeâebÛee MesJeš keâmee Peeuee pÙeebveer (DeuueenÛÙee Dee%ee Je DeeosMeebvee) Keesšs uesKeues. ‘‘les je°^ keâmes meHeâue nesT Mekeâles pes DeeheuÙee Øesef<eleeuee peKeceer keâjerle DemeeJes.’’ ner DeeÙele lÙeeÛe mebyebOeeves Glejueer Deens. ÙeeJesUer pejer legcneuee DeeIeele heesnÛeuee Deens lejer ÙeehetJeea DemeeÛe DeeIeele legceÛÙee efJejesOekeâebvee osKeerue heesnÛeuee Deens. pes jeie efieUtve šekeâleele Je ogmeNÙeeÛes DehejeOe ceeHeâ keâjleele – Demes meoeÛeejer ueeskeâ Deuueenuee DeefleMeÙe efØeÙe Deensle– DeeefCe pÙeebÛeer efmLeleer DeMeer Deens keâer pej lÙeebÛÙeekeâ[tve SKeeos DeMueerue ke=âlÙe Ie[uÙeeme efkebâJee SKeeoe iegvne keâ¤ve lÙeebveer mJele:Jej DelÙeeÛeej kesâuÙeeme lÙeebvee ueiesÛe DeuueenÛes mcejCe nesles DeeefCe les lÙeeÛÙeekeâ[s DeeheuÙee DehejeOeebÛeer #ecee-ÙeeÛevee keâjleele – keâejCe DeuueenefMeJeeÙe Flej keâesCe Deens pees DehejeOe ceeHeâ ke⤠Mekeâlees– DeeefCe les mecepetveGcepetve DeeheuÙee keâcee&Jej De[tve yemele veenerle. 29) yeojÛÙee Ùegæekeâ[s mebkesâle Deens.) peKeceer Peeues lesJne lÙeebÛÙee leeW[eletve keâeefHeâjebmee"er Meehe efveIeeuee. DeeefCe ke=âle%elee oeKeefJeCeeNÙeebvee Deecner lÙeeÛee ceesyeouee DeJeMÙe osT. ce=lÙetÛeer Ieškeâe lej efueefnueer iesueer Deens. legceÛÙeeJej ner JesU DeMeemee"er DeeCeueer iesueer keâer Deuueen ns heent FefÛÚle neslee keâer legceÛÙeele Kejs ßeæeJeble keâesCe Deensle. Deuueenuee DemesÛe melkeâceea ueeskeâ hemeble Deensle. lÙeebÛeer ØeeLe&vee kesâJeU nerÛe nesleer keâer. hejbleg pes DeuueenÛes ke=âle%e oeme yevetve jenleerue lees lÙeebvee lÙeeÛee ceesyeouee osF&ue. ceie les efyekeâš efmLeleerle Demeesle DeLeJee ÛeebieuÙee efmLeleerle.29 ns lej keâeueÛe›eâ Deens pÙeeuee Deecner ueeskeâebojcÙeeve YeüceCe keâjJeerle Demelees. DeMee ueeskeâebÛee ceesyeouee lÙeebÛÙee heeuevekeâlÙee&peJeU Demee Deens keâer lees lÙeebvee ceeHeâ keâjerue Je DeMee veboveJeveele lÙeebvee oeKeue keâjerue pÙeebÛÙeeKeeueer keâeueJes Jenele Demeleerue DeeefCe lesLes les meowJe jenleerue.30 keâejCe DelÙeeÛeejer ueeskeâ Deuueenuee DeefØeÙe Deensle – DeeefCe lees Ùee hejer#esÉejs ßeæeJeeveebvee JesieUs keâ¤ve DeßeæeJebleebvee Je"CeerJej DeeCet FefÛÚle neslee. lej IÙee. DeeefCe lÙee ueeskeâebvee JesieUs ke⤠FefÛÚle neslee pes KejesKej (jemle ceeiee&Ûes) mee#eeroej Deensle. ‘‘ns DeeceÛÙee heeuevekeâlÙee&.28 (128-129) ns ßeæeJebleebvees! ns oece oghheš JÙeepe KeeCÙeeÛes mees[tve Åee DeeefCe DeuueenÛes YeÙe yeeUiee. ÙeehetJeea efkeâlÙeskeâ Øesef<ele Demes nesTve iesues Deensle pÙeebÛÙeemen efceUtve DemebKÙe F&MeYeòeâebveer Ùegæ kesâues.

Me$etbveer Ûeesnesyeepetbveer SkeâÛe ieoea kesâueer nesleer. pej legcner lÙee ueeskeâebÛÙee FMeeNÙeeJej Ûeeuet ueeieuee pÙeebveer DeßeæsÛÙee ceeiee&Ûee DeJeuebye kesâuee Deens lej les legcneuee hejle ceeies vesleerue DeeefCe legcner efvejeMe Jneue.’’ Ùeebvee meebiee.keâejCe keâer legcnehewkeâer keâenerpeCe FnueeskeâeÛes FÛÚgkeâ nesles DeeefCe keâenerpeCe cejCeesòej peerJeveeÛeer FÛÚe yeeUietve nesles.) DeeheuÙee peeiesJe¤ve FbÛeYejmegæe nšues veenerle. hewiebyej npejle cegncceo (me. lÙee Ùegæele meeefceue Demeuesues npejle Deyet leuedne (jefpe. Deuueenves lÙeebvee ceeHeâ kesâues.’’ DeeefueFcejeve 3 136 heeje 4 hemejefJeueer keâer les heWiet ueeieues. ‘‘Ùee keâeÙe&Jeenerle DeeceÛeeosKeerue keâener Jeeše Deens?’’ Ùeebvee meebiee.’’ ‘‘DeuueenÛÙee oemeebvees ceePÙeekeâ[s Ùee. Deuueen ceveebÛeer efmLeleer ÛeebieueerÛe peeCelees.lesJne Deuueenves legcneuee DeßeæeJebleebÛÙee efJejesOeeble hejeYetle kesâues keâer pÙeeÙeesies legceÛeer hejer#ee IÙeeJeer DeeefCe melÙe Demes Deens keâer Demes Demetvemegæe Deuueenves legcneuee ceeHeâÛe kesâues keâejCe ßeæeJebleebJej Deuueen Heâej ke=âheeÂef° "sJelees. (153) lÙee og:Keeveblej ceie Deuueenves legcnebhewkeâer keâener ueeskeâebJej DeMeer meceeOeeveeÛeer efmLeleer 31) GngoÛÙee Ùegæele pesJne cegmeueceeveebJej DeekeâefmcekeâheCes ogleHeâea nuuee Peeuee. cegmeueceeveebÛÙee jebiee heej efJemkeâšuÙee lesJne keâener ueeskeâ ceoerveskeâ[s heUtve iesues Je keâener Gngo heJe&leeJej Ûe{ues. . keâesCeekeâ[s JeUtve heenCÙeeÛes Yeeve osKeerue legcneuee jeefnues veJnles. (149-151) Deuueenves (meceLe&ve Je meneÙÙeeÛes) pes JeÛeve legcneuee efoues nesles les lej lÙeeves hetCe& kesâues. pÙee ns ueeskeâ pecee keâjleele. SjJeer pej legcner SKeeos JesUer MeerIeÇkeâesheer mJeYeeJeer Je efve‰tj 32) Fmueeceer ue<keâjeleerue keâener ueeskeâebÛÙee DevegYetleerle ÙesCeeje ne Skeâ Depeye DevegYeJe neslee. DeeefCe pÙee #eCeer leer Jemlet Deuueenves legcneuee oeKeefJeueer efpeÛÙee Øesceele legcner iegjHeâšuee neslee (cnCepes Ùegæeleerue uegšerÛee ceeue) lesJne legcner DeeheuÙee mejoejeÛÙee Dee%esefJe¤æ iesuee. DeeefCe ceie legcner ceje DeLeJee ceejues pee keâesCelÙeener heefjefmLeleerle legcne meJeeËvee SkeâJeštve Deuueenkeâ[sÛe ®pet JneJeÙeeÛes Deens. .DeeefueFcejeve 3 135 heeje 4 ns ßeæeJeeveebvees. (lÙeebÛÙee iees°er Ûetkeâ Deensle) melÙe Demes Deens keâer Deuueen legceÛee hee"erjeKee Je meneÙekeâ Deens DeeefCe lees meJeexòece meneÙÙe keâjCeeje Deens. megjJeeleeruee lÙeeÛÙee ngkegâceeves legcnerÛe lÙeebvee "ej keâjerle neslee. ‘‘FuewÙÙe Fyeeouueen. lÙeebÛÙee keâener GCeerJeebcegUs Mewleeveves lÙeebÛes heeÙe [UceUerle kesâues nesles. lÙeebÛee Keje GösMe ne Deens keâer. DeeefCe hewiebyej legceÛÙee hee"erceeietve legcneuee nekeâ ceejerle neslee.) Kegö JeCe&ve keâjleele keâer lÙee efmLeleerle Deecneuee PeeshesÛÙee iegbieerÛee keâener Demee ØeYeeJe nesle neslee keâer leueJeejer DeeceÛÙee neleeletve megšuÙee peele neslÙee. DeßeæeJebleebØeceeCes iees°er ke⤠vekeâe pÙeebÛes Deehles° Je veelesJeeF&keâ SKeeos JesUer pej ØeJeemeeuee peeleele DeLeJee Ùegæele meeceerue nesleele (DeeefCe lesLes SKeeÅee DeheIeeleeuee yeUer he[leele) lej les cnCeleele keâer pej les DeeceÛÙeepeJeU Demeles lej ceejues iesues vemeles DeLeJee lÙeebÛeer nlÙee Peeueer vemeleer.31 lesJne legceÛÙee lÙee JeeieCegkeâerÛee yeouee Deuueenves Demee efouee keâer legcneuee og:Keehee"eshee" og:Ke efoues cnCepes YeefJe<ÙekeâeUeble legcneuee ne Oe[e efceUeJee keâer pes keâener legceÛÙee neleeletve efveIetve peeF&ue DeLeJee pes mebkeâš legceÛÙeeJej keâesmeUsue lÙeeÛÙeecegUs efvejeMe nesT veÙes. heCe pesJne legcner ogyeUsheCee oeKeefJeuee Je DeeheuÙee keâeÙee&le Deeheehemeeble celeYeso oeKeefJeues. lÙeebÛes MesJešÛes ef"keâeCe vejkeâ Deens DeeefCe HeâejÛe JeeF&š Deens les ef"keâeCe pes lÙee DelÙeeÛeeNÙeebÛÙee veefMeyeer ÙesCeej Deens. pej legcner DeuueenÛÙee ceeiee&le ceejues iesuee DeLeJee cesuee lej DeuueenÛeer peer ke=âhee Je #ecee legceÛÙee JeešŸeeme ÙesF&ue leer lÙee meJe& Jemlethes#ee peemle Gòece Deens. ‘‘pej legcner DeeheuÙee Iejele osKeerue Demelee lej pÙee ueeskeâebÛee ce=lÙet efueefnuesuee neslee les mJele: nesTve DeeheuÙee JeOe-mLeeveekeâ[s efveIetve Deeues Demeles. DeuueenÛÙee oemeebvees ceePÙeekeâ[s Ùee. Deuueenves lÙeeÛeer hejer#ee IÙeeJeer DeeefCe pes keâener legceÛÙee ùoÙeele Deens les meeHeâ keâ¤ve šekeâeJes. ueJekeâjÛe leer JesU ÙesCeej Deens pesJne Deecner melÙeeÛee Fvkeâej keâjCeeNÙeebÛÙee ceveeJej ojeje yemeJet Ùeemee"er keâer lÙeebveer Deuueenyejesyej DeMeebvee Yeeieeroej "jefJeues Deens pÙeebÛÙee Yeeieeroej DemeCÙeemebyebOeer Deuueenves keâesCeleerner meveo GlejefJeueer veener. (155) ns ßeæeJebleebvees. Deuueen Heâej #eceeMeerue Je menveMeerue Deens. (156-158) ns hewiebyej (me. SjJeer Kejs heenlee ceejCeeje Je peerJeve osCeeje lej DeuueenÛe Deens DeeefCe legceÛÙee meJe& ke=âleerÛee leesÛe efvejer#ekeâ Deens. yeeje ceeCemeebÛeer cet"Yej peceele peJeU Gjueer nesleer hejbleg DeuueenÛee Øesef<ele DeMee veepetkeâ Øemebieermegæe DeeheuÙee peeieer heJe&leemeceeve Â{ neslee Je heU keâe{CeeNÙeebvee hegkeâejerle neslee. ‘‘(keâesCeeÛeener keâmeueener Jeeše veener) Ùee keâeceeÛes meJe& DeefOekeâej DeuueenÛÙee neleele Deensle’’ JeemleefJekeâ heenlee Ùee ueeskeâebveer DeeheuÙee ceveele peer iees° ueheJetve "sJeueer Deens leer legceÛÙeemeceesj Øekeâš keâjle veenerle. one. ner DeuueenÛeer cees"er ke=âhee Deens keâer legcner Ùee ueeskeâebmee"er Heâej keâesceue mJeYeeJeer "juee Deenele. Deuueen legceÛÙee meJe& ke=âlÙeebÛeer Keyej jeKeCeeje Deens.32 heCe Skeâ ogmeje ieš pÙeeÛÙeeheeMeer meJe& cenlJe kesâJeU DeeheuÙee mJele:ÛesÛe nesles. Deuueen DeMee leNnsÛÙee iees°eRvee lÙeebÛÙee ceveebleerue MeuÙe Je og:KeeÛes keâejCe yeveJetve šekeâlees. DeuueenÛÙee yeeyeleerle leNnsleNnsÛes De%eevehetCe& «en ke⤠ueeieuee pes mebhetCe&heCes melÙeeefJe¤æ nesles. FuewÙÙe Fyeeouueen.’’ DeeefCe ne Øemebie Dees{Jeuee lees DeMeemee"er neslee keâer pes keâener legceÛÙee ceveeble ueheuesues Deens. (152) Dee"Jee lees Øemebie pesJne legcner heU keâe{erle neslee.). ns ueeskeâ Deelee cnCeleele. (154) legceÛÙeehewkeâer pes ueeskeâ meecevÙeeÛÙee efoJeMeer hee" oeKeJetve iesues nesles lÙeebÛÙee Ùee [UceUCÙeeÛes keâejCe Demes nesles keâer. . ‘‘pej (vesle=lJeeÛes) DeefOekeâejeble DeeceÛee keâener Jeeše Demelee lej lesLes Deecner ceejues iesuees vemelees.

peer neveer ÙegæeÛÙee efoJeMeer legcneuee heesnesÛeueer leer DeuueenÛÙee Dee%esves nesleer DeeefCe leer Ùeemee"er nesleer keâer Deuueenves heeneJes keâer legceÛÙeehewkeâer keâesCe ßeæeJeble Deens DeeefCe oebefYekeâ keâesCe. yejs ns keâmes MekeäÙe Deens keâer pees ceveg<Ùe vesnceer DeuueenÛÙee cepeeaØeceeCes JeeieCeeje Deens lees lÙee ceeCemeeØeceeCes ke=âlÙes keâjerue pees DeuueenÛÙee keâesheeves Jes{uee iesuee Deens. (161-164) DeeefCe ner legceÛeer keâeÙe efmLeleer Deens keâer pesJne legceÛÙeeJej mebkeâš keâesmeUues lesJne legcner cnCet ueeieuee keâer ns keâes"tve Deeues? Jemlegle: (yeojÛÙee Ùegæele) ÙeeÛÙeehes#ee oghheš mebkeâš legceÛÙeekeâjJeer (efJe¤æ he#eeJej) keâesmeUuesues Deens. ns mebkeâš legcner mJele:Ûe Dees{tve Iesleues Deens. Kejs cnCepes ßeæeJebleebJej Deuueenves lej ns Heâej cees"s Ghekeâej kesâues Deens keâer lÙeebÛÙee ojcÙeeve Kegö lÙeebÛÙeeÛehewkeâer Skeâ DeMee hewiebyejeuee GYes kesâues pees lÙeeÛeer mebkesâleJeÛeves lÙeebvee SskeâefJelees.’’ mejlesMesJešer les hejceßes‰ DeuueenÛÙee osCeieer Je ke=âhesmen hejleues. Ùeebvee meebie . ns ef"keâeCe ceoervesheemetve 80 cewue DeblejeJej Deens.) ÙeebÛÙee meceJesle ‘nceüeGue Demeo’heÙeËle iesues. DeeheuÙee heeuevekeâlÙee&heeMeer GhepeerefJekeâe Øeehle keâjerle Deensle.’’ ner iees° pesJne les meebiele nesles lesJne les ßeæshes#ee DeßeæsÛÙee DeefOekeâ peJeU nesles. lÙeebÛeer Yeerleer yeeUiee. DeuueenheeMeer oesvner ØekeâejÛÙee ceeCemeele efkeâlÙeskeâ hešerÛee Heâjkeâ Deens DeeefCe Deuueen meJeeËÛÙee ke=âlÙeebJej vepej "sJelees. pÙeeveer peKeceer nesTvemegæe Deuueen Je hewiebyejebÛÙee nekesâuee Dees efoueer33 lÙeebÛÙeele pes ueeskeâ meoeÛeejer Je heeheYeer¤ Deensle. Ùee DeeÙeleerÛee mebkesâle ÙeeÛe ØeeCeebÛeer yeepeer ueeJeCeeNÙeebkeâ[s Deens. Fkeâ[s ns ueeskeâ SKeeos JesUer hejle Ùesleerue hewiebyej (me. lÙeebÛÙee peerJeveeuee meeJejlees DeeefCe lÙeebvee «ebLe Je efJeodJeòesÛeer efMekeâJeCe oslees JeemleefJekeâ heenlee nsÛe ueeskeâ Ùee hetJeea GIe[heCes ceeie&Yeü° Peeues nesles. Deuueen cees"e ke=âhee 33) GngoÛÙee Ùegæeveblej hejletve DeveskesâMJejJeeoer pesJne yeNÙeeÛe ueebye DeblejeJej efveIetve iesues lesJne lÙeebvee Megæer Deeueer Je les Deeheehemeele cnCeeues. lej lÙeeveblej Demee keâesCe Deens pees legcneuee ceole ke⤠Mekesâue? lej ceie pes Kejs ßeæeJeble Deensle lÙeebveer DeuueenJejÛe efJeÕeeme "sJeuee heeefnpes. les lej Kejs heenlee efpeJeble Deensle.DeeefueFcejeve 3 137 heeje 4 Demelee lej ns meJe&peCe legceÛÙeeheemetve efJeYeòeâ Peeues Demeles. Deuueen legceÛÙee ceoleerJej Demesue lej keâesCeleerner Meòeâer legcneJej JeÛe&mJe Øeehle keâjCeej veener. ceie ØelÙeskeâ peerJeeuee lÙeeÛÙee keâceeF&Ûee hegjshetj ceesyeouee efceUsue DeeefCe keâesCeeJej keâenerner peguetce nesCeej veener.’’ lesJne cnCet ueeieues. pes keâener Deuueenves DeeheuÙee ke=âhesves lÙeebvee efoues Deens lÙeeJej les Heâej KetMe Deensle.). ‘‘pej Deecneuee ceenerle Demeles keâer Deepe Ùegæ nesF&ue lej Deecner DeJeMÙe legceÛÙeeyejesyej Deeuees Demelees. Deecner ns keâeÙe keâ¤ve yemeuees keâer cegncceoÛÙee MeòeâerÛee yeercees[ keâjCÙeeÛeer peer yengceesue mebOeer Deecneuee ueeYeueer nesleer leer njJetve Deecner efveIetve Deeuees. lÙeebÛÙeemee"er cees"e ceesyeouee Deens. DeeefCe pÙeeÛes Debeflece ef"keâeCe vejkeâ Deens. lÙeebÛÙeemee"erosKeerue keâesCelÙeener YeÙeeÛes DeLeJee og:KeeÛes keâejCe veener. ceie pesJne SKeeÅee celeeJej legceÛee efve§eÙe Â{ nesF&ue lesJne DeuueenJej Yejesmee keâje. pes DelÙeble JeeF&š mLeeve Deens. DeuueenÛÙee ceeiee&le Ùegæ keâje efkebâJee keâceerlekeâceer (DeeheuÙee MenjeÛes) j#eCe lejer keâje. les DeeheuÙee cegKeeves DeMee iees°er meebieleele pÙee lÙeebÛÙee ceveeceOÙes vemeleele. ÙeebÛÙeemee"er #ecesÛeer ØeeLe&vee keâje. DeeefCe meceeOeeveer Deensle pes ßeæeJeble lÙeebÛÙee hee"erceeies peieele jeefnues Deensle DeeefCe DeÅeehe lesLes heesnÛeuesues veenerle.) Ùeebvee Mebkeâe nesleer. les DeuueenÛes ye#eerme Je lÙeeÛÙee ke=âhesyeöue Deeveboer Je Gunefmele Deensle DeeefCe lÙeebvee keâUtve Deeues Deens keâer. ‘‘Ùee. Deuueen ØelÙeskeâ iees°eruee meceLe& Deens. cnCetve GngoÛÙee ÙegæeÛÙee ogmeNÙeeÛe efoJeMeer cegmeueceeveebvee ieesUe keâ¤ve lÙeebveer Heâcee&efJeues keâer keâeefHeâjebÛÙee ceeieeJej efveIeeues heeefnpes.’’ lej ns Ssketâve lÙeebÛeer ßeæe DeefOekeâ Je=efæbiele Peeueer DeeefCe les Gòejues keâer. pÙeebvee ueeskeâebveer meebefieleues keâer. ns hewiebyej (me. . ne pejer DelÙeble veepegkeâ Øemebie neslee lejer pes meÛÛes F&ceeveOeejkeâ nesles les ØeeCeheCeeuee ueeJeCÙeeme leÙeej Peeues Je npejle cegncceo (me. DeeefCe pej lÙeeves legcneuee mees[tve efoues. les oebefYekeâ keâer pesJne lÙeebvee meebieCÙeele Deeues. ÙeebÛes DehejeOe ceeHeâ keâje. DeeefCe Oece&-keâeÙee&le Ùeebveemegæe meuueecemeueleerle menYeeieer "sJee.DeeefCe pees keâesCeer Dehenej keâjerue lees DeeheuÙee Dehenejemeefnle hegve®lLeeveeÛÙee efoJeMeer npej nesF&ue. (159-160) keâesCelÙeener veyeerÛes ns keâece Demet Mekeâle veener keâer lÙeeves Dehenej keâjeJee . hejbleg ceie hegvne Oee[me Peeues veener Je ns cekeäkesâuee hejleues. (165-168) pes ueeskeâ DeuueenÛÙee ceeiee&le "ej Peeues lÙeebvee ce=le mecepet vekeâe. Ùeebvee meebiee keâer pej legcner DeeheuÙee Ùee JeÛeveeble Kejs Demeeue lej mJele: legceÛee ce=lÙet pesJne ÙesF&ue lesJne lÙeeuee šeUtve oeKeJee. lÙeebvee keâesCelÙeener ØekeâejÛeer neveer osKeerue heesnÛeueer veener DeeefCe DeuueenÛÙee cepeeavegmeej ÛeeueCÙeeÛes ßesÙeosKeerue lÙeebvee Øeehle Peeues. ‘‘Deuueen DeeceÛÙeemee"er hegjsmee Deens DeeefCe leesÛe meJeexlke=â° keâeÙe&efmeæerme vesCeeje Deens. DeeefCe pes keâener les ùoÙeele ueheefJeleele Deuueen lÙeeuee ÛeebieuesÛe peeCelees. Deuueen ßeæeJebleebÛee ceesyeouee JeeÙee IeeueJeerle veener. ns lesÛe ueeskeâ Deensle pes mJele: lej yemetve jeefnues DeeefCe ÙeebÛes pes YeeF&yebo ue{eJeÙeeme iesues DeeefCe ceejues iesues lÙeebÛÙee mebyebOeeves Ùeeveer meebietve šekeâues DeeefueFcejeve 3 138 heeje 4 keâer pej lÙeebveer DeeceÛes cnCeCes Sskeâues Demeles lej ceejues iesues vemeles. cnCetve Skeâe ef"keâeCeer Leebyetve lÙeebveer Deeheehemeele meuueecemeuele kesâueer keâer ceoervÙeeJej ueiesÛe ogmeje nuuee Ûe{efJeuee peeJee. Deuueenuee les ueeskeâ efØeÙe Deensle pes lÙeeÛÙee YejJeMeeJej keâece keâjleele. ‘‘legceÛÙeeefJe¤æ cees"Ÿee Heâewpee ieesUe PeeuÙee Deensle.

ceePÙeehetJeea legceÛÙeekeâ[s Deveskeâ hewiebyej GppJeue efveMeeCÙee IesTve Deeues nesles. DeuueenÛee nslet Demee Deens keâer lÙeebÛÙeemee"er cejCeesòej peerJeveele keâesCeleener Jeeše Demet veÙes. Deuueenves Deecneuee Dee%ee efoueer Deens keâer. Deecner lej lÙeebvee Ùeekeâefjlee mewue mees[erle Deenesle keâer Ùeebveer heeheeÛes Kethe cees"s DeesPes pecee keâjeJes. . les DeuueenÛes keâenerner JeeF&š ke⤠MekeâCeej veenerle. veJns. Deecner keâesCeener hewiebyejeuee leesheÙeËle ceevet veÙes peesheÙeËle lees DeeceÛÙee meceesj DeMeer kegâyee&veer osle veener efpeÛes (hejes#eeletve ÙesTve) Deie>erves Ye#eCe keâjeJes. pej legcner ØeeceeefCekeâ Deenele lej lÙee Øesef<eleebÛeer nlÙee legcner keâMeemee"er kesâueer? DeeefCe ns hewiebyeje (me. 35) cnCepes legceÛÙeele keâesCe F&ceeveOeejkeâ Deens Je keâesCe oebefYekeâ Deens ns legcneuee oeKeJeeJes.DeeefueFcejeve 3 139 heeje 4 keâjCeeje Deens.35 (hejes#eeÛÙee iees°erÛeer ceeefnleer osCÙeekeâefjlee lej) lees DeeheuÙee Øesef<eleebhewkeâer pÙeeuee FefÛÚlees lÙeeÛeer efveJe[ keâjlees cnCetve (hejes#eeÛÙee iees°erÛÙee yeeyeleerle) Deuueen DeeefCe lÙeeÛÙee hewiebyejeJej ßeæe "sJee. lÙeebveeÛe IesTve hewiebyej (me. (180) Deuueenves lÙee ueeskeâebÛes efJeOeeve Sskeâues pes cnCeleele keâer. Deuueen iejerye Deens DeeefCe Deecner ßeerceble Deenesle. ÙeMemJeer KeNÙee DeLeea leesÛe Deens pees lesLes vejkeâeie>erheemetve JeeÛesue Je mJeiee&ceOÙes oeKeue kesâuee peeF&ue.) yeoj keâ[s efveIeeues. heCe lÙeebveer «ebLeeuee hee"erceeies Ieeleues DeeefCe DeuheMee efkebâceleerJej lÙeeuee efJeketâve šekeâues. pÙeeÛÙeeyeöue legcner meebiele Deenele lees mebkesâle megæe DeeCeuee neslee. efoJÙe kegâjDeeveele pesJne ner DeeÙele Deeueer keâer. DeeefCe legcner pes keâener keâjlee Deuueen lÙeeyeeyele meJe&%e Deens. DeeefCe legcner «ebLeOeejkeâ Je DeveskesâÕejJeeÅeekeâ[tve heg<keâUMee $eemeoeÙekeâ iees°er Sskeâeue. DeeefCe ceie les kebâpet<eheCeeves Jeeieleele lej lÙeebveer Ùee Yeüceele jent veÙes keâer ne kebâpet<eheCee lÙeebÛÙeemee"er Ûeebieuee 34) Gngontve hejle peeleevee Deyet megHeâdÙeeveves cegmeueceeveebvee Demes DeeJneve efoues nesles keâer heg{ÛÙee Je<eea yeoj ÙesLes DeeceÛee Je legceÛee hegvne cegkeâeyeuee nesF&ue. efkeâleer JeeF&š JÙeJenej Deens ne pees ns keâjerle Deensle. Ùee ØeÛeejecegUs keâener cegmeueceeve ØeYeeefJele Peeues nesles. hejbleg pesJne Yej meYesle DeuueenÛÙee hewiebyejeves (me. ner mJele: legceÛÙee neleeves kesâuesueer keâceeF& Deens. ceie ÙeebÛÙeemee"er YeÙebkeâj Deheceevepevekeâ efMe#ee Deens. lÙeebvee Demes mewue mees[Ces DeßeæeJebleebveer DeeheuÙee yeeyeleerle efnlekeâejkeâ mecepet veÙes. hejbleg DeuueenÛeer ner ØeLee veener keâer lÙeeves legcneuee hejes#eeÛeer hetJe&metÛevee ÅeeJeer. DeeefCe mejlesMesJešer lÙeebvee keâ"esj efMe#ee efceUCeej Deens. lÙeebvee meebiee. DeeefueFcejeve 3 140 heeje 4 Deens. Deyet megHeâdÙeeve cegkeâeyeuÙeemee"er Deeuee veener. (183-185) cegmeueceeveebvees. cnCetve lÙeeves yeieue osCÙeemee"er ieghleheCes Skeâe ceeCemeeuee hee"efJeues. ‘‘Demee keâesCe Deens pÙeeves Deuueenuee Ûeebieues keâpe& ÅeeJes’’ lesJne efleÛee Gheneme keâjleevee ÙengoeRveer meebieCes meg¤ kesâues keâer nesÙe yejs. pej legcner ßeæe DeeefCe F&MehejeÙeCelesÛes Jele&ve mJeerkeâejeue lej legcneuee Heâej cees"e ceesyeouee ueeYesue.) Iees<eCee kesâueer keâer pej keâesCeer peeCeej vemesue lej ceer SkeâšeÛe efveIeCeej lesJne hebOejeMes ØeeCe DeesJeeUCeejs lÙeebÛÙeeyejesyej efveIeCÙeemee"er GYes jeefnues. (176-178) Deuueen ßeæeJebleebvee lÙee heefjefmLeleerle keâoeefhe jent osCeej veener pÙee heefjefmLeleerle legcner Ùee JesUsme Dee{Ulee. legcneuee ØeeCe Je efJeòe Ùee oesvnerÛÙee hejer#ee ÅeeJÙeeÛe ueeieleerue. les oemeekeâ[tve keâpe& ceeiet ueeieues Deensle. (179) pÙee ueeskeâebvee Deuueenves DeeheuÙee ke=âhesves Gheke=âle kesâues Deens. pes ueeskeâ ßeæe mees[tve DeßeæsÛes «eenkeâ yeveues Deensle efve:mebMeÙe les DeuueenÛes keâenerÛe vegkeâmeeve keâjerle veenerle lÙeebÛÙeekeâefjlee og:KeoeÙekeâ efMe#ee leÙeej Deens. (169-175) (ns hewiebyej-me.) pes ueeskeâ Deepe DeßeæsÛÙee ceeiee&le KetheÛe OeeJeheU keâjerle Deensle lÙeebÛÙee OeeJeheUerves legcner efKeVe nesT vekeâe. pej Ùee meJe& efmLeleerle legcner mebÙece DeeefCe F&MehejeÙeCelesÛÙee Jele&veeJej Â{ jeneue lej ns cees"s Oee[meeÛes keâeÙe& nesÙe.34 Deelee legcneuee keâUtve Ûegkeâues keâer lees Kejs heenlee Mewleeve neslee pees DeeheuÙee meeLeeroejebÛes legcneuee GieerÛeÛe YeÙe oeKeJeerle neslee cnCetve legcner YeefJe<Ùeele ceeCemeebÛes YeÙe yeeUiet vekeâe ceePes YeÙe yeeUiee pej legcner KejesKej ßeæeJeble Demeeue. pes keâener les DeeheuÙee kebâpet<eheCeeves ieesUe keâjerle Deensle lesÛe hegve®lLeeveeÛÙee efoJeMeer lÙeebÛÙee ieàÙeeleerue peesKe[ yeveleerue. ns lÙeebÛÙeekeâefjlee DelÙeble JeeF&š Deens. legcner lÙee ueeskeâebvee Øekeâesheeheemetve megjef#ele mecepet vekeâe pes DeeheuÙee ke=âleerJej ØemeVe 36) ns Ùentoer ueeskeâebÛes keâLeve nesles. lees heefJe$e ueeskeâebvee DeheefJe$e ueeskeâebheemetve JesieUs kesâuÙeeefMeJeeÙe jenCeej veener. Ùee «ebLeOeejkeâebvee lÙee keâjejeÛeer osKeerue Dee"JeCe keâ¤ve Åee pees Deuueenves lÙeebÛÙeekeâ[tve Iesleuee neslee keâer legcneuee «ebLeeÛeer efMekeâJeCe ueeskeâeble Øemeeefjle keâjeJeer ueeiesue.36 ÙeebÛÙee Ùee iees°er osKeerue Deecner efuentve IesT DeeefCe ÙeehetJeea pes les Øesef<eleebÛeer veenkeâ nlÙee keâjerle Deeues Deensle lesner lÙeebÛÙee keâce&veeWohe$eele veceto Deens (pesJne efveCe&ÙeeÛeer JesU ÙesF&ue lesJne) Deecner Ùeebvee meebiet keâer Deelee vejkeâeÛÙee ØekeâesheeÛee DeemJeeo IÙee. (181-182) pes ueeskeâ cnCeleele keâer. Deuueen DeeheuÙee oemeebmee"er DelÙeeÛeejer veener. cegmeueceeveebveer Dee" efoJemeebheÙeËle yeojuee cegkeäkeâece "esketâve JÙeeheejer osJeeCeIesJeeCeeves Kethe DeeefLe&keâ HeâeÙeoe keâ¤ve Iesleuee. he=LJeer Je DeekeâeMeebÛee Jeejmee DeuueenkeâefjleeÛe Deens. Gjues ns peie. mejlesMesJešer ØelÙeskeâeuee ce=lÙet Deens DeeefCe legcner meJe&peCe Deeheeheues hegjshetj ceesyeoues keâÙeeceleÛÙee efoJeMeer Øeehle keâjCeej Deenele.)! ns legcneuee Keesšs "jefJele Deensle lemesÛe Deveskeâ Øesef<eleebvee legceÛÙeehetJeea Keesšs "jefJeues iesues Deensle pes GIe[-GIe[ mebkesâle DeeefCe efoJÙe hegefmlekeâe Je ØekeâeMe Øeoeve keâjCeejs «ebLe IesTve Deeues nesles. leer ueheJetve "sJelee keâecee veÙes. lej ner kesâJeU Skeâ YegjU hee[Ceejer yeeye Deens. hejbleg pesJne JeÛevehetleeaÛeer JesU peJeU Deeueer lesJne lÙeeÛes OewÙe& heej KeÛeues. lÙeeves ceoervee ÙesLes heesnÛetve cegmeueceeveeble DeMee yeelecÙeebÛee Øemeej keâjCes meg¤ kesâues keâer Ùee Je<eea kegâjwMeebveer peyejomle leÙeejer kesâueer Deens DeeefCe mebhetCe& Dejyemleeveele pÙeebÛee keâesCeerner cegkeâeyeuee ke⤠MekeâCeej veener Demes yeuee{Ÿe mewvÙe ieesUe keâjerle Deensle. DeuueenefceÙeeB oefjõer yeveues Deensle.

mebÙece heeUe. let pÙeeuee vejkeâeceOÙes Ieeleues lÙeeuee KejesKej cees"s Deheceeve Je veeceg<keâerle ueesšues DeeefCe ceie DeMee DelÙeeÛeeNÙeebÛee keâesCeerner meneÙekeâ DemeCeej veener. ÙeeGueš pes ueeskeâ DeeheuÙee heeuevekeâlÙee&Ûes YeÙe yeeUietve peerJeve JÙeleerle keâjleele lÙeebÛÙeemee"er DeMeer GÅeeves Deensle pÙeebÛÙee Keeuetve keâeueJes Jeenleele. (186-189) he=LJeer DeeefCe DeekeâeMeebÛÙee GlheòeerceOÙes Je je$e DeeefCe efoJemeeÛÙee DeeUerheeUerves ÙesCÙeele lÙee %eeveer ueeskeâebmee"er Heâej mebkesâle Deensle. pes G"lee yemelee DeeefCe heng[ues Demelee ØelÙeskeâ efmLeleerle F&ÕejeÛes mcejCe keâjleele DeeefCe he=LJeer DeeefCe DeekeâeMeebÛÙee jÛevesle ceveve Je efÛebleve keâjleele. mJeeceer. lÙee GÅeeveeble les meowJe jenleerue.’’ (195) ns hewiebyej (me. (les GlmHetâle&heCes Godieej keâe{leele) ‘‘ns heeuevekeâlÙee&. DeeMee Deens keâer legcner meHeâue Jneue. Deecner lÙeeÛes efveceb$eCe mJeerkeâejues. «ebLeOeejkeâebceOÙesmegæe keâener ueeskeâ Demes Deensle pes Deuueenuee ceeveleele.’’ (190-194) GòejeoeKeue lÙeebÛÙee heeuevekeâlÙee&ves Heâcee&efJeues. KejesKej lÙeebÛÙeemee"er og:KeoeÙekeâ efMe#ee leÙeej Deens he=LJeer DeeefCe DeekeâeMeebÛee meeJe&Yeewce ceeuekeâ Deuueen Deens DeeefCe lÙeeÛeer meòee meJeeËJej ØeYeeJeer Deens. pes DehejeOe DeeceÛÙeekeâ[tve Peeues Deensle lÙeeyeöue #ecee keâj. lej ns DeeceÛÙee mJeeceer. melÙeeÛÙee mesJesmee"er keâefšyeæ jne Je DeuueenÛes YeÙe yeeUiee. JÙeLe& keâce& keâjCÙeeheemetve let heefJe$e Deensme. ns ØeYet peer JeÛeves let DeeheuÙee Øesef<eleebÉejs kesâuesueer Deensme leer Deecnemee"er hetCe& keâj DeeefCe hegve®lLeeveeÛÙee efoJeMeer Deecneuee veeceg<keâer osT vekeâesme. DemelÙeJeeÅeebefJe¤æ Â{lee oeKeJee.). (196-199) ns ßeæeJebleebvees. Deecner Skeâe nebkeâ osCeeNÙeeuee Sskeâues pees ßeæskeâ[s yeesueJeerle neslee DeeefCe meebiele neslee keâer DeeheuÙee heeuevekeâlÙee&uee ceevee. MenjebceOÙes DeßeæeJeeveebÛÙee OeeJeheUercegUs legceÛeer efoMeeYetue neslee keâecee veÙes.lÙeebÛes meJe& DehejeOe ceer ceeHeâ keâ¤ve šekeâerve Je lÙeebvee DeMee GheJeveeble oeKeue keâjerve pÙeebÛÙee Keeuetve keâeueJes Jeenele Demeleerue. legcner meJe&peCe hejmhejebMeer mebyebefOele Deenele. veblej les meJe&peCe vejkeâeceOÙes peeleerue pes DelÙeble JeeF&š ef"keâeCe Deens.DeeefueFcejeve 3 141 heeje 4 Deensle DeeefCe FefÛÚleele keâer DeMee keâeÙee&Ûeer ØeMebmee lÙeebvee ueeYeeJeer pes Jemlegle: lÙeebveer kesâues veenerle. let Deecneuee vejkeâeie>erÛÙee Øekeâesheeheemetve JeeÛeJe. ner kesâJeU keâener efoJemeebÛÙee peerJeveeÛeer Lees[erMeer ceewpe Deens. lÙeebÛee ceesyeouee lÙeebÛÙee heeuevekeâlÙee&peJeU Deens DeeefCe Deuueen efnMesye Ûegkeâlee keâjCÙeele efJeuebye ueeJeerle veener. (200) . DeuueenÛÙee meceesj efJeveceü Peeuesues Deensle. DeuueenleHexâ ner lÙeebÛÙeemee"er cespeJeeveerÛeer meece«eer nesÙe. efve:mebMeÙe let JeÛeveYebie keâjCeeje veenerme. DeeefCe pes keâener DeuueenpeJeU Deens meoeÛeejer ueeskeâebkeâefjlee lesÛe meJeexòece Deens. ne lÙeebÛee ceesyeouee Deens DeuueenpeJeU DeeefCe meJeexòece ceesyeouee DeuueenpeJeUÛe Deens. ns meJe&keâener let JÙeLe& Je efve®ösMÙe yeveefJeuesues veener. cnCetve pÙee ueeskeâebveer ceePÙeemee"er mJeosMe lÙeeie kesâuee DeeefCe pÙeebvee ceePÙee ceeiee&le DeeheuÙee Iejeletve yeensj keâe{CÙeele Deeues DeeefCe pes ÚUues iesues DeeefCe ceePÙeemee"er ue{ues Je ceejues iesues . pÙee JeeF&š iees°er DeeceÛÙeele Deensle lÙeebvee keâe{tve šekeâ DeeefCe DeeceÛee Deble meoeÛeejer ueeskeâebmeceJesle keâj. ‘‘ceer legceÛÙeehewkeâer keâesCeeÛesner ke=âlÙe JeeÙee IeeueefJeCeej veener ceie lees heg®<e Demees DeLeJee Œeer. DeeefCe DeuueenÛÙee mebkesâleJeÛeveebvee DeuheMee efkebâceleeruee efJeketâve šekeâerle veenerle. Ùee «ebLeeJej ßeæe "sJeleele pees legceÛÙeekeâ[s hee"efJeCÙeele Deeuee Deens DeeefueFcejeve 3 142 heeje 4 DeeefCe lÙee «ebLeeJej osKeerue ßeæe "sJeleele pees ÙeeÛÙeehetJeea Kegö lÙeebÛÙeekeâ[s hee"efJeCÙeele Deeuee neslee. ceie ns heeuevekeâlÙee&.

Demes keâOeerner ke⤠vekeâe keâer vÙeeÙeeÛÙee ceÙee&oe Deesueeb[tve Ùee Yeerleerheesšer lÙeebÛee ceeue IeeF&IeeF&ves efieUbke=âle keâjeue keâer les cees"s PeeuÙeeJej DeeheuÙee nkeäkeâebÛeer ceeieCeer ke⤠ueeieleerue. lÙee DeuueenÛes YeÙe yeeUiee pÙeeÛee Jeemlee osTve legcner Skeâ ogmeNÙeekeâ[tve DeeheuÙee nkeäkeâeÛeer ceeieCeer keâjlee DeeefCe veelesmebyebOe efJeÛÚso keâjCÙeeheemetve otj jne. DeveeLeebÛee pees heeuekeâ OeveJeeve Demesue lÙeeves F&MehejeÙeCelesves JeeieeJes Je pees iejerye Demesue lÙeeves heefjefÛele 2) 3) 4) Ùee DeeÙeleervegmeej yengheeflvekeâlJeeuee ceÙee&efole kesâuesues Deens Je SkeâeÛe JesUer Ûeej hes#ee DeefOekeâ helvÙee yeeUieCÙeeÛeer ceveeF& kesâuesueer Deens.1 hejbleg pej legcneuee YeÙe Demesue keâer legcner lÙeebÛÙeeMeer vÙeeÙe ke⤠MekeâCeej veener lej 1) ns ue#eele DemeeJes keâer ner DeeÙele Skeâentve peemle helveer yeeUieCÙeeÛeer hejJeeveieer osCÙeemee"er Deeuesueer veJnleer keâejCe Ùee DeeÙeleerÛÙee GlejCÙee DeieesojheemetveÛe ns keâece JewOe nesles. (4) DeeefCe Deeheueer leer mebheòeer efpeuee Deuueenves legceÛÙeemee"er peerJeve mLeeheve keâjCÙeeÛes meeOeve yeveefJeues Deens. (1) DeveeLeebÛeer mebheòeer lÙeebvee hejle keâje. lemesÛe meojnt DeeÙele yengheeflvekeâlJeeÛÙee hejJeeveieeruee vÙeeÙeeÛÙee Dešerves yeæ keâjles. ‘kegâjDeeve’ves mhe° Meyoele Ùee heæleeruee JewOe "jefJeues Deens. ne Heâej cees"e iegvne Deens. JeemleefJekeâheCes meojnt DeeÙele DeMeemee"er Glejueer nesleer keâer Ùegæele Menero nesCeeNÙeebÛeer peer DeveeLe cegues jeefnueer nesleer lÙeebÛee ØeMve mees[efJeCÙeemee"er Heâcee&efJeues iesues keâer pej lÙee DeveeLeebÛes nkeäkeâ legcner lemes Deoe ke⤠Mekeâle vemeeue lej pÙeebÛÙeemeceJesle DeveeLe cegues Deensle DeMee efŒeÙeebMeer efJeJeen keâ¤ve IÙee.) ÙeebÛÙee Skeâehes#ee peemle helvÙee lÙeeJesUer ceewpeto neslÙee. Ûeej-ÛeejMeer efJeJeen keâje. Fmueeceer jepÙeeleerue vÙeeÙeeueÙeevee Demee DeefOekeâej Deens keâer peer helveer DeLeJee pÙee helvÙeebJej lees DevÙeeÙe keâjerle Demesue lÙeebvee vÙeeÙe efceUJetve ÅeeJee. hejbleg DeMee ØekeâejÛÙee iees°er cnCepes kesâJeU ceeveefmekeâ iegueeceerÛee heefjCeece nesÙe. DeeefCe lÙeebÛee ceeue DeeheuÙee ceeueele efcemeUtve KeeT vekeâe. yenghelveerkeâlJe cegUele Skeâ JeeF&š iees° DemeCes DeeheuÙee peeieer mJele:Ûe ceevÙe keâjCÙeeueeÙekeâ veener keâejCe keâener heefjefmLeleerle yengleheeflvekeâlJe Skeâ meeceeefpekeâ DeeefCe veweflekeâ iejpe "jle Demeles. DeeheuÙee heeuevekeâlÙee&Ûes YeÙe yeeUiee pÙeeves legcneuee Skeâe peerJeeheemetve efvecee&Ce kesâues DeeefCe lÙeeÛe peerJeeheemetve lÙeeÛeer menÛeeefjCeer yeveefJeueer DeeefCe lÙee oesIeebÛÙeeheemetve heg<keâU heg®<e Je efŒeÙee peieele hemejefJeuÙee. hejbleg pej lÙeebveer mJele: mJeKeg<eerves ŒeerOeveeÛee keâener DebMe legcneuee ceeHeâ kesâuee lej legcner lees Yeeie Deeveboeves KeeT Mekeâlee. keâener ueeskeâ heeef§eceelÙe ueeskeâebÛÙee efJeÛeejmejCeerÛÙee heie[Ÿeeves hejeYetle nesTve Demes efmeæ keâjCÙeeÛee ØeÙelve keâjleele keâer kegâjDeeveÛee cetU nslet yengheeflvekeâlJeeÛÙee heæleeruee (peer heeef§eceelÙe Âef°keâesveevegmeej JeeF&š heæle Deens) mebheg°ele DeeCeeJeÙeeÛee neslee. Kee$eer yeeUiee keâer Deuueen legcneJej ue#e "sJetve Deens.3 DevÙeeÙeeheemetve JeeÛeCÙeemee"er ns DeewefÛelÙeeÛÙee DeefOekeâ efvekeâšÛes Deens. Kegö DeuueenÛes hewiebyej cegncceo (me. JeÛeves 176) ke=âheeJeble DeeefCe oÙeeJeble DeuueenÛÙee veeJeeves ueeskeânes. ‘oemeer’ DeefYeØesle Deensle. veeoeve ueeskeâebÛÙee mJeeOeerve ke⤠vekeâe hejbleg lÙeebvee Deenej Je JeŒeØeeJejCe Åee DeeefCe lÙeebvee mevceeie&oMe&ve keâje. . (5) DeeefCe DeveeLeebÛeer keâeUpeer Iesle jne FLeheeJeslees keâer les efJeJeenÙeesiÙe JeÙeele Ùesleerue. pees Fmece vÙeeÙeeÛeer Deš hetCe& keâjerle veener hejbleg Skeâehes#ee peemle helvÙee yeeUieCÙeeÛÙee hejJeeveieerÛee ueeYe Ieslees lees DeuueenMeer oieeyeepeer keâjlees. cnCepes pesJne les Øeew{eJemLesuee heesnÛele Demeleerue lesJne heenele jne keâer lÙeebÛeer yeewefækeâ Jee{ keâMeer Deens Je Deeheues JÙeJenej mJele:ÛÙee peyeeyeoejerJej neleeUCÙeeÛeer #ecelee lÙeebÛÙeele efkeâleer ØeceeCeele efvecee&Ce nesle Deens. meebkesâeflekeâheCesmegæe Ùee heæleerÛÙee efve<esOeele Demee keâesCeleener Meyo Jeehejuesuee veener pesCeskeâ¤ve lees Ùee heæleeruee KeNÙee mJe¤heele mebheg°ele DeeCet FefÛÚle DemeuÙeeÛes keâUues Demeles. Ùee iees°erJej cegefmuece ueeskeâmecegoeÙeeÛÙee Oece&MeeŒeeRÛes celewkeäÙe Deens.Devedefvemee 4 143 heeje 4 4 metjn Devedefvemee (ceoerveekeâeueerve.4 ceie pej legcneuee lÙeebÛÙeele ÙeesiÙelee Dee{Uueer lej lÙeebÛeer mebheòeer lÙeebÛÙee mJeeOeerve keâje. ÛeebieuÙee ceeueeuee JeeF&š ceeueeves yeouet vekeâe. Devedefvemee 4 144 heeje 4 ceie SkeâÛe helveer keâje. (3) DeeefCe efŒeÙeebÛes cenj (ŒeerOeve) Deeveboeves (keâle&JÙe mecepetve) Deoe keâje. leerve-leerve. (2) DeeefCe pej legcneuee YeÙe Demesue keâer legcner DeveeLeebMeer vÙeeÙe ke⤠MekeâCeej veener lej pÙee efŒeÙee legcneuee hemeble he[leerue lÙeebÛÙeehewkeâer oesve-oesve.2 efkebâJee lÙee efŒeÙeebvee DeeheuÙee oebhelÙe peerJeveele DeeCee pÙee legceÛÙee leeyÙeele DeeuÙee Deensle. cnCepes lÙee efŒeÙee pÙee Ùegæele kewâo nesTve DeeuÙee DemeeJÙeele Je Ùegæ kewâoeRÛeer Deoueeyeoue ve nesCÙeeÛÙee efmLeleerle Meemeveekeâ[tve ueeskeâeble JeešuÙee iesuÙee DemeeJÙeele.

cegefmuece ueeskeâmecetneÛes Skeâcele Deens. hejbleg ce=leeuee pej kesâJeU SkeâÛe cegueiee Demesue lej Flej Jeejmeoej vemeuÙeeÛÙee efmLeleerle lees SketâCe ceeueceòesÛee Jeejme "jsue DeeefCe pej Flej Jeejmeoejner Demeleerue lej ceie lÙeebÛee Jeeše efouÙeeveblej Gjuesueer meJe& ceeueceòee lÙeeueeÛe efceUsue. (11) 7) Fmueeceer keâeÙeosMeeŒeele keâewšgbefyekeâ peerJeveele heg®<eeJej DeefOekeâ DeeefLe&keâ peyeeyeoejerÛes Yeej šekeâues iesues Deensle. SjJner 2/3 Yeeieele Je[erue DeeefCe Flej Jeejmeoej Jeešskeâjer Demeleerue. (6) heg®<eebmee"er lÙee mebheòeerle Jeeše Deens peer DeeF&-Je[erue DeeefCe peJeUÛÙee veelesJeeF&keâebveer ceeies "sJeueer Demesue DeeefCe efŒeÙeebmee"erner lÙee mebheòeerle Jeeše Deens peer DeeF&-Je[erue DeeefCe peJeUÛÙee veelesJeeF&keâebveer ceeies "sJeueer Demesue.7 ]pej (ce=leeÛes Jeejme) oesvehes#ee peemle cegueer Demeleerue lej lÙeebvee Jeejmeemebheòeerhewkeâer oesve le=leerÙeebMe efouee peeJee8 DeeefCe pej SkeâÛe cegueieer Jeejme Demesue lej DeOeea Jeejmeemebheòeer efleÛeer nesÙe. DeMee Øekeâejs DeeF&ÛÙee JeešŸeeleerue pees 1/6 Jee Yeeie Iesleuee Deens lees Jeef[ueebÛÙee JeešŸeele šekeâuee peeF&ue.Devedefvemee 4 145 heeje 4 heæleerves KeeJes. jeefnuee Gjuesuee 2/3 Yeeie lej lÙeele Flej Jeejmeoej meeceerue Demeleerue.6 ne Jeeše (Deuueenkeâ[tve) "jefJeuesuee Deens. cnCetve Jeejmeemebheòeerle ŒeerÛee Jeeše heg®<eebÛÙee leguevesle keâceer "sJeuee peeJee nsÛe vÙeeÙeeuee Oe¤ve Deens. ceie leer keâceer Demees DeLeJee peemle. heg{s ÙeeÛe keâeÙeÅeeÛes mhe°erkeâjCe DeeÙele ›eâ. lemesÛe pes keâener mesJeeMegukeâ lÙeeves IÙeeJes ueheJetve ÚheJetve IesT veÙes lej peenerjheCes les "jJetve IÙeeJes Je lÙeeÛee efnMesye "sJeeJee. 10) DeeF& Jeef[ueebKesjerpe Flej keâesCeerner Jeejme vemesue lej Gjuesuee 2/3 Yeeie Jeef[ueebvee efceUsue.9 DeeefCe pej lees efve:mebleeve Demesue DeeefCe DeeF&-Je[erueÛe lÙeeÛes Jeejme Demeleerue lej DeeF&uee eflemeje Jeeše efouee peeJee. 11ÛÙee MesJešer DeeefCe DeeÙele ›eâ. ogmejer DeMeer keâer JeejmeemebheòeerÛes kegâ"uÙeener heefjefmLeleerle Jeešhe Peeues heeefn pes ceie leer efkeâleer keâe keâceer Demesvee. 9) cnCepes ce=leeuee mebleleer DemeuÙeeÛÙee efmLeleerle keâesCelÙeener heefjefmLeleerle ce=leeÛÙee DeeF&Jeef[ueebhewkeâer ØelÙeskeâ 1/6 Ûee Jeešskeâjer Demesue. veblej JemeerÙele hetCe& kesâueer peeF&ue Je ceie Jeejmeoejele efleÛes Jeešhe nesF&ue. eflemejer Dee%ee DeMeer keâer ce=leeves hee"erceeies mees[uesuÙee mebhetCe& ceeueceòesuee JeešCeerme keâes°keâhe$e "jefJeues iesues Deens. Ùee DeeÙeleerle mhe°heCes heeÛe keâeÙeÅeelcekeâ Dee%ee efouÙee iesuÙee Deensle. Skeâ DeMeer keâer Jeejmeemebheòeer kesâJeU heg®<eebÛÙeeÛe JeešŸeeÛeer Deens Demes veener lej efŒeÙeebmegæe efleÛes Jeešskeâjer Deensle. ÙeeJe¤ve Demes keâUles keâer ceeuekeâeÛÙee nÙeeleerle keâesCeleener Jeejmee nkeäkeâ efvecee&Ce nesle veener lej pesJne ceeuekeâ hee"erceeies keâener ceeueceòee mees[tve iesuee Demesue lesJneÛe Jeejmeenkeäkeâ efvecee&Ce neslees. cnCepes ce=leeJej pej keâpe& Demesue lej meJe&ØeLece ce=leeÛÙee ceeueceòesletve keâpee&Ûeer hejleHesâ[ kesâueer peeF&ue. 12) JemeerÙeleÛee GuuesKe pejer keâpee&ÛÙee Deieesoj Deeuee Deens lejer JemeerÙeleJej keâpee&uee De«e›eâce Øeehle Deens ÙeeJej. . 8) nerÛe Dee%ee oesve cegueeRmebyebOeerner Deens.10 DeeefCe pej ceÙeleeÛes YeeT yeefnCeermegæe Demeleerue lej DeeF& meneJÙee efnMÙeeÛeer Jeešskeâjer Demesue. ns efnmmes Deuueenves "jJetve efouesues Deensle. ns ue#eele DemeeJes keâer ce=leeÛes DeeF& Je Je[erue pej efpeJeble Demeleerue lej lÙeeÛÙee YeeT yeefnCeeruee Jeeše efceUle veener. DeLe& Demee keâer pej SKeeÅee FmeceeÛee Jeejme keâesCeerner cegueiee vemeuee Je kesâJeU cegueerÛe DemeuÙee lej ceie oesve cegueer Demeesle efkebâJee oesvehes#ee peemle. (9-10) legceÛÙee mebleleerefJe<eÙeer Deuueen legcneuee DeeosMe osle Deens keâer heg®<eeÛee Jeeše oesve 5) 6) cnCepes Deeheues mesJeeMegukeâ FlekeäÙee ØeceeCeele IÙeeJes keâer ØelÙeskeâ efve:he#eheeleer MeneCÙee ceeCemeeves les ceevÙe keâjeJes. pes ueeskeâ DevÙeeÙeeves DeveeLeebÛeer ceeueceòee efieUbke=âle keâjleele KeNÙeeDeLeea les Deeheues heesš Deeieerves Yejleele DeeefCe efveef§eleÛe les vejkeâeÛÙee Deie>erle Ye[keâle DemeuesuÙee Deeieerle Peesketâve efoues peeleerue. keâejCe lÙee efmLeleerle Jeef[ueebÛeer peyeeyeoejer Jee{uesueer Demeles. pej ce=leeme mebleleer Demesue lej lÙeeÛÙee DeeF&Jeef[ueebhewkeâer ØelÙeskeâeuee JeejmeemebheòeerÛee meneJee Jeeše efceUeuee heeefnpes. (8) ueeskeâebvee Ùee iees°erÛee efJeÛeej keâ¤ve Yeerleer Jeešueer heeefnpes keâer pej lÙeeveer mJele: DeeheuÙee hee"erceeies DemeneÙe mebleleer mees[ueer Demeleer lej ce=lÙetmeceÙeer DeeheuÙee mebleleerefJe<eÙeer keâmekeâMee ØekeâejÛes YeÙe lÙeebvee Jeešues Demeles.5 veblej pesJne lÙeebÛeer mebheòeer lÙeebÛÙee mJeeOeerve ke⤠ueeieeue lesJne ueeskeâebvee lÙeeJej mee#eeroej yeveJee DeeefCe efnMesye IesCÙeeme Deuueen hegjsmee Deens. MesleerÛeer DeLeJee efyeve MesleerÛeer. Devedefvemee 4 146 heeje 4 efŒeÙeebÛÙee yejesyej Deens. ÛeewLeer. ceie ce=leeÛes Jeejmeoej kesâJeU cegueer Demeesle efkebâJee kesâJeU cegues Demeesle DeLeJee cegues Je cegueer Demeesle efkebâJee Skeâ cegueiee Je Skeâ cegueieer Demees. lÙeele mLeeJej Je pebiece.11 (Ùee meJe& JeešCÙee lÙeeJesUer keâe{uÙee peeleerue) pesJne ce=le ceeCemeeves kesâuesues ce=lÙethe$e hetCe& kesâues iesues Demesue DeeefCe lÙeeÛÙeeJej Demeuesues keâpe& Deoe kesâues iesues Demesue. keâesCelÙeener efmLeleerle lÙeeÛÙee SketâCe JeejmeemebheòeerÛee 2/3 Yeeie lÙee cegueeRle Jeešuee peeF&ue Je Gjuesuee 1/ 3 Flej Jeejmeoejeble. Jeef[ueesheeefpe&le Demeuesueer DeLeJee leMeer vemeuesueer Demee keâesCeleener Heâjkeâ kesâuesuee veener. cnCetve lÙee ueeskeâebveer DeuueenÛes YeÙe yeeUieues heeefnpes DeeefCe jemle JeÛeve yeesueues heeefnpes. 11) YeeT Je yenerCe DemeuÙeeÛÙee efmLeleerle DeeF&Ûee Jeeše 1/3 SsJepeer 1/6 kesâuee iesuee Deens. (7) DeeefCe pesJne JeešCeerÛÙee JesUer kegâšgbyeeleerue ueeskeâ DeeefCe DeveeLe Je ieesj-iejerye Deeues lej lÙee mebheòeerceOetve lÙeebveeosKeerue keâener Åee DeeefCe lÙeebÛÙeeMeer YeuÙee ceeCemeemeejKes yeesuee. heeÛeJee keâeÙeoe ÙeeJe¤ve Demeener efveIelees keâer efvekeâšÛÙee veelesJeeF&keâebÛÙee GheefmLeleerle ogmeNÙee veelesJeeF&keâebvee Jeejmee efceUCeej veener. lej Œeeruee yeNÙeeÛeMee DeeefLe&keâ peyeeyeoejerheemetve cegòeâ "sJeues iesues Deens.12 legcneuee ceenerle veener keâer legceÛes DeeF&-Je[erue Je legceÛÙee mebleleerhewkeâer keâesCe ueeYeeÛÙee °erves legceÛÙee DeefOekeâ peJeU Deens. DeeefCe Deuueen efve:mebMeÙe meJe& nkeâerieleer peeCeCeeje DeeefCe meJe& ieefYe&le nslet peeCeCeeje Deens. 33 ceOÙes kesâues iesues Deens.

(13-14) 13) cnCepes Skeâ helveer Demees keâer Deveskeâ helvÙee. lej YeeT DeeefCe yenerCe ØelÙeskeâeuee meneJee Jeeše efceUsue Je YeeT-yeefnCe Skeâentve DeefOekeâ Demeleerue lej SketâCe JeejmeemebheòeerÛÙee Skeâ le=leerÙeebMe JeešŸeele les meJe&peCe meceeefJe° nesleerue. DeeefCe pej legcner Skeâe helveerÛÙee peeieer ogmejer helveer DeeCeCÙeeÛee FjeoeÛe kesâuee Demesue lej legcner pejer efleuee {erieYej mebheòeer efoueer Demeueer lejer lÙeeleerue eEkeâefÛelener hejle IesT vekeâe ceie keâeÙe legcner efleÛÙeeJej DeeU IesTve DeeefCe GIe[ DevÙeeÙe keâ¤ve lees ceeue hejle IÙeeue? legcner les keâmes IÙeeue pesJne legcner Skeâ ogmeNÙeeheemetve megKeesheYeesie Iesleuee Deens DeeefCe lÙeebveer legceÛÙeekeâ[tve Â{ JeÛeve Iesleues Deens? (19-21) 16) JÙeefYeÛeejemebyebOeerÛeer ner ØeeLeefcekeâ Dee%ee nesleer. DeLeJee pÙeecegUs nkeäkeâoej Jeejmeemebheòeerheemetve JebefÛele nesleerue DeMeer SKeeoer Ùegòeâer keâjeJeer.13 Ùeeveblej peer JemeerÙele (ce=lÙethe$e) legcner kesâueer Demesue leer hetCe& kesâueer peeJeer Je pes keâpe& legceÛÙeeJej Demesue les Deoe kesâues peeJes. pej lÙee efve:mebleeve Demeleerue. (17-18) ns ßeæeJebleebvees! legceÛÙeekeâefjlee ns JewOe veener keâer legcner yeUpeyejerves efŒeÙeebÛes Jeejme 17 yeveeJes. 17) Ùeeves DeefYeØesle Demes keâer heleerÛÙee ce=lÙetveblej lÙeeÛÙee kegâšgbyeeleerue ueeskeâebveer lÙeeÛÙee efJeOeJesuee Jeejmee ceeue Je mebheòeer mecepetve efleÛes ceeuekeâ nesTve yemet veÙes. DeeefCe pees Deuueen Je lÙeeÛÙee hewiebyejeÛeer DeJe%ee keâjerue DeeefCe lÙeeves "jefJeuesuÙee ceÙee&oebÛes GuuebIeve keâjerue lÙeeuee Deuueen Deeieerle šekeâerue pÙeeÛÙeele lees meowJe jenerue DeeefCe lÙeeÛÙeemee"er Deheceevekeâejkeâ efMe#ee Deens. DeeefCe ns osKeerue JewOe veener keâer lÙeebvee $emle keâ¤ve lÙee ŒeerOeveeÛee keâener Yeeie legcner efnjeJetve IesCÙeeÛee ØeÙelve keâjeue pees legcner lÙeebvee osTve šekeâuee Deens. Devedefvemee 4 148 heeje 4 legceÛÙee efŒeÙeebhewkeâer pÙeeveer JÙeefYeÛeej kesâuee Demesue lÙeebÛÙeemebyebOeer DeeheuÙeehewkeâer Ûeej heg®<eebÛeer mee#e IÙee Je pej Ûeej heg®<eebveer mee#e efoueer lej lÙeebvee Iejele yebo keâ¤ve "sJee ÙesLeheeJeslees keâer lÙeebvee ce=lÙet ÙesF&ue DeLeJee Deuueen lÙeebÛÙeemee"er keâener ceeie& keâe{erue. õ°e Je ce=ogmJeYeeJeer Deens. ns efleuee mJeeleb$Ùe Deens.)18 lÙeebÛÙeeMeer ÛeebieuÙee Øekeâejs peerJeve JÙeleerle keâje. DeeefCe keâpe& pes lÙeebÛÙee DebieeJej Demesue les Deoe keâjCÙeele ÙeeJes.Devedefvemee 4 147 heeje 4 DeeefCe legceÛÙee helveerves pes keâener "sJeues Demesue lÙeeÛee DeOee& Jeeše legcneuee efceUsue. (12-) DeeefCe lees heg®<e DeLeJee Œeer (pÙeeÛÙee JeejmeemebheòeerÛeer JeešCeer keâjeJeÙeeÛeer Deens) pej efve:mebleevener Demesue DeeefCe lÙee JÙeòeâerÛes DeeF&Je[erueosKeerue nÙeele vemeleerue. pej lÙee legcneuee veehemeble Demeleerue lej MekeäÙe Deens keâer SKeeoer iees° legcneuee hemeble vemesue hejbleg Deuueenves lÙeebÛÙeeleÛe yejsÛemes Yeues "sJeues Demesue.14 pesJne keâer pes ce=lÙethe$e kesâues iesues Demesue les hetCe& kesâues peeJes. 15) JemeerÙeleerle DeheeÙekeâejkeâ cnCepes DeMee Øekeâejs JemeerÙele kesâueer Demesue pÙeecegUs nkeäkeâoej veelesJeeF&keâebÛes nkeäkeâ ceejues peele DemeeJesle.16 (15-16) hejbleg ns mecepetve Demee keâer Deuueenkeâ[s he§eeòeehe mJeerkeâejCÙeeÛee nkeäkeâ lÙeeÛe ueeskeâebmee"er Deens pes veeoeveercegUs SKeeos JeeF&š ke=âlÙe keâ¤ve yemeleele DeeefCe lÙeeveblej ueiesÛe he§eeòeehe keâjleele. hejbleg pej lÙee GIe[heCes DeMueerue ke=âlÙes keâjleerue lej (legcneuee pe¤j lÙeebvee $eeme osCÙeeÛee DeefOekeâej Deens. hejbleg mebleleer DemeuÙeeme JeejmeemebheòeerceOÙes Skeâ ÛelegLeeËMe Jeeše legceÛee Deens pesJne keâer lÙeebveer peer JemeerÙele (ce=lÙethe$e) kesâueer Demesue leer hetCe& keâjCÙeele ÙeeJeer. pees Deuueen Je lÙeeÛÙee hewiebyejeÛes Dee%eeheeueve keâjerue lÙeeuee Deuueen DeMee GheJeveeble oeKeue keâjerue pÙeebÛÙee Keeuetve keâeueJes Jeenle Demeleerue DeeefCe lÙee GÅeeveele lees meowJe jenerue Je ns lej cees"s ÙeMe nesÙe. . 18) ceeue GhešCÙeemee"er veJns lej Deveweflekeâ Jele&veeÛeer efMe#ee osCÙeemee"er. (-12) Ùee Deuueenves "jJetve efouesuÙee ceÙee&oe Deensle. 14) Ùee DeeÙeleermebyebOeer Yee<ÙekeâejebÛes Skeâcele Deens keâer Ùeele YeeT Je yeefnCeerves meeJe$e YeeT Je meeJe$e yeefnCeer DeefYeØesle Deensle. DeMee ueeskeâebkeâefjlee lej Deecner og:KeoeÙekeâ efMe#ee leÙeej keâ¤ve "sJeueer Deens. DeMee ueeskeâebJej Deuueen DeeheuÙee ke=âhee°erves hegvne ue#e oslees DeeefCe Deuueen meJe&%e. DeeefCe ceÙele JÙeòeâerves pes pes keâpe& keâ¤ve "sJeues Demesue les DeMee Øekeâejs Hesâ[CÙeele ÙeeJes keâer les vegkeâmeevekeâejkeâ "jCeej veener15– ne DeeosMe DeuueenÛee Demetve Deuueen %eelee. heCe lÙeeÛee Skeâ YeeT DeLeJee Skeâ yenerCe Demesue. mebleleer DemeuÙeeÛÙee efmLeleerle lÙee 1/8 YeeieeÛÙee lej mebleleer vemeuÙeeÛÙee efmLeleerle 1/4 YeeieeÛÙee Jeešskeâjer Demeleerue. hejbleg mebleeve DemeuÙeeme lÙeebÛee Jeeše Skeâ De°ceebMe Demesue. DeeefCe legceÛÙeehewkeâer pÙeeveer Demes ke=âlÙe kesâues Demesue lÙee oesIeebvee $eeme Åee ceie pej lÙeebveer he§eeòeehe kesâuee Je Deeheueer megOeejCee kesâueer lej lÙeebvee mees[tve Åee. veblej metjn vetj ceOÙes efpeÛÙeele heg®<e Je Œeer oesvneRvee MebYej MebYej Heâškesâ ceejCÙeeÛeer SkeâÛe Dee%ee efoueer iesueer Deens. efJeJeskeâMeerue Je yegefæceeve Deens. cnCepes ce=leeMeer veeles DemeCeejs meeJe$e YeeT lej lÙeebÛÙeemebyebOeer Dee%ee ÙeeÛe metjnÛÙee MesJešÛÙee DeeÙeleerle efoueer iesueer Deens. ‘Föle’ hetCe& keâ¤ve nJes lesLes efleves peeJes Je nJes lÙeeÛÙeeMeer efJ eJeen keâjeJee. hejbleg he§eeòeehe lÙee ueeskeâebkeâefjlee veener pes JeeF&š ke=âlÙes keâjleele ÙesLeheeJeslees keâer pesJne lÙeebÛÙeehewkeâer SKeeÅeeÛeer ce=lÙetÛeer Ieškeâe ÙesTve "sheles lesJne lees cnCelees keâer Deelee ceer he§eeòeehe kesâuee DeeefCe ÙeeÛeØekeâejs he§eeòeehe lÙee ueeskeâebkeâefjleeosKeerue veener pes cejsheÙeËle DeßeæeJeble jeefnuesle. leer DeeÙele Glejueer. keâpee&le DeheeÙekeâejkeâ cnCepes kesâJeU nkeäkeâoejebvee JebefÛele "sJeCÙeemee"er ceeCemeeves KeesšsÛe DeeheuÙeeJej Skeâ Demes keâpe& DemeCÙeeÛes keâyetue keâjeJes pes lÙeeves ØelÙe#eele Iesleues vemeeJes. Je lÙee legcner hee"erceeies "sJeuesuÙee mebheòeerÛÙee Skeâ ÛelegLeeËMeÛÙee Jeešskeâjer Demeleerue pej legcner efve:mebleeve Demeeue. ŒeerÛee heleer pesJne ce=lÙet heeJeuee lesJne leer mJeleb$e Deens. ne 1/4 efkebâJee 1/8 Jee Yeeie meJe& helveeRvee mecemeceeve Jeešuee peeF&ue. Deuueen Heâej he§eeòeehe mJeerkeâejCeeje Deens Je oÙee keâjCeeje Deens.

DeeefCe legceÛÙee lÙee cegueebÛÙee helveerosKeerue (efveef<eæ Deensle) (peer cegues) legceÛÙee 19) ÙeeÛee DeLe& Demee veJns keâer De%eeveeÛÙee keâeUele pÙeeves meeJe$e DeeF&Meer efJeJeen kesâuee neslee ner Dee%ee DeeuÙeeveblejmegæe lees efleuee efJeJeenmebyebOeele "sT Mekeâlees. lemesÛe ÙeeÛe Dee%esle efhelÙeeÛeer DeeF& DeeefCe DeeF&Ûeer DeeF& megæe meeceerue Deensle. lÙeeÉejs pevceele ÙesCeejer mebleleer Deelee ner Dee%ee DeeuÙeeveblej Deveewjme "jCeej veener. Deuueen meJe&%e Je yegefæceeve Deens. 21) ‘DeeF&’ cnCetve meKKeer DeeefCe meeJe$e oesvner ØekeâejÛÙee DeeF&Jej ueeiet Deens.27 DeeefCe ns osKeerue legceÛÙeemee"er efveef<eæ kesâues iesues Deens keâer legcner oesve yeefnCeeRvee efJeJeen yebOeveele Skeâ$e DeeCeeJes. 29) cnCepes lÙeemee"er peeye efJeÛeejuee peeCeej veener hejbleg pÙee Fmeceeves kegâøeâÛÙee efmLeleerle oesve yeefnCeeRvee efJeJeenyebOeveele Skeâ$e kesâues Demesue. Devedefvemee 4 150 heeje 5 JeerÙee&heemetve pevceueer Deensle. YeeÛÙee24 DeeefCe legceÛÙee otOe yeefnCeer25 Je legceÛÙee helveerÛÙee ceelee. 24) Ùee meJe& veelÙeelemegæe meKKeer DeeefCe meeJe$e ÙeebÛÙeele keâenerner Heâjkeâ veener. leer ceefnuee lÙeeÛÙeekeâefjlee ceelesÛÙee keâ#esle Ùesles DeeefCe efleÛee heleer efhelÙeeÛÙee keâ#esle Ùeslees. meeJe$e cegueieer ceeCemeemee"er keâesCelÙeener heefjefmLeleerle efveef<eæÛe Deens ceie efleÛes meeJe$e yeeheeÛÙee Iejele heeuevehees<eCe Peeues Demees efkebâJee vemees.23 DeelÙee.22 yeefnCeer. 26) DeMee cegueerÛes efveef<eæ "jCes Ùee DešerJej DeJeuebyetve veener keâer efleÛes meeJe$e efhelÙeeÛÙee Iejer heeuevehees<eCe Peeues DemeeJes. DeefØeÙe Deens Je JeeF&š ¤{er Deens. 23) meKKeer yenerCe DeeefCe DeeF&keâ[tve lemesÛe Jeef[ueebkeâ[tve DemeCeeNÙee meeJe$e yeefnCeer. hejbleg SjJner pej (kesâJeU efJeJeen Peeuee Demesue DeeefCe) lÙee helveeRMeer meceeiece Peeuee vemesue lej (lÙeebvee IešmHeâesš osTve lÙeebÛÙee cegueeRMeer efJeJeen keâ¤ve IesCÙeele) legceÛÙeeJej keâesCeleener iegvne veener. lemesÛe DeeheuÙee efhelÙeebÛÙee ceeueceòesleerue lÙeebÛee Jeejmeenkeäkeâ jöyeeleue "jCeej veener. legcner meJe& SkeâeÛe peceeleerÛes ueeskeâ Deenele. 25) ¢ee iees°erle hetCe& cegefmuece meceepe mencele Deens keâer SKeeÅee cegueeves DeLeJee cegueerves pÙee ceefnuesheemetve mleveheeve kesâues Deens. cnCetve oesvner JepÙe& Deensle.) ÙeebÛee DeeosMe Deens keâer ceeJeMeer DeeefCe YeeÛeer lemesÛe DeelÙee DeeefCe hegleCeer Ùeebveemegæe Skeâ$eheCes efJeJeen yebOeveele "sJeCes efveef<eæ Deens. cnCetve lÙeebÛÙee heeuekeâebÛÙee Devegceleerves lÙeebÛÙeeMeer efJeJeenyeæ Jne Je heefjefÛele heæleervegmeej lÙeebÛes cenj (ŒeerOeve) Deoe keâje pesCeskeâ¤ve lÙee efJeJeenyebOeveele megjef#ele (cegnmeveele) jenleerue. hejbleg pes hetJeea Ie[ues les Ie[ues.30 ne DeuueenÛee keâeÙeoe Deens pÙeeÛes heeueve legceÛÙeeJej yebOevekeâejkeâ Deens.Devedefvemee 4 149 heeje 4 DeeefCe pÙee efŒeÙeebMeer legceÛÙee Jeef[ueebveer efJeJeen kesâuee Demesue lÙeebÛÙeeMeer keâoeefhe efJeJeen ke⤠vekeâe.20 legceÛÙeemee"er efveef<eæ kesâuÙee iesuÙee Deensle legceÛÙee ceelee. Fmueece mJeerkeâejuÙeeveblej DeMee Fmeceeuee Skeâ yeefnCeeruee "sJetve ogmejeruee mees[eJes ueeiesue. eflevner Ùee Dee%esle Skeâmeceeve Deensle. 28) hewiebyej npejle cegncceo (me. 20) Fmueeceer keâeÙeÅeevegmeej ns ke=âlÙe Heâewpeoejer iegvne DeeefCe heesefuemeebÛÙee nmle#esheeme hee$e Deens. (22-24-) ÙeebÛÙeeKesjerpe Flej pÙee efŒeÙee Deensle lÙeebvee DeeheuÙee mebheòeerÉejs Øeehle keâjCes legceÛÙeemee"er JewOe keâjCÙeele Deeues Deens. hejbleg cenjÛee "jeJe kesâuÙeeveblej hejmhejebÛÙee jepeer-Keg<eerves legceÛÙeeceOÙes pej keâener le[pees[ efveIeeueer lej lÙeeuee keâener njkeâle veener. ceie pÙee oebhelÙepeerJeveeÛee Deevebo legcner lÙeebÛÙeeheemetve IÙeeue lÙeeÛÙee ceesyeouÙeele lÙeebÛes cenj (ŒeerOeve) keâle&JÙe mecepetve Deoe keâje. Deuueen legceÛÙee ßeæsÛeer efmLeleer ÛeebieuÙee Øekeâejs peeCelees. lej DeLe& Demee keâer hetJeea DeMee ØekeâejÛes pes efJeJeen Peeues nesles. lÙeebveer mJeÛÚbo keâecele=hleer keâjerle efHe⤠veÙes DeeefCe lÙeebveer ieghlejerlÙee ØescemebyebOener "sT veÙes ceie pesJne lÙee efJeJeenyebOeveele megjef#ele nesleerue DeeefCe lÙee SKeeos DeMueerue keâce& keâjleerue lej 27) cegueeØeceeCes veeletbÛeer helveermegæe DeepÙeebmee"er efveef<eæ Deens. 30) cnCepes pÙee efŒeÙee Ùegæele hekeâ[tve DeeCeuÙee peeleerue Je lÙeebÛes keâeefHeâj heleer ‘oe®ue njye’Me$etje°^ele ceewpeto Demeleerue lÙee efveef<eæ veenerle.21 ]keâvÙee. hejbleg Deš DeMeer keâer lÙeebvee efJeJeeneyebOeveele megjef#ele keâje. ¢ee cegueekeâefjlee mleveheeve mebyebefOele ceelesÛes kesâJeU lesÛe cetue njece DeLeJee Jeefpe&le nesle veener pÙeeÛÙeemen lÙeeves lÙee ceelesheemetve mleveheeve kesâues nesles lej efleÛeer meJe&Ûe cegues lÙeeÛÙeekeâefjlee meKKÙee YeeJee-yeefnCeerØeceeCes DeeefCe lÙeebÛeer mebleleer lÙeeÛÙeekeâefjlee meKKÙee YeeÛÙee DeeefCe hegleCÙeeØeceeCes Deens.28 hejbleg hetJeea pes keâener Ie[ues les Ie[ues. DeeefCe leer meJe& veeleer peer meKKÙee ceelee DeeefCe efhelÙeeÛÙee mebyebOeele Jeefpe&le nesleele leer meJe& mleveheeve mebyebefOele ceelee DeeefCe efhelÙeeÛÙee mebyebOeele Jeefpe&le nesleele.pÙee helveeRMeer legceÛes Mejerj-mebyebOe Peeues Demesue lÙeebÛÙee cegueer. DeeefCe legceÛÙee helveeRÛÙee cegueer pÙeebÛes heeuevehees<eCe legceÛÙee heeuekeâlJeeKeeueer Peeues Deens. keâejCe oe®ue njye ceOetve oe®ue FmueeceFmueeceer jepÙeele DeeuÙeeveblej lÙeebÛes efJeJeenyebOeve legšues Deens. Demes veJns keâer legcner mJeÛÚbo keâecele=hleer ke⤠ueeieeue.29 DeeefCe lÙee efŒeÙeeosKeerue legceÛÙeekeâefjlee efveef<eæ Deensle pÙee Flej keâesCeeÛÙee efJeJeenyebOeveeble Demeleerue (cegnmeveele) hejbleg DeMee efŒeÙeebMe r (efJeJeen keâjCÙeeceOÙes) lÙee efŒeÙee DeheJeeo Deensle pÙee (ÙegæeceOÙes) legceÛÙee neleer ueeieuesuÙee Demeleerue. 22) cegueieer Ùee Dee%esle veeleerÛeener meceeJesMe Deens.19 Kejs heenlee ner Skeâ efveue&ppeheCeeÛeer ke=âleer Deens. . DeeefCe legceÛÙeehewkeâer pej SKeeÅeeÛeer Flekeâer Sshele vemesue keâer lÙeebÛee meodJele&veer cegmeueceeve efŒeÙeebMeer efJeJeen nesF&ue lej lÙeeves legceÛÙee lÙee oemeeRhewkeâer SKeeoerMeer efJeJeen keâjeJee pÙee ÙegæeceOÙes legceÛÙee leeyÙeele DeeuÙee Demeleerue Je lÙee ßeæeJeble Demeleerue.26 . hegleCÙee. Ùeeyeeyeleerle ne efveÙece ue#eele Iesleuee iesuee heeefnpes keâer DeMee oesve efŒeÙeebvee efJeJeenyebOeveele Skeâ$e "sJeCes keâesCelÙeener heefjefmLeleerle njece Deens pÙeebÛÙeehewkeâer keâesCeer Skeâ pej heg®<e Demelee lej efleÛee ogmejerMeer efJeJeen efveef<eæ "juee Demelee. ceeJeMÙee. Ùeeyeeyeleerle Fmueeceer keâeÙeoslep%eebÛes peJeUpeJeU celewkeäÙe Deens. Deuueen #ecee keâjCeeje DeeefCe hejce ke=âheeUt Deens.

pes keâener heg®<eebveer keâceeefJeues Deens lÙeevegmeej lÙeebÛee Jeeše Deens DeeefCe pes keâener efŒeÙeebveer keâceeefJeues Deens lÙeevegmeej lÙeebÛee Jeeše nesÙe. 33) ns JeekeäÙe DeieesojÛÙee JeekeäÙeeÛes heefjefMe°ner Demet Mekeâles DeeefCe Skeâ mJeleb$e JeekeäÙe osKeerue Demet Mekeâles. 32) ‘KeesšŸeeheæleer’ves DeefYeØesle melÙeeefJe®æ DemeuesuÙee DeeefCe MejerDele Je veweflekeâlesÛÙee °erves pÙee DeJewOe Deensle. ÙeeGhejmegæe Deeheueer veehemebleerÛe JÙeòeâ kesâueer Deens. (32) DeeefCe Deecner lÙee ØelÙeskeâ JeejmeemebheòeerÛes nkeäkeâoej "jJetve efoues Deensle. Ùee DeeOeejeJej keâer Deuueenves lÙeebÛÙeehewkeâer Skeâeuee ogmeNÙeeJej ßes‰lJe efoues Deens. nesÙe. Demee lÙeeÛee DeLe& nesF&ue pej lÙeeuee Skeâ mJeleb$e JeekeäÙe mecepeues iesues lej oesve DeLe& nesleele. hejbleg pej legcner mebÙece heeUeue lej ns legceÛÙeemee"er Gòece Deens. DeeefCe ceej Åee. lemesÛe Deieoer mhe°heCes Heâcee&efJeues Deens keâer pej lÙeebvee efJeJeeneÛes mebj#eCe efceUeues Demesue lej lÙeebÛÙeemee"er JÙeefYeÛeejeÛeer efMe#ee. Deuueen legceÛÙeeJejerue yebOeves efMeefLeue ke⤠FefÛÚlees keâejCe ceveg<Ùe ogyeUe ØeeCeer efvecee&Ce kesâuee iesuee Deens. (26-28) ns ßeæeJebleebvees! Deehemeele SkeâceskeâebÛeer mebheòeer KeesšŸee heæleerves KeeT vekeâe. efve:mebMeÙe Deuueen ØelÙeskeâ JemletJej efvejer#ekeâ Deens. pej DeieesojÛÙee JeekeäÙeeÛes heefjefMe° mecepeues iesues lej FlejebÛeer mebheòeer DeJewOe jerleerves KeeCes cnCepes DeeheuÙee mJele:ueeÛe efJeveeMeele PeeskeâCes nesÙe. Je[erue Je peJeUÛes veeleueie hee"erceeies "sJeleerue.31 ner meJeuele legcnebhewkeâer lÙee ueeskeâebkeâefjlee Deens pÙeebvee efJeJeen ve kesâuÙeecegUs mebÙececeÙee&oe Yebie heeJeCÙeeÛes YeÙe Jeešle Demesue. Skeâ Demee keâer FlejebÛeer nlÙee ke⤠vekeâe. DeeefCe legcneuee mevceeveeÛÙee ef"keâeCeer oeKeue keâ¤. hewiebyej npejle cegncceo (me. Deelee Gjues les ueeskeâ pÙeebÛÙeeMeer legceÛee keâjej-ceoej Peeuee Demesue lej lÙeebÛee Jeeše lÙeebvee Åee.Devedefvemee 4 151 heeje 5 lÙeevee lÙee efMe#esÛÙee leguevesle DeOeea efMe#ee Deens peer ceÙee&oeMeerue efŒeÙeebkeâefjlee (cegnmeveele) "sJeuesueer Deens. SKeeÅee oyeeJeeKeeueer DeLeJee HeâmeJeCetkeâ Je ueyee[erJej DeeOeeefjle jepeerKeg<eer cnCepes jepeerKeg<eer veJns. Devedefvemee 4 152 heeje 5 pej legcner lÙee cees"cees"euÙee heeheeheemetve Deefuehle jeefnuee pÙeebÛeer legcneuee ceveeF& keâjCÙeele Ùesle Deens. 35) cetU Dejyeer Meyo keâJJeece (efJeÕemle) DeMee ceeCemeeuee cnCeleele pees SKeeÅee JÙeòeâer DeLeJee mebmLesÛÙee JÙeJenejebvee veeršvesškesâ ÛeeueefJeCÙeemee"er Je lÙeeÛes j#eCe Je osKejsKeermee"er lemesÛe lÙeeÛÙee iejpee YeeieefJeCÙeemee"er efpeccesoej DemeeJee. ‘cegnmeveele’ (DeefJeJeeefnle kegâueerve efŒeÙee) mee"er DemeuesuÙee efMe#eshes#ee efvecceer efMe#ee Deens. (-24-25) Deuueen FefÛÚlees keâer legceÛÙeemee"er lÙeeves lÙee heæleer mhe° keâjeJÙeele DeeefCe lÙeeÛe heæleerJej legcneme ÛeeueJeeJes pÙeebÛes DevegmejCe legceÛÙeehetJeea nesTve iesuesues meoeÛeejer ueeskeâ keâjerle nesles.) Ùeebveer helveeRvee ceej osCÙeeÛeer pesJne keâOeer hejJeeveieer efoueer Deens. meojnt DeeÙeleerle De%eevekeâeUeÛÙee ÙeeÛe ØeLesuee jöyeeleue Heâcee&efJeues iesues Deens keâer JeejmeemebheòeerÛes lej Deecner "jJetve efouesuÙee keâeÙeÅeevegmeejÛe veelesJeeF&keâeble Jeešhe Peeues heeefnpes leLeeefhe pÙee ueeskeâebMeer legceÛes keâjej-ceoej Demeleerue lÙeebvee DeeheuÙee nÙeeleerle legcner pes keâener osT FefÛÚlee les osT Mekeâlee. 31) Ùee ®ketâ-Keb[ele ‘cegnmeveele’ ne Meyo oesve JesieJesieàÙee DeLeeËle Jeehejuee iesuee Deens. ÙeeGueš oemeeRmee"er cegnmeveele ne Meyo heefnuÙee DeLee&ves Jeehejuee iesuee Deens. jeefnues les Debceueele DeeCeCes lej keâesCelÙeener heefjefmLeleerle DehejeOe DeeefCe efMe#ee ÙeebÛÙeele leeUcesU Demeuee heeefnpes. pesLes meewcÙe GheeÙeeves megOeejCee nesle Demesue lesLes keâ"esj GheeÙeeÛee GheÙeesie kesâuee peeT veÙes.33 Kee$eer yeeUiee keâer Deuueen legcneJej cesnjyeeve Deens.34 (33) heg®<e efŒeÙeebJej efJeÕemle35 Deensle. pees keâesCeer peguetce Je DelÙeeÛeejeves Demes keâjerue lÙeeuee efve:mebMeÙe Deecner Deeieerle ueesšt DeeefCe ns Deuueenkeâefjlee keâener DeJeIe[ keâeÙe& veener. Skeâ cnCepes heleerÛes mebj#eCe pÙeebvee Øeehle Deens DeMee efJeJeeefnle efŒeÙee. peer DeeF&. MeÙeveie=nele lÙeebÛÙeeheemetve Deefuehle jne. efKeVe ceveevesÛe efoueer Deens. 24 ceOÙes ‘cegnmeveele’ ne Meyo oemeeRÛÙee leguevesle DeefJeJeeefnle kegâueerve efŒeÙeebmee"er Jeehejuee iesuee DemeuÙeeÛes meojnt DeeÙeleerÛÙee efJe<eÙeeJe¤ve Deieoer mhe°heCes JÙeòeâ nesle Deens. JÙeJenej Peeuee heeefnpes hejmhejebÛÙee jepeerKeg<eerves32 DeeefCe mJele:Ûee DeelceIeele ke⤠vekeâe. ogmeje DeLe& Demee keâer DeelcenlÙee ke⤠vekeâe. ceie pÙee ØeeceeefCekeâ efŒeÙee Deensle lÙee Dee%eeOeejkeâ Demeleele DeeefCe heg®<eebÛÙee iewjnpesjerle DeuueenÛÙee osKejsKeerle Je mebj#eCeele lÙeebÛÙee nkeäkeâebÛes j#eCe keâjleele DeeefCe pÙee efŒeÙeebkeâ[tve legcneuee ogJe&le&veeÛes YeÙe Demesue lÙeebÛeer mecepetle Ieeuee. ‘hejbhejebÛÙee jepeerKeg<eer’ves DeefYeØesle mJeleb$e DeeefCe Deekeâueveele Demeuesueer jepeerKeg<eer Deens. Deuueen lej legceÛÙeeJej ke=âhesmen ue#e osT FefÛÚlees hejbleg pes ueeskeâ mJele: DeeheuÙee ceveesJeemeveebÛes DevegmejCe keâjerle Deensle les FefÛÚleele keâer legcner mejU ceeiee&heemetve Yejkeâštve otj peeJes. DeeefCe Ùee DeeOeejeJej keâer heg®<e Deeheueer mebheòeer KeÛe& keâjleele. lÙeeÛeØeceeCes pÙeeuee heg$e ceeveues peele Demes leesmegæe ceeveuesuÙee yeeheeÛee Jeejmeoej "jle Demes. DeeefCe Deuueen #ecee keâjCeeje Je hejce ke=âheeUt Deens. lees DeeheuÙee ke=âhesmen legceÛÙeekeâ[s ue#e osT FefÛÚlees DeeefCe lees meJe&%e Je yegefæceeveosKeerue Deens. efve:mebMeÙe Deuueenuee ØelÙeskeâ JemletÛes %eeve Deens. (29-31) DeeefCe pes keâener Deuueenves legceÛÙeehewkeâer SKeeÅeeuee ogmeNÙeeÛÙee leguevesle DeefOekeâ efoues Deens lÙeeÛeer DeefYeuee<ee Oe¤ vekeâe. DeMee meJe& heæleer Deensle. DeuueenpeJeU lÙeeÛÙee ke=âhesÛeer ØeeLe&vee keâjerle jene. DeeÙele ›eâ. lej legceÛÙee uenevemeneve og<ke=âlÙeebÛes Deecner heehe#eeueve keâ¤. ogmeje cnCepes pÙeebvee kegâšgbyeeÛes mebj#eCe Øeehle Deens DeMee DeefJeJeeefnle kegâueerve efŒeÙee.36 ceie pej lÙee legceÛÙee Dee%eeOeejkeâ yeveuÙee 34) DejyeJeeefmeÙeebÛeer heæle nesleer keâer pÙee ueeskeâebojcÙeeve efce$elJe DeeefCe yebOeglJeeÛes keâjejceoej nesle Demele les SkeâceskeâeÛÙee JeejmeemebheòeerÛes Jeešskeâjer "jle Demele. 36) Demee DeLe& veJns keâer eflevner keâeces SkeâeÛe JesUer Gjkeâueer peeJeerle lej DeLe& Demee keâer efMejpeesjerÛÙee efmLeleerle Ùee eflevner GheeÙeebÛeer hejJeeveieer Deens. .

42) Fmueeceer keâeÙeoslep%e DeeefCe Yee<ÙekeâejebÛÙee Skeâe ieševes Ùee DeeÙeleeRÛee DeLe& Demee Iesleuee Deens keâer DeheefJe$elesÛÙee (peveeyele) efmLeleerle ceefmpeoerle peeT veÙes ÙeeJÙeefleefjòeâ keâer SKeeÅee keâeceemee"er ceefmpeoceOetve peeJes ueeiele DemeeJes. DeeF&-Jeef[ueebMeer veskeâ Jele&Cetkeâ "sJee.) ÙeebÛes cele Demes Deens keâer pej Œeerves DeLeJee heg®<eeves Skeâceskeâeuee YeesieJeemevesÛÙee YeeJeveebveer nele ueeJeues lej lÙeebÛee Jepet cees[sue hejbleg pej YeesieJeemevesÛÙee YeeJeveebefJevee SkeâceskeâeÛÙee Meefjjeuee mheMe& Peeuee lej lÙeeme keâenerner njkeâle veener. ÙeeGueš keâener Flej keâeÙeoslep%eebÛÙee celes Ùeeves DeefYeØesle mheMe& keâjCes efkebâJee nele ueeJeCes Demes Deens.219) peer Dee%ee Deeueer Deens leer heefnueer nesÙe. 38) Ùeeves DeefYeØesle menJeemeer efce$ener Deens DeeefCe SKeeÅee JesUsme ceeCemeeMeer meeLe JneJeer DeMeer SKeeoer JÙeòeâer osKeerue Deens.) Je lÙeebÛÙee efMe<Ùeebveer mJeerkeâjues Deens. (36-42) ns ßeæeJeeveebvees. pej keâesCeer Skeâ hegCÙe kesâues lej Deuueen lÙeeuee efÉiegCeerle keâjlees Je ceie DeeheuÙeeleHexâ cees"e ceesyeouee Øeoeve keâjlees. Deuueen meJe&keâener peeCeCeeje DeeefCe Keyej jeKeCeeje Deens. lÙeebÛÙeeMeer GhekeâejeÛes JÙeJenej keâje. nsÛe cele Fceece MeeHeâF& (jn. lesJne les meJe&peCe pÙeebveer hewiebyejebÛes cnCeCes Sskeâues veener DeeefCe lÙeebÛeer DeJe%ee keâjerle jeefnues. Fceece ceeefuekeâ (jn. lÙeeÛÙeemeceJesle keâesCeeuee Yeeieeroej yeveJet vekeâe. DeeefCe Demes ueeskeâosKeerue Deuueenuee hemeble veenerle pes kebâpet<eheCee keâjleele DeeefCe ogmeNÙeebveemegæe kebâpet<eheCeeÛee DeeosMe osleele Je pes keâener Deuueenves DeeheuÙee ke=âhesves lÙeebvee efoues Deens lÙeeme les ueheefJeleele. lÙeeÛeer efvekeâ[ DeMeer keâer MekeäÙe eflelekesâ lÙeeves lÙeeÛÙeeMeer meodJele&ve jeKeeJes Je lÙeeuee $eeme osCÙeeheemetve Deefuehle jeneJes. 40) cnCepes veceepe he{leevee Flekeâer Megæ Demeueer heeefnpes keâer lees keâeÙe GÛÛeej DeeheuÙee leeW[eJeešs keâe{le Deens. melÙe Demes Deens keâer Mewleeve pÙeeÛee efce$e Peeuee lÙeeuee DelÙeble JeeF&š cew$eer efceUeueer yejs lej Ùee ueeskeâebJej keâesCeles mebkeâš keâesmeUues Demeles pej Ùeebveer Deuueen Je Debeflece efoveeJej ßeæe "sJeueer Demeleer DeeefCe pes keâener Deuueenves efoues Deens lÙeeletve KeÛe& kesâues Demeles. veelesJeeF&keâ DeeefCe DeveeLe Je ieesjiejeryeebMeer Ûeebieuee JÙeJenej keâje DeeefCe DeehleMespeejer. ns lÙeeuee keâUeJes. FÛÚe keâjleerue keâer he=LJeerves efleÛÙee Gojele Deecnebme meeceeJetve Iesleues lej efkeâleer Úeve! lesLes ns Deeheueer keâesCeleerner iees° Deuueenheemetve ueheJet MekeâCeej veenerle. DeveesUKeer Mespeejer. ØelÙeskeâ Yeeb[Ceele megOeejCee Ie[Jetve DeeCeCÙeeÛeer MekeäÙelee Deens hejbleg Deš DeMeer keâer GYeÙehe#e megOeejCeeefØeÙe DemeeJesle lemesÛ e ceOÙemLeebÛeer megæe keâmesner keâ¤ve mecesš JneJee DeMeerÛe FÛÚe DemeeJeer. efJeÕeeme "sJee keâer Deuueen SKeeÅee DeMee JÙeòeâeruee hemeble keâjle veener peer DeeheuÙee DenbYeeJeele ieefJe&‰ Demeles Je DeeheuÙee cees"sheCeeJej DeefYeceeve keâjerle Demeles. pej Ùeebveer Demes kesâues Demeles lej Deuueenheemetve ÙeebÛÙee hegCÙeeF&Ûeer efmLeleer uehetve jeefnueer vemeleer. ne leelhegjlee Mespeejmegæe meYÙe DeeefCe meppeve ceeCemeeJej Skeâ nkeäkeâ ueeiet keâjlees. Deveskeâ FceeceebÛÙee celes ÙeeÛÙeele meceeiece DeefYeØesle Deens. DeeheCe yeepeejele peele DemeeJes Je SKeeoe ceeCetme DeeheuÙeeyejesyej Ûeeuele DemeeJee. les oesIes37 megOeejCee ke⤠FefÛÚle Demeleerue lej Deuueen lÙeebÛÙeeceOÙes mecesšeÛee ceeie& keâe{erue. DeeefCe lÙee oemeer Je oeme pes legceÛÙee leeyÙeele Demeleerue. megjn yekeâjeceOÙes (DeeÙele ›eâ. pesJne legcner veMesÛÙee efmLeleerle Demeeue lesJne veceepeÛÙee peJeU peeT 39 vekeâe veceepe lÙee JesUsme Deoe kesâueer heeefnpes pesJne legcneuee keâUle Demesue keâer legcner keâeÙe yeesuele Deenele40 DeeefCe ÙeeÛeØeceeCes DeheefJe$elesÛÙee efmLeleerlemegæe41 veceepeÛÙeepeJeU peeT vekeâe peesheÙeËle legcner mveeve keâjerle veener ÙeeJÙeefleefjòeâ keâer legcner jmlÙeeves peele Demeeue42 DeeefCe keâOeer pej Demes Ie[ues keâer legcner Deepeejer Demeeue efkebâJee ØeJeemeele Demeeue DeLeJee legcnehewkeâer SKeeoe MeewÛeeme peeTve Deeuee Demesue DeLeJee legcner efŒeÙeebvee mheMe& kesâuee Demesue. ceie efJeÛeej keâje keâer 37) oesvneRves DeefYeØesle ceOÙemLeer keâjCeeje lemesÛe oebhelÙener Deens. Ùeebvee) mee#eeroej cnCetve GYes keâ¤. . DeLeJee SKeeÅee ogkeâeveeJej DeeheCe Kejsoer keâjerle DemeeJes Je SKeeoe ogmeje «eenkeâmegæe DeeheuÙeepeJeU yemeuee DemeeJee efkebâJee ØeJeemeeÛÙee keâeUele SKeeoe ceeCetme Deeheuee menØeJeemeer JneJee. ogmeje ieš ØeJeeme DeefYeØesle DemeuÙeeÛes ceevelees. 41) DeheefJe$e (peveeyele) ves DeefYeØesle leer IeeCe Deens peer mebYeesieeves efkebâJee mJehe>ele JeerÙe& mKeueveecegUs Ùesles. nsÛe cele Fceece Deyet nveerHeâe (jn.Devedefvemee 4 153 heeje 5 lej efJeveekeâejCe lÙeebÛÙeeJej nele šekeâCÙeemee"er efveefceòe MeesOet vekeâe. Demes neslee keâecee veÙes keâer lees GYee lej DemeeJee veceepe he{CÙeemee"er DeeefCe meg¤ keâjeJeer SKeeoer ‘iePeue’. Devedefvemee 4 154 heeje 5 lesJne ns ueeskeâ keâeÙe keâjleerue pesJne Deecner ØelÙeskeâ ueeskeâmecetneceOetve Skeâ mee#eeroej DeeCet DeeefCe Ùee ueeskeâebJej legcneuee (DeLee&le hewiebyej cegncceo-me.) Ùeebveer mJeerkeâejues Deens.43 DeeefCe ceie heeCeer GheueyOe Peeues veener lej mJeÛÚ ceeleerÛee GheÙeesie keâje DeeefCe 39) oe¤mebyebOeer ner ogmejer Dee%ee Deens. leeW[DeesUKe DemeCeeje meeLeeroej38 Je Jeešme¤. Deuueen keâesCeeJejner efleUcee$emegæe DelÙeeÛeej keâjerle veener. DeMee ke=âleIve DeßeæeJeble ueeskeâebkeâefjlee Deecner veeceg<keâer DeeCeCeejer efMe#ee leÙeej "sJeueer Deens. cnCepes ceeCetme pej ØeJeemeele Demeuee Je lÙeeuee DeheefJe$elee Deeueer lej leÙeccetce kesâuee peeT Mekeâlees. (34-35) DeeefCe legcner meJe&peCe DeuueenÛeer Yeòeâer keâje. DeeefCe les ueeskeâ osKeerue Deuueenuee veehemeble Deensle pes Deeheueer mebheòeer ueeskeâebvee kesâJeU oeKeefJeCÙeemee"er KeÛe& keâjleele DeeefCe Kejs heenlee les DeuueenJejner ßeæe yeeUiele veenerle DeLeJee Debeflece efoveeJejosKeerue. efJeÕeeme "sJee keâer Deuueen npej Deens pees GÛÛelece Je ceneve Deens DeeefCe pej legcneuee heeflehelveerÛes mebyebOe efyeIe[CÙeeÛes YeÙe Demesue lej Skeâ hebÛe heg®<eeÛÙee veelesJeeF&keâebhewkeâer DeeefCe Skeâ ŒeerÛÙee veelesJeeF&keâebhewkeâer efveÙegòeâ keâje. Goe. 43) ‘mheMe&’ves DeefYeØesle keâeÙe Deens Ùeeyeeyeleerle celeYeso Deens.

DeeefCe 49) Dejyeer Meyo ‘efpeyle’Ûee cetU DeLe& DeJeemleJe. 36 ceOÙes Peeuesues Deens. Deuueenyejesyej pÙeeves Flej keâesCeeuee Yeeieeroej kesâues lÙeeves lej Skeâ cees"s DemelÙe jÛeues DeeefCe YeÙebkeâj cees"Ÿee heeheeÛeer iees° kesâueer. heeÙe Je leeW[ OegCes) vemeues efkebâJee lÙeeÛÙeemee"er mveeve DeefveJeeÙe& Peeues Demesue hejbleg heeCeer GheueyOe vemesue lej ‘leÙeccegce’ keâ¤ve lees veceepe he{t Mekeâlees. Skeâ Demee keâer F&Õejer «ebLeeÛÙee Meyoele HesâjHeâej keâjleele. 46) cnCepes pesJne lÙeebvee F&ÕejeÛÙee Dee%ee SskeâefJeuÙee peeleele lesJne cees"Ÿeeves cnCeleele ‘meefceDevee’ (Deecner Sskeâues) Je nUtÛe Godieejleele. DeLeJee ‘DeleeDevee’ (Deecner ceevÙe kesâues) Ùee MeyoeÛee GÛÛeej efpeYesuee JeUJetve DeMee Øekeâejs keâjleele keâer lees ‘Demewvee’ yevelees. šerhe ›eâ.51 DemesÛe ueeskeâ Deensle pÙeebÛee Deuueenves efOekeäkeâej kesâuee Deens DeeefCe pÙeeÛee Deuueenves efOekeäkeâej kesâuee ceie lÙeeÛee keâesCeerner meneÙekeâ legcneuee Dee{UCeej veener. ogmeje Demee keâer efJehejerle DeLe& ueeJetve IeÇbLeeleerue DeeÙeleeRÛee DeLe& keâenerÛee keâenerÛe keâ¤ve šekeâleele. cnCetve les DeuueenJej keâceerÛe ßeæe "sJeleele. hejbleg lÙeebÛÙeeJej lej lÙeebÛÙee DemelÙeJeeoecegUs DeuueenÛee efOekeäkeâej Dees{Jeuee Deens. 47) cnCepes yeesueCeer nesle Demeleevee pesJne les SKeeoer iees° npejle cegncceo (me. ‘Demewvee’ (Deecner ceevÙe kesâues veener). heene lej Kejs.DeefYeØesle Deensle Dejye DeveskesâÕejJeeoer. 50) mhe°erkeâjCeemee"er hene metjn yekeâje.) ÛÙee mebleleerme «ebLe Je efJeJeskeâ Øeoeve kesâues Je ceneve jepÙe Øeoeve kesâues. peeot. ne ÉŸeLeea Meyo Deens. 89-90 51) Ùeeef"keâeCeer DeßeæeJebleebveer. . ÙeeÛee Skeâ DeLe& Demee keâer DeeheCe Flekesâ DeeojCeerÙe Deenele keâer keâesCeleerner cepeeaefJe¤æÛeer iees° DeeheCeeme SskeâefJeueer peeT Mekeâle veener. DeeefCe DeßeæeJebleebÛÙee yeeyeleerle cnCeleele keâer ßeæe "sJeCeeNÙeebhes#ee lej nsÛe DeefOekeâ mevceeiee&Jej Deensle. ÙeeJej ßeæe "sJee Ùee Deieesoj keâer Deecner Ûesnjs efJeõthe keâ¤ve ceeies efHeâjJeeJes efkebâJee lÙeebvee lÙeeÛeØekeâejs efOe:keâeefjle keâjeJes pÙeeØekeâejs meyleJeeuÙeeMeer (MeefveJeej ve heeUCeeNÙeebMeer) kesâues nesles DeeefCe ue#eele "sJee keâer DeuueenÛee DeeosMe ueeiet nesleÛe Demelees Deuueen kesâJeU lÙeeÛÙeemeesyele DevÙe kegâCeeuee meeceerue keâjCeeNÙeebvee #ecee keâjerle veener. iees° Skeâ meebefieleueer peeles. jepÙeele ÙeebÛee keâener Jeeše Deens keâeÙe? pej Demes Demeles lej Ùeebveer Flejebvee Skeâ Hegâškeâer keâJe[erosKeerue efoueer vemeleer. Devedefvemee 4 156 heeje 5 ns ueeskeânes pÙeebvee «ebLe efouee iesuee neslee! ceevÙe keâje lÙee «ebLeeuee pees Deelee Deecner DeJelejuee Deens DeeefCe pees lÙee «ebLeeÛeer melÙelee ØeceeefCele keâjlees Je meceLe&ve keâjlees pees legceÛÙeepeJeU DeieesojheemetveÛe GheueyOe neslee. (49-50) legcner lÙee ueeskeâebvee heeefnues veener keâeÙe pÙeebvee «ebLeeÛÙee %eeveeletve keâener Yeeie efouee iesuee Deens DeeefCe lÙeebÛeer oMee DeMeer Deens keâer les efceLÙee49 Je leeietle50 (ceÙee&osyeensj peeCeeje) uee ceeveleele. Heâeueefiejer. (43) legcner lÙee ueeskeâebveemegæe heeefnues Deens keâeÙe pÙeebvee «ebLeeÛÙee %eeveeÛee keâener Yeeie efouee iesuee Deens? les mJele: ceeie&Yeü°lesÛes «eenkeâ yeveues Deensle DeeefCe les FefÛÚleele keâer legcnermegæe ceeie&Yeü° JneJes. Meketâve DeeefCe cegntle& heenCes Je Flej meJe& Yeüecekeâ Je keâeuheefvekeâ iees°eRvee efpeyle cnCetve mebyeesefOeues iesues Deens. Deuueen legceÛÙee Me$etbvee ÛeebieuÙee Øekeâejs peeCelees DeeefCe legceÛÙee heg°er Je meneÙÙeekeâefjlee DeuueenÛe hegjsmee Deens. 45) ÙeeÛes leerve DeLe& Deensle. efyeveyeg[eÛeer DeeefCe JÙeLe& iees° Demee neslees. 48) ÙeeÛes mhe°erkeâjCe metjn yekeâje šerhe. eflemeje Demee keâer npejle cegncceo (me. ns Deuueenyeöue osKeerue Keesšs kegâYeeb[ jÛeCÙeeme Ûegkeâle veenerle DeeefCe ÙeebÛÙee mhe°heCes iegvnsieej DemeCÙeeme SJe{e SkeâÛe iegvne hegjsmee Deens.) Ùeebvee meebiet FefÛÚleele lesJne cnCeleele ‘FmeceeDe’ (Sskeâe) ceie lÙeeÛeyejesyej ‘iewj cegmeceFve’ Demesner cnCeleele. pÙeesefle<e.) Je lÙeebÛÙee DevegÙeeÙeebÛÙee meesyeleerle ÙesTve lÙeebÛÙee iees°er Sskeâleele Je hejle peeTve ueeskeâebmeceesj KeesšŸee jerleerves efveJesove keâjleele.Ûesšgkeâer. (44-46) 44) Dee%esÛee leheMeerue Demee keâer pej ceveg<ÙeeÛes Jepet (ØeeLe&veshetJeea efJeefMe° heæleerves nele. pes ueeskeâ Ùengoer Deensle lÙeebÛÙeele keâener ueeskeâ Deensle pes Meyoebvee lÙeebÛÙee peeiesheemetve efHeâjefJeleele45 ‘meceerDevee Je Demewvee’46 DeeefCe ‘FmeceDe iewj cegmeceFve’47 Je ‘jeFvee’48 Kejs heenlee pej lÙeebveer cnšues Demeles ‘meefceDevee Je DeleDedvee’ DeeefCe ‘FmeceeDe’ Je ‘Gvpegjvee’ lej ns lÙeebÛÙeemee"erÛe Gòece nesles DeeefCe leer DeefOekeâ melÙeefve‰lesÛeer heæle nesleer. Fmueeceer heefjYee<esle. ceie keâeÙe ns FlejebMeer Ùeekeâefjlee celmej keâjleele keâer Deuueenves lÙeebvee DeeheuÙee ke=âhesves Gheke=âle kesâues pej ner iees° Deens lej Ùeebvee ceenerle DemeeJes keâer Deecner lej FyeÇenerce (De. (47-48) legcner lÙee ueeskeâebveemegæe heeefnues Deens keâeÙe pes mJele: Heâej Heâej Megæelcee DemeuÙeeÛee oeJee keâjleele? JeemleefJekeâ heenlee Megælee lej DeuueenÛe pÙeeuee FefÛÚlees lÙeeuee Øeoeve keâjlees. ogmeje DeLe& Demee keâer legcner Ùee hee$elesÛes veenerle keâer keâener legcneuee SskeâefJeues peeJes. ÙeeJÙeefleefjòeâ Flej efpelekesâ iegvns Deensle lees nJes les ceeHeâ keâjlees.Devedefvemee 4 155 heeje 5 leer DeeheuÙee ÛesnNÙee Je neleeJej efHeâjJee44 efve:mebosn Deuueen ce=ot JÙeJenej keâjCeeje Je #ecee keâjCeeje Deens. DeeCeKeer Skeâ DeLe& Demee keâer F&Õej keâjes legcner yeefnjs JneJes. DeeefCe lÙeebÛÙeeJej efleUcee$e peguetce kesâuee peele veener. peeotšesCee. les efleuee DeeheuÙee Kees[meeUheCeeves efJeke=âle keâ¤ve ueeskeâeble hemejefJeleele. pej lees Deepeejer Demesue DeeefCe Jepet DeLeJee mveeve keâjCes lÙeeuee DeheeÙekeâejkeâ "jCÙeeÛeer Yeerleer Demesue lej heeCeer GheueyOe Demeleeveemegæe leÙeccegceÛÙee hejJeeveieerÛee ueeYe Iesleuee peeT Mekeâlees. ›eâ. hejbleg lÙeebÛÙeehewkeâer keâeneRveer lÙeeJej ßeæe "sJeueer Je keâener hejeÌ[cegKe Peeues.

(59) ns veyeer (me. yeveerFœeeF&ueÛee ogm eje cees"e oes<e Demee neslee les vÙeeÙeeÛÙee ieeYÙeeme cegkeâues nesles. meebmke=âeflekeâ DeeefCe jepekeâerÙe JÙeJemLesÛee heeÙee DeeefCe Fmueeceer jepÙeIešvesÛes meJee&le heefnues keâuece Deens.)! legcner heeefnues veener keâeÙe lÙee ueeskeâebvee pes oeJee lej keâjleele keâer Deecner ßeæe "sJelees Deenesle lÙee «ebLeeJej pes legceÛÙeekeâ[s DeJelejefJeues iesues Deens DeeefCe lÙee «ebLeeJej pes legceÛÙeeDeieesoj DeJelejefJeCÙeele Deeues nesles hejbleg FefÛÚleele Demes keâer DeeheuÙee yeeyeeRÛee efveJee[e keâjCÙeemee"er leeietlekeâ[s (efJeõesner ueeskeâ) ®pet JneJesle. vÙeeÙeeÛÙee ieàÙeeJej megjer ÛeeueefJeCÙeele lÙeebvee ÙeeflkebâefÛele osKeerue mebkeâesÛe Jeešle vemes. 55) Ùeeef"keâeCeer mhe°heCes ‘leeiegle’ves DeefYeØesle.) ÛeerÛe mebleleer Deensle. pesLes les meoemeJe&oe jenleerue DeeefCe lÙeebvee heefJe$e YeeÙee& efceUleerue DeeefCe lÙeebvee Deecner oeš ÚeÙesle "sJet. FyeÇenerce (De. cegmeueceeveebojcÙeeve efkebâJee mejkeâej Je pevelesojcÙeeve pÙee keâesCelÙee ØeMveeJej Jeeo efvecee&Ce nesF&ue lÙeeÛÙee vÙeeÙe efveJee[Ÿeemee"er kegâjDeeve DeeefCe megVeen (hewiebyejer heæle) keâ[s ®pet kesâues peeF&ue Je lesLetve pees efveCe&Ùe Øeehle nesF&ue lÙeeÛÙeemeceesj meJe& ceeve legkeâJeleerue.Demeesle DeLeJee jepeveweflekeâ ceeie&oMe&ve keâjCeejs vesles Demeesle. les FyeÇenerce (De. Deuueen Kethe meceLe& Deens DeeefCe DeeheuÙee efveCe&Ùeebvee Debceueele DeeCeCÙeeÛeer efnkeâcele ÛeebieuÙee Øekeâejs peeCelees.) Ûeer mebleleer Deenele Je ns FmceeF&ueJebMeermegæe FyeÇenerce (De. Dee%eeheeueve keâje hewiebyejeÛes. lesJne legcner Ùee oebefYekeâebvee heenlee keâer ns legceÛÙeekeâ[s ÙesCÙeeÛes šeUleele. (2) Fmueeceer jepÙeeÛes ogmejs cetueeOeej hewiebyejebÛes Dee%eeheeueve Deens. efkebâJee osMeeÛeer JÙeJemLee heenCeej DeefOekeâejer. (3) Jej GuuesefKele oesvner Dee%eeheeueveeveblej Je lÙeebÛÙee leeyÙeeKeeueer eflemejer Dee%eeOeejkeâlee cnCepes mJele: cegmeueceeveebhewkeâer pes Dee%eeefOekeâejer (Gefueue Deceü) Demeleerue. lÙee iees°erkeâ[s. ns lÙeebÛes megowJe Deens keâer lÙeebveer lÙeeJej F&ceeve DeeCeues Deens. yeveerFœeeF&ueÛÙee cetueYetle Ûegkeâebhewkeâer Skeâ DeMeer keâer lÙeebveer DeeheuÙee DeOeesieleerÛÙee keâeUele ‘Deceeveleer’ cnCepes peyeeyeoejerÛeer heos DeeefCe Oeeefce&keâ vesle=lJe Je je°^erÙe mejoejkeâerÛes ngös DeMee ueeskeâebvee osCÙeeme meg®Jeele kesâueer pes Dehee$e. Jemleer DeeefCe ceesnuÙeebÛes vesle=lJe keâjCeejs cnesjkesâ DeLeJee mejoej Demeesle. (1) Fmueeceer JÙeJemLesle JeemleefJekeâ Dee%eeJebÅe meJeexÛÛe Deuueen Deens.) ÛÙee ueeskeâebhewkeâer kesâJeU lÙee ueeskeâebmee"er nesles pes Deecner hee"efJeuesuÙee «ebLeeÛes Je efnkeâcele (ØeieuYe yeesOe) Ûes DevegmejCe keâjleerue. DeeefCe pesJne lÙeebvee meebefieleues peeles keâer Ùee. Devedefvemee 4 158 heeje 5 lÙee ueeskeâebÛes pes legceÛÙeehewkeâer Dee%eeefOekeâejer Demeleerue. F&Õejer keâeÙeÅeeefMeJeeÙe Flej SKeeÅee keâeÙeÅeevegmeej efveCe&Ùe osCeeje Meemekeâ Deens.) uee peieeÛÙee vesle=lJeeÛes JeÛeve Deecner efoues nesles. nerÛe Skeâ ÙeesiÙe keâeÙe&heæleer Deens DeeefCe MesJešeÛÙee °erves osKeerue DeefOekeâ Ûeebieueer Deens. (58) ns ßeæeJebleevees! Dee%eeheeueve keâje DeuueenÛes. lÙeebÛeer Deens. Jemlegle: lÙeebvee leeietleMeer õesn keâjCÙeeÛee DeeosMe osCÙeele Deeuee neslee. ceie SKeeÅeeMeer oesmleer Demees Jee ogMceveer. 53) cnCepes yeveerFœeeF&ue pÙee yegjeF&ceOÙes iegjHeâšues nesles legcner lÙeebÛÙeeheemetve otj jne.Devedefvemee 4 157 heeje 5 efJecegKe nesCeeNÙeebkeâefjlee lej kesâJeU vejkeâeÛee Ye[keâCeeje Deie>erÛe hegjsmee Deens. meJeexÛÛe Deuueen cegmeueceeveebvee DeeosMe osle Deens keâer legcner SKeeÅee JesUsme DevÙeeÙeer yevet veÙes. hewiebyejekeâ[s.54 pej legcner KejesKejÛe Deuueen Je Debeflece efoveeJej ßeæe yeeUiele Demeeue.55 Mewleeve lÙeebvee YeškeâJetve mejU ceeiee&heemetve Heâej ueebye vesT FefÛÚlees. ceie lesJne keâeÙe nesles pesJne Ùeebveer mJenmles Dees{Jetve Iesleuesues mebkeâš ÙeebÛÙeeJej keâesmeUles? lÙee JesUsme ns legceÛÙeepeJeU MeheLee Iesle Ùesleele DeeefCe meebieleele keâer F&ÕejeÛeer MeheLe. DeeefCe pÙee ueeskeâebveer DeeceÛeer mebkesâleJeÛeves ceevÙe kesâueer DeeefCe melke=âlÙes kesâueer lÙeebvee Deecner DeMee GÅeeveele oeKeue ke⤠pÙeebÛÙee Keeuetve keâeueJes Jeenle Demeleerue. . GIe[ nóerheCeeÛee DeJeuebye keâjerle Demele. Ùeele efvece>efueefKele Ûeej keâeÙecemJe¤heer leòJes Ieeuet efouesueer Deensle. (51-57) cegmeueceeveebvees! Deuueen legcneuee Dee%ee oslees keâer "sJeer "sJeeroejebÛÙee mJeeOeerve keâje. lemesÛe peer DeuueenÛÙee meJeexÛÛe meòesÛÙee Dee%eeOeervener jenele veener Je lÙeeÛÙee «ebLeeuee Debeflece ØeceeCener ceevÙe keâjerle veener DeMeer vÙeeÙeJÙeJemLeener Deens. vÙeeÙe efveJee[s keâjCeejs vÙeeÙeeOeerMe Demeesle DeLeJee meebmke=âeflekeâ Je meeceeefpekeâ ceeceuÙeele peelepeceeleer. veerleernerve. peer Deuueenves DeJelejueer Deens DeeefCe Ùee. heefjCeece Demee efveIeeuee keâer JeeF&š ueeskeâebÛÙee vesle=lJeele mebhetCe& je°^ JeeF&š yevele iesues. yeekeâer pes keâener Deens les lÙeeveblej Deens. Deecner lej kesâJeU Yeues FefÛÚle neslees DeeefCe DeeceÛeer ceefve<ee lej DeMeer nesleer keâer GYeÙehe#eele keâesCelÙee ve keâesCelÙee Øekeâejs mecesš JneJee Deuueen peeCelees pes keâener 54) meojnt DeeÙele FmueeceÛÙee mebhetCe& Oeeefce&keâ. Ùee GòejeÛee DeLe& Demee keâer legcne ueeskeâebÛee peUHeâUeš nesle Deens lejer keâesCelÙee iees°ermee"er? legcnermegæe FyeÇenerce (De. (4) F&ÕejeÛeer Dee%ee DeeefCe hewiebyejebÛeer heæle cetueYetle keâeÙeoe DeeefCe Debeflece ØeceeCe Deensle. ns meJe& ueeskeâ Ùeele meceeefJe° Deensle. ceie pej legceÛÙee ojcÙeeve SKeeÅee yeeyeleerle Jeeo efvecee&Ce Peeuee lej lÙeeuee Deuueen Je hewiebyejekeâ[s vÙee. ‘Gefueue Deceü’ÛÙee DeLee&le pes cegmeueceeveebÛÙee meecegoeefÙekeâ yeeyeeRÛeer keâeÙe&Oegje JeenCeejs Demeleerue. yeele yeesueeue lesJne keâesCelÙeener heefjefmLeleerle vÙeeÙeeÛeer yeesuee Je efveCe&Ùe Åeeue lesJne vÙeeÙehetCe& efveCe&Ùe Åee. Deelee nerÛe Jemlet Deecner FmceeF&ueer JebMepeebvee efoueer Deens. les JÙeefòeâiele lemesÛe je°^erÙe mJeLee&heesšer efve:mebkeâesÛeheCes F&ceeve efieUbke=âle keâjerle Demele. Skeâ cegmeueceeve meJe&ØeLece F&ÕejeÛee oeme Deens. DeeefCe 52) ns efJemejeÙeuee vekeâes keâer Ùeeef"keâeCeer Gòej yeveerFœeeF&ue ueeskeâebÛÙee celmejer iees°eRÛes efoues peele Deens. yesF&ceeve DeeefCe ogjeÛeejer nesles.52 pÙee ueeskeâebveer DeeceÛeer mebkesâleJeÛeves ceeveCÙeeme vekeâej efouee Deens lÙeebvee KeefÛeleÛe Deecner Deie>erle Peesketâve osT DeeefCe pesJne lÙeebÛÙee MejerjeÛeer lJeÛee ieUtve he[sue lesJne lÙee peeieer ogmejer lJeÛee efvecee&Ce ke⤠pesCeskeâ¤ve les ØekeâesheeÛee KetheÛe DeemJeeo Iesleerue. ne «ebLe Je ner efnkeâcele Deieesoj Deecner legceÛÙeepeJeU hee"efJeueer nesleer hejbleg ner legceÛeerÛe veeueeÙekeâer nesleer keâer legcner lÙeeheemetve efJecegKe yeveueele. cegmeueceeveebvee metÛevee efoueer peele Deens keâer legcner lemes ke⤠veÙes. ceie les Fmueeceer efJeÉeveGuescee. DeeefCe pesJne ueeskeâebojcÙeeve vÙeeÙeefveJee[e keâjeue lesJne vÙeeÙeeves efveJee[e keâje53 Deuueen legcneuee Gòece GheosMe osle Deens DeeefCe efve:mebMeÙe Deuueen meJe&keâener Sskeâlees Je heenlees. nuekeâš Je=òeerÛes.

veyeer (Øesef<ele). (Ùeebvee meebiee keâer) Deecner pees keâesCeer Øesef<ele hee"efJeuee Deens. ÙeebÛÙeekeâ[s ue#e osT vekeâe. DeeefCe pej Deuueenkeâ[tve legceÛÙeeJej ke=âhee Peeueer lej cnCelees– peCet keâeÙe legceÛÙee Je lÙeeÛÙee ojcÙeeve ØesceeÛes keâener mebyebOeÛe veJnles . efŒeÙee DeeefCe heg®<eebkeâ[s pÙeebveer cekeäkesâle Je Flej šesàÙeeble Fmueece mJeerkeâejuesuee neslee hejbleg efnpejle keâ¤ve ceoervee ÙesCÙeeÛes meece&LÙe lÙeebÛÙeele veJnles. DeeefCe Ùeebvee mejUceeie& oeKeefJeuee Demelee.). Devedefvemee 4 160 heeje 5 heeefnpes. lej MewleeveeÛÙee meeLeeroejebMeer ue{e DeeefCe Kee$eer yeeUiee keâer MewleeveeÛeer keâejmLeeves Kejs heenlee DelÙeeefOekeâ ogye&ue Deensle.)! legceÛÙee heeuevekeâlÙee&Ûeer MeheLe. les ØeeLe&vee keâjerle Demele keâer keâesCeer ÙesTve lÙeebvee Ùee DelÙeeÛeejeheemetve JeeÛeJeeJes. ceie pees DeuueenÛÙee ceeiee&le ue{sue DeeefCe ceejuee peeF&ue DeLeJee JejÛe{ jenerue lÙeeuee Deecner DeJeMÙe ceneve ceesyeouee Øeoeve keâ¤. ÙeebÛeer mecepetle Ieeuee Je Demee GheosMe Åee pees ÙeebÛÙee Deble:keâjCeele GlejeJee. (DeMee ueeskeâebvee ceenerle DemeeJes keâer) DeuueenÛÙee ceeiee&le ue{eF& kesâueer 56) ÙeeÛee DeLe& Demee keâer hejueeskeâele les Ùee ueeskeâebmeceJesle Demeleerue. (-78-79-) 58) mebkesâle Deens lÙee DelÙeeÛeejheeref[le cegues. (60-70) ns ßeæeJebleebvees! mebIe<ee&mee"er meowJe meppe jene. ceie pees keâener efveCe&Ùe legcner Åeeue lÙeeJej DeeheuÙee ceveeble osKeerue keâener mebkeâesÛe Jeešt veÙes lej hetCe&le: ceevÙe keâjeJes. ns efyeÛeejs veevee leNnsves ÚUues peele nesles. cnCeleele. ceie legcner efkeâleerner cepeyetle Fceejleerle Demee. meebiee keâer meJe&keâener Deuueenkeâ[tveÛe Deens. DeeefCe veceepe keâeÙece keâje Je pekeâele Deoe keâje? Deelee pesJne lÙeebvee ue{eF&Ûee DeeosMe efouee iesuee lej lÙeebÛÙeehewkeâer Skeâe iešeÛeer DeJemLee DeMeer Deens keâer ueeskeâebvee Demes Yeerle Deensle pemes Deuueenuee YÙeeÙeues heeefnpes DeLeJee Ùeentvener keâener DeefOekeâ. pej Ùeebveer ner heæle Debefiekeâeefjueer Demeleer keâer pesJne ns mJele:Jej DelÙeeÛeej keâ¤ve yemeues nesles lesJne legceÛÙeeheeMeer Deeues Demeles DeeefCe DeuueenpeJeU #eceeÙeeÛevee kesâueer Demeleer DeeefCe Øesef<eleebveer osKeerue ceeHeâerÛeer ojKeemle kesâueer Demeleer. lej efve:mebMeÙe Deuueen Ùeebvee #ecee keâjCeeje Je ke=âhee keâjCeeje Dee{Uuee Demelee. ceie keâeÙe keâejCe Deens keâer legcner DeuueenÛÙee ceeiee&le lÙee DemeneÙe heg®<e efŒeÙeeb DeeefCe cegueebkeâefjlee ue{t veÙes pÙeebÛes ogye&ue DemeuÙeecegUs oceve kesâues iesues Deens DeeefCe OeeJee keâjerle Deensle keâer. Je mJele:uee DelÙeeÛeejeheemetve JeeÛeJetner Mekeâle veJnles.59 Gjuee ce=lÙet lej pesLes keâes"s legcner Demeeue lees keâesCelÙeener heefjefmLeleerle legcneuee ÙesCeejÛe. melÙeJeÛeveer. ns cegncceo (me. ns keâOeerner ßeæeJeble nesT Mekeâle veenerle. pej legceÛÙeeJej SKeeos mebkeâš Deeues lej cnCelees keâer Deuueenves ceePÙeeJej cees"er ke=âhee kesâueer keâer ceer Ùee ueeskeâebyejesyej iesuees veener. lÙee ueeskeâebveer pes heejueewefkeâkeâ peerJeveeÛÙee yeouÙeele Ssefnkeâ peerJeveeÛee meewoe (efJe›eâer) keâjleele. ns legceÛÙeecegUs Deens. Ùee ueeskeâebvee Peeues lejer keâeÙe keâer keâesCeleerÛe iees° ÙeebÛÙee ue#eele Ùesle veener? ns ceeCemee. legcneceOÙes keâesCeer DemeeosKeerue Deens pees ue{eF&heemetve Debie keâe{lees.58 pÙee ueeskeâebveer ßeæsÛee ceeie& DeJeuebefyeuee Deens les DeuueenÛÙee ceeiee&le ue{leele DeeefCe pÙeebveer DeßeæsÛee ceeie& DeJeuebefyeuee Deens les leeietleÛÙee (efJeõesner ueeskeâebÛÙee) ceeiee&le ue{leele. leguee peer keâesCeleer YeueeF& Øeehle nesles DeuueenÛÙee ke=âhesves nesles DeeefCe peer mebkeâšs legPÙeeJej Dees{Jeleele leer legPÙee mJele:ÛÙeeÛe ke=âlÙeecegUs nesÙe.56 DeeefCe efkeâleer Ûeebieues efce$e Deensle ns! ner JeemleefJekeâ ke=âhee Deens peer Deuueenkeâ[tve Øeoeve nesles DeeefCe JeemleefJekeâlee mecepeCÙeekeâefjlee kesâJeU DeuueenÛes %eeveÛe hegjsmes Deens. ns hejcesÕeje! ne DeecneJej ue{eF&Ûee DeeosMe keâe ueeoueeme? Deecneuee DeeCeKeer meJeuele keâe efoueer veenerme? Ùeebvee meebiee. DeeefCe pesJne Ùeebveer Demes kesâues Demeles lej Deecner Ùeebvee DeeheuÙeekeâ[tve Heâej cees"e ceesyeouee efouee Demelee. JeemleefJekeâ heenlee pees GheosMe Ùeebvee efouee peele Deens pej Ùeebveer les Deceueele DeeCeues Demeles lej ns ÙeebÛÙeemee"er DeefOekeâ efnlekeâejkeâ Je DeefOekeâ Â{lesÛes keâejCe yeveues Demeles.Devedefvemee 4 159 heeje 5 ÙeebÛÙee ceveeble Deens. ceie pemee Øemebie Demesue lemes JesieJesieàÙee legkeâ[ŸeebÛÙee mJe¤heele efveIee DeLeJee Skeâ$e nesTve. .57 nesÙe. ÙeekeâefjleeÛe hee"efJeuee keâer DeuueenÛÙee DeeosMeebÛÙee DeeOeejeJej lÙeeÛeer Dee%ee heeUueer peeJeer. 59) cnCepes pejer legcner F&ÕejeÛÙee oerve-Oecee&Ûeer mesJee kesâueer Je lÙeeÛÙee ceeiee&le ØeeCe heCeeuee ueeJeues lejer F&ÕejeheeMeer legceÛee ceesyeouee JeeÙee peeF&ue ns MekeäÙe veener. Menero Je meoeÛeejer ueeskeâ. (71-76) legcner lÙee ueeskeâebveeosKeerue heeefnues Deens keâe pÙeebvee meebieCÙeele Deeues nesles keâer Deeheues nele jesKetve "sJee. veener. pes ueeskeâ Deuueen DeeefCe DeuueenÛÙee hewiebyejebÛeer Dee%eeheeueve keâjCeejs ueeskeâ lÙeebÛÙee meceJesle Demeleerue pÙeebvee Deuueenves DeeheuÙee ke=âheeØemeeoeves Deveg«eefnle kesâues Deens. Ssefnkeâ peerJeveeÛes Yeeb[Jeue Heâej Lees[s Deens DeeefCe hejueeskeâ F&MehejeÙeCe ceeCemeekeâefjlee DeefOekeâ Gòece Deens DeeefCe legcneJej peguetce efleUcee$eosKeerue kesâuee peeCeej veener.ceerosKeerue lÙeebÛÙeeyejesyej Demelees lej efkeâleer cees"s keâece meeOeues Demeles. 57) ns ue#eele DemeeJes keâer pesJne GngoÛÙee hejeYeJeecegUs meYeesJeleeueÛÙee ØeosMeeleerue šesàÙeebÛes meenme Jee{ues nesles Je cegmeueceeve meJe& yeepetbveer mebkeâšele Jes{ues iesues nesles lÙee keâeUele ne Heâcee&ve Glejuee neslee. peesheÙeËle DeeheuÙee Jeeo«emle ØeMveele ns legcneuee efveCe&Ùe osCeeje ceevÙe keâjerle veenerle. DeeefCe legPÙeekeâ[tve DeeceÛee SKeeoe Jeeueer Je meneÙekeâ efvecee&Ce keâj. DeLee&le. (77-78-) pej lÙeebvee SKeeoe ueeYe heesnÛelees lej cnCeleele keâer ne Deuueenkeâ[tve Deens DeeefCe pej SKeeos vegkeâmeeve Peeues lej cnCeleele keâer ns veyeer (me. pej Deecner Ùeebvee Dee%ee efoueer Demeleer keâer DeelceIeele keâje DeLeJee DeeheuÙee Iejeletve efveIetve pee lej ÙeebÛÙeehewkeâer Lees[ŸeeÛe ueeskeâebveer lÙeeÛeer DebceueyepeeJeCeer kesâueer Demeleer. ns heeuevekeâlÙee&! Deecneuee Ùee Jemleerletve yeensj keâe{ pÙeeÛes jefnJeeMeer DelÙeeÛeejer Deensle. ne DeLe& veJns keâer ÙeebÛÙeehewkeâer SKeeoe DeeheuÙee Ùee ke=âlÙeecegUs Øesef<ele osKeerue yevesue.

(84-85) DeeefCe pesJne SKeeoe Deoyeerves legcneuee meueece keâjerue lej lÙeeuee lÙeehes#eener DeefOekeâ ÛeebieuÙee Øekeâejs Gòej Åee efkebâJee keâceerlekeâceer lÙeeÛeØeceeCes.Devedefvemee 4 161 heeje 5 ns cegncceo (me. les lej ns FefÛÚleele keâer pÙeeØeceeCes les mJele: DeßeæeJeble Deensle lÙeeÛeØeceeCes legcnerner DeßeæeJeble yeveeJes. pej lÙeebveer hewiebyej DeeefCe peyeeyeoej ueeskeâebmeceesj efveJesove kesâues Demeles lej lÙeebÛÙeeleerue peeCekeâej ueeskeâebveer efleÛes mJe¤he peeCetve DeÛetkeâ efve<keâ<e& keâe{uee Demelee. keâeÙe legcner ns FefÛÚlee keâer pÙeeuee Deuueenves mejU ceeiee&Jej DeeCeues veener lÙeebvee legcner mejU ceeiee&Jej DeeCeeue? Jemlegle: pÙeeuee Deuueenves ceeie&Yeü° kesâues lÙeeÛÙeemee"er legcneuee keâesCeleeÛe mevceeie& Dee{UCeej veener. Devedefvemee 4 162 heeje 5 Deuueen DeßeæeJebleebÛee peesj cees[tve keâe{erue. lemesÛe lÙeebÛÙeeheÙeËle ÙesCeejer ØelÙeskeâ yeeleceer lÙeebveer peyeeyeoej JÙeefòeâheÙeËle heesnÛeJetve mJemLe jneJes. meeceevÙe ueeskeâebvee ÙeeÛeer keâuhevee veJnleer.60 (81-82) pesJne lÙeebÛÙeeheÙeËle MeeblelesÛeer efkebâJee OeeskeäÙeeÛeer yeeleceer heesnÛeles lesJne ns efleÛee (meJe&$e) Øemeej keâjleele. DeeefCe pej les mLeueeblejeheemetve hejeÌ[cegKe jenleerue lej pesLes Dee{Uleerue lesLes lÙeebvee hekeâ[e Je "ej keâje62 DeeefCe lÙeebÛÙeehewkeâer keâesCeemener Deeheuee efce$e Je meneÙekeâ yeveJet vekeâe. keâesCelÙeener ceeCemeeuee Flekesâ meeceLÙe& Øeehle veener keâer Je<ee&vegJe<ex efJeefYeVe heefjefmLeleerle. pÙeele celeeblejeÛee ceeiecetmener meehe[t veÙes. Deuueen ØelÙeskeâ iees°erÛee efnMesye IesCeeje Deens Deuueen pÙeeÛÙeeefMeJeeÙe DevÙe keâesCeerner F&Õej veener. otj veener keâer 60) ner JeeCeer lej mJele:Ûe mee#e osle Deens keâer leer F&ÕejeKesjerpe DevÙe keâesCeeÛeerÛe JeeCeer Demet Mekeâle veener. Deuueenves FefÛÚues Demeles lej lÙeebvee legceÛÙeeJej ueeoues Demeles DeeefCe les osKeerue legceÛÙeeMeer ue{ues Demeles. 61) lees DeeCeeryeeCeerÛee Øemebie DemeuÙeekeâejCeeves meJe&$e DeHeâJeebÛes heerkeâ hemejues nesles. pÙeeves hewiebyejeÛeer Dee%ee heeUueer lÙeeves Kejs cnCepes DeuueenÛes Dee%eeheeueve kesâues DeeefCe pees hejeÌ[cegKe Peeuee lej Deecner legcneuee Ùee ueeskeâebJej henejskeâjer cnCetve lej hee"efJeues veener. SKeeoer iees° lÙeebÛÙee SsefkeâJeele Deeueer cnCepes efleuee IesTve peeieespeeieer hemejJeerle efHeâjle Demele. . Deuueen lÙeebÛÙee Ùee meJe& kegâpeyetpeeRÛeer veeWo Iesle Deens.). keâOeer OeeskeäÙeeÛÙee. Skeâ®he DeeefCe meceleesue meb«en yeveeJes pÙeeÛee keâesCeleener Yeeie ogmeNÙee YeeieeMeer Øeefleketâue vemeeJee. legcner lÙeebÛeer heJee& ke⤠vekeâe DeeefCe DeuueenJej Yeermle "sJee. efyeveyeg[eÛÙee DeefleMeÙeesòeâerhetCe& yeelecÙee Ùesle Je lÙeecegUs Dekeâmceele ceoervee Je lÙeeÛÙee meYeesJeleeueÛÙee ØeosMeele DemJemLelee hemejle Demes. legcner DeuueenÛÙee ceeiee&le ue{e.63 DeMeeÛeØekeâejs les oebefYekeâ osKeerue DeheJeeo Deensle pes legceÛÙeeheeMeer Ùesleele DeeefCe ÙegæeefJe<eÙeer lÙeebÛes ceve efKeVe Deens. DeuueenÛee peesj meJee&le ØeÛeb[ Je lÙeeÛes Meemeve keâ"esj Deens. leesÛe Yeermle "sJeCÙeeme hegjsmee Deens keâeÙe ns ueeskeâ kegâjDeeveJej efJeÛeej keâjerle veenerle? pej ns DeuueenefMeJeeÙe DevÙe keâesCeekeâ[tve Demeles lej Ùeeble heg<keâUmee efJemebJeeo Dee{Uuee Demelee. lees legcne meJeeËvee lÙee hegve®lLeeveeÛÙee efoJeMeer Skeâ$e keâjerue pÙeeÛÙee ÙesCÙeele keâesCeleener mebMeÙe veener. 62) cegmeueceeveebMeer Ùegæ keâjerle DemeuesuÙee keâeefHeâjebMeer pÙeebÛes mebyebOe Deensle DeeefCe Fmueeceer jepÙeeefJe¤æ JewcevemÙehetCe& keâejJeeÙeele pes me›eâerÙe Yeeie Iesle DemeeJesle DeMee oebefYekeâ cegmeueceeveebmee"er ner Dee%ee Deens. (83) lej ns veyeer (me. legcner DeeheuÙee mJele:Kesjerpe Flej keâesCeemee"er peyeeyeoej veener leLeeefhe ßeæeJebleevee ue{CÙeemee"er ØeJe=òe keâje. ÙeeÛe ueeskeâebÛeer Ùee DeeÙeleerle efveYe&lme&vee kesâueer iesueer Deens Je lÙeebvee keâ[keâ Meyoele lebyeer efoueer iesueer Deens keâer DeHeâJee hemejefJeCÙeeheemetve lÙeebveer otj jeneJes. keâOeer SKeeoe Oetle&Me$et Keje Oeeskeâe ieghle "sJeCÙeemee"er meceeOeeveeÛÙee Jeelee& Oee[erle Demes Je ueeskeâ lÙee Ssketâve ieeefHeâue nesle Demele. Deecner legcneuee ueeskeâebmee"er hewiebyej yeveJetve hee"efJeues Deens DeeefCe Ùeemee"er DeuueenÛeer mee#e hegjsMeer Deens. (-79-80) les leeW[eJej cnCeleele keâer. cnCepes legcner Je les meJe&peCe SkeâmeejKesÛe JneJes. hejbleg les oebefYekeâ Ùee DeeosMeeuee DeheJeeo Deensle pes SKeeÅee DeMee pevemecegoeÙeeuee peeTve efceUleerue pÙeeÛÙeeMeer legceÛee keâjej Deens.). pÙeele JekeälÙeeÛÙee ceveeleerue efvejefvejeàÙee efmLeleeRveer Deeheues efJeefYeVe Deblejbie oeKeJet veÙes Je pÙeeJej keâOeer HesâjvepejÛeerner keâener iejpe Yeemet veÙes. 63) ÙeeÛee DeLe& Demee veJns keâer DeMee oebefYekeâebvee efce$e Je meneÙekeâ yeveefJeues peeT Mekeâles lej lÙeebvee hekeâ[ues Je ceejues peeT Mekeâle veener Demee ÙeeÛee DeLe& Deens keâejCe pÙeebÛee Fmueeceer jepÙeeMeer keâjej-ceoej Deens DeMee Skeâe je°^euee les peeTve efceUeues Deensle. DeeefCe DeuueenÛÙee JeÛeveehes#ee DeefOekeâ Kejer iees° keâesCeeÛeer yejs Demet Mekesâue? (86-87) ceie ns legcneuee Peeues lejer keâeÙe Deens keâer oebefYekeâemebyebOeer legceÛÙeeojcÙeeve celeefYeVelee efkebâJee ogcele Dee{Ules Jemlegle: pes og<keâce& lÙeebveer keâceeefJeues Deens lÙeebÛÙeecegUs Deuueenves lÙeebvee hejle efHeâjefJeues Deens. pees ÛeebiegueheCeeÛeer efMeHeâejme keâjerue lÙeeuee lÙeele Jeeše efceUsue DeeefCe pees JeeF&š iees°erÛeer efMeHeâejme keâjerue lÙeeuee lÙeeletve Jeeše efceUsue.61 legcne ueeskeâebJej DeuueenÛeer ke=âhee Je cesnjyeeveer vemeleer lej (legceÛÙee GCeerJee DeMee neslÙee keâer) keâener ceespekeäÙee JÙeòeâer mees[tve legcner meJe&peCe MewleeveÛÙee veeoer ueeieuee Demelee. efJeefYeVe efJe<eÙeebJej JÙeeKÙeeve osle jneJes Je ØeLeceheemetve les MesJešheÙeËle lÙeeÛeer meJe& JÙeeKÙeeves Flekeâer megmebiele. cnCetve lÙeebÛÙeehewkeâer keâesCeeueener Deeheuee efce$e yeveJet vekeâe peesheÙeËle les DeuueenÛÙee ceeiee&le osMeeblej (efnpejle) keâ¤ve Ùesle veenerle. efJeefYeVe Øemebieer. heCe pesJne les legceÛÙeeheemetve efveIetve peeleele lesJne lÙeebÛÙeehewkeâer Skeâ ieš je$eer Skeâ$e nesTve legceÛÙee iees°eRefJe¤æ meuueecemeuele keâjlees. cnCetve pej les legceÛÙeeheemetve Deefuehle Peeues DeeefCe ue{eF&heemetve otj jeefnues DeeefCe legceÛÙeekeâ[s meueesKee Je MeebleerÛee nele heg{s kesâuee lej lÙeebÛÙeeJej nele GÛeueCÙeeÛee keâesCeleeÛe ceeie& Deuueenves legceÛÙeemee"er "sJeuee veener. les legceÛÙeeMeerner Ùegæ ke⤠FefÛÚle veenerle DeeefCe DeeheuÙee ueeskeâebMeerner veener. Deecner Dee%eeOeejkeâ Deenesle. DeeefCe Deuueen meJe& iees°eRJej vepej "sJeCeeje Deens. DeMee ØekeâejÛÙee DeHeâJee hemejefJeCÙeeÛes heefjCeece efkeâleer ogjieeceer Demeleele.

yejs ¢eeÛe efmLeleerle legcner mJele: osKeerue lej ÙeehetJeea iegjHeâštve iesuesuee neslee. pesJne legcner DeuueenÛÙee ceeiee&le ue{CÙeemee"er efveIeeue lesJne efce$e Je Me$et ÙeebÛÙee ceOeerue Heâjkeâ peeCetve IÙee.Me$et je°^eÛee jefnJeeMeer Demesue lej ceejskeâNÙeeuee kesâJeU Skeâ iegueece cegòeâ keâjeJee ueeiesue. pej "ej Peeuesuee Fmece oe®ue Fmueece. veblej Deuueenves legceÛÙeeJej Ghekeâej kesâues. hejbleg KegveeÛÙee ob[emee"er efveef§ele kesâuesues ns ØeceeCe nsleghegjmmej kesâuesuÙee Kegveeyeöue veJns lej Ûegketâve PeeuesuÙee Kegveeyeöue Deens ns ue#eele DemeeJes.) ÙeebÛÙee keâeUele KegveeÛee ob[ YejCeeNÙeemee"er Dee"Mes oerveej DeLeJee Dee" npeej efojnce efveef§ele nesles. pej "ej Peeuesuee oe®ue njye. hewiebyej (me. DeLeJee ÛeeboerÛÙee veeCeÙeele yeeje npeej efojnce KegveeÛee ob[ osJeefJeuee peeF&ue.) ÙeebÛee keâeU Deeuee lesJne lÙeebveer Heâcee&efJeues keâer. Devedefvemee 4 164 heeje 5 ßeæeJeble iegueeceeuee cegòeâ keâjeJes ueeiesue. DeLeJee oesveMes ieeF&. . Gjueer iees° lÙee JÙeòeâerÛeer keâer pees SKeeÅee ßeæeJebleeuee peeCetveyegpetve "ej keâjerue lej lÙeeÛee ceesyeouee vejkeâ Deens pÙeele lees meowJe jenerue lÙeeÛÙeeJej DeuueenÛee Øekeâeshe DeeefCe lÙeeÛee efOekeäkeâej Deens DeeefCe Deuueenves lÙeeÛÙeemee"er keâ"esj efMe#ee leÙeej "sJeueer Deens. 67) cnCepes jespes ueeieeshee" kesâues heeefnpes. DeLeJee oesve npeej MesàÙee "jefJeues Deens. pej SKeeÅee JÙeòeâerves MejerDeleceevÙe keâejCeeefJevee Skeâ jespeemegæe ceOesÛe mees[uee lej veJÙeeves hegvne meg®Jeeleerheemetve jespeebÛee ›eâce meg¤ keâjeJee ueeiesue. DeeefCe peer JÙeòeâer SKeeÅee ßeæeJebleeuee Ûegketâve "ej keâjerue lej lÙeeÛes ØeeÙeef§ele ns Deens keâer efleves Skeâe ßeæeJebleeuee iegueeceerletve cegòeâ keâjeJes.66 hejbleg pÙeeuee iegueece Dee{Uues veener lÙeeves ueeieeshee" oesve ceefnvÙeeÛes GheJeeme keâjeJesle. ›eâce Kebef[le nesT veÙes. Deelee GbšebÛeer efkebâcele Jee{ueer Deens cnCetve Deelee meesvÙeeÛÙee veeCÙeele Skeâ npeej oerveej. pej legcner ogefveÙesleerue ueeYeeÛeer FÛÚe keâjerle Demeeue lej DeuueenpeJeU legceÛÙeemee"er heg<keâUMeer mebheòeer (ceeues ieefvecele) Deens.67 ner Ùee iegv¢eemee"er Deuueenmeceesj leewyee (he§eeòeehe) keâjCÙeeÛeer jerle Deens. Goe. hejbleg pej "ej Peeuesuee lees cegmeueceeve SKeeÅee DeMee pevemecegoeÙeehewkeâer Demesue pÙeeÛÙeeMeer legceÛes Me$eglJe Deens lej lÙeeÛes ØeeÙeef§eòe Skeâ ßeæeJeble iegueece cegòeâ keâjCes nesÙe. hegCÙe keâce& DeeefCe ÙesCeejs nkeäkeâ Deoe keâ¤ve lÙeeÉejs lÙee DehejeOeeÛÙee kegâØeYeeJeeheemetve Deeheuee Deelcee mJeÛÚ keâjeJee DeeefCe Keso Je he§eeòeeheeefveMeer Deuueenkeâ[s JeUeJes pesCeskeâ¤ve kesâJeU iegvneÛe ceeHeâ JneJee FlekesâÛe veJns lej YeeJeer keâeUemee"er lees mJele: osKeerue DeMee ØekeâejÛÙee DehejeOeebÛÙee hegvejeJe=òeerheemetve megjef#ele jeneJee. hejbleg lÙee efkebâceleerÛes ØeceeCe lesÛe Demesue pes keâjej PeeuesuÙee je°^eÛÙee SKeeÅee cegefmueceslej JÙeefòeâuee "ej kesâuÙeeÛÙee efmLeleerle keâjejevegmeej ÅeeJeer ueeiele DemeeJeer. pej ogmeNÙee SKeeÅee mJe¤heele SKeeoe Fmece KegveeÛee ob[ osT FefÛÚle Demesue lej lÙeeÛes ØeceeCe meojnt JemletbÛÙeeÛe yeepeejer efkeâceleervegmeej "jefJeues peeF&ue. lÙeeÛÙeeJej nele šekeâCÙeemee"er Deecner legcneuee GIe[ DeefOekeâej osTve šekeâuee Deens.) Ùeebveer KegveeÛÙee ob[eÛes ØeceeCe MebYej Gbš. (88-91) keâesCelÙeener ßeæeJebleeÛes ns keâece veJns keâer lÙeeves ogmeNÙee ßeæeJebleeuee "ej keâjeJes peesheÙeËle lÙeeÛÙeekeâ[tve Ûetkeâ Ie[le veener. 68) cnCepes ne ‘ob[ veJns lej he§eeòeehe (leewyee) DeeefCe ØeeÙeef§ele’ Deens.68 DeeefCe Deuueen %eeveer Je yegefæceeve Deens. pesJne npejle Gcej (jefpe. DeeefCe pees legceÛÙee Meebleermee"er ØeeLe&vee keâjerue lÙeeuee cnCet vekeâe keâer let ßeæeJeble veenerme.Devedefvemee 4 163 heeje 5 DeeCeKeer Skeâe ØekeâejÛes oebefYekeâ legcneuee Demes Dee{Uleerue pes FefÛÚleele keâer legceÛÙeekeâ[tve osKeerue DeYeÙe ueeYeeJes Je DeeheuÙee ueeskeâebkeâ[tvemegæe.64 DeeefCe "ej PeeuesuÙee JÙeòeâerÛÙee Jeejmeebvee Kegveeyeöue YejheeF& ÅeeJeer. pej lees SKeeÅee DeMee oe¤ue kegâøeâ.65 hejbleg lÙeeuee DeheJeeo lees keâer pees KegveeÛeer efkebâcele ceeHeâ keâjerue. (92-93) ns ßeæeJebleebvees. lÙeeuee KegveeÛeer efkebâcele keâenerÛe YejeJeer ueeieCeej veener. ÙeeGueš meJe&ßes‰ Deuueen FefÛÚlees keâer pÙee oemeekeâ[tve DehejeOe Ie[uee Deens lÙeeves Gheemevee. 65) hewiebyej npejle cegncceo (me. ob[ele he§eeòeehe Je Keso DeeefCe DeelcemegOeejCesÛeer keâesCeleerner ØesjCee Demele veener efkebâyengvee meJe&meeOeejCeheCes lees DelÙeble veejepeerves efve®heeÙe cnCetve efouee peele Demelees Je DeefØeÙelee DeeefCe keâšglesÛes MeuÙe ceeies jenles.Fmueeceer jepÙeeÛee jefnJeeMeer Demesue lej lÙeeÛÙee ceejskeâNÙeeuee KegveeÛeer efkebâcelener YejeJeer ueeiesue DeeefCe DeuueenMeer DeeheuÙee iegv¢eeyeöue #eceeÙeeÛevesmee"er Skeâ iegueece osKeerue cegòeâ keâjeJee ueeiesue. 66) meojnt DeeÙeleerceOeerue Dee%esÛee meejebMe Demee. Demeues ueeskeâ pej legceÛÙeeMeer oesve nele keâjCÙeeheemetve otj jenle vemeleerue DeeefCe mecesš Je megj#ee legcneheg{s meeoj keâjle vemeleerue Je Deeheues nele DeeJejle vemeleerue lej pesLes les meehe[leerue lÙeebvee Oeje Je ceeje. DeeefCe pej lees SKeeÅee DeMee cegefmueceslej pevemecegoeÙeehewkeâer Demesue pÙeeÛÙeeMeer legceÛee keâjej Deens lej lÙeeÛÙee Jeejmeebvee Kegveeyeöue YejheeF& ÅeeJeer DeeefCe Skeâe 64) "ej Peeuesuee Fmece cegmeueceeve DemeuÙee keâejCeeves lÙeeÛÙee nlÙesÛes ØeeÙeef§ele Skeâe cegmeueceeve iegueeceeuee cegòeâ keâjCes "jefJeues iesues Deens.keâeefHeâj je°^eÛee jefnJeeMeer Demesue pÙeeÛÙeeMeer Fmueeceer jepÙeeÛee keâjej Peeuee Demesue lej ceejskeâjuÙeeuee Skeâ iegueece cegòeâ keâjeJee ueeiesue Je lÙeeefMeJeeÙe KegveeÛeer efkebâcelener YejeJeer ueeiesue. heCe pesJne keâOeer lÙeebvee GheõJeeÛeer mebOeer ueeYesue lesJne les lÙeele G[er Iesleerue.

Devedefvemee 4 165 heeje 5 cnCetve MeneefveMee keâ¤ve IÙee. lÙeeÛeØeceeCes lÙeevesner ØeÙelve keâjerle jneJes. (95-96) pes ueeskeâ DeeheCeÛe mJele:Jej DelÙeeÛeej keâjerle jeefnues nesles70 lÙeebÛes Deelces pesJne otleebveer keâypeele Iesleues lesJne lÙeevee efJeÛeejues keâer legcner Ùee keâmeuÙee oMesle iegjHeâšuee neslee? 69) FmueeceÛÙee ØeejbYeerÛÙee keâeUer Demmeueece Deuewkegâce ne Meyo cegmeueceeveebmee"er hejbheje DeeefCe DeesUKeefÛevn cnCetve Demes. ÙegæeÛÙee efmLeleerle peMeer keâener meJeuele efceUsue. (94) cegmeueceeveebhewkeâer les ueeskeâ keâer pes SKeeÅee efveefceòeeefJevee Iejer yemetve jenleele Je pes DeuueenÛÙee ceeiee&le ØeeCe Je mebheòeerefveMeer efpeneo (ØeÙelveebÛeer hejekeâe°e) keâjleele. pesCeskeâ¤ve Skeâe Âef°#esheele Skeâe cegmeueceeveeves ogmeNÙee cegmeueceeveeuee DeesUKet MekeâeJes. veblej lÙeeves pesJne mepeoe kesâuee Demesue lesJne lÙeeves hee"erceeies peeJes DeeefCe ogmeje ieš pÙeeves DeÅeehe veceepe Deoe kesâueer veener. efJeMes<ekeâ¤ve lÙeekeâeUer Ùee hejbhejsÛes cenlJe Ùee keâejCeemleJemegæe DeefOekeâ nesles keâer lÙeeJesUer Dejyemleeveeleerue veJecegefmuece DeeefCe cegefmueceslejebÛÙee ojcÙeeve hees<eeKe. Yee<ee Je ogmeNÙee keâesCelÙeener yeeyeleerle keâener efJeMes<e Heâjkeâ veJnlee. ceer legceÛÙeeÛe mecegnehewkeâer Skeâ Deens. ÙeeÛe DeLee&ves lÙeeÛee ØeÙeesie keâjerle Demes. JemlegefmLeleer lej MeneefveMee keâ®veÛe ceenerle nesT Mekeâles. lÙeeÛee ceesyeouee DeuueenÛÙee peJeU DeefveJeeÙe& "juee. Devedefvemee 4 166 heeje 5 lÙeebveer Gòej efoues keâer. Skeâ DeMeer keâer lÙee Yetefcekeâe lees FmueeceÛes JeÛe&mJe ØemLeeefhele keâjCÙeemee"er Je Fmueeceslej JÙeJemLesuee Fmueeceer JÙeJemLesle ®heebleefjle keâjCÙeemee"er. lemesÛe Skeâ cegmeueceeve ogmeNÙee cegmeueceeveeuee heentve. lÙeekeâ[s efnpejle keâ¤ve DeeheuÙee Oece& Je ßeæsvegmeej hetCe&heCes Fmueeceer peerJeve peieCes lÙeebÛÙeemee"er MekeäÙe Peeues nesles. DeeÙeleerleerue nslet Demee keâer pees Fmece mJele:uee cegmeueceeve cnCetve oMe&efJele Deens. otleebveer meebefieleues keâer DeuueenÛeer he=LJeer efJeMeeue veJnleer keâeÙe keâer legcner osMeeblej keâ¤ve ogmejerkeâ[s peeJes? DeMee ueeskeâebÛes ef"keâeCe vejkeâ Deens. DeMee YeÙeeÛÙee efmLeleerleerue veceepeÛee ne DeeosMe Deens. Demeues ueeskeâ DeefYeØesle Deensle. Deuueenves yemetve jenCeeNÙeehes#ee ØeeCe Je mebheòeerefveMeer Ùegæ keâjCeeNÙeebÛee opee& ßes‰ "sJeuee Deens Demes Deuueenves ØelÙeskeâemee"er YeueeF&ÛesÛe JeÛeve efoues Deens hejbleg lÙeeÛÙeepeJeU efpeneo keâjCeeNÙeebÛÙee mesJesÛee ceesyeouee yemetve jenCeeNÙeebhes#ee Heâej peemle Deens. DeeefCe les HeâejÛe JeeF&š ef"keâeCe Deens. Deecner he=LJeerJej efveye&ue Je efJeJeMe neslees. (101) DeeefCe ns veyeer (me. ns otj veJns keâer Deuueen lÙeebvee ceeHeâ keâjerue.71 (97-100) DeeefCe pesJne legcner ØeJeemeeuee efveIeeue lej ÙeeÛÙeele keâener njkeâle veener keâer legcner veceepeuee mebef#ehle keâjeJes72 (efJeMes<ele:) pesJne legcneuee Yeerleer Jeešsue keâer DeßeæeJeble legcneuee meleeJeleerue keâejCe les GIe[GIe[ legceÛÙee Me$eglJeeJej Deensle. pees keâesCeer DeuueenÛÙee ceeiee&le osMeeblej keâjerue lees he=LJeerJej DeeßeÙe IesCÙeemee"er cegyeuekeâ peeiee Je GojefveJee&nemee"er cees"er megyeòee Øeehle keâjerue DeeefCe pees DeeheuÙee Iejeletve Deuueen Je hewiebyejekeâ[s osMeeblejemee"er efveIeeuee. pesJne legcner cegmeueceeveebÛÙee ojcÙeeve Demeeue DeeefCe (ÙegæeÛÙee efmLeleerle) lÙeebvee veceepe he"Ce keâjefJeCÙeemee"er GYes Demeeue lej ns DeeJeMÙekeâ Deens keâer lÙeebÛÙeeleerue Skeâ ieš legceÛÙeeyejesyej GYee jneJee DeeefCe Deeheues nlÙeej IesTve DemeeJee. JeemleefJekeâheCes Skeâ oe¤ue Fmueece GheueyOe nesles. lees Keje DemeCes nsner MekeäÙe Deens Je Keesše DemeCes nsner MekeäÙe Deens.). hejbleg lees SKeeoe cegefmueceslejÛe Deens Je kesâJeU Deeheues ØeeCe JeeÛeefJeCÙeemee"er lees keâeJesyeepeer keâjerle Deens DeMeer Mebkeâe cegmeueceeveebvee Ùesle Demes cnCetve keâener JesUe les lÙeeuee "ej keâjerle Demele. lees cegmeueceeve ‘Demmeueece Deuewkegâce’ DeLeJee ‘ueeFueeneFueduueen’ cees"Ÿeeves Godieejle Demes. pÙee efŒeÙee Je peer cegues KejesKejÛe efJeJeMe Deensle DeeefCe osMeeblejeÛee keâesCeleeÛe ceeie& DeeefCe meeOeve meehe[le veener. veblej lÙeeuee JeešsleÛe ce=lÙet Deeuee. 72) MeeblelesÛÙee keâeUele ØeJeemeele veceepe mebef#ehle keâjCes Demes keâer pÙeeJesUsÛÙee veceepeerle Ûeej jkeâDele DeefveJeeÙe& cnCetve Deensle lÙeele oesveÛe jkeâDeele he{uÙee peeJÙeele.73 keâejCe DeßeæeJeble Ùeemee"er šhetve Deensle keâer legcner Deeheues nlÙeej DeeefCe Deeheues meeceeveeefJe<eÙeer Lees[s osKeerue ieeefHeâue Peeueele lej les Skeâoce 71) Ùeeef"keâeCeer ner yeeye mecepetve Iesleueer heeefnpes keâer pees keâesCeer DeuueenÛÙee ‘oerve’Jej F&ceeve DeeCeues Demesue lÙeeÛÙeemee"er Fmueeceslej JÙeJemLesÛÙee JeÛe&mJeeKeeueer jentve peerJeve JÙeleerle keâjCes kesâJeU oesveÛe efmLeleerle JewOe "¤ Mekeâles. hejbleg ÙegæeÛÙee JesUer Skeâ De[ÛeCe DeMeer GÆJele Demes keâer cegmeueceeve pesJne SKeeÅee Me$et iešeJej nuuee keâjerle Demele Je SKeeoe cegmeueceeve osKeerue lÙeele meehe[le Demes lesJne cegmeueceeveebvee ns oeKeefJeCÙeemee"er keâer lees lÙeeÛeeÛe Oece&yebOet Deens. oesIeebÛeer efmLeleer Skeâmeceeve veener. . pÙeeØeceeCes F&ÕejeÛes Øesef<ele Je lÙeebÛes ØeejbYeerÛes DevegÙeeÙeer ØeÙelve keâjerle jeefnues Deensle.69 pes keâener legcner keâjlee lÙeeÛeer Deuueenuee Keyej Deens. lÙeeves ÙesTve legceÛÙeemen veceepe Deoe keâjeJeer DeeefCe lÙeevesmegæe peeie¤keâ jeneJes Je meMeŒe DemeeJes. ÙegæeÛÙee efmLeleerle veceepe mebef#ehle keâjCÙeeÛeer ceÙee&oe "juesueer veener. 70) Fmueece mJeerkeâejuÙeeveblejmegæe keâmeuÙeener ueeÛeejer Je efve®heeÙeeÛÙee efmLeleerefJevee DeeheuÙee cegefmueceslejeble jenele nesles Je efvecces Fmueeceer lej efvecces efyeiejFmueeceer peerJeve JÙeleerle keâjCÙeeJej pes jepeer nesles. Deuueen cees"e ceeHeâ keâjCeeje Je #ecee keâjCeeje Deens. veceepe Deoe kesâueer peeJeer. efce$e DeeefCe efnleefÛeblekeâ Deens. lees kesâJeU ØeeCe JeeÛeefJeCÙeemee"er Keesšs yeesuelees Deens. Deeheuee F&ceeve JeeÛeefJeCÙeemee"er lÙeebveer oe¤ue Fmueecekeâ[s efnpejle keâjeJeer Demes lÙeebvee DeeJeenvener kesâues iesues nesles. hejbleg pes heg®<e. Me$et veJns. MeneefveMee kesâuÙeeefJevee mees[tve osCÙeele pejer ns mebYeJe Deens keâer Keesšs yeesuetve SKeeÅee keâeefHeâjeves Deeheuee peerJe JeeÛeJeeJee lej "ej keâjCÙeele SKeeoe efvejhejeOe cegmeueceeve legceÛÙee neleeves ceejuee peeJee DeMeerner MekeäÙelee Deens. ogmejer efmLeleer cnCepes KejesKejÛe lesLetve yeensj efveIeCÙeeÛee lÙeeuee keâesCeleener ceeie& efceUle vemeeJee Je DelÙeble DeefØeÙelee Je veejepeerves efve®heeÙe cnCetve lees lesLes jenele DemeeJee. 73) pesJne Me$etÛÙee nuuÙeeÛes YeÙe lej DemeeJes hejbleg ØelÙe#eele ue{eF&uee leeW[ Hegâšues vemeeJes. lÙeebÛÙeemee"er Deuueenkeâ[tve cees"s opex Deensle DeeefCe #ecee Je ke=âhee Deens DeeefCe Deuueen cees"e ceeHeâ keâjCeeje Je oÙee keâjCeeje Deens. Deuueen Heâej #ecee keâjCeeje Je ke=âheeUt Deens. lÙeeÛÙeeyeeyeleerle DeMee {esyeU mJe¤heeÛee efveCe&Ùe osCÙeeÛee legcneuee DeefOekeâej veener.

(114-115) DeuueenpeJeU Heâòeâ DeveskesâÕejJeeoemee"er #ecee veener. pees Fmece DeMee ØekeâejÛes Dee%eeheeueve keâjlees JeemleefJekeâheCes lÙee JÙeòeâerÛeer Gheemevee keâjlees pÙeeuee lÙeeves Deuueenuee mees[tve Deeheuee JeboveerÙe yeveefJeues DemeeJes. pej keâesCeer oeveOecee&mee"er ieghleefjlÙee ØeJe=òe kesâues DeLeJee SKeeÅee hegCÙe keâeÙee&mee"er DeLeJee ueeskeâebÛÙee JÙeJenejele megOeejCee Ie[Jetve DeeCeCÙeemee"er SKeeÅeeuee keâener meebefieleues lej DeLee&leÛe ner Ûeebieueer iees° Deens. lÙeeves lej cees"s kegâYeeb[ Je GIe[ heeheeÛes DeesPes efMejeJej Iesleues. DeeefCe legcneuee les meJe&keâener %eele keâ¤ve efoues Deens pes legcneuee ceenerle veJnles. Deuueen meJe&keâener peeCelees DeeefCe lees efJeJeskeâMeerue Je yegefæceeve Deens. (102-103) Ùee iešeÛee hee"ueeie keâjCÙeele ogyeUsheCee oeKeJet vekeâe. hejbleg pees keâesCeer hewiebyejeÛÙee efJejesOeele kebâyej keâmesue DeeefCe ßeæeJebleebÛes ceeiee&vegkeâjCe keâjCÙeeSsJepeer Flej ceeiee&Ûes DevegmejCe keâjerue lesner DeMee heefjefmLeleerle keâer lÙeeÛÙeeJej mejU ceeie& mhe° Peeuee Demesue lej lÙeeuee Deecner lÙeeÛe ceeiee&Jej ÛeeueJet efpekeâ[s lees mJele: JeUuee DeeefCe lÙeeuee vejkeâeceOÙes Peesketâ pes DelÙeble JeeF&š ef"keâeCe Deens. pees Fmece meòeeefOekeâeNÙeeÛeer HeâmeJeCetkeâ keâ¤ve DeeheuÙee yeepetves ÛegkeâerÛee efveCe&Ùe efceUefJelees. ÙeeKesjerpe Flej meJe&keâener ceeHeâ nesT Mekeâles. (les lÙee MewleeveeÛeer Dee%ee heeUle Deensle) pÙeeves Deuueenuee 75) cnCepes Keesše DenJeeue DeeefCe KeesšŸee mee#eer hegjJetve legceÛee ÛegkeâerÛee mecepe keâjCÙeele les pejer ÙeMemJeer "jues Demeles Je DeeheuÙee yeepetves vÙeeÙeeefJe¤æ efveCe&Ùe Øeehle pejer kesâuee Demelee lejer vegkeâmeeve lÙeebÛesÛe nesles. lees lej lÙee JesUsmeosKeerue ÙeebÛÙeeyejesyej Demelees pesJne ns je$eer ieghleheCes lÙeeÛÙee cepeeaefJe¤æ meuueecemeuele keâjleele. lees cees"e #ecee keâjCeeje Je oÙeeJeble Deens. pees JeeF&š keâce& keâjerue lej lÙeeÛeer ner keâceeF& lÙeeÛÙeekeâefjlee mebkeâš "jsue. keâer pÙeeuee Deuueenves efOekeäkeâej«emle kesâues Deens. DeuueenpeJeU #ecesÛeer ÙeeÛevee keâje.Devedefvemee 4 167 heeje 5 legceÛÙeeJej legštve he[leerue. DeeefCe legceÛes keâener vegkeâmeeve ke⤠Mekeâle veJnles. lÙeeuee osJelJe yeneue keâjerle DemeeJee. pes ueeskeâ mJele:Meer DeØeeceeefCekeâ74 Demeleerue legcner lÙeebÛeer Jeefkeâueer ke⤠vekeâe Deuueenuee DeØeeceeefCekeâ Je ogjeÛejCeer iegvnsieej hemeble veenerle. DeeefCe lÙeeuee GheemÙe yeveefJeCÙeeÛee Øekeâej Demee keâer ceeCetme DeeheuÙee JeemevesÛeer Oegje MewleeveeÛÙee neleele oslees Je efpekeâ[s efpekeâ[s lees nekeâle Demelees eflekeâ[s Ûeeuele Demelees.75 Deuueenves legceÛÙeeJej «ebLe Je efJeJeskeâ DeJeleefjle kesâuee Deens. Deuueenuee meJe& iees°erÛeer Keyej Deens Je lees efJeJeskeâMeerue Je yegefæceeve Deens. legcner Dehenej keâjCeejebÛes meceLe&keâ yevet vekeâe. lees JeemleefJekeâheCes mJele:uee DeMee iewjmecepetleerle šekeâle Demelees keâer DeMee keäèhleeRveer JeemleJelee lÙeeÛÙee yeepetves Peeueer. ns ueeskeâ ceeCemeeheemetve DeeheuÙee keâejJeeÙee ueheJet Mekeâleele hejbleg Deuueenheemetve ueheJet Mekeâle veenerle. veceepe JeemleefJekeâ heenlee Demes DeefveJeeÙe& keâeÙe& Deens pes efveÙeefcele JesUsmen ßeæeJebleebmee"er DeeJeMÙekeâ kesâues iesues Deens. pÙeeves Deuueenyejesyej Flej keâesCeeuee Yeeieeroej kesâues lees lej ceeie&Yeü°lesle HeâejÛe ueebye Yejkeâšle iesuee. (113) ueeskeâebÛÙee ieghle keâeveiees°eRceOÙes yengOee keâenerner Yeues Demele veener hejbleg nesÙe. hejbleg pej legcneuee heeJemeecegUs $eemeeÛes Jeešle Demesue DeLeJee Deepeejer Demeeue lej MeŒe otj "sJeCÙeele keâenerner njkeâle veener. lejermegæe peeie¤keâ jne. veblej pesJne veceepe Deešeshetve IÙeeue lesJne GYes Demeleevee. (104) ns veyeer (me. efJeÕeeme "sJee keâer Deuueenves DeßeæeJebleebmee"er Deheceevepevekeâ efMe#ee leÙeej "sJeueer Deens. yemeues Demeleevee efkebâJee heng[ues Demeleevee osKeerue ØelÙeskeâ efmLeleerle DeuueenÛes mcejCe keâjerle jne Je pesJne Meeblelee ueeYesue lej hetCe& veceepe he"Ce keâje. DeeefCe lÙeeÛeer ke=âhee legcnebJej cees"er Deens. vÙeeÙeeOeerMeeÛÙee SKeeÅee ÛegkeâerÛÙee mecepegleercegUs efveCe&Ùe osCÙeeves JeemleJelesJej keâenerÛe heefjCeece nesle veener. Devedefvemee 4 168 heeje 5 keâjerle veJnles. yejs lej legcner ueeskeâebveer Ùee DehejeOÙeebleHexâ ueewefkeâkeâ peerJeveele lej ÙegefòeâJeeo kesâuesle hejbleg hegve®lLeeveeÛÙee efoJeMeer ÙeebÛÙeemee"er keâesCe ÙegefòeâJeeo keâjerue? MesJešer lÙeebÛee lesLes keâesCe yejs Jekeâerue Demesue? pej SKeeÅee JÙeòeâerkeâ[tve JeeF&š ke=âlÙe Ie[ues DeLeJee DeeheuÙee mJele:Jej DelÙeeÛeej kesâues DeeefCe lÙeeveblej DeuueenpeJeU ceeHeâerÛeer efJevebleer kesâueer lej Deuueen lÙeeuee #ecee keâjCeeje Je ke=âhee keâjCeeje Dee{Utve ÙesF&ue. ceie pees SKeeoer Ûetkeâ Jee DehejeOe keâ¤ve lÙeeÛee Deejeshe Flej efvejhejeOe JÙeòeâeRJej ueeosue. Kejs heenlee JemlegefmLeleer DeMeer nesleer keâer les mJele: DeeheuÙee JÙeefleefjòeâ Flej keâesCeeÛee iewjmecepe 74) pees ceveg<Ùe FlejebMeer yesF&ceeveer keâjlees Kejs heenlee lees meJe&ØeLece DeeheuÙee mJele:Meer yesF&ceeveer keâjerle Demelees. ÙeeJe¤ve Demes ceenerle Peeues keâer efvecetšheCes Dee%eeheeueve DeeefCe DebOeevegkeâjCeeÛes veeJe osKeerue Gheemevee Deens. DeeefCe pees keâesCeer DeuueenÛeer cepeea mebheeove keâjCÙeemee"er Demes keâjerue lÙeeuee Deecner cees"e ceesyeouee Øeoeve keâ¤. JeemleefJekeâheCes ØelÙe#eele DeuueenpeJeU nkeäkeâ pÙeeÛee Deens lÙeeÛeeÛe jenlees. peCet ne lÙeeÛee oeme Deens Je lees ÙeeÛee F&Õej Deens. les Deuueenuee mees[tve osJeosJeleebvee GheemÙe yeveefJeleele. DeeefCe legcner Deuueenkeâ[tve lÙee iees°erÛeer DeeMee yeeUielee pÙeeÛeer DeeMee les yeeUieerle veenerle. Ùee DeLee&ves lej lÙeeuee keâesCeerner GheemÙe yeveJeerle veener. (105-112) ns veyeer (me. pÙeeuee lees ceeHeâ ke⤠FefÛÚlees. . pej legcner $eeme menve keâjerle Deenele lej legceÛÙeeØeceeCes les osKeerue $eeme menve keâjerle Deensle. 76) Mewleeveeheg{s GheemeveeefJeOeer heej hee[erle DemeeJee.)! pej DeuueenÛeer ke=âhee legceÛÙeeJej vemeleer Je lÙeeÛeer oÙee legceÛÙee meesyele vemeleer lej lÙeebÛÙeeleerue Skeâe ieševes legceÛee iewjmecepe keâjCÙeeÛee efve§eÙe kesâuee neslee. ÙeebÛÙee meJe& ke=âlÙeebvee Deuueenves Iesjues Deens. les lÙee efJeõesner Mewleeveeuee GheemÙe76 yeveefJeleele.)! Deecner ne «ebLe melÙeeefveMeer legceÛÙeekeâ[s GlejefJeuee Deens keâer pees mejU ceeie& Deuueenves legcneuee oeKeefJeuee Deens lÙeevegmeej ueeskeâebceOÙes vÙeeÙeefveJee[e keâje. legceÛes keâenerÛe efyeIe[ues vemeles keâejCe F&Õeje"eÙeer iegvnsieej les "jues Demeles legcner veJns.

DeekeâeMeele Je he=LJeerle pes keâener Deens les DeuueenÛes Deens DeeefCe ØelÙeskeâ Jemlet Deuueenves JÙeeefheueer Deens. Deuueen legcneuee DeeosMe oslees keâer DeveeLeemee"er vÙeeÙeeJej Â{ jne DeeefCe pes keâener Ûeebieues legcner keâjeue les DeuueenÛÙee ceeefnleerheemetve ieghle jenCeej veener. yeÇÿeÛeÙe&. lÙeebÛÙee Meòeâer Je lÙeebÛÙee ÙeesiÙelee. Deuueen legcneuee lÙeebÛÙeemebyebOeer DeeosMe oslees DeeefCe lÙeeÛeyejesyej lÙee DeeosMeebÛeer Dee"JeCe keâ¤ve oslees pes hetJeeaheemetve legcneuee Ùee «ebLeele SskeâefJeues peele Deensle.77 ceer lÙeebvee yenkeâJeerve. GoenjCeeLe&. lÙeebÛeer HeâmeJeCetkeâ keâ¤ve lÙeebvee DeMee Øekeâejs yenkeâJeerve keâer les Ùee meJe& JemletÛee yejeÛemee Yeeie ceePÙee ceeiee&le KeÛe& keâjleerue.) ÛÙee heæleerÛes DevegkeâjCe kesâues. 78) Dejye ueeskeâebÛÙee Yeüecekeâ ØeLeebhewkeâer Skeâerkeâ[s ne mebkesâle Deens. mebleleer efveÙeceve. Gjues les ueeskeâ pÙeebveer ßeæe "sJeueer Je melke=âlÙes kesâueer lej lÙeebvee Deecner DeMee GÅeeveele oeKeue ke⤠pÙeebÛÙee Keeuetve keâeueJes Jenele Demeleerue DeeefCe les lesLes meoemeJe&oe jenleerue. ‘‘ceer legPÙee oemeebkeâ[tve Skeâ efveef§ele Jeeše IesTveÛe jenerve. lees Ùee ueeskeâebvee DeefYeJeÛeve oslees DeeefCe Ùeebvee DeeMee oeKeefJelees. lÙeebÛes ßece Je lÙeebÛes ØeÙelve. lemesÛe SKeeÅee Jemletheemetve les keâece IesT veÙes pÙeemee"er F&Õejeves efleuee efvecee&Ce kesâues Deens. lÙeebÛÙee mebheòeer Je lÙeebÛÙee mebleleerceOetve Deeheuee Jeeše IesF&ve. heg®<eebvee KeÛÛeer yeveefJeCes. DeMee efmLeleerlemegæe. ns DeuueenÛes melÙeJeÛeve Deens. JemletbÛÙee cetU jÛevesle Hesâjyeoue keâjCes Demes veener lej JeemleefJekeâheCes Ùee ef"keâeCeer pÙee Hesâjyeoueeuee Mewleeveer ke=âlÙe "jefJeues iesues Deens les Demes keâer ceeCemeeves SKeeÅee Jemletheemetve les keâece IÙeeJes pÙeemee"er Deuueenves efleuee efveefce&uesues veener. oesvneRÛÙeekeâ[s mecemeceeve Dees{ "sJeeJes.) ÛÙee heæleerÛes pÙeeuee Deuueenves Deeheuee efce$e yeveefJeuee neslee. heg®<e DeeefCe efŒeÙeebvee JeebPe yeveefJeCes. pees keâesCeer og<keâce& keâjerue lÙeeÛes lees HeâU Yeesieerue DeeefCe DeuueenÛÙeeefJe¤æ lÙeeuee keâesCeer meceLe&keâ Je meneÙekeâ ueeYeCeej veener DeeefCe pees keâesCeer melke=âlÙe keâjerue ceie lees heg®<e Demees DeLeJee Œeer pej lees ßeæeJeble Demesue lej DemesÛe ueeskeâ mJeiee&ceOÙes oeKeue nesleerue 77) cnCepes lÙeebÛeer JesU. Ùee ueeskeâebÛes ef"keâeCe vejkeâ Deens pÙeeletve megškesâÛee keâesCeleener ceeie& Ùeebvee meehe[Ceej veener. lÙee FyeÇenerce (De. 82) Ùee ef"keâeCeentve ueeskeâebÛÙee ØeMveebÛes Gòej meg¤ nesles. DeLee&le les DeeosMe pes lÙee DeveeLe cegueeRÛÙee mebyebOeer Deensle pÙeebÛes nkeäkeâ legcner Deoe keâjle veener DeeefCe pÙeebÛesyejesyej efJeJeen keâjCÙeeheemetve otj jenlee (DeLeJee ueeuemesheesšer legcner mJele: lÙeebÛÙeeMeer efJeJeen ke⤠FefÛÚlee81). lÙee ceeCemeehes#ee DevÙe keâesCeeÛeer peerJeveheæleer Gòece Demet Mekeâles pÙeeves Deuueen meceesj ceeve legkeâefJeueer DeeefCe Deeheueer Jele&Cetkeâ Ûeebieueer jeKeueer DeeefCe Skeâe«e nesTve FyeÇenerce (De. Devedefvemee 4 170 heeje 5 DeeefCe lÙeebÛee nkeäkeâ ÙeeflkebâefÛele osKeerue efnjeJetve Iesleuee peeCeej veener. 81) ‘leie&yetve Deve levedefkeânt ngVee’ ÙeeÛee DeLe& ‘legcner lÙeebÛÙeeMeer efJeJeen keâjCÙeeÛeer DeeJe[ jeKelee’ Demeener nesT Mekeâlees DeeefCe ‘legcner lÙeebÛÙeeMeer efJeJeen keâjCes hemeble keâjerle veener’ Demeener nesT Mekeâlees. hejbleg MewleeveeÛeer meJe& DeefYeJeÛeves HeâmeJeCegkeâerefMeJeeÙe ogmejs keâenerÛe veener.’’79 lÙee Mewleeveeuee pÙeeves DeuueenSsJepeer Deeheuee Jeeueer Je heeuekeâ yeveefJeuee lees GIe[heCes leesšŸeele Deeuee. ogmeNÙee Meyoele meebieeJeÙeeÛes cnCepes meJe& ke=âlÙe ceeCetme pes DeeheuÙee Je JemletbÛÙee Øeeke=âeflekeâ mJeYeeJeeefJe¤æ keâjlees lemesÛe les meJe& Øekeâej pÙeebÛÙee Øeke=âleerMeer efJecegKe nesCÙeemee"er ceeCetme DeJeuebye keâjerle Demelees. (123-126) ueeskeâ legceÛÙeekeâ[s efŒeÙeebmebyebOeer DeeosMe efJeÛeejleele80 meebiee. meojnt DeeÙeleervegmeej MewleeveeÛÙee ceeie&Yeü° keâjCeeNÙee GòespeveeÛes heefjCeece nesÙe. (127) pej SKeeÅee Œeeruee82 DeeheuÙee heleerkeâ[tve JeeF&š JeeieCetkeâ DeLeJee Ghes#esÛes YeÙe Demesue lej ÙeeceOÙes keâenerner njkeâle veener keâer heleerhelveer (keâener nkeäkeâeÛÙee keâceer DeefOekeâ 80) les HeâleJee keâeÙe efJeÛeejerle nesles ns mhe° kesâuesues veener. DeeefCe les DeeosMe pes lÙee cegueebefJe<eÙeer Deensle pes efyeÛeejs keâenerÛe yeU jeKele veenerle. Øeke=âleerves efŒeÙeebÛÙee megheto& pÙee mesJee kesâuÙee Deensle lÙeeheemetve lÙeebvee efJecegKe yeveefJeCes DeeefCe meceepepeerJeveeÛÙee pÙee #es$eebmee"er heg®<eebvee efvecee&Ce kesâues Deens lÙee #es$eele efŒeÙeebvee Dees{Ces. ceesnheeMeele De[keâJeerve Je ceer lÙeebvee DeeosMe osF&ve Je les ceePÙee Dee%esves peveeJejebÛes keâeve efÛejleerue. meceefuebieer mebYeesie.78 Je ceer lÙeebvee Dee%ee keâjerve Je les ceePÙee Dee%esves DeuueenÛÙee jÛevesle Hesâjyeoue keâjleerue. lÙeeÛeØeceeCes pÙee GbšeÛÙee JeerÙee&heemetve one efheuues pevceeuee Ùesle Demele lÙeeuee osKeerue osJeeÛÙee veeJeeves mees[ues peele Demes Je lÙeeÛÙeekeâ[tve mesJee IesCes njece mecepeues peele Demes. ØeMve Demee neslees keâer Skeâehes#ee peemle helveer DemeCÙeeÛÙee efmLeleerle vÙeeÙeeÛee pees ngketâce efouee iesuee Deens lÙeeÛeer DebceueyepeeJeCeer keâMeer keâjeJeer pesJne keâer Skeâ helveer pevceYej Deepeejer Deens efkebâJee heleerhelveer mebyebOeeÛÙee GheÙeesieeÛeer jeefnueer veener.Devedefvemee 4 169 heeje 5 meebefieleues nesles. JewjeiÙe. oesvner helveeRMeer meceeve Øesce jeKeeJes. lÙeebÛÙee ÙesLes DeMeer ØeLee nesleer keâer pesJne meeb[Ceer heeÛe efkebâJee one JesUe Jesle nesle Demes lesJne efleÛes keâeve efÛe¤ve efleuee DeeheuÙee osJeeÛÙee veeJeeves mees[tve osle Demele Je efleÛÙeekeâ[tve mesJee IesCes njece mecepele Demele. hejbleg DeeÙele ›eâceebkeâ 128 les 130 Ùeele pees HeâleJee efouee iesuee Deens lesCeskeâ¤ve ØeMveebÛes mJe¤he ue#eele Ùesles. DeeefCe Deuueenhes#ee DeeheuÙee JeÛeveele DevÙe keâesCe meÛÛee Demet Mekeâlees? (116-122) keâce&HeâU lej legceÛÙee FÛÚsJejner DeJeuebyetve veener Je «ebLeOeejkeâebÛÙee FÛÚsJejosKeerue veener. 79) F&Õejer jÛevesle HesâjHeâej keâjCÙeeÛee DeLe&. oesvneRMeer mecemeceeve MejerjmebyebOe "sJeeJee Demes lÙeeÛÙeemee"er DeefveJeeÙe& Deens keâe? pej lees Demes keâjerle vemesue lej vÙeeÙeeÛeer Deš hetCe& keâjCÙeeÛee leieeoe Demee Deens keâe keâer lÙeeves ogmeje efJeJeen keâjCÙeemee"er heefnueeruee Heâejkeâle ÅeeJeer? lemesÛe heefnueer helveer pej mJele: JesieUer nesT FefÛÚle vemesue lej lÙee Deekeâ<e&Ce ve jeefnuesuÙee helveerves DeeheuÙee keâener nkeäkeâeÛee mJele:Ûe nesTve lÙeeie keâ¤ve heleeruee leueekeâ osCÙeeheemetve hejeJe=òe keâjCeÙeeme jepeer keâjeJes DeMeer SKeeoer le[pees[ oebhelÙeeojcÙeeve nesT Mekeâles keâe? Demes keâjCes vÙeeÙeeÛÙee DešeRefJe¤æ lej "jCeej veener vee? .

‘cnCetve Skeâe helveerkeâ[sÛe hetCe&heCes Pegketâ vekeâe. ns oebefYekeâ legceÛÙee mebyebOeele Øeleer#ee keâjerle Deensle. hejbleg heefle-helveeRveer SkeâogmeNÙeeheemetve Heâejkeâle IesleueerÛe lej Deuueen DeeheuÙee efJeMeeue meeceLÙee&ves ØelÙeskeâeuee ogmeNÙeeJej DeJeuebyetve jenCÙeeheemetve cegòeâ keâjerue. DeekeâeMe DeeefCe he=LJeerleerue meJe& JemletbÛee ceeuekeâ DeuueenÛe Deens Je lees efvejhes#e Deens. lÙeebveer ogmeNÙee DeLee&ÛÙee °erves meÛÛes ßeæeJeble yeveeJes DeMeer lÙeebÛÙeekeâ[s ceeieCeer kesâueer iesueer Deens. DeeefCe ÙeeJej lÙeeÛes meJe&mJeer ØeYeglJe Deens. pej Deuueenkeâ[tve efJepeÙe legceÛee Peeuee lej ns ÙesTve meebieleerue keâer keâeÙe Deecner legceÛÙeeyejesyej 83) cnCepes leueekeâ Je IešmHeâesšehes#ee DeMee Øekeâejs hejmhejele le[pees[ keâ¤ve Skeâe Œeerves lÙeeÛe heleermeceJesle jenCes pÙeeÛÙeemeceJesle efleves DeeÙeg<ÙeeÛee Skeâ Yeeie JÙeleerle kesâuee Deens. Deuueenves Ùee «ebLeele hetJeeaÛe legcneuee DeeosMe efouee Deens keâer pesLes legcner Sskeâeue keâer DeuueenÛÙee JeÛeveebefJe¤æ õesn kesâuee peele Deens DeeefCe lÙeebÛeer Leóe kesâueer peele Deens lesLes yemet vekeâe. pej kesâJeU FlekesâÛe meebieCÙeeJej hegjs kesâues Demeles keâer ‘legcner helveerÛÙee ojcÙeeve vÙeeÙe jeKet Mekeâle veener’ lej Demee efve<keâ<e& keâe{uee peeT Mekeâle neslee.86 lees ceeie&Yeü°lesle Yejkeâštve Heâej otj efveIeeuee. ßeæe "sJeCÙeeÛee Skeâ DeLe& Demee keâer ceeCemeeves ‘Fvkeâej’ SsJepeer ‘mJeerkeâej’ Ûee ceeie& DeJeuebyeeJee. ‘ßeæe "sJee’. pees keâesCeer kesâJeU Ssefnkeâ ueeYeeÛee FÛÚgkeâ Deens lÙeeuee ceenerle DemeeJes keâer DeuueenpeJeU Ssefnkeâ ueeYe osKeerue Deens DeeefCe hejueeskeâÛee ueeYemegæe. helveeRÛÙee ojcÙeeve hegjshetj vÙeeÙe jeKeCes legcneuee MekeäÙe veener. DeekeâeMeele DeeefCe he=LJeerle pes keâener Deens meJe& DeuueenÛesÛe Deens. cnCetve DeeheuÙee ceveesJeemevesÛÙee DevegkeâjCeele vÙeeÙeeheemetve otj jent vekeâe DeeefCe pej legcner he#eheeleeÛeer iees° yeesueueeÛe DeLeJee melÙeeuee yeieue efoueer lej mecepetve Demee keâer pes keâener legcner keâjlee Deuueenuee lÙeeÛeer ceeefnleer Deens. hejbleg JeemleefJekeâheCes Ùee ef"keâeCeer ‘ßeæe’ (F&ceeve) ne Meyo oesve JesieJesieàÙee DeLeeËveer Jeehejuee iesuee Deens. peesheÙeËle les ueeskeâ SKeeÅee ogmeNÙee iees°erle ueeiele veenerle.’ Ùee JeekeäÙeecegUs ef¡emleer ÙegjesheÛes DevegkeâjCe keâjCeejs ueeskeâ pees DeLe& keâe{t FefÛÚle Deensle lÙeemee"er keâesCeleener JeeJe jent efouesuee veener. ogmeje Demee keâer leeW[eves ceeveeJes hejbleg ceveele ceevet veÙes DeLeJee DeeheuÙee Jele&veeves Demes efmeæ keâjeJes keâer lees peer iees° ceeveCÙeeÛee oeJee keâjerle Deens ØelÙe#eele leer ceevele veener. Demes cnCeCes JejJej heenlee efJeefÛe$e Jeešles. pej legcner Deeheueer JeeieCetkeâ veeršvesškeâer "sJeueerle DeeefCe DeuueenÛes YeÙe yeeUiele jeefnuee lej Deuueen #eceeMeerue DeeefCe ke=âhee keâjCeeje Deens. hejbleg lÙeeveblejÛe ns pes Heâcee&efJeues iesues keâer. ÙeÅeefhe legceÛÙee vÙeeÙeeÛee Je legceÛÙee mee#eerÛee DeeIeele legcne mJele:Jej DeLeJee legceÛÙee DeeF&yeeheeJej Je veelesJeeF&keâebJej pejer nesle Demesue lejer osKeerue ceeceuÙeeleerue he#ekeâej ceie lees ßeerceble Demees DeLeJee iejerye. ns DeefOekeâ yesnlej Deens. . (128-134) ns ßeæeJebleebvees! vÙeeÙeeJej Â{ jenCeejs DeeefCe Deuueenmee"er mee#eeroej yevee. ceves mebkegâefÛeleheCeekeâ[s MeerIeÇlesves JeUleele hejbleg pej legcner Ghekeâejer Je=òeerves DeeefCe DeuueenÛes YeÙe yeeUietve Jeeieeue lej Kee$eer yeeUiee keâer Deuueen legceÛÙee Ùee keâeÙe&heæleerheemetve DeveefYe%e jenCeej veener. pÙeebveer ßeæe "sJeueer.85 pÙeeves Deuueen DeeefCe lÙeeÛes otle Je lÙeeÛes «ebLe DeeefCe lÙeeÛes Øesef<ele DeeefCe Debeflece efveJee[ŸeeÛÙee efoJemeeJej ßeæe "sJeueer veener (kegâøeâ). ve ceeveCeeNÙeeheemetve JesieUs nesTve ceeveCeeNÙeeble meeceerue JneJes. Kee$eer yeeUiee keâer Deuueen oebefYekeâebvee Je DeßeæeJebleebvee vejkeâeceOÙes Skeâ$e pecee keâjCeeje Deens. hejbleg JeemleefJekeâheCes Demee efve<keâ<e& keâe{CÙeemee"er meojnt DeeÙeleerle keâesCeleeÛe JeeJe veener. hegvne ßeæe "sJeueer. pej lÙeeves FefÛÚues lej lees legcneuee yeepetme mee¤ve legceÛÙee peeieer Flejebvee DeeCeerue. nesÙe DeuueenÛe ceeuekeâ Deens lÙee meJe& JemletbÛee pÙee DeekeâeMeele DeeefCe he=LJeerle Deensle DeeefCe keâeÙe&efmeæerkeâefjlee kesâJeU leesÛe hegjsmee Deens. keâeÙe ns ueeskeâ ceevemevceeveeÛÙee FÛÚsheeÙeer lÙeebÛÙeepeJeU peeleele? Kejs heenlee ceevemevceeve lej meJe&mJeer DeuueenkeâefjleeÛe Deens. (135) ns ßeæeJebleebvees! ßeæe "sJee DeuueenJej lÙeeÛÙee hewiebyejeJej DeeefCe lÙee «ebLeeJej pees Deuueenves DeeheuÙee hewiebyejeJej GlejefJeuee Deens DeeefCe ØelÙeskeâ lÙee «ebLeeJej pees ÙeehetJeea lÙeeves GlejefJeuee Deens. (cnCetve DeuueenÛÙee DeeosMeeÛee nslet meeOÙe keâjCÙeemee"er ns hegjsmes Deens keâer) Skeâe helveerkeâ[s Flekesâ Pegketâ vekeâe keâer ogmejer DeOeeblejer84 jenerue. DeeefCe pes oebefYekeâ ßeæeJebleebvee mees[tve DeßeæeJebleebvee Deeheuee efce$e yeveefJeleele. DeeefCe Deuueen meJe&keâener SskeâCeeje Je meJe&keâener heenCeeje Deens.Devedefvemee 4 171 heeje 5 Devedefvemee 4 172 heeje 5 ØeceeCeeJej) hejmhej le[pees[83 keâjleerue. Deelee pej legcner Demes keâjerle Deenele lej legcner osKeerue lÙee ueeskeâebmeejKes Deenele. le[pees[ DeefOekeâ Ûeebieueer Deens. legcner FefÛÚues lejer lÙeeuee legcner meceLe& "¤ Mekeâle veener. hetCe& ieebYeerÙee&ves DeeefCe ØeeceeefCekeâheCes ceeveeJeer. hegvne õesn kesâuee ceie DeeheuÙee DeßeæsceOÙesÛe Jee{le iesues lej Deuueen lÙeebvee keâoeefhe #ecee keâjCeej veener DeeefCe lÙeevee keâOeer mejU ceeie&ner oeKeJeCeej veener. legceÛÙeehetJeea pÙeebvee «ebLe efouee neslee lÙeebvee osKeerue neÛe DeeosMe efouee neslee DeeefCe Deelee legcneuee osKeerue neÛe DeeosMe osle Deenesle keâer DeuueenÛes YeÙe yeeUietve keâece keâjerle jne hejbleg pej legcner ceevele vemeeue lej ceevet vekeâe. meojnt DeeÙeleerle pes heefnuÙee DeLee&vegmeej ‘ceeveCeeNÙeele’ ieCeues peeleele DeMee meJe& cegmeueceeveebvee mebyeesOeve Deens. ÙeeÛee ogmeje DeLe& Demee keâer ceeCemeeves peer iees° ceeveeJeer leer Megæ Deble:keâjCeeves ceeveeJeer. 84) Ùee DeeÙeleerJe¤ve keâener ueeskeâebveer Demee efve<keâ<e& keâe{tve Iesleuee Deens keâer kegâjDeeve Skeâerkeâ[s vÙeeÙeeÛÙee Dešermen yengheeflvekeâlJeeÛeer hejJeeveieer oslees lej ogmejerkeâ[s vÙeeÙeeuee kesâJeU DeMekeäÙe "jJetve lÙee hejJeeveieeruee ØelÙe#eele jöyeeleue "jefJelees. 86) ‘kegâøeâ’ keâjCÙeeÛes osKeerue oesve DeLe& Deensle. meJe&mlegleeruee hee$e. 85) ßeæeJebleebvee. DeuueenÛes DeewoeÙe& DeefleefJeMeeue Deens Je lees yegefæceeve Je õ°e Deens. lÙeebvee ne FMeeje Åee keâer lÙeebÛÙeekeâefjlee og:KeoeÙekeâ efMe#ee leÙeej Deens. ceie õesn kesâuee. Deuueen legceÛÙeehes#ee peemle lÙeebÛee efnleeEÛelekeâ Deens. Skeâ Demee keâer ceeCemeeves mJeÛÚ Meyoele Fvkeâej keâjeJee.

Deecner Ùeebvee DeeosMe efouee keâer ojJeepeeletve velecemlekeâ nesTve oeKeue Jne. pesJne ns veceepemee"er G"leele lej DeeUmeeJeuesues. mejlesMesJešer ÙeebÛÙee Øeefle%eeYebie keâjCÙeecegUs DeeefCe Ùee keâejCeemleJe keâer Ùeebveer DeuueenÛÙee JeÛeveebvee Keesšs "jefJeues DeeefCe Deveskeâ Øesef<eleebvee veenkeâ "ej kesâues DeeefCe FLeheÙeËle meebefieleues keâer DeeceÛeer ùoÙes DeeJejCeeble megjef#ele Deensle. DeeefCe Deuueen ßeæeJebleebvee DeJeMÙe ceneve ceesyeouee Øeoeve keâjerue.91 Jemlegle: Kejs heenlee ÙeebÛÙee DemelÙeefØeÙelescegUs Deuueenves ÙeebÛeer ùoÙes ceesnjyebo kesâueer Deensle. hejbleg ÙeebÛÙeehewkeâer pes he§eeòeehe keâjleerue DeeefCe DeeheuÙee JeeieCegkeâerle megOeejCee keâjleerue DeeefCe DeuueenMeer yeebOeerue jenleerue DeeefCe Deeheuee Oece& Heâòeâ Deuueenmee"erÛe efveYexU "sJeleerue. 58-59 ceOÙes Deeuesuee Deens. (144-147) Deuueen ns hemeble keâjerle veener keâer ceeCemeeves DeheMeyoekeâefjlee leeW[ GIe[eJes hejbleg Ùee JÙeefleefjòeâ keâer SKeeÅeeJej DelÙeeÛeej kesâuee iesuee Demesue. DeeefCe Ùee ueeskeâebJej letj heJe&leeuee GÛeuetve ÙeebÛÙeekeâ[tve (Ùee Heâcee&veeÛÙee heeueveeÛeer) Øeefle%ee Iesleueer. ceie lÙeebveer Jeemejeuee Deeheuee GheemÙe yeveefJeuee.Devedefvemee 4 173 heeje 6 veJnlees? pej DeßeæeJebleebÛes heej[s pe[ Peeues lej lÙeebvee meebieleerue keâer Deecner legceÛÙeeefJe¤æ ue{CÙeeme meceLe& veJnlees keâeÙe. MesJešer Deuueenuee keâeÙe he[ues Deens keâer legcneuee efJeveekeâejCe lÙeeves efMe#ee ÅeeJeer. les meJe& hekeäkesâ DeßeæeJeble Deensle DeeefCe DeMee DeßeæeJebleebmee"er Deecner DeMeer efMe#ee leÙeej keâ¤ve "sJeueer Deens peer lÙeebvee Deheceeefvele Je eflejmkeâjCeerÙe keâ¤ve mees[Ceejer Demesue. DeeefCe 90) ÙeeÛee GuuesKe metjn yekeâje DeeÙele ›eâ. 89) cnCetve DelÙeeÛeejheeref[leeuee Demee DeefOekeâej Øeehle Deens keâer DelÙeeÛeeNÙeeefJe¤æ lÙeeves DeeJeepe G"JeeJee.)! ns «ebLeOeejkeâ pej Deepe legceÛÙeekeâ[s ceeieCeer keâjerle Deensle keâer legcner DeekeâeMeeletve SKeeos efueefKele lÙeebÛÙeeJej GlejJee lej Ùeentve JejÛe{ DehejeOeÙegòeâ ceeieCÙee Ùeebveer hetJeea cetmee (De. pÙeeuee melÙeeheemetve heje*cegKe DeeefCe DemelÙeefØeÙeleskeâ[s Deekeâef<e&le heentve F&Õejeves osKeerue lÙeeÛekeâ[s JeUefJeues DemeeJes pÙeekeâ[s lees mJele:Ûe JeUt henele neslee Je pÙeeÛÙee ceeie&Yeü°lesÛÙee FÛÚscegUs F&Õejeves lÙeeÛÙeemee"er ceeie&oMe&veeÛeer oejs yebo DeeefCe ceeie&Yeü°lesÛeerÛe oejs GIe[ueer DemeeJeer. kesâJeU ueeskeâebvee oMe&efJeCÙeemee"er G"leele DeeefCe DeuueenÛes keäJeefÛeleÛe mcejCe keâjleele. lej Deuueen (Ûee osKeerue neÛe iegCe Deens keâer lees) cees"e #ecee keâjCeeje Deens ÙeÅeefhe lees efMe#ee osCÙeeÛes hetCe& meeceLÙe& yeeUielees. ÙeeGhej osKeerue Deecner lÙeebÛÙeekeâ[s ogue&#e kesâues. ÙeeefJe¤æ pes ueeskeâ Deuueen DeeefCe lÙeeÛÙee meJe& Øesef<eleebvee ceeveleerue DeeefCe lÙeebÛÙee ojcÙeeve Heâjkeâ keâjCeej veenerle.87 (142-143) ns ßeæeJebleebvees! ßeæeJebleebvee mees[tve DeßeæeJebleebvee Deeheues efce$e yeveJet vekeâe. (148-149) pes ueeskeâ Deuueen DeeefCe lÙeeÛÙee hewiebyejeMeer õesn keâjleele DeeefCe FefÛÚleele keâer Deuueen DeeefCe lÙeeÛÙee Øesef<eleebÛÙee ojcÙeeve YesoYeeJe keâjeJee DeeefCe cnCeleele keâer Deecner keâeneRvee ceevÙe ke⤠DeeefCe keâeneRvee ceeveCeej veener Je Deßeæe Je ßeæe ÙeebÛÙee ojcÙeeveeletve Skeâ ceeie& keâe{CÙeeÛee efve§eÙe keâjleele. DeeefCe ÙeecegUsÛe ns HeâejÛe keâceer ßeæe "sJeleele – ceie DeeheuÙee DeßeæsceOÙes ns Flekesâ heg{s iesues keâer cejÙeceJej YeÙebkeâj DeeU Iesleuee. (DelÙeeÛeejheeref[le DeJemLesle pejer legcneuee DeheMeyo GÛÛeejCÙeeÛee nkeäkeâ Deens) hejbleg pej legcner Debleyee&¢e ÛeebiegueheCeeÛe oeKeJeeue DeLeJee keâceerle keâceer JeeF&šekeâ[s ogue&#e keâjeue. keâeÙe legcner FefÛÚlee keâer Deuueenuee mJele:ÛÙeeefJe¤æ GIe[ hegjeJee ÅeeJee? Kee$eer yeeUiee keâer {eWieer vejkeâeceOÙes meJee&le KeeueÛÙee Lejele peeleerue DeeefCe legcneuee lÙeebÛee meneÙekeâ keâesCeerÛe Dee{UCeej veener. Oe[ Ùee yeepetmener veenerle Je Oe[ lÙee yeepetmeosKeerue veenerle. lÙeeuee lej Ùeebveer meebefieleues nesles keâer Deecneuee peeefnjjerlÙee ‘F&Õej’ oeKeJee DeeefCe lÙeebÛÙee ÙeeÛe DeeflejskeâecegUs Dekeâmceele lÙeebÛÙeeJej Jeerpe keâesmeUueer nesleer. Je lejer osKeerue Deecner legcneuee cegmeueceeveebheemetve JeeÛeefJeues? yejs lej DeuueenÛe legceÛÙee DeeefCe lÙeebÛÙee ceeceuÙeeÛee efveCe&Ùe hegve®lLeeveeÛÙee efoJeMeer keâjerue DeeefCe (lÙee efveCe&Ùeeuee) Deuueenves DeßeæeJebleebmee"er cegmeueceeveebJej JeÛe&mJe Øeehle keâjCÙeeÛee keâesCeleeÛe JeeJe cegUerÛe "sJeuee veener. Devedefvemee 4 174 heeje 6 SskeâCeeje Je peeCeCeeje Deens. DeMee ceeCemeeuee mejU ceeie& oeKeefJeCes JeemleefJekeâheCes keâesCelÙeener ceeCemeeÛÙee DeeJeekeäÙeeleerue keâece veJns.89 DeeefCe Deuueen meJe&keâener 87) cnCepes pÙeeves F&ÕejeÛÙee JeeCeer Je lÙeeÛÙee hewiebyejeÛÙee Ûeefj$eeheemetve yeesOe Øeehle kesâues vemeeJes. Deßeæe DeeefCe ßeæe ÙeebÛÙeeceOÙes oesueeÙeceeve Deensle. lÙeebvee Deecner DeJeMÙe lÙeebÛee ceesyeouee Øeoeve ke⤠DeeefCe Deuueen cees"e #ecee keâjCeeje Je oÙee keâjCeeje Deens. DeeceÛÙee ceveeJej lÙeeÛee keâenerÛe heefjCeece nesT Mekeâle veener. Demes ueeskeâ ßeæeJebleebmeceJesle Deensle.90 Deecner Ùeebvee meebefieleues keâer ‘meyle’ÛÙee keâeÙeÅeeÛee Yebie ke⤠vekeâe DeeefCe ÙeeJej ÙeebÛÙeekeâ[tve hekeäkesâ JeÛeve Iesleues. . Jemlegle: Ùeebveer GIe[ GIe[ mebkesâleefÛevns heeefnueer nesleer. (150-152) ns hewiebyej (me. Deecner cetmee (De. Kejs heenlee lej DeuueenvesÛe lÙeebvee HeâmeJeCegkeâerle šekeâues Deens. (136-141) ns {eWieer DeuueenMeer Oeeskesâyeepeer keâjerle Deensle.) Ùeebvee mhe° Heâcee&ve Øeoeve kesâues. pej legcner ke=âle%e oeme yevetve jeefnueele DeeefCe ßeæsÛÙee ceeiee&Jej Ûeeuele jeefnueele lej Deuueen cees"e iegCe«eenkeâ Deens. 91) cnCepes ceie legcner keâenerner meebiee. pÙeeuee Deuueenves heLeYeü° kesâues Deens lÙeebÛÙeekeâefjlee legcneuee keâesCeleener ceeie& meehe[Ceej veener.88 DeeefCe meJeeËÛeer heefjefmLeleer peeCeCeeje Deens.) ÙeebÛÙeepeJeU kesâuÙee Deensle. 88) OevÙeJeeo pesJne oemeekeâ[tve Demesue lesJne Ghekeâej peeCeCeeNÙeeÛÙee DeLee&le Demelees DeeefCe pesJne F&Õejekeâ[tve Demesue lej lesJne iegCe«eenkeâlesÛÙee DeLee&ves Demelees.

DeMee Øekeâejs ßeæe "sJeCeeNÙee DeeefCe veceepe Je pekeâeleÛes efveÙeefcele heeueve keâjCeeNÙee DeeefCe Deuueen DeeefCe cejCeesòej peerJeveeÛÙee efoJemeeJej Kejer ßeæe yeeUieCeeNÙee ueeskeâebvee Deecner DeJeMÙe ceneve ceesyeouee Øeoeve keâ¤. Deecner cetmee (De. pÙeeØekeâejs vetn (De.Devedefvemee 4 175 heeje 6 Kegö meebefieleues keâer Deecner Øesef<ele cemeern cejÙeceheg$e F&mee (De.) DeeefCe lÙeeveblejÛÙee Øesef<eleebkeâ[s hee"efJeues nesles. legceÛÙeemee"erÛe Gòece Deens. SKeeÅee pevemecetnemee"er peerJeve#es$e mebkeâerCe& kesâues peeCes cnCepes JeemleefJekeâheCes lÙeeÛÙeemee"er Skeâ ØekeâejÛeer efMe#eeÛe Deens. Deuueen lÙeebvee cegUerÛe #ecee keâjCeej veener DeeefCe lÙeebvee keâesCeleeÛe ceeie& vejkeâeÛÙee ceeiee&efMeJeeÙe oeKeefJeCeej veener. pÙeebvee veKeW Demeleele Demes meJe& ØeeCeer njece "jefJeues iesues. lemesÛe ef¡emleer DeeefCe Ùentoer Ùee oesvner ueeskeâebÛeer ner keâuhevee keâer cemeernves ›etâmeeJej ØeeCe mees[ues. Deecner FyeÇenerce (De. pes ueeskeâ lÙeeuee ceeveCÙeeme mJele: vekeâej osleele Je Flejebvee DeuueenÛÙee ceeiee&heemetve jesKeleele. cnCepes Demes keâer yeveer FœeeF&uemee"er. lemesÛe ieeÙe DeeefCe MesUerÛeer Ûejyeermegæe lÙeebÛÙeemee"er efveef<eæ "jefJeueer iesueer. Ùentoer ueeskeâebveer ›etâmeeJej Ûe{efJeCÙeehetJeeaÛe meJe&ßes‰ Deuueenves lÙeevee keâesCelÙeelejer Skeâe #eCeer GÛeuetve Iesleues.). kesâJeU ÛegkeâerÛÙee mecepegleercegUs Deens.). (ueeskeâ ceevele veenerle lej ve ceeveesle) hejbleg Deuueen iJeener oslees keâer ns veyeer (me. 93) Ùee DeeÙeleerves ns mhe° nesles keâer npejle F&mee-ÙesMet-cemeern (De.) Jej F&ceeve DeeCeCeej veener. ns meJe& Øesef<ele MegYeJeelee& osCeejs Je YeÙe oeKeJeCeejs cnCetve hee"efJeues nesles keâer lÙeebvee hee"efJeuÙeeveblej ueeskeâebpeJeU DeuueenÛÙeeefJe¤æ keâesCelesner ØeceeCe jent veÙes. ßeæe "sJee.) ns ›etâmeeJej ueškeâefJeuÙee peeCÙeehetJeeaÛe GÛeuetve Iesleues iesues nesles. ÙeeefMeJeeÙe ÙentoeRÛÙee Oece&MeeŒeele Flej pes efveyeËOe DeeefCe pÙee keâ"esj iees°er Dee{Uleele lÙeebÛÙeekeâ[sner ne mebkesâle DemeCÙeeÛeer MekeäÙelee Deens. (153-162) ns veyeer (me. DeMee Øekeâejs pÙee ueeskeâebveer Deßeæe Je efJeõesneÛeer heæle DeJeuebefyeueer DeeefCe peguetce Je DelÙeeÛeejeme ØeJe=òe Peeues. leelheÙe& Demes keâer ÙengoeRÛÙee ÙeeÛe DelÙeeÛeejer Jele&CegkeâercegUs DeeefCe Ùee keâejCeemleJe keâer ns cees"Ÿee ØeceeCeele DeuueenÛÙee ceeiee&heemetve jesKeleele. Fmenekeâ(De. ne¤ve DeeefCe meguesceeve (De. 95) yengOee heg{s metjn DeveDeece DeeÙele ›eâ.). 146 ceOÙes pees efJe<eÙe ÙesCeej Deens lÙeeÛÙeeÛekeâ[s ne mebkesâle Deens.) Ùeeuee "ej kesâues Deens.) Ùeebvee peyetj efouee.92 Kejs heenlee ØelÙe#eele Ùeebveer lÙeeuee "ejner kesâues veener keâer ›egâmeeJejosKeerue Ûe{Jeues veener. 94) Ùee JeekeäÙeeÛes oesve DeLe& meebefieleues Deensle Je JeekeäÙeeÛÙee Meyoele oesvner DeLe& meceeveheCes mebYeJeveerÙe Deensle. DeeefCe DeJewOejerleerves ueeskeâebÛes ceeue Keeleele. Deuueen peyejomle MeefòeâMeeueer DeeefCe yegefæceeve Deens. DeeefCe «ebLeOeejkeâebhewkeâer keâesCeer Demee DemeCeej veener pees lÙeeÛÙee ce=lÙethetJeea lÙeeÛÙeeJej ßeæe "sJeCeej veener94 DeeefCe hegve®lLeeveeÛÙee efoJeMeer lees lÙeebÛÙeeJej iJeener osF&ue. DeÙÙetye.)Meer DeMeeØekeâejs yeeleÛeerle kesâueer pÙee jerleerves yeeleÛeerle kesâueer peeles. DeeefCe JÙeepe Iesleele pÙeebÛeer Ùeebvee ceveeF& kesâueer iesueer nesleer. hejbleg ceeceuee ÙeebÛÙeekeâefjlee mebefoiOe yeveefJeCÙeele Deeuee. peer ns veyeer (me. efve:mebMeÙe les heLeYeü°lesle melÙeeheemetve HeâejÛe otj iesues Deensle. Deecner ÙeebÛÙeemee"er lÙee yeNÙeeÛeMee heefJe$e Jemlet efveef<eæ "jefJeuÙee pÙee hetJeea ÙeebÛÙeemee"er JewOe neslÙee95 DeeefCe ÙeebÛÙeehewkeâer pes DeßeæeJeble Deensle lÙeebÛÙeemee"er Deecner og:KeoeÙekeâ Øekeâeshe leÙeej "sJeuee Deens. hejbleg ÙeebÛÙeeceOÙes pes ueeskeâ heefjhekeäJe %eeve 92) cnCepes lÙeebÛes iegvnsieejer meenme Flekesâ Jee{uesues nesles keâer Øesef<eleeuee Øesef<ele cnCetve peeCele nesles lejer osKeerue lÙeeÛÙee nlÙesÛeer ke=âleer kesâueer Je ieJee&ves meebefieleues keâer Deecner DeuueenÛÙee Øesef<eleeÛeer nlÙee kesâueer Deens.). ceie veblej Ùentoer ueeskeâebveer pÙee Fmeceeuee ›etâmeeJej ueškeâefJeues lees DevÙe keâesCeer lejer Fmece neslee. ogmeje DeLe& Demee keâer «ebLeOeejkeâebhewkeâer Demee keâesCeerner veener pees DeeheuÙee ce=lÙethetJeea cemeern (De. pÙeeceOÙes les meowJe jenleerue Deuueenmee"er ns keâener DeJeIe[ keâeÙe& veener. Ùeeketâye (De. DeeefCe vekeâej osle Demeeue lej ue#eele "sJee DeekeâeMeele Je he=LJeerle pes keâener Deens les meJe& DeuueenÛes Deens DeeefCe Deuueen meJe&%e osKe rue 96) cnCepes Ùee meJe& Øesef<eleebvee hee"efJeCÙeeÛee nslet SkeâÛe neslee.)! Deecner legceÛÙeekeâ[s lÙeeÛeØekeâejs efoJÙe Øekeâšve (Jener) hee"efJeues Deens. Ùetvegme. (163-169) ueeskeânes! ne hewiebyej legceÛÙeepeJeU legceÛÙee heeueve-keâlÙee&keâ[tve melÙe IesTve Deeuee Deens.) DeeefCe ÙeeketâyeÛeer mevleeve. kesâJeU DevegceeveeÛes DevegmejCe Deens lÙeebveer ‘cemeern’uee KeefÛeleÛe "ej kesâuesues veener. Skeâ DeLe& Deecner pes Yee<eeblej kesâues Deens lees Deens.96 DeeefCe Deuueen meJe& heefjefmLeleerle JeÛe&mJe yeeUieCeeje Je yegefæceeve Je efJeJeskeâMeerue Deens. lÙee Fmeceeuee lÙee ueeskeâebveer keâesCelÙee keâejCeeves cejÙeceheg$e F&mee mecepeues keâesCe peeCes. lees nslet Demee keâer meJeexÛÛe Deuueen ceeveJepeeleermee"er ØeyeesOeve ØeceeCeeÛeer heefjhetCe&lee ke⤠FefÛÚle neslee pesCeskeâ¤ve Debeflece efveJee[ŸeeÛÙee Øemebieer keâesCee ceeie&Yeü° iegvnsieejeuee lÙeeÛÙeemeceesj ner meyeye heg{s keâjlee ÙesT veÙes keâer Deecner DeveefYe%e neslees Je JemlegefmLeleerÛeer ceeefnleer osCÙeeÛeer DeeheCe keâesCeleerner JÙeJemLee kesâueer veJnleer.93 DeeefCe pÙee ueeskeâebveer ÙeemebyebOeer celeYeso oMe&efJeues Deens les osKeerue Kejs heenlee Mebkesâle iegjHeâšues Deensle. efkebâyengvee Deuueenves lÙeebvee DeeheuÙeekeâ[s GÛeuetve Iesleues.)! pes keâener lÙeeves legceÛÙeeJej DeJelejues Deens DeeheuÙee %eeveeves DeJelejues Deens. Deecner lÙee Øesef<eleebJej osKeerue efoJÙe Øekeâšve DeJeleefjle kesâues pÙeebÛee GuuesKe Deecner ÙeehetJeea kesâuee Deens DeeefCe lÙee Øesef<eleebJej osKeerue pÙeebÛee GuuesKe legceÛÙeepeJeU kesâuee veener. . ÙeeJej F&Meotle osKeerue mee#eer Deensle ÙeÅeefhe Deuueen mee#eer DemeCes meJe&Lee hegjsmes Deens. Devedefvemee 4 176 heeje 6 jeKeCeejs Deensle DeeefCe ßeæeJeble Deensle les meJe& lÙee efMekeâJeCeerJej ßeæe "sJeleele.) keâ[s efoJÙe Øekeâšve hee"efJeues. ÙeebÛÙeepeJeU Ùee ceeceuÙeemebyebOeer keâenerÛe %eeve veener. Deecner oeTo (De.)! legceÛÙeekeâ[s DeJelejueer iesueer Deens DeeefCe peer legceÛÙeehetJeea DeJelejueer iesueer nesleer. F&mee (De. ÙeeØemebieer metjn cejÙece ®kegâDe (Keb[) 2 pej DeeceÛÙee šerheemeefnle JeeÛeues iesues lej keâUtve ÙesF&ue keâer ‘yeveerFœeeF&ue’ npejle F&mee (ÙesMet) Ùeebvee ØelÙe#eele Øesef<ele cnCetve peeCele nesles Je lÙeeveblejmegæe lÙeebveer DeeheuÙee"eÙeer lÙeebvee ›etâmeeJej ueškeâefJeues. FmceeF&ue (De.

ceie Ùee JeeCeer Je JeekedâMeòeâerheemetve meJe&ßes‰ DeuueenÛee. 99) cetU Dejyeer Meyo ‘keâuecee’ ØeÙegòeâ Peeuee Deens.98 DeeefCe DeuueenMeer melÙeeKesjerpe Flej keâesCeleerner iees° pees[t vekeâe. 100) Ùee ef"keâeCeer Kegö cemeernueeÛe ‘®ntefccevent’ (F&Õejekeâ[tve Skeâ Deelcee) cnšuesues Deens. 87 ceOÙes neÛe efJe<eÙe DeMeeØekeâejs JÙeòeâ kesâuee iesuee Deens. ÙesMet cemeernves ne Meyo DeeheuÙee peeleerÛÙee JeekeäÙeØeÛeejevegmeejÛe Jeehejuee neslee. lej metjn yekeâje DeeÙele ›eâ. DeeefCe ‘heefJe$e Deelcee’Ûee DeLe& Demee Iesleuee keâer ‘cemeern’ÛÙee ¤heele mebÛeejuesuee lees Kegö meJe&ßes‰ DeuueenÛee mJele:Ûee Deelcee neslee.97 (170) ns «ebLeOeejkeâebvees. ef¡emleer ueeskeâebveer Deieesoj ‘keâuecee’ Ùee Meyoeuee ‘keâueece’ . DeeefCe ef¡emleer ueeskeâebÛee DehejeOe Demee keâer cemeernJejerue ßeæe DeeefCe Øesceele les ceÙee&osheueerkeâ[s iesues. lemesÛe F&Õejemee"er ‘efhelee’ Demee Meyo les kesâJeU ue#eCe DeeefCe °eble cnCetve ØeÙegòeâ keâjerle Demele. ÙeeÛeer GoenjCes cees"Ÿee mebKÙesle yeeÙeyeueÛÙee pegvÙee keâjejele ceewpeto Deensle. ‘JeeCeer’ ne JewÙeefòeâkeâ iegCe DeefYeØesle Oejuee.DeLeJee JeekedâMeefòeâÛÙee meceeveeLeea ceeveues. les F&Õejeuee kesâJeU DeeheueeÛe veJns lej DeefKeue ceeveJepeeleerÛee efhelee cnCele Demele.) ÙeebÛeer peer JeÛeves yeeÙeyeueceOÙes meehe[leele. ef¡emleer ueeskeâebveer Ùeelemegæe DeefleMeÙeesòeâer kesâueer. hejbleg ef¡emleer ueeskeâebveer Ùeeef"keâeCeer hegvne DeefleMeÙeesòeâer kesâueer Je ÙesMet cemeernvee F&ÕejeÛee Skegâuelee Skeâ cegueiee "jefJeuee.102 he=LJeer Je DeekeâeMeebleerue meeNÙee Jemlet lÙeeÛÙee ceeuekeâerÛÙee Deensle. Deecner heefJe$e DeelcÙeeves cemeernuee meneÙÙe kesâues. Je lees veeoevener veener keâer DeeheuÙee DeeosMeebÛeer heeÙeceuueer keâjCeeNÙeevee JešCeerJej DeeCeCÙeeÛes keâece lÙeeuee Ùesle vemeeJes. ceie leer keâesCelÙeener mJe¤heele legceÛÙeele keâe Demesvee. DeeheuÙee Oecee&le Deeflejskeâ ke⤠vekeâe. DeMee Øekeâejs Deuueen DeeefCe cemeernyejesyejÛe ‘®nguekegâotme’ ‘heefJe$e Deelcee’ Ùeeuee Skeâ eflemejs osJe yeveefJeues iesues.99 DeeefCe Skeâ Deelcee neslee Deuueenkeâ[tve100 (pÙeeves cejÙeceÛÙee ieYee&le cegueeÛes ¤he OeejCe kesâues) cnCetve legcner Deuueen Je lÙeeÛÙee Øesef<eleeJej 97) cnCepes legceÛee F&Õej DeveefYe%ener veener keâer lÙeeÛÙee jepÙeele jenele Demetve osKeerue legcner Kees[meeUheCee keâjeJee Je lÙeeuee ceenerle nesT veÙes. ‘‘leerve’’ Deensle.) ÛÙee Mejerjele efMe¤ve cemeern (De. JemlegefmLeleer DeMeer Deens keâer ef¡emleer ueeskeâ SkeâeÛe JesUer SkesâÕejJeeoeueener ceeveleele DeeefCe ef$eF&ÕejJeeoeueemegæe. ns legceÛÙeeÛe efnleeÛes Deens.) ÙeebÛÙee mJe¤heele Øekeâš Peeuesues ¤he OeejCe kesâues. lÙeeveer lÙeeuee F&ÕejeÛee heg$e efkebâyengvee Kegö F&Õej "jefJeues. Demee keâÙeeme lÙeebveer ØemLeeefhele kesâuee. . cejÙecekeâ[s ‘keâuecee’ hee"efJeCÙeeÛee DeLe& Demee keâer Deuueenves npejle yeeryeer cejÙece (De. lÙeebvee Deuueen ÙeeleveeoeÙekeâ efMe#ee osF&ue DeeefCe DeuueenJÙeefleefjòeâ pÙeeÛÙee pÙeeÛÙee heeuekeâlJeeJej Je ceoleerJej les efJeÕeeme "sJeleele lÙeebÛÙeehewkeâer keâesCeerÛe lÙeebvee lesLes Dee{UCeej veener. ef¡emleer efveJesoves Kejer pejer Demeueer lejer lÙeeJe¤ve (efJeMes<e keâ¤ve heefnuÙee leerve yeeÙeyeueeRJe¤ve) peemleerle peemle kesâJeU FlekesâÛe efmeæ nesles keâer ÙesMet cemeern (De. Devedefvemee 4 178 heeje 6 ßeæe "sJee DeeefCe Demes cnCet vekeâe keâer. lÙeebÛÙee DeeOeejs F&Õej kesâJeU SkeâÛe F&Õej Deens Je lÙeeKesjerpe DevÙe keâesCeerner F&Õej veener. lÙeebvee 101)cnCepes leerve F&ÕejeÛeer ßeæe mees[tve Åee. lemesÛe ‘Deeflejskeâ’ cnCepes SKeeÅee iees°erÛÙee meceLe&veele ceÙee&osheueerkeâ[s peeCes nesÙe. ‘®ngceefmeveuueen’uee Kegö DeuueenÛeeÛe Deelcee "jefJeuee. ÙesMet cemeern (De. cejÙeceheg$e F&mee ÙeeJÙeefleefjòeâ Flej keâenerÛe veJnlee keâer lees DeuueenÛee Skeâ Øesef<ele neslee.) ÙeebÛÙee ieYee&MeÙeeJej ne DeeosMe GlejefJeuee keâer keâesCelÙeener heg®<eeÛÙee JeerÙee&ÛÙee mebhekeâe&efJeveeÛe ieYe&OeejCee mJeerkeâejeJeer.) Ùeebveer F&Õej DeeefCe oemeebÛÙee mebyebOeeuee efhelee DeeefCe mebleleerÛÙee mebyebOeeÛeer Ghecee efoueer nesleer. meJe&mJeer melÙe DeeefCe melÙeefØeÙe.101 hejeJe=òe Jne. ns Ske⚟ee ÙesMet cemeernÛesÛe JewefMe<šŸe Deens Demes veener lej ØeeÛeerve keâeUeheemetve FœeeF&ueJebMeerÙe F&Õejemee"er efhelee ne Meyo yeesuele Deeues nesles. (171) cemeern DeeefCe efvekeâšJeleea F&Meotleebvee lees (cemeern) oeme DemeuÙeeyeöue cegUerÛe mebkeâesÛe Jeešuee veener. oesvner efJeOeeveebÛee DeLe& Demee keâer Deuueenves cemeern (De. (172-173) ueeskeânes.) Ùeebvee.Devedefvemee 4 177 heeje 6 Deens Je yegefæceevemegæe. 102)ns ef¡emleer ueeskeâebÛÙee ÛeewLÙee DeeflejskeâeÛes Keb[ve nesÙe. DeeefCe Skeâ DeeosMe neslee keâer pees Deuueenves cejÙecekeâ[s hee"efJeuee. Ùentoer ueeskeâebÛee DehejeOe lej Demee neslee keâer les ÙesMet cemeernÛee Fvkeâej Je lÙeeÛÙee efJejesOeele ceÙee&osheueerkeâ[s iesues. hejbleg Demes Demetve osKeerue cemeernÛÙee DeefmlelJeele DeefleMeÙeesefòeâcegUs les ef$eF&ÕejJeeoner ceeveCeejs Deensle lemesÛe Ùee oesve hejmhejefJe¤æ ßeæebÛes SkeâeÛe JesUer keâmes heeueve keâjeJes ÙeeÛee DeepeleeieeÙele les Hewâmeuee ke⤠Mekeâuesues veenerle. legceÛÙee heeuevekeâlÙee&keâ[tve legceÛÙeepeJeU GppJeue ØeceeCe Deeues Deens DeeefCe Deecner legceÛÙeekeâ[s Demee ØekeâeMe hee"efJeuee Deens pees legcneuee mhe° ceeie&oMe&ve keâjCeeje Deens. DeeefCe pÙee ueeskeâebveer Yeòeâeruee ueebÛÚveemheo ceeveues Je ieJe& yeeUieuee. 98) Ùee ef"keâeCeer «ebLeOeejkeâebheemetve DeefYeØesle ef¡emleer ueeskeâ Deensle. ÙeeÛee keâesCeerner ef¡emleer Fvkeâej ke⤠Mekeâle veener. Deuueen lej Heâòeâ SkeâÛe Deens. DeeefCe Gòece veweflekeâ iegCeebveer mebheVe Demee Deelcee Øeoeve kesâuee neslee. DeeefCe lÙeebÛÙee heeueveemee"er Je osKejsKeermee"er kesâJeU leesÛe hegjsmee Deens. SkesâÕejJeeo neÛe Keje Oece& Deens ner iees° ceevÙe kesâuÙeeefJevee lÙeebvee ielÙeblej veener.JeeCeer . lesJne pÙee ueeskeâebveer ßeæe "sJetve meoeÛejCe Debefiekeâejues Deens les Deeheuee ceesyeouee hegjshetj Øeehle keâjleerue DeeefCe Deuueen DeeheuÙee ke=âhesves lÙeebvee peeoe ceesyeouee Øeoeve keâjerue. pees keâesCeer (DeuueenÛÙee) oemÙelJeeme mebkeâesÛe keâjCÙeeÙeesiÙe ieJe& keâjsue lej Deuueen meJeeËvee DeeheuÙee meceesj npej keâjCÙeeÛeer JesU ueJekeâjÛe DeeCeerue. ceie lÙeeheemetve DeuueenÛÙee meojnt JewÙeefòeâkeâ iegCeeves cejÙece (De. lees heefJe$e Deens Ùeeheemetve keâer lÙeeÛee keâesCeer heg$e DemeeJee.) ÙeebÛÙee osJelJeeÛeer otef<ele ßeæe efvecee&Ce Peeueer DeeefCe Ùee ÛegkeâerÛÙee keâuhevesves cetU Oejues keâer F&Õejeves DeeheuÙee mJele:uee efkebâJee DeeheuÙee Deveble iegCeebhewkeâer JeekedâMeòeâer Je JeeCeer Ùee iegCeeuee cemeernÛÙee ¤heele Øekeâš kesâues Deens. cemeern. DeMeeØekeâejs ef¡emleer ueeskeâeble cemeern (De. og°lesheemetve otj Demeuesuee. ceie pes ueeskeâ DeuueenÛeer iees° ceevÙe keâjleerue Je lÙeeÛee DeeßeÙe MeesOeleerue.

Devedefvemee 4 179 heeje 6 Deuueen DeeheuÙee oÙee Je ke=âhesÛÙee Ú$eeKeeueer IesF&ue DeeefCe DeeheuÙeekeâ[s ÙesCÙeeÛee mejUceeie& lÙeebvee oeKeJeerue. ceie pesJne SnjeceÛeer efmLeleer mebhesue lesJne legcner efMekeâej ke⤠Mekeâlee . (1) ns ßeæeJebleebvees. efve:mebMeÙe Deuueen pes FefÛÚlees leer Dee%ee oslees. pej SKeeoe ceveg<Ùe efve:mebleeve cesuee Demesue DeeefCe lÙeeÛeer Skeâ yenerCe Demesue104 lej efleuee lÙeeÛÙee "sJeuesuÙee ceeueceòes (Jeejmee) letve efveccee efnmmee efceUsue. hejbleg meeceevÙele: Fmueeceer MeeŒeeRveer npejle Deyetyekeâj (jefpe. ns Ùee meJe& ØeCeeueer DeeheeheuÙee DevegÙeeÙeebkeâ[tve DeeheuÙee ØeleerkeâebÛÙee DeeojeÛee DeeosMe osleele Je pej SKeeÅee Fmeceeves SKeeÅee JÙeJemLesÛÙee Øeleerkeâehewkeâer SKeeÅeeÛee Deheceeve kesâuee lej JeemleefJekeâheCes lees lÙee JÙeJemLesefJe¤æ Me$eglJe keâjlees Ùee iees°erÛeer leer KetCe Deens. veeCeer. lej keâeneRÛÙee celes kesâJeU efve:mebleeve efmLeleerle cejCe heeJeCeeNÙeeuee ‘keâueeuee’ cnšues peeles. keâ[e DeeefCe efkeâjheeve F. cnCetve ner yeeye celewkeäÙe Demeuesueer Deens. meebiee. Kegö kegâjDeevevegmeejosKeerue ÙeeÛes meceLe&ve nesles.106 DeeefCe pej Deveskeâ YeeT-yeefnCeer Demeleerue lej efŒeÙeebÛee Skesâjer Je heg®<eebÛee oghheš Jeeše Demesue. hejbleg Snjece (npekeâefjlee heefjOeeve kesâuesueer JeŒes) ÛÙee DeJemLesle efMekeâejeruee DeeheuÙeekeâefjlee JewOe "jJet vekeâe. ‘efMeDeeFefjuueen’ves DeefYeØesle lÙee meJe& KegCee Je efveMeeCÙee Deensle pÙee DeveskesâÕejJeeo DeeefCe kegâøeâ (Fvkeâej) Je veeefmlekeâlesÛÙeeefJe¤æ Megæ F&ÕejesheemevesÛÙee ØeCeeueerÛes ØeefleefveefOelJe keâjerle DemeeJÙeele.1 legceÛÙeekeâefjlee Ûeleg<heeo Jeiee&leerue meJe& peveeJejs JewOe kesâueer iesueer Deensle2 lÙeebÛÙee JÙeefleefjòeâ pÙeebÛÙeeyeöue heg{s legcneuee meebieCÙeele ÙesF&ue. lej ‘yenercee’ ne Meyo ÛejeT peveeJejemee"er Jeehejuee peelees. Ûes ÙegefveHeâece&. MeW[er. hejbleg pej ØeLece ßesCeerleerue SKeeoe veelesJeeF&keâ ceewpeto Demeuee Goe. 106)nerÛe Dee%ee oesvehes#ee peemle yeefnCeeRmee"erner Deens. Deuueen legcneuee DeeosMe oslees. lÙee ueeskeâebvee ÚUt vekeâe pes DeeheuÙee heeuevekeâlÙee&Ûeer ke=âhee DeeefCe lÙeeÛÙee ØemeVelesÛÙee MeesOeele heefJe$e ie=ne (keâeyee) keâ[s peele Demeleerue.).) Ùeebveer Skeâoe ØeJeÛeveele Ùee DeLee&Ûes mhe°erkeâjCe kesâues nesles.) ÙeebÛes ns cele ceevÙe kesâues Deens keâer keâueeuee ne Meyo heefnuÙee efmLeleerueeÛe ueeiet neslees. MesUer DeeefCe ceW{er Ùeemee"er Jeehejuee peelees.3 efveef<eæ ceefnvÙeebhewkeâer SKeeÅeeuee JewOe ke⤠vekeâe. keâejCe ÙesLes ‘keâueeuee’ÛÙee yeefnCeeruee Jeejmeemebheòeerleerue DeOÙee&Ûeer Jeešskeâjer "jefJeuesues Deens. keâenerÛÙee celes pees Fmece efve:mebleeve Demesue Je pÙeeÛes Je[erue DeeefCe Deepeesyee efpeJeble vemeleerue Demee ceveg<Ùe ‘keâueeuee’ nesÙe. nlees[e DeeefCe keâesÙelee meecÙeJeeoeÛes Øeleerkeâ Deens. (174-175) ns veyeer (me. kesâme. keâejCe leer Jemlet lÙeekeâefjlee efÛevn DeLeJee efveMeeCeerÛes keâece keâjles. yeUermLeeve DeeefCe ›etâme ns efd¡emleer Oecee&Ûes Øeleerkeâ Deensle. mejkeâejer PeW[s. 180 3) cnCepes lÙee ceÙee&oebÛes Je yebOeveebÛes heeueve keâje pÙee legceÛÙeeJej IeeleuÙee Deensle. lej lÙeeÛee Jeeše Deoe kesâuÙeeveblej Gjuesueer meJe& ceeueceòee YeeJeeuee efceUsue. ÛeÛe&. efMeKe Oecee&Ûes Øeleerkeâ Deensle. cetU Dejyeer Meyo ‘DeveDeece’ (Ûeleg<heeo) ne Dejyeer Yee<esle Gbš. lÙee peveeJejebJej nele šeketâ vekeâe pÙeebÛÙee ieàÙeele F&Õejehe&CeeÛÙee KegCee cnCetve heós Ieeleues Deensle. lemesÛe lees DeJeceeve keâjCeeje Kegö pej lÙee JÙeJemLesMeer mebyebefOele Demesue lej lÙeeÛeer meojnt ke=âleer lÙee JÙeJemLesMeer hejeJe=òe DeeefCe yeb[ keâjCÙeeÛÙee meceeveeLeea Deens. SKeeÅee ØeCeeueerÛes DeLeJee ßeæsÛes lemesÛe SKeeÅee efJeÛeej Je DeeÛeej heæleerÛes efkebâJee SKeeÅee JÙeJemLesÛes ØeefleefveefOelJe keâjCeeNÙee DeMee ØelÙeskeâ Jemletuee lÙee iees°erÛes Øeleerkeâ cnšues peeF&ue. ieeÙe. veesše DeeefCe mš@che ns MeemeveeÛes Øeleerkeâ Deensle. heleer.DeeefCe hene 1) 2) 103)‘keâueeuee’ Ùee MeyoeÛÙee DeLee&le celeefYeVelee Dee{Ules.) Ùeebveer ÙeeÛes mhe°erkeâjCe DeeheuÙee lÙee DeeosMeeble kesâuesues Deens pÙeele eEnœe heMet Je he#eer lemesÛe cegjoe[ (ce=le) KeeCeeNÙee ØeeCÙeeuee njece "jefJeues Deens. 104)Ùee ef"keâeCeer DeMee YeeT Je yeefnCeeRÛÙee JeejmeenkeäkeâeÛee GuuesKe kesâuee peele Deens pes ce=leeMeer DeeF& Je Je[erue oesvnerle efkebâJee kesâJeU Jeef[ueebÛÙee yeeyeleerle meeceeefÙekeâ DemeeJesle. pesCeskeâ¤ve legcner Yeškeâle efHe⤠veÙes DeeefCe Deuueen ØelÙeskeâ iees°erÛes %eeve yeeUielees. npejle Deyetyekeâj (jefpe. pes Meekeâenejer Demeleerue lemesÛe Flej ØeeCeercee$eebÛÙee JewefMe<šŸeele Ûeleg<heeoebMeer meecÙe jeKele Demeleerue.105 pej ce=leeÛes Jeejme oesve yeefnCeer Demeleerue lej lÙee "sJeuesuÙee ceeueceòesletve oesve le=leerÙeebMeÛÙee nkeäkeâoej "jleerue. kegâyee&veerÛÙee peveeJejebJej nele šeketâ vekeâe. peeveJes DeeefCe cebefojs ns yeÇeÿeCelJeeÛes Øeleerkeâ Deensle. ueeskeâ legcneuee keâueeueemebyebOeer103 DeeosMe efJeÛeejleele. DeeefCe pej yenerCe efve:mebleeve Jeejueer Demesue lej YeeT efleÛee Jeejme "jsue. . 105)cnCepes pej DevÙe keâesCeerner ØeLece ßesCeerleerue veelesJeeF&keâ vemesue lej YeeT efleÛÙee meJe& ceeueceòesÛee Jeejme "jsue.’ cnCepes Ûeleg<heeo Jeiee&leerue meJe& ÛejeT peveeJejs nueeue Deensle DeLee&le pÙeebvee megUs vemeleerue. lÙeeJesUer meneyeebhewkeâer keâesCeerner lÙeebefJe¤æ celeYeso oMe&efJeuee veJnlee. Heâewpe Je heesueerme F. ‘Ûeleg<heeo Jeiee&leerue meJe& ÛejeT peveeJejs legceÛÙeemee"er nueeue kesâueer iesueer. JeÛeves 120) ke=âheeJeble DeeefCe oÙeeJeble DeuueenÛÙee veeJeeves ns ßeæeJebleebvees! efveef<eæeÛes hegjshetj heeueve keâje. JeemleefJekeâheCes pej ‘keâueeuee’Ûee Je[erue efpeJeble Demesue lej yeefnCeeruee cegUeleÛe keâesCeleener Jeeše Øeehle nesle veener. Deuueen legceÛÙeemee"er DeeosMeebÛes mhe°erkeâjCe keâjerle Deens. F&MJejer efJeOeeRÛeer efJešbyevee ke⤠vekeâe. (176) DeuedceeF&oe 5 heeje 6 5 metjn Deued ceeF&oe (ceoerveekeâeueerve. hewiebyej npejle cegncceo (me.

DeuedceeF&oe 5

181

heeje 6

Skeâe ieševes legceÛÙeemee"er ceefmpeosnjece (keâeyee ceefmpeo) Ûee ceeie& jesKeuee Deens lej Ùee iees°erJej
legceÛÙee jeieeves legcneuee Flekesâ Ye[keâJet veÙes keâer legcner osKeerue lÙeeÛÙee efJejesOeele DelÙeeÛeej
keâjeue.4 veener, pes keâeÙe& hegCÙeebÛes Je F&MehejeÙeCelesÛes Deens, lÙeeceOÙes meJeeËMeer menkeâeÙe& keâje
DeeefCe peer heehe Je DelÙeeÛeejeÛeer keâeces Deensle, lÙeeceOÙes keâesCeeMeerner menkeâeÙe& ke⤠vekeâe.
DeuueenÛes YeÙe yeeUiee, lÙeeÛeer efMe#ee Heâej keâ"esj Deens. (2)
legcnekeâefjlee efveef<eæ keâjCÙeele Deeues Deensle cesuesues ØeeCeer, jòeâ, [gkeâjeÛes ceebme, les
peveeJej pes DeuueenefMeJeeÙe Flej keâesCeeÛÙee veeJeeves yeUer efoues Demesue. les pes iegoce¤ve DeLeJee
ceej ueeietve DeLeJee GbÛemLeeveeJe¤ve he[tve DeLeJee škeäkeâj ueeietve cesues Demesue DeLeJee pÙeeuee
SKeeÅee efnbœe ØeeCÙeeves Heâe[ues Demesue lÙeeJÙeefleefjòeâ pÙeeuee efpeJeble DeJemLesle Demeleevee legcner
keâeheues Demesue DeLeJee les pes osJeerJej yeUer efoues Demesue.5 lemesÛe ns osKeerue legceÛÙeemee"er efveef<eæ
Deens keâer, Heâemes šeketâve Deeheues YeefJe<Ùe heeneJes. Ùee meJe& ke=âleer Dee%ee Yebie keâjCeeNÙee Deensle. Deepe
DeßeæeJebleebvee legceÛÙee Oecee&keâ[tve hetCe& efvejeMee Peeueer Deens cnCetve legcner lÙeebvee efYeT vekeâe lej
ceePÙee keâesheeÛes YeÙe yeeUiee.6 Deepe jespeer ceer legceÛee Oece& legceÛÙeekeâefjlee heefjhetCe& kesâuee Deens
4)

5)

6)

keâeefHeâjebveer lÙeeJesUer cegmeueceeveebvee keâeyeeie=neÛÙee Ùee$esheemetve jesKeues nesles Je nppe
keâjCÙeeheemetvemegæe lÙeebvee JebefÛele "sJeues nesles, cnCetve cegmeueceeveebÛÙee ceveele Demee efJeÛeej Deeuee
keâer pÙee keâeefHeâj šesàÙeebÛes ceeie& Fmueeceer ØeosMeeÛÙee peJeUtve peeleele, lÙeebvee Deecnermegæe
npeheemetve jesKeeJes Je npeÛÙee keâeUele lÙeebÛÙee keâeefHeâuÙeebJej Úehes ceejCes meg¤ keâjeJes, hejbleg
meJe&ßes‰ Deuueenves meojnt DeeÙele GlejJetve lÙeebvee Ùee efJeÛeejeheemetve hejeJe=òe kesâues.
cetU Dejyeer Meyo ‘vegmegye’ ØeÙegòeâ Peeuee Deens. ÙeeÛÙeeves DeefYeØesle DeMeer meJe& mLeeves Deensle pÙeevee
DeuueenefMeJeeÙe Flejebmee"er Yesš Je Dehe&Ce DeeefCe veJeme keâjCÙeekeâefjlee ueeskeâebveer efJeefMe° kesâues
DemeeJes. ceie lesLes hee<eeCeebÛeer DeLeJee ueekeâ[eÛeer cetleea Demees efkebâJee vemees. DeeceÛÙee Yee<esle lÙeeÛee
meceeveeLeea Meyo cnCepes SKeeÅee efJeYetleer DeLeJee osJeosJelesMeer DeLeJee SKeeÅee DeveskesâÕejer ßeæsMeer
mebyebefOele Demeuesues ‘mLeeve’ ne Meyo nesÙe. DeMee SKeeÅee ‘mLeevee’Jej keâeheuesues peveeJej osKeerue
njece Deens.
‘Deepe’ves DeefYeØesle SKeeoe efJeefMe° efoJeme DeLeJee leejerKe veJns lej pÙeeJesUer ner DeeÙele Glejueer
nesleer lees keâeU DeefYeØesle Deens. DeeceÛÙee Yee<eslemegæe ‘Deepe’ ne Meyo Jele&ceeve keâeUemee"er
meJe&meeceevÙeheCes yeesueuee peelees. ‘keâeefHeâjebÛeer legceÛÙee Oecee&keâ[tve efvejeMee Peeueer Deens.’ cnCepes
Deelee legceÛee Oece& Skeâ keâeÙecemJe¤heer JÙeJemLee yeveuee Deens. lees mJele:ÛÙee MeemekeâerÙe
meeceLÙee&efveMeer ØemLeeefhele Je ¤{ Peeuee Deens. lÙeeÛes GÛÛeešve keâ¤ve legcneuee hegvne De%eeveekeâ[s
hejle veslee ÙesT Mekesâue Ùeeyeeyeleerle keâeefHeâjebÛeer efvejeMee Peeueer Deens. ‘cnCetve legcner lÙeebvee efYeT
vekeâe lej ceePes YeÙe yeeUiee’ cnCepes Ùee Oecee&ÛÙee Dee%ee Je DeeosMeebÛÙee DebceueyepeeJeCeerle
keâesCelÙeener keâeefHeâj MeefòeâÛÙee JeÛe&mJeeÛee Je peguetceeÛee efkebâJee nmle#eshe Je ØeeflekeâejeÛee
legceÛÙeekeâefjlee Deelee Oeeskeâe Gjuesuee veener. Deelee legcner F&ÕejeÛes YeÙe yeeUieues heeefnpes keâer
lÙeeÛÙee DeeosMeebÛÙee heeueveele pej legcner kegâÛejeF& kesâueer lej legceÛÙeemee"er Demes keâesCelesner efveefceòe
DemeCeej veener pesCeskeâ¤ve legceÛÙeeMeer peje osKeerue meewcÙe JÙeJenej kesâuee peeJee.

DeuedceeF&oe 5

182

heeje 6

DeeefCe Deeheueer ke=âhee legcneJej heefjhetCe& kesâueer Deens. DeeefCe legceÛÙeemee"er Fmueece legceÛee Oece&
cnCetve mebcele kesâuee Deens.7 (cnCetve JewOe DeeefCe DeJewOelesÛeer peer yebOeves legceÛÙeeJej Ieeleueer iesueer
Deensle lÙeebÛes heeueve keâje.) hejbleg pej SKeeÅeeves Yegkesâves efJeJeMe nesTve Ùeehewkeâer SKeeoer Jemlet
Keeuueer DevÙeLee iegv¢eekeâ[s lÙeeÛee keâue Peeuee Demelee lej efve:mebMeÙe Deuueen #ecee keâjCeeje Je
ke=âhee keâjCeeje Deens.8 (3)
ueeskeâ efJeÛeejleele keâer lÙeebÛÙeekeâefjlee keâeÙe JewOe kesâues iesues Deens, lÙeebvee meebiee,
legceÛÙeekeâefjlee meJe& heefJe$e Jemlet JewOe kesâuÙee iesuÙee Deensle.9 DeeefCe pÙee efMekeâejer peveeJejebvee
legcner ØeefMeef#ele kesâues Demesue - pÙeebvee Deuueenves Øeoeve kesâuesuÙee %eeveeÛÙee DeeOeejeJej legcner
efMekeâej keâjCÙeeÛes ØeefMe#eCe osle Demelee - les pÙee peveeJejeuee legceÛÙeemee"er Oe¤ve "sJeleerue
7)

8)
9)

Oecee&uee heefjhetCe& keâjCes ves DeefYeØesle lÙeeuee Skeâ keâeÙecemJe¤heer efJeÛeej Je DeeÛeej JÙeJemLee DeeefCe
Skeâ DeMeer heefjhetCe& mebmke=âleer JÙeJemLee yeveefJeCes nesÙe pÙeele peerJeveeÛÙee meJe& ØeMveebÛeer Gòejs
leeefòJekeâ DeLeJee meefJemlejheCes GheueyOe nesle DemeeJeer DeeefCe ceeie&oMe&ve Øeehle keâjCÙeemee"er
keâesCelÙeener heefjefmLeleerle lÙeeÛÙeeyeensj peeCÙeeÛeer iejpe Yeemele vemeeJeer. osCeieer heefjhetCe& keâjCÙeeves
DeefYeØesle ceeie&oMe&ve¤heer osCeieer heefjhetCe& keâjCes nesÙe. Fmueeceuee Oece& cnCetve mJeerkeâej keâjCÙeeÛee
DeLe& Demee keâer legcner ceePeer yeboieer Je Dee%eeOeejkeâlee mJeerkeâejCÙeeÛee pees keâjej kesâuee neslee lÙeeuee
legcner DeeheuÙee ØeÙelveebveer Keje DeeefCe ØeeceeefCekeâ efmeæ keâ¤ve oeKeefJeuee Deens. cnCetve ceer lÙeeuee
mJeerke=âleerÛee opee& yeneue kesâuee Deens. lemesÛe legcneuee Deelee DeMee efmLeleerle DeeCeues Deens keâer
ØelÙe#eele Deelee ceePÙee JÙeefleefjòeâ Flej keâesCeeÛÙeener yeboieer Je Dee%eeOeejkeâlesÛes peesKe[ legceÛÙee
ceevesJej jeefnuesues veener. Deelee pÙeeØekeâejs ßeæsÛÙee °erves legcner ceePes cegefmuece-Dee%eeOeejkeâDeenele, lÙeeÛeØekeâejs JÙeeJeneefjkeâ peerJeveelemegæe ceePÙeeJÙeefleefjòeâ Flej keâesCeeÛes cegefm uece yevetve
jenCÙeemee"er keâesCeleerner Deieeflekeâlee, ueeÛeejer legcneuee jeefnuesueer veener.
mhe°erkeâjCeemee"er hene metjn ‘yekeâje’ šerhe veb. 52
efJeÛeejCeeNÙeebÛee nslet Demee neslee keâer lÙeebvee leceece nueeue JemletbÛee leheMeerue meebefieleuee peeJee
pesCeskeâ¤ve lÙeeKesjerpe Flej meJe& Jemlet lÙeebveer njece mecepeeJÙee. GòejeoeKeue kegâjDeeveves njece
JemletbÛee leheMeerue meebefieleuee Je lÙeeveblej ne Deece DeeosMe osTve hegjs kesâues keâer meJe& heekeâ Jemlet
nueeue Deensle. DeMee Øekeâejs ØeeÛeerve Oeeefce&keâ Âef°keâesve hetCe&heCes Guešuee iesuee. ØeeÛeerve Âef°keâesve
Demee neslee keâer meJe& keâener njece Deens lÙeeJÙeefleefjòeâ keâer pÙeeÛÙee efveef<eælesmebyebOeer mhe°erkeâjCe
efouesues Deens. ‘nueeue’mee"er ‘heekeâ’ DemeuÙeeÛeer Deš DeMeemee"er Ieeleueer Deens keâer veeheekeâ
Jemletbvee nueeue "jefJeCÙeeÛee ØeÙelve kesâuee peeT veÙes. Gjuee ne ØeMve keâer Jemlet ‘heekeâ’ DemeCÙeeÛeer
efveef§eleer keâMeer keâjlee ÙesF&ue lej ÙeeÛes Gòej Demes keâer pÙee Jemlet Oece&MeeŒeeÛÙee SKeeÅee
efveÙeceevegmeej veeheekeâ "jleerue DeLeJee Megæ jefmekeâlesuee pÙeeÛeer Ie=Cee Jeešle DemeeJeer, DeLeJee pÙee
Jemlet megmebmke=âle ceeCemeeuee meJe& meeceevÙeheCes DeeheuÙee efvece&uelesÛÙee mebJesovesÛÙeeefJe¤æ
Dee{UuÙee DemeeJÙeele, lÙeeKesjerpe meJe& keâener heekeâ Deens.

DeuedceeF&oe 5

183

heeje 6

lÙeeueener legcner KeeT Mekeâlee.10 leLeeefhe lÙeeJej DeuueenÛes veeJe GÛÛeeje11 DeeefCe DeuueenÛee
keâeÙeoe Yebie keâjCÙeeheemetve lÙeeÛeer Yeerleer yeeUiee. Deuueen efnMesye Iesleevee JesU ueeiele veener.
(4)
Deepe legceÛÙeemee"er meJe& heefJe$e Jemlet JewOe keâjCÙeele DeeuÙee Deensle. «ebLeOeejkeâebÛes
Yeespeve legceÛÙeemee"er JewOe DeeefCe legceÛes pesJeCe lÙeebÛÙeekeâefjlee JewOe12 Deens Ûeeefj$ÙeJeeve Je
mJeleb$e efŒeÙee ceie lÙee ßeæeJebleebÛÙee peceeleerleerue Demeesle DeLeJee lÙee ueeskeâmecetneleerue pÙeebvee
legceÛÙeehetJeea «ebLe efouee iesuee neslee,13 hejbleg Deš DeMeer keâer legcner lÙeebÛes cenj Deoe keâ¤veÛe
efJeJeen yebOeveele lÙeebÛes j#ekeâ yeveeJes. Demes nesT veÙes keâer, legcner lÙeebÛÙeeMeer mJewj keâecele=hleerle
ueeieeJes efkebâJee uehetve Úhetve Deveweflekeâ mebyebOe "sJeeJesle DeeefCe SKeeÅeeves ßeæsÛÙee ceeiee&Jej
10) efMekeâejer peveeJejebveer DeefYeØesle kegâ$es, efÛeles, memeeCes DeeefCe efMekeâejs Je lÙeeÛeyejesyej pÙeeÛÙeekeâ[tve
ceeCetme efMekeâej keâjCÙeeÛeer mesJee Ieslees Demes meJe& heMet Je he#eer Deensle. ØeefMeef#ele ÕeeheoeÛes JewefMe<šŸe
Demes Demeles keâer lees pÙeeÛeer efMekeâej keâjlees lÙeeuee Flej ÕeeheoebØeceeCes Heâe[tve Keele vemelees lej
DeeheuÙee ceeuekeâemee"er Oe¤ve "sJele Demelees. cnCetveÛe Deece Õeeheoebveer Heâe[uesues peveeJej njece
Deens lej ØeefMeef#ele Õeeheoebveer kesâuesueer efMekeâej nueeue Deens.
11) cnCepes efMekeâejer ØeCÙeeuee efMekeâej keâjCeÙeemee"er mees[CÙee Deieesoj ‘efyeefmceuueen’ cnCee. Ùee
DeeÙeleJe¤ve ne efveÙece ceenerle Peeuee keâer efMekeâejer ØeeCÙeeuee efMekeâejerJej mees[leebvee F&ÕejeÛes veeJe
IesCes DeeJeMÙekeâ Deens. lÙeeveblej pej efMekeâej efpeJeble efceUeueer lej F&ÕejeÛes veeJe IesTve lÙeeuee
keâeheues heeefnpes DeeefCe pej leer efpeJeble efceUeueer veener lej lemes ve keâjleeÛe leer nueeue "jsue keâejCe
ØeejbYeer efMekeâejer ØeeCÙeeuee lÙeeJej mees[leevee meJeexÛÛe DeuueenÛes veeJe Iesleuesues nesles. nerÛe Dee%ee
‘yeeCee’ mebyebOeerner Deens.
12) «ebLeOeejkeâebÛÙee pesJeCeele lÙeeveer keâeheuesuÙee peveeJejeÛeener meceeJesMe Deens. DeeceÛÙeemee"er lÙeebÛes Je
lÙeebÛÙeemee"er DeeceÛes pesJeCe nueeue DemeCÙeeÛee DeLe& Demee keâer DeeceÛÙee Je lÙeebÛÙee ojcÙeeve
KeeCÙeeefheCÙeeÛÙee yeeyeleerle keâmeueener De[LeUe DeLeJee efMeJeeMeerJe veener. Deecner lÙeebÛÙeemeceJesle
KeeT Mekeâlees DeeefCe les DeeceÛÙee meceJesle. hejbleg ner Deece hejJeeveieer osCÙeeDeieesoj Ùee JeekeäÙeeÛeer
hegvejeJe=òeer kesâueer Deens keâer, ‘legceÛÙeemee"er heekeâ Jemlet nueeue kesâuÙee Deensle’. ÙeeJe¤ve Demes
keâUues keâer Oece&MeeŒee (MejerDele) ÛÙee °erves heekeâer Je mJeÛÚlesmee"er DeeJeMÙekeâ DemeuesuÙee
efveÙeceebÛes pej «ebLeOeejkeâ heeueve keâjerle vemeleerue efkebâJee lÙeebÛÙee pesJeCeele njece JemletbÛee meceeJesMe
Demesue lej les JepÙe& kesâues heeefnpes. Goe. les pej F&ÕejeÛes veeJe ve IesleeÛe peveeJejs keâehele Demeleerue
DeLeJee F&ÕejeefMeJeeÙe Flej keâesCeeÛes veeJe GÛÛeejle Demeleerue lej les KeeCes DeeceÛÙeekeâefjlee JewOe
veener.
13) Ùeeves Ùentoer Je ef¡emleer ueeskeâ DeefYeØesle Deensle. efJeJeen keâjCÙeeÛeer hejJeeveieer kesâJeU lÙeebÛÙee
efŒeÙeebMeerÛe efoueer Deens hejbleg lÙeeÛeyejesyej Deš DeMeer Ieeleueer Deens keâer lÙee efŒeÙee ‘cegnefmeveele’
(megjef#ele, megMeerue efŒeÙee) DemeeJÙeele, DeLee&le ogjeÛeejer vemeeJÙeele. veblejÛÙee JeekeäÙeele DeMeer
lebyeer osKeerue efoueer Deens keâer Ùentoer DeLeJee ef¡e§eve helveermee"er F&ceeve ieceeJeuee peeT veÙes.

DeuedceeF&oe 5

184

heeje 6

ÛeeueCÙeeÛes veekeâejues lej lÙeeÛes mebhetCe& peerJevekeâeÙe& JeeÙee peeF&ue Je lees cejCeesòej peerJeveeceOÙes
efoJeeUKeesj yevesue. (5)
ns ßeæeJebleebvees, pesJne legcner veceepemee"er G"eue lesJne ns DeeJeMÙekeâ Deens keâer legcner
Deeheues leeW[ Je nele keâeshejeheÙeËle OegJeeJes, [eskeäÙeeJej nele efHeâjJeeJes Je heeÙe IeesšŸeeheÙeËle Oetle
peeJes.14 pej peveeyele (DeheefJe$eles) ÛÙee efmLeleerle Demeeue lej mveeve keâ¤ve MegefÛeYet&le Jne. pej
Deepeejer Demeeue efkebâJee ØeJeemeele Demeeue DeLeJee legceÛÙeehewkeâer SKeeoe MeewÛeeme peeTve Deeuee
Demesue DeLeJee Œeer-mheMe& kesâuee Demesue, pej heeCeer GheueyOe vemesue lej mJeÛÚ ceeleerÛee
GheÙeesie keâje, lÙee ceeleerJej Heâòeâ nele cee¤ve DeeheuÙee ÛesnNÙeeJej Je neleebJej efHeâjJee.15
Deuueen legceÛes peerJeve De[ÛeCeerÛes ke⤠FefÛÚle veener lej lees FefÛÚlees keâer legcneuee MegefÛeYet&le
keâjeJes Je Deeheueer osCeieer legcneJej hetCe& keâjeJeer, pesCeskeâ¤ve legcner ke=âle%e yeveeue. (6)
Deuueenves peer osCeieer legcneuee Øeoeve kesâueer Deens, lÙeeÛeer Dee"JeCe "sJee DeeefCe lÙee
Â{JeÛeveeuee efJeme¤ vekeâe pes lÙeeves legceÛÙeekeâ[tve Iesleues Deens, cnCepes legceÛes ns keâLeve keâer
‘‘Deecner Ssefkeâues Je Dee%eeOeejkeâlee mJeerkeâejueer.’’ DeuueenÛes YeÙe yeeUiee, Deuueen ceveeble rue
jnmÙe osKeerue peeCelees. ns ßeæeJebleebvees, Deuueenmee"er melÙeeJej De{U jenCeejs Je vÙeeÙeeÛeer
iJeener osCeejs yevee. SKeeÅee iešeÛÙee Me$eglJeeves legcneuee Flekesâ Øe#eesefYele ke⤠veÙes keâer legcner
vÙeeÙeeheemetve efJecegKe Jneue. vÙeeÙe keâje, ns F&MehejeÙeCelesMeer DeefOekeâ efvekeâšJeleea Deens.
DeuueenÛes YeÙe yeeUietve keâeÙe& keâjerle jene. pes keâener legcner keâjlee, Deuueen lÙeeÛeer hegjhs etj
Keyej "sJeCeeje Deens. pes ueeskeâ ßeæe "sJeleerue Je melke=âlÙe keâjleerue, Deuueenves lÙeebvee JeÛeve
efoues Deens keâer lÙeebÛÙee Ûegkeâe ceeHeâ kesâuÙee peeleerue Je lÙeebvee cees"e ceesyeouee efceUsue. Gjues
les ueeskeâ pes õesn keâjleerue Je DeuueenÛeer mebkesâleJeÛeves Keesšer "jJeleerue, lej les vejkeâele peeCeejs
Deensle. (7-10)
ns ßeæeJebleebvees, DeuueenÛÙee lÙee GhekeâejeÛes mcejCe keâje pees lÙeeves (Deelee vegkeâlesÛe)
legcneJej kesâuee Deens, pesJne Skeâe ieševes legceÛÙeeJej nele šekeâCÙeeÛee efve§eÙe kesâuesuee neslee

14) hewiebyej npejle cegncceo (me.) Ùeebveer ÙeeÛes pes mhe°erkeâjCe kesâues Deens lÙeeJe¤ve Demes keâUles keâer
leeW[ Oegleevee iegUCeer keâjCes DeeefCe veekeâ mJeÛÚ keâjCes ns osKeerue meeceerue Deens. lemes kesâuÙeeefJevee
leeW[eÛes mveeve hetCe& nesle veener. lemesÛe keâeve, [eskeäÙeeÛee Skeâ Yeeie DemeuÙeekeâejCeeves [eskeäÙeeJej
nele efHeâjJeCÙeele keâeveebÛÙee Deeletve Je yeens¤ve nele efHeâjefJeCesner meeceerue Deens, lemesÛe Jegpet ØeejbYe
keâjCÙeeDeieesoj nele OegJetve Iesleues heeefnpes keâejCe pÙee neleebveer ceveg<Ùe Jegpet keâjCeej Deens ØeLece
lesÛe heekeâ JneJesle.
15) mhe°erkeâjCeemee"er hene metjn efvemee šerhe ›eâ. 41, 43

DeuedceeF&oe 5

185

heeje 6

hejbleg Deuueenves lÙeebÛes nele legceÛÙeeJej G"CÙeeheemetve jesKeues.16 DeuueenÛÙee keâesheeÛes YeÙe
yeeUietve keâeÙe& keâjerle jene, ßeæeJebleebveer DeuueenJejÛe YebjJemee "sJeuee heeefnpes. (11)
Deuueenves yeveerFœeeF&uekeâ[tve hekeäkesâ keâjej keâ¤ve Iesleues nesles DeeefCe lÙeebÛÙeele yeeje
efvejer#ekeâ17 efveÙegòeâ kesâues nesles Je lÙeebvee meebefieleues nesles keâer, ‘‘ceer legceÛÙeeyejesyej Deens. pej
legcner veceepe ØemLeeefhele kesâueer DeeefCe pekeâele Deoe kesâueer Je ceePÙee Øesef<eleebvee ceeveues DeeefCe
lÙeebvee ceole kesâueer Je F&Õejeuee Gòece keâpe& osle jeefnuee lej Kee$eer yeeUiee keâer ceer legceÛÙeeleerue
JeeF&š iees°er veenerMee keâjerve DeeefCe legcneuee DeMee GÅeeveeble oeKeue keâjerve pÙeebÛÙee Keeuetve
keâeueJes Jeenele Demeleerue, hejbleg lÙeeveblej legceÛÙeehewkeâer pÙeeves DeßeæsÛes Jele&ve Debefiekeâejues lej
lÙeeves JeemleefJekeâ heenlee mevceeie&18 njJetve šekeâuee.’’ ceie lÙeebÛes ns keâjejYebie keâjCesÛe nesles
keâer pÙeecegUs Deecner lÙeebvee DeeheuÙee ke=âhesheemetve otj {keâueues DeeefCe lÙeebÛeer ceves keâ"esj
yeveefJeueer. Deelee lÙeebÛeer oMee DeMeer Deens keâer Meyoele HesâjHeâej keâ¤ve iees° keâes"uÙee keâes"s
vesleele. peer efMekeâJeCe lÙeebvee efoueer iesueer nesleer lÙeeÛee cees"e Yeeie les efJemejues Deensle DeeefCe
legcneuee vesnceerÛe lÙeebÛÙee keâesCelÙee ve keâesCelÙee DehenejeÛeer ceeefnleer efceUle Demeles.
lÙeebÛÙeehewkeâer HeâejÛe Lees[s Ùee oes<eeheemetve JeeÛeues Deensle. (ceie pesJne ns Ùee efmLeleerØele
heesnesÛeues Deensle lej les pees keâener Kees[meeUheCee keâjleerue lees ÙeebÛÙeekeâ[tve Dehesef#eleÛe
Deens.) cnCetve Ùeebvee #ecee keâje DeeefCe lÙeebÛÙee ke=âlÙeekeâ[s ogue&#e keâjerle jene. Deuueen lÙee
ueeskeâebvee hemeble keâjlees pes Gòece Jele&ve jeKeleele. (12-13)
ÙeeÛeØeceeCes Deecner lÙee ueeskeâebkeâ[tve hekeäkesâ JeÛeve Iesleues nesles pÙeebveer meebefieleues nesles
keâer Deecner vemeeje (ef¡e§eve) Deenesle hejbleg lÙeebvee osKeerue pees hee" efouee iesuee neslee, lÙeebÛee
Heâej cees"e Yeeie les efJemejuesle. mejlesMesJešer Deecner lÙeebÛÙee ojcÙeeve hegve®lLeeveeÛÙee
16) ne mebkesâle, npejle Deyoguueen efyeve Deyyeeme (jefpe.) Ùeebveer efveJesove kesâuesuÙee Ùee Iešveskeâ[s Deens
keâer Ùengoer ueeskeâebÛÙee Skeâe ieševes hewiebyej cegncceo (me.) Je lÙeebÛÙee efveJe[keâ meesyelÙeebvee pesJeCeeÛes
Deeceb$eCe osTve yeesueeJeues nesles. lÙeebveer lÙeebÛÙeeJej DekeâmceeleheCes legštve he[CÙeeÛee ieghle keâš
jÛeuee neslee pesCeskeâ¤ve Fmueeceuee ieleØeeCe keâ¤ve šekeâeJes, hejbleg SsveJesUer DeuueenÛÙee ke=âhesves
hewiebyej (me.) Ùeebvee lÙeebÛÙee keâšeÛeer ceeefnleer keâUeueer, hewiebyej (me.) pesJeCeemee"er iesues veener.
17) Dejyeer Meyo ‘vekeâerye’ (efvejer#ekeâ) Ûee DeLe& osKejsKe DeeefCe MeesOe IesCeeje Demee neslees. yeveerFœeeF&ue
ueeskeâebÛeer 12 IejeCeer nesleer. meJeexÛÛe Deuueenves lÙeehewkeâer ØelÙeskeâ IejeCÙeemee"er Skeâ Skeâ
efvejer#ekeâ Kegö lÙeeÛe IejeCÙeeletve efveÙegòeâ keâjCÙeeÛee DeeosMe efouee neslee, pesCeskeâ¤ve lÙeebveer lÙee
ueeskeâebÛÙee efmLeleerJej vepej "sJeeJeer Je lÙeebvee DeOecee&heemetve Je ogjeJÙeeheemetve otj "sJeCÙeeÛee ØeÙelve
keâjerle jeneJes.
18) cetU Dejyeer Meyo, ‘meJeeDemmeyeerue’ (jepeceeie&) cnCepes Demee jepeceeie& pees Debeflece Gefö°eØele
heesnÛeefJeCÙeemee"er yeveefJeuesuee DemeeJee, lÙeeuee njJetve šekeâCÙeeÛee DeLe& Demee keâer ceeCemeeves
jepeceeiee&heemetve otj nesTve heeÙeJeešebJej Yeškeâle jeneJes.

DeuedceeF&oe 5

186

heeje 6

efoJemeeheÙeËle Me$eglJe DeeefCe hejmhej És<e Je õesneÛes yeerpe hesjues. DeeefCe DeJeMÙe Skeâ JesU DeMeer
ÙesF&ue pÙee JesUsme Deuueen lÙeebvee oeKeJeerue keâer les peieele keâeÙe keâjerle nesles. (14)
ns «ebLeOeejkeâebvees! DeeceÛee hewiebyej legceÛÙeeheeMeer Deeuee Deens pees owJeer «ebLeeleerue
heg<keâUMee lÙee iees°er legceÛÙeemeceesj mhe° keâjerle Deens pÙeeJej legcner he[oe šekeâerle Deenele
DeeefCe legceÛÙee efkeâlÙeskeâ iees°er ceeHeâner keâjlees.19 legceÛÙeeheeMeer Deuueenkeâ[tve ØekeâeMe DeeefCe
Skeâ Demee melÙeoMeea «ebLe Deeuee Deens, pÙeeÛÙeeÉejs meJe&ßes‰ Deuueen lÙee ueeskeâebvee pes
lÙeeÛÙee ØemeVelesÛes FÛÚgkeâ Deensle, Meebleer Je megjef#elelesÛÙee heæleer oeKeefJelees DeeefCe DeeheuÙee
DeeosMeeves lÙeebvee DebOeejeletve yeensj keâe{tve ØekeâeMeekeâ[s DeeCelees DeeefCe mejU ceeiee&keâ[s lÙeebÛes
ceeie&oMe&ve keâjlees. (15-16)
efve:mebMeÙe Deßeæe lÙee ueeskeâebveer kesâueer pÙeebveer meebefieleues keâer cejÙeceheg$e cemeern neÛe
F&Õej Deens. ns veyeer (me.) lÙeebvee meebiee keâer pej Deuueenves cejÙeceheg$e cemeern DeeefCe lÙeeÛeer
DeeF& lemesÛe he=LJeerJejerue meJeeËvee ve° ke⤠FefÛÚues lej keâesCe lÙeeuee Ùee FjeÅeeheemetve jesKet
Mekesâue? Deuueen lej he=LJeer DeeefCe DeekeâeMeebÛee DeeefCe lÙee meJe& JemletbÛee mJeeceer Deens pÙee
he=LJeer DeeefCe DeekeâeMeebceOÙes Dee{Uleele lees pes keâener FefÛÚlees me=peve keâjlees20 Je lÙeeÛes
ØeYeglJe ØelÙeskeâ JemletJej Deens. (17)
Ùengoer DeeefCe ef¡emleer meebieleele keâer Deecner DeuueenÛes heg$e Je lÙeeÛes uee[kesâ Deenesle.
lÙeebvee efJeÛeeje, ceie lees legceÛÙee DehejeOeebkeâefjlee legcneuee efMe#ee keâe oslees? Kejs heenlee legcner
osKeerue leMeerÛe ceeCemes Deenele peMeer Flej ceeCemes Deuueenves efvecee&Ce kesâueer Deensle. lees
pÙeeuee FefÛÚlees ceeHeâ keâjlees DeeefCe pÙeeuee FefÛÚlees efMe#ee oslees. he=LJeer, DeekeâeMe DeeefCe
lÙeele DeefmlelJeele DemeuesuÙee meJe& Jemlet lÙeeÛÙee ceeuekeâerÛÙee Deensle DeeefCe lÙeeÛÙeekeâ[s
meJeeËvee hejleeJeÙeeÛes Deens. (18)
ns «ebLeOeejkeâebvees! DeeceÛee ne hewiebyej DeMee JesUer legceÛÙeeheeMeer Deeuee Deens DeeefCe
Oecee&Ûeer DeMeer megmhe° efMekeâJeCe legcneuee osle Deens - pesJne Øesef<eleebÛÙee DeeieceveeÛee ›eâce
Skeâe oerIe& keâeUeheemetve yebo neslee - les DeMeekeâefjlee keâer legcner Demes meebiet veÙes keâer
DeeceÛÙeeheeMeer keâesCeer MegYeJeelee& osCeeje DeeefCe YeÙe oeKeefJeCeeje Deeuee veener, lej heene,
19) cnCepes legceÛÙee keâener DeMee ÛeesNÙee DeeefCe yesF&ceevÙee pÙee GIe[Ÿee keâjCes Oece& ØemLeehevesmee"er
DeefveJeeÙe& Deens, lÙeebvee lees GIe[ keâjlees. lej pÙeebvee GIe[keâerme DeeCeCÙeeÛeer keâener JeemleefJekeâ
pe¤jer veener lÙeebÛÙeekeâ[s [esUsPeekeâ keâjlees.
20) cnCepes kesâJeU cemeern (ÙesMet) Ûes efhelÙeeefJevee pevceeme ÙesCÙeecegUs legcne ueeskeâebveer lÙeeuee osJe
yeveJetve Iesleues. JeemleefJekeâheCes Deuueen pÙeeuee pemes FefÛÚlees pevceeme DeeCelees. keâesCeerner oeme
kesâJeU Ùee keâejCeemleJe osJe yevele veener keâer lÙeeuee Deuueenves DemeeOeejCe heæleerves pevceeme
DeeCeues Deens.

DeuedceeF&oe 5

187

heeje 6

Deelee lees MegYeJeelee& osCeeje Je YeÙe oeKeefJeCeeje Deeuee Deens - DeeefCe Deuueen ØelÙeskeâ
JemletJej ØeYeglJe-mebheVe Deens.21 (19)
Dee"Jee, lees Øemebie pesJne cetmee (De.) Ùeebveer DeeheuÙee ueeskeâebvee meebefieleues nesles keâer,
‘‘ns ceePÙee yeebOeJeebvees! DeuueenÛeer leer osCeieer OÙeeveele IÙee peer lÙeeves legcneuee Øeoeve kesâueer
nesleer. lÙeeves legceÛÙeele veyeer (Øesef<ele) efvecee&Ce kesâues. legcneuee meòeeOeejer yeveefJeues DeeefCe
legcneuee les meJe&keâener efoues pes Ùee peieele keâesCeeueeÛe efoues veJnles. ns ceePÙee yeebOeJeebvees! Ùee
heefJe$eYetceerle oeKeue Jne peer Deuueenves legceÛÙeekeâefjlee efJeefOehetJe&keâ yeneue kesâueer Deens.22 ceeies
efHe⤠vekeâe veenerlej DeÙeMemJeer Je efvejeMe hejleeue.’’ lÙeeveber Gòej efoues, ‘‘ns cetmee! lesLes lej
cees"s MeòeâerMeeueer ueeskeâ jenleele. Deecner lesLes keâoeefhe peeCeej veener peesheÙeËle les lesLetve efveIetve
peele veenerle. hejbleg nesÙe, pej les efveIetve iesues lej Deecner oeKeue nesCÙeeme leÙeej Deenesle.’’
lÙee efYeCeeNÙeebhewkeâer oesve ceeCemes DeMeer osKeerue nesleer pÙeebvee Deuueenves DeeheuÙee ke=âhesves
Gheke=âle kesâues nesles.23 lÙeebveer meebefieleues keâer, ‘‘Ùee MeòeâerMeeueer ueeskeâebÛÙee cegkeâeyeuÙeemee"er
ojJeepeele ØeJesMe keâje, pesJne legcner Deele oeKeue Jneue lesJne legcnemeÛe JeÛe&mJe Øeehle nesF&ue,
DeuueenJej YejJemee "sJee pej legcner ßeæeJeble Demeeue.’’ hejbleg lÙeebveer hegvne lesÛe meebefieleues
keâer, ‘‘ns cetmee! Deecner lej lesLes keâoeefhe peeCeej veener peesheÙeËle les lesLes Deensle. legcner DeeefCe
legceÛee heeuevekeâlee& oesIes pee DeeefCe ue{e. Deecner ÙesLesÛe yemeuees Deenesle.’’ ÙeeJej cetmee (De.)
ves meebefieleues, ‘‘ns ceePÙee heeuevekeâlÙee&! ceePÙee DeKelÙeejerle keâesCeer veener hejbleg Skeâ lej ceer
mJele: DeLeJee ceePee YeeT, lej let Deecneuee Ùee DeJe%ee keâjCeeNÙee ueeskeâebheemetve JesieUs keâ¤ve
mees[.’’ Deuueenves Gòej efoues, ‘‘yejs lej, lees ØeosMe ÛeeUerme Je<eeËheÙeËle ÙeebÛÙeekeâefjlee efveef<eæ
Deens. ns YetleueeJej JeCeJeCe Yeškeâle jenleerue, Ùee DeJe%eekeâejeRÛÙee efmLeleerJej cegUerÛe oÙee

21) cnCepes legcner pej Ùee Keg<eKeyej osCeeNÙee Je YeÙe oeKeefJeCeeNÙeeÛes cnCeCes Sskeâues veener lej ue#eele
"sJee, Deuueen meeceLÙe&Meeueer Je ØeYeglJemebheVe Deens. DeMeer ØelÙeskeâ efMe#ee peer legcneuee lees keâ¤
FefÛÚle Demesue keâmeuÙeener ØeeflekeâejeefJevee ke⤠Mekeâlees.
22) he@uesmšeF&veÛeer Yetceer DeefYeØesle Deens. lÙeeJesUer keâój DeveskesâÕejJeeoer DeeefCe ogjeÛeejer ueeskeâebÛeer lesLes
Jemleer nesleer. yeveerFœeeF&ue ueeskeâ pesJne efceœeceOetve efveIeeues lesJne meJeexÛÛe Deuueenves lÙee
ueeskeâebmee"er lÙeeÛe Yetceeruee efveef§ele kesâues Je Dee%ee efoueer keâer lesLes peeTve leer Yetceer efpebkeâe.
23) Ùee oesvner ßes‰eRhewkeâer Skeâ npejle vetveheg$e ÙegMee nesles. les npejle cetmee (De.) veblej lÙeebÛes
GòejeefOekeâejer Peeues. ogmejs npejle keâeefueye nesles. les npejle ÙegMee ÙeebÛes GpeJes nele cnCetve nesles.
ÛeeUerme Je<ex Yeškeâle jeefnuÙeeveblej yeveerFœeeF&ue ueeskeâ pesJne he@uesmšeF&veceOÙes oeKeue Peeues
lÙeeJesUer npejle cetmee (De.) ÙeebÛÙee meeLeeroejebhewkeâer nsÛe oesve ßes‰er efpeJeble nesles.

DeuedceeF&oe 5

188

heeje 6

oeKeJet vekeâe.’’24 (20-26)
DeeefCe peje Ùeebvee Deeoce (De.) ÛÙee oesve cegueebÛeer iees°osKeerue hetCe&heCes SskeâJee,
pesJne lÙee oesIeebveer kegâyee&veer efoueer lesJne lÙeebÛÙeehewkeâer SkeâeÛeer kegâyee&veer mJeerkeâejueer iesueer
DeeefCe ogmeNÙeeÛeer mJeerkeâejueer iesueer veener. lÙeeves meebefieleues, ‘‘ceer leguee "ej ceejerve.’’ lÙeeves
Gòej efoues, ‘‘Deuueen lej heeheYeer¤ ueeskeâebÛÙeeÛe Yesšer mJeerkeâejlees. pejer let ceuee "ej
ceejCÙeemee"er nele GÛeueMeerue lejer ceer leguee ceejCÙeekeâefjlee nele GÛeueCeej veener.25 ceer meJe&
efJeÕeebÛee mJeeceer DeuueenÛÙee Øekeâesheeuee efYelees. ceer FefÛÚlees keâer ceePee DeeefCe legPee iegvne letÛe
mebefÛele keâjMeerue DeeefCe vejkeâJeemeer yevetve jenMeerue. DelÙeeÛeejerÛÙee DelÙeeÛeejeuee neÛe Keje
ÙeesiÙe ceesyeouee Deens.’’ mejlesMesJešer lÙeeÛÙee ceesneves DeeheuÙee YeeJeeÛeer nlÙee keâjCes lÙeemee"er
meeshes kesâues DeeefCe lees lÙeeuee "ej cee¤ve lÙee ueeskeâeble meeceerue Peeuee pes vegkeâmeeve meesmeCeejs
Deensle. ceie Deuueenves Skeâ keâeJeUe hee"efJeuee pees peceerve KeCet ueeieuee pesCeskeâ¤ve lÙeeuee
oeKeJeeJes keâer DeeheuÙee YeeJeeÛes Øesle keâmes ueheJeeJes. ns heentve lees Godieejuee, ‘‘Keso Deens
cepeJej! ceer Ùee keâeJeàÙeemeejKeemegæe yevet Mekeâuees veener keâer DeeheuÙee YeeJeeÛes Øesle
ueheefJeCÙeeÛeer Ùegòeâer keâe{ueer Demeleer.’’ Ùeeveblej lÙeeves DeeheuÙee ke=âlÙeeJej Heâej he§eeòeehe
kesâuee.26 (27-31)
ÙeeÛe keâejCeemleJe yeveerFœeeF&uekeâefjlee Deecner ns Heâcee&ve efueefnues nesles keâer, ‘‘pÙeeves
SKeeÅee ceeCemeeuee Kegveeyeöue DeLeJee he=LJeerleueeJej GheõJe hemejefJeCÙeeJÙeefleefjòeâ DevÙe
keâejCeeves "ej kesâues lej lÙeeves peCet keâener meJe& ceeveJeebvee "ej kesâues. DeeefCe pÙeeves keâesCeeuee
peerJeveoeve efoues lÙeeves peCet keâener meJe& ceeveJepeeleeruee peerJeve Øeoeve kesâues.’’ hejbleg lÙeebÛeer
DeJemLee DeMeer Deens keâer DeeceÛes Øesef<ele JejÛesJej lÙeebÛÙeeheeMeer GIe[ GIe[ DeeosMe IesTve
Deeues lejermegæe lÙeebÛÙeele cees"Ÿee mebKÙesves he=LJeerJej Deeflejskeâ keâjCeejs ueeskeâ Deensle. (32)
24) Ùee ef"keâeCeer Ùee IešvesÛee GuuesKe keâjCÙeeceeieÛee nslet yeveerFœeeF&ue ueeskeâebvee DeMeer lebyeer osCÙeeÛee
Deens keâer npejle cetmee (De.) ÙeebÛÙee keâeUele DeJe%ee, efJecegKelee DeeefCe OewÙe&nervelee
oeKeefJeuÙeecegUs peer efMe#ee legcneuee efceUeueer nesleer lÙeehes#ee Deelee HeâejÛe keâ"esj efMe#ee, npejle
cegncceo (me.) ÙeebÛÙeeefJe¤æ yeb[eUerÛes Jele&ve DebefiekeâejuÙeecegUs legcneuee YeesieeJeer ueeiesue.
25) ÙeeÛee DeLe& Demee veJns keâer let pej ceuee "ej ceejCÙeemee"er ÙesMeerue lesJne ceer "ej nesCÙeemee"er
efvecetšheCes legPÙee heg{Ÿeele ÙesTve yemesve lej DeLe& Demee keâer let pej ceuee "ej keâjCÙeemee"er leÙeej
Peeuee DemeMeerue lej KegMeeue nes, ceer leguee "ej keâjCÙeemee"er lelhej nesCeej veener.
26) Ùee ef"keâeCeer Ùee IešvesÛee GuuesKe keâjCÙeeceeieÛee nslet Ùentoer ueeskeâebveer hewiebyej npejle cegncceo
(me.) Je lÙeebÛÙee Øeefleef‰le meesyelÙeebvee "ej keâjCÙeeÛee pees keâš kesâuee neslee lÙeeJej lÙeebÛeer
efveYe&lme&vee keâjCes nesÙe. oesvner Iešvesleerue meecÙe Deieoer GIe[ Deens. ns ueeskeâ osKeerue celmejeheesšer
hewiebyej cegncceo (me.) Ùeebvee "ej ke⤠heenele nesles DeeefCe npejle Deeoce (De.) ÛÙee lÙee
cegueevesmegæe celmejeheesšerÛe DeeheuÙee YeeJeeÛeer nlÙee kesâueer nesleer.

DeuedceeF&oe 5

189

heeje 6

pes ueeskeâ Deuueen DeeefCe lÙeeÛes hewiebyej ÙeebÛÙeeMeer Ùegæ keâjleele DeeefCe YetceerJej
Ùeekeâefjlee OeeJeheU keâjleele keâer efnbmeeÛeej ceepeJeeJee,27 lÙeebÛeer efMe#ee ner Deens keâer les "ej
ceejues peeleerue DeLeJee megUeJej Ûe{efJeues peeleerue DeLeJee hejmhejefJe¤æ efoMesves lÙeebÛes neleheeÙe keâeheues peeleerue, DeLeJee lÙeebvee osMeeblej keâjeJeÙeeme ueeJeues peeF&ue. ne Deheceeve Je
veeceg<keâer lej lÙeebÛÙeemee"er ogefveÙesle Deens DeeefCe cejCeesòej peerJeveeceOÙes lÙeebÛÙeekeâefjlee Ùeentve
cees"er efMe#ee Deens. hejbleg pes ueeskeâ he§eeòeehe keâjleerue ÙeehetJeea keâer legcner lÙeebÛÙeeJej ØeYeglJe
ØemLeeefhele keâjeJes - legcneuee ceenerle DemeeJeÙeeme nJes keâer Deuueen ceeHeâ keâjCeeje Je oÙee
keâjCeeje Deens.28 (33-34)
ns ßeæeJebleebvees! DeuueenÛÙee keâesheeÛes YeÙe yeeUiee DeeefCe lÙeeÛÙee "eÙeer lÙeeÛeer
ØemeVelee efceUefJeCÙeeÛes meeOeve MeesOee.29 DeeefCe lÙeeÛÙee ceeiee&le mebIe<e& keâje keâoeefÛele legcneuee
ÙeMe Øeehle nesF&ue Ûeebieues mecepetve Demee keâer pÙee ueeskeâebveer DeßeæsÛes Jele&ve Debefiekeâejues Deens
pej lÙeebÛÙee leeyÙeele he=LJeerJejerue meJe& mebheòeer Demeueer DeeefCe eflelekeâerÛe hegve§e, DeeefCe les
FÛÚe keâjleerue keâer leer ceesyeouÙeele osTve hegve®lLeeveeÛÙee efoJemeeÛÙee Ùeelevesheemetve megškeâe
JneJeer lejer leer lÙeebÛÙeekeâ[tve mJeerkeâejueer peeCeej veener DeeefCe lÙeebvee og:KeoeÙekeâ efMe#ee
PeeuÙeeefMeJeeÙe jenCeej veener. les FÛÚe keâjleerue keâer vejkeâeÛÙee Deie>erceOetve heUtve peeJes hejbleg
yeensj efveIet MekeâCeej veenerle DeeefCe lÙeebvee efÛejbleve efMe#ee efoueer peeF&ue. (35-37)
27) he=LJeerves Ùee ef"keâeCeer lees osMe efkebâJee ØeosMe DeefYeØesle Deens pÙeele Meebleer Je megJÙeJemLee ØemLeeefhele
keâjCÙeeÛeer peyeeyeoejer Fmueeceer jepÙeeves GÛeueueer DemeeJeer. Deuueen DeeefCe hewiebyejeMeer
ue{CÙeeÛee DeLe&, Fmueeceer jepÙeeves osMeele peer meodJÙeJemLee ØemLeeefhele kesâueer Deens lÙeeefJ e¤æ
Ùegæ keâjCes nesÙe. Fmueeceer keâeÙeoslep%eebÛÙee celes ÙeeÛÙeeves DeefYeØessle les ueeskeâ Deensle pes MeŒemeppe
nesTve Je šesUer peceJetve ojes[sKeesjer DeeefCe uetšceej keâjerle DemeeJesle.
28) cnCepes les pej GheõJe ceepeefJeCÙeeÛÙee ØeÙelveeheemetve hejeJe=òe Peeues Demeleerue DeeefCe meodJÙeJemLee
GodOJemle keâjCÙeeÛes DeLeJee leer GueLetve šekeâCÙeeÛes ØeÙelve lÙeebveer mees[tve efoues Demeleerue lemesÛe
veblejÛÙee Jele&veeves les MeebleleeefØeÙe, keâeÙeÅeeOeerve DeeefCe meodJele&veer ceveg<Ùe yevele DemeuÙeeÛes efmeæ
nesle Demesue Je lÙeebvelej lÙeebÛÙee hetJeeaÛÙee DehejeOeebÛeer ceeefnleer efceUeueer lej pÙeebÛee Jej GuuesKe
Peeuee Deens lÙee efMe#eshewkeâer keâesCeleerner efMe#ee lÙeebvee kesâueer peeCeej veener. leLeeefhe ueeskeâebÛes nkeäkeâ
lÙeebveer pej ceejues Je n[he kesâues Demeleerue lej lÙeeÛÙee peyeeyeoejerletve les cegòeâ "jCeej veenerle.
Goe. SKeeÅee ceeCemeeuee lÙeebveer "ej kesâues nesles DeLeJee SKeeÅeeÛeer mebheòeer Iesleueer nesleer, DevÙe
SKeeoe iegvne ceeveJeer peerefJele Je efJeòeeefJe¤æ kesâuee neslee lej lÙee iegv¢eemebyebOeer Heâewpeoejer Kešuee
lÙeebÛÙeeefJe¤æ ÛeeueefJeuee peeF&ue hejbleg yeb[eUer DeeefCe õesn lemesÛe F&Õej DeeefCe hewiebyejeefJe¤æ
ÙegæeÛee keâesCeleener Kešuee lÙeebÛÙeeefJe¤æ ÛeeueefJeuee peeCeej veener.
29) cnCepes DeMee ØelÙeskeâ meeOeveeÛes FÛÚgkeâ Je lÙeeÛes MeesOekeâ yevetve jene pesCeskeâ¤ve legcneuee
DeuueenMeer peJeUerkeâ Je lÙeeÛeer ØemeVelee legcneuee Øeehle nesT Mekesâue.

DeuedceeF&oe 5

190

heeje 6

DeeefCe Ûeesj ceie lees heg®<e Demees DeLeJee Œeer oesIeebÛes nele keâehetve šekeâe,30 ne lÙeebÛÙee
keâcee&Ûee yeouee Deens DeeefCe Deuueenkeâ[tve Deöue Ie[efJeCeejer efMe#ee! DeuueenÛes meeceLÙe&
meJeeËJej ØeYeeJeer Deens DeeefCe lees yegefæceeve Je õ°e Deens. ceie pees keâesCeer DelÙeeÛeej
kesâuÙeeveblej he§eeòeehe keâjerue DeeefCe mJele:uee megOeejsue lej DeuueenÛeer ke=âhee°er hegve§e
lÙeeÛÙeekeâ[s JeUsue.31 Deuueen DelÙeble #ecee keâjCeeje Je oÙee keâjCeeje Deens. legcneuee
ceenerle veener keâeÙe keâer Deuueen he=LJeer Je DeekeâeMeebÛÙee meeceüepÙeeÛee mJeeceer Deens? pÙeeuee
FefÛÚue lÙeeuee efMe#ee keâjerue DeeefCe pÙeeuee FefÛÚue lÙeeuee #ecee keâjerue DeeefCe lees ØelÙeskeâ
iees°erÛee DeefOekeâej yeeUielees. (38-40)
ns hewiebyej! les ueeskeâ legceÛÙee og:Keeuee keâejCeerYetle "¤ veÙesle pes DeßeæsÛÙee ceeiee&le
Heâej IeeF& keâjerle Deensle. ceie les lÙeehewkeâer Demeesle pes Heâòeâ leeW[eves yeesueleele keâer Deecner ßeæe
"sJeueer hejbleg lÙeebÛeer ùoÙes ßeæe "sJeerle veenerle, DeLeJee lÙeehewkeâer pes Ùengoer Deensle pÙeebÛeer
DeJemLee DeMeer Deens keâer DemelÙeemee"er keâeve šJekeâe¤ve Demeleele DeeefCe Flej ueeskeâebkeâefjlee
pes legceÛÙeeheeMeer keâOeerÛe Deeues veenerle keâeveesmee Iesle efHeâjle Demeleele. DeuueenÛÙee «ebLeeÛÙee
Meyoebvee lÙeebÛeer Kejer peeiee "juesueer Demeleevee osKeerue cetU DeLee&heemetve efHeâjJeleele DeeefCe
30) oesvner nele veJns lej Skeâ nele. heefnuÙee Ûeesjermee"er GpeJee nele lees[uee peeF&ue. ‘mejkeâe’ ceeCemeeves
DevÙe SKeeÅeeÛee ceeue lÙeeÛÙee mebj#eCeeletve keâe{tve DeeheuÙee leeyÙeele kesâuee DemeeJee, kesâJeU
ÙeeÛe ke=âlÙeeJej ueeiet neslees. Skeâe {eueerhes#ee keâceer efkeâceleerÛÙee Ûeesjermee"er nele lees[uee peeCeej
veener. efJeÕemeveerÙe efveJesoveebvegmeej hewiebyej npejle cegncceo (me.) ÙeebÛÙee MegYekeâeUele {eueerÛeer
efkebâcele one efon&ce nesle Demes. lÙee keâeUeleerue efojnceÛÙee veeCÙeele 3 ceemes 1.1/5 jòeer Flekeâer
Ûeeboer Demes. yeNÙeeÛeMee Jemlet DeMee Deensle pÙeebÛÙee Ûeesjeryeöue nele lees[CÙeeÛeer efMe#ee kesâueer
peeCeej veener. Goe. HeâUs Je YeepÙeebÛeer Ûeesjer, DeVeeÛeer Ûeesjer, #eguuekeâ JemletbÛeer Ûeesjer, he#ÙeebÛeer
Ûeesjer, mejkeâejer KeefpevÙeeÛeer Ûeesjer, leelheÙe& Demes keâer DeMee ØekeâejÛÙee Ûeesjermee"er nele lees[uee
peeCeej veener. DeMee meJe& ÛeesNÙee ceeHeâ Deensle Demee DeLe& veener.
31) ÙeeÛee DeLe& Demee veJns keâer DemeuÙee ÛeesjeÛes nele lees[ues peeT veÙesle lej DeLe& Demee keâer nele
lees[uÙeeveblej pees Fmece he§eeòeehe keâjerue DeeefCe Deeheues ceve Ûeesjerheemetve Megæ keâ¤ve DeuueenÛee
meoeÛeejer oeme yevesue lees DeuueenÛÙee Øekeâesheeheemetve JeeÛesue. Deuueen lÙeeÛÙee ØeeflecesJejerue lees
[eie hegmetve šekeâerue. hejbleg pej SKeeÅee Fmeceeves nele lees[uÙeeveblejmegæe DeeheuÙee mJele:uee
ceveeÛÙee og°eÛeejeheemetve Megæ kesâues veener Je pÙee og° YeeJevesheesšer lÙeeves Ûeesjer kesâueer Je lÙeeÛee nele
lees[uee iesuee, efleÛeerÛe ceveele peesheemevee kesâueer lej lÙeeÛee DeLe& Demee Peeuee keâer nele lej lÙeeÛÙee
Mejerjeheemetve JesieUe Peeuee Demeuee lejer Ûeesjer lÙeeÛÙee ceveele cee$e hetJe&Jele leMeerÛe jeefnueer. cnCetve
lees F&Õejer Øekeâesheeme lÙeeÛeØeceeCes hee$e jenerue pÙeeØeceeCes nele lees[CÙeehetJeea neslee. cnCetveÛe efoJÙe
kegâjDeeve Ûeesjeuee DeeosMe oslees keâer lÙeeves DeuueenÛeer #ecee ceeieeJeer Je Deeheues ceve Megæ keâjeJes
keâejCe ceveeÛeer Megælee vÙeeÙeeueÙeeÛÙee efMe#esves veJns lej kesâJeU he§eeòeehe DeeefCe Deuueenkeâ[s
JeUCÙeevesÛe Øeehle nesle Demeles.

DeuedceeF&oe 5

191

heeje 6

ueeskeâebvee meebieleele keâer pej legcneuee ne DeeosMe efouee iesuee lej ceevÙe keâje veener lej ceevet
vekeâe.32 pÙeeuee DeuueenvesÛe GheõJeeceOÙes šekeâCÙeeÛee Fjeoe kesâuee lÙeeuee DeuueenÛÙee
hekeâ[erletve JeeÛeefJeCÙeemee"er legcner keâener ke⤠Mekeâle veener.33 ns les ueeskeâ Deensle pÙeebÛÙee
ùoÙeebvee Deuueenves Megæ keâjCes FefÛÚues veener. ÙeebÛÙeekeâefjlee peieele veeceg<keâer DeeefCe
hejueeskeâele keâ"esj efMe#ee Deens. (41)
ns DemelÙe SskeâCeejs Je efveef<eæ ceeue KeeCeejs Deensle, cnCetve ns pej legceÛÙeeheeMeer
Deeues lej legcneuee DeefOekeâej osCÙeele Ùesle Deens keâer legceÛeer FÛÚe DemeuÙeeme lÙeebÛee
vÙeeÙeefveJee[e keâje efkebâJee vekeâej Åee. vekeâej efouee lej ns legceÛes keâener efyeIe[Jet Mekeâle veener
DeeefCe efveCe&Ùe ÅeeÙeÛee Demesue lej ceie vÙeeÙehetCe& jerleerves Åee, keâejCe Deuueen vÙeeÙeer ueeskeâebvee
hemeble keâjlees.34 DeeefCe ns legcneuee vÙeeÙe-efveJee[e osCeeje lejer keâmes yeveefJeleele pesJne
ÙeebÛÙeepeJeU leewjele GheueyOe Deens pÙeele DeuueenÛee DeeosMe efueefnuesuee Deens, DeeefCe ns
lÙeeheemetve hejeÌ[cegKe nesle Deensle? JemlegefmLeleer DeMeer Deens keâer ns ueeskeâ ßeæeÛe
yeeUiele veenerle. (42-43)
Deecner leewjele ne «ebLe DeJelejuee pÙeele ceeie&oMe&ve Je ØekeâeMe neslee. meJe& veyeer (Øesef<ele)
pes cegefmuece nesles lÙeeuee Devegme¤ve Ùee Ùengoer ueeskeâebÛÙee meJe& yeeyeeRÛee efveCe&Ùe osle Demele.
32) cnCepes De[eCeer ueeskeâ meeceevÙepeveebvee cnCeleele keâer peer Dee%ee Deecner meebiele Deenesle, cegncceo
(me.) osKeerue leerÛe Dee%ee pej meebiele Demeleerue lej leer ceevÙe keâje veenerlej DeceevÙe keâje.
33) DeuueenÉejs SKeeÅeeuee GheõJeele šekeâuÙee peeCÙeeÛee DeLe& Demee keâer pÙee ceeCemeele meJeexÛÛe
Deuueen SKeeÅee ØekeâejÛeer JeeF&š ØeJe=òeer Jee{le DemeuÙeeÛes heenlees lÙeeÛÙeemeceesj ueeieeshee" Demes
Øemebie DeeCelees pÙeele lÙee ceeCemeeÛeer keâ"esj hejer#ee Demeles. pej lees ceveg<Ùe leesheÙeËle og°leskeâ[s
hetCe&heCes JeUuee vemesue lej lÙee hejer#esÉejs lees meeJejlees. lÙeeÛÙeele og°lesÛee cegkeâeyeuee
keâjCÙeemee"er YeuesheCeeÛÙee pÙee kegâJeleer efJeÅeceeve Demeleele lÙee GHeâeUtve Ùesleele. hejbleg pej lees
og°leskeâ[s hegjlee Pegkeâuesuee Demelees Je lÙeeÛÙeeleerue YeuesheCeeves lÙeeÛÙee og°lesMeer DeeleuÙee DeeleÛe
nej Keeuuesueer Demeles lesJne DeMee ØelÙeskeâ hejer#esÛÙee Øemebieer lees DeeCeKeer peemle og°lesÛÙee
meeheàÙeele De[keâuee peele Demelees. nsÛe meJe&ßes‰ DeuueenÛes GheõJe Deens pÙeeheemetve JeeF&š yevele
DemeuesuÙee ceeCemeeuee JeeÛeefJeCes lÙeeÛÙee keâesCelÙeener efnleefÛeblekeâeÛÙee DeeJeekeäÙeele jenele vemeles.
34) Ùentoer ueeskeâ leesheÙeËle Fmueeceer jepÙeeÛeer keâeÙeosMeerj Øepee yeveues veJnles, lej Fmueeceer jepÙeeMeer
lÙeebÛes mebyebOe keâjejeJej DeJeuebyetve nesles. cnCetve hewiebyej npejle cegncceo (me.) ÙeebÛÙee vÙeeÙeeueÙeele
ÙesCes lÙeebÛÙeemee"er pe®jerÛes veJnles. hejbleg pÙeeyeeyeleerle les Kegö mJele:ÛÙee Oeeefce&keâ keâeÙeÅeevegmeej
vÙeeÙeefveJee[e ke⤠FefÛÚle vemele lÙeebÛee efveJee[e keâjefJeCÙeemee"er les hewiebyej (me.) peJeU Ùee
DeeMesves Ùesle Demele keâer keâoeefÛele hewiebyej (me.) ÙeebÛÙee Oece&keâeÙeÅeele lÙeebÛÙeemee"er SKeeoe ogmeje
ngketâce DemeeJee Je DeMee Øekeâejs mJele:ÛÙee Oeeefce&keâ keâeÙeÅeeÛÙee DevegkeâjCeeheemetve lÙeebvee JeeÛelee
ÙesF&ue.

DeuedceeF&oe 5

192

heeje 6

DeeefCe ÙeeÛeØekeâejs Oece&hebef[le DeeefCe Oece&MeeŒeer35 osKeerue (ÙeeJejÛe DeeheuÙee efveCe&ÙeeÛeer ceoej
jeKele Demele.) keâejCe lÙeebvee DeuueenÛÙee «ebLeeÛÙee mebj#eCeeÛes peyeeyeoej yeveefJeCÙeele Deeues
nesles Je ÙeeJej les mee#eer nesles. cnCetve (ns Ùentoer ueeskeânes!) legcner ueeskeâebvee efYeT vekeâe lej ceePes
YeÙe yeeUiee DeeefCe ceePeer mebkesâleJeÛeves #eguuekeâ ceesyeouÙeele efJekeâCes mees[tve Åee. pes ueeskeâ
DeuueenÛÙee DeJeleefjle kesâuesuÙee keâeÙeÅeeuee Devegme¤ve vÙeeÙeefveJee[e keâjerle vemeleerue lesÛe
õesner nesle. (44)
leewjeleceOÙes Deecner Ùentoer ueeskeâebmee"er ne DeeosMe efueefnuee neslee keâer ØeeCeeÛÙee
yeouÙeele ØeeCe, [esàÙeemee"er [esUe, veekeâemee"er veekeâ, keâeveeyeöue keâeve, oeleeyeöue oele
DeeefCe meJe& peKeceebyeöue yejesyejerÛee yeouee. ceie pees efkeâmeeme (nlÙeeob[) SsJepeer oeve
(meokeâe) keâjerue lej lees lÙeeÛÙeemee"er heehe#eeueve (keâHeäHeâeje) nesÙe. DeeefCe pes ueeskeâ
DeuueenÉejs DeJeleefjle kesâuesuÙee keâeÙeÅeeuee Devegme¤ve vÙeeÙeefveJee[e keâjle vemeleerue lesÛe
DelÙeeÛeejer nesle. (45)
ceie Deecner lÙee Øesef<eleeveblej cejÙeceheg$e F&meeuee hee"efJeues leewjelehewkeâer pes keâener
lÙeeÛÙeemeceesj GheueyOe nesles, lees lÙeeÛeer melÙelee ØeceeefCele keâjCeeje neslee. DeeefCe Deecner
lÙeeuee ‘Fbpeerue’ (veJee keâjej) Øeoeve kesâues pÙeele ceeie&oMe&ve Je efoJÙe ØekeâeMe neslee DeeefCe lees
«ebLeosKeerue leewjelehewkeâer pes keâener lÙeekeâeUer GheueyOe nesles lÙeeleerue melÙe ØeceeefCele keâjCeeje
neslee lemesÛe lÙeele DeuueenÛes YeÙe yeeUieCeeNÙee ueeskeâebmee"er hegjshetj ceeie&oMe&ve Je GheosMe
neslee. DeeceÛeer Dee%ee nesleer keâer FvpeerueOeejkeâebveer Ùee keâeÙeÅeeuee Devegme¤ve vÙeeÙeefveJee[e
keâjeJee pees Deuueenves lÙeele DeJeleefjle kesâuee Deens, Je pes ueeskeâ Deuueenves DeJeleefjle
kesâuesuÙee keâeÙeÅeeuee Devegme¤ve vÙeeÙeefveJee[e keâjerle vemeleerue lesÛe Heâeefmekeâ (DeJe%ee keâjCeejs)

35) ‘jyyeeveer’ Ùeeves DeefYeØesle Oece&efJeÉeve Deensle Je ‘Denyeej’ves DeefYeØesle Oece&MeeŒeer Deensle.

DeuedceeF&oe 5

193

heeje 6

nesle.36 (46-47)
ceie ns hewiebyej (me.), Deecner legceÛÙeekeâ[s ne «ebLe hee"efJeuee pees melÙe IesTve Deeuee
Deens DeeefCe Deueefkeâleeye (hetJe&keâeueerve F&ÕejerÙe «ebLe) hewkeâer pes keâener lÙeeÛÙeemeceesj GheueyOe
Deens lÙeeleerue melÙe ØeceeefCele keâjCeeje Je lÙeeÛee mebj#ekeâ Je lÙeeÛeer efveiee jeKeCeeje Deens,37
cnCetve legcner Deuueenves DeJeleefjle kesâuesuÙee keâeÙeÅeevegmeejÛe ueeskeâebÛÙee ceeceuÙeebÛee
vÙeeÙeefveJee[e keâje DeeefCe pes melÙe legceÛÙeeheeMeer Deeues Deens lÙeeheemetve hejeÌ[cegKe nesTve
lÙeebÛÙee FÛÚsÛes DevegkeâjCe ke⤠vekeâe - Deecner legcne (ceeveJee) hewkeâer ØelÙeskeâemee"er SkeâÛe
MejerDele (peerJeveeÛee keâeÙeoe) Je SkeâÛe keâeÙe&ØeCeeueer efveef§ele kesâueer. pej legceÛÙee F&Õejeves
FefÛÚues Demeles lej legcne meJeeËvee SkeâÛe ueeskeâmecetn (Gccele) yeveJet Mekeâle neslee hejbleg lÙeeves
ns Ùeemee"er kesâues keâer pes keâener lÙeeves legcne ueeskeâebvee efoues Deens lÙeele legceÛeer hejer#ee IÙeeJeer.
36) Ùee ef"keâeCeer, meJeexÛÛe Deuueenves pes lÙeeves GlejefJeuesuÙee keâeÙeÅeevegmeej vÙeeÙeefveJee[e keâjerle
vemeleerue lÙeebÛÙeemee"er leerve DeeosMe efmeæ kesâues Deensle. Skeâ Demee keâer les keâeefHeâj Deensle, ogmeje
les DelÙeeÛeejer Deensle DeeefCe eflemeje Demee keâer les DeJe%eekeâejer Deensle. pees Fmece F&Õejer
Dee%esefJe¤æ Ùee keâejCeemleJe efveJee[e keâjlees keâer lees DeuueenÛÙee Dee%esuee Ûetkeâ Je DeeheuÙee efkebâJee
DevÙe SKeeÅee ceveg<ÙeeÛÙee Dee%esuee ÙeesiÙe Je yejesyej mecepelees lees hetCe&heCes keâeefHeâj Je DelÙeeÛeejer
DeeefCe DeJe%eekeâejer Deens. pees Fmece ßeæe cnCetve DeuueenÛÙee Dee%esuee melÙeeefOeef‰le mecepelees
hejbleg ØelÙe#eele lÙeeÛÙeeefJe¤æ efveJee[e keâjlees lees Oece&yee¢e pejer vemeuee lejer DeeheuÙee F&ceeveßeæsle, kegâøeâ, DelÙeeÛeej DeeefCe DeJe%esÛeer YesmeU keâjerle Deens. lÙeeÛeØekeâejs pÙeeves meJe& yeeyeleerle
F&Õejer Dee%esheemetve efJecegKelee helkeâjueer Deens lees meJe& yeeyeleerle keâeefHeâj, DelÙeeÛeejer DeeefCe
DeJe%eekeâejer Deens. lej pees keâener yeeyeleerle Dee%eebefkeâle lej keâener yeeyeleerle efJecegKe Deens lÙeeÛÙee
peerJeveele F&ceeve DeeefCe FmueeceyejesyejÛe kegâøeâ, DelÙeeÛeej DeeefCe DeJe%esÛeer mejefcemeU Deieoer
lÙeeÛe ØeceeCeele Deens pÙee ØeceeCeele lÙeeves Dee%eeOeervelee Je DeJe%esÛeer mejefcemeU kesâueer Deens.
37) Ùee ef"keâeCeer Skeâe cenlJeeÛÙee melÙeleskeâ[s efveoxMe kesâuesuee Deens. ne efJe<eÙe DeMee Meyoele pejer
JÙeòeâ kesâuee peeT Mekeâle neslee. ‘‘hetJeeaÛÙee «ebLee’’ceOetve pes keâener DeeheuÙee cetU DeeefCe JeemleefJekeâ
mJe¤heele efJeÅeceeve Deens kegâjDeeve lÙeeÛeer melÙelee ØeceeefCele keâjlees hejbleg meJe&ßes‰ Deuueenves
‘‘hetJeeaÛÙee «ebLee’’SsJepeer ‘Deueefkeâleeye’ (lees «ebLe) ne Meyo Jeehejuee Deens. Ùeeves les jnmÙe GIe[
nesles keâer kegâjDeeve DeeefCe efvejefvejeàÙee keâeUele Je efvejefvejeàÙee Yee<esle meJeexÛÛe Deuueenkeâ[tve
Glejuesues Flej meJe& «ebLe cegUele SkeâÛe «ebLe nesle. SkeâÛe lÙeebÛee jÛeefÙelee Je uesKekeâ Deens Je lÙee
«ebLeebÛes Gefö° DeeefCe OÙesÙeosKeerue SkeâÛe Deens, lÙeebÛeer efMekeâJeCemegæe SkeâÛe Deens Je DeefKeue
ceeveJepeeleeruee lÙeeÛÙeeÉejs Øeoeve kesâuesues %eeveosKeerue SkeâÛe Deens. lÙeebÛÙeele Heâjkeâ Demeuee lejer
lees kesâJeU efueKeeCeeÛee Deens. SkeâeÛe nsletmee"er efvejefvejeàÙee mebyebefOeleebÛÙee Âef°ves efvejefvejeàÙee
heæleer DeJeuebefyeuÙee iesuÙee Deensle. kegâjDeeveuee ‘Deueefkeâleeye’Ûee mebj#ekeâ Je efveieen jeKeCeeje
cnCetve mebyeesOeCÙeeÛee DeLe& Demee keâer hetJeeaÛÙee owJeer «ebLeele meebefieleuesuÙee lÙee meJe& melÙeeefOeef‰le
efMekeâJeCeer kegâjDeeveves DeeheuÙeele meeceeJetve megjef#ele kesâuÙee Deensle, lÙeebÛÙee melÙeeefLeef‰le
efMekeâJeCeer Deelee ve° nesCeej veenerle.

DeuedceeF&oe 5

194

heeje 6

cnCetve ÛeebiegueheCeele Skeâ ogmeNÙeehes#ee mejme "jCÙeeÛee ØeÙelve keâje. mejlesMesJešer legcne
meJeeËvee Deuueenkeâ[sÛe hejle peeJeÙeeÛes Deens, ceie lees legcneuee melÙe:efmLeleer oeKeJetve osFu& e
pÙeeceOÙes legcner celeYeso keâjerle jeefnuee Deenele lej ns hewiebyej (me.), legcner DeuueenÉejs
DeJeleefjle kesâuesuÙee keâeÙeÅeevegmeej Ùee ueeskeâebÛÙee ceeceuÙeebÛee vÙeeÙeefveJee[e keâje Je lÙeebÛÙee
FÛÚeDeekeâeb#eeÛes DevegkeâjCe ke⤠vekeâe. meeJeOe jene keâer ¢ee ueeskeâebveer legcneuee mebkeâšele
iegbleJetve lÙee ceeie&oMe&veeheemetve ÙeeflkebâefÛele osKeerue hejeÌ[cegKe keâjlee keâecee veÙes, pes ceeie&oMe&ve
legceÛÙeekeâ[s Deuueenves DeJeleefjle kesâues Deens, ceie pej ns Ùeeheemetve heje*cegKe Peeues lej
mecepee keâer Deuueenves ÙeebÛÙee keâener DehejeOeebÛeer efMe#ee cnCetve Ùeebvee mebkeâšele iegbleJetve
šekeâCÙeeÛee FjeoeÛe kesâuee Deens, DeeefCe ner JemlegefmLeleer Deens keâer Ùee ueeskeâebleerue yengleskeâ
DeJe%ee keâjCeejs Deensle. (pej ns DeuueenÛÙee JeeÙeÅeeheemetve efJecegKe nesle Deensle) lej ceie
keâeÙe ns De%eevecetuekeâ38 efveCe&Ùe FefÛÚleele? JeemleefJekeâ heenlee pes ueeskeâ DeuueenJej efJeÕeeme
"sJeleele lÙeebÛÙee Âef°ves Deuueenhes#ee Gòece vÙeeÙe osCeeje ogmeje keâesCe Demet Mekesâue?
(48-50)
ns ßeæeJebleebvees, oebefYekeâ Ùentoer Je heeKeb[er ef¡emleeRvee Deeheues peerJeueie yeveJet vekeâe, ns
DeeheehemeebleÛe Skeâ ogmeNÙeeÛes efce$e Deensle DeeefCe pej legceÛÙeehewkeâer keâesCeer lÙeebvee Deeheuee efce$e
yeveJeerle Demesue lej lÙeeÛeer osKeerue ieCevee lÙeebÛÙeeleÛe nesF&ue, efve:mebMeÙe Deuueen
DelÙeeÛeeNÙeebvee DeeheuÙee ceeie&oMe&veeheemetve JebefÛele keâjlees. (51)
legcner heenlee keâer lÙeebÛÙee ùoÙeeuee oebefYekeâlesÛee jesie pe[uee Deens les lÙeeÛÙeeleÛe
OeeJeheU keâjerle jenleele. meebieleele keâer, ‘‘Deecneuee YeÙe Jeešles keâer keâoeefÛele Deecner
mebkeâšeÛÙee Ûe›eâele meehe[t.’’ hejbleg otj veJns keâer Deuueen pesJne legcneuee efveCee&Ùekeâ efJepeÙe
Øeoeve keâjerue DeLeJee DeeheuÙeekeâ[tve Flej SKeeoer iees° Øekeâš keâjerue lesJne ns ueeskeâ DeeheuÙee
Ùee oebefYekeâheCeeJej pees les DeeheuÙee ùoÙeele ueheJetve Deensle he§eeòeehe keâjleerue DeeefCe lÙee
JesUer ßeæeJeble meebieleerue, ‘‘keâeÙe ns lesÛe ueeskeâ Deensle pes DeuueenÛÙee veeJeeJej cees"Ÿee keâ"esj
MeheLee IesTve Kee$eer osle nesles keâer Deecner legceÛÙeeyejesyej Deenesle?’’ lÙeebÛeer meJe& ke=âlÙes JeeÙee
iesueer DeeefCe mejlesMesJešer les DeheÙeMeer Je efvejeMe nesTve jeefnues. (52-53)
38) De%eevecetuekeâ (peeefnefueÙele) ne Meyo FmueeceÛÙeeefJe¤æ Jeehejuee peelees. FmueeceÛeer heæle
cetleeaceble %eeve Deens keâejCe lÙeekeâ[s F&Õejeves ceeie&oMe&ve kesâues Deens. F&Õejeuee JeemleJelesÛes %eeve
Deens. ÙeeGueš FmueeceefJe¤æ Demeuesueer ØelÙeskeâ heæle, De%eevecetuekeâ heæle Deens.
DejyemleeveeÛÙee FmueecehetJe& keâeUeuee De%eevecetuekeâ keâeU Ùee DeLee&ves meebefieleuee iesuee Deens keâer
lÙee keâeUer %eeveeefJevee kesâJeU Devegceeve Je leke&â DeLeJee Yeüecekeâ keâuhevee efkebâJee FÛÚeDeekeâeb#eebÛÙee
DeeOeejeJej ueeskeâebveer DeeheuÙeemee"er peerJeveheæleer "jefJeuÙee neslÙee. ner keâeÙe&heæleer pÙee ef"keâeCeer
Je pÙee keâeUele DeJeuebefyeueer peeF&ue keâesCelÙeener heefjefmLeleerle efleuee De%eevecetuekeâ heæleÛe cnšues
peeF&ue.

’’ (57-60) pesJne ns legceÛÙeeheeMeer Ùesleele lesJne cnCeleele keâer Deecner ßeæe "sJeueer. (55-56) ns ßeæeJebleebvees. lÙeebvee Je Flej DeßeæeJebleebvee Deeheues efce$e Je meesyeleer yeveJet vekeâe. DeeefCe legceÛÙeehewkeâer yengleskeâ ueeskeâ lej DeJe%ee keâjCeejs Deensle?’’ ceie meebiee. ner DeuueenÛeer ke=âhee Deens. Deuueenves pÙeebÛee efOekeäkeâej kesâuee DeeefCe pÙeebÛÙeeJej lÙeeÛee Øekeâeshe keâesmeUuee.39 pes DeuueenÛÙee ceeiee&le ØeÙelveebÛeer hejekeâe‰e keâjleerue DeeefCe keâesCelÙeener efveYe&lme&vee keâjCeeNÙeebÛÙee efveYe&lme&vesuee efYeCeej veenerle. legcner pÙee iees°erves DeeceÛÙeeMeer Jewj keâjerle Deenele leer Ùee JÙeefleefjòeâ DevÙe keâeÙe Deens keâer Deecner DeuueenJej DeeefCe Oecee&ÛÙee lÙee efMekeâJeCegkeâerJej ßeæe "sJeueer Deens peer DeeceÛÙeeJej DeJelejueer Deens Je DeeceÛÙeehetJeea osKeerue DeJelejueer nesleer. (61-63) 41 Ùentoer cnCeleele. DelÙeble JeeF&š ke=âlÙes Deensle peer les keâjerle Deensle. pÙeebveer ‘leeietle’ (DeuueenMeer õesn keâjCeejs) Ûeer Yeòeâer kesâueer. Deuueen meJe&JÙeeheer Deens DeeefCe meJe&keâener peeCelees. efkeâleer Úeve Peeues Demeles pej Ùeebveer leewjele Je Fbpeerue DeeefCe lÙee ogmeNÙee «ebLeebvee ¤{ kesâues Demeles pes ÙeebÛÙee heeuevekeâlÙee&keâ[tve ÙeebÛÙeepeJeU hee"efJeues iesues nesles. legcner heenlee keâer lÙeebÛÙeehewkeâer heg<keâUmes ueeskeâ heehe Je peguetce DeeefCe DelÙeeÛeejeÛÙee ke=âlÙeeble OeeJeheU keâjerle efnb[leele DeeefCe efveef<eæ ceeue Keeleele. Ûeeefj$ÙeMeòeâer DeeefCe F&ceeveeÛÙee [esUmeheCeecegUs FmueeceefJejesOekeâebÛÙee cegkeâeyeuÙeele heJe&leemeceeve DemeeJee keâer keâesCeeueener nšefJelee Ùesle veener. keâveJeeUt DeeefCe meefn<Cet cnCetveÛe Dee{UeJee. (-64) pej (Ùee efMejpeesjerSsJepeer) Ùee «ebLeOeejkeâebveer ßeæe "sJeueer Demeleer Je F&MeYeer¤lesÛes Jele&ve Debefiekeâejues Demeles lej Deecner ÙeebÛÙeeleerue JeeF&š iees°er ÙeebÛÙeeheemetve otj kesâuÙee DemelÙee DeeefCe Ùeebvee SsÕeÙe&mebheVe mJeiee&ceOÙes ØeJesMe efouee Demelee. pesJne legcner veceepemee"er DeeJeenve keâjlee lesJne les lÙeeÛeer Leóe keâjleele Je lÙeeuee KesU mecepeleele. .40 ÙeeÛes keâejCe Demes Deens keâer lÙeebvee yegæer veener. ‘DeßeæeJebleebmee"er keâ"esj’ DemeCÙeeÛee DeLe& Demee keâer Skeâ ßeæeJeble ceeCetme DeeheuÙee F&ceeve-ßeæsÛÙee Â{lescegUs. 42) cnCepes kebâpeg<eheCeeuee les mJele:Ûe yeUer he[ues Deensle.DeeefCe les mevceeiee&heemetve otjJej Yejkeâšuesues Deensle. lÙeebvee pesJne pesJne lÙeeÛÙeeMeer iee" he[sue lesJne ÙeeÛeer ØeefÛeleer ÙeeJeer keâer ne DeuueenÛee yeboe ØeeCe osT Mekeâlees hejbleg keâesCelÙeener ceesueeJej Kejerouee peeT Mekeâle veener Je keâesCelÙeener oyeeJeeheg{s vecet Mekeâle veener. Ûes°ecemkeâjermee"er lÙeeÛes Meyo yeoueleele Je efJeke=âle keâjleele DeeefCe šesceCes ceejleele. pesJne keâOeer ns ÙegæeÛee Deie>er Ye[keâefJeleele. lÙeeÛeer mebheòeer Je lÙeeÛes Meejerefjkeâ yeU DeMeer keâesCeleerner iees° cegmeueceeveebJej oyeeJeemee"er.DeuedceeF&oe 5 195 heeje 6 ns ßeæeJebleebvees! pej legceÛÙeehewkeâer keâesCeer DeeheuÙee Oecee&heemetve heje*cegKe nesle Demesue (lej KegMeeue JneJes) Deuueen DeeCeKeer efkeâlÙeskeâ ueeskeâ Demes efvecee&Ce keâjerue pes Deuueenuee efØeÙe Demeleerue DeeefCe Deuueen lÙeebvee efØeÙe Demesue. ns he=LJeerJej efnbmeeÛeej hemejefJeCÙeeÛee ØeÙelve keâjerle Deensle heCe Deuueen efnbmeeÛeej ceepeefJeCeeNÙeebvee cegUerÛe hemeble keâjerle veener. oeveOece& keâjCÙeemee"er lÙeeÛee nele heg{s nesle veener. DeeefCe pÙeeves Deuueen DeeefCe lÙeeÛee hewiebyej Je ßeæeJebleebvee Deeheues efce$e yeveefJeues.yeebOeues iesues ÙeebÛes nele42 DeeefCe efOekeäkeâejues iesues ns lÙee ye[ye[eryeöue peer ns keâjerle Deensle . Deuueen lÙee Deie>eruee efJePeJetve šekeâlees. lÙeeuee ceenerle DemeeJes keâer DeuueenÛeeÛe he#e ÙeMemJeer jenCeeje Deens. 40) cnCepes ‘Depeeve’Ûeer nekeâ Ssketâve lÙeeÛÙee vekeâuee keâjleele. Kejs heenlee les Deßeæe IesTve Deeues nesles Je Deßeæe IesTveÛe hejle iesues DeeefCe pes keâener lÙeebveer DeeheuÙee ùoÙeele ueheefJeues Deens les Deuueen ÛeebieuÙeeØekeâejs peeCelees. DeuedceeF&oe 5 196 heeje 6 MesJeš DeuueenheeMeer DeJe%ee keâjCeeNÙeebÛÙee MesJešehes#ee DeefOekeâ JeeF&š Deens? les. DeuueenÛes nele yeebOeuesues Deensle. legceÛÙee hetJeeaÛÙee «ebLeOeejkeâebhewkeâer pÙee ueeskeâebveer legceÛÙee Oecee&uee Leóe Je ceveesjbpeveeÛes meeOeve yeveefJeues Deens. ‘‘ns «ebLeOeejkeâebvees. Oece&efve‰scegUs. ‘‘keâeÙe ceer lÙee ueeskeâebÛee efveoxMe keâ¤. . (64-) JemlegefmLeleer DeMeer keâer peer JeeCeer legceÛÙee heeuevekeâlÙee&keâ[tve legceÛÙeeJej DeJelejueer Deens leer Gueš ÙeebÛÙeehewkeâer yengleskeâebÛÙee efMejpeesjer Je DemelÙeefØeÙelesle Je=æer nesCÙeeme keâejCeerYetle Peeueer Deens. Demes kesâues Demeles lej ÙeebÛÙeemee"er Je¤ve 41) Dejyeer JeekeäÙeØeÛeejevegmeej SKeeÅeeÛes nele yeebOeuesues DemeCÙeeÛee DeLe& Demee keâer lees kebâpet<e Deens. pes meledpeveebmee"er ce=ot DeeefCe ogpe&veebmee"er keâ"esj Demeleerue. lÙeeÛeer ueeÙekeâer Je lÙeeÛee ØeYeeJe. DeeefCe (ÙeeÛeer efMe#ee cnCetve) Deecner ÙeebÛÙee ojcÙeeve hegve¤lLeeve Ie[sheÙeËle Jewj Je Me$eglJe Ieeleues Deens. cegmeueceeveebvee DeeheuÙeele lees meowJ e Skeâ ce=ot mJeYeeJeer. pÙeebÛÙeehewkeâer ceekeâ[ Je [gkeäkeâj yeveefJeues iesues. ÙeebÛes Oece&ceeleË[ Je hegjesefnle Ùeebvee heehe-JeÛeveebÛÙee GÛÛeejCeeheemetve Je efveef<eæ ceeue KeeCÙeeheemetve keâe yejs ØeefleyebOe keâjerle veenerle? KeefÛeleÛe DelÙeble JeeF&š peerJevekeâeÙe& Deens pes les jefÛele Deensle. leòJe Je efveÙeceebÛee YekeäkeâceheCee. DeuueenÛÙee keâesheeÛes YeÙe yeeUiee pej legcner ßeæeJeble Demeeue. Fmueece efJejesOekeâebvee lees keâOeer Deeheuee nmlekeâ DeLeJee menpeYe#e DemeuÙeeÛes Jeešt veÙes. lÙeebvee $eeme osCÙeemee"er Je neveer heesnesÛeefJeCÙeemee"er Demet veÙes. pekeâele osleele Je Deuueenmeceesj PegkeâCeejs Deensle. lees pÙeeuee FefÛÚlees lÙeeuee Øeoeve keâjlees. peieele Deeheuee kebâpeg<eheCee DeeefCe mebkegâefÛele ceveesJe=òeerÛes les Skeâ Øeleerkeâ Deensle. lÙeeÛes ÛeelegÙe& Je yegefæceòee.DeuueenÛes nele lej Goej Deensle lees pemes FefÛÚlees lemes KeÛe& keâjlees. (54) legceÛes efce$e lej Kejs heenlee kesâJeU Deuueen DeeefCe DeuueenÛee hewiebyej DeeefCe les ßeæeJeble nesle pes veceepe ØemLeeefhele keâjleele. pÙeebÛee 39) ‘ßeæeJebleebmee"er ce=ot’ DemeCÙeeÛee DeLe& Demee keâer SKeeÅeeves ßeæeJebleebefJe¤æ DeeheuÙee MeòeâerÛee keâOeerÛe GheÙeesie ke⤠veÙes. oÙeeUt. lÙeebvee meebiee. lÙeebÛes mLeeve DeeCeKeerveÛe JeeF&š Deens .

44 (75) lÙeebvee meebiee. nerÛe iees° nesleer. . DeeefCe lees og:Keer nesCeej veener. efveef§eleheCes DelÙeble JeeF&š MesJeš Deens lÙeebÛee. heCe veekeâejCeeNÙeebÛÙee efmLeleeryeöue keâener Keso ke⤠vekeâe. pees Skeâe Œeerheesšer pevceuee. pÙeeuee Peeshe Ùesle Demes. keâeÙe legcner Deuueenuee mees[tve lÙeeÛeer Gheemevee keâjlee pees legceÛÙee vegkeâmeeveerÛeener DeefOekeâej yeeUiele veener keâer HeâeÙeÅeeÛeener veener? JeemleefJekeâ heenlee meJeeËÛes SskeâCeeje Je meJe&keâener peeCeCeeje lej DeuueenÛe Deens. mhe° meebietve šekeâe keâer. 26 DeuedceeF&oe 5 198 heeje 6 lÙeeÛÙeepeJeU ceeHeâer ceeieCeej veenerle? Deuueen Heâej #eceeMeerue Je oÙee keâjCeeje Deens.45 JeeF&š DeeÛejCe nesles lÙeebÛes. ÙesMet cemeernmebyebOeer. DeeheuÙee Oecee&ceOÙes veenkeâ Deeflejskeâ ke⤠vekeâe DeeefCe lÙee ueeskeâebÛÙee keâuheveebÛes DevegmejCe ke⤠vekeâe.) ves meebefieleues nesles keâer. pÙeeuee G<cee Je Leb[er peeCeJele Demes. meeyeer Demeesle DeLeJee ef¡emleer.’’ pÙeeves SKeeÅeeuee DeuueenmeceJesle menYeeieer "jefJeues lÙeeÛÙeeJej Deuueenves mJeie& ØeefleyebefOele kesâues DeeefCe lÙeeÛes mLeeve vejkeâ Deens Je DeMee DelÙeeÛeeNÙeebÛee keâesCeerÛe meneÙekeâ veener. ‘‘ns «ebLeOeejkeâebvees. hejbleg DeMee efyeIe[uesuÙee keâener JÙeòeâeRÛÙee mebyebOeeves les je°^ pesJne DeewoeefmevÙe oMe&efJeles Je ogjeÛeejer ueeskeâebÛeer efveYe&lme&vee keâjCÙeeSsJepeer lÙeebvee og<ke=âlÙes keâjCÙeemee"er meceepeele ceeskeâUs mees[le Demeles lej ceie nUtnUt leesÛe efyeIee[ pees Deieesoj keâener JÙeòeâeRhegjleeÛe ceÙee&efole neslee mebhetCe& je°^ele hemejuÙeeefMeJeeÙe jenele veener. pejer lÙeebÛÙeele keâenerpeCe mejUceeieeamegæe Deensle hejbleg lÙeebÛÙeeleerue yengmebKÙe DelÙeble ogjeÛeejer Deensle. F&ÕejeÛee menYeeieer Je menkeâejer Deens Demes SKeeÅee meg%e ceeCemeeÛÙee keâuheveslemegæe ÙesCeej veener. lÙeebveer Skeâceskeâeuee Deheke=âlÙeeheemetve hejeJe=òe keâjCÙeeÛes mees[tve efoues nesles. šerhe ›eâ. peCet DeebOeUs DeeefCe yeefnjs yeveues. Deepe legcner lÙeebÛÙeele heg<keâUmes Demes ueeskeâ heenlee pes (ßeæeJebleebÛÙee efJejesOeele) DeßeæeJebleebÛes meceLe&ve Je lÙeebÛÙeeMeer cew$eer keâjleele. JeemleefJekeâheCes lees keâesCe neslee. pej ns ueeskeâ DeeheuÙee Ùee iees°erheemetve hejeJe=òe Peeues veenerle lej ÙeebÛÙeehewkeâer pÙeeves õesn kesâuee Deens lÙeeuee keâ"esj efMe#ee efoueer peeF&ue. MesJešer hene les kegâ"s Gueš hejletve peeleele. mejlesMesJešer peer yeveerFœeeF&ue ueeskeâebÛÙee efyeIee[eme keâejCeerYetle "jueer.DeuedceeF&oe 5 197 heeje 6 DeVeJe=°er Peeueer Demeleer Je Keeuetve peefceveerletve Deceehe Yesšues Demeles. Deuueen legcneuee ueeskeâebÛÙee og°lesheemetve JeeÛeefJeCeeje Deens. ceie keâeÙe ns ueeskeâ DeuueenheeMeer he§eeòeehe JÙeòeâ keâjCeej veenerle DeeefCe 43) mhe°erkeâjCeemee"er hene metjn yekeâje DeeÙele ›eâ. 45) ØelÙeskeâ ueeskeâmecetneÛes efyeIe[Ces ØeLecele: keâener ceeCemeeheemetve meg¤ nesles. Deecner keâMeeØekeâejs lÙeebÛÙeemeceesj melÙeJeÛeves mhe° keâjlees. pÙeebveer cnšues keâer. pes keâener legceÛÙee heeuevekeâlÙee&keâ[tve legceÛÙeeJej DeJelejues Deens les ueeskeâebheÙeËle heesnesÛeJee. legcner keâoeefhe keâesCelÙeeÛe cegueeOeejeJej veener peesheÙeËle leewjele Je Fbpeerue DeeefCe lÙee Flej «ebLeebJej legcner Â{ jnele veener pes legceÛÙeekeâ[s legceÛÙee heeuevekeâlÙee&keâ[tve DeJeleefjle kesâues iesues Deensle. pes lÙeebveer Debefiekeâejues. Deuueen cejÙeceheg$e-cemeern (ÙesMet) Ûe Deens. lÙeeÛeer DeeF& Skeâ melÙeJeeoer Œeer nesleer. pÙeeuee DeVe IÙeeJes ueeiele Demes. (72) KeefÛeleÛe õesn kesâuee lÙee ueeskeâebveer.’’ yeveerFœeeF&uehewkeâer pÙee ueeskeâebveer DeßeæsÛee ceeie& DeJeuebefyeuee les oeTo (De. DeeefCe DeeheuÙee"eÙeer DeMeer mecepetle keâ¤ve Iesleueer keâer keâesCeleener GheõJe GÆJeCeej veener. Deuueen eflevneRhewkeâer Skeâ Deens Kejs heenlee SkeâcesJe F&ÕejeefMeJeeÙe keâesCeerner F&Õej veener. lejerner Deuueenves lÙeebvee ceeHeâ kesâues lesJne lÙeebÛÙeehewkeâer yengleskeâ ueeskeâ DeefOekeâÛe DeebOeUs DeeefCe yeefnjs yevele iesues. pÙeeÛes Mejerj ceeveJeer Mejerj nesles. lÙeeÛÙeehetJeea osKeerue Deveskeâ Øesef<ele nesTve iesues nesles. meebiee. JeemleefJekeâ heenlee cemeern (De. hene. Deuueen lÙeebÛeer ner meJe& ke=âlÙes heenele jeefnuesuee Deens.) DeeefCe cejÙeceheg$e ÙesMet ÙeebÛÙee JeeCeerÉejs efOekeäkeâejues iesues keâejCe les ogjeÛeejer Peeues nesles Je ceÙee&oe-Yebie ke⤠ueeieues nesles.’’ KeefÛeleÛe ne DeeosMe pees legceÛÙeeJej DeJeleefjle kesâuee iesuee Deens lees ÙeebÛÙeehewkeâer yengleskeâebÛeer ØeleejCee Je Fvkeâej DeefOekeâ Jee{Jesue. pÙeeÛeer 44) Ùee Lees[keäÙee Meyoele ef¡e§eveebÛÙee ÙesMet ef¡emleeÛÙee osJelJeeÛÙee ßeæsÛes Flekesâ mhe° Keb[ve kesâuesues Deens keâer lÙeehes#ee DeefOekeâ mhe° Keb[ve MekeäÙe veener.43 (67-69) Deecner yeveerFœeeF&uekeâ[tve Â{JeÛeve Iesleues DeeefCe lÙeebÛÙeekeâ[s Deveskeâ Øesef<ele hee"efJeues hejbleg pesJne keâOeer SKeeoe Øesef<ele lÙeebÛÙee ceveesJeemevesefJe¤æ keâener IesTve Deeuee lesJne lÙeebveer keâeneRvee Keesšs "jefJeues DeeefCe keâeneRvee "ej kesâues. Demes pej SKeeÅeeuee peeCetve IesCÙeeÛeer FÛÚe Demesue lej Ùee ue#eCeeJe¤ve lees kesâJeU Skeâ ceveg<Ùe neslee ns Deieoer efve:mebefoiOeheCes lÙeeuee keâUt Mekeâles.). ceveg<Ùeemee"er pÙee efJeefMe° Deensle DeMee meJe& ceÙee&oe Je yebOeveeveer pees yeebOeuesuee DeeefCe leerÛe iegCeJewefMe<šŸes yeeUieCeeje neslee. pÙeeÛeer JebMeeJeU osKeerue GheueyOe Deens. (Kee$eer yeeUiee keâer ÙesLes kegâCeeÛeerner ceòesâoejer veener) cegmeueceeve Demeesle DeLeJee Ùentoer. (65-66) ns hewiebyej (me. (70-71) KeefÛeleÛe õesn lÙee ueeskeâebveer kesâuee pÙeebveer cnšues keâer. Kee$eer yeeUiee keâer lees DeßeæeJebleebvee (legceÛÙee efJejesOeele) ÙeMeeÛee ceeie& cegUerÛe oeKeefJeCeej veener. pej lÙee ueeskeâebÛeer je°^erÙe meodmeodefJeJeskeâyegæer peeie=le Demeueer lej ueeskeâceleeÛes DeMee efyeIe[uesuÙee JÙeòeâeRJej o[heCe jentve SkebâoefjleheCes les je°^ efyeIe[le veener. pees keâesCeer Deuueen Je Debeflece efoveeJej ßeæe "sJeerue DeeefCe ØeeceeefCekeâ DeeÛejCe keâjerue efve:mebMeÙe lÙeeÛÙeemee"er keâesCelÙeener ØekeâejÛÙee YeÙeeuee mLeeve veener. ‘‘ns yeveerFœeeF&ue DeuueenÛeer Yeòeâer keâje pees ceePee Je legceÛeemegæe heeuevekeâlee& Deens. pej legcner Demes kesâues veener lej Øesef<elelJeeÛes keâle&JÙe heej hee[ues veener. pes legceÛÙee Deieesoj mJele: heLeYeü° Peeues Je yengleskeâebvee pÙeebveer heLeYeü° kesâues DeeefCe mevceeiee&heemetve Yejkeâšues. ‘‘ns «ebLeOeejkeâebvees. ns Deieoer GIe[ Deens. DeeefCe les oesIes (Flej ceeCemeebØeceeCesÛe) DeVe Ye#eCe keâjerle nesles. 62. (73-74) cejÙeceheg$e ÙesMet ÙeeefMeJeeÙe keâener veener keâer lees Heâòeâ Skeâ Øesef<ele neslee.

pÙeebveer DeeceÛÙee mebkesâleJeÛeveebvee ceevÙe keâjCÙeeuee vekeâej efouee Je lÙeebvee Keesšs "jefJeues. ner oe¤ DeeefCe pegieej Je Jesoer DeeefCe Meketâve ner meJe& Decebieue Mewleeveer keâeces nesle. (89) ns ßeæeJebleebvees. ceie pÙee pÙee iees°eRheemetve ØeefleyebOe kesâuee peeF&ue lÙeeheemetve otj jeneJes DeeefCe pees DeuueenÛee DeeosMe Demesue lÙeeuee ceevÙe keâjeJes. SnjeceÛÙee 47) ‘oe¤’ njece DemeCÙeemebyebOeer Ùee Deieesoj oesve DeeosMe Deeuesues nesles. yeewæ efYe#etkeâ DeeefCe ØeeÛÙeefJeo mebleebØeceeCes JewjeiÙe DeeefCe megKeesheYeesie JepÙe& keâjCÙeeÛÙee heæleerÛes DeJeuebyeve ke⤠vekeâe. ‘‘keâe cnCetve Deecner DeuueenJej ßeæe "sJet veÙes DeeefCe pes melÙe DeeceÛÙeeheÙeËle Deeuesues Deens les keâe ceevÙe ke⤠veÙes pesJne Deecner DeMeer FÛÚe yeeUielees keâer DeeceÛÙee heeuevekeâlÙee&ves Deecneuee meoeÛeejer ueeskeâeble meceeefJe° keâjeJes?’’ lÙeebÛÙee Ùee keâLeveecegUs Deuueenves lÙeebvee Demee mJeie& Øeoeve kesâuee pÙeeÛÙeeKeeuetve keâeueJes Jeenleele Je les lesLesÛe meowJe jenleerue. DeeMee Deens keâer legcneuee ÙeMe efceUsue. les DeveeÙeemes Godieejleele. Deuueen meoeÛeejer ueeskeâebvee hemeble keâjlees! (93) ns ßeæeJebleebvees.) Ùeebveer peenerj kesâues keâer Deelee pÙeebÛÙeepeJeU oe¤ Deens les leer mJele:ner IesT Mekeâle veener Je Flejebvee efJeketâner Mekeâle veener lej leer lÙeebveer ve° keâ¤ve šekeâeJeer. ne ceesyeouee Deens Gòece DeeÛejCe keâjCeeNÙee ueeskeâebkeâefjlee. (82-86) ns ßeæeJebleebvees. (87-88) legcner ueeskeâ pÙee efvejLe&keâ MeheLee Ieslee lÙeeyeöue Deuueen legcneuee hejle efMe#ee keâjCeej veener heCe pÙee MeheLee legcner peeCetveyegpetve Ieslee. ceie keâeÙe legcner Ùee iees°erheemetve Deefuehle jeneue? Deuueen Je lÙeeÛÙee hewiebyejeÛes cnCeCes ceevÙe keâje DeeefCe Deefuehle jene.) Ùeebveer Skeâe ØeJeÛeveele ueeskeâebvee meeJeOe kesâues keâer meJeexÛÛe Deuueenuee oe¤ DelÙeble DeefØeÙe Deens. Skeâ DeMeer keâer nueeue DeeefCe njece "jefJeCÙeeuee mJele:Ûe cegKelÙeej yevet vekeâe. (76-81) legcneuee ßeæeJebleebefJe¤æ meJee&le peemle keâ"esj Ùengoer Je DeveskesâÕejJeeoer Dee{Uleerue DeeefCe ßeæeJebleebÛÙee efce$elJeeble les ueeskeâ DeefOekeâ peJeU DemeuÙeeÛes Dee{Uleerue pÙeebveer meebefieleues nesles keâer Deecner ef¡e§eve Deenesle. DeLeJee lÙeebvee JeŒes ÅeeJeerle efkebâJee Skeâe iegueeceeuee cegòeâ keâjeJes DeeefCe pÙeeÛeer DeMeer Sshele vemesue lÙeeves leerve efoJemeeÛes GheJeeme keâjeJesle. cnCetve pÙee pÙee ueeskeâebpeJeU oe¤ Demesue leer lÙeebveer efJeketâve šekeâeJeer. ogmejer iees° DeMeer keâer ef¡emleer $e+<eer. DeeceÛes veeJe iJeener osCeeNÙeebceOÙes efuener. ÙeebÛÙeeheemetve otj jene. ‘‘ns heeuevekeâlÙee&. les vejkeâeme hee$e Deensle. DeeÙele ›eâ. ns DeMee keâejCeemleJe keâer lÙeebÛÙeele Gheemevee-ceie> efJeÉeve Je efJejòeâ meeOet Dee{Uleele DeeefCe lÙeebÛÙeele Denbkeâej veener pesJne les ner JeeCeer Sskeâleele peer hewiebyejeJej DeJelejueer Deens lesJne legcner heenlee keâer melÙeeÛeer DeesUKe hešuÙeecegUs lÙeebÛes [esUs Deßetbveer efYepeleele. pÙee Megæ Jemlet Deuueenves legceÛÙeemee"er JewOe (Oece&meccele) kesâuesuÙee Deensle. ns legceÛÙee MeheLeebÛes ØeeÙeef§eòe Deens keâer pesJne legcner MeheLe IesTve leer cees[ueer Demesue. les metjn yekeâje DeeÙele ›eâ. pes keâener JewOe Je efJeMegæ DeVe Deuueenves efoues Deens les Kee Je hÙee DeeefCe F&ÕejeÛÙee DeJe%esheemetve otj jene pÙeeÛÙeeJej legcner ßeæe "sJeueer Deens. (DeMeer MeheLe cees[CÙeeÛes) ØeeÙeef§eòe ns nesÙe keâer one ieefjyeebvee lÙee meJe&meeOeejCe 46) Ùee mebkesâleJeÛeveele oesve iees°er meebefieleuÙee Deensle. 43 Ùeele ÙesTve iesues Deensle. DeuedceeF&oe 5 200 heeje 7 ØekeâejÛes pesJeCe legcner ÅeeJes. mJele:ÛÙee DeefOekeâejeves SKeeÅee nueeue Jemleguee njece keâjeue lej F&Õejer keâeÙeÅeeSsJepeer mJekeâeÙeÅeeÛes DevegÙeeÙeer "jeue. ns heenCÙeemee"er keâer legceÛÙeehewkeâer keâesCe lÙeeuee DeØelÙe#ejerlÙee efYelees. pej KejesKej ns ueeskeâ Deuueen Je hewiebyej DeeefCe lÙee iees°eruee ceeveCeejs Demeles. hejbleg pej legcner DeJe%ee kesâueer lej ns mecepetve Demee keâer DeeceÛÙee hewiebyejeJej mhe°heCes DeeosMe heesnÛeefJeCÙeeÛeer Heâòeâ peyeeyeoejer nesleer. ceie pÙeeves Ùeeveblej osKeerue Deuueenves "jJetve efouesuÙee ceÙee&osÛes GuuebIeve kesâues lÙeeÛÙeemee"er YeÙebkeâj og:KeoeÙekeâ efMe#ee Deens. . efnbot Ùeesieer. lÙeebÛÙeemee"er lees pe¤j legcneuee hekeâ[erue. Deuueen legceÛeer lÙee efMekeâejerÉejs keâ"esj hejer#ee IesF&ue peer Deieoer legceÛÙee neleeÛÙee Je YeeuÙeebÛÙee ceeNÙeele Demesue.47 MewleeveeÛeer lej DeMeerÛe FÛÚe Deens keâer oe¤ Je pegieejeÉejs legceÛÙeele Me$eglJe Je keâheš efvecee&Ce keâjeJes DeeefCe legcneuee DeuueenÛes mcejCe Je veceepeheemetve jesKeeJes. Deuueenuee Deeflejskeâ keâjCeejs DelÙeble DeefØeÙe Deensle. DeMeeØekeâejs Deuueen DeeheuÙee Dee%ee legceÛÙeemee"er mhe° keâjerle Deens keâoeefÛele legcner ke=âle%elee oMe&Jeeue. lÙee efveef<eæ "jJet vekeâe46 DeeefCe ceÙee&oebÛes GuuebIeve ke⤠vekeâe. peer hewiebyejebJej DeJelejueer nesleer lej keâoeefhe (ßeæeJebleebefJe¤æ) DeßeæeJebleebvee lÙeebveer Deeheues efce$e yeveefJeues vemeles. cnCetve lÙeeÛe#eCeer ceoervee MenjeÛÙee ieuueer ieuueerle oe¤ Deesletve šekeâueer iesueer. ns ßeæeJebleebvees. (90-92) pÙeebveer ßeæe "sJeueer DeeefCe Ûeebieues DeeÛejCe ke⤠ueeieues lÙeebveer hetJeea pes keâener Keeuues Je hÙeeÙeues lÙeemee"er lÙeebvee (peyeeyeoej) Oejues peeCeej veener. Deecner ßeæe "sJeueer. nueeue-JewOe-lesÛe Deens pÙeeme Deuueenves nueeue "jefJeues DeeefCe njece-efveef<eæ-lesÛe Deens pÙeeme Deuueenves njece "jefJeues Deens. DeeheuÙee MeheLeebÛes heeueve keâjerle pee. 219 DeeefCe metjn efvemee. keâener keâeueeJeOeerveblej meojnt DeeÙele Glejueer Je hewiebyej (me.DeuedceeF&oe 5 199 heeje 7 leÙeejer lÙeebveer mJele: DeeheuÙeemee"er kesâueer Deens.’’ DeeefCe les cnCeleele. leer njece "jefJeCeeje DeeosMe ÙesCes ns ogjeheemle veJns. Deelee ne MesJešÛee DeeosMe ÙesCeÙeeDeieesoj hewiebyej cegncceo (me. hejbleg Ùee DešerJej keâer YeefJe<Ùeele lÙeebveer lÙee iees°erheemetve otj jeneJes pÙee efveef<eæ kesâuÙee iesuÙee Deensle DeeefCe ßeæsJej De{U jeneJes DeeefCe melkeâeÙe& keâjeJes. pes legcner DeeheuÙee cegueeyeeUebvee oslee. ceie F&MehejeÙeCelesefveMeer meodJele&ve "sJeeJes. heCe lÙeebÛÙeehewkeâer lej yengleskeâ ueeskeâ F&ÕejeÛÙee Dee%eeOeejkeâlesÛÙee yeensj efveIeeues Deensle. Deuueen lÙeebÛÙeeJej ›eâesefOele Peeuee Deens DeeefCe les efÛejmLeeÙeer Ùeelevee YeesieCeejs nesle.

mehe&.DeuedceeF&oe 5 201 heeje 7 (npeÛÙee heefjJesMeeÛÙee) efmLeleerle efMekeâej ke⤠vekeâe.). DeuueenÛÙee DeJe%esheemetve otj jene. leLeeefhe pej SKeeÅee ceeCemeeves mJele:mee"er Kegö efMekeâej ceejueer Demeueer Je lÙeeletve lÙeeves npeÛee heesMeeKe kesâuesuÙee ceeCemeeuee Yesš cnCetve keâener efoues lej les KeeCÙeele keâener njkeâle veener. peesheÙeËle legcner SnjeceÛÙee DeJemLesle Deenele. DeeMee Deens keâer legcneuee ÙeMe ueeYesue. (101-102) Deuueenves keâesCeeueeosKeerue yeefnje "jefJeues veener DeLeJee meeÙeyee efkebâJee Jemeeruee DeeefCe 49) ner DeeÙele ßes‰lesÛes DeeefCe cetuÙeeÛes Skeâ DeewjÛe ØeceeCe Øemletle keâjles. hetJeea pes keâener Ie[ues les Deuueenves ceeHeâ keâ¤ve šekeâues. 50) hewiebyej npejle cegncceo (me. DeMee iees°er efJeÛeejerle peeT vekeâe pÙee legcnemeceesj GIe[ kesâuÙee iesuÙee lej legcneuee lÙee JeeF&š Jeešleerue. hejbleg meojnt DeeÙele cnCeles keâer MebYej ®heÙes pej F&ÕejeÛeer DeJe%ee keâ¤ve efceUefJeues Demeleerue lej. JejkeâjCeer heenCeeNÙeeÛÙee °erle MebYej ®heÙes. ceie les ueeskeâ ÙeeÛe iees°ercegUs DeßeæsceOÙes iegjHeâštve iesues. heeÛe ®heÙeebhes#ee KeefÛeleÛe peemle ceewuÙeJeeve Deensle keâejCe les MebYej Deensle lej les heeÛeÛe. Ùeeveblej legceÛÙee GIe[ Je ieghle meJe& iees°eRvee peeCeCeeje Deuueen Deens. les DeJewOe Deensle DeeefCe heeÛe ®heÙes F&ÕejeÛÙee Dee%eWÛes heeueve keâjerle keâceeJeues iesues Demeleerue lej les heekeâ Deens. ‘veeheekeâ’ ceie lees efkeâleerner ØeceeCeele peemle keâe Demesvee keâesCelÙeener Øekeâejs lees heekeâÛeer yejesyejer ke⤠Mekeâle veener.48 DeeefCe pej legceÛÙeehewkeâer keâesCeer peeCetveyegpetve Demes kesâues lej pees ØeeCeer lÙeeves "ej kesâuee Demesue lej lÙeeuee lÙeeÛe lees[erÛee Skeâ ØeeCeer peveeJejebhewkeâer Yesš ÅeeJee ueeiesue pÙeeÛeer efveJe[ legceÛÙeehewkeâer oesve vÙeeÙeer JÙeòeâer keâjleerue. Ùee Deece DeeosMeeuee Fpee heesnÛeefJeCeejs ØeeCeer DeheJeeo cnCetve Deensle. keâeyeeuee ueeskeâebkeâefjlee (meecetoeefÙekeâ peerJeveeÛÙee) ØemLeehevesÛes meeOeve yeveefJeues DeeefCe (DeeojCeerÙe) ceefnvee Je kegâyee&veerÛeer peveeJejs DeeefCe heósmegæe (Ùee keâeÙee&le meneÙekeâ yeveefJeues) pesCeskeâ¤ve legcneuee keâUeJes keâer Deuueen DeekeâeMeebÛÙee Je he=LJeerÛÙee meJe& heefjefmLeleerÛee peeCekeâej Deens DeeefCe lÙeeuee ØelÙeskeâ iees°erÛes %eeve Deens. Ùee iees°erÛeer npeÛee JesMe heefjOeeve kesâuÙeeveblejÛÙee efmLeleerle ceveeF& Deens. lemesÛe npeÛee JesMe heefjOeeve kesâuesuÙeemee"er efMekeâej kesâuesues ceebme KeeCes JewOe veener. hewiebyejeJej lej kesâJeU mebosMe heesnÛeefJeCÙeeÛeer peyeeyeoejer Deens. . meeJeOe Jne. ceie leer ceeCemeeves mJele: keâjeJeer DeLeJee DevÙe keâesCeeuee keâesCelÙeener Øekeâejs lÙeele ceole keâjeJeer. Deuueen meJeeËJej JeÛe&mJe jeKeCeeje Deens DeeefCe yeouee IesCÙeeÛes meeceLÙe& jeKelees. DeMee ØeMveebÛeer vee Oeeefce&keâ yeeyeleerle keâener iejpe Jeešle nesleer vee meebmeeefjkeâ yeeyeleerle. efJebÛet.50 hejbleg pej legcner lÙee DeMeeJesUer efJeÛeejuÙeele pesJne kegâjDeeve DeJeleefjle nesle Demesue lej lÙee legceÛÙeemeceesj GIe[ keâjCÙeele Ùesleerue DeeleeheÙeËle pes keâener legcner kesâues les Deuueenves ceeHeâ kesâues. lemes vemesue lej Ùee DehejeOeeÛes ØeeÙeef§eòe cnCetve keâener ieefjyeebvee pesJet IeeueeJes ueeiesue efkebâJee lÙee ØeceeCeele GheJeeme keâjeJes ueeieleerue pesCeskeâ¤ve lÙeeves DeeheuÙee keâcee&Ûes HeâU ÛeeKeeJes. (96) Deuueenves DeeojCeerÙe ie=n. DeuedceeF&oe 5 202 heeje 7 ceie efveef<eæ iees°eRÛes DeeefOekeäÙe legcneuee efkeâleerner ceesefnle keâjCeejs Demees. cnCetve otj jene lÙee F&ÕejeÛÙee DeJe%esheemetve pÙeeÛÙeemeceesj legcne meJeeËvee ieesUe keâ¤ve npej kesâues peeF&ue. legcnemee"er efveef<eæ keâjCÙeele Deeueer Deens. DeeefCe ner Yesš keâeyeeie=neme heesnÛeefJeueer peeF&ue. hejbleg pej keâesCeer Ùee ke=âlÙeeÛeer hegvejeJe=òeer kesâueer lej lÙeeÛee Deuueen yeouee IesF&ue. lees #eceeMeerue Je meefn<Cet Deens. (97-100) ns ßeæeJebleebvees. cnCetve ner lebyeer efoueer iesueer Deens. pesLes legcner cegkeäkeâece keâjeue lesLesmegæe leer legcner KeeT Mekeâlee DeeefCe keâeefHeâuÙeemee"er efMeoesjer cnCetvemegæe leer IesT Mekeâlee hejbleg Keg<keâerJejerue efMekeâej. (94-95) legceÛÙeemee"er mecegõeleerue efMekeâej Je efleÛes Ye#eCe JewOe keâjCÙeele Deeues.) Ùeebvee keâener ueeskeâ cees"s ÛeceÛkeâeefjkeâ ØekeâejÛes efvejLe&keâ ØeMve efJeÛeejerle Demele. ns hewiebyej (me. les ceeCemeeÛÙee ØeceeCeehes#ee Deieoer JesieUs Deens. Ùeebvee meebiee keâer heefJe$e DeeefCe DeheefJe$e keâesCelÙeener heefjefmLeleerle SkeâmeejKes veenerle 48) efMekeâej.49 cnCetve ns meyegæ ueeskeâebvees. Deuueen efMe#ee osCÙeele megæe keâ"esj Deens DeeefCe lÙeeÛeyejesyej Heâej #eceeMeerue Je oÙeeUtosKeerue Deens. efhemeeUuesuee kegâ$ee Je Flej ceeveJeeuee Fpee heesnÛeefJeCeejs pes ØeeCeer Deensle les npeÛÙee heesMeeKe kesâues DemeuÙeeÛÙee efmLeleerle osKeerue ceejues peeT Mekeâleele. legceÛÙeehetJeea Skeâe mecegoeÙeeves DeMeeÛe ØekeâejÛes ØeMve kesâues nesles.

hejbleg meojnt DeeÙeleerÛee nslet Demee cegUerÛe veener keâer ceeCemeeves kesâJeU DeeheuÙeeÛe cegòeâerÛeer keâeUpeer IÙeeJeer Je FlejebÛÙee megOeejCesÛeer efÛeblee ke⤠veÙes. DeuueenÛÙee keâesheeÛes YeÙe yeeUiee DeeefCe Sskeâe. lÙeeÛes veeJe Jemeeruee Demes. SKeeoogmeNÙeeÛÙee heLeYeü° nesCÙeeves legceÛes keâenerner efyeIe[le veener pej legcner mJele: mejU ceeiee&Jej Demeeue. efkebâJee pej legcner ØeJeemeele Demeeue DeeefCe lÙeeJesUer ce=lÙetÛes mebkeâš Deeues. lesJne les cnCeleerue keâer.51 heCe ns DeßeæeJeble DeuueenJej Keesšs Deejeshe "sJeleele DeeefCe lÙeebÛÙeehewkeâer yengleskeâpeCe efveyeg&æ Deensle. hejbleg pej vej DeeefCe ceeoer yejesyejÛe pevceueer Demeueer lej vejeuee lemesÛe osJeebÛÙee veeJeeves mees[ues peele Demes. npejle Deyetyekeâj efmeöerkeâ (jefpe. Jemeeruee.) Ùeebvee Demes Heâcee&efJeleevee Sskeâues Deens. lej hejkeäÙeebceOetve oesve mee#eeroej IÙeeJesle. let pevcepeele DeebOeàÙeeuee Je cenejesiÙeeuee ceePÙee Dee%esves jesiecegòeâ keâjerle Demes. lÙeeves ns heeefnues heeefnpes keâer lees mJele: keâeÙe keâjerle Deens. ceer heefJe$e DeelcÙeeceeHe&âle leguee meneÙÙe kesâues. (keâer DeMee Yeüecekeâ keâuheveebJej efJeÕeeme "sJeleele. veblej efleÛÙeeJej keâesCeer mJeejner nesle vemes. pesJne legcnehewkeâer SKeeÅeeÛeer ce=lÙetIeškeâe ÙesF&ue DeeefCe lees ce=lÙethe$e keâjerle Demesue lej lÙeeÛÙeemee"er mee#eerÛes ØeceeCe ns nesÙe keâer legceÛÙee meceepeeceOeerue oesve vÙeeÙeefØeÙe JÙeòeâerbvee53 mee#eeroej yeveJeeJes. let ce=leebvee ceePÙee Dee%esves yeensj keâe{le 53) cnCepes Oeeefce&keâ. let heeUCÙeeleosKeerue ueeskeâebMeer mebYee<eCe keâjerle nesleeme. ‘‘DeeceÛeer mee#e lÙeebÛÙee mee#eerhes#ee peemle melÙeeefOeef‰le Deens DeeefCe Deecner DeeceÛÙee mee#eerceOÙes keâesCeleener Deeflejskeâ kesâuesuee veener. Dee"Je ceePÙee lÙee osCeieeruee peer ceer leguee Je legPÙee ceelesuee Øeoeve kesâueer nesleer. lemesÛe pej SKeeÅee GbšeÛÙee JeerÙee&heemetve one yeÛÛeebÛes pevce Peeues Demeues lej lÙeeueemegæe cegòeâ mees[ues peele Demes. DeeefCe F&ÕejeØeerlÙeLe& efouesuÙee mee#eeruee osKeerue Deecner ueheefJeCeej veener. Deecneuee keâenerner keâuhevee veener. melÙeefve‰ DeeefCe efJeÕeemeen& cegmeueceeve. De%eeveeÛÙee keâeUele DejyeJeemeer ueeskeâ efleÛes keâeve Heâe[tve efleuee ceeskeâeš mees[le Demele.) DeMee ÛegkeâerÛÙee mecepegleerÛes Keb[ve keâjleevee DeeheuÙee Skeâe ØeJeÛeveele Heâcee&efJeleele. legceÛÙeemee"er DeefveJeeÙe& Deens keâer legcner YeueeF&Ûeer Dee%ee keâjeJeer Je yegjeF&heemetve jesKeeJes DevÙeLee Deuueen legceÛÙee ceeveiegšerJej DeMee ueeskeâebvee yemeJeerue pes legceÛÙeehewkeâer meJee&efOekeâ og° Demeleerue Je les legcneuee YeÙebkeâj $eeme osleerue. mJele:Ûeer keâeUpeer IÙee. DeMee Gbšeuee. 52) cnCepes ceeCemeeves meowJe ns heenele yemeCÙeeSsJepeer keâer Decekeâe keâeÙe keâjerle Deens Je DecekeäÙeeÛÙee ßeæsle keâesCelee oes<e Deens Je DecekeäÙeeÛÙee DeeÛejCeele keâeÙe oes<e Deensle.’’ hejbleg pej Demes keâUues keâer lÙee oesIeebveer mJele:uee iegv¢eele ueesšues Deens lej ceie lÙeebÛÙeeSsJepeer DeeCeKeer oesve JÙeòeâer pes lÙeebÛÙee leguevesle mee#e osCÙeele DeefOekeâ ØeeceeefCekeâ Demeleerue lÙeebveer lÙee ueeskeâebletve GYes jeneJes pÙeebÛee nkeäkeâ ceejuee iesuee Demesue. let ceePÙee Dee%esves he#eeke=âleer ceeleerÛee hegleUe yeveJetve lÙeele Hegbâkeâj Ieeuele Demes DeeefCe lees ceePÙee Dee%esves he#eer yevele Demes. DeLeJee meeb[Ceeruee cnCele Demele efpeuee SKeeoe veJeme hetCe& PeeuÙeeveblej efkebâJee Deepeejeletve yejs PeeuÙeeveblej DeLeJee SKeeÅee mebkeâšeletve JeeÛeuÙeeveblej ke=âle%elee JÙeòeâ keâjCÙeemee"er Oecee&oeÙe kesâues DemeeJes. efleÛes otOener Iesleues peele vemes Je efleÛes kesâmener keâe{ues peele vemele. letÛe meJe& ieghle nkeâerkeâleer peeCeleesme! ceie keâuhevee keâje lÙee ØemebieeÛeer pesJne Deuueen Heâcee&Jeerue keâer. ceer leguee «ebLe DeeefCe MeneCeheCee Je leewjele DeeefCe FbefpeueÛes efMe#eCe efoues. (106-108) pÙee efoJeMeer Deuueen meJe& Øesef<eleebvee Skeâ$e keâ¤ve efJeÛeejerue keâer legcneuee keâeÙe 54 ØelÙegòej efoues iesues. ‘‘Deecner SKeeÅee JÙeefòeâiele HeâeÙeÅeemee"er mee#e efJekeâCeejs ueeskeâ veener. ceie pej SKeeoer Mebkeâe efvecee&Ce Peeueer lej veceepeveblej oesvner mee#eeroejebvee (cemeefpeoceOÙes) LeebyeJetve IÙeeJes Je lÙeebveer F&ÕejeÛeer MeheLe IesTve meebieeJes keâer. DeeefCe JeÙe Jee{uÙeeveblejmegæe. efkebâJee keâceerle keâceer Ùee iees°erÛes lejer YeÙe yeeUieleerue keâer lÙeebÛÙee MeheLeebveblej SKeeos JesUer ogmeNÙee MeheLeebcegUs jöyeeleue nesT veÙesle. ‘‘ns cejÙeceheg$e F&mee. yeefnje.52 Deuueenkeâ[s legcneb meJeeËvee 51) ne Dejye ueeskeâebÛÙee Yeüecekeâ ¤{eRÛee GuuesKe Deens. DeuueenÛeer MeheLe. DeuedceeF&oe 5 204 heeje 7 hejle peeÙeÛes Deens ceie lees legcneuee oeKeJesue keâer legcner keâeÙe keâjerle jeefnuee Deenele. pej Deecner Demes kesâues lej iegvnsieejebceOÙes DeeceÛeer ieCevee nesF&ue. efleuee DeefOekeâej neslee keâer nJes lÙee Mesleele Je kegâjCeele ÛejeJes DeeefCe Jeešsue lÙee heeCees"ŸeeJej heeCeer hÙeeJes. ceie legceÛes veskeâ ueeskeâ F&Õejekeâ[s ØeeLe&vee keâjleerue hejbleg leer mJeerkeâejueer peeCeej veener. pej keâe Deecner lemes kesâues lej Deecner DelÙeeÛeeNÙeebhewkeâer Skeâ yevet. (105) ns ßeæeJebleebvees. DeeefCe pejer keâesCeer DeeceÛee veelesJeeF&keâ Demeuee lejer (Deecner lÙeeÛee he#e IesCeej veener). lÙee keâeÙeÅeekeâ[s pees Deuueenves DeJelejuee Deens DeeefCe Ùee. lemesÛe meeb[Ceer pej one JesUe JÙeeueer Demeueer Je ØelÙeskeâoe efleves ceeoer efheuuet efoues Demesue lej efleuee osKeerue cegòeâ mees[ues peele Demes.DeuedceeF&oe 5 203 heeje 7 nece. lej les Gòej osleele keâer DeeceÛÙeemee"er lej leerÛe heæle hegjsMeer Deens pÙeeJej DeeceÛes hetJe&pe Deecneuee Dee{Uues Deensle. 54) cnCepes Debeflece efveJee[ŸeeÛÙee efoJeMeer Øesef<eleebvee efJeÛeejues peeF&ue keâer peieeuee legcner pes mevceeiee&Ûes DeeJeenve kesâues nesles lÙeeÛes peieeves keâeÙe Gòej efoues? .’’ ceer hewiebyej cegncceo (me. DeMee meeb[Ceeruee cnCele Demele peer heeÛe JesUe JÙeeueer Demesue Je MesJešÛÙee JesUer efleuee yeÚ[e Peeuee DemeeJee. pesJne ueeskeâebÛeer DeJemLee DeMeer nesF&ue keâer les og<keâce&s heenleerue Je les jesKeCÙeeÛes ØeÙelve keâjCeej veenerle. DeeefCe lÙeebveer F&ÕejeÛeer MeheLe IesTve meebieeJes keâer.’’ Ùee heæleerves jemle Dehes#ee kesâueer peeT Mekeâles keâer ueeskeâ KejerKegjer mee#e osleerue. meeFyee. ‘‘ueeskeânes! legcner meojnt DeeÙele JeeÛelee DeeefCe efleÛee ÛegkeâerÛee DeLe& ueeJelee. ‘nece’ pej SKeeÅee GbšeÛee veelet (GbšeÛÙee vej efheuueeÛes vej efheuueg) mJeejer ueeÙekeâ nesle Demes lesJne lÙee Je=æ Gbšeuee cegòeâ mees[ues peele Demes.) DeeefCe pesJne lÙeebve meebieCÙeele Ùesles keâer Ùee. pej MesUerÛes heefnues keâj[t vej Demesue lej les osJeebÛÙee veeJeeves yeUer efoues peele Demes Je pej efleves heefnuÙeeboe ceeoeruee pevce efouee Demesue lej efleuee "sJeues peele Demes. DelÙeeÛeejeruee DelÙeeÛeej keâjleevee heenleerue Je lÙeeÛes nele OejCeej veenerle lesJne Deuueenves meJeeËveeÛe DeeheuÙee Øekeâesheele Jes{eJes ns ogjeheemle veJns. hewiebyejekeâ[s. Deuueen DeJe%ee keâjCeeNÙeebvee DeeheuÙee ceeie&oMe&veeheemetve JebefÛele keâjlees. ceie keâeÙe ns hetJe&peebÛesÛe DevegkeâjCe keâjerle jenleerue pejer lÙeebvee keâenerner ceenerle vemesue Je ÙeesiÙe ceeiee&Ûeer lÙeebvee peeCeerJeÛe veener? (103-104) ns ßeæeJebleebvees.

pesJne let ceuee hejle yeesueeJetve Iesleuesme lesJne letÛe lÙeebÛee efvejer#ekeâ nesleeme DeeefCe let lej meJe&Ûe iees°eRÛee efvejer#ekeâ Deensme. ‘‘ceer les legceÛÙeeJej DeJelejCeej Deens. Deuueen lÙeebÛÙeeJej ØemeVe Peeuee Je les DeuueenJej. (120) .leelheÙe&. Deelee pej let lÙeebvee efMe#ee kesâueerme lej les legPes oeme Deensle Je pej let ceeHeâer efoueer lej let ØeYeglJemebheVe Je yegefæceeve Deensme. ‘‘heefJe$e Deens Deuueen. lesJne lÙeebveer meebefieleues keâer.’’ . pÙee efoJeMeer KeNÙeebvee lÙeebÛeer meÛeesšer ueeYeoeÙekeâ "jsue. let lej meJe& ieghle nefkeâieleerÛee %eeveer Deensme. DeuedceeF&oe 5 206 heeje 7 leer iees° meebieeJeer peer meebieCÙeeÛee ceuee DeefOekeâej veJnlee. 56) ‘nJeejer’Ûee GuuesKe Deeuee DemeuÙeekeâejCeeves JeòeâJÙe ›eâce LeebyeJetve Skeâ mJeleb$e JeekeäÙeeÛÙee ¤heele Ùeeef"keâeCeer ‘nJeejer’ÛÙee mebyebOeerÛe.’’ (109-119) he=LJeer Je DeekeâeMeebJej DeeefCe lÙeele DeefmlelJeele DemeuesuÙee meJeeËJej jepÙe DeuueenÛesÛe Deens DeeefCe ØelÙeskeâ JemletJej lees ØeYeglJe jeKelees. ‘‘ns cejÙeceheg$e F&mee! keâeÙe let ueeskeâebvee meebefieleues neslesme keâer DeuueenefMeJeeÙe ceuee DeeefCe ceePÙee ceelesme osKeerue F&Õej yeveJee?’’57 lesJne lees GòejeoeKeue meebiesue. hejbleg lÙeeveblej legceÛÙeehewkeâer pees keâesCeer õesn keâjerue lÙeeuee ceer DeMeer efMe#ee osF&ve peer peieele keâesCeeuee efoueer iesueer vemesue. ceer peeCele veener pes keâener let peeCeleesme. ‘‘Deecner lej kesâJeU nsÛe FefÛÚlees keâer lÙee leešeble pesJeeJes DeeefCe DeeceÛeer ceves mebleg° JneJeerle Je Deuueenuee keâUeJes keâer DeeheCe pes keâener Deecneuee meebefieleues Deens les melÙe Deens Je lÙeeÛes Deecner mee#eeroej JneJes. 57) ef¡emleer ueeskeâ DeuueenmeceJesle kesâJeU ÙesMetcemeern DeeefCe heefJe$e Deelcee ÙeebveeÛe F&Õej ceeveCÙeeJej Leebyeues veenerle lej ÙesMetÛeer DeeF& npejle cejÙece Ùeevee osKeerue Skeâ JesieUs GheemÙe yeveefJeues Deens. ‘‘ns Deuueen. lesJne ceerÛe leguee lÙeebÛÙeeheemetve JeeÛeefJeues. ÙesMetcemeern veblej heefnuÙee leerve MelekeâebheÙeËle ef¡emleer peie Ùee keâuhevesMeer hetCe&heCes DeheefjefÛele nesles. DeeceÛÙee heeuevekeâlÙee&. lÙeeJe¤ve ÙesMetkeâ[tve ØelÙe#eheCes pÙee efMe<Ùeebveer efMekeâJeCe Iesleueer nesleer les ÙesMetcemeernuee Skeâ ceveg<Ùe DeeefCe kesâJeU F&ÕejeÛee Skeâ oeme mecepele Demele. ceePes ns keâece veJnles keâer 55) cnCepes ce=leeJemLesletve keâe{tve efpeJeble DeJemLesle DeeCele Demes.’’ lesJne Deuueen Heâcee&efJeue. ‘‘ns cejÙeceheg$e F&mee keâeÙe legceÛee heeuevekeâlee& DeeceÛÙeemee"er pesJeCeeÛes Skeâ (cees"s) leeš DeekeâeMeeletve GlejJet Mekesâue? lesJne F&mee (De.’’ . ÙesLes les meowJe jenleerue. DeecneJej DeekeâeMeeletve Skeâ leeš GlejJe pes DeeceÛÙeemee"er Je DeeceÛÙee DeieesojÛÙee Je veblejÛÙeemee"er DeeveboeÛee Øemebie "jeJee DeeefCe legPÙeekeâ[tve Skeâ mebkesâle "jeJee. DeeefCe Skeâe Iešveskeâ[s efveoxMe kesâuee iesuee Deens. ner iees° Deieoer mhe°heCes JÙeòeâ nesles. lÙeebveer meebefieleues. lÙeebÛÙeekeâefjlee DeMeer GÅeeves Deensle pÙeebÛÙee Keeuetve keâeueJes Jeenele Deensle. let peeCelees pes keâener ceePÙee ceveele Deens. les ns keâer DeuueenÛeer Yeòeâer keâje pees ceePee heeuevekeâlee& Deens DeeefCe legceÛee heeuevekeâlee& osKeerue ceer lÙee JesUsheÙeËleÛe lÙeebÛee efvejer#ekeâ neslees peesheÙeËle ceer lÙeeÛÙee ojcÙeeve neslees.’’ Deuueenves Gòej efoues. nsÛe ceneve ÙeMe Deens.55 ceie pesJne let yeveerFœeeF&ueheeMeer mhe° mebkesâleefÛevns IesTve heesnesÛeueeme DeeefCe lÙeebÛÙeehewkeâer pes ueeskeâ melÙeeÛee Fvkeâej keâjCeejs nesles lÙeebveer cnšues keâer ns mebkesâle peeogefiejerefMeJeeÙe Flej keâenerner veener. Deeheuee osJe DeLeJee osJeeÛee menYeeieer DeLeJee osJeheg$e Deens Demes lÙeebÛÙee keâuhevesle osKeerue veJnles.(nJeejeRÛÙee56 mebyebOeer) ne Øemebiemegæe ue#eele "sJeeJee keâer pesJne ÙesMet ef¡emleeÛÙee DevegÙeeÙeebveer meebefieleues. ‘‘ne lees efoJeme Deens. Deecneuee DeVe os Je let meJeexlke=â° DeVeoelee Deensme. pesJne (Ùee GhekeâejebÛeer Dee"JeCe keâ¤ve efouÙeeveblej) Deuueen Heâcee&efJeue. DeeefCe ceer pesJne ‘nJeejer’vee (ÙesMet ef¡emleeÛÙee DevegÙeeÙeebvee) FMeeje kesâuee keâer ceePÙeeJej Je ceePÙee Øesef<eleebJej ßeæe "sJee. ‘‘Deecner ßeæe "sJeueer DeeefCe mee#eer jene keâer Deecner cegefmuece Deenesle. pej ceer lemes meebefieleues Demeles lej DeJeMÙe leguee ceenerle Peeues Demeles.) veer meebefieleues keâer DeuueenÛÙee keâesheeÛes YeÙe yeeUiee pej legcner ßeæeJeble Demeeue. ceer lÙeebvee lÙeeefMeJeeÙe keâenerÛe meebefieleues veener pÙeeÛeer ceuee let Dee%ee efoueer nesleer. Deeheuee ieg¤.’’ lesJne cejÙece-heg$e F&meeves ØeeLe&vee kesâueer.DeuedceeF&oe 5 205 heeje 7 Demes. lÙeeÛeØeceeCes ÙesMetcemeernves DeeheuÙee mJele:ueener lÙeebÛÙeemeceesj Skeâ DemeceLe& F&ÕejeÛee Skeâ oeme cnCetveÛe Øemlegle kesâues nesles. eflemeNÙee FmeJeer MelekeâeÛÙee MesJešÛÙee keâeUele DeueskeäPeeb[defjÙeeÛÙee keâener Oece&hebef[leebveer ØeLecele:Ûe npejle cejÙecemee"er ‘F&Õejceelee’ Demes Meyo Jeehejues Je lÙeeveblej nUtnUt cejÙeceÛeer Gheemevee ÛeÛe&ceOÙes hemejle iesueer.

cnCetve Deelee pes melÙe lÙeebÛÙeeheeMeer Deeues lÙeeueeosKeerue lÙeebveer Keesšs "jefJeues. pÙee iees°erÛee les DeeleeheÙeËle Gheneme keâjerle jeefnues Deensle. meebietve šekeâe. Deuueenuee mees[tve keâeÙe ceer Flej keâesCeeuee Deeheuee heeuekeâ yeveJet? lÙee Deuueenuee mees[tve pees DeekeâeMe Je he=LJeerÛee efvecee&lee Deens. lÙeeves oÙee Je ke=âhesÛeer veerefle mJele:mee"er DeefveJeeÙe& keâ¤ve Iesleueer Deens. ÙeeÛeer iees° Sskeâe DevÙeLee legcneuee efMe#ee kesâueer peeF&ue. DeeefCe nsÛe (GIe[) mhe° ÙeMe Deens. lees GhepeerefJekeâe oslees. Ùeebvee meebiee. (10-11) Ùeebvee efJeÛeeje. legceÛÙeeDeieesoj osKeerue efkeâlÙeskeâ Øesef<eleebÛee Gheneme kesâuee iesuee Deens. . lÙeebÛÙee heeuevekeâlÙee&ÛÙee mebkesâleebhewkeâer Skeâner mebkesâle Demee veener pees lÙeebÛÙeemeceesj Deeuee DeeefCe les lÙeeheemetve heje*cegKe Peeues veenerle. pesJne DeieesojÛÙee Je veblejÛÙee meJe& ceeCemeebvee hegvejefhe efpeJeble kesâues peeF&ue Je les Deeheeheuee efnMeesye osCÙeemee"er DeeheuÙee jyemeceesj npej nesleerue. meJe&keâener DeuueenÛesÛe Deens.). lÙeebÛÙeeJej Deecner DeekeâeMeeletve Yejhetj Je=°er kesâueer DeeefCe lÙeebÛÙee Keeueer keâeueJes ØeJeeefnle kesâues. Keesšs "jefJeCeeNÙeebÛee MesJeš keâmee Peeuee Deens.DeuedDevedDeece 6 207 heeje 7 6 metjn DeuedDeveDeece (cekeäkeâekeâeueerve. ceie Ùeebvee keâesCeleerÛe meJeuele efoueer iesueer vemeleer. ceie legceÛÙeekeâefjlee peerJeveeÛeer Skeâ keâeueceÙee&oe "jJetve efoueer. DeuedDevedDeece 6 208 heeje 7 les cnCeleele keâer Ùee hewiebyejeJej SKeeoe otle keâe DeJelejuee iesuee veener?3 pej Deecner SKeeoe otle DeJelejuee Demelee lej DeeleeheeJeslees kesâJneÛe efveCe&Ùe Peeuee Demelee. pÙeele meOÙee ns iegjHeâšuesues Deensle.DeeefCe lÙeeveblej ueeieeshee" Fmueeceuee pes ÙeMe Øeehle nesCeej nesles lÙeebkeâ[s Deens. peje he=LJeerleueeJej HesâjHeâškeâe cee¤ve heene. (13-18) 3) cnCepes pesJne ne Fmece F&Õejekeâ[tve Øesef<ele yeveJetve hee"efJeuesuee Deens lesJne DeekeâeMeebletve Skeâ HeâefjMlee Glejuee heeefnpes neslee Je lÙeeves meebefieleues heeefnpes nesles keâer ne F&ÕejeÛee Øesef<ele Deens. ne mebkesâle efnpejle-osMelÙeeie. (1-3) ueeskeâebÛeer heefjefmLeleer DeMeer Deens keâer. pej ceer DeeheuÙee heeuevekeâlÙee&Ûeer DeJe%ee kesâueer lej ceuee YeÙe Jeešles keâer Skeâe cees"Ÿee (YeÙebkeâj) efoJeMeer ceuee efMe#ee YeesieeJeer ueeiesue. ns Skeâ meJe&mJeer efve:mebefoiOe melÙe Deens. lejer osKeerue les ueeskeâ pÙeebveer melÙeeÛes DeeJeenve ceeveCÙeeme vekeâej efouee Deens. leesÛe Skeâ F&Õej DeekeâeMeelener Deens Je he=LJeerJejosKeerue. JeÛeves 165) ke=âheeJeble DeeefCe oÙeeJeble DeuueenÛÙee veeJeeves mlegleer Deuueenkeâefjlee Deens pÙeeves DeekeâeMe Je he=LJeer yeveefJeueer. pej Deuueenves legcneuee SKeeÅee ØekeâejÛeer neveer heesnesÛeJeueer lej lÙeeÛÙeeefMeJeeÙe Flej Demee keâesCeerÛe veener pees legcneuee lÙee neveerheemetve JeeÛeJet Mekesâue. ceuee lej neÛe DeeosMe efouee iesuee Deens keâer meJe&ØeLece ceer lÙeeÛÙeeheg{s Dee%eeheeueveeLe& ceeve legkeâJeeJeer. meebiee. (4-6) ns hewiebyej (me. hejbleg pÙee ueeskeâebveer DeeheCentve mJele:uee efJeveeMeeÛÙee OeeskeäÙeele šekeâues Deens les lÙeeuee ceeveerle veenerle. ueJekeâjÛe lÙeeÛÙeeMeer mebyebefOele keâener yeelecÙee lÙeebÛÙeeheÙeËle heesnesÛeleerue.) hegve®lLeeveeÛÙee efoJeMeer lees legcne meJeeËvee DeJeMÙe pecee keâjerue. Deecner keâeieoeJej efueefKele SKeeoe «ebLe pejer legceÛÙeeJej DeJeleefjle kesâuee Demelee DeeefCe ueeskeâebveer DeeheuÙee neleebveer mheMe& keâ¤ve pejer heeefnues Demeles lejer osKeerue pÙeebveer melÙeeÛee Fvkeâej kesâuee Deens lÙeebveer nsÛe meebefieleues Demeles keâer ner lej GIe[ peeot Deens. DeeefCe Deecner otle pejer DeJelejuee Demelee lejer osKeerue lÙeeuee ceeveJeer ¤heeleÛe DeJelejuee Demelee DeeefCe DeMeeØekeâejs Ùeebvee lÙeeÛe Mebkesâle iegjHeâšefJeues Demeles. meJe& DeuueenÛes Deens DeeefCe lees meJe&keâener Sskeâlees Je peeCelees. DeeefCe pej lÙeeves legcneuee SKeeÅee ÛeebieuÙee iees°erves Gheke=âle kesâues lej lÙeeuee ØelÙeskeâ iees°erÛes meeceLÙe& Øeehle Deens. legceÛÙee ieghle Je Øekeâš meJe& DeJemLee peeCelees DeeefCe pees JeeF&šheCee Jee ÛeebiegueheCee legcner keâceefJelee les lÙeeuee ÛeebieuÙeeØekeâejs ceenerle Deens. (hejbleg pesJne lÙeebveer ke=âleIvelee oMe&efJeueer lesJne) mejlesMesJešer Deecner lÙeebvee lÙeebÛÙee DehejeOeeheeÙeer ve° keâ¤ve šekeâues DeeefCe lÙeebÛÙeepeeieer veblejÛÙee keâeUeleerue ueeskeâebve GYes kesâues. (cnCetveÛe lees DeJe%ee Je GæšheCeeJej legcneuee ueiesÛe hekeâ[erle veener. Flejebvee DeeheuÙee heeuevekeâlÙee&meceeve "jJeerle Deensle! leesÛe Deens pÙeeves legcneuee ceeleerheemetve efveefce&ues. lÙeeefoJeMeer pees efMe#esheemetve JeeÛesue lÙeeJej Deuueenves cees"erÛe oÙee kesâueer. hejbleg lÙee šJeeUkeâer keâjCeeNÙee ueeskeâebJej mejlesMesJešer lesÛe melÙe GuešuÙeeefJevee jeefnues veener pÙeeÛee Gheneme les keâjerle nesles.1 hejbleg legcner ueeskeâ Deenele keâer Mebkeâe-kegâMebkeâeble iegjHeâšuee Deenele.). DeeefCe Skeâ ogmejer keâeueceÙee&oe DeeCeKeer osKeerue Deens peer lÙeeÛÙeepeJeU "juesueer Deens. DebOekeâej Je ØekeâeMe efvecee&Ce kesâues. lÙeeuee DeeheuÙee oemeebJej meJee&efOekeâej Øeehle Deens DeeefCe lees yegefæceeve Je peeCekeâej Deens. (7-9) ns veyeer (me. 1) 2) cnCepes keâÙeeceleÛeer Ieškeâe. pÙeeJesUer ne mebkesâle efouee iesuee neslee lesJne keâeefHeâjebvee DeMeer keâuheveener veJnleer keâer keâMee ØekeâejÛÙee yeelecÙee lÙeebvee SskeâeJÙee ueeieCeej Deensle Je cegmeueceeveebÛÙeener OÙeeveerceveer les veJnles. DeekeâeMeeble Je he=LJeerleueeJej pes keâener Deens les keâesCeeÛes Deens? meebietve šekeâe.2 Ùeebveer heeefnues veener keâer ÙeebÛÙeeDeieesoj efkeâlÙeskeâ DeMee pevemecetnebvee Deecner ve° keâ¤ve šekeâues pÙeebÛes DeeheeheuÙee keâeUeble ØeeyeuÙe jeefnues Deens? lÙeebvee Deecner YetleueeJej leer meòee Øeoeve kesâueer nesleer peer legcneuee Øeoeve kesâuesueer veener. meebiee. GhepeerefJekeâe Iesle veener. (12) je$eerÛÙee DebOeejele DeeefCe efoJemeeÛÙee Gpes[ele pes keâener efmLejeJeues Deens. (DeeefCe leekeâero keâjCÙeele Deeueer Deens keâer keâesCeer DeveskesâÕejJeeoer nesle Demesue lej nesJees) let keâesCelÙeener heefjefmLeleerle DeveskesâÕejJeeÅeeble meeceerue nesT vekeâesme. lesJne.

DeeefCe lÙee JÙeòeâerhes#ee DeefOekeâ DelÙeeÛeejer keâesCe Demesue pees DeuueenJej Keesšs DeeU Ieslees DeLeJee DeuueenÛeer mebkesâleJeÛeves Keesšer "jefJelees.’’ DeeefCe ÙeebÛeer oMee DeMeer Demesue keâer lÙeebveer DeeheuÙee hee"erJej DeeheuÙee heeheeÛes DeesPes Iesleues Demesue. ceePÙee Je legceÛÙeeceOÙes Deuueen mee#eer Deens DeeefCe ne kegâjDeeve ceePÙeekeâ[s ‘Je¢e’ (efoJÙe DeJelejCe) Éejs hee"efJeuee iesuee Deens pesCeskeâ¤ve legcneØele DeeefCe pÙee pÙee ueeskeâebheÙeËle ne heesnesÛesue lÙee meJeeËvee ceer meeJeOe keâjeJes. hejbleg pÙeebveer DeeheCe nesTve mJele:uee vegkeâmeeveerle šekeâues Deens les ns ceevÙe keâjerle veenerle. DeeefCe lesLes ÙeebÛes meJe& yeveeJeš GheemÙe njJeuesues Demeleerue. efkeâleer yejs Peeues Demeles pej legcner lÙeeJesUsÛe r heefjefmLeleer heent Mekeâuee Demelee pesJne les vejkeâeÛÙee keâe"eJej GYes kesâues peeleerue.) Kejs heenlee cegUele les mJele:ÛÙeeÛe efJeveeMeeÛeer meece«eer leÙeej keâjerle Deensle.’ lees Heâcee&efJeue. hene efkeâleer JeeF&š DeesPes Deens pes ns GÛeuele Deensle. JeemleefJekeâheCes ÙeeÛee DeLe& Demee keâer hejueeskeâeleerue KeNÙee DeeefCe efÛejpeerJeveeÛÙee leguevesle ns peerJeve Demes Deens pemes SKeeÅee ceeCemeeves keâener JesU KesU Je keâjceCegkeâerle Deeheues ceve jceJeeJes Je ceie cetUÛÙee iebYeerj keâeÙee&keâ[s JeUeJes. pesJne ns DeeheuÙee heeuevekeâlÙee&meceesj GYes kesâues peeleerue.5 JeemleefJekeâ heenlee cejCeesòej peerJeveeÛes ef"keâeCeÛe lÙee ueeskeâebkeâefjlee DeefOekeâ Gòece Deens pes ogjeÛeejeheemetve Deefuehle jent FefÛÚleele. lÙeeJesUer les cnCeleerue. pÙee ueeskeâebvee Deecner «ebLe efouee Deens les Ùee iees°eruee DeMeeØekeâejs efve:mebefoiOeheCes DeesUKeleele peMeer lÙeebvee DeeheuÙee heg$eebvee DeesUKeCÙeele ÙeeflkebâefÛelener Mebkeâe Jeešle veener. DevÙeLee pej lÙeebvee hetJe& DeeÙeg<Ùeekeâ[s hejle hee"efJeues iesues lej hegvne les lesÛe meJe&keâener keâjleerue pÙeebÛeer lÙeebvee ceveeF& keâjCÙeele Deeueer Deens. (cnCetve DeeheuÙee Ùee FÛÚsÛÙee DeefYeJÙeòeâerle osKeerue ueyee[erÛeeÛe DeeOeej Iesleerue. Deecneuee ceenerle Deens keâer pÙee iees°er ns ueeskeâ jÛele Deensle lÙeeheemetve 5) ÙeeÛee DeLe& Demee veJns keâer peieeleerue peerJeveele keâenerÛe ieebYeerÙe& veener Je ns kesâJeU Skeâ KesU DeeefCe ceveesjbpeve cnCetve yeveefJeues Deens.). DeeceÛÙee heeuevekeâlÙee& ner JemlegefmLeleerÛe Deens. keâeÙe&heæleerÛee DeJeuebye keâjleele pesCeskeâ¤ve lÙeebÛes peerJeve kesâJeU Skeâ KesU DeeefCe ceveesjbpeve yevetve jenles. pees yeboieer Je Gheemevesmee"er hee$e DemeeJee Demee Flejner keâesCeer meJe&meòeeOeerMe Meemekeâ Deens KejesKejÛe legcneuee ÙeeÛes %eeve Deens keâe? DeuedDevedDeece 6 210 heeje 7 JeeF&š keâjerle Deensle. lej efkeâleer yejs nesF&ue! Kejs heenlee ner iees° les kesâJeU Ùee keâejCeemleJe cnCeleerue keâer pÙee melÙeeJej lÙeebveer he[oe Ieeleuee neslee les lÙeeJesUer GIe[ nesTve lÙeebÛÙeemeceesj Deeuesues Demesue. keâesCeeÛeer mee#e meJee&ntve ßes‰ Deens? . Deecner cegUerÛe DeveskesâÕejJeeoer veJnlees. les Ùee melÙe iees°eruee ceevÙe keâjCÙeeheemetve ueeskeâebvee ØeefleyebOe keâjleele DeeefCe mJele: osKeerue lÙeeheemetve otj heUleele (les mecepeleele keâer DeMee ke=âleercegUs les legceÛes keâener 4) keâesCelÙeener iees°erÛeer mee#e osCÙeemee"er kesâJeU Deboepe Je keâÙeeme hegjsmee "jle veener lej lÙeemee"er %eeve DemeCes DeeJeMÙekeâ Deens pesCeskeâ¤ve ceeCemeeves "eceheCes meebiet MekeâeJes keâer Demes Deens. F&Õej lej leesÛe Skeâ Deens DeeefCe ceer lÙee DeveskesâÕejJeeÅeebheemetve meJe&mJeer Deefuehle Deens pÙeeble legcner iegjHeâšuee Deenele. Ssefnkeâ peerJeve lej Skeâ KesU-leceeMee Deens. pej legcner les ÂMÙe heent Mekeâeue lej efkeâleer Úeve nesF&ue.) ceie lÙeebveer keâesCeleener mebkesâle heeefnuee lejer lÙeeJej les ßeæe "sJeCeej veenerle.meebiee. lemesÛe Ùee peerJeveeuee KesU Je ceveesjbpeveeÛeer Ghecee DeMeemee"er osKeerue efoueer iesueer Deens keâer Ùee ef"keâeCeer JeemleJelee o[uesueer DemeuÙeecegUs veleõ° DeeefCe yee¢eleeefØeÙe ceeCemeebÛee ÛegkeâerÛee mecepe nesCÙeeÛeer yejerÛeMeer keâejCes DeefmlelJeele Deensle. keâeÙe KejesKejÛe legcner DeMeer mee#e osT Mekeâlee keâer Deuueenyejesyej Flej F&Õej osKeerue Deensle?4 meebietve šekeâe.DeuedDevedDeece 6 209 heeje 7 Ùeebvee efJeÛeeje.) Deepe ns ueeskeâ meebieleele keâer peerJeve pes keâener Deens les Heâòeâ nsÛe DeeceÛes ueewefkeâkeâ peerJeve Deens DeeefCe Deecner ce=lÙetveblej cegUerÛe hegvne efpeJeble G"efJeues peeCeej veener. ‘‘yejs! lej Deelee JemlegefmLeleerÛÙee DeeheuÙee veekeâejCÙeeyeöueÛÙee ØekeâesheeÛee DeemJeeo IÙee. DeMeer mee#e lej ceer keâoeefhe osT Mekeâle veener. lÙee JesUsme ns keâMeeØekeâejs DeeheuÙeeefJe¤æ mJele:Ûe DemelÙe jÛeleerue. les lej DeensleÛe ueyee[. lesJne lÙeebÛee heeuevekeâlee& lÙeebvee efJeÛeejerue.’’(25-30) vegkeâmeeveerle Deensle les ueeskeâ pÙeebveer DeuueenMeer DeeheuÙee YesšerÛÙee Jeelexuee Keesšs "jefJeues. efve:mebMeÙe Demeues DelÙeeÛeejer keâOeerner meHeâue nesT MekeâCeej veenerle. ‘‘nesÙe. (19-21) pÙee efoJeMeer Deecner Ùee meJeeËvee Skeâ$e ke⤠DeeefCe DeveskesâÕejJeeÅeebvee efJeÛee¤ keâer Deelee les legceÛes "jefJeuesues Yeeieeroej keâes"s Deensle pÙeebvee legcner Deeheuee F&Õej mecepele neslee? lej les ÙeeKesjerpe keâes"ueeÛe GheõJe ceepeJet MekeâCeej veenerle (DeMeer Keesšer mee#e osleerue) keâer ns DeeceÛÙee mJeeceer! legPeer MeheLe. DeMee ÛegkeâerÛÙee mecepegleerÛÙee Deenejer peeTve ueeskeâ JeemleefJ ekeâ melÙeeefJe¤æ DeMee efJeefÛe$e. lesJne ØeMve keâjCÙeeÛee nslet Demee keâer Ùee ØeeÛeerve Je DeJee&Ûeerve efJeÕeeÛee F&ÕejeefMeJeeÙe. (22-24) ÙeebÛÙeehewkeâer keâener ueeskeâ Demes Deensle pes keâeve osTve legceÛes cnCeCes SskeâuÙeemeejKes oeKeJeleele hejbleg JemlegefmLeleer DeMeer Deens keâer Deecner lÙeebÛÙee ùoÙeeJej he[os Ieeleues Deensle pÙeecegUs lÙeebÛÙee keâenerÛe ue#eele Ùesle veener DeeefCe lÙeebÛÙee keâeveebvee yeefOejlee DeeCeueer Deens (keâer meJe&keâener Ssketâvemegæe keâenerÛe Sskeâle veenerle. meebietve šekeâe. . hejbleg lÙeebvee ÙeeÛes Yeeve veener. ‘‘keâeÙe ner JemlegefmLeleer veJns?’’ ns cnCeleerue. ceie keâeÙe legcner yegæerÛee GheÙeesie keâjCeej veener? (31-32) ns hewiebyej (me. SKeeoe ceeie& Demee efveIeeJee keâer Deecneuee he=LJeerJej hegvne hejle hee"efJeues peeJes DeeefCe DeeheuÙee heeuevekeâlÙee&Ûeer mebkesâleJeÛeves Deecner Keesšer "jJet veÙes DeeefCe ßeæe "sJeCeeNÙeebceOÙes meeceerue JneJes. pesJne Deekeâefmcekeâ leer Ieškeâe ÙesTve "shesue lesJne nsÛe ueeskeâ Keso JÙeòeâ keâjleerue keâer. hene. ÙeeJej hejceeJeOeer DeMeer keâer pesJne les legceÛÙeepeJeU ÙesTve legceÛÙeeMeer Yeeb[leele lesJne lÙeebÛÙeeleerue pÙee ueeskeâebveer melÙe veekeâejCÙeeÛee efveCe&Ùe Iesleuee Deens les (meJe& iees°er SskeâuÙeeveblej) nsÛe meebieleele keâer Ùee lej hegjeleve keâLeebefMeJeeÙe Flej keâenerÛe veenerle. ‘‘DeeceÛÙeekeâ[tve Ùeeyeeyeleerle keâMeer Ûetkeâ Peeueer.

DeMee Øemebieer legcner pÙeebvee DeuueenÛes Yeeieeroej "jefJeues Deens lÙeebvee efJeme¤ve peelee. lÙee ueeskeâebveer lÙeebvee Keesšs lÙeeJesUer "jefJeues pesJne hewiebyej (me. ns meJe& legceÛÙeemeejKÙeeÛe ØepeeleeRceOÙes cees[leele. . DeeefCe hetJeeaÛÙee hewiebyejebMeer pees keâener JÙeJenej Peeuee lÙeeefJe<eÙeer yeelecÙee legcneheÙeËle DeeuÙeeÛe Deensle. cnCetve De%eeveer yevet vekeâe. 10) F&Õejeves YeškeâefJeCes Demes Deens keâer Skeâe De%eeveefØeÙe ceeCemeeuee DeuueenÛÙee efveMeeCÙeebÛes efvejer#eCe keâjCÙeeÛeer megyegæer efoueer peeT veÙes DeeefCe Skeâe hetJe&«enoes<e yeeUieCeeNÙee efJ ehejerle JeemleJeleeefØeÙe DeYÙeemekeâeves lÙeebÛes efvejer#eCe kesâues lejer JeemleefJekeâlesØele vesCeeNÙee KegCee lÙeeÛÙee °erheemetve ueheuesuÙeeÛe jeneJÙeele Je iewjmecepegleerle iegbleefJeCeeNÙee iees°er lÙeeuee melÙeeheemetve DeefOekeâeefOekeâ otj Dees{le vÙeeJÙeele. pej Deuueenves FefÛÚues Demeles lej Ùee meJeeËvee mevceeiee&Jej pecee kesâues Demeles. les lÙeebÛÙee melÙeefve‰lesJej hetCe&heCes efJeÕeeme yeeUiele Demele. hejbleg ns ueeskeâ legcneuee Keesšs "jJeerle veenerle lej ns DelÙeeÛeejer Kejs heenlee DeuueenÛÙee mebkesâleJeÛeveebÛee Fvkeâej keâjerle Deensle.) Ùeebveer kegâjDeeveÛÙee DeeÙeleer SskeâefJeCes meg¤ kesâues veJnles leesheÙeËle lÙeebÛes ueeskeâ lÙeebvee efJeÕemle DeeefCe Keje mecepele Demele. keâójeleuee keâój veeefmlekeâ osKeerue F&Õejemeceesj ØeeLe&vesmee"er nele hemejlees. DeuueenÛÙee iees°eRvee yeoueCÙeeÛeer Meòeâer keâesCeeleÛe veener. meJe&Ûe ceeCemeebvee mejU ceeiee&Jej pecee kesâues peeJes neÛe nslet pej DeuueenÛÙee °ermeceesj Demelee lej lÙeeves meJeeËveeÛe F&ceeveOeejkeâ efveefce&ues Demeles. les yeefnjs DeeefCe cegkesâ Deensle. heCe pes ueeskeâ DeeceÛÙee mebkesâleJeÛeveebvee Keesšs "jefJeleele.’’ cnCepes Ùee ueeskeâebvee SKeeoer DeMeer efveMeeCeer oeKeefJeueer peeJeer pesCeskeâ¤ve lÙeebveer F&ceeve DeeCeeJes. DebOeejele he[uesues Deensle. lÙeeJesUer legcner DeuueenÛeeÛe OeeJee keâjlee. ceie ns meJe& DeeheuÙee heeuevekeâlÙee&keâ[s SkeâJešues peeleerue. hejbleg Ùee Keesšs "jefJeCÙeeJej DeeefCe lÙeebvee efouÙee iesuesuÙee ÙeeleveebJej lÙeebveer mebÙece oeKeefJeuee ÙesLeheÙeËle keâer DeeceÛeer ceole lÙeebvee heesnesÛeueer. lÙeebveer hewiebyej (me. Deecner lÙeeÛÙee YeeiÙeuesKeele keâesCeleerner keâmej "sJeueer veener. leLeeefhe pej Ùee ueeskeâebÛeer Ghes#ee legcneuee menve nesle vemesue lej ceie legceÛÙeele pej keâener meeceLÙe& Demesue lej peefceveerleerue SKeeoe YegÙeejer ceeie& MeesOee efkebâJee DeekeâeMeeuee efMe[er ueeJee DeeefCe lÙeebÛÙeeheeMeer SKeeos mebkesâleefÛevn DeeCeCÙeeÛee ØeÙelve keâje. Ùee keâeUpeerle legcner he[t vekeâe. DeuedDevedDeece 6 212 heeje 7 ns ueeskeâ cnCeleele keâer Ùee hewiebyejeJej lÙeeÛÙee heeuevekeâlÙee&keâ[tve SKeeos mebkesâleJeÛeve keâe DeJelejues iesues veener? meebiee.) vee Keesšs "jefJeCÙeeÛee pees keâener ØeÙelve kesâuee lees lÙeebÛÙee Øesef<elelJeemebyebOeerÛe kesâuee. Deuueen FefÛÚlees lÙeeuee heLeYeü° keâjlees DeeefCe pÙeeuee FefÛÚlees lÙeeuee mejU ceeiee&Jej ueeJelees. Lees[s efJeÛeej keâ¤ve meebiee.10 Ùeebvee meebiee. ceie Øesef<eleebvee hee"efJeCÙeeÛeer Je F&ceeve DeeCeCeejs DeeefCe Fvkeâej keâjCeejs ÙeebÛÙee ojcÙeeve Je<ee&vegJe<ex mebIe<e& keâjefJeCÙeeÛeer iejpeÛe keâeÙe nesleer. hewiebyejebÛÙee keâójeleuÙee keâój efJejesOekeâeves osKeerue keâesCelÙeener meebmeeefjkeâ ceeceuÙeele keâOeer lÙeebvee Keesšs yeesueues Deens Demee Deejeshe keâOeerner kesâuee veener. lÙeeJej ieHeâueleerÛes DeeefCe De%eeveeÛes efkeâleerner he[os šekeâues iesues Demeues lejermegæe keâOeer keâOeer leer mee#e GHeâeUtve meceesj ÙesTve "sheles. SskeâCeeNÙeeheemetve DeefYeØesle les ueeskeâ nesles pÙeebÛes Deble:keâjCe efpeJeble Demeles. pej legcner Kejs Demeeue lej. npejle Deueer (jefpe.9 peefceveerJej ÛeeueCeeNÙee SKeeÅee ØeeCÙeeuee DeeefCe nJesle hebKeeves G[CeeNÙee SKeeÅee he#Ùeeuee hene. ÙeeGueš DeuueenÛee megyeesOe ne Deens keâer Skeâe ‘melÙeefve‰’ uee %eeveeÛÙee meeOeveebÉejs ueeYe IesCÙeeÛeer megyegæer efoueer peeJeer DeeefCe DeuueenÛÙee DeeÙeleerle lÙeeuee JeemleJelesØele heesnÛeefJeCeeNÙee KegCee efceUle peeJÙeele. (33-36) 6) 7) 8) JemlegefmLeleer DeMeer Deens keâer peesheÙeËle hewiebyej npejle cegncceo (me.6 legceÛÙeehetJeea osKeerue Deveskeâ hewiebyej Keesšs "jefJeues iesues.7 melÙeeÛÙee DeeJeenveeme lesÛe Øeeflemeeo osleele pes SskeâCeejs Deensle! ce=leebvee8 lej Deuueen keâyejerletveÛe G"Jeerue DeeefCe veblej les (lÙeeÛÙee vÙeeÙeeueÙeele meeoj nesCÙeemee"er) hejle DeeCeues peeleerue. lÙeebÛÙee Gueš ce=le les ueeskeâ nesle pes [esàÙeeJej {eheCes ueeJetve Skeâe js<esle DeebOeàÙeeØeceeCes JeešÛeeue keâjerle Deensle Je lÙee js<esheemetve nšuesueer keâesCeleerner iees° ceevÙe keâjCÙeeme leÙeej veenerle ceie leer GIe[heCes melÙe keâe Demele veener. meJeexÛÛe DeuueenÛÙee Ùee keâLeveeÛee DeLe& Demee keâer Ûecelkeâej ve oeKeefJeCÙeeÛes keâejCe Demes veener keâer Deecner les oeKeefJeCÙeemee"er DemeceLe& Deenesle lej kesâJeU DeeheuÙee De%eeveecegUs ns ueeskeâ les mecepetve Iesle veenerle. Demes lÙeeÛes Skeâ ogmejsÛe keâejCe Deens. Ùee ogmeNÙee DeJemLesle osKeerue JÙeefòeâielejerlÙee hewiebyejebvee Keesšs "jefJeCÙeeÛes OewÙe& oeKeJet MekeâCeejer DeMeer keâesCeleerner JÙeòeâer lÙeebÛÙeele veJnleer. ‘‘Deecner legcneuee lej Keesšs cnCele veener hejbleg pes keâener legcner Øemlegle keâjerle Deenele lÙeeuee Keesšs "jefJelees. pesJne legceÛÙeeJej Deuueenkeâ[tve SKeeos cees"s mebkeâš ÙesTve keâesmeUles DeLeJee Debeflece Ieškeâe ÙesTve "sheles lej keâeÙe lesJne legcner DeuueenefMeJeeÙe Flej kegâCeeÛee OeeJee keâjlee? meebiee. Deuueen mebkesâleJeÛeve DeJelejCÙeeÛes hetCe& meeceOÙe& yeeUielees hejbleg ÙeebÛÙeeceOeerue yengleskeâ ueeskeâ De%eeveele iegjHeâšuesues Deensle. pesJne legceÛÙeeJej SKeeos cees"s mebkeâš Ùesles. ne Ùee iees°erÛee hetjeJee Deens keâer F&MeYeòeâer DeeefCe SkesâÕejJeeoeÛeer meeLe ØelÙeskeâ ceeCemeeÛÙee Deble:keâjCeele ceewpeto Deens. 11) cnCepes ner efveMeeCeer lej legceÛÙee mJele:ÛÙee Deble:keâjCeele ceewpeto Deens.DeuedDevedDeece 6 211 heeje 7 legcneuee og:Ke nesles.) Ûes efveJesove Deens keâer SKeoe hewiebyej npejle cegncceo (me.11 (37-41) legceÛÙeehetJeea Deveskeâ pevemecetnebkeâ[s Deecner Øesef<ele hee"efJeues DeeefCe lÙee pevemecetnebvee 9) efveMeeCeerves DeefYeØesle FbefõÙeiecÙe Ûecelkeâej Deens. hewiebyejebÛee meJee&le cees"e Me$et ‘Deyegpenue’ neslee. ceie pej lÙeeves FefÛÚues lej lees legceÛÙeeJe¤ve mebkeâš šeUlees.) ÙeebÛÙeeMeer yeesueleevee lÙeeves meebefieleues.) Ùeebveer Deuueenkeâ[tve mebosMe heesnÛeefJeCÙeeme meg®Jeele kesâueer. cees"cees"s DeveskesâÕejJeeoer DeMee Øemebieer DeeheuÙee GheemÙeebvee efJeme¤ve SkeâcesJe F&ÕejeÛee OeeJee ke⤠ueeieleele. pÙeebveer Deeheueer yegæer Je efJeÛeejMeòeâer efveuebefyele kesâueer vemeeJeer DeeefCe pÙeebveer DeeheuÙee ceveeÛÙee oejebvee hetJe&«enoes<eeÛeer DeeefCe DeveemLesÛeer kegâueghes "eskeâuesueer vemeeJeer. DeLeJee ce=lÙet DeeheuÙee YeÙebkeâj ¤heele meceesj ÙesTve "shelees lesJne Ske⚟ee F&ÕejeÛÙee DeeßeÙeeefMeJeeÙe DevÙe keâesCelesner DeeßeÙemLeeve legcneuee efomele veener.

). (46-49) ns hewiebyej (me. DeeefCe pes ueeskeâ DeeheuÙee heeuevekeâlÙee&Ûee Denesje$e OeeJee keâjerle Demeleele Je lÙeeÛeer ØemeVelee Øeehle keâjCÙeele iegbleuesues Demeleele lÙeebvee DeeheuÙeeheemetve otj ueesšt vekeâe. keâMeeØekeâejs Deecner JejÛesJej Deeheueer mebkesâleJeÛeves lÙeebÛÙeemeceesj "sJelees DeeefCe ns keâMeeØekeâejs lÙeeÛÙeeheemetve °er ÛegkeâefJeleele. cnCetve Heâcee&efJeues peele Deens keâer F&ceeveJeeuÙeebÛes meeblJeve keâje. ceie pesJne DeeceÛÙeekeâ[tve lÙeebÛÙeeJej mebkeâš Deeues lesJne lÙeebveer veceülee keâe oMe&efJeueer veener? hejbleg lÙeebÛeer ùoÙes lej DeefOekeâÛe keâ"esj Peeueer DeeefCe Mewleeveeves lÙeebvee efoueemee efouee keâer pes keâener legcner keâjerle Deenele les GòeceÛe keâjerle Deenele. mejUceeie& Øeehle keâjCeeNÙeebhewkeâer jent MekeâCeej veener. DeMee Øekeâejs lÙeebÛeer cegUs keâehetve šekeâueer iesueer. ‘‘ceer legcneuee Demes meebiele veener keâer ceePÙeepeJeU DeuueenÛes Keefpeves Deensle. keâoeefÛele (Ùee GheosMeeves meeJeOe nesTve) lÙeebveer F&MehejeÙeCelesÛes Jele&ve DebefiekeâejeJes. lesJne DeÛeevekeâheCes Deecner lÙeebvee hekeâ[ues DeeefCe Deelee heefjefmLeleer DeMeer nesleer keâer les ØelÙeskeâ ceebieuÙeeheemetve efvejeMe Peeues nesles. pÙeebveer DelÙeeÛeej kesâues nesles DeeefCe meJe& ØeMebmee Deens mekeâue peieebÛee heeuevekeâlee& Deuueenmee"erÛe.’’ meebiee. keâOeer legcner efJeÛeej kesâuee keâer pej Deuueenkeâ[tve Dekeâmceele efkebâJee peeefnjjerlÙee legceÛÙeeJej Øekeâeshe Deeuee lej DelÙeeÛeeNÙeebefMeJeeÙe Flej keâesCeer ve° nesF&ue keâeÙe? Deecner pees hewiebyej hee"efJelees lees ÙeeÛekeâefjlee lej hee"efJelees keâer les meoeÛeejer ueeskeâebvee Keg<eKeyejer osCeejs Je ogjeÛeejer ueeskeâebvee YeÙe oeKeefJeCeejs Demeleerue. legceÛÙee heeuevekeâlÙee&ves oÙee DeeefCe ke=âhesÛee heefjhee" mJele:mee"er DeefveJeeÙe& kesâuee Deens. keâer pej Deuueenves legceÛeer °er Je ßeJeCeMeòeâer legceÛÙeeheemetve efnjeJetve Iesleueer DeeefCe legceÛÙee ùoÙeeJej efMekeäkeâeceesle&ye kesâues12 lej DeuueenefMeJeeÙe Flej keâesCelee Demee F&Õej Deens pees ¢ee Meòeâer legcneuee hejle yeneue ke⤠Mekesâue? hene.). DeeefCe pes DeeceÛÙee JeÛeveebvee Keesšs "jJeleerue les DeeheuÙee DeJe%esheeÙeer efMe#ee YeesieuÙeeefMeJeeÙe jenCeej veenerle. (42-45) ns hewiebyej (me. ‘‘ceer DeeheuÙee heeuevekeâlÙee&leHexâ Skeâe GppJeue ØeceeCeeJej keâeÙece Deens DeeefCe legcner lÙeeuee Keesšs "jefJeues Deens. lÙeebvee meebiee keâer pees Fmece he§eeòeehe JÙeòeâ keâ¤ve Deeheueer megOeejCee keâ¤ve Ieslees lÙeeÛÙee hetJeeaÛÙee DehejeOeebJej oes<eer OejCÙeeÛeer heæle DeuueenpeJeU veener. ceie les ueeskeâ lÙeebÛes cnCeCes Sskeâleerue Je DeeheuÙee keâeÙe&heæleerle megOeejCee keâjleerue lÙeebÛÙeemee"er keâesCelÙeener ØekeâejÛÙee YeÙeeÛee Je og:KeeÛee Øemebie veener.DeuedDevedDeece 6 213 heeje 7 mebkeâšele Je og:Keele šekeâues pesCeskeâ¤ve lÙeebveer veceüheCes DeeceÛÙeemeceesj PegkeâeJes. meebiee. ‘‘legcner ueeskeâ DeuueenefMeJeeÙe Flej pÙeebÛee OeeJee keâjerle Deenele lÙeebÛeer Yeòeâer keâjCÙeeme ceuee ceveeF& keâjCÙeele Deeueer Deens. (ner lÙeeÛeer oÙee Je ke=âheeÛe Deens keâer) pej legceÛÙeehewkeâer SKeeÅeeves De%eeveeves SKeeos og<keâce& kesâues Demesue Je veblej he§eeòeehe JÙeòeâ kesâuee Je megOeejCee kesâueer lej lees lÙeeuee ceeHeâ keâjlees. Deelee Fmueece mJeerkeâejuÙeeveblej lÙeebÛes peerJeve hetCe&heCes heeuešues Demeues lejer Fmueece-efJejesOekeâ lÙeebÛÙee hetJee&ßeceer peerJeveeleerue oes<e DeeefCe ke=âlÙeebmee"er šesceCes ceejerle Demele. ceuee hejes#eeÛes %eevener veener Je Demesner meebiele veener keâer ceer F&Meotle Deens. 14) pÙee ueeskeâebveer lÙeeJesUer hewiebyej npejle cegncceo (me. ceie pesJne lÙeebvee efouesuÙee GheosMeeÛes lÙeebveer efJemcejCe kesâues lesJne Deecner meJe& ØekeâejÛÙee megKemece=efæÛeer oejs lÙeebÛÙeemee"er GIe[er kesâueer. Ùeebvee meebiee.). ÙesLeheeJeslees keâer pesJne les lÙeebvee efouÙee iesuesuÙee megKemece=efæle Kethe ceie> Peeues. lemesÛe meceepeele pÙee ueeskeâebvee KeeueÛes mLeeve efouesues Deens. Ùeebvee meebiee. DeeheCe DeeheuÙee heeuevekeâlÙee&meceesj keâOeer lejer DeMee DeJemLesle npej kesâues peeT pesLes lÙeeÛÙeeefMeJeeÙe keâesCeerner (Demee meòeeOeerMe) vemesue 12) Ùee ef"keâeCeer ùoÙeebJej cegnj keâjCÙeeves DeefYeØesle efJeÛeej Je DeekeâueveMeòeâerÛes efnjeJetve Iesleues peeCes nesÙe.’’14 DeeefCe Deecner DeMee leNnsves DeeceÛeer mebkesâleefÛevns GIe[ keâ¤ve Øemlegle keâjlees. Deelee ceePÙee DeKelÙeejerle leer iees° cegUerÛe veener efpeÛÙeeyeöue legcner IeeF& keâjerle Deenele. efveCe&ÙeeÛee meJe&mJeer DeefOekeâej Deuueenuee Deens. . pej ceer Demes kesâues lej ceer heLeYeü° nesF&ue. keâOeer legcner ÙeeÛee lejer efJeÛeej kesâuee. leesÛe melÙe yeeyeer meebielees DeeefCe leesÛe meJeexlke=â° efveJee[e 13) cnCepes oefjõer DeeefCe iejerye. ÙeeGhej osKeerue pej legcner lÙeebvee otj ueesšues lej DelÙeeÛeejer ueeskeâeble ieCeues peeue. legcner Ùee (efoJÙe ØekeâšveeÛÙee %eevee) Éejs lÙee ueeskeâebvee GheosMe keâje pes ueeskeâ ÙeeÛes YeÙe yeeUieleele keâer. Ùeebvee meebiee.) ÙeebÛÙeeJej F&ceeve DeeCeues nesles lÙeebÛÙeele Demes heg<keâU ueeskeâ nesles pÙeebÛÙee neletve De%eeveeÛÙee keâeUele cees"cees"er heehekeâcex Ie[ueer nesleer. ‘‘DeebOeUe Je [esUme oesIes meceeve Demet Mekeâleele keâeÙe? legcner efJeÛeej keâjerle veener?’’ (50) DeeefCe ns hewiebyej (me.). ‘‘nsÛe les DeeceÛÙeeleerue ueeskeâ Deensle pÙeebÛÙeeJej DeuueenÛeer oÙee Je ke=âhee Peeueer Deens?’’ nesÙe! keâeÙe Deuueen DeeheuÙee ke=âle%e oemeebvee ÙeebÛÙeehes#ee DeefOekeâ peeCele veener? pesJne legceÛÙeepeJeU les ueeskeâ Ùesleerue pes DeeceÛÙee JeÛeveebJej ßeæe "sJeleele lesJne lÙeebvee meebiee. (51-55) ns hewiebyej (me. lÙeebÛÙee efnMesyeeleerue keâesCelÙeener iees°erÛee Yeej legceÛÙeeJej veener Je legceÛÙee efnMesyeeleerue keâesCelÙeener iees°erÛee Yeej lÙeebÛÙeeJej veener. DeuedDevedDeece 6 214 heeje 7 pees lÙeebÛee meceLe&keâ Je meneÙekeâ Demesue efkebâJee lÙeebÛeer efMeHeâejme keâjerue. pesCeskeâ¤ve DehejeOÙeebÛee ceeie& Deieoer mhe° JneJee. ‘‘legceÛÙeeJej Meebleer Demees. vejceeF& oeKeefJelees. ceer lej kesâJeU lÙee ‘Je¢e’ (efoJÙe DeJelejCeeves) Ûes heeueve keâjlees pes ceePÙeeJej DeJelejues peeles.’’ ceie Ùeebvee efJeÛeeje.’’ meebiee. ‘‘ceer legceÛÙee FÛÚebÛes DevegkeâjCe keâjCeej veener. Kejs heenlee Deecner DeMee leNnsves Ùee ueeskeâebhewkeâer keâeneRvee keâeneRÛÙeeÉejs hejer#esle šekeâues Deens13 pesCeskeâ¤ve lÙeebveer lÙeebvee heentve cnCeeJes. meJe&ØeLece DeMeeÛe ueeskeâebvee F&ceeveÛeer megyegæer osTve Deecner ßeercebleer DeeefCe Øeefle‰sÛee Denbkeâej yeeUieCeeNÙeebvee hejer#esle šekeâues Deens.

ceie legcner Flejebvee lÙeeÛee Yeeieeroej "jefJelee. mejlesMesJešer lÙeeÛÙeekeâ[sÛe legcneuee hejle peeÙeÛes Deens. ÙeeÛeer mee#e lej legceÛÙee mJele:ÛÙee ceveele ceewpeto Deens. DeeefCe pesJne lees Øemebie šUlees lesJne legceÛes efJeIvenlee& yeveleele ogmejsÛe. Ùeebvee meebiee keâer ceer legceÛÙeeJej jeKeCeoej yeveefJeuees iesuees veener. Deeõ& Je Meg<keâ meJe&keâener Skeâe KeguÙee «ebLeele efueefnuesues Deens. ‘‘pej SKeeos JesUer leer iees° ceePÙee DeKelÙeejerle Demeleer efpeÛÙeemee"er legcner IeeF& keâjerle Deenele lej ceePÙeele DeeefCe legceÛÙeele kesâJneÛe efveCe&Ùe ueeieuee Demelee. (63-67) DeeefCe ns hewiebyej (me. meebiee. meneÙÙe efceUefJelee lÙeeÛÙee ke=âhee Je cesnjyeeveerheemetve DeeefCe ceooieej Je efnceeÙeleer "jefJelee Flejebvee. ceie lees legcneuee oeKeJetve osF&ue keâer legcner keâeÙe keâjerle neslee. pesJne SKeeoe keâ"erCe Øemebie Ùeslees Je keâeÙe&keâejCe mebyebOe legšle DemeuÙeeÛes efomet ueeieleele lesJne lÙeeJesUer legcner GlmHetâle&heCes lÙeeÛÙeeÛekeâ[s OeeJe Ieslee hejbleg DeMeer ner GIe[ efveMeeCeer Demeleevee osKeerue F&MelJeele keâmeuÙeener hegjeJÙee Je ØeceeCeeefJevee legcner Flejebvee lÙeeÛes Yeeieeroej yeveefJeues Deens.). ÙesLeheeJeslees keâer pesJne legceÛÙeehewkeâer SKeeÅeeÛeer ce=lÙetIeškeâe ÙesTve "sheles lesJne lÙeeves hee"efJeuesues otle lÙeeÛes ØeeCe njCe keâjleele Je Deeheues keâle&JÙe yepeeJeCÙeele peje osKeerue Ûetkeâ keâjerle veenerle. DeuedDevedDeece 6 216 heeje 7 Deens keâer legcneJej SKeeoe Øekeâeshe Je¤ve keâesmeUJesue.ÙesLeheeJeslees keâer lÙeebveer ns mebYee<eCe mees[tve ogmeNÙee iees°erle ueeieeJes.)! lÙeebvee efJeÛeeje. hejbleg Deuueen DeefOekeâ Ûeebieues peeCelees keâer DelÙeeÛeeNÙeebMeer keâesCelee JÙeJenej kesâuee iesuee heeefnpes.). mees[e lÙee ueeskeâebvee pÙeebveer DeeheuÙee Oecee&uee KesU Je leceeMee yeveJetve šekeâues Deens DeeefCe pÙeebvee Ssefnkeâ peerJeveeves YegueefJeues Deens. keâejCe Demes ueeskeâ lej mJele: DeeheuÙee keâcee&ÛÙee heefjCeecemJe¤he hekeâ[ues peeleerue. JeemleefJekeâ heenlee les melÙe Deens.16 ØelÙeskeâ JeelexÛÙee Øekeâš nesCÙeeÛeer Skeâ JesU efveOee&efjle Deens. meeJeOeeve! efveCe&ÙeeÛes meJe& DeefOekeâej lÙeeueeÛe Øeehle Deensle DeeefCe efnMeesye IesCÙeele lees DelÙeble melJej Deens. Ùeebvee efJeÛeeje.’’ hene. vewJesÅe Je Yesšer Ûe{efJeuÙee peeleele FlejebÛÙee veeJeeves. DeeefCe pej DeMee DeJemLesle meehe[ueer lej Deuueenheemetve JeeÛeefJeCeeje keâesCeer meceLe&keâ Je meneÙekeâ DeeefCe keâesCeer yeepet ceeb[Ceeje efleÛÙeemee"er vemesue. pÙeeÛes lÙeeuee %eeve veener. ns ceePes keâece veJns.DeuedDevedDeece 6 215 heeje 7 keâjCeeje Deens. lÙeebvee ne kegâjDeeve SskeâJetve GheosMe Je leekeâero osle jene keâer SKeeÅee JesUsme SKeeoer JÙeòeâer mJele: kesâuesuÙee ke=âlÙeebÛÙee Deeheòeerle meehe[t veÙes. hejbleg lÙeebvee GheosMe keâjCes legceÛes keâle&JÙe Deens keâoeefÛele les ogJe&le&veeheemetve JeeÛet Mekeâleerue. heesmeues peelee lÙeeÛÙee DeVeeJej DeeefCe DeVeoelee "jefJelee ogmeNÙeebvee. legceÛes meceepeyeebOeJe lÙeeÛee Fvkeâej keâjerle Deensle. JeeF&š Øemebieer ieÙeeJeÙee keâjlee lÙeeÛeer. lÙeeÛÙee efnMeesyeeleerue keâesCelÙeener iees°erÛeer peyeeyeoejer heeheYeer¤ ueeskeâebJej veener. lÙeebvee lej melÙeeÛÙee DeeheuÙee FvkeâejeÛÙee ceesyeouÙeele GkeâUles heeCeer efheCÙeeme efceUsue DeeefCe og:KeoeÙekeâ Øekeâeshe YeesieeJeÙeeme efceUsue. JeemleefJekeâheCes lÙeeÛes meesyeleer lÙeeuee nekeâe ceejerle Demeleerue keâer Fkeâ[s Ùes. ne mejUceeie& DeefmlelJeele Deens. ceie meJe&ÛesmeJe& DeeheuÙee KeNÙee mJeeceer Deuueenkeâ[s hejle DeeCeues peeleele. DeeheuÙee oemeebJej lees mebhetCe& ØeYeglJe jeKelees DeeefCe legceÛÙeeJej efvejer#ekeâ efveÙegòeâ keâ¤ve hee"efJelees. (68-70) ns hewiebyej (me. efJeIve njlees lees. JeeUJebš Je mecegõeÛÙee DebOekeâejeble keâesCe legcneuee mebkeâšeheemetve JeeÛeefJelees? keâesCe Deens pÙeeÛÙeepeJeU legcner (mebkeâšmeceÙeer) ieÙeeJeÙee keâ¤ve DeeefCe iegheÛegheheCes ØeeLe&vee keâjlee? kegâCeeuee cnCelee keâer pej lÙeeves Ùee mebkeâšeletve JeeÛeefJeues lej Deecner pe¤j ke=âle%e yevet? . lÙeeÛÙeeÛe neleele legceÛÙee YeeiÙeeÛeer Oegje Deens. ogmeNÙee efoJeMeer lees legcneuee ÙeeÛe Ssefnkeâ peieele hejle hee"efJelees pesCeskeâ¤ve peerJeveeÛeer "jeefJekeâ cegole hetCe& JneJeer. ueJekeâjÛe legcneuee mJele:Ûe heefjCeece keâUsue. lej pesJne legcneuee lÙee ÛegkeâerÛeer peeCeerJe nesF&ue lÙeeveblej hegvne DeMee DelÙeeÛeeNÙeebÛÙee peJeU yemet vekeâe.’’ meebiee.meebiee. nesÙe. lemesÛe ns keâecener ceePes veener keâer pej legcner heeefnues veener lej legceÛÙeeJej Øekeâeshe keâesmeUJeeJee. Pee[eJe¤ve ieUtve he[Ceejs keâesCelesÛe heeve Demes veener pÙeeÛeer ceeefnleer lÙeeuee veener peefceveerÛÙee DebOekeâejhetCe& Lejeble keâesCeleeÛe oeCee Demee veener. DeeefCe pej SKeeos JesUer Mewleeveeves legcneuee efJemej hee[uee. . ‘‘Jemlegle: Kejs ceeie&oMe&ve lej kesâJeU DeuueenÛesÛe ceeie&oMe&ve Deens 16) cnCepes pes keâener legcner heenele veener les peyejomleerves legcneuee heeneJeÙeeme ueeJeeJes Je pes keâener legcner mecepetve Iesle veener yeUpeyejerves lÙeeÛee legcneuee mecepe ÅeeJee. ‘‘lees Ùeeuee meceLe& 15) cnCepes ner JemlegefmLeleer keâer Skeâše DeuueenÛe meJe&Meòeâerceeve Deens. pesJne legcner heeneue keâer ueeskeâ DeeceÛÙee mebkesâleJeÛeveebJej šerkeâe keâjerle Deensle lej lÙeebÛÙeeheemetve otj Jne . oeme Deenele lÙeeÛes DeeefCe yeboieer keâjlee ogmeNÙeebÛeer. DeLeJee legceÛÙee heeÙeeKeeuetve GmeUJesue efkebâJee legcneuee iešeiešeble efJeYeeietve Skeâe iešeuee ogmeNÙee iešebÛÙee MeòeâerÛee DeemJeeo ÛeeKeJeerue. mecemle DeefOekeâejebÛee mJeeceer DeeefCe legceÛÙee YeuÙee Je yegNÙeeÛee meJee&efOekeâejer Deens. Deuueen legcneuee Ùeeheemetve Je ØelÙeskeâ Ùeeleveebheemetve cegòeâ keâjlees. mecegõ Je peefceveerle pes keâener Deens les meJe& lÙeeuee ceenerle Deens. lÙeeÛÙeepeJeUÛe hejes#eeÛÙee efkeâuuÙee Deensle pÙeebÛes %eeve lÙeeÛÙeeefMeJeeÙe Flej keâesCeeueeÛe veener. DeeefCe Jeešsue leer Jemlet ceesyeouÙeele osTve megšt FefÛÚle Demesue lej leermegæe mJeerkeâejueer peeCeej veener. Deecner keâMeeØekeâejs JejÛesJej efJeefJeOe heæleeRveer DeeceÛeer mebkesâleJeÛeves ÙeebÛÙeemeceesj Øemlegle keâjerle Deenesle keâer keâoeefÛele Ùeebvee melÙe mecepeeJes.15 .meebiee.’’ (56-62) ns hewiebyej (me. leesÛe lej Deens pees je$eer legceÛes ØeeCe njCe keâjlees Je efoJemee pes keâener legcner keâjlee les peeCelees. keâeÙe Deecner Deuueenuee mees[tve lÙeebÛee OeeJee keâjeJee pes Deecneuee ueeYener heesnesÛeJet Mekeâle veenerle Je vegkeâmeevener veener? DeeefCe pÙeeDeLeea Deuueenves Deecneuee mevceeie& oeKeJetve efouee Deens lej keâeÙe Deecner hejle heeJeueer ceeies efHeâjeJes? keâeÙe Deecner Deeheueer oMee lÙee ceeCemeemeejKeer keâ¤ve IÙeeJeer pÙeeuee Mewleeveebveer JeeUJebšele YeškeâefJeues DemeeJes DeeefCe lees nwjeCe Je efJeef#ehleheCes efHeâjle DemeeJee. ceie.

JeemleefJekeâheCes ns Skeâ DelÙeble iebYeerj mJe¤heeÛes keâeÙe& Deens. ÙeeÛee Skeâ DeLe& Demee keâer he=LJeer DeeefCe DeekeâeMeebÛes mepe&ve kesâJeU KesU cnCetve Peeuesues veener. ‘‘keâeÙe legcner ueeskeâ DeuueenÛÙee yeeyeleerle ceePÙeeMeer Yeeb[lee? JeemleefJekeâ heenlee lÙeeves ceuee mejUceeie& oeKeefJeuee Deens. lÙeeÛÙeekeâ[sÛe legcner Skeâ$e kesâues peeue.) ÛÙee IešvesÛeer Dee"JeCe keâje pesJne lÙeeves DeeheuÙee efhelÙee Deepejuee meebefieleues nesles. lees hejes#e DeeefCe Dehejes#e18 ØelÙeskeâ JemletÛee %eelee Deens DeeefCe yegefæceeve Je peeCekeâej Deens. ‘‘keâeÙe let cetleeAvee F&Õej yeveefJeuesme.) uee lÙeeÛÙee ueeskeâebefJe¤æ Øeoeve kesâues. pej ceePÙee heeuevekeâlÙee&ves keâener FefÛÚues lej les DeJeMÙe Ie[t Mekeâles. ceie pesJne ÛekeâekeâCeeje Ûebõ heeefnuee lesJne cnCeeuee. ns SKeeÅee ueneve cegueebÛes KesUCes veJns keâer kesâJeU ceveesjbpeve cnCetve lÙeebÛÙeeMeer lÙeeves KesUle jeneJes DeeefCe ceie menpeÛe lÙeeÛeer lees[Heâes[ keâ¤ve Hesâketâve šekeâeJes. Dehejes#e. Ùeele meebefieleues Deens keâer Skeâ ÙeLeeÙeesiÙe yegæer Je °er yeeUieCeeje ceeCetme pees meJe&mJeer DeveskesâÕejesheemekeâ JeeleeJejCeele pevceuee neslee keâMeeØekeâejs me=°erleerue efÛevnebÛes efvejer#eCe keâ¤ve Je lÙeebÛÙeeJej ÙeesiÙe Øekeâejs efJeÛeej Je efÛebleve keâ¤ve melÙe iees°erÛÙee Deekeâueveele ÙeMemJeer "juee. ns DeefveJeeÙe& Deens. lÙeeves Ùee og°lesÛÙee Je=#eeÛeer ceMeeiele Je efmebÛeveele pes heefjßece Iesleues Deensle les meJe& JeeÙee iesuÙeeÛes heeefnuÙeeefMeJeeÙe jenCeej veener. 20) cetU Dejyeer Meyo lepekeäkegâj ØeÙegòeâ Peeuee Deens. melÙe Demes Deens keâer legceÛee heeuevekeâlee& DelÙeble yegefæceeve Je %eeveer Deens. Demle heeJeCeeNÙeebJej lej ceer Deekeâef<e&le nesle veener. DemelÙeemee"er Kejs cnCepes Ùee JÙeJemLesle cetU OejCÙeeme Je meHeâue nesCÙeeme keâesCeleeÛe JeeJe veener. les nslethegjmmej kesâues Deens.19 ceer lej Skeâe«e nesTve Deeheues cegKe lÙee DeefmlelJeekeâ[s kesâues Deens pÙeeves peceerve DeekeâeMeebvee efvecee&Ce kesâues Deens DeeefCe ceer keâoeefhe DeveskesâÕejJeeÅeebhewkeâer veener. efJeJeskeâ DeeefCe melÙelesÛÙee efveÙeceebJej ÙeeÛeer ØelÙeskeâ Jemlet DeeOeeefjle Deens.) uee. pÙee iees°erheemetve lees ieeefHeâue Deens efleÛeer Dee"JeCe keâjeJeer.’’ (74-82) ns nesles DeeceÛes les yeesOeØeceeCe pes Deecner FyeÇenerce (De. ÙeeÛee Skeâ keâeueÛe›eâ hetCe& PeeuÙeeveblej lÙee keâeueeJeOeerle pes keâener he[ues Deens. lejerheCe mejlesMesJešer he=LJeer DemelÙeeÛes ØelÙeskeâ yeer Deesketâve yeensj Hesâkesâue DeeefCe ØelÙeskeâ DemelÙeJeeoer Debeflece efnMesyehe$eele.) Godieejuee. les meJe&keâener pes efveefce&leermee"er GIe[ DeeefCe ceenerle Deens. lÙeeÛee ngketâce Ùee ef"keâeCeer DeMeemee"er Ûeeuelees keâer leesÛe DeeheCe efveefce&uesuÙee me=°erJej meòee ÛeeueefJeCÙeeÛee nkeäkeâ yeeUielees. Fmenekeâ (De.) ØeceeCesÛe mebleleer efoueer Je ØelÙeskeâeuee mevceeie& oeKeefJeuee (leesÛe mevceeie& pees) lÙeeÛÙeeDeieesoj vetn (De.) uee 19) Ùee ef"keâeCeer npejle FyeÇenerce (De.DeuedDevedDeece 6 217 heeje 7 DeeefCe lÙeeÛÙeekeâ[tve Deecneuee ne DeeosMe efceUeuee Deens keâer meJe& me=°erÛÙee mJeeceerheg{s ceeve legkeâJee.) Je Ùeeketâye (De. ne ceePee heeuevekeâlee& Deens. DeuedDevedDeece 6 218 heeje 7 heeuevekeâlee& Deens hejbleg pesJne les ceeJeUues lesJne cnCeeuee.) uee Deecner DeMeeØekeâejs he=LJeer Je DeekeâeMeebÛes JÙeJemLeeheve oeKeJeerle neslees DeeefCe Ùeekeâefjlee keâer lees efJeÕeeme jeKeCeeNÙeebhewkeâer JneJee. ceer lej leguee Je legPÙee ueeskeâebvee GIe[ heLeYeü° heenele Deens. ne meJee&le cees"e Deens. cnCetve Deecner ‘DeHeâuee lelepekeäkeâ®ve’ Ùee JeekeäÙeeÛee meojnt DevegJeeo kesâuee Deens.’’ FyeÇenerce (De. pej ceePÙee heeuevekeâlÙee&ves ceePes ceeie&oMe&ve kesâues vemeles lej ceer megæe ceeie&Yeü° ueeskeâeble meeceerue Peeuees Demelees. cnCetve pesJne je$e lÙeeÛÙeeJej hemejueer lesJne lÙeeves Skeâ ve#e$e heeefnues. ne Deens ceePee heeuevekeâlee&. ceie pesJne metÙee&uee owoerhÙeceeve heeefnues lej cnCeeuee. Deecner pÙeeuee FefÛÚlees lÙeeuee GÛÛe ceeve cejeleye yeneue keâjlees. mepe&vekeâlÙee&ves lÙee mebhetCe& keâeceefiejerÛee efnMeesye IÙeeJee Je lÙeeÛe keâeueeJeOeerÛÙee Debeflece heefjCeeceeJej ogmeNÙee keâeueÛe›eâeÛee heeÙee "sJeeJee. ÙeeÛee Keje DeLe&. ogmeje DeLe& Demee keâer Deuueenves ner mebhetCe& me=°erJÙeJemLee melÙeeÛÙee Yekeäkeâce heeÙeeJej GYeer kesâueer Deens. DeeefCe legcner "jefJeuesuÙee Yeeieeroejebvee ceer Yeerle veener. 18) hejes#e (iewye) les meJe&keâener pes efveefce&leerÛÙee °erletve ieghle Deens. ieHeâueleerle DeeefCe Heâmeieleerle DemeuesuÙee DeMee SKeeÅee ceeCemeeves meeJeOe nesTve. ceie pesJne lees osKeerue Demle heeJeuee lej cnCeeuee. lÙeeÛeskeâLeve meJe&mJeer melÙe Deens DeeefCe pÙee efoJeMeer vejefmebie Hegbâkeâues peeF&ue lÙee efoJeMeer meòee lÙeeÛeerÛe Demesue. ‘‘ne ceePee 17) kegâjDeeveele peeieespeeieer ner iees° meebefieleuesueer Deens keâer Deuueenves he=LJeer Je DeekeâeMeebvee melÙeeefOeef‰le DeLeJee melÙeeefveMeer efvecee&Ce kesâues Deens. ceie keâeÙe legcner MegæerJej ÙesCeej veener?20 DeeefCe ceie ceer legceÛÙee ceeveuesuÙee Yeeieeroejebvee keâmes YÙeeJes pesJne legcner Deuueenyejesyej lÙee Jemletbvee F&MelJeeceOÙes Yeeieeroej "jefJeCÙeeme Yeerle veener pÙeebÛÙeemee"er lÙeeves legcnebJej keâesCelesner ØeceeCe DeJelejues veener? Deecne GYeÙehe#eebhewkeâer keâesCe efveef§eblelee Je meblees<eeuee peemle hee$e Deens? meebiee. ns ceePÙee peeleeryeebOeJeebvees! ceer lÙee meJeeËheemetve efJejòeâ Deens pÙeebvee legcner F&ÕejeÛee Yeeieeroej "jefJelee. pej keâener legcneuee %eeve Demesue lej Kejs heenlee Meebleer lej lÙeebÛÙeemee"er Deens DeeefCe mevceeiee&Jej lesÛe Deensle pÙeebveer ßeæe "sJeueer DeeefCe pÙeebveer DeeheuÙee ßeæsuee DelÙeeÛeejeMeer pees[ues veener. cnCeeuee.’’ leesÛe Deens pÙeeves DeekeâeMe Je he=LJeeruee melÙeeefveMeer efvecee&Ce kesâues Deens. veceepe mLeeefhele keâje DeeefCe lÙeeÛÙee DeJe%esheemetve otj jene. ceePÙee heeuevekeâlÙee&Ûes %eeve ØelÙeskeâ JemletJej hemejues Deens. .) Ùeebvee Øesef<eleheoeves Gheke=âle kesâuÙee peeCÙeeDeieesoj lÙeevee melÙeeØele vesCÙeeÛes pes meeOeve "jues lÙeebÛÙee ØeeLeefcekeâ efÛebleveeÛeer kewâefHeâÙele meebefieleuesueer Deens. ner iees° JesieUer.17 DeeefCe pÙee efoJeMeer lees meebiesue keâer hegve®lLeeve JneJes lesJne lÙeeÛe efoJeMeer les nesF&ue. DeuueenvesÛe DemelÙeesheemekeâebvee mebOeer ÅeeJeer keâer les pej Deeheues DemelÙe Je DelÙeeÛeej DeeefCe DeJeemleJelesle Je=æer ke⤠FefÛÚle Demeues lej lÙeebveer lemeues ØeÙelve keâ¤ve heeneJesle. Skeâ ceneve Gefö° lÙeeÛÙeele keâeÙe&jle Deens. nesÙe. (83) ceie Deecner FyeÇenerce (De. vÙeeÙe. (71-73) FyeÇenerce (De. eflemeje DeLe& Demee keâer F&Õejeves ner meJe& me=°er mJenkeäkeâeves efvecee&Ce kesâueer Deens DeeefCe DeeheuÙee mJenkeäkeâeÛÙee DeeOeejsÛe ÙeeJej meòee ÛeeueJeerle Deens.’’ lÙeeÛes ueeskeâ lÙeeÛÙeeMeer Yeeb[t ueeieues lej lÙeeves ueeskeâebvee meebefieleues. Flej keâesCeeÛeener ngketâce ÙesLes ÛeeueeJee Demee lÙeeuee nkeäkeâ veener. hejbleg leesner pesJne ueÙeeme iesuee lesJne FyeÇenerce (De. Demee neslees.

(lÙeebÛÙeeÛe mebleleerle) ]pekeâefjÙÙee (De.) Ùeebvee (mevceeie&) oeKeefJeuee. lÙeebÛes ns keâLeve keâer F&Õejeves keâesCeener ceeCemeeJej keâener GlejefJeues veener. ns hewiebyej (me. cetmee (De.) Jej leewjele GlejefJeCÙeeuee ØeceeCe cnCetve Øemlegle kesâuesues Deens. DeefOekeâej DeeefCe Øesef<elelJe Øeoeve kesâues nesles. Kejs heenlee lÙeebÛÙeeJej keâmeuesner efoJÙe Øekeâšve DeJelejues iesues veener. DeeefCe lÙeeÛÙeeÛe JebMeele Deecner oeTo (De. Ùeebvee efJeÛeeje. DeuedDevedDeece 6 220 heeje 7 Jee[Jeef[ueebvee osKeerue veJnles.) DeeefCe Ùetvegme (De. DeMee Øekeâejs Deecner meoeÛejCe keâjCeeNÙee ueeskeâebvee lÙeebÛÙee hegCÙeebÛes HeâU oslees. pees leceece ceeveJepeeleermee"er ØekeâeMe Je ceeie&oMe&keâ neslee. Deecner keâener DevÙe ueeskeâebvee ne ke=âhee-Øemeeo megheto& kesâuee Deens pes lÙeeuee veekeâejerle veenerle. ogmejs ngketâce (DeefOekeâej) cnCepes meojnt ceeie&oMe&ve he$eeÛee Keje yeesOe DeeefCe lÙeeÛÙee efveÙeceebvee meebmeeefjkeâ peerJeveeJej ueeiet keâjCÙeeÛeer #ecelee lemesÛe peerJeveeÛÙee mecemÙesmebyebOeer efveCee&Ùekeâ cele ØemLeeefhele keâjCÙeeÛeer Ghepele ÙeesiÙelee.DeuedDevedDeece 6 219 heeje 7 oeKeefJeuee neslee. pes keâener Deecner legcneuee peieeble efoues nesles les meJe& legcner hee"erceeies mees[tve Deeuee Deenele DeeefCe Deelee Deecneuee legceÛÙeemeceJesle legceÛeer efMeHeâejme keâjCeejs osKeerue efomele veenerle. leesÛe mepeerJeeuee efvepeeaJeeletve keâe{lees 22) ns Gòej Ùentoer ueeskeâebvee efoues peele Deens cnCetve npejle cetmee (De. lÙee JemletÛeer melÙelee ØeceeefCele keâjlees peer ÙeehetJeea Deeueer nesleer DeeefCe Ùeekeâefjlee DeJeleefjle kesâuee iesuee Deens keâer ÙeeÉejs legcner ueeskeâJemleerÛÙee Ùee keWâõeuee (DeLee&le cekeäkeâe) DeeefCe lÙeeÛÙee heefjmejele jenCeeNÙeebvee meeJeOe keâjeJes. legceÛes Deeheehemeeleerue meJe& mebyebOe legšues DeeefCe les meJe& legceÛÙeeheemetve Deefuehle Peeuesues Deensle pÙeebÛee legcner Denbkeâej yeeUiele neslee!’’ (91-94) 23 oeCes DeeefCe yeerpe keâe{Ceeje Deuueen Deens.) ves DeeCeues nesles. DeÙÙetye (De. pes legcneueener Øeehle Peeues veJnles Je legceÛÙee 21) Ùee ef"keâeCeer Øesef<eleebvee leerve iees°er Øeoeve kesâuÙee peeCÙeeÛee GuuesKe Deens.) Ùeebvee (ceeie& oeKeefJeuee).) Ùeebvee (ceeie&mLe kesâues). DeLee&le DeuueenÛes ceeie&oMe&ve he$e. lÙeeÛeØeceeCes lÙeebÛes Jee[-Je[erue Je lÙeebÛeer mebleleer Je lÙeebÛÙee YeeTyeboehewkeâer yengleskeâebvee Deecner Gheke=âle kesâues. les ueeskeâ nesles pÙeebvee Deecner «ebLe. keâe{e Deeheues ØeeCe.) DeeefCe FueÙeeme (De.) ÙeebÛÙeeJej leewjele ne «ebLe Glejuee nleese.’’ (DeeefCe Deuueen Heâcee&Jeerue) ‘‘lej hene Deelee legcner lemesÛe Skeâšs DeeceÛes meceesj npej Peeueele peMee Øekeâejs Deecner legcneuee heefnuÙeeboe Skeâekeâer pevceeuee Ieeleues nesles. lÙeebvee DeeceÛÙee mesJesmee"er efveJe[ues DeeefCe mejU ceeiee&keâ[s lÙeebÛes ceeie&oMe&ve kesâues! ns DeuueenÛes ceeie&oMe&ve Deens pÙeeÛÙeeÉejs lees DeeheuÙee oemeebhewkeâer pÙeeuee FefÛÚlees lÙeeuee ceeie&oMe&ve keâjlees. DeLeJee pees DeuueenÛÙee DeJeleefjle kesâuesuÙee JemletÛÙee efJejesOeele meebiele Demesue keâer ceer osKeerue DeMeer Jemlet DeJelejJetve oeKeJeerve? efkeâleer Úeve nesF&ue yejs pej legcner DelÙeeÛeeNÙeebvee DeMee oMesle heent Mekeâeue pesJne les ce=lÙetÛÙee IejIejerle iešebieàÙee Iesle Demeleerue DeeefCe otle nele heg{s keâ¤ve keâ¤ve meebiele Demeleerue keâer. (lÙeeÛe «ebLeemeejKee) ne Skeâ «ebLe Deens pees Deecner DeJelejuee Deens. meguewceeve (De.).). Skeâ «ebLe. Deuueenkeâ[tve ceeie&oMe&ve Øeehle Peeuesues lesÛe ueeskeâ nesles.). Ùe¢ee (De.21 Deelee pej ns ueeskeâ ns ceevÙe keâjCÙeeme vekeâej osle Demeleerue lej (heJee& veener). keâejCe les mJele:Ûe lemes ceeveCeejs nesles.kesâJeU SJe{s meebiee keâer Deuueen. ns Deieoer mhe° Deens. (lÙeebÛÙeeÛe JebMeeletve) FmceeF&ue (De. cnCepes meojnt ceeie&oMe&ve he$eevegmeej F&ÕejeÛÙee efveefce&leerÛÙee ceeie&oMe&veeÛes heo. (84-90) Ùee ueeskeâebveer DeuueenmebyebOeer HeâejÛe ÛegkeâerÛee Deboepe ueeJeuee pesJne meebefieleues keâer Deuueenves keâesCelÙeener ceeCemeeJej keâenerner DeJelejuesues veener. .) DeeefCe ne¤ve (De. Ùee keâLeveeÛes DeeheesDeeheÛe KeC[ve nesles. ne lej meeJe&peefvekeâ GheosMe Deens leceece peieJeeefmeÙeebmee"er.). keâener oeKeefJelee Je yejsÛemes ueheJetve "sJelee. DeeefCe pÙeeÛÙee ceeOÙeceeves legcneuee les %eeve efoues iesues. lÙeebÛÙeeÛe ceeiee&Jej legcner Ûeuee DeeefCe meebietve šekeâe keâer ceer (Ùee ØeÛeej Je ceeie&oMe&veeÛÙee) keâeceemee"er legceÛÙeekeâ[tve keâesCelÙeener ceesyeouÙeeÛee FÛÚgkeâ veener. ceie lees «ebLe pÙeeuee cetmee (De. lÙeebÛes ns ceevÙe keâjCÙeeves keâer npejle cetmee (De.) DeeefCe uetle (De. ÙetmegHeâ (De. 23) cnCepes peefceveerÛÙee Lejele yeer ogYebietve lÙeeheemetve Je=#eeÛes Debkegâj yeensj keâe{Ceeje. DelÙeble keâuÙeeCekeâejer Je mece=æer Øeoeve keâjCeeje Deens.). lemesÛe ceveg<ÙeeJej F&Õejer JeeCeer Øekeâš nesT Mekeâles Je leer Peeueer Deens.). ÙemeDe (De. ceie lÙeebvee lÙeebÛÙee ÙegòeâerJeeoeMeer KesUCÙeeme ceeskeâUs mees[e. pÙee legcner DeuueenJej oes<eejeshe keâ¤ve nkeâveekeâ yejUle neslee DeeefCe lÙeeÛÙee mebkesâleJeÛeveebefJe¤æ GæšheCee keâjerle neslee. pes ueeskeâ hejueeskeâeuee ceeveleele les Ùee «ebLeeJej ßeæe "sJeleele DeeefCe lÙeebÛeer DeJemLee DeMeer Deens keâer DeeheuÙee veceepeele efveÙeefceleheCee jeKeleele. DeeefCe lÙee ceeCemeehes#ee cees"e DelÙeeÛeejer Flej keâesCe Demesue pees DeuueenJej Keesšs kegâYeeb[ jÛelees DeLeJee meebielees keâer ceePÙeekeâ[s efoJÙe Øekeâšve Deeues Deens. Deepe legcneuee lÙee iees°eRheeÙeer Deheceevepevekeâ Ùeelevee efoueer peeF&ue. keâceerlekeâceer Flekeâer iees° lej efmeæ neslesÛe. eflemejs Øesef<elelJe.). ÙeebÛÙeehewkeâer ØelÙeskeâeuee meJe& peieJeeefmeÙeebJej Deecner ßes‰lJe Øeoeve kesâues. ‘‘DeeCee. F&mee (De. hejbleg pej SKeeÅee JesUer lÙee ueeskeâebveer DeveskesâÕejJeeo mJeerkeâejuee Demelee lej lÙeebÛes meJe& keâce&ke=âlÙe ve° Peeues Demeles. pÙeebÛÙeeyeöue legcner mecepele neslee keâer legceÛes keâeÙe& efmeæerme vesCÙeele lÙeebÛeener keâener Jeeše Deens. lÙeebÛÙeehewkeâer ØelÙeskeâpeCe meoeÛeejer neslee. lej ceie lees DeJelejefJeCeeje keâesCe neslee?22 .). pÙeeuee legcner Keb[-Keb[ keâ¤ve "sJelee.

legcneuee Deecner lÙeebÛÙeeJej mebj#ekeâ vesceuesues veener keâer jKeJeeueoej osKeerue veener. Ùee iees°erle mebkesâle Deensle lÙee ueeskeâebmee"er pes ßeæe "sJeleele. (105-108) ns ueeskeâ keâ"esj MeheLee IesTve-IesTve meebieleele keâer pej SKeeoe mebkesâle (cnCepes Ûecelkeâej) DeeceÛÙeemeceesj Deeuee lej Deecner lÙeeJej ßeæe "sJet. ns hewiebyej (me.’’ DeeefCe yejs legcneuee keâmes mecepeeJeÙeeÛes 27) ns JeekeäÙe pejer DeuueenÛes JeÛeve Demeues lejer les hewiebyej (me. pej Deuueenves FefÛÚues Demeles lej Ùee ueeskeâebveer DeveskesâÕejJeeo kesâueeÛe vemelee. ÙeeJejner ueeskeâebveer ‘efpeVe’vee (DeÂMÙe efveefce&leeRvee) DeuueenÛes Yeeieeroej "jefJeues26 JeemleefJekeâ heenlee lees lÙeebÛee efvecee&lee Deens DeeefCe ve mecepelee Gcepelee lÙeeÛÙeemee"er cegues Je cegueer yeveefJeuÙee. Je pes keâener heeneleÛe veener lÙeebvee heenCes Yeeie hee[eJes ner mesJee ceePÙee megheto& kesâuesueer veener. . keâesCeer ue#ceerÛeer osJelee Deens lej keâesCeer jesiejeF&Ûeer osJelee ceevelees. ceie lÙeebvee DeeheuÙee heeuevekeâlÙee&keâ[sÛe hejletve ÙeeJeÙeeÛes Deens. ns ueeskeâ DeuueenefMeJeeÙe pÙeeÛee OeeJee keâjleele lÙeebÛee Gheneme ke⤠vekeâe. pÙeebveer mJele:Ûes [esUs efceštve Iesleues Deensle yeUpeyejerves lÙeebÛes [esUs GIe[eJes. je#eme DeeefCe osJeosJelesmebyebOeer Dee{Uleele.24 ner meJe& keâeces keâjCeeje lej DeuueenÛe Deens. ‘‘ceer legceÛÙeeJej keâener jKeJeeueoej cnCetve veener. lemesÛe efvepeeaJeeuee mepeerJeeletve yeensj keâe{CÙeeÛee DeLe& ØeeCeOeejer Mejerjebletve efvepeeaJe õJÙes yeensj keâe{Ces nesÙe. ceer legceÛÙeeJej keâener henejskeâjer cnCetve veJns!27 (104) DeMee Øekeâejs Deecner DeeceÛes mebkesâle JejÛesJej efJeefJeOe Øekeâejs efJeMeo Ùeekeâefjlee keâjlees keâer ¢ee ueeskeâebveer cnCeeJes. Ùeebvee meebiee keâer. lemesÛe F&ÕejeÛÙee nkeäkeâebhewkeâer keâesCelÙeener nkeäkeâeme keâesCeer hee$e osKeerue veener. DeuedDevedDeece 6 222 heeje 7 Deuueen legceÛee heeuevekeâlee&. mewleeve. lÙeeÛeer keâesCeer mebleleer keâMeer Demet Mekesâue? pÙeeDeLeea lÙeeÛeer keâesCeerner peerJevemeeLeer veener? lÙeeves ØelÙeskeâ Jemlet efvecee&Ce kesâueer Deens Je lÙeeuee ØelÙeskeâ JemletÛes %eeve Deens. lÙee iees°erheemetve pÙee ns ueeskeâ yeesueleele. ceie lÙeeÛÙeeheemetve LejeJej Lej Demeuesues oeCes keâe{ues DeeefCe KepegjeÛÙee HegâueesNÙeebletve HeâUebÛes IeesmeÛÙee Ieesme GlheVe kesâues pes DeesPÙeeheeÙeer Pegkeâues peele Deensle DeeefCe õe#es.’’ DeeefCe pÙee ueeskeâebvee %eeve Deens lÙeebÛÙeeJej JemlegefmLeleer mhe° JneJeer. lees DelÙeble met#ceoMeea DeeefCe peeCekeâej Deens. DeeefCe DeveskesâÕejJeeoeRÛÙee hee"erceeies ueeiet vekeâe. lesJne lees lÙeebvee oeKeJeerue keâer les keâeÙe keâjerle jeefnues nesles. ceie lÙeeÉejs efnjJeerieej Mesles Je Pee[s GieefJeueer. Ùee Pee[ebvee pesJne HeâUs Ùesleele lesJne HeâUs ÙesCÙeeÛeer Je ceie leer efhekeâCÙeeÛeer Øeef›eâÙee peje efJeÛeejhetJe&keâ heene. DeMee ØekeâejÛÙee efceLÙee keâuhevee Je ßeæe peieeÛÙee meJe&Ûe DeveskesâÕejJeeoer ueeskeâeble og°elces. lees lej DeekeâeMeebÛee Je he=LJeerÛee DeeefJe<keâejkeâ Deens. DeeefCe (ns cegmeueceeveebvees). ØelÙeskeâ JemletÛee efvecee&lee. Flej keâesCeer F&MelJeeÛes iegCener yeeUiele veener DeeefCe F&Õejer DeefOekeâejebÛee Jeešskeâjer osKeerue veener. Deecner mebkesâle25 GIe[ keâ¤ve meebefieleues Deensle lÙee ueeskeâebmee"er keâer pÙeebvee %eeve Deens. DeeefCe leesÛe Deens pÙeeves legceÛÙeemee"er leeNÙeebvee JeeUJebš Je mecegõeleerue DebOe:keâejele ceeie& MeesOeCÙeeÛes meeOeve yeveefJeues. lÙeevesÛe je$eeruee efJeßeebleerÛeer JesU yeveefJeueer Deens. hene. ne Deens 24) mepeerJeeuee efvepeeaJeeletve yeensj keâe{CÙeeÛee DeLe& efvepeeaJe õJÙeeheemetve efpeJeble ØeeCeercee$eeuee efvecee&Ce keâjCes nesÙe. ns meJe& lÙeeÛe ØeÛeb[ meeceLÙe& Je %eeve DemeCeeNÙeeÛes efveef§ele kesâuesues Deboepe Deensle.’’ cnCepes ceePes keâece kesâJeU FlekesâÛe Deens keâer ne ØekeâeMe legceÛÙeemeceesj Øemlegle keâjeJee. ‘‘mebkesâle lej DeuueenÛÙee DeKelÙeejerle Deensle. ns mebkesâle Deecner mhe° kesâues Deensle lÙee ueeskeâebmee"er pes yeesOe Iesleele DeeefCe leesÛe Deens pÙeeves DeekeâeMeeletve heeCÙeeÛee Je<ee&Je kesâuee ceie lÙeeÉejs meJe& ØekeâejÛÙee Jevemheleer GieefJeuÙee. 26) cnCepes DeeheuÙee keâuhevesvesÛe DeMeer OeejCee keâ¤ve Iesleueer Deens keâer me=°erÛÙee JÙeJemLesle Je ceeveJeeÛes YeeiÙe Je ogYee&iÙe yeveefJeCÙeele DeuueenmeceJesle Flej DeÂMÙe Meòeâer osKeerue menYeeieer Deensle. lÙeeveblej [esUs GIe[tve heenCes efkebâJee ve heenCes legceÛÙee mJele:Ûes keâece Deens. Kejs heenlee lees heefJe$e Je GÛÛelej Deens. lÙee ‘Je¢e’ . pewletve (Dee@efueJn) Je [eefUbyeeÛÙee yeeiee. DeeefCe leesÛe Deens pÙeeves Skeâe efpeJeeheemetve legcneuee efvecee&Ce kesâues ceie ØelÙeskeâemee"er Skeâ efJeßeecemLeeve Deens DeeefCe Skeâ leer megheto& kesâueer peeCÙeeÛeer peeiee. ‘‘legcner SKeeÅeekeâ[tve efMeketâve Deeuee Deenele. 25) cnCepes Ùee JemlegefmLeleerÛÙee efveMeeCÙee keâer F&Õej SkeâcesJe Deens. lÙeevesÛe Ûebõ Je metÙee&ÛÙee GoÙe DeeefCe DemleeÛes ØeceeCe "jefJeues Deens. Deecner lej DeMeeÛe Øekeâejs ØelÙeskeâ iešemee"er lÙeeÛÙee ke=âleeruee Deekeâ<e&keâ yeveefJeues Deens. (95-103) hene legceÛÙeeheeMeer legceÛÙee heeuevekeâlÙee&keâ[tve [esUs GIe[Ceeje ØekeâeMe Deeuee Deens Deelee pees [esUmeheCes keâeÙe& keâjerue lees DeeheuesÛe Yeues keâjerue DeeefCe pees DeebOeàÙeeØeceeCes keâjerue lees mJele:Ûes vegkeâmeeve keâ¤ve IesF&ue.). cnCetve legcner lÙeeÛeerÛe Yeòeâer keâje DeeefCe lees ØelÙeskeâ JemletÛee j#eCekeâlee& Deens. °er lÙeeuee heent Mekeâle veener heCe lees °eruee heenle Demelees. ns hewiebyej (me.DeuedDevedDeece 6 221 heeje 7 DeeefCe leesÛe efvepeeaJeeuee mepeerJeeletve yeensj keâe{Ceeje Deens. keâesCeer Je®CeosJe Deens lej keâesCeer ÛewlevÙeosJelee.efoJÙe DeJelejCeeÛes DevegmejCe keâjerle pee pes legceÛÙeeJej legceÛÙee heeuevekeâlÙee&keâ[tve DeJelejues Deens keâejCe lÙee Skeâe heeuevekeâlÙee&efMeJeeÙe DevÙe keâesCeerner F&Õej veener.). pÙeebÛeer HeâUs Skeâ ogmeNÙeeMeer meecÙe lej "sJeleele lejermegæe lÙeeÛeer JewefMe<šŸes JesieJesieUer Deensle.) ÙeebÛÙee Jeleerves JÙeòeâ kesâues peele Deens. pÙeeØeceeCes ‘megjlegue Heâeeflene’ cegUele Deens DeuueenÛeer JeeCeer hejbleg oemeebÛÙee leeW[er JÙeòeâ nesles. keâesCeerner F&Õej lÙeeÛÙee JÙeefleefjòeâ veener. SKeeos JesUsme Demes nesT veÙes keâer les DeveskesâÕejJeeoeÛÙee heg{s peeTve De%eeveecegUs DeuueenÛee Gheneme ke⤠ueeieleerue. ceie legcner keâes"s Yejkeâšues peele Deenele? je$eerÛes DeeJejCe Heâe[tve leesÛe Øeele:keâeU keâjlees.

pes ueeskeâ heehekeâcex keâjleele les DeeheuÙee Ùee keâcee&Ûee ceesyeouee DeJeMÙe Øeehle keâjleerue. Demes keâjCes DeJe%ee nesÙe. (ns meJe&keâener Deecner lÙeebvee ÙeeÛekeâefjlee ke⤠osle Deenesle keâer) pes ueeskeâ hejueeskeâeJej ßeæe "sJeerle veenerle lÙeebÛeer ùoÙes (Ùee Deekeâ<e&keâ HeâmeJeCegkeâerkeâ[s) Deekeâef<e&ueer peeJeerle DeeefCe lÙeeves les ØemeVe JneJesle DeeefCe lÙee JeeF&š iees°eRÛeer keâceeF& keâjeJeer pÙeebÛeer keâceeF& les ke⤠FefÛÚleele. Kejs heenlee les DeeheuÙee kegâefšuelesÛÙee peeàÙeeble mJele:Ûe iegjHeâšleele. Ùee ceÙee&oe Deesueeb[CeeNÙeebvee legceÛee heeuevekeâlee& ÛeebieuÙee Øekeâejs peeCelees. DeuedDevedDeece 6 224 heeje 8 ueeieuee pes YetleueeJej JeemleJÙe keâ¤ve Deensle. pej legcner lÙee ueeskeâebleerue yengleskeâebÛÙee meebieCÙeevegmeej Jeeiet 28) ns cegmeueceeveebvee GösMetve Deens.DeuedDevedDeece 6 223 heeje 8 keâer pejer mebkesâle Deeues lejer ns ßeæe "sJeCeej veenerle. ‘‘Deecner ceevÙe keâjCeej veener peesheÙeËle leer iees° mJele: Deecneuee efoueer peele veener peer DeuueenÛÙee Øesef<eleebvee efoueer iesueer Deens. pej lees mJele:Ûe ceeie&Yeü° nesT FefÛÚle Demesue lej Deuueen DeeheuÙee FÛÚsvegmeej yeUpeyejerves lÙeeuee ceeie&oMe&ve keâjerle veener.28 Deecner lÙeeÛeØeceeCes ÙeebÛÙee ùoÙeebvee Je °eruee efHeâjJeerle Deenesle pÙeeØeceeCes Ùeebveer ØeLecele: Ùee «ebLeeJej ßeæe "sJeueer veJnleer Deecner Ùeebvee ÙeebÛÙee ogJe&le&veeleÛe YeškeâCÙeemee"er mees[tve osle Deenesle pej Deecner ÙeebÛÙeeJej F&Meotle pejer DeJelejues Demeles DeeefCe ce=le ueeskeâ ÙeebÛÙeeMeer yeesueues pejer Demeles DeeefCe peieYejeleerue Jemlet pejer ÙeebÛÙee °ermeceesj ieesUe kesâuÙee DemelÙee lejermegæe Ùeebveer ßeæe "sJeueer vemeleer. Oeeskesâyeepeer Je HeâmeJeCetkeâ keâjerle jeefnues Deensle. SKeeoer DeMeer efveMeeCeer Øekeâš JneJeer pesCeskeâ¤ve lÙeebÛÙee heLeYeü° YeeJeebveer mejU ceeiee&Jej ÙeeJes DeMeer leer DelÙeble yesÛewve nesTve Deekeâeb#ee keâjerle nesles.29 . 30) Ùee JeekeäÙeele mebyeesOekeâ hewiebyej npejle cegncceo (me.). keâesCeer lÙeeÛÙee DeeosMeebvee yeoueCeeje veener DeeefCe lees meJe&keâener Sskeâlees Je peeCelees. DeMeer Dehes#ee legcner keâmes ke⤠Mekeâlee yejs? . (116-117) ceie pej legcner ueeskeâ DeuueenÛÙee JeÛeveebJej ßeæe "sJelee lej pÙee peveeJejeJej DeuueenÛes veeJe Iesleues iesues Deens lÙeeÛes ceebme Kee. Kejs heenlee legceÛee heeuevekeâlee& DeefOekeâ ÛeebieuÙeeØekeâejs peeCelees keâer keâesCe lÙeeÛÙee ceeiee&heemetve nšuee Deens DeeefCe keâesCe mevceeiee&Jej Deens. hejbleg lÙeebvee lÙeeÛes Yeeve veener. lej lÙeeves ceeveJeeuee peieele lÙeeÛeer hejer#ee IesCÙeemee"er efvecee&Ce kesâues Deens. (118-121) lees ceveg<Ùe pees Deieesoj ce=le neslee ceie Deecner lÙeeuee peerJeve efoues DeeefCe lÙeeuee ØekeâeMe Øeoeve kesâuee pÙeeÛÙee Gpes[ele lees ueeskeâebceOÙes peerJeveeÛeer JeešÛeeue keâjlees. (keâer Ùeebveer ßeæe "sJeeJeer) hejbleg yengleskeâpeCe De%eeveeÛeer ke=âlÙes keâjleele. lÙeeuee hejer#esÛÙee nsletvesÛe lees mejU ceeiee&keâ[s peeT FefÛÚlees keâer ceeie&Yeü°leskeâ[s ns lÙeeÛÙee DeeKelÙeejerle efoues Deens. DeeefCe DeMeeÛeØekeâejs Deecner ØelÙeskeâ Jemleerle efleÛÙee cees"cees"Ÿee DehejeOÙeebvee iegbleefJeues Deens keâer lesLes lÙeebveer DeeheuÙee kegâefšue veerleerÛes peeUs hemejJeeJes.) Deensle DeeefCe mebyeesOeve cegmeueceeveebvee Deens. (122-123) pesJne lÙeebÛÙeemeceesj SKeeos JeÛeve Ùesles lesJne les meebieleele. Mewleeve DeeheuÙee meesyelÙeebÛÙee ceveele Mebkeâe Je Dee#eshe YejefJeleele les Ùeekeâefjlee keâer lÙeebveer legceÛÙeeMeer Yeeb[Ce keâjeJes.ceie pÙeeDeLeea JemlegefmLeleer DeMeer Deens lej keâeÙe ceer DeuueenKesjerpe Flej keâesCeer efveCe&Ùe keâjCeeje MeesOeeJee? Kejs heenlee lÙeeves lej meJe& leheMeerueemeefnle legceÛÙeekeâ[s «ebLe DeJelejuee Deens?30 DeeefCe pÙee ueeskeâebvee Deecner (legceÛÙee Deieesoj) «ebLe efouee neslee. cnCetve legcner lÙeebvee lÙeebÛÙee efmLeleerle mees[tve Åee keâer les kegâYeeb[ jÛeerle jenleerue.’’ Deuueen DeefOekeâ ÛeebieuÙee Øekeâejs peeCelees keâer DeeheuÙee Øesef<elelJeeÛes keâece keâesCeekeâ[tve IÙeeJes Je keâmes IÙeeJes? peJeUÛe Deens lees keâeU. ner iees° JesieUer keâer DeuueenÛeer FÛÚe nerÛe DemeeJeer. pees %eeveeÛÙee ØekeâeMeele Je›eâ ceeiee&ÛÙee ojcÙeeve melÙeeÛee mejUceeie& mhe°heCes heenele Deens Demee ceveg<Ùe lÙee DeefJeJeskeâer ueeskeâebmeceeve peieele peerJeve JÙeleerle keâjerue pes veeoeveerÛÙee Je De%eeveeÛÙee DebOekeâejeble Yeškeâle efHeâjle Deensle. legcner GIe[ iegv¢eeheemetvener Deefuehle jene DeeefCe ieghle iegv¢eeheemetvemegæe. legceÛÙee heeuevekeâlÙee&Ûes JeÛeve melÙe Je vÙeeÙeeÛÙee °erves heefjhetCe& Deens. DeeefCe pes peveeJej DeuueenÛes veeJe IesTve keâeheues iesues vemesue lÙeeÛes ceebme KeeT vekeâe. hejbleg pej legcner lÙeeÛeber Dee%ee ceeveueer lej efveef§eleÛe legcner DeveskesâÕejJeeoer Deenele. 29) DeeÙele ›eâ. cnCetve legcner Mebkeâe IesCeeNÙeebceOÙes meeceerue nesT vekeâe. lej les legcneuee DeuueenÛÙee ceeiee&heemetve Yeü° keâjleerue. pesJne Ùee DehejeOeeRvee DeeheuÙee 31) pÙee ceeCemeeuee ceeCegmekeâerÛee efJeJeskeâ ueeYeuee Deens. 110 les 113 heÙeËle peer iees° Heâcee&efJeuesueer Deens leer DeMeer keâer DeeheuÙee ceveesjLeevegmeej pÙee heæleerves Pee[ebvee HeâUs Ùesle Demeleele efkebâJee Kegö ceeCemeeÛÙee [eskeäÙeeJej kesâme Ùesleele lÙeeÛe heæleerves ceeveJeeuee ceeie&oMe&ve Øeoeve kesâues peeJes. heg<keâUMee ueeskeâebÛeer heefjefmLeleer DeMeer Deens keâer %eeveeefJevee kesâJeU DeeheuÙee FÛÚsheesšer heLeYeü° keâjCeeNÙee iees°er keâjleele. lÙeebvee ceenerle Deens keâer ne «ebLe legceÛÙee heeuevekeâlÙee&keâ[tveÛe melÙeeefveMeer DeJelejuee Deens. les lej Heâòeâ keâuhevesÛÙee DeeOeejs Ûeeueleele Je leke&â ue{efJeleele. lees lÙee ceeCemeemeejKee nesT Mekeâlees keâeÙe pees DebOe:keâejele he[uesuee Demesue DeeefCe keâesCelÙeener Øekeâejs lÙeeletve yeensj he[le vemesue?31 DeßeæeJebleebkeâefjlee lej lÙeebÛeer ke=âlÙes DeMeeÛeØekeâejs Deekeâ<e&keâ yeveefJeCÙeele Deeueer Deensle. pÙeeJej DeuueenÛee veeceesÛÛeej Peeuee Demesue legcner leer Jemlet keâe KeeT veÙes? Jemlegle: pÙee JemletbÛee GheÙeesie Deieoer veeFueepe PeeuÙeeKesjerpe Flej meJe& heefjefmLeleerle Deuueenves efveef<eæ "jefJeuee Deens lÙeebÛee leheMeerue lÙeeves legcneuee efouee Deens. (109-115) DeeefCe ns hewiebyej (me. DeeefCe Deecner lej DeMeeÛe Øekeâejs vesnceer Mewleeveer ØeJe=òeerÛÙee ceeveJe Je efpeVe Ùeebvee ØelÙeskeâ Øesef<eleebÛes Me$et yeveefJeues Deens pes Skeâ ogmeNÙeeheeMeer leeW[hegpeuesheCee. meJeexÛÛe DeuueenÛee ceeveJeemebyebOeer Demee efveÙece veener. pej legceÛÙee heeuevekeâlÙee&Ûeer ner FÛÚe Demeleer keâer les Demes ke⤠veÙes lej lÙeebveer keâOeerner kesâues vemeles.

’’ ceeveJeebhewkeâer pes lÙeebÛes meesyeleer nesles les cnCeleerue.33 efkeâleer JeeF&š efveCe&Ùe Iesleele ns ueeskeâ. ‘‘yejs lej Deie>er legceÛes efveJeememLeeve Deens. (124) cnCetve (ner JemlegefmLeleer Deens keâer) pÙeeuee Deuueen ceeie&oMe&ve Øeoeve keâjCÙeeÛeer FÛÚe keâjlees lÙeeÛes ceve Fmueecekeâefjlee ceeskeâUs keâjlees DeeefCe pÙeeuee heLeYeü°lesle iegjHeâšefJeCÙeeÛeer FÛÚe keâjlees lÙeeÛÙee ceveeuee mebkegâefÛele yeveefJelees DeeefCe DeMee Øekeâejs yeveefJelees keâer (FmueeceÛeer keâuhevee keâjleeÛe) lÙeeuee Demes Jeešt ueeieles peCet lÙeeÛee Deelcee Jej DeekeâeMeekeâ[s ieceve keâjle Deens. (136) DeeefCe DeMeeÛe Øekeâejs efkeâlÙeskeâ yengosJeJeeoeRmee"er lÙeebÛÙee Yeeieeroejebveer (keâefuhele 33) les ueeskeâ F&ÕejeÛÙee veeJeeves pees efnmmee keâe{erle Demele leesosKeerue veevee leNnsÛÙee keäèhlÙee keâ¤ve keâceer keâjle Demele Je keâmesner keâ¤ve DeeheuÙee mJejefÛele F&Me YeeieeroejebÛee Jeeše Jee{efJeCÙeeÛee ØeÙelve keâjerle Demele. legcneuee pÙee iees°erÛes JeÛeve efoues peele Deens leer efveef§eleÛe DeefmlelJeele ÙesCeej Deens DeeefCe legcner Deuueenuee efJeJeMe keâjCÙeeÛes meeceLÙe& yeeUiele veener. (lÙeeØemebieer Deuueen lÙeebvee nsosKeerue efJeÛeejerue keâer) ‘‘ns efpeVe Je ceeveJemecegoeÙe! keâeÙe legceÛÙeeheeMeer mJele: legceÛÙeehewkeâer Demes Øesef<ele Deeues veJnles pes legcneuee ceePeer mebkesâleJeÛeves SskeâJeerle nesles DeeefCe Ùee efoJemeeÛÙee heefjCeeceeÛes YeÙe oeKeJeerle nesles.’’ les cnCeleerue. lÙee GefÛele keâeÙe&ØeCeeueercegUs peer lÙeebveer Debefiekeâejueer. efve:mebMeÙe legceÛee heeuevekeâlee& yegefæceeve Je meJe&%e Deens. DeMee Øekeâejs Deecner (hejueeskeâele) DelÙeeÛeeNÙeebvee SkeâceskeâeÛes meesyeleer yeveJet.’’ Deepe Ssefnkeâ peerJeveeves Ùee ueeskeâebvee HeâmeefJeues Deens. . F&ÕejeÛÙee veeJeeves keâe{ueer peele Demele lÙeehewkeâer pej keâener meeb[ues Demesue lej les ‘YeeieeroejebÛÙee’ JeešŸeele meeceerue Oejues peele Demes Je pej YeeieeroejebÛÙee JeešŸeeletve meeb[ues Demeues efkebâJee F&ÕejeÛÙee JeešŸeele efceUeues Demeues lej les lÙeebÛÙee JeešŸeele hejle šekeâues peele Demes. (DeMee Øekeâejs Deuueen melÙeeheemetve heueeÙeve Je lÙeeÛÙee És<eeÛeer) DeheefJe$elee lÙee ueeskeâebJej ØemLeeefhele keâjlees pes ßeæe "sJeerle veenerle. DeuedDevedDeece 6 226 heeje 8 ØelÙeskeâ ceeCemeeÛee opee& lÙeeÛÙee keâcee&vegmeej Deens DeeefCe legceÛee heeuevekeâlee& ueeskeâebÛÙee keâcee&heemetve ieeHeâerue veener. ner JemlegefmLeleer Deens keâer DelÙeeÛeejer kesâJnener meHeâue nesT Mekeâle veener.’’ Deuueen Heâcee&Jeerue. Goe. meebietve šekeâe keâer ueeskeânes. Deecnehewkeâer ØelÙeskeâeves SkeâceskeâebÛee KetheÛe GheÙeesie keâ¤ve Iesleuee DeeefCe Deecner lÙee IeškesâheÙeËle ÙesTve heesnÛeuees Deenesle peer let Deecnemee"er efveef§ele kesâueer nesleer.). hejbleg lÙeeJesUsme les mJele: DeeheuÙeeefJe¤æ iJeener osleerue keâer les Deßeæ nesles (ner mee#e lÙeebÛÙeekeâ[tve Ùee keâejCeemleJe Iesleueer peeF&ue keâer ns efmeæ JneJes keâer) legceÛee heeuevekeâlee& JemlÙeebvee DelÙeeÛeejeves ve° keâjCeeje veJnlee pesJne lÙeebÛes efveJeemeer JeemleJelesheemetve DeveefYe%e DemeeJesle. ns hewiebyej (me. ‘‘ns efpevemecegoeÙe! legcner lej ceeveJepeeleerÛee KetheÛe GheÙeesie keâ¤ve Iesleuee. Deheceeve DeeefCe keâ"esj Ùeelevesuee meeceesjs peeJes ueeiesue.DeuedDevedDeece 6 225 heeje 8 kegâefšuelesheeÙeer DeuueenheeMeer.32 JeemleefJekeâle: ne ceeie& legceÛÙee heeuevekeâlÙee&Ûee mejUceeie& Deens DeeefCe lÙeeÛeer efÛevns lÙee ueeskeâebkeâefjlee mhe° kesâueer Deensle pes GheosMe Deelcemeele keâjleele. pÙeeØeceeCes lÙeeves legcneuee Flej keâener ueeskeâebÛÙee JebMeeletve GYes kesâues. ns lÙee keâcee&cegUs pes les (peieele Skeâ ogmeNÙeeÛÙee menkeâeÙee&ves) keâjerle nesles. ueJekeâjÛe legcneuee ceenerle he[sue keâer MesJeš keâesCeekeâefjlee Gòece "jCeej Deens. ceie pees Jeeše lÙeebveer "jefJeuesuÙee Yeeieeroejekeâefjlee Deens lees lej Deuueenuee heesnesÛele veener hejbleg pees Deuueenmee"er Deens lees lÙeebÛÙee Yeeieeroejeuee heesnesÛelees. ‘‘ns heeuevekeâlÙee&. pej lees FÛÚerue lej legcneuee heoÛÙegle keâjerue Je legceÛÙee peeieer Flej pÙeebÛeer FÛÚerue lÙee ueeskeâebÛeer efveÙegòeâer keâjerue. pej SKeeÅee keâejCeeves Yesš Je vewJesÅeeÛes OeevÙe mJele:ÛÙee GheÙeesieele DeeCeCÙeeÛeer iejpe Jeešle Demes lesJne F&ÕejeÛee Jeeše KeeTve Iesle Demele hejbleg ‘Yeeieeroejeb’ÛÙee JeešŸeeuee nele ueeJeleevee Yeerle Demele keâer SKeeÅee JesUsme Deeheòeer keâesmeUt veÙes. mJekeâuhevesves.’’ Ùeeheemetve lesÛe ueeskeâ JeeÛeleerue pÙeebvee Deuueen JeeÛeJet FÛÚerue. Deecner DeeceÛÙeeefJe¤æ mJele:Ûe iJeener osle Deenesle. hene. (125-127) pÙee efoJeMeer Deuueen Ùee meJeeËvee Jes{tve Skeâ$e keâjerue lÙee efoJeMeer lees efpeve (efpeve¤heer Mewleeve) Ùeebvee mebyeesOetve Heâcee&Jeerue. (128-131) 32) Ùee JeekeäÙeeves ner iees° mhe° Peeueer keâer pes ueeskeâ F&ceeve DeeCele veenerle Deuueen lÙeebÛes Gj Fmueecemee"er mebkegâefÛele keâjlees Je lÙeebvee ceeie&oMe&ve Øeoeve keâjCÙeeÛeer FÛÚe keâjerle veener. legcner DeeheuÙee peeieer keâce& keâjerle jene DeeefCe ceermegæe DeeheuÙee peeieer keâce& keâjerle Deens. ‘‘nesÙe. legceÛee heeuevekeâlee& efvejhes#e Deens DeeefCe lÙeeÛeer Devegkebâhee cees"er Deens. lÙeeble legcner meowJe jeneue. (132-135) pÙee ueeskeâebveer Deuueenkeâefjlee mJele: GlheVe kesâuesuÙee Mesleer Je peveeJejebhewkeâer Skeâ Jeeše "jefJeuee Deens. pes OeevÙe DeLeJee peer HeâUs F. DeeefCe ns Deecner "jefJeuesuÙee F&MeYeeieeroejekeâefjlee. DeeefCe meebieleele keâer ne Deuueenkeâefjlee Deens. lÙeebÛÙee heeuevekeâlÙee&peJeU lÙeebÛÙeekeâefjlee MeebleerÛes efveJeememLeeve Deens DeeefCe lees lÙeebÛee Jeeueer Deens.

efve:mebMeÙe lees yegefæceeve Deens Je meJe& iees°eRÛeer lÙeeuee Keyej Deens. Ùee efJeÛeejeves keâer keâesCeerner lÙeebÛee peeJeF& Demet veÙes. efveef§eleÛe les ceeie&Yeü° Peeues Je keâoeefhe les mejUceeie& Øeehle keâjCeeNÙeebhewkeâer veJnles.36 Kee lÙee Jemletbletve pÙee Deuueenves legcneuee Øeoeve kesâuÙee Deensle DeeefCe MewleeveÛes DevegkeâjCe ke⤠vekeâe keâer lees legceÛee GIe[ Me$et Deens! Ùee Dee" vej Je ceeÅee Deensle. ÙeeGueš meojnt DeeÙeleerle ‘Yeeieeroej’ves DeefYeØesle pÙeebveer mebleleerÛeer nlÙee keâjCÙeeÛee heeÙeb[e Ieeleuee neslee. ueJekeâjÛe Deuueen lÙeebvee ÙeebÛÙee kegâYeeb[ jÛeCÙeeÛee yeouee osF&ue. DeeÙele ›eâ.). cnCetve pÙee Oecee&Ûes les DevegkeâjCe keâjerle Deensle lees F&Õejeuee efØeÙe DemeuesueeÛe Oece& Deens DeMeer lÙeebÛeer keâuhevee nesleer hejbleg lÙee Oecee&le veblejÛÙee Melekeâele lÙeebÛes Oeeefce&keâ vesles. Kee. (2) ueneve cegueebÛeer nlÙee. 136 ceOÙes pÙeebvee ‘Yeeieeroej’ Ùee Meyoeves mebyeesefOeuesues nesles les lÙeebÛes les GheemÙe nesles pÙeebÛeer yejkeâle DeLeJee efMeHeâejme efkebâJee ceOÙemLeeruee ns ueeskeâ mece=æer efceUefJeCÙeemee"er meneÙekeâ cnCetve mecepele Demele Je osCeieeryeöue ke=âle%elesme hetCe&heCes hee$e. DeLeJee šesàÙeešesàÙeebÛÙee ue{eF&le lÙee Me$etbÛÙee neleer he[t veÙesle DeLeJee SKeeÅee DevÙe keâejCeeves lÙee lÙeebÛÙee ceeveneveerme keâejCeerYetle "¤ veÙesle. 35) De%eeveeÛÙee keâeUeleerue Dejye ueeskeâ mJele:uee npejle FyeÇenerce (De. Ùee efJeÛeejeves keâer lÙeebÛÙee heeuevehees<eCeeÛee Yeej GÛeueuee peeCeej veener Je GojefveJee&neÛÙee meeOeveebÛÙee keâcelejlescegUs les Deme¢e DeesPes nesF&ue. leer ceeCemes DeeefCe Ùee ›etâj ØeLesuee lÙee ueeskeâebÛÙee °erle Skeâ JewOe Je DeeJe[les ke=âlÙe yeveefJeues nesles les Mewleeve nesle. efve:mebMeÙe Deuueen DeMee DelÙeeÛeeNÙeebvee mevceeie& oeKeJeerle vemelees. lÙeebÛÙee kesâmeebheemetve efyeÚeÙeleer yeveefJeuÙee peeleele. Mesleer GieefJeueer pÙeeheemetve efJeefJeOe ØekeâejÛeer KeeÅeeVes Øeehle nesleele. DeeefCe DeMeeÛe leNnsves oesve GbšeÛÙee peeleerÛes DeeefCe oesve ieeF&ÛÙee peeleerÛes. (137) meebieleele keâer ner peveeJejs Je ner Mesles megjef#ele Deensle. meceepeeleerue Øeefleef‰le Je Je=æ DeeefCe Flej efvejefvejeUs ueeskeâ ßeæe Je keâce&keâeb[. ÙeeKesjerpe keâer leer ce=le Demesue efkebâJee meeb[uesues jòeâ Demesue DeLeJee [gkeâjeÛes ceebme pes DeMegæ Deens DeLeJee Demee ceÙee&oeYebie keâer DeuueenefMeJeeÙe Flej keâesCeeÛÙee veeJeeves 36) cnCepes lÙeebÛÙee keâele[erheemetve.DeuedDevedDeece 6 227 heeje 8 osJeebveer) lÙeebÛÙee cegueebÛÙee nlÙesme Deekeâ<e&keâ yeveefJeues Deens. oesve ceW{ŸeebÛÙee peeleerÛes DeeefCe oesve MesàÙeebÛÙee peeleerÛes. (1) cegueeRÛeer nlÙee. F&ÕejeÛÙee DeefOekeâejeÛes les Flejebveener Jeešskeâjer yeveJeerle Demele. Dejye ueeskeâele mebleleer nlÙesÛes leerve Øekeâej ¤{ nesles.). lÙee eflevnerkeâ[s kegâjDeeveele mebkesâle Deeuesuee Deens. lÙeeves pewletve (Dee@efueJn) DeeefCe [eefUbyeeÛeer Pee[s efvecee&Ce kesâueer pÙeebÛeer HeâUs yee¢emJe¤heele meÂMÙe yeeUieleele DeeefCe mJeeoele efJeefYeVe Demeleele. ceie leesÛe lej Deens pÙeeves. (140) lees DeuueenÛe Deens pÙeeves leNnsleNnsÛÙee yeeiee Je JesueerÛes ueleeceb[heer GÅeeve DeeefCe heeCeLeUer (DeesÙeeefmeme) efvecee&Ce kesâuÙee.) Je npejle FmceeF&ue (De. ns hewiebyej (me. DeuedDevedDeece 6 228 heeje 8 KeefÛeleÛe vegkeâmeeveerle Deeues les ueeskeâ pÙeebveer DeeheuÙee cegueebvee De%eeveeves Je veeoeveheCes "ej kesâues DeeefCe DeuueeåÛÙee efouesuÙee GhepeerefJekesâuee DeuueenJej Leesleeb[ jÛetve efveef<eæ ceeveues. (3) cegueebvee DeeheuÙee osJeebÛÙee ØemeVelesmee"er yeUer osCes. (141-144) ns hewiebyej (me. .34 pesCeskeâ¤ve lÙeebvee efJeveeMeele šekeâeJes DeeefCe lÙeebÛÙeekeâefjlee lÙeebÛee Oece& Oetmej yeveefJeuee.) ÙeebÛes DevegÙeeÙeer cnCele Je mecepele Demele. Ùee iees°er pÙee lÙeebveer jÛeuÙee Deensle lÙeeÛes HeâU Deuueen lÙeebvee efouÙeeefMeJeeÙe jenCeej veener. (139) 34) Ùee ef"keâeCeer ‘Yeeieeroej’ ne Meyo Skeâe ogmeNÙee DeLee&ves ØeÙegòeâ Peeuee Deens. šesUeRÛes mejoej. Deuueen ceÙee&osÛes GuuebIeve keâjCeeNÙeebvee hemeble keâjerle veener. DeeefCe ¤{erle Jee{ keâjerle iesues. efJeÛeeje. (138) DeeefCe meebieleele keâer pes keâener Ùee peveeJejebÛÙee heesšeble Deens ns heg®<eebkeâefjlee JewOe Deens DeeefCe DeeceÛÙee efŒeÙeebmee"er efveef<eæ Deens. veblejÛÙee efhe{Ÿeebveer lÙeebvee cetU Oecee&ÛesÛe DebMe ceeveues Je DeMee Øekeâejs lÙeebÛee mebhetCe& Oece&Ûe mebMeÙeemheo yeveuee.35 pej Deuueenves FefÛÚues Demeles lej lÙeebveer lemes kesâues vemeles cnCetve Ùeebvee ceeskeâUerkeâ Åee keâer Ùeebveer DeeheuÙee kegâYeeb[ jÛeCÙeele ceie> jeneJes. hejbleg pej les ce=le Demesue lej les KeeCÙeele oesIes meeceerue nesT Mekeâleele. Jemlegle: ns efveyeËOe lÙeebÛes mJeefveefce&le Deensle. ceie keâener peveeJejs Deensle pÙeebÛÙeeJej mJeej nesCes Je DeesPes ueeoCes efveef<eæ kesâues iesues Deens DeeefCe keâener peveeJejs Deensle keâer pÙeebÛÙeeJej ns DeuueenÛes veeceesÛÛeejCe keâjerle veenerle DeeefCe ns meJe&keâener lÙeebveer DeuueenJej efceLÙee jÛeues Deens. ÙeebÛeer HeâUs pesJne ner yenjleerue DeeefCe DeuueenÛee nkeäkeâ Deoe keâje pesJne lÙeeÛeer keâeheCeer keâjeue DeeefCe ceÙee&osÛes GuuebIeve ke⤠vekeâe. Ùeebvee efJeÛeeje keâer Deuueenves lÙeebÛes vej efveef<eæ kesâuesues Deensle keâer ceeÅee DeLeJee leer keâeskeâjs pes ceW{Ÿee Je MesàÙeebÛÙee heesšele Deensle? "erkeâ"erkeâ %eeveeÛÙee DeeOeejs meebiee pej legcner melÙeJeÛeveer Demeeue. Ùeebvee Heâòeâ lesÛe ueeskeâ KeeT Mekeâleele pÙeebvee Deecner KeeT ÅeeJes. ne DeLe& DeieesojÛÙee DeLee&hes#ee JesieUe Deens. Ùeebvee meebiee keâer pes efoJÙeØekeâšve (Je¢e) ceePÙeepeJeU Deeues Deens lÙeeÛÙeele lej ceuee keâesCeleerner Jemlet DeMeer Dee{Ule veener peer SKeeÅee KeeCeeNÙeemee"er efveef<eæ Deens. Ûeleg<heeoebhewkeâer leer peveeJejsosKeerue efvecee&Ce kesâueer pÙeebÛÙeekeâ[tve mJeejer Je DeesPes JeenCÙeeÛeer keâeces Iesleueer peeleele DeeefCe leer peveeJejsosKeerue pes DeVe DeeefCe JeŒeebÛÙee GheÙeesieer he[leele. ÙeebÛes vej Deuueenves efveef<eæ kesâuesues Deensle DeLeJee ceeÅee keâer leer Jeemejs peer meeb[Ceer Je peer ieeF&ÛÙee heesšele Deensle? legcner lÙeeJesUer npej neslee keâeÙe pesJne Deuueenves ns efveef<eæ kesâuÙeeÛeer Dee%ee legcneuee efoueer nesleer? ceie lÙee ceeCemeehes#ee cees"e DelÙeeÛeejer ogmeje keâesCe Demesue pÙeeves DeuueenMeer mebyebefOele Keesšer iees° meebieeJeer pesCeskeâ¤ve %eeveeefJeveeÛe ueeskeâebvee ÛegkeâerÛes ceeie&oMe&ve keâjeJes.

Deecner legcneueeosKeerue GhepeerefJekeâe oslees DeeefCe 40) cnCepes legcner mJele:ÛÙee veeFueepeeheesšer ne pees ÙegefòeâJeeo keâjerle Deenele keâer pej Deuueenves FefÛÚues Demeles lej Deecner DeveskesâÕejJeeo kesâuee vemelee. Deuueenmegæe legcneuee lÙeeleÛe he[uesuee jent osF&ue. 2. DeMeer legceÛeer FÛÚe Deens.DeuedDevedDeece 6 229 heeje 8 ØeeCeer yeUer efouee iesuee Demesue. ‘‘legceÛÙeepeJeU keâener %eeve Deens keâeÙe pes legcner DeeceÛÙeemeceesj meeoj ke⤠Mekeâeue? legcner lej kesâJeU keâuheveeefJeueeme keâjerle Deenele. lej DeLe& Demee keâer pÙee Jemlet legcner njece "jefJeuÙee Deensle lÙee njece veJnsle lej njece Ùee iees°er Deensle. šerhe ›eâ. 42) cnCepes pÙeele legcner De[keâuee Deenele les legceÛÙee jyekeâ[tve Ieeleuesues efveCe&Ùe veenerle lej Kejs efveyeËOe ns Deensle. ‘‘pej Deuueenves FefÛÚues Demeles lej Deecnerner efMeke&â (DeveskesâÕejJeeo) kesâues vemeles DeeefCe DeeceÛÙee Jee[Jeef[ueebveer osKeerue. (150) ns hewiebyej (me. lÙeeves DeLe& hetCe&heCes JÙeòeâ nesle veener. yeesOeØeceeCe lej DeuueenheeMeerÛe Deens. lÙeeÛeØeceeCes legcneuee osKeerue yeveefJeues Demeles. ceie meebiee. DeeefCe pÙee ueeskeâebveer Ùentoer Oece& DeJeuebefyeuee lÙeebÛÙeemee"er Deecner veKeOeejer meJe& ØeeCeer efveef<eæ kesâues nesles DeeefCe ieeÙe Je yekeâjerÛeer ÛejyeerosKeerue Ùee JÙeefleefjòeâ keâer lÙeebÛÙee hee"eRvee Je lÙeebÛÙee Deele[Ÿeebvee ueeieuesueer DemeeJeer DeLeJee ne[ebvee ueeieuesueer Demesue.’’40 (148-149) Ùeebvee meebiee keâer. cnCetve pÙee ceeie&Yeü°lesuee legcner mJele:mee"er hemeble kesâues Deens. 160 39) cnCepes DehejeOeer DeeefCe og<keâceea ueeskeâ vesnceer pes efveefceòe heg{s keâjerle jeefnues Deensle lesÛe pegveeš efveefceòe. (145-147) ns DeveskesâÕejJeeoer ueeskeâ (legceÛÙee Ùee iees°erÛÙee GòejeoeKeue) pe¤j meebieleerue keâer. 37) ÙeeÛee DeLe& Demee veener keâer lÙeeefMeJeeÙe KeeCÙeeÛeer keâesCeleerner Jemlet Fmueeceer MeeŒeele njece veener. ‘‘DeeCee. 9 38) hene metjn DeeuesFceüeve DeeÙele ›eâ. pes keâener Deecner keâjerle Deenesle lemesÛe keâjCes Deecneuee Yeeie Deens keâejCe lÙeeefMeJeeÙe Flej keâener keâjCes DeeceÛÙee DeeJeekeäÙeeyeensjÛes Deens. DeeefCe Deecner SKeeÅee Jemletuee efveef<eæ osKeerue "jefJeues vemeles. .37 ceie SKeeÅeeves veeFueepeeves (ÙeebÛÙeeleerue SKeeoer Jemlet Keeuueer) DeeefCe lees ceÙee&oeYebie keâjCÙeeÛeer FÛÚe yeeUiele vemesue. DeeefCe DeeheuÙee mebleleeruee oeefjõŸeeÛÙee Yeerleerves "ej cee¤ vekeâe. 41) cnCepes pej mee#e osCÙeeÛÙee peyeeyeoejerÛeer lÙeebvee peeCe Demesue DeeefCe ceeCemeeuee peer iees° ceenerle Demesue lÙeeÛeerÛe lÙeeves mee#e efoueer heeefnpes. Ùeebvee meebiee.’’ ceie pej lÙeebveer (Keesšer) mee#e efoueer lej legcner lÙeebÛÙeeyejesyej iJeener osT vekeâe. DeuueenJej Deens. DeeefCe lees iejpesÛÙee ceÙee&osÛes GuuebIeve keâjerle vemesue lej efve:mebMeÙe legceÛee heeuevekeâlee& #ecee keâjCeeje Je oÙee oeKeefJeCeeje Deens.42 ns keâer lÙeeÛÙeemeceJesle kegâCeeueener Yeeieeroej yeveJet vekeâe DeeefCe DeeF&-Jeef[ueebMeer meodJele&ve keâje. ner Deecner lÙeebvee lÙeebÛÙee ogJe&le&veeÛeer efMe#ee efoueer nesleer. DeeefCe Deelee pej lÙeebveer legcneuee Keesšs "jefJeues lej lÙeebvee meebiee keâer legceÛÙee heeuevekeâlÙee&Ûes ke=âheeÚ$e efJeMeeue Deens DeeefCe DehejeOÙeebkeâ[tve lÙeeÛee Øekeâeshe hejleefJeuee peeT Mekeâle veener. lesner Deeheues DehejeOe DeeefCe og<keâcee&mee"er heg{s keâjleerue keâer DeeceÛÙee yeeyeleerle DeuueenÛeer FÛÚe nerÛe Deens keâer Deecner DeveskesâÕejJeeoer jeneJesle. Deeheues cnCeCes hetCe&heCes JÙeòeâ ke⤠FefÛÚle Demeeue lej Demes cnCee keâer Deuueenves FefÛÚues Demeles lej Deecne meJeeËvee lÙeeves ceeiee&Jej DeeCeues Demeles. hejbleg pej ns ueeskeâ mee#e osCÙeeÛÙee peyeeyeoejerÛÙee peeefCeJesefJeveeÛe Flekeâe OeeršheCee oeKeJet ueeieues keâer F&ÕejeÛes veeJe IesTve Keesšer mee#e osCÙeeleosKeerue Ùeebvee mebkeâesÛe Jeešle veener lej legcner lÙeebÛÙee lÙee Keesšej[sheCeele lÙeebÛes menkeâejer yevet vekeâe. ‘‘Ùee. SjJner leMeer pej F&ÕejeÛeer FÛÚe vemeleer keâer Deecner lemes keâjeJes lej Deecner leMeer ke=âlÙes keâjCes keâmes MekeäÙe nesles yejs? cnCetve pÙeeDeLeea Deecner DeuueenÛÙee ceveesjLeevegmeej ns meJe&keâener keâjerle Deenesle lÙeeDeLeea Deecner yejesyej keâjerle Deenesle. mhe°erkeâjCeemee"er hene metjn ceeFoe. vegmeles leke&â ue{Jeerle Deenele.’’39 DeMeeÛe KeesšŸee iees°er jÛetve jÛetve ÙeebÛÙeehetJeeaÛÙee ueeskeâebveer osKeerue melÙeeuee Keesšs hee[ues nesles. ogmeNÙee Meyoele legcner mJele:ÛÙee efveJe[erves mejU ceeiee&Ûee DeJeuebye keâjCÙeeme leÙeej veenerle lej pÙeeØeceeCes F&Õejeves HeâefjMlÙeebvee pevcepeele mejUceeieea yeveefJeues nesles. lesJne ceeveJeemee"er F&ÕejeÛeer FÛÚe pej DeMeerÛe Demeleer lej pe¤j lees lemes ke⤠Mekeâle neslee Ùeele MebkeâeÛe veener hejbleg lÙeeÛes ceveesjLe lemes veener. DeuedDevedDeece 6 230 heeje 8 efve:mebMeÙe pej Deuueenves FefÛÚues Demeles lej legcne meJeeËvee ceeie&oMe&ve kesâues Demeles.38 DeeefCe ns pes keâener Deecner meebiele Deenesle Deieoer Kejs meebiele Deenesle. lÙeele oes<e DemeueeÛe lej lees DeeceÛÙeeJej veJns. Ùeebvee meebiee keâer. Deeheues les mee#eeroej pes Ùee iees°erÛeer mee#e osleerue keâer DeuueenvesÛe Ùee Jemlet efveef<eæ kesâuÙee Deensle. Je pÙee Jemlet Deecner njece "jefJeuesuÙee Deensle lÙeebvee njece "jJeeJes. ÙeeÛes pej lÙeebvee Yeeve Demesue lej les keâoeefhe ÙeeÛeer mee#e osCÙeeÛes OewÙe& keâjCeej veenerle.). ceer legcneuee SskeâefJelees keâer legceÛÙee heeuevekeâlÙee&ves legceÛÙeeJej keâeÙe efveyeËOe Ieeleues Deensle. FLeheeJeslees keâer mejlesMesJešer DeeceÛÙee ØekeâesheeÛee DeemJeeo lÙeebveer ÛeeKeuee. (legceÛÙee Ùee JeeoeefJe¤æ) ‘‘melÙeeØele vesCeejs.41 DeeefCe lÙeebÛÙee FÛÚsÛes cegUerÛe DevegmejCe ke⤠vekeâe pÙeebveer DeeceÛes mebkesâle Keesšs "jefJeues Deensle DeeefCe pes cejCeesòej peerJeveeÛee Fvkeâej keâjleele DeeefCe pes Flejebvee DeeheuÙee heeuevekeâlÙee&meceeve "jefJeleele. 93 DeeefCe metjn efvemee DeeÙele ›eâ.

cnCetve legcner ÙeeÛes DevegmejCe keâje Je DeuueenÛÙee Øekeâesheeuee efYeTve Jeeiee. Deecner ØelÙeskeâ ceeCemeeJej peyeeyeoejerÛee eflelekeâeÛe Yeej šekeâlees efpelekeâe lÙeeÛÙee DeeJeekeäÙeele Deens. ÙesLeheeJeslees keâer lees Øeew{lJe iee"erue. Keesšs DeeU. neÛe Deens lees DeeosMe pees legceÛÙee heeuevekeâlÙee&ves legcneuee efouee Deens. DeMeerÛe ceuee Dee%ee efoueer iesueer Deens DeeefCe meJe&ØeLece Dee%eeheeueveele ceeve legkeâefJeCeeje ceerÛe Deens. DeuedDevedDeece 6 232 heeje 8 legcner Deelee ne yeneCee osKeerue ke⤠Mekeâle veener keâer pej DeeceÛÙeeJej «ebLe DeJelejuee iesue Demelee lej Deecner lÙeebÛÙeehes#ee peemle mejUceeieea efmeæ Peeuees Demelees. DeLeJee DevÙe SKeeoer DeMeer efveMeeCeer pesCeskeâ¤ve JemlegefmLeleerÛes hetCe&heCes DeveeJejCe nesCes Je leer Øekeâš PeeuÙeeveblej hejer#eCe Je DepeceeJeCeerÛee keâesCeleeÛe ØeMve efMeuuekeâ jent veÙes. 45) nslet Demee keâer ueeskeâebveer mJele:uee yespeyeeyeoej mecepeCes mees[tve ÅeeJes. 44) ‘DeuueenMeer keâjej’ves DeefYeØesle lees keâjej nesÙe pees ceeveJe DeeefCe F&Õej lemesÛe ceeCemeeceeCemeeojcÙeeve mJeeYeeefJekeâheCes lÙeeJesUer DeeheesDeehe kesâuee peelees pÙeeJesUer Skeâ ceveg<Ùe F&ÕejeÛÙee YetceerJej Skeâe ceeveJeer meceepeele pevce Ieslees. ceer DeuueenefMeJeeÙe SKeeoe ogmeje heeuevekeâlee& MeesOeeJee keâeÙe. DeLeJee Øekeâeshe. Je Jepeveceeheeble keâešskeâesj vÙeeÙe heeUe. Skeâ mebheVelee osCeeje «ebLe. kegâjDeeveele JÙeefYeÛeej. pees DeuueenheeMeer meodJÙeJenej IesTve ÙesF&ue lÙeeÛÙeemee"er omeheš ceesyeouee Deens DeeefCe pees ogJÙe&Jenej IesTve ÙesF&ue lÙeeuee lesJe{eÛe ceesyeouee efouee peeF&ue efpelekeâe iegvne lÙeeves kesâuee Demesue DeeefCe keâesCeeJejner DelÙeeÛeej kesâuee peeCeej veener. meebiee ceePÙee heeuevekeâlÙee&ves KeefÛeleÛe ceuee mejUceeie& oeKeefJeuee Deens. DeeefCe lÙeebÛÙeeheemetve heje*cegKe nesle Demesue.47 ceePes peerJeve Je cejCe.). keâoeefÛele legcner yegæerÛee GheÙeesie keâjeue. DeefOekeâ mebYeJe Deens keâer.45 DeeefCe DeMeeÛe Øekeâejs ne «ebLe Deecner DeJelejuee Deens.) Ûeer heæle peer lÙeeves Skeâe«elesves DeJeuebefyeueer nesleer DeeefCe lees DeveskesâÕejJeeÅeebhewkeâer veJnlee. FyeÇenerce (De. ceePÙee leceece GheemevesÛÙee heæleer. (154-158) pÙee ueeskeâebveer DeeheuÙee Oecee&Ûes legkeâ[s-legkeâ[s keâ¤ve šekeâues DeeefCe ieše-iešeble efJeYeeefpele Peeues KeefÛeleÛe lÙeebÛÙeeMeer legceÛee keâe[ercee$e mebyebOe veener. keâer legcner Jeeš heene. DeeefCe pesJne legcner yeesueeue lesJne vÙeeÙeesefÛele yeesuee ceie leer iees° DeeheuÙee veelesJeeF&keâebÛÙee yeeyeleerle keâe Demesvee Je DeuueenMeer kesâuesuÙee keâjejeÛeer hetle&lee keâje. DeeefCe DeveeLeeÛÙee mebheòeerpeJeU peeT vekeâe. lemesÛe lÙeeÛee DeeosMe Demee Deens keâer neÛe ceePee mevceeie& Deens. ceÅeheeve DeeefCe efYe#ee ceeieCes Ùeebvee DeMueerue keâceeËhewkeâerÛe DemeuÙeeÛes meebefieleuesues Deens. DeeefCe 43) cetU Dejyeer Meyo ‘HeâJeeefnMe’ (DeMueerue iees°er) ØeÙegòeâ Peeuee Deens. JeemleefJekeâ leesÛe ØelÙeskeâ JemletÛee heeuevekeâlee& Deens? ØelÙeskeâ JÙeòeâer pes keâener keâceefJeles lÙeeuee peyeeyeoej leer mJele:Ûe Deens. lÙeeÛeØeceeCes Flej meJe& efveue&ppe keâecesmegæe DeMueerue iees°erle meceeefJe° Deensle. meceefuebie Yeesie. ns hewiebyej (me. Ùee iees°er Deensle pÙeebÛee DeeosMe lÙeeves legcneuee efouee Deens. Deelee lÙeeÛÙeehes#ee cees"e DelÙeeÛeejer keâesCe Demesue pees DeuueenÛeer JeÛeves Keesšer "jJeerle Demesue. (159-160) ns hewiebyej (me. Deelee legcner Demes meebiet MekeâCeej veener keâer «ebLe lej DeeceÛÙee hetJeeaÛÙee oesve mecetnebvee efoues iesues nesles. meJe&keâener mecemle efJeÕeebÛee mJeeceer Deuueenmee"erÛe Deens. ns ceevÙe keâjeJes keâer lÙeebvee DeeheuÙee jyemeceesj npej nesTve Skesâ efoJeMeer DeeheuÙee keâceeËÛee peeye ÅeeJee ueeieCeej Deens. hejbleg DeMee ceeiee&ves pees ÙeesiÙe Demesue. Deieoer mejU Oece&. legceÛÙeekeâ[s legceÛÙee ØeYetkeâ[tve GppJeue ØeceeCe DeeefCe ceeie&oMe&ve Je ke=âhee Deeuesueer Deens. pesCeskeâ¤ve legceÛÙeeJej oÙee kesâueer peeF&ue. DeeefCe Deecneuee keâenerÛe ceenerle veJnles keâer les keâeÙe efMekeâle Je efMekeâefJele nesles. 46) cnCepes keâÙeeceleÛeer ue#eCes. DeLeJee legceÛee heeuevekeâlee& mJele: ÙeeJee. ÙeeÛee DeLe& kegâyee&veer Demeener neslees DeeefCe YeòeâerÛÙee Flej meJe& ØekeâejebJejner lees ueeiet neslees. pes ueeskeâ DeeceÛÙee mebkesâle JeÛeveebheemetve heje*cegKe nesleele lÙeebvee Ùee leeW[ efHeâjefJeCÙeeyeöue Deecner DelÙeble JeeF&š efMe#ee efouÙeeefMeJeeÙe jenCeej veener. cnCetve legcner ÙeeÛe ceeiee&Jej Ûeuee DeeefCe Flej ceeieeËJej Ûeeuet vekeâe keâer les lÙeeÛÙee ceeiee&heemetve nšJetve legcneuee hejeieboe keâjleerue. 47) cetU Dejyeer Meyo ‘vegmetkeâ’ ØeÙegòeâ Peeuee Deens. DeMee meJe& keâceeËvee ne Meyo ueeiet neslees. veie>lee. efkebâJee legceÛÙee heeuevekeâlÙee&Ûes keâener mhe° mebkesâleefÛevns46 Øekeâš JneJeerle? pÙee efoJeMeer legceÛÙee heeuevekeâlÙee&Ûes keâener efJeefMe° mebkesâle Øekeâš nesleerue lesJne ceie SKeeÅee DeMee ceeCemeeuee lÙeeÛeer ßeæe keâenerner ueeYe heesnÛeefJeCeej veener pÙeeves DeeOeerheemetve ßeæe "sJeueer vemesue efkebâJee lÙeeves DeeheuÙee ßeæsceOÙes keâesCeleener YeuesheCee pej keâceefJeuee vemesue. . meebiee. ceie Deelee ueeskeâ keâeÙe Ùee Øeleer#esle Deensle keâer otleebveer lÙeebÛÙeemeceesj ÙesTve "sheeJes. (151-153) ceie Deecner cetmee (De. Ùeebvee meebiee.). kegâYeeb[ DeeefCe efhelÙeeÛÙee efJeJeeefnlesMeer efJeJeen keâjCes Ùee meJeeËvee DeMueerue keâeces cnCetve ieCeues iesues Deens. meebiee. lÙeebÛee ceeceuee lej DeuueenÛÙee mJeeOeerve Deens. F&Õejer DeeosMe Demee Deens keâer DeMee ØekeâejÛeer meJe& ke=âlÙes GIe[heCesner kesâueer peeT veÙesle Je uehetve Úhetve osKeerue kesâueer peeT veÙesle. pÙeeÛee keâesCeerner Yeeieeroej veener. leesÛe lÙeebvee oeKeJeerue keâer lÙeebveer keâeÙe-keâeÙe kesâues Deens.44 Ùee iees°erÛes DeeosMe Deuueenves legcneuee efoues Deensle keâoeefÛele legcner GheosMeeÛee mJeerkeâej keâjeue. legcner heLeYeü°lesheemetve otj jeneue. ceePeer veceepe.DeuedDevedDeece 6 231 heeje 8 lÙeebveener oslees Je DeMueerue iees°erÛÙee43 peJeUheemeosKeerue efHeâjketâ vekeâe ceie lÙee GIe[ Demeesle DeLeJee iegefhele. DeeefCe keâesCelÙeener peerJeeuee pÙeeuee Deuueenves DeeojCeerÙe "jefJeues Deens "ej ke⤠vekeâe hejbleg vÙeeÙemebiele (Demesue lej). Deecner osKeerue Øeleer#ee keâjerle Deenesle.) Ùeebvee «ebLe Øeoeve kesâuee neslee pees meodJele&veeÛee Debefiekeâej keâjCeeNÙee ceeCemeebJej osCeieerÛeer heefjhetle&lee Je ØelÙeskeâ DeeJeMÙekeâ iees°eRÛee leheMeerue lemesÛe hegjshetj ceeie&oMe&ve Je ke=âhee neslee (DeeefCe Ùeemee"er yeveerFmœeeF&uevee efouee iesuee neslee keâer) keâoeefÛele ueeskeâ DeeheuÙee heeuevekeâlÙee&ÛÙee YesšerJej ßeæe "sJeleerue. pÙeeble keâesCeleerner Je›eâlee veener. noermeeRle Ûeesjer. pÙeebÛee JeeF&šheCee Deieoer mhe° Deens.

(6-9) Deecner legcneuee YetleueeJej DeefOekeâejebefveMeer JemeefJeues DeeefCe legceÛÙeemee"er lesLes peerJevemeeceg«eer GheueyOe kesâueer.48 ceie legcne meJeeËvee DeeheuÙee heeuevekeâlÙee&-keâ[s hejleeJeÙeeÛes Deens. efveCe&Ùe pees keâener ueeiesue lees JepeveevegmeejÛe ueeiesue.DeuedDevedDeece 6 233 heeje 8 keâesCeerner DeesPes GÛeueCeeje ogmeNÙeeÛes DeesPes GÛeuele vemelees. .heCe legcner GheosMe keâceerÛe ceevelee. efve:mebMeÙe legceÛee heeuevekeâlee& efMe#ee osCÙeelener DelÙeble melJej Deens DeeefCe Heâej #eceeMeerue Je oÙee keâjCeeje osKeerue Deens. DeeefCe Jepeve lÙee efoJeMeer Deieoer yejesyej Demesue. efJejesOekeâ keâesCelÙee Øekeâejs ÙeeÛes mJeeiele keâjleerue ÙeeÛeer legcner keâenerÛe heJee& ke⤠vekeâe.1 ne DeJelejCÙeeÛee GösMe Demee Deens keâer legcner ÙeeÛÙeeÉejs (vekeâej osCeeNÙeebvee) YeÙe oeKeJeeJes DeeefCe ßeæe "sJeCeeNÙee ueeskeâebvee GheosMe keâjeJee. SkeâeÛÙee keâcee&Ûes DeesPes ogmeNÙeeJej veener. pÙeeÛÙeepeJeU efpelekesâ melÙe Demesue eflelekeâeÛe lees Jepeveoej Demesue. (3) efkeâlÙeskeâ JemlÙee Deensle pÙeebvee Deecner ve° kesâues. (10) Deecner legceÛÙee efveefce&leerÛee ØeejbYe kesâuee ceie legcneuee mJe¤he efoues ceie otleebvee 1) 2) 48) cnCepes ØelÙeskeâ Fmece mJele:Ûe DeeheuÙee keâcee&uee peyeeyeoej Deens. JeÛeves 206) ke=âheeJeble DeeefCe oÙeeJeble DeuueenÛÙee veeJeeves DeefueHeâ ueeÓÓce ceerÓÓce mee@ÓÓo ne Skeâ «ebLe Deens pees legceÛÙeekeâ[s DeJelejuee iesuee Deens. Flej keâesCelÙeener iees°eruee efleUcee$e osKeerue cenlJe efoues peeCeej veener.). cnCepes lÙee efoJeMeer F&ÕejeÛÙee vÙeeÙelegUsle melÙeeefMeJeeÙe kegâ"ueerner iees° Jepeveer DemeCeej veener DeeefCe JepeveeefMeJeeÙe keâesCelesner iees° melÙe DemeCeej veener.2 pÙeebÛes heej[s pe[ Demeleerue lesÛe meHeâuelee Øeehle keâjCeejs Demeleerue DeeefCe pÙeebÛes heej[s nuekesâ Demeleerue lesÛe mJele:uee vegkeâmeeveerle šekeâCeejs Demeleerue keâejCe les DeeceÛÙee mebkesâleJeÛeveebMeer DelÙeeÛeejer Jele&ve keâjerle jeefnues nesles. DeeefCe pesJne DeeceÛee Øekeâeshe lÙeebÛÙeeJej Deeuee lesJne lÙeebÛÙee leeW[ele ÙeeefMeJeeÙe keâesCeleener GÛÛeej veJnlee keâer KejesKejÛe Deecner DelÙeeÛeejer neslees. cnCetve ns hewiebyej (me.) ceie Deecner mJele: mebhetCe& %eeveeefveMeer hetCe& DenJeeue lÙeebÛÙeemeceesj ceeb[t. (161-165) DeuedDeeDejeHeâ 7 heeje 8 7 metjn Deued DeeDejeHeâ (cekeäkeâekeâeueerve. leesÛe Deens pÙeeves legcneuee YegleueeJejerue KeueerHeâe (veeÙeye) yeveefJeuee DeeefCe legceÛÙeehewkeâer keâeneRvee keâeneRÛÙee leguevesle DeefOekeâ GÛÛe opex yeneue kesâues keâer pÙeeÙeesies pes keâener legcneuee efoues Deens lÙeele legceÛeer hejer#ee IÙeeJeer. (1-2) ueeskeânes! pes keâener legceÛÙee heeuevekeâlÙee&keâ[tve legceÛÙeeJej DeJelejues iesues Deens lÙeeÛes DevegmejCe keâje DeeefCe DeeheuÙee heeuevekeâlÙee&uee mees[tve DevÙe keâesCeeÛes DevegkeâjCe ke⤠vekeâe . (4-5) cnCetve KeefÛeleÛe ns nesCeej Deens keâer Deecner lÙee ueeskeâebvee peeye efJeÛeejeJes pÙeebÛÙeekeâ[s Deecner Øesef<ele hee"efJeues Deensle DeeefCe Øesef<eleebvee osKeerue efJeÛee¤ (keâer lÙeebveer mebosMe heesnÛeefJeCÙeeÛes keâle&JÙe efkeâlehele heej hee[ues Je lÙeebvee lÙeeÛes keâeÙe Gòej efceUeues. DeLeJee efoJemee{JeàÙee DeMee meceÙeer Deeuee pesJne les efJeßeebleer Iesle nesles. legceÛÙee ceveele ÙeemebyebOeer keâesCeleerner Mebkeâe Demet veÙes. lÙeeJesUer lees legceÛÙeeleerue celeYesoebÛeer JeemleJelee legceÛÙeeJej Øekeâš keâjerue. yejs Deecner keâes"s ieeÙeye lej veJnlees vee. lÙeebÛÙeeJej DeeceÛee Øekeâeshe Dekeâmceele je$eerÛÙee JesUer keâesmeUuee. hejbleg legcner ueeskeâ keâceerÛe ke=âle%elee JÙeòeâ keâjlee. 234 cnCepes keâmeueener mebkeâesÛe DeeefCe Yeerleer ve yeeUielee Ùeeuee ueeskeâebØele heesnÛeJee.

‘‘yejs lej. JeemleefJekeâheCes pÙeeDeLeea he=LJeerÛeer JÙeJemLee heenCeeNÙee HeâefjMlÙeebvee Deeoce (De. lÙeeÛeØeceeCes ÙeeJe¤ve Demesner keâUues keâer MewleeveeefJe¤æ ceeveJeeuee ßes‰ yeveefJeCeeje pees lÙeeÛee ØecegKe iegCe Deens lees cnCepes lÙeeÛÙee neletve SKeeoe DehejeOe Ie[uÙeeme lÙeeves ueefppele nesTve Deuueenkeâ[s #eceeÙeeÛevee keâjeJeer. DeeefCe legceÛÙeemee"er Mejerj j#eCe Je Yet<eCeeÛes meeOeve osKeerue JneJes. keâer Jemlegle: let lÙeebÛÙeehewkeâer Deensme pes mJele: Deeheuee Deheceeve FefÛÚleele.’’ Heâcee&efJeues. ÙesLes peer Jemlet KeeCÙeeÛeer legceÛeer FÛÚe Demesue leer Kee. leguee DeefOekeâej veener ÙesLes cees"sheCeeÛee Denbkeâej keâjeJee. leer lÙee mJeeYeeefJekeâ Je=òeerÛes DeeÅe Øeke⚤he Deens. cetU Dejyeer Meyo ‘meeiejerve’ ØeÙegòeâ Peeuee Deens. ‘‘Ûeeuelee nes ÙesLetve. let ceuee Deefie>heemetve efvecee&Ce kesâues Je lÙeeuee ceeleerheemetve.’’ DeeefCe Heâcee&efJeues. DeMee Øekeâejs lÙee oesIeebvee HeâmeJetve lÙeeves nUtnUt DeeheuÙee JeUCeeJej DeeCeues.3 (11) efJeÛeejues.’’ (12-19) ceie Mewleeveves lÙeebvee yenkeâefJeues pesCeskeâ¤ve lÙeebÛes ieghleebie pes Skeâceskeâeheemetve ueheefJeues iesues nesles lÙeebÛÙeemeceesj GIe[ Peeues. Deecner legceÛÙeemee"er heesMeeKe GlejefJeuee Deens keâer legceÛÙee Mejerjeleerue ueppee-Debieebvee PeekeâeJes. lÙeeÛÙee Øeeke=âeflekeâ mJeYeeJeeÛÙee mejU ceeiee&heemetve nšefJeCÙeemee"er Mewleeveeves pees heefnuee [eJe KesUuee lees Demee keâer ceeveJeeÛÙee ueppeeMeeruelesJej DeeIeele keâjeJee DeeefCe veie>lesÛÙee ceeiee&ves lÙeeÛÙeemee"er DeMueeruelesÛeer oejs GIe[eJeerle Je lÙeeuee Jew<eefÙekeâ yeeyeleerle kegâceeieea yeveJeeJes. DeeefCe meJeexòece heesMeeKe F&MekeâesheeÛÙee YeÙeeÛee heesMeeKe nesÙe. mejlesMesJešer pesJne lÙeebveer lÙee Je=#eeÛee DeemJeeo Iesleuee lesJne lÙeebÛes ieghleebie Skeâceskeâemeceesj GIe[s Peeues DeeefCe les DeeheuÙee 3) 4) ÙeeÛee DeLe& Demee veJns keâer ‘Fyueerme’ (Mewleeve) HeâefjMlÙeebhewkeâer neslee. ‘‘Demes nesÙe.’’ (20-25) ns DeeoceÛÙee cegueebvees. veenerlej DelÙeeÛeeNÙeebhewkeâer Jneue. lÙeeves lÙee oesIeebvee meebefieleues. ‘‘ns heeuevekeâlÙee&.’’ Heâcee&efJeues. DeeefCe ns Deeoce let DeeefCe legPeer helveer oesIes Ùee mJeiee&ceOÙes jene.’’ DeeefCe lÙeeves MeheLe IesTve lÙeebvee meebefieleues keâer ceer legceÛee Keje efnleefÛeblekeâ Deens. (26-27) ns ueeskeâ pesJne SKeeos DeefMueue ke=âlÙe keâjleele lesJne les cnCeleele keâer DeeceÛes Jee[Je[erue ÙeeÛe jerleerJej Deecneuee Dee{Uues Deensle DeeefCe DeuueenvesÛe Deecneuee Demes 5) ÙeeJe¤ve Demes keâUues keâer ceeCemeele ueppesÛeer YeeJevee Skeâ mJeeYeefJekeâ Je=òeer Deens. lesJne lÙeebÛÙee heeuevekeâlÙee&ves lÙeebvee hegkeâejues. Ùee Dee%esvegmeej meJe& velecemlekeâ Peeues hejbleg Fyueerme velecemlekeâ nesCeeNÙeebceOÙes meeceerue Peeuee veener. ‘‘legceÛÙee heeuevekeâlÙee&ves legcneuee Ùee Je=#eeÛeer peer ceveeF& kesâueer Deens lÙeeÛes keâejCe ÙeeefMeJeeÙe keâenerner veener keâer SKeeÅee JesUsme legcner osJeotle yevet veÙes. ‘‘ceuee lÙee efoJemeeheÙeËle meJeuele os pesJne ns meJe& ogmeNÙeeboe GlLeeefhele kesâues peeleerue. DeeheuÙee MejerjeÛes efJeefMe° Debie ogmeNÙeebmeceesj GIe[s keâjleevee mJeYeeJele: ceeCemeeuee ueppee Jeešle Demeles. ‘‘leguee meJeuele Deens. Dejyeer Yee<esle ‘meeiej’Ûee DeLe& pÙeeves mJele: nesTve Deheceeve. DeeefCe legceÛÙeemee"er Skeâe efJeefMe° cegoleerheÙeËle he=LJeerJejÛe efveJeememLeeve Je peerJevemeece«eer Deens.) heg{s mepeoe keâjCÙeeÛeer Dee%ee efoueer iesueer lÙeeDeLeea HeâefjMlÙeebÛÙee JÙeJemLeehevesKeeueer DemeuesuÙee meJe& efveefce&leerves osKeerue DeeoceÛÙee Dee%eebefkeâle JneJes Demee lÙeeÛee DeLe& neslee. ‘‘leguee keâesCelÙee iees°erves velecemlekeâ nesCÙeeheemetve jesKeues pesJne ceer leguee Dee%ee efoueer nesleer?’’ cnCeeuee. lemesÛe ÙeeJe¤ve Demesn er keâUues keâer GÛÛeefmLeleerle heesnÛeCÙeeÛeer ceeveJeele Skeâ mJeeYeeefJekeâ le=<Cee DeefmlelJeele Deens. ‘‘ceer lÙeeÛÙeehes#ee ßes‰ Deens. cnCetveÛe ceeveJeeuee. ceermegæe Deelee legPÙee mejU ceeiee&Jej DemeuesuÙee Ùee ceeveJeeÛÙee heeUleerJej jenerve. DeLeJee legcneuee DecejlJe ueeYet veÙes. ns DeeoceÛÙee cegueebvees. Demee neslees. Demes nesT veÙes keâer Mewleeveeves legcneuee hegvne lemesÛe GheõJeeceOÙes iegbleJeeJes pÙeeØeceeCes lÙeeves legceÛÙee DeeF&-Jeef[ueebvee mJeiee&ceOetve keâe{efJeues nesles DeeefCe lÙeebÛes heesMeeKe lÙeebÛÙeeJe¤ve GlejefJeues nesles pesCeskeâ¤ve lÙeebÛes ieghleebie Skeâceskeâemeceesj GIe[s keâjeJesle. . Ùee Mewleeveebvee Deecner Deßeæ ueeskeâebÛee efce$e yeveefJeues Deens. ‘‘keâeÙe ceer legcneuee lÙee Je=#eeheemetve jesKeues veJnles DeeefCe cnšues veJnles keâer Mewleeve legceÛee GIe[ Me$et Deens?’’ oesIes yeesueles Peeues. cnCetve Mewleeveeuee lÙeeÛÙeemeceesj efnleefÛeblekeâeÛÙee ¤heele ÙeeJes ueeieues Je ceer leguee DeefOekeâ GÛÛeefmLeleerkeâ[s vesT FefÛÚlees cnCetve meebieeJes ueeieues. efJeÕeeme "sJe keâer ÙeebÛÙeehewkeâer pes legPes DevegkeâjCe keâjleerue legPÙeemeefnle lÙee meJeeËefveMeer vejkeâ Ye¤ve šekeâerve. DeuedDeeDejeHeâ 7 236 heeje 8 ieghleebieevee mJeiee&leerue heeveebveer Peeketâ ueeieues.’’4 lees cnCeeuee.’’ cnCeeuee. ÙeeÛee DeLe& Demee keâer let mJele:Ûe Deheceeefvele nesT FefÛÚle Deensm e. ‘‘Ûeeueles Jne. pÙee leNnsves let ceuee ceeie&Yeü° kesâues Deensme. lees DeeefCe lÙeeÛes meesyeleer legcneuee DeMee ef"keâeCeentve heenleele keâer pesLetve legcner lÙeebvee heent Mekeâle veener.DeuedDeeDejeHeâ 7 235 heeje 8 meebefieleues keâer Deeocemeceesj velecemlekeâ Jne (mepeoe keâje). ‘‘lesLesÛe legcneuee peieCes Je lesLesÛe cejCes Deens DeeefCe lÙeeletveÛe legcneuee mejlesMesJešer keâe{ues peeF&ue. ne DeuueenÛÙee mebkesâleehewkeâer Skeâ mebkesâle Deens keâoeefÛele ueeskeâebveer Ùeeheemetve Oe[e IÙeeJee. Ûeeuelee nes. ÙeeGueš Mewleeveeuee pÙee iees°erves Deheceeefvele kesâues leer DeMeer keâer DehejeOe keâ¤ve lees meJeexÛÛe DeuueenÛÙeeefJe¤æ lee" yeveuee DeeefCe yeb[Keesjer keâjCÙeeme leÙeej Peeuee. DeeefCe KeeueÛee opee& helkeâjuee Deens. lÙee efveefce&leerhewkeâer kesâJeU Fyueermeves heg{s nesTve lees Deeocemeceesj mepeoe keâjCeej vemeuÙeeÛeer Iees<eCee kesâueer. hejbleg lÙee Je=#eeÛÙeepeJeU efHeâjketâ vekeâe. GpeJeerkeâ[tve Je [eJeerkeâ[tve Ûeesnesyeepetbveer ceer lÙeebvee Iesjsve DeeefCe leguee lÙeebÛÙeehewkeâer yengleskeâ ke=âle%e Dee{UCeej veenerle Heâcee&efJeues. pej Deelee let Deecneuee #ecee kesâueer veenerme Je oÙee kesâueer veenerme lej KeefÛeleÛe Deecner leesšŸeele jent. legcner SkeâceskeâebÛes Me$et Deenele. let ÙesLetve Keeueer Glej. Deheceeefvele Je efOe:keâeefjle. cnCetve meJeexÛÛe DeuueenÛÙee Heâcee&efJeCÙeeÛee DeLe& Demee neslee keâer oeme DeeefCe efveefce&leer DemeleeveeosKeerue let DeeheuÙee ßes‰lJeeÛÙee ohee&le ÙeeJee. Deecner mJele:Jej DelÙeeÛeej kesâuee. heg{tve DeeefCe ceeietve. lej.’’5 Heâcee&efJeues.

lÙeebÛÙeele heg<keâU ueeskeâ ‘npe’ÛÙee Øemebieer keâeyeeie=neuee veie>eJemLesle Øeoef#eCee Ieeueerle Demele. ‘‘pee. lej pees keâesCeer DeJe%esheemetve otj jenerue DeeefCe DeeheuÙee Jele&Cegkeâerle megOeejCee Ie[Jetve DeeCeerue lÙeeÛÙeemee"er keâesCelesner YeÙe DeLeJee og:KeeÛee Øemebie veener. Skeâe peceeleeruee lej lÙeeves mejUceeie& oeKeefJeuee Deens heCe ogmeNÙee peceeleerJej lej ceeie&Yeü°lee efÛekeâštve yemeueer Deens keâejCe lÙeebveer DeuueenSsJepeer Mewleeveebvee Deeheues heeuekeâ yeveefJeues Deens Je les mecepeleele keâer DeeheCe mejU ceeiee&Jej Deenesle. ns heeuevekeâlÙee&! nsÛe ueeskeâ nesles pÙeebveer Deecneuee ceeie&Yeü° kesâues. ØelÙeskeâ GheemevesÛÙee JesUer hetCe&.7 DeeefCe Kee. lÙeebÛÙee °erves ns Skeâ Oeeefce&keâ keâeÙe& nesles Je hegCÙekeâce& mecepetve kesâues peele Demes. DeeefCe Demes keâer DeuueenÛÙee veeJeeves legcner SKeeoer DeMeer iees° meebieeJeer efpeÛÙeemebyebOeer legcneuee %eeve vemesue (keâer leer KejesKej lÙeevesÛe Heâcee&efJeueer Deens. Deuueen Heâcee&Jeerue.’’ les mJele: DeeheuÙeeefJe¤æ mee#e osleerue keâer KejesKejÛe Deecner melÙe veekeâejCeejs neslees. ‘‘Deelee keâes"s Deensle legceÛes DeejeOÙe owJele pÙeebÛee legcner DeuueenÛÙee SsJepeer OeeJee keâjerle neslee?’’ les meebieleerue. Ùeebvee meebiee keâer ceePÙee heeuevekeâlÙee&ves lej meÛeesšer Je vÙeeÙeeÛeer Dee%ee efoueer Deens. lÙeeves DeefYeØesle ceeCemeeÛes DeeheuÙee jyeÛÙee Dee%eeheeueveele keâmetj keâjCes nesÙe.’’ ØelÙeskeâ ieš pesJne vejkeâele ØeJesMe keâjerue lesJne lees DeeheuÙee heg{s iesuesuÙee iešeÛee efOekeäkeâej keâjerle ØeJesMe keâjerue FLeheeJeslees keâer pesJne meJe& lesLes pecee nesleerue lesJne ØelÙeskeâ veblejÛee ieš DeeheuÙee DeieesojÛÙee iešemebyebOeer meebiesue keâer. ceeCetme SKeeÅee Øeefleef‰le JÙeòeâerÛeer Yesš IesCÙeemee"er pÙeeØeceeCes Ûeebieuee heesMeeKe keâjlees lÙeeÛeØeceeCes F&ÕejeÛÙee Gheemevesmee"er osKeerue Ûeebieuee heesMeeKe kesâuee heeefnpes. lÙeentve cees"e DelÙeeÛeejer keâesCe Demesue pÙeeves efveJJeU KeesšŸee iees°er jÛetve DeuueenMeer lÙeeÛee mebyebOe pees[uee DeLeJee DeuueenÛÙee melÙe JeÛeveebvee Keesšs uesKeues? DeMeer ceeCemes DeeheuÙee YeeiÙeefueefKeleeØeceeCes Deeheuee Jeeše Iesle jenleerue10 FLeheeJeslees keâer leer Ieškeâe ÙesTve "shesue pesJne DeeceÛes hee"efJeuesues otle lÙeebÛes ØeeCenjCe keâjCÙeekeâefjlee heesnesÛeleerue. 9) cnCepes DeeheuÙee pÙee ceÙee&osheueerkeâ[s peeTve ØeJesMe keâjCÙeeÛee ceeCemeeuee nkeäkeâ Øeehle veener.DeuedDeeDejeHeâ 7 237 heeje 8 keâjCÙeeÛeer Dee%ee efoueer Deens. DeeefCe lÙeeÛeer Dee%ee lej DeMeer Deens keâer ØelÙeskeâ Gheemevesle Deeheueer efoMee veerš "sJee DeeefCe lÙeeÛes meÛÛes Yeòeâ nesTve lÙeeueeÛe hegkeâeje. keâceerheCee Demee neslees. (DeeefCe ner iees° Deuueenves GlheòeerÛÙee ØeejbYeerÛe mhe° meebietve šekeâueer nesleer keâer) ns DeeoceÛÙee cegueebvees! ue#eele "sJee. DeeefCe pes ueeskeâ DeeceÛeer JeÛeves Keesšer "jJeleerue DeeefCe lÙeebÛÙee efJejesOeele ogJe&le&ve keâjleerue lesÛe vejkeâJeemeer Demeleerue pesLes les meowJe jenleerue. GòejeoeKeue Heâcee&efJeCÙeele ÙesF&ue. efveue&ppeheCeeÛeer keâeces . pej legceÛÙeeheeMeer Kegö legceÛÙeehewkeâerÛe Demes Øesef<ele Deeues pes legcneuee ceePeer mebkesâleJeÛeves SskeâJeerle Demeleerue.). Ùeeyeeyeleerle lÙeebÛÙee efŒeÙee lÙeebÛÙee heg®<eehes#eener peemle efveue&ppe neslÙee. keâeÙe legcner DeuueenÛes veeJe IesTve lÙee iees°er meebielee pÙeebÛÙeemebyebOeer legcneuee %eeve veener keâer lÙee Deuueenkeâ[tve Deensle? ns hewiebyej (me. (31) ns hewiebyej (me.ceie leer GIe[ Demeesle DeLeJee ieghle 6) 7) Dejye ueeskeâebÛÙee veie>eJemLesleerue Øeoef#eCeskeâ[s mebkesâle Deens. lÙeeJesUsme les lÙeebvee efJeÛeejleerue keâer meebiee. 10) cnCepes peieele lÙeebÛÙee meJeueleerÛes efpelekesâ efoJeme efveef§ele Deensle eflelekesâ les ÙesLes jenleerue DeeefCe pÙee ØekeâejÛes JejkeâjCeer Ûeebieues Jee JeeF&š peerJeve JÙeleerle keâjCes lÙeebÛÙee YeeiÙeele Deens les JÙeleerle keâjleerue. Deuueen ceÙee&osÛÙee yeensj peeCeeNÙeebvee hemeble keâjerle veener. lÙeeÛee cetU DeLe& keâmetj. Ùeebvee meebiee keâer keâesCeer DeuueenÛÙee lÙee Yet<eCeeuee DeJewOe keâ¤ve šekeâues pÙeeuee Deuueenves DeeheuÙee Yeòeâebmee"er efveefce&ues nesles DeeefCe keâesCeer Deuueenves Øeoeve kesâuesuÙee efJeMegæ Jemletbvee ØeefleyebOe kesâuee? meebiee. hÙee hejbleg ceÙee&oebÛes GuuebIeve ke⤠vekeâe. (32) ns hewiebyej (me. cnCetve Ùeebvee vejkeâeÛeer oghheš Ùeelevee os. ceie pesJne SKeeÅee pevemecetneÛee keâeueeJeOeer hetCe& neslees lesJne Skeâ #eCeYej osKeerue ceeiesheg{s nesle veener.DeeefCe heehe8 DeeefCe melÙeeÛÙee efJejesOeele Deeflejskeâ9 DeeefCe Deuueenyejesyej legcner SKeeÅee DeMeeuee Yeeieeroej keâjeue pÙeeÛÙee mebyebOeele lÙeeves keâesCelesner ØeceeCe GlejefJeues veener. (28-30) ns DeeoceÛÙee cegueebvees. ØelÙeskeâemee"er 8) JeemleefJekeâle: Dejyeer Meyo ‘Fmecegve’ ØeÙegòeâ Peeuee Deens.) (33) ØelÙeskeâ pevemecetnekeâefjlee Skeâe efveef§ele keâeueeJeOeerÛee keâeU "juesuee Deens. . Deekeâ<e&keâ Je mJeÛÚ heesMeeKeele mJele:uee MegefÛeYet&le "sJee.6 lÙeebvee meebiee keâer Deuueen DeefMueuelesÛeer Dee%ee keâoeefhe osle vemelees. Ùeebvee meebiee keâer ceePÙee heeuevekeâlÙee&ves pÙee Jemlet efveef<eæ kesâuÙee Deensle lÙee lej DeMee Deensle. pÙeeØeceeCes lÙeeves Deelee legcneuee efvecee&Ce kesâues Deens lemesÛe legcner hegvne efvecee&Ce kesâues peeue. DeMee nöerle heeÙe "sJeCes nesÙe. DeMeeØekeâejs Deecner DeeheuÙee iees°er mhe°heCes ceeb[lees lÙee ueeskeâebmee"er pÙeebvee %eeve Deens. Ùee meeNÙee Jemlet Ssefnkeâ peerJeveelemegæe ßeæeJebleebmee"er nesle DeeefCe cejCeesòej peerJeveeÛÙee efoJeMeer lej Keeme lÙeebÛÙeemee"erÛe Demeleerue.). Ùee ef"keâeCeer DeeYet<eCeeves DeefYeØesle heefjhetCe& hees<eeKe Deens. legcnermegæe lÙeeÛe vejkeâeceOÙes oeKeue Jne pÙeele legceÛÙeehetJeea nesTve iesuesues efpeVe Je ceeveJemecetn oeKeue Peeues Deensle. ‘‘les meJe& Deecneheemetve ueeshe heeJeues. F&ÕejeÛÙee Gheemevesle GYes jenCÙeemee"er ceeCemeeves kesâJeU Deeheueer ueppeemLeeves lesJe{er PeekeâeJeer SJe{sÛe hegjsmes veener lej lÙeeÛeyejesyej DeeheuÙee Ssheleervegmeej heefjhetCe& heesMeeKe keâjeJee pesCeskeâ¤ve lÙeeÛes Mejerjner Peekeâues peeJes Je les Yet<eCeeJen osKeerue "jeJes nsmegæe pe¤jerÛes Deens. DeuedDeeDejeHeâ 7 238 heeje 8 .).

’’ lÙeeJesUsme JeeCeer Ssketâ ÙesF&ue. ‘‘heeefnues vee legcner. Deelee keâeÙe ns ueeskeâ ÙeeÛÙeeefMeJeeÙe Flej SKeeÅee iees°erÛeer Jeeš heenele Deensle keâer lees MesJeš meceesj ÙeeJee pÙeeÛeer Jeelee& ne «ebLe osle Deens? pÙee efoJeMeer lees MesJeš ØelÙe#eele ÙesF&ue lesJne lesÛe ueeskeâ pÙeebveer hetJeea lÙeeuee ogue&ef#eues nesles cnCeleerue. lÙeebÛee mJeiee&ceOÙes ØeJesMe eflelekeâeÛe DeMekeäÙe Deens efpelekeâe megF&ÛÙee efÚõeletve GbšeÛes peeCes. oeKeue Jne mJeiee&ceOÙes legcnemee"er YeÙener veener Je og:Ke osKeerue veener. Lees[smes heeCeer DeecneJej Deeslee DeLeJee peer GhepeerefJekeâe Deuueenves legcneuee efoueer Deens lÙeeleerueÛe keâener lejer DeeceÛÙeekeâ[s šekeâe.’’ (44-45) Ùee oesvner iešebÛÙee ojcÙeeve Skeâ Dee[esmee jeefnuee Demesue pÙeeÛÙee GbÛeJešŸeeJej (DeeDejeHeâ) keâener DevÙe ueeskeâ Demeleerue. ceie ns DeeDejeHeâ (GbÛeJešŸee) Ûes ueeskeâ vejkeâeÛÙee keâener cees"cees"Ÿee JÙeòeâeRvee lÙeeÛÙee KeeCeeKegCeeJe¤ve DeesUKetve nebkeâ ceejleerue keâer. Deepe legceÛÙee Pegb[erner legcneuee GheÙeesieer he[uÙee veenerle DeeefCe leer meeOevemeeceg«eerosKeerue legcneuee GheÙegòeâ "jueer veener pÙeebvee legcner cees"Ÿee DeefYeceeveemheo Jemlet mecepele neslee. lÙeebÛÙee ceveele Skeâ ogmeNÙeeÛÙeeefJe¤æ peer ceueervelee Demesue leer Deecner otj keâ¤.11 DeeefCe heefnuee ieš ogmeNÙee iešeuee meebiesue (pej Deecner oes<eeme hee$e neslees) lej legcneuee DeeceÛÙeeJej keâesCeles ßes‰lJe Øeehle nesles. ‘‘ne mJeie& pÙeeÛes legcner Jeejme yeveefJeues iesues Deenele lees legcneuee lÙee ke=âlÙeebÛÙee ceesyeouÙeele efceUeuee Deens.DeuedDeeDejeHeâ 7 239 heeje 8 DeuedDeeDejeHeâ 7 240 heeje 8 oghhešÛe Ùeelevee Deensle hejbleg legcner peeCele veener. 12) cnCepes ns ‘GbÛeJešsJeeues’ les ueeskeâ Demeleerue pÙeebÛÙee peerJeveeÛÙee hegCÙeeF&Ûeer Je pecesÛeer yeepetner Flekeâer yeUkeâš DemeCeej veener keâer les peVeleerle oeKeue nesT MekeâeJesle DeeefCe GCÙeebÛeer yeepet osKeerue Flekeâer JeeF&š DemeCeej veener keâer les vejkeâeie>erle Peeskeâues peeJesle. ‘‘Deuueenkeâ[tve efOekeäkeâej Demees lÙee DelÙeeÛeejer ueeskeâebÛee pes DeuueenÛÙee ceeiee&heemetve ueeskeâebvee ØeefleyebOe keâjerle nesles Je lÙee ceeiee&uee Je›eâ ke⤠FefÛÚle nesles DeeefCe hejueeskeâ veekeâejCeejs nesles. lÙeebÛÙee Keeuetve keâeueJes Jeenle Demeleerue DeeefCe les meebieleerue. ÙeeÛÙee Gueš pÙee ueeskeâebveer DeeceÛeer JeÛeves ceevÙe kesâueer Deensle DeeefCe melke=âlÙes kesâueer Deensle . ceie keâeÙe Deelee Deecneuee keâener efMeHeâejme keâjCeejs efceUleerue pes DeeceÛÙeemee"er efMeHeâejme keâjleerue? DeLeJee Deecneuee hegvne hejle hee"efJeues peeF&ue pesCeskeâ¤ve pes keâener Deecner hetJeea keâjerle neslees lÙeeSsJepeer Deelee ogmeNÙee heæleerves keâeÙe& keâ¤ve oeKeJeeJes’’ . peer legcner keâjerle jeefnuee neslee.lÙeebveer mJele:uee vegkeâmeeveerle Ieeleues DeeefCe les meJe& DemelÙe pes lÙeebveer jÛeues nesles les lÙeebÛÙeeheemetve Deepe njJeues. . les Gòej osleerue keâer. ‘‘nesÙe’’. ‘‘Deecneuee leer JeÛeves melÙe Dee{Uueer peer DeeceÛÙee heeuevekeâlÙee&ves DeeceÛÙeeMeer kesâueer nesleer. DehejeOÙeebvee DeeceÛÙeeheeMeer DemeeÛe yeouee efceUle Demelees.’’ (50-51) Deecner Ùee ueeskeâebheÙeËle Skeâ Demee «ebLe DeeCeuesuee Deens pÙeeuee Deecner %eeveeÛÙee DeeOeejs leheMeerueJeej yeveefJeuee Deens DeeefCe pees ßeæeJebleebmee"er ceeie&oMe&ve Je ke=âhee Deens. ns mJeiee&le Jeeme keâjCeejs Deensle pesLes les meowJe jenleerue. lÙeebÛÙeemee"er vejkeâeÛesÛe DebLe¤Ce Demesue Je vejkeâeÛesÛe heebIe¤Ce Demesue.’’ ns ueeskeâ mJeiee&ceOÙes oeKeue lej Peeues vemeleerue hejbleg lÙeeÛeer DeeMee keâjerle Demeleerue12 ceie pesJne lÙeebÛeer °er vejkeâJeeefmeÙeebÛÙeekeâ[s JeUsue lesJne cnCeleerue. (34-39) Kee$eer yeeUiee! pÙee ueeskeâebveer DeeceÛeer JeÛeves Keesšer "jJeueer DeeefCe lÙeebÛÙee efJejesOeele efMejpeesjer oeKeefJeueer Deens lÙeebÛÙeemee"er DeekeâeMeeÛeer oejs keâoeefhe GIe[ueer peeCeej veenerle. ‘‘mlegleer Heâòeâ DeuueenkeâefjleeÛe Deens pÙeeves Deecneuee ne ceeie& oeKeefJeuee. lesJne Skeâ nekeâ ceejCeeje lÙeebÛÙee ojcÙeeve nekeâ osF&ue keâer.’’ (40-43) ceie ns mJeiee&ceOeerue ueeskeâ vejkeâeceOeerue ueeskeâebvee nebkeâ cee¤ve cnCeleerue. ‘‘KejesKej DeeceÛÙee heeuevekeâlÙee&Ûes Øesef<ele melÙe IesTve Deeues nesles. Deecner mJele: ceeie& Øeehle ke⤠Mekeâuees vemelees pej Deuueenves DeeceÛes ceeie&oMe&ve kesâues vemeles. ‘‘ns heeuevekeâlÙee&! Deecneuee Ùee DelÙeeÛeejer ueeskeâeble meeceerue ke⤠vekeâesme.DeeefCe Ùeeyeeyeleerle Deecner ØelÙeskeâeuee lÙeeÛÙee SsheleerØeceeCesÛe peyeeyeoej "jJeerle Demelees. pÙeebveer DeeheuÙee Oecee&uee KesU Je ceveesjbpeve yeveefJeues nesles DeeefCe pÙeebvee Ssefnkeâ peerJeveeves YegjU hee[ueer nesleer.’’ (46-49) DeeefCe vejkeâeleerue ueeskeâ mJeiee&leerue ueeskeâebvee nebkeâ ceejleerue keâer. Deuueen Heâcee&efJelees keâer Deepe Deecnermegæe lÙeebvee lÙeeÛeØeceeCes efJeme¤ve peeT pÙeeØeceeCes les Ùee efoJemeeÛÙee Yesšeruee efJemejle jeefnues Je DeeceÛÙee JeÛeveebvee veekeâejerle jeefnues. Deelee DeeheuÙee keâceeF&Ûee heefjCeece cnCetve ØekeâesheeÛee DeemJeeo IÙee. ‘‘legceÛes keâuÙeeCe Demees. ns ØelÙeskeâeuee lÙeeÛÙee ÛesnNÙeeÛÙee DeJeueeskeâveeves DeesUKeleerue DeeefCe mJeie&JeeefmeÙeebvee nebkeâ cee¤ve meebieleerue keâer. cnCetve les peVele DeeefCe oespeKeÛÙee ojcÙeeve Skeâe meercesJej jenleerue DeeefCe lÙeebvee peVele ueeYeeJeer cnCetve les DeuueenÛÙee cesnjyeeveerÛeer DeeMee yeeUietve Demeleerue. Skeâ efMe#ee mJele:ÛÙee DehejeOeebÛeer DeeefCe ogmejer efMe#ee mJele:ÛÙee DehejeOeebÛeer DeeefCe ogmejer efMe#ee Flejebmee"er DehejeOeer Je=òeerÛee Jeejmee ceeies "sJeCÙeeÛeer. nsÛe Deens HeâU pes Deecner DelÙeeÛeejeRvee osle Demelees. ‘‘Deuueenves Ùee oesvner Jemlet melÙe veekeâejCeeNÙee lÙee ueeskeâebkeâefjlee efveef<eæ kesâuÙee Deensle. (52-53) 11) cnCepes Skeâ Ùeelevee mJele: ceeie&Yeü°lee helkeâjCÙeeyeöue DeeefCe ogmejer Ùeelevee Flejebvee ceeie&Yeü° keâjCÙeeyeöueÛeer. DeeefCe ns mJeie&Jeemeer ueeskeâ lesÛe veenerle keâeÙe pÙeebÛÙeeefJe<eÙeer legcner MeheLee IesTve meebiele neslee keâer Ùeebvee lej Deuueen DeeheuÙee ke=âhesletve keâenerÛe osCeej veener? Deepe ÙeeveeÛe meebieCÙeele Deeues keâer. DeeceÛÙee heeuevekeâlÙee&ves hee"efJeuesues Øesef<ele KejesKej melÙeÛe IesTve Deeues nesles. legcneuee osKeerue leer JeÛeves melÙe Dee{Uueer keâeÙe peer legceÛÙee heeuevekeâlÙee&ves kesâueer nesleer?’’ les Gòej osleerue.

15) cnCepes F&ÕejevesÛe ner me=°er efvecee&Ce kesâueer Deens Je leesÛe efleÛee MeemeveeefOekeâejer Deens. ceie pesJne les heeCÙeeves Yejuesues {ie Jej GÛeuetve Iesleele lesJne lees lÙeebvee SKeeÅee efveefpe&Je Yetceerkeâ[s IesTve peelees DeeefCe lesLes Je=°er keâ¤ve efJeefJeOe ØekeâejÛeer HeâUs keâe{lees. keâeÙe legcneuee Ùee iees°erÛes Dee§eÙe& Jeešues keâer legceÛÙeeheeMeer mJele: legceÛÙee mJekeâerÙeebhewkeâer Skeâe ceeCemeeÉejs legceÛÙee heeuevekeâlÙee&keâ[tve ‘mcejCe’ Deeues. DeuedDeeDejeHeâ 7 242 heeje 8 ceePÙee peeleeryeebOeJeebvees! DeuueenÛeer Yeòeâer keâje. . ‘‘ns ceePÙee peeleeryeebOeJeevees! ceer keâesCelÙeeÛe heLeYeü°lesle he[uesuees veener. keâeÙe legcneuee Ùee iees°erÛes Dee§eÙe& Jeešues keâer legceÛÙeeheeMeer Kegö legceÛÙeeÛe peeleeryeebOeJeebhewkeâer Skeâe ceeCemeeÉejs legceÛÙee heeuevekeâlÙee&keâ[tve mcejCe Deeues. ‘‘ns ceePÙee peeleeryeebOeJeebvees! DeuueenÛeer Yeòeâer keâje. ‘‘ns peeleeryeebOeJeebvees! ceer cetKe& veener ÙeeGueš ceer peieebÛÙee heeuevekeâlÙee&Ûee Øesef<ele Deens legcneuee DeeheuÙee heeuevekeâlÙee&Ûes mebosMe heesnesÛeefJelees DeeefCe legceÛee Demee efnlew<eer Deens keâer pÙeeÛÙeeJej efJeÕeeme "sJeuee peeT Mekeâlees.15 Heâej mece=æMeeueer16 Deens Deuueen. (59-64) DeeefCe ‘Deeo’keâ[s Deecner lÙeebÛes yebOet nto (De. KeefÛeleÛe lees ceÙee&oebÛes GuuebIeve keâjCeeNÙeeuee hemeble keâjerle vemelees megOeejCee PeeuesuÙee he=LJeerJej efnbmeeÛeej ceepeJet vekeâe pesJne lÙeele megOeejCee Peeuesueer Deens17 DeeefCe F&ÕejeueeÛe nekeâ ceeje. ÙeeÛee DeLe& osCeieer Demeener neslees DeeefCe meeceLÙe&.14 pees je$eeruee efoJemeeJej Peekeâlees Je hejle efoJeme je$eerÛÙee hee"erceeies OeeJele Ùeslees. pesCeskeâ¤ve legcneuee meeJeOe keâjeJes DeeefCe legcner ogJe&le&veeheemetve JeeÛeeJes DeeefCe legcneJej ke=âhee kesâueer peeJeer?’’ hejbleg lÙeebveer lÙeeuee veekeâejues.)19 uee hee"efJeues. keâoeefÛele legcner Ùee efvejer#eCeeheemetve yeesOe IÙeeue. meeJeOe jne lÙeeÛeerÛe me=°er Deens Je lÙeeÛeeÛe ngketâce Deens.’’ vetn (De. ceuee legceÛÙeeyeeyeleerle Skeâe YeÙebkeâj efoJemeeÛÙee ØekeâesheeÛes YeÙe Jeešles. pÙeeÉejs lÙeeves legcneuee meeJeOe keâjeJes? efJeme¤ vekeâe keâer legceÛÙee heeuevekeâlÙee&ves vetn Øesef<eleeÛÙee ueeskeâeveblej legcneuee lÙeeÛes GòejeefOekeâejer yeveefJeues DeeefCe legcneuee Kethe Oe°heg‰ kesâues. DeeheuÙee kegâkeâceeËveer lÙeebÛÙeele efyeIee[ ceepeJet vekeâe. ceer legcneuee DeeheuÙee heeuevekeâlÙee&Ûes mebosMe heesnesÛeefJelees Je ceer legceÛee efnleefÛeblekeâ Deens DeeefCe ceuee Deuueenkeâ[tve les meJe&keâener ceenerle Deens pes legcneuee ceenerle veener. meJe& lÙeeÛÙee DeeosMeeÛÙee DeOeerve Deensle. ns ‘mebefoiOe’ Deens. Ûecelkeâej Je mleglÙe iegCe Demee osKeerue neslees.) uee lÙeeÛÙee ueeskeâmecetnekeâ[s hee"efJeues18 lÙeeves meebefieleues. meJe& efJeÕeeÛee ceeuekeâ Je heeuevekeâlee&.13 ceie DeeheuÙee efmebnemeveeJej (DeMe&) efJejepeceeve Peeuee. GòejeoeKeue meebefieleues. hene. Demeerce Je Deceehe keâuÙeeCe lÙeeÛÙee DeefmlelJeecegUs HewâueeJele Deens. DeMeeØekeâejs Deecner ce=leebvee ce=leeJemLesletve yeensj keâe{lees. Ùeceve DeeefCe Ùeceecee ÙeebÛÙee ojcÙeeve efmLele Deens. lÙeeves meebefieleues. efve:mebMeÙe les DeebOeUs ueeskeâ nesles. Gueš ceer meJe& peieebÛÙee heeuevekeâlÙee&Ûee Øesef<ele Deens. KeefÛeleÛe DeuueenÛeer ke=âhee meoeÛeejer ueeskeâebÛÙee efvekeâš Deens. ‘‘ns 13) Ùee ef"keâeCeer ‘efoJeme’ ne Meyo Skeâlej peieeleerue ueeskeâ pÙeeuee efoJeme cnCeleele lÙeeÛe 24 leemeebÛÙee efoJemeeÛÙee meceeveeLeea Deens efkebâJee ne Meyo ‘keâeU’ÛÙee meceeveeLeea ØeÙegòeâ Peeuee Deens. mejlesMesJešer Deecner lÙeeuee Je lÙeeÛÙee meesyelÙeebvee Skeâe veeJesletve megškeâe efoueer DeeefCe lÙee ueeskeâebvee yeg[efJeues pÙeebveer DeeceÛeer mebkesâleJeÛeves Keesšer "jefJeueer nesleer. Ûebõ Je leejs efvecee&Ce kesâues.20 DeeMee Deens keâer legcner ÙeMe mebheeove keâjeue. 20) cetU Dejyeer Meyo ‘DeeueeDe’ ØeÙegòeâ Peeuee Deens. peer peceerve Ûeebieueer Demeles leer DeeheuÙee heeuevekeâlÙee&ÛÙee Dee%esves Kethe HeâUs Hegâues GieefJeles DeeefCe peer efveke=â° Demeles lÙeeheemetve efve®heÙeesieer efhekeâeefMeJeeÙe keâenerÛe efveIele veener. 18) npejle vetn (De. cnCetve DeuueenÛÙee meeceLÙee&ÛÙee ÛecelkeâejeÛeer Dee"JeCe "sJee. DeMeeÛe Øekeâejs Deecner mebkesâle hegvne hegvne Øemlegle keâjlees lÙee ueeskeâebkeâefjlee pes ke=âle%e jneCeejs Deensle. ‘‘Deecner lej legcneuee cetKe& mecepelees DeeefCe Deecneuee Jeešles keâer legcner Keesšs Deenele.) ves meebefieleues. YeÙe DeeefCe DeefYeuee<esves. ‘‘keâeÙe let DeeceÛÙeeheeMeer Ùeekeâefjlee Deeuee Deensme keâer Deecner Ske⚟ee DeuueenÛeerÛe Gheemevee keâjeJeer DeeefCe lÙeebvee mees[tve ÅeeJes pÙeebÛeer 19) ‘Deeo’ ueeskeâebÛes efveJeememLeeve DenkeâeHeâÛee ØeosMe neslee.DeuedDeeDejeHeâ 7 241 heeje 8 Jemlegle: legceÛee heeuevekeâlee& DeuueenÛe Deens pÙeeves DeekeâeMeebvee Je he=LJeeruee mene efoJemeeble efvecee&Ce kesâues. pes lÙeeÛÙee iees°er SskeâCÙeeme vekeâej osle nesles. lÙeeÛÙeeefMeJeeÙe legceÛee keâesCeer F&Õej veener.’’ lÙeebveer Gòej efoues. Gceeve Je npejcetòeheemetve les FjekeâheÙeËle DeeheuÙee meeceLÙee&Ûeer Úehe yemeefJeueer nesleer. lÙeeÛÙeeJÙeefleefjòeâ legceÛee keâesCeerner F&Õej veener. ns ceguegKe efnpeepe. 16) DeuueenÛes DelÙeble yejkeâleJeeve DemeCÙeeÛee DeLe& Demee keâer lÙeeÛÙee iegCeebvee DeeefCe YeuesheCeeuee keâener meerceeÛe veener. (57-58) Deecner vetn (De. ÙeeÛe ef"keâeCeentve Øemeej heeJetve Ùee ueeskeâebveer ÙeceveÛeer heef§ece efkeâveejheóer. 14) F&ÕejeÛes jepeefmebnemeveeJej efJejepeceeve nesCÙeeÛeer meefJemlej kewâefHeâÙele mecepeCes DeeceÛÙeemee"er Deieoer DeMekeäÙe Deens.) ÙeebÛee ueeskeâmecetn nuueer pÙeeuee DeeheCe ‘Fjekeâ’ Ùee veeJeeves DeesUKelees lÙee ØeosMeele jenele neslee. DeeheuÙee heeuevekeâlÙee&uee nekeâ ceeje efJeveJeCeer keâ¤ve DeeefCe ceewveheCes. 17) cnCepes Meskeâ[es Je npeejes Je<eeËle F&ÕejeÛÙee Øesef<eleebÛÙee DeeefCe ceeveJepeeleerÛÙee megOeejkeâebÛÙee ØeÙelveebves ceeveJeer veerleer Je mebmke=âleerle pÙee megOeejCee PeeuÙee Deensle. (54-56) DeeefCe lees DeuueenÛe Deens pees JeeNÙeebvee DeeheuÙee oÙesÛÙee heg{s heg{s MegYeJeelee& IesTve hee"efJelees. ceie keâeÙe legcner ogJe&le&veeheemetve otj jenCeej veener?’’ lÙeeÛÙee meceepeeÛÙee mejoejebveer. DeeheuÙee efveefce&leeruee lÙeeves FlejebÛÙee mJeeOeerve kesâuesues veener DeeefCe SKeeÅee efveefce&leerves mJeeJeuebyeer yevetve nJes les keâjeJes Demee nkeäkeâner lÙeeves keâesCeeuee efouesuee veener. lÙeeÛee DeLe& efveef§ele kesâuee peeT Mekeâle veener.’’ lÙeeÛÙee pevemecetneleerue mejoejebveer Gòej efoues. ‘‘Deecner lej Demes heenlees keâer legcner GIe[ heLeYeü°lesle De[keâues Deenele. pÙeeves metÙe&.’’ lÙeeves meebefieleues.

lÙeeÛÙeeefMeJeeÙe legceÛee keâesCeer F&Õej veener. cees"s Deeues ns heefJe$e Je meesJeUs yevetve’’ mejlesMesJešer Deecner uetle (De.) ns Deuueenkeâ[tve efveÙegòeâ DemeuÙeeÛes GIe[ ØeceeCe "jeJeer. ner DeuueenÛeer meeb[ legceÛÙeemee"er Skeâ mebkesâleefÛevn mJe¤he Deens.’’ lÙee cees"sheCeeÛÙee Jeuievee keâjCeeNÙeebveer meebefieleues.’’ hejbleg lÙeeÛÙee ueeskeâebÛes Gòej ÙeeJÙeefleefjòeâ keâener veJnles keâer.) ns meebiele lÙeebÛÙee Jemleerletve yeensj efveIetve iesuee. les pÙee ueeskeâmecetneÛes ØeyeesOeve keâjCÙeemee"er hee"efJeues iesues nesles les ueeskeâmecetn. ‘‘efve:mebMeÙe pÙee mebosMeemeefnle lÙeeuee hee"efJeCÙeele Deeues Deens. keâesCeeuee JeeNÙeebÛee. pÙee ef"keâeCeer nuueer ce=lemecegõ hemejuee Deens. .’’ (73-74) lÙeeÛÙee peeleerÛÙee mejoejebveer pes ieJee&ves cees"s Peeues nesles. lees Øemebie pesJne Deuueenves Deeo ueeskeâeveblej legcneuee lÙeebÛes GòejeefOekeâejer yeveefJeues DeeefCe legcneuee YetleueeJej JeemleJÙe Øeoeve kesâues keâer Deepe legcner lÙeeÛÙee meceleue cewoeveebJej JewYeJeMeeueer ceneue yeveefJelee DeeefCe lÙeeÛÙee heJe&leebvee keâes¤ve Iejs yeveefJelee. ØeeÛeervekeâeUer ÙeeueeÛe efnpej cnšues peele Demes.’’ mejlesMesJešer Skeâe neo¤ve mees[CeeNÙee mebkeâševes lÙeebvee iee"ues DeeefCe les DeeheuÙee Iejeble GIe[sÛÙee GIe[sÛe he[tve jeefnues.) uee22 hee"efJeues lÙeeves meebefieleues.21 pÙeebÛÙeemee"er Deuueenves keâesCelesÛe ØeceeCe DeJeleefjle kesâues veener? ef"keâ Deens! legcnermegæe Øeleer#ee keâje Je ceer osKeerue legceÛÙeeyejesyej Øeleer#ee keâjlees.) DeeheuÙee heeuevekeâlÙee&Ûee Øesef<ele Deens?’’ lÙeebveer Gòej efoues.DeuedDeeDejeHeâ 7 243 heeje 8 Gheemevee DeeceÛes hetJe&pe keâjerle Deeues Deensle? IesTve Ùes lÙee Ùeelevee pÙeebÛeer let Deecneuee Oecekeâer osleesme pej let Keje DemeMeerue. keâmeuÙeener JeemleJelesmee"er veJns.) vee meebefieleues keâer.) Je lÙeeÛÙee heefjJeejeuee .’’ mejlesMesJešer Deecner DeeheuÙee ke=âhesves nto (De. legceÛÙeeheeMeer legceÛÙee heeuevekeâlÙee&Ûes GIe[ ØeceeCe Deeues Deens.26 lesJne hene lÙee DehejeOÙeebÛee MesJeš keâeÙe Peeuee? (80-84) 24) metjn keâcej DeeefCe metjn Mecme Ùeeble meebefieleuÙeeØeceeCes meeb[Ceeruee pejer SkeâeÛe JÙeòeâerves "ej ceejues nesles lejerheCe. ogyeàÙee Jeiee&ÛÙee lÙee ueeskeâebvee pÙeebveer ßeæe "sJeueer nesleer . 23) meojnt keâLesÛee pees leheMeerue JesieJesieàÙee ef"keâeCeer kegâjDeeveele meebefieleuesuee Deens lÙeeJe¤ve Demes keâUles keâer mecetoJeeuÙeebveer mJele:Ûe npejle meeuesn (De. nsÛe meceto ueeskeâebÛes keWâõmLeeve nesles.’’ (77-79) DeeefCe uetle (De. lÙeebveer heJe&lejepeer keâes¤ve lÙee yeveefJeuÙee neslÙee. efleuee keâesCelÙeener JeeF&š nsletves mheMe& ke⤠vekeâe veenerlej Skeâ DelÙeble og:KeoeÙekeâ Ùeelevee legcneuee iee"erue.25 ‘‘legcner Flekesâ efveue&ppe Peeuee Deenele keâer leer DeMueerue ke=âlÙes keâjlee peer legceÛÙee Deieesoj peieele keâesCeer kesâueer veenerle? legcner efŒeÙeebvee mees[tve heg®<eekeâ[tve Deeheueer keâeceJeemevee YeeieefJelee? JemlegefmLeleer DeMeer Deens. ‘‘keâeÙe legcneuee KejesKejÛe ceenerle Deens keâer 21) cnCepes legcner keâesCeeuee Je=°erÛee. legcner lÙee veeJeebkeâefjlee ceePÙeeMeer Yeeb[lee pÙeeÛes veecekeâjCe legcner DeeefCe legceÛÙee hetJe&peebveer kesâues Deens. keâesCeeuee OeveoewueleerÛee lej keâesCeeuee jesiejeF&Ûee jye-mJeeceer cnCelee. DeÅeehener lesLes meceto ueeskeâebÛÙee keâener Fceejleer DeefmlelJeele Deensle. Dee"Jee. 26) Je=°erves DeefYeØesle Ùee ef"keâeCeer heeJemeeÛee Je<ee&Je vemetve oie[OeeW[ŸeebÛeer Je=°er Deens.’’ lÙeeves meebefieleues. ‘‘nekeâuetve Åee Ùee ueeskeâebvee DeeheuÙee JemlÙeeletve. lees Deecner ceevÙe keâjlees. legcner meJe&mJeer ceÙee&osÛes GuuebIeve keâjCeejs ueeskeâ Deenele. pees ÙeebÛÙeemee"er Yeeb[lees lees Kejs cnCepes keâener veeJeemee"erÛe Yeeb[lees. lÙeeÛÙeeÛe GòejeoeKeue npejle meeuesn (De. (65-72) DeeefCe mecetokeâ[s lÙeebÛes yebOet meeuesn (De.) ÙeebÛÙeekeâ[s Skeâe DeMee efveMeeCeerÛeer ceeieCeer kesâueer nesleer peer meeuesn (De.) uee Deecner Øesef<ele yeveJetve hee"efJeues.) ns npejle FyeÇenerce (De. ‘‘legceÛÙee heeuevekeâlÙee&ves legceÛee efOekeäkeâej kesâuee Je lÙeeÛee Øekeâeshe keâesmeUuee. ‘‘ns ceePÙee peeleer yeebOeJeebvees! ceer DeeheuÙee heeuevekeâlÙee&Ûee mebosMe legcneuee heesnesÛeefJeuee DeeefCe ceer legceÛes Kethe efnle efÛebefleues hejbleg ceer keâeÙe ke⤠legcneuee Deeheues efnleefÛeblekeâ hemebleÛe veenerle.23 cnCetve efnuee ceeskeâUer mees[e pesCeskeâ¤ve leer DeuueenÛÙee peefceveerle Ûejle jenerue. ner meJe& legcner "sJeuesueer kesâJeU veeJes Deensle.) ÙeebÛes hegleCes nesles.JeeÛeJetve yeensj keâe{ues DeeefCe lÙee pevemecegoeÙeeJej Je<ee&Je kesâuee Skeâe Je=°erÛee. Jele&ceeve keâeUele ceoeF&ves meeuesn cnCetve ceoervee DeeefCe leyetkeâ ÙeebÛÙee ojcÙeeve Skeâ ef"keâeCe Deens. pemes keâer Flej ef"keâeCeer kegâjDeeveele meebefieleues Deens. lÙee ØeosMeele jenele Demes. cnCetve lÙeeÛÙee meeceLÙee&ÛÙee Ûecelkeâejeheemetve yesmeeJeOe yevet vekeâe DeeefCe YetleueebJej efnbmeeÛeej ceepeJet vekeâe. DeeefCe meeuesn (De.’’ (75-76) ceie lÙeebveer lÙee meeb[Ceeruee "ej ceejues24 DeeefCe DelÙeble GæšheCes DeeheuÙee heeuevekeâlÙee&Ûeer Dee%ee Yebie kesâueer. 22) ‘meceto’ Ùee ueeskeâmecetneÛes efveJeememLeeve nuueer Deueefnpej Ùee veeJeeves mebyeesefOeuee peeCeeje JeeÙeJÙe DejyemleeveeÛee ØeosMe neslee.) DeeefCe lÙeebÛÙee meesyelÙeebvee JeeÛeefJeues DeeefCe lÙee ueeskeâebÛes mecetU GÛÛeešve kesâues pÙeebveer DeeceÛeer mebkesâleJeÛeves Keesšer "jefJeueer nesleer DeeefCe ßeæeUt veJnles. 25) npejle uetle (De. ‘‘ns peeleeryeebOeJeebvees! DeuueenÛeer Yeòeâer keâje. ‘‘pej let Øesef<ele Deensme lej let meebieleesme lÙee Ùeelevee DeeceÛÙeeJej IesTve Ùes. JeemleefJekeâheCes Ùeehewkeâer keâesCeerner ØelÙe#eele keâesCelÙeener iees°erÛee jye veener. DeuedDeeDejeHeâ 7 244 heeje 8 meeuesn (De.Heâòeâ lÙeeÛÙee helveeruee JeieUtve peer ceeies jenCeeNÙeebhewkeâer nesleer .meebefieleues. pÙeeDeLeea mebhetCe& ueeskeâmecetn lÙee DehejeOÙeeÛÙee hee"erMeer neslee Je leer JÙeòeâer JeemleefJekeâheCes DeeheuÙee ueeskeâebÛÙee cepeeaÛee nmlekeâ cnCetve nesleer lÙeeDeLeea Deejeshe mebhetCe& ueeskeâmecetneJej "sJeuee iesuee Deens. DeeefCe meeuesn (De. ‘‘peer iees° legcner ceevÙe kesâueer Deens Deecner efleuee veekeâejCeejs Deenesle.) veer meeb[Ceer Øemlegle kesâueer nesleer. ceie Dee"Jee pesJne lÙeeves DeeheuÙee ueeskeâebvee meebefieleues.

heCe lÙeebveer lej ns Keesšs "jefJeues. lees JÙeehekeâ keâeÙeoe Demee. 28) Ùee JeekeäÙeeJe¤ve ns ueeskeâ Kegö F&ceeveeÛee oeJee keâjCeejs nesles. ceie Deuueenves legceÛeer mebKÙee Jee{efJeueer DeeefCe [esUs GIe[tve hene keâer peieele GheõJe ceepeefJeCeeNÙee ueeskeâebÛee keâeÙe MesJeš Peeuee. 30) Skeâ Skeâ Øesef<ele DeeefCe Skesâkeâe ueeskeâmecetneÛee ceeceuee JesieJesieUe JeCe&ve kesâuÙeeveblej ØelÙeskeâ keâeUele Øesef<eleebÛÙee efveÙegòeâerÛÙee Øemebieer meJeexÛÛe Deuueenves pees JÙeehekeâ keâeÙeoe DeJeuebefyeuee Deens lees Deelee meebefieleuee peele Deens.DeuedDeeDejeHeâ 7 245 heeje 9 DeeefCe ceoÙeveJeeefmeÙeebkeâ[s27 Deecner lÙeebÛes yebOet MegSsye (De. ns Deieoer mhe° nesles.’’29 hejbleg Ie[ues Demes keâer Skeâe Lejkeâebhe G[Jetve osCeeNÙee mebkeâševes lÙeebvee iee"ues Je les DeeheuÙee Iejeble GIe[sÛÙee GIe[s he[uesues jeefnues. ns heeuevekeâlÙee&! DeeceÛÙee Je DeeceÛÙee peeleeryeebOeJeebÛÙee ojcÙeeve "erkeâ-"erkeâ efveCe&Ùekeâj DeeefCe letÛe meJeexòece efveCe&Ùe keâjCeeje Deensme. Skeâceskeâeme meebefieleues.) uee Keesšs "jefJeues les veeMe heeJeues peCetkeâener keâOeer lÙee Iejeble les jeneruesÛe veJnles. . ØelÙeskeâ keâeUeleerue GheõJekeâejeRÛeer nerÛe keâuhevee jeefnueer Deens keâer JÙeeheej Je jepekeâejCe DeeefCe Flej JÙeeJeneefjkeâ ceeceues. ns cees"s JÙeeheej JÙeJemeeÙeer ueeskeâ nesles. F&ceeveoejer DebefiekeâejCes cnCepes Deeheues JeešesUs keâjCes nesÙe. pesLes les Skeâceskeâebvee efceUleele lesLesÛe Ùee ueeskeâebÛÙee JemlÙee neslÙee. ‘‘pej legcner MegSsyeÛes DevegÙeeefÙelJe mJeerkeâejues lej ve° Jneue. DeeceÛÙee heeuevekeâlÙee&Ûes %eeve ØelÙeskeâ JemletJej JÙeehle Deens. Deecner leÙeej vemeuees lejer? Deecner DeuueenJej kegâYeeb[ jÛeCeejs "¤ pej Deecner legceÛÙee mebØeoeÙeele hejle Deeuees pesJne Deuueenves lÙeeheemetve DeeceÛeer megškeâe kesâueer Deens. pesJne SKeeÅee ueeskeâmecetnele SKeeoe Øesef<ele hee"efJeuee iesuee lesJne ØeLece lÙee ueeskeâmecetneuee Deeheòeer Je mebkeâšele šekeâues iesues pesCeskeâ¤ve lÙeebÛes keâeve GheosMeemee"er GIe[eJes Je les DeeheuÙee F&Õejemeceesj efJeveceüheCes PegkeâCÙeemee"er leÙeej JneJesle. legceÛÙeeheeMeer legceÛÙee heeuevekeâlÙee&Ûes mhe° ceeie&oMe&ve Deeues Deens. mejlesMesJešer Ùee iees°erves lÙeebvee F&Õejer Øekeâesheele iegjHeâštve šekeâues. cnCetve Jepeve Je ceehes ØeeceeefCekeâheCes keâje. ‘‘ns MegSsye! Deecner leguee Je lÙee ueeskeâebvee pÙeebveer legPÙeemeceJesle ßeæe "sJeueer. ceie Deecner lÙeebÛÙee ogjeJemLesuee megefmLeleerle heefjJeefle&le kesâues Flekesâ keâer les Kethe mebheVe Peeues Je cnCet ueeieues keâer. ueyee[er.) Demes meebietve lÙeebÛÙee JemlÙeebletve yeensj he[uee keâer. Dee"Jee lees keâeU pesJne legcner Lees[smes neslee. ØeeÛeerve keâeUer leebye[Ÿee mecegõeÛÙee efkeâveejer Ùecesventve cekeäkeâe DeeefCe ÙeveketâDeJe¤ve meerefjÙeeheÙeËle pees JÙeheejer jepeceeie& peele neslee lemesÛe Fjekeâheemetve efceœekeâ[s pees JÙeeheejer jepeceeie& peele Demes. ‘‘ns peeleeryeebOeJeebvees! DeuueenÛeer Yeòeâer keâje. pÙee ueeskeâebveer MegSsye (De. ‘‘DeeceÛÙee hetJe&peebJejosKeerue yejs JeeF&š efoJeme ÙesleÛe jeefnues Deensle. pej legceÛÙeehewkeâer Skeâ ieš lÙee efMekeâJeCegkeâerJej. DeuedDeeDejeHeâ 7 246 heeje 9 efouee neslee. ßeæe "sJeerle Deens DeeefCe ogmeje ieš ßeæe "sJeerle veener lej mebÙeceeves heenele jene FLeheeJeslees keâer Deuueenves DeeheuÙee ojcÙeeve efveCe&Ùe keâjeJee DeeefCe leesÛe meJeexòece vÙeeÙeefveJee[e keâjCeeje Deens. pÙeeÛÙeemeefnle ceuee hee"efJeCÙeele Deeues Deens. ÙeeleÛe legceÛes Yeues Deens pej KejesKejerÛe legcner ßeæeJeble28 Demeeue. (DeeefCe peerJeveeÛÙee) ØelÙeskeâ ceeiee&Jej Jeešceejs yevetve yemet vekeâe keâer legcner ueeskeâebvee YeÙe«emle keâjeJes DeeefCe ßeæe "sJeCeeNÙee ueeskeâebvee DeuueenÛÙee ceeiee&heemetve legcner ØeefleyebOe keâjeJee DeeefCe mejUceeiee&uee Jeekeâ[s yeveefJeCÙeemee"er legcner Glmegkeâ JneJes. cnCetve Deecner lÙeebÛÙee lÙee JeeF&š keâceeF&ÛÙee efnMesyeele lÙeebvee Oejues. peer les ieesUe keâjerle nesles. lÙeeÛÙeeJejÛe Deecner efYemle "sJeueer. lÙeeuee meebefieleues keâer.30 pej JemlÙeeleerue ueeskeâebveer ßeæe "sJeueer Demeleer Je lÙeebveer F&MehejeÙeCelesÛes Jele&ve Debeif ekeâejues Demeles lej Deecner lÙeebÛÙeeJej DeekeâeMe Je he=LJeerleerue mece=æerÛeer oejs GIe[ueer Demeleer.’’ (85-87) lÙeeÛÙee pevemecegoeÙeeleerue mejoejebveer pes DeeheuÙee cees"sheCeeÛÙee ohee&le he[ues nesles. MegSsyeuee Keesšs "jefJeCeejsÛe MesJešer ve° Peeues Je MegSsye (De. DeeceÛÙeemee"er lÙeekeâ[s hejleCes Deelee keâesCelÙeener Øekeâejs MekeäÙe veener ÙeeJÙeefleefjòeâ keâer F&Õejeves leMeer FÛÚe kesâueer. Deelee ceer melÙe veekeâejCeeNÙee ueeskeâebyeöue Keso lejer keâmee JÙeòeâ keâjCeej?’’ (90-93) keâOeer Demes Ie[ues veener keâer Deecner SKeeÅee Jemleerle Øesef<ele hee"efJeuee DeeefCe lÙee Jemleerleerue ueeskeâebvee lÙee DeeOeer De[ÛeCeerÛÙee Je keâ"erCe heefjefmLeleerle šekeâues veener pesCeskeâ¤ve les efJeveceü JneJesle. DeeheuÙee Jemleerletve nekeâuetve ueeJet DevÙeLee legcne ueeskeâebvee DeeceÛÙee mebØeoeÙeele hejle ÙeeJes ueeiesue.) Ùeeuee hee"efJeues. lÙeeves meebefieleues.’’ MegSsyeves Gòej efoues. Øesef<eleeÛes cnCeCes Sskeâues vemeleebvee osKeerue pesJne lÙeebÛÙeeJej osCeiÙeebÛee Je<ee&Je Peeuee lesJne DeeceÛeer hekeâ[ ke⤠MekeâeJee Demee keâesCeerÛe F&Õej veener DemeeÛe lÙeebÛee mecepe Peeuee DeeefCe DeeceÛÙeemeejKee Flej keâesCeerÛe veener DeMeer nJee lÙeebÛÙee [eskeäÙeele meeceeJeueer. yesF&ceeveer Je DeveweflekeâlesefJevee Ûeeuet Mekeâle veenerle. pÙeebveer lÙeeÛÙee iees°er mJeerkeâej keâjCÙeeme vekeâej 27) ‘ceoÙeve’Ûee cetU ØeosMe ‘efnpeepe’ÛÙee JeeÙeJÙe efoMesme DeeefCe he@uesmšeF&veÛÙee oef#eCesle leebye[e mecegõ Je Dekeâyee Kee[erÛÙee efkeâveejer efmLele neslee hejbleg meervee efÉhekeâuheeÛÙee hetJe& efkeâveejheóerJej osKeerue ÙeeÛee keâener Yeeie hemejuee neslee. ‘‘keâeÙe yeUpeyejerves Deecneuee hejleefJeues peeF&ue.) ÙeebÛÙee ueeskeâmecetneÛÙee mejoejebheÙeËleÛe ceÙee&efole Deens Demes veener lej ØelÙeskeâ keâeUele efyeIe[uesuÙee ueeskeâebvee melÙe Je meÛeesšer DeeefCe ØeeceeefCekeâheCeeÛÙee DeeÛejCeele DeMeeÛe ØekeâejÛes Oeeskesâ Jeešues Deensle.’’ mejlesMesJešer Deecner lÙeebvee DeÛeevekeâ hekeâ[ues lÙeebvee keâUuesmegæe veener.’’ (88-89) lÙeeÛÙee pevemecegoeÙeeleerue mejoejebveer. ceie keâeÙe JemlÙeeleerue ueeskeâ Deelee Ùeeheemetve efveYe&Ùe Peeues 29) ner iees° kesâJeU MegSsye (De. ceie pesJne DeMee Devegketâue JeeleeJejCeele osKeerue melÙe mJeerkeâejCÙeekeâ[s lÙeebÛeer ceves JeUueer veenerle lesJne lÙeebvee megyeòesÛÙee GheõJeele šekeâues iesues Je ÙesLetveÛe lÙeebÛÙee efJeveeMeeuee ØeejbYe Peeuee. ‘‘ns peeleeryeebOeJeebvees! ceer DeeheuÙee heeuevekeâlÙee&Ûes mebosMe legcneuee heesnesÛeefJeues DeeefCe legceÛÙee efnleefÛeblekeâeÛes keâle&JÙe heej hee[ues. lÙeeÛÙeeefMeJeeÙe legceÛee keâesCeer F&Õej veener. ueeskeâevebe lÙeebÛÙee Jemletle keâceer osT vekeâe DeeefCe megOeejCee PeeuesuÙee Ùee YetleueeJej efnbmeeÛeej ceepeJet vekeâe.

’’ efHeâjDeewveves meebefieleues. keâejCe mekeâue peieebÛÙee mJeeceerÛee ØeefleefveOeer keâoeefhe jÙele Je Dee%eebefkeâle yevetve jenCÙeemee"er Ùesle vemelees lej Dee%eehekeâ DeeefCe Meemekeâ yeveCÙeemee"erÛe Ùesle Demelees. lÙeebveer meebefieleues.) ves meebefieleues. (100-102) ceie lÙee ueeskeâmecegoeÙeeveblej (lÙeebÛee GuuesKe Jej keâjCÙeele Deeuee Deens) Deecner cetmee (De.) uee mebkesâle efouee. ‘jDe’ Demes cnCele Demele. nsÛe keâejCe Deens keâer npejle cetmee (De. (103) cetmee (De. ‘‘nesÙe. lej JejkeâjCeer heefjefmLeleer heenleevee lÙeeuee DemesÛe JeešeJes keâer meJe&keâener Gòece Deens.’’ cetmee (De.) uee meebefieleues. DeeefCe legcner DeeceÛÙeeheeMeer efvekeâšJeleea "jeue. ‘‘pej let Skeâlejer mebkesâle DeeCeuee DemeMeerue DeeefCe let DeeheuÙee oeJÙeele Keje DemeMeerue lej leer 31) cegUele ‘cekedâj’ ne Dejyeer Meyo ØeÙegòeâ Peeuee Deens. Ùee JemletefmLeleerves lÙeebvee keâesCeleener Oe[e efouesuee veener keâer pej Deecner FefÛÚues lej lÙeebÛÙee DehejeOeebyeöue lÙeebvee hekeâ[t Mekeâlees? (heCe les GodyeesOekeâ JemlegefmLeleerkeâ[s ogue&#e keâjleele). lÙeele DeheefjneÙe&heCes osMeeÛeer jepekeâerÙe JÙeJemLee osKeerue meceeefJe° Deens. ‘‘Deecner mekeâue peieebÛÙee heeuevekeâlÙee&uee ceeveues. Deecner lÙeebÛÙee ùoÙeeuee ceesnjyebo keâ¤ve šekeâlees. legcneuee legceÛÙee Yetceerheemetve JebefÛele ke⤠FefÛÚlees. ‘‘legcnerÛe šekeâe. lÙeeves šekeâuÙeeyejesyej #eCeeOee&le lÙeebÛeer leer Keesšer peeot keâe"erves efieUtve šekeâueer. lÙee heeuevekeâlÙee&uee pÙeeuee cetmee 33) cetmee (De.) uee DeeheuÙee mebkesâleJeÛeveebmen efHeâjDeewve32 DeeefCe lÙeeÛÙee pevemecegoeÙeeÛÙee mejoejekeâ[s hee"efJeues hejbleg lÙeebveer osKeerue DeeceÛÙee mebkesâle JeÛeveebMeer DevÙeeÙe kesâuee. lÙee GheõJe ceepeefJeCeeNÙeebÛee keâeÙe MesJeš Peeuee. ‘‘ns efHeâjDeewve! ceer me=°erÛÙee mJeeceerkeâ[tve hee"efJeuee iesuees Deens. hene DeMeeØekeâejs Deecner melÙeeÛee Fvkeâej keâjCeeNÙee ueeskeâebÛeer ùoÙes ceesnjyebo keâ¤ve šekeâlees. Dejyeer Yee<esle lÙeeÛee DeLe& ieghle GheeÙeÙeespevee Demee neslees.) ÙeebÛee Øesef<elelJeeÛee oeJee DeeheuÙee"eÙeer mJele:Ûe Demee DeLe& yeeUietve neslee keâer les JeemleefJekeâlee mebhetCe& peerJeveJÙeJemLesuee meJeeËieefveMeer yeouet FefÛÚle Deensle.) ÛÙee cegKeeves Øesef<elelJeeÛee oeJee Sskeâlee #eCeerÛe efHeâjDeewve Je lÙeeÛes jepÙeeefOekeâejer ÙeebÛÙeemeceesj jepekeâerÙe. ns keâesCee Skeâe JÙeòeâerÛes veeJe nesles Demes veener lej efceœeeefOeheleerÛeer ner heoJeer nesleer. DeuedDeeDejeHeâ 7 248 heeje 9 meeoj keâj. Ùee JÙeefòeâÛeer iees° pej ceevÙelee heeJeueer lej meòee DeeceÛÙee neleeletve iesuÙeeefMeJeeÙe jenCeej veener. šekeâ Deeheueer keâe"er. ceie hene.DeuedDeeDejeHeâ 7 247 heeje 9 Deensle keâer DeeceÛeer Oee[ keâOeer DeÛeevekeâ lÙeebÛÙeeJej je$eerÛÙee JesUer he[Ceej veener pesJne les Peesheuesues Demeleerue? DeLeJee keâeÙe les efveef§eble Peeues Deensle keâer DeeceÛee peyejomle nele keâOeer Deekeâefmcekeâ lÙeebÛÙeeJej efoJemee he[Ceej veener pesJne les KesUle Demeleerue? keâeÙe ns ueeskeâ DeuueenÛÙee keâejJeeF&heemetve efveYe&Ùe Deensle? Kejs heenlee DeuueenÛÙee keâejJeeÙee31 heemetve leesÛe pevemecegoeÙe efveYe&Ùe yevelees pÙeeÛee efJeveeMe nesCeej Demesue. 32) efHeâjDeewve (HeâejeJe) Ùee MeyoeÛee DeLe& ‘metÙe& osJeeÛes JebMepe’ Demee neslees. ns pevemecetn pÙeebÛÙee nkeâerieleer Deecner legcneuee SskeâJeerle Deenesle (legceÛÙeemeceesj GoenjCemJe¤he GheefmLele Deensle) lÙeebÛes Øesef<ele lÙeebÛÙeepeJeU mhe° mebkesâleefÛevns IesTve Deeues.’’ lÙeebveer pesJne Deeheuee Fbõpeeue šekeâuee lesJne ueeskeâebÛes [esUs Ûe›eâeJetve iesues. (104-117) DeMeeØekeâejs pes melÙe nesles les melÙe efmeæ Peeues DeeefCe pes keâener lÙeebveer yeveefJeues nesles les efceLÙee nesTve iesues. DeeefLe&keâ DeeefCe meebmke=âeflekeâ ›eâebefleÛee Oeeskeâe efvecee&Ce Peeuee. ceer legcne ueeskeâebheeMeer legceÛÙee heeuevekeâlÙee&keâ[tve efveÙegòeâerÛes mhe° ØeceeCe IesTve Deeuees Deens. ÙeeGhej efHeâjDeewveÛÙee ueeskeâmecetneÛÙee mejoejebveer Deeheehemeele meebefieleues keâer. efHeâjDeewve DeeefCe lÙeeÛes meesyeleer meecevÙeeÛÙee cewoeveele hejeefpele Peeues DeeefCe (efJepeÙeer nesCÙeeSsJepeer) Gueš Deheceeefvele Peeues DeeefCe peeotieejebÛeer DeJemLee DeMeer Peeueer keâer peCetkeâeÙe SKeeÅee iees°erves DeeletveÛe lÙeebvee velecemlekeâ nesCÙeeme Yeeie hee[ues. ceePee heoeefOekeâej neÛe Deens keâer DeuueenÛes veeJe IesTve keâesCeleerner iees° melÙeeefMeJeeÙe ceer meebiet veÙes. Deecneuee lÙeebÛÙeehewkeâer yengleskeâebceOÙes keâjejheeueveeÛeer DeemLee Dee{Uueer veener yengleskeâpeCe DeJe%eekeâejerÛe Dee{Uues. DeMeeØekeâejs peeotieej efHeâjDeewveheeMeer Deeues. ØeeÛeerve FefpehleJeemeer ‘metÙee&uee’ pees lÙeebÛee ceneosJe DeLeJee meJeexÛÛe osJe neslee. pemes jefMeÙeve jepÙeeÛeer Peej DeeefCe FjeCeer yeeoMeenebÛeer efkeâmeje DeMeer heoJeer nesleer. (94-99) DeeefCe keâeÙe lÙee ueeskeâebvee pes hetJeeaÛÙee YetJeeefmeÙeeveblej he=LJeerÛes Jeejme yeveleele.) ves Deeheueer keâe"er Keeueer Hesâkeâlee#eCeerÛe lees Skeâ mee#eele Depeiej neslee.) ves meebefieleues.’’ ceie lÙeebveer cetmee (De.’’ cetmee (De. . efHeâjDeewve lÙeeÛÙeeMeerÛe mebyebefOele neslee. cnCet ueeieues.33 Deelee meebiee legceÛes keâeÙe cnCeCes Deens? ceie lÙee meJeeËveer efHeâjDeewveuee meuuee efouee keâer Ùeeuee Je ÙeeÛÙee YeeJeeuee Øeleer#esle "sJee DeeefCe meJe& Menjele oJeb[er osCeejs hee"Jee keâer ØelÙeskeâ kegâMeue peeotieejeuee legceÛÙeeheeMeer DeeCeeJes. lÙeeves DeeheuÙee efKeMeeletve nele yeensj keâe{uee lej meJe& heenCeeNÙeebmeceesj lees Ûekeâekeâle neslee. SKeeÅee keâeefHeâjeÛÙee meòeeefOekeâejeuee ceevÙe keâjCes lÙeeÛÙee Øesef<eleheoeÛÙee efyeuekegâue efJeheefjle Deens. heCe pÙee iees°eruee lÙeebveer Skeâoe Keesšs "jefJeues nesles hejle lÙeebvee les ceeveCeejs veJnles. cnCepes SKeeÅee JÙeefòeâefJe¤æ DeMeer Ûeeue DeeKeCes keâer peesheÙeËle lÙeeJej DeeIeele nesle veener leesheÙeËle lÙeeuee keâUtÛe veÙes keâer lÙeeÛes ogozJe Dees{JeCeej Deens. Deecner cetmee (De. ùoÙeebvee YeÙe«emle keâ¤ve mees[ues DeeefCe ceneYeÙebkeâj peeot meekeâej kesâueer. cnCetve let yeveerFœeeF&uevee ceePÙeeyejesyej hee"Je. ns lÙeebveer nsjues nesles. les keâenerÛe Ssketâ Mekeâle veener. ‘‘KejesKej ne ceveg<Ùe lej cees"e kegâMeue peeotieej Deens. ‘‘pej Deecner JejÛe{ "juees lej Deecneuee lÙeeÛee ceesyeouee DeJeMÙe efceUsue vee?’’ efHeâjDeewveves Gòej efoues. ‘‘legcner šekeâlee keâer Deecner šekeâeJes.

DeuedDeeDejeHeâ 7

249

heeje 9

(De.) DeeefCe ne¤ve (De.) ceeveleele.’’34 (118-122)
efHeâjDeewveves meebefieleues, ‘‘ceer legcneuee hejJeeveieer osCÙeehetJeea legcner lÙeebÛÙeeJej ßeæe
"sJeueer? efveef§eleÛe ne SKeeoe ieghle keâš neslee pees legcner Ùee jepeOeeveerle kesâuee pesCeskeâ¤ve lÙeeÛÙee
mJeeceeRvee meòeeYeü° keâjeJes. yejs lej ÙeeÛee heefjCeece Deelee legcneuee ceenerle nesF&ue. ceer legceÛes nele
heeÙe Gueš yeepetbveer lees[erve lÙeeveblej legcne meJeeËvee megUeJej Ûe{Jeerve.’’ (123-124)
lÙeebveer Gòej efoues, ‘‘keâesCelÙeener heefjefmLeleerle Deecneuee DeeceÛÙee heeuevekeâlÙee&keâ[sÛe
hejleeJeÙeeÛes Deens. let pÙee keâejCeemee"er DeeceÛÙeeJej met[ GieJet FefÛÚleesme lees ÙeeÛemee"er keâer
DeeceÛÙee heeuevekeâlÙee&Ûes mebkesâle pesJne DeeceÛÙee meceesj Deeues lesJne Deecner les ceeveues. ns
heeuevekeâlÙee&, DeeceÛÙeeJej mebÙeceeÛee Je<ee&Je keâj. DeeefCe Deecneuee peieebletve DeMee efmLeleeRle GÛeue
keâer Deecner legPes Dee%eeOeejkeâ Demet.35 (125-126)
efHeâjDeewveuee lÙeeÛÙee pevemecegoeÙeeleerue mejoejebveer meebefieleues, ‘‘keâeÙe let cetmee (De.)
DeeefCe lÙeeÛÙee peeleeryeebOeJeebvee DemesÛe mees[tve osMeerue keâer osMeele lÙeebveer GheõJe ceepeJeeJes DeeefCe
34) DeMee Øekeâejs meJeexÛÛe Deuueenves efHeâjDeewveeRÛee [eJe lÙeebÛÙeeJejÛe GuešJeuee. lÙeeveer meeNÙee
osMeeÛÙee efvehegCe peeotieejebvee yeesueeJetve meJeeËmeceesj Ùeemee"er ØeelÙeef#ekeâ keâjefJeues nesles keâer
pesCeskeâ¤ve npejle cetmee (De.) peeotieej DemeuÙeeÛeer meeceevÙepeveebÛeer Kee$eer JneJeer DeLeJee
keâceerlekeâceer lÙeevee meeMebkeâ lejer yeveJeeJes. hejbleg Ùee meecevÙeele hejeefpele PeeuÙeeveblej Kegö lÙeebveerÛe
yeesueefJeuesuÙee keâueeefvehegCeebveer Skeâceleeves efveCe&Ùe efouee keâer npejle cetmee (De.) peer iees° Øemlegle
keâjerle Deensle leer peeot cegUerÛe veener lej pÙeeÛÙeemeceesj kegâ"uÙeener peeotÛee peesj Ûeeuet Mekeâle
veener, KeefÛeleÛe lees mekeâue peieebÛÙee mJeeceerÛÙee meeceLÙee&Ûee Ûecelkeâej Deens.
35) efHeâjDeewveves [eJe Guešle DemeuÙeeÛes heentve MesJešÛeer Ûeeue DeMeer KesUueer nesleer keâer lÙee SketâCe
ØekeâjCeeuee cetmee (De.) DeeefCe peeotieejebÛes keâš "jJeeJes Je veblej peeotieejebvee Meejerefjkeâ Ùeelevee Je
"ej ceejCÙeeÛee Oeekeâ oeKeJetve lÙeebÛÙeekeâjJeer DeeheuÙee DeejesheeÛee keâyegueerpeyeeye IÙeeJee. hejbleg ner
Ûeeuemegæe Guešueer. peeotieejebveer meJe& leNnsÛÙee efMe#esmee"er mJele:Ûeer leÙeejer oeKeJetve Demes efmeæ
kesâues keâer lÙeebÛes cetmee (De.) ÙeebÛÙee melÙelesJej F&ceeve DeeCeCes ne SKeeÅee keâšeÛee veJns lej
ØeeceeefCekeâheCes melÙe mJeerkeâejCÙeeÛee heefjCeece neslee. Ùee ef"keâeCeer ner iees° megæe heenCÙeepeesieer
Deens keâer keâener #eCeeleÛe F&ceeveves lÙee peeotieejebÛÙee Ûeeefj$Ùeele efkeâleer ceneve ›eâebleer Ie[Jetve
DeeCeueer nesleer. keâes"s Lees[ŸeeÛe JesUehetJeea lÙeeÛe peeotieejebÛeer veerÛeheCeeÛeer DeJemLee DeMeer nesleer keâer
DeeheuÙee Jeef[ueesheeefpe&le Oecee&Ûes meceLe&ve Je meneÙÙeemee"er Iejeletve yeensj he[ues nesles Je
efHeâjDeewveuee efJeÛeejerle nesles keâer pej Deecner cetmee (De.) ÛÙee nuuÙeeletve DeeheuÙee Oecee&Ûes j#eCe
kesâues lej Deecneuee ye#eerme efceUCeej vee? lej keâes"s Deelee F&ceeve¤heer osCeieer Øeehle PeeuÙeeveblej
lÙeebÛeerÛe melÙeefve‰e DeeefCe meenmeeves Flekeâer ceÙee&oe iee"ueer keâer Lees[ŸeeÛe JesUe Deieesoj pÙee
jepeeheg{s ueeuemesheesšer les ueesšebieCe Ieeuele nesles, Deelee lÙeeÛee ye[speeJe DeeefCe Øeleehe "eskeâjerle
Deensle DeeefCe lees pÙee YeÙebkeâj JeeF&š efMe#esÛeer Oecekeâer osle Deens leer YeesieCÙeemee"er lej leÙeej
Deensle hejbleg pÙee melÙeeÛeer JeemleJelee lÙeebvee GIe[ Peeueer nesleer, les mees[CÙeeme leÙeej veJnles.

DeuedDeeDejeHeâ 7

250

heeje 9

lÙeebveer legPeer Je legPÙee DeejeOÙe osJeleebÛeer Yeòeâer mees[tve ÅeeJeer?’’ efHeâjDeewveves Gòej efoues, ‘‘ceer
lÙeebÛÙee cegueebÛeer nlÙee keâjJeerve DeeefCe lÙeebÛÙee efŒeÙeebvee efpeJeble jent osF&ve.36 DeeceÛÙee meòesÛeer
hekeâ[ lÙeebÛÙeeJej Yekeäkeâce Deens.’’ (127)
cetmee (De.) ves DeeheuÙee peeleeryeebOeJeebvee meebefieleues, ‘‘DeuueenÛeer ceole ceeiee, DeeefCe
mebÙece jeKee Yetceer DeuueenÛeer Deens, lees DeeheuÙee oemeebhewkeâer pÙeeuee FefÛÚlees lÙeeuee efleÛee Jeejme
yeveefJelees,37 DeeefCe Debeflece efJepeÙe lÙeebÛÙeeÛemee"er Deens pes lÙeeuee efYeTve keâece keâjleerue.’’
lÙeeÛÙee peeleeryeebOeJeebveer meebefieleues, ‘‘legPÙee DeeieceveehetJeeaner Deecner ÚUues peele neslees DeeefCe
Deelee legPÙee DeeieceveeveblejosKeerue Deecneuee ÚUues peele Deens.’’ lÙeeves Gòej efoues, ‘‘peJeU
Deens leer JesU keâer legceÛÙee heeuevekeâlÙee&ves legceÛÙee Me$etÛee veeMe keâjeJee DeeefCe legcneuee peefceveeRJej
GòejeefOekeâejer yeveJeeJes, ceie heent Ùee keâer legcner keâmes DeeÛejCe keâjlee.’’ (128-129)
Deecner efHeâjDeewveÛÙee ueeskeâebvee efkeâlÙeskeâ Je<eeËheÙeËle og<keâeU Je GlheòeerÛÙee šbÛeeF&le
iegjHeâšefJeues keâer keâoeefÛele les MegæerJej Ùesleerue. hejbleg lÙeebÛeer DeJemLee DeMeer nesleer keâer pesJne
megkeâeU Ùesle Demes lesJne meebiele keâer Deecner ÙeeueeÛe hee$e Deenesle Je pesJne JeeF&š JesU Ùesle
Demes lesJne cetmee (De.) DeeefCe lÙeeÛÙee meeLeeroejebvee DeeheuÙee mebyebOeele DeheMeketâveer "jJeerle
Demele. Kejs heenlee cegUele lÙeebÛee DeheMeketâve DeuueenheeMeer neslee, hejbleg lÙeebÛÙeehewkeâer yengleskeâ
De%eeveer nesles. lÙeebveer cetmee (De.) uee meebefieleues keâer, ‘‘let Deecneuee ceesefnle keâjCÙeemee"er
Jeešsue les mebkesâle DeeCeuesme lejer Deecner legPeer iees° ceevÙe keâjCeej veener.’’ mejlesMesJešer Deecner
lÙeebÛÙeeJej JeeoU hee"efJeues, šesUOee[ mees[ueer, efpeJeeCet HewâueeJeues, yes[tkeâ šekeâues DeeefCe
jòeâeÛee Je<ee&Je kesâuee. ns meJe& mebkesâle JesieJesieUs keâ¤ve oeKeefJeues. hejbleg les ogJe&le&ve keâjerleÛe
jeefnues DeeefCe les HeâejÛe DehejeOeer ueeskeâ nesles pesJne pesJne lÙeebÛÙeeJej Deeheòeer keâesmeUle Demes
lesJne lesJne les cnCele, ‘‘ns cetmee, leguee DeeheuÙee heeuevekeâlÙee&keâ[tve pees ngöe Øeehle Deens
lÙeeÛÙee DeeOeejs DeeceÛÙeemee"er ØeeLe&vee keâj, ÙeeJesUer let pej DeeceÛÙeeJejerue ner Deeheòeer
šeUueerme lej Deecner legPes cnCeCes ceevÙe ke⤠DeeefCe yeveerFœeeF&uevee legPÙeeyejesyej hee"Jetve
osT.’’ heCe pesJne Deecner lÙeebÛÙeeJe¤ve DeeceÛee Øekeâeshe Skeâe "jeefJekeâ keâeUemee"er pÙeeØele
les keâesCelÙeener heefjefmLeleerle heesnÛeCeej nesles, nšJeerle Demet lesJne les hetCe&heCes DeeheuÙee
keâjejeheemetve heje*cegKe nesle Demele lesJne Deecner lÙeebÛÙeeJej met[ GieefJeuee Je lÙeebvee mecegõele
36) ns ue#eele DemeeJes keâer ÚUCegkeâerÛee Skeâ keâeU lej npejle cetmee (De.) ÙeebÛÙee pevceehetJeeaheemetveÛe
meg¤ Peeuesuee keâeU neslee DeeefCe PeUCegkeâerÛee ne ogmeje keâeU cnCepes npejle cetmee (De.) ÙeebÛÙee
Øesef<eleheoeJej efveÙegòeâerveblej meg¤ Demeuesuee keâeU nesÙe. oesvner keâeUeble, yeveerFœeeF&ueÛÙee cegueebvee
"ej kesâues iesues Je lÙeebÛÙee cegueeRvee efpeJeble "sJeues iesues. ner iees° meeceeefÙekeâ nesleer pesCeskeâ¤ve lÙeebÛee
JebMe ve° JneJee Je les ueeskeâ Flej ueeskeâeble efJeueerve JneJesle.
37) nuueerÛÙee keâeUeble keâener ueeskeâ meojnt DeeÙeleÛes ns JeekeäÙe ‘Yetceer DeuueenÛeer Deens’ lesJe{sÛe Iesleele
DeeefCe veblejÛes JeekeäÙe mees[tve osleele ‘pÙeeuee lees FefÛÚlees efleÛee Jeejme yeveefJelees.’

DeuedDeeDejeHeâ 7

251

heeje 9

yeg[efJeues keâejCe lÙeebveer DeeceÛÙee mebkesâleebvee Keesšs "jefJeues nesles Je lÙeebheemetve yesheJee& Peeues
nesles. DeeefCe lÙeebÛÙee peeieer Deecner lÙee ueeskeâebvee pÙeebvee ogyeUs keâ¤ve mees[ues iesues nesles, lÙee
YetceerÛÙee hetJe& Je heef§ecesÛes Jeejme yeveefJeues efpeuee Deecner mece=æerves mebheVe kesâues nesles.38
DeMeeØekeâejs yeveerFœeeF&ueÛÙee yeeyeleerle legPÙee heeuevekeâlÙee&Ûes F<š JeÛeve hetCe& Peeues keâejCe
lÙeebveer mebÙeceeÛeer keâeme Oejueer nesleer DeeefCe Deecner efHeâjDeewve Je lÙeeÛÙee ueeskeâebÛes les meJe&keâener
ve° keâ¤ve šekeâues pes les yeveJeerle nesles Je GYeejerle nesles. (130-137)
yeveerFœeeF&uevee Deecner mecegõeletve heej kesâues, ceie les ceeie&mLe Peeues Je ceeiee&le Skeâe
DeMee pevemecegoeÙeeØele lÙeebÛes ÙesCes Peeues pees DeeheuÙee keâener cetleeAJej cegiOe Peeuee neslee. meebiet
ueeieues, ‘‘ns cetmee! DeeceÛÙeekeâefjleeosKeerue SKeeoe Demee GheemÙe yeveJee pemes Ùee ueeskeâebÛes
DeejeOÙe owJele Deensle,39 cetmee (De.) ves meebefieleues, ‘‘legcner ueeskeâ cees"Ÿee veeoeveheCeeÛÙee
iees°er keâjlee. ns ueeskeâ pÙee heæleerÛes DevegmejCe keâjerle Deensle leer lej efJeveeMe heeJeCeejer Deens
DeeefCe pes keâece les keâjerle Deensle les meJe&mJeer efceLÙee Deens.’’ ceie cetmee (De.) ves meebefieleues,
‘‘keâeÙe ceer DeuueenJÙeefleefjòeâ DevÙe keâesCeer GheemÙe legceÛÙeemee"er MeesOeeJee? lees DeuueenÛe
Deens pÙeeves legcneuee peieeleerue meJe& ueeskeâmecegoeÙeeJej ßes‰lJe Øeoeve kesâues Deens. DeeefCe
(Deuueen Heâcee&Jeerle Deens) lees Øemebie Dee"Jee pesJne Deecner efHeâjDeewveJeeuÙeebheemetve legceÛeer
megškeâe kesâueer pÙeebÛeer DeJemLee DeMeer nesleer keâer les legcneuee YeÙebkeâj Ùeelevee osle nesles. legceÛÙee
cegueebvee "ej keâjerle nesles Je legceÛÙee efŒeÙeebvee efpeJeble jent osle nesles DeeefCe lÙeele legceÛÙee
heeuevekeâlÙee&keâ[tve legceÛeer keâ"esj hejer#ee nesleer.’’ (138-141)
Deecner cetmee (De.) uee leerme je$eer Je efoJemeebkeâefjlee (meervee heJe&leeJej) heeÛeejCe kesâues
Je veblej one efoJemeebveer hegvne Jee{ kesâueer, DeMeeØekeâejs lÙeeÛÙee heeuevekeâlÙee&keâ[tve "jefJeuesueer
cegole hetCe& ÛeeUerme efoJeme Peeueer. cetmee (De.) ves peeleevee Deeheues yebOet ne¤ve (De.) uee
meebefieleues, ‘‘ceePÙee hee"erceeies legcner ceePÙee ueeskeâmecetnele ceePes GòejeefOekeâejer yevetve jene
DeeefCe veerš keâeÙe& keâjerle jene DeeefCe GheõJe ceepeefJeCeeNÙeebÛÙee ceeiee&Ûes DevegmejCe keâ¤
vekeâe.’’ pesJne lees DeeceÛÙee "jefJeuesuÙee meceÙeer heesnesÛeuee DeeefCe lÙeeÛÙee heeuevekeâlÙee&ves
lÙeeÛÙeeMeer mebYee<eCe kesâues, lesJne lÙeeves efJevebleer kesâueer keâer, ‘‘ns heeuevekeâlÙee&! ceuee me#ece
°er os keâer ceer leguee heeneJes.’’ lÙeeves Heâcee&efJeues, ‘‘let ceuee heent Mekeâle veenerme, yejs lej lÙee
meceesjerue heJe&leekeâ[s hene, pej lees DeeheuÙee peeieer efmLej jeefnuee lej Deueyele let ceuee heent
38) cnCepes yeveerFœeeF&uevee HeâuemleerveÛÙee YetceerÛes Jeejme yeveefJeues. Heâuemleerve Je meerefjÙee Ùee
YetØeosMeemee"erÛe efoJÙe kegâjDeeveele efveefvejeàÙee ef"keâeCeer Deecner lÙee Yethe=‰eJej mece=æer jeKeueer
Deens, Demes Meyo Ùeesefpeues iesues Deensle.
39) meojnt ueeskeâmecetn pejer cegmeueceeve neslee lejer efceœeceOÙes MelekeâevegMelekesâ Skeâe cetefle&hetpekeâ
ueeskeâmecetnele jenCÙeeÛeer ner heefjCeleer nesleer.

DeuedDeeDejeHeâ 7

252

heeje 9

MekeâMeerue.’’ cnCetve lÙeeÛÙee heeuevekeâlÙee&ves pesJne heJe&leeJej lespe Øeieš kesâues lesJne lÙeeuee
ÛekeäkeâeÛetj kesâues DeeefCe cetmee (De.) Iesjer ÙesTve keâesmeUuee. pesJne MegæerJej Deeuee lesJne
cnCeeuee, ‘‘heefJe$e Deens legPes DeefmlelJe, ceer legPÙeeheeMeer he§eeòeehe JÙeòeâ keâjlees. DeeefCe
meJe&ØeLece ßeæe "sJeCeeje ceer Deens.’’ - Heâcee&efJeues, ‘‘ns cetmee! ceer leceece ueeskeâebJej ØeeOeevÙe
osTve leguee efveJe[ues keâer let ceePes Øesef<elelJe keâjeJes DeeefCe ceePÙeeMeer mebYee<eCe keâjeJes. cnCetve
ceer pes keâener leguee osF&ve les Ies DeeefCe ke=âle%elee JÙeòeâ keâj.’’ (142-144)
lÙeeveblej Deecner cetmee (De.) uee peerJeveeÛÙee ØelÙeskeâ #es$eemebyebOeer GheosMe DeeefCe ØelÙeskeâ
Debieeyeeyeleerle megmhe° ceeie&oMe&ve heešŸeeJej efuentve efoues DeeefCe lÙeeuee meebefieleues, Ùee
DeeosMeebvee yeUkeâš neleebveer meebYeeU DeeefCe DeeheuÙee ueeskeâmecetneuee Dee%ee os keâer ÙeeÛÙee
Gòece DeeMeÙeeÛes DevegmejCe keâje. ueJekeâjÛe ceer legcneuee DeJe%eekeâejerÛes Iej oeKeJeerve. ceer
DeeheuÙee mebkesâleebkeâ[tve lÙee ueeskeâebÛeer °er efHeâjJeerve pes keâmeuÙeener nkeäkeâeefJevee YetleueeJej cees"s
yeveleele, lÙeebveer keâesCelesner mebkesâle pejer heeefnues lejerosKeerue keâOeerner les lÙee mebkesâleebJej ßeæe
"sJeCeej veenerle. pej mejUceeie& lÙeebÛÙeemeceesj Deeuee lej ÙeeÛee DeJeuebye keâjCeej veenerle
DeeefCe pej Je›eâ ceeie& efometve Deeuee lej lÙeeÛÙeeJej Ûeeuet ueeieleerue, Ùeekeâefjlee keâer lÙeebveer
DeeceÛÙee mebkesâleebvee Keesšs "jefJeues DeeefCe lÙeeheemetve les yesheJee&F& keâjerle jeefnues. DeeceÛÙee
mebkesâleebvee pÙeeves keâesCeer Keesšs "jefJeues DeeefCe efveCe&ÙeeÛÙee efoJeMeer (DeuueenÛÙee heg{s)
cejCeesòej peerJeveeÛÙee npesjerÛee Fvkeâej kesâuee, lÙeeÛes meJe& kesâues meJejues JeeÙee iesues. keâeÙe ueeskeâ
ÙeeÛÙeeKesjerpe Flej keâener ceesyeouee Øeehle ke⤠Mekeâleele keâer pemes keâjeJes lemes YejeJes?
(145-147)
cetmee (De.) ÛÙee hee"erceeies lÙeeÛÙee je°^eÛÙee ueeskeâebveer DeeheuÙee Deuebkeâejeheemetve Skeâe
JeemejeÛeer cetleea yeveefJeueer pÙeeletve yewueemeejKee DeeJeepe efveIele neslee, keâeÙe lÙeebvee efomele
veJnles keâer lees lÙeebÛÙeeMeer yeesuelener veener, lemesÛe SKeeÅee yeeyeleerle lÙeebÛes ceeie&oMe&vener keâjerle
veener? hejbleg lejer osKeerue lÙeebveer lÙeeuee Deeheuee DeejeOÙe yeveefJeues DeeefCe les YeÙebkeâj
DelÙeeÛeejer nesles.40 ceie pesJne lÙeebÛÙee ceesneÛee heeMe Yebie heeJeuee DeeefCe lÙeebveer heeefnues keâer
JeemleefJekeâle: les ceeie&Yeü° Peeues Deensle lesJne cnCet ueeieues keâer, ‘‘pej DeeceÛÙee heeuevekeâlÙee&ves
DeeceÛÙeeJej oÙee oeKeefJeueer veener Je Deecneuee #ecee kesâueer veener lej Deecner ve° nesT.’’
eflekeâ[tve cetmee (De.) ›eâesOe Je og:Keeves Yejuesuee DeeheuÙee ueeskeâebkeâ[s hejleuee. Ùeslee#eCeerÛe
lÙeeves meebefieleues, ‘‘HeâejÛe JeeF&š Jeejmee ÛeeueefJeuee legcner ueeskeâebveer ceePÙee hee"erceeies! keâeÙe
40) efceœe osMeeletve efveIeleevee lÙeebÛÙeeJejerue efceœeer heie[ŸeeÛes ns ogmejs Øekeâš ¤he nesles. efceœeosMeele
ieeÙeerÛes heeefJe$Ùe Je hegpesÛeer peer ØeLee nesleer, lÙeeheemetve ns ueeskeâ FlekeäÙee cees"Ÿee ØeceeCeele ØeYeeefJele
Peeues nesles keâer Øesef<eleebÛeer hee" JeUlee#eCeerÛe lÙeebveer DejeOevesmee"er Skeâ ke=âef$ece Jeeme¤ Ie[Jetve
Iesleues.

DeuedDeeDejeHeâ 7

253

heeje 9

Flekesâ osKeerue legcneuee mebÙece jeKelee Deeues veener keâer DeeheuÙee heeuevekeâlÙee&ÛÙee Dee%esÛeer
Øeleer#ee kesâueer Demeleer?’’ DeeefCe heešŸee HesâkeâuÙee DeeefCe DeeheuÙee yebOet (ne¤ve) ÛÙee
[eskeäÙeeÛes kesâme Oe¤ve lÙeeuee Dees{ues. ne¤ve (De.) ves meebefieleues, ‘‘ns ceePÙee DeeF&ÛÙee
megheg$ee! Ùee ueeskeâebveer ceuee oeyetve šekeâues DeeefCe lÙeebveer ceuee "ej keâjeJes ns vepeerkeâ Deeues
nesles, cnCetve Me$etbvee ceePee Gheneme keâjCÙeeÛeer let mebOeer osT vekeâesme DeeefCe lÙee DelÙeeÛeejer
iešemeceJesle ceePeer ieCevee ke⤠vekeâesme.’’ lesJne cetmee (De.) ves meebefieleues, ‘‘ns heeuevekeâlÙee&,
ceuee Je ceePÙee YeeJeeuee #ecee keâj DeeefCe Deecneuee DeeheuÙee ke=âheeÚ$eele Ies, let meJeeËle peemle
oÙeeUt Deensme.’’ (GòejeoeKeue Heâcee&efJeCÙeele Deeues keâer,) ‘‘pÙee ueeskeâebveer Jeemejeuee GheemÙe
yeveefJeues les pe¤j DeeheuÙee heeuevekeâlÙee&ÛÙee ›eâesOeeble meehe[uÙeeefMeJeeÙe jenCeej veenerle
DeeefCe peieeleerue peerJeveele Deheceeefvele nesleerue. DemelÙe jÛeCeeNÙeebvee Deecner DeMeerÛe efMe#ee
oslees. DeeefCe pes ueeskeâ JeeF&š ke=âlÙes keâjleerue Je ceie he§eeòeehe JÙeòeâ keâjleerue Je ßeæe "sJeleerue
lej efveef§eleÛe Ùee he§eeòeehe Je ßeæsveblej legPee heeuevekeâlee& #ecee keâjCeeje Je oÙee oMe&efJeCeeje
Deens.’’ (148-153)
ceie pesJne cetmee (De.) Ûee jesie Meeble Peeuee lesJne lÙeeves lÙee heešŸee GÛeuetve IesleuÙee
pÙeebÛÙee efueKeeCeeble ceeie&oMe&ve Je ke=âhee nesleer lÙee ueeskeâebmee"er pes DeeheuÙee heeuevekeâlÙee&Ûes
YeÙe yeeUieleele, DeeefCe lÙeeves DeeheuÙee ueeskeâmecetneleerue meòej ueeskeâebÛeer efveJe[ kesâueer keâer
lÙeebveer (lÙeeÛÙeemeceJesle) Deecner "jJetve efouesuÙee JesUsJej npej JneJes.41 pesJne lÙeebvee Skeâe
YeÙebkeâj Yetkebâheeves iee"ues lesJne cetmee (De.) ves efJeveefJeues, ‘‘ns ceePÙee mJeeceer, let FefÛÚues
Demeles lej DeieesojÛe Ùeebvee Je ceuee ve° ke⤠Mekeâle neslee. keâeÙe let lÙee DehejeOeeheeÙeer pees
DeeceÛÙeehewkeâer keâener cetKeeËveer kesâuee neslee, Deecne meJeeËvee ve° keâjCeej Deensme? ner lej let
Iesleuesueer Skeâ hejer#ee nesleer keâer pÙeeÉejs let pÙeeuee FefÛÚlees lÙeeuee ceeie&Yeü° keâjlees DeeefCe
pÙeeuee FefÛÚlees lÙeeuee mevceeie& Øeoeve keâjlees. DeeceÛee heeuekeâ lej letÛe Deensme, cnCetve
Deecneuee #ecee keâj DeeefCe DeeceÛÙeeJej ke=âhee keâj, let meJee&hes#ee peemle #ecee keâjCeeje Deensme
DeeefCe DeeceÛÙeemee"er Ùee peieeleeruener Yeues efuene Je cejCeesòej peerJeveelemegæe. Deecner
DeeheuÙeekeâ[s ¤pet Peeuees Deenesle. GòejeoeKeue Heâcee&efJeCÙeele Deeues, ‘‘efMe#ee lej ceer pÙeeuee
FefÛÚlees lÙeeuee keâjlees, heCe ceePeer ke=âhee ØelÙeskeâ JemletJej DeeÛÚeefole Deens DeeefCe leer ceer lÙee
ueeskeâebmee"er efuenerve pes DeJe%eeheemetve otj jenleerue, pekeâele osleerue Je ceePÙee mebkesâleebJej ßeæe
"sJeleerue.’’ (154-156)
(cnCetve Deepe ner ke=âhee lÙee ueeskeâebÛee Jeeše Deens) pes Ùee efvej#ej hewiebyej-veyeer (me.)
41) ns heeÛeejCe Ùee nsletves nesles keâer ueeskeâmecetneÛÙee 70 ØeefleefveOeeRveer KegoeJebleeÛÙee ngpegjele npej jentve
ueeskeâmecetneÛÙee Jeleerves JeemejeÛeer hetpee kesâuÙeeÛÙee DehejeOeeÛeer #ecee ceeieeJeer DeeefCe hegve§e
Dee%eebefkeâle jenCÙeeÛee keâjej keâjeJee.

DeuedDeeDejeHeâ 7

254

heeje 9

Ûes DevegÙeeefÙelJe helkeâjleerue42 pÙeeÛee GuuesKe lÙeebvee lÙeebÛÙee leewjele Je FbpeerueceOÙes efueefKele
mJe¤heele Dee{Ulees. lees lÙeebvee meoeÛeejeÛeer Dee%ee oslees, ogjeÛeejeheemetve jesKelees,
lÙeebÛÙeemee"er mJeÛÚ Jemlet nueeue keâjlees Je DemJeÛÚ Jemlet njece keâjlees, DeeefCe
lÙeebÛÙeeJe¤ve les DeesPes GlejefJelees pes lÙeebÛÙeeJej ueeouesues nesles DeeefCe leer yebOeves mees[lees
pÙeeceOÙes les peKe[uesues nesles.43 cnCetve pes ueeskeâ ÙeeÛÙeeJej ßeæe "sJeleerue DeeefCe ÙeeÛes
meceLe&ve Je meneÙÙe keâjleerue Je lÙee ØekeâeMeeÛes DevegmejCe keâjleerue pees ÙeeÛÙeeyejesyej DeJelejuee
iesuee Deens, lesÛe meHeâue nesCeejs Deensle. ns cegncceo (me.) meebiee keâer, ‘‘ns ceeveJeebvees, ceer legcne
meJeeËkeâ[s lÙee DeuueenÛee Øesef<ele Deens pees he=LJeer Je DeekeâeMeebÛÙee jepÙeebÛee mJeeceer Deens,
lÙeeÛÙeeefMeJeeÙe Flej keâesCeerner F&Õej veener, leesÛe peerJeve Øeoeve keâjlees Je leesÛe ce=lÙet oslees,
cnCetve ßeæe "sJee DeuueenJej DeeefCe lÙeeves hee"efJeuesuÙee efvej#ej veyeer (me.) Jej pees Deuueen
Je lÙeeÛÙee DeeosMeebvee ceevelees, DeeefCe DevegmejCe keâje lÙeeÛes, pesCeskeâ¤ve legcner mejUceeie&
Øeehle keâjeue.’’ (157-158)
cetmee (De.) ÛÙee ueeskeâeble Skeâ ieš Demee osKeerue neslee pees melÙeevegmeej ceeie&oMe&ve
keâjerle Demes Je melÙeevegmeejÛe vÙeeÙe keâjerle Demes. DeeefCe Deecner lÙee pevemecetneme yeeje
IejeCÙeeble efJeYeeietve lÙeebvee mJeleb$e iešeÛes ¤he efoues nesles. DeeefCe pesJne cetmee (De.) keâ[s
lÙeeÛÙee ueeskeâebveer heeCeer ceeefieleues, lesJne Deecner lÙeeuee mebkesâle efouee keâer Decegkeâ Ke[keâeJej
Deeheueer uee"er ceej. cnCetve lÙee Ke[keâeceOetve Dekeâmceele yeeje Pejs Hegâšues DeeefCe ØelÙeskeâ
ieševes Deeheuee heeCeJe"e efveef§ele kesâuee, Deecner lÙeebÛÙeeJej {ieebÛeer meeJeueer kesâueer DeeefCe
42) Ùee ef"keâeCeer npejle cegncceo (me.) ÙeebÛÙeemee"er ‘efvej#ej’ (Gcceer) ne Meyo Ùentoer ueeskeâebÛÙee
heeefjYeeef<ekeâ Meyoevegmeej ØeÙegòeâ Peeuee Deens. yeveerFœeeF&ue mJele: Kesjerpe Flej meJe& ueeskeâebvee
‘efvej#ej’ (ieesSce, DeLeJee peWšeF&ue) cnCele Demele. lÙeebÛee JeebefMekeâ ieJe& Je Denbkeâej keâesCeeGcceer-Ûes vesle=lJe ceevÙe keâjCes lej otjÛe jenes, ‘Gcceer’Ûes DeeheuÙee yejesyejerÛes ceeveJeer nkeäkeâmegæe
ceevÙe keâjCÙeeme leÙeej veJnlee. leÉleÛe kegâjDeeveele lÙeebÛes ns keâLeve efoues iesues Deens, ‘‘GcceerÛes
efJeòe efieUbke=âle keâjCÙeemee"er DeeceÛeer keâmeueerner peeyeefJeÛeejCee nesCeej veener.’’ (DeeuesFceüeve,
DeeÙele ›eâ. 75) cnCetve meJeexÛÛe Deuueen lÙeebÛÙeeÛe heeefjYeeef<ekeâ MeyoeÛee ØeÙeesie keâ¤ve
Heâcee&efJelees keâer Deelee lej ÙeeÛe GcceerMeer legceÛes YeeiÙe efveieef[le Deens. ÙeeÛes DevegkeâjCe mJeerkeâejeue
lej ceePÙee ke=âhesletve efnmmee Øeehle keâjeue DevÙeLee MelekeâevegMelekesâ pÙeeves heeref[le Deeuee Deenele
leesÛe keâeshe legceÛes YeeiÙe efueefKele Deens.
43) cnCepes lÙeebÛÙee MeeŒeeRveer DeeheuÙee keâeÙeÅeelcekeâ efÚ$eevJes<eCeeÉejs, lÙeebÛÙee $e+ef<ebveer DeeheuÙee
lehe§eÙexÛÙee DeefleMeÙeesefòebâveer DeeefCe lÙeebÛÙee De[eCeer pevemeeceevÙeebveer DeeheuÙee Yeüecekeâ keâuhevee Je
mJejefÛele efveÙece DeeefCe ceÙee&oebveer lÙeebÛÙee peerJeveebvee pÙee DeesPÙeeKeeueer oeyetve "sJeues nesles Je pÙee
yebOeveebveer peKe[ues nesles, ne hewiebyej les meJe& DeesPes otj meejlees Je leer meJe& yebOeves lees[tve peerJeve mJeleb$e
keâjlees.

DeuedDeeDejeHeâ 7

255

heeje 9

lÙeebÛÙeeJej ‘ceVe’ Je ‘meueJee’ (DeekeâeMeeletve DeJelejuesues KeeÅe) GlejefJeues, - ‘‘Kee les mJeÛÚ
heoeLe& pes Deecner legcneuee Øeoeve kesâues Deensle.’’ hejbleg Ùeeveblej lÙeebveer pes keâener kesâues les
DeeceÛÙeeJej lÙeebveer DelÙeeÛeej kesâuee veener lej Gueš mJele:JejÛe DelÙeeÛeej keâjerle jeefnues.
(159-160)
mcejCe keâje lees Øemebie pesJne lÙeebvee meebefieleues iesues nesles keâer, ‘‘Ùee Jemleerle peeTve
jene DeeefCe ÙeeÛÙee GlheVeebletve DeeheuÙee cepeeavegmeej GhepeerefJekeâe Øeehle keâje Je ‘‘efnòeletve
efnòeletve’’ cnCele pee DeeefCe MenjeÛÙee oejeletve velecemlekeâ nesle nesle ØeJesMe keâje, Deecner
legceÛes DehejeOe ceeHeâ ke⤠DeeefCe heefJe$e Jele&ve jeKeCeeNÙeebvee peemle ke=âhesves Gheke=âle keâ¤.’’
hejbleg pes ueeskeâ lÙeebÛÙeehewkeâer DelÙeeÛeejer nesles, lÙeebveer leer iees° peer lÙeebvee meebeif eleueer iesueer
nesleer yeouetve šekeâueer, DeeefCe heefjCeece Demee Peeuee keâer Deecner lÙeebÛÙee DelÙeeÛeejeÛÙee
efMe#esheeÙeer lÙeebÛÙeeJej DeekeâeMeeletve Øekeâeshe hee"efJeuee. (161-162)
DeeefCe peje Ùeebvee lÙee JemleerÛeer kewâefHeâÙeleosKeerue efJeÛeeje peer mecegõ efkeâveejer Jemeueer
44
nesleer. Ùeebvee Dee"Jetve Åee lees Øemebie keâer lesLeerue ueeskeâ meyle (MeefveJeej) ÛÙee efoJeMeer
DeuueenÛeer Dee%ee Yebie keâjerle nesles DeeefCe Demes keâer ceemes MeefveJeejÛÙee efoJeMeerÛe GmeUtve
GmeUtve he=‰YeeieeJej lÙeebÛÙeemeceesj Ùesle Demele Je MeefveJeej mees[tve Flej efoJeMeer Ùesle vemele.
ns Ùeemee"er Ie[le Demes keâer Deecner lÙeebÛÙee DeJe%esheeÙeer lÙeebvee hejer#esle šekeâle neslees. DeeefCe
Ùeebvee ns osKeerue Dee"Jetve Åee keâer pesJne lÙeebÛÙeehewkeâer Skeâe ieševes ogmeNÙee iešeme meebefieleues
nesles, ‘‘legcner DeMee ueeskeâebvee GheosMe keâe keâjlee, pÙeebvee Deuueen ve° keâjCeej Deens DeLeJee
keâ"esj efMe#ee osCeej Deens.’’ lesJne lÙeebveer Gòej efoues nesles keâer, ‘‘Deecner ns meJe&keâener legceÛÙee
heeuevekeâlÙee&ÛÙee heg{s DeeheuÙee yeÛeeJeeÛes meeOeve cnCetve DeeefCe Ùee Dehes#esves keâjerle Deenesle keâer
keâoeefÛele ns ueeskeâ lÙeeÛÙee DeJe%esheemetve otj jenleerue.’’ mejlesMesJešer pesJne les lÙee DeeosMeebvee
hetCe&le: efJeme¤ve iesues pÙeeÛeer lÙeebvee Dee"JeCe keâ¤ve efoueer iesueer nesleer lesJne Deecner lÙee
ueeskeâebvee JeeÛeefJeues pes JeeF&šeheemetve jesKele nesles, DeeefCe GjuesuÙee meJe& ueeskeâebvee pes
DelÙeeÛeejer nesles, lÙeebÛÙee DeJe%esheeÙeer lÙeebvee keâ"esj Øekeâesheele hekeâ[ues. ceie pesJne les hetCe&
efMejpeesjerves leerÛe ke=âlÙes keâjerle jeefnues pÙeeheemetve lÙeebvee jesKeues iesues nesles, lesJne Deecner

44) mebMeesOekeâebÛee yengleebMeer keâue Ùeekeâ[s Deens keâer ns mLeU Ssuee, DeLeJee Ssueele efkebâJee Ssueesle nesles.
nuueer lesLes FœeeF&ueÛÙee Ùentoer jepÙeeves ÙeeÛe veeJeeves Skeâ yeboj GYeejues Deens. lÙeeÛÙee peJeUÛe
pee@[&veÛes Øeefmeæ yeboj ‘Dekeâyee’ efmLele Deens.

DeuedDeeDejeHeâ 7

256

heeje 9

meebefieleues, ceekeâ[ yevee45 Deheceeefvele Je eflejmke=âle. (163-166)
DeeefCe Dee"Jee pesJne legceÛÙee heeuevekeâlÙee&ves peenerj kesâues keâer, ‘‘lees hegve®lLeeveeheÙeËle
melele Demeues ueeskeâ yeveerFœeeF&ueJej ueeole jenerue pes lÙeebvee DelÙeble JeeF&š Ùeelevee osleerue.’’
efve:mebMeÙe legceÛee heeuevekeâlee& efMe#ee osCÙeele Heâej melJej Deens DeeefCe efveef§eleheCes lees #ecee Je
oÙee oMe&efJeCeeje osKeerue Deens. (167)
Deecner YetleueeJej lÙeebÛÙee legkeâ[Ÿee, keâ¤ve Deveskeâ pevemecetnele lÙeebvee efJeYeeietve
šekeâues. keâener ueeskeâ lÙeebÛÙeele meoeÛeejer nesles DeeefCe keâener lÙeebÛÙeehes#ee JesieUs. DeeefCe Deecner
lÙeebvee yeNÙee DeeefCe JeeF&š efmLeleerves hejer#esle šekeâerle jeefnuees keâer keâoeefÛele ns hejle JeUleerue.
ceie DeieesojÛÙee efhe{Ÿeeveblej Demes Dehee$e lÙeebÛes GòejeefOekeâejer Peeues pes DeuueenÛÙee «ebLeeÛes
Jeejme Demetvemegæe ÙeeÛe legÛÚ peieleeÛes ueeYe Ghešleele DeeefCe meebietve šekeâleele keâer Dehes#ee
Deens keâer Deecneuee ceeHeâ kesâues peeF&ue, DeeefCe pej leerÛe Ssefnkeâ mebheòeer meceesj DeeuÙeeme
ueieyeieerves leer Iesleele. keâeÙe lÙeebÛÙeekeâ[tve «ebLeeÛeer Øeefle%ee Iesleueer iesueer veener keâer DeuueenÛÙee
veeJeeves leerÛe iees° meebieeJeer peer melÙe Deens? DeeefCe Ùeebveer mJele:Ûe JeeÛeues Deens pes «ebLeele
efueefnuesues Deens. hejueeskeâeleerue efveJeememLeeve lej F&MehejeÙeCe ueeskeâebmee"erÛe Gòece Deens.46
keâeÙe SJe{erMeer iees° osKeerue legcneuee keâUle veener? pes ueeskeâ «ebLeeÛes heeueve keâjleele Je
pÙeebveer veceepe keâeÙece kesâueer Deens, efveef§eleÛe DeMee meoeÛeejer ueeskeâebÛee ceesyeouee Deecner JeeÙee
45) Ùee JeCe&veeJe¤ve Demes keâUles keâer lÙee Jemleerle leerve ØekeâejÛes ueeskeâ ceewpeto nesles. Skeâ, pes Oe[Oe[erle
F&Õejer Dee%esÛeer heeÙeceuueer keâjerle nesles. ogmejs les ueeskeâ pes mJele: lej DeJe%ee keâjerle veJnles hejbleg
Ie[CeeNÙee lÙee DeJe%eebvee efvecetšheCes heenele nesles DeeefCe lÙeeefJe¤æ GheosMe keâjCeeNÙeebvee cnCele
Demele keâer lÙee DeYeeieer ueeskeâebvee GheosMe keâ¤ve lejer keâeÙe meeOÙe nesCeej Deens. eflemejs les ueeskeâ
nesles pes DeeheuÙee F&ceeveer mJeeefYeceeveecegUs F&Õejer ceÙee&oebÛeer GIe[GIe[ heeÙeceuueer menve keâ¤
Mekeâle veJnles. keâoeefÛele les DehejeOeer ueeskeâ lÙeebÛÙee GheosMeecegUs mejU ceeiee&Jej Ùesleerue efkebâJee
lÙeebveer mejU ceeie& mJeerkeâejuee veener lej erDeeheuÙee hejerves Deeheueer keâle&JÙehetle&lee keâ¤ve efveoeve
F&Õejemeceesj DeeheuÙee efveoex<elesÛee hegjeJee lejer meeoj keâ¤, Ùee efJeÛeejeves les veskeâerÛee ngketâce DeeefCe
heeheeuee ceveeF&keâ keâjCÙeele ØeÙelveMeerue nesles. DeMee heefjefmLeleerle pesJne lÙee JemleerJej DeuueenÛee
Øekeâeshe keâesmeUuee lesJne efoJÙe kegâjDeeve meebielees keâer meojnt eflevner iešebhewkeâer kesâJeU eflemejeÛe ieš
lÙeeheemetve megjef#ele "sJeuee iesuee keâejCe lÙeeÛe ieševes F&ÕejeÛÙee ngpetjele DeeheuÙee yeÛeeJeeÛes
efveefceòe meeoj keâjCÙeeÛeer keâeUpeer Iesleueer nesleer Je leesÛe Demee ieš neslee pÙeeves DeeheCe efveoex<e
DemeuÙeeÛee hegjeJee efouee neslee. GjuesuÙee DeieesojÛÙee oesvner iešebÛeer DelÙeeÛeeNÙeeble ieCevee
Peeueer Je les DeeheuÙee DehejeOeeÛÙee ØeceeCeevegmeej Øekeâeshe«emle Peeues. leLeeefhe ceekeâ[ kesâJeU lÙeeÛe
ueeskeâebvee yeveefJeues iesues pÙeebveer hetCe&heCes efMejpeesjer keâ¤ve Dee%esÛeer heeÙeceuueer kesâueer nesleer.
46) meojnt DeeÙeleÛes oesve DevegJeeo nesT Mekeâleele. Skeâ Deecner Jej efouesuee Deens DeeefCe ogmeje Demee
‘‘F&MeYeer¤ ueeskeâebmee"er lej hejueeskeâeÛes efveJeememLeeveÛe yesnlej Deens.’’

DeuedDeeDejeHeâ 7

257

heeje 9

peeT osCeej veener. Ùeebvee lees Øemebie osKeerue Dee"Jelees keâeÙe pesJne Deecner heJe&leeuee nueJetve
ÙeebÛÙeeJej DeMee Øekeâejs DeeÛÚeefoues nesles keâer peCetkeâeÙe leer Ú$eer DemeeJeer DeeefCe ns keâuhevee
keâjerle nesles keâer lees ÙeebÛÙeeJej keâesmeUsue DeeefCe lesJne Deecner Ùeebvee meebefieleues nesles keâer pees «ebLe
Deecner legcneuee osle Deenesle lÙeeuee meceLe&heCes GÛeuetve Oeje, DeeefCe pes keâener lÙeele efueefnues
Deens, lÙeeuee mcejCeeble "sJee, Dehes#ee Deens keâer legcner ogJe&le&veeheemetve Deefuehle jeneue.
(168-171)
DeeefCe ns veyeer (me.), ueeskeâebvee Dee"JeCe keâ¤ve Åee lÙee ØemebieeÛeer pesJne legceÛÙee
heeuevekeâlÙee&ves DeeoceÛÙee mebleleerÛÙee hee"erletve mecemle ceeveJepeeleeruee DeefmlelJeele DeeCeues
nesles DeeefCe lÙeebvee mJele: lÙeebÛÙeeJejÛe mee#eeroej "jJeerle efJeÛeejues nesles, ‘‘keâeÙe ceer legceÛee
heeuevekeâlee& veener?’’ lÙeebveer meebefieleues, ‘‘efveef§eleÛe DeeheCe DeeceÛes heeuevekeâlee& Deenele,
Deecner ÙeeÛeer iJeener oslees,’’47 ns Deecner Ùeekeâefjlee kesâues keâer SKeeos JesUer hegve®lLeeveeÛÙee
efoJeMeer Demes meebiet veÙes keâer, ‘‘Deecner lej Ùee iees°erheemetve DeveefYe%e neslees.’ DeLeJee Demes meebiet
veÙes keâer, ‘‘DeveskesâÕejJeeoeÛee ØeejbYe lej DeeceÛÙee Jee[-Jeef[ueebveer DeeceÛÙee DeieesojÛe kesâuee
neslee DeeefCe Deecner lÙeeveblej lÙeebÛÙee JebMeele pevceuees, ceie DeeheCe Deecneuee lÙee
DehejeOeeyeöue hekeâ[lee keâeÙe pees og<ke=âlÙe keâjCeeNÙee ueeskeâebveer kesâuee neslee?’’ hene! DeMee
leNnsves Deecner mebkesâle mhe°heCes Øemlegle keâjlees.48 DeeefCe DeMeemee"er keâjlees keâer Ùee ueeskeâebveer
lÙeekeâ[s hejle ÙeeJes. (172-174)
DeeefCe ns hewiebyej (me.), ÙeebÛÙeemeceesj lÙee ceeCemeeÛÙee efmLeleerÛes JeCe&ve keâje pÙeeuee
Deecner DeeceÛÙee mebkesâleJeÛeveebÛes efMe#eCe efoues nesles hejbleg lÙeeves lÙeebÛÙee efveyeËOeeletve heU
keâe{uee. mejlesMesJešer Mewleeve lÙeeÛÙee ceeies ueeieuee ÙesLeheÙeËle keâer lÙeeÛee YejkeâšuesuÙee
ueeskeâeble meceeJesMe Peeuee. pej Deecner FefÛÚues Demeles lej lÙeeuee lÙee mebkesâleJeÛeveebÉejs
GÛÛemLeeve efoues Demeles, hejbleg lÙeeÛee lej peefceveerkeâ[sÛe keâue jeefnuee DeeefCe DeeheuÙee
ceveesJeemevesÛÙeeÛe Deenejer iesuee, cnCetve lÙeeÛeer efmLeleer kegâ$ÙeemeejKeer Peeueer keâer legcner
lÙeeÛÙeeJej nuuee kesâuee lejer lees peerYe ueeWyekeâUle "sJelees DeeefCe lÙeeuee mees[tve efoues lejer
47) Deveskeâ noermeerJe¤ve keâUuÙeeØeceeCes DeeoceÛÙee efveefce&leerØemebieer ner Iešvee Ie[ueer nesleer. lÙeeJesUer
pÙeeØeceeCes HeâefjMlÙeebvee Skeâ$e keâ¤ve ØeLece ceeveJeeuee mepeoe keâjefJeuee iesuee neslee Je he=LJeerJej
ceeveJeÛÙee efKeueeHeâle- ØeefleefveefOelJeeÛeer Iees<eCee kesâueer iesueer nesleer. lÙeeÛÙeeØeceeCes DeefKeue
ceeveJepeeleerueeosKeerue, peer keâÙeeceleheÙeËle pevceeme ÙesCeejer nesleer, meJeexÛÛe Deuueenves SkeâeÛe
JesUer DeefmlelJeele DeeCetve Je efJeJeskeâ Øeoeve keâ¤ve DeeheuÙeemeceesj npej kesâues nesles Je lÙeebÛÙeekeâ[tve
DeeheuÙee mJeeefcelJeeyeöue mee#e Iesleueer nesleer.
48) cnCepes ceeveJeeÛÙee Deble:keâjCeele ceewpeto DemeuesuÙee melÙeheefjefmLeleerÛÙee lÙee KegCee pÙee
melÙeekeâ[s ceeCemeeÛes ceeie&oMe&ve keâjerle Demeleele.

DeuedDeeDejeHeâ 7

258

heeje 9

peerYe ueeWyekeâUleÛe "sJelees.49 nsÛe GoenjCe Deens lÙee ueeskeâebÛes pes DeeceÛÙee mebkesâleJeÛeveebvee
Keesšs uesKeleele. (175-176-)
legcner Ùee nkeâerieleer lÙeebvee SskeâJeerle jene keâoeefÛele ns keâener efJeÛeej Je efÛebleve keâjleerue.
DelÙeble JeeF&š GoenjCe Deens, DeMee ueeskeâebÛes pÙeebveer DeeceÛÙee mebkesâleJeÛeveebvee Keesšs
"jefJeues, DeeefCe les mJele:Jej mJele:Ûe DelÙeeÛeej keâjerle jeefnues Deensle. pÙeeuee Deuueen
ceeie&oMe&ve keâjlees Heâòeâ leesÛe mejUceeie& Øeehle keâjlees Je pÙeeuee Deuueen DeeheuÙee
ceeie&oMe&veeheemetve JebefÛele keâjlees leesÛe DeÙeMemJeer Je efvejeMe yevelees. DeeefCe ner melÙe efmLeleer
Deens keâer yejsÛemes efpeVe Je ceeCemes DeMeer Deensle pÙeebvee Deecner vejkeâemee"erÛe efvecee&Ce kesâues
Deens. lÙeebÛÙeepeJeU ceves Deensle heCe les lÙeebveer efJeÛeej keâjerle veenerle, lÙeebÛÙeeheeMeer [esUs
Deensle heCe les heenele veenerle, lÙeebÛÙeepeJeU keâeve Deensle heCe les Sskeâle veenerle. les
peveeJejebmeejKes Deensle efkebâyengvee lÙeebÛÙeehes#eener legÛÚ Deensle, ns les ueeskeâ nesle pes ieHeâueleerle
njheues Deensle.50 (-176-179)
Deuueen ÛeebieuÙee veeJeeveebÛe hee$e Deens, lÙeeÛee ÛeebieuÙee veeJeeveerÛe OeeJee keâje DeeefCe
lÙee ueeskeâebvee lÙeebÛÙee efmLeleerle mees[e, pes lÙeeÛeer veeJes "sJeCÙeele melÙeeheemetve heje*cegKe
nesleele. pes keâener les keâjleele lÙeebÛee yeouee lÙeebvee efceUeuÙeeefMeJeeÙe jenCeej veener,51
DeeceÛÙee efveefce&leerle Skeâ ieš Demee osKeerue Deens pees hegjshetj melÙeevegmeej ceeie&oMe&ve Je
49) kegâjDeeveÛÙee Yee<Ùekeâejebveer hewiebyej (me.) ÛÙee keâeUeleerue Je lÙee hetJeeaÛÙee Feflenemeeleerue
efvejefvejeàÙee JÙeòeâeRvee meojnt Ghecee ueeiet kesâueer Deens. hejbleg JemlegefmLeleer DeMeer keâer lÙee Ghecesle
Âef<šmeceesj Demeuesueer leer efJeefMe° JÙeòeâer lej he[ÅeeDee[ Deens leLeeefhe pÙee keâesCee JÙeòeâerle ne
ogieg&Ce Demesue lÙee ØelÙeskeâ JÙeòeâeruee ner Ghecee ueeiet nesles. meJe&ßes‰ Deuueen DeMee JÙeòeâeruee
kegâ$ÙeeÛÙee DeJemLesÛeer Ghecee oslees. kegâ$ÙeeÛeer ueeWyekeâUle Demeuesueer peerYe Je Jeenele Demeuesueer ueeU
Skeâe DeMeceveerÙe ueesYeeie>erÛes DeeefCe keâoeefhe le=hle ve nesCeeNÙee JeemevesÛes ue#eCe Deens. GhecesÛes
keâejCe lesÛe Deens pÙee keâejCeeves DeeheCe DeeheuÙee Yee<esle DeMee JÙeòeâeruee peer Ssefnkeâ ueeuemesheesšer
DeebOeUer nesle DemeeJeer ‘ogefveÙesÛee kegâ$ee’ Demes cnCelees.
50) cnCepes Deecner Ùeebvee lej efvecee&Ce kesâues nesles. ùoÙe, ceWot, [esUs DeeefCe keâeve osTve hejbleg
peeefueceebveer ÙeebÛee keâenerÛe GheÙeesie kesâuee veener Je DeeheuÙee og<keâcee&heeÙeer mejlesMesJ ešer
penVecemee"erÛe hee$e yeveues.
51) ‘ÛeebieuÙee veeJeebveer’ DeefYeØesle DeMeer veeJes Deensle pÙeeÉejs F&ÕejeÛeer cenòee Je GÛÛelee, lÙeeÛes
heeefJe$Ùe Je efvece&Ulee DeeefCe lÙeeÛÙee GÛÛelece iegCeebÛeer DeefYeJÙeòeâer nesle DemeeJeer. F&ÕejeÛeer veeJes
"sJeCÙeele melÙeeheemetve heje*cegKe nesCes Demes keâer F&Õejeuee DeMeer veeJes efoueer peeJeerle peer lÙeeÛÙee
opee&hes#ee keâceer opee&Ûeer DemeeJeerle, peer lÙeeÛÙee DeeojeefJe¤æ DemeeJeerle, pÙeebÛÙeeÉejs oes<e DeeefCe
keâceerheCee lÙeeÛÙeeMeer pees[uee peele DemeeJee DeLeJee pÙeebÛÙeeÉejs lÙeeÛÙee heefJe$e Je GÛÛelece
DeefmlelJeemebyebOeer SKeeÅee ÛegkeâerÛÙee OeejCesÛeer DeefYeJÙeòeâer nesle DemeeJeer.

DeuedDeeDejeHeâ 7

259

heeje 9

melÙeevegmeej vÙeeÙe keâjlees. Gjues les ueeskeâ pÙeebveer DeeceÛeer mebkesâleJeÛeves Keesšer uesKeueer Deensle,
lej lÙeebvee Deecner ›eâcee›eâceeves DeMee heæleerves efJeveeMeekeâ[s vesT keâer lÙeebvee heòee osKeerue
ueeieCeej veener. ceer lÙeebvee JeeJe osle Deens, ceePÙee [eJehesÛeebvee keâener lees[ veener.
(180-183)
DeeefCe keâeÙe Ùee ueeskeâebveer keâOeer efJeÛeej kesâuee veener? ÙeebÛÙee efce$eeJej Jes[sheCeeÛee
keâenerÛe heefjCeece veener.52 lees lej Skeâ meeJeOe keâjCeeje Deens pees (JeeF&š heefjCeece meceesj
ÙesCÙeehetJeea) mhe°heCes Keyejoej keâjerle Deens. keâeÙe Ùee ueeskeâebveer DeekeâeMe DeeefCe he=LJeerÛÙee
JÙeJemLesJej keâOeer efJeÛeej kesâuee veener DeeefCe keâesCelÙeener Jemletuee osKeerue peer Deuueenves
efveefce&ueer Deens [esUs GIe[tve heeefnues veener? DeeefCe keâeÙe ÙeeÛee osKeerue Ùeebveer keâOeer efJeÛeej
kesâuee veener keâoeefÛele ÙeebÛee peerJevekeâeue mebheg°ele ÙesCÙeeÛeer Ieškeâe peJeU ÙesTve "sheueer
Demesue? ceie MesJešer hewiebyejebÛÙee Ùee metÛevesveblej Flej keâesCeleer iees° DeMeer Demet Mekeâles
pÙeeJej Ùeebveer ßeæe "sJeeJeer? pÙeeuee Deuueenves ceeie&oMe&veeheemetve JebefÛele kesâues lÙeeÛÙeekeâefjlee
ceie keâesCeerÛe ceeie&oMe&keâ veener, DeeefCe Deuueen lÙeebvee ogJe&le&veeleÛe YeškeâuesuÙee DeJemLesle
mees[tve oslees. (184-186)
ns ueeskeâ legcneuee efJeÛeejleele keâer MesJešer leer hegve®lLeeveeÛeer Ieškeâe DeJelejCeej lejer
keâOeer? meebiee, ‘‘lÙeeÛes %eeve ceePÙee heeuevekeâlÙee&peJeUÛe Deens, efleuee efleÛÙee JesUsJej leesÛe
peenerj keâjerue. DeekeâeMeeble Je peefceveerle leer DelÙeble keâ"erCe JesU Demesue, leer legceÛÙeeJej
Dekeâmceele ÙesF&ue.’’ ns ueeskeâ lÙeemebyebOeer legcneuee DeMeeØekeâejs efJeÛeejleele peCetkeâeÙe legcner
efleÛÙee MeesOeele ueeieuee Deenele, meebiee, ‘‘lÙeeÛes %eeve lej kesâJeU Deuueenuee Deens heCe
yengleskeâ ueeskeâ Ùee melÙeeheemetve DeveefYe%e Deensle.’’ ns hewiebyej (me.), Ùeebvee meebiee keâer, ‘‘ceer
mJele:keâefjlee keâesCelÙeener veHeâe leesšŸeeÛee DeefOekeâej yeeUiele veener, DeuueenÛe pes keâener
FefÛÚlees les nesles DeeefCe pej ceuee hejes#eeÛes %eeve Demeles lej ceer heg<keâUmes ueeYe mJele:mee"er
Øeehle keâ¤ve Iesleues Demeles Je ceuee keâOeerner SKeeos vegkeâmeeve heesnÛeues vemeles. ceer lej kesâJeU
52) ‘efce$e’ves DeefYeØesle npejle cegncceo (me.) Deensle. lÙeebvee cekeäkeâeJeeefmeÙeebÛee efce$e Ùeemee"er cnšues
iesues Deens keâer lÙee ueeskeâebkeâefjlee les DeveesUKeer veJnles. lÙeeÛe ueeskeâeble les pevceues, lÙeebÛÙee
ojcÙeeveÛe jeefnues Je Jemeues, yeeueheCeeveblej le®Ce DeeefCe le®CeeheCeeveblej Je=æ Peeues, Øesef<ele
nesCÙeehetJeea meJe& ueeskeâ lÙeebvee Skeâ DelÙeble megmJeYeeJeer DeeefCe MeneCee ceeCetme cnCetve DeesUKele
Demele. Øesef<ele PeeuÙeeveblej pesJne lÙeebveer F&Õejer mebosMe heesnÛeefJeCÙeeme ØeejbYe kesâuee lesJne
Dekeâmceele lÙeebvee les Jes[e cnCet ueeieues. lÙeebÛes Demes yeesueCes, Øesef<ele nesCÙeehetJeea npejle cegncceo
(me.) pes keâener keâjerle nesles lÙee iees°ermee"er veJnles lej Øesef<ele nesCÙeeveblej pÙee iees°erÛee les ØeÛeej
ke⤠ueeieues nesles lÙeeÛe iees°ermee"er nesles, ns GIe[ Deens. ÙeeÛe keâejCeemleJe Heâcee&efJeues peele Deens
keâer ueeskeâebveer keâOeer efJeÛeej lejer kesâuee Deens, keâer Ùee iees°eRhewkeâer keâesCeleer iees° Jes[sheCeeÛeer Deens?

DeuedDeeDejeHeâ 7

260

heeje 9

Skeâ Keyejoej keâjCeeje Je Keg<eKeyej SskeâefJeCeeje Deens lÙee ueeskeâebmee"er pes ceePes cnCeCes ceevÙe
keâjleerue.’’ (187-188)
lees DeuueenÛe Deens pÙeeves legcneuee Skeâe efpeJeeheemetve efvecee&Ce kesâues Je lÙeeÛÙeeÛe
peeleerheemetve pees[er yeveefJeueer cnCepes efleÛÙee meeefVeOÙeele meblees<e Øeehle keâjeJee. ceie pesJne heg®<eeves
Œeeruee Peekeâues lesJne efleuee Skeâ met#ce ieYe& jeefnuee lÙeeÛee Yeej Jeentve leer mebÛeej keâjerle jeefnueer,
ceie pesJne efleÛee lees Yeej Jee{uee lesJne oesIeebveer efceUtve DeuueenÛee, DeeheuÙee heeuevekeâlÙee&Ûee
OeeJee kesâuee keâer, pej let Deecneuee Ûeebieues cetue efouesme lej Deecner legPes ke=âle%e jent. heCe pesJne
Deuueenves lÙeebvee Skeâ megKe¤he cetue efoues lesJne les lÙeeÛÙee ye#eerme Je cesnjyeeveerle Flejebvee lÙeeÛee
Yeeieeroej "jJet ueeieues.53 Deuueen Heâej GÛÛe Je ßes‰ Deens lÙee DeveskesâÕejJeeoer iees°erheemetve peer
ns ueeskeâ keâjleele. keâmeues veeoeve Deensle ns ueeskeâ keâer lÙeebvee DeuueenÛee Yeeieeroej "jefJeleele pes
keâesCeleerner Jemlet efvecee&Ce keâjerle veenerle Gueš mJele: efveefce&ues peeleele. pes ÙeebÛeerner ceole keâ¤
Mekeâle veenerle DeeefCe DeeheuÙee mJele:Ûes meneÙÙe keâjCÙeeme osKeerue meceLe& veenerle pej legcner Ùeebvee
mejUceeiee&Jej ÙesCÙeeÛes Deeceb$eCe Åeeue lej les legceÛÙee hee"erceeies ÙesCeej veenerle. ceie legcner lÙeebvee
nebkeâ Åee DeLeJee mleyOe jene, oesvnerner DeJemLesle legceÛÙeemee"er les meejKesÛe jenleerue.54 legcner
Deuueenuee mees[tve pÙeebÛee OeeJee keâjlee les lej kesâJeU oeme Deensle pÙeeØeceeCes legcner oeme Deenele.
ÙeebÛÙeekeâ[s ØeeLe&vee keâ¤ve hene, Ùeebveer legceÛÙee ØeeLe&vesÛes Gòej ÅeeJes pej ÙeebÛÙeeyeeyeleerle legceÛÙee
OeejCee KeNÙee Deensle. keâeÙe Ùeebvee heeÙe Deensle keâer lÙeebÛÙee meneÙÙeeves Ûeeueleerue? keâeÙe Ùeebvee
nele Deensle keâer lÙeebveer hekeâ[leerue? keâeÙe Ùeebvee [esUs Deensle keâer pÙeebveer heenleerue? keâeÙe Ùeebvee
keâeve Deensle keâer pÙeebveer Sskeâleerue? ns hewiebyej (me.), Ùeebvee meebiee keâer, ‘‘yeesueeJetve IÙee DeeheuÙee
53) DeLe& Demee keâer mebleleer osCeeje lej Deuueen Deens. Deuueenves pej ŒeerÛÙee heesšele ceekeâ[ DeLeJee
mehe& efkebâJee DeeCeKeer SKeeoe DeceeveJeer ØeeCeer efvecee&Ce kesâuee, DeLeJee DeYe&keâeuee heesšeleÛe
DeebOeUe, yeefnje, heebieUe, uegUe yeveefJeuee DeLeJee lÙeeÛÙee Meejerefjkeâ, ceeveefmekeâ DeeefCe yeewefækeâ
Meefòeâle JÙebie "sJeues lej DeuueenÛÙee jÛevesle yeoue keâjCÙeeÛes, Demes meeceLÙe& keâesCeeueeÛe Øeehle
veener, Ùee JemlegefmLeleerÛeer DeveskesâÕejJeeoeRvee osKeerue leMeerÛe peeCe Deens pÙeeØekeâejs SkesâÕejJeeoeRvee
Deens. leÉle ÙeeÛe keâejCeemleJe ieYe& DemeleeveeÛÙee keâeUeble meJe& DeeMee DeuueenMeerÛe yeeUieuÙee
peeleele keâer leesÛe meJeeËiehetCe& cetue pevceeuee DeeCeerue. hejbleg pesJne leer DeeMee hetCe& nesles Je
ÛebõemeejKes cetue ueeYeles lesJne ke=âle%elee JÙeòeâ keâjCÙeemee"er vewJesÅe Je Yesš cee$e SKeeÅee osJelesuee,
SKeeÅee DeJeleejeue, SKeeÅee Jeueer Je efJeYetleerÛÙee veeJeeves Dehe&Ce kesâues peeleele DeeefCe cegueebÛes Demes
veeJe "sJeues peeles peCet lees F&ÕejeefMeJeeÙe DevÙe keâesCeeÛÙee cesnjyeeveerÛee heefjCeece nesÙe.
54) cnCepes Ùee DeveskesâÕejJeeÅeebÛÙee KeesšŸee GheemÙeebÛeer DeJemLee DeMeer Deens keâer mejUceeie& oeKeefJeCes
Je DeeheuÙee Gheemekeâebvee ceeie&oMe&ve keâjCes lejkeâ otjÛe jenes, les efyeÛeejs lej SKeeÅee
ceeie&oMe&keâeÛÙee DevegkeâjCeeÛÙeemegæe hee$elesÛes veenerle FLeheeJeslees keâer keâesCee nebkeâ osCeeNÙeeÛÙee
nekesâÛes Gòej megæe osT Mekeâle veenerle.

DeuedDeeDejeHeâ 7

261

heeje 9

ceeveuesuÙee Yeeieeroejebvee, ceie legcner meJe&peCe efceUtve ceePÙeeefJe¤æ [eJehesÛe jÛee DeeefCe ceuee
cegUerÛe meJe[ osT vekeâe, ceePee mebj#ekeâ Je meneÙekeâ lees Deuueen Deens pÙeeves ne «ebLe DeJelejuee
Deens DeeefCe lees meoeÛeejer ueeskeâebÛeer ceole keâjlees. ÙeeGueš legcner DeuueenJÙeefleefjòeâ pÙeebÛee OeeJee
keâjlee les legcneuee meneÙÙe ke⤠Mekeâle veenerle DeeefCe mJele: DeeheuÙeeuee ceole keâjCÙeeÛes osKeerue
meeceLÙe& lÙeebÛÙeele veener, FlekesâÛe veJns lej pej legcner lÙeebvee mejU ceeiee&Jej ÙesCÙeeÛes DeeJeenve
keâjeue lej les legceÛes cnCeCes Ssketâner Mekeâle veenerle. meke=âleoMe&veer legcneuee Demes efomeles keâer les
legceÛÙeekeâ[s heenele Deensle hejbleg Jemlegle: les keâenerner heenele veenerle.’’
(189-198)
ns hewiebyej (me.), ce=otlee DeeefCe #eceeMeeruelesÛÙee ceeiee&Ûee Debefiekeâej keâje. YeuesheCeeÛes
GodyeesOeve osle jene DeeefCe De[eCÙeebMeer efJeJeeo šeUe pej SKeeos JesUer Mewleeveves legcneuee GÅegòeâ
kesâues lej DeuueenÛee DeeßeÙe ceeiee, lees meJe&keâener SskeâCeeje Je peeCeCeeje Deens. JeemleefJekeâ heenlee
pes ueeskeâ F&MeYeer¤ Deensle lÙeebÛeer efmLeleer lej DeMeer Demeles keâer SKeeÅee JesUer MewleeveeÛÙee ØeYeeJeeves
SKeeoe JeeF&š efJeÛeej lÙeebvee mheMe& pejer keâ¤ve peele Demesue lejer les leeye[leesye meeJeOe nesleele
DeeefCe ceie lÙeebvee mhe° efomet ueeieles keâer lÙeebÛÙeemee"er ÙeesiÙe keâeÙe&heæleer keâesCeleer Deens. Gjues
lÙeebÛes (DeLee&le MewleeveebÛes) YeeTyebo, lej les lÙeebvee lÙeebÛÙee Jeekeâ[Ÿee Ûeeueerle KesÛetve IesTve
peeleele DeeefCe lÙeebvee YeškeâefJeCÙeele keâenerner keâmetj keâjerle veenerle. (199-202)
ns hewiebyej (me.), pesJne legcner Ùee ueeskeâebmeceesj SKeeos mebkesâleefÛevn (DeLee&le Ûecelkeâej)
Øemlegle keâjerle veener lesJne les cnCeleele keâer legcner mJele:mee"er SKeeÅee mebkesâleeÛeer efveJe[ keâe cnCetve
kesâueer veener? lÙeebvee meebiee, ‘‘ceer lej kesâJeU lÙee (Je¢e) efoJÙe ØekeâšveeÛes DevegmejCe keâjlees pes
ceePÙee heeuevekeâlÙee&ves ceePÙeekeâ[s hee"efJeues Deens, ne [esUmeheCee DeeCeCeeje ØekeâeMe Deens
legceÛÙee heeuevekeâlÙee&keâ[tve DeeefCe ceeie&oMe&ve Je ke=âhee Deens lÙee ueeskeâebmee"er pes Ùeeuee
mJeerkeâejleerue. pesJne kegâjDeeveÛes he"Ce legceÛÙeemeceesj kesâues peele Demesue lesJne lÙeeuee ue#ehetJe&keâ
Sskeâe Je Meeble jene keâoeefÛele legceÛÙeeJejmegæe ke=âhee nesF&ue.’’ (203-204)
ns hewiebyej (me.), DeeheuÙee heeuevekeâlÙee&Ûes mekeâeUer Je mebOÙeekeâeUer mcejCe keâjerle pee,
ceveeleuÙee ceveele, DevegveÙe efJeveÙe DeeefCe YeÙe yeeUietve DeeefCe leeW[eves osKeerue nuekeäÙee
DeeJeepeele. legcner lÙee ueeskeâebhewkeâer yevet vekeâe pes ieeHeâerue yeveues Deensle. pes otle legceÛÙee
heeuevekeâlÙee&ÛÙee "eÙeer efvekeâšlece mLeeve jeKeleele les keâOeerner DeeheuÙee cees"sheCeeÛÙee ohee&le
lÙeeÛÙee Yeòeâerheemetve heje*cegKe nesle veenerle. DeeefCe lÙeeÛes heeefJe$Ùeieeve keâjleele DeeefCe
lÙeeÛÙeeheg{s velecemlekeâ nesleele.55 (205-206)
55) meojnt DeeÙele JeeÛeCeeNÙeeves efkebâJee leer SskeâCeeNÙee ØelÙeskeâ JÙeòeâerves mepeoe keâjeJee DeMeer Ùee
ef"keâeCeemebyebOeerÛeer Dee%ee Deens. efoJÙe kegâjDeeveele DeMeer 14 mLeUs Deensle pesLes mepeoe-DeeÙeleer
DeeuÙee Deensle.

DeuedDevedHeâeue 8

262

heeje 9

8 metjn DeuedDevedHeâeue
(ceoerveekeâeueerve, JeÛeves 75)
ke=âheeJeble DeeefCe oÙeeJeble DeuueenÛÙee veeJeeves
legcneuee DeveHeâeue mebyebOeer efJeÛeejleele1 meebiee, ‘‘ns DeveHeâeue lej Deuueen DeeefCe
lÙeeÛÙee hewiebyejeÛes Deensle. cnCetve legcner DeuueenÛes YeÙe yeeUiee Je Deeheehemeeleerue mebyebOe
megOeeje DeeefCe Deuueen Je lÙeeÛÙee hewiebyejeÛeer Dee%ee heeUe, pej legcner ßeæeJeble Demeeue.’’2
Kejs ßeæeJeble lej lesÛe ueeskeâ nesle pÙeebÛeer ùoÙes DeuueenÛee GuuesKe SskeâleeÛe Leje¤ve
peeleele DeeefCe pesJne lÙeebÛÙeemeceesj DeuueenÛÙee JeÛeveebÛes he"Ce nesles lesJne lÙeebÛeer ßeæe
DeefOekeâÛe Jee{le peeles, DeeefCe les DeeheuÙee heeuevekeâlÙee&Jej efJeÕeeme "sJeleele, pes veceepe
keâeÙece keâjleele DeeefCe Deecner lÙeebvee pes keâener efouesues Deens lÙeeletve (DeeceÛÙee ceeiee&le) KeÛe&
keâjleele. DemeuesÛe ueeskeâ Kejs ßeæeJeble Deensle, lÙeebÛÙeemee"er lÙeebÛÙee heeuevekeâlÙee&peJeU
cees"cees"eues opex Deensle, DehejeOeebÛeer #ecee Deens DeeefCe meJeexòece GhepeerefJekeâe Deens. (Ùee
ieefveceer ceeueemebyebOeer leMeerÛe heefjefmLeleer meceesj Ùesle Deens peMeer lÙeeJesUer Deeueer nesleer pesJne)
legPÙee heeuevekeâlÙee&ves leguee melÙeeefveMeer legPÙee Iejeletve yeensj DeeCeues nesles DeeefCe ner iees°
ßeæeJebleebhewkeâer Skeâe iešeuee DeefØeÙe nesleer. les lÙee melÙeeyeeyele legceÛÙeeMeer Jeeo Ieeuele nesles,
Jemlegle: les Deieoer mhe°heCes peenerj Peeues nesles. lÙeebÛeer oMee DeMeer nesleer peCegkeâeÙe lÙeebvee
lÙeebÛÙee [esàÙeebosKele ce=lÙetkeâ[s neketâve vesues peele Deens. (1-6)
mcejCe keâje lees Øemebie pesJne Deuueen legcneuee JeÛeve osle neslee keâer oesvner peceeleeRhewkeâer
Skeâ legceÛÙee neleer ueeiesue.3 legceÛeer FÛÚe nesleer keâer ogye&ue peceele legceÛÙee neleer ueeieeJeer.
1)

2)
3)

cetU Dejyeer Meyo ‘DevedHeâeue’ ns veHeäue Ùee MeyoeÛes DeveskeâJeÛeve Deens. nkeäkeâ DeLeJee DeeJeMÙekeâ
DemeuesuÙee iees°eRhes#ee pes DeefOekeâ Demeles lÙeeuee Dejyeer Yee<esle veHeäue Demes cnCeleele. pesJne les
Dee%eebefkeâle DemeuesuÙeekeâ[tve Demesue lesJne lÙeeÛee DeLe& Skeâ oeme DeeheuÙee mJeeceermee"er
mJeKegMeerves keâle&JÙeehes#ee peemle peer mesJee heej hee[lees, leer Demeles. Goe. veHeäue veceepe. lemesÛe pesJne
les mJeeceerkeâ[tve Demesue lesJne lÙeeÛee DeLe& mJeeceer DeeheuÙee oemeeuee lÙeeÛÙee nkeäkeâehes#ee peemle pes
ye#eerme oslees les ye#eerme DeeefCe leer osCeieer Demeles. Ùee ef"keâeCeer, yeojÛÙee Ùegæele cegmeueceeveebÛÙee
neleer pees ieefvece ceeue ueeieuee neslee lÙeemee"er veHeäue ne Meyo ØeÙegòeâ Peeuee Deens. lÙee ceeueeuee
‘DevedHeâeue’ "jefJeCÙeeÛee nslet Demee keâer, ner legceÛeer keâceeF& veJns lej Deuueenves legcneuee pes Øeoeve
kesâues Deens les lÙeeÛes ye#eerme DeeefCe ke=âheeØemeeo Deens, ner iees° lÙeebÛÙee OÙeeveele yemeefJeueer peeJeer.
ner iees° DeMeemee"er Heâcee&efJeueer iesueer keâer Ùee ceeueemebyebOeer SKeeoer Dee%ee ÙesCÙeeDeieesoj
cegmeueceeveebhewkeâer efJeefJeOe ieš DeeheuÙee efnMMÙeemebyebOeer oeJes Øemlegle ke⤠ueeieues nesles.
cnCepes kegâjwMeebÛee JÙeeheejer keâeefHeâuee, ne meerefjÙeekeâ[tve Ùesle neslee DeLeJee kegâjwMeebÛes mewvÙe ns
cekeäkesântve Ùesle nesles.

ÙesLeheÙeËle yeojÛÙee ÙegæeÛÙee pÙee IešveebÛeer Skeâ Skeâ keâ¤ve Dee"JeCe efoueer iesueer Deens lÙeeceeieerue nslet cnCepes ‘DevedHeâeue’ Ùee MeyoeÛee DeLe& mhe° keâjCes nesÙe. Deuueen lÙeeÛÙeemee"er DelÙeble keâ"esj hekeâ[ keâjCeeje Deens. ‘‘ceer legceÛÙeemeceJesle Deens. DeeefCe pees Deuueen Je lÙeeÛÙee hewiebyejeÛee efJejesOe keâjlees. Deelee ÙeeÛÙee hegjeJÙeemee"er Ùee IešveebÛes oeKeues efoues iesues Deensle keâer Ùee efJepeÙeele mJele:Ûe efnMesye keâ¤ve hene keâer legceÛÙee mJele:Ûes efpeJeehee[ ØeÙelve DeeefCe MeewÙe& DeeefCe meenmeeÛee Yeeie efkeâleer neslee DeeefCe DeuueenÛÙee cesnjyeeveerÛee Yeeie efkeâleer Deens. melÙe efmeæ JneJes Je DemelÙe.DeuedDevedHeâeue 8 263 heeje 9 hejbleg DeuueenÛee Fjeoe Demee neslee keâer DeeheuÙee JeÛeveebveer melÙeeuee melÙe keâ¤ve oeKeJeeJes Je DeßeæebÛes cetU keâehetve šekeâeJes . ceer legceÛÙee ceoleerkeâefjlee ueeieeshee" Skeâ npeej otle hee"Jeerle Deens. (11) DeeefCe lees Øemebie pesJne legceÛee heeuevekeâlee& otleebvee FMeeje keâjerle neslee keâer. DeeefCe legcneuee 4) 5) 6) nerÛe DevegYetleer cegmeueceeveebvee GntoÛÙee ÙegæeleosKeerue Deeueer nesleer. (9-10) DeeefCe lees Øemebie pesJne keâer Deuueen DeeheuÙeekeâ[tve iegbieerÛÙee mJe¤heele legcneJej meceeOeeve Je efveYe&ÙelesÛeer efmLeleer hemejJeerle neslee. efve:mebMeÙe DeuueenpeJeU meJee&le JeeF&š ØekeâejÛÙee peveeJejebmeejKes yeefnjs Je cegkesâ ueeskeâ les Deensle pes yegefæÛee GheÙeesie keâjerle veenerle. ner iees° Deuueenves legcneuee kesâJeU ÙeekeâefjleeÛe meebefieleueer keâer legcneuee MegYeJeelee& efceUeJeer Je legceÛeer ceves lÙeeÉejs meceeOeeveer JneJeerle SjJner ceole lej pesJne keâOeerner nesles Deuueenkeâ[tveÛe nesle Demeles. ceie ner iees° DehejeOeer ueeskeâebvee efkeâleerner DeefØeÙe keâe Jeešsvee.). pÙeebveer DeMee Øemebieer hee" oeKeefJeueer . cekeäkesântve efveIeleevee DeveskesâÕejJeeÅeebveer keâeyeeie=neÛes he[os Oe¤ve ØeeLe&vee kesâueer nesleer keâer hejcesÕeje. oesvner mecetnebhewkeâer pees ßes‰ Deens lÙeeuee efJepeÙe Øeoeve keâj. ner lej JeemleefJekeâheCes F&MJejer osCeieer Deens DeeefCe osCeeje mJele:Ûe DeeheuÙee ceeueeÛee cegKlÙeej Deens. keâer pesCeskeâ¤ve legcneuee MetefÛeYet&le keâjeJes DeeefCe legceÛÙeeJe¤ve Mewleeveeves šekeâuesuee DecebieUheCee otj keâjeJee Je legceÛes ceveesOewÙe& Jee{JeeJes DeeefCe lÙeeÙeesies legceÛes heeÙe efmLej keâjeJesle. pej legceÛeer Skeâ ue<keâjeÛÙee ¤heele DeßeæeJebleebMeer iee" he[ueer lej lÙeebÛÙee cegkeâeyeuÙeele hee" oeKeJet vekeâe. efveCe&Ùe legceÛÙeemeceesj Deeuesuee Deens. lÙee ueeskeâebmeceeve nesT vekeâe pÙeebveer cnšues keâer Deecner Sskeâues. ner6 Deens legcne ueeskeâebÛeer efMe#ee. (12-14) ns ßeæeJebleebvees. 154 ceOÙes ÙesTve iesues Deens.8 Deelee hejeJe=òe Jne. ‘‘pÙeeDeLeea legcneuee efveCe&Ùe nJee neslee lej IÙee.cnCepes melÙe. Demes metjn DeeuesFceüeve DeeÙele ›eâ. Deuueen ßeæeJebleebÛÙee meceJesle Deens. DeuedDevedHeâeue 8 264 heeje 9 ceenerle JneJes keâer melÙeeÛee Fvkeâej keâjCeeNÙeebmee"er vejkeâeÛeer Ùeelevee Deens. lÙeeÛe Iešveskeâ[s efveoxMe Deens. DeLe& Demee keâer HesâkeâCeeje nele lej hewiebyejebÛee neslee hejbleg DeeIeele cee$e Deuueenkeâ[tve neslee. (20-23) ns ßeæeJebleebvees! legcner Deuueen DeeefCe lÙeeÛÙee hewiebyejeÛÙee nekesâuee Øeeflemeeo Åee pesJne 7) 8) yeojÛÙee ue{eF&le pesJne cegmeueceeve DeeefCe keâeefHeâjebÛes mewvÙe hejmhejeefJe¤æ GYes "ekeâues DeeefCe neleIeeF&Ûee Øemebie Deeuee lesJne hewiebyej npejle cegncceo (me.ÙeeJÙeefleefjòeâ keâer ÙegæeÛee heefJe$ee cnCetve DeLeJee SKeeÅee ogmeNÙee Heâewpesme peeTve efceUCÙeemee"er . oie[ let Hesâkeâues veenerme lej Deuueenves Hesâkeâues7 (DeeefCe ßeæeJebleebÛes nele pes Ùee keâeÙee&le Jeehejues iesues) lej ns DeMeemee"er nesles keâer Deuueenves ßeæeJebleebvee Skeâe Gòece hejer#esletve ÙeMemJeerheCes heej hee[eJes. ceer ueiesÛe Ùee DeßeæeJebleebÛÙee ceveeJej JeÛekeâ yemeefJelees.4 Je DeekeâeMeebletve legceÛÙeeJej hepe&vÙeJe=°er keâjerle neslee.’’5 ns Ùee keâejCeemleJe keâer Ùee ueeskeâebveer Deuueen Je lÙeeÛÙee hewiebyejebÛee efJejesOe kesâuee. pej Deuueenuee ceenerle Demeles keâer lÙeebÛÙeele Lees[eosKeerue ÛeebiegueheCee Deens lej lÙeeves pe¤j lÙeebvee SskeâCÙeeÛeer meodyegæer efoueer Demeleer. DevÙeLee hegvne hejletve lÙeeÛe cetKe&heCeeÛeer legcner hegvejeJe=òeer kesâueer lej DeecnerosKeerue lÙeeÛe efMe#esÛeer hegvejeJe=òeer ke⤠Je legceÛee peceeJe ceie lees efkeâleerner cees"e Demees legceÛÙee keâenerÛe GheÙeesieer he[Ceej veener. ns legceÛÙeemee"er Gòece Deens. . GòejeoeKeue lÙeeves Heâcee&efJeues. (Ùee DeßeæeJebleebvee meebiee). JeemleefJekeâ les keâener Sskeâle veenerle. legcner ßeæeJebleebvee efmLej jeKee.) Ùeebveer cet"Yej JeeUt neleele IesTve ‘Meeefnleue Jetpetn’ Demes cnCele leer keâeefHeâjebÛÙee efoMesves Hesâkeâueer Je lÙeeyejesyejÛe lÙeebÛÙee mebkesâleeJe¤ve DekeâmceeleheCes cegmeueceeveebveer keâeefHeâjebJej nuuee G"efJeuee. ØeejbYeer Heâcee&efJeues iesues nesles keâer Ùee ieefvece ceeueeuee DeeheuÙee efpeJeehee[ ØeÙelveebÛes HeâU mecepetve lÙeeÛes ceeuekeâ DeeefCe cegKlÙeej keâes"s yevele Deenele. KeefÛeleÛe Deuueen SskeâCeeje Je peeCeCeeje Deens. Ùee JeekeäÙeeÛes mebyebefOele keâeefHeâj kegâjwMe Deensle pÙeebÛee yeojÛÙee Ùegæele hejeYeJe Peeuee neslee. (15-16) lesJne JemlegefmLeleer DeMeer Deens keâer legcner lÙeebvee "ej kesâues veener lej Deuueenves lÙeebvee "ej kesâues. efve:mebMeÙe Deuueen peyejomle DeeefCe yegefæceeve Deens. lÙeeÛes ef"keâeCe vejkeâ Demesue.’’ (17-19) ns ßeæeJebleebvees! Deuueen DeeefCe lÙeeÛÙee hewiebyejeÛes Dee%eeheeueve keâje. Deelee ÙeeÛee DeemJeeo IÙee. DeeefCe les DelÙeble JeeF&š hejleCÙeeÛes ef"keâeCe Deens. (7-8) DeeefCe lees Øemebie pesJne legcner DeeheuÙee heeuevekeâlÙee&heeMeer efHeâÙee&o keâjerle neslee.lej lees DeuueenÛÙee keâesheele Jes{uee peeF&ue. DeeefCe ns hewiebyej (me. (hejbleg ÛeebiegueheCeeefJevee) pej lÙeeves lÙeebvee SskeâefJeues Demeles lej lÙeebveer efJecegKelesves hee" efHeâjefJeueer Demeleer. lej legcner lÙeebÛÙee ceeveebJej ceeje Je meebOÙee meebOÙeeJej DeeIeele keâje. DeeefCe Dee%ee SskeâuÙeeveblej efleÛÙeeheemetve heje*cegKe nesT vekeâe. Demee JÙeJenej lej legceÛÙeeMeer Deens DeeefCe DeßeæeJebleebMeer JÙeJenej Demee Deens keâer Deuueen lÙeebÛeer keâejmLeeves efve<ØeYe keâjCeeje Deens. DemelÙe "jeJes. cnCetve ne ceeue keâMeeØekeâejs Jeešuee peeJee ÙeeÛee efveCe&Ùe keâjCes legceÛes veJns lej DeuueenÛes keâece Deens.

DeuedDevedHeâeue 8 265 heeje 9 keâer hewiebyejeves legcneuee DeMee iees°erkeâ[s yeesueJeeJes peer legcneuee peerJeve Øeoeve keâjCeejer Demesue DeeefCe ue#eele "sJee. 11) ‘keâmeesšer’ KeNÙee DeeefCe KeesšŸeeleerue Heâjkeâ mhe° keâjCeeNÙee iees°eruee cnCeleele neÛe DeLe& ‘Hegâkeâe&ve’ ÙeeÛeener Deens. ns ßeæeJebleebvees! peeCetveyegpetve legcner Deuueen Je lÙeeÛÙee hewiebyejebMeer yesF&ceeveer ke⤠vekeâe. efve:mebMeÙe Deuueen meJeexòece Ûeeue KesUCeeje Deens. DeeheuÙee lÙee melÙeeÛÙee FvkeâejeheeÙeer pes legcner keâjerle jeefnuee Deenele. lÙeeJesUer les Deehemeele cnCet ueeieues keâer pej ne ceeCetme cekeäkesâletve yeensj he[uee lej ceie lees DeeceÛÙee DeeJeekeäÙeeheueerkeâ[Ûee nesF&ue. (38) ns ßeæeJebleebvees! Ùee DeßeæeJebleebMeer Ùegæ keâje FLeheÙeËle keâer efnbmeeÛeej efMeuuekeâ jent 12) ne lÙee ØemebieeÛee GuuesKe Deens pesJne. ns ßeæeJebleebvees! pej legcner F&MehejeÙeCelee Debefiekeâejeue lej Deuueen legceÛÙeemee"er keâmeesšer GheueyOe keâ¤ve osF&ue. DeuueenÛÙee IejepeJeU Ùee ueeskeâebÛeer veceepe keâeÙe Demeles? kesâJeU les efMešŸee JeepeJeleele Je šeàÙee efhešleele lej IÙee Deelee Ùee ØekeâesheeÛee DeemJeeo. DeeheuÙee DeceeveleeRceOÙes10 DeHeâjeleHeâj ke⤠vekeâe. Sskeâues Deecner! Deecner FefÛÚues lej DeMeeÛe iees°er DeecnerosKeerue meebiet Mekeâlees. Deuueen DelÙeble ke=âhee keâjCeeje Deens. hejbleg mejlesMesJešer nsÛe ØeÙelve lÙeebÛÙeemee"er he§eeòeeheeÛes keâejCe yeveleerue ceie hejeYetle nesleerue.11 Je legceÛÙeeleerue JeeF&šheCee legcneheemetve otj keâjerue DeeefCe legceÛes DehejeOe ceeHeâ keâjerue. mcejCe keâje leer JesU pesJne legcner Lees[s neslee. 10) DeeheuÙee ‘Deceeveleer’ves DeefYeØesle DeMee meJe& peyeeyeoeNÙee Deensle pÙee SKeeÅeeJej efJeÕeeme šeketâve lÙeeÛÙee mJeeOeerve kesâuÙee peeleele. ‘‘nesÙe. ceie ns DeßeæeJeble vejkeâekeâ[s Ies¤ve DeeCeues peeleerue. DeeefCe ne DeuueenÛee efMejmlee veJns keâer ueeskeâ #ecee ceeiele Deensle DeeefCe lÙeeves lÙeebvee Ùeelevee ÅeeJÙeele. cnCetve lÙeebveer hewiebyej (me. DeLeJee peceeleÛÙee iegefheleebÛeer efkebâJee JewÙeefòeâkeâ DeLeJee meecegoeefÙekeâ ceeueceòesÛÙee. ns peeCetve Demee keâer legceÛeer ceeueceòee Je legceÛeer cegues-yeeUs Kejs heenlee hejer#ee-meeOeves nesle DeeefCe DeuueenpeJeU ceesyeouee osCÙeemeejKes yejsÛe keâener Deens. YetleueeJej legcneuee ogye&ue uesKeues peele nesles. hejbleg Deelee lÙeeves lÙeebÛÙeeJej keâeshe keâe hee"Jet veÙes pesJne les cemeefpeosnjece (keâeyee cemeefpeo) Ûee ceeie& jesKele Deensle Je Kejs heenlee les lÙee cemeefpeoÛes DeefOeke=âle JÙeJemLeehekeâ veenerle. les Ùee keâefjlee keâer Deuueenves JeeF&šeuee yeensj keâe{tve heefJe$elesheemetve JesieUs keâjeJes DeeefCe meJe& ØekeâejÛes JeeF&š Skeâ$e keâ¤ve ceie lÙee {erieeuee vejkeâeceOÙes {keâuetve ÅeeJes. Skeâ lej leguee kewâo keâjeJes DeLeJee "ej ceejeJes efkebâJee osMeeblej 9) Ùeeves DeefYeØesle les meecetefnkeâ GheõJe Deensle pes jesiejeF&ÛÙee meeLeermeceeve DeMeer Deeheòeer DeeCeleele pÙeele kesâJeU heehe keâjCeejsÛe meehe[leele Demes veJns lej pes ueeskeâ kesâJeU heeheer meceepeele jenCes menve keâjerle Demeleele Demes ueeskeâmegæe meehe[leele.). Ùee DeßeæeJebleebvee meebiee keâer pej Deelee osKeerue hejeJe=òe Peeues lej hetJeea pes keâener Ie[uesues Deens les ceeHeâ kesâues peeF&ue. efkebâJee SKeeÅee JÙeòeâerJej efJeÕeeme "sJetve SKeeÅee peceeleves efleÛÙee megheto& kesâuesuÙee ngÅeeÛÙee Je heoeÛÙee Demeesle. pÙee ueeskeâebveer melÙe mJeerkeâejCÙeeme vekeâej efouee les ceeueceòee DeuueenÛÙee ceeiee&heemetve jesKeCÙeemee"er KeÛe& keâjerle Deensle Je Deelee DeeCeKeerner KeÛe& keâjerle jenleerue. DeuedDevedHeâeue 8 266 heeje 9 keâjeJes.) mebyebOeer Debeflece efveCe&Ùe IesCÙeemee"er Skeâ meYee Iesleueer DeeefCe Ùee mebkeâšeÛes efJeJejCe keâmes keâjlee ÙesF&ue Ùeeyeeyeleerle hejmhejele meuueecemeuele kesâueer.12 les DeeheuÙee Ûeeueer KesUle nesles DeeefCe Deuueen Deeheueer Ûeeue KesUle neslee. (24-29) DeeefCe lees Øemebie osKeerue Dee"JeCÙeepeesiee Deens pesJne melÙe veekeâejCeejs legPÙeeefJe¤æ ÙegkeälÙee Ùeespeerle nesles keâer. (30-37) ns hewiebyej (me.’’ DeeefCe leer iees° osKeerue mcejCeele Deens peer lÙeebveer meebefieleueer nesleer keâer. . DeeheuÙee ceoleerves legceÛes nele yeUkeâš kesâues. ceie Deuueenves legcneuee DeeßeÙemLeeve GheueyOe keâ¤ve efoues. ‘‘ns Deuueen. pej ns KejesKej melÙe Deens legPÙeekeâ[tve lej DeeceÛÙeeJej DeekeâeMeebletve oie[ebÛee Je<ee&Je keâj efkebâJee SKeeoe og:KeoeÙekeâ Øekeâeshe DeeceÛÙeeJej DeeCe. pesJne lÙeebvee DeeceÛeer JeÛeves SskeâefJeueer peele nesleer lesJne cnCele nesles keâer. nsÛe ueeskeâ Kejs vegkeâmeeve Øeehle keâjCeejs Deensle. ceie lÙee keâjejheeueveeÛÙee peyeeyeoeNÙee Demeesle keâer meecetefnkeâ keâjej-ceoejÛÙee.) ns osKeerue ceoervesme ØeÙeeCe keâjleerue. Deuueen ceveg<Ùe Je lÙeeÛÙee ùoÙeeÛÙee ojcÙeeve efJeÅeceeve Deens DeeefCe lÙeeÛÙeeÛekeâ[s legcner Skeâ$e kesâues peeue. cnCetveÛe Deecner ‘Hegâkeâe&ve’Ûee DevegJeeo ‘keâmeesšer’ kesâuee Deens. hejbleg pej ns lÙeeÛe hetJeeaÛÙee ÛeeueerÛeer hegvejeJe=òeer keâjleerue lej hetJeeaÛÙee ueeskeâebMeer pes keâener Ie[ues Deens les meJeeËvee ceenerle Deens.’’ lÙeeJesUsme lej Deuueen lÙeebÛÙeeJej Øekeâeshe keâesmeUefJeCeej veJnlee pesJne let lÙeebÛÙeeceOÙes GheefmLele nesleeme. F&Õejer keâLeveeÛee ceefleleeLe& Demee keâer pej legcner peieele DeuueenÛes YeÙe yeeUietve keâece keâjeue lej Deuueen legceÛÙeele DeMeer heejKeMeòeâer efvecee&Ce keâjerue pesCeskeâ¤ve heoesheoer legcneuee mJele:Ûe keâUle jenerue keâer keâesCeles Jele&ve ÙeesiÙe Deens DeeefCe keâesCeles DeÙeesiÙe. efleÛes DeefOeke=âle JÙeJemLeehekeâ lej F&MehejeÙeCe ueeskeâÛe Demet Mekeâleele hejbleg yengmebKÙe ueeskeâebvee ner iees° ceenerle veener. legcner Yeerle neslee keâer SKeeosJesUer ueeskeâebveer legcneuee veeceMes<e ke⤠veÙes. Ùee lej lÙeeÛe pegvÙee keâLee Deensle pÙee hetJee&heej ueeskeâ meebiele Deeues Deensle. DeeefCe legcneuee Ûeebieueer GhepeerefJekeâe heesnÛeefJeueer keâer keâoeefÛele legcner ke=âle%e yeveeue. DeeefCe meeJeOe jene lÙee GheõJeeheemetve pÙeeÛee og<heefjCeece ØeecegKÙeeves Heâòeâ lÙeeÛe ueeskeâebheÙeËle ceÙee&efole jenCeej veener pÙeebveer legcnehewkeâer heehe kesâuesues Demesue9 DeeefCe peeCetve Demee keâer Deuueen keâ"esj efMe#ee osCeeje Deens. DeMeer kegâjwMeebvee Jeešle DemeuesuÙee Ùee Yeerleeruee Deelee Kee$eerÛes mJe¤he Deeues nesles. hewiebyej npejle cegncceo (me. keâesCelee ceeie& melÙe Deens DeeefCe F&Õejekeâ[s veslees lej keâesCelee ceeie& DemelÙe Deens DeeefCe MewleeveeMeer pees[lees.

lÙeeJesUer hewiebyej (me. Deuueen legceÛÙee mJehe>eble lÙeebvee Lees[s keâ¤ve oeKeJeerle neslee. OÙesÙeØeehleerÛÙee Deemeòeâerheesšer yesÛewve nesTve DeLeJee SKeeÅee DeheefjhekeäJe Ùegefòeâuee JejkeâjCeer heefjCeecekeâejkeâ heentve legceÛes Fjeos GleeefJeUheCeeÛes yeUer "¤ veÙesle. (42) Dee"Jee lees Øemebie pesJne ns hewiebyej (me. (41) Dee"Jee lees Øemebie pesJne legcner KeesNÙeeÛÙee Deueerkeâ[s neslee DeeefCe les heueerkeâ[s he[eJe šeketâve nesles DeeefCe keâeefHeâuee legceÛÙee KeeueÛÙee yeepetuee neslee. lemesÛe ÙeoekeâoeefÛele Ssefnkeâ ueeYe Je HeâeÙeos DeeefCe Jeemeveele=hleerÛes ØeueesYeve legcneuee DeeheuÙeekeâ[s Deekeâef<e&le keâjerle Demesue lej lÙeebÛÙee cegkeâeyeuÙeelemegæe yesHeâece nesTve legcner lÙeebÛÙeekeâ[s Dees{Jeues peeJesle Flekesâ ogye&ue legceÛes ceve yevet veÙes. efÛeLeeJeCeer osCeejs Øemebie Deeues lej ›eâesOeeie>erves Øe#eesefYele nesTve SKeeoer DeÙeesiÙe ke=âleer legceÛÙee neletve Ie[lee keâecee veÙes. DeeefCe mejlesMesJešer meJe& ceeceues Deuueenkeâ[sÛe ®pet nesleele. ieefvececeeueeÛÙee JeešCeerÛee efveÙece meebietve Deelee lees efveCe&Ùe efouee iesuee Deens. pej SKeeosJesUer hetJeeaÛe legceÛÙee DeeefCe lÙeebÛÙeeceOÙes cegkeâeyeuÙeeÛee keâjej neslee lej efveef§eleÛe legcner Ùee Øemebieeuee yeieue efoueer Demeleer.14 (lej ne Jeeše mJeKegMeerves Deoe keâje) Deuueen meJe& iees°eRvee meceLe& Deens. KeefÛeleÛe Deuueen SskeâCeeje Je peeCeCeeje Deens. Je Deuueen DeeefCe lÙeeÛÙee hewiebyejeÛÙee Dee%ee heeUe Je Deehemeeble Yeeb[t vekeâe veenerlej legceÛÙeele ogye&uelee ÙesF&ue Je legceÛee JeÛekeâ veenermee nesF&ue. GleeefJeUheCee. heCe pej keâe lÙeebveer ceeveues veener lej mecepetve Demee keâer Deuueen legceÛee Jeeueer Deens. ceie pej les efnbmeeÛeejeheemetve hejeJe=òe Peeues lej lÙeebÛeer ke=âlÙes heenCeeje Deuueen Deens. Ieyeješ.16 efveef§eleÛe Deuueen mebÙeceer ueeskeâebyejesyej Deens.) Je veelesJeeF&keâ Je DeveeLe. (45-47) peje efJeÛeej keâje lÙee ØemebieeÛee pesJne Mewleeveeves lÙee ueeskeâebÛÙee keâejJeeÙee lÙeebÛÙee °erle MeesefYeJeble keâ¤ve oeKeefJeuÙee neslÙee DeeefCe lÙeebvee meebefieleues nesles keâer Deepe keâesCeerner legceÛÙeeJej JeÛe&mJe efceUJet Mekeâle veener DeeefCe Demes keâer ceer legceÛÙee mebieleerle Deensle. Deecner DeeceÛÙee oemeeJej DeJelejueer nesleer. hejbleg DeuueenvesÛe lÙeeheemetve JeeÛeefJeues.). (39-40) DeeefCe legcneuee ceenerle DemeeJes keâer pees keâener ieefveceerceeue legcner nmleiele kesâuee 13 Deens.) cegmeueceeveebvee IesTve ceoervÙeentve efveIele nesles DeLeJee Jeešsle SKeeÅee cegkeäkeâeceer nesles DeeefCe keâeefHeâjebÛes mewvÙe ØelÙe#eele efkeâleer Deens. ceer keâener henele Deens les legcner heenele veener. DeeefCe lÙee ueeskeâebmeceeve jbie{bie Debefiekeâe¤ vekeâe pes DeeheuÙee Iejeletve Ssšerle DeeefCe ueeskeâebvee Deeheueer Meeve oeKeJeerle efveIeeues Je pÙeebÛes Jele&ve Demes Deens keâer DeuueenÛÙee ceeiee&heemetve jesKeleele.) Ùeebveer mJehe>ele les mewvÙe heeefnues. MeebleefÛeòe DeeefCe meceleesue efveCe&ÙeMeefòeâves keâece keâje. ceie pesJne oesvner mecetn meceesjemeceesj GYes "ekeâues lesJne lees GuešŸee heeTueer efHeâjuee DeeefCe cnCet ueeieuee keâer ceePeer legceÛeer mebiele veener. lÙeele pes ÂMÙe lÙeebÛÙeemeceesj Øemlegle kesâues iesues lÙeeJe¤ve Me$etmebKÙee keâener Heâej peemle veener DeMeerÛe lÙeebÛeer keâuhevee Peeueer. lÙeemebyebOeer efveCe&Ùe osCÙeeÛee DeefOekeâej Deuueen DeeefCe lÙeeÛes hewiebyej (me. DeeefCe DeuueenÛes Kethe mcejCe keâje. ceuee DeuueenÛeer Yeerleer Jeešles. Oeeskesâ Je mebkeâšs legceÛÙeemeceesj Demeleerue lej legceÛes heeÙe [UceUt veÙesle. lÙeeÛee heeÛeJee Jeeše Deuueen Je lÙeeÛes hewiebyej (me. pej legcner ßeæe "sJeueer Deens DeuueenJej DeeefCe lÙee iees°erJej peer efveCe&ÙeeÛÙee efoJeMeer DeLee&le oesvner mewvÙeeÛeer iee" he[CÙeeÛÙee efoJeMeer. DeeefCe lees meJeexòece meneÙekeâ Je ceoleieej Deens. (43) 13) Yee<eCeeÛÙee ØeejbYeerÛe pÙee ieefvece ceeueemebyebOeer meebefieleues iesues nesles keâer ns DeuueenÛes ye#eerme Deens.DeuedDevedHeâeue 8 267 heeje 10 veÙes DeeefCe Oece& meJe&mJeer Deuueenmee"er JneJee. 14) cnCepes pÙeeÉejs legcneuee efJepeÙe Øeehle Peeuee Je pÙeeÉejs legcneuee ne ieefvececeeue nmleiele Peeuee les meneÙÙe Je meceLe&ve. hejbleg pes keâener Ie[ues lÙeeÛes keâejCe Demes keâer pÙee iees°erÛee efveCe&Ùe Deuueenves Iesleuesuee neslee lÙeeuee Deuueenves ØelÙe#eele DeeCeeJes cnCepes peer ve° nesCeej Deens lÙeeves GIe[heCes ve° JneJes Je pÙeeuee efpeJeble jeneJeÙeeÛes Deens lÙeeves GIe[heCes efpeJeble jneJes. meojnt meJe&Ûe DeLe& Skeâ Meyo ‘meyeÇ’ (mebÙece) Ùeele ieefYe&le Deensle. meJeexÛÛe Deuueen Heâcee&efJelees keâer pes ueeskeâ DeMee meJe& Øekeâejs mebÙeceer Demeleerue lej ceePes meneÙÙe lÙeebveeÛe Øeehle Deens. DeuedDevedHeâeue 8 268 heeje 10 DeeefCe mcejCe keâje keâer pesJne cegkeâeyeuÙeeÛÙee JesUer Deuueenves legcne ueeskeâebÛÙee vepejsle Me$etbvee keâceer oeKeefJeues DeeefCe lÙeebÛÙee vepejWle legcneuee keâceer keâ¤ve oeKeefJeues pesCeskeâ¤ve peer iees° Ie[Ceej nesleer efleuee Deuueenves ØelÙe#eele DeeCeeJes. DeÅeehe lÙeeÛeer Kee$eer Peeueer veJnleer. mebÙece jeKee.) ÙeeveeÛe Øeehle Deens. mebkeâšs Ûeeue keâ¤ve Ùesle Demeueer DeeefCe heefjefmLeleer JeeF&š nesle DemeuÙeeÛes efomele Demesue lej DemJemLelescegUs legceÛes Yeeve njhelee keâecee veÙes.15 pej SKeeÅee JesUsme legcneuee lÙeeves lÙeebÛeer mebKÙee peemle oeKeefJeueer Demeleer lej efveef§eleÛe legcner ueeskeâebveer Oeerj mees[uee Demelee DeeefCe ÙegæeÛÙee yeeyeleerle legcner lebše meg¤ kesâuee Demelee. 15) ner lÙeeJesUsÛeer iees° Deens pesJne hewiebyej cegncceo (me. DeeefCe Deuueen Heâej keâ"esj efMe#ee osCeeje Deens pesJne oebefYekeâ DeeefCe les meJe& ueeskeâ pÙeebÛÙee ùoÙeebvee jesie pe[uee Deens cnCele nesles keâer Ùee ueeskeâebvee lej 16) cnCepes DeeheuÙee YeeJevee Je DeeheuÙee FÛÚe Deekeâeb#ee efveÙeb$eCeele "sJee. efve:mebMeÙe lees ceveeleerue efmLeleer osKeerue peeCeCeeje Deens. Yeerleer DeeefCe DevegefÛele peesMe Ùeeheemetve otj jene. . pes keâener les keâjle Deensle les DeuueenÛÙee hekeâ[erÛÙee yeensj veener. Je ieesj-iejerye Je Jeešme¤ ÙeebÛÙeekeâefjlee Deens. Dehes#ee Deens keâer legcneuee ÙeMe efceUsue. (44) ns ßeæeJebleebvees! pesJne SKeeÅee mecetneMeer legceÛee meecevee nesF&ue lesJne Â{ jene. lÙeeÛe.

‘‘IÙee Deelee peUCÙeeÛeer efMe#ee Yeesiee. Demes neslee keâecee veÙes keâer mebkeâš [eskeäÙeeJej Deeues Demelee Ieeye¤ve IeeF&ieoeaves mJeÙebmesJekeâ.’’ ne Øemebie ÙeebÛÙeeJej lemeeÛe Dees{Jeuee pemee lees efHeâjDeewveJeeuÙeebJej Je lÙeebÛÙee hetJeeaÛÙee ueeskeâebJej Dees{Jele jeefnuee Deens. efve:mebMeÙe leesÛe meJe&keâener SskeâCeeje Je peeCeCeeje Deens. len Je Meebleleskeâ[s Demesue lej legcner osKeerue lÙeemee"er leÙeej Jne DeeefCe DeuueenJej Yejesmee "sJee.20 efveef§eleÛe Deuueen efJeÕeemeIeelekeâer ueeskeâebvee hemeble keâjerle veener. Deuueen MeefòeâMeeueer Je keâ"esj efMe#ee keâjCeeje Deens. ns veyeer (me. lesJne Deecner lÙeebÛÙee DehejeOeecegUs lÙeebvee ve° keâ¤ve šekeâues DeeefCe efHeâjDeewveJeeuÙeebvee yeg[Jetve šekeâues. pej Me$etbÛee keâue.21 pesCeskeâ¤ve lÙeeÙeesies DeuueenÛÙee Je DeeheuÙee Me$etbvee DeeefCe lÙee Flej JewNÙeebvee YeÙeYeerle keâjeJes pÙeebvee legcner peeCele veener hejbleg Deuueen peeCelees. legcner he=LJeerleueeJejerue meejer mebheòeer pejer KeÛe& kesâueer Demeleer lejermegæe Ùee ueeskeâebÛeer ùoÙes pees[t Mekeâuee vemelee. Deeheehemeele ns cnCele nesles keâer ns ueeskeâ DeeheuÙee Oeeefce&keâ peesMeeheeÙeer Jes[s Peeues Deensle. KeefÛeleÛe lees cees"e meeceLÙe&Meeueer Je yegefæceeve Deens. DeeefCe pej les oieeHeâškeâe keâjCÙeeÛeer efveÙele yeeUietve Demeleerue lej legceÛÙeemee"er Deuueen hegjsmee Deens. ÙeLeeMeòeâer peemleerle peemle meeceLÙe& DeeefCe leÙeej yeebOetve "sJeues peeCeejs Iees[s meppe "sJee. 18) Ùee ef"keâeCeer efJeMes<ekeâ¤ve mebkesâle Deens Ùentoer ueeskeâebkeâ[s. .DeuedDevedHeâeue 8 269 heeje 10 ÙeebÛÙee Oecee&ves heÚe[ues Deens. hejbleg lees Deuueen Deens pÙeeves ÙeebÛeer ùoÙes pees[ueer. Deuueen meJe&keâener SskeâCeeje Je peeCeCeeje Deens. DeuueenÛÙee ceeiee&le pes keâener legcner KeÛe& keâjeue lÙeeÛeer hegjshetj legcneuee hejleHesâ[ kesâueer peeF&ue Je legceÛÙeeJej keâoeefhe DevÙeeÙe nesCeej veener. pej legcner les ÂMÙe heent Mekeâuee Demelee lej efkeâleer Úeve Peeues Demeles! pesJne otle efJeões¢eebÛes ØeeCe njCe keâjleevee lÙeebÛÙee ÛesnNÙeeJej Je hee"erJej ceeje keâjerle cnCele nesles. SjJner Deuueen lej DeeheuÙee oemeebJej cegUerÛe DelÙeeÛeej keâjCeeje veJns. 21) DeLe& Demee keâer legceÛÙeepeJeU Ùegæmeece«eer DeeefCe Skeâ keâeÙecemJe¤heer mewvÙe meoesefole leÙeej Demeues heeefnpes pesCeskeâ¤ve pe¤jerÛÙee JesUer leele[erÛeer keâejJeeF& keâjlee ÙeeJeer.18 cnCetve pej ns ueeskeâ legcneuee Ùegæele meehe[ues lej lÙeebÛee Demee meceeÛeej IÙee keâer 17) DeLee&le ceoervesleerue oebefYekeâ DeeefCe Ssefnkeâ ueeuemee Je F&ÕejeÛÙee efJemcejCeeÛee jesie pÙeebvee pe[uee neslee Demes meJe& ueeskeâ. ns DeuueenÛÙee Ùee jerleerØeceeCesÛe Ie[ues keâer lees Deeheueer keâesCeleerner ßes‰ osCeieer keâer peer lÙeeves SKeeÅee pevemecetneuee yeneue kesâuesueer Demesue leesheÙeËle yeouele veener peesheÙeËle les ueeskeâ mJele:ÛÙee keâeÙe&heæleerle yeoue keâjerle veenerle. ns heentve keâer cegmeueceeveebÛeer cet"Yej mebKÙee DeeefCe MeŒemeece«eerjefnle peceeJe kegâjwMeemeejKÙee yeuee{Ÿe MeefòeâMeer škeäkeâj osCÙeeme efveIeeueer Deens. lÙeebveer DeeheuÙee heeuevekeâlÙee&ÛÙee JeÛeveebvee Keesšs uesKeues. (60) DeeefCe ns hewiebyej (me. (efJeMes<ele:) lÙeebÛÙeehewkeâer les ueeskeâ pÙeebÛÙeeMeer let keâjej kesâuee ceie les ØelÙeskeâ Øemebieer lees Yebie keâjleele DeeefCe lÙeebvee peje osKeerue F&ÕejeÛÙee ØekeâesheeÛes YeÙe Jeešle veener. leesÛe lej Deens pÙeeves DeeheuÙee ceoleerves Je ßeæeJebleebÛÙeeÉejs legceÛes meceLe&ve kesâues. (48-54) KeefÛeleÛe DeuueenpeJeU peefceveerJej ÛeeueCeeNÙee efveefce&leerhewkeâer meJee&le peemle JeeF&š les ueeskeâ Deensle pÙeebveer melÙe ceeveCÙeeme vekeâej efouee ceie keâesCelÙeener Øekeâejs les mJeerkeâejCÙeeme les leÙeej veenerle.17 Jemlegle: pej SKeeÅeeves DeuueenJej efJeÕeeme "sJeuee lej efveef§eleÛe Deuueen cees"e meeceLÙe&Meeueer Je yegefæceeve Deens. Ùee ue{eF&le ÙeebÛee meJe&veeMe Deens Ùeele MebkeâeÛe veener. ns meJe& DelÙeeÛeejer ueeskeâ nesles. DeeefCe ßeæeJebleebÛeer ùoÙes SkeâceskeâeMeer pees[ueer. efHeâjDeewveJeeues Je lÙeebÛÙee hetJeeaÛÙee ueeskeâebÛÙee mebyebOeeves pes keâener Ie[ues les ÙeeÛe efveÙeceeØeceeCes nesles. (55-59) DeeefCe legcner ueeskeâ.). MeŒeeŒes DeeefCe jmeo ieesUe keâjCÙeeÛÙee ØeÙelveeme ueeieeJes DeeefCe legceÛeer meppelee nesCÙeeDeieesoj Me$etves Deeheues keâece Gjketâve IÙeeJes.)! legceÛÙeemee"er DeeefCe legceÛÙee ßeæeJeble 19) ÙeeÛee DeLe& Demee keâer pej SKeeÅee je°^eMeer DeeceÛee keâjej Peeuee Demesue lÙeeveblejner keâjejheeueveeÛÙee DeeheuÙee peyeeyeoeNÙee [eJeuetve les DeeceÛÙeeefJe¤æ SKeeÅee Ùegæele Yeeie Iesle Demesue lesJne DeecnerosKeerue keâjejeÛÙee veweflekeâ peyeeyeoeNÙeeletve cegòeâ nesT Je lÙeebÛÙeeMeer Ùegæ keâjeJes ne DeeceÛee nkeäkeâ jenerue.) ÙeebÛÙeeMeer lÙeebveer keâjej kesâuesuee neslee lejer osKeerue les hewiebyej (me.19 Dehes#ee Deens keâer keâjej-Yebie keâjCeeNÙeebÛÙee Ùee DeMee MesJeševes les Oe[e Iesleerue. DeeefCe pej legcneuee SKeeÅee ueeskeâmecegoeÙeekeâ[tve oieueyeepeerÛeer Yeerleer Demesue lej lÙeebÛes keâjej peenerjheCes lÙeebÛÙee leeW[eJej Hesâketâve Åee. lejermegæe ÙeebÛÙee hewiebyejeves ÙeebÛÙeeJej keâener DeMeer ceesefnveer Ieeleueer Deens keâer ÙeebÛeer celeer ceejueer iesueer Deens DeeefCe GIe[Ÿee [esàÙeeves les ce=lÙetÛÙee peye[Ÿeele peele Deensle. yeojÛÙee Ùegæeveblej ueiesÛe lÙeebveer met[ GieefJeCÙeemee"er kegâjwMeebvee Ye[keâefJeCÙeeÛes meg¤ kesâues nesles. keâer lÙeebveer DeuueenÛÙee mebkesâleebvee ceevÙe keâjCÙeeme vekeâej efouee DeeefCe Deuueenves lÙeebÛÙee DehejeOeeheeÙeer lÙeebvee hekeâ[ues. lemesÛe pej SKeeÅee je°^eMeer DeeceÛes Ùegæ Ûeeueues Demesue DeeefCe Deecner pÙeeÛÙeeMeer keâjej kesâuesuee Deens DeMee je°^eÛes ueeskeâmegæe Me$etyejesyej Ùegæele meeceerue Peeues DemeuÙeeÛes Deecneuee efomeues lej Deecner lÙeebvee "ej keâjCÙeele Je Me$etmeejKeeÛe lÙeebÛÙeeMeerner JÙeJenej keâjCÙeele ÙeeflkebâefÛebleosKeerue ceeiesheg{s heenCeej veener. hewiebyej cegncceo (me. 20) cnCepes lÙeeuee mhe°heCes yepeeJetve meebiee keâer DeeceÛee Je legceÛee Deelee keâesCeleener keâjej Peeuesuee veener keâejCe legcner keâjej Yebie keâjerle Deenele. KeefÛeleÛe les Deecneuee njJet Mekeâle veenerle. DeuedDevedHeâeue 8 270 heeje 10 lÙeebÛÙeeveblej pes ueeskeâ Demeues Jele&ve DebefiekeâejCeejs Demeleerue lÙeebÛes Yeeve njheues peeF&ue.) DeeefCe cegmeueceeveebÛÙeeefJe¤æ ØeÙelveMeerue nesles. melÙeeÛee Fvkeâej keâjCeeNÙeebveer Ùee Yeüceele he[t veÙes keâer lÙeebveer efJepeÙe efceUefJeuee. ne lees ceesyeouee Deens pÙeeÛeer meece«eer legcner mJenmles DeieesojÛe GheueyOe keâ¤ve "sJeuesueer nesleer.

hejbleg lÙeeÛeyejesyej DeMeer Dešner Ieeleueer iesueer nesleer keâer Deieesoj Me$etÛÙee MeefòeâÛee ÛeebieuÙee Øekeâejs efyecees[ kesâuee peeJee veblejÛe kewâoer hekeâ[CÙeekeâ[s ue#e efoues peeJes. les KejesKej SkeâceskeâeÛes Jeeueer Deensle. cnCetve lÙeeÛeerÛe Deuueenves efMe#ee lÙeebvee efoueer keâer les legPÙee leeyÙeele Deeues. cnCetve pej legceÛÙeehewkeâer MebYej peCe mebÙeceer Demeleerue lej les oesveMesJej DeeefCe legceÛÙeele Demes Skeâ npeej Demeleerue lej les DeuueenÛÙee ngkegâceeves oesve npeejebvee Yeejer "jleerue.DeuedDevedHeâeue 8 271 heeje 10 DeuedDevedHeâeue 8 272 heeje 10 DevegÙeeÙeebkeâefjlee lej yeme Deuueen hegjsmee Deens. hejbleg Ûetkeâ DeMeer Peeueer keâer Me$etÛÙee MeefòeâÛee efyecees[ keâjCÙeeÛÙee pÙee Dešeruee De«e›eâce efouee neslee leer Deš hetCe& keâjCÙeeDeieesojÛe Me$etbvee kewâo keâjCÙeele DeeefCe ieefvece ceeue ieesUe keâjCÙeele cegmeueceeve ceMeietue Peeues. Ùee ef"keâeCeer lÙeebÛee leheMeerue osCÙeeme JeeJe veener. lej ÙeeÛee JeemleefJekeâ DeLe& Demee keâer leeefòJekeâ DeeefCe Debeflece ØeceeCeevegmeej lej F&ceeveOeejkeâ DeeefCe keâeefHeâjebÛÙee ojcÙeeve Deveg›eâces Skeâ DeeefCe one nsÛe ØeceeCe Deens. DeeefCe lees legceÛes DehejeOe ceeHeâ keâjerue. ceole. (67-69) ns veyeer (me. keâejCe les Demeues ueeskeâ Deensle pÙeebvee peeCe veener. efce$elee.23 DeeefCe Deuueen lÙee ueeskeâebmeceJesle Deens pes mebÙeceer Deensle. Gjues les ueeskeâ pÙeebveer ßeæe lej "sJeueer hejbleg pÙeebveer mLeueeblej kesâues veener lÙeebÛÙeeMeer heeuekeâlJeeÛes legceÛes keâenerner mebyebOe veenerle peesheÙeËle les mLeueeblej keâ¤ve Ùesle veenerle. hejbleg pÙeeDeLeea DeÅeehe legcne ueeskeâebJej veweflekeâ mebmkeâej heefjhetCe& Peeuesues veenerle Je DeÅeehe osKeerue legceÛee efJeJeskeâ Je legceÛÙee GCeerJesvegmeej letle&lejer DeeheuÙeehes#ee oghheš MeòeâerMeer škeäkeâj osCÙeele legcner kegâÛejeF& ke⤠veÙes. . (70-71) pÙee ueeskeâebveer ßeæe mJeerkeâejueer DeeefCe mLeueeblej kesâues DeeefCe DeuueenÛÙee ceeiee&le Deeheues ØeeCe heCeeuee ueeJeues Je Deeheueer ceeueceòee KeÛe& kesâueer Je pÙee ueeskeâebveer mLeueeblej keâjCeeNÙee ueeskeâebvee DeeßeÙe efouee Je lÙeebvee ceole kesâueer. meneÙÙe. hejbleg les pej legPÙeeMeer efJeÕeemeIeeleeÛee ceeveme "sJele Deensle lej ÙeehetJeea lÙeebveer DeuueenMeer ØeleejCee kesâuesueer Deens. lej pes keâener ceeue legcner nmleiele kesâuee Deens lees Kee keâejCe keâer lees JewOe Je Megæ Deens DeeefCe DeuueenÛes YeÙe yeeUietve Demee. meJeexÛÛe Deuueenves lÙeeÛe iees°eruee yeesOe DeeefCe efJeJeskeâ cnCetve mebyeesefOeues Deens. legcne ueeskeâebÛÙee leeyÙeele pes kewâoer Deensle lÙeebvee meebiee keâer pej Deuueenuee keâUtve Deeues keâer legceÛÙee ùoÙeele keâener ÛeebiegueheCee Deens lej lees legcneuee lÙeehes#ee JejÛe{ osF&ue pes legceÛÙeekeâ[tve IesCÙeele Deeues Deens. pej DeuueenÛes efueefKele ÙeehetJeeaÛe efueefnues iesues vemeles lej pes keâener legcne ueeskeâebveer Iesleues Deens lÙeeheeÙeer legcneuee cees"er efMe#ee efoueer iesueer Demeleer. DeeefCe pej MebYej ceeCemes DeMeer Demeleerue lej les melÙe veekeâejCeeNÙeebhewkeâer npeej ceeCemeebvee Yeejer "jleerue. legcner ueeskeâ ueewefkeâkeâ ueeYeeÛeer FÛÚe keâjlee. heg°er. ue#eele Demeues heeefnpes keâer ns efJeOeeve efn. Meejerefjkeâ °erves GYeÙeleeb ojcÙeeve keâenerÛe Heâjkeâ vemeuee lejer.)! ßeæeJebleebvee ÙegæeÛes Øeeslmeenve Åee. DeeefCe Deuueen ØeYeglJemebheVe DeeefCe yegefæceeve Deens. Deuueen meJe&keâener peeCeCeeje Je yegefæceeve Deens. Deuueen #eceeMeerue Je oÙeeUt Deens. 23) ÙeeÛee DeLe& Demee veJns keâer Deieesoj SkeâeefJe¤æ one Demes ØeceeCe nesles DeeefCe Deelee legceÛÙeele ogye&uelee Deeueer Deens cnCetve SkeâeefJe¤æ oesve Demes ØeceeCe efveef§ele kesâues Deens. pÙee ceeCemeeuee DeeheuÙee OÙesÙeeÛee ÙeesiÙe efJeJeskeâ Demesue DeeefCe Meeble efÛeòeeves Kethe mecepetveGcepetve Ùeemee"er lees Pešle Demesue keâer pÙee iees°ermee"er lees ØeeCeheCeeuee ueeJeCÙeemee"er Deeuee Deens leer lÙeeÛÙee JewÙeefòeâkeâpeerJeveehes#ee peemle ceewuÙeJeeve Deens Je leer ieceeJeuÙeeveblej efpeCÙeeuee DeLe& veener. ns legceÛÙeekeâ[tve Dehesef#ele Deens. meojnt DeeÙeleÛÙee meboYee&le mhe°heCes DeefYeØesle les mebyebOe Deensle pes Skeâe jepÙeeÛes DeeheuÙee veeieefjkeâebMeer DeeefCe veeieefjkeâebÛes DeeheuÙee jepÙeeMeer DeeefCe veeieefjkeâebÛes hejmhejele SkeâceskeâeMeer Demeleele. lees DeefJeJeskeâerheCes ue{CeeNÙee ceeCemeehes#ee efkeâlÙeskeâ hešerves peemle meeceLÙe& jeKelees. 25) ‘efJeueeÙele’ ne Meyo Dejyeer Yee<esle meceLe&ve. meojnt efJeueeÙele-jefnle DemeCÙeeÛes keâeÙeÅeelcekeâ heefjCeece Heâej efJemle=le Deensle.24 efve:mebMeÙe Deuueen #eceeMeerue DeeefCe oÙee oeKeefJeCeeje Deens. 24) yeojÛÙee ÙegæehetJeea ÙegæemebyebOeer metjn cegncceoceOÙes pes ØeeLeefcekeâ mJe¤heeÛes DeeosMe efoues iesues nesles. (65-66) keâesCelÙeener veyeermee"er ns GefÛele veener keâer lÙeeÛÙeepeJeU kewâoer DemeeJesle peesheÙeËle lees he=LJeerleueeJejerue Me$etbvee hegjshetj "sÛetve keâe{le veener. lÙeele Ùegæ kewâÅeebkeâ[tve ceesyeouee IesCÙeeÛeer hejJeeveieer lej efouesueer nesleer. me. keâejCe pej Demes kesâues iesues vemeles DeeefCe cegmeueceeveebveer Me$etbÛee hee"ueeie kesâuee Demelee lej kegâjwMeebÛÙee MeefòeâÛee lÙeeÛe JesUer efyecees[ Peeuee Demelee.25 hejbleg pej les Oecee&ÛÙee yeeyeleerle legceÛÙeekeâ[tve ceole ceeieleerue lej lÙeebvee ceole keâjCes legceÛes keâle&JÙe 22) DeepekeâeueÛÙee heefjYee<esle pÙeeuee ÙeLeeLe&Meefòeâ DeLeJee veweflekeâ OewÙe& (ceesjeue) cnCeleele. Deelee Deuueenves legceÛes Yeej nuekesâ kesâues DeeefCe lÙeeuee keâUtve Deeues keâer Depetve legceÛÙeele ogye&uelee Deens. peJeUerkeâ. meojnt DeeosMeevegmeej cegmeueceeveebveer yeojÛÙee Ùegæele pes kewâoer hekeâ[ues Je veblej lÙeebÛÙeekeâ[tve pees ceesyeouee Jemetue kesâuee lees neslee lej hejJeeveieervegmeejÛe. pej legceÛÙeehewkeâer Jeerme peCe mebÙeceer Demeleerue lej les oesveMes peCeebJej ceele keâjleerue. 2 Ûes Deens pesJne keâer cegmeueceeveebhewkeâer yengleskeâ ueeskeâebveer vegkeâleeÛe Fmueece ØeJesMe kesâuee neslee Je lÙeebÛÙeeJejerue mebmkeâej ØeeLeefcekeâ DeJemLesle nesles. JeemleefJekeâle: DeuueenÛÙee °ermeceesj cejCeesòej peerJeve Deens. heeuekeâlJe Je ÙeebÛÙeeMeer efceUlÙeepegUlÙee DeLee&mee"er Jeehejuee peelees. ner iees° meJeexÛÛe Deuueenuee hemeble he[ueer veener. (61-64) ns veyeer (me.22 yejs.). DeMee Øekeâejs ner DeeÙele Iešveelcekeâ DeeefCe jepeveweflekeâ ‘efJeueeÙele’uee Fmueeceer jepÙeeÛÙee ØeeosefMekeâ ceÙee&osle jeKeles Je lÙee ceÙee&osyeensjerue cegmeueceeveebvee Ùee efJeefMe° mebyebOeyee¢e Demeuesues "jefJeles.

(73-75) Deledleewyee 9 heeje 10 9 metjn Deledleewyee (ceoerveekeâeueerve. pej SKeeÅee ef"keâeCeer lÙeebÛÙeeJej DelÙeeÛeej nesle Demesue DeeefCe lÙeebveer Fmueeceer yebOeglJeeÛÙee mebyebOeeÛÙee DeeOeejs ‘oe¤ueFmueece’ÛÙee meòesuee Je lesLeerue jefnJeeMÙeebvee ceoleerÛeer nekeâ efoueer lej DeeheuÙee DelÙeeÛeejheeref[le yebOetvee meneÙÙe keâjCes ns lÙeebÛes keâle&JÙe jenerue. heCe DeuueenÛÙee «ebLeele jòeâeÛes veelesJeeF&keâ Deeheehemeeble Skeâ ogmeNÙeeÛes DeefOekeâ nkeäkeâoej Deensle. Ùee veerefleefveÙeceevegmeej keâjej jö keâjCÙeeÛeer meojnt peenerj Iees<eCee. (2) Ùee Je<ee&veblej heg{s keâesCeerner DeveskesâÕejJeeoerves npemee"er Ùeslee keâecee veÙes.) Ûes keâjej efMeuuekeâ Deensle DeLee&le pÙeebveer keâjejYebie kesâuesuee veener. ÙeeefJe¤æ efpeuenppe ceefnvÙeeÛÙee "juesuÙee leejKeebceOÙes pees npe neslees.) ÙeeÛeer ner Dee%ee Deens keâer kesâJeU cegefmuece veelesJeeF&keâÛe SkeâceskeâeÛes Jeejme Demeleerue. 9 ceOÙes DeMeeJesUer GlejuÙee neslÙee pesJne hewiebyej npejle cegncceo (me. keâer Deuueen DeveskesâÕejJeeoer ueeskeâebkeâ[tve peyeeyeoejerheemetve cegòeâ Deens. (4) pÙee ueeskeâebMeer DeuueenÛÙee hewiebyej (me.28 efve:mebMeÙe Deuueen ØelÙeskeâ iees°eruee peeCelees.2 lej legcner osMeele DeeCeKeer Ûeej ceefnves mebÛeej keâ¤ve IÙee DeeefCe peeCetve Demee keâer legcner Deuueenuee DemeHeâue keâjCeejs veenerle. lÙeebÛeemegæe legceÛÙeele meceeJesMe Deens.DeuedDevedHeâeue 8 273 heeje 10 nesÙe. nppes Dekeâyej (cees"e) ne Meyo nppes Demeiej (ueneve npe) ÛÙee leguevesle Deens.27 pÙee ueeskeâebveer ßeæe "sJeueer DeeefCe pÙeebveer DeuueenÛÙee ceeiee&le IejoejebÛee lÙeeie kesâuee.) ÙeebÛeer ‘npe’ Ùee$esmee"er jJeeveieer kesâueer nesleer. Deuueen Je lÙeeÛes hewiebyej (me. pej legcner ns kesâues veener lej he=LJeerJej Glheele DeeefCe YeÙebkeâj efyeIee[ GÆJesue. Deelee meojnt DeeÙele ner iees° mhe° keâjles keâer lÙee mebyebOeeÛÙee yeensj Demeleevee osKeerue les ‘Oeeefce&keâ yebOeglJee’ÛÙee mebyebOeeÛes yeensj veenerle. hejbleg Ùeeveblej hegvne mhe°erkeâjCe keâjleevee Heâcee&efJeues Deens keâer lÙeebÛÙee Oeeefce&keâ yebOegbÛÙee meneÙÙeeÛes keâle&JÙe DebOeeOegboheCes heej hee[ues peeCeej veener lej Deeblejje°^erÙe peyeeyeoeNÙee DeeefCe veweflekeâ ceÙee&oebÛes Deeoj Je yetpe jeKetveÛe les heej hee[ues peeF&ue. 27) cnCepes pej ‘oe¤ue Fmueece’ceOeerue cegmeueceeve SkeâceskeâeÛes ‘Jeeueer’ yevele vemeleerue DeeefCe efnpejle keâ¤ve oe¤ue FmueececeOÙes Ùesle vemeCeeNÙee Je ‘oe¤uekegâøeâ’ceOÙesÛe JeemleJÙe keâjCeeNÙee cegmeueceeveebvee.) keâ[tve lÙee DeveskesâÕejJeeoer ueeskeâebmee"er pÙeebÛÙeeMeer legcner keâjej kesâues nesles. mebIe<e& kesâuee Je pÙeebveer DeeßeÙe efouee Je ceole kesâueer lesÛe Kejs ßeæeJeble Deensle. DeeefCe Deuueen melÙeeÛee Fvkeâej keâjCeeNÙeebvee Deheceeefvele keâjCeeje Deens. 5 ÛÙee MesJešheÙeËle efn. Ùee DeeosMeebvegmeej npejle Deueer (jefpe. metjn DevedHeâeue DeeÙele ›eâ. leceece ueeskeâebÛÙeemee"er. keâjejeÛÙee cegoleerheÙeËle lÙeebÛes heeueve kesâues peeF&ue.) Ùeebveer meojÛÙee Iees<eCee efpeuenpe ceefnvÙeeÛÙee 30 leejKesuee kesâuÙee. JeÛeves 129) cegòeâerÛeer Iees<eCee Deens. DeeefCe pej cegmeueceeveebveer keâeefHeâjebMeer menkeâejeÛes mebyebOe meceehle kesâues veener lej he=LJeerJej GheõJe DeeefCe YeÙebkeâj efyeIee[ ceepesue.26 pes keâener legcner keâjlee les Deuueen heenlees.) Ùeebveer npejle Deyetyekeâj (jefpe. (3) DeuueenÛÙee IejeYeesJeleer veie>eJemLesle Øeoef#eCee IeeueCÙeeme ØeefleyebOe Deens. hejbleg DeMee keâesCelÙeener pevemecegoeÙeeÛÙeeefJe¤æ veJns keâer pÙeebÛÙeeMeer legceÛee keâjej Peeuesuee Deens. 1) 26) Jejerue efJeOeeveele Fmueeceer jepÙee (oe¤ue Fmueece) ÛÙee yeensj jenCeeNÙee cegmeueceeveebvee jepeveweflekeâ efJeueeÙeleÛÙee mebyebOeyee¢e "jefJeues iesues nesles. DeeefCe pej yeensjÛÙee DelÙeeÛeejheeref[le cegmeueceeveebÛÙee ceoleerÛÙee nekesâveblej lÙeebvee ceole kesâueer iesueer veener Je lÙeeÛeyejesyej.) Ùeebveer npejle Deueer (jefpe. lÙeeuee nppes Dekeâyej Demes cnšues peeles.) keâ[tve nppes Dekeâyej3 ÛÙee efoJeMeer. cegmeueceeve keâesCee keâeefHeâjeÛee Je keâeefHeâj keâesCee cegmeueceeveeÛee Jeejme "jCeej veener. pÙee je°^eMeer Fmueeceer jepÙeeÛes keâjej-ceoej Demesue lesLeerue cegmeueceeveebvee keâjejeefJe¤æ ceole kesâueer peeCeej veener. me. 274 2) 3) meojnt DeeÙeleer ¤kegâDe ›eâ. Ùee DeeMesÛes mhe°erkeâjCe hewiebyej npejle cegncceo (me. 28) cnCepes Jeejmeemebheòeer Fmueeceer yebOeglJeeÛÙee DeeOeejeJej veJns lej veelÙeeÛÙee mebyebOeeÛÙee DeeOeejs Jeešueer peeF&ue. (72) DeeefCe pes melÙeeÛee Fvkeâej keâjCeejs Deensle les SkeâceskeâeÛes meneÙÙe keâjerle Demeleele. Dejye ueeskeâ ‘Gceje’uee ueneve npe cnCele Demele. .1 Deuueen Je lÙeeÛes hewiebyej (me.) Ùeevee hee"efJeues pesCeskeâ¤ve nepeer ueeskeâebÛÙee Deece peceeJeeheg{s lÙee SskeâefJeuÙee peeJÙeele Je ceie efvece>efueefKele Ûeej iees°eRÛeer Iees<eCee keâjeJeer. 58 ceOÙes ÙesTve iesues Deens keâer pesJne SKeeÅee je°^ekeâ[tve yesFceeveer (keâjejYebie DeLeJee oieueyeepeer) Ûeer Yeerleer Demesue lej peenerjheCes lÙeeÛee keâjej lÙeeÛÙeekeâ[s Hesâketâve Åee Je lÙeebvee meeJeOe keâje keâer Deelee DeeceÛÙee Je legceÛÙee ojcÙeeve keâesCeleeÛe keâjej Gjuesuee veener. (1-2) Deece metÛevee Deens. pej DelÙeeÛeej keâjCeeNÙee je°^eMeer ‘oe¤ueFmueece’Ûes keâjej-ceoejeÛes mebyebOe Demeleerue lej DeMee heefjefmLeleerle DelÙeeÛeejheeref[le cegmeueceeveebvee Demeueer keâesCeleerner ceole kesâueer peeT MekeâCeej veener peer keâjejceoejebÛÙee veweflekeâ peyeeyeoejerÛÙeeefJe¤æ "jle Demesue. keâjej Peeuesues Demeleevee osKeerue pes vesnceer FmueeceefJe¤æ keâškeâejmLeeves keâjerle jeefnues nesles DeeefCe mebOeer efceUleeÛe keâjejheeueve OeeyÙeeJej yemeJetve Me$eglJeemee"er lelhej nesle Demele DeMee meJe& šesàÙeebefJe¤æ kesâueer iesueer. lÙeebÛÙeemee"er DehejeOeebÛeer #ecee Je meJeexòece GhepeerefJekeâe Deens DeeefCe pÙee ueeskeâebveer veblej ßeæe "sJeueer DeeefCe mLeueeblej keâ¤ve Deeues Je legceÛÙeeMeer efceUtve mebIe<e& ke⤠ueeieues. Ùee Iees<eCesveblej Dejye DeveskesâÕejJeeoeRmee"er ÙeeefMeJeeÙe Flej keâesCeleeÛe GheeÙe Gjuee veener keâer Skeâlej ue{CÙeeme leÙeej JneJes DeeefCe Fmueeceer MeefòeâMeer cegkeâeyeuee keâ¤ve mJele:Ûee meJe&veeMe Dees{Jetve IÙeeJee efkebâJee osMe mees[tve efveIetve peeJes DeLeJee Fmueece mJeerkeâe¤ve mJele:uee DeeefCe DeeheuÙee ØeosMeeuee lÙee MeemeveJÙeJemLesÛÙee leeyÙeele ÅeeJes efpeves DeieesojÛe osMeeÛee yeJnbMeer ØeosMe Fmueeceer jepÙeeÛÙee DeefOehelÙeeKeeueer DeeCeuee neslee. (1) peVeleceOÙes DeMeer keâesCeleerner JÙeòeâer ØeJesMe ke⤠MekeâCeej veener peer Fmueece Oece& mJeerkeâejCÙeeheemetve Fvkeâej keâjerle Demesue. Ùee keâeÙeÅeeÛesner heeueve kesâues iesues veener. oe¤ue FmueeceÛes cegmeueceeve DeeheuÙee jepeveweflekeâ efJeueeÙeleÛÙee yeensjerue ceevele vemeleerue. lÙeebÛÙee hee"erceeies pesJne Ùee DeeÙeleer GlejuÙee lesJne hewiebyej (me.

DeLe& Demee keâer pej ns ueeskeâ cegmeueceeve PeeuÙeeveblej hegvne kegâøeâkeâ[s hejleues lej lÙeebÛÙeeMeer Ùegæ kesâues peeJes. keâejCe Deuueen F&MehejeÙeCe ueeskeâebveeÛe hemeble keâjlees. meJeexÛÛe Deuueenves Ùee DeeÙeleerle legceÛeer ner Yeerleer DeÙeesiÙe Deens Je heefjCeece ÙeeÛee Gueš efveIesue DeMeer Kee$eer hešefJeueer Deens. . keâoeefÛele (ceie leueJeejerÛÙee peesjevesÛe) les hejeJe=òe nesleerue.6 cnCetve peesheÙeËle les legceÛÙeeMeer mejU jenleerue leesheÙeËle legcner osKeerue lÙeebÛÙeeMeer mejU jene.)! melÙeeÛee Fvkeâej keâjCeeNÙeebvee keâ"esj ÙeelevesÛeer KegMeKeyejer SskeâJee lÙee DeveskesâÕejJeeoeRKesjerpe pÙeebÛÙeeMeer legcner keâjej kesâues. cnCetve lÙeebvee njece ceefnves Heâcee&efJeues iesues Deens. lÙeebveer DeuueenÛÙee JeÛeveebÛÙee yeouÙeele Lees[erMeer efkebâcele mJeerkeâejueer. ceie pej lÙeebveer he§eeòeehe kesâuee Je veceepe keâeÙece kesâueer DeeefCe pekeâele efoueer lej lÙeebvee mees[tve Åee. cnCepes kesâJeU kegâøeâ DeeefCe DeveskesâÕejJeeo JepÙe& kesâuÙeeves ØekeâjCe mebheles Demes veener lej lÙeebvee veceepe keâeÙece keâjeJeer ueeiesue. DeeefCe Deeflejskeâ vesnceer ÙeebÛÙeekeâ[tveÛe Peeuesuee Deens. pekeâele ÅeeJeer ueeiesue DevÙeLee lÙeebveer kegâøeâ šeketâve Fmueece Debefiekeâejuee Deens Demes ceevÙe kesâues peeCeej veener.8 (7-12) keâeÙe legcner ue{Ceej veenerle DeMee ueeskeâebMeer pes DeeheuÙee Øeefle%ee Yebie keâjerle jeefnues Je pÙeebveer hewiebyejeuee osMeeletve keâe{tve šekeâCÙeeÛee efve§eÙe kesâuee neslee Je Deeflejskeâeme ØeejbYe keâjCeejs lesÛe nesles? legcner lÙeebvee efYelee keâeÙe? pej legcner ßeæeJeble Demeeue lej Deuueen Ùee iees°eruee peemle hee$e Deens keâer legcner lÙeeÛeer Yeerleer yeeUieeJeer. lesJne DeMee ueeskeâebMeer legcner osKeerue keâjejeÛeer cegole hetCe& nesF&heÙeËle ØeeceeefCekeâ jene. meebmke=âeflekeâ DeeefCe keâeÙeÅeelcekeâ opee&ves les Flej leceece cegmeueceeveebÛÙee meceeve Demeleerue.5 Deuueen #eceeMeerue DeeefCe oÙee oeKeefJeCeeje Deens.7 DeeefCe peeCeCeeNÙee ueeskeâebmee"er Deecner DeeceÛes DeeosMe mhe° keâjerle Deenesle. keâesCelÙeener ßeæeJebleeÛÙee yeeyeleerle ns veelÙee-ieeslÙeeÛeener efJeÛeej keâjerle veenerle efkebâJee SKeeÅee keâjejeÛÙee peyeeyeoejerÛeeosKeerue veener. DeveskesâÕejJeeÅeebvee peer meJeuele efoueer iesueer nesleer les Ûeej ceefnves Deensle. Deuueen legceÛÙee neleeves lÙeebvee efMe#ee osF&ue DeeefCe lÙeebvee Deheceeefvele keâjerue Je lÙeebÛÙee cegkeâeyeuÙeele legcneuee ceole keâjerue DeeefCe yeNÙeeÛeMee ßeæeJebleebÛes keâeUerpe Leb[ keâjerue Je ùoÙeeÛeer Deeie Meeble keâjerue DeeefCe pÙeeuee FÛÚerue lÙeeuee he§eeòeehe JÙeòeâ keâjCÙeeÛeer megyegæerosKeerue osF&ue. DeeefCe pej DeveskesâÕejJeeoeRhewkeâer keâesCeer Fmece MejCe ceeietve legceÛÙeekeâ[s ÙesT FefÛÚle Demesue pesCeskeâ¤ve DeuueenÛeer JeeCeer SskeâeJeer lej lÙeeuee DeeßeÙe Åee ÙesLeheeJeslees keâer lÙeeves DeuueenÛeer JeeCeer SskeâeJeer.) Ùeebveer ‘cegjefleoerve’ . lÙeebÛÙeeMeer ue{e. Deeleener pej legcner he§eeòeehe kesâuee lej les legceÛÙeemee"erÛe Gòece Deens DeeefCe pej leeW[ efHeâjJeerle Deenele lej Ûeebieues ue#eele "sJee keâer legcner Deuueenuee DemeHeâue keâjCeejs veenerle. DeeefCe ns hewiebyej (me. Ùee ef"keâeCeer Øeefle%ee DeeefCe MeheLee IesCÙeeves DeefYeØesle cegmeueceeve DemeCÙeeÛeer Øeefle%ee DeeefCe FmueeceMeer Skeâefve‰ DemeCÙeeÛÙee MeheLee IesCes nesÙe.9 Deuueen meJe&keâener peeCeCeeje Je yegefæceeve Deens.lÙee ueeskeâebKesjerpe pÙeebÛÙeeMeer cemeefpeosnjecepeJeU legcner keâjej kesâuee neslee. cegmeueceeve Yeerle nesles keâer meojnt Iees<eCee neslee#eCeerÛe DejyemleeveÛÙee ÛeewHesâj JeCeJee Ye[kesâue Je Deecneuee Skeâe YeÙebkeâj jòeâjbefpele Ùegæeuee meeceesjs peeJes ueeiesue. ceie DeuueenÛÙee ceeiee&le De[LeUe yevetve GYes jeefnues. keâesCeleener YesoYeeJe DeeefCe GÛÛeveerÛelee lÙeebÛÙee GVeleerÛÙee ceeiee&le De[keâe"er "¤ MekeâCeej veener. (3-4) ceie pesJne efveef<eæ ceefnves4 ueesšleerue lesJne lÙee DeveskesâÕejJeeoeRvee "ej keâje. keâejCe Deuueen F&MehejeÙeCe ueeskeâebvee hemeble keâjlees hejbleg ÙeebÛÙeeefMeJeeÙe Flej DeveskesâÕejJeeÅeebMeer keâesCeleener keâjej keâmee yejs nesT Mekeâlees. keâewšgbefyekeâ. Ùee meJeueleerÛÙee keâeueeJeOeerle DeveskesâÕejJeeÅeebJej Ûeeuetve peeCes ns cegmeueceeveebmee"er JewOe veJnles. pesJne lÙeebÛeer efmLeleer DeMeer Deens keâer legceÛÙeeJej leeyee efceUefJeuee lej les legceÛÙeemebyebOeer veelÙeeieeslÙeeÛeener efJeÛeej keâjCeej veenerle SKeeÅee keâjejeÛÙee peyeeyeoejerÛee? les DeeheuÙee mebYee<eCeeves legcneuee ØemeVe ke⤠heenleele hejbleg ùoÙes lÙeebÛeer veekeâejleele Je lÙeebÛÙeehewkeâer yejsÛepeCe DeJe%eekeâejer Deensle.Deledleewyee 9 275 heeje 10 Deledleewyee 9 276 heeje 10 DeeefCe lÙeeÛee hewiebyejmegæe. 7) 9) cnCepes veceepe DeeefCe pekeâeleefJevee kesâJeU he§eeòeehe JÙeòeâ kesâuÙeeves les legceÛes Oece&yebOet "jCeej veenerle. HeâejÛe JeeF&š ke=âlÙes Deensle peer ns keâjerle jeefnues Deensle. pesLes meehe[leerue lesLes lÙeebÛeer veekesâyeboer keâje Je ØelÙeskeâ heeleUerJej lÙeebÛee meceeÛeej IesCÙeemee"er meppe jne. (5-6) Ùee DeveskesâÕejJeeÅeebmee"er Deuueen Je lÙeeÛÙee hewiebyejepeJeU keâesCeleener keâjej keâmee yejs Demet Mekeâlees? . leLeeefhe lÙeebveer pej ner Deš hetCe& kesâueer lej ÙeeÛee heefjCeece kesâJeU FlekeâeÛe nesCeej veener keâer legceÛÙeemee"er lÙeebÛÙeeJej nele šekeâCes Je lÙeebÛÙee peerefJele Je efJeòeeuee nele ueeJeCes njece nesF&ue lej ÙeeGhej ÙeeÛee DeeCeKeerve Demeener HeâeÙeoe nesF&ue keâer Fmueeceer meceepeele lÙeebvee mecemeceeve nkeäkeâ Øeehle nesleerue. KegpeeDee JebMeerÙe DeeefCe pecejen JebMeerÙe. DeeefCe lÙeebveer legceÛÙeeMeer Deeheuee keâjej heeUCÙeeble keâesCeleerner keâmetj kesâueer veener Je legceÛÙeeefJe¤æ kegâCeeuee ceolener kesâueer veener. ns DeMeemee"er keâjeJeÙeeme heeefnpes keâer Ùee ueeskeâebvee %eeve veener. cnCepes efkeâveevee JebMeerÙe. ÙeeÛe Dee%esvegmeej npejle Deyetyekeâj (jefpe. DeeefCe pej Øeefle%ee IesleuÙeeveblej Ùeebveer hegvne DeeheuÙee MeheLee cees[uÙee DeeefCe legceÛÙee Oecee&Jej nuues keâjCÙeeme megjJeele kesâueer lej õesneÛÙee OJepeOeejkeâebMeer Ùegæ keâje keâejCe lÙeebÛÙee MeheLee efJeÕeemehee$e veenerle.Oece&yee¢e PeeuesuÙeeb-efJe¤æ Ùegæ kesâues nesles. legcner ueeskeâebveer Demee mecepe keâ¤ve Iesleuee Deens keâeÙe keâer DemesÛe legcneuee mees[tve efoues peeF&ue? JeemleefJekeâ heenlee Deuueenves DeÅeehe ns heeefnuesuesÛe veener keâer legcnehewkeâer les keâesCe Deensle pÙeebveer (DeuueenÛÙee ceeiee&le) ØeeCe heCeeme ueeJeues DeeefCe Deuueen Je lÙeeÛee hewiebyej Je ßeæeJeble ÙeebÛÙeeefMeJeeÙe Flej keâesCeemener 4) 8) 5) 6) Ùee ef"keâeCeer ‘njece’ ceefnvÙeeves DeefYeØesle. heCe pej Ùeebveer he§eeòeehe kesâuee Je veceepe keâeÙece kesâueer Je pekeâele efoueer lej ns legceÛes Oece&yebOet Deensle. ceie lÙeeuee lÙeeÛÙee megjef#ele ef"keâeCeer heesnÛeJee.

pekeâele ÅeeJeer Je DeuueenJÙeefleefjòeâ keâesCeeÛeerner Yeerleer yeeUiet veÙes. lesÛe ÙeMemJeer Deensle. lÙeeØemebieer kesâJeU hewiebyej cegncceo (me. lÙeebÛee heeuevekeâlee& lÙeebvee Deeheueer ke=âhee Je ØemeVelee DeeefCe DeMee mJeiee&Ûeer MegYeJeelee& oslees pesLes lÙeebÛÙeemee"er efÛejmLeeÙeer SsÕeÙee&Ûee mejbpeece Deens. 11) ‘ngvewve’Ûes Ùegæ efn. efveef§eleheCes DeuueenpeJeU mesJesÛes HeâU osCÙeemee"er yejsÛe keâener Deens. (13-16) DeveskesâÕeJeeoeRÛes ns keâece veJns keâer lÙeebveer DeuueenÛÙee ceefmpeoerÛes mesJekeâ yeveeJes pÙeeDeLeea keâer DeeheuÙeeefJe¤æ les mJele:Ûe õesneÛeer mee#e osle Deensle.12 Deuueen #eceeMeerue Je oÙee oeKeefJeCeeje Deens. lÙeebÛÙeele les meowJe jenleerue. meojnt Ùegæele cegmeueceeveebkeâ[tve 12 npeej mewvÙe nesles lej ogmejerkeâ[s keâeefHeâj lÙeebÛÙeehes#ee HeâejÛe keâceer nesles. me. legcneuee Deuueen Je lÙeeÛes hewiebyej (me. legceÛeer cegues DeeefCe legceÛes yebOet Je legceÛÙee helveeR Je legceÛes Deehles° Je veelesJeeF&keâ Je legceÛeer leer Oeve-oewuele peer legcner keâceeefJeueer Deens Je legceÛes les JÙeeheej-Goerce pÙeebÛÙee ceboeJeCÙeeÛeer legcneuee Yeerleer Jeešles DeeefCe legceÛeer leer Iejs peer legcneuee hemeble Deensle.) DeeefCe DeuueenÛÙee ceeiee&le Oece&Ùegæe (efpeneo) hes#ee DeefOekeâ efØeÙe Demeleerue lej Jeeš hene FLeheÙeËle keâer Deuueenves Deeheuee efveCe&Ùe legceÛÙee mece#e DeeCeeJee. DeeefCe les ue<keâj GlejefJeues pes legcneuee efomele veJnles DeeefCe melÙeeÛee Fvkeâej keâjCeeNÙeebvee efMe#ee efoueer keâer neÛe yeouee Deens lÙeebÛÙeekeâefjlee pes melÙeeÛee Fvkeâej keâjleerue. legcnehewkeâer pes lÙeebvee Deeheues mvesner yeveJeleerue lesÛe DelÙeeÛeejer "jleerue ns hewiebyej (me.10 DeuueenheeMeer lej ns oesIes meceeve veenerle Je Deuueen DelÙeeÛeejer ueeskeâebvee ceeie& oeKeJeerle veener. DeeefCe Deuueen DeJe%eekeâejer ueeskeâebvee ceeie& oeKeJeerle vemelees. hejbleg Demes Demetve osKeerue nJeepetve šesUerÛÙee eflejboepeebveer cegmeueceeveebÛes leeW[ JeUJetve šekeâues DeeefCe Fmueeceer ue<keâj mewjeJewje nesTve ceeIeejer iesues. Deuueen meJe&%e DeeefCe yegefæceeve Deens. DeveskesâÕejJeeoer kegâjwMe npeÙee$eskeâ¤bÛeer mesJee keâjleele kesâJeU Ùee DeeOeejeJej les JÙeJemLeehevesme hee$e "¤ Mekeâle veenerle. vegkeâlesÛe ngvewveÛÙee 10) Ùee efJeOeeveeves Demee Hewâmeuee keâ¤ve šekeâuee keâer DeuueenÛÙee IejeÛeer JÙeJemLeehevee Deelee DeveskesâÕejJeeoerkeâ[s jent Mekeâle veener. DeeefCe melÙe Oecee&uee Deeheuee Oece& yeveJeerle veenerle. ceie Deuueenves Deeheueer ‘mekeâervele’ (ceve:Meebleer) DeeheuÙee hewiebyejeJej Je ßeæeJebleebJej GlejefJeueer. lÙeeÛÙeeÛe KebyeerjlesÛee heefjCeece neslee keâer hegvne mewvÙe efMemleyeæ nesT Mekeâues DeeefCe mejlesMesJešer efJepeÙeßeer cegmeueceeveebvee ueeYeueer. (17-22) ns ßeæeJebleebvees! Deeheues Je[erue Je Deeheues yebOet Ùeebvee osKeerue Deeheues efce$e yeveJet vekeâe pej les ßeæsJej Deßeæsuee ØeeOeevÙe osle Demeleerue. DeeefCe Deuueen Je lÙeeÛÙee hewiebyejeves pes keâener efveef<eæ "jefJeues Deens lÙeeuee efveef<eæ keâjerle veenerle. DeuueenÛÙee ceefmpeoerceOÙes efveÙeefcele Gheemevee keâjCeejs lej kesâJeU lesÛe ueeskeâ nesT Mekeâleele pÙeebveer Deuueen DeeefCe hejueeskeâeuee ceeveeJes DeeefCe veceepe keâeÙece keâjeJeer. ÙeebÛÙeekeâ[tveÛe Dehes#ee Deens keâer les mejUceeiee&Jej Ûeeueleerue. 8 ÛÙee MeJJeeue ceefnvÙeele Ùee DeeÙeleer GlejCÙeeÛÙee kesâJeU 12/13 ceefnves Deieesoj. DeuueenÛÙee ÙesLes lej lÙeeÛe ueeskeâebÛee opee& cees"e Deens pÙeebveer ßeæe "sJeueer Je pÙeebveer DeuueenÛÙee ceeiee&le Iejsoejs mees[ueer DeeefCe peerefJele Je efJeòeeefveMeer Oece&Ùegæ (efpeneo) kesâues. ÙeebÛeer meJe& keâcex JeeÙee iesueerle DeeefCe vejkeâeceOÙes Ùeebvee meowJe jeneJeÙeeÛes Deens.)! meebietve šekeâe keâer pej legceÛes Je[erue. DevÙeLee cekeäkesâÛÙee efJepeÙeeves pes keâener Øeehle Peeues nesles lÙeehes#ee efkeâleerlejer peemle ‘ngvewve’ceOÙes ieceJeeJes ueeieues Demeles. les meJe& veblej cegmeueceeve Peeues. heCe leer legceÛÙee keâenerÛe GheÙeesieer he[ueer veener Je peceerve efJemle=le DemetveosKeerue legceÛÙeekeâefjlee lebie Peeueer Je legcner hee" oeKeJetve heUle megšuee. 12) mebkesâle Ùee iees°erkeâ[s Deens keâer ngvewveÛÙee Ùegæele pÙee keâeefHeâjebveer nej Keeuueer nesleer. cnCetve Ùee Je<ee&veblej ns cemeefpeosnjecepeJeU efHeâjkeâleeosKeerue keâecee veÙes13 Je pej legcneuee nueeKeerÛeer efmLeleer ÙesCÙeeÛes YeÙe Jeešle Demesue lej otj veJns keâer Deuueenves FefÛÚues lej lÙeeves DeeheuÙee ke=âhesves legcneuee ßeerceble keâjeJes. cekeäkeâe DeeefCe leeF&Heâ Ùee MenjebÛÙee ojcÙeeve ‘ngvewve’ KeesNÙeele Peeues nesles. ceie (legcner ns megæe heeefnues Deens keâer) DeMee Øekeâejs efMe#ee efouÙeeveblej Deuueen pÙeeuee FefÛÚlees lÙeeuee he§eeòeeheeÛeer megyegæermegæe Øeoeve keâjlees. npe Ùee$eskeâ¤bvee heeCeer heepeCes DeeefCe cemeefpeosnjece (keâeyee cemeefpeo) Ûeer mesJee keâjCes Ùeeuee legcner lÙee JÙeòeâerÛÙee keâeceeyejesyej "jefJeues Deens keâeÙe pÙeeves ßeæe "sJeueer DeuueenJej Je ‘cejCeesòej’ peerJeveeJej Je pÙeeves ØeeCe JesÛeues DeuueenÛÙee ceeiee&le.) DeeefCe peerJeeÛeer yeepeer ueeJeCeejs keâener cet"Yej meneyee nesles pes YekeäkeâceheCes DeeheuÙee peeieer heeÙe jesJetve nesles.Deledleewyee 9 277 heeje 10 efpeJeueie efce$e yeveefJeues veener. (25-27) ns ßeæeJebleebvees! DeveskesâÕejJeeoer DeheefJe$e Deensle. . pes keâener legcner keâjlee Deuueen lÙeeÛee peeCekeâej Deens. (23-24) Deuueenves ÙeehetJeea Deveskeâ Øemebieer legcneuee ceole kesâuesueer Deens. Deledleewyee 9 278 heeje 10 ÙegæeÛÙee efoJeMeer (lÙeeves kesâuesuÙee ceoleerÛes JewYeJe legcner heeefnues Deens)11 lÙee efoJeMeer legcneuee DeeheuÙee cees"Ÿee mebKÙesÛee ieJe& neslee. (28) Ùegæ keâje «ebLeOeejkeâebhewkeâer lÙee ueeskeâebefJe¤æ pes DeuueenJej Je cejCeesòej peerJeveeJej ßeæe "sJele veenerle. 13) cnCepes Ùeeheg{s lÙeebÛee npe DeeefCe lÙeebÛÙee Ùee$esJejÛe kesâJeU yeboer Deens Demes veener lej ceefmpeosnjeceÛÙee meercesle lÙeebÛÙee ØeJesMeeJej osKeerue yeboer Deens.

[eieues peeF&ue .15 DeeefCe DeMeeÛeØekeâejs ceefjÙeceheg$e cemeernuee osKeerue. Ùeeveblej lÙeebÛÙeehewkeâer pÙeeÛeer FÛÚe Demesue lÙeeves mJeKegMeerves cegmeueceeve yeveeJes DevÙeLee ‘efpeefPeÙee’ osle jeneJes. (29-35) JemlegefmLeleer DeMeer Deens keâer. metjn yekeâje DeeÙele ›eâ. pej SKeeoer ogmejer peerJeveJÙeJemLee peieele jeefnueer lejer efleuee F&Õejer JÙeJemLesves Øeoeve kesâuesuÙee meJeueleerle mebkegâefÛele yevetve jeefnues heeefnpes.18 vemeer (ceefnves yeoueCes) lej õesneceOÙes DeeCeKeerÛe Skeâ õesner ke=âleer Deens. lemesÛe pes lÙeebÛee Ùee keâeÙeos jÛeCÙeeÛee DeefOekeâej ceevÙe keâjleele les lÙeebvee F&MJej yeveefJeleele. Demes lej efveef§eleÛe Deecner keâjlees.) ÙeebÛÙee mesJesle npej nesTve FmueeceÛee mJeerkeâej kesâuee lesJne lÙeebveer hewiebyej (me. Ùee DeJeemleJe iees°er Deensle pÙee les DeeheuÙee leeW[eletve keâe{leele. Ùeebveer DeeheuÙee Oece&hebef[leebvee Je peesieeRvee DeuueenefMeJeeÙe Deeheuee heeuevekeâlee& yeveefJeues Deens. efpeuenppee DeeefCe cegnj&ce. pemes ‘efpeefPeÙee’ Deoe keâjCÙeeÛÙee mJe¤heele ‘efpecceer’ (Fmueeceer jepÙeeleerue hejOeceeaÙe veeieefjkeâeb) Ûeer peerJeveJÙeJemLee Demeles. JeemleefJekeâ heenlee lÙeebvee Skeâ GheemÙeeefMeJeeÙe Flej keâesCeeÛeerner Yeòeâer keâjCÙeeÛee DeeosMe efouee iesuee veJnlee. pemes les meJe& efceUtve legceÛÙeeMeer ue{leele. Gòejele hewiebyej (me. DeuueenÛÙee uesKeer yeejeÛe Deensle DeeefCe lÙeehewkeâer Ûeej ceefnves DeJewOe Deensle. ceie les Deßeæebvee efkeâleerner Deme¢e keâe nesF&vee! lees DeuueenÛe Deens pÙeeves DeeheuÙee hewiebyejeuee ceeie&oMe&ve Je melÙe Oecee&men hee"efJeues Deens pesCeskeâ¤ve lÙeeves Ùee melÙe Oecee&Ûes meJe& Oece& heæleeRJej JeÛe&mJe ØemLeeefhele keâjeJes.16 ceie DeveskesâÕejJeeoeRvee ns efkeâleerner Deme¢e keâe nesF&vee! ns ßeæeJebleebvees! Ùee «ebLeOeejkeâebÛÙee yengleskeâ Oece&hebef[le Je meeOeg-mebvÙeemeer ueeskeâebÛeer efmLeleer DeMeer Deens keâer les ueeskeâebÛee ceeue ueyee[erves Keeleele DeeefCe lÙeebvee DeuueenÛÙee ceeiee&heemetve jesKeleele. ns ueeskeâ FefÛÚleele keâer DeuueenÛÙee ØekeâeMeeuee DeeheuÙee Hegbâkeâjebveer efJePeJetve šekeâeJes. heefJe$e Deens lees lÙee DeveskesâÕejJeeoer iees°eRheemetve pÙee ns ueeskeâ keâjerle Deensle. Demes veJns keâer keâeefHeâjebÛes JeÛe&mJe jeneJes DeeefCe melÙeOecee&ÛÙee DevegÙeeÙeebveer ‘efpecceer’ yevetve jeneJes. DeuueenÛee keâeshe lÙeebÛÙeeJej. pÙee efoJemeeheemetve Deuueenves he=LJeer Je DeekeâeMeebvee efvecee&Ce kesâues Deens. heCe Deuueen DeeheuÙee ØekeâeMeeuee heefjhetCe& kesâuÙeeefMeJeeÙe jenCeej veener. IÙee Deelee DeeheuÙee mee"JeuesuÙee mebheòeerÛee DeemJeeo. 16) cetU Dejyeer Meyo ‘Deöerve’Ûee DevegJeeo Dener ‘Oece&cee$e’ kesâuee Deens. keâeÙe ner JemlegefmLeleer veener keâer pes keâener ns ueeskeâ njece "jefJeleele les legcner njece ceevelee DeeefCe pes keâener ns ueeskeâ nueeue "jefJeleele les legcner nueeue ceevelee? lÙeebveer meebefieleues. pÙeecegUs ns DeßeæeJeble 14) cnCepes ÙegæeÛee nslet lÙeebveer F&ceeve DeeCeeJes DeeefCe melÙe Oecee&Ûes DevegÙeeÙeer yeveeJesle Demee cegUerÛe veener lej lÙeebÛes Meemeve mebheg°ele ÙeeJes. DeeefCe mecepetve Demee keâer Deuueen .14 Ùentoer cnCeleele keâer ‘G]pewj’ DeuueenÛee heg$e Deens.17 neÛe ÙeesiÙe keâeÙeoe Deens cnCetve Ùee Ûeej ceefnvÙeele mJele:Jej peguetce ke⤠vekeâe Je meJe& efceUtve DeveskesâÕejJeeÅeebMeer ue{e Åee. Øesef<eleebÛeer hee"JeCetkeâ keâOeerner Ùee nsletheesšer Peeueer veener keâer peer peerJeveJÙeJemLee lees IesTve Deeuee Deens leer Flej ogmeNÙee peerJeveJÙeJemLesÛÙee Dee%eeOeerve Je Debefkeâle yevetve jeneJeer lemesÛe lÙeebveer yeneue kesâuesuÙee mebOeer Je meJeueleerle mebkegâefÛele nesTve jeneJeer. og:KeoeÙekeâ efMe#esÛeer KegMeKeyej Åee lÙeebvee pes meesves DeeefCe Ûeeboer mee"Jetve "sJeleele DeeefCe les DeuueenÛÙee ceeiee&le KeÛe& keâjerle veenerle. ÙeeJe¤ve Demes keâUues keâer F&Õejer «ebLeeÛÙee ØeceeCeeefJevee pes ueeskeâ ceeveJeer peerJeveemee"er JewOe Je DeJewOeÛÙee ceÙee&oe "jJeerle Demeleele. Skeâ efoJeme ÙesF&ue keâer ÙeeÛe meesves DeeefCe ÛeeboerJej vejkeâeÛeer Deeie OeieOeieerle kesâueer peeF&ue DeeefCe veblej ÙeevesÛe lÙee ueeskeâebÛes keâheeU.F&MehejeÙeCeebÛÙee meceJesleÛe Deens. lemesÛe les Øeleerkeâ Demeles Ùee iees°erÛes keâer Dee%eeOeerve yevetve jenCes Ùee ueeskeâebvee ceevÙe Deens.ne Deens lees Keefpevee pees legcner mJele:mee"er mee"efJeuee neslee. Heâcee&efJeues. yeme nsÛe lÙeebvee jye-F&Õej yeveefJeCes nesÙe.) Ùeebvee ØeMve kesâuee keâer meojnt DeeÙeleerle DeecneJej DeeceÛÙee Oece&hebef[leebvee Je meeOetmebleebvee F&Õej yeveefJeCÙeeÛee pees Deejeshe ueeJeuee iesuee Deens lÙeeÛeer JeemleJelee keâeÙe Deens. npe efJeOeermee"er DeeefCe jppeye Gcejemee"er. 17) Ûeej njece ceefnvÙeebveer DeefYeØesle Deensle efpeuekeâDeo.) vee hee"efJeCÙeeÛee nslet meojnt DeeÙeleerle Demee meebefieleuee iesuee Deens keâer pÙee ceeie&oMe&veeuee Je melÙeOecee&uee lÙeeves F&Õejekeâ[tve DeeCeues Deens lÙeeÛes Oece&cee$e cnCetve DemeuesuÙee meJe& heæleer DeeefCe JÙeJemLesJej JeÛe&mJe ØemLeeefhele keâjeJes. . lees pÙeeÛÙeefMeJeeÙe Flej keâesCeerner YeòeâerÛee DeefOekeâejer veener. lej Øesef<ele he=LJeer Je DeekeâeMeebÛÙee meceüešeÛee ØeefleefveOeer cnCetve Ùeslees. lees DeeheuÙee meceüešeÛÙee melÙeJÙeJemLesves JeÛe&mJe heent FefÛeÚlees.) Ùeebveer Heâcee&efJeues. lÙeebveer YetleueeJej Meemekeâ DeeefCe meòeeefOekeâejer yevetve jent veÙes efkebâyengvee YetleueeJejerue peerJeveJÙeJemLesÛeer Oegje. JeemleefJekeâheCes les DeeheuÙee"eÙeer DenbYeeJeeves F&ÕejeÛes mLeeve Iesle Demeleele. 15) ‘noerme’ceOÙes Deens keâer hetJee&ßeceerÛes ef¡emleer DemeCeejs npejle Deoer efyeve neeflece Ùeebveer pesJne npejle cegncceo (me. DeeefCe ‘F&meeF&’ cnCeleele keâer cemeern (ÙesMet) DeuueenÛee heg$e Deens.Deledleewyee 9 279 heeje 10 Deledleewyee 9 280 heeje 10 (lÙeebÛÙeeMeer Ùegæ keâje) FLeheeJeslees keâer lÙeebveer mJenmles efpeefPeÙee ÅeeJee Je Úesšs yevetve jneJes. ceefnvÙeebÛeer mebKÙee. cnCetve hewiebyej (me. Meemeve DeeefCe vesle=lJeeÛes DeefOekeâej melÙeOecee&ÛÙee DevegÙeeÙeebÛÙee neleele DemeeJesle DeeefCe «ebLeOeejkeâ lÙeebÛÙee JeÛe&mJeeKeeueer leeyesoej DeeefCe Dee%eebefkeâle yevetve jeneJesle. 18) cnCepes DeveskesâÕejJeeoer pej Ùee ceefnvÙeelemegæe ue{CÙeeheemetve hejeJe=òe nesle vemeleerue lej pÙeeØeceeCes les Skeâpetš nesTve legceÛÙeeMeer ue{leele lÙeeÛeØeceeCes legcnermegæe Skeâpetš nesTve lÙeebÛÙeeMeer ue{e. ns lÙee ueeskeâebÛes DebOeevegkeâjCe Deens. 194 ner meojnt DeeÙeleÛes Yee<Ùe keâjles. yeepet DeeefCe hee"eRvee. oerve ne Meyo Dejyeer Yee<esle DeMee peerJeve JÙeJemLesuee DeLeJee peerJeveØeCeeueermee"er Jeehejuee peelees efpeÛeer ØemLeehevee keâjCeeNÙeeuee ØeceeCe DeeefCe Meemekeâ ceevÙe keâ¤ve lÙeeÛes Dee%eeheeueve kesâues peeJes. keâes"tve ns yenkeâefJeues peele Deensle. pes lÙeebÛÙeehetJeea õesneceOÙes iegjHeâšues nesles. ‘efpeefPeÙee’ ceesyeouee Deens lÙee DeYeÙeoeveeÛee DeeefCe j#eCeeÛee pees ‘efpecceer’ ueeskeâebvee Fmueeceer jepÙeele ÅeeJee ueeiele Demes.

ceie legcner nuekesâ Demee Deiej yeespe[ Demee Je mebIe<e& keâje DeuueenÛÙee ceeiee&le DeeheuÙee peerefJele Je efJeòeeefveMeer. (36-37) ns ßeæeJebleebvees!20 legcneuee Peeues lejer keâeÙe keâer pesJne legcneuee DeuueenÛÙee ceeiee&le efveIeCÙeemee"er meebieCÙeele Deeues lesJne legcner peefceveerMeer efKeUtve jeefnueele? legcner cejCeesòej peerJeveeÛÙee leguevesle ueewefkeâkeâ peerJeveeuee hemeble kesâues Deens keâeÙe? Demes Demesue lej legcneuee ceenerle DemeeJes keâer Ssefnkeâ peerJeveeÛee ne meJe& mejbpeece cejCeesòej peerJeveeceOÙes HeâejÛe Lees[e Yejsue.) Ùeebveer pÙeeJe<eea nppelegue efJeoeDe (efvejesheeÛes npe) Deoe kesâues lÙeeJe<eea npe DeeheuÙee cetU leejKeeble Deeuee neslee Je lÙeeÛe JesUsheemetve vemeerÛÙee heæleerme yeboer kesâueer iesueer.) Ssve lÙee je$eer peer lÙeebÛÙee nlÙesmee"er efveef§ele kesâuesueer nesleer. 20) Ùee DeeÙeleer ®kegâDe 9 ÛÙee MesJešheÙeËle leyetkeâ ÙegæeÛÙee leÙeejerÛÙee keâeUele GlejuÙee Deensle. Deuueen F&MehejeÙeCe ueeskeâebvee ÛeebieuÙeeØekeâejs peeCelees.). hejbleg lÙeebÛÙeemee"er ne ceeie& lej DelÙeble efyekeâš Peeuesuee Deens. DeeefCe vetleve Je<ee&Ûeer efhekesâ.) ÙeebÛeer nlÙee keâjCÙeeÛee mebkeâuhe kesâuee neslee DeeefCe hewiebyej (me. Heâòeâ 34 JÙee Je<eea Skeâoe cetU efpeuenppeeÛÙee 9 Je 30 leejKeeble heej he[le Demes. pej HeâeÙeoe menpe meeOÙe Demelee Je ØeJeeme meeshee Demelee lej les pe¤j legceÛÙeeceeies ÛeeueCÙeeme leÙeej Peeues Demeles. DeeefCe legceÛÙee peeieer ogmeNÙee SKeeÅee mecetneuee GYes keâjerue DeeefCe legcner F&ÕejeÛes keâenerner JeeF&š ke⤠MekeâCeej veener. (38-40) efveIee. leer keâeheCeerÛÙee leeW[eJej Deeueer Deensle. (43-45) pej KejesKejÛe lÙeebÛee efveIeCÙeeÛee Fjeoe Demelee lej lÙeemee"er lÙeebveer keâener lejer leÙeejer kesâueer Demeleer. pes ueeskeâ DeuueenJej Je Debeflece efoveeJej ßeæe "sJeleele les lej keâoeefhe legceÛÙeekeâ[s DeMeer efJevebleer keâjCeej veenerle keâer lÙeebvee DeeheuÙee peerefJele Je efJeòeeefveMeer Ùegæ keâjCÙeeheemetve ceeHeâ kesâues peeJes.Deledleewyee 9 281 heeje 10 ueeskeâ ceeie&Yeü° kesâues peeleele. pej legcner hewiebyejeuee ceole kesâueer veener lej keâener heJee& veener. Deuueen Ùee DelÙeeÛeeNÙeebvee ÛeebieuesÛe peeCelees. lÙeebÛÙee ùoÙeeble Mebkeâe Deens DeeefCe les DeeheuÙee MebkesâleÛe efÉOee«emle Peeues Deensle. ns legceÛÙeemee"er Gòece Deens pej legcner peeCele Demeeue. ‘‘og:Keer nesT vekeâesme. pesJne lees Heâòeâ oesvehewkeâer . lÙeeheemetve lÙeebÛeer megškeâe JneJeer. pÙeebÛÙeeJej DeeMee ueeieuÙee neslÙee. Deuueen DeeceÛÙeemeceJesle Deens. lÙeeJesUer iegnsle Heâòeâ npejle Deyetyekeâj (jefpe. Deuueen peyejomle DeeefCe õ°e Je yegefæceeve Deens. Deuueenves lÙeeuee lÙeeØemebieer ceole kesâueer Deens pesJne DeßeæeJebleebveer lÙeeuee keâe{tve šekeâues nesles. DeMeer efJeveJeCeer lej lesÛe ueeskeâ keâjleele pes Deuueen DeeefCe Debeflece efoveeJej ßeæe "sJele veenerle. lÙeevee leyetkeâÛee ØeJeeme HeâejÛe pe[ Jeešt ueeieuee. les mJele:uee efJeveeMeeble Peeskeâle Deensle. hejbleg Deuueenuee lÙeebÛes GlLeeve hemebleÛe veJnles. . Deuueen legcneuee #ecee keâjes. (42) ns hewiebyej (me. Je Deuueen melÙeeÛee Fvkeâej keâjCeeNÙeebvee ceeie&oMe&ve keâjerle vemelees.).) lÙeebÛÙeemeesyele nesles.22 Deelee les DeuueenÛeer MeheLe IesTve IesTve meebieleerue keâer pej Deecner efveIet Mekeâuees Demelees lej KeefÛeleÛe legceÛÙeeyejesyej efveIeeuees Demelees. ogmeje Øekeâej Demee neslee keâer Ûebõ Je<ee&uee meewj Je<ee&vegmeej keâjCÙeemee"er lÙeele ‘keâyeermee’ cnCetve Skeâe ceefnvÙeeÛeer Yej keâjerle Demele pesCeskeâ¤ve npe vesnceer SkeâeÛe $e+letle Ùesle jeneJee. osMeele og<keâeU hemejuee Deens. lÙeebveer legceÛÙee ojcÙeeve GheõJe ceepeefJeCÙeemee"er OeeJeheU kesâueer Demeleer DeeefCe legceÛÙee peceeleerÛeer efmLeleer lej DeMeer Deens keâer lÙeele DeÅeehe heg<keâUmes Demes ueeskeâ GheefmLele Deensle pes lÙeebÛÙee iees°er keâeve ueeJetve Sskeâleele. lees ØelÙeskeâ Jemletuee meceLe& Deens. pesJne les oesIes iegnsle nesles. cekeäkesântve efveIetve meewjiegnsle leerve efoJemeebheÙeËle uehetve nesles Je veblej ceoerveskeâ[s efnpejle kesâueer nesleer. DeMeeØekeâejs 33 Je<eeËheÙeËle nppe DeeheuÙee cetU JesUsefJ e¤æ Flej leejKesle nesle Demes. yemetve jene yemeCeeNÙeebÛÙee yejesyej. ÛebõeÛÙee efnMeesyeevegmeej npeÛes efvejefvejeàÙee $e+letle YeüceCe keâjerle jenCÙeeves lÙeebvee De[ÛeCeeRvee meeceesjs peeJes ueeiele Demes. legcner G"Ceej veener lej Deuueen legcneuee og:KeoeÙekeâ efMe#ee osF&ue. pej les legceÛÙeeyejesyej efveIeeues Demeles lej legceÛÙeele JeeF&šheCee Jee{efJeCÙeeheueerkeâ[s lÙeebveer keâenerner kesâues vemeles. Deledleewyee 9 282 heeje 10 Keeueer hee[ues Je DeuueenÛes JeÛeve lej GÛÛeÛe Deens. Skeâ Øekeâej Demee neslee keâer Ùegæ Je ceejeceejer DeeefCe KegveeÛee met[ GieefJeCÙeemee"er SKeeÅee njece ceefnvÙeeuee nueeue "jJetve Iesle Demele Je lÙeeSsJePeer SKeeÅee nueeue ceefnvÙeeuee njece "jJetve lÙeebÛeer mebKÙee hetCe& keâjerle Demele.’’21 lÙeeJesUer Deuueenves DeeheuÙeekeâ[tve lÙeeÛÙeeJej ceve:Meebleer GlejefJeueer DeeefCe lÙeeuee DeMee ue<keâjeÉejs ceole kesâueer pes legcneuee efomele veJnles Je DeßeæeJebleebÛes JeÛeve 19) Dejyemleeveele ‘vemeer’ oesve ØekeâejÛeer nesleer.ogmeje neslee. hewiebyej npejle cegncceo (me. SKeeÅee Je<eea SKeeÅee ceefnvÙeeuee JewOe "jefJeleele Je SKeeÅee Je<eea lÙeeuee DeJewOe keâ¤ve šekeâleele. 21) ne lÙee ØemebieeÛee GuuesKe Deens pesJne cekeäkesâÛÙee keâeefHeâjebveer hewiebyej (me. (41) ns hewiebyej (me. Deuueen ÛeebieuesÛe peeCelees keâer les ueyee[ Deensle. pesCeskeâ¤ve Deuueenves efveef<eæ "jefJeuesuÙee ceefnvÙeebÛeer mebKÙeener hetCe& keâjlee ÙeeJeer Je Deuueenves pÙeeuee efveef<eæ kesâuesues Deens lÙeeuee JewOemegæe keâ¤ve Ieslee ÙeeJes19 lÙeebÛeer Deheke=âlÙeW lÙeebÛÙeemee"er MeesefYeJeble keâjCÙeele Deeuesueer Deensle. lesJne lees DeeheuÙee meeLeeroejeuee meebiele neslee. ÙesLeheeJeslees keâer lÙeebÛÙee FÛÚsefJe¤æ melÙe Øekeâš Peeues Je DeuueenÛes keâeÙe& efmeæerme iesuÙeeefMeJeeÙe jeefnues 22) cnCepes ns heentve keâer meecevee jescemeejKÙee MeefòeâMeer Deens DeeefCe keâeU keâ[keâ GvneàÙeeÛee Deens. ÙeehetJeeamegæe Ùee ueeskeâebveer GheõJe hemejefJeCÙeeÛes ØeÙelve kesâues Deensle DeeefCe legcneuee DeheÙeMeer yeveefJeCÙeemee"er meJe& ØekeâejÛÙee keäèhlÙeebÛeer Guee{eue kesâueer Deens. cnCetve lÙeeves lÙeebvee DeeUMeer keâ¤ve šekeâues DeeefCe meebefieleues iesues keâer. legcner lÙeebvee hejJeeveieer keâe efoueer? (legcner Kegö lÙeebvee hejJeeveieer ÅeeJeÙeeme vekeâes nesleer) pesCeskeâ¤ve keâesCe Kejs Deensle ns legcneJej GIe[ Peeues Demeles Je KeesšŸeebvee osKeerue legcner DeesUKeues Demeles.

Fmueeceer efJeÉeveebÛÙee Skeâe mecetneves Demes cele JÙeòeâ kesâues Deens keâer Ùee Dee%esvegmeej ‘pekeâele’Ûee ceeue meJe& ØekeâejÛÙee melke=âlÙeele KeÛe& kesâuee peeT Mekeâlees. (56-57) ns hewiebyej (me. Deecner DeieesojÛe DeeceÛee ceeceuee "erkeâ"ekeâ kesâuee neslee.’’ (52) Ùeebvee meebiee. Deecner Deuueenkeâ[sÛe [esUs ueeJetve yemeuesuees Deenesle. 24) cnCepes pekeâeleÛee ceeue. Deledleewyee 9 284 heeje 10 lÙeebvee efoues nesles lÙeeJej les mebleg° jeefnues Demeles Je meebefieleues Demeles keâer.’’ ns oeve lej KeNÙee DeLeea Heâkeâerj DeeefCe ieesjieefjyeebmee"er Deens. Ùee Dee%esÛee GösMe Demee keâer pes ueeskeâ FmueeceÛÙeeefJe¤æ ØeÙelveMeerue Demeleerue Je mebheòeer osTve lÙeebÛÙee És<eeÛeer leer›elee MeceefJeueer peele Demesue. Kejslej les Demes ueeskeâ Deensle pes legcneheemetve YeÙeYeerle Deensle. cnCepes keâeefHeâj peerJeveJÙeJemLesuee ve° keâ¤ve efleÛÙee peeieer Fmueeceer peerJeveJÙeJemLesÛeer ØemLeehevee keâjCes Ùee nsletves pes ØeÙelve kesâues peeJesle les. DeMeer meJe& melkeâcex pÙeeveer Deuueen ØemeVe nesle Demesue. MeŒe meeefnlÙe DeeefCe Flej mejbpeece GheueyOe keâjCÙeemee"er pekeâeleves ceole kesâueer peeT Mekeâles. DeeefCe ßeæeJebleebveer lÙeeÛÙeeJejÛe efYemle "sJeueer heeefnpes. (46-48) lÙeebÛÙeehewkeâer keâesCeer Demee Deens pees cnCelees keâer ‘‘ceuee hejJeeveieer Åee Je ceuee mebkeâšele šeketâ vekeâe. 26) leeueerHesâ keâuye (efouepeceeF&) Ûee DeLe& ùoÙeekeâ<e&Ce Demee neslees. Ùee ØeÙelveeble pes ueeskeâ me›eâerÙe Demeleerue lÙeebÛÙee ØeJeeme KeÛee&mee"er.23 DeeefCe Deecner legceÛÙeeyeeyeleerle pÙee iees°erÛeer Øeleer#ee keâjerle Deenesle leer DeMeer keâer Deuueen mJele:Ûe legcneuee efMe#ee keâjlees keâer DeeceÛÙee nmles keâjefJelees? yejs lej Deelee legcnerner Jeeš hene DeeefCe DeecnerosKeerue legceÛÙeeyejesyej Øeleer#esle Deenesle. keâejCe legcner DeJe%eekeâejer ueeskeâ Deenele. ‘‘Deuueen DeeceÛÙeemee"er hegjsmee Deens.). iegueeceebÛÙee cegòeâlesmee"er27 Je keâpe&oejebvee ceole keâjCÙeemee"er Je F&Õejer ceeiee&le28 DeeefCe Jeešme¤bÛÙee mesJesmee"er29 GheÙeesieele DeeCeCÙeekeâefjlee Deens.Deledleewyee 9 283 heeje 10 veener. ‘‘legcner DeeceÛÙeeyeeyeleerle pÙee iees°erÛeer Jeeš heenele Deenele leer ÙeeefMeJeeÙe DevÙe keâeÙe Deens keâer oesve ÛeebieuÙee iees°eRhewkeâer Skeâ Ûeebieueer iees° Deens. ceie les mJele: megefmLeleerÛes ueeskeâ keâe Demesveele Je DeeheuÙee iejpeebmee"er lÙeebvee lÙeebÛÙee ceoleerÛeer iejpe keâe vemesvee. Ùeebveer efouesueer mebheòeer mJeerke=âle ve nesCÙeeÛes keâejCe ÙeeefMeJeeÙe ogmejs keâener veener keâer Ùeebveer Deuueen DeeefCe lÙeeÛÙee hewiebyejeMeer õesn kesâuee Deens. lees DeeheuÙee ke=âhesves Deecneuee DeeCeKeer Kethemes osF&ue DeeefCe lÙeeÛee hewiebyejosKeerue DeeceÛÙeeJej cesnjyeeveer keâjerue. hejbleg lÙeebÛÙee cees"Ÿee yengmebKÙesÛÙee celes Ùee ef"keâeCeer ‘Heâermeyeerefueuueen’ves DeefYeØesle ‘efpeneo Heâermeyeerefueuueen’ ‘DeuueenÛÙee ceeiee&le efpeneo’ÛÙee DeLee&le Deens. 29) Jeešme¤ ceie lees DeeheuÙee Iejer ßeerceble keâe Demesvee hejbleg ØeJeemeeÛÙee efmLeleerle lÙeeuee meneÙÙeeÛeer iejpe Yeemeueer lej lÙeeÛeer ceole pekeâeleves kesâueer peeF&ue. efcemekeâerve (ieesjiejerye) les ueeskeâ Deensle pes meJe&meeceevÙe iejpeJebleebÛÙee leguevesle DeefOekeâ oeefjõŸeeJemLesle Demeleerue.25 DeeefCe lÙee ueeskeâebmee"er pes oeve JemegueerÛÙee keâeceeJej vesceues Deensle DeeefCe lÙee ueeskeâebkeâefjlee pÙeebÛeer efouepeceeF&26 Dehesef#ele Deens. DeuueenÛe DeeceÛee Jeeueer Deens. pej Ùee ceeueeceOetve keâener Ùeebvee efoues iesues lej ns KegMe nesleele DeeefCe efoues iesues veener lej veekeâ cegj[t ueeieleele. ÙeebÛÙeehewkeâer keâener ueeskeâ oeveeÛÙee24 JeešheemebyebOeer legceÛÙeeJej Dee#eshe Iesleele.’’ (50-51) Ùeebvee meebiee. (53-55) les DeuueenÛeer MeheLe IesTve IesTve meebieleele keâer Deecner legceÛÙeehewkeâerÛe Deenesle.newleelcÙe efkebâJee FmueeceÛee efJepeÙe. DeMee ueeskeâebvee keâeÙecemJe¤heer DeLeJee leelkeâeefuekeâ mJe¤heeÛÙee osCeiÙee osTve FmueeceÛes efnceeÙeleer Je ceoleieej DeLeJee Dee%eeOeerve. (58-60) ÙeebÛÙeehewkeâer keâenerpeCe Deensle pes DeeheuÙee Meyoebveer Øesef<eleeuee og:Ke osleele DeeefCe 25) Heâkeâerjves leer JÙeòeâer DeefYeØesle Deens peer DeeheuÙee GojefveJee&nemee"er FlejebÛeer iejpeJeble Demesue. 28) F&Õejceeiee&le.efJeheguelee heentve Heâmet vekeâe. efkebâJee pes ueeskeâ keâeefHeâjebÛÙee kebâhetle Demes Demeleerue keâer pej mebheòeerves lÙeebvee lees[ues iesues lej legštve les cegmeueceeveebÛes meneÙekeâ yevet Mekeâle Demeleerue.’’ Ssketâve IÙee! GheõJeeleÛe lej ns ueeskeâ iegjHeâšues Deensle DeeefCe vejkeâeves Ùee DeßeæeJebleebvee Jes{tve "sJeues Deens. pej lÙeebvee SKeeos DeeßeÙemLeeve efceUeues DeLeJee SKeeoer iegne efkebâJee uehetve yemeCÙeemee"er SKeeoer peeiee. meJeejeRmee"er. ne Meyo meJe&meeceevÙe Deens. Skeâ keâle&JÙe Deens Deuueenkeâ[tve DeeefCe Deuueen meJe&keâener peeCeCeeje õ°e Je yegefæceeve Deens. (49) legceÛes Yeues Peeues lej Ùeebvee og:Ke nesles Je legcnebJej SKeeos mebkeâš Ùesles lesJne ns leeW[ efHeâjJetve KegMe nesTve hejleleele Je cnCele peeleele keâer yejs Peeues. JeemleefJekeâ heenlee les cegUerÛe legceÛÙeehewkeâer veenerle. ÙeebÛeer Oeveoewuele DeeefCe ÙeebÛeer mebleleer . ‘‘Deecneuee keâoeefhe keâenerner (Ûeebieues-JeeF&š) heesnÛele veener hejbleg les pes Deuueenves DeeceÛÙeemee"er efueefnues Deens. DeLeJee keâceerle keâceer efve®heõJeer Me$et yeveefJeues peeJes. Ùeebvee meebiee. ‘‘legcner Deeheueer mebheòeer jepeerKegMeerves KeÛe& keâje efkebâJee veejepeerves leer keâesCelÙeener heefjefmLeleerle mJeerkeâejueer peeCeej veener. efkeâleer Úeve Peeues Demeles keâer Deuueen DeeefCe hewiebyejeves pes keâener 23) cnCepes DeuueenÛÙee ceeiee&le Meneole. Deuueen lej Demes FefÛÚlees keâer ÙeeÛe JemlegÉejs Ùeebvee Ssefnkeâ peerJeveele osKeerue keâeshe«emle keâjeJes DeeefCe Ùeebvee ce=lÙet Deeuee lejer lees melÙeeÛÙee FvkeâejeÛÙee efmLeleerleÛe ÙeeJee. Ùee MeyoeÛÙee DeLee&le cees[leele. 27) ceeve mees[efJeCÙeeves DeefYeØesle iegueeceebvee cegòeâ keâjefJeCes nesÙe. efkebâJee pÙee ueeskeâebveer vegkeâleeÛe Fmueece ØeJesMe kesâuee Demesue Je lÙeebÛÙeeleerue GCeerJee heenlee pej lÙeebvee DeeefLe&keâ meneÙÙe efoues iesues veener lej les hegvne kegâøeâkeâ[s hejleCÙeeÛeer Yeerleer Demesue. lemesÛe ns. . veceepekeâjerlee Ùesleele lej cejieUle Ùesleele DeeefCe DeuueenÛÙee ceeiee&le KeÛe& keâjleele lesner DeefveÛÚehetJe&keâ KeÛe& keâjleele. lej heUle peeTve lÙeele ueheleerue.

’’30 Ùeebvee meebiee. 32) ÙesLetve lÙee DeeÙeleeRvee ØeejbYe nesle Deens pÙee leyetkeâÛÙee Ùegæeveblej GlejuÙee neslÙee. Skeâeves cnšues. KeefÛeleÛe Deuueen meJeeËJej ØeYeeJeer DeeefCe Ûeletj Je yegefæceeve Deens.) Ûes ueeskeâ Deeo. DeeefCe pes ueeskeâ DeuueenÛÙee hewiebyejeuee og:Ke osleele lÙeebÛÙeemee"er og:KeoeÙekeâ efMe#ee Deens. legcner ßeæe "sJeuÙeeveblej melÙe veekeâejues Deens. ‘‘Gheneme keâje. meceto. ‘‘keâeÙe legceÛeer Leóe cemkeâjer Deuueen DeeefCe lÙeeÛÙee JeÛeveebMeer Je lÙeeÛÙee hewiebyejeMeerÛe nesleer?’’ Deelee efveefceòe MeesOet vekeâe. DeeheuÙee Ghenemeeves les lÙeebÛes OewÙe& KeÛeefJeCÙeeÛee ØeÙelve keâjerle Demele. (64-66) oebefYekeâ heg®<e Je oebefYekeâ efŒeÙee meJe& SkeâceskeâeMeer meejKesÛe Deensle. Ùee oebefYekeâ heg®<e.Deledleewyee 9 285 heeje 10 cnCeleele keâer ne ceeCetme keâeveeÛee nuekeâe Deens. Ùee ßeæeJeble heg®<e DeeefCe efŒeÙeebmee"er DeuueenÛee JeeÙeoe Deens keâer lÙeebvee DeMee yeeiee Øeoeve keâjerue pÙeebÛÙee Keeuetve keâeueJes Jeenele Demeleerue. . pekeâele osleele DeeefCe Deuueen Je lÙeeÛÙee hewiebyejeÛes Dee%eeOeejkeâ Deensle. ÙeebÛÙeeJej DeuueenÛee efOekeäkeâej Deens Je ÙeebÛÙeemee"er keâeÙece jenCeejer Ùeelevee Deens. cnCetve lÙeebÛee MesJeš Demee Peeuee keâer Ùee ueeskeâele Je hejueeskeâele lÙeebÛes kesâues meJejues meJe& JeeÙee iesues DeeefCe lesÛe leesšŸeele Deensle. (62-63) ns oebefYekeâ Yeerle Deensle keâer SKeeos JesUsme cegmeueceeveeJej SKeeoe Demee DeOÙeeÙe DeJele¤ veÙes keâer pÙeeves lÙeebÛÙee ùoÙeeleerue Yeso GIe[ nesF&ue.)!32 DeßeæeJeble DeeefCe oebefYekeâ oesIeebÛee meJe& MeefòeâefveMeer meecevee keâje DeeefCe lÙeebÛÙeeMeer keâ"esj JÙeJenej keâje. ‘‘Deecner lej Leóe cemkeâjer DeeefCe ceveesjbpeve keâjerle neslees. ‘‘ÙeeGhej pej MebYej MebYej keâesj[s Dees{CÙeeÛee ngketâce Peeuee lej efkeâleer cepee Jeešsue.’’ pej Ùeebvee efJeÛeejues keâer legcner keâeÙe yeesuele neslee lej les ueiesÛe Gòej osleele keâer.) Ùeebvee ÙegæeÛeer peÙÙele leÙeejer keâjleevee heentve DeeheuÙee efce$eceb[Uer Je oesmleebvee meebefieleues.) DeeefCe cegmeueceeveebÛeer šj-šJeeUer keâjerle Demele DeeCe pes ueeskeâ meÆeJevesves efpeneomee"er leÙeej DemeCÙeeÛes lÙeebvee Dee{Ule Demele. JeemleefJekeâ heenlee lÙeebveer pe¤j leer efJeõesner iees° meebefieleueer 31) cnCepes uetle ueeskeâebÛÙee JemlÙee pÙee GueLeeheeueLe keâ¤ve šekeâuÙee iesuÙee. ceie lÙeebveer peieeleÛe DeeheuÙee JeešŸeeÛee Deevebo uegšuee Je legcnerosKeerue DeeheuÙee JeešŸeeÛee Deevebo lÙeeÛeØeceeCes uegšuee pemee lÙeebveer uegšuee neslee. les legceÛÙeehes#ee DeefOekeâ MeòeâerMeeueer Je legceÛÙeehes#ee peemle mebheòeer Je mebleleerJeeues nesles. ns ueeskeâ DeuueenÛeer MeheLe IesTve IesTve meebieleele keâer Deecner leer iees° meebefieleueer veener. DeeefCe les lÙeeÛÙeele meowJe jenleerue.’’ DeeefCe Skeâe oebefYekeâeves hewiebyej (me. ns hewiebyej (me. Ùeebvee ceenerle veener keâer pees Deuueen Je lÙeeÛÙee hewiebyejeÛee cegkeâeyeuee keâjlees lÙeeÛÙeemee"er vejkeâeÛeer Deeie Deens pÙeele lees meowJe jenerue? ner Heâej cees"er veeceg<keâer Deens. ns Deuueenuee efJemejues cnCetve Deuueen osKeerue Ùeebvee efJemejuee.’’ ogmeNÙeeves meebefieleues. JeemleefJekeâ heenlee ns pej ßeæeJeble Deensle lej Deuueen DeeefCe hewiebyej Ùee iees°erÛes peemle nkeäkeâoej Deensle keâer Ùeebveer lÙeebvee ØemeVe keâjCÙeeÛeer keâeUpeer IÙeeJeer. Deecner legceÛÙeehewkeâer Skeâe mecetneme ceeHeâ pejer kesâues lejer ogmeNÙee mecetneuee Deecner DeJeMÙe efMe#ee osT keâejCe lees DehejeOeer Deens. FyeÇenerce (De. YeuesheCeeÛee DeeosMe osleele Je JeeF&š iees°erheemetve jesKeleele. (67-70) ßeæeJeble heg®<e Je ßeæeJeble efŒeÙee ns meJe& Skeâ ogmeNÙeeÛes efce$e Deensle. DeuueenJej ßeæe "sJelees Je ßeæeJebleebJej efJeÕeeme keâjlees. . ceoÙeveÛes ueeskeâ DeeefCe lÙee JemlÙee pÙeebvee GueLetve šekeâues iesues.) Ùeebvee meebiee. leÉle noermeeRle lÙeebÛeer Deveskeâ efJeOeeves efveJesefoueer iesueer Deensle. jesceve ueeskeâebvee osKeerue legcner keâener DejyeebmeejKes mecepeuee Deenele keâer keâeÙe? GÅee heeneÛe keâer Ùegæemee"er Deeuesues ns meJe& Metj Jeerj oesjKeb[eves yebefomle Demeleerue.’’ (61) ns ueeskeâ legceÛÙeemeceesj MeheLee Iesleele pesCeskeâ¤ve legcneuee ØemeVe keâjeJes. lÙee meoeyenej yeeieeble lÙeebÛÙeekeâefjlee mJeÛÚ efveJeememLeeves Demeleerue. Goe.legcne ueeskeâebÛes jbie{bie lej lesÛe Deensle pes legceÛÙee hetJe&peebÛes nesles. nsÛe cees"s ÙeMe Deens. jesce DeeefCe meerefjÙeeÛes efkeâuues efpebkeâCÙeemee"er meensye efveIeeues Deensle. pÙeele ns meowJe jenleerue. Skeâe yew"keâerle keâener iehhee iees°er keâjerle yemeues nesles. . ‘‘Denes. og<keâcee&Ûee DeeosMe osleele DeeefCe melkeâcee&heemetve hejeJe=òe keâjleele DeeefCe Deeheues nele melkeâcee&heemetve jesKeleele. (71-72) ns veyeer (me.’’ Deledleewyee 9 286 heeje 10 JeÛeve efoues Deens. ‘‘ceneMeÙeebkeâ[s hene. mejlesMesJešer ÙeebÛes ef"keâeCe vejkeâ Deens DeeefCe les DelÙeble JeeF&š efveJeememLeeve Deens.) Ûes ueeskeâ. efŒeÙee Je DeßeæeJebleebÛÙeekeâefjlee Deuueenves vejkeâeie>erÛes 30) leyetkeâÛÙee ÙegæeÛÙee keâeUele oebefYekeâ vesnceer DeeheuÙee yew"keâerle yemetve hewiebyej (me. veceepe keâeÙece keâjleele. leesÛe ÙeebÛÙeemee"er ÙeesiÙe Deens. efveef§eleheCes ns oebefYekeâÛe DeJe%eekeâejer Deensle. ‘‘lees legceÛÙee YeuÙeemee"er lemee Deens. DeeefCe meJe&mJeer ke=âhee Deens lÙee ueeskeâebmee"er pes legcnehewkeâer ßeæeJeble Deensle. ceie ns DeuueenÛes keâece veJnles keâer lÙeebÛÙeeJej DelÙeeÛeej keâjeJee. lej les mJele:Ûe DeeheuÙeeJej DelÙeeÛeej keâjCeejs nesles.Ùee ueeskeâeheÙeËle ÙeebÛÙee hetJe&peebÛee Fefleneme heesnÛeuee veener keâeÙe? vetn (De. Deuueen leer iees° GIe[ keâjCeej Deens peer GIe[ nesCÙeeÛeer legcneuee Yeerleer Jeešles. DeeefCe leMeeÛe efJeJeeoele legcner osKeerue he[ueele peMee efJeJeeoele les he[ues nesles.31 lÙeebÛes Øesef<ele lÙeebÛÙeeheeMeer GIe[ GIe[ mebkesâle IesTve Deeues. meebietve šekeâe. DeeefCe meJee&le ßes‰ iees° cnCepes DeuueenÛeer ØemeVelee lÙeebvee Øeehle nesF&ue. ns les ueeskeâ Deensle pÙeebÛÙeeJej DeuueenÛee ke=âheeJe<ee&Je nesCeejÛe.

Goe. Deuueenves lej efve§eÙe kesâuee Deens keâer Ùee mebheòeer Je mebleleerÛÙeeÉejs Ùee peieeleÛe Ùeebvee efMe#ee ÅeeJeer DeeefCe ÙeebÛes ØeeCe Ùee DeJemLesle efveIeeJes keâer ns õesn keâjCeejs Demeleerue.Deledleewyee 9 287 heeje 10 Deens. DeeefCe lÙeebvee ns Deme¢e Jeešues keâer DeuueenÛÙee ceeiee&le peerefJele Je efJeòeeefveMeer Ùegæ keâjeJes. (84-85) pesJne keâOeer SKeeoer metjle Ùee DeeMeÙeeÛeer DeJelejueer keâer Deuueenuee ceevee DeeefCe lÙeeÛÙee hewiebyejeÛÙee mebieleerves Ùegæ keâje lesJne legcner heeefnues keâer ÙeebÛÙeehewkeâer pes #ecelee yeeUieCeejs nesles lesÛe legcneuee efJeveJet ueeieues keâer lÙeebvee ÙegæeceOÙes meeceerue nesCÙeeheemetve ceeHeâ kesâues peeJes Je lÙeebveer meebefieleues keâer Deecneuee mees[e keâer Deecner yemeCeeNÙeeyejesyej yemetve jeneJes. (75-80) pÙee ueeskeâebvee ceeies jenCÙeeÛeer hejJeeveieer osCÙeele Deeueer nesleer.) ÙeebÛeer meeb[Ceer njJeueer. (73-74) ÙeebÛÙeehewkeâer keâenerpeCe Demesner Deensle pÙeebveer DeuueenMeer Øeefle%ee kesâueer nesleer keâer pej lÙeeves DeeheuÙee ke=âhesves Deecneuee Gheke=âle kesâues lej Deecner oeveOece& ke⤠DeeefCe meoeÛeejer yevetve jent. oebefYekeâebveer leyetkeâ ÙegæeÛÙee keâeUele peer keâškeâejmLeeves kesâueer nesleer lÙeebÛÙeekeâ[s Deens. lÙeebveer ueeskeâebvee meebefieleues keâer. Deuueenves ÙeebÛÙee ùoÙeeble obYe ®peefJeuee pees lÙeeÛÙee "eÙeer ns npej nesCÙeeÛÙee efoJemeeheÙeËle ÙeebÛee efheÛÚe mees[Ceej veener. ns hewiebyej (me. ‘‘Ùee keâ[keâ GvneàÙeele efveIet vekeâe. DeeefCe les ce=lÙet heeJeues Deensle DeMee DeJemLesle keâer les DeJe%eekeâejer nesles. DeeefCe pej ns hejeJe=òe Peeues veenerle lej Deuueen Ùeebvee DelÙeble og:KeoeÙekeâ efMe#ee keâjerue.34 ne meJe& lÙeebÛee jeie ÙeeÛe iees°erJej Deens vee keâer Deuueen Je lÙeeÛÙee hewiebyejeves DeeheuÙee ke=âhesves Ùeebvee ßeerceble kesâues Deens! Deelee pej ns DeeheuÙee Ùee Jele&veeheemetve hejeJe=òe Peeues lej ns ÙeebÛÙeemee"erÛe Gòece Deens. Ùee ueeskeâebvee ceenerle veener keâeÙe keâer Deuueenuee ÙeebÛes ieghle jnmÙe DeeefCe ÙeebÛÙee ieghle keâeveiees°ermegæe ceenerle Deensle DeeefCe lees leceece hejes#eebÛÙee iees°eRÛee ÛeebieuÙee Øekeâejs peeCekeâej Deens? (lees ÛeebieuÙee Øekeâejs DeesUKelees lÙee kebâpet<e ßeercebleebvee) pes.’’ 34) ne mebkesâle. ‘‘ner JÙeòeâer DeLee&le hewiebyej cegncceo (me. DeeefCe DeeheuÙee Øeefle%esheemetve Demes efHeâjues keâer Ùeebvee lÙeeÛeer heJee&megæe veener. ‘‘Deelee legcner ceePÙeeyejesyej cegUerÛe efveIet Mekeâle veener DeeefCe ceePÙee meesyele osKeerue keâesCee Me$etMeer ue{t MekeâCeej veener. Ùee ueeskeâebveer Iejer yemeCeeNÙeele meeceerue nesCes hemeble kesâues DeeefCe lÙeebÛÙee ùoÙeebJej . heefjCeece Demee Peeuee keâer lÙeebÛÙee Ùee Øeefle%eeYebieeheeÙeer peer lÙeebveer DeuueenMeer kesâueer Je lÙee DemelÙeecegUs pes les yeesuele jeefnues. mJesÛÚsves DeeefCe DeeJe[erves osCeeNÙee ßeæeJebleebÛÙee DeeefLe&keâ kegâyee&veerJej yeelee ceejleele DeeefCe lÙee ueeskeâebÛeer Leóe G[efJeleele 33) Ùee ef"keâeCeer efpeÛÙeekeâ[s efveoxMe kesâuesuee Deens leer iees° keâesCeer nesleer Ùee mebyebOeeves keâesCeleerner Kee$eerueeÙekeâ ceeefnleer DeecneØele heesnÛeuesueer veener. Skeâe oebefYekeâeves Skeâe cegefmuece ÙegJekeâeMeer yeesueleebvee meebefieleues nesles keâer. Fnueeskeâele Je hejueeskeâelemegæe.)! ceie legcner DeMee ueeskeâebmee"er #ecesÛeer ÙeeÛevee keâje DeLeJee ve keâje. DeeefCe Deuueen DeJe%eekeâejer ueeskeâebvee cegefòeâ-ceeie& oeKeJeerle vemelees. keâejCe lÙeebveer Deuueen Je lÙeeÛÙee hewiebyejeMeer õesn kesâuee Deens. ‘‘ns ceneMeÙe DeekeâeMeeÛÙee yeelecÙee lej SskeâJeerle Demeleele hejbleg lÙeebÛÙee mJele:ÛÙee meeb[CeerÛeer keâenerÛe yeeleceer veener keâer leer ÙeeJesUer keâes"s Deens. lÙeebveer Deeheehemeele Demesner "jefJeues nesles keâer leyetkeâ ÙesLes pej cegmeueceeveebÛee hejeYeJe Peeuee lej ceoervesle Deyoguueen efyeve GyyeFÛÙee [eskeäÙeeJej lelkeâeU jepecegkegâš "sJeuee peeJee. leLeeefhe efveJesoveele Deveskeâ DeMee keâeefHeâjer iees°eRÛee GuuesKe Deeuee Deens pÙee keâeefHeâjebÛeer lÙee keâeUer GÛÛeejuÙee neslÙee. legcner heefnuÙeeboe yemetve jenCes hemeble kesâues nesles lej Deelee ceeies jenCeeNÙeebÛÙeeyejesyej ceeies jene. DeeefCe Deeheehemeele meebefieleues keâer. pej legcner meòej JesUe osKeerue lÙeebvee #ecee keâjCÙeeÛeer efJeveJeCeer keâjeue lejer Deuueen lÙeebvee keâoeefhe #ecee keâjCeej veener. Je he=LJeerJej keâesCeerner veener pees ÙeebÛee mebj#ekeâ Je meneÙekeâ Demesue.33 lÙeebveer Fmueece mJeerkeâejuÙeeveblej melÙeeÛee Fvkeâej kesâuee DeeefCe lÙeebveer les meJe&keâener keâjCÙeeÛee efve§eÙe kesâuee pes ke⤠Mekeâues veenerle. ÙeebÛÙee ßeercebleer Je efJehegue mebleleerves legceÛeer Heâmeiele neslee keâecee veÙes. heCe pesJne Deuueenves DeeheuÙee ke=âhesves lÙeebvee OeveJeeve kesâues lesJne ns kebâpet<eheCeeuee ØeJe=òe Peeues. Deledleewyee 9 288 heeje 10 pÙeebÛÙeepeJeU (F&ÕejeÛÙee ceeiee&le osCÙeemee"er) lÙeeefMeJeeÙe keâenerÛe veener pes les mJele:Jej keâ° Dees{Jetve osleele Deuueen Ùee Leóe G[efJeCeeNÙeebÛee Gheneme keâjlees Je lÙeebÛÙeemee"er ÙeeleveeoeÙekeâ efMe#ee Deens.’’ (81-83) DeeefCe Ùeeheg{s ÙeebÛÙeehewkeâer pees keâesCeer ce=lÙet heeJesue lÙeeÛÙee peveepeeÛeer veceepe megæe legcner cegUerÛe he{t vekeâe Je lÙeebÛÙee keâyejerpeJeU osKeerue keâOeer GYes jent vekeâe.) pÙee iees°er Øemlegle keâjerle Deens lÙee meJe& melÙe Deensle lej Deecner meJe& iee{Jeebhes#eener peemle legÛÚ Deenesle.) pej Deuueenves legcneuee lÙeebÛÙeele hejle vesues DeeefCe Ùeeheg{s lÙeebÛÙeehewkeâer SKeeÅee ieševes Ùegæemee"er efveIeCÙeeÛeer legceÛÙeekeâ[tve hejJeeveieer ceeefieleueer lej mhe° meebiee. lÙeeJesUer oebefYekeâeÛÙee Skeâe šesUerves DeeheuÙee yew"keâerle yemetve Kethe Leóe G[efJeueer. keâejCe lÙeebveer Deuueen DeeefCe lÙeeÛÙee hewiebyejeMeer õesn kesâuee Deens.’’ Ùeebvee meebiee keâer vejkeâeÛeer Deeie ÙeeÛÙeener hes#ee DeefOekeâ G<Ce Deens.’’ DeeCeKeer Skeâe efveJesoveele Deens keâer leyetkeâÛÙee ØeJeemeele Skeâe ef" keâeCeer hewiebyej (me. keâejCe pÙee og°lesÛeer keâceeF& ns keâjerle jeefnues Deensle lÙeeÛee ceesyeouee DemeeÛe Deens (keâer Ùeebveer lÙeeJej j[ues heeefnpes.) ÙeebÛee keâ[sueesš keâjeJee. Skeâe Øemebieer lÙeebveer DeMeer Ùeespevee DeeKeueer keâer je$eer ØeJeemeeÛÙee JesUer hewiebyej (me. efkeâleer Úeve Peeues Demeles pej Ùeebvee ÙeeÛee efJeJeskeâ Demelee! Deelee Ùee ueeskeâebveer nmeCes keâceer kesâues heeefnpes Je DeefOekeâ j[ues heeefnpes. les DeuueenÛÙee hewiebyejeuee meeLe ve osCÙeeJej Je Iejele yemetve jenCÙeeJej KegMe Peeues.

122 ceOÙes lÙeebÛÙee Ùee jesieeJej GheeÙe megÛeefJeuee iesuee Deens. Deledleewyee 9 290 heeje 11 efJeÕeeme "sJeCeej veener. ns Deens ceneve ÙeMe.35 DeMee melkeâceeAJej Dee#eshe IesCÙeeme keâesCeleerner peeiee veener DeeefCe Deuueen #ecee keâjCeeje Je oÙee oeKeefJeCeeje Deens. lÙeebÛÙee Ùee efmLeleeruee Ùee ef"keâeCeer DeMee Øekeâejs JeefCe&uesues Deens keâer Menjer ueeskeâebÛÙee leguevesle Kes[tle Je meKeue ØeosMeer ueeskeâ oebefYekeâer Jele&ve peemle keâjleele DeeefCe melÙeeÛÙee FvkeâejeÛeer ØeJe=òeer lÙeebÛÙeele peemle Dee{Ules. DeeheuÙee peerefJele Je efJeòeeefveMeer Ùegæ (efpeneo) kesâues DeeefCe Deelee meJe& YeueeF& lÙeebÛÙeemee"erÛe Deensle DeeefCe lesÛe meHeâue nesCeejs Deensle. Deuueenves Deecneuee legceÛÙee nkeâerieleer oeKeefJeuÙee Deensle. leLeeefhe Dee#eshe DeMee ueeskeâebJej Deens pes OeveJeeve Deensle DeeefCe lejerosKeerue legceÛÙeeheeMeer efJeveJeCeer keâjleele keâer lÙeevee Ùegæ-ØeJesMeeÛeer ceeHeâer osCÙeele ÙeeJeer. pej ceeies jeefnues lej keâenerner njkeâle veener. ceie pesJne efnpeepe DeeefCe vepoÛÙee Skeâe cees"Ÿee YeeieeJej Fmueeceer jepÙeeÛeer meòee efmLejeJeueer Je efJejesOeer šesàÙeebÛee peesj lÙeebÛÙeeheg{s Deesme¤ ueeieuee lesJne FmueeceÛÙee Jeleg&Uele ØeJesMe keâjeJee ÙeeleÛe Ùee ueeskeâebvee keâeuevegketâue efnle efomeues. Deelee Deuueen DeeefCe lÙeeÛee hewiebyej legceÛes Jele&ve heenerue. (90) DeMeòeâ Je Deepeejer ueeskeâ Je les pÙeebvee Oece& Ùegæele ØeJesMeekeâefjlee meece«eer Øeehle veener. les legceÛÙeemeceesj MeheLee Jeenleerue pesCeskeâ¤ve legcner ÙeebÛÙeeMeer ØemeVe JneJes. keâejCe ns DeheefJe$e Deensle Je lÙeebÛes Kejs ef"keâeCe vejkeâ Deens.36 Deuueen meJe&keâener peeCeCeeje Je yegefæceeve Deens Ùee yeoeJeeRceOÙes Demes Demes ueeskeâ GheefmLele Deensle pes DeuueenÛÙee ceeiee&le keâener KeÛe& keâjleele lej lÙeeuee DeeheuÙeeJej peyejomleerÛee YegoË[ mecepeleele DeeefCe legceÛÙeeyeeyeleerle DeeheòeerÛeer Jeeš heenele Deensle (keâer legcner SKeeÅee Ûe›eâele De[keâeJes lesJne lÙeebveer DeeheuÙee ceeveiegšerJejerue Ùee JÙeJemLesÛÙee leeyesoejerÛes pet PegieejeJes pÙeele legcner lÙeebvee peKe[ues Deens. heg{s DeeÙele ›eâ. ÙeeGueš hewiebyej (me. lej yesueeMekeâ legcner lÙeebÛÙeekeâ[s keâevee[esUeÛe keâje. . pej les mJeÛÚ ceveeves Deuueen Je hewiebyejebMeer Skeâefve‰ Demeleerue. ceie Fmueece DeeefCe kegâøeâÛÙee mebIe<ee&ÛÙee keâeUele Skeâe cegoleerheÙeËle. meOeermeeOegheCee DeeefCe kegbâheCeeJejÛe jenCÙeeÛeer Ûeeue Ûeeuele jeefnues.) (91-93) legcner pesJne hejletve lÙeebÛÙeekeâ[s heesnÛeeue lesJne les efvejefvejeUer efveefceòes meeoj keâjleerue hejbleg legcner mhe° meebietve šekeâe. pees hejes#e Je Dehejes#e meJe&keâener peeCeCeeje Deens. lÙeebveer Iejer yemetve jenCeeNÙeebceOÙes meeceerue nesCes hemeble kesâues Je Deuueenves lÙeebÛeer ùoÙes cegnj kesâueer. (94-96) ns yeoeJeer Dejye õesn Je oebefYekeâlesle DeefOekeâ keâ"esj Deensle Je ÙeebÛÙeeyeeyeleerle Ùee iees°erÛeer MekeäÙelee peemle Deens keâer lÙee Oecee&ÛÙee ceÙee&oeheemetve DeheefjefÛele Demeleerue pees Oece& Deuueenves DeeheuÙee hewiebyejeJej DeJelejuee Deens. ceie ÙeeÛes keâejCener meebefieleues Deens keâer Menjer ueeskeâ lej efJeÉeve DeeefCe melÙeefØeÙe ueeskeâebÛÙee menJeemeeÛee ueeYe IesTve keâener ØeceeCeele Oece& Je Oece&ceÙee&o ebvee peeCetvener Iesleele hejbleg ns yeoeJeer DeeÙeg<ÙeYej efveJJeU Skeâe DeeefLe&keâ heMetØeceeCes je$evedefoJeme GhepeerefJekesâÛÙee Ûe›eâeleÛe De[keâuesues Demeleele DeeefCe heeMeJeer peerJeveeÛÙee iejpeshes#ee GÛÛelej DeMee keâesCelÙeener iees°erkeâ[s ue#e osCÙeeÛeer lÙeebvee meJe[Ûe efceUle veener.) ves Je lÙee ueeskeâebveer pÙeebveer lÙeebÛÙeeyejesyej ßeæe "sJeueer nesleer. cnCetve lÙeebÛÙee ue#eele Deelee keâenerÛe Ùesle veener. ns ueeskeâ ceoervÙeele Skeâe yeuee{Ÿe DeeefCe mebIeefšle MeefòeâÛee GoÙe nesleevee heentve ØeLecele: lej ØeYeeefJele Peeues. DeeefCe lees legcneuee oeKeJetve osF&ue keâer legcner keâeÙe keâjerle neslee. DeMee Øekeâejs yemetve jeefnues les ueeskeâ pÙeebveer Deuueen Je lÙeeÛÙee hewiebyejeMeer (me. .Deledleewyee 9 289 heeje 11 cegnj ueeJeCÙeele Deeueer.) ßeæsÛeer Keesšer Øeefle%ee kesâueer nesleer. cnCetve Oece& DeeefCe lÙeeÛÙee ceÙee&oebheemetve lÙeebÛes DeheefjefÛele jenCÙeeÛÙee mebYeeJeveeve peemle Deensle. lÙeele les meowJe jenleerue. Ùee yeoeJeeRhewkeâer pÙee ueeskeâebveer efJeõesneÛeer heæle Debefiekeâejueer Deens. DeMeeÛe Øekeâejs lÙee ueeskeâebJejosKeerue Dee#esheeme keâesCelesner mLeeve veener pÙeebveer mJele: ÙesTve legcneuee efJevebleer kesâueer nesleer keâer Deecneuee mJeejer GheueyOe keâ¤ve efoueer peeJeer DeeefCe pesJne legcner meebefieleues keâer ceer legceÛÙeemee"er mJeejerÛeer JÙeJemLee ke⤠Mekeâle veener lesJne les efve®heeÙe nesTve hejle iesues DeeefCe efmLeleer DeMeer nesleer keâer lÙeebÛÙee [esàÙeeletve Deßet Jeenele nesles Je lÙeebvee Ùee iees°erÛes Deleesveele og:Ke nesles keâer lesmJeKeÛee&ves Ùegæ ØeJesMeeÛeer Sshele yeeUiele veJnles.) 36) yeoeJeer Dejyeves DeefYeØesle les Kes[tle DeeefCe meKeue ØeosMeer Dejye Deensle pes ceoervesÛÙee meYeesJeleer Jemleer keâ¤ve nesles. (86-89) yeoeJeer Dejyeebhewkeâer osKeerue yejsÛemes ueeskeâ Deeues pÙeebveer efveefceòes kesâueer pesCeskeâ¤ve lÙeebveener ceeies jenCÙeeÛeer hejJeeveieer efoueer peeJeer. efveefceòe heg{s ke⤠vekeâe! Deecner legceÛÙee keâesCelÙeener iees°erÛee 35) ÙeeJe¤ve keâUues keâer pes ueeskeâ meke=âledoMe&veer DemeceLe& Demeues lÙeebÛÙeeyeeyeleerle osKeerue efveJJeU JeeOe&keäÙe Je DeepeejheCe DeLeJee kesâJeU veeoejer #ecÙe DemeCÙeeme hegjsmes keâejCe "jle veener lej lÙeebÛes ns efve®heeÙe kesâJeU DeMeeÛe mJe¤heele lÙeebÛÙeemee"er ceeHeâerÛes keâejCe "¤ Mekeâleele pesJne les Deuueen DeeefCe lÙeeÛÙee hewiebyejeMeer KeNÙeeDeLeea Skeâefve‰ DemeeJesle.pes lÙeebÛÙee keâceeF&ÛÙee ceesyeouÙeele lÙeebÛÙee veefMeyeer ÙesF&ue. ueJekeâjÛe lÙeebvee og:KeoeÙekeâ efMe#esuee leeW[ ÅeeJes ueeiesue. cnCetve Deelee lÙeebvee keâener mecepele veener (keâer DeuueenpeJeU lÙeebÛÙee Ùee JeeieCegkeâerÛee keâeÙe heefjCeece efveIeCeej Deens. DevÙeLee Skeâefve‰ vemeuesuÙee efmLeleerle keâle&JÙehetle&lesÛÙee Øemebieer lees Deepeejer DeLeJee veeoej neslee. hejbleg Ùee Oecee&uee melÙeOece& mecepetve Megæ Deble:keâjCeeves F&ceeve DeeCeues DemeeJes Je ØeeceeefCekeâheCes lÙeeÛÙee Dehes#ee hetCe& kesâuÙee DemeeJÙeele Demes ueeskeâ lÙeebÛÙeele keâceerÛe nesles. legcner hejleuÙeeJej les legceÛÙeemeceesj DeuueenÛÙee MeheLee Jeenleerue pesCeskeâ¤ve legcner lÙeebÛÙeekeâ[s keâevee[esUe keâjeue. ceie legcner lÙeeÛÙeekeâ[s hejleefJeues peeue. JeemleefJekeâle: legcner ÙeebÛÙeeMeer ØemeVe Peeuee lejer Deuueen keâoeefhe DeMee DeJe%eÇekeâejer ueeskeâebMeer ØemeVe nesCeej veener. Deuueenves lÙeebÛÙeemee"er Demeues yeeie leÙeej keâ¤ve "sJeues Deensle keâer pÙeebÛÙeeKeeuetve keâeueJes Jeenele Deensle. kesâJeU Ùee keâejCeemleJe SKeeÅee Fmeceeuee ceeHeâ kesâues peeT Mekeâle veener.

JeešuÙeeme lÙeebvee efMe#ee keâjerue DeeefCe JeešuÙeeme lees hegvejefhe lÙeebÛÙeeJej cesnjyeeve Deledleewyee 9 292 heeje 11 nesF&ue. DeMekeäÙe veJns keâer Deuueen ÙeebÛÙeeJej hegvne cesnjyeeve nesF&ue keâejCe Deuueen #eceeMeerue Je oÙee oeKeefJeCeeje Deens ns hewiebyej (me. Deuueen DelÙeble peeCekeâej Je yegefæceeve Deens. peJeU Deens leer JesU pesJne Deecner lÙeebvee ognsjer efMe#ee osT. DeeefCe Deuueen DeJeMÙe lÙeebvee DeeheuÙee ke=âhesle oeKeue keâjerue. .)! Ùee ueeskeâebvee meebiee keâer legcner keâce& keâje. MenjeÛÙee GheefJeYeeieele Demeuesueer ceefmpeoskegâyee ner Skeâ DeeefCe ogmejer Menjele Demeuesueer ceefmpeosveyeJeer. Deecner lÙeebvee DeesUKelees. hejbleg oebefYekeâebveer Demes efveefceòe heg{s kesâues keâer heeJemeeàÙeele DeeefCe efnJeeàÙeeÛÙee je$eerle Deece ueeskeâebvee efJeMes<ekeâ¤ve Je=æ DeeefCe ueeÛeejebvee pes Ùee oesvner ceefmpeoerheemetve ueebye jenleele. (pÙeeÛÙee GÛÛeešveeÛeer Deelee keâesCeleerÛe MekeäÙelee veener) ÙeeefMeJeeÙe keâer lÙeebÛÙee ùoÙeebÛeer Mekeâues nesleerue. ner Fceejle peer lÙeebveer yeveefJeueer Deens meowJe lÙeebÛÙee ùoÙeeble DeefJeÕeemeeÛes cetU yevetve jenerue. Je (lÙee meke=âleoMe&veer ØeeLe&veeie=neme) lÙee JÙeòeâermee"er heeUleerÛeer peeiee yeveJeeJeer pees ÙeehetJeea Deuueen Je lÙeeÛÙee hewiebyejeefJe¤æ ue{CÙeemee"er leÙeej jeefnuee Deens. keâeÙe Ùee ueeskeâebvee ceenerle veener keâer lees DeuueenÛe Deens pees DeeheuÙee YeòeâebÛee he§eeòeehe mJeerkeâejlees. DeeefCe ÙeeÛeØeceeCes Kegö ceoerveeJeeefmeÙeeblemegæe oebefYekeâ Deensle. DeeefCe lees legcneuee oeKeJetve osF&ue keâer legcner keâeÙe keâjerle jeefnuee neslee. (101) DeeCeKeer keâener ueeskeâ Deensle pÙeebveer DeeheuÙee Ûegkeâe keâyegue kesâuÙee Deensle. Ùee oesve ceefmpeoer ceewpeto Demeleevee Skeâ eflemejer ceefmpeo yeveefJeCÙeeÛeer keâener iejpe veJnleer. Deuueenves lÙeebÛÙeekeâefjlee DeMee yeeiee GheueyOe kesâuÙee Deensle pÙeebÛÙee Keeuetve keâeueJes Jeenele Demeleerue Je les lÙeebÛÙeele meowJe jenleerue. ceie legcner lÙeeÛÙeekeâ[s hejleefJeues peeue pees ÂMÙe DeeefCe DeÂMÙe meJe& iees°er peeCelees. DeeefCe (F&ÕejeÛeer Yeòeâer keâjCÙeeSsJepeer) õesn keâjeJee DeeefCe ßeæeUtbceOÙes Hetâš hee[eJeer. DeeefCe ns keâer Deuueen DelÙeble #eceeMeerue Je oÙeeUt Deens? DeeefCe ns hewiebyej (me. Deuueen DeeefCe lÙeeÛee hewiebyej Je ßeæeJeble meJe& heenleerue keâer legceÛeer keâeÙe&heæleer Deelee keâMeer jenles. Deuueen meJe&keâener peeCelees DeeefCe lees yegefæceeve Deens. (97-99) les cegneefpej Je Devmeej pÙeebveer meJe&ØeLece ßeæsÛÙee nekesâuee Dees osCÙeele heg{ekeâej Iesleuee Je lemesÛe pes ØeebpeUheCes lÙeebÛÙee ceeies Deeues. heCe Deuueen mee#eer Deens keâer les hegjles ueyee[ Deensle legcner lÙee Fceejleerle keâoeefhe GYes jent vekeâe. efve:mebMeÙe Deuueen #eceeMeerue Je oÙee oeKeefJeCeeje Deens. Deuueen meJe&keâener Sskeâlees Je peeCelees.).) vee lÙeebÛÙee FjeÅeeheemetve DeieesojÛe meeJeOe kesâues leÉle leyetkeântve hejleuÙeeveblej hewiebyejebveer lÙee neveerkeâejkeâ ceefmpeouee GodOJemle keâ¤ve šekeâues. DeeefCe ÙeeÛe yeoeJeerceOÙes keâener ueeskeâ Demesmegæe Deensle pes Deuueen Je Debeflece efoveeJej ßeæe "sJeleele. legcner ÙeebÛÙee ceeueceòesletve oeve IesTve Ùeebvee Megæ keâje DeeefCe (meodJele&veeÛÙee ceeiee&le) Ùeebvee heg{s keâje DeeefCe ÙeebÛÙeemee"er ke=âhesÛeer ogDee keâje keâejCe legceÛeer ogDee ÙeebÛÙeemee"er meceeOeevekeâejkeâ "jsue.) Ùeebvee HeâmeJetve lÙeebÛÙee nmles efleÛes GodIeešve keâjJeeJes. Deuueen lÙeebÛÙeeMeer ØemeVe Peeuee Je les DeuueenMeer ØemeVe Peeues. nesÙe. (100) legceÛÙee meYeesJeleer pes yeoeJeer jenleele lÙeebÛÙeehewkeâer yejsÛemes oebefYekeâ Deensle. (106) keâener DevÙe ueeskeâ Deensle pÙeebveer Skeâ cemeefpeo yeveefJeueer Ùee nsletheesšer keâer (melÙeeÛÙee DeeJeenveeuee) neveer heesnesÛeJeeJeer. DeeefCe lÙeebÛÙee oeveOecee&uee mJeerke=âleer Øeoeve keâjlees. lÙeebÛes ke=âlÙe efceefßele Deens. legcner lÙeebvee DeesUKele veener. DeeefCe pes keâener les KeÛe& keâjleele lÙeeuee DeuueenÛÙee heeMeer meeefVeOÙe Je lÙeeÛÙee hewiebyejekeâ[tve ke=âhesÛeer ogDee efceUefJeCÙeeÛes meeOeve yeveefJeleele. nsÛe ceneve ÙeMe Deens. (102-105) keâener ogmejs ueeskeâ Deensle pÙeebÛee ceeceuee Depetve DeuueenÛÙee ngketâceeJe¤ve mLeefiele Deens. les DeJeMÙe lÙeebÛÙeekeâefjlee peJeUerkeâerÛes meeOeve Deens. DeMee Øekeâejs lÙeebveer leer yeebOeCÙeeÛeer hejJeeveieer efceUefJeueer Je efleuee DeeheuÙee keâš keâejmLeeveebÛee Deñe yeveefJeuee. keâener ØeeceeefCekeâ Deensle lej keâener og°. cnCetve kesâJeU veceepeeRÛÙee meJeueleermee"er ner Skeâ veJeerve ceefmpeo Deecner yeebOet FefÛÚlees. pes oebefYekeâheCeeceOÙes hešeF&le Peeuesues Deensle. les efveef§eleÛe MeheLee IesTve IesTve meebieleerue keâer DeeceÛee nslet lej YeueeF&Kesjerpe ogmeje keâesCelÙeener iees°erÛee veJnlee. DeeefCe Deuueen meJe&keâener Sskeâlees Je peeCelees. (107-110) JemlegefmLeleer DeMeer Deens keâer Deuueenves ßeæeJebleebkeâ[tve mJele: lÙeebvee Je lÙeebÛÙee 37) ceoervesle lÙeeJesUer oesve ceefmpeoer neslÙee. hejbleg meJeexÛÛe Deuueenves hewiebyej (me.37 ceie legceÛeer keâeÙe keâuhevee Deens keâer Gòece ceveg<Ùe lees Deens pÙeeves DeeheuÙee FceejleerÛee heeÙee DeuueenÛes YeÙe Je lÙeeÛeer ØemeVelee Øeehle keâjCÙeeJej "sJeuee Deens DeLeJee lees pÙeeves Deeheueer Fceejle Skeâe ojerÛÙee heeskeâU Je efvejeOeej keâ[ŸeeJej GYeejueer DeeefCe leer lÙeeuee IesTve mejU vejkeâeÛÙee Deeieerle peeTve keâesmeUueer? DemeuÙee DelÙeeÛeejer ueeskeâebvee Deuueen keâOeerner mejUceeie& oeKeJeerle vemelees. ceie les peemle cees"Ÿee efMe#esmee"er hejle DeeCeues peeleerue. efleÛÙeele Demes ueeskeâ Deensle pes Megæ jenCes hemeble keâjleele. lÙeebÛeer FÛÚe nesleer keâer hewiebyej (me. DeeefCe Deuueenuee mJeÛÚlee yeeUieCeejsÛe hemeble Deensle. lÙeebvee heeÛe JesUe npej nesCes keâ"erCe peeles. peer cemeefpeo ØeLece efoveeheemetve F&MehejeÙeCelesJej mLeeheve keâjCÙeele Deeueer nesleer leerÛe Ùeemee"er DeefOekeâ ÙeesiÙe Deens keâer legcner efleÛÙeele (Gheemevesmee"er) GYes jeneJes.Deledleewyee 9 291 heeje 11 JeemleefJekeâheCes og°lesÛes Ûe›eâ Kegö ÙeebÛÙeeÛe ceeveiegšerJej Deens.

lÙeeÛÙeemee"er he=LJeerJej YeüceCe keâjCeejs. JeemleefJekeâ heenlee Deuueen meJe&%e Deens. lÙeeie kesâues nesles hejbleg lÙeebÛÙee FlekeäÙee mesJee Demetve osKeerue leyetkeâÛÙee ÙegæeÛÙee veepetkeâ Øemebieer pesJne meJe& F&ceeveOeejkeâebvee ue{CÙeemee"er ÙegæeJej efveIeCÙeeÛee ngketâce efouesuee neslee. (111-112) veyeer DeeefCe lÙee ueeskeâebmee"er pÙeebveer ßeæe "sJeueer Deens. efve:mebMeÙe Deuueen DelÙeble #eceeMeerue Je hejce oÙeeUt Deens. hejbleg pÙee Yee<eeMewueerle ne Meyo ØeÙegòeâ Peeuee Deens lÙeeJe¤ve he§eeòeehe JÙeòeâ keâjCes F&ceeveOeejkeâebÛee keâeÙecemJe¤heer iegCeOece& Deens ns Deieoer mhe° nesles.38 les DeuueenÛÙee ceeiee&le ue{leele DeeefCe ceejleele Je cejleele. ÙeeÛee DeLe& Demee F&ceeve JeemleefJekeâheCes Skeâ keâjej Deens. keâDeye efyeve ceeefuekeâ (jefpe. 42) ns eflevner ie=nmLe.41 (hejbleg pesJne lÙeebveer veyeeruee meeLe efoueer lesJne) Deuueenves lÙeebvee #ecee kesâueer. nsÛe meJee&le ceneve ÙeMe Deens Deuueenkeâ[s hegvne hegvne JeUCeejs. ceoervesÛÙee Jemleerle De#ejMe: lÙeebÛeer peer oMee Peeueer nesleer efleÛesÛe efÛe$e Ùee DeeÙeleerle efÛeleejuesues Deens. melÙe Demes Deens keâer FyeÇenerce (De. lÙeeÛes ceefnceeieeve keâjCeejs.) Ùeebveer leyetkeântve hejle ÙesleeÛe cegmeueceeveebvee Dee%ee kesâueer keâer keâesCeerner Ùee eflevner peCeebMeer yeesueÛeeue Je meueece keâjlee keâecee veÙes. lÙeeÛee Meeefyokeâ DevegJeeo ‘he§eeòeehe keâjCeejs’ Demee Deens. 40 efoJemeebveblej lÙeebÛÙee helveeRvee osKeerue lÙeebÛÙeeheemetve otj jenCÙeeÛeer leekeâero efoueer iesueer. ÙeehetJeea Deeheueer Skeâefve‰lee lÙeebveer Deveskeâoe efmeæ kesâueer nesleer. eflevner meÛÛes F&ceeveOeejkeâ nesles. cnCetve Ùee MeyoeÛes cetU mJe¤he Øekeâš keâjCÙeemee"er Deecner lÙeeÛee mhe°erkeâjCeelcekeâ DevegJeeo ‘les Deuueenkeâ[s hegvne hegvne JeUCeejs’ Demee kesâuee Deens.) ves DeeheuÙee Jeef[ueebkeâefjlee peer #ecesÛeer ØeeLe&vee kesâueer nesleer leer lej lÙee JeÛeveecegUs nesleer pes lÙeeves DeeheuÙee Jeef[ueebvee efouesues nesles. (115-116) Deuueenves #ecee kesâueer veyeeruee Je lÙee cegneefpejerve Je Devmeej ueeskeâebvee (osMeeblej keâjCeeNÙee Je lÙeebÛeer ceole keâjCeeNÙee ueeskeâebvee) pÙeebveer cees"Ÿee efJeheòeerÛÙee Øemebieer veyeeruee meeLe efoueer. Ùee ie=nmLeeveer DeeUMeerheCee oeKeefJeuee. cnCetve mejlesMesJešer lÙeeveer DeeheuÙee Ùee ogye&uelesJej efJepeÙe Øeehle kesâuee.) cees"e keâesceueùoÙeer F&MehejeÙeCe DeeefCe meefn<Cet ceeCetme neslee. FyeÇenerce (De. he§eeòeehe (leewyee) Ûee cetU DeLe& ¤pet keâjCes DeLeJee JeUCes Demee Deens. lÙeevegmeej oeme mJele:Ûeer DeeefCe DeeheuÙee ceeueceòesÛeer F&Õejeuee efJe›eâer keâjlees Je lÙeeÛÙee ceesyeouÙeele F&Õejekeâ[tve lÙeeÛee ne JeeÙeoe mJeerkeâejlees keâer ce=lÙetveblej ogmeNÙee peerJeveele lees lÙeeuee mJeie& Øeoeve keâjerue. efnueeue efyeve GceÙÙee (jefpe. (113-114) DeuueenÛeer ner jerle veJns keâer ueeskeâebvee ceeie&oMe&ve efouÙeeveblej hegvne ceeie&&Yeü° keâjeJes peesheÙeËle keâer lÙeebvee mhe°heCes ns oeKeefJeues peele veener keâer lÙeebveer keâesCelÙee iees°erheemetve 38) Ùee ef"keâeCeer F&Õej DeeefCe oemee ojcÙeeve F&ceeveÛee pees JÙeJenej Demelees lÙeeuee meewoe cnCetve mebyeesefOeues iesues Deens. mejlesMesJešer pesJne lÙeebÛÙee yeefn<keâejeuee 50 efoJeme Peeues lesJne ceeHeâerÛeer meojnt Dee%ee Glejueer. ns GefÛele veener keâer DeveskesâÕejJeeoeRmee"er #ecesÛeer ØeeLe&vee keâjeJeer.pesJne peceerve meJe&LewJe efJemleerCe& DemetveosKeerue lÙeebÛÙeeJej lebie Peeueer DeeefCe lÙeebÛÙee mJele:Ûes peerJeosKeerue lÙeebvee Yeejer Jeešt ueeieues DeeefCe lÙeebveer peeCetve Iesleues keâer Deuueenheemetve JeeÛeCÙeemee"er keâesCelesner DeeßeÙemLeeve Kegö DeuueenÛÙee ke=âheeÚ$eeefMeJeeÙe veener. pÙeeDeLeea ner iees° lÙeebÛÙeeJej GIe[ Peeuesueer Deens keâer les vejkeâeÛÙee ueeÙekeâerÛes Deensle. efve:mebMeÙe lÙeeÛee JÙeJenej Ùee ueeskeâebMeer DelÙeble ØesceU Je ke=âhesÛee Deens .Deledleewyee 9 293 heeje 11 ceeueceòesuee mJeiee&ÛÙee ceesyeouÙeele Kejerefoues Deens. lÙeeÛÙeeÛe DeefOekeâejeble peerJeve Je cejCe Deens DeeefCe legceÛee keâesCeerner meceLe&keâ Je meneÙekeâ Demee veener pees legcneuee lÙeeheemetve JeeÛeJet Mekesâue. Fbpeerue DeeefCe kegâjDeeveceOÙes.40 lÙeeÛÙeemeceesj PegkeâCeejs Je velecemlekeâ nesCeejs melkeâcee&Ûee ngketâce osCeejs Je og<keâcee&heemetve jesKeCeejs DeeefCe DeuueenÛÙee ceÙee&oebÛes j#eCe keâjCeejs. cnCetve ÙeeÛee Keje DeLe& Demee keâer les SkeâoeÛe he§eeòeehe JÙeòeâ keâjleele Demes veener lej meowJe he§eeòeehe JÙeòeâ keâjerle Demeleele. DeeefCe keâesCe Deens pees Deuueenhes#ee DeefOekeâ Deeheueer Øeefle%ee hetCe& keâjCeeje Demesue? lej Deevebo meepeje keâje DeeheuÙee Ùee meewÅeeJej pees legcner DeuueenMeer hetCe& kesâuee Deens.DeeefCe lÙee efleIeebveeosKeerue lÙeeves ceeHeâ kesâues pÙeebÛes ØekeâjCe heg{s {keâueues iesues nesles .)! Ùee ßeæeJebleebvee MegYeJeelee& Åee.). lesJne Deuueen DeeheuÙee ke=âhesves lÙeebÛÙeekeâ[s JeUuee pesCeskeâ¤ve lÙeebveer lÙeeÛÙeekeâ[s hejle ÙeeJes. heCe pesJne ner iees° lÙeeÛÙeeJej GIe[ Peeueer keâer lÙeeÛee efhelee DeuueenÛee Me$et Deens lesJne lees lÙeeheemetve Deefuehle jeefnuee. lÙeeJej keâ"esjlesves peeye efJeÛeejCee kesâueer iesueer. 40) ogmeje DevegJeeo ‘jespes keâjCeejs’ Demee osKeerue nesT Mekeâlees. lÙeebÛÙeeMeer (mJeiee&Ûes DeefYeJeÛeve) DeuueenÛÙee heeMeer Skeâ hekeäkesâ DeefYeJeÛeve Deens leewjele. Deledleewyee 9 294 heeje 11 Deefuehle jeefnues heeefnpes. DeeefCe ner osKeerue JemlegefmLeleer Deens keâer DeuueenÛÙeeÛe leeyÙeele he=LJeer Je DeekeâeMeebÛes jepÙe Deens. ÙeÅeefhe lÙeebÛÙeehewkeâer keâener ueeskeâebÛeer ùoÙes [UceUt ueeieueer nesleer. . ceie les lÙeebÛes veelesJeeF&keâ keâe Demesveele. (DeMeer Meeve Demeles lÙee ßeæeJebleebÛeer pes DeuueenMeer Kejsoer-efJe›eâerÛee ne meewoe Ûegkeâlee keâjleele) DeeefCe ns hewiebyej (me.) nesles. hewiebyej (me. ceoerveeefveJeemeer Je meYeesJeleeueÛÙee yeoeJeeRvee ns cegUerÛe MeesYeues veener keâer DeuueenÛÙee hewiebyejeuee mees[tve Iejer yemetve jeneJes DeeefCe lÙeebÛÙeeheemetve yesheJee& nesTve DeeheeheuÙee peerJeeÛeerÛe keâeUpeer IesCÙeele ueeieues DemeeJes keâejCe Demes keâOeerner Ie[Ceej veener keâer 41) cnCepes keâener Skeâefve‰ ‘meneyee’ osKeerue lÙee keâ"erCe Øemebieer ÙegæeJej peeCÙeeheemetve keâener vee keâener ØeceeCeele peerJe JeeÛeJet ueeieues nesles hejbleg lÙeebÛÙee ùoÙeele F&ceeve nesles Deeefce les Megæ Deble:keâjCeeves melÙeOecee&Meer Øesce keâjerle nesles. 39) cegUele ‘DeòeeF&yetve’ Demee Meyo ØeÙeesie Peeuee Deens.39 lÙeeÛeer Yeòeâer keâjCeejs.42 (117-118) ns ßeæeJebleebvees! DeuueenÛÙee keâesheeÛes YeÙe yeeUiee DeeefCe melÙeJeeoer ueeskeâebvee meeLe Åee.) DeeefCe cegjeje efyeve jyeerDe (jefpe.

legceÛÙee keâuÙeeCeeÛee lees FÛÚgkeâ Deens. 45) cnCepes DeeleeheÙeËle lÙeebÛÙeeMeer pees ce=ot JÙeJenej nesle Deeuee Deens. leneve DeeefCe Meejerefjkeâ keâ°eÛee SKeeoe $eeme lÙeebveermeesmeeJee DeeefCe melÙeeÛee Fvkeâej keâjCeeNÙeebvee pees ceeie& DeefØeÙe Deens.Deelee pej ns ueeskeâ legceÛÙeeMeer efJecegKe nesle Deensle lej ns hewiebyej (me. . DeeefCe hejle peeTve DeeheuÙee ØeosMeeleerue jefnJeeMeebvee meeJeOe kesâues Demeles.’’ (128-129) 46) cnCepes keâesCelesner Je<e& Demes ueesšle veener pesJne Skeâoe DeLeJee oesveoe DeMeer heefjefmLeleer meceesj Ùesle veener pÙeele lÙeebÛÙee F&ceeveÛes oeJes hejer#esÛÙee keâmeesšerJej ueeJeues peele veener Je lÙee oeJÙeebÛes efheleU GIe[s he[le veener. (119-120) DeeefCe ns keâener DeeJeMÙekeâ veJnles keâer meJe&ÛesmeJe& ßeæeJeble efveIeeues Demeles. hejbleg pÙee ueeskeâebÛÙee ùoÙeebvee (oebefYekeâlesÛee) jesie pe[uesuee neslee. DeMeeÛe Øekeâejs ns osKeerue keâOeer Ie[Ceej veener keâer (DeuueenÛÙee ceeiee&le) lÙeebveer Lees[e efkebâJee Heâej KeÛe& meesmeeJee DeeefCe (ÙegæeÛeer hejekeâe‰e keâjleevee) lÙeebveer SKeeoer ojer heej keâjeJeer DeeefCe lÙeebÛÙee efnMesyeer lÙeeÛeer veeWo nesT veÙes. Deuueenves ÙeebÛeer ùoÙes efHeâjefJeueer Deensle keâejCe ns DepeeCe ueeskeâ Deensle.) Ùeebvee meebietve šekeâe keâer. lÙeeÛÙeeefMeJeeÙe keâesCeerner F&Õej veener lÙeeÛÙeeJejÛe ceer efYemle "sJeueer DeeefCe lees mJeeceer Deens ceneve jepeefmebnemeveeÛee.43 (121-122) ns ßeæeJebleebvees! Ùegæ keâje lÙee melÙeeÛee Fvkeâej keâjCeeNÙeebMeer pes legceÛÙee efvekeâš Deensle. ner iees° mhe°heCes Øekeâš nesles. SKeeos JesUer legcneuee kegâCeer heenele lej veener vee? ceie iegheÛegheheCes efvemešleele. legcnebhewkeâer keâesCeeÛÙee ßeæsceOÙes ÙeecegUs Jee{ Peeueer?’’ pÙee ueeskeâebveer ßeæe "sJeueer Deens lÙeebÛÙee ßeæsceOÙes lej KejesKej (ØelÙeskeâ DeJelejuesuÙee metjleves) Jee{Ûe kesâuesueer Deens DeeefCe les efleÛÙeecegUs meceeOeeveer Deensle.45 Je mecepetve Demee keâer Deuueen F&MehejeÙeCe ueeskeâebmeceJesle Deens. keâeÙe ns ueeskeâ heenele veenerle keâer ØelÙeskeâ Je<eea Skeâ oesveoe ns hejer#esle šekeâues peele Demeleele46 hejbleg lejer osKeerue ns he§eeòeehener keâjerle veenerle Je keâener yeesOener Iesle veenerle. pesCeskeâ¤ve Deuueen lÙeebÛÙee Ùee Glòece keâeceefiejerÛes HeâU lÙeebvee Øeoeve keâjerue. lÙeeJej SKeeos heeTue lÙeebveer šekeâeJes DeeefCe SKeeÅee Me$etJej lÙeebveer (melÙeeMeer Me$eglJeeÛee) met[ GieJeeJee DeeefCe ÙeeÛÙee ceesyeouÙeele lÙeebÛÙee efnMesyeer SKeeos melke=âlÙe efueefnues peeT veÙes. Deledleewyee 9 296 heeje 11 cejsheÙeËle DeßeæsceOÙesÛe iegjHeâštve jeefnues.Deledleewyee 9 295 heeje 11 DeuueenÛÙee ceeiee&le Yetkeâ. lÙeebÛÙee hetJe&Jele ceueervelesJej DeeCeKeer Skeâe ceueervelesÛeer Yej he[ueer DeeefCe les 43) DeefYeØesle Demes keâer leceece yeoeJeeRÛes ceefovee Menjer ÙesCes keâener pe¤jerÛes veJnles. (123-127) hene! legcne ueeskeâebpeJeU Skeâ hewiebyej Deeuee Deens pees Kegö legcnehewkeâerÛe Deens.44 DeeefCe ns DeeJeMÙekeâ Deens keâer lÙeebvee legceÛÙeele keâ"esjheCee Dee{UeJee. pesJne SKeeoer veJeerve ‘metjle’ DeJelejles. legcneuee vegkeâmeeve heesnÛeCes lÙeeuee pe[ Jeešles. ØelÙeskeâ Jemleer DeeefCe ØeosMeeÛÙee ueeskeâebhewkeâer keâenerÛe ueeskeâebveer ceoervÙeele ÙesTve Oece&%eeve Øeehle kesâues Demeles Je hejle peeTve DeeheuÙee ØeosMeeleerue ueeskeâebvee Oece& efMekeâefJeuee Demelee lej yeoeJeeRvee pÙeecegUs oebefYekeâlesÛee jesie pe[uee Deens Je pÙeecegUs FmueeceÛee mJeerkeâej kesâuee Demeleevee osKeerue les cegmeueceeve DemeCÙeeÛes keâle&JÙe heej hee[erle veenerle. ßeæeJebleebmee"er lees ØesceU DeeefCe oÙeeUt Deens. ‘‘ceePÙeemee"er Deuueen hegjsmee Deens. les De%eeve lÙeebÛÙeele "jues vemeles. lesJne lÙeebÛÙeehewkeâer keâenerpeCe (efšbieue cnCetve cegmeueceeveebvee) efJeÛeejleele keâer. 44) DeeÙeleÛÙee meboYee&Jej efJeÛeej kesâuee Demelee Ùee ef"keâeCeer ‘kegâHeäHeâej’ ves DeefYeØesle les oebefYekeâ ueeskeâ Deensle pÙeebÛÙee melÙeeÛee Fvkeâej hetCe&heCes Øekeâš Peeuesuee neslee Je Fmueeceer meceepeele efcemeUtve jenCÙeecegUs meceepeeuee Deleesveele neveer heesnÛele nesleer. ‘‘meebiee. Deelee lees mebheg°ele Deeuee heeefnpes. pesJne SKeeoer metjle DeJelejles lesJne ns ueeskeâ vepejsvesÛe SkeâogmeNÙeeMeer yeesueleele keâer. efve:mebMeÙe DeuueenpeJeU hejeshekeâejeRÛÙee mesJesÛee nkeäkeâ efnjeJeuee peele veener. . pesCeskeâ¤ve (cegefmueceslej Jele&ve) lÙeebveer JepÙe& kesâues Demeles. hejbleg Demes keâe Ie[ues veener keâer lÙeebÛÙee Jemleerleerue ØelÙeskeâ Yeeieeletve keâener ueeskeâ efveIeeues Demeles DeeefCe Oecee&Ûee yeesOe Øeehle kesâuee Demelee.

keâesCeerner efMeHeâejme keâjCeeje veener lÙeeÛÙee hejJeeveieerefMeJeeÙe. melÙeeÛÙee lÙee FvkeâejeheeÙeer pes les keâjerle jeefnues. . cetUele ‘keâce&’ Demee Meyo ØeÙegòeâ Peeuee Deens. ueeskeânes! legceÛÙee hetJeeaÛÙee pevemecetnebvee3 Deecner ve° keâ¤ve šekeâues pesJne lÙeebveer DevÙeeÙeeÛes Jele&ve DeJeuebefyeues 2) 3) cnCepes Ùee KegCeebveer JeemleJelesØele kesâJeU lesÛe ueeskeâ heesnÛet Mekeâleele pÙeebÛÙeele ns iegCe Deensle. DeeheuÙee keâeUele pÙeeves Glkeâ<e& iee"ues DemeeJes Demes les je°^ nesÙe. DeeefCe pÙeebveer DeßeæsÛeer heæle DeJeuebefyeueer lÙeebveer GkeâUles heeCeer hÙeeJes Je og:KeoeÙekeâ efMe#ee YeesieeJeer. nsmegæe efJeveeMeeÛesÛe Øekeâej Deensle. ner lÙee «ebLeeÛeer JeÛeves Deensle peer efJeJeskeâ Je yeesOehetCe& Deensle. ceeCemeeÛeer efmLeleer DeMeer Deens keâer pesJne lÙeeÛÙeeJej SKeeoe efyekeâš Øemebie Dees{Jelees lesJne GYee Demelee. Skeâ Demee keâer De%eeveeÛÙee hetJe&«enoes<eeheemetve heekeâ nesTve. ceie keâeÙe legcner MegæerJej ÙesCeej veener? (3) lÙeeÛÙeekeâ[sÛe legcne meJeeËvee hejleeJeÙeeÛes Deens. lees Deeheues mebkesâle GIe[ keâ¤ve keâ¤ve Øemlegle keâjerle Deens lÙee ueeskeâebmee"er pÙeebvee %eeve Deens efve:mebMeÙe je$e Je efoJemeeÛÙee Deeueštve heeueštve ÙesCÙeele Je lÙee ØelÙeskeâ JemletceOÙes peer Deuueenves he=LJeer Je DeekeâeMeeble efvecee&Ce kesâueer Deens lÙee ueeskeâebkeâefjlee mebkesâle Deensle pes (ÛegkeâerÛeer °er Je 1) hewiebyej cegncceo (me. lÙeebÛÙee Keeuetve keâeueJes Jeenleerue.peeotieej Deens. DeeefCe pes ßeæe "sJeleerue lÙeebvee MegYeJeelee& ÅeeJeer keâer lÙeebÛÙeemee"er lÙeebÛÙee heeuevekeâlÙee&peJeU KejeKegje ceevemevceeve Je Øeefle‰e