Lampiran 5

Borang Soal selidik

Nama Responden

: _________________________________

Tahun

: __________________

Jantina

: __________________

Kerjasama anda amat dihargai dalam menjawab soalan ini. Sila tandakan ( / ) pada petak yang disediakan. Pemilihan berdasarkan skor yang diberikan. 1 - Sangat tidak setuju. 2 - Tidak setuju 3 - Tidak pasti 4 - Setuju 5 - Sangat setuju

5. SKOR 1 2 3 4 5 Ingatan 2. Meningkatkan minat saya terhadap pelajaran Pendidikan Islam (Jawi). Membolehkan saya menjawab soalan dengan lebih baik.SKOP PERNYATAAN Penggunaan Model ASSURE dalam Tajuk HurufHuruf Jawi Yang Boleh Disambung di Awal. . Penumpuan 4. 6. Bahan yang digunakan adalah menarik. Memudahkan saya memahami tajuk ini. Mengukuhkan kefahaman saya. 1. Menjadikan saya lebih kreatif dan inovatif. 7. Kefahaman 3. Tengah dan Akhir. Pembelajaran lebih menarik daripada pembelajaran biasa.

75.. $ !   !#% !03:3.98.30-203.. 3.9.334.203./../.2%.7.3  ...7.    02:/.3408.7..3/:3.91                    .907.:3  01.38.8.301.0-70..../..202.3 !03//.    033./.    03.29.38.91/.2-:3/.3 0--.-84.....323.3.37 $ #    !02-0.2 .2.2.3   02-40..34/0$$&#/.9. %03.7    03::.7/.203.550.38...3 502-0.3/03.38..3-.3... !03:25:..::7:1 :7:1.38./.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful