SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM LILAMA CORPORATION ORGANIZATION CHART

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN Management Board

TỔNG GIÁM ĐỐC President & CEO

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC Vice President

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC Vice President

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC Vice President

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC Vice President

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC Vice President

VPĐD TẠI VIỆT NAM Representative Offices In Vietnam

CHI NHÁNH/VPĐD TẠI NƯỚC NGOÀI Oversea Branches/Representative Offices

PHÕNG BAN CHỨC NĂNG Functional Departments

VIỆN CÔNG NGHỆ HÀN Welding Technology Institute

TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGHỀ Training Colleges

CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT Share Holder Companies

CÁC CÔNG TY CON Subsidiaries

CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO Training Colleges

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful