GRAłIELA SION

PSIHOLOGIA VÂRSTELOR
EdiŃia a IV-a

© Editura FundaŃiei România de Mâine, 2007
Editură acreditată de Ministerul EducaŃiei şi Cercetării prin Consiliul NaŃional al Cercetării ŞtiinŃifice din ÎnvăŃământul Superior

Descrierea CIP a Bibliotecii NaŃionale a României SION, GRAłIELA Psihologia vârstelor / GraŃiela Sion, Ed. a 4-a, Bucureşti, Editura FundaŃiei România de Mâine, 2007 Bibliogr. ISBN 978-973-163-013-7 159.922.6(075.8)

Reproducerea integrală sau fragmentară, prin orice formă şi prin mijloace tehnice, este strict interzisă şi se pedepseşte conform legii. Răspunderea pentru conŃinutul şi originalitatea textului revine exclusiv autorului/autorilor.

Tehnoredactor: Florentina STEMATE Coperta: Stan BARON Bun de tipar: 14.11.2007; Coli tipar: 16 Format: 16/61 x 86 Editura FundaŃiei România de Mâine Bulevardul Timişoara, nr. 58, Bucureşti, Sector 6, Tel./Fax.: 021/444 20 91; www.spiruharet.ro E-mail: contact@edituraromaniademaine.ro

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE SOCIOLOGIE-PSIHOLOGIE

GRAłIELA SION

PSIHOLOGIA VÂRSTELOR
EdiŃia a IV-a

EDITURA FUNDAłIEI ROMÂNIA DE MÂINE Bucureşti, 2007

CUPRINS

CUVÂNT-ÎNAINTE ………………………………………………... Cap. I. CADRE TEORETICE GENERALE 1.1. Delimitări conceptuale privind domeniul psihologiei vârstelor 1.1.1. Debutul studiilor despre copil …………………….. 1.2. Teorii ale dezvoltării ……………………………………. 1.2.1. Behaviorismul …………………………………….. 1.2.2. Teoria învăŃării sociale ……………………………. 1.2.3. Teoria cognitiv-constructivistă a dezvoltării a lui J.Piaget ………………………………………. 1.2.4. Teoria procesării informaŃiei şi relevanŃa ei pentru dezvoltare …………………………………………. 1.2.5. Abordările etologice cu privire la dezvoltare …….. 1.2.6. Abordările psihanalitice …………………………... 1.2.6.1. Teoria dezvoltării psiho-sexuale – Sigmund Freud ... 1.2.6.2. Teoria dezvoltării psihosociale – Erik Erikson …. Cap. II. DEZVOLTAREA PRENATALĂ ŞI NAŞTEREA 2.1. Perioada prenatală şi factorii ce influenŃează dezvoltarea … 2.2. Naşterea ………………………………………………… Cap. III. PRIMUL AN DE VIAłĂ 3.1. Nou-născutul – aspecte generale …………………… 3.1.1. ÎnfăŃişarea nou-născutului la naştere ………… 3.1.2. Reflexele ……………………………………… 3.1.3. Raportul somn-veghe …………………………. 3.1.4. Somnul ………………………………………… 3.1.5. Plânsul ………………………………………… 3.2. Sensibilitatea nou-născutului …………………….…. 3.2.1. Gustul ………………………………………… 3.2.2. Mirosul ……………………………………….. 3.2.3. Auzul ………………………………………….

9 11 17 19 19 21 23 25 27 28 29 38 47 54 58 58 60 61 62 64 66 66 67 67 5

3.2.4. Vederea ……………………………………….. 3.2.5. PercepŃia ………………………………….…… 3.3. Dezvoltarea inteligenŃei ………………………….…. 3.4. Dezvoltarea afectivă ………………………………… 3.5. Principalii factori de risc în perioada primului an de viaŃă – deprivarea senzorială ………………………... Cap. IV. CREŞTEREA ŞI DEZVOLTAREA COPILULUI DE LA 1 LA 3 ANI 4.1. Caracterizare generală …………………………………... 4.2. Dezvoltarea fizică ………………………………………. 4.3. Principalele achiziŃii psihice ale perioadei ……………… 4.4. Dezvoltarea inteligenŃei şi gândirii ……………………... 4.5. Dezvoltarea afectivităŃii ………………………………… 4.6. Debutul personalităŃii …………………………………… Cap. V. LIMBAJ ŞI COMUNICARE 5.1. Cadrul teoretic general privind dezvoltarea limbajului … 5.2. EvoluŃia teoriilor şi perspectiva modernă cu privire la dezvoltarea limbajului ……………………………….. 5.2.1. Controversa Skinner-Chomsky …………………… 5.2.2. Perspectiva modernă cu privire la dezvoltarea limbajului …………………………………………. 5.3. Debutul competenŃelor de comunicare la copil ………… 5.4. Etapele dezvoltării limbajului ………………………….. Cap. VI. CREŞTEREA ŞI DEZVOLTAREA COPILULUI DE LA 3 LA 6/7 ANI 6.1. Caracterizare generală a perioadei preşcolare ………….. 6.2. Dezvoltarea psihomotorie ……………………………… 6.3. Dezvoltarea senzorială ………………………………… 6.4. Dezvoltarea inteligenŃei şi gândirii …………………….. 6.4.1. Dezvoltarea limbajului …………………………… 6.5. Dezvoltarea afectivă …………………………………… 6.6. Dezvoltarea personalităŃii ……………………………… 6.7. Jocul şi învăŃarea – forme de bază ale activităŃii copilului între 3 şi 6 ani …………………………………………… 6.7.1. Jocul – definiŃii şi accepŃiuni ……………………… 6.7.2. Teorii psihologice despre joc ……………………... 6.7.3. Jocul copilului până la 6 ani ……………………… 6.7.4. Jocul în psihodiagnostic şi psihoterapia copilului … 6.7.5. Dezvoltarea socială şi învăŃarea ………………….. 6

68 68 68 71 71

75 77 78 85 87 89 92 93 93 95 97 99

102 103 104 106 108 111 113 113 113 114 116 118 118

. O nouă abordare a inteligenŃei şi relevanŃa ei pentru procesul educaŃional ……………………………………. Dezvoltarea fizică şi influenŃa asupra dezvoltării psihice … 8.2... achiziŃia scris-cititului ………… 8.1. Căsătoria şi familia în societatea contemporană ……… 10. DEZVOLTAREA COPILULUI DE LA 6 LA 12 ANI 8.1.3.2. Teoria procesării informaŃiei …………………….2.. Teoria social-istorică a dezvoltării psihice – Lev Semionovici Vîgotsky ………………………. IX...6. Sărăcia – factor de risc în dezvoltarea copilului ……… 10. Teoriile cu privire la dezvoltarea morală ……………… 7.2..1. 7. FAMILIA – ROLUL ŞI IMPORTANłA SA PENTRU CREŞTEREA ŞI DEZVOLTAREA COPILULUI ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ 10. Teoria cognitivă asupra dezvoltării morale ……… Cap.. Climatul familial ……………………………………… 10.2.2. 121 122 123 124 126 132 136 138 145 147 148 149 152 155 155 158 159 163 163 169 170 173 175 178 182 183 184 185 7 . 9.Cap. 8. Adaptarea copilului la activitatea şcolară ……………… Cap. Elemente de protecŃie a copilului în România ………… 10. 10. Perspectiva behavioristă …………………………. Alte teorii cu privire la dezvoltarea cognitivă ………….1. 8. Teoria dezvoltării cognitive a lui J. Teoria inteligenŃelor multiple – Howard Gardner ………….1.Piaget din perspectivă modernă …………………………………………………. RelaŃiile părinŃi-copii ………………………………… 10. VII. 7..4. Abuzul asupra copilului ………………………………. Dezvoltarea socială şi dinamica relaŃiilor familiale în perioada de debut al şcolarităŃii ………………………… 8.4. Dezvoltarea limbajului.2.2. Dezvoltarea personalităŃii în perioada şcolarităŃii mici .5..9..2.. Dezvoltarea proceselor cognitive de la 6/7 ani la 10/12 ani .3. Cap.4.7. 9. 9.8. Familia – aspecte definitorii …………………………. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ŞI ÎNVĂłAREA 9....3. 10. Perspectiva biologică …………………………….3.1. X. Familia monoparentală ……………………………… 10. 7.. Principalele perspective teoretice asupra învăŃării ……… 9. 9.2..2. VIII.2.. DEZVOLTAREA MORALITĂłII ŞI AUTOCONTROLUL 7. Conflictul între responsabilităŃile profesionale şi familiale – Perspectiva ComunităŃii Europene ………………….5.6.4. Perspectiva psihanalitică …………………………. Morala şi societatea …………………………………… 7.

. PERIOADA ADULTĂ 12. Probleme de natură psihoafectivă şi comportamentală … 13. Identitate şi personalitate în adolescenŃă ……………… 11. 11. Caracteristicile personalităŃii la vârstele adulte ………. 13.2. Marea bătrâneŃe – longevitatea ………………………. 11.4..1. Atitudinea în faŃa morŃii ……………………………….5.. 190 190 193 194 196 198 199 204 208 210 211 214 218 221 228 232 234 234 235 236 238 241 245 8 . 13. Dezvoltarea intelectuală ………………………………. Dezvoltare fizică la pubertate şi adolescenŃă …………. ADOLESCENłA – TRANZIłIA DE LA COPILĂRIE LA MATURITATE 11. 12. BIBLIOGRAFIE ……………………………………………………. Noi roluri în familie …………………………………… 13. 11.8. 11. Dezvoltarea socială ……………………………………. Schimbări în plan fiziologic …………………………… 12.5.... Substadii ale adolescenŃei ……………………………. Cap.2.1. 11. 11.4.3.6. 12.. ConsecinŃe ale dezvoltării fizice în planul dezvoltării sociale …………………………………………………. XII. 12. Regresia biologică ……………………………………..3. PERIOADA BĂTRÂNEłII 13...6.. Problematica retragerii din viaŃa activă ……………….5.. ANEXE ……………………………………………………………. Teorii cu privire la dezvoltarea în perioada adultă ……. Caracteristici ale dezvoltării psihice ………………….6.Cap...7.. 12. 13. Etapele vârstei adulte ………………………………….. XIII. Stadiile perioadei de bătrâneŃe ………………………… 13. Factorii de risc ai dezvoltării personalităŃii.. Aspecte caracteristice ale gândirii şi învăŃării în perioada adultă ……………………………………….7.. XI. Dinamica şi tranziŃia rolurilor în perioada adultă …….3.1.2.4. Comportamentul deviant şi delincvent în adolescenŃă … Cap.

Alături de dezvoltarea pe coordonatele de vârstă. rostul de a accentua asupra extinderii studiului de la dezvoltarea copilului şi adoles9 . a gândirii şi inteligenŃei. Familia. îngrijirea şi educaŃia copilului. cursul de faŃă îl introduce pe cititor în acest domeniu prin prezentarea noŃiunilor fundamentale. pe de o parte. Fiind un studiu de iniŃiere în domeniul psihologiei vârstelor. de asemenea. precum şi problematica învăŃării. de asemenea. cât şi în domeniile conexe. Lucrarea debutează cu prezentarea principalelor teorii care fundamentează domeniul. o arie ştiinŃifică relativ nouă de la care se aşteaptă încă multe răspunsuri. Psihologia vârstelor este. ca mediu primar al socializării copilului. sunt interesaŃi de domeniul psihologiei vârstelor. acoperind o plajă extinsă de referinŃe: de la psihologia educaŃiei până la psihoterapie. oferă o viziune contemporană prin prezentarea principalelor teorii ale dezvoltării şi deschide drumul studierii aprofundate atât în domeniul respectiv. teorii care se regăsesc punctual în studiul dezvoltării pe vârste pe parcursul capitolelor. am dezvoltat problematica limbajului. iar pe de altă parte. Aprofundarea problematicii legate de contextul familial al dezvoltării are. face. obiectul unui capitol separat. acolo unde perioada respectivă de vârstă impune o tratare mai extinsă. În acest scop. prin natura studiilor lor sau a preocupărilor profesionale. sociologia sau pedagogia. se constituie ca un spaŃiu de suport pentru alte domenii. a moralităŃii. Această manieră de abordare permite compararea punctelor de vedere teoretice şi o viziune integrată asupra dezvoltării umane. lucrarea cuprinde şi o abordare secvenŃială pe procese.CUVÂNT-ÎNAINTE Lucrarea prezentă se adresează îndeosebi studenŃilor care studiază psihologia. cu o specială privire asupra acelor elemente care influenŃează creşterea. precum şi tuturor celor care.

cât şi cu studii aplicate. Se înŃelege că. fapt care constituie şi obiectivul nostru de perspectivă. Autoarea 10 . nu poate fi acoperită integral tematica extrem de vastă a psihologiei dezvoltării.centului la ideea dezvoltării omului în context familial. atât cu extinderi teoretice. sperăm însă în posibilităŃile de completare a cursului. în cadrul limitat al acestei lucrări. cunoscut fiind faptul că mediul familial are o importanŃă revelatoare pentru toate etapele de vârstă.

1. dimensiunea evoluŃiei temporale diferenŃiate. Piaget 1. Teoria dezvoltării psihosociale – Erik Erikson 1. de la naştere până la moarte. I.1. Behaviorismul 1. CADRE TEORETICE GENERALE 1.Cap.2.2.2.1. Ca urmare. Abordările psihanalitice 1. Teorii ale dezvoltării 1. Teoria cognitiv-constructivistă a dezvoltării a lui J. Ursula Şchiopu (1997) arată că domeniul încorporează studiul caracteristicilor evoluŃiei psihice.3.6. cu schimbări ce survin în decursul întregii vieŃi.2. Abordările etologice cu privire la dezvoltare 1.2. Teoria învăŃării sociale 1.5.1. se impun unele delimitări conceptuale privind domeniul psihologiei vârstelor în raport cu celelalte domenii.2.2. DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND DOMENIUL PSIHOLOGIEI VÂRSTELOR Psihologia vârstelor are ca obiect studiul schimbărilor psihologice care au loc începând de la naştere. 11 . Teoria procesării informaŃiei şi relevanŃa ei pentru dezvoltare 1.2.6. ContribuŃii importante la studiul domeniului au adus cercetătorii în psihologia copilului şi adolescentului.1.2.2. până în perioada bătrâneŃii.1. Debutul studiilor despre copil 1. cu tendinŃa de a face o mai mare apropiere a psihologiei de viaŃa concretă.6. precum şi specialiştii în psihologia vârstei adulte şi psihologia senectuŃii.4. Teoria dezvoltării psiho-sexuale – Sigmund Freud 1. Delimitări conceptuale privind domeniul psihologiei vârstelor 1.2.

acesta fiind domeniul geneticii ca domeniu de studiu al eredităŃii umane. Gesell în Statele Unite. 1996) al cărui obiect se limitează la geneza categoriilor esenŃiale ale gândirii. Wallon în FranŃa. fapt care face să se impună astfel termenul provenit din limba engleză. centrată asupra aspectului evolutiv al comportamentelor şi asupra genezei lor. 1978).Psihologia copilului este centrată asupra studiului copilului şi are ca scop descrierea şi explicarea dezvoltării copilului de la naştere la adolescenŃă. ci. reprezentată de A. spun cercetătorii francezi citaŃi. în limba franceză psychologie du développement sau germană Entwicklung Psychology (germ.Piaget în ElveŃia şi H. J. în dicŃionarele de specialitate româneşti sunt oferite traduceri în limba engleză prin development psychology. care. Un alt aspect de menŃionat este acela că studiul psihologiei genetice nu se ocupă cu studiul genezei umane. pe de o parte pentru că ambele se ocupă de studiul schimbării. majoritatea definiŃiilor oferite pentru psihologia vârstelor conduc la idea că termenul de dezvoltare este termenul central. la rândul ei. Entwicklung = dezvoltare) (Ursula Şchiopu. Termenul de psihologia dezvoltării tinde să se substituie termenului de psihologie genetică. Psihologia copilului studiază dezvoltarea copilului pentru a descrie şi explica dezvoltarea acestuia. dimpotrivă. lifespan psychology) a progresat mai mult în Ńările anglo-saxone decât în FranŃa (Tourrette. aspectul lor evolutiv. fără a o delimita strict la perioada copilăriei. Psihologia dezvoltării are în vedere studiul evoluŃiei. Psihologia genetică se deosebeşte şi de psihologia adultului prin importanŃa crescută pe care o acordă explicaŃiei în raport cu simpla descripŃie şi prin ipoteza că în psihologie ca şi în biologie. de la începutul vieŃii până la sfârşitul ei. psychology of life (life-span psychology). precum şi pentru a realiza predicŃii şi recomandări privind educaŃia copilului. şi pe de altă parte pentru că ambele se referă la schimbări de ansamblu care se produc de-a lungul evoluŃiei. Psihologia dezvoltării (în engl. Psihologia copilului nu trebuie confundată cu psihologia genetică. include şi epistemologia genetică (Sillamy. aduce o deschidere în plus şi o mai 12 . este o ştiinŃă a dezvoltării. explicaŃia este inseparabilă de studiul dezvoltării ( Neveanu. pe când psihologia genetică. dar şi a involuŃiei proceselor sau comportamentelor. De asemenea. Pentru termenul de psihologia vârstelor. Termenul de psihologie genetică nu include aspectul ereditar al conduitelor. 7). p. plecând de la studiul copilului are ca scop cunoaşterea genezei structurilor mentale ale adultului. 1997). Psihologia genetică. Guidetti. Folosirea termenului de psihologia dezvoltării. 2002.

În concluzie. finalitate şi evoluŃie (Bideaud. Waddington (1975) susŃin întărirea comportamentului prin evoluŃie. Wilson (1978). Multe dintre comportamentele şi obiceiurile caracteristice unui individ nu sunt acumulate numai ca o funcŃie a experienŃei individuale. ci ca rezultat a unor tendinŃe genetice sau moştenite adică rezultatul influenŃelor filogenetice. în sensul că dezvoltarea unui singur individ este în unele aspecte legată de dezvoltarea întregii specii. unde aceasta reprezintă un ansamblu de procese de dezvoltare şi achiziŃie proprii individului. Pedinielli. ci şi prin dezvoltarea unor abilităŃi şi conduite ulterioare.bună clarificare prin evitarea utilizării cuvântului „genetic”. Programarea genetică nu se manifestă numai prin acele caracteristici cu care ne naştem. Termenul de dezvoltare este definit ca ansamblu de transformări care afectează organismele vii sau instituŃiile sociale. O direcŃie relativ nouă de studiu pune în evidenŃă faptul că dezvoltarea ontogenetică umană poate fi explicată cel puŃin parŃial în termeni genetici Fishbein (1976). provizoriu sau definitiv. iar dezvoltarea ontogenetică descrie dezvoltarea unui singur individ din cadrul unei specii . Este ca şi cum am fi programaŃi genetic să adoptăm anumite comportamente. Această dezvoltarea a caracteristicilor sub influenŃă genetică se numeşte epigeneză. ceea ce implică. adică proceselor de evoluŃie şi achiziŃie proprii speciei. în interacŃiunea cu mediul. de asemenea. Mecanismele care asigură sau permit trecerea dintr-o etapă în alta se circumscriu dezvoltării.3). să învăŃăm anumite lucruri şi nu altele. DefiniŃia poate fi aplicată şi ontogenezei. Pe scurt. această definiŃie largă poate fi aplicată filogenezei. noŃiunile de continuitate. răspunsul la întrebarea cum ajunge un copil adult? este: indiferent ce ajunge copilul. pe tot parcursul realizării fenotipului său (unde fenotipul reprezintă ansamblul de trăsături asociate informaŃiei genetice dobândite de un organism. Houde. până la stadiul de adult). p. Fiind vorba despre dezvoltarea umană. viziunea propusă fiind cea antropologică ce descrie evoluŃia omului până la stadiul de Homo Sapiens modern. respectiv comportamentele care sunt adaptive au o mare probabilitate de a fi transmise generaŃiilor următoare. O accepŃiune generală a termenului este aceea conform căreia dezvoltarea este un ansamblu de etape determinate temporal care conduc un organism viu sau o organizaŃie socială dintr-un stadiu primitiv către unul mai elaborat şi mai complex. filogeneza se referă la dezvoltarea unei specii de-a lungul întregii sale evoluŃii. Este clar că exisă o corelaŃie între filogeneză şi ontogeneză. el 13 . care ar restrânge psihologia dezvoltării la procesele evolutive. 2002.

deşi vârsta în sine nu le explică. ca şi metamorfozele ce au loc sub influenŃa standardelor sociale şi a vârstei biologico-psihologice. diagnoza şi consilierea. profesional (Ursula Şchiopu. în primul rând. dar creşterea este esenŃială pentru fazele timpurii ale dezvoltării psihice. cognitive. încheierea perioadei de creştere nu duce la stoparea dezvoltării psihice sau o încetinire a dezvoltării din acest punct de vedere. dar evoluŃia lor este relativ independentă una de cealaltă (de exemplu. 1983). ierahizate în timp. când ritmurile de dezvoltare sunt mai apropiate). dezvoltarea înseamnă modificări complexe bio-psiho-sociale ale individului. funcŃie de specificul dezvoltării: fizice. Dezvoltarea implică modificarea echilibrului între asimilarea realităŃii şi acomodare la condiŃiile subiective şi circumstanŃiale concrete ale vieŃii (Ursula Şchiopu. explicarea. psihice. Cu alte cuvinte. respectiv aspecte specifice ale dezvoltării fizice. iar consilierea cuprinde un set de recomandări ce au la bază 14 . 1997) propune o viziune ce are în atenŃie condiŃionarea social-istorică a conduitei drept ecran concret al constituirii identităŃii şi subidentităŃilor dominante într-o etapă determinată a vieŃii. cât şi aspecte ale dezvoltării personalităŃii în contextul interacŃiunii sociale. Dezvoltarea psihică are la bază încorporări şi constituiri de conduite şi atitudini noi ca formare de instrumente de adaptare din ce în ce mai complexe şi ca formare de modalităŃi de satisfacere de trebuinŃe şi formare de noi trebuinŃe şi mijloace de a le satisface. ExplicaŃiile oferite de psihologia vârstelor se referă la corelarea unor factori ce au influenŃă asupra modului în care fiinŃa umană îşi construieşte funcŃiile şi procesele psihice. descrieri ale principalelor caracteristici ale etapelor de vârstă. Ceea ce oferă în plus cercetările româneşti în psihologia vârstelor faŃă de cele ale psihologiei dezvoltării anglo-saxone este o abordare ce Ńine cont de contextul social-economic. educaŃional. Transformările cantitative şi calitative ce definesc dezvoltarea pot fi clasificate în trei mari categorii. Studiul dezvoltării se realizează pe patru mari coordonate: descrierea.reprezintă o funcŃie combinată a zestrei genetice şi a mediului individual (Lefrancois. Schimbările sunt bine structurate pe vârste. Diagnoza presupune determinarea gradului dezvoltării în funcŃie indicatorii de medie. Cercetările în domeniul psihologiei vârstelor conŃin. Există strânse corelaŃii între tipurile de dezvoltare. în prefaŃa la Psihologia vârstelor. cât şi caracteristicile dominante. psihice şi sociale. socio-cultural. 1997). afective.

controversate. Aceste interpretări disjunctive nu mai sunt actuale dar continuă să rămână importante pentru contribuŃia pe care o aduc la teoria dezvoltării. dezvoltarea înseamnă a creşte. Creşterea se referă la modificări fizice care sunt în primul rând cantitative şi dimensionale. O a treia sarcină este de a construi teorii care să organizeze şi să interpreteze observaŃiile în sprijinul formulării de predicŃii. vor ridica alte probleme şi vor construi teorii diferite de cele ale cercetătorilor care pornesc de la presupunerea că indivizii sunt receptori pasivi ai influenŃelor de mediu. Aceste diferenŃe se explică prin presupunerile de la care pornesc cercetătorii privind natura dezvoltării şi procesele de dezvoltare. respectiv stabilirea reperelor psihologice în designul învăŃării precum şi alte aplicaŃii practice referitoare la descrierea bazei de diagnosticare şi intervenŃie în cazul tulburărilor de dezvoltare cu efecte asupra comportamentului sau capacităŃii de învăŃare. 15 . Se pot identifica creşteri ale masei somatice cum sunt modificările sistemului osos şi a masei musculare şi creşteri ale masei nervoase a organismului cum ar fi creşterea numărului de ramificaŃii nervoase şi a masei cerebrale. Derivat din acestea se descriu sarcini referitoare la fundamentarea procesului educativ. Interpretările extreme unilateralizează explicaŃiile accentuând valoarea unuia din termeni. implicând adăugiri şi nu transformări. În concluzie. care se pot constitui în teme principale. teoreticienii care consideră că dezvoltarea se datorează în mare măsură activităŃii copilului. Există un număr de subiecte de recurenŃă în studiul dezvoltării încă nerezolvate. Alte subiecte se conturează prin faptul că anumiŃi teoreticieni şi cercetători oferă şi descriu explicaŃii foarte diferite ale dezvoltării. Problema dacă individul este văzut ca fiind activ sau pasiv se conturează ca un al doilea subiect important al dezvoltării copilului.studiul dezvoltării umane. De exemplu. De aceea. recomandări care au rolul de a creşte calitatea educaŃiei la vârstele mici şi calitatea dezvoltării umane în cazul vârstelor adulte. Unul din subiecte este controversa ereditate-mediu. Asemenea schimbări cum sunt creşterea în înălŃime sau greutate sunt exemple clare de creştere. a se maturiza şi a învăŃa. Un al treilea aspect este dacă dezvoltarea este un proces continuu fără întreruperi sau dacă constă din etape separate. psihologii care se ocupă de dezvoltare au două sarcini: să descrie schimbările şi să descopere cauzele aferente schimbărilor.

Aceste schimbări sunt atribuite schimbărilor genetice (Lefrancois. În opoziŃie cu aceştia. 1983. Creşterea şi maturarea sunt două mecanisme interdependente: modificarea proporŃiilor corpului depinde de maturarea endocrină. 1993). O altă lege se referă la variaŃia vitezei de dezvoltare. dar şi şansa de a exersa deprinderile acumulate. Descrierea stadiilor şi statisticile arată nivelul „normal” al dezvoltării. în timp ce dezvoltarea presupune adaptare treptată într-o perioadă îndelungată. şi nu de descrierea diferenŃelor dintre procesele de învăŃare la copii şi la adulŃi. DiferenŃa principală dintre învăŃare şi dezvoltare este că învăŃarea presupune adaptare imediată pe termen scurt. 4) sau celor fiziologice (Zlate. psihologia dezvoltării se ocupă de individul uman de la naştere până la bătrâneŃe. Dar de vreme ce adaptarea se face prin creştere. dar nu specifică maturitatea individului care reiese mai ales din corelaŃia dintre toŃi factorii şi parametrii de dezvoltare. teorieticienii dezvoltării au abordat diferenŃele de învăŃare şi comportament dintre adulŃi şi copii şi modul în care se dezvoltă cronologic procesul de învăŃare al copilului. O primă lege este cea a continuităŃii procesului dezvoltării de la concepŃie la maturitate. Teorieticienii învăŃării s-au ocupat de identificarea principiilor aferente învăŃării. Principiile generale ale dezvoltării guvernează evoluŃia fiinŃei umane de la stadiul de zigot pana la stadiul de individ matur la vârsta 18-20 de ani capabil de a trăi independent în societate. şi nu ca proces de maturare. maturare şi învăŃare. rezultatul maturării. O a doua lege este cea a corelaŃiei creşterii şi se referă la legăturile ce se stabilesc în organism între toate părŃile. De exemplu. Viteza maturaŃiei diferă de la un copil la altul. nu toŃi o vor parcurge în acelaşi timp şi cu o viteză constantă pe toată durata stadiului. în final. acestea nu sunt decât aspecte ale dezvoltării. 16 . În toate aspectele dezvoltării umane există o interacŃiune între maturare şi învăŃare. funcŃiile şi procesele sale în timpul creşterii şi maturării. p. este acelaşi. ÎnvăŃarea în sens larg este definită ca rezultat al experienŃei. De aceea. iar creşterea greutăŃii depinde de maturarea Ńesuturilor. Chiar dacă secvenŃa dezvoltării este aceeaşi pentru toŃi copiii.Maturarea este un termen folosit pentru a descrie schimbări relativ independente de mediul copilului. Dezvoltarea este procesul complet prin care individul se adaptează la mediul său. ca un copil să înveŃe să meargă trebuie să aibă puterea fizică şi coordonarea musculară suficient dezvoltate.

de-a lungul timpului. caracterizat prin lipsa creşterii în greutate. Un alt motiv este unul de factură culturală şi se referă la maniera în care. Foarte multe studii au fost realizate având ca subiecŃi copii abandonaŃi în orfelinate sau cămine spital. unde rata mortalităŃii extrem de ridicată a determinat efectuarea unor studii în urma cărora s-a definit fenomenul de hospitalism. când se dezvoltă marile aglomerări urbane în Europa. biochimie. precum şi faŃă de locul lor în familie şi societate. în conformitate cu amenzile practicate pentru delictul lovirii sau uciderii. chimie. Statutul copilului. când preŃios. guvernat de reguli sociale. se înmulŃesc orfelinatele şi adăposturile pentru copii. creşte şi numărul copiilor abandonaŃi datorită dificultăŃilor materiale şi ignoranŃei cu privire la metode contraceptive.1. Până la începutul secolului XX. lipsa reacŃiei la stimuli şi în ultimă instanŃă moartea. Lipsa de informaŃii poate constitui unul din primele motive pentru care problematica copilăriei şi dezvoltării copilului nu a fost centrală în preocupările cercetătorilor. după care urma copilul de sex masculin (Aries. în care se ascund determinări economice. 170). ca o tentativă de a salva viaŃa acestora. a fost stabilit locul copilului. faptul că în Roma antică locul copilului în familie şi societate era desemnat de tată prin acceptare sau expunere în afara casei (în sensul de abandon). când subaltern. lipsei de stimulare şi lipsei îngrijirilor medicale. copilul era considerat un adult în miniatură. spune Michel Rouche în lucrarea citată. Când sclav.1.1. anatomie. având în vedere mortalitatea infantilă extrem de ridicată. copilul juca un rol indecis. medicină. valoarea indivizilor în funcŃie de sex şi vârstă. de exemplu. diferenŃa dintre adult şi copil reducându-se la aspecte cantitative. 17 . în societate. ştiinŃele comportamentului uman şi învăŃării umane). DEBUTUL STUDIILOR DESPRE COPIL Studiile privind dezvoltarea copilului sunt relativ recente. 1994. Ele au apărut mai târziu în sfera cercetărilor ştiinŃifice datorită complexităŃii cercetărilor ce presupuneau cunoştinŃe din domenii diferite (fiziologie. Acum este emisă ipoteza decesului datorat lipsei de afecŃiune maternă sau alimentaŃiei proaste. Ca urmare. o ierarhie socială atribuită Normandiei secolului al V-lea arăta. În acelaşi timp cu studiile despre copil au evoluat şi practicile de creştere şi îngrijire a copilului şi atitudinea societăŃii faŃă de naşterea şi creşterea copiilor. Documentele atestă. În secolul XVIII. şi locul pe care acesta îl ocupa în familie oscilau de la o extremă la alta. comparativ cu dezvoltarea altor domenii. unde femeia ce nu mai putea procrea şi copilul de sex feminin erau valorizate cel mai slab. Duby.

J. Astăzi. ci şi de la abandon şi abuz excesiv. copiii erau valorizaŃi ca forŃă de muncă. Dar medicina şi legile au salvat copilul nu numai de la moarte. 18 . 6 ani. dar a cărui minte este tabula rasa. în condiŃiile în care copiii par o preocupare centrală. Mai mult. nu este nici bun. ci ca rezultat al valorilor economice. Copilul descris de Rousseau în lucrarea Emil are o imagine opusă. Strâns legate de mişcările intelectuale sunt numele lui John Locke şi J. informaŃii şi obiceiuri. dacă indivizii umani nu-şi pot satisface trebuinŃele de bază. Rousseau. În Europa sec. XIX. progresului medicinii şi biologiei. peste care experienŃa va imprima mesaje. înalt responsiv la recompense şi pedepse. Se pare că. 1954). este puŃin probabil să manifeste acele sentimente nobile de afecŃiune părintească şi umanitarism (Maslow. fiind activ şi curios. muncind 10-12 ore pe zi în condiŃii mizere şi de risc. Copilul descris de Locke este. EducaŃia vine să completeze natura. Rousseau subliniază că dacă copilul ar fi lăsat să se dezvolte după propria sa natură.Statutul copilului începe să se îmbunătăŃească în secolul XIX prin scăderea drastică a abandonului copiilor. nici rău. atunci va fi un adult perfect. acest copil nu este o tabula rasa. dar din păcate nu ca rezultat al creşterii preocupărilor faŃă de copii. „dezvoltarea lăuntrică a facultăŃilor şi organelor noastre este educaŃiunea prin natură” (Rousseau). conform căreia copilul apare ca o creatură pasivă. într-un anume sens. până când nu vin în viaŃa sa recompensele şi pedepsele care-l pot influenŃa. în afara influenŃei corupŃiei şi răului din mediu. un receptor pasiv de cunoaştere. rezultatul fiind numărul mare de îmbolnăviri şi decese. Ambii mari filosofi şi pedagogi pun bazele studiilor privind copilul şi copilăria. copiii beneficiază de afecŃiune din unele puncte de vedere pentru că nu mai sunt o povară economică sau o necesitate economică. format şi modelat de recompense şi pedepse. extinderii educaŃiei elementare. Locke avansează ideea raŃionalităŃii copilului care se naşte cu predispoziŃii limitate. mişcărilor intelectuale reflectate în scrieri filosofice şi ştiinŃifice. Descrierea lui Locke. băieŃi şi fete. Chiar şi în zilele noastre. În mii de fabrici şi mine puteau fi găsiŃi copii de 5. este foarte asemănătoare cu descrierile teoriei învăŃării aplicabile în dezvoltare. ideile lor conducând la concepŃii total deiferite despre copilărie. se întâlnesc încă foarte mulŃi copii care suferă de foame. în special ale lui Skinner şi Bandura. Este în schimb bun prin naştere – „un sălbatic nobil”. Progresul psihologiei copilului se datorează în mare măsură schimbării de atitudine faŃă de copiii.

însoŃit de un sunet terifiant.Locke asupra intelectului uman. B. foarte curând a început să plângă vehement întorcând capul să nu mai vadă. Dar psihologia copilului ca ştiinŃă nu a început cu lucrările acestor gânditori. între care este importantă contribuŃia iniŃială a lui John B. Impresionat de activitatea lui Pavlov. În opinia sa. folosind principiul pavlovian al condiŃionării clasice. Un copil de 9 luni a fost învăŃat să se teamă de un stimul neutru – un şobolan alb furios – după ce experimentatorul i l-a arătat de câteva ori. Acesta susŃine ştiinŃa obiectivă a psihologiei. Watson recomandă părinŃilor să folosească metode eficiente care să-i ajute pe copii să înveŃe bunele obiceiuri. a aplicat teoria condiŃionării în creşterea copilului. Copiii nu trebuie îmbrăŃişaŃi. BEHAVIORISMUL În deceniile 3 şi 4 ale secolului 20. comportamentul părinŃilor trebuie să fie obiectiv şi ferm. dar erau adresate părinŃilor şi profesorului). 19 .1. se regăseşte în opera lui Piaget.2.Viziunea lui Rousseau. Copilul care la început a fost tentat să atingă micul obiect alb. În lucrarea Psychological Care of Infant and Child (1928). Watson face un experiment în 1920. ŃinuŃi pe genunchi. precum Darwin (începe cu studii ale propriilor copii) şi Stanley Hall (a fost primul care a folosit chestionarele ca instrument de studiu al copilului. În locul căldurii şi dragostei. copiii trebuie trataŃi ca tineri adulŃi. ci cu primele observaŃii sistematice atribuite unor cercetători. Watson. a copilului care se dezvoltă prin interacŃiune intenŃionată şi cu scop cu mediul. TEORII ALE DEZVOLTĂRII 1. sărutaŃi. Behaviorismul a început în decadele anterioare cu cercetări efectuate de psihologi. Gesturile permise sunt legate de recompensă şi salut şi se rezumă la o strângere de mână sau bătaie pe umăr şi o mângâiere pe creştet.2. dar blând. studiul copilului a fost profund influenŃat de un punct de vedere total diferit de cel al psihanalizei: teoria behavioristă – o tradiŃie ce vine din concepŃia de tabula rasa a lui J. 1. Watson consideră mediul ca fiind forŃa supremă în dezvoltarea copilului şi crede că orice copil poate fi modelat de adult în orice direcŃie dacă sunt controlate atent asociaŃiile stimul-răspuns. în ideea că orice studiu trebuie să se concentreze direct pe evenimente observabile – stimuli şi răspunsuri comportamentale şi nu pe structurile inconştientului. aplicat comportamentului copiilor. se recomandă părinŃilor să nu se manifeste afectiv pentru a preveni răsfăŃul şi comportamentul dependent. În acest scop.

Această conducere ştiinŃifică a educaŃiei trebuie să înceapă din primele luni de viaŃă ale copilului. behaviorismul american a urmat câteva direcŃii de dezvoltare. El a observat că atât animalele. dar comportamentul poate fi eliminat prin pedepse. Ca urmare. sete şi sex. pe lângă hrană şi băutură. o jucărie nouă. cea a lui Clark Hull – teoria reducerii conduitei –. Ceea ce ştim astăzi este că recomandările lui Watson sunt prea dure şi nu Ńin seamă de nevoile şi capacităŃile copilului pentru a duce la o dezvoltare sănătoasă. După Watson. altele cum ar fi: lauda. comportamentul unui copil poate fi îmbunătăŃit dacă este urmat de orice fel de întărire. dezaprobare parentală sau izolarea în camera sa. De exemplu. Pe măsură ce sunt satisfăcute conduite primare: foame. conform căreia reducerea conduitelor primare este singurul mod de a determina organismul să înveŃe. Acesta respinge ideea lui Hull. recomandarea a creat controverse. opera lui Skinner privind condiŃionarea operantă a început să fie larg aplicată ca o paradigmă de învăŃare behavioristă în psihologia copilului. 20 . După Skinner. bani asociaŃi în mintea sa cu posibilitatea de a cumpăra dulciuri. acestora li se asociază o mare varietate de stimuli care devin conduite secundare sau conduite învăŃate. cum ar fi retragerea de privilegii. Watson este pionierul behaviorismului – a psihologiei experimentale a copilului. Skinner a aplicat această teorie pentru a-şi creşte propria fiică. conform căreia organismul acŃionează continuu pentru satisfacerea nevoilor fiziologice şi reducerea stărilor de tensiune. practica modernă recomandă părinŃilor formarea deprinderilor de folosire a toaletei în intervalul de la 18 luni la 3 ani). (În acest moment. în timp ce copilul va spăla vasele pentru a-şi primi banii de buzunar. Prima. sugarul caută apropierea şi atenŃia adulŃilor care îl hrănesc. în sensul că această abordare ştiinŃifică a creşterii copilului a fost considerată chiar şi de adepŃii ei rece. Elementul cheie al acesteia este învăŃarea. A fost obişnuită să folosească oliŃa ce avea un dispozitiv care declanşa o melodie ori de câte ori copilul o folosea cu succes. care devin reductori plăcuŃi ai tensiunii conduitelor primare. printr-un program de hrănire rigid şi prin introducerea oliŃei de la vârsta de 1-3 luni. cât şi oamenii continuă să se comporte în maniere care duc la rezultate plăcute de toate felurile şi încetează manifestarea de comportamente care duc la rezultate neplăcute. iar factorii biologici (cei menŃionaŃi de Gesell şi Freud) sunt importanŃi numai în măsura în care asigură fundamentul de bază pentru răspunsurile învăŃate. O altă direcŃie a orientării behavioriste este a condiŃionării operante a lui Skinner. rigidă şi extremă. zâmbetul. La vremea sa.

Freud pune accentul pe dezvoltarea personalităŃii.2. Cu această constatare. Alte influenŃe asupra lucrărilor sale vin din perspectiva învăŃării sociale. în special influenŃa lui Dollard şi Miller.Freud. acestea nu privesc nici cauzele istorice ale comportamentului. dar ei construiesc peste aceste principii. TEORIA ÎNVĂłĂRII SOCIALE Plecând de la teoria psihanalitică (după unii autori). Se conturează astfel o serie de variante teoretice. iar Piaget accentuează dezvoltarea intelectuală. De exemplu. domeniul dezvoltării copilului intră în mediu de laborator controlat ştiinŃific. Hull.2. Teoreticienii învăŃării sociale acceptă principiile condiŃionării şi întăririi identificate de behaviorişti. în anii ’30 cercetătorii studiază posibilitatea de testare a predicŃiilor psihanalitice şi de transpunere a acestora într-o teorie a învăŃării. În contrast cu acestea. 1. Interesul special pe care Sears îl arată teoriilor învăŃării se poate explica prin apropierea de Clark L. ReacŃiile agresive ale copiilor sunt legate de măsura frustrării prin care au trecut şi de recompensele şi pedepsele primite pentru comportament agresiv (Dollard. 1939). oferind puncte de vedere mai largi referitoare la modul în care copiii şi adulŃii achiziŃionează noi răspunsuri. InfluenŃa behavioristă se întrevede prin nevoia de testare şi experimentare şi studiul comportamentului. Erikson şi Piaget descriu dezvoltarea ca o trecere printr-o succesiune fixă de etape cărora le corespund vârste aproximative. teoria lui Freud a prevăzut că frustrarea intensă a nevoilor primare ale copilului duce la anxietate şi neadaptare comportamentală. abordările behavioriste – numite şi abordări despre dezvoltare în baza învăŃării – nu descriu etape de dezvoltare. căruia i-a fost şi student şi mai apoi coleg în anii petrecuŃi la Yale. cum este agresiunea. teoria învăŃării sociale. în schimb se concentrează pe comportamentul imediat al copilului şi pe forŃele de mediu care influenŃează comportamentul. cu care Sears a colaborat într-o cercetare ce avea drept obiectiv aplicarea teoriei învăŃării la problemele sociale 21 . Robert Sears este deschizătorul de drumuri în domeniul teoriei sociale în dezvoltarea personalităŃii. După al II-lea război mondial teoria învăŃării sociale devine una din forŃele dominante în domeniul cercetării dezvoltării copilului. din care se naşte o nouă teorie. Erikson consideră dezvoltarea drept competenŃă socială. Teoreticienii învăŃării au adoptat această ipoteză a legării agresiunii de frustrare şi au studiat-o în detaliu.

în ansamblu. precum şi satisfacerea altor necesităŃi de dependenŃă ale copilului sunt considerate ca bază a învăŃării sociale ulterioare. comportamentul dependent şi autocontrolul copiilor. Întrebarea „ce anume îi face pe copii să dorească să imite comportamentul anumitor modele?” a găsit răspuns prin cercetările lui Bandura şi a celor ce au continuat studiile. Behaviorismul şi teoria învăŃării sociale au un impact major asupra muncii cu copii. Cercetările lui Bandura continuă să influenŃeze în mare măsură studiile privind dezvoltarea socială a copiilor. După Sears.imediate. De aceea. atenŃie şi aprobare reprezintă pentru părinŃi un instrument puternic de a-l învăŃa pe copil regulile vieŃii sociale. cercetările lui Sears se ocupă în principal de practicile de creştere a copilului – hrănire. copiii speră să obŃină propriile resurse de valoare pentru viitor. reguli generale din seturi complexe de comportamente observate. schimbările recente care au apărut în domeniul dezvoltării copilului. Treptat. modul în care părinŃii satisfac nevoia de hrană. pedepsire. ca fiind factori ce pot anticipa agresiunea. căldură şi afecŃiune a copilului este esenŃial pentru dezvoltarea acestuia. fără pedepse sau recompense directe. Cu toate acestea. care au demonstrat atracŃia copiilor faŃă de modele calde şi puternice şi care posedă obiecte dorite de ei sau alte trăsături. Această dorinŃă de apropiere. Controlul părinŃilor devine în ultimă instanŃă conduită secundară. aprobării părinŃilor. Albert Bandura care a efectuat o serie de investigaŃii de laborator pentru a demonstra că învăŃarea observaŃională numită modelare reprezintă baza unor mari varietăŃi de comportamente însuşite ale copilului. atenŃia sa se concentrează pe comportamentul însuşit al copilului. Hrănirea promptă. conduita prosocială şi imitaŃia conduitei sexuale. datorită asocierii cu reducerea conduitei primare. Comportându-se ca aceste modele. au făcut ca teoria să devină mai cognitivă. Bandura recunoaşte că de la vârste foarte timpurii copilul achiziŃionează multe din răspunsuri ascultându-i pe cei din jur. atenŃiei. modelarea şi manipularea indiciilor 22 . cum ar fi obŃinerea apropierii fizice. cum ar fi agresiunea. AlŃi teoreticieni ai învăŃării sociale şi-au propus să demonstreze că învăŃare observaŃională şi imitarea sunt instrumente puternice de socializare pe perioada copilăriei. Copiii şi-l însuşesc ajungând la autocontrol şi conştientizare. acestea duc prin asociere la aceste conduite secundare. metode de disciplinare –. Modificările comportamentale se referă la un set de proceduri practice. de a reŃine şi abstractiza. confirmând abilitatea copiilor de a asculta. care combină întărirea. Adoptând teoria lui Hull. care le afectează imitaŃia şi învăŃarea.

unde a impulsionat cercetările clinice de psihologie. De exemplu. de la interpretările pe care le dă copilul propriilor comentarii. Pe lângă studiile sale de biologie. deci devin o sursă de informaŃii.2. ActivităŃile de laborator de la universitatea din Zurich (1918) l-au condus către laboratorul experimental al lui Alfred Binet din Paris (1919-1921). copilul şi nu întrebarea este o sursă de informaŃii.situaŃionale. Aceste principii se aplică pe scară largă copiilor cu probleme comportamentale. Jung şi Freud. Întărirea şi modelarea sunt aplicate pentru formarea deprinderilor sociale la copiii care nu au prieteni. A conceput şi a parcurs o serie de observaŃii detaliate privind comportamentul manipulativ al copilului. 1927. să privească doi colegi care se joacă cu un câine poate fi un moment de depăşire a propriei temeri. din toate acestea şi-a însuşit o serie de teorii şi metode de investigare psihanalitică. 1931) i-au creat posibilitatea unui contact permanent şi nemijlocit cu individul în dezvoltare. A căutat modele sistematice care să corespundă ierarhizării celulelor. Activitatea din laboratorul lui Binet l-a condus către observaŃia că răspunsurile unui copil la întrebări standard folosesc drept poartă de intrare pentru alte întrebări noi. într-un oraş universitar. dar s-au dovedit a fi eficiente şi pentru rezolvarea unor probleme inerente copilăriei. Piaget şi-a început cariera profesională cu dorinŃa de a găsi o legătură logică între psihologie şi biologie. 23 . Cu alte cuvinte. mai profunde. în 1896. a urmat cursurile lui Pfister. iar întrebările puse de copil se dovedesc a fi cheia dezvoltării intelectuale.3. PIAGET Piaget s-a născut în ElveŃia. 1. Mai mult. a căutat să găsească o metodologie de cercetare aplicabilă cercetării calitative. Întrebările spontane ale copiilor sunt surse suplimentare pentru a înŃelege semnificaŃia reală a gândirii copilului. pentru că le lipseşte acel comportament social afectiv. În aceşti ani. TEORIA COGNITIV-CONSTRUCTIVISTĂ A DEZVOLTĂRII A LUI J. Naşterea celor trei copii ai săi (1925. Bandura arată că pentru un copil care se teme de animale. pentru a elimina comportamente nedorite ale copiilor şi pentru a spori adoptarea de către aceştia a unor răspunsuri acceptabile social. pornind de la aceste intuiŃii (elemente) timpurii ale copilului. În următorii 30 de ani. neegalat nici de cele mai perfecte experimente de laborator. Piaget şi-a concentrat energia citind studii şi publicaŃii de filosofie şi psihologie. Piaget şi asociaŃii săi au creat peste 50 de tehnici noi de cercetare – cele mai multe fiind extrem de ingenioase –. La 25 de ani. organismelor şi speciilor.

Ulterior. Nu percepem schema. Schemele perceptive sunt entităŃi abstracte ca şi schemele mentale care corespund structurii unei acŃiuni. Conceptele de bază pe care le foloseşte în teoria sa sunt preluate din biologie şi logică. Adaptarea individului la mediu se face graŃie celor două mecanisme principale care constau în schimburile continue ce se stabilesc între individ şi mediul său: asimilarea şi acomodarea. dar se poate modifica fie generalizându-se. acestea fiind: asimilarea şi acomodarea. ca director adjunct al Institutului „J. se consolidează prin exerciŃiu. structuri de grup). schemele perceptive sunt cele care permit realizarea acŃiunii. El postulează un efect de continuitate între procesele biologice de adaptare a organismului la mediul în care trăieşte şi procesele psihologice unde factorii exteriori şi interiori ai dezvoltării sunt indisociabili şi cunoaşterea rezultă dintr-o interacŃiune între subiect şi obiect. în primii ani de după cel de-al II-lea război mondial. Piaget îşi continuă cercetările. Mecanismul intern pe care se bazează dezvoltarea de la un stadiu la altul este cel al asimilării şi acomodării. respectiv că dezvoltarea intelectuală evoluează diferit în ceea ce priveşte conceptele de obiecte. a lucrat pentru UNESCO şi ca director al Institutului InternaŃional al EducaŃiei. Rousseau” şi ca director al Biroului Departamentului InternaŃional de EducaŃie. funcŃionarea inteligenŃei va fi descrisă prin termeni biologici (asimilare. menite să unifice teoria sa privind dezvoltarea cognitivă. spaŃiu. acomodare. Perioada 1929-1939 este descrisă de Piaget ca fiind perioada dedicată formulării conceptelor psihologice de categorii (grupări). J. Studiul său asupra dezvoltării perceptive s-a concentrat pe iluziile optice şi implicaŃiile acestora asupra dezvoltării intelectuale.confirmând că procesele perceptive şi conceptuale sunt operaŃiuni intercorelate şi nu operaŃiuni independente. care caracterizează 24 . O schemă se conservă. fie modificându-se sub presiunea lumii exterioare. cursurile şi scrierile din trei perspective: ca profesor al universităŃii din Geneva (catedra de Istorie a Gândirii ŞtiinŃifice). Astfel. Asimilarea se realizează graŃie schemelor care se vor modifica prin acomodare. dar percepem acŃiunea. A devenit fondatorul Centrului de Epistemologie Genetică din Geneva. cauzalitate şi timp. adaptare) şi structurile care sunt generate de funcŃionarea sa sunt descrise în termeni logici (structuri logico-matematice. Sursa existenŃei şi a modificării schemelor reiese din cele două momente ale adaptării unui individ la mediu său. decanul UniversităŃii Sorbona.

cât şi cea dinamică sunt subdivizate în substadii (abordarea pe vârste). de asemenea. TEORIA PROCESĂRII INFORMAłIEI ŞI RELEVANłA EI PENTRU DEZVOLTARE Unii psihologii care s-au ocupat de dezvoltare. Pe plan biologic. Stadiile dezvoltării conform teoriei lui J. – Stadiul operaŃiilor concrete: de la 7/8 ani la 11/12 ani. Acomodarea comportă deci adaptarea schemei la realitatea obiectelor. prin acomodare se produc modificări şi diferenŃieri ale schemei. se orientează spre domeniul psihologiei cognitive ca un întreg.omul din primele zile de viaŃă. Piaget sunt: – Stadiul senzorio-motor: de la naştere la 2 ani. Asimilarea şi adaptarea intervin în toate actele de inteligenŃă. aşa cum omul asimilează substanŃe şi le transformă tot aşa pe plan psihologic. Pe plan psihologic. – Stadiul operaŃiilor formale: de la 11/12 ani la 15/16 ani. inteligenŃa este acomodare la mediu şi variaŃiile sale. pentru a găsi noi modalităŃi de înŃelegere a dezvoltării gândirii 25 . iar adaptarea intelectuală comportă un element de asimilare. Fenomenul invers asimilării se numeşte acomodare. obiectele suferă transformări când sunt asimilate. acomodarea corespunde procesului prin care presiunile din mediul extern duc la modificarea structurilor sau acŃiunilor individului. Piaget prezintă dezvoltarea din perspectiva stadialităŃii genetice. nemulŃumiŃi de perspectiva behavioristă ca fundament total al învăŃării copiilor şi dezamăgiŃi în încercarea de a valida teoria stadială a lui Piaget în ansamblul ei. – există o structură proprie a stadiului şi nu doar o juxtapunere de proprietăŃi. astfel că atunci când o schemă se dovedeşte inadecvată în faŃa unui obiect nou.2. ci se manifestă în altă formă (în situaŃii regresive pot reapărea). – atât stadialitatea genetică. Stadiul în această perspectivă presupune: – ordinea diferitelor achiziŃii este neschimbată. – că această structură reconverteşte achiziŃiile anterioare care nu dispar. – fiecare stadiu conŃine un moment de pregătire şi unul de stabilitate. – Stadiul preoperator: de la 2 la 7/8 ani. adică de structurare prin incorporare şi. Forma cea mai înaltă de adaptare mentală după Piaget este inteligenŃa.4. Echilibrul între asimilare şi acomodare duce la adaptare. 1. – fiecare stadiu conŃine germenii trecerii la următorul.

s-au adoptat concepte şi aplicaŃii utile din tehnologia industriei comunicaŃiei şi din alte domenii tehnice. ComparaŃia între limbajul auzit (input) şi limbajul produs (output) urmează întocmai structura unei procesări de informaŃii. Procesarea informaŃiei este văzută ca un câmp de texte. Analogia cu computerul nu presupune că psihologii cred că sistemul uman de procesare a informaŃiei este identic cu al computerului. 26 . Astăzi. care presupun interacŃiunea dintre oameni şi echipamente complexe. scheme şi grafice. Chomsky susŃine că în procesul de achiziŃionare a limbajului copiii sunt orientaŃi de reguli. cât o abordare generală în care fiinŃa umană este văzută ca un sistem prin care trece un flux de informaŃii. ceea ce i-a încurajat pe psihologi să împrumute terminologia şi tendinŃele informaticii pentru a servi drept bază a unor noi teorii de funcŃionare cognitivă. În anii ’60. Câteva tendinŃe de cercetare privind procesarea informaŃiei exercită o influenŃă constantă asupra psihologiei dezvoltării. procesarea informaŃiei nu este atât o teorie unificatoare. Entuziasmul psihologilor în faŃa noilor dovezi legate de aspectele limbajului guvernat de reguli i-a făcut pe aceştia să caute reguli şi strategii corespunzătoare în domeniul gândirii copiilor şi rezolvării de probleme. activitatea lui Chomsky a declanşat o puternică polemică în studiul limbajului copiilor. Alte direcŃii pun accentul mai mult pe paralelismul dintre abilitatea de manipulare a simbolurilor. abordarea dezvoltării copilului din perspectiva procesării informaŃiei cunoaşte o mare diversificare a cercetărilor. conform cărora copiii înŃeleg şi produc afirmaŃii noi pe care nu le-au auzit niciodată. Nu mai puŃin importante sunt descoperirile lingvistului Noam Chomsky. dar pornind de la procesările informaŃiei de către un computer se pot obŃine date semnificative privind gândirea umană. Sub influenŃa cercetărilor de cunoaştere a adulŃilor. InformaŃia este activ transformată.copilului. De la input la output procesele de control intern sau strategiile mentale acŃionează asupra informaŃiei pentru a o înregistra. cât şi de către computer. În acelaşi timp. stoca în memorie şi de a o utiliza pentru generarea de răspunsuri. Una dintre cele mai importante abordări pentru studierea copilului este procesarea informaŃiei. atât de către gândirea umană. O primă direcŃie este aceea a studierii comportamentului uman în rezolvarea de probleme faŃă de maniera în care se petrece acest lucru la nivelul computerului. codificată şi organizată între momentul stimulării (input) şi momentul răspunsului (output). inclusiv studii privind atenŃia. psiholingvistice şi informatice.

propoziŃii şi scurte naraŃiuni. înŃelegerea.2. 27 . cele mai multe din teoriile psihologice tind să accentueze importanŃa variabilelor de mediu. Acest lucru este adevărat chiar şi în cazul lui Freud. raportări verbale ale copiilor care descriu strategiile pentru a reŃine informaŃii sau a rezolva probleme. cum ar fi timpul de răspuns pentru analiza cursului temporal. câteva cercetări chiar tratează comportamentul animal-uman în paralel. pe lângă sarcinile care cer subiecŃilor să înveŃe fragmente de informaŃii concrete. Abordarea procesării informaŃii a început să aibă importante aplicaŃii practice în educarea copiilor. Există deja un curent de studiere a celor mai important domenii ale învăŃării. Fenomenul de întipărire descrie tendinŃa bobocilor de gâscă ieşiŃi din găoace (ca şi a celor de raŃă şi găină) de a se lua după primul obiect pe care îl văd şi care se mişcă pe durata unei „perioade critice” care apare imediat după ce ies din găoace. Perioada se numeşte critică deoarece reacŃia faŃă de acelaşi obiect mobil (numit declanşator) înainte sau după această perioadă nu mai are ca rezultat apariŃia aceluiaşi comportament suprimat. al fluxului de informaŃii. ÎnvăŃarea devine mai posibilă dacă sarcinile solicitate copiilor se înscriu în capacitatea lor perceptuală. limbajul şi rezolvarea de probleme. cum ar fi cititul. cercetătorii aplică sarcini care accentuează un material cu sens posibil a fi organizat. aritmetica şi rezolvarea ştiinŃifică de probleme care descriu performanŃele copiilor şi care identifică factorii de dificultate (Glaser. pentru că procesul studiat se aplică la toate vârstele. 1. se găsesc paralelisme cu comportamentele umane. Mai recent. 1983). Nu există nici o presupunere a unor etape de dezvoltare. de memorare şi de rezolvare a problemelor. Cu toate acestea. 1984. cum ar fi silabe fără sens. Siegler.memoria. cuvinte separate şi imagini. constante la animale. Metodele folosite sunt experimentale şi de laborator. Etologiştii (oameni de ştiinŃă care se ocupă de studiul comportamentului uman şi non-uman în circumstanŃe naturale) sugerează că pentru anumite comportamente. Deşi departe de a fi rezolvată.5. a cărui teorie se bazează pe presupuneri fundamentale referitoare la tendinŃele moştenite (instincte). cum ar fi secvenŃe de imagini. ABORDĂRILE ETOLOGICE CU PRIVIRE LA DEZVOLTARE Una din cele mai înverşunate controverse ale psihologiei dezvoltării se centrează pe problema ereditate-mediu. mişcările ochilor pentru a stabili felul în care copiii procesează informaŃia vizuală.

Aşadar. La acestea s-au adăugat experimentele lui Harlow. adânc înrădăcinate în individ. 28 . fundament care a deschis.6.2. Între principiile cele mai importante care ghidează în psihanaliză întreaga funcŃionare a psihicului uman sunt principiul realităŃii şi principiul plăcerii. p. care corespunde unei învăŃări foarte rapide a unui comportament de către un animal tânăr. fără amânare. psihiatru şi psihanalist englez. nevoia alimentară) şi este considerată ca o caracteristică înnăscută a speciei. în cursul unei perioade critice. pe calea cea mai scurtă. 10). 1. care au fundamentat elaborarea teoriei ataşamentului social al puilor de animale sau al bebeluşilor umani. ABORDĂRILE PSIHANALITICE Abordările psihanalitice sunt cele care încearcă să identifice forŃe existente. de ataşament faŃă de mama sa sau a unui semen apare aici desprinsă de satisfacerea nevoilor primare (de ex. Principiul realităŃii este strâns corelat cu principiul plăcerii. 2002. de regulă in plan inconştient. Nevoia de contact social. ConvergenŃa cercetărilor în etologie şi în psihologia dezvoltării către 1960 a orientat metodele de studiu în psihologia copilului. sunt acceptate deturnările şi amânările inerente realităŃii care oferă împlinirea satisfacŃiei. dând naştere la un curent care poate fi numit etologie umană. este cel mai bun reprezentant (Tourrette şi Guidetti. (1903-1989) cu teoria sa asupra întipăririi (imprinting). IniŃial. Principiul plăcerii este un principiu general ce guvernează viaŃa psihică a omului. Aceste forŃe în interacŃiune cu mediu au ca rezultat dezvoltarea personalităŃii. etologia are la origine studiul biologic al comportamentului animalelor iar părintele domeniului este considerat Lorenz K. conducând acŃiunile lui în direcŃia procurării plăcerii şi evitării durerii. cât şi în practica sa. psihanaliza post-freudiană s-a sprijinit pe fundamentul oferit de întemeietorul său. Părintele psihanalizei ca teorie şi metodă este considerat Sigmund Freud (1856-1939). Ńinta esenŃială este procurarea imediată a plăcerii. iar pe parcursul acomodării progresive cu realitatea înŃeleasă ca mediu. definind o nouă direcŃie în psihologie – psihologia abisală sau psihologia ce vizează sondarea inconştientului. în care Bowlby. în primul rând.. un nou cadru de analiză. când este predispus particular către această învăŃare care va orienta dezvoltarea sa ulterioară. Atât în teorie.

cât şi cu lumea interioară din sfera inconştientului şi este definit de EU (EGO) şi SUPRAEU (SUPEREGO). 1995). Ana Freud. Jung. TEORIA DEZVOLTĂRII PSIHOSEXUALE – SIGMUND FREUD Printre ideile fundamentale ale lui Freud este noŃiunea de comportament uman şi. 1975).1. Sexualitatea este folosită 29 . îmbogăŃind-o. sublimarea. direcŃia pe care o ia dezvoltarea personalităŃii derivă din două tendinŃe foarte puternice: pornirea de a supravieŃui şi pornirea de a procrea (Roazen. Abordările neopsihanalitice sau orientările postfereudiene sunt grupate de dr. cel care dezvoltă problematica stărilor de angoasă şi a traumatismului sexual în viaŃa individului. Sullivan şi Karen Horney. Instinctul de supravieŃuire are o importanŃă secundară şi este legat de relaŃia cu mediul (Freud denumeşte mediul drept realitate). subconştientul sau preconştientul ca loc al cenzurii asupra pulsiunilor venite din inconştient şi instanŃă intermediară între conştient-inconştient şi conştientul ca ultimă instanŃă ce realizează schimbul de informaŃii cu lumea reală – externă. Rank. şi „o stângă freudiană care scoate în evidenŃă în primul rând baza culturală (socială) a personalităŃii umane” (Gavriliu. este organizată după un model dinamic şi stratificat ierarhic. de aceea sexualitatea are o atât de mare importanŃă în descrierea dezvoltării umane de către Freud.6. Pornirea de a procrea este însă în mod constant descurajată şi chiar împiedicată de realitate. Stekel. suferite de individ prin naştere. format din instanŃe cu specializări funcŃionale. Harry S. ce merge până la „abisalismul extrem” al lui Cesare Bonacosa. simbolizarea. teoriile lui A. dinamica exteriorizării pulsiunilor în conştient. Adler şi C. Leonard Gavriliu în „două mişcări principale (…) o dreaptă freudiană ce pune accentul pe latura biologică a teoriei psihanalitice”. W. O. refularea şi cenzura. Aceste mecanisme sunt: catarsisul. 1. Organizarea dinamică a personalităŃii presupune mecanisme de funcŃionare şi relaŃii între instanŃele ce o compun. cea care descrie mecanismele de apărare ale EGO-ului. G. pe lângă Erich Fromm. din punctul de vedere psihanalitic. Wilhelm Reich. InstanŃele personalităŃii sunt: inconştientul ca rezervor al pulsiunilor şi energiilor instinctuale. care pune problema traumei primare. în consecinŃă.Personalitatea. relaŃii ce se referă la dinamica pulsiunilor. Din teoria clasică psihanalitică freudiană s-au desprins. în care sunt cuprinşi. Clara Tompson.2.

Chiar de la naştere pornirile instinctuale ale copilului se lovesc puternic de realitate. 1. În această fază. cea mai puternică pornire este satisfacerea imediată a pulsiunilor. ce constă numai în dorinŃe primitive. viziunea psihanalitică a dezvoltării are la bază principiul libidoului. „iar întreaga dezvoltare a individului este o succesiune de etape ale apariŃiei.de Freud într-un înŃeles foarte larg. care înseamnă toate pornirile pe care le moştenim. Pulsiunile. p. ci toate activităŃile care pot fi legate de comportamentul sexual indiferent cât de primar (de exemplu. Acest conflict constant între ID şi realitate dezvoltă un al doilea nivel al personalităŃii 30 . neînsuşite. şi chiar mai important. Un copil căruia îi este foame nu aşteaptă. Instinctul de a mânca (corelat cu supravieŃuirea) nu poate fi întotdeauna satisfăcut imediat. copilul învaŃă că defecaŃia nu apare când vrea el. Sexualitate nu înseamnă numai acele activităŃi evident asociate cu sexul. DorinŃele sexuale sunt foarte importante în sistemul lui Freud. Eticheta pe care Freud o pune personalităŃii copilului nou-născut este ID. Aşadar. pornirile. forŃe a căror origine este corporală şi independentă de mediu şi care se maturizează prin trecerea de la o etapă la alta a dezvoltării pulsionale sau psihosexuale. pentru că sunt puŃine situaŃiile în care copilul este înfometat. suptul degetului. Copilul este un cumul de instincte (tendinŃe înnăscute) şi reflexe. fumatul). în realitate se întâmplă ca mama să fie ocupată şi atunci satisfacerea copilului vine cu întârziere sau câte o dată i se refuză hrana. încât acestora el le conferă un termen special – libido. care reprezintă sursa a ceea ce Freud numeşte energie psihică pentru toată viaŃa. Aceste porniri sunt în primul rând sexuale. În acelaşi mod. au un caracter imperativ. Libidoul este sursa de energie pentru dorinŃele sexuale. deci cerinŃele părinŃilor intră în conflict cu impulsurile copilului. dezvoltării şi regresiunii libidinale” (Enăchescu. Prin energie psihică sau comportamentală Freud înŃelege pornirile şi dorinŃele care au importanŃă pentru comportament. Nu are conştiinŃă şi nici reguli morale după care să se conducă. un cumul de energie neîncorsetată care caută cu disperare să-şi satisfacă instinctele care se bazează pe dorinŃa de a supravieŃui şi de a procrea. Procesul dezvoltării generale Nou-născutul are o personalitate simplă nedezvoltată. după cum dorinŃele sexule însele sunt încadrate drept dorinŃe de libido. Nou-născutul nu are idea de posibil sau imposibil şi nici simŃul realităŃii. Freud numeşte pulsiuni „forŃele pe care le postulăm în spatele tensiunilor generatoare de nevoi ale ID-ului”. 1998. Acum trebuie să i se aducă biberonul şi să mănânce. 36).

instinctual. apoi. Ego şi Superego (vezi fig. De aici. În sens freudian. Superego-ul se formează din contactul cu realitatea. Deşi ID-ul cere o gratificare imediată. Pe scurt. EvoluŃia Superego-ului (conştiinŃa) nu apare în primii ani ai copilăriei. Ego-ul se dezvoltă prin a-şi da seama de ceea ce este posibil şi ceea ce nu este posibil. Ca şi Ego-ul. 3 SUPEREGO (SUPRAEU) ConştiinŃa sursa conflictului cu ID-ul EGO (EU) Mediator bazat pe realitate Locul constituirii mecanismelor de apărare ID (SINE) Primitiv. pasional sursa instinctelor primare 31 2 1 . orientat către realitate. Ele conlucrează către atingerea aceluiaşi scop – satisfacerea trebuinŃelor şi instinctelor individului. Este foarte important ca cele mai importante convingeri religioase. Aceste reguli devin. Al treilea nivel al personalităŃii – denumit Superego – se află în opoziŃie cu primele două. Ego-ul canalizează aceste dorinŃe în direcŃia cea mai profitabilă pentru individ. Ego-ul va mai cuprinde şi înŃelegerea faptului că scopurile pe termen lung impun uneori refuzarea scopurilor pe termen scurt. De asemenea.– Ego-ul. parte a Superego-ului copilului. precum şi regulile culturale şi sociale implicite şi explicite să se opună pornirilor ID-ului. deşi priveşte mai mult realitatea socială decât cea psihică. Termenul Superego se referă la aspectele morale ale personalităŃii. teoria lui Freud identifică trei niveluri ale personalităŃii: ID. după care se adaugă şi înŃelegerea faptului că gratificarea de amânare este o evoluŃie aşteptată. de mai jos). Astfel. Ego-ul ajunge să includă această achiziŃie. este nivelul raŃional al personalităŃii umane. Freud presupune că Superego-ul rezultă în principal dintr-un proces de identificare cu părinŃii şi în special cu părintele de acelaşi sex. Superego-ul şi ID-ul sunt în mod necesar conflictuale – fapt presupus de Freud ca explicaŃie a multora din comportamentele deviate. a identifica înseamnă a încerca să fii ca altcineva – să adopŃi valorile şi credinŃele acestuia. precum şi comportamentul. Este important de subliniat că cele două niveluri ale personalităŃii reprezentate de ID şi Ego nu sunt în opoziŃie. prin identificarea cu părinŃii lor copiii învaŃă regulile culturale şi religioase care guvernează comportamentul părinŃilor lor.

spune Freud. • Etapa orală durează aproximativ până la vârsta de 8 luni şi se caracterizează prin centrarea copilului pe zona orală şi pe activitatea suptului. 267). Pe durata acestei etape personalitatea copilului este reprezentată în principal de ID. 32 . în timp ce Superego-ul se opune continuu prin interdicŃie. Ego-ul este orientat către realitate şi intervine între ID şi Superego pentru a menŃine un echilibru între pornirile ID-ului şi regulile Superego-ului. Ideile sale sunt relevante pentru înŃelegerea schimbărilor motivaŃionale produse o dată cu dezvoltarea individului. Pulsiunile erotice se manifestă. 2. cât şi al vieŃii. Este ca şi cum ID-ul ar cere continuu ceva. Freud împarte schimbările de motivaŃie într-o succesiune de etape care se disting prin obiectele sau activităŃile necesare satisfacerii instinctelor individuale pe durata respectivei etape (vezi tabel. buzele. etapa falică. în final.Primul este sursa energiei psihice care derivă atât din instinctul morŃii. trecând prin etapa anală. aria gratificării sexuale trece treptat de la zona orală la zona anală. p. în această fază timpurie. Etapele psihosexuale Dezvoltarea concepută de Freud pe cele trei niveluri poate fi interpretată ca o descriere evolutivă. 267). sau alt obiect cu care vine în contact. etapa de latenŃă şi. 1992. într-o manieră autoerotică adică „îşi află obiectele în propriul corp” (Freud. • Etapa anală Către sfârşitul primului an de viaŃă. începând cu etapa orală. După Freud. nu sunt capabili să înŃeleagă gratificarea amânată şi contactul cu realitatea este minim. crede Freud. Copiii caută constant să-şi satisfacă pornirile. „cu siguranŃă că ne-ar declara că suptul la sânul mamei constituie actul cel mai important al vieŃii” şi pe actul suptului se instituie „punctul de plecare al întregii vieŃi sexuale” (Freud. Plăcerea de a suge este asociată în parte cu eliberarea de foame sau cu mama ori cu substitutul acesteia. stimularea orală apare şi când copii au trebuinŃa de hrană satisfăcută.35). etapa genitală. Totuşi. Un copil îşi poate suge degetul. Dacă sugarul ar putea vorbi. Freud presupune că. Denumirea fiecărei etape reflectă modificările în aria satisfacŃiei sexuale pe măsură ce copilul se maturizează. p. p. negociere şi oferirea de alternative. 1992. Ego-ul amplasat între aceste două forŃe contrare încearcă să menŃină echilibrul prin moderare. refuz şi amânare. în prima parte a etapei anale copilul îşi extrage plăcerea din tranzitul intestinal. copilul îşi satisface cu precădere pulsiunile erotice.

către sfârşitul acestei etape (în jur de 8 luni). dificultăŃile prin care trec sunt asemănătoare. În ultima parte a acestei etape. se numeşte falică nu numai pentru că aria de sexualitate s-a mutat din zona anală în zona genitală. dar copilul doreşte să-şi înlocuiască tatăl ca obiect al dragostei mamei sale. Complexul de castrare apare ca o consecinŃă a temerii copilului că tatăl său îşi va apăra poziŃia în familie castrându-l sau tăindu-i penisul. Copilul de sex masculin dezvoltă sentimente de ambivalenŃă (dragoste – ură) faŃă de tată. Mamele din diverse motive se opun acestei practici. Deci nu numai că se naşte literalmente dorinŃa fizică (deşi inconştient). Acest comportament este în opoziŃie cu dorinŃele mamei. ura îşi are rădăcinile în gelozie şi dorinŃa sexuală faŃă de mamă. Copiii mici îşi manifestă pornirile sexuale prin masturbare frecventă. cât şi a băieŃilor. Ca urmare a acestor conflicte. Această idee este suficient de oprimantă pentru orice copil chiar dacă idea nu este conştientizată. o conştientizare a faptului că unele lucruri sunt posibile în timp ce altele nu. care durează aproximativ până la vârsta de 6 ani. Această etapă implică un conflict continuu între părinŃi şi copil. Amânarea evoluŃiei până la o vârstă apropiată de cea şcolară duce la trăiri puternice negative la contactul cu realitatea respectiv mediul social. Maccoby& Lewin. Dacă gratificarea s-a obŃinut până acum prin supt sau prin împrăştierea fecalelor şi abŃinere. pentru că orice stimulare a zonei anale poate fi pentru copil o sursă de gratificare libidinală. ci pentru că falusul (organul sexual masculin) are o importanŃă primordială atât pentru sexualitatea fetelor. Dragostea este o continuare a afecŃiunii sale anterioare faŃă de tată. care tocmai a descoperit plăcerea asociată defecaŃiei. copiii vin în întâmpinarea dorinŃelor mamei şi se abŃin sau îşi reprimă nevoia de defecaŃie până la un moment mai potrivit (Sears. EvoluŃia normală ulterioară îi poartă pe băieŃi (între 8 luni şi 6 ani) prin complexul Oedip atunci când conştientizarea zonei sale genitale îl determină să o dorească pe mamă. acum copiii obŃin gratificare erotică prin manipularea organelor lor genitale. conjugate cu abilitatea de a întârzia într-o anumită măsură gratificarea. Copilul. copilul începe să-şi dezvolte un ego – adică un simŃ al realităŃii. Deşi fetele (între 18 luni şi 6 ani) nu suferă de complexul Oedip. Şi pentru fete falusul are importanŃă primordială datorită chiar absenŃei 33 . De exemplu. insistă în a împrăştia fecalele peste tot. 1957).Poate fi o plăcere să împrăştie fecalele. copilul ajunge să-şi controleze sfincterul şi poate obŃine o plăcere imensă abŃinându-se pentru a creşte senzaŃiile anale. • Etapa falică Această a treia etapă.

Aceasta este perioada în care copilul începe să stabilească felul ataşamentului heterosexual care caracterizează relaŃiile sexuale ale adultului. În acest fel copilul începe să dezvolte un Superego. devine mei flexibil şi mai puŃin rigid o dată cu maturizarea. Procesul de identificare în teoria lui Freud este foarte important. ci agonia sentimentului că falusul a fost anterior îndepărtat. băieŃii devin din ce în ce mai interesaŃi de alŃi băieŃi. respectiv etapa genitală (aproximativ 11 ani). Freud interpretează observaŃia cum că uneori oamenii îşi aleg parteneri de viaŃă care seamănă cu părintele de sex opus ca fiind rezultatul unor tendinŃe rămase din etapa falică de dezvoltare. Acest proces nu implică numai încercări de a se comporta la fel cu părintele cu care se identifică copilul.acestuia. dar incorporează şi convingerile tatălui în sistemul de convingeri proprii. La începutul acestei etape se constată o revigorare a primelor moduri de gratificare sexuală. Băiatul nu numai că se identifică cu tatăl prin comportamente de imitaŃie a adultului. Coşmarul fetelor nu este teama de castrare. • Etapa latentă RezoluŃia complexului Oedip marchează trecerea de la etapa genitală la etapa sexualităŃii latente. în mod firesc. IniŃial. complexul asociat se numeşte complexul Electra. O dată cu pierderea interesului sexual şi soluŃionarea complexelor din etapa falică. exprimate într-o reînnoire a plăcerii prin funcŃii eliminatorii şi masturbare. 34 . este marcată după părerea lui Freud de pierderea interesului sexual şi continuarea identificării cu părintele de acelaşi sex. Superego-ul este rigid şi aproape tiranic. cât şi pentru fete. Perioada latentă. care pare a fi universală la această vârstă. dar treptat. În mod similar. Aceste tendinŃe aparent naturale arată că. Atât pentru băieŃi. Fetele suferă de invidie faŃă de penis în sensul cel mai literal al cuvântului. evitând contactul cu fetele. 6-11 ani. Superego-ul devine mai flexibil. fetele preferă parteneri de joacă de sex feminin şi evită băieŃii. Tot în această perioadă. nici băieŃii nici fetele nu sunt afectaŃi de lipsa legăturilor cu colegi de sex opus. • Etapa genitală După această perioadă îndelungată de neutralitate sexuală. aceste conflicte se rezolvă în final în momentul în care aceştia renunŃă la toate pretenŃiile de atenŃie sexuală acordată de părintele de sex opus şi încep să se identifice cu părintele de acelaşi sex. ci şi încercări de a fi ca obiectul identificării. copilul intră în etapa sexualităŃii adulte. în primii ani de şcoală.

Preocupare pentru gratificarea imediată a impulsurilor. respingerea fixaŃiilor sau regresiilor. 1983. 6-11 ani Pierde interesul în gratificare sexuală. 8-18 luni Sursele de gratificare sexuală cuprind eliminarea fecalelor şi urinei. datorită unei gratificări excesive a impusurilor sexuale într-o anumită etapă. muşcatul. un individ poate dezvolta o fixaŃie. ID. EGO. SUPEREGO. După 11 ani Interes faŃă de modelul de plăcere sexuală. Acest lucru se presupune că apare. ajungând indivizi bine adaptaŃi social. în care copiii evoluează de la etapă la etapă. sursa plăcerii sexuale implică manipularea organelor genitale – perioada complexului Oedip sau Electra. 18 luni-6 ani Copilul devine interesat de organele genitale. în primul rând. individul poate regresa la o etapă anterioară când era mulŃumit. EGO. există trei rute pe care le poate urma dezvoltarea personalităŃii. ID-ul este dominant. dezvoltând Ego-ul şi Suoperego-ul pe măsură ce se maturizează.Etapele psihosexuale Etapa Orală Vârsta aproximativă 0-8 luni Caracteristici Sursele de plăcere sunt suptul. precum şi reŃinerea lor. Adaptat după Guy R. După Freud. Anală Falică Latentă Genitală • FixaŃia şi regresia În sensul cel mai simplu. Una poate fi cea normală descrisă mai sus. Totuşi. dacă un individ atinge sau nu scopurile dorite depinde de cantitatea de gratificare sexuală care poate fi prea mică sau prea mare. când impulsurile sexuale nu sunt gratificate suficient. caz în care dezvoltarea se opreşte la o anumită etapă şi personalitatea nu se mai dezvoltă. SUPEREGO. ID şi EGO. Lefrancois. Identificarea cu părintele de acelaşi sex. FixaŃia implică interesul faŃă de activităŃi 35 . înghiŃitul şi joaca cu buzele. ID. În primul rând. Regresia şi fixaŃia sunt alternativele unei dezvoltări normale şi sănătoase.

Mecanismele de apărare sunt inventate de Ego în calitatea sa de mediator între ID şi Superego. Deşi mecanismele de apărare sunt importante pentru înŃelegerea tulburărilor de personalitate. fumează. 1995. constând în apropierea fizică exagerată şi mângâieri cu tentă sexuală. p. p. Karen Horney. Atitudinea parentală este rezultatul unor insatisfacŃii afective sau sexuale ale părinŃilor. folosind foarte mult gura şi regiunile orale. A doua serie de condiŃii se referă la anxietatea copilului ca rezultat al conflictului între tendinŃe cum sunt dependenŃa de părinŃi şi 36 . se pune problema „dacă fixaŃiile copilului la părinŃi au cauze biologice sau dacă ele sunt produsul unor condiŃii exterioare” (Karen Horney. consideră autoarea. • Mecanismele de apărare A vorbi despre teoriile lui Freud include cu necesitate menŃionarea mecanismelor de apărare. astfel încât personalitatea să funcŃioneze în continuare într-o manieră aparent sănătoasă. Aceştia îşi rod unghiile. „acestea sunt mai puŃin importante pentru a explica dezvoltarea copilului normal” (Lefrancois. când copilul învaŃă să se abŃină. tendinŃă care este aparent legată de plăcerea experimentată în faza anală. în pofida tabuurilor sociale ale vremii. AdulŃii parŃial fixaŃi în etapa orală sunt descrişi ca fiind dependenŃi. Autoarea consideră că este meritul lui Freud să fi văzut sursa nevrozei dezvoltată de adult în natura relaŃiilor sale cu părinŃii în perioada copilăriei. Prima situaŃie se referă la stimularea sexuală a copilului de către părinŃi. face o interesantă critică a complexului lui Oedip. au un comportament de acumulare şi păstrare pentru sine la propriu şi figurat. 1983. beau. solicitanŃi şi preocupaŃi de gratificare orală. 72). uneori agresivi. Cei care dezvoltă fixaŃie în etapa falică sunt interesaŃi de satisfacerea pornirilor sexuale fără a Ńine seamă de obiectele gratificării sexuale – sadicii sau violatori. Autoarea consideră că sunt două serii de condiŃii care produc situaŃia descrisă şi ambele sunt create de părinŃi. vorbesc mult. 78).rezultate din gratificare sexuală din etapa la care s-a produs fixaŃia. dar. îşi sug degetele. acestea sunt tentativele Ego-ului de a restabili pacea între cele două. Aceste mecanisme sunt metode iraŃionale şi uneori nesănătoase pe care individul le foloseşte pentru a compensa incapacitatea proprie de a satisface cerinŃele ID-ului şi de a depăşi starea de anxietate care însoŃeşte lupta continuă dintre ID şi Superego. considerată protagonistă a orientării culturalismului în psihanaliză. Cei cu fixaŃie dezvoltată pentru perioada anală sunt compulsivi.

1992. 78). 37 . mai ales când este imposibilă manifestarea făŃişă a ostilităŃii. 265) şi îşi pun în valoare drepturile lor biologice. de bătaie. Între efectele pozitive se află avertizarea părinŃilor asupra prejudiciului de durată adus copilului prin excitarea sexuală a copilului. TendinŃele contradictorii sunt generatoare de anxietate. „copiii sunt singurii care nu se lasă înşelaŃi” (Freud. p. de ataşamentul exagerat faŃă de părintele de sex opus şi să-i instruieşti privitor la sexualitate. p. însă. EducaŃia. Ca un mecanism de apărare în faŃa insecurităŃii determinate de conflict. ci are rădăcini mult mai adânci. de asemenea. de interdicŃii şi pedepse nejustificate. 265). pentru a-i feri de manifestările nevrotice. de maltratarea copiilor în scopul afirmării adultului prin rezultatele acestora. Efectele asupra educaŃiei ale teoriei complexului lui Oedip sunt multiple şi se înscriu atât în categoria celor pozitive. ataşamentul faŃă de un părinte devine „o trebuinŃă de afecŃiune condiŃionată de anxietate” (Karen Horney. considera Freud. face ca societatea. Teoria lui Freud este valoroasă prin faptul că subliniază importanŃa relaŃiilor familiale în dezvoltarea copilului şi. un caracter îndoielnic al afirmaŃiilor. cât şi în categoria celor negative. care. prin manifestări de supraprotecŃie sau prin interdicŃii exagerate în privinŃa sexualităŃii. să „deturneze energia de la activitatea sexuală spre muncă” (Freud. este interesată ca dezvoltarea sexuală a copilului să fie amânată până la momentul când copilul atinge un grad de maturitate socială care să-i permită să-şi asigure baza economică necesară. are tocmai rolul de a realiza această amânare. 1995. fiind de altfel limitată. spune Freud. căci Freud avertizează de la început că rezistenŃa la înŃelegerea sexualităŃii (în speŃă a ideii sexualităŃii infantile) se datorează mai întâi confundării „sexualităŃii cu reproducerea” (Freud. poate fi generată de lipsa de respect a părintelui faŃă de copil. Societatea. de atitudinea dominatoare a părinŃilor şi atribuirea acestei atitudini sentimentului de dragoste.manifestările de ostilitate faŃă de aceştia. Apoi se datorează educaŃiei bazate pe înfrânarea trebuinŃei sexuale. p. 1992. consideră Freud. 1992. crede autoarea. Un aspect negativ subliniat de autoarea menŃionată este întreŃinerea unei iluzii legate de faptul că este suficient să fereşti copiii de şocul relaŃiilor sexuale parentale. Această înŃelegere nu se originează cu precădere în slaba sau superficiala înŃelegere a teoriei psihanalitice. 265). prin cultură. să-i păzeşti de masturbare. p. Ostilitatea copilului.

alert. când debutează preocupările sale privind tratamentul şi educaŃia copiilor. psihologia şi consilierea confesională. Opera lui Erikson vine în sprijinul profesioniştilor cu un suport care depăşeşte cercurile psihanalitice ale teoreticienilor şi practicanŃilor – între acestea fiind activităŃile sociale. subiectivismul aprecierilor. cât şi în medicină. a cărui teorie are relevanŃă pentru psihologia dezvoltării copilului. Premisele celui de-al II-lea Război Mondial îl aduc pe Erikson la începutul anilor ’30 în Statele Unite. decât o sumă de pulsiuni clocotitoare. lucrare de mare circulaŃie şi în prezent în literatura psihologică. în mod direct. psihologia gestaltistă. vizând numărul redus de cazuri observate. Dincolo de toate acestea. 38 . Erikson duce formulările psihanalitice mult mai departe decât cele timpurii realizate de Freud. educaŃia specială. psihologia socială. strânse laolaltă în sine. precum şi pentru că evidenŃiază rolul experienŃelor timpurii în stabilirea unor coordonate ale vieŃii adulte.elaborează un cadru de abordare pentru problemele emoŃionale ce însoŃesc dezvoltarea copiilor. educaŃia timpurie. copiii. TEORIA DEZVOLTĂRII PSIHOSOCIALE – ERICK ERIKSON Este unul din cei mai importanŃi continuatori ai lui Freud. Interesul lui Erikson pentru dezvoltarea copilului creşte după ce încheie studiile Institutului psihanalitic din Viena. Psihanaliza este mai adecvată înŃelegerii comportamentului patologic. neclaritatea unor termeni şi concepte teoretice. îngrijirea copilului. psihiatria. Unele critici la adresa psihanalizei sunt de natură metodologică. literartura şi arta. publică lucrarea Childhood and Society. teoria freudiană a reprezentat o bogată resursă de înŃelegere a personalităŃii şi este valoroasă şi pentru înŃelegerea dezvoltării normale. fiind pentru psihologia clinică un instrument eficient şi valorizat. aceea că nu ar fi studiat niciodată cu adevărat. chiar dacă imaginea contemporană asupra copilului este mai degrabă o imagine a unui individ activ. 1. baza în interpretare greu demonstrabilă. Teoria freudiană a mai primit din partea psihologilor dezvoltării o critică esenŃială. dar s-a impus în sfera ştiinŃelor umane.6. În 1950. Teoria psihanalitică a fost foarte des criticată încă de la apariŃia sa. cu atât mai puŃin cuantificabilă. aşa cum îl descrie Freud. unde elaborează una din cele mai valoroase dezvoltări ale teoriei psihanalitice.2.2. responsiv. Cercetările lui Erikson şi scrierile sale au extins gândirea psihanalitică la domenii cum ar fi: antropologia culturală. aşa cum îl descrie Piaget. dezvoltarea copilului.

Erikson presupune că adolescenŃa prelungită. Treptat. Religia şi ideologia asigură această explicaŃie necesară dincolo de limitele raŃiunii individuale. Modurile principale în care o cultură. tiparele potenŃiale sunt transformate în tipare de existenŃă. culturale şi ideatice acŃionează ca parteneri ale proceselor biologice şi psihologice. care are nevoie de o explicaŃie clară a vieŃii în lumina unei teorii sau credinŃe inteligibile. În mod curent. Mediul cultural. care formează începuturile tiparelor psihologice ale comportamentului său social ulterior. ajutându-l să se integreze în sistemul său de relaŃii prin aprobare.Teoria dezvoltării personale şi sociale a lui Erikson propune abordarea stadială a formării personalităŃii pe latura socializării. formări şi moduri de a coopera cu adulŃii. este în cea mai mare parte transmisă şi simŃită inconştient. aşa cum este interpretat de individ. sociale. sau dezaprobare. consideră Erikson. Dacă psihologia copilului descrie o dată cu Piaget dezvoltarea cognitivă a copilului. este cel care selecŃionează natura experienŃei fiecărui individ. generaŃiile iau în consideraŃie acŃiunile copilului. creează o distanŃă considerabilă între maturizarea psihosomatică şi psihosocială şi afectează dezvoltarea 39 . accentuează asupra mediului social al dezvoltării copilului. care modelează dezvoltatarea personalităŃii individului. O astfel de îndoctrinare culturală timpurie. Cultura completează aspectul uman al vieŃii. prin conştiinŃa părintelui. Copilul şi părinŃii nu sunt niciodată singuri. orice adult are tendinŃa de a accentua şi de a direcŃiona dezvoltarea naturală a copilului în cadrul diversităŃii mediului său şi. Oamenii trăiesc prin forŃe instinctuale. IniŃial. situaŃie foarte frecventă în Ńările occidentale. Contactele fizice sunt pentru copil primele evenimente sociale. analiză care merge până în cele mai neplăcute detalii. copilul contemporan se trezeşte implicat în diverse instruiri. iar cultura insistă pe utilizarea „corespunzătoare a acestor forŃe insitinctuale”. InfluenŃele mediilor fizice. teoria lui Erik Erikson propune o stadialitate a dezvoltării cunoaşterii sinelui în interacŃiunea cu ceilalŃi. respectiv. Conceptele religioase şi idealiste servesc în plus ca linii de ghidare pentru modelarea individului. în final. care îşi asumă responsabilitatea pentru echilibrul corespunzător învăŃării şi bunăstării copilului. Deoarece societatea dezvoltată oferă diviziunea muncii. înnăscute. copilul se confruntă cu societatea prin corp. individul adoptă un anume stil de viaŃă. o categorie sau grup etnic îşi organizează experienŃa sunt transmise prin aceste experienŃe fizice timpurii care leagă copilul pentru totdeauna de mediul său de origine.

el se axează pe influenŃele psihosociale ale dezvoltării. O altă mare diferenŃă între teoria lui Erikson şi cea freudiană este aceea că Erikson pune accentul pe rolul EGO-ului mai mult decât pe rolul SUPEREGO-ului. şi o altă diferenŃă faŃă de teoria lui Freud. şi invers. copil –.personalităŃii. teoria lui Erikson fiind mai puternic orientată către dezvoltarea unui EGO sănătos (ceea ce Erikson numeşte identitate) decât pe rezolvarea unor conflicte interioare puternice. Teoria lui Erikson diferă de cea a lui Freud. O copilărie lungă transformă omul într-un virtuos tehnic şi mental. pentru că acesta nu consideră că cele mai importante evenimente ale dezvoltării au loc numai în perioada copilăriei şi descrie maniera în care probleme psihosociale semnificative apar pe tot parcursul vieŃii. ceea ce deschide o perspectivă pozitivă în psihanaliză. El consideră că o serie de conflicte bazale caracterizează dezvoltarea. Preocuparea centrală a teoriei eriksoniene. îl sprijină pe individ să devină un membru activ şi creator al societăŃii. iar primele cinci stadii eriksoniene merg în paralel cu cele descrise de Freud pe coordonatele de vârstă. Erikson avertizează că dezvoltarea normală pentru fiecare stadiu trebuie corelată şi înŃeleasă 40 . deoarece copilul percepe conştiinŃa contemporanilor părinŃilor săi şi preocuparea acestora privind variabilele culturale existente şi construirea unei noi societăŃi. Erikson micşorează interesul de studiu asupra clasicului triunghi descris de Freud – mamă. Această nouă accentuare se transmite şi copilului prin educaŃie. tată. Instruirea copilului ajută să Ńină pe cel mic şi dependent în viaŃă şi bunăstare şi foloseşte în mod automat ca o asigurare de continuare şi conservare a calităŃilor unice ale societăŃi. Erikson pune în evidenŃă felul în care fiecare stadiu contribuie la dezvoltarea unei personalităŃi unice şi. Erikson consideră diferenŃele individuale ca fiind factori reciproci şi intrerrelaŃionaŃi. dar în acelaşi timp lasă un rest de imaturitate emoŃională care durează toată viaŃa sa. Erikson accentuează că asistăm la o discrepanŃă între cultura tradiŃională şi sarcinile societăŃii contemporane. RelaŃia copilului cu mediile fizice. că în dezvoltarea sa copilul are nevoie de societate. aşa cum apare el în complexele Electra şi Oedip şi. sociale. şi a fost printre primii care a recunoscut dezvoltarea ca un proces întins pe toată durata vieŃii. este dezvoltarea unei personalităŃi sănătoase. însă mai departe ele se deosebesc simŃitor. spune Erikson. în acelaşi timp. culturale şi ideatice demonstrează. deşi acceptă cadrele de bază ale dezvoltării psihosexuale. Erikson presupune că marile diferenŃe între culturi şi grupuri sociale nu reprezintă nişte variabile independente şi nici nu explică diferenŃele individuale.

individul trebuie să se confrunte şi să stăpânească o problemă centrală care este dilema etapei respective. Dezvoltarea în sine constă. deoarece fiecare fază are antecedente în faza anterioară şi soluŃie finală în fazele ulterioare. Dezvoltarea urmează o traiectorie în zigzag de la o etapă la alta. dar.împreună cu contextul cultural al dezvoltării copilului şi situaŃia de viaŃă unică a fiecărui individ. deşi este cunoscută datorită regularităŃii de apariŃie. Un individ nu are o personalitate. pentru Erikson. psihologice şi sociale şi implică un proces autoterapeutic de vindecare a cicatricilor apărute ca urmare a unor crize accidentale şi naturale. Pe măsură ce fiecare dilemă se rezolvă. Erikson propune ipoteza conform căreia oamenii trec prin opt stadii pe parcursul întregii vieŃi. În fiecare etapă a dezvoltării. îşi comunică reciproc înŃelegerea inconştientă a procesului de dezvoltare pe măsură ce stabilesc nişte relaŃii în evoluŃia de dezvoltare comună. Un nou născut poate fi descris ca un „generalist” care se specializează din ce în ce mai mult pe durata unei copilării prelungite. este prima criză din învăŃarea încrederii – încredere „în” şi acceptarea schimbării ca parte a regularităŃii şi previzibilităŃii evenimentelor de viaŃă majore. dezvoltarea este un proces continuu cu fiecare fază reprezentând o parte egală a continuităŃii. care presupun o varietate de submedii. individul poate trece la etapa următoare. ci îşi redezvoltă propria personalitate. Astfel. ori un moment critic. precum şi prin rolul pe care îl joacă în schema generală a dezvoltării. spune Erikson. de fapt. dintr-o serie de perioade ale copilăriei. Dezvoltarea pentru Erikson este un proces evolutiv. iar situaŃia particulară se defineşte din punct de vedere cultural. care depind de etapa pe care a atins-o copilul. Majoritatea oamenilor rezolvă aceste crize satisfăcător şi efectele acestora sunt îndepărtate pentru a se mişca spre alte provocări 41 . Fiecare etapă descrisă de el se remarcă prin propria sa temă de dezvoltare şi relaŃia cu etapele anterioare şi ulterioare. În fiecare stadiu are loc o criză. de a cărui rezolvare depinde cursul dezvoltării ulterioare. înŃărcatul (wean) este considerat ca o criză de dezvoltare. În multe Ńări occidentale. Erikson consideră că părintele şi copilul doar percep sensul real al dezvoltării. Criza de dezvoltare aferentă este universală. inerente dezvoltării. bazat pe o succesiune universal experimentată de evenimante biologice. Primele 5 etape descrise de Erikson sunt în principal o reformulare şi o extindere a etapelor de dezvoltare psihosexuală ale lui Freud. acestea sunt etape de mişcare continuă. dar şi de mediile experimentate în timpul etapelor anterioare.

– răspunsul idiosincretic al fiecărui individ şi modul său particular de a se dezvolta. se unesc două forŃe opuse care impun găsirea unei soluŃii comune sau o sinteză. care impune o soluŃie satisfăcătoare personal şi social. Există 3 variabile esenŃiale: – legile interne ale dezvoltării care. dar există persoane care nu rezolvă complet aceste crize şi efectele lor continuă să pună probleme mai târziu pe parcursul vieŃii. Erikson descrie 8 etape de dezvoltare epigenetică.dictate de ritmul vieŃii. Fiecare fază succesivă asigură posibilitate găsirii de noi soluŃii la problemele anterioare. psihologic şi social şi când pregătirea coincide cu contextul social. Individul trece la o etapă superioară atunci când este pregătit din punct de vedere biologic. pentru că orice achiziŃie anterioară se regăseşte. 42 . Etapele de dezvoltare constituie schema EGO-ului şi oglinda ierarhiei celor mai relevante structuri sociale. şi datorită importanŃei strategice în eforturile de creştere a copilului în noul context occidental contemporan. culminând cu o soluŃie psihosocială individuală. care specifică cota diferită de dezvoltare aşteptată şi favorizează anumite aspecte ale legilor interne în defavoarea altora. – influenŃele culturale. Fiecare fază poate fi considerată atât ca o criză pe verticală. sub o anumită formă. De exemplu. în cadrul fiecărei etape de dezvoltare. Interesul special pentru cele 2 faze. Trebuie subliniat că regresia temporară în orice arie majoră distinctă a dezvoltării este considerată ca un produs derivat natural al procesului dezvoltării. Fiecare fază introduce piedici puternice din partea societăŃii şi toate la un loc întâmpină o serie de dificultăŃi instituite în viaŃa umană. pentru problema forŃelor motivaŃionale. sunt ireversibile. se datorează fascinaŃiei pe care au exercitat-o asupra lui. într-o fază ulterioară. cât şi ca o criză pe orizontală. dintre care ultimele 3 Ńin de vârsta adultă. se consideră că mulŃi adulŃi au încă de rezolvat probleme ce Ńin de criza identităŃii manifestată în adolescenŃă. ca răspuns la cerinŃele societăŃii. respectiv 1 şi 5. Erikson crede în puterea EGO-ului cu optimism. Simultan. SoluŃia optimă a conflictelor din fiecare etapă motivează mişcarea ascendentă pe scala maturităŃii. ca şi procesele biologice. în timp ce există permanent un element de conservatorism. dar prima şi ultima etapă a copilăriei (fazele 1 şi 5 ) sunt tratate cu mai multă atenŃie decât celelalte 3 faze ale copilăriei. această putere de integrare a Ego-ului (flexibilitate) asigură punŃile de trecere de la etapă la etapă care altfel ar fi izolate.

43 .Cele opt stadii ale vieŃii după Erikson se identifică cu o criză majoră ce trebuie rezolvată pentru a întruni condiŃiile unei personalităŃi sănătoase. consideră Erikson se află în descoperirea de către copil atât a propriilor nevoi. experienŃele fizice asigură baza pentru statutul psihologic al încrederii. una din primele sarcini ale dezvoltării este să acumuleze suficientă încredere încât copilul să exploreze lumea prin intermediul gurii. este aceea că sugarul se află iniŃial confruntat cu conflictul fundamental dintre neîncrederea într-o lume despre care ştie foarte puŃin şi tendinŃa de a dezvolta o atitudine de încredere în acea lume. EsenŃa acestui stadiu este dezvoltarea încrederii în lumea înconjurătoare. Sentimentului de încredere îi urmează sentimentul de confort şi securitate. pentru că. depinde în mare măsură de forma în care manevrează ceea ce primeşte în timpul acestei prime etape. Erikson. inconsecventă sau rejectivă produce sursa de frustrare necesară pentru ca acesta să privească lumea cu scepticism şi neîncredere tot restul vieŃii sale. când în satisfacerea nevoilor copilului de către o mamă inconsistentă. O altă faŃetă a problematicii stadiului încredere-neîncredere. paralel cu stadiul oral descris de Freud. Astfel. Dacă copilul va deveni un individ al societăŃii încrezător şi uşor de satisfăcut de societate sau care manifestă lipsă de încredere sau foarte pretenŃios. aşa cum am arătat. individul capătă o dimensiune a competenŃei sale I. cât şi a nevoilor mamei. ImportanŃa psihologică se axează pe relaŃia de tip „a lua -„ a da în schimb”. Neîncrederea în ceilalŃi are ca sursă un comportament prin care copilul este lăsat deseori să aştepte foarte mult pentru a i se asigura confortul şi este mânuit cu insensibilitate şi gesturi aspre. iar individul trebuie să parcurgă şi ultimele trei stadii pentru a progresa. RelaŃia copilului cu mama este determinantă în această perioadă. El foloseşte cuvântul versus pentru a indica lupta vitală dintre doi poli. Cu fiecare stadiu parcurs şi prin obŃinerea unei rezolvări. Dacă nevoile copilului sunt satisfăcute. încrederea sa în mediu şi în sine va fi cu mult mai mare decât în caz contrar. Natura duală a acestei crize. ca şi a încrederii în sine. Ultimele trei stadii descriu maturitatea. SenzaŃiile fizice devin primele experienŃe sociale şi sunt generalizate în mintea individului ca repere viitoare de referinŃă. Perioada de la naştere la 18 luni corespunde crizei relative la construirea încrederii versus pierderea încrederii. preocupat numai de nevoi fizice. spre deosebire de alŃi teoreticieni. nu consideră că dezvoltarea se încheie cu adolescenŃa. Pentru că mare parte din contactul sugarului cu lumea este realizată prin intermediul regiunii orale.

poate descoperi. copilul. Descrierea psihologică a stadiului poate fi contrasă în semnificaŃia conŃinută de două verbe „a păstra” şi „a lăsa” să plece. Perioada de la 18 luni la 3 ani corespunde crizei relative la autonomie versus îndoială sau teamă. o credinŃă de incompetenŃă şi neputinŃă. SimŃul iniŃiativei creşte simŃitor. copilul se află în criza determinată de conflictul dintre dorinŃa de a fi protejat şi nevoia de a fi liber. ceea ce îl determină pe copil să fie mai agresiv şi mai viguros în explorarea spaŃiului social şi fizic. IV. RelaŃiile ce determină soluŃionarea crizei sunt cele legate de mediul şcolar.II. Perioada de la 6 la 12 ani corespunde în concepŃia lui Erikson cu nevoia de a produce/construi lucruri. acum. ce fel de persoană poate deveni. iniŃiativă versus sentimentul de vină. Pe parcursul acestei perioade. a elibera. cât şi mai târziu în viaŃă. III. abilităŃile motorii se dezvoltă mai mult. PărinŃii care pedepsesc copiii pentru iniŃiative îi pot face să se simtă vinovaŃi pentru natura lor atât în această perioadă. RelaŃiile ce determină echilibrul între cei doi determinanŃi sunt cele cu familia in general. Perioada de la 3 ani la 6 ani corespunde crizei relative la doi determinanŃi opoziŃi. acesta poate fi încurajat de părinŃi prin a-i permite copilului să sară. PărinŃii care reuşesc echilibrul între a lăsa copilul să exploreze singur şi să realizeze lucruri pentru el însuşi prin el însuşi. PărinŃii foarte restrictivi şi foarte directivi construiesc la copiii lor un sentiment de slăbiciune şi lipsă de capacitate. Criza este determinată de opoziŃia între această nevoie şi sentimentul de inferioritate sau credinŃa în incapacitate. precum şi cele verbale. şi anume. iar descrierea psihologică a stadiului coincide cu explorarea posibilităŃilor sinelui sau restrângerea lor. La această vârstă. să se joace. Punctul central în această criză este relaŃia cu părinŃii. să alerge. iar Erikson consideră că fiind convins cu fermitate că el este o persoană prin sine însuşi. dar în acelaşi timp asigură o supraveghere omniprezentă care se exprimă prin îndrumare. reuşesc să construiască la copiii lor autonomia necesară. 44 . IndependenŃa câştigată de copil prin dezvoltarea motorie şi verbală limitează dependenŃa sa de ceilalŃi şi construieşte nevoia de independenŃă şi autonomie.

V. RelaŃiile determinante sunt legate de experienŃe privind competiŃia. axa psihologică fiind descrisă de capacitatea de a face faŃă ideii de a nu mai fi. VIII. VII. sexualitatea. Perioada adolescenŃei este determinată de răspunsul la întrebarea: „cine sunt eu? ” Erikson consideră adolescenŃa un stadiu caracterizat de furtunoase schimbări psihologice datorate deciziilor sub presiunea alegerii carierei şcolare şi profesionale. Succesul aduce cu sine un sentiment de încredere în forŃele proprii. Creşte influenŃa profesorilor şi colegilor şi descreşte influenŃa părinŃilor. de a muri. iar eşecul construieşte o imagine de sine negativă. Axa psihologică după Erikson este aceea a descoperirii şi pierderii sinelui în celălalt. Axa psihologică este oferită de sintagma „a avea grijă de” / „a se ocupa de”. Perioada de viaŃă adultă corespunde alegerii între reproducere şi autoconstrucŃie. Descrierea psihologică poate să se constituie în baza alegerii de tipul a fi sau a nu fi tu însuŃi. RelaŃiile determinante sunt cele cu partenerul şi relaŃiile de muncă. Copiii doresc acum să construiască lucruri. Perioada tinereŃii corespunde alegerii între intimitate şi izolare. Perioada bătrâneŃii este caracterizată de criza generată de pendularea între integritate şi disperare. un sentiment de inadecvare şi de incapacitate care determină comportementul ulterior de învăŃare. cooperarea. RelaŃiile determinante sunt cele dezvoltate la nivelul grupului de prieteni şi cele determinate de poziŃia de conducător sau de condus. cum sunt?. VI. Eşecul poate fi doar imaginar relativ la aşteptările celor din jur sau la raportarea la anumite standarde. Perioada de la 12 la 18 ani corespunde conflictului între construirea identităŃii şi confuzia la nivelul asumării rolurilor. prietenia. Experimentarea rolurilor ocupaŃionale. 45 . şi oferă perspective pentru întrebări referitoare la cine pot deveni? Eşecurile pot determina instalarea confuziei la nivelul rolurilor cu consecinŃe pentru viaŃa adultă.Intrarea în şcolaritate este un pas enorm pentru cei mai mulŃi copii. sexuale şi educaŃionale sprijină răspunsurile la întrebările referitoare la cine sunt?. fapt ce determină chestionări şi redefiniri ale unor aspecte ale personalităŃii construite în timpul stadiilor timpurii.

cooperarea. care determină comportementul ulterior de învăŃare • corespunde confictului între construierea identităŃii şi confuzia la nivelul asumării rolurilor • relaŃiile determinante sunt cele dezvoltate la nivelul grupului de prieteni • descrierea psihologică se constituie în baza alegerii de tipul „a fi sau a nu fi tu însuŃi” • intimitate versus izolare • relaŃiile determinante sunt legate de experienŃe privind competiŃia. un sentiment de inadecvare şi de incapacitate. a elibera • conflictul dintre dorinŃa de a fi protejat şi nevoia de a fi liber • iniŃiativă versus sentimentul de vină • relaŃiile cu familia in general • explorarea posibilităŃilor sinelui sau restrângerea lor • nevoia de a produce construi lucruri versus sentimentul de inferioritate sau credinŃa în incapacitate • relaŃiile ce determină soluŃionarea crizei sunt cele legate de mediul şcolar • succesul aduce cu sine un sentiment de încredere în forŃele proprii.Stadiile dezvoltării după Erikson Vârsta 1 de la naştere la 18 luni 2 18 luni la 3 ani Caracterisitici • construirea încrederii versus pierderea încrederii • relaŃia de tip „a lua” . sexualitatea • axa psihologică este aceea a descoperirii şi pierderii sinelui în celălalt • reproducere versus autoconstrucŃie • relaŃiile determinante sunt cele cu partenerul şi cele de muncă • axa psihologică este oferită de sintagma „a avea grijă de”/„a se ocupa de” • criza generată de pendularea între integritate şi disperare • axa psihologică este descrisă de capacitatea de a face faŃă ideii de a nu mai fi. prietenia. de a muri 3 3 ani la 6 ani 4 6 ani la 12 ani 5 12 ani la 18 ani 6 perioada tinereŃii 7 perioada de viaŃă adultă 8 perioada bătrâneŃii 46 .„a da în schimb” • autonomie versus îndoială sau teamă • relaŃia cu părinŃii • „a păstra” şi „a lăsa să plece”. iar eşecul construieşte o imagine de sine negativă.

Genetica şi embriologia umană sunt două discipline care se ocupă. acest tip de studii a fost iniŃiat de Francis Galton. NumiŃi şi gemeni univitelini sau monozigoŃi. PERIOADA PRENATALĂ ŞI FACTORII CE INFLUENłEAZĂ DEZVOLTAREA Perioada prenatală este considerată etapa primară a dezvoltării fiinŃei umane. Naşterea 2. Gemenii identici se dezvoltă atunci când zigotul se automultiplică şi se dezvoltă. II. dar şi aceştia împart acelaşi stoc genetic. 47 . pot atinge faze de dezvoltare embrionară diferită. zigotul sau celula cu 46 de cromozomi.1. ale cărui lucrări au fundamentat cercetările în psihologia diferenŃială. Pe de o parte. studiul gemenilor a furnizat date importante despre raportul între ereditate şi mediu.2. cea de a doua. Dezvoltarea embrionului începe cu fecundaŃia ovulului de către spermatozoid şi cu eliberarea celor 23 de perechi de cromozomi ce formează materialul genetic. se dezvoltă în aceeaşi placentă şi asemănarea poate merge până la grupă sanguină şi amprente identice. cu studiul embrionului uman. cu studiul fenomenelor eredităŃii şi variabilităŃii în organismele umane vii. baza de evoluŃie ulterioară a embrionului. doi indivizi genetic identici. Gemenii cu aspect diferit. ambele domenii aducând clarificări esenŃiale în studiul dezvoltării fiinŃei umane vii în momentul de debut al vieŃii. prima.1. Perioada prenatală şi factorii ce influenŃează dezvoltarea 2. Laura E.CAP. 1989). DEZVOLTAREA PRENATALĂ ŞI NAŞTEREA 2. aceştia au acelaşi ritm de dezvoltare embrionară.. numiŃi bivitelini sau dizigoŃi. „începutul dezvoltării” (Berk. iar pe de altă parte. ca urmare. provin din două ovule fecundate de doi spermatozoizi diferiŃi.

fapt ce conduce la „mortalitatea foarte ridicată a acestor copii în proporŃie de 30% până la vârsta de un an şi de 50% până la vârsta de 4 ani” (Berk. Laura E. ConsecinŃele sindromului Down includ retardul mental. cum ar fi o construcŃie îndesată şi scundă. faŃă teşită. Copiii cu sindrom Down. Copii cu sindrom Down au. Un capitol aparte îl reprezintă factori legaŃi de anomalii cromozomiale. ale tractului intestinal. cum ar fi malformaŃii ale inimii. programe ce cuprind stimulare motorie. de exemplu. Embriogeneza studiază şi factorii ce afectează dezvoltarea prenatală. mai rar. dezvoltarea lor fiind în comparaŃie cu copiii normali mult mai lentă.Studiul dezvoltării embrionului uman pune în evidenŃă fazele sau ciclurile embrionare. vorbire articulată săracă. dezvoltare motrică redusă. la fracŃionarea cromozomilor. Urmările sunt cu efecte din cele mai grave asupra dezvoltării normale a fătului. aparent. mai multe deficienŃe separate. Cea mai cunoscută anomalie cromozomială este sindromul Down. 1989. ce au fost incluşi în programe de intervenŃie pe termen lung. Adăugate la moştenirea genetică şi la genele recesive responsabile de boli ereditare. p. DiformităŃile faciale conduc la dificultăŃi de hrănire şi respiraŃie. Majoritatea defectelor cromozomiale par să fie rezultatul unor defecte ale mecanismului de duplicare a celulei. ducând la tulburări ale dezvoltării fizice şi psihice.. Studii recente au arătat că o stimulare precoce a copilului cu sindrom Down şi o îngrijire atentă din partea mamei pot duce la optimizări sensibile ale stării copilului. Acestea includ trăsături fizice caracteristice. vocabular limitat. în scopul prevenirii şi educării familiei privitor la factorii de risc în dezvoltarea copilului chiar de la momentul concepŃiei. limbă proeminentă. când o parte desprinsă din cel de-al 21-lea cromazom se uneşte cu alŃi cromozomi. precum şi primele reacŃii şi mişcări fetale. Accidentele se referă. în urma căruia se menŃin codul genetic şi numărul de cromozomi constant de la celulă la celulă. 83). organogeneza. care „are o frecvenŃă de 1 la 660” şi se datorează în 90% din cazuri ratării separării celei de a 21 perechi de cromozomi sau. cataracte ale ochilor. de la naştere până la vârsta de 3 ani. ochi migdalat alungiŃi şi un pliu ce traversează podul palmei. profesor la Universitatea Illinois. socială şi intelec48 . sau la separarea incorectă a perechilor. anomaliile genetice sunt una din cauzele majore ale problemelor apărute în dezvoltarea copilului. dezvoltarea primară a sistemului nervos. afirmă Laura Berk. Copiii cu sindrom Down se nasc cu probleme congenitale asociate. Aceste deficienŃe au fost descrise ca accentuându-se cu vârsta.

care până acum erau imposibil de depistat înaintea naşterii. Tehnica cea mai larg aplicată pentru diagnosticarea deficienŃelor cromozomiale în faza prenatală este amniocenteza. pe baza căruia se pot depista tulburări de hemofilie sau leucemie. Studii mai recente. care constă în prelevarea unui eşantion din lichidul amniotic şi celule embrionare pentru a se studia materialul genetic. În cazul persoanelor care-şi asumă riscul naşterii unui copil. RestricŃia principală a acestei metode este că se poate face numai în săptămâna 15-16 de sarcină când există suficient lichid amniotic. care constă în introducerea unui dispozitiv video special în uter. Aceste studii arată că inclusiv acolo unde este vorba de defecte genetice de origine. interpretării antecedentelor genetice individuale şi familiale şi în tehnici de consultanŃă psihologică. O altă tehnică de diagnostic prenatal este fetoscopia. Fetoscopia permite prelevarea unui eşantiona din sângele fătului. frecvenŃa fiind de 1 caz la aproape 2. 20. arată că şi vârsta tatălui este o variabilă importantă. la taŃii de peste 40 de ani este mult crescut procentul de risc privind descendenŃii lor. Consilierii genetici sunt persoane instruite în domeniul geneticii. datând din anii ’80 ai secolului trecut (Hook). Disponibilitatea serviciului de consultanŃă genetică cu metode avansate de diagnostic prenatal ajută oamenii să ia decizii în cunoştinŃă de cauză. înseminare artificială sau noi tehnici de fertilizare in vitro şi transfer de embrion. factorii de mediu joacă un rol foarte important în dezvoltarea copilului.000 de copii a căror mamă are media de vârstă 20. procentul crescând vertiginos până la 1caz la 12 naşteri unde mama depăşeşte vârsta de 49 de ani (Hook & Chambers. arată că riscul creşte o dată cu vârsta mamei. privind riscurile implicate în conceperea şi naşterea la termen a unui copil. prezintă un comportament mult îmbunătăŃit. adopŃie. 1977). Consilierea presupune colectarea de date şi informaŃii. efectuată în săptămâna 18-22 de sarcină. Progresul tehnologic a dus la dezvoltarea unor tehnici de medicină prenatală prin care anumite probleme medicale pot fi tratate înainte de 49 . ca în cazul sindromului Down.tuală. pentru a detecta posibilele malformaŃii ale membrelor sau feŃei. de exemplu. ObservaŃiile privind sindromul Down. a început să se vorbească tot mai mult despre consultanŃa genetică şi diagnosticul prenatal. Din anii ’80 ai sec. explicarea acestora pentru a oferi alternative corespunzătoare celor în cauză: fie asumarea riscului unei naşteri. există o diversitate de metode de diagnostic prenatal care permit detectarea timpurie a unor probleme legate de dezvoltarea embrionului. placentă sau cordon ombilical.

durata expunerii. Aceste ultime realizări dau noi speranŃe de supravieŃuire copiilor cu defecte congenitale. cât şi respingerea influenŃelor de mediu. Cauzele ce pot determina anomalii sau pot avea consecinŃe grave asupra dezvoltării copilului sunt: administrarea de medicamente. AlŃi factori care pot influenŃa dezvoltarea prenatală sunt factorii de mediu. Acest lucru este mai bine înŃeles prin considerarea perioadei prenatale ca un şir de secvenŃe definite ca perioade critice. De exemplu. Efectele lor negative se complică prin posibile consecinŃe comportamentale – greu de identificat în perioada prenatală – evidenŃiate în dezvoltarea ulterioară a copilului. cu naştere prematură sau avort spontan (Collins. Dezechilibrul şi neregularităŃile dintre cantităŃile de hormoni feminini şi masculini duc 50 . constituŃia genetică a mamei şi fătului. un aspect esenŃial fiind dozajul. drogurile.naştere: medicaŃie specială pentru tratarea unor deficienŃe metabolice ereditare sau chirurgie intrauterină pentru corectarea obstrucŃiilor ureterelor sau intervenŃii de natură neurologică. pot fi asociate cu diformităŃi fizice ale embrionului. alcoolul. 1981. respectiv momentele când structurile anatomice se dezvoltă cel mai rapid şi. fie chiar şi ca rezultat indirect al unor traume fizice. fumatul. vitaminele etc. organismul mamei secretă hormoni care afectează dezvoltarea sistemului de reproducere. boli ale mamei şi în special SIDA. Studiul factorilor de risc evidenŃiază complexitatea şi varietatea consecinŃelor acestor factori teratogeni pentru copilul nenăscut. sunt mai sensibile atât în ceea ce priveşte facilitarea. inclusiv aspirina. În perioada prenatală. agenŃi de mediu care pot cauza deficienŃe pe toată durata perioadei prenatale. radiaŃiile. MedicaŃia mamei. Rosenberg. ca urmare. cofeina. somniferele. pe care cercetările moderne îi numesc generic teratogeni. combinarea şi interacŃiunea cu alŃi agenŃi. respectiv. În acest moment se cunoaşte foarte puŃin despre consecinŃele asupra dezvoltării intrauterine a fătului. Efectele depind de cantitate. hormoni. 1982). 1982). în cazul medicaŃiei administrate mamei în perioada de sarcină. colegii şi mediul (Stechler &Halton. Aproape toŃi agenŃii ce se dizolvă în circuitul sangvin al mamei pot trece în organismul care se dezvoltă în ciuda protecŃiei placentei care încetineşte transferul de substanŃe. poluarea. defectele anatomice severe ca urmare a consumului de droguri de către mamă în perioada prenatală afectează ulterior relaŃia copilului cu părinŃii. În plus. influenŃele factorilor de mediu depind de vârsta embrionului sau a fătului în momentul expunerii.

vomă. manifestate la naştere şi care se păstrează în copilărie.1985 şi US Department of Health and Human Sevices.la anomalii ale organelor genitale sau la alte deficienŃe. chiar şi a celor însărcinate. De exemplu. Cu toate acestea. anomalii particulare ale feŃei (ochi prea depărtaŃi. când mama nu ştie că este însărcinată – este asociată cu tulburări cardiovasculare sau deformaŃii ale membrelor. cele mai grave sunt naşterea prematură. la care se adaugă defecte ale dezvoltării sistemului osos. din cauza incapacităŃii de a face faŃă stresului creat de comportamentul copilului. creştere mai lentă în înălŃime. tulburările respiratorii şi mortalitatea la naştere. cercetările arată că a crescut îngrijorător numărul femeilor fumătoare. organelor interne şi creierului care este subdezvoltat. 1982). expunerea embrionului la contraceptive orale – în primele săptămâni. IQ mai scăzut. retardul de creştere pre. iar copii manifestă retard mental. 1980). numărul mare de avorturi spontane şi creşterea ratei de mortalitate prenatală în ultimul trimestru de sarcină. plâng mai mult. consecinŃa fiind greutatea scăzută la naştere a copiilor. Foarte frecvent. mamele dependente care au urmat tratament de dezintoxicare cu metadon pot. Folosirea metadonului ca antidrog reduce apariŃia acestor complicaŃii (Cushner. Dintre riscurile asociate consumului de droguri. 1981). în plus nou-născuŃii mamelor fumătoare prezintă diferenŃe comportamentale mai ales în ceea ce priveşte reacŃiile la factorii de mediu (reacŃii mai lente sau mai de scurtă durată la stimulii auditivi. Sunt descrise probleme comportamentale precum iritabilitatea şi hiperactivitatea copiilor. dificultăŃi de recunoaştere a imaginilor. probleme în primii ani de şcoală. febră şi plâns isteric ca şi mamele lor. tremur. 1973). Riscul de a prezenta anomalii este de două ori mai mare în 51 . să revină la dependenŃă (Stechler &Halton. simptome care dispar în primele câteva luni de viaŃă.şi postnatal. buza superioară mai subŃire şi uşoare diformităŃi ale urechilor). Narcoticele şi dependenŃa mamei de droguri afectează în mod cert dezvoltarea copilului. pleoape lăsate. Între acestea. În ultimii ani. malformaŃiile. deşi se spune că încă nu sunt cu certitudine asociate cu faptul că mama a fumat în timpul sarcinii). copiii expuşi chiar şi metadonului sunt fiziologic dependenŃi şi chiar de la naştere prezintă simptome de izolare. Alte deficienŃe corelate sunt malformaŃii congenitale (buză şi văl palatin despicate) (Finnegan. Cercetări ulterioare au identificat un set de handicapuri severe şi complexe produse de consumul de alcool. Alcoolul generează un grup de anormalităŃi incluse în ceea ce s-a numit sindrom alcoolic fetal – FAS (Jones.

Chiar şi expunerea minimă la radiaŃii (în scop medical) duce la creşterea riscului de cancer infantil şi la deteriorarea ireversibilă a neuronilor (Brent.cazul mamelor dependente de alcool. 45). Cele mai multe boli care afectează dezvoltarea intrauterină a copilului sunt cele virale. 1983. malformaŃii structurale severe (sistem osos. ochi). Indivizii afectaŃi mor în final din cauza unor boli care nu mai răspund la medicaŃie şi care invadează şi distrug organismul. Virusul gripei asiatice este cunoscut drept cauză a unor probleme legate de degenerarea Ńesutului nervos. infecŃiile bacteriene şi parazitologice (vezi tabelul „Boli infecŃioase . Grupurile cu risc ridicat de contractare a bolii sunt homosexualii şi bisexualii. pe lângă mutaŃiile genetice. Acestea din urmă duc la avort spontan şi nu la malformaŃii. O boală relativ nouă. p. este SIDA. dar impactul acestor factori poluanŃi asupra dezvoltării intauterine este relativ puŃin cunoscut şi se limitează la avortul spontan şi anomalii structurale. Contactarea virusului rubeolei în intervalul dintre săptămâna 5-15 are ca rezultat surzenia (vezi figura „perioade critice”). riscul de malformaŃii cardiace si de vedere fiind cel mai crescut în primele 8 săptămâni de sarcină. Se consideră că monoxidul de carbon este cel mai periculos mai ales în zonele urbane industrializate. De asemenea. Fabrikant. Ursula Şchiopu.. inclusiv avortul spontan.”. între acestea unele fiind un real pericol pentru făt.. RadiaŃiile pot avea. Bolile maternale sunt o altă categorie de factori care afectează dezvoltarea intrauterină a copilului. respectiv sindromul imuno-deficitar dobândit. rapid răspândită în rândul populaŃiei. sau microorganisme toxice pentru embrion. organe genitale. Rubeola contractată în primul trimestru de sarcină generează probleme cardiovasculare şi de vedere sau auz. precum şi a unor malformaŃii congenitale (Emil Verzea. 53) sunt responsabile pentru o serie de deficienŃe de văz sau ale sistemului nervos central dacă sunt contactate în primul trimestru de sarcină. care asociază consumului de alcool. InfecŃiile virale apar în 5% din cazuri. Virusul rubeolei acŃionează după principiul perioadelor critice. precum şi partenerii heterosexuali ai acestora. Este o boală virală ce devastează sistemul imunitar. fumatul sau drogurile şi adiacent lipsa unei nutriŃii adecvate. p. 1971. 52 . 1983). Poluarea afectează toŃi indivizii. consecinŃe foarte grave asupra dezoltării embrionului şi fătului. microcefalee. consumatorii de droguri administrate intravenos.

Cu cât malformaŃiile apar mai repede în primul an de viaŃă. fie prin folosirea în comun a acelor contaminate duce la o contaminare rapidă. fapt ce duce la transmiterea bolii la făt. pierdere în greutate şi mai ales prin asocierea cu alte boli infecŃioase.Boli infecŃioase şi efectele lor asupra copilului pe perioada sarcinii* Risc de naştere prematură sau retard în dezvoltarea prenatală variola 0 + + oreion + ? 0 rubeola + + + sifilis + + ? tuberculoză + ? + toxoplasmoză + + + malarie + 0 + + = descoperiri certificate. în acest caz. se presupune că infestarea cu HIV s-a produs chiar din primele săptămâni de sarcină. Copiii. femeile însărcinate – în cele mai multe cazuri consumatoare de droguri – nu ştiu că sunt purtătoare de virus HIV. 0 = lipsa în prezent a dovezilor. Pentru că perioada de incubaŃie a virusului bolii la persoana adultă este de până la 5 ani. SIDA generează serioase malformaŃii ale embrionului şi fătului (microce-falee. foarte rar supravieŃuiesc între 5 şi 8 luni (Minkoff. AlŃi factori ce pot influenŃa dezvoltarea intrauterină a copilului sunt factori ce Ńin de starea şi condiŃia mamei. fie direct. Ca şi în cazul altor boli infecŃioase. anume nutriŃia. paritatea. vârsta. deformări ale craniului şi feŃei). Cohen. ? = posibile efecte ce nu au fost stabilite cu certitudine *după F. diaree. Se manifestă la copil prin febră cronică. MalformaŃiile cauzate de infestarea cu HIV diferă de cele cauzate de sindromul FAS sau de alte droguri şi boli cunoscute ca generatoare de malformaŃii prenatale. Spre deosebire de adulŃi. Vârsta medie la care apare sindromul este de 6 luni de la naştere în cazul infestării intrauterine. perioada de incubaŃie la copii este mai mică. 1987). 53 . L. stresul emoŃional. efecte Boli Risc de avort spontan MalformaŃii Transferul de fluide organice de la o persoană la alta. Din ce în ce mai multe dovezi sprijină realitatea că infectarea intrauterină este cauza majoră a SIDA la copiii mici.1984.

Din acest motiv. Tot pe seama stresului matern sunt puse şi iritabilitatea crescută. Stresul este asociat şi cu un ritm slab de creştere în greutate a mamelor nu datorită alimentaŃiei. ca urmare. violenŃa –.1975). dificultăŃi respiratorii ale nou-născutului. ducând la o mai mică capacitate a acestuia de a face faŃă situaŃiilor de stres pe tot parcursul vieŃii.2. care stimulează eliberarea de adrenalină în sângele mamei. care este caracterizat de contracŃii musculare puternice. 2. naştere înainte de termen. fapt ce duce la accentuarea consecinŃelor asupra copilului (Sameroff & Chandler. medicii folosesc scala APGAR (Apgar. care au un efect pozitiv de adaptare asupra organismului noului născut. Anxietatea activează sistemul nervos autonom. care oferă un punctaj de la 0 la 2 puncte pentru fiecare caracteristică şi este stabilit succesiv la 1 minut şi 5 minute după naştere (vezi tabel „scala Apgar”. Hormonii eliberaŃi datorită stresului ajută copilul să lupte cu privarea de oxigen din timpul travaliului. greutatea scăzută a copilului la naştere. În plus. când copilul este împins prin canalul naşterii şi suportă timp de mai multe ore o presiune considerabilă. p. dificultăŃi la naştere. copilul produce o serie de hormoni datoraŃi stresului. sângele este distribuit în cantitate mai mare către părŃi ale corpului ce dezvoltă reacŃii defensive şi în cantitate diminuată către alte organe inclusiv uter. psihologică. Este recomandată monitorizarea şi sprijinirea proaspetelor mame prin consultanŃă de specialitate. Hormonii eliberaŃi în condiŃii de stres pot pătrunde prin placentă şi deci orice stres al mamei se transmite copilului. 1953). NAŞTEREA Perioada celor 9 luni de gestaŃie culminează cu procesul travaliului. neliniştea şi tulburările digestive ale nou-născutului. Ca răspuns la trauma din timpul travaliului. 54 . întrucât starea de stres se poate prelungi şi după naştere. stenoză pilorică infantilă şi văl palatin secŃionat. suportate de mamă în timpul sarcinii. SituaŃiile de stres major – decesul partenerului. copilul este hrănit insuficient.Stresul emoŃional poate fi asociat cu avortul spontan. Nou-născuŃii ce au avut dificultăŃi la naştere trebuie să primească asistenŃă specializată imediată. Pentru a determina imediat starea fiziologică a copilului. convulsiile placentei şi ale cordonului ombilical din timpul contracŃiilor pot supune copilul la periodice privări de oxigen. asigurând pomparea sângelui în cantitate mare către creier şi inimă. afectează dezvoltarea copilului. 55). ci accelerării metabolismului ce determină o asimilare redusă.

Depresia postpartum atinge o frecvenŃă de până la 15% din naşteri1 şi se manifestă prin scăderea interesului pentru viaŃă. un scor de 4 sau 6 arată că este necesară intervenŃia pentru echilibrarea respiraŃiei sau a altor semne vitale. Spitalul Universitar din Geneva. Bucureşti. 55 1 . care epuizează organismul. restricŃii şi tratamente. Stările infecŃioase pot. Prevenire precoce şi educaŃie în domeniul dezvoltării copilului mic – culegere de texte. lipsa parŃială sau totală a energiei. Perioada de după naştere pentru mamă sau perioada de lăuzie este dificilă doar dacă aceasta a suferit unele tulburări ale sarcinii. edeme. cele cu o viaŃă familială disfuncŃională. insomnie. iar în seria factorilor de risc intervin şi problemele legate de starea psihică. hipertensiune arterială. tulburări de somn. cu DPC România. cu stare materială proastă.Scala Apgar PARAMETRI Ritm cardiac Efort respirator Reflex iritabilitate Tonus muscular Culoare 0 Inexistent Nu respiră 60 de sec Nici o reacŃie Flasc total Corp şi extremităŃi vineŃii PUNCTAJ 1 Sub 100/min RespiraŃie neregulată slabă ReacŃie slabă de reflex Flexiuni slabe ale braŃelor şi picioarelor Corp roz cu extremităŃi vineŃii 2 100 până la 140/min RespiraŃie puternică şi plâns ReacŃie puternică de reflex (strănut. boli cardiace. de asemenea. agrava situaŃia proaspetei mame. ce pot evolua până la forme grave. tuse. sau primipare. ca: anemia. izolare. Universitatea „Carol Davila”. îngrăşare excesivă. Mamele depresive plâng foarte mult. pierderea apetitului. la mai puŃin de 4 se consideră starea copilului ca fiind foarte gravă şi este necesară intervenŃia medicală specializată în regim de urgenŃă. grimase) Flexiuni puternice ale braŃelor şi picioarelor Corp şi extremităŃi complet roz Un scor Apgar de 7 sau mai mult de 7 indică faptul că starea copilului este bună. Bucureşti. Un rol important în instalarea depresiei îl au factorii biologici. precum şi factorii sociali alături de cei genetici. preeclampsie. sunt descurajate. FrecvenŃa depresiei postpartum este mai mare la mame adolescente. denutriŃia. Aceaste probleme impun o perioadă de refacere mai îndelungată. depresie. hepatice sau renale. 1999. au opinii negative despre partener şi despre viaŃă. în colab. caracterizată de nelinişte.

coroborate cu sentimente de vinovăŃie legate de actul săvârşit. sentimentul de teamă. asociat cu sentimentul că este depăşită de evenimente. reacŃiile de respingere a copilului. deliruri cu teme de vinovăŃie. Copilul neglijat plânge mult.Efectele asupra îngrijirii copilului sunt multiple în funcŃie de severitatea depresiei şi de forma de manifestare. este neliniştit. caracterizate de comportamentul dezorientat al mamei. Depresiile severe pot fi însoŃite de idei delirante. nesigur. autoacuzare. menŃionăm reacŃiile de supraprotecŃie. iar uneori sunt prezente palpitaŃiile şi stările de panică. care lipsesc copilul de timpul necesar experimentării prin simŃuri şi acŃiuni proprii. are tulburări de somn şi de apetit. a căror temă este copilul. 56 . manifestate prin neglijarea lui sau chiar agresiune. Cele mai frecvente sunt depresiile uşoare. Din efectele asupra îngrijirii copilului.

1.5. Interesul pentru perioada copilăriei timpurii şi primele luni de viaŃă se datorează unei teorii generale unanim acceptate.5. Plânsul 3.2. Nou-născutul – aspecte generale 3.2. cercetările din domeniul psihologiei copilului au pus accentul pe relevarea acelor capacităŃi prezente la copil încă de la naştere. Aceasta se explică mai ales datorită vastelor schimbări din această perioadă şi cea imediat următoare. conform căreia fundamentele proceselor cognitive şi ale capacităŃilor umane sunt aşezate în această perioadă. Auzul 3.1.1. Studiul dezvoltării copilului pe parcursul primului şi celui de-al doilea an de viaŃă oferă o oportunitate 57 . ÎnfăŃişarea nou-născutului la naştere 3.4. Somnul 3. În ultimii 30 de ani.2. Dezvoltarea afectivă 3.1.1. Dezvoltarea inteligenŃei 3. Reflexele 3. le-au evidenŃiat pe cele care apar prin maturizare şi pe cele învăŃate de copil pe parcursul schimbului constant între propriul sistem psihic şi mediul social. Gustul 3. perioada primului an de viaŃă a prezentat maxim interes pentru cercetătorii în domeniu. schimbări ce uimesc prin dinamica şi profunzimea lor.2.3.1.3.2.1. PRIMUL AN DE VIAłĂ 3.4. Raportul somn-veghe 3. Principalii factori de risc în perioada primului an de viaŃă – deprivarea senzorială Începând din anii ’60.2. III.2. Vederea 3. Sensibilitatea nou-născutului 3.4. PercepŃia 3.3. Mirosul 3.CAP.2.1.5.

excelentă de a investiga chiar rădăcinile abilităŃilor umane complexe. Alături de rolul diagnostic şi formativ, prin care studiul de dezvoltare a copilului pune în evidenŃă experinŃele timpurii necesare dezvoltării în limitele normalului, este important şi felul în care aceste experienŃe necesită a fi explicate pentru a optimiza dezvoltarea fiecărui copil.
3.1. NOU-NĂSCUTUL – ASPECTE GENERALE

Primul Ńipăt al copilului se datorează umplerii bruşte a plămânilor şi excitării concomitente a căilor laringo-faringiene. Stimuli multipli (lumină, zgomot) care excită organele de simŃ ale copilului, schimbarea bruscă a temperaturii pot constitui de asemenea cauze ale acestui prim comportament. Nou-născutul începe să se echilibreze activ şi imediat condiŃiilor mediului extrauterin. Echilibrările cele mai importante se fac în primele ore după naştere şi se continuă în primele săptămâni, respectiv echilibrarea termică, organizarea respiraŃiei, hrănirea activă, asimilarea independentă.
3.1.1. ÎNFĂłIŞAREA NOU-NĂSCUTULUI LA NAŞTERE

Pielea prezintă o coloraŃie roşu intensă şi este acoperită cu un strat gros de grăsime (vernix caseroa). Nou-născuŃii după termen pot prezenta o piele lucioasă sau uscată, descuamată, iar palmele şi tălpile pot fi încreŃite ca mâinile de „spălătoreasă”. Părul este in general de culoare închisă sau lipseşte, capul fiind complet chel, alteori părul poate fi prezent din abundenŃă şi chiar să acopere porŃiuni ale spatelui şi umerilor, ochii prezintă o uşoară tumefiere a ploapelor. Nou-născutul Ńine ochii mai mult închişi, iar culoarea lor este indecisă, cu o nuanŃă de cenuşiu închis. Nasul este uneori turtit şi poate prezenta puncte alb-gălbui, acestea fiind glande care secretă grăsime şi al căror canal excretor este astupat (milium). Corpul este pliat cu tendinŃa de a păstra poziŃia embrionară. Gâtul este scurt, pieptul este bombat şi din momentul naşterii abdomenul este uşor scobit, iar ulterior se destinde. Capul şi ochii sunt disproporŃionaŃi ca mărime faŃă de corp (capul având 1/4 din lungimea corpului). Capul poate prezenta o uşoară sau mai accentuată deformare, mai ales pentru copiii cu greutate mare la naştere şi în funcŃie de poziŃia craniului pe perioada traversării canalului naşterii.
58

Oasele craniului nou-născutului nu sunt complet sudate, ele sunt despărŃite de suturi cartilaginoase, care sunt zone fără substanŃă osoasă, astfel încât la nivelul acestora creierul este acoperit de învelişurile sale apoi direct de piele. Aceste spaŃii sunt denumite fontanele. La întâlnirea oaselor parietale cu osul frontal se află fontanela mare sau anterioară, având o formă romboidală şi un diametru de cca 2 cm (ea poate fi mai mică sau mai mare) pe cele două diagonale. De la fontanela anterioară, spre zona occipitală, se poate urmări sutura sagitală, iar în faŃa fontanelei anterioare se află sutura metopică. Ambele nu sunt închise la naştere. În cele două unghiuri laterale ale fontanelei anterioare se poate urmări prin palpare sutura coronară. Fontanela mare se închide între 6 şi 18 luni. Ea capătă dimensiuni mai mari în hidrocefalie şi în unele tulburări de osificare. La locul de întâlnire al oaselor parietale cu osul occipital se poate palpa fontanela posterioară (mică sau triunghiulară). Ea se închide foarte repede. Pe parcursul naşterii pot surveni mici incidente mecanice la nivelul craniului, care au ca efect deformările craniului sau leziuni traumatice, care sunt fără importanŃă pentru dezvoltarea ulterioară a copilului şi se remediază în câteva săptămâni. În afară de deformarea craniului prin alungirea boltei craniului sau turtirea creştetului, alte incidente cu importanŃă minoră pot fi bosa serosanguină, produsă prin infiltraŃia cu un lichid seros a pielii capului şi a Ńesutului de sub piele, însoŃit uneori de echimoze. Bosa serosanguină dispare după 24-48 de ore după naştere, datorită presiunii puternice din timpul trecerii copilului prin canalul pelvigenital, se poate produce o ruptură a vaselor sanguine din zona oaselor craniului ducând la constituirea unui cefal hematom. Se prezintă ca o umflătură şi obligă la supravegherea dimensiunii şi consistenŃei tumefacŃiei pe parcursul primelor săptămâni de viaŃă. Aceste modificări sunt de cele mai multe ori fără urmări pentru dezvoltarea copilului, diferite de cele patologice ale formei capului, între care amintim: microcefalia, când perimetrul cranian este mai mic decât normal, şi hidrocefalia, caracterizată prin mărirea vizibilă a regiunii frontoparietale, circumferinŃa craniului mult crescută, fontanele mari. Hidrocefalia se întâlneşte în malformaŃii ale creierului sau după infecŃii intrauterine. În primele zile după naştere, poate avea loc o scădere din greutatea iniŃială de până la 300 g, care se recuperează în următoarele zile.
59

În general, impresia pe care o face nou-născutul, mai ales părinŃilor săi, este aceea a unei fiinŃe vulnerabile şi neajutorate, care nu este capabilă să facă nimic altceva decât să doarmă şi să mănânce. Aceasta este doar o aparenŃă, fiindcă nou-născutul este înzestrat cu o serie de abilităŃi care sunt puse în evidenŃă printr-un set de reflexe înnăscute, care-l ajută pe copil să se adapteze mediului. El dispune de un ciclu somn-veghe, dispune de Ńipete clare şi distincte, care au rolul de semnale pentru mama sau persoana care-l îngrijeşte şi de capacitatea de a învăŃa, capacitate pe care copilul o exercită de îndată ce se naşte.
3.1.2. REFLEXELE

Sunt procese de bază ale activităŃii nervoase, prin care excitaŃiile senzoriale determină un răspuns efector, motric sau secretor. Copilul se naşte cu anumite reflexe arhaice (primitive) ce se descriu ca reacŃii automate la modificările de mediu. Altă categorie de reflexe înnăscute sunt valoroase pentru supravieŃuire. De exemplu, reflexul suptului care implică reacŃii motorii complexe şi care ar fi extrem de greu de deprins; dacă copilul nu s-ar naşte echipat cu aceste reflexe, supravieŃuirea lui ar fi în mare primejdie, alături de întreaga rasă umană (Kessen, 1967). Reflexele arhaice dispar către vârsta de trei luni, când sugarul începe să facă mişcări voluntare. Reflexul „Moro” (după numele pediatrului german care l-a descris în 1971) este un reflex arhaic, de asemenea un vestigiu al trecutului nostru ca primate, care probabil a avut un rol important în supravieŃuirea speciei cândva în trecut, dar în prezent nu pare a mai avea un rol adaptativ. Reflexul Moro pare să reprezinte tendinŃa primitivă a copilului de a se agăŃa de mamă. Stimulul de declanşare al reflexului poate fi retragerea bruscă de sub capul copilului, sau se izbeşte puternic masa pe care este examinat, sau se trage scutecul pe care este culcat copilul. Nou-născutul îşi întinde tot corpul, depărtează braŃele de torace, le întinde deschide degetele şi uneori Ńipă, apoi revine în poziŃia cu braŃele flectate şi pumnii strânşi. Aceste reflexe, precum şi altele prezente la nou-născut îl protejează de stimulii nedoriŃi. De exemplu, clipitul, care este pentru copil un scut în faŃa luminii puternice, iar reflexul de retragere este un răspuns la o atingere neplăcută. Reflexul de apucare sau de agăŃare se manifestă atunci când este trecut degetul prin palma nou-născutului. Degetele nou-născutului se închid brusc şi cu putere, încât aproape că poate fi ridicat
60

deasupra planului mesei de examinare. Mersul reflex se manifestă atunci când nou-născutul Ńinut de sub braŃe vertical, la contactul tălpii cu masa de examinare realizează o mişcare asemănătoare mersului. Acestea şi alte câteva reflexe întregesc tabloul echipamentului cu care nou-născutul vine pe lume. În jurul vârstei de 3 luni, există o acalmie în activitatea motorie a sugarului, deoarece mişcările automate încep a se stinge şi prin a şasea lună aproape dispar.
3.1.3. RAPORTUL SOMN-VEGHE

Nou-născuŃii, dar şi sugarii petrec cea mai mare parte a zilei dormind. Trecerea de la starea de veghe la somn profund se realizează gradat, copilul trecând prin mai multe faze: somnul normal prin relaxare totală, respiraŃie regulată; somnul intermitent, când nou-născutul trece de la somnul normal la cel neregulat, caracterizat de uşoare mişcări, grimase faciale, mişcări rapide ocazionale ale globilor oculari, iar respiraŃia este mai rapidă decât în somnul normal. Între somn şi veghe, arată Wolff (1966), nou-născutul trece printr-o fază intermediară înainte de trezirea completă sau înainte de a adormi, când, deşi este treaz, el este relativ inactiv, cu ochii deschişi, atent, iar respiraŃia este constantă în frecvenŃă şi profunzime. Starea de trezire completă este caracterizată de activitate motorie (mâini, trunchi, cap), copilul este pe cale de a începe să plângă, iar respiraŃia este neregulată. Plânsul copilului este însoŃit, de regulă, de activitate motorie viguroasă. În prima lună de viaŃă, copiii dorm în perioade de 16-20 de ore pe zi, alternând somnul cu starea de veghe, pe parcursul a 24 de ore. După primele 3 săptămâni, nou-născutul începe să prezinte paternuri de somn-veghe mult mai organizate. Perioadele de somn durează 2-3 ore sau 3-4 ore. Perioadele de somn din timpul zilei devin mai bine delimitate şi cele de veghe din ce în ce mai lungi. Respectarea paternului somn-veghe şi alimentarea copilului în starea de veghe duce treptat la organizarea somnului nou-născutului. Dacă practicile de creştere şi îngrijire, cu câteva decenii în urmă, recomandau aranjarea artificială a programului sugarului, în prezent se consideră că toate îngrijirile, inclusiv alimentaŃia sugarului, trebuie aşezate în conformitate cu perioadele de somn-veghe caracteristice fiecărui copil în parte. Mama sau persoana care îngrijeşte sugarul trebuie să respecte aceste faze ce se constitue în funcŃie de structura biologică şi temperamentul sugarului.
61

3.1.4. SOMNUL

Este astăzi general acceptat că somnul nu este o stare unitară, el este compus din cel puŃin două stări distincte care corespund clasificării lui Wolff (1966) la care am făcut referiri anterioare, anume somnul regulat şi neregulat. Cei mai mulŃi cercetători se referă la aceste stări de bază ca somn R.E.M şi N.R.E.M., respectiv rapid eye movement şi non rapid eye movement, deoarece trăsătura caracteristică a somnului neregulat este incidenŃa mişcărilor rapide ale ochilor, în vreme ce în somnul regulat acestea sunt absente. Cele două stări diferă, de asemenea, şi prin alte caracteristici fiziologice, aşa cum au fost puse în evidenŃă de înregistrările electroencefalografice şi cele poligrafice ale ritmului inimii şi respiraŃiei, precum şi prin observarea directă a activităŃii motorii. Suntem obişnuiŃi să ne gândim la somn sau ca la o perioadă de repaus, recuperare şi revenire după oboseală. Caracteristicile somnului R.E.M. indică faptul că această explicaŃie simplă, comun acceptată a motivului pentru care ne este necesar somnul, nu este completă, în special în ceea ce priveşte copiii mici. În timpul somnului R.E.M., creierul şi segmentele corpului sunt intens active, activitatea electrică a creierului este remarcabil de asemănătoare cu cea din starea de veghe, iar ritmul inimii, al tensiunii şi respiraŃiei sunt inegale şi uşor accelerate. Pe lângă orientarea ochilor în spatele ploapelor către diferite direcŃii, au loc uşoare dar continue mişcări ale corpului. Nou-născuŃii care dorm pot fi văzuŃi făcând grimase, zâmbind şi mişcându-şi extremităŃile, comportamente care sugerează că această stare are o altă semnificaŃie decât cea de repaus odihnitor. În contrast, în timpul somnului N.R.E.M., nu se înregistrează activitate musculară, cu excepŃia unor scurte tresăriri. Copilul este în general pasiv şi imobil, iar ritmul inimii, respiraŃiei şi al activităŃii cerebrale sunt lente şi regulate (Anders, 1978; Dittrihova, Brichacek, Tantermannova 1982; Roffworg, Muzio, Dement, 1966). Ca şi copiii de alte vârste şi adulŃii, nou-născuŃii prezintă un somn organizat structural, alternând în cicluri R.E.M., N.R.E.M., dar această organizare se schimbă substanŃial cu vârsta. Nou-născuŃii petrec mult mai mult timp decât adulŃii în somn R.E.M. La nou-născuŃi acesta ocupă 50% din durata somnului, pe când la adulŃi acest interval este redus la 20%. Deoarece nou-născuŃii dorm mult mai mult decât adulŃii, somnul R.E.M. ocupă aproximativ o treime din durata unei zile. Între perioada neonatală şi cea de tânăr adult, somnul R.E.M. se diminuează cu 80%, de la un total de 8 ore la o oră şi 40 de minute. În
62

M.R. Blair. de la 8 ore la 6 ore.E.M. N. Dement.M. (Roffworg. Theorell.E. Chiar mai multe studii au evidenŃiat perturbări ale ciclurilor R. somnul R.E.1966). somnul R. şi N.E. TranziŃia către adormirea printr-o secvenŃă de somn N. cu stimuli din interiorul organismului. dată fiind structura necesar organizată a somnului la aceste vârste. devine mai puŃin importantă pe măsură ce nou-născutul petrece mai mult timp în stare de veghe. este foarte mare: 58% pentru cei născuŃi la 36-38 de săptămâni.E. Pentru ei.sau perinatale (Dreyfus-Brisac. Vos. Aceste statistici indică faptul că mare parte din nevoia de somn a copilăriei este o nevoie de somn R. Dement.M. 1970. O altă diferenŃă între somnul copilăriei şi cel al vârstei adulte priveşte secvenŃa ciclurilor R. Studiul somnului la nou-născut este util în identificarea eventualelor disfuncŃii SNC. 1989).E. În acord cu teoria autostimulării.R. La adulŃi.M. 1974).M.contrast. durata somnului N. adulŃii interpretează stimularea R. a căror capacitate de a valorifica stimularea externă este limitată.R.R. se petrece la o vârstă de 7-9 săptămâni.E. Munzio. 1973. 63 . Aceste schimbări simultane sugerează că în perioada vârstei de 2 luni se petrece schimbarea de la o stare primitivă la o stare mai matură a paternului somn-veghe (Berk.M. imaturi sau cu complicaŃii pre.E. 1966).M. somnul R. la copii al căror creier a suferit leziuni.M. pare să fie o cale prin care organismul imatur compensează pentru activitatea necesară.E.M. 67% la 33-35 de săptămâni şi un dramatic 80% în cazul unui copil născut la 30 de săptămâni (Rottwarg. La prematuri. Prechtl.. este asociat cu visul. Dement.M.E. pe când la nou-născuŃi somnul începe cu secvenŃa R.E.M. 1966).M. AdulŃii nu intră în somnul R.E. oferă o stimulare intensivă a SNC. dar indisponibilă. din copilărie până la faza adultă le scade doar cu 25%.E. Specialiştii în domeniu cred că această stimulare este vitală pentru dezvoltarea SNC şi că fără ea structurile creierului pot rămâne nedezvoltate sau insuficient dezvoltate (Rottwarg.E. cam la aceeaşi dată la care aceştia îşi stabilesc perioadele organizate de somn-veghe. ca pe un set de percepŃii din afara organismului. Theorell.M. nou-născuŃii probabil nu visează sau oricum nu la fel precum copiii şi adulŃii. înainte de 70 până la 100 de minute după ce au adormit. procentajul de somn R.M. nu se schimbă aproape deloc. FuncŃia autostimulatoare a somnului R.E. Muzio. Munzio.

experienŃa în îngrijire le îmbunătăŃeşte acurateŃea. pentru a asigura nou-născuŃilor necesarul lor de griji şi protecŃie pentru a supravieŃui. 64 . răspund la Ńipătul copilului cu ceva mai multă excitaŃie decât părinŃii care au avut mai mulŃi copii. dar are un patern ritmic comun tuturor celorlalte forme de plâns. reacŃie care descreşte în frecvenŃă cu timpul. Starea precedentă a copilului este un factor important în determinarea plânsului ca răspuns la un stimul vizual sau auditiv. În plus. probabil fiindcă investesc mai mult în nevoia de a învăŃa să interpreteze diferitele tipuri de plâns. primul Ńipăt semnalează faptul că nou-născutul şi-a umplut plămânii cu aer şi începe să respire şi implică nevoia copilului de hrană. cum ar fi: foamea. Studiile au arătat că ritmul inimii şi rezistenŃa electrică a pielii la adulŃii care ascultă plânsul înregistrat al copiilor. plânsul de durere.1. care se dezvoltă mai târziu. s-a demonstrat că părinŃii disting mai bine plânsetul propriilor lor copii faŃă de cel al altora. plânsul poate fi cauzat frecvent de suprastimulări senzoriale momentane. determinat de stări de disconfort fizic sau fiziologic.5. cât şi în cazul adulŃilor fără copii. pe măsură ce copilul devine mai capabil să tolereze mai mulŃi stimuli senzoriali şi să ignore ceea ce este prea mult. Deşi nu interpretează corect întotdeauna semnificaŃia plânsului. ca parametri fiziologici. plânsul pentru atenŃie. Studii atente au demonstrat că plânsul copilului este un comportament complex din punct de vedere fizic şi emoŃional. La nou-născuŃi. de asemenea. 2. Wolff (1966) a identificat 4 paternuri distincte ale plânsului la nou născuŃi: 1.3. la cca 3 săptămâni după naştere. PLÂNSUL Este prima cale prin care nou-născuŃii comunică cu lumea. confort şi stimulare. 4. 3. spre deosebire de celelalte tipuri de plâns care determină de obicei răspunsuri exclusive din partea părinŃilor. Plânsul de copil stimulează reacŃii puternice la oricine se află în apropiere. La naştere. plânsul furios. sunetele bruşte şi intense. schimbările de temperatură. se modifică semnificativ atât în cazul părinŃilor. plânsul de bază este asociat de obicei cu foamea. de obicei. Acest efect puternic este probabil programat biologic în toate fiinŃele umane. Plânsul este. PărinŃii. plânsul de durere pare să determine un răspuns imediat şi necondiŃionat din partea părinŃilor (dar şi a altor adulŃi). la primul lor copil.

la un an. să devină alert şi atent la mediu. evident. s-au confruntat mult mai frecvent şi persistent cu plânsul acestora în a 2-a jumătate a primului an. în afara hrănirii. Din acest punct de vedere. Bell şi Ainsworth (1972) au concluzionat că răspunsul consistent la plânsul copilului nu va conduce la dependenŃă şi răsfăŃare. se va reduce tendinŃa lui de a plânge? Răspunsurile la aceste întrebări sunt controversate. Ei par capabili să facă distincŃia fină între plânsul lor şi al altora (Martin şi Clark. Dacă copilului care plânge îi este foame. sau altă persoană care îngrijeşte copilul. În opoziŃie. mama. Într-un studiu etologic larg. Gewirtz şi Boyd (1977) au criticat rezultatele pe baze metodologice. În vreme ce nou-născuŃii tind să necesite contactul fizic pentru a fi liniştiŃi. determină copilul să se oprească din plâns şi nu induce plânsul la un copil aflat în stare de calm. Hrănirea copilului este iar o altă tehnică cu rezultate bune. ridicarea copilului la umăr. În plus. 1982). răspunzând consistent la plânsul copilului. redarea propriului plâns. 65 . Cercetătorii în domeniu au pus adesea problema cât de des şi cât de prompt trebuie să răspundă o mamă la Ńipetele copilului. aceşti copii erau mai puŃin maturi în comportamentele lor de comunicare. indus de plânsul altui copil. înregistrat.Plânsul copilului poate fi. dezvoltând mai puŃine moduri. are un efect temporar. O reacŃie promptă şi consistentă va întări comportamentul de plâns şi va produce un mic tiran care o va solicita până la epuizare sau aceasta îi va oferi copilului încredere că nevoile lui vor fi satisfăcute şi. orice altă măsură de a-l calma. metodă care implică 3 dimensiuni de stimulare: contact fizic. la copiii de un an funcŃionează şi tehnici de liniştire ce nu presupun contactul fizic între mamă şi copil. AlŃi cercetători contrazic rezultatele lui Bell şi Ainsworth. Alte metode care oferă stimulare tactilă sau mişcare cum ar fi atingerea copilului întins în leagăn sau ridicarea şi Ńinerea lui în poziŃie orizontală nu funcŃionează la fel de bine. de expunere a nevoilor şi dorinŃelor. aderând la o poziŃie behavioristă. În particular. este cea mai bună tehnică. posturile corporale şi vocalizările. în timp. mişcare şi postura în picioare (verticală). Cea mai frecventă formă de intervenŃie maternă (80% cu succes) este aceea a contactului fizic. de asemenea. altele decât plânsul. deoarece încurajează copilul să se oprească din plâns. la care se adaugă luarea în braŃe a copilului. cum ar fi expresiile faciale. Ei au descoperit că în cazul mamelor care şi-au întârziat răspunsul sau nu au răspuns deloc la plânsul copiilor.

Copii din triburile beduine. Un studiu intercultural în câteva medii de creştere a copilului realizat în Israel asigură suport pentru această poziŃie.2. incluzând practicile cultural acceptate. în care există o normă explicită în a nu lăsa copilul să plângă. copiii beduini. Pe măsură ce copilul creşte şi plânge din ce în ce mai rar pe baze pur fizice. precum nevoia de atenŃie şi expresii de nemulŃumire sau frustrări. atât etologiştii. urmaŃi de copiii crescuŃi acasă. Aceste teorii şi rezultatele contrastante indică faptul că nu există un răspuns simplu la această întrebare. GUSTUL Este bine dezvoltat la nou-născut. probabil. precum şi cu alŃii crescuŃi în medii institiŃionale sau creşe de tip Kibbutz (aşezare agricolă israeliană. Nimeni nu spune că mama ar trebui să prelungească disconfortul unui copil flămând sau să ignore plânsul de durere al acestuia. au fost comparaŃi cu copii crescuŃi acasă. intensitatea acestuia şi contextul general în care acestea se întâmplă. sau în vizită. 3.1. CondiŃiile în care copiii plâng sunt complexe. pentru a include şi noi stări cu bază psihologică. eliberând ambii părinŃi de această grijă.M. plâng cel mai mult în cursul primului an de viaŃă. ar agrea faptul că părinŃii ar putea micşora nevoia de a plânge a copiilor. cât şi behavioriştii. la prieteni sau rude.. pentru a putea participa la viaŃa economică a comunităŃii). iar părinŃii au de luat decizii pertinente asupra cea ce este de făcut pe baza unei mari varietăŃi de factori. 1972) şi 66 . circumstanŃele particulare care au declanşat plânsul. în public. la care posibilitatea de a răspunde prompt este mult mai mare decât în mediile instituŃionale şi de tip Kibbutz în care copiii sunt îngrijiŃi în grup. ai căror mame sar la primul scâncet. de exemplu acasă. 3. SENSIBILITATEA NOU-NĂSCUTULUI Gradul de dezvoltare al analizatorilor nou-născutului prezintă o importanŃă majoră. îndreptându-i spre căi mai mature de comunicare a dorinŃelor lor. totuşi conŃinutul plânsului se schimbă de-a lungul primului an de viaŃă. având în vedere faptul că structural s-a maturat mult înainte de naştere (Bradley R. unde copiii sunt crescuŃi împreună.stimulează acest comportament şi determină un comportament de plâns sistematic din partea copilului. În acord cu teoria behavioristă. pe aceasta bazându-se procesul echilibrării şi adaptării organismului la condiŃiile noului mediu.2.

chiar şi prematurii sunt capabili de răspuns la mirosurile neplăcute prin creşterea parametrilor de activitate şi a ritmului respirator. acestea fiind înnăscute. 1985). iar cercetătorii au relaŃionat ritmul suptului cu plăcerea sau neplăcerea produsă de gustul mâncării. 1979). care se resoarbe din 67 . acru).P. din contră. Toate cercetările indică faptul că mirosul este printre primele simŃuri prin care copiii recunosc şi îşi exprimă preferinŃa pentru mamă sau persoana care-i îngrijeşte în mod constant.2. AUZUL Dezvoltarea anatomică a aparatului auditiv începe de timpuriu în stadiul embrionar şi este aproape completă la naştere. Alte cercetări au pus în evidenŃă schimbări în expresia feŃei. Urechea nou-născutului este invadată la naştere de lichid amniotic.2. H.3. sărat. Experimente realizate cu nou-născuŃi expuşi simultan mirosului sânului matern şi mirosului unei mame străine au arătat că încă din a şasea zi de la naştere ei întorc capul semnificativ de mai multe ori către sânul propriei mame (Mac Farlane.foarte multe studii au pus în evidenŃă faptul că nou-născuŃii pot discrimina între gusturile de bază (dulce. 1975). and Lipsitt. L. MIROSUL Analizatorul olfactiv este la naştere la fel de bine dezvoltat ca şi analizatorul gustativ. astfel încât abilitatea nonverbală implicată îi face pe nou-născuŃi să-şi poată comunica preferinŃele celorlalŃi (Reese. La stimuli olfactivi puternici.W. sau. fapt ce arată cel puŃin câteva preferinŃe în ce priveşte mirosurile. amar. suptul încetineşte. astfel încât nou-născutul este capabil să facă diferenŃa între mirosuri. Recunoaşterea olfactivă apare la copiii hrăniŃi la sân care au experienŃa contactului cu pielea mamei. Unele studii au arătat că nou-născutul suge continuu.. Copiii hrăniŃi doar cu biberonul nu sunt capabili să diferenŃieze mirosul mamei de cel al unei persoane străine (Cernoch şi Porter. 3. care indică faptul că imediat după naştere nou-născuŃii pot diferenŃia gusturile de bază. Expresiile faciale ca forme bazale ale comunicării umane par să fie un echipament deja compus la naştere.2. cu pauze mai puŃine. Mirosurile neplăcute sunt însoŃite şi de expresiile faciale distincte foarte asemănătoare expresiilor manifestate de adult. 3.

Retina. 1980). pe de o parte. Lichidul amniotic obturează transmiterea sunetelor. creşte legătura emoŃional-afectivă între cei doi. 3. 3.urechea medie abia după două săptămâni de la naştere. cât şi al vederii. spaŃiului înconjurător şi ghidează activitatea motorie.2. Vocea umană este un stimul mai important pentru copilul nou născut. acŃionând ca un izolator fonic. 1980). PERCEPłIA DistanŃei este realizată cu ajutorul auzului. DEZVOLTAREA INTELIGENłEI ConcepŃia lui Piaget privind dezvoltarea inteligenŃei copilului propune o manieră de abordare a dezvoltării inteligenŃei şi gândirii 68 . astfel că la trei luni de la naştere capacitatea de focalizare pe obiecte aflate la variate distanŃe devine apropiată de cea a adultului (Banks.5. 3. astfel că la 2-3 luni este capabil să diferenŃieze intonaŃia vocii şi se linişteşte când îi vorbeşte mama. La o lună de la naştere începe secreŃia lacrimogenă. Ńesutul nervos al ochiului.2. conducând la o acuitate vizuală mai redusă. respectiv vederea monocromă) sunt celulele prin care se constitue vederea. responsabilă de captarea luminii şi transformarea ei în semnale nervoase pe care le transmite creierului. Reprezentativitatea la vocea mamei a copilului nou-născut stă la baza recomandărilor făcute de a vorbi copilului chiar de la naştere. dar experienŃele au arătat că la trei săptămâni copilul roteşte capul spre sursa sunetului. dar distanŃa şi dimensiunile sunt treptat apreciate. iar pe de altă parte. PreferinŃa nou-născutului pentru vocea mamei a fost pusă în evidenŃă încă de la 3 zile de la naştere (DeCasper şi Fifer.4. achiziŃia limbajului. Un experiment dezvoltat de Gibson şi Walk (1960) a arătat că percepŃia adâncimii este constituită în acelaşi timp cu capacitatea de a se mişca independent. nu este complet dezvoltată la naştere. Acest tip de interacŃiune mamă-copil stimulează. Celulele conice şi celulele bastonaşe (responsabile pentru vederea colorată. Corneea (aria din centrul retinei unde imaginile sunt focalizate) are celule conice mai puŃine. Dezvoltarea ei ajută la înŃelegerea „reliefului”. Aparatul vizual se maturizează rapid în primele luni de la naştere. Vederea funcŃionează încă din prima zi de la naştere. Acuitatea vizuală se dezvoltă însă pe o perioadă mai lungă de timp. VEDEREA Aparatul vizual este mai puŃin dezvoltat decât celelalte sisteme senzoriale.3.

– ApariŃia unei noi deprinderi – suptul degetului – diferită de acŃiunea întâmplătoare. Stadiul operaŃiilor abstracte (11/12 ani la 18/20 ani). 2. 3. 6. Stadiul reacŃiilor circulare terŃiare şi descoperirea de mijloace noi prin experimentare activă (11/12 luni-18 luni). apoi căutarea unor mijloace corespunzătoare care deŃin caracterul de noutate pentru situaŃia respectivă. Stadiul coordonării schemelor secundare şi al aplicării lor la situaŃii noi (8-11/12 luni). Conform teoriei sale dezvoltarea cognitivă se împarte în 4 stadii sau etape mari fiecare marcând un progres faŃă de celelalte: 1.5 luni). nu spre enunŃarea de adevăruri. mâinii şi gurii. 3. Ex.: reflexul suptului şi reflexul palmar.5 luni).4. Stadiul primelor deprinderi şi al reacŃiilor circulare primare (1 lună . Stadiul operaŃiilor concrete (7/8 ani la 11/12 ani).2 ani. dar au admis (şi Piaget este printre aceştia) că apare inteligenŃa.copilului de la primele semne la judecăŃi complexe. Stadiul senzorio-motor (0-2 ani). Stadiul reacŃiilor circulare secundare şi al deprinderii „procedeelor destinate a face să dureze spectacolele interesante” (4. ExerciŃiul reflexelor (0-1 lună) – Reflexe care prin exerciŃiu se consolidează şi se dezvoltă.5-8/9 luni). după Piaget. Stadiul inventării de mijloace noi prin combinări mentale (18-24 luni). 4. tinde spre reuşită. acele acte în care există o urmărire a unui scop vizat de la bun început. Părerea generală a psihologilor este aceea că până la apariŃia limbajului copilul nu dispune de gândire. 4. Stadiul primelor deprinderi şi al reacŃiilor circulare primare (1 lună-4. copilul dispune doar de percepŃii şi motricitate. aceasta se realizează prin coordonarea mişcărilor braŃului. InteligenŃa caracterizează. 2. 1. InteligenŃa copilului este practică. • Substadii 1. 69 . Stadiul exerciŃiului reflexelor (0-1 lună). Stadiul preoperaŃional (2-7 ani). 2. 5. • Stadiul senzorio-motor Caracterizare generală – 0 .

în care nu există o diferenŃiere între mijloace şi scopuri. Stadiul coordonării schemelor secundare şi al aplicării lor la situaŃii noi (8-11/12 luni). – Prin reacŃie circulară se înŃelege o acŃiune care se produce şi în care efectul este gratificat pentru subiectul care o execută. Stadiul reacŃiilor circulare secundare şi al deprinderii „procedeelor destinate a face să dureze spectacolele interesante” (4. – Acum apar reacŃiile circulare secundare. – Treptat. – O altă etapă este cea în care copilul apucă un obiect doar dacă este în câmpul vizual (vederea simultană a mâinii şi obiectului conduc la apucare). 70 . – Trecerea de la reflexe primare la reacŃii circulare primare se realizează treptat.5-8/9 luni). – ReacŃie circulară primară este aceea care se aplică la propriul corp 3. – În primele luni de viaŃă.– Deprinderea nu este un act ce caracterizează inteligenŃa. apare prehensiunea. dacă încetează să pocnească din degete. treptat se structurează relaŃia cu propriul corp. legate de acŃiunea în care intervine un obiect din mediu şi care produce un rezultat în mediul extern. – Piaget a constatat că. fiul său. îi face plăcere copilului şi acesta tinde să îl repete. – „Procedeele destinate a face să dureze spectacolele interesante” consituie un caz particular. – De la închiderea reflexă a palmei peste degetul (mare) ce atinge palma. mijloacele potrivite. chiar dacă mâna nu este în câmpul vizual. copilul nu face diferenŃa între corpul său şi mediul înconjurător. 5 luni) veritabile este aceea în care toate obiectele care-l interesează pe copil conduc la prehensiune. – Reflexul palmar se perfecŃionează. ci se bazează pe o schemă senzorio-motorie de ansamblu. la apucare şi apoi îndreptarea obiectului spre gură fără a fi privit este etapa coordonării între prehensiune şi supt. va încerca să le reproducă lovind din ce în ce mai tare o pernă. 4. se conturează din ce în ce mai mult scopul acŃiunilor. – Coordonarea între vedere şi apucare. – Copilul nu caută la acest nivel. prin descoperirea întâmplătoare a unui rezultat şi prin încercările de repetare şi reŃinere. pe care îl amuzau pocniturile. apoi cu mediul înconjurător. – Ultima etapă a prehensiunii (4. în vederea atingerii unui scop.

Wallon împarte intervalul de la 0 la 3 ani în două mari etape: mai întâi centripetă.– Pentru a atinge scopul. copilul capătă treptat conştiinŃa situaŃiilor în care el se găseşte implicat şi începe să anticipeze. – În acest moment vorbim de conduite inteligente. 3. Experesiile vocale şi motrice ale copilului se vor diversifica. orientată către lumea exterioară şi către construirea intelectuală (Wallon. GraŃie reacŃiilor sale emoŃionale. Stadiul impulsivităŃii motrice prezintă un apogeu către vârsta de 3 luni şi poate ajunge până la 6 luni. PRINCIPALII FACTORI DE RISC IN PERIOADA PRIMULUI AN DE VIAłĂ – DEPRIVAREA SENZORIALĂ Cercetări punctuale. Ex. ReacŃiile emotive. răspunde 71 . AgitaŃia motrică a copilului devine un mijolc de exprimare a stării sale de tensiune.5. el va progresa în înŃelegerea lumii înconjurătoare. şi apoi centrifugă.: pentru a apuca un obiect aflat în spatele unui ecran.4. Datorită emoŃiilor. este nevoie de coordonarea unor scheme de acŃiune pe care copilul le-a folosit în alte situaŃii. ca în perioada intrauterină. Perioada centripetă cuprinde două momente ale dezvoltării: impulsiv şi emoŃional. după care va lua obiectul (utilizând altă schemă de acŃiune). Satisfacerea nevoilor este total dependentă de mediu şi diferenŃa faŃă de perioada anterioară este aceea că satisfacerea nu se mai realizează automat. copilul va înlătura mai întâi ecranul (utilizând scheme de apucare sau lovire). Stadiul emoŃional poate debuta către vârsta de 2. Wallon consideră emoŃia ca fiind prima formă de comprehensiune. atingând apogeul către vârsta de 6 luni şi se încheie la sfârşitul primului an de viaŃă. centrată pe sine. sunt primele semne ale vieŃii psihice care sunt observabile şi care prin schimburile cu mediul susŃin organizarea vieŃii psihice a individului. 3 luni. care va diferenŃia din ce în ce mai pregnant în mimică şi atitudini. emoŃiile diferite ale copilului vor contribui la relaŃiile copilului cu mediul său şi vor sta la baza sociabilităŃii. dar şi longitudinale au pus în evidenŃă faptul că un mediu stimulativ. 3. 1957). spune Wallon. DEZVOLTAREA AFECTIVĂ H. plin de afecŃiune şi atenŃie. Stadiul se caracrterizează prin preponderenŃa expresiilor emoŃionale care constituie un mod dominant de relaŃionare al copilului cu anturajul său.

1979). răspund verbalizărilor copilului şi oferă acestora jucării. Concluziile acestor studii conduc la ideea că primul an de viaŃă al copilului este o perioadă sensibilă în cursul dezvoltării (Laura E. este greu de realizat sau chiar imposibil. le arată acestora şi le denumesc. activi şi plini de interes faŃă de mediu. 2000. sprijinindu-i propriile eforturi de explorare activă şi achiziŃiile timpurii. Cercetările şi studiile efectuate. Ambele studii demonstrează relaŃia între experienŃa timpurie şi competenŃă ca fiind una bidirecŃională şi reciprocă. În acelaşi timp. Berck. dar copilul poate recupera aceste întârzieri în dezvoltare în condiŃiile în care normalizarea în creşterea şi îngrijirea sa apare înaintea vârstei de doi ani. toate acestea conduc la dezvoltarea unor copii dornici de a explora. p. mai târziu. îngrijirea atentă la nevoile copilului. realizate în 1980. 72 . se angajează în comportamente stereotipe de joc şi sunt anxioşi în situaŃii noi de joc şi explorare (Collard. se joacă într-o manieră mai competentă şi mai matură. Alt studiu a arătat că acei copii ai căror părinŃi iniŃiează interacŃiunea cu copilul.nevoilor de dezvoltare ale copilului. 72). Lipsa stimulării poate conduce chiar la retard sever. care. s-a structurat convingerea că experienŃele în cursul dezvoltării copilului pe perioada primului an de viaŃă sunt determinante şi modificarea evolutiei. p. se relaŃionează pozitiv cu performanŃele cognitive pe perioada celui de-al doilea an de viaŃă (Bradley. 1981). Procesele înregistrate de copii ce au fost de exemplu respinşi. Astfel de copii profită şi mai mult de experienŃa interacŃiunii cu mediul. interacŃiunea mamă-copil. au arătat că mămicile care au aşezat jucării la îndemâna copiilor. Goode şi Most. Caldwel şi Elardo. Studiile efectuate în anii ’60 au arătat că dezvoltarea motorie a copiilor crescuŃi în instituŃii este întârziată. 1973). dar şi teoriile converg către concluzii care postulează faptul că experienŃa timpurie a copiilor cu părinŃii lor determină ceea ce sunt ei mai târziu (Ann Birch.. 168). au copii care petrec mai mult timp manipulând obiectele. Cercetări moderne au pus în evidenŃă faptul că legătura dintre experienŃa timpurie şi efectele ulterioare asupra dezvoltării copilului sunt mult mai complexe decât se credea iniŃial. a fost pus în evidenŃă faptul că majoritatea acestor copii prezintă un nivel de dezvoltare mentală mult inferior faŃă de cel al copiilor crescuŃi în familii (Dennis. Stimularea. Cercetările lui Belsky. copiii institutionalizaŃi prezintă slabe răspunsuri de explorare. în consecinŃă. Sub influenŃa teoriilor psihanalitice. solicită la rândul lor comportamente stimulative din partea părinŃilor.

în acele instituŃii unde copiii sunt hrăniŃi şi lăsaŃi în pătuŃurile lor. un foarte important lucru în ceea ce priveşte consecinŃele pe termen lung ale deprivării. la care recuperarea se realizează cu succes trebuie să fie cea de doi ani. p. 1972). care conduce la întârzieri seminificative în dezvoltarea copilului. 1976. 1973). este esenŃială intervenŃia timpurie şi de calitate. se punea problema dacă copiii preşcolari suferă de deprivare emoŃională când petrec mai mult timp în instituŃii specializate decât în situaŃii familiale convenŃionale. La începutul anilor ’50. pe fondul angajării tot mai multor femei în procesul muncii şi a extinderii instituŃiilor specializate de învăŃământ preşcolar. Deprivarea senzorială. deşi intervenŃia a început abia la vârsta de 5-6 ani (Koluchova. În condiŃiile în care vorbim de copii instituŃionalizaŃi. este necesară educarea personalului din instituŃii cu privire la trebuinŃele copilului şi abilitatea de a se angaja în activităŃi de stimulare a copiilor. 73 . Deprivarea afectivă a fost un subiect larg dezbătut în cadrul problematicii legate de ataşament şi separare. de exemplu. iar prevenŃia deprivării este şi mai însemnată. Asemenea situaŃii sunt întâlnite. înŃelegând prin aceasta toate gradele ei de la carenŃa mediului de stimulare. care dacă este remediată de timpuriu nu produce efecte permanente şi de lungă durată. Faptul că au fost raportate recuperări spectaculoase în perioade de timp scurte. 117). până la expresia limită. Ca şi în cazul copiilor sălbăticiŃi sau copiilor lup. de asemenea. interacŃiunea cu adultul limitându-se la satisfacerea trebuinŃelor elementare necesare supravieŃuirii. emoŃională. De aceea intervenŃia timpurie este mai de succes. în timp ce alŃi copii dovedesc slabe elemente de recuperări în ciuda unor intervenŃii timpurii calificate arată că diferenŃele individuale sunt. Gradul de recuperare depinde în mare măsură şi de diferenŃele individuale.supuşi deprivării în instituŃii şi adoptaŃi după vârsta de doi ani. au recuperat retardul mult mai greu (şi nu complet) decât cei adoptaŃi înainte de doi ani (Dennis. Limita de vârstă spre care converg toate cercetările până în prezent. În concluzie. Problematica deprivării poate fi abordată din punct de vedere teoretic pe două dimensiuni esenŃiale: deprivarea senzorială şi deprivarea afectivă. concluzia este că încheierea mielinizării fibrelor nervoase reduce mult plasticitatea Ńesutului neuronal şi face imposibilă implantarea unor operaŃii şi funcŃii superioare (Neveanu.

disperarea şi detaşarea. 74 . Continuând studiile lui Bowlby. sunt importante desigur. dar şi calitatea îngrijirii copiilor în familii. dar nu în mod necesar al celui stabilit cu mama. tot el afirma că acesta este mai bine explicat de lipsa unor experienŃe stimulatoare adecvate. La adresa cercetării lui Bowlby şi a celor ce i-au îmbrăŃişat ideea. retard intelectual şi erau incapabili de a dezvolta relaŃii sociale. În concluzie. MulŃi prezentau anumite tulburări de comportament. Michael Rutter critica utilizarea conceptului de „deprivare maternală”. arătând necesitatea descrierii mai precise privind aspectele îngrijirii deficitare şi ale efectelor negative şi examinarea mai în amănunt a relaŃiei dintre ele.Ipoteza „deprivării senzoriale” a fost formulată de John Bowlby. Rutter este cel care concluzionează că „sindromul de disconfort” se datorează perturbării procesului de ataşament. Rutter arată că dizarmonia în familie şi absenŃa unei relaŃii stabile cu un părinte sunt asociate devianŃei comportamentale. Bowlby a observat o simptomatologie comună şi extrem de frecventă la copiii instituŃionalizaŃi sau spitalizaŃi. în primii ani de viaŃă. Ca şi Bowlby. Privitor la ipoteza retardului mental asociat deprivării afective. el descrie trei stadii ale „sindromului de disconfort”: protestul. studiile privind deprivarea senzorială au adus un plus în ceea ce priveşte calitatea îngrijirii copiilor în instituŃii. copilul va prezenta mai târziu probleme sociale şi/sau intelectuale. dar teoria sa a fost valoroasă mai ales prin aceea că a atras atenŃia cercetătorilor asupra nevoilor afective ale copiilor într-o vreme când domina preocuparea pentru problematica dezvoltării intelectuale. s-au formulat numeroase criterii. în special cu tatăl. Rutter (1981) face distincŃia între efectele de scurtă durată şi cele de lungă durată ale separării copilului de părinte. deprivarea maternală poate conduce la depresie. Teoria lui era aceea că în lipsa posibilităŃii de a dezvolta o relaŃie de ataşament cu mama sau doica. Copilul chiar într-un mediu sănătos şi cu o dezvoltare normală are nevoie de stimulare pentru a-şi atinge cu adevărat posibilităŃile maxime de dezvoltare. Studiile privind deprivarea afectivă au arătat importanŃa stabilirii legăturilor afective în perioada copilăriei timpuri. enurezis şi la retard în dezvoltarea fizică şi psihică. Legăturile afective cu mama. dar Rutter atrage atenŃia şi asupra importanŃei stabilirii unor relaŃii ale copilului şi cu alte persoane. mult exagerate desigur în teoria lui Bowlby. Potrivit acestei teorii.

– protejarea împotriva factorilor teratogeni (supraîncălzire sau frig în viaŃa precoce. să ofere siguranŃă şi să fie stimulativ. sau a altor agenŃi fizici sau chimici). Specific acestei perioade este animismul şi antropomorfismul.4.1. – prevenirea bolilor prin asigurarea condiŃiilor de locuit. mediul în care creşte şi se dezvoltă copilul trebuie să fie afectiv. Debutul personalităŃii 4. Perioada se caracterizează prin expansiune enormă a conduitelor motorii şi verbale. emoŃionale şi sociale şi nevoi ce asigură dezvoltarea intelectuală. la copil apare un început de independenŃă. IV. dezvoltând mersul. manevrarea cu mai multă precizie a obiectelor din jur. Nevoile fizice ale copilului în primii ani de viaŃă: – hrănirea adecvată pentru a asigura nevoile nutriŃionale. Caracterizare generală 4.Cap.6. CREŞTEREA ŞI DEZVOLTAREA COPILULUI DE LA 1 LA 3 ANI 4.2. trăsături generale ale gândirii copilului antepreşcolar. vorbirea. Principalele achiziŃii psihice ale perioadei 4. ce se impun a fi satisfăcute: nevoi fizice. CARACTERIZARE GENERALĂ Spre deosebire de perioada anterioară. Dezvoltarea fizică 4.1. în cele din urmă. prin imunizări etc. 75 . Dezvoltarea afectivităŃii 4.5. Cercetările au pus în evidenŃă mai multe tipuri de nevoi ale copilului în primii ani de viaŃă. Din această cauză. prin supravegherea stării de sănătate. Dezvoltarea inteligenŃei şi gândirii 4. pentru dezvoltarea intelectuală.3. S-a dovedit că primii ani de viaŃă sunt vitali în stabilirea stării de bine fizic şi emoŃional de mai târziu şi.

de către părinŃi. care să-l ajute să-şi stimuleze dezvoltarea autocontrolului. – Încurajarea limbajului prin vorbit. iar în cazul copiilor bolnavi. Perioada de la 3 la 6 ani: – Oportunitatea de a dezvolta motricitatea fină. – OportunităŃi zilnice de a se juca cu o varietate de obiecte. – AdulŃi faŃă de care să se dezvolte ataşamentul. Dacă copilul are probleme cu dezvoltarea cognitivă şi cu dezvoltarea îndemânării. – Stimulare adecvată pentru dezvoltarea limbajului. p. – ActivităŃi premergătoare scris-cititului. – Stimularea dezvoltării intelectuale se începe în perioada de sugar şi se face. de limbaj şi gândire. pentru a asigura nevoile emoŃionale deosebite ale acestora. – ActivităŃi care să dezvolte un sens pozitiv al controlului. (Iordăchescu. – OportunităŃi pentru a învăŃa să coopereze. – Dieta adecvată. cântat. 1998. Nevoile pentru dezvoltarea intelectuală corespunzătoare a copilului: – Se vor crea o serie de facilităŃi educaŃionale. de regulă. Perioada de la 1 la 3 ani: – Suport pentru achiziŃiile motorii. să ofere ajutor şi să împartă. Donohue-Colletta (1992) propune diferenŃierea nevoilor copiilor în primii ani de viaŃă pe 3 paliere de vârstă. – Suport pentru a învăŃa limitele (controlul comportamentului). adaptate nevoilor copilului. sub supravegherea strictă a adulŃilor care au ca grijă principală binele acestuia. – Să se cultive sentimentul de respect pentru propria viaŃă şi pentru viaŃa celorlalŃi. 76 . – Şansa de a dezvolta o relativă independenŃă. stimularea senzorială se va face de către specialist. 199). Perioada de la naştere până la vârsta de 1an: – PreotecŃie faŃă de pericole fizice. – OportunităŃi pentru a explora şi cunoaşte mediul.Nevoile emoŃionale şi sociale ale copilului: – Să crească într-o familie unită. părinŃii să aibă o atitudine echilibrată. – Îngrijirea adecvată a sănătăŃii. – Să se impună limite rezonabile ale comportamentului copilului. în special de către mamă. – Să i se asigure o stare de sănătate bună. citit. – OportunităŃi pentru a dezvolta deprinderile de bază în autoîngrijire. mai ales faŃă de cei cu boli cronice sau cei cu nevoi speciale.

ritmul de creştere este mai diminuat faŃă de perioada anterioară. obiceiuri elementare. – Factori socioeconomici – influenŃează creşterea organismului copilului prin modul de viaŃă. – Factorii de mediu – dintre care nutriŃia este elementul esenŃial în dezvoltarea procesului de creştere.5 kg. iar deficitul acestui hormon se exprimă prin încetinirea proceselor de creştere şi maturare. 6 -12 ani = 77 .12 luni = 2 1. Ritmul de creştere. de 15 kg. iar la 3 ani. În primul an. dezvoltare şi maturaŃie depinde de factori ereditari. climatul afectiv. 1983). Stress-ul psihic provocat de mediul ambiant nefavorabil influenŃează negativ procesul de creştere. în strânsă legătură cu factorii nutriŃionali. după care se inversează ritmul de creştere. calitatea relaŃiilor dintre părinŃi şi copii. tradiŃii culturale.2. Dezvoltarea şi maturaŃia reprezintă noŃiuni calitative referitoare la diferenŃieri de structură. Rapoartele segmentare dintre trunchi şi membre arată că membrele cresc mai rapid decât trunchiul până la pubertate.6 ani = vârsta (ani) x 2 + 8 kg vârstă (ani) x 7 − 5 2 Talia creşte de la 74 cm la 92 cm. valoarea medie aproximativă a înălŃimii în centimetri se poate afla din formula: Vârsta (în ani) x 6 + 77 (Nelson. DEZVOLTAREA FIZICĂ Prin creştere înŃelegem acumulările cantitative ale dimensiunilor corporale. După vârsta de 1 an. iar înfăŃişarea generală a organismului se modifică. Pentru aprecierea aproximativă a greutăŃii medii normale la diferite vârste se pot folosi unele formule: vârsta luni + 9 3 . greutatea medie este de 9. – Factori ereditari – influenŃează ritmul de creştere şi valorile definitive ale parametrilor de creştere. excesul determină accelerarea creşterii fără maturaŃie (gigantismul). La 3 ani. de compoziŃie şi funcŃie celulară. hormonul de creştere este indispensabil pentru reglarea creşterii scheletice. Segmentele corpului au ritmuri de creştere inegale. – Factori hormonali – între aceştia. conform programelor genetice.4. – Factorii psihici şi emoŃionali – contribuie în însemnată măsură la confort prin ambianŃa familiară. hormonali şi de mediu. particulare fiecărui Ńesut.

reprezentarea şi limbajul. Activitatea corelată a diferitelor regiuni şi zone cerebrale se dezvoltă foarte mult. ajunge la 1.Este important de ştiut că cifrele rezultate din măsurătorile parametrilor antropometrici sunt confruntate cu valorile din standardele de referinŃă care Ńin seama de zona geografică. să spargă. târât. Posibili78 . Are loc progresia în ceea ce priveşte dezvoltarea creierului. coloanei vertebrale. 4. să tragă. de expansiune. În România. se constată o egalizare a celor două perimetre spre vârsta de 1 an. reprezentând standarde de referinŃă ce reflectă nivelul dezvoltării fizice la diferite grupe de vârstă. în faza ei adevărată. desfacere. după care perimetrul cranian rămâne progresiv în urma celui toracic. este capabil să deschidă uşile. Acum este capabil să împingă. aceste măsurători au fost elaborate de Institutul de Igienă Bcureşti. iar diferite reacŃii înnăscute încep să se condiŃioneze (la 2 ani şi jumătate apare controlul sfincteral). În raport cu perimetrul toracic. Aceste achiziŃii permit copilului un acces mai mare la mediul înconjurător. Se perfecŃionează mişcările mâinilor în rapiditate şi precizie (încă de la un an şi câteva luni copilul poate bea din cană. la 3 ani. PRINCIPALELE ACHIZIłII PSIHICE ALE PERIOADEI Perioada antepreşcolară se caracterizează prin trei achiziŃii importante: mersul. Copilul îşi dezvoltă capacităŃile de la mersul şovăit la alergat. la stăpânirea şi modificarea lui. cu dispariŃia treptată a aspectului particular al nou-născutului. 55-73). Au loc osificări la nivelul craniului prin închiderea fontanelelor. de la 980 g. poate mânca cu linguriŃa). a cutiei craniene. 1975. sertarele şi să culeagă obiecte mici între degete. care la naştere este mai mic decât cel cranian. Termenul de psihomotricitate este folosit pentru a exprima faptul că dezvoltarea motricităŃii este legată de celelalte progrese în dezvoltarea intelectuală şi socioafectivă. Elementele de maturaŃie sunt reprezentate de dezvoltarea relativă a masivului facial. să ridice. la 1an. vârstă şi mediul de provenienŃă (rural/urban). ceea ce va duce la o mai mare agilitate a corpului. la apucare. „de tatonare”. AchiziŃia mersului este o bună ilustrare a acesti interrelaŃii.100 g. Se dezvoltă sistemul muscular şi al ligamentelor. învârtire. La doi ani.3. de la manevrarea imprecisă. a membrelor. căŃărat. ba mai mult decât atât. să smulgă. dentiŃiei (Ferrier. p. sex. dulapurile. Dezvoltarea psihomotorie. Dezvoltarea motricităŃii trece din faza ei incipientă.

un copil privat de îngrijire şi nestimulat va prezenta un retard important în achiziŃiile sale. apoi controlul membrelor inferioare. achiziŃia ultimă fiind cea legată de mişcările mâinii. permiŃând. dirijate ale copilului asupra unui obiect apar mai întâi la nivelul umărului. EvoluŃia prehensiunii este efectiv o bună ilustrare a acestei legi. Dezvoltarea se derulează urmând câteva legi generale. redresând capul. Dezvoltarea psihomotorie este programată genetic pentru fiecare specie. copilul va exersa un control din ce în ce mai mare asupra muşchilor. permiŃând poziŃia şezând. prin exersarea mersului el dezvoltă o autonomie faŃă de adult. dezvoltând motricitatea fină. În acelaşi timp. Mielinizarea fibrelor nervoase se realizează progresând de la zona creierului la zona bazală a coloanei vertebrale. De exemplu. Mişcările devin astfel mai suple şi mai adaptate.tatea copilului de a se mişca conduce la experimentarea de noi senzaŃii. unde controlul degetelor este din ce în ce mai perfecŃionat. Acestea au fost descrise de Gesell şi ilustrează progresul maturizării nervoase cu efectele sale asupra controlului motricităŃii. Ea ilustrează progresele mielinizării într-un sens proximo-distal. Aceasta înseamnă lărgirea controlului de la segmentele centrale la segmentele periferice. apoi ai spatelui. De aceea. EvoluŃia tonusului şi a posturii. de asemenea. gesturi din ce în ce mai precise şi minuŃioase (de la regiunea pelviană la picioare. adaugând achiziŃia poziŃiei bipede. căci copiii 79 . facilitând progresul în controlul de la grupele de muşchi mari la grupele de muşchi mici. deoarece putem constata că mişcările controlate. apoi la nivelul articulaŃiei cotului şi apoi în palmă. dezvoltând experienŃa cognitivă. care permit înŃelegerea mecanismelor dezvoltării. pe când tonusul muşchilor flexori (ai braŃelor şi picioarelor) se va diminua pentru a permite gradul de extensibilitate necesar staŃionării în picioare şi mersului. Aceste legi sunt: Legea dezvoltării cefalo-codale. de la umeri la mână şi aşa mai departe). Tonusul este legat de evoluŃia posturii. descendent. de la muşchii oculari la muşchii gâtului. progresul copiilor hipertonici sau hipotonici nefiind similară. Legea dezvoltării proximo-distale. Tonusul muscular al noului născut va evolua diferit în funcŃie de muşchii solicitaŃi. adică de la ceea ce este la mică distanŃă către ceea ce se află din ce în ce mai departe. tonusul axial va creşte pentru a permite redresarea trunchiului. ceea ce înseamnă baza independenŃei de mai târziu. dar asta nu înseamnă că mediul nu intervine ca factor de modulare a celui genetic. şi anume.

vocalize 5 Strigă în puseuri 6 Prinde cu amândouă mâinile. adaptate după Gesell: Vârsta (luni) 1 1 2 Motricitate (M) 2 Capul moale Ridică uşor capul care recade repede łine capul Adaptare senzorială (A. zgârie diferite obiecte. Vede un obiect în linie mediană Priveşte mâna examinatorului. priveşte un altul Limbajul (L) 4 Mici zgomote guturale Surâde când i se vorbeşte.S) 3 Ascultă sunete. prehensiune Gângureşte. râde ReacŃii Sociale (R. ridică mâinile după obiecte.hipertonici stau în picioare mai mult decât ceilalŃi şi cei hipotonici au un control mai bun al motricităŃii fine. încearcă să reapuce un obiect căzut. căci este importantă variaŃia propriei curbe de dezvoltare pe care se evaluează progresul. gângureşte spontan DiferenŃiază pe străini. Ńine un cub. priveşte un obiect mai mult de un minut Vede imediat un obiect. se întoarce de pe o parte pe altă. Principalele achiziŃii psihomotorii până la vârsta de 3 ani. emite vocale izolate Gângureşte. Evaluarea dezvoltării unui copil se realizează raportat la propriul ritm de dezvoltare şi nu numai prin raport la grupa de vârstă de referinŃă. conform datelor IOMC – Bucureşti. încearcă să localizeze un sunet Urmăreşte cu ochii obiecte dispărute.S) 5 Figură inexpresivă Mimică la figura umană. duce obiectele la gură Întoarce capul la sunet. ridică picioarele în sus. se ascunde după o cârpă Surâde la imaginea din oglindă 3 4 Stă o fracŃiune de secundă susŃinut łine capul drept stabil. observă examinatorul Gângureşte când se vorbeşte Surâs spontan. urmăreşte un obiect de la linia mediană Urmăreşte un obiect până la 1800. surâde şi vocalizează la vederea propriei imagini din oglindă 80 . recunoaşte biberonul. prehensiune precară În decubit dorsal. Normele dezvoltării.

imită sunete. urcă scările ajutându-se de mâini 3 Recunoaşte jucării 4 Spune „m…m…” Vocalizări silabice 5 Apucă bine alimente solide. introduce corect cuburile mici în cele mari Turn de 3-4 cuburi. arată când doreşte un obiect Încearcă să mănânce singur cu lingu81 12 Încearcă să construiască un turn din cuburi Turn din două cuburi. Răspunde la nume Pricepe cuvinte ca: nu. mama. mama. apucă al treilea cub Descoperă un obiect ascuns sub privirea sa. scade în mâini. Prehensiune mediodigitală Stă în picioare. mama. limbaj sub formă de jargon. mănâncă singur un biscuit Pricepe: bravo! Pa! Ia două cuburi în cele două mâini. ta. 10 Papa. prehensiune radiopalmară Stă în şezut. se ridică susŃinut.1 7 8 9 2 palmară Stă în şezut susŃinut. încearcă să întoarcă paginile unei cărŃi. priveşte alt obiect Loveşte un cub de altul. răspunde la nume Spune două cuvinte. tata 11 Papa. ba. 4-5 cuvinte. Ńine un cub. mângâie imaginea din oglindă Suge jucării. prehensiune cu opozabilitate În picioare. se Ńine în picioare când e susŃinut de mâini. tata. ridică picioarele şi le repune Merge susŃinut numai de o mână Merge. denu- . culcat. încearcă cu insistenŃă să apuce jucării Îşi Ńine biberonul. pricepe să dea obiecte la cerere. urcă 10 cuvinte şi nume proprii. lângă bară. ta. înŃelege. aşază un cub pe o suprafaŃă Aşază jucării pe o suprafaŃă Silabe izolate: ma. Se joacă şi cercetează diferite obiecte Pricepe să facă gesturi de ajutor la îmbrăcare Controlul parŃial al sfincterelor. duce piciorul la gură. imită sunete. mâzgăleşte spontan pe 15 18 Merge singur şi repede.

se îmbracă singur cu o jachetă. utilizează pluralul. ştie să spună funcŃiile unor obiecte Descrie ce fac animalele sau oamenii din imagini. răspunde la întrebări. controlul sfincterelor pe parcursul nopŃii. tu. Ńine corect creionul. dă cu piciorul în minge Aleargă fără să cadă 3 hârtie 4 meşte imagini din cărŃi cu poze 20 de cuvinte. se joacă în grup fără cooperare Utilizează „eu” pentru a se denumi Turn din 5-6 cuburi Imită cu creionul pe hârtie linii verticale şi orizontale 30 36 Sare cu ambele picioare. se îmbracă şi mănâncă singur 82 . se aşază singur pe un scăunel Urcă şi coboară pe o scară susŃinut de o mână. ascultă ordine Fraze din 3-4 cuvinte. utilizează cuvinte ca: eu. încearcă să se Ńină într-un picior. copiază cercul Se joacă în grup cooperând. combină spontan 3-4 cuvinte. urcă şi coboară o scară alternând picioarele Face un turn din 8 cuburi. repetă cuvinte. încercă să se Ńină într-un picior.1 21 24 2 scările Ńinut de o mână. Desenează şi explică ce a desenat. łine corect creionul. imită cu creionul linii verticale şi orizontale Îşi spune numele complet. verbalizează ce face 5 riŃa. apare „de ce”-ul Realizază un turn şi pod din cuburi. controlul sfincterelor pe parcursul zilei Bea singur din ceaşcă. Sare pe ambele picioare. arată celor din jur ce îl interesează. cere când vrea să mănânce şi să bea Mănâncă corect cu linguriŃa. Utilizează prepoziŃii. merge pe bicicletă. al meu. Ştie să-şi spună sexul.

La sfârşitul primului an de viaŃă. că frecvenŃa imitaŃiei produse depinde de copii şi că aceste conduite dispar către vârsta de 2 luni. La un an şi jumătate se face trecerea decisivă spre reprezentarea acŃiunii. În jurul vârstei de 2 ani. ca şi în cazul altor capacităŃi precoce. condiŃie esenŃială pentru supravieŃuirea sa (Tourrette şi Guidetti. p. Una din cele mai importante achiziŃii este vorbirea. La sfârşitul primului an de viaŃă. este relativ tardivă. 2002. unele fiind cuprinse în vocabularul propriu sau limbajul propriu. majoritatea copiilor pronunŃă câteva cuvinte cu înŃeles. a manevrării obiectelor şi asupra dezvoltării gândirii (Golu. gândirea copilului este dominată în totalitate de acŃiunea concretă cu obiectele. cum sugerează Meltzoff şi Moore. Teoreticienii cognitivişti asociază competenŃele precoce cu reprezentările mentale. dacă nu mai multe dintre acestea. p. şi în acest caz ele vor deveni foarte precoce. cărora le atribuie o funcŃie centrală în dezvoltarea cognitivă. AfirmaŃia lui Piaget despre apariŃia tardivă a reprezentărilor mentale este unul din punctele de dezacord fundamental între Piaget şi Freud. Copilul de aici înainte are capacitatea de a opera în plan mental cu imaginile secundare furnizate de reprezentare. deja cunoaşte valoarea socială a limbajului. Capacitatea de a înlocui acŃiunea concretă. directă. cu imaginea ei are implicaŃii asupra jocului. ImitaŃia implică reprezentări mentale. şi alŃi cercetători au confirmat observaŃiile făcute şi au arătat că nou-născuŃii urmează modelele propuse spre imitare. Alături de aceştia. Problema ridicată de aceşti cercetători este natura proceselor implicate în producerea acestor comportamente. 61). deoarece ele nu pot fi posibile înaintea substadiilor III şi IV pentru că este nevoie de reprezentări mentale corespondente modelului de imitat. altfel în ce manieră un nou născut poate imita o mişcare pe care el nu a experimentat-o. este funcŃiunea lor socială şi se înscriu în ansamblul capacităŃilor desfăşurate de copil pentru a intra în contact cu semenii. înainte de executarea ei reală. după Piaget. respectiv faptul că prin intermediul limbajului poate obŃine satisfacerea unor trebuinŃe. 1993). 61).Majoritatea autorilor apreciază că la această vârstă copilul învaŃă prin imitaŃie. ApariŃia conduitelor de imitaŃie la copil. 2002. La sfârşitul primului an de viaŃă. ExplicaŃia cea mai probabilă a precocităŃii acestei capacităŃi. Verza. Zlate. el foloseşte limbajul ca mijloc de comunicare 83 . ObservaŃiile conduitelor neo-natale imitative puse în evidenŃă de Zazzo a fost completată prin studii experimentale de Meltzoff şi Moore (1977) şi au contrazis teoria piagetiană a dezvoltării tardive a reprezentărilor. dar şi între succesorii lor (Tourrette şi Guidetti.

Stadiul debutează la doi ani şi câteva luni. aude. pot fi evidenŃiate mai multe stadii. adjective. vocea nu este controlată în volum şi modulaŃie. 3 luni – vocale şi consoane izolate. pronume personal. funcŃia reglatorie – declanşează acŃiuni cu ajutorul limbajului dar predominantă este funcŃia ludică – copilul se joacă şi exersează vorbind (Golu. aproape majoritatea conŃinutului exprimat de copil este inteligibil. De la exerciŃiul vocal din primul an de viaŃă în care sunt incluse gânguritul şi Ńipătul. Zlate (în lucrarea Golu. Verza. Vocabularul său poate conŃine de la 8 până la 20 de cuvinte. 18 luni – 8 până la 10 cuvinte. Zlate. sensul pluralului. Este capabil să relateze despre experienŃa sa şi relatarea să poată fi urmărită şi înŃeleasă. 11 luni – cuvânt cu sens. Copilul pronunŃă cuvintele unele după altele în ordinea importanŃei pe care acestea par să o aibă pentru el. jargonul folosit este impregnat de conŃinut emoŃional. copilul trece la exerciŃiul cuvintelor când jocul cu cuvintele şi silabele este aproape permanent. verb conjugat. 7 luni – vocalizează silabe. 8 luni – pronunŃă silabe. în vocabular activ. 2 luni – gângureşte. se joacă repetând un cuvânt sau o frază. în care copilul exprimă atitudini afective şi mintale. vrea. la 3 ani şi jumătate. Stadiul „diferenŃierii formelor gramaticale”. 30 luni – vocabular activ bogat. 10 luni – înŃelege cuvinte folosite des. 6 luni – sunete mai variate. 69). identificăm următoarele stadii: stadiul cuvântului-frază. 9 luni – silabe repetate. După M. indicii dezvoltării normale a comportamentului verbal sunt următorii: 1 lună – sunete laringiene. 33 luni – poezii scurte. Stadiul structurii sintactice debutează la 3 ani. Verza. În România. 36 luni – relatează situaŃii 84 . Stadiul „frazei gramaticale” în care copilul exprimă relaŃii între noŃiuni şi judecăŃi. Stadiul prefrazei durează de la 1 an şi jumătate până la 2 ani. care conŃin o mare încărcătură informaŃională. 12 luni – 2 cuvinte cu semnificaŃia precisă. La 2 ani. 24 luni – propoziŃii din 2. 3 cuvinte (substantive. 15 luni 4 până la 6 cuvinte în vocabular activ şi folosirea „jargon”-ului. verbe. În evoluŃia limbajului la copil. pronume). 1993). Acest stadiu se întinde de la 1 an la 1 an şi jumătate. p. 1993. 4 luni – tendinŃa de modulare. ritmul şi fluenŃa vorbirii este încă slabă. Sunt active majoritatea funcŃiilor limbajului: cea de comunicare – copilul exprimă ceea ce vede. La 3 ani. 5 luni – sunete în ritm alert. simte. cuvinte din mai multe silabe.curentă. înŃelege întrebări simple ce au legătură cu mediul său şi activităŃile sale. foloseşte cuvinte-propoziŃii. produce propoziŃii din care lipseşte de cele mai multe ori verbul. 27 luni – îşi vorbeşte singur când se joacă.

Conceptul obiectului permanent a fost introdus de Meyerson.4. pentru a desemna invarianŃa obiectului ca atare. Stadiul reacŃiilor circulare terŃiare şi descoperirea de mijloace noi prin experimentare activă (11/12 luni-18 luni) • Pentru ca actul inteligent să fie complet sunt necesare mijloacele noi de acŃiune. La sfârşitul primului an de viaŃă. InteligenŃa senzori85 . folosind un băŃ. • Conduita suportului – Trage covorul pentru a aduce mai aproape obiectul. Stadiul inventării de mijloace noi prin combinări mentale (18-24 luni) • SoluŃia la problemă nu mai este tatonată practic. • Apar reacŃiile circulare terŃiare • În RCS copilul cunoaşte rezultatul acŃiunii sale şi îl repetă folosind scheme cunoscute de acŃiune. limbaj constituit gramatical.: descoperind traiectoria unui obiect copilul va căuta să-l arunce în alte moduri sau de la alte puncte de plecare. crearea lor şi căutarea acestor mijloace este caracteristica acestui moment. cel preoperaŃional (de la 2 la 7 ani).. DEZVOLTAREA INTELIGENłEI ŞI GÂNDIRII Perioada de la 1 la 3 ani din perspectiva piagetiana este caracterizată de încheierea stadiului senzorio-motor (0-2 ani) şi debutul stadiului umător. coord. foloseşte corect pluralul. 1978). – Trage faŃa de masă pentru a coborî obiectul. 6. în cele terŃiare acŃiunile sunt caracterizate de schimbarea modalităŃii de producere a rezultatului. receptiv la cuvinte noi.din viaŃa lui şi a familiei. • Conduita bastonului – apropie un obiect îndepărtat. • Sfârşitul inteligenŃei senzorio-motorii şi debutul inteligenŃei veritabile. categorializarea schemei sale de existenŃă (Neveanu. • „experienŃe pentru a vedea ce se întâmplă”: – ex. dezvoltarea inteligenŃei conform teoriei lui Piaget parcurge substadiile 5 şi 6 ale dezvolttării senzorio-motorii: 5. pentru ca aprecierea sa fie corectă. copilul fiind capabil să găsească soluŃia în mintea sa. • Conduita sforii – Trage sfoara de care este legat un obiect pentru a-l apropia. 4. Nu trebuie uitat însă în aprecierea dezvoltării că fiecare copil are ritmul său de dezvoltare şi caracteristicile sale individuale şi evaluarea trebuie realizată pe mai multe dimensiuni.

Această perioadă de după vârsta de 2 ani este marcată de trei mari achiziŃii.5 luni) Nu există nici o conduită privind obiectele disparate S1 (0-1 lună) S3 (4.debutul permanenŃei obiectului . 14).obiectul este permanent. ce se constituie în substructuri ale viitoarelor noŃiuni corespunzătoare (Piaget. arată Piaget. într-un univers format din obiecte permanente.căutare activă Ńinând cont de reuşitele anterioare şi nu de deplasările vizibile ale obiectului S5 (11/12 luni . 1976. La sfârşitul stadiului senzorio-motor. ale spaŃiului. Observarea conduitei copilului cu ocazia dispariŃiei unui obiect : S2 (1 lună -4. arată Piaget. .căutare activă Ńinând cont de mişcările invizibile ale obiectului. Indicele recunoaşterii permanenŃei obiectului este „căutarea activă”. . construind marile categorii ale acŃiunii care sunt: schemele obiectului permanent.conduita este definitivă Perioada preoperaŃională sau stadiul preoperator debutează în jurul vârstei de 2 ani cu apariŃia reprezentărilor mentale şi posibilităŃile de evocare verbală şi mentală caracterisitice.18 luni) . copilul deŃine un sistem elementar de semnificaŃii şi o posibilitate esementară de a reprezenta mental anumite acŃiuni.o-motorie conduce la organizarea realului. obiectele continuă să nu fie permanente S4 (8-11/12 luni) . respectiv: apariŃia funcŃiunii semiotice.58/9luni) Apar conduite precursoare. Nici una din aceste categorii nu este dată de la început şi universul iniŃial al copilului este în întregime centrat pe propriul corp şi pe acŃiunea proprie a copilului într-un egocentrism pe cât de total pe atât de inconştient. structurat spaŃio-temporal şi constituind sediul unei cauzalităŃi. După vârsta de 18 luni. noŃiunea de obiect nu este înnăscută. Aşadar. 15). p. apogeul gândirii egocentrice şi începutul decentrării cognitive. conform teoriei lui Piaget. ci se formează pe parcursul aceloraşi stadii de dezvoltare ca şi schemele de acŃiune. ale timpului şi ale cauzalităŃii. 1976. se realizează o decentrare generală în urma căreia copilul sfârşeşte prin a se situa ca un „obiect” printre altele.căutare activă Ńinând cont de mişcările vizibile ale obiectului S6 (18-24 luni) . în acelaşi timp spaŃializate şi obiectivate în lucruri (Piaget. Inhelder. p. Aceste reprezentări şi utilizarea semnifi86 . Inhelder.

în atribuirea acestui termen copiilor.5. deoarece ele nu au nici o legătură cu obiectele pe care le reprezintă (Tourrette şi Guidetti. care reprezintă capacitatea de a evoca obiectele sau situaŃiile care au fost cândva percepute.cantului se dezvoltă o dată cu apariŃia funcŃiei semiotice sau simbolice. El se referă la „instincte sexuale” deşi. Eşecul în negocierea satisfăcătoare a unui anumit stadiu va avea ca rezultat fixaŃia sau stagnarea dezvoltării în acel stadiu (Ann Birch. p. În stadiul oral. Freud arată că în această perioadă copilul se află într-un stadiu de narcisism primar. 2002. stadii în care satisfacerea este obŃinută pe măsură ce libidoul (energia sexuală) este direcŃionat spre diferite părŃi ale corpului. sunt caracteristice stadiile oral. Freud propune 5 stadii: oral. anal şi debutul celui falic. În jurul vârstei de 2 ani. etapa pe care Rose Vincent a denumit-o „marea identificare” (ce este asta ?). şi tendinŃa copilului. pe de o parte. Prima etapă este activă. 4. viaŃa afectivă a copilului este organizată în jurul alimentaŃiei. încercând să clarifice elementele de bază ale dezvoltării afective. Această funcŃie generatoare a reprezentării este denumită de Piaget simbolică. În conduita verbală. Această funcŃie se va dezvolta într-o manieră privilegiată pe parcursul diferitelor conduite care sunt: imitaŃia amânată. prin intermediul semnelor şi simbolurilor. Pentru perioada de la 1 la 3 ani. 111). Cea de a doua fază este faza lui „de ce ?” şi debutează la 3 ani. p. falic. imaginile mentale şi limbajul. corespunzând perioadei autoerotismului. de latenŃă şi genital. Freud a folosit termenul „sexual” mai degrabă cu sensul de plăcere fizică. Fiecare stadiu aduce după sine un set de probleme ce trebuie depăşite în raport cu dezvoltarea de mai târziu. distingem două etape interogative cu influenŃe asupra structurării gândirii. 2002. la ce folosesc acestea şi care sunt efectele obiectului asupra sa. Această dezvoltare este descrisă de mai mulŃi autori. Una dintre perspectivele teoretice ale dezvoltării afective este cea propusă de psihanaliză. Aceste 2 funcŃii se 87 . semnele fiind mai arbitrare decât simbolurile. 2000. jocul simbolic. p. AlimentaŃia pentru Freud are două funcŃii: nutriŃională şi libidinală. apoi semiotică. Dezvoltarea inteligenŃei şi limbajului sunt strâns legate de conduitele verbale. DEZVOLTAREA AFECTIVITĂłII Vârsta de la 1 la 3 ani este caracterizată de fuziunea cu mama. Prin această întrebare copilul caută să identifice relaŃiile dintre obiecte. de a se construi ca persoană (Tourrette şi Guidetti. anal. 111). pe de altă parte. 168). contribuind semnificativ la dezvoltarea gândirii.

Atkinson R. interpretarea freudiană a patologiei adultului s-a făcut prin referinŃa la aceste prime stadii ale vieŃii psihice. etologie şi psihologie cognitivă (Atkinson Rita L.. când relaŃia obiectuală este orală şi se elaborează progresiv un Ego rudimentar. Perioada falică este caracterizată de complexul Oedip. copilul construieşte progresiv o reprezentare internă a figurilor de ataşament. 2 ani. Ca urmare. care îi va permite să suporte din ce în ce mai bine absenŃa acestora şi să anticipeze întoarcerea lor. În această perioadă. Bem. care îl va ajuta pe copil să suporte mai bine separarea corespunzătoare intrării în grădiniŃă. 579). • etapa formării unei relaŃii reciproce – 18 luni/2ani şi după.C. ca prototip al plăcerii erotice.vor separa. activitatea suptului se va exersa ca plăcere în sine. El arată că nevoia de ataşament a copilului faŃă de mama sa evidenŃiază o nevoie înnăscută. Acesta este momentul întăririi Ego-ului iar interdicŃiile parentale sunt originea Superego-ului. cu plăcerea defecării şi a reŃinerii voluntare. zona erogenă devine regiunea anală. În această perioadă. copiii manifestă anxietate de separare. când dezvoltarea se poate fixa într-unul din stadii. când relaŃia cu mama se modifică la finalul acestui stadiu. p. cu valoare de supravieŃuire. marcând mai mult decât până acum preferinŃa faŃă de mamă. nevoia de contact social care este o nevoie primară. Bowlby descrie că în jurul vârstei de 3 ani se formează un palier matur în construcŃia acestei reprezentări. anxietatea de separare scade la vârsta de 3 ani. Bowlby împarte dezvoltarea ataşamentului în 4 etape: • etapa de preataşament – de la naştere la 6 săptămâni când comportamentul este o problemă de răspunsuri reflexive determinate genetic. copiii mici se orientează şi răspund. corespunzătoare etapei în care ataşamentul faŃă de mamă este foarte evident. • etapa ataşamentului delimitat – 6/8 luni până la 18 luni. Faza anală debutează cu controlul sfincterelor. Un alt psihanalist. Bowlby. elaborează în jurul anilor '50 teoria ataşamentului. • etapa ataşamentului de acŃiune – (6 săptămâni-6/8 luni) – în această fază. 88 . Un moment important este înŃărcarea.. J. Aşa cum se ştie. RelaŃia copilului cu obiectul libidinal se exprimă în termeni de posesiune/expulziune. 2002. Smith. structurală. teorie care asimilează concepte din teoria psihanalistă. Această perioadă de ataşament delimitat îşi găseşte echivalenŃa în permanenŃa obiectului din teoria lui Piaget.

preludiu reprezentării mentale care va acompania naşterea limbajului. 1993). se constituie faza opoziŃiei. Stadiul proiectiv corespunde vârstei de 3 ani şi este marcat de trecerea de la actele motorii la reprezentările mentale. H. Cu progresul 89 . p. ca momente ale stadiului centrifug. Copilul începe să acŃioneze conform interdicŃiilor interiorizate (Golu. centripetă şi centrifugă. ca urmare a unor interiorizări a interdicŃiilor. Această activitate contribuie la naşterea a ceea ce Wallon numeşte inteligenŃă practică. Zlate. Cea de a doua fază a dezvoltării afectivităŃii la această vârstă este cea de cooperare cu adultul. Odată stabilită legătura de ataşament. sunt etape ale dezvoltării afective până la 3 ani. Pe de altă parte. dezvoltarea afectivă este esenŃială pentru structurarea persoanei în mediul din care face parte. care semnalează trecerea de la senzorio-motricitate la stadiul reprezentărilor mentale. Această opoziŃie între două forme de inteligenŃă. 4. iar copiii nu trebuie să se mai angajeze în comportamente de căutare a apropierii la fel de insistent ca până acum. Această orientare contribuie la naşterea unei inteligenŃe caracterizate de Wallon ca fiind inteligenŃa discursivă. Pe de o parte. proprietăŃile şi numele acestora. Perioada de vârstă de la doi ani corespunde dezvoltării senzorio-motorii şi proiective. 2002. În evoluŃia afectivităŃii antrepreşcolarului. activitatea senzorio-motorie se dezvoltă în posturi şi atitudini care contribuie la apariŃia imitaŃiei (posturile imitative). autorii români identifică două faze specifice. DEBUTUL PERSONALITĂłII Aşa cum am arătat pentru perioada de până la un an şi pentru perioada de la 1 până la 3 ani. 84). Activitatea senzorio-motorie se dezvoltă în două direcŃii independente. Revolta faŃă de interdicŃia adultului se transformă întrun comportament de opoziŃie. Wallon arată că perioada 1-3 ani este definitorie pentru dezvoltarea personalităŃii. dar complementare. deschizând perioada centrifugă. în cursul cărora el învaŃă să cunoască obiectele. Cele două stadii descrise de Wallon. este un punct de dezacord cu teoria piagetiană (Tourrette şi Guidetti. aceasta durează în timp şi spaŃiu.Cele 4 etape ale lui Bowlby arată că legătura afectivă de durată pozitivă cu persoana care are grijă de copil se dezvoltă pornind de la experienŃele din primii 2 ani de viaŃă. Perioada centripetă se încheie la vârsta de un an. În pragul vârstei de 2 ani.6. se manifestă activitatea de manipulare şi explorare. Verza.

net social. M. stadiul următor fiind cel în care înŃeleg că este vorba de propria lor reflecŃie. La această vârstă. Darwin credea că acest fenomen are loc la 17 luni. copiii reuşesc să înŃeleagă că în imaginea din oglindă este vorba tot de ei înşişi. el surâde în oglindă. astfel că autorii au identificat fiecare câte o etapă: de la identificarea primară produsă prin confruntarea cu imaginea din oglindă până la momentul când nu au mai considerat imaginea din oglindă o dublură cu existenŃa de sine stătătoare (Golu. La această vârstă. dar nu se manifestă pregnant înainte de 2-3 luni. etapele identificării în oglindă debutează în primul an de viaŃă mai întâi cu interesul pentru figura adulului din preajmă. Un moment esenŃial al identităŃii este acela în care copilul vorbeşte despre sine folosind pronumele personal „eu”. După R. apoi el se interesează din ce în ce mai mult de imaginea sa şi. MulŃi autori au legat apariŃia identităŃii de sine de momentul în care copilul se recunoaşte în oglindă. care este mult mai vie decât propria sa imagine. Identitatea se construieşte procesual. copilul trece de la zâmbet la perplexitate. care poate coexista cu anume formă de fascinaŃie (el se priveşte cu surprindere). Fontaine (1992). Verza.mersului şi al limbajului se realizază o activitate „proiectivă” care corespunde proiectării imaginilor mentale în acte. aceasta fiind doar o imagine. Către 8 luni. Zlate. că imaginea nu prezintă un alt copil. el trece printr-o perioadă de evitare a imaginii. spune Wallon. se întreabă din ce în ce mai mult despre efectul oglinzii (începutul celui de-al doilea an de viaŃă). Între 18 şi 24 de luni. copilul înŃelege că în oglindă nu este un alt copil şi începe să se intereseze de simultaneitatea celor două imagini (se joacă executând diverse mişcări în oglindă). Se manifestă acum o interiorizare a actelor motorii. 1993). iar imitarea ilustrează acest proces de interiorizare ce are ca finalitate dezvoltarea reprezentărilor mentale. în lunile următoare. Mecanismele identificării copiilor cu părinŃii au fost explicate psihanalitic prin adoptarea 90 . Apoi. iar mişcarea acompaniază şi serveşte drept suport reprezentării mentale. copilul se exprimă atât prin gesturi. vorbeşte cu imaginea sa ca şi cum ar avea un alt copil în faŃa lui. Gesell la 2 ani şi Rene Zazo la 3 ani. La mijlocul celui de-al doilea an. cât şi prin cuvinte. care au un caracter. Acesta este şi momentul constituirii identificării ca proces de structurare a personalităŃii şi care în etapa identificării primare se referă la imitaŃia comportamentelor adulŃilor care-l îngrijesc şi la fuziunea afectivă ce stă la baza imitaŃiei. Zazzo şi A. apreciază autorii. el este intrigat de imaginea dublă a unei persoane (reală şi în oglindă). Din acest moment.

Teoriile învăŃării arată că există o asociere pozitivă între comportamentul şi trăsăturile părinŃilor. ca urmare a satisfacerii nevoilor copiilor. copiii aplică de fapt sentimentele de satisfacŃie pe care le asociază cu părinŃii. În consecinŃă. astfel. 91 . Cercetările arată că.comportamentului părinŃilor de către copii datorită poziŃiei de putere a acestora. copiind comportamentul părinŃilor. oferind în acest fel propria lor recompensă. relaŃiile satisfăcătoare între părinte şi copil stabilesc legături puternice de identificare între copii şi părinŃi.

2. Debutul competenŃelor de comunicare la copil 5. Etapele dezvoltării limbajului 5.1.4.. chiar şi în condiŃiile în care mediul în care trăiesc nu le oferă modele de vorbire (Atkinson. cu scopul de a stabili norme de dezvoltare.1. mersul sprijinit şi mersul în picioare. Bem. Atikinson. LIMBAJ ŞI COMUNICARE 5.2.C.3. Contextul lingvistic de stimulare în care copii cresc îi determină să acumuleze un limbaj. Elementele înnăscute ale limbajului sunt atât de specifice încât copiii parcurg traseul normal al achiziŃiei limbajului. Rita L. CADRUL TEORETIC GENERAL PRIVIND DEZVOLTAREA LIMBAJULUI Cercetările privind achiziŃia limbajului în prima jumătate a sec. Cadrul teoretic general privind dezvoltarea limbajului 5.Cap. deşi în acelaşi timp limbajul pare că poate fi învăŃat sau însuşit 92 . Smith. Faptul că o asemenea stadialitate este prezentă la toate culturile demonstrează că acele componente înnăscute ale limbajului sunt foarte specifice. R. Perspectiva modernă cu privire la dezvoltarea limbajului 5. Regularitatea acestor achiziŃii indiferent de limba maternă a copiilor conduc la ideea unui proces de maturizare similar cu rostogolitul. EvoluŃia teoriilor şi perspectiva modernă cu privire la dezvoltarea limbajului 5. combinaŃii de cuvinte la începutul celui de-al treilea an de viaŃă şi construcŃii gramaticale în jurul vârstei de 4-5 ani. indiferent de limba pe care o vorbesc şi indiferent de cultura din care provin: gânguritul din prima jumătate de an. rostirea primelor cuvinte între 8 şi 18 luni. 418).2..1. XX au fost mai mult descriptive. Controversa Skinner .Chomsky 5.2. p. 2002. Primele studii evidenŃiază reperele care caracterizează creşterea şi dezvoltarea copiilor în general. V.

Alternativa propusă de Chomsky este teoria ineistă. În plus faŃă de acesta. astfel încât copiii să ajungă ca la vârsta grădiniŃei să producă forme gramaticale complexe şi să dobândească un vocabular activ de peste 14 mii de cuvinte. inclusiv asupra faptului că o parte din cuvinte nu sunt propuse spre învăŃare copilului în mod intenŃionat. abordarea behavioristă a limbajului conform căreia copilul răspunde la recompensele unui adult insistent nu mai este atât de acceptată. Modelarea silabelor gângurite în cuvinte şi a cuvintelor în propoziŃii. doi cercetători importanŃi au polemizat în acest sens. până când acestea se apropie de vorbirea unui adult. dar nici unul din 93 . Skinner. carte care a convins comunitatea ştiinŃifică de faptul că şi copii cei mai mici îşi asumă mare parte din responsabilitatea învăŃării propriului limbaj. 5. F. la fel ca pe orice alt comportament care este însuşit pe măsură ce adulŃii aplică principiile recompensei la rostirile copiilor mici şi preşcolari. Începând de la faza de gângurit spontan. de asemenea faptul că mediul lingvistic şi extralingvistic joacă un rol esenŃial în explicarea achiziŃiei limbajului nu mai sunt două poziŃii disjuncte. Această polemică este depăşită datorită faptului că în acest moment ideea că omul se naşte cu anumite dispoziŃii pentru a înŃelege şi a vorbi o limbă naturală. sunt producŃii noi guvernate de o cunoaştere activă a regulilor gramaticale.fără expunerea acestora la un limbaj vorbit. publicată în 1957. Din această cauză. este pentru foarte mulŃi părinŃi o Ńintă aproape imposibilă. EVOLUłIA TEORIILOR ŞI PERSPECTIVA MODERNĂ CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA LIMBAJULUI 5.1. Această contradicŃie aparentă reprezintă baza dezbaterii dintre înnăscut şi dobândit. contactele cu părinŃii modelează rostirile copilului prin aproximaŃii succesive. abordează limbajul din punctul de vedere behaviorist.2. El accentuează că şi alte specii de animale posedă sisteme de comunicare. La sfârşitul anilor ’50. Chomsky are un punct de vedere critic asupra teoriei lui Skinner. CONTROVERSA SKINNER-CHOMSKY B. 1970). gândindu-ne aici la copiii surzi din naştere sau la cei serios neglijaŃi care nu achiziŃionează un limbaj verbal (McNeill. Astfel de cuvinte sunt autogenerate.2. în cartea sa Verbal Behavior. În cartea sa Syntactic Structures (1959). Chomsky atrage atenŃia asupra altor aspecte ale teoriei lui Skinner. ci două teorii care completează tabloul achiziŃiei limbajului.

traducem gramatical de fapt diversele structuri de suprafaŃă în sensurile comune sau obişnuite. Pentru că putem aplica o regulă transformaŃională care să ne conducă de la 2 structuri de suprafaŃă diferite la aceeaşi structură de adâncime. dar constante gramatical. următoarele două propoziŃii au din punct de vedere gramatical structuri de suprafaŃă diferite: „Mihai îi dă Mariei un cadou” şi „Un cadou este dat Mariei de către Mihai”. Criticii accentuează faptul că nu este foarte clar care sunt regulile transformaŃionale pe care le achiziŃionează copiii. imatur din punct de vedere cognitiv. o reprezentare gramaticală înnăscută ce se află la baza tuturor limbilor. Exemplul de mai sus se aplică înŃelegerii limbajului.sisteme nu se apropie de complexitatea şi flexibilitatea limbajului uman. şi să înŃeleagă semnificaŃia a ceea ce aud. 1957). Chomsky consideră capacitatea extraordinară de a ne exprima prin limbaj vorbit ca fiind o caracteristică umană unică. căreia i se aplică reguli transformaŃionale pentru a genera structuri de suprafaŃă corecte gramatical (Chomsky. Pe copii nu îi învaŃă nimeni cum să folosească aceste reguli. El a propus teoria gramaticii transformaŃionale pentru a explica cum un singur LAD poate fi considerat ca element de achiziŃie a unor diverse sisteme lingvistice existente în toată lumea. Teoria lui Skinner şi abordarea lui Chomsky au stârnit multe polemici. Teoria este complexă şi pentru că face distincŃia între structura de suprafaŃă – ceea ce oamenii spun de fapt – şi structura de adâncime sau semnificaŃia de bază din spatele cuvintelor. să combine cuvintele în rostiri noi. Dezvoltarea limbajului este o chestiune de dobândire a uşurinŃei de aplicare a acestor reguli transformaŃionale în perioada copilăriei timpurii. Chomsky consideră că structura limbii este prea complexă pentru a fi direct predată copiilor sau descoperită independent de un copil preşcolar. De exemplu. dar producerea limbajului funcŃionează invers. Copiii se nasc cu mecanism de achiziŃie a limbajului (LAD = Language Acquisition Device). dependentă de mecanisme înnăscute. folosind nişte reguli transformaŃionale incluse în LAD. în schimb capacitatea acestora de a le folosi cunoaşte o maturizare spontană prin simpla expunere într-un mediu în care se vorbeşte. Producerea limbajului începe cu structura de adâncime. DistincŃia aceasta presupune că atunci când auzim o propoziŃie rostită. În 94 . recunoaştem imediat că cele două propoziŃii au acelaşi sens. Concentrându-se pe realizările gramaticale ale copiilor. Acesta permite copiilor imediat ce achiziŃionează un vocabular suficient. ExistenŃa acestui mecanism este elementul care permite copiilor să-şi dezvolte limbajul atât de timpuriu şi atât de repede.

variabil şi imprevizibil. Un copil activ. schimbând detalii ale teoriei sale iniŃiale. perfecŃionarea ei este facilitată de feed-back-ul din partea unui adult şi de exemple.2. 1980). bine înzestrat pentru învăŃarea limbajului. care nu se potrivesc cu nişte cunoştinŃe înnăscute de gramatică (Braine. există cel puŃin 4 gramatici transformaŃionale elaborate de lingvişti diferiŃi. CredinŃa sa că sistemul limbajului flexibil şi complex din punct de vedere gramatical reprezintă o capacitate specifică şi unică omului serveşte ca imbold pentru un număr mare de tentative de a învăŃa primatele un limbaj de comunicare (Berk. PERSPECTIVA MODERNĂ CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA LIMBAJULUI Noile teorii privind achiziŃia limbajului accentuează faptul că există legături şi interacŃiuni între predispoziŃiile interioare şi elementele de mediu. inclusiv Chomsky. Modele interacŃioniste accentuează contextul social al învăŃării limbajului. Teoria lui Chomsky a lăsat o moştenire durabilă prin aceea că astăzi este unanim acceptat faptul că copiii sunt fiinŃe active. E..2. Există suficiente dovezi care arată că primele combinaŃii de cuvinte ale copiilor foarte mici nu se bazează pe o aplicare constantă a unor categorii gramaticale formale. teoriile lui Skinner şi Chomsky au contribuŃii importante la studiul dezvoltării limbajului. respectiv relaŃia subiect-obiect-verb. Laura. o serie de cercetători pun sub semnul întrebării existenŃa psihologică a structurilor gramaticale de adâncime (Berk. Maratsos şi Chalkley. E. înlocuind dihotomia generată de polemica Skinner-Chomsky. p. abordarea lui Chomsky oferă foarte puŃine elemente definite şi specifice privind modul în care se produce dezvoltarea limbajului. într-un mod. observă şi se angajează în schimburi sociale cu 95 . orientate spre reguli. 367). Principiile behavioriste continuă să-şi păstreze valoarea practică în logopedie prin efortul specialiştilor logopezi de a-i ajuta pe copii cu dizabilităŃi şi întârziere de limbaj să-şi depăşească problemele. 1989. 1976. p. În ciuda deficienŃelor. Laura.. Pentru că aceste reguli transformaŃionale nu sunt suficient de clar descrise. 1989. teoria sa a deschis noi direcŃii de cercetare. De asemenea. 5. 367). copilul începe mai întâi să utilizeze cuvinte care aparŃin aceleiaşi clase gramaticale. există destule exemple care arată că o dată ce copilul a înŃeles o nouă formă lingvistică. În schimb.prezent. care testează ipoteze şi care achiziŃionează cea mai mare parte a limbajului din proprie iniŃiativă. Mai mult. Deşi achiziŃia limbajului nu se poate reduce la mecanismul de recompensă sau modelare.

ceea ce presupune aspectul semantic al limbajului (această învăŃare a referă la legătura între obiect şi cuvânt). 1989). Alte teorii privind dezvoltarea limbajului s-au axat pe interacŃiunea între copil şi cel care-l îngrijeşte. Mama şi copilul creează un tip de scenariu previzibil. p.Bruner (1977). LASS are rolul de a ajuta trecerea între lingvistic şi nonlingvistic. Această schimbare de paradigmă accentuează asupra intenŃiei comunicative (cea a locutorului şi a interlocutorului). Bruner (1977) arată că mama în interacŃiunea cu copilul alterează paternul limbajului în concordanŃă cu nivelul de înŃelegere al 96 . 2002. cât şi un mediu bogat în comunicare îl ajută pe copil să descopere funcŃiile şi regularităŃile limbajului (Bloom. copilul îşi construieşte un sistem lingvistic care relaŃionează forma şi conŃinutul limbajului cu sensul social al limbajului. Pentru Bruner este mai important cu cine vorbeşte copilul decât ce vorbeşte copilul. Bruner situează originea limbajului în primele schimburi interactive ale copilului cu mama sa şi subliniază continuitatea între această perioadă nonverbală şi preverbală cu perioada verbală ulterioară. LASS nu este exclusiv lingvistic. 1978) deşi aceşti teoreticieni consideră copilul ca fiind o fiinŃă activă şi comunicativă de la naştere.ceilalŃi. în care copilul poate face repetiŃii în baza acestor elemente ce apar regulat în scenarii. focalizând atenŃia copilului mai ales asupra elementelor variabile ale situaŃiei (pentru că cele care se repetă formează fondul). Se prezintă astfel aspectul social al actului comunicativ. E. 68). Aceste aspecte se construiesc chiar de la primele schimburi nonverbale între copil şi mamă. Această continuitate este asigurată de LASS prin formate sau scenarii (modele standardizate de interacŃiune) familiale sau de rutină (care corespund jocurilor repetitive). ci şi fundamentat social. deoarece el trebuie să fie capabil să enunŃe fraze în conformitate cu regulile gramaticale.. Laura. ceea ce Bruner numeşte LASS (Language Support System). dar mai trebuie ca ceea ce spune el să aibă un sens. şi asupra funcŃiei comunicării (Tourrette şi Guideti. se discută despre acte de limbaj mai curând decât despre enunŃuri. Lahey.S. spre deosebire de teoriile axate pe învăŃarea limbajului. Din această experienŃă. nu există încă un consens privind natura exactă a abilităŃilor înnăscute ale copilului (Berk. se construiesc concomitent şi nu pot fi disociate. Atât înzestrările native. Prin sistemul de suport de care vorbeşte Bruner se realizează asocierea între limbaj şi intenŃia comunicativă. Un reprezentant al acestei orientări este J. cum erau cele dezvoltate de Skinner sau Chomsky. În acest context. adică un sistem de suport pentru achiziŃionarea limbajului. Pentru ca un copil să înveŃe să vorbească el are nevoie să achiziŃioneze sintaxa.

rolul mamei este din ce în ce mai pregnant. fapt care îi conferă o mare importanŃă în structurarea gândirii. Vîgotsky descrie o zonă proximală de dezvoltare ca o potenŃialitate a copilului de a trece într-un stadiu superior. Lucrarea sa Gândire şi limbaj. a fost tradusă în limba engleză abia în anii ’60. interiorizarea activităŃilor concrete în activităŃi mentale. în aşa fel încât să sprijine progresul copiilor. Mama are rol de profesor. ca urmare a sprijinului primit din partea unui adult. joacă un rol de mediator în dezvoltarea şi funcŃionarea gândirii şi se transformă progresiv în limbaj interior. Comparativ cu Piaget. fără a intenŃiona acest lucru. publicată la puŃin după moartea sa (1935).3. Teoria lui Bruner se întâlneşte aici cu cea a lui Vîgotsky. p. 111). interiorizare care stă la baza formării conceptelor. fapt pentru care circulaŃia ideilor sale nu a avut anvergura meritată de valoarea teoriei. care este destinat prin acurateŃe şi simplitate să sprijine copilul în învăŃarea limbajului. 2000. comportamentul fiind unul de simplificare. dar are chiar un caracter social. Vîgotsky consideră comportamentul adulŃilor faŃă de copii „programat” aproape inconştient. Vîgotsky arată că limbajul copilului nu numai că nu este „egocentric”. din ce în ce mai complexe. Conform teoriei sale. arătând că dezvoltarea limbajului şi a gândirii sunt strâns interrelaŃionate. Limbajul are funcŃia de a organiza percepŃiile şi procesele de gândire. DEBUTUL COMPETENłELOR DE COMUNICARE LA COPIL Cercetările pun în evidenŃă o competenŃă de comunicare timpurie a copiilor care pare a fi pregătită biologic. Ca şi Bruner. cu alte cuvinte. Comunicarea ca 97 . Bruner vorbeşte despre un patern de limbaj al mamei. deşi subliniază faptul că acesta trebuie văzut în contextul culturii din care individul face parte (Ann Birch. În stadiile următoare ale dezvoltării limbajului. este asigurată de cuvinte. şi asta se întâmplă deoarece ea caută mijloacele cele mai potrivite pentru a regla distanŃa între complexitatea limbajului propriu şi capacitatea de înŃelegere a copilului.copiilor. Vîgotsky identifică cuvântul ca fiind unitatea de bază a gândirii şi limbajului. În contradicŃie cu teoria lui Piaget. Vîgotsky a comentat şi criticat opera lui Piaget în prefaŃa la traducerea rusă a primelor două cărŃi ale psihologului elveŃian. iar în franceză în 1984. 5. mai simple şi le repetă adesea. Vîgotsky pune mai mult accent pe importanŃa dezvoltării limbajului. Ea tinde să folosească fraze mai scurte.

Componentele interactive sunt social orientate şi reciproc adresate. p. De foarte timpuriu. Primele încercări de comunicare ale copilului sunt de natură nonverbală şi se produc în secvenŃe interactive între copil şi un adult (Tourrette şi Guideti. Majoritatea studiilor privind limbajul se axează pe ceea ce produce copilul de la sunete până la cuvinte. Cercetările au demonstrat (Goldin-Meadow. 1976) diferenŃa între masa vocabularului folosit de copii şi cel înŃeles de aceştia. Este însă necesară o distincŃie între ceea ce copiii înŃeleg din limbaj (comprehensiune) şi ceea ce copii produc (limbajul pe care ei îl folosesc). 1989. Comunicarea preverbală se bazează printre altele pe receptivitatea copiilor la sunetele vocii umane. Comportamentul preverbal este eşafodajul pe care se clădeşte comportamentul lingvistic. cât şi cel al comprehensiunii care poate 98 . Există ipoteza conform căreia această abilitate este cea care ajută la spargerea codului lingvistic al limbii vorbite în preajma lor (Berk. Laura. mult înainte de a fi capabili să construiască singuri propoziŃiile respective sau chiar înainte de a pronunŃa acele cuvinte fie şi separat. Încă de la 4 luni. eşecul în a produce cuvinte nu demonstrează lipsa înŃelegerii cuvântului. Copiii pot răspunde unor instrucŃiuni complicate ca de exemplu: „Adu-mi jucăria”. Seligman. atât cel al producerii limbajului. Aceasta atrage atenŃia în evaluarea competenŃelor de limbaj ale copilului să fie luate în consideraŃie ambele aspecte. această abilitate se diminuează pe măsură ce copilul este axat pe producerea limbajului. Deoarece producerea cuvintelor este mult mai dificilă şi mai complexă. Cercetările au pus în evidenŃă faptul că sugarii sunt capabili de a diferenŃia între sunetele limbii vorbite mult mai bine decât adulŃii. Mama şi copilul sunt uniŃi de foarte devreme într-un comportament comun sau împărtăşit de comunicare. Dar producerea limbajului nu arată o imagine completă a ceea ce poate copilul în zona comunicării şi a limbajului. demonstrat de desele comentarii verbale ale mamei privind ceea ce copilul observă (Bruner.schimb de informaŃii de manieră verbală sau nonverbală face ca expresia verbală să fie doar una din componentele comunicării. p. 64). copiii înŃeleg semnificaŃia unui cuvânt mult înainte de a fi capabili să-l şi pronunŃe sau utilizeze. copiii pot iniŃia interacŃiunea cu adultul prin contact ochi în ochi şi la fel o pot încheia prin evitarea privirii. E. 374). respectiv. „Pune jucăria pe masă”. Cu timpul. 1977).. 2002. copiii urmăresc traseul privirii mamei şi foarte repede transformă comportamentul de observare în comportament preverbal de comunicare. în jurul vârstei de 10/11 luni.

4. lalaŃiunea conŃine sunete din limba vorbită a maturilor. E. Chiar şi după pronunŃarea primelor cuvinte.cuprinde decalaje foarte mari la unii copii care manifestă în mod spontan o mai mare rezervă sau precauŃie în a pronunŃa cuvinte. cu precădere consoanele constrictive (s. Ceea ce pare destul de sigur este faptul că se produce (la copii fără deficienŃe) o maturare continuă a lalaŃiunii. r etc. de continua îmbunătăŃire a capacităŃii de a urmări secvenŃe fonologice complexe. p. f. 375). Între 1 şi 4 ani. de pregătire a producerii limbajului.). De la faza lalaŃiunii la vorbirea propriu-zisă. lucru care nu se petrece decât mult mai târziu în cazul copiilor cu deficienŃe de auz. PronunŃia corectă este un proces complicat. De asemenea. LalaŃiunea – Pregătirea prelingvistică Între 3 şi 6 luni copilul începe să producă sunete asemănătoare silabelor. l. În cazul copiilor cu surditate totală. iar dezvoltarea fonetică a gânguritului păstrează un patern universal (Berk. chiar dacă copilul le discriminează cu mult timp înainte. copiii fac un remarcabil progres în acest sens. care depinde de capacitatea copilului de a controla aparatul fonoarticulator. Laura. arată că aceasta este cu siguranŃă o etapă importantă în deprinderea limbajului (A. lalaŃiunea continuă. ObservaŃiile asupra lalaŃiunii au arătat că spre vârsta de 7/8 luni. în care copilul îşi va exersa capacităŃile de expresie cu o bucurie din ce în ce mai clară timp de aproape un an şi jumătate. unele cuvinte sunt pronunŃate cu o surprinzătoare acurateŃe faŃă de altele care suferă unele „transformări”. ceea ce sugerează cercetătorilor faptul că această etapă este una importantă. cam înainte de producerea primelor cuvinte. progresul lalaŃiunii la copil este dependent de abilitatea de a auzi sau de a produce sunete a copilului. comportamentul copilului se află într-un continuu efort de încercare şi eroare în pronunŃarea cuvintelor. z. j. ETAPELE DEZVOLTĂRII LIMBAJULUI 1. Birch. Joaca cu sunetele poate fi 99 . 1989. lalaŃiunea pare să nu capete această apropiere de limba vorbită. articularea lor este mai dificilă. Debutează perioada gânguritului. p. 5. iar rezultatele se descriu în aceeaşi manieră. 153). de capacitatea de a-şi monitoriza şi corecta producŃiile eronate pentru a fi cât mai aproape de vorbirea adultă. evidenŃele referitoare la lalaŃiunea copiilor surzi proveniŃi din părinŃi cu surditate. 2. Dezvoltarea fonologică Cronologia dezvoltării fonologice indică faptul că unele foneme apar puŃin mai târziu ca altele.. 2002. Pe de altă parte.

argumentând prin lipsa elementelor de sintaxa din repertoriul copilului. s-a demonstrat că propoziŃia de tipul substantiv+verb+atribut. Dezvoltarea semantică presupune realizarea corespondenŃei între concept şi eticheta verbală. 1986). Vorbirea complexă apare între 2 şi 3 ani. în timp ce acŃiunile şi atributele persoanelor sau obiectelor ajung mai târziu să fie numite. Ca urmare. Vorbirea telegrafică. „mama apa”. pronunŃia copilului este aproape corectă în cele mai multe cazuri. prin apariŃia propoziŃiilor simple. Dezvoltarea sintactică priveşte achiziŃiile vorbirii corecte din punct de vedere gramatical. – dezvoltarea sintactică. caracteris100 . „masina merge”. Acest cuvânt-frază este de cele mai multe ori însoŃit de o mimică aferentă şi de o anume intonaŃie. Dezvoltarea codului lingvistic cuprinde : – dezvoltare semantică. La intrarea în şcoală. PronunŃia copiilor se îmbunătăŃeşte simŃitor în perioada preşcolară ca urmare a maturării aparatului fonoarticulator şi a exerciŃiilor active ale copilului. 3. cel al holofrazelor. verbul şi/sau alte elemente ale construcŃiei gramaticale. obiectele sunt printre primele etichetate verbale. ExerciŃiul propoziŃiilor din două cuvinte este avanpremiera gramaticală. constând în conectarea conceptelor cu etichetele lor verbale după o foarte scurtă familiarizare cu înŃelesul acestora. Lângă acelaşi subiect „mama”. concisă şi eliptică este cea a propoziŃiilor de tipul „tata sus”. Copiii sunt angajaŃi într-un efort cognitiv considerabil. Primele cuvinte combinate în propoziŃii sunt în consecinŃă primul pas spre sintaxă. căci copilul pare să încerce să descifreze formula de aşezare a cuvintelor. care derivă din lalaŃiune şi cuprinde cuvinte ale limbii vorbite în jurul copilului. Primul episod al acestei dezvoltări este stadiul cuvântului frază sau propoziŃie. totul pe un fond clar al intenŃionalităŃii comunicării (Menyuk.considerată o perioadă în sine. 1973) resping ideea cuvântului-frază. unde lipsesc articolul. &Silber. dublate de o mimică dedicată. Cercetătorii care susŃin existenŃa acestui moment ca fiind distinct în dezvoltarea limbajului consideră că fraza-cuvânt transmite un înŃeles de sine stătător. AlŃi cercetători (Bloom. el ştie acum să aşeze o mulŃime de cuvinte producând alte propoziŃii. Ordinea achiziŃiilor verbale arată o conexiune importantă între dezvoltarea cognitivă şi creşterea vocabularului. ea produce o mare bucurie copilului şi este de fapt momentul unui continuu exerciŃiu al capacităŃilor sale fonologice. Printr-un Studiu Intercultural. Menn. În această perioadă apare jargonul extins.

Dezvoltarea capacităŃilor metalingvistice apare relativ târziu la copii şi se referă la capacitatea de a privi dinafară şi de a reflecta asupra limbajului ca sistem. Activitatea metalingvistică este asociată activităŃii şcolare şi se exersează în acest context. 1983). Această capacitate presupune cunoaşterea explicită a limbajului la diferite niveluri. (Maratsos. 101 . respectiv la nivel fonetic (de exemplu. la nivel sintactic (judecăŃile gramaticale). 4. nu este tipică pentru toate limbile.tică pentru limba engleză. copiii folosind ordinea cuvintelor caracteristică pentru limba la care sunt expuşi în mediu. despărŃirea în silabe). la nivel semantic (înŃelegerea sinonimiei). deşi copilul devine capabil de a enunŃa propoziŃii simple înainte de a le putea evalua corectitudinea gramaticală.

7.1.4. preşcolarul mijlociu (4-5 ani) şi preşcolarul mare (5-6 ani). Preşcolarul mijlociu se adaptează mai uşor mediului din grădiniŃă. Dezvoltarea psihomotorie 6. Jocul – definiŃii şi accepŃiuni 6.2. Perioada preşcolară mică este cea de trecere de la centrarea organismului pe satisfacerea necesităŃilor imediate spre activităŃi în care modalităŃile de satisfacere sunt mai complexe şi mai ales de tip psihologic.4. dar el începe să se coreleze cu sarcinile de ordin educativ. copilul trăieşte frenezia explorării mediului. Jocul în psihodiagnostic şi psihoterapia copilului 6. Teorii psihologice despre joc 6. 1993. Dezvoltarea afectivă 6. Dezvoltarea inteligenŃei şi gândirii 6. p. VI.Cap. 1997.3. Caracterizare generală a perioadei preşcolare 6. iar activi102 . Dezvoltarea personalităŃii 6.1. 127.6. şi Golu. CARACTERIZARE GENERALĂ A PERIOADEI PREŞCOLARE Perioada preşcolară (după Ursula Şchiopu. Dezvoltarea senzorială 6.7.7. Dezvoltarea limbajului 6. CREŞTEREA ŞI DEVOLTAREA COPILULUI DE LA 3 LA 6/7 ANI 6. Zlate.5. Jocul rămâne activitatea dominantă a acestei etape. jocul este în mai mare măsură bazat pe acŃiuni.7.5. 77) poate fi împărŃită în 3 subperioade: preşcolarul mic (3-4 ani). Jocul şi învăŃarea – forme de bază ale activităŃii copilului între 3 şi 6 ani 6.3.7.2.4. Dezvoltarea socială şi învăŃarea 6. Verza.7. Verza. p.1. Preşcolarul mic se caracterizează printr-o puternică expansiune. Jocul copilului până la 6 ani 6.1.

ReacŃiile emoŃionale sunt mai controlate şi mai în acord cu cerinŃele părinŃilor sau educatorilor. Celulele Ńesutului nervos se diferenŃiază. dar în perioada 6-7 ani ritmul de creştere se accelerează încă o dată).2. iar ponderal. Începe pregătirea pentru şcoală. chiar dacă acestea sunt fragile şi postura preşcolarului trebui ades corectată. de la 3 la 6 ani. PercepŃia transformată în observaŃie se exersează şi devine pricepere. În general. copilul creşte în înălŃime de la aproximativ 92 cm la 116 cm. fapt ce îi dezvoltă percepŃia. Viteza de creştere a diferitelor părŃi ale corpului duce la schimbarea proporŃiilor sale de exemplu dacă la 2 ani capul reprezintă cca 1/5 din corp la 6. Dezvoltarea mişcărilor poate fi apreciată pe câteva mari direcŃii: supleŃe. cântărind 103 . Preşcolarul mijlociu manifestă o maximă receptivitate faŃă de mediul înconjurător. Creşterea este mai lentă între 4 şi 5 ani (în medie 4-6 cm. sunt utilizate unele procedee de memorare.tăŃile obligatorii sunt mai solicitante. dar diferenŃele individuale sunt încă foarte mari. constând în precizia.7 ani el va reprezenta cca 1/6. DEZVOLTAREA PSIHOMOTORIE Progresul psihomotricităŃii este legat la această vârstă de progresia achiziŃiilor relevate de continuarea procesului de mielinizare a legăturilor neuromotrice. Preşcolarul mare 5-6/7 ani. îşi triplează greutatea la 3 ani. limbajul capătă o structură mult sistematizată şi închegată. care devine un proces orientat. dantura provizorie se deteriorează şi apar mugurii noii dentiŃii. forŃa şi coordonarea mişcărilor. 6. Se instalează mai evident unele trăsături caracteriale care conturează viitoarea personalitate. ActivităŃile preşcolarului mare sunt din ce în ce mai sistematice. echilibru şi calitatea mişcărilor. fiind constituit după regulile gramaticale. de la 14 kg la 22 kg. iar la 6/7 ani reprezintă 4/5 din greutatea finală. se constituie curburile coloanei vertebrale. atenŃia voluntară devine de mai lungă durată. de la 370g. deşi activitatea de bază rămâne jocul. de asemenea se măreşte volumul creierului. cu sarcini şi modalităŃi proprii de realizare. Procesul de osificare continuă. la naştere. cresc sub raport morfologic şi îşi perfecŃionează funcŃiile. apar primele forme ale gândirii logice. O altă caracteristică este ritmul accelerat al socializării copilului. orientate spre sistematizare şi observarea faptelor particulare. CunoştinŃele despre mediul înconjurător sunt mult îmbogăŃite.

214). Specializarea relativă a emisferelor nu este realizată simultan. RepartiŃia funcŃiilor se face în emisfera stângă său dreapta şi aceasta reprezintă procesul de lateralizare. iar dacă în descrierea animalului s-au folosit epitete. Acum. are loc şi un dinamic proces de diferenŃiere al neuronilor care formează straturile corticale. dar o asimetrie funcŃională. ceea ce constituie însăşi condiŃia gândirii şi a cunoaşterii (Wallon. p. ceea ce permite o mai bună coordonare. Asimetria de dreapta se manifestă după 1 an. 1964. acesta a fost redat mai expresiv (Neveanu. 6. când segmentele inferioare. Aceasta este indeterminarea relativă care conferă creierului plasticitatea să remarcabilă din primii ani de viaŃă. Cuvântul poate acŃiona şi asupra restructurării reprezentărilor. precum şi perfecŃionarea funcŃională a diferitelor regiuni corticale. p. Dacă li s-a propus copiilor să deseneze un animal şi în acelaşi timp li s-a povestit ceva din viaŃa lui. uneori inhibitorie asupra segmentelor inferioare. imaginea rezultată a fost mult îmbogăŃită. Această lateralitate este dependentă de dominaŃia progresivă a unei emisfere cerebrale faŃă de cealaltă. p. 404).200 gr. un proces de creştere a numărului fibrelor mielinice şi a fibrelor intercorticale. Verza. dirijare şi controlare a activităŃii (Golu. spaŃiul în care se mişcă copilul este din ce în ce mai vast. Limbajul. 1976. O altă coordonată a dezvoltării psihomotorii este lateralizarea. îndeosebi scoarŃa cerebrală. la majoritatea copiilor. Stimularea variată conduce la o accentuată dezvoltare senzorială mai ales în ceea ce priveşte sensibilitatea vizuală şi auditivă. Spre deosebire de etapele anterioare. ci se va exprima în copilărie prin preferinŃe care apoi se vor stabiliza. devin dominante. 104 . În această perioadă. acum segmentele superioare ale sistemului nervos. AchiziŃia limbajului are de asemenea un rol important în dezvoltarea percepŃiei şi reprezentărilor. cuvintele care exprimă caracteristici tactile sunt mult mai stabile ca semnificaŃie şi au un caracter mai evident operaŃional. arată Wallon. este un suport necesar al reprezentărilor cel puŃin în momentul în care ele trebuie să se ordoneze liber pentru a face pe copil să depăşească datele imediate şi actuale ale experienŃei. DEZVOLTAREA SENZORIALĂ În consecinŃa dezvoltării motorii. Lateralitatea este oscilantă până la 1 an când domină iniŃial câteva forme primare de ambidextrie.cca 1. Creierul are o simetrie anatomică. Ele îşi manifestă acŃiunea reglatorie. 1993.3. Zlate. periferice ale sistemului nervos erau dominante (fapt care explică caracterul instabil şi exploziv al manifestărilor comportamentale). 79).

conduce la o mai bună cunoaştere şi o mai corectă formare a percepŃiilor. manipularea. dar în ansamblu percepŃia rămâne globală. fie ceea ce ştie copilul despre acel obiect (Tinca CreŃu. de la 4 ani. clasic pentru acest tip de studiu fiind G. dacă vede la grădina zoologică un lup spune că e un câine mare. stadiul realismului nereuşit. neîngrădită. dacă vede un recipient ca un cilindru spune că e pahar. compunerea şi descompunerea lor. dar uneori transferurile sunt deformate. percepŃia şcolarilor poate fi dirijată verbal de către adult. în structura imaginii se impun fie dominante perceptive. după Tinca CreŃu. formă. stadiul realismului fortuit. astfel. apoi reprezentarea copiilor evoluează şi pe măsura întăririi reprezentării prin revenirea la obiectul pe baza căruia s-a format ea devine tot mai schematică şi mai puŃin legată de concret. 147). în care se implică operaŃii mintale şi dacă acestea nu s-au format încă. aşa încât chiar dacă preşcolarul doar vede un obiect poate să se refere şi la celelalte calităŃi ale lui. p. Luquet (1927). spaŃiu are o valoare foarte mare pentru formarea noŃiunilor de mai târziu. Adaptarea copilului la real şi traducerea realului prin percepŃii şi reprezentări a fost urmărită în evoluŃia desenului copiilor de la 2 la 8/10 ani.PercepŃiile preşcolarilor se formează ca urmare a acŃiunii directe cu obiectele. explorarea perceptivă este facilitată de transferurile mai uşoare de la tact şi auz la văz. Reprezentarea este un proces reconstitutiv. pot fi caracterizate prin următoarele: 105 . 149). Exisă câteva caracteristici importante ale percepŃiei copiilor de la 3 la 6 ani: sunt stimulate şi susŃinute de curiozitatea lor foarte mare. p. de la 3 ani. timp. între 9 şi 12 ani. până la 2 ani. 2001. de acces la obiecte. pot apărea uneori performanŃe discriminative surprinzătoare pentru cei din jur. Reprezentările copiilor sunt prima instanŃă a transformării impresiilor senzoriale. Formarea reprezentărilor de mărime. El descrie mai multe stadii ale evoluŃie a desenului pe vârste: stadiul mâzgălelii. apoi stadiul realismului vizual. Aceste particularităŃi ale reprezentărilor exprimate şi în desenele libere ale preşcolarilor. în special de către educatoare (Tinca CreŃu. şi stadiul realismului intelectual. 2001. mai ales cea a structurilor verbale. saturate emoŃional. între 4 şi 8 ani. percepŃiile preşcolarilor sunt foarte vii. astfel încât o posibilitate mai mare. percepŃia şcolarului poate beneficia de experienŃa anterioară.

astfel încât oamenii pot fi la fel de mari sau chiar mai mari decât casele. existând şi situaŃii în care copilul desenează separat elementele unei structuri (pălăria plasată mult deasupra capului). alimentare. gest simbolic (Piaget. putând apărea şi altele care nu au nici o legătură cu ce şi-a propus să facă. ci şi la închegarea personalităŃii sale. imagine mintală. 106 . toate sunt puse pe acelaşi plan. nu respectă perspectiva. semnele – nu mai păstrează nici o asemănare cu realitatea pe care o desemnează. colective. sunt convenŃionale. Verza. 45). 81). • FuncŃia semiotică dă naştere la două tipuri de instrumente: simbolurile – sunt semnificaŃii apropiate de realitatea pe care o desemnează. 1993.4. 6. p. se individualizează (Golu. • Preluarea semnelor colective prin canalul imitaŃiei este mai mult său mai puŃin fidelă. DEZVOLTAREA INTELIGENłEI ŞI GÂNDIRII Conform teoriei lui J. p. apare funcŃia semiotică şi se referă la posibilitatea de a reprezenta un lucru (un semnificat: obiect din realitate) cu ajutorul unui „semnificant” diferenŃiat şi care nu serveşte decât pentru această reprezentare: limbaj. 1976. Piaget. Inhelder. la sfârşitul perioadei senzorio-motorii. Zlate. copilul se detaşează tot mai pregnant de mediul înconjurător. • Această capacitate de a reprezenta un obiect în absenŃa să există după vârsta de 1 an şi jumătate. sunt preluate de copil ca nişte modele exterioare. nu respectă proporŃiile. imitaŃia amânată • imitaŃia este o prefigurare a reprezentării. Motricitatea şi acŃiunea cu obiectele contribuie nu doar la îmbogăŃirea şi diversificare planului cognitiv al copilului. Au fost puse în evidenŃă 5 conduite ce implică construirea său folosirea de semnificaŃii pentru a reprezenta un obiect său un eveniment: 1. • imitaŃia amânată începe în absenŃa modelului şi prefigurează reprezentarea propriu-zisă (la sfârşitul perioadei senzorio-motorie). ceea ce desenează este dispus unul lângă altul. vestimentare).nu organizează elementele desenului pe o temă dată. fără ca aceasta să fie prezentă în gândire. Pe măsura elaborării diferitelor conduite motorii independente (igienice. pe o linie orizontală.

3 – „realismul intelectual”. TransducŃia precede apariŃia conceptelor logice de deducŃie (de la general la particular) şi inducŃie (de la particular către general). după 7/8 ani apar cele cinetice.2. copilul rezolvă mai ales conflictele afective servind la compensarea unor trebuinŃe nesatisfăcute. proiectează propriile senzaŃii asupra celorlalŃi. deoarece el asociază elemente care nu sunt legate între ele decât aparent. apărarea împotriva angoasei.. are dificultăŃi în a corela punctul său de vedere cu al altora. Egocentrismul ontologic exprimă modul în care copilul percepe realitatea. pentru Piaget. de transformare.6 ani. ci conferă realităŃii explicaŃii confuze. 4. imaginea mintală = imitaŃii interiorizate. dificile. este realizată figurativ: 1 – „realismul fortuit”. problematice. – la nivel preoperator. prin folosirea simbolurilor. imaginile mentale sunt statice. reproductive şi anticipative – statice. Are următoarele caracteristici generale: • egocentrismul gândirii copilului. la răsturnări de roluri etc.9ani). cinetice. 5. în care. • jocul simbolic poate evidenŃia conflicte inconştiente: interese sexuale. Clasificarea în etape. este descris ca fiind apogeul jocului infantil. • lumea adulŃilor prezintă pentru copil două obstacole la care trebuie să se adapteze: limbajul şi regulile pe care nu le înŃelege. procedând într-o manieră aparent logică. agresivitate său identificare cu agresorii. copilul nu poate înŃelege faptul că ceilalŃi trăiesc sentimente diferite sau gândesc diferit. evocarea verbală – limbajul. se află la jumătatea drumului între joc şi imaginile mentale. 3. Stadiul preoperator debutează la 2 ani şi durează până la 7/8 ani. 4 – „realismul vizual” (8. jocul simbolic • la 2. • jocul simbolic reprezintă exerciŃiul de familiarizare cu situaŃiile noi. Piaget distinge două tipuri de manifestare a egocentrismului: logic şi ontologic. desenul. 2 – „realismul neizbutit”. Acesta caracterizează starea în care propriile dorinŃe şi plăceri sunt suverane. de aceea el este centrat pe sine însuşi. Egocentrismul logic se referă la caracteristicile raŃionamentului copilului: sincretismul şi transducŃia. este o formă de sinteză subiectivă deformată a realităŃii. fobii. Conceptul de sincretism exprimă faptul că gândirea copilului nu poate coordona detaliile ca părŃi ale ansamblului în formula logicii adulte (analiză şi sinteză).3 ani şi 5. copilul procedând de la singular la singular. ceea ce el înŃelege 107 . după cum urmează.

substadiul gândirii simbolice şi preconceptuale (2-4 ani). proces în care se stabilesc legături stranii între fenomene. către vârsta de 3 ani. iar evenimentele din jur au legătură cu acŃiunea copilului. • realismul gândirii copilului – aceasta se referă la materializarea elementelor de factură spirituală. p. Gândirea preconceptuală se află la jumătatea drumului între scheme şi concepte. apoi.7/8 ani). Gândirea egocentrică este o gândire prelogică. limbajul este în plină expansiune şi au loc progresele spectaculoase privind construcŃia frazei. vii şi conştiente. ceea ce lipseşte gândirii egocentrice a copilului este un plus de mobilitate care i-ar permite să se decentreze şi să examineze simultan toate punctele de vedere. adică cuvântul se detaşează de acŃiune şi de percepŃie. Declinul gândirii egocentrice prin de centrare are loc către vârsta de 5-6 ani. felul în care se reprezintă pe sine. intuitivă şi preconceptuală. Gândirea intuitivă este încă foarte legată de acŃiune şi percepŃie. substadiul gândirii intuitive (4 . În concluzie. 114). Dacă dezvoltarea fonologică este aproape încheiată. Până la 5 ani gândirea copilului este stăpânită de magism. Într-o primă etapă toate lucrurile sunt animate. iar după 5 ani. 6. de la 3 ani şi jumătate. datorită nediferenŃierii între fizic şi psihic. mai persistă doar unele rămăşiŃe ale animismului. 108 . 2002. Schemele verbale devin ele însele preconcepte. chiar dacă rămâne încă foarte ataşat de reprezentarea concretă. abia după 5 ani copii încep să decidă asupra realităŃii personajelor. • artificialism – constă în faptul că posibilul şi imposibilul se suprapun. Substadiile stadiului preoperator sunt: 1. 2. personajele fantastice pot interveni în viaŃă. când raŃionamentul copilului se modifică.1. Punctul de plecare este constituit de schemele senzorio-motorii.despre mediu şi despre locul său în mediu. doar jucăriile sunt vii.4. care se transformă la finalul stadiului senzorio-motor în scheme verbale. Egocentrismul ontologic se manifestă prin: • animism – se referă la faptul că fenomenele şi obiectele din jur sunt privite ca fiind însufleŃite. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI La începutul acestei perioade. observându-se o diminuare a răspunsurilor egocentrice cu o acomodare mai puternică la realitatea exterioară obiectivă (Tourrette şi Guidetti.

cea descendentă un ordin. Verza. copilul o foloseşte chiar din primii ani. între 4 şi 5 ani (Tourrette şi Guidetti. la 6 ani (W. Volumul vocabularului creşte de la un vocabular mediu de 700-800 de cuvinte la 3 ani. pronunŃia nu este încă perfectă. devenind din ce în ce mai complexă. deşi. inversiuni de sunete (se referă la schimbarea ordini fonemelor din cuvinte: „pentru” în loc de „pentru”) (Golu. adjective. Pe parcursul perioadei. mai întâi în forma lor de singular şi abia apoi în forma de plural. datorită unor particularităŃi ale aparatului fonator. p. până la 2. 2002. Privitor la intonaŃie. contaminând celelalte timpuri verbale construite mai târziu. p. substituiri („loc” în loc de „joc” său „sase” în loc de „şase”). 87). copiii folosesc din ce în ce mai corect acordul gramatical al cazurilor şi timpurile verbale. identifica. la 4 ani. Se dezvoltă latura fonetică a limbajului.vocabularul va creşte exponenŃial şi se va dezvolta sintaxa. dezvoltarea capacităŃii de a discrimina şi înŃelege vorbirea pe care o aude de la ceilalŃi din apropiere şi dezvoltarea abilităŃii de a produce sunete şi succesiuni de sunete ale vorbirii care corespund din ce în ce mai exact structurilor vorbirii adulŃilor (Carroll. 1979. iar cele de timp par să fie ultimele achiziŃii. 1993. ele sunt achiziŃionate între 2 şi 4 ani. Primele sunt achiziŃionate prepoziŃiile şi adverbele ce exprimă posesiunea. cele de loc.500 de cuvinte. IntonaŃia ascendentă sugerează o întrebare. pronume. Tatiana Slama Cazacu evidenŃiază că în utilizarea verbelor se fixează mai întâi timpul prezent. şi creşte preponderenŃa vocabularului activ faŃă de cel pasiv. Zlate. 102). p. ci şi cu verbe. 47). Utilizarea corectă a diferitelor elemente ale frazei are loc progresiv. pentru a da frazei sensul interogativ. ale analizatorului verbo-motor şi ale celui auditiv. discrimina şi manipula). mai ales perfectul compus care este la început format după structura prezentului.000 de cuvinte. erorile fiind din ce în ce mai rare. iar o 109 . Din punctul de vedere al dezvoltării codului lingvistic se arată că acum limbajul copilului se îmbogăŃeşte nu numai cu substantive. la 1. către vârsta de 3-4 ani. Stern). copiii pronunŃă aproape toate sunetele. către vârsta de 5 ani. Sunt posibile omisiuni (când este vorba de mai multe consoane alăturate). apoi. Importante pentru învăŃarea limbajului sunt cel puŃin trei secvenŃe de dezvoltare interdependente: dezvoltarea cognitivă (capacitatea de a recunoaşte. Pronumele personale şi posesive sunt cele care facilitează dialogul. La intrarea în şcoală. afirmativ sau imperativ.

Exprimarea interogaŃiei se perfecŃionează prin achiziŃia pronumelor şi adjectivelor interogative. 1973 p. cuprinde componente auditive şi vizuale. Sintetic spus. 102). 240). La început. – este capabil să relateze despre 3 imagini cu detalii. • 4 ani – este uzuală folosirea pluralului în vorbirea curentă şi a pronumelui („eu”. şi anume: funcŃia de comunicare. prin cuvinte. ObservaŃiile arată construirea timpurie a competenŃelor de comunicare prin limbaj. Concomitent cu dezvoltarea limbajului are loc şi dezvoltarea celor mai importante funcŃii ale sale. „voi”). limbajul intern este mai puŃin automatizat. Privitor la funcŃia de comunicare a limbajului. 2002. Dezvoltarea limbajului intern se face prin eliberarea vorbirii de legătura ei nemijlocită cu acŃiunea concretă. „mâine”). integrează negaŃia în enunŃ. – relatează despre 3 imagini. 4 litere. pentru această perioadă. indicii dezvoltării normale minimale a limbajului sunt: • 3 ani şi 6 luni – copilul este capabil să redea până la 2 strofe. Negarea este exprimată. p. • 5 ani – sunt folosite cel puŃin două adverbe de timp („azi”. „azi”. kinestezice. de asemenea. Limbajul intern este un limbaj interior. deprinderea folosirii circumstanŃialelor (Tourrette şi Guidetti. Între 3 şi 6 ani. devreme. – recită poezii lungi cu intonaŃie • 6 ani – 3 adverbe folosite corect. precum şi componente eferente motorii. „noi”. iar de la 4 ani. au puse în evidenŃă conduite precoce de comunicare (Tatiana Slama-Cazacu. restrângerea lui are loc în consecinŃa activităŃii şcolare. 1966). p. dar şi de reglaj (Ana Tucicov-Bogdan. – recunoaşte corect 3. structurat pe baza mecanismelor vorbirii sonore. de fixare a experienŃei cognitive şi de organizare a activităŃii (Ursula Şchiopu. 1963. în final. iar concluziile cercetătoarei se referă la exersarea precoce a funcŃiei de comunicare a limbajului şi la faptul că 110 . copilul produce fraze din ce în ce mai complexe. 266). „mâine”). apoi este achiziŃionată subordonarea propoziŃiilor şi. începe cu cele construite prin juxtapunere. Până spre vârsta de 5 ani se dezvoltă şi limbajul intern. „tu”. Vorbirea interioară are o funcŃie cognitivă.intonaŃie egală una informativă. • 5 ani şi 6 luni – foloseşte 3 adverbe de timp („ieri”. iar spre vârsta de 6/7 ani se deprinde vorbirea indirectă.

Copilul este capabil acum să sesizeze neconcordanŃa între gratificare şi faptele proprii. care se caracterizează prin fraze întrerupte şi producŃii eliptice. cum ar fi cea cunoscută sub numele „sindromul bomboanei amare” în care se manifestă o stare afectivă complexă. Aceste inconveniente sunt surmontate prin mimică. când emoŃiile erau nediferenŃiate. în dezvoltare. egocentrismul. în măsura în care ele sunt tributare cunoştinŃelor. şi anume. a convinge. Se conturează mai clar unele sentimente morale (ruşinea. 6. Conduita negativistă întră într-un proces de involuŃie. el nu reflectă. 111 . corecte faŃă de şine însuşi. cunoştinŃelor şi nevoilor. Concluziile sunt că foarte devreme (cercetările au fost făcute pe un lot de 360 de copii. rezultată din primirea unui recompense nemeritate deplin. conŃinutul informativ este sărac. de asemenea. cu vârste între aproape 2 ani şi până la 6 ani) copiii simt nevoia de a vorbi pentru ceilalŃi. argumentarea apare ca fiind aproape inexistentă. ca şi prezenŃa unor normatori morali cu rol de sancŃionare în conştiinŃa copilului perşcolar (Ursula Şchiopu. fiind implicate stări afective confuze (copilul plângea şi râdea în acelaşi timp). Cuvintele cu predominanŃă afectivă sunt emise în acelaşi scop. se face trecerea de la emoŃii la sentimente. acum are loc un progres care face ca emoŃiile să fie mai profunde. devine evidentă adâncirea şi nuanŃarea trăirilor afective. intonaŃie şi gesturi. obiectivelor. mai complexe şi să apară stări emotive deosebite. care precizează întoarcerea constantă la context.formele de comunicare se modifică o dată cu vârsta. ca stări afective stabile şi generalizate. de a intra în relaŃie cu ceilalŃi prin limbaj. pregătind activitatea socială ulterioară. Aceasta pune în evidenŃă prezenŃa unor elemente constitutive ale unei atitudini critice. mulŃumirea. a atrage atenŃia asupra să. în concepŃia cercetătoarei. 245).5. care sunt. ci este o premisă a unui limbaj interiorizat. DEZVOLTAREA AFECTIVĂ Comparativ cu perioada anterioară. a se face ascultat. motivaŃiilor. iar marea mobilitate a temelor abordate de către copil antrenează o structură laxă a dialogului. Cu toate acestea. p. Examinarea mimicii şi gesturilor copilului indică utilizarea acestora în scopul exprimării dorinŃelor. 1963. de a utiliza limbajul pentru a comunica gândurile proprii şi chiar de a folosi limbajul pentru a coopera. Deşi monologul este extins în această perioadă. În preşcolaritate. prietenia şi dragostea).

Stadiul falic aduce cu şine problematica complexului oedipian şi teama de castrare. spune Freud. intuiŃiile copilului şi informaŃiile oferite de anturaj. este necunoaşterea anatomiei sexuale feminine şi masculine. precum şi a fiziologiei actului sexual. Complexul de ambele tipuri. Se manifestă în jurul vârstei de 3 ani şi se întinde până aproape de 5 sau 6 ani. Aceste teorii sunt constituite plecând de la elemente contingente. Caracteristic pentru toŃi copii la această vârstă. de asemenea. stadiu care survine celui anal şi este caracterizat de o predominanŃă a zonei genitale. teoriile infantile privitoare la sexualitate şi descoperirea diferenŃelor de sex. ConstanŃa atitudinilor. Teoriile sexuale infantile Ńin de elaborările intelectuale ale copilului. Pentru această perioadă. frecvenŃa interacŃiunilor şi calitatea 112 . Pedinielli. şi anume. ConştiinŃa diferenŃelor între sexe se construieşte în perioada falică şi este caracterizată de convingerea eronată a copiilor asuprea existenŃei unui singur sex. ApariŃia sentimentelor este şi un indicator al dezvoltării conştiinŃei (Ursula Şchiopu. răspunzând întrebărilor ce derivă din ceea ce copilul cunoaşte despre sexualitate. în construirea limitelor (structurarea superego-ului). psihanaliza semnalează trecerea copilului în stadiul falic. Houde. arată psihanaliza. joacă un rol determinant în construirea personalităŃii. iar treptat se constituie memoria afectivă. capacitatea de a-şi stăpâni reacŃiile. cum ar fi situaŃia când se loveşte.ImitaŃia din ce în ce mai pregnantă are rolul de a dezvolta stări afective noi. conducând la elaborarea de teorii eronate şi încărcate de nesiguranŃă şi tensiune afectivă. cel ce se prezintă posesor al falusului (Bideaud. Copilul interpretează în manieră proprie fenomenele şi formulează propriile construcŃii imaginare. arată psihanaliza. Se dezvoltă. 2002). dezvoltarea unor sentimente intelectuale reflectate în plăcerea de a descoperi său de a căuta. se dezvoltă la copil curiozitatea faŃă de propria sexualitate. 1963). Declinul complexului Oedip pentru băieŃi şi a complexului Electra pentru fete semnalează întrarea în stadiul de latenŃă. Interesul copilului faŃă de sexualitate priveşte mai ales problematica naşterii copiilor şi relaŃiile sexuale între părinŃi. dar reuşeşte să nu plângă. RelaŃiile familiale au un impact major asupra dezvoltării afective a copilului. Curiozitatea manifestată din plin în perioada preşcolarităŃii mijlocii facilitează. în orientarea dorinŃei umane. de asemenea. Tot acum. în disciminarea între dorinŃele proprii şi cele ale părinŃilor. Această curiozitate se naşte sub influenŃa pulsiunii şi a dezvoltării cognitive de ansamblu ce explodează în această etapă.

În perioada precedentă. perioada de imitaŃie. câştigă prin opoziŃia faŃă de ceilalŃi. 2001. Îi place să se dea în spectacol şi se vrea seducător pentru adultul din preajmă şi pentru propria să satisfacŃie. nu doar la nivelul gesturilor. perioada de graŃie. ImitaŃia este un concept cheie în gândirea walloniană. el caută acum aprobarea. 177). copilul fiind încă centrat pe sine. În cursul acestei perioade se pot distinge mai multe substadii: perioada de opoziŃie. Este o perioadă de narcisism. Teorii 113 . Ataşamentele afective ale copilului mic se transformă în relaŃiile afective stabile. atitudinilor. 6. Perioada de opoziŃie face parte din nevoia afirmării personalităŃii ce se naşte acum. construind imitaŃia propriu-zisă. Ca o concluzie. DEZVOLTAREA PERSONALITĂłII COPILULUI După H. 6. imitaŃia era aproape simultană producerii atitudinii. InterrelaŃiile din triunghiul copil-mamă-tată plămădesc matriŃele afectivităŃii pentru întreaga viaŃă (Tinca CreŃu. Copilul. conştiinŃa de sine. de la 5 la 6 ani. JOCUL – DEFINIłII ŞI ACCEPłIUNI Majoritatea teoriilor psihologice consideră jocul ca având implicaŃii majore în dezvoltarea psihologică a copilului.7. personajelor. Perioada de graŃie este cea în care eu-ul copilului tinde să se valorizeze. ca fiind diferit de ceilalŃi. de la 3 la 4 ani. p. ea făcând legătura între inteligenŃa situaŃională şi inteligenŃa discursivă.1. aceasta fiind o perioadă de maximă receptivitate emoŃională. JOCUL ŞI ÎNVĂłAREA – FORME DE BAZĂ ALE ACTIVITĂłII COPILULUI ÎNTRE 3 ŞI 6 ANI 6. Wallon. ci şi la nivelul rolurilor. consistente şi de durată. putem spune că dezvoltarea afectivă a copilului în această perioadă este dependentă de calitatea relaŃiilor pe care copilul le stabileşte cu adulŃii din mediul său. Perioada imitaŃiei corespunde momentelor când copilul consacră mult timp imitaŃiei adultului. de la 4 la 5 ani. acum ea devine progresiv amânată.lor contribuie în primul rând la acest proces.7. Caracteristica stadiului este în continuare centripetă. bazându-se pe relativa independenŃă şi autonomie nou cucerită. dezvoltarea personalităŃii copilului în perioada 3-6 ani corespunde stadiului personalismului.6.

jocul are funcŃia de antrenare psihologică sau de preambul al activităŃilor de muncă propriu-zise. funcŃii de dezvoltare fizică prin antrenarea sau menŃinerea capacităŃilor fizice. adaptarea la dificultăŃi. acordându-i o importanŃă la fel de mare precum activităŃilor de muncă său de învăŃare.contemporane apreciază jocul ca formă fundamentală de activitate. fără constrângeri său sancŃiuni. ci asimilarea realului la eu-ul său. Din teoria sa se desprinde. fără randament real. care considera jocul ca o satisfacere imediată a trebuinŃelor. Dinamica rolului jocului relativ la vârstele umane se descrie pe o linie ce este ascendentă în perioada copilăriei. H. între care amintim: asimilarea de conduite. 1975). Pentru perioada copilăriei. iar la vârstele adulte activitatea de joc capătă veleităŃi de activitate recuperatorie relativă la activitatea de muncă. ce presupun întotdeauna o parte mai mică său mai mare de hazard. funcŃii sociale în dezvoltarea relaŃiilor sociale (Ursula Şchiopu. fără nici un efort de acomodare.7. respectiv exersarea de strategii. Piaget apreciază că activitatea de joc constă în asimilarea ce funcŃionează pentru ea însăşi. sau ale lui Piaget. întrarea în şcoală face ca activitatea de joc să treacă pe un plan secund. Jocul îndeplineşte pentru toate vârstele funcŃii psihologice complexe. pe de o 114 . antrenamentul pentru activitate. precum şi la vârstele adulte şi chiar mai târziu. Piéron defineşte jocul uman ca o activitate conformă unor reguli convenŃionale. dar în care fiecare jucător încearcă şi caută să câştige. până la ideile lui Ed. jocul are funcŃii formative complexe. perioada tinereŃii este o perioadă în care activitatea de joc are rolul de consum şi canalizare a energiei. fiind principala formă de activitate. care considera jocul ca o formă de activitate a cărei motivaŃie este nu adaptarea. Acestea ce au încercat să explice natura şi scopul jocurilor sau să descrie şi să clasifice în funcŃie de variate criterii conŃinutul activităŃilor de joc. asimilând jocul copiilor cu cel al animalelor.2. J. funcŃii educative. până la tinereŃe. de la cele care considerau că jocul este o extindere a exercitării instinctelor vieŃii. Claparède. diferenŃa apărând legată de funcŃiile jocului. 6. Jean Piaget face legătura între dezvoltarea gândirii şi felul în care activitatea de joc evoluează până în perioada adolescenŃei. Această formă de activitate caracterizează toate vârstele. Pentru perioada de tinereŃe. Ca activitate complementară. TEORII PSIHOLOGICE DESPRE JOC Au fost elaborate la începutul secolului XX. acumularea de experienŃă şi informaŃie. jocul îşi modifică funcŃiile îndeplinind roluri complementare celorlalte activităŃi.

Inhelder. care constituie o asimilare a realului la eu şi la dorinŃele proprii. Primul este cel care corespunde stadiului senzorio-motor al dezvoltării. Jocul cu reguli este al 3-lea moment care caracterizează stadiile operaŃionale începând cu vârsta de 7 ani. executarea pentru prima dată a unor mişcări de scriere. Apoi. Vîgotsky consideră că jocul dă posibilitatea copilului de a exersa şi opera cu abilităŃi pe care încă nu le stăpâneşte. Acest stadiu se poate numi deprinderea de joc său jocul-exerciŃiu. în care copilul exersează acum ceea ce va deprinde mai târziu. apare în cursul perioadei cuprinse între 2 şi 7 ani. Jocul cuprinde manipulări de tip repetitiv. Psihologul american consideră jocul ca principal mijloc al achiziŃiilor 115 . El realizează această clasificare după gradul de complexitate şi le ierarhizează în ordinea evoluŃiei lor ontogenetice. Dezvoltarea cognitivă este cea care oferă copilului posibilitatea utilizării regulilor şi procedeelor de joc. O alta teorie este cea propusă de Vîgotsky. care presupun repetarea unei activităŃi în scopul adaptării. ce se transmit în cadru social. care au ca scop producerea mişcării în sine. care marchează o obiectivare a simbolului şi a sociabilizării eului (Piaget. este cea a lui Jerome Bruner. 1976. explorarea prin observare şi manipulare.parte. Momentul următor este momentul jocului simbolic şi coincide cu stadiul preoperaŃional. de la copil la copil. importanŃa acestora crescând o dată cu dezvoltarea vieŃii sociale. Zona de dezvoltare proximală reprezintă în fapt diferenŃa dintre nivelul de dezvoltare actual al copilului. iar pe de altă parte. copilul va evolua în direcŃia jocurilor de construcŃie şi a jocurilor cu reguli. de asemenea accentuând potenŃialul de învăŃare al jocului. stadiu în care esenŃială este exersarea şi controlul mişcărilor. p. prin care activitatea de joc este considerată factor al dezvoltării generale. J. Piaget propune trei momente principale ale dezvoltării activităŃii de joc. domeniul de interferenŃă pentru interesele cognitive şi cele afective. J. Vîgotsky descrie o zonă de dezvoltare proximală. printr-o culminare a jocului simbolic. şi jocurile cu reguli. O alta teorie. jocurile simbolice. că nivelul de dezvoltare al copiilor se reflectă în activitatea de joc. În urma teoriei sale. de exemplu. Jocul propriu-zis. literatura de specialitate a abundat în teorii cu privire la latura formativă a jocului. la care acesta poate ajunge prin exersări individuale său prin intermediul altor copii (cu condiŃia ca aceşti copii să stăpânească deja nivelul la care copilul doreşte să ajungă) său adulŃi. Piaget clasifică jocurile în: jocurile-exerciŃiu. că activitatea de joc asigură în mare măsură dezvoltarea cognitivă. 108). bazate pe transformarea realului prin asimilarea lui la trebuinŃele „eu”-lui (încep la 2-3 ani şi au un apogeu la 5-6 ani).

care se subordonează unor comportamente precise. 6. Acum. fapt ce conduce la o mai bună organizare a conduitei.cognitive sau al deprinderilor fizice. Un factor important de dezvoltare a jocului la această vârstă îl are apariŃia funcŃiei semiotice. Egocentrismul. ci imposibilitatea să de a corela acŃiunile. Această atitudine regăsită la copilul între 3 şi 6 ani este explicată de o imitare de perspectivă datorită nediferenŃierii proporŃiilor între subiect şi lumea exterioară. care mai târziu vor fi combinate cu o deprindere complexă de nivel superior. ParticularităŃile psihofiziologice ale dezvoltării copilului în aceasta perioadă limitează activitatea. în jocul său. Copilul este centrat pe jucărie. Copilul până la 3 ani este captivat de jocul cu obiecte şi mai puŃin capabil de a-şi corela propria activitate cu a celorlalŃi copii. motiv pentru care copilul de 2-3 ani se joacă singur chiar dacă este în compania altor copii. (Ursula Şchiopu. evidentă fiind emanciparea de sub comandamentul concretului. iar acesta aproape în totalitate este destinat jocului cu obiectele. După 2 ani. dorinŃele şi intenŃiile sale cu ale altor copii.7. jocul este simplu.3. determină particularităŃile jocului individual (nu individualist) al copilului antepreşcolar. La 1-2 ani. 200). care are un rol de constituire a jocului. copilul. Jocul copilului arată în particularităŃile sale o determinare în baza percepŃiei (Ursula Şchiopu. se manifestă ca o conduită intermediară între conduitele individuale şi cele socializate. Acest fapt a dat naştere la una din cele mai cunoscute teorii. respectiv acŃiunile sunt de strângere. de exemplu. de aruncare sau de împrăştiere. p. caracteristica fiind activitatea concretă. interesele. p. susŃinută de Jean Piaget. cea a egocentrismului. Activitatea de joc este bazată pe experimentarea unor acŃiuni restrânse. 1963. JOCUL COPILULUI PÂNĂ LA 6 ANI Jocul cunoaşte o dezvoltare deosebită în perioada de la 1 la 3 ani. este dependent de jucărie. 116 . Elemente de joc sunt conŃinute în cadrul celorlalte activităŃi legate. ca trăsătură caracterologică. definit de Piaget în epistemologia genetică. în cursul celui de al doilea an de viaŃă. care este aproape total determinată şi restrânsă în mare parte la percepŃia obiectelor. copilul poate înlocui jucăria cu un simbol al ei. 1963. Activitatea de joc favorizează corelarea mişcărilor. Nu egocentrismul. datorită îngustimii şi nedezvoltării unor capacităŃi psihologice fiziologice. de improvizaŃie. de toaletă sau de hrănire. care explică natura jocului izolat al copilului. 200). Jocul copilului acoperă aproape 90% din timpul destinat activităŃii.

La 4 ani. până la 4 ani. rolul adultului este de stimulare. de acompaniere. Copilul preia roluri din familie său societate. „tata”. care cel mai adesea. îmbrăcat). putem spune că este bine ca iniŃiativa copilului în joc să fie sprijinită. copilul fiind cel care iniŃiază sau solicită tipul de joc. Jocurile de rol. Dar cel mai important beneficiu al jocului cu adultul este cel afectiv. Sintetic spus. aceasta fiind asociată puternic cu sentimente pozitive faŃă de activităŃi de tip rutină (mâncat. cum ar fi mersul pe bicicletă). ImitaŃia predomină. Jocul în care apar rolurile parentale său din familia extinsă au funcŃii de identificare şi de integrare. pe măsură ce copilul creşte. să se extindă experienŃele de cunoaştere şi comunicare.Ca urmare a acestor achiziŃii. Rolul adultului în jocul copilului este important în fiecare etapă a copilăriei mici. poate merge pe bicicleta cu 2 roŃi. jocul de rol predomină. Chiar dacă la 3 ani încă persistă jocul de manipulare. în care copilul preia în fapt profesii întâlnite în experienŃa sa socială. Jocul „de-a mama şi de-a tata” este diferit de cel legat de personajele întâlnite în social. adultul să evite impunerea propriilor idei în legătură cu jocul. sunt asociate negativ. poate patina. de obicei pentru că ele întrerup jocul. dar se modifică de la an la an. unde exersează rolul de lider său de subordonat. până la 4 ani. 117 . Ca o recomandare educativă privitor la relaŃia adultului cu copilul în activitatea ludică. pentru suportul pe care-l oferă. copilul preluând în comportamentul său conduitele umane simple la care a asistat. prin punerea copilu-lui în situaŃie. pentru exersarea capacităŃilor de limită (lucruri pe care le-a învăŃat de curând şi de care nu este sigur. dar funcŃionează ca un catalizator creativ. ce sprijină dezvoltarea identităŃii. acum el devine „mama”. Aceste tipuri de joc se îmbogăŃesc spre vârsta de 6 ani. sunt favorite jocurile cu mingea şi simte nevoia jocului cu ceilalŃi copii. Se joacă mai bine cu un copil mai mare sau mai mic decât vârsta lui. jocul copilului la 3-6 ani se îmbogăŃeşte foarte mult. Simularea în jocul de-a magazinul. „pompierul”. conŃinând scenarii şi prescrieri din ce în ce mai fidele realităŃii. La 5 ani. InteracŃiunea cu adultul în joc este importantă pentru deprinderea autonomiei de expresie. au rolul de a integra informaŃia privitoare la diverse aspecte ale vieŃii sociale. jocurile se complică şi se diversifică foarte mult. Copilul percepe dragostea parentală mai uşor în activitatea ludică. astfel încât jocul izolat pierde din importanŃă. „vânătorul”. de vehiculare cu noile informaŃii dobândite din mediul social. de la 4 ani. doctorul sau de-a şcoala/grădiniŃa fac. apar maniere complexe de dezvoltare a acestui tip de joc.

observarea afinităŃilor. Iolanda Mitrofan. sentimentele. jocul condus sau jocul simbolic. dar şi a antipatiilor. agregarea sau participarea la activitatea de grup. capacităŃile adaptative şi creativitatea în rezolvarea problemelor simple (de exemplu: folosirea jucăriilor cu intenŃia atingerii unui alt scop decât cel pentru care a fost destinată jucăria iniŃial). Prin aceasta. modelajul. ele acŃionând simultan şi ca mijloace de suport a efectelor terapeutice. Prin calitatea şi creativitatea jocului spontan se pot identifica dezvoltarea normală sau. spun autorii citaŃi.7. Cum se joacă copilul. jocul este şi un excelent diagnostic al dezvoltării. marionetele sau dramatizarea unor poveşti. unele tulburări. atitudinile sale faŃă de experienŃele cu care se confruntă şi nici dorinŃa de a se face înŃeles.5. în compunerea de poveşti său alte activităŃi ludice s-a arătat eficient. Studiul activităŃilor copilului în jocul cu marionetele. jocul cu nisip. colajul şi alte tehnici provocative experienŃiale sunt indispensabile în evaluarea psihodiagnostică a copiilor. comportamentul empatic. Jocul este poarta de acces cea mai potrivită.7. Psihanaliştii s-au ocupat preponderent de jocurile simbolice pentru a sprijini activitatea diagnostică. 6. care sunt formele sale de expresie. Desenul liber. reacŃia la persoane necunoscute. Iolanda Mitrofan. ObservaŃiile asupra copilului în interacŃiune cu membrii familiei sau cu mediul său social sunt extrem de importante. JOCUL ÎN PSIHODIAGNOSTIC ŞI PSIHOTERAPIA COPILULUI Pe de o parte. relaŃia cu copiii. desenul familiei. în desen. pe de altă parte. 2001). toate sunt elemente care se manifestă în jocul spontan al copilului (coord. constă în asimilarea de conduite care acoperă două câmpuri: cel al actelor sociale observabile şi cel al experienŃelor personale intime 118 . către trăirile afective ale copilului: fie prin jocul spontan. vorbim de dezvoltarea copilului în exersarea jocului. în construcŃii. 2001).4. în special până la vârsta de 6 ani. cu ce se joacă. dimpotrivă.6. ele sunt mijloace provocative şi catalizatoare ale procesului terapeutic analitic şi restructurant (coord. gândurile. Psihanaliza are meritul de a fi acordat însemnătate jocului infantil folosind datele observate. DEZVOLTAREA SOCIALĂ ŞI ÎNVĂłAREA Dezvoltarea socială a copilului. gradul de activism. deoarece copilul. nu are posibilitatea de a verbaliza complet sau adecvat trăirile. pentru a depista complexele ascunse. agresivitatea sau lipsa ei. performanŃa. relaŃia cu copii nou întâlniŃi. dintr-o perspectivă behavioristă. nivelul de dezvoltare cognitiv.

Al doilea stadiu adaugă integrarea atitudinilor sociale ale grupului de apartenenŃă. Verza. La reacŃiile la stimuli interni şi externi. de reciprocitate relaŃională. Este important de subliniat că toate aceste roluri sunt mediate de limbaj. ba mai mult. dar dacă. pe care sinele individual îl construieşte prin interiorizarea unui ansamblu structural al rolurilor asumate în realizarea sarcinilor sociale. când copilul acŃionează. Imitarea. apoi pe cel al celorlalŃi. 1993). de exemplu. Din mediul social în care se dezvoltă. de integrare în grup). diversifica şi amplifica în complexitate. un dat social care se construieşte de-a lungul a două stadii. în felul în care copilul crede că se aşteaptă de la el să o facă. Houde. Între factorii ce conduc la o mai mare întărire a comportamentului menŃionăm aprobarea. Conform teoriilor psihologiei sociale behavioriste. la această vârstă este dominantă învăŃarea socială. comportamente interpersonale. comportamentul observat este şi întărit el va fi asimilat cu o şi mai mare uşurinŃă (Golu.(Mead. învăŃarea socială este acel tip de învăŃare prin care copilul. În concluzie. dobândeşte o serie de semnificaŃii sociale. roluri. Zlate. este stimulat în dobândirea acestor achiziŃii de o serie de nevoi şi trebuinŃe psihosociale noi (nevoia de apreciere. spune Jean Stoetzel. care impregnează mediul social. aşa încât el se dezvoltă într-o reŃea de interacŃiuni caracteristice grupului din care face parte. implicarea şi participarea directă oferă copilului posibilitatea de a asimila noi comportamente. stiluri comportamentale. adică a procesului de generalizare a reprezentării celuilalt (fază ulterioară momentului discriminării între sine şi ceilalŃi) (Bideaud. 387). recompensa şi sancŃiunea morală. Sinele devine o reflexie individuală a comportamentului social al grupului. este un rol. p. Sinele este. SemnificaŃiile devin baza comunicării. Primul stadiu reprezintă interiorizarea atitudinilor celorlalŃi la adresa sa şi a rolurilor care se joacă în situaŃii interactive particulare. 119 . observarea. Expresia sinelui în conduita faŃă de ceilalŃi. 2002. se adaugă semnele şi simboluri semnificative care devin treptat prevalente. Preluarea de roluri relevă construcŃia intelectualizată a „celuilalt” prin mecanismele identificării şi imitării. mai întâi pe al său personal. valori sociale. Pedinielli. 1963). interacŃiuni care pe măsură ce copilul creşte se vor intensifica. Actul social este reuşita unui proces de comunicare. adică el acŃionează în felul în care simte că se aşteaptă de la el să o facă. Astfel. el joacă roluri. Copilul. de statut. prin intermediul experienŃei şi interacŃiunii. constituind prin aceasta baza învăŃării sociale. la 4-5 ani. copilul încă de la naştere este expus stimulilor socioculturali. din perspectiva behavioristă a psihologiei sociale. copilul construieşte roluri.

128). ExperienŃa directă cu realitatea pe care o posedă copilul este organizată de adult pe cale verbală. ci atât cât este posibil. trebuie organizată sub formă de joc didactic. Caracteristicile învăŃării depind de particularităŃile de vârstă ale preşcolarilor. copilul exersează astfel atenŃia. exprimarea verbală.ÎnvăŃarea didactică începe o dată cu întrarea copilului în grădiniŃă. înŃelegerea. 120 . ÎnvăŃarea. să nu ceară copilului petrecerea unui interval de timp prea lung. caracterul spontan al activităŃii învăŃării sociale este înlocuit cu caracterul dirijat. 1999. să încurajeze jocuri diferite pentru copil. cu creşteri ale timpului de concentrare (Ecaterina Vrăsmaş. Totodată. să laude şi să încurajeze pozitiv eforturile copilului şi când el nu reuşeşte. memoria. trebuie să aibă în vedere următoarele: să aleagă acele activităŃi care corespund nivelului de dezvoltare a copilului. În cadrul acestui tip de învăŃare. urmărind de fapt independenŃa acestuia şi nu tutela modelului. organizat şi sistematic al acestui nou tip de învăŃare. p. să creeze o legătură afectivă de comunicare cu copilul. sau mama care se joacă cu copilul. prin atenŃie şi concentrare asupra activităŃii comune. Pentru a sprijini aptitudinile copiilor în cadrul jocului. să asigure un mediu pregătit şi comod pentru copil. să exprime prin gesturi şi mimică plăcerea acŃiunii comune cu copilul. pentru a fi eficientă şi pentru a respecta particularităŃile de vârstă (3-5/6 ani). Ecaterina Vrăsmaş arată că educatoarea. să aibă o mare flexibilitate în alegerea metodelor de interacŃiune cu copilul.

Perspectiva psihanalitică 7. Morala şi societatea 7. Deşi moralitatea este protejată de o organizare socială 121 .2.1.2. DeterminanŃii moralităŃii umane există la niveluri multiple. este esenŃială pentru supravieŃuirea individului şi pentru existenŃa continuă a grupurilor umane. de foarte multă vreme. Teoriile cu privire la dezvoltarea morală 7. Perspectiva behavioristă 7. ÎnŃelegerea moralităŃii umane şi a aspectului practic de modalitate de motivare a copiilor pentru un comportament moral nu sunt preocupări de cercetare numai ale secolului XX.1. Zahn-Waxler şi Chapman. iar pentru aceasta toate societăŃile dispun de proceduri de rezolvare a conflictelor.2. Copiii nu pot trăi şi creşte decât dacă sunt educaŃi în spiritul responsabilităŃii morale. MORALA ŞI SOCIETATEA Dezvoltarea morală – respectiv modul în care fiinŃele umane ajung să rezolve discrepanŃele dintre nevoile lor egoiste şi egocentriste şi obligaŃiile de a acŃiona în favoarea nevoilor celorlalŃi – reprezintă un interes special pentru psihologii care se ocupă de dezvoltare încă de la începutul secolului. Teoria cognitivă asupra dezvoltării morale 7. DEZVOLTAREA MORALITĂłII ŞI AUTOCONTROLUL 7. care protejează bunăstarea generală a oamenilor (Radke-Yarrow. încât numărul de studii de cercetare depăşeşte toate celelalte subiecte din domeniul dezvoltării sociale (Flavell. literatura empirică ce tratează acest subiect este atât de vastă.1985).2. Acestea reprezintă preocupări legate de vârstă pentru că se ştie.1. Perspectiva biologică 7.Cap. 1983).3. că întrajutorarea este esenŃială. să devină adulŃi generoşi.4.2. Astăzi. VII.2.

mortalitatea are o componentă comportamentală. aceste faŃete diferite ale moralităŃii au fost investigate separat: psihologii psihanalişti s-au concentrat asupra emoŃiilor. pentru că doar trăirea şi cunoaşterea unor sentimente relevante. din punct de vedere moral. Indivizii morali cu adevărat nu se conformează pur şi simplu influenŃelor sociale de moment ale altora. în multe medii. şi într-o mare varietate de circumstanŃe sau ocazii. preluând responsabilitatea reglementării propriului comportament moral.cooperantă. ea are rădăcini în fiecare dintre principalele faŃete ale psihicului uman. Dar. chiar dacă cei mai importanŃi teoreticieni au scos în evidenŃă aspecte diferite ale moralei. prin instrucŃiuni directe. TradiŃional. psihologii dezvoltării cognitive s-au concentrat asupra gândirii morale. există un singur punct asupra căruia sunt cu toŃi de acord: moralitatea copilului este impusă şi controlată din exterior. Multe dintre opiniile acestora au anticipat punctele de vedere contemporane şi şi-au găsit un loc în teoriile moderne. că oamenii le vor experimenta în întregime şi se vor comporta în conformitatea cu acestea. În al doilea rând. fiinŃele umane gândesc activ despre propriile experienŃe sociale. În al treilea rând. iar behavioriştii. Doctrina 122 . pentru că puternicele reacŃii afective ne fac să empatizăm atunci când suntem martorii dificultăŃilor altei persoane sau ne fac să ne simŃim vinovaŃi dacă noi suntem cei care au cauzat dificultăŃile. care le guvernează comportamentul în relaŃia cu multe persoane. asupra comportamentului moral. în absenŃa supravegherii şi vigilenŃei unui adult.2. 7. În cele din urmă. În schimb. nu face decât să crească probabilitatea. iar înŃelegerea socială a dezvoltării copiilor permite acestora să emită judecăŃi morale din ce în ce mai sofisticate despre acŃiunile considerate corecte sau incorecte. filosofii s-au întrebat ce este moralitatea şi cum se dezvoltă aceasta. TEORIILE CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA MORALĂ Mult înainte de debutul studiilor ştiinŃifice moderne despre copil. copiii interiorizează regulile şi principiile morale. multiierarhică. recompense şi pedepse din partea unor figuri autoritare. aceştia adoptă standarde relativ permanente şi generale de conduită. fără însă a garanta. moralitatea are o componentă emoŃională care este vitală. Mai întâi. supraveghere. Interiorizarea – trecerea de la răspunsurile controlate extern la un comportament guvernat de standarde şi principii interioare – permite copiilor să se comporte în manieră morală.

fiecare teorie adaugă noi factori de interacŃiune. teoriile biologice privind comportamentul social uman sunt dominant influenŃate de apariŃia unei noi discipline – 123 . cea protestantă din sec XVI. 3. cât şi de impulsuri altruiste. Filosofia kantiană prefigurează abordarea dezvoltării cognitive moderne. unde moralitatea apare ca raŃiune de înŃelegere a dreptăŃii sociale. În sfârşit. Această poziŃie filosofică seamănă cu ideea lui Freud. a păcatului originar. 509) privind originea moralităŃii: 1.2.. Kant consideră fiinŃele umane ca fiind motivate atât de pasiuni egoiste. filosoful german I. Nici una din aceste teorii nu poate explica singură fundamentele moralităŃii şi esenŃa dezvoltării morale (Rest. 7. care contribuie la dezvoltarea morală a copiilor şi adolescenŃilor. esenŃa moralităŃii înseamnă să acŃionezi în conformitate cu principiile dreptăŃii. ajungând la concluzia că numai raŃiunea poate rezolva tendinŃele conflictuale dintre cele două. care accentuează modelarea şi întărirea acŃiunii morale. îşi găseşte o paralelă în teoriile moderne behavioriste. cât şi perspectiva psihanalitică a lui Freud.J. corectitudinii şi respectului faŃă de ceilalŃi. Rousseau cu considerarea copilului ca fiind bun de la natură şi motivat natural prin simpatie. a conştiinŃei punitive. 1983). dar. compasiune şi grija faŃă de ceilalŃi sunt similare cu perspectiva biologică contemporană asupra originii moralităŃii. în care moralitatea este privită ca înrădăcinată în natura umană. aceea că forŃele interioare asigură un comportament moral. p. unui comportament care serveşte binele public. Filosofia lui John Locke cu imaginea de tabula rasa a copilului – copilul nu se naşte nici bun nici rău –. Filosofia pedepsei naturale şi teoria asupra copilăriei a lui J. susŃine că numai prin practici disciplinare severe copiii pot învăŃa să-şi subordoneze tendinŃele înnăscute egocentriste. perspectivele behavioriste. perspectiva dezvoltării cognitive. ci se modelează ca fiinŃă morală prin grija constantă şi înŃeleaptă a unui adult.1. Berk. Pentru Kant. perspectiva biologică. unde moralitatea apare ca adoptare a normelor sociale impuse din exterior. Aceste diverse orientări teoretice şi filosofice menŃionate mai sus pot fi grupate în trei poziŃii fundamentale (Laura E. imorale. cu extinderile mai recente ale lui Lawrence Kohlberg. exemplificată prin teoria lui Piaget. 2. PERSPECTIVA BIOLOGICĂ În anii ’60-’70.creştină în special. prin scoaterea în evidenŃă a diverselor faŃete. 1989.

care prezintă cazuri de animale care-şi ajută membrii speciei respective. acŃiunile relevante din punct de vedere moral sunt numai parŃial explicate de fundamente biologice.2. copiii sunt motivaŃi să acŃioneze în conformitate cu prescripŃiile sociale. perspectiva biologică asupra moralei este utilă. 7. mulŃi dintre noi pun la îndoială moralitatea unui părinte care decide să nu-şi ducă copilul bolnav la doctor pentru că primează teama şi anxietatea copilului (Rest. Freud consideră procesul dezvoltării morale ca fiind încheiat în jurul vârstei de 5-6 ani.2. ca majoritatea comportamentelor umane. Din perspectivă sociobiologică.sociobiologia. PERSPECTIVA PSIHANALITICĂ Conform teoriei lui Freud. cu o solidificare suplimentară a superego-ului în perioada copilăriei mijlocii. este nevoie de un puternic sprijin de mediu. Deşi nu există dovezi solide în sprijinul acestei ipoteze. 505). Pentru a se realiza dezvoltarea empatiei. Cu toate că motivaŃia afectivă reprezintă una din bazele acŃiunii morale. care serveşte la motivarea comportamentului altruist. 1983). 1989.. Nou-născuŃii prezintă un răspuns empatic rudimentar atunci când plâng dacă aud plânsul altui copil. este posibil ca aceste comportamente umane prosociale să aibă nişte rădăcini biologice. Acest punct de vedere este sprijinit de observaŃiile etologiştilor. cum ar fi empatia. comportamentele umane relevante din punct de vedere moral. ajutorul şi răspunsurile prosociale ale celorlalŃi. iar în al doilea an de viaŃă. De exemplu. p. menit să aline durerea şi nefericirea altei persoane. pentru că ne reaminteşte semnificaŃia adaptivă a acŃiunii morale şi pentru că propune câteva idei incitante privind fundamentele evolutive (Laura E. După Freud. locul 124 . pentru a evita sentimentul de vinovăŃie. sociobiologii consideră că evoluŃia trebuie să fi avut cursuri similare şi în ceea ce priveşte comportamentul prosocial al omului. Cu toate acestea. inclusiv cooperarea. sunt înrădăcinate în moştenirea genetică a speciei (Wilson. între primate s-a observat cum acestea îşi împart hrana după o sesiune de vânătoare comună şi cum puii sunt adoptaŃi în cazul în care îşi pierd mamele. Berk. aceasta nu poate oferi explicaŃii complete pentru că există cazuri în care a urma orbeşte sentimentele empatice ale altcuiva nu este în mod necesar şi moral. probabil sub forma unor emoŃii preexistente genetic. De exemplu. 1975). Dar. Pornind de la aceste dovezi din lumea animalelor. expunându-se deseori la riscuri ce le ameninŃă propria supravieŃuire. empatia este deja un important factor de motivaŃie comportamentală.

Destul de repede. baza răspunsului la sentimentul de vină este considerată acum ca fiind decisiv diferită de ceea ce Freud descrie în teoria complexului lui Oedip. dezvoltarea morală nu este un eveniment abrupt. iar în procesul de interiorizare a standardelor şi prohibiŃiilor părinŃilor se vor reflecta normele sociale. Cu toate că aceeaşi perioadă este atribuită de Freud formării conştiinŃei. în timpul etapei de dezvoltare a copilăriei timpurii sau falice. aceste sentimente asociate complexelor respective duc la anxietate intensă. în cazul băieŃilor. anumite premise cognitive. mai întâi. În schimb. Freud arată că. Psihologii contemporani însă par să nu fie de acord cu multe din aspectele teoriei psihanalitice a moralităŃii. Contrar la ceea ce crede Freud. în cazul fetelor. Formarea superego-ului cuprinde astfel două elemente de bază: un ego ideal. CapacităŃile cognitive care sprijină răspunsul la vină se dezvoltă în perioada preşcolară şi se rafinează continuu în copilăria mijlocie. Ei consideră că sentimentul de vină nu poate fi trăit în formă matură de copiii mici. Copiii dezvoltă iniŃiativa prin identificarea lor cu personaje eroice şi idoli ai societăŃii în care trăiesc şi care au un rol în viaŃa lor. şi conştiinŃa sau acŃiunea de judecare şi pedepsire care conduce copilul către trăirea unui sentiment de vină ori de câte ori sunt încălcate standardele ego-ului ideal. care se finalizează în jurul vârstei de 5-6 ani. copilul revine la ostilitatea îndreptată anterior către părintele de acelaşi sex. sau complexulului Electra. copilul îşi formează superego-ul prin identificarea cu părintele de acelaşi sex. care au opŃiuni asupra propriilor acŃiuni şi care au capacitatea de a distinge între acte intenŃionate şi acte neintenŃionate (Campos. Urmaşii contemporani ai teoriei freudiene. Copilul se teme că va pierde dragostea părinŃilor şi că va fi pedepsit pentru dorinŃele sale inacceptabile. sau stabilirea standardelor ideale (provenite din identificare parentală. Acestea includ conştiinŃa de sine ca fiinŃe autonome. rezultatul fiind sentimentul de autopedepsire datorită sentimentului de vinovăŃie. care este produsul final al conflictului complexului Oedip. Erikson descrie rezultatul psihologic al perioadei oedipiene ca fiind un simŃ al iniŃiativei care oferă baza sensului real al ambiŃiei şi scopului în viaŃă. pe baza cărora se măsoară valoarea de sine). este un proces gradat. pun un mai mare accent pe aspectul său constructiv şi pozitiv. Spre 125 .moralităŃii se construieşte în superego. Pentru a stăpâni anxietatea se evită pedeapsa. în sinea sa. care începe în copilăria timpurie şi durează până la vârsta adultă. fără ca aceştia să fi atins. se menŃine o afecŃiune continuă din partea părinŃilor. în acelaşi timp cu acceptarea dimensiunii punitive şi restrictive a superego-ului. 1983).

Teoria lui Freud pune o mare răspundere pe umerii părinŃilor. cercetările arată că trăsăturile de personalitate ale copiilor afectează disciplinarea pe care o primesc din partea adulŃilor.3. PărinŃii ocupă locul central în ceea ce priveşte dezvoltarea conştiinŃei. prin practicile de disciplinare utilizate. care răspund mai bine din punct de vedere social. Freud consideră că socializarea în perioada preşcolară este crucială pentru dezvoltarea conştiinŃei. Cu toate acestea. O componentă importantă a dezvoltări identităŃii este căutarea de către adolescenŃi a unei ideologii sau a unui set de valori etice în care aceştia să creadă. Socializarea morală din familie. de întărire şi modelare. suferind o rafinare ulterioară la vârsta adultă. comportamentul conform cu normele sociale creşte. pentru care tehnicile de forŃă sunt mai adecvate (Keller şi Bell. unei conştiinŃe interiorizate la copiii lor. PERSPECTIVA BEHAVIORISTĂ Comportarea morală este văzută ca însuşită prin mecanisme de învăŃare. 7. pierdere de privilegii şi alte consecinŃe care fac ca acest comportament să se manifeste mai puŃin în viitor. dar interacŃiunea părinte-copil are un dublu sens. pentru că adulŃii îl respectă cu întărire pozitivă sub formă de aprobare. De exemplu. 1979). apropiindu-se de 126 . afecŃiune şi alte recompense. comparativ cu pedeapsa. copiii mai atenŃi. sunt mai ades şi mai pasibili de educaŃie prin inducŃie decât cei care răspund mai puŃin bine din punct de vedere social. dezvoltarea. Cei mai mulŃi behaviorişti consideră întărirea pozitivă ca fiind de departe cel mai eficient mijloc de promovare a unui comportament dezirabil social. cât şi caracteristicile copiilor se influenŃează reciproc. Erikson (1968) consideră dezvoltarea conştiinŃei ca durând din perioada copilăriei timpurii până la vârsta adultă. pe măsură ce se realizează identitatea. dezvoltarea morală reprezintă un proces mult mai gradat. Conform cu perspectiva clasică a condiŃionării operante.deosebire de Freud.2. părŃile influenŃându-se reciproc. una din modificările teoriei învăŃării sociale a paradigmei condiŃionării operante consideră pedeapsa ca fiind factorul motivator primar al acŃiunii morale. în care atât practicile părinŃilor. În realitate. Aceste valori sunt selectate în adolescenŃa târzie. ca şi alte aspecte ale dezvoltării sunt cel mai bine înŃelese ca fiind un proces bidirecŃional şi tranzacŃional dintre părinte şi copil. Pornind de la această idee. în timp ce un comportament care încalcă standardele este pedepsit prin reprobare. consideraŃi agenŃii esenŃiali de socializare. care asigură.

aceasta se evită cel mai bine prin a nu se angaja în acŃiunea respectivă. ele evoluează foarte rapid în forme de abuz. rezultate în urma cercetărilor în domeniu (Laura E. care pot accentua şi accelera tendinŃa punitivă a părintelui. iar din experimente se confirmă că aceşti copii adoptă aceleaşi tactici punitive ca şi adulŃii atunci când interacŃionează cu colegii lor. p. 1983). Chiar şi aşa această explicaŃie întâmpină aceleaşi dificultăŃi de acoperire ca şi teoria lui Freud. Comportamentele agresive manifestate de copii abuzaŃi fizic sunt de regulă extreme. 509): Pedeapsa promovează doar suspendarea temporară a unui răspuns şi nu interiorizarea pe termen lung a interdicŃiei. prin impunere verbală dură sau forŃă fizică. 1989. scăpând nepedepsiŃi.ideea lui Freud a conştiinŃei dominate de vinovăŃie. cauzând o serie de efecte secundare negative. Iată câteva motive de evitate a acestor tipuri de pedepse. Copiii pedepsiŃi în mod frecvent îşi inhibă comportamentul nedorit în prezenŃa agentului punitiv. De asemenea. Tacticile punitive ale părinŃilor care provoacă nivelurile ridicate de anxietate sunt mai puŃin eficiente în motivarea rezistenŃei la cauzarea de suferinŃă decât tehnicile inductive raŃionale. aceştia ameninŃă verbal şi fizic atât pe 127 . mai ales în cazul în care un anume comportament al copilului trebuie oprit imediat. O astfel de pedeapsă poate denigra valoarea copilului ca persoană. De fapt. Berk. dar imediat ce adultul dispare se angajează din nou în acel comportament. dar şi comportamentul indezirabil al copilului. Acasă şi la şcoală. Astfel de tactici sunt inumane şi ineficiente. pentru că poate cauza suferinŃe copilului sau altor persoane. Pedeapsa care implică prejudicii fizice şi verbale oferă copiilor exemple de agresiune indusă de adult. Studiile au arătat că pedeapsa aplicată de părinŃi este asociată cu niveluri ridicate de agresivitate la copii (Parke şi Slaby.. ToŃi părinŃii apelează la un moment dat la această formă de disciplinare. Cercetările în baza acestei teorii au arătat că pedeapsa este o formă de disciplinare cu scopul de a inhiba un comportament indezirabil şi care reprezintă o stimulare nocivă pentru copii. De fapt. copiii părinŃilor care apelează la aceste forme de pedeapsă devin agresivi şi greu de controlat în afara unui context familial. inspirarea pentru această considerare rezultă din eforturile teoreticienilor învăŃării sociale de a translata ideile psihanalitice în termenii teoriei învăŃării. pe care ei o pot imita sau copia şi o pot încorpora în propriul repertoriu comportamental. De fiecare dată când copilul manifestă un comportament deviat se retrăieşte aceeaşi anxietate. ca individ şi nu se justifică utilizarea ei.

colegi, cât şi pe adulŃi, mult mai mult decât copiii cărora nu li se aplică acest tratament. Copiii pedepsiŃi frecvent învaŃă foarte repede să se apere prin evitarea agenŃilor punitivi (Redd, Morris şi Martin, 1975). Datorită faptului că aceştia învaŃă comportamente de evitare, face ca rolul de agent socializator al părinŃilor să se diminueze simŃitor şi să reducă şansele părinŃilor de a-i învăŃa pe copii comportamentele dezirabile. Deoarece pedeapsa funcŃionează pentru a inhiba temporar comportamentul indezirabil al copiilor, această tehnică oferă o eliberare imediată, dar de scurtă durată a agentului punitiv, iar prin aceasta se întăreşte aplicarea tehnicilor punitive. Ca urmare, un părinte care foloseşte pedeapsa o va aplica cu timpul mult mai des, ceea ce poate duce la producerea unor abuzuri foarte serioase asupra copilului (Parke şi Collmer, 1975). Factorii care afectează maniera de răspuns/reacŃia a copiilor la pedeapsă cuprind: momentul aplicării pedepsei, intensitatea, consecvenŃa, trăsăturile agentului punitiv, argumentarea verbală. Momentul aplicării – pedeapsa aplicată imediat la iniŃierea de către copil a unei acŃiuni interzise este cea mai eficientă. Cercetările arată că pedeapsa aplicată cu întârziere de câteva ore de la producerea actului interzis reduce simŃitor inhibarea comportamentului indezirabil la copil. Când pedeapsa se aplică imediat după consumarea actului indezirabil, este bine ca pedeapsa, pentru a fi mai eficientă, să aibă intensitate maximă şi nu moderată. Cu toate acestea, pedeapsa severă expune la riscuri datorită nivelurilor ridicate de teamă şi anxietate create, care se pot interfera cu procesul cognitiv adaptiv şi cu interiorizarea morală. Pedeapsa care este inconsecventă şi intermitentă este corelată cu grade ridicate de agresivitate şi insubordonare din partea copiilor. Dacă părinŃii reacŃionează cu aceeaşi intensitate la un anume tip de comportament, atunci inhibarea acelui comportament al copilului se reduce simŃitor. Pedeapsa aplicată de un adult care are cu copilul o relaŃie cordială produce o inhibiŃie comportamentală imediată (Parke şi Walters, 1967). Copiii care au părinŃi atenŃi şi implicaŃi descoperă în pedeapsă o întrerupere a afecŃiunii părinteşti. Ca urmare, aceştia sunt motivaŃi să recâştige afecŃiunea părinŃilor cât se poate de repede. Cel mai de succes mod de a îmbunătăŃi eficienŃa pedepsei este asocierea ei cu o argumentare verbală, care oferă copilului motivele
128

pentru a nu se mai angaja într-un comportament deviant (Harter, 1983). Astfel de argumentări pot avea forma inducŃiilor prin care se spune copiilor modul în care comportamentul lor îi afectează pe ceilalŃi, li se dau instrucŃiuni despre cum să se comporte într-o anumită situaŃie sau li se explică motivele pentru care adultul a pedepsit copilul. InducŃia este o strategie care accentuează efectul pe care comportamentul unui copil îl are asupra altora. InducŃia poate cuprinde sugestii, sugerarea de amendamente, scuze sau modalităŃi de compensare a răului făcut celorlalŃi. Disciplinarea inductivă este oarecum mai eficientă la copiii de vârste şcolare decât la preşcolari, deoarece este probabil că şcolarii mai mari pot înŃelege mai bine modul de gândire al părinŃilor (Brody şi Shaffer, 1982). Adăugarea unor argumente cognitive face mult mai mult decât să crească inhibiŃia comportamentală imediată. Argumentarea elimină relevanŃa celor mai multe variabile care diminuează eficienŃa pedepsei. Dacă pedeapsa este cuplată cu un argument cognitiv, eficienŃa agentului punitiv nu mai depinde de educaŃie, iar o pedeapsă de o intensitate mai mică devine la fel de eficientă ca una de intensitate mare în inhibarea comportamentului imediat (Parke, 1967). Cu toate acestea, pentru ca argumentarea să fie eficientă, complexitatea acesteia trebuie să se potrivească cu nivelul de dezvoltare al copilului. Nici un argument nu poate facilita o reacŃie de inhibiŃie dacă copilul nu-l înŃelege. Ca observaŃie finală, există câteva alternative la pedeapsa fizică şi verbală, care permit adulŃilor să disciplineze eficient copiii şi, în acelaşi timp, să evite apariŃia efectelor secundare nedorite ale pedepsei, respectiv, procedura de scoatere din context (prin care copilul este scos din contextul imediat şi i se oferă ocazii de reîntărire pozitivă, până când este gata să se comporte acceptabil) şi cea a retragerii privilegiilor (cum ar fi, retragerea banilor de buzunar, sau interdicŃii ale unor experienŃe plăcute). În general, utilizarea pedepsei pentru socializarea copiilor se reduce într-o foarte mare măsură atunci când adulŃii ajută copiii să-şi însuşească comportamente acceptabile, care le pot înlocui pe cele inacceptabile. AdepŃii învăŃării sociale arată că este puŃin posibil ca foarte multe comportamente prosociale să fie dobândite pe baza principiilor condiŃionării operante. Pentru ca un comportament să fie întărit, trebuie mai întâi să fi apărut spontan, iar alte comportamente relevante din punct de vedere moral, cum ar fi oferirea de ajutor, oferirea de consolare şi folosirea în comun (împărŃirea) a obiectelor, nu apar
129

numai din întâmplare în sensul întăririi, pentru a justifica achiziŃia lor rapidă în copilăria timpurie. Ca urmare, aceşti teoreticieni ai învăŃării sociale pornesc de la premisa că un copil învaŃă comportamentul moral în mare măsură prin observaŃie şi imitare de modele, care fac dovada unui comportament acceptabil din punct de vedere social (Bandura, 1977). Dar odată ce copilul a achiziŃionat un răspuns prosocial, întărirea sub formă de laudă şi prezenŃa/vigilenŃa adultului care să-i reamintească copilului de regulile unui comportament adecvat, devin factori care măresc frecvenŃa comportamentului respectiv. Cercetările arată că prezentarea de modele de comportament utile şi generoase este foarte eficientă în a-i încuraja pe copii să acŃioneze ei înşişi într-o manieră mai prosocială (Gray şi Pirot, 1984). Mai mult, un exemplu de comportament altruist continuă să influenŃeze comportamentul unui copil de la câteva ore la câteva săptămâni de la întâlnirea iniŃială cu modelul (Yarrow, Scott, Waxler, 1973). Studiile recente au demonstrat că modelele de comportament altruist au cele mai puternice efecte la copii mai mici de 7-8 ani. Copiii mai mari care au avut permanent modele pozitive de comportament din partea unor adulŃi grijulii şi generoşi au tendinŃa să se comporte altruist în situaŃii în care generozitatea şi ajutorul sunt necesare, indiferent dacă comportamentul adultului este caritabil sau egoist. (Lipscomb, 1985). În perioada copilăriei mijlocii, comportamentul altruist se bazează pe mediatori cognitivi sau prescripŃii normative interiorizate, extrase din experienŃe repetate în care copiii i-au văzut pe ceilalŃi ajutând şi oferind, i-au auzit subliniind importanŃa acŃiunilor lor şi au fost încurajaŃi să se comporte similar. În realitate, în jurul vârstei de 7-9 ani, copiii sunt capabili să verbalizeze spontan norma comportamentului de ajutor pentru cei care au nevoie (Bryan şi Walbek, 1970). Ca urmare, aceştia sunt mult mai capabili să respecte o prescripŃie interiorizată, chiar dacă comportamentul care se conformează normei este modelat pentru ei sau nu. În contrast, copiii mai mici încă îşi formulează normele şi încearcă să descopere condiŃiile în care să le aplice. Astfel, aceştia caută modele în adulŃi, pentru a se informa când, unde şi ce fel de comportament altruist este adecvat (Peterson, 1982). Cercetările arată că trăsăturile modelelor influenŃează dorinŃa, voinŃa copiilor de a imita comportamentul. Căldura şi afecŃiunea sunt constant asociate cu înclinaŃiile prosociale ale copiilor. Experimente şi cercetări în această direcŃie au demonstrat că grija şi căldura pentru ceilalŃi pot facilita un comportament prosocial, făcându-l pe copil mai receptiv faŃă de model. Alte trăsături care exercită o influenŃă din
130

partea modelelor sunt puterea şi competenŃa, dimensiuni considerate a fi importante, mai ales legat de impactul tatălui asupra dezvoltării morale a copilului. Cercetările arată că tipurile de strategii de disciplinare folosite de taŃi au de departe mai puŃină influenŃă asupra comportamentului moral al copilului, decât cele folosite de mamă (Brody şi Shaffer, 1982), probabil pentru că, în cele mai multe familii, mama este cea care îngrijeşte prioritar copilul şi, de aceea, este principalul factor de disciplinare a copilului. În schimb, impactul tatălui asupra comportamentului moral al copilului pare să derive, în primul rând, din perceperea imaginii lui ca model competent instrumental. O trăsătură suplimentară a modelului care afectează tendinŃa copilului de a prelua comportamentul acestui model este consecvenŃa între ceea ce recomandă şi ceea ce face cu adevărat. Atunci când adulŃii spun un lucru şi fac altul, în alegerea pe care o face între cuvintele şi acŃiunile adulŃilor, copiii optează pentru comportamentul cel mai caritabil demonstrat de adult (Mischel şi Liebert, 1966). Din toate acestea rezultă că cele mai multe comportamente prosociale sunt însuşite de copii prin observarea comportamentelor părinŃilor şi a altor adulŃi. Cercetările sugerează (Fry, 1975; Rosenkoetter, 1973; Stein, 1967) că modelele pot foarte uşor încuraja comportamentul deviant, dar acestea sunt mai puŃin eficiente în a-i ajuta pe copii să-şi depăşească egocentrismul şi impulsurile egoiste. Oricum, câteva studii arată că, în anumite condiŃii, modelele pot ghida rezistenŃa copiilor la tentaŃii (Bussey şi Perry, 1977). Imitarea comportamentului prosocial al adulŃilor are o reuşită maximă atunci când încurajează copiii să se comporte într-o manieră de întrajutorare şi generozitate faŃă de ceilalŃi, mai ales în perioada copilăriei timpurii. Există, de asemenea, câteva caracteristici ale modelelor care dezvoltă un comportament prosocial, prin care cresc dorinŃa copiilor de a fi imitate, aceste caracteristici fiind căldura, puterea, competenŃa, consecvenŃa între vorbe şi fapte. Copiii imită mai ades comportamentele care demonstrează slăbiciunea în faŃa tentaŃiei, rezistenŃa la tentaŃie fiind mai puŃin posibil de a fi imitată de copil. Totuşi, imitaŃia comportamentelor de autocontrol este sporită atunci când modele-adulŃi fac explicită natura comportamentului lor prin descrierea şi explicarea acestui comportament copiilor (Laura E. Berk, 1989, p. 510). Au fost, de asemenea, cercetate diferenŃele culturale în comportamentul prosocial, studiile realizate pe copii israelieni crescuŃi în comunităŃi de tip kibbutz au arătat în repetate rânduri că aceşti copii sunt mult mai cooperanŃi decât copiii americani şi s-a constatat, de
131

asemenea, că există un nivel mai mare al competiŃiei pentru copii din clasele de mijloc şi cei din mediul urban, mai mult, cercetările nu au demonstrat până în prezent nici o legătură între diferenŃele culturale şi comportamentele antisociale sau prosociale (Lefrancois,1983, p. 360) .
7.2.4. TEORIA COGNITIVĂ ASUPRA DEZVOLTĂRII MORALE

Teoreticienii dezvoltării cognitive consideră că există o relaŃie puternică între dezvoltarea cognitivă şi dezvoltarea morală. Cercetătorii dezvoltării cognitive studiază, de asemenea, maniera în care judecata morală la copil se modifică în funcŃie de vârstă. Ei cred că o dată cu creşterea maturităŃii cognitive şi a experienŃei sociale, treptat, copiii sunt conduşi către o mai bună înŃelegere a cooperării sociale, fapt ce stă la baza responsabilităŃii morale (Laura E. Berk, 1989, p. 509). Această orientare privind dezvoltarea morală este reprezentată de J. Piaget şi Lawrence Kohlberg. AdepŃii acestei orientări consideră că aşa cum copiii diferă de adulŃi în dezvoltarea cognitivă şi socială, ei, de asemenea, se deosebesc şi în înŃelegerea şi dezvoltarea morală. Există o relaŃie între dezvoltarea cognitivă şi capacitatea de a înŃelege probleme legate de morală. Atât Kohlberg, cât şi Piaget consideră că dezvoltarea structurilor logice sunt baza în aria judecăŃilor morale şi înŃelegerii regulilor de acest tip. Piaget, în cercetarea dezvoltării morale la copil, debutează prin studierea aplicării, confecŃionării regulilor în jocurile de grup. El arată că până la vârsta de 6 ani, în jocul copilului nu există reguli în adevăratul sens al cuvântului. Între 6-10 ani, Piaget consideră că debutează la copii capacitatea de a înŃelege reguli, dar sunt inconsecvenŃi în aplicarea sau urmarea lor. Adesea, pentru copiii de această vârstă, acelaşi joc îşi schimbă regulile o dată cu schimbarea participanŃilor sau componenŃei grupului. La 12 ani, deja copiii joacă jocuri după seturi de reguli consacrate. Ei abia acum înŃeleg că regulile există pentru a oferi jocului sens şi direcŃie şi pentru a preveni disputele între jucători. Copilul înŃelege acum că regulile sunt ceva asupra căruia toată lumea este de acord şi dacă toată lumea ajunge la acord ele pot fi chiar schimbate. În jocurile cu reguli, copiii sub 7 ani, care primesc regulile gata formate din partea vârstnicilor (printr-un mecanism derivat din respectul unilateral), le consideră ca sacre, intangibile şi de origine transcendentă (părinŃii, domnii din guvern, Dumnezeu etc.) (Piaget, 1976, p. 107). Pentru că nu pot înŃelege regulile, moralitatea nu poate să existe la copilul mic şi preşcolar.
132

p. tratament egal. recunoaştere mutuală a egalităŃii între indivizii autonomi. Stadiul moralităŃii heteronome este stadiul realismului moral. implică o completă acceptare a prescripŃiilor adultului. de către copii. Kholberg a studiat felul în care copiii şi adulŃii gândesc asupra regulilor care le guvernează comportamentul în 133 . • Judecata morală se axează pe intenŃia actorului (scopul cu care a săvârşit acŃiunea) . consimŃite. în sine. • Pedepsele arbitrare sau severe sunt acceptate. Moralitatea autonomă: • Bazată pe cooperare. carcteristică perioadei de la 7/8 ani până la 11/12 ani.105). 1976.Stadiile morale ale lui Piaget încep cu vârsta de 6 ani. 108). • JusteŃea pedepsei este dată de gradul ofensei sau greşelii. • Caracterizată de atitudini moral raŃionale. caracterizat de a fi subiectul regulilor impuse de altul. • Regulile sunt văzute ca fiind consecinŃa înŃelegerilor reciproce. • Pedeapsa este văzută ca o consecinŃă imediată a unei greşeli şi îndreptarea greşelii sau judecata şi pedeapsa este văzută ca inerentă. Realismul moral este cel conform căruia obligaŃiile şi valorile sunt determinate de lege sau de consemn. în acelaşi timp cognitivă. sau Ńinând cont de nevoile individului. • Reflectă în atitudine un realism moral. II. • Dreptatea este arbitrată de comun acord. • ConsecinŃa acŃiunilor defineşte ceea ce este rău. când are loc un proces de ansamblu care poate fi caracterizat ca trecerea de la centrarea subiectivă în toate domeniile la o decentrare. • ConsecinŃa judecăŃii morale este apreciată în termenii de justeŃe. la regula impusă de adult. • Dreptatea este redusă la obedienŃă. Stadiul moralităŃii autonome este stadiul unei moralităŃi a cooperării. ca fiind meritate şi corecte. socială şi morală (Piaget. p. consecinŃă a evoluŃiei cognitive şi mai ales a decentrării. • Regulile sunt inflexibile. 1976. Ca şi Piaget. • Judecata morală coincide cu decizia adultului. Moralitate heteronomă: • Regulile sunt exterioare. când copiii reuşesc trecerea de la stadiul preoperaŃional la gândirea concret operaŃională (Piaget. independent de contextul intenŃiilor şi al relaŃiilor(Piaget. 1980): I.

PostconvenŃional. – elemente care caracterizează sentimentul dreptăŃii sunt prezente. – relativitatea survine datorită convingerii că ceea ce este bun este ceea ce satisface nevoia cuiva şi. aprobarea este câştigată prin conformare. la rândul său. Cuprinde următoarele stadii: stadiul 3. diferite de prescripŃiile morale. în care regulile sunt stabilite de ceilalŃi. avem: stadiul 5 – orientarea contactului social. Kohlberg (1969). ConvenŃional III. – orientarea „copil cuminte”. Nivelul II. ea poate fi schimbată pentru binele tuturor. ocazional.anumite situaŃii. – dreptatea se confundă cu respectarea autorităŃii. La acest nivel. stadiul 2. Cuprinde. în acord cu principiile etice personal alese. mai multe stadii: stadiul 1. – ceea ce este drept este definit de decizii ale conştiinŃei. valori pe care au ales să le urmeze. PreconvenŃional. PreconvenŃional II. a realizat un studiu asupra problemelor morale discutând dilemele apărute la nivelurile: I. aşa cum a făcut Piaget. – pedeapsă/obedienŃă (supunere). Nivelul III. şi pe a celorlalŃi. stadiul 4 – orientarea „lege şi ordine”. unde oamenii îşi definesc valorile în termeni proprii. în care regulile sunt adoptate şi uneori subordonate propriilor nevoi sau nevoilor grupului de apartenenŃă. – orientarea relativist-instrumentală. 134 . Kholberg nu a pornit de la studiul jocului copiilor. – spre deosebire de stadiul 4. stadiul 6 – orientarea către principiile universale. – judecata morală se confundă cu menŃinerea ordinii sociale preexistente. dar sub forma „dinte pentru dinte”. – comportamentul bun sau rău este determinat de consecinŃele fizice. – comportamentul moral este înŃeles ca fiind ceea ce-i mulŃumeşte pe ceilalŃi. ConvenŃional. – aceste principii sunt abstracte şi etice. referitor la stadialitatea morală. PostconvenŃional Nivelul I. legea nu mai este îngheŃată. ci a probat răspunsurile lor la o serie de situaŃii structurate sau dileme morale.

adulŃii pot sprijini copiii să treacă la următorul stadiu al dezvoltării morale. 54).Una din limitele teoriei lui Kholberg priveşte legătura dintre judecata morală şi comportamentul moral. p. permiŃându-le să exploreze în mod liber problematica şi provocându-le gândirea prin introducerea de concepte aparŃinând stadiului următor (Salvin. 135 . 1986. Studiile arată variate discrepanŃe între ceea ce copiii cunosc şi cât sau cum pun în practică ceea ce cunosc despre regulile morale. Conform teoriei dezvoltării morale a lui Kholberg.

creierul atinge dimensiunile de adult (E.1. Ciofu. 1997). care joacă un rol major în procesul de mielinizare a sistemului nervos.CAP VIII. Creşterea în greutate se va face în medie cu 3. producŃia de neuroni este completă. Creşterea perimetrului cranian este foarte lentă în cursul acestei perioade. DEZVOLTAREA COPILULUI DE LA 6 LA 12 ANI 8. Dezvoltarea fizică şi influenŃa asupra dezvoltării psihice 8. Dezvoltarea şi specializarea celulei nervoase se află sub control genetic. astfel că celulele gliale sunt responsabile pentru creşterea în greutate şi perimetru a creierului (Laura E. 1998).5kg/an. Dezvoltarea socială şi dinamica relaŃiilor familiale în perioada de debut al şcolarităŃii 8. Continuă procesul de osificare. Dezvoltarea limbajului. 13. iar în înălŃime cu aproximativ 6 cm/an. Adaptarea copilului la activitatea şcolară 8. 203. p. iar stimularea face ca funcŃiile să fie activate. DEZVOLTAREA FIZICĂ ŞI INFLUENłA ASUPRA DEZVOLTĂRII PSIHICE Creşterea în greutate este lentă la începutul stadiului şi se accentuează ulterior în perioada pubertăŃii când se va înregistra un salt de creştere.1. între 110-130 cm). perimetrul cranian creşte de la 51 la 53-54 cm. Dezvoltarea proceselor cognitive de la 6/7 ani la 10/12 ani 8.2. Este important faptul că încă de la 6 luni intrauterin.4. Celulele gliale.5.3.6. Berk. Carmen Ciofu. La sfârşitul acestei perioade. Apar unele diferenŃe între creşterea ponderală şi în înălŃime la fete şi băieŃi (de exemplu 115-130 cm la băieŃi. dentiŃia 136 . Dezvoltarea personalităŃii în perioada şcolarităŃii mici 8. iar la fete. continuă să se multiplice mult după ce procesul de producere a neuronilor a luat sfârşit. achiziŃia scris-cititului 8. p. Între 6-12 ani.

Lateralizarea. Această secvenŃialitate în dezvoltare ajută în explicarea variaŃiei în maturarea pe niveluri a sistemului senzorial. apoi. precum şi de feed-back-ul necesar. aşa cum am văzut. emisfera stângă guvernează procesarea informaŃiilor verbale. Regiunile senzoriale ce se dezvoltă şi se maturizează sunt: cea care controlează sensibilitatea tactilă. ce conduc la instalarea stării de oboseală variind în funcŃie de caracteristicile individuale ale fiecărui copil. Coloana vertebrală devine mai puternică. Perioada este una de tranziŃie şi deci una în care pot apărea disfuncŃii şi crize de creştere şi dezvoltare (P.permanentă o înlocuieşte pe cea provizorie. este neîndemânatic faŃă de sarcinile şcolare. Cu toate că se observă importante achiziŃii fizice.1978). are loc într-o manieră similară. prin poziŃii incorecte. zona senzorială primară auditivă (Tanner. trunchiului şi apoi ale picioarelor. Fiecare regiune realizează predominant anumite sarcini. dar în acelaşi timp este expusă deformărilor. Diferitele arii corticale se dezvoltă în ordinea în care apar la copil anumite capacităŃi. controlând mişcările mâinilor. urmată de vedere şi. la care se adaugă premise psihice interne: dezvoltarea 137 . de ample procese de maturizare. şcolarul mic oboseşte uşor. largi. O dată cu intrarea în şcolaritate cresc efortul fizic şi cel intelectual. creşte volumul masei musculare. La naştere. Cercetările au arătat atât că lateralizarea are loc pe întreg parcursul copilăriei. Continuă procesele de creştere şi maturizare de la nivelul sistemului nervos. 1984). se dezvoltă musculatura fină a degetelor mâinilor. Această perioadă de trecere este acompaniată. nu sunt complet dezvoltate şi se maturizează în etape diferite. copilul se naşte cu o capacitate de relaŃie a creierului şi că în fapt există unele evidenŃe de cercetare conform cărora emisferele cerebrale ale copilului par să fie programate de la început pentru funcŃii specializate (Spreen. regiunile primare ale cortexului. 1993). pentru cei mai mulŃi indivizi. în timp ce emisfera dreaptă joacă un rol primordial în procesarea informaŃiilor spaŃiale şi a emoŃiilor. într-adevăr. sau specializarea funcŃiilor pentru emisferele cerebrale umane. De exemplu. responsabile de primirea impulsurilor motorii şi senzoriale de la organele de simŃ. fiecare emisferă primeşte impulsuri senzoriale şi controlează doar o parte a corpului (aceea opusă ei). ca şi cele secundare. Golu. cât şi că. responsabile de conexiunile caracteristice gândirii. implicit forŃa musculară. Mai mult. respectiv cea mai avansată este regiunea motorie responsabilă de mişcările grosiere. urmând ca pe parcurs rezistenŃa sa să crească şi îndemânarea să devină din ce în ce mai evidentă.

Reprezentarea capătă în această perioadă noi caracteristici. De la reprezentări separate. înapoi) şi se formează simŃul orientării. datorat în principal creşterii acuităŃii perceptive faŃă de componentele obiectului perceput. Zlate. stânga. 1993). de asemenea. Se produc. PercepŃia timpului înregistrează şi ea un nou moment în dezvoltare. după sunetele pe care le produc. 138 . 111). 1993. p. creşte ponderea momentelor verbale în analiza reprezentărilor sub impactul descrierilor şi povestirilor celor din jur. creşte indicele independenŃei proceselor intelectuale care iau forma raŃionamentelor şi care mediază demersurile cognitive solicitate de învăŃare (Golu. cât şi datorită schemelor logice interpretative care intervin în analiza spaŃiului şi timpului perceput. timpul devine un stimul care se impune tot mai mult copilului şi îl obligă la orientare din ce în ce mai precisă. Creşte acurateŃea percepŃiei spaŃiului şi datorită dobândirii de experienŃă extinsă în domeniu. 8. Verza. ci şi mental. se perfecŃionează şi nuanŃează intonaŃia. posibilitatea de acŃiuni diversificate nu numai în plan material. Fondul de reprezentări existent este utilizat voluntar din povestiri şi desene. La 6-7 ani. precum şi creşterea diferenŃierii nuanŃelor cromatice. înainte. reprezentările suferă modificări esenŃiale atât în ceea ce priveşte sfera. Zlate. zile ale săptămânii). cât şi conŃinutul. PercepŃia câştigă noi dimensiuni.motivelor şi intereselor de cunoaştere. Creşte capacitatea de recepŃionare a sunetelor înalte şi de autocontrol al emisiunilor verbale.2. generalizări ale direcŃiei spaŃiale (dreapta. el poate descompune acum reprezentarea în părŃi componente. se constată lărgirea câmpului vizual central şi periferic. Şcolarul mic dispune de numeroase reprezentări. Datorită structurării activităŃii şcolare în timp (ore. care devine o premisă a dezvoltării memoriei logice şi a gândirii abstracte. minute. astfel structurându-se procesele imaginaŃiei şi gândirii. Acum copilul poate aprecia pe cale auditivă distanŃa dintre obiecte. Se diminuează sincretismul – percepŃia întregului –. în elemente şi caracteristici cu care operează în contexte diferite. şcolarul mic trece la grupuri de reprezentări. dezvoltarea şi maturizarea senzaŃiilor şi percepŃiilor continuă. DEZVOLTAREA PROCESELOR COGNITIVE DE LA 6/7 ANI LA 10/12 ANI În baza dezvoltării sistemului nervos. Realizează noi combinaŃii şi noi imagini. Cu ajutorul învăŃării. cu toate acestea ele sunt slab sistematizate şi confuze. creşte gradul de generalitate al reprezentărilor (Verza. Golu.

Reversibilitatea este achiziŃionată mai întâi prin inversiune. Experimentele de „conservare a cantităŃii” demonstrează că până la vârsta de 7/8 ani copiii nu dezvoltă noŃiunea de reversibilitate. gândirea copilului trece în stadiul operaŃiilor concrete. Criteriul trecerii de la intuiŃie la operaŃie conform teoriei piagetiene este reversibilitatea.Ca urmare a decentrării progresive şi a coordonării din ce în ce mai accentuate a diferitelor puncte de vedere. Reversibilitatea este capacitatea gândirii de a executa aceeaşi acŃiune în două sensuri de parcurs. mental). în mod simultan. • Reversibilitatea prin inversiune unde se înlocuieşte adunarea cu scăderea. Aceasta face posibilă înŃelegerea conservării sau a invarianŃei cantităŃii. Copilul poate avea imagini sau reprezentări care să permită interiorizarea unor acŃiuni (ceea ce presupune trecerea din plan extern în plan intern. Perioada 4-7 ani era caracterizată de o gândire intuitivă. care se elaborează în acelaşi timp cu cele logice-matematice. reale şi manipulabile. relaŃie şi număr. Copilul trebuie să fie conştient că este vorba de aceeaşi acŃiune. OperaŃiile logico-matematice acŃionează asupra cantităŃilor discontinue sau discrete şi conduc la noŃiuni de clasă. • Reversibilitatea prin reciprocitate. reversibilitatea devine completă sub ambele forme. precum B egal cu A. dar acest tip de acŃiune nu este operaŃie până când ea nu are caracteristica reversibilităŃii. apoi prin reciprocitate. unde A egal cu B. 115). • La nivelul gândirii operatorii (după 7 ani). OperaŃiile infralogice. timpului şi stau la originea naşterii noŃiunii de măsură. Aceste operaŃii sunt mai întâi concrete. intuiŃia preoperatorie se va transforma în cursul acestei perioade într-o gândire operatorie mobilă şi reversibilă (Tourrette şi Guidetti 2002. 115). analiza cu sinteza. reversibilitatea este posibilă şi gândirea poate realiza operaŃii. O transformare operatorie nu se efectuează decât prin raportarea la un 139 . În cursul acestui stadiu se dezvoltă operaŃiile logico-matematice şi operaŃiile infralogice (Tourrette şi Guidetti 2002. în imagini. înmulŃirea cu împărŃirea. pentru că ele acŃionează asupra obiectelor concrete. p. p. ci doar inversarea. Plecând de la acest moment când copilul recunoaşte existenŃa unui invariant care permite realizarea aceleiaşi acŃiuni în cele două sensuri. acŃionează asupra cantităŃilor continue (nefragmentate) ale spaŃiului. dacă nu este conştient de identitatea acŃiunii el nu se află încă în stadiul operator pentru că el nu a achiziŃionat încă reversibilitatea operatorie. materiei sau masei. De la 7/8 la 10 /11 ani.

Această transformare este notată cu B1. dar „mai mic acolo” referindu-se la grosime. Se întreabă copilul dacă în B1 se află „aceeaşi plastilină”. Întrebat „de ce?”. Construirea invarianŃilor în cadrul unui sistem de transformări este evaluat pornind de la faimoasele probe piagetiene de conservare: conservarea cantităŃilor discontinue. Schema obiectului permanent este invariantul grupului practic al deplasărilor. că este mai mult pentru că este „mai mare”. Pentru copilul de 7. modificând aparenŃa uneia 140 . pentru că el nu concepe că măcar o proprietate rămâne invariantă în această transformare. copilul afirmă că nu mai este acelaşi lucru. Pedinielli. ceea ce constituie argument de reversibilitate prin reciprocitate sau prin compensare. sau că este „mai puŃin”. Răspunsul poate fi şi „pentru că nu s-a adăugat şi nu s-a luat nimic”. indicând grosimea. Conservarea cantităŃilor de lichide poate să se producă ceva mai devreme celei a cantităŃilor solide. experimentatorul arată copilului o biluŃă de plastilină de modelat (A) şi îi cere să facă una asemănătoare (B). anularea deformării printr-o acŃiune inversă (reversibilitatea). copilul răspunde: „pentru că putem să refacem biluŃa” ceea ce constituie argument de reversibilitate prin inversiune. dar e mai mic dincolo). Când copilul a realizat biluŃa. Copilul în stadiul preoperator este prizonier al percepŃiei sale deformante (pare mai mult pentru că suprafaŃa este mai mare). numai invarianŃa permite întoarcerea la punctul de pornire. p. Houde. Alt răspuns „pentru că este mai mare aici” referindu-se la suprafaŃă. şi a cantităŃilor continue – substanŃă solidă şi lichidă. şi în stadiul care ne interesează conservarea invarianŃilor dincolo de transformările aparente este unul din cele mai bune criterii de operativitate ale copilului. crede că transformarea a alterat toate proprietăŃile obiectului (deci cantitatea de materie sau substanŃă). Or. lungime. se ia aceasta şi se aplatizează. respectiv dacă B1=B=A. Înainte de 7 ani. ceea ce constituie argument prin invarianŃă simplă sau identitate. raŃionamentul copilului mai mare este corect pentru că el admite existenŃa unui invariant permiŃând întoarcerea la starea iniŃială şi poate lua simultan în consideraŃie cele două dimensiuni care se compensează (decentrarea). 8 ani. El nu se poate descentra. 2002. desemnând suprafaŃa . volum (Bideaud. ca în proba jetoanelor.invariant. Conservarea lungimilor Ńine tot de cantităŃile continue şi poate fi apreciată arătând copilului două segmente de sfoară de aceeaşi lungime. greutate. 331). Pentru conservarea solidelor. răspunsul este evident: este tot atâta plastilină. Dimpotrivă. adică să-şi schimbe punctul de vedere pentru a coordona diferitele puncte de vedere (e mai mare aici.

se conservă de asemenea. El este de asemenea prizonierul percepŃiei sale deformante care-l face să spună că talerul pe care se găseşte B1 va fi mai jos (pentru că bila aplatizată este mai mare. nu admite încă şi conservarea volumului. Copilul gândeşte că în cursul transformării se conservă cantitatea de materie. Trebuie să ne asigurăm că volumul nu este confundat cu greutatea. La vârsta de 9/10 ani conservarea greutăŃii va fi de asemenea recunoscută prin argumente ca: identitate. ne asigurăm că situaŃia este bine înŃeleasă de copil punând bila A pe talerul unei balanŃe. despre care el gândeşte că s-a modificat prin transformarea fizică care ii modifică aparenŃa. apoi a greutăŃii. Ele se pot constitui în structuri de ansamblu care sunt sisteme de operaŃii coordonate. • numărul. deci mai grea) sau că va fi mai sus (pentru că este mai mică). raŃionamentul copilului devine corect.prin ondulare: lungimea sforii pare mai scurtă pentru că nu mai există o corespondenŃă a extremităŃilor. După transformarea bilei B în B1 (aplatizată). cea despre care vorbeşte Piaget. Copiii de 7/8 ani răspund corect (cele două talere vor fi echilibrate). iar copilul este întrebat ce se va întâmpla cu celălalt taler dacă aşezăm acolo o bilă B în privinŃa căreia copilul admite că este la fel cu bila A. Un alt experiment ce Ńine de conservarea solidelor poate fi făcut tot cu plastilină. se poate determina o altă proprietate a bilei: greutatea. Abia la 11/12 ani (la finalul stadiului operator concret şi începutul stadiului formal). dar nu şi greutatea. care a admis conservarea materiei. este întrebat ce se va întâmpla cu talerul balanŃei dacă se va aşeza pe el B1 în loc de B (A fiind mereu pe celălalt taler). Acest copil care admitea existenŃa unui invariant (cantitatea de materie) nu admite că cealaltă proprietatea a obiectului. este o clasificare logică cu potrivirea claselor unde aceasta înseamnă regruparea obiectelor în colecŃii care se includ unele în altele. deşi în fapt ea se conservă în ciuda scurtării aparente. OperaŃiile logico-matematice devin posibile în urma achiziŃiei reversibilităŃii. Se elaborează 3 structuri logicomatematice în această perioadă: • clasificarea. La 3/4 ani. obligând copilul să disocieze volumul de greutate. greutatea. fapt pentru care se utilizează 2 bile de acelaşi volum. dacă i 141 . compensaŃie. dar de greutăŃi diferite (una din plastilină şi alta de metal). Clasificarea. el reface aceleaşi greşeli de raŃionament asupra acestei a treia proprietăŃi a obiectului. • serierea. Copilul de 10 ani. Pentru aceasta. reversibilitate.

Aceste proprietăŃi devin invariante. Spre 7/8 ani. AchiziŃia numărului nu este o învăŃare verbală. între fiecare dintre numere şi fiecare element dintr-un şir.de dau copilului forme geometrice de diferite culori şi i se cere să le aşeze pentru a se potrivi bine împreună. se vorbeşte despre aritmetizare progresivă a seriei de numere. Ordinea este antisimetrică şi tranzitivă. Încă nu există o construcŃie a numărului cardinal. Construirea numărului se realizează progresiv. pe de altă parte (ordinea). Piaget propune. Enumerarea câtorva elemente este încă bazată pe dispoziŃia lor spaŃială. adică mai abstracte. adică atunci când numărul pare însuşit pentru serii mici de elemente nu înseamnă că el este însuşit şi pentru seriile mari (dincolo de 20 de elemente nu mai există transpunere automată). el va aşeza formele astfel încât să compună din acestea o casă. 5 ani ştie să înşiruie suita numerelor ca pe o mică poezioară şi ştie să asocieze fiecare din aceste numere. proximitate şi ordine). Copilul va înŃelege puŃin câte puŃin diferitele proprietăŃi ale numărului: iteraŃia. Copilul de 4. dar acestea nu sunt încă clasificări. pentru a se asigura că este vorba de o operaŃie reversibilă. realizând prin aceasta colecŃii figurale (reprezintă ceva concret). pe de o parte (cantitatea). aceasta nu înseamnă că el ştie să numere. şi a numărului ordinal. Un experiment poate fi cel în care se arată unui copil o dreaptă constituită din mai multe 142 . Copilul trebuie să abstragă numărul din configuraŃia perceptivă a elementelor şi să admită că întregul este suma părŃilor. alternanŃa de numere pare şi impare. timpul. respectiv spaŃiul. Dezvoltarea structurilor infralogice. apoi pe baza formei. conexitatea. de exemplu (2 şi cel de-al doilea sunt acelaşi lucru). adică verificarea capacităŃii copilului de a putea compara un grup de elemente inclus în tot cu întregul în care el este inclus. Dacă clasificarea constă în regruparea elementelor în funcŃie de echivalenŃa lor (toate obiectele unei clase sunt considerate ca fiind echivalente prin raport la criteriul ales pentru clasificare). Numărul. Serierea constă în a ordona elementele după o calitate care variază. apar primele operaŃii topologice relative la cunoaşterea locurilor (pornind de la relaŃiile de vecinătate. termen cu termen. stabilind o corespondenŃă. obiectul. cuantificarea incluziunii. la 5/6 ani copilul va fi capabil de a grupa şi regrupa pe baza culorii. deoarece ele nu prezintă reversibilitatea care permite subdiviziunea colecŃiei în subcategorii şi reunirea lor într-un grup care să le cuprindă pe toate. ci un progres logic. Această construcŃie durează mai mulŃi ani. Acestea sunt colecŃiile nonfigurale. serierea constă în regruparea elementelor printr-o relaŃie de ordine.

Pentru a pune în evidenŃă construcŃia noŃiunilor temporale. În perioada preoperatorie. şi avem de asemenea clasificare cu includerea intervalelor în evenimente. după).segmente de lungimi inegale. inversarea celor 2 extremităŃi apoi a tuturor segmentelor din dreapta: ordinea se păstrează în cursul transformărilor. Avem o seriere a evenimentelor în funcŃie de apariŃia lor (înainte. în interrelaŃie cu mişcarea şi spaŃiul. ConstrucŃia spaŃiului proiectiv se poate vedea din cea mai cunoscută demonstraŃie piagetiană pentru studierea spaŃiului proiectiv. care corespunde raportului dintre spaŃiul parcurs şi timpul în care a fost parcurs. când copilul trebuie să ia în consideraŃie nu numai punctul de plecare şi sosire a celor 2 mobile. căci pentru el distanŃele nu se conservă încă. diferenŃiate prin culori şi i se cere să anticipeze poziŃia acestora după o rotaŃie de 180 grade. Timpul trebuie mai întâi să fie reprezentat mental şi să devină un timp obiectiv care necesită o construcŃie operatorie. Spre 9/10 ani. ci şi creşterea 143 . În cursul acestei perioade. se va constitui noŃiunea de viteză. fără ca el să se mişte de la locul lui (alegând dintre tablourile reprezentând diferite puncte de vedere). copilul nu poate disocia punctul de vedere (perspectiva) al personajului de al său propriu. În timpul perioadei preoperatorii. căci la porŃiuni egale de spaŃiu vor trebui să corespundă intervale egale de timp. apoi prin decentrare la începutul stadiului operator concret el admite un punct de vedere diferit de al său. din cauza egocentrismului gândirii sale. în stadiul operatoriu el apreciază corect. Această construcŃie se bazează pe operaŃii de seriere şi clasificare. Timpul copilului mic este un timp trăit şi legat de acŃiune. se poate cere copiilor să pună în ordine desene reprezentând diferite stadii ale unei transformări (de exemplu. Apoi. Copilul aşezat în faŃa unei machete reprezentând 3 munŃi diferiŃi trebuie să exprime punctul de vedere al unui personaj care se mişcă în peisaj. Mai târziu. Copilul nu respectă inegalitatea lungimilor segmentelor. scurgerea apei dintr-un recipient în altul). Constituirea unei măsuri temporale analogă cu măsura spaŃială constă în stabilirea unei echivalenŃe între timpul şi spaŃiul parcurs cu viteză constantă (cadranul unui orologiu). el reuşeşte să aibă o vedere de ansamblu asupra diferitelor perspective. copilul nu poate face această anticipaŃie căci ar trebui să-şi imagineze o deplasare. orizontal. mai întâi. se construieşte sistemul de referinŃă: vertical. dar are dificultăŃi în coordonarea diferitelor relaŃii între elementele peisajului. căci timpul este trăit ca o succesiune de evenimente.

În concluzie. 2002. evoluând în adolescenŃă spre o logică formală (Tourrette. această noŃiune va fi dobândită târziu spre 11/12 ani (Tourrette. descrescător). • AchiziŃia fundamentală – reversibilitatea. mărime). • ÎmbogăŃirea limbajului şi asimilarea structurilor gramaticale conduce la dezvoltarea capacităŃilor intelectuale. • raŃionalizările nu depăşesc concretul imediat decât din aproape în aproape. limitate. – structuri operatorii de clase. La sfârşitul acestui stadiu. p. desprinderea relaŃiilor cantitative în seria numerică). Se poate remarca. principalele achiziŃii ale stadiului operaŃiilor concrete (7 -12 ani) sunt: • Structura operatorie concretă – nu se extinde asupra enunŃurilor verbale ci numai asupra obiectelor pe care copilul le clasifică. de asemenea. – numeraŃie în plan conceptual (număr ca element articulat al seriei. de experienŃa imediată.1973). unitatea funcŃională a tuturor acestor aspecte în elaborarea concomitentă a diferitelor operaŃii logice şi infralogice. 123-124). acŃiunile fiind legate de acŃiunea efectivă. Această logică care s-a aplicat realului în cursul acestei lungi perioade se va putea acum aplica domeniului posibilului.formă. • cu toate aceste achiziŃii. 123-124). p. copilul se desprinde greu de expresiile perceptive. • generalizări înguste. sărace. inteligenŃa ajunge la un palier de echilibru unde raporturile între asimilare şi acomodare s-au echilibrat. – structuri operatorii de relaŃii (reversibilitatea prin reciprocitate). 2002. prin intermediul unei prelogici. – organizarea noŃiunilor în ansambluri flexibile (urmare a achiziŃiei reversibilităŃii). • OperaŃiile: – seriere (ordonarea în şir crescător.intervalelor. Guidetti. seriază. culoare. decentrarea gândirii copilului permiŃând coordonarea reversibilă a acŃiunii interiorizate şi constituirea sistemelor operatorii de transformări cu invariant. Copilul a trecut de la absenŃa logicii la logică. • potenŃarea acestei structuri se poate realiza printr-o bună dirijare a activităŃii de cunoaştere prin sarcini concrete formulate faŃă de copil (Valentina Radu. – clasificare (grupare după criterii . Stadiul operator marchează preponderenŃa aspectului operativ al gândirii asupra aspectului figurativ. Guidetti. 144 .

structura semantică de profunzime. Exersarea extensivă a citirii este premisa însuşirii reale a cititului.500 de cuvinte şi stăpâneşte reguli de folosire corectă a cuvintelor în vorbire. cum ar fi cantitatea de materie.8. naive ale etapei precedente. Ordinea prezentă în procesul instructiv-educativ a celor 4 deprinderi fundamentale este: ascultarea (înŃelegerea).S.000 de cuvinte). codare. Tot acum se formează capacitatea de scris-citit. citire. categorial. Zlate. clasificarea şi concretizarea logică. Pentru copilul în primul an de şcoală. 145 . ridicându-se în plan abstract. inaccesibile simŃurilor. reversibile care înlocuiesc procedeele empirice. vorbire. ConstrucŃiile logice îmbracă forma unor judecăŃi şi raŃionamente care îi permit copilului ca dincolo de datele nemijlocit senzoriale să întrevadă anumite permanenŃe. dezvoltarea operaŃiilor de gândire absolut indispensabile oricărei achiziŃii intelectuale: analiza. viteza. enunŃul verbal exterior. Rivers (1971) subliniază că este o mare diferenŃă între descifrare (ca în audiere sau citire) şi încifrare (ca în vorbire şi scriere). abstractizarea generalizarea. La sfârşitul perioadei. Gândirea copilului surprinde la această vârstă fenomene permanente şi invariante. imediate. intuitive. Bruner arată că procesele vorbirii sunt aşezate astfel: audiere. W. sonor. activitatea verbală expresivă (vorbire. ACHIZIłIA SCRIS-CITITULUI Au loc apariŃia şi consolidarea construcŃiilor logice. citirea şi scrierea. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI. Se merge de la idee la cuvânt. spaŃiul. J. citire). Intrarea copilului în şcoală facilitează. scriere. ÎnvăŃarea limbii constă în însuşirea de formule corecte de exprimare. volumul. impulsionând progresele limbajului. Vocabularul copilului la intrarea în şcoală este de aproximativ 2. decodare (Şarlău. sinteza. copilul îşi însuşeşte fondul principal de cuvinte al limbii materne (aproximativ 5. general umană. în cadrul procesului instructiv-educativ. textul scris se asociază cu exersarea orală. timpul. Principalele momente ale activităŃii verbale sunt următoarele: motivul şi idea generală a enunŃului. structura semnatică de suprafaŃă a limbii particulare. 1984). activitatea verbală impresivă (audiere. grafic etc. greutatea. Cresc flexibilitatea gândirii şi mobilitatea ei. scriere). Activitatea orală şi vizuală trebuie să fie într-un echilibru prin citit şi scris. Golu.3. anumiŃi invarianŃi. şi de la cuvânt la idee. comparaŃia. exprimarea. 1993). limbajul intern cu notaŃia semantică specifică.M. care pătrund tot mai mult în vocabularul activ al copilului (Verza.

afective şi motorii. Etapele pe care copilul le parcurge în deprinderea cititului sunt: descifrarea. lectura personală cu caracter cultural-informativ (Dottrens. aceasta punând în evidenŃă legătura între vorbire şi scriere. 48). că trebuie să se pornească de la desprinderea unei propoziŃii din vorbire. cuvânt şi propoziŃie ceea ce denotă că metoda trebuie să fie şi analitico-sintetică (Şerdean. Pentru însuşirea limbii române. în principal vederea şi auzul. citirea curentă corectă. delimitarea sunetelor din cuvinte. Aceasta înseamnă că metoda pe care o folosim în familiarizarea elevilor cu cititul şi scrisul trebuie să Ńină seama. dobândirea mecanismelor fundamentale. Gândirea. ObservaŃiile arată că dacă sunt afectate structurile vorbirii se manifestă şi o anume incapacitate de achiziŃie a limbajului scris. se arată că pentru a învăŃa corect cititul şi scrisul trebuie luate în considerare elementele componente ale limbii. de la sunete la silabă. motivaŃia. AchiziŃia scris-cititului necesită pe lângă dezvoltarea normală a aparatului verbo-motor şi dezvoltarea motricităŃii large şi fine. automatizarea citirii. ÎnvăŃarea limbii depinde de factorii genetici. corectarea articulării şi pronunŃării. afectivitate şi voinŃa sunt implicate în ambele forme de limbaj. p. iar pe de altă parte. pentru ca apoi să fie realizată unirea sunetelor în cuvinte şi a cuvintelor în propoziŃii. de asemenea. Mialaret. Mecanismele neurofuncŃionale care stau la baza celor două forme de limbaj arată că vorbirea cere o maturitate anume a sistemului nervos central. să se realizeze delimitarea cuvintelor în silabe şi apoi fiecare silabă în sunete după care să se parcurgă drumul invers. La un alt nivel.Activitatea verbală are componente cognitive. ele necesită un grad mai mare de maturitate şi funcŃionalitate (Ecaterina Vrăsmaş. O altă treaptă a deprinderii 146 . Ray. p. 1999. deci metoda trebuie să fie fonetică. citirea expresivă. pe de o parte. 1970). 25). 1993. pentru deprinderea scrisului este necesară. de starea fiziologică şi experienŃa acumulată de copil şi de tipul de mediu la care a fost expus. maturitatea structurilor vorbirii. Rast. iar scrisul cere în plus maturizarea unor capacităŃi de percepŃie şi organizare-structurare şi psihomotricitate care intervin mai târziu în dezvoltare. de faptul că scrierea concordă aproape exact cu pronunŃarea. înŃelegerea celor citite. iar aceasta se realizează prin delimitarea cuvintelor din vorbire. ÎnvăŃarea cititului trece prin următoarele stadii succesive de acumulare: educarea prealabilă senzorial-motrice. Când este vorba de scris. citirea textelor simple. dezvoltarea vorbirii. creşterea vitezei de citire cu voce tare sau în gând care depinde de ritmul fiecărui copil şi înŃelegerea celor citite.

corporală şi cea grafică. pentru a intra puŃin câte puŃin în 147 . este rezultatul legăturilor interfun-cŃionale pe trei niveluri. Aceasta este citirea copilului care ştie să transpună în limbajul articulat semnele grafice. La acestea se adaugă planul afectiv şi intenŃionalitatea. citirea devine expresivă şi ar putea fi numită citirea afectivă.4. Este evidenŃiată astfel legătura dintre controlul mişcărilor şi controlul vizual. formarea şi dezvoltarea mecanismelor de integrare în structuri. mecanismele neuro-fiziologice implicate sunt: dezvoltarea normală a întregului sistem al limbajului. 1999. Scrierea. Perioada preabecedară este cea în care se formează abilitatea de scriere a elementelor grafice disparate. precum şi realizarea mobilităŃii acestora. ducând la anticipaŃie vizuală şi apoi la reprezentarea vizuală. abecedară şi postabecedară. în învăŃarea semnelor grafice.cititului este citirea curentă şi corectă. În ultima fază. în cea abecedară se dobândesc deprinderile de a scrie toate literele alfabetului şi de a-l folosi în grafierea cuvintelor şi propoziŃiilor. dezvoltarea capacităŃilor de a înŃelege şi a opera cu simboluri în general (gesturi. 28). Etapele necesare în deprinderea cititului sunt relativ aceleaşi pentru toŃi copiii. semne convenŃionale. şi anume: nivelul motor. copilul părăseşte faza narcisismului şi „afirmării” personalităŃii. Astfel că momentele dezvoltării limbajului scris la copil. se obŃine o anumită viteză şi se însuşesc câteva reguli ortografice. p. DEZVOLTAREA PERSONALITĂłII ÎN PERIOADA ŞCOLARITĂłII MICI La începutul acestei perioade. desen) şi în speŃă (Ecaterina Vrăsmaş. Formarea abilităŃilor de scris-citit sunt parcurse în şcoală în trei mari etape: preabecedară. antrenarea simultană. În privinŃa deprinderii scrisului. Aceasta depinde de gradul de deprindere al citirii corecte şi curente. Ea devine un instrument de lucru pentru dobândirea de noi informaŃii. arată Ecaterina Vrăsmaş. însă timpul necesar pentru parcurgerea acestor etape este diferit de la copil la copil. perioada postabecedară corespunde celei în care se ating toŃi parametrii scrierii conform modelelor. 8. controlul kinestezic şi controlul vizual. respectiv controlul kinestezic se realizează la nivelul mişcării şi cel vizual la nivelul traseului grafic. legătura dintre expresia orală. din perspectiva mecanismelor implicate. Cele două mişcări se unesc. nivelul percepŃiei şi reprezentărilor şi a celui afectiv. antrenarea unor mecanisme de formare a unor scheme complexe. a mai multor zone specializate ale scoarŃei cerebrale. sunt: organizarea spaŃială kinestezică şi grafică.

pentru lumea exterioară. Anterior. copilul era capabil de relaŃii diadice strict în interiorul familiei. toate acestea făcând gândirea să devină din ce în ce mai abstractă. şi anume. care contribuie atât la decentrarea socio-afectivă.5. respectiv copilul va încerca sa determine prin ce anume sunt obiectele diferite sau nu. Termenul de latenŃă marchează faptul că între 5 şi 6 ani evoluŃia sexualităŃii se încetineşte simŃitor sau chiar se opreşte. În această perioadă. dar el rămâne deocamdată ocultat. acompaniată de refulare şi sublimare a pulsiunilor sexuale arhaice. cât şi la decentrarea intelectuală.lumea cunoaşterii. Se poate întâmpla să nu se fi rezolvat în totalitate complexul oedipian în perioada precedentă. cognitivă. personalitatea copilului este relativ constituită (procesul individuării este aproape constituit) şi copilul poate accepta separarea de familie ştiind că ea este de moment (Tourrette. Perioada categorială (9 la 11 ani) debutează după Wallon într-o manieră comparativă. ca să intre apoi într-o nouă fază a pulsiunilor genitale în perioada preadolescenŃei. apoi treptat începe să stabilească 148 . aşezarea lor în categorii. dar şi cu cele ce vor surveni. dar rămâne concretă (legată de obiecte şi situaŃii reale). 8. în stadiile precedente. iar copilul se află într-o stare de relativ echilibru privind conflictele pulsionale comparativ cu perioadele precedente. DEZVOLTAREA SOCIALĂ ŞI DINAMICA RELAłIILOR FAMILIALE ÎN PERIOADA DE DEBUT AL ŞCOLARITĂłII La finalul perioadei precedente. care va permite regruparea. şi anume şcoala. Psihanaliza arată că de la 6 la 12 ani se instalează perioada de latenŃă. 2002). Este o perioadă importantă a întăririi Superego-ului. Această evoluŃie intelectuală este realizată într-un context social important. Se poate constata o schimbare a intereselor. şi aceasta îl conduce la abstragerea calităŃilor lucrurilor. cel şcolar. Câştigarea unei noi autonomii îi permite acum copilului ieşirea pentru perioade mai lungi sau mai scurte din cercul familial.Wallon perioada precategorială (de la 6 la 9 ani) şi se caracterizează printr-o diminuare a sincretismului: gândirea devine din ce în ce mai diferenŃiată. pentru a se integra într-un alt grup social. Există o desexualizare a relaŃiilor cu părinŃii. energia pulsională se eliberează printr-o investire intelectuală: interesul copilului pentru cunoaştere. Copilul nu mai este centrat pe sine ca în stadiul centripet şi devine din ce în ce mai centrat pe exterior ca în stadiul centrifug. Debutul stadiului este numit de către H. Guidetti. modificarea categoriilor anterioare prestabilite.

a condus la câteva concluzii semnificative privind relaŃia dintre capacitatea şcolarului de clasa întâi de adaptare şcolară şi educaŃia primită în mediul familial. 1988). p. p. iar criteriile sa schimbă. 31) cu scopul de a evalua potenŃialul pedagogic al părinŃilor. Reglarea socială a coordonării cognitive capătă la această vârstă o importanŃă extrem de mare. datorită decentrării intelectuale realizate prin structurile gândirii concret-operatorii. Copiii sunt în relaŃii pentru că locuiesc în acelaşi cartier sau pe aceeaşi stradă şi parcurg drumul de la şcoală acasă împreună sau pentru că sunt în aceeaşi clasă. 1999. 135). prevalând. Regruparea pe sexe în cadrul aceleiaşi categorii de vârstă pare să fie o caracteristică universală (Bril şi Lehalle. copiii au tendinŃa de a se grupa ca urmare a conştiinŃei apartenenŃei la gen (fetele în grupuri numai de fete şi băieŃii în grupuri numai de băieŃi). într-o manieră uşoară faŃă de relaŃiile familiale. ca agenŃi ai socializării. la început acesta se joacă paralel cu ceilalŃi copii. Cooperarea şi munca în comun ce sunt activităŃi tipice pentru activitatea şcolară sunt posibile în jurul vârstei de 6 ani. Acum. Socializarea în cadrul acestei perioade de vârstă devine una pe orizontală (copil/copil) prin opoziŃie cu cea pe verticală (adult/copil) de până la această vârstă. În momentul în care copilul începe să meargă la şcoală el este aproape pregătit să treacă de la modul dominant de interacŃiune în diadă (tipic pentru relaŃiile familiale) la un mod de comunicare specific pentru relaŃiile sociale mai convenŃionale. Chiar dacă.relaŃii interpersonale în funcŃie de tipul de familie din care face parte (mai deschisă sau mai puŃin deschisă). Proximitatea joacă un rol esenŃial în construirea noilor relaŃii în grupul şcolar. modul de comunicare între copii devine din ce în ce mai verbal.6. Peste câŃiva ani. încă de la 4 ani. 2002. el rămâne în continuare foarte ancorat în comunicarea nonverbală (Tourrette. Aşa cum se poate observa din evoluŃia jocului copilului. poate pentru că această repartiŃie este preambulul la rolurile sociale care vor fi adoptate în viaŃa adultă. alegerile devin din ce în ce mai selective. cu excepŃia câtorva momente de comunicare. ADAPTAREA COPILULUI LA ACTIVITATEA ŞCOLARĂ Un studiu realizat pe o populaŃie şcolară în România (Elvira CreŃu. 8. Guidetti. apoi treptat devine capabil de activităŃi în grup. RelaŃiile între copii se intensifică la debutul şcolarităŃii. Concluziile au fost: 149 .

Cu cât un elev este mai bine adaptat cu atât rezultatele sale vor fi mai bune. la care se adaugă metoda de lucru în clasa de elevi (frontală. căci ea pare să compună elemente de reuşită sau de eşec şcolar. DeficienŃa conduitelor adaptative în cazul copiilor din familii fără potenŃial pedagogic. copilul încă nu poate foarte bine reprezenta drumul spre casă. Suntem de acord cu concluziile prezentate mai sus ce pun în evidenŃă importanŃa mediului şi a stimulării pentru creştere şi dezvoltare. datorate limitelor intrinseci ale dezvoltării acestor noŃiuni la copilul de 6/7 ani. dificultăŃi de organizare spaŃio-temporare. de data aceasta internă. iar cerinŃele sunt de multe ori mai mari de atât. Problema adaptării este intens chestionată de specialişti. de multe ori rigidă). Chiar şi în condiŃiile unui climat familial corespunzător. care favorizează adaptarea şcolară. dificultăŃi de organizare a motivelor pentru atingerea unei acŃiuni cu coordonare în spaŃiu şi timp (de exemplu. Copiii prezintă niveluri diferite de achiziŃie şi cu siguranŃă ei vor dovedi niveluri diferite de adaptare. însă există şi o altă componentă. de nivelul de dezvoltare atins de copil în perioada preşcolarităŃii mari. în primul rând. la 6/7 ani dificultăŃile de reprezentare temporară sunt încă prezente.Timpul asimilării statutului de elev este invers proporŃional cu calitatea şi setul de comportamente dobândite de elev în etapa premergătoare debutului şcolar. intelectualistă. lipsit de relaŃiile calde şi apropiate care caracterizau viaŃa din familie sau din grădiniŃă. datorate nivelurilor diferite de dezvoltare cognitivă la care se află elevii la intrarea în şcoală. DeficienŃa conduitelor adaptative în cazul copiilor crescuŃi în instituŃii. iar organizarea şcolară pe clase/lecŃii/ore/discipline/trimestre necesită o astfel de înŃelegere. specialiştii identifică situaŃii în care copiii nu ating adaptarea în primul an de şcoală sau aceasta întâmpină unele dificultăŃi. tema pentru acasă ce trebuie să fie rezultatul unei acŃiuni coordonate 150 . dificultăŃi cognitive. cât şi cei individuali. Premisele adaptării şcolare sunt legate. datorate mediului şcolar cu un grad mai mare de formalism. În conceptul de premisă de adaptare şcolară intră atât factorii sociofamiliali. Analiza mediului şcolar arată că principalele dificultăŃi întâmpinate de elevi în primul an de şcoală pot fi clasificate astfel: dificultăŃi afective.

Toate sunt dificultăŃi. 151 . Criza este determinată de opoziŃia între această nevoie şi sentimentul de inferioritate sau credinŃa în incapacitate. În concepŃia lui Erikson. p. Pe de altă parte. dat fiind faptul că se pune problema realizării unei educaŃii individualizate în cazul unui învăŃământ de masă. datorate faptului că la 6/7 ani copilul abia a trecut de perioada decentrării. 473). făcând ca nivelul de instrucŃie sau de inteligenŃă să fie astfel surclasat (Laura E. dificultăŃi de relaŃionare cu adulŃii şi grupul de copii de aceeaşi vârstă şi de vârste mai mari. Întrebarea este cum se poate realiza acest lucru fără pierderi sau diminuând riscurile adaptării. Dacă luăm în calcul teoria lui Vîgotsky. Intrarea în şcolaritate este un pas enorm pentru cei mai mulŃi copii. Ca urmare a creşterii influenŃei profesorilor şi colegilor şi descreşterii influenŃei părinŃilor. pentru că îi asigură importante aptitudini ce fundamentează tendinŃa vocaŃională de mai târziu. Erikson a văzut perioada ca fiind determinantă pentru consolidarea procesului de achiziŃie a sinelui şi a înŃeles tendinŃa de a construi (în activităŃi ce au sens în cel puŃin o cultură) a copilului ca fiind crucială. Succesul aduce cu sine un sentiment de încredere în forŃele proprii. ci mai ales la această vârstă este cel ce modelează viitoarea personalitate. perioada de la 6 la 12 ani corespunde cu nevoia de a produce/construi lucruri. măsura succesului are noi raportori şi noi standarde. Dificultatea majoră în calea acestei abordări o constituie limita temporală. interacŃiunea cu şcoala este cea care pune bazele atitudinilor copilului şi credinŃelor sale cu privire la propriul succes sau insucces ca o componentă a imaginii de sine.în timp). dar şi oportunităŃi sau provocări ce survin în calea adaptării copilului de vârstă şcolară. Studiile arată că atitudinile pozitive faŃă de succes sunt de multe ori responsabile de reuşita copiilor. 1989. a zonei proxime de dezvoltare ceea ce se întâmplă în mediul şcolar cu copilul are tocmai darul de a-i asigura dezvoltarea. Berk. RelaŃiile ce determină soluŃionarea crizei sunt cele legate de mediul şcolar. iar eşecul construieşte o imagine de sine negativă. Succesul sau insuccesul şcolar este important nu numai din punct de vedere social. un sentiment de inadecvare şi de incapacitate care determină comportamentul ulterior de învăŃare. Un răspuns la această întrebare îl constituie abordarea individualizată a procesului instructiv-educativ.

cât şi prin implicaŃiile practice şi aportul la dezvoltarea procesului educaŃional.2.1.1. Teoria social-istorică a dezvoltării psihice – Lev Semionovici Vîgotsky 9. Principalele perspective teoretice asupra învăŃării 9. Este considerat.Piaget din perspectivă modernă 9. prin studiul inteligenŃei copilului căutând să descifreze maniera în care funcŃionează intelectul uman. 152 .2. încercând să identifice cum se structurează şi cum se construieşte cunoaşterea umană.Piaget este foarte valoroasă atât prin deschiderile sale teoretice. O nouă abordare a inteligenŃei şi relevanŃa ei pentru procesul educaŃional Teoria inteligenŃelor multiple – Howard Gardner 9. pentru că se centrează pe geneza proceselor mentale şi a cunoştinŃelor.1. de asemenea. Teoria dezvoltării cognitive a lui J. Teoria procesării informaŃiei 9. Alte teorii cu privire la dezvoltarea cognitivă 9. părintele epistemologiei genetice prin studiul transformării cunoaşterii din copilărie până în perioada adultă.3. Opera lui J. TEORIA DEZVOLTĂRII COGNITIVE A LUI J.PIAGET DIN PERSPECTIVĂ MODERNĂ Teoria lui J. şi contructivistă.4.Piaget este considerată originea psihologiei genetice. Majoritatea autorilor consideră teoria sa ca fiind de orientare cognitivă. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ŞI ÎNVĂłAREA 9.2. pe de o parte.Cap IX.2. căci toate cunoştinŃele noastre se elaborează în cursul schimburilor dialectice între individ şi mediul înconjurător în care el se dezvoltă şi se structurează progresiv.

Noi cercetări privind gândirea preoperaŃională au arătat că. Donaldson (1978) foloseşte „proba poliŃistului”. Ca rezultat. Studii 153 . În concluzie. copiii sub 8 ani au indicat o performanŃă slabă. AlŃi cercetători au plecat de la ipoteza că sunt importante variabilele implicate în probă. în condiŃii optime. au constatat că ei foloseau propoziŃii simple foarte scurte atunci când vorbeau cu copiii de 2 ani. S-a apreciat că „proba muntelui” este abstractă şi evident foarte departe de experienŃa preşcolarului sau a şcolarului mic. care este imaginea ce ar putea-o vedea cineva aşezat în altă parte decât el). Flavell (1985) au obŃinut rezultate mai bune. Modificând aceşti parametri Borke (1975). teoria sa a fost supusă unor noi evaluări din perspectiva cercetărilor moderne în domeniu. cum ar fi felul în care este aplicată proba şi tipul de răspuns care i se cere copilului. ceea ce l-a condus pe Piaget la concluzia că sub această vârstă copilul nu poate înŃelege că pot exista şi alte puncte de vedere sau perspective decât cel personal. Gelman şi Shatz (1978). Eşecul lui Piaget în aprecierea abilităŃilor de gândire ale preşcolarilor poate fi atribuită în mare măsură sarcinii cu care Piaget investiga cunoştinŃele copiilor. copiii preşcolari sunt evident capabili să ia în consideraŃie nevoile şi capacităŃile celui care îi ascultă. plecând de la idea de a se asigura mai întâi că s-a înŃeles foarte bine proba şi că descrie o situaŃie familiară copilului.Cu toate acestea. răspunsurile preşcolarilor nu au reflectat în totalitate abilităŃile de care dispun. ceea ce nu ar fi posibil dacă egocentrismul lor ar fi atât de puternic. privitor la egocentrismul şi animismul copiilor descris de Piaget. spre deosebire de conversaŃia cu adulŃii care era mult mai complexă. La această probă. În multe cazuri sarcinile conŃineau elemente nefamiliare sau prea multe piese dintr-o informaŃie pentru ca un preşcolar să o poată asimila. Copilului i se prezintă o serie de fotografii ale unui peisaj şi este invitat să selecteze o imagine care să corespundă punctului de vedere al unei alte persoane (respectiv. observând conversaŃia copiilor de 4 ani. De exemplu. Piaget credea că egocentrismul preşcolarilor este responsabil pentru tendinŃa lor de a atribui caracteristici ale vieŃii obiectelor. preşcolarii sunt mult mai „competenŃi” decât a constatat Piaget. s-au formulat numeroase obiecŃii. experimentul lui M. Numeroase experimente au demonstrat că gândirea copilului preşcolar nu este atât de egocentrică pe cât considera Piaget. Proba cea mai cunoscută pe care a folosit-o Piaget pentru a argumenta incapacitatea copiilor de a privi din alt punct de vedere decât cel propriu a fost „proba muntelui”. De asemenea. atunci când sarcinile sunt simplificate şi relevante pentru experienŃa lor zilnică.

de exemplu. şi cele neesenŃiale. Studii realizate în anii ’80 au evidenŃiat că. 4 ani. ArgumentaŃiile copiilor au susŃinut rezultatele iniŃiale (copiii au justificat răspunsurile făcând referiri la număr – au numărat obiectele pentru a demonstra că numărul este acelaşi – referiri la operaŃii – nu a fost scos şi nici intro-dus un alt obiect – referiri la irelevanŃa transformării – obiectele au fost împrăştiate – (Atkinson. 102). Smith şi Bem. cu alte cuvinte. p. 106). fapt care a exagerat tendinŃa copiilor de a privi într-o manieră animistă (Dolgin şi Behrend. cum ar fi norii sau soarele. într-un experiment pentru conservarea numărului. copiii sunt capabili să reprezinte reversibilitatea unor evenimente în termenii unor transformări simple (experimentele lui Gelman. De asemenea. a fost criticat mai ales protocolul celor mai multe probe prin aceea că au făcut foarte dificilă obŃinerea unor răspunsuri corecte din partea copiilor (Ann Birch. Piaget consideră că. Piaget i-a întrebat pe copii despre obiecte nefamiliare. Atkinson. Concluziile au fost că mişcarea este o caracteristică a aparenŃei animate mai ales pentru copiii preşcolari. adică numărul obiectelor dintr-un anume aranjament. o cană. aranjamentul lor spaŃial (Gelman. 1980. sugerându-se copiilor să privească şirul de obiecte ca pe o colecŃie şi nu ca pe mai multe obiecte separate aşezate la rând. în care au fost modificate întrebările din protocol. ci mai degrabă este vorba de faptul că unele proprietăŃi ale unor obiecte sunt susceptibile de a crea această convingere. rezultatele au fost mult superioare. p.recente aduc în discuŃie acelaşi aspect al nefamiliarităŃii componentelor probelor. A fost combătută idea conform căreia copiii au o credinŃă generalizată cum că obiectele sunt vii. dacă. constând în prezentarea unor cartonaşe ilustrând. de exemplu. În consecinŃă. 1984). la această vârstă copiii pot distinge între caracteristicile esenŃiale. un ciocan şi o cană spartă şi cerându-se copiilor să aşeze imaginile refăcând transformarea obiectului). 2002. Cercetări mai noi au arătat că. în stadiul preoperaŃional. copiii nu pot înŃelege reversibilitatea. 1986). Meck. Rezultatele acestor experimente au indicat faptul că preşcolarii arată abilităŃi de operare logică rudimentare cu mult timp înainte de stadiul operaŃional concret stabilit de Piaget. pentru secvenŃe mici şi simple. Cercetătorii sunt de acord cu Piaget asupra faptului că preşcolarii nu 154 . Bullock. 2000. condiŃiile de desfăşurare a testelor de conservare sunt în aşa fel definite încât răspunsurile copilului să nu depindă de nivelul de achiziŃie a limbajului (mai exact înŃelegerea cuvintelor „mai mult” şi „mai lung”) atunci se va constata existenŃa conceptului de conservare a numărului chiar la copii în vârstă de 3. cu precădere acelea cu care copilul are o experienŃă limitată.

Copiii care deŃin o parte din capacităŃile testate vor beneficia mai mult de antrenament (Inhelder. incluzând conservarea. aşa cum este ea văzută în teoria procesării informaŃiei.1. dar dacă condiŃiile probelor sunt modificate (de exemplu. ALTE TEORII CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA COGNITIVĂ 9. Sinclair. 259). 1989. 1977). în acelaşi an ca şi Piaget. Aceasta a condus pe unii autori să respingă ideea de stadiu şi să considere dezvoltarea cognitivă ca pe un continuum. Bovet. ceea ce presupune că structurile cunoaşterii copilului sunt într-o permanentă schimbare şi achiziŃie de noi competenŃe. Studiază la 155 . copiii de 2 ani pot fi antrenaŃi. există obiecŃii şi cu privire la stadiile descrise de Piaget. Vârsta rămâne totuşi un factor major. 245). În sfârşit. El nu dă rezultate însă pentru toŃi copii. tranzitivitatea şi incluziunea claselor.2. o achiziŃie. faze de înŃelegere rudimentară. considerate discontinue (Berk. care prin existenŃa lor nu infirmă teoria lui Piaget asupra faptului că la vârsta preşcolară copiii nu înŃeleg principiile teoretice ale conservării. p. Concluziile cercetătorilor sunt legate mai ales de ideea că dezvoltarea operaŃiilor logice este un proces gradual. TEORIA SOCIAL-ISTORICĂ A DEZVOLTĂRII PSIHICE – LEV SEMIONOVICI VÎGOTSKY Lev Semionovici Vîgotsky este născut la 17 noiembrie 1896. în care copiii folosesc o strategie din ce în ce mai complexă de a rezolva problemele şi nu numai una de tip perceptual.au o abilitate de a raŃiona logic la fel de dezvoltată precum copiii de vârstă şcolară. Aşadar. Antrenamentul a avut succes în inducerea a numeroase abilităŃi operaŃionale. De asemenea. privind astfel procesul schimbărilor cognitive se arată că sunt puŃine momentele de inactivitate şi echilibru în dezvoltare. dar ei nu fac progrese la fel ca cei de 4 şi 5 ani şi efectele antrenamentului rareori se generalizează la sarcini nefamiliare. Laura E. ce se realizează gradual a condus şi al ideea antrenamentului copiilor preşcolari pentru creşterea performanŃelor la probele piagetiene.. Laura E. Faptul că dobândirea operaŃiilor logice este un proces. p. 1989. se lucrează cu mai puŃine obiecte) preşcolarii sunt capabili de rezultate bune la probele respective (Berk. într-un orăşel din Bielorusia.. Majoritatea autorilor sunt acum de acord că schimbările cognitive se desfăşoară gradual şi că foarte puŃine abilităŃi sunt absente într-o perioadă a dezvoltării pentru ca apoi să apară brusc în următoarea.2. 9. copiii trec prin numeroase faze înainte de a înŃelege conservarea.

atât cât îl putem evalua cu ajutorul probelor standardizate. Aşadar. şi. 1976. p. copilul poate fi caracterizat sub două aspecte: nivelul său de dezvoltare actual. tema majoră a cadrului său teoretic este aceea că interacŃiunea socială joacă un rol major în dezvoltarea cognitivă.Universitatea Imperială de la Moscova. pe de altă parte (Radu. studii care îi sunt interzise. Vîgotsky începe o activitate politică şi intelectuală intensă. unde îşi completează studiile conform intereselor amintite. prima. Pedinielli. El introduce conceptul de zona de dezvoltare proximală. la un nivel individual. Piaget este deplin justificată. cât şi memoriei logice şi formării conceptelor. arată Vîgotsky. 72). respectiv. Vasile. p. în primul rând. 57). deşi el era interesat de psihologie şi istorie. nu istorice. şi nivelul de dezvoltare potenŃial. ale cărei principii sunt legate de intervalul de vârstă şi de interacŃiunea socială. Houde. 44). Această potenŃialitate este mai mult sau mai puŃin actualizabilă de-a lungul unei interacŃiuni pe care Vîgotsky o numeşte zona de dezvoltare proximală: elementul central pentru toată psihologia învăŃării este posibilitatea de a se ridica la un nivel superior cu ajutorul cuiva aflat la acel nivel sau mai sus. 43). Ionescu. social-istorice (Radu. 2001. mereu criticată şi mereu acceptată (Radu. p. la un nivel social. Goran. Vîgotsky propune o teorie generală a dezvoltării cognitive. 2002. Fiecare funcŃie. când se anulează discriminările antisemite. posibilitatea de 156 . el este autorul teoriei social-istorice a dezvoltării psihicului. După 1917. care concepea funcŃiile psihice superioare ca procese şi structuri naturale. Goran. apoi. Aşezarea lui în psihologia occidentală alături de J. de-a lungul istoriei sociale a copilului (Bideaud. care a suscitat un interes deosebit în literatura de specialitate occidentală. Toate procesele superioare se originează în relaŃiile actuale dintre indivizi (Vîgotsky. p. corespunzător a ceea ce este capabil copilul să facă cu ajutorul unui adult. 1978. apare în două rânduri. Această noŃiune face legătura între învăŃare şi dezvoltare. p. Vasile. ActivităŃile sale antiŃariste îl apropie de mediile universitare neoficiale. între oameni (interpsihică) şi. şi dezvoltarea copilului. Vîgotsky argumentează arătând că la vremea respectivă datele adunate în domeniul psihologiei erau încadrate într-o concepŃie „nefondată”. Aceasta se aplică atât atenŃiei voluntare. sau nu. mai târziu. şi va fi capabil să realizeze singur după aceea. Din punctul său de vedere. în interiorul copilului (intrapsihică). 2001. 45). diminuată doar de diagnosticul de tuberculoză (1919). la un anumit moment. Fiecare vârstă se caracterizează prin relaŃii deosebite între caracterul muncii instructive şi educative pe de o parte. Ionescu.

a trece. contrar teoriei piagetiene. Garvin. de la ceea ce copilul ştie să facă la ceea ce el nu ştie să facă. şi se referă la acest monolog ca la o comunicare cu sine. Aşa cum abilitatea copiilor de a folosi limbajul pentru a comunica cu ceilalŃi se dezvoltă. Sub aceste circumstanŃe. vorbirea pentru sine se transformă în limbaj interior şi nu dispare o dată cu vârsta aşa cum a sugerat Piaget. dar şi în ceea ce priveşte dezvoltarea limbajului. conform căreia copiii care foloseau limbajul egocentric nu erau performanŃi în comunicarea socială. Vîgotsky consideră că limbajul chiar şi la copiii foarte mici este inerent social şi că vorbirea pentru sine. Nu contează. de asemenea. şi devine efectivă. progresiv. Progresiv. voi desena cu unul roşu…” (Vîgotsky.. Vîgotsky este prezentat ca o gândire alternativă la cea piagetiană. se interiorizează. Controversa cea mai distinctă între cei doi se referă mai ales la ideea lui Piaget că limbajul preşcolarilor este egocentric şi nonsocial şi că vorbirea egocentrică nu joacă un rol important în dezvoltarea copilului. cu ajutorul imitaŃiei. comunicarea socială timpurie. organizeze şi să execute acŃiuni. că dimpotrivă. Piaget nu a ignorat importanŃa interacŃiunii sociale pentru dezvoltarea cognitivă. în a-i ajuta să-şi planifice. ceea ce copiii par să facă este să încerce să rezolve problemele vorbind cu ei înşişi. el fiind cel care ghidează şi pe mai departe comportamentul dintr-un for interior. Laura E. Vîgotsky exemplifică astfel: copilul spune: „Unde este creionul? Am nevoie de un creion albastru. incidenŃa unui astfel de limbaj aproape se dublează. p. pe care Piaget o denumea egocentrică. Piaget nu a considerat că ghidarea verbală a adulŃilor era un instrument major al schimbării 157 . dimpotrivă. Dialogul verbal interior continuu devine o caracteristică a adultului. Majoritatea cercetătorilor au adoptat conceptul de limbaj interior şi nu limbaj egocentric. În contrast cu Piaget. care are scopul unui ghidaj interior şi a unei autodirijări în acŃiunile întreprinse. în fapt. dar importanŃa pe care el a atribuit-o acesteia este diferită de cea conferită de Vîgotsky. Cercetări recente au demonstrat. preşcolarii care vorbesc cu ei înşişi foarte mult sunt mai competenŃi social decât cei care folosesc foarte rar vorbirea pentru sine (Berk. Când copiii se angajează în activităŃi în care întâlnesc obstacole şi dificultăŃi. cantitatea şi complexitatea comunicării interioare se extinde. El consideră că un astfel de limbaj nu este egocentric. 16). atât privind dezvoltarea gândirii. 1962. originează. 1985). Vîgotsky a arătat că monologul copiilor apare deseori în anumite situaŃii şi oferă un indiciu important pentru semnificaŃia acestui tip de limbaj.

memoria. Ei au găsit aspecte comune între gândirea adultă şi cea a copiilor şi au subliniat faptul că pot fi făcute puŃine generalizări despre cum oamenii procesează informaŃia. referitor la continuitatea sau discontinuitatea calitativă a procesului dezvoltării.cognitive. Această abordare a inclus un studiu detaliat al proceselor psihice: percepŃia.. stochează. şi o încercare de a înŃelege care dintre aspectele procesării informaŃiei se schimbă cu vârsta şi care dintre ele sunt relativ stabile (Ann Birch. Pentru aceştia. nu subscriu unei singure teorii unificate în domeniu. AlŃi reprezentanŃi ai procesării informaŃiei consideră că ei nu fac altceva decât să amelioreze şi să extindă modelul stadialităŃii dezvoltării. interpretează. Ei consideră că abilităŃile de procesare informaŃională sunt cele care de fapt determină acea discontinuitate a modificărilor stadiale ce caracterizează gândirea copilului. în special în Statele Unite. cum ar fi: 158 . p. ContribuŃia abordării procesării informaŃiei este importantă mai ales în legătură cu felul în care copiii procesează informaŃia în domenii educaŃionale importante. Unii reprezentanŃi ai acestei abordări consideră că perspectiva stadială a lui Piaget ar trebui abandonată (Klahr. Scopul acestor teoreticieni constă în surprinderea modului în care individul înŃelege. 108). 1982). Smith. care se datorează amestecului în sarcinile de evaluare a deprinderilor de procesare a informaŃiei la diferite stadii de dezvoltare.2. Există cel puŃin două puncte de vedere diferite în interiorul acestei orientări. p. fără a specifica mediul în care se realizează o acŃiune de un anumit tip. ce a luat avânt în ultimele decenii. Atkinson. AdepŃii procesării informaŃionale. Un alt grup de teoreticieni susŃin existenŃa unor stadii naturale care caracterizează însă doar anumite domenii ale cunoaşterii: abilităŃi ca limbajul. aşa cum a fost conceput de Piaget. deşi în unele cazuri influenŃaŃi de Piaget. 2002. este posibil să se dezvolte stadial. utilizarea strategiilor. 2002. însă fiecare din aceste abilităŃi are un ritm specific. Bem. 9. dar a subliniat importanŃa interacŃiunii cu covârstnicii pentru dezvoltarea limbajului şi gândirii. înŃelegerea calculului matematic. reactualizează şi evaluează informaŃia. relativ independent de cel al altor abilităŃi (Atkinson. eficienŃa de alocare a atenŃiei etc. Rita L.2. deprinderile separate au o evoluŃie continuă şi constantă. discontinuitatea calitativă a procesului dezvoltării este doar o aparenŃă. TEORIA PROCESĂRII INFORMAłIEI Teoria procesării informaŃiei este o abordare relativ nouă a studiului dezvoltării cognitive. 145). timpi de reacŃie. raŃionamentul social.

arătând că: teoriile conexioniste tratează învăŃarea ca reprezentând problema legăturilor între S şi R. legături S/R. considerând toate răspunsurile legate de stimuli. Aceste conexiuni poartă o multitudine de nume: deprinderi. Laura E. în teorii behavioriste şi teorii cognitive asupra învăŃării. Accentul se pune pe răspunsu-rile care apar pe stimulii care le determină şi pe modul în care experienŃa schimbă relaŃia S/R. 311). Cu toate aceste realizări.. Perspectiva cognitivă se îndreaptă aproape în exclusivitate în direcŃia studierii învăŃării umane şi se centrează pe studiul proceselor mentale pe care indivizii le folosesc pentru a învăŃa. cauzată de experienŃă. Teoreticienii behaviorişti ai învăŃării sunt interesaŃi în special de felul în care experienŃele plăcute sau dureroase pot schimba comportamentul unui subiect în decursul timpului. p.3. motiv pentru care mulŃi psihologi nu au părăsit încă ideile piagetiene. Cercetătorii procesării informaŃiei au avut deja succes în identificarea factorilor responsabili pentru performanŃe mai mici sau mai mari în activităŃi şcolare şi au elaborat strategii de succes în a ajuta copiii să înveŃe (Glaser.citirea. unde primele sunt cele care au tendinŃa de a limita învăŃarea la comportamente observabile. 1989. Slavin (1986) defineşte învăŃarea ca o schimbare individuală. răspunsuri condiŃionate. cum sunt reflexele şi răspunsul la senzaŃia de foame şi durere. W. aşa încât concluzionează că învăŃarea nu se identifică cu dezvoltarea. F. matematica şi ştiinŃele. Hill face distincŃia între teoriile conexioniste şi cele cognitiviste. Teoriile învăŃării se împart în mod general. DiferenŃiază învăŃarea şi de caracteristicile dobândite din naştere. Încercările behavioriştilor se circumscriu nevoii de a surprinde principiile învăŃării la toate formele de viaŃă. 9. PRINCIPALELE PERSPECTIVE TEORETICE ASUPRA ÎNVĂłĂRII Robert E. şi face deosebirea între schimbări datorate creşterii şi dezvoltării şi schimbări determinate de învăŃare. 159 . la o clasificare primară. Acelaşi autor confirmă ipoteza învăŃării umane prezente încă de la naştere şi chiar mai devreme după unii autori. dar sunt inseparabil legate. teoria procesării informaŃiei nu a reuşit încă să explice cum au loc schimbările în dezvoltare şi nu a pus în circulaŃie o teorie integrativă a dezvoltării cognitive (Berk. 1984).

sunt cei care au insistat asupra efectului de întărire al recompensei în învăŃare. Aceasta este o abordare a instruirii în care elevii învaŃă din propria lor activitate şi explorare a conceptelor şi principiilor. Jerome Bruner propune modelul învăŃării prin descoperire. sunt prezentate. 160 . Teoriile behavioriste despre învăŃare tind să exagereze importanŃa comportamentului observabil în explicarea învăŃării. atitudini. ce se întâmplă cu persoana când se produce învăŃarea. Robert Gagné (1975) au descris trei din cele mai însemnate modele cognitive de instruire. David Ausubel (1981). felul în care experienŃa modifică cogniŃiile. Teoriile behavioriste despre învăŃare apar în jurul anului 1900. Jerome Bruner (1970). sugerând cum ar trebui realizată instruirea ca urmare a aplicării teoriilor lor. teoriile informale reprezintă încercări de a explica în limbajul curent ce este învăŃarea.teoriile cognitiviste sunt preocupate de cogniŃii (percepŃie. de asemenea. Thorndike şi Skinner. pe care le deŃine individul despre mediul său şi de modul în care aceste cogniŃii îi determină comportamentul. noile achiziŃii ce pot fi demonstrate sau probate. Thorndike şi Skinner. distincŃia între teorii formale şi informale. consideraŃi şi teoreticieni ai întăririi. după cele mai multe clasificări. cum ar fi comportamentul la clasă. convingeri). Hill face. teoriile formale încearcă să ofere structuri logice. Modelul învăŃării prin descoperire este bazat pe ideea independenŃei elevului şi pe restructurarea rolului profesorului în instruire. formale. Pentru behaviorişti. principiile învăŃării trebuie să fie acelea care pot fi aplicate tuturor fiinŃelor vii. Watson. sistemele formale tind să se dezvolte mai târziu. În categoria teoriilor cognitiviste ale învăŃării. totodată. construindu-se pe cele informale care le-au precedat. În istoria teoriilor învăŃării. Majoritatea psihologilor care au studiat procesele învăŃării au făcut şi următorul pas. cum operează ea. prin care un număr mare de legi să poată fi deduse dintr-un număr relativ mic de postulate. Lewin şi Tolman. scopul lor fiind să creeze un sistem de postulate şi teoreme. iar ca reprezentanŃi cel mai ades sunt menŃionaŃi Pavlov. Interesează. contribuŃiile lui Werheimer. Behavioriştii sunt interesaŃi în special în studiul căilor prin care consecinŃele plăcute sau dureroase ale acŃiunilor indivizilor schimbă comportamentul acestora de-a lungul timpului.

Elevii învaŃă. Procesul învăŃării. În ceea ce priveşte accelerarea instruirii. specifică. aspiraŃiile.Prin abordarea sa oferă deschideri pentru teoriile moderne ale învăŃării depline. iar învăŃarea mecanică este aceea unde se reŃine o idee fără legătură directă cu informaŃiile anterioare. însuşirea de noŃiuni. generalizare şi transfer. subordonează pe cel al dezvoltării. aprecierile şi raŃionamentele umane în toată diversitatea lor. Gagné descrie teoria învăŃării cumulativ-ierarhice. dialogul pe care-l poartă cu Bruner este incitant pentru că fără a fi net împotrivă pe această temă. înlănŃuirea. asociaŃia verbală. Bruner consideră că o teorie a învăŃării trebuie să fie nu numai descriptivă. adică să arate ce şi cum să se facă în predare şi învăŃare. învăŃarea are pentru Gagné semnificaŃia unei „modificări a dispoziŃiei sau capacităŃii umane. învăŃarea de reguli. este învăŃată înaintea următoarei capacităŃi. Punctul de plecare al acestei teorii este unul cognitivist. Dezvoltarea umană apare ca efect. ierarhizată după un criteriu dat de regula că o capacitate simplă. dar nu orice şi oricum. ci şi prescriptivă. mai complexe şi mai generale. Accelerarea este dependentă de particularităŃile celui ce învaŃă. Lui Ausubel i se datorează în bună măsură introducerea şi definirea termenului de învăŃare conştientă. învăŃarea stimul-răspuns. ca schimbare de lungă durată. Criteriul esenŃial al învăŃării este înŃelegerea sensului de unde Ausubel începe să diferenŃieze între învăŃarea mecanică şi învăŃarea conştientă. pe care subiectul o datorează atât învăŃării. 161 . El consideră că accelerarea este posibilă. Ausubel îşi pune întrebarea dacă nu cumva Bruner exagerează posibilitatea învăŃării la elevii din clasele mici. care poate fi menŃinută şi care nu poate fi atribuită procesului de creştere”. cât şi creşterii. dar într-o manieră ponderată şi acolo unde realitatea o permite. învăŃarea prin discriminare. speranŃele. David Ausubel propune teoria organizatorilor cognitivi (1968). rezolvarea de probleme. Deprinderile. Robert M. dintre care cea mai importantă este capacitatea de învăŃare. Tipurile de învăŃare descrise de el sunt: învăŃarea de semnale. fiind un proces bazat pe efectele generate de discriminare. dar Ausubel nu pierde din vedere nici factorii afectivi şi sociali ai învăŃării. ÎnvăŃarea conştientă constă în reŃinerea unei idei prin legare de ceea ce ştia dinainte. ci se bazează pe o serie ordonată şi aditivă de capacităŃi. În sensul ei restrâns. prin care el înŃelege acea posibilitate naturală sau înnăscută de a-şi însuşi unele tipuri de comportament. spune el.

rolul elevului. activă prin de date. Perspective asupra învăŃării Procesarea de Cognitive informaŃii 3 4 1 2 Volum fix de Volum CunoştinŃe Volum fix achiziŃionat variabil. Acest proces secvenŃial al însuşirii capacităŃilor duce la formarea ierarhiilor învăŃării. şi anume: behaviorismul. ce se degajă din abordările teoretice. învăŃare. concepte cunoştinŃelor concepte strategii anterioare ⇒ apare prin ⇒ apare prin ⇒ apare prin practică folosirea oportunită ghidată strategiilor Ńi multiple Behavioriste Predare Transmitere Prezentare Comunicare Sociale 5 Construite în context social ⇒ pe ceea ce participanŃii la procesul învăŃării construiesc împreună construire interactivă a cunoştinŃelor definită social şi valoric ⇒ apare în oportunităŃi construite social Transmitere Provocare Construire Ghidarea către Ghidarea către interactivă a cunoaştere o cât mai cunoştinŃelor precisă şi completă împreună cu completă înŃelegere elevii 162 . rolul colegilor. iată o trecere în revistă a principalelor direcŃii. constituind drumul minimal ales de majoritatea copiilor în dobândirea unei anume capacităŃi finale. Pentru a face o mai clară prezentare a diferenŃelor între perspectivele diferite asupra învăŃării. rolul profesorului. deprinderi.atitudinile şi valorile umane sunt rezultatul învăŃării sau depind de învăŃare. perspectiva cognitivă şi social-constructivistă. perspectiva procesării informaŃiei. predare. restructurarea deprinderi. pe următoarele criterii: poziŃia faŃă de cunoştinŃe. achiziŃionat construit în context social Stimulare ⇒ din afară ⇒ din afară ⇒ pe ceea ce ⇒ cunoştinaduce cel Ńele antecare rioare inînvăŃă fluenŃează felul în care este procesată informaŃia ⇒ achiziŃii construire ÎnvăŃare ⇒ achiziŃii de date.

O NOUĂ ABORDARE A INTELIGENłEI ŞI RELEVANłA EI PENTRU PROCESUL EDUCAłIONAL TEORIA INTELIGENłELOR MULTIPLE – HOWARD GARDNER În 1983. conŃinând o nouă abordare a problematicii legate de inteligenŃă. sub titlul Les formes de l’inteligence. pune ză. cel care expli. Participant social activ 9. mează direcreorganizator tive de informaŃii 5 Sursă de cunoştinŃe + ceilalŃi. interpreteatează. Foloseşte strategiile Cel care urOrganizator. pune întreîntrebări bări. 163 . Gânditor activ. Howard Gardner publică Frames of Mind.4. teoria comun acceptată este aceea a unei inteligenŃe generale. în 1997. un navigator sau un coregraf. care se opune viziunii unidimensionale şi care. consideră autorul. Guilford. De la începutul secolului. a existat o singură teorie asupra inteligenŃei care a influenŃat gândirea psihologică şi a produs teorii cum sunt cele ale lui L. mediu Parte din procesul de construire a cunoştinŃelor Constructor Constructor activ în gândire. ceilalŃi.1 Rolul profesorului 2 3 Sursă primară Sursă de de cunoştinŃe cunoştinŃe + material didactic Neimportant Rolul Ignorat colegilor Rolul celui care învaŃă 4 Sursă de cunoştinŃe + elevul.cel care explică. alături de Generator. constructor Cogenerator Gânditor activ. Gardner propune o nouă paradigmă pentru înŃelegerea inteligenŃei. va avea un efect de reformare asupra organizării educaŃiei. de reProcesează ceptor/lucrator informaŃiile.P. Consideră că aptitudinea de a rezolva probleme sau de a manevra obiecte trebuie cercetată printre elementele ce definesc inteligenŃa rolurilor exprimate mai sus. resurse didactice şi sociale. profesor de neurologie la facultatea de medicină din Boston.L. interprecă. materiale didactice şi mediul Rol secundar – poate stimula gândirea Pasiv. care susŃine aptitudinile umane. Aşadar. Thurstone sau J. El pleacă de la ipoteza că inteligenŃa are componente specifice pentru un inginer. lucrare ce apare în FranŃa. Gardner este profesor de psihologie la universitatea Harvard.

sau capacitate. că nu apar în forma lor pură decât în cazurile excepŃionale sau în manifestări fenomenale. În schimb. Valorizarea în şcoală doar a abilităŃilor lingvistice şi logico-matematice este după Gardner o prejudecată ce aduce multe prejudicii. Individul conŃine o grilă de inteligenŃe care îi conferă unicitate. combină aceste tipuri de inteligenŃă pentru a rezolva problemele vieŃii reale sau pentru a atinge obiective profesionale. succesul sau insuccesul fiind asigurat nu numai de dezvoltarea excepŃională sau lipsa uneia dintre acestea. în marea lor majoritate. rezolvarea problemelor cu ajutorul taxonomiilor şi reprezentărilor din mediul înconjurător. ci prin combinaŃia unică realizată de individ. o inteligenŃă generală şi fixă.Gardner contestă ideea după care indivizii ar poseda. 164 . în măsuri diferite. care ar explica diferenŃele individuale prin profilurile unice de inteligenŃă ale fiecăruia. DefiniŃia pe care o propune pentru inteligenŃă este următoarea: InteligenŃa este acea capacitate umană de a rezolva probleme şi de a dezvolta produse care sunt valorizate de cel puŃin o cultură. 2) existenŃa unui sistem propriu de expresie (sau a unui cod specific de simbolizare). dintre care: 1) existenŃa unei zone de reprezentare pe creier. Gardner include în categoria inteligenŃă ceea ce în mod tradiŃional este considerat doar talent. Gardner consideră aceste tipuri de inteligenŃă ca fiind potenŃialul biologic brut. ea trebuie să satisfacă mai multe criterii. rezolvarea de probleme şi dezvoltarea de produse prin cunoaşterea de sine. 6) inteligenŃa naturalistă. avansează ideea unui intelect multiplu. Indivizii. 3) inteligenŃa spaŃial-vizuală – cu referire la reprezentările spaŃiale şi imagine. Gardner prezintă 8 tipuri de inteligenŃă: 1) inteligenŃa lingvistică – cu referire la codul lingvistic. Pentru ca o asemenea abilitate să fie considerată inteligenŃă. care conduc la ierarhizarea de tip IQ. 5) inteligenŃa corporal-kinestezică – cu referire la mişcare. 4) inteligenŃa muzicală (capacitatea de a rezolva probleme cu ajutorul muzicii şi a melodiei). 7) inteligenŃa interpersonală – cu referire la interacŃiunea cu ceilalŃi. 2) inteligenŃa logico-matematică – cu referire la scheme logice şi limbaj matematic. 8) inteligenŃa intrapersonală – respectiv. căci succesul şcolar nu este continuat de cele mai multe ori cu succes profesional.

Un alt rol al profesorului ar trebui să fie acela de consilier în programe. Sigur. Un alt aspect demn de menŃionat este acela prin care aptitudinile. talente diferite şi învaŃă în mod diferit. Profesorul trebuie să fie un specialist în evaluarea intereselor. apreciază Gardner. aşadar mai apropiate de temperament decât de procesele cognitive. nu se consideră necesară altă diferenŃiere în afară de cea cantitativă. prin ajutorul său. să permită individului să atingă obiectivele profesionale şi personale care corespund evantaiului propriu de inteligenŃe. cele care diferenŃiau indivizii în modul cel mai clar. Şcoala ar trebui. Gardner propune învăŃământul centrat pe individ. După determinarea profilului cognitiv. O altă propunere pe care o face Gardner cu privire la rolul profesorului este aceea de a avea funcŃia de consilier pentru relaŃia şcoală-comunitate. Pentru ca aceste propuneri să devină realitate. a devenit azi inaccesibil. profesorul ar trebui să îndrume elevul către diferite domenii de învăŃământ şi să-l ghideze către abordarea unui stil de învăŃare la care sistemul de învăŃământ ar trebui să fie pregătit să răspundă.Din această perspectivă. această orientare s-a născut şi s-a dezvoltat având la bază însă diferenŃele identificate la nivelul personalităŃii. Ceea ce propune Gardner este un învăŃământ individualizat bazat pe cunoaşterea elevului nu din punctul de vedere al personalităŃii sale. În psihologie şi pedagogie. La nivel cognitiv însă. Gardner consideră necesară modificarea rolului pe care îl are profesorul. A doua idee pe care-şi centrează aplicaŃiile la instruirea în şcoală este aceea conform căreia nimeni nu poate învăŃa totul în contextul cultural contemporan. dispărând astfel conceptul de inteligenŃă globală. Ideea centrală a aplicaŃiei teoriei sale la sistemul de educaŃie este aceea că fiecare individ are interese diferite. capacităŃilor şi aptitudinilor copilului. erau la rândul lor incluse în categoria elementelor de personalitate. conform căruia universalitatea cunoaşterii era principala valoare. ci din punctul de vedere al inteligenŃelor pe care acesta le prezintă. Acest rol se referă la legăturile pe care şcoala 165 . Un învăŃământ adecvat acestor noi condiŃii. ar fi acela în care o şcoală care pune individul în centrul politicii sale este aceea care oferă materii de studiu diversificate şi modele de instruire adecvate şi diferite. această idee nu este nouă. spune Gardner. idealul renascentist. îndatorirea şcolii este considerată de Gardner ca fiind aceea de a identifica şi dezvolta aceste tipuri de inteligenŃă.

pentru a oferi fiecărui elev în parte posibilitatea de a fi asistat de un profesionist din aria către care are înclinaŃii şi să poată desfăşura în mod organizat activităŃi în acel domeniu în mod real. de aceea. într-un cuvânt conŃinutul să fie axat pe aspecte esenŃiale şi relevante. Evaluarea unidimensională trebuie. Este un tip de practică în care munca elevilor în laboratorul şcolii este înlocuită cu munca în laboratoare reale. El consideră că ar fi indicat să se acorde mai mult timp aprofundării noŃiunilor cheie. Identificarea punctelor tari şi a punctelor slabe din profilul cognitiv al unui elev poate avea consecinŃe benefice şi poate preveni acest pericol prin aceea că sunt întărite orientările clare şi elevul primeşte sprijin prin metode şi programe speciale pentru punctele slabe din profilul său. abandonată în favoarea evaluării axate pe produs. cercetarea artistică. elevii au o cunoaştere superficială a disciplinelor de învăŃământ. ConŃinuturile trebuie abordate cu metode diferite. ideilor ancoră. a unui domeniu de studiu – Gardner consideră. între care el aminteşte: expunerea logică. ci elevul trebuie observat în activitate. care permit elevilor o cunoaştere deplină ce favorizează realizarea de transferuri. experimentare practică.trebuie să le aibă cu comunitatea. că programele sunt mult prea extinse şi. gradul de utilizare şi maniera în care o face. Această evaluare trebuie să surprindă felul în care copilul îşi utilizează inteligenŃa. Această formulă nu poate fi aplicată tipurilor de evaluare cu „creionul în mână” cum spune el. Apare însă problema uniformizării. 2) abordarea din mai multe perspective a unui concept sau a unui subiect. a evaluării de tip unidimensional. şi în final a formării unei gândiri de tip unidimensional. a ideilor forŃă cum le numeşte el. după părerea sa. ca mulŃi alŃi pedagogi contemporani. ce duce la o societate de tip meritocratic. Punerea în practică a teoriei sale cu privire la învăŃământ trebuie să respecte câteva aspecte necesare bunului mers al lucrurilor: 1) cultivarea valorilor sociale – şcoala trebuie să dezvolte competenŃe valorizate în comunitate şi în ansamblul societăŃii. 166 . În ceea ce priveşte evaluarea rezultatelor şcolare. probleme pe care Gardner doreşte să le evite considerându-le eşecuri în cazul educaŃiei de tip clasic. Gardner consideră că ceea ce se întâmplă în învăŃământul de tip clasic este o evaluare cu scopul ierarhizării. simulare. Autorul recunoaşte că acest model comportă riscul unei orientări premature a elevilor.

Practica într-un domeniu poate face apel la mai 167 . trebuie realizată în funcŃie de specificul fiecăreia. explica. Un domeniu. pe de altă parte. Gardner corectează. Gardner oferă. susceptibilă de a fi mai mult sau mai puŃin prezentă în funcŃie de factori culturali sau de motivaŃii proprii fiecărui individ în parte. efectele pozitive ale folosirii lor sunt sistematic amintite de Gardner. conform căreia nu toŃi elevii învaŃă la fel. să gândească în propria lor formă conŃinutul respectiv.Metodele diferite au un rol determinant în teoria inteligenŃelor multiple. consideră că educaŃia cea mai eficientă este aceea care pleacă de la premisa acestei diferenŃe. El precizează că tipurile de inteligenŃă descrise de el sunt concepte noi şi nu au nici o legătură cu domeniile de studiu. şi dacă această identificare are loc. nu cea care o ignoră în numele unui etalon sau standard cu care trebuie să ne confruntăm pentru a ne ocupa locul în lume şi în societate. se afirmă împotriva aplicării unor baterii de teste care să ducă la identificarea unui tip sau altul de inteligenŃă. la rândul lor. Aşadar. Identificarea tipurilor de inteligenŃă nu este un scop în sine. Plecând de la ideea că toŃi suntem diferiŃi în spirit ca şi în inteligenŃă. de asemenea. este un ansamblu de activităŃi. un conŃinut în cât mai multe forme. este acela al personalizării învăŃământului. în care pot fi identificate operaŃiuni specifice şi sisteme simbolistice proprii. Un efect important este acela că elevii. Un alt principiu ce trebuie respectat. unele precizări tehnice. Toate activităŃile culturale la care oamenii participă în mod curent şi în care este posibil de a decela performanŃe trebuie considerate domenii (fizica. metodele de învăŃământ şi formele de evaluare trebuie să Ńină cont în designul şi organizarea lor de diferenŃele existente între indivizi şi să le ofere posibilităŃi de dezvoltare. văzând că profesorul poate expune. şi opinia în urma căreia teoria sa ar putea fi privită prin perspectiva legăturii între performanŃă şi un anume obiect de învăŃământ. grădinăritul şi muzica rap sunt domenii). considerând aceasta împotriva a tot ceea ce înseamnă teoria sa. şi decurge din aplicarea în practică a teoriei inteligenŃelor multiple. În privinŃa identificării tipurilor de inteligenŃă şi a descrierii profilului cognitiv. sunt încurajaŃi. care este un potenŃial biologic şi psihologic. de aceea. Gardner consideră că trebuie să considerăm inteligenŃa. mai departe. O abordare prin care profesorul decelează informaŃiile în maniere diferite va permite elevilor să construiască propriul demers de înŃelegere a conŃinutului. programele educaŃionale.

ca şi pentru cercetătorii în neurologie. schemă spaŃială etc. un tip de inteligenŃă poate fi pus în valoare într-o multitudine de domenii. Dimpotrivă. Stilul se referă. poate solicita nu numai inteligenŃa muzicală. de exemplu. În acelaşi fel. ci limitează importanŃa acestuia şi pune în discuŃie valoarea sa explicativă. de asemenea. tipurile de inteligenŃă de stilul de lucru sau stilul de învăŃare. inteligenŃa spaŃială este importantă pentru sculptori.).multe tipuri de inteligenŃă. de exemplu. ci şi pe cea kinestezică şi personală. Gardner însă subliniază rolul central al interacŃiunii între patrimoniul ereditar şi mediu. Teoria inteligenŃelor multiple nu face afirmaŃii cu privire la ereditate şi legătura tipurilor de inteligenŃă cu acest factor. spune el. Muzica. Teoria inteligenŃelor multiple nu neagă factorului inteligenŃă generală. la o abordare generală a individului cu privire la toate tipurile de elemente imaginabile. 168 . un tip de inteligenŃă este o capacitate integrând diverse procese care se adaptează la un singur element specific al lumii exterioare (sunet muzical. Gardner diferenŃiază.

afective).2. cognitive. 10. Abuzul asupra copilului 10. X. FAMILIA – ASPECTE DEFINITORII Familia nucleară sau conjugală. atât fiziologice. Familia este cea care trebuie să împlinească aproape toate nevoile de creştere şi dezvoltare.CAP.7.4. copiii câştigă şi dezvoltă aproape toate achiziŃiile (motorii. FAMILIA – ROLUL ŞI IMPORTANłA SA PENTRU CREŞTEREA ŞI DEZVOLTAREA COPILULUI ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ 10. Este sigur faptul că familia reprezintă un factor esenŃial în creşterea. cum ar fi cei genetici şi sociali. Elemente de protecŃie a copilului în România Familia este recunoscută ca cel mai puternic agent socializator în dezvoltarea copiilor.6. Climatul familial 10. comparativ cu familia extinsă. Sărăcia – factor de risc în dezvoltarea copilului 10. dezvoltarea şi educarea copilului.1.8. caracteristică societăŃii moderne. Familia – aspecte definitorii 10. În primii ani ai dezvoltării copilului. familia este esenŃială pentru dezvoltarea psihică a copilului şi este o sursă primară de dragoste şi afecŃiune. Căsătoria şi familia în societatea contemporană 10.3. Conflictul între responsabilităŃile profesionale şi familiale. este.9. cât şi psihologice ale copilului. motiv pentru care evaluarea contribuŃiei sau influenŃei familiei în dezvoltarea copilului faŃă de alŃi factori.1. Familia monoparentală 10. redusă numeric la parte169 . mai ales în perioada copilăriei mici. Perspectiva ComunităŃii Europene 10.5. RelaŃiile părinŃi-copii 10. În familie. este dificil de decelat.

În consecinŃă. pe lângă părinŃi şi copii. Familia nucleară. dinamice şi în permanentă schimbare. nu poate fi considerată ca operând doar într-o singură direcŃie sau pe un singur plan. ei sunt principalii beneficiari ai relaŃiilor pozitive. dar şi de maturizarea părinŃilor în rolurile parentale. copil-copil). 1991). este o structură democratică bazată pe egalitate. pentru că ei sunt cei a căror dinamică este mai accentuată. tată-copil. CĂSĂTORIA ŞI FAMILIA ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ Familia nucleară. este caracterizată de alegerea partenerului pe bază de afecŃiune şi libertatea opŃiunii. economic. Natura influenŃei familiei asupra dezvoltării copiilor este complexă. dimpotrivă. scopul său fiind fericirea mutuală a indivizilor. dar şi în sensul că familia îşi schimbă răspunsul la presiunile atât externe. copiii şi părinŃii sunt influenŃaŃi de apartenenŃa la familie. în aceste relaŃii. la rândul lor. Familia extinsă este familia care cuprinde. schimbările inerente dezvoltării la care sunt expuşi sunt mai frecvente şi de mai mare amplitudine. în funcŃie de creşterea şi dezvoltarea copiilor. a apela la disciplinarea drastică sau. şi familia de origine a unuia sau altuia dintre părinŃi. Această presiune este evidentă dacă luăm în consideraŃie schimbările produse de-a lungul timpului în stilurile de creştere a copiilor (a fi permisivi sau autoritari. medici sau psihologi. Aceste relaŃii sunt. Multe din aceste schimbări au fost reflectate în sfaturile date părinŃilor de către experŃii societăŃii. religios şi ale mediului cultural-educaŃional. În plus faŃă de răspunsul către influenŃele exterioare.2. N. cât şi interne. familia funcŃionează ca o reŃea de relaŃii în diadă (mamă-copil. la care nu numai compoziŃia ei se poate schimba prin adăugarea sau pierderea unor membri. 10.nerii de cuplu şi copiii lor încă necăsătoriŃi (proprii sau adoptaŃi). fie ei pedagogi. 170 . Natura influenŃei. aici însă influenŃa majoră se exercită asupra copiilor. consens şi participare crescândă a copiilor (Iolanda Mitrofan. motiv pentru care cercetările nu pot izola anumite caracteristici specifice ale părinŃilor şi determină precis efectele acestora în planul dezvoltării anumitor caracteristici specifice la copii. dar în acelaşi timp ea răspunde presiunilor de tip social. Familia există ca o structură relativ independentă în sistemul social. reprezentativă pentru societatea contemporană. recomandarea alimentaŃiei naturale sau artificiale). este o structură dinamică. Mitrofan. dar şi principalii dezavantajaŃi în contextul relaŃiilor tensionate sau conflictuale. la rândul ei. mamă-tată.

Unul dintre cei mai vehemenŃi critici ai familiei patriarhale autoritare a fost psihologul de orientare psihanalitică Wilhelm Reich.Cuplul modern este profund marcat de libertatea alegerii. Prin opoziŃie cu familia modernă de tip democratic. indiferent de sistemul social politic ce caracterizează acea societate. cel al afecŃiunii şi al dragostei romantice. definită printr-o imagine ideologică globală şi considerată a fi întâlnită în societatea modernă. care se pot rezuma astfel: funcŃia biologic sexuală. funcŃia reproductivă a femeii. începând din anii '50. 171 . O comparaŃie între criteriul predominant în alegerea partenerului şi funcŃiile familiei arată o centrare excesivă. Familia naturală. În cazul în care criteriul central – iubirea – dispare. Mitrofan. psihomorală. funcŃia economică. El propune familia naturală prin opoziŃie cu familia patriarhală autoritară. social-integrativă şi cultural-formativă (Iolanda Mitrofan. Recunoaşterea exigenŃelor sexuale ale adolescenŃilor. şi anume. dependenŃa socială. a cărui treptată separare de întreaga ramificaŃie de rudenie îi conferă o independenŃă proprie cu marcată posibilitate de autoconducere şi autodezvoltare. N. funcŃia psihoafectivă. funcŃia educaŃională. educaŃia anti-sexuală. studiile privitoare la familie propun un set de funcŃii ale acesteia. fidelitatea conjugală. familia tradiŃională mic-burgheză. uniunea conjugală îşi pierde raŃiunea de a fi (Iolanda Mitrofan. în concepŃia lui Reich. patriarhală. apărarea şi practicarea următoarelor principii: Egalitatea tuturor membrilor grupului familial. Specificul familiei nucleare moderne rezidă în apariŃia unui stil de viaŃă caracterizat prin concentrare afectivă. având drept criteriu central iubirea şi exercitându-şi dreptul la autodezvoltare. supunerea completă a copiilor. unilaterală. Restabilirea sexualităŃii şi a puterii orgasmice în relaŃiile din interiorul cuplului. comunicaŃională şi acŃională a cuplului conjugal. Libertatea şi autonomia sexualităŃii infantile. Majoritatea cercetărilor consideră că principalul motiv al ratei crescânde a divorŃialităŃii ce caracterizează societatea contemporană este tocmai alegerea partenerului de căsătorie după un criteriu preponderent. Mitrofan. în care regăsim subfuncŃiile: instrucŃional-formativă. Pe de altă parte. a fost profund criticată. presupune dezvoltarea. familia autoritară. pe baza unui consimŃământ deschis şi sincer şi nu doar printr-o toleranŃă pasivă. funcŃia de procreare. cu implicaŃiile lor practice. 1991). N. Trăsăturile distinctive ale familiei tradiŃionale sunt următoarele: căsătoria monogamă impusă. 1991).

Confruntarea deschisă şi raŃională. cum ar fi coabitarea. comparativ cu 10-20 de ani mai devreme. sexul premarital şi copiii născuŃi în afara căsătoriei. şi dintre acestea multe cresc împreună copii fără a fi căsătoriŃi. Pentru cohorta de vârstă de 33 de ani. care impun ideologii şi exercită violenŃa (W. instituŃiile şi instanŃele ce deŃin sau revendică puterea. Statisticile europene arată că un procent ridicat de cupluri preferă coabitarea ca preludiu la mariaj. apoi Danemarca. cu organizaŃiile. pe locul al doilea – Marea Britanie. având în vedere astfel de schimbări sociale reflectate în măsuri privitoare la divorŃ. arată că subiecŃii indică pe locul al doilea ca importanŃă privind rolul familiei „asigurarea dragostei şi afecŃiunii” în creşterea şi educarea copiilor. Aceeaşi sursă arată că. de asemenea. datele divorŃialităŃii corelându-se puternic cu expectanŃa ridicată a cuplurilor privitor la satisfacŃia intimă şi relaŃiile emoŃionale. Celia Smith. ce exploatează şi întreŃin alienările. 1995). Statisticile pentru 1992. drepturi egale şi 172 . Această schimbare este reflectată chiar de legislaŃia privind protecŃia copilului. rata divorŃurilor crescând foarte mult în ultimii ani. Au avut loc schimbări în legislaŃia europeană. 73% dintre bărbaŃi şi 68% dintre femei au fost de acord că oamenii care doresc copii trebuie să se căsătorească. respectiv. Conform Eurobarometer Survey din 1990. ceea ce reprezintă un procent foarte mare (Ferri. 1994). răspunsurile au fost „oamenii pot avea copii fără a fi căsătoriŃi” într-o proporŃie de 7 din 10. arătau că în Europa rata divorŃialităŃii era cea mai mare în Portugalia. Este evidentă acceptarea socială a acestor situaŃii în anii de după 1980.Reich. Acceptarea socială a influenŃat paternurile de comportament. Doar 50% din cei chestionaŃi. în urma cercetărilor. de exemplu. Erica De'Ath. Aceasta sugerează că există o tendinŃă conform căreia cuplurile nu vor mai simŃi nevoia să se căsătorească atunci când vor deveni părinŃi (Pugh. Ńările europene consideră că rolul cel mai important al familiei este „naşterea şi creşterea copiilor”. Celia Smith. bazându-se pe dragoste şi afecŃiune ca valoare pentru întemeierea cuplului. După ancheta British Social Attitude Survey din 1989. 1994). sub vârsta de 25 de ani. familia este expusă riscului dezamăgirilor şi destrămării. au fost de acord că oamenii ar trebui să se căsătorească dacă doresc copii. Erica De'Ath. militantă a grupului familial cu lumea exterioară. care în statele europene accentuează pe responsabilităŃile parentale mai mult decât pe statutul căsătorit/necăsătorit (Pugh. avort. 1993). barometrul.

comparativ cu anul precedent. în anul 1999. precum şi tendinŃa de amânare a căsătoriei şi preferinŃa cuplurilor pentru uniunea liberă. Corespunzător. în 1999.2 căsătorii la 1000 locuitori. pentru bărbaŃi. cea mai mica valoare înregistrată din perioada postbelică. CLIMATUL FAMILIAL Climatul familial este o formaŃiune psihosocială complexă.9% dintre bărbaŃii căsătoriŃi în anul 1999). a crescut procentul celor născuŃi în afara căsătoriei (24. Mitrofan.1%. şi 23. conform datelor INS („Comunicatul de presă”. nr. cum ar fi ilegitimitatea. s-au înregistrat 140. Atât vârsta medie la căsătorie. Diversitatea vieŃii contemporane maritală şi de cuplu nu creează doar oportunităŃi pentru schimbare şi optimizare. insecuritatea şi instabilitatea vieŃii de familie. ce caracterizează grupul familial o perioadă mai mare de timp (Iolanda Mitrofan. Creşterea cea mai mare s-a înregistrat în mediul rural (2. TendinŃa de creştere a vârstei la căsătorie întâlnită în Europa se verifica şi în statisticile româneşti. În mediul rural. comparativ cu mediul urban (21. în 1998).8 ani. dar măreşte. pentru femei. şi anxietatea. comparativ cu anul 1998. până în 25 ani (peste 73%). Aceeaşi sursă arată că. moduri de relaŃionare interpersonală.5 la 6. iar la prima căsătorie de 26. 1991). În mediul urban. se întâlneşte o frecvenŃă mai mare a naşterilor în afara căsătoriei (25. şi rata nupŃialităŃii a scăzut de la 6. vârsta medie la prima naştere a crescut. se interpune ca un filtru între influenŃele educaŃionale 173 .3 ani. cât şi vârsta medie la prima căsătorie au crescut comparativ cu anul precedent. Deşi copiii născuŃi în cadrul căsătoriei continuă să deŃină ponderea cea mai importantă.0% dintre femei şi 52. cu 1. de asemenea. Cele mai multe căsătorii au fost încheiate de persoane între 20 şi 24 ani (66. comparativ cu 23%.4 ori mai mare decât în rural. În România. fiind în 1999 de 25.3 mii mai puŃine. Climatul familial este sinonim cu atmosfera sau moralul grupului familial ca grup social mic. atitudini. 24/2000). cu 5. care poate fi pozitiv sau negativ.9%).5 ani.5 ani. 10.0 mii căsătorii. De remarcat este şi faptul că cea mai mare parte a copiilor născuŃi în afara căsătoriei provin de la mame tinere. numărul căsătoriilor a fost de 1.9%). şi 25 ani. N.4 ani). Acest climat. cuprinzând ansamblul de stări psihice. eliminarea practicilor discriminatorii şi eliminarea concepŃiilor arhaice.3 ani.oportunităŃi. Vârsta medie la căsătorie a ajuns la 28. nivel de satisfacŃie. pentru bărbaŃi. pentru femei.3.

Nivelul de satisfacŃie resimŃit de membrii grupului familial. criteriul mobilităŃii în spaŃiu a familiei. criteriul structurii interne a familiei. respectiv natura raporturilor intrafamiliale unde regăsim familii cu relaŃii interne de tip autoritar şi chiar opresiv. criteriul autodefinirii familiei ca grup social. Gradul de coeziune al membrilor grupului familial. Climatul familial (cf. ci este influenŃat de climatul familial: de exemplu. eficienŃa influenŃelor educative. dimpotrivă. pe de o parte. Ansamblul de atitudini ale membrilor familiei în raport cu diferite norme şi valori sociale. Modul de raportare interpersonal al părinŃilor (nivelul de apropiere şi înŃelegere. 6. În descrierea şi clasificarea unor tipuri de climat familial. destinse sau.exercitate de părinŃi şi achiziŃiile psiho-comportamentale realizate la nivelul personalităŃii copiilor. are un rol important în creşterea şi dezvoltarea copilului şi adolescentului. Modul în care este perceput şi considerat copilul. criteriul deciziilor şi a planificării vieŃii de familie pe termen lung sau scurt. 7. anarhice şi democratice. acordul sau dezacordul în legătură cu diferite probleme). 5. N. pe de altă parte. aceleaşi influenŃe educative vor avea un efecte diferite în funcŃie de climatul familial în care acestea se exercită. 10. Mitrofan. 3. 4. agresive. tipul familiei cu „secrete”. Modul de aplicare a recompenselor şi sancŃiunilor. 2. tipul familiei nepăsătoare şi tipul familiei „lucide”. Gradul de deschidere şi sinceritate manifestat de membrii grupului familial. dar. 9. Climatul familial pozitiv favorizează îndeplinirea tuturor funcŃiilor cuplului conjugal şi grupului familial la cote înalte de eficienŃă. 8. care pot fi de mai multe categorii: amicale. Iolanda Mitrofan. Modul de manifestare a autorităŃii părinteşti (unitar sau diferenŃiat). Climatul familial determină. Rose Vincent (1972) operează cu mai multe criterii: criteriul integrării sociale a familiei. Dinamica apariŃiei unor stări conflictuale şi tensionale. criteriul schimburilor în familie. Gradul de acceptare a unor comportamente variate ale copiilor. 1991) poate fi analizat după mai mulŃi indicatori cei mi importanŃi fiind următorii: 1. Drumul de la influenŃa educativă la achiziŃia comportamentală nu este un drum direct. 174 . unde regăsim tipul familiei fără autodefinire.

4. A doua dimensiune este responsivitatea sau centrarea pe copil. sunt preponderent într-o dispoziŃie pozitivă. pe când celelalte trei par să nu fie atât de optime din punctul de vedere al dezvoltării cognitive a copiilor. Tipurile de interacŃiune părinŃi-copii se pot clasifica în funcŃie de două mari criterii: relaŃia autoritate-liberalism (constrângere-permisivitate) şi relaŃia dragoste-ostilitate (ataşament-respingere) (Stănciulescu. sunt încrezători în forŃele proprii şi dau dovadă de autocontrol. dimensiunea controlului sau al cerinŃelor şi responsivitatea (Baumrind şi Black. permisivi şi indiferenŃi. În consecinŃa standardelor înalte. AlŃii sunt distanŃi şi neresponsivi la iniŃiativele sociale ale copiilor. părinŃii inhibă şi redirecŃionează comportamentul copiilor. Aceste două dimensiuni caracterizează calitatea şi tipul de socializare realizată în familie. de la fixarea unor standarde înalte. PărinŃii autoritari caracterizaŃi de fermitate fixau expectanŃe foarte înalte copiilor lor. inhibarea comportamentului. Ei se angajează frecvent în discuŃii deschise şi comunicarea este bazată pe schimburi reale. se petrece foarte rar. până la expectanŃe foarte mici. şi anume. Din combinaŃia controlului şi responsivităŃii reies 4 tipuri de părinŃi: autoritari caracterizaŃi de fermitate constantă. sau redirecŃionarea. Comportamentul părinŃilor din perspectiva controlului se descrie într-un interval de reacŃii. având drept obiectiv relaŃia părinŃi-copii realizate pe o populaŃie de părinŃi cu copii preşcolari. dar întăreau comportamentele pozitive ale copiilor şi penalizau lipsa de obedienŃă dacă era necesar. autoritari cu solicitarea supunerii necondiŃionate. PărinŃii autoritari caracterizaŃi de fermitate sunt cei care dezvoltă la copiii lor bune competenŃe cognitive. iar în consecinŃa expectanŃelor reduse. 1997). la care se cere copiilor să răspundă.10. RELAłIILE PĂRINłI-COPII Studiile privind relaŃiile părinŃi-copii fundamentate pe teorii psihanalitice sau comportamentaliste au încercat să deceleze anumite criterii în funcŃie de care să poată fi analizată interacŃiunea membrilor în familia nucleară. 175 . ObservaŃii asupra familiilor în condiŃiile naturale de desfăşurare a vieŃii. reuşind cu succes să-şi controleze comportamentele ce conduceau la dezaprobarea părinŃilor. 1967). dar şi observaŃii de laborator structurate. S-a constatat că relaŃia de acest tip cu copiii dezvoltă la aceştia nevoia de a răspunde cerinŃelor părinŃilor. Unii părinŃi sunt foarte toleranŃi cu copiii lor şi responsivi. au arătat că două dimensiuni sunt prevalente în comportamentul părinŃilor.

PărinŃii autoritari care solicitau supunere necondiŃionată sunt solicitanŃi, cer foarte mult de la copiii lor, dar ei valorizează puternic, în primul rând, conformismul copiilor şi obedienŃa. Aceasta îi face neresponsivi faŃă de copiii lor, ba chiar rejectivi când copiii exprimă opinii ce vin în contradictoriu cu ale lor. În consecinŃă, apare lipsa de comunicare între părinŃi şi copii. PărinŃii de acest tip recurg la pedeapsă şi măsuri în forŃă pentru a înfrânge voinŃa copilului. Copiii acestor părinŃi par să fie anxioşi şi nesiguri când interacŃionează cu grupul de vârstă şi arată o tendinŃă de a reacŃiona ostil când sunt frustraŃi. Fetele au arătat o dependenŃă, o lipsă a interesului de explorare şi o lipsă a motivaŃiei în realizarea de noi achiziŃii. BăieŃii au arătat înaltă rată a ostilităŃii şi mâniei, comportament ce nu a fost găsit la fete. PărinŃii permisivi sunt grijulii, comunicativi şi toleranŃi, dar ei evită impunerea autorităŃii sau impunerea oricărui tip de control. Ei sunt foarte toleranŃi şi permit copiilor să-şi urmeze aproape toate deciziile proprii. Aceşti copii sunt cei care merg la culcare atunci când doresc, urmăresc programele de televiziune fără limite precise, nu sunt obligaŃi să înveŃe bunele maniere sau să fie responsabili pentru unele sarcini casnice. Comportamentul acestor copii era mai degrabă refractar şi exploziv când erau solicitaŃi pentru o sarcină ce intra în conflict cu dorinŃele lor curente. Aceşti copii au arătat imaturitate, un interes scăzut pentru activităŃile şcolare, dependenŃă faŃă de părinŃi şi solicită sprijin permanent din partea părinŃilor comparativ cu copiii ai căror părinŃi exercită mai mult control asupra lor. PărinŃii indiferenŃi sunt cei ce dezvoltă un comportament indiferent, combinat cu unul rejectiv. PărinŃii indiferenŃi sunt slab ataşaŃi de rolul lor parental. Deseori, aceşti părinŃi sunt copleşiŃi de multe probleme zilnice şi în viaŃa lor sunt multipli factori de stres, motiv pentru care ei au timp şi energie redusă pentru a o împărŃi cu copiii lor. Ca rezultat, ei fac faŃă cerinŃelor de părinte prin Ńinerea copilului la distanŃă şi sunt orientaŃi spre a evita orice inconvenient. Ei pot să răspundă cerinŃelor imediate ale copiilor pentru hrană şi obiecte uşor accesibile, dar atunci când ar fi necesar un efort ce implică scopuri pe termen lung, cum ar fi stabilirea şi întărirea regulilor cu privire la temele pentru acasă sau stabilirea standardelor comportamentului social acceptabil, părinŃii indiferenŃi sunt neconvingători în încercarea lor de a face copiii să se conformeze cerinŃelor (Maccoby şi Martin, 1983). În extremă, acest comportament parental poate ajunge la parametrii neglijării; în special atunci când se manifestă de timpuriu în viaŃa copilului, poate conduce la tulburări în foarte multe aspecte ale dezvoltării.
176

În concluzie, cercetările lui Baumrind prezintă un argument serios împotriva permisivităŃii, care era, informal, cea mai extinsă practică în perioada în care funcŃionau recomandările doctorului Benjamin Spock. Cercetarea aceasta sugerează că pledarea pentru permisivitate este bazată pe un număr de false presupuneri. Aceste presupuneri se referă la faptul că antrenamentul pentru controlul sfincterelor (antrenamentul pentru folosirea toaletei), urecheala sau alte forme de pedeapsă sunt fără îndoială rele şi dragostea necondiŃionată este bună. Cercetările lui Baumrind arată că pedeapsa este eficientă şi nu creează o ruptură în legăturile de ataşament între părinŃi şi copii, ci aceasta este o corecŃie justificată aplicată de un părinte iubitor. Dragostea necondiŃionată este probabil să conducă spre o dezvoltare a unui comportament egoist şi neplăcut; tot aici se arată că nu sunt date suficiente care să susŃină credinŃa că elemente de educare a copilului, cum ar fi antrenamentul pentru folosirea toaletei sau insistarea pentru un program regulat al meselor, sunt nerecomandabile. Pe cealaltă axă, respectiv dragoste-ostilitate (ataşament-respingere), putem identifica mai multe dimensiuni de analiză: gradul de angajare a părinŃilor în activităŃile copiilor; sprijinul acordat copiilor, timpul alocat pentru educaŃie, receptivitate la problemele tinerei generaŃii, stările emoŃionale raportate la nevoile copiilor (Ecaterina Vrăsmaş, 1999). Dragostea sau ostilitatea faŃă de copil poate fi asimilată acceptării sau respingerii copilului. Acestea sunt alte două importante criterii de analiză a raporturilor părinŃi-copii. Neacceptarea copilului conduce la dezvoltarea unor comportamente agresive la acesta, copilul este necomunicativ, este singuratic, stările emoŃionale sunt fragile. Copilul acceptat este caracterizat de un nivel înalt al aspiraŃiilor, de abilitatea de a înfrunta dificultăŃile, are putere de concentrare şi focalizare pe activitate şi demonstrează autonomie în organizarea activităŃilor (Osterrieth, 1976). Un studiu cunoscut asupra relaŃiilor părinŃi-copii, realizat de Sears (Sears, Maccoby, Lewin, 1957), încearcă să pună în evidenŃă şi să ofere predicŃii asupra influenŃei stilului parental asupra dezvoltării ulterioare a copilului. Au fost intervievate 379 de mame ale unor copii preşcolari. În urma interviurilor, au fost izolate mai bine de 100 de practici de creştere a copiilor. Nu au fost puse în evidenŃă corelaŃii înalte între practicile de creştere şi comportamentul copiilor. În 1978, Mc Clelland şi colaboratorii săi au reluat studiile lui Sears, selectând 78 de subiecŃi din studiul original al lui Sears, subiecŃi care erau copii
177

la momentul primului studiu şi care acum aveau peste 30 de ani. Aceşti subiecŃi au fost intervievaŃi în profunzime şi 47 dintre ei au fost testaŃi în condiŃii clinice. Concluzia lui McClelland infirmă ipoteze precum cum că durata alăptării, antrenamentul pentru control sfincteral, stricteŃea programului de activitate al copilului sau oricare alt lucru de acest fel sunt relevante pentru dezvoltarea comportamentului ulterior ca adult al copilului. Pe de altă parte, tot acest studiu a arătat că cea mai importantă „variabilă” legată de creşterea copiilor este dragostea arătată acestora. Studii interculturale realizate de Kagan (1978), încercând să arate dacă dragostea părinŃilor pentru copii este o variabilă esenŃială pentru practicile de creştere şi îngrijire a copilului, au ajuns la concluzia că istoria relaŃiilor părinŃi-copii, pe de o parte, şi practicile de îngrijire tipice pentru culturi diferite de pe mapamond, pe de altă parte, nu arată cu certitudine că dragostea arătată copilului este cea care face diferenŃa. Kagan face însă diferenŃa între ideea dragostei necondiŃionate oferite copilului şi dragostea intrinsecă drept bază a comportamentului parental. Dragostea necondiŃionată, cea oferită fără repere, concluzionează el, poate ajunge să-şi piardă înŃelesul. Ea nu oferă copilului o idee fermă cu privire la comportamentele corecte şi dezirabile social. Concluzia este că ataşamentul pentru copil este o variabilă importantă şi determină în mare măsură părintele să adecveze corect practicile de creştere, oricare ar fi acelea.
10.5. FAMILIA MONOPARENTALĂ

Una dintre formele noi către care se îndreaptă evoluŃia familiei în perioada actuală este familia cu un singur părinte. În unele Ńări, cum ar fi SUA, deja acest tip de familie a devenit predominant la sfârşitul anilor '80 şi începutul anilor '90. Pentru Europa, statisticile din Marea Britanie arată că familiile monoparentale reprezentau, de asemenea, un procent semnificativ. Singurul părinte poate fi mama sau tata, dar oricare ar fi situaŃia, această formă de familie ridică o multitudine de probleme vizând un nou stil de viaŃă şi de interacŃiune, noi solicitări pe linia ajustării şi acomodării, atât intrafamiliale, cât şi extrafamiliale. Cauzele care conduc la apariŃia familiei cu un singur părinte sunt multiple, dar cea mai frecventă este situaŃia în care tatăl părăseşte familia în urma divorŃului. Printre alte cauze pot fi menŃionate: abandonul familial, separarea în fapt, decesul, naşterea unui copil nelegitim. Desigur, există şi familii formate din copii şi mama
178

necăsătorită. Statisticile arată că în cele mai multe cazuri de familie monoparentală, părintele este mamă (Iolanda Mitrofan, N. Mitrofan, 1994). Odată ce familia cu un singur părinte a devenit o realitate incontestabilă, ea a atras atenŃia tot mai mult cercetătorilor şi specialiştilor în politici sociale, date fiind costurile crescute ale protecŃiei sociale. Concluziile formulate nu sunt concordante, părerile fiind împărŃite. Există cercetători care se centrează pe sublinierea riscurilor mari pe care le reprezintă acest tip de familie pentru copil; când unul dintre părinŃi este absent pentru o perioadă mare de timp, familia îşi pierde abilitatea de a funcŃiona într-o manieră sănătoasă, accentuând asupra riscurilor privind creşterea, dezvoltarea şi educaŃia copiilor. AlŃi autori au păreri contrare, şi anume, examinând funcŃionalitatea familiilor monoparentale au ajuns la concluzia că suportul social, starea materială a familiei, statutul social al mamei şi comunicarea eficientă sunt înalt predictive pentru buna sănătate fizică şi mentală a membrilor acestei familii, mai ales a copiilor. Chiar dacă există diferite şi complexe tipologii, cea mai importantă distincŃie în ceea ce priveşte familia cu un singur părinte, având în vedere aspectele ei pur funcŃionale şi efectele posibile, este cea dintre familia condusă doar de către mamă şi familia condusă numai de către tată (Iolanda Mitrofan, N. Mitrofan, 1994). Problemele ridicate de acest tip de familie sunt cele legate de exercitarea rolurilor parentale şi a relaŃionării interpersonale. Dacă în ce priveşte relaŃionarea în cazul unei familii cu ambii părinŃi există o distribuire a responsabilităŃilor, rolurile parentale exercitându-se în direcŃie complementară şi compensatorie, în cazul familiei conduse numai de către mamă, tensiunea şi încordare în ceea ce priveşte adoptarea rolului parental cresc, întrucât responsabilităŃile ce revin ambilor părinŃi cad acum numai în sarcina mamei. Încercarea exercitării corespunzătoare a ambelor roluri duce la restrângerea sferei comportamentale specifice pentru fiecare rol sau la exagerarea unor tipuri de conduită ce intră în sfera de acŃiune a rolului matern. În ceea ce priveşte relaŃionarea cu copilul, apar serioase schimbări comportamentale mai ales în cadrul mamelor divorŃate. În anii ce urmează rupturii, capacitatea de a exercita complet rolul parental este mult diminuată. Centrată pe propriile dificultăŃi de adaptare, mama este cu greu responsivă la nevoile copilului. Este posibil ca limitele dintre rolul parental şi cel al copilului să se estompeze în sensul că, pe de o parte, mama, în special dacă are mai mulŃi copii, poate manifesta tendinŃa de a abdica de la rolul ei ca părinte, devenind un fel de partener al celui mai în vârstă
179

dintre copii şi, pe de altă parte, de a pretinde copiilor să fie mult mai maturi decât sunt ei în realitate. Pot exista situaŃii în care mama începe să sporească raporturile de comunicare cu copilul, privitoare la diferite aspecte legate de viaŃă. Acesta, în mod crescător, îşi asumă rolul de confident. În multe privinŃe, mama în această situaŃie tinde să se sprijine pe copil, considerându-l un suport emoŃional şi, în felul acesta, copilul este implicat în structuri interacŃionale ce reclamă un anumit grad de maturitate în raport cu care el nu este suficient pregătit. În asemenea situaŃii, copiii nu pot să-şi exprime sentimentele şi trăirile lor tensional-conflictuale, însă pot să apară diferite forme „mascate” de reacŃie, cum ar fi cazul unor somatizări sau conduite nevrotice (Iolanda Mitrofan, N. Mitrofan, 1994). Tatăl, în calitate de singur părinte, prezintă caracteristici diferite pe linia adoptării şi exercitării rolului parental, dar şi în acest caz apar elemente tensive adiŃionale rol-status-ului specific tatălui. El este conştient că trebuie să fie pentru copil şi mamă şi tată. În acest sens, apar noi responsabilităŃi, cum ar fi, mai ales, cele legate de menaj şi de treburile casnice şi gospodăreşti. Unii sunt total lipsiŃi de asemenea experienŃe în momentul în care îşi asumă „dublul” rol de părinte. De aceea, frecvent, tatăl manifestă tendinŃa de a împărŃi asemenea gen de sarcină cu copii. În adoptarea şi exercitarea noului său rol, şi anume, de singur părinte, taŃii întâmpină dificultăŃi şi ei se plâng mai ales de faptul că nu pot sincroniza multiplele categorii de solicitări legate de creşterea şi educarea copiilor, de îndatoririle casnico-menajere şi de activitatea lor socio-profesională – sursa mijloacelor de subzistenŃă. Cele mai mari dificultăŃi apar în cazul copiilor foarte mici, necesitând măsuri de îngrijire speciale. Familia cu un singur părinte prezintă particularităŃi organizatorice şi funcŃionale diferite faŃă de modelul de familie cu ambii părinŃi. Pentru fiecare dintre cei doi părinŃi, apar noi tipuri de solicitări, care determină schimbări în plan comportamental. RelaŃionarea cu copiii capătă înfăŃişări diferite, iar efectele asupra procesului de creştere şi maturizare psihologică şi psihosocială a acestora sunt diferite (Iolanda Mitrofan, N. Mitrofan, 1994). Efectele asupra dezvoltării copilului nu trebuie generalizate nici într-un sens, nici în altul. Cercetări privind efectele familiei cu un singur părinte nu au fost limitate doar la consecinŃa slabei adaptări a copilului, studii mai vechi sau mai recente au pus în evidenŃă felul în care copiii se raportează şi îşi construiesc comportamentul faŃă de persoanele de
180

Hetherington (1983) a condus o examinare comprehensivă asupra efectelor familiei cu un singur părinte. pe un lot de fete scindat în trei grupuri diferite: fete din familii cu ambii părinŃi. înainte de vârsta de 5 ani. fetele mamelor divorŃate angajează un contact vizual ochi în ochi mult mai semnificativ. stau în posturi rigide şi raportează o activitate heterosexuală slabă. O altă concluzie importantă a studiului este aceea că pierderea tatălui. separaŃia sau divorŃul realizate cu sau fără conflict este stresantă şi supărătoare pentru copiii şi adulŃii implicaŃi. Această observaŃie a fost interpretată ca indicând că fetele mamelor divorŃate mai degrabă căută compania bărbaŃilor şi fetele mamelor văduve evită compania bărbaŃilor. fetele mamelor văduve au stat pe cel mai îndepărtat scaun. pentru nici unul din aceste grupuri datele nu au arătat contacte cu bărbaŃi sau atitudini pozitive faŃă de bărbaŃi comparativ cu datele obŃinute pentru grupul fetelor din familii cu ambii părinŃi. grupurile erau aşezate fără un patern evident al selectării distanŃei. O parte din studii a constat în intervievarea fetelor într-un centru de zi. în cadrul familiei conduse de un singur părinte. consecinŃă a separării sau divorŃului. în Marea Britanie. adoptării şi exercitării acestui tip specific de rol parental.acelaşi sex cu părintele pierdut. indiferent de motiv. Dincolo de circumstanŃele economice sau sociale care influenŃează evoluŃia familiei monoparentale. ea trebuie să intre tot mai mult în atenŃia cercetărilor. Comportamentul fetelor a arătat că fetele mamelor divorŃate au stat mai aproape de bărbatul intervievator. Când intervievatorul era femeie. în vederea conturării unui ansamblu de recomandări destinate a ajuta la creşterea eficienŃei preluării. În contrast. este de departe cazul cel mai frecvent. Fiind însă tot mai prezentă această formă de familie în cadrul arhitectonicii sociale. Concluziile cercetărilor din anii 1980. fete ai căror taŃi au decedat şi fete ai căror taŃi s-au separat sau au divorŃat. au arătat că primii doi ani după separare sunt caracterizaŃi de o perioadă de tulburări ce poate 181 . presupune efecte mai pronunŃate asupra comportamentului copiilor decât pierderea părintelui după vârsta de 5 ani. stau pe scaun mai degajat şi au raportat o activitate heterosexuală mult mai activă. Familia monoparentală. Au fost puse 4 scaune în camera de interviu. Intervievatorul aşezat pe un scaun lăsa fetelor libertatea de a aşeza scaunele la o distanŃă mai mare sau mai mică faŃă de scaunul pe care acesta era aşezat. Totuşi. Din alte observaŃii ale studiului reiese că fetele mamelor văduve angajează un contact vizual ochi în ochi mai slab cu intervievatorul bărbat.

Concluziile la cercetările amintite fac precizarea că nu se poate afirma cu certitudine că divorŃul va fi o experienŃă negativă cu consecinŃe asupra dezvoltării copilului. sexul (familia condusă de tată sau mamă). solitudine şi chiar retard în dezvoltare. acestea sunt complexe. cum nu se poate afirma cu certitudine că o familie cu ambii părinŃi presupune exclusiv o experienŃă pozitivă în viaŃa copilului. separarea părinŃilor. şi a treia categorie de copii care manifestă insatisfacŃie. au copii care întâmpină probleme în viaŃa socială. şi anume. pe de o parte. educaŃională şi chiar la nivelul stării de sănătate.evolua până la criză. pe de altă parte. Potrivit unor cercetări pe populaŃie americană (Wallerstein. privitor la această problematică au fost listaŃi următorii factori ce presupun o reconciliere între cele două sisteme. 10. Cercetări mai recente au arătat însă că familiile care au experimentat o serie de schimbări. depresie. după care copiii se adaptează gradual noilor roluri. se regăsesc din ce în ce mai multe femei cu copii. dar numărul lor este de departe depăşit de bărbaŃii cu copii. vârsta acestuia. mediu restabiliŃi (29%). la cinci ani după divorŃ pot fi distinse trei grupe de copii: complet restabiliŃi(34%). 1980).6. CONFLICTUL ÎNTRE RESPONSABILITĂłILE PROFESIONALE ŞI FAMILIALE – PERSPECTIVA COMUNITĂłII EUROPENE În urma studiilor solicitate de Consiliul de Miniştri al ComunităŃii Europene. şi cele familiale. care ignoră poziŃia bărbatului în relaŃie cu responsabilităŃile profesionale. cu o incidenŃă evident mai mare decât grupul de copii din familii ce nu au experimentat divorŃul sau separarea. Ca o concluzie la cercetările care de multe ori prezintă date ce susŃin păreri contradictorii. Altă caracteristică este aceea că familiile cu ambii parteneri angajaŃi sunt puternic dependenŃi de capacitatea lor de a plăti serviciile sociale care le înlesnesc funcŃiile parentale. aşa încât aceasta duce la inegalităŃi foarte mari cu implicaŃii relative la 182 . privind efectele pentru copiii din familiile rezultate în urma separării. relaŃiilor şi altor schimbări în familia în care trăiesc. aceştia continuă să fie dominaŃi de programe prelungite de lucru. respectiv sistemul muncii şi sistemul familial: În câmpul muncii. studii ce au demarat în anii ’90. ele fiind potenŃate de următorii indicatori prezentaŃi în ordinea influenŃei: statutul social al părintelui care creşte copiii.

Grupurile cele mai afectate în România au fost familiile cu mulŃi copii. înainte de 1990. familiile monoparentale.accesul copiilor şi părinŃilor la diverse servicii sau alte măsuri de suport (grădiniŃe. faptul că aproape o treime din copiii Regatului Unit (3. familiile cu copii mari care nu au serviciu. concentrate imediat deasupra pragului de sărăcie. În consecinŃa observaŃiilor făcute de European Commission Childcare Network. FrecvenŃa foarte mare a familiilor cu un singur părinte arată că din ce în ce mai mulŃi angajaŃi trec prin experienŃa de părinte singur. de exemplu. scăderea veniturilor reale a împins în sărăcie o masă mare de persoane. programul şi organizarea muncii să răspundă la nevoile angajaŃilor cu copii. 10. în special a rudelor în vârstă. OficialităŃi din Marea Britanie semnalau. 1993). În România. a politicilor sociale şi structurii demografice (Bradshaw. promovarea creşterii participării bărbaŃilor în creşterea şi îngrijirea copiilor. centre de zi. În concluzie. măsurile ce ar trebui luate pentru ca mediul. structura. familiile cu copii sunt în particular dezavantajate datorită schimbărilor economice de la sfârşitul anilor '80. pentru Marea Britanie.9 mil.7. Cercetările făcute 183 . pentru anii 1990-1991. datorită faptului că marea majoritate a veniturilor erau. aceasta având implicaŃii majore asupra venitului familiei şi a disponibilităŃilor de timp şi suport acordat copiilor. pentru anul 1995. Îmbătrânirea populaŃiei face ca pentru foarte mulŃi angajaŃi ce au în îngrijire copii să apară problema responsabilităŃilor legate de îngrijirea adulŃilor dependenŃi. cu scopul de a reconcilia responsabilităŃile profesionale cu cele familiale. familii cu copii şi un singur salariu.) trăiesc din venituri reprezentând jumătate din veniturile medii şi mai bine de 1 din 5 copii trăiesc din asigurări sociale. baby-sitting etc). Consiliul de Miniştri al ComunităŃii Europene a adoptat un document intitulat Recommendation on Childcare. Principalele recomandări se referă la: acordarea şi îmbunătăŃirea de servicii pentru îngrijirea şi creşterea copiilor pe perioada cât părinŃii sunt la serviciu sau urmează programe de educaŃie cu scop profesional. SĂRĂCIA – FACTOR DE RISC ÎN DEZVOLTAREA COPILULUI O problemă majoră pentru mulŃi dintre părinŃi este problema sărăciei.

10. categorie care cuprinde 15. Studiu realizat de UNICEF pe perioada 1990-1994). Aproape toate familiile cu 3 sau mai mulŃi copii se află în sărăcie (SituaŃia familiei şi copilului în România. sărăcia este un factor care afectează creşterea şi îngrijirea copilului în familie şi se prezintă ca un factor de risc.9% dintre copii. 184 . Dacă la existenŃa copiilor se mai adaugă şi lipsa sau diminuarea unuia dintre cele două venituri salariale (soŃie casnică.6% dintre copii. România a aderat la ConvenŃia de la Haga din octombrie 1990. ELEMENTE DE PROTECłIE A COPILULUI ÎN ROMÂNIA După 1990. Politica de protecŃie a copilului trebuie să aibă în vedere condiŃiile sociale în care se dezvoltă copilul şi să acorde suport femeilor precum şi bărbaŃilor în îndeplinirea responsabilităŃilor parentale.47% dintre familii aveau 3 sau mai mulŃi copii în întreŃinere.04% din populaŃie. 72. de exemplu. au fost corectate prevederi anterioare ca. Au fost create instituŃii precum DirecŃia NaŃională pentru ProtecŃia Drepturilor Copilului. Chiar o familie cu 2 copii şi 2 salarii scăzute prezintă un risc foarte ridicat de a se afla sub pragul sărăciei. faŃă de 56. ConvenŃia Europeană privind adopŃia de copii. cele privind adopŃia. Studiu realizat de UNICEF pe perioada 1990-1994). Conform recensământului din 1992. proporŃia copiilor aflaŃi în sărăcie este mai mare decât a adulŃilor.8% dintre adulŃi. Au fost ratificate convenŃii internaŃionale cu privire la copil: ConvenŃia ONU privind drepturile copilului. în România. În toate Ńările din zonă. faŃă de 47. ConstituŃia României şi alte acte legislative contribuie la conturarea actualului cadru administrativ de ocrotire a copilului (SituaŃia familiei şi copilului în România. iar sub minimul social. privind aspectele civile ale răpiri internaŃionale de copii.5% dintre adulŃi. precum şi la ConvenŃia Europeană asupra statutului juridic al copiilor născuŃi în afara căsătoriei. în România au fost create numeroase cadre instituŃionale pentru protecŃia copilului şi au fost elaborate numeroase acte normative referitoare la ameliorarea condiŃiilor de viaŃă a copiilor. sărăcia creşte semnificativ. sub minimul de subzistenŃă se plasau 65. Conform unor studii ale Institutului de Cercetare a CalităŃii VieŃii. a fost modificată legea alocaŃiilor pentru copii. declararea judecătorească a abandonului. Cu siguranŃă. 7.în România sugerează faptul că riscul cel mai ridicat de a fi în sărăcie îl reprezintă familiile cu copii.8. în martie 1993. părinte în şomaj).

maritale. favorabil creşterii şi dezvoltării normale a copilului. Abuzul poate fi de mai multe tipuri: fizic. familiile cu valori mai rigide. orele lungi de lucru caracteristice ultimelor decenii au atras atenŃia cercetătorilor şi celor interesaŃi de politica de ocrotire a familiei şi copilului prin tendinŃa de apariŃie a neglijării copilului cauzată de lipsa timpului petrecut în familie. supraveghere. Neglijarea fizică este incapacitatea adultului de a asigura cele necesare vieŃii copilului: hrană. emoŃional. focalizate pe pedeapsă (Adriana Băban. Abuzul fizic la copil include una sau mai multe din următoarele elemente întâlnite mai frecvent: împingerea. îngrijire medicală.9. îmbrăcăminte. ABUZUL ASUPRA COPILULUI Familiile în care apare abuzul copiilor au probleme multiple: sociale. târâre. dificultăŃi de comunicare. 185 . 1998). Abuzul este un comportament agresiv sau necorespunzător îndreptat asupra copilului sau a cuiva care se află evident într-o situaŃie inferioară şi fără apărare şi care are ca rezultat consecinŃe fizice şi / sau emoŃionale negative (Adriana Băban. părinŃi care au fost la rândul lor victime ale abuzului în copilărie. Anumite caracteristici cresc incidenŃa abuzului: sărăcia. neglijarea. ocupaŃionale. izolare.10. abuzul sexual. acceptarea violenŃei domestice şi a pedepselor corporale. contactul ochi în ochi. adăpost. stresul în familie. pentru a fi securizat. opărire sau atacare în alte moduri. 2001). îmbrăŃişare) şi de întărirea comportamentelor pozitive (atenŃia la ceea ce face bine copilul în activitatea sa). Neglijarea emoŃională reprezintă imposibilitatea părinŃilor de a asigura un mediu securizant psiho-afectiv. înhăŃarea. aruncare. Copilul are nevoie. sugrumare sau sufocare. abuzul fizic este provocarea suferinŃei la un copil prin forŃă fizică (Iordăchescu. altfel spus. şomajul. ardere. ci şi cei pentru care timpul acordat copilului se suprapune cu activităŃi casnice sau de alt tip. Angajarea în activităŃi socioprofesionale a ambilor părinŃi. Nu numai părinŃii suprasolicitaŃi profesional îşi neglijează copiii. atingerea corporală (mângâiere. de comunicarea reală cu părintele (părintele este atent şi prezent în conversaŃia cu copilul). pedepsirea crudă a copilului (de exemplu încuierea afară a copilului în timpul nopŃii sau pe vreme rea). 2001). lovire. financiare. Abuzul fizic este definit ca fiind orice injurie neaccidentală asupra copilului.

Femeile sunt victime ale violului în majoritatea cazurilor (peste 90%). decât de străini. a evidenŃiat următoarele date: 31. violul nu presupune ejacularea. fiindu-i greu să spună ce s-a întâmplat sau fiindu-i teamă că va fi pedepsit. tânjeşte după atenŃia celorlalŃi. Semnele abuzului fizic: contuzii. Statisticile indică faptul că fetele sunt mai ades victime ale abuzului. Dinamica familială eviden186 . violul. oboseală. cum s-ar putea crede iniŃial. pe o populaŃie largă în vârstă de 15 ani.Un studiu realizat în SUA. bunic şi nepoată etc. dar incidenŃa este mult mai mică. standarde care impietează asupra imaginii de sine. Abuzul sexual cuprinde. băieŃii pot fi şi ei expuşi molestării sexuale. plâns. fură). De asemenea. cu sau fără constrângere. păr lipsă. lipsa capacităŃii de concentrare. traumatisme sau roşeaŃă în jurul organelor genitale. unde copilul este supus injuriilor verbale. Copilul născut prematur. bolnav. după majoritatea autorilor. Simplul contact al organelor genitale masculine cu labiile mari este suficient pentru diagnosticul de viol. tăieturi sau cicatrice. incestul şi molestarea. Cel mai frecvent este între tată (mai ales vitreg) şi fiică. Incestul este contactul sexual sau molestarea produsă de către o rudă. temeri exagerate faŃă de unele persoane. în perioada neonatală. mai ales dacă s-a produs o schimbare bruscă în ultimul timp.2% din băieŃi şi 21. stare de foame (cerşeşte mâncare. comportament de evitare şi retragere. necesitând mai mult decât nivelul obişnuit de îngrijiri este mai probabil să fie maltratat. în cadrul abuzului emoŃional sunt cuprinse ameninŃările şi standardele nerealiste fixate de părinŃi copiilor. părintele sau chiar copilul poate explica aceste semne ca fiind „accidente”. oase rupte. dungi de la curea. prieteni de familie. Cel mai ades. absenŃe şi întârzieri frecvente la şcoală (Adriana Băban. Abuzul emoŃional este o altă formă de abuz şi se referă la abuzul verbal. Violul nu implică neapărat penetrarea şi ruperea himenului. dar poate fi între fraŃi. Efectele abuzului fizic asupra copiilor are consecinŃe ce pot determina răni grave. Violul este definit ca fiind relaŃia sexuală fără consimŃământul victimei. arsuri. handicapuri sau chiar moartea. 2001). De asemenea. probleme medicale serioase. persoane care cunosc copilul. Comportamentul copilului abuzat fizic este un semnal de alarmă. răni sau situaŃii medicale care nu au fost tratate corespunzător. Abuzul sexual este definit ca orice activitate sexuală între adult şi copil.1 % din fete au raportat că au fost agresaŃi fizic în timpul copilăriei. Studiile arată că abuzul sexual asupra copiilor este realizat cu mai mare frecvenŃă de rude. de a merge acasă.

abuz de substanŃe. de cele mai multe ori şomeri şi trăind din ajutor social. Molestarea este contactul sexual scurt sau contactul fizic fără consimŃământul victimei. PrezumŃia de abuz sexual este indicată de indicatorii a.i. Posibili indicatori sunt e. în toate statisticile. 1998) a) denunŃarea abuzului de către copil. Un număr important de părinŃi abuzivi au fost la rândul lor abuzaŃi.Ńiază un tată impulsiv şi consumator de alcool şi o mamă pasivă în conflict cu tatăl şi cu tendinŃa de neglijare şi eventual de respingere a fetei. g) abuz sexual la alŃi membri ai familiei. c) prezenŃa bolilor venerice la vârstă prepuberă. depresie. Efectele abuzului de toate tipurile asupra copiilor sunt. Este comisă mai frecvent de bărbaŃi şi constă în exhibiŃionism. mai ales prin integrarea într-un grup de părinŃi cu probleme similare. e) interes sau preocupare precoce pentru sex. INDICATORI AI DIAGNOSTICULUI DE ABUZ SEXUAL (Iordăchescu. 187 . l) acuze somatice incluzând dureri abdominale şi pelviene. sau anal (Iordăchescu. f. j) frică şi neîncredere în autorităŃi.b. b) prezentarea sarcinii la o adolescentă. k) autoblamare. Alte condiŃii care ocazional pot fi manifestări ale abuzului sexual la copil sunt j. aceasta devenind pentru ei ameninŃătoare şi nesigură. Abuzul asupra copilului este nu numai apanajul claselor sociale sărace dar părinŃii copiilor abuzaŃi. g. d) modificări posttraumatice ale regiunii genitale şi/sau anorectale. neglijaŃi sau molestaŃi în copilărie. au foarte puŃin sprijin emoŃional sau fizic din partea familiei şi prietenilor şi au tendinŃa de a cere exagerat de multe de la copil. i) izolare socială. în primul rând. legate de faptul că aceştia îşi formează o concepŃie negativă despre lume şi viaŃă. oral. k. tind să fie părinŃi cu un grad socio-economic şi educativ slab. maltrataŃi. l. h.c. Un număr relativ mic de părinŃi abuzivi poate fi caracterizat ca psihotic sau suferind de alte tulburări de personalitate.d. contact genital. Astfel de părinŃi se recomandă să beneficieze de psihoterapie şi consiliere. comportament suicid. 1998). f) masturbare. h) fuga repetată de acasă (fete).

simptome somatice funcŃionale: durerile de cap sau abdominale. 188 . 2001). probleme în dezvoltarea emoŃională: pe parcursul vieŃii. ConsecinŃele abuzului asupra copiilor sunt: coşmaruri: retrăirea traumei în timpul somnului poate fi o caracteristică frecventă la persoanele care au suferit diverse abuzuri. DeficienŃele de dezvoltare emoŃională şi lipsa de încredere pot face dificilă relaŃionarea cu persoanele apropiate în cursul vieŃii de adult.Copiii devin astfel anxioşi. tulburările respiratorii pot fi consecinŃe ale stării de anxietate şi depresie cauzată de abuz. imagine de sine scăzută: copiii cred că adulŃii au întotdeauna dreptate. copiii abuzaŃi învaŃă să nu aibă încredere în adulŃi şi dezvoltă în timp tulburări de relaŃionare (Adriana Băban. tahicardia. cel ce a suferit un abuz simte că este dificil să îşi exprime emoŃiile (indiferent dacă sunt pozitive sau negative) sau să înŃeleagă sentimentele altora. Ei pot rămâne cu impresia că au fost trataŃi astfel din cauză ca au făcut greşeli şi deci au meritat să fie abuzaŃi. vărsăturile. probleme de relaŃionare: o parte dintre ei care au fost abuzaŃi tind să devină ei înşişi abuzatori. labili emoŃional sau defensivi. cu dificultăŃi de exprimare şi de control emoŃional. căutând relaŃii cu persoane pe care le pot domina. starea de somnolenŃă sau de rău.

tranziŃia de la copilărie la maturitate necesită trecerea prin câŃiva ani de adolescenŃă.6. care are toate responsabilităŃile şi privilegiile aşteptate de la această perioadă de vârstă.5. Dezvoltarea intelectuală 11. Factorii de risc ai dezvoltării personalităŃii. Identitate şi personalitate în adolescenŃă 11. Aceste ceremonii nu sunt întotdeauna plăcute. această trecere este marcată de ritualuri şi ceremonii. în care sunt incluse 189 . ConsecinŃe ale dezvoltării fizice în planul dezvoltării sociale 11. nu există un cadru în care copilului i se spune că de astăzi a devenit adult. În societăŃile primitive. perioadă a vieŃii adeseori descrisă ca fiind cea mai tulburată. Dezvoltarea socială 11. ADOLESCENłA – TRANZIłIA DE LA COPILĂRIE LA MATURITATE 11. în societăŃile contemporane. trecerea de la copilărie la maturitate este prin definiŃie mult mai lungă.1. a devenit femeie sau bărbat. el trebuie să descopere singur acest important moment al vieŃii lor. În societatea contemporană.7. cea mai stresantă şi cea mai dificilă dintre toate stadiile dezvoltării. dar în cele mai multe dintre cazuri au ca rezultat convingerea individului că este de aici înainte un adult. Şi această descoperire este cu atât mai dificilă cu cât nu există nici o demarcaŃie clară pentru trecerea de la o etapă la alta de viaŃă.4. comportamentul deviant şi delincvent în adolescenŃă În culturile vestice. Aceasta şi pentru că adolescenŃii se confruntă cu o dezvoltare accentuată pe numeroase planuri. Caracteristici ale dezvoltării psihice 11.8. Spre deosebire de societăŃile primitive.Cap XI. cu foarte rare excepŃii. Dezvoltare fizică la pubertate şi adolescenŃă 11.2.3. Substadii ale adolescenŃei 11. Havighurst (1976) sugerează că două sunt cele mai importante planuri ale dezvoltării în adolescenŃă.

profesiunea şi procesul profesionalizării. Jersild (1963) 190 . spune autorul. Gesell. p. tendinŃa de contopire a adolescenŃei cu tinereŃea. 1978) este echivalentă cu maturitatea sexuală şi deci capacitatea de reproducere. tendinŃa de separare a adolescenŃei de alte vârste. precum şi aria relaŃiilor Levinson (1978) accentuează asupra schimbărilor ce au loc în relaŃiile adolescenŃilor şi pe problematica explorării mediului social. Radu (1995. N. adolescenŃă mijlocie şi adolescenŃă târzie. DEZVOLTARE FIZICĂ LA PUBERTATE ŞI ADOLESCENłĂ Biologic. este tendinŃa de definire a adolescenŃei prin comportamente specifice. Aceste schimbări au loc în pubertatea târzie sau în adolescenŃa timpurie. Perioada este caracterizată de schimbări rapide şi creşteri explozive în greutate şi în înălŃime. între 10 şi 16 ani. adolescenŃă timpurie. adolescenŃa semnifică perioada de la pubertate la maturitate. Verza propun câteva stadii ale adolescenŃei. a periodizărilor realizate de pedagogi şi psihologi. de exemplu. pubescenŃa se referă la acele schimbări care au ca rezultat maturitatea sexuală. dar şi a perioadei de tinereŃe sau de adult tânăr. Piaget consideră adolescenŃa între 15 şi 18 ani. UNESCO apreciază că vârsta tinereŃii se întinde între 14 şi 28/30 ani. Ursula Şchiopu ş E. adolescenŃa propriu-zisă (16-18 până la 20 de ani) şi adolescenŃa prelungită care cuprinde tineretul integrat în forme de muncă sau studii (18/20-25 de ani).1. iar A. SUBSTADII ALE ADOLESCENłEI În numeroase studii această perioadă este divizată în mai multe etape sau stadii şi autorii nu îi acordă acelaşi interval. alteori adolescenŃa este descrisă ca începând cu pubertatea şi încheindu-se în perioada adultă. 11. 21) arată că există mai multe tendinŃe atunci când sunt comparate periodizările conferite adolescenŃei: tendinŃa de topire a adolescenŃei în copilărie. în timp ce Erikson (1968) se axează pe problematica intimităŃii şi pe cea a devotamentului faŃă de obiectivele fixate. o caracteristică.2. Pubertatea semnificând de fapt maturarea sexuală. AlŃi cercetători împart perioadele de la 11 ani până la 20 de ani în 4 stadii: preadolescenŃă. J. după cum urmează: preadolescenŃa. Pubertatea sau nubilitatea (Malmquist. Super (1963) arată că explorarea mediului social şi cristalizarea alegerii vocaŃionale sunt cele mai importante direcŃii de dezvoltare ale perioadei adolescenŃei. 11.

Acum este cunoscut faptul că foarte frecvent fetele nu sunt fertile aproape un an după prima menstruaŃie (menarhă). Cercetări mai vechi luau ca repere momentul când fetele aveau prima menstră pentru a fixa momentul de debut al pubertăŃii. masa corporală creşte cu mai mult de 100%. ochelarii. în greutate. în perimetrul diferitelor segmente cu schimbări ale raportului dintre ele. după care urmează o perioadă de creştere explozivă. lungime. pubertatea propriu-zisă (12-14 ani) şi momentul postpuberal. considerat puŃin diferenŃiabil de momentul preadolescenŃei (de la 14-16/18 ani). în greutate 4. adolescentul la 14 ani atinge în medie 95% din talia adultă. Într-un timp relativ scurt. dinŃii neregulaŃi.5 kg/anual şi are loc o creştere rapidă a 191 . iar înălŃimea cu 27%. 1950). Acesta este motivul pentru care alŃi autori au apreciat creşterea explozivă drept criteriu de intrare în perioada pubertăŃii. cât şi în funcŃiile diferitelor organe. şi din acest punct de vedere. el trebuind să înveŃe să se adapteze noii aparenŃe într-un ritm de multe ori prea rapid. îndeosebi preadolescenta (de la 11/13 ani la 14/15 ani) este marcată de o creştere şi dezvoltare impetuoasă atât sub aspect corporal extern. pubertatea corespunde la rândul ei mai multor stadii: etapa prepuberală (10-12 ani). În acest moment este aproape general acceptat faptul că maturitatea sexuală este de 12 ani la fete şi 14 la băieŃi (Lefrancois). apar elemente noi. după această perioadă el este capabil să aibă copii. Datorită creşterii explozive şi inegale. înfăŃişarea adolescentului nu este întotdeauna armonioasă. Cu atât mai mult. Perioada de creştere rapidă însă poate debuta în jurul vârstei de 9-10 ani la fete şi 11-12 ani la băieŃi. Între 10 şi 18 ani. Creşterea explozivă este o provocare pentru psihicul adolescentului. toate aceste lucruri ce pot părea minore devin adevărate probleme existenŃiale în această perioadă. o reprezintă dificultatea de a determina exact momentul când o persoană devine fertilă. de ele îngrijorându-se în egală măsură şi fetele şi băieŃii. Perimetrul toracic înregistrează valori de creştere aproape duble faŃă de perioada precedentă. Verza (1981). Probleme precum coşurile. care imprimă o restructurare profundă a întregului organism al preadolescentului. de asemenea. Acesta este un motiv pentru care majoritatea adolescenŃilor se preocupă intens de felul cum arată (Fraziev şi Lisanbee. acest criteriu este greu de identificat la băieŃi. Problema în definirea pubertăŃii. Se produc modificări sensibile. Se câştigă în înălŃime 20-30 de cm faŃă de perioada anterioară.spune că înainte de pubertate individul este copil. După Ursula Şchiopu şi E. pielea grasă.

schimbarea vocii. De asemenea. mâinile şi picioarele lungi. apariŃia pilozităŃii faciale la băieŃi. pieptul căzut şi îngust şi. înfăŃişarea adolescentului este relativ nearmonioasă. în vreme ce toracele şi bazinul rămân în urmă. menŃionăm ovulaŃia la fete şi o creştere a dimensiunilor vaginului. În intervalul de la 12 la 14 ani. musculatura corpului se dezvoltă mai lent decât scheletul. În ultimele decenii. Potrivit datelor statistice. are loc dezvoltarea caracterelor sexuale primare şi secundare. înfăŃişarea nearmonioasă a preadolescentului. şi la 14 la 16 ani. Creşterea statuară a adolescentului este corelată cu maturizarea funcŃiei de reproducere. de îmbunătăŃire a condiŃiilor de viaŃă. la care se adaugă mediul din ce în ce mai complex şi mai bogat în stimuli de variate tipuri. un loc deosebit de important îl ocupa începutul maturizării sexuale.scheletului. fapt ce conduce la o anumită stângăcie a mişcărilor preadolescentului. dezvoltarea glandelor mamare la fete. Acest fenomen de acceleraŃie este pus. ca urmare. Tot aşa. Momentul pubertăŃii este şi momentul de diferenŃiere între sexe în ceea ce priveşte forŃa musculară. Creşterea în înălŃime se realizează mai ales pe seama membrelor. se remarca aproape în toate Ńările un fenomen al amplificării vitezei de creştere şi al diferenŃierii somatice a copiilor. Comparativ cu forŃa musculară a adulŃilor de sex masculin. De aici. se poate observa că la 14 ani fetele au 50% 192 . Între caracteristicile sexuale secundare. în primul rând. Indicii creşterii somatice. La fete. creşterea părului în regiunea pubisului şi în axilă. ca şi ai maturizării sexuale cunosc un devans semnificativ în raport cu perioade situate cu câteva decenii în urmă. În preadolescenŃă. vârsta medie a maturizării sexuale a coborât cu aproape 2 ani şi chiar mai mult. paralel cu o dezvoltare psihică precoce. dezvoltarea bustului se corelează cu dezvoltarea bazinului. la băieŃi. în special a alimentaŃiei. copiii de vârstă şcolară au în medie cu 10 cm şi cu 5 kg mai mult decât copiii de aceeaşi vârstă de acum 7-8 decenii. în timp ce la băieŃi are loc o dezvoltare a penisului şi a testiculelor şi o dezvoltare funcŃională caracterizată de debutul producerii spermei. menŃionăm apariŃia menstruaŃiei la fete şi a secreŃiei seminale la băieŃi. la fete. În cadrul dezvoltării caracteristicilor sexuale primare. pe seama unui complex de factori legaŃi de procesul de urbanizare. clitorisului şi uterului. Puseul de creştere la băieŃi începe de obicei cu aproape doi ani mai târziu decât la fete şi dezvoltarea în înălŃime la băieŃi continuă o perioadă mai mare de timp decât la fete. care capătă conformaŃie diferită de cea a băieŃilor.

Are loc perfecŃionarea activităŃii motrice şi sub aspectul preciziei şi coordonării mişcărilor şi creşte rezistenŃa la efort. sunt mai populari. la 18 ani. În ceea ce priveşte efectul maturizării timpurii la fete. cât şi la băieŃi. iar reglarea nervoasă a aparatului cardiovascular devine tot mai perfectă şi se stabilizează activitatea sistemului endocrin. Schimbările survenite în dinamica dezvoltării se răsfrânge asupra înfăŃişării generale a corpului adolescentului: dispare disproporŃia dintre trunchi şi membre apărută în perioada de creştere accelerată din preadolescenŃă. 1965). în timp ce la fete – la aceeaşi vârsta – ea ajunge numai la 60%. Ei dezvoltă o imagine de sine mai pozitivă decât ceilalŃi. BăieŃii care se maturizează mai devreme se adaptează mai bine. se măreşte craniul facial cu muşchii mimicii. proces care continuă lent până pe la 22-23 de ani. De aceea.3. Aceste diferenŃe au consecinŃe în planul dezvoltării sociale şi personale. 193 . creşte volumul relativ al cutiei toracice şi al bazinului (mai ales la fete). Studii longitudinale au pus în evidenŃă că maturizarea precoce sau târzie are o contribuŃie importantă în adaptarea socială (Jones. mai încrezători în sine. iar maturizarea târzie este un dezavantaj în relaŃiile sociale.din aceasta forŃă. Are loc un proces de perfecŃionare funcŃională a neuronilor scoarŃei cerebrale. În perioada adolescenŃei. Pentru băieŃi. forŃa musculară a băieŃilor creşte până la 90%. atât la fete. maturizarea precoce este un avantaj. alŃii mai puŃin. de asemenea. capătă fineŃe reglajul nervos al mişcărilor. din punct de vedere morfologic. 11. sunt neliniştiŃi. se accentuează funcŃia reglatoare a limbajului intern. Creşterea explozivă nu se realizează în ritmuri egale pentru toŃi adolescenŃii. mai agresivi şi cu mult mai mult succes în relaŃiile heterosexuale. Procesele de analiză şi sinteză devin tot mai fine. iar băieŃii 60%. astfel încât se definitivează trasăturile feŃei caracteristice adultului. părerile sunt contradictorii. vom avea în grupul de adolescenŃi de 15 ani unii mai bine dezvoltaŃi. sunt mai neîncrezători în forŃele proprii şi dezvoltă o imagine de sine mai puŃin pozitivă. CONSECINłE ALE DEZVOLTĂRII FIZICE ÎN PLANUL DEZVOLTĂRII SOCIALE AparenŃa fizică este un criteriu al maturizării. creierul e în linii mari constituit (încă de la 6 ani. Se echilibrează presiunea sanguină. Cei a căror dezvoltare este mai lentă au dificultăŃi în adaptare. el atinge 85-90% din greutatea finală constatată la 24-25 de ani). Se încheie prima perioada a maturizării sexuale.

Zlate.4. are loc acum un proces de dezvoltare. În consecinŃă. acesteia i se adaugă la pubertate nevoia de creaŃie. de independenŃă şi nevoia modelelor. Nevoia de grupare îşi pierde caracteristica neselectivă. 1993). se pot constata confruntări între comportamentele impregnate de atitudinile copilăreşti şi cele solicitate de noile cadre sociale în care acŃionează adolescentul. Dacă maturizarea timpurie apare la vârsta adolescenŃei. de a fi afectuos. Aceasta nu înseamnă că maturizarea timpurie sau târzie afectează în mod cert toŃi indivizii dintr-o generaŃie şi nici că cei favorizaŃi iniŃial de maturizare rămân favorizaŃi pe parcursul întregii dezvoltări. de definire a personalităŃii. Transformările psihice la care este supus adolescentul sunt generate de nevoile şi trebuinŃele pe care le resimte – atât de nevoile apărute încă în pubertate. Dacă maturizarea timpurie se petrece în anii pubertăŃii. de depăşire. Nevoia de a şti este prezentă începând cu perioada şcolarului mic. fetele pot fi dezavantajate de această maturizare. atunci ea devine un avantaj ca şi în cazul băieŃilor. care se transformă în adolescenŃă în nevoia creaŃiei cu valoare socială. la finalul căruia ne vom afla în faŃa unor structuri psihice bine închegate şi cu un grad mai mare de mobilitate (Golu. Nevoia de a fi afectuos ia forma unui nou egocentrism. astfel că ele pot fi într-un fel marginalizate (Lefrancois). cât şi de noile trebuinŃe apărute în adolescenŃă. 11. adolescentul se confruntă cu o serie de nevoi sau nevoile descrise în perioadele anterioare cunosc o prefacere semnificativă: nevoia de a şti. devenind axată pe criterii şi preferinŃe. care treptat se dezvoltă în „reciprocitate” afectivă pe parcursul maturizării afective şi emoŃionale. Zlate (1993). În această perioadă. preocupările lor fiind altele decât ale grupului de vârstă. de apartenenŃă la grup.Se ştie deja că fetele în adolescenŃă au un avantaj de dezvoltare de aproximativ 2 ani. Nevoia de 194 . După M. funcŃiile adolescenŃei se pot exprima sintetic astfel: de adaptare la mediu. CARACTERISTICI ALE DEZVOLTĂRII PSIHICE După Maurice Debesse. Verza. Este doar de semnalat că gradul de maturizare al adolescentului afectează dezvoltarea sa socială şi personală.

Nevoia de imitaŃie a şcolarului mic devine nevoia de a fi personal la pubertate. adolescentul dezvoltă instrumentarul psihic necesar. capacitatea de interpretare şi evaluare. se dezvoltă caracterul de sistem al gândirii. se dezvoltă şi se consolidează structurile gândirii logico-formale. TendinŃa către introspecŃie şi înclinarea spre visare sunt caracteristice adolescenŃei. autoeducare în adolescenŃă. 1969. conduita exaltării şi afirmării. dar această introspecŃie. asupra studierii defectelor sale. spiritul critic şi autocritic. apar întrebări şi reflecŃii cu privire la locul şi rolul omului în univers. de răzvrătire. Satisfacerea nevoilor de autodeterminare şi autoeducare se datorează maturizării sociale. suspectate de adolescent de încercarea de a-i anihila personalitatea în plină dezvoltare. 195 . Sub imperiul acestor nevoi. chiar mai mult. 137). 158). p. pe lângă construirea unei imagini de sine. Conduita revoltei conŃine refuzul de a se supune. conştientizării responsabilităŃilor ce-i revin. Perioada de exaltare şi afirmare survine în momentul în care tânărul se simte capabil de a valorifica resursele dobândite prin informare şi introspecŃie. de planificare. spune Jean Rousselet. Această maturizare îşi are sursa în maturizarea proceselor psihice. apoi apare revolta împotriva şcolii. Adolescentul insistă. Revolta este direcŃionată iniŃial împotriva familiei. încercarea sa de a se elibera de constrângerile sociale. manifestări de protest. 1993. precum şi datorită implicării în alegeri vocaŃionale.independenŃă. de predicŃii. Conduita închiderii în sine este similară cu o perioadă de introspecŃie. conduce la reflecŃii privind locul lui ca individ în societate şi. revolta împotriva moralei şi a bunelor maniere. p. iar în adolescenŃă se transformă în nevoia de a fi unic în prima parte a perioadei. prin refuzul de a accepta o autoritate recunoscută până atunci. iar adolescentul nu se sfieşte să-şi accepte dovezile propriei slăbiciuni. de anticipare. conduita închiderii în sine. de autodeterminare a puberului devine nevoia de desăvârşire. IntrospecŃia conduce la un examen al propriilor posibilităŃi şi aptitudini. ca apoi să se manifeste nevoia de a se exprima ca personalitate (Zlate. Jean Rousselet(1969) identifică mai multe tipuri de conduite dezvoltate în adolescenŃă: conduita revoltei. „Elanul acesta este rodul unei îndelungate maturizări a personalităŃii şi constituie o reacŃie împotriva sterilelor lui visări de odinioară” (Rousselet. autodepăşire.

Are loc erotizarea sensibilităŃii. Se dezvoltă gustul. percepŃia fiind clar potenŃată de interesul stârnit de un anume domeniu. 425). Actualizarea este mai rapidă şi pentru că procesarea informaŃiei devine mai structurată. Se dezvoltă atenŃia voluntară. se lărgeşte câmpul vizual. care devine de 4-5 ori mai eficientă decât în perioada micii şcolarităŃi (Ursula Şchiopu. Interesul pentru muzică şi pictură. p. ea începe chiar cu momentul fixării procedând la restructurări ce conduc la o organizare mai inteligibilă a materialului. p. pentru a înŃelege şi pentru a dezvolta teme proprii de interes. Sunt capabili de eforturi sporite pentru controlul atenŃiei şi sunt conştienŃi de anumite deficienŃe şi. Ca urmare. Sensibilitatea auditivă se dezvoltă foarte mult pe linia reproducerii. datorită lărgirii intereselor de cunoaştere şi datorită creşterii spiritului de observaŃie. precum şi vederea fină a detaliilor a amănuntelor. iar atenŃia involuntară şi postvoluntară îşi modifică mult aspectul. în măsură a le corija. 432). În măsura în care gândirea şi atenŃia extrag esenŃialul dintr-un material. capacitatea de acomodare. ObservaŃia este folosită pentru a verifica. Creşte acuitatea vizuală. Adolescentul dispune de o percepŃie complexă. 1963. mirosul. obiectiv.11. Aceasta are consecinŃe asupra capacităŃii de învăŃare. mai solicitată în 196 . înŃelegerii nuanŃelor din vorbire. sensibilitatea cutanată. Sunt structurate noi particularităŃi ale atenŃiei datorită sporirii cunoştinŃelor. Memoria operează acum mai frecvent cu reprezentări şi noŃiuni din ce în ce mai bogate şi mai complexe. se restructurează şi procesele percepŃiei. creşte acuitatea vizuală şi vederea sub unghi mic. se îmbogăŃeşte capacitatea de operare cu scheme logice.5. devin mai eficiente. problemă. relativ. a identificării obiectelor sau fiinŃelor după însuşiri perceptive auditiv. memoria adolescentului poate opera cu aspecte esenŃiale. şi anume. voluntară şi perseverentă (Ursula Şchiopu. se îmbogăŃeşte cu memoria logică. 1963. 1963). Creşte activitatea senzorială şi se modifică pragul minimal şi maximal al diverşilor analizatori şi pragurile diferenŃiale (Ursula Şchiopu. vederea la distanŃă (gradul de distanŃă). susŃine creşterea şi antrenarea sensibilităŃii vizuale şi auditive. frecvent în preadolescenŃă şi adolescenŃă. Are loc o schimbare calitativă a memoriei. Procesul de învăŃământ solicită foarte mult adolescentul şi dezvoltarea gândirii sale este astfel antrenată. DEZVOLTAREA INTELECTUALĂ Perioada adolescenŃei şi preadolescenŃei este perioada de maxim a creşterii capacităŃilor perceptive şi de reprezentare.

de Centrul de Studii şi Cercetări pentru Probleme de Tineret. Debitul verbal scris creşte de la 3-4 cuvinte pe minut. o dezvoltare deosebită. 1976. ceea ce exprimă o elecŃiune analitică foarte dozată a vorbirii. în această perioadă. creşte vocabularul activ şi se modifică structura acestuia. ca şi dorinŃa de a ieşi în evidenŃă. În relaŃiile verbale. În conformitate cu teoria lui Piaget. de asemenea. sunt urmărite logic trăsăturile de similitudine şi diferenŃă dintre clase de fenomene. 95). toate indicând în general dezgust. Limbajul cunoaşte. cum ar fi: capacitatea de argumentare. şi peste 20 de cuvinte pe minut. de asemenea. în cadrul unui sistem deductiv şi inductiv. sau engleză. Se dezvoltă formele raŃionale abstracte ale gândirii. Autorii studiului arată că se poate observa. fluenŃa. 442). vorbirea devine plastică şi nuanŃată. 1963. elaborare de ipoteze. la şcolarii clasei a XI-a (Ursula Şchiopu.probleme noi. Un studiu efectuat în România. pe un lot reprezentativ alcătuit din 600 de adolescenŃi. intrarea în adolescenŃă presupune desăvârşirea stadiului operaŃiilor formale. Inhelder. Ca urmare. care sunt folosiŃi la soluŃionarea diferitelor situaŃii. se dezvoltă posibilitatea de determinare logică a relaŃiilor dintre fenomene. la 10-12 cuvinte pe minut. p. mai complexe şi mai variate. caracteristic pentru şcolarii mici. varietatea şi bogăŃia conceptelor individului. în condiŃiile în care se operează asupra informaŃiei prin generalizare şi transfer. Adolescentul capătă deprinderea de a raŃiona logic şi sunt întărite acum capacităŃile operative intelectuale. Se dezvoltă debitul verbal. CunoştinŃele verbale se corelează puternic cu extinderea. se determină criteriile logice ale clasificării. 1979. blazare. Creşte randamentul activităŃii intelectuale prin intermediul algoritmilor de mai mare complexitate. 112). OperaŃiile de gândire devin formale. începe să se facă evident un plan logic al vorbirii. flexibilitatea. contraargumentare. p. la şcolarii clasei a VIII-a. de demonstrare. în 1995. cel puŃin în măsura în care aceste concepte sunt simbolizate prin cuvinte (Carroll. Generalizarea operaŃiilor de clasificare sau a relaŃiilor de ordine duce la ceea ce se numeşte o combinatorică (combinări permutări). expresii proprii. în cursul căreia cea mai simplă operaŃie constă în combinări propriu-zise sau din clasificări ale tuturor clasificărilor (Piaget. Adolescentul dezvoltă acum numeroase alte instrumente de activitate intelectuală. p. sunt elaborate stereotipii şi algoritmi verbali. adoptarea unor elemente ale culturii occi197 . a pus în evidenŃă câteva trăsături specifice ale comportamentului lingvistic al adolescenŃilor: folosirea cuvintelor de argou şi jargon de provenienŃă Ńigănească.

DEZVOLTAREA SOCIALĂ AdolescenŃa aduce cu sine o creştere a abilităŃilor sociale. repetări de cuvinte. Se dezvoltă capacitatea de comunicare. Acest al doilea stadiu este caracterizat de o stare conflictuală atât pentru familie. eliziuni. AdolescenŃii. anticipări de cuvinte. pe de altă parte. cât şi pentru adolescent. părinŃii continuă să fie importanŃi din punctul de vedere al dezvoltării sociale. utilizarea cuvintelor din limba sanscrită. Pentru copiii normali. p. 2001. A. care ajunge să se exprime la parametri maximi numai în condiŃii de stimulare de către mediu şi educatori şi a existenŃei motivaŃiei proprii şi a implicării efective în sarcini cognitive (Tinca CreŃu. p. de confort. anterior era mai dezvoltată la fete. AdolescenŃa este un stadiu disponibil de dezvoltare cognitivă. sunt dependenŃi de familie în sens propriu. fenomen care se atenuează spre sfârşitul preadolescenŃei (Ursula Şchiopu. pe de o parte. Pe baza schimbărilor survenite în rolul familiei şi a prietenilor. sau cuvinte din limba japoneză. Nevoia de independenŃă este în fapt cea care conduce la dezvoltarea adolescentului şi implicit care conduce la cel de-al doilea stadiu al socializării. Cu toate aceste progrese. în această etapă. De asemenea. de nevoia de independenŃă crescândă. adolescenŃa este un moment de socializare intensă. nu numai dacă ne gândim la dependenŃa materială. Fenomenele acestea se datorează unei transportări dezordonate din limbajul interior în cel exterior. se pot descrie 3 stadii ale socializării din adolescenŃă (Lefrancois). 1996. dar şi relaŃiile în grupuri de acelaşi sex capătă o semnificaŃie profundă. Latea. mai ales relativ la siguranŃa şi confortul oferit de familie. 305). a unor expresii din limba engleză şi americană. 11. Această dependenŃă este percepută acum într-un mod mai puŃin plăcut decât era percepută în stadiile anterioare de dezvoltare. de 198 . acum devine importantă şi pentru băieŃi. toate căutând expres exotismul (Viorica Tighel. apar şi unele tulburări nespecifice de vorbire (ce se exprimă prin sunete parazitare. Stoenescu. de dragostea şi ataşamentul copilului pentru părinŃii săi.6. AdolescenŃa este caracterizată de declinul autorităŃii parentale (Lefrancois) şi familiale şi creşterea importanŃei grupului de prieteni. 82). RelaŃiile între băieŃi şi fete. În adolescenŃa timpurie. sunete silabe). financiară. 1963.dentale. Conflictul este determinat. părinŃii rămân un factor important al echilibrului emoŃional şi material. P. Alte tendinŃe semnalate sunt cele de împletire a limbajului comun cu cel religios. p. 442). de dependenŃa economică şi organizatorică de familie şi.

Ciupercă. interferenŃa părinŃilor în munca şcolară (aşteptarea sau criticarea unor rezultate). personalitatea individului (Iolanda Mitrofan. cu înfăŃişarea exterioară. vocaŃională. lipsa susŃinerii financiare a unor proiecte personale ale adolescentului. cum ar fi diferenŃa de viziune asupra vieŃii sociale. pentru că sinele este un concept ce descrie individul din interior şi nu poate fi relevat sau cunoscut din exterior fără a-i modifica aproape tot conŃinutul. negativă şi incertă. printre care: identitatea fizică. respectiv noua generaŃie care se formează prin dezvoltare socială şi personală. Temele principale de conflict nu se rezumă doar la independenŃa materială. IndependenŃa nou câştigată nu însemnă ruperea tuturor legăturilor cu părinŃii şi legarea totală a adolescentului de grupul de prieteni. ci se concretizează în forme precise. 2002). respectiv.nevoia de a aparŃine şi grupului de prieteni în acelaşi timp cu apartenenŃa la familie şi nevoia de a fi acceptat în interiorul grupului de vârstă. interferenŃe în viaŃa afectivă (criticarea prietenilor). conducând la formarea unei imagini mai mult 199 . IDENTITATE ŞI PERSONALITATE ÎN ADOLESCENłĂ Carl Rogers (1951). Identitatea de sine include mai multe componente. toate acestea exprimându-se prin caracteristici psihologice şi comportamente care afirmă şi întăresc sinele. 11. adolescenŃii progresează printr-un stadiu intermediar de conflict către achiziŃiile unui al treilea stadiu. Aceasta nu înseamnă că părinŃii şi adolescentul sunt cu siguranŃă într-o stare de conflict permanent. felul în care se percep tinerii în raport cu societatea. ci funcŃionarea adolescentului ca individ în cercul de prieteni – independenŃă care duce deseori la conflicte în interiorul familiei. Aşadar. AutopercepŃia şi autoanaliza începe cu realitatea fizică. mediul familial şi grupul de prieteni. prin aceasta sunt doar relevate surse tipice de conflict. criza de identitate. de relativă independenŃă faŃă de aceştia. Autorii citaŃi arată că identitatea de sine în perioada adolescenŃei se poate contura în trei maniere: pozitivă. Conflictul între generaŃii este un clişeu (Lefrancois).7. psihosexuală. moral-spirituală. de la o stare de totală dependenŃă faŃă de părinŃi. criteriul fiind autopercepŃia. consideră sinele ca putând fi înŃeles doar din punctul de vedere unic al individului. alături de alŃi psihologi de orientare umanistă. în care poate fi recunoscut conflictul între generaŃia dominantă şi grupul de adolescenŃi elevi de liceu sau studenŃi.

spiritual. Dezvoltarea sensului identităŃii. Lucrările lui Erikson (1968) sunt cele mai explicite privind importanŃa identităŃii în procesul dezvoltării. Unitatea celor trei faŃete ale imaginii de sine realizează funcŃia de obŃinere şi menŃinere a identităŃii. capacităŃilor. autorul citat subliniază asupra faptului că imaginea de sine este un factor principal mediator între stările interne de necesitate şi situaŃiile şi solicitările externe. asociată. mai mult sau mai puŃin completă despre eul corporal-fizic. AutopercepŃia se asociază cu anumite judecăŃi de valoare. şi anume : imaginea eului fizic şi imaginea eului spiritual. Prima dimensiune este cea care structurează comportamentul situaŃional curent. Imaginea de sine este rezultatul dezvoltării ontogenetice. de rasă. felul în care subiectul ar dori să fie sau să pară că este şi felul în care subiectul consideră că este apreciat de ceilalŃi. formându-şi o imagine mai mult sau mai puŃin fidelă despre eu-l său psihic. aduce cu sine victoria asupra problemelor copilăriei şi o pregătire autentică în a face faŃă provocărilor lumii adulte. În al doilea rând. p. cum ar fi alegerea profesiunii sau alegerea partenerului de viaŃă. reamintindu-ne că în contemporaneitate. Problematica stimei de sine (self-esteem) în cadrul studiilor asupra dezvoltării sunt importante pentru un număr foarte mare de cercetători. Nu este întâmplător că Erikson se opreşte asupra identităŃii mai mult decât asupra oricărei alte achiziŃii de dezvoltare. Adolescentul capătă acum un sens al identităŃii. psihic şi psihosocial. ne confruntăm peste tot în lume cu probleme de identitate. acum. fapt ce reprezintă polaritatea acestei faze de dezvoltare. se percepe ca realitate psihosocială sub aspectul posibilităŃilor. aptitudinilor şi trăsăturilor caracteriale. naŃionalitate. precum şi un copleşitor sentiment al dispersării identităŃii. Doar un sens al încrederii era cândva necesar copilului să se extindă către următoarea etapă a copilăriei. la fel de importantă este achiziŃia sensului identităŃii pentru a compune deciziile perioadei adulte. Imaginea de sine comportă mai multe dimensiuni: percepŃia şi aprecierea subiectului la un anumit moment. despre status-ul social. La un capăt există 200 . spre deosebire de perioada în care Freud şi-a dezvoltat teoriile. de asemenea. de asemenea. structurând. etc. cu judecăŃi de valoare (Golu. profesiune. celorlalte două revenindu-le un rol reglator de automodelare şi autoperfecŃionare. apreciază Erikson. persoană. cele două componente de bază ale acesteia. fie nu folosesc acelaşi limbaj. 198). chiar dacă această tematică fie nu este explicită în lucrările lor. În consecinŃă.sau mai puŃin subiectivă. 1993. conducând la judecăŃi de tip pozitiv sau negativ.

Cristalizarea identităŃii sexuale este un alt moment important al adolescenŃei. printre altele. mamele cu băieŃi ce dovedesc înaltă stimă de sine au relaŃii mai apropiate. legată de un sens al instabilităŃii în mijlocul unor solicitări externe şi interne confuze. Încrederea sa anterioară în corpul său şi victoria asupra funcŃiilor sale este deodată zguduită şi trebuie recâştigată treptat printr-o reevaluare a sinelui.lupta cu privire la integrarea tendinŃelor interne şi externe. caracteristicile parentale şi nivelul stimei de sine. BăieŃii care au o stimă de sine mai înaltă tind să fie mai puŃin în dezacord cu familiile lor. 1979). într-o perioadă de schimbări şi mai ales caută aprobare. sociabilitate. De exemplu. Această polaritate trebuie rezolvată între limitele perioadei adolescenŃei. cu importanŃă pentru schimbările anatomice şi psihologice. El caută confirmări din partea colegilor. Alte studii arată legături între prezenŃa şi absenŃa tatălui în mediul familial şi gradul respectului de sine pe care îl afirmă adolescenŃii băieŃi (Rosenberg. Erikson mai arată. cea mai comună fiind cea în care identitatea selectată este conformă cu normele societăŃii şi aşteptările individului de la el însuşi. De asemenea. părinŃi cu respect de sine înalt tind să formeze la copiii lor aceleaşi cote înalte ale respectului de sine. Cercetări axate pe respectul de sine (self-esteem) relevă interesante corelaŃii între succesul profesional şi respectul de sine. Ritualurile de pubertate şi confirmare religioasă servesc adesea ca schimb cultural între noul statut al individului înăuntrul dezvoltării sale continue. SiguranŃa sinelui plasată în trecut sau în viitor asigură individului o încredere imediată şi superioritatea sa faŃă de fazele anterioare de dezvoltare. 201 . gradul de conformism. mai încărcate de afectivitate cu fii lor. care sunt. el experimentează creşteri corporale rapide. de asemenea. creativitate. Aşa cum copilul se maturizează psihic devenind adult. iar la capătul celălalt există dispersia. Mitrofan. Identitatea sexuală se construieşte şi se dezvoltă în general pe prototipul primelor relaŃii erotice (Iolanda Mitrofan. şi faptul că o funcŃie majoră a adolescenŃei prelungite este aceea că oferă un interludiu în care adolescenŃii pot experimenta o multitudine de roluri în căutarea propriei identităŃi. RezoluŃia crizei adolescentine poate lua o mare varietate de forme. N. Coopersmith (1967) găseşte puternice corelaŃii între modele de creştere a copiilor în familie. iar raporturile cu familia sunt mai strânse. pentru a fi prevenite tulburări trecătoare sau de durată ale perioadei adulte.

tinerele cu identificare tradiŃională au dificultăŃi de identificare şi identitate mai mari. Prima şi cea mai dificilă cucerire a adolescentului este accesul la propriul său corp. Felul în care se cristalizează imaginea corporală afectează şi autopercepŃia din punct de vedere sexual. de tranziŃie. acceptarea identităŃii sale sexule nou conştientizată. 1997. sunt relaŃiile romantice ale adolescenŃei. În unele cazuri. perioada în care mai abrupt sau mai lin tânărul se acomodează cu propriul corp şi noile sale trebuinŃe. un amestec de atracŃie. şi nu numai pentru aceasta. calmi şi chiar fericiŃi. Modul în care adolescenŃii îşi percep corpul şi consideră că sunt percepuŃi de ceilalŃi structurează calitatea şi abilitatea interrelaŃionării. adolescenŃii fiind nevoiŃi să facă faŃă tranziŃiei de la felul asexuat în care erau percepuŃi de către ceilalŃi la a fi din ce în ce mai aproape de a fi percepuŃi ca indivizi maturi care 202 . Perioada adolescenŃei este predilectă pentru primele încercări de relaŃionare romantică între sexe. identificarea este mai pasională şi facilă. pendulând între tentaŃia autonomiei şi auto-constrângere (Iolanda Mitorofan. AdolescenŃa este perioada de auto-conştientizare a identităŃii sexuale. N. Foarte importante în dezvoltarea identităŃii sexuale. moderne. Identitatea sexuală se dezvoltă şi este influenŃată de modelele parentale. nevoi mai puŃin familiare şi oarecum inedite. p. relaxaŃi. El începe să sesizeze tendinŃe. mai labil şi mai puŃin informat.1994. 31). p. dacă modelul matern este modern. ură faŃă de acest nou corp care îi semnalează că există şi altfel decât până acum. 223). Adolescentul se descoperă şi îşi descoperă corpul în toiul unor mai transformări. 1994. dorinŃe. p. 2000. dar mai ales formarea unei identităŃi sexuale detaşate. exuberanŃi. relaŃiile între sexe. protectori. Mitrofan. mai încrezători. Modele de rol feminin pot fi: tradiŃionale. Fetele cu o identificare feminină tradiŃională sunt mai încărcate de conflicte. autorii citaŃi arată că un model parental cu masculinitate redusă conduce adolescenŃii băieŃi la dificultăŃi de identificare. impulsuri uneori imperioase. Dacă modelul matern este tradiŃional. de surpriză şi de reprimare. Trezirea fiinŃei sexuale îl poate perturba emoŃional şi chiar psihosomatic. un adolescent cu o mare fragilitate psihică. poate manifesta frică sau chiar repulsie. fiind la început difuz subintegrată în subidentitatea familiei (Ursula Şchiopu. sau crescut într-o atmosferă puritană şi restrictivă. 183). Cei care au un model puternic conturat ca masculinitate sunt mai siguri pe ei. necomplexate (Ciupercă. p. Verza. 31). Imaginea de sine are la bază imaginea corporală. Privitor la adoptarea rolurilor feminine şi masculine.

care cedează locul unor sentimente pasionate. care este un proces de formare de atitudini. p. a unui mare volum de cunoştinŃe şi a unei relative experienŃe de viaŃă. este „etapa afirmării pozitive de sine” (Debesse). În esenŃă. este una din perioadele sensibile ale cuceririi personalităŃii. adolescentul explorează felul de a interacŃiona cu membrii de sex opus şi începe să facă primii paşi către intimitatea matură. 1969). Acest tip de educaŃie se focalizează pe 4 obiective fundamentale: formarea de convingeri. Aceasta este evidenŃiată şi de faptul că relaŃiile timpurii tind să aibă o durată scurtă în preadolescenŃă şi cresc în durată şi calitatea intimităŃii pe parcursul adolescenŃei târzii. din punctul de vedere al dezvoltării personalităŃii. 1990). pe de o parte. AdolescenŃa. pentru adolescent. valori şi atitudini despre sine şi ceilalŃi. dar au rezonanŃă asupra felului în care adolescenŃii vor putea face faŃă viitoarelor relaŃii de cuplu adulte şi reprezintă deplasarea către o intimitate matură (Paul şi White. 2001. În alegerea partenerului de relaŃie. p. decizie şi responsabilitate. În consecinŃă. arată M. emoŃională şi comportamentală). Această etapă. RelaŃiile romantice între sexe sprijină dezvoltarea identităŃii. a emoŃiilor puternice. dezvoltarea responsabilităŃii faŃă de sine şi faŃă de ceilalŃi şi informarea (Adriana Băban. perioada exaltării afectivităŃii.trăiesc experienŃa atracŃiei sexuale (Benedict. relaŃiile de cuplu sunt exploratorii. de-a lungul perioadei de adolescenŃă. Pe baza dezvoltării capacităŃilor cognitive. 1990). dar şi cu numeroase schimbări de roluri. dar confuze ale pubertăŃii. joacă un rol important în sprijinirea adaptării sociale a adolescenŃilor (Paul şi White. cu toate că acum aceasta nu este omogenă şi nici precizată în mod definitiv. biologice şi spirituale. 2001.1993). Capacitatea de a relaŃiona pozitiv cu covârstnicii este crucială pentru dezvoltarea socială şi emoŃională (Hartup. 317). sociale. EducaŃia sexuală se adresează componentelor psihologice (cognitivă. iar pe de altă parte. comunicare. 1990). 1938). dar mai ales cu formarea identităŃii (Erikson. Debesse (1981). TranziŃia aceasta este cu atât mai dificilă cu cât ea se suprapune cu transformări pe toate celelalte planuri. al căror obiect este mai precis şi pe care imaginaŃia continuă să-l împodobească din belşug cu 203 . un factor de influenŃă este grupul de prieteni. convingeri şi valori despre identitate de sine. În relaŃia romantică. 136). devine importantă educaŃia pentru sănătatea sexuală. relaŃii interper-sonale. adolescentul îşi formează un mod propriu de a înŃelege viaŃa şi îşi cristalizează o concepŃie care începe să-l călăuzească în alegerile pe care le face (Tinca CreŃu. imagine corporală. intimitate şi iubire. precum şi reaşezarea relaŃiilor între părinŃi şi adolescenŃi (Steinberg. dezvoltarea deprinderilor de relaŃionare interpersonală.

anii aceştia constituie vârsta „metafizică” pentru mulŃi ucenici cea a teoriilor şi a primelor revendicări sociale. în faŃa acestora primând necesitatea cunoaşterii nevoilor adolescenŃilor şi a cauzelor psihosociale care fac să escaladeze delincvenŃa juvenilă şi necesitatea prevenŃiei în situaŃiile de risc. inadaptarea socială. comportamentul deviant are şi o semnificaŃie de inadaptare (Neveanu. fie manifestă. Pentru mulŃi studenŃi. SituaŃia de risc se referă la eşecul integrării şcolare. explicaŃiile de tip biologist sau genetic sa fie din ce în ce mai puŃin luate în consideraŃie. coordonator. deteriorări ale sănătăŃii. 11. în contemporaneitate. Literatura de specialitate se concentrează asupra depistării factorilor generatori de delincvenŃă juvenilă şi pe modalităŃi de prevenire. fie latentă. FACTORII DE RISC AI DEZVOLTĂRII PERSONALITĂłII. 100). asistenŃi sociali şi jurişti. instabilitatea emoŃională. defineşte copiii şi tinerii în situaŃie de risc ca fiind acei copii proveniŃi din medii defavorizate. delincvenŃă. Comportamentul delincvent este comportamentul pentru care minorul poate răspunde penal. psihologi. Studiul arată că lipsa prevenŃiei conduce la manifestări de tip: alcoolism. şomaj etc. pentru ca. sociologi. Aşa cum o dată cu pubertatea se deschidea un întreg evantai de caractere. Opus comportamentului conformist. Comportamentul deviant este acel comportament ce se abate de la normele acreditate în cadrul unui sistem social până la conflict cu valorile culturale. la sfârşitul adolescenŃei se deschide larg evantaiul formelor de viaŃă definite prim tot atâtea ierarhii ale valorilor (Debesse. în secolul trecut. cât şi sociale a copilului sau tânărului. graviditate la vârstă precoce. P. p. realizat în 1996. 1978). toxicomanie. Între factorii de personalitate generatori de delincvenŃă juvenilă. Termenul de situaŃie de risc se referă la impactul negativ pe care îl are asupra dezvoltării copiilor. Eul este în căutarea unui nou echilibru datorită contactelor sociale mai variate şi mai uşor de stabilit decât în perioada pubertăŃii.calităŃi. 204 . duplicitatea conduitei şi dezechilibrul existenŃial. COMPORTAMENTUL DEVIANT ŞI DELINCVENT ÎN ADOLESCENłĂ Studiul Centrului de Cercetare şi Inovare în ÎnvăŃământ. Fenomenul a fost pus in seama crizei de personalitate a adolescenŃei. 1981. mediul social defavorizant în care ei trăiesc. reprezentând un procent de 15-30 % din copiii lotului internaŃional (17 Ńări).8. al OrganizaŃiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). Neveanu enumeră: înclinaŃia către agresivitate.P. Creşterea constantă a delincvenŃei juvenile a atras atenŃia specialiştilor.

viol (63 de cazuri.B. Primele două măsuri se execută în libertate. rezultatele şcolare slabe şi statut socio-economic scăzut. un factor important în activarea agresivităŃii. Contextul social este. pentru perioada 1990-1994. 315) sugerează că problema acestor copii nu se află în slaba lor abilitate socială. iar celelalte sunt cu privare sau restrictive de libertate. furtul din avutul public (565 de cazuri. Măsurile educative prevăzute în Codul penal sunt mustrarea. În baza dispoziŃiilor Codului de procedură penală. 1996). la 9. sau lipsa acesteia. Tomescu. Problemele cu autoritatea tind să continue şi în perioada adultă. folosind sursele Inspectoratului general al PoliŃiei de la acea dată. realizat pe un lot de 695 de copii americani între 10 şi 13 ani. O corelaŃie înaltă există şi între abandonul şcolar şi conduita agresivă. Caracterul sancŃionar. omor (72 de cazuri. în 1994) (studiu realizat de A. Cele mai multe fapte săvârşite de minori în perioada amintită au fost furtul din avutul particular (4. Cairns şi B.121.D. un studiu al CSCPT. Daniela 205 . DelicvenŃa juvenilă este în creştere şi a devenit un fenomen foarte răspândit în lume. Fuga de acasă şi vagabondajul desemnează de asemenea cote înalte (22% din subiecŃi au fugit de acasă pentru măcar o noapte). În România. libertatea supravegheată. în perioada adolescenŃei şi tinereŃii. a pus în evidenŃă legătura între agresiunea violentă şi inadaptarea socială.893 minori. judecaŃi în anul 1990. Argumentele invocate pentru crearea acestui regim special de sancŃionare au în vedere faptul că este vorba de persoane în plină dezvoltare. studiu realizat de Tomescu. Cei ce abandonează şcoala tind să constituie grupuri atât de băieŃi. în 1994). în anul 1994. Daniela Anton. dar preponderent preventiv. care trebuie sprijinite pentru a se adapta vieŃii sociale în condiŃiile normative impuse de aceasta (cf. în 1994). are scopul de a îndrepta şi reeduca minorul. ci mai degrabă cu o combinaŃie de factori în care se include agresivitatea. faŃă de minorul care răspunde penal se poate lua o măsură educativă sau i se poate aplica o pedeapsă. Studiul R. arată o creştere a infracŃionalităŃii juvenile de la 1.410 cazuri. ci în stabilirea unor contacte pe baza aceloraşi valori de tip agresiv. de asemenea. p.Un studiu longitudinal (The Carolina Longitunidal Study CLS). cât şi de fete. internarea într-un centru de reeducare şi internarea într-un centru medico-educativ (articol 10. Cod penal). Aceiaşi autori arată că abandonul şcolar nu se corelează cu popularitatea. în 1994). Cairns (1994. Copiii agresivi au tendinŃa de a fi respinşi şi mult timp s-a presupus că rădăcinile agresiunii se află în eşecul lor de a stabili legături emoŃionale şi sociale.

De asemenea.Anton. Suntem de acord cu autorii studiului că se impun intervenŃii şi programe care să se axeze pe integrare socială şi profesională. Exemple de droguri utilizate: tutunul. alcool sau droguri. În general. având drept consecinŃă compromiterea stării de sănătate sau producerea de disfuncŃii comportamentale. iar măsurile juridice nu sunt suficiente. protecŃie socială şi programe specifice de prevenŃie în zonele unde gradul de manifestare a fenomenului delincvent a crescut. 57% din elevii chestionaŃi consumau tutun la vârsta de 16 ani şi 10 % droguri. România se situează astfel pe locul 26 din 28 de Ńări chestionate în privinŃa consumului de tutun. unde trebuie subliniat că. media de folosire a acestor substanŃe este mai mare la băieŃi decât la fete. cu excepŃia cocainei unde tinerele se situează pe primul loc. în România. Statisticile organizaŃiilor nonguvernamentale care au ca obiect de activitate prevenirea consumului de droguri arată că în cele mi multe cazuri se sare de la consumul de droguri uşoare la heroina şi aceasta se datorează preŃurilor „promoŃionale” practicate sau chiar datorită ofertelor gratuite. Abuzul de substanŃe este un alt factor de risc în perioada adolescenŃei. Folosirea acestor substanŃe deteriorează sănătatea. p. Institutul de Management al Serviciilor de sănătate menŃionează că. băieŃii consumă mai mult alcool. narcoticele şi inhalantele. barbituricele şi tranchilizantele. se poate constata că fenomenul de delincvenŃă juvenilă în România nu este de neglijat. ba chiar pun viaŃa consumatorului în pericol. educaŃie pentru viaŃa de familie. pe parcursul vieŃii. în timp ce fetele fumează mai mult decât băieŃii. mai multe de jumătate din elevi au fumat cel puŃin o dată în viaŃă. 206 . Cu toate acestea. integrare post-penală. în timp ce procentul celor care au experimentat starea de ebrietate raportat pentru aceeaşi perioada este substanŃial mai scăzut cu 30%. Folosirea drogurilor a crescut în Ńara noastră mai ales în rândul adolescenŃilor şi tinerilor. pe care fetele le folosesc la fel de mult sau mai mult decât băieŃii. În ceea ce priveşte consumul de tranchilizante fără prescripŃie medicală. 1998). exceptând amphetaminele. Rezultatele cercetărilor aceluiaşi institut precizează că. Categoria de vârstă predispusă la consumul de droguri este între 16 şi 28 de ani. Abuzul cronic de substanŃe determină stoparea dezvoltării psiho-sociale (Iordăchescu. băieŃii consumă mai frecvent droguri decât fetele. iar maxima de 85% a fost înregistrată în Groenlanda. proporŃia este de peste 5%. Procentul elevilor din România care au consumat alcool în ultimele 12 luni este aproape de media celor mai multe din Ńările chestionate. 1996. antidepresivele. 144). Este definit ca fiind consumul de Ńigări.

stadiile consumului de droguri sunt: precontemplare. Creşterea îngrijorătoare a numărului de consumatori de droguri impune crearea unui registru naŃional pentru a se cunoaşte dimensiunile acestui fenomen şi. Adolescentul se implică în societatea ce practică consumul de droguri. Adolescentul îşi face rezerve de droguri şi prieteniile se grupează pe criteriul consumului de droguri. Drogul este folosit pentru a preveni depresia.Stadiile abuzului de substanŃe. contemplare. putând include probleme cu legea. p. Adolescentul se luptă între euforia determinată de drog şi sentimentul vinovăŃiei. se impune crearea unei reŃele naŃionale de tratare specializată a dependenŃilor. tuse cronică. Determină schimbări comportamentale minore. acŃiune. 271): Stadiul 1: Experimentarea Debutul se face sub presiunea colegilor. Stadiul 2: Ameliorarea stresului Stadiul 3: Abuz regulat Stadiul 4: DependenŃa După Prochaska şi DiClemente. de asemenea. 207 . determinare (decizie). ToŃi sau aproape toŃi tovarăşii de grup se droghează. Florin Iordăchescu. Utilizarea se face mai des şi chiar când este singur. sunt următoarele (1998. Apar depresia cauzată de lipsa de droguri şi nevoia de bani mai mulŃi pentru a-şi întreŃine obiceiul. Apar modificări fizice: pierdere ponderală. oboseală. Adolescentul poate părăsi şcoala şi se implică în distrugerea dinamicii familiei. Problemele comportamentale sunt cronice. menŃinere şi recădere. după dr.

Etapele vârstei adulte 12. Sunt.5. unele schimbări fizionomice.2.B. dar apoi.CAP XII. încărunŃirea şi rărirea părului. apariŃia ridurilor. funcŃionarea inimii sau a aparatului respirator. declinul funcŃiilor glandelor sexuale. în funcŃie 208 . aşa cum ar fi cele privind modificare tensiunii arteriale. Schimbări în plan fiziologic 12. mai evidente. Caracteristicile personalităŃii la vârstele adulte 12. se înregistrează unele modificări discrete începând cu 40 de ani. cum ar fi accentuarea trăsăturilor. există la majoritatea indivizilor un nivel funcŃional organic stabilizat ca o condiŃie de fond a desfăşurării bune a tuturor activităŃilor. de asemenea. Pe fondul acestui echilibru organic. se produc chiar modificări ale siluetei. James constată această stabilitate până către 60-70 de ani.4. La fel. de asemenea. H. începând cu 50 de ani. Se produce.6. SCHIMBĂRI ÎN PLAN FIZIOLOGIC Pe durata întregului stadiu. Teorii cu privire la dezvoltarea în perioada adultă 12. mai discrete. tonusul muscular scade uşor în primul substadiu şi se resimte mai mult în ultimul.1. Pierderea de Ńesut osos care începe de la 30 de ani se accentuează uşor la 40 de ani şi mai departe. mai întâi la femei şi apoi la bărbaŃi. La nivelul SNC. Aspecte caracteristice ale gândirii şi învăŃării în perioada adultă 12. care se datorează sistemului nervos autonom şi hipotalamusului.1. Dinamica şi tranziŃia rolurilor în perioada adultă 12.3. Datorită acestor fenomene. se accentuează de-a lungul substadiilor adultului. PERIOADA ADULTĂ 12. ieşirea din funcŃie a unor neuroni proces care începe de la 25 de ani. Toate aceste schimbări biologice au ritmuri diferite la diverse persoane. creşte greutatea corporală.

Volumul şi distributivitatea cresc mai mult. pe de o parte. însă scăderile sunt ceva mai mari între 30 şi 35 de ani şi apoi până la 50 de ani diminuările sunt mai mici şi devin mai accentuate în activităŃile de lungă durată. O dinamică deosebită prezintă şi capacităŃile de atenŃie. ele pot fi conservate încă multă vreme. Ele au un ecou în planul vieŃii psihice. Cele mai multe scăderi ale capacităŃilor fizice Ńin de sensibilitate şi de psihomotricitate. îndeosebi privind imaginea de sine şi stimulează găsirea unor modalităŃi de compensare. După 45 de ani. Psihomotricitatea are o dinamică nuanŃată: rapiditatea mişcărilor scade chiar după 30 de ani şi se accentuează în stadiul adult. percepŃiile vizuale încep să fie influenŃate de faptul că scade acomodarea cristalinului. Ele sunt foarte mult influenŃate de solicitările profesionale şi de aceea cercetătorii au propus să fie distinse: atenŃia generală de cea profesională. mai ales percepŃiile vizuale şi cele auditive se desfăşoară de-a lungul acestui stadiu cu modificări funcŃionale din ce în ce mai accentuate. După 40-45 de ani scade sensibilitate olfactivă. Dacă profesia cere astfel de capacităŃi de auz fin. AtenŃia generală este mai mult influenŃată de înaintarea în vârstă. totuşi.de zestrea genetică a fiecăruia şi de stilul propriu de viaŃă. fără să perturbe desfăşurarea activităŃilor. şi această formă de atenŃie scade. se menŃine la parametri buni mai multă vreme (Tinca CreŃu). dar precizia scade la 40 de ani şi ceva mai mult după 50. pe de altă parte. Se poate spune că se înregistrează profesionalizarea acestor capacităŃi. Mobilitatea oculară se păstrează şi se asigură astfel viteza necesară în desfăşurarea percepŃiilor. se desfăşoară în forme caracteristice şi. care. 209 . AtenŃia profesională poate înregistra chiar unele creşteri în primul substadiu adult. fără a perturba adaptările la ambianŃă. cât şi sensibilitatea tactilă. scade capacitatea de extragere a informaŃiilor din imaginile mai complexe sub presiunea timpului. dar solicitările profesionale privind aceste capacităŃi le pot menŃine la parametrii satisfăcători pe toată durata angajării în muncă. dar relativ puŃin. Astfel. Începând cu perioada adultă mijlocie. Munca desfăşurată în spaŃii poluate sonor afectează puternic auzul. Ea tinde să fie cel mai bine conservată de solicitările profesionale. semnificativ pentru adaptarea la sarcinile profesionale. Intensitatea mişcărilor scade după 50 de ani în mod real. selectivitatea şi gradul de concentrare ceva mai puŃin şi. Sensibilitatea auditivă începe să scadă puŃin chiar după 35 de ani şi se accentuează după 45 de ani. dar tinde să fie subiectiv resimŃită mai accentuată decât este în realitate.

relaŃii sociale şi de muncă în expansiune. unde caracteristica este construirea relaŃiilor de prietenie ca substitute ale familiei. Este caracterizată de activitate profesională intensă. Gould este un alt cercetător preocupat de dezvoltarea adultului. În studiile sale propune mai multe etape. Statusurile şi rolurile încep să fie mai încărcate de responsabilităŃi. de la 22 la 28. 2) 45/55 ani vârsta adultă propriu-zisă. unde continuă dezvoltarea planurilor profesionale şi sociale. 254). dar are loc diminuarea subidentităŃilor de soŃ şi părinte. autorii propun următoarele subetape cu anume caracteristici: 1) 35/45 ani este vârsta adultă caracterizată de stabilitate. sunt tipul fundamental de activitate şi tipul de relaŃii implicate. C. 3) 55/65 ani corespunde perioadei adulte prelungite. – creşterea intereselor. el identifică 4 direcŃii de dezvoltare caracteristice: – stabilirea identitãŃii eului. caracterizată de diminuarea forŃelor fizice. – umanizarea valorilor. activă creatoare. p. precum şi de extinderea responsabilităŃilor privind viaŃa de familie. este o perioadă critică pentru femei. – independenŃa relaŃiilor personale. ETAPELE VÂRSTEI ADULTE Perioada adultă este perioada cea mai bogată şi activă a ciclurilor de viaŃă. activitate cumulativă. de la 18 la 22. Verza (1981. E. după Ursula Şchiopu. Perioada adultă dominată de tinereŃe este după White (1975) una din cele mai importante. Are loc denuclearizarea familiei şi diminuarea până la anulare a subidentităŃii profesionale (momentul retragerii din viaŃa profesională). Rămâne activă subidentitatea maritală şi cea social-culturală şi are loc tranziŃia către vârstele de regresie. perioada construirii unei vieŃi 210 . Criteriile diferenŃierii stadiilor dezvoltării psihice.12. perioada părăsirii familiei. fragilizarea lor fizică fiind mai evidentă. EvoluŃia feminină este relativ mai tensionată şi încărcată de indispoziŃii şi anxietăŃi cu substrat biologic şi hormonal (menopauza).2. Ca urmare. unde axa comportamentală este lupta pentru câştigarea independenŃei. implantaŃie profesională intensă. şi anume: elevarea de dominanŃă. datorită multiplelor structuri ce se solidifică acum. Copiii încep să frecventeze şcoala şi creşte conŃinutul subidentităŃii de părinte. de la 16 la 18 ani. Ca urmare. este momentul diminuării acelor 4 subidentităŃi într-un mod variat şi inegal.

trebuie să mai adăugăm faptul că fiecare aspect al dezvoltării adultului pe fiecare stadiu este trăit diferit. De exemplu. criza relativă la încheierea perioadei de tinereŃe. au tendinŃa de a trata problematica mai degrabă ca pe o asigurare. De exemplu. în cazul femeilor care nu au avut copii până la 30 de ani. Piaget) arată că dezvoltarea cognitivă se încheie în adolescenŃă. Ca o concluzie. alŃii susŃin că abilităŃile cognitive continuă să se dezvolte şi în perioada adultă (Baltes. în pofida propunerilor de periodizare. Problemele legate de echilibrul rolurilor din familie şi din profesiune sunt mai importante pentru femei decât pentru bărbaŃi. iar toate aceste alegeri compun starea de stres a perioadei respective. perioada crizei de evaluare. fiind afectat de contextul individual de viaŃă şi de propriile trăsături de personalitate.3. dar femeile trec prin stadiile respective în mod diferit. din perspectiva eriksoniană. În sfârşit. 211 . Pe de altă parte. de la 29 la 34 de ani. decât ca pe un scop primordial al planului de viaŃă. putem afirma că perioada adultă este una dintre perioadele cele mai pline de variaŃii şi. de la 50 în sus perioada maturităŃii depline. când adultul în vârstă este axat pe valorizarea activităŃilor zilnice în detrimentul planurilor de lungă durată. doar schimbă între ele priorităŃile de la 20 de ani (de exemplu. femeile văd cariera în mod diferit faŃă de bărbaŃi.funcŃionale (efective). multe femei ajung la intimitate înainte de a încheia procesul formării indentităŃii. majoritatea autorilor recunosc faptul că adulŃii trec prin stadiile propuse de ei pe paliere largi de vârstă. ASPECTE CARACTERISTICE ALE GÂNDIRII ŞI ÎNVĂłĂRII ÎN PERIOADA ADULTĂ În timp ce unii teoreticieni ai dezvoltării de orientare cognitiv-comportamentalistă (de exemplu. Femeile trăiesc diferit criza de la 30 de ani şi cele mai multe dintre ele. există presiunea reevaluării problemei şi luări unei decizii. au pus în evidenŃă faptul că dezvoltarea femeii este diferită în unele aspecte specifice. de la 35 la 43 de ani. Loubovie-Veif. atingerea unei relative stabilităŃi. de exemplu. cele mai multe femei urmează stadiile propuse de el pentru bărbaŃi. 12. Kolberg. în această perioadă. Din perspectiva lui Levinson. începând cu Erikson şi Levinson. cele legate de profesie cu cele legate de familie) sau adaugă noi componente. de la 43 la 50 de ani. Criticile aduse majorităŃii studiilor privind adulŃii şi dezvoltarea lor. reevaluarea asociată cu criza de la mijlocul vieŃii pentru bărbaŃi tinde să se petreacă mai devreme pentru femei.

iar dintre componentele memoriei fixarea şi păstrarea au o foarte mare longevitate. multiliniar (Chandler). ci mai ales o capacitate de întipărire şi de reŃinere în raport cu vârsta omului (Lowe. Voneche). dar memorarea logică este mai rezistentă. Deşi nu se ştie încă suficient despre aceasta. Thorndike nu viza mod special capacitatea de învăŃare. Deosebit de importantă pentru dezvoltarea adultului este evoluŃia capacităŃilor intelectuale. Comparând aceste denumiri cu caracteristicile gândirii postformale pot fi evidenŃiate caracteristicile majore ale gândirii adultului: metacognitivă. metacognitiv (Broughton.Perry. dialectică şi pragmatică. această capacitate rămânând stabilă sau chiar dezvoltându-se până în jurul 212 . Cercetătorii subliniază faptul că dezvoltarea adultului se situează pe un nou nivel care a primit diferite denumiri: postformal. Gruber. Concluziile studiilor au arătat că operaŃiile postformale includ 3 tipuri de raŃionamente: gândirea relativistă – care presupune înŃelegerea cunoaşterii ca fiind dependentă de perspectiva subiectivă a celui care cunoaşte. Viteza şi randamentul învăŃării se dezvoltă până la 21 de ani. iar memorarea mecanică scade între 40 şi 45 de ani. Recunoaşterea şi reproducerea devin mai puŃin prompte după 55 de ani. gândirea dualistă – abilitatea de a releva şi rezolva contradicŃii survenite din viziuni/păreri contrare. este pusă în discuŃie de cercetări recente. Troumin). după care se stabilizează şi scade lent după 30 (Thorndike). pe de o parte. cert este că devenirea adultă nu duce la o degradare sau o deteriorare a acestor capacităŃi decât foarte târziu. stadiul în care se află aceste capacităŃi. pe de altă parte. ÎnvăŃarea ca achiziŃie de cunoştinŃe atinge maximum la 40/50 de ani şi rămâne stabilă şi deschisă ca posibilitate până la 58/60 de ani. focusând cercetările lor pe operaŃiile postformale şi pe ideea de înŃelepciune ca un construct al cogniŃiei adultului. stadiul dialectic (Riege) şi stadiul formulării de probleme (Arlin). Schaie. pragmatic (Lahouvie-Vief). Ideea piagetiană conform căreia dezvoltarea se încheie cu atingerea stadiului de operare formală. şi că aceasta se petrece în adolescenŃă. 1978). Cercetările lui Schaie şi Strother au demonstrat că înaintarea în vârstă nu este un factor care să influenŃeze negativ abilitatea verbală. care prezintă al cincilea stadiu cel al operaŃiilor postformale. Memoria se restructurează prin maxim de eficientizare la 25 de ani (Lowe). gândirea sistematică – capacitatea de a gândi sau de a reflecta la toate sistemele de cunoaştere sau de idei.

Comparând învăŃarea la adulŃi cu învăŃarea la adolescenŃi. critica pragmatică a noului. VinŃanu (1998) citează un studiu realizat în FranŃa pe 488 de adulŃi. a fi mai deschis la perspectiva celorlalŃi. nici chiar până la 60 de ani. 1989). multitudinea de situaŃii la care adultul trebuie să facă faŃă sunt rezolvate sau pot fi rezolvate cu ajutorul operaŃiunilor logice formale. Teoriile cu privire la învăŃare în perioada adultă sunt centrate în jurul ideii educaŃiei permanente. capacitate de îmbinare a formelor de analiză concret/abstract. necesitatea de a completa informaŃia cu deprinderile. unde s-a constatat că de fapt 14% din subiecŃi au o structură intelectuală operatorie încheiată şi că 23 % au un nivel foarte apropiat de aceasta. care sugerează că individul poate fi transformat în procesul învăŃării prin reflecŃie critică. atitudine clară de refuz a neclarităŃilor. ExperienŃele recente relevă însă că nu toŃi adulŃii sunt capabili de operaŃii logice formale. autor al lucrării Transformative Dimensions of Adult Learning. ceea ce înseamnă că aproape jumătate nu au probleme majore de raŃionament logic de un nivel 213 . Schaie a confirmat că nu există un declin apreciabil al capacităŃii intelectuale între 20 şi 50 de ani. Jack Mezirow. extragerea ideilor esenŃiale. prin raŃionamente ipotetice deductive. procedeele necesare domeniului. cerinŃă de aplicare şi practică. N. Ursula Şchiopu şi E. sesizarea mai rapidă a semnificativului. ÎnvăŃarea transformativă prin reflecŃie critică implică: a fi mai reflexiv şi mai critic. Prin aplicare Thurstone pentru abilitate – Primar Mentale Abilities –. Verza (1997.vârstei de 55 de ani (Schwartz. a fi mai puŃin defensiv şi mai deschis la ideile noi. descrie procesul conştientizării prin care adulŃii capătă o cunoaştere profundă a realităŃii socio-culturale care le modelează viaŃa şi capacitatea lor de a transforma realitatea prin acŃiune asupra ei. Conform teoriei piagetiene. Paulo Friere. Un alt teoretician de orientare constructivistă. Conceptul învăŃării transformative (Transformative Learning) este pus în circulaŃie de pionierul acestei teorii. p. nevoia de precizie. tehnicile. 325) arată că faŃă de perioada anterioară învăŃarea câştigă în perioada adultă: coeziune. evaluarea independentă a surselor de informare.

şomajul. este că „adultul nu se situează totdeauna la nivelul logic pe care l-ar putea atinge. Aceleaşi studii au arătat că adolescenŃa este o perioadă foarte importantă în dezvoltarea 214 . Erikson (1968). deşi o şcolarizare mai redusă poate implica un nivel logic mai deteriorat. ÎnvăŃarea permanentă atenuează diferenŃele în pregătire. iar viaŃa activă favorizează menŃinerea unei bune condiŃii a învăŃării. VinŃanu din perspectiva educaŃiei adulŃilor. un număr destul de mare de adulŃi se situează la un nivel intermediar între stadiul concret şi cel logic. 12. Plecând de la aceste date. Interpretare antropomorfică. ceea ce duce la fixaŃie şi percepŃie a imediatului. decesul. grija parentală. O teorie care cuprinde întreg parcursul vieŃii este aceea a lui E. lărgeşte adaptarea la schimbare şi creşte randamentul. aşa cum afirma Bogdan Suchodolscki (1974). pensionarea. extrapolarea abuzivă. 14). ExplicaŃii tautologice. Mai mult. învăŃarea la vârsta adultă este nu numai necesitate socială. Ceea ce se desprinde cert din studiile prezentate. cât şi de evenimente de viaŃă critice cum ar fi: căsătoria. p. putem confirma unele tendinŃe în caracteristicile principale ale cunoaşterii la adulŃi: Fixarea asupra concretului. 1998. ci şi mijloc de învingere a alienării. TEORII CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA ÎN PERIOADA ADULTĂ Psihologia dezvoltãrii vârstelor adulte s-a extins relativ recent. Confuzia între calităŃi sau atribute ale fenomenelor şi relaŃiilor acestora. El este concret într-un domeniu şi operaŃional formal în altul şi că nu există o corelaŃie directă între nivelul de şcolarizare şi nivelul de dezvoltare a operaŃiunilor logice. Concluzionând.4.corespunzător. Regruparea incorectă a noŃiunilor. învăŃarea are noi funcŃii în perioada adultă. Studii mai recente asupra teoriei lui Erikson conduse de Block (1971) au sprijinit credinŃa lui Erikson conform căreia schimbările de personalitate apar şi în perioada adultă. Generalizarea. divorŃul. apreciază N. prelungeşte durata participării la vârsta activă. la caracterul de tatonare al cunoaşterii (încercare şi eroare)” (VinŃanu. pierderea partenerului. Aceleaşi experimente pun în evidenŃă că nivelul intelectual nu este omogen. investigaŃiile definind-o ca pe o serie de „etape” legate de vârstă.

În acest sens. Teoria sa s-a bazat pe interviuri cu 40 de bărbaŃi americani. Studiul psihologic realizat de Levinson a relevat că 80% din indivizii intervievaŃi au trecut printr-o perioada de criză şi reevaluare personală a vieŃii de până atunci în momentul tranziŃiei vârstei de mijloc. Perioada adultă în regresie ( de la 65 de ani în sus). de asemenea. contextul de viaŃă şi de momentul sau sezonul de viaŃă în care se petrece experienŃa respectivă. iar experienŃa de viaŃă a unei persoane este influenŃată de problemele fiziologice şi sociale. Între teoriile cele mai cunoscute privind dezvoltarea la vârsta adultă este teoria lui Levinson.65 de ani). De exemplu. Daniel Levinson susŃine că cei mai mulŃi adulŃi consideră că viaŃa începe la 40 de ani. Alte cercetări se opun ideii cum că toŃii indivizii trec cu siguranŃă prin aceleaşi etape şi mai ales prin aceleaşi crize. la această vârstă se petrece tranziŃia de la anii tinereŃii la perioada adultă şi lucrul aceasta se întâmplă fără optimism şi speranŃe mari de viitor. Perioada adultă mijlocie (40 . culturale şi religioase. argumentând prin diferenŃele sociale. respectiv crescuŃi în perioada caracterizată de recesiunea economică. într-un fel se trăieşte experienŃa de a deveni părinte la 20 de ani şi în alt fel este trăită la 40 215 . Conform acestei teorii.personalităŃii. că 20 % din cei intervievaŃi care nu au trecut printr-o astfel de criză sunt într-o fază a negării şi că vor trece cu siguranŃă prin aceasta mai târziu. Prelucrarea interviurilor a dat posibilitatea lui Levinson să schiŃeze 4 „sezoane” de viaŃă: Copilăria şi adolescenŃa. Cercetările polemice cu cele ale lui Levinson au subliniat faptul că el a concluzionat în baza unor studii realizate pe o populaŃie numai de bărbaŃi şi toŃi născuŃi în America crizei economice din anii '30. între 35 şi 40 de ani. Perioada adultă timpurie (după 20 de ani până în jur de 45). dar marea anxietate începe tot acolo. Levinson nu susŃine că străbaterea aceleiaşi crize este determinată de o nivelare de motivaŃii şi aceasta nu face ca indivizii ce o întâmpină să fie mai puŃin unici prin personalitatea lor. cuprinsă în lucrarea The Seasons of a Man's Life. afirmaŃia lui Erikson că stabilirea identităŃii în adolescenŃă are importanŃă crucială pentru relaŃiile intime de mai târziu. el spune însă că există o succesiune de bază în etapele vieŃii adulte şi că fiecare „sezon” al vieŃii este caracterizat de elemente specifice. Levinson a susŃinut. de asemenea. un studiu longitudinal realizat de Kahn şi colaboratorii (1985) susŃine. studiul punând în evidenŃă că un scor scăzut la probe de identitate în 1963 (perioada când subiecŃii se aflau în adolescenŃă) s-a corelat cu situaŃia maritală de peste 20 de ani.

Levinson susŃine că între 28 şi 30 de ani are loc o criză menită a pregăti perioada adultă mijlocie. se aşteaptă de la adultul tânăr însuşirea comportamentului parental. în concepŃia lui Levinson. forma de cuplu cea mai frecventă fiind uniunea liberă şi o creştere a vârstei la care tinerii devin părinŃi. este concepŃia despre lume şi viaŃă reorganizată în baza valorilor noului stadiu de vârstă. O caracteristică însă a generaŃiilor survenite după studiul Levinson arată că există la nivelul populaŃiei cuprinse între 20 şi 30 de ani o tendinŃă de amânare a căsătoriei. îşi pierde simŃul scopului în viaŃă şi simŃul responsabilităŃii” (Ann Birch. Criticii teoriei lui Levinson arată că un eşantion pe o populaŃie care acum este la vârsta adultă mijlocie nu ar mai avea aceleaşi caracteristici socio-economice şi. BărbaŃii din grupul studiat de Levinson în 1978 au în comun mai multe lucruri: cu toŃi au crescut în familii stabile. una din ele fiind cea a adaptării la noile roluri. „Visul” sau proiecŃia despre viitor. „Modul cum se relaŃionează individul cu visul său este considerat de Levinson ca fiind crucial. iar acum îşi întemeiază propriile familii într-o lume în care divorŃul este ceva foarte comun. la implicarea activă în noile roluri şi desigur la acceptarea responsabilităŃilor ce survin de aici. Criticii teoriei lui Levinson asupra perioadei adulte timpurii şi mijlocii au insistat asupra faptului că el descrie autopercepŃiile şi orientările sociale ale unui grup de bărbaŃi. p. respectiv planul de viaŃă care asigură energia şi motivaŃia împlinirii lui. 270). deci. aveau scopuri precise stabilite pentru viaŃa lor şi au devenit adulŃi într-o perioadă de expansiune economică. Sunt câteva teme mari ale perioadei adulte timpurii. În cercetarea sa.de ani. rezultatele ar putea să fie modificate. 2000. Suportul în solvarea crizei este nevoia de independenŃă. ci dimpotrivă. 2000. toate acestea indicând o extindere a vârstei de tinereŃe şi o amânare a intrării în viaŃa adultă. altfel spus. condiŃiile social-economice în care şi-au construit criteriile nu mai era nici pe departe de expansiune economică. căci generaŃiile următoare au crescut când familiile au devenit mai puŃin stabile. 270). Până la vârsta de 30 de ani. p. dacă „visul” nu devine o parte a vieŃii sale el poate muri. ca vector de dezvoltare a „visului”. Levinson accentuează şi asupra fenomenelor legate de schimbările de rol social şi de adăugarea sau câştigarea de noi roluri pentru perioada adultă. asociată cu scopurile de viitor. 216 . Criza se caracterizează prin conflictul între asimilarea scopurilor vârstei adulte şi rămăşiŃele scopurilor vârstei de tinereŃe sau chiar a adolescenŃei târzii. susŃine Levinson. dar el sugerează existenŃa unui model asemănător şi în cazul femeilor (Ann Birch. pe de altă parte.

dar dacă până la 30 de ani orientarea era spre carieră. şi invers. priorităŃile din viaŃa femeilor diferă de cele ale bărbaŃilor. Caracteristicile „visului” ca scop de viaŃă. Acum se petrec ajustări sau aducerea obiectivelor mai aproape de realitate şi posibilităŃi. încât este foarte puŃin probabil să fie complet îndeplinit. neadecvate. În concluzie. o altă caracteristică este aceea că un există mentorul care în teoria lui Levinson are un rol important în dezvoltarea carierei la bărbaŃi. În lucrarea The Seasons of a Man's Life. reflectă un conflict între scopul personal şi obligaŃiile faŃă de ceilalŃi. 1978). în jurul vârstei de 40 de ani. În general. dacă nu ca ratări. Criticile aduse studiului Roberts şi Newton (1978) sunt cele legate de mărimea eşantionului şi de faptul că se referă doar la populaŃia americană. 217 . diferenŃe apar în ceea ce priveşte „visul”. Această percepŃie apare ca o mare surpriză pentru bărbatul de vârstă mijlocie. TranziŃia de la 30 de ani este la fel de importantă. DiscrepanŃele survenite între scopuri şi realizări pot conduce individul la crize semnificative în această perioadă. respectiv puŃine şi-au propus scopuri ocupaŃionale. ea îşi modifică cursul spre familie. Criticile aduse studiului au arătat necesitatea unei cercetări transculturale şi de studiu privind dinamica dezvoltării femeilor în perioada adultă (Roberts şi Newton. Aceasta este perioada de consolidare a scopurilor de viaŃă dobândite în perioada anterioară. la femei.Perioada adultă mijlocie confruntă individul cu noi probleme. Succesele modeste nu sunt măsuri cu care se operează la acest nivel şi de cele mai multe ori evenimentul culminant al perioadei adulte face parte din categoria mici succese ce sunt apreciate în termenii de succese imperfecte. astfel că stabilitatea psiho-afectivă este dată de tocmai capacitatea individului de a accepta discrepanŃele. Acum are loc o altă reevaluare din perspectiva „visului” ca scop de viaŃă. este mai complex şi mai difuz decât al bărbaŃilor. ca şi în cazul studiului lui Levinson. procesul evolutiv legat de vârstă al vieŃii femeilor pare să fie foarte asemănător cu cel al bărbaŃilor. Un bărbat de 40 de ani este apreciat de cei inferiori ca vârstă mai degrabă ca un părinte decât ca un partener sau covârstnic. accentul cade pe relaŃii mai mult decât pe cariera profesională. Scopurile de viaŃă pot fi nerealiste. o reevaluare ce presupune compararea între realizări şi elementele fixate în scopul de viaŃă. Acesta face ca evenimentul culminant al vieŃii adulte să fie catalizatorul concluziilor cu privire la raportul între vis şi realitate sau realizări. Levinson arată că „visul” ca şi scop de viaŃă este în general atât de complex. TranziŃia către perioada adultă mijlocie se realizează pe un interval de circa 5 ani.

nu au devenit personale în mod semnificativ – nu putem fi calificaŃi ca personalităŃi mature” (Allport. dominanŃa şi bătrâneŃea. Obiectivarea eului: intuiŃie şi umor. GeneraŃia dominantă este cea în care se aşteaptă de la indivizi să-şi asume conducerea. spune Allport. persoana matură este capabilă de o mare intimitate în capacitatea sa de a iubi. Extensiunea simŃului eului presupune dezvoltarea intereselor puternice în afara eului. ocupaŃia favorită din timpul liber. politica sau aspiraŃia religioasă. 280) îşi stăpâneşte în mod activ mediul. familia noastră. spune Allport (1991. El defineşte 5 generaŃii. Raportarea caldă a eului la ceilalŃi. PercepŃie realistă. Securitatea emoŃională (autoacceptarea). 280). dar expectanŃa socială aliniază vârsta adultă cu maturitatea. iniŃierea. „Dacă nu s-au dezvoltat interese autonome în unele din aceste domenii – dacă munca noastră. din care 4 sunt mature: copilăria. CARACTERISTICILE PERSONALITĂłII LA VÂRSTELE ADULTE Personalitatea sănătoasă la vârsta maturităŃii.O altă teorie interesantă cu privire la raportul între generaŃiile adulte este cea a filosofului spaniol Ortega y Gasset. p. Ceea ce el numeşte iniŃierea este perioada care include tranziŃia spre perioada adultă mijlocie şi face trecerea spre perioada pe care el o denumeşte a generaŃiei dominante. criteriile de maturitate ale personalităŃii sunt şase la număr. După Allport. recreaŃional. p. politic.5. Filosofia unificatoare a vieŃii. şi anume: Extensiunea simŃului eului. iar domeniile sunt: economic. manifestă o anumită unitate a personalităŃii şi este capabilă să perceapă în mod corect lumea şi pe ea însăşi. Alături de intimitate se află 218 . cele mai importante perioade sunt cea de iniŃiere şi cea dominantă. abilităŃi şi sarcini. A participa nu este acelaşi lucru cu a fi activ. tinereŃea. educaŃional. Maturitatea personalităŃii nu are o relaŃie necesară cu vârsta cronologică (Allport. În virtutea extensiunii eului. Conform ideilor filosofului Ortega y Gasset. 287). autoritatea şi responsabilitatea. Aceste interese se referă la participarea autentică a persoanei în câteva sfere semnificative ale efortului uman. 1991 p. studiul nostru. domestic şi religios. 12. 1991. RelaŃia dintre ele şi felul în care autoritatea trece de la una la cealaltă afectează dezvoltarea societăŃii.

exemplifică Allport. ca o caracteristică a personalităŃii mature face individul capabil să perceapă dezacordurile şi absurdităŃile prezente înlăuntru. 3. plăcerea. O dată cu apropierea retragerii din viaŃa activă. posibilităŃi multiple de dezvoltare. dar şi toleranŃă şi „structura de caracter democratică”. disconfortul „şocului realităŃii”. fără investiŃii de aspiraŃii. respectiv înŃelegerea condiŃiei umane a tuturor oamenilor. investiŃie de aspiraŃii crescătoare. Autoacceptarea. Acest criteriu special poate fi pus în legătură cu scopul „responsabilităŃii” care este subliniat de gânditorii existenŃialişti. Problematica privind adaptarea profesională şi socială pentru perioada adultului tânăr este abordată după Ursula Şchiopu. inadaptarea profesională. continuă modelarea personalităŃii şi este legată de adaptarea profesională şi socială. din perspectiva lui intimitate. compasiune. adultul se pregăteşte pentru dezangajare profesională cu tot ce implică aceasta.Verza (1997. Acest fapt însemnă că imboldurile egoiste ale satisfacŃiei impulsului. PrezenŃa umorului. propriile calităŃi şi valori. Va vedea obiectele. Allport arată că o persoană matură va fi în contact strâns cu ceea ce numim „lumea reală”. împlinirii/ neîmplinirii. investiŃii mari de aspiraŃii şi responsabilităŃi neadaptate profesiunii exercitate. Sintetizând. adaptare restrânsă. toleranŃa la frustraŃie. adaptare gradată. mândria.compasiunea. flexibilitatea acestora. • Perioada adultă II – 45-55 de ani – se petrece conştientizarea reuşitei/nereuşit ei. oamenii şi situaŃiile aşa cum sunt şi va fi implicat într-o activitate (muncă) relevantă pentru sine. autocontrolul caracterizează achiziŃia securităŃii emoŃionale. • Perioada adultă de stabilizare. p. Raportarea caldă la ceilalŃi presupune. 326) drept consecinŃă a trei tipuri de situaŃii: 1. sentimentul securităŃii. persoana imatură doreşte mai mult să fie iubită decât să dăruiască iubire. este caracterizată de faptul că pot interveni modificări ale proporŃiilor celor trei categorii de relaŃii. Persoanele mature sunt centrate pe probleme. starea de defensivă pot fi toate uitate pentru lungi intervale de timp. În contrast. 2. E. Ceea ce este obiectiv este demn de făcut. Pe toată perioada. dar cu efort de realizare profesională şi a aptitudinilor. deoarece implicarea într-o sarcină le preia. deci. se conştientizează simŃul reuşitei şi al împlinirii sau al nereuşitei şi al neîmplinirii. simŃ al ratării latente/active 219 . În a doua perioadă a vârstei adulte. Allport mai adaugă şi faptul că personalitatea matură reclamă o înŃelegere clară a scopului vieŃii în termenii unei teorii inteligibile. 34-45 de ani.

1978. 1953). ca şi de modul în care îşi reprezintă lumea din jur (Kelly. p. care s-a bazat pe teoria rolurilor pentru a explica diferenŃele dintre interesele fetelor şi cele ale băieŃilor. rezultate şcolare. 1955). apoi (Super. de câte ori a rămas fără slujbă. care a sugerat faptul că în exprimarea preferinŃei vocaŃionale individul îşi formulează opiniile despre propria persoană în terminologie profesională. începând cu Tyler (1951). 1957) a concluzionat că variabila statutul socio-economic al părinŃilor joacă un rol important în evoluŃia carierei. în Davidtz şi Ball. Persoanele de 35-40 de ani care ajung la funcŃii medii în ierarhia profesională sesizează diferenŃa faŃă de generaŃia mai tânără. rolul variabilelor: inteligenŃă. Prin abordarea unei profesiuni. perfecŃionarea orientării intereselor. acest fapt se conştientizează ca un plus de experienŃă practică şi ca o cerinŃă de perfecŃionare teoretică. îmbunătăŃirea nivelului de instruire. numărul de luni în care a fost fără slujbă şi numărul de luni în care s-a întreŃinut singur. Teoriile care susŃin rolul concepŃiei despre sine în alegerea şi exercitarea profesiunii nu sunt noi. numărul de schimbări. Toate acestea compun un corolar important al dezvoltării tânărului adult în relaŃie cu alegerea şi exercitarea profesiunii. RelaŃia între modelarea personalităŃii şi profesiune este recunoscută de majoritatea autorilor şi conturează numeroase teorii. realismul motivelor pentru întreprinderea unei acŃiuni. Între acestea. Studiul tipurilor de carieră (Super. pe de altă parte. perfecŃionarea folosirii aptitudinilor. Activitatea profesională constituie aspectul cel mai reprezentativ pentru persoana adultă.• Perioada adultă III are loc dezangajarea profesională şi un nou „şoc al realităŃii”. avansarea spre un Ńel. Teoriile maturităŃii vocaŃionale au conceput o serie de scale ale evoluŃiei carierei şi au oferit câteva variabile semnificative: modificări de echitate. îmbunătăŃirea statutului socio-economic. MulŃi psihologi acceptă că acŃiunile unei persoane sunt determinate de conştiinŃa sa despre sine şi despre situaŃia în care se află. teoriile dezvoltării pun accent pe apariŃia unor alegeri succesive şi dispunerea lor în cursul vieŃii în contrast cu cele care se concentrează asupra determinanŃilor unei alegeri în momentul începerii specializării sau intrării în câmpul muncii sau la un anumit substadiu al vârstei adulte. 220 . participare activă la activităŃi organizatorice în şcoală şi comunitate sunt înalt predictive pentru o bună carieră. 436). ViaŃa profesională şi integrarea în comunitate devin mai intense şi mai pline de responsabilităŃi. Aceste teorii pot fi clasificate ca: teorii asupra maturităŃii vocaŃionale sau teorii asupra concepŃiei despre sine (Super.

Între 45 şi 55 de ani. 446). DINAMICA ŞI TRANZIłIA ROLURILOR ÎN PERIOADA ADULTĂ Femeile şi bărbaŃii trec prin perioada adultă şi bătrâneŃe în maniere personale şi complexe. identitatea de rol şi transformarea rolurilor de-a lungul vieŃii sunt componente majore ale acestor procese complexe. pe parcursul vieŃii axându-se pe traiectoriile de rol şi pe elementele implicite în tranziŃia rolurilor (Giele şi Elder. Traiectoria de rol se referă la o direcŃie definită de procesul de îmbătrânire sau de mişcarea care traversează structura de vârstă (Elder. 1998). Un curs individual de viaŃă este compus din multiple traiectorii interdependente (sau cariere) ale rolurilor sau relaŃiilor. În familie. Comportamentul de rol. 12. Între 40 şi 45 de ani. cresc responsabilităŃile atât pe plan profesional. Aceasta este perioada în care pot apărea tensiuni mari în familie şi cele mai multe divorŃuri. familială. dar realitatea arată că rolurile sunt dependente de contextul social şi de caracteristicile psihologice ale individului. se reinstalează echilibrul şi un stil adecvat de interrelaŃionare. Atât sfera profesiunii. Creşterea copiilor şi intrarea acestora în şcoală implică aspecte noi mai complexe. 1985). printre care cele din viaŃa profesională. psihologice şi biologice. Aceste traiectorii sunt întrerupte şi alterate de secvenŃe ale dinamicii vieŃii care cuprinde 221 .6. iar pentru că şi în viaŃa de familie apar noi probleme. iar pe prim plan se află capacitatea de muncă şi randamentul. legate de educaŃie şi instruire. cât şi cea familială sunt presionate de noi adaptări de rol. experienŃa profesională devine tot mai bogată. Adultul este implicat într-o serie de roluri.individul caută să-şi pună în aplicare concepŃia despre sine şi că stabilindu-se într-o profesiune el încearcă să se împlinească pe sine (Davidtz şi Ball. astfel încât schimbările produse într-una dintre traiectorii deseori le afectează pe toate celelalte. Perspectiva studiului longitudinal asupra rolurilor aduce o viziune nouă cu privire la roluri şi la dinamica acestora. de multe ori se ivesc conflicte de rol şi se impun decizii privind priorităŃile în viaŃa individului. 1978. socială. sunt interdependente. p. implicând numeroase procese sociale. Aceste direcŃii ale „carierei” (evoluŃia profesională. cât şi marital. În mod tradiŃional schimbările şi transformările rolurilor au fost prezentate mai ales în lipsa contextualizării. viaŃa familială şi cea socială. a sănătăŃii) nu există separat.

şef sau proprietar. analizând dezvoltarea lor în fazele adulte. Ea asigură un sens al comuniunii şi al suportului. Coordonarea în timp se referă la durata petrecută în fiecare rol sau distanŃa în timp între două sau mai multe tranziŃii de rol. cum ar fi văduvia. Intrările şi ieşirile din rol sunt importante şi procesualitatea subliniază ordinea acestor tranziŃii de-a lungul cursului vieŃii. şi intră în altele. Procesualitatea se axează pe îmbătrânire ca pe o serie de tranziŃii de rol. 1994. White R. cunoştinŃe). copiilor. statutul marital. De aceea. Pentru înŃelegerea tranziŃiei rolurilor în viaŃa adulŃilor sunt importante 4 concepte: „coordonarea în timp”. Contextualitatea poate fi văzută pe două niveluri: pe nivel individual şi pe nivel social. CircumstanŃele sociale. o schimbare bruscă. cum ar fi cele de părinte. Dinamica rolurilor parentale este şi ea importantă în perioada adultă. pot influenŃa opŃiunile şi oportunităŃile indivizilor de vârste diferite. Legătura maritală este rolul cheie pentru majoritatea indivizilor. „contextualitatea” şi „legăturile de viaŃă” (Moen. etnia. (1975) a considerat că ciclurile vieŃii se centrează pe modificarea de pondere a unor subidentităŃi ce coexistă în structura personalităŃii şi se organizează în jurul rolurilor şi statutului social (cuprinde activităŃi şi aptitudini. poate conduce la o serie de alte schimbări mai mari sau mai mici. de exemplu în traiectoria profesională un individ poate fi: angajat. mai degrabă decât ca pe un eveniment singular. Se poate observa că 222 . muncă şi familie sunt ancorate în realitatea mijlocului secolului XX şi nicidecum adaptate secolului XXI. mărimea familiei. de soŃ sau soŃie. W. Legăturile de viaŃă presupun că traiectoriile de viaŃă ale indivizilor sunt strâns legate de traiectoriile de viaŃă ale părinŃilor. Majoritatea ideilor şi politicilor despre îmbătrânire. Riley (1994) şi colaboratorii ei au adus în discuŃie ideea conform căreia schimbările în structura socială a rolurilor. 1998). De exemplu. cea de părinte.evenimente şi stări tranzitorii. 2000). soŃilor. prietenilor şi colegilor de muncă (Antonucci. CircumstanŃele personale ale vieŃii indivizilor. Moen. educaŃia lor. normelor şi instituŃiilor se schimbă mult mai încet decât viaŃa oamenilor. rasa şi vârsta vor avea însemnătate în procesul devenirii pe perioada adultă. Giele şi Elder. „procesualitatea”. creativitate. relaŃiile sociale. cum ar fi cele de fiu. interese. de asemenea. contextul socio-economic punând de cele mai multe ori amprenta asupra unei generaŃii. adulŃii părăsesc anumite roluri. White se referă la subidentitatea de carieră – profesională. 1998. Cu atât mai complexă devine problematica cu cât în cadrul acestor traiectorii o persoană poate avea roluri diferite.

Ca urmare. numeroase modificări in interiorul rolurilor maritale şi parentale. asumând că perioada adultă este una mai degrabă statică.există o mare fluctuaŃie şi diversitate referitoare la limitele inferioare (adolescenŃa) şi superioare ale stadiilor adulte şi mai ales ale primului dintre ele (tinereŃea). ea urmând perioadei foarte dinamice din adolescenŃă. are loc dezangajarea profesională şi în consecinŃă se produce o criză de identitate profesională. temperarea discretă a libidoului. libidoul foarte activ. Sunt două grupuri majore de teorii care privesc dezvoltarea adultă: primul grup descrie dezvoltarea psihologică ca fiind un proces ce are loc stadial. adult 45/55 de ani – apar unele tensiuni pe dimensiunea rolului parental. iar creşterea copiilor mici lărgeşte sfera intimităŃii. are loc fragilizarea sănătăŃii mamei. cum ar fi cele de amânare a căsătoriei pentru perioade de vârstă mai înaintate. un proces de adaptare activă. poate interveni pierderea partenerului şi apariŃia nepoŃilor. amânarea momentului când adultul tânăr devine părinte. 326) propun următoarele elemente caracteristice ale perioadei adulte din perspectiva subidentităŃilor maritale şi parentale: adult tânăr – are loc consolidarea căsniciei. se realizează diferenŃierea rolurilor în familie. anularea capacităŃii de procreare a femeii. restrângerea numărului de copii etc. intervalele de vârstă pentru aceste stadii se corelează cu tendinŃele menŃionate. se constituie gradele de dependenŃă şi autonomie între soŃi. rolurile profesionale sunt absorbante. familia este dominată de dorinŃa întreŃinerii confortului afectiv. adult 55/65 de ani – rolul parental este solicitat de denuclearizarea familiei. ca o extensie a ideii de cicluri de 223 . apare erodarea intimităŃii. Cei mai mulŃi autori sunt însă de acord că adaptarea la schimbările ce intervin în perioada de adult tânăr şi perioada adultă mijlocie este într-o relaŃie directă cu adaptarea în viaŃa de familie. chiar dacă stadiile propuse sunt încă relevante. adult 34/45 de ani – perioada este caracterizată de un rol parental mai încărcat. de asemenea. creşte intimitatea. trebuie precizat faptul că societatea contemporană relevă noi tendinŃe. Apar. Dezvoltarea adultului a fost ignorată de perspectiva psihanalitică. Ursula Şchiopu. crescător. E. legătura matrimonială devine una de securizare. libidoul este în continuare activ. Ca şi în cazul stabilirii stadiilor perioadei de vârstă adultă.Verza (1997. tendinŃa este spre confort afectiv – pot interveni unele crize maritale. se consolidează identitatea familiei. p.

corespondente cu „mecanismele de adaptare” descrise de Piaget (Enăchescu. 535-545) descrie o ierarhie a mecanismelor de apărare: Narcisist Negarea Distorsiunea ProiecŃia Separarea Imatur IntroiecŃia Hipocondria Somatizarea Regresia Nevrotic Deplasarea Disocierea Intelectualizarea RaŃionalizarea Matur Altruismul Sublimarea Umorul Reprimarea Aceste mecanisme de apărare descrise iniŃial de Anna Freud sunt. (1976. studiu cunoscut şi sub titlul de Grant Study. El a concluzionat că episoadele singulare traumatice din copilărie nu pot fi predictori pentru o adaptare slabă în viaŃa adultă dar dezvoltarea într-o familie cu probleme poate prevedea o slabă adaptare în viaŃa adultă. respectiv adultul tânăr părăseşte familia de provenienŃă şi îşi întemeiază propria familie. din punct de vedere psihologic. Vaillant a pus în relaŃie adaptarea sănătoasă la viaŃa adultă. p. Vaillant G. Realitatea arată că dezvoltarea adultului este o combinaŃie de factori descrişi în ambele grupuri de teorii. StudenŃii au fost intervievaŃi şi li s-au aplicat o serie de teste psihologice. condus de Vaillant (început în 1955 şi urmărit până în 1983). construite până la vârsta de 18 ani. Procesul de bază în perioada adultă este câştigarea independenŃei. Aceste schimbări de rol. E. Factorii ce favorizează sau. Aşadar. de la rolul de copil la cel de părinte. astfel încât să se 224 . un acord care se realizează prin mecanismele de asimilare şi acomodare. 55). Piaget consideră că adaptarea este o stare de echilibru.viaŃă. reduc adaptarea la propria viaŃă de familie au solicitat atenŃia multor cercetători. cu experienŃele din copilărie trăite de subiecŃi. dimpotrivă. elemente WAIS şi TAT. comportă dificultăŃi şi cer reevaluarea unor probleme din istoria devenirii adultului. mecanismele da apărare sunt cele care construiesc abilitatea individului de a face faŃă provocărilor evenimentelor din viaŃa adultă. Al doilea grup de teorii descrie dezvoltarea ca fiind un proces care urmează ca răspuns la situaŃii sau factori specifici de stres. Cei mai buni predictori ai adaptării sănătoase au fost cei de tipul mecanismelor de apărare sănătoase. a încercat să pună în evidenŃă factorii adaptării în viaŃa adultă. inclusiv Rorschach. Studiul longitudinal. prin care organismul reorganizează realitatea externă. p. 1998.

de fapt. Când fiecare ia o poziŃie fermă în felul său. p. CongruenŃa percepŃiei rolurilor presupune că fiecare persoană percepe rolul ei sau rolul lui aproape la fel cum este perceput de celălalt. Rolurile pe care individul le poate trăi în viaŃa de familie sunt cele de soŃ şi de părinte. 245). de adolescenŃi şi pacienŃi cu depresii. sunt susceptibile de a fi mai mult sau mai puŃin trainice. cele nevrotice. sexuale şi psihologice (Saxton. de adulŃii în situaŃii stresante. de adulŃii cu maturitate psiho-afectivă. Reciprocitatea performanŃei de rol presupune implicarea în rol şi folosirea lui pentru a întâmpina solicitările rolului celuilalt. Rolurile parentale sunt. EchivalenŃa funcŃionării rolului se referă la principiul conform căruia gradul de satisfacŃie al fiecăruia primit din partea celuilalt trebuie să aibă acelaşi grad ca şi satisfacŃia oferită celuilalt. 299). CongruenŃa de percepŃie a rolurilor este esenŃială pentru stabilitatea cuplului (Saxton. Dificultatea în perceperea congruentă a rolurilor este aceea că individul. 247). PerformanŃa de rol şi congruenŃa percepŃiei rolurilor sunt interdependente. jocul încrucişat al proiecŃiilor şi expectaŃiilor de rol mutual (Iolanda Mitrofan. cele imature. Vaillant arată că mecanismele de apărare de tip narcisist sunt folosite de copii şi pacienŃi psihotici. 1980. p. în mod frecvent priveşte atitudinile şi aşteptările sale ca fiind corecte şi le menŃine fără a încerca să vadă sau să înŃeleagă atitudinea şi aşteptarea celeilalte persoane. 1991. Mitrofan. Mecanismul psihosocial care generează disfuncŃii maritale exprimă. conform celor mai mulŃi autori. Chiar dacă tendinŃa actuală este aceea de a întârzia căsătoria. părinŃi indife225 . PerformanŃa de rol se referă la felul în care individul intră în rolul său şi îi dă viaŃă. InsuficienŃa limitelor condiŃionează independenŃa şi autonomia copiilor. căsătorite sau nu. 1980. dimpotrivă.armonizeze cu tendinŃele şi interesele pe care caută să le pună în acord cu mediu. Nevoile ce sunt împlinite în interiorul cuplului sunt: materiale. dificultatea de a vedea. şi mecanismele defensive mature. echivalenŃa funcŃionării rolului. Rolurile parentale funcŃionale prezintă o clară exprimare al limitelor. o repetare a rolurilor la care indivizii au fost expuşi în copilărie. în consecinŃa a trei componente (Lloyd Saxton. reciprocitatea performanŃei de rol. într-o mare proporŃie. cuplurile. Limitele slabe caracterizează părinŃi supraprotectori sau. N. p. înŃelege şi accepta punctul de vedere al celuilalt devine din ce în ce mai dificilă. 1980) legate de funcŃionalitatea rolurilor în cuplu: congruenŃa percepŃiei rolurilor. PărinŃii tind să repete atmosfera din propria familie.

aici enumerând: rolurile sexual-afectiv şi procreativ. cel care seamănă în cele mai multe cazuri cu tatăl adevărat. care scade pe parcursul creşterii copiilor. mondenă. 18). orice atitudine excesiv de protectoare este respinsă ca posesivă. Aceste tipuri pentru taŃi au fost: tatăl important. meşter la toate. Într-un studiu efectuat de Rose Vincent (1972). dar manifestarea lor este interdependentă şi disfuncŃionalităŃile într-un sector antrenează disfuncŃionalităŃi şi în celelalte. Ciupercă.renŃi (slab implicaŃi în rol). doar 1 din 4 crede că acesta este cel ideal. de aceea. mama ideală diferă aproape întotdeauna de cea adevărată. dimpotrivă. cei care şi-l doresc sunt cei care nu au un astfel de tata. p. 330). rol organizatoric administrativ (Iolanda Mitrofan. 12). Pentru mame au fost identificate următoarele tipuri: mama „bomboană”. deci. după care are loc o creştere uşoară până la vârsta de 21 de ani ai copiilor (Rollins şi Feldman. Rolurile conjugale şi cele parentale pot fi privite izolat. 1970). ci. Rolurile conjugale sunt serios modificate de apariŃia copiilor şi. mama copilăroasă şi mama „cloşcă”. pe măsură ce copilul creşte. s-a constatat că există un nivel mai ridicat al aşteptărilor şi implicit al criticilor faŃă de mamă decât faŃă de tată. cu cele mai mari valori în perioada dinaintea apariŃiei copiilor. p. autoritar. Cercetările autorilor citaŃi au reliefat mai multe tipuri de disfuncŃionalităŃi de rol: adoptarea şi exercitarea inadecvată a rolului specific sexului. calmă. Copiii nu aleg mama în funcŃie de gradul de răsfăŃ oferit. adoptarea şi exercitarea inautentică a rolului familial. de extinderea pentru un noul rol. rolurile parental-educaŃional. seducător. MulŃi autori tratează. Doar 20% dintre copii l-au identificat pe tatăl lor cu tatăl ideal (Vincent. rolurile parentale şi maritale în complexul rolurilor familiale. În timp ce tatăl ideal şi tatăl real au acelaşi profil din punctul de vedere al copiilor. vedetă. 1998. până la vârsta de 6-13 ani. Concluzia privind autoritatea paternă manifestată faŃă de copii este: afirmarea brutală a unei supremaŃii şi autoritatea de tip epistemic. 1972. p. pe o populaŃie de aproape 100 de copii. tatăl „bomboană”. Concluziile autoarei sunt acelea că tatăl autoritar este cel mai frecvent ales de copii. şi tatăl sportiv. cel parental. om de interior. ea pare uneori o mască ipocrită a unei voinŃe de dominare (Vincent. Privind alegerea tipurilor de mame. dintre copiii care au un tată autoritar. începând cu vârsta şcolară. adoptarea şi exercitarea incompletă a rolului familial. de asemenea. energică. invadatoare. Statisticile arată o curbă a satisfacŃiei maritale în formă de „U”. au fost puse în evidenŃă mai multe tipuri de părinŃi (mame şi taŃi) şi frecvenŃa alegerii de către copii a unui tip sau altul. 1972. 226 .

128). Conform statisticilor INS România. însă. costurile economice si sociale ridicate suportate de populaŃie în perioada de tranziŃie. nr. 1995. 24/2000. publicate în „Comunicat de presă”. problemele familiale fiind mai mult în seama femeii. a numărului de născuŃi-vii”. este previzibilă o accentuare a scăderii fertilităŃii datorită costului copiilor (IluŃ. p.Perioada de 6-14 ani ai copilului este una de presiuni economice. nr. în funcŃie şi de socializarea din familia de provenienŃă. fiind corelată cu perioada adultă tânără. când partenerii de cuplu sunt preocupaŃi de profesie. Rolul de mamă implică o serie de noi sarcini pentru care femeia este mai mult sau mai puŃin pregătită. 38. criza locuinŃelor şi condiŃiile deosebit de dificile pentru posibilităŃile unui tânăr care-şi doreşte întemeierea unei familii. În consecinŃa prelucrării datelor privind natalitatea. dar gratificant datorită satisfacerii prin paternitate a orgoliului de patronaj. ca urmare a obiceiurilor culturale şi a rolului matern mai consistent. instabilitatea socială şi şomajul sunt printre principalele cauze care au determinat scăderea. an de an. Fertilitatea femeilor din grupa de vârsta 20-24 ani continuă să înregistreze intensitatea cea mai mare. Cercetări efectuate în România au scos în evidenŃă corelaŃia ridicată negativă dintre numărul de copii şi şcolaritatea mamei. psihologice şi sociale. INS România. Rolul patern este dificil datorită concurenŃei la atenŃia femeii. 227 . în condiŃiile în care şcolarizarea şi calificarea superioară vor fi tot mai costisitoare. în „Comunicat de presă”. apreciază că: „libertatea cuplurilor de a decide asupra numărului dorit de copii. fertilitatea specifică a scăzut la toate grupele de vârstă. din 2000.

Regresia biologică 13.1.3.1. Conform Merck Manual of Geriatrics (capitolul despre biologia procesului de îmbătrânire). Marea bătrâneŃe – longevitatea 13. după care are loc un declin până la vârsta adultă mijlocie 228 . PERIOADA BĂTRÂNEłII 13.XIII. cu toate că unele abilităŃi sunt afectate evident. majoritatea indivizilor între 65 şi 75 de ani sunt într-o condiŃie de sănătate asemănătoare celor de vârstă mijlocie.Cap. Stadiile perioadei de bătrâneŃe 13. în relaŃiile cu familia şi prietenii. într-o condiŃie de sănătate superioară şi cu o siguranŃă financiară mai bună decât generaŃiile anterioare.6. indivizii aflaŃi în perioada de trecere spre bătrâneŃe sunt. Îmbătrânirea este un proces biologic complex. conducând spre maturare prin vârstele copilăriei şi pubertăŃii. În contemporaneitate.5. până în perioada de adult tânăr. Atitudinea în faŃa morŃii 13. Unele din aceste schimbări au loc într-o perioada specifică de timp şi necesită o adaptare imediată. Probleme de natură psihoafectivă şi comportamentală 13. în general. Problematica retragerii din viaŃa activă 13. REGRESIA BIOLOGICĂ Perioada de bătrâneŃe aduce cu sine numeroase schimbări importante în modul în care individul se percepe pe sine şi lumea din jur. determinat genetic şi modulat de mediu. îmbătrânirea este un proces ce implică schimbări graduale şi spontane.7. De exemplu. Noi roluri în familie 13.4. totuşi sunt capabili de o bună funcŃionare. Ei tind să semene mai mult cu adulŃii de vârstă mijlocie decât cu cei bătrâni. într-o stare psiho-afectivă mai bună. respectiv au loc schimbări în viaŃa profesională.2.

greutatea corporală şi starea de bine psiho-afectivă. p. Harry Rubin. Ideea aceasta conduce la concluzia că îmbătrânirea celulelor are un rol important în procesul general de îmbătrânire. În ansamblu. ce acŃionează asupra celulelor. trofice. Scade producŃia de estrogen la femei (menopauza) şi cea de testosteron (andropauza) la bărbaŃi (Journal of the American Medical Association. Îmbătrânirea fiziologică. Unele manifestări ale procesului de îmbătrânire sunt legate de efectele declinului hormonal. scade energia instinctelor (scăderea libidoului) şi a eficienŃei adaptării. masa musculară şi rezistenŃa. ci există o îmbătrânire progresivă a acestora. a conştiinŃei şi dinamicii vieŃii interioare. Acest stres (de exemplu. se realizează fără seisme prea evidente. este procesul prin care capacitatea de diviziune a celulelor. care stimulează efectul îmbătrânirii generale. 1997). ale structurilor biologice ale organismului. Îmbătrânirea este greu de definit altfel decât pe baze operaŃionale sau în baza continuumului cronologic (vârsta individului). 1997. metabolismul. reducerea funcŃiilor biochimice). dat fiind faptul că organismul antrenează rezervele compensatorii şi parcurge forme de echilibre proprii extrem de complexe (Ursula Şchiopu. Ca urmare a modificărilor hormonale. Dar vârsta nu spune nimic despre bazele sistemice sau genetice ale îmbătrânirii. masa osoasă. se produc o serie de modificări biochimice (hormonale). 1992). fiind cel care reglează depozitele de grăsime. Se acceptă îndeobşte că sistemul endocrin este în mare măsură responsabil de procesul de îmbătrânire. spre deosebire de îmbătrânirea patologică. în concluzia cercetărilor despre mecanismele îmbătrânirii şi dezvoltarea umană arată că nu există probe reale relative la limitarea intrinsecă a numărului de divizări ale celulelor. Verza. profesor la catedra de biologie Berkeley (University of California). 349). datorită antrenării sociale şi active mai reduse. January 22. conform Merck Manual of Geriatrics (1999). se produc restructurări ale caracteristicilor personalităŃii şi o modificare de stare a diferitelor funcŃii psihice. după ce în finalul fazelor adulte a avut loc anularea capacităŃii de procreare. reduce capacitatea lor de multiplicare (Rubin. care induce o pierdere treptată a funcŃiilor diferenŃiate ale celulelor şi a ratei lor de creştere. de consistenŃă şi funcŃionale. SenescenŃa. proces numit senescenŃă. Una din teoriile biologice cele mai cunoscute asupra îmbătrânirii se referă la faptul că celulele normale pot creşte doar într-un număr fix de diviziuni înainte ca acestea să-şi încheie ciclul de viaŃă. De asemenea. capacitatea lor de dezvoltare şi funcŃionare s-a pierdut de-a 229 .şi marea bătrâneŃe.

lungul procesului de îmbătrânire, ducând până la incompatibilitatea cu viaŃa: procesul de senescenŃă se încheie cu moartea. În consecinŃă, putem spune că îmbătrânirea conŃine componente pozitive ale dezvoltării şi negative ale declinului, dar senescenŃa se referă strict la procesul degenerativ; de exemplu, problemele de memorie ce apar cu vârsta sunt considerate aparŃinând senescenŃei. Ca urmare a îmbătrânirii celulelor şi Ńesuturilor, se manifestă în exterior o serie de caracteristici, dintre care cea mai evidentă este modificarea aspectului general al pielii, care îşi pierde elasticitatea, devine mai subŃire, mai uscată, mai palidă. Această modificare este mai evidentă la nivelul feŃei şi mâinilor (părŃi descoperite ale corpului). Există însă o evidentă pierdere a elasticităŃii pielii şi a Ńesuturilor şi în alte părŃi ale corpului, spre exemplu, pliurile de sub braŃ sau de sub pântec. Acestea, ca şi ridările feŃei, se mai datorează şi faptului ca în faza adultă timpurie şi medie există o creştere în greutate datorită depozitelor de grăsime, printre altele şi subcutanat (Ursula Şchiopu, Verza, 1997, p. 349). Depozitele de grăsime ce apar în perioada adultă, precum şi creşterea nivelului de insulină sunt benefice pentru perioada bătrâneŃii când puterea de nutriŃie a organismului scade. O altă teorie despre îmbătrânire este cea a căderii celei mai slabe legături, respectiv nu toate sistemele organismului sunt la fel de puternice, dintre cele mai slabe făcând parte sistemul neuroendocrin şi cel imunitar, astfel încât decăderea din funcŃionarea corespunzătoare a unui sistem antrenează întreg organismul. Erorile de funcŃionare produse de sistemul neuroendocrin sunt responsabile de disfuncŃiile la nivel homeostatic, de pierderea capacităŃii de reproducere şi de dereglările metabolice care apar cu vârsta. Se declanşează procesul de încărunŃire (acromotrihie), începe pierderea sau rărirea părului mai ales în zona boltei craniului. Părul grizonat poate apărea şi înainte de 40 de ani, dar devine evident spre vârsta de 50 de ani, mai ales la tâmple şi în zona occipitală. Îmbătrânirea musculară şi a scheletului este pronunŃată şi măsurabilă după 50 de ani, ea fiind una din cauzele altor schimbări în totalitatea organismului. Corpul în întregime trece printr-un proces de scădere a procentului apei din organism. Acesta este unul din cele mai importante efecte ale îmbătrânirii. Scăderea apei din organism este drastică, de la 80% cât deŃine ea în perioadele de tinereŃe la 60% în perioada bătrâneŃii. ConsecinŃele imediate sunt legate de pierderi ale masei musculare, aceasta având un conŃinut ridicat de apă. Pierderea cantitativă a fluidelor din corp face, de exemplu, ca medicamentele ce
230

se dizolvă în organism să capete o concentraŃie mai mare. Scăderea apei la nivelul Ńesuturilor este probabil responsabilă şi de schimbările metabolice şi se corelează cu decăderea şi a altor sisteme organice. Mişcările devin treptat mai greoaie, mai lipsite de supleŃe. Scăderea elasticităŃii mişcărilor şi a capacităŃii de efort fizic este determinată de diminuarea mobilităŃii articulaŃiilor, de atrofierea lor, dar şi de scăderea masei musculare. ForŃa musculară şi densitatea oaselor scad după 40 de ani, densitatea oaselor atinge un nivel de maxim în jurul vârstei de 25 până la 30 de ani, după care apare o descreştere cu un procent de 1% pe an. ForŃa musculară scade şi ea după vârsta de 25 de ani, cu o rată de 10% de la 25 până la 50 de ani. De-a lungul vieŃii, un individ poate pierde până la 40% din masa musculară şi capacitatea funcŃională a sistemului muscular, care implică scăderea nivelului energetic al persoanelor în vârstă. Metabolismul calciului este, de asemenea, afectat şi, în consecinŃă, au loc decalcifieri care determină modificări de Ńinută, postură, pierderea danturii. După 55 de ani, la nivelul inimii are loc o incidenŃă mai mare a infarctului miocardic şi, într-o măsură apropiată, lezarea arterelor coronariene (care hrănesc inima). În perioadele adulte, bătăile inimii sunt de 72 pe minut, cu creştere la efort, excitare, teamă, dar după 55 de ani, bătăile inimii devin mai slabe şi neregulate (Ursula Şchiopu, Verza, 1997). Aparatul respirator funcŃionează mai slab, în principal sunt afectaŃi plămânii datorită scăderii apei din organism şi datorită pierderii elasticităŃii Ńesuturilor. RespiraŃia este mai superficială, oxigenarea întregului organism este diminuată şi apar des îmbolnăviri care se pot repede agrava. Scade durata generală a somnului, cu deosebire a celui paradoxal, care favorizează stocarea de informaŃii şi, în genere, învăŃarea. Apar din ce în ce mai des insomniile. Pe parcursul zilei, se simte din când în când o anume stare de oboseală, care-i face pe bătrâni să simtă nevoia repaosului (Ursula Şchiopu, Verza,1997). Deprecierea analizatorilor conduce la o prelucrare deficitară a informaŃiei, respectiv vederea devine mai slabă, scade capacitatea de a diferenŃia obiectele mai mici, scade sensibilitatea de diferenŃiere a culorilor. Scăderea auzului este o altă caracteristică des întâlnită la vârsta a treia. Diminuările de auz şi de vedere pot fi compensate cu proteze auditive şi ochelari. O dată cu vârsta scad sensibilitatea la durere şi capacitatea de diferenŃiere gustativă. Spitalizarea şi solicitarea de îngrijire medicală sunt din ce în ce mai frecvente după 65 de ani.
231

13.2. PROBLEME DE NATURĂ PSIHOAFECTIVĂ ŞI COMPORTAMENTALĂ

Perioada bătrâneŃii este şi cea în care creşte numărul neuronilor care ies din funcŃie, iar greutatea creierului scade şi, ca urmare, scade şi mobilitatea proceselor de excitaŃie şi inhibiŃie şi creşte latenŃa emiterii de răspunsuri la excitanŃi complecşi. În declinul funcŃiilor psihice un rol major îl joacă diminuarea funcŃionalităŃii SNC, începând cu scleroza celulelor din receptori. Degradarea sistemului nervos este legată şi de reducerea capacităŃii organismului de a satisface cerinŃele de irigare, oxigenare şi alimentare a creierului. Modificările intelectuale sunt mai puŃin accentuate decât schimbările fizice sau senzoriale. Descreşte funcŃionalitatea intelectuală mai ales după 70 de ani şi ca urmare a modificărilor structurale ale sistemului nervos. Se diminuează memoria de scurtă durată, iar memoria de lungă durată se păstrează mai bine. Scade interesul pentru activităŃi noi, cât şi cel pentru activităŃile obişnuite; are loc diminuarea capacităŃii de concentrare a atenŃiei şi sunt afectate, mai ales, activităŃile intelectuale care cer viteză de reacŃie. Schimbările de natură fiziologică au un impact real asupra stării şi sănătăŃii psihice. Pe de o parte, fragilizarea biologică aduce cu sine sentimentul de incapacitate, ceea ce produce schimbări majore în imaginea de sine a persoanelor vârstnice, iar pe de altă parte, îmbătrânirea sistemului neurohormonal produce alte schimbări ale manierei de reacŃie la mediul familial şi social, apar noi scheme de adaptare şi noi maniere de rezolvare a problemelor. Pe scala evenimentelor celor mai stresante, pierderea partenerului de viaŃă are un scor foarte ridicat, indiferent de vârsta persoanei care traversează această situaŃie. Cu cât persoana este mai în vârstă însă, adaptarea la noua situaŃie de viaŃă este mai dificilă şi cu atât pare să fie mai dureroasă şi mai plină de consecinŃe pentru starea psiho-fizică a individului. Problema cu care se confruntă partenerul rămas în viaŃă este singurătatea, chiar dacă acesta are suportul şi compania familiei şi prietenilor. SoŃul rămas singur pierde o sursă primară de suport material, de ajutor în activităŃile zilnice, de companie şi, de asemenea, pierde şi un partener sexual. În timp ce majoritatea indivizilor se adaptează pierderii partenerului după o perioadă de durere, un număr semnificativ de persoane văduve experimentează o depresie de lungă durată. Această depresie rezultă nu doar din pierderea partenerului, ci şi datorită altor pierderi ce sunt
232

frecvente în perioada bătrâneŃii. În anii bătrâneŃii, depresia apare din episoade scurte de tristeŃe. Melancolia sau pierderea bruscă a energiei poate evolua spre o serioasă şi îndelungată condiŃie depresivă. Caracteristicile acestei depresii include o durere continuă, lipsa de interes, lipsa de speranŃă, reducerea încrederii în sine, o evaluare deformată a prezentului şi viitorului. Persoanele vârstnice depresive se confruntă deseori cu dificultatea în a lua decizii şi devin mai încete în gândire, mod de a vorbi şi mişcări. Unii indivizi totuşi trăiesc un nivel înalt de activitate, găsind că este foarte dificil să se mai odihnească sau să rămână tăcuŃi. Simptomele psihice ale depresiei ar putea include pierderea apetitului, pierderea în greutate, oboseală severă, lipsa de somn, constipaŃia sau diareea. Cresc tensiunea şi anxietatea care poate contribui la construirea unor stări de agitaŃie. Unii indivizi pot traversa anumite probleme psihice, deoarece refuză tristeŃea sau deprimarea. Depresia severă este deseori acompaniată de gânduri de suicid. Suicidul poate apărea în anii bătrâneŃii ca urmare a evenimentelor stresante, cum ar fi pensionarea, văduvia, bolile sau sentimentul eşecurilor anterioare (Shulman şi Berman, 1988). Depresia nu caracterizează îmbătrânirea, familia şi prietenii unui vârstnic depresiv este bine să apeleze la ajutor de specialitate. Unii vârstnici devin suspicioşi asupra persoanelor şi evenimentelor ce se petrec în jurul lor. Ei ar putea dezvolta explicaŃii false sau ireale asupra lucrurilor care se întâmplă cu ei. Pierderea încrederii în ceilalŃi este într-un fel mai frecventă la persoanele care au dificultăŃi privind auzul, au vederea mai scăzută şi se confruntă cu pierderi severe de memorie. Acestea se pot întâmpla datorită faptului că ei nu mai au încredere în propriile lor simŃuri sau gânduri, astfel încât ei găsesc că este foarte dificil să aibă încredere în ceilalŃi. Perioada bătrâneŃii, aducând cu sine numeroase probleme de sănătate, centrează adultul în vârstă pe propriul corp şi disfuncŃiile asociate îmbătrânirii. Ei au o listă lungă de plângeri privind sănătatea. Această reacŃie este foarte frecventă, dar preocuparea excesivă privind sănătatea conduce la instalarea reacŃiilor ipohondrice. BătrâneŃea este perioada în care memoria este real şi sever afectată. Deseori se asociază cu boli de tipul Parkinson, Alzheimer, arterioscleroza cerebrală (Shulman şi Berman, 1988). Procesul îmbătrânirii include transformări fiziologice, biochimice şi comportamentale, declinul psihic fiind condiŃionat de o serie de factori de natură subiectivă, de natură fiziologică, precum şi de
233

condiŃiile de mediu, de moştenirea genetică şi de rezistenŃa SNC. În concluzie, îmbătrânirea se desfăşoară gradual şi diferă de la o persoană la alta.
13.3. STADIILE PERIOADEI DE BĂTRÂNEłE

Stadiile perioadei de bătrâneŃe pot fi: de trecere spre bătrâneŃe 65/75 ani, bătrâneŃea medie 75/85 ani, marea bătrâneŃe după 85 ani (Ursula Şchiopu, Verza, 1997). În literatura de specialitate americană, sunt enumerate două mari stadii: perioada bătrâneŃii timpurii (de la 65 la 75 de ani) şi bătrâneŃea târzie după 75 de ani. Perioada de trecere este cea în care are loc retragerea oficială din viaŃa activă şi, ca urmare, are loc micşorarea subidentităŃii profesionale. Rămâne esenŃială subidentitatea maritală, iar în expansiune se află subidentitatea parentală datorită apariŃiei nepoŃilor. În perioada bătrâneŃii propriu-zise, are loc contractarea subidentităŃii parentale, subidentitatea socială rămâne restrânsă ca urmare a reducerii mobilităŃii şi creşte frecvenŃa mortalităŃii. Longevitatea sau marea bătrâneŃe este caracterizată de restructurări ale personalităŃii şi o modificare de stare a diferitelor funcŃii psihice, a conştiinŃei şi dinamicii vieŃii interioare. În funcŃie de gradul de participare la viaŃa socială, se poate stabili şi o „vârstă socială” sau biosocială, ce înglobează sintetic caracteristicile vârstelor biologice, psihologice şi sociale (Ursula Şchiopu, Verza, 1997).
13.4. PROBLEMATICA RETRAGERII DIN VIAłA ACTIVĂ

Pensionarea este încheierea perioadei de oficiale de muncă şi un moment major în viaŃa tuturor indivizilor. Aceasta este văzută de cei mai mulŃi autori drept o perioadă de ajustări cruciale. Pentru cei mai mulŃi adulŃi aflaŃi la vârsta pensionării, profesia era cea care oferea cele mai multe ancore pentru existenŃă şi cele mai multe scopuri pentru viaŃă. ViaŃa individului pentru decade întregi era organizată în funcŃie de orarul de lucru. Retragerea din viaŃa activă este momentul în care adulŃii se văd confruntaŃi cu problema organizării personale şi independente a programului. Este mult mai uşor pentru aceia care au obişnuinŃa activităŃilor comunitare sau a activităŃilor de timp liber, dar pentru acei care nu au dezvoltat interese în afara profesiunii, pensionarea poate fi întâmpinată cu mare dificultate. De asemenea, pentru femeile care au
234

8 ani. adică în „spaŃiul de lucru” al femeii. Foarte ades copiii persoanelor în vârstă. violenŃa familială. jumătate din bunici au vârste cuprinse între 50 şi 64 de ani şi doar 19 % au peste 65 de ani. MenŃionăm unele dintre acestea: moartea părinŃilor. unele adaptări. Rolul bunicilor în creşterea nepoŃilor a fost întotdeauna extins în România şi tinde să se menŃină la fel. încearcă să ia decizii în locul părinŃilor lor. în 1970. fiind în 1999 de 25. Problemele pot să înceapă atunci când bătrânii experimentează primele serioase limitări fizice. în intenŃia lor de a fi de ajutor şi de a purta de grijă părinŃilor bătrâni. datorită creşterii vârstei mamei la primul copil (în România. Bunicii care au în îngrijire nepoŃi fac faŃă unei multitudini de provocări pe toate palierele propriei vieŃi atunci când îşi asumă acest 235 . principalul motiv pare să fie situaŃia economică şi predominanŃa familiilor în care ambii părinŃi sunt angajaŃi. pe când în 1997 el atingea aproape 4 milioane.5. căci. cu implicaŃii asupra planurilor de viaŃă. şi aceasta necesită. Statisticile prezintă motivele pentru care bunicii americani au în îngrijire nepoŃi. căci el se va afla acasă. foarte mulŃi bunici aveau în îngrijire nepoŃi. Census Bureau. de asemenea. vârsta la care adulŃii devin bunici tinde să crească şi ea. În România. numărul de copii crescuŃi de bunici depăşea cu puŃin 2 milioane. Conform aceloraşi statistici.3 ani – cf. când în fapt bătrânii sunt foarte capabili încă să decidă pentru ei înşişi. SIDA. cu 1. bunicii care au în îngrijire nepoŃi au mai puŃin de 65 de ani.S. Creşte. Fenomenul tinde să fie unul în creştere.fost casnice poate fi dificilă retragerea din activitate a soŃului. Dacă până acum problema apariŃiei nepoŃilor era discutată la vârsta adultă mijlocie. în 1997. Această problemă se accentuează din ce în ce mai mult pe parcursul anilor bătrâneŃii. comparativ cu anul 1998. de asemenea. copii născuŃi de mame adolescente. O altă problemă a pensionării este dificultatea legată de micşorarea venitului. vârsta medie la prima naştere a crescut. a organizării de zi cu zi a activităŃilor. Conform U. abuzul de droguri sau medicamente. 13. INS-38/2000). NOI ROLURI ÎN FAMILIE Copiii adulŃi ai persoanelor în vârstă continuă în linii mari relaŃiile stabilite până în această perioadă în aproape aceeaşi manieră ca în anii precedenŃi. ApariŃia nepoŃilor este o altă mare schimbare în configuraŃia familiei pentru persoanele vârstnice. şi perioada pentru care bunicii sunt învestiŃi cu acest rol. şomajul acestora.

fictiv. Un sondaj american arată care sunt interacŃiunile predominante între bunici şi nepoŃii lor: jocuri şi glume. discuŃii asupra divergenŃelor pe care nepoŃii le au cu părinŃii. activităŃi de învăŃare mai ales a unor jocuri sau dezvoltarea unor deprinderi. chiar dacă. cât şi indirect. Bunicii care au în grijă nepoŃi tind să neglijeze problemele lor psihice şi de sănătate. îngrijirea şi educaŃia nepoŃilor. cei care arbitrează şi participă la verdict asupra situaŃiilor. deoarece ei acordă prioritate nevoilor nepoŃilor lor. disciplină. discuŃii legate de problemele întâmpinate de nepoŃi. cei care păstrează tradiŃiile familiei. Autorii vorbesc chiar de stiluri de interacŃiune bunici-nepoŃi. Majoritatea autorilor acceptă ideea conform căreia bunicii au un rol important în creşterea. Weibel-Orlando au identificat. să spunem. cei care acordă suport fie emoŃional fie material (Sanders & Trygstad. banii de buzunar. 13. De exemplu. discuŃii asupra momentului când nepoŃii vor creşte mari. Indiferent 236 . 5 stiluri de interacŃiune: distant. Ei sunt expuşi la probleme de natură psihologică şi emoŃională. căutător de distracŃie. de supraveghere şi de conservare a culturii. prevalenŃa problemelor de sănătate creşte foarte mult. poate părea mai degrabă la începutul anilor bătrâneŃii decât la finalul lor. În jurul vârstei de 75 de ani. InfluenŃele directe sunt cele faŃă în faŃă. activităŃi legate de religie. continuă să ia parte la activităŃile comunitare sau sociale. Neugarten and Weinstein identifică cinci maniere de interacŃiune: formal. rezervor de înŃelepciune şi bunicul distant. privitul împreună la televizor. dar mai ales după 85. ritual. Toate acestea arată că legătura intergeneraŃională reflectă o înaltă valoare a gradului de coeziune familială. 1989). Chiar şi aşa sunt destul de mulŃi bătrâni care la 80-90 de ani se pot descurca şi trăi independent cu foarte puŃin ajutor din partea familiilor lor. cei care stau de pază. fie că aceştia sunt sau nu în îngrijirea lor. persoana are în jurul a 80 de ani. sfaturi. substitut parental. MAREA BĂTRÂNEłE – LONGEVITATEA Trecerea individului de la anii de început ai bătrâneŃii spre marea bătrâneŃe este de obicei graduală şi are mai mult în comun cu starea emoŃională decât cu vârsta propriu-zisă. Alte surse acordă bunicilor roluri similare ca acelea amintite. iar influenŃele indirecte sunt cele printr-o terŃă parte a interacŃiunii. Bunicii îşi influenŃează nepoŃii atât direct. cu mici diferenŃe: tampon în reducerea stresului în interacŃiunea cu familia. de asemenea. un individ care rămâne sănătos şi activ.rol.6.

populaŃia vârstnică este în creştere aproape peste tot în lume. se reflectă în valorile speranŃei de viaŃă la naştere. nu numai în plan economic.1 ani)”. presa mediatiza ştiri despre oameni care trăiesc până la vârste extrem de înaintate. În mai puŃin de două decenii. longevitatea continuă să suscite un maxim interes. de îmbătrânire demografică. dar continuu. când în populaŃia în vârstă aptă de muncă vor intra generaŃiile reduse numeric. în continuă creştere numerică. PopulaŃia „vârstei a treia” (4.7 ani.7 ani). în creştere. La fel ca şi majoritatea Ńărilor europene.care ar fi cauzele.1 în 1996. se arată că: „nivelul mortalităŃii. PredicŃiile din 1997 ale US Centers for Disease Control and Prevention. deosebit de ridicat în primul an de viaŃă şi la vârstele adulte masculine. 38 /2000. dar continuu. a făcut ca speranŃa de viaŃă la naştere să scadă continuu în perioada 1990-1996. În anii '70. În România. este o categorie socială vulnerabilă. în „Comunicat de presă” nr. mai mare cu 7. de îmbătrânire demografică. Efectele procesului de îmbătrânire demografică asupra desfăşurării vieŃii economice şi sociale şi asupra evoluŃiilor demografice viitoare vor fi simŃite după anul 2005. în special la vârstele adulte. cu probleme specifice faŃă de celelalte segmente sociale. dar şi social şi psiho-social”. durata medie a vieŃii a fost de 69. privitor la speranŃa de viaŃă. Aceasta este o constatare care sprijină ideea creşterii procentului populaŃiei vârstnice. era de 76. În perioada 1997-1999. în Vilcambamba (Ecuador) sau în 237 . un studiu de teren realizat de Duke University a constatat că procentul de persoane în vârstă în America cu o sănătate bună este în creştere faŃă de procentul celor cu probleme de sănătate. Privitor la creşterea populaŃiei vârstnice. Din altă perspectivă. În România.6 ani decât cea masculină (66. populaŃia vârstnică este. de asemenea. privitoare la durata medie a vieŃii americanilor. determinat în principal de scăderea natalităŃii. în uşoară creştere faŃă de perioada 1996-1998 (69. Creşterea mortalităŃii după anul 1991. conform aceleiaşi surse din anul 2000. fiecare al 5-lea locuitor al României va intra în categoria „vârstnicilor”. născute după 1989. Institutul NaŃional de Statistică. PopulaŃia feminină a avut în perioada 1997-1999 o durată medie de viaŃă (73.2 milioane). România se confruntă deja cu consecinŃele economice şi sociale complexe ale unei populaŃii aflate într-un proces lent. Asigurarea necesităŃilor populaŃiei vârstnice pentru un trai decent trebuie să acopere o gamă largă de preocupări. care a dus la reducerea absolută şi relativă a populaŃiei tinere şi la creşterea relativă a populaŃiei vârstnice. arată că: „structura pe vârstă a populaŃiei României reflecta un proces lent.2 ani).

) au intrat astăzi în istoria medicinei (Ionescu.000 de locuitori în SUA. Referindu-ne la moarte. Se poate vorbi despre moartea fiziologică ca despre un proces în care patologia se interferează cu tanatologia şi deci trebuie stabilit nu momentul morŃii. avansând pe anumite linii. 1975. Astfel. de la ignorarea ei în copilărie până la o familiarizare. 1975. Cercetări ulterioare au arătat că moartea este un proces în care elemente antagonice cuceresc poziŃii variate. Moartea psihologică este strâns legată de moartea fiziologică. lipsa de aburire a oglinzii aşezate în faŃa gurii. menŃinându-şi frontierele. mai ades subînŃelegem moartea fiziologică.7. Moartea fiziologică a fost considerată ca fiind instalată ireversibil (conferinŃa de la Geneva. precum şi de moartea socială. ATITUDINEA ÎN FAłA MORłII PercepŃia asupra morŃii diferă în funcŃie de vârstă. Mijloacele moderne de investigaŃie psihofiziologică. p. 1968) o dată cu absenŃa activităŃii bioelectrice cerebrale. p. în perioada bătrâneŃii târzii. InstanŃele neuronale asemănătoare celor care determină 238 .000 de locuitori. comparat cu 3 persoane longevive /100. resorbŃia eterului injectat subcutanat etc. dar au pus sub semnul întrebării însăşi criteriile considerate până acum obiective de constatare şi definitivare a morŃii. Deci. 309). cât şi de cea psihologică. În procesualitatea instalării morŃii trebuie subliniat caracterul inegal al avansării ei (Ionescu. clasicele semne de obiectivare a morŃii valabile până nu de mult (absenŃa pulsului. dacă nu acceptare. care s-a presupus că ar fi trăit până la vârsta de 168 de ani. posibilităŃile actuale de reanimare au demonstrat nu numai reversibilitatea unor funcŃii a căror activitate părea de mult încetată. Moartea este considerată etapa terminală a vieŃii. dar literatura de specialitate vorbeşte atât de moartea fiziologică. absenŃa reacŃiei la un stimul termic violent. ci momentul de la care viaŃa nu mai poate fi reversibilă. 1975. Ea decurge în mod treptat.Republica Azerbaijan. p. În Ńara sa se raporta un procent de 63 de persoane longevive /100. Moartea fiziologică este un proces desfăşurat în etape (Ionescu. autorităŃile sovietice au raportat moartea azerbaijanului Shirali Mislimov. funcŃiile unor organe pot continua încă. 304). ezitând în cuprinderea unor organe sau restrângându-se din faŃa unor aparate sau sisteme prin reversibilitatea funcŃiilor. 13. pentru aceeaşi perioadă. astfel că dispariŃia undelor cerebrale poate fi apreciată şi ca un repaus temporar sau ca o inhibiŃie temporară consecutivă atingerii unor dinamisme încă incomplet elucidate. În 1973. 304).

Moartea psihologică se exprimă prin disoluŃia comportamentului. ale distrugerii şi autodistrugerii (Neveanu. Starea este aceea în care se contestă rezultatele medicale sau se refac. furia. Stabilirea momentului morŃii fiziologice este importantă pentru prelevarea de organe. târguiala. Perspectiva cea mai cunoscută asupra atitudinii indivizilor în faŃa morŃii este cea propusă de E. 1997). Stadiul negării descrie imposibilitatea individului de a face faŃă ideii morŃii. Freud introducând conceptul de pulsiune de moarte. îşi propune să abordeze temerile cele mai profunde ale pacienŃilor în stadiul terminal. Din perspectivă psihanalitică. spun psihanaliştii.reluarea automatismului cardiac pot interveni şi aici în reluarea ritmurilor bioelectrice (Ionescu. depresia şi acceptarea. trebuie considerat. pulsiunile de moarte sunt secundar dirijate spre exterior. realizarea grefelor şi chirurgia transplantelor. manifestându-se sub forma pulsiunilor agresive sau de distrugere. Manifestările psihopatologice şi în special deteriorările afectivo-cognitive consecutive suprimării îndelungate a conştiinŃei prin comă prelungită sunt. p. de stăpânire şi cele de autoconservare. proporŃionale cu durata acesteia. Autoarea identifică cinci stadii ale confruntării cu ideea morŃii. Pulsiunile de moarte tind la reducerea completă a tensiunilor. Pulsiunea este considerată ca un concept de limită între somatic şi psihic. 1978). cele defensive şi cele refulate. a conştiinŃei de sine (identităŃii) şi a relaŃiilor cu cei din jur. Pulsiunile sunt împărŃite în pulsiuni ale vieŃii (Eros). de cele mai multe ori. 308). de care Ńin şi pulsiunile eului. În acelaşi timp. iar în pulsiunile morŃii (Thanatos). Kubler-Ross (1969). Verza. Coma este caracterizată prin disoluŃia bruscă sau progresivă a conştiinŃei şi a funcŃiilor de relaŃie şi prin conservarea (uneori relativă) a funcŃiilor vegetative. pulsiunile agresiunii. sunt încercate tratamente experimentale sau alternative. Lucrarea On Death and Dying. Acest aspect este extrem de complex şi împreună cu deteriorarea marilor funcŃiuni vitale se integrează în fenomenul de comă (agonie) (Ursula Şchiopu. adică la readucerea fiinŃei vii la starea anorganică. Este momentul în care individul prin 239 . este considerată un principiu fundamental în reglarea organismului. Îndreptate mai întâi spre interior şi tinzând la autodistrugere. şi anume: negarea şi izolarea. în care sunt incluse pulsiunile sexuale. Ea constituie gradul cel mai profund al destructurării conştiinŃei (starea comatoasă) (Neveanu. 1975. permanentul conflict dintre pulsiunile vieŃii şi cele ale morŃii. moartea este una dintre componentele fundamentale ale psihicului uman. trecând peste tabuurile profesionale de la acea vreme. 1978).

confruntă indivizii de toate vârstele cu existenŃa ei implacabilă. De asemenea. depresia poate invada individul care încetează să mai lupte şi se lasă cuprins de disperare. Revolta în faŃa morŃii este cea care adună resursele energetice şi le direcŃionează către dorinŃa de viaŃă. Izolarea este caracteristica stării în care individul. Moartea. este ceea ce-i unifică pe oameni între ei. de a muri. În momentul în care nu mai sunt opŃiuni. Această ultimă criză poate fi surmontată în funcŃie de capacitatea individului de a face faŃă ideii de a nu mai fi. se acomodează treptat cu ideea. antropologii. ca fapt social. precum şi în interiorul lor. ce este înconjurat de numeroase tabuuri. atitudine pe care el nu o are încă constituită. moartea unuia dintre membri este un eveniment care solicită recunoaştere socială. construind sensul unităŃii între viaŃă şi moarte. 240 . Doliul este modalitatea de a face faŃă ideii morŃii. Moartea individului este trăită de cei ce supravieŃuiesc şi descrie o dublă sarcină: exigenŃe ce solicită comemorarea şi omagiul. el nu este pregătit să renunŃe la beneficiile ei. este incapabil de relaŃii.încercările de a contesta diagnosticul. problema morŃii este dificilă mai ales pentru cei ce rămân în urma persoanei decedate. se poate bucura de momentele de viaŃă pe care încă le trăieşte. ambele având rolul de a face trecerea mai suportabilă pentru cei rămaşi în viaŃă. Erikson arată că întreaga perioadă de bătrâneŃe este caracterizată de criza generată de pendularea între integritate şi disperare în confruntarea cu ideea morŃii. Târguiala este stadiul în care individul încearcă o negociere existenŃială pentru a obŃine vindecarea sau prelungirea vieŃii. dar şi cu generaŃiile anterioare. Confruntarea cu ideea morŃii este dificilă nu numai pentru persoanele care sunt în perioada bătrâneŃii sau care au o maladie incurabilă. faŃă în faŃă cu ideea morŃii. Majoritatea comunităŃilor percep moartea ca pe un eveniment nefast. Un individ în stadiul revoltei este încă profund ataşat de viaŃă. pe de altă parte. este o manieră de răspuns a comunităŃilor umane pentru a integra experienŃa şi a o socializa în propriul mod de existenŃă. deşi ştie că nu mai este ceva anume de făcut pentru a împiedica moartea. pe de o parte. În toate comunităŃile. căci ele ar presupune o atitudine faŃă de moarte. Acceptarea este faza în care individul. Depresia este starea ce se instalează în urma epuizării soluŃiilor şi acŃiunilor. dar şi psihoterapeuŃii arată că doliul este maniera de reflecŃie la propria poziŃie în univers şi faŃă de moarte. aşteaptă un răspuns favorabil.

A doua copilărie 3. Vârsta creşei 2.Anexa 1 STADIILE DEZVOLTĂRII DUPĂ CLAPAREDE 1. Perioada de copil mic 2. Perioada adolescenŃei (trecere la adult) 0-3 ani 3-7 ani 6-13/14 ani 12-16 ani 10-20 ani 0-1 an 1-3 ani 3-6 ani 6/7-9/10 ani 10-20 ani LEONTIEV 241 . Stadiul de achiziŃie – experimentare 1. Perioada intereselor perceptive 2. Perioada primei şcolarităŃi (a 3-a copilărie) 5. LEONTIEV DEBESSE 1. Vârsta şcolară 4. Perioada intereselor generale intelectuale 4. Perioada antepreşcolară 3. Perioada intereselor etice. sociale. pentru sexul opus III. DEBESSE ŞI A. Vârsta neliniştilor pubertare 5. Stadiul producŃiei 6. N. Perioada muncii Până la 7 ani (B) Până la 6-7 ani(F) 7-12 ani (B) 7-10 ani (F) 12-15 ani (B) 10-13 ani (F) 15-16 ani (B) 13-14 ani (F) 0-1 an 0-2 ani 3-7 ani 7-12 ani 12-18 ani este 18 ani Anexa 2 STADIILE DEZVOLTĂRII DUPĂ M. Vârsta entuziasmului juvenil 1. Perioada preşcolară 4. Prima copilărie 2. Stadiul de organizare – evaluare 5. Vârsta „micului faun” 3. Perioada intereselor glosice 3. Perioada intereselor obiective şi speciale II. specializate.Pubertatea I.AdolescenŃa 4.

Stadiul formării imaginii de sine 3. GESELL GESELL 1. Stadiul de membru al grupului sociocultural 0-1 an 1-2 ani 2-3 ani 3-6 ani 6-7 ani 7-8 ani 8-12 ani peste 12 ani 242 . Stadiul afirmaŃiei – organizării sinelui 7. 4. Stadiul de opoziŃie–interes pentru adulŃi.Anexa 3 STADIILE DEZVOLTĂRII DUPĂ A. Stadiul crizei de atitudini extreme 6. Stadiul interesului pentru viaŃa socială 8. Stadiul de cooperare–socializare intensă 5. Stadiul cunoaşterii propriului corp 2.

STAGNARE 50 45 40 35 IDENTITATE VS.Anexa 4 70 INTEGRITATE VS. CONFUZIA ROLURILOR LEVINSON GOULD ERIKSON-VAILLANT 15 243 . IZOLARE 30 25 20 IDENTITATE VS. DISPERARE 65 60 55 PROCREARE VS.

244 .

Eward E. D. Badea. Editura IRI. NJ:Prentice–Hall. Socialisation Practices Associated with Dimensions of Competence in Preschool Boys and Girls. Constantin. W. Thousand Oaks. T... Allyn and Bacon. Victor. Bucureşti..F. Berk. 1995. Bucureşti. Structura şi dezvoltarea personalităŃii. Editura Tehnică. Social Learning Theory. Smith. în „Child Development”. Allport. 1981. 1989.C. Bucureşti. 38.E. Bandura.E.BIBLIOGRAFIE Adler. 2002.. Adler. and Black. 245 . 1991. V. în „Current Research in Anesthesia and Analgesia”. 1991. Istoria vieŃii private. 1967.C. 32. Philippe.. Daryl J. Ausubel. in L. A. in B. Gordon. A Life Span View of Women’s Social Relation. Bucureşti. A Proposal for a New Method of Evaluation in the New Born Infant. Richard C. Women Growing Older: Psychological Perspectives. O introducere în psihologia pedagogică. D. Atkinson. Home Recorded Sleep in 2-end 9 – Month – Old Infants.P. Duby. 1977... Englewood Cliffs.Turner & L.. Antonucci. Anders. Introducere în Bucureşti. „Journal of The American Academie of Child Psychiatry”. Editura Meridiane. E. Aries. Alfred. ÎnvăŃarea în şcoală. F. În umbra societăŃii. 17. F. Editura ŞtiinŃifică. Alfred. Editura Didactică şi Pedagogică. 1953. Atkinson. Marian. Cunoaşterea omului. Bucureşti.Troll (Eds). E.. psihologie. Ca:Sage. Psihologia şcolarului greu educabil. A. 2002. Editura SPER. şi Robinson. T. Bem. Baumrind. 1994. Child Development. Georges (coordonatori). Bucureşti. 1978. Rita L. Apgar.

and Shaffer. Laura. Development of the Taste Bud and Gustatory Papillae in Human Fetuses.H. 2. Pentru o teorie a instruirii. Adolescent Behavior: Readings and Interpretations. „Developmental Psychology”. Bucureşti. 41. în E. and Ainsworth. Berk. Bruner.. E. Norton Company. 2001. Alecu. J.. Bradley.R. Aries (Ed. 1997. „Child Development”. Bril. 1973. Bruner. Benedict. Bruner. IL: Thomas. Pedinielli.. J. 11. and Elardo. Piaget’s Mountains Revisited: Changes in the Egocentric Landscape. The Hague: Mouton. The Third Symposium on Oral Sensation and Perception: The Mouth of the Infant. Bucureşti. L’homme en développment. 1972. 1970.S. The Relevance of Education.. G. 1988. R.. Badea. Springfield..H. Jean-Louis..M. Bosma (Ed. Allyn &Bacon. J. R. Jaqueline. „Child Development”. „Developmental Psychology”. Procesul educaŃiei intelectuale. Bradshaw. Editura Didactică şi Pedagogică. J. 1972.. Editura Didactică şi Pedagogică. Bradley. „Developmental Review”.Băban.. 15. M.. M. 43. M. în H.D.H. 1970. Bryan. Infant Crying and Maternal Responsiveness. R. Bucureşti. CT: McGraw-Hill/Dushkin. L. Editura ŞtiinŃifică.S. 1977.. S. Bloom..F. N. J.). Le Développement psychologique est – il universel? Paris. D.S. Bruner. Contributions of Parents and Peers to Children’s Moral Socialization. Block. Preaching and Practicing Self-Sacrifice: Children’s Actions and Reactions.. Brody. G. S.. Bunescu. Adriana. D. Lives through Time. R. 246 Consiliere educaŃională.. Stadies in Mother – Infant Interaction. B. EducaŃia părinŃilor – Strategii şi Programe. H. 2002. Imprimeria Ardealul. Continuities and Discontinuities in Cultural Conditioning (1938). MA. G.S. Home Enviroment and Congnitive Development in the First 2 Years: A cross-Lagged Panel Analysis. Joseph Rowntree Foundation. Guilford. J. Bell. 1989. Schaffer (ED.). Household Budgets and Living Standards. PUF. Caldwell. H. Olivier. 1979. Houde. 1973. . London: Academic Press..). One Word at a Time: The Use of Single Word Utterance before Syntax. 1970. Lehalle. R.. J. B. Child Development. and Walbek. Cluj-Napoca. 1975. Early Social Interaction and Language Acquisition. 1971. Borke. în J. 1993. Berkley: Bancroft. 1982. New York. Editura Press Universitaires de France.. Bideaud.

The Hague. N. Debesse. New York: Wiley. J. 1985. Braine. The Antecedents of Self-Esteem. „Science”. Paul. Hemel Hempstead. San Francisco: W. Bucureşti. Bucureşti. W.S. 41. Bucureşti. 1970. Editura ALL. Chomsky. CreŃu. Recognition of Maternal Axillary Odors by Infants.). Bucureşti. Carroll. Brichacek. Universitatea Bucureşti. Dennis. Elev la şase ani. Of Human Bonding: Newborns Prefer Their Mothers’ Voices.H. Editura Didactică şi Pedagogică. Psihologia copilului de la naştere la adolescenŃă. J. Children’s First Word Combinations. Maurice. CreŃu... Probleme ale adaptării şcolare. „Monographs of the Society for Research in Child Development”. J.D.. vol. W. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. Cernoch.. Freeman. Psihologia procesului educaŃional.M. Coopersmith. S. Psihologia dezvoltării. Dittrichova. Limbaj şi gândire. Ciofu. 1957. 208. 1973. Editura Medicală Amalteea. Elvira. A.D. 1967.. 1978.( coord. Editura Didactică şi Pedagogică. Debesse. Psihologia vârstelor. Davidtz Joel R. 56.. Cuplul Modern între emancipare şi disoluŃie. J. M. Editura ŞtiinŃifică. Editura Tehnică. Editura Tipoalex.B. Children of the Creche. 1975. 1979. Dimitriu.). Ciofu. John B. Mouton and Co. Rewiew of Child Development 247 . H.. 1980. and Fifer. Hartup (Ed.M. 2000. A. V. Ciupercă. Cairns R. Cristian. Bucureşti. Edouard.. şi Ball Samuel. Handbook of Child Psychology. Editura Didactică şi Pedagogică. Birch. Harvester. 1972. K. 1976. Tinca. E. Claparède. 1997. in W. Campos. Bucureşti. 1983. Etapele educaŃiei. and Cairns B. Editura Tehnică.Birch. EsenŃialul în pediatrie. M. and Porter. Bucureşti. 2000. J. A.. The Structure of Infant Behavior: An Analysis of Sleep and Waking in the First Month of Life. 1981. „Child Development”. Carmen.. W. New York : Applleton – Century – Crofts. P. Syntactic Structures. Lifelines and Risks: Pathways of Youth in Our Time. and Haith. R. Editura Didactică şi Pedagogică. 2001. Psihologia copilului şi pedagogia experimentală. Eugen. Maurice.. Bucureşti. 1994. 1999. Editura Departamentului de ÎnvăŃământ deschis la DistanŃă.. 1999. DeCasper. 2. and DiferenŃe interindividuale.

B. Childhood and Society.. Editura Universitaria. Concern with Physique. 248 Research (Vol. New York: Norton. A. Gagné. and Behrend. Cognitive Development (2end ed. Robert M.6).Elder. E. Resnick.. Editura Didactică şi Pedagogică... Identity and Crisis. CondiŃiile învăŃării. New York: Basic Books. Editura Didactică şi Pedagogică. L. R. Frames of Mind: the Theory of Multiple Intelligences. E. Dottrens R. M. Adolescent. N. Gagné. Ray. Life At 33: the Fith Follow-up of the National Child Development Study. R. Angoasa şi viaŃa instinctuală – Feminitatea. H. Sigmund. M.. E. Erikson. Children’s Knowledge about Animates and Inanimates. Freud. 1991. H. Sigmund. Frazier. E.. Elder.J. Bucureşti. Dolgin. Payot Paris. Eysenck Michael. Tratat de psihanaliză şi psihoterapie. Gien H. 1992. Flavell. 1993. NY: Cornell Univesity Press. 1975. 1985. 1998. O. CT: Yale University Press. N.. Psihopatologia vieŃii cotidiene. Prelegeri de psihanaliză. 1982. Ferrier P. Payot Lausanne. Life Course Dynamics. 1939.. Croissance et developpment – Precis de pediatrie. A. 1984. Bucureşti. and Lisonbel. Bucureşti.. J. New York: Norton. VA: Christian Children's Fund. Richmond.Tautermannova. Dollard. Miller.. 55. Erikson. Mowrer. Enăchescu. 1977. New Haven. Editura Didactică şi Pedagogică. H. Gardner. & Sears. Editura Teora. Frustration and Aggression. Rast. Flavell. E.. Englewood Cliffs. 1975. 1968. 1982. 1950. 58.. Eysenck. K. Chicago: Univesity of Chicago Press. Constantin. 1985.. Perspectives on the Life Course. 1973. L. Bucureşti. H. Doob. H. H. „School Review”.. NJ: Erlbaum. 1950. „Child Development”. Robert M. Principii de design al instruirii.. David. .:Prentice Hall. National Children’s Bureau. A educa şi a instrui. N. G.. Cross-Cultural Child Development: A Training Course for Program Staff. Mialaret. W.. L. Ithaca. Bucureşti. Donohue-Colletta. J. Briggs. Editura Hillsdale. E. Editura Didactică şi Pedagogică.. Freud. J. G. Ferri. M. Descifrarea comportamentului uman. Leslie J. in G.. 1970. E. D.H... 1998.). 1992. K. Introducere în psihanaliză. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. Hans. Pedagogia Quebec. Metacognitive Aspects of Problem-Solving in the Nature of Intelligence. Sempe..

E. Maturation and Infant Behavior Pattern. „Human Development”. 36. and Walk. Gray. Golu. Havighurst. Bucureşti... Zlate. Developmental Perspectives on the Self-System. vol 1-4.. Hilgard. Cambridge. F. M. R. Gordon. 1976. Language in the Two-Year-Old. 1929. In M.R. E. Harter. „Child Development”. 1993..D. New York: Wiley. 48. Interaction. Hartup. R. Editura Fayard. R.M. Does Maternal Responding Imply Reduced Infant Crying? A Critique of the 1972 Bell and Ainsworth Report. Leonard. Adolescent Behavior: Readings and Interpretations. New York. „Handbook of Child Psychology”. 202.). & Elder.. The „Visual Cliff”. Grinda. in E. Rosenblum (EDS).... „Cognition”. 1993.E. Janet Z. 1984.. P. and Boyd. Thousand oaks. 39(2). 1. and Pirot. Goldin-Meadow. MA: Harvard University Press. 1988. 1978. Guilford. 4. Georges. J. Ca. C.. Teorii ale învăŃării. 1983. 1983. 1993. Gibson. Bower.. 1996. Gessel. R.Gavriliu. Golu. and Shatz. 19.. The Relative Importance of Social Class and Ethnicity in Human Development. Bucureşti. DirecŃii noi în psihanaliză. PrefaŃa la Karen Horney. A. M. Mihai. Editura Univers Enciclopedic. and Gallistel... Gelman. 1974. „Scientific American”. S. Editura Didactică şi Pedagogică.P. Education and Thinking: The Role of Knowledge. Giele. Wiley. 1986. 1960. Handbook of Child Psychology. M. S. A.. Editura Didactică şi Pedagogică.J. R. Conversation and the Development of Language. Gewirtz. Hetherington (ED). 249 . L.. Glen H. The Effects of Prosocial Modeling on Young Children’s Nurturing of a „Sick” Child. W. H. The Child’s Understanding of Number. E. J.. Lewis and L. Methods of Life Course Research Qualitative and Quantitative Approaches. and Gelman. vol 4. R. Dinamica personalităŃii. Adolescents and Their Friends.R. Psihologia copilului. CT: McGraw-Hill/Dushkin. Appropriate Speech Adjustments: The Operation of Conversational Constraints on Talk to Two-YearOlds. M. Sage. 1976. Ernest. M. in E. 1984. 1995. Gelman. „Psycology and Human Development”.. Hetherington... R. Aries (Ed.. E. Glaser. Pour l’enfant – une code de vie. „Psychological Review”. Editura Geneze. New York Wiley. Bucureşti. Verza. Selingman. „American Psychologist”. 1977.

Ionescu. W. Hess. New York: Academic Press. Editura ŞtiinŃifică şi Enciclopedică. Nonmonotone Assessment of Monotone Development: An Information Processing Analysis. 123-141). Lowry. 250 Rates of Chromosome Abnormalities at Different Maternal Ages. New York. Pediatrie. in S.. Koluchova. Bucureşti. Bucureşti. A. Numerical Taxonomy of Birth Defects and Polygenic Disorders (p. 58(3): 282-285. 1982. Editura NaŃional. ÎnvăŃarea eficientă. in H.Q. Genetica inteligenŃei. B.Bergsma & R. EDITIS..Hook. Familia – cunoaştere şi asistenŃă. B & Chambers. E... Landsheere.. Psychology and Psychiatry”. I. C. W. 1977. Hook. vol. M. Iordăchescu. Ioan. Jersild. Bucureşti. Keller. Bucureşti. Klahr.. 50. B. R. The Psychology Adolescence. Liss. 1972. L. 1998.B. 1981. B. Florin. Lamart.. Editura Univers Enciclopedic. 1995. Jinga. Karen. NegreŃ. Editura Didactică şi Pedagogică.. Editura ŞtiinŃifică şi Enciclopedică. New York: Alan R. New York Norton. „Child Development”. H. 1994. FuncŃia şi câmpul vorbirii şi limbajului în psihanaliză. 1995. Jones. Macmilan. Bovet. O abordare teoretica şi două ghiduri practice pentru educatori şi elevii lor. A. G. D. Psihosomatica. Bucureşti. Rheingold (Eds).. Sinclair. 1977. Jacques.. Severe Deprivation in Twins: A Case Study. 1955. Lacan. 1977. and Bell. Kessen. Gilbert de. T. G. Strauss (Ed). Stevenson. Editura Didactică şi Pedagogică. 36.. Child Effects on Adults’ Method of Eliciting Altruistic Behavior. „Journal of Child. M. DirecŃii noi în psihanaliză. U-Shaped Behavioral Growth. 1979.. 1995. E. 1963. Psychological of Somatic Developement. Kelly. IluŃ P. . Horney. „Obstet Gynecol”. ÎnvăŃarea şi structurile cunoaşterii. Estimate Rates of Down Syndrome in Live Births by One-Year Maternal Age Intervals for Mothers Aged 20-29 in a New York State Study. Bucureşti. Bucureşti. Istoria universală a pedagogiei exeperimentale. in D.. Sucking and Looking: Two Organized Congenital Patterns of Behavior in the Human Newborn. 13. 1965. Editura Univers. J. 2000. „Child Development”.. H.M. 1975. 1967. Inhelder. Ion. The Psychology of Personal Constructs. Early Behavior: Comparative and Developmantal Approaches. E. & H. G. New York: Wiley. Editura Argonaut Cluj-Napoca. J.

Volume 2. Wodsworth Inc. 1975. (coord. Iolanda. A. 1985. & Chalkley. Maratsos. Mitrofan. Flavell. 1983. Orientarea experienŃială in psihoterapie. Ioson Aronson Inc. Merrill-Palmer 31. Adolescent Crisis. K. 1983..). et all. 1977. Co. and E. „Science”. Bucureşti. New York. New York. 1998. Maccoby. Mitrofan. A. M. M. Luquet. Handbook of Adolescence. Alcan. Editura Didactică şi Pedagogică. Le dessin enfantin. Cluj-Napoca. Eseu asupra intelectului omenesc. 1978. vol. Psihologia relaŃiilor dintre sexe MutaŃii şi alternative. An Introduction to Child Development. Miclea.N. and Martin. Ciupercă Cristian.. Wiley. Lefrancois. vol 4. 198. Low. C.M. Incursiune în psihosociologia şi psihosexologia familiei.1.). Mircea. MacFarlane. Charmichael’s Manual of Child Psychology. 1961. J.. Iolanda. 1970. in Parent-Infant Interaction. Bucureşti. New York: Gardner Press. Inc.L. Of Children. Markman. Hetherington (Ed). E. H. 1983. 251 . New York Wiley. Locke. and Moore... in J... The Internal Language of Children's Syntax: The Ontogenesis and Representation of Syntactic Categories. D. A Developmental Inquiry into the Effects of Multiple Models on Children’s Generosity. vol. Paris. Leventon. Ciupercă. Malmquist. 2000. Mitrofan. Mitrofan. 1977. Guy R.Lefrancois. Amsterdam Elsevier. Olfaction in the Development of Social Preferences in the Human Neonate. M. Psihologie cognitivă. Maratsos. Nelson (Ed. Wodsworth Publishing Co. Handbook of Child Psychology.M. 1927.. 1980. Lipscomb. Editura ŞtiinŃifică.. in P. 1994.. T. Editura Springer Publishing Company. A.. 1977. in E.. McNeill. Psihopatologia. Ciba Foundation Symposium 33. Psihoterapia şi consilierea copilului. Some Current Issues in the Study of the Acquisition of Grammar. in K. Eva. New York: Wiley.R. The Development of Language. P.. „Handbook of Child psychology”. 3. J. Children's Language. Editura SPER. Guy R. Cristian.H. M. 2001.. Bucureşti. 1978.). Iolanda. Editura Press Mihaela SRL. Meltzoff. Socialization in the Context of the Family: Parent-Child Interaction. Editura Alternative. Bucureşti..H. Casa de editură GLORIA S. Editura SPER. Mussen (ED. G.. Introducere în psihologia învăŃării la adulŃi. P. John. Bucureşti. Imitation of Facial and Manual Gestures by Human Neonates. Iolanda. 1997. E. A. (Eds).

in E. Moen. Child Abuse: An Interdisciplinary Analysis. Introducere în psihologia copilului. Psihologie şi pedagogie. 1999. Reconstructing Rerirement: Careers. Moen. Păun. Lungu.. Pugh. 2000. 3. 252 Effects of Discrepancies between Observed and Imposed Reward Criteria on Their Acquisition and Transmission. 1976. K. R.. Piaget. The Gendered Life Course. J. W. and Slaby. N. R. National Children’s Bureau. L. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. The Development of Intimate Relationships in Late Adolescence. 1973. (1990). I. Planchard. Editura AFIR. M. „Handbook of child psychology”. 1980. Popa. J. Cercetarea în pedagogie. Timişoara.. 1976.). Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti.D. Ioan. J. Nicolau. J. Şcoala.. Piaget. Emil. E. by R.. 4. Nicolae S..Mischel. 1994. (Coord. 1973. vol. Neveanu. Wiley. Bucureşti. L. Piaget. 28. Cartea infirmierei. 1972. Paul Popescu. Confident Children. R. Epistemologia genetică. „Adolescence”. Editura Tipografia UniversităŃii din Bucureşti. Bucureşti. 1990.D. Emile. J. Paul Popescu. 1978. Editura de Vest. 1966. Iaşi. Erica and Smith Celia.W..G. Editura Polirom. Piaget.. Editura Didactică şi Pedagogică. 1972.4. Peterson.. Inhelder B.. R. „Journal of Personality and Social Psychology”.. Probleme actuale în pediatrie. and Neacşu. abordare sociopedagogică. I. 1983. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti.. Osterrieth. Editura Albatros.. Editura Didactică şi Pedagogică. C. Liebert. Paul. Neveanu.. 1976. in Handbook of Aging and the Social Sciences. P. vol. 1975. . Parke. 1998. „Contemporary Gerontology”. and Collmer. Merrill – Palmer Qarterly. DicŃionar de psihologie. Editura Dacia. Hetherington (Ed). Piaget. Cluj. P. Instruire şi învăŃare. Judecata morală la copil. 1992. Editura Didactică şi Pedagogică. Linda George. Curs de psihologie generală. Binstock. Psihologia copilului. Bucureşti. Naşterea inteligenŃei la copil. 24.. De’Ath. Paul. Bucureşti. An Alternative Perspective to Norm-Based Explanations of Modeling and Children’s Generosity. Parke.M. The Development of Aggression. White. Bucureşti. 1999. 375-400. Chicago: University of Chicago Press. Couples and Social Capital.M. 1982. Editura ŞtiinŃifică. Confident Parents. New York. Gillian.

H. Bucureşti. Morality. in J. Ionescu.H. Roffwarg. Rosenberg. 1995. Marital Satisfaction over the Life Cycle. Conciving Their Self. J.. Knopf. 3. Bucureşti. Jean. Bucureşti. B.K. 1973. The Individual. Stepgrand-Parents and Grandparents: The View from Young Adults. G. 1983. Tipografia „Jockey Club” Ion C. Radu. Ontogenetic Development of the Human Sleep – Dream Cycle. Rogers. P. 1951. J. Paul. Radke . 2001. W. „American Journal of Orthopsychiatry”... 1989.. Rogers.. Editura Academiei. 1916.. Marriage and the Family. Schwartz.Waxler. D. Paris.. „Journal of Marriage and the Family”. 1981. 13). SchiŃă de psihologie istorică. C. New York: Alfred A. M. L. acest necunoscut.. New York: Basic Books. 1975. Psychology of Learning.. Wilhelm. Editura ŞtiinŃifică şi Enciclopedică. Editura FundaŃiei România de Mâine. ÎnvăŃare şi gândire. Le dévelopement de la Personne. Bucureşti. Rousselet. 38. H.. R.1968. M. Gândire concret operatorie şi conŃinut obiectual.Carl. and Dement. Psihologia educaŃiei.C. Valentina.H. R. 1969. W.. Editura Didactică şi Pedagogică. 152. Morris. AdolescenŃa. Goran. Rousseau. Markman (EDS). Sanders. Implications and Theory. P. 1975. J. The City and the Child. Reich. C. 19. in P. Zahn . Children’s Prosocial Dispositions and Behavior. 51. Rest. 253 . 1979. Rollins. 32. N. Bucureşti. „Science”.. Editura FundaŃiei România de Mâine. Adolescentul. Boston. Bucureşti. Bucureşti. and Feldman.Radu. Flavell and E.Carl. M. Mussen (ED). 1983. Nicolae. R.H. H. Client Centered Therapy: Its Current Practice. Handbook of Child Psychology: Vol 4. Văcărescu.. Llyod. Advances in Child Development and Behavior (vol. Rutter.. Handbook of Child Psychology. New York: Wiley. D. 1989. Houghton Miffin Co. L. Inc. Edition Dunod. New York: Wiley. 1970.. Muzio. Saxton.Yarrow. Reese. and Chapman. Vol. B. Nicolae.. A. Freud and His Followers. „Family Relations”. Radu.. Radu. Emil sau despre educaŃie. Lipsitt. & Trygstad. Vasile. M.W. Wodsworth Publishing Company. 1998.M. 1995. New York: Academic Press. 1979.A. J.. New York: Norton. Effects of Positive and Negative Adult-Child Interaction of Children’s Social Preferences. Roazen. „Journal of Experimental Child Psychology”. Editura Trei.J. 1976. N. 1966... and Martin. Redd. FuncŃia orgasmului. E..

E. 1975.. Patterns of Child Rearing. B. 1963. a 3-a. Human Developmental Neuropsychology. Probleme psihologice ale jocului.B. J. De la învăŃarea citirii la munca intelectuală. et co.1984. 1996. ÎnvăŃarea umană. H.. New York: Oxford University Press. The Psychology of Careers. p. Ursula. Children’s Thinking.: Prentice-Hall.. 1973. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. Şchiopu. Englewood Cliffs N. Bogdan. Education and Physical Growth. BasicBooks Inc. 313-335. Stechler. Super. Sternberg Robert J. Thorndike. 1986. 1990. 1978.. Sears. New York: Harper. in B. Şchiopu. & Levin. Psihologie generală şi psihologie socială. RevoluŃia ştiinŃifică a învăŃământului. Editura Educational Psychology: Theory into Practice. Ana. Bucureşti. & Halton. Guilford. „European Journal of Scoial Psychology”. Editura Didactică şi Pedagogică.. Handbook of Developmental Psychology (p. Tucicov. Ed. în Davidtz Joel R şi Ball Samuel. The Triangle of Love.). Bucureşti. Siegler. A. R. Editura Didactică şi Pedagogică. R. Editura Didactică şi Pedagogică. Şarlău. Aries (Ed. 254 . 1988. citat de Super... CT: McGraw-Hill/Dushkin. 175-189). 1997 p. Editura Didactică şi Pedagogică. D.. Editura Univers Enciclopedic. Bucureşti.E. Ursula.Sears. G. Spreen. R. Bucureşti. Verza. L. Editura Litera.F. Bucureşti. E. Tanner. Relation of Early Socialization Experiences to Aggression in Middle Childhood. 1997. Prenatal Influences on Human Development.. Steinberg. G. Edward Lee. 1983. 1984. R. Maccoby. Ursula. Editura Didactică şi Pedagogică. 63. „Journal of Abnormal & Social Psychology”. Şchiopu. Bucureşti. DicŃionar de Psihologie. J.. 1982. Slavin E..S... Construct Validation of a Triangular Love Scale. J. Skinner. London: Harper. 466-492. 27.. 1957. Robert. in E. Emil. Adolescent Behavior: Readings and Interpretations. 1983. Conflict and Harmony in the Family.. Bucureşti. O. Psihologia procesului educaŃional. 1961. J: Prentice-Hall. Psihologia vârstelor. New York: International Universities Press. Sillamy Norbert. M. 1978. Bucureşti.. 1957. Englewood Cliffs N. Curs de psihologia copilului. 1971. Sternberg. Wolman (Ed). Editura Didactică şi Pedagogică. Allyn &Bacon. MA. D. Autonomy.

1978. L.. Cambridge. Lives in Progress: A Study of the Natural Growth of Personality. Verza. 1980. Wallerstein. Emil. Editura Hyperion. L. Educational and Psychological Measurement. New York. D. EducaŃia adulŃilor. L.. Nicolaie. Vincent. Editura Pro Humanitate.. B. Wolff.M.E. Educational Psychology. 1962. Elena. Psihologia vârstelor. Rose. Psihologia procesului educaŃional. ÎnvăŃarea scrisului. Bucureşti. „Psychological Issues”. Bucureşti. 1998. 1971. Editura Pro Humanitate. Guidetti Michele. White. Bucureşti.. Editura Didactică şi Pedagogică. The Relationship of Interest to Abilities and Reputation among First-Grade Children. Yarrow. L. Bucureşti. De la act la gândire. Editura ŞtiinŃifică. J.. VinŃanu. Mind in Society. The Causes Controls and Organization of Behavior in the Neonate. Bucureşti. Psihologia vârstelor. Introduction a la psychologie du developpement.. Ecaterina. MA. 1966. citat de Super. E. „Archives of General Psychiatry”. Anita. New York: Basic Books. Cunoaşterea copilului. S. M. 8.R. Emil. 5. Vîgotsky. Tyler. 1951. 33. Ecaterina. Cambridge... Learning Concern for Others. 1999.S. Bucureşti. 1972. 1978. E. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Didactică şi Pedagogică. Natural History of Male Psychological Health V. S. and Waxler. 535-545. Bucureşti. „Developmental Psychology”. Vîgotsky. Opere psihologice alese. 1975.). and Kelly. Verza. NY: Holt. P.. O. Mass: MIT Press. J.E. C. Editura Didactică şi Pedagogică.Z. MA: Harvard Univesity Press. Surviving the Break-up: How Children and Parents Cope with Divorce. 1964. Vaillant. Cambridge. 255 . 1993. p. Armand Colin/VUEF. 1999.. Vrăsmaş. 2002. P. MA:Harvard University Press.. Scott. Wallon. Vrăsmaş. Henri. 1976. 1999. EducaŃia copilului preşcolar. 1973. Vîgotsky. 1975.. (3rd Ed. Editura Pro Humanitate. H. Thought and Language. in Davidtz Joel R şi Ball Samuel. R. 1981.. G. Woolfolk. 1980. W. Vlad. Paris. Sociobiology: The New Synthesis.Tourrette. Evaluarea în actul educaŃional-terapeutic.: The Relation of Choice of Ego Mechanisms of Defense to Adult Adjustment. Editura Didactică şi Pedagogică RA. Wilson.. Rinehart and Winston. Bucureşti. Allyn & Bacon. Chaterine. S. E.

Nr. E. Universitatea „Carol Davila” Bucureşti. Manuel pour l’examen psychologique de l’enfant.6/1998. R. 1997. **** **** *** SituaŃia copilului şi a familiei în România. Bucureşti. Bucureşti.. Adolescentul instituŃionalizat. Spitalul Universitar din Geneva. 1969. Editura ŞtiinŃă şi Tehnică. „Culegere de texte” în colab. Editura Per Omnes Artes. Delachaux et Niestlé. „Psihologia”. Prevenire precoce şi educaŃie în domeniul dezvoltării copilului mic. Tomes 1 et 2. Neuchâtel. 256 .. cu DPC România. Bucureşti. Zazzo. 1999.Zamfir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful