You are on page 1of 5

PERCUMA

* Untuk kegunaan Jabatan


JPM(PENG) Pin. 1/1/2008
Panel

Tarikh temu duga

Sesi
Pagi
GAMBAR Petang
(Sila lekatkan
gambar terbaru
BORANG PERMOHONAN JAWATAN
Bil
ukuran pasport) DALAM PERKHIDMATAN AWAM
DI BAWAH
JABATAN PERDANA MENTERI

* Untuk kegunaan Jabatan

* Tapisan : LAYAK TIDAK LAYAK (sebab)

Permohonan Bagi Jawatan:

Tarikh Tutup Iklan :

1. MAKLUMAT PERIBADI PEMOHON

Nama Penuh (Huruf Besar):

No. Kad Pengenalan (Baru): Warna:

Jantina: No. Kad Pengenalan (Lama):

Tarikh Lahir: Tempat Lahir:

Alamat Surat-menyurat:

Alamat Tetap:

No. Telefon: (Tel. Bimbit) (Rumah) (Pejabat)

Umur Pada Tarikh Tutup Permohonan: tahun bulan.

Agama: Keturunan:

Kewarganegaraan: Kahwin/Bujang:

1
Nama Suami/Isteri:

Pekerjaan Suami/Isteri:

Tempat: Bilangan Anak:

Kecacatan: Cacat Anggota Cacat Penglihatan Cacat Pendengaran

[Sila tandakan (x) dalam petak yang berkenaan]

Berat Badan = (kg) * Berkaca Mata/Tidak Berkaca Mata

Ukuran Tinggi = (cm) * Rabun Warna/Tidak Rabun Warna

(* Potong yang mana tidak berkenaan)

2. KELULUSAN AKADEMIK (Sila lampirkan salinan sijil-sijil yang disahkan)


(a) Maklumat-Maklumat Mengenai Sekolah Yang Dihadiri
SEKOLAH
SIJIL PMR/SRP SPM/SPMV STPM
RENDAH
Tahun
Pangkat
G G G
R R R
Mata Pelajaran Mata Pelajaran Mata Pelajaran
E E E
D D D
B. Melayu B. Melayu Pengajian Am
B. Inggeris Kesusasteraan B. Melayu
Sejarah Melayu B. Inggeris
Geografi Pendidikan Islam B. Arab
Peng. Agama Islam Sejarah Syariah
Pendidikan Islam Geografi Usuluddin
Keterangan I. Hisab Moden/ B. Inggeris Sejarah
*Tamat
Mengenai Matematik Matematik Geografi
Darjah 6
Mata
/Tidak Perdagangan Matematik Tamb. Ekonomi
Pelajaran
Tamat Sains/S. Paduan Sains Matematik A
Yang
Darjah 6 Sains Pertanian Sains Tambahan Matematik Lanjutan A
Diambil
Sains Rumah Tangga Fizik Fizik
Lukisan Kimia Kimia
Seni Perusahaan Biologi Biologi
K. Hidup BP 1 Perdagangan Lukisan
K. Hidup BP 2 Prinsip Akaun Perakaunan
K. Hidup BP 3 Pendidikan Seni Kesusasteraan Melayu
Ujian Lisan (BM)

2
(b) Kegiatan Luar/Persatuan (Sekarang)

1.

2.

3.

3. PENGALAMAN KERJA (DAHULU DAN SEKARANG)


Ringkasan Tugas- Nama & Alamat Gaji Pokok
Jawatan Tarikh
Tugas Majikan Sebulan
Dari Hingga

4. KEBOLEHAN MENAIP/TRENGKAS DAN LESEN MEMANDU


Kebolehan Menaip Lesen Memandu

Bertulis Bercetak Tarikh Diperoleh Tarikh Tamat

Bahasa Malaysia Bahasa Malaysia

……… psm ……… psm

Bahasa Inggeris Bahasa Inggeris

……… psm ……… psm

5. TENTERA/POLIS (Bagi Bekas Tentera/Polis, sila sertakan Sijil Tamat Perkhidmatan)

Tentera sedang berkhidmat

Polis sedang berkhidmat

Bekas Tentera

Bekas Polis

Askar Wataniah

3
No. Tentera / Polis:

Pangkat:

Tempoh Berkhidmat: Dari: Hingga:

Tarikh Disahkan:

Menerima Pencen Menerima Ganjaran

PENGAKUAN PEMOHON

Saya akui bahawa segala maklumat yang diberikan di atas adalah benar dan sekiranya maklumat itu
didapati palsu, permohonan saya akan terbatal dan jika saya telah ditawarkan jawatan, perkhidmatan
saya akan ditamatkan dengan serta-merta.

Tarikh:
(Tandatangan Pemohon)

4
PANDUAN KEPADA PEMOHON

1. Hanya satu (1) salinan borang permohonan perlu diisi dan dikemukakan kepada:

SETIAUSAHA BAHAGIAN,
SEKSYEN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA,
BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA,
ARAS 3, BLOK B8,
JABATAN PERDANA MENTERI,
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN,
62502 PUTRAJAYA.

2. Pemohon hendaklah menggunakan satu (1) borang bagi satu (1) jawatan sahaja. Pastikan
borang yang digunakan adalah borang permohonan jawatan yang dikeluarkan oleh Seksyen
Pengurusan Sumber Manusia, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Jabatan Perdana
Menteri.

3. Semua maklumat yang diisi dalam borang ini hendaklah ditulis dengan jelas dan terang
dengan HURUF BESAR.

4. Pemohon dikehendaki melampirkan bersama salinan fotostat kad pengenalan, surat beranak,
sijil-sijil atau lain-lain dokumen yang berkaitan yang telah DISAHKAN sebagai bukti kelayakan
sebagaimana yang disyaratkan.

5. Hanya borang permohonan yang diisi dengan TELITI dan LENGKAP dari pemohon yang
berkelayakan akan didaftarkan. Calon-calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil
untuk ditemu duga jawatan.

6. Pemohon dikehendaki membawa bersama sijil-sijil atau dokumen-dokumen yang ASAL semasa
sesi temu duga.

7. Pemohon daripada Pegawai Kerajaan yang sedang berkhidmat mestilah dibuat melalui Ketua
Jabatan mengikut peraturan di bawah Peraturan 17 Peraturan-peraturan Pegawai Awam
(Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 dan pastikan Kenyataan
Perkhidmatan yang lengkap dan kemas kini serta Laporan Penilaian Prestasi terkini
disertakan bersama dalam permohonan tersebut.

8. Segala perbelanjaan berhubung dengan permohonan dan temu duga jawatan TIDAK AKAN
DITANGGUNG OLEH JABATAN INI.