You are on page 1of 4

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี

หมวดวิชาการจัดการงานคอมพิวเตอร์
ลำาดับ เลข นศ. ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น ที่ทำางาน Tel. (Off.) Tel. (Mobile) e-mail
1 5023033516 น.ส.นุชนาฏ นันทจันทร์ หน่อย ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำานักพหลโยธิน 02-273-2040-1 081-9222-337 nuchanoy@hotmail.com
2 5023033524 น.ส.สาวิตรี ปิ่นเกษร อุ๊ Hitachi Data Systems 02-343-1663 085-2303-605 auau99@hotmail.com
3 5023033532 นายภาสกร โควินท์ เอ บริษัท 3D Network (Thailand) จำากัด 02-670-4188 089-6683-010 amadcatz@hotmail.com
4 5023033540 นายวิกร ประเสริฐกรรณ์ กร - - 089-6913-444 vikorn.p@gmail.com
5 5023033557 น.ส.กานต์ทิตา รณฤทธิวิชัย กานต์ Acnielsen (Thailand) - 089-4453-900 kantita@hotmail.com
6 5023033565 น.ส.รัตนา บุญแสวง เจี๊ยบ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏสวนดุสิต 02-241-7571-80 # 1309 081-9726-381 jeabaej@hotmail.com
7 5023033573 นายสามารถ เจตนเสน โป้ง ESCO 02-737-9701 # 2800 084-1329-676 samart_pong@hotmail.com
8 5023033599 น.ส.สายสุรีย์ บุตรภักดี เปิ้ล ศูนย์ข้อมูลตรวจคนเข้าเมือง สตม. - 086-3342-626 polple@hotmail.com
9 5023033607 น.ส.รติรัตน์ ดีศรีศักดิ์ อุ๊ ธ. ทิสโก้ 02-633-7159 087-6061-914 ratirat@tisco.co.th
10 5023033615 น.ส.กนกรัตน์ ดีศรีศักดิ์ เอ๊ะ ธนาคารกรุงเทพ จำากัด 02-685-7305 089-6049-103 anny_pong@hotmail.com
11 5023033623 น.ส.มาลิน แย้มสรวล จิ๊บ TT & T Co.,Ltd. 02-100-1342 089-1191-329 jippjip@hotmail.com
12 5023033631 น.ส.จิรนันท์ พุ่มภิญโญ เมย์ ธนาคารกรุงเทพ จำากัด 02-685-7342 085-1732-628 maymart_51@hotmail.com
13 5023033649 น.ส.สุขุมาพร อินทนาศักดิ์ สุ AIS (Advance Info Service) 02-299-6631 087-9296-692 sukumapi@ais.co.th
14 5023033656 น.ส.กัลยานี เลื่องสุนทร กัล มหาวิทยาลัยมหิดล 02-201-5104 084-1383-136 i_kanlayanee@hotmail.com
15 5023033938 น.ส.ประภาพรรณ วุ่นสุข แหม่ม IT Center กรมการพัฒนาชุมชน มหาดไทย 02-622-3161 086-8803-143 p.wunsuk@yahoo.com
itcdd@yahoo.com
16 5023033664 นางณิชกุล วิสุทธิชาติธาดา โอ๋ สนง.เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ก.อุตสาหกรรม 02-644-8405 083-1398-181 nichakhu@yahoo.com
17 5023033672 น.ส.นงเยาว์ จิรภาไพศาล แหม่ม Crystal Bridge Co.,Ltd. 02-939-3067 081-4563-065 nchiraph@hotmail.com
18 5023033680 น.ส.ชลาลัย มกุลพานิช เบบี้ KrungThai Computer Services 02-251-8199 083-9831-117 inuby@hotmail.com
19 5023033698 น.ส.ปัทมา อยู่สิน เอ๋ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 02-951-1453 081-2844-681 ae6998@hotmail.com

com 40 5023033920 น.com 34 5023033854 นายวรายุทธ ตั้งกมลสถาพร เปา บ.com 24 5023033748 นายอัครา วัฒนโยธิน เอก กฟภ.com . .ส.com 39 5023033912 นายตวงทรัพย์ สาทรานุวัฒ Ex ธุรกิจส่วนตัว 02-806-8623 081-8247-471 xcho50@hotmail.จิดาภา สิทธิเดช กิ๊ฟ Fabrinet 02-998-9966 # 1454 086-6180-234 gifteyo@hotmail.จันทร์จิรา นพคุณธรรมชาติ หมั่ย ธุรกิจส่วนตัว 02-950-2516 081-1234-628 peemaiz@hotmail.com 21 5023033714 น.com warittha.com 081-5678-108 29 5023033797 นางนภาลัย จุฑารัตน์จรัส เจี๊ยบ ธนาคารกสิกรไทย 02-470-1361 081-8447-678 jeab_napalai@hotmail.นันทพร บูรพันธ์ นัน บ.com หมวดวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 37 5023033896 น. 20 5023033706 นายธนายุฒม์ สีลาลาด โอ๊ต .วริษฐา สมเลข แตง Western Digital 035-277-321 086-7789-474 twikky_29@hotmail.ส.com 23 5023033730 น.วันทนีย์ มงคลทรัพย์กุล วัน.th 27 5023033771 น. ธนาบุตร จำากัด 02-216-2901-5 # 513 089-0449-411 koy152@hotmail.com 33 5023033847 น. Avalant 02-633-8175 086-5564-372 pum_ta@hotmail. นีย์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ก. แอคเซล อินทิเกรชั่น จำากัด 02-618-8886 086-7634-882 akiyamakung@hotmail.ส.ส.ส.ส.com 35 5023033862 นายกานดิศ ปุณยธร ต๊ะ บ.ส.อัญชุลี วิเศษกุล หน่อย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 02-613-2730 081-9103-633 aviseskul@hotmail.ac.วิชานี สากลบรรเจิด นุ้ย True Corporation 02-647-5208 081-6994-462 honeyme_nui@hotmail. Avalant 02-633-8175 086-8806-473 t_rex9999@hotmail.รวีวรรณ มนูจันทรัถ กิฟท์ True Corporation 02-647-5208 089-1268-648 rawewan_1@hotmail.com 31 5023033821 น.com 32 5023033839 น. 02-590-5788 081-9811-773 lord_akkara@hotmail.com 30 5023033813 นายปิยะ ปานทอง ปอ ธนาคารกรุงเทพ จำากัด 02-626-4821 086-7718-444 por18879@hotmail.ส.com 36 5023033870 นายสิรภพ เอกมงคลกิตติ วุฒิ ธุรกิจส่วนตัว 02-712-2722 086-5477-770 siraphope@hotmail.วัฒนธรรม 02-422-8874 087-4942-666 wantanee@mail.com 38 5023033904 นายสมศักดิ์ บรรจงมโนมัย เล็ก Thai Industrial Gas 02-338-6452 089-2041-594 lakkoon2000@yahoo.ส.ธนิดา เดชเจริญยศ ปุ้ม บ.com 28 5023033789 นายมิตร จีระพิวัฒน์ บอย โรงแรมรอยัลออร์คิด เชอราตัน 02-266-0123 # 3315 086-3225-805 jeeraphiwat@yahoo.com 26 5023033763 นายดุลยรัตน์ กรณฑ์แสง เจิม สำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 02-613-3516 089-6630-010 dulyarat@tu.com 25 5023033755 นายปเวสน์ แสงวงศ์รัศมี Pop True Corporation 02-647-5811 086-7737-476 popup148@hotmail.com 22 5023033722 น.somlake@wdc. 089-1725-090 aot_mcc10pit@hotmail.

com .com .com ail.com com ail.com ail.

com com com ail.com ail.com com wdc.com ail.com .com com com .com com o.com il.ail.com l.