You are on page 1of 11

KLSR KLSR mula dilaksanakan sejak negara mencapai kemerdekaan.

KBSR Perlaksanaan KBSR adalah susulan daripada perubahan yangdilakukan oleh Laporan Jawatankuasa Kabinet MengenaiPerlaksanaan Dasar Pelajaran yang dikeluarkan pada tahun1979. Kajian yang telah dilakukan oleh Jawatankuasa Kabinetiniterhadap Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR) yang telahdilaksanakan sejak merdeka tersebut mendapatibahawaterdapat beberapa kelemahan yang perlu diatasi.

KELEMAHAN KLSR Mengikut kajian terhadap KLSR yang telah dilaksanakan sejak merdeka, jawatankuasa kabinet telah mengenalpasti beberapa kelemahan seperti :1. Isi kandungan sukatan pelajaran kadangkala berulang dan tidak adakaitanantaramatapelajaranatauantaradarjah.2. Sukatan pelajaran mengandungi butiran yang terlalubanyak. Inimembebankan dan membosankan murid.3. Guru dan murid selalu terdesak menghabiskan sukatanpelajaranterutama apabila ada peperiksaan.4. Pengajaran dan pembelajaran selalunya berdasarkan bukuteks. Inimenghadkan penggunaan teknik dan bahanpengajaran lain yang lebihmenarik dan berkesan. KK AAKS EUT NBR Kajian oleh Kementerian Pendidikan dengaUniversiti Sains Malaysia pada tahun 1982 melaluiLaporan Fasa I ( 1988) :Pembelajaran Tarafpenguasaan murid-murid dalam 3M ini adalah lebihtinggi jika dibandingkan dengan murid-murid yangmengikutikurikulum lama. Murid-murid KBSR berjaya menguasai kemahiranbelajar yang efektif seperti menyoal, berbincang danmengeluarkanpendapat. Sebilanganbesar murid juga telah menguasaikemahiranbelajar yang lebih kompleks lagi sepertimengenalideaidea utama danmembuatrumusan. Melalui temuramah dengan guru-guru KBSR, didapatib a h a w a g o l o n g a n m u r i d - m u r i d y a n g t a h u m e m b a c a adalahlebih ramai daripadadalam KLSR dan mereka membaca lebih pantas daripadamurid-murid dalamKLSR. Sahsiah Murid-murid KBSR juga didapati lebih beranibercakapdan yakinserta menunjukkanminat dalampembelajaranmereka. Budayamembaca juga semakin meningkat. Murid-muridboleh berinteraksisesama sendiri ,bekerjasamadanbertolak ansur Pengajaran pengajaran yang berpusatkanmurid, kepelbagaian aktiviti penglibatan semua murid dalam aktivitiMenghasilkan murid-murid yang lebihberminat dalampembelajaran. KELEMAHAN KBSR Beberapa prinsi p K BSR tidak dilaksanakan dengan berkesan dalamprosesP&P mengakibatkan : Kesepaduan pengetahuan, kemahiran dan nilai tidak tercapaisepenuhnya melalui proses P&P di bilik darjah.

Antara faktor yang mendorong kepada perkara ini ialah fokusberlebihan untuk mencapai gred kelulusan A dalam peperiksaan. Jadi kebanyakan proses P&P yang berlaku di bilik darjah lebihberupa proses menyediakan pelajar untuk peperiksaan.

Tidak lagi bersifat menyampaikan ilmupengetahuan, kemahiran dan nilai yang perluseperti mana dituntut oleh kurikulummatapelajaran. Mengurangkan keberkesanan usaha ke arahmembangunkan insan yang berilmupengetahuan, berketerampilan, berdayasaing,berkemahiran dan mempunyai jati diri- ciri modal insan cemerlang yang dihasratkan BANDING BEZA RancanganKBSR menekankan penguasaanterhadapkemahiranasas 3M iaitu membaca , menulisdan mengira. Memberi tumpuan terhadapperkembangan individusecara menyeluruh yang meliputi aspek jasmani,emosi,rohani, intelek dan sosial (JERIS). Aspek pengajarannilai-nilai murni dankewarganegaraanjugaturut ditekankanberbanding KLSRsebelum ini. Pengajaranmata pelajaran moral dan Pendidikan Islampula menjadi unsur kesepaduandalampengajaran,bukannyaterletak pada guru agama sahaja

Melalui aktiviti kokurikulum KBSR pula ianyameliputi aktiviti kelab, persatuan, permainan sertaunit beruniform. Murid-murid dapat berinteraksi dengan pelbagaikaum, memahami budaya kaumlain,mendisiplinkan diri, serta dapat mengamalkansikap toleransi dan kerjasama dengan rakan-rakanyang berlain agama dan budaya. Justeru, penerapan nilai- nilai murni ini adalahpenting dalam pemupukan individu ke arahmencapai integrasi nasional.