БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

201 сейф 1ш /43440 төгрөг/

201 сурагч ширээ 18ш, сандал 46ш /16000, 2100 төгрөг/

1
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

201 зөөврийн ширээ 1ш /16800 төгрөг/

2

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

201 үзүүлэн шкаф 3 /3900төгрөг/

201 багш сандал 1ш /3000төгрөг/

3
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

201 лабортори ширээ 2ш /30000төгрөг/

201 түмбүчктэй төмөр ширээ 1ш /188000төгрөг/
4

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

201 кодоскоф шар 1ш /7200төгрөг/

5
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

201 металл ширээ 1ш /30200төгрөг/

201 экран 1ш /60000төгрөг/

6

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

201 диапроектор 1ш /5760төгрөг/

201 ус нэрэгч аппарат 1ш /166000 төгрөг/

7
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

201 үзүүлэн туршлагын ширээ 1ш /45000 төгрөг/

201 багш ширээ саарал 2ш /45000 төгрөг/

201 төмөр шкаф 2ш /238000 төгрөг/
8

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

201 саарал ширээ 1ш /185000 төгрөг/

9
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

201 багш сандал 3ш /45000 төгрөг/

201 ногоон самбар 2ш /230000 төгрөг/

10

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

201 зурагт haier 42 inch 1ш /1199000 төгрөг/

201 хөргөгч sharp 1ш /349900 төгрөг/

11
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

201 ус буцалгагч Toshiba саарал 1ш /79900 төгрөг/

12

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

201 компъютер dell 1ш /1349000 төгрөг/

13
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

201 принтер hp laserjet 1000 1ш /289900 төгрөг/

201 notebook haier 1ш /989000 төгрөг/

14

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

201 компъютер LG 1ш /1230120 төгрөг/

202 сурагч ширээ 22ш, урт сандал 20ш /20000, 20000 төгрөг/
15
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

202 суурин ширээ 1ш /1520 төгрөг/

16

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

202 ногоон самбар 1ш /60000 төгрөг/

202 бор самбар 1ш /3200 төгрөг/

17
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

202 үзүүлэн шкаф 5ш /39000 төгрөг/

202 багш сандал 1ш /3000 төгрөг/

18

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

202-1 кино аппарат украйн 1ш /240000 төгрөг/

19
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

202-1 үзүүлэн шкаф 3ш /39000 төгрөг/

202-1 лабортори ширээ 1ш /30200 төгрөг/

20

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

202-1 диван 1ш /60000 төгрөг/

202-1 хар сандал 1ш /30000 төгрөг/

21
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

203 сурагч ширээ 22ш, сандал 7ш, урт сандал 17ш /18000, 3500 төгрөг/

22

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

203 багш ширээ 1ш, багш сандал 1ш /30200, 3000 төгрөг

203 ногоон самбар 1ш /150000 төгрөг/

23
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

203 үзүүлэн шкаф 5ш /39000 төгрөг/

203 номын сервант 5ш /35170 төгрөг/

24

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

203 диван 1ш /48000 төгрөг/

203 кодоскоф 1ш /300000 төгрөг/
25
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

203 лети 60 1ш /36000 төгрөг/

26

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

204 сурагч ширээ сандалтайгаа үргэлж 12ш /30000 төгрөг/

204 ногоон самбар 1ш /60000 төгрөг/

27
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

204 үзүүлэн шкаф 1ш /39000 төгрөг/

28

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

204 багш ширээ 1ш, сандал 1ш /130400, 72000 төгрөг/

204 зурагт hitachi 21 inch 1ш /

29
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

/

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

204 канон sharp AR 5516d 1ш /1699900 төгрөг/

204 компъютер dell 1ш /1063900 төгрөг/

30

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

204 3 үйлдэлт принтер hp M1120 MFP 1ш /280000 төгрөг/

204 хөгжим Philips AZ 1027 1ш /119990 төгрөг/

31
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

204 ногоон багш ширээ 1ш /30200 төгрөг/

204 саарал шкаф 1ш /170000 төгрөг/

32

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

205 цэнхэр хөлтэй ширээ 7ш, хар сандал 9ш /15000, 30000
төгрөг/

33
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

205 диван 1ш /50000 төгрөг/

205 хөгжим Philips 1ш /126400 төгрөг/

34

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

205 компъютер acer 1ш /867570 төгрөг/

205 принтер XEROX phaser 3117 1ш /170885 төгрөг/

35
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

205 хөгжим Panasonic 1ш /216630 төгрөг/

206 сурагч ширээ 20ш, сандал 40ш /43060, 27539 төгрөг/

36

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

206 ногоон самбар 1ш /141496 төгрөг/

37
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

206 үзүүлэн шкаф 1ш /28000 төгрөг/

206 үзүүлэн шкаф 2ш /39000 төгрөг/

38

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

206 багш ширээ1ш, сандал 1ш /106125, 54269 төгрөг/

206 сурагч ширээ 1хүүхэд 4ш, сандал 4ш /20000, 15000 төгрөг/

39
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

206 зурагт sharp 21inch 1ш /391180 төгрөг/

40

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

206 цагаан самбар 2ш /59800 төгрөг/

207 сурагч ширээ 20ш, сандал 40ш /20000, 15000 төгрөг/

41
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

207 ногоон самбар 1ш /60000 төгрөг

207 багш ширээ 1ш, сандал 1ш /30200, 15000 төгрөг/

42

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

207 зурагт daewoo42inch 1ш /860000 төгрөг/

207 шар шкаф 1ш /
43
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

/

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

208 сурагч ширээ 20ш, сандал 40ш БЯам /43060, 27539 төгрөг/

208 ногоон самбар 2ш /60000, 141496 төгрөг/
44

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

208 багш ширээ 1ш, сандал 1ш /106125, 54269 төгрөг/

45
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

208 модон шкаф 2ш /28000 төгрөг/

208 хөгжим Philips 1ш /142280 төгрөг/

46

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

209 сурагч ширээ 14ш, сандал 14ш /3хүүхэд/ 30000, 19864 төгрөг/

209 багш ширээ1ш, сандал 1ш /85000, 20000 төгрөг/

47
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

209 ногоон самбар 2ш /135000 төгрөг/

209 шкаф модон үргэлж 1ш /850000 төгрөг/

48

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

209 зурагт LCD haier 42” 1ш /999000 төгрөг/

210 бичгийн ширээ 1ш /162800 төгрөг/
49
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

210 компъютерийн ширээ 1ш /108900 төгрөг/

50

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

210 канон IR1600 1ш /1845000 төгрөг/

210 компъютер Samsung 1ш /867570 төгрөг/

51
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

210 принтер hp 1020 1ш /196800 төгрөг/

210 хар сандал 4ш /30000 төгрөг/

52

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

210 номын тавиур 1ш /5000 төгрөг/

53
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

210 шкаф 6 хаалгатай 1ш /672000 төгрөг/

210 буйдан 1ш /90450 төгрөг/

54

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

210 түшлэгтэй сандал 1ш /125000 төгрөг/

210 ус буцалгагч 1ш /25000 төгрөг/

55
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

210 зурагт sanyo 21inch 1ш /93000 төгрөг/

211 суудалтай ширээ 20 ш /30000 төгрөг/

56

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

211 багш ширээ 1ш, сандал 1ш /163504, 40000 төгрөг/

57
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

211 бор самбар 1ш /3200 төгрөг/

211 хөгжим sony CFD520cd 1ш /146500 төгрөг/

211 зурагт sanyo 42inch 1ш /1199900 төгрөг/
58

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

211 шкаф үргэлж модон 1ш /700000 төгрөг/

59
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

212 сурагч ширээ 21ш ,сандал 21ш /20000, 15000 төгрөг/

212 багш ширээ 1ш, сандал 1ш /30200, 15000 төгрөг/

60

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

212 ногоон самбар 2ш /120000 төгрөг/

61
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

212 зурагт sharp 21inch тавиурын хамт 1ш /289990 төгрөг/

212 саарал төмөр шкаф 4ш /290000, 170000 төгрөг/

62

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

212 dvd -1500 /169990 төгрөг/

212 хөгжим Philips 1ш /129990 төгрөг/
63
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

213 сураг ширээ 20ш, сандал 20ш /25000, 2000 төгрөг/

213 багш ширээ1ш, сандал 1ш /65000, 40000 төгрөг/
64

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

213 ногоон самбар 2ш /135000 төгрөг/

65
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

213 хөгжим JVC 1ш /139900 төгрөг/

66

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

213 шкаф үргэлж модон 1ш /900000 төгрөг/

67
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

213 зурагт sanyo 42inch 1ш /1199900 төгрөг/

213 хөгжим Philips 1ш /119990 төгрөг/

68

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

214 сурагч ширээ 13ш, сандал 13ш /115000, 70000 төгрөг/

214 багш ширээ 1ш, сандал 1ш /183000, 15000 төгрөг/

69
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

214 бор шкаф 2ш /302000 төгрөг/

70

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

214 ногоон самбар 2ш /145000 төгрөг/

71
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

214 хар хөлтэй ширээ 1ш /15000 төгрөг/

214 зурагт jvc 21inch 1ш /242490 төгрөг/

72

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

214 хөгжим Амгалан багш 1ш /116390 төгрөг/

214 хөгжим Одмаа багш 1ш CSD-XD55 /152990 төгрөг/
73
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

214 kanon sharp AR5316E 1ш /1199990 төгрөг/

74

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

214 нотебоок dell 1ш /799250 төгрөг/

214 проектор 1ш /1199990 төгрөг/

75
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

214 дэлгэц 1ш /199990 төгрөг/

215 диван 1ш /108540 төгрөг/

76

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

215 сурагч ширээ 4ш/ ногоон/ 6000 төгрөг/

77
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

215 Сандал 8ш /2130 төгрөг/

215 ус буцалгагч 1ш /18000 төгрөг/

78

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

215 тавиур төмөр 1ш /10990 төгрөг/

215 үргэлж шкаф 1ш /302000 төгрөг/

79
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

215 компъютер dell 1ш /628099 төгрөг/

215 хар хөлтэй ширээ 1ш dell protsessor-ийн хамт /15000/

80

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

216 зөвлөгөөний ширээ 1ш /300000 төгрөг/

216 сандал орос 8ш /30000 төгрөг/

81
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

216 буйдан 4ш /50000 төгрөг/

82

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

216 багш ширээ 1ш /модон/,сандал 1ш /45000, 15000 төгрөг/

216 сурагч ширээ 11ш, сандал 5ш /6000, 2000 төгрөг/

83
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

216 сервант хуучин 1ш /13500 төгрөг/

216 бор самбар 1ш /3500 төгрөг/

84

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

216 үргэлж шкаф 1ш /714720 төгрөг/

85
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

216 ногоон самбар 1ш /ар нь цагаан/ 235170 төгрөг/

216 компъютер acer 1ш /643500 төгрөг/

86

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

216 принтер XEROX 1ш /170890 төгрөг/

87
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

216 компъютер LG шинэ 1ш /1042140 төгрөг/

216 компъютер LG хуучин 1ш /1350000 төгрөг/

88

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

216 компъютерийн ширээ 1ш /120000 төгрөг/

89
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

216 kanon sharp 1ш SF-1118 /820900 төгрөг/

216 багш модон ширээ 1ш /45000 төгрөг/

90

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

216 багш саарал ширээ 1ш /138550 төгрөг/

91
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

217-1 компъютер LG new i3 1ш /1042140 төгрөг/

217-1 принтер Samsung 1ш /270000 төгрөг/

92

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

217-1 цагаан самбар 1ш /118611 төгрөг/

93
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

217-1 саарал диван 1ш /45000 төгрөг/

217-1 багш ширээ шаргал 1ш /376000 төгрөг/

94

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

217-1 шаргал шкаф 2ш /285000 төгрөг/

95
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

217-1 ком.шилэн ширээ 1ш /45000 төгрөг/

217-1 орос хар сандал 1ш /30000 төгрөг/

96

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

217-1 хувцасны шкаф шаргал 1ш /212800 төгрөг/

217-1 жижиг шүүгээ /5000 төгрөг/

97
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

217-1 зурагт 21” prima 1ш /629900 төгрөг/

98

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

217-2 бичгийн ширээ 1ш бор /163504 төгрөг/

217-2 түшлэгтэй сандал 1ш /137515 төгрөг/

99
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

217-2 шкаф 5 хаалгатай 1ш /592200 төгрөг/

100

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

217-2 буйдан 4ш /50000 төгрөг/

217-2 принтер LBP-1120 1ш /567000 төгрөг/

217-2 компъютер Samsung 1ш /730000 төгрөг/
101
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

217-2 хөгжим sharp 1ш /460000 төгрөг/

102

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

217-3 дугуй ширээ саарал 1ш /379000 төгрөг/

217-3 хар сандал 8ш /30000 төгрөг/

103
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

217-3 буйдан 1ш /108540 төгрөг/

217-3 диван 1ш /120000 төгрөг/
104

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

217-3 ногоон самбар 1ш /90000 төгрөг/

105
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

217-3 цагаан самбар 2ш /118611, 121500 төгрөг/

217-3 сэтгүүл ширээ бор 2ш /72450 төгрөг/

106

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

217-3 номын тавиур модон 4ш /5000 төгрөг/

218 багш ширээ 3ш /138550 төгрөг/

107
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

218 хар сандал 5ш /30000 төгрөг/

218 бүрээстэй хар сандал 17ш /25000 төгрөг/

108

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

218 компъютер dell 5ш /628099 төгрөг/

109
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

218 нотебоок acer 6ш /749900төгрөг/

218 компъютер acer 12ш /577500төгрөг/

110

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

218 проектор acer 5ш /715000төгрөг/

111
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

218 дэлгэц сервэрийн dell 1ш /

218 сервэр толгой компъютер 1ш

112

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

218 компъютерийн ширээ 1ш /120000 төгрөг/

218 компъютерийн шилэн ширээ 17ш /45000 төгрөг/
113
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

218 саарал шкаф 3ш /190000 төгрөг/

218 принтер Samsung 1ш /228541 төгрөг/
114

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

218 проекторийн дэлгэц 1ш /133836 төгрөг/

115
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

218 мэдээллийн самбар 2ш /27500 төгрөг/

219 сурагч ширээ 12ш, сандал 12ш /22550 төгрөг/

116

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

219 үзүүлэн шкаф 1ш /28000 төгрөг/

219 багш ширээ 1ш, сандал 1ш /30200 төгрөг/

117
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

219 ногоон самбар 1ш /216000 төгрөг/

219 хөгжим Philips 1ш /155990 төгрөг/

118

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

219 зурагт haier 21” 1ш /354080 төгрөг/

119
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

220 сурагч ширээ 23ш, сандал 22ш /18000, 2000 төгрөг/

220 ногоон самбар 2ш /135000 төгрөг/

120

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

220 багш ширээ 1ш, сандал 1ш /30200, 15000 төгрөг/

220 шкаф үргэлж 1ш /480000 төгрөг/

121
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

221 сурагч 23ш, сандал 38ш /18000, 2000 төгрөг/

221 багш ширээ1ш, сандал 1ш /30200, 15000 төгрөг/

122

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

221 ногоон самбар 1ш /135000 төгрөг/

123
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

222 тог баригч 1ш sentak /55000 төгрөг/

222 ком. саарал ширээ 10ш /28100 төгрөг/

124

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

222 сурагч ширээ 7ш, сандал 24ш /28100, 17130 төгрөг/

125
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

222 сурагч ширээ 5ш, сандал 20ш /27159, 13580төгрөг/

222 багш ширээ 1ш /46125 төгрөг/

126

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

222 ногоон самбар 1ш /100000 төгрөг/

127
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

222 хар хөлтэй ширээ 3ш /15000 төгрөг/

222 сейф 1ш /40000 төгрөг/

128

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

222 dell дэлгэц 14ш, процессор 15ш /549900 төгрөг/

222 ком.ширээ шаргал 6ш /99000 төгрөг/

129
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

222 дэлгэц acer 1ш /643500 төгрөг/

222 проекторийн дэлгэц 1ш /163410 төгрөг/

130

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

222 принтер 6L 1ш /132000 төгрөг/

131
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

223 Сурагч ширээ 7ш, сандал 23ш /18000, 19043 төгрөг/

223 сурагч ширээ 10ш, сандал 20ш /27159,13580 төгрөг/

132

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

223 багшийн ширээ 1ш /93699төгрөг/

133
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

223 ногоон самбар /79666төгрөг/

223 багш саарал ширээ 1ш, сандал 1ш /30200, 25000төгрөг/

134

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

223 багш ширээ 1ш, сандал 1ш /46869, 25000 төгрөг/

223 бор самбар 1ш /3200 төгрөг/

135
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

223 компъютерийн ширээ 10ш /80782 төгрөг/

136

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

223 тог баригч 1ш S1200 p /55000 төгрөг/

223 тог баригч 1ш sentak 211820 төгрөг/

137
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

223 сүлжээний свич 1ш /89250 төгрөг/

223 принтер 1ш hp1000 /318000 төгрөг/

138

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

223 компъютер kompal 1ш /1016260 төгрөг/

139
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

223 компъютер Philips 1ш /350000 төгрөг/

223 acer компъютерийн дэлгэц 18ш, процессор 3ш /408500,
804470 төгрөг/

140

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

223 проекторийн дэлгэц 1ш /180000 төгрөг/

223 сервэр толгой компъютер 1ш /2700000 төгрөг/
141
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

224 LCD зурагт Daewoo 1ш /860000 төгрөг/

142

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

225 номын сервант 6ш /35170 төгрөг/

225 номын тавиур 7ш /3020 төгрөг/

143
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

225 номын тавиур 2ш /23100 төгрөг/

225 сандал 2ш /30000 төгрөг/

144

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

225 каталог хайрцаг 1ш /25000 төгрөг/

225 компъютер 5ш /57593 төгрөг/

145
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

225 код уншигч 1ш /54651 төгрөг/

225 DVD тоглуулагч sharp 1ш /114271 төгрөг/

146

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

225 зурагт LOC 1ш 308034 төгрөг/

147
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

225 хөгжим sharp 1ш /387527 төгрөг/

225 программ хангамж 1ш /1037798 төгрөг/

148

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

225 номын тавиур 1ш, каталоги шүүгээ 1ш /181005, 264651 төгрөг/

225 компъютерийн ширээ 5ш /784990 төгрөг/

149
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

225 CD, casset-ны шкаф 1ш /172778 төгрөг/

225 ресефшн ширээ 1ш, төмөр хөлтэй сандал 1ш /250939, 27425 төгрөг/

150

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

225 номын тавиур 4ш /146724 төгрөг/

151
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

225 уншлагын ширээ 10ш, сандал 20ш /69934, 24683 төгрөг/

225 тогтмол хэвлэлийн тавиур 1ш /56221 төгрөг/

152

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

225 тэргэнцэр хар тавиур 1ш /30350 төгрөг/

153
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

154

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР СУРГУУЛЬ

155
Эд хариуцагч: Т.Цэрэнчимэд