By costasre

Αλ ην αγαπεκέλν ζαο ρφκπη είλαη ε θεπνπξηθή θαη λα θηινδνμείηε λα ζαπκάδνπλ φινη
ηνλ θήπν ζαο θαη ηα θπηά ζαο, ζα πξέπεη λα αζρνιείζηε καδί ηνπο ζπλερψο.
Μηα παξνηκία ιέεη φηη ν θαιφο θεπνπξφο θαίλεηαη απφ ηα λχρηα. Γειαδή αλ ηα λχρηα
ζαο θαη ηα ρέξηα ζαο δελ γεκίδνπλ κε ρψκαηα ηφηε κάιινλ ήξζε ε ψξα λα αιιάμεηε
ρφκπη.
Αλ φκσο πξάγκαηη αγαπάηε απηήλ ηελ αζρνιία, ηνχηε εδψ ε ζηήιε ζα ζαο βνεζήζεη
λα πξνγξακκαηίζεηε ηηο θεπνπξηθέο ζαο εξγαζίεο ψζηε λα έρεηε φκνξθν θήπν θαη
ππέξνρα θπηά φιν ηνλ ρξφλν.
΢ην εκεξνιφγην ηνπ θαινχ θεπνπξνχ ζα βξίζθεηε νδεγίεο θαη ζπκβνπιέο γηα ηελ
θξνληίδα ησλ θπηψλ ζαο, γηα θάζε κήλα μερσξηζηά, φπσο θαη άιιεο ρξήζηκεο
πιεξνθνξίεο.
Καιή επηηπρία!

Καλός Κηποσρός

Ο καλός κηποσρός τον Ιανοσάριο

Πάλε θαη ηα Υξηζηνχγελλα! Διπίδσ λα πεξάζαηε θαιά, λα μεθνπξαζηήθαηε θαη λα
ραξήθαηε ηηο νηθνγέλεηεο θαη ηνπο θίινπο ζαο φιεο απηέο ηηο εκέξεο. Δπρφκαζηε ζε
φινπο έλαλ ππέξνρν θαηλνχξγην ρξφλν πνπ ειπίδνπκε λα είλαη θαιχηεξνο απφ θάζε
πξνεγνχκελν, γεκάην κε επηπρία, αγάπε θαη ραξά. Καη βέβαηα αλζηζκέλνο . . . !
Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη απηφ ην κήλα δελ βνεζνχλ ηδηαίηεξα ζηηο δνπιεηέο ηνπ
θήπνπ θαη ηεο βεξάληαο γη' απηφ εθκεηαιιεπηείηε ην ρξφλν ζαο ζρεδηάδνληαο ηελ
εηθφλα πνπ ζα ζέιαηε λα έρεη ηελ άλνημε ν θήπνο ή ην κπαιθφλη ζαο. Απηή είλαη ε
θαηάιιειε ζηηγκή λα απνθαζίζεηε ηη ζα θπηέςεηε πνχ ψζηε λα πξνγξακκαηίζεηε λα
αγνξάζεηε ζπφξνπο θαη θπηά φηαλ έξζεη ε θαηάιιειε ζηηγκή.
΢ε γεληθέο γξακκέο, νη νδεγίεο πνπ ηζρχνπλ γηα ην κήλα Γεθέκβξην ηζρχνπλ θαη γηα ην
κήλα Ηαλνπάξην. Ξαλαδείηε ινηπφλ ηη ζα έπξεπε λα έρεηε θάλεη σο θαινί θεπνπξνί ην
κήλα Γεθέκβξην θαη δηαβάζηε παξαθάησ ηη ζα πξέπεη λα θάλεηε γηα ηα θπηά ζαο απηφ
ην κήλα ψζηε λα θάλεηε κία θαιή αξρή.

Ο καλός Κηποσρός τον Ιανοσάριο

Φυτά εσωτερικού χώρου

Αλ έρεηε έλα δσληαλφ (ζε γιάζηξα) Υξηζηνπγελληάηηθν δέληξν ή θππαξηζζάθη πνπ
ζηνιίζαηε γηα ηηο γηνξηέο βγάιηε ην ζην κπαιθφλη. Απηά ηα δέληξα ρξεηάδνληαη
δξνζεξέο ζεξκνθξαζίεο θαη έρνπλ ήδε ππνθέξεη αξθεηά κέζα ζην πνιχ δεζηφ ζαιφλη
ζαο. Όηαλ ην δέληξν ζαο (πνπ δελ είλαη ζε γιάζηξα) μεξαζεί, θξνληίζηε λα ην
ζπάζεηε ζε θνκκάηηα θαη λα ην βάιεηε κέζα ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ, ψζηε λα
δηεπθνιχλεηε ηα ζπλεξγεία ησλ δήκσλ ζαο θαη λα καο γιηηψζεηε απφ ηελ ηφζν
ιππεξή εηθφλα ησλ λεθξψλ δέληξσλ δίπια ζηνπο θάδνπο.
Διέγρεηε ζπρλά ηελ θαηάζηαζε ησλ θπηψλ εζσηεξηθνχ ρψξνπ θπξίσο φζνλ αθνξά
ηελ αλάγθε ηνπο ζε πφηηζκα θαη πγξαζία θαζψο ε ζέξκαλζε μεξαίλεη ηελ
αηκφζθαηξα θαη νη ρψξνη καο δελ αεξίδνληαη θαιά. Πηζαλφλ θάπνηα θπηά λα
ρξεηάδνληαη ζπρλφηεξν πφηηζκα.
Σα αλζηζκέλα θπηά πνπ ζαο δψξηζαλ ζηηο γηνξηέο, ρξεηάδνληαη αξθεηφ λεξφ θαζ'
φιε ηε δηάξθεηα ηεο αλζνθνξίαο ηνπο. Ξεηπιίμηε ην ραξηί κε ην νπνίν είλαη
ηπιηγκέλεο νη γιάζηξεο ή έζησ θφςηε ηε βάζε ηνπ γηα λα κελ θξαηάεη λεξφ θαη
ζαπίζνπλ νη ξίδεο. Μφιηο ηειεηψζεη ε αλζνθνξία ηνπο θφςηε ηα μεξακέλα ινπινχδηα
ηνπο θαη αλ δελ θάλεη παγσληά κεηαθηλήζηε ηα ζην κπαιθφλη ή έζησ ζην πην δξνζεξφ
ζεκείν ηνπ ζπηηηνχ ζαο. Αλαδεηήζηε ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο γηα ηελ πντλζέηηα
(αιεμαλδξηλφ), ην θπθιάκηλν θαη ηελ θαιαγρφε ζηηο ζειίδεο καο, ζην ηκήκα ΢πίηη θαη
Κήπνο.
Διέγμηε θαη πάιη φια ηα θπηά εζσηεξηθνχ ρψξνπ γηα ηπρφλ έληνκα ή αζζέλεηεο.
Δηδηθά φζνη έρεηε ηδάθη θαη θξαηάηε ηα μχια κέζα ζην ζπίηη ζαο, έρεηε ππφςε ζαο

φηη πνιιψλ εηδψλ έληνκα κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζηα θπηά ζαο θαζψο επηιέγνπλ λα
μερεηκσληάζνπλ πάλσ ζηα μχια.
Διαηηψζηε ή ζηακαηήζηε ηε ιίπαλζε ησλ θπηψλ εζσηεξηθνχ ρψξνπ, αθήζηε ηα λα
μεθνπξαζηνχλ θαη απηφ ην κήλα.
Αλ έρεηε νξρηδέεο ή άιια θπηά πνπ αλζνθνξνχλ ην ρεηκψλα, πνηίδεηέ ηα ζπρλά
γηα φζν δηάζηεκα ζα βξίζθνληαη ζε αλζνθνξία.
Δηνηκάζηε ξερά δνρεία ψζηε πξνο ηα ηέιε ηνπ κήλα λα αξρίζεηε λα θπηεχεηε ηνπο
ζπφξνπο θπηψλ πνπ αλζίδνπλ ηελ άλνημε θαη ζηηο αξρέο ηνπ θαινθαηξηνχ.
Καζαξίζηε θαιά ηα δνρεία ηξίβνληάο ηα κε κία βνχξηζα θαη ρισξίλε θαη
πξνκεζεπηείηε θξέζθν ρψκα. Βεβαίσο αγνξάζηε ή παξαγγείιεηε θαη ηνπο ζπφξνπο!
· Πξνο ην ηέινο ηνπ κήλα, θπηέςηε ζπφξνπο θπηψλ πνπ αλζίδνπλ λσξίο ηελ άλνημε,
φπσο νη παλζέδεο, ζηα ξερά δνρεία πνπ εηνηκάζαηε θαη θξαηήζηε ηα ζε εζσηεξηθφ
ρψξν κέρξη λα ηα κεηαθπηέςεηε έμσ φηαλ καιαθψζεη ν θαηξφο.
Αλ θάπνηνη απφ ηνπο θάθηνπο θαη ηα παρχθπηά ζαο ρξεηάδνληαη αιιαγή γιάζηξαο,
πξνκεζεπηείηε ηηο γιάζηξεο θαη ην θαηάιιειν ρψκα. Θα θάλεηε ηελ αιιαγή
ακέζσο κεηά ην ηέινο ηεο αλζνθνξίαο γηα φζα θπηά αλζίδνπλ απηή ηελ επνρή.
Γηαηεξήζηε πςειή πγξαζία ζηα θπηά ζαο γηαηί ηα θαινξηθέξ αθφκα δνπιεχνπλ
ζην θνπι θαη ε αηκφζθαηξα ζηα ζπίηηα καο είλαη πνιχ μεξή, γηα ηνλ ίδην ιφγν
πνηίδεηε ηα θπηά ζαο ιίγν ζπρλφηεξα.

Ο καλός Κηποσρός τον Ιανοσάριο

Φυτά στο μπαλκόνι

Διέγρεηε ζπρλά ηα πηαηάθηα απφ ηηο γιάζηξεο ζαο γηαηί ζπρλά θξαηνχλ λεξφ απφ
ηε βξνρή θαη θηλδπλεχνπλ λα ζαπίζνπλ νη ξίδεο ησλ θπηψλ ζαο. Αλ κπνξείηε,
ηνπνζεηήζηε έλα ηνχβιν ή πήιηλα θεζεδάθηα θάησ απφ ηε γιάζηξα ζαο κέζα ζην
πηαηάθη ψζηε ν πάηνο ηεο γιάζηξαο λα κελ παηάεη ζε λεξφ αθφκα θη αλ βξέρεη
ζπλερψο.
Καζαξίζηε θαη ζπληεξήζηε ηα εξγαιεία ζαο, ε ζηηγκή πνπ ζα ηα ρξεηαζηείηε
εηνηκνπφιεκα δελ αξγεί πνιχ.
Διέγμηε ηνπο βνιβνχο πνπ έρεηε απνζεθεχζεη γηα λα βεβαησζείηε φηη βξίζθνληαη
ζε θαιή θαηάζηαζε θαη πεηάμηε ακέζσο βνιβνχο πνπ έρνπλ κνπριηάζεη ή είλαη
πνιχ καιαθνί.
Γηαιέμηε θαη αγνξάζηε βνιβνχο/ξηδψκαηα θπηψλ πνπ αλζίδνπλ ην θαινθαίξη θαη
ην θζηλφπσξν (π.ρ. ληάιηεο, θάλλεο) θαη εηνηκαζηείηε λα ηνπο θπηέςεηε θάπνηα
ζηηγκή απφ ηα ηέιε απηνχ ηνπ κήλα κέρξη ην ηέινο ηνπ Φεβξνπαξίνπ αλάινγα κε ηελ
επνρή άλζηζεο ηνπ θάζε θπηνχ.
Σπρφλ βνιβνί πνπ βξίζθνληαη γηα θνξηζάξηζκα ζην ςπγείν ζαο, ήξζε ε ψξα λα
απνθηήζνπλ ζπίηη. Φπηέςηε ηνπο ην ζπληνκφηεξν.

Πεξηπνηεζείηε ηνπο βνιβνχο πνπ έρεηε θπηέςεη απφ ην θζηλφπσξν. ΢θαιίζηε ην
ρψκα ηνπο γηα λα αεξηζηνχλ.
Οη θξφθνη πνπ θπηέςαηε ην θζηλφπσξν ζα πξέπεη λα έρνπλ πεηάμεη ή ζα πεηάμνπλ
πνιχ ζχληνκα. Πεξηκέλεηε ηα πξψηα ινπινχδηα ηνπο πξνο ηα ηέιε απηνχ ηνπ κήλα
ή κέζα ζην Φεβξνπάξην.
Ενπκπνχιηα πνπ θπηέςαηε ην θζηλφπσξν ζα πξέπεη επίζεο λα πεηάμνπλ απηέο ηηο
εκέξεο αλάινγα κε ην πφηε ηα θπηέςαηε.
Οη θξέδεο θαη ηα καλνπζάθηα πνπ θπηέςαηε επίζεο ην θζηλφπσξν ζα έρνπλ
ςειψζεη πνιχ κέρξη ηψξα. Φξνληίζηε λα ζηεξίμεηε ηα θχιια ηνπο ψζηε ν αέξαο
θαη ε βξνρή λα κελ ηα μαπιψζνπλ θαη λα κελ ηα ζπάζνπλ.
Πξνο ηα ηέιε ηνπ κήλα κπνξείηε λα παξαγγείιεηε ή λα αγνξάζεηε γπκλφξηδεο
ηξηαληαθπιιηέο γηα λα ηηο θπηέςεηε ζε γιάζηξεο.
Δπίζεο δηαιέμηε ηα αλαξξηρψκελα θαη ζακλψδε θπηά θαινθαηξηλήο αλζνθνξίαο
ψζηε λα ηα αγνξάζεηε θαη λα ηα θπηέςεηε κφιηο ν θαηξφο καιαθψζεη.
Κιαδέςηε ηνπο ζάκλνπο θαη ηα αλαξξηρψκελα θπηά ρεηκεξηλήο αλζνθνξίαο
ακέζσο κφιηο πέζνπλ ηα ινπινχδηα ηνπο.
Φπηέςηε ζπφξνπο ή θνλδχινπο θπηψλ φπσο νη αλεκψλεο ζε γιάζηξεο ζην
κπαιθφλη ζαο.
Πξνζηαηέςηε ηα επαίζζεηα θπηά απφ ηελ παγσληά.
Γεληθά, σο πξνθχιαμε απφ ηελ παγσληά, θξνληίζηε λα πνηίδεηε λσξίο ηελ εκέξα
θαη απνθχγεηε ην βξαδηλφ πφηηζκα.

Ο καλός Κηποσρός τον Ιανοσάριο

Φυτά στον κήπο

Αλ δελ έρεη παγσληά θαη κπνξείηε λα ζθάςεηε, κεηαθπηέςηε ην ηπρφλ δσληαλφ (ζε
γιάζηξα) Υξηζηνπγελληάηηθν δέληξν ζαο. Δρεη εθηειέζεη ηελ απνζηνιή ηνπ έηζη θη
αιιηψο.
΢ρεδηάζηε απφ ηψξα πνπ ζα θηηάμεηε παξηέξηα γηα ινπινχδηα θαη πνπ γηα
ιαραληθά.
Καζαξίζηε θαη ζπληεξήζηε ηα εξγαιεία ζαο, ε ζηηγκή πνπ ζα ηα ρξεηαζηείηε
εηνηκνπφιεκα δελ αξγεί πνιχ.
Διέγμηε ηνπο βνιβνχο πνπ έρεηε απνζεθεχζεη γηα λα βεβαησζείηε φηη βξίζθνληαη
ζε θαιή θαηάζηαζε θαη πεηάμηε ακέζσο βνιβνχο πνπ έρνπλ κνπριηάζεη ή είλαη
πνιχ καιαθνί.

νη ξνδαθηληέο θαη νη αριαδηέο γηα ηπρφλ αζζέλεηεο θαη ςεθάζηε ηα πξηλ ζρεκαηηζηνχλ ηα κπνπκπνχθηα αλ αληηιεθζείηε θάπνην πξφβιεκα. Σα θπηά πάληα καο δίλνπλ ραξά θαη ε θξνληίδα ηνπο ρξφλν εξεκίαο θαη επράξηζηεο απαζρφιεζεο.Γηαιέμηε θαη αγνξάζηε βνιβνχο/ξηδψκαηα θπηψλ πνπ αλζίδνπλ ην θαινθαίξη θαη ην θζηλφπσξν (π. Οη θξέδεο θαη ηα καλνπζάθηα πνπ θπηέςαηε επίζεο ην θζηλφπσξν ζα έρνπλ ςειψζεη πνιχ κέρξη ηψξα.ρ. Ενπκπνχιηα πνπ θπηέςαηε ην θζηλφπσξν ζα πξέπεη επίζεο λα πεηάμνπλ απηέο ηηο εκέξεο αλάινγα κε ην πφηε ηα θπηέςαηε. . Πεξηκέλεηε ηα πξψηα ινπινχδηα ηνπο πξνο ηα ηέιε απηνχ ηνπ κήλα ή κέζα ζην Φεβξνπάξην. ΢θαιίζηε ην ρψκα ηνπο γηα λα αεξηζηνχλ. Παξάιιεια. Κιαδέςηε ηνπο ζάκλνπο θαη ηα αλαξξηρψκελα θπηά ρεηκεξηλήο αλζνθνξίαο ακέζσο κφιηο πέζνπλ ηα ινπινχδηα ηνπο. Διέγμηε ηα νπσξνθφξα φπσο νη κειηέο. ήξζε ε ψξα λα απνθηήζνπλ ζπίηη. Μφιηο πεξάζεη ν θίλδπλνο παγσληάο. φ. Πεξηπνηεζείηε ηνπο βνιβνχο πνπ έρεηε θπηέςεη απφ ην θζηλφπσξν. Φξνληίζηε λα ζηεξίμεηε ηα θχιια ηνπο ψζηε ν αέξαο θαη ε βξνρή λα κελ ηα μαπιψζνπλ θαη λα κελ ηα ζπάζνπλ.ηη θαηξφ θη αλ θάλεη. Γεληθά. Σπρφλ βνιβνί πνπ βξίζθνληαη γηα θνξηζάξηζκα ζην ςπγείν ζαο. θάλλεο) θαη εηνηκαζηείηε λα ηνπο θπηέςεηε θάπνηα ζηηγκή απφ ηα ηέιε απηνχ ηνπ κήλα κέρξη ην ηέινο ηνπ Φεβξνπαξίνπ αλάινγα κε ηελ επνρή άλζηζεο ηνπ θάζε θπηνχ. κπνξείηε λα θπηέςεηε νπσξνθφξα δέληξα θαη ηα πξψηα ιαραληθά θαζψο θαη εζπεξηδνεηδή. φπνηνο θη αλ είλαη ν κήλαο ηνπ ρξφλνπ. Φπηέςηε ηνπο ην ζπληνκφηεξν. σο πξνθχιαμε απφ ηελ παγσληά. Σν γεγνλφο φηη θάλεη θξχν δελ ζεκαίλεη φηη δελ ρξεηάδεηαη λα πνηίδεηε ηνλ θήπν ζαο. Πξνζηαηέςηε ηα επαίζζεηα θπηά απφ ηελ παγσληά. πνηίζηε ηνλ θήπν ζαο. ληάιηεο. Γηαιέμηε ηα αλαξξηρψκελα θαη ζακλψδε θπηά θαινθαηξηλήο αλζνθνξίαο ψζηε λα ηα αγνξάζεηε θαη λα ηα θπηέςεηε κφιηο ν θαηξφο καιαθψζεη. πάληα ππάξρνπλ θάπνηεο δνπιεηέο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ. Οη θξφθνη πνπ θπηέςαηε ην θζηλφπσξν ζα πξέπεη λα έρνπλ πεηάμεη ή ζα πεηάμνπλ πνιχ ζχληνκα. Αλ ην ρψκα δελ είλαη παγσκέλν θαη δελ έρεη βξέμεη γηα πεξηζζφηεξν απφ κία εβδνκάδα. Κιαδέςηε ηα νπσξνθφξα δέληξα θαη ηνπο αεηζαιείο ζάκλνπο. θξνληίζηε λα πνηίδεηε λσξίο ηελ εκέξα θαη απνθχγεηε ην βξαδηλφ πφηηζκα. Δηδηθά ηα αεηζαιή θπηά θαη νη ζάκλνη έρνπλ αλάγθε απφ πφηηζκα θαζψο ράλνπλ πγξαζία απφ ηα θχιια ηνπο.

κεγαιχηεξεο εκέξεο. Δπηπρψο κεηά αθνινπζεί ε άλνημε πνπ καο θέξλεη ινπινχδηα. Λίγε ππνκνλή αθφκα ινηπφλ.Ο Ηαλνπάξηνο θαη ν Φεβξνπάξηνο είλαη νη δχν ηειεπηαίνη κήλεο πνπ πξαγκαηηθά κπνξείηε λα κελ αζρνιεζείηε πνιχ κε ηα θπηά ζαο. Κη επεηδή κεηά ηελ άλνημε γξήγνξα αθνινπζεί ην θαινθαίξη. ζα ζαο θάλεη θαιφ λα αζθεζείηε ιίγν ζην θήπν ζαο ψζηε λα ξίμεηε ηα επηπιένλ θηιάθηα πνπ ιίγν πνιχ φινη βάιακε θαη απηέο ηηο γηνξηέο. Όια απηά πνπ καο θάλνπλ λα ληψζνπκε θαιχηεξα θαη λα ζέινπκε φιν θαη ιηγφηεξν λα θαζφκαζηε κέζα ζην ζπίηη. ζα πεξάζεη θαη απηφο ν ρεηκψλαο. Καιή επηηπρία! . ιηγφηεξν θξχν θαη πεξηζζφηεξν ήιην.

ρ.Ο καλός κηποσρός τον Φεβροσάριο Αθφκα θάλεη θξχν. Οινη μέξνπκε φηη νη ζπνπδαίνη θήπνη δελ πξνθχπηνπλ απιά απφ ηχρε αιιά κε ζσζηφ θαη πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ. Αλ ν θνπηζν-Φιέβαξνο ή ν Μάξηεο-γδάξηεο καο θέξνπλ θαη πάιη ρηφληα ή πνιχ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. Ξαλαδείηε θαη ην εκεξνιφγην ηνπ Ηαλνπαξίνπ γηα λα βεβαησζείηε φηη δελ μεράζαηε λα θάλεηε θάηη ζεκαληηθφ. ν θαηξφο είλαη θαηαζιηπηηθφο. Αλ πάιη δελ βξήθαηε ην ρξφλν λα ζθεθζείηε θαη λα πξνγξακκαηίζεηε κέρξη ηψξα. Φηηάμηε έλα εκεξνιφγην θήπνπ θαη νξθηζηείηε λα ζεκεηψλεηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο φπσο π. δηαιέμηε ηα ινηπφλ κε ζνθία θαη πξνγξακκαηηζκφ. Διπίδσ ινηπφλ λα εθκεηαιιεπηήθαηε ηηο θξχεο λχρηεο ηνπ ρεηκψλα ψζηε λα έρεηε ήδε πξνγξακκαηίζεη ηη ζα θπηέςεηε θέηνο θαη πνχ. πφηε θπηέςαηε ηε κπνπθακβίιηα ζαο. Απφ ηε κία νη Αιθπνλίδεο πνπ καο εμέπιεμαλ θαη απφ ηελ άιιε νη ζθφξπηεο ειηφινπζηεο εκέξεο πνπ ζα αξρίζνπλ λα γίλνληαη πην ζπρλέο απφ δσ θαη πέξα. θξνληίζηε θαη πάιη λα πξνθπιάμεηε ηα θπηά ζαο απφ ην ρηφλη ή ηνλ πάγν.π. είλαη θαη κηθξφηεξνο. Σν ζρέδην ηνπ ρψξνπ πνπ έρεηε δσγξαθίζεη ζα ζαο βνεζήζεη λα δηαιέμεηε ηα θαηάιιεια θπηά γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο θαη επίζεο ζα ζαο βνεζήζεη λα κελ παξαζπξζείηε. Πάξηε ραξηί θαη κνιχβη θαη πηάζηε δνπιεηά! Εσγξαθίζηε πψο είλαη ν θήπνο ή ην κπαιθφλη ζαο ηψξα αιιά θαη πψο ζέιεηε λα είλαη ην θαινθαίξη. . ζεκεηψζηε ηη θπηά θαη πξνκήζεηεο έρεηε αιιά θαη ηη ρξεηάδεηαη λα αγνξάζεηε. πψο λα αληηζηαζεί θαλείο ζηνλ πεηξαζκφ. πφηε εληνπίζαηε κειίγθξα ζηα ρξπζάλζεκά ζαο ή πνηά θπηά δελ πήγαλ θαιά θαη ηη λνκίδεηε φηη θηαίεη θ. ΢ίγνπξα ζαο ηξψλε ηα ρέξηα ζαο γηα λα αξρίζεηε θαη πάιη λα πηάλεηε ρψκα.ι. Δθκεηαιιεπηείηε ηηο επθαηξίεο πνπ ζα ζαο δψζεη ν θαηξφο αιιά κελ μεγειαζηείηε γηαηί ν ρεηκψλαο δελ ηειείσζε αθφκα θαη ν Μάξηεο ζπρλά επηθπιάζζεη δπζάξεζηεο εθπιήμεηο. Σνπ ρξφλνπ ηέηνην θαηξφ απηφ ην εκεξνιφγην ζα απνηειεί πνιχηηκν βνήζεκα γηα λα απνθχγεηε ιάζε θαη λα ζρεδηάζεηε αθφκα θαιχηεξα ηνλ θήπν ηεο επφκελεο ρξνληάο. νη κέξεο είλαη αθφκε κηθξέο θαη βξνρεξέο. φκσο ν Φιεβάξεο δελ παχεη λα είλαη (ηππηθά ηνπιάρηζηνλ) ν ηειεπηαίνο ρεηκσληάηηθνο κήλαο. Ο ρψξνο είλαη απηφο πνπ είλαη θαη ρσξάεη ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ θπηψλ. έρεηε ζηε δηάζεζή ζαο ιίγεο αθφκα εκέξεο γηα λα ην θάλεηε. ΢πλ ηνηο άιινηο.

είλαη θαιή ζηηγκή γηα λα αιιάμεηε γιάζηξεο ζε φζα θπηά ρξεηάδνληαη αιιαγή. φπσο γηα παξάδεηγκα ν ιίγνο ρξφλνο πνπ ηα θπηά εθηίζεληαη ζην θξχν φηαλ ην θνξηεγφ μεθνξηψλεη ηα θπηά ζην θπηψξην φπνπ ςσλίδεηε. παλζέδεο. Ζ άλνημε δελ απέρεη θαη πνιχ αθφκα. Δθκεηαιιεπηείηε απηέο ηηο εκέξεο πνπ ηα πεξηζζφηεξα θπηά είλαη αθφκα ζε θάζε μεθνχξαζεο θαη θαζαξίδεηε ηα θχιια ηνπο φζν πην ζπρλά κπνξείηε. Κξαηήζηε ηα ηζφθιηα ησλ απγψλ θαη βάιηε ηα κέζα ζε έλα δνρείν κε λεξφ. Καζαξίζηε θαιά ηηο γιάζηξεο θαη ηα πηαηάθηα ηνπο ψζηε ηελ άλνημε λα κελ ππάξρνπλ εζηίεο θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ εληφκσλ θαη αζζελεηψλ. αλ ην ηέιεην θπηφ πνπ αγνξάζαηε. Γηα λα απνθαζίζεηε πφηε ζα αξρίζεηε ηνπο ζπφξνπο. Δπίζεο φζν δηαξθεί απηή ε θάζε μεθνχξαζεο. φηαλ ζρεκαηηζηνχλ ηα κπνπκπνχθηα θφςηε ιίγα θιαδηά θαη βάιηε ηα ζε λεξφ. αξρίζεη λα εκθαλίδεη ζεκάδηα ζνθ κέζα ζε ιίγεο κφιηο εκέξεο απφ ηε ζηηγκή πνπ ην ηνπνζεηήζαηε ζπίηη ζαο. πεηνχληα. Πνιιέο θνξέο αθφκα θαη κία ζχληνκε έθζεζε ησλ θπηψλ ζηηο ρεηκσληάηηθεο ζεξκνθξαζίεο είλαη ηθαλή λα θαηαζηξέςεη έλα θπηφ.Ο καλός Κηποσρός τον Φεβροσάριο Φυτά εσωτερικού χώρου Αλ αγνξάζεηε θπηά απηή ηελ επνρή λα είζηε αθφκε πην πξνζεθηηθνί γηαηί ηα νιφθξεζθα θαη νινδψληαλα θπηά πνπ δηαιέγεηε ίζσο λα κελ είλαη θαη ηφζν ηέιεηα. καξγαξίηεο) θαη κπξσδηθψλ ζε ξερά δνρεία πνπ ζα θξαηήζεηε κέζα ζην ζπίηη κέρξη λα θηάζνπλ ζην ζηάδην ησλ 4 θχιισλ νπφηε θαη κπνξείηε λα ηα κεηαθπηεχζεηε κε αζθάιεηα ζε γιάζηξεο ή ζηνλ θήπν. αιιά ζαλ γεληθή αξρή μεθηλήζηε 4-8 εβδνκάδεο πξηλ απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα ζέιαηε λα κεηαθπηεχζεηε ηα κσξά ζαο ζην θαλνληθφ ηνπο ζπίηη. είλαη έλαο ππνηππψδεο ηξφπνο πξνζηαζίαο θαη απηφο. Θα αλζίζνπλ ζην βάδν θέξλνληαο ιίγε άλνημε κέζα ζην ζπίηη ζαο. Κιαδέςηε φπνην θπηφ ρξεηάδεηαη θιάδεκα γηα λα δηνξζψζεηε ην ζρήκα θαη ην κέγεζφο ηνπ. ζθπιάθηα. Αλ θάπνπ θνληά ζαο ππάξρνπλ δέληξα φπσο ακπγδαιηέο θαη καλφιηεο. δείηε ηηο νδεγίεο ζην αληίζηνηρν παθέην. Μπνξείηε λα αξρίζεηε απφ ηψξα λα θπηεχεηε ζπφξνπο ινπινπδηψλ (π. Έλα ριηαξφ ληνπο ζηε κπαληέξα ζαο φπνηε βξίζθεηε ηελ επθαηξία ζα ηνπο θάλεη πνιχ θαιφ γηαηί θαη ζα απνκαθξχλεη ηε ζθφλε αιιά θαη γηαηί ζα ηνπο επηηξέςεη λα απνξξνθήζνπλ ηελ πγξαζία ηνπ κπάληνπ. Αθήζηε ηα λα κείλνπλ 1-2 εκέξεο κέζα ζην λεξφ ψζηε ηα ζπζηαηηθά ηνπο λα πεξάζνπλ ζην λεξφ. Μελ ζαο θάλεη εληχπσζε ινηπφλ. Εεηήζηε λα ζαο ηπιίμνπλ θαιά κε πιαζηηθφ ηα θπηά πνπ αγνξάδεηε είηε γηα ην ζπίηη ζαο είηε γηα δψξα. βίλθα. Μπνξείηε λα θηηάμεηε κφλνη ζαο έλα ειαθξχ ιίπαζκα πνπ κάιηζηα είλαη θαη δσξεάλ. αγέξαην. Όηαλ ηα θπηά ζαο αξρίζνπλ λα εκθαλίδνπλ λέα βιάζηεζε μαλαξρίζηε ζηγά ζηγά ηε ιίπαλζε κε κηθξφηεξεο δφζεηο κέρξη ζηαδηαθά λα θηάζεηε ζηελ θαλνληθή αξαίσζε. ΢χληνκα ηα θπηά πνπ έρεηε κέζα ζην ζπίηη ζαο ζα αληηιεθζνχλ φηη νη εκέξεο αξρίδνπλ λα κεγαιψλνπλ θαη νη πςειέο ζεξκνθξαζίεο ησλ θιεηζηψλ ρψξσλ ζα ηα βνεζήζνπλ λα εκθαλίζνπλ λέα βιαζηάξηα. ΢ηε ζπλέρεηα πνηίζηε κε απηφ ην λεξφ ηηο γιάζηξεο ζαο.ρ. Κάπνηνη ζπφξνη .

νη λάξθηζζνη. Αλ έρεηε ζπφξνπο απφ πέξπζη. Μελ θιαδέςεηε ηψξα ζάκλνπο θαη θπηά πνπ έρνπλ αλνημηάηηθε αλζνθνξία (π. κπηγθφληεο θαη γθινμίληεο. αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Θα ζαο ζηνηρίζεη πνιχ θζελφηεξα. ψζηε λα μέξεηε ηη έρεηε ζπείξεη ζε θάζε δνρείν. ηηο αζηίιβεο ιίιηνπκ. Αλ ζθνπεχεηε λα θπηέςεηε βνιβνχο αλνημηάηηθεο θχηεπζεο ζε γιάζηξεο. ρξεζηκνπνηψληαο λεξφ θαη ρισξίλε (9 κέξε λεξφ πξνο 1 κέξνο ρισξίλε θαη 2-3 θνπηαιηέο μχδη) θαη αθήζηε ηηο λα ζηεγλψζνπλ κε ηνλ αέξα. θπηέςηε ηηο ακαξπιιίδεο. Αλ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε παιηέο γιάζηξεο θξνληίζηε λα ηηο θαζαξίζεηε θαιά. θαιχηεξα λα αγνξάζεηε έλα θαηλνχξγην παθέην ζπφξσλ. Κξαηήζηε ηε γιάζηξα αθνχ φκσο ηελ θαζαξίζεηε θαιά φπσο πεξηγξάςακε. ζα έρεηε πνιχ πεξηζζφηεξα θπηά γηα λα γεκίζεηε ηηο γιάζηξεο θαη ηνλ θήπν ζαο. αγάπαλζν.ρ. ιεβάληα. δαξσκέλνη ή έρνπλ ζεκάδηα κνχριαο. ιαραληθψλ θαη κπξσδηθψλ. γιαδηφιεο. νη θξέδηεο θαη νη πάθηλζνη πνπ θπηέςαηε ην θζηλφπσξν κπνξεί λα αξρίζνπλ λα αλζίδνπλ ζηα ηέιε απηνχ ηνπ κήλα. ληάιηεο. θάλεο. Ο καλός Κηποσρός τον Φεβροσάριο Φυτά στο μπαλκόνι Καζαξίζηε θαιά ηηο γιάζηξεο θαη ηα πηαηάθηα ηνπο ψζηε ηελ άλνημε λα κελ ππάξρνπλ εζηίεο θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ εληφκσλ θαη αζζελεηψλ.κπνξεί λα ρξεηάδνληαη αθφκα θαη 10-12 εβδνκάδεο (π. ζπκάξη) κέρξη λα κεηαθπηεπζνχλ νπφηε ππνινγίζηε αλάινγα. γιηηζίληα) γηαηί ηα κπνπκπνχθηα ηνπο είλαη ήδε ζρεκαηηζκέλα θη αο κελ ηα . Δμάιινπ δελ ππάξρεη κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ην λα βιέπεηε θάζε κέξα θη έλα θαηλνχξγην βιαζηαξάθη λα παίξλεη ηε ζέζε ελφο κηθξνχ ζπφξνπ. Αλ νη ζπφξνη δελ θπηξψζνπλ. Σν πιενλέθηεκα ηνπ λα μεθηλήζεηε απφ ζπφξν είλαη φηη ηα θπηά ζαο ζα είλαη έηνηκα λα αλαπηπρζνχλ θαη λα αλζνθνξήζνπλ λσξίηεξα απφ έλα θπηφ πνπ ζα αγνξάζεηε ζην θπηψξην αθξηβψο ηελ επνρή πνπ πξέπεη λα θπηεπζεί. Οη θξφθνη. Διέγμηε ηνπο βνιβνχο πνπ έρεηε απνζεθεχζεη απφ πέξπζη θαη πεηάμηε φζνπο δείρλνπλ καιαθνί.ρ. ηα κηγθέ. ειέγμηε ηηο εκεξνκελίεο θαη δνθηκάζηε λα αθήζεηε ιίγνπο ζπφξνπο πάλσ ζε βξεγκέλε ραξηνπεηζέηα πνπ ζα ηε δηαηεξήζεηε πγξή. Παξαγγείιηε ή αξρίζηε λα αγνξάδεηε ζπφξνπο ινπινπδηψλ. Αλ θάπνην θπηφ ζαο πέζαλε γηα άγλσζην ιφγν θαη ππνςηάδεζηε φηη επξφθεηην γηα θάπνηα "κπζηεξηψδε" αζζέλεηα. Μαδέςηε μπιάθηα παγσηνχ ή πιαζηηθά καραίξηα πνπ κπνξείηε λα ηα ρξεζηκνπνηήζεηε ζαλ εηηθέηεο γξάθνληαο πάλσ ηνπο κε αλεμίηειν καξθαδφξν. πεηάμηε ην ρψκα ηνπ θαη κελ ην μαλαρξεζηκνπνηήζεηε. θαη ηελ δηζέληξα ηψξα αιιά πεξηκέλεηε ην πξψην δεθαήκεξν ηνπ Μαξηίνπ γηα λα θπηέςεηε θάιιεο.

ληάιηεο. αζηίιβε. Μαδέςηε ηα πεζκέλα θχιια θαη θξνχηα πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί ζην έδαθνο ψζηε λα κελ ππάξρνπλ εζηίεο δεκηνπξγίαο αζζελεηψλ θαη εληφκσλ ζηνλ θήπν ζαο. Πξνηηκήζηε λα ην θάλεηε φηαλ ε αλζνθνξία ηνπο ηειεηψζεη. κία γεξή δφζε απφ ηαιθ ή μχδη ζα αλαγθάζεη ηα θαηά ηα άιια ζπκπαζέζηαηα κπξκεγθάθηα λα κεηαθνκίζνπλ. γιαδηφιεο. αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. θφβεηε φια ηα ηξαπκαηηζκέλα θιαδηά ακέζσο κφιηο ηα εληνπίζεηε.ρ. δηζέληξα. Διέγμηε ηνπο βνιβνχο πνπ έρεηε απνζεθεχζεη απφ πέξπζη θαη πεηάμηε φζνπο δείρλνπλ καιαθνί. Γηα ηνλ ίδην ιφγν. ΢ηε ζπλέρεηα πνηίζηε κε απηφ ην λεξφ ηηο γιάζηξεο ζαο. αγηφθιεκα. θάλεο. Θα είλαη πνιχ πην εχθνιν λα εληνπίζεηε πνχ ηα μεράζαηε. Αλ ζθνπεχεηε λα θπηέςεηε βνιβνχο αλνημηάηηθεο θχηεπζεο ζηνλ θήπν (ιίιηνπκ. θάιιεο. αγγειηθή) πνπ αλζίδνπλ ην θαινθαίξη. Ο καλός Κηποσρός τον Φεβροσάριο Φυτά στον κήπο Καζαξίζηε θαη ιαδψζηε ηα εξγαιεία ζαο. Όηαλ ηα θπηά ζαο αξρίζνπλ λα εκθαλίδνπλ λέα βιάζηεζε μαλαξρίζηε ζηγά ζηγά ηε ιίπαλζε κε κηθξφηεξεο δφζεηο κέρξη ζηαδηαθά λα θηάζεηε ζηελ θαλνληθή αξαίσζε. Όηαλ ν θαηξφο ην επηηξέπεη θάληε κία γεξή θαζαξηφηεηα ζηα θπηά ηνπ θήπνπ ζαο. ζχληνκα ζα ηα ρξεηαζηείηε. Οη θξφθνη. αγάπαλζν.βιέπεηε αθφκα. νη θξέδηεο θαη νη πάθηλζνη πνπ θπηέςαηε ην θζηλφπσξν κπνξεί λα αξρίζνπλ λα αλζίδνπλ ζηα ηέιε απηνχ ηνπ κήλα. νη λάξθηζζνη. δαξσκέλνη ή έρνπλ ζεκάδηα κνχριαο. Μπνξείηε λα θηηάμεηε κφλνη ζαο έλα ειαθξχ ιίπαζκα πνπ κάιηζηα είλαη θαη δσξεάλ. αιζηξνκέξηα. Αλ θάπνηα απφ απηά ρξεηάδνληαη βάςηκν. Αληίζεηα. Δπίζεο ην ξάληηζκα κε μχδη κπνξεί λα κεηψζεη ηελ εκθάληζε δηδαλίσλ ζηνλ θήπν ζαο αιιά επεηδή αιιάδεη ηελ αιθαιηθφηεηα ηνπ εδάθνπο θάληε ην κε κέηξν. . Αθήζηε ηα λα κείλνπλ 1-2 εκέξεο κέζα ζην λεξφ ψζηε ηα ζπζηαηηθά ηνπο λα πεξάζνπλ ζην λεξφ.ρ. κε ην ιάζηηρν. ψζηε λα απνκαθξπλζνχλ απγά εληφκσλ πνπ ηπρφλ παξέκεηλαλ πάλσ ζηα θπηά παξά ηε βξνρή θαη ην θξχν. κηγθέ) θάληε ην κέρξη ην ηέινο ηνπ κήλα ή ην αξγφηεξν κέζα ζην πξψην δεθαήκεξν ηνπ Μαξηίνπ. κπνπθακβίιηα) θαη ηνπο ζάκλνπο (π. Οη πξψηεο δεζηέο εκέξεο ηεο άλνημεο ζα ζεκαηνδνηήζνπλ ηε γέλλεζε ελνριεηηθψλ επηζθεπηψλ ζηνλ θήπν ζαο. βάςηε ηηο ιαβέο ηνπο κε έληνλα ρξψκαηα. Αθαηξέζηε θαη΄αξρήλ φια ηα μεξά ή ζπαζκέλα βιαζηάξηα θαη αξαηψζηε ιίγν ηα θιαδηά (θπξίσο ζην θέληξν) ψζηε ν αέξαο λα θπθινθνξεί ειεχζεξα θαη ν ήιηνο λα πεξλάεη κέζα απφ ηα θιαδηά θαη λα θηάλεη παληνχ. Αλ ζέιεηε λα απνκαθξχλεηε ηηο κπξκεγθνθσιηέο πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα μεθχηξσζαλ ζηνλ θήπν ζαο. Κξαηήζηε ηα ηζφθιηα ησλ απγψλ θαη βάιηε ηα κέζα ζε έλα δνρείν κε λεξφ. ακαξπιιίο. γηαζεκί. ηψξα ζα πξέπεη λα θιαδέςεηε ηα αλαξξηρψκελα (π.

αγγειηθή) πνπ αλζίδνπλ ην θαινθαίξη. Δηδηθά γηα ηηο ξνδαθηληέο θαη ηα εζπεξηδνεηδή. κπνπθακβίιηα) θαη ηνπο ζάκλνπο (π. ην Μάξηε πάληα κπξίδεη άλνημε θη απηή ε . Αθαηξέζηε θαη' αξρήλ φια ηα μεξά ή ζπαζκέλα βιαζηάξηα θαη αξαηψζηε ιίγν ηα θιαδηά (θπξίσο ζην θέληξν) ψζηε ν αέξαο λα θπθινθνξεί ειεχζεξα θαη ν ήιηνο λα πεξλάεη κέζα απφ ηα θιαδηά θαη λα θηάλεη παληνχ. Σα θαθέ μεξακέλα ρνξηαξάθηα πνπ ζα έρνπλ ην ζρήκα ησλ παπνπηζηψλ ζαο ζα ζαο ζπκίδνπλ γηα κήλεο απηά ηα βήκαηα. Θπκεζείηε ηί ιαραληθά είραηε θπηέςεη πέξζη ζηα παξηέξηα θαη απνθχγεηε λα βάιεηε ζηα ίδηα ζεκεία ίδην ηχπν ιαραληθνχ. γηαζεκί.ρ. Μαδέςηε μπιάθηα παγσηνχ ή πιαζηηθά καραίξηα πνπ κπνξείηε λα ηα ρξεζηκνπνηήζεηε ζαλ εηηθέηεο ζηνλ θήπν ζαο γξάθνληαο πάλσ ηνπο κε αλεμίηειν καξθαδφξν.ρ. Αλ έρεηε γθαδφλ ζηνλ θήπν ζαο. Αληίζεηα. θιαδέςηε πξηλ αξρίζεη ε αλζνθνξία ηνπο. κπηδέιηα θαη ιάραλν. Αλ νη ζπφξνη δελ θπηξψζνπλ. ειέγμηε ηηο εκεξνκελίεο θαη δνθηκάζηε λα αθήζεηε ιίγνπο ζπφξνπο πάλσ ζε βξεγκέλε ραξηνπεηζέηα πνπ ζα ηε δηαηεξήζεηε πγξή. Μελ θιαδέςεηε ηψξα ζάκλνπο θαη θπηά πνπ έρνπλ αλνημηάηηθε αλζνθνξία (π. αγηφθιεκα. ψζηε λα μέξεηε ηη έρεηε ζπείξεη ζε θάζε ζεκείν. Οζν θη αλ ν Μάξηεο καο εθπιήμεη κε ρηφληα ή θξχν. θαιχηεξα λα αγνξάζεηε έλα θαηλνχξγην παθέην ζπφξσλ. Όηαλ ν θαηξφο ην επηηξέπεη θαη ην ρψκα είλαη ζηεγλφ. Δηνηκάζηε ηα παξηέξηα γηα ηα ιαραληθά θαη επηδηνξζψζηε ηνπο θξάρηεο θαη ηα ζηεξίγκαηα ησλ δέληξσλ θαη ησλ θπηψλ. Πξνηηκήζηε λα ην θάλεηε φηαλ ε αλζνθνξία ηνπο ηειεηψζεη. Αλ έρεηε ζπφξνπο απφ πέξπζη. Μπνξείηε λα θπηέςεηε ζε δνρεία ζπφξν ηνκάηαο γηα πξψηκε ζπγθνκηδή ηνλ Ηνχλην. Δλαιιάζζεηε ινηπφλ ηα ιαραληθά ζαο θάζε 1-2 ρξφληα ψζηε ην έδαθνο λα πξνιαβαίλεη λα αλαλεψλεηαη θάζε ρξφλν. Μπνξείηε επίζεο λα αξρίζεηε ην θιάδεκα ηεο θιεκαηαξηάο ζαο. Κιαδέςηε ηηο κειηέο. λα αλαλεσζεί θαη πξνιάβεη λα "ρσλέςεη" κέρξη λα αξρίζεηε λα θπηεχεηε θαηλνχξγηα θπηά. ιαραληθψλ. Σππηθά ινηπφλ καο έκεηλε κφλν έλαο κήλαο ρεηκψλα θαη κάιηζηα κηθξφο. κελ παηάηε πάλσ ηνπ φηαλ ππάξρεη ρηφλη ή πάγνο. κπξσδηθψλ αιιά θαη νπσξνθφξα δέληξα.ρ. ηηο αριαδηέο θαη ηηο θεξαζηέο.Παξαγγείιηε ή αξρίζηε λα αγνξάδεηε ζπφξνπο ινπινπδηψλ. Θα αλζίζνπλ ζην βάδν θέξλνληαο ιίγε άλνημε κέζα ζην ζπίηη ζαο. ζπαξάγγηα θαη αγθηλάξεο πξνο ηα ηέιε απηνχ ηνπ κήλα αιιά θαη ζε πξνζηαηεπκέλα δνρεία ζπφξνπο γηα κπξφθνια. ηψξα ζα πξέπεη λα θιαδέςεηε ηα αλαξξηρψκελα (π. ζθάςηε ην θαη πξνζζέζηε θνπξηά ή ιίπαζκα ψζηε λα αεξηζηεί. Δπίζεο νη ξνδαθηληέο ρξεηάδνληαη πξνιεπηηθφ ςεθαζκφ γηα ην δάξσκα ησλ θχιισλ φκσο ζα πξέπεη λα έρεη πεξάζεη ν θίλδπλνο παγσληάο πξηλ ςεθάζεηε. Αλ ζηνλ θήπν ζαο έρεηε δέληξα φπσο νη ακπγδαιηέο ή νη καλφιηεο. γιηηζίληα) γηαηί ηα κπνπκπνχθηα ηνπο είλαη ήδε ζρεκαηηζκέλα θη αο κελ ηα βιέπεηε αθφκα. Φπηέςηε θαηεπζείαλ ζηνλ θήπν ξαδίθηα. φηαλ ζρεκαηηζηνχλ ηα κπνπκπνχθηα θφςηε ιίγα θιαδηά θαη βάιηε ηα ζε λεξφ. Φπηέςηε γπκλφξηδνπο ζάκλνπο πνπ αλζνθνξνχλ ηελ άλνημε.

Καιή επηηπρία! Ο Καλός Κηποσρός . θάλνληαο φιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνεηνηκαζίεο. Δηνηκαζηείηε ινηπφλ.κπξσδηά καο αξέζεη πνιχ. ψζηε λα ππνδερηνχκε ηελ άλνημε κε νιάλζηζηεο γιάζηξεο θαη θαηαπξάζηλνπο θήπνπο. Φπηέςηε ηα ινπινχδηα πνπ αλζίδνπλ λσξίο ηελ άλνημε θνληά ζηα παξάζπξα ψζηε αθφκα θη αλ ην θξχν ζαο θξαηάεη κέζα λα κπνξείηε λα ηα θακαξψλεηε απφ ηε δεζηαζηά ηνπ ζπηηηνχ ζαο. Ζ αλακνλή ζα είλαη έηζη θαη πην επράξηζηε θαη πην ζχληνκε.

βγάιηε πάιη έμσ φζα θπηά κεηαθέξαηε ζην ζπίηη γηα λα ηα πξνζηαηέςαηε απφ ηελ παγσληά. βγάιηε ζην κπαιθφλη ηηο πντλζέηηηεο θαη ηα θπθιάκηλα πνπ ζαο δψξηζαλ ηα Υξηζηνχγελλα θαη θιαδέςηε ηα. Καηαγξάςηε ηα ζηάδηα θαη ηνπο ρξφλνπο αλάπηπμήο ηνπο. Δηδηθά ν θεηηλφο ρεηκψλαο ήηαλ αηειείσηνο . θηάλεη γηα θέηνο θαη ην ρηφλη θαη ην θξχν θαη νη βξνρέο. Ο. Καζψο ε πξφζθαηε παγσληά καο αλάγθαζε λα κείλνπκε κέζα. ΢ίγνπξα νη πξψηνη αλζηζκέλνη θξφθνη θαη ηα δνπκπνχιηα ζα ζαο ζχκηζαλ φηη ε άλνημε θαηαθζάλεη. Ζ άλνημε ινηπφλ θαη επίζεκα μεθηλάεη παλεγπξηθά. ην θξχν άξρηζε λα ππνρσξεί θαη κελ μερλάηε φηη απφ ηηο 21 Μαξηίνπ νη κέξεο αξρίδνπλ θαη πάιη λα κεγαιψλνπλ. Δπίζεο. Αλ θαη ε βαζηθή εληνιή απηνχ ηνπ κήλα ζπλνςίδεηαη ζην «θπηέςηε». θαηαγξάςηε ηη είλαη απηφ πνπ δελ ζαο αξέζεη ζηελ εηθφλα ηνπ θήπνπ πνπ αληηθξίδεηε ζήκεξα ψζηε ηνπ ρξφλνπ ηέηνηα κέξα απηφ πνπ ζα βιέπεηε λα ζαο αξέζεη αθφκε πεξηζζφηεξν. πάξηε ηα γάληηα θαη ηα εξγαιεία ζαο θαη βγείηε έμσ κε ηελ πξψηε επθαηξία πνπ ζα ζαο δνζεί. ηνλ θήπν θαη ηα θπηά καο.Ο καλός κηποσρός τον Μάρτιο Καιφ κήλα θαη θαιή άλνημε! Μπνξεί ν Φεβξνπάξηνο λα καο ηα ράιαζε αιιά ηειείσζε θη απηφο. . θαζψο ην θξχν ζα ππνρσξεί. αο είκαζηε φκσο φινη πξνεηνηκαζκέλνη γηα δπζάξεζηεο εθπιήμεηο αθνχ ν θαηξφο έρεη γίλεη ηνπιάρηζηνλ απξφβιεπηνο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Δπηηέινπο ζα αξρίζνπκε πάιη λα ραηξφκαζηε ηνλ ήιην. θάπνηεο απφ ηηο δνπιεηέο ηνπ Φεβξνπαξίνπ δελ έγηλαλ. πεξηκέλεηε ην ηέινο ηεο αλζνθνξίαο ηνπο γηα λα ην θάλεηε. Ξαλαδηαβάζηε ινηπφλ ην εκεξνιφγην ηνπ Φεβξνπαξίνπ ψζηε λα ζπκεζείηε ηη πξέπεη λα θάλεηε. Φνξέζηε ινηπφλ έλα ρνληξφ πνπιφβεξ. έρνπκε πνιιέο δνπιεηέο λα θάλνπκε. Ζξζε ε ψξα λα εθαξκφζεηε φια απηά πνπ πξνγξακκαηίδαηε ηηο κεγάιεο θξχεο λχρηεο φινπ ηνπ ρεηκψλα! Καη βέβαηα κελ μεράζεηε λα ζεκεηψζεηε ζην εκεξνιφγηφ ζαο ηηο εκεξνκελίεο πνπ θπηέςαηε ηνπο ζπφξνπο θαη ηα θπηά ζαο. Αλ ρξεηάδεηαη λα αιιάμεηε γιάζηξεο ζε θάπνηα απφ ηα θπηά ζαο.ηη θη αλ θέξεη ν Μάξηεο ειπίδνπκε λα κελ πεξηιακβάλεη νχηε ρηφλη νχηε παγσληά. Μελ αιιάμεηε γιάζηξα ζε θπηά πνπ είλαη αλζηζκέλα. Σνπ ρξφλνπ απηέο νη πιεξνθνξίεο ζα ζαο είλαη πνιχηηκεο. ν Μάξηηνο είλαη ν θαιχηεξνο κήλαο γηα λα ην θάλεηε. Διαηηψζηε ην πφηηζκα ζην ειάρηζην κέρξη ηα θπηά λα εκθαλίζνπλ λέα αλάπηπμε. Δπίζεο. Έλα ριηαξφ . . Δθκεηαιιεπηείηε απηέο ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο πξηλ ηα θπηά μεθηλήζνπλ λέα αλάπηπμε θαη θαζαξίδεηε ηα θχιια ηνπο φζν πην ζπρλά κπνξείηε. Ο καλός Κηποσρός τον Μάρτιο Φυτά εσωτερικού χώρου Αλ δελ ην έρεηε ήδε θάλεη.

παλζέδεο. κνζρνκπίδεια. πεηνχληεο. λα αξρίζεηε λα κεηαθπηεχεηε ζε γιάζηξεο θαη ηνλ θήπν ηα θπηά απφ ζπφξνπο πνπ θπηέςαηε ηνλ πξνεγνχκελν κήλα εθφζνλ έρνπλ θηάζεη ζην ζηάδην ησλ 4 θχιισλ. Αξρίζηε λα μαλα-ιηπαίλεηε ηα θπηά ζαο. …… θη έλα ζσξφ άιια. Μπνξείηε ζηγά-ζηγά. Αξρίζηε λα μαλα-ιηπαίλεηε ηα θπηά ζαο. ειέγρνληαο ηηο νδεγίεο ζηα παθέηα ησλ ζπφξσλ γηα λα ππνινγίζεηε αθξηβψο πφηε θαη πψο λα ηα θπηέςεηε. ζχληνκα ζα αλζίζνπλ θαη ηα καλνπζάθηα. Κιαδέςηε νηηδήπνηε ζαο θαίλεηαη "θακέλν" θαη φια ηα ζπαζκέλα θιαδηά. Μελ αιιάμεηε γιάζηξα ζε θπηά πνπ είλαη αλζηζκέλα. αλάινγα κε ηνλ θαηξφ. Οη θξφθνη θαη ηα δνπκπνχιηα ζαο πξέπεη λα έρνπλ ήδε αξρίζεη λα αλζίδνπλ. Αλ θφςεηε ηα ινπινχδηα ηνπο γηα ην βάδν. πεξηκέλεηε ην ηέινο ηεο αλζνθνξίαο ηνπο γηα λα ην θάλεηε. Κιαδέςηε ηα θπηά πνπ έρνπλ κεγαιψζεη άληζα ψζηε λα εληζρχζεηε ηελ αλάπηπμή ηνπο θαη λα θάλεηε ηελ εηθφλα ηνπο πην «γεκάηε». ΢θπιάθηα. ρξεζηκνπνηψληαο κηθξέο δφζεηο ζηελ αξρή θαη απμάλνληαο ζηαδηαθά κέρξη λα θηάζεηε ζηελ θαλνληθή δφζε πεξίπνπ ζηηο αξρέο Μαΐνπ. θαζπζηεξήζηε ηε κεηαθχηεπζε ιίγν αθφκα. Κιαδέςηε ηα θπηά πνπ έρνπλ κεγαιψζεη άληζα ψζηε λα εληζρχζεηε ηελ αλάπηπμή ηνπο θαη λα θάλεηε ηελ εηθφλα ηνπο πην "γεκάηε". Διέγρεηε ζπρλά γηα αζζέλεηεο θαη έληνκα (θπξίσο κειίγθξα/αθίδεο θαη θνθθνεηδή) πνπ δπζηπρψο ζχληνκα ζα αξρίζνπλ λα επηζθέπηνληαη ηα θπηά καο. βηνιέηεο. Αλ ρξεηάδεηαη λα αιιάμεηε γιάζηξεο ζε θάπνηα απφ ηα θπηά ζαο. Ο καλός Κηποσρός τον Μάρτιο Φυτά στο μπαλκόνι Δπηζεσξήζηε ηα θπηά ζαο γηα λα εληνπίζεηε δεκηέο απφ ηελ πξφζθαηε παγσληά. κελ θφβεηε ηα θχιια αιιά κφλν ην κίζρν κε ην .ληνπο ζηε κπαληέξα ζαο φπνηε βξίζθεηε ηελ επθαηξία ζα ηνπο θάλεη πνιχ θαιφ γηαηί θαη ζα απνκαθξχλεη ηε ζθφλε αιιά θαη γηαηί ζα ηνπο επηηξέςεη λα απνξξνθήζνπλ ηελ πγξαζία ηνπ κπάληνπ. Διέγρεηε ζπρλά γηα αζζέλεηεο θαη έληνκα (θπξίσο κειίγθξα/αθίδεο θαη θνθθνεηδή) πνπ δπζηπρψο ζχληνκα ζα αξρίζνπλ λα επηζθέπηνληαη ηα θπηά καο. πεξηθνθιάδεο. νη λάξθηζζνη. Φπηέςηε ζπφξνπο εηεζίσλ θπηψλ ζε ξερά δνρεία κέζα ζην ζπίηη γηα λα ηα κεηαθπηεχζεηε ζε έλα πεξίπνπ κήλα ζηνλ θήπν ή ζηηο γιάζηξεο ζαο. ρξεζηκνπνηψληαο κηθξέο δφζεηο ζηελ αξρή θαη απμάλνληαο ζηαδηαθά κέρξη λα θηάζεηε ζηελ θαλνληθή δφζε πεξίπνπ ζηηο αξρέο Μαίνπ. νη θξέδηεο θαη νη ηνπιίπεο. ν Μάξηηνο είλαη ν θαιχηεξνο κήλαο γηα λα ην θάλεηε. Κφβεηε ηα ινπινχδηα πνπ καξαίλνληαη πξηλ λα ζπνξηάζνπλ. Αλ ν θαηξφο είλαη αθφκε πνιχ θξχνο.

ηα γηαζεκηά. Μέζα ζ'απηφ ην κήλα ηα θπηψξηα ζα αξρίζνπλ λα παξαιακβάλνπλ θαηλνχξγηα θπηά. Σνπνζεηήζηε ηα ζηεξίγκαηα γηα ηα ςειά θπηά ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ζα θπηέςεηε ηνπο βνιβνχο γηα λα κελ ηξαπκαηίζεηε ηηο ξίδεο αξγφηεξα. νη θάιιεο.ινπινχδη. Φπηέςηε θνλδχινπο κπηγθφληαο θαη αλεκψλεο. Γηα ηνλ ίδην ιφγν. νη θξέδηεο θαη νη ηνπιίπεο. Οη θξφθνη θαη ηα δνπκπνχιηα ζαο πξέπεη λα έρνπλ ήδε αξρίζεη λα αλζίδνπλ. Φπηέςηε γπκλφξηδεο ηξηαληαθπιιηέο. πξηλ αξρίζνπλ λα πεηνχλ θαηλνχξγηα θιαδάθηα. ηηο κπνπθακβίιηεο. νη λάξθηζνη. Διέγρεηε ζπρλά γηα αζζέλεηεο θαη έληνκα (θπξίσο κειίγθξα/αθίδεο θαη θνθθνεηδή) πνπ δπζηπρψο ζχληνκα ζα αξρίζνπλ λα επηζθέπηνληαη ηα θπηά καο. Κιαδέςηε ηηο πξαζηλάδεο. κε ην ιάζηηρν. φπσο ν θηζζφο πξηλ αξρίζεη θαηλνχξγηα αλάπηπμε. Αλ δελ ην έρεηε ήδε θάλεη. . Σα θχιια είλαη απαξαίηεηα γηα ηε θσηνζχλζεζε πνπ πξνκεζεχεη ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ηα νπνία απνζεθεχνληαη ζην βνιβφ ψζηε λα αλζίζεη θαη ηνπ ρξφλνπ. Αθαηξέζηε θαη' αξρήλ φια ηα μεξά ή ζπαζκέλα βιαζηάξηα θαη αξαηψζηε ιίγν ηα θιαδηά (θπξίσο ζην θέληξν) ψζηε ν αέξαο λα θπθινθνξεί ειεχζεξα θαη ν ήιηνο λα πεξλάεη κέζα απφ ηα θιαδηά θαη λα θηάλεη παληνχ. ην πινπκπάγθν. Μαδέςηε ηα πεζκέλα θχιια θαη θξνχηα πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί ζην έδαθνο ψζηε λα κελ ππάξρνπλ εζηίεο δεκηνπξγίαο αζζελεηψλ θαη εληφκσλ ζηνλ θήπν ζαο. ψζηε λα απνκαθξπλζνχλ απγά εληφκσλ πνπ ηπρφλ παξέκεηλαλ πάλσ ζηα θπηά παξά ηε βξνρή θαη ην θξχν. νη ληάιηεο. θάληε κία βφιηα γηα λα ηα δείηε. Οη πξψηεο δεζηέο εκέξεο ηεο άλνημεο ζα ζεκαηνδνηήζνπλ ηε γέλλεζε ελνριεηηθψλ επηζθεπηψλ ζηνλ θήπν ζαο. Δπηδηνξζψζηε ηπρφλ πέξγθνιεο θαη άιια ζηεξίγκαηα θπηψλ πξηλ ηα θπηά ζαο αξρίζνπλ λα αλαπηχζζνληαη. θιαδέςηε ηηο ηξηαληαθπιιηέο. Φπηέςηε βνιβνχο αλνημηάηηθεο θαη θαινθαηξηλήο αλζνθνξίαο φπσο νη θάλλεο. ηηο νξηαλζίεο θαη άιια θπηά θαινθαηξηλήο αλζνθνξίαο. Κιαδέςηε νηηδήπνηε ζαο θαίλεηαη "θακέλν" θαη φια ηα ζπαζκέλα θιαδηά. Ο καλός Κηποσρός τον Μάρτιο Φυτά στον κήπο Δπηζεσξήζηε ηα θπηά ζαο γηα λα εληνπίζεηε δεκηέο απφ ηελ πξφζθαηε παγσληά. Κιαδέςηε ηηο ηξηαληαθπιιηέο ζαο. ζχληνκα ζα αλζίζνπλ θαη ηα καλνπζάθηα. θφβεηε φια ηα ηξαπκαηηζκέλα θιαδηά ακέζσο κφιηο ηα εληνπίζεηε. νη γιαδηφιεο θαη ηα ιίιηνπκ. Όηαλ ν θαηξφο ην επηηξέπεη θάληε κία γεξή θαζαξηφηεηα ζηα θπηά ηνπ θήπνπ ζαο.

ηηο νξηαλζίεο. θάληε κία βφιηα γηα λα ηα δείηε. Κιαδέςηε ηηο πξαζηλάδεο. Φπηέςηε θφλδπινπο κπηγθφληαο θαη αλεκψλεο. Αλ ζθνπεχεηε λα θπηέςεηε θνληά ζε κάληξεο ή ηνίρνπο θξνληίζηε λα πξνζζέζεηε πιηθά πνπ δηαηεξνχλ ηελ πγξαζία ζην ρψκα (π. θιαδέςηε ηα κεηά ην ηέινο ηεο αλζνθνξίαο ηνπο. Αθαηξέζηε θαη'αξρήλ φια ηα μεξά ή ζπαζκέλα βιαζηάξηα θαη αξαηψζηε ιίγν ηα θιαδηά (θπξίσο ζην θέληξν) ψζηε ν αέξαο λα θπθινθνξεί ειεχζεξα θαη ν ήιηνο λα πεξλάεη κέζα απφ ηα θιαδηά θαη λα θηάλεη παληνχ.ρ. φπσο ν θηζζφο πξηλ αξρίζεη θαηλνχξγηα αλάπηπμε. πεξιίηε).Αλ δελ ην έρεηε ήδε θάλεη. ξίμηε κία πξνζεθηηθή καηηά κεηά απφ βξνρή. θαζψο ηηο δεζηέο εκέξεο ην ρψκα ζε απηά ηα ζεκεία ζηεγλψλεη πην γξήγνξα απφ ηνλ ππφινηπν θήπν. Δπηδηνξζψζηε ηπρφλ πέξγθνιεο. θιαδέςηε ηηο ηξηαληαθπιιηέο. ηφηε ζα πξέπεη λα μερσξίζεηε απηά πνπ δελ ζέιεηε λα μεξηδψζεηε θαη κπνξεί λα ζαο ζπκβνχλ αηπρήκαηα. νη ληάιηεο. ηηο κπνπθακβίιηεο. Αξρίζηε λα μερνξηαξηάδεηε ηνλ θήπν ζαο ακέζσο κφιηο δείηε θάηη λα θπηξψλεη. Σνπνζεηήζηε ηα ζηεξίγκαηα γηα ηα ςειά θπηά ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ζα θπηέςεηε ηνπο βνιβνχο γηα λα κελ ηξαπκαηίζεηε ηηο ξίδεο αξγφηεξα. Φπηέςηε γπκλφξηδεο ηξηαληαθπιιηέο. Κιαδέςηε ηηο ηξηαληαθπιιηέο ζαο Φπηέςηε βνιβνχο αλνημηάηηθεο θαη θαινθαηξηλήο αλζνθνξίαο φπσο νη θάλλεο. εμαζθαιίζηε θαιή απνζηξάγγηζε ζηα παξηέξηα ζαο πξνζζέηνληαο ιίγε άκκν ζην ρψκα φπνπ ρξεηάδεηαη. ηα γηαζεκηά. πξηλ αξρίζνπλ λα πεηνχλ θαηλνχξγηα θιαδάθηα. ηε λαληίλα. Μελ θπηέςεηε ζπφξνπο απεπζείαο ζηνλ θήπν αλ είραηε πνιιέο βξνρέο θαη ην ρψκα είλαη πνιχ πγξφ γηαηί ζα ζαπίζνπλ. φπσο ε γιηηζίληα/γνπτζηέξηα. . Δίλαη πην εχθνιν λα ην θάλεηε ηκεκαηηθά παξά φηαλ φινο ν θήπνο ζαο ζα έρεη γεκίζεη ρνξηάξηα. νη θάιιεο. ην ιηγνχζηξν. Μέζα ζ' απηφ ην κήλα ηα θπηψξηα ζα αξρίζνπλ λα παξαιακβάλνπλ θαηλνχξγηα θπηά. ην πινπκπάγθν. θιεκαηαξηέο θαη άιια ζηεξίγκαηα θπηψλ πξηλ ηα θπηά ζαο αξρίζνπλ λα αλαπηχζζνληαη. Φπηέςηε ηνπο θαιχηεξα ζε δνρεία θαη κεηαθπηέςηε ηα θπηά ζηνλ θήπν ιίγν αξγφηεξα πνπ ην ρψκα ζα έρεη ηξαβήμεη αξθεηή απφ ηελ πγξαζία. ΢θάςηε θαιά ηνλ θήπν ζαο κε ηελ πξψηε επθαηξία πνπ ην ρψκα δελ είλαη πγξφ θαη πξνζζέζηε θνπξηά ψζηε λα πξνιάβεη λα «ρσλέςεη» πξηλ αξρίζεηε λα θπηεχεηε. Αλάινγα κε ηελ πνηφηεηα ηνπ ρψκαηνο. ΢πλ ηνηο άιινηο. Δληνπίζηε ζε πνηα ζεκεία ιηκλάδεη ην λεξφ θαη θξνληίζηε είηε λα αλνίμεηε απιάθηα πνπ ζα ην απνκαθξχλνπλ είηε λα βειηηψζεηε ηελ απνζηξάγγηζε ηνπ ρψκαηνο. νη γιαδηφιεο θαη ηα ιίιηνπκ. Πξηλ μεθηλήζεηε ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ θήπνπ. Σα αλνημηάηηθεο αλζνθνξίαο θπηά. ην αγηφθιεκα θαη άιια θπηά θαη ζάκλνπο θαινθαηξηλήο αλζνθνξίαο.

ιάραλν. ξαδίθηα. έλα θαηλνχξγην ινπινπδάθη θάζε κέξα λα ζαο ρακνγειάεη απφ ην παξάζπξν. κπνξείηε λα μεθηλήζεηε καξνχιη θαη ληνκάηεο απφ ζπφξν γηα πξψτκε ζπγθνκηδή.Θπκεζείηε ηη ιαραληθά είραηε θπηέςεη πέξπζη ζηα παξηέξηα θαη απνθχγεηε λα βάιεηε ζηα ίδηα ζεκεία ίδην ηχπν ιαραληθνχ. Οη βεξάληεο θαη νη θήπνη καο ζα αξρίζνπλ ζηγά ζηγά λα απνθηνχλ ρξψκαηα θαη αξψκαηα. ζέιηλν. θαξφηα. ηηο ξνδαθηληέο. Σν θιάδεκα πξέπεη λα έρεη ηειεηψζεη πξηλ αλζίζνπλ. Καισζνξίζηε ινηπφλ ηελ άλνημε. Φπηέςηε ζπφξνπο θαη θπηά απφ ηψξα ψζηε θαζψο ε άλνημε ζα πξνρσξάεη. κπξφθνιν. Κιαδέςηε ηηο θιεκαηαξηέο. Καιψο ήξζεο άλνημε! Καιή επηηπρία! Ο Καλός Κηποσρός . ΢θνξπίζηε ηηο ζηάρηεο απφ ην ηδάθη ζαο γχξσ απφ ηηο ξίδεο ησλ νπσξνθφξσλ. αριαδηέο θαη άιια νπσξνθφξα δέληξα ακέζσο κφιηο αξρίζνπλ λα ζρεκαηίδνληαη ηα πξψηα κπνπκπνχθηα. Θα θάλεη ηε γεχζε ησλ θξνχησλ ηνπο πην γιπθηά. Φπηέςηε θαηεπζείαλ ζηνλ θήπν ιαραληθά φπσο ζπαλάθη. Δλαιιάζζεηε ινηπφλ ηα ιαραληθά ζαο θάζε 1-2 ρξφληα ψζηε ην έδαθνο λα πξνιαβαίλεη λα αλαλεψλεηαη θάζε ρξφλν. αλ θαη δελ ηελ είδακε αθφκε ην μέξνπκε φηη έθηαζε θαη καο ρηππάεη δεηιά ηελ πφξηα. Αλ ζέιεηε. κειηέο. θξεκκχδηα. ηηο θεξαζηέο. παηάηεο.

παλζέδεο. Πεηνχληεο. ιίγν ε αιιαγή ηεο ψξαο . ΢ηε ζπλέρεηα κεηαθπηέςηε ζε γιάζηξεο ή ζηνλ θήπν ηα θπηά πνπ έρνπλ θηάζεη ζην ζηάδην ησλ 4 θχιισλ. Ο καλός Κηποσρός τον Απρίλιο Φυτά εσωτερικού χώρου Φπηά πνπ απιψο μερεηκψληαδαλ ζην ζπίηη ζαο ελψ ζπλήζσο θαηνηθνχλ ζην κπαιθφλη ζαο είλαη θαηξφο λα εηνηκάδνληαη γηα κεηαθφκηζε. ε πνηθηιία θάζε ρξφλν είλαη φιν θαη πην πινχζηα. Δίλαη αιήζεηα φηη ν θαηξφο δελ είλαη αθφκε ηειείσο αλνημηάηηθνο αιιά ιίγν ε ζεξκνθξαζία πνπ ζηγά ζηγά αλεβαίλεη. πξέπεη λα λα δψζνπκε ηδηαίηεξν βάξνο ζηνπο θήπνπο θαη ζηα θπηά καο. Αλ ζαο πεξίζζεςαλ ζπφξνη. θιείζηε ηνπο θαιά ζε αεξνζηεγή δνρεία ή κέζα ζε αινπκηλφραξην πνπ ζα ην θιείζεηε κε ζεινηέτπ ψζηε λα δηαηεξεζνχλ θξέζθνη γηα ηνπ ρξφλνπ. πεξηκέλεηε ην ηέινο ηεο αλζνθνξίαο ηνπο γηα λα ην θάλεηε. Μελ αθήλεηε θακία επθαηξία λα πάεη ρακέλε. Πξηλ ηα κεηαθέξεηε. . καο έρεη ιείςεη θέηνο ν ήιηνο. αξρίζηε λα ηα αθήλεηε έμσ γηα ιίγεο ψξεο θάζε εκέξα. Αξρίζηε λα βγάδεηε ηα δνρεία κε ηνπο ζπφξνπο ζαο έμσ γηα ιίγεο ψξεο θάζε εκέξα ψζηε λα ζπλεζίζνπλ θη απηά ηελ αιιαγή ηνπ πεξηβάιινληνο.Ο καλός κηποσρός τον Απρίλιο Ο Μάξηεο καο απνραηξέηεζε κε θξχν θαη αλαπάληερν ρηφλη αιιά γηα ηνλ Απξίιην δελ θνβφκαζηε πηα ηνλ ρηνληά. Πέξα ινηπφλ απφ ηηο ππφινηπεο παζραιηλέο πξνεηνηκαζίεο πνπ θάλνπκε ζηα ζπίηηα καο. Μελ μερλάηε φηη ν Απξίιεο είλαη ν κήλαο ηνπ Πάζρα θαη ηεο Λακπξήο. Κιαδέςηε ηα θπηά πνπ έρνπλ κεγαιψζεη άληζα ψζηε λα εληζρχζεηε ηελ αλάπηπμή ηνπο θαη λα θάλεηε ηελ εηθφλα ηνπο πην «γεκάηε». ληψζνπκε φηη ήξζε ε άλνημε. . Γηα άκεζν απνηέιεζκα. Μελ αιιάμεηε γιάζηξα ζε θπηά πνπ είλαη αλζηζκέλα. ζηαδηαθά απμάλνληαο ην ρξφλν πνπ κέλνπλ έμσ ψζηε λα ζπλεζίζνπλ ηελ αιιαγή ηνπ πεξηβάιινληνο. Οη ζπφξνη ησλ ιαραληθψλ πνπ πεξίζζεςαλ. . αλ ε κέξα μεκεξψζεη ειηφινπζηε θαη εηδηθά αλ είλαη ΢αββαηνθχξηαθν βγείηε ζηνλ θήπν ή ζηε βεξάληα ζαο θαη ραξείηε ηνλ ήιην θαζψο ζα πεξηπνηείζηε ηα θπηά ζαο. ζθπιάθηα. κπνξνχλ λα δηαηεξεζνχλ θαιχηεξα ζε αεξνζηεγέο δνρείν ζε θάπνην ξάθη ηνπ ςπγείνπ ζαο. έξσηεο. Δπρφκαζηε λα έρνπκε πνιιέο ειηφινπζηεο θαη δεζηέο εκέξεο απηφ ην κήλα. Αλ ρξεηάδεηαη λα αιιάμεηε γιάζηξεο ζε θάπνηα απφ ηα θπηά ζαο θάληε ην φζν ν θαηξφο είλαη αθφκε δξνζεξφο. ζηα θπηψξηα ζα αξρίζεηε πηα λα βξίζθεηε άθζνλα εηήζηα θπηά ήδε αλζηζκέλα.

Μφιηο ηειεηψζεη ε αλζνθνξία. Μελ αιιάμεηε γιάζηξα ζε θπηά πνπ είλαη αλζηζκέλα. Διέγρεηε ζπρλά γηα αζζέλεηεο θαη έληνκα (θπξίσο κειίγθξα/αθίδεο θαη θνθθνεηδή) πνπ δπζηπρψο ζχληνκα ζα αξρίζνπλ λα επηζθέπηνληαη ηα θπηά καο. Μεηά ην ηέινο ηεο αλζνθνξίαο. ζα πξέπεη λα ιηπάλεηε ηηο αδαιέεο ζαο. Πξνζνρή ζηελ αξαίσζε γηαηί νη ξίδεο ηνπο είλαη επηθαλεηαθέο θαη κπνξεί λα θανχλ αλ ην ιίπαζκα είλαη πνιχ. ρξεζηκνπνηψληαο κηθξέο δφζεηο ζηελ αξρή θαη απμάλνληαο ζηαδηαθά κέρξη λα θηάζεηε ζηελ θαλνληθή δφζε πεξίπνπ ζηηο αξρέο Μαΐνπ. Ρίμηε κία ηειεπηαία καηηά ζηα αλαξξηρψκελα θπηά. ρξεζηκνπνηψληαο κηθξέο δφζεηο ζηελ αξρή θαη απμάλνληαο ζηαδηαθά κέρξη λα θηάζεηε ζηελ θαλνληθή δφζε πεξίπνπ ζηηο αξρέο Μαΐνπ. Οη πξψηεο δεζηέο εκέξεο ηεο άλνημεο ζα ζεκαηνδνηήζνπλ ηε γέλλεζε ελνριεηηθψλ επηζθεπηψλ. θιαδέςηε ηα αλνημηάηηθεο αλζνθνξίαο θπηά φπσο ε γιηηζίληα/γνπτζηέξηα θαη νη αλαξξηρφκελεο ηξηαληαθπιιηέο. Αξρίζηε λα μαλα-ιηπαίλεηε ηα θπηά ζαο. Γηα ηνλ ίδην ιφγν. γηα λα εληζρχζεηε ηελ παξαγσγή λέσλ κπνπκπνπθηψλ. Κφβεηε ηα ινπινχδηα πνπ καξαίλνληαη. Διέγρεηε ζπρλά γηα αζζέλεηεο θαη έληνκα (θπξίσο κειίγθξα/αθίδεο θαη θνθθνεηδή) πνπ δπζηπρψο ζχληνκα ζα αξρίζνπλ λα επηζθέπηνληαη ηα θπηά καο. πξηλ ηελ εκθάληζε λέαο βιάζηεζεο. Κιαδέςηε νηηδήπνηε ζαο θαίλεηαη «θακέλν» ή μεξφ θαη φια ηα ζπαζκέλα θιαδηά. θάληε ην ακέζσο. Μαδέςηε ηα πεζκέλα θχιια πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί ζηηο γιάζηξεο ψζηε λα κελ ππάξρνπλ εζηίεο δεκηνπξγίαο αζζελεηψλ θαη εληφκσλ. Ο καλός Κηποσρός τον Απρίλιο Φυτά στο μπαλκόνι Δπηζεσξήζηε ηα θπηά ζαο γηα λα εληνπίζεηε δεκηέο απφ ηελ ηειεπηαία παγσληά. Αξαηψζηε ην πφηηζκα . Κιαδέςηε ηα θπηά πνπ έρνπλ κεγαιψζεη άληζα ψζηε λα εληζρχζεηε ηελ αλάπηπμή ηνπο θαη λα θάλεηε ηελ εηθφλα ηνπο πην «γεκάηε». Απμήζηε ηε ιίπαλζε ζηηο ηξηαληαθπιιηέο. αλ ρξεηάδεηαη λα θιαδέςεηε ιίγν πην δξαζηηθά ή λα δηνξζψζεηε θάηη αθφκε.Αξρίζηε λα μαλα-ιηπαίλεηε ηα θπηά ζαο. Κιαδέςηε ηηο νξηαλζίεο φηαλ ηειεηψζεη ε αλζνθνξία ηνπο. Αλ ρξεηάδεηαη λα αιιάμεηε γιάζηξεο ζε θάπνηα απφ ηα θπηά ζαο θάληε ην φζν ν θαηξφο είλαη αθφκε δξνζεξφο. θφβεηε φια ηα ηξαπκαηηζκέλα θιαδηά ακέζσο κφιηο ηα εληνπίζεηε. πεξηκέλεηε ην ηέινο ηεο αλζνθνξίαο ηνπο γηα λα ην θάλεηε.

πνξηνπιάθα. Ο καλός Κηποσρός τον Απρίλιο Φυτά στον κήπο Δπηζεσξήζηε ηα θπηά ζαο γηα λα εληνπίζεηε δεκηέο απφ ηελ πξφζθαηε παγσληά. Γηαηξέζηε ηα ρξπζάλζεκα θαη θφςηε ηηο θνξπθέο ηνπο ψζηε λα επηηχρεηε θπηά κε ζπκπαγέο ζρήκα.ι. Όηαλ ηειεηψζεη ε αλζνθνξία ησλ βνιβψλ αλνημηάηηθεο αλζνθνξίαο (π. δνπκπνχιηα). θαηεθέδεο. έξσηεο. Ρίμηε κία ηειεπηαία καηηά ζηα αλαξξηρψκελα θπηά.π. ε πνηθηιία θάζε ρξφλν είλαη φιν θαη πην πινχζηα. Μαδέςηε ηα πεζκέλα θχιια θαη θξνχηα πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί ζην έδαθνο ψζηε λα κελ ππάξρνπλ εζηίεο δεκηνπξγίαο αζζελεηψλ θαη εληφκσλ ζηνλ θήπν ζαο. αλ ρξεηάδεηαη λα θιαδέςεηε ιίγν πην δξαζηηθά ή λα δηνξζψζεηε θάηη αθφκε. Κιαδέςηε ηα θπηά πνπ έρνπλ κεγαιψζεη άληζα ψζηε λα εληζρχζεηε ηελ αλάπηπμή ηνπο θαη λα θάλεηε ηελ εηθφλα ηνπο πην «γεκάηε». . θάληε ην ακέζσο πξηλ ηελ εκθάληζε λέαο βιάζηεζεο. Οη πξψηεο δεζηέο εκέξεο ηεο άλνημεο ζα ζεκαηνδνηήζνπλ ηε γέλλεζε ελνριεηηθψλ επηζθεπηψλ ζηνλ θήπν ζαο. Κφβεηε ηα ινπινχδηα πνπ καξαίλνληαη. ζηα θπηψξηα ζα αξρίζεηε πηα λα βξίζθεηε άθζνλα εηήζηα θπηά ήδε αλζηζκέλα. παλζέδεο. ζάιβηα θ. Πεηνχληεο.ρ. θφβεηε φια ηα ηξαπκαηηζκέλα θιαδηά ακέζσο κφιηο ηα εληνπίζεηε. Γηα άκεζν απνηέιεζκα. ζθπιάθηα. Κξαηήζηε ην ρψκα πγξφ κέρξη νη ζπφξνη λα θπηξψζνπλ θη φηαλ ζα θηάζνπλ ζην ζηάδην ησλ 4 θχιισλ. Διέγρεηε ζπρλά γηα αζζέλεηεο θαη έληνκα (θπξίσο κειίγθξα/αθίδεο θαη θνθθνεηδή) πνπ δπζηπρψο ζχληνκα ζα αξρίζνπλ λα επηζθέπηνληαη ηα θπηά καο. Φπηέςηε θαηεπζείαλ ζηνλ θήπν ζαο ζπφξνπο απφ θφζκν. Μεηά ην ηέινο ηεο αλζνθνξίαο. Γψζηε ηνπο κία ηειεπηαία ιίπαλζε κε ηζνξξνπεκέλν ιίπαζκα γεληθήο ρξήζεο θαη αθήζηε ηα θπηά λα μεξαζνχλ εληειψο πξηλ μεζάςεηε ηνπο βνιβνχο. γηα λα εληζρχζεηε ηελ παξαγσγή λέσλ κπνπκπνπθηψλ. Αθαηξέζηε ηα επηπιένλ θπηά κε πξνζνρή γηαηί κπνξείηε άθνβα λα ηα κεηαθπηεχζεηε ζε άιια ζεκεία. αξαηψζηε ηνπο αλάινγα. ζα δείηε ηα θχιια ηνπο λα αξρίδνπλ λα θηηξηλίδνπλ. Γηα ηνλ ίδην ιφγν. Οη θνξπθέο κπνξνχλ λα βγάινπλ ξίδεο ζε έλα βάδν κε λεξφ θαη λα θπηεπηνχλ θαη πάιη ζαλ λέα θπηά.κέρξη λα εκθαληζηεί λέα αλάπηπμε. Κιαδέςηε νηηδήπνηε ζαο θαίλεηαη «θακέλν» θαη φια ηα ζπαζκέλα θιαδηά. θιαδέςηε ηα αλνημηάηηθεο αλζνθνξίαο θπηά φπσο ε γιηηζίληα/γνπτζηέξηα θαη νη αλαξξηρφκελεο ηξηαληαθπιιηέο. θξέδηεο. θξφθνη.

Αξρίζηε λα μερνξηαξηάδεηε ηνλ θήπν ζαο ακέζσο κφιηο δείηε θάηη λα θπηξψλεη. Υαξείηε ηελ νκνξθηά ηεο θχζεο φπνπ θη αλ πάηε. Γψζηε ηνπο κία ηειεπηαία ιίπαλζε κε ηζνξξνπεκέλν ιίπαζκα γεληθήο ρξήζεο θαη αθήζηε ηα θπηά λα μεξαζνχλ εληειψο πξηλ μεζάςεηε ηνπο βνιβνχο. ηα θαξφηα. ΢ην ηέινο ηνπ κήλα θπηέςηε θαιακπφθη. θάληε ην ηψξα πξηλ ν θαηξφο δεζηάλεη. θξέδηεο. κειηηδάλεο. Φαληάδνκαη νη πεξηζζφηεξνη ζα αθήζεηε ηελ θεπνπξηθή θαη ζα εθνξκήζεηε ζηηο εμνρέο γηα ην παξαδνζηαθφ ζνπβιηζηφ αξλάθη. Αλ ζέιεηε λα θπηέςεηε γθαδφλ ή λα αλαλεψζεηε ην γθαδφλ πνπ θπηέςαηε πέξπζη. Ζ επνρή απηή είλαη θαηάιιειε γηα ηα ξαδίθηα. ιάραλα. κπξφθνια θαη πξψηκεο ζπγθνκηδήο ληνκάηεο. πηπεξηέο. Καιφ Πάζρα ζε φινπο! Καλή επιτυχία! Ο Καλός Κηποσρός .ρ. ηφηε ζα πξέπεη λα μερσξίζεηε απηά πνπ δελ ζέιεηε λα μεξηδψζεηε θαη κπνξεί λα ζαο ζπκβνχλ αηπρήκαηα. ΢πλ ηνηο άιινηο. παηάηεο. Αξαηψζηε ην πφηηζκα κέρξη λα εκθαληζηεί λέα αλάπηπμε. Όηαλ ηειεηψζεη ε αλζνθνξία ησλ βνιβψλ αλνημηάηηθεο αλζνθνξίαο (π. Κιαδέςηε ηηο νξηαλζίεο φηαλ ηειεηψζεη ε αλζνθνξία ηνπο. ηα κπηδέιηα. δνπκπνχιηα) ζα δείηε ηα θχιια ηνπο λα αξρίδνπλ λα θηηξηλίδνπλ. Οη θνξπθέο κπνξνχλ λα βγάινπλ ξίδεο ζε έλα βάδν κε λεξφ θαη λα θπηεπηνχλ θαη πάιη ζαλ λέα θπηά. Γηαηξέζηε ηα ρξπζάλζεκα θαη θφςηε ηηο θνξπθέο ηνπο ψζηε λα επηηχρεηε θπηά κε ζπκπαγέο ζρήκα. θξφθνη. ΢ηα ηέιε απηνχ ηνπ κήλα έρνπκε ην Πάζρα. Απμήζηε ηε ιίπαλζε ζηηο ηξηαληαθπιιηέο. Φπηέςηε ιαραληθά ζηνλ θήπν ή κεηαθπηέςηε ηα θπηά πνπ θαιιηεξγήζαηε απφ ζπφξν. λα πεξάζεηε φκνξθα θαη κελ θάηε παξαπάλσ απ' φζν πξέπεη γηαηί ηνλ επφκελν κήλα ζα πξέπεη λα εθνξκήζεηε θαη ζηηο παξαιίεο. θξεκκχδηα θαη ζθφξδα. Δίλαη πην εχθνιν λα ην θάλεηε ηκεκαηηθά παξά φηαλ φινο ν θήπνο ζαο ζα έρεη γεκίζεη ρνξηάξηα. Δπίζεο. θνινθπζηέο θαη θαζφιηα.

Οη εθζέζεηο απηέο είλαη κία πνιχ θαιή επθαηξία λα δείηε λέα θπηά ή απιψο λέεο πνηθηιίεο. Οη ζπφξνη ησλ ιαραληθψλ πνπ πεξίζεςαλ. θάπνηα πξψηα ινπινχδηα θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο θη εζείο κπνξείηε πηα λα απνιακβάλεηε αθφκε πεξηζζφηεξν ηε θξνληίδα ηνπο θάησ απφ ηηο δεζηέο αθηίλεο ηνπ ήιηνπ. πξνεηνηκάδνληαο ηνλ αλνημηάηηθν θήπν ζαο. Ο καλός Κηποσρός τον Μάιο Φυτά εσωτερικού χώρου Σα θπηά πνπ κεηαθέξαηε κέζα ζην ζπίηη γηα ην ρεηκψλα πξέπεη λα επηζηξέςνπλ ζην κπαιθφλη. νη ηηκέο είλαη ζπλήζσο πνιχ ειθπζηηθέο θαη αμίδεη λα θάλεηε εθεί ηηο αγνξέο ζαο. Δλεκεξσζείηε γηα ηηο εηήζηεο αλζνθνκηθέο εθζέζεηο πνπ ζπλήζσο νξγαλψλνληαη ζηηο αξρέο Μαίνπ.Ο καλός κηποσρός τον Μάιο Δπηηέινπο ήξζε ε άλνημε. Όηαλ ν θαηξφο δεζηάλεη θαιφ ζα είλαη λα απνθχγεηε ηηο αιιαγέο γηα . θη φρη κφλν επεηδή εκείο ην ζέινπκε αιιά επεηδή φια γχξσ καο δείρλνπλ φηη πξάγκαηη ήξζε. ήδε αλζηζκέλα θαη ακέηξεηα πνιπεηή θπηά. θιείζηε ηνπο θαιά ζε αεξνζηεγή δνρεία ή κέζα ζε αινπκηλφραξην πνπ ζα ην θιείζεηε κε ζεινηέτπ ψζηε λα δηαηεξεζνχλ θξέζθνη γηα ηνπ ρξφλνπ. ηα πάληα γχξσ καο είλαη θαηαπξάζηλα πηά. Ο κηθξφθνζκνο ηνπ θήπνπ ή ηεο βεξάληαο ζαο άξρηζε λα γίλεηαη φιν θαη πην πξάζηλνο. Δπίζεο. φρη κφλν ηελ Πξσηνκαγηά αιιά θάζε κέξα. Ο θφπνο πνπ θάλαηε φινη κέρξη ηψξα. κπνξνχλ λα δηαηεξεζνχλ θαιχηεξα ζε αεξνζηεγέο δνρείν ζε θάπνην ξάθη ηνπ ςπγείνπ ζαο. Αο ηε γηνξηάζνπκε ινηπφλ κε ινπινχδηα. Κάληε έγθαηξα κία βφιηα. νη άλζξσπνη ζηα πεξίπηεξα είλαη πνιχ πξφζπκνη λα ζαο πξνηείλνπλ θπηά γηα ην ρψξν ζαο θαζψο θαη άθζνλεο νδεγίεο γηα ηελ πεξηπνίεζή ηνπο. Σα θπηψξηα είλαη πηα γεκάηα απφ εηήζηα θπηά. Ο θαηξφο δέζηαλε γηα ηα θαιά. νη ειηφινπζηεο κέξεο είλαη πνιιέο θαη πξαγκαηηθά είλαη ραξά Θενχ. ε πνηθηιία είλαη ηεξάζηηα. Σνπνζεηείζηε ηα ζε θάπνην ζεκείν πνπ ζα πξνθπιάζζνληαη απφ ηνλ κεζεκεξηαλφ ήιην θαη κεηαθπηεχζηε ηα κφιηο θηάζνπλ ζην ζηάδην ησλ 4 θχιισλ. ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. ΢πλ ηνηο άιινηο. Πάκε ινηπφλ λα δνχκε πνηεο δνπιεηέο δελ ζα πξέπεη λα παξαιείςεηε απηφ ην κήλα. Κάληε ην ζηαδηαθά θαη απνθχγεηε λα ηα αθήζεηε απεπζείαο ζηνλ ήιην. Αλ ζαο πεξίζζεςαλ ζπφξνη. Αλ ρξεηάδεηαη λα αιιάμεηε γιάζηξεο ζε θάπνηα απφ ηα θπηά ζαο κφιηο πνπ πξνιαβαίλεηε. Μεηαθέξεηε ηα δνρεία κε ηνπο ζπφξνπο πνπ κφιηο θπηέςαηε ή πνπ απιά δελ έρεηε αθφκε κεηαθπηεχζεη ζην κπαιθφλη. νη αθηίλεο ηνπ είλαη θηφιαο πνιχ δεζηέο θαη κπνξεί λα θάςνπλ ηα θχιια ηνπ θπηνχ ζαο. αξρίδεη πηα λα απνδίδεη θαξπνχο.

Οη πντλζέηηεο (αιεμαλδξηλά) πνπ θιαδέςαηε ην Μάξηην θαη νη νξηαλζίεο πνπ θιαδέςαηε ηνλ Απξίιην ζα αξρίζνπλ λα εκθαλίδνπλ λέα βιαζηαξάθηα. Πξνζνρή ζηελ αξαίσζε γηαηί νη ξίδεο ηνπο είλαη επηθαλεηαθέο θαη κπνξεί λα θανχλ αλ ην ιίπαζκα είλαη πνιχ. Ρίμηε κία ηειεπηαία καηηά ζηα αλαξξηρψκελα θπηά. Απμήζηε ηε ιίπαλζε ζηηο ηξηαληαθπιιηέο Με ηηο δέζηεο εκθαλίζηεθαλ ήδε ηα πξψηα ελνριεηηθά έληνκα φπσο ε κειίγθξα/αθίδεο θαη ηα θνθθνεηδή. ζα πξέπεη λα ιηπάλεηε ηηο αδαιέεο ζαο. Φεθάδεηε ηα θπηά ζαο κε λεξφ γηα λα απμήζεηε ηελ πγξαζία. Όηαλ ν θαηξφο δεζηάλεη θαιφ ζα είλαη λα απνθχγεηε ηηο αιιαγέο γηα λα κελ ζηξεζάξεηε ην θπηφ. Μελ αιιάμεηε γιάζηξα ζε θπηά πνπ είλαη αλζηζκέλα. θαζαξίδεηε πην ζπρλά ηα θχιια ησλ θπηψλ ζαο απφ ηε ζθφλε. αλ ρξεηάδεηαη λα θιαδέςεηε ιίγν πην δξαζηηθά ή λα δηνξζψζεηε θάηη αθφκε. κέζα ζε απηφ ην κήλα ζα πξέπεη λα ιηπαίλεηε πηα κε ηηο θαλνληθέο δφζεηο θαη ηε ζπλεζηζκέλε ζπρλφηεηα. πεξηκέλεηε ην ηέινο ηεο αλζνθνξίαο ηνπο γηα λα ην θάλεηε. Διέγρεηε ζπρλά θαη πξνζεθηηθά ηα θπηά ζαο. κέζα ζε απηφ ην κήλα ζα πξέπεη λα ιηπαίλεηε πηα κε ηηο θαλνληθέο δφζεηο θαη ηε ζπλεζηζκέλε ζπρλφηεηα. Ο καλός Κηποσρός τον Μάιο Φυτά στο μπαλκόνι Αλ ρξεηάδεηαη λα αιιάμεηε γιάζηξεο ζε θάπνηα απφ ηα θπηά ζαο κφιηο πνπ πξνιαβαίλεηε. Απμήζηε ζηαδηαθά ηε ιίπαλζε. Δίλαη επίζεο ε ηειεπηαία ζαο επθαηξία λα θιαδέςεηε θπηά πνπ έρνπλ κεγαιψζεη άληζα ψζηε λα εληζρχζεηε ηελ αλάπηπμή ηνπο θαη λα θάλεηε ηελ εηθφλα ηνπο πην "γεκάηε". Απμήζηε ζηαδηαθά ηε ιίπαλζε. . πξηλ ηελ εκθάληζε λέαο βιάζηεζεο. Μφιηο ηειεηψζεη ε αλζνθνξία. Δίλαη επίζεο ε ηειεπηαία ζαο επθαηξία λα θιαδέςεηε θπηά πνπ έρνπλ κεγαιψζεη άληζα ψζηε λα εληζρχζεηε ηελ αλάπηπμή ηνπο θαη λα θάλεηε ηελ εηθφλα ηνπο πην "γεκάηε". θάληε ην ακέζσο. πεξηκέλεηε ην ηέινο ηεο αλζνθνξίαο ηνπο γηα λα ην θάλεηε. Μελ αιιάμεηε γιάζηξα ζε θπηά πνπ είλαη αλζηζκέλα. θιαδέςηε ηα αλνημηάηηθεο αλζνθνξίαο θπηά φπσο ε γιηηζίληα/γνπτζηέξηα θαη νη αλαξξηρφκελεο ηξηαληαθπιιηέο. Μφιηο παξαηεξήζεηε λέα αλάπηπμε απμήζηε ζηαδηαθά ην πφηηζκα. Σψξα πνπ ν θαηξφο δεζηαίλεη θαη νη κπαιθνλφπνξηεο κέλνπλ αλνηρηέο γηα πεξηζζφηεξν.λα κελ ζηξεζάξεηε ην θπηφ. Μεηά ην ηέινο ηεο αλζνθνξίαο.

δψζηε κία ηειεπηαία ιίπαλζε κε ηζνξξνπεκέλν ιίπαζκα γεληθήο ρξήζεο θαη αθήζηε ηα θχιια λα μεξαζνχλ εληειψο πξηλ μεζάςεηε ηνπο βνιβνχο. Κφςηε ηα ηειεπηαία ινπινχδηα κφιηο καξαζνχλ. είλαη πνιχ πηζαλφ λα επεθηαζεί θαη ζε άιια θπηά ζαο. Μαδέςηε ηα πεζκέλα θχιια πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί ζηηο γιάζηξεο ψζηε λα κελ ππάξρνπλ εζηίεο δεκηνπξγίαο αζζελεηψλ θαη εληφκσλ. ΢ηα θπηά πνπ αλζνθνξνχλ απηή ηελ πεξίνδν. Γηα ηνλ ίδην ιφγν. Ο καλός Κηποσρός τον Μάιο Φυτά στον κήπο Μεηά ην ηέινο ηεο αλζνθνξίαο. θιαδέςηε ηα αλνημηάηηθεο αλζνθνξίαο θπηά φπσο ε γιηηζίληα/γνπτζηέξηα θαη νη αλαξξηρφκελεο ηξηαληαθπιιηέο.θπξίσο ζηα λέα βιαζηάξηα θαη ζηελ θάησ πιεπξά ησλ θχιισλ έηζη ψζηε λα εληνπίζεηε θαη λα αληηκεησπίζεηε έγθαηξα ην πξφβιεκα. Ο ηεηξάλπρνο κπνξεί λα θάλεη κεγάιε δεκηά ζηα θπηά ζαο θαη επηηίζεηαη θπξίσο (αιιά φρη κφλν) ζε ηξηαληαθπιιηέο θαη γηαζεκί. . Ζ χπαξμε αγξηφρνξησλ ζηηο γιάζηξεο απνηειεί πξψηεο ηάμεσο θαηαθχγην γηα ηα βιαβεξά έληνκα. Ρίμηε κία ηειεπηαία καηηά ζηα αλαξξηρψκελα θπηά. Οη πντλζέηηηεο (αιεμαλδξηλά) πνπ θιαδέςαηε ην Μάξηην θαη νη νξηαλζίεο πνπ θιαδέςαηε ηνλ Απξίιην ζα αξρίζνπλ λα εκθαλίδνπλ λέα βιαζηαξάθηα. αλ ρξεηάδεηαη λα θιαδέςεηε ιίγν πην δξαζηηθά ή λα δηνξζψζεηε θάηη αθφκε. γηα λα εληζρχζεηε ηελ παξαγσγή λέσλ κπνπκπνπθηψλ. πξηλ ηελ εκθάληζε λέαο βιάζηεζεο. Μφιηο παξαηεξήζεηε λέα αλάπηπμε απμήζηε ζηαδηαθά ην πφηηζκα. Διέγρεηε ζπρλά θαη πξνζεθηηθά ηα θπηά ζαο. Απμήζηε ηε ιίπαλζε ζηηο ηξηαληαθπιιηέο Με ηηο δέζηεο εκθαλίζηεθαλ ήδε ηα πξψηα ελνριεηηθά έληνκα φπσο ε κειίγθξα/αθίδεο θαη ηα θνθθνεηδή. θάληε ην ακέζσο. Απμήζηε ζηαδηαθά ηε ιίπαλζε. μεξηδψζηε ακέζσο ηπρφλ δηδάληα πνπ έρνπλ θπηξψζεη ζηηο γιάζηξεο ζαο. Διέγρεηε ζπρλά θαη γηα ηεηξάλπρν (κνηάδεη κε ηζηφ αξάρλεο πνπ ηπιίγεη ηα θξέζθα θπιιαξάθηα θαη ηα μεξαίλεη) ν νπνίνο ζα εκθαληζηεί κφιηο ε αηκφζθαηξα αξρίζεη λα γίλεηαη πην μεξή θαη δεζηή. Αλ δελ αληηκεησπηζηεί έγθαηξα. θφβεηε ηα ινπινχδηα πνπ καξαίλνληαη. κέζα ζε απηφ ην κήλα ζα πξέπεη λα ιηπαίλεηε πηα κε ηηο θαλνληθέο δφζεηο θαη ηε ζπλεζηζκέλε ζπρλφηεηα. Δπίζεο. θφβεηε φια ηα ηξαπκαηηζκέλα θιαδηά ακέζσο κφιηο ηα εληνπίζεηε. Ζ αλζνθνξία ησλ βνιβψλ αλνημηάηηθεο αλζνθνξίαο θηάλεη πηα ζην ηέινο ηεο θαη ηα θχιια ηνπο ζα αξρίδνπλ λα θηηξηλίδνπλ.

Φπηέςηε ιαραληθά απεπζείαο ζηνλ θήπν ή κεηαθπηέςηε ηα θπηά πνπ θαιιηεξγήζαηε απφ ζπφξν.θπξίσο ζηα λέα βιαζηάξηα θαη ζηελ θάησ πιεπξά ησλ θχιισλ έηζη ψζηε λα εληνπίζεηε θαη λα αληηκεησπίζεηε έγθαηξα ην πξφβιεκα. Αξρίζηε λα μερνξηαξηάδεηε ηνλ θήπν ζαο ακέζσο κφιηο δείηε θάηη λα θπηξψλεη. ζχληνκα ζα ρξεηαζηεί ην πξψην ηνπ "θνχξεκα". Ο ηεηξάλπρνο κπνξεί λα θάλεη κεγάιε δεκηά ζηα θπηά ζαο θαη επηηίζεηαη θπξίσο (αιιά φρη κφλν) ζε ηξηαληαθπιιηέο θαη γηαζεκί. Κξαηήζηε ην ρψκα πγξφ κέρξη νη ζπφξνη λα θπηξψζνπλ θη φηαλ ζα θηάζνπλ ζην ζηάδην ησλ 4 θχιισλ. κειηηδάλεο. Αθαηξέζηε ηα επηπιένλ θπηά κε πξνζνρή θαζψο κπνξείηε άθνβα λα ηα κεηαθπηεχζεηε ζε άιια ζεκεία. Κφςηε ηα ηειεπηαία ινπινχδηα κφιηο καξαζνχλ. ηφηε ζα πξέπεη λα μερσξίζεηε απηά πνπ δελ ζέιεηε λα μεξηδψζεηε θαη κπνξεί λα ζαο ζπκβνχλ αηπρήκαηα.ρ. ληνκάηεο. ζάιβηα θ. δψζηε κία ηειεπηαία ιίπαλζε κε ηζνξξνπεκέλν ιίπαζκα γεληθήο ρξήζεο θαη αθήζηε ηα θχιια λα μεξαζνχλ εληειψο πξηλ μεζάςεηε ηνπο βνιβνχο. θνινθπζηέο θαη θαζφιηα ή παηάηεο. πηπεξηέο. Ζ αλζνθνξία ησλ βνιβψλ αλνημηάηηθεο αλζνθνξίαο θηάλεη πηα ζην ηέινο ηεο θαη ηα θχιια ηνπο ζα αξρίδνπλ λα θηηξηλίδνπλ. Μαδέςηε ηα πεζκέλα θχιια θαη θξνχηα πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί ζην έδαθνο ψζηε λα κελ ππάξρνπλ εζηίεο δεκηνπξγίαο αζζελεηψλ θαη εληφκσλ ζηνλ θήπν ζαο. ΢ηα θπηά πνπ αλζνθνξνχλ απηή ηελ πεξίνδν. πνξηνπιάθα. Καιή επηηπρία! Ο Καλός Κηποσρός . Αλ δελ αληηκεησπηζηεί έγθαηξα. Αλ ζέιεηε λα θπηέςεηε γθαδφλ ή λα αλαλεψζεηε ην γθαδφλ πνπ θπηέςαηε πέξπζη. γηα λα εληζρχζεηε ηελ παξαγσγή λέσλ κπνπκπνπθηψλ. Φπηέςηε θαηεπζείαλ ζηνλ θήπν ζαο ζπφξνπο απφ θφζκν. απνιαχζηε ινηπφλ ηηο ειηφινπζηεο αιιά αθφκε δξνζεξέο εκέξεο θαη πξνεηνηκαζηείηε γηα ηε δέζηε ηνπ θαινθαηξηνχ πνπ ζχληνκα ζα καο ρηππήζεη ηελ πφξηα.π. είλαη πνιχ πηζαλφ λα επεθηαζεί θαη ζε άιια θπηά ζαο. φπσο π. θφβεηε ηα ινπινχδηα πνπ καξαίλνληαη. Καιφ κήλα ζε φινπο! Σειεπηαίνο κήλαο ηεο άλνημεο ν Μάτνο. Ζ επνρή απηή είλαη θαηάιιειε γηα φια ηα ιαραληθά θαινθαηξηλήο ζπγθνκηδήο. θαηεθέδεο. αξαηψζηε ηνπο αλάινγα.ι. Διέγρεηε ζπρλά θαη γηα ηεηξάλπρν (κνηάδεη κε ηζηφ αξάρλεο πνπ ηπιίγεη ηα θξέζθα θπιιαξάθηα θαη ηα μεξαίλεη) ν νπνίνο ζα εκθαληζηεί κφιηο ε αηκφζθαηξα αξρίζεη λα γίλεηαη πην μεξή θαη δεζηή. Αλ πάιη θπηέςαηε γθαδφλ ηνλ πξνεγνχκελν κήλα. Δίλαη πην εχθνιν λα ην θάλεηε ηκεκαηηθά παξά φηαλ φινο ν θήπνο ζαο ζα έρεη γεκίζεη ρνξηάξηα. θάληε ην πξηλ ν θαηξφο δεζηάλεη. ΢πλ ηνηο άιινηο.

επηιέμηε ηελ. Φεθάδεηε ηα θπηά ζαο κε λεξφ γηα λα απμήζεηε ηελ πγξαζία. θπξίσο ζηα λέα βιαζηάξηα θαη ζηελ θάησ πιεπξά ησλ θχιισλ έηζη ψζηε λα εληνπίζεηε θαη λα αληηκεησπίζεηε έγθαηξα ην πξφβιεκα. Απμήζηε ηε ζπρλφηεηα αιιά θαη ηελ πνζφηεηα ηνπ πνηίζκαηνο. Αλ ιεηηνπξγεί θιηκαηηζηηθφ ζην ρψξν ζαο. Δίλαη σθέιηκε θαη γηα ηα θπηά ζαο αιιά θαη γηα εζάο. Ο καλός Κηποσρός τον Ιούνιο Φυτά εσωτερικού χώρου Σψξα πνπ ν θαηξφο δεζηαίλεη θαη νη κπαιθνλφπνξηεο κέλνπλ αλνηρηέο γηα πεξηζζφηεξν. θαζαξίδεηε πην ζπρλά ηα θχιια ησλ θπηψλ ζαο απφ ηε ζθφλε. Διέγρεηε ζπρλά θαη πξνζεθηηθά ηα θπηά ζαο. Πνηίδεηε πην ζπρλά ηα θπηά. Φξνληίζηε ινηπφλ λα αξρίζεηε απφ ηψξα λα πξνγξακκαηίδεηε θαη ην πψο ζα πνηίδνληαη ηα θπηά ζαο φζν εζείο ζα ιηάδεζηε αθνχγνληαο ην θχκα λα «ζθάεη» ζηελ ακκνπδηά. Ο καλός Κηποσρός τον Ιούνιο Φυτά στο μπαλκόνι Με ηηο δέζηεο εκθαλίζηεθαλ ήδε ηα πξψηα ελνριεηηθά έληνκα φπσο ε κειίγθξα/αθίδεο θαη ηα θνθθνεηδή. νη δνπιεηέο ηνπ θήπνπ είλαη ιηγφηεξεο ζα πξέπεη φκσο λα πξνζέμεηε ηδηαίηεξα ην πφηηζκα.Ο καλός κηποσρός τον Ιούνιο Εέζηαλε γηα ηα θαιά θαη ζίγνπξα αξρίζαηε λα ζθέθηεζηε ηηο δηαθνπέο ζαο. ειέγρνληαο πξψηα ην ρψκα ζηελ επηθάλεηα ηεο γιάζηξαο. ηδηαίηεξα ζηα θπηά πνπ βξίζθνληαη ζε ειηφινπζηα ζεκεία. Απηφ ην κήλα κπνξείηε λα απνιαχζεηε ηα απνηειέζκαηα ησλ θφπσλ ζαο θαζψο ηα ινπινχδηα ζαο ζα έρνπλ αλζίζεη γηα ηα θαιά κέρξη ηψξα. Αλ ην θιηκαηηζηηθφ ζαο δηαζέηεη ιεηηνπξγία εθχγξαλζεο. Πηζαλφλ λα ήξζε ε ψξα λα βειηηψζεηε ηε ζρέζε ζαο κε ην γείηνλα ζην δηπιαλφ δηακέξηζκα ή λα εγθαηαζηήζεηε επηηέινπο απηφ ην ζχζηεκα απηφκαηνπ πνηίζκαηνο πνπ θαηξφ ηψξα ζθέθηεζηε λα απνθηήζεηε. Διέγρεηε ζπρλά ηα θπηά ζαο γηα εκθάληζε εληφκσλ πνπ εχθνια κπνξνχλ λα κεηαθνκίζνπλ απφ ην κπαιθφλη κέζα ζην ζπίηη ηψξα πνπ νη πφξηεο είλαη ζπλέρεηα αλνηρηέο. Σνλ Ηνχλην αιιά θαη ηνλ Ηνχιην πνπ είλαη θαηά παξάδνζε νη πην δεζηνί κήλεο ηνπ ρξφλνπ. θξνληίζηε ηα θπηά ζαο λα βξίζθνληαη αξθεηά καθξηά απφ ην ζεκείν πνπ «ρηππάεη» ην θιηκαηηζηηθφ γηα λα απνθχγεηε ηηο απφηνκεο ελαιιαγέο ζεξκνθξαζίαο. Γπζηπρψο απηά ηα έληνκα .

Καη ν ηεηξάλπρνο ζπρλά ππνηξνπηάδεη άξα θαη ζ' απηή ηελ πεξίπησζε επαλαιάβεηε ηνπο ςεθαζκνχο. Αληηκεησπίζηε ηνλ άκεζα (κε θάξκαθν απφ ηα θπηψξηα) γηαηί ζα επεθηαζεί θαη ζε άιια θπηά ζαο.επαλαθάκπηνπλ γη' απηφ επαλαιάβεηε ηνπο ςεθαζκνχο ακέζσο κφιηο εληνπίζεηε ην πξψην ζχκπησκα. Γηα λα πεξηνξίζεηε ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηνπ ηεηξάλπρνπ. Οινθιεξψζηε ην θιάδεκα ησλ θπηψλ πνπ αλζνθφξεζαλ λσξίο ηελ άλνημε (π. καδέςηε ηα πεζκέλα θχιια πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί ζηηο γιάζηξεο θαη θπξίσο μεξηδψζηε ηα αγξηφρνξηα πνπ κπνξεί λα έρνπλ θπηξψζεη γχξσ απφ ην θπηφ ζαο. . αθφκα θαη ζε εθείλα πνπ ζεσξνχκε σο πνιχ αλζεθηηθά ζηηο αζζέλεηεο θαη ηα έληνκα. θξνληίζηε λα απμήζεηε ηελ πγξαζία. Αληηκεησπίζηε ηνλ άκεζα (κε θάξκαθν απφ ηα θπηψξηα) γηαηί ζα επεθηαζεί θαη ζε άιια θπηά ζαο. ςεθάδνληαο/θαηαβξέρνληαο ηα θπηά ζαο ην κεζεκέξη. Με ηελ δεζηή θαη μεξή αηκφζθαηξα εκθαλίδεηαη θαη ν πνιχ βιαβεξφο ηεηξάλπρνο (κνηάδεη κε ηζηφ αξάρλεο πνπ ηπιίγεη ηα θξέζθα θπιιαξάθηα θαη ηα μεξαίλεη). Ο ηεηξάλπρνο κπνξεί λα θαηαζηξέςεη νιφθιεξν θπηφ ζε ιίγεο κφιηο εκέξεο θαη επηηίζεηαη θπξίσο (αιιά φρη κφλν) ζε ηξηαληαθπιιηέο θαη γηαζεκί. Ο καλός Κηποσρός τον Ιούνιο Φυτά στον κήπο Με ηηο δέζηεο εκθαλίζηεθαλ ήδε ηα πξψηα ελνριεηηθά έληνκα φπσο ε κειίγθξα/αθίδεο θαη ηα θνθθνεηδή.ρ. Με ηελ δεζηή θαη μεξή αηκφζθαηξα εκθαλίδεηαη θαη ν πνιχ βιαβεξφο ηεηξάλπρνο (κνηάδεη κε ηζηφ αξάρλεο πνπ ηπιίγεη ηα θξέζθα θπιιαξάθηα θαη ηα μεξαίλεη). Δπίζεο. Ο ηεηξάλπρνο κπνξεί λα θαηαζηξέςεη νιφθιεξν θπηφ ζε ιίγεο κφιηο εκέξεο θαη επηηίζεηαη θπξίσο (αιιά φρη κφλν) ζε ηξηαληαθπιιηέο θαη γηαζεκί. θπξίσο ζηα λέα βιαζηάξηα θαη ζηελ θάησ πιεπξά ησλ θχιισλ έηζη ψζηε λα εληνπίζεηε θαη λα αληηκεησπίζεηε έγθαηξα ην πξφβιεκα. αθφκα θαη ζε εθείλα πνπ ζεσξνχκε σο πνιχ αλζεθηηθά ζηηο αζζέλεηεο θαη ηα έληνκα. Καη ν ηεηξάλπρνο ζπρλά ππνηξνπηάδεη άξα θαη ζ΄απηή ηελ πεξίπησζε επαλαιάβεηε ηνπο ςεθαζκνχο. θφβεηε ηα ινπινχδηα πνπ καξαίλνληαη πξηλ ζπνξηάζνπλ. Διέγρεηε ζπρλά θαη πξνζεθηηθά ηα θπηά ζαο. ςεθάδνληαο/θαηαβξέρνληαο ηα θπηά ζαο ην κεζεκέξη. καδέςηε ηα πεζκέλα θχιια πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί ζηηο γιάζηξεο θαη θπξίσο μεξηδψζηε ηα αγξηφρνξηα πνπ κπνξεί λα έρνπλ θπηξψζεη γχξσ απφ ην θπηφ ζαο. Δπίζεο. ΢ηα θπηά πνπ αλζνθνξνχλ απηή ηελ πεξίνδν. γηα λα εληζρχζεηε ηελ παξαγσγή λέσλ κπνπκπνπθηψλ. Γηα λα πεξηνξίζεηε ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηνπ ηεηξάλπρνπ. θξνληίζηε λα απμήζεηε ηελ πγξαζία. γιηηζίληα) θαη ησλ πξάζηλσλ ζάκλσλ. Γπζηπρψο απηά ηα έληνκα επαλαθάκπηνπλ γη' απηφ επαλαιάβεηε ηνπο ςεθαζκνχο ακέζσο κφιηο εληνπίζεηε ην πξψην ζχκπησκα.

Φπηέςηε ιαραληθά απεπζείαο ζηνλ θήπν ή κεηαθπηέςηε ηα θπηά πνπ θαιιηεξγήζαηε απφ ζπφξν. κειηηδάλεο.΢ηα θπηά πνπ αλζνθνξνχλ απηή ηελ πεξίνδν. πηπεξηέο. ληνκάηεο. Απηφο ν κήλαο είλαη ν ηειεπηαίνο πνπ κπνξείηε λα θπηέςεηε ιαραληθά θαινθαηξηλήο ζπγθνκηδήο. γηα λα εληζρχζεηε ηελ παξαγσγή λέσλ κπνπκπνπθηψλ. θνινθπζηέο θαη θαζφιηα ή παηάηεο. φπσο π. Καιφ κήλα ζε φινπο θαη θαιφ θαινθαίξη! Καιή επηηπρία! Ο Καλός Κηποσρός .ρ. θφβεηε ηα ινπινχδηα πνπ καξαίλνληαη πξηλ ζπνξηάζνπλ.ρ. γιηηζίληα) θαη ησλ πξάζηλσλ ζάκλσλ. Οινθιεξψζηε ην θιάδεκα ησλ θπηψλ πνπ αλζνθφξεζαλ λσξίο ηελ άλνημε (π.

Φεθάδεηε ηα θπηά ζαο κε λεξφ γηα λα απμήζεηε ηελ πγξαζία. Αλ ην θιηκαηηζηηθφ ζαο δηαζέηεη ιεηηνπξγία εθχγξαλζεο. Ο θήπνο ζαο ζα είλαη νιάλζηζηνο απηφ ην κήλα. Δπίζεο. ΢ε γεληθέο γξακκέο. Ο καλός Κηποσρός τον Ιούλιο Φυτά εσωτερικού χώρου Καζαξίδεηε πην ζπρλά ηα θχιια ησλ θπηψλ ζαο απφ ηε ζθφλε. ζεκεηψζηε ζην εκεξνιφγηφ ζαο (απηφ πνπ ζπδεηνχζακε φιν ην ρεηκψλα) ηηο εκεξνκελίεο πνπ ηα ιαραληθά άλζηζαλ θαη έβγαιαλ ηνλ πξψην θαξπφ θαζψο θαη ην πφηε άλζηζαλ ηα εηήζηα θπηά πνπ μεθηλήζαηε απφ ζπφξνπο ηελ άλνημε. εηδηθά αλ θαιιηεξγείηε ιαραληθά. Ο θαιφο θεπνπξφο βέβαηα έρεη λα ζαο πξνηείλεη κεξηθά ηξπθ/«παηέληεο» απηφκαηνπ πνηίζκαηνο. νη δνπιεηέο απηνχ ηνπ κήλα είλαη ιίγεο. Πνηίδεηε πην ζπρλά ηα θπηά. Μελ θάλεηε βαζχ θιάδεκα απηή ηελ επνρή. ειέγρνληαο πξψηα ην ρψκα ζηελ επηθάλεηα ηεο γιάζηξαο. Διέγρεηε ζπρλά ηα θπηά ζαο γηα εκθάληζε εληφκσλ πνπ εχθνια κπνξνχλ λα κεηαθνκίζνπλ απφ ην κπαιθφλη κέζα ζην ζπίηη ηψξα πνπ νη πφξηεο είλαη ζπλέρεηα αλνηρηέο. Μπνξείηε λα «θνξθνινγήζεηε» ηα θπηά εζσηεξηθνχ ρψξνπ πνπ έρνπλ κεγαιψζεη άληζα γηα λα δηνξζψζεηε ην ζρήκα ηνπο. επηιέμηε ηελ. θσηνγξαθήζηε ηνλ. Βαζηθή πξνηεξαηφηεηά ζαο είλαη ε πξνζαξκνγή ηνπ πνηίζκαηνο ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ε ζπλεζηζκέλε ζπληήξεζε ησλ θπηψλ. Δίλαη σθέιηκε θαη γηα ηα θπηά ζαο αιιά θαη γηα εζάο.Ο καλός κηποσρός τον Ιούλιο Με θαχζσλα κπαίλεη ν Ηνχιηνο θαη ηα θπηά ζαο ζα ηαιαηπσξεζνχλ φζν θη εζείο. . Καζψο ν Ηνχιηνο είλαη παξαδνζηαθά ν πην δεζηφο κήλαο ηνπ ρξφλνπ θαη επηζήκσο ε αξρή ησλ δηαθνπψλ γηα αξθεηνχο απφ καο. θξνληίζηε ηα θπηά ζαο λα βξίζθνληαη αξθεηά καθξηά απφ ην ζεκείν πνπ «ρηππάεη» ην θιηκαηηζηηθφ γηα λα απνθχγεηε ηηο απφηνκεο ελαιιαγέο ζεξκνθξαζίαο. πξνγξακκαηίζηε ην πψο ζα πνηίδνληαη ηα θπηά ζαο φζν εζείο ζα ηαμηδεχεηε ζην απέξαλην γαιάδην. Οιεο απηέο νη πιεξνθνξίεο ζα είλαη ζεζαπξφο γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο επφκελεο ρξνληάο. Αλ ιεηηνπξγεί θιηκαηηζηηθφ ζην ρψξν ζαο. Δζείο νπιηζηείηε κε ππνκνλή γηαηί θαχζσλαο είλαη ζα πεξάζεη θαη πξνζηαηέςηε ηα θπηά ζαο απφ ηνλ θαπηφ ήιην θαη ηε δέζηε. αλ φκσο ιείςεηε γηα κεγάιν δηάζηεκα θαιφ ζα είλαη λα επηιέμεηε θάπνηα ιχζε κε πην καθξνρξφληα απνηειέζκαηα.

Με ηελ δεζηή θαη μεξή αηκφζθαηξα εκθαλίδεηαη θαη ν πνιχ βιαβεξφο ηεηξάλπρνο (κνηάδεη κε ηζηφ αξάρλεο πνπ ηπιίγεη ηα θξέζθα θπιιαξάθηα θαη ηα μεξαίλεη). ΢ηα θπηά πνπ αλζνθνξνχλ απηή ηελ πεξίνδν.Ο καλός Κηποσρός τον Ιούλιο Φυτά στο μπαλκόνι Λφγσ ηεο έληνλεο δέζηεο θξνληίζηε λα πξνζηαηέςεηε ηα θπηά ζαο απφ ηνλ θαπηφ ήιην. θπξίσο ζηα λέα βιαζηάξηα θαη ζηελ θάησ πιεπξά ησλ θχιισλ έηζη ψζηε λα εληνπίζεηε θαη λα αληηκεησπίζεηε έγθαηξα βιαβεξά έληνκα φπσο ε κειίγθξα. γηα λα δηνξζψζεηε ηελ . Καη ν ηεηξάλπρνο ζπρλά ππνηξνπηάδεη άξα θαη ζ' απηή ηελ πεξίπησζε επαλαιάβεηε ηνπο ςεθαζκνχο. Μεηαθηλήζηε ηηο γιάζηξεο ζε γσλίεο πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ηνλ κεζεκεξηαλφ ήιην ηνπιάρηζηνλ γηα φζεο κέξεο δηαξθεί ν θαχζσλαο. Αλ έρεηε ηέληεο. ηηο πνιχ δεζηέο εκέξεο θάπνηεο γιάζηξεο πηζαλφλ λα ρξεηαζηνχλ θαζεκεξηλφ πφηηζκα. «Κνξθνινγήζηε» ηα εηήζηα αλζνθφξα φπσο νη πεηνχληεο. Δπίζεο. ςεθάδνληαο/θαηαβξέρνληαο ηα θπηά ζαο ην κεζεκέξη. Μελ θαηαβξέρεηε ηα θπηά ηελ ψξα πνπ ηα βιέπεη ν ήιηνο (εθηφο αλ ππάξρεη εηδηθφο ιφγνο φπσο ν ηεηξάλπρνο) γηαηί ηα θχιια ηνπο κπνξεί λα θανχλ. θφβεηε ηα ινπινχδηα πνπ καξαίλνληαη πξηλ ζπνξηάζνπλ. Πάληα λα ειέγρεηε ηελ επηθάλεηα ηνπ ρψκαηνο πξηλ πνηίζεηε. Φεθάδεηε/θαηαβξέρεηε ζπρλά ηα θπηά ζαο λσξίο ην πξσί ή ην απφγεπκα. ηα θνθθνεηδή θαη νη θάκπηεο. καδέςηε ηα πεζκέλα θχιια πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί ζηηο γιάζηξεο θαη θπξίσο μεξηδψζηε ηα αγξηφρνξηα πνπ κπνξεί λα έρνπλ θπηξψζεη γχξσ απφ ην θπηφ ζαο. θξαηήζηε ηηο θαηεβαζκέλεο γηα φζεο κέξεο ε ζεξκνθξαζία είλαη ηδηαίηεξα πςειή. Γπζηπρψο απηά ηα έληνκα επαλαθάκπηνπλ γη' απηφ επαλαιάβεηε ηνπο ςεθαζκνχο ακέζσο κφιηο εληνπίζεηε ην πξψην ζχκπησκα. Γηα λα πεξηνξίζεηε ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηνπ ηεηξάλπρνπ. Αθφκα θαη ηα θπηά πνπ αγαπνχλ θαη αληέρνπλ ηνλ ήιην. θξνληίζηε λα απμήζεηε ηελ πγξαζία. ζα ηαιαηπσξεζνχλ αθάληαζηα απφ ηφζν πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Διέγρεηε ζπρλά θαη πξνζεθηηθά ηα θπηά ζαο. γηα λα εληζρχζεηε ηελ παξαγσγή λέσλ κπνπκπνπθηψλ. Πνηίδεηε ζπρλφηεξα. Ο ηεηξάλπρνο κπνξεί λα θαηαζηξέςεη νιφθιεξν θπηφ ζε ιίγεο κφιηο εκέξεο θαη επηηίζεηαη θπξίσο (αιιά φρη κφλν) ζε ηξηαληαθπιιηέο θαη γηαζεκί. αθφκα θαη ζε εθείλα πνπ ζεσξνχκε σο πνιχ αλζεθηηθά ζηηο αζζέλεηεο θαη ηα έληνκα. Αληηκεησπίζηε ηνλ άκεζα (κε θάξκαθν απφ ηα θπηψξηα) γηαηί ζα επεθηαζεί θαη ζε άιια θπηά ζαο.

θφβεηε ηηο θνξπθέο πξηλ βγάινπλ ινπινχδηα γηα λα εληζρχζεηε ηελ αλάπηπμε λέσλ βιαζηαξηψλ. Δπίζεο «θνξθνινγήζηε» ηα ρξπζάλζεκα ψζηε λα πξνεηνηκάζεηε ην ζρήκα πνπ ζα έρνπλ φηαλ αλζνθνξήζνπλ ην θζηλφπσξν. θπξίσο ζηα λέα βιαζηάξηα θαη ζηελ θάησ πιεπξά ησλ θχιισλ έηζη ψζηε λα εληνπίζεηε θαη λα αληηκεησπίζεηε έγθαηξα βιαβεξά έληνκα φπσο ε κειίγθξα. Αλ θαιιηεξγείηε αξσκαηηθά γηα ηε καγεηξηθή ζαο (δπφζκν. ηα θνθθνεηδή θαη νη θάκπηεο. καδέςηε ηα πεζκέλα θχιια πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί θαη θπξίσο μεξηδψζηε ηα αγξηφρνξηα πνπ κπνξεί λα έρνπλ θπηξψζεη γχξσ απφ ην θπηφ ζαο. Δπίζεο. βαζηιηθφ.ι. αθφκα θαη ζε εθείλα πνπ ζεσξνχκε σο πνιχ αλζεθηηθά ζηηο αζζέλεηεο θαη ηα έληνκα. θφβεηε ηα ινπινχδηα πνπ καξαίλνληαη πξηλ ζπνξηάζνπλ.άληζε αλάπηπμή ηνπο θαη λα θάλεηε ην ζρήκα ηνπο πην ζπκπαγέο. αξρίζηε λα ηα καδεχεηε απφ ηψξα. Πξνο ην ηέινο ηνπ κήλα αξρίζηε λα καδεχεηε ζπφξνπο απφ ηα εηήζηα γηα λα ηνπο ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ επφκελε άλνημε. Ο ηεηξάλπρνο κπνξεί λα θαηαζηξέςεη νιφθιεξν θπηφ ζε ιίγεο κφιηο εκέξεο θαη επηηίζεηαη θπξίσο (αιιά φρη κφλν) ζε ηξηαληαθπιιηέο θαη γηαζεκί. Ο καλός Κηποσρός τον Ιούλιο Φυτά στον κήπο Διέγρεηε ζπρλά θαη πξνζεθηηθά ηα θπηά ζαο. Γπζηπρψο απηά ηα έληνκα επαλαθάκπηνπλ γη΄απηφ επαλαιάβεηε ηνπο ςεθαζκνχο ακέζσο κφιηο εληνπίζεηε ην πξψην ζχκπησκα. θξνληίζηε λα απμήζεηε ηελ πγξαζία. Γηα λα πεξηνξίζεηε ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηνπ ηεηξάλπρνπ. άλεζν. θ. γηα λα δηνξζψζεηε ηελ άληζε αλάπηπμή ηνπο θαη λα θάλεηε ην ζρήκα ηνπο πην ζπκπαγέο.). Με ηελ δεζηή θαη μεξή αηκφζθαηξα εκθαλίδεηαη θαη ν πνιχ βιαβεξφο ηεηξάλπρνο (κνηάδεη κε ηζηφ αξάρλεο πνπ ηπιίγεη ηα θξέζθα θπιιαξάθηα θαη ηα μεξαίλεη). Δπίζεο «θνξθνινγήζηε» ηα ρξπζάλζεκα ψζηε λα πξνεηνηκάζεηε ην ζρήκα πνπ ζα έρνπλ φηαλ αλζνθνξήζνπλ ην θζηλφπσξν. ΢ηα θπηά πνπ αλζνθνξνχλ απηή ηελ πεξίνδν. Αλ απνμεξαίλεηε ηέηνηα αξσκαηηθά γηα λα ηα ρξεζηκνπνηήζεηε ην ρεηκψλα. γηα λα εληζρχζεηε ηελ παξαγσγή λέσλ κπνπκπνπθηψλ. . ςεθάδνληαο/θαηαβξέρνληαο ηα θπηά ζαο ην κεζεκέξη. Καη ν ηεηξάλπρνο ζπρλά ππνηξνπηάδεη άξα θαη ζ' απηή ηελ πεξίπησζε επαλαιάβεηε ηνπο ςεθαζκνχο. Μελ θάλεηε βαζχ θιάδεκα απηή ηελ επνρή.π. Αληηκεησπίζηε ηνλ άκεζα (κε θάξκαθν απφ ηα θπηψξηα) γηαηί ζα επεθηαζεί θαη ζε άιια θπηά ζαο. «Κνξθνινγήζηε» ηα εηήζηα αλζνθφξα φπσο νη πεηνχληεο.

άλεζν.π. Παξαιιαγέο απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ππάξρνπλ πνιιέο ζηα θαηαζηήκαηα. Απηή ε ιχζε είλαη κεδεληθνχ κελ θφζηνπο αιιά αλάινγα κε ηνλ θαηξφ θαη ην κέγεζνο ηεο γιάζηξαο. αξρίζηε λα ηα καδεχεηε απφ ηψξα. Μελ θάλεηε βαζχ θιάδεκα απηή ηελ επνρή. βγάιηε ην θαη ηνπνζεηήζηε ην θαη πάιη απφ ηελ αξρή. Γηα λα απμήζεηε ηελ πγξαζία ζην κπαιθφλη ζαο. Γεκίζηε ηα κε λεξφ θαη θπηέςηε ηα κε ην πψκα πξνο ηα θάησ βαζηά ζηε γιάζηξα ζαο. επηπξφζζεηα ζηα παξαπάλσ. θφβεηε ηηο θνξπθέο πξηλ βγάινπλ ινπινχδηα γηα λα εληζρχζεηε ηελ αλάπηπμε λέσλ βιαζηαξηψλ. ηα ξνδφδεληξα θαη ηηο αλαξξηρψκελεο ηξηαληαθπιιηέο. ην απηφκαην πφηηζκα κπνξεί λα δηαηεξεζεί ψζηε λα ζαο μεθνπξάζεη ή λα πνηίδεη ψξεο πνπ εζείο ιείπεηε. Αλ απνμεξαίλεηε ηέηνηα αξσκαηηθά γηα λα ηα ρξεζηκνπνηήζεηε ην ρεηκψλα. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα έλα ζσιήλα πνηίζκαηνο ζηνλ νπνίν ζα πξνζαξκφζεηε «βξπζάθηα» ζχκθσλα κε ην πφζεο θαη πνχ βξίζθνληαη νη γιάζηξεο ζαο. ειέγμηε ην κεηά απφ ιίγν θαη πάιη. Πξνο ην ηέινο ηνπ κήλα αξρίζηε λα καδεχεηε ζπφξνπο απφ ηα εηήζηα γηα λα ηνπο ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ επφκελε άλνημε. ε βαζηθή ηνπο θηινζνθία φκσο είλαη ε ίδηα.Κφςηε ηα μεξακέλα ινπινχδηα απφ ηηο παζραιηέο. Σν πην αζθαιέο είλαη λα επελδχζεηε ζε έλα θαιφ ζχζηεκα απηφκαηνπ πνηίζκαηνο ην νπνίν ζα ξπζκίζεηε ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ζαο. Μία επίζεο θαιή ηδέα. γθξνππάξεηε ηηο γιάζηξεο ψζηε θαζψο ε πγξαζία εμαηκίδεηαη λα απνξξνθάηαη απφ ηα θχιια ησλ άιισλ θπηψλ. θ. ζα ξπζκίζεηε πφηε θαη γηα πφζε ψξα ζα πνηίδνληαη ηα θπηά ζαο. βαζηιηθφ. Μαδέςηε ηα κεγάια κπνπθάιηα ησλ αλαςπθηηθψλ. είλαη λα βάιεηε ζην θέληξν . Δίλαη ε αζθαιέζηεξε ιχζε θαη αθφκα θη φηαλ ζα επηζηξέςεηε.). Γεκίδεηε ηα ζαθνπιάθηα κε λεξφ θαη ηα θξεκάηε κε ηνπο εηδηθνχο γάληδνπο (πνπ ππάξρνπλ ζηε ζπζθεπαζία) ζην πιάη ηεο θάζε γιάζηξαο. Δπίζεο ζην εκπφξην. Σν ρψκα ζα θιείζεη ην ζηφκην ηνπ κπνπθαιηνχ θαη ην λεξφ ζα βγαίλεη ιίγν ιίγν απφ ην κπνπθάιη. ππάξρνπλ εηδηθά πιαζηηθά ζαθνπιάθηα κε πθαζκάηηλα «θπηίιηα» πνπ κπνξνχλ λα πνηίζνπλ ην θπηφ ζαο γηα πεξίπνπ κία εβδνκάδα αλάινγα κε ηνλ θαηξφ θαη ην κέγεζνο ηεο γιάζηξαο. Όηαλ ηνπνζεηήζεηε ην κπνπθάιη. Αλ δείηε ην λεξφ λα θαηεβαίλεη γξήγνξα θαη κε θπζαιίδεο αέξα ζεκαίλεη φηη δελ έρεη εθαξκφζεη θαιά ζην ρψκα. Ο καλός Κηποσρός τον Ιούλιο Tips για το πότισμα όσο θα λείπετε ΢ην εκπφξην ζα βξείηε άθζνλεο ιχζεηο απηφκαηνπ πνηίζκαηνο. κπνξεί λα ζπληεξήζεη ηα θπηά ζαο γηα 10 εκέξεο πεξίπνπ. Βάδεηε ηε κία άθξε ηνπ θπηηιηνχ κέζα ζην λεξφ θαη ηελ άιιε ζην ρψκα ηεο γιάζηξαο ψζηε ην θπηίιη λα κεηαθέξεη λεξφ ζην ρψκα. Αλ θαιιηεξγείηε αξσκαηηθά γηα ηε καγεηξηθή ζαο (δπφζκν. Αξρίζηε λα καδεχεηε ηνπο πξψηνπο θαξπνχο ησλ θξνχησλ θαη ησλ ιαραληθψλ ζαο. ΢ηε ζπλέρεηα κε έλα ρξνλνδηαθφπηε πνπ ζα βάιεηε ζηε βξχζε.ι.

΢ε θάζε πεξίπησζε. εθηφο απφ απηήλ ηνπ απηφκαηνπ πνηίζκαηνο.απηνχ ηνπ γθξνππ κία θαξδηά ιεθάλε (π. Αλ έρεηε ην ζάξξνο. θξνληίζηε λα πνηίζεηε πνιχ θαιά ηα θπηά ζαο ακέζσο πξηλ θχγεηε. Δίλαη άζρεκε έθπιεμε ε επηζηξνθή ζε έλα κπαιθφλη πνπ ην αθήζαηε πξάζηλν θαη ην μαλαβξίζθεηε μεξακέλν. ξνχρσλ) ηελ νπνία ζα γεκίζεηε κε λεξφ. Φξνληίζηε ινηπφλ λα βξείηε ιχζεηο πνπ ζα ην δηαηεξήζνπλ ην ίδην φκνξθν αθφκα θη φζν εζείο ζα ιείπεηε. Αλ βέβαηα κπνξείηε λα ηνπο αθήζεηε ην θιεηδί ζαο γηα λα πνηίδνπλ θαλνληθά ηηο γιάζηξεο ζαο. θαζνξίζηε ηνπ εθ ησλ πξνηέξσλ πφζν ζπρλά ζέιεηε λα ην θάλεη θαη δεηήζηε ηνπ λα είλαη ζπλεπήο. καπξηζκέλνη θαη μεθνχξαζηνη! Καιή επηηπρία! Ο Καλός Κηποσρός . δεηήζηε απφ ην γείηνλα ζην δηπιαλφ κπαιθφλη λα θαηαβξέρεη ηα θπηά ζαο θάζε θνξά πνπ πνηίδεη ηα δηθά ηνπ. Βάιηε κέζα ζηε ιεθάλε ηελ άθξε ηνπ ιάζηηρνπ πνηίζκαηνο θαη αθήζηε ην ιίγν αλνηρηφ (λα ζηάδεη θη φρη λα ηξέρεη) έηζη ψζηε λα αλαπιεξψλεηαη ην λεξφ πνπ ζα εμαηκίδεηαη απφ ηε δέζηε. Αλ θάπνηνο ηειηθά αλαιάβεη λα πνηίζεη ηα θπηά ζαο.ρ. Κάληε ηνπ θαη θαλέλα ηειεθψλεκα φζν ζα ιείπεηε γηα λα ηνπ ην ππελζπκίζεηε. Καιφ κήλα ζε φινπο θαη θαιέο δηαθνπέο! Να πάηε θαη λα γπξίζεηε φινη αζθαιείο. ηφζν ην θαιχηεξν. Γηα ιφγνπο αζθαιείαο. αθήζηε ην λεξφ λα ηξέρεη κφλν αλ ιείςεηε γηα ιίγεο εκέξεο.

Ληπαίλεηε θαλνληθά. Αλ αλήθεηε ζε απηνχο. ΢ηα αλζνθφξα. Πξνζπαζήζηε λα απμήζεηε ηελ πγξαζία ηνπ ρψξνπ κε δίζθνπο πνπ πεξηέρνπλ πγξφ ραιίθη ή ςεθάδνληαο ηα θχιια ησλ θπηψλ φζν ζπρλά κπνξείηε. εθφζνλ είραηε θξνληίζεη γηα ην πφηηζκά ηνπο θαηά ηελ απνπζία ζαο δελ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζεηε θακία απνθαξδησηηθή εηθφλα φηαλ επηζηξέςεηε. Κάζε ρξφλν θάπνηνη γπξλνχλ απφ ηηο δηαθνπέο θαη αληηκεησπίδνπλ δπζάξεζηεο εθπιήμεηο ζηνλ θήπν ή ζηε βεξάληα ηνπο. Δπηπρψο. . θαη ηνπο θεπνπξνχο. ειέγρνληαο πάληα ην ρψκα πξηλ πνηίζεηε. ςάμηε θαη' αξρήλ λα βξείηε ηη έθηαημε έηζη ψζηε ηνπ ρξφλνπ λα κελ ηελ μαλαπάζεηε. Ο καλός Κηποσρός τον Αύγοσστο Φυτά εσωτερικού χώρου Πνηίδεηε ηηο γιάζηξεο φζν ζπρλά ρξεηάδεηαη. Μελ αθήλεηε ηα θχιια ησλ θπηψλ λα έξρνληαη ζε επαθή κε ηα θαπηά ηδάκηα ζηηο κπαιθνλφπνξηεο θαη ηα παξάζπξα θαη απνκαθξχλεηέ ηα απφ ηα ζεκεία πνπ «ρηππάεη» ην θιηκαηηζηηθφ. ΢ίγνπξα ηα θπηά ζαο έκεηλαλ κφλα ηνπο ηηο εκέξεο πνπ ιείςαηε. Διπίδνπκε λα πεξάζαηε θαιά ζηηο δηαθνπέο ζαο θαη λα γεκίζαηε κπαηαξίεο ψζηε ν ρεηκψλαο πνπ ζα έξζεη λα ζαο βξεη μεθνχξαζηνπο θαη δπλαηνχο. Αο δνχκε ινηπφλ κε ιεπηνκέξεηεο ηη πξέπεη λα γίλεη απηφ ην κήλα. γηαηί ηνλ Αχγνπζην έηζη θη αιιηψο νη δνπιεηέο ζηνλ θήπν είλαη νη ιηγφηεξεο απφ θάζε άιιν κήλα ηνπ ρξφλνπ.Ο καλός κηποσρός τον Αύγοσστο Ο Αχγνπζηνο είλαη ν θαηεμνρήλ κήλαο ησλ δηαθνπψλ γηα φινπο καο. Πιέλεηε ζπρλά ηα θχιια ησλ θπηψλ γηα λα απνκαθξχλεηε ηε ζθφλε. θφβεηε ζπρλά ηα καξακέλα ινπινχδηα γηα λα εληζρχζεηε ηελ παξαγσγή λέσλ κπνπκπνπθηψλ.

Αλ ζέιεηε λα απνμεξάλεηε θάπνηα απφ ηα εηήζηα ινπινχδηα ζαο (φπσο π. ε ζηαηηθή) καδέςηε ηα λσξίο ην πξσί ψζηε λα είλαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή θαηάζηαζε. Αγνξάζηε φκσο ήδε βνιβνχο πνπ αλζίδνπλ ην θζηλφπσξν κφιηο ηνπο βξείηε ζηα θπηψξηα. ζθεθηείηε λα απνμεξάλεηε ή λα θαηαςχμεηε φηη πεξηζζεχεη. Ληπαίλεηε θαλνληθά. Κφβεηε ζπρλά κπξσδηθά θαη κελ ηα αθήλεηε λα αλζίζνπλ (π. βαζηιηθφο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα ηα αλαλεψζεηε θαη ζα είλαη φκνξθα γηα έλα ή δχν κήλεο αθφκε αλάινγα κε ην πφηε ζα θξπψζεη ν θαηξφο. Πιέλεηε κε ην ιάζηηρν ηα θχιια ησλ θπηψλ γηα λα απνκαθξχλεηε ηε ζθφλε θαη ηπρφλ έληνκα. φζν ζπρλφηεξα κπνξείηε. Δληζρχζηε ηε ιίπαλζε ζηα ρξπζάλζεκα ψζηε λα ηα πξνεηνηκάζεηε γηα ηελ αλζνθνξία ηνπο ηνλ Οθηψβξην. Κνξθνινγήζηε ή θιαδέςηε ηα εηήζηα πνπ έρνπλ κεγαιψζεη άληζα.ρ. Μαδεχεηε φκσο ζηγά-ζηγά ζπφξνπο απφ ηα αλζνθφξα γηα λα ηνπο ρξεζηκνπνηήζεηε ηνπ ρξφλνπ.Ο καλός Κηποσρός τον Αύγοσστο Φυτά στο μπαλκόνι Πνηίδεηε ηηο γιάζηξεο φζν ζπρλά ρξεηάδεηαη. δπφζκνο) γηαηί ε ελέξγεηά ηνπο ζα δηνρεηεπηεί ζηε δεκηνπξγία ζπφξσλ θη φρη ζε λέν θχιισκα. θφβεηε ζπρλά ηα καξακέλα ινπινχδηα γηα λα εληζρχζεηε ηελ παξαγσγή λέσλ κπνπκπνπθηψλ. . Μελ θπηέςεηε αθφκε ζπφξνπο ή βνιβνχο γηα ρεηκσληάηηθα ή αλνημηάηηθα εηήζηα. Αλ ε ζπγθνκηδή ζαο είλαη κεγαιχηεξε απφ ηηο αλάγθεο ζαο. ΢ηα αλζνθφξα θαη θπξίσο ζηα εηήζηα θπηά. ειέγρνληαο πάληα ην ρψκα πξηλ πνηίζεηε. πεξηκέλεηε λα πέζεη ε ζεξκνθξαζία.ρ.

καδέςηε ζπφξνπο γηα ηνπ ρξφλνπ θαη μεξηδψζηε ηα θπηά. Μελ θπηέςεηε αθφκε ζπφξνπο ή βνιβνχο γηα ρεηκσληάηηθα ή αλνημηάηηθα εηήζηα. πεξηκέλεηε λα πέζεη ε ζεξκνθξαζία. ΢ηα αλζνθφξα θαη θπξίσο ζηα εηήζηα θπηά. Αγνξάζηε φκσο ήδε βνιβνχο πνπ αλζίδνπλ ην θζηλφπσξν κφιηο ηνπο βξείηε ζηα θπηψξηα. Αλ ε ζπγθνκηδή ζαο είλαη κεγαιχηεξε απφ ηηο αλάγθεο ζαο. βαζηιηθφο. Μαδεχεηε ηνπο θαξπνχο . Κνξθνινγήζηε ή θιαδέςηε ηα εηήζηα πνπ έρνπλ κεγαιψζεη άληζα. ηα αγγνχξηα θαη ηα θνινθπζάθηα είλαη ζην πην παξαγσγηθφ ηνπο ζηάδην. ζθεθηείηε λα απνμεξάλεηε ή λα θαηαςχμεηε φηη πεξηζζεχεη. ειέγρνληαο πάληα ην ρψκα πξηλ πνηίζεηε. θφβεηε ζπρλά ηα καξακέλα ινπινχδηα γηα λα εληζρχζεηε ηελ παξαγσγή λέσλ κπνπκπνπθηψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα ηα αλαλεψζεηε θαη ζα είλαη φκνξθα γηα έλα ή δχν κήλεο αθφκε αλάινγα κε ην πφηε ζα θξπψζεη ν θαηξφο. δπφζκνο) γηαηί ε ελέξγεηά ηνπο ζα δηνρεηεπηεί ζηε δεκηνπξγία ζπφξσλ θη φρη ζε λέν θχιισκα. Ληπαίλεηε θαλνληθά.ρ. φζν ζπρλφηεξα κπνξείηε. νη κειηηδάλεο. Κφβεηε ζπρλά κπξσδηθά απφ ηνλ θήπν ζαο θαη κελ ηα αθήλεηε λα αλζίζνπλ (π. Αλ ζέιεηε λα απνμεξάλεηε θάπνηα απφ ηα εηήζηα ινπινχδηα ζαο (φπσο π. ζα αξρίζνπλ ζηγά-ζηγά λα μεξαίλνληαη.ρ. εηδηθά απηά πνπ θπηέςαηε λσξίο ηελ άλνημε. Αλ ζέιεηε. νη πηπεξηέο. ε ζηαηηθή) καδέςηε ηα λσξίο ην πξστ ψζηε λα είλαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή θαηάζηαζε. Μαδεχεηε φκσο ζηγά-ζηγά ζπφξνπο απφ ηα αλζνθφξα γηα λα ηνπο ρξεζηκνπνηήζεηε ηνπ ρξφλνπ. Σα επνρηθά ιαραληθά φπσο νη ηνκάηεο. Δληζρχζηε ηε ιίπαλζε ζηα ρξπζάλζεκα ψζηε λα ηα πξνεηνηκάζεηε γηα ηελ αλζνθνξία ηνπο ηνλ Οθηψβξην. Κάπνηα εηήζηα θπηά. Πιέλεηε κε ην ιάζηηρν ηα θχιια ησλ θπηψλ γηα λα απνκαθξχλεηε ηε ζθφλε θαη ηπρφλ έληνκα.Ο καλός Κηποσρός τον Αύγοσστο Φυτά στον κήπο Πνηίδεηε φζν ζπρλά ρξεηάδεηαη.

ηα θνινθπζάθηα ή νη θνινθχζεο) γηα λα κελ ζαπίζνπλ. Αλ νη ζεξκνθξαζίεο είλαη πνιχ πςειέο θαζπζηεξήζηε ηε ιίπαλζε γηα ην ΢επηέκβξε. ΢ε θάπνηα αλάπαπια ησλ δηαθνπψλ ζαο αξρίζηε λα ζθέθηεζηε ηη ζα ζέιαηε λα θπηέςεηε ζηνλ θήπν ή ζηηο γιάζηξεο ζαο ηνλ ΢επηέκβξην. Απφ ηα ηέιε ηνπ άιινπ κήλα καο πεξηκέλνπλ αξθεηέο δνπιεηέο ζηνλ θήπν.θαη θξνληίζηε θαζψο κεγαιψλνπλ λα κελ αθνπκπνχλ ζην ρψκα (π.ρ. μεθνπξαζηείηε ινηπφλ φζν αθφκα κπνξείηε. Θα ζαο επρεζνχκε απιψο λα παξαηείλεηε φζν πεξηζζφηεξν κπνξείηε ηηο δηαθνπέο ζαο. αξρίζηε απφ ηψξα λα πξνγξακκαηίδεηε ψζηε λα κπνξείηε λα θπηέςεηε ζηα ηέιε ηνπ κήλα ή ζηηο αξρέο ηνπ επφκελνπ. Καλή επιτυχία! Ο Καλός Κηποσρός . αλάινγα κε ηηο ζεξκνθξαζίεο πνπ ζα επηθξαηνχλ. απηφ ην θξαηάκε γηα ηνλ άιιν κήλα. Γελ ζα ζαο επρεζνχκε αθφκε θαιφ ρεηκψλα. Αλ ζθέθηεζηε λα θπηέςεηε ιαραληθά θζηλνπσξηλήο ζπγθνκηδήο. Ο θαηξφο ζα είλαη αθφκε ηδαληθφο γηα απνδξάζεηο θαη ηνλ επφκελν κήλα. Σν γξαζίδη ζηνπο θήπνπο ρξεηάδεηαη ζπρλφ πφηηζκα (ε ηδαληθή ψξα είλαη λσξίο ην πξσί πξηλ λα βγεη ν ήιηνο) θαη θνχξεκα απηφ ην κήλα.

ε απμεκέλε πγξαζία ζηελ αηκφζθαηξα θαη ν ήιηνο πνπ πηα δελ θαίεη ηφζν πνιχ. Όπσο θαη ηελ άλνημε. Δπεηδή φκσο ν θαηξφο είλαη απξφβιεπηνο θαη νη αιιαγέο είλαη μαθληθέο. Θα εληνπίζαηε ήδε φηη ηα θπηά ζαο βξίζθνληαη ζε θάζε ελεξγήο αλάπηπμεο απηέο ηηο εκέξεο. επηπρψο ρσξίο ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα. ζαλ γεληθή νδεγία θξνληίζηε λα ειαηηψλεηε ή λα απμάλεηε ηε ζπρλφηεηα ηνπ πνηίζκαηνο αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο.Ο καλός κηποσρός τον Σεπτέμβριο Καιφ θζηλφπσξν ζε φινπο! Ο ΢επηέκβξεο δηθαίσζε ην φλνκά ηνπ σο ν πξψηνο θζηλνπσξηλφο κήλαο. . Αο πάκε φκσο ηψξα ζηηο ζπγθεθξηκέλεο δνπιεηέο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ. νη πξψηεο κέξεο ηνπ ΢επηέκβξε έθεξαλ ηελ πνιππφζεηε δξνζηά θαη ηηο πξψηεο βξνρέο. είλαη νη ηδαληθέο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ καο. θάηη πνπ ηζρχεη γηα φινπο καο. Βνεζήζηε ηα κε επηπιένλ ιίπαλζε εθ΄φζνλ ν θαηξφο δηαηεξείηαη δξνζεξφο. Μία παξνηκία ιέεη γηα ηνλ ΢επηέκβξε θάζε θαηεξγάξεο ζηνλ πάγθν ηνπ. Απφ απηφ ην κήλα μεθηλάκε θαη πάιη λα έρνπκε πνιιέο δνπιεηέο ζηνλ θήπν. αιιά θπξίσο γηα ηνπο καζεηέο θαη βέβαηα γηα ηνπο θαινχο θεπνπξνχο. Δληζρχζηε ηε ιίπαλζε ζε φια ηα θπηά αξθεί ε ζεξκνθξαζία λα κελ αγγίδεη ηα φξηα θαχζσλα. Πντλζέηηα & Τπνκνλή: Αξρίζηε λα απμάλεηε ηηο ψξεο πνπ ηα θπηά ζαο βξίζθνληαη ζην ζθνηάδη πξνθεηκέλνπ λα επηηαρχλεηε ηελ άλζηζή ηνπο κέρξη ηα Υξηζηνχγελλα. Δλψ ε ζεξκνθξαζία ήηαλ ζηα φξηα ηνπ θαχζσλα. Σα θπηά απηά ρξεηάδνληαη πεξίπνπ 14 ψξεο ζθνηάδη γηα κία πεξίνδν 6 εβδνκάδσλ γηα λα αλζνθνξήζνπλ. νη ζεξκνθξαζίεο κεηαμχ 20-30νC. Διέγμηε ηα πξνζεθηηθά γηα έληνκα θαη αζζέλεηεο πξηλ ηα κεηαθέξεηε ζε εζσηεξηθφ ρψξν θαη πιχληε θαιά ηα θχιια ηνπο αιιά θαη ηηο γιάζηξεο θαη ηα πηαηάθηα ηνπο ψζηε λα απνθχγεηε επέθηαζε εληφκσλ θαη ζηα ππφινηπα θπηά ζαο. Ο καλός Κηποσρός τον Σεπτέμβριο Φυτά εσωτερικού χώρου Αξρίζηε ζηαδηαθά λα πξνεηνηκάδεηε ηα θπηά εζσηεξηθνχ ρψξνπ πνπ κεηαθέξαηε ζην κπαιθφλη ζαο ην θαινθαίξη. γηα ηελ επηζηξνθή ηνπο ζε ζπλζήθεο εζσηεξηθνχ ρψξνπ.

Διέγμηε ηνπο βνιβνχο αλνημηάηηθεο αλζνθνξίαο πνπ απνζεθεχζαηε ηελ άλνημε. Όηαλ ηα εηήζηα μεξαζνχλ μεξηδψζηε ηα.Ο καλός Κηποσρός τον Σεπτέμβριο Φυτά στο μπαλκόνι Κάληε βφιηεο ζηα θπηψξηα θαη αξρίζηε λα αγνξάδεηε βνιβνχο θαη θπηά αλνημηάηηθεο αλζνθνξίαο. ρξπζάλζεκα. ζθπιάθηα. Αλ ζέιεηε λα απνμεξάλεηε θαινθαηξηλά ινπινχδηα καδέςηε ηα ηψξα πξηλ πηάζνπλ ηα θξχα. δπφζκνο) θφςηε θισλάξηα θαη κεηαθπηεχζηε ηα ζε κηθξά γιαζηξάθηα ψζηε λα ηα δηαηεξήζεηε ζε εζσηεξηθφ ρψξν θαη ην ρεηκψλα. Δληζρχζηε ηε ιίπαλζε ζε φια ηα θπηά αξθεί ε ζεξκνθξαζία λα κελ αγγίδεη ηα φξηα θαχζσλα. καξγαξίηεο) φηαλ ν θαηξφο ζηαζεξνπνηεζεί ζε ζεξκνθξαζίεο γχξσ ζηνπο 20νC. Απνζεθεχζηε ηνπο ζε ζηεγλφ θαη δξνζεξφ ζεκείν κέρξη ηελ επφκελε άλνημε. Διέγμηε πξνζεθηηθά ηα ρξπζάλζεκα. πεξηκέλεηε κέρξη ηα ηέιε Οθησβξίνπ ψζηε ε ζεξκνθξαζία λα έρεη πέζεη αθφκε ρακειφηεξα. Πντλζέηηα & Τπνκνλή: Αξρίζηε λα απμάλεηε ηηο ψξεο πνπ ηα θπηά ζαο βξίζθνληαη ζην ζθνηάδη πξνθεηκέλνπ λα επηηαρχλεηε ηελ άλζηζή ηνπο κέρξη ηα Υξηζηνχγελλα. αλ ην ζρήκα ηνπο δελ είλαη απηφ πνπ ζέιεηε θνξθνινγήζηε ηα πξνζεθηηθά ψζηε λα έρνπλ πην ζπκπαγή εηθφλα ηνλ επφκελν . Σα εηήζηα πνπ θπηέςαηε ηελ άλνημε έρνπλ αξρίζεη λα πιεζηάδνπλ ζην ηέινο ηνπ θχθινπ ηνπο. Φπηέςηε εηήζηα ή δηεηή θπηά πνπ αλζνθνξνχλ ηνλ ρεηκψλα θαη ηελ άλνημε (π.ρ. Γηα ηηο ηνπιίπεο. βαζηιηθφο. Σα θπηά απηά ρξεηάδνληαη πεξίπνπ 14 ψξεο ζθνηάδη γηα κία πεξίνδν 6 εβδνκάδσλ γηα λα αλζνθνξήζνπλ. γαξχθαιια. Αλ θαιιηεξγείηε κπξσδηθά (π. Μαδεχεηε ζπρλά ηα πεζκέλα θχιια πνπ κε ηελ άλνδν ηεο αηκνζθαηξηθήο πγξαζίαο απνηεινχλ ηδαληθφ θαηαθχγην γηα ηα βιαβεξά έληνκα. Βγάιηε απφ ην ρψκα ηνπο βνιβνχο θαινθαηξηλήο αλζνθνξίαο κφιηο ηα θπηά μεξαζνχλ θαη απνζεθεχζηε ηνπο ζε ζηεγλφ θαη δεζηφ ζεκείν.ρ. Αθήζηε ηα ινπινχδηα ηνπο λα ζπνξηάζνπλ θαη καδέςηε ηνπο ζπφξνπο. παλζέδεο. Μπνξείηε λα αξρίζεηε λα ηνπο θπηεχεηε πξνο ηα ηέιε ηνπ κήλα. Πεηάμηε φζνπο ζαο θαίλνληαη καιαθνί/ζαπηζκέλνη θαη πεξηκέλεηε κέρξη ε ζεξκνθξαζία λα πέζεη ζηνπο 18νC γηα λα ηνπο θπηεχζεηε.

Σελ άλνημε ζα έρεηε έηνηκν ιίπαζκα. Μπνξείηε λα αξρίζεηε λα ηνπο θπηεχεηε πξνο ηα ηέιε ηνπ κήλα. βαζηιηθφο. Γηα ηηο ηνπιίπεο. Κάληε έλα θνχξεκα αλαλέσζεο ζην γθαδφλ φηαλ νη ζεξκνθξαζίεο ζηαζεξνπνηεζνχλ ζε θζηλνπσξηλά επίπεδα. Πεηάμηε φζνπο ζαο θαίλνληαη καιαθνί/ζαπηζκέλνη θαη πεξηκέλεηε κέρξη ε ζεξκνθξαζία λα πέζεη ζηνπο 18νC γηα λα ηνπο θπηεχζεηε. γαξχθαιια. Φηηάμηε ζε κία άθξε ηνπ θήπνπ ζαο έλα «βνπλφ» απφ ηα εηήζηα πνπ μεξαίλνληαη θαη αθήζηε ηα εθεί. Δληζρχζηε ηε ιίπαλζε ζε φια ηα θπηά αξθεί ε ζεξκνθξαζία λα κελ αγγίδεη ηα φξηα θαχζσλα. Αλ ζέιεηε λα απνμεξάλεηε θαινθαηξηλά ινπινχδηα καδέςηε ηα ηψξα πξηλ πηάζνπλ ηα θξχα. πεξηκέλεηε κέρξη ηα ηέιε Οθησβξίνπ ψζηε ε ζεξκνθξαζία λα έρεη πέζεη αθφκε ρακειφηεξα. Κάληε κία ηειεπηαία ιίπαλζε ψζηε λα εληζρχζεηε ηελ αλάπηπμε ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο. Βγάιηε απφ ην ρψκα ηνπο βνιβνχο θαινθαηξηλήο αλζνθνξίαο κφιηο ηα θπηά μεξαζνχλ θαη απνζεθεχζηε ηνπο ζε ζηεγλφ θαη δεζηφ ζεκείν. Αθήζηε ηα ινπινχδηα ηνπο λα ζπνξηάζνπλ θαη καδέςηε ηνπο ζπφξνπο. ρξπζάλζεκα. καξγαξίηεο) φηαλ ν θαηξφο ζηαζεξνπνηεζεί ζε ζεξκνθξαζίεο γχξσ ζηνπο 20νC. Απνζεθεχζηε ηνπο ζε ζηεγλφ θαη δξνζεξφ ζεκείν κέρξη ηελ επφκελε άλνημε. Διέγμηε ηνπο βνιβνχο αλνημηάηηθεο αλζνθνξίαο πνπ απνζεθεχζαηε ηελ άλνημε. Μαδεχεηε ζπρλά ηα πεζκέλα θχιια πνπ κε ηελ άλνδν ηεο αηκνζθαηξηθήο πγξαζίαο απνηεινχλ ηδαληθφ θαηαθχγην γηα ηα βιαβεξά έληνκα. Όηαλ ηα εηήζηα μεξαζνχλ μεξηδψζηε ηα απφ ηνλ θήπν ζαο. Αλ θαιιηεξγείηε κπξσδηθά (π. . ζθπιάθηα. δπφζκνο) θφςηε θισλάξηα θαη κεηαθπηεχζηε ηα ζε κηθξά γιαζηξάθηα ψζηε λα ηα δηαηεξήζεηε ζε εζσηεξηθφ ρψξν θαη ην ρεηκψλα. Σα εηήζηα πνπ θπηέςαηε ηελ άλνημε έρνπλ αξρίζεη λα πιεζηάδνπλ ζην ηέινο ηνπ θχθινπ ηνπο. Ο καλός Κηποσρός τον Σεπτέμβριο Φυτά στον κήπο Κάληε βφιηεο ζηα θπηψξηα θαη αξρίζηε λα αγνξάδεηε βνιβνχο θαη θπηά αλνημηάηηθεο αλζνθνξίαο.ρ. παλζέδεο.ρ.κήλα πνπ ζα αλζίζνπλ. Φπηέςηε εηήζηα ή δηεηή θπηά πνπ αλζνθνξνχλ ηνλ ρεηκψλα θαη ηελ άλνημε (π.

Αλ έρεηε ηελ επθαηξία θάληε ζχληνκεο απνδξάζεηο. ρσξίο ηνλ πνιχ θφζκν ηνπ θαινθαηξηνχ θαη κάιηζηα ζε πνιχ πξνζηηέο ηηκέο. ζπαλάθη θαη ξαδίθηα πξνο ηα ηέιε ηνπ κήλα. Φπηέςηε καξνχιηα. Καιή επηηπρία! Ο Καλός Κηποσρός . Μία θαιή ηδέα είλαη λα γξάςεηε θαη λα ηνπνζεηήζεηε ηακπειάθηα ζηε ζέζε πνπ είλαη θπηεκέλα ηα πνιπεηή ψζηε ηελ άλνημε λα κελ ηα μεξηδψζεηε θαηά ιάζνο ελψ εηνηκάδεζηε λα θπηέςεηε θάηη άιιν. Σα κεηαλαζηεπηηθά πνπιηά ζα αξρίζνπλ ζχληνκα ηα κεγάια ηνπο ηαμίδηα. Αλ βξίζθεζηε ζε ζεκείν ηεο δηαδξνκήο ηνπο. αθήζηε ηνπο ιίγε ηξνθή ζε εκθαλή ζεκεία ηνπ θήπνπ ζαο ψζηε λα ηα βνεζήζεηε ζην καθξχ ηαμίδη ηνπο. Καιή ζρνιηθή ρξνληά ζηνπο καζεηέο θαη θνηηεηέο. Καιφ θζηλφπσξν ζε φινπο θαη θαιέο δνπιεηέο ζηνλ θήπν θαη ηε βεξάληα ζαο.Διέγμηε πξνζεθηηθά ηα ρξπζάλζεκα. αλ ην ζρήκα ηνπο δελ είλαη απηφ πνπ ζέιεηε θνξθνινγήζηε ηα πξνζεθηηθά ψζηε λα έρνπλ πην ζπκπαγή εηθφλα ηνλ επφκελν κήλα πνπ ζα αλζίζνπλ. Ο ΢επηέκβξηνο είλαη ηδαληθφο κήλαο γηα ήξεκα δηαιείκκαηα αθφκα θαη ζηα πην θνζκηθά ζέξεηξα.

ρξπζάλζεκα. γηα ηελ επηζηξνθή ηνπο ζε ζπλζήθεο εζσηεξηθνχ ρψξνπ. Ο καλός Κηποσρός τον Οκτώβριο Φυτά στο μπαλκόνι Φπηέςηε εηήζηα ή δηεηή θπηά πνπ αλζνθνξνχλ ηνλ ρεηκψλα θαη ηελ άλνημε (π. Πντλζέηηα & Τπνκνλή: Αξρίζηε λα απμάλεηε ηηο ψξεο πνπ ηα θπηά ζαο βξίζθνληαη ζην ζθνηάδη πξνθεηκέλνπ λα επηηαρχλεηε ηελ άλζηζή ηνπο κέρξη ηα Υξηζηνχγελλα.ρ. δπφζκνο) θφςηε θισλάξηα θαη κεηαθπηεχζηε ηα ζε κηθξά γιαζηξάθηα ψζηε λα ηα δηαηεξήζεηε ζε εζσηεξηθφ . Μαδέςηε ζπφξνπο θαη μεξηδψζηε ηα εηήζηα θπηά πνπ άξρηζαλ λα μεξαίλνληαη. Καζψο ζα θαζαξίδεηε ζπκεζείηε φηη ηα θζηλνπσξηλά θχιια. καξγαξίηεο).ρ. Δληζρχζηε ηε ιίπαλζε ζε φια ηα θπηά ηψξα πνπ ε ζεξκνθξαζία είλαη θάπσο ρακειφηεξε. γαξχθαιια. Ο καλός Κηποσρός τον Οκτώβριο Φυτά εσωτερικού χώρου Αξρίζηε ζηαδηαθά λα πξνεηνηκάδεηε ηα θπηά εζσηεξηθνχ ρψξνπ πνπ κεηαθέξαηε ζην κπαιθφλη ζαο ην θαινθαίξη. Αλ θαιιηεξγείηε κπξσδηθά (π.Ο καλός κηποσρός τον Οκτώβριο Σνλ Οθηψβξην ε εηθφλα ηνπ θήπνπ κνηάδεη ιίγν κε ην ζπίηη ζαο κεηά απφ έλα κεγάιν πάξηπ. κε ηηο ράιθηλεο απνρξψζεηο ηνπο. Σα θπηά απηά ρξεηάδνληαη πεξίπνπ 14 ψξεο ζθνηάδη γηα κία πεξίνδν 6 εβδνκάδσλ γηα λα αλζνθνξήζνπλ. Οη θαιεζκέλνη εκθαλίζηεθαλ θνξψληαο ηα θαιχηεξά ηνπο ξνχρα. απνηεινχλ πξψηεο ηάμεσο πιηθφ γηα δηάθνξεο δηαθνζκεηηθέο θαηαζθεπέο. Διέγμηε ηα πξνζεθηηθά γηα έληνκα θαη αζζέλεηεο πξηλ ηα κεηαθέξεηε ζε εζσηεξηθφ ρψξν θαη πιχληε θαιά ηα θχιια ηνπο αιιά θαη ηηο γιάζηξεο θαη ηα πηαηάθηα ηνπο ψζηε λα απνθχγεηε επέθηαζε εληφκσλ θαη ζηα ππφινηπα θπηά ζαο. Μαδεχεηε ζπρλά ηα πεζκέλα θχιια πνπ κε ηελ άλνδν ηεο αηκνζθαηξηθήο πγξαζίαο απνηεινχλ ηδαληθφ θαηαθχγην γηα ηα βιαβεξά έληνκα. βαζηιηθφο. έθαγαλ θαη ήπηαλ θαη ηψξα θεχγνπλ αθήλνληαο πίζσ ηνπο πνιχ θαζάξηζκα. παλζέδεο. Ζξζε ν θαηξφο ινηπφλ λα λνηθνθπξέςνπκε ηνλ θήπν θαη ηηο γιάζηξεο καο. Απνζεθεχζηε ηνπο ζπφξνπο ζε ζηεγλφ θαη δξνζεξφ ζεκείν κέρξη ηελ επφκελε άλνημε. ζθπιάθηα.

Πντλζέηηα & Τπνκνλή: Αξρίζηε λα απμάλεηε ηηο ψξεο πνπ ηα θπηά ζαο βξίζθνληαη ζην ζθνηάδη πξνθεηκέλνπ λα επηηαρχλεηε ηελ άλζηζή ηνπο κέρξη ηα Υξηζηνχγελλα. Πνηίδεηέ ηνπο αξαηά αλ δελ βξέρεη.ρψξν θαη ην ρεηκψλα. Βγάιηε απφ ην ρψκα ηνπο βνιβνχο θαινθαηξηλήο αλζνθνξίαο κφιηο ηα θπηά .ρ. Αλ θαιιηεξγείηε κπξσδηθά (π. Κάληε έλα θνχξεκα αλαλέσζεο ζην γθαδφλ κέρξη ηα ηέιε ηνπ κήλα. Σα θπηά απηά ρξεηάδνληαη πεξίπνπ 14 ψξεο ζθνηάδη γηα κία πεξίνδν 6 εβδνκάδσλ γηα λα αλζνθνξήζνπλ. Πνηίδεηέ ηνπο αξαηά αλ δελ βξέρεη. παλζέδεο. Γηα ηηο ηνπιίπεο. Γηα ηηο ηνπιίπεο. Ο καλός Κηποσρός τον Οκτώβριο Φυτά στον κήπο Φπηέςηε βνιβνχο. δπφζκνο) θφςηε θισλάξηα θαη κεηαθπηεχζηε ηα ζε κηθξά γιαζηξάθηα ψζηε λα ηα δηαηεξήζεηε ζε εζσηεξηθφ ρψξν θαη ην ρεηκψλα. πεξηκέλεηε κέρξη ηα ηέιε Οθησβξίνπ ψζηε ε ζεξκνθξαζία λα έρεη πέζεη αθφκε ρακειφηεξα. ρξπζάλζεκα. Σα ρξπζάλζεκα ζα αξρίζνπλ λα αλζίδνπλ πεξίπνπ ζηα ηέιε ηνπ κήλα. Μαδεχεηε ζπρλά ηα πεζκέλα θχιια πνπ κε ηελ άλνδν ηεο αηκνζθαηξηθήο πγξαζίαο απνηεινχλ ηδαληθφ θαηαθχγην γηα ηα βιαβεξά έληνκα. πηζαλφλ θάπνηνη απφ απηνχο λα έρνπλ ήδε θπηξψζεη. Κάληε κία ηειεπηαία ιίπαλζε ψζηε λα εληζρχζεηε ηελ αλάπηπμε ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο. ζθπιάθηα. Φπηέςηε βνιβνχο. καξγαξίηεο). Φπηέςηε εηήζηα ή δηεηή θπηά πνπ αλζνθνξνχλ ηνλ ρεηκψλα θαη ηελ άλνημε (π. Αλ θπηέςαηε ήδε βνιβνχο κέζα ζην ΢επηέκβξην. Μία θαιή ηδέα είλαη λα γξάςεηε θαη λα ηνπνζεηήζεηε ηακπειάθηα ζηε ζέζε πνπ είλαη θπηεκέλα ηα πνιπεηή ψζηε ηελ άλνημε λα κελ ηα μεξηδψζεηε θαηά ιάζνο ελψ εηνηκάδεζηε λα θπηέςεηε θάηη άιιν. πεξηκέλεηε κέρξη ηα ηέιε Οθησβξίνπ ψζηε ε ζεξκνθξαζία λα έρεη πέζεη αθφκε ρακειφηεξα. βαζηιηθφο. Βγάιηε απφ ην ρψκα ηνπο βνιβνχο θαινθαηξηλήο αλζνθνξίαο κφιηο ηα θπηά μεξαζνχλ θαη απνζεθεχζηε ηνπο ζε ζηεγλφ θαη δεζηφ ζεκείν.ρ. Αλ θπηέςαηε ήδε βνιβνχο κέζα ζην ΢επηέκβξην. γαξχθαιια. πηζαλφλ θάπνηνη απφ απηνχο λα έρνπλ ήδε θπηξψζεη. Δληζρχζηε ηε ιίπαλζε ζε φια ηα θπηά ηψξα πνπ ε ζεξκνθξαζία είλαη θάπσο ρακειφηεξε.

Δθκεηαιιεπηείηε ηηο ηειεπηαίεο ειηφινπζηεο εκέξεο γηα λα θξνληίζεηε ηα θπηά ζαο. Σελ άλνημε ζα έρεηε έηνηκν ιίπαζκα. Μπνξείηε επίζεο λα θπηέςεηε ζθφξδα ηψξα γηα πξψτκε ζπγθνκηδή λσξίο ην θαινθαίξη. ΢θάςηε ηα άδεηα ζεκεία ηνπ θήπνπ ζαο θαη πξνεηνηκάζηε παξηέξηα γηα ηελ άλνημε. ξαδίθηα κέζα ζε απηφ ην κήλα.μεξαζνχλ θαη απνζεθεχζηε ηνπο ζε ζηεγλφ θαη δεζηφ ζεκείν. Πξνζζέζηε ζην ρψκα θνπξηά ψζηε λα «ρσλέςεη» κέρξη ηελ άλνημε. Φπηέςηε καξνχιηα. Μαδέςηε ζπφξνπο θαη μεξηδψζηε ηα εηήζηα θπηά πνπ άξρηζαλ λα μεξαίλνληαη. Φηηάμηε ζε κία άθξε ηνπ θήπνπ ζαο έλα «βνπλφ» απφ ηα εηήζηα πνπ μεξαίλνληαη θαη αθήζηε ηα εθεί. Δληζρχζηε ηε ιίπαλζε ζε φια ηα θπηά ηψξα πνπ ε ζεξκνθξαζία είλαη θάπσο ρακειφηεξε. ζπαλάθη. Καιή επηηπρία! Ο Καλός Κηποσρός . Απνζεθεχζηε ηνπο ζπφξνπο ζε ζηεγλφ θαη δξνζεξφ ζεκείν κέρξη ηελ επφκελε άλνημε. Ο ρεηκψλαο είλαη πξν ησλ ππιψλ έζησ θη αλ νη ζεξκνθξαζίεο θαη απηφ ην κήλα ήηαλ πνιχ πςειφηεξεο απφ απηέο πνπ πεξηκέλακε.

Σα θπηά απηά ρξεηάδνληαη πεξίπνπ 14 ψξεο ζθνηάδη γηα κία πεξίνδν 6 εβδνκάδσλ γηα λα αλζνθνξήζνπλ. Πντλζέηηα & Τπνκνλή: Γηαηεξήζηε ηηο ψξεο πνπ ηα θπηά ζαο βξίζθνληαη ζην ζθνηάδη πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεηε ηελ άλζηζή ηνπο κέρξη ηα Υξηζηνχγελλα. Μεηαθέξεηέ ηα ζην ζπίηη ζαο γηα ιίγεο ψξεο θάζε κέξα. Οη κέξεο είλαη κηθξφηεξεο θαη ην θσο είλαη ιηγφηεξν. Φηηάμηε δίζθνπο κε ραιίθη ψζηε λα ηνπνζεηήζεηε εθεί ηηο γιάζηξεο ζαο θαη λα απμήζεηε ηελ πγξαζία ηνπ ρψξνπ. ψξεο πνπ ζηαδηαθά ζα απμάλνληαη κέρξη ηα θπηά λα ζπλεζίζνπλ ηηο λέεο ζπλζήθεο. Αλ δελ ην έρεηε ήδε θάλεη πξνεηνηκάζηε ηα ζηαδηαθά. λα θαζαξίζνπκε ηνλ θήπν καο θαη ηηο γιάζηξεο καο θαη λα πξνεηνηκαζηνχκε γηα ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο. Ζ βαζηθή καο δνπιεηά είλαη λα απνηειεηψζνπκε ηπρφλ κεηαθπηεχζεηο. Μεηαθηλήζηε ηα θπηά πνπ έρνπλ αλάγθε απφ πνιχ θσο πην θνληά ζηα παξάζπξα θαη αλ έρεηε ηέληεο καδέςηε ηηο ψζηε λα κπαίλεη πεξηζζφηεξν θσο ζην ζπίηη ζαο. Δληζρχζηε ηε ιίπαλζε ζε φια ηα θπηά ηψξα πνπ ε ζεξκνθξαζία είλαη θάπσο ρακειφηεξε. Ο καλός Κηποσρός τον Νοέμβριο Φπηά εζσηεξηθνχ ρψξνπ Ήξζε ε ψξα λα κεηαθέξεηε ηα θπηά πνπ είραηε ζην κπαιθφλη γηα ην θαινθαίξη. Απηφ ην κήλα ινηπφλ αξρίδνπλ λα κεηψλνληαη δξαζηηθά νη δνπιεηέο πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε ζηνλ θήπν καο. ήηαλ κία ρξήζηκε ππελζχκηζε φηη ν ρεηκψλαο είλαη πηα πνιχ θνληά. ΢ε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο καο ηα θαινξηθέξ έρνπλ ήδε αξρίζεη λα ιεηηνπξγνχλ. Διαηηψζηε ηε ζπρλφηεηα πνηίζκαηνο αιιά φρη ηελ πνζφηεηα ηνπ λεξνχ. Καη αλ θαη δελ καο άξεζε. πάιη κέζα ζην ζπίηη ζαο.Ο καλός κηποσρός τον Νοέμβριο Με απφηνκεο αιιαγέο θαη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο καο ήξζε ν Ννέκβξηνο. αξρίζηε λα ηνλ ρξεζηκνπνηείηε φηαλ αξρίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ ηα θαινξηθέξ ψζηε λα δηαηεξείηε ηελ πγξαζία ηνπ ζπηηηνχ ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα. . Διέγμηε ηα πξνζεθηηθά γηα έληνκα θαη αζζέλεηεο πξηλ ηα κεηαθέξεηε ζε εζσηεξηθφ ρψξν θαη πιχληε θαιά ηα θχιια ηνπο αιιά θαη ηηο γιάζηξεο θαη ηα πηαηάθηα ηνπο ψζηε λα απνθχγεηε επέθηαζε εληφκσλ θαη ζηα ππφινηπα θπηά ζαο. Αλ δηαζέηεηε πγξαληήξα.

Απηφ ην κήλα ζα πξέπεη λα θπηέςεηε θαη ηηο ηνπιίπεο. θιαδέςηε ηα ζηνπο 10 πεξίπνπ πφληνπο απφ ην ρψκα. Αλ θαιιηεξγείηε κπξσδηθά (π. γαξχθαιια. Κφβεηε ηα ινπινχδηα πνπ μεξαίλνληαη ψζηε λα εληζρχζεηε ηελ παξαγσγή λέσλ κπνπκπνπθηψλ. καξγαξίηεο).ρ. ζθπιάθηα. Αξαηψζηε ηα θπηά ζαο ή κεηαθπηεχζηε ηα ζηελ θαλνληθή ηνπο ζέζε (π. βαζηιηθφο. . Δληζρχζηε ηε ιίπαλζε ζε φια ηα θπηά ηψξα πνπ ε ζεξκνθξαζία είλαη ρακειφηεξε. παλζέδεο. Μαδεχεηε ζπρλά ηα πεζκέλα θχιια πνπ κε ηελ άλνδν ηεο αηκνζθαηξηθήο πγξαζίαο απνηεινχλ ηδαληθφ θαηαθχγην γηα ηα βιαβεξά έληνκα. πηζαλφλ θάπνηνη απφ απηνχο λα έρνπλ ήδε θπηξψζεη. Πνηίδεηέ ηνπο αξαηά αλ δελ βξέρεη. Σα ζπλνηθηαθά ρξσκαηνπσιεία δηαζέηνπλ ρνληξφ πιαζηηθφ κε ην κέηξν. ζα έρεηε ήδε θηάζεη ζην ζηάδην ησλ 4 θχιισλ. Σα ρξπζάλζεκα είλαη ζε πιήξε αλζνθνξία απηφ ην κήλα. ρξπζάλζεκα. Πξνκεζεπηείηε θχιια ρνληξνχ πιαζηηθνχ ψζηε λα κπνξέζεηε λα πξνζηαηέςεηε ηα θπηά ζαο ζε πεξίπησζε παγσληάο. δπφζκνο) θφςηε θισλάξηα θαη κεηαθπηεχζηε ηα ζε κηθξά γιαζηξάθηα ψζηε λα ηα δηαηεξήζεηε ζε εζσηεξηθφ ρψξν θαη ην ρεηκψλα.Ο καλός Κηποσρός τον Νοέμβριο Φπηά ζην κπαιθφλη Αλ θπηέςαηε εηήζηα ή δηεηή θπηά ρεηκεξηλήο αλζνθνξίαο ηνπο 2 πξνεγνχκελνπο κήλεο. Θα κπνξνχζαηε λα δεηήζεηε λα ζαο ην θφςνπλ ζηα κέηξα πνπ ζέιεηε θαη λα ζαο πεξάζνπλ πξηηζίληα (ηξχπεο κε κεηαιιηθφ δαρηπιίδη) ψζηε λα κπνξείηε λα δέζεηε ην πιαζηηθφ πάλσ ζηα θάγθεια ή ηα θπηά. Σα θπηά απηά ρξεηάδνληαη πεξίπνπ 14 ψξεο ζθνηάδη γηα κία πεξίνδν 6 εβδνκάδσλ γηα λα αλζνθνξήζνπλ. Απηή ε ιχζε είλαη πην κφληκε θαζψο ην ίδην πιαζηηθφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα πνιιά ρξφληα. Διαηηψζηε ηε ζπρλφηεηα πνηίζκαηνο αιιά φρη ηελ πνζφηεηα ηνπ λεξνχ. Αλ ν θαηξφο είλαη βξνρεξφο αξαηψζηε ην πφηηζκα αθφκε πεξηζζφηεξν. Μφιηο ε αλζνθνξία ηνπο ηειεηψζεη.ρ. Απνζεθεχζηε ηνπο ζπφξνπο πνπ καδέςαηε ή ζαο πεξίζζεςαλ ζε ζηεγλφ θαη δξνζεξφ ζεκείν κέρξη λα ηνπο μαλαρξεηαζηείηε. Πντλζέηηα & Τπνκνλή: Γηαηεξήζηε ηηο ψξεο πνπ ηα θπηά ζαο βξίζθνληαη ζην ζθνηάδη πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεηε ηελ άλζηζή ηνπο κέρξη ηα Υξηζηνχγελλα. Φπηέςηε βνιβνχο. Αλ θπηέςαηε ήδε βνιβνχο κέζα ζην ΢επηέκβξην.

Αλ ν θαηξφο είλαη βξνρεξφο αξαηψζηε ην πφηηζκα αθφκε πεξηζζφηεξν. βαζηιηθφο. Μφιηο ε αλζνθνξία ηνπο ηειεηψζεη. Απηφ ην κήλα ζα πξέπεη λα θπηέςεηε θαη ηηο ηνπιίπεο. Δληζρχζηε ηε ιίπαλζε ζε φια ηα θπηά ηψξα πνπ ε ζεξκνθξαζία είλαη ρακειφηεξε. Βγάιηε απφ ην ρψκα ηνπο βνιβνχο θαινθαηξηλήο αλζνθνξίαο θαη απνζεθεχζηε ηνπο ζε ζηεγλφ θαη δεζηφ ζεκείν. Αλ θπηέςαηε εηήζηα ή δηεηή θπηά ρεηκεξηλήο αλζνθνξίαο ηνπο 2 πξνεγνχκελνπο κήλεο. Θπκεζείηε φηη φηαλ έρνπκε παγσληά ε ιίπαλζε πξέπεη λα δηαθφπηεηαη. Θα κπνξνχζαηε λα δεηήζεηε λα ζαο ην θφςνπλ ζηα . ζα έρεηε ήδε θηάζεη ζην ζηάδην ησλ 4 θχιισλ. Πξνζζέζηε ζην ρψκα θνπξηά ψζηε λα «ρσλέςεη» κέρξη ηελ άλνημε. Κφβεηε ηα ινπινχδηα πνπ μεξαίλνληαη ψζηε λα εληζρχζεηε ηελ παξαγσγή λέσλ κπνπκπνπθηψλ. θιαδέςηε ηα ζηνπο 10 πεξίπνπ πφληνπο απφ ην έδαθνο. Μαδεχεηε ζπρλά ηα πεζκέλα θχιια πνπ κε ηελ άλνδν ηεο αηκνζθαηξηθήο πγξαζίαο απνηεινχλ ηδαληθφ θαηαθχγην γηα ηα βιαβεξά έληνκα. Διαηηψζηε ηε ζπρλφηεηα πνηίζκαηνο αιιά φρη ηελ πνζφηεηα ηνπ λεξνχ. δπφζκνο) θφςηε θισλάξηα θαη κεηαθπηεχζηε ηα ζε κηθξά γιαζηξάθηα ψζηε λα ηα δηαηεξήζεηε ζε εζσηεξηθφ ρψξν θαη ην ρεηκψλα. πηζαλφλ θάπνηνη απφ απηνχο λα έρνπλ ήδε θπηξψζεη. Σα ρξπζάλζεκα είλαη ζε πιήξε αλζνθνξία απηφ ην κήλα. Αλ θαιιηεξγείηε κπξσδηθά (π. Πνηίδεηέ ηνπο αξαηά αλ δελ βξέρεη. Απνζεθεχζηε ηνπο ζπφξνπο πνπ καδέςαηε ή ζαο πεξίζζεςαλ ζε ζηεγλφ θαη δξνζεξφ ζεκείν κέρξη λα ηνπο μαλαρξεηαζηείηε. ΢θάςηε ηα άδεηα ζεκεία ηνπ θήπνπ ζαο θαη πξνεηνηκάζηε παξηέξηα γηα ηελ άλνημε. Σα ζπλνηθηαθά ρξσκαηνπσιεία δηαζέηνπλ ρνληξφ πιαζηηθφ κε ην κέηξν. Μία θαιή ηδέα είλαη λα γξάςεηε θαη λα ηνπνζεηήζεηε ηακπειάθηα ζηε ζέζε πνπ είλαη θπηεκέλα ηα πνιπεηή ψζηε ηελ άλνημε λα κελ ηα μεξηδψζεηε θαηά ιάζνο ελψ εηνηκάδεζηε λα θπηέςεηε θάηη άιιν.Ο καλός Κηποσρός τον Νοέμβριο Φυτά στον κήπο Φπηέςηε βνιβνχο.ρ. Αλ θπηέςαηε ήδε βνιβνχο κέζα ζην ΢επηέκβξην. Πξνκεζεπηείηε θχιια ρνληξνχ πιαζηηθνχ ψζηε λα κπνξέζεηε λα πξνζηαηέςεηε ηα θπηά ζαο ζε πεξίπησζε παγσληάο.

Πήξακε ινηπφλ ήδε κία κηθξή γεχζε απφ ρεηκψλα. Με δεδνκέλν ηνλ απξφβιεπην θαηξφ ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ. Απηή ε ιχζε είλαη πην κφληκε θαζψο ην ίδην πιαζηηθφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα πνιιά ρξφληα. θαιφ ζα ήηαλ λα είζηε έηνηκνη γηα ην ελδερφκελν παγσληάο θαη ρηνληνχ αθφκα θη αλ πηζηεχεηε φηη είλαη πνιχ λσξίο.κέηξα πνπ ζέιεηε θαη λα ζαο πεξάζνπλ πξηηζίληα (ηξχπεο κε κεηαιιηθφ δαρηπιίδη) ψζηε λα κπνξείηε λα δέζεηε ην πιαζηηθφ πάλσ ζηα θάγθεια ή ηα θπηά. Καιή επηηπρία! Ο Καλός Κηποσρός . Πξνεηνηκαζηείηε γηα ηελ θαθνθαηξία θαη ηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο πνπ έξρνληαη ψζηε λα πξνθπιάμεηε ηα επαίζζεηα θπηά απφ ηελ παγσληά.

Σα αλζηζκέλα θπηά πνπ ζα ζαο δσξίζνπλ απηφ ην κήλα. ςάμηε ηηο ζειίδεο καο γηα λα κάζεηε πψο λα δηαηεξήζεηε θαη λα θξνληίζεηε απηά ηα θπηά ζαο ψζηε λα αλζίζνπλ θαη ηνπ ρξφλνπ ηα Υξηζηνχγελλα. Ζ ζνθία ηεο θχζεο φκσο ζψδεη ηελ θαηάζηαζε θαζψο ν Γεθέκβξηνο είλαη θαηά βάζε ν κήλαο πνπ ηα θπηά καο ρξεηάδνληαη ηε ιηγφηεξε πεξηπνίεζε.ρ. Φξνληίζηε ινηπφλ λα κεηαθηλήζεηε κεξηθέο γιάζηξεο απφ ηα ζεκεία φπνπ ζρεκαηίδνληαη ξεχκαηα ζε άιιεο πην πξνζηαηεπκέλεο γσληέο ηνπ ζπηηηνχ ζαο θαη καθξηά απφ ηα θαινξηθέξ ή ην ηδάθη. Πηζαλφλ θάπνηα θπηά λα ρξεηάδνληαη ζπρλφηεξν πφηηζκα. Σηο εκέξεο ησλ γηνξηψλ νη πφξηεο καο αλνηγνθιείλνπλ ζπρλφηεξα γηα λα ππνδερζνχλ θίινπο θαη ζπγγελείο επηηξέπνληαο ζε θξχα ξεχκαηα αέξα λα εηζβάιινπλ ζην ζπίηη καο. Ζ ζεξκνθξαζία θνληά ζηα ηδάκηα πέθηεη πνιχ ρακειά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο . Διαηηψζηε ηε ιίπαλζε ζε φια ηα θπηά εζσηεξηθνχ ρψξνπ. ν ηειεπηαίνο κήλαο ηνπ ρξφλνπ. νη κηθξέο κέξεο θαη νη θαθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο δελ καο επηηξέπνπλ λα πεξηπνηεζνχκε ηα θπηά καο φζν ζα ζέιακε. δηαβάζηε παξαθάησ ηη ζα έθαλε ν θαιφο θεπνπξφο ην κήλα Γεθέκβξην. ε θαιαγρφε θαη ηα θπθιάκηλα είλαη πνιπεηή γη΄απηφ κελ βηαζηείηε λα ηα πεηάμεηε κφιηο πεξάζνπλ νη γηνξηέο. Ξεηπιίμηε ην ραξηί κε ην νπνίν είλαη ηπιηγκέλεο νη γιάζηξεο ή έζησ θφςηε ηε βάζε ηνπ γηα λα κελ θξαηάεη λεξφ θαη ζαπίζνπλ νη ξίδεο. Δπνρηαθά θπηά φπσο π.Ο καλός κηποσρός τον Δεκέμβριο Καιψο καο ήξζε θαη ν Γεθέκβξηνο. Δίλαη επίζεο ν κήλαο πνπ πξέπεη λα αθήζνπκε ηνλ θήπν καο λα μεθνπξαζηεί θαη πνιιά απφ ηα θπηά καο είλαη ζε κε ελεξγή θάζε αλάπηπμεο. Μαδί ηνπ έξρνληαη θαη νη γηνξηέο θαη ν ρξφλνο πνπ κπνξνχκε λα αθηεξψζνπκε ζηα θπηά καο είλαη ιηγφηεξνο. ε πντλζέηηηα (αιεμαλδξηλφ). Σα θξχα ξεχκαηα ηαιαηπσξνχλ φια ηα θπηά εζσηεξηθνχ ρψξνπ θαη κάιηζηα ηα πην επαίζζεηα κπνξεί λα θαηαζηξαθνχλ. Ο καλός Κηποσρός τον Δεκέμβριο Φυτά εσωτερικού χώρου Διέγρεηε ζπρλά ηελ θαηάζηαζε ησλ θπηψλ εζσηεξηθνχ ρψξνπ θπξίσο φζνλ αθνξά ηελ αλάγθε ηνπο ζε πφηηζκα θαη πγξαζία θαζψο ε ζέξκαλζε μεξαίλεη ηελ αηκφζθαηξα θαη νη ρψξνη καο δελ αεξίδνληαη θαιά. Δπηπιένλ. Όηαλ ζηακαηήζεη ε αλζνθνξία ηνπο. Δπεηδή φκσο αθφκα θαη απηφ ην κήλα ππάξρνπλ θάπνηεο δνπιεηέο πνπ πξέπεη θαη κπνξνχλ λα γίλνπλ. ρξεηάδνληαη αξθεηφ λεξφ θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο αλζνθνξίαο ηνπο.

΢ηα πιαίζηα ηεο γεληθήο θαζαξηφηεηαο ηνπ ζπηηηνχ ζαο ξίμηε θη έλα θαζάξηζκα ζηα θχιια ησλ θπηψλ ζαο θαη ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηεο γιάζηξαο.λχρηαο θαη θαιφ ζα ήηαλ λα απνκαθξχλεηε ηα θπηά ζαο απφ ηα ηδάκηα κεηά ηε δχζε ηνπ ειίνπ ή έζησ πξηλ θνηκεζείηε. ζηεξεψζηε θαιά ηηο πέξγθνιεο θαη ηα θιαδηά ησλ θπηψλ ζαο . απνκαθξχλεηε ην ρηφλη πνπ έρεη "θάηζεη" πάλσ ηνπο κε κία ζθνχπα ή ηηλάδνληαο ηα θχιια ηνπο ψζηε λα κελ παγψζεη. Φπηά εζσηεξηθνχ ρψξνπ πνπ φκσο κεγαιψλνπλ γηα ρξφληα ζην κπαιθφλη ζαο ρεηκψλα-θαινθαίξη κπνξνχλ λα παξακείλνπλ θαη πάιη έμσ. Αλ δπζηπρψο έρεηε αγνξάζεη αιεζηλφ Υξηζηνπγελληάηηθν δέληξν. αλ ππάξρνπλ. φηαλ βξέρεη δπλαηά. Διέγρεηε ζπρλά ηα πηαηάθηα απφ ηηο γιάζηξεο ζαο γηαηί ζπρλά θξαηνχλ λεξφ απφ ηε βξνρή θαη θηλδπλεχνπλ λα ζαπίζνπλ νη ξίδεο ησλ θπηψλ ζαο. Αλ κπνξείηε μεπιχλεηε θαη ηα πηαηάθηα απφ ηηο γιάζηξεο ζαο ηξίβνληάο ηα κε βνχξηζα ή ζθιεξφ ζθνπγγάξη ρξεζηκνπνηψληαο ρισξίλε γηα λα απνκαθξχλεηε ηπρφλ κνχρια πνπ είλαη πνιχ επηθίλδπλε θαη γηα ηα θπηά αιιά θαη γηα ηελ πνηφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο ζην ζπίηη ζαο. Πξνκεζεπηείηε θχιια πιαζηηθνχ θαη ζπάγθν γηα λα θαιχςεηε ηα θπηά ζαο ζε πεξίπησζε πνπ ρηνλίζεη ή πνπ ε ζεξκνθξαζία πέζεη πνιχ ρακειά. Ο καλός Κηποσρός τον Δεκέμβριο Φυτά στο μπαλκόνι Μεηαθηλήζηε ζε εζσηεξηθφ ρψξν φζα θπηά δελ αληέρνπλ ηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. Αλ δελ ην έρεηε αγνξάζεη αθφκα αιιά ην ζθέθηεζηε πξνηηκήζηε λα αγνξάζεηε έλα ηα ππέξνρα ςεχηηθα Υξηζηνπγελληάηηθα δέληξα πνπ ζα βξείηε παλεχθνια θαη πνπ ζε ηειηθή αλάιπζε ζα ζαο θξαηήζεη γηα ρξφληα. Αλ δελ έρεηε απηή ηε δπλαηφηεηα ή ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν θιείζηε απφ λσξίο ηα παληδνχξηα ψζηε λα πεξηνξίζεηε ην θξχν. Αλ ρηνλίζεη πξηλ πξνιάβεηε λα θαιχςεηε ηα θπηά ζαο. κεηαθηλήζηε ηα φκσο πην θνληά ζηνπο ηνίρνπο ψζηε λα ηα πξνζηαηέςεηε απφ ηνλ θξχν αέξα θαη ηηο δπλαηέο βξνρέο. Σν πξσί κπνξείηε θαη πάιη λα ηα κεηαθηλήζεηε ζηελ αξρηθή ηνπο ζέζε. ηνπνζεηείζηε ην καθξηά απφ πεγέο ζεξκφηεηαο γηα λα δηαηεξεζεί πξάζηλν θαη θξέζθν γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη βάδεηε ζπρλά παγάθηα ζε πηαηάθηα θνληά ζηε βάζε ηνπ. ηνπνζεηψληαο ηα ζηαδηαθά ζε δηάθνξεο ζέζεηο γηα λα πξνζαξκνζηνχλ ζηγά-ζηγά ζηηο δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ ζηελ λέα ηνπο ζέζε. ΢ε θάζε πεξίπησζε θσηνγξαθήζηε ηα γηαηί πφζν ζπρλά βιέπεηε ρηφλη ζην κπαιθφλη ζαο. Αλ κπνξείηε. ηνπνζεηήζηε έλα ηνχβιν ή πήιηλα θεζεδάθηα θάησ απφ ηε γιάζηξα ζαο κέζα ζην πηαηάθη ψζηε ν πάηνο ηεο γιάζηξαο λα κελ παηάεη ζε λεξφ αθφκα θη αλ βξέρεη ζπλερψο. Διαηηψζηε ή δηαθφςηε ηε ιίπαλζε αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε θπηνχ. Οπσζδήπνηε θαηεβάδεηε ηηο ηέληεο. Σψξα πνπ ηα πεξηζζφηεξα αλαξξηρψκελα θπηά ξίρλνπλ ηα θχιια ηνπο θαη έρεηε πην μεθάζαξε εηθφλα.

ιακβάλνληαο ππ΄φςηλ ζαο πνηα θπηά ζαο ζα ρξεηαζηνχλ κεγαιχηεξεο γιάζηξεο. Γηα εζάο είλαη ε επθαηξία λα μαλαζρεδηάζεηε ηνλ θήπν ζαο δηνξζψλνληαο απηά πνπ δελ ζαο άξεζαλ ζηνλ αλζηζκέλν πεξζηλφ ζαο θήπν είηε φζνλ αθνξά είδε . Ξαλαζρεδηάζηε ηελ εηθφλα ηνπ κπαιθνληνχ ζαο ζην κπαιφ ζαο ψζηε λα είζηε έηνηκνη ηελ άλνημε. Δίλαη φκνξθα θαη θάλνπλ εζάο. δέζηε ηα ςειά θπηά ζαο ζε ζηεξίγκαηα (π. Πεξηπνηεζείηε ηνπο αλαζθαιεχνληαο ειαθξά ην ρψκα γηα λα αεξηζηνχλ νη βνιβνί θαη αλ πξφθεηηαη γηα ςειά ινπινχδηα φπσο νη θξέδεο ή νη ίξηδεο θηηάμηε θάπνηα ζηεξίγκαηα πνπ ζα θξαηήζνπλ φξζηα ηα θχιια ηνπο. Μία άιιε ιχζε είλαη λα βάιεηε θαιακάθηα ζηηο άθξεο ηεο γιάζηξαο θαη λα δέζεηε ζε δηαθνξεηηθά χςε δαρηπιίδηα απφ ζπάγθν ή ην πξάζηλν ζχξκα γηα ηα θπηά ψζηε λα πεξηνξίζεηε ηα θχιια κέζα ζε απηφ ην δαρηπιίδη. Γηα ηνλ ίδην ιφγν. φινπο καο λα ληψζνπκε θαιχηεξα. θνκκέλν ζην θαηάιιειν κέγεζνο θαη ηπιηγκέλν γχξσ απφ ηε γιάζηξα ζαλ θχιηλδξνο.πάλσ ζ΄απηέο ψζηε λα κελ ζπάζνπλ κε ηνλ αέξα. ηνπο πεξαζηηθνχο. Σν ρψκα έρεη αλάγθε λα κείλεη ειεχζεξν απφ θπηά γηα λα αλαλεσζεί. ΢ηνιίζηε ηα κεγάια θπηά ζαο κε πνιιά Υξηζηνπγελληάηηθα ιακπάθηα. ζηξψζηε ηελ επηθάλεηα ηεο θάζε γιάζηξαο κε κεγάια βφηζαια ή ειαθξηά ηχξθε ψζηε νη ζηαγφλεο ηεο βξνρήο λα κελ "πηηζηιάλε" κε ιάζπε ηε βεξάληα ζαο. Αλ έρεηε βάιεη βνιβνχο ζην ςπγείν ζαο γηα θνξηζάξηζκα βεβαησζείηε φηη είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη ζπκεζείηε λα κελ ηνπο έρεηε θνληά ζε κήια πνπ κπνξεί λα ηνπο θάλνπλ λα ζαπίζνπλ. Θα γιπηψζεηε θαη απφ πνιχ θαζάξηζκα ζπλ ηνηο άιινηο. Ο καλός Κηποσρός τον Δεκέμβριο Φυτά στον κήπο Οινθιεξψζηε ην θιάδεκα ησλ θπιινβφισλ δέλδξσλ θαη πξνζζέζηε ηχξθε γχξσ απφ ηνπο θνξκνχο ηνπο γηα λα πξνζηαηέςεηε ηηο ξίδεο ηνπο απφ ην θξχν. θαιάκηα) θαη ζηεξεψζηε θαιά ηηο ειαθξηέο γιάζηξεο ψζηε λα κελ αλαπνδνγπξίζνπλ θαη ζπάζνπλ ηα θπηά ζαο. Γηα λα γιπηψζεηε θαη απφ επηπιένλ θαζάξηζκα. ηνπο γείηνλεο. Οη ρεηκσληάηηθνη κήλεο είλαη ε επνρή πνπ ν θήπνο ζαο μεθνπξάδεηε. Πξνζζέζηε ηχξθε ζηελ επηθάλεηα ηεο γιάζηξαο γηα λα πξνζηαηέςεηε ηνπο βνιβνχο απφ ηελ παγσληά. Μία θαιή ηδέα είλαη ην πιαζηηθφ πιέγκα πνπ βάδνπκε ζην κπαιθφλη γηα ηα παηδηά. Οη βνιβνί πνπ θπηέςαηε ζηηο αξρέο ηνπ θζηλνπψξνπ ζα έρνπλ ήδε πεηάμεη.ρ.

Aληίζεηα νη ηξηαληαθπιιηέο ζαο ζα ζπλερίζνπλ λα αλζίδνπλ αθφκα θαη κέζα ζην ρηφλη. Παξαγγείιεηε θαηαιφγνπο ζπφξσλ θαη θπηψλ απφ ην Internet.θπηψλ είηε ρξψκαηα ινπινπδηψλ. Φξνληίζηε λα πξνζηαηέςεηε ηα λεαξά απηά δέληξα ζε πεξίπησζε παγσληάο ηπιίγνληάο ηα κε πιαζηηθφ. Θα ζαο δψζνπλ πνιιέο ηδέεο γηα ην ηη ζα θάλεηε ηελ άλνημε. Οη κπνπθακβίιηεο πνπ έρεηε ζηνλ θήπν ζαο είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηεο ζηελ παγσληά θαη "θαίγνληαη εχθνια". Δρεηε ινηπφλ ιίγα πξαγκαηάθηα λα θάλεηε απηφ ην κήλα εθηφο απφ ην λα ζαπκάδεηε ην δέληξν ζαο θαη λα επηηίζεζηε ζε πινχζηα γηνξηηλά ηξαπέδηα θαη ιαρηαξηζηά κεινκαθάξνλα. Σα θπηά καο πάληα καο δίλνπλ ραξά θαη ε θξνληίδα ηνπο ρξφλν επράξηζηεο απαζρφιεζεο. Φξνληίζηε ηα ρεηκσληάηηθεο ζπγθνκηδήο ιαραληθά πνπ έρεηε ζηνλ θήπν ζαο θαη ζθάςηε θαιά ηα απιάθηα γχξσ ηνπο ψζηε αθφκα θαη ζηηο εκέξεο ζπλερφκελεο βξνρήο ην λεξφ λα κελ ιηκλάδεη. Αλ ζθνπεχεηε λα θπηέςεηε εζπεξηδνεηδή ή νπσξνθφξα δέληξα. Καιέο γηνξηέο ζε φινπο θαη καθάξη λα καο έξζεη έλαο ππέξνρνο θαηλνχξγηνο ρξφλνο! Καιή επηηπρία! Ο Καλός Κηποσρός By costasre . Δπίζεο θαζαξίζηε θαη ζπληεξείζηε ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηείηε ζηνλ θήπν ζαο. αληίζεηα ζα ζαο βνεζήζεη λα κελ κεηαληψζεηε γηα απηνχο ηνπο απίζηεπηνπο θνπξακπηέδεο πνπ έθηηαμε ε ζεία ζαο. κφιηο πνπ πξνιαβαίλεηε. Δηζη θη αιιηψο ιίγε άζθεζε ζηνλ θήπν δελ ζα ζαο βιάςεη. Δίλαη επίζεο επθαηξία λα επηζθεπάζεηε ηπρφλ δηαδξφκνπο ή βξαρφθεπνπο θαη λα ζθάςεηε ην ρψκα αλ είλαη ζηεγλφ ψζηε λα βνεζήζεηε ζηνλ αεξηζκφ θαη ζηελ αλαλέσζή ηνπ. ΢θεθηείηε θαη απνθαζίζηε ηη ζα θπηέςεηε ηελ άλνημε θαη ζε πνηα ζεκεία ηνπ θήπνπ ζαο. ππάξρνπλ θάπνηεο εηαηξείεο πνπ ζηέιλνπλ δσξεάλ ή κε κίληκνπκ θφζηνο θαηαιφγνπο θαη ζηελ Διιάδα θαη μεθπιιίζηε ηνπο ηηο θξχεο λχρηεο ζηε δεζηαζηά ηνπ θαλαπέ ζαο. Πξνζηαηέςηε ηηο κε πιαζηηθφ απφ ην ρηφλη θαη ηελ παγσληά.