You are on page 1of 2

Matemticas Aplicadas s Ciencias Sociais I- Unidade 2: ECUACINS, SISTEMAS E INECUACINS(III)

1) A idade dun pai o cudruplo da do seu fillo, pero dentro de 16 anos ser s o dobre. Cal a idade actual de cada un? Solucin: O pai ten 32 anos e o fillo 8.

2) A suma dun nmero par, o par anterior, e os dous impares que o seguen, 34. Calcula ese nmero. Solucin: O nmero buscado 8.

3) A rea dun cadrado excede en 9 metros cadrados a rea de outro e o permetro do primeiro 4 metros maior co do segundo. Canto mide a rea de cada un deles? Solucin: 25 metros cadrados e 16 metros cadrados.

4) Un comerciante mestura caf de Guinea con caf de Moka para obter unha calidade intermedia. Se os mestura en proporcin 2 a 3 (por cada 2 Kg de Guinea 3 Kg de Moka) a mestura resulta a 4,69 /Kg. Se os mestura en proporcin 2 a 1 resulta a 4,21 /Kg. Cal o prezo do Kg de cada clase? Solucin:O prezo do caf de Guinea de 3,61 /Kg e o do caf de Moka de 5,41 /Kg.

5) Nunha confeitara envasan os bombns en caixas de 250g, 500g e 1 Kg. Certo da envasaron 61 caixas en total, habendo 5 caixas menos de tamao mediano que de tamao pequeno. Sabendo que o prezo do Kg de bombns de 24,04 e que o importe dos bombns envasados ascende a 745,24 , formular un sistema para saber cantas caixas se envasaron de cada tipo. Solucin: 26 caixas de 250g, 21 de 500g e 14 de 1 Kg

6) Un investidor, que dispn de 28000 , coloca parte do seu capital nun banco 8%, e o resto, noutro banco 6%. Se a segunda parte lle produce anualmente 140 mis que a primeira, canto colocou en cada banco? Solucin: 11.000 8% e 17.000 6%

7) Un estado merca 540.000 barrs de petrleo a tres subministradores que o venden a 27, 28 e 32 dlares o barril, respectivamente. A factura total ascende a 16 millns de dlares. Se o primeiro subministrador recibe o 30% do total do pedido, cal a cantidade comprada a cada subministrador? Solucin: 162.000 barrs primeiro, 117.500 barrs segundo e 260.500 terceiro.

8)

O dono dun bar comprou refrescos, cervexas e vio por importe de 500 (sen impostos). O valor do vio 60 menos co dos refrescos e as cervexas xuntos. Tendo en conta que polos refrescos debe pagar un imposto do 6%, polas cervexas do 12% e polo vio do 30%, o que fai que a factura total con impostos sexa de 592,4 , calcula a cantidade investida en cada tipo de bebida. Solucin: 120 en refrescos, 160 en cervexas e 220 en vio.

9)

Un tren transporta 500 viaxeiros e a recadacin total pola venda dos billetes ascende a 3525 . Calcula cantos viaxeiros pagaron o importe total do billete, que vale 15 , cantos pagaron o 20% do billete e cantos o 50%, sabendo que o n de viaxeiros que pagaron o 20% o dobre dos que pagaron o billete enteiro. Solucin: 150 pagaron o total, 300 pagaron o 20% e 50 pagaron o 50%.

10) Un comerciante compra 50 kg de faria e 80 kg de arroz polos que ten que pagar 66,10 ; pero consegue un desconto do 20% no prezo da faria e do 10% no do arroz. Desa maneira, paga 56,24 . Cales son os prezos iniciais de cada artigo? Solucin: O prezo da faria de 0,65 /Kg e o do arroz de 0,42 /Kg

11) Tres empresas poen 2,3 e 5 millns de euros para a comercializacin dun novo avin. s cinco anos reparten beneficios correspondndolle terceira 189000 mis que segunda. Cal foi a cantidade repartida? Solucin: Repartiron 945.000

12) Un libreiro pensa adquirir por 1872 un certo n de exemplares dunha novela. facer o pedido a editorial infrmao de que o prezo de cada exemplar subiu 0,3 . Entn o libreiro calcula que, se non quere gastar mis dieiro ten que mercar 4 exemplares menos dos que pensou nun comezo. Cantos exemplares pensou en adquirir e a que prezo? Solucin: 160 exemplares a 11,7 cada un.

13) Na primeira proba dunha oposicin queda eliminado o 52% dos participantes. Na segunda proba elimnase o 25% dos restantes. Se o nmero total de persoas suspendidas de 512, cntas persoas se presentaron oposicin? Solucin: 800 persoas.

14) A diagonal dun rectngulo mide 26 cm e o permetro 68 cm. Calcula a medida dos lados do rectngulo. Solucin: 24 cm e 10 cm.

15) Calcula as dimensins dun rectngulo sabendo que a sa diagonal mide 17 cm e a sa superficie 120 centmetros cadrados. Solucin: 15 cm e 8 cm.