Προθηηείες ηοσ π.

Παϊζίοσ για ηα
εθνικά θέμαηα
Σην Κωνζηανηινούπολη
θα ηην πάροσμε πίζω ,
αλλά ότι εμείς . Δμείς ,
έηζι όπως καηάνηηζε η
πλειονόηηηα ηης
νεολαίας μας , δεν
είμαζηε ικανοί για
ηέηοια . Όμως ο Θεός
θα οικονομήζει να
πάροσν άλλοι ηην Πόλη
και να ηην δώζοσν ζε
εμάς , ζαν λύζη ζηο
πρόβλημα ηοσς.

Γηαλέκεηαη Γσξεάλ

Διζαγωγικό ζημείωμα, ζτεηικά με ηα ζσγγραθικά
δικαιώμαηα.
Τα θείκελα πνπ αθνινπζνύλ είλαί κηα ζπιινγή αλαθνξώλ
ηνπ παηξόο Παϊζίνπ ζρεηηθά κε θαίξηα εζληθά ζέκαηα
πνπ θπξηνιεθηηθά αλαθέξνληαη ζην κέιινλ απηνύ ηνπ
ηόπνπ. Έρνπκε αληιήζεη απηέο ηηο πιεξνθνξίεο από
δηάθνξα βηβιία ηα νπνία έρνπλ γξαθεί γηα ηνλ
Γέξνληα, αλαθέξνληαο πάληα ηίηιν θαη ζπγγξαθέα.
Πηζηεύνπκε όηη ηα ιόγηα ηνπ , δελ είλαη πξόζθνξα γηα
νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε, αιιά αληίδωξα ηεο
αγάπεο ηνπ Θενύ, από ηα ρείιε ηνπ αγίνπ απηνύ
αλδξόο. Γη’ απηό, απηή ε δνπιεηά ζα κνηξάδεηαη
εληειώο δωξεάλ θαη γη΄απηό δελ επηθνηλωλήζακε κε
ηνπο εθδόηεο θαη ζπγγξαθείο, ζεωξώληαο όηη ζέιεκα
δηθό ηνπο , ηνπ γέξνληα αιιά θαη ηνπ Χξηζηνύ καο
είλαη λα δηαδίδεηαη ν ιόγνο Τνπ θαη ηωλ πξνθεηώλ
Τνπ.

όηη ζα θαηαζηξαθεί ε Σνπξθία . όηη ζα καο παξαδνζεί ε Κσλζηαληηλνύπνιε . πνπ ην απνθαιεί Νέν Ιζξαήι. εκάο ηνπο ζεκεξηλνύο νιηγόςπρνπο Έιιελεο. Με ηελ βαζηά ηνπ αγάπε γηα ην Γέλνο καο. Δηδηθά ήηαλ απόιπηα πεπεηζκέλνο . πνπ βαιιόκαζηε ζρεδόλ από ηνπο πάληεο γηα ηελ ειπίδα καο. αθόκα θαη ρσξίο λα ηνλ εθζέηνπλ . κε επαηζζεζία ζηα εζληθά ζέκαηα θαη γλήζην πόλν. .Αιεμάλδξνπ .. Δθηόο από ζθεύνο αγάπεο . από βάλαπζνπο επηγόλνπο ηνπ Μ. πνπ έδξαζε ππέξ πίζηεωο θαη παηξίδνο . Απηέο ηηο αλαθνξέο ηνπ επηρεηξήζακε λα ζπγθεληξώζνπκε θαη λα παξνπζηάζνπκε ζπληαζζόκελνη κε ηελ πεπνίζεζε ηνπ αγίνπ απηνύ αλδξόο . όπσο ηελ μέξνπκε ζήκεξα θαη κάιηζηα ππεηζέξρεηαη θαη ζε ιεπηνκέξεηεο . Υαξαθηεξηζηηθή ήηαλ ε ζπρλή πξνηξνπή ηνπ : Κάλεηε πξνζεπρή λα βγνπλ λένη Μαθθαβαίνη* ζηνλ ηόπν καο . όρη κόλν πξνζσπηθά αιιά θαη επξύηεξνπ γεσπνιηηηθνύ ελδηαθέξνληνο. ηνπο ρξόλνπο ηεο θαηνρήο ηνπο . θηάλνληαο κέρξη θαη ηνλ πξνθήηε Ιεδεθηήι. πξνζζέηνληαο λέα ιεπηνκεξέζηεξα ζηνηρεία ζηηο πξνθεηείεο Αγίνπ Κνζκά ηνπ Αηησινύ Αγαζάγγεινπ. *Μαθθαβαίνη : Οηθνγέλεηα ηνπ Ιζξαήι . Πνιιέο θνξέο κε ην αλακθηζβήηεην πξννξαηηθό ηνπ ράξηζκα . ήηαλ θαη ζεξκόο παηξηώηεο . Σνλώλεη. πνπ κε ραξά δηαιαιεί θαη ν ίδηνο: ¨Πάιη κε ρξόληα κε θαηξνύο πάιη δηθά καο ζα ‘λαη¨. πξνέβιεπε γεγνλόηα. κε ηηο αιήζεηεο πνπ ηνπ απνθαιύπηεη ην Άγην Πλεύκα. όηαλ «έβιεπε» πνιιέο θνξέο θαη από καθξηά όηη ππάξρεη πξόβιεκα θαη αλάγθε . έλαο ζύγρξνλνο καο (1924-1994) πξνθήηεο ηνπ Θενύ. ελεξγνύζε παληνηνηξόπσο θαη πνιιαπιώο γηα όζνπο ηνπ εμέζεηαλ ηνλ πόλν ηνπο. πξνθεηεύεη κε ελάξγεηα.Σν λα δηαβάδεη θαλείο ηνπο πξνθήηεο είλαη ζαλ λα δηαβάδεη ηηο εθεκεξίδεο ηνπ κέιινληνο Ο παηήξ Παΐζηνο.

Σν εβδνκεθνληάθηο επηά . Ήηαλ κηα παηδεία . έλα ξάπηζκα γηα λα ηνπο μππλήζεη ν Θεόο . Μόιηο ηειείσζε ν θαλόλαο ηνπο επαλήιζαλ . ζειήζακε λα ηνπ δώζνπκε ζάξξνο . Έλα παξόκνην είρε γίλεη κε ηνλ ξσζηθό ιαό . Ο παιαηόο Ηζξαήι . πνπ είλαη ε αηρκαισζία καο (1453 Άισζε Κσλ/πόιεσο ) από ην Ηζιάκ . ηνλ Ησζήθ ηνλ Έγθιεηζην. ησλ Αγίσλ Απνζηόισλ . Γηα λα ηνλ εληζρύζνπκε γηα ηα δεηλά ηνπ ξσζηθνύ ιανύ θαη ηελ δνθηκαζία ησλ πηζηώλ από ηνλ θνκκνπληζκό . Σα πάληα δηνηθνύληαη από ηνλ Θεό Λόγν . ήηαλ ν παιαηόο Ηζξαήι . Ζ Κύπξνο ζα δερζεί πξνζσξηλό ξάπηζκα από ηνπο Σνύξθνπο . νη παιαηνί επζεβείο . ξσηήζακε . Δζύ πσο ην μέξεηο . Καη ε απάληεζε ηνπ : «Σν 1917 . νη δε άιινη έηξεραλ ζηνπο λανύο. Απηνί . Πξηλ 50 ρξόληα καδί κε ηνλ γέξνληα κνπ. νη Δβξαίνη . ζπλαληήζακε έλα Ρώζν κνλαρό . πνπ ήηαλ Δβξαίνη . γέξνληα . Μέζα όκσο από ηελ Γεληθή ΢ύξξαμε ζα μαλαγελλεζεί ην «Βπδάληην». ν Υξηζηηαληζκόο εθεξύρζεη εθηόο λόκνπ . δηόηη εκείο είρακε ηε γλώζε . Ζ ζεκεξηλή ξσζηθή εγεζία ζα αλαηξαπεί θαη νη Οξζόδνμνη ιανί ησλ Βαιθαλίσλ ζα ζπγθξνπζηνύλ κε ηνπο Ναηντθνύο ζην έδαθνο ηεο Σνπξθίαο. θαη όπνηνο ζθόησλε Υξηζηηαλνύο ήηαλ ήξσαο . νύηε νη Δβξαίνη … Απηνί επηθξαηνύλ κηα θνξά . ΢ήκεξα ν λένο Ηζξαήι είκεζα εκείο . όηαλ επεθξάηεζε ν θνκκνπληζκόο . θαλόλαο είλαη πνπ ζα θξαηήζεη εβδνκήληα ρξόληα». ιέγνληαο ηνπ ιόγηα παξεγνξηάο . ΟΗ ΟΡΘΟΓΟΞΟΗ ΘΑ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΣΟΤΝ ΜΔ ΣΟΤ΢ ΝΑΣΟΪΚΟΤ΢ Ζ θσηηά πνπ άλαςε ζηα Βαιθάληα ζα επεθηαζεί . κπήθαλ πέληε πεξίπνπ ρηιηάδεο Υξηζηηαλνί. Μαθάξην Αγηαλλαλίηε. εθπαηδεύηεθαλ επηάθηο . ειπίδνληαο όηη ν Θεόο ζα θάκεη ζαύκα γηα λα ηνπο ζώζεη . Οη ρξηζηηαλνί παληθνβιήζεθαλ θαη νη κελ πινύζηνη εδξαπέηεπζαλ πξνο ηελ Δπξώπε . Απηόο όκσο ιέεη : «Γελ είλαη ηίπνηα . . Καη εβδνκήθνληα ρξόληα ήζαλ αηρκάισηνη ζηνπο Υαιδαίνπο (ηνπο ζεκεξηλνύο Πέξζεο). ε νπνία ζα εμαθαληζηεί από ηνλ ράξηε . δελ ηα δηνηθνύλ νη Ακεξηθαλνί . Ζ δηθή καο παηδεία όκσο είλαη εβδνκεθνληάθηο επηά θαη όρη επηάθηο .Δπηιέμακε ζαλ πξώην ην πην θάησ θείκελν πνπ είλαη απηνηειέο ην 10ν θεθάιαην από ην ζρεηηθά πξόζθαηα εθδνζέλ (2003) βηβιίν γηα ηνλ Γέξνληα: ¨Λόγνη ράξηηνο θαη ΢νθίαο¨ από ηνλ Αγηνξείηε π.΢ε έλα κεγάιν λαό . Απηόο ήηαλ ν θαλόλαο ηνπ Θενύ γηα ηηο ακαξηίεο καο . ηώξα αθξηβώο ηειεηώλεη . δηόηη ην επηηξέπεη ν Θεόο γηα λα παηδεύεη ηνπο δηθνύο ηνπ .

Όκσο ν ξσζηθόο ιαόο ζα ηνπο ξίμεη θαη νη ρξηζηηαληθνί ιανί ησλ Βαιθαλίσλ ζα πξνειάζνπλ . Απηά καο είπε ν Ρώζνο κνλαρόο 50 ρξόληα πξηλ . Σν δηάζηεκα πνπ δηέξξεπζε από ηόηε . Δζείο είζηε λεόηεξνη θαη ζα ην δείηε . ε κεγάιε ΢ύξξαμε θαη ζα ζθαγνύλ . Απηόο ινηπόλ κνπ είπε . Αλεβήθακε πην ςειά . |Κάζηζα θαη κέηξεζα θαη είδα όηη ήηαλ αθξηβώο εβδνκήληα ρξόληα . Αθόκα θαη απηνί πνπ θαηέζηξεςαλ ηνλ Βπδαληηλό Πνιηηηζκό δελ είλαη νη Σνύξθνη πνπ ηνλ θαηέζηξεςαλ. νη θαζνιηθνί πνπ ελίζρπζαλ ηνπο Σνύξθνπο γηα λα θαηαζηξέςνπλ ην Βπδάληην . Ζ ιέμε «Έιιελαο» δελ απνδίδεη θπιεηηζκό . παξνπζηάζηεθαλ νη Γώδεθα Απόζηνινη θαη ηνπο είπαλ όηη δελ κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ . Ζ Σνπξθία ζα ζβήζεη . Απηό ζα είλαη ην ειαηήξην. Ζ ιέμε «Έιιελαο » απνηειεί θπιεηηζκό γηα θάζε άιινλ πιελ ησλ Διιήλσλ . Όηαλ όκσο έπεζε ν ράξηηλνο πύξγνο ηνπ «αλαηνιηθνύ επδαηκνληζκνύ » . Έλαο από ηνπο ρξηζηηαλνύο δελ πέζαλε . ινηπόλ . αιιά ζα είλαη πξνζσξηλό. ηόηε εθεί ζα γίλεη . Δίρε θαηνξζώζεη λα αλέβεη ςειά ζηνπο ηξνύινπο θαη έκελε δίπια από έλα παξάζπξν θαη αλέπλεε .Οη κπνιζεβίθνη όηαλ ηνπο βξήθαλ έβαιαλ θσηηά ζην λαό . Δθείλνο πνπ ζα ην εκπνδίδεη λα απισζεί είλαη ε δηαηξεκέλε ξώζηθε εγεζία ε νπνία πιεπξίδεη ηνπο Ακεξηθαλνύο . Ζ αιήζεηα είλαη όηη ν Θεόο ηνπο πξνζθαιεί σο όξγαλα ηα Σνπ . ηόηε ην ζπκήζεθα . Οη Ρώζνη ζέινπλ ηώξα λα βγνπλ ζηε Μεζόγεην . Όκσο δελ ζα είλαη απηή ε πξαγκαηηθή αιήζεηα . είκεζα Βπδαληηλνί . είρα ζρεδόλ μεράζεη ηα ιόγηα ηνπ . νη Δπξσπαίνη . όηη όηαλ ήξζε ε ώξα πνπ άξρηζε ν θόζκνο λα πεζαίλεη . είλαη νη ζηαπξνθόξνη . είκεζα Θεαλζξσπηζηέο . γηα λα ηε ζώζνπλ . είκεζα Ρσκαίνη . . Δίλαη θαλόλαο γηα ηηο ακαξηίεο καο πνπ ζα θξαηήζεη 70 ρξόληα ». Σώξα ζα γίλεη ε Μεγάιε ΢ύξξαμε . Αγαπώ πνιύ ηελ παηξίδα κνπ θαη ιππνύκε πνιύ πνπ ζήκεξα ηα Διιελόπνπια ληξέπνληαη λα πνπλ πσο είλαη Έιιελεο . Καηεβαίλνληαο απηνί ζα ζβήζνπλ θαη ζα αθαλίζνπλ ηελ ηνύξθηθε ιαίιαπα κέζα ζε κηα εβδνκάδα .Σνπο απνγόλνπο ηνπο . ζα ηνπο καδέςεη ν Θεόο εθεί κέζα θαη ζα ζθαγνύλ εθεί . Απηό πνπ ηώξα μεθίλεζε ζηα Βαιθάληα δελ ζα ζηακαηήζεη . αθνύ ζα είζηε ελ ηε δσή . Ζ Κύπξνο ζα δερηεί ξάπηζκα από ηνπο Σνύξθνπο (γηαηί ηώξα είλαη αλέγγηρηε). Κη όηαλ θαηέβνπλ νη θίινη ηεο Σνπξθίαο (νη απόγνλνη δειαδή ησλ ζηαπξνθόξσλ ) ην ΝΑΣΟ . ν Αξκαγεδώλ . Απηνί πνπ ακείιηθηα ρηππνύλ ηελ Οξζνδνμία. Πξώηα ζα παηδεύζεη ν Θεόο ηνπο κεγάινπο ερζξνύο ηεο Οξζνδνμίαο . Σώξα θαη ν δηθόο καο θαλόλαο ησλ εβδνκεθνληάθηο επηά ηειεηώλεη θαη ζα επαλέιζνπλ . ηώξα ζα εθιείςνπλ . Σώξα όκσο δελ είκεζα Έιιελεο . αιιά δελ ζα ππάξρεη νύηε κηα ζειίδα ζηελ παγθόζκηα ηζηνξία πνπ λα θέξλεη ζηε κλήκε όηη ππήξμε απηή ε θαηαξακέλε θπιή . Σώξα ν πλεπκαηηθόο λόκνο ζα εθαξκνζζεί πνιπηξόπσο . θιαίγαλε θαη θσλάδαλε . πνπ είλαη ν Ηζιακηζκόο θαη ν Καζνιηθηζκόο . δηόηη δελ ην επηηξέπεη ν Θεόο .

Καη ζα επαλέιζεη ην Βπδάληην. Πνηνο ζα ηνπο θαζνδεγεί . Σα λνήκαηα όισλ απηώλ ζπιιακβάλεη ν δηεζλήο ζησληζκόο . Απηό πνπ αλάβεη ηώξα ζηα Βαιθάληα ζα ζπλερηζηεί . άθνπζα ν ίδηνο ηνλ Ατδελράνπεξ λα δειώλεη : «΢ήκεξα επξηζθόκεζα ζηα πξνπύιαηα ηεο ειιεληθήο καζεκαηηθήο » . απηό ηα κεηαηξέπεη ζε ζρέδηα θαη ζηελ ζπλέρεηα θαιεί ην Ηζιάκ λα ηα εθαξκόζεη. Απηνί θαηόξζσζαλ θαη αηρκαιώηηζαλ ηνπο εγέηεο καο . ζα ειεπζεξώζεη ηνπο ρξηζηηαλνύο θαη ζα ηνπο πςώζεη πάιη ζηελ γξακκή ηνπο . ην πξνσζνύλ ζην Βαηηθαλό . πξέπεη όινη νη εγέηεο ηεο όπνπ θαη αλ βξίζθνληαη .όηη δελ έρνπκε κέξεο . γηαηί ζήκεξα θαηόξζσζε ν δηάβνινο θη αηρκαιώηηζε ηηο εγεζίεο. Οη ειπίδεο καο είλαη κόλν ζηνλ Θεό . Γελ έρεη κείλεη ηίπνηα όξζην ζήκεξα .Δίπε ηελ αιήζεηα ν θαλίβαινο ! Όζν γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ πξώελ Γηνπγθνζιαβία . γηαηί ζαο ιέσ ππεύζπλα –θαη ζα ην δείηε. λα πάλε εμνξία . Κιαίσ ηελ Διιάδα .Δίλαη θξίκα . Έρεη θαηνξζώζεη ν «Γηεζλήο ΢ησληζκόο » κε ηα πξνγξάκκαηα πνπ θάλεη εδώ θαη 180 ρξόληα . εάλ ελσζεί ζήκεξα ζα γίλεη πισηό πνηάκη .Δίλαη νη «επινγίεο » ηνπ Πάπα . Ακεξηθή δελ ππάξρεη . Γελ θξαηάεη θαλείο . απηή είλαη πξντόλ ηνπ Βαηηθαλνύ . λα πλίμεη ηνπο θαλίβαινπο πνπ ιέγνληαη «κεγάινη». Μόλν εκείο θξαηάκε ηελ Οξζόδνμε πίζηε . Απηόο είλαη ν ηξόπνο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζήκεξα ηα ζαηαληθά ζρέδηα . ην δηεζλέο ρξεκαηηζηήξην πνπ νλνκάδεηαη Ακεξηθή . ηνπ «κεγάινπ ρξηζηηαλνύ» . Κη εζείο λα δείηε ρξηζηηαληθά . ΢ήκεξα πνπιήζεθαλ όια . ΢ήκεξα όκσο πνπ όινη γνλαηίζακε θαη δελ ππάξρεη ειπίο .Να θύγνπλ . Σν αίκα ην Διιεληθό πνπ ρύζεθε γηα ηελ Οξζνδνμία . ζα επέκβεη ν Θεόο ησλ παηέξσλ καο γηα ηα αίκαηα ησλ Μαξηύξσλ καο θαη ηα ιείςαλα ησλ Αγίσλ καο. γηαηί παξόληεο κνιύλνπλ . κε ην δηθό Σνπ ηξόπν .Απηνί ινηπόλ αθνύ ιάβνπλ ηα κελύκαηα ηα ζαηαληθά . Ζ Διιάδα γηα λα ζσζεί . Καη μέξεηε γηαηί . Όηαλ έγηλε ε πξώηε δηάζπαζε ηνπ αηόκνπ θαη θαηαζθεπάζηεθε ε αηνκηθή βόκβα . λα εθαξκόζεη ζήκεξα ηα ζρέδηα ηνπ . Γηόηη νη Δπξσπαίνη ιανί ζα μαλαελσζνύλ . . Οη ζησληζηέο είλαη ε Ακεξηθή . Απηό ζα είλαη ε αθεηεξία κέζσ ηεο νπνίαο ν Θεόο .

.

Μνπ έιεγε : ‘κελ θνβάζαη . θαη ζα ζπλεξγαζηνύλ καδί καο . ζην Κνζζπθνπέδην ’.’ Δίπε : ‘Μελ ζηελαρσξηέζηε .Δκείο ζα είκαζηε ζεαηέο ζε απηόλ ηνλ πόιεκν . Αλαθεξόκελνο ζε πνιηηηθά ζέκαηα : Να ςεθίζεηε όπνηνλ βιέπεηε όηη είλαη ν θαιύηεξνο . Δπαλεηιεκκέλα καο είπε γηα ηελ Πόιε .ΜΑΡΣΤΡΗΔ΢ ΠΡΟ΢ΚΤΝΖΣΩΝ ΓΔΡΟΝΣΑ΢ ΠΑΪ΢ΗΟ΢ Ο ΑΓΗΟΡΔΊΣΖ΢ 1924-1994 ΣΟΜΟ΢ 1 Δπιμέλεια :ΝΗΚΟΛΑΟ΢ ΕΟΤΡΝΑΣΕΟΓΛΟΤ  Έλαο αγηνξείηεο κνλαρόο καο κεηέθεξε ηα εμήο ιόγηα ηνπ Γέξνληνο Πατζίνπ : ‘Ζ Σνπξθία είλαη ζαλ ηελ αιεπνύ . αξρίδεη λα πεδάεη θαη κε ηα ηέζζεξα πόδηα .ηόκνο 1. ππάξρνπλ πάξα πνιινί κέζα ζηελ Πόιε . Μαξηπξίεο πξνζθπλεηώλ Γέξνληαο Παΐζηνο ν Αγηνξείηεο 19241994. Όηαλ ηνπ . Πάληα είρε πίζηε θαη ειπίδα όηη όια ηα εζληθά καο ζέκαηα . ΢ει 66  ΢ηα εζληθά ζέκαηα αλαθεξόηαλ ζπρλά . ζηγά ζηγά . Σελ παηξίδα καο ηελ αγαπάεη ν Υξηζηόο . Όιν πνλεξηέο θάλεη . Κάηη ζα αλάςεη κεηαμύ Σνύξθσλ θαη Ρώζσλ θαη ζα θαηέβνπλ νη Ρώζνη θαη ζα πάξνπλ ηελ Πόιε . Πνιιά ρξόληα πξηλ αθνπζηεί ην Κνζζπθνπέδην καο έιεγε : ‘ Κάηη βξάδεη εθεί πέξα . ζέινληαο θαη κε . ζα ηε δώζνπλ ζηελ Διιάδα . όπσο λνκίδεηε. ζα ιπζνύλ ππέξ ηεο παηξίδαο καο . απηνί ζα βξεζνύλ ζε πνιύ ρεηξόηεξε κνίξα από όηη εκείο . Όηαλ ηνλ ξώηεζα : ‘πσο ζα θάλνπκε θνπκάλην ηελ Πόιε κε ηόζν θόζκν πνπ έρεη . απηόλ λα ςεθίζεηε ’ . νη νπνίνη δελ είλαη Σνύξθνη . Μεηά . ΢ει 71  Πνιιέο θνξέο ζπδεηνύζακε γηα ηα εζληθά ζέκαηα . Πνιινί από απηνύο είλαη θξππηνρξηζηηαλνί ’ . θαη έηζη πηάλεηαη θαη κε ηα ηέζζεξα . Γελ ζα ρξεηάδνληαη θαη πνιινί Έιιελεο γηα λα θάλνπλ ‘θνπκάλην ’ ηελ Πόιε . Απηό ζα πάζεη θαη ε Σνπξθία . όηη ζα ηελ πάξνπκε . δελ πξόθεηηαη λα καο πεηξάμνπλε .ηόκνο1. Μαξηπξίεο πξνζθπλεηώλ Γέξνληαο Παΐζηνο ν Αγηνξείηεο 1924-1994 . Όηαλ θαηαιάβεη όηη έρνπλ ζηήζεη δόθαλα γηα λα ηελ πηάζνπλ . κελ ζηελνρσξηέζαη . Γελ πξόθεηηαη λα γίλεη ηίπνηα . Γελ ζα καο αθήζεη έηζη ’. όπνηνλ αγαπά πην πνιύ ηνλ Θεό θαη ηελ παηξίδα . Μαο έιεγε λα κελ έρνπκε εκπηζηνζύλε ζηνπο πνιηηηθνύο . όηη ζα καο ηελ δώζνπλε . Αιιά αθόκα θαη λα καο πεηξάμνπλ .

πάεη θαη μύλεηαη ζηελ γθιίηζα ηνπ ηζνπάλνπ.ηόκνο1. πάληα έθεξλε ζηνλ ιόγν ηνπ ηελ πξνθεηεία ηνπ Αγίνπ Κνζκά ηνπ Αηησινύ . Έβιεπε όηη ν θνκκνπληζκόο . Μαξηπξίεο πξνζθπλεηώλ Γέξνληαο Παΐζηνο ν Αγηνξείηεο 19241994 . Απηνί κηα ρνύθηα άλζξσπνη …. Δκείο δελ ζα πάζνπκε θαθό. Ο Θεόο είλαη καδί καο θαη κε ζηελνρσξηέζαη. Σελ Πόιε ζα ηελ έρνπλ πάξεη νη Ρώζνη θαη ζα καο ηελ δώζνπλ . γηα ηνλ Γθιηγθόξσθ . γηαηί έιεγε όηη ην αίκα ησλ καξηύξσλ ζα ήηαλ αίκα πνηίζκαηνο . Όηαλ ηνπ έιεγα γηα ηα ΢θόπηα . Γηα ηελ Αιβαλία κνπ είπε : ‘Όηαλ κηα γίδα ζέιεη λα θάεη μύιν .ππελζύκηδα ηηο απεηιέο ησλ Σνύξθσλ. ησλ θνκκνπληζηηθώλ θαζεζηώησλ ζε όια ηα θξάηε ηνπ Αλαηνιηθνύ Μπινθ . επίζεο . Μαξηπξίεο πξνζθπλεηώλ Γέξνληαο Παΐζηνο ν Αγηνξείηεο 1924-1994 . Όηαλ κηινύζακε γηα ηα καξηύξηα ησλ ρξηζηηαλώλ ζηελ ηόηε θνκκνπληζηηθή ΢νβηεηηθή Έλσζε . ΢ει 140  Σνλ ξώηεζα ηη γλώκε έρεη γηα ηα ΢θόπηα θαη κνπ είπε :΄Αο ηα ΢θόπηα . Αο ηνπο . ν παππνύιεο έιεγε : ‘Απηόλ άζηνλ λα θσλάδεη. Γηθή καο είλαη. Γελ κπνξνύλ λα καο πεηξάμνπλ εκάο . ν Γέξνληαο έιεγε όηη ήηαλ κηα θαιή επθαηξία λα γεκίζεη ην Μαξηπξνιόγην ηεο Ρσζίαο κε θαηλνύξηνπο κάξηπξεο. Έιεγε ζπγθεθξηκέλα . ΢ηα κηζά νη Έιιελεο ζα γπξίζνπλ πίζσ . ΢ει 87-88  Όηαλ ξσηνύζαλ ην Γέξνληα γηα ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε θαη ηελ Μηθξά Αζία . γηλόηαλ κέζν αγηαζκνύ γηα ηελ Ρσζία. Ήδε από ηηο αξρέο ηνπ 80 ν Γέξνληαο κηινύζε γηα ηελ δηάιπζε ηεο ΢νβηεηηθήο Δλώζεσο θαη γηα ηελ θαηάξξεπζε . Πνηέ δελ αλέθεξε όηη ζα καο πάξνπλ ηελ νλνκαζία ηεο Μαθεδνλίαο . Με θνβάζαη’ .ηόκνο 1. αιιά ζα ππνρξεσζνύλ λα καο ηελ . άζεια ηνπ . πάληνηε ζα είλαη ζε πνιύ ρεηξόηεξε κνίξα από εκάο ’ . Απηνί όηη θαη λα πνύλε . έιεγε : ‘Αο ηνπο λα ιέλε . όηη νη Ρώζνη – ην μαλζό γέλνο – ζα δώζνπλ ηελ Πόιε ζηνπο Έιιελεο . Απηνί ζα ηα βξνπλ κπξνζηά ηνπο ’ . Όηαλ ζα μεθηλήζνπκε γηα ηνλ πόιεκν ζα ηελ έρνπλ πάξεη ηελ Πόιε νη άιινη .. Γηα ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε έιεγε όηη : ‘Κάπνηε ζα ηελ πάξνπκε ηελ Πόιε . Έηζη θάλνπλ θαη νη Αιβαλνί ηώξα . Μελ ηα ινγαξηάδεο ’ . Ση κπνξνύλ λα καο θάλνπλ . Γελ κπνξνύλ λα καο θάλνπλ ηίπνηα . Γελ πξόθεηηαη λα γίλεη ηίπνηα . πνπ ζα αλαγελλνύζε πλεπκαηηθά ηελ Ρσζία . Όρη όηη νη ίδηνη καο αγαπνύλ . Μελ ηνπο ινγαξηάδεηο .

Σα δηεγηόηαλ κε ηέηνην ηξόπν . Από δηάθνξεο ζπγθπξίεο είρα γίλεη θαη ηαμηηδήο ζηελ Αζήλα . ν Γέξνληαο ζήθσζε ηα ρέξηα ζηνλ νπξαλό θαη κε δάθξπα ζηα κάηηα είπε : ‘Κύξηε ειέεζνλ .ηόκνο1. κε . Ο Γέξνληαο ήηαλ έλαο άλζξσπνο πνπ πξνέβιεπε θαη πξνέιεγε πνιιά γεγνλόηα . έβιεπε ηα ρσξηά . Σελ 8ε Ηνπιίνπ 1974 επηζθέθηεθα ηνλ Γέξνληα Παΐζην ζην θειί ηνπ . αιιά πνλνύζε ε θαξδηά ηνπ .Ο Γέξνληαο εθείλε ηελ ώξα κηινύζε κε ηα ρείιε ηνπ . Γηα ηνπο Σνύξθνπο . θαη ηελ απνβίβαζε ησλ ηεζσξαθηζκέλσλ ζηελ παξαιία . Κύξηε ειέεζνλ . Ήηαλ άγηνο άλζξσπνο . ηα θνπβαινύλ καδί ηνπο…’. Σα πξάγκαηα . Έβιεπε ηνλ ηνύξθηθν ζηξαηό θαη ηα απηνθίλεηα λα πξνειαύλνπλ . Έβιεπε ηα πξάγκαηα ζαλ λα γίλνληαλ εθείλε ηε ζηηγκή . Γλώξηδε όηη ν Θεόο παξαρσξνύζε λα γίλεη απηό ην θαθό . . Ήηαλ ηόζν ζαθήο . έβιεπε ηα πινία ησλ Σνύξθσλ λα πιεζηάδνπλ ην ιηκάλη ηεο Ακκνρώζηνπ . ’¨ .α. πνπ ζπλέρεηα δεκηνπξγνύλ πξνθιήζεηο .Απηνί ηα θόιιπβα ηα έρνπλ ζην δσλάξη ηνπο . κε ην πξννξαηηθό ράξηζκα πνπ ηνλ δηέθξηλε . ¨‘Ο Γέξνληαο πσο αηζζαλόηαλ πνπ πξνείδε απηά ηα γεγνλόηα . επηζκελαγόο ε. Πξάγκαηη ηελ 8ε Ηνπιίνπ ήηαλ απνθαιππηηθόο . Μηιήζακε γηα αξθεηά ζέκαηα . Κύξηε Διέεζνλ ’. βιέπακε θαη δηαβάδακε ζηνλ Σύπν . Ο Θεόο καο είπε όηη ζα καο δείρλεη ζεκεία . ΢ηελ δσή κνπ είρα πάξα πνιιέο επαθέο κε ηνλ Γέξνληα Παΐζην . ΢ει 259-260  Τζέηνο Χξήζηνο . Όζν γηα ην πόηε ζα δηαιπζεί ε Σνπξθία . Σα κέιινληα ηα έβιεπε σο παξόληα.δώζνπλ από ηηο πεξηζηάζεηο ’. Δίκαη απόζηξαηνο αμησκαηηθόο . όκσο πξνο ηα εθεί βαδίδνπλ…’ Μαξηπξίεο πξνζθπλεηώλ Γέξνληαο Παΐζηνο ν Αγηνξείηεο 19241994 . πνπ θαηειάκβαλαλ νη Σνύξθνη . Καηάγνκαη από ην Υηιηνκόδη Κνξηλζίαο . Μνπ έθαλε ηξνκεξή εληύπσζε . επηζκελαγόο ζην βαζκό . ζαλ λα ήηαλ παξώλ . λ΄ αδεηάδνπλ . Γηα ηα «Δμακίιηα» έιεγε όηη αθνξά ην πξόβιεκα ηεο πθαινθξεπίδαο . ζρεδόλ όιν ην απόγεπκα . όζα κνπ είρε πεξηγξάςεη ν Γέξνληαο Παΐζηνο δέθα εκέξεο πξηλ. Θεζζαινλίθε . πνηέ δελ ην έιεγε : ‘Απηό δελ ην μέξνπκε . ΢ην ηέινο άξρηζε λα κνπ κηιάεη γηα ηελ επηθείκελε απόβαζε ησλ Σνύξθσλ ζηελ Κύπξν . Γειαδή . όηαλ ρύζεθε ην πξώην αίκα . Όηαλ είδε όηη γηλόηαλ πάιε ζώκα κε ζώκα κε ηνπο Κππξίνπο . ε 20ε Ηνπιίνπ 1974 . ν Γέξνληαο έιεγε : ‘Οη Σνύξθνη … αο ηνπο απηνύο . Όηαλ ήιζε ε κέξα ηεο απνβάζεσο ησλ Σνύξθσλ ζηελ Κύπξν . Σάρνπλε . όζεο θνξέο θαη αλ ηνλ ξσηήζακε θα ην ζπδεηήζακε . Έβιεπε ηνπο Σνύξθνπο λα ζθνηώλνπλ ηνπο Κππξίνπο θαη λα θάλνπλ δηάθνξα θαθά . Καζίζακε καδί αξθεηέο ώξεο .

ήκαζηαλ νη δπν καο. απάληεζε . Δγώ κε ηελ ράξε ηνπ Θενύ έρσ πνιιά βηώκαηα .’ «Πόηε αθξηβώο δελ είπε. όπσο θαη ν Γέξνληαο . Οζάθηο ηνλ άθνπζα πήγα κπξνζηά . ε παηξίδα καο πεξηβάιιεηαη από ερζξνύο θαη όινη νη κεγάινη (Ακεξηθάλνη . αλ ε Διιάδα ζα είρε θάπνηα εκπινθή . ήζαλ παξόληεο θαη άιινη πξνζθπλεηέο. Όηαλ παξήθνπζα ηνπο ιόγνπο ηνπ . Σνλ Γέξνληα ηνλ γλώξηδα από ην 1969 . Δκείο δελ ζα πάζνπκε κεγάιν θαθό . ΗΑΣΡΟ΢ . ‘Οη Σνύξθνη’. ΚΑΒΑΛΑ ΢ηελ ζπλέρεηα ηνπ ιέσ : ‘Γέξνληα . θπξίσο . ‘ηα θόιιπβα ηα έρνπλ ζηε κέζε ηνπο . Ήηαλ πεξίπνπ ζαξάληα άηνκα ηεο ίδηαο ειηθίαο κε ηνλ Γέξνληα.’ «Όρη . Γη απηή ηε καγηά ν Κύξηνο ζα θάκεη όηη ζα θάκεη’. ΄Έλαο από απηνύο ηνλ ξώηεζε πσο έβιεπε ηα πξάγκαηα κε ηνπο ΢θνπηαλνύο . ζηελνρσξηόηαλ πνιύ . ’ . ζνθό ηνπ ύθνο . ζπκόζαζηε αλ είρε πεη θάηη ν Γέξνληαο ζρεηηθά κε ηελ Κύπξν. Ξέξεηο έμσ πόζν ακαξησιά δνπλ νη Έιιελεο . κνπ είπε : ‘Τπάξρεη ε καγηά θαη απηή ε καγηά θξαηάεη ηελ Δθθιεζία θαη ηελ Διιάδα . έηζη . Καη κε ην απιό . ‘Κύξηε Υξήζην . Γελ είπε κε πηα θξάηε ζα γίλεη ε εκπινθή » . Οη κεγάινη ζα θξνληίζνπλ …. πνπ θαηαγόηαλ από ηα Φάξαζα θαη κέλαλε ζηελ Κόληηζα . Γη απηόλ όινη είραλ ηελ ίδηα αμία . είρα ηελ επηπρία λα κέλσ καδί ηνπ κόλνο κνπ θαη ήκνπλ πνιύ επραξηζηεκέλνο » . γηαηί είκαζηε νξζόδνμνη ’. Πσο ζα καο βνεζήζεη ν Θεόο λα πάξνπκε ηελ Πόιε . Θα γίλεη ζύγθξνπζε ζην Αηγαίν . ‘Γέξνληα’ ηνπ αληείπα ‘ηη ρξηζηηαλνί είκαζηε.Έηπρα ζε κηα ζπδήηεζε κε δηθνύο ηνπ παηξηώηεο . αλ ζα ηελ μαλαπάξνπκε θαη πόηε.Σελ Κσλζηαληηλνύπνιε νη Έιιελεο πξέπεη λα ηελ θπιάμνπλ. Καη . θαηάιαβα όηη ν ρξόλνο ηεο εκπινθήο δελ ζα ήηαλ καθξηά» Μαξηπξίεο πξνζθπλεηώλ Γέξνληαο Παΐζηνο ν Αγηνξείηεο 1924-1994 .πλεύκα Άγην . Ο Γέξνληαο είπε όηη ζα γίλεη εκπινθή . Όζεο θνξέο πήγαηλα λα ηνλ δσ . Θα πάζνπλ κεγάιν θαθό.ν Θεόο ζα ηελ ραξίζεη ζε εκάο . Δπξσπαίνη)βνεζνύλ απηνύο θαη . Ήηαλ ςπρή πνπ πνλνύζε θαη ελδηαθεξόηαλ γηα όιν ηνλ θόζκν . «Όρη .Θα καο βνεζήζεη ν Θεόο . Σειεπηαία ηνλ ξσηώ : ‘Γέξνληα . Ωο ζηξαηησηηθόο δελ είρα επρέξεηα ρξόλνπ . αιιά ηελ Διιάδα ζα ηελ πάξεη μπζηά . ‘Απηό πόηε ην ηνπνζεηνύζε ν Γέξνληαο. Γελ μερώξηδε θαηεγνξίεο αλζξώπσλ . Γηεπίζησζα πσο όηαλ καο έιεγε θάηη θαη δελ ην θάλακε . ‘Κύξηε Υξήζην . Από κηα εξώηεζε πνπ έθαλε έλαο παηξηώηεο ηνπ . Σόηε ζα επέκβεη από πάλσ ν Ρώζνο θαη ζα γίλεη όπσο ηα ιέεη ε πξνθεηεία ηνπ Αγίνπ Κνζκά.263  ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ΢ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ΢ .ηόκνο 1. κνπ ήιζαλ όια ζηξαβά ’. ΢ει 261. ηνπο Σνύξθνπο ’ .Μέξα λύρηα δηαζθεδάδνπλ θαη θπιηνύληαη ζηελ ακαξηία.όηαλ θάλαηε απηόλ ηνλ δηάινγν κε ηνλ Γέξνληα.

εάλ δελ καο δώζνπλ ηελ Πόιε .» ‘Απηνί ζα θαηαζηξαθνύλ . Πηζηεύσ όηη έθηαζε ε ώξα ’. Όζνλ αθνξά ηελ Πόιε . καο είπε : ‘Άληε ηώξα ζην θαιό .θαη ν Γέξνληαο είπε : ‘Ναη ζα γίλεη πόιεκνο θαη ζα ρηππεζεί ε Σνπξθία από ηνλ βνξξά . Έηζη ζα αλαγθαζηνύλ λα καο ηελ παξαρσξήζνπλ ’. Ζ θαηαηγίδα απηή ζα θηάζεη κέρξη ην Ηζξαήι θαη ηόηε νη Δβξαίνη ζα θαηαιάβνπλ ηα ζθάικαηα ηνπο. ην νπνίν δελ πξνέθπςε από ηελ επινγία ηνπ Θενύ. «Πνηνη.» ‘Σελ Πόιε ζα καο ηελ δώζνπλ .’ Μαξηπξίεο πξνζθπλεηώλ Γέξνληαο Παΐζηνο ν Αγηνξείηεο 1924-1994 . «Γέξνληα ηη ζα γίλεη κεηά από απηό . αιιά ξνπζνύλη ειιεληθό δελ ζα καηώζεη . ζηελ νπνία . ΢ει 278  ΜΑΡΚΟΤ ΓΑΒΡΗΖΛ Σελ άλνημε ηνπ 1993 επηζθεθζήθακε ηνλ Γέξνληα Παΐζην. γηα λα ζπλαληήζεη θαλείο άλζξσπν . ΢ει 278-279  ΠΑΠΑΒΑ΢ΗΛΔΗΟΤ -ΚΟΤΒΟΤΚΛΗΩΣΖ΢ ΢ΣΔΦΑΝΟ΢ . Σνλ ξσηήζακε αλ ζα γίλεη πόιεκνο κε ηελ Σνπξθία .» ‘Ζ ώξα λα πάξνπκε ηελ Πόιε’. ζα πξέπεη λα πεξπαηάεη εθηά ώξεο!’ Γλσξίδσ θαη κνπ ην επηβεβαίσζε ν ίδηνο ν Γέξνληαο . Καη έηζη ηνλ απνραηξεηήζακε γεκάηνη ραξά θαη ζαπκαζκό γηα ηελ ζνθία θαη ηελ θαινζύλε ηνπ .εκείο ζα ηα δνύκε απηά. Γελ πξόθεηηαη λα γίλεη πόιεκνο’.» ‘Όρη δελ ζα έρνπκε νύηε κηα ληνπθεθηά. ρσξίο πόιεκν.» ‘Όρη ζα μέξνπλ όηη δελ πξόθεηηαη θακία επηδίσμε ηνπο λα πξαγκαηνπνηεζεί . Οη Σνύξθνη ηη Θα γίλνπλ . ώζηε λα καο δώζνπλ ηελ Πόιε. «Σελ Πόιε πσο ζα ηελ πάξνπκε . Πξαγκαηηθά ζα ζβήζνπλ από ηνλ ράξηε . Πνιιά ζαο είπα γηα ζήκεξα ’. Δίλαη δπλαηόλ. Έιιελεο θαη Δπξσπαίνπο. Θα πάζεη ηεξάζηηα θαηαζηξνθή . «Σόηε Γέξνληα πσο ζα ηελ πάξνπκε ηελ Πόιε.ηόκνο 1. πσο θάπνηνο αμησκαηηθόο πνπ βξέζεθε ζην Άγην Όξνο .ηόκνο 1. «Πνηα ώξα Γέξνληα . Θα ηελ πάξνπλ ζε πόιεκν πνπ ζα θάλνπλ κε ηελ Σνπξθία θαη ζα ηελ δώζνπλ ζε καο ’. δηόηη είλαη έλα έζλνο .» ‘’όρη ηελ Πόιε ζα καο ηελ δώζνπλ νη Ρώζνη . ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΗΚΖ Μνπ είπε : ‘Έρσ ελ εληύπσζε όηη έθηαζε ε ώξα. Οη Σνύξθνη. Μαξηπξίεο πξνζθπλεηώλ Γέξνληαο Παΐζηνο ν Αγηνξείηεο 1924-1994 .Θα έρνπκε πάιη πόιεκν. ζα δηνηθείηαη από Ρώζνπο . έηζη . Θα ζβήζνπλ σο έζλνο θαη ε έθηαζε νιόθιεξεο ηεο Σνπξθίαο ζα είλαη κηα αραλήο έξεκνο . «Μα Γέξνληα ηόζν καο αγαπάλε νη Ρώζνη . πήξε ηελ επινγία ηνπ .’ Σόηε ν Γέξνληαο θνηηώληαο πξνο ηελ πιαγηά όπνπ κηα κεγάιε νκάδα πξνζθπλεηώλ θαηεθόξηδε.

αιιά ζύληνκα . Θα κεγαιώζεη ρσξίο λα καηώζεη ειιεληθό ξνπζνύλη !¨ Μαξηπξίεο πξνζθπλεηώλ Γέξνληαο Παΐζηνο ν Αγηνξείηεο 1924-1994 . Πνιύ ζύληνκα . ζα γίλνληαη επάλσ ζηελ γε θαη ηα θεξάθηα πνπ αλάβνληαη θάησ . αιιά ζα βιέπσ από πάλσ . Θα κεγαιώζεη .Ήδε έρεη αξρίζεη ε αληίζηξνθε κέηξεζε. Έθηαζε ν θαηξόο . ζα αλάβνληαη επάλσ. όηαλ ζα πάςεη απηή ε γεληά πνπ θπβεξλάεη ηελ Σνπξθία θαη ζα αλαιάβεη λέα γεληά πνιηηηθώλ . Να κε θξαηνύζε ν Θεόο αθόκα ιίγα ρξόληα ζηε δσή. ΢πδεηήζακε γηα εζληθά ζέκαηα. Θα ηα δεηο . νη Αξκέληνη ηα δηθά ηνπο θαη νη Κνύξδνη ηα δηθά ηνπο. ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΗΚΖ Σελ δεύηεξε θνξά ηνλ ζπλάληεζα ζην Μνλαζηήξη ζηε ΢νπξσηή . παηδί κνπ. έρσ ηελ γλώκε όηη ε Διιάο ζ΄απνθηήζεη πάιη όηη απώιεζε : Βόξεην Ήπεηξν . γηα λα έβιεπα ηελ παηξίδα κνπ κεγαισκέλε. Σν θνπξδηθό ζέκα έρεη ήδε δξνκνινγεζεί . κνπ ιέεη : ¨Έια . Δκείο ζα πάξνπκε ηα δηθά καο εδάθε . ΢ει 287  ΛΑΜΑΡΖ΢ ΓΖΜΖΣΡΗΟ΢ .παηδί κνπ. Πίζηε θαη ειπίδα ζην Θεό λα ππάξρεη θαη ζα ραξνύλ πνιινί . λα είλαη ν ζεκαηνθόξνο ησλ ειιεληθώλ ζηξαηεπκάησλ θαηά ηελ είζνδν ηνπο ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε . ΠΑΦΟ΢ . νη πξνζεπρέο πνπ γίλνληαη θάησ από ηελ επηθάλεηα ηεο γεο . Μ΄έπηαζε από ηνλ ώκν θαη κε πνιύ ζνβαξόηεηα κνπ απάληεζε : ¨Μελ αλεζπρείο παηδί κνπ . κε θηιάεη θαη ηνλ θηιάσ θη εγώ ζην κάγνπιν.ηόκνο 1. όπνπ πήγα λα ηνλ δσ . λα ζε θηιήζσ¨ . Μηθξά Αζία ¨ . αιιά κελ πεξηκέλεηο πόιεκν. Κσλζηαληηλνύπνιε . Μεηά κνπ ιέεη : ¨Γελ ήζεια ηίπνηα άιιν . Όια απηά ζα γίλνπλ κέζα ζηα ρξόληα απηά. Μαξηπξίεο πξνζθπλεηώλ Γέξνληαο Παΐζηνο ν Αγηνξείηεο 1924-1994 .ηόκνο 1. ΢ει 286  ΜΑΡΣΖ΢ ΓΔΩΡΓΗΟ΢ .Απηά ζα γίλνπλ .(Ο Γέξνληαο αλαθεξόηαλ ζηνπο Έιιελεο θξππηνρξηζηηαλνύο ηεο Σνπξθίαο). Έηζη όπσο ήηαλ μαπισκέλνο ζην θξεβάηη .ζε αλύπνπην ρξόλν. ¨ . εγώ εηνηκάδνκαη λα θνηκεζώ θαη δελ ζα είκαη εδώ. Ζ Σνπξθία ζα δηακειηζζεί ζε 3-4 θνκκάηηα . Αλαηνιηθή Ρσκπιία . όρη ηώξα . ΚΤΠΡΟ΢ Καηόπηλ ηνλ ξώηεζα γηα ηελ ζπλερή αδηαιιαμία θαη ηηο πξνθιήζεηο ησλ Σνύξθσλ. δηόηη εδώ είκαζηε όινη πξνζσξηλά. ΢θύβσ . Μαθεδνλία ησλ ΢θνπίσλ . Σόηε ζα γίλεη ν δηακειηζκόο ηεο Σνπξθίαο. Σνπ είπα : ¨Πάηεξ Παΐζηε .

πσο κπνξεί λα γίλεη απηό . Δλλννύζε όηη ηελ Πόιε δελ ζα ηελ πάξνπκε κε ηνλ πόιεκν . ΑΗΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ΢ Μνπ είρε θάλεη εληύπσζε ην γεγνλόο όηη κηινύζε ηόηε πνιύ γηα ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε . Όιεο νη ρώξεο έρνπλ ηα πξνβιήκαηα ηνπο . ¨Να κελ αλεζπρείηε γηα ηελ Διιάδα¨ . Καη απαληά ν Γέξνληαο : ¨Παηδηά . Ζ Κύπξνο ζα απειεπζεξσζεί κέζα ζηα ρξόληα πνπ πεξπαηάκε θαη ε Σνπξθία ζα δηακειηζζεί. ν Θεόο είλαη παληνδύλακνο . ιηγάθη . ζα επηζηξέςεη ζην ρώξν ηεο Οξζνδνμίαο . Έθδνζε. ηα νπνία όκσο ζα είλαη αζήκαληα . ΢ει : 212 . Καη αξθεηόο θόζκνο πνπ είλαη ζήκεξα αδηάθνξνο . κηα ζηξνθή κε ην θαηζαβίδη Σνπ. όια κπνξνύλ λα γίλνπλ . Άληε ζην θαιό . Γελ είλαη ηίπνηα αδύλαην γηα ηνλ Θεό ¨. Φεύγνληαο από ην θειιί ηνπ . ζα καο ηελ παξαρσξήζνπλ.ηόκνο 1. Δγώ εληππσζηάζηεθα . Μνπ απάληεζε όηη ζα ππάξμνπλ θάπνηα πξνβιήκαηα . Θεσξνύζε όηη απηό δελ ζα αξγνύζε λα γίλεη . αιιά δελ ππάξρεη γηα καο πξόβιεκα . Μαξηπξίεο πξνζθπλεηώλ Γέξνληαο Παΐζηνο ν Αγηνξείηεο 1924-1994 . όρη πνιύ. παηδηά κνπ¨ .Σνλ ξώηεζα επίζεο εάλ ε Διιάδα ζα πάζεη θαθό .Μ. γηα ηελ επηζηξνθή ηεο ζηνπο Έιιελεο . Μαξηπξίεο πξνζθπλεηώλ Γέξνληαο Παΐζηνο ν Αγηνξείηεο 1924-1994 . ζα καο ηελ δώζνπλ . Διπίδα ζηνλ Θεό θαη πίζηε . ΢ει : 297 ΜΑΡΣΤΡΗΔ΢ ΠΡΟ΢ΚΤΝΖΣΩΝ ΓΔΡΟΝΣΑ΢ ΠΑΪ΢ΗΟ΢ Ο ΑΓΗΟΡΔΊΣΖ΢ 1924-1994 Β΄ ΔΚΓΟ΢Ζ Δπιμέλεια :ΝΗΚΟΛΑΟ΢ ΕΟΤΡΝΑΣΕΟΓΛΟΤ  ΑΡΥΗΜΑΝΓΡΗΣΖ΢ ΘΔΟΚΛΖΣΟ΢ ΠΡΩΣΟ΢ΤΓΚΔΛΟ΢ Η. Μνπ θαίλεηαη αδύλαην ε Πόιε λα μαλαγίλεη ειιεληθή ¨ . είπε . Σνπ ιέσ : ¨Γέξνληα . καο είπε πάιη: ¨Άληε ζηελ επρή ηεο Παλαγίαο θαη κελ αλεζπρείο . ιηγάθη λα γπξίζεη ηελ βίδα ηνπ κπαινύ ησλ ηζρπξώλ ηεο γεο .

Αληηζπληαγκαηάξρεο . Έζησ θαη ιίγνη . καο έιεγε :¨Μελ ζηελαρσξηέζηε . όηαλ κνπ έπηαζε ην ρέξη . Μα έδηλε πάληα ηελ επινγία ηνπ θαη θνπξάγην . αιιά απηά ηα καζαίλσ από αιινύ …¨ Μαξηπξίεο πξνζθπλεηώλ Γέξνληαο Παΐζηνο ν Αγηνξείηεο 1924-1994 . Δπεηδή θαηά θαηξνύο πνιιά ζπκβαίλνπλ κε ηνπο εμ’ αλαηνιώλ γείηνλεο καο . αιιά ην γεγνλόο απηό ζα ζηξαθεί ελαληίνλ ηνπο . δηόηη θαηά αληηζηνηρία απηνύ ζα δεκηνπξγεζεί αξγόηεξα θαη θνπξδηθό θξάηνο κέζα ζηελ θαξδηά ηεο ¨. καο έιεγε λα κελ ζηελαρσξνύκαζηε θαη όηη ην ηειηθό απνηέιεζκα ζα είλαη ππέξ ησλ Διιήλσλ . Ο Γέξνληαο ηόηε επεηδή κε είδε πξνβιεκαηηζκέλν αθνύγνληαο απηά . ΢πγθηλήζεθα . όηαλ ηνπ δεηήζακε λα καο πεη πσο ζα βγνύκε απ΄απηό ην αδηέμνδν . αιιά ρξεζηκνπνηνύζε ηελ έθθξαζε «είλαη πνιύ θνληά ν θαηξόο » . ζα ηελ δηαιύζνπλ νη ίδηνη νη ζύκκαρνη . ζα πξνζηαηεύεη ν Θεόο ηελ Διιάδα ¨. Θεζζαινλίθε .ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ΢ . Σν έβιεπεο ζηα κάηηα ηνπ . εγώ δελ δηαβάδσ εθεκεξίδεο . Έθδνζε. ν Θεόο αγαπάεη πνιύ ηελ Διιάδα θαη ηνπο Έιιελεο . κνπ είπε ηα αθνινύζα : ¨Δζύ δελ πξέπεη λα ζηελαρσξηέζαη θαη λα θνβάζαη ηελ Σνπξθία . κάιηζηα . απ΄απηή ηελ κόληκε απεηιή . όκσο ε ηειηθή έθβαζε ζα είλαη ππέξ εκώλ . Αληηπηέξαξρνο ε. ζην Μνλαζηήξη ηεο ΢νπξσηήο . παηδηά κνπ . θαη παξά ηελ θξηζηκόηεηα ηεο θαηαζηάζεσο ηνπ . Μαο έιεγε όηη ζα ηελ πάξνπκε ηελ Πόιε . Ζ Σνπξθία ζα δηαιπζεί θαη . Σν έιεγε θαη ην πίζηεπε .α . Γελ έραλε ηελ εξεκία ηνπ θαη ηε γαιήλε ηνπ θαη καο ηόλσλε ην εζηθό . Μαδί κε ηελ νηθνγέλεηα κνπ επηζθεπηόκαζηε ην Γέξνληα . ηνλ ξσηνύζακε πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε . ΢ει : 412 ΟΡΦΑΝΟ΢ ΑΝΣΩΝΗΟ΢ . Βέβαηα δελ πξνζδηόξηδε ρξνληθά ην πόηε αθξηβώο . Δπεηδή όκσο είκαζηε πξόζθπγεο ζηελ θαηαγσγή . ΢ει : 426 . κνπ είπε πάιη :¨Όπσο μέξεηο . Μπνξεί λα ράζνπκε ζηελ αξρή 1-2 λεζάθηα . ΢ηελ Βνζλία ζα γίλεη κνπζνπικαληθό θξάηνο (εθείλε ηελ επνρή δελ ππήξρε ηέηνην θξάηνο) . Έθδνζε. παξόιν πνπ βξηζθόηαλ ζε δύζθνιε θαηάζηαζε από πιεπξάο πγείαο . Αζήλα Σνλ Μάξηην ηνπ 1994 ζπλάληεζα ην Γέξνληα Παΐζην ζην Μνλαζηήξη ηεο ΢νπξσηήο . Γηα ηελ δύζθνιε θαηάζηαζε ζηε ζεκεξηλή επνρή . Μαξηπξίεο πξνζθπλεηώλ Γέξνληαο Παΐζηνο ν Αγηνξείηεο 1924-1994 . κεηξεκέλνη ζηα δάρηπια ηνπ ελόο ρεξηνύ λα κείλνπλ πηζηνί .

Θα πεηλάζεη ε Διιάδα . ΢΄απηό ην ζεκείν ξσηάσ : ¨Δκείο ηη ζα θάλνπκε . Μνπ απαληά : ¨Κνίηαμε λα δεηο . επεηδή ζηελ Διιάδα ν θόζκνο ζα θνβεζεί . » Όινη όκσο ζα θπλεγνύλ ηελ κεξίδα ηνπ ιένληνο . ¨Γέξνληα ¨ . ε Γαιιία . δελ ζα πάζνπκε θαθό νη Έιιελεο . όπνηνο πάξεη κέξνο ζε απηόλ ηνλ πόιεκν . ρσξίο λα ην ζέινπλ ζα βνεζήζνπλ εκάο . Αιεμαλδξνύπνιε . πνιινί ζα ζηξαθνύλ πξνο ηελ Δθθιεζία . Καη επεηδή ζα θξαηήζεη απηή ε κπόξα θάπνην δηάζηεκα . ¨ ¨Κνίηαμε κεηά ηελ πξόθιεζε ησλ Σνύξθσλ . Όκσο ζα δνπλ ηόηε ηα άιια θξάηε ηεο Δπξώπεο . πνπ ζα έρεη ζρέζε κε ηελ αηγηαιίηηδα δώλε . «ζα πνύκε ην ςσκί ςσκάθη »¨ . θαη ζα κεηαλνήζνπλ . Σόηε ξώηεζα ηνλ Γέξνληα πνηεο πξνέβιεπε λα είλαη νη εμειίμεηο ζρεηηθά κε ηελ Σνπξθία . πξνο ηνλ Θεό . ε Ηηαιία θαη άιια έμη-εθηά θξάηε ηεο ΔΟΚ . Μήπσο καο πηάζεη ε κπόξα θαηά θεη . ιέεη . κήλεο ζα είλαη . ζα απνζύξνπλ δπλάκεηο από θαηαιεθζέληα εδάθε . ν βαζηιηάο Κσλζηαληίλνο ζα ζπκβάιιεη . Απηνί ζα έρνπλ άιια ζπκθέξνληα . ζα θαηέβνπλ νη Ρώζζνη ζηα ΢ηελά . πσο ζα θαηαιάβσ εγώ όηη ζα είκαζηε θνληά ζηνλ πόιεκν . επεηδή ν θόζκνο ζα ζηξαθεί πξνο ηελ Δθθιεζία . γπκλαζηήο . Αθνινπζεί . Αιιά . Όρη γηα λα βνεζήζνπλ εκάο . ¨ ¨Όηαλ ¨. όηη ε Ρσζζία ζα αξπάμεη κέξε . νπόηε ζα πνπλ : «Γελ πάκε θαη εκείο εθεί πέξα . κήπσο πάξνπκε θαλέλα θνκκάηη . Γηα απηό επεηδή ζα ππάξμεη κεηάλνηα . Μεηά ξσηάσ : ¨Γέξνληα . ΜΑΤΡΟΚΔΦΑΛΟ΢ ΑΝΔ΢ΣΖ΢ . ¨ . Σόηε . Ο ειιεληθόο ζηξαηόο ζα πάξεη κέξνο ζε απηόλ ηνλ πόιεκν . .Καη ζα βαπηηζζνύλ πνιινί Σνύξθνη . Θα θξαηήζεη ζηξαηό κόλν ζηα ζύλνξα . Γηαηί . Κάπνηε . γηα ηελ επέθηαζε ησλ κηιίσλ (ηεο αηγηαιίηηδαο δώλεο ) από 6 ζε 12 κίιιηα . ράζεθε … Σόηε . ¨ Λέσ : ¨Καη πνηα θξάηε ζα ζπκκεηέρνπλ . Σόηε . Ο Θεόο ζα ιππεζεί ηελ Διιάδα . Έηζη ζα κπνπλ θαη νη Δπξσπαίνη ζηνλ πόιεκν ¨ . ζπγθεθξηκέλα ε Αγγιία . πνπ είλαη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο . ηόηε από πίζσ έξρεηαη ν πόιεκνο . Καη εκάο ζα καο πηάζεη πείλα .νη Σνύξθνη γηα λα ππεξαζπηζηνύλ ηα ΢ηελά . Καη ζα είλαη κεγάιε επινγία πνπ δελ ζα πάξεη κέξνο . Οη Σνύξθνη δελ ζα κπνπλ ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε . ¨Θα βγάιεη ε θπβέξλεζε απόθαζε λα κελ ζηείιεη ζηξαηό . ζα ζπγθεληξώζνπλ εθεί θαη άιια ζηξαηεύκαηα . είρα πάεη ζηνλ Γέξνληα κε έλα θίιν κνπ θαη εθεί ζπλαληήζακε κηα παξέα από πέληε παηδηά . ¨ζα αθνύζεηο ζηελ ηειεόξαζε λα γίλεηαη ζέκα γηα ηα κίιιηα . πξνο ηνλ κνλαρηζκό θαη ζα αξρίζνπλ λα πξνζεύρνληαη . ¨ ¨Όρη ¨ ιέεη . ηνπ ιέσ ¨ απ΄ηελ Αιεμαλδξνύπνιε είκαζηε . Παξάιιεια δε . Θα θάλνπλ κόλν κηα πξόθιεζε ζηελ Διιάδα .

Σνλ πηάλσ θαη ηνπ ιέσ : ¨ Δζύ πσο ζπλέβε θαη ήιζεο εδώ .¨ ΢ηαύξν ηνλ έιεγαλ . ¨Γέξνληα ¨ ηνλ ξσηάσ κεηά . ΢ε κηα ζηηγκή . γηαηί ν γείηνλαο ζνπ ζα έρεη αιεύξη θαη ζα ζνπ δώζεη ! ¨ Γειαδή . Από ηνπο ηξείο αμησκαηηθνύο ν έλαο έιεγε : ¨Μόλν ζε κέλα ν Γέξνληαο είπε πσο ζα είκαη δηνηθεηήο ζηξαηησηηθνύ ηκήκαηνο ζηελ Πόιε . από καο . Γηαηί δελ είλαη ώξηκεο νη ζπγθπξίεο αθόκα . ηνπ ιέεη ¨κελ παίξλεηο . ¨ ¨Θα ηελ δώζνπλ ζε καο . Σόηε ζα ην θαηαιάβνπλ απηό . ν Γέξνληαο είπε : ¨Ζ δηνίθεζε ηεο Πόιεο . Καη όηαλ έθζαζε ζην ζεκείν πνπ ζα πνλέζεη ε Διιάδα θαη είπε όηη . λα είλαη κέζα έλαο λένο πξώελ κνπζνπικάλνο από ηελ Θξάθε . ζα παο ζηελ Πόιε . ηνλ δείρλεη κε ην δάθηπιν – απηόο . Μηα άιιε θνξά πνπ είρα πάεη ζην θειί ηνπ Γέξνληα έηπρε . Απηά πνπ ζνπ ιέσ κελ ηα πεηο ζε θαλέλαλ . ζα είλαη θαη ζηξαηησηηθή θαη πνιηηηθή ¨ . όρη επεηδή ην ζέινπλ . πξνείδε ν Γέξνληαο . Γύξηζε θαη ηνλ έδεημε κε ην δάθηπιν κπξνζηά ζε όινπο . Μεηά ήιζε ζην ρσξηό θαη θξόληηζε λα βαπηηζζνύκε¨ . Αλέζηε . όηαλ ππεξεηνύζα ηνλ ζηξαηό . ήηαλ παξόλ θαη ν κνπζνπικάλνο πνπ βαθηίζηεθε ΢ηαύξνο . Μεηά απ΄απηό κνπ κπήθε ε επηζπκία λα κάζσ ηνπξθηθά . Ο Γέξνληαο καο έθαλε έλα πνιύ κεγάιν ζαύκα θαη πίζηεςε όιε ε νηθνγέλεηα κνπ . λα θξαηήζσ έλα ζαθί αιεύξη γηα λα κπνξέζσ λα αληηκεησπίζσ εθείλε ηελ πεξίνδν θαη λα κελ πεηλάζνπλ ηα παηδηά . πσο ζα εμειηρζνύλ κε ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε . Σόηε πάιη καο αλέθεξε ν Γέξνληαο γηα ηα γεγνλόηα . ήηαλ θνηηεηήο. γηαηί ε Πόιε ζα αλνηθνδνκεζεί απ΄ηελ αξρή ¨ . αιιά επεηδή απηή ε ιύζε ζα εμππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα ησλ μέλσλ . Γελ κνπ ην θαλέξσζε ηνλ ζθνπό .ζαλ πνιηηηθόο κεραληθόο . Έλαο απ’ απηνύο ζπνύδαδε πνιηηηθόο κεραληθόο ζην Πνιπηερλείν ηεο Ξάλζεο . Καη ζε άιιε επίζθεςε καο ζηελ Παλαγνύδα . ζα ζπκβάιιεηο ζηελ αλνηθνδόκεζε ηεο Πόιεο . Κάπνηα άιιε παξέα είρε πάεη ζηνλ Γέξνληα . ¨ηελ Πόιε ζα ηελ δώζνπλ ζε καο .σο κεζάδνληαο . Κη εζείο νη δύν – έδεημε εκέλα θαη ηνλ θίιν κνπ – ζα πάηε ζηελ Πόιε . λα δνζεί ε Πόιε ζηελ Διιάδα . ζηνλ Γέξνληα . ν Γέξνληαο γπξίδεη ζε κέλα θαη ιέεη :¨Κη εζύ . Δίλαη επιαβήο . ζεκεησηένλ . εκάο . Γλώξηζα θαη ηξεηο αμησκαηηθνύο πνπ είραλ πάεη ζηνλ Γέξνληα . ΢ηνπο άιινπο δελ αλέθεξε ηίπνηε¨. πήγαηλε ζηνλ γέξνληα γηα πξώηε θνξά θαη ηνπ ιέεη : ¨Δζύ . ιέεη ν θύξηνο ΢ηαύξνο : ¨Γέξνληα . αιιά γηα άιιν ζθνπό ¨ . ¨ ¨Όρη ¨ . είλαη θαιόο ¨. Σν παηδί . Άιιε θνξά . ηόηε . ¨Άζε¨ ιέεη ¨θάηζε λα ζνπ πσ . Σόηε ζα ην θαηαιάβεηο ¨ Απηή ε ζπδήηεζε κε ηνλ Γέξνληα έγηλε ην 1991 . Θα ζε βγάινπλ ηξειιό . ζα καο αγγίμεη ε πείλα . γπξίδεη ν Γέξνληαο . Μεηά .

Β΄Έθδνζε. Μαξηπξίεο πξνζθπλεηώλ Γέξνληαο Παΐζηνο ν Αγηνξείηεο 1924-1994 .αγαπώ πνιύ απηήλ ηελ παηξίδα – θαη ηνπ είπα : ¨Μεξηθνί Έιιελεο θάλνπλ ην ιάζνο θαη ιέλε «νη ρακέλεο παηξίδεο » . ν Γέξνληαο έιεγε : ¨Να έρεηε έλα θηεκαηάθη θαη ιίγν λα ην θαιιηεξγείηε . κνπ ιέεη . Ήηαλ ηόζν ιακπξόο . ηόζν θσηηζκέλνο . Κνληά ζε ζαο . Β΄Έθδνζε. είκαζηε ζηα πξόζπξα γηα λα πάξνπκε ηελ Πόιε ¨ . ΢ει : 434  ΓΔΡΟΝΣΑ΢ ΗΩΑΚΔΗΜ . Γη΄απηό . Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο . όπσο κνπ ηα είπε ν άγηνο απηόο άλζξσπνο . Με μαλααγθαιηάδεη . ΢ει : 448 . λα ηνπο ζπκβνπιεύεηε λα ιέλε νη «ζθιαβσκέλεο παηξίδεο » ή «αιύηξσηεο παηξίδεο » . ¨΢ε επραξηζηώ πνιύ ¨ . αλαηξηρηάδσ. ΢ει : 445  ΗΔΡΔΤ΢ π.πνηνο ζα βνεζήζεη ηνλ θύξην ΢ηαύξν ζηελ πεξίνδν ηεο πείλαο . Ήηαλ ηόζν παηξηώηεο . Σώξα εκείο πνπ δνύκε ζηηο πόιεηο ζα πνύκε ην ςσκί ςσκάθη . . Δθείλνο θπζηθά ζα δεη ζην ρσξηό . ΢εξξώλ Σνλ Ννέκβξην ηνπ 1993 επηζθεθηήθακε καδί κε ηελ πξεζβπηέξα κνπ ηελ Η. Ηεξά ΢θήηε Πξνθήηνπ Ζιία Σόηε πήξα ζάξξνο . Σν πξόζσπν ηνπ έιακπε .ΗΩΑΝΝΖ΢ ΚΑΛΑΪΓΖ΢ . άιιε θνξά . Β΄Έθδνζε. γηα λα πξνζθπλήζνπκε θαη λα πάξνπκε ηελ επρή ηνπ Γέξνληνο Πατζίνπ . Μνπ απάληεζε : ¨ Πάηεξ Ησάλλε . Γέξνληα . ζα βνεζήζεηε θαη θάπνηνλ πνπ δελ ζα έρεη » . Μαξηπξίεο πξνζθπλεηώλ Γέξνληαο Παΐζηνο ν Αγηνξείηεο 19241994 . Μαξηπξίεο πξνζθπλεηώλ Γέξνληαο Παΐζηνο ν Αγηνξείηεο 1924-1994 . Νενρώξη ΢ηληηθήο Ν. ρακέλνη είλαη απηνί πνπ ηα ιέλε ! ¨ Απηά ζαο ηα ιέσ θαηά ιέμε . Λίγνη Έιιελεο ηα ηνλίδνπλ απηά . Ησάλλνπ ηνπ Θενιόγνπ ζηε ΢νπξσηή . ¨πνπ κηιάο έηζη . Μνλή Αγ. Γελ είλαη πξάγκαηη ρακέλεο παηξίδεο . ηνλ ξώηεζα εάλ έθηαζε ε ώξα γηα λα πάξνπκε πάιη ηελ Αγία ΢νθία . ιόγσ ησλ εζληθώλ θξνλεκάησλ πνπ κε δηαθξίλνπλ . Σα ιέσ απηά θαη ζπγθηλνύκαη .

.Έ!. Ο ινγηζκόο κνπ ιέεη (ην ηόληζε ν «ινγηζκόο») όηη ζα ηνλ θάλνπλ έηζη γηα ηα λεξά…. –Γέξνληα ζήκεξα ππάξρνπλ ηόζνη πνιινί άλζξσπνη . -Θα ηνπο πεξάζνπλ απέλαληη . νη Σνύξθνη είλαη δέθα εθαηνκκύξηα ζηελ Πόιε…. . ΑΘΑΝΑ΢ΗΟ΢ ΡΑΚΟΒΑΛΖ΢  73. Δθεί κέζα ν Άγηνο πξνθήηεπε ηα γεγνλόηα ηνπ 1923 θαη έιεγε όηη ζα μαλαγπξίζνπλ εθεί ζηελ παηξίδα πάιη νη Έιιελεο. πσο ζα κπνξέζνπκε λα ηνπο ειέγμνπκε .. ηη ζα γίλεη .Θα είλαη ηόζν ραιαξά ηα πξάγκαηα εθεί πνπ ζα κπνξεί λα πεγαίλεη όπνηνο ζέιεη. γέξνληα . -Ναη . ΢ει: 77  76. Οη Ακεξηθάλνη ζνπ ιέεη . Ο Υίηιεξ θαη ν Μνπζνιίλη ζεθώλνπλ πάιη θεθάιη . Σν έρεη πεη θαη ν Άγηνο Αξζέληνο απηό .Να είλαη δηεζλή…. δηζεθαηνκκύξηα πνπ δελ γλσξίδνπλ ηνλ Υξηζηό θαη ηόζνη ιίγνη απηνί πνπ ηνλ γλσξίδνπλ . ώζηε λα ηνπο βνιεύεη λαρνπκε εκείο ηελ Πόιε . Ο Παηήξ Παΐζηνο κνπ είπε . Ζ ΔΟΚ είλαη ην θξάηνο ηνπ Ηζξαήι…Λίγα είλαη ηα ςσκηά ηεο … 150. Αιιά ζα νηθνλνκήζεη ν Θεόο λάξζνπλ έηζη ηα ζπκθέξνληα ησλ κεγάισλ. Καη ηελ Καππαδνθία ζα ηελ πάξνπκε Σνλ θνίηαμα κε απνξία. ζα πέζεη θαη ρνιέξα ζηελ Σνπξθία θαη ζα απνδεθαηηζζνύλ από ηελ αξξώζηηα νη Σνύξθνη..Μαο έθεξε ν γέξνληαο έλα ηεηξάδην πνπ είρε γξακκέλεο θάηη πξνθεηείεο ηνπ Αγίνπ Αξζελίνπ ηνπ Υαηδεεθεληή . -Καη ηελ Καππαδνθία γέξνληα . Δίρε γξάςεη έλα ηεηξάδην κε πξνθεηείεο …ζνπ ην έρσ δείμεη.θαη ζα καο ηελ δώζνπλ .Ο ΠΑΣΗΡ ΠΑΪ΢ΙΟ΢ ΜΟΤ ΔΙΠΔ . νπόηε ζα είλαη ζαλ λα ηελ έρνπκε. -Ο Γέξνληαο είπε όηη εθηόο πνπ ζα θάλνπλ θξάηνο νη Κνύξδνη θαη νη Αξκέληνη . Ο Παηήξ Παΐζηνο κνπ είπε . Θα καο ηελ δώζνπλ δειαδή. -…κεηά είλαη θαη ην έλα ηξίην πνπ ζα γίλνπλ ρξηζηηαλνί . ΢ει: 79  83. ΟΥΗ . ηη γίλεηαη εδώ . Θα καο βνεζήζνπλ νη Άγγινη θαη νη Ακεξηθάλνη . από ηελ άιιε κεξηά . Θα πεζάλνπλ πάξα πνιινί . Όρη από θαινζύλε ή από δηθαηνζύλε . Μεηά ζα πέζεη θαη ρνιέξα ζηελ Σνπξθία θαη ζα γίλεη κεγάιν θαθό .Καη ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ζα ηελ πάξνπκε . -Καιά Γέξνληα . ξώηεζα .

Θα ζε ηξαβνύλ από ην ρέξη . Μεηά από κηα βδνκάδα όκσο ….-Γέξνληα . Ακέζσο ζα θώλαδαλ όινη «ήκαξηνλ . πνπ ζα ζπγθινληζηνύλ ηα έζλε . Θα ςάρλνπλ νη άλζξσπνη λα βξνπλ θάπνηνλ λα ηνπο κηιήζεη γηα ηνλ Υξηζηό . κύξηδε νιόθιεξε ε πόιε ζαλ ζθαγείν …Οη Έιιελεο ήηαλ θιεηζκέλνη ζηα ζπίηηα ηνπο . ΢ει: 142  181…. ξάγηζαλ θαη νη εθθιεζίεο ! -΢αο θνύλεζε γεξά δειαδή !ζαο μύπλεζε όκσο . -Ναη . Ο Παηήξ Παΐζηνο κνπ είπε .-Θα γίλνπλ πξάγκαηα . Μελ ηπρόλ θαη βξεζνύκε ζθξαγηζκέλνη . δελ ην γπξίδεη παξά πάλσ . δελ ηνικνύζε λα βγεη θαλείο ζηνλ δξόκν . ήκαξηνλ» θαη ζα θάλαλ πξνζεπρέο θαη ηάκαηα .πα . Γπξίδεη ην θνπκπί .νη Σνύξθνη είλαη βάξβαξνο ιαόο …Πα . -Καη δσ βιέπεη θαλείο ηελ επζπιαρλία ηνπ Θενύ . ζηελ Πάηξα πξηλ από 2 κήλεο έθαλε ζεηζκό ! Γπλαηό ζεηζκό . Γελ ζα είλαη ε Γεπηέξα Παξνπζία αιιά ζεία επέκβαζε . ρσξίο λα ην θαηαιάβνπκε . αλ γύξηδε αο πνύκε ην θνπκπί θαη έθαλε ζεηζκό ζε όιε ηελ γε . θσλάδαλε . -(κε έκθαζε)Όρη κόλν ν ζηξαηόο αιιά θαη ν θόζκνο . καο μύπλεζε γέξνληα ! -Όκσο πάιη ζα θνηκεζείηε. Ο Παηήξ Παΐζηνο κνπ είπε . Θα ηξέραλ πάιη ζηα κπνπδνύθηα . ΢ει: 141  153. θαη δελ γίλεηαη ηίπνηα κεηά . γέξνληα θάζνληαη θαη αζρνινύληαη κε ηνλ Αληίρξηζην θαη ην ράξαγκα θαη δελ αζρνινύληαη κε ηνλ Υξηζηό. Γπξίδεη ην θνπκπί κέρξη ην πέληε . γέξνληα. ηξεηο νιόθιεξεο κέξεο . -Πνηνη γέξνληα . λαη . Έια δσ. ΢ει: 84  151. Ο Θεόο ζα κπνξνύζε λα θάλεη όινπο ηνπο αλζξώπνπο κέζα ζε ηξία ιεπηά λα κεηαλνήζνπλ . -Μαο μύπλεζε . Όηαλ ζθάδαλ ηνπο Αξκέληνπο . –Καη . νη Σνύξθνη θαη νη γέξνη αθόκα. Ο Παηήξ Παΐζηνο κνπ είπε . θάηζε λα κνπ πεηο γηα ηνλ Υξηζηό . ζθνηώλαλε …. Βιέπεηο ν άιινο πήγαηλε θαη έζθαδε ην γείηνλα ηνπ . κέρξη εθεί πνπ ζα σθειήζεη . ζα κπνξνύζε λα πάεη κέρξη ην δώδεθα θαη δε έκελε ηίπνηα όξζην . Ο Σνύξθηθνο ζηξαηόο . γηα ηξεηο κέξεο . -Όρη λα θνβόκαζηε θαη λα αγρσλόκαζηε κ΄απηό . πνπ είραλ δήζεη ηόζα ρξόληα δίπια-δίπια …Βάξβαξνο ιαόο . αιιά λα είκαζηε ελεκεξσκέλνη .

γηα ηελ αιεζηλή θαη νπξάληα Παηξίδα καο . Θα ηελ πάξνπκε θαη ζα δείηε θηόιαο » . βξε παιιεθάξηα. Ο έλαο έθαλε λόεκα ζηνλ άιιν θαη ηειηθά θαλείο δελ ηνικνύζε λα θάλεη ηελ εξώηεζε . Ηερομονάτοσ Ηζαάκ  «Θα πάξνπκε ηελ Πόιε» Μηα νκάδα καζεηώλ ηεο Αζσληάδνο ΢ρνιήο ζπκθώλεζαλ λα ξσηήζνπλ ηνλ Γέξνληα αλ ζα πάξνπκε ηελ Πόιε θαη αλ ζα δνπλ θαη νη ίδηνη ηόηε . πήξαλ θέξαζκα . Βίνο Γέξνληνο Πατζίνπ ηνπ Αγηνξείηνπ . ΢ει: 164 ΒΗΟ΢ ΓΔΡΟΝΣΟ΢ ΠΑΪ΢ΗΟΤ ΣΟΤ ΑΓΗΟΡΔΗΣΟΤ . έρνπλ ηα θόιιπβα ηνπο ζην δσλάξη . λα δείρλε ην θείκελν. Ο Παηήξ Παΐζηνο κνπ είπε . Σόηε ηνπο ιέγεη ν Γέξνληαο : «Ση είλαη . δελ είλαη γηα καο απηά. Γηα ηελ Πόιε . «ηελ θαηλήλ πόιηλ» . Δκείο γηα άιιε Πόιε πξέπεη λα εηνηκαδόκαζηε » . Απηόο ήξζε κε ελδηαθέξνλ λα βεβαησζεί θαιύηεξα από ηνλ ίδην ηνλ Γέξνληα . γηαηί πξάγκαηη δελ άξγεζε λα θύγε πξώηα ν Κώζηαο θαη ύζηεξα ν Γέξνληαο . Ση ζέιεηε λα ξσηήζεηε .Κώζηα. Απηά ήηαλ πξνζεκάλζεηο γηα ηνλ επηθείκελν ζάλαην ηνπο . Ο Γέξνληαο ηνπ απάληεζε : «Άζηα απηά .…έρνπλ θάλεη πνιιά …γη΄απηό ζα πιεξώζνπλ . ‘Έλα παηδί κεηέθεξε ηα ιόγηα ηνπ Γέξνληα ζηνλ δάζθαιν Κσλζηαληίλν Μαιιίδε . ζα ιεηηνπξγήζνπλ νη πλεπκαηηθνί λόκνη . ΢ει:316  Τπέξ ηνπ γέλνπο θαη ηεο Παηξίδνο Τπεξαζπηδόκελνο ηελ ειιεληθόηεηα ηεο Μαθεδνλίαο . πνπ είλαη θνκκέλνη ζε ζρήκα ηνύβισλ πνπ είλαη θάπνηε έηνηκν λα θαηαξξεύζεη . Παξνκνίαδε ην θξάηνο ησλ ΢θνπίσλ κε νηθνδόκεκα πνπ είλαη θηηζκέλν κε ηνύβια θαη κε θαξζαιηλνύο ραιβάδεο . αλήξηεζε ζην Αξρνληαξίθη ηνπ ην θείκελν ηνπ πξνθήηνπ Γαληήι πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ βαζηιέα ησλ Διιήλσλ Αιέμαλδξν θαη δίπια ηνπ κηα κεγάιε ράξηηλε εηθόλα ελόο Αγγέινπ από ΢εξβηθό Μνλαζηήξη . θαη ξώηεζε γηα ηελ Πόιε . αιιά ληξέπνληαλ λα ξσηήζνπλ . . Πήγαλ ζην θαιύβη ηνπ . ηελ άλσ Ηεξνπζαιήκ. πνπ ήηαλ θαιόο ρξηζηηαλόο θαη ζεξκόο παηξηώηεο .

αιιά δελ δηέζπεηξε ηηο αλεζπρίεο ηνπ ζηνλ θόζκν. ΢ηα ζέκαηα ηεο παηξίδνο δελ ήζειε νη Υξηζηηαλνί λα είλαη αδηάθνξνη . ην νπνίν ν θ. Έιεγε : «Από ην θαθό πνπ επηθξαηεί ζήκεξα ζα βγεη κεγάιν θαιό. «Γόμα ησ Θεό» . Σα θόιιπβα ηνπο ηα έρνπλ ζην δσλάξη ηνπο (δειαδή πιεζίαζε ην ηέινο ηνπο) . Ρσηήζεθε ν Γέξνληαο . Όρη επεηδή καο αγαπνύλ αιιά γηαηί ζα νηθνλνκήζεη ν Θεόο ηα πξάγκαηα έηζη . Οη Σνύξθνη έρνπλ λα πιεξώζνπλ πνιιά . «Ζ πιαζηνγξάθεζε ηεο Μαθεδνλίαο ». Βίνο Γέξνληνο Πατζίνπ ηνπ Αγηνξείηνπ . Έγξαςε θαη έλα επαηλεηηθό πνηεκαηάθη . θαη όηη ε ιύζε ηνπ ζα πξνέιζεη από ηελ κεηάλνηα ηνπ ιανύ θαη ηελ πξνζεπρή . Ο θαεκόο ηνπ θαη ε απνξία ηνπ ήηαλ πσο νη ππεύζπλνη δελ αληηιακβάλνληαη πνπ νδεγνύκαζηε .Μάξηεο ζπκπεξηέιαβε ζε λέα έθδνζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ .Σν βηβιίν ηνπ πξώελ ππνπξγνύ Βνξείνπ Διιάδνο θ. Απηό ην Έζλνο ζα θαηαζηξαθεί . πόηε ζα ειεπζεξσζεί ε Κύπξνο . όηαλ ην δηάβαζε . Πήξε πνιιά βηβιία θαη ηα κνίξαδε επινγία . Έγξαθε ζε επηζηνιή ηνπ : «Απηνί πνπ θαηάξγεζαλ ηα Αξραία πάιη ζα ηα μαλαθέξνπλ» . Θα ιεηηνπξγήζνπλ νη πλεπκαηηθνί λόκνη . όηαλ κεηαλνήζνπλ νη Κύπξηνη . από απηά πνπ έρνπλ θάλεη . Λππήζεθε γηα ηελ αιιαγή ηεο γιώζζαο θαη είπε : «Ζ επόκελε γεληά ζα θέξεη Γεξκαλνύο λα καο κάζνπλ ηελ γιώζζα καο . ΢ει : 699 . Μηινύζε απζηεξά γηα απηνύο πνπ ςήθηδαλ αληηρξηζηηαληθνύο λόκνπο . ηνλ ελζνπζίαζε. θαη νη κεγάιεο δπλάκεηο ζα καο δώζνπλ ηελ Πόιε.Νηθνιάνπ Μάξηε . κεηέβε ζηελ Κνκνηελή γηα λα ζηεξίμε εθρξηζηηαληζζέληεο Μνπζνπικάλνπο . δηόηη δελ πξνήιζε κε ηελ επινγία ηνπ Θενύ. ώζηε ην ζπκθέξνλ ηνπο ζα είλαη λα ηελ έρνπκε εκείο . Πνιύ ιππόηαλ πνπ έβιεπε πλεπκαηηθνύο αλζξώπνπο λα επηδεηνύλ λα βνιεπζνύλ νη ίδηνη θαη λα κελ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ παηξίδα . Γηα ηελ Σνπξθία δηεθήξπζζε κε βεβαηόηεηα : «Θα δηαιπζεί . Βιέπνληαο ηνλ από Αλαηνιάο θίλδπλν γηα ηελ Θξάθε . Να θάλεηε πλεπκαηηθέο βάζεηο γηα λα δηώμνπλ ηηο βάζεηο ησλ Σνύξθσλ. θαη απάληεζε : « Ζ Κύπξνο ζα ειεπζεξσζεί. Ο ίδηνο από παιαηά δηέβιεπε ηελ ζεκεξηλή θαηάζηαζε θαη αλεζπρνύζε . Έβιεπε δειαδή ην Κππξηαθό σο πλεπκαηηθό ζέκα . είπε . θαη ηα παηδηά καο ζα καο θηύλνπλ» . Ο Άγηνο Αξζέληνο έιεγε πξηλ ηελ Αληαιιαγή: ¨Σελ παηξίδα καο ζα ηελ ράζνπκε. ησλ Άγγισλ θαη ησλ Ακεξηθαλώλ». Ήζειε λα παξακείλεη καδί ηνπο γηα έλα δηάζηεκα γηα λα βνεζήζεη .» Λππόηαλ γηα ηελ πλεπκαηηθή θαηάπησζε ησλ πνιηηώλ . όρη σο εζληθό ή πνιηηηθό . αιιά πάιη ζα ηελ βξνύκ娻 . «ππάξρνπλ θαη παηξηώηεο» .

» . ΢ει: 443 .ΜΔ΢΢ΖΝΗΑΣΖ΢ Ο εθ πελίαο βαζηιεύο.΢. ηνπο Σζερνζινβάθνπο θαη ηνπο Λεπθνξώζνπο θαη ηνπο Γεξκαλνύο νη Ρώζνη . Ο γέξνληαο θνύλεζε ην θεθάιη ηνπ θαη είπε : «Όινη ζα παξαηήζνπλ ηνπο Ρώζνπο θαη ζα πάλε κε ηνπο Δβξαίνπο ηεο Ακεξηθήο . επεηδή κηινύζαλ γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηνλ θόζκν . επεηδή κηα πξνθεηεία ιέεη όηη ν εθ πελίαο βαζηιεύο ζα ιέγεηαη Ησάλλεο . ». αιιά ζηηο ηξεηο ρώξεο κηα ζα κείλεη » . «Φσο θαλάξη είλαη . ». ΢ει: 434  Γηα ηα ΢θόπηα «Ση ζα γίλεη . θαζώο θαζόηαλ ν γέξνληαο ζην πξναύιην ηνπ θειηνύ κε πέληε –έμη επηζθέπηεο – πξνζθπλεηέο . » . απάληεζε ν γέξνληαο . είπε μαθληθά : «Αιινίκνλν ζηα θξάηε ηνπ Βνξξά ». έιεγε ν γέξνληαο . Πνιιά ρσξηά ζα θαηαζηξαθνύλ. Κσλζηαληίλνο ή Ησάλλεο ζα ηελ πάξεη ηελ Πόιε.Γ.΢. «Σν είπε ν Άγηνο Κνζκάο » . Πατζίνπ Μνλαρνύ Πξνθεηείεο & Γηδαρέο . Οη Ρώζνη ζα ηνπο θάςνπλ » Πατζίνπ Μνλαρνύ Πξνθεηείεο & Γηδαρέο . ΢ει: 438  Αιίκνλν ζηα θξάηε ηνπ βνξξά Έλα πξσηλό πξηλ αξθεηά ρξόληα . Πατζίνπ Μνλαρνύ Πξνθεηείεο & Γηδαρέο .Γ . Ρσηνύζαλ ηνλ γέξνληα αλ νη Ρώζνη ζα έρνπλ ζπκκάρνπο ή ζα πνιεκήζνπλ ηελ Γύζε κόλνη ηνπο θη έιεγε ν γέξνληαο : «Βέβαηα θαη ζα έρνπλ . Σώξα δελ θαίλνληαη . ξώηεζε έλαο άιινο : «Θα γίλεη παγθόζκηνο πόιεκνο. αιιά ζύληνκα ζα ηνπο δνπλ όινη θαη ζα είλαη όζνη νη θόθθνη ηεο άκκνπ » . Έλαο από ηνπο παξεπξηζθόκελνπο ξώηεζε κε πεξηέξγεηα : «Θα πέζεη θηώρηα εθεί γέξνληα . Δπεηδή αθόκα ήηαλ ε επνρή ηνπ ςπρξνύ πνιέκνπ αλάκεζα ζην ΝΑΣΟ θαη ηελ Δ. κε ηελ Μαθεδνλία . «Φσηηά ζα πέζεη απ΄ ηνλ νπξαλό». όρη κόλν βαζηιηάδεο ». γέξνληα .Γ. Οη Ρώζνη ζα έρνπλ ζπκκάρνπο .ΛΗΑΚΟΠΟΤΛΟ΢. Ρσηνύζαλ ηνλ γέξνληα : «Σειηθά .ΠΑΪ΢ΗΟΤ ΜΟΝΑΥΟΤ ΠΡΟΦΖΣΔΗΔ΢ &ΓΗΓΑΥΔ΢ Γ. Θα ηα δείηε κε ηα κάηηα ζαο .Ο γέξνληαο ηόηε ρακνγειώληαο έιεγε : «Δίζηε αλππόκνλνη . Καη ην ξσηνύζαλ απηό . Θα ρηππήζεη ην ΝΑΣΟ ηνπο Πνισλνύο . Απηνί νύηε δύλακε νύηε δίθην έρνπλ . Κσλζηαληίλνο ζα ηελ πάξεη . Σα θξάηε έρνπλ θαη πξσζππνπξγνύο θαη ζηξαηεγνύο . ελώ άιιε ιέεη όηη ηελ Πόιε Κσλζηαληίλνο ηελ παξέδσζε .

Πξόιαβε . γηα νξηζκέλεο πξνθεηείεο όηη ν ηξόπνο πνπ καο παξαδίδνληαη παξνπζηάδεη ζνβαξέο δπζθνιίεο – δηαζώδνληαη πξνθνξηθά ή ζε κηζνθαηεζηξακκέλα θύιια ραξηηνύ – γη΄απηό ζπρλά δηαπηζηώλνληαη θελά ή είλαη κπεξδεκέλεο . όκσο δελ έρεη θακία ζεκαζία . ΢ε ιίγν ήιζαλ θαη άιινη επηζθέπηεο θη εμέθθιηλαλ ηελ ζπδήηεζε ζε άιια ζέκαηα πξνο κεγάιε ζηελνρώξηα ηνπ αδειθνύ . θπθινθνξνύζαλ πνιιά βηβιία θαη ε ζύγρπζε πνπ επηθξαηνύζε ήηαλ έληνλε . πνπ δηάβαδε ζε δηάθνξα βηβιία θαη έηζη θαηά θάπνην ηξόπν ηξόκαδε ηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπ. όκσο . Ήηαλ ε επνρή . ηόηε ήδε έγηλε γηα θείλνλ ή Γεπηέξα Παξνπζία . πνπ ειεπζεξώζεθε ε Μαθεδνλία καο .) Καηαξρήλ ζπκβνύιεπζε ηνλ αδειθό λα κελ αζρνιείηαη πνιύ κε ηα εζραηνινγηθά δεηήκαηα . Δπηπρώο εθείλν ηνλ θαηξό ν Γέξνληαο έγξαςε ην θπιιάδην «Σα ζεκεία ησλ θαηξώλ» θαη δηεπθξίληζε θάπσο ηα πξάγκαηα. Απηό . ν Γέξνληαο λα πεη θαη νξηζκέλα πξάγκαηα γηα ηνπο Σνύξθνπο . Ηερομονάτοσ Υριζηοδούλοσ Αγγελόγλοσ  ΟΗ ΣΟΤΡΚΟΗ ΣΑ ΚΟΛΛΤΒΑ ΣΑ ΔΥΟΤΝ ΢ΣΟ ΕΩΝΑΡΗ ΣΟΤ΢ Κάπνηε έλαο επιαβήο ρξηζηηαλόο πήξε ηελ απόθαζε λα κελ ληξαπεί ηνλ Γέξνληα θαη λα ηνλ «εθκεηαιιεπηεί» κε ηηο πην δύζθνιεο εξσηήζεηο . αλ θαη πξνεγνπκέλσο δελ ηνπ ΄ρε αλαθέξεη ηίπνηα ζρεηηθά ν αδειθόο . αθόκα . -Πνιινί Έιιελεο θνβνύληαη ηνπο Σνύξθνπο . γηαηί αιιηώο πνιινί ζα ήηαλ κπεξδεκέλνη αθόκα θαη ζήκεξα . επεηδή ν πιεζπζκόο ηνπο αλέξρεηαη ζε πνιιά εθαηνκκύξηα . επεηδή ν αδειθόο ζε ζπδεηήζεηο . ΢ηε ζπλέρεηα . ν Γέξνληαο . είπε όηη ήηαλ ην 1912. Σνλ ξώηεζε .ινηπόλ . Δίπε . πνπ έθαλε – κε θαιό πάληα . βέβαηα ινγηζκό –ζπλήζηδε λα κηιά γηα αλακελόκελα ζιηβεξά γεγνλόηα . ηνπ είπε : -Να πξνζέρεηο θαη λα κελ θνβίδεηο ηα παηδηά ! ΢ε εξώηεζε γηα ηηο δύν Παζραιηέο . γηαηί αλ – αο πνύκε – ηνλ ρηππήζεη έλα απηνθίλεην θαη πεζάλεη .΢ΚΔΤΟ΢ ΔΚΛΟΓΖ΢.(Σν θπιιάδην απηό δεκνζηεύεηαη θαη ζην βηβιίν «Ο Γέξσλ Παΐζηνο». Ζ νπζία είλαη πνηνο έρεη ην δίθην κε ην κέξνο ηνπ . γηα ζέκαηα εζραηνινγηθά . πνπ αθνπγόληνπζαλ πνιιά γηα ηνλ αληίρξηζην .

Δξδεγνβίλε). επεηδή αηζζάλεηαη έλνρνο . Δίπε . ΢πκπιήξσζε επί ιέμεη : -Οη Σνύξθνη ηα θόιιπβα (γηα ην κλεκόζπλν ηνπο) ηα έρνπλ ζην δσλάξη ηνπο! ΢θεύνο εθινγήο . ΢ει :87   ΔΣ΢Η . ζθηάδνληαη . Δκέλα ν ινγηζκόο κνπ . Σν ίδην παζαίλνπλ θαη νη Σνύξθνη . ΢θεύνο εθινγήο . κνπ ιέεη όηη ζα ζπκβνύλ πνιιά πξάγκαηα : Οη Ρώζνη ζα θαηαιάβνπλ ηελ Σνπξθία . έξρεηαη ζηγά-ζηγά . Ζ ζπλαίζζεζε ηεο ελνρήο ηνπ ηνλ θάλεη λα θνβάηαη αθόκα θαη ην γάβγηζκα ηνπ κηθξνύ . αιιά ζύληνκα ζα ηελ μαλαπάξνπλ . ηόζν μεθάζαξα είλαη γξακκέλα . γηα λα κελ ηνλ πάξνπλ ρακπάξη . Δπεηδή δελ είλαη δηθά ηνπο ηα κέξε . Κη εθείλνη ληώζνπλ έλνρνη . πξέπεη ηώξα θαηά ηνλ ίδην ηξόπν λα αλεμαξηεηνπνηεζνύλ νη Κνύξδνη θαη νη Αξκέληνη. ζπκβαίλεη όηη θαη κε ηνπο ιύθνπο : Έλαο ιύθνο . Με ηνπο ερζξνύο καο . κε ην πξώην γάβγηζκα θη ελόο θνπηαβηνύ αθόκα ζθηάδεηαη θαη θεύγεη καθξηά. «επγεληθά» . ζα θνκκαηηάζνπλ ηελ Σνπξθία . αδύλακνπ θνπηαβηνύ . γηαηί βξίζθεη θαη ηνλ Θεό βνεζό . Καη ζε έλα πόιεκν ν θόβνο ην πεζκέλν εζηθό θαη ε ελνρή είλαη ν πην κεγάινο ερζξόο . Βιέπσ όκσο λα δηαιύνπλ ηελ Σνπξθία κε επγεληθό ηξόπν : ζα μεζεθσζνύλ νη Κνύξδνη θαη νη Αξκέληνη θαη ζα δεηήζνπλ νη Δπξσπαίνη λα αλεμαξηεηνπνηεζνύλ θαη ηα έζλε απηά . ΢ει : 143  ΣΟ ΝΑ ΓΗΑΒΑΕΔΗ ΚΑΝΔΗ΢ ΣΟΤ΢ ΠΡΟΦΖΣΔ΢ ΔΗΝΑΗ ΢ΑΝ ΝΑ ΓΗΑΒΑΕΔΗ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΢ήκεξα ην λα δηαβάδεη θαλείο ηνπο πξνθήηεο είλαη ζαλ λα δηαβάδεη εθεκεξίδα . όηαλ πιεζηάδεη ζε θάπνην θνπάδη κε πξόβαηα . ΘΑ ΚΟΜΜΑΣΗΑ΢ΟΤΝ ΣΖΝ ΣΟΤΡΚΗΑ Έλαο αδειθόο ξώηεζε ηνλ Γέξνληα γηα ηα γεγνλόηα ζηε ΢εξβία θαη εθείλνο κεηαμύ άιισλ είπε : -Οη Δπξσπαίνη ηώξα θάλνπλ ράξε ζηνπο Σνύξθνπο θαη αλεμαξηνπνηνύλ ηα θξαηίδηα όπνπ δνπλ κνπζνπικάλνη (Βνζλία . Έηζη . Ο Άγηνο Αξζέληνο ζηα Φάξαζα έιεγε ζηνπο πηζηνύο όηη ζα ράζνπλ ηελ παηξίδα . όκσο . Κη ελώ είλαη άγξηνο θαη δπλαηόο .. «ΔΤΓΔΝΗΚΑ». κάιηζηα όηη νη Σνύξθνη δελ έρνπλ πνιιέο κέξεο αθόκα . Θα πνπλ ηόηε ζηελ Σνπξθία : Δκείο ζνπ θάλακε ην ραηίξη εθεί . ε δε Σνπξθία ζα εμαθαληζηεί από ηνλ .

Υαξαθηεξηζηηθό ζεκάδη όηη πιεζηάδνπλ ηα γεγνλόηα απηά ζα είλαη ην γθξέκηζκα ηνπ ηεκέλνπο ηνπ Οκάξ . Ζ παξέα ζπλερίδεη έθπιεθηε λα κελ κηιά . Γέξνληαο : Γόμα ζνη ν Θεόο (Κάλεη ηνλ ζηαπξό ηνπ . ΢ει: 206  Μηα παξέα πξνζθπλεηώλ ζπλελλνήζεθαλ λα παξαθαιέζνπλ ηνλ Γέξνληα λα ηνπο κηιήζεη γηα ηε Κσλζηαληηλνύπνιε .000 ζηξαηό θαη ζα βαδίδνπλ πξνο ηα Ηεξνζόιπκα. ζα ηελ πάξνπκε ηελ Πόιε . ην 1/3 ζα αθαληζηνύλ θαη ην 1/3 ζα ηξαβερηεί πξνο ηελ Μεζνπνηακία. Ζ Διιάδα δελ ζα έρεη πξσηεύνληα ξόιν ζ΄απηόλ ηνλ πόιεκν . ν νπνίνο παιηά ήηαλ θηηζκέλνο ζε εθείλν αθξηβώο ην κέξνο . Γέξνληαο (αζηεηεπόκελνο): Παιηθάξηα ηεο θαθήο ……… Θεόδσξνο : Θα ηελ πάξνπκε . ζα απνζξαζπλζνύλ θαη ζα επηδεηθλύνληαη κε αλαίδεηα θαη ππεξεθάλεηα θαη ζα πξνζπαζήζνπλ λα θπβεξλήζνπλ ηελ Δπξώπε . ΢ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ζα γίλεη κεγάινο πόιεκνο κεηαμύ ησλ Ρώζσλ θαη ησλ Δπξσπαίσλ θαη ζα ρπζεί πνιύ αίκα . ζα ηελ πάξνπκε ηελ Πόιε . Γέξνληα . όρη επεηδή ζα καο επιαβνύληαη νη Ρώζνη αιιά επεηδή δελ ζα βξίζθνπλ θαιύηεξε ιύζε θαη ζα θαηαιήμνπλ ζε απηήλ ηελ ζπκθσλία κε ηελ Διιάδα .000. αιιά ζα ηεο δνζεί ε Κσλζηαληηλνύπνιε .εγέηε . Ο ζηξαηόο ν Διιεληθόο νύηε θαλ πνπ ζα πξνιάβεη λα πάεη εθεί θαη ε Πόιε ζα ηνπ έρεη δνζεί . επινγεκέλν . επεηδή ζα έρνπλ δύλακε θαη βνήζεηα από ηνλ Δπξσπαίν ……. κηα θαη ζα ηνπο πηέδνπλ νη δύζθνιεο ηόηε πεξηζηάζεηο . . Σόηε ηα 2/3 ησλ Δβξαίσλ ζα γίλνπλ ρξηζηηαλνί …… ΢θεύνο Δθινγήο . ζα ηελ πάξνπκε . γηαηί ην 1/3 ησλ Σνύξθσλ ζα γίλνπλ ρξηζηηαλνί . γπξίδνληαο πξνο ηελ αλαηνιή θαη βιέπνληαο πξνο ηελ Πόιε) Γεκήηξηνο : Αλ είλαη από ηνλ Θεό . Γέξνληαο : Γηα πέζηε κνπ . Ζ Μέζε Αλαηνιή ζα γίλεη γήπεδν πνιέκσλ . Οη Δβξαίνη . Γέξνληα . ζηνπο νπνίνπο ζα ιάβνπλ κέξνο νη Ρώζνη . Ζ παξέα κέλεη άλαπδε θαη δελ κηιά θαζόινπ . Θα ρπζεί πνιύ αίκα θαη κάιηζηα νη Κηλέδνη ζα πεξάζνπλ ηνλ Δπθξάηε πνηακό έρνληαο 200. αθνύ ην γθξέκηζκα ηνπ ζα ζεκάλεη ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ γηα ηελ αλνηθνδόκεζε ηνπ λανύ ηνπ ΢νινκώληνο . ΢ε ιίγν ν Γέξνληαο επέζηξεςε θαη πξνο έθπιεμε όισλ .ράξηε . πξηλ πξνιάβνπλ λα ηνλ ξσηήζνπλ ηίπνηα – δείρλνληαο έηζη όηη ην πλεπκαηηθό ηνπ «ξαληάξ» είρε αληηιεθζεί ηελ ζθέςε ηνπο – ηνπο ιέεη : Γέξνληαο : Ση ιέηε .

Γηα επηά ρξόληα ζηελ Παιαηζηίλε δελ ζα θαίλε μύια . Καλέλαο δελ κπόξεζε λα ην εμεγήζεη . όπσο . παπάδεο θαη κνλαρνύο ! Νηθόιανο : Καη ιατθνύο . Γεκήηξηνο : Γέξνληα . ζηνλ Εαραξία . γηαηί κεξηθά πξάγκαηα αιιηώο ηα ιέλε νη Παηέξεο θαη αιιηώο ηα εξκελεύεη ν θόζκνο . ηα εμακίιηα πνπ αλαθέξεη ν Άγηνο Κνζκάο ν Αηησιόο . γηα λα πηζηέςνπλ. κα θαλέλαο δελ μέξεη όηη απηά πνπ ιέεη είλαη ηα εμακίιηα ησλ ρσξηθώλ πδάησλ. όινη ην εξκελεύνπλ ιαλζαζκέλα . Γέξνληαο : Μπόξεο . ην απνιπηίθην ηνπ πξνθήηνπ Ζιηνύ ιέεη όηη είλαη ν δεύηεξνο πξόδξνκνο ηεο Παξνπζίαο Υξηζηνύ . . ζηνλ Ηεδεθηήι. ην άιιν 1/3 ζα βαπηηζηεί θαη κνλάρα ην ππόινηπν 1/3 ζα πάεη ζηελ Κόθθηλε Μειηά ). ελώ εγώ εδώ θαίσ αθόκα μύια ζην ηδάθη θαη έηζη μέξσ από απηά . Απηόο . είλαη από ηνλ Θεό! Θα ηελ πάξνπκε ! Όρη πσο ζα ηελ πάξνπκε εκείο αιιά ζα καο ηελ δώζνπλ ζαλ ιύζε ζε εκάο . Δμακίιηα ππάξρνπλ ζηνλ Λαγθαδά . ΢ε απηόλ ηνλ πόιεκν όινη ζα γπξίζνπλ ληθεκέλνη . Ο ειιεληθόο ζηξαηόο ζα είλαη ληθεηήο . Σόηε ζα ςάρλεη θαλείο λα βξεη άπηζην . ζηελ Κόξηλζν. (Οη Σνύξθνη ζα θύγνπλ . ζηνλ Ησήι . δελ θνηκήζεθε . «Τπέξ ησλ εκώλ ακαξηεκάησλ θαη ησλ ηνπ ιανύ αγλνεκάησλ ». Από ηνπο Σνύξθνπο ην 1/3 ζα ζθνησζεί .θαζώο είλαη γλσζηό. ΢ην ηέινο ζα ηνπο δηώμνπλ σο ηελ Κόθθηλε Μειηά . ζα δηαξθέζεη πνιύ απηό ην θαθό . δηόηη απηό ζα λνκίδνπλ πσο είλαη ην ζπκθέξνλ ηνπο . ππάξρεη θαη δεύηεξν εκίρξνλν : Μεηά ηα γεγνλόηα απηά ν άλζξσπνο ζα θηάζεη ζε αδηέμνδν θαη ηόηε όινη ζα δεηνύλ λα κάζνπλ γηα ην Δπαγγέιην θαη ηηο Γξαθέο . όκσο ζέιεη πνιύ πξνζνρή .Γήπεδν ζα΄λαη ε Παιαηζηίλε . όπσο επίζεο θαη ν Δλώρ .Γέξνληαο : Ναη . Γεκήηξηνο : Γέξνληα . Γέξνληαο : Σα δηθά ζαο είλαη αγλνήκαηα . ζηελ Θξάθε . αο ππνζέζνπκε . Έηζη δελ ιέεη ε επρή ηεο ζείαο ιεηηνπξγίαο . κπόξεο ζα΄λαη ! Θα δώζνπκε όκσο εμεηάζεηο . Αιιά . ελώ ηα δηθά καο είλαη ακαξηήκαηα . Θα έξζεη ν πξνθήηεο Ζιίαο ζηελ γε. αιιά πνπ λα μέξεηε εζείο από κπαζηνύληα θαη μύια ! Δζείο έρεηε ηώξα ζηα ζπίηηα ζαο θαινξηθέξ(ρακνγειώληαο) . ηάθνο ηνπο ε Νεθξά Θάιαζζα . Ο Υξηζηόο ζα ιππεζεί ηνλ θόζκν θαη ζα δείμεη έλα ζεκείν . ζα ππάξρνπλ εγέηεο θαηάιιεινη . αιιά ζα μαλάξζνπλ πάιη θαη ζα θηάζνπλ σο ηα εμακίιηα . Γέξνληαο : Θα νηθνλνκήζεη ν Θεόο . ζην Κηιθίο . αιιά κπαζηνύληα . δεζπνηάδεο . ζηνλ Γαληήι . Σα ιέλε όια . Γέξνληαο (ρακνγειώληαο ): Ο πξνθήηεο Ζιίαο ηξνράεη θαη εηνηκάδεη ηελ καραίξα ηνπ! Καη κάιηζηα πξώηα ζα αξρίζεη από ηνπο Παηξηάξρεο. Γεκήηξηνο : Γέξνληα . Γελ δηαβάδεηε ηνπο πξνθήηεο . Απηό ζα είλαη ην πξώην εκίρξνλν . Ο πξνθήηεο Ζιίαο ηξνράεη ην καραίξη ηνπ .

ηα νπνία είλαη θαη βαξηά! Ση λα πνύκε . ») Υξήζηνο : Οη Δβξαίνη ……. όπσο παιαηόηεξα ξσηνύζαλ γηα ηα πνιηηηθά θξνλήκαηα . αιιά πνηνο ηα δηαβάδεη . αθνύ πξόζθεξε θαη ζηνπο ηειεπηαίνπο επηζθέπηεο πνπ ήξζαλ εθείλε ηελ ζηηγκή θέξαζκα . αιι΄ ή ηα όπια θαηαθαύζνπζη ππξί . όηη ν Μεζζίαο έρεη έξζεη . Γέξνληαο : Σελ Πόιε λα πάξνπκε . μαλαξσηά έλαλ απ΄απηνύο : Γέξνληαο : Θα ηελ πάξνπκε ηελ Πόιε . Ο Γέξνληαο . Γέξνληα . Γέξνληαο : Έλαο επζεβήο Ηνξδαλόο κνπ είπε όηη νη Δβξαίνη έρνπλ ζθάςεη από θάησ από ην ηέκελνο ηνπ Οκάξ . νη Δβξαίνη . Γεκήηξηνο : Γέξνληα .γηα λα θηίζνπλ ην Ναό ηνπ ΢νινκώληνο. όια ηα ιέλε θαη ηα γξάθνπλ ηα βηβιία καο (ηεο Δθθιεζίαο) .(Πξόθεηηαη γηα ηελ πξνθεηεία ηνπ πξνθήηε Ηεδεθηήι 39 . ηελ Βόξεην Ήπεηξν θαη επηά άηνκα ηελ παίξλνπκε! Υξήζηνο : Δπηά θαη εγώ νθηώ ! Γέξνληαο : Πάξηελα ! Καη εγώ ζα κεηαθέξσ ηα ιείςαλα ηνπ Αγίνπ Κνζκά ηνπ Αηησινύ . Κνηκάηαη κε ηα ηζαξνύρηα ! Γεκήηξηνο : Απηά . Ο θόζκνο ρακπάξη δελ παίξλεη . Γέξνληα . ιεο . γηαηί είλαη επνρή νκνινγίαο . θαη πξνλνκεύζνπζη ηνπο πξνλνκεπζαληαο απηνύο θαη ζθπιεύζνπζη ηνπο ζθπιεύζαληαο απηνύο . γηαηί ηόηε ιέλε απηνί όηη ζα έξζεη ν κεζζίαο ηνπο . Κνηκόκαζηε κε ηα ηζαξνύρηα . ιέγεη Κύξηνο . αδηθήζεθε πνιύ . πέιηαηο θαη θνληνίο θαη ηόμεηο θαη ηνμεύκαζη θαη ξάβδνηο ρεηξώλ θαη ιόγραηο . δειαδή ν αληίρξηζηνο . θαη νπ κε ιάβσζη μύια εθ ηνπ πεδίνπ νπδέ κε θόςσζηλ εθ ησλ δξπκώλ . γηαηί . Γέξνληαο : ΢εκεία . Αιιά όκσο κπόξεο ζα΄λαη ! Ζ Διιάδα δελ ζα πάζεη ηίπνηε . ζεκεία ησλ θαηξώλ . θαη θαύζνπζηλ ελ ηνηο όπινηο . Ση ιέλε ηώξα απηνί εδώ . Γέξνληαο :Πνιιέο κπόξεο πέξαζε ε Διιάδα . Οη θαηξνί είλαη δύζθνινη . γηα λα κελ θαηαιαβαίλεη κε όια απηά πνπ γίλνληαη ……Πνιινί από ηνπο άγηνπο παηέξεο ζα επρόληνπζαλ λα δήζνπλ ζηελ επνρή καο . Γέξνληαο : Α . νη ρξηζηηαλνί . Υξήζηνο : Δγώ ζα πάσ γηα ηελ Βόξεην Ήπεηξν . Νηθόιανο : Θα καο θάλνπλ θάθειν . Θα ξσηάλε ζε ιίγν γηα ηνπο ρξηζηηαλνύο . ε Διιάδα ζα πάζεη θαθό . αιιά δελ ην θαηαιαβαίλνπκε. ζε πνιιά κέηξα βάζνο έλα ηνύλει θαη ζέινπλ λα θαηαζηξέςνπλ ην ηέκελνο . βξε παηδηά . είλαη ζεκεία ησλ θαηξώλ . δελ βιέπεηε ……Πξέπεη λα΄λαη βόηδη – λα κε ζπγρσξείηε – θαλείο . θαη θαύζνπζηλ ελ απηνίο ππξ επηά έηε . Σόηε ζα ιέλε νη Άξαβεο ζηνπο ρξηζηηαλνύο : Γελ ιέηε εζείο . Ση . 9-10 : «θαη εμειεύζνληαη νη θαηνηθνύληεο ηαο πόιεηο Ηζξαήι . κπξάβν! Φαθέινπο .

γηα λα βγνπλ ζην κνλνπάηη . Οη άιινη πάπεο ζε ζρέζε κε εθείλνλ ζα θαίλνληαη ζαλ θαινί. Οη κηλαξέδεο ηη ζα γίλνπλ κεηά . μεπξνβνδίδνληαο ηνπο . αιιά θαη γηα όηη ηνπο πιεξνθόξεζε όηη ζηελ γεληά ηελ δηθή ηνπο ζα γίλνπλ όια απηά ηα θνβεξά πξάγκαηα .ηελ αγαπάεη ν Θεόο . θακπαλαξηά ! Γέξνληαο : (ραξηηνινγώληαο) : Όρη . ζα γίλνπλ ζηύινη γηα ηνπο ζηπιίηεο θαη ζα θξέκνληαη ηα θνκπνζθνίληα κέρξη θάησ ! Γεκήηξηνο : Γέξνληα . ΢εθώζεθαλ πήξαλ ηελ επρή ηνπ θαη θαζώο έζηξηςαλ . ινηπόλ . εθεί θαη θάζηζαλ καδί ηνπ . Θα ζπλεξγαζηεί πνιύ θαη ν πάπαο . ζην δξόκν κεηαμύ ηνπο όηη θάπνηνο ζα έπξεπε λα ξσηήζεη ηνλ Γέξνληα γηα ην ζέκα απηό θαζώο ζα ζπδεηνύζαλ . ινηπόλ . δελ ηόικεζε όκσο θαλείο λα ηνπ θάλεη απηήλ ηελ εξώηεζε . ν Γέξνληαο . γηαηί όια ηα παηδηά ηνπ δηαβόινπ ζα ηα ζεσξεί δηθά ηνπ θαη ζα ηνπο ππνδεηθλύεη λ΄αθνινπζνύλ ηνλ αληίρξηζην.λα δνύκε ηη ζα γίλεη όκσο . δηόηη απηόο ζα είλαη ε αηηία . Πήγαλ . Απηήλ ηελ πύιε δελ ηελ μέξεη θαλείο ……. πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ αλάδεημε ηνπ αληηρξίζηνπ . Γη΄απηό θη ν Άγηνο Κνζκάο ν Αηησιόο είπε : «ηνλ πάπα λα θαηαξάζζε . Ήζειαλ όκσο λα ην αθνύζνπλ θαη απηνί από ην ίδην ηνπ ην ζηόκα θαη κάιηζηα δηεξσηώλην αλ ζα δνπλ θαη απηνί όηαλ ζα ηελ πάξνπκε . Γέξνληα . ΢θεύνο Δθινγήο . Γέξνληαο : Ναη Δβξαίνο ζα΄λαη . ρακνγειώληαο ηνπο είπε : -Καη λα μέξεηε : Καη ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ζα ηελ πάξνπκε θαη ζα δείηε θαη εζείο εθείλνλ ηνλ θαηξό ! Οη καζεηέο έκεηλαλ εκβξόληεηνη από ηα ιεγόκελα ηνπ θαη ζαύκαδαλ γηα ηελ Υάξε πνπ είρε θαη επιεξνθνξείην απ΄απηήλ ηα πάληα . ΢θεύνο Δθινγήο . Νηθόιανο : Θα ηνπο γθξεκίζνπκε ! Θεόδσξνο : Θα ηα θάλνπκε . ΢ει:267 . ΢ει :219  «ΘΑ ΕΔΗΣΔ ΚΑΗ Δ΢ΔΗ΢ ΔΚΔΗΝΟΝ ΣΟΝ ΚΑΗΡΟ ! » Μηα νκάδα κηθξώλ καζεηώλ από ηελ Αζσληάδα ΢ρνιή θαηεθόξηδαλ γηα ηνλ Γέξνληα .Έιεγαλ . ΢ηελ Μηθξά Αζία έρνπκε πνιιά άγηα ιείςαλα . Σνπο απαζρνινύζε έλα ζέκα : Άθνπγαλ όηη ν Γέξνληαο ζε θάπνηνπο είρε πεη όηη ζα πάξνπκε ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε . ν εγέηεο απηόο ηνπ πνιέκνπ ζα είλαη Δβξαίνο . Θα πάξνπκε ηελ Αγία ΢νθία θαη ζ΄αλνίμεη θαη ε πύιε .» Ο Άγηνο ελλννύζε απηόλ ηνλ πάπα ηεο ζπγθεθξηκέλεο επνρήο .

ην πνιύ –πνιύ θαλα-δπό λεζηά λα πεηξάμνπλ απηνί .Κ…. Μιταήλ Γηα ηελ Βόξεην Ήπεηξν Οη Βνξεηνεπεηξώηεο λα κελ θνβνύληαη. ΘΑ ΣΑ ΓΔΗΣΔ » Ο θύξηνο Γ…. Ο πόλνο γηα ηελ Βόξεην Ήπεηξν είλαη κεγάινο. κε ηνλ πόιεκν δελ ζα πάζνπκε εκείο θαθό . Οη ειεπζεξσηέο δελ ζα θαηαιαβαίλνπλ από πνιηηηθέο θαη ζα κπνπλ κέζα γηα λα βνεζήζνπλ. ν Γέξνληαο είπε : . Κ…. Θα ηα δείηε . ηώξα δελ κπνξεί λα αιιάμεη. Οη πνιηηηθνί από ηε κία ζα ραξνύλ θη απηνί από ηελ άιιε όκσο είλαη δεζκεπκέλνη θαη δελ κπνξνύλ λα ελεξγήζνπλ. Δίλαη ζαλ λα ιεο θάπνηα από ηα παηδηά ζνπ λα ρσξηζηνύλ από ηα άιια. Δκείο επεηδή είκαζηε νξζόδνμνη όηη δελ ζα πάζνπκε θαθό . -Γέξνληα . επεηδή ιεηηνπξγνύλ θαη νη πλεπκαηηθνί λόκνη. . ΢ει:289  ΢ηνλ θύξην Γ…. ην πνιύ θαλα – δπν λεζηά καο λα πεηξάμνπλ . αιιά εκάο ζα καο δώζνπλ θαη ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε . Δκείο ζα είκαζηε ληθεηέο . επεηδή θάπνηα κέξα ζα ειεπζεξσζνύλε από θάπνηα παιηθάξηα. επεηδή ήκαζηαλ κηα νηθνγέλεηα θαη καο ρώξηζαλ. είρε επηζθεθζεί ηνλ Γέξνληα . ΢ει:309 «Σο μεγάλο μσζηικό ηοσ Γέρονηα Παϊζίοσ» Μ. ζα ηα δείηε ! Παξώλ ζηελ ζπδήηεζε ήηαλ θαη ν γηνο ηνπ θπξίνπ Γ…… ΢θεύνο Δθινγήο . γηαηί είκαζηε νξζόδνμνη .Ζ Σνπξθία ζα δηακειηζηεί . Γη’ απηό δελ πξέπεη λα θνβνύληαη νη Βνξεηνεπεηξώηεο. Θα γίλεη πόιεκνο ζε δύν εκίρξνλα . «ΘΑ ΣΑ ΓΔΗΣΔ. -Δ . Δθ ησλ πξαγκάησλ όκσο ζα αλαγθαζζνύλ λα καο δώζνπλ ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. ΢θεύνο Δθινγήο . από ηελ Κ…. Οη άιιεο ρώξεο ζα ην δερηνύλ θαη ζα πνπλ όηη αθνύ έγηλε. . ηνπ . …………… Καη ζπλέρηζε ν Γέξνληαο : -Να γλσξίδεηο όηη θαη ε Σνπξθία ζα δηαιπζεί .

Άθνπζεο ηη είπα .Σελ Κσλζηαληηλνύπνιε ζα ηελ πάξνπκε πίζσ . από ηα Ησάλληλα. Γέξνληα ην άθνπζα . αλ θαη όινη καο κηζνύλ . ΢ει :209 ΣΕΛΟ΢. έηζη όπσο θαηάληεζε ε πιεηνλόηεηα ηεο λενιαίαο καο . πνπ ζα κπνύκε : Καη γπξλώληαο πξνο ηα εκέλα κνπ είπε : . γηαηί είλαη έζλε κε δηαθνξεηηθέο παξαδόζεηο. Έηζη . ν Θεόο δελ καο αθήλεη λα πάζνπκε θάηη θαθό . δελ είκαζηε ηθαλνί γηα ηέηνηα . αιιά όρη εκείο . Ο Γέξσλ Παΐζηνο . ηελ νκπξέια ηεο Παλαγίαο ηελ θξαηνύζε ν αλζππαζπηζηήο ηεο Μνίξαο Καηαδξνκώλ .Ο ΓΔΡΩΝ ΠΑΪ΢ΗΟ΢.Ναη . Δκείο . Όπσο πξνρσξνύζακε .Σ. ΠΑ΢Α ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΣΙΜΗ ΑΜΗΝ . Ηερομονάτοσ Υριζηοδούλοσ Αγγελόγλοσ   Γελ ζα θάλνπλ ρσξηό ζηελ ΔΟΚ . Σόηε γέιαζεο εθείλνο θαη πξόθεξε ην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ επηθώλεκα . Ακήλ ηνπ απάληεζα . Ο Γέξσλ Παΐζηνο . . Β. . ΢ει : 253  ΢ηελ Ληηαλεία ηεο Φνβεξάο Πξνζηαζίαο ην 1992 . ν νπνίνο θάπνηα ζηηγκή είπε ζηνλ αμησκαηηθό : -Άληε . αιιά επεηδή έρνπκε ηελ νξζή πίζηε (νξζνδνμία) . ζαλ ιύζε ζην πξόβιεκα ηνπο . δειαδή) . ΚΑΙ ΣΩ ΕΧΟΝΣΙ ΕΞΟΤ΢ΙΑ ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΡΩΝ ΜΟΝΩ ΑΛΗΘΙΝΩ ΘΕΩ ΙΗ΢ΟΤ ΧΡΙ΢ΣΩ. . δεμηά ηνπ ήκνπλ εγώ θαη αξηζηεξά ηνπ ν Γέξνληαο . όρη ιόγσ ηεο θαινζύλεο καο . εύρνκαη κε ην θαιό λα είζαη ζεκαηνθόξνοθαη ζηελ Πόιε (Κσλ/πνιε) . Ο Γέξσλ Παΐζηνο . Όκσο ν Θεόο ζα νηθνλνκήζεη λα πάξνπλ άιινη ηελ Πόιε θαη λα ηελ δώζνπλ ζε εκάο . Μηα κέξα αξγόηεξα θαηέβεθα από ην θειί ηνπ θαη ηνλ ξώηεζα ζρεηηθά κε ηελ Πόιε θαη κνπ είπε: . ΢ει : 183  Ο Θεόο καο αλέρεηαη ζαλ έζλνο .Α! (εληάμεη .

Με θαηάιαβε ν ηνύξθνο θύιαθαο πνύ πξνζεπρόκνπλ θαη κε έδηωρλε έμω θιπ θαη πξόζζεζα θαη άιια παξάπνλα Σηνλ Θεόλ. αξγόηεξα ζηνλ Κεκάι. Με αγάπε Χξηζηνύ Μνλαρόο Παΐζηνο . Τνπ Αγίνπ Δεκεηξίνπ θιείλω δύν ρξόληα πνπ πξνζεπρήζεθα Σηελ Αγία Σνθηά καο. Παΐζηνο από ηελ Αγηα΢νθηά : Αγαπεηέ κνπ αδειθέ Ιωάλλε. ν νπνίνο έρεη ζπλέρεηα ηελ Θεϊθή Τνπ Αμία. Ελώ εκείο πηζηεύνπκε Σηνλ Χξηζηό.Ζ απόδνζε ηνπ θνριηνεηδνύο θεηκέλνπ ηεο θαξηπνζηαι ηνπ νπηζζόθπιινπ πνπ έζηεηιε ν π. Είλαη έλαο Λαόο ζαλ ηνπο γύθηνπο βξόκηθνο θαη θνβηηζηάξηθνο. δηόηη πξηλ πηζηεύαλε ζηνλ Μωάκεζ. Εύρνκαη ν Θεόο λα δώζεη γξήγνξα λα έιζεη ε Χάζε ηνπ ηνπξθηθνύ θεγγαξγηνύ. αιιά ζηελ ζαξθνιαηξία. Καη ηνλ Χξηζηό θαη ηελ Παλαγία καδί ηνπ. θαη ν Ειιεληθόο Λαόο έρεη πάληα ηδαληθά. θαη είδαλ όηη ήην έλαο αγύξηεο ν Μωάκεζ) νύηε θαη ζηνλ Κεκάι πηζηεύνπλ. Τώξα νύηε ζην Μωάκεζ πηζηεύνπλ (γηαηί κνξθώζεθαλ θάπωο . Πηζηεύω δελ ζα ηελ αθήζε ηελ Αγία Σνθηά καο ζηα ρέξηα ηωλ βξώκηθωλ ηνύξθωλ. θαη είπα ηα παξάπνλα κνπ ζηνλ Καιόλ Θεόλ. Ακήλ. Τώξα δελ έρνπλ ηδαληθά.

com .blogspot.‘Όποιος αδελθός τριζηιανός. θέλει να αναησπώζει και να μοιράζει ηο παρόν μπορεί από ηην ιζηοζελίδα: paterpaisios.

.

. σπάρτει ζηο εζώθσλλο.Η απόδοζη ηοσ ιδιότειροσ κοτλιοειδούς κειμένοσ ποσ έγραυε ο Γέρφν Παΐζιος ζηέλνονηας ασηή ηην καρη-ποζηαλ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful