TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

_____________________________________________________________

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 7/2011

ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie číslo 5/2007 o dani z motorových vozidiel na území Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 12.12.2007 v znení neskorších zmien

Schválené Zastupiteľstvom číslo_________________

Trenčianskeho

samosprávneho

kraja

dňa

26.10.2011

uznesením

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja Číslo 7/2011 z 26.10.2011

ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie číslo 5/2007 o dani z motorových vozidiel na území Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 12.12.2007 v znení neskorších zmien

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja podľa § 8 ods. 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a podľa § 86 ods. 2 a 4, § 88 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: Čl. 1 Predmet úpravy Týmto všeobecne záväzným nariadením sa mení sadzba dane z motorových vozidiel na území Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „daň“) nasledovne: čl. 3 sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením: Čl. 3 Sadzba dane Sadzba dane pre osobné automobily, úžitkové vozidlo, autobusy a vozidlá používané v rámci návesovej jazdnej súpravy : 1. Sadzba dane pre osobný automobil podľa zdvihového objemu motora v cm3 uvedeného v dokladoch vozidla:
Sadzba dane Zdvihový objem motora v cm do 900 cm vrátane nad 900 cm do 1 200 cm
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

v EUR 61,00 81,00 117,00 150,00 181,00 214,00

nad 1 200 cm do 1 500 cm nad 1 500 cm do 2 000 cm nad 2 000 cm do 3 000 cm nad 3 000 cm
3

2

2. Sadzba dane pre úžitkové vozidlo a autobus podľa celkovej hmotnosti a počtu náprav uvedených v dokladoch vozidla, osobitne pre motorové vozidlo a osobitne pre prípojné vozidlo a sadzba dane pre vozidlo používané v rámci návesovej jazdnej súpravy (ťahač a náves) podľa celkovej hmotnosti a počtu náprav uvedených v dokladoch vozidla , osobitne pre ťahač a osobitne pre náves; vozidlo sa z hľadiska určenia sadzby dane zaradí do najbližšej nižšej daňovej skupiny, než do akej by patrilo podľa celkovej hmotnosti uvedenej v dokladoch vozidla, osobitne ťahač a osobitne náves:

Celková hmotnosť naloženého vozidla v tonách

Sadzba dane

Znížená sadzba dane

Znížená sadzba dane EURO 4

v EUR a/ s 1 alebo 2 nápravami do 1 t vrátane nad 1 t do 2 t vrátane nad 2 t do 4 t vrátane nad 4 t do 6 t vrátane nad 6 t do 8 t vrátane nad 8 t do 10 t vrátane nad 10 t do 12 t vrátane nad 12 t do 14 t vrátane nad 14 t do 16 t vrátane nad 16 t do 18 t vrátane nad 18 t do 20 t vrátane nad 20 t do 22 t vrátane nad 22 t do 24 t vrátane nad 24 t do 26 t vrátane nad 26 t do 28 t vrátane nad 28 t do 30 t vrátane nad 30 t 75,00 135,00 212,00 316,00 418,00 524,00 626,00 783,00 944,00 1098,00 1256,00 1465,00 1677,00 1886,00 2095,00 2303,00 2513,00

EURO 3 v EUR 73,02 129,45 197,50 287,12 376,75 471,35 562,63 705,37 846,44 989,17 1130,25 1319,45 1508,66 1697,86 1887,07 2072,96 2263,82

EURO 5 v EUR 69,70 124,47 187,54 273,84 360,15 453,09 539,40 675,49 811,59 947,68 1083,78 1266,34 1447,25 1628,16 1809,06 1988,31 2170,88

3

Celková hmotnosť naloženého vozidla v tonách

Sadzba dane

Znížená sadzba dane

Znížená sadzba dane EURO 4

v EUR b/ s 3 nápravami do 15 t vrátane nad 15 t do 17 t vrátane nad 17 t do 19 t vrátane nad 19 t do 21 t vrátane nad 21 t do 23 t vrátane nad 23 t do 25 t vrátane nad 25 t do 27 t vrátane nad 27 t do 29 t vrátane nad 29 t do 31 t vrátane nad 31 t do 33 t vrátane nad 33 t do 35 t vrátane nad 35 t do 37 t vrátane nad 37 t do 39 t vrátane nad 40 t 574,00 682,00 839,00 997,00 1155,00 1309,00 1467,00 1624,00 1782,00 1990,00 2203,00 2413,00 2621,00 2830,00

EURO 3 v EUR 514,50 614,08 755,16 896,23 1038,96 1178,38 1309,50 1462,19 1603,26 1790,81 1983,33 2172,54 2356,76 2547,63

EURO 5 v EUR 494,58 587,53 723,62 859,72 995,81 1128,59 1266,34 1400,78 1536,87 1716,12 1900,35 2081,25 2258,84 2441,41

Celková hmotnosť naloženého vozidla v tonách

Sadzba dane

Znížená sadzba dane

Znížená sadzba dane EURO 4

EURO 3 v EUR c/ so 4 a viacerými nápravami do 23 t vrátane nad 23 t do 25 t vrátane nad 25 t do 27 t vrátane nad 27 t do 29 t vrátane nad 29 t do 31 t vrátane nad 31 t do 33 t vrátane nad 33 t do 35 t vrátane nad 35 t do 37 t vrátane nad 37 t do 40 t vrátane nad 40 t 732,00 890,00 1048,00 1205,00 1327,00 1573,00 1782,00 1990,00 2203,00 2413,00 657,23 798,31 941,04 1083,78 1224,85 1415,72 1603,26 1790,81 1981,67 2172,54 v EUR

EURO 5 v EUR 630,68 765,11 901,21 1038,96 1175,06 1357,63 1536,87 1716,12 1900,35 2082,91

4

Čl. 2 Záverečné ustanovenia

Toto Všeobecne záväzné nariadenie schválilo Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja uznesením číslo ___________ zo dňa 26.10.2011 a nadobúda účinnosť dňom 1.januára 2012.

MUDr. Pavol Sedláček, MPH predseda

5

U Z N E S E N I A prijaté na XII. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja – 26.10.2011 1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice a programu rokovania). Predkladal: MUDr. Sedláček, MPH – predseda TSK U z n e s e n i e číslo 289/2011 Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne s ch v a ľ u j e A) overovateľov zápisnice: I. overovateľ: doc. PaedDr. BOŢIK, PhD. II. overovateľ: Mgr. Miloš PAGÁČ Hlasovanie poslancov: ZA: 43 PROTI: ZDRŢAL SA: – NEHLASOVAL: B) program XII. zasadnutia Zastupiteľstva TSK 26.10.2011, po úprave na základe poslaneckého návrhu doc. PhDr. Janasa, PhD.: 1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice a programu rokovania). Predkladá: MUDr. Sedláček, MPH – predseda TSK 2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XI. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. Predkladá: Ing. Horváth – hlavný kontrolór TSK 3. Návrhy na riešenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku TSK. Predkladá: JUDr. Sedláčková– zástupkyňa riaditeľa Ú TSK 4. Vyhodnotenie plnenia Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2011. Predkladá: Ing. Rýpal – vedúci finančného odboru 5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 7/2011, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie číslo 5/2007 o dani z motorových vozidiel na území Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 12.12.2007 v znení neskorších zmien. Predkladá: Ing. Rýpal – vedúci finančného odboru 6. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 6/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy cirkevným a súkromným zriaďovateľom základných umeleckých škôl a školských zariadení na kalendárny rok 2012. Predkladá: Mgr. Duchová–poverená riadením odb. školstva

6 Hlasovanie poslancov č. 6: ZA: 43 PROTI: ZDRŢAL SA: NEHLASOVAL: 1

4. Vyhodnotenie plnenia Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2011. Predkladal: Ing. Rýpal – vedúci finančného odboru U z n e s e n i e číslo 293/2011 Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne b e r i e na v e d o m i e Vyhodnotenie plnenia Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2011. Hlasovanie poslancov č. 7: ZA: 44 PROTI: ZDRŢAL SA: NEHLASOVAL: -

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 7/2011, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie číslo 5/2007 o dani z motorových vozidiel na území Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 12.12.2007 v znení neskorších zmien. Predkladal: Ing. Rýpal – vedúci finančného odboru U z n e s e n i e číslo 294/2011 Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne na základe ustanovenia §8 ods.1, §11 ods.2 písm. a) zákona č.302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov I. s c h v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 7/2011, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie číslo 5/2007 o dani z motorových vozidiel na území Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 12.12.2007 v znení neskorších zmien. II. s p l n o m o c ň u j e predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja - na vydanie úplného znenia Všeobecne záväzného nariadenia číslo 5/2007 o dani z motorových vozidiel na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení neskorších zmien.

7 Hlasovanie poslancov č. 8: ZA: 43 PROTI: ZDRŢAL SA: NEHLASOVAL: 1

6. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 6/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy cirkevným a súkromným zriaďovateľom základných umeleckých škôl a školských zariadení na kalendárny rok 2012. Predkladal: Ing. Buzalka - riaditeľ Úradu TSK U z n e s e n i e číslo 295/2011 Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 26.10.2011 prerokovalo a s ch v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 6/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy cirkevným a súkromným zriaďovateľom základných umeleckých škôl a školských zariadení na kalendárny rok 2012 s účinnosťou od 1. januára 2012. Hlasovanie poslancov č. 9: ZA: 42 PROTI: ZDRŢAL SA: 2 NEHLASOVAL: -

7. Návrh na refinancovanie úverov poskytnutých Dexia banka Slovensko, a.s.. Predkladal: Ing. Rýpal – vedúci finančného odboru U z n e s e n i e číslo 296/2011 Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne na základe ustanovenia §17 ods. 6, písm. a) a b) Zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov I. s c h v a ľ u j e a) prijatie úverov na refinancovanie úverov poskytnutých Dexia banka Slovensko, a.s.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful