พระราชประวัติ

พระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม พศ
-.. . เมืองเคม·ร-จ์ รั_.มส·าชูเ·.ส์ ·ระเทศสหรั_อเมร·า ทรงมี
พระนามเ-มว่า พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมพ.อ-.ยเ-ช
พระ·าทสมเ-จพระ·รมนทรมหาภูมพ.อ-.ยเ-ช มห..าธเ·ศร
รามาธ·-ีจั·รีน;·-นทร์ สยามนทราธราช ·รมนา.·พ.ร เส-จเ..ง.วั.ย
ราชสม·ั. เมื่อวันที่ . ม .นายน พศ -... +.ะนันพระเจ้าอยู่หัวมี
พระชนมพรร~า .. พรร~าเศ~
ทรงเส-จ+นสู่พระราชพธีราชาภเ~·สมรส เมื่อวันที่ -. เม~ายน
-... ·ั·หม่อมราชวงศ์สร·. ·.ยา·ร ธ-า+อง·รมหมื่นจันท·รีสรนา...ะ
หม่อมห.วง·ัว ·.ยา·ร .่อมาวันที่ ๕ พ;~ภาคม พศ -... พระเจ้าอยู่หัว
เส-จ+นสู่พระราชพ ธี·รมราชาภเ~· เ·นพระมหา·~ั.รย์พระองค์ที่ . .ห่ง
พระ·รมราชจั·รีวงศ์ ทรงเ·.่งพระ·_ม·รมราช.อง·ารว่า
“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
ห.ังจา·นัน มี พระ·รมราช.อง·าร.·ร-เ·.้า· ส.า·นาสมเ-จพระ
ราชนีสร·. +นเ·น สมเ-จพระนางเจ้าสร·. พระ·รมราชนี
พระราชพธี·รรพชาอ·สม·ท+อง\นห.วง จั-+นเมื่อวันจันทร์ที่ --
..าคม พศ -... . พระอ.·ส.วั-พระศรีรั.นศาส-าราม ..ะ . พระ
อ.·ส.พระพทธรั.นส.าน \นพระ·รมมหาราชวัง ทรง.าพระ·นวชเมื่อวัน
จันทร์ที่ ๕ พ;ศจ·ายน พศ -... รวมระยะเว.าที่พระองค์ทรง·นวชอยู่
.๕ วัน
พระ·าทสมเ-จพระเจ้าอยู่หัวภูมพ.อ-.ยเ-ช รัช·า.ที่ . ทรงมี พระ
·รมาภ.ธย .\นพระสพรร.·ั¡· -ังนีคือ พระ·าทสมเ-จพระ·รมนทรมหา
ภูมพ.อ-.ยเ-ช มห..าธเ·ศรามาธ·-ี จั·รีน;·-นทรสยามนทราธราช ·รม
นา.·พ.ร
พระ·รมาภ.ธยย่อ ภ·ร พระ·าทสมเ-จพระ·รมนทรมหาภูมพ.
อ-.ยเ-ช ·รมราชาธราช
..อ-รัชสมัย+องพระ·าทสมเ-จพระเจ้าอยู่หัวภูมพ.อ-.ยเ-ช
มหาราช นั·.ัง..่.-้เส-จ+นเสวยสรราชสม·ั. พระองค์ทรง·าเพ ¸พระราช
·ร.ีย·จนานั··ารอย่างสม่าเสมอ เพื่อ·ระ.ยชน์ส++อง·ระชารา~¸ร์ .-้
เส-จพระราช-าเนน.·ทรงเยี่ยมรา~¸ร\นพืนที่.่าง¡ ทั่วท·ภาค+อง·ระเทศ
ทัง\นเมือง..ะชน·ท ทัง\น·า.·..ะยอ-เ+า .ม่ว่าจะเ·นที่ทร·ัน-ารเพียง\-
หา·ที่นันมีพส·น·รอยู่..้ว พระองค์จะเส-จพระราช-าเนน.งท·.ห่ง
\น·ารเส-จพระราช-าเนนท·ครัง พระองค์ทรงมี·.้อง.่ายภาพ..ะ
.·นที่ ทรง.่ายภาพชีว.ความเ·นอยู่+องพส·น·ร\นท·พืนที่..ะท·ภูมภาค
ทรงทรา·.งความเ·นอยู่+องรา~¸รเห.่านัน.-ย.่อง.ท้ พระองค์จงทรง
พระราชทานพระราช-าร.ัง.ครง·าร.่าง¡
ม่งส่ งเสรม·ารพัoนา·ระเทศที่รั_·า.ทาอยู่..้ว\ห้-ีย่ง+น -้วยห.ั·
·าร\ห้·ระชาชนมีส่วน.-้รู้จั·ช่วยเห.ือ.นเอง ทวยรา~¸ร์·า··ง\จ -้วย
นาพระทัยจา·\นห.วง

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful