Mô hình tối đa hóa thỏa dụng- mô hình xác định mức cầu các loại hàng hóa của

hộ gia đình
đặt vấn đê : giả sữ anh sinh viên A mỗi tháng chỉ có thể dành ra một số tiền nhất định cho nhu cầu giả trí là xem ca nhạc và bóng đá. Anh ta phải cân nhắc xem nên xem ca nhạc bao nhiêu lần và xem đá bóng bao nhiêu lần

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful