SISTEMUL METODELOR ŞI TEHNICILOR MANAGERIALE - SMTM

Definiţia SMTM

ansamblul de metode, tehnici utilizate pentru conceperea şi exercitarea funcţiilor şi relaţiilor manageriale în cadrul unei organizaţii.

Elementele principale ale SMTM
 tehnica  metoda

managerială; managerială;

 sistemul

managerial sau metoda managerială complexă.

prin intermediul căreia se exercită o anumită sarcină de conducere. analiza postului. Exemple:    graficul de muncă al managerului. tehnica ORTID. impactul său limitându-se la nivelul unui manager. .Tehnica managerială o construcţie managerială relativ simplă.

etc. cu efecte localizate. metoda ABC. Exemple: analiza SWOT. componente. de regulă. benchmarking-ul. şedinţa. cu faze. . reguli precis conturate. delegarea. la nivelul unui număr redus de manageri sau compartimente. prin care se exercită un segment restrâns al proceselor şi relaţiilor manageriale dintr-o organizaţie.Metoda managerială  o construcţie managerială coerentă şi riguroasă. tabloul de bord.

prin intermediul căruia se exercită ansamblul proceselor şi relaţiilor manageriale dintr-o organizaţie sau o parte apreciabilă a acestora. componente. Exemple: managementul prin obiective. managementul prin excelenţă. cu faze. managementul participativ. reguli precis conturate. este o construcţie managerială coerentă. managementul prin proiecte. riguroasă şi complexă. . managementul prin bugete.Sistemul managerial  componenta cea mai evoluată a SMTM.

 caracterul integrator la nivel organizaţional.Caracteristicile SMTM  pronunţatul caracter formal.  puternica specificitate organizaţională a SMM.  pluridisciplinaritatea.  eterogenitatea componentelor.  ritm alert de uzură morală a metodelor şi tehnicilor manageriale. .

 de gradul şi de rigurozitatea formalizării metodelor şi tehnicilor manageriale depinde funcţionalitatea şi eficienţa SMTM.Pronunţatul caracter formal  constă în faptul că principalele sale componente sunt complet şi explicit definite. reguli de aplicare. fiind finalizate ca metodologii. instrucţiuni. .

Pluridisciplinaritatea SMTM  este determinată de categoriile de elemente care îl compun. statistică. încorporate numeroase metodologii care provin din alte ştiinţe: drept. economie. caracteristică evidenţiază dimensiunea multiplă a proceselor şi relaţiilor manageriale în contextul adâncirii interdisciplinarităţii în plan ştiinţific şi al activităţilor economico-sociale. sociologie. informatică. psihologie.  sunt  această . matematică. tehnologie.

a relaţiilor de complementaritate şi de corelare dintre ele. . a eforturilor implicate.Eterogenitatea pronunţată a componentelor •rezultă pe de o parte din marea diversitate în ce priveşte natura şi complexitatea diferitelor metode utilizate de manageri şi modul de folosire a acestora. •varietatea cunoştinţelor necesare.

Caracterul integrator al SMTM este determinat de utilizarea majorităţii componentelor sale în cadrul celorlalte subsisteme manageriale: •decizional •informal •structural-organizatoric. .

evoluţiile structurale şi de impact ale factorilor din mediul extern (economice. tehnologice. politice. juridice) impun schimbări în ceea ce priveşte instrumentarul managerial utilizat.Ritmul accelerat de uzură morală al SMM este determinat de dinamismul din ce în ce mai accentuat al evoluţiilor interne şi externe organizaţiei. - . cât şi modul de operaţionalizare. demografice. serviciilor şi al proceselor din cadrul firmei. resurselor. Modificările permanente ale produselor. ecologice.

.Puternica specificitate organizaţională a SMTM constă în dependenţa selectării şi utilizării instrumentarului managerial de resursele fiecărei organizaţii şi în primul rând de resursele umane şi de cultura organizaţională implicată.

Funcţiile SMTM al organizaţiei Asigurarea suportului logistic. . Amplificarea funcţionalităţii şi competitivităţii organizaţiei. metodologic necesar pentru exercitarea ansamblului de procese şi relaţii de management. Dezvoltarea potenţialului managerial şi de execuţie. personalului Scientizarea activităţilor manageriale.

Gant. delegarea. fără folosirea frecventă a metodelor şi tehnicilor manageriale cum ar fi: şedinţa. metodologic necesar pentru exercitarea ansamblului de procese şi relaţii de management. . graficul de muncă. de modul de selectare şi utilizare a metodelor şi tehnicilor de management depinde calitatea întregului sistem de management al organizaţiei. diagnosticarea. planul de afaceri. SWOT. În prezent este de neconceput funcţionalitatea managementului unei firme.Asigurarea suportului logistic. De îndeplinirea acestei funcţii.

De asemenea. folosire şi dezvoltare a potenţialului profesional al fiecărui angajat. cu aspiraţii. care este necesar să fie avute în vedere pentru asigurarea funcţionalităţii şi competitivităţii firmei. necesităţi profesionale şi extraprofesionale specifice. posibilităţi.Dezvoltarea potenţialului personalului managerial şi de execuţie Conceperea şi utilizarea metodelor de management trebuie să aibă în vedere o mai bună evaluare. trebuie să se ia în considerare faptul că titularul fiecărui post reprezintă o personalitate aparte. . întrucât aceasta condiţionează performanţele actuale şi de perspectivă ale firmei.

Aplicarea adecvată a cunoştinţelor şi metodelor necesită manageri bine pregătiţi. prin constituirea unui ansamblu de cunoştinţe şi metode de conducere bine conturat.Scientizarea activităţilor manageriale derivă din trecerea la profesionalism în domeniul managementului. care să aibă drept efect obţinerea unor performanţe semnificative în domeniul condus. .

.  maximizarea output-urilor pozitive.Amplificarea funcţionalităţii şi competitivităţii organizaţiei îmbunătăţirea permanentă a stării organizaţiei. amplificarea performanţelor.

Integrarea României în contextul economic internaţional. Efectuarea unui eterogen şi masiv schimb internaţional de cunoştinţe şi know-how managerial. Revoluţionarea mass-media din România. Promovarea unui nou tip de management . Schimbări majore în dimensionarea şi starea economiei naţionale şi a principalelor ramuri. Producerea unor multiple şi eterogene schimbări în mentalitatea şi cultura economică a populaţiei. Transformarea pieţei în principalul regulator al activităţii economice. Remodelarea instituţiilor statului. Realizarea de schimbări radicale în legislaţie şi în cea economică în special. Apariţia de veritabili agenţi economici. Particularităţile şi importanţa SMTM la nivel macroeconomic .Privatizarea unei părţi apreciabile a proprietăţii de stat.

Accentuarea eterogenităţii SMM. Accentuarea dimensiunii internaţionale sistemelor. Modificarea radicală a funcţionalităţii SMTM. metodelor şi tehnicilor manageriale. a .Particularităţile şi importanţa SMTM la nivelul organizaţiei Schimbarea substanţială a componentelor SMTM al firmei.

benchmarking. . administrativi în managementul firmei. managementul participativ. obşteşti. SWOT. planul de afaceri. . de tip comunist şi puternica interfaţă a factorilor politici. managementul prin bugete. managementul prin proiecte.includerea în SMM de noi metode şi tehnici specifice economiei de piaţă: MBO.Schimbarea substanţială a componentelor SMTM al firmei -eliminarea din SMTM a numeroase metode şi tehnici care reflectau specificul proprietăţii de stat. reeingenering.

Modificarea radicală a funcţionalităţii SMTM -asigurarea creşterii eficienţei metodelor şi tehnicilor clasice de management utilizate cotidian de către manageri: şedinţa. criteriile de evaluare. spiritul întreprenorial. . eficienţa şi competitivitatea. tabloul de bord. regulamentul de organizare şi funcţionare. modalităţile de motivare. criteriile decizionale prioritare. diagnosticarea. -schimbările funcţionale ale acestor metode vizează obiectivele urmărite. delegarea. organigrama.

•creşterea numărului de agenţi economici.Accentuarea eterogenităţii SMM •diversitatea naturii proprietăţii. •formarea unei clase relativ numeroase a întreprinzătorilor cu nivele de pregătire şi concepţii manageriale foarte diferite. •manifestarea unei complexităţi şi instabilităţi a mediului extern al firmei. •diversitatea categoriilor de mărime ale firmelor. . •sporirea numărului şi eterogenităţii managerilor.

. concomitent cu formarea şi perfecţionarea unui număr mare de specialişti şi manageri.Accentuarea dimensiunii internaţionale a sistemelor. •este rezultatul contribuţiei programelor Uniunii Economice de asistenţă acordată României prin care se efectuează un transfer apreciabil de cunoştinţe şi knowhow managerial. metodelor şi tehnicilor manageriale •se conturează pe fondul internaţionalizării activităţilor economice.

Internaţionalizarea SMTM. Conturarea unei dimensiuni participative SMTM. Profesionalizarea implementării instrumentarului managerial. Creşterea gradului de sofisticare a elementelor SMTM. Computerizarea crescândă a instrumentarului managerial. Ascendenţa elementelor SMTM cu puternic conţinut motivaţional.Tendinţe pe plan mondial privind SMTM Proliferarea amplă a SMTM. . Imprimarea unei viziuni sistemice accentuate conceperii şi utilizării instrumentarului managerial.

-Creşterea capacităţii şi prestigiului managerilor. . -Impulsionarea profesionalizării managementului.Proliferarea amplă a SMTM Efecte pozitive: -Creşterea rigurozităţii manageriale. şi eficienţei abordărilor -Facilitatea constituirii unor cuprinzătoare şi eficace SMTM.

-extinderea sistemelor de management. statistică. matematică.Creşterea gradului de sofisticare a elementelor SMTM Modalităţi de realizare: .conceperea şi utilizarea de metode manageriale care încorporează cunoştinţe relativ pretenţioase. . multe relativ recent obţinute din informatică. finanţe.cu o pronunţată complexitate. economie.includerea în programele de formare şi perfecţionare a managerilor a numeroase discipline şi module din afara managementului . dar şi de altă natură şi care permit abordarea totalităţii sau a unei mari părţi a proceselor şi relaţiilor manageriale. care încorporează atât metode şi tehnici manageriale.

de natură să sporească viteza şi eficacitatea folosirii metodei respective. . soft-uri special elaborate. tabloul de bord computerizat).Utilizarea de programe utilitare de firmă.Computerizarea crescândă a instrumentarului managerial Poate lua 3 forme: -Încorporarea în însuşi conţinutul metodei manageriale a hard-ului sau soft-ului informatic (de ex. de folosinţă generală pentru a prelucra mai rapid anumite categorii de informaţii .Folosirea pe parcursul operaţionalizării metodelor manageriale a unor programe. .

. .Implicarea de grupe de salariaţi în utilizarea majorităţii componentelor SMTM datorită complexităţii acestora şi necesităţii diminuării rezistenţei la schimbare. adaptarea şi utilizarea SMTM în cadrul organizaţiei.Conturarea unei dimensiuni participative SMTM constă în implicarea sistematică a unui număr mare de manageri şi specialişti în proiectarea.Constituirea de echipe pluridisciplinare pentru proiectarea şi/sau adaptarea de SMTM în cadrul organizaţiei (task-force). . Forme: -Dezbaterea şi aprobarea în plenul organismelor manageriale participative a deciziilor privind introducerea celor mai importante SMTM.

. . pe exacerbarea ameninţărilor şi sancţiunilor. concomitent cu obiectivele specifice urmărite.extinderea metodelor speciale de motivare a salariaţilor pentru a depune eforturi mari şi a obţine performanţe ridicate.proiectarea şi implementarea de SM care conţin elemente care . .încorporarea în cadrul metodelor şi tehnicilor manageriale clasice de noi elemente.diminuarea sau chiar renunţarea la tehnicile şi comportamentele manageriale bazate pe comandă de tip cazon. asigură şi antrenarea salariaţilor la realizarea acţiunilor implicate. astfel încât personalul organizaţiei să fie interesat în utilizarea cu succes a acestora.Ascendenţa elementelor SMTM cu puternic conţinut motivaţional utilizarea cu precădere de SMTM care. Modalităţi de manifestare: .

corelarea mai puternică a elementelor SMTM cu elementele celorlalte sisteme de management: decizional. presupune subordonarea întregii sale funcţionalităţi pentru realizarea obiectivelor majore ale organizaţiei.Conceperea şi utilizarea în cadrul organizaţiilor a numeroase sisteme manageriale complexe. informaţional.reconsiderarea majorităţii metodelor şi tehnicilor manageriale prin imprimarea unei viziuni sistemice atât sub aspect structuralconstructiv cât şi operaţional. având drept criteriu principal amplificarea eficienţei. . competitivităţii de ansamblu ale organizaţiei. în condiţiile conceperii. Forme: . . Imprimarea unei viziuni sistemice accentuate conceperii şi utilizării instrumentarului managerial . structural-organizatoric. mediu şi scurt ale organizaţiei. structurării şi utilizării majorităţii MTM ca sisteme integrate în multiple subsisteme. într-o viziune integratoare centrată pe maximizarea pe termen lung. fundamentate organic pe abordarea sistemică .

metode şi tehnici performante din alte ţări. metode şi tehnici manageriale.Internaţionalizarea SMTM presupune preluarea. -Perfecţionarea metodelor şi tehnicilor manageriale utilizate într-o anumită organizaţie pe baza cunoaşterii modului de utilizare din alte ţări.la condiţiile concrete ale organizaţiei dintr-o ţară. adaptarea şi integrarea de numeroase sisteme. concepute şi utilizate în alte ţări prin intermediul transferului internaţional de cunoştinţe şi know-how. .transferul de sisteme şi metode manageriale de anvergură dintr-o firmă din străinătate într-o firmă din altă ţară.Adaptarea de sisteme. . Forme: .

Profesionalizarea implementării instrumentarului managerial Existenţa unui ansamblu complementar şi coerent de SMTM cu pronunţată specificitate şi complexitate. . Modalităţi: .organizarea de programe speciale de cunoaştere şi folosire a instrumentarului managerial de către manageri şi specialişti în management.apelarea la consultanţi pentru a asigura utilizarea eficace a instrumentarului managerial. .iar implementarea eficace şi eficientă subordonată realizării obiectivelor fundamentale ale organizaţiei nu se poate realiza decât de către profesionişti. a căror însuşire necesită timp şi eforturi relativ îndelungate.cristalizarea unui set cuprinzător de SMTM. .folosirea cu prioritate a SMTM de către persoane din cadrul organizaţiei care au parcurs o pregătire specială în acest domeniu. .

70.3x 50397: .: 5743:3x.047 1:3/.x0 3: 80 54.07.02039 144870.. .g747 L38: 70 30.70.70.3.3. :3: ..9.3.9 /0 .07  850.:573g947 /0 $% 47..70.07. .2502039g73897:2039.3. 01.7:: 2. 3897:2039.90 . 01.. 3897:2039.1. L3/0:3.. .8:7.789.7.3.g L3 .7:: 2. $% /0 .g970 57410843 9 4/.!7410843.089 /4203: .438:9. :3: 809 .38. 8903x. /0 5747.0 . /0 .70.7:: 2.3. 9 L3 2.2039.g970 2.3. 9070  144870 ...30 /3 .9gx . .2-: .089g 925  01479:7 70. :9.g970 50784.9g 850.42509..: 5.50.90 ...70 .9g 70.0  01.g7 4-0. /0.42502039.0 47. .90  .407039 /0 $% .0 /0 .07. .9.90 .0 .7  ..:78 4 570g970 850.:34.90 70.x0 ./7: 47.20 850..7 2502039.3.039g 8:-47/43.: 57479.70.9..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful