BÀI TçP LóN CÔNG NGHç CHê BIêN DâU

Dê A4: Thiêt lâp cân báng vât chât va cân báng nhiêt luong cua thiêt bi chung
cât dâu thô voi náng suât 6 triêu tân/nám, thoi gian lam viêc 8000h/nám, dâu
thô Viêt Nam.

The task:
- Nguyên ly cua qua trinh chung cât.
- So dô cua qua trinh chung cât.
- Vi tri va vai tro cua thiêt bi chung cât trong dây chuyên.
- Tinh cân báng vât chât:
O ong vao.
O ac phân doan va dong ra.
O ac dong vât chât liên quan (hôi luu, tuân hoan.).
O
O
- Tinh cân báng nhiêt luong:
O ac câu tu thanh phân trong nguyên liêu.
O Nhiêt dô sôi, nhiêt dung riêng.
O Nhiêt dô va ap suât chung.
O
":E trình chung cât dâ: thô
1. Ý nghi cua q:E trình chung cât dâ: thô.
âu mo la hôn hop rât phuc tap gôm hydrocacbon, khi thiên nhiên, khi dâu
mo,cac hop chât phi hydrocacbon, kim loai, .o do dâu mo muôn su dung
duoc thi phai tiên hanh phân chia thanh tung phân doan nho.
Trong cac nha may loc dâu, phân xuong chung cât dâu thô cho phep ta thu
duoc cac phân doan dâu mo dê chê biên tiêp theo.
Trong công nghiêp chê biên dâu, dâu thô sau khi dã duoc xu ly qua cac qua
trinh tach nuoc, muôi, tap chât co hoc, duoc dua vao chung cât. ac qua trinh
chung cât dâu o ap suât khi quyên A ( Atmospheric istillation) voi nguyên
liêu la dâu thô va chung cât chân không V (Vacuum istillation) dung nguyên
liêu la cán cua qua trinh chung cât khi quyên thuôc vê nhom cac qua trinh chê
biên vât ly. Tuy theo ban chât cua nguyên liêu va muc dich cua qua trinh ma
chung ta ap dung chung cât A, V hay kêt hop ca hai A va V. ac nha may
hiên dai ngay nay luôn dung loai hinh công nghê AV.
Khi ap dung loai hinh công nghê A chung ta chi chung cât dâu thô dê nhân
cac phân doan: naphta, kerosene, diesel, va phân cán sau chung cât.
. Co so lý th:êt cua q:E trình chung cât dâ: mo
"ua trinh chung cât dâu la môt qua trinh vât ly phân chia dâu thô thanh cac
phân doan. "ua trinh nay duoc thuc hiên báng cac biên phap khac nhau nhám dê
tach cac câu tu co trong dâu thô theo tung khoang nhiêt dô sôi khac nhau ma
không cân phân huy chung.
Tuy theo biên phap tiên hanh chung cât ma nguoi ta phân chia qua trinh
chung cât thanh :
- chung don gian
- chung phuc tap
- chung cât nho câu tu bay hoi hay chung cât chân không.
.1 Chung don gian
- Chung cat bay hoi dan dan:
hu yêu su dung trong phong thi nghiêm dê xac dinh duong cong chung cât
Engler.

- Chung cat bay hoi 1 lan ( bay hoi can bœng)
uc dich: cho phep nhân duoc phân chung cât lon hon so voi bay hoi dân
dân o cung diêu kiên nhiêt dô va ap suât.
Uu diêm nôi bât so voi chung bay hoi dân dân la cho phep ap dung trong diêu
kiên thuc tê chung cât dâu.
- Chung cat bay hoi nhiŝu lan
"ua trinh gôm nhiêu qua trinh bay hoi môt lân nôi tiêp nhau o nhiêt dô táng
dân( hay o ap suât thâp hon) dôi voi phân cán.
Uu diêm: ho phep tach cac phân doan theo mong muôn.
hung don gian không dat duoc dô phân chia cao nhât la khi cân phân chia
rõ rang cac câu tu thanh phân cua hôn hop chât long. o do, dê nâng cao kha
náng phân chia môt hôn hop chât long nguoi ta phai tiên hanh chung cât co hôi
luu hay chung cât co tinh luyên- do la chung cât phuc tap.
. Chung phúc tçp
âu thô la môt hôn hop co thanh phân vô cung phuc tap vi vây dung chung
cât don gian thi không phân tach duoc cac phân doan nhu mong muôn nên phai
su dung chung cât phuc tap.
- Chung cat co hoi luu:
lê nâng cao kha náng phân chia hôn hop long, nguoi ta tiên hanh hôi luu môt
phân san phâm dinh. Nho su tiêp xuc pha dông dêu va thêm môt lân nua giua
pha long va pha hoi ma pha hoi khi tach ra khoi hê thông lai duoc lam giau thêm
câu tu nhe so voi khi không co hôi luu.
- Chung cat co tinh lyên:
Co so cua qua trinh la su trao dôi chât nhiêu lân vê ca hai phia giua pha long
va pha hoi chuyên dông nguoc chiêu nhau. "ua trinh nay duoc thuc hiên trong
thap tinh luyên. lê dam bao su tiêp xuc hoan thiên hon giua pha hoi va pha long
, trong thap duoc trang bi cac dia hay dêm.
hung cât co tinh luyên së cho dô phân chia cao hon nêu kêt hop voi hôi luu.
- Chung cat trong chan khong va chung cat vūi hoi nuūc:
Hôn hop cac câu tu co trong dâu thô thuong không bên, dê bi phân huy nhiêt
khi táng nhiêt dô lam xâu di tinh chât cua san phâm, gây nguy hiêm cho qua
trinh chung cât do tao thanh cac hop chât án mon va lam táng ap suât cua thap do
do cân han chê su phân huy nhiêt.
lô bên cua cac câu tu trong dâu phu thuôc chu yêu vao nhiêt dô va thoi gian
luu. lôi cac phân doan co nhiêt dô sôi cao , tranh su phân huy chung ( giam dô
nhot, dô bên oxy hoa.) báng cach han chê nhiêt dô ( 320-420
o
) chung cât.
nêu nhiêt dô sôi cao hon nhiêt dô phân huy chung ta dung chung cât chân không
hay chung cât hoi nuoc. Hoi nuoc lam giam ap suât hoi riêng phân lam chung
sôi o nhiêt dô thâp hon.
.3 Dia chung cât
lia chung cât la noi xay ra dông thoi qua trinh trao dôi chât va trao dôi nhiêt
giua dong hoi va dong long trong thap chung cât.
o rât nhiêu loai dia khac nhau duoc su dung tuy loai nguyên liêu. Nhung
muc dich chung nhám dam bao su tiêp xuc giua pha long va pha hoi phai lon dê
qua trinh phân tach hiêu qua.
Hiên nay su dung chu yêu cac loai dia sau:
- lia lô ( Sieve Trays)
- lia chop ( Bubble- ap Trays)
- lia Van ( Valve Trays)
.4 Stripper
lôi voi dâu thô dong trich ngang luôn luôn co lân san phâm dinh va cac phân
nhe hon phia trên no. lê loai bo cac câu tu nhe nay,nguoi ta thuc hiên qua trinh
tai bay hoi riêng phân cac câu tu nhe, dông thoi giam duoc chiêu cao thap.
"ua trinh su dung cac stripper va duoc goi la qua trinh stripping.
"ua trinh nay thuc hiên trong nhung côt nho tu 4-10 dia, dát bên canh suon
thap chung cât khi quyên va thuong dung hoi nuoc truc tiêp.
.5 Sµ hôi lu: ( Ref:
- Hôi luu dinh, day : nhám tao ra dong long co nhiêt dô thâp di tu dinh thap
xuông day thap dê trao dôi nhiêt voi dong hoi. Tu do lam cho qua trinh tach
phân doan duoc triêt dê hon va thu duoc chât luong san phâm nhu mong muôn.
- Hôi luu trung gian: qua trinh hôi luu trung gian thuc hiên báng cach lây môt
phân san phâm long nám trên cac dia dua ra ngoai lam lanh rôi tuoi tro lai thap
táng chât luong cua cac san phâm canh suon va diêu chinh nhiêt dô trong thap,
tân dung duoc môt luong nhiêt thua rât lon cua thap chung dê dun nong nguyên
liêu ban dâu táng công suât la viêc cua thap.
So luçc vê ng:Hn liç:
1. Dâ: thô Viçt Nam và tính chât
Theo thông kê san luong khai thac dâu thô o Viêt Nam hiên dang o muc
319.500 thung/ngay ( Nguôn: Factbook 2007) . San luong da sô cac loai dâu thô
Viêt Nam hiên nay dang giam manh, nhât la cac loai dâu dã khai thac tu truoc
nhu Bach Hô, Su Tu len, Su Tu Vang,.
ng sn luong cac loʼni dau tho Jiêt Nam( don vš. triêu tan/nàm)|4|
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bach

5,45 4,82 4,26 3,81 3,43 3,11 2,78
Rông 0,84 1,21 1,03 0,87 0,74 0,63 0,54
Su Tu
len
1,49 1.12 0,84 0,63 0,47 0,35 0,27
Su Tu
Vang
3,29 2,8 2,24 1,79 1,43 1,15 0,92
a Ngu
Vang
0,57 0,34 0,21 0,12 0,07 0,04 0,03
Rang
lông
1,17 0,88 0,66 0,5 0,37 0,28 0,21

Trong cac mo dâu dang khai thac o Viêt Nam, quan trong nhât la mo dâu
Bach Hô. âu thô khai thac tu mo nay chiêm 80-90° tông san luong dâu thô
Viêt Nam. Vi vây, dâu thô Bach Hô duoc xem nhu la loai dâu tiêu biêu nhât cua
Viêt Nam. Trong bai tâp lon nay chung em chon dâu thô Bach Hô lam nguyên
liêu cho qua trinh chung cât.
. Dâ: thô Bçch Hô
o Bach Hô nám o vi tri dông nam, cach bo biên Vùng tau khoang 145
km.lây la mo cung câp dâu mo chu yêu cho Viêt Nam hiên nay. lon vi khai
thac mo nay la Xi nghiêp liên doanh âu khi Viêt-Xô thuôc Tâp doan âu khi
"uôc gia Viêt Nam.


ng 2. Ðàc diêm dau tho ʼnch Ho |244-2|
STT Tinh chât co ban Kêt qua phân tich
1 Ty trong,
0
API 39,2
2 Ty trong, d
60
60

0
F 0,828
3 Ham luong luu huynh, °KL 0,03
4 liêm chay,
0
33
5 Háng sô dác trung K UOP 12,3
6 lô nhot o 40
o
. cSt 9,72
7 lô nhot o 50
o
. cSt 6,58
8 lô nhot o 60
o
. cSt 4,73
9 án cacbon, °klg 0,65
10 Asphanten, °klg 0,05
11 Wax,° klg 27
12 V/Ni, ppm 2/2
13 Nito, ° kgl 0,067
14 uôi Nal, mg/l 22
15 lô axit, mgKOH/g 0,05

ng 3. Ðuŭng cong chung cat va trţng luong cua dau tho ʼnch Ho


Phân doan ,
o
°, khôi luong ° luong công dôn Khôi luong riêng
Lights end 2,86 2,86 -
68 - 93 1,53 4,39 0,6816
93-157 8,43 12,82 0,7460
157-204 7,24 20,06 0,7734
204-260 8,38 28,44 0,7972
260-316 10,21 38,65 0,8160
316-371 12,11 50,76 0,8285
371-427 12,58 63,34 0,8437
427-482 12,84 76,18 0,8539
482-566 9,74 85,92 0,8904
_566 13,81 99,73 0,9313
ât mat 0,27 100,00
Bang 2: Thanh phân phân nhe cua dâu Bach Hô
âu tu °, khôi luong
etan 0,0002
Etan 0,0031
Propan 0,0327
Iso-butan 0,0488
n-butan 0,2122
Iso-pentan 0,3741
n-pentan 0,6270
cyclopentan 0,0300
2,2-dimetylbutan 0,0243
2,3-dimetylbutan 0,0530
2-metyl-pentan 0,3885
3-metyl-pentan 0,2099
n-hexan 0,8528

Nhân xet:
âu thô Bach Hô co ty trong 0,8319 (39,2
o
API) la loai dâu nhe vua phai,
tiêm náng san phâm tráng( xáng, kerosene, diesel) cao, tuy nhiên tông hiêu suât
san phâm tráng vân · 50° nên ta chon so dô chung cât dâu thô loai môt thap.
âu thô Bach Hô thuôc loai dâu sach, chua rât it cac dôc tô va rât it luu
huynh (0,03°), nito, kim loai náng, nhua va asphanten nên chung thuôc loai dâu
thô co gia tri cao trên thi truong. án A cua no thê su dung truc tiêp lam
nguyên liêu cho qua trinh cracking xuc tac( F).
âu thô Bach Hô thuôc ho dâu paraIIin cao, lên dên 29° , do do lam giam
hán dô linh dông o nhiêt dô thâp, gây kho khán trong viêc bôc rot, tôn chua , vân
chuyên va bao quan.
Nhu vây: Voi dâu thô Bach Hô cho náng suât Naphta trung binh, va náng suât
cao dôi voi phân cât trung binh va gasoil chân không. Ta chon loai so dô công
nghê chung cât A voi bay hoi môt lân.
Tính toEn công nghç
3. CEc sô liç: ban dâ:
ông nghê : chon loai công nghê chung cât 1 thap
Náng suât: 7 triêu tân/nám
Nguyên liêu : âu thô Bach Hô 100°:
6 , 15
6 , 15
d ÷ 828 (Kg/m
3
)
Thiêt kê phân xuong chung cât dâu thô theo nhiêt dô sôi cua phân doan nhu
sau :
ng1 . T! cut point | 3|
Products TBP cut point,
o

Naphtha / Kerosene 165
Kerosene / Light Gas Oil 205
Light Gas Oil / Heavy Gas Oil 330
Heavy Gas Oil / Residue 370

Voi TBP cut point nhu trên ta co bang phân bô san phâm cua dâu thô Bach Hô
nhu sau :
ng 2 . !han bŧ sn phŋm cua dau tho ʼnch Ho [3]
San phâm °, khôi luong
OII gas 1,5 ×10
-4
LPG 0,27
Naphta 13,38
Kerosen 6,32
LGO 21,09
HGO 8,62
azut 50,32

4. Tính cân bàng vçt chât
Thoi gian lam viêc la: 8000h/nám
Náng suât 6 triêu tân/ nám
o do náng suât dây chuyên trong 1h la :

6.000.000.0000
8000
÷ 750.000 kg/h
3.1.1 Tính lu: luçng san phâm
Luong khi thai :
750.000 ×
0,00015
100
÷ 1 kg/h
Hiêu suât san phâm LPG la : 0,27°
Luong san phâm LPG la :

0,27
100
× 750.000 ÷ 2.024(kg/h)
Hiêu suât san phâm Naphta la: 13,38°.
Luong san phâm Naphta la:

13,38
100
× 750.000 ÷ 100.350(kg/h)
Hiêu suât san phâm kerosen la: 6,32°.
Luong san phâm kerosen:

6,32
100
× 750.000 ÷ 47.400 (kg/h)
Hiêu suât san phâm LGO la : 21,09°

Luong san phâm LGO la:

21,09
100
× 750.000 ÷ 158.175 (kg/h)
Hiêu suât san phâm HGO la : 8,62°
Luong san phâm HGO la:

8,62
100
× 750.000 ÷ 64.650 (kg/h)
Hiêu suât san phâm azut la: 50,32°
Luong san phâm uzut la:
50,32
100
× 750.000 ÷ 377.400 (kg/h
Ta co bang kêt qua sau :
ong vao ong ra
Nguyên liêu Luong,kg/h San phâm Thanh
phân(°)klg
Luong
,Kg/h
âu thô BH 750.000 LPG 0,27 2.025
Naphta 13,38 100.350
Kerosen 6,32 47.400
LGO 21,09 158.175
HGO 8,62 64.650
azut 50,32 377.400
Tông 750.000 Tông 100 750.000

3. . Tính cân bàng cho nuóc
a. Luu luong hoi nuoc cân dung
Hoi nuoc cho vao day thap:
chon 5° trong luong so voi trong luong residue.
Hoi nuoc dung cho cac Stripper:
chon2,5° trong luong so voi san phâm.
Hoi nuoc câp cho day thap chung:
377.400 ×
5
100
÷ 18870 kg/h
Hoi nuoc câp cho stripper thu LGO:

158.175
100
× 2,5 ÷ 3.954 kg/h
Hoi nuoc câp cho Stripper thu HGO:
64.650 ×
5
100
÷ 1.656 kg/h
Chu y: Voi kerosene thi không su dung hoi nuoc dê bay hoi kerosene trong
stripper ma su dung thiêt bi dun sôi day thap( reboiler) do nuoc co lân trong san
phâm së lam duc va xâu di chât luong cua san phâm kerosene.
Tông luong nuoc dã su dung la:
18.870¹ 3.954 ¹ 1.656 ÷ 24480 kg/h
b. Luong nuoc lân trong san phâm:
Luong nuoc lân trong san phâm LGO la 0.15° khôi luong:
m
nuoc(LGO)
÷ 0,15° × 158.175 ÷ 237 kg/h
Luong nuoc lân trong san phâm HGO la 0.1° khôi luong:
m
nuoc(LGO)
÷ 0,1° × 64.650 ÷ 65 kg/h
Luong nuoc lân trong san phâm uzut la 0.06° khôi luong:
m
nuoc(LGO)
÷ 0,06° × 377.400 ÷ 226 kg/h
Tông luong nuoc duoc tach ra cung san phâm:
237 ¹ 65 ¹ 226 ÷ 528 kg/h
Luong nuoc tach ra o thiêt bi tach nuoc dinh thap la:
24480 528 ÷ 23952 kg/h

Tên ô ta
Luu luong,
kg/h
Luu luong
hoi, kg/h
Tông, kg/h

o
n
g

v
a
o

1
Nguyên
liêu
750.000

774.480
2 Hoi nuoc 18.870
3 Hoi nuoc 1.656
4 Hoi nuoc 3.954

o
n
g

r
a

5 OII gas 1

774.480
6 LPG 2.024
7 Naphta 100.350
8 Kerosen 47.400
9 LGO 158.175 237
10 HGO 64.650 65
11 azut 377.400 226
12 Nuoc thai 23.952

1
6
7
8
9
10
11
2
12
4
3
5

Tài liç: tham khao
1. Lê Ván Hiêu. ông nghê chê biên dâu mo; Nha xuât ban Khoa hoc va kÿ thuât
Ha Nôi; 2000.
. PSG.TS. linh Thi Ngo. Hoa hoc dâu mo; Nha xuât ban Truong lai hoc Bach
Khoa Ha Nôi; 1999
3. Technip, JG. Viêt Nam oil and gas corporation (petroVietNam), ung "uât
reIinery, operating manual, unit U, April 2007.
ôt sô trang Web:

32.3g2 9. ..

9 '97J.:3 %J3.2  %09.3g2 /: 9'9.3-339.9.3 E. .8   O O O O O O O O O :H3 ../3.6:E97K3..3 .4 E..99743/.3.3-3..9H36:.3..: 9:343  %J3..53 43...9 $.3.6:E97K3./37.9 3..99-.. E.:9935397433:H3: 9 8 39/:37H3 9 .E58:9.9.3        .97.

..38.6:E97K3 ..E5/3.9/:9  3.3.:.9/:E58:9J6:3 9248507.9: .32E.39.33 ..9/:2 ":E97K3.3..9.E.943 /33:H3 :.9.E..E.6:E97K32 ..53... J. .3O2.6:E97K3..353.3.4... 6:E..993 .3..3.3.6:E 97K39E.33..E.9/:9..95/74.8 9:9..9J6:39:.39. .3..5.6:E97K3./:993.9 '.3-3.3 %904-35E5933.: ..95.32E 3 33.9.53..33' E5/34K3.-43 J9H33H3 J/: 2 .6:E97K3..3.3...9 %904-3.3.89.3.3:H3 :/:9.E... 53 43 ":E97K33 .3.33' '.:32 9E.335.53 433...9..9/:9 33 .E..-43 24 4 O/:22:38/3 ..9K593353.45F59. 0748030 /080 ....3 ..::289.3.E...6:E97K3.:2 3.6:E97K3 .9  .:3/34K3..-3/: /:98.9 E.:9..9.9 53.9/:9 :235795..3.":E97K3.939353 433 %743..3..E.O9743/:9904934339 8E..3.9/:296:E97K3.E. 2: 95.-35E5E.3.3:H3:.3./: 53.59.923.3.. -3.53 43/:2 .952/74...2.' E.-395904 %743.943 ....

O9353.9.E.E. 9-.3..93 4 O 33.3 .3 ..3... 3 .. 9-.95  3.53 439042432:3 .3 .5933... .35.9/:  3.35.95.E.O .384.95..339K3539E. 9-.33 3.93.3. J.933.9.3.3. 53.3-.95  .53 433.3 ..93..53.: 23-984./ 3/ 3 :8/39743539J32 E...O93:3 O..439.:39 9g3 /3 .E58:9 ..4 3g353.. 3 -.53.35.95 ./3/3.353..45F533 .2933953.95 :92935.3 .:9-. 773.3.K.35.9 307  3...9 .45F5E5/39743 : 39..3 :339 ...33  .2432:33H35 8/3.. .3.E58:995.O#: ../3 /3..3.3 : 3 ":E97K323:6:E97K3-.. 9./3.3..3 ..: 245F59E....3...43...:.95.3.9..2935.-.9..:99353.333 9 .9.

353 3. 35...339 53.5.:  3.3.39  4 .9 l.8352 3:2..4393.: l. 99743.3.97.3-..5..3  l.2:9H2 ...: ./3397439E5.4 39 .9 O793:4 .5J..93 .3 ...39743 9E593:3 l 2-4895.:9.46:E 97K3.:99743/:59:.22E58:9.5..53 43..9E5/4 O..33.9.33 .9.:3.5.3.:9384.43g353.5.:  3.. -3.53 6:E97K3539E.l33.8.3.9..:29 538352 3 895.3..7.O.9..97.33.39.85339 l-3..3....3 2 39 -34O.33-3 /-5339 9g339 2: 9J3..7.9H22933.933.: ":E97K33 .3 97439E5 ..3..O9743/:99. 3 :. 3 ...:3 33.E. .O93"3 .93.E.9.3.8/3943:H3: . 396:E97K397. 9...... 5./3.9.93:3.E.3.5.4 .3.E.29g3E58:9...4 53.9.439 . .4..4 97E3853.....6:E97K3897.5..3.3 839 95..:6: .E.9.3 2./3.E.3.9 3:39 8.3.5.33:95. 9..3 .4. J.9/49493.:...O93:38.9E.O39 8..3.....:332 2-4895..25.E.5.9g323.7H3532.3.4 ..3.3. 2 .

3/3.9E5 $.939  ..0%7.3:H3:  :9'9.383523.342379..9.2../3.3399.9 %0493H83.8  l.53 3.. 53 43 .:.8352.E.49E5 ":E97K38/3. :...2432:3 .3-3.9./:9/397J.9: .3. .35J. % O2..:97:3.:933 3.3 :33O33:H3 :-.3 :9g3.O5 :--0 ..: l..3.:..3 '.979 .9.E. .7H353.3 9E5.9...97H33O l4-.4 39.23 ..8/3..3../:9'9.38..9J3..3.339 97439E5 93/3 .9.E.979E5 9g3.3.O39 95 9 39E5 :3 E9E5 97.: #01: ..'.9E.6:E97K3897553 ":E97K339.29.3.8./33.32.5%7.7.97.0%7.E...33..3:3:3.9J6:3.3974333.36:E97K3. 9-H3.38.29 53835233297H3.8975507.4 .8  l..46:E97K39E.3..: 3 E32947.E...E.95  $..  93.36:E97K3 9E-.38:9.793..9E5.39.E. .:93 392 .E.:97:3.O38352 3. $0.8  $975507 l.

8.E.3 :3..4/:9 .9-44  $3.3 .

%'3  3.9E.%l03 $.997.E.. 97":9 3. .233. $.4/: ..3223 39. 3.'9.

E.233.:3..923. :9. l.23J35H3/4.3:J'9 9:.97J 33.:.2  .023.9  :9.2 %743-9533.302.. .2 6:..5/:2.3/:9 '9.     #3    $.2      .3.%     '3 E   '3 #3   l3 %743.E.4 / :9'"9.4'9.%    l03 $.3g2 (                38 3$3.2 .3973392/: .'9.'9.3/:9.3. '9.--H3'39:43 2 l2.23:H3 :..3.E. .9E.32.2 'K.46:E97K3. /:9.2 9383.4/:9H:-:39..2/: .%5 43:J ":. 9E.9E.

37H3 9803/           _ 92E9                                %J3.$9 l39 4 .3& ! l39 4 .3.  38 .43..-43 85.97 3$3.3.3 ..::3 l2.97.# ( $%%          3l 3.. 9./ :9 .$9 l39 4 .#      !3 43 4 . '.3.3903 .9.$9 3.$.3/3 . 3 l!.-3 %973 ! %973 /  2. "2/ :9 .

 :. 552 9. 2.

9 2 . l.

 96:539J.         .

  .

9/:94299E5 :9.5 923g38352973 g3 0748030 /080 .:3.3 3 0..: :3 39.OE97.4 9:3H393:8:9 8352973..3 3.3 3 -:9.7.79J9..-46:3  .45039.3 .3 209 5039.9.7O9 93.7..9:. .. ..3%353533.3 3 5039..3.46:E97K3..9:..3  209-:9.39033H3..3 3F9 :9.3 !745.O9973  4! 4/:3.113..E.497H3997.38.952 3:H3:.4 H3 3 /4 O22 3 3 339 95 Og39743.79J9. .3O98/397.-. :9 09. 2433 3. .4/: 9..3 3H39.3 ./:5./:.4/:8.3 209 5039...  :9.3         .3..3  209-:9.3 84 5039.85.3 84 -:9.39:.3 9.9E..

4 .97:3-K3 .293 %J394E3.3.3...99E5 g38:997:93...8:-... .59.3 3.34.348.3 : 33.33 %..-.33.84..997:3-K3.3g38:9 .9.43g38:9.'/:9.33  E..53.

3g2 :H3::9. /  .

98 . 8.:95439( !74/:.53 433.3.2  %953..59..9/:990439 8..3.: 3%!.

0748030 0748030.

8 9.8 .9.

..0.8 0.8 ...

.8 35 2. .O-353-8352.#( $352 11.3     %!./ :9 ..8..: 3!3.:95439 4    .97H39.:954393.8 ! .59./:9.#08/:0 '%!.$. 3.

3-3.32. .9..074803   .9 %.:9  %J3.

3g2 g38:997:93.

3g2 4 O3g38:9/.:39743         .

38352 .3J9   .:.  %J3.

 :8:98352! .38352!    .

    .59.59. :8:98352.  .38352.

38352074803     .    :8:98352074803  .

   :8:98352  .

38352    ..

   :8:98352  .38352      .

38352::9    . :8:98352.:9 .

4 :H3: .: 3..3 .O-396:8. %.

3..:9 %3 37.3..4 E9E5 .43.3 .3/3 . %3 53  :9   %3  %J3.3... .3-3.59. 074803   .:.3973.384.973. $352     ! .3708/:0        .4.. .

          .

8352 ..3   ./3..4.E.3.4 E9E5..5.$975507 ..384.3.3 973..

 .5.3.489755079:    ...

3.4$9755079:    ... .5.

.07480309743 897550728/399- :38 E9E5 70-407 /43.O3974383 5282 .3...: .3. '07480309K38/3...83520748030 %3.33... -. 8/3    .9.

397438352 ..3 23.33. - .   ..33.397438352 ..

33..3 23.397438352 . ..   .

. .397438352::9 .3 23.33.   ..

9E.33.38352  .7.. . %3...

9E.99-9E.7.33. 39E5  .3... .

 .

 074803   .3.4 %H3       9 :H3 : . ..:.       3... 11.:9 .8 ! .59.3 .9 . .3..3.

:.3 .            . .

            %3 .

 37.   .

 .

  %0.47547.3l.2 :3":9 701307 4507.35 '9.3:.932.3/.24  H'g3: 33.943 50974'09.30- .. 4./:2:9-3%7.-3/:2:9-34..8. :39& 57  9897.E.9:9   !$ %$ l3% O..24.%:9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful