You are on page 1of 21

MO DAU

Ngay nay thông tin liên lac da tro thanh môt nhu câu quan trong trong cuôc sông
cua chung ta. Ngoai cac dich vu ma cac diên thoai cô dinh co nhu: truyên thoai,
nhán tin, Fax, du liêu, .vv. Thông tin di dông con cung câp cac tinh náng uu viêt
cua no o chât luong dich vu, tinh bao mât thông tin, thiêt bi nho gon, linh hoat
trong viêc di chuyên, va cac dich vu ngay cang da dang nhu truyên hinh di dông,
truyên video chât luong cao, kêt nôi mang internet voi viêc phat triên hê thông
thông tin di dông lên hê thông thông tin di dông báng rông (3G) ...vv. Cung voi su
phat triên cua nganh thông tin liên lac thi nganh công nghiêp viên thông da phat
triên manh me va mang lai nhiêu loi nhuân cho cac nha khai thac. Dê dap ung nhu
câu cua khach hanh cac nha cung câp dich vu da liên tuc nâng câp hê thông mang,
chât luong duong truyên, va da dang cac dich vu, dông thoi giam cuoc dich vu,
nhung diêu nay da mang lai cho ho môt sô luong thuê bao không lô va táng nhanh.


Môt công nghê quan trong nhât va duoc su dung phô biên nhât không chi o Viêt
Nam ma con cac nuoc trên thê gioi la công nghê GSM (Global System for Mobile
communication-Hê thŧng thong tin di dũng toan cau). O Viêt Nam hiên nay nhung
nha cung câp dich vu viên thông lon nhu: Vinaphone, MobiFone, Viettel dêu su
dung công nghê GSM. Duoc phat triên tu nám 1982 voi ky thuât da truy nhâp
phân chia theo thoi gian (TDMA) môt giai phap táng dung luong hê thông va mã
hoa tin hiêu dam bao tinh an toan du liêu dông thoi dam bao chât luong dich vu dê
dap ung nhu câu cua hang triêu khach hang. Hê thông GSM su dung SIMCARD co
kich thuoc nho gon dê cám vao may di dông ma chi co nguoi nay moi co thê su
dung no tai môt thoi diêm nhu môt thiêt bi nhân dang an toan. GMS la công nghê
truyên song kÿ thuât sô, cho phep môt sô nguoi dung truy nhâp vao cung môt kênh
tân sô ma không bi ket báng cach dinh vi nhung khe thoi gian duy nhât cho môi
nguoi dung trong môi kênh. Song song cung tôn tai va phat triên voi công nghê
GSM con co cac công nghê khac nhu CDMA (công nghê da truy câp theo mã)
cùng la môt công nghê tiên tiên va la dôi thu cua GSM trong linh vuc công nghê
truyên thông di dông, hiên o Viêt Nam công nghê nay dang duoc cac nha khai thac
dich vu nhu: S-Fone, Ha Nôi Telecom, ETC. Công nghê GSM doi hoi vôn dâu tu
ban dâu it tôn kem hon CDMA. Dây cùng chinh la ly do CDMA chua duoc phat
triên rông rãi tai Viêt Nam.

Trong bai tim hiêu cua nhom em së tim hiêu kiên truc va ki thuât ghep kênh
trong mang GSM.

I. LHCH SH PHÁT TRIHN

HÖ thèng th«ng tin di ®éng tõ l©u ®· lµ mét ~íc m¬ lín cña con ng~êi, vµ
~íc m¬ nµy ®· trë thµnh hiÖn thùc ngay khi kü thuËt cho phÐp. Sù thùc
hiÖn ®Çu tiªn b»ng sãng v« tuyÕn ®~îc thùc hiÖn tõ cuèi thÕ kû 19. Tuy
nhiªn, viÖc ®~a hÖ thèng th«ng tin di ®éng vµo phôc vô chØ ®~îc thùc
hiÖn sau chiÕn tranh thÕ giíi lÇn thø 2, khi mµ c«ng nghÖ ®iÖn tö cho
phÐp. §ã lµ mét dÞch vô th«ng tin ®Æc biÖt, nã cho phÐp nèi th«ng c¸c
cuéc gäi kh«ng cÇn d©y dÉn. Ngay ®ã ngay c¶ khi di chuyÓn, c¸c thuª bao
di ®éng vÉn trao ®æi th«ng tin ®~îc víi nhau. Do sù ph¸t triÓn ngµy cµng
cao cña c«ng nghÖ ®iÖn tö vµ th«ng tin, m¹ng th«ng tin ngµy cµng phæ
biÕn, gi¸ c¶ ngµy mét h¹ vµ ®é tin cËy ngµy cµng t¨ng lªn. Qu¸ tr×nh ph¸t
triÓn cña m¹ng th«ng tin ®· tr¶i qua c¸c giai ®o¹n sau:

Ŵ G|a| dozn thz nhâtť Sau 1946, kh¶ n¨ng phôc vô nhá, chÊt l~îng kh«ng
cao, gi¸ c¶ d¾t.

- G|a| dozn thz ha|Tõ 1970 ÷ 1979, cïng víi sù ph¸t triÓn cña c¸c thiÕt bÞ
®iÖn tö tæ hîp cì lín vµ c¸c bé vi xö lý, ta cã thÓ thùc hiÖn ®~îc mét hÖ
thèng phøc t¹p h¬n. Bëi v× vïng phñ sãng cña anten ph¸t cña c¸c m¸y di
®éng bÞ h¹n chÕ nªn hÖ thèng ®~îc chia thµnh mét vµi tr¹m nhËn cho mét
tr¹m ph¸t.

Ŵ G|a| dozn thz ba ť Tõ1979 -1990, lµ m¹ng tæ ong t~¬ng tù. C¸c tr¹m thu
ph¸t ®~îc ®Æt theo c¸c « tæ ong. M¹ng nµy cho phÐp sö dông l¹i tÇn sè vµ
cho phÐp chuyÓn giao gi÷a c¸c « trong cuéc gäi. C¸c m¹ng ®iÓn h×nh lµ:
+ AMPS (Advanced Mobile Phone Service): ®~îc ®~a vµo ho¹t ®éng t¹i
Mü n¨m 1979.
+NMT ( Nordic Mobile Telephone): lµ hÖ thèng cña c¸c n~íc B¾c ¢u vµ
®~îc ®~a vµo sö dông vµo th¸ng 12/1981.
+TACS ( Total Access Communication System): ®~îc ®~a vµo phôc vô
t¹i V~¬ng quèc Anh n¨m 1985. TÊt c¶ c¸c m¹ng trªn dùa trªn m¹ng truyÒn
®iÖn tho¹i t~¬ng tù b»ng ®iÒu chÕ tÇn sè. Chóng sö dông tÇn sè 450
hoÆc 900 Mhz. Vïng phñ sãng cña nã chØë møc quèc gia vµ phôc vô
®~îc vµi tr¨m thuª bao. HÖ thèng lín nhÊt ë Anh lµTACS ®¹t h¬n mét triÖu
thuª bao vµo n¨m 1990.

Ŵ G|a| dozn thz tz ť Tõ ®Çu nh÷ng n¨m 1980, sau khi c¸c hÖ thèng NMT
®· ho¹ ®éng thµnh c«ng th× nã còng biÓu hiÖn mét sè h¹n chÕ. Mét lµ do
yªu cÇu cho dÞch vô di ®éng qu¸ lín v~ît qua con sè mong ®îi cña c¸c nhµ
thiÕt kÕhÖ thèng nªn hÖ thèng nµy kh«ng ®¸p øng ®~îc. Hai lµ c¸c hÖ
thèng kh¸c nhau ®ang ho¹t ®éng kh«ng thÓ phôc vô cho tÊt c¶ c¸c thuª
bao ë ch©u ¢u, nghÜa lµ thiÕt bÞ cña m¹ng nµy kh«ng thÓ truy nhËp vµo
m¹ng kh¸c. Ba lµ nÕu thiÕt kÕ mét m¹ng lín phôc vô cho c¶ ch©u ¢u th×
kh«ng mét n~íc nµo cã thÓ ®¸p øng ®~îc v× vèn ®Çu t~ qu¸ lín. TÊt c¶
nh÷ng h¹n chÕ trªn dÉn ®Õn mét nhu cÇu lµ ph¶i thiÕt kÕ mét hÖ thèng
lo¹i míi ®~îc lµm theo kiÓu chung ®Ó cã thÓ dïng cho nhiÒu n~íc. N¨m
1988, viÖn tiªu chuÈn viÔn th«ng ch©u ©u ÷ ETSÌ (Europe
Telecommunication Standard Ìnstitute) ®· thµnh lËp nhãm ®Æc tr¸ch di
®éng ÷GSM (Groupe Special Mobile). GSM cßn cã nghÜa lµ hÖ thèng
th«ng tin di ®éng toµn cÇu (Global System for Mobile Communication).
GSM lµ tiªu chuÈn ®iÖn tho¹i di ®éng sè toµn ch©u ¢u sö dông d¶i tÇn sè
900Mhz.
N¨m 1990, V~¬ng quèc Anh ®~a ra hÖ thèng DCS (Digital Cellular
System). DCS dùa trªn hÖ thèng GSM víi viÖc sö dông tÇn sè 1800Mhz.
HiÖn nay, ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng t¨ng vÒ c¸c dÞch vô viÔn th«ng
míi, c¸c hÖ thèng th«ng tin di ®éng ®ang tiÕn tíi thÕ hÖ thø ba. o thÕ hÖ
thø ba nµy, c¸c hÖ thèng th«ng tin di ®éng cã xu thÕ hoµ nhËp thµnh mét
tiªu chuÈn duy nhÊt vµ cã kh¶ n¨ng phôc vô ë tèc ®é lªn ®Õn 2Mbit/s.
O ViÖt Nam, hÖ thèng th«ng tin di ®éng sè GSM ®~îc ®~a vµo tõ n¨m
1993, hiÖn nay ®ang ®~îc khai th¸c và phat trien rÊt hiÖu qu¶.
II. MHC DICH VÂ PHHM VI SH DHNC
Các dçc tinh chu yśu cua hç thŧng CSM nhu sau:
· Co thê phuc vu duoc môt sô lon cac dich vu va tiên ich cho thuê bao ca
trong thông tin thoai va truyên sô liêu.

* Dôi voi thoai co thê co cac dich vu:

- Chuyên huong cuôc goi vô diêu kiên
- Chuyên huong cuôc goi khi thuê bao di dông bân

- Câm tât ca cac cuôc goi ra quôc tê

- Giu cuôc goi

- Thông bao cuoc phi

- Nhân dang sô chu goi...

* Dôi voi dich vu sô liêu:

- Truyên sô liêu

- Dich vu nhán tin: cac goi thông tin co kich cõ 160 ky tu co thê luu giu .
· Su tuong thich cua cac dich vu trong GSM voi cac dich vu cua mang sán
co:

* PSTN Publich Switched Telephone Network (Mang diên thoai chuyên mach
côngcông).
* ISDN Integrated Service Digital Network (mang sô tô hop dichvu) boi cac giao
diên theo tiêu chuân chung.

Cho phep cac thuê bao luu dông (roaming) o cac nuoc voi nhau cung su dung hê
thông GSM môt cach hoan toan tu dông. Nghia la thuêbao co thê mang may di
dông di moi noi va mang së tu dông câp nhât thông tin vê vi tri cua thuê bao dông
thoi thuê bao co thê goi di bât cu noi nao ma không cân biêt thuê bao khac dang o
dâu.
· Su dung báng tân 900 MHz voi hiêu qua cao boi su kêt hop giua hai phuong
phap TDMA, FDMA.
· Giai quyêt su han chê dung luong: Thuc chât dung luong së táng lên nho viêc
su dung tân sô tôt hon va kÿ thuât chia ô nho, do vây sô thuê bao duoc phuc vu së
táng lên.
· Tinh linh hoat cao nho su dung cac loai may thông tin di dông khac nhau: may
câm tay, may xach tay, may dát trên ô tô ...
· Tinh bao mât: Mang kiêm tra su hop lê cua môi thuê bao GSM boi the dáng ky
SIM (Subcriber Identity Module). The SIM su dung mât khâu PIN (Personal
Identity Number) dê bao vê quyên su dung cua nguoi su dung hop phap. SIM cho
phep nguoi su dung su dung nhiêu dich vu va cho phep nguoi dung truy nhâp vao
cac PLMN (Public Land Mobile Network) khac nhau. Dông thoi trong hê thông
GSM con co trung tâm nhân thuc AuC, trung tâm nay cung câp mã bao mât chông
nghe trôm cho tung duong vô tuyên va thay dôi cho tung thuê bao.

gng tân sŷ dµng trong hç thŧng thông tin di dũng CSM:

Hê thông GSM lam viêc trong báng tân 890 960MHz. Báng tânnay duoc chia
lam 2 phân:
- Báng tân lên (Uplink band): 890 915 MHz cho cac kênh vô tuyên tu tram
di dông dên hê thông tram thu phat gôc.
- Báng tân xuông (Downlink band): 935 960 MHz cho cac kênh vô tuyên tu
tram thu phat gôc dên tram di dông.

Môi báng rông 25MHz, duoc chia thanh 124 song mang. Cac song mang canh
nhau cach nhau 200KHz. Môi kênh su dung 2 tân sô riêng biêt, môt cho duong lên,
môt cho duong xuông. Cac kênh nay duoc goi la kênh song công. Khoang cach
giua hai tân sô la không dôi va báng 45 MHz, duoc goi la khoang cach song công.
Kênh vô tuyên nay mang 8 khe thoi gian ma môi khe thoi gian la môt kênh vât ly
dê trao dôi thông tin giua tram thu phat va tram di dông. Ngoai báng tân co so nhu
trên con co báng tân GSM mo rông va báng tân DCS (Digital Cellular System).
III. BHN CHHT VÂ NCUYÊN THC HUHT DHNC

3.1 MÔ HINH MANG GSM
Mang GSM la mang viên thông phân câp duoc nôi theo mô hinh cây. Cac phân
tu cung câp la ngang hang (hinh 1.4). Co thê chia mang GSM thanh 3 câp tuong
ung:


Hinh 1.2. Mo hinh mʼnng phan lūp GSM
Tông dài liên tinh: Câp liên tinh duoc hiêu la câp cao nhât trong mang GSM.
Tuong duong voi câp liên tinh la hê thông NSS ma dác trung la trung tâm chuyên
mach MSC. Môt MSC co thê quan ly nhiêu BSC va duoc phân nhanh theo hinh
cây.
Tông dài nçi hçt: Hê thông BSS tuong duong voi môt tông dai nôi hat. Trong môt
BSS môt BSC quan ly nhiêu BTS. Giua BTS va BSC co thê nôi theo hinh cây hoác
vong su dung. Môt BSC tuong duong tông dai host va cac BTS tuong duong voi
tông dai vê tinh.
Hinh 1.2 . Kiŝu nŧi hinh cay va vong trong BSS

Tông dài tçp trung thuê bao: La cac thuê bao di dông, chung co thê di chuyên tu
cell nay sang cell khac va vi vây môt kêt nôi tu tông dai nôi hat toi cac tông dai vê
tinh la không cô dinh, kêt nôi nay la kêt nôi vô tuyên dông.

3.2 MANG TRUY CAP GSM
Mang GSM su dung da truy câp phân chia theo thoi gian kêt hop phân chia theo
tân sô cho phep tân dung tôi da báng tân duoc câp va táng dung luong hê thông.
Xu huong la tiêt kiêm báng thông, thoi gian truy câp ngán va dô trê la nho nhât.
GSM báng tân 900MHz su dung phuong phap truy câp TDMA 8 kênh voi dô rông
báng tân song mang 200kHz va su dung truyên dân co liên kêt dê môt MS co thê
truy câp vao mang.
Các kênh vŏt lý


GSM su dung phôi hop giua da truy câp phân chia theo thoi gian (TDMA) va da
truy câp phân chia theo tân sô (FDMA).
Phân chia theo tân sŧ:
Phân bô tân sô trong GSM duoc quy dinh nám trong khoang 890 - 960MHz voi
su bô tri cac kênh tân sô nhu sau:
O Dai tân sô tuyên lên (tu MS dên BTS) 25MHz: 890 915MHz IL ÷
890MHz ¹ (0,2MHz) x n trong do n ÷ 0,1,...,124
O Dai tân duong xuông (tu BTS dên MS) 25MHz: 935 960 MHz IU ÷ IL
¹45MHz

Nhu vây co 125 kênh duoc danh sô tu 0 -~ 124 riêng kênh 0 danh cho khoang bao
vê. Hê thông GSM mo rông (E-GSM) co báng tân rông thêm 10MHz o ca hai phia
nho vây sô kênh táng thêm 50 kênh. Phân bô tân sô trong dai nay nhu sau:

OIL ÷ 890MHz ¹(0,2MHz) x n; n ÷0,1,...124
va IL ÷ 890MHz ¹(0,2MHz) x (n 1024); n÷974,975,...,1023

O IU
÷ I
L ¹ 45MHz


Nhu vây cac kênh bô sung duoc danh sô tu 974-~1023 duoc su dung kênh thâp
nhât 974 dê lam khoang bao vê.Dôi voi hê thông DCS-1800 báng tân công tac
1710-1880 MHz phân bô tân sô nhu sau:

O IL ÷ 1710MHz ¹ (0,2MHz) x (b-511);
n÷512,513,...,885
O IU ÷ IL ¹ 95MHzNhu vây co 375 kênh duoc danh sô tu 412 -~ 884Trong thông tin di dông su dung
phuong phap láp lai tân sô dê tranh su nhiêu cac kênh lân cân va táng dung luong
hê thông. Môt phuong phap dác biêt nua dê táng dung luong hê thông la kêt hop
phân chia theo thoi gian va phân chia theo tân sô. Truyên dân vô tuyên o GSM
duoc chia thanh cac cum (Burst) chua hang trám bit dã duoc diêu chê. Môi cum
duoc phat di trong môt khe thoi gian co dô rông la 15/26ms~ 577us o trong môt
kênh tân sô co dô rông 200kHz noi trên.
Hinh 1.3. Ða truy cŏp kśt hop TDMA va FDMA
Môi kênh tân sô cho phep tô chuc cac khung truy câp theo thoi gian co dô dai
4,62ms, môi khung bao gôm 8 khe thoi gian tu 0-~7, môi khe goi la môt timeslots
(TS0, TS1, ... , TS7
).


Hinh 1.4a. To chųc mũt khung TDMA


Tât ca cac khung TDMA o tât ca cac kênh tân sô o ca duong lên lân duong xuông
dêu duoc dông bô. Tuy nhiên dê MS su dung cung môt khe thoi gian cho ca duong
lên lân duong xuông ma không phai thu phat dông thoi thi khoi dâu cua khung
TDMA duong lên trê 3 timeslots.
Hinh 1.4b. Phan khung TDMA


Câu trúc mũt cµm (urst):

Môt cum la môt khe thoi gian co dô dai 577us. Trong hê thông GSM tôn tai 4 dang
cum khac nhau. Nôi dung cac cum (hinh 1.8) nhu sau:
- Cum binh thuong (NB: Normal Burst): cum nay duoc su dung dê mang thông
tin vê cac kênh luu luong va cac kênh kiêm tra. Dôi voi kênh lua luong TCH cum
nay chua 144 bit duoc mã mât mã, 2 bit co lây cáp (chi cho kênh TCH) trong 58
bit thông tin, 2 cáp 3 bit duôi 000 (tail bits) dê dam bao ráng bô giai mã viterbi bát
dâu va kêt thuc trong môt trang thai da biêt, 26 bit huong dân (phan anh tuong dôi
dung tinh trang truyên song cho may thu tu do bô cân báng viterbi co thê xây dung
mô hinh kênh o cac thoi diêm dê loai bo anh huong cua nhiêu pha dinh da tia) va
khoang bao vê 8,25 bit tranh anh huong cua kênh lân cân. Tông công co 156,25
bits.
- Cum hiêu chinh tân sô (FB: Frequency Correction Bits): Cum nay duoc su dung
dê dông bô tân sô cho tram di dông. Cum chua 142 bit cô dinh báng 0 dê tao ra
dich tân sô ¹67,7kHz trên tân sô dinh danh, 2 cáp 3 bit duôi 000 chuôi bit không
nay sau khi sau khi diêu chê GMSK cho môt song hinh sin hoan toan quanh tân sô
68kHz cao hon tân sô song mang RF, 8.25 bit dung cho khoang bao vê.

- Cum dông bô (SB: Synchronisation Burst): cum nay dung dê dông bô thoi gian
cho tram di dông. Cum chua 2*39 bit thông tin duoc mât mã hoa dê mang thông
tin chi tiêt vê câu truc khung (vê sô khung (FN)) cua khung TDMA va BSIC (Base
Station Identity Code), 2 cáp 3 bit duôi 000 dê dam bao bát dâu va kêt thuc cua
khung mang thông tin cân thiêt, burst dông bô la burst dâu tiên ma MS giai diêu
chê vi ly do nay ma chuôi huong dân keo dai 64 bit va no cùng cho phep lon hon
dô rông trê da duong, thêm khoang bao vê 8,25 bit.
- Cum truy nhâp (AB: Access Burst): cum nay duoc su dung boi MS dê truy nhâp
ngâu nhiên khoi tao mang va chuyên giao. No la burst dâu tiên cua duong lên ma
BTS se giai diêu chê tu môt MS dác thu. Cung voi burst dông bôcum chua 41 bit
huong dân dê keo dai thoai mai qua trinh giai diêu chê, cum chua 36 bit thông tin,
8 bit duôi dâu, 3 bit duôi cuôi va khoang bao vê 68,25 bit dê bu trê cho su lan
truyên giua MS va BTS va cùng dê phu hop voi câu truc môt cum cho môt khe
thoi gian.
Hinh 1.5. Khuon dʼnng cac burst trong GSM

- Cum gia (DB: Dummy Burst): Cum gia duoc phat di tu BTS trong môt sô truong
hop dê lâp kin nhung khe thoi gian không hoat dông trên kênh BCCH. Cum không
mang thông tin va co câu truc giông nhu NB nhung cac bit mât mã duoc thay thê
báng cac bit hôn hop.

1ô chųc khung da khung siêu khung:

Môi khung TDMA cho môt song mang. Môt khung co 8 khe thoi gian duoc danh
sô tu 0 dên 7. Nguyên ly mât mã hoa trong hê thông GSM dung môt thông sô la sô
khung TDMA. Vi vây tram thu phat gôc phai danh sô cac khung o dang chu trinh
(không thê danh sô khung dên vô tân). Sô nay con duoc su dung trong thuât toan
nhay tân. Sô duoc chon la 2715648 tuong ung 3 gio 28 phut 53 giây 760 ms. Câu
truc nay duoc goi la siêu siêu khung. Môt siêu siêu khung duoc chia thanh 2048
siêu khung voi khoang thoi gian 6 phut 12 giây. Siêu khung duoc chia thanh cac da
khung.
Co hai loai da khung:
Da khung 26 khung, da khung nay su dung cho kênh TCH, SACCH,
FACCH va 51 da khung hop thanh môt siêu khung.
O da khung diêu khiên 51 khung dê dam bao bât ky thuê bao GSM nao (o tê
bao phuc vu hay lân cân) co thê nhân duoc SCH va FCCH tu BCH ma không phu
thuôc vao viêc no dang dung khung nao va khe thoi gian nao. Da khung nay su
dung cho cac kênh bao hiêu logic BCCH, CCCH, FCCH va SACCH. (26 da khung
thanh 1 siêu khung).
Câu truc khung cho kênh luu luong toan tôc (TCH/F) chiêm du môt khe thoi
gian trong môi khung TDMA (hinh 1.9a). 12 khe trong môi khung TDMA dâu tiên
cua da khung 26 duoc su dung cho kênh TCH/F tu khung 0 toi 11. khe thoi gian
tiêp (khe 12 trong da khung 26) theo không duoc su dung cho truyên dân, la
khoang thoi gian rôi khe 'idle¨. 12 khe tiêp theo trong môi khung TDMA cua da
khung duoc su dung cho TCH/F. Khe thoi gian con lai cua da khung 26 duoc su
dung cho kênh SACCH.

Hinh 1.6a co thê duoc ung dung cho ca duong lên va duong xuông. Chu y câu truc
da khung thê hiên trong hinh 1.9a chi gán cho môt kênh TCH/F chiêm giu nhung
khe thoi gian duoc danh sô le. Trên khe thoi gian duoc danh sô chán va khe thoi
gian 0 la vi tri cua khe thoi gian rôi va khe danh cho kênh SACCH duoc trao dôi.

Chu y rœng hinh 1.6a chş thê hiên nhŹng khe thŭi gian tŵ cung kênh vŏt ly, cac
khe thŭi gian tŵ 7 kênh vŏt ly con lʼni da bš bť quên.

Hinh 1.7b thê hiên ghep 2 kênh luu luong ban tôc TCH1&TCH0 lên cac khung
TDMA cua da khung 26, khung thu 13 va 16 danh cho kênh SACCH0 va
SACCH1.
Hinh 1.6a. Cau truc khung cho kênh luu luong toan tŧc TCH/F trên khe thŭi gian 1

Câu truc khung cho kênh diêu khiên dát trên khe thoi gian TS0 thê hiên trên hinh
1.6b. Trong truong hop da khung 51 khung voi thoi gian 235ms. Toan bô cac kênh
ngoai tru kênh TCH dêu su dung câu truc da khung 51 khung. Môi da khung diêu
khiên BCCH/CCCH co dô dai la 235.4 ms(gôm 51 khung TDMA) duoc mapping
trên TS0 cua song mang co chua kênh BCCH/CCCH (không phai song mang nao
cùng co chua tô hop kênh nay), o da khung 51 nay co dô dai 235.4 ms së co 5 TS
dung dê phat thông tin trên kênh SCH, cu thê TS0 cua khung thu 1 (bát dâu tinh tu
khung thu 0 dên khung thu 50), TS0 cua khung thu 11, TS0 cua khung thu 21, 31,
41. Tuc la cu sau 10 khung (10 x 4.615 ms) thi thông tin trên SCH (co chua sô hiêu
khung) lai duoc phat 1lân.
Kênh logic FACCH duoc dung khi co yêu câu chuyên giao khi dang hôi thoai, no
chiêm 20 m trên chinh kênh TCH duoc câp cho MS va vi vây no duoc goi la
"stealing".
Thoi gian tôi da phai cho cua MS dê thu duoc sô khung TDMA së la khoang
thoi gian tu sau TS0 cuôi cung trong da khung 51 cua kênh vât ly BCCH (TS0 trên
song mang BCCH cua tram BS) danh cho kênh logic SCH, cho toi hêt TS0 danh
cho SCH dâu tiên cua da khung 51 cua kênh vât ly BCCH tiêp theo.
Do yêu câu diêu khiên chuyên giao khi dang diên ra dam thoai cân phai nhanh
ma kênh SACCH thi lai co tôc dô qua châm (chi co 1 lân trong da khung 26 cua
kênh TCH, chi du dê:
O Duong xuông, BS gui yêu câu diêu khiên công suât va time alignment cho
MS;
O Duong lên, MS gui cac nao cao do luong công suât cho BS phuc vu diêu
khiên HO va tinh toan diêu khiên công suât/time alignment).
Do do nguoi ta "lây cáp" kênh TCH 2 chiêu dang dam thoai dê truyên tin tuc
diêu khiên HO (vi luc nay thi chât luong thoai luc do cùng dã qua kem rôi, co dê
kênh TCH thi cùng không truyên thoai tiêp nua). Viêc lây cáp duoc diên ra nhu
sau:
O Ngát không truyên tin tuc cuôc goi trên kênh logic TCH;
O Truyên tin hiêu diêu khiên chuyên giao trên kênh do.

Viêc phân biêt khi nao kênh TCH la TCH, khi nao la FACCH thuc hiên nho co lây
cáp la 1 bit nám sau doan 56 bit mã thông tin thu nhât trong burst TCH (nám ngay
truoc 26 bit training) va 1 bit nám dâu ngay truoc doan 56 bit mã thông tin thu hai
trong burst TCH (ngay sau 26 bit training). Bit co án cáp nay la 1 thi kênh TCH luc
do dang dung cho FACCH con la 0 thi dang la TCH (dang truyên cac du liêu thoai
cua cuôc dam thoai).
Hinh 1.6 b. Cau truc khung cho mũt nhom kênh diŝu khiên trên TS0

Các kênh logic

Trong GSM co hai loai kênh logic chinh la kênh luu luong TCH va kênh diêu
khiên CCH.

Hinh 1.7a. So do hê thong cac kênh logic trong mʼnng GSM

Kênh luu luçng (1CH):
Cac kênh luu luong duoc phân thanh 2 loai: toan tôc (13kbps) hay
ban tôc (6,5kbps). O chê dô toan tôc nguoi dung chiêm hoan toan môt khe thoi
gian o cac
khung liên tiêp, trong khi o ban tôc khe duoc phân cach khung. TCH không duoc
dung o TS0 (khe nay danh cho diêu khiên). 26 khung liên tiêp tao nên da khung
(trong do khung thu 13 luôn chua du liêu diêu khiên liên kêt châm, khung thu 26 la
khung rôi o chê dô toan tôc va cùng chua diêu khiên liên tiêp châm o chê dô ban
tôc).

Hinh 1.7b. To chųc hai kênh luu luong ban tŧc TCH0/H va TCH1/H lên da khung 26


O Tiêng noi: tiêng noi duoc sô hoa tai tôc dô 13kbps, thêm mã kênh se co tôc
dô 22,8kbps. Voi ban tôc tôc dô sô hoa 6,5kbps khi bô sung thêm mã kênh
cho tôc dô 11,4kbps.

O Du liêu toan tôc: 12kbps (cho tôc dô luông co so 9,6kbps), 6kbps (cho tôc
dô luông co so 4,8kbps), 3,6kbps (cho tôc dô luông co so be hon hoác báng
2,4kbps).


Các kênh diŝu khiên:
Co 3 loai kênh diêu khiên chinh: Kênh quang ba BCH, kênh diêu khiên chung
CCCH, kênh diêu khiên riêng DCCH.

Kênh quang bá CH: có loʼni kênh tách biçt
OCac kênh hiêu chinh tân sô FCCH: Cac kênh nay mang thông tin hiêu chinh
tân sô cho cac tram MS. Chua o khung 0 va láp lai sau 10 khung nhám dông bô tân
sô nôi cua may di dông MS voi tân sô tram gôc BTS
O Kênh diêu khiên quang ba BCCH: Chi su dung o duong xuông. Kênh nay
hat quang ba cac thông tin vê tê bao (Cell), mang va tinh trang hiên tai cua tê bao
(câu truc diêu khiên, cac kênh luu luong con rôi, dang su dung hoác nghën). Tu
khung thu 2 dên khung thu 5 trong môt da khung (4/51 khung) chua du liêu BCCH
trên khe TS0.
O Kênh dông bô SCH: Kênh nay mang thông tin dê dông bô khung cho tram di
dông MS va nhân dang BTS, no chi su dung cho duong xuông. Khung SCH chua
tai cac khung ngay sau FCCH cho phep may di dông xac dinh tram co so phuc vu
va dông bô khung voi tram gôc. Sô khung FN tu 0-~2715647 duoc gui cung mã
xac dinh tram gôc (BSIC) trong du liêu SCH. Vi may di dông co thê o xa BS dên
30Km nên no thuong phai hiêu chinh thoi gian dê dông bô dông hô voi tram gôc
(tinh dên thoi gian truyên song). BS phat lênh bô sung thoi gian dên MS thông qua
SCH.
Các kênh diŝu khiên dùng chung CCCH: Có loʼni
O Kênh tim goi PCH: Cung câp tin nhán tu BTS dên MS dê tim goi MS, PCH
phat IMSI cua thuê bao va yêu câu dap lai trên tuyên lên RACH. Ngoai ra PCH
cùng co thê duoc dung cung câp cac ban tin quang ba tê bao dang ASCII.
O Kênh truy câp ngâu nhiên RACH: Kênh nay tuyên lên dê may di dông MS
dap lai loi tim goi hoác dê MS dê nghi khoi phat cuôc goi (cung câp môt kênh).
RACH dung so dô truy câp ALOHA va co thê chiêm tât ca cac khung nám o TS0.
Khi thiêt lâp dich vu BS phai tra loi RACH báng cach phân kênh va danh môt kênh
diêu khiên danh riêng SDCCH dê bao hiêu cuôc goi. Kêt nôi nay (sô hiêu kênh
duoc phân) duoc thông bao qua AGCH.
O Kênh tro giup truy câp AGCH: Hoat dông trên tuyên xuông, du liêu duoc
mang chi thi cho MS chuyên sang môt kênh vât ly xac dinh (môt khe trong môt
ARFCN) voi môt kênh diêu khiên riêng. AGCH la ban tin CCCH cuôi cung gui tu
tram BS truoc khi MS ngát khoi kênh diêu khiên (dung dê dap lai RACH gui
nguoc tu khung truoc do).

Kênh diŝu khiên dành riêng DCCH:
Dung cho mũt cuũc gţi cu thê. Cùng co 3 loʼni giŧng nhu kênh luu luong co chųc
nàng, dʼnng thųc giŧng nhau trong ca 2 chiŝu dong thŭi co thê ů bat ky khe nao
ngoai TS0, bat ky ARFCN nao.
OKênh diêu khiên danh riêng dung môt minh SDCCH: mang du liêu bao hiêu
va hiêu chinh kêt nôi MS va BS ngay truoc khi duoc phân TCH. SDCCH dam
bao ráng MS va BS vân duoc kêt nôi trong luc BS va MSC kiêm tra thuê bao va
phân TCH. SDCCH duoc dung dê gui ban tin nhân thuc, bao hiêu cùng nhu dông
bô may di dông voi câu truc khung dê cho TCH, chung co thê la môt kênh vât ly
khac hay chiêm TS0 cua BCH nêu luc do co yêu câu châm luu luong BCH hoác
CCCH.
O Kênh diêu khiên liên kêt châm SACCH: kênh nay liên kêt voi TCH hay
SDCCH, o tuyên xuông chung mang thông tin diêu khiên dên MS (muc công suât,
dát lai timing). O tuyên lên chung mang thông tin vê dô manh tin hiêu nhân duoc,
chât luong kênh TCH cùng nhu kêt qua do muc BCH tu tê bao lân cân. Du liêu
duoc mang o 8 khe (khi co 8 nguoi dung) trong khung thu 13 hoác 26.
OKênh liên kêt nhanh FACCH: mang thông tin khân câp (giông loai ban tin
trong SDCCH) xen vao TCH bât ky luc nao (vi du khi yêu câu chuyên giao) báng
cach thay thê vao khe cua TCH va dát lai 2 bit co hiêu - co lây len).

Kênh quang bá ô CCH:
Kênh nay chş duoc sŷ dung ů duŭng xuŧng dê phat quang ba o cho cac ban tin
ngőn SMSCB. CBCH sŷ dung cung kênh vŏt ly nhu SDCCH.

Câu hình kênh logic có thê dçt vào mũt kênh vŏt lý.


Hinh 1.8. To hop cac kênh logic lên kênh vŏt ly

3.3 Ki thuçt ghép kênh trong GSM

Co hai kÿ thuât ghep kênh duoc su dung trong thuât ngu tê bao va vô tuyên la :
3.3.1 requency Division Duplexing (DD)
FDD voi nghia thiêt bi truyên va vât mang duoc tô chuc o cac tân sô mang khac
nhau, la môt công nghê vô tuyên su dung trai phô theo cáp. Tram phai co kha náng
gui va nhân tin hiêu truyên cung môt thoi gian. Phuong thuc tô chuc kiêu nay goi
la duplex mode va oIIset mode.
Cac báng con truyên tin hiêu va nhân tin hiêu duoc tach biêt boi tân sô oIIset. FDD
kha hiêu qua trong truong hop giao thông mang dôi xung. Trong truong hop nay
FDD co khuynh huong bi lãng phi báng thông trong qua trinh chuyên giao tu bên
phat sang bên nhân. Vi thê doi hoi phai co môt hê thông mach diên phuc tap hon.
Môt uu diêm khac cua FDD la no khiên cac viêc bô tri cac song vô tuyên dê dang
va hiêu qua hon. Khi ma tram co so không láng nghe duoc cac tram khac (nhu
trong truong hop tin hiêu truyên va nhân trong dai báng thông khac nhau), vi thê
no không thê tuong tac voi cac tram khac. Trong cuôc thoai, hê thông FDD phai
dam bao thoi gian an toan giua cac tram co so kê cân (táng hiêu qua trai phô) hoác
dông bô hoa giua cac tram co so, nhu thê chung së truyên va nhân cung thoi diêm
(táng dô phuc tap cua mang luoi va giam dô phuc tap phân phôi báng thông khiên
cho tât ca cac thiêt bi nhân va cac khu vuc su dung cung ti sô uplink/downlink nhu
nhau).
Trong FDD co hai dai tân sô dôi xung duoc su dung, môt chua kênh truyên tin
hiêu, môt chua kênh nhân tin hiêu.
3.3.2 Time Division Duplexing (TDD)
Time Division Duplexing (TDD) la ung dung da truy câp kênh theo thoi gian dê
tach tin hiêu phat di va tin hiêu phan hôi. TDD co nghia la cac thiêt bi truyên tin
hiêu cua cuôc goi thoai la ghep kênh theo thoi gian trên môt dai tân sô tuong tu
nhu la cac thiêt bi nhân cuôc goi thoai.
TDD co môt uu diêm lon trong truong hop o do co tinh bât dôi xung giua ti sô
nhân va truyên du liêu. Môt khi kich thuoc cua du liêu truyên di táng lên thi dung
luong truyên thông së tu dông duoc xac dinh va kha náng mang thêm du liêu trên
duong truyên bi giam xuông. Tuong tu voi bên tai (nhân) du liêu.
Voi cac hê thông vô tuyên không chuyên dich nhanh, môt loi ich khac la duong
truyên vô tuyên truyên va nhân kha giông nhau, dông nghia voi cac công nghê nhu
beamIorming lam viêc tôt voi cac hê thông TDD.
Trong hê thông GSM, hai công nghê TDMA va FDMA duoc su dung. Ca su dung
cua môi kênh vô tuyên duoc chia thanh 8 khe thoi gian, voi môi môt nguoi su
dung duoc gan cho môt tô hop tân sô /khe thoi gian cu thê. Vi thê, chi môt thuê
bao la duoc su dung cac tô hop tân sô/khe thoi gian cho truoc tai bât ky môt thoi
gian cu thê nao.
IV.PHÂN TICH HU NHHHC DIHM
GSM (Global Hê thông thông tin liên lac di dông) la môt công nghê di dông duoc
su dung dê truyên thoai di dông va cac dich vu du liêu. Trong sô tât ca cac công
nghê di dông trong su dung ngay nay, GSM la phô biên nhât. Tuy nhiên no co ca
thuân loi va bât loi :

4.1 Uu diêm
uung lrrng lrnţ chrL lrrng krL nrl LrLţ Llnh bro mrL cao


4.2 Nhuçc diêm

vrn dr lrn nhrL drL ra cho các nhà khal Lhác drch vr Lhông Lln dl drng CSM là Lrc
dr và dung lrrngŦ
Pr Lhrng CSM sr không còn duy Lrl drrc src mrnh và Lhành công cra mlnh nru
nhr các nhà khal Lhác sr drng nhlru Lhr hr công nghr CSM kr Lrôn dr khal Lhác
Lrôn cung mrL nrn Lrng mrngŦ
khl sr lrrng Lhuô bao Láng lôn nhanh và nhrng drl hrl vr Lrc dr dã brL dru brc lr
nhrng hrn chr cra hr Lhrng CSMť
Ŵ Chuyrn mrch kônh không Lhlch hrp vrl các Lrc dr sr llru cao
Ŵ Sr lãng phl Làl nguyôn do mrL kônh luôn r Lrrng Lhál mr ngay cr khl không có
lru lrrng dl qua
uo hrn chr vr dung lrrng cra Lrn sr sóng mang (mrl Lrn sr chr cho phep Lrl da
8 kônh Lhorl cung luc) và vlrc sr drng lrl Lrn sr gây ra nhlru Lrung Lrn sr (C/l) nôn
vrn dr khó khán drL ra cho các nhà khal Lhác drch vr r các Lhành phr lrn Lrp
Lrung Lhuô bao vrl mrL dr lrn là làm Lhr nào dr dáp rng dung lrrng khách hàng
mà không làm suy glrm chrL lrrng drch vrŦV. KHT LUHN VÂ XU HHHNC PHÁT TRIHN

/.;3.$ 
430 %00.42 % 33$ ;3 :9. -,3 :J993F2.3 l.3.J3 /4.., ..5E9 9737379'9,2  %743 - 9K2 : ., 3O2 02 8 9K2 : 3 97. ; 9:9 F5 H3 974323$  

 -F .3 J.C39... 9 43 33a.  9.9: -. . .N. .42F9 97 25 9  f ° f % a2 39 439 39 . . 2 / F3.2 J3..a44 9F39 Q32  % 47/... .3E .:G9 P %: 3 3 . . 9.2 39 393 97X6:. C3@:9 3.4 38. . .4 /F3. .N.4-0%005430 aC9G3. 9 9. C3 8.a393 3 ": 97 35 9 97 3.a48/3. 3.4. C 9G3 9 3 93 / F3 .3.Z9904. 9 5 3 I .45 58/3 9@38G. .a L. C3 9 9 L5 . .a .4 9 393 L.9a32F9.C.a97 23 3.a49 3.J3. 3 3C C3 9 ..a9 393 2 39 3933a.2 3 3 3a !$ /.J85 997 3... 3 97. 2F9 C 9G3 5 .:  f ° °i $.N.[ L. 9: 3 L.: .A397.9 9.9.:F.a4 5.    C9G39 393/F39: a2F9 J.N.M3.N. ..X/.. Q 9: 9 .: 3 . 3 3C9G3 L. .45 5..X 3a2F9 . 3. . 33CC39. . 3.N... . 3a. 9 L3 3 .. 9 3 93 Z.97 29: 5 9 L.@3//A3 ..a J.a .4 5 5 3G 9 3 .4 5 5 $ 9..X/ 9  f ° f%  .K J3 . .: 485 997 33a. .  . . .a35 - 3 .383..N.3..: 3.a3 .: X335.4 5 5 V a 2F9 / .3 9 J @3 9   2a . .4 . C3 L.:F.4 .433 H .aF93 .0/4-0!430$07.T:. -C9 3 . 9743. 2 3a  97I 9a3 C3 9.M3 5N 83 .3903 5 9 .0 L.

@:.438G243L..X . 3 32  % 9 . 97 3 2 3 97: 3 C3 94 9 3 9 .4/ ..   'M3 5N 83 .  %$ %49.943$8902 L... . 9 ' 3 6:G. 6:G..3a . . 3 .a45. L96:. 39 3.088422:3. .. .a9729: -.4 C9G3J33 9I3a%$ 9 32F997C: 9: -.3 : .:. ..3- :C32F98G 3.N. .a432  f °  %@:3 332 8.C9G3% 4 F39a3.[I 2 . . L. F9a/4 :. 2 3 97 3 /.4.N. 9@3 8G O3 8 /3 9@3 8G  4Z.../F36: J3.a 5.

 / F3 $ 74:50 $50. . .8/39@38G  C33.3 4 9 F3 3 9 5.3/.:T: 3D.@:3a.  5 33:.: T: 9  3 2F9 3 J..4 9 9 .C. 2  . ..:T:8/3/X9@38G  2  ' 3 6:G. 9: -. C 9G3 .:3  .@: 4-. 3 9 3 .a.3a . 7.X ..4 . 0:.: 3/:3 9.97 3C9G3 $. C 9G3 $ 9.. . . 3.X335.a9 9. a2 904 : .C9G39 393/F3.: 3C394 /F38G94a3.X .I9G.Y3 .:9 4a3 59a32F9 9 :.: : %$ :7450 %00. 97 ..7 $8902 $/. . a 3 : 9 9  2F9 2 3 J3 5.7/ 3899:90  9a3 5 32 Z. 9 C 9 -.a393.9 9 C 9G3 3 3 C 9G3 3a 3 5 3 L..N.4I.G3 @: 9 6: J3 % 9 .F 3 3-9.X 3 3 3.943 $9. 97 3/A3 32F93:. . . . ./ . 39 3 2J . . . 3 . .C3 9 : .: .: 3 . 3D.J. 9 /M3 . a . 3a4 ..4 3 : 3 J.2 33a 39 97:3 5. $8902 147 4-0 422:3.422:3.39 39J9 C9 -. 9  5 3 L. a C 9G3 9 3 93 / F3 94a3 .C9G39 393/F3.943 $a9 :. 4-0 $ .a4 2 3 .@:a5X9 9 2F9C9G3 4 2J L. .

  %3-E4.E.3./. :3 :3.  :3..5.O..97:38:  l... .4/ 3-3  299.997037 9C:6:X  )   E.3.E.. .8: .. 9743939394.9J3...3 L.49:H-.:.2 C 9G3 9 3 93 / F3 8G $ L. !.:..$."9 3$38.: W O95.6:.:. .93J.9  ..8 'C9 .:.E.$ :.9:H-..94./.9 ...5J  3/38.4.  l..a4 9 32 C33..7.O9./.2983.

4 ....23 .8/355E5 $.3 $ 3907..9/:3.$9.E..39J. /0399:2-07 -4.4 /39049H:.9:H-.3 : W$/3-g393 .E.2389 3.3.9743-g393  g3933 .6:38/3.:...9743$.O9393.3.3 5E5%  W6:983. 9.29.4 3 99:H-.3%.3423.E.O9 -9.439439 3 ..:3.3.3.:2E .5399393./:3.: W $9.9:9.. 2EE..4.3-99:H-.: 3 74..9. .4939:H-.9:H-.97J. 8/393899.:3.29:H-.8 9g3H3 W%J3349.E.3.O !$% !:-.2383 .4-895.4 5F53... %7:38:  .3 30972.../. .3/4-00947 E.89:H-.493 .9:3.438/3.3...! !:-.42E9393/ 3E.E.32E/ 3 23....7-07/03994/:0 %$8/329:! !07843.:32..9:H-.9.4.E..4  g39 38 /$39743"9 39393/ 3$ 93$2.3393.O92..O9.52-429....3 /4..45F53.8/38/33:/.5.4 .3.90/$07..3.: 97:3923..389g3H33.4./..0/%0054300947 3 394.4$-9 g3 $ $:-.3.E....5.:3  45F5.O97:392339.. .:6:..E.09.4E.OJ./397:35..0947 23895/.38/3 93$29. -.85..: l39974393 $.. 2E 997H39 W%J3-4293297.3. .E.

0:.4.: H38/39387H3-9 29. .9:39972 / 3 3939729:5E9.32209.3 43.E.4 .3..3:3 E.H3...E.843.43.H3.E.972/ 3 4-g393.3/  .9 97..3/  .  g393:3 433-.-3 ..H3843.938O32.3H3 29.83.9383 .H33 .9:332.253  g393H3 &53-.7$8902   !  .E.9729:5E9.329H3.3 3.3 H3.3..:.E.-g393$ 9.3 E.8O32.O-g393$273.. 97H3. 3972/ 3  -g373 .3.4 .309.9:39 9729:5E9.4.4 9393.

.5 .59.5H39393$$2 ...3 .53 9...397:392. : .97.3.39042K3.    $ 3$23. E.5 . 23$93.3 3        K3 K32 353 5$ %3 H3 93 5 H3 93 ..:3 .39353..3.4 39 9743 23 $ %.33 K3 O9..53.

5.9:3 3  %#&!$ 3$8/3 . 53 3E3 904 K3 .%$9.4...3 . 3 93393. $ 9 $ .0E. ..5%H3.904938  !3.2993 39 %74329 $$29$6:3 3:%$ .553.3 992-g393 9 .423  E.393 : .97:..3.8/397:3/3..553.%$.:39 .O9/.39743$$ %3 9597:39:H-.O 9 6:3  3: $ .4.9049.9g3/3..3.35E597:.9049.97:.3.3 ...5.H3.3 .. .3 .-g393 .O93904K3.93 ..E.. 73 -g3938O32. 97:.. 93 .5 33 . 9  $8/355.E.393 489.3.45F593/39 .O9 97:.2993993 399.2..9049 38 .9:H-.K. 97 3 39 $-g393 8/35..93     K3 :3 K3.4/ 3 .38/3 9$9.553.E...397:.904 938. ....038.3 % . . 933.OH39 29$.. %3 3993$$9.39553.$.

6: 332974343  . E389 %7439393/ 38/3 5..!3-9389743$ .9g3/:3.. E389  . E389 7H3H3 /3.5E9 9743 2909 .1  3  3   O 1&1  ..39395 53 .8/3H395 39  2 43 -4 .. l .E.. 3.443-4 ...3..3.3 93 95...8...OH3 . 93$273 $ . 53 .3 ..2 :789 . 904 9 ..8..E.3 9E.O 73 .O-g393739H2 . .2 .3 :3 9 %$ 3 $    1& 1  .E...OH3 .. 3 97g2 -9 .35E5 .: O 93 8 9:3 H3 9 $ 3 %$    1   39743 O3  O 93 ..8H39g39H2 H3 !3-9389743/33. 9:3 $ . 93 $  -g3 93 . 904 93 8 %7:3 /3 .H39383..8.-93.. 8-97J.: O 1    3   O 1&1 -  .: O1  33  .93.35E55938 97E383:.E.H33. :.  53-9383..H3-8:3 ..5J. 9g3/:3.

O 73 3O97H3 .28=:89743 29 H3938.

      K3 l. :3 97: .O / 28 2:3-.3 .2 9:3% .4209. 5 9$5%.E. . H3 93 8 .97:.39 20299208498 %$ %$  %$          K3 .%#.4 5F5 9 ..5 904 9 . .

-9 . 43 -4 .3..3.4.3 .3 %3 .2292 -9.. l.3:5.2E. .E..E.H3.2 9. :3 % .O  -98 .E.3 .3H3979208498       K3 -!3:3%  :97. 3 .4H3% 9743 -99393 ..3.3..H3297.3%.3-3.E.907--9 :..  -9 97E3 3 . H3 3 .-J98  2-473-2.3.8/3 2.3 :3 2 3 5 9: 5E9 3 9 9K : ..2 K3 3...3 H3 3 .O9/3 2K3H3.3 39K397397:38O3..:.O /:8 %74393$939/3 . .: /:3.3H33 .: 2-K39.8..5-9 : 9.32909.E.2 3.393 93.3 472. . %9.3:3 : .:789 ..9 2 4-3. 3- %:3H3 $8/3.42E9:9 O-.$2 :789  9..9.23 .3/3 53E39.99.H3938..907-..:3%99.22909..5 .E.9743299739E -9 -9.H3..

4972/ 3 2.. .$ .2.80 $9..3# -9/3.$.8/3 3-938.-99393  -9 : :  -9 : . -9 297:35 .3 9H243-4. 43 -4 .5-9 : .938 97H3938 3/.4770.393 93.-:789 3-.393 93. /.3 .39388O32.2.:-J93 38.3         ..-9 . .4 O-:789 :9H3. 2:.3938 . -99393 .-9..3 5 5 .4 8 .: 97. 29 ..29 2O. .3 .4298O3K383439436:..  2 3- $$3.45F53..: :.: .929$ .8/3-$ 97:35 3:3H39423.943:789 .943 /0399 4/0  .2 .4 29 0 9.3 97:3 ...99.3938 706:03.3/3F4/-9. .8:3 ..3/3 F4/942E6:E97K3 :.:3 .088:789 .:8. :3 2.:.4972/ 3 2.9 3.3 7397 .23 . ..23/3 3-9..3O.g5 -9 :  2 -E4 -9 : .3. 2.4. $ .3H32 %$8 :.94398 23 .. .K /432.:3.399 -:789 3- -:789 :9H3 2$ : .. 9 9.:3%.  -9 - 97 . 3-3  947. %$ .443-4.7438..:97.

E..5 E38.O09.-:7899743$ 2 :22:789 2 .:3 ..$.4 . :3 3 8 /3 .E... 0 9 . :3 . .3 943 9.E.:3593298H::3   ...:97.359 $H::3 .3349 397H3H3 23 2.E.93 8H::3.:38H::3 :3%.39393.$  .93 $3.. E3 89 3 :H3 2924E974393$/3299388 :3% 'K.:3  l. .E.-935  %#.-J9292 .3 5 5J33309.. .4$34 9 -45.3 34 l.9. ..4 H3 ..E.4.8/397439:994E3 393 $ .93.3 ..33.. . 8H:8H::3 98H:8H::3 . :3 O.39.. :3 3 8 /3.3.9729:5E9.H3-E4:4.5E9 9%$974329897.. %.3 /3 :3 34 .3 .:3 :3:3 2-4-99:H-.3359 28 : 97..3.3 9:3. 3O .4 .4 H3 % $ ..3.O.:3 938H::3 : 97...:3/3.439.: .9 -3.3 .4298O32. :3 :3 .:97K3 39 E38:3 3.O933 .. K3 :3/ 3.9235 9:. 3 .

.397432:3% K3 .2 / 29 0 9 . . .8/3..4H3%. 097432:3% :9H3 .:3 .

3 95 0 9743 . .4%. :3 . :3  904 3 .8/3.. 8 /3 ..9:3 9 09..4 97:3 /3  439.370 /0 09590497432:3%.

3.:3 .. .4H3$ .3.8 /3. 09..

 K3 .3/3.3H3. .3:3 ... .:3939743K3 . .:97.429H3%.3.O9 .4..

 :3  :3 9 .6:H3  K3 - 9 3 F5 H3 ..3.3 -E3 9. E38.E.: .3 . . 09 .3H3.%. % % H3 ..09 .4   7 3K3 . /3 .233 09. E38 %7H309.E. :97.3 . $         K3 .3 . 9""33 309 .97.. 9 ..39 H3.09. :3 % .4H3$ .4 H3 $ ..0/3..3 .37.4H3:$39439 .. 9 .97J..39 .:3.

3%$ 9397H3K3 - %74397.4H3 :3 997H309.9.35 .:3 : 3.3 :97.:97.:3:3 . .E.:3:3.97H309 .328 %43-.H3 3497H3% :8/3.:3.

.O / 28 2:3% .2.553 ..

8O32.H3.97H3%$ .3.O...

3.5 .O%$ /3 5E9939397H3H3$ . ..H3.O9.:39  %.E4 4 .3 8:9 . H3% . .4$ :9H3.:3.3:3 $H:.3 9 . 5 . $ 9: .4 $ .4 .4H34.38:9.9 %$ 97H3 8O3 2..499%$ /3 ..O.:3.OH:.3. .:3.: :3  28 9K939397H3$ .39743 .3 H3 $ ..920.. 6:E..H3.2  2 97H3 .4 $ 5.3 % .9J394E3 :3.:. 3O ..4 $ O l./3.5E93 H34.2 .3 2H3$9K.. .394 3O .3 . : 3 .:.: :3.: :3.:%$ . 8 :3 % 8 43 9.8.972$ /3. .J3 H3 % .:3..3/3 7. 2 94..O.:39 %$ ..95H33 .:39 -9 :9J39 :39 3:39 %$ . 3E4 .4 ..9%$ .8: :3 ..9 95904 4H:.334 ..$ .O / 288..:33.32039.K .398.:3 .O39743 .  O l.E. .38:9.  890.35 3.. 358O32...

3 3 97:3 94 95 3..5 . :3 .: . 43-J9293939.g3.: 43-J9293939399743-:789% 323.33 .. 8. .920. 97.K. 9743-:789% 3..394.5-J9328.-J932 :3.3 2 94 97:3 93 9.% O %7:39J3: :3.:3.32039 4 O 3. .39K.3 6:EF27 .33 J9.5 H3 % .O H3 % 9K . 9. .: O 9397:3939.53-934H3%% 349.97.539KH3%. /3 7. 3.497H3H3 O  '.33.:. '..-J997.:-997.8. O.9. .97H3H34.

 294     K3 - :97.O . H3 : 3      K3 ./:94 ..O .:.J3 H3 .4.3% .3/3.. 3. -58 .H34. %743 $ . /3 . 53 93 4 943 9.3 % .. .397:3. H3 .42 93O2H3 :"397H3%$   E.3 9K .3 .97432 3$ H3:$3 %  E. 4 H3 4.E. -58  .2 43 943 29 0 9 .$ #"9#3. 943 9.H34.:3.: . -E3 9.E.: .

E..3.H3:$3-E39 . ..:3 %3 . /3%$ 0 3/3..E.. 9439.3..2.2 :39 :37. :3H395 9743-E39..% ..0 . :3H395.53./: :3H39. -E3 9.4 :3 :3 H39594 3H3 ..    K3 -%#.:3 9743 O:39:3.

%..

-58 .3 :3 H3 3 E96:3-E.49..58.E.4.:3 H3 :37H3  H36: 3-E.H3:.49.49.: :332 3-93 83. 84E -58-8:39H22H3 .:97.H3 :"3 O 4 H3 : 3 . :3.3938E.H332. -58 9H22H38. :3.O9. -58  O :9439.:3 .938972.9K397339.2E/ 3$..:3 .8 -58 -58 .8 -58 -58 .-"9 OE.38/3 4. -58 '-E39.: .E.39393:.8-F.84E99.9.9393. 33 % :39 3:39974329 ..H3 .E.37 .9-4 0 23.49.972$ ..J3 H3 6:3 -E  H3 : 3 .%$ O H3 : 36:3-E 8/3 .3 . :3.-3 -58  E.9-4 .:3 O %33O933O .3 938.O4 H39E. :3 .34..H3 ..

39393 3-:3.33/3%$ 3O.3:3 :3$...4972/ 3$. .4 ./: 97H30%$ O H3 3-$H332.:3 .8/3.

 . 2.% .. 3 -2E/ 3.:3 .$ 3 23H33O9.3/:-E4: . O  H3 :"3/37H3 3... 9J3 39.:33.9  E. 3 29 0 9743 29 # .O 9" .4.972. 3972. $ 35E9.39 3$ .85.E.O9 .O4 33H3:$3. .: 9743 .972 ....53H3. 3g3 / 3 9 .-3936:3-E9-4/3$ O H397:.H3 :"3/3.53 .42 9.397:38O3 $5E93-8:39...9.. .E.3. O H3 97 5 97: .: .93-E46:..O9.:.O9.53 % $ 2 -473$.O.45F52E/ 3E. $ 3....: E5 97H3 9:3 H3 # 4 7.$597#-3.35:.299. $:3 9 .9:397.E. $ E. 53% $ .:. ! .3 3$936:.939743./329H3 : 3 /3 7H3 $ -E4 : .33.3 2 E. . . ..:97.  9 3 3 8 : H3 ..:3 8.3./3. 97:.O929H3.53:3H3#H339:3H3 2E/ 3$ E5 9K2 4. H: .9 0 34 34%$ .3 3- 3.3 .5 49 3 97H3 9:3 :3 / : ..9 ..5. -E4:.$.$.:332%$ 995/.. 9:H -. : #3 9 . 9 .4 .:3.E. $ 39 H3 : 3 /3 E5 # 3.:.5 29H3 #/38.97.:3.593339%$ 3$ 9K2$ ! 5E9 $ . 3972. .9:H-.$297.9#34 OH3 :3/37H3 3292K3$2. 3 -:3 .29H3 :37H3 -393./3 H-393339.5 .:..$9" 3.39.3 29 H3 .4 $ .39 972 $ 97. :.:3O4 O H39K2!:3. $ 9743/:$ 'K2E/ 3. 3 3.8.3 .

. 99-4 3./3 9743:394. ..2.32..843:503  .F3  H36: 3-E H3 3 .9:9F5H3 .O3.:3..:.2%$ .%.O9" !9.:. % . .2 $ H3 3 H3 9 .3H3 %. 9-9.E.2.E.3 : .9:3  706:03.34 . 9 3$  :K3H34.4 -3 ...H34. OH3 H3 9 3.32. 9      K3 %#$5.9 .5 3 4-393 9743$ 03.3 2.34. $ 9:3:3.9..42 9H3.4 .39393 :3 3$ 2. O.38:9 9923 9:3H3.3 3..H3H3. $.39393.3 93 3 3$$ 8 /$3.  O H3 : 3 H3 9 .OH:.4%-9..: .3H3..393933.E.96: 4 2.40. 8 /$3  3 : 3 " 5E9 6: 3 -E .9.:.. 9  9:9F5H39743$ O. 239J3:33 .8/397439:939-4.3:.E.30 .J/H:.

49323 3 %74397.3O3..3-H333 'K9 5..95..99-97:3..3897:3.3 9g3:6:975 4.: .-9-938411809 E:6:974397.E.23.39.: 29..E.3E.4397:39J3:..972E.398:53.3 .3 2972.-97J.K9 3O399..9:3//3 .O3g3 .8/3..9.9..: 2E.:..972.E..3943...3.83330 .33.3-35J-g39397436:E97K3.359J3:97:3.3. 3.35.39 2 9g3 5.353 .-g3.O29932...339J3:97:3.3299.3.339743/-g393E.5 %725.:3.339J3: . 974397.33.95535-g3933 . 3.E..2 5.972E..95.49-H3 5E98..O:3.9382.E.. %743...:. /3-O..39E.99-33.3 9.8 3..8O3.9E.:6:.8..9.41180924/0 E.E.972.E..9:38/3975904..94 935 2-49.:3 /:5024/0..E.3 !.499. 35.92.E.

97:.5H39049./4333.843:503 % %20../938 3 .:.93% .:.39 3.E.397:3-2:3 %.33E33..98 33.99-97:39J3 :.3 29J.94F5H39049..8/3 29..97:3/: 9.94 %.: %743.E./:97:3 9g3H39K/:3 .3...3 97:3.H397:39J3 : 29.E...:3/.333.E.9J3:5E9 J.E. 3.O29..93.9:33.O3.99. 3..99-33..39.E.397:39389 3 . -0.9J3:53 %..843:503 % 3/3 .O.9:397:3.: 23974397.39H2/:97H3 .E.3g32... ...-H39 33 /: '.9.O9J3-9 3.3 9E..2147232.H3339J3:   %20.: 33.397H329/9389..35 O.

9:3 ..%74393$ ..3 . ...42995938.9309.2293.33%..8 /3 .8/3 .E3..8/3 ..2H3.

E.09.299:H -..8/3.4 .95938.3.9 'K9 .

497.939393H3./. 2 ° °° fnnhn°gfhn n ´°–° °–.../: %743899.9-9299 .: 2 °– °– ° n °– °  ° ¯ nf  .3.3 3/ 397438/333.33/ 3 .. 9:3.934   )   $ 4-.3.09. .-9  ...E.¾ ´°–n° n¾ n¯ °gg°n´°–n f¯°° ° nhn°gfhn¾ °–°  n´°–°– .O.g n g °– °–  °–.. y° fhn y°n°–¯ ° ° °–¯ °– ¾ °–y fm°–y°°f°g° °–  n j  n ° °– °n n f °–.. $5-339 %:3H33O. 8/3 97:394/ 3.E./ 3 29.

 °¯ ny°´°–n ½ nhn n ¾ nf j°–½g°–y° ¯ y°´° °–h¯ °–fn ´°–n  °– f °n  °– °–n f °¾ ¾°–¯f°–%¯ °¾ n n½x½ f y° n°–n%g n¾ °– °¾ –if° °– °¾ %.

$%°y° ° m° fnnhn°gfhn n nhng°½ ° ½ °–y f ¯  °gg¯ °g h½ °– °– °–hng°– ¯g´°–g¯¾– ¯n °– n   I .

     .