XERXES Porniti pHlngand in jalnicul alai Al in tris IAlii...

CORUL

llauzi? Auzi? Ingrozitor. pamanLUl J3rii geme,
Subt pajjj nostri.: XERXES MOJ1ll tanguiti-i, $1 tangui~i §i navele persane, Cu vaslele-n trei rsnduri ... CORUL

SOFO'CLE
ANTIGONA
442 i.e.n.

Te urmez;
Cu lscrimile iatrisurii mele ... Regele parase§te scena urrnat de Cor.

76

l

PERSOANELE

Actiunca se desra~oadi 1:nzorii zilei in I'a\a palatului lui Oedip, Se sfar~ise in ajun.Jupta pe care aheii 0 purtasera irnpotriva Tebei, in bezna nopjii ce urmase, ei luasera fuga. In[Ian~. Antigone iese din palat, aducand eu ea pe ora ei Ismcna, Arnandoua sunt cuprinse de 0 nedeslusita tngrijorare.

ANl'IGONA ISMENA

CREON HEMON
TIRESlAS EVRYDlKE COR!FEUL CRAIN1CUL UN SCLAV

CORUL: b~uinii Cera~ll.

..

ANTIGONA Din lot ce-au fest ursi~i sa-ndure-ai 1ui Oedip Urrnasi, Isrnena, sora mea, 0 Ii vrun chin Ce ni-l cruta-va Zeus caL zile-om mal avea? Ca una-i soarta La si-a meal N-au fast dureri, N-au fast n.!1pa§ti. batjocuri nici huliri n-au fost, Ce-asupra-ne s~ nu 11napaditl1 ... ~i azi, Ce oare-D fi porunca ce zvonitu-s-a Ca regele vcstit-a-ntregului norod? NlI §ti.i? Ce-or unclti-mpotriva celor dragi Acei ce ni-s vrajrnasi? N-ai auzit nimic? ISMENA Vreo veste despre-ai nostri. Antigona, a-am: Nici buna, nici vreo ve. te rea. de dim.! pc cei

1 Nenorocirile sunt cele eunoscute din ultima parte a trugediei OeJip-rcge. Bntjocurilc ~i hulirile se leag! de rlitaeirilc parinlelui lor orb, prelungite, ptna-n clipa roottii imfunpJalcla CoJODOS. 79

Doi trap, 1 ce moartea-si dar-au unul altuia, Pierduru-i-am ~i tu §i eu doar intr-o zi. De cand ast' noapte-ostasii-ahei 2 t1icutu-s-au De nevazut, eu nu mai §tiu nimic: rnai rau Ne fi-va noua-acum? .. Mai bine oare-o fi? ANTIGONA ~tiam! ~i din palat vrusei sa mi te scot, Ca-n min!, singure, de taina-aici sa. stam. ISMENA Dar ce-i? ca, pare-mi-se, mistui tu ceva ... ! ANTIGONA Cinstirea-ngropaciunii Creon datu-i-a Doar unuia din frali. dar puse-opreliste La-ngropaciunea celuilalt ... Eteocles Pre legi §i datini fost-a ingropat, slavit Sa fie el §i sub pamanl ~ printre rnorti! Dar auzit-am d1 cetalU s-ar fi dat Porunci ca bietul frate-sau, Polynikes, Nu fie nici jalit, nici mgropatl Zvarlit Sa-i fie starvul, tar' de lacrimi, fru-' rnormanu De pasari eu nesat d fie crontrutL ..
1 Eteocle ~iPolinice, blesternad de Oedip sa piari unul de mana celuilalt, 2 Abci (Achaioi): numele unui grup de greci veniri sa se Wleze in SUdllJ Peninsulei Balcanice catre jumatatea mileniuiui al 11-1ea I.e.n.: prin extensiune, numele grecilor angajap in expeditia troianA.

" ~llie-acurn ~I ..rrue ~ie, da! - ~st lucru-l srune-va,' and ~ vern, 5-0 §lie toti can n-o ~tjau ~-a~-'I porunea lui §i c~ de §aga.nu-i! ~1 ctne-o va-nfrunt<> " " . ....... cncme-o fiI, Strivll C? pietre de norod va lspa§i! ~i-acum Tl~1 dar S-arati din viata-aleasa cA.purcez] On di d . X' , e neam at fil - dar josnic sutler ai. rSMENA Neferic~:o. vai: de lucru] st! fl§a, 01. rn-oi lffipotrivi. eli nu ... ce-fli folosi?

Preabunul Creon - ziee -se ..

G~nde§te-te §i fil-m, pazta§a.-n truda mea! rSMENA Ah! ce primejdii vrei sa-nfrun~i! ... Ce ganduri ai?

ANTIGONA

M-ai

ANTIGONA
ajuta ca le§u-i sa-l ridic ... 511-1 ... due

ISMENA Sa-nfnmI1 opre}i§fea? $i s&-1ingropj ai vrea?
M" . " ANTIGONA frate, Frate {l-I - ca-i vrea ori nu I C' tii ~ ,. 1 eu § U, mtfunpla-se orice, nu-l voi tradal •

Sa

1-1

80
81

de ajutoru-ti nu ti-c cer! Dar mai C' In ANT lGO ru:1 -ruJ~' NA 1 U . . S a rnor eu sufletu-rn a A De ajutor. putem. sua m~-nc VOl'. . do ar:! A ca~a-te de ea! ..el . Ce-i fosl-a ~inevasta. de-n duda legii-om lua-n sa nu uitlro cumval - suntem Iemei. hulit §i-UIat de to\1.. :". .ate democratic. fem ul nu participau In vreun Icl la vialfi publici.. C~ mortilor .' -) drag oat unga vesnici "feme fi-vom draei . ExislcU\3 lor se depana 'in cere OJ strarot a] roabeior ~i al eopiilor. 1 \ ~i pc barbaki a-i infrunta nici d. zvarlmdu-§i moartea unul altuia-ntr-o zi! . srl1ulga alar mel el n-are drept! ISMENA Vai! Sora mea..mai sus • e a binelea-i smimiil . ~i-acurn. _ag.. mi-l mgrop Mi .. ca Arena.1 a . ANTIGONA Dar s~ ron. Mai tan is cei ce cfumuiesc §i vrerii lor Se cade-a ne pteca. ANTIGONA ISMENA cile Ci capa-\i pielea La! De-a mea nu te-ngriji! . gande§te-te la tata cum N' '. Pe-ale ceUiiii noa LIC t : J gam!. vai.. m Cand rar'de1egile-~i vazu! Cum maid. at pe! Ma-nfior... tor .ISMENA Vai ~ie!-n ciuda-mpolrivirii lui In A Creon? De at.. Ci eu Ma due ~I celui drag g£1[i~voi un rnormant. I til.· . M . Dar nici a-ntrum cgi A C ill stare nU-5! Sfilr§it nc-o mai pandi.. eil eu ... ~I-n ras poli lua . . ~e-al • vrea sa-mi 51 Sfar~it-a via?! lui. departe pana ~i de aClivilatea mc.cclor mari . ca din al noStrUncam ramas-am tu ~i eu. 01 hodini ce ce-rrn Iost-a dr ~i sfant. de vrei.'.-a~ ravru .. P cal . • Decalii sla-n put~ri d _t.. c-asa i-a fost.rnbril roascuHni ai frunilici. .a.1' ". gande§te-le ce 'inca mai cumplit Raspar puterea ~i porenc ile rege§ti! $i-apoi _ CLl I . draga-i fui §i cu. CUI. la soana-p cand gandesc. " Cle-01 sta-n pMmantl C. I 1n e.' . Cum ochii-si smut -a el ell 'in li~i ana lui.l V' . a vma-rm va fi [OSl'. aceste rfuldUleli zeiestil ISMENA urn oare-n dis le-as Iua? Nici '"' . mai grele fi-vor chiar poroncile ee-or da! Ma ierte-ai no~u-i rnorji.-pocasclavagistA chiar in cet1\i orgnni:z.ll I0 uin parnaru de .' eel C""vreru.0· ca ce or vu: . ICI ~ t Fa dar ce vrei!. ANTIGONA E-o verba . 8.3 82 .. e-un §treang de gat i§i puse capal vieV-l ei! Cum bietii nostri fra\i st1lr~it-au viata lor. .

. Vorbeste-rni ~ . ti-l spovedi nicicuil nu Dar barem ga .. • Prea luat-ai.. ISMENA vrei .iitii Tebane. ca azl ]Uminoasa Nieieand straJueiL-ai deasupra eeL. cu portUe-j~apte la nurnar: CORUL Eu fac cum vrear e-ar eel cui draga vreau sa-i fiu. dr tl Pe mine lad-rna ANTIGONA tu-n ast c hip ~l.. Tu. A plecal.~. 2 Argos. izvor in Preajma cetiilii Teba. ANTIGONA ISMENA . a merg! ~l-~a-l ep. eu Din el tl-p taina tu . (Antigona se 1ndep~az! .:! ~i-a rupt-o 1a fuga de-i TOpaie roibii in TOpOl rnai lute decat CUm venise.Dirke. Intra apoi corul: sunt b~lranii Tebei.. de vrei! Ti-i fapta fap~ de nebun. te-oi fi rnai mult. ~ Aprins §i-nvr~bil de gaIceve.. ~lDcerc . I sa-mi sfaT~sc. Dar indragitil-ai fi de cei carl i~ sunt dragi. ia~.. oricat. . Ah. . cetalem Pel0p0ne.. ca viaja-n sa . ... ai vre al . ~ ANTIGONA . §i-n larli-mi Pradalnic venit-a. . ISMENA x: De-<1J .I Eu doar di rna gandesc §I-ng et. tnjuru-i eu anne puzderii ~j ehivere multe cu pene In cre§let. Mai tare m-ai scarbi. A§ mdura ~i la pierzarue s.<. Ce-i peste poare mci '1 cuvine-se-a ravm. 1. deasupra izvoare1or Dirkei ! Abia nlsirit-aj §i pus-ai pe goan! Pe-osta§ul ell seullucitor §i eu feluri De anne.. Corul priYe~te rashitll1.. pu tea . uri §l Mormant.. ANTIGONA . a~ ca vu]tanuJ Cu croncai tipos §j cu aripi ca neaua De albe. n-oi starui. Orice. lZ buti I Dar u . va 84 85 . e • c~ .ISMENA "'ndul . w' Te du. f oc. A . Aidoma coarnel Ce-o flmura caii.. ce-aicea venise din Argos. CORIFEUL parnant PO]Ynikes. Se crapa bine de ziua.. ~i-Ol face-asa §l . ce c U putinja nu-I. 1 ~nd laolalra-av -n ~i le-o un §I. mal. ocni auriu al zori1or zilei. Cand nu VOl..) ISMENA Ba spune-l CUt De nu I-iii spune-n gun m are tuturor. lsmena se relnloarce in palat.. L-aduse pe-al nostru . h 01 raza de scare.

ca-n spatele o~tii ahee Alat zanganit-a §i.nt iz. In mana. precuro un n..atatia-s §i-ai nostri _. zvarlit-a . Dar doi ce-s nascuti din aceiasi §l tata ~i mama . I CORUL Dar Dike. prinoase Lui Zeus. ~e-nloarse. Dar ctea-\ De s!nge nu-si sunse si. CORlFEUL Ai lor capitani. Ceiatea cu multele-i care. Vine urrnai de curteni).buti sa r!mfina. la numar sum: §apte. CORUL La d1§ile noastre oprit-a.zg~mot. Zvarlindu-si ei unul 'intr-altnl cu lancea.. CORUL (in ritm mai viu) Ta tala I eu facla-i ~i-accla. lasara acolo. 2 Bachus. eu pliscu~i Hrapare~. Ares. Un trasnct pc-alll1mului cre§lel ~i stra~nlc.. iat~. Biruinjal ~i ea rasplatit-a jertfelnica Teba. Pe-aceia ce-n valuri nl!vaIDIC verura ~1 tare talo§l de cum z~n~anir§ Arrnurile lor aurite. pe foarne . slavita. ce-n lupte ne este Prielnic. zeu ill vilei de vic. de zci Iar vajnicul Ares. ocolul De uimuri. avand ca subiecr EllaCUl dezUintui I dcPolinice impolciva celA~iiphinte§li. venil. cAdepsil 1 TanWOS: pel'SonaJ din nnlologm grea . Cand taman navalnic ell §l vijelia .sfii. CU tortele lui de r~§inl1. cazu rostagol §i ~u . §i pOl1i1e qapte-aJe Tebe.neile-i tncercuit-a. sa sufere ve~Jlic lit 1 De-aici titlul dramei lui Eschil eei /8ple contre Tebei..Pornise la lupta.vom prin noapte Spre-a zeilor temple . '. .§itu-s-au jalnic.t toate ura~te Vorbirea Lruf~a ~iel cand :azut-~ ~. nume al lui Dionysos.sarmanii! . 87 86 . vrajrnasilor nostri trirnis-a a oarta cum tn§i~i pascuui-ne-au noua. dar nu izbandise. armurile lor de arama. In pragu-i se iveste Creon.. I La portile §apte-ale Tebei .!ji de scte (supliciullui TIJ11ft1l). CORIFEUL Dar Zeus mai vartos dec5. lzbil-a pe arnul acela Ce §l se gause sa-~i sirige lzbanda. d-al nostru Balaur ne-nfr§. ~i nici Hefro tos pUlut-a cuprinde. al petrecerilor in general §i a1 veseliei. Cu lli. lndruma-ne Bachus! '2 Al Tebei parnant dudui-va sub pasii-i! (Poarta palaiului se deschide. De moarte. Razboiu-i Sf"ar§il! Voi dati-l uitariil In cantec De slava §i-n jocuri porni.

U .. Cand spornic navile-t. M'" uit.~ co _ ""wn'" [ ldeea e. pieri eu Iancea-n maini Uic~11: d . NH noua Stll. lovindu-se-nu'e ei.-l cl vine! E regele ~ti.. D.IX ~I ill Alena ec.i credincio~i §i alor\ui Ilrm~i.rm§~ Ce..<. C1J 1~1J""''' se "~b cewJenlJ In parte suat A • .p~ o~ cum stie-a carmui cetatea lui CORlFEUL Dar iatti. 'in fapt. In ca1\we de cea mai apropiat1i ruem.~ MJ uccal ace/a in care .' -.tatea lui. '. ce pentru ea A luptand Viteaz. ci tot mereu cu froica-n III EI san C Iesne-~i pune gurii lUI' ->I! ~ zavor. u v am ~i azi.ca sa eitam 0 I.1. . C8..rii. stra-oi inalra.. 'reba ar I"i fOSI o1e versuri din Oedip-rege. caci §liu ca scaunul reg C Allui Laios Val tOldeauna l-a\i s16. Primeidia pilndl11' d pe-al " mel supusi " N-ao. utesc. rmant. cand ei.-s doar de-on ange eu cu ei! Dar pan' uu-1 vezi ~.J F el.. •.o. de azi pc ba:tranii eetti. .". prtt u. 1 .llle. C urn vrednicilor e VOCli mo Prinoase li se-aduc 't sub pa rnant. ce nare Mocni-va.. Dear mtr-O 1.V1t C~t a trlil Oedip.nuieel nOD ee-a zeilor vrere Ni-l dete 1n unna-ntAmpUirii ce zeii Starrut-au . recier lui Meno\keus. Eteo mo"' peotru care domnia e de Creon. C ~l . cetatii-i poruncii A~a: Eteocles. §el t-arn socont ~1-1socotesc mi 1 Pe eel se tar' de chibzuiala-o ca. . 89 88 .... dN statuI. E Creon.presus p-a pus .... . u-rm un vr~Jm<l§ •·• .. asupra-rni luai §i scaunul regese al eelor ce-au pieril ~i a ceta\ii-obUiduire-11 toeullor. A vea-va in rno . no snnt WA\i!.\ii Sa-l stranga in mare sober poruncit-a? CREON (din pragu1 palatului ditre COT) Tehani! Cetatea-au izb~vil-O z. . am ce t~ .-tieu]. l re el.. Dar oare in gandu-i . alia cum se mai mare Iolos peatru . iar cftnd a di. N legile cum se pricepe -a rnamn.. .'II... I .. prin crainici doar pe voi eu strans . rami'l_i aru scriitorilor Iii ganditorilor di ~ .JIl Tucidide: "Credint« amare a lui Pericle. . .ciI un suu prosper m totsla! s.. mlr·o ce ebra cuv elt~~te.prtlSUpune a c!in'nult§ de cei doi ¥ Pol.area n.. sus g. asa <:j x ~ 11 1 AFrrmati. y . ce '$ tot! •••. ~ Cltl. fTa\i. prieteni burn In jurul tau se slran' 1 E crezul meu! ~i dus de el • eu sus mal.• .e Aci-n sobor. '"'. ecioru ui Oedip.eii-acurn Din viforul ce-l napustid-asupra el..pOsal Rlimas-al. "'PI . .-pa. Eu de -a§ ve dea stie . Ea .. p U scarb~ la un om ce mai . netenu decat el ~ara-§i va fi pus. . I " un J<'-' -ar fit caci stiu ca-n izbavirea tarn dear Pe-a noasira-o vom gaSI. al V-lea. mClcum • '$ pune gurn rnele (TaU ~in-a§ avea Prieten pe . ~ .''':.1 ~i dind fecioru lui pierit-aU amandoi. . M-aud1 Zeus.iu eslt! ck:Wr mea c ~ {CJi .e~(e".Mi pOil citi ce-i zace-n sufl e l ~l tn gfuld. • . tn ultimele ca dupa Oedip §oi inainlea lui Creon. re'V.: . a .. Cit desp' a -' .. CU bra\ul lor s-au easapiL...

Ce inca alte griji ne poruncesn s-avem? CREON Nu fi~ mol§j cu cei ce legea-mi CORIFEUL vor calca: CORIFEUL Nu-i nimenea smintit ca moartea sa§i-o vrea. deopotriva indignarea lui Creon Ili hotfulice8 disperata a Antigonei. sa ~~-... ung La urrua urmei. zor nu prea dam. ~i pentru-ai morti §i celor vii. cum un 1leac de drum e.~j mart'! . lung ..s!1ri §i de caini! I Sa-li fie groaza sa-l §i vezi! Miseilor Ell slava n-am sa dau cum da-voi celor drep~i. Dar eel ce ~-mi vrednic slujitor i-a fast.11 culouluimoIlilor ii respectul supersli~os penlrlJ ritul inmorIl:lAntlril explicli. irni zisei: "Hei l hai sa viol" 9J . §i ea-i pierdu. (Vine unul din paznicii In grija carora fusese HIsal lestrl lui Po[ynikes) PAZNICUL SUipane.a~gandun d-astea pritocind. rna mai gandii . n-am sif-ti SPUIiIca sufletu-mi Lrasei Ori fui prea iute de picior viu .Aduca-i-se lull. cetap.rvul lui de pa.cum viu l-am fost slavit. fie-ass: Cum vrei! §j pentru cei ce 1ara-li indra:gesc.nadejdea de ca~tig. POli da ce lege vrei.. ce ni se-ntoarse din surghiun Urzind to gfu1d ca tara-I din slorarno§i el praf Sa-~j facA ~i p3.i-ntregi Porunca-i dau: sa nu-l aseze tn mormaml Sa n-aiba lacrimi pentru ell ~i zdrumicat . ce-o sl1pa~e§tj!" T. CREON PaL.rni gara sunt pe mort sa-l strajui. Din cand in cand Pe un mai tanar CORIFEUL sa-l IDcarcicu aste griji I ~J uurna-rm soptea: "Sarmane. ce-ai zori I Vecbimea imemoriaUi.. doaresti stapan! CREON Si-acurn vegheati poruncile-rni plinite-a-rni fi! CREON Slrajcri.. Cfil despre Irate-sau. asta-i fi-va plata lui! Pe multi i-a rnai Momil. fi-vei pedepsitl" S~u. . M~ rnai • ~priL.. 90 Alat?~· ca de-iii ajunge.. Polynikes. Slavit va fJ. ~i setea-n sangele-alor sai rfivnind A-§i potoli ~i a-i robi... ~l lata. CORlFEUL O! Creon. .. fi u all ui Menoikeus. ..a~estac~[-am drum inters .. mai iar meul papas... . cum ~i pe-ai neamului Situ zei. ~i pentru-ai el vr~jma§i.. Sa-I fie stfi.. "Iar opre~[i? vai lie! Creon de-o afla Din gura altora ce-a fost. e 1 .rjol..J-.

. Sa-i spunern: "nu . am. Ce ~a fi?.. -~ $l~am §l vem . Rarnas-am nauci!iI Pe mort nici nu-l vedeai.. i. ..ce ~" uvea . Puteai sa spui: "De vina ornul asta nu-i!" 01.' CREON Ce-aud? Ce spui? ~i cine fuse-a§a-nddrzne\? 1 Asemcnea incercari. A '" w . 0 §l lull! _ eU nu-l vi1zui . Acu~-acu~.. ? C~ oi nadel' dea mea nu m-Ol c nu. to viata. Puteai sa crezi.. E neumblat parnarnul ~i-i uscat. am fi jural pe zei eil nu-l §t1am Nici pc tapta§ §i niei pe eel ee I-a stRmil Sa faca ce-a DlCUl! ~i nici ca-avearn ceva Cu ei in din! Cand in sHlf§il vazuram noi Ca-i de pri as a-i iscodi rnai mull. De vina-s to\i. . .. dar. CREON De§artii-\i vorba. presupuse a dovedi vinova\iu sau ncv inov..P .. '. Batar ca-i ne-ngropat. spun: un om . ' a: r i aliml Ci doar ce-ti fost-a scns.1 prin foe Am fi trecut. CREON 0' ce pc oeo lite. dar am de om daca-ai fj Iuai.I 5X-11 spun. ca pentru-a nu cadea-n pacai."( • .-I~a §i-ngropat..ZNICUL PAZNICUL Nu §tiu! Parnantlll nu-l gash-am scrijelit. sum nurnlte de istoricii drepiului ordaHi ~i se tmAlnesc J01 multe POpoare pc 0 anu:rnitii lreapt! a dezvoltarii lor sod ale . Dar parca-ei vrea sa-lDl SpUl.. '" pA. Un fier Rosit 1njar noi l-am Ii strans tn miini. va ceva de rau. Vreo jivina-o f fast? Vrun caine l-a tarat? Nici urrna nu-i! ~i-n j uru-ne ldijerii tali Carteau §i vina unul altuia-s! zvarleau ~i se-nfricau. ce .ta§ a~ . of! Al astei far' delegi i-arn fosL. . ca-asupra-i asternut Un strat de colb.0 iei ! Ce~nlortochieri! .Wa celor ce le suporlA.. De ce cu firea te pier dU§l. un om De-al nostri-asa vorbi ca-arn §i-nghclat: §llOli Lasararn ochii in pamanl. hail §i-apoi te po~i caral Sa-v . Vlran~-asupra-l a§ter:nan~ $i-a mOl1ll datina-roplinind. Nici urrne nu-s de sapalug ori de harle]. n-arn vazut".. ~ .. 93 92 . $i nici De mala dare nU-5! Nici urrna de llpta§! Olnd eel dintai strajer de veste-n zori ne-a dat.. taP. li . povestesc de mine-ntii: nu eu.. la harta se-nclestau §i-un om Sa li-i desparta nu era . Nu 1jtiu~i-ar fi nedrept ponosul sa~ltrag eu.' PAZNlCUL Cand ai de dat vreo veste rea te rnai code§li. Darce~l~ p:AZNlCUL CREON "1 S" ~t. iar C1l1e. 'tl 'i~am sa vorb esc. toti spuneau: "Eu nu stiu.

Nu ne venia! Sa facem ce zicea. 'f . ca-ntruna clarina-n furis din cap. Ce-mi vatlrn~ > 5-0 mal spun? 95 94 . fui eu sorli1.!j §u cs ~u ~~. pe eel ce l-a-ngro at Cu mana lUI §l nu-l aduce-ve. ni-era e-u s-o palirn 1 Sa-Ij pove tim de-a fir a pru-.§a tr&snli.:Il dec~ ~.§i rna urasc. f1tr' vreau ~i vrei. ~ slivar§esc ~ifiir'delegi ~l rn~a~enu fel.n. Zicea. o.i a' . in i. ti-o spun ...cum sunt Datori.n~lesul de "bani de argint": evident un anacronism. ~i din sante rna ¥ scoti CU-8.sl mort! Dar ce? i'l ingropa-vor ei? ~i l-or cinsti Ca vrednic slujiror pe eel ce-aici veni Ca ternplelor eu-a lor prinoase §i statui Sa deic foe §i legi §i lara-a-~i narui? Vazut-ai oare zei slavind pe ticalosi? Eu §liu c8. Ie poale-ntuneca ~~ n:un~lle. porunca-mi auzind·. . deJegile ne-ali spovedi §i-a. at -odar osanda-~I vor primi: C. VU i. §i chip . veniil ..:]' pe-ai ci " t· ' 't -<lJ cinsup J. lmpotriva-mi multi supusi de-al mei Cartesc. De. sllpane. ~~a ori§icui poIi sil:prime§li Arginti §l ru~clC2§ti.1-0 spun! -.:' ' vI eu. a ce bun . s!-I vad. ~i-a§a. Cand zici ca zeii-obladui-vor pe a. nici moartea penLru voi S~ §t1!l. S b hii ' t' tci.cu juramanl . PAZN1CUL CREON 1 In textul grec cu v an_tul folosit e "argintul". §i rna-ntreb de nu cumva Chiar de la zei venire-at toate cate-au fosL CREON Mai laci! Ca-apoi rn-oi inciuda si-mi spune-voi Oi esti scrintit §i vlaguit de anii-ai ruulji.: t u~ mel.ul fiind ci'i moneda nu s-a rupfuldiL In hunCH greaca dedit in sec. Ba In§i§i ei pe paznici ..ca-s tar' noroeS ~ viu §i. at sa-1 manCUle-a pututr A • } Sa Spun 0 verba - PAZNICUL p t? S d. p.sta-veli spanzurali P~ tar.I Ce s-au vandut El surp~ §i ceL!li ~i din all r camin Pe mult) putea-va.e.de nU-mi aflap. ugoru'! C. au rum inters s~ fae? A CREON Nu §tii c~ rni-i lehamite de vorba La? Ca dintre Ca banul ! toate nascocirile-omenesti rea §i blastemata alta nu-il i' iI vatiima aUZU-li doar? Sau suflelU-ti? I ee nu. La crainicul de rele vesti te uiti ural! sa rat' sa COR1FEUL Tot stau.. nu v~ va fi pedeapsa-n de aj uns! C~ s. poale. Se tot codesc a-si pune capu-n jug .pan~Uratl ~eti fi ~j .§tiu .. ca banul ~af§av Ca§[lgal pe rnult mai multi l-a prabUt. Odar' .-ademeni.i-au rnituit ~i i-au stamit si-mpins s11 fadi ce-au !acut· pe~ :ru-arginti le-an sav§:r§it. ~! g tragi din orisice...I mar' sH1vesc pe Ze ' T' us. ~li. .Dar lOli acei <.

romercuJ lui Eschil D~ . Ill) rna rnai vezi! ~i-aculll.. . Pe mine-aiel. eu! CREON A h! gures esti t Esti peste fire de limbutl PAZNlCUL Dar barem nu eu sunt de faptii vinovat .~: LUULuel d~=~~~td:::n!B'drum IndeP. Dar de nu-mi afli pe fiipt~. Urechea-ji. conceplju lui sele ~ . Cum tnjugal-a de prin mL1I11i Pe taurii cei ne-mblanzi~. prin co 'a' '.ceSI PUllct~ vedere.PAZNlCUL Faptasul sufletu-ti Iovi. Ecum voi-va soarta doar. care-~l. trece pragul inlauntru. vedea-vei cum Ca§Ligul had aduce jale §i arnar! . Purtat de vant. strabate maTi Prin hultt §i prin val spumes: Prin val vuindu-i vijelios! ~ EJ an de an..amaotenIlor U1.__ PAZNICUL L-or inMta ori nu. care 'in tirnp ce paznicul vorbea se indreptase inspre palat. CREON Nu tu vandut-ai sufletu-ti pentru arginti? PAZNlCUL Ha. ce nu.nt: O!-n veer neistovh pamanL! I Al1tistrora ~asco:j~ar. . sa dea de ell I inlreg CftllluJ CoruJlJi e un i ~. far' de istov Cu plugu11uj eel tras de ~aj Rasloarna brazda In pfuna. scapai. ridicar din arllmalitatc SOfo~'e ~~ unde co lll!ri"'. ace JP.... (Creon. sa vezi ce nu-il CREON Ce vad. Paznicul pleaca.. poji luao-n zeflemea.) inllli. pe scara civiliz:it!iei sunt -llribujle [Oale' ~ utanu 96 97 . J ca vezi. ' ~i pe§tii din adline de man In i:te de navod i-a prins ~i fiarele de prin dimpii' ~i d~ prin rnunp. Fii linistit. cand nici Cu gandul nu gandeam e-arn sa mai scap. eu viclesug El pnnsu-le-a-n capcana lui ~j pe-annasarii ineomaW ' Elfnhrunatu-i-a in jug. el prins-an Jal $1 pilsanJe din vazduh ~i jivinile din paduri. hal Ce jalnic e! Sa crezi CORUL S(rofa 1 In lume-s rnulte man minunj: Minuni rnai man ca ernul nu-s. de vrei. m. Dater is muliIimiUl zeilor s-aducl. .n intru slav a omulul. .

d! o aratare-oare-o fi? Sa IlU cred ochilor? . eI I-a gasiu >I • Rege~ti? ~i de-asta te-au adus? Cu vreo sminLeala. §i ulli:tnBli r . ~tiut-a ctitori celap.. Dar Creon oare unde-o fj? (sose~te Creon) !?i juramantul catre zei.. Ja timp! Dar vrednic nU-1 de-atari mariti. ca: rna. strata recheama atentia privitorului asupra Iu. Ti-ai pus in cap §i-un alt gand peste cap l-a dat.l-a§a picai? PAZNICUL Nu jure ernul de nimicl ca-ades un gand Atare om 0 clipa. bal. de-o fi trufas: CREON Dar ce-i? Ce-o fi? Cum la nimar.. In spmep. to I Reflectia morala nu putea lipsi•. ia. vlastar Nefericit al lui Oedip! Un (a[~ lor nefericit! CORIF'EUL Dar ce-i? Calca§i poruncile I Ce n-aveau leac. r Nimic eu mine aiba-n clin! . De fi-va rau.t=C\!OIDI Care fo~meazll miezul piesei. ~i eu rna grozaveam cl:iTIU rnai calc pe-aici. Ca-i spornic tare-n nascociril ~i tot ce fi-va va-nfrunta. ea. din aceasea uitervenpe a Corului . §i _ ia!1-rna _ Venii.ir ca m-am jurat ca nu! Mai man 98 99 .. Nu sta-va in caminu 1 meu. Pe Hades dear a-l ocoli Nicicsnd nu izbuti-va el. Dar vad! E Antigona._I'~ • . El aduce pc Antigona.. De curnva legile-o calca.' Cin steasca Ie gile-omenesti 0 Spre r~u Privi!i-ol-i ea' Noi prins-a-am cand ingropa Pe frale-sau!. care vine dlU1:and cu privirea spre pamant. .) Dar uluills de ce va. spre bine-apoi.. De geruri aspre §i Iurtuni A izbutii a se fen. nul .x .S t r o Ls 2 Al vorbii mestesug §i zbor Al gandului el le-a-nvajat. mi te-au prins? PAZNJCUL A a t is t r o Fs 2 ~i-i iscusit cum nici gande§ti. bagase. (Paznicuj se rell1LOarce. Macer d1 leacul mulror boli. . ~i-n slavi cetatea-l va-nalja! CORlFEUL Ci vezi-I! Iata: vine din palai.

Ase §l. La inima imj merse vorba ei Dar §i amar rn-a rascolit. Dar mai intai ~i-mai. (Cateva clipe lacere). $1.ejit: goli Copacii de frunzis ~i totu-i plurnburiu in cer §1 pe pamantl. eu . . Prapadul eel trimis de zei sa nu-l vedern..ancen llsal golau . " \rase spairoa-n nm Pai iati cum a fest: 111.. ' "'nsurni ell. Sa nu-l mgroa~e. dar §i te doare cand In ea azvalitu-ti-ai prietenii. in fel §i chip. orunci ai dat: ~l-a u ~. De ce P . ne-am tntors. cal clipesti. zbucni in vaicareli zvarlind Blasteme pc acei ce aste far' deJegi Au avar§iL. cu mana ei! Acum ~tii lot 1\1 dai ui seama ce var CREON b ti7 E-adevw-at'? e§ . Era zaduft Un vant. pAZNICUL cREON . eu pielea-rni vreau sa-mi scap. pe calmc. C§. 1 dC·1esa cuvine-se tot.. ~i cand vazu Ast hail goliu. 1\1 vin.ca. naprasnic se porni-n vanej ~j tot Vazduhu-a-nrunecat de colbul v§rt..Sa nu ne-ajunga I ' ca din senin . De voia mea venn. ~j-apai. adu e1. \ ~ pnns-o-am cum o vezi..ca ce e can . P. unde-ai dai de ea? Mi-o aduse~i. Te bucuri cand De-c pacoste-ai scapat. d ? Cum de-a! vazut-O. o fetiscana am zan t: lipa tiias. sus. ~ flul vantullli ne-sm dus. eu am dat de ea. Nu-s bucurii . dar cum ~\ CREON duhnetul scar-bas §i loti l§i tal dau ghe eu ochii-n patru-a fi: sudalmi l§i tot zvarleau . S -r a fiu cru\at. ea nici macar o tresarire-avu atunci. cand soarele-arzaior Urea e-n crestet.. bia ca. fala-V.~spunl~. Din eer. Am iscodit-o-apoi. dintr-un potir de-ararna ciocanit. Dar cum a! dat e ea. ulberal-o-n vant... De-osmda care rna pan e .. ~i ochii i-am inchis. l Czarul rn-a sornt. ~ orunct§i. 1arana. Sa §.-uscata-aduse-n maini. "'t ~ ta si iscode~le-o. Cl1 . ~ Nu ms . tarana.eu. cand vijelia s-a lasat. ca E-n mana u ~ a t. pAZNICUL Ea-l mgrapa. scun ~ir!spical? ~i-acum 0 vezi! Vorbll-am . de pe hoit ~amsp a . ca. Ea n-a lagaduit Nirnic .c §l De 1-aID . ? Cum? pAZN1CUL . rege. Stropit-a de trei ori eu apa starvu) lui.nd am vazut-u-am tabarat cu toti pe ea !}i-am §i-n§facat-o. . treaba asta nu-l de ras! Nc prinse-arniaza-asa. 101 . 11 galea monnanl. m su 100 Ca pasarea ce-nnebunita-si vede-n cuib Cum puisorii-au fast furati. Ea-lillgropa. prinsese-a z. a~a sunt ell. Intr-un taniu.Lirn §i ce-a facut §l ce facea si-acurn. Ai vrea.

. tu cu ochii-n jos. Fapta~a-s eu. . Vorbe§te scurt ~if'ara-ntortoch~ri! ~tiai Ori nu de-opreli§tea ce poruncil-am eu? Un diu. nici §tie suferintii-a se pleca. nu rnA codesc nieicwn s-o spun! Ci-s vechi de cand nu ~lj-va nimeni §i nicicand. . Nebun e eel ce ca-s nebuna-ar socati! CREON ~i-atunci. Fl dar ce vtei l lar dc-ai gandi d1 fae un lucru nebunesc. ANTIGONA Nu Zeus mi-a dat atari poruncil $i-atare legi Nu dat-a ornului nici Dike I .~lilor. stiaml. Pe-al maica-rni fecior cum dupa moartea lui AI f ramas tar' de mormant.hotarate pentru a proclama natural. ce sll lZeita drep~: dupa Hesiod.ea. omeneasca. ~i eu pana-ntr-atal De tare-a La porunca 0-0 SQCot il1c~ll Pe am a-I vanoseasca a-nfrunta pe zei! Cil legile zeiesti nu-s scrise-n love. 103 102 . Dar pe vecie-s legi §i nu-s de azi. de ieri. Iiica lui ~i a "luminatei ecbitii\i" (11l ZeIlS et1us). pe Creon). . doar ANTIGONA porunca-ti auzu-au toti.:: . dar groaznic chinu-rni mi-ar fi fast sa-l vad ~tiarn! Ca. $i-aveam eu sa le calc de frica unui om? O! asta nul ~i zeii nu m-or osandil Cn moartea tot nu pOL - chiar tar' porunca ta - CREON (catre paznic) Tu slobod esti acum §1 unde wei te du S-o ocolesc. Cit nici 0 vina-apas!-asupra La! (catre Antigona) Cum patimesc eu azi. s-an ridicat glasuri . ANTlGONA (infruntiind CU privirea Cu zeii din Infern. cando mai sofi. ti') tsprava-u spovede~Li. nu-i oare un folos? Vezi dar ca soarta ce-rni gatefti nu-i nicidecum Iar tu. ori vrei 5-0 U1lnU1e~ .. cum 'indraznit-ai legile sa-rni calci? CORlFEUL Leila taicli-sau! Ne-ncovoiata ca §i ell Nici vrea. 1 Opozitia aid pusa ale Firii constituie ales din r&ndurile primarul dreptului in lumin! lntre legea scrisa.' nu-s. ~i legile nescrise 0 tema mull dezbillutl in gilndirea lui Sofocle. rnai bine-o fi! S~ mori Cand nu mai prididesti de-atatea suferinji.. ~i de rni-i dat sa mar 'Nainte de soroc..CREON (privind spre Antigone) Hei tu rnironoslto.

nici ea. dar nu zic care. Dnar a vazui! De-a binelea ea §i-a sant Din minti . era sora lui Creon. da! M-ai prin .CREON Acei din fire mai tepo§i .llde~li ca ei? 105 . Nici savaqim-le-au macar ~i s-au si dat De gol..§i doar ce vreal CREON Dear tu. rnai VOT apoi §i-n slava-a le-naljal ANTIGONA Ei.. ca tiraniei-i este dat SI1fad tot.tura eu familia fostului domnnor explic! ridicarea lui 111 Iruntea Tebei. ca sora-sa-l De vina ca §i ea. Dar cum se-nmoaie-n jar ~ice usor frang!. lar indraznelli-i puse varf cand §1in slavi Isprava sa-§i ridice-si vrea §i-o fala chiar l~i face-acum. CREON $i tu. manurisire-ar to{i di drag Li-i ce-am tacUl. Mat rnult ca rnoartea-mi ce mal vrei? CREON Atata doarl Eu rnoartea-ti vreau ~i mi-i de-ajuns. Acei ce-n umbra mar§avii urzesc.rbii mi-i De tot ce spuil ~i fie-ntotdeauna-asal Eu §tiu ca Mdil. nici sora-sa De-o soarUi-amarn n-or scapa. O! nu l De-ar fi §i fiica-a sorli-mi l §1ruda rnai De-aproape cu acei carl in al meu carnin Pe Zeus il proslavim.sunt cei Mai lesnc prabu§i\i . ci altora h-i rob. had5 11-i §1vorba mea. dar ce u~~r Cu Q zi1bala de nimic rni 1i-l sirunesu! Cui nu-i de capullui... m~r~avii Facand. 104 nu ro§e§ti eli nu ga. del. din jur.. doar c§ti aici. Se cade-a nu fi prea trufas... s~ spunalol. N-a§ fi barbat .gl'i. c-au pus la cale azi Ingropaciunea lui . dar ea prea mult S-a sernetit cand legile rni Ie-a-nfruntat. Dar'ii urasc J e-acei can.. Chemau-ol E-n palat. locasta. dintre tebani. tu n (privind catre Antigona) 1 Mama Antigonei ~i a Ismeaei.ci ea ar Ii> De tar' osanda a~ lasa din mana mea Pe-aceea ce porunca mi-a dUcal . ANTIGONA ~i-atunci de ce-ai mal zabovi? Ah.i. doar tu gande§ti asal ANTIGONA Ba tali. ~i fierul e vartos.s~ stii .. D~ altmin~e~ri tocmai accasta le. Dar ce mal mare slava pot rfivni decal Cfi fratele-mi putut-arn ingropa? (Privind C~lre b~ldiru) ~i toti De-aici.! !iii-un cal sireap l-§i ia zau§.. ca. dar frica-i amuti pe top $i tac chine. sca.

mat§u-m. nu 0 muiere-o carmui! (Isrnena se iveste 1n pragul palarului. eel'alt nu-i pangaril? ANTIGONA Acel ce-i 'in rnormant nu ar vorbi-n ast chip. Dar iat-o in prag pe Ismena: E toata. ANTI GONA La Hades. Un nor coborat-a pe frume §. vriij.ANTIGONA Rusine nu-i pe cei de-un sange sa-i slavesu: ANTIGONA Or sfirue-or fi aceste legi ~i printre morti? CREON Da! da! ~i mort. jos. Doi sclavi 0 'i'ntovATa~sc) CORJFEUL d sora-si iubeste.i este tot vrajma~. vipers care-n palat te-ai furisat Ca sangele-n ascuns sa-m! sorbi! Cum n-am stint Ca doua scorpii eu hrancam. CREON Ba da. de l-ai slavi la fel ~i pe-a] hain! ANTIGONA OU-1 Iosru-i-a un rob.i chipu-i Aprins §i slu1it de durere! Frurnosu-i obraz e lacrirni ~j jale. a lege-i . CREON Dar cclalalt nu care tot de-un sange y_-e? ANTIGONA Ba da. ANTIGONA nu sa urasc: CREON Te du-n pam~nt! Pe cei de-acolo sa-i iubesti! Oil fi-voi viu. Dar frate el i-a Iost.una! - CREON (catre Isrnena) Til. in laerimi. CREON Slavind pe unul doar. 106 107 . CREON EI tara-si apara! eel' all ~i 0 rlivi1§ea. de-o mama-s da! de-un tan-s amandoi. ce tronu-rni vreau Sa-1 deie peste cap? Hail Zi-i: parta~a-ai fest La-ngropaciunea lui? Ori juri di nici stiai? pentru [OV· CREON Cei rai nu fi-vor rasplalilj cum sum cei buni. Al viejii-mi rost e sa iubesc.

e de ajuns! De-ar fi sa ISMENA mori. 109 ANTIGONA Pe Creon sa-l int:rebi! '[i-i grija doar de ell 108 . sora mea.putea-voi s5. ISMENA De cc §i sufletu-rni ranesti? Ce-ai folo i? ANTIGONA Mi doare-n suflet. ANTIGONA Ales-am ce-am vroii: eu. ISMENA rnacar aeum . Sa mar §i eu.~i nu rosesc nicicum Primejdia ce-nfrunji s-o-ofrunt acurn ~ieu. Eu sufletu-mi De rnult rni-am dai. ANTIGONA Nu-ti iartji ca $-0 spui zeiIa Dike. moaneal viaja. sHivind acum pe-a! nostru mort.. ISMENA Dar totusi vina-i deopoiriva-a La ~i-a mea. nu! Asupra-ti nu \i-o lua! Mar eu. Dar cum - ISMENA In suferin~-p.. tu! rSMENA Te-am prevestit la vreme doar - n-ai spune nu! ANTIGONA ParLa§~-n moarte n-ai sa-mi fii \~i vina-mi. ca sa-i ajui pe rnortii mei. ISMENA Nevrednidi sa nu rna crezi ca-s. ea! N-ai vrut s~ rna urmezi.te-ajut? ANTIGONA Tu scapa-ti viaja tal Eu nu te-oi pizmui. cum care viata-as rnai iubi? Dreptate-ai ui - spun multi - ANTIGONA dar altii zie ca eu. Parta~a-arn fest §i vina-rni vreau eu ea s-o-mpart. ANTIGONA Pe pace fll! Tu-n vja~~ esti . n ~tie Hades pe tapta§\ ~i mortii-l ANTIGONA ISMENA De ce eu tine-odata n-a§ muri §i eu? §liu! Cei eari nu vorba doar iubesc nu-mi sunt iubiti. nici eu acum te vreau. vreau . da! de tine daca-mi rad.lSMENA De vina-s dal Je-ngadui-va-mi ea 5-0 spun.

ISMENA ISMENA O! Hernon drag.CREON Srnintite-s amandoua. (Sclavii pleaca. cand cu-o m. Eu alui meu fecior femeie rea nU-1. Creon ramane in scena). pe Hades de-I laresc venind. vad! Dar una azi S-a fast smintit: cealalta-i din nascare-asa. cum taUn t~u te ia de sus! CREON De-ajuns! ~i cei ce-s din nascare. ci spune-u c-a muriel CREON Cu-al rau ISMENA . Da-mi pace tu. a§ijderea gandesc. fecior s-a logoditl Cum 5-0 oman"'? Cum spus-ai tu. Napa§ti tar' de nurnsr zvarli-vor 110 111 . ar mai avea vreun rost? CREON Sotia-i lua-vei tu chiar alni tau fecior? CREoN Dar viaja-ml. Se naucesc cand rnari napa§ti ii coplesesc. rege. nira Dar aSlei nunli chiar Hades pune-i-va sf§r~it CORlFEUL Sortita-i monf vad aCUm din vrerea tao De ea nu-mi rnai vorbi. ISMENA ea. ell nunta ta eu Lot! CORIFEuL CREON Asa pa\~i. Dati zor! Duce~-le de-aici I Nu zabovilj! ~j zavodlIi-le-n palau ~j slobode CREON Sunt §i-alte brazde de arat pe ~Sl parnant' ISMENA Dar nu asa-ajelcsu-s-au §i el §i ea! Nu vor rnai fi! Ca zomic Ja picior a iau $i cei viteji. CREON Carninul cuiva s1!l-Isurpe voi-vor. tnte1epti.fu"§ava te-nhaitasi. Hail sclavi.vrea u'. COROL S tr o fa I Ferice-s aceia ce far' de arnaruri Trailu-~i-au viaja! Cand zeii " . ducand eu ei peAntigona ~ipe Isrnena.

red- oceen""''' cu care poevi 113 tl ginditorii greei vorbest: desprc spcranl!.pare .rea ooadejde Asupra acestei din urma MHidi~edin neamu1 Oedipos. Cand az11id.cidl.l patiJUit-a. Pe loki Labdacizii. e Cand ur\a din Tracia vantul Naprasnic ~i valuri ~ivaluri ridi. Ah! tare-nteleapt~-i Zicala veslit!: cui drumul pierLarh Un zeu i-I deschide. d-aduce §l multe amaruri.:u far' batrfine~domni-vei Fe ~irul um1a§i1or lui.nd nu te·-o-nMinge pe tine l eli ma§tera Antigona Ce-n pragul nuntirii-a pierdut-O'? soarta aVU I ~ <!ali mai mule'" .. N!dejdea ruri~ Sl[eCoar~ se in om. vazut-arn Na:p~§ti §i napa§ti ca-i lovirii. pan' clipa veni-va cand talpa-i ~i-o frige. l LBbdaciLii.. A§a.. ni. Acelea§i ramane-vor legile Firei! Bel§ugul prea mare nu vine Doar singur.l pe nearoul acesta Ce-atfi. rege Icgendar aI Tcbei. potrivl-i Un zeU s-a pomit §i nu e Sdi. . 0 varsdi Se siinge §l allu-i urmeaza.d. in vecle.ii-~i ezinulm Or vine zdrobu de durere Ce om.eiasdt ce-i [ara ls1OV. \12 ..-ajut!.mpul acesta fugarnlC El ft-va terit de amaruri §i rete.."YIDe . unnm:tl lui Labducos.cleyatA oem. nici vremea-n Rotirea-i l. stapin peste ioate. l In tot ce ades 'U~uralic viseazli. din n. ~i doara-n Rasti. strofa. De scorroone lot din adiincuri De mare §i-n sus vaneje§te nisipul eel negru. Pe unii.. Zeus'! Pe tine Nici somnu\. pe al\ii-i in~eaUi. tot raul Sub chipul de bine-i se-aratA. (dinspre palal vine Heman). a. Antistrofa II Mereu schimbiicioasa uadejde i. Antistrofa 1 In veci pe Olimpul cu stralucitoarea-i LumInal Ca led.2 e colUFEUL Dar iata-l! E Hernon. in frufla-i. Dar ea-i mo§tenit-a bU\stemul.-va infrang PUlerea ta.olor\ii Tarana ~i nesabuita-i Vorbire §i-orbire au stins-o aeuma. putea. iar tarmu\ naprd5nic lzbi! de talazuri in vuiet vuie§te.

fiule.. §i-n tot ee fi-va drept ~i-ncai Nedrept de-ar fi. gand sa-V fie indreptarl Ca de ravnim copii §i de-i hranim la san. Cad daca zile-ai dat unui eopil Cui de parinti nici i-ar pasa.~i da poru nci. bine decat zodierii-om §ti acum: Venit-ai.-n toate-ti sunt supus: sa rna tndrumi Cu sfatu-ti parintesc §i eu te voi urma! Nu-i rau mai rau decal In insoJi neamul rau Sa-ti ai dusrnanil Alung-o deci: Vrajma~a ti-i! La Hades duca-se si-acolo 0 nunti C~ cin~-~ vre~! Dar fiindca-arn prins-o doar pe ea.~ti: Ea naruie caminuri §i celali si-ades Pe Iuga-n Lupte-o~tirile le-a pus . C-afla~i ce soarta-i hfu-ltzii logodnicii? Sau once-as fi IaCUl. §i vor slavi pe eei ce-au fost de ei Slaviti.ca eel ce §tie-a fi.ieio-ndoiaUi n-arn . ciudos pe tatal tau. 114 sa stli. cetapi-i fi-vei bun carmaci. De farmecul vrunei femei sa nu te lasi momit ~i capul nu curnva.jrna§i. scaparea-sl vor afla! Cuvine-se pe-ale eellitil dinduieli Nuniire pentru mine nu-i - oricare-o fi - Ce-as pune-o mai presus decal eu vrerea-ti pun. Sa Ie pazirn §i-unei fernei nu De-om pleca: Din carmuire rasturnali de-o f s~ tim. ~l-D toiul Iuptei-n vaJm~ag nu s-o clinti Din loc. se indreapta spre palat. a-i carmui pe cei ce-i sum Citrrnaci.. supus a §ti -. 9! cei slrainj cum s-or zburli! De-iii fi sLapan In casa ta. ru tal rn-ai 1. Dar cand Mairnarilor mul~mile li s-or pleca ~i-or fi supuse lor. din gura-mi laude n-or auzi! Dar cui cela~ii-i e carmaci sa te supui ~i-n cele mici. DIn lO~Ja} mel supusi.ndragi ! HEM ON O! Tatii. fun de-uri om. se adreseaza irnediat lui Heman). ast ca CREON v_ E ca s-avem urmasi supusi ce-or razbuna Pe-al lor phinP..1tii-ntregi eu de rninciuna DU m-oi da! ' Cu viata-i va platil S&-I cherne cat 0 vrea Pe Zeus. dinspre eras. Dar eel ce legiJe cel1itjj va-nfrunta ~i-o vrea. De gheata-s buzele ce-ti lHi femeia rea! CREON Mal.. msros. ci ramsnea-va dilrz §i credincios! Neascultarea-i cea mai grea dintre napa. n.81 plfinge c-a fast doar visare desana. ce peste cei de-un sange-i vegherorl C:i de-oi Iasa pe-ai mei s~-mi fie razvrdliti. dar de-o rnuiere nu! 115 . Incai sil. venind de departe. Creon. sa-\i pierzi. potriva celor ce li-au fast Vra. vorbind rna! intai pentru sine. doar un izvor De-amar ti-ei dat iar alar La. ca-ntr-un camin. vrajmasi prilej De ru le-ai dat. poruDeile-mi caldl:ml Cet. O! fiul meu. O! Fiul meu toate vrerii parintesti I se supun. (Hernon.

Ci muta-ji gandul.. 116 L 17 . De-a lungul celei mal rnari par\i a intervcnliei lui. sa dibui tot . p~ ~~~l apelor ce s-au umflat de ploi ~J vijelii. De-abia spre sfar~il. tata.. Iolos.'i eu n-as vrea.. Ci eu. ~i asia nu se-nliim~H:i des _ Tottrage-va. cazut luptand. un tinerel Ca el m-o d!diki sa fill mai chibzuir? V~r~e~tIJ Pe cei cari cred cfi nimeni nu-i iste] 00 IDlelept ca ei §i eu al vorbirii dar 1 Textual: ratiunea (phrenas). indignarea lui izhucneste nc!!lApiinila. Oricat de ISCUSlt ~i fi rusine nu-i Sa mai 1l1vetj! NU-i bine-a fi-ncapa{anat. sa-J asculji. copacii can -or mladia Nici c:en~ile nu-si pierd. Nu adevarul a vorbitl Dar intelept ~i altii s~ graiasca pOL. n vezi ca-s gol-gorup. eu nimic Mal scump pe lurne n-am ca fericirea ta! Caci unui fiu podoahs mai frumoasa nu-i Dedit sa-~j vad!1 el pe taica-sau sUlvit ~j-un fiu slavit m§ndrie-i fi-va tatalui! SA nu c~mva sa crezi ca numai tu-njelepr D~-j ~scoci. Am zice ca-i mint os ~imie]ept ce spui. Cfirlindu-te-n furis.nl. La panda-oi sta. ell vorba lui. la varsia mea. CREON Dar ce? Acum. :.r§it de ani batar • Ca §li-va tot _.dear mi-s dator! Ca-n fata ta un om de rand va amuti Cand ~ti-va eli urechile-ji. o! rege. CORIFEUL De-a spus ~eva-nIelepl. prin gura ta. en. V~dea-va~~llotca b§ld§bac cu talpa-n sus. de pasari §i de caini Hulpavi sa-l va. ei fi-vor smul§i eu r~dacinj eu lot Vaslasul ce-si invarto§eaza pan7. Ti-ar supara . dovada de moderatie.. i-au dat Cea mai de pre] dintre comori.. nu numai LU. In fa\a inc!piiliiilllrii agresive a lui Creon. dar cei cari s-o propti Tepo~l. omul eel M. Hernon dll. hail $i nu mai fi-nciudarl Prea varstnie nu.. din umbra-oi dibaci Ce-n taina ~opoti-v()r toti ~icum jelesc Pe asia fetiscana-acum. HEMON Cand zeii-i dat-au rninte I ornulul. Dar.0 leac de rninte ins~ am ~i-mi zic di.d1i zdrumicatl . ' Trllgand de~odgon. §j nu le-ntoarce dupa V8.. Nu s-ar cadea Cununi pe frunte-a-i 'irnpleti?" se-ntreaba toji. Nici n-as putea sa spun d azi. din sfatul altuia.ori~ai adanc. Iar ce-mpotriva-]i s-ar urzi ori S-aI cani.CORIFEUL De anii-ai multi lasatu-ne-au la minte-nrregi. Iar ru pc taica-tau t Voi doi vorbit-ap drept.va pieri Si-avea-va groaznic un sta:r~it:"Ce vina-avea? ~i ce-a Faeut? 0 fapra de-nahat In slavi! Pe fratele-i.eJe. ea n-a rabdat Sa-I stie far' rnorrnant.

CREON . sunt carmaci? Cand dreptul . armUlfu-ml .li.HE1'oiON De-i dreptce-p spun.mel. CREON Bicisnic om! Cum te-al robii unei fe . Numelc ssueste reazcrn4 p« pupni.ica ce au IJJ£ de ravnir legile a. . c~ .. CREON Dar tarii cine alt. ci pe cat mai mulp': demccratia.mi sa...J: dt:part~ de s-i imiu: Sl1J1fcI11 mai degrobi 0 piMA ~n/rIJ unii.. Ce care all laCUl-a CREON ea-n sminteala ei? HEMON Teba altcumval Nememice: HEMON Pai tu ferneie-ai 111CA pe parte-it luai: CREON lljudeci ru pe tatal Iliu? Norcdul tot gandeste-n Dar ce? Norodu-rnl CREON porunci-va ce-am sa fac? Pe el.. (lui tnsu§i) El aster femeiusti Ii luat-a parte azl. . rei te ui ti. nu eu Ii. joe de-Ii bali de legile zeiest]./lOr. iiindca aciirmuircn stetulu] nil se HEMON Dar rob al Ul10rjosnice porniri cu nu-s: 119 us . i-ai fi slapan! HEM ON Pe ce:i mar~avi nicicand ti-oi spune sa-i slave~ti. CREON Or vrei sa-i §i slavesc pecei ce-s razvratiti? CREON Dar oare tara nu-i a celui ce-i carmaci? HEMON Doar urr pusiiu de-ai carmui.'~. . mustrarea lui Hernon e a unui contemporan al lui Pericle care. 1 Mal degraba dedu aunui teban din milenul 11Le. intr-o cuvsntare reprodusa de Tucidide... cand vad HEM ON Vezi eil vorbesti de parc-ai fi un tinerel? ca s:avar~§te HEMON nedreptii. asculta-mat Tu nu cata La vfu:sta mea 1 La fa piele..n . declara ell mHndrie: "Tn'fim sob () r§ndoialii polil. apar CREON sum nedrepiv Ce lara HEM ON oare-o fi a unui singur am? HEMON I Nu-l aperi.

CREON CREON HEMON Ma dasc!ileiti? PHHi-vei scump .) CORIFEUL Se duse. HEMON Ba pentru noi §i pentru zeii din Infern! HEMaN Ca n-oi vorbi doar tu.jura-rn-oi pe Olimp. si-un altul merge-va-n mormant: Cutezi cumva sa ma tnfrun~i? S~ m!i-nspaimaJ... Ce a1~ii-tispun n-asculti? CREON Asa? Te vei cai.d va row. de moarte nu Ie va scapal CORlFEUL CREON Cal zile-o mai avca. CREON E§ti rob unei femeil Nu m! mai ameti! Pe arnandoua deci tu rnortii le-ai smut? 1 Amenintarea lui Hemon nu priv~te pe rege. 121 120 - . La varsta-i. a~ rice cit basmc~ti.. rege. S-o vad cum duhu-si da-va-n vazul celui drag! Sa nu curnva sa crezi . zorit. cum se va vedea mai departe: CreOD se ffii:eaIil asuprs inten\illor lui. (carre un sclav) Hei tu l Pe asUi scamava de fata sa-mi aduci. eu ea nu te cununi ! HEM ON De va moo. Sa §tll! ca ma-mproscat-ai cu acari . rau mocneste-un suflet chinuitl CREON Ci d uca-se: $i creada el Ca-i mai presus De totil Dar el. dar azi tu vorbe-avusi doar pentru ea. Sub ochii rnei! Pe mine-aiel nu rna rnai vezi. Smintitule! HEM ON De n-ai fi Latltl rneu.1Ij?1 HEMON Eu usurinja-]! doar li-o-nfrunl. foc ~i para de-nciudat.CREON N-ru fi.o! nu .. Nu te-nspaimanr. Mania poji sa \i-o de§erti ell eei ce-ti sunt Prieteni §i-s supusi ~j te-or putea rabda! (Hernon plead..

iar Tebei ca sa-i cru] Rusinea rnortii ei l. ~j poate moartea-i va CTUta.vrajba-ntre oameni de-un sange! Ajunge-o privire zvarlirl1 din ochii Nurlii al vreunei fecioare $i ea biruit-a §i-a Iegii putere.e r c t O! Eros.. Tu astazi st§rnit-ai ~i.pan esti pe legile Firii.. ANTIGONA Stro[a 2 Priviti-ma. s r. ca-i singur. voi ceta~ni din jara-mi Strl1buna.~i Spre fapte nedreptc-i mana-vel CORIFEUL Dar sora-si ce rnoarte-n gandu-\i i-ai UIZil? CREON Pe-un cararui pustiu. ~i fiarele-n mrejele tale Le-nlanjui! Tu-n noapte 'W legani hodina Ymi vine a calc peste lege Si nu-mi pot opri nici ~iroiul de lacrirni Ciind vad pe-Anrigona pornita Cand insumi vad astl1zi ce ochii-ml vazura ' ' CORlFEUL Pe moi obrajiori teciorelnici. Iiul Afroditei.i ne-nvinsa: (Vine Amigona. slavit de ea. ori o-nv!ta Ca-i tn zadar a proslavi pe mO!1iLdin Infern.) CORUL ~i-i duci la pierzare. Pribeag. de vie-oi duce-o-n scorbul unei stanci! Voi fereca-o! Hrana-i da-voi doar atilt Cit 'a nu fae pacat.t in veci neinfrantule Eros. adusa de doi slujirori. A.! Eu calea ne-ntoarsa 1 Eros. peste valuri! Patrunzi §i-n barloguri de fiare! Nici zeii eei vesnici nu scapa de tine. Pe eel ce il prins-ai tn itele laic Levit-l-a mare smin teala .CREON Ca bine zici l Pe cea nevinovata-o cruj.re mainile prinse In lanturi). personificarea iubirii ~i a dorului. (Creon pleaca. tu stdba~ peste mari. 122 I AIrodiUL zcita frumusetii ~ a dragostei. Cu zeii cei maril In veci se juca-va Cu noi Afrodira. Spre-al nun~ii culcus -lica§ul eel vesnic. dintre zei. An[islro[a 1 To chiar §i pe cei ce-s ell duhul dreplil. Sl~. . Lui Hades roaga-se Oricat.. 123 . ce n-a vazut picior De am. Nu-ti scapa niei ernul vremelnic.

roaie §i trupu-i E leoarca de planset. eo parte n-avut-am 125 . Ci 'ins~i de voie ~i-n vole pornit-ai Spre-adancul Uica~al lui Hades. CORIFEUL Slavita pornit-ai tu astazi spre-al mortii Uica!j de tar5. \inut in centrul vechii Asii Mid. de-a matima grea mistuita ~i nici nu pierit-ai prin lance. ~i zeli-mi Gab-vor §i rn.. sannana.J iata. din oarneni vrernelnici. Mindri de cei [1 copii ai ei. pHtnge ca rara de lege Pornesc inspre hruba ce-mi Ii-va Mormant cum nici fosi-a vrecdatai Sarrnana De mine. Noi suntem ~oar oameni. dar parte n-avut-am De-a nuntii cununa §i-n pragul Culcusului cantec de nunta nu-mi fuse Priveghiul ~i astazi nuntirea-mi Cu rau-Acheron eu pe veci sc1vfi. Spre IIrrnu-Acheronului. O! sfinte Meleaguri din jurul cetali:i viteze a Tebei! Sa fi.. 3 Niobe: sotia lui Amfion. care puse In calc moartea lor. dar n-ai fest De-o boala .... 1i curg printre gene ~. intruna-i Batula de ploi §i zapezi . purcede..qi-voi..i. ce-n veci ti adoarme pe oameni. . regele Tebei. 2 Sipylos: rnuntc in Frigia. au strans-o Pietroaiele stancii.ana Niobe se lte1lcu:in stiinclL 124 De ce ~-oj mai rade de mine? Pe zeii Pamantu!ui meu! A§Leapl~ Sa mar! De ce sa-Ii aud §i din viap! A laic batjocuri? Ah! Tar! $i voi p~manteni ai tarii-ml trabune: Izvoare-ale Dirkei r. Ca Hades. De durerc..i marturie cum nirneni Prieten.Strabate-voi astazi ~i cea de pe urms A oarelui raza vedea-voi. ca de~tcapl! invidia zeitei Latona.i. la sud de Misia. hotar intre lumea viilor ~j lumen mortilor.nlt. rna. sarm. Tu insa ~l-n rnoarte sHiviLa: e§ti ast!zi $i-avut-ai ursita ca §i semizeii: ANTIGONA Slrofa 3 I Achcrorr: fluviu din lnfern. ANTIGONA An i i s t r o f a 2 Eu §ti u povestirea snir~itului j alnic Ce-avut-a pe stanca Sipylos 2 Acea frigiana 3 ce-a fost lui Tantalos Fecioara ~i cum imprejuru-i. Ca iedera scai imple[ia. De vie rna duce.e asijderea soana: CORIFEUL Dar ea 0 zeili1 era §i din vita Zeiasd!.auzit-arn _ ~j Iacrimi §i lacrimi.

. 0 lmpinge Ia pieire. Sarmana. 127 I Apostrofa Antigonei se adreseaza au lui Polinice. de dincolo de rnormant.. pc • . ce fuse si-a noastral Cumplita Ursit-au avut Labdaeizii. pe care-I Nu-rni [i-va in juru-mi. iata. daca vrea. sArmana! ~i nirneni jali-va-mj ursita-mi amara! (Creon vine dinspre palat) Nascusel Sarmana de mine. Dar vel-dregatorul nu rabda Avusi peste fire-ndrazneala..Iill Cedi P . Eteoc Ie. ca-Cl. firea-ti trur~~ Te duse acum la pierzare.~!u~ilclui . de-aeolo. ~i nimeni rn-o plange ~i-s 1Ma Prieteni §i tar'cununie ~i aza r Cea sfant! de soare eu n-oi mal Vedea-o vreodatasi nici un prieten Vorbindu-mi de jalnica soarta A tatii.i s-ar opri de-ar fi lasat? Ce-rni stati? Aduceti-o de zor! Mormant sapat I in scorbura de stanci sl-i dati. pe drumul ce-asteapta.' Ce jalnica-ji fuse a ta cununie l Tu astazi. sA fie 1nchisa eroina. in aJ mormsnt: 1 Judecand dupa expresiile folosite de SofocJe pentru a descrie hruba untie llm1eau'i. frate. tu tronu-i izbit-ai ~i. Vesti lii! Vai..i [rate 1~ ntru nenorocua-r !ilea. Zei~ei. pare Sa fie Yorba de un hipogeu de felul "morrnintelor ell cupola". Ori rnai traiasca.to'odatll. Pomi-voi spre ei §i eu ei impartl-vci CREON (catre paznicii care conduceau pe Antigona) Nu ~titi ea din jaliri ~i bocet nu-i un om Ce-n fa~a morti. cazut-ai §i astazi pacatul Parintilor Uti ispasi-vei) ANTIGONA An t i s t r o f a 3 Ce ganduri de jale lmi scociori in mine Sa-i calci vreo porunca.. ale pacate-ale rnarnii. dar Wei. . Ce grele pacate-rni avura parintii ! Cu blastem §i fM[ nuntire. Or. care. frecveme in Greeia celei de a douajurnAt!li a mileniului aJ II-Iea Le. Culcusul si-a ei dezrnierdare-n nuntirii cu tata. cazut sub ~o... ANTIGONA Epoda M -or d uce. pArime .}a vreau eu! Acolo s-o Hlsali ~iduhul ~i-I deal Lacasul eel vesnicl Ah. din moarte. vai rnie. mai curind decal 0 pei!eri.n.Sa stau nici eu viii ~i nici cu aceia Trecuti in hotarele rnortil I CORIFEUL CORIFEUL Pe Illolli a-i slavi este-o faptii srnerita. CI. 126 . . Pe mine sa rna srnuls-ai tu vietii..

ori sOI. AUlta dear! Sa cat pe nedrepi azi patimescl CORlFEUL Cinstirea mortii eu \i-arn dal.. Copil de-as fi avut. Ce-am fost mai urgisita decat tali... tata-ti fi-va drag §i-ii va f drag ~i \ie. mama. lui Creon de-am ajuns acum sa-i par C-o f'ar'delege-am savar~it!.cei bani 0 sirntl . rn-o legana Ca tie.de vie-scum spre-al mortilor Uica§ cobor. Ca le§u-{i ingropai.... pornid spre voi. so\ia lui Pluton. dea zeii-atat sa patimeasca ei. Ei putrezeau far' de mormant. ' Osandei deci ma-nclint Dar al~ii vinovap De-ar fi.manteoe. pornesc Cand inca nu-mi baruse-al viejii-mi greu soroc.. Gateala morjii v-am tacut §i v-am stropit Cu apa sfanla eu !.i! 0 far'delege-am savar§it. 'in m§na-i suntl. copil c-un alt barbat A§ fi avut! Dar Irate cum a§ mai avea? doar ~i tam meu §i maid-mea tmi sunt La Hades ferecajil Vezi dara frate drag. tu. regina lumii subpa. culcus al nuntii-rni. Ma duce spre rnormaru. vai! Camoartea-mj este la doi pasi. 128 Ca fire-ar cu pulinlil altcum. dar eu sa-nfrunt Cetatea . Ulca§ ce-rni fi-va vesnic sub pamant! Pornesc Spre tine-acum. Nadejdea doar. ce-ar fi rnurit. Nici sot eu n-am avut. $i carni g§nd rna plee? Ca sOl de-as fi pierdut. NICl prune n-arn alaplal! ~i singura . ~i-acum. da! §i tie frate drag fiu eu voil eu mana mea v-am fost Iaiat.. Ce lege-a zeilor calcai? Sa-mi mai ridic ochii spre ei? Vai rnie. Se vor cm cei care-acurn Asa de-agale-o CREON due de-aici! Ca ANTIGONA Dar asta vorba-rni spune. un altu-as f aflat! Copilu-rni de-mi pierdeam. vai! g!Zdui~i - pornesc §i eu. spre rnortii mei -. vezi ce rasplata-avuil ~i sprijin cui sa-i eer? Cucemica fusei ~i-acum ponosu-I port cum legea-as fi calcar? De zeii-au socotit ca-i drept sa-ndur ce-ndur Nu m-oi jru. . .ca lOp M-au pm-ash . 129 sa tragi CREON nadejdi . De ce cinstire-ji dar-am azi rnai mult decal Mereu aceleasi vechi furtuni Azi surleiu) Ii-I vanzolesc. flir' nici sa fi §liut D~-~l nun~jj drag desftit.asta nu I.. Nici nu ie-mbiu 1 PersefODIL Iiica Demetrei. Polynikes.. Gilrnulji rni-au fost De Persefona I Oricui.A mortii-i vina n-o p rt eu! Cu eei ce-s vii Nu-si mai avea-va ea nicicand li1c<t§!Nicicandl ANTIGONA O! gropiste! O! ru.

adepte ale culrului lui Bachu . la fel ea Antigona. nici navile negre Batute de valuri. 4 Plexippos ~i Pandion. Bosforul. lD leg~turn ell care vezi /l/ada. Jalnica lor poveste pare sa fl iru. Si-atunci ~i rnania-i aprinsa Se stinse! Tfu7JU l:nleles-a Ca-i mare sminteala vorbirea truf~il. carmaci ai Tebei.pirat pe Sofocle in doua piese &stizi pierdute.feciorii lui Phineus 4 Cu chipul slujir de-o femeie aspida. voi. ee drag au se Ilaut. rcge 10 Argos. 1 Lycurg. .ANTlGONA O! Teba. Acrisios.' Ce-a fost al edonilor rege. ~i-n Tracia vezi Salmidesos . )31 . ca el pe bachante-n 2 Pornirea lor sfiinU1voind sa le-opreasca ~i Iocul lui Bachus s~-I stinga. Ce-ndura ultimul vlastar Regesc . vai!Ca azi cucernic m-am purtatl (Dusti din urma de paznici. Cu zeii. nicl Ares. iu piiroant trabun! O! Zei. VI. Manial-a pe Muze. 'i~i lnchise flica tnrr-o taini\A subpamanleanii. c-avut-a vorbire Serneata. de nimeni viizuta! Culcusu-i mormantul! ~i doara purcede ~i ea dintr-o vj~a ve titlL In trupu-i chiar Zeus semanase din ploaia-i De aur! Puterii ursitei Nici ploaia. vazu pe feciorii Cei doi.) CORUL Strofa 1 Anlistrofa ~i nul asa furtunos allui Dryas. S trofa 2 De sus. inchis de Dionysos fost-a-ntre ziduri De piaira. Creon e 1ntoarece in palat. stramosi ai alor mei Strabu ill! Ce zornic ei rna due! Priviji. nici zidul ceUi1ii Cel tare. ] Pe unde §i Ares. Antigone se indeparteaza. Ce diu intepatu-le-a ochii.§i de la cine. 2 IJ8CluJnlC'. J 3 ~i urm. de pe Slancile Ncgre. tara d peat! tmpiedica lndeplinirea profetiei. piara ucis de un nepot.-a 0 soarta Ca tine. latal lu Dryos era rege trac.. rcgele traeilor edonieni. vezi lrumul. ce rnarea 10 doua-o despica. slavitul Pe aste meleaguri.' ca-i luat-au lumina Cereasca si-n tainija-au dus-o-ntre ziduri De-aruma. orbip de mama lor vilrega ~ilnChi~j dupa aceea. Dear ~iDanae mdural. nicicand 11scapa-vorl I Prevenit de un oracol cll era ortit sa. 3 Sll/midcsos: oras pc C08SU\ lracli a Mllru Negrc. rodul dragostei lui Zeus pentru Danlll: avea 130 sa fiePerseu.

unicicand nu m-abatni. cum nici e-arn auzitl Se sfl§iau Cu ghearele . Mi1car ca Fugea ca un cal peste dealuri dlpoase..•. iii sri: Cum starn 3§3-n slfiIvecbiu-rni jill de zodier' $i pasni fel §i chip In juru-mi forfoteau ' Deodat-aud un croncanit tipos. 3 Parcele sau Moirele. unchesule.De-orbit-au . Heut-am drumu-n doi. ursiioarele (Clotho. Macar ca-i de-obarsie vee he: 'Ii fost-a stramos Erechteos 1. Un copilandru ti arata drumul. Lschesis Ji A lrOpas). departe. Cl maica lor nunta cu blastern facuse. v&ntul de nord. Spariat prinoase vrui S-aduc pe-altaru-apnns. De Parcele 3 tara de rnoarte ~i ea fu Jovita! O! fara mea dragal (Dupa cateva clipe de tacere soseste Tiresias. . ce veste-mi dai? TlRESIAS '[i-oi spoue tot. sarmanii-si dau duhul.e§ugul meu.. Dar nu ell vreo spada-i lovit-a...ca-asurzitor Din aripi barscaiau . cobind ' A rau.. vedea doar unul pentru doi. 132 . dar pe ULicuirors-asculp: CREON Dar de la sfatul Hi. TIRESIAS De-aceea si-njelept cetatea-ti d.nnul§i! CREON E dreptl Cli din povata-ji mull folos am tras.? de vi¢ zeiasca-il Ea-n pesteri crescuse.uzcu greu pa~e§le-un orb! Dar ce-o mai fi? Doar ca te-aud ~irna-ngrozesc. cum §i eu suveici ascujite. dar !llcan nicidecum 133 1 ErecbteDS.. TIRESIAS Cfirmuitori tebani.. dinspre Tracia. Se tndreapta ditre ascultatori). CREON Furtuni pmnte§ti . Un pas gresir. §i e§ti pierdut. in pline CREON Tire sias.. TIRESIAS De-asculji ee-mi spune me§t.. 2 Bo/'CfJS. lege legendar al Articii. Boreas.. Ci1far' de caHl.ill-am dumirit . Antistrofa 2 Surpati de durere. Ci ind§i eu mana-i cru§Wi De sange. Jalindu-§i cea soarta arnara. ~i tatal. Dar dintre noi. TIRESIAS Gandeste-rel.

dar de-ngropal. plesni ~i fierea §i-n vazduh s-a-rnprastiat tn stropi.cJUn om nu-i poaie priMni pe zei. nu-i cea rnai mare din averi? TIRBsIAS .-a. Ciolanele-s golase de grasimi .ge.!igaz.de. vail TlRESIAS Ce om putea-va §Li . zeul-Ianr.. a Nu-J U1gropali! Nici daca-ar fi ea vulturii Sa-n§face starvu] lui ~ila picioarele Lui Zeus ei l-or cara §i-aeolo l-or rnanca ~i~i chiar a~a.m n ia.. greseala-i lucru omenesc. nici mai prirnesc... In original: '. Hai deci Hal! Slrange{i bani! I Din Sardes voi di 'I di T ' . Asa A. llllbogaIi li-va". ru~inos. ~i jertfele-n zadar mi-au fast.. Grasirnea coapsclor Cc se topea-n cenusa sfftrrua. In sangele pretin din starv. De-aceea-ti spun ce-ti spun . Doar §tiu C.. pe eel care-a murit Tu ia. §i cui i-o da prin gand ..sa §tii!. 135 . I.llU. ca ni~te-are~i C~tI ~lnla ~I-O clutesc! T1ilcuitorjj-acum N1C] el~nu-~i dau r.. de-or fi. eum altora-s §i eu! Cetatea patimeste-acum din vrerea ta! Sunt pline altarele ~ivetrele zeiesti De pasan §i de caini can sta~ie-n habuci Ast starv al bietului fecior al lui Oedip. §j eel §irep. curninte e§ti! Ferice-ai fil Ca-mbalo§area in greseli.toli loviti. Se dau . iar eei ce rni-s din nearn M-~u targuu de mult §i ru-au vlindul.. rnomi ~ De-argmp §I-n vcrbe goaJe-apoi s-or invali..-n. ~i zeii a noastre jertfe. cand sfaiu-i de tolost I.ll-oli duna. ot a~l1. Ca top gresesc! Iar de-ai gresit. Ca pasarile-s irnbuibare in grasimi.Hefaisios I zvarlea . Da-i pace unui mort! Nu mai Iovi un hoitl Ce vitejie-o fi..roaia trage dupa ea .dura. unche§ule.. rugi. jar ast copil Mi-a fast un calauz. Hc{aislOS: fiu al lui Zeus CREON ~o~ne. Dar n-am putut vreo prevestire deslusi. O! fiul rneu. Nici focu-aprins sub coapsa celor ce-s jertfiti. CREON Ce-ai vrea sa spui? Ce-i asta vorba ce-o spun top? A fi-ntelept. Gande§te-te. 134 ..dat$1 U1~~n-arn sa iert sa-1 mgropali.. Greseli cu d. E-atat de-rnbietor S-auzi un sfetnic bun..ra§i 51-1 omori? Eu binele Ii-I vreau.I.mine. Vai. Tire SI as . N-auzi niciun drip de binevestitor. dar §tii s-o-ndrepji ~i de nu te-ai indaratnici. ~i at Heeei.eu pretuJ astui greu pA. pcrsonificarea foculul ...st copilandru-rni povesti de-a fir a par.

femei. Cursnd. TIRESIAS N II pen tm-arginli. 1 Au. CREON Nu eu acari raspunde-voi unui prorocl TIRES1AS . in bocete zbucnind §i vei Vedea CUID irupotriva-1i razvrati-se-vor A .V. . §tii on nu ca unui rege-acurn CREON vorbesti? o §tiu - TIRESIAS ca dear prin mine ~ra-!i mantuis! CREON Proroc dibacil Tu parca tot a rau ne-ai vreal TIRESIAS ce-n suflet imi tmeam ascuns.pasti. M-a~ali sa-~i SplUl I Erinii: fiice aleNop!ii. divinitA~ subpilrnantc:oe. cand spui e-am prorocit gre§lt. e TIRESIAS De asU'iboala-s. Prin silnicie-p 1ua§i Ast drepl! Dar Eryniile J lui Hades can Porunc:ile zeie~li ne§ov~ijt plinesc.. ~? Iar a nu fi. ? Ce alta faci. prin moartea unui drag VJastar de-al tau. rllibunalOOre ale sAngeJui vbt.CREON . In lalUl lot atator rele fi-vei prins! §i-acuma pall §i tu sa vezi §i sa-nte1egi De spusu-p-am ce-am spus din sete de arginp. CREON Asa -5 [aleu itorii [o~i: setosi de-argintil TIRESlAS Dar §i tiranii jinduiesc la bani marsavil CREON Hai. 136 J37 . Lrimis-o-ai pe ea-n rnormfull.tl vorbesc. §i tu. Te VOr pandi lii C§le rele-ai savar~jt. plali-vei ca de vie-scum In chip mfir§<l. CREON Din ce mi-am pus in gand nicicurn nu rn-oi ami! TIREslAS Sa §Lii ea nu s-o rnai roti nici soarele De multe ori. Tu n-ai ast dreptl Nu-1 au ~ici zeii cei din cer. nu-i dintre re 1 ce I mal rail .mile. ci pernru binele-. Pe o§.nd tu Je§ul unui am llisatu-J-ai ~i ne-ngropar §i nesIaviL §i tara drum Spre zeii din Infern. zi-i! Dar nu ca-mi fi-vei Mmesit de-ar:ginti. cursnd s-or auzl-n paJatull1iu Bifrbali.mi-esti picnit.

0idl11os:. care fel §i chip de nurne pOI1i. hat. rni-i CREON d.di rna-nciudasi $i sim~i arsura lor!.-acum list om s-a dus.mai puun blitrani Mania lui! invete-a-§i pune gurii frau! ~i ganduri rnai curninti trezeasca. COR1FEUL O! Creon. zadarnic c! CORlFEUL Te du! Sa nil la~i lucru-n grija ahara 1 CORIFEUL O! Rege. rni-a rascolit. o §tiu §i eu! $1 sufletu-mi C~ sa. urrnat de sclavi. copile. sa mi-l infi'unl. greu. hail Pornip! ~i insurn: eu.nt! Iar celui ne-ngropat g[te§te-i un rnormant! 138 . ce pe-Antigona-n Ian! Am pus. fiu Ja lui Agenor. ~ temei 1" In meietoru miuc al Tebei.u mai groaznic 06-0 lovi. OU-1 poate Iucrul eel mai bun! ~a CREON pi (Creon. L-oi inciuda §i-un d. ~: eel ce nu-s acum pe-aici.ca doar At§t le-a Ios. ccta\i.Ceta0. din pam§. Arca§ dibaci In inim~-~i zvarlii sl1ge\i . slujnici. dar grozavii A prorocit §i stim d. rna dau batut. Cat a] trai. fiu al lui Menoikeus. se reintoarce in palat). zoriti eu toti ~1 puneji mana pe securi I Acolo. rnai domol! COROL S t r fa 1 Tu.e in el! (Tiresias.de-au dus Duhoarea-n case §i-n oras. CORlFEUL Te du! Sloboade-o din cea hruba. care-au vazut cum jivine ~i caini ~i pasan zdrurnicat-au In habuci Pe-al mOI1i §i lesurile le-au lfir§it . banrr. 139 Dar ce sa CREON fac? Hail spune-mi §i-am Sa rna supun.lle! Hai. sprijinindu-se pe copil. dar am s-o fae! Sa-nfrun]] Cc 1nsa§J soarta-p va fi scris.. de cand ~i paru-n cap mi-a-ncarunjit cerAtii e1 Nicicand prezisu-i-a vrun lucru mincinos. de mult. pleaca). du-rna-acas"! Descarca-si el pe cei ce. hail ~i eei de-aid. fala fiicei lui Cadmos 1 Vlastar din Zeus atotstlipfuulor 1. zor! eli ze ii-n mersu I lor tu gar Izbesc Iar'ocoli~ pc cei ce-s vinovati.. CREON Vai. din jur. gre~ rna dau. lngropaciunea lor . regele Feniciei. Tu. CREON Tu sfaiul ~sla-Il1i dai? ~i-1'U vrea CORIFEUL sa rna-ncnvo]? Ha i! rege. rn-arn razgandit si-alerg -0 slobozesc! A~1:e~a rni-i dl scai s~ mi le de legi.

1 NaxOs seleagti de . 01 tinere V]ll tar din Zeus. Bachantele formau corlegiul bi . 5 Psmss: munte in Focida. o! rege. tu ce Domnesti la sarbaron pe valle Dernetrei. sfinte glasuri pa§iHi due!.. ID I. sanetuar al cultului Demetrei.s ce fostu-le-a stapanl (!nITa un crainicj. Hail vino eu fecioareJe §i cu !3achantele din Naxosz cari In preajma-li stau §i-n danjuri nebunesn CaL noaptea-i noapte slava-aduc • Lui Iachos.. 3 Ynlelege: "semanat ell colj.. Bachantele de prin Parnas.ii balaurului legendar ucis de Cadmos la 'inLemeierea Tebei". ~ Semele. tu ce-o Teba-ji ai Uca~. a IfiSU a 3 l. Ce-i de bachante mdragit. la rascruci de drum Cand [feci. se COnfundit • lonysos.mantata crescusera voinici 'inannati. .. lot. . fiica lui CroIWS. treci culmea muntelui Parnas §i ~reci strfimloarea Eurip.' din Eleusis. fiica lui Cadmos. 4Mai exact: "piatra ell dublu CI"Cij[ct"(a mumelul Pamas).s Aproape de-al Castiliei izvor! Straba~ tu rnunjii Nysei 6 cei Stanco~i.1 tillnl verzui eu podgorii ~i sfinte. . §i-aI lui Norod lovip IS de napa§[i.s O! Bachus. Din brazda astfel ins~. zeila muncii campuJui §l a boldelor. fiu aJ J Ze .L· i. care treceau drept strl\mo~i ai tebanilor. 2 Eleusis: localitate in Attica. ripirea Ariadne: /J[aOs.Pe urnetu-nfricosator! Tu care-i esti Italiei cea mull Vestila veghetor. doarcamece de Sla~1:i-auzi! Strofa 2 Vrun alt ora§ slilviLca Teba nu-i De line ~ide maiCa-ta. ~i-3. d al' . inchinale Il earmui~li §i esti stapan Pe-a nopjilor chemWi. hail vin' De zor. 0 ~nUll III DlOnysos Aluzis I . .l Pe care tt'lsnetu-o )ovi! ~i azi Cand lot orasul. sora lui Zeus. Pe tBnnul apei Ismenos. 6 NyslL numele mai multor muo\i ~i erase situate in diferite locuri. tu. cu care uncon 9! Tu. Prin Teha. un episo legendei zeulul. ce earn] a§trilor aprin~i Antisrlofa 2 Jui Dionysos. eu varfu-n Iedera-nveliti. Ul us !illi 'emerrei' epitetul lui D' . ce-a fast De-un diu balaur semanatl 3 Au t i s t r o f a Aprinse-s pentru tine tortele Pe varful eelor doua stanci 4 Pe unde se preumbla nimfele. 140 141 . all' . '. Sa-1 miintllie~ti r 1 Demeter. Cu val vuind.

cetateni. vai.. Nu-i om pe care-atat dil bale viaja-n el Eu a~ putea sa-) plang ori ferici. §i viata.ai fi zis -. pierdut-a lot! Cand bucuria ni s-a dus. v-arn auzit ce povesreau V_0l tO.-s azi.t CORlFEUL Tfilcujtor!.! dlci §1 Pe fericiji ursita-i poate narui. ~i pe napastuiti Ii poate Inal~a! CORlFEUL Ucis-a cine? Cine-a fest ucis? Hai. sarmana.. S-a dus! Caci omul ce-i? Un hoit insufletit! Averi pop strange cal poftesti! Ca regii poti Sa huzuresti! Dar bucuria cand s-a dus.. 0 soarta de ravnil Avea. . vecini lui Amfion I si lui Cadrnos. ~i Creon . Cc adevar ai prorocit! §i-acum. tragealll Zavorul portii 5-0 uesc. ea. la ce va fi sa vie sa gandim: (Poartadin mijloc a paJalului se deschide. car e-a os CRAlNICUL lUI" . reprodus de... 142 O! . 2 E ideea exprimal.cand Laman din palat iesearn sa viu §l rugr zei~ei Pallas sa-i inal]... I.p~ti au dat pe-al nostri regi? CRAlNICUL De bra!uI Latalui pieri? De bralullui? De-a] ....ii-acum. Sa-i t1 ajuns vrun zvon De fiul ei? Sau soarta doar 0 scoase-n drum? CRAlNIcUL Sunt mortil La rnoarte-i dus-au cei ce-n viap.l1 de Solon in 'prerinsa-i eonvorbire cu Croisos (Herodol. Deodar'. Iata-o vld Ve~d ~inspre palau . pietrele se insuflejeau §i-§i luau siogure locul in zidul ce sta sa se ina1le.zi-I: Jerfitu-i Hernon! Ruda-i bratul ce-a ucis!. UC1S. un zvon 143 EVRYDlKE . l Amfion.:hid. La sonetele lirei lui. CORlFEUL CRAINICUL Caci 1flursita omului nu pa{i citi . 32).li. iar ea-nflorea Prin vrednicii-i urrnasi. caci el pamantul lui Cadmos din maini Vrajma§a-l mantui si-al tarii-ntregi st~pal1 Doar el era ~i-o cannuia.}( ~ .-CRAINlCUL O! voi. Maru~' pc talCa-sau. all nimic nu-i mai de pre]! CORIFEUL Ce vesti? Ce noi na. Pe viata asta umbra unui fum n-as da! Ca bucuria. intemeielor legendar aI Tebei. Sofocle ~i to ultimele versuri ale dramei Oedip-rege. CORlFEUL Pe Evridike.... In prag se iveste Evrydike).

.. spada-i pieptul ~i-l propti §i s-a strapuns. Hai. amar Gernu: . De spaima-n bra~ul sclavelor m-am prabu~it.. Mi-aud copilull Da. Cand duhul sa ~i-l dea. cand. prielnicl sa-i avern. §i caLjalil: "Nefericit Ce sum! Au sunl proroc? Ori azi strabat un d C~l rnai jalanic drum din cate-am stdibatllt? rum. Ca le§uita-amnci. Bu dilluz.ca dear De falA-am fast . . Logodn~~a-~l JaIea ~ijalnicul sfaqit Al nuntii lor . e glasul luil L-aud! Mi-~~i~ i~ urechi. cand deslusi un bocet 'nabu~iL.:: P~Lrunse-n hruba-apoi si-arnar..eu b~~tele-i rnijlocu-i cuprinzand... fiule Hai. De ciuda paman[iu. ~i-s gata sa v-ascult. ea spanzura. .. Cand Creon 11vazu. Ca multe m-au [ovit.. facut JU~l:ll.llor~i. ce sa vezi? In hruba ceea-n fund. I§I scoase spada-i cu-ndoit tAi.. Far' un cuvanr. Fugi lui Creon veste-a-i dal La ca. langl1 ea Chircit.. Cum a of tat!.Urechile-mi izbi ~i-am prins urgia grea Ce nearnu-mi nap ad i. 1"§~nindpe-obrajii-i pam~tii. vine rogu-te-n genunchi !" Dar filll s~u Ii azv~lil-a niste ochl furiosi §i. ~ipos..-ti povesti-voi tot . Cu apa srand-apoi eu starvu-i t-arn HliaL.. ~i de-a rascrucilor zei~ rna rugai: 'Naltai spre Pluton 1 rugi. cu bratele-i molai Pecioarei-i stranse Iesul drag §i sanzele 1] napadi. L-a ~eriL. Val! ce-ai tacut? Ce gsnd te-a mistuit? De ce pierzarea-ti vrusi? De ce? Hai. din depa. ea ~i el. Hai! Spune~: ce vOIbea~i '? . paul c~ scarba-l ~iscuipa-n obraz.. cUita-s in napa§li.\iva pasi Era. De ce S-o iau pe ocolit? Ca tot rn-oi da de gol! Cad adevaro-i drumul drept! Cu so\ul \lu.... sclavi. La fuga-o rupse taica-sau. Acum sunt ~aolalta. dimas neprinosll... tnspre m~rma. cRAINlCUL Stapina draga.nci Ne-am dus. nu ".. zeul infertlului ~iall.. ce sa vezi? Un sW'v . 145 I P/UIOJ]".§i-o ioUl n-arn s-ascund. Cu ramun praaspal ropte-aprins-amrug ~-am ars Al rest de starv §i din ~rina ¢Til lui Am strans un rnovili§" spre scorbura din sl3. cu-n ~treang de in. dar . iar Hernon. ~i ca parinte nemilos A vu . Ce-aud? Pe He~~n? sau . mergearo spre capul campului.. unde-i culcu§ul nun\ii ei ~i e ~i-al mor~ii ei eulcus! ~i unul diotre noi Un "aiel auzi.nt! Zoriti ~l pietrele ce scorbura o-nchid Le rl1va~i!i ~i-nuntru iscoditil.. Dinspre monnantul ei.. Cand. in vaiete Zbucnj. cat ai clipi din oehi In. sau joe de mine zeii-si bat!" Poruncii-nnebunitului sUipan noi ne-am ~lecat: catarn iscoditor. Doi morti' La Hades el a nuntii slujba-acurn slujesc. 144 .· at lui Polynikes! Far' mila azvarlit ~i sfal}iat de caini.rtari.. ..

1-l6 0 COR!FEUL vi1zu§i! Dar . se reintoarce tn palat) - N' -Ca msusi u altul. In brate ell in~a§i cumplita dovada.< CRAINICUL S Ulpanul me . val. pornisi ~ ei Pe drurnul eel far' de inters I *i Acum dreptatea CORIFEUL Nu §tiu. val .~i-a§a ei dar-au pilda ornului ca-a fi ecugetat e . Din vina-mi doar . Mocne~te-un diu. putea-vom sti De cumva-n sufletu-i. 1ngrijorari to sutlete irezcsc. deodat'. la rlisp!ntu s-o boci. Tarziu o vAd.. Ce pol sa CORIFEUL cred? Ce s-o-ntampla? PIir' un cuvant. 1n taina neamu-si vajali. A . tR~: I CREON Vai rnie.eel mai diu! (Evrydike. pe-un drum De lacrimi §i arnar rn-a dus ~i tot ee-mi fast-au hucuri] • Catcatu-le-a~n picioare el. Le-auJlapaditl Pe unele Ie vezi! Dar altele-n palat Te-or astepta ••• Te du acum ~l-al Sa le vezi: " "$" l' . 14-7 .dintre rcle . • De-mi este iertat a 0 rpune . CREON Srnirulr ce-am fast! ~i ce greseli FacUl-am.. CRAINICUL Cand om patrunde In palat..ca-l dear a meaTu~n floarea vars tei azi. man.: " .. §i-un pl§ns in vaiet hohotit imi prevesreste-a rau. dar §i mujenia-n dureri. 0 vad 1. val.-a. CRAlNlCUL is uluii! Dar trag nadejdi c-afland acurn Nupasta ee-l levi pe-al ci fecior. Ca-i prea ell tap vrednic §ti-va-a se purta... Soscste Creon. urrnat de slujitori.) CORIFEUL Priveste! E regele tru-ii. eli sclavele-i. tare zbuciumata. dureri. femeia dusu. ea nu Pe uliti. purtand pe brate lesul Ieciorului lui.. ci-acas'. (Crainicul pleaca.§i: adancile Taceri. Ci'i drept grru. Asupra-rni azi un zeu Curnplit s-a uapusrit. sunt ~ijerLfili! Desmetice porunci am dan. V'I vane-s [mdele-amen~ti! an (Un crainic vine dinspre palat). isprava cea rea UV§_qil-a. . El vine. nici rau. Nici bun.. ce-i greu tndurerat. u. Atatea mOI1i! Priviji cum cei ~e-u~ sange §i de-un neam au fast ~I ucigasi . vai.<LILJU. de~am sernana.

I Sarrnana maml! Blet copil! AIr le§ aeum .. CREON Dar viejii cum s-a smuls §i rnoartea-i curn §i-a dat? o poti cORIFEUL vedea!.. nevlnovatia lui Creon e deci in afard de discuue. O! crainice de rele vesti.r' de suflu-ncoldcita zace-acum . nu-i un o~ Ce te-ar indupleca sa-l cruu. Hades.nia cercascli tndrept.' vai! $i rnaica lor te-a blastemat... Na asta ochii -mi vad! Ce 'inca. c • y CREON Vai rnie. . ii-ai ucis Copiii. ~i tu. dureri rnai grele oare-or Li. vad Dadu sf3:r§itu-n bra~ele-rnl §l oCbii. vai. mal pandi? Copilu-ml drag abia-si Destm m-o . Napa§ti. ' p. aMtind m. §i-a~um . h' d Prin intredeschizatura lor ..atii impol.-m1 . '. A rnortii negura pc pleoape-i s-a lasaL Jalise pe feciorul ei..' ''') (portile palatulUl se oesc 1 •are §i-a pus cap1il Vle\l1 . azi . vail . o mam~ cum n-a f ost. ce fosl-a celui ce-a m~l . Vai role.. CREON Pe Iume.riva eetllii. ..? cRAJNlCUL Femela ta. ... Ea 01. ficatu-i lns~§i ea ~i l-a strapuns. Nefericit ce sunt! 0 alta groazmd. Ce staIi? Loviti ~i pieptu-mi spintecati Cu-un fier c-un indoit Uti§! Nefericit ce sunt! Vai. . .CREON Decst ce vlid. Sarna omori? . napa§li m-an napadW CRAIN1CUL Ea ochii-i §i-a'lnehis. vai! De groaza-s zguduitl. Cel pupn Tn acest caz. De ce pieirea-mi vrei? <?e ve~tl. Mai jalnice-mi ves~Li~ Eu ~ort Sunt azi.~ CRAINICUL Ea linga-altar ·trapunsll-s-a cu-un fier taios ~i ll. Megareu i§i luase singur Viala ca ~ mftnuiasd. ..l Teba. l48 1 DupA traditia pasl1ata de Euriplde in Fcnicieaek.1 mai e-n CREON taeacul ei! CRAINICUL Cfind auzi ee jalnic a sfaqiL al ei Copil. m~l hain .. fecior ~i-ljaJue~te azi: .. O! tata. . ' viata-l i1-a curmat. asupra-ti azvarlind ~i vina rnortii ei §i-a alar ei copii. tu iar!§l vrel . pe Megarevs ~j-allui slavit sffir§it. Pe cesralel.. . vat . poale fi v~zuta Evry 1 e. Ce vrei sa-TIll spui? Odrasla-roi mi-o pierdui . ~ d'k.. . 149 ... femeia-mi draga-mi plerdl En..5..

duce~-ma De-aici! Sunt oro sfa. 1 Te-am fast ucis I Hal sclav\....r§lt! Eu sunt. esie dus de slujitori "in palai. nevasta mea. eu tar' sa vreau ucisu-v-aml Vai mie. poeiul ~i omul de tat Solon. Di. spus-arn lot in ruga mea... sarman de mine eu.. zon\l.care vorbcste aiei poetul (fO pbroncia) e. De ce va [i gn'ji-vor . va fi aflat $i taina ferieirii . "1 har zeiesc .. vai.e grabmcul Sf~l .. Caci eli . ! $1 eel Cui data-i va fi Iost. greu de soarta." haL! Deparle. hai. Copilul rneu.urgisitl (Creon. Arunci ~i ba[ranetea i-a ajuns!.m1!surii al grecilor.) Vai nne. A]~jj ridics lesul lui Hernon.. ci eu Doar eu. noi griji~ '. 't Mai poate-un bine-a fi. Pe voi.adevh. .. 151 150 . 01 Asta Ii-va . . . CORIFEUL Inlelepciunea-i mare hal'. vail Spre care din voi doi Eu ochii a-mi indrept? ~i incotro S-o iau? ln juru-mi totu-i jale §i-i Prapadl Vai.. •. De n ale noastre suferinti Nu-i rau ce-rru cen. cumpatare (sophrosyae). Dlice~-ma departe. CREON Sa vie moarteal Moartea roe~! CORIFEUL Melodramii. eu nu mai sunt ruIDIC.. Cea rnai fence-a vleVl-ml D. Aduc~-roi cea din urrna Zl. . prirnul ~i ultimul cuvsnt al moralei lui Sofoc[e. .... acei Ce-or infrurrta trutas pe zei. ei! sa CREON Ce-avui pc suflct...CREON CORIFEUL Nu-]i mai ruga nirnic! Ti-i ruga 1'n zadar! Ca ornul n-o scapa din tot ce-i fost-a scris! CREON Ci luati-rua de-aiel! Departe hai.. grcaznicc urgii! De vina aliul nu-i. ale dirui convingeri se inlilln sc peste veacuri ell ale unui all tla_sclU de . vail coRIFEUL De ce-i acum.. Dar. I Dar nu. Sa nu rnai prind nici zorilel . cand va f1!. Duceti pc-un biet nenoro it! Ca. Dar. clatinandu-se. . pe voi.... 1 "lnle1epciUDca" de.. tnainte de laate. ..e sftlnLUl.n cate lnsumi sa vaqii! .. candva Plaii-vor greu! Si-atunci or in\'a~a Ca-ntelepciunea-i 1 Cea mai frurnosa dintre morp.