AIDS’in BULAġMA YOLLARI

VÜCUT SIVILARIYLA
   

Kan Ürünleri
Semen (meni)

Vajinal sıvılar
Anne sütü

CĠNSEL ĠLĠġKĠ YOLUYLA
Cinsel birleşme  Oral  Anal  Digital(el ve ayak parmaklarıyla)

   

Cinsel yolla bulaĢmada; En riskli anal iliĢki Ġkincisi vajinal iliĢki Üçüncüsü ise oral (ağız) iliĢkidir

Tüm bulaĢmaların %80-85 i bu yolla olmaktadır.Cinsel iliĢki sırasında vagina, penis, anüs mukozası veya ağızdaki zedelenmiĢ doku ve çatlaklardan vücuda girerek; erkekten kadına, kadından erkeğe, erkekten erkeğe veya kadından kadına bulaĢabilir.

Cinsel bulaşma açısından riskli davranışlar;
*birden fazla partneri olmak *eşcinsellik *hayatını fuhuşla kazanmak *rasgele kişilerle cinsel ilişkiye girmek

Dünyada →HIV(+) lerin %5’i  GeliĢmiĢ ülkelerde ise →%50-70’i eĢcinseldir.

KAN YOLUYLA
Kan nakillerinde (örn:Hemofili hastalarına kan nakli, kan kaybı durumundaki nakiller vb.)  Organ/sperm nakillerinde

DAMAR ĠÇĠ ĠLAÇ veya UYUġTURUCU KULLANIMI
Sterilize edilmemiş şırınga kullanımı HIV virüsünün geçme şansını artırmaktadır .

ANNEDEN BEBEĞĠNE
  

Doğumdan önce Doğum sürecinde Doğumdan sonra

Anneden bebeğe bulaĢmada oran %20-30'dur.

HIV (+) anneye gebeliğinin son üç ayında, doğumdan sonra da bebeğe antiretroviral tedavi baĢlanır ve elektif sezaryen uygulanırsa bu oran %8-10'lara düĢebilmektedir.

Anneden bebeğe bulaşmayı önlemek için;
Mümkünse gebe kalınmamalı Gebe kalındı ise:  DüĢük yaptırılabilir  Gebelik sürdürülmek isteniyorsa, ilaç tedavisi uygulanır (bebeğe virüs bulaĢma Ģansı azaltılabilir).

Perinatal(Doğum sırasında) geçiĢte korunmada önemli olan öncelikle HIV prevalansı yüksek olan bölgelerde doğurganlık yaĢındaki ve HIV enfeksiyon riski olan kadınlara hastalığı öğretebilmektir.

AİDS’li doğmuş bir çocuk.

AIDS NASIL BULAŞMAZ?

AIDS;

 

Günlük sosyal ilişkiler sırasında örneğin; Öpüşme, dokunma, sarılma ve el şıkışma, Herkese açık tuvalet, havuz ve duş gibi toplu kullanım alanlarında, Başkalarının eşyasını kullanmakla, Sinek, böcek sokması, hayvan ısırmasıyla bulaşmaz.

Öpüşmekle hastalık bulaşır mı?
Öpüşmek derken yanaktan sosyal öpüşme kastediliyorsa, cevap `hayır'dır. Şehvetle, dudaktan öpüşme kastediliyorsa, cevap `olabilir'dir. AIDS virüsü (HIV), tükürükte az miktarda bulunabilir. Şimdiye kadar sadece öpüşmekle hastalık bulaştığı tespit edilmemiş olmakla beraber, dudakta bulunabilecek yada öpüşme sırasında oluşabilecek, çatlak, uçuk yarası ya da sıyrıklardan uzun öpüşmeler sırasında virüsün doğrudan kana karışması halinde hastalık bulaşması mümkündür.

AIDS’TEN KORUNMA YOLLARI

KAÇINMA

HIV/AIDS’ten korunmak için %100 etkili tek metoddur. Oral,anal veya vaginal cinsel kontaktan sakınma Damar içi uyuşturucu kullanımından sakınma

TEK EŞLİLİK
KarĢılıklı olarak HIV ile enfekte olmamıĢ tek bir partnerle cinsel iliĢki.  Cinsel iliĢkiden önce HIV testi yapılması partnerinizin enfekte olup olmadığını kanıtlamada gereklidir.

KORUNMALI CĠNSEL ĠLĠġKĠ
Cinsel iliĢki sırasında kondom kullanılmalıdır.  Daima latex veya poliüretan kondomlar kullanılmalıdır.

Kondom kullanırken;

 

Paketin hava almamıĢ olmasına dikkat edilmelidir. Paket yıpranmıĢ veya zarar görmüĢ olmamalıdır. Yırtılma riskine karĢın paketi diĢlerinizle açmayınız. Bir kondomu yalnızca bir kere kullanınız. Yağ bazlı kondomlardan ziyade su bazlı kondomları tercih ediniz.

STERĠL ĠĞNELER
Eğer bir iğne veya Ģırınga paylaĢılıyorsa dezenfekte edilmelidir; →Ģırıngayı saf ağartıcı ile doldurup en az 30 saniye bekleyiniz. →içini suyla güzelce yıkayınız. bunları her kullanımdan sonra tekrarlayınız.

UNUTMAYIN!!!
HIV taĢıyan bir insan;  Hastalık belirtileri göstermeyebilir.  Virusü baĢkalarına bulaĢtırabilir.  Zaman içinde AIDS bulguları geliĢtirir.

UNUTMAYIN!!!

Cinsel EĢ Sayısı Ne Kadar Çoksa HIV Ġle KarĢılaĢma O Oranda Artar.

UNUTMAYIN!!!
Alkol, uyuĢturucu vb. kullanımı cinsel eĢinizi seçmenizde ve gerekli önlemleri almanızda doğru karar vermenizi önleyebilir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful