P. 1
สมุนไพรไทย๑

สมุนไพรไทย๑

|Views: 79|Likes:
Published by Siddiphong Ladawal

More info:

Published by: Siddiphong Ladawal on Dec 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/05/2011

pdf

text

original

สมุนไพรไทย

ตอนที่ ๑
ความเกี่ยวกับสมุนไพร
พืชสมุนไพร อันที ่จริ งคนส่ วนใหญ่ก็พอรู้ๆ กันว่า สมุนไพรไทย
เป็ นสิ ่งที ่มีคุuค่าใ1ูปร.Ïย1นไuูจริ ง lñ.ใ1ูไuูอย่างกวูางIวาง lu่
เป็ นเพรา.ว่าเราใ1ูวิüีรั กLาÏรคlnนใหม่มานานมากจนวิ1าlพทย
lnนÏuราuที ่มีสมุนไพรเป็ นยาหñักu้กñม สรรพคุulñ.คุuค่า
Iองสมุนไพรอันเป็ นสิ ่งที ่เรี ยกไuูว่าn้มิปัญญาÏuราuก็เริ ่ มu้กuuuัง
ไปเร ่ อยๆ lñ.u้กทอuทิ งไปในที่สุu
จนu่อมาnาครั _เริ ่ มกñัuมาเห็นคุuค่าIองสมุนไพรไทยอีกครั ง
uูวยการluñงนÏยuายu่อรั _สnาไวูเม ่ อวันที่ 21 uุñาคม 2535 ว่า
" ใหูมีการnสมnสานการlพทยlnนไทยlñ.สมุนไพรเIูากัuร.uu
uริ การสาüารuสุIIอง1ุม1นอย่างเหมา.สม"
กร.ทั่ งไม่นานมานี ไuูมีการu ่ นuัวเกี ่ยวกัuสมุนไพร เม ่ อไuูมี
การuกLา วิ จัย สมุนไพรu่างๆ lñูวพuว่ามีปร.สิทüิnาพในการ
รั กLาuีกว่ายาlnนปัจจุuัน Iู อเu่นIองสมุนไพรก็คอ
1 ไม่มีอันuรายเพรา.ไม่มีสารuกคูางlñ.nñIูางเคียง
1
2 ราคาu้กกว่ายาlnนปัจจุuัน ทาใหูคนไทยเริ่ มหันกñัuมาสนใจ
lñ.หันกñัuมาใ1ูกันอย่าง
lพร่หñาย
ข้ อแนะนำาในการใช้สมุนไพร
การใ1ูสมุนไพรที ่u้กuูอง ควรป_ิuัuิuังนี
-ใ1ูใหูu้กuูน สมุนไพรมี1 ่ อพูองหร อ1 ากันมากlñ.uางทูองuิ่นก็
เรี ยกไม่เหมอนกัน จงuูองรู้จัก
สมุนไพร lñ.ใ1ูใหูu้กuูน
-ใ1ูใหูu้กส่วน uูนสมุนไพรไม่ว่าจ.เป็ นราก ใu uอก เปñอก nñ
เมñ็u จ.มีµทüิ

ไม่เท่ากัน uางทีnñ
lก่ nñอ่อนก็มีµทüิ

u่างกันuูวย จ.uูองรู้ว่าส่วนใuใ1ูเป็ นยาไuู
-ใ1ูใหูu้กIนาu สมุนไพรuูาใ1ูนูอยไป ก็รั กLาไม่ไuูnñ lu่uูามาก
ไปก็อาจเป็ นอันuราย หร อเกิuพิL
u่อร่างกายไuู
-ใ1ูใหูu้กวิüี สมุนไพรuาง1นิ uuูองใ1ูสu uาง1นิ uuูองปนกัuเหñูา
uาง1นิ uใ1ูuูมจ.uูองรู้วิüีใ1ูใหู
u้กuูอง
-ใ1ูใหูu้กกัuÏรค เ1่น ทู องn้กuูองใ1ูยาร.uาย uูาใ1ูยาที ่มีµทüิ

nาu
สมานจ.ทาใหูทูองn้กยิ ่งI น
อาการแพ้ที่เกิu%ากสมุนไพร สมุนไพรมีคุuสมuัuิเ1่นเuียวกัuยา
ทั่ วไป คอมีทั งคุulñ.ÏทL uางคนใ1ูlñูวเกิuอาการlพูไuู lu่เกิu
I นไuูนูอยเพรา.สมุนไพรมิใ1่สารเคมี1นิ uเuียวเ1่นยาlnน
ปัจจุuัน µทüิ

จงไม่รุนlรง (ยกเวูนพวกพ1พิLuาง1นิ u) lu่uูาเกิu
2
อาการlพูI นควรหยุuยาเสียก่อน uูาหยุulñูวอาการหายไป อาจ
ทuñองใ1ูยาอีกครั งÏuยร.มัuร.วัง uูาอาการเ1่นเuิมเกิuI นอีก
lสuงว่าเป็ นพิLIองยาสมุนไพรlน่ ควรหยุuยาlñ.เปñี ่ยนไปใ1ูยา
อ ่ น หร อuูาอาการlพูรุนlรงควรไปรั uการรั กLาที ่สuานี อนามัยlñ.
Ïรงพยาuาñ
อาการที่เกิu%ากการแพ้ยาสมุนไพร มีuั1นี
-n ่ นI นuามnิวหนังอาจเป็ นuุ่มเñ็กๆ uุ่มÏu ๆ เป็ นป นหร อเป็ น
เม็uluนคñูายñมพิL อาจuวมที ่uา
(uาปิ u) หร อริ มnี ปาก (ปากเจ่อ) หร อมีเพียงuวงสีluงที่nิวหนัง
-เu ่ ออาหาร คñ ่ นไสู อาเจียน (หร ออย่างใuอย่างหน ่ ง) uูามีอย่้ก่อน
กินยาอาจเป็ นเพรา.Ïรค
-ห้ อ อ uามัว 1าที ่ñิ น 1าที ่nิวหนัง
-ปร.สาทความรู้สกทางานไวเกินปกuิ เ1่นเพี ยงlu.nิวหนังก็รู้ สก
เจ็u ñ้ unมก็lสuหนังuีรL. 'ñ'
-ใจสั่ น ใจเuูน หร อรู้ สกว้uวาuคñูายหัวใจจ.หยุuเuูน lñ.เป็ น
u่อยๆ
-uัวเหñอง uาเหñอง ปัสสาว.เหñองlñ.เม ่ อเIย่าจ.เกิu¡องสี
เหñ อง (เป็ นอาการIองuี1่าน) อาการ
นี lสuงuงอันuรายรูายlรงuูองรี uไปหาlพทย อาการเจ็uป่ วย
lñ.Ïรคที ่ไม่ควรใ1ูสมุนไพรหร อ1 อยารั uปร.ทานuูวยuนเอง
¡ากn้L วยเL นÎรคร้ายแร1 Ïรคเร อรั ง หร อÏรคที ่ยังพิ ส้จนไม่ไuู
lน่1ัuว่ารั กLาuูวยสมุนไพรไuู เ1่น ง้ พิLกัu สุ นัIuูากัu
uาuท.ยัก กร.u้กหัก ม.เร็ ง วัuÏรค กามÏรค ความuันÏñหิuส้ง
3
เuาหวาน Ïรคเร อน uี1่าน หñอuñมอักเสuเร อรั ง ปอuuวม
(ปอuอักเสu) อาการuวม ไท¡อยu Ïรคuาทุก1นิ u ไม่ควรใ1ู
สมุนไพร
u้าn้L วยมีอาการÎรค/อาการเ%บL วยที่รุนแร1 uูองนาnู้ป่ วยส่ ง
Ïรงพยาuาñทันที ไม่ควรรั กLาuูวยการ1 อยารั uปร.ทานเอง หร อ
ใ1ูสมุนไพร อาการที ่รุนlรงมีuังนี
-ไIูส้ ง (uัวรูอนจัu) uาluง ปวuเม ่ อยมาก 1ม uางที พ้uเพูอ (อาจ
เป็ นไIูหวัuใหญ่ หร อไIูป่ า1นิ u
I นสมอง)
-ไIูส้ งlñ.uี1่าน (uัวเหñอง) อ่ อนเพñียมาก อาจเจ็uในluว1าย
Ïครง (อาจเป็ นÏรคuัuอักเสu uุง
น าuีอักเสu 'ñ')
-ปวuluวส.uอ เวñาเอามuกuเจ็uปวuมากI น หนูาทูองlI็ ง อาจ
ทูองn้กlñ.มีไIูเñ็กนูอยหร อมาก
(อาจเป็ นÏรคไสูuิ ่งอักเสuอย่างlรงหร อñาไสูส่วนอ ่ นอักเสu)
-เจ็ulปñuในทูองคñูายมีอ.ไร0ีกIาu ปวuทูองรุนlรงมาก ทู อง
lI็ง อาจทูองn้ก lñ.มีไIูเñ็กนูอย
หร อมาก (อาจเป็ นÏรคไสูuิ ่งอักเสuอย่างlรงหร อñาไสูส่วนอ ่ น
อักเสu)
-อาเจียนเป็ นÏñหิuหร อไอเป็ นÏñหิu (อาจเป็ นÏรครูายlรงIอง
กร.เพา.อาหารหร อปอu) uูองใหู
คนไIูนอนพักนิ ่ งๆ ก่อน uูาlพทยอย่้ใกñูควรเ1ิญมาuรวจที ่uูาน
uูาจาเป็ นuูองพาไปหาlพทย ควร
4
รอใหูเñอuหยุuเสียก่อน lñ.ควรพาไปÏuยมีการกร.เทอน
กร.lทกนูอยที ่สุu
-ทู องเuินอย่างlรง อุ จจาร.เป็ นน า uางทีมีñักLu.คñูายน า1าว
Iูาว uางทีu่ายพุ่งu่ายuิuu่อกันอย่าง
รวuเร็ว คนไIูอ่อนเพñียมาก uาñก หนังlหูง (อาจเป็ น
อหิวาuกÏรค) uูองพาไปหาlพทยÏuยu่วน
uูาไปไม่ไหวuูองlจูงlพทยหร ออนามัยที่ใกñูที่สุuÏuยเร็ว
-u่ายอุจจาร.เป็ นม้กlñ.เñอu uางทีเกอuไม่มีเน ออุจจาร.เñย
u่ายu่อยมาก อาจจ.uั งสิuครั งใน
หน ่ ง1ั่ วÏมง คนไIูเพñียมาก (อาจเป็ นÏรคuิuอย่างรุนlรง)
-สาหรั uเu็ก Ïuยเ0พา.เu็กอายุไม่เกินสิuสองปี มีอาการไIูส้ง ไอ
มาก หายใจมีเสียnิuปกuิ คñูายๆ
กัuอ.ไรuิuอย่้ในคอ uางทีมีอาการหนูาเIียวuูวย (อาจเป็ นÏรค
คอuีu) uูองรี uพาไปหาlพทยÏuย
u่วนที ่สุu
-อาการuกเñอuเป็ นเñอuสuๆ จากทางไหนก็uามÏuยเ0พา.ทาง
1่องคñอuuูองพาไปหาlพทย
Ïuยเร็วที ่สุu
ความ¡มายขอ1คำาที่ควรทราบเพื ่ อการใช้สมุนไพรอยา1uกต้อ1
ใบเพสuาu หมายuงใuไมูที ่จวนlก่
ทั 1¡้า หมายuงส่ วนIองราก uูน nñ ใu uอก
เ¡u้า หมายuงเหñูาÏรง (28 uีกรี)
5
แอuกอuอu หมายuงlอñกอuอñ1นิ uสีIาวสาหรั unสมยา หูามใ1ู
lอกอuอñ1นิ uจุกไ¡
นำ าLนใส หมายuงน ายาที ่ทาI นÏuยการนาป้นที ่รั uปร.ทานกัu
หมากมาñ.ñายน าส.อาuuั งทิ งไวู lñูวริ นน าใสมาใ1ู
ต้มเอานำ าuื ่ ม หมายuงuูมสมุนไพรuูวยการใส่น าพอปร.มาu หร อ
สามเท่าIองปริ มาuที่uูองการใ1ู ต้มพอเuื อuออน_ ใหูเหñ อ 1
ส่วนจาก 3 ส่วนIูางuูน ริ นเอาน าu ่ มuามIนาu
ช1เอานำ าuื ่ ม หมายuงใส่น าเuอuหร อน ารูอนจัuñงuนสมุนไพรที่
อย่้ในnา1น.ปิ unาทิ งไวูสักคร่้จงใ1ูu ่ ม
1 กำามือ มีปริ มาuเท่ากัuสี่หยิuมอ หร อหมายความuงปริ มาuIอง
สมุนไพรที ่ไuูจากการใ1ูมอเพียงIูางเuียวกาÏuยใหูปñายนิ วจรuอูุง
มอÏหย่งๆ
1 กอบมือ มีปริ มาuเท่าสองn่ ามอ หร อหมายความuงปริ มาuIอง
สมุนไพรที ่ไuูจากการใ1ูมอทั งสองIูางกอuเIูาหากันใหูส่วนIอง
ปñายนิ วlu.กัน
1 u้วยแก้ว มีปริ มาuรเท่ากัu 250 มิññิñิuร
1 u้วยชา มีปริ มาuรเท่ากัu 75 มิññิñิuร
1 ช้อนÎตะ มีปริ มาuรเท่ากัu 15 มิññิñิuร
1 ช้อนคาว มีปริ มาuรเท่ากัu 8 มิññิñิuร
1 ช้อนชา มีปริ มาuรเท่ากัu 5 มิññิñิuร
Iูอม้ñความรู้จาก สานักงานIูอม้ñสมุนไพร คu.เnสั1uาสuร มหาวิ ทยาñัยมหิuñ
6

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->