You are on page 1of 7

S I S T E M A C R I S TA L I N O cbico

a=b=c a = b = g = 90

cbico

a=b=c a = b = g = 90

g a

www.periodni.com 2007 EniG.

c g b a a

http://www.periodni.com

Copyright 2007 by Eni Generali

S I S T E M A C R I S TA L I N O tetragonal
a=b=c a = b = g = 90

tetragonal

a=b=c a = b = g = 90

g a

www.periodni.com 2007 EniG.

c g b a a

http://www.periodni.com

Copyright 2007 by Eni Generali

S I S T E M A C R I S TA L I N O ortorrmbico
a=b=c a = b = g = 90

ortorrmbico c

a=b=c a = b = g = 90

b a

www.periodni.com 2007 EniG.

c g b a a

http://www.periodni.com

Copyright 2007 by Eni Generali

S I S T E M A C R I S TA L I N O hexagonal
a=b=c a = 120 ; b = g = 90

hexagonal

a=b=c a = 120 b = g = 90

g a

www.periodni.com

2007 EniG.

c g b a a

http://www.periodni.com

Copyright 2007 by Eni Generali

S I S T E M A C R I S TA L I N O rombodrica
a=b=c a = b = g = 90

= c 0 =b g=9 a = b a= iG. En
.pe ww rio dn i.co m 20 07

ica dr bo rom

b
b
g

c g b a a

http://www.periodni.com

Copyright 2007 by Eni Generali

S I S T E M A C R I S TA L I N O monoclnico
a=b=c a = g = 90 = b

monoclnico
a=b=c a = g = 90 = b

www.periodni.com 2007 EniG.

a b
b

g b a a

g a
c

http://www.periodni.com

Copyright 2007 by Eni Generali

S I S T E M A C R I S TA L I N O triclnico
a=b=c a = b = g = 90

triclnico a=b=c a = b = g = 90

www.periodni.com 2007 EniG.

a
b

c g b a a

Copyright 2007 by Eni Generali

http://www.periodni.com