a.

Sắp xếp Chọn:
VD: Cho dãy số: 2, 15, 10, 2, 5, 30. Săp xếp theo phương Chọn.
Giải:
+ i=1 Min (X1, X6) = 2 = X4 -> K=4> i=1
Đổi chỗ (X4, X1)
Dãy lúc này: 2, 15, 10, 25, 5, 30.
+ i=2 Min (X2,X6) = X5= 5 –> K=5 > i=2
Đổi chỗ (X5, X2)
Dãy: 2, 5, 10, 25, 15, 30.
+ i=3 Min (X3, X6) =10= X3 -> K=3=i
Giữ nguyên dãy số.
+ i=4 Min (X4, X6)= 15= X5 -> K=5 > i=4
Đổi chỗ (X5, X4)
Dãy: 2, 5, 10, 15, 25, 30.
+ i=5 Min (X5, X6) =25= X5 -> K=i=5
Giữ nguyên dãy.
Kết luận: Dãy đã sắp xếp là: 2, 5, 10, 15, 25, 30.
b. Sắp xếp chọn.
VD: Cho dãy số: 10, 15, 2, 25, 30. Sắp xếp bằng phương pháp chèn.
Giải:
+ i=1 -> tg= X2=15; j=1
X1=10 < tg -> dừng, giữ nguyên dãy.
+ i=2 -> tg=3 =X3=2; j=2
(X2=15 > tg) và (j > 1) gán X3=X2= 15; j=2-1=1
 Dãy: 10, 15, 15, 2, 25, 5, 30.
(X1 =10 >tg) và (j=1)
1

15. Dãy: 2. + i= 4 -> tg = X5 = 5. j=1-1=0  Dãy: 10. 2 . 15. giữ nguyên dãy số. While (Xj >tg) & (j>=1) do + X[j+1]:= X[j]. + tg:=X[i+1]. 10. 3.30. Làm tiếp nhé. J=0 dừng While. 2. X1= 2. c.5. 25. J:= 2*K. j= 4 X4 =25 > tg …. 10. Thuật toán: For m:=n downto 2 do 1. 2. K:= gốc. While (2*K <m) and notstop do a. Sắp xếp vun đống. +j:= j-1. 30 + i=3 -> tg=X4=25 . 3. If (Xj +1 > Xj) and (j+1 < m) then j:=1. +j =I. 5. tem= Xm. 25. X[ j+1]:=tg. Thuật toán: 1. 4. b. For i=1 to n-1 do 2.Gán X2 =X1 =10. j=3 ( X3 =15 < tg) -> dừng. Max := Xgốc . stop=false.

B1. K =1. 3 . Sắp xếp thep phương pháp vun đống. 12. 3 5 3 0 2 8 1 6 1 2 2 4 1 5 6 2 2 1 8 + Vun đống: For : = 10 down to n do -> có 9 bước. 30. M= 10. 22. 6. +X3 =30 > X2=28 & (3 < 10) -> j : =3. X3 = 30 > 18. VD: Cho dãy số: 35. 15. XK := X3. từ trái qua phải.c. 24. 28. (2*1< 10) + j := 2*1=2. Xm:= Max. 16. Giải: +Tạo đống: Sắp dãy sỗ vào cây nhị phân theo thứ tự từ trên xuống dưới. Else stop: true. +K:=j. 18. 4. XK : = temp. If Xj > temp then + Xk : = Xj. 5.

> Max = 35 3 0 2 8 1 6 1 2 2 4 1 5 J= 3 2 2 6 . K= 1 .K:=3.> temp =18 3 0 K= 3 2 8 1 6 1 2 2 4 6 2 2 J= 7 1 5 4 .

X10=35 1 1 2 5 6 8 4 3 5 5 .3 0 2 2 2 8 1 6 1 2 2 4 1 5 3 0 2 8 1 6 1 2 1 2 1 6 1 5 K=7 6 2 2 3 0 2 4 K=7 62 2 2 8 (2*7=14 > 10) -> Dừng While X7=18.

+ Bước 2: m=9. Max= 30 J=2 2 2 2 8 1 6 1 2 2 4 2 2 1 6 1 2 2 8 3 5 Temp=1 5 1 8 6 2 4 3 5 6 1 8 6 . K=1.

2 2 8 8 2 2 2 2 2 2 4 4 1 1 6 6 1 1 2 2 3 0 1 5 3 3 5 5 6 6 1 1 8 8 7 .

x9=30 Bước 3: 8 .X5=15.

2 4 2 2 1 6 1 2 2 8 1 5 3 0 1 8 6 3 5 Bước 4: 2 2 1 8 1 6 1 2 2 8 1 5 3 0 2 4 1 6 3 5 1 8 6 1 6 Bước 5: m=6 1 2 2 8 1 5 3 0 3 5 2 2 2 4 9 .

Bước 6: m=5 1 6 6 1 5 1 2 2 8 1 8 3 0 2 4 2 2 3 5 1 5 6 1 2 Bước 7: m=4 1 6 2 8 1 8 3 0 3 5 2 2 2 4 10 .

Bước 8: m=3 1 2 1 5 6 1 6 2 8 1 8 3 0 2 4 2 2 3 5 6 Bước 9: m=2 1 5 1 2 1 6 2 8 1 8 3 0 3 5 2 2 2 4 11 .

28. 24. 30. 15. 16. 12 . 22. 18. 35. 12. Hết.Kết luận: 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful