You are on page 1of 1

C dlru gl nhl lng anh sau dl mrL ry

ul mrL em Lhm Lhrm nrl burn sl


Chlru chrl vrl La ngrl bn qun vrng
nghe hong hn chrL lrng Lrn phr burn

1r bao glr drL Lrl drl con sng
nhrng curc Llnh nm Lhng d Ln phal
ngr chr cn crn say brng brnh men drng
Sao chlru nay Llnh chrL dng dry

Anh chr c mrL chlru mra Lhl dr nhr
MrL br val mrL qun nhr huyrn Lhln (?)
Anh chr c mrL mua Lhu Lhl dr nhr
Mua Lhu Lan Lrong mrL em
Anh chr c mrL Llnh yu Lhl dr nhr
1lnh yu mang khL vrng Lurl Lhr
Anh chr c mrL chlru Lc em lrng gl
8u dm vo crn mr

Sr cn lrl vrl La mrL hong hn ry
uu mal dy Llnh nhr chlrc l curl Lrrl
C dlru gl glrng nhr hr ro
khl mrL em rm p mrL nlrm yu
Anh chr c mrL hong hn khep lrl
vr ru anh m mrl cnh burm xa
Anh chr c mrL vng Lay be nhr
vng Lay dra anh vr khL vrng xra
Anh chr c mrL Llnh yu Lhl dr nhr
MrL chlru mra br val nhr mua Lhu

Sr cn lrl vrl La mrL hong hn ry
uu mal dy Llnh nhr chlrc l curl Lrrl
C dlru gl glrng nhr hr ro
khl mrL em rm p mrL nlrm yu
C dlru gl glrng nhr hr ro
khl mrL em rm p mrL nlrm yu