P. 1
Πάντων ἡμῶν 3η ἔκδοσις

Πάντων ἡμῶν 3η ἔκδοσις

|Views: 13|Likes:
Published by Nikolaos Adamou

More info:

Published by: Nikolaos Adamou on Dec 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2013

pdf

text

original

i

Πάντων ἡμῶν (ἢ ὑμῶν)
μνησθείη Κύριος ὁ Θεὸς
ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ...;

Κοιςικὴ ἐνέςαριπ κειμέμξσΝικoλάου Ἀδάμου, Ph.D.
Associate Professor
The City University of New York (CUNY)
Borough of Manhattan Community College (BMCC)

ἔθδνζηο Γ’


἖θδόζεηο «Δπγόο»
Θεζζαινλίθε
2010

ii

Πᾶλ γλήζηνλ ἀλάηππνλ θέξεη ηὴλ ὑπνγξαθὴλ ηνῦ ζπγγξαθέσο

Ἀοαγξπεύεσαθ ἡ ἀμαδηλξςίετςθρ ἣ ἀμαοαπαγχγὴ σξῦ οαπόμσξρ ἔπγξτ εἰρ σὸ
ςύμξκόμ σξτ ἣ σλῆλά σξτ ιαθ᾿ ξἱξμδήοξσε σπόοξμ, ιαθὼρ ιαὶ ἡ λεσάυπαςθρ, ἣ
δθαςιετή, ἣ ἐιλεσάκετςίρ σξτ, δθὰ ληφαμθιξῦ ἣ δθ᾿ ἠκεισπξμθιξῦ ἣ
ξἱξτδήοξσε ἄκκξτ σπόοξτ ςτλυώμχρ οπὸρ σὰρ δθασάνεθρ σξῦ Ν. 2121/1993 ιαὶ
σὴμ Δθεθμῆ ςύλβαςθμ σῆρ Βέπμηρ – Παπθςίχμ ιτπχθεῖςαμ ὑοὸ σξῦ Ν.
100/1975. Ἐοίςηρ ἀοαγξπεύεσαθ ἡ ἀμαοαπαγχγὴ σῆρ ςσξθφεθξθεςίαρ,
ςεκθδξοξθήςεχρ ιαὶ γεμθιχσέπαρ ἐλυαμίςεχρ σξῦ ἐμ κόγῳ βθβκίξτ δθ᾿
ἠκεισπξμθιῶμ ἣ ἑσέπχμ λεθόδχμ ςτλυώμχρ σῷ ἄπθπῳ 51 σξῦ Ν. 2121/1993
ἄμετ γπαοσῆρ ἀδείαρ σξῦ ἐιδόσξτ.
© Νικόλαος Ἀδάμου
130 Barrymore Blvd, Franklin Square NY 11010, USA
nikolaos.adamou@live.com
© ἐκδόσεις ΖΤΓΟ΢ – Μάρκου Ἰ. & Τἱός, ΟΕ
Ἀγγελάκη 39, 54621 Θεσσαλονίκη
Σηλ. –φὰξ +30 231 027 1055 & +30 231 021 7043
www.zygos.gr – ekdoseis@zygos.gr

iii
ivv


viviiviiiix
x
xi

Πξόκνγνο Γ´ ἐιδόπεφο


xii

Πξόκνγνο Β´ ἐιδόπεφο
Θὰ ἤθεκα λὰ ἐισξάπφ ρὸλ πεβαπμὸ ιαὶ ρὴλ
εὐγλφμνπύλη μνς πξὸο ρὴλ Α. Θ. Παλαγθώ-
ραρνλ Οἰινςμελθιὸλ Παρξθάξτηλ Κφλπραλρθ-
λνςπόκεφο ιαὶ Νέαο Ῥώμηο γθὰ ρὴλ ἀλραπό-
ιξθπθ ρνς π’ αὐρὴ ρὴλ ἐξγαπία, ὅπφο ἐισξά-
ζεραθ πρὸ ἀπὸ 24
ηο
Ἰνςλίνς γξάμμα ρνῦ
ἀξτθγξαμμαρέφο ρῆο Ἱεξᾶο Σςλόδνς ρνῦ
Οἰινςμελθινῦ Παρξθαξτείνς.
Ἡ δεςρέξα ἔιδνπθο πεξθκαμβάλεθ ὄτθ σφρν-
σξασθιὴ ἀκκὰ ἔλρςπν παξάθεπθ ρῶλ ὑπὸ
Τξεμπέκα τεθξνγξάσφλ εἰο ρὸ Παξάξρημα 1.
Ἐπίπηο εἰο ρὸ ιείμελν παξνςπθάζεθ ρὰ ἐλ
κόγῳ τεθξόγξασα εἰο ὀξγαλφμέλη μνξσὴ δθὰ
πίλαινο. Ἡ ὀξγάλφπθο ιαὶ πτερθιὴ πςζή-
ρηπθο γίλεραθ ἀλὰ πηγὴ ιαὶ τξνλνκνγία
τεθξνγξάσφλ.

Τὸ 93% ρῶλ ὑπὸ Τξεμπέκα τξηπθμνπνθη-
θέλρφλ τεθξνγξάσφλ πξνέξτνλραθ ἐι ρῆο
ἐθλθιῆο βθβκθνθήιηο ρῆο Ἑκκάδνο (66) ιαὶ
ρνῦ Βςζαλρθλνῦ μνςπείνς (17). Δὲλ καμβάλεθ
ὑπ’ ὅυθλ τεθξόγξασα ἐι Κφλπραλρθλνςπό-
1 1 1
5
2 2
6
21
36
14
0
5
10
15
20
25
30
35
40
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Αἰὼν
Χρονολογικὴ κατανομὴ
χρησιμοποιηθέντων Χειρογράφων

xiii

κεφο, Ἄθφλνο, Σθλᾶ ἤ ρῆο Ἰεξνςπακήμ. Τὰ
τεθξόγξασα δὲλ ἀμθνκνγνῦλραθ πνθνρθιῶο,
ἀλρθμερφπίζνλραθ ἰπνδςλάμφο ἐλ῵ ρὸ 87%
αὐρῶλ πξνέξτεραθ ἐι ρνῦ 15
νς
ἔφο ρνῦ 18
νς

αἰῶλνο, δηκαδὴ ρῆο ρνςξινιξαρθιῆο πεξθό-
δνς. Καρὰ ρὴλ γλώμη ρνῦ πςγξασέφο ὁ
Βαξβελθλὸο ιῶδθμ ιαὶ ὁ παξὰ Brightman
ιώδθμ ρῆο Κξςπρνσέῤῥηο πξέπεθ λὰ κησθνῦλ
πκένλ πνβαξῶο ὑπ’ ὄυθλ. Δἰο αὐρνὺο ρνὺο
ιώδθιαο βαπίζνλραθ αἱ ἐλ Ἠλφμέλῳ Βαπθ-
κείῳ ἐιδόπεθο ἀλασεξόμελαθ εἰο ρὸ Παξάξ-
ρημα 2.xiv

Πρόλογος 1
ης
ἐκδόσεως
Ἀπὸ καιροῦ ἡ συμμετοχή μου εΉς τὰς
συζητήσεις τῆς ἠλεκτρονικῆς ἐπικοινω-
νῈας διὰ τὰ Ἑλληνικὰ τῆς Καινῆς Δια-
θήκης ἀφ᾿ ἑνός, καΈ ἡ παρακολούθησις
τῶν ἐκδόσεων λειτουργικῶν βιβλῈων ἀφ’
ἑτέρου, μοῦ ἔδωσαν νὰ καταλάβω ὅτι, ἡ
συμμετοχὴ τῶν ἀγαπώντων τὴν ἀλή-
θειαν καΈ ἀναζητούντων αὐτήν, εἶναι ἐξ
ἴσου σημαντικὴ μετὰ τῆς τῶν ἐπαϊ-
όντων τοποθετήσεως εΉς ἐπιστημονικὰς
συζητήσεις θεμάτων ἁπτομένων τόσον
τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης τῆς ΒῈβλου
ὅσον καΈ λειτουργικῆς. Οὕτω, μετὰ
παρότρυνσιν τῶν Ὴερολογιωτάτων πρω-
τοπρεσβυτέρων τοῦ ΟΉκουμενικοῦ Θρό-
νου, πατέρων ἸωακεῈμ Βαλασιάδη καΈ
Μιλτιάδου ΕὐθυμῈου, παρουσιάζω τὸ
παρὸν πόνημα, ἀφιερούμενον εΉς τὸν
διαφορετικὴν γνώμην ἄχρι τοῦδε
ἔχοντα, σεβαστὸν καΈ λῈαν ἀγαπητόν,
ἐκ ΘεσσαλονῈκης ὁρμώμενον, ἀρχιεπῈ-
σκοπον Ἀμερικῆς κ. κ. Δημήτριον,
ἐλπῈζων ὅτι θὰ μεταπεισθῇ.


xvxvi


Πίναξ Περιεχομένων
1. Δἰπαγφγή:


Ἡ ἐισώληπθο ἐλ ρῇ μεγάκῃ εἰπόδῳ 1
2. Μαξρςξίαθ ἐι τεθξνγξάσφλ, ἐλρύπφλ ἐιδόπεφλ, ιαὶ
ρῆο μεκέρηο «Τξεῖο Λεθρνςξγίαθ» ρνῦ Π. Τξεμπέκα 5
3. Ἡ πςλέτεθα ρνῦ ιεθμέλνς 8
4. Ἡ παξνςπία ρῆο γξασῆο
ιαρ᾿ ἀλρθδθαπρνκὴλ ρνῦ ἐλ ρῇ Λεθρνςξγίᾳ 13
5. Ἡ δθασνξνπνίηπθο ρῆο γξασῆο ἡμῶν ἀλθ᾿ ὑμῶν εἰο ρὴλ
πξὸο Ῥφμαίνςο ἐπθπρνκήλ 17
6. Ἡ πθθαλνκνγθιὴ ἐμήγηπθο ρνῦ ὑμῶν 18
7. Ἡ «λέα» ἐμήγηπθο 18
8. Καρακηιρθιὸλ πςμπέξαπμα 19

Παξάξρημα 1 Οἱ ὑπὸ ρνῦ Τξεμπέκα
τξηπθμνπνθηθέλρεο ιώδθιεο 20
Παξάξρημα 2 Ἀλασνξαὶ ρνῦ Τξεμπέκα ιαὶ ἑρέξφλ
ἐιδόπεφλ 23
Παξάξρημα 3 Τὰ ὑπὸ ρνῦ Τξεμπέκα βνηθήμαρα 28
Παξάξρημα 4 Ἐλδεθιρθιαὶ βθβκθνγξασθιαὶ
παξνςπθάπεθο 30
Παξάξρημα 5 Ἐπεμηγημαρθιὴ ἀλασνξὰ ἐι ρνῦ
δθαδθιρύνς ρῶλ Γ.Ο.Χ. 39


xvii


- 1 -

1. Εἰσαγωγή:
1
Ἡ ἐκφώνησις
ἐν τῇ μεγάλῃ εἰσόδῳ
Eἰο ἐληύπνπο ἐθδόζεηο ηῆο Θείαο Λεηηνπξγίαο, ἐζράησο,
πεξηιακβάλεηαη ἟ ἐθθώλεζηο ηνῦ ἱεξέσο θαὶ ηνῦ δηαθόλνπ
εἰο ηὴλ κεγάιελ εἴζνδνλ ὡο
ἐλ ἀληηζέζεη κὲ ηὸ
ζύλεζεο
Γἰο ηὰ ἗ιιεληθὰ δὲλ δηαθξίλεηαη ἞ρεηηθῶο ηὸ «ὑλῶμ» ἐθ ηνῦ
«ἡλῶμ». Γἰο ηὰ Ἀγγιηθά, ὡο θαὶ ἐλ ἄιιαηο γιώζζαηο, ἟ δηά-
θξηζηο εἶλαη εὐζέσο ἀληηιεπηή. Γἰο ηὴλ ΢ιαβσληθὴλ
2
γίλεηαη

1
Θὰ ἤθεκα μὰ εὐφαπθςσήςχ σὸμ αἰδεςθλξκξγθώσασξμ οπχσξοπεςβύσεπξμ
σξῦ Οἰιξτλεμθιξῦ Πασπθαπφείξτ ο. Ἰχαιεὶλ Βακαςθάδημ δθὰ σὴμ οαπξφὴμ
οκείςσχμ ἐι σῶμ ἀμαυξπῶμ σξῦ ἀμακτσθιξῦ οίμαιξρ οεπθέφξμσξρ σὴμ βθβκθξ-
γπαυίαμ ιαὶ ιτπίχρ σῶμ οακαθῶμ ὀπθξδόνχμ ἐιδόςεχμ, ὅςξμ ιαὶ σξῦ ιεθλέ-
μξτ σξῦ λαιαπθςσξῦ Τπελοέκα, σὸμ ἱεπξκξγθώσασξμ ἀπφθδθάιξμξμ σῆρ Ἱ.
Ἀπφθεοθςιξοῆρ Ἀλεπθιῆρ δθὰ σὴμ οαπξφὴμ σξῦ Ἱεπασθιξῦ σξῦ Οἰιξτλεμθιξῦ
Πασπθαπφείξτ σξῦ 1895, σὸμ αἰδεςθλξκξγθώσασξμ οπχσξοπεςβύσεπξμ σξῦ
Οἰιξτλεμθιξῦ Πασπθαπφείξτ ο. Μθκσθάδημ Εὐθτλίξτ λεσὰ σξῦ ὁοξίξτ ὡρ ιαὶ
σξῦ οπξαμαυεπθέμσξρ ο. Ίχαιείλ, οκείςσαρ ςτζησήςεθρ εἶφξμ ἐοὶ σξῦ οπὸρ
δθεπεύμηςθμ θέλασξρ, ιαθὼρ ιαὶ σὸμ οαμξςθξκξγθώσασξμ ἀπφθλαμδπίσημ
Ἀθαμάςθξμ Σθαλάιημ, ἱεπξιήπτια σῆρ Ἱ. Μ. Φκχπίμηρ, σόςξμ δθὰ σὰρ ςτζη-
σήςεθρ ἂρ εἶφξμ λεσ᾿ αὐσξῦ, δθὰ σὴμ οεπθςοξύδαςσξμ ἐοὶ σξῦ θέλασξρ ἐοθςσξ-
κήμ σξτ οπόρ λε, ὅςξμ ιαὶ σὰρ οαπασηπήςεθρ σξτ ἐοὶ σξῦ σεκθιξῦ ιεθλέμξτ.
Εὐφαπθςσῶ σὸμ ἀνθόσθλξμ ςτλβξκαθξγπάυξμ ι. Ἀμδπέαμ Ματπξτδῆ, ιαὶ σὸμ
υίκσασξμ οαμξςθξκξγθώσασξμ ἀπφθλαμδπίσημ Νθιηυόπξμ Μαμάδημ, ἀπφθεπα-
σθιὸμ ἐοίσπξοξμ Ἐξπδαίαρ σῆρ Ἱ. Μ. Φκχπίμηρ, δθὰ σὴμ οξκτσθλξσάσημ βξή-
θεθάμ σχμ ιασὰ σὴμ ἐοενεπγαςίαμ σξῦ ιεθλέμξτ.
Τςτὸλ κάθη ἢ ἐκκείυεθο ρνῦ παξόλρνο πνλήμαρνο βαξύλνςπθ μόλνλ ρὸλ
πςγγξασέα.
2
Μὴ γμχπίζχμ σὴμ Σκαβχμθιήμ, ἀοητθύμθημ οπὸρ σὸμ υίκσασξμ οπεςβύ-
σεπξμ σξῦ ικίλασξρ σξῦ Πασπθαπφείξτ Μόςφαρ ἐμ ΗΠΑ ο. Σεπαυεὶλ Wing,
ιαθὼρ ιαὶ οπὸρ σὸμ Dr. Fr. Jack Custer, Academic Dean and Professor of Sacred

- 2 -

ρξῆζηο ηνῦ «ὑλῶμ» θαὶ νὐδέπνηε ἐγέλεην ρξῆζηο ηνῦ
«ἡλῶμ». Eἶλαη ἀμηνζεκείσηνλ ὅηη, ἟ ἐλ ΕΠΑ Ἀγγιηθὴ ἔθδνζηο
ηῆο Λεηηνπξγίαο ηνῦ ἱεξνῦ Υξπζνζηόκνπ ὑπὸ ηνῦ ἐπηζθόπνπ
ηνῦ Παηξηαξρείνπ Ἀληηνρείαο Anthony Bashir (1956) πεξηιακ-
βάλεη all of us (ἡλῶμ), ἐλῷ ἟ δεπηέξα ἔθδνζηο ηνῦ Antakya
Press (1994) ηῆο ἐλ ΕΠΑ κεηξνπόιεσο ηνῦ ἐλ ιόγῳ παηξη-
αξρείνπ πεξηιακβάλεη all of you (ὑλῶμ). Παξνκνίσο, ὁ δηαδη-
θηπαθὸο ηόπνο ηῆο Byzantine-Ruthenian Metropolitan Catho-
lic Church παξαζέησλ ηὸ ἐλ Ρώκῃ 1950 ἐθδνζὲλ θείκελνλ, εἰο
κὲλ ηὴλ ἗ιιεληθὴλ
3
δίδεη ἡλῶμ, εἰο δὲ ηὴλ Ἀγγιηθὴλ
4
all of
you (ὑλῶμ).
Γἰο ηὴλ ἗ιιεληθὴλ ἟ ρξῆζηο ηνῦ «ὑλῶμ» πιεζαίλεη. ὇ δηθηπ-
αθὸο ηόπνο ηῆο ἖θθιεζίαο ηῆο ἗ιιάδνο,
5
἟ ἔθδνζηο ηνῦ
Ἱεπαηικοῦ (1977), θαζὼο θαὶ Τὸ ἐγκόλπιον Ἀναγνώζηος καὶ
Ψάληος (2004) ἀλαθέξνπζηλ ὑλῶμ, ἐλῷ ηὸ Ἱεπαηικὸν ηνῦ
1950, ἐπαλεθδνζὲλ ηῷ 1968 & 1971, ηὸ Ἱεπαηικὸν ηνῦ 1960,
ἐπαλεθδνζὲλ ηῷ 2000, 2002 & 2004, θαζὼο θαὶ ηὸ Ἱεπαηικὸν
ηνῦ 1987 ἀλαθέξνπζηλ ἡλῶμ. Tὸ Εὐχξλόγιξμ ςὸ Μέγα,
ἐπαλεθδνζὲλ βάζεη ηῆο ἐλ Βελεηίᾳ β΄ ἐθδόζεσο ηνῦ 1862, εἰο
ηὴλ Λεηηνπξγίαλ ηνῦ ἱεξνῦ Υξπζνζηόκνπ, ζει. 58, ἀλαθέξεη
« », εἰο δὲ ηὴλ Λεηηνπξγίαλ ηνῦ Μεγάινπ Βαζη-
ιείνπ «ηὰ θαηὰ Υξπζόζηνκνλ ὁξηδόκελα». ἧ Θεία Λειςξσο-
γία ςξῦ ἐμ Ἁγίξιπ Παςοὸπ ἡμῶμ Ἰωάμμξσ ςξῦ Χοσρξ-
ρςόμξσ, εἰο παξάιιεινλ ἗ιιεληθὴλ θαὶ Γαιιηθήλ, ἐπηκειείᾳ
ηνῦ ινγίνπ κεηξνπνιίηνπ ἗ιβεηίαο Δακαζθελνῦ (1986)

Scripture at the Byzantine Catholic Seminary of Ss. Cyril and Methodius, Pittsburgh,
PA USA.
3
http://www.patronagechurch.com/DL-Chrysostom-Rome_1950/greek_liturgkon.htm
4
http://www.patronagechurch.com/Liturgikon%20E&S/Chrysostom/English/28-29e.htm
5
http://www.myriobiblos.gr/texts/greek/chrysostom_liturgy6.htm

- 3 -

ἐπίζεο ἀλαθέξεη « ». ἧ ἔθδνζηο ηνῦ θαζεγνπ-
κέλνπ ηῆο ἐλ Ἄζῳ κνλῆο Γξεγνξίνπ, παλνζηνινγησηάηνπ
Γξεγνξίνπ, Ἡ Θεία Λειςξσογία μεςὰ ρχξλίωμ, ἐλ ἀληη-
ζέζεη κὲ ηὸ ζεσξνύκελνλ ὅηη ηὸ πεξηβόιαηνλ ηῆο Δεζπνίλεο
Θενηόθνπ ἀζπάδεηαη ηὴλ θαηλνηνκίαλ, κλείαλ πνηεῖ ηνῦ
, ζπκθσλῶλ κεηὰ ηνῦ Φισξίλεο
Αὐγνπζηίλνπ εἰο ηὴλ ἀπνδηδνκέλελ ἑξκελείαλ, ὅηη ηὴλ ὑπὸ
ηνῦ θαινῦ ιεζηνῦ ἀλαθνξὰλ πνηνύκεζα «Μλήπθηρθ ἡμῶλ,
Κύξθε, ἐλ ρῇ βαπθκεία Σνς» (Λνπθᾶ 19, 30).
὇ θαζεγεηὴο ηῆο Θενινγηθῆο ΢ρνιῆο ηνῦ Α.Π.Θ. θ.
Κνγθνύιεο ἐλῳ παξαζέηεη «ὑμῶν» ὡο «παξαδνζὲλ»
θείκελνλ εἰο ηὸ ἔξγνλ ηνπ «Ἡ Θεία Λειηοςπγία ηοῦ Ἁγίος
Ἰωάννος ηοῦ Χπςζοζηόμος», ἟ εἰο λενειιεληθὴλ ἀπόδνζηο
ηνπ δίδεη «μακάπι ὅλοςρ νὰ μᾶρ θςμηθεῖ» (ζει. 83), δειαδὴ
ἀπνδίδεη ὄρη ηὸ ἀλαγξαθὲλ ἀιιὰ ηὸ «ἡμῶν».
Σὸ ἀξρηεξαηηθὸλ, ἐθδόζεσο Ἀπνζηνιηθῆο Δηαθνλίαο ηῆο ἖θ-
θιεζίαο ηῆο ἗ιιάδνο (1968), ὁξίδεη ηὴλ κεγάιελ εἴζνδνλ ἐλ
ζηγῇ γηλέζζσ, κεηὰ δὲ ηὴλ ἐπίζηζηλ ηνῦ κηθξνῦ ὠκνθνξίνπ
ἐπὶ ηνὺο ὤκνπο ηνῦ ἐπηζθόπνπ, θαὶ ηὴλ ἐθθώλεζηλ
ὁ ἐπίζθνπνο παξαιακ-
βάλσλ ηὸ δηζθάξηνλ ιέγεη
Γἶηα δέ, πξὸο ηνὺο ἱεξεῖο θαὶ ηὸλ
δηάθνλνλ ἀπεπζπλόκελνο, παξείᾳ ηῇ θσλῇ ιέγεη, -
὇ ἐπίζθνπνο ηύπνο ηνῦ Κπξίνπ ἐζηί, ἀιι᾿ νὐρὶ νἱ
πξεζβύηεξνη κεηὰ ηῶλ δηαθόλσλ. Οὐ δένλ ἐθ ηνύηνπ ηὰ ηνῦ
ἐπηζθόπνπ εἰο ηνὺο ἱεξεῖο ἀπνδηδέζζσ.

- 4 -

Ἔηη δὲ κλείαλ πνηήζνκελ ὅηη ἟ θξάζηο
παξείζθξεζίο ἐζηη,
θαίηνη ἐλ ηῷ Ἀξρηεξαηηθῷ πεξηιακβαλνκέλε.
἖λ ἀξρηεξαηηθῇ ιεηηνπξγίᾳ, νἱ πάληεο κλεκνλεύνληαη θαηὰ
ηὸλ ὡο ἄλσ ηῦπνλ
.
ὁ δηάθνλνο ἠ ἱεξεὺο κλεκνλεύεη ηὸλ
ἐπίζθνπνλ, νὗηνο δὲ ηνὺο ινηπνὺο πάληαο. ἖λ δὲ ηῇ
πεξηπηώζεη ἑλὸο ιεηηνπξγνῦληνο ἱεξέσο, ἄλεπ δηαθόλνπ, νὔθ
ἐζηηλ ὀξζὸλ νὗηνο κόλνλ ὑπὲξ ηνῦ ιανῦ, θαὶ νὐρὶ θαὶ ὑπὲξ
αὐηνῦ ηὴλ κλείαλ ηνῦ Κπξίνπ πνηνύκελνο, κὴ παξηζηακέλσλ
ἠ ζπιιεηηνπξγνύλησλ ἑηέξσλ θιεξηθῶλ ὑπὲξ αὐηνῦ
εὔρεζζαη.
ἧ ἁξκνδία ἐπηηξνπὴ ηῆο Πεξηθεξεηαθῆο ΢πλόδνπ ηῆο ἗ιιε-
ληθῆο ὆ξζνδόμνπ Ἀξρηεπηζθνπῆο Ἀκεξηθῆο, ἐμεηάδνπζα
(2009) ηὸ ἑιιεληθὸλ θείκελνλ ηῆο Λεηηνπξγίαο ηνῦ ἱεξνῦ Υξπ-
ζνζηόκνπ, ἐπέθεξε ηξνπνπνηήζεηο ηηλὰο ηνῦ ἐπ᾿ αὐηνῦ,
6
κε-
ηαμὺ ηῶλ ὁπνίσλ θαὶ ἟ ἀληηθαηάζηαζηο ηνῦ ἡλῶμ δηὰ ηνῦ
ὑλῶμ ἐλ ηῇ κεγάιῃ εἰζόδῳ. Σόζνλ δὲ ὁ πξνθαζήκελνο ηῆο
ἐλ ιόγῳ ἀξρηεπηζθνπῆο, ὅζνλ θαὶ ἐπηθαλεῖο θιεξηθνὶ ηῆο
Μεγάιεο ηνῦ Υξηζηνῦ ἖θθιεζίαο, ζηξαηεγηθὰο ζέζεηο θαηέ-
ρνληεο, θξνλνῦλ ὅηη ἐπηβάιιεηαη δηόξζσζηο ηνῦ ἐλ ιόγῳ
“λάθοςρ” ὡο νὗηνη ἐμέζεζαλ πξόο κε θαηὰ πξνζσπηθὰο πξν-
θνξηθὰο ἐπηθνηλσλίαο.
ἧ ἐξγαζία αὕηε ζθνπὸλ ἔρεη ηὴλ ἀθαδεκατθὴλ δηεξεύλεζηλ
ηνῦ πξνθύςαληνο δεηήκαηνο. ἖ὰλ ὄλησο ἟ ἔθθξαζηο Πάμ-
σχμ ἡλῶμ εἶλαη ιαλζαζκέλε, θαὶ ἐπηβάιιεηαη ἀπνθαηάζηα-

6
Ἡ Ἑιικηπία ρῆο Ἑκκάδνο ἔτεθ ἤδη ἀπνσαλθῆ ἐπθπήμφο
δθασόξφο πφο ἀπὸ ρὰο πξνραθείπαο ἐλ ΗΠΑ ρξνπνπνθήπεθο ρνῦ
ιεθμέλνς ρῆο κεθρνςξγίαο, αἱ δὲ πτερθιαὶ πςλνδθιαὶ ἀπνσάπεθο
εὑξίπινλραθ δημνπθεςμέλαθ εἰο ρὰ Ἱεξαρθιὰ πξνπσάρφο ἐιδνθέλρα
ὑπὸ ρῆο Ἀπνπρνκθιῆο Δθαινλίαο.

- 5 -

ζηο, ηόηε αὕηε πξέπεη λὰ γίλῃ δηὰ ηῆο θαλνληθῆο ὁδνῦ, δηὰ
ζπλνδηθῆο δεινλόηη ἀπνθάζεσο, θαὶ νὐρὶ δηὰ ζπλερηδνκέ-
λσλ ἐθδόζεσλ αἵηηλεο θέξνπζη ηὴλ κίαλ ἠ ηὴλ ἄιιελ γξα-
θήλ. ἖ὰλ ὅκσο ἟ ἔθθξαζηο Πάμσχμ ὑλῶμ εἶλαη ιαλζαζκέ-
λε, ηόηε, παξνκνίσο πξέπεη λὰ ιεθζνῦλ κέηξα δηὰ ηὴλ ἑλη-
αίαλ κνξθὴλ ηῆο ὆ξζνδόμνπ Λεηηνπξγίαο.
7

Γἶκαη βέβαηνο ὅηη ὁ ἀξρηεπίζθνπνο Κσλζηαληηλνππόιεσο θαὶ
Νέαο Ρώκεο, Οἰθνπκεληθὸο Παηξηάξρεο, θ.θ. Βαξζνινκαῖνο,
ὅζηηο ὀξζῶο ἞ζρνιήζε κὲ ηὰ πεξὶ ηὴλ ὀξζὴλ κλεκόλεπζηλ
ηνῦ ἐπηζθόπνπ εἰο ἐπαξρίαο ηνῦ ζξόλνπ Κσλζηαληηλνππό-
ιεσο δηαηεινύλησλ ὑπὸ πξνζσξηλήλ, ἄρξη θαηξνῦ, ἐπηηξν-
πείαλ ὑπὸ ηῆο ἗ιιαδηθῆο ἐθθιεζίαο, ὅηαλ πνλεξῶο θαὶ θα-
θνβνύισο ἐπερεηξήζε ἀιιαγὴ ηαύηεο, νὗηνο, κεηὰ ηῆο αὐηῆο
ἁξκνδηόηεηνο θαὶ εὐζύλεο ζὰ ἀζρνιεζῇ θαὶ κὲ ηὸ πξνθῦ-
ςαλ ζέκα.

7
Δἶλαθ πημαλρθιὸλ λὰ δθαρηξῆραθ ἑλθαῖνλ ρὸ ιείμελνλ ρῆο
κεθρνςξγίαο εἰο ὅκαο ρὰο ὀξθνδόμνςο ἐπαξτίαο, ιαὶ λὰ μὴ πξάρρῃ
εἷο ἕιαπρνο κεθρνςξγὸο ιαρὰ ρὸ δνινῦλ, ὡο εἴθθπραθ ἐπτάρφο.
- 1 -

2. Μαρτυρίαι ἐκ χειρογράφων, ἐντύπων
ἐκδόσεων, καὶ αἱ «Τρεῖς Λειτουργίαι»
τοῦ Π. Τρεμπέλα
Δηαθνξεηηθαὶ γξαθαὶ δὲλ εἶλαη ἄγλσζηνη εἰο ρεηξόγξαθα
θείκελα, θαὶ πξὸο ηνῦην ἟ ἐκπεηξία ηῆο θξηηηθῆο ηνῦ
θεηκέλνπ ηῆο Καηλῆο Δηαζήθεο ἐθ κέξνπο ηῆο ὆ξζνδόμνπ
἖θθιεζίαο, δηὰ ηνῦ θαζεγεηνῦ ηῆο Θενινγηθῆο ΢ρνιῆο ηῆο
Υάιθεο Β. Ἀλησληάδνπ, θαη᾿ ἀληηδηαζηνιὴλ πξὸο ηὴλ ηῶλ
ἐμ᾿ ἑζπεξίαο «θξηηηθῶλ» ἀληηκεηώπηζηλ ηνῦ Βπδαληηλνῦ θεη-
κέλνπ εἶλαη ρξεζηκσηάηε. ἧ ἀξρὴ ηῆο ζσνετοῦς παραδό-
ζεως ηοῦ κειμένοσ εἶλαη θπξίαξρνο θαὶ ὑπεξηεξνῦζα ηῆο
ζηαηηζηηθῆο ἀληηκεησπίζεσο ρεηξνγξάθσλ, ἄλεπ ζηαζκί-
ζεσο, κὲ θπξίαξρνλ θξηηήξηνλ ηὴλ ἀληη-Βπδαληηλήλ ησλ
ζέζηλ. Αἱ «θξηηηθαὶ» ἐθδόζεηο ηῆο Κ.Δ. δὲλ ἀθνινπζνῦλ ηὴλ
ἀξρὴλ ηῆο ζπλερνῦο παξαδόζεσο ηνῦ θεηκέλνπ. Ὅπσο ἐλ
ηῇ Κ.Δ., νὕησ θαὶ ἐλ ηῷ θεηκέλῳ ηῆο ιεηηνπξγίαο ηνῦ
Υξπζνζηόκνπ, ὑπάξρεη ζσνέτεια ηῆς παραδόζεως ηοῦ
κειμένοσ εἰο ηὴλ ἑιιεληθὴλ ἐμηθλνπκέλεο ἕσο θαὶ ηῆο ἐθδό-
ζεσο ηῆο ἐξγαζίαο ηνῦ Π. Σξεκπέια ηῷ 1936, ἀλαθεξνύζεο
.
Γἰο ηὴλ εἰζαγσγὴλ ηῆο ἐλ ιόγῳ ἐξγαζίαο ηνῦ Π. Σξεκπέια
ἀλαθέξεηαη ὅηη ηὸλ Ννέκβξηνλ ηνῦ 1932 θαηεξηίζζε ὑπὸ
ηῆο Μεγάιεο ηνῦ Υξηζηνῦ ἖θθιεζίαο ἐπηζηεκνληθὴ ἐπηηξνπὴ
δηὰ ηὴλ πξνεηνηκαζίαλ θαὶ θαηάξηηζηλ ηῶλ ιεηηνπξγηθῶλ
βηβιίσλ ἐλ ὄςεη λεσηέξαο ησλ ἐθδόζεσο, ἀπειιαγκέλσλ
ηπρὸλ ἢδε παξεηζθξεζάλησλ ηππνγξαθηθῶλ ζθαικάησλ
θαὶ ἄιισλ ἀιινηώζεσλ.
Ὅ πνηε Μεηξνπνιίηεο Σξαπεδνῦληνο, θαὶ κεηέπεηηα Ἀξρηε-
πίζθνπνο Ἀζελῶλ, Υξύζαλζνο πξνήδξεπζε ηῆο ἐπηηξνπῆο,

- 2 -

κέιε ηῆο ὁπνίαο ἤζαλ ὁ Μεηξνπνιίηεο Καζζαλδξείαο
Γἰξελαῖνο θαὶ νἱ θαζεγεηαὶ ηνῦ Παλεπηζηεκίνπ Ἀζελῶλ
Κσλζηαληῖλνο Δπνβνπληώηεο, Ἁκίιθαο Ἀιηβηδᾶηνο, Γεώξγηνο
΢σηεξίνπ θαὶ Νηθόιανο Βέεο κὲ γξακκαηέα ηῆο ἐπηηξνπῆο
ηὸλ Π. Σξεκπέιαλ.
Μεηὰ ἕλ θαὶ ἣκηζπ ἔηνο ὁ γξακκαηεὺο ηῆο ἐπηηξνπῆο παξνπ-
ζίαζε ηὰο ιεηηνπξγίαο Υξπζνζηόκνπ, Βαζηιείνπ θαὶ Ἰαθώβνπ
εἰο κνξθὴλ βηβιίνπ ἑηνίκνπ πξὸο ἐθηύπσζηλ, γελνκέλεο ἐπὶ
ηῇ βάζεη ηῶλ ὑπεξνγδνήθνληα θσδίθσλ
8
εὑξηζθνκέλσλ εἰο
Ἀζήλαο. ἧ ἐπηηξνπὴ ἀπεθάζηζε ηὴλ ἔθδνζηλ αὐηῆο ηῆο
θξηηηθῆο κειέηεο «ὥςσε, ὡο ζεκεηνῦηαη, δθὰ σῆρ γεμθιχσέ-
παρ λεκέσηρ ιαὶ ιπίςεχμ σῶμ οεπθςςξσέπχμ μὰ ἐοθσετφθῇ
ἐμ ιαθπῷ ἡ ἔιδξςθρ ιεθλέμξτ σῶμ κεθσξτπγθ(θ)ῶμ δέκσχμ,
ὅοεπ δθὰ σὴμ ἀπσθόσησα αὐσξῦ θὰ ἠδύμασξ μὰ ἐγιπθθῇ
οπὸρ ιξθμὴμ οαςῶμ σῶμ ὀπθξδόνχμ ἐιικηςθῶμ φπῆςθμ.»
9

὇ Σξεκπέιαο εἰο ηὸ ἔξγνλ ηνπ Αἱ Τπεῖρ Λειηοςπγίαι, ἐθδόζεηο
ΔΧΕ΢, εἰο ηὴλ ιεηηνπξγίαλ ηνῦ Υξπζνζηόκνπ, ζει. 81,
ἀλαθέξεη , ἐλῷ εἰο ζρεηηθὴλ ὑπνζεκεί-
σζηλ θαηὰ ηνὺο θώδηθαο C, S
10
θαὶ i

8
Δἰο ρὸ Παξάξρημα 1 βκέπεθ ρθο ρνὺο τξηπθμνπνθηθέλραο
ιώδθιαο ὅπφο ὑπ᾿ αὐρνῦ παξνςπθάζνλραθ ιαὶ πςζηρνῦλραθ. Ὁ
Τξεμπέκαο εἰπήγαγε ἰδθιήλ ρνς ὀλνμαρνκνγίαλ ρῶλ ιφδίιφλ. Δἰο
ρὸ ἐλ κόγῳ παξάξρημα παξνςπθάζεραθ πτερθιὴ ἀμθνκόγηπθο ρῶλ
ιφδίιφλ ὑπὸ ρνῦ Τξεμπέκα. Τὸ δεύρεξνλ μέξνο ρνῦ παξαξρή-
μαρνο παξνςπθάζεθ ρὸλ πίλαια ρῶλ ιφδίιφλ ιαὶ ρὰο ἀλρθπρνθτίαο
ρφλ μερὰ ρῶλ ἐλ ραῖο βθβκθνθήιαθο ὑπαξτόλρφλ ιφδίιφλ, ὅπφο ὑπ᾿
αὐρνῦ δίδνλραθ.
9
Ἀλρὶ πξνκόγνς, ὑπὸ ρνῦ πξνέδξνς ρῆο ἐπθρξνπῆο, ρνῦ Τξαπε-
ζνῦλρνο Χξςπάλθνς, πεκ. δ´. ρῇ 15

Ἀπξθκίνς ρνῦ 1935.
10
Οἱ ιώδθιεο C & S βαπίζνλραθ εἰο πκαβφλθιὸλ ιείμελνλ ἀπνδθ-
δόμελνλ εἰο Ἀγγκθιὴλ ιαὶ Γακκθιὴλ. Θὰ ἀλέμελε ρὶο ρὴλ ἀλαγξα-
σὴλ «ὑμῶλ» ὡο εἴθθπραθ εἰο ρὴλ πκαβφλθιὴλ παξάδνπθλ.

- 3 -

Ὡζαύησο εἰο ηὴλ ιεηηνπξγίαλ ηνῦ M. Βαζηιείνπ, ζει. 168, ὁ
δηάθνλνο « …» ἀιι᾿ ὁ ἱεξεὺο «
…».
὇ ἀθνινπζῶλ πίλαμ παξνπζηάδεη ηὰ ὑπὸ Σξεκπέια ρξεζηκν-
πνηεζέληα ρεηξόγξαθα ἀλὰ πεγὴ θαὶ ρξνλνινγία. Σὸ 93%
ηῶλ ὑπὸ Σξεκπέια ρξεζηκνπνηεζέλησλ ρεηξνγξάθσλ πξν-
έξρνληαη ἐθ ηῆο ἐζληθῆο βηβιηνζήθεο ηῆο ἗ιιάδνο (66) θαὶ
ηνῦ Βπδαληηλνῦ κνπζείνπ (17). Δὲλ ιακβάλεη ὑπ᾿ ὅςηλ ρεη-
ξόγξαθα ἐθ Κσλζηαληηλνππόιεσο, Ἄζσλνο, ΢ηλᾶ ἢ Ἰεξνπ-
ζαιήκ. Σὰ ρεηξόγξαθα δὲλ ἀμηνινγνῦληαη πνηνηηθῶο θαὶ
ἀληηκεησπίδνληαη ἰζνδπλάκσο. Σὸ 87% ἐμ αὐηῶλ πξνέξ-
ρεηαη ἐθ ηνῦ 15
νπ
ἔσο θαὶ ηνῦ 18
νπ
αἰῶλνο. Καηὰ ηὴλ γλώκε
ηνῦ ζπγξαθέσο ὁ Βαξβεληλὸο θαὶ ὁ παξὰ Brightman θώδημ
ηῆο Κξππηνθέῤῥεο πξέπεη λὰ ιεθζνῦλ πιένλ ζνβαξῶο ὑπ᾿
ὅςηλ. Γἰο αὐηνὺο ηνὺο θώδηθαο βαζίδνληαη αἱ ἐλ ἦλσκέλῳ
Βαζηιείῳ ἐθδόζεηο ἀλαθεξόκελαη εἰο ηὸ Παξάξηεκα 2.
἖θ ηνύηνπ νὐδὲλ θαηαιεθηηθόλ ζπκπέξαζκα ζπλάγεη ὑπὲξ
ηῆο κηᾶο ἠ ηῆο ἑηέξαο γξαθῆο ὅπσο ἕηεξνη ἀλέκελνλ αὐηὸλ
ἀπνθαλζῆλαη εἰο ηὴλ ἐξγαζίαλ ηαύηελ. ἧ ἔξεπλα ηνῦ Σξε-
κπέια δεηθλύεη ἁπιῶο ὅηη ἐλ ηνῖο ρεηξνγξάθνηο ὑπάξρεη
ηόζνλ ηὸ ὑλῶμ ὅζνλ θαὶ ηὸ ἡλῶμ. Ἁπιῶο ἐκθαίλεη ὅηη θαὶ αἱ
δύν ἐθδνραὶ ὑπάξρνπζη. Οὐδεκία ζπδήηεζηο πνηεῖηαη ἐπ᾿
αὐηνῦ, ἐθδειῶλ πξνηίκεζηλ ἠ ἐπηρεηξῶλ δηόξζσζηλ ἐλ ηῷ
θεηκέλῳ ἠ ἐλ ὑπνζεκεηώζεη.

- 4 -


8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
Β
α
ρ
β
ε
ν
ι
ν

ς

Κ

δ
ι
ξ

(
*
*
)
1
Τ

ν

π
α
ρ


B
r
i
g
h
t
m
a
n

Κ
ώ
δ
ι
κ
α

τ

ς

Κ
ρ
υ
π
τ
ο
φ
έ


η
ς

δ
ι
'

ο


σ
υ
μ
π
λ
η
ρ
ο


ο

τ
ο
ς

τλ
λ
ε

π
ο
ν

τ
ε
μ
ά
χ
ι
ο
ν

τ

ς

λ
ε
ι
τ
ο
υ
ρ
γ
ί
α
ς

τ
ο


Β
α
σ
ι
λ
ε
ί
ο
υ

(
*
*
)
Κ
ώ
δ
ι
ξ
1
Ε

λ
η
τ
ά
ρ
ι
α
2
1
3
Κ
ώ
δ
ι
ξ
1
3
8
2
1
4
Ε

λ
η
τ
ά
ρ
ι
ο
ν
1
1
Ε

λ
η
τ
ά
ρ
ι
ο
ν

S
u
p
p
l
e
m
e
n
t

(
*
*
)
1
2
S
u
p
p
l
e
m
e
n
t

(
*
*
)
1
Ε

χ
ο
λ
ό
γ
ι
ο
ν

(
*
*
)
1
Ε

χ
ο
λ
ό
γ
ι
ο
ν
1
1
1
3
Τ
ε

χ
ο
ς

Π
ε
ρ
γ
α
μ
η
ν

ν
1
3
4
Κ
ώ
δ
ι
ξ
1
1
4
2
4
1
2
5
1
Κ
ώ
δ
ι
ξ

(
*
*
)
3
Τ

ν

π
α
ρ


D
a
n
i
e
l
,

C
o
d
e
x

Π
α
ρ
ι
σ
ι
ν

ν

Κ
ώ
δ
ι
κ
α

Κ
ώ
δ
ι
ξ
1
1
Τ


ε

χ
ο
λ
ό
γ
ι
α

Δ
μ
η
τ
ρ
ι
έ
β
σ
κ
η
1
1
T

ν


κ

τ
ο


Σ
λ
α
β
ω
ν
ι
κ
ο


μ
ν
η
μ
ο
ν
.

Γ
α
λ
λ
ι
κ

ν

μ
ε
τ
ά
φ
ρ
α
σ
ι
ν

(
D
u
m
o
n
t
)
1
1
T

ν


κ

τ
ο


Σ
λ
α
β
ω
ν
ι
κ
ο


μ
ν
η
μ
ο
ν
.


γ
γ
λ
ι
κ

ν

μ
ε
τ
ά
φ
ρ
α
σ
ι
ν

(
K
i
n
g
)
1
1
Σ
ύ
ν
ο
λ
ο
ν
1
1
5
2
2
6
2
1
3
6
1
4
8
9
*

Κ
ώ
δ
ι
κ
ε
ς

χ
ρ
ο
ν
ο
λ
ο
γ
ι
μ
έ
ν
ο
ι

μ
ε
τ
α
ξ


α

ώ
ν
ω
ν


π
ι
σ
η
μ
α
ί
ν
ο
ν
τ
α
ι

μ


δ
ι
π
λσ
τ
ε
ρ
ί
σ
κ
ο
ν

κ
α


π
ε
ρ
ι
κ
λ
ε
ί
ο
ν
τ
α
ι

ε

ς

π
α
ρ
α
λ
λ
η
λ
ό
γ
ρ
α
μ
μ
ο
.
ε

ς

α

ώ
ν
α

κ
α
τ
α
ν
ο
μ

,

τ
ο

ς

π
ε
ρ
ι
λ
α
μ
β
ά
ν
ε
ι

ε

ς

τ

ν


ρ
χ
ι
κ

ν

α

ώ
ν
α
.
Κ
α
τ
ά
τ
α
ξ
ι
ς

τ

ν


π


Τ
ρ
ε
μ
π
έ
λ
α

χ
ρ
η
σ
ι
μ
ο
π
ο
ι
η
θ
έ
ν
τ
ω
ν

χ
ε
ι
ρ
ο
γ
ρ
ά
φ
ω
ν

ρ
ι
θ
μ

ς
1
Α


ν

(
*
)
1
1
3
1
1
Β
υ
ζ
α
ν
τ
ι
ν
ο


Μ
ο
υ
σ
ε
ί
ο
υ

(
1
7
)

θ
ν
ι
κ

ς

Β
ι
β
λ
ι
ο
θ
ή
κ
η
ς

(
6
6
)
1

- 5 -- 6 -

3. Ἡ συνέχεια τοῦ κειμένου
἖πίζεκνλ ἔθδνζηλ ηῆο Λεηηνπξγίαο ηνῦ Ἱεξνῦ Υξπζνζηόκνπ
ἔρνκελ ἐλ ηῷ Ἱεξαηηθῷ ηῆο Μεγάιεο ηνῦ Υξηζηνῦ ἖θθιεζίαο
ηῷ 1895. ἖λ ηῷ Ἱεξαηηθῷ ηνύηῳ, ἟ ἐθθώλεζηο ηῆο κεγάιεο
εἰζόδνπ, ηόζνλ εἰο ηὴλ Λεηηνπξγίαλ ηνῦ Ἱεξνῦ Υξπζνζηόκνπ,
ὅζνλ θαὶ εἰο ηὴλ ηνῦ Μεγάινπ Βαζηιείνπ ἔρνπζη ηὴλ γξαθὴλ
. Σὸ ἱεξαηηθὸλ ηνῦην δὲλ ζπκπεξηέιαβε ὁ Σξεκπέιαο εἰο
ηὰ ἃ ἐρξεζηκνπνίεζε βνεζήκαηα, ὅζηηο ἐρξεζηκνπνίεζε ηὸ
ἀξραηόηεξνλ (1820) Ἀοχιεοαςικὸμ ηῆο Μεγάιεο ηνῦ Υξηζηνῦ
἖θθιεζίαο.
Ὅια ηὰ πξὸ αὐηνῦ θείκελα, ηὰ ὑπὸ ἗ιιήλσλ ἐθδνζέληα·
α) ηὸ ἐλ Βελεηίᾳ ἐθδνζὲλ Εὐχξλόγιξμ ηῷ 1839,
β) ἟ ὑπὸ Γεσξγίνπ Πξσηνςάιηνπ ἐλ Κσλζηαληηλνππόιεη
Θεία Λειςξσογία ἐθδνζεῖζα ηῷ 1875,
γ) ἟ ὑπὸ Γὐγελίνπ Πεξδηθάξε ἐλ Βελεηίᾳ ἐθδνζεῖζα Θεία
Λειςξσογία ηῷ 1881,
δ) ὅζνλ θαὶ ηὸ ὑπὸ ηνῦ ἗ιιεληθνῦ Βηβιηνπσιείνπ ὆δεζζνῦ
Ἐγκόλπιξμ Λειςξσογικὸμ ηῷ 1911,
πεξηέρνπζηλ .
Καηὰ ηὴλ ἰδίαλ πεξίνδνλ εἰο Μεγάιελ Βξεηαλίαλ ἐθδνζέληα
ὑπὸ ηῶλ:
α) Rev J. M. Neale, The Liturgies of S. Mark, S. James, S.
Clement, S. Chrysostom, S. Basil, According to the Use
of the Churches of Alexandria, Jerusalem, Constantinople,
London 1859,
β) Charles Edward Hammond, Liturgies Eastern and
Western, 1878,
γ) C. A. Swainson, D.D., The Greek Liturgies Chiefly form
Original Authoritiεs, Cambridge, Univercity Press, 1884,
ζει. 124, ηειηθῶο δέ,
δ) Frank Edward Brightman & Charles Edward

- 7 -

Hammond, Liturgies, Eastern & Western, 1896,
ἅπαληα πεξηέρνπζη .
Γἰο ηὸ Παξάξηεκα 2 πεξηέρνληαη θσηνγξαθηθαὶ ἀλαπαξα-
ζηάζεηο ἐθ ηῶλ ἀλσηέξσ θεηκέλσλ.
11

΢εκεησηένλ ὅηη θαὶ ὁ Σξεκπέιαο δὲλ ἀλαθέξεη δηαθνξν-
πνηήζεηο ηῆο ἐθθσλήζεσο ηῆο κεγάιεο εἰζόδνπ εἰο ηὰ ὑπ᾿
αὐηνῦ ρξεζηκνπνηεζέληα ἔληππα βνεζήκαηα, ηὰ ὁπνῖα ηὰ
πεξηιακβάλνκελ εἰο ηὸ Παξάξηεκα 3. Δηαθνξνπνηήζεηο
ὑπάξρνπζη κόλνλ ἔλ ηηζη ρεηξνγξάθνηο.
Γἶλαη ζεκαληηθὸλ λὰ παξαηεξήζσκελ ὅηη ἐθ ηῆο ἐθδόζεσο
ηῆο ἐξγαζίαο ηνῦ Σξεκπέια, ηῷ 1935, ἟ γξαθὴ ιακ-
βάλεηαη κεηὰ εἰθνζηπεληαεηίαλ (1960) ὑπὸ ηνῦ Καξκίξε, θαὶ
ἐκθαλίδεηαη εἰο ηὸ Ἱεξαηηθὸλ ηῆο Ἀπνζηνιηθῆο Δηαθνλίαο
κεηὰ παξέιεπζηλ ηεζζαξάθνληα θαὶ δύν ἐηῶλ ἀπὸ ηῆο δεκν-
ζηεύζεσο ηνῦ Σξεκπέια, ηῷ 1977, δηὰ λὰ ἐπαλέιζσκελ εἰο
ηὴλ παξαδνζηαθὴλ γξαθὴλ εἰο ὅια ηὰ κεηαγελέζηεξα Ἱεξα-
ηηθά.
὇ ιόγνο ηῆο ηνηαύηεο γξαθῆο εἶλαη πξνθαλήο. ὇ ἱεξεὺο θαὶ
ὁ δηάθνλνο εὔρνληαη ὑπὲρ πάνηων θαὶ νὐρὶ ὑπέξ ηνῦ ιανῦ
κόλνλ, ὡο θαὶ πξὸο ηνῦην εἰδηθῶο ζεκεηνῦηαη. ἧ ἑλόηεο εἶ-
λαη ἔθδεινο, θαζόηη, θαζ᾿ ὃλ ρξόλνλ ηειεῖηαη ἟ κεγάιε εἴζν-
δνο ἐληὸο ηνῦ λανῦ εὐρόκελνη ὑπὲξ πάλησλ, ὁ ἱεξνπξγὸο
θξαηεῖ ηὸ ἅγηνλ δηζθάξηνλ εἰο ὃ εὑξίζθεηαη μςζηικῶρ ηνπν-
ζεηεκέλε ἐθ ηῆο πξνζέζεσο ἅπαζα ἟ ἐθθιεζία.
Δεόκελνη ὑπὲξ πάλησλ
.
δώλησλ ηε θαὶ ηεζλεώησλ, ἱεξσκέ-
λσλ ηε θαὶ ιατθῶλ, ἟ ἐθθιεζία πᾶζα κεη᾿ ἀγγέισλ, ηνῦ Ἀκ-

11
Ἅπαλρα ρὰ ἐλ κόγῳ ιείμελα εὑξίπινλραθ δθαθέπθμα ρνῖο
πᾶπθλ εἰο Google Βννks ἐλ ρ῵ δθαδθιρύῳ.

- 8 -

λνῦ αὐηῆο θαὶ ηῆο Κπξίαο Θενηόθνπ, ζπλππάξρεη ηνπνζε-
ηεζεῖζα κπζηηθῶο ἐλ ηῷ Δηζθαξίῳ, παξειζὸλ κεηὰ παξόληνο
ζπκππθλνύκελνλ, εἰο ηὸλ αὐηὸλ ηόπνλ θαὶ ρξόλνλ,

Σὸ Παξάξηεκα 4 παξνπζηάδεη ἐλδεηθηηθὰο ἐθδόζεηο ηῆο Λεη-
ηνπξγίαο ὅπνπ πεξηέρεηαη ηόζνλ ἟ γξαθή
ὅζνλ θαὶ ἟ γξαθὴ ἐλ ηῇ ἐθθσλήζεη ηῆο
κεγάιεο εἰζόδνπ. Ὑπάξρεη κία ζπγθερπκέλε θαηάζηαζηο, θαὶ
νὐδὲλ ἀπνδεηθλύεηαη ἐμ αὐηῆο. Ἕθαζηνο ἐλλνεῖ θαὶ ἐθηειεῖ
ηὸ θείκελνλ ηῆο ιεηηνπξγίαο θαηὰ ηὸ δνθνῦλ, δηαζπῶλ ηὴλ
ἑληαίαλ ζπλέρεηαλ ἡλ παξειάβνκελ ἐθ ηῶλ πξνηέξσλ γελεῶλ
εἰο ἓλ ηόζνλ ζνβαξὸλ ζέκα.
἖θ ηῶλ ἐθηεζέλησλ ἀλσηέξσ εἶλαη θαηαλνεηὴ ἟ ὕπαξμηο
δηαθόξσλ γξαθῶλ εἰο ηὰ ὑπάξρνληα ρεηξόγξαθα, ἐμ αὐηνῦ
ὅκσο δὲλ ζπλάγεηαη θαὶ ἟ ὀξζόηεο ησλ. ΢ύγρξνλνη ὅκσο
ἔληππνη δηαθνξνπνηήζεηο ὀθείινληαη εἰο ιάζε πξνρεηξόηε-
ηνο, ἟κηκαζείαο, ἠ εἰο ἐζθεκκέλαο ηξνπνπνηήζεηο, ὡο ἟ ὑπὸ
ζπδήηεζηλ, δπζηπρῶο δὲ βαίλνπζη αὐμαλόκελαη.
Καζ᾿ ἟κᾶο, ηνὺο ἱζηνξηθῶο ὁκηινύληαο ηὴλ ἗ιιεληθὴλ γιῶζ-
ζαλ, ηὰ θσλήεληα Ε θαη Τ ηὸλ αὐηὸλ θζόγγνλ ἐμάγνπζηλ.
἖λ ἀληηζέζεη ἐλ ἑζπεξίᾳ, νἱ ηὴλ ηνῦ ἖ξάζκνπ δηαθνξνπνί-
εζηλ ἀθνινπζνῦληεο, δηαθόξσο ηαῦηα πξνθέξνπζηλ. Δεδν-
κέλνπ ὅηη ηὰ ὑπάξρνληα ρεηξόγξαθα ἐγξάθεζαλ ὑθ᾿ ἗ιιή-
λσλ, εἶλαη δπλαηὸλ γξαθεύο ηηο λὰ ἢθνπζελ θαὶ ἔγξα-
ςελ . Σνηαύηαο δηαθνξὰο νὐθ ὀιίγαο ζπλαληῶκελ ἐλ
ρεηξνγξάθνηο δηαθόξσλ θεηκέλσλ ηῆο Καηλῆο Δηαζήθεο, ἀι-
ιὰ θαὶ ηῆο ινηπῆο γξακκαηνινγίαο, ὡο ἐλ πξνθεηκέλῳ ἐλ ηῇ
Θείᾳ Λεηηνπξγίᾳ εἰο ηὴλ ὑπὸ ηνῦ Ἱεξέσο θαὶ Δηαθόλνπ ἐθθώ-
λεζηλ θαηὰ ηὴλ Μεγάιελ Γἴζνδνλ. Πξὶλ ὅκσο γίλῃ ἀβαζα-
λίζησο δεθηὴ ἟ δηάθνξνο γξαθή, ὡο ἔγθπξνο γλεζία θαὶ
ἐπηβεβιεκέλε, θαὶ πξὶλ πξνβῶκελ εἰο δηνξζσηηθάο ἐθδόζεηο

- 9 -

ηῶλ ιεηηνπξγηθῶλ βηβιίσλ, ὡο λῦλ γίλεηαη, ἐπηβάιιεηαη
θξηηηθή ηηο δηεξεύλεζηο. Ἀλη᾿ αὐηῆο, ὑπῆξμε «λέα» ἑξκελεία
ἐμεγνῦζα ὡο ιόγνλ δηνξζώζεσο ὅηη, νἱ ἱεξνπξγνῦληεο
εὔτονηαι ὑπὲρ ηοῦ λαοῦ, νὐρὶ ὑπὲξ πάλησλ, (διαηὶ ἄπαγε
καὶ οὐσὶ ὑπὲπ αὐηῶν ηούηων;) ὅπεξ δηαθνξνπνηεῖηαη ηῆο ζπ-
λερνῦο παξαδόζεσο ηνῦ θεηκέλνπ, εἶλαη ζενινγηθῶο ἐζθαι-
κέλνλ θαὶ ἀληίζεηνλ ηνῦ ζπλνιηθνῦ πλεύκαηνο ηῆο ὅιεο
ιεηηνπξγίαο. ἗ηέξα ἑξκελεία, ὅηη νἱ ἱεξνπξγνῦληεο εὔτονηαι
ὑπὲρ πάνηων ηῶν ζσμπροζεστομένων ἐν ηῷ ναῷ ἐπη-
ρεηξεῖ ἀλεπηηπρῆ ζπγθάιπςηλ ἑλὸο ζθάικαηνο δη᾿ ἑηέξνπ.
Οἱ ἱεξνπξγνῦληεο ἀπνηεινῦζη κέξνο ηῶλ ζπκπξνζεπρν-
κέλσλ.


- 10 -

4. Ἡ παρουσία τῆς γραφῆς
κατ᾿ ἀντιδιαστολήν
τοῦ ἐν τῇ Λειτουργίᾳ


἖μεηάδνληεο ηὸ ζπλνιηθὸλ θείκελνλ ηῆο Θείαο ηνῦ
Υξπζνζηόκνπ Λεηηνπξγίαο δηαπηζηώλνκελ ὅηη αἱ γξαθαὶ
ἡλεῖρ /ἡλῶμ/ἡλῖμ/ἡλᾶρ/ἡλεσέπχμ ἀπνηεινῦλ ηὸλ θαλόλα,
θαζὼο ἐπαλαιακβάλνληαη 229 θνξὰο εἰο ηὸ ζπλνιηθὸλ
θείκελνλ (93 θνξὰο εἰο ηὰο εὐρὰο) ηῆο Λεηηνπξγίαο, ἐλῷ
κόλνλ δὶρ ὑπάξρεη ἟ γξαθὴ ὑμᾶς θαὶ οεμσάιθρ ἟ γξαθὴ
ὑμῶν. Γἰο νὐδεκίαλ δὲ εὐρὴλ ηῆο Λεηηνπξγίαο ὁ ἱεξνπξγὸο
εὔρεηαη ὑπὲξ ηνῦ ιανῦ κόλνλ, ἐμαηξῶλ αὐηὸο ἑαπηόλ. Οὐρὶ
κόλνλ εὔρεηαη ὑπέξ πάλησλ, ἀιιὰ πνιιάθηο πξνηάζζεη
ἑαπηόλ.
Γἶλαη ζεκαληηθὸλ λὰ παξαηεξήζσκελ ὅιαο ηὰο ἀλσηέξσ
ἐθθξάζεηο ἀλὰ εὐρήλ. Γἶλαη δὲ ραξαθηεξηζηηθόλ, ὅηη δη᾿
αὐηῶλ ηῶλ ἐθθξάζεσλ παξνπζηάδεηαη ἟ ἑλόηεο ηῆο
ἐθθιεζίαο, ἐλῷ κόλνλ ὡξηζκέλαη ἐμ αὐηῶλ, αἱ ζεκεηνύκελαη
δηὰ ἀζηεξίζθνπ ἀλαθέξνληαη εἰο ηνὺο ιεηηνπξγνῦληαο θαὶ
νὐρὶ εἰο ηὴλ ἑλόηεηα ηῆο ἐθθιεζίαο.

Κείκελνλ Γὐραὶ
ἡμεῖς
3 1
ἡμᾶς/ὑμᾶς
51 24 / 2
ἡμῶν/ὑμῶν
120 51 / 5
ἡμῖν
23 15
ἡμετέρων
2 2
σύνολον
229 93 / 7

- 11 -

Παρουσίασις ἐκφράσεων τῶν εὐχῶν τῆς λειτουργίας
Eὐτὴ
ἡμᾶς
/ῶν
/ῖν
Ἐισξάπεθο
1) α΄ ἀντιφώνου 4 1. Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν
2. ἐπίβλεψον ἐφ' ἡμᾶς
3. ποίησον μεθ' ἡμῶν
4. συνευχομένων ἡμῖν
2) β΄ ἀντιφώνου 2 5. Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν,
6. μὴ ἐγκαταλίπῃς ἡμᾶς
3) γ΄ ἀντιφώνου 2 7. συμφώνους ἡμῖν χαρισάμενος
8. χορηγῶν ἡμῖν
4) τῆς εἰσόδου 3 9. Δέσποτα Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν,
10. ποίησον σὺν τῇ εἰσόδῳ ἡμῶν
11. συλλειτουργούντων ἡμῖν
5) τοῦ Σριαγίου
ὕμνου
6 12. ὁ καταξιώσας ἡμᾶς
13. πρόσδεξαι καὶ ἐκ στόματος ἡμῶν
14. ΢υγχώρησον ἡμῖν
15. ἁγίασον ἡμῶν τὰς ψυχὰς καὶ τὰ
σώματα
16. καὶ δὸς ἡμῖν ἐν ὁσιότητι λατρεύειν
17. πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς ἡμῶν·
6) Εὐαγγελίου 4 18. ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν,
19. τῆς διανοίας ἡμῶν ὀφθαλμοὺς
20. Ἔνθες ἡμῖν
21. γὰρ εἶ ὁ φωτισμὸς τῶν ψυχῶν καὶ
τῶν σωμάτων ἡμῶν,
7) κατηχου-
μένων
3 22. Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν,
23. τὸν Κύριον ἡμῶν
24. καὶ αὐτοὶ σὺν ἡμῖν δοξάζωσι
8) αʹ πιστῶν 8 25. τ῵ καταξιώσαντι ἡμᾶς
26. τοῖς οἰκτιρμοῖς σου ὑπὲρ τῶν
ἡμετέρων ἁμαρτημάτων
27. Πρόσδεξαι, ὁ Θεός, τὴν δέησιν
ἡμῶν·


- 12 -

28. ποίησον ἡμᾶς ἀξίους
29. ἱκάνωσον ἡμᾶς, οὓς ἔθου
30. μαρτυρίῳ τῆς συνειδήσεως ἡμῶν
31. εἰσακούων ἡμῶν,
32. ἵλεως ἡμῖν
9) βʹ πιστῶν 4 33. ἐπιβλέψας ἐπὶ τὴν δέησιν ἡμῶν
34. καθαρίσῃς ἡμῶν
35. δῴης ἡμῖν
36. συνευχομένοις ἡμῖν
10) χερουβικοῦ
ὕμνου
3 37. ἀρχιερεὺς ἡμῶν
38. παρέδωκας ἡμῖν ὡς δεσπότης τῶν
ἁπάντων.
39. Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν,
Ὁ Ἱερεύς, ἄρας τὸν Ἀέρα
ἐπιτίθησι τοῖς ὤμοις
τοῦ Διακόνου, λέγων·
Ἐν εἰρήνῃ ἐπάρατε τὰς χεῖρας ὑμῶν
εἰς τὰ ἅγια καὶ εὐλογεῖτε τὸν
Κύριον.
Μεγάλης εἰσόδου 1 40. Πάντων ἡμῶν (ὑμῶν) μνησθείη
Κύριος ὁ Θεὸς ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ,
πάντοτε· νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς
αἰῶνας τῶν αἰώνων.
11) Προσκομιδῆς 6 41. πρόσδεξαι καὶ ἡμῶν τῶν
ἁμαρτωλῶν τὴν δέησιν
42. ἱκάνωσον ἡμᾶς
43. ὑπὲρ τῶν ἡμετέρων ἁμαρτημάτων
καὶ τῶν τοῦ Λαοῦ ἀγνοημάτων.
44. καταξίωσον ἡμᾶς
45. εὐπρόσδεκτον τὴν θυσίαν ἡμῶν
46. ἐπισκηνῶσαι τὸ Πνεῦμα τῆς
χάριτός σου τὸ ἀγαθὸν ἐφ' ἡμᾶς,
καὶ ἐπὶ τὰ προκείμενα δῶρα ταῦτα
καὶ ἐπὶ πάντα τὸν λαόν σου.
12) ἀναφορᾶς 4 47. ΢ὺ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς
παρήγαγες
48. ἕως ἡμᾶς εἰς τὸν οὐρανὸν
ἀνήγαγες


- 13 -

49. ὑπὲρ πάντων, ὧν ἴσμεν καὶ ὧν οὐκ
ἴσμεν, τῶν φανερῶν καὶ ἀφανῶν
εὐεργεσιῶν τῶν εἰς ἡμᾶς
γεγενημένων.
50. ἣν ἐκ τῶν χειρῶν ἡμῶν
13) 3
/
2
51. Μετὰ τούτων καὶ ἡμεῖς τῶν
μακαρίων δυνάμεων,
52. πᾶσαν τὴν ὑπὲρ ἡμῶν οἰκονομίαν
πληρώσας
Λάβετε, φάγετε, τοῦτό μού ἐστι τὸ
σῶμα, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν
Ὁμοίως καὶ τὸ Ποτήριον μετὰ τὸ
δειπνῆσαι, λέγων Πίετε ἐξ αὐτοῦ
πάντες, τοῦτό ἐστι τὸ αἷμά μου, τὸ
τῆς καινῆς διαθήκης, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν
καὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν
ἁμαρτιῶν
53. καὶ πάντων τῶν ὑπὲρ ἡμῶν
γεγενημένων,
14) 2 54. κατάπεμψον τὸ Πνεῦμά σου τὸ
ἅγιον ἐφ' ἡμᾶς
55. δεσποίνης ἡμῶν, Θεοτόκου
15) 3 56. ὧν ταῖς ἱκεσίαις ἐπίσκεψαι ἡμᾶς, ὁ
Θεός.
57. ὑπὲρ τῶν ἀρχόντων καὶ τοῦ
στρατοῦ ἡμῶν
58. ἵνα καὶ ἡμεῖς ἐν τῇ γαλήνῃ αὐτῶν
16) 1 59. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν


- 14 -

17) 2 60. ἐπὶ πάντας ἡμᾶς τὰ ἐλέη σου
ἐξαπόστειλον.
61. Καὶ δὸς ἡμῖν ἐν ἑνὶ στόματι καὶ μιᾷ
καρδίᾳ
Ὁ Ἱερεὺς στραφεὶς
πρὸς τὸν λαόν, καὶ
εὐλογῶν αὐτὸν διὰ
χειρός, λέγει ἐκφώνως·
1
/
1
Καὶ ἔσται τὰ ἐλέη τοῦ μεγάλου
Θεοῦ καὶ ΢ωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ
Φριστοῦ μετὰ πάντων ὑμῶν
18) 3 62. τὴν ζωὴν ἡμῶν ἅπασαν
63. καταξίωσον ἡμᾶς μεταλαβεῖν
64. Καὶ καταξίωσον ἡμᾶς,
19) 2 65. τὰ προκείμενα πᾶσιν ἡμῖν
66. ὁ ἰατρὸς τῶν ψυχῶν καὶ τῶν
σωμάτων ἡμῶν.
20) 4 67. καὶ ἐλθὲ εἰς τὸ ἁγιάσαι ἡμᾶς
68. καὶ ὧδε ἡμῖν ἀοράτως συνών
69. μεταδοῦναι ἡμῖν (*)
70. καὶ δι' ἡμῶν (*) παντὶ τ῵ λα῵.
21) Κοινωνία
Λειτουργούν-
των
2 71. Ἰδοὺ προσέρχομαι Φριστ῵ τ῵
ἀθανάτῳ βασιλεῖ καὶ Θε῵ ἡμῶν (*)
72. ΢ῶμα τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ, καὶ
΢ωτῆρος ἡμῶν (*)
22) εὐχαριστήριος 7 73. φιλάνθρωπε, εὐεργέτα τῶν ψυχῶν
ἡμῶν
74. τῇ παρούσῃ ἡμέρᾳ κατηξίωσας
ἡμᾶς
75. Ὀρθοτόμησον ἡμῶν τὴν ὁδόν
76. στήριξον ἡμᾶς ἐν τ῵ φόβῳ
77. φρούρησον ἡμῶν τὴν ζωήν
78. ἀσφάλισαι ἡμῶν τὰ διαβήματα
79. Ὅτι σὺ εἶ ὁ ἁγιασμὸς ἡμῶν,
23) ὀπισθάμβωνος 2 80. μὴ ἐγκαταλίπῃς ἡμᾶς
81. τοῖς ἄρχουσιν ἡμῶν,
24) Προθέσεως 2 82. Φριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν
83. πλήρωσον χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης
τὰς καρδίας ἡμῶν
25) ἀπολύσεως 9 84. Φριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν

- 15 -

85. τῶν ἐν ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν
86. τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν
Ἰωάννου
87. ὁσίων καὶ θεοφόρων Πατέρων
ἡμῶν
88. ἐλεήσαι καὶ σώσαι ἡμᾶς, ὡς ἀγαθὸς
καὶ φιλάνθρωπος καὶ ἐλεήμων
Θεός.
89. Δι' εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων
ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Φριστέ, ὁ Θεός
ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς.
90. Ἡ ἁγία Σριὰς διαφυλάξοι πάντας
ἡμᾶς.
Προσφερομένου δὲ τοῦ
Ἀντιδώρου εἰς ἕνα ἕκαστον
πιστὸν ὁ μὲν Λειτουργὸς
λέγει·
Εὐλογία Κυρίου καὶ ἔλεος ἔλθοι
ἐφ᾿ ὑμᾶς.
ἧ δὶο ὑπάξρνπζα ἔθθξαζηο θαὶ ἟ πεληάθηο ὑπάξρνπζα
ἔθθξαζηο ἔρνπζηλ ἀπνιύησο ἐμεγήζηκνλ ιόγνλ.
α) Ἀλαθνξαὶ :
1) ὇ Ἱεξεὺο ἀπὸ ηῆο Ὡξαίαο Πύιεο εὐινγῶλ ηὸλ ιαόλ,
ιέγεη
·

12
᾿
-
Ἀλαθνξὰ πξὸο ηὸλ ιαόλ, πξὸ ηνῦ ἀπνιῦζαη
αὐηόλ. Ἄο ζεκεησζῇ ὅηη εἰο ηὴλ ζπγθεθξηκέλελ εὐ-
ινγίαλ ηνῦ ιανῦ δὲλ παξαηεξνῦληαη ρεηξόγξαθνη
δηαθνξνπνηήζεηο.

12
ἄλες

- 16 -

2) Καηόπηλ, πξνζθεξνκέλνπ ηνῦ ἀληηδώξνπ εἰο ἕλα
ἕθαζηνλ πηζηὸλ ὁ Λεηηνπξγὸο ιέγεη
·
-
Ἀπνιύησο πξν-
ζσπηθὴ πξνζθώλεζηο εἰο πιεζπληηθὸλ εὐγελείαο, ἂλ
θαὶ ἐζράησο
13
ὑπεηζέξρεηαη ὑπνθαζηζηνῦζα ἟
ἔθθξαζηο «ἔκθεθ ἐοὶ ςέ» θαηαξγνῦζα ηόζνλ ηὴλ
εὐθηηθὴλ ὅζν θαὶ ηὴλ εὐγέλεηαλ.
β) ὇κνίσο θαὶ δηὰ ηὴλ ὕπαξμηλ ηνῦ αἱ ἐμεγήζεηο εἶλαη
θπζηθαί.
1) Γἰο ηὴλ δέεζηλ ηνῦ Δηαθόλνπ ὑπὲξ ηῶλ Καηερνπκέ-
λσλ
·

.
2) Πξό ηῆο κεγάιεο εἰζόδνπ, ὁ Ἱεξεύο, ἄξαο ηὸλ Ἀέξα
ἐπηηίζεζη ηνῖο ὤκνηο ηνῦ Δηαθόλνπ, ιέγσλ· -
. ὇ Ἱεξεὺο ἀλαθέξεηαη πξν-
ζσπηθῶς εἰο ηὸλ Δηάθνλνλ θαηὰ ηὸ ςαικηθόλ, θαὶ
ἀθνινπζεῖ ἟ κεγάιε εἴζνδνο.
3) ἧ Γὐινγία ηνῦ ιανῦ
·
-
. Ἄο ζεκεησζῇ ὅηη εἰο ηὴλ ζπγ-
θεθξηκέλελ εὐινγίαλ ηνῦ ιανῦ δὲλ παξαηεξνῦληαη
ἐπίζεο δηαθνξνπνηήζεηο.
4) Σὰ ἕηεξα δύν ὑμῶμ ἀλαθέξνληαη εἰο ηὰ ὑπὸ ηνῦ
Κπξίνπ ιερζὲληα:

13
ἐλ Η.Π.Α. πςλνδθιὴ πξόραπθο

- 17 -

θαὶ
.
Βεβαίσο θαὶ ἐδῶ δὲλ ἤην δπλαηὸλ εἰ κὴ ἐκθηινρσξήζῃ
ἀλζξώπηλνλ ιάζνο. Γἰο ηὴλ πεξηζπνύδαζηνλ ἐξγαζίαλ ηνῦ
Rev J. M. Neale, The Liturgies of S. Mark, S. James, S. Clement,
S. Chrysostom, S. Basil, According to the Use of the Churches of
Alexandria, Jerusalem, Constantinople, London 1859, ζρνιηά-
δεηαη ὅηη ηὸ κὲλ ΢ῶκα θιᾶηαη ὑπὲξ ὑκῶλ (ζει. 135) – ὀξζῶο,
ηὸ δὲ Αἷκα ἐθρύεηαη ὑπὲξ ἟κῶλ (ζει. 136) – ιαλζαζκέλσο, ἐμ
νὗ θαὶ ηὸ παξέιαβελ δη᾿ ἀληηκεηαζέζεσο ηὸ δηαδηθηπαθὸ
θείκελνλ ηῆο ἗ιιεληθῆο ὆ξζνδόμνπ Ἀξρηεπηζθνπῆο Ἀκεξη-
θῆο,
14
δηὰ λὰ κὴ ὑπάξμῃ νὐδεκία ἀκθηβνιία ὅηη ηὰ ιάζε εἶλαη
ἀλζξώπηλα, θαὶ ὁδεγνῦλ ἟κᾶο πξὸο ηαπεηλνθξνζύλελ ἐὰλ
ἀπνδερόκεζα ηὴλ ὕπαξμίλ ησλ θαὶ ηὰ δηνξζώλνκελ.

἖ζθαικέλαη ρξήζεηο
ηνῦ θαὶ εἰο ηὴλ Λεηηνπξγίαλ ηνῦ Ἱ. Υξπζνζηόκνπ


14
http://www.goarch.org/chapel/liturgical_texts/liturgy_chrysostom_greek 29
Ἰνςλίνς 2009

- 18 -


- 19 -

5. Ἡ διαφοροποίησις τῆς γραφῆς ἡμᾶς
ἀνθ᾿ ὑμᾶς εἰς τὴν πρὸς Ῥωμαίους
ἐπιστολήν


὆ξζόδνμνο Καηλὴ Δηαζήθε
Westcott / Hort
15
,
Βηβιηθῆο ἖ηαηξίαο, ΝΑ
27

ΙΓʹ
11
Καὶ τξῦτξ, εἰδότες τὸν
καιπόν, ὅτι ὥπα ἡμᾶς
ἤδη ἐξ ὕπνξυ ἐγεποῆναι·
Καὶ τξῦτξ εἰδότες τὸν
καιπόν, ὅτι ὥπα ἤδη ὑµᾶς
ἐξ ὕπνξυ ἐγεποῆναι,
Δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμὺ ηνῦ ἡμῶμ θαὶ ὑμῶμ θαὶ ζπλαθῶλ
ηύπσλ, ἐθηὸο ηνῦ θεηκέλνπ ηῆο ιεηηνπξγίαο ὑπάξρνπζη
κεηαμὺ ηῶλ ρεηξνγξάθσλ ηῆο Καηλῆο Δηαζήθεο. ἖λδεηθηηθῶο
παξνπζηάδσ ηὴλ εὐξηζθνκέλελ εἰο ηὴλ πξὸο Ῥσκαίνπο
ἐπηζηνιήλ.
἖λ᾿ ᾗ ηὰ δπηηθὰ «θξηηηθὰ» θείκελα ἐπηιέγνπζη ηὴλ δηαθνξν-
πνηεκέλελ γξαθὴλ, ὑλᾶρ, ηὸ πξάγκαηη θξηηηθὸλ θείκελνλ
ηνῦ θαζεγεηνῦ ηῆο ΢ρνιῆο ηῆο Υάιθεο Βαζηιείνπ Ἀλησ-
ληάδνπ, ὅζηηο εἰζεγήζῃ ηὸ ἐπηζήκσο ἐλεθξηζὲλ θείκελνλ ηῆο
Καηλῆο Δηαζήθεο παξαδίδῃ ἡλᾶρ. Πεξηιακβάλεη ὁ ἀπό-
ζηνινο Παῦινο ἑαπηὸλ εἰο ηὴλ γεληθὴλ πξόζθιεζηλ ὅηι ὥπα
ἐξ ὕπνος ἐγεπθῆναι θαὶ δὲλ πξνηξέπεη κόλνλ ηνὺο ἐλ Ῥώκῃ
Υξηζηηαλνὺο, κὴ ζπκπεξηιακβάλσλ ἑαπηὸλ.
἖ὰλ δὲ ἟κεῖο ἐλ ηῷ θεηκέλῳ ηῆο Καηλῆο Δηαζήθεο δερόκεζα
ηὴλ ζπκπεξίιεςηλ ηνῦ ἀπνζηόινπ κεηὰ ηνῦ πληρώματος ηῆο

15
The New Testament in the Original Greek

- 20 -

἖θθιεζίαο, δηαηὶ λὰ δηαρσξίζσκελ ηὸ πιήξσκα ἐθ ηῶλ
ἱεξνπξγνύλησλ εἰο ηὴλ δέεζηλ ηῆο κεγάιεο εἰζόδνπ;
6. Ἡ πιθανολογικὴ ἐξήγησις τοῦ ὑμῶν
ἧ ζέζηο ηνῦ ὑπὸ δηεξεύλεζηλ ἡμῶμ/ὑμῶμ ἕπεηαη ηῆο πξὸο
ηὸλ Δηάθνλνλ ὑπὸ ηνῦ Ἱεξέσο ἐληνιῆο
. Γἶλαη δὲ πηζαλὸλ θαηὰ ηὴλ παξα-
γσγὴλ ηῶλ ρεηξνγξάθσλ, ἀλαγλώζηεο ηνῦ θεηκέλνπ λὰ θά-
κῃ παξαηήξεζηλ πξὸο ηνὺο γξαθεῖο ἀλαθνξηθὰ πξὸο ηὸ ζε-
κεῖνλ ηνῦην δηὰ ηὴλ ὀξζὴλ αὑηνῦ γξαθήλ. Ἕπνληαη ἟ ἐθθώ-
λεζηο ηῆο κεγάιεο εἰζόδνπ θαὶ ζπνξαδηθαὶ δηαθνξνπνηήζεηο
κεηαμύ ἟κῶλ θαὶ ὑκῶλ εἰο ηὰ ρεηξόγξαθα. Γἶλαη ινγηθὸλ λὰ
ὑπνζέζσκελ ὅηη γξαθεύο ηηο, ἔρσλ πξόζθαηνλ ηὴλ πξνε-
γνπκέλελ ὑπελζύκηζηλ, ἀθξίησο ἠ ἀκειῶο λὰ ἐπαλαιακβάλῃ
ηὴλ ἰδίαλ γξαθήλ, γξάθσλ ὑμῶν, θαηόπηλ δὲ λὰ ἔρσκελ
ἀληηγξαθὴλ ηαύηεο ηῆο ιαλζαζκέλεο γξαθῆο.
7. Ἡ «νέα»ἐξήγησις
ἧ ὑπὸ ηῆο ἐλ Φπιῇ «Γ.Ο.Υ» ὅπσο ἐθθαίλεηαη ἀπὸ ηὸ ἐλ
δηαδηθηύῳ ὑπ᾿ αὐηῆο ηνπνζεηεζὲλ θείκελνλ (Παξάξηεκα 6),
θαζὼο θαὶ ηνῦ Ἰ. Φνπληνύιε, ἟κεηέξνπ θαζεγεηνῦ ιεηηνπξ-
γηθῆο ηνῦ Ἀξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ἑξκε-
λεία εἶλαη ὅηη, νἱ ιεηηνπξγνῦληεο εὔρνληαη ὑπέξ πάλησλ ηῶλ
ζπκπαξόλησλ θαὶ ζπλεπρνκέλσλ εἰο ηὴλ Θείαλ Λεηηνπξγίαλ,
δειαδὴ νὐρὶ ὑπὲξ πάλησλ, ἀιιὰ ὑπὲξ ηνῦ
ιανῦ ηνῦη᾿ἔζηηλ ἐμαηξνῦληεο ἑαπηνύο. Πάλησλ – ὅισλ –
ζεκαίλεη πάντων εἰο ηὰ ἗ιιεληθά, δειαδὴ . Υξένο δὲ
πξὸο ηὴλ ςπρὴλ ηνῦ θαζεγεηνῦ κνπ, ηὸ ὑπ᾿ αὐηνῦ ιάζνο
κὴ ἀθξίησο ἀπνδερζεῖλαη, ἀιι᾿ ἐπηκειῶο δηνξζώλεηλ, θαὶ
ηνῦ ζπλνιηθνῦ αὐηνῦ ἔξγνπ ζέβεζζαη.
- 1 -

8. Καταληκτικόν συμπέρασμα
἖πὶ ηνύηῳ ηὶ πξέπεη λὰ ζπκπεξάλσκελ; Ἀλζξώπηλνλ ιάζνο
κεξίδνο γξαθέσλ ρεηξνγξάθσλ, ἠ ἟ ὀξζὴ ηῆο ζείαο Λεη-
ηνπξγίαο ἔθθξαζηο; Ἀπνδνρὴ ηῆο πξὸ ηῆο ἐθδόζεσο ηνῦ Π.
Σξεκπέια ζπλερνῦο γξαπηῆο παξαδόζεσο ηνῦ ἡμῶν, ἠ ἐπη-
βεβιεκέλε δηόξζσζίο ηνπ εἰο ὑμῶν; Δέεζηο ὑπὲξ πάλησλ,
δέεζηο ὑπὲξ ηνῦ ιανῦ, ἢ δέεζηο ὑπὲξ ηῶλ ζπκπαξόλησλ θαὶ
ζπλεπρνκέλσλ;
Πάλησλ, ζεκαίλεη πάλησλ, κεδελὸο ἐμαηξνπκέλνπ, ἐθ παλ-
ηὸο ηόπνπ θαὶ ἐλ παληὶ ρξόλῳ, δώλησλ ηε θαὶ θεθνηκεκέλσλ,
ιατθῶλ ηε θαὶ ἱεξσκέλσλ, ὅισλ ηῶλ ἐλ ηῷ Ἁγίῳ Δηζθαξίῳ
πξὸο ἁγηαζκὸλ ὄλησλ. Μεηὰ ηῶλ πάλησλ θαὶ νἱ ἱεξνπξ-
γνῦληεο κέξνο εἰζί, ἄξα – .
Δέεζηο ὑπὲξ ηνῦ ιανῦ ἀληηηίζεηαη ηόζνλ πξὸο ηὴλ γξαπηὴλ
παξάδνζηλ, θπξίσο δὲ ὅζνλ θαὶ πξὸο ηὴλ ζπλνιηθὴλ δνκὴλ
ηῆο ὀξζνδόμνπ ιεηηνπξγίαο.
Δέεζηο ὑπὲξ πάλησλ ηῶλ ζπκπαξόλησλ θαὶ ζπλεπρνκέλσλ
δὲλ δύλαηαη λὰ ἐμαηξῇ αὐηὸλ ηνῦηνλ ηὸλ ἱεξνπξγνῦληα.
Σόζνλ ηὸ ζύλνινλ ηνῦ θεηκέλνπ ηῆο Λεηηνπξγίαο, ὅζνλ θαὶ ἟
ζπλέρεηα ηῆο πξὸ ηνῦ 1935 παξαδόζεσο, θαὶ θπξίσο ηνῦ
κνλαδηθνῦ ἱεξαηηθνῦ ηῇ ἐγθξίζεη ηῆο ηνῦ Υξηζηνῦ Μεγάιεο
἖θθιεζίαο (1895) ζπγθιίλνπζη ὑπὲξ ηνῦ .

- 1 -

Παράρτημα 1
Οἱ ὑπὸ τοῦ Τρεμπέλα χρησιμοποιηθέντες κώδικες
70 θώδηθεο 3 εἱιεηάξηα =73
16

43 παιαηνηέξα κνξθή ὅπσο θαὶ εἰο ηὰ εἱιεηάξηα
6 κεηαβαηηθὴ
24 λεσηέξα κεηὰ πξνζζεθῶλ.
Οἱ θώδηθεο ηνῦ 16
νπ
αἰῶλνο Μ Ν Ξ Ο Π Σ Τ Φ Χ
Οἱ θώδηθεο ηνῦ 17
νπ
αἰῶλνο α γ δ ε δ ε η ρ σ a j m n p r s
Oἱ θώδηθεο ηνῦ 18
νπ
αἰῶλνο η t x y 1 2 3 4 5
(ὑπῆξμαλ ἀξρηεξαηηθὰ - θβ’) ἀθνινπζνῦλ θαηὰ ηὸ κᾶιινλ ἠ
ἥηηνλ ηὰ εἱιεηάξηα.
Οἱ θώδηθεο Υ Φ β θ h u παξνπζηάδνπλ πξνζζῆθάο ηηλαο
ἀιιὰ πξνζεγγίδνπλ ηὰ εἱιεηάξηα.
Μόλνλ νἱ θώδηθεο ηνῦ 16
νπ
αἰῶλνο ΢ λ μ ν μ ο π ξ ζ
Σνῦ 17
νπ
αἰῶλνο ζ π σ b c d e f j i l h i z
(ἐπάξαηε εἰο ηὰο ρεῖξαο ὑλῶμ ηὰ ἅγηα - 80)
κ λ ν ζ g l w εὔρνληαη κεγαινθώλσο ἀκθόηεξνη ὑπὲρ
πάνηων - 81
κ λ μ ν b c d f h i u w ὑλῶμ - ὑπὸ δηαθόλνπ θαὶ ἱεξέσο
w ὑλῶμ - ὑπὸ ἱεξέσο κόλνπ 82
S C πάλησλ ἡλῶμ ἐλ ὑπνζεκεηώζεη
Καὶ ηνῦ 18
νπ
αἰῶλνο u v w z ἐθπξνζσπνῦλ λεσηέξαλ ἐμέιημηλ
νἱ δὲ ν ο b d w ἀληηγξάθνπλ ἀιιήινπο
θαζὼο νἱ μ u θαὶ λ π ζ

16
Ἐλ῵ εἰο ρὴλ εἰπαγφγὴλ ἀλασέξνλραθ ὑπεξνγδνήινλρα ιώδθ-
ιεο – παξαρίθελραθ 87 πςλνκθιῶο ιώδθιεο – ὁ Τξεμπέκαο εἰο ρὸ
ιείμελνλ πςζηρεῖ ιαὶ πςγιξίλεθ μόλνλ 73 ἐμ αὐρῶλ, δίδφλ ἰδθιήλ
ρνς ὀλνμαρνκνγίαλ εἰο ἅπαλραο.

- 2 -

Βαξβεξηλὸο θῶδημ εἰο ηὸλ ὁπνῖνλ βαζίδεηαη ὁ Brightman ἀπὸ
ηνῦ Ε´ ἠ ηῶλ ἀξρῶλ ηνῦ Θ´ αἰῶλνο ἡλῶμ
Τρεμπέλας
«Κώδικας εἴχομεν ὑπ ὄψει τοὺς κάτωθι:»

Κώδιξ
ὑπ'
ἀριθμὸν
Αἰὼν Σημειοῦνται
ὑπὸ
Τρεμπέλα
1 Βυζαντινοῦ Μουσείου Εἰλητάριον 6 ΙΒ Α
2 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης Supplement 815 IA - IB
A
3 Βαρβενινὸς Κῶδιξ Η - Θ Β
4 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης Τεῦχος Περγαμηνὸν 713 ΙΒ Γ
5 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης Εἰλητάριον
Supplement
394 ΙΒ
Γ
6 Βυζαντινοῦ Μουσείου Εἰλητάριον 5 ΙΒ Δ
7 Βυζαντινοῦ Μουσείου Εἰλητάριον 7 ΙΓ Ε
8 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης Εἰλητάριον
Supplement
393 ΙΓ - ΙΔ
Ε
9 Βυζαντινοῦ Μουσείου 137 ΙΕ Ζ
10 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης Εἰλητάριον 748 ΙΔ Η
11 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης Εὐχολόγιον 662 ΙΒ - ΙΔ
Η
12 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης Εὐχολόγιον 2086 ΙΔ L
13 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 769 ΙΕ Θ
14 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης Τεῦχος Περγαμηνὸν 661 ΙΕ Ι
15 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης Τεῦχος Περγαμηνὸν 685 IE K
16 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης Τεῦχος Περγαμηνὸν 877 IE Λ

- 3 -

17 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 703 ΙϚ Μ
18 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 756 ΙϚ - ΙΖ Ν
19 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 781 ΙϚ Ξ
20 Βυζαντινοῦ Μουσείου 14 ΙϚ Ο
21 Βυζαντινοῦ Μουσείου 134 ΙϚ Π
22 Βυζαντινοῦ Μουσείου 13 ΙϚ Σ
23 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 772 ΙϚ Τ
24 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 798 ΙϚ Υ
25 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 784 ΙϚ Φ
26 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 759 ΙϚ Χ
27 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 775 ΙϚ Ψ
28 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 755 ΙϚ Ω
29 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης Εὐχολόγιον 1910 ΙϚ Q
30 Βυζαντινοῦ Μουσείου 22 IZ α
31 Βυζαντινοῦ Μουσείου 27 ΙΖ β
32 Βυζαντινοῦ Μουσείου 35 ΙΖ γ
33 Βυζαντινοῦ Μουσείου 85 ΙΖ δ
34 Βυζαντινοῦ Μουσείου 86 ΙΖ ε
35 Βυζαντινοῦ Μουσείου 88 ΙΖ ζ
36 Βυζαντινοῦ Μουσείου 4789 ΙΖ η
37 Βυζαντινοῦ Μουσείου 90 ΙΖ θ
38 Βυζαντινοῦ Μουσείου 32 ΙΗ ι
39 Βυζαντινοῦ Μουσείου 135 ΙΗ κ
40 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 702 ΙϚ λ

- 4 -

41 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 749 ΙϚ μ
42 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 752 ΙϚ ν
43 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 757 ΙϚ ξ
44 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 766 ΙϚ ο
45 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 878 ΙϚ π
46 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 1909 ΙϚ - ΙΖ R
47 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 750 IZ ρ
48 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 751 ΙϚ - ΙΖ σ
49 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 753 ΙΖ τ
50 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 754 ΙΖ υ
51 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 758 ΙΖ φ
52 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 760 ΙΖ χ
53 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 762 ΙΖ ψ
54 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 764 IZ ω
55 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 768 IZ a
56 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 770 IZ b
57 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 771 IZ c
58 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 773 IZ d
59 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης Εὐχολόγιον 668 IZ e
60 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 776 IZ f
61 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 778 IZ g
62 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 780 IZ h
63 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 782 IZ i
64 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 786 IZ j

- 5 -

65 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 802 IZ l
66 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 816 IZ m
67 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 817 IZ n
68 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 818 IZ p
69 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 819 IZ q
70 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 836 IZ r
71 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 859 IZ s
72 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 761 IH t
73 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 763 IH u
74 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 767 IH v
75 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 765 IH w
76 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 774 IH x
77 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 777 IH y
78 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 779 IH z
79 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 785 IH 1
80 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 804 IH 2
81 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 828 IH 3
82 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 860 IH 4
83 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 861 IH 5
84 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 2071 IZ 6
85 Τὸν παρὰ Daniel,
Codex…Παρισινὸν
Κώδικα
ΙΕ P
86 Τὸν παρὰ Brightman
Κώδικα τῆς Κρυπτο-
φέῤῥης δι' οὖ συμπλη-
Θ - Ι F

- 6 -

ροῖ οὖτος τὸ ἐλλεῖπον
τεμάχιον τῆς λειτουρ-
γίας τοῦ Βασιλείου
87 Τὰ εὐχολόγια
Δμητριέβσκη
ΙΖ D
88 Tὴν ἐκ τοῦ Σλαβωνικοῦ
μνημον. Γαλλικὴν
μετάφρασιν (Dumont)
ΙΖ S
89 Tὴν ἐκ τοῦ Σλαβωνικοῦ
μνημον. Ἀγγλικὴν
μετάφρασιν (King)
ΙΖ C

- 1 -

Παράρτημα 2
Ἀναφοραὶ τοῦ Τρεμπέλα καὶ ἑτέρων ἐκδόσεων
1935 Αἱ Τπεῖρ Λειηοςπγίαι, Παλαγηώηνπ Ν. Σξεκπέια, ἔθδ.
ΔΧΕ εἰο ηὴλ ιεηηνπξγίαλ ηνῦ Υξπζνζηόκνπ, ζει. 81
«Πάνηων ὑμῶν…»

ἐλῶ εἰο ηὴλ ὑπνζεκείσζηλ θαηὰ ηνὺο θώδηθαο C, S θαὶ i
«Πάνηων ἡμῶν …»


- 2 -

ἐπίζεο εἰο ηὴλ ιεηηνπξγίαλ ηνῦ M. Βαζηιείνπ, ζει. 168, ὁ
δηάθνλνο «Πάνηων ἡμῶν …» ἀιι᾿ ὁ ἱεξεὺο «Πάνηων
ὑμῶν …», ζει. 168

ζπλερίδσλ εἰο ηὰο ἑπνκέλαο ζειίδαο...- 3 -

Σὸ ἀλσηέξσ δὲλ εἶλαη θαηαιεθηηθὸλ ὑπὲξ ηῆο κηᾶο ἠ ηῆο
ἑηέξαο ἐθδνρῆο. ὇ Σξεκπέιαο νὐδὲλ ζπκπεξαίλεη, ἁπιῶο
ἐκθαλίδεη ὅηη ὑπάξρνπζη θαὶ αἱ δύν ἐθδνραί.
Σὸ ζρεηηθὸλ θείκελνλ ἐθ ηνῦ Charles Edward Hammond,
Liturgies Eastern and Western (1878) ἀλαθέξεη ,

ὡο θαὶ ηὸ ζρεηηθὸλ ηνῦ Frank Edward Brightman & Charles
Edward Hammond, Liturgies, Eastern & Western, 1896, σελ.
378.


- 4 -

἖πίζεο ηὸ θείκελνλ ηνῦ C. A. Swainson, D.D., The Greek
Liturgies Chiefly form Original Authorities, Cambridge,
Univercity Press, 1884, ζει. 124.- 5 -

Καζὼο θαὶ ηνῦ Rev J. M. Neale, The Liturgies of S. Mark, S.
James, S. Clement, S. Chrysostom, S. Basil According to the Use of the
Chueches of Alexandria, Jerusalem, Constantinople, London 1859.

- 1 -

Παράρτημα 3
Τὰ ὑπὸ τοῦ Τρεμπέλα βοηθήματα


- 2 -


- 1 -

Παράρτημα 4
Ἐνδεικτικαὶ βιβλιογραφικαὶ παρουσιάσεις
1839 Εὐχολόγιον τὸ Μέγα, Βενετία, «Πάντων ἡμῶν…»
1859 The Liturgies of S. Mark, S. James, S. Clement, S. Chrysostom, S.
Basil According to the Use of the Chueches of Alexandria, Jerusalem,
Constantinople, Rev J. M. Neale, London, «Πάντων ἡμῶν…»
1862 Εὐχολόγιον τὸ Μέγα, ἐν Βενετίᾳ, β΄ ἔκδοσις, ἐπανεκδοθὲν
ὑπὸ τῆς Ἑλληνικῆς Συπογραφίας τοῦ Υοίνικος, καὶ
ἐπανεκδιδοθὲν ὑπὸ τοῦ ἐν Ἀθήναις ἐκδοτικοῦ οἴκου
Ἀστέρος, 1986 «Πάντων ἡμῶν…»
1875 Θεία Λειτουργία, Γεωργίου Πρωτοψάλτου,
Κωνσταντινούπολις, «Πάντων ἡμῶν…»
1878 Liturgies Eastern and Western, Charles Edward Hammond, σελίς
102 «Πάντων ἡμῶν…»
1881 Θεία Λειτουργία, Ἀρχιμ. Εὐγενίου Περδικάρη, Βενετία
«Πάντων ἡμῶν…»
1884 The Greek Liturgies Chiefly form Original Authorities, C. A.
Swainson, D.D., Cambridge, Univercity Press, «Πάντων
ἡμῶν…»
1859 Rev J. M. Neale, The Liturgies of S. Mark, S. James, S. Clement, S.
Chrysostom, S. Basil According to the Use of the Chueches of
Alexandria, Jerusalem, Constantinople, London, «Πάντων
ἡμῶν…»
1895 Ἱερατικόν, τῇ ἐγκρίσει τῆς τοῦ Φριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας,
σελ. 69

1896 Liturgies, Eastern & Western, by Frank Edward Brightman &
Charles Edward Hammond, 1896, page 378, «Πάντων
ἡμῶν…»
1911 Ἐγκόλπιον Λειτουργικόν, Ἑλληνικὸν Βιβλιοπωλεῖον
Ὀδησσοῦ «Πάντων ἡμῶν …»
1935 Αἱ Σρεῖς Λειτουργίαι, Παναγιώτου Ν. Σρεμπέλα, ἔκδ. ΖΩΗ
εἰς τὴν λειτουργίαν τοῦ Φρυσοστόμου, σελ. 81 «Πάντων

- 2 -

ὑμῶν…» ἐν῵ εἰς τὴν ὑποσημείωσιν κατὰ τοὺς κώδικας C, S
καὶ i «Πάντων ἡμῶν …»
1950 Ἱερατικὸν Ἀποστολικῆς Διακονίας 1950, 1968, 1971, σελ. 88
«Πάντων ἡμῶν …»
1950 Θεία Λειτουργία Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, π. Θεοδώρου
Θεοδωρίδη «Πάντων ἡμῶν …»
1950 Parishes of the Byzantine-Ruthenian Metropolitan Catholic
Church http://www.patronagechurch.com/DL-Chrysostom-Rome_1950/htm/41.htm
http://www.patronagechurch.com/DL-Chrysostom-Rome_1950/greek_liturgkon.htm
Ἑλληνικὰ «Πάντων ΗΜΩΝ ...» ἀλλὰ
Ἀγλικὰ “all you Christians”
http://www.patronagechurch.com/Liturgikon%20E&S/Chrysostom/English/28-29e.htm
1956 "The Pocket Prayer Book for the Orthodox Christians",
τῆς Συριακῆς Ὀρθοδόξου Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς,
ἐπιμελείᾳ ἐπισκόπου Anthony Bashir, σελ. 79, "The Lord
God remember us all in his Kingdom, always: now and ever,
and unto ages of ages".
1958 Ἱεροτελεστικόν, τοῦ ἀπὸ Υιλίππων καὶ Νεαπόλεως
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν, «Πάντων ἡμῶν …»
1960 Ἱερατικὸν Ἀποστολικῆς Διακονίας 1960, 2000, 2002, 2004 σελ.
126 «Πάντων ἡμῶν …»
1960 Δογματικὰ -΢υμβολικά, Καρμίρη, Ἀθῆναι, τόμος 1
ος
«Πάντων
ὑμῶν …»
1968 ΑΡΧΙΕΡΑΣΙΚΟΝ Ἀποστολικῆς Διακονίας μετὰ τὴν μεγάλην
εἴσοδον γενομένην ἐν σιγῇ, ὑπὸ τοῦ ἀρχιερέως «Πάντων
ὑμῶν…»
1975 The Divine Liturgy, Ecumenical Publications, «Πάντων ἡμῶν »
1976 Orhtodox Liturgy, N. Patrinakos «Πάντων ἡμῶν …»
1977
1982
Divine Liturgy Hymnal, by Ernest Villas, Department of
Religious Education, GOARCH, page 36 “May the Lord our
God remember us all…”, page 37 «Πάντων ἡμῶν …»
1977 Ἱερατικόν, Ἀποστολικῆς Διακονίας, σελ. 119 καὶ σελ. 171
ΥΜΩΝ
1978 "Εἰς τὴν Θείαν Λειτουργίαν" τοῦ ἐπισκόπου Αὐγουστίνου
Καντιώτου, τόμος Β, σελ. 80, ἐκδ. Σταυρός, 1978, «Πάντων
ἡμῶν …»
1980 Ἀποστολικῆς Διακονίας ἐπὶ διευθύνσεως τοῦ νῦν

- 3 -

ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας, σελ. 28, ΥΜΩΝ, μὲ ἐντός
παρενθέσεως τὸν πλεονασμό (καὶ πάντων τῶν εὐσεβῶν καὶ
ὀρθοδόξων χριστιανῶν).
1980 Divine Liturgy, G Papadeas «Πάντων ἡμῶν …»
1982 Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ σχόλια, ὑπὸ ἱερομονάχου Γρηγορίου,
ἐκδ. ΢ύναξη, β’ ἔκδοσις Δόμος 1985, «Πάντων ἡμῶν …»
1982 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΙ΢ ΣΗ΢ ΒΤΖΑΝΣΙΝΗ΢ ΕΚΚΛΗ΢ΙΑ΢ΣΙ-
ΚΗ΢ ΜΟΤ΢ΙΚΗ΢, Δ. Γ. Παπανγιωτοπούλου, ἐκδ. ΢ΩΣΗΡ,
σελ. 142 «Πάντων ὑμῶν …»
1987 Ἱερατικὸν Ἀποστολικῆς Διακονίας «Πάντων ἡμῶν …»
1987 Μεγάλη Ἑβδομάς – Πάσχα, ἐκδ. Πάτμος, Γεωργίου Παπαδέα,
σελ. 435 & 469 «Πάντων ἡμῶν …»
1989 Σελετουγική, Ματζουλίδης, Ἀθῆναι, «Πάντων ἡμῶν »
1991 Ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ἰ. Β.
Κογκούλη
17
, Χ. Κ. Οἰκονόμου, καὶ Π. Ἰ. ΢καλτῆ, σελ. 82 ὑμῶν,
ἐνῷ «μακάρι ὅλους νὰ μᾶς θυμηθεῖ» σελ. 83.
1993 The Liturgikon, Narhtex, 1993, pages 79/80 «Πάντων ἡμῶν »
1994 Tle Liturgikon, second edition, Antakya Press, Antiochian
“all of you” p. 278
2003 Τὸ ἱεροδιακονικὸν τῆς Ἱ. Μ. Σίμωνος Πέτρας, σελ. 59,
ΥΜΩΝ
2004 Τὸ συλλειτουργικὸν τῆς Ἱ.Μ. Σίμωνος Πέτρας, 2004, σελ.
150 ΥΜΩΝ.
18

2004 Τὸ ἐγκόλπιον Ἀναγνώστου καὶ Ψάλτου, Ἀποστολικῆς
Διακονίας, σελ. 187, ΥΜΩΝ
Ἡ Θεία Λειτουργία εἰς τὰ Ἰαπωνικά, ΥΜΩΝ
www.orthodox-jp.com/liturgy/prayerbook/Liturgy_Gr_Sl_Jp.pdf
OCA – ΥΜΩΝ
Ὅλαι αἱ λειτουργικαὶ ἐκδόσεις τοῦ π. Μιχαὴλ Βαπόρη

17
Μέλους τῆς Θεολογικῆς ΢χολῆς τοῦ Α.Π.Θ., - τὸ «ὑμῶν» τοῦ
κειμένου μεταφέρεται εἰς τὴν νεοελληνικὴν διὰ τοῦ «μᾶς»
18
΢ημειωτέον ὅτι αἱ ὑπὸ τῆς Ἱ. Μ. Σίμωνος Πέτρας ἐκδόσεις
ἐπιμελήθησαν ὑπὸ τοῦ ἀειμνήστου σήμερον καθηγητοῦ Λειτουρ-
γικῆς τοῦ Α.Π.Θ. Ἰωάννου Υουντούλη.

- 4 -

(Σιμίου ΢ταυροῦ) χρησιμοποιοῦν τὸ YMΩΝ.
Τὸ κείμενον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἰς τὸ
διαδύκτιον -μονοτονικῶς - ΥΜΩΝ καὶ ἡ προσθήκη
«και πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων
χριστιανών» γίνεται ἄνευ τῆς περιλήψεώς της
ἐντός παρενθέσεως.
http://www.myriobiblos.gr/texts/greek/chrysostom_liturgy6.htm
Διάκονος Πάντων ἡμῶν μνησθείη Κύριος ὁ Θεὸς ἐν
τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ, πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς
αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ὅλους ἐμᾶς μακάρι νὰ μᾶς θυμηθῆ Κύριος ὁ Θεὸς στὴ
βασιλεία του, τώρα καὶ πάντα καὶ στοὺς ἀτελεύτητους
αἰῶνες.
http://www.phys.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/prayers/service_litourgy_translation.htm
Αἱ Ἀκολουθίαι τῆς Κυριακῆς Ἐπιμέλεια Σιμοθέου
Ματθαιάκη, Ἐκδ. ΢αλίβερος, Ἀθήνα, σελ. 392, ΗΜΩΝ
Θεία Λειτουργία, ΢αλίβερος, σελ. 47 ΗΜΩΝ

Διάκονος Πάντων ημών μνησθείη Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία
αυτού, πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
http://www.oodegr.com/oode/pateres1/xrysostomos/leitoyrgia1.htm#%C7_%CC%
C5%C3%C1%CB%C7_%C5%C9%D3%CF%C4%CF%D3
http://www.oodegr.com/oode/pateres1/xrysostomos/leitoyrgia1.htm

- 1 -

Παράρτημα 5
Ἐπεξηγηματικὴ ἀναφορὰ ἐκ τοῦ διαδικτύου τῶν Γ.Ο.Χ.
www.synodinresistance.org/Theology_el/3c4001PantonYmon.pdf
ʹ
ʹ
ʹ

- 2 -

ʹ
ʹ
ʹ

PG
BC

- 3 -

§
ϛ

- 4 -

ʹ §
§§ ʹ §
ʹ
ʹ

Πᾶλ γλήζηνλ ἀλάηππνλ θέξεη ηὴλ ὑπνγξαθὴλ ηνῦ ζπγγξαθέσο

Ἀοαγξπεύεσαθ ἡ ἀμαδηλξςίετςθρ ἣ ἀμαοαπαγχγὴ σξῦ οαπόμσξρ ἔπγξτ εἰρ σὸ ςύμξκόμ σξτ ἣ σλῆλά σξτ ιαθ᾿ ξἱξμδήοξσε σπόοξμ, ιαθὼρ ιαὶ ἡ λεσάυπαςθρ, ἣ δθαςιετή, ἣ ἐιλεσάκετςίρ σξτ, δθὰ ληφαμθιξῦ ἣ δθ᾿ ἠκεισπξμθιξῦ ἣ ξἱξτδήοξσε ἄκκξτ σπόοξτ ςτλυώμχρ οπὸρ σὰρ δθασάνεθρ σξῦ Ν. 2121/1993 ιαὶ σὴμ Δθεθμῆ ςύλβαςθμ σῆρ Βέπμηρ – Παπθςίχμ ιτπχθεῖςαμ ὑοὸ σξῦ Ν. 100/1975. Ἐοίςηρ ἀοαγξπεύεσαθ ἡ ἀμαοαπαγχγὴ σῆρ ςσξθφεθξθεςίαρ, ςεκθδξοξθήςεχρ ιαὶ γεμθιχσέπαρ ἐλυαμίςεχρ σξῦ ἐμ κόγῳ βθβκίξτ δθ᾿ ἠκεισπξμθιῶμ ἣ ἑσέπχμ λεθόδχμ ςτλυώμχρ σῷ ἄπθπῳ 51 σξῦ Ν. 2121/1993 ἄμετ γπαοσῆρ ἀδείαρ σξῦ ἐιδόσξτ.

©

Νικόλαος Ἀδάμου 130 Barrymore Blvd, Franklin Square NY 11010, USA nikolaos.adamou@live.com ἐκδόσεις ΖΤΓΟ΢ – Μάρκου Ἰ. & Τἱός, ΟΕ Ἀγγελάκη 39, 54621 Θεσσαλονίκη Σηλ. –φὰξ +30 231 027 1055 & +30 231 021 7043 www.zygos.gr – ekdoseis@zygos.gr
ii

©

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->