Πάντων ἡμῶν (ἢ ὑμῶν

)
μνησθείη Κύριος ὁ Θεὸς
ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ...;
Κοιςικὴ ἐνέςαριπ κειμέμξσ

Νικoλάου Ἀδάμου, Ph.D.
Associate Professor

The City University of New York (CUNY)
Borough of Manhattan Community College (BMCC)

ἔθδνζηο Γ’
἖θδόζεηο «Δπγόο»
Θεζζαινλίθε
2010

i

Πᾶλ γλήζηνλ ἀλάηππνλ θέξεη ηὴλ ὑπνγξαθὴλ ηνῦ ζπγγξαθέσο

Ἀοαγξπεύεσαθ ἡ ἀμαδηλξςίετςθρ ἣ ἀμαοαπαγχγὴ σξῦ οαπόμσξρ ἔπγξτ εἰρ σὸ
ςύμξκόμ σξτ ἣ σλῆλά σξτ ιαθ᾿ ξἱξμδήοξσε σπόοξμ, ιαθὼρ ιαὶ ἡ λεσάυπαςθρ, ἣ
δθαςιετή, ἣ ἐιλεσάκετςίρ σξτ, δθὰ ληφαμθιξῦ ἣ δθ᾿ ἠκεισπξμθιξῦ ἣ
ξἱξτδήοξσε ἄκκξτ σπόοξτ ςτλυώμχρ οπὸρ σὰρ δθασάνεθρ σξῦ Ν. 2121/1993 ιαὶ
σὴμ Δθεθμῆ ςύλβαςθμ σῆρ Βέπμηρ – Παπθςίχμ ιτπχθεῖςαμ ὑοὸ σξῦ Ν.
100/1975.
Ἐοίςηρ ἀοαγξπεύεσαθ ἡ ἀμαοαπαγχγὴ σῆρ ςσξθφεθξθεςίαρ,
ςεκθδξοξθήςεχρ ιαὶ γεμθιχσέπαρ ἐλυαμίςεχρ σξῦ ἐμ κόγῳ βθβκίξτ δθ᾿
ἠκεισπξμθιῶμ ἣ ἑσέπχμ λεθόδχμ ςτλυώμχρ σῷ ἄπθπῳ 51 σξῦ Ν. 2121/1993
ἄμετ γπαοσῆρ ἀδείαρ σξῦ ἐιδόσξτ.

©

Νικόλαος Ἀδάμου
130 Barrymore Blvd, Franklin Square NY 11010, USA
nikolaos.adamou@live.com

©

ἐκδόσεις ΖΤΓΟ΢ – Μάρκου Ἰ. & Τἱός, ΟΕ
Ἀγγελάκη 39, 54621 Θεσσαλονίκη
Σηλ. –φὰξ +30 231 027 1055 & +30 231 021 7043
www.zygos.gr – ekdoseis@zygos.gr
ii

iii

iv .

v .

vi .

vii .

viii .

ix .

x .

Πξόκνγνο Γ´ ἐιδόπεφο xi .

Πξόκνγνο Β´ ἐιδόπεφο Θὰ ἤθεκα λὰ ἐισξάπφ ρὸλ πεβαπμὸ ιαὶ ρὴλ εὐγλφμνπύλη μνς πξὸο ρὴλ Α. Ἡ ὀξγάλφπθο ιαὶ πτερθιὴ πςζήρηπθο γίλεραθ ἀλὰ πηγὴ ιαὶ τξνλνκνγία τεθξνγξάσφλ. Δὲλ καμβάλεθ ὑπ’ ὅυθλ τεθξόγξασα ἐι Κφλπραλρθλνςπό- xii . Παλαγθώραρνλ Οἰινςμελθιὸλ Παρξθάξτηλ Κφλπραλρθλνςπόκεφο ιαὶ Νέαο Ῥώμηο γθὰ ρὴλ ἀλραπόιξθπθ ρνς π’ αὐρὴ ρὴλ ἐξγαπία. Χρονολογικὴ κατανομὴ χρησιμοποιηθέντων Χειρογράφων 40 35 30 25 20 15 10 5 0 36 21 14 1 1 8 9 1 10 11 5 12 2 2 13 14 6 15 16 17 18 Αἰὼν Τὸ 93% ρῶλ ὑπὸ Τξεμπέκα τξηπθμνπνθηθέλρφλ τεθξνγξάσφλ πξνέξτνλραθ ἐι ρῆο ἐθλθιῆο βθβκθνθήιηο ρῆο Ἑκκάδνο (66) ιαὶ ρνῦ Βςζαλρθλνῦ μνςπείνς (17). Θ. Ἡ δεςρέξα ἔιδνπθο πεξθκαμβάλεθ ὄτθ σφρνσξασθιὴ ἀκκὰ ἔλρςπν παξάθεπθ ρῶλ ὑπὸ Τξεμπέκα τεθξνγξάσφλ εἰο ρὸ Παξάξρημα 1. Ἐπίπηο εἰο ρὸ ιείμελν παξνςπθάζεθ ρὰ ἐλ κόγῳ τεθξόγξασα εἰο ὀξγαλφμέλη μνξσὴ δθὰ πίλαινο. ὅπφο ἐισξάζεραθ πρὸ ἀπὸ 24ηο Ἰνςλίνς γξάμμα ρνῦ ἀξτθγξαμμαρέφο ρῆο Ἱεξᾶο Σςλόδνς ρνῦ Οἰινςμελθινῦ Παρξθαξτείνς.

Τὰ τεθξόγξασα δὲλ ἀμθνκνγνῦλραθ πνθνρθιῶο. ἀλρθμερφπίζνλραθ ἰπνδςλάμφο ἐλ῵ ρὸ 87% αὐρῶλ πξνέξτεραθ ἐι ρνῦ 15νς ἔφο ρνῦ 18νς αἰῶλνο. Δἰο αὐρνὺο ρνὺο ιώδθιαο βαπίζνλραθ αἱ ἐλ Ἠλφμέλῳ Βαπθκείῳ ἐιδόπεθο ἀλασεξόμελαθ εἰο ρὸ Παξάξρημα 2. Σθλᾶ ἤ ρῆο Ἰεξνςπακήμ.κεφο. Ἄθφλνο. xiii . Καρὰ ρὴλ γλώμη ρνῦ πςγξασέφο ὁ Βαξβελθλὸο ιῶδθμ ιαὶ ὁ παξὰ Brightman ιώδθμ ρῆο Κξςπρνσέῤῥηο πξέπεθ λὰ κησθνῦλ πκένλ πνβαξῶο ὑπ’ ὄυθλ. δηκαδὴ ρῆο ρνςξινιξαρθιῆο πεξθόδνς.

xiv . πατέρων ἸωακεῈμ Βαλασιάδη καΈ Μιλτιάδου ΕὐθυμῈου. μοῦ ἔδωσαν νὰ καταλάβω ὅτι. εἶναι ἐξ ἴσου σημαντικὴ μετὰ τῆς τῶν ἐπαϊόντων τοποθετήσεως εΉς ἐπιστημονικὰς συζητήσεις θεμάτων ἁπτομένων τόσον τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης τῆς ΒῈβλου ὅσον καΈ λειτουργικῆς. ἡ συμμετοχὴ τῶν ἀγαπώντων τὴν ἀλήθειαν καΈ ἀναζητούντων αὐτήν. παρουσιάζω τὸ παρὸν πόνημα. σεβαστὸν καΈ λῈαν ἀγαπητόν. κ. ἀφιερούμενον εΉς τὸν διαφορετικὴν γνώμην ἄχρι τοῦδε ἔχοντα. ἀρχιεπῈσκοπον Ἀμερικῆς κ. Οὕτω. ἐκ ΘεσσαλονῈκης ὁρμώμενον. καΈ ἡ παρακολούθησις τῶν ἐκδόσεων λειτουργικῶν βιβλῈων ἀφ’ ἑτέρου. μετὰ παρότρυνσιν τῶν Ὴερολογιωτάτων πρωτοπρεσβυτέρων τοῦ ΟΉκουμενικοῦ Θρόνου. Δημήτριον.Πρόλογος 1ης ἐκδόσεως Ἀπὸ καιροῦ ἡ συμμετοχή μου εΉς τὰς συζητήσεις τῆς ἠλεκτρονικῆς ἐπικοινωνῈας διὰ τὰ Ἑλληνικὰ τῆς Καινῆς Διαθήκης ἀφ᾿ ἑνός. ἐλπῈζων ὅτι θὰ μεταπεισθῇ.

xv .

Ο. Τξεμπέκα 3. ιαὶ ρῆο μεκέρηο «Τξεῖο Λεθρνςξγίαθ» ρνῦ Π. Ἡ «λέα» ἐμήγηπθο 8. Ἡ παξνςπία ρῆο γξασῆο ιαρ᾿ ἀλρθδθαπρνκὴλ ρνῦ ἐλ ρῇ Λεθρνςξγίᾳ 5. ἐλρύπφλ ἐιδόπεφλ. Καρακηιρθιὸλ πςμπέξαπμα 5 8 13 17 18 18 19 Παξάξρημα 1 Παξάξρημα Παξάξρημα Παξάξρημα Παξάξρημα Οἱ ὑπὸ ρνῦ Τξεμπέκα τξηπθμνπνθηθέλρεο ιώδθιεο 2 Ἀλασνξαὶ ρνῦ Τξεμπέκα ιαὶ ἑρέξφλ ἐιδόπεφλ 3 Τὰ ὑπὸ ρνῦ Τξεμπέκα βνηθήμαρα 4 Ἐλδεθιρθιαὶ βθβκθνγξασθιαὶ παξνςπθάπεθο 5 Ἐπεμηγημαρθιὴ ἀλασνξὰ ἐι ρνῦ δθαδθιρύνς ρῶλ Γ.Χ. Ἡ πθθαλνκνγθιὴ ἐμήγηπθο ρνῦ ὑμῶν 7. Ἡ πςλέτεθα ρνῦ ιεθμέλνς 4. Μαξρςξίαθ ἐι τεθξνγξάσφλ. Δἰπαγφγή: Ἡ ἐισώληπθο ἐλ ρῇ μεγάκῃ εἰπόδῳ 2.Πίναξ Περιεχομένων 1. 1 xvi 20 23 28 30 39 . Ἡ δθασνξνπνίηπθο ρῆο γξασῆο ἡμῶν ἀλθ᾿ ὑμῶν εἰο ρὴλ πξὸο Ῥφμαίνςο ἐπθπρνκήλ 6.

xvii .

.

Ἀπφθεοθςιξοῆρ Ἀλεπθιῆρ δθὰ σὴμ οαπξφὴμ σξῦ Ἱεπασθιξῦ σξῦ Οἰιξτλεμθιξῦ Πασπθαπφείξτ σξῦ 1895. Σεπαυεὶλ Wing. ἱεπξιήπτια σῆρ Ἱ. πεξηιακβάλεηαη ἟ ἐθθώλεζηο ηνῦ ἱεξέσο θαὶ ηνῦ δηαθόλνπ εἰο ηὴλ κεγάιελ εἴζνδνλ ὡο ἐλ ἀληηζέζεη κὲ ηὸ ζύλεζεο Γἰο ηὰ ἗ιιεληθὰ δὲλ δηαθξίλεηαη ἞ρεηηθῶο ηὸ «ὑλῶμ» ἐθ ηνῦ «ἡλῶμ». Εὐφαπθςσῶ σὸμ ἀνθόσθλξμ ςτλβξκαθξγπάυξμ ι. Γἰο ηὰ Ἀγγιηθά. ὡο θαὶ ἐλ ἄιιαηο γιώζζαηο. ἟ δηά2 θξηζηο εἶλαη εὐζέσο ἀληηιεπηή. Academic Dean and Professor of Sacred -1- . Φκχπίμηρ. οκείςσαρ ςτζησήςεθρ εἶφξμ ἐοὶ σξῦ οπὸρ δθεπεύμηςθμ θέλασξρ. ιαὶ σὸμ υίκσασξμ οαμξςθξκξγθώσασξμ ἀπφθλαμδπίσημ Νθιηυόπξμ Μαμάδημ. ὅςξμ ιαὶ σξῦ ιεθλέμξτ σξῦ λαιαπθςσξῦ Τπελοέκα. ιαθὼρ ιαὶ σὸμ οαμξςθξκξγθώσασξμ ἀπφθλαμδπίσημ Ἀθαμάςθξμ Σθαλάιημ. Jack Custer. Ἀμδπέαμ Ματπξτδῆ. Τςτὸλ κάθη ἢ ἐκκείυεθο ρνῦ παξόλρνο πνλήμαρνο βαξύλνςπθ μόλνλ ρὸλ πςγγξασέα. σὸμ αἰδεςθλξκξγθώσασξμ οπχσξοπεςβύσεπξμ σξῦ Οἰιξτλεμθιξῦ Πασπθαπφείξτ ο. σόςξμ δθὰ σὰρ ςτζησήςεθρ ἂρ εἶφξμ λεσ᾿ αὐσξῦ. ὅςξμ ιαὶ σὰρ οαπασηπήςεθρ σξτ ἐοὶ σξῦ σεκθιξῦ ιεθλέμξτ.1. δθὰ σὴμ οξκτσθλξσάσημ βξήθεθάμ σχμ ιασὰ σὴμ ἐοενεπγαςίαμ σξῦ ιεθλέμξτ. ἐζράησο. ἀπφθεπασθιὸμ ἐοίσπξοξμ Ἐξπδαίαρ σῆρ Ἱ. ιαθὼρ ιαὶ οπὸρ σὸμ Dr. σὸμ ἱεπξκξγθώσασξμ ἀπφθδθάιξμξμ σῆρ Ἱ. Μ. Ἰχαιεὶλ Βακαςθάδημ δθὰ σὴμ οαπξφὴμ οκείςσχμ ἐι σῶμ ἀμαυξπῶμ σξῦ ἀμακτσθιξῦ οίμαιξρ οεπθέφξμσξρ σὴμ βθβκθξγπαυίαμ ιαὶ ιτπίχρ σῶμ οακαθῶμ ὀπθξδόνχμ ἐιδόςεχμ. Μ. 2 Μὴ γμχπίζχμ σὴμ Σκαβχμθιήμ. δθὰ σὴμ οεπθςοξύδαςσξμ ἐοὶ σξῦ θέλασξρ ἐοθςσξκήμ σξτ οπόρ λε. Fr. Εἰσαγωγή:1 Ἡ ἐκφώνησις ἐν τῇ μεγάλῃ εἰσόδῳ Eἰο ἐληύπνπο ἐθδόζεηο ηῆο Θείαο Λεηηνπξγίαο. ἀοητθύμθημ οπὸρ σὸμ υίκσασξμ οπεςβύσεπξμ σξῦ ικίλασξρ σξῦ Πασπθαπφείξτ Μόςφαρ ἐμ ΗΠΑ ο. Ίχαιείλ. Φκχπίμηρ. Γἰο ηὴλ ΢ιαβσληθὴλ γίλεηαη 1 Θὰ ἤθεκα μὰ εὐφαπθςσήςχ σὸμ αἰδεςθλξκξγθώσασξμ οπχσξοπεςβύσεπξμ σξῦ Οἰιξτλεμθιξῦ Πασπθαπφείξτ ο. Μθκσθάδημ Εὐθτλίξτ λεσὰ σξῦ ὁοξίξτ ὡρ ιαὶ σξῦ οπξαμαυεπθέμσξρ ο.

εἰο 4 3 κὲλ ηὴλ ἗ιιεληθὴλ δίδεη ἡλῶμ. ὁ δηαδηθηπαθὸο ηόπνο ηῆο Byzantine-Ruthenian Metropolitan Catholic Church παξαζέησλ ηὸ ἐλ Ρώκῃ 1950 ἐθδνζὲλ θείκελνλ. εἰο δὲ ηὴλ Λεηηνπξγίαλ ηνῦ Μεγάινπ Βαζηιείνπ «ηὰ θαηὰ Υξπζόζηνκνλ ὁξηδόκελα». 58. PA USA.htm http://www.ρξῆζηο ηνῦ «ὑλῶμ» θαὶ νὐδέπνηε ἐγέλεην ρξῆζηο ηνῦ «ἡλῶμ». ἐλῷ ηὸ Ἱεπαηικὸν ηνῦ 1950.com/DL-Chrysostom-Rome_1950/greek_liturgkon. ἟ ἐλ ΕΠΑ Ἀγγιηθὴ ἔθδνζηο ηῆο Λεηηνπξγίαο ηνῦ ἱεξνῦ Υξπζνζηόκνπ ὑπὸ ηνῦ ἐπηζθόπνπ ηνῦ Παηξηαξρείνπ Ἀληηνρείαο Anthony Bashir (1956) πεξηιακβάλεη all of us (ἡλῶμ). Cyril and Methodius. ἐπηκειείᾳ ηνῦ ινγίνπ κεηξνπνιίηνπ ἗ιβεηίαο Δακαζθελνῦ (1986) Scripture at the Byzantine Catholic Seminary of Ss. 3 4 5 http://www. Pittsburgh.patronagechurch. εἰο παξάιιεινλ ἗ιιεληθὴλ θαὶ Γαιιηθήλ. ἀλαθέξεη 5 « ». ὇ δηθηπαθὸο ηόπνο ηῆο ἖θθιεζίαο ηῆο ἗ιιάδνο. Παξνκνίσο. ἐπαλεθδνζὲλ ηῷ 2000. ἐπαλεθδνζὲλ ηῷ 1968 & 1971. ηὸ Ἱεπαηικὸν ηνῦ 1960. ἐλῷ ἟ δεπηέξα ἔθδνζηο ηνῦ Antakya Press (1994) ηῆο ἐλ ΕΠΑ κεηξνπόιεσο ηνῦ ἐλ ιόγῳ παηξηαξρείνπ πεξηιακβάλεη all of you (ὑλῶμ).htm -2- . ζει.com/Liturgikon%20E&S/Chrysostom/English/28-29e. Eἶλαη ἀμηνζεκείσηνλ ὅηη. ἧ Θεία Λειςξσογία ςξῦ ἐμ Ἁγίξιπ Παςοὸπ ἡμῶμ Ἰωάμμξσ ςξῦ Χοσρξρςόμξσ. εἰο ηὴλ Λεηηνπξγίαλ ηνῦ ἱεξνῦ Υξπζνζηόκνπ. Tὸ Εὐχξλόγιξμ ςὸ Μέγα. ἟ ἔθδνζηο ηνῦ Ἱεπαηικοῦ (1977).gr/texts/greek/chrysostom_liturgy6.myriobiblos. θαζὼο θαὶ ηὸ Ἱεπαηικὸν ηνῦ 1987 ἀλαθέξνπζηλ ἡλῶμ. ἐπαλεθδνζὲλ βάζεη ηῆο ἐλ Βελεηίᾳ β΄ ἐθδόζεσο ηνῦ 1862.patronagechurch. 2002 & 2004.htm http://www. θαζὼο θαὶ Τὸ ἐγκόλπιον Ἀναγνώζηος καὶ Ψάληος (2004) ἀλαθέξνπζηλ ὑλῶμ. εἰο δὲ ηὴλ Ἀγγιηθὴλ all of you (ὑλῶμ). Γἰο ηὴλ ἗ιιεληθὴλ ἟ ρξῆζηο ηνῦ «ὑλῶμ» πιεζαίλεη.

἟ εἰο λενειιεληθὴλ ἀπόδνζηο ηνπ δίδεη «μακάπι ὅλοςρ νὰ μᾶρ θςμηθεῖ» (ζει. ἀιι᾿ νὐρὶ νἱ πξεζβύηεξνη κεηὰ ηῶλ δηαθόλσλ. ὅηη ηὴλ ὑπὸ ηνῦ θαινῦ ιεζηνῦ ἀλαθνξὰλ πνηνύκεζα «Μλήπθηρθ ἡμῶλ. ἐθδόζεσο Ἀπνζηνιηθῆο Δηαθνλίαο ηῆο ἖θθιεζίαο ηῆο ἗ιιάδνο (1968). πξὸο ηνὺο ἱεξεῖο θαὶ ηὸλ δηάθνλνλ ἀπεπζπλόκελνο.ἐπίζεο ἀλαθέξεη « ». ἐλ ρῇ βαπθκεία Σνς» (Λνπθᾶ 19.Θ. κεηὰ δὲ ηὴλ ἐπίζηζηλ ηνῦ κηθξνῦ ὠκνθνξίνπ ἐπὶ ηνὺο ὤκνπο ηνῦ ἐπηζθόπνπ. κλείαλ πνηεῖ ηνῦ . Σὸ ἀξρηεξαηηθὸλ.Π. 83). 30). δειαδὴ ἀπνδίδεη ὄρη ηὸ ἀλαγξαθὲλ ἀιιὰ ηὸ «ἡμῶν». Ἡ Θεία Λειςξσογία μεςὰ ρχξλίωμ. θαὶ ηὴλ ἐθθώλεζηλ ὁ ἐπίζθνπνο παξαιακβάλσλ ηὸ δηζθάξηνλ ιέγεη Γἶηα δέ. παλνζηνινγησηάηνπ Γξεγνξίνπ. παξείᾳ ηῇ θσλῇ ιέγεη. ὇ ἐπίζθνπνο ηύπνο ηνῦ Κπξίνπ ἐζηί. ζπκθσλῶλ κεηὰ ηνῦ Φισξίλεο Αὐγνπζηίλνπ εἰο ηὴλ ἀπνδηδνκέλελ ἑξκελείαλ. ἧ ἔθδνζηο ηνῦ θαζεγνπκέλνπ ηῆο ἐλ Ἄζῳ κνλῆο Γξεγνξίνπ. ἐλ ἀληηζέζεη κὲ ηὸ ζεσξνύκελνλ ὅηη ηὸ πεξηβόιαηνλ ηῆο Δεζπνίλεο Θενηόθνπ ἀζπάδεηαη ηὴλ θαηλνηνκίαλ. ὁξίδεη ηὴλ κεγάιελ εἴζνδνλ ἐλ ζηγῇ γηλέζζσ. Οὐ δένλ ἐθ ηνύηνπ ηὰ ηνῦ ἐπηζθόπνπ εἰο ηνὺο ἱεξεῖο ἀπνδηδέζζσ. -3- . ὇ θαζεγεηὴο ηῆο Θενινγηθῆο ΢ρνιῆο ηνῦ Α. Κύξθε. Κνγθνύιεο ἐλῳ παξαζέηεη «ὑμῶν» ὡο «παξαδνζὲλ» θείκελνλ εἰο ηὸ ἔξγνλ ηνπ «Ἡ Θεία Λειηοςπγία ηοῦ Ἁγίος Ἰωάννος ηοῦ Χπςζοζηόμος». θ.

἖λ δὲ ηῇ πεξηπηώζεη ἑλὸο ιεηηνπξγνῦληνο ἱεξέσο. ἖ὰλ ὄλησο ἟ ἔθθξαζηο Πάμσχμ ἡλῶμ εἶλαη ιαλζαζκέλε. ἄλεπ δηαθόλνπ. κὴ παξηζηακέλσλ ἠ ζπιιεηηνπξγνύλησλ ἑηέξσλ θιεξηθῶλ ὑπὲξ αὐηνῦ εὔρεζζαη. 6 ἧ ἐξγαζία αὕηε ζθνπὸλ ἔρεη ηὴλ ἀθαδεκατθὴλ δηεξεύλεζηλ ηνῦ πξνθύςαληνο δεηήκαηνο. νὗηνο δὲ ηνὺο ινηπνὺο πάληαο. ἐπέθεξε ηξνπνπνηήζεηο ηηλὰο ηνῦ ἐπ᾿ αὐηνῦ. Σόζνλ δὲ ὁ πξνθαζήκελνο ηῆο ἐλ ιόγῳ ἀξρηεπηζθνπῆο. ὅζνλ θαὶ ἐπηθαλεῖο θιεξηθνὶ ηῆο Μεγάιεο ηνῦ Υξηζηνῦ ἖θθιεζίαο. ἧ ἁξκνδία ἐπηηξνπὴ ηῆο Πεξηθεξεηαθῆο ΢πλόδνπ ηῆο ἗ιιεληθῆο ὆ξζνδόμνπ Ἀξρηεπηζθνπῆο Ἀκεξηθῆο.Ἔηη δὲ κλείαλ πνηήζνκελ ὅηη ἟ θξάζηο παξείζθξεζίο ἐζηη. θαίηνη ἐλ ηῷ Ἀξρηεξαηηθῷ πεξηιακβαλνκέλε. νὔθ ἐζηηλ ὀξζὸλ νὗηνο κόλνλ ὑπὲξ ηνῦ ιανῦ. ζηξαηεγηθὰο ζέζεηο θαηέρνληεο. ἐμεηάδνπζα (2009) ηὸ ἑιιεληθὸλ θείκελνλ ηῆο Λεηηνπξγίαο ηνῦ ἱεξνῦ Υξπ- ζνζηόκνπ. νἱ πάληεο κλεκνλεύνληαη θαηὰ . θξνλνῦλ ὅηη ἐπηβάιιεηαη δηόξζσζηο ηνῦ ἐλ ιόγῳ “λάθοςρ” ὡο νὗηνη ἐμέζεζαλ πξόο κε θαηὰ πξνζσπηθὰο πξνθνξηθὰο ἐπηθνηλσλίαο. θαὶ νὐρὶ θαὶ ὑπὲξ αὐηνῦ ηὴλ κλείαλ ηνῦ Κπξίνπ πνηνύκελνο. κεηαμὺ ηῶλ ὁπνίσλ θαὶ ἟ ἀληηθαηάζηαζηο ηνῦ ἡλῶμ δηὰ ηνῦ ὑλῶμ ἐλ ηῇ κεγάιῃ εἰζόδῳ. ηὸλ ὡο ἄλσ ηῦπνλ ὁ δηάθνλνο ἠ ἱεξεὺο κλεκνλεύεη ηὸλ ἐπίζθνπνλ. θαὶ ἐπηβάιιεηαη ἀπνθαηάζηα6 Ἡ Ἑιικηπία ρῆο Ἑκκάδνο ἔτεθ ἤδη ἀπνσαλθῆ ἐπθπήμφο δθασόξφο πφο ἀπὸ ρὰο πξνραθείπαο ἐλ ΗΠΑ ρξνπνπνθήπεθο ρνῦ ιεθμέλνς ρῆο κεθρνςξγίαο. αἱ δὲ πτερθιαὶ πςλνδθιαὶ ἀπνσάπεθο εὑξίπινλραθ δημνπθεςμέλαθ εἰο ρὰ Ἱεξαρθιὰ πξνπσάρφο ἐιδνθέλρα ὑπὸ ρῆο Ἀπνπρνκθιῆο Δθαινλίαο. -4- . ἖λ ἀξρηεξαηηθῇ ιεηηνπξγίᾳ.

ἐπηηξνπείαλ ὑπὸ ηῆο ἗ιιαδηθῆο ἐθθιεζίαο. ηόηε. -5- . ἄρξη θαηξνῦ. ὡο εἴθθπραθ ἐπτάρφο. παξνκνίσο πξέπεη λὰ ιεθζνῦλ κέηξα δηὰ ηὴλ ἑληαίαλ κνξθὴλ ηῆο ὆ξζνδόμνπ Λεηηνπξγίαο. ιαὶ λὰ μὴ πξάρρῃ εἷο ἕιαπρνο κεθρνςξγὸο ιαρὰ ρὸ δνινῦλ. Οἰθνπκεληθὸο Παηξηάξρεο. ηόηε αὕηε πξέπεη λὰ γίλῃ δηὰ ηῆο θαλνληθῆο ὁδνῦ. ἖ὰλ ὅκσο ἟ ἔθθξαζηο Πάμσχμ ὑλῶμ εἶλαη ιαλζαζκέλε. κεηὰ ηῆο αὐηῆο ἁξκνδηόηεηνο θαὶ εὐζύλεο ζὰ ἀζρνιεζῇ θαὶ κὲ ηὸ πξνθῦςαλ ζέκα. 7 Γἶκαη βέβαηνο ὅηη ὁ ἀξρηεπίζθνπνο Κσλζηαληηλνππόιεσο θαὶ Νέαο Ρώκεο. θ. ὅζηηο ὀξζῶο ἞ζρνιήζε κὲ ηὰ πεξὶ ηὴλ ὀξζὴλ κλεκόλεπζηλ ηνῦ ἐπηζθόπνπ εἰο ἐπαξρίαο ηνῦ ζξόλνπ Κσλζηαληηλνππόιεσο δηαηεινύλησλ ὑπὸ πξνζσξηλήλ. ὅηαλ πνλεξῶο θαὶ θαθνβνύισο ἐπερεηξήζε ἀιιαγὴ ηαύηεο. δηὰ ζπλνδηθῆο δεινλόηη ἀπνθάζεσο.ζηο.θ. Βαξζνινκαῖνο. θαὶ νὐρὶ δηὰ ζπλερηδνκέλσλ ἐθδόζεσλ αἵηηλεο θέξνπζη ηὴλ κίαλ ἠ ηὴλ ἄιιελ γξαθήλ. 7 Δἶλαθ πημαλρθιὸλ λὰ δθαρηξῆραθ ἑλθαῖνλ ρὸ ιείμελνλ ρῆο κεθρνςξγίαο εἰο ὅκαο ρὰο ὀξθνδόμνςο ἐπαξτίαο. νὗηνο.

.

Ὅ πνηε Μεηξνπνιίηεο Σξαπεδνῦληνο. κὲ θπξίαξρνλ θξηηήξηνλ ηὴλ ἀληη-Βπδαληηλήλ ησλ ζέζηλ. ἐντύπων ἐκδόσεων. ἄλεπ ζηαζκίζεσο. Αἱ «θξηηηθαὶ» ἐθδόζεηο ηῆο Κ. καὶ αἱ «Τρεῖς Λειτουργίαι» τοῦ Π. Ὅπσο ἐλ ηῇ Κ. θαὶ πξὸο ηνῦην ἟ ἐκπεηξία ηῆο θξηηηθῆο ηνῦ θεηκέλνπ ηῆο Καηλῆο Δηαζήθεο ἐθ κέξνπο ηῆο ὆ξζνδόμνπ ἖θθιεζίαο. θαη᾿ ἀληηδηαζηνιὴλ πξὸο ηὴλ ηῶλ ἐμ᾿ ἑζπεξίαο «θξηηηθῶλ» ἀληηκεηώπηζηλ ηνῦ Βπδαληηλνῦ θεηκέλνπ εἶλαη ρξεζηκσηάηε. Σξεκπέια ηῷ 1936. Μαρτυρίαι ἐκ χειρογράφων. Τρεμπέλα Δηαθνξεηηθαὶ γξαθαὶ δὲλ εἶλαη ἄγλσζηνη εἰο ρεηξόγξαθα θείκελα.2.. ὑπάξρεη ζσνέτεια ηῆς παραδόζεως ηοῦ κειμένοσ εἰο ηὴλ ἑιιεληθὴλ ἐμηθλνπκέλεο ἕσο θαὶ ηῆο ἐθδόζεσο ηῆο ἐξγαζίαο ηνῦ Π.Δ. Σξεκπέια ἀλαθέξεηαη ὅηη ηὸλ Ννέκβξηνλ ηνῦ 1932 θαηεξηίζζε ὑπὸ ηῆο Μεγάιεο ηνῦ Υξηζηνῦ ἖θθιεζίαο ἐπηζηεκνληθὴ ἐπηηξνπὴ δηὰ ηὴλ πξνεηνηκαζίαλ θαὶ θαηάξηηζηλ ηῶλ ιεηηνπξγηθῶλ βηβιίσλ ἐλ ὄςεη λεσηέξαο ησλ ἐθδόζεσο.Δ. δηὰ ηνῦ θαζεγεηνῦ ηῆο Θενινγηθῆο ΢ρνιῆο ηῆο Υάιθεο Β. ἀπειιαγκέλσλ ηπρὸλ ἢδε παξεηζθξεζάλησλ ηππνγξαθηθῶλ ζθαικάησλ θαὶ ἄιισλ ἀιινηώζεσλ. ἀλαθεξνύζεο . θαὶ κεηέπεηηα Ἀξρηεπίζθνπνο Ἀζελῶλ. νὕησ θαὶ ἐλ ηῷ θεηκέλῳ ηῆο ιεηηνπξγίαο ηνῦ Υξπζνζηόκνπ. -1- . Ἀλησληάδνπ. δὲλ ἀθνινπζνῦλ ηὴλ ἀξρὴλ ηῆο ζπλερνῦο παξαδόζεσο ηνῦ θεηκέλνπ. ἧ ἀξρὴ ηῆο ζσνετοῦς παραδόζεως ηοῦ κειμένοσ εἶλαη θπξίαξρνο θαὶ ὑπεξηεξνῦζα ηῆο ζηαηηζηηθῆο ἀληηκεησπίζεσο ρεηξνγξάθσλ. Γἰο ηὴλ εἰζαγσγὴλ ηῆο ἐλ ιόγῳ ἐξγαζίαο ηνῦ Π. Υξύζαλζνο πξνήδξεπζε ηῆο ἐπηηξνπῆο.

ὅπφο ὑπ᾿ αὐρνῦ δίδνλραθ. ρῇ 15ῃ Ἀπξθκίνς ρνῦ 1935. S θαὶ i 8 Δἰο ρὸ Παξάξρημα 1 βκέπεθ ρθο ρνὺο τξηπθμνπνθηθέλραο ιώδθιαο ὅπφο ὑπ᾿ αὐρνῦ παξνςπθάζνλραθ ιαὶ πςζηρνῦλραθ. γελνκέλεο ἐπὶ 8 ηῇ βάζεη ηῶλ ὑπεξνγδνήθνληα θσδίθσλ εὑξηζθνκέλσλ εἰο Ἀζήλαο. Ἁκίιθαο Ἀιηβηδᾶηνο. Γεώξγηνο ΢σηεξίνπ θαὶ Νηθόιανο Βέεο κὲ γξακκαηέα ηῆο ἐπηηξνπῆο ηὸλ Π. ζει. 10 Οἱ ιώδθιεο C & S βαπίζνλραθ εἰο πκαβφλθιὸλ ιείμελνλ ἀπνδθδόμελνλ εἰο Ἀγγκθιὴλ ιαὶ Γακκθιὴλ. ἧ ἐπηηξνπὴ ἀπεθάζηζε ηὴλ ἔθδνζηλ αὐηῆο ηῆο θξηηηθῆο κειέηεο «ὥςσε. ρνῦ Τξαπεζνῦλρνο Χξςπάλθνς. ἀλαθέξεη . -2- . Θὰ ἀλέμελε ρὶο ρὴλ ἀλαγξασὴλ «ὑμῶλ» ὡο εἴθθπραθ εἰο ρὴλ πκαβφλθιὴλ παξάδνπθλ. ὡο ζεκεηνῦηαη. 9 Ἀλρὶ πξνκόγνς. Σξεκπέιαλ. ὑπὸ ρνῦ πξνέδξνς ρῆο ἐπθρξνπῆο. Βαζηιείνπ θαὶ Ἰαθώβνπ εἰο κνξθὴλ βηβιίνπ ἑηνίκνπ πξὸο ἐθηύπσζηλ.κέιε ηῆο ὁπνίαο ἤζαλ ὁ Μεηξνπνιίηεο Καζζαλδξείαο Γἰξελαῖνο θαὶ νἱ θαζεγεηαὶ ηνῦ Παλεπηζηεκίνπ Ἀζελῶλ Κσλζηαληῖλνο Δπνβνπληώηεο. Τὸ δεύρεξνλ μέξνο ρνῦ παξαξρήμαρνο παξνςπθάζεθ ρὸλ πίλαια ρῶλ ιφδίιφλ ιαὶ ρὰο ἀλρθπρνθτίαο ρφλ μερὰ ρῶλ ἐλ ραῖο βθβκθνθήιαθο ὑπαξτόλρφλ ιφδίιφλ. ὅοεπ δθὰ σὴμ ἀπσθόσησα αὐσξῦ θὰ ἠδύμασξ μὰ ἐγιπθθῇ 9 οπὸρ ιξθμὴμ οαςῶμ σῶμ ὀπθξδόνχμ ἐιικηςθῶμ φπῆςθμ. εἰο ηὴλ ιεηηνπξγίαλ ηνῦ Υξπζνζηόκνπ. Μεηὰ ἕλ θαὶ ἣκηζπ ἔηνο ὁ γξακκαηεὺο ηῆο ἐπηηξνπῆο παξνπζίαζε ηὰο ιεηηνπξγίαο Υξπζνζηόκνπ. Δἰο ρὸ ἐλ κόγῳ παξάξρημα παξνςπθάζεραθ πτερθιὴ ἀμθνκόγηπθο ρῶλ ιφδίιφλ ὑπὸ ρνῦ Τξεμπέκα. ἐθδόζεηο ΔΧΕ΢. Ὁ Τξεμπέκαο εἰπήγαγε ἰδθιήλ ρνς ὀλνμαρνκνγίαλ ρῶλ ιφδίιφλ.» ὇ Σξεκπέιαο εἰο ηὸ ἔξγνλ ηνπ Αἱ Τπεῖρ Λειηοςπγίαι. ἐλῷ εἰο ζρεηηθὴλ ὑπνζεκεί10 σζηλ θαηὰ ηνὺο θώδηθαο C. δθὰ σῆρ γεμθιχσέ- παρ λεκέσηρ ιαὶ ιπίςεχμ σῶμ οεπθςςξσέπχμ μὰ ἐοθσετφθῇ ἐμ ιαθπῷ ἡ ἔιδξςθρ ιεθλέμξτ σῶμ κεθσξτπγθ(θ)ῶμ δέκσχμ. πεκ. δ´. 81.

἖θ ηνύηνπ νὐδὲλ θαηαιεθηηθόλ ζπκπέξαζκα ζπλάγεη ὑπὲξ ηῆο κηᾶο ἠ ηῆο ἑηέξαο γξαθῆο ὅπσο ἕηεξνη ἀλέκελνλ αὐηὸλ ἀπνθαλζῆλαη εἰο ηὴλ ἐξγαζίαλ ηαύηελ. Σὰ ρεηξόγξαθα δὲλ ἀμηνινγνῦληαη πνηνηηθῶο θαὶ ἀληηκεησπίδνληαη ἰζνδπλάκσο. ΢ηλᾶ ἢ Ἰεξνπζαιήκ. ζει. Σὸ 93% ηῶλ ὑπὸ Σξεκπέια ρξεζηκνπνηεζέλησλ ρεηξνγξάθσλ πξνέξρνληαη ἐθ ηῆο ἐζληθῆο βηβιηνζήθεο ηῆο ἗ιιάδνο (66) θαὶ ηνῦ Βπδαληηλνῦ κνπζείνπ (17). ὇ ἀθνινπζῶλ πίλαμ παξνπζηάδεη ηὰ ὑπὸ Σξεκπέια ρξεζηκνπνηεζέληα ρεηξόγξαθα ἀλὰ πεγὴ θαὶ ρξνλνινγία. ἧ ἔξεπλα ηνῦ Σξεκπέια δεηθλύεη ἁπιῶο ὅηη ἐλ ηνῖο ρεηξνγξάθνηο ὑπάξρεη ηόζνλ ηὸ ὑλῶμ ὅζνλ θαὶ ηὸ ἡλῶμ. Δὲλ ιακβάλεη ὑπ᾿ ὅςηλ ρεηξόγξαθα ἐθ Κσλζηαληηλνππόιεσο.Ὡζαύησο εἰο ηὴλ ιεηηνπξγίαλ ηνῦ M. Ἁπιῶο ἐκθαίλεη ὅηη θαὶ αἱ δύν ἐθδνραὶ ὑπάξρνπζη. -3- . Ἄζσλνο. ὁ δηάθνλνο « …» ἀιι᾿ ὁ ἱεξεὺο « …». Γἰο αὐηνὺο ηνὺο θώδηθαο βαζίδνληαη αἱ ἐλ ἦλσκέλῳ Βαζηιείῳ ἐθδόζεηο ἀλαθεξόκελαη εἰο ηὸ Παξάξηεκα 2. Βαζηιείνπ. 168. Σὸ 87% ἐμ αὐηῶλ πξνέξρεηαη ἐθ ηνῦ 15 νπ ἔσο θαὶ ηνῦ 18 νπ αἰῶλνο. Οὐδεκία ζπδήηεζηο πνηεῖηαη ἐπ᾿ αὐηνῦ. ἐθδειῶλ πξνηίκεζηλ ἠ ἐπηρεηξῶλ δηόξζσζηλ ἐλ ηῷ θεηκέλῳ ἠ ἐλ ὑπνζεκεηώζεη. Καηὰ ηὴλ γλώκε ηνῦ ζπγξαθέσο ὁ Βαξβεληλὸο θαὶ ὁ παξὰ Brightman θώδημ ηῆο Κξππηνθέῤῥεο πξέπεη λὰ ιεθζνῦλ πιένλ ζνβαξῶο ὑπ᾿ ὅςηλ.

Ἡ εἰς αἰώνα κατανομὴ. 6 1 1 3 1 3 16 36 5 1 1 1 15 Σύνολον 1 14 1 1 1 1 1 13 Αἰὼν (*) Tὴν ἐκ τοῦ Σλαβωνικοῦ μνημον. Codex…Παρισινὸν Κώδικα Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης (66) Βυζαντινοῦ Μουσείου (17) οὖτος τὸ ἐλλεῖπον τεμάχιον τῆς λειτουργίας τοῦ Βασιλείου (**) Τὸν παρὰ Brightman Κώδικα τῆς Κρυπτοφέῤῥης δι' οὖ συμπληροῖ Βαρβενινὸς Κῶδιξ (**) 8 Κατάταξις τῶν ὑπὸ Τρεμπέλα χρησιμοποιηθέντων χειρογράφων . Ἀγγλικὴν μετάφρασιν (King) 1 1 2 12 1 1 11 Tὴν ἐκ τοῦ Σλαβωνικοῦ μνημον.-4- 2 2 21 14 3 24 1 8 17 14 12 2 18 89 1 1 1 1 3 51 4 3 1 1 2 1 14 3 1 1 Ἀριθμὸς τοὺς περιλαμβάνει εἰς τὸν ἀρχικὸν αἰώνα. Γαλλικὴν μετάφρασιν (Dumont) 1 1 10 1 Κώδιξ Κώδιξ (**) Κώδιξ Τεῦχος Περγαμηνὸν Εὐχολόγιον Εὐχολόγιον (**) Supplement (**) Εἰλητάριον Supplement (**) Εἰλητάριον Κώδιξ Εἰλητάρια Κώδιξ 1 9 Τὰ εὐχολόγια Δμητριέβσκη Τὸν παρὰ Daniel. * Κώδικες χρονολογιμένοι μεταξὺ αἰώνων ἐπισημαίνονται μὲ διπλὸ ἀστερίσκον καὶ περικλείονται εἰς παραλληλόγραμμο.

-5- .

Καηὰ ηὴλ ἰδίαλ πεξίνδνλ εἰο Μεγάιελ Βξεηαλίαλ ἐθδνζέληα ὑπὸ ηῶλ: α) Rev J. ὅζνλ θαὶ εἰο ηὴλ ηνῦ Μεγάινπ Βαζηιείνπ ἔρνπζη ηὴλ γξαθὴλ . ζει. ὅζηηο ἐρξεζηκνπνίεζε ηὸ ἀξραηόηεξνλ (1820) Ἀοχιεοαςικὸμ ηῆο Μεγάιεο ηνῦ Υξηζηνῦ ἖θθιεζίαο. S. S. β) Charles Edward Hammond. Σὸ ἱεξαηηθὸλ ηνῦην δὲλ ζπκπεξηέιαβε ὁ Σξεκπέιαο εἰο ηὰ ἃ ἐρξεζηκνπνίεζε βνεζήκαηα. ἖λ ηῷ Ἱεξαηηθῷ ηνύηῳ. M. A. πεξηέρνπζηλ . James.3. Basil. S. γ) C. The Greek Liturgies Chiefly form Original Authoritiεs. London 1859. γ) ἟ ὑπὸ Γὐγελίνπ Πεξδηθάξε ἐλ Βελεηίᾳ ἐθδνζεῖζα Θεία Λειςξσογία ηῷ 1881. ηόζνλ εἰο ηὴλ Λεηηνπξγίαλ ηνῦ Ἱεξνῦ Υξπζνζηόκνπ. δ) ὅζνλ θαὶ ηὸ ὑπὸ ηνῦ ἗ιιεληθνῦ Βηβιηνπσιείνπ ὆δεζζνῦ Ἐγκόλπιξμ Λειςξσογικὸμ ηῷ 1911. ηὰ ὑπὸ ἗ιιήλσλ ἐθδνζέληα· α) ηὸ ἐλ Βελεηίᾳ ἐθδνζὲλ Εὐχξλόγιξμ ηῷ 1839. D.. Constantinople. Ἡ συνέχεια τοῦ κειμένου ἖πίζεκνλ ἔθδνζηλ ηῆο Λεηηνπξγίαο ηνῦ Ἱεξνῦ Υξπζνζηόκνπ ἔρνκελ ἐλ ηῷ Ἱεξαηηθῷ ηῆο Μεγάιεο ηνῦ Υξηζηνῦ ἖θθιεζίαο ηῷ 1895. Neale. S. Liturgies Eastern and Western. 1884. ἟ ἐθθώλεζηο ηῆο κεγάιεο εἰζόδνπ. ηειηθῶο δέ. δ) Frank Edward Brightman & Charles Edward -6- . Clement. 124. Swainson. Cambridge. Chrysostom. According to the Use of the Churches of Alexandria.D. Mark. 1878. Ὅια ηὰ πξὸ αὐηνῦ θείκελα. The Liturgies of S. β) ἟ ὑπὸ Γεσξγίνπ Πξσηνςάιηνπ ἐλ Κσλζηαληηλνππόιεη Θεία Λειςξσογία ἐθδνζεῖζα ηῷ 1875. Jerusalem. Univercity Press.

-7- . ηνῦ Ἀκ11 Ἅπαλρα ρὰ ἐλ κόγῳ ιείμελα εὑξίπινλραθ δθαθέπθμα ρνῖο πᾶπθλ εἰο Google Βννks ἐλ ρ῵ δθαδθιρύῳ. ὡο θαὶ πξὸο ηνῦην εἰδηθῶο ζεκεηνῦηαη. 11 ΢εκεησηένλ ὅηη θαὶ ὁ Σξεκπέιαο δὲλ ἀλαθέξεη δηαθνξνπνηήζεηο ηῆο ἐθθσλήζεσο ηῆο κεγάιεο εἰζόδνπ εἰο ηὰ ὑπ᾿ αὐηνῦ ρξεζηκνπνηεζέληα ἔληππα βνεζήκαηα. ηὰ ὁπνῖα ηὰ πεξηιακβάλνκελ εἰο ηὸ Παξάξηεκα 3. Liturgies. Γἶλαη ζεκαληηθὸλ λὰ παξαηεξήζσκελ ὅηη ἐθ ηῆο ἐθδόζεσο ηῆο ἐξγαζίαο ηνῦ Σξεκπέια. ἱεξσκέλσλ ηε θαὶ ιατθῶλ. Eastern & Western. ηῷ 1977. θαζ᾿ ὃλ ρξόλνλ ηειεῖηαη ἟ κεγάιε εἴζνδνο ἐληὸο ηνῦ λανῦ εὐρόκελνη ὑπὲξ πάλησλ. ὇ ιόγνο ηῆο ηνηαύηεο γξαθῆο εἶλαη πξνθαλήο. ηῷ 1935. Δεόκελνη ὑπὲξ πάλησλ. θαζόηη. 1896. ἟ ἐθθιεζία πᾶζα κεη᾿ ἀγγέισλ. θαὶ ἐκθαλίδεηαη εἰο ηὸ Ἱεξαηηθὸλ ηῆο Ἀπνζηνιηθῆο Δηαθνλίαο κεηὰ παξέιεπζηλ ηεζζαξάθνληα θαὶ δύν ἐηῶλ ἀπὸ ηῆο δεκνζηεύζεσο ηνῦ Σξεκπέια. ὇ ἱεξεὺο θαὶ ὁ δηάθνλνο εὔρνληαη ὑπὲρ πάνηων θαὶ νὐρὶ ὑπέξ ηνῦ ιανῦ κόλνλ. δηὰ λὰ ἐπαλέιζσκελ εἰο ηὴλ παξαδνζηαθὴλ γξαθὴλ εἰο ὅια ηὰ κεηαγελέζηεξα Ἱεξαηηθά. Γἰο ηὸ Παξάξηεκα 2 πεξηέρνληαη θσηνγξαθηθαὶ ἀλαπαξαζηάζεηο ἐθ ηῶλ ἀλσηέξσ θεηκέλσλ. ἅπαληα πεξηέρνπζη . δώλησλ ηε θαὶ ηεζλεώησλ. ἟ γξαθὴ ιακβάλεηαη κεηὰ εἰθνζηπεληαεηίαλ (1960) ὑπὸ ηνῦ Καξκίξε. Δηαθνξνπνηήζεηο ὑπάξρνπζη κόλνλ ἔλ ηηζη ρεηξνγξάθνηο.Hammond. ὁ ἱεξνπξγὸο θξαηεῖ ηὸ ἅγηνλ δηζθάξηνλ εἰο ὃ εὑξίζθεηαη μςζηικῶρ ηνπνζεηεκέλε ἐθ ηῆο πξνζέζεσο ἅπαζα ἟ ἐθθιεζία. ἧ ἑλόηεο εἶλαη ἔθδεινο.

ὡο ἔγθπξνο γλεζία θαὶ ἐπηβεβιεκέλε. ἐμ αὐηνῦ ὅκσο δὲλ ζπλάγεηαη θαὶ ἟ ὀξζόηεο ησλ. Ὑπάξρεη κία ζπγθερπκέλε θαηάζηαζηο. ἠ εἰο ἐζθεκκέλαο ηξνπνπνηήζεηο. … Σὸ Παξάξηεκα 4 παξνπζηάδεη ἐλδεηθηηθὰο ἐθδόζεηο ηῆο Λεηηνπξγίαο ὅπνπ πεξηέρεηαη ηόζνλ ἟ γξαθή ὅζνλ θαὶ ἟ γξαθὴ ἐλ ηῇ ἐθθσλήζεη ηῆο κεγάιεο εἰζόδνπ. ὡο ἐλ πξνθεηκέλῳ ἐλ ηῇ Θείᾳ Λεηηνπξγίᾳ εἰο ηὴλ ὑπὸ ηνῦ Ἱεξέσο θαὶ Δηαθόλνπ ἐθθώλεζηλ θαηὰ ηὴλ Μεγάιελ Γἴζνδνλ. ηὰ θσλήεληα Ε θαη Τ ηὸλ αὐηὸλ θζόγγνλ ἐμάγνπζηλ. Πξὶλ ὅκσο γίλῃ ἀβαζαλίζησο δεθηὴ ἟ δηάθνξνο γξαθή. ζπλππάξρεη ηνπνζεηεζεῖζα κπζηηθῶο ἐλ ηῷ Δηζθαξίῳ. παξειζὸλ κεηὰ παξόληνο ζπκππθλνύκελνλ. δηαζπῶλ ηὴλ ἑληαίαλ ζπλέρεηαλ ἡλ παξειάβνκελ ἐθ ηῶλ πξνηέξσλ γελεῶλ εἰο ἓλ ηόζνλ ζνβαξὸλ ζέκα. θαὶ νὐδὲλ ἀπνδεηθλύεηαη ἐμ αὐηῆο. ΢ύγρξνλνη ὅκσο ἔληππνη δηαθνξνπνηήζεηο ὀθείινληαη εἰο ιάζε πξνρεηξόηεηνο. ἀιιὰ θαὶ ηῆο ινηπῆο γξακκαηνινγίαο. Δεδνκέλνπ ὅηη ηὰ ὑπάξρνληα ρεηξόγξαθα ἐγξάθεζαλ ὑθ᾿ ἗ιιήλσλ. νἱ ηὴλ ηνῦ ἖ξάζκνπ δηαθνξνπνίεζηλ ἀθνινπζνῦληεο. Καζ᾿ ἟κᾶο. ὡο ἟ ὑπὸ ζπδήηεζηλ. Ἕθαζηνο ἐλλνεῖ θαὶ ἐθηειεῖ ηὸ θείκελνλ ηῆο ιεηηνπξγίαο θαηὰ ηὸ δνθνῦλ. ηνὺο ἱζηνξηθῶο ὁκηινύληαο ηὴλ ἗ιιεληθὴλ γιῶζζαλ. εἶλαη δπλαηὸλ γξαθεύο ηηο λὰ ἢθνπζελ θαὶ ἔγξαςελ . ἖θ ηῶλ ἐθηεζέλησλ ἀλσηέξσ εἶλαη θαηαλνεηὴ ἟ ὕπαξμηο δηαθόξσλ γξαθῶλ εἰο ηὰ ὑπάξρνληα ρεηξόγξαθα. θαὶ πξὶλ πξνβῶκελ εἰο δηνξζσηηθάο ἐθδόζεηο -8- . δπζηπρῶο δὲ βαίλνπζη αὐμαλόκελαη.λνῦ αὐηῆο θαὶ ηῆο Κπξίαο Θενηόθνπ. δηαθόξσο ηαῦηα πξνθέξνπζηλ. ἖λ ἀληηζέζεη ἐλ ἑζπεξίᾳ. Σνηαύηαο δηαθνξὰο νὐθ ὀιίγαο ζπλαληῶκελ ἐλ ρεηξνγξάθνηο δηαθόξσλ θεηκέλσλ ηῆο Καηλῆο Δηαζήθεο. εἰο ηὸλ αὐηὸλ ηόπνλ θαὶ ρξόλνλ. ἟κηκαζείαο.

ὡο λῦλ γίλεηαη. Οἱ ἱεξνπξγνῦληεο ἀπνηεινῦζη κέξνο ηῶλ ζπκπξνζεπρνκέλσλ. ὑπῆξμε «λέα» ἑξκελεία ἐμεγνῦζα ὡο ιόγνλ δηνξζώζεσο ὅηη. ὅηη νἱ ἱεξνπξγνῦληεο εὔτονηαι ὑπὲρ πάνηων ηῶν ζσμπροζεστομένων ἐν ηῷ ναῷ ἐπηρεηξεῖ ἀλεπηηπρῆ ζπγθάιπςηλ ἑλὸο ζθάικαηνο δη᾿ ἑηέξνπ. ἗ηέξα ἑξκελεία.ηῶλ ιεηηνπξγηθῶλ βηβιίσλ. νὐρὶ ὑπὲξ πάλησλ.) ὅπεξ δηαθνξνπνηεῖηαη ηῆο ζπλερνῦο παξαδόζεσο ηνῦ θεηκέλνπ. εἶλαη ζενινγηθῶο ἐζθαικέλνλ θαὶ ἀληίζεηνλ ηνῦ ζπλνιηθνῦ πλεύκαηνο ηῆο ὅιεο ιεηηνπξγίαο. ἐπηβάιιεηαη θξηηηθή ηηο δηεξεύλεζηο. -9- . Ἀλη᾿ αὐηῆο. (διαηὶ ἄπαγε καὶ οὐσὶ ὑπὲπ αὐηῶν ηούηων. νἱ ἱεξνπξγνῦληεο εὔτονηαι ὑπὲρ ηοῦ λαοῦ.

Γἶλαη δὲ ραξαθηεξηζηηθόλ. Οὐρὶ κόλνλ εὔρεηαη ὑπέξ πάλησλ.4. Ἡ παρουσία τῆς γραφῆς κατ᾿ ἀντιδιαστολήν τοῦ ἐν τῇ Λειτουργίᾳ Κείκελνλ ἡμεῖς ἡμᾶς/ὑμᾶς ἡμῶν/ὑμῶν ἡμῖν ἡμετέρων σύνολον 3 Γὐραὶ 1 51 24 / 2 120 51 / 5 23 15 2 2 229 93 / 7 ἖μεηάδνληεο ηὸ ζπλνιηθὸλ θείκελνλ ηῆο Θείαο ηνῦ Υξπζνζηόκνπ Λεηηνπξγίαο δηαπηζηώλνκελ ὅηη αἱ γξαθαὶ ἡλεῖρ /ἡλῶμ/ἡλῖμ/ἡλᾶρ/ἡλεσέπχμ ἀπνηεινῦλ ηὸλ θαλόλα. θαζὼο ἐπαλαιακβάλνληαη 229 θνξὰο εἰο ηὸ ζπλνιηθὸλ θείκελνλ (93 θνξὰο εἰο ηὰο εὐρὰο) ηῆο Λεηηνπξγίαο. αἱ ζεκεηνύκελαη δηὰ ἀζηεξίζθνπ ἀλαθέξνληαη εἰο ηνὺο ιεηηνπξγνῦληαο θαὶ νὐρὶ εἰο ηὴλ ἑλόηεηα ηῆο ἐθθιεζίαο. . Γἶλαη ζεκαληηθὸλ λὰ παξαηεξήζσκελ ὅιαο ηὰο ἀλσηέξσ ἐθθξάζεηο ἀλὰ εὐρήλ. ἐλῷ κόλνλ δὶρ ὑπάξρεη ἟ γξαθὴ ὑμᾶς θαὶ οεμσάιθρ ἟ γξαθὴ ὑμῶν. ἀιιὰ πνιιάθηο πξνηάζζεη ἑαπηόλ. Γἰο νὐδεκίαλ δὲ εὐρὴλ ηῆο Λεηηνπξγίαο ὁ ἱεξνπξγὸο εὔρεηαη ὑπὲξ ηνῦ ιανῦ κόλνλ.10 - . ἐμαηξῶλ αὐηὸο ἑαπηόλ. ἐλῷ κόλνλ ὡξηζκέλαη ἐμ αὐηῶλ. ὅηη δη᾿ αὐηῶλ ηῶλ ἐθθξάζεσλ παξνπζηάδεηαη ἟ ἑλόηεο ηῆο ἐθθιεζίαο.

ὁ Θεός. μὴ ἐγκαταλίπῃς ἡμᾶς συμφώνους ἡμῖν χαρισάμενος χορηγῶν ἡμῖν Δέσποτα Κύριε. 17. 25. 13.11 - . 5. 20. 15. 3. 11. 2. 6. 27. 24. Κύριε. ποίησον σὺν τῇ εἰσόδῳ ἡμῶν συλλειτουργούντων ἡμῖν ὁ καταξιώσας ἡμᾶς πρόσδεξαι καὶ ἐκ στόματος ἡμῶν ΢υγχώρησον ἡμῖν ἁγίασον ἡμῶν τὰς ψυχὰς καὶ τὰ σώματα καὶ δὸς ἡμῖν ἐν ὁσιότητι λατρεύειν πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς ἡμῶν· ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν. 7. ὁ Θεὸς ἡμῶν. 12.Παρουσίασις ἐκφράσεων τῶν εὐχῶν τῆς λειτουργίας Eὐτὴ ἡμᾶς /ῶν /ῖν 1) α΄ ἀντιφώνου 4 2) β΄ ἀντιφώνου 2 3) γ΄ ἀντιφώνου 2 4) τῆς εἰσόδου 3 5) τοῦ Σριαγίου ὕμνου 6 6) Εὐαγγελίου 4 7) κατηχουμένων 3 8) αʹ πιστῶν 8 Ἐισξάπεθο 1. 4. 9. τὴν δέησιν ἡμῶν· . Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν ἐπίβλεψον ἐφ' ἡμᾶς ποίησον μεθ' ἡμῶν συνευχομένων ἡμῖν Κύριε. τὸν Κύριον ἡμῶν καὶ αὐτοὶ σὺν ἡμῖν δοξάζωσι τ῵ καταξιώσαντι ἡμᾶς τοῖς οἰκτιρμοῖς σου ὑπὲρ τῶν ἡμετέρων ἁμαρτημάτων Πρόσδεξαι. τῆς διανοίας ἡμῶν ὀφθαλμοὺς Ἔνθες ἡμῖν γὰρ εἶ ὁ φωτισμὸς τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν. 21. ὁ Θεὸς ἡμῶν. 23. 14. 10. 8. 22. 18. 19. 16. 26. ὁ Θεὸς ἡμῶν.

ἄρας τὸν Ἀέρα ἐπιτίθησι τοῖς ὤμοις τοῦ Διακόνου.12 - . λέγων· Μεγάλης εἰσόδου 1 40. ποίησον ἡμᾶς ἀξίους ἱκάνωσον ἡμᾶς. 39. οὓς ἔθου μαρτυρίῳ τῆς συνειδήσεως ἡμῶν εἰσακούων ἡμῶν. ΢ὺ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς παρήγαγες ἕως ἡμᾶς εἰς τὸν οὐρανὸν ἀνήγαγες . 36. 46. 32. 30. 11) Προσκομιδῆς 6 41.9) βʹ πιστῶν 4 10) χερουβικοῦ ὕμνου 3 28. 44. 12) ἀναφορᾶς 4 47. καταξίωσον ἡμᾶς εὐπρόσδεκτον τὴν θυσίαν ἡμῶν ἐπισκηνῶσαι τὸ Πνεῦμα τῆς χάριτός σου τὸ ἀγαθὸν ἐφ' ἡμᾶς. Ὁ Ἱερεύς. Πάντων ἡμῶν (ὑμῶν) μνησθείη Κύριος ὁ Θεὸς ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ. πρόσδεξαι καὶ ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν τὴν δέησιν ἱκάνωσον ἡμᾶς ὑπὲρ τῶν ἡμετέρων ἁμαρτημάτων καὶ τῶν τοῦ Λαοῦ ἀγνοημάτων. 42. 34. ἵλεως ἡμῖν ἐπιβλέψας ἐπὶ τὴν δέησιν ἡμῶν καθαρίσῃς ἡμῶν δῴης ἡμῖν συνευχομένοις ἡμῖν ἀρχιερεὺς ἡμῶν παρέδωκας ἡμῖν ὡς δεσπότης τῶν ἁπάντων. 48. καὶ ἐπὶ τὰ προκείμενα δῶρα ταῦτα καὶ ἐπὶ πάντα τὸν λαόν σου. Ἐν εἰρήνῃ ἐπάρατε τὰς χεῖρας ὑμῶν εἰς τὰ ἅγια καὶ εὐλογεῖτε τὸν Κύριον. 45. πάντοτε· νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 35. Κύριε. 31. 37. ὁ Θεὸς ἡμῶν. 38. 43. 29. 33.

δεσποίνης ἡμῶν. ὁ Θεός. πᾶσαν τὴν ὑπὲρ ἡμῶν οἰκονομίαν πληρώσας Λάβετε. τῶν φανερῶν καὶ ἀφανῶν εὐεργεσιῶν τῶν εἰς ἡμᾶς γεγενημένων. τοῦτό μού ἐστι τὸ σῶμα. τοῦτό ἐστι τὸ αἷμά μου. ἵνα καὶ ἡμεῖς ἐν τῇ γαλήνῃ αὐτῶν 59. Θεοτόκου 56. ὧν ταῖς ἱκεσίαις ἐπίσκεψαι ἡμᾶς. καὶ πάντων τῶν ὑπὲρ ἡμῶν γεγενημένων. φάγετε. τὸ τῆς καινῆς διαθήκης. ὑπὲρ τῶν ἀρχόντων καὶ τοῦ στρατοῦ ἡμῶν 58. λέγων Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες.13 - . ὧν ἴσμεν καὶ ὧν οὐκ ἴσμεν. ἣν ἐκ τῶν χειρῶν ἡμῶν 51. ὑπὲρ πάντων. 57. κατάπεμψον τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἅγιον ἐφ' ἡμᾶς 55. 50. τὸ ὑπὲρ ὑμῶν καὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν 53. Μετὰ τούτων καὶ ἡμεῖς τῶν / μακαρίων δυνάμεων. 252. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν . τὸ ὑπὲρ ὑμῶν Ὁμοίως καὶ τὸ Ποτήριον μετὰ τὸ δειπνῆσαι.13) 3 14) 2 15) 3 16) 1 49. 54.

23) ὀπισθάμβωνος 2 24) Προθέσεως 2 25) ἀπολύσεως 9 75. 83. 71. 76. 64. καὶ εὐλογῶν αὐτὸν διὰ χειρός. 78. 72. Φριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν πλήρωσον χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης τὰς καρδίας ἡμῶν Φριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν . καὶ ἐλθὲ εἰς τὸ ἁγιάσαι ἡμᾶς καὶ ὧδε ἡμῖν ἀοράτως συνών μεταδοῦναι ἡμῖν (*) καὶ δι' ἡμῶν (*) παντὶ τ῵ λα῵. 79. 84. Ἰδοὺ προσέρχομαι Φριστ῵ τ῵ ἀθανάτῳ βασιλεῖ καὶ Θε῵ ἡμῶν (*) ΢ῶμα τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ. 67. 66. τὰ προκείμενα πᾶσιν ἡμῖν ὁ ἰατρὸς τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν. μὴ ἐγκαταλίπῃς ἡμᾶς τοῖς ἄρχουσιν ἡμῶν.14 - . 82. 61. 73. 77. τὴν ζωὴν ἡμῶν ἅπασαν καταξίωσον ἡμᾶς μεταλαβεῖν Καὶ καταξίωσον ἡμᾶς. 69. εὐεργέτα τῶν ψυχῶν ἡμῶν τῇ παρούσῃ ἡμέρᾳ κατηξίωσας ἡμᾶς Ὀρθοτόμησον ἡμῶν τὴν ὁδόν στήριξον ἡμᾶς ἐν τ῵ φόβῳ φρούρησον ἡμῶν τὴν ζωήν ἀσφάλισαι ἡμῶν τὰ διαβήματα Ὅτι σὺ εἶ ὁ ἁγιασμὸς ἡμῶν. 80. 70. 81. ἐπὶ πάντας ἡμᾶς τὰ ἐλέη σου ἐξαπόστειλον. λέγει ἐκφώνως· 60. Καὶ δὸς ἡμῖν ἐν ἑνὶ στόματι καὶ μιᾷ καρδίᾳ 1 Καὶ ἔσται τὰ ἐλέη τοῦ μεγάλου / Θεοῦ καὶ ΢ωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ 1 Φριστοῦ μετὰ πάντων ὑμῶν 18) 3 19) 2 20) 4 21) Κοινωνία Λειτουργούντων 2 22) εὐχαριστήριος 7 62. 63. 68. καὶ ΢ωτῆρος ἡμῶν (*) φιλάνθρωπε.17) 2 Ὁ Ἱερεὺς στραφεὶς πρὸς τὸν λαόν. 74. 65.

12 ἄλες . πξὸ ηνῦ ἀπνιῦζαη αὐηόλ.15 - . Εὐλογία Κυρίου καὶ ἔλεος ἔλθοι ἐφ᾿ ὑμᾶς. Κύριε Ἰησοῦ Φριστέ. 90.Προσφερομένου δὲ τοῦ Ἀντιδώρου εἰς ἕνα ἕκαστον πιστὸν ὁ μὲν Λειτουργὸς λέγει· 85. ὁ Θεός ἡμῶν. 89. ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος καὶ ἐλεήμων Θεός. ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. ἐλεήσαι καὶ σώσαι ἡμᾶς. τῶν ἐν ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν 86. ἧ δὶο ὑπάξρνπζα ἔθθξαζηο θαὶ ἟ πεληάθηο ὑπάξρνπζα ἔθθξαζηο ἔρνπζηλ ἀπνιύησο ἐμεγήζηκνλ ιόγνλ. ὁσίων καὶ θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν 88. Ἡ ἁγία Σριὰς διαφυλάξοι πάντας ἡμᾶς. α) Ἀλαθνξαὶ : 1) ὇ Ἱεξεὺο ἀπὸ ηῆο Ὡξαίαο Πύιεο εὐινγῶλ ηὸλ ιαόλ. Ἄο ζεκεησζῇ ὅηη εἰο ηὴλ ζπγθεθξηκέλελ εὐινγίαλ ηνῦ ιανῦ δὲλ παξαηεξνῦληαη ρεηξόγξαθνη δηαθνξνπνηήζεηο. 12 ιέγεη· ᾿ Ἀλαθνξὰ πξὸο ηὸλ ιαόλ. Δι' εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν. τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου 87.

ιέγσλ· - . ὁ Ἱεξεύο. ὇ Ἱεξεὺο ἀλαθέξεηαη πξνζσπηθῶς εἰο ηὸλ Δηάθνλνλ θαηὰ ηὸ ςαικηθόλ. πςλνδθιὴ πξόραπθο . 2) Πξό ηῆο κεγάιεο εἰζόδνπ. 4) Σὰ ἕηεξα δύν ὑμῶμ ἀλαθέξνληαη εἰο ηὰ ὑπὸ ηνῦ Κπξίνπ ιερζὲληα: 13 ἐλ Η.Π.Α. αἱ ἐμεγήζεηο εἶλαη 1) Γἰο ηὴλ δέεζηλ ηνῦ Δηαθόλνπ ὑπὲξ ηῶλ Καηερνπκέλσλ· .2) Καηόπηλ. ἂλ 13 θαὶ ἐζράησο ὑπεηζέξρεηαη ὑπνθαζηζηνῦζα ἟ ἔθθξαζηο «ἔκθεθ ἐοὶ ςέ» θαηαξγνῦζα ηόζνλ ηὴλ εὐθηηθὴλ ὅζν θαὶ ηὴλ εὐγέλεηαλ. ἄξαο ηὸλ Ἀέξα ἐπηηίζεζη ηνῖο ὤκνηο ηνῦ Δηαθόλνπ. πξνζθεξνκέλνπ ηνῦ ἀληηδώξνπ εἰο ἕλα ἕθαζηνλ πηζηὸλ ὁ Λεηηνπξγὸο ιέγεη· Ἀπνιύησο πξνζσπηθὴ πξνζθώλεζηο εἰο πιεζπληηθὸλ εὐγελείαο. θαὶ ἀθνινπζεῖ ἟ κεγάιε εἴζνδνο.16 - . Ἄο ζεκεησζῇ ὅηη εἰο ηὴλ ζπγθεθξηκέλελ εὐινγίαλ ηνῦ ιανῦ δὲλ παξαηεξνῦληαη ἐπίζεο δηαθνξνπνηήζεηο. β) ὇κνίσο θαὶ δηὰ ηὴλ ὕπαξμηλ ηνῦ θπζηθαί. 3) ἧ Γὐινγία ηνῦ ιανῦ· - .

S. ηνῦ 14 θαὶ ἖ζθαικέλαη ρξήζεηο εἰο ηὴλ Λεηηνπξγίαλ ηνῦ Ἱ. M. Jerusalem. ἐμ νὗ θαὶ ηὸ παξέιαβελ δη᾿ ἀληηκεηαζέζεσο ηὸ δηαδηθηπαθὸ θείκελνλ ηῆο ἗ιιεληθῆο ὆ξζνδόμνπ Ἀξρηεπηζθνπῆο Ἀκεξηθῆο. S. 14 δηὰ λὰ κὴ ὑπάξμῃ νὐδεκία ἀκθηβνιία ὅηη ηὰ ιάζε εἶλαη ἀλζξώπηλα. 136) – ιαλζαζκέλσο. Basil. The Liturgies of S. θαὶ ὁδεγνῦλ ἟κᾶο πξὸο ηαπεηλνθξνζύλελ ἐὰλ ἀπνδερόκεζα ηὴλ ὕπαξμίλ ησλ θαὶ ηὰ δηνξζώλνκελ. Constantinople. Mark. Neale. London 1859.θαὶ .org/chapel/liturgical_texts/liturgy_chrysostom_greek Ἰνςλίνς 2009 . S. S. 135) – ὀξζῶο. Υξπζνζηόκνπ http://www. According to the Use of the Churches of Alexandria. ζρνιηάδεηαη ὅηη ηὸ κὲλ ΢ῶκα θιᾶηαη ὑπὲξ ὑκῶλ (ζει.17 - 29 . Βεβαίσο θαὶ ἐδῶ δὲλ ἤην δπλαηὸλ εἰ κὴ ἐκθηινρσξήζῃ ἀλζξώπηλνλ ιάζνο.goarch. James. Γἰο ηὴλ πεξηζπνύδαζηνλ ἐξγαζίαλ ηνῦ Rev J. Chrysostom. Clement. ηὸ δὲ Αἷκα ἐθρύεηαη ὑπὲξ ἟κῶλ (ζει.

18 - ..

Ἡ διαφοροποίησις τῆς γραφῆς ἡμᾶς ἀνθ᾿ ὑμᾶς εἰς τὴν πρὸς Ῥωμαίους ἐπιστολήν 15 ὆ξζόδνμνο Καηλὴ Δηαζήθε ΙΓʹ 11 Καὶ τξῦτξ. Βηβιηθῆο ἖ηαηξίαο. κὴ ζπκπεξηιακβάλσλ ἑαπηὸλ. ὅτι ὥπα ἤδη ὑµᾶς ἐξ ὕπνξυ ἐγεποῆναι. ἖ὰλ δὲ ἟κεῖο ἐλ ηῷ θεηκέλῳ ηῆο Καηλῆο Δηαζήθεο δερόκεζα ηὴλ ζπκπεξίιεςηλ ηνῦ ἀπνζηόινπ κεηὰ ηνῦ πληρώματος ηῆο 15 The New Testament in the Original Greek . Πεξηιακβάλεη ὁ ἀπόζηνινο Παῦινο ἑαπηὸλ εἰο ηὴλ γεληθὴλ πξόζθιεζηλ ὅηι ὥπα ἐξ ὕπνος ἐγεπθῆναι θαὶ δὲλ πξνηξέπεη κόλνλ ηνὺο ἐλ Ῥώκῃ Υξηζηηαλνὺο. ηὸ πξάγκαηη θξηηηθὸλ θείκελνλ ηνῦ θαζεγεηνῦ ηῆο ΢ρνιῆο ηῆο Υάιθεο Βαζηιείνπ Ἀλησληάδνπ. ὑλᾶρ. ΝΑ 27 Καὶ τξῦτξ εἰδότες τὸν καιπόν. Δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμὺ ηνῦ ἡμῶμ θαὶ ὑμῶμ θαὶ ζπλαθῶλ ηύπσλ. ὅζηηο εἰζεγήζῃ ηὸ ἐπηζήκσο ἐλεθξηζὲλ θείκελνλ ηῆο Καηλῆο Δηαζήθεο παξαδίδῃ ἡλᾶρ. ἖λδεηθηηθῶο παξνπζηάδσ ηὴλ εὐξηζθνκέλελ εἰο ηὴλ πξὸο Ῥσκαίνπο ἐπηζηνιήλ. ἖λ᾿ ᾗ ηὰ δπηηθὰ «θξηηηθὰ» θείκελα ἐπηιέγνπζη ηὴλ δηαθνξνπνηεκέλελ γξαθὴλ. ὅτι ὥπα ἡμᾶς ἤδη ἐξ ὕπνξυ ἐγεποῆναι· Westcott / Hort .19 - . εἰδότες τὸν καιπόν.5. ἐθηὸο ηνῦ θεηκέλνπ ηῆο ιεηηνπξγίαο ὑπάξρνπζη κεηαμὺ ηῶλ ρεηξνγξάθσλ ηῆο Καηλῆο Δηαζήθεο.

. Γἶλαη ινγηθὸλ λὰ ὑπνζέζσκελ ὅηη γξαθεύο ηηο. Γἶλαη δὲ πηζαλὸλ θαηὰ ηὴλ παξαγσγὴλ ηῶλ ρεηξνγξάθσλ. ηὸ ὑπ᾿ αὐηνῦ ιάζνο κὴ ἀθξίησο ἀπνδερζεῖλαη. δηαηὶ λὰ δηαρσξίζσκελ ηὸ πιήξσκα ἐθ ηῶλ ἱεξνπξγνύλησλ εἰο ηὴλ δέεζηλ ηῆο κεγάιεο εἰζόδνπ. δειαδὴ . Ἡ πιθανολογικὴ ἐξήγησις τοῦ ὑμῶν ἧ ζέζηο ηνῦ ὑπὸ δηεξεύλεζηλ ἡμῶμ/ὑμῶμ ἕπεηαη ηῆο πξὸο ηὸλ Δηάθνλνλ ὑπὸ ηνῦ Ἱεξέσο ἐληνιῆο . δειαδὴ νὐρὶ ὑπὲξ πάλησλ. ἟κεηέξνπ θαζεγεηνῦ ιεηηνπξγηθῆο ηνῦ Ἀξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ἑξκελεία εἶλαη ὅηη. ἀλαγλώζηεο ηνῦ θεηκέλνπ λὰ θάκῃ παξαηήξεζηλ πξὸο ηνὺο γξαθεῖο ἀλαθνξηθὰ πξὸο ηὸ ζεκεῖνλ ηνῦην δηὰ ηὴλ ὀξζὴλ αὑηνῦ γξαθήλ. θαζὼο θαὶ ηνῦ Ἰ. νἱ ιεηηνπξγνῦληεο εὔρνληαη ὑπέξ πάλησλ ηῶλ ζπκπαξόλησλ θαὶ ζπλεπρνκέλσλ εἰο ηὴλ Θείαλ Λεηηνπξγίαλ. ἔρσλ πξόζθαηνλ ηὴλ πξνεγνπκέλελ ὑπελζύκηζηλ. θαὶ ηνῦ ζπλνιηθνῦ αὐηνῦ ἔξγνπ ζέβεζζαη.἖θθιεζίαο. θαηόπηλ δὲ λὰ ἔρσκελ ἀληηγξαθὴλ ηαύηεο ηῆο ιαλζαζκέλεο γξαθῆο. Πάλησλ – ὅισλ – ζεκαίλεη πάντων εἰο ηὰ ἗ιιεληθά.20 - . ἀθξίησο ἠ ἀκειῶο λὰ ἐπαλαιακβάλῃ ηὴλ ἰδίαλ γξαθήλ. γξάθσλ ὑμῶν. 6. 7. Φνπληνύιε.Ο. Ἡ «νέα»ἐξήγησις ἧ ὑπὸ ηῆο ἐλ Φπιῇ «Γ. ἀιι᾿ ἐπηκειῶο δηνξζώλεηλ. Ἕπνληαη ἟ ἐθθώλεζηο ηῆο κεγάιεο εἰζόδνπ θαὶ ζπνξαδηθαὶ δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμύ ἟κῶλ θαὶ ὑκῶλ εἰο ηὰ ρεηξόγξαθα. ἀιιὰ ὑπὲξ ηνῦ ιανῦ ηνῦη᾿ἔζηηλ ἐμαηξνῦληεο ἑαπηνύο. Υξένο δὲ πξὸο ηὴλ ςπρὴλ ηνῦ θαζεγεηνῦ κνπ.Υ» ὅπσο ἐθθαίλεηαη ἀπὸ ηὸ ἐλ δηαδηθηύῳ ὑπ᾿ αὐηῆο ηνπνζεηεζὲλ θείκελνλ (Παξάξηεκα 6).

Καταληκτικόν συμπέρασμα ἖πὶ ηνύηῳ ηὶ πξέπεη λὰ ζπκπεξάλσκελ. δώλησλ ηε θαὶ θεθνηκεκέλσλ.8. θπξίσο δὲ ὅζνλ θαὶ πξὸο ηὴλ ζπλνιηθὴλ δνκὴλ ηῆο ὀξζνδόμνπ ιεηηνπξγίαο. ἄξα – Δέεζηο ὑπὲξ ηνῦ ιανῦ ἀληηηίζεηαη ηόζνλ πξὸο ηὴλ γξαπηὴλ παξάδνζηλ. Ἀπνδνρὴ ηῆο πξὸ ηῆο ἐθδόζεσο ηνῦ Π. κεδελὸο ἐμαηξνπκέλνπ. δέεζηο ὑπὲξ ηνῦ ιανῦ. -1- . ζεκαίλεη πάλησλ. ἠ ἐπηβεβιεκέλε δηόξζσζίο ηνπ εἰο ὑμῶν. ἢ δέεζηο ὑπὲξ ηῶλ ζπκπαξόλησλ θαὶ ζπλεπρνκέλσλ. Δέεζηο ὑπὲξ πάλησλ. Ἀλζξώπηλνλ ιάζνο κεξίδνο γξαθέσλ ρεηξνγξάθσλ. Μεηὰ ηῶλ πάλησλ θαὶ νἱ ἱεξνπξ- . ἐθ παληὸο ηόπνπ θαὶ ἐλ παληὶ ρξόλῳ. ιατθῶλ ηε θαὶ ἱεξσκέλσλ. ὅισλ ηῶλ ἐλ ηῷ Ἁγίῳ Δηζθαξίῳ πξὸο ἁγηαζκὸλ ὄλησλ. ὅζνλ θαὶ ἟ ζπλέρεηα ηῆο πξὸ ηνῦ 1935 παξαδόζεσο. Δέεζηο ὑπὲξ πάλησλ ηῶλ ζπκπαξόλησλ θαὶ ζπλεπρνκέλσλ δὲλ δύλαηαη λὰ ἐμαηξῇ αὐηὸλ ηνῦηνλ ηὸλ ἱεξνπξγνῦληα. Πάλησλ. ἠ ἟ ὀξζὴ ηῆο ζείαο Λεηηνπξγίαο ἔθθξαζηο. γνῦληεο κέξνο εἰζί. θαὶ θπξίσο ηνῦ κνλαδηθνῦ ἱεξαηηθνῦ ηῇ ἐγθξίζεη ηῆο ηνῦ Υξηζηνῦ Μεγάιεο ἖θθιεζίαο (1895) ζπγθιίλνπζη ὑπὲξ ηνῦ . Σξεκπέια ζπλερνῦο γξαπηῆο παξαδόζεσο ηνῦ ἡμῶν. Σόζνλ ηὸ ζύλνινλ ηνῦ θεηκέλνπ ηῆο Λεηηνπξγίαο.

.

νπ Μόλνλ νἱ θώδηθεο ηνῦ 16 αἰῶλνο ΢ λ μ ν μ ο π ξ ζ νπ Σνῦ 17 αἰῶλνο ζ π σ b c d e f j i l hiz (ἐπάξαηε εἰο ηὰο ρεῖξαο ὑλῶμ ηὰ ἅγηα . -1- .Παράρτημα 1 Οἱ ὑπὸ τοῦ Τρεμπέλα χρησιμοποιηθέντες κώδικες 16 70 θώδηθεο 3 εἱιεηάξηα =73 43 παιαηνηέξα κνξθή ὅπσο θαὶ εἰο ηὰ εἱιεηάξηα 6 κεηαβαηηθὴ 24 λεσηέξα κεηὰ πξνζζεθῶλ. νπ Οἱ θώδηθεο ηνῦ 16 αἰῶλνο Μ Ν Ξ Ο Π Σ Τ Φ Χ νπ Οἱ θώδηθεο ηνῦ 17 αἰῶλνο α γ δ ε δ ε η ρ σ a j m n p r s νπ Oἱ θώδηθεο ηνῦ 18 αἰῶλνο η t x y 1 2 3 4 5 (ὑπῆξμαλ ἀξρηεξαηηθὰ .ὑπὸ δηαθόλνπ θαὶ ἱεξέσο w ὑλῶμ .θβ’) ἀθνινπζνῦλ θαηὰ ηὸ κᾶιινλ ἠ ἥηηνλ ηὰ εἱιεηάξηα. Οἱ θώδηθεο Υ Φ β θ h u παξνπζηάδνπλ πξνζζῆθάο ηηλαο ἀιιὰ πξνζεγγίδνπλ ηὰ εἱιεηάξηα.ὑπὸ ἱεξέσο κόλνπ 82 S C πάλησλ ἡλῶμ ἐλ ὑπνζεκεηώζεη νπ Καὶ ηνῦ 18 αἰῶλνο u v w z ἐθπξνζσπνῦλ λεσηέξαλ ἐμέιημηλ νἱ δὲ ν ο b d w ἀληηγξάθνπλ ἀιιήινπο θαζὼο νἱ μ u θαὶ λ π ζ 16 Ἐλ῵ εἰο ρὴλ εἰπαγφγὴλ ἀλασέξνλραθ ὑπεξνγδνήινλρα ιώδθιεο – παξαρίθελραθ 87 πςλνκθιῶο ιώδθιεο – ὁ Τξεμπέκαο εἰο ρὸ ιείμελνλ πςζηρεῖ ιαὶ πςγιξίλεθ μόλνλ 73 ἐμ αὐρῶλ. δίδφλ ἰδθιήλ ρνς ὀλνμαρνκνγίαλ εἰο ἅπαλραο.80) κλνζglw εὔρνληαη κεγαινθώλσο ἀκθόηεξνη ὑπὲρ πάνηων .81 κλμνbcdfhiuw ὑλῶμ .

ΙΔ Η 12 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης Εὐχολόγιον 2086 ΙΔ L 13 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 769 ΙΕ Θ 14 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης Τεῦχος Περγαμηνὸν 661 ΙΕ Ι 15 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης Τεῦχος Περγαμηνὸν 685 IE K 16 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης Τεῦχος Περγαμηνὸν 877 IE Λ -2- .ΙΔ Ε 137 ΙΕ Ζ Supplement 9 Βυζαντινοῦ Μουσείου 10 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης Εἰλητάριον 748 ΙΔ Η 11 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης Εὐχολόγιον 662 ΙΒ .IB A 3 Βαρβενινὸς Κῶδιξ Η-Θ Β 4 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης Τεῦχος Περγαμηνὸν 713 ΙΒ Γ 5 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης Εἰλητάριον 394 ΙΒ Γ Supplement 6 Βυζαντινοῦ Μουσείου Εἰλητάριον 5 ΙΒ Δ 7 Βυζαντινοῦ Μουσείου Εἰλητάριον 7 ΙΓ Ε 8 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης Εἰλητάριον 393 ΙΓ .Βαξβεξηλὸο θῶδημ εἰο ηὸλ ὁπνῖνλ βαζίδεηαη ὁ Brightman ἀπὸ ηνῦ Ε´ ἠ ηῶλ ἀξρῶλ ηνῦ Θ´ αἰῶλνο ἡλῶμ Τρεμπέλας «Κώδικας εἴχομεν ὑπ ὄψει τοὺς κάτωθι:» Κώδιξ Αἰὼν Σημειοῦνται ὑπ' ὑπὸ ἀριθμὸν Τρεμπέλα 1 Βυζαντινοῦ Μουσείου Εἰλητάριον 6 ΙΒ Α 2 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης Supplement 815 IA .

17 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 703 ΙϚ Μ 18 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 756 ΙϚ .ΙΖ Ν 19 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 781 ΙϚ Ξ 20 Βυζαντινοῦ Μουσείου 14 ΙϚ Ο 21 Βυζαντινοῦ Μουσείου 134 ΙϚ Π 22 Βυζαντινοῦ Μουσείου 13 ΙϚ Σ 23 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 772 ΙϚ Τ 24 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 798 ΙϚ Υ 25 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 784 ΙϚ Φ 26 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 759 ΙϚ Χ 27 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 775 ΙϚ Ψ 28 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 755 ΙϚ Ω 29 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 1910 ΙϚ Q 30 Βυζαντινοῦ Μουσείου 22 IZ α 31 Βυζαντινοῦ Μουσείου 27 ΙΖ β 32 Βυζαντινοῦ Μουσείου 35 ΙΖ γ 33 Βυζαντινοῦ Μουσείου 85 ΙΖ δ 34 Βυζαντινοῦ Μουσείου 86 ΙΖ ε 35 Βυζαντινοῦ Μουσείου 88 ΙΖ ζ 36 Βυζαντινοῦ Μουσείου 4789 ΙΖ η 37 Βυζαντινοῦ Μουσείου 90 ΙΖ θ 38 Βυζαντινοῦ Μουσείου 32 ΙΗ ι 39 Βυζαντινοῦ Μουσείου 135 ΙΗ κ 40 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 702 ΙϚ λ Εὐχολόγιον -3- .

ΙΖ R 47 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 750 IZ ρ 48 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 751 ΙϚ .ΙΖ σ 49 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 753 ΙΖ τ 50 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 754 ΙΖ υ 51 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 758 ΙΖ φ 52 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 760 ΙΖ χ 53 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 762 ΙΖ ψ 54 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 764 IZ ω 55 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 768 IZ a 56 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 770 IZ b 57 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 771 IZ c 58 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 773 IZ d 59 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 668 IZ e 60 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 776 IZ f 61 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 778 IZ g 62 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 780 IZ h 63 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 782 IZ i 64 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 786 IZ j Εὐχολόγιον -4- .41 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 749 ΙϚ μ 42 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 752 ΙϚ ν 43 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 757 ΙϚ ξ 44 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 766 ΙϚ ο 45 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 878 ΙϚ π 46 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 1909 ΙϚ .

ΙΕ P Θ-Ι F Codex…Παρισινὸν Κώδικα 86 Τὸν παρὰ Brightman Κώδικα τῆς Κρυπτοφέῤῥης δι' οὖ συμπλη-5- .65 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 802 IZ l 66 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 816 IZ m 67 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 817 IZ n 68 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 818 IZ p 69 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 819 IZ q 70 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 836 IZ r 71 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 859 IZ s 72 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 761 IH t 73 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 763 IH u 74 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 767 IH v 75 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 765 IH w 76 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 774 IH x 77 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 777 IH y 78 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 779 IH z 79 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 785 IH 1 80 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 804 IH 2 81 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 828 IH 3 82 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 860 IH 4 83 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 861 IH 5 84 Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 2071 IZ 6 85 Τὸν παρὰ Daniel.

ροῖ οὖτος τὸ ἐλλεῖπον τεμάχιον τῆς λειτουργίας τοῦ Βασιλείου 87 Τὰ εὐχολόγια ΙΖ D ΙΖ S ΙΖ C Δμητριέβσκη 88 Tὴν ἐκ τοῦ Σλαβωνικοῦ μνημον. Γαλλικὴν μετάφρασιν (Dumont) 89 Tὴν ἐκ τοῦ Σλαβωνικοῦ μνημον. Ἀγγλικὴν μετάφρασιν (King) -6- .

Παράρτημα 2 Ἀναφοραὶ τοῦ Τρεμπέλα καὶ ἑτέρων ἐκδόσεων 1935 Αἱ Τπεῖρ Λειηοςπγίαι. 81 «Πάνηων ὑμῶν…» ἐλῶ εἰο ηὴλ ὑπνζεκείσζηλ θαηὰ ηνὺο θώδηθαο C. ἔθδ. Παλαγηώηνπ Ν. ΔΧΕ εἰο ηὴλ ιεηηνπξγίαλ ηνῦ Υξπζνζηόκνπ. Σξεκπέια. ζει. S θαὶ i «Πάνηων ἡμῶν …» -1- .

ἐπίζεο εἰο ηὴλ ιεηηνπξγίαλ ηνῦ M. Βαζηιείνπ, ζει. 168, ὁ
δηάθνλνο «Πάνηων ἡμῶν …» ἀιι᾿ ὁ ἱεξεὺο «Πάνηων
ὑμῶν …», ζει. 168

ζπλερίδσλ εἰο ηὰο ἑπνκέλαο ζειίδαο...

-2-

Σὸ ἀλσηέξσ δὲλ εἶλαη θαηαιεθηηθὸλ ὑπὲξ ηῆο κηᾶο ἠ ηῆο
ἑηέξαο ἐθδνρῆο. ὇ Σξεκπέιαο νὐδὲλ ζπκπεξαίλεη, ἁπιῶο
ἐκθαλίδεη ὅηη ὑπάξρνπζη θαὶ αἱ δύν ἐθδνραί.
Σὸ ζρεηηθὸλ θείκελνλ ἐθ ηνῦ Charles Edward Hammond,
Liturgies Eastern and Western (1878) ἀλαθέξεη
,

ὡο θαὶ ηὸ ζρεηηθὸλ ηνῦ Frank Edward Brightman & Charles
Edward Hammond, Liturgies, Eastern & Western, 1896, σελ.
378.

-3-

἖πίζεο ηὸ θείκελνλ ηνῦ C. A. Swainson, D.D., The Greek

Liturgies Chiefly form Original
Univercity Press, 1884, ζει. 124.

-4-

Authorities,

Cambridge,

S. S.Καζὼο θαὶ ηνῦ Rev J. M. Clement. Mark. Chrysostom. S. Basil According to the Use of the Chueches of Alexandria. Jerusalem. -5- . James. S. Neale. Constantinople. London 1859. The Liturgies of S.

.

Παράρτημα 3 Τὰ ὑπὸ τοῦ Τρεμπέλα βοηθήματα -1- .

-2- .

Chrysostom. Γεωργίου Πρωτοψάλτου. «Πάντων ἡμῶν…» Ἐγκόλπιον Λειτουργικόν. Charles Edward Hammond. S. σελίς 102 «Πάντων ἡμῶν…» Θεία Λειτουργία. σελ. S. 81 «Πάντων -1- . James. Clement.D. S. Jerusalem. Rev J. Παναγιώτου Ν. Κωνσταντινούπολις. Neale. by Frank Edward Brightman & Charles Edward Hammond. «Πάντων ἡμῶν…» The Liturgies of S. Cambridge. 1986 «Πάντων ἡμῶν…» Θεία Λειτουργία. τῇ ἐγκρίσει τῆς τοῦ Φριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας. London. Swainson. M. James. S. A. 69 Liturgies. ἐν Βενετίᾳ. β΄ ἔκδοσις. «Πάντων ἡμῶν…» Rev J. Βενετία. 1896. ΖΩΗ εἰς τὴν λειτουργίαν τοῦ Φρυσοστόμου. Univercity Press. Basil According to the Use of the Chueches of Alexandria. Σρεμπέλα.Παράρτημα 4 Ἐνδεικτικαὶ βιβλιογραφικαὶ παρουσιάσεις 1839 1859 1862 1875 1878 1881 1884 1859 1895 1896 1911 1935 Εὐχολόγιον τὸ Μέγα. «Πάντων ἡμῶν…» Ἱερατικόν. D. Ἑλληνικὸν Βιβλιοπωλεῖον Ὀδησσοῦ «Πάντων ἡμῶν …» Αἱ Σρεῖς Λειτουργίαι.. «Πάντων ἡμῶν…» Εὐχολόγιον τὸ Μέγα. Clement. Chrysostom. S. C. Eastern & Western. M. Jerusalem. Βενετία «Πάντων ἡμῶν…» The Greek Liturgies Chiefly form Original Authorities. S. page 378. ἐπανεκδοθὲν ὑπὸ τῆς Ἑλληνικῆς Συπογραφίας τοῦ Υοίνικος. ἔκδ. σελ. Basil According to the Use of the Chueches of Alexandria. Neale. καὶ ἐπανεκδιδοθὲν ὑπὸ τοῦ ἐν Ἀθήναις ἐκδοτικοῦ οἴκου Ἀστέρος. «Πάντων ἡμῶν…» Liturgies Eastern and Western. Constantinople. S. Mark. London. Constantinople. S. Mark. Ἀρχιμ. The Liturgies of S. Εὐγενίου Περδικάρη.

"The Lord God remember us all in his Kingdom.patronagechurch. «Πάντων ἡμῶν …» Ἀποστολικῆς Διακονίας ἐπὶ διευθύνσεως τοῦ νῦν -2- .. page 37 «Πάντων ἡμῶν …» Ἱερατικόν. Department of Religious Education.com/DL-Chrysostom-Rome_1950/greek_liturgkon. 1971. page 36 “May the Lord our God remember us all…”. Patrinakos «Πάντων ἡμῶν …» Divine Liturgy Hymnal. 126 «Πάντων ἡμῶν …» Δογματικὰ -΢υμβολικά.. «Πάντων ἡμῶν …» Ἱερατικὸν Ἀποστολικῆς Διακονίας 1960. 2004 σελ. 80. σελ.patronagechurch.htm http://www. τόμος Β. σελ. and unto ages of ages". 1978. σελ.1950 1950 1950 ὑμῶν…» ἐν῵ εἰς τὴν ὑποσημείωσιν κατὰ τοὺς κώδικας C.com/DL-Chrysostom-Rome_1950/htm/41.patronagechurch. 119 καὶ σελ. by Ernest Villas. S καὶ i «Πάντων ἡμῶν …» Ἱερατικὸν Ἀποστολικῆς Διακονίας 1950. τῆς Συριακῆς Ὀρθοδόξου Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς. Θεοδώρου Θεοδωρίδη «Πάντων ἡμῶν …» Parishes of the Byzantine-Ruthenian Metropolitan Catholic Church http://www. τόμος 1ος «Πάντων ὑμῶν …» ΑΡΧΙΕΡΑΣΙΚΟΝ Ἀποστολικῆς Διακονίας μετὰ τὴν μεγάλην εἴσοδον γενομένην ἐν σιγῇ.htm Ἑλληνικὰ «Πάντων ΗΜΩΝ . ἐκδ. 171 ΥΜΩΝ "Εἰς τὴν Θείαν Λειτουργίαν" τοῦ ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώτου. ἐπιμελείᾳ ἐπισκόπου Anthony Bashir. Ἀθῆναι. «Πάντων ἡμῶν » Orhtodox Liturgy. Ἀποστολικῆς Διακονίας. Σταυρός.htm 1956 1958 1960 1960 1968 1975 1976 1977 1982 1977 1978 1980 "The Pocket Prayer Book for the Orthodox Christians". ὑπὸ τοῦ ἀρχιερέως «Πάντων ὑμῶν…» The Divine Liturgy. π. Καρμίρη. N. 79. 2002. σελ. Ἱεροτελεστικόν. 2000. Ecumenical Publications. always: now and ever. 1968.» ἀλλὰ Ἀγλικὰ “all you Christians” http://www. GOARCH. τοῦ ἀπὸ Υιλίππων καὶ Νεαπόλεως Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν.com/Liturgikon%20E&S/Chrysostom/English/28-29e. 88 «Πάντων ἡμῶν …» Θεία Λειτουργία Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

. 59. Κ.Θ. σελ. 278 Τὸ ἱεροδιακονικὸν τῆς Ἱ. 1993.Μ.com/liturgy/prayerbook/Liturgy_Gr_Sl_Jp. Ἰ.1980 1982 1982 1987 1987 ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας. μὲ ἐντός παρενθέσεως τὸν πλεονασμό (καὶ πάντων τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν). Ἀποστολικῆς Διακονίας. «Πάντων ἡμῶν …» ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΙ΢ ΣΗ΢ ΒΤΖΑΝΣΙΝΗ΢ ΕΚΚΛΗ΢ΙΑ΢ΣΙΚΗ΢ ΜΟΤ΢ΙΚΗ΢. Divine Liturgy.18 Τὸ ἐγκόλπιον Ἀναγνώστου καὶ Ψάλτου.τὸ «ὑμῶν» τοῦ κειμένου μεταφέρεται εἰς τὴν νεοελληνικὴν διὰ τοῦ «μᾶς» 18 ΢ημειωτέον ὅτι αἱ ὑπὸ τῆς Ἱ. ΥΜΩΝ Ἡ Θεία Λειτουργία εἰς τὰ Ἰαπωνικά. σελ. pages 79/80 «Πάντων ἡμῶν » 1994 Tle Liturgikon. . Β. 28. 2004. 82 ὑμῶν. G Papadeas «Πάντων ἡμῶν …» Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ σχόλια. σελ.orthodox-jp. καὶ Π. ΥΜΩΝ Τὸ συλλειτουργικὸν τῆς Ἱ. Σίμωνος Πέτρας. Χ. Γ. 142 «Πάντων ὑμῶν …» Ἱερατικὸν Ἀποστολικῆς Διακονίας «Πάντων ἡμῶν …» Μεγάλη Ἑβδομάς – Πάσχα. ΢ΩΣΗΡ. ὑπὸ ἱερομονάχου Γρηγορίου. Οἰκονόμου.pdf OCA – ΥΜΩΝ Ὅλαι αἱ λειτουργικαὶ ἐκδόσεις τοῦ π. Μιχαὴλ Βαπόρη 17 Μέλους τῆς Θεολογικῆς ΢χολῆς τοῦ Α. Σίμωνος Πέτρας ἐκδόσεις ἐπιμελήθησαν ὑπὸ τοῦ ἀειμνήστου σήμερον καθηγητοῦ Λειτουργικῆς τοῦ Α. ἐκδ. ΥΜΩΝ 2003 2004 2004 www. ΢ύναξη. 187. second edition. Ἰωάννου Υουντούλη. ἐκδ. σελ.Θ. σελ. Δ. ἐκδ.Π. Narhtex. β’ ἔκδοσις Δόμος 1985. ΥΜΩΝ. Μ. Μ. Κογκούλη17. Παπανγιωτοπούλου. ΢καλτῆ. Σίμωνος Πέτρας. -3- . Ἀθῆναι. 83. σελ. Πάτμος. 435 & 469 «Πάντων ἡμῶν …» 1989 Σελετουγική. 1993 The Liturgikon.Π. ἐνῷ «μακάρι ὅλους νὰ μᾶς θυμηθεῖ» σελ. Antiochian “all of you” p. σελ. 150 ΥΜΩΝ. Γεωργίου Παπαδέα. Antakya Press. Ἰ. Ματζουλίδης. «Πάντων ἡμῶν » 1991 Ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

htm#%C7_%CC% C5%C3%C1%CB%C7_%C5%C9%D3%CF%C4%CF%D3 http://www. 47 ΗΜΩΝ Διάκονος Πάντων ημών μνησθείη Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού. ΢αλίβερος.phys.htm Αἱ Ἀκολουθίαι τῆς Κυριακῆς Ἐπιμέλεια Σιμοθέου Ματθαιάκη. τώρα καὶ πάντα καὶ στοὺς ἀτελεύτητους αἰῶνες.gr/texts/greek/chrysostom_liturgy6.gr/~nektar/orthodoxy/prayers/service_litourgy_translation. http://www. νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. σελ. ΗΜΩΝ Θεία Λειτουργία.oodegr.myriobiblos.htm Διάκονος Πάντων ἡμῶν μνησθείη Κύριος ὁ Θεὸς ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ. νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.oodegr. Ὅλους ἐμᾶς μακάρι νὰ μᾶς θυμηθῆ Κύριος ὁ Θεὸς στὴ βασιλεία του. Ἐκδ.com/oode/pateres1/xrysostomos/leitoyrgia1. http://www. πάντοτε.uoa.htm -4- . ΢αλίβερος. http://www. πάντοτε.com/oode/pateres1/xrysostomos/leitoyrgia1. Τὸ κείμενον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἰς τὸ διαδύκτιον -μονοτονικῶς .(Σιμίου ΢ταυροῦ) χρησιμοποιοῦν τὸ YMΩΝ. Ἀθήνα. σελ. 392.ΥΜΩΝ καὶ ἡ προσθήκη «και πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών» γίνεται ἄνευ τῆς περιλήψεώς της ἐντός παρενθέσεως.

org/Theology_el/3c4001PantonYmon.synodinresistance.pdf ʹ ʹ ʹ -1- . www.Παράρτημα 5 Ἐπεξηγηματικὴ ἀναφορὰ ἐκ τοῦ διαδικτύου τῶν Γ.Χ.Ο.

ʹ ʹ ʹ • PG BC -2- .

§ ϛ -3- .

ʹ §§ § ʹ § ʹ ʹ -4- .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful