สองเม็ดรวมใจ

Arr. Kuakul Deachmee

Flute

Oboe

Bassoon

 





   
 



  
    
 

Trumpet in Bb      
 

Trombone
   
Horn in F

Side Drum

Snare Drum

Bass Drum

Cymbals

Violin 1

Viola

Violoncello

Contrabass


 


 
  
 

 

 


 
  
 
 

   


 



 
  
 
 

   


  
 
 




 









 


 
  
 

 

  
  
   

  

   
 

 


      
     
 
 


  

       






 

 



 

 


 


2
3

Fl.


 

Ob.

 

Bsn.

Hn.

Tpt.

Tbn.

S. D.

 
 

        
  

 
 

 




 




 




 
     
   
      
   
     

              





       

 

 


 

 
 

 
 



    

S. D.

B. D.

 

Cym.

 

Vln. 1

 
 

 
  
  

 

 

 

 

 

Vla.

Vc.

Cb.

       

 
             
     
 
 
                
        
 
 
        
  

        

 

 


               

 

 



 

 

 



 


 

 


 

 
     
   
      
   
     

6

Fl.

Ob.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Tbn.

S. D.

        
 

    
 
  
    
 

B. D.

 

Cym.

Vln. 1

Vla.

Vc.

Cb.

 

        

   

        

   


       

      

S. D.       

       

 

 




 
 

 
 



    

     


 
 
 

 

        
        

3       



 



 

 



4
9

Fl.

Ob.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Tbn.

S. D.


            
 
 
   
 
    


B. D.

 

Vln. 1

Vla.

Vc.

Cb. 

   
   
 
      
 
 
   

 

     

S. D.

Cym.




       

 

 

        


 

       
  

     

 

  


           

          


 
 



    

 
 

 

     


       

       
  

 

12

Fl.

Ob.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Tbn.

S. D.

 

    
 
 
   
 
    


B. D.

 

Vla.

Vc.

Cb. 

 




 



 




 



        

 
     
   
      
   
     

      

Vln. 1

        


S. D.

Cym.



     

 
      
 
 
 
     
   




    

 

   

 

  

    

      

 


 

 
 
 

 

        
       

5     

6

 



 




 

 


 

 
     
   
      
   
     

15

Fl.

Ob.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Tbn.

S. D.

            
 
 
   
 
    


     

S. D.

B. D.

 

Cym.

Vln. 1

Vla.

Vc.

Cb.






 

       

 

 


       

 
     
   
      
   
     


 

 


 

 
 

 
 



     

    


 

 
 
 

 

        
              

 

 

18

Fl.

Ob.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Tbn.

S. D.

    


  
 


    
 


   
 
  
  

B. D.

 

Cym. 

 






  

  


     3
     
3

 
        

 


 

    
      

 
 

  

      

  
     

      

S. D.

3

 
      

Vln. 1Vla.

 

 

Cb.

       

 
 

Vc.

       


        

        

7

3

   
3


3



3

   
3


3



       

8

     

     

21

Fl.

Ob.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Tbn.

S. D.

  

  


                        3
3

     3
 
                

3
3
3

 

                            

                        3
3
3

 

 

 
                     

S. D.

B. D.

 

Cym.

 

Vln. 1

3

  
 

  
3

Vla.

  
3

Vc.

Cb.

3

   
3


3



3

   
3


3



3

   
3


3



3

   
3


3



3

   
3


3



                        


 

24

Fl.

Ob.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Tbn.

S. D.

 


     

  


     

  




        

    
 

  
               

  3

   
3

     

        

 










               

3
3
3

   
                       

S. D.

B. D.

 

Cym.

 

3

          

3

      

      

Vln. 1

Vla.

Vc.

Cb.

9

3

 


3


3



   

3



        

 

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
               

10
27

Fl.

Ob.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Tbn.

S. D.


 

 
 
              


 
    
 

  
 
    

 
  
 
   
 

   


  

 


 

   
  


 

 






 






 

       

 
     
 
 
      
 
 
     


 

 


 

 
 

 
 



     

    

S. D.

B. D.

 

Cym.

 

Vln. 1


 




  

 

 

 


 

Vla.

Vc.

Cb.

                     

 

 



 

 




 

 


 

 
     
   
      
   
     

30

Fl.

Ob.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Tbn.

S. D.

        
 

    
 
  
    
 

B. D.

 

Cym.

Vln. 1

Vla.

Vc.

Cb.

 

        

   

        

   


       

      

S. D.       



        

 

 




 
 

 
 



    

     


 

 
 
 

 

        
        

11       



 



12
33

Fl.

Ob.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Tbn.

S. D.


        


       

 

    
 
 
   
 
    

 

  
 
 
  
 
 
 

B. D.

 

Vln. 1

Vla.

Vc.

Cb. 
 

 
 



     

S. D.

Cym.





      

 
 

  

      

  
     


 

 





 


 

     

    


 
  

 

        


       

       

 

  

    

 

  

    

36

Fl.

Ob.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Tbn.

S. D.

        

    
 

         

  

  

       

3
 3
     3
    
    
          
3
3
3

 
                      

        

        

       

3
3
3

 

 

 
                        

S. D.

B. D.

 

Cym.

 

Vln. 1

Vla.

Vc.

Cb.

13

3

 


3


3



3

   
3


3



        

 

3

   
3

 
3

 

3

   
3


3

       

3

   
3


3



3

   
3


3



       

14
39

Fl.

Ob.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Tbn.

S. D. 


     


     

                


       

3

     3


        
   
       
3
3

                    

                













       

3
3
3

 

                        

S. D.

B. D.

 

Cym.

 

Vln. 1

3

 


 
3

Vla.

 
3

Vc.

Cb.

3

   
3


3



3

   
3


3



3

3

3

3

3

         

3

   

   
 
3

 

                
3

3

3

3

3

3

   
3

3       

 

  

 

  

42

Fl.

Ob.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Tbn.

S. D.

        
 
 

 

 


        
 
 


  

  

               
 



   




         


3
  
       3      

B. D.

 

Cym.

 

Vln. 1


 









Vc.

Cb.

3
    

 
  
3        

S. D.

Vla.

 

        
 
 

15

3

   
3


3



3

   
3


3



               

16

     

     

45

Fl.

Ob.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Tbn.

S. D.

  

  


                        3
3

     3
 
                

3
3
3

 

                            

                        3
3
3

 

 

 
                     

S. D.

B. D.

 

Cym.

 

Vln. 1

3

  
 

  
3

Vla.

  
3

Vc.

Cb.

3

   
3


3



3

   
3


3



3

   
3


3



3

   
3


3



3

   
3


3



                        


 

48

Fl.

Ob.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Tbn.

S. D.

 


     

  


     

  




        

    
 

  
               

  3

   
3

     

        

 










               

3
3
3

   
                     

S. D.

B. D.

 

Cym.

 

3

          

3

    

    

Vln. 1

Vla.

Vc.

Cb.

17

3

 


3


3



   
 
3

 

        

 

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
               

  

  

             
 


 




18
51

Fl.

Ob.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Tbn.

S. D.


 

 

  



   
 
              
          
       
     
       


       

3
3
  
  
                    

S. D.

B. D.

 

Cym.

 

Vln. 1


 














 



 



Vla.

Vc.

Cb.

             
        

19
54

Fl.


Ob.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Tbn.

S. D.

  

        
 
 
    
 
    

  
 

 

 


 


  

 


  


  


  

         
 
 
   
  
 
 

     
  
 


  

        





        

S. D.

B. D.

 

  

Cym.

 

  

Vln. 1

 
 




 

 

 


 

Vla.

Vc.

Cb.

  

   

  

  

 


  