Free E-Book ! SÖÛ DUÏNG AUTOMATION V5.

0 QUA CAÙC VÍ DUÏ MINH HOÏA

By Mr Hugo

I – GIÔÙI THIEÄU Automation Studio laø phaàn meàm moâ phoûng heä ñieàu khieån thuûy löïc – khí neùn noåi tieáng cuûa haõng FAMIC Technilogies. Vôùi Automation v5.0, vieäc thieát keá döï aùn thuûy khí trôû neân ñôn giaûn, nhanh choùng hôn nhieàu nhôø coù simulation ña chöùc naêng chính xaùc vaø hieäu quaû. Automation thích hôïp vôùi caùc kyõ sö vaø caùc baïn SV trong coâng taùc hoïc taäp, nghieân cöùu v.v… Ñeå laøm quen vôùi Automation, baïn neân tìm hieåu tröôùc veà nguyeân lyù caáu taïo vaø ñieàu khieån cuûa heä thuûy löïc khí neùn, treân côû sôû ñoù seû tieán haønh xaây döïng 1 döï aùn moâ phoûng hoaøn chænh. II – ÖÙNG DUÏNG : 1 – CHAÏY MOÂ PHOÛNG 1 DÖÏ AÙN COÙ SAÜNG : B1 : Chaïy bieåu töông hình treân maøn hình Desktop B2 : Treân thanh Menu Bar, vaøo File > Open Project. Tìm ñeán thö muïc caøi ñaëc Automation ñeå môû caùc file döï aùn coù saüng. ÔÛ ñaây chuùng ta söû duïng Project1.

B3 : Khi Project 1 ñaõ saüng saøng, chaïy thöû baèng 2 caùch : - Töø Menu Bar, choïn Simulation > Normal, hoaëc - Click vaøo bieåu töôïng treân Tool Bar. 4Room Cô ñieän töû 1 http://here.is/codientu

B2 .Free E-Book ! By Mr Hugo B4 : Click chuoät vaøo 2 ñaàu Valve 5/3 hoaëc traùi phaûi cuûa caàn gaït.Click vaøo bieåu töôïng treân Tool Bar 2 – XAÂY DÖÏNG DÖÏ AÙN CAÙ NHAÂN QUA CAÙC BÖÔÙC CÔ BAÛN : B1 .Töø Menu Bar choïn Simulation > Stop.Ñaàu tieân baïn choïn bieåu töôïng ñeå môû cöûa soå quaûn lyù Library Explorer . vaøo File > New > Baám Ok.Töø Menu Bar.Baïn taïo 1 döï aùn môùi baèng caùch : .is/codientu . roài OK.Click tieáp bieåu töôïng treân Library Explorer : Cöûa soå Open Library hieän ra.Cheøn thö vieän chính nhö sau : . hoaëc . taïi muïc File of type baïn choïn nhö hình beân döôùi. baïn thöc hieän : .Click choïn bieåu töôïng treân Tool Bar. hoaëc . Baïn ñöôïc keát quaû moâ phoûng nhö hình sau : B5 : Ñeå keát thuùc quaù trình moâ phoûng. 4Room Cô ñieän töû 2 http://here.

baïn ñaõ coù theå söû duïng chuùng.is/codientu . Muoán xem daïng phoùng to cuûa ñoái töôïng naøo.Free E-Book ! By Mr Hugo - Thö vieän Main sau khi cheøn seû lieät keâ taát caû caùc ñoái töôïng cuûa noù beân trong cöûa soå Library Explorer. baïn chæ vieäc di chuoät vaøo chuùng. 4Room Cô ñieän töû 3 http://here. baïn chæ vieäc click choïn vaø keùo thaû chuùng vaøo vuøng laøm vieäc. Muoán söû duïng ñoái töôïng naøo trong Cöûa soå Library. Vaø giôø.

Free E-Book ! By Mr Hugo B3 .is/codientu .TIEÁN HAØNH XAÂY DÖÏNG MAÏCH : • Maïch nguyeân lyù : Baïn xaây döïng maïch nhö hình sau • Maïch ñieàu khieån : Baïn xaây döïng maïch nhö hình sau 4Room Cô ñieän töû 4 http://here.

baïn chon : roài - - Caùch noái maïch giöõa caùc ñoái töôïng: Giaû söû. Cuoái cuøng baïn ñöôïc Valve coù hình daïng sau : Neáu ñaõ ñaõ vöøa yù Valve vöøa taïo.Free E-Book ! • Trong khi taïo maïch. vaøi chi tieát caàn löu yù : By Mr Hugo Caùch hieäu chænh 1 Valve theo yù muoán : b1 : Nhaáp keùp vaøo Valve caàn hieäu chænh. vd b2 : Cöûa soå Component Properties hieän ra. baïn caàn noái 3 ñoái töôïng beân è b1 : Reâ chuoät ñeán ñaàu noái cuûa caùc ñoái töôïng.is/codientu . bieåu töôïng ñoåi thaønh hình Maïch noái ñuùng cuoái cuøng coù hình sau : 4Room Cô ñieän töû 5 http://here. vd Keát hôïp vôùi coâng cuï ñeå dòch chuyeån caùc thaønh phaàn caàn thieát theo yù muoán. b3 : ÔÛ cöûa soå môùi. Baïn tìm ñeán muïc Builder ôû goùc traùi beân döôùi. baïn coù theå boû thaønh phaàn loø xo vaø caàn gaït baèng caùch choïn noù Roài baám - b4 : Ñeå thay thaønh phaàn daáu hoûi baèng 1 thaønh phaàn cuï theå baïn nhaáp keùp vaøo noù seû laøm xuaát hieän cöûa soå Command Selection. khi xuaát hieän bieåu töôïng baïn click chuoät ñeå noái chuùng laïi vôùi nhau : b2 : Ñeå noái ñoái töôïng coøn laïi vaøo 1 ñöôøng daây daãn. vieäc coøn laïi laø choïn thaønh phaàn maø baïn muoán thay. baïn tröôùc 1 ñoái töôïng roài môùi reâ chuoät vaøo vaøo daây caàn noái ñeán khi xuaát hieän bieåu töôïng thì nhaáp keùp noù.

cuûa Vavle 4/2 vôùi Solenoil ôû maïch ñieàu khieån.Free E-Book ! By Mr Hugo - Caùch lieân keát ( Link ) caùc ñoái töôïng laïi vôùi nhau : ÔÛ sô ñoà maïch treân.is/codientu . vd Link vôùi + Caùc tieáp ñieåm a0-a1-b0-b1 vôùi caùc Caûm bieán vò trí töông öùng : vd Link vôùi + Caùc tieáp ñieåm k vaø k ñaûo vôùi cuoän Coil : vd - Link vôùi Baïn chæ coù theå Link 2 ñoái töôïng khi chuùng cho pheùp thuoäc tính Link Caùc böôùc ñeå Link : Vd baïn caàn link vôùi thì laøm nhö sau : b1 : Click keùp chuoät vaøo tieáp ñieåm. xuaát hieän cöûa soå Component Properties 4Room Cô ñieän töû 6 http://here. caùc ñoái töôïng baïn caàn Link vôùi nhau goàm coù : + Solenoil A+A-B+B.

b2 : Baïn duøng chuoät vaø choïn doøng coù Tag Name : a1 b3 : Baïn aán choïn hoaëc Tröôøng hôïp baïn lôõ link sai thì haõy nhaáp keùp vaøo Roài laøm laïi thao taùc Link nhö treân. Ta coù keát quaû cuoái cuøng nhö sau : b5 : Ñeå hoaøn taát baïn choïn Nhö vaäy.is/codientu . Doøng toâ ñaäm phía döôùi duøng ñeå di chuyeån giuùp baïn xaùc ñònh ñoái töôïng link. tieáp ñieåm giôø thaønh vaø ñaõ ñöôïc Link tôùi 4Room Cô ñieän töû 7 http://here.Free E-Book ! By Mr Hugo Doøng toâ ñaäm phía treân chöùa daáu ? baùo raèng baïn caàn xaùc ñònh ñoái töôïng seû link cho noù.

click OK B4 : Baïn cho chaïy moâ phoûng vaø quan saùt bieåu ñoà. baïn choïn bieåu töôïng B2 : Keùo ñoái töôïng caàn moâ phoûng vaøo cöûa soå Ploter hieän saüng.CHAÏY MOÂ PHOÛNG CHÖÔNG TRÌNH : Neáu 2 xy lanh A vaø B khi chaïy cho ra keát quaû : B tieán B luøi A tieán A luøi Thì nhö vaäy baïn ñaõ xaây döïng sô ñoà maïch thuûy löïc-ñieän-relay thaønh coâng roài : • Söû duïng chöùc naêng Ploter ñeå moâ phoûng tín hieäu cuûa ñoái töôïng : B1 : Töø thanh coâng cuï (Tool Bar). 4Room Cô ñieän töû 8 http://here.Free E-Book ! By Mr Hugo B4 . B3 : Ñaùnh daáu check vaøo tín hieäu cuûa ñoái töôïng baïn mong muoán.is/codientu .

Free E-Book ! Hình aûnh vd vieäc moâ phoûng tín hieäu cuûa xylanh B : By Mr Hugo 4Room Cô ñieän töû 9 http://here.is/codientu .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful