Fa ist devletlerin II.

Dünya sava nda yenilmesiyle Almanya ve Türkiye de rkç söylemler yasal zeminini kaybetmi , rkç dü ünürler Türkiye de de yarg lanm t . Fakat buna ra men Türkiye nin de içinde yer ald Avrupa k tas n n rkç l ktan tamamiyle ar nd n söylemek mümkün görünmemektedir. ki sava aras dönemde özellikle Yahudileri hedef alan radikal sa hareketlerde kendini gösteren rkç söylemler, 2000 li y llar n Avrupas nda müslümanlar ve Nazi Almanyas taraf ndan Aryan kökenli kabul edilen Türkleri hedef almaktad r. Bugünün Almanyas nda; kimi sa siyasetçiler Türkiye den i çi göçüne izin veren antla may , ein gigantischer Fehler (devasa bir hata) olarak nitelendirilebilmekte, hatta bir sosyal demokrat oldu u söylenen Thilo Sarrazin in Türkleri de a a layan Almanya kendini la vediyor adl kitab büyük bir ilgiyle kar lanabilmektedir. Ayr ca, göçmen i çi ailelerini hedef alan, kamuoyunda dönerci cinayetleri ad yla bilinen seri cinayetlerin, demokrasisiyle dünyaya örnek gösterilen Almanya da anayasay korumakla yükümlü Bundesamt für Verfassungsschutz adl kurumun bilgisi ve belki himayesi dâhilinde gerçekle ti ine yönelik ciddi üpheler bulunmaktad r. Bu durum, rkç çevrelerin kendilerine devlet kurumlar nda belli ölçüde yer edinebildi ini göstermektedir. Bu durum, rkç söylemlerin Almanya da az msanmayacak oranda bir kitle deste ine sahip oldu unun ve zaman zaman bilinç yüzüne ç kt n n küçük bir örne idir. Buradaki as l ironi, bat l ulus devletlerin ulus-üstü bir yap arac l yla ortak bir gelecek vizyonu çizmeye çal t klar günümüzde, radikal sa n en zirvede oldu u Nazi döneminde dahi Avrupal say lan Türklerin ve Türkiye nin Avrupa Birli i üyeli ine, Türkiye Avrupa ya ait de il gerekçesiyle kar ç kan çevrelerin varl d r.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful