18.

Η Επανάςταςθ αρχίηει από τθ Μολδοβλαχία

Ο Αλζξανδροσ Υψθλάντθσ, αρχθγόσ τθσ Φιλικισ Εταιρείασ, κάλεςε ςε
ςφςκεψθ τα μζλθ τθσ για να οργανϊςουν τθ δράςθ τουσ. Αποφαςίηουν
να αρχίςει θ Επανάςταςθ από τθν Πελοπόννθςο, όμωσ αλλάηουν γνϊμθ και επιλζγουν τθ
Μολδοβλαχία.

1821

Ο Αγϊνασ όμωσ ςυναντά πολλζσ δυςκολίεσ

2 Ιουνίου 1821 ςτο Δραγατςάνι. Σε μάχθ που γίνεται, διαλφεται ο ςτρατόσ του Υψθλάντθ μαηί με τον
Ιερό Λόχο και ςκοτϊνονται γενναίοι αγωνιςτζσ ( Ακ. Καρπενθςιϊτθσ, Γ. Ολφμπιοσ, Γ. Φαρμάκθσ). Η
Επανάςταςθ ςβινει.
Ανάμεςα ςε όλα τα αρνθτικά όμωσ υπιρξε και κάτι κετικό. Ο αντιπεριςπαςμόσ (παραπλάνθςθ)
πζτυχε και οι Τοφρκοι διζςπαςαν τισ δυνάμεισ τουσ αποδυναμϊνοντασ το ςτρατό τουσ ςτθν
Πελοπόννθςο.