Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
i  

   
Programa analitica la disciplina 

Nr total de ore 

Nr. de ore, contact direct 
Din ele prelegeri 

seminare 

Evaluare ± examen, oral
Nr. de credite 

Programa a fost discutată şi aprobată la şedinţa catedrei
Proces verbal Nr _______ din _________________ 2011
Şef catedră:
S.ŢURCAN, conf.univ., dr.în drept

_________________________

Decan:
V.GAMURARI, conf.univ., dr.în drept _________________________

CHIŞINĂU ± 2011

1

ɉɨɹɫɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɡɚɩɢɫɤɚ............................................................................................................. 3
1.ɐɟɥɶ ɤɭɪɫɚ .............................................................................................................................. 3
2. Ɂɚɞɚɱɢ ɤɭɪɫɚ .......................................................................................................................... 3
3. Ɇɟɫɬɨ ɤɭɪɫɚ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚ ................................................ 3
4.Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɭɪɨɜɧɸ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɤɭɪɫɚ .............................................................. 4
5. Ɍɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɥɚɧ ɤɭɪɫɚ ..................................................................................................... 4
6. Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɹ........................................................................................................................ 8
6.1. Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɚ ɪɭɦɵɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ .................................................. 8
6.2. Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ..................................................... 11
7. Ɍɟɦɵ ɢ ɡɚɞɚɧɢɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ .................................................. 14
9. Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɤɢ ɡɧɚɧɢɣ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ................................................................................... 17

2

p  
!" #$!%& "' 

(%)* &+,"-.#/)!" ")0" +,
& / '' 1,. - 2# 2' *"' .!#$" /
& 1# "1)3 ')#$"$ )"# !, -#1# %4 .).+,
2' *"' , 
5 &.)3 1#"$ ')" ,.! *"'  &' *"' "+
&- -)# ! &0 !  "&+, "." *% 
)3 - 4) 67/ - '#!/ - 8# !/ 
+, &#/ 8 .!#$" +, -/ 1# 
."   +, -/ "" / & ! % 
) ! +, & #/ ' 10 , &" & %." & .# 
) !,+,& # 
#$')"
ɐɟɥɶ ɤɭɪɫɚ «Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɟ ɩɪɚɜɨ» ɧɨɫɢɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɢɡ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ:
-ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɦɟɫɬɚ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɜ ɪɹɞɭ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɢ ɟɝɨ ɪɨɥɢ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ;
-ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɫɭɬɢ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɧɨɪɦ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ
ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɦ ɞɟɥɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚɜɵɤɨɜ ɢɯ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ;
- ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɢɯ ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ. 
9.* ')"
ɍɤɚɡɚɧɧɚɹ ɰɟɥɶ ɤɭɪɫɚ «Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɟ ɩɪɚɜɨ» ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɡɚɞɚɱ:
”c ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɛɚɡɨɜɵɯ ɩɨɧɹɬɢɣ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɞɥɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ
ɩɪɚɜɚ;
”c ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɊɆ ɢ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɢɦɢ
ɮɭɧɤɰɢɣ;
”c ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ, ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɞɟɥɚ;
”c ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɜ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɦ
ɞɟɥɟ;
”c ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫ ɩɟɱɚɬɧɵɦɢ ɪɚɛɨɬɚɦɢ ɜɟɞɭɳɢɯ ɭɱɟɧɵɯ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɩɪɚɤɬɢɤɨɜ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɞɟɥɚ;
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɢ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɧɚɧɢɣ:
ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ, ɧɚɩɢɫɚɧɢɟ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɬɟɫɬɨɜɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ. 
7"')"&8"" #$&.-'+&)"' '
Ʉɭɪɫ «Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɟ ɩɪɚɜɨ» ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɦɟɫɬɨ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɩɨ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ.
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɟ ɜ ɤɭɪɫɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɩɟɪɟɫɟɤɚɸɬɫɹ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦɢ. ɋɬɟɩɟɧɶ ɢɯ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
3

ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɝɚɪɦɨɧɢɡɚɰɢɸ ɡɧɚɧɢɣ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɬɚɤɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɤɚɤ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɟ ɩɪɚɜɨ, ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɟ ɱɚɫɬɧɨɟ ɩɪɚɜɨ ɢ ɞɪ. 
1 !')3" !". !')"
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɦɢ ɤ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ, ɢɡɭɱɚɸɳɢɦ
«Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɟ ɩɪɚɜɨ» ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ:
ɚ) ɭɦɟɧɢɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ, ɡɧɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ;
ɛ) ɝɪɚɦɨɬɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ;

ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

ɜ) ɡɧɚɬɶ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɫɜɨɢ ɩɪɚɜɚ ɢ ɧɟɫɬɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɦɭ ɩɪɚɜɭ
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɫɮɟɪɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 

: *"' &#')" 

1

> +/
&' *"' 

#'4 

=). +%! !
5"-*"c  

< 

>"!#$! 
1").  

;
;

4

2

2

4

2

ɉɨɧɹɬɢɟ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɟɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬ ɢ
ɦɟɬɨɞ.
ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ

4

2

2

4

3

Ɉɫɧɨɜɵ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɊɆ

4

2

2

4

4

Ɍɚɦɨɠɟɧɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ

4

2

2

4

5

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ
ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɦɭ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ.

4

2

2

4

6

Ɍɚɦɨɠɟɧɧɵɟ ɪɟɠɢɦɵ.

4

2

2

4

7

ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ

4

2

2

4

8

Ɍɚɦɨɠɟɧɧɵɟ ɩɥɚɬɟɠɢ

4

2

2

4

9

Ɍɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

2

1

1

2

10

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ.
ȼɫɟɝɨ:

2

2

-

2

30

16

14

30

ɤ

4   

>. ')" 
& 

! -&
ɉɨɧɹɬɢɟ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. ɉɨɧɹɬɢɟ, ɰɟɥɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɞɟɥɚ. ɐɟɥɢ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ. ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ
ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɨɬɪɚɫɥɹɦɢ ɩɪɚɜɚ. Ʉɪɭɝ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ,
ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɦ ɩɪɚɜɨɦ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɞɟɥɚ ɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɧɟɦ.
ɉɨɧɹɬɢɟ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɨɫɬɚɜ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ
ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ.
ɉɨɧɹɬɢɟ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨ ± ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɧɨɪɦɵ, ɟɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɱɟɪɬɵ ɢ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ. ȼɢɞɵ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨ ± ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɧɨɪɦ. 
("* ' -&
ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɊɆ. Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ
ɩɪɚɜɚ ɊɆ. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ
ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ.
Ɍɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɤɨɞɟɤɫ ɊɆ ɢ Ɂɚɤɨɧ ɊɆ «Ɉ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɦ ɬɚɪɢɮɟ» ± ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɊɆ 
+-+
Ɍɚɦɨɠɟɧɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ ɢ ɢɯ ɦɟɫɬɨ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɊɆ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ. Ɏɭɧɤɰɢɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ.
Ɇɟɫɬɚ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ.
Ɇɟɫɬɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ.
ȼɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ.
Ɉɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ, ɩɪɚɜɨɦɨɱɢɹ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɢ ɢɯ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɰ.
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɥɵ,
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɨɪɭɠɢɹ.
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɝɚɪɚɧɬɢɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɰ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ. Ɂɚɳɢɬɚ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ. ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɧɢɬɚɪɧɵɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ. 
?"+&# ' 67
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ.
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ ɫɮɟɪɟ.

ɊɎ.

Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɟ 

:?"+&# !/"!0 "!')8# 3
ɉɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ.
Ɇɟɫɬɨ ɢ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ.
Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ.
ɉɟɪɜɨɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ. ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɩɪɨɳɟɧɧɵɟ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɞɥɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɥɢɰ.
ɉɪɢɛɵɬɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚ ɬɚɦɨɠɟɧɧɭɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɊɎ.

5

ɉɨɧɹɬɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɡɢɬɚ. Ɋɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɣ
ɬɪɚɧɡɢɬ. Ɍɪɚɧɡɢɬɧɚɹ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹ. ɋɪɨɤɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɡɢɬɚ.
ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɧɢɯ. Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ.
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɚ ɢ ɷɤɫɩɟɞɢɬɨɪɚ ɩɪɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɦ ɬɪɚɧɡɢɬɟ.
Ɂɚɜɟɪɲɟɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɡɢɬɚ ɬɨɜɚɪɨɜ. Ɍɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤ. Ɋɟɟɫɬɪ
ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɨɜ.
ȼɪɟɦɟɧɧɨɟ ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɤɚɤ ɬɚɦɨɠɟɧɧɚɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ. Ɍɢɩɵ ɫɤɥɚɞɨɜ
ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɯɪɚɧɟɧɢɹ. Ɋɟɟɫɬɪ ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ ɫɤɥɚɞɨɜ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɯɪɚɧɟɧɢɹ.
Ⱦɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ. Ɍɨɜɚɪɵ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ ɞɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɢɸ. ȼɢɞɵ
ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɣ.
Ɍɚɦɨɠɟɧɧɵɣ
ɛɪɨɤɟɪ
(ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ).
Ɋɟɟɫɬɪ
ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ
ɛɪɨɤɟɪɨɜ
(ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ).
ɉɨɧɹɬɢɟ ɜɵɩɭɫɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ. ȼɢɞɵ ɢ ɫɪɨɤɢ ɜɵɩɭɫɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ
ɜɵɩɭɫɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɜɵɩɭɫɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ. 
+ +
Ɉɛɳɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɦ ɪɟɠɢɦɚɦ. ȼɢɞɵ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ
ɪɟɠɢɦɨɜ. ȼɵɛɨɪ ɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ. ɉɨɦɟɳɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨɞ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɣ
ɪɟɠɢɦ.
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɟ ɪɟɠɢɦɵ. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨɞ
ɪɟɠɢɦ ɜɵɩɭɫɤɚ ɞɥɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ, ɷɤɫɩɨɪɬɚ ɢɥɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ
ɬɪɚɧɡɢɬɚ.
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɟ ɪɟɠɢɦɵ. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɜɢɞɵ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɪɟɠɢɦɨɜ. Ɂɚɜɟɪɲɟɧɢɟ ɢ ɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ
ɪɟɠɢɦɨɜ.
ɉɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ ɢɯ
ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ. Ɍɚɦɨɠɟɧɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɫ ɨɬɯɨɞɚɦɢ ɢ ɨɫɬɚɬɤɚɦɢ. ɗɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɚɹ
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɹ.
ɉɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ ɞɥɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ: ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɢ
ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨɞ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɪɟɠɢɦ. Ɉɩɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ ɬɨɜɚɪɨɜ.
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɬɚɜɨɤ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɩɨɲɥɢɧ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ
ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ.
ɉɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ ɜɧɟ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ: ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɢ
ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨɞ ɪɟɠɢɦ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɜɧɟ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ.
ɉɨɪɹɞɨɤ ɜɵɞɚɱɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɭ ɬɨɜɚɪɨɜ. Ɂɚɦɟɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦɢ ɬɨɜɚɪɚɦɢ. ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɩɨɥɧɨɝɨ ɢɥɢ ɱɚɫɬɢɱɧɨɝɨ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɹ ɨɬ ɭɩɥɚɬɵ
ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɩɨɲɥɢɧ, ɧɚɥɨɝɨɜ ɤ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ.
ȼɪɟɦɟɧɧɵɣ ɜɜɨɡ: ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ
ɩɨɞ ɪɟɠɢɦ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɜɜɨɡɚ. Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɩɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɢ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɸ ɜɪɟɦɟɧɧɨ
ɜɜɟɡɟɧɧɵɦɢ ɬɨɜɚɪɚɦɢ. ɋɪɨɤɢ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɜɜɨɡɚ ɬɨɜɚɪɨɜ.
Ɍɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɫɤɥɚɞ: ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨɞ ɪɟɠɢɦ. Ɍɢɩɵ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɫɤɥɚɞɨɜ. Ɉɩɟɪɚɰɢɢ ɫ ɬɨɜɚɪɚɦɢ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɦɢɫɹ ɧɚ
ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɦ ɫɤɥɚɞɟ. Ɋɟɟɫɬɪɵ ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɫɤɥɚɞɨɜ. ɏɪɚɧɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚ
ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɫɤɥɚɞɚɯ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ.
Ɂɚɜɟɪɲɚɸɳɢɟ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɟ ɪɟɠɢɦɵ. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɟɠɢɦɚ ɪɟɢɦɩɨɪɬɚ, ɪɟɷɤɫɩɨɪɬɚ,
ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɹ ɢ ɨɬɤɚɡɚ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ. ɍɫɥɨɜɢɹ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨɞ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɣ
ɪɟɠɢɦ. Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɡɚɜɟɪɲɚɸɳɢɯ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɪɟɠɢɦɨɜ.
ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɟ ɪɟɠɢɦɵ ɢ ɢɧɵɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɪɟɠɢɦɵ. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɪɟɠɢɦɨɜ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨɞ ɪɟɠɢɦ
ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɜɜɨɡɚ, ɛɟɫɩɨɲɥɢɧɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɩɪɢɩɚɫɨɜ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ
ɪɟɠɢɦ. ɍɫɥɨɜɢɹ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɹ ɨɬ ɭɩɥɚɬɵ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɩɨɲɥɢɧ, ɧɚɥɨɝɨɜ. 
@>&4 #$++&4.)+
6

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. ȼɢɞɵ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ
ɪɟɠɢɦɨɜ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɤ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ. ȼɪɟɦɟɧɧɵɣ ɜɜɨɡ ɢ ɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɜɵɜɨɡ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ. ɋɪɨɤɢ ɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ
ɪɟɠɢɦɚ.
Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɢ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. ɉɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ ɱɟɪɟɡ ɬɚɦɨɠɟɧɧɭɸ ɝɪɚɧɢɰɭ ɦɨɪɫɤɢɯ (ɪɟɱɧɵɯ) ɫɭɞɨɜ ɢ
ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ɫɭɞɨɜ, ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɞɥɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ.
ɉɪɚɜɢɥɚ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɱɟɪɟɡ ɬɚɦɨɠɟɧɧɭɸ ɝɪɚɧɢɰɭ ɬɨɜɚɪɨɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ.
Ⱦɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ. Ɋɟɠɢɦɵ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɜɜɨɡɚ ɢ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɜɵɜɨɡɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ. Ɍɚɦɨɠɟɧɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɩɟɪɟɦɟɳɚɟɦɵɯ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ. ɍɩɥɚɬɚ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɩɨɲɥɢɧ, ɧɚɥɨɝɨɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ.
ɉɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɨɱɬɨɜɵɯ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ. Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɟ
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ, ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɨɫɦɨɬɪ ɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɞɨɫɦɨɬɪ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɨɱɬɨɜɵɯ
ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɣ. ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɬɪɚɧɡɢɬ ɢ ɬɪɚɧɡɢɬ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɨɱɬɨɜɵɯ
ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɣ. Ɍɚɦɨɠɟɧɧɵɟ ɩɨɲɥɢɧɵ, ɧɚɥɨɝɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɩɟɪɟɫɵɥɚɟɦɵɯ ɜ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɨɱɬɨɜɵɯ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ.
ɉɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɥɢɰ ±
ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ,
ɝɥɚɜɨɣ
ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɢ
ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɥɶɝɨɬ.
ɉɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɧɵɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɢ ɩɨ ɥɢɧɢɹɦ
ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱ: ɜɜɨɡ ɢ ɜɵɜɨɡ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɞɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ. Ɂɚɩɪɟɬɵ ɢ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɜɧɟɲɧɟɬɨɪɝɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɩɥɚɬɵ
ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ. ɇɟɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ,
ɩɟɪɟɦɟɳɚɟɦɵɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɧɵɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɢ ɩɨ ɥɢɧɢɹɦ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱ. 
A+&# 
Ɉɛɳɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɦ ɩɥɚɬɟɠɚɦ. ɉɪɚɜɨɜɵɟ ɨɫɧɨɜɵ
ɜɡɢɦɚɧɢɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ.
ȼɢɞɵ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ. Ʌɢɰɚ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɚ ɭɩɥɚɬɭ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ
ɩɨɲɥɢɧ ɢ ɧɚɥɨɝɨɜ. ɂɫɱɢɫɥɟɧɢɟ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɫɪɨɤɢ ɭɩɥɚɬɵ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ.
Ⱥɜɚɧɫɨɜɵɟ ɩɥɚɬɟɠɢ. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɪɨɤɚ ɭɩɥɚɬɵ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɩɨɲɥɢɧ, ɧɚɥɨɝɨɜ.
ɋɩɨɫɨɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɭɩɥɚɬɵ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ: ɡɚɥɨɝ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɢɧɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɛɚɧɤɨɜɫɤɚɹ ɝɚɪɚɧɬɢɹ, ɜɧɟɫɟɧɢɟ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɫɱɟɬ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ,
ɩɨɪɭɱɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢ ɞɨɝɨɜɨɪ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ.
Ɉɛɳɢɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɡɵɫɤɚɧɢɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɩɨɲɥɢɧ, ɧɚɥɨɝɨɜ.
ɋɥɭɱɚɢ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɩɨɲɥɢɧ, ɧɚɥɨɝɨɜ ɢ ɢɧɵɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ±
ɢɡɥɢɲɧɟ ɭɩɥɚɱɟɧɧɵɯ ɢɥɢ ɢɡɥɢɲɧɟ ɜɡɵɫɤɚɧɧɵɯ. ȼɨɡɜɪɚɬ ɞɟɧɟɠɧɨɝɨ ɡɚɥɨɝɚ. 
B+'#$
Ɉɛɳɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸ. Ɂɨɧɵ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ.
Ɏɨɪɦɵ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ. ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢ
ɫɜɟɞɟɧɢɣ. ɍɫɬɧɵɣ ɨɩɪɨɫ. ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɩɨɹɫɧɟɧɢɣ. Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ. Ɍɚɦɨɠɟɧɧɵɣ
ɨɫɦɨɬɪ ɢ ɞɨɫɦɨɬɪ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. Ʌɢɱɧɵɣ ɞɨɫɦɨɬɪ. ɉɪɨɜɟɪɤɚ
ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɦɚɪɤɚɦɢ, ɧɚɥɢɱɢɹ ɧɚ ɧɢɯ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɡɧɚɤɨɜ.
Ɉɫɦɨɬɪ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ. Ɍɚɦɨɠɟɧɧɚɹ ɪɟɜɢɡɢɹ.
ɗɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ. ɉɨɪɹɞɨɤ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ. ɍɱɚɫɬɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ.
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɢ ɩɨɜɬɨɪɧɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ.

7

Ɉɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟ ɨɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɮɨɪɦ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɭɝɨɥɨɜɧɵɯ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ ɞɟɥ.
Ɇɟɪɵ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɟ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ.
Ɍɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɪɟɟɫɬɪ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ. ɉɪɚɜɨɜɵɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɜɵɩɭɫɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ. 
?""$%) !-%'.#$"
ɉɨɧɹɬɢɟ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ.
ɍɝɨɥɨɜɧɚɹ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɧɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɧɨɪɦ.
Ɉɛɳɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ.
Ɉɛɳɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɞɟɥɚ ɤɚɤ ɭɝɨɥɨɜɧɨɧɚɤɚɡɭɟɦɵɯ ɞɟɹɧɢɣ. Ʉɨɧɬɪɚɛɚɧɞɚ. ɍɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɭɩɥɚɬɵ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ.
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ, ɫɨɜɟɪɲɚɟɦɵɯ ɜ ɫɮɟɪɟ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ
ɞɟɥɚ.
ɉɨɧɹɬɢɟ ɢ ɨɛɳɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɞɟɥɚ. ɇɟɡɚɤɨɧɧɨɟ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɱɟɪɟɡ
ɬɚɦɨɠɟɧɧɭɸ ɝɪɚɧɢɰɭ ɊɆ. ɇɟɞɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɥɢɛɨ ɧɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɟ ɞɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ
ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. ɇɚɪɭɲɟɧɢɟ ɪɟɠɢɦɚ ɡɨɧɵ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ. ɇɚɪɭɲɟɧɢɟ
ɫɪɨɤɨɜ ɩɨɞɚɱɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ.
Ɉɛɠɚɥɨɜɚɧɢɟ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɞɟɣɫɬɜɢɣ (ɛɟɡɞɟɣɫɬɜɢɹ) ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ. ɉɨɪɹɞɨɤ
ɨɛɠɚɥɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɪɨɤɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɠɚɥɨɛɵ. ɍɩɪɨɳɟɧɧɵɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɛɠɚɥɨɜɚɧɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ,
ɞɟɣɫɬɜɢɹ (ɛɟɡɞɟɣɫɬɜɢɹ) ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ. 

C 1# -8 ! 

D ) %'.#$")+"'!%+'
1.c Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994, Monitorul Oficial Nr. 1.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311496
2.c Codul Vamal Nr. 1149 din 20.07.2000, Monitorul Oficial Nr. ed.special din 01.01.2007.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=319745
3.c Codul Fiscal Nr. 1163 din 24.04.1997, Monitorul Oficial Nr. ed. spec. din 25.03.2005.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=326971
4.c Codul Penal al Republicii Moldova Nr. 985 din 18.04.2002. Monitorul Oficial Nr. 72-74
din 14.04.2009
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331268
5.c Codul Contravenţional al Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008. monitorul oficial
nr. 3-6 din 16.01.2009
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=330333
6.c Cod de Procedură Penală a Republicii Moldova Nr. 122 din 14.03.2003. Monitorul
Oficial Nr. 104-110 din 07.06.2003.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=326970
7.c Legea cu privire la tariful vamal Nr. 1380 din 20.11.1997, Monitorul Oficial Nr.
ed.special. din 01.01.2007.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=319952

8

8.c Legea cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător Nr. 81 din 18.03.2004,
Monitorul Oficial Nr. 64-66 din 23.04.2004.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312880
9.c Legea cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii
provenite din tranzacţiile economice externe Nr. 1466 din 29.01.1998, Monitorul Oficial
Nr. 28-29 din 02.04.1998.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311599
10.cLegea privind Zona Antreprenoriatului Liber ÄTvardiţa´ Nr. 626 din 03.11.1995,
Monitorul Oficial Nr. 078 din 12.07.2001.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313320
11.cLegea reglementării de stat a activităţii comerciale externe Nr. 1031 din 08.06.2000
Monitorul Oficial Nr. 119120 din 21.09.2000.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311523
12.cLegea serviciului în organele vamale Nr. 1150 din 20.07.2000, Monitorul Oficial Nr.
106-108 din 24.08.2000.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311546
13.cLegea cu privire la zonele economice libere Nr. 440 din 27.07.2001, Monitorul Oficial
Nr. 108-109 din 06.09.2001.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312827
14.cLegea cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul
Republicii Moldova de către persoane fizice Nr. 1569 din 20.12.2002, Monitorul Oficial
Nr. 185-189
15.cdin 31.12.2002.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312785
16.cLegea privind licenţierea unor genuri de activitate Nr. 451 din 30.07.2001, Monitorul
Oficial Nr. 108 din 06.09.2001.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312830
17.cLegea cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova Nr. 1491
18.cdin 28.11.2002, Monitorul Oficial Nr. 23-24 din18.02.2003.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311600
19.cHotărîrea Guvernului cu privire la Tariful Vamal Integrat al Republicii Moldova, nr. 501
din 14.08.2009, Monitorul Oficial Nr. 127-130 din 21.08.2009
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=332085
20.cHotarîrea Guvernului cu privire la aprobarea Codului de conduită a colaboratorului
vamal, nr. 456 din 27.07.2009, Monitorul Oficial Nr. 121-123 din 07.08.2009.
21.chttp://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331975
22.cHotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului de monitorizare în
timp real a evenimentelor, autoturismelor şi persoanelor la posturile vamale, nr. 1049 din
21.09.2007, Monitorul Oficial Nr. 153-156 din 28.09.2007.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325320

9

23.cHotărârea Guvernului cu privire la Sistemul Informaţional Integrat Vamal, nr. 561 din
18.05.2007, Monitorul Oficial Nr. 74-77 din 01.06.2007.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325888
24.cHotărârea Guvernului cu privire la aprobarea structurii, efectivului - limită şi a
Regulamentului Serviciului Vamal nr. 4 din 02.01.2007, Monitorul Oficial nr.3-5 din
12.01.2007. http://www.customs.gov.md/files/acte/HG4.doc
25.cHotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Nomenclatorului Mărfurilor al Republicii
Moldova, nr.1525 din 29.12.2007, Monitorul Oficial Nr. 112-114 din27.06.2008.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=328274
26.cHotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea echipelor
mobile ale Serviciului Vamal nr. 108 din 30.01.2006, Monitorul Oficial Nr. 25-27 din
10.02.2006 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=315063
27.cHotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea
brokerului vamal şi a specialistului în domeniul vămuirii, nr. 1290 din 09.12.2005,
Monitorul Oficial Nr. 8-10 din 15.01.2008.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=326613
28.cHotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Concepţiei sistemului de administrare a
riscurilor în Serviciul Vamal, nr.1144 din 03.11.2005, Monitorul Oficial Nr. 151-153 din
11.11.2005.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=297826
29.cHotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale
prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, nr. 1140 din 02.11.2005, Monitorul
Oficial Nr. 157-160 din 25.11.2005.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=294100
30.cHotărârea Guvernului despre aprobarea Regulamentului privind transportarea mărfurilor
prin posturile vamale interne de control, nr.792 din 08.07.2004, Monitorul Oficial Nr.
112-118 din 16.07.2004.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=304750
31.cHotărârea Guvernului despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de
introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Moldovei de către persoanele fizice, nr.
1185 din 30.09.2003, Monitorul Oficial Nr. 211-214 din 10.10.2003.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=298056
32.cHotărârea Guvernului cu privire la regulile de origine a mărfurilor, nr. 1599 din
13.12.2002, Monitorul Oficial Nr. 174-176 din 20.12.2002
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=299658
33.cHotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de declarare
a valorii în vamă introduse pe teritoriul Republicii Moldova, nr.600 din 14.05.2002,
Monitorul Oficial Nr. 66-68 din 23.05.2002.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=296537
34.cHotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transportare a
produselor petroliere importate nr.476 din 17.04.2002, Monitorul Oficial Nr. 57-58 din
10

25.04.2002.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=302326
35.cHotărârea Guvernului cu privire la aprobarea unor acte normative privind realizarea Legii
serviciului în organele vamale. nr.383 din 29.05.2001, Monitorul Oficial Nr. 59-61 din
07.06.2001.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=296223
36.cHotărârea Guvernului cu privire la drapelul, pavilionul şi însemnele organelor vamale
nr.554 din 16.06.1997. Monitorul Oficial Nr. 046 din 17.07.1997.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=302966
37.cHotărîrea Guvernului cu privire la unele măsuri de reglementare a comerţului exterior
nr.777 din 13 august 1997. Monitorul Oficial Nr. 59-60 din 11.09.1997.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=296791
38.cBădescu Gh., Dranea E., Ghiţă C., Valoarea în vamă a mărfurilor de import reglementări şi comentarii. Bucureşti: Lumina Lex, 1998. 325 p.
39.cBelu M. Sistemul vamal. Bucureşti: Editura Economică, 2003. 286 p.
40.cCaraiani Gh. Manual pentru declaranţii şi experţii vamali. Bucureşti: Lumina Lex, 2001.
320 p.
41.cCaraiani Gh., Cazacu C. Vămuirea mărfurilor de export-import, Bucureşti: Editura
Economică, 1997. 320 p.
42.cCaraiani Gh., Diaconu G. Regimurile suspensive în legislaţia vamală comunitară şi în cea
românească. Bucureşti: Lumina Lex, 2000. 278 p.
43.cCaraiani Gh., Diaconu G. Tariful integrat vamal - reglementări şi modele de utilizare.
Bucureşti: Lumina Lex, 2002. 256 p.
44.cCazacu C. Vămuirea mărfurilor de import-export. Bucureşti: Editura Economică, 1996.
236 p.
45.cCondor I. Drept vamal şi fiscal. Bucureşti: Lumina Lex, 2002. 308 p.
46.cDragnea E. Reglementări vamale. Nomenclatură. Origine. Valoare. Oradea: Eurounion,
1994. 267 p.
47.cErhan I. Drept vamal comunitar. Chişinău: f.ed., 2011. 469 p.
48.cGeorgescu T. Tehnici de comerţ exterior. Bucureşti: Universitatea Romana Americana,
1995. 327 p.
49.cIvănescu F. Legislaţie vamală şi valutară. Bucureşti: Forum, 2000. 320 p.
50.cMerlescu I. Drept vamal sancţionator. Bucureşti: Editura Economică, 1984. 256 p.
51.cMladen C. Drept vamal. Bucureşti: Editura Economică, 2000. 245 p.
52.cObreja E. Activitatea vamală în Republica Moldova şi fenomenul corupţiei. Chişinău:
Transparency International ± Moldova, 2003. 142 p.
53.cRadu G. Drept vamal comunitar. Chişinău: f.ed., 2001. 98 p.
54.cSebe E. Operaţiuni de compensaţie. Bucureşti: UniBuc, 1995. 245 p.
55.cUrsu V., Canţer O., Magu I. Schiţe de contribuţie la monografia de drept vamal.
Chişinău: Tip. Foxtrot, 2006. 112 p.
56.cVîlcu N. Cutumele angajaţilor serviciului vamal şi conştientizarea dreptului. Chişinău:
Serviciul de Presă al Departamentului Vamal, 2003. 23 p. 

D ) %'.#$")""'!%+'
57.cȻɚɯɪɚɯ Ⱦ.ɇ., Ʉɢɜɚɤɨɜ ɋ.ȼ. Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɟ ɩɪɚɜɨ Ɋɨɫɫɢɢ. - ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ: Ⱦɢɚɦɚɧɬ,
1995.
58.cȻɨɪɢɫɨɜ Ʉ.Ƚ. Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɟ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɟ ɩɪɚɜɨ. - Ɇ.: ɍɡɞ-ɜɨ ɍȾɇ, 1997.
59.cȼɟɧɫɤɚɹ ɤɨɧɜɟɧɰɢɹ ɨ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɧɨɲɟɧɢɹɯ (ɡɚɤɥɸɱɟɧɚ 18 ɚɩɪɟɥɹ 1963 ɝ.) //
ȼɟɞɨɦɨɫɬɢ ȼɋ ɋɋɋɊ. 1964. ʋ18. ɋɬ. 221.

11

60.cȼɟɧɫɤɚɹ ɤɨɧɜɟɧɰɢɹ ɨ ɤɨɧɫɭɥɶɫɤɢɯ ɫɧɨɲɟɧɢɹɯ (ɡɚɤɥɸɱɟɧɚ 24 ɚɩɪɟɥɹ 1963 ɝ.) //
ɋɛɨɪɧɢɤ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɋɋɋɊ. ȼɵɩ. XLV. Ɇ., 1991. ɋ. 124-147.
61.cȽɚɥɚɧɠɢɧ ȿ.Ɏ., Ʉɭɬɨɜɨɣ ȼ.Ɇ. Ɍɚɦɨɠɟɧɧɵɟ ɪɟɠɢɦɵ: ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ
ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ȼɗȾ: ɋɩɪɚɜɨɱɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ ɞɥɹ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ȼɗȾ. - Ɇ.: Ȼɢɡɧɟɫ-ɲɤɨɥɚ «ɂɧɬɟɥ-ɋɢɧɬɟɡ», 1999.
62.cȾɨɝɨɜɨɪ ɨ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ȿɜɪɚɡɢɣɫɤɨɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɨɬ 10 ɨɤɬɹɛɪɹ 2000
ɝ. // ɋɁ ɊɎ. 2002. ʋ 7.
63.cȾɨɝɨɜɨɪ ɨɬ 26 ɮɟɜɪɚɥɹ 1999 ɝ. ɨ Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɦ ɫɨɸɡɟ ɢ ȿɞɢɧɨɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ // Ȼɸɥɥɟɬɟɧɶ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ. 2001. ʋ 12. ɋ. 3-19.
64.cȿɪɲɨɜ Ⱥ.Ⱦ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɬɪɚɧɵ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɚ: ɍɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ
ɩɨɫɨɛɢɟ ɩɨ ɤɭɪɫɭ «Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨ-ɬɚɪɢɮɧɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ». - ɋɉɛ.: ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɢɣ ɮɢɥɢɚɥ ɊɌȺ, 1996.
65.cɄɢɫɥɨɜɫɤɢɣ ɘ.Ƚ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɬɚɦɨɠɧɢ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ. - Ɇ.: Ⱥɜɬɨɪ, 1995.
66.cɆɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɤɨɧɜɟɧɰɢɹ ɨ Ƚɚɪɦɨɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɢ ɤɨɞɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɬɨɜɚɪɨɜ (Ɂɚɤɥɸɱɟɧɚ ɜ ɝ. Ȼɪɸɫɫɟɥɟ 14 ɢɸɧɹ 1983 ɝ.) // Ɍɚɦɨɠɟɧɧɵɟ ɜɟɞɨɦɨɫɬɢ. 1996.
ʋ 8. ɋ. 73-84.
67.cɆɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɈɈɇ: ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤ. - Ɇ.: Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, 1990.
68.cɇɚɥɨɝɨɜɵɣ ɤɨɞɟɤɫ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.- ɑɚɫɬɢ 1 ɢ 2.
69.cɈ ɜɜɨɡɟ ɪɚɞɢɨɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɊɎ: ɉɢɫɶɦɨ ȽɌɄ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 19 ɦɚɹ 1999 ɝ. ʋ
03-09/14485.
70.cɈ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɣ ɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɞ
ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɪɟɠɢɦ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɚ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ: ɉɪɢɤɚɡ ȽɌɄ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 13
ɨɤɬɹɛɪɹ 1999 ɝ. ʋ 699.
71.cɈ ȽɌɄ Ɋɨɫɫɢɢ: ɍɤɚɡ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɊɋɎɋɊ ɨɬ 25 ɨɤɬɹɛɪɹ 1991 ɝ.
72.cɈ ɞɨɫɬɚɜɤɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨɞ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ: ɉɪɢɤɚɡ ȽɌɄ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 20 ɦɚɹ
1996 ɝ. ʋ 304.
73.cɈ ɦɟɪɚɯ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɊɎ Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɣ ɤɨɧɜɟɧɰɢɢ ɨ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɩɟɪɟɜɨɡɤɟ ɝɪɭɡɨɜ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɤɧɢɠɤɢ ɆȾɉ, 1975 ɝ. (Ʉɨɧɜɟɧɰɢɹ
ɆȾɉ, 1975 ɝ.), ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɩɨɩɪɚɜɨɤ: ɉɪɢɤɚɡ ȽɌɄ Ɋɨɫɫɢ ɨɬ 1 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 1999
ɝ. ʋ 591.
74.cɈ ɦɟɫɬɚɯ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɜɜɨɡɢɦɵɯ ɜ ɊɎ ɦɨɪɫɤɢɦ ɢ ɜɨɡɞɭɲɧɵɦ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ: ɉɪɢɤɚɡ ȽɌɄ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 9 ɢɸɧɹ 1995 ɝ. ʋ373.
75.cɈ ɩɟɪɟɱɧɟ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɮɢɬɨɫɚɧɢɬɚɪɧɨɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɪɢ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɢ
ɱɟɪɟɡ ɬɚɦɨɠɟɧɧɭɸ ɝɪɚɧɢɰɭ: ɉɢɫɶɦɨ ȽɌɄ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 17 ɚɜɝɭɫɬɚ 1999 ɝ. ʋ 1019/22036.
76.cɈ ɩɨɪɭɱɟɧɢɢ ɧɚ ɞɨɫɦɨɬɪ ɢ ɚɤɬɟ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɞɨɫɦɨɬɪɚ: ɉɪɢɤɚɡ ȽɌɄ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 20
ɫɟɧɬɹɛɪɹ 1999 ɝ. ʋ 629.
77.cɈ ɩɨɪɹɞɤɟ ɜɜɨɡɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɊɎ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ: ɉɪɢɤɚɡ ȽɌɄ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 23 ɦɚɹ 1994 ɝ. ʋ217.
78.cɈ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɩɟɪɟɱɧɹ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɢ
ɜɜɨɡɟ ɧɚ ɬɚɦɨɠɟɧɧɭɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɊɎ: ɉɪɢɤɚɡ ȽɌɄ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 14 ɚɜɝɭɫɬɚ 1996 ɝ. ʋ
496.
79.cɈ ɫɨɡɞɚɧɢɢ Ɂɨɧɵ ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ: ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɨɬ 15 ɚɩɪɟɥɹ 1994 ɝ. //
Ȼɸɥɥɟɬɟɧɶ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɊɎ. - 1994. - ɋɟɧɬɹɛɪɶ. -ʋ 9.
80.cɈ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ ɤɨɧɜɟɧɰɢɢ ɨ ɤɚɪɧɟɬɟ ȺɌȺ ɞɥɹ ɜɪɟɦɟɧɧɨ ɜɜɨɡɢɦɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ: ɉɢɫɶɦɨ
ȽɌɄ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 23 ɚɜɝɭɫɬɚ 1996 ɝ. ʋ 01-15/15404.
81.cɈ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɜɜɨɡɢɦɵɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɊɎ: ɉɪɢɤɚɡ ȽɌɄ
Ɋɨɫɫɢɢ
82.cɈ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɦ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɩɟɪɟɦɟɳɚɟɦɵɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɧɵɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ
ɢ ɩɨ ɥɢɧɢɹɦ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱ: ɉɪɢɤɚɡ ȽɌɄ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 30 ɨɤɬɹɛɪɹ 1995 ɝ. ʋ 652.

12

83.cɈ Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɦ ɫɨɸɡɟ ɢ ɟɞɢɧɨɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ: Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɦɟɠɞɭ ɊɎ ɢ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɨɣ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ, Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɨɣ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ ɢ Ʉɢɪɝɢɡɫɤɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɨɣ ɨɬ 2
ɮɟɜɪɚɥɹ 1999 ɝ. // Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɝɚɡɟɬɚ. «ȼɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ». - 1999. - 20
ɦɚɪɬɚ. - ʋ 11.
84.cɈ Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɦ ɫɨɸɡɟ: ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɨɬ 6 ɹɧɜɚɪɹ 1995 ɝ. ɦɟɠɞɭ ɊɎ ɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɨɣ
Ȼɟɥɚɪɭɫɶ // Ȼɸɥɥɟɬɟɧɶ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɊɎ. - 1995. - Ɉɤɬɹɛɪɶ. -ʋ 10.
85.cɈ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɦ ɬɚɪɢɮɟ: Ɂɚɤɨɧ ɊɎ ɨɬ 21 ɦɚɹ 1993 ɝ./ȼȼɋ.-1993.-ʋ23 .-ɋɬ. 821.
86.cɈ Ɍɇ ȼɗȾ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɨ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɣ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɚɤɬɵ ȽɌɄ Ɋɨɫɫɢɢ: ɉɪɢɤɚɡ ȽɌɄ Ɋɨɫɫɢɢ
87.cɈɛ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹɯ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ: Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɊɎ ɨɬ
9 ɢɸɥɹ 1999 ɝ. // ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ ɢ ɠɢɡɧɶ. - 1999. - ʋ 30.
88.cɈɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɜɵɜɨɡɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɞɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜ ɊɎ ɡɚ
ɪɭɛɟɠɨɦ: ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ 23 ɨɤɬɹɛɪɹ 1993 ɝ. ʋ 1067.
89.cɈɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɇȾɋ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ,
ɜɜɨɡɢɦɵɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɊɎ: ɉɪɢɤɚɡ ȽɌɄ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 6 ɮɟɜɪɚɥɹ 2000 ɝ. ʋ 114.
90.cɈɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɦɭ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɸ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ (ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɨɜ): ɉɪɢɤɚɡ ȽɌɄ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 19 ɚɜɝɭɫɬɚ 1994 ɝ. ʋ
426.
91.cɈɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɯɪɚɧɟɧɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨɞ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ: ɉɪɢɤɚɡ ȽɌɄ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 23 ɦɚɪɬɚ 2001 ɝ. ʋ
290.
92.cɈɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɫɤɥɚɞɚɯ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɯɪɚɧɟɧɢɹ: ɉɪɢɤɚɡ ȽɌɄ Ɋɨɫɫɢɢ
ɨɬ 10 ɧɨɹɛɪɹ 2000 ɝ. ʋ 1013.
93.cɈɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɪɚɜɢɥ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɫɤɥɚɞɨɜ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ
ɊɎ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜ: ɉɪɢɤɚɡ ȽɌɄ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 22 ɮɟɜɪɚɥɹ 1994 ɝ. ʋ 72.
94.cɈɫɧɨɜɵ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɞɟɥɚ: ɍɱɟɛɧɢɤ / ɉɨɞ ɨɛɳ. Ɋɟɞ. ȼ.Ƚ.Ⱦɪɚɝɚɧɨɜɚ. - Ɇ.:
ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ, 1998.
95.cɉɪɢɤɚɡ ȽɌɄ ɊɎ ɨɬ 04.12.2003 N 1388 "Ɉ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ
ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ȼɊȿɆȿɇɇɈȽɈ ȼȼɈɁȺ"
96.cɉɪɢɤɚɡ ȽɌɄ ɊɎ ɨɬ 08.12.2003 N 1402 "Ɉ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ
ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɊȿɗɄɋɉɈɊɌȺ"
97.cɉɪɢɤɚɡ ȽɌɄ ɊɎ ɨɬ 11.12.2003 N 1442 "Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɣ ɜ ɩɪɢɤɚɡ ȽɌɄ ɊɎ ɨɬ
15.09.2003 N 1019"
98.cɉɪɢɤɚɡ ȽɌɄ ɊɎ ɨɬ 11.12.2003 N 1443 "Ɉ ɦɟɫɬɚɯ ɞɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ
ɬɨɜɚɪɨɜ "
99.cɉɪɢɤɚɡ ȽɌɄ ɊɎ ɨɬ 12.11.2003 N 1275 "Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɩɪɢɤɚɡ ȽɌɄ ɊɎ ɨɬ
16.09.2003 N 1022"
100.c
ɉɪɢɤɚɡ ȽɌɄ ɊɎ ɨɬ 13.11.2003 N 1286 "Ɉ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɊȿɂɆɉɈɊɌȺ"
(ɜɦɟɫɬɟ ɫ "ɉɨɪɹɞɤɨɦ ɩɪɨɞɥɟɧɢɹ ɫɪɨɤɚ, ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ
ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨɞ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɪɟɠɢɦ ɪɟɢɦɩɨɪɬɚ, ɫɜɵɲɟ ɬɪɟɯ ɥɟɬ ɫɨ ɞɧɹ , ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ
ɡɚ ɞɧɟɦ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɚɦɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ ɝɪɚɧɢɰɵ ɩɪɢ ɢɯ ɜɵɜɨɡɟ ɫ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ")
101.c
ɉɪɢɤɚɡ ȽɌɄ ɊɎ ɨɬ 19.01.2004 N 46 "Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɩɪɢɤɚɡ ȽɌɄ ɊɎ
ɨɬ 23.10. 2003 ɝ. N 1193"
102.c
ɉɪɢɤɚɡ ȽɌɄ ɊɎ ɨɬ 19.11.2003 N 1300 "Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɩɪɢɤɚɡ ȽɌɄ
ɊɎ ɨɬ 17.09.2003 N 1030"
103.c
ɉɪɢɤɚɡ ȽɌɄ ɊɎ ɨɬ 19.11.2003 N 1301 "Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜ ɩɪɢɤɚɡ ȽɌɄ
ɊɎ ɨɬ 17.09.2003 N 1028"
104.c
ɉɪɢɤɚɡ ȽɌɄ ɊɎ ɨɬ 19.11.2003 N 1302 "Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɩɪɢɤɚɡ ȽɌɄ
ɊɎ ɨɬ17.09.2003 ʋ 1032"

13

105.c
ɉɪɢɤɚɡ ȽɌɄ ɊɎ ɨɬ 20.11.2003 N 1303 "Ɉɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɸ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɞɟɥɹɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ "
106.c
ɉɪɢɤɚɡ ȽɌɄ ɊɎ ɨɬ 23.10.2003 N 1193 "Ɉ ɦɟɫɬɚɯ ɞɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɜɢɞɨɜ ɬɨɜɚɪɨɜ".
107.c
ɉɪɢɤɚɡ ȽɌɄ ɊɎ ɨɬ 23.12.2003 N 1503 "Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɣ ɜ ɩɪɢɤɚɡ ȽɌɄ
ɊɎ ɈɌ 19.09.2003 N 1052"
108.c
ɉɪɢɤɚɡ ȽɌɄ ɊɎ ɨɬ 24.11.2003 N 1317 "Ɉɛ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɞɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɬɨɜɚɪɨɜ ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ "
109.c
ɉɪɢɤɚɡ ȽɌɄ ɊɎ ɨɬ 25.12.2003 N 1540 "Ɉ ɦɟɫɬɚɯ ɞɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ,
ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɟɦɵɯ ɜ ɝɪɭɩɩɟ 06 Ɍɇ ȼɗȾ Ɋɨɫɫɢɢ»
110.c
ɉɪɢɤɚɡ ȽɌɄ ɊɎ ɨɬ 27.11.2003 N 1342 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ
ɪɟɠɢɦɚ ɈɌɄȺɁȺ ȼ ɉɈɅɖɁɍ ȽɈɋɍȾȺɊɋɌȼȺ"
111.c
ɉɪɢɤɚɡ ȽɌɄ ɊɎ ɨɬ 29.12.2003 N 1564 " Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɩɪɢɤɚɡ ȽɌɄ
ɊɎ ɨɬ 19.09.2003 N 1054"
112.c
ɉɪɢɤɚɡ ȽɌɄ ɊɎ ɨɬ 29.12.2003 N 1565 "Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɩɪɢɤɚɡ ȽɌɄ
ɊɎ ɨɬ 17.09.2003 N 1031" "
113.c
ɉɪɢɤɚɡ ȽɌɄ ɊɎ ɨɬ 31.12.2003 N 1584 " Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɩɪɢɤɚɡ ȽɌɄ
ɊɎ ɨɬ 19.09.2003 N 1053"
114.c
ɋɨɜɦɟɫɬɧɨɟ Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɫɨɸɡɚ ɨ
ɬɪɚɧɡɢɬɟ ɦɟɠɞɭ Ʉɚɥɢɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɶɸ ɢ ɨɫɬɚɥɶɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɟɣ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɩɨɞɩɢɫɚɧɨ ɜ ɝ. Ȼɪɸɫɫɟɥɟ 11 ɧɨɹɛɪɹ 2002 ɝ.) //Ⱦɢɩɥɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɜɟɫɬɧɢɤ. 2002. ʋ 12. ɋ. 17, 18.
115.c
ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ʌɢɬɨɜɫɤɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ ɜɵɞɚɱɢ ɭɩɪɨɳɟɧɧɨɝɨ
ɩɪɨɟɡɞɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɧɚ ɠɟɥɟɡɧɨɣ ɞɨɪɨɝɟ (ɡɚɤɥɸɱɟɧɨ ɜ ɝ. Ɇɨɫɤɜɟ 20 ɢɸɧɹ 2003 ɝ.)
// Ȼɸɥɥɟɬɟɧɶ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ. 2003. ʋ 8. ɋ. 68²72.
116.c
ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɨ Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɦ ɫɨɸɡɟ ɨɬ 20 ɞɟɤɚɛɪɹ 1995 ɝ. // Ȼɸɥɥɟɬɟɧɶ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ. 1995. ʋ 6.
117.c
ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɨɬ 24 ɢɸɧɹ 1994 ɝ. «Ɉ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɟ ɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ,
ɭɱɪɟɠɞɚɸɳɟɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɦɟɠɞɭ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɟɣ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢ
ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɦɢ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚɦɢ ɢ ɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɦɢ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ», ɩɨɞɩɢɫɚɧɨ ɜ ɝ. Ʉɨɮɪɭ
// Ȼɸɥɥɟɬɟɧɶ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ. 1998. ʋ 8. ɋ. 3²74.
118.c
Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɟ ɩɪɚɜɨ: ɍɱɟɛɧɢɤ / ɉɨɞ ɪɟɞ. Ⱥ.Ɏ.ɇɨɡɞɪɚɱɟɜɚ. - Ɇ.: ɘɪɢɫɬɶ, 1998.
119.c
Ɍɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɬɚɪɢɮ ɊɎ: Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 01.04.2000 ɝ. Ɇ.: ȽɌɄ Ɋɨɫɫɢɢ, 2000.
120.c
Ɍɨɩɨɪɢɧ Ȼ.ɇ. ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɟ ɩɪɚɜɨ. - Ɇ.: ɘɪɢɫɬɶ, 1998.
121.c
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɜɧɟɲɧɟɬɨɪɝɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» 08.12.2003 ʋ 164 ± ɎɁ; 

@+ %. !.#!""!#$1+").
1.Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɟ ɩɪɚɜɨ ɢ ɟɝɨ ɦɟɫɬɨ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɪɚɜɚ ɊɆ
2. ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ
3. ɋɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ
4. ɂɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ
5. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɧɨɪɦ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ
6. Ɍɚɦɨɠɟɧɧɚɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɚɹ ɝɪɚɧɢɰɚ
7. ɋɢɫɬɟɦɚ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɊɆ
14

8. ɉɪɚɜɨɜɵɟ ɨɫɧɨɜɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɚɦɨɠɧɢ
9. Ɍɚɪɢɮɧɵɟ ɦɟɪɵ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɢɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɜ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɦ ɩɪɚɜɟ
10. ɇɟɬɚɪɢɮɧɵɦɢ ɦɟɪɚɦɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɦ ɩɪɚɜɟ
11. Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɧɚ ɜɜɨɡ ɢ ɜɵɜɨɡ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɜɢɞɟ ɡɚɩɪɟɬɨɜ
12.Ɋɚɡɪɟɲɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɜɨɡɚ ɢ ɜɵɜɨɡɚ ɬɨɜɚɪɨɜ
13. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɱɟɪɟɡ ɬɚɦɨɠɟɧɧɭɸ
ɝɪɚɧɢɰɭ
14. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɜ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɦ ɩɪɚɜɟ
15. ɉɪɚɜɨɜɨɣ ɫɬɚɬɭɫ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɟɪɟɦɟɳɚɟɦɵɯ ɱɟɪɟɡ ɝɪɚɧɢɰɭ
16. Ɍɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɪɟɠɢɦ
17.ȼɢɞɵ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɪɟɠɢɦɨɜ
18. ȼɢɞɵ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ
19. ɉɨɧɹɬɢɟ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ ɩɨɲɥɢɧɵ
20. ɉɪɚɜɢɥɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɬɪɚɧɵ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ
ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ
21. Ɋɚɫɤɪɵɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɜɜɨɡɢɦɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ:
ɩɨ ɰɟɧɟ ɫɞɟɥɤɢ ɫ ɜɜɨɡɢɦɵɦɢ ɬɨɜɚɪɚɦɢ, ɩɨ ɰɟɧɟ ɫɞɟɥɤɢ ɫ ɢɞɟɧɬɢɱɧɵɦɢ ɬɨɜɚɪɚɦɢ, ɩɨ ɰɟɧɟ
ɫɞɟɥɤɢ ɫ ɨɞɧɨɪɨɞɧɵɦɢ ɬɨɜɚɪɚɦɢ, ɦɟɬɨɞ ɫɥɨɠɟɧɢɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ, ɦɟɬɨɞ ɜɵɱɢɬɚɧɢɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ,
ɪɟɡɟɪɜɧɵɣ ɦɟɬɨɞ.
22. ɉɨɪɹɞɨɤ ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɹ ɢ ɜɡɢɦɚɧɢɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɧɚɥɨɝɚ ɧɚ ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɭɸ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
23. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɵ ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɹ ɢ ɜɡɢɦɚɧɢɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɚɤɰɢɡɚ
24.ɉɨɧɹɬɢɟ «ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ» ɢ ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɬɚɞɢɢ
25. Ɉɛɳɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ
26.Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ: ɧɚ ɦɨɪɫɤɨɦ, ɪɟɱɧɨɦ,
ɜɨɡɞɭɲɧɨɦ, ɫɭɯɨɩɭɬɧɵɯ ɢ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɜɢɞɚɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɬɨɜɚɪɨɜ
ɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɩɟɪɟɫɵɥɚɟɦɵɯ ɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɨɱɬɨɜɵɯ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ
27. Ɏɨɪɦɵ ɞɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɢɞɵ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ
ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɣ
28. ɉɨɪɹɞɨɤ ɞɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ.
29. ɉɨɪɹɞɨɤ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɟɪɟɦɟɳɚɟɦɵɯ ɱɟɪɟɡ ɬɚɦɨɠɟɧɧɭɸ ɝɪɚɧɢɰɭ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ.
30. Ɍɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɛɪɨɤɟɪ ɤɚɤɨɜ ɟɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɫɬɚɬɭɫ
31 . Ɉɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ, ɩɪɚɜɚ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɛɪɨɤɟɪɚ
32. ɉɨɪɹɞɨɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɛɪɨɤɟɪɚ
33. ɉɨɪɹɞɨɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɤɥɚɞɚ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɯɪɚɧɟɧɢɹ
34. Ɉɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɚ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚ ɫɤɥɚɞɚ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɯɪɚɧɟɧɢɹ
35. «Ɍɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤ» ɢ ɟɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɫɬɚɬɭɫ
36. ɉɨɪɹɞɨɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɚ
37.ɉɨɧɹɬɢɟ «ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ», ɟɝɨ ɜɢɞɵ ɢ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɮɨɪɦɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
38. ɉɪɚɜɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɰ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
39.ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɹ ɨɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɮɨɪɦ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
40. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɦɨɬɪɚ
41. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɨɫɥɟ ɜɵɩɭɫɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
42. ɉɪɚɜɚ ɞɟɤɥɚɪɚɧɬɨɜ ɢ ɢɧɵɯ ɥɢɰ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
43.ɉɨɧɹɬɢɟ «ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɚɹ ɩɨɫɬɚɜɤɚ»
44.ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɚɤɬɵ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɟ ɥɶɝɨɬɵ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɥɢɰ
15

45.Ɍɚɦɨɠɟɧɧɵɟ ɥɶɝɨɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɦ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ɢ ɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ,
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɤɭɪɶɟɪɚɦ
46.Ɍɚɦɨɠɟɧɧɵɟ ɥɶɝɨɬɵ ɞɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɢ ɱɥɟɧɨɜ ɞɟɥɟɝɚɰɢɣ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ
47.Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɨ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɞɟɥɚ.
Ɏɨɪɦɚɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɩɢɫɚɧɢɟ ɪɟɮɟɪɚɬɨɜ ɩɨ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɦ ɬɟɦɚɦ, ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɫ ɞɨɤɥɚɞɚɦɢ ɧɚ ɫɟɦɢɧɚɪɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɡɚɳɢɬɚ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ.
A5&"+'2'%)&. "4 &# &
1.c ɉɨɧɹɬɢɟ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɞɟɥɚ, ɬɚɦɨɠɟɧɧɚɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɟ ɝɪɚɧɢɰɵ.
2.c Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɟ ɩɪɚɜɨ ɤɚɤ ɨɬɪɚɫɥɶ ɩɪɚɜɚ.
3.c ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ.
4.c ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ.
5.c Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬɵ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ.
6.c ɉɪɚɜɨɜɨɣ ɫɬɚɬɭɫ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɛɪɨɤɟɪɨɜ.
7.c ɉɪɚɜɨɜɨɣ ɫɬɚɬɭɫ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɨɜ.
8.c ɋɢɫɬɟɦɚ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɊɆ.
9.c ɉɪɚɜɨɜɨɣ ɫɬɚɬɭɫ Ɍɋ.
10.cɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɣ.
11.cɉɨɧɹɬɢɟ ɬɚɦɨɠɧɢ, ɟɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ.
12.cɉɪɚɜɨɜɨɣ ɫɬɚɬɭɫ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨɫɬɚ.
13.cɈɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɧɟɲɧɟɬɨɪɝɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɊɎ.
14.cȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɚɹ ɫɥɭɠɛɚ.
15.cɌɚɦɨɠɟɧɧɵɟ ɪɟɠɢɦɵ: ɩɨɧɹɬɢɟ ɢ ɜɢɞɵ.
16.cɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɪɟɠɢɦɨɜ.
17.cɈɫɧɨɜɧɵɟ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɟ ɪɟɠɢɦɵ.
18.cɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɟ ɪɟɠɢɦɵ.
19.cɁɚɜɟɪɲɚɸɳɢɟ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɟ ɪɟɠɢɦɵ.
20.cɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɟ ɪɟɠɢɦɵ.
21.cɉɨɧɹɬɢɟ ɢ ɜɢɞɵ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ, ɢɯ ɢɫɱɢɫɥɟɧɢɟ.
22.cɉɨɪɹɞɨɤ ɢ ɫɪɨɤɢ ɭɩɥɚɬɵ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɩɨɲɥɢɧ, ɧɚɥɨɝɨɜ.
23.cɇɟɬɚɪɢɮɧɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɧɟɲɧɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.
24.cɉɨɧɹɬɢɟ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ.
16

25.cɉɪɢɛɵɬɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚ ɬɚɦɨɠɟɧɧɭɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɊɆ.
26.cȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɬɪɚɧɡɢɬ.
27.cȼɪɟɦɟɧɧɨɟ ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ.
28.cɍɛɵɬɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɫ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɊɆ.
29.cɉɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ
30.cɉɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ.
31.c Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɩɟɪɟɦɟɳɚɟɦɵɯ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ.
32.cȾɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ.
33.cɉɪɚɜɚ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɞɟɤɥɚɪɚɧɬɚ. ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɢ ɨɬɡɵɜ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ.
34.cɉɨɧɹɬɢɟ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɟɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ.
35.cɎɨɪɦɵ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ. Ɉɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟ ɨɬ
ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ.
36.cɌɚɦɨɠɟɧɧɚɹ ɪɟɜɢɡɢɹ.
37.cɗɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ.
38.cɉɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ.
39.cɍɝɨɥɨɜɧɵɟ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ ɫɮɟɪɟ.
40.cȺɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ ɫɮɟɪɟ.
41.cɈɛɠɚɥɨɜɚɧɢɟ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɞɟɣɫɬɜɢɣ (ɛɟɡɞɟɣɫɬɜɢɹ) ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɢ ɢɯ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɰ.
42.cɆɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ.  

Bp 

4' % ").

Ʉɭɪɫ ɡɚɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɭɫɬɧɵɦ ɷɤɡɚɦɟɧɨɦ. ɗɤɡɚɦɟɧɚɰɢɨɧɧɵɣ ɛɢɥɟɬ ɫɨɞɟɪɠɢɬ 3 ɜɨɩɪɨɫɚ.
ɗɤɡɚɦɟɧɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɫɥɟɞɭɸɳɚɹ:
10 ɛɚɥɥɨɜ ɡɚɫɥɭɠɢɜɚɟɬ ɫɬɭɞɟɧɬ, ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɲɢɣ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɟ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɝɥɭɛɨɤɨɟ
ɡɧɚɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɜɵɩɨɥɧɢɜɲɢɣ ɜɫɟ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɝɥɭɛɨɤɨ ɭɫɜɨɢɜɲɢɣ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ, ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɚɛɨɬɚɜɲɢɣ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ,
ɫɟɦɢɧɚɪɫɤɢɯ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɪɚɡɛɢɪɚɸɳɢɣɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹɯ
ɩɨ ɢɡɭɱɚɟɦɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ, ɩɪɨɹɜɢɜɲɢɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚɭɱɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɜ
ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɢ ɢɡɥɨɠɟɧɢɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɦɚ, ɨɬɜɟɬ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɛɨɝɚɬɫɬɜɨɦ ɢ
ɬɨɱɧɨɫɬɶɸ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɬɟɪɦɢɧɨɜ, ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɢɡɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɢ ɥɨɝɢɱɧɨ.

17

9 ɛɚɥɥɨɜ ɡɚɫɥɭɠɢɜɚɟɬ ɫɬɭɞɟɧɬ, ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɲɢɣ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɟ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɧɢɟ
ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɜɵɩɨɥɧɢɜɲɢɣ ɜɫɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɝɥɭɛɨɤɨ ɭɫɜɨɢɜɲɢɣ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ ɢ ɡɧɚɤɨɦ ɫ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ, ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɚɛɨɬɚɜɲɢɣ ɧɚ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ, ɫɟɦɢɧɚɪɫɤɢɯ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɨɤɚɡɚɜɲɢɣ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɡɧɚɧɢɣ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɭɱɟɛɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
ɤ ɢɯ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦɭ ɩɨɩɨɥɧɟɧɢɸ, ɨɬɜɟɬ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɬɨɱɧɨɫɬɶɸ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ
ɬɟɪɦɢɧɨɜ, ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɢɡɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɢ ɥɨɝɢɱɧɨ.
8 ɛɚɥɥɨɜ ɡɚɫɥɭɠɢɜɚɟɬ ɫɬɭɞɟɧɬ, ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɲɢɣ ɩɨɥɧɨɟ ɡɧɚɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨ-ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɸɳɢɣ ɜ ɨɬɜɟɬɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɟɬɨɱɧɨɫɬɟɣ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ
ɜɵɩɨɥɧɢɜɲɢɣ ɜɫɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɭɫɜɨɢɜɲɢɣ ɨɫɧɨɜɧɭɸ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ, ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɚɛɨɬɚɜɲɢɣ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ,
ɫɟɦɢɧɚɪɫɤɢɯ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɨɤɚɡɚɜɲɢɣ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɡɧɚɧɢɣ ɩɨ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɭɱɟɛɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɢɯ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦɭ ɩɨɩɨɥɧɟɧɢɸ.
7 ɛɚɥɥɨɜ ɡɚɫɥɭɠɢɜɚɟɬ ɫɬɭɞɟɧɬ, ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɲɢɣ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɨɥɧɨɟ ɡɧɚɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɸɳɢɣ ɜ ɨɬɜɟɬɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɟɬɨɱɧɨɫɬɟɣ,
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɜɵɩɨɥɧɢɜɲɢɣ ɜɫɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɭɫɜɨɢɜɲɢɣ
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ, ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɚɛɨɬɚɜɲɢɣ ɧɚ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ, ɫɟɦɢɧɚɪɫɤɢɯ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɨɤɚɡɚɜɲɢɣ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɡɧɚɧɢɣ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɭɱɟɛɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
ɤ ɢɯ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦɭ ɩɨɩɨɥɧɟɧɢɸ.
6 ɛɚɥɥɨɜ ɡɚɫɥɭɠɢɜɚɟɬ ɫɬɭɞɟɧɬ, ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɲɢɣ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɨɥɧɨɟ ɡɧɚɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɸɳɢɣ ɜ ɨɬɜɟɬɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɟɬɨɱɧɨɫɬɟɣ,
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɜɵɩɨɥɧɢɜɲɢɣ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɡɚɞɚɧɢɹ,
ɭɫɜɨɢɜɲɢɣ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ, ɨɬɥɢɱɚɜɲɢɣɫɹ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ (ɫɟɦɢɧɚɪɫɤɢɯ) ɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɹɯ,
ɩɨɤɚɡɚɜɲɢɣ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɡɧɚɧɢɣ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ ɞɥɹ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɭɱɟɛɵ.
5 ɛɚɥɥɨɜ ɡɚɫɥɭɠɢɜɚɟɬ ɫɬɭɞɟɧɬ, ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɲɢɣ ɡɧɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɭɱɟɛɧɨ-ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɜ ɨɛɴɺɦɟ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɦ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɭɱɟɛɵ ɢ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɧɟ ɨɬɥɢɱɚɜɲɢɣɫɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ (ɫɟɦɢɧɚɪɫɤɢɯ) ɢ
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɜɵɩɨɥɧɢɜɲɢɣ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɭɫɜɨɢɜɲɢɣ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ,
ɨɞɧɚɤɨ ɞɨɩɭɫɬɢɜɲɢɣ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɢ ɜ ɨɬɜɟɬɟ ɩɚ ɷɤɡɚɦɟɧɟ,
ɧɨ ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɞɥɹ ɢɯ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ.
4 ɛɚɥɥɚ ɡɚɫɥɭɠɢɜɚɟɬ ɫɬɭɞɟɧɬ, ɧɟ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɲɢɣ ɡɧɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɭɱɟɛɧɨ-ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɜ ɨɛɴɺɦɟ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɦ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɭɱɟɛɵ ɢ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɧɟ ɨɬɥɢɱɚɜɲɢɣɫɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ (ɫɟɦɢɧɚɪɫɤɢɯ) ɢ
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɜɵɩɨɥɧɢɜɲɢɣ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɭɫɜɨɢɜɲɢɣ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ,
ɨɞɧɚɤɨ ɞɨɩɭɫɬɢɜɲɢɣ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɢ ɜ ɨɬɜɟɬɟ ɧɚ ɷɤɡɚɦɟɧɟ,
ɧɨ ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɞɥɹ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɞɨɩɭɳɟɧɧɵɯ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɟɣ.
3 ɛɚɥɥɚ ɡɚɫɥɭɠɢɜɚɟɬ ɫɬɭɞɟɧɬ, ɧɟ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɲɢɣ ɡɧɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɭɱɟɛɧɨ-ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɜ ɨɛɴɺɦɟ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɦ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɭɱɟɛɵ ɢ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɧɟ ɨɬɥɢɱɚɜɲɢɣɫɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ (ɫɟɦɢɧɚɪɫɤɢɯ) ɢ
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɜɵɩɨɥɧɢɜɲɢɣ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ
18

ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɨɞɧɚɤɨ ɞɨɩɭɫɬɢɜɲɢɣ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɢ ɜ ɨɬɜɟɬɟ ɧɚ
ɷɤɡɚɦɟɧɟ, ɧɨ ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɞɥɹ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɟɣ.
2 ɛɚɥɥɚ ɜɵɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɭ, ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɲɟɦɭ ɩɪɨɛɟɥɵ ɜ ɡɧɚɧɢɹɯ ɢɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɡɧɚɧɢɣ
ɩɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɭɱɟɛɧɨ-ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɧɟ ɜɵɩɨɥɧɢɜɲɟɦɭ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɞɨɩɭɫɬɢɜɲɟɦɭ
ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɵɟ ɨɲɢɛɤɢ ɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɧɟ
ɨɬɪɚɛɨɬɚɜɲɟɦɭ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɫɟɦɢɧɚɪɫɤɢɟ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ,
ɞɨɩɭɫɤɚɸɳɟɦɭ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɲɢɛɤɢ ɩɪɢ ɨɬɜɟɬɟ, ɢ ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɶ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɢɥɢ ɩɪɢɫɬɭɩɢɬɶ ɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɟɡ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ
ɩɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ.
1 ɛɚɥɥ ² ɧɟɬ ɨɬɜɟɬɚ (ɨɬɤɚɡ ɨɬ ɨɬɜɟɬɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɨɬɜɟɬ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ
ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹ ɜ ɷɤɡɚɦɟɧɚɰɢɨɧɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ ɜɨɩɪɨɫɨɜ) 

19

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful