You are on page 1of 41

PRIPREMA ZA ISPIT

Ljiljana Kukavica

UVODNE INFORMACIJE O PRIPREMI ZA ISPIT


Uspje nost na ispitima je odre ena u velikoj mjeri prirodom ispitne pripreme. Na in na koji pripremamo ispit je mnogo zna ajniji od du ine pripreme . Strategije ispitne pripreme su namjenjene da pomognu studentima da iskoriste vrijeme za u enje to je mogu e efikasnije i efektivnije.

UVODNE INFORMACIJE O PRIPREMI ZA ISPIT


Jedna od prednosti strategija ispitne pripreme jeste ta to one ne poma u pobolj anje studenske uspje nosti na ispitima. Studenti e otkriti da kada su pripremljeni, testovi mogu da postanu zabavni!!!

SPECIFI NE STRATEGIJE ISPITNE PRIPREME


Op te strategije ispitne pripreme mogu se koristiti za pripremu bilo koje vrste ispit. Strategije za specifi ne testove su osmi ljene prema odre enim tipovima testova.

1. PREGLEDI UPRAVLJANJA VREMENOM I PRAVLJENJE PAUZA


Razvijte plan djelovanja Razdjelite vrijeme Napravite vremenske razmake izme u obnavljanja Sa mite i organizujte informacije

1. PREGLEDI UPRAVLJANJA VREMENOM I PRAVLJENJE PAUZA


Formuli ite od op teg ka posebnom Po nite rano sa pripremom Mudro iskoristite slobodno vrijeme Podesite dva asovnika za bu enje No uo i ispita

2. PREPISIVANJE I ORGANIZOVANJE ZABILJE KI


Poma e u pripremi ispita na tri na ina: 1. poma e studentima da odrede glavne ta ke i propratne detalje razmotre na asu 2. lak e prisje anje i organizovanje informacija tokom testa 3. student ima priliku da obnovi materijal za ispit

3. STUDIJSKE GRUPE
Studijske grupe se mogu koristiti za pripremu za testove na vi e na ina, kao to je: itanje i va enje zabilje ki iz ud benika Brzo itanje zadatih tekstova Obnavljanje, reorganizovanje ili prepisivanje zabilje ki sa predavanja

3. STUDIJSKE GRUPE
smi ljanje pitanja za vje banje i odgovaranje na njih reorganizovanje informacija pomo u kratkih pregleda, tabela, spiskova i vizuelnih pomagala razmjena memorijskih strategija

4. VODI I ZA U ENJE
Razumjevanje glavnih ideja i pojmova Efikasna podjela vremena za u enje izme u razli itih tema Pregledanje zabilje ki sa predavanja Aktivno ponavljanje rada sa informcijama Smanjuju koli inu informcija koje treba obnoviti

4. VODI I ZA U ENJE
Organizacija informacija u vodi u za u enje e se razlikovati prema tipu informacija, predmetu, tipu testa i li nom stilu u enja. Postoje dva organizaciona pristupa: 1. Tematski (subjektivni ispitni eseji) 2. Kategorijski (objektivni testovi)

4.1. TEMATSKI VODI


Smjernice za razvijanje tematskih vodi a: Odrediti glavne teme - razbiti predavanja ili materijal na glavne teme me usobno povezanih informacija. - odrediti glavne ideje - formulisati glavne ideje u obliku pitanja i bilje iti pod odgovaraju om glavnom temom

4.1. TEMATSKI VODI


 Organizujte informacije. Sve povezane ideje bi trebalo da budu rezimirane pod naslovom odgovaraju e va ne teme Ideje mogu biti numerisane ili obilje ene razli itim simbolima Izbjegavajte pretjerano detaljisanje

Primjer vodi a za u enje ure enog prema temi


ELIJE
Dijelovi elije Procesi diobe elija : mitoza i mejoza
o Po emu su sli ni a po emu se razlikujeu? o Koja je njihova svrha?

Dve vrste elija: prokaroitske i eukariotske


o Po emu su sli ne a po emu se razlikuju? o Primjeri za svaku

Primjer vodi a za u enje ure enog prema temi


DNK
Hemijski sastav: adenin, guanin, timin, citozin Struktura DNK Nacrtajte DNK molekul i ozna ite dijelove Proces odvajanja DNK
o Koja je svrha? o ta se de ava tokom svake od faza?

4.2.Kategorijski vodi i za u enje


Smjernice za razvijanje kategorijskih vodi a za u enje: Odrediti kategorije informacija Odrediti va ne informacije Urediti informacije Izbjegavati previ e detalja

Primjer popunjenog kategorijskog vodi a za u enje


TERMINI
Proizvodnja hrane Poljoprivreda Uzgajanje rodova Pripitomljavanje V. Gordon Childe Michael Cohen Lewis Binford Karl Sauer Prednost proizvodnje hrane nad lovom i sakupljanjem Mane proizvodnje hrane u odnosu na lov i sakupljanje Kako razlikovati divlje biljke od pripitomljenih Kako razlikovati divlje ivotinje od pripitomljenih Obja njenja porijekla proizvodnje hrane Posljedice prelaska na proizvodnju hrane

LJUDI

POJMOVI

5. ORGANIZOVANJE INFORMACIJA
Tokom procesa ispitne pripreme, va ne informacije iz zabilje ki, labaratorijskih vje bi i tekstova trebalo bi sa eti na samu su tinu i organizovati u razli ite formate.

5. ORGANIZOVANJE INFORMACIJA
 Organizacioni formati Primjeri organizacionih formata su:
 vizuelna pomagala ili grafi ki planeri
   vremenske linije grafikoni mape rije i mape u obliku riblje kosti Mape u obliku paukove mre e

  

matrice ili tabele Kratki pregledi Pojmovne kartice ili teku i pojmovni spiskovi Vodi i za u enje

5. ORGANIZOVANJE INFORMACIJA
 ifroivanje pomo u boja Registratori Strategije memorisanja Parafraziranje informacije Usredsredite se na klju ne rije i Koristite raznovrsne memorijske tehnike
 povezivanje Ponavljanje Relevantnost Kori enje skra enih rije i Grupisanje Testiranje sebe iznova i iznova

6.INTERESOVANJE I PA NJA
Ponekad je najte i element pripema za ispit odr avanje zainteresovanosti i motivacije za u enje.

6.INTERESOVANJE I PA NJA
Evo nekoliko savjeta:
stav Pa nja i koncentracija Interesovanje motivacija

7.TESTOVI ZA VJE BANJE I RADNE SVESKE


Najpouzdaniji ali ipak najmanje kori en, na in za u enje jesu testovi za vje bu. Ovo su smjernice za strategiju pitanja za vje bu:
 razmotrite tipove pitanja Otkrijte koje tipove pitanja e biti dati na testu: esej, vi estruki izbor, ta no-pogre no.... Pitajte predava a, prou ite stare testove, ili razgovarajte sa ranijim studentima sa tog predmeta Napi ite pitanja za vje bu

7.TESTOVI ZA VJE BANJE I RADNE SVESKE


Po to pisanje sopstvenih pitanja zahtjeva temeljno prou avanje ispitnog materijala, studenti bi trebalo da poku aju da krenu u tom pravcu kako postaju vje tiji.
 zabilje ite pitanja Odgovorite na pitanja Zabilje ite odgovore Obnovite odgovore periodi no Vje bajte

8. SADR AJ TESTA I PROCEDURE


Naj e e strijepnje obuhvataju:
o Kada i gdje e ispit biti odr an? o Koje teme, poglavlja i tekstovi e biti obuhva eni testom? o Koji procenat pitanja je iz predavanja? Iz testova? Iz labaratorijskih vje bi? o Koje su najva nije ideje? o Koje vrste pitanja e se postavljati? o Da li se ispit pola e sa knjigom ili bez nje? o Da li studenti napamet trebaju da znaju formule ili su dozvoljene pu kice sa tabelama?

8. SADR AJ TESTA I PROCEDURE


o Koji pomo ni materijali- sveska za odgovore, digitron, lenjir, itd.- su obavezni ili dozvoljeni? o Koji nivo detaljnosti predava o ekuje u odgovorima? o Dali predava tra i ta mo ponavljanje memorisanih injenica ili tuma enje podataka? o Ko e voditi ispit- predava ili asistent? o Ko ocjenjuje ispite- predava ili asistent? o Kako e pitanja biti ocjenjivana-puni ili polovi ni bodovi, ru no ili ma inski? o Da li predava oduzima bodove za pravopisne i gramati ke gre ke?

8. SADR AJ TESTA I PROCEDURE


Postoji vi e na ina da se odgovori na ova pitanja! Prou ite silabus Pitajte predava a Analizirajte predava evo pona anje Pogledajte stare testove Konsultujte se sa drugim studentima Koristite ud benik Koristite tekstualne radne sveske

8. SADR AJ TESTA I PROCEDURE


PLANER ISPITNIH PROCEDURA PREDAVA Ispitne procedure
Tipovi pitanja__________________ Potrebni pribor_________________ Ispit vodi______________________ Pravopis/ gramatika_____________ Sa knjigom ili bez knjige_________

9. PRIPREMA MATERIJALA I PRIBORA


Sve materijale i pribor trebalo bi prikupiti dosta unapred. ISPITNI MATERIJALI U zavisnosti od kursa i predava a materijali za u enje se mogu koristiti tokom ispita. Na primjer na testovima hemije da se koristi periodi ni sistem elemenata tokom testa. Neki ispiti se pola u sa knjigom ili iz zabilje ki.

9. PRIPREMA MATERIJALA I PRIBORA


ISPITNI PRIBOR:
 Hemijske olovke koje rade Zao trene grafitne olovke Olovke u boji Gumice za brisanje Digitron koji radi Lenjir Uglomjer Sveske za odgovore Kartice sat

10. FIZI KA I MATERIJALNA PRIPREMA


Fizi ka priprema:
 dobro fizi ko zdravlje zahtjeva od nas da redovno jedemo uravnote ene obroke. Izbjegavati pretjerane koli ine brze hrane, kofeina, cigareta i alkohola. Adekvatan san je tako e neophodan za zdravlje. Normalno spavanje je va no tokom pripremanja ispita kao i no uo i ispita. Vje banje poma e u o uvanju dobrog zdravlja i osloba anju napetosti. Po nite da lije ite bolest im se pojavi. Povedite ra una o problemima sa ulima kao to je slab vid.

10. FIZI KA I MATERIJALNA PRIPREMA


Mentalna priprema
 U enje u ispitnoj prostoriji esto poma e studentu da se osje a prijatnije u pogledu testa. Kada se brige jave, poku ajte sa relaksacionim tehnikama. Vizuelno zamislite svaki aspekt u enja i polaganja testa. Zamislite sebe kako pola ete ispit i predajte svoj najbolji rad Ne brinite oko toga to drugi studenti rade, i nemojte slu ati negativne komentare drugih studenata. Upustite se u pozitivan razgovor sa samim sobom Nemojte se u mislima zadr avati na pro lim neuspjesima na testovima; u ite iz njih i ostavite ih za sobom. Usredsredite se na pro le uspjehe umjesto toga. Imajte povjerenja u svoj plan pripreme Sakupite i organizujte sav potreban pribor unapred Organizujte se tako da stignete dovoljno vremena prije po etka testa

11. ISPITNA ANKSIOZNOST


Budite sigurni da znate specifi ne procedure za ispit. Razvijte plan djelovanja sa raznovrsnim strategijama, i napravite vremenski raspore za obavljanje svake od aktivnosti Po nite sa u enjem dosta ranije, prave i pauze izme u obnavljanja i u e i u kratkim fazama. Temeljna priprema je jedna od najja ih odbrana od anksioznosti.

12. BUBANJE
Neke od mana bubanja su:
Brzo zaboravljanje informacija Bubanje je za kratkoro no pam enje Bubanje je stresno Bubanje obi no obuhvata sjedenje nad materijalom vi e sati zaredom.

12. BUBANJE
Plan kako da se izbjegne bubanje:
Procijenite situaciju Razmotrite tip testa Odredite glavne ideje Sa mite informacije Razvijte pomagala za pam enje Brinite se o zdravlju Prihvatite situaciju

13. SUBJEKTIVNI TESTOVI


Predvidite pitanja Organizujte ideje Periodi na obnavljanja odgovora Memorijske tehnike Studijske grupe Vje tine pisanja Pripremite se fizi ki i mentalno

14. OBJEKTIVNI TESTOVI


Predvidite pitanja Organizujte informacije Periodi no obnavljanje odgovora Memorijske tehnike Studijske grupe Pripremite se fizi ki i mentalno.

15. STANDARDIZOVANI TESTOVI


Upotreba vodi a za u enje Vje ba

16. TESTOVI KOJI SE POLA U S KNJIGOM I NUMERI KI ZADACI


Numeri ki zadaci Pitanja za vje bu Obnavljanje proceduralnih koraka Obnavljanje simbila, formula i jedna ina Memorijske strategije Tabele sa formulama Studijske grupe

16. TESTOVI KOJI SE POLA U S KNJIGOM I NUMERI KI ZADACI


Upoznajte digitron Brinite o mentalnom i fizi kom zdravlju Testovi koji se pola u sa knjigom Organizujte informacije Napravite tabelarni rezimee Razvijte odgovaraju i stav

HVALA NA PA NJI