XPONOI: lob.

- <J>y i\i\0 3o
qniAAou 1 oo 6px.
AYfOYtTOt 1989 aun
L11aq>wvw o,u
Oa untpaomoOw
10 oou,
Oavoyou, y1a va 10
..
E<PHMEPI.l:::...A TH:E BOPEIO KENTPIKHLJ EYBOIALJAN lj f. '/ r (/.. PO T H 1-i
'At.J ti rJ £01. H
-TOY 2ooo.
'" YBE.I>tv H !.4 U AEJA s. .
1
.[:)£AJ -01\ 5PE.E>£1
· f. NA5:_ X PI:LTI.l\{\.)0 .2:
Exouv KOVBI 0/ KG/ KO/VOTO{JXBs TTJs JiGs
JlSOG aro 1989 V!G TTJV BVTJJlS{JUJOTJ TOU noAiTTJ,·
NA /A.ANEI
UAI ..:L T CJAI\.A ·
.)
Aili}9t1a nooo eivm
o llac; \'1a TO npawarwetvTO
oro xwp16 llac;; Exe1 aili)8e10 II] owori)
tVI]llEJ>WOI] won: va lliiopei va nporei-
vet Kat va Kpivet;
Kavoulle rl'}v npoTOoi] orouc;
Ol]l.topxouc; KOI K01voropxec; rrep1o-
xt1c; lJac;:
- Kup101 Kavne ila!Ktc; ouveileu-
onc;, EVI]llEJ>WOT£ KOI pe
TO TOU XW·
p10u
'H aKopa, oreiilre ori]v tq>I]llEPioa
K09£ lltlVa, aUTO IIOU EO£i<; 9a
9tilare va ll<i9ouv 01 noilhec; rou xw-
piOu
8tiloupe va emmwavoupe tvav oil-
flo 9eoll6 rl'}c; T omKi)c; Au-
rrou efvm 01
EIIIX£1pi)o£1<;.
l:rl'}v nepwxi) llac; llnopouv va Ol'}-
ll10UJ>\'l')9ouv renee; arr'
UJV T omKi} AuroowiKl')OI] 01 orroiec;
KOI vtouc; Sa anoppoq>i)-
OOUV Kat ra KEJ>OI] ea 01ari9evrm \'1a
TO Kaflo TOU TODOU pac;.
Evoe1KT1Ko rrporeivoupe op1optvec;
emxe1pr}oe1c; rrou pnopouv va Ol'}·
lliOUP\'ll9ouv: fta rrapo0£1\'Pa orl]
i\ipv!] povaoa oro
Mavrouot KailapnoK10U, i)
K1Vl')paTO\'P<!>O<; KOl etarpo,
OTO npoKODl
or11v <l>apaKila povaoa Booe1ooov, oro
nqfl1 lJOVOOa rrirrac; am)
piK1a.
l:rov A11 Booiill] Ol]lJOTIKO KOll-
IIIV\'K, oro Mnox1 v1o
Koilil1tp\'no rp1q>uililwu, oro l:no8op1
Ol]ll10UP\'io KUil1vop6J.IUilou, one; Po-
povaoec; SeppKl')rriwv, orl'}v Kepo-
ma povaoo OTO AxMo1 ow-
pareio OVEJ>\'WV \'10 TO H)<;
o' ofla TO eflmorropO\'W\'1KO XW·
pta.
Epeic; ovoq>tpope totec; rrou
pnopouv vo \'ivouv orav
II011]9ouv Korailill]ilo, oq>ou Kat oave1a
oivovrm one; T
Km emoorouvrm 01 emxetpi}on<; ourt<;
on' Tl]V 01eu8uvo!] \'EWP\'iac; Km TI]V
EOK.
HtYNTAS:H

«DAPEMBAtHt»
Mttahhtia npOOqv nanaotpinq
No va TflV aKouoouv
No pwn]0£1 KOI va rr<ip£1 OllOVTflOI}
No KOI va
No oe K08£ n rrou KOKooc;
i} KOAWc; vivnm
No
No ev8appuv£I, va
No va tTTITlllrl0£1
H yvfi»pq
'
tov Koopov vto
tqv «DAPEMBAtH»
noMa i}TOV ra EDOIVETIKO \'POPllaTO
KOl OKOllO IIIO rroflflo TO
TI]V Eq>l'}lJEpioo lJO<;.
8a 9£flope VO roue; EUXOJ>lOTi}OOUllE
oflouc; \'10 Tl]V II')<;
npoona9eiac; rrou Kavoupe K1 OKOllO vo
Ol]ilci.>ooupe on ea ouvexiooupe Tl')V
rrpoorr68e1o vo Kpori)oOUllE TI]V
Eq>l')ptpioa OUTi} OTO \'VWOTO UQ>O<; II')<;
OUTOVOP% KOI
q>wvi)c; ptoo orl]v rrep1oxi)
OEXOlJEVOI oflec; nc; Kpi0£1<; 00<; \'10 Tl'}V
KOfiUTEj)EUOI] TWV po_c;.
HtYNTAS:H
r
1a ra llETOflfleio IIJ>Wl')V
norroorpari) OTI]V
«nAPEMBAl:H» o npoe-
IOU
owlJoreiou K. f16v-
vl)c;, o onoioc; I'}
9EOI'} TOU owpaTeiOU Eivm: I'}
Kmvi) tKlltrailileuoiJ AtuKoili-
eou Oil] Bop£10 pe nc;
avoAO\'E<; \'10 vo
ow9ei 11 rrepwxi). Epeic;, ouve-
pe nc; IIJ>O\'POPlJOTI-
optvec; EDEVOU0£1<; \'1VOlJOOTE
{noomp01. H iltiTOUJ>\'ia ri]c; em-
xeipl]ol'}c; IIJ>EII£1 VO OUVEX10Tel
\'10 TO KOM
EPQT.: Ynapxouv ono8£llo-
/A, .AA!Jj HA'i-
crfCJ 6.,pjJ O'lf' t. ,_.,
(xnJJ..U- ( ,_dxp1 --rro?f rv>(VJ
v)<' yd.f 'fr/-1c/'r'1 '
TO OUTi} II') On\'lltl·
AnAN.: BrPmo. Ynopxouv
1.700.000 TOVVOI EDlq>OVE10KO
KQI 400.000 TOVVOI UII0\'£10,
KQI 3.500.000 EK. TOV. IJI1AO
(-40 mm) IIOU OVTIOTOIXOUV \'10
25 XJ>OV10.
tYNEXEIA tTH tEA. 2
S:OS'
v ldl &lj'
. . ,
A1 -rlf-p 10'1:'1 , o<J
H t•« wv '11po6-r«G-. {)( -rw '1T1.oJ"fc-v
lliiiiiiliiiiliiiiliiiiliiiiliiiiliiiiliiiiliiiiliiiiliiiilii_.-J f-;
1
o4 f '1 .

AHOJMEill
na TOV anAO noilirl)
MIAaw yw TOV Arrilo noAirTJ. Aurov 110U Ka8e-
Tal CJTT] ywvia KaJ aqJOUyKpa(eraJ aura 110U CJUJl-
paiVOUV yiJpW TOU.
Aurov 110U aJCJOaverai KCt11W!; rrapa[eva orav
TOV KOAaKeuouv.
Aurov 110U aJCJ8avcrai CJJXaOJa orav TOV xrvrra-
ve CJTI]V 11AaTT).
Aurov rov rroilirTJ rrou ma8avcra1 pw urrcpTJ-
qJavcw Kl tvav aKparo eywiapo orav clAAOJ yova-
ri(ouv prrpo!; CJTT]V rrpoawmxl] AVCJI] KOJ aro aro-
piKO CJUJlqJEpov.
Eiva1 o arr116!; rroiliriJ!; rrou prropci va KOira[ci
Karapara TOU!; 11clVTE!;.
EivaJ auTO!; o axcrrropevo!;, a[wrrpe11TJ!; KaJ
CJUVEIOI]Ta avtvraXTO!; CJTI] OiVI] TOV KaTECJTT]JlE-
VOV.
Eivm auTO!; rrou Aeirovpyei piaa CJTI!; xa8IJpe-
piVE!; apvl]aei!; TIJ!; (wl]!; ,ptaa ara arrariJAa rrpo-
ypappara Kcl1101WV 11E(/JWTICJJ1EVWV, 110U CJ110El TTJV
AOYIK!] TWV KTJOeJlOVWV 110U OeV AeiToupyei CJTT]
iloyixl] rwv peyailwv xa1 p1xpwv ailila piaa CJTI!;
cvraCJEJ!; KOJ ra xpwpara yw KOiyWVIKl} OJKaiOCJV-
VTJ oixw!; TTJV maxpl] lloyiKl} rou povaqJeTiov rov
rrapayOVTICJJlOV Kal TOU axparov JlaiKJCJJlOV.
Aapnpou
PAAIO MANTOYAI
101,2 FM STEREO
Evvexi(ovrai 01 ooKJpacmKi!;
exrroprri!; iw!; TI!; 20 Auyovarou rrov 8a
yivouv ra eyxaivw rou ara8pov. Arro TIJV
Kupwxl] 20 Auyovarov ro PAJ1/0 MAN-
TOYJ11 8a I}Juxaywyei xa1 8a ITATJpoqJo-
pEi xaroiKOV!;
pe rroilurroiKIAa rrpoypappara rrov 8a
empeilovvra1 rraJoia rou rrol11ar. auililo-
yov Mavrouoiou.
2-----------------------n-A __ P_E_M_B_A __ E_H ______________________ ___
BJ\AXIA
Ll10KOni'}KOV 01 EP\'OOi£<; \'10 TI'}V
ompoATOOTpWOI'} TOU opopou B.hoxui<;
- nq.hiou, }J£ onOTEAEOIJO, 0 IJ100<;
opopo<; vo nopoptiV£1 0£ KOKO xo.hto.
Ap£01'} onoitqoq o.hwv TWV KOTOiKWV
Tfl<; dvm vo Tt.hetwot1 o
6popo<; TO \'PI}\'OPOTtpo.
KEPAEIA
Apxtoov TO tp\'o \'10 Tqv
ompoATOOTpWOI'} TOU opopou Eev1Ki}<;
- Kepaoui<; Kat npoxwpouv pt ·
1KOVOnOII'}TIKO puepo. Tqv £UK01pio
ouTi} npoonoeei va To
Llf'£ TOU OUAAO\'OU TOU XWPlOU.
Me tq Poi}etlO.TOU EP\'OAoPou eo
npoonoei}o£1 vo KOTOOKEU00£1
oe.hqnKo KtvTpo oTO xwp16. Llq.hooi}
\'i}nt6o pnooKET·Pofltl Kat
OIOIJOpq>wptvo xwpo \'10 oeflonat01E<;.
Onw<; 110<; tine TO Llf'£ TOu 'i.u.hflo\'ou
Tqv npoomiee10 ouTi} Tl'} mqpitouv mo
\'E\'OVO<; on TO XWPIO owetTel TO
nEp1000tepO tp!}mxo UA1KO on' o.ho
oxt66v TO XWP10 - EX£1 tva ano TO
IJE\'OflUTEpO OI'}IJOTIKO oxofl£io - KOI
ElVOI TO OpEIVOU:po XWP10 OTI}V
ntpwxi}.
o 'i.u.hflo\'o<; \'10 vo tniTUX£1 TI}v
npoonaeeiO OUTi} eo oweto£1 0£
npWTI} <pOOl} ono TO TO}JEiO TOU
600.000 OPX· KOI eo Oneueuveti
ewpoq>w<; mov Ko Nopapxq.
DAPAJ\IA
AXJ\ALliOY
Mt\'a.hq tniTuxio oqptiwoe 11
XOPOEOnepiOO TWV OnOVTOXOU
AxflaolooT<i>v nou E\'1VE mo K€vtpo K.
'i.novou on<; 29-7-89. 0 npoeopo<; TOu
'i.u.h.ho\'ou Ko<; Eumoeiou mqv op1flio
TOU OVEq>EpE TOU<; flO\'OU<; 01 onoio1
epnooitouv Tl'} ouvtxtoll tl}<; tKoooq<;
Tq<; eq>qpepioo<; TO «Axfloo1<i>nKo Nto»
nou Koeuou:pei 11106 XP6vo ntpinou
KOI unoox£eqKe OTO }lEAl} TOU
OUllAO\'OU nw<; eo TO
npop.hqpo.
EYXAPIETHPIO
H Eq>qptpioo }JO<; EUXOP10T£i TO
q>WTO\'POq>O K. NiKO nofi10TOO \'10 n<;
q>WTO\'POq>it<; nou npooq>tp£1
Oq>lllOKEpOW<;.
DPOKODI
I:n<; 18-19 Kat20 eo
\'IVOUV nOlliTIOT1KE<; £K61'}AWO£t<_; TOU
I:u.h.ho\'ou.
Onw<; po<; tint o untueuvo<; TWV
tKoq.hwotwv NiKo<; Kopopavo<; 01
npO£T011JOOl£<; EXOUV OPXl0£1 OllO TOV
louv10 KOI TO ITPO\'POIJIJO eo
neplfloppavtl pouotKi} ouvou.hio,
xoptUTIKE<; EKOI}AW0£1<;, xopwoia,
OnO\'\'EAle<; nOII}IJOTWV, EKeeOI'}
P1Pfliou Kat .hoiKo \'Atvn. f10 Tqv
tniTuxio twv eKoq.hwm:wv TO Llf'£ TOu
'£uAAO\'OU KOflEl TOU<; KOTOlKOU<; TOU
xwpwu vo 66oouv TO «nopwv» Tou<; Kat
n<; Tp£1<; qptpt<; TWV tKoqflwoewv.
AXJ\ALll
Meta ono nofluxpove<; npoonaet1t<;
Kat ouvexti<; ovoPoiiE<; E\'1VE
ITPO\'IJOTIKOTI}TO I'} 01'}1110UP\'l0 Tl}<;
nooooq>otptKi}<; OIJOOO<;. Onw<; po<;
tint o Pen:pavo<; nooooq>mp1mi}<;
Llqpi}Tpq<; f1ovvoKapo<;, o A.O. ·
Ax.ho6iou eo opxioet TI}V O\'WV10TlKi}
TOU noptio Tqv tpxoptvq ntpiooo. 01
npo0noe£oe1<; nOU eo TI'}V
npoonaetta ouTi} Eivm To
UA1KO nou UllOPX£1, 0 KOO}JO<; KOI
TEAO<; 0 opooTi}p10<; npoeopo<; Tl}<;
opaoo<; K. Kwv fvo<; '£Kontflitq<;.

fiN At
'lPO:i_ TA. (
A..AETPo .l€. T'EYT!L.>Q
(JOy . f7E.Pif7ToJ....u '
'l - .,
A,\)"'IVI-4 IA:Loyi'IJ
o I . tlo roy ..i...
e ><ern , \. c:._

u L . {·
t}. w I
J ) I

-;J:IJ
MttoAAtio npOOqv nonootpinq
tYNEXEIA ADO THN tEA. 1
EPQT.: H nmpeia .homov EX£1 J.lEA·
nov.
AnAN .: Orr we; rrpoavt<pepo umip-
xouv arroet11ma v1o 25 xpov1a. Bvo-
toupe OUTil H) 3.500 TOVOU<;,
o.hM pt arrapxmw}1£vo
IIOU OJ.lW<;, OEV KOAUIIT£1 TO neiTOUP\'1•
Ko 11
EPQT .: nOla tivm OUT<i TO pttpo
rrou rrp£rrtl va napeouv Ojltoo \'IO va
\'iV£1 11 EIIIXEip11011;
AnAN .: nptm:J va rrapeouv TO llll·
IIOU EXOUV E\'Kpteei OIIO TO
OpJ.lOOIO unoupveia, arro TOV OAE an-
na hO\'W EOWTep1KWV
6tv TO T ott 11 oT0-
6taK6 eo <pSooet one; 5.500 XIA. TO·
VOU<; J.l11VIOiW<; KQI f:tat UIIepKO.flUIITOU·
jlE TO
AKojla urropx£1 tva jlE\'OAO stoc c}>l-
.h<i>v (3,5) EK. TOV. (-40 mm) \'1' OUTO
rrptn£1 vo \'lVOUV SORTER IIOU ea
T11V IIt:pinOU OTO 01-
IIAOOIO.
EPQT.: Ynopxel rrmonK<i>c;;
AnANT.: Exou11e tov Kanutepo
llEUKOllteo Oe II010TI1TO OTOV KOOjlO.
Me r11v Kpio11 r11c;; Kivac;; Twpa urropxt1
txouJ.le 16.500 rovouc;;
stoc IIOU QVTIOTOIXEi OE 200 EK. IIEpi-
IIOU.
EPQT.: T1 rrpon:iv£1 to owjlaTtio
TWV
An ANT.: 0£oq Tou owJ.loTtiou t:i-
vm: H OVOA11Cl>l1 TWV OIOXEipioEWV arro
TO fti'}JlOOIO, J.lETO TO TEAO<; Tl}<; EKKO·
Sop1011c;; KOI 11 OUOIOOTIKi}
TWV otq TWV OIIO·
<pooewv. Eivm orropohqmc; rrapovov-
TO<; \'IO va avomuxSei To tpvo rrpoc;;
o<ptnoc;; mu Ko1vwv1Kou ouvonou Km
tqv OlKOVOjllO.
AKojlq, I} Ol)ploupvia ENIAIOY
CI>OPEA i\EYKOJ\100Y, oTov orroio
Sa tvTOxeouv To jltTOilneia Tl}c;; MEB
A.E., eo TOV t:SV1KO xa-
paKn)pa TOU opUKTOU IIllOUTOU Tl1<; IIE·
ptoxi)c;;, Km So mv rrapo-
\'OVTa K01VWV1Ki}<; KOI
Tl}c; Km oMKnl}-
pqc;; Tqc; xwpac;; 11ac;.
nOIHIH
KOI
iJHMIOYPf/A
M1o vta 8au11aoui anoKaAuqm auui m <popa om xwpo me;
noinonc;, anotdri n napouoia wu £VJaxpovou JJa8nui, r1avvn
MamouKa, nou ypa<p£1 nouiJJOTO an6 rma xpovwv.
Tnv w8nori lOU amri, 0 J.11Kp6c; rtavvnc; mv nrip£ an' lOV
nmtpa mu o onoioc; aoxoA£iTOJ row KOJ noHa xp6v1a JJ£ mv
noinon KOJ lOU onoiou 10 ypa<pTO Oa 'xOUJ.I£ uiv £UKOJpia va
yvwpioouJJ£ oE npoorxn poe; 1ruxn. .
Anmd£1 OJ.Iwc;, n unru8uv6mm, TO KOJ n
wplJ.IOTnlO, JJ£ mv onoia o J.11Kp6c; nOJmric;, nou
napa lO V£0p0 me; nAJKiac; lOU, n IKOVOmlO me; 6nJJ10Upyiac;
wu KOJ TO mo J.IUXJO <pui.Aa me; qmxnc; Ka8r ruaio8n-
wu avOpwnou.
TO TPIANTA(JJYAAO
T p10V10(j)UAAO KOI

01 X1Uno1 me;
oou.
T 0 KOKKIVO oou
E:q>uyc:,
KI c:iv01 10
oou.
H ljJUXIi oou
owv K010y6Aovo oupovo.
Taq>o (j)110XVOUV 10 nOIOIO

Kl n oyann wuc;,
(j)£UY£1, Oiya-Oiya
£0EVO
AYOAfAflEI ·
L1uo ayann; 8EpJ1[r; aav ouo
AOUAOUOIO,
ouo ayanEr; JlOvax[r; aav rov
aytpa.
BaAaaaa KUJlOTiau1, rnr;
ayannr; qJEpE ro qJtAi.
Mn a' EJlnooiaEI o avq.Jor; Kat
01 JlEYOAEr; JlnOpEr;.
L1uo ayanEr; BEpJl[r; aav ouo
AOUAOUOIO,
ouo ayanEr; JlOvaxtr; aav rov
aytpa.
Kw rnr; ayannr; ro qJIAi
[pXErOI KOI (Enpoj3GAAEI.
r.avvnc; MomouKoc;
9 xpovwv 1989
NA ZEII - NA MIAAI
-NA fEAAI
No ...
c:ivo1, 10 vo Klvc:k;
omv Kopo1a oou.
ilixwc; 10 fJ EAAOV oou vo

n mppoyioo wu xpovou.
No ...
c:ivo1, vo o1p£q>c:1c; oou
10 q>wc;,
w oou vo
o me; vux10c;.
No .. .
c:iv01, mv ljJUXIi 010 x£p1o
vo 10 a oou,
ow npoowno me;
No yc:Aac;, ...
c:iv01 vo wuc;
ov8pwnouc;
oc: y10p11vn vo
1poyouoouv,
010V, 10 ownoivouv
ENAITPH NYXTA
Ernr; vuxrar; ro AEUKO YIOOEpi
OqJilVW YUJlVO ro KOpJli JlOU.
ME ro 'va x[pt v' ayKaAia{Et
rnv oarpoqJEyyta,
JlE r' OAAO, va lJliAOqJi{Et
rnv nvon rwv OqJwvwv iaK1wv.
Km OEv Eivw rnr; BuEAAar;
nou Kona{Et
n qJwvn n KpauyaA[a,
EiVOI rnr; VUXW( n 0/Wnn
nou JlO(EUEI ra ViiJlOW ro
n6vou
KOI fO rnr; n[rpar;
OnOAUVEI.
Go napw rn AEUK6rnra rou
YJOOEJllOU
KOJ ra(JOEuovra(;
aan6 oupav6, aE oupav6,
rn AOJllJm rwv aarpwv B'
anoetaw,
oro np6awn6 aou r'
avun6J10VO.
Qanou, n vuxra va JlOU OEi(Et
rnv aauvopn xapa,
nou 'vat ... n iOJO n ayann JlOU.
MomouKoc; Avoptoc;
1988
.· ..
-------------------------D-A __ P_E_M_B __ A_E_H------------------------3
l:.mopia
.Aaoypacpia
riapdOoan
«Kat J10U cpavt"arr]
KouraouvapaKt Kruna,
OlJ1WVW, f3piaKW TO vepo
arou xapaKtou TTJV rpuna>>
Kopvapoc;;
H
« ••. tKplva J.IE 1nv ouJJPouAnv Aoyiwv avBpwnwv va
npwlolunwow ru; lOUlalc; 1a1c; nJJtpa•c; 1ov Epwn)Kpnov,
noinJ.IO naAOIOV, onou lOOOV £nOIV£hOI KOiliJ.IOlOI £1c; lac;
Nnoouc; lOU AopiOKOU KOI £1c; lnv nrAonovvnoov KOI J.IOAIOlO
r1c; 1nv nrpiq>nJ.IOV Xwpav 1nc; ZaKuvBou ... Kal r1c; aAAouc;
lOnouc;, OnOU lpOlV£lOil£pnvOlOlOV KOI XOpltOlOlOV £1c; ooouc;
10 avayvwoouo1 ... ».
lou AvlbJviou BoplOAt alnv npb1ln iKooon lOu
((fpbJ lOKptlOU»
novw OTOV Eh!KWVQ Tl}<; Bmwrio<;
unilpXEI 11 lnnoKpi}v11. Eivm lllo nq"i},
nou toropEiTm napaoomoKo on
onO TO XTUnl)pO Tl}<; Onhi}<; lOU l1U9t-
KOU qm:pwrou ohO){OU ni}"aooou, nou
ro innEUE o l}htoK6<; i}pwo<; BeMEpE-
q>ovrqc;. Ei}pepa, U"nm «Kpuonr'}va-
oo» KQI TO QVO<j)Ep£1 I} E){KUKhOnoi-
OE10.
/\iyo mo tsw an' TO <l>uhho rqc; Xoh-
Kioac;, TO OVOllOOTO «Ko-
OTEhh1», TO KOOTpO - 0Plll}Ti}p10 TOU
tot6ppu8pou EKtivou KOl nepiepyou
mnorq /\1Kopiou. Mtxp1 Km orilltpa ot
KOTOIKOI EKEi OEixvouv moue; EntoK£-
ntrt<; Tl} nou 'ytvt - hEVE
- ani> TO TIOT11PO r' ahoyou EKEivou
rou ruxoo1wnKou mnorq. Konwc; trm
TO "p0q>E1 KOI 11 Ehhi'}V1Krl hoO"paq>io.
Erqv lepo ooo un6pXE1 11 thto rou
nhorwva, KOTW an' TI'}V AKponOhl'} 11
qwhaKi} - nou AEVE - rou EwKporq,
OTI'}V nvuKa noh1, 0 T6noc; nou 0 Ano-
OTOhoc; Oauhoc; lliAI'}OE ){10 TOV «Ayvw-
OTO E>E6» orou<; A9qvaiouc;. Aura TO
Ohm 01 Ehhqvec;.
a
En] EollO unOpXEI 11 onqhiO TOU nu-
8a"6pa KOI ){IVETQI OVOq>OpO OTOV TO-
niKO roup1onKa rqc; ooqva, Ev<i> orq
Xio 11 «oaoKall6nETpa», tva<;
nEptq>pawtvoc; nou Ka9oTOv
KOI oi'6aOKE 0 Opqpo<;. Ei}pEpa Ko9ov-
TOI Km 01 roupi-
orEc; ...
K1 aha aura - Kma napooooq!
Erq rqv Km orqv ne-
PIOXrillac;, unopxe1 pta ...
t1ev rqv ova<pi:pet 11 £VKUKhonai-
OEIO.
f1EV l11V )lp0q>E1 11 £hh11V1Krl hoo"pa-
(jliO.
f1ev OTOV TOUp10TIKa 0011·
)10.
f1Ev oi:xnm EntoKi:m£c;!
!1ev T11V stpouve KQV 01 Ehh11VE<; ...
T11V si:pEl povoxo 11 vrama napooo-
01'} K1 01 KOT01K01 111<; nEPIOXrl<; poe;.
Ano Maoav1Ko l1EXP1 <l>apoKha Kl ano
111v Ki}p1v8o l1EXP1 111v T oouKa. Ana
Mavrouo1 pi:xp1 111 i\ipvq, ano Tl} EK£-
naori}pexpl Ena8op1. Ano ro ::::11pav -
opo<; pexpt ro MaK1oro. H rou
EpwraKpnou
nolO<; Ehhl}voc; Ot:V TOV
EpwraKplTO KQI TI'}V ApETOUoo; nolO<;
OEV TO 9pUh1KO tpwra Tl}<;
.. . jllQ OVVTOJlT]
rorroypdcpfJOTJ

arr' TOV
£P£JJT(J)jltvo
TTVpyo
...
\
KQI lOU
UJIOTOKTIKOU Tl}<;;
Eivm 0 ouvaroc;, 0 O)!IVO<; KOI napo-
q>opoc; i:pwrac; liEoa orouc; xpavouc;,
OhhOT£ liU91Koc; KQI liU910TOPI'}liOTl-
KO<;, ohhOTE 10TOP11liEvoc; KOJ unap-
KTo<;. nohhO TETIO rpoq>ooo-
Ti}oovE TI'}V £hh11V1Kft KQI JIO"KaOliiO
hO){OTEXViO.
0 Opq>i:ac; Km 11 EupuoiK11 TT]c; liU-
9oho){iac;, o Avr<i>v10<; KOl 11 Kheono-
rpa rqc; 1oropiac;, o Pwliaioc; KOl 11 Iou-
htera rou o 09i:hoc; Km 11
.t1uoompova, rraht rou Eaisrrqp. 0 No-
hoc; Km 11 NTOli0){10VT11 rou 1vo1Kou
trrouc;; o T p1oTovoc; Km '1
rrou peAorroiqoe o Ba"Kvep, o
BtviKtoc; Km 11 /\uvia rou
ot Ol'}liOTIKoi poe; Tooo<; KOJ fKah(jlw.
Km ){lOTi oxt o MiliiKoc; Km 11 Maipq
111<; POliOVTIKft<; A9qvac;.
Mwmwv1Ko trroc; o Pwr6Kpnoc;;,
(arrwc; rov 9i:hEt o \lluxopqc;, orr' ro
pWTW KOI Kpivw), poe; pETOq>EpEl OE
'KEiVI'} Tl'} InTIOTl·
Ki} ETIOXtl, Kl QV TOU npoo9eOOliE TO
E(I}HAov) Kl E)!IIV£ EpwroKpno<;, ouro
oq>Eiherm orqv otooTOOI1
TIOU ni}pE TO tpWTIKO OTOIX£iO TOU
TIOltlliOTO<; on' TOV Tihi19Wp!KO OTOV
EpWTO KOI OTO Ol09ftliOTO hOO liO<;.
Eva Op10TOUP\''lliOTIKO epvo. OX! liO-
voxa ){10 Tl'} OpopoTIKtl Kl £pWTIKi} TihO-
Ktl TOU, ohhO ){lOTi liEOQ lOU ouvunop-
XOUV oAa eKEiva TO q9ovpo(jl1Ka Km
hOO)Ipoq>1KO OTOIXEiO TIOU XOPOKll)pi-
QUTil Tl'} pl<JOOKOU:IVI'} IOTOp!Kft
nEpiooo. Ma Km ro orrouom6rEpo y1o
liac; roue; EAAI'}VE<; Eivm, on ro tp)lo
mum rwv 10.010 OEKOnEvTOouMa-
elVOI llV11liel0 ){AWO<JlKO KOI hO){O·
T£XV1KO (arro TO orrov10) vto 'Ktivq Tl'}
(poh1c;) ouoKoAq mo-
. Xrl· Eivm 11 rqc; ){AWO<JlKrl<; KOI
hoyoTEXV1Ki}<; KouAroupo<; rrou naoxi-
Kl OUlrl liE TOV unOOOUAO AOa, ax1
liOVOXO VO KpoTi}OEI TI'}V nOVOPXOil}
Oli'lPIKi} napooooq, oAM va ouvexi-
OE1 111 01Ki} 111c; «E9V1Kft» TOUTOTI'}TO, p'
opolioTo EAEU9Epioc;.
« T m Kmpouc;, nou ot
EAAI'}VE<; KI o Kop-
vopoc; rroipVEI TOV TiTAO lOU MEOOIWVI-
KOU Olii}pou, Ev<i> £UKOAo oro Pwro-
Kpno ea Ko9i:voc; liO<; KO-
notov opxaio i}pwo lioc;, liU9tKo.
«T' oKouoEc; Apnouoo pou ro
liOVTOTO, n' 0 KUP11<; OOU
PE sopto£ mqc; SEVIT£10<; Tl'} orpo-
TO;»
nolO<; ani> llO<; oev sEP£1 KOI OEV
EXEI mvorpavouoi)oet ourouc; roue; ori-
xouc;; lOU Kopvopou; Oliwc; EKEivo,
nou iowc; opKETOi Ot:V stpouv, Eivm
on OUTi} «T11<; SEVIl£10<; I}
oTpOTO», oev eivm OAAI'} an' TO vqoi
liac;, T11V nou TOTE Aevorav
Eypmoc;, napoq>9opo r11c; U-
Eupmoc;;). No, n<i>c; ro M.et o n0111-
«Eivm ouo pqvEc; OftliEpo, rrou
'hoxa o' Konmo oooq, E1<; nt liEPIO
rqc; Eypmoc;;, K' vo pE <po-
oL .. »
Eo<i> an' ro Pi}"a 111<;
A9i}vac;;, (\'IO Tf)V O)IOTII] Tl]<; KOpl]c;
rou), o PwraKpnoc; TPIVUPVO){E rov ro-
no liG<;, ano nohq oE nMq, ana KO-
orpo OE KOOTpO, nOhEliWVTO<;, unoq>e-
povroc; KOI TIOhEUOVTO<; pE 9Ep10 KOI
OTOIXE10, ohf.O KOI liE TI'}V KopOIO TOU.
Opwc;, ac; p1o liOno oro
){EW){fJOq>tKo Koorpo - m:pi)lupo rqc; ro-
T£ Evpmoc;, nou oq>optolii:voc; TP1\'UP-
vouoE 0 i)pwo<; poe; EpwTOKpnoc;.
0 fEppovoc; IoroptKoc; <l>epotvavooc;
ovoq>i:pEt on EKT6c; rpu
Kompou Tf)<; XohKioac;, uni}pxov orqv
TO Koorpa rqc; Kopuorou, rwv
Apptvwv (Larmena)
rwv Erupwv, oro Boeu (Tllc; Auhiooc;),
ora Bomh1Ko Tf)<; XohKiooc;, oTov Bo-
r<i>vo (rou OrlliOU Mwoniwv), om <l>uh-
AO rqc; XohKioac;, moue; Qp£ouc; rqc;
lonoio<;, one; (La Cuba) TOU
oi}liou TEhE8piwv, mq <l>opoKho mu
oi}pou NqUwc;;, OTO MovTOUOI lOU oi}-
liOU Kl]pi:wc; Km ro Koorpo u1c; KhE1-
ooupac;. Km OEV i}TOV TO povo-
01KO. nAT)8oc; KQOTpOnOh£1<;, KOOTpo-
nUp){Ol, rrupvm - omi}pec; ((jlpuKr<i>piO),
KOI ohAo noponAi}mo, ftTOV
otoonopTO TOTE o' OhOKhi'}P'l TI'}V Eu-
(B£V£lia, 1713)
«HKaroa va
srKoupaordJ
OljlO OTO
KOVTOOVVQ-
pl ... ».H
OT]JleplVrJ
f3puoovlla rov
Ep(J)TOKplTOV
T 0 oeixvouv xapn:c; - nopTOhO-
VOI liEOOIWV1KOi . (01 nEpl<JOOTEpOI
Kt ovoliEOO roue; TO
Kaorp16 oro unEp9Ev EAiJlivto, one;
orov oro ::::qpov -
apo, OTI'}V Ki}p1v8o, OTI'}V T OOUKO, mo
MaooviKa, oro rou
KovrqhiOU.
T ouTO TO Koorpa liO<; ro OIOq>EVTEUE
o KopvoptKoc; HpoKhi}c; KOI vo nooo
OTO noiqpo
nouToc; o oq>i:vrqc;:
«ME q>opEmo ohonpomvf), li' ol-
rouc; XPUOOU<; OTI'} pEOf) i}p9Ev KOI
r' opxovrorrouAo, nou HpoKA11 rovE
Ai:m· xwpE<; Km xwp1a etc; rc;
Eypmoc; TO l1EP11. K' E1<; ovrpEtov
q>povE«l>11 oEv £iX£V oAAo Toip1.
Tq T<Jf) KEq>oAqc; pE rt-
xvq TI'}V EKOliO, KOI 111 AOKTapa TOr)
Kopo1oc; i}AE\'E pe ro )lpoppa. HTo
)110 Kl rllPEXE VEpO oonpo
KpouoTOMi:viO, K' i:vo oevrpov
ovao10 «<>ulitvo liapaptvo, oi-
xwc; oixwc; o8ouc;, oixwc;
Kopnouc; KOI pi}hO, K1 i}OEIXVE nwc;
01 KhWVOI KOI TO (j)Uh-
AO. Hoov KOI VPOli)lOTQ xpuoo EI<;
rou ot:vrpou 111 liEOl), Tl}V rropono-
veoi lOU VIOU KOI TOV KOl})lOV TOU
Ai:m: "T11 <JTEKW KOl 8wp<i>,
OE 9£ VQ )IE opooi0£1, K1 Oq>11KE liE
vo sEpo8<i>, OEV KOVt:l OIK10 Kpim".
I;YNEXEIA J;TH I;EA. 4
4------------------------n-A __ P_E_M_B_A __ E_H ________________________ __
I:YNEXEIA ADO TH I:EJ\. 3
ri>pw - TPl\'UPW am) TO Kaorpa aura
K01 ra 00011 lJO<; vupvavt: o PwT<)Kpnoc;
Kl EUKOftO ){iVOVTOI 0Vllft11IITE<; 01 m:pl-
rrtn:l£<; K01 ra rra8rWma rou r)pwa,
OTIW<; K01 (j)OIVOVT01 IJ.EOO OTO ETIO<;:
« ••• 0\'j)IO StplO, K' EIJ.OltWOO, K'
EOKOTWOO OTIO K£IVO, Kl OTIO TO XE·
p10 lJOU V£Kp0 OttO TO TiftlO TIOlJ£1-
VO' lJE KiVTUVOV E){ttiTWOO, Kl 00'
WpO E::TIOfttlJOU, VO ftUTpWSW OTIO
ftO){OU VTW<; 0£ TO TIOTE lJOU,
lJO TO 1' OOTP11 IJ.E
ftUTI118r)Ka,K' EOKOTWOO,K' •
Kl p' O(j)11KO».
!:ra OVOTOft1KO lOU Meoom:TplOU KOI
OXI lJOKpuo OTIO l11V TI£UKOOOOWlJEV11
lll11itit Pax11 •

Km rroit•
OOOWlJEVO OTOU 1\t:OTO (/\t){OTO TO ttEV£
oTO rrepixwpa). To ri:plJa aurou rou
KOT11<pOptKou opolJOU t:iv01 o KOlJnoc;
llJc; <l>opaKttoc;. nplv TI}V
tllJW<;, K01 0111 8£o11 !:TOupoc;,
lJE ro A1vaio KOI nc; !:rropoot:c;, evw
OttO K01 XOlJI}AOl£pO
OTiftWV£101 rravopOlJO 0 KOlJTIO<;. A!t!to,
ouo itov10 111 8to11 /\eora (oov
\'1}01} tTOUTOU, lOU TOTIWVUlJ10U), £IV01
KOTOTOTIIOTIKO \'10 TO 8ElJO lJO<;.
H 1\wro, lJO<; <pi:pV£1 KOVTO
oro 1\tovTo. Karro10 ... ttiOvTapt (!) <poi-
vnoi , Sa rrpi:n£1 vo UTitlPX£ £K£i ov
rropaM11niooulJ£ T11 oaowlJEV11 K01
0\'j)lO (j)UOI} ll}c; m:pwxi}c; an' 11} IJ.IO
lJEpo K01 H}V O(j)tl\'1101} TOU PwTOKplTOU
an' l11V Oftft11, \'10 KOTIOlO 00011 £1<; 111
lJEpta rqc; Evpmoc;, v1o ovpto Septa
TIOU lJOnWO£ K01 OKOTWO£, 'flO OUO no-
ttl 8ep1a rrou ... «oro rr!totv rou i}oavt:
OKOTWlJEVO K01 TO ona8i KOI 1' Oj)lJOTO
TIEpiooo lJOTWlJEVO».
o n0111Ttl<; iowc;
\'10 vo KOV£1 lJE\'OnlJlEpa TO rroSi}lJOTO
KOI TO KOTOpSWlJOTO TOU i}pwa lOU,
Oj.lW<;, TO 0\'j)lO S11pia K01 Ol11V TI£pl0Xtl
lJO<; <poivnm i}rov urropKro, OUlJq>Wvo
lJE nc; TIOp0000£1<; TIOnOIWV. f1a 0\'plO-
\'OUj)OUVO lJlftOV£ OTO TI£pixwpa, EVW 0
KUp-KWVOTOVTi}c;, ){VWOTI}<; KOI 001}\'0<;
lJO<; or11v £K£i rrt:ploxr), Sa lJac; 0111\'11-
Sei: «H \'10\'10 lJOU rri:Savt: 113 xpovwv
Kl i:tt£\'E rrwc; OTO xpov1a rqc; urrr)pxavt:
OTO IJ.EP11 j.lO<; nUKOI Kl apKOUO£<; ... ».
K01 v1a <pio10 - opaKo<ptoo
txouv va M.v£, v•vavna KOI orOIXElW-
lJEVO, rrou oltltm TO 8Houv urropKro KI
ann01 TO StWpOUV Tij)OOWTIOTIOI11011 TIO-
j)OlJUSIWV K01 8pu/twv lOU peoaiwvo.
Oj.lwc;, TO va oex8oUlJE ftiOVTOj)IO OT11V
rrt:plOXtl lJO<;, moue; XPOvouc; Tou lJE-
ooiwvo, eiv01... noM rropoKivOuveu-
J.lEvo! K01 Oj.lW<;, urri}pxt: «tttovTopt»!
HTOv o i\twv 111<; Bevnioc; Mtxp1
TO lJOttl<; T£tt£UTOia xpov1o rou rrepa-
OlJEVOU OIWVO, TIOU \'KPEJ.liOTtlKOV£ TO
Kaorpa r11c; XonKioac; (v10 111v eKei
rou Eupirrou), i}TOv OKOlJI}
opor6c; rravw one; rrottt:lJiorpec;, o
Uwv o Km otKo-
OI}lJO Tl}<; r Oni}VOTOTI}c; EvtnKi}c; 111}-
J.lOKpOTioc;. !:rov KOSE TIUj)\'0 K01 010
KaSe KaoTpo u1c; rwv L1e!tite-
KapKtp1, rwv Mrraprro K01 rwv Epi-
mwv, TIEpi}<pavo £TOUTO TO
nwvrapt (o <pn:pwroc; Uwv
rou Euowt:nlorou MapKou), ouvalJ11
KOI IOXU<; 111<; SattOOOOKpOTOj)IOOO<; Kl
EupmoKpare1poc; LlqlJoKporioc;. To
iOIO K01 OTO KOOlpO Tf}c; <J>opaKflac;,
Orav OTTJV KGTOi/JTJ
Tl] «KOI1QVQ»
ro
H Kap8Ia rou Pillr6KpiTou; ...
tirE OTO !:TE(j)OVO TWV KOOlj)lWV TOU
Meoom:rp1ou, o !ttovrac; KOI
o' OAOKltl}j)O TOV KOlJTIO. Emt,
){10 roue; OTIO TO \'UPW
ope1va (KavTi}flt - Meoorri:Tp1), totv£
KOTIOIO OTi){IJ.O, KOTIOIO Ol)lJOOI TOTIO-
\'PO(j)IKO. Kl 6rrwc; arro ti'l}fta
vov' 0\'VOVTEUOV OTOV KOlJTIO rravw orr'
roue; Koorporrupvouc; rov «i\tovTO».
nqvoivave OTO KOOlpO lOU i\tovTO,
rrou tvtve j.lE rov Kmpo orou «i\wra».
Karrou EK£i Kovra o Pwr6-
Kpnoc;. KoupaotJi:voc; K01 Tifl11\'WIJ.Evoc;
orr6 lJOXE<; pt: S11pio K01 p' ovSpwrrouc;,
rrMt oe pto
OtJwc;, t:ow, oc; o<pi}oOUIJE ro Pwr6Kpt-
ro va lJO<; TO 011}\'I}Sti £K£ivoc;, rrmqn-
Ka Km
«Lliti'O IJE\'Oftl) \'POIK1100 OTOV TIO-
nElJO EKEIVO, \'UPEUOVTO<; VO
vepo i}owoa o' tvav rrpivo, KOI rra-
po!Jnp6c; IJ.OU (j)OVIOli} KOUTOOUVO-
j)OKI KTUTIO, OllJWVW, TO V£-
p6 OTOU XOPOKIOU TI)V Tj)UTIO' r)mo
TO K' t:opooiOTI)KO, K' errtpoot lJOU
11 Oiti'a, pa rroupl Kl anita
norec; oe lJou ndti'a. HKmoa va
OIIJO OTO KOUTOOUVO-
j)l, OVTE \'POIKW OVOOTEVOlJO KOI
lJUOlJO r' oppWOTOpl), K01
OI}KWVOIJOl, TO lJOU OTIOUOO•
vo rrotoc; eivm rrou rrovei,
K01 OK01 lJTIOIVW
lJEOo oTO ot:vTpo, nou 'oov Kovro
OTI} 0\'10 VO OW K01 \'10 VO
£K£ivov, 6rrou lJU00£1».
Aura K01 a!tno rro!tM Uet 0 Epwro-
Kpnoc; (lJETO<pteoptvoc; ot:... poupo)
rroporr!tovwvroc; K01 rrmoeuovroc; Tl}
(j)UflOKlOlJEVI} Apnouoo lOU. OTI}
OKOUO£ TO lOU £101-
lJOSOVOTOU TittOOTOU WUTOU lOU, EKEi
E\'lVE 11 rrop000011 TOU lOU oo-
XTU,t;lOIOU orr' TOV ETOIIJ.OSavmo - Oi}-
8£V - Pwr6Kpno oro ... \'10
va ro rrapoowoe1 Tl}<; Apnouoac; ...
T a vevovora 111<; eivm
lJUStoTOP11lJOTIK6, OlJW<; ro puSior6pq-
lJO E\'IV£ rropaoooq orov rorro
lJO<; Kl I} lJEXPI TO OtllJEj)O
urropKrr).
J\1101J.OVI)lJEV11, E\'KOTOnEilJ·
ptv11, avvwo111 Kl
TI} ..
Ac; TI}V rrnqmoooupt:: Me oo11vo Tov
Avopta K01 rrn11po<popiec; rroit01wv, KI-
vr)oapt: ){10 TOV EVTOTIIOpO Tl}<;. KUOftlO,
p1o our61JOT11 POLAROID, pta
OUVTOlJl} TOTIO){p0(j)11011 111<; TIEj)lOXrl<;
orr' rov epemwptvo rrup)lo 111<; T oou-
Koc;. Yorepa 11 <l>opaKtta rrou ouvTI)pt:i
TO lJEOOIWVO K01 lOU<; Spunouc; 0 nna-
TU<; Kaprroc; rrou ovarraun01, rropdo
ovapwa arr6 <pUTt:iec; KattOIJTIOKiou
KOI lJTIOOTOVlO, XEPOOTOTIOU<; K01 KOna-
plWV£<;. AnolJEOrllJEpo KI OVT11ttla, 11
m:OlOOO KftWOOUO£ T' ouva 111<;. lOpw-
TO<; K01 Bapta Sapeic; KovTOva-
omve orr' Tl} !taupo ro KOKKIVO poe;
VOLKSWAGEN, oov OKUllO<; p£ T11
){ftWOOO TOU ftOXOV100lJEVOc;. To
xtntooec; lJOvaxo oev itaxo-
ErOI Ko8wc; Tj)O){OUOOUOOVE
TO TOU KOnOK01j)IOU K01 111<;
p£poc;. f10 TI}V TIEptOTOOl} TO «LlOKilJl»
r)TOV£ O,Tl nuKVO TO TI£U-
KOOoooc;, TO <pwc; VIK111J.E,VO oirrnwve
Tl}v oupa rou oro oKiit1o Kl urroxwpou-
oe, p£ TO noMa TOU
Km!taoororroc; napa
1
KE1 TIOTOIJ.rJOIO<;,
TIIO OKOTEIVO<; pe n/tr)Soc; TiftOTOV10,
lJIO Korrma veuoq
vtou r} TO Sp11VOft0\'11lJO lOU lJU·
S1KOU lJO<; N11UO \'10 TO TI01010 TOU,
rrou TO oKorwot: o HpaKttt}c; - t:Kroc;
an' TO Ntoropo ...
AvTpO KttEIOTO OTI} OKlO, KOpOU<pno-
ploptvo p£ oaooc; OUTO TO .L\oKipl,
r}TOv - Uve - KpU<pO neoio OOKI}-
OEWV KOI OOKlpOOIWV EK£iV11 T11V ITITIO·
nKr} rrepiooo.
Ero1 Ko8wc; evoMoooorav <pwc; pe
OKOT001, 01 OKlE<; OOnEUOpEV£<; \'IVOV-
TOV KOVTOj)O(j)Oj)OI K01 ftO(j)IO(j)Oj)Ol 01·
0£po<ppOXTOI oanowi-
pe rroltepiKi:c; IOXi:c; r' aitovo
roue;... Mtxp1 rrou oTo
<pwc;. 0 Kopnoc; KOI TO KOlJO lOU lou-
viou poe; rrepi!Jtvav. No Kanou £K£i
ovnKpU eo 0 PwroKpnm;;!
To oeixve• 11 orrtvovn lVI}nr} Pax I}, o
KOTI}(j)OplKO<; J\wrac;, TO !:ri:q»OVO lJE
urrovmec; Kaorpou orravw rou, o arr6-
ropoc; vpovirf}c; rou Meoorrnpwu, rrou
Llev dlJOOT£ lJO-
Kpuo orr' 111v KopvapiKtl m:pl)lpo<pr},
anita ox• K01 OTO OWOTO povorran. Ka-
TIOIO OITittOpntpOEpO, f:voc; KOnttiEP\'11-
Tr}<; TIOU TO KOnapTIOKIO TOU
pOKj)UTEpO, Sa lJO<; KOTOTOTii0£1. Afl-
ft<i ... K01 rrattl prrepot:uopaore. Opwc;,
EiJ.IOOT£ TI£10J.lOTOp110£<; K01 0£ lJIO
Sa !:nc; Kexp•tc;
Sa rrapoupe poe; TOV Kup-Kwv-

H f3puo!] rou
EpillTOKpiTov, oaf3av(J)Jl[V!J
piaa OTT] (ou¥Kila, 01
pv8ot ptoa oro XP6vo. Llev
Ql10J.IEIVQV, I10p0
QlillpOUJ.IEVOJ 8puilo1 ...
OTOVlrJ, \'VWOTI} KOAO 111<; TIEPIOXrJ<; K01
KOTOXO rroititwv rran1wv rrapooooewv.
T ou «XOPOKiou I} rpurro» poe; rrepipe-
ve! Aopmoc; IJO<; pt: ro
){oupvoup11opo rou vepou o PwroKpi-
roc; rrou 750 xp6v1o lJO<; rrepipeve K'
aur6c; ...
To rrp<i>To poe; lJni:poepo r}rave <pu-
OIK6, ){lOTi pta KOTIOIO OU\'XUOI} ETII-
KpOTt:i o' eKeiv11 rqv rrep10xri. oe oxt-
011 pe T11 rou Pwr6Kpnou. Ac;
KOTOTOTitOOUp£ K1 Ep£1<; TOV £TIIOKE-
IIT11. !:rqv TIEPIOXri urropxouv£ Tj)£1<;
KOI Tp£1<; ovopooiec;: H
rou 1\eoro, 'l rou Epwr6Kpnou
K01 'l f1o rourq rqv n:ltw-
raia oev ){iveTm Mvoc; oa pe
vep6, o<pou our£ mo EX£1 vep6, oint:
K01 <poivnm rrwc; urrapxt:•, Ka9wc; rqv
txe• KmamEi op•onKo o Mwoc;. Ac;
rqv o<pqooupe ... rrpoc; To rropov. Llev
pEV£1 napa va nc; onnec;
ouo, rou i\wTo K01 rou Pwr6Kpnou,
rrou iowc; vo eiv01 pta pe omltri ovopo-
oio, iowc; va £IV01 ouo, ov rrapoup£ 00
KOTIOIO £K£i nepit:P\'11 Tl}<; <pu-
01}<; IO!Opopq>io. navrwc; Kl 01 ouo q>ai-
V£101 va 'xouv TO ormxeia roue; rroppt-
vo an' ro 8pulto ...
Ac; ooup£ li}V npWT11: Evac; plKpo-
xeipappoc; rrou orr' rqv
lJlqnr} Pax11 Eiv01 o «Opaor11c;». Tov nt-
V£ «Apvuporr6Topo» Sa poe; rre1 o
voc; poe;. Kimou KOVTO lOU - Uti -
Eixav TO XPOVIO 'Kt:ivo TO TIOttlO, TO
Ep\'OOTI}pl TIOU 'q>TIOXVOV TO OOI)pEVIO
roue; orro81a Km r' roue; oppo-
ra. nap6n11 Tl} KOI lOU
KOftOKOlplOU, aq>Sovo TO TPEXOUlJEVO
V£pOKI KftiiJ.OKWTO lJE pl-
KpOKOTOppOXT£<;. Evoc; n1nmouretoc;
rtnoc; ni:q>T£1 0£ lJlO IOIOlJOpq>l) «Kona-
VO» vepou, Sopeic; TEXVI}Ttl - rrou
IJE q>UOIKi} - TIOU J.lE
l£XVI}Tr).
H q>U011 Kl 0 avSpwrroc; iJTIEp0£UOUV
rronntc; q>optc; TO tpva roue; Kl opo
OTI}V KOTOti'l} OUTI} TI}V TI£-
pit:p\'11 «Konova», txe•c; prrpoora oou
onoq>ovepo TO OXrliJO lJIO<; KOpotac;! H
KopOia rou t:pWTWlJEVOU Pwr6Kpnou;
AuTr) nomov, £IV01 plO q>UOIKr}
01)», rrou oov onoq>avepq,
euKoito. OlJwc;, I} rrpawanKI}
rou EpwroKpnou eivm T£XVI}Tr) ,
OK£101 lJOfll<; TIIO KOTW OTO iOIO KOVOttl,
OVUTIOIIT11, OX£00V 00p0T11 KpUppEVI}
OTI}V O){j)lOOO K01 OTOV IOKlO Tl}<; j)ElJO·
nac;. IOOlJE ouo OlJI\'lJEV£<; xouq>T£<; I}
KOTIOViTOO 111<;, plKpOUftO, TOOl} 00, 00
lJlO KOpOOUAO 0£ pE\'E8UVOl} Kl ov TrJV
00£100£1<; - EIOOp£ - nwc; TO V£j)OKI
rqc; o£ ouo ito-
TIOVTO OTO OXfJPO Tl}<; KOpotac; ...
ElJ£ic;, \'10 T11V wpa, KOpq>wSr}KOp£
OTI) Kl OKOU){Op£ TO Tj)O){OU-
01 TOU j)UOKIOU, KOSW<; TO OPXOIO KpOU-
OTOMEVlO vt:p6 iJOUOIKO rri-
ow orr' roue; xpovouc;.
nmi}TIKOi arixm pt-
00 lJO<;:
«!:rov EpwT6Kpno K01 OTI}
mnort:c;, I i:pwrec;, tx8pec; K01 pi-
Of}, I vepaKI vapvopo rrou KUfta£1, I
orixouc; KovpopiKouc; rpavouooQ.
I K1 6no1oc; rrou mei vep6 So Klvr'J-
0£1, TO 'flO TOU v' OVO-
Olr}0£1».
Llev lJEV£1, napa va lWpO
KOI plO IJ.OTIO OTI}V O\'VWOT11 K01 XOj.lE-
V11 nou Tl} 8ewpw orrou-
0010r£pl). K01 vo vtori: Ot vromm -
nEVE - nwc; r}TOV£ non\J TIIO TIOftiO,
rrwc; urrapxov opxaia KOT£-
arpalJlJEvo, rrwc; urri}pxav OXrJlJOTO KOI
ti'l}q>lowro, rrwc; um)pxov opxoio vpop-
lJOTo. OlJwc;, ro xpov1a, o Mwoc; Kl 11
ovp•aoo, TTJV
K01 oev on6petvav, rropi. mwpoulJEVOI
8pulto1 ...
Aun) Tl} q>opa dpooT£ ruxepoi. lowe;
\'lOTi o KUp-KwvoTOvn)c; r}rav KaMc;
001)){0<;, lowe; \'lOTi OUlJIITWpOTIKO TIE-
OOlJE TIOVW T11<;· Eva IJ.E T£-
TPO\'WVlOiJEV£<; KOOTpOTIETp£<;, plOO\'-
KpElJIOpf:vo, lJIO KOTIOVITOO Ol£j)ElJEV11
oixwc; vepo. ApXIKO KEq>Ottaio \'POiJpO-
TO (oxenKo rrp6oq>ma) XOPO\'IJEVO na-
VW Tl}<;, av Kpivoupe orr6 Konmo xpo-
vonovio oov «1883». !:t: pEplKE<; rr£-
rpec; <pOiV£101 I} Kl 0 ooqvoc;
poe; Sa ouprrnqpwoe1: «Yrrr)pxave no-
paoTooelc; ti'l}q>Iowrtc; Kl opxoia oxr}-
lJOTo orr' T11 rou Pwr6Kpnou.
Yrrr'Jpxove - Me• - vpap-
lJOTO oTo rroiqlJo rou Kopvopou. OlJwc;
... O){VWOTOI TO Kl I}
1010pio lJO<; X0811K£ ... ».
Aurr} r}rov 'l ou8evnKr}
rou Pwr6Kpnou Kt o r]pwoc; poc; rou
rropopuS10u t:ivm J.lEXPI K01 OrliJEpo
«ou8evnK6c;» one; rropaoooe1c; rqc; <l>o-
paKfloc;. ErouTI} q 011J.ltp•vri
011» rJTOV£ TIOU ouvrftpi)O£ TO lJUSIOTO-
prliJO. Hrove ponflov 11 )lpomr} rropooo-
011 rou Spultou K01 6rrwc; pe ra xp6v1a
OTEP£ti'£, I} KOTOOTj)Oq>11KE, nr)pov ll}
8to11 rl}c; 01 o!t!tec; Kovnvi:c;
nec;, OOV I} npoq>OplKI} TIOpOOOOI} 111<;
aMon: vpami}c;.
Km Kan mo 1orop1K6 K1 mi011J.lO. 0
1orop1K6<; N. Mrre!tMpac;, avaq>t:pOlJE-
voc; oro om)nmo rou Meoorrnpiou, So
\'POti'£1: «Oit11oiov t:Kd KOTO roc; urrw-
peiac; TOU Meoonnpiou urrapxe1 Koro
mc; aurac; TIAI)pO<popioc; TIOAOIO TII}\'ri
uomoc; TIOOIJ.lOU». Exw 111 VVWiJl} on
«TI<; OUTE<; Titt11p0q>Opi£<;» TOU IOTOplKOU
poe; (lJETO arro 50 xpov1a) m; moflq-
Seuoop£ lJE 111 rou Pwr6Kpt-
rou KOI on niow orr' 111v «noltma TII}\'tl
uomoc; TIOOilJOU» lOU Mrreflltopa, KpU-
11 OI}IJ.Ep1vft :=epoppU011 - I}
orrwoor)rroT£ ou8evnKi} rou
Pwr6Kpnou.
I:YNEXEIA I:TH I:EJ\. 5
« : J O I N K A V : : J »
" « I J A 0 } 1 1 0 d J : i A O l
V N V V V } I w n o 2 J ? g m q S n 0 1 n o u
5 ( ) 0 1 ( \ 0 , I t \ ' I O C ) O d o u r f 0 0 9 D r f O Q O
1 0 > 1 1 0 ( 1 ) 8 d < ? l 9 I O X ! l D I Q »
o 1 > 1 1 3 c h J ? d A ' 5 0 1
' 5 ( 1 ) U ( ; > ' 3 1 D ( I ) Y Y V " D I 3 8 J ? l l 0
- o d u l l l i 1 ( 1 0 1 3 p e X 3 o o d u o e V V V } I
5 ( 1 ) U ( 1 ) 2 ! l l l ( 3 ' 5 o r l 5 p d o c h S n o g o 9 d u
- o y 1 c h S n o w I . J A C ) 0 0 1 D i l l r l 3 S 0 1 M X 3
" 1 \ ( l ) y c ; t d e 1 0 > 1 s o r t
1 \ ( 1 ) 1 l l o o g Q d o u A I . J 1
m A 1 0 > 1 I ? ' { ' { D ' S c ; t o r l o
t ; > U D O d 3 1 t ; > D D l d 3 U D l O l l ! l
· · · · n o u d > 1 o 1
I .
· ( l ) d 3 n o 1 1 1 o ( l d g l 1 1 1 0 > 1
1 o d q c h o X o d 1 1 0 n o u q ' ( · · · S l ! ) g l d > J o S 3 o
· c ; t d g S u 1 X 9 1 > 1 ) ' S o y 1 1 y
· ' { J ? l D > I 5 o r f < ; > d g 1 0 ) 1 " J ? > I I O
· C l c h D I > I Q > I t \ D U D I O U J ? > I ' O d 3 1 l l ! d 3 U ( ; > > I U D
· l S D > I O I O U J ? > I ' D I D ( ; > I > I O I O U J ? > I I \ D O ' M O l \
• ! A 0 1 \ D S 5 3 D c ; t d g S u o D D 3 r i Q I \ D
( l ) d e ) A C l 0 1 I O I O U
· J ? ) I " J ? A i l i \ D 2 n g D l D r l r l g d , \ 3 r l D l ( ( l O O C l d g
I . J 1 3 r t S C ) O > I 1 1 3 X o S n o X ! 1 D 5 D 1 A O c h J ? d A
' l l o o g g d o u A l 1 1 1 3 2 f ! > D D A J ? > l l l
· t d > J m g 1 0 > 1 J ? > l l l > J 3 o o d u ' D > I J ? ' { l l « D i g r t c ; t 1
· l l l 3 » D l O l l J ? } I
A l J l D Q 1 1 \ 0 > I 3 1 D D r t ( ; > > J O i d i j D l \ 3 1 0 f ! > ' ( 1 0 1
· ! 3 1 0 l l l d 3 u D / \ < ; > d 1 0 > 1 J ? l D > I J ? X D / \ O r t J ? d
- o u ) ' ! 3 8 X D d l 3 u I . I r t D / \ ' l l o c ; t d g l l 1 1 3 A ! / \ l l
n o u l m i . I w Q y g O J d A D I . J n 1 D 9 J ? I d , \ D H
n o u / \ ( 1 ) / \ ( ; > d X / \ ( 1 ) 1 5 o d Q g 0 1 0 o d l / \ ( ; > > 1
S I J 1 l i ' { J ? l l 1 1 J ? > I U ( I ) d U I ( > I O ' { O 1 0 1 3 1 \ ! D c h 0 1 \
3 1 0 f ! > ' S I 3 0 f ! > I O ' { D l l D / \ D I D > I 0 1 D r t 0 ! ' { 0 1 0
J ? 1 l l d 3 u S ! d ( I ) X - I V N I 3 : i 5 U O -
I , J > I U A 3 8 C l D 1 > 1 U / \ O A ( ; > 1 ( 1 ) d u 1 3 / \ ! 3 r 1 D d o u
D / \ ' ( S 1 3 d 1 5 u , u D m r t 3 8 J ? > I f ! > 0 / \ / \ 3 1 0 ) 1 )
- , 8 D > I - D I ( C ) O O C l d g H
· u o l l ! o u o l l D l l / \ 3 r t < ; > M 3 1 0 d u
/ \ l l 1 3 r t 3 D 5 1 3 ! 1 l Q U O n o r l S 3 I O U J ? > I
1 0 > 1 ( I ) / \ ! 3 1 0 d l l 0 / \ o X p o e ' O l l ( ; > 1 / \ 0 1 D I A
I . I u Q A o , r l ' I . J o o g g d o u 1 0 > 1 O ! d 0 1 D J 1 \ I . I l D
< ; > r l o o g 3 o 3 r l ' S 3 1 l l 1 ( ; > 1 d l l w o d g S o r l o u 9 1
/ \ 0 1 0 3 0 1 0 > 1 S 3 ! ' { C l O i j 0 1
- ( l ) d u S 3 c h d o r t < ; > 3 D S l 1 1
1 0 > 1 o o < ; > - S o M O c h J ? d , \ n 0 1 o ' o 9 1 ' S l l / \
S I . I 1 1 1 o u e o ! o / \ n o l l 1 3 r l ' S ( I ) r t o
· S o r l S I , J X O J d 3 u S l 1 1 1 \ f ! > , \ l l u
1 > 1 I J D l i ! O l l l d 3 u U l D 5 3 1 3 8
· J ? U D O d l i 1 3 g Q I ( O / \ O
D J / \ < ? d X D ! D l C \ 3 ' { 3 1 m 0 ! 3 X d o o o v o 1
' ' " j 5 0 r t C \ O l l
· 0 1 C \ 0 1 0 1 d 0 1 0 1 I J > J I / \ ( I ) I O D 3 r l I . J
' 5 o ! c h o d A o o y 5 o r l
- o g 5 1 . J 1 0 I 0 ' { J ? c h 3 > I 1 0 / \ ! 3 ' O ! / \ X 3 1 0 , \ o y
- 5 I y < ; > r t - l l w
S o r t 5 o u < ; > 1 o 1 0 / \ ! 3
· I ( I ) d i . J 1 > 1 Q l ( y o ) l l I 0 / \ ! 3 • s o r t
< ; 1 0 0 ' { C \ 0 1 ) l J o O g Q d O U S l J 1 l l r f 0 / \ ' ) 9 I . J 1 0 / \
· ! 3 ' ( ; > d 3 / \ 0 1 , \ 3 D D < t l ! 9 5 l i 1 Q 1 / \ 0 > I 5 1 . J 1 Q l l
- m 5 0 J O U Q > I n o u I . I o c ; t d g
I . J O / \ Q r l I 0 / \ ! 3 / \ 3 9 ' ! 1 D I J · 5 o y c ; t o o n d g
S I . I 1 / \ l i 1 m A 1 \ c ; t o e
· U I O U O J d l i w o d g 0 / \ ' o p X 1 0 1 0
J ? > l l r i 0 / \ 0 > 1 1 0 1 > 1 Q > l l / \ ( 1 ) / \ 1 0 > 1 ' 5 3 1 / \ 0 A Q d o u
1 > 1 ! O > I U D r t C l 3 / \ l l ' I O A O ' { ' { t ; l : i
! O > I U O i l i i ( O U ' S 3 X d J ? 1 0 / \ I O } I
1 0 > 1 1 0 g o < ; > d u o y 1 q , · I . J o o g Q d o u
/ \ U 1 1 0 > 1 o y c ; t d S 0 1 0 ' O ! d O l D I 1 \ U l D ' Q O I (
O l D l l / \ 0 / \ 3 l l 0 S n 0 1 S o 3 d X 0 1 1 0 1 C \ O 1 > 1
3 1 \ C l O / \ Q > I ) o r f C l 0 l l ( ; > 1 . C l 0 1
t O J q < ; > r l d o 1 0 J ? d o u 3 V · o y c ; t o o n d g
! 3 > 1 3 D I O U Q > I D I \ O t \ ( ; > 1 ( 1 ) d l l
• o y c ; t d S 0 1 • o r t 0 / \ 9 0 1 3 D I . I 1 J ? d ) l
· S t u 0 1 S o r t c ; t o o y c ; t o y u o
C l 0 1 l l o o g Q d O U 1 . J ' C l 0 1
· l d > J ( ; > 1 ( 1 ) d 3 C l 0 1 l i D ( l d g I . J 1 3 r l Q > l l l 3 X : i
S o A O ' ( ! D 3 A D D
' ' " j C l O l l d > J Q 1 ( 1 ) d C l 0 1 « I . J D
· D l O Q / \ 0 / \ U 1 0 » · · · 1 0 > 1 5 o r l 0 ! 3 A n 1 \ U l ]
" 1 0 ( 1 0 l l r f l 0 1 ( ; > / \
- 1 q o d g 3 0 ' 5 0 1 / \ 0 : i ! A O ' { O I (
· l c h O I ( I < t l n o 1 l l ! l l D 0 1 : i
· 3 > J : I I . J w 3 r t n o 2 ! d o c h i . J / \ o ' S I 1 o l l d p X m 3
S I . J 1 S C ) O > I
· l / \ ( 1 ) 1 0 0 3 r l 3 0 I 0 / \ 3 r f < ; I O d ( I ) I O ' 3 r l
1 0 > 1 3 r t ( l O M > I D O d U ' 3 0 ( 1 ) ! 3 1 ( 3 1
5 o r l I . J I > J D ! D n o d o u I . J f ! > 9 3
5 1 1 1 o d n A ! d 3 u ( ; > l \ 1 3 d o 9 > 1 1 r l o M g 0 1
· 1 1 N n o 1 D 9 J ? ' { I O > J A l 1 1 ' S o o o g q > J n 3 u 0 1
' o u r i Q > I 1 \ 0 1 ' D I > J Q g n O J d ( I ) X S D r l Q > J l c h D d A
0 1 S I . J 1 D r l d J ? X 0 1 S O l l \ 0 1 \
· ! D A I . J u 3 M O A Q g r l o y o u D , e
· 5 1 J o
· O g Q d D u S l 1 1 D > l l l J ? I d ( I ) X D l l l ( ; > 1 / \
0 1 0 1 / \ Q d X ! ? l i D / \ I J 1 S ( l ) l l ( ; >
J ( l ) l l Q 1 3 / \ ! 3 r l D N
· n o u d > J Q 1 ( 1 ) d 3 n m
S o y c ; t o o n d g S l l 1 l l o i . I ! o u O J i o / \ U 1 1 0 > 1
1 3 g Q I ( O / \ O 0 / \ 3 0 ( \ 0 d o u r l 0 8 ' S ! 3 d O c f l 1 0 > 1
S 3 1 / \ 0 , \ Q d o u 5 n o y y Q S n 0 1 3 r l l l o i . I Q / \ / \ 3 / \
· ( \ 0 3 0 C l O l l J t ; > > J i l 0 3 1 ( 3 1 > 1 3 J 0 / \ 3

- - - -
t ? j { / 1

• 5 t 1 0 1 f J l D i l f J ( }
0 1 3 r l 5 3 1 . o ( l d X 1 0 1 0 1 ! } { 1 0 1 1 f l 0 1 1 f J J 1 1 1 U 1 1 1 f ! J W f l O
1 1 f ! J J 1 1 1 ( l } J i d D i l l l ( l } 1 r ; J 1 D J I l J . O T r f ( l d J D T ! } l J d 3 l f ) ' { D H
i l U 1 3 l . O ( l } ' { I ( V " f J d U I ( J I D D l . O I X O " O I ( O r ; J U ]
l l 0 1 , D J X O 3 1 1 ( 1 0 1 1 5 o ( f 0 1 3 x d o 1 0 1 1 { 3
5 t 3 D ( l r f 1 1 H 3 5 o r f 3 r f ) i l f ! J i i J f l O i l f ! J J i f l ( l } J i d D I 1
l l D ( l d X i l f l O i l ' f ? J I 5 o r f ( 1 X o r d 3 I J I 1 U l . O T O D O
j 9 1 1 U l l b I J ' { I ( D
U 1 1 . f , D H O J I i l W 1 1 D D « 1 1 J X » 1 1 1 J H 1 1 D D U 9 1 1 1 l l 3 5 l l 1
J 3 ! } 9 r f 5 1 1 . 0 1 0 J I 9 r f D 1 l ( I ) I ( D i l D 1 D J I O r f ( J n d d 9 1 ! } 1
i l O l . O 5 D 1 i l 0 0 1 J l i l D 1 1 5 l l 1 5 3 H A I J i l D 5 1 1 i l D D U r l [ 1 H 3
5 p d o A D 5 l l 1
1 0 1 1 0 1 9 ( l x 1 d 3 r l V l l U l . O D M 9 d X £ i l 1 d i J
3 D U d 9 d J D ' { J I ( J H O l r o d i J J I D d J I D 1 " J O l D r f ( l l . O n D
( l O J 1 1 d n 3 i l f l 0 1 J U J I W ( l d J D 5 l u
J ( l O I ( I ( O l l J ( J O l i l 3 ! } D r f Q ( )
0 1 f 1 D 1 A ' U D 9 ! } ( I H 1 ' { 0 d d 3 1 1 ( J 9 l l D 1 D l f 3 ' { D H O d i J
( J D I J J D 1 D i l f J ( } 0 1 D H 1 0 1 1 { 3 J 9 1 J i i d d J l J r f 9 H \ f
" ' f ? J i l l ( l ) } { d D i l « f J H 1 D D ' { J I » 0 1 3 r l U D 1 d H A Q D 3 D
I D H l J r f 9 H D ( } 1 H 1 d d J 1 0 1 1 { 3 D r f O d ! } i l ( ) D
t " V : : J l O U V V I : : I X : : I N A . l
D 1 " ( J D 1 l l r o 1 ( 1 1 0 1 ! } 1 l l r o 1 1 f J A O W U ( ) D 1 0 d D I 1 1 r f l J 1 1 ( 1 ) 1
5 D f 1 1 0 i 3 1 1 r o 1 1 J r f U X ( J l D 1 1 r o J D d T O r f 1 1 f ! J ' { ' { D l l D l l f D
T D H 1 0 1 3 1 1 f A H D d H D 1 I D 1 : : J · l J r f D 1 1 ( l ! } ( I H T I ( O d d 3 I J ( J
1 1 9 U D U ( ) D f D ! } ( J 3 r / 1 1 1 U 1 1 1 ( J D X 1
D 1 1 o d X 9 1 n o 1 I J I ( ' { D ' 5 l J D d 3 A 1 1 ! } U D D I D I J l D H
3 D 5 r o D 1 r f D l l n O i l f J 1 d J 5 3 w ( l d X 1 0 · o w 1 1 ) X D 1
1 0 1 3 i l f A 5 f J r f D 1 ( ) 3 D I D H f J r f D i i l D A d o i l D l f J l l D
9 1 H 3 i l D 1 D 1 3 i l f A D i l D l U 1 f J 1 ! } 1 1 1 U 1 1 3 X 1
x o d x D 1 5 £ P X n w n v · 5 l J D r o l l f i O I O I J D ( I A r o A o
f 3 ( ) 3 d d 1 1 3 ! } U l l f r o d l l l l U 1 3 r l l l D 3 ( ) f l A D
3 D 5 r o l 1 1 0 1 1 f 3 f J d 3 d 1 ' { ( } 0 1 1 1 D l 5 ( l r f A 1 1 D
" 9 1 0 1 1 1 O l D 0 1 J f J l i l O i l X f d ( I 0 1 J f J l i l O ) f i l l l D J I
1 0 1 3 i l f A n D 1 l l D ( l d X H · ( o g 9 D ) O T d l f J i l
9 H 1 H D d ( J A D 1 1 1 ! } T D J I U 1 1 . f . D J I O J 1 1 D i l f 3 x o d x 0 1
" J U i l J D J I O J I
5 l J d 1 d H 1 J i l D 1 1 J U 1 D 1 D 1 D I J 1 D H O I J ( J ' 9 H i l r o J i d D i l
f J A U 1 d J 0 1 1 1 0 1 « H O O J I » 0 1 D I A I D 1 3 i l f A 5 0 A 9 1 ( 0
· 5 o r l D d f ! J X U l . O 1 D J I
D 1 D r f ( ) ( ) 1 3 r ; J d l 3 r f D l 1 1 3 D f X d D , ( } f J J i f l ( l } J i d D i l
0 1 D ' { f J , l i D « f J X I J D 1 » 0 1 1 1 I D J I O M ! } i l f H 1 I 1 3 0
D i l l D 1 j « I J 1 A o y D X r o 1 d J » l l 1 m A l l D H l l l D ' f ? T 0 1 1
( J 0 1 r ; J A D ( ) f J O J I ( J 3 1 ( ( 1 0 1 T O d D l l r f 1 1
o l D 1 1 1 J l J 9 1 1 l i 1 d J o 1 s o w
D ! d o w
A O I V I V U l O N 3
V l l V W V 1 3 W l H l 0 1 A V 3 N 0 1 1 3 : : V 1 1 0 > 1
N V V X V N O W 1 3 0 0 1 V 0 V 1 H l O U O d 0 N V H
' ( J Y C Y J L J U 1 9 1 d " > d o r l o i \ U 1 O i \ C Y J 0 9 X 3 i A u r l )
D ! d o w
o r l ! o 1 o y y 9 1 > 1 3 A 9 g n o A o d 1 1 o y y v
9 9 A o r l n d o A m A 9 1 n o p 3 r l i O > J
A n 0 2 ! 1 n o y u 1 o y y 9
1 o 1 A o d ! o x 1 o y y 9
1 0 1 A o o o 9 1 0 u n 1 o y y 9 ' A n O ? ! U Y 3
1 o y y 9
3 N I 3 W O U V
V I 3 0 H V V H l O 3 W l V W V 1 V W 3 r h V 1 3 W 3 V
V N 3 W A O l l l N O d < I > l V V d O l " N V > I H f H J U I 3
N A 0 0 0 U I 3 V N N V 1 H A O U V l V W 3 r h V 1
' A C Y J i d n A d o O l A O > I O i d 1
• • • •

· 1 / \ 0 0 / \ 1 0 > 1 J \ ( 1 1 : n i O M J r l ! J 9 l l 1 0 l l
· O l D r l . \ o d n 0 9
· U C l 3 9 o o d n O J \ D M Q 3 D 5 0 ! 3 9
- 1 0 u 5 l J 1 H · S o r l
5 0 d < ! J X 5 l J 1 J \ l J l 1 0 > 1
0 9 0 Q d l l J \ l J l 0 1 . \ O ! J 9
- m u 0 1 r l 0 1 J " J ? I 9 1 D l l m o y Q
0 1 . \ 5 3 ! d i D > I 0 3 5 3 D ! I D > t 5 n o d Q
5 f l O D ! 3 r l r ; n n o o y Q I D } I .
" I \ C ! J I 9 1 D l l 1 \ 0 0 1 5 l J D 3 9 J ? I 9
5 l J l 1 0 > 1 J D l l J l
· Q > t i M n m r l l J 9 5 l J l ' 5 l J o ! d > t 5 l J l
1 \ l J I D ! 3 9
- o 9 o N · s o ! y o » o o 9 1 9
1 0 O N
l J I D o p y o X o 0 1 O N
I D } (

5 3 ! 0 1 C l 3 1 { 3 1 5 u 3 r l
o ! y { f 1 g m
D N
3 0 5 1 3 $ ! 3 1 { 1 { 3 J 3 U O J ? d 3 1 1 0
0 1 \ 3 1 D C ! J 0 ! 3 9 1 D U
J \ l J l 0 1 . \ 1 \ Q l l i O I {

S n o 1 0 1 . \
- o . \ 3 r l 0 1 I D } ( o p 9 m u J \ l J l 0 1 . \
Q r l m . \ o y o n o o d u o d 3 1 Q d » l r l
0 1 n o n O d < ! J X l J 3 1 D D r l ! 3
" I \ C ! J J \ O l l 0 9 1 \ 0 0 1 O ! O J \
- J \ 3 . \ l J , 1 0 > 1 I D / \ ! 3 0 ! 3 9
· l O l l l J I D 1 3 2 J ? I 3 d X f l O l l
Q 1 f l \ { · n o 1 J \ C ! J I 9 1 D l l J \ 0 0 1 l J o o o d >
- d Q r l l J w Q r l . \ o d d > f l 0 1 O ! O I \ . \ o
1 \ 3 J 0 1 1 \ 0 2 J ? g
· I d l J ! D O l l C l 5 C l 0 1 ! 3 1 0 9 0 r l l d l l O J \

5 l J I U J ? r l r l o > t Q > I U I \ D r l l J o 0 / \ 3
• 5 l J O D l O J ? l O > I 5 l J l
· l d l J ! D O l l ( l 1 0 1 1 \ 0 2
· ! / \ O d > r l 3 l J O f l 3 9 ! 0 l l > l 3
l J I D > t 0 ! 3 g m n o d o n l J ! 3 9 l J . \ d m
- o » o l \ I D } ( ' O ! J 9 I D U J \ l J I 0 1 . \
1 \ C ! J J \ O n o g J \ 0 0 1 1 0 1 3 1 \ ! . \
O J \ ! 1 1 \ D 5 C ! J X m o n v
" C l O ! O I { O d > 3 > 1
C l 0 1
- r l o o 0 1 / \ 3 g 5 o 0 1
l J ! 1 0 1 . \ 5 D ! D
· D M 3 J \ O O X d J ? I I O / \ 3 9
! 1 0 1 . \ J \ 3 9
n o n I \ O O I \ Q r l l J w m 3 t 3 X
- d J ? n n l J y y Q 1 \ l J I Q l l \ 1
5 3 1 D l < ! J I \ D I D > t 5 3 d 3 1 C ! J I \ D S u o
J \ 0 0 1 \ 0 0 X d J ? l l O '
1 \ l J r l 0 1 \ Q r f 9 1 d 0
Q I \ O > t l
0 / \ 0 9 n o l l I D > I
- o o . \ o d o n O ! M n m r l
· l J 9 0 1 . \ 1 0 1 l J 1 ! 0 d O l l O I D J \ ! 3
n o n w g J ? y > t ! O > I I I \ O r l l J 1 o m 3 I D > t
5 3 l l J l Q > 1 1 9 1 3 ' O J \ 3 r l Q J \ 1 0 d > 0 1 1 0 1
· ! 3 d l J m d o n 1 0 1 3 " 0 9 J ? Y ) ( 3 9 J ? > t
3 D 1 \ 0 0 l
- 1 d o o 0 1 l J m r l 9 Q d
1 0 1 3 1 \ ! , \ J \ l J r l O J \ J \ 0 0
5 Q r l D I I { D l l l l O > I 0 I D > I
O ! r l 0 / \ 0 > 1 1 0 H
• 5 l J O C ! J J \ . \
5 l l 1 l J < { l n y Q > t l l d 3 1 Q > t u o r l o 3 y
- 3 1 0 l l 0 Q d 9 0 5 0 1 1 \ 0 1 \ C ! J d
- l l y u 1 \ 0 0 ! J I { O X O 1 \ C ! J > I U O O i g l 1 \ 0 0 1
1 0
I D J \ ! 3 l J O C ! J / \ . \ l J 1 0 } ( J ? 1 0 0 0 1 1 \ 0 d
0 1 O l \
0 1 . \ 0 ! 3 1 { 0 X D 0 1 0 ! 3 l l r l 0 1 \ 0 ! 0 > 1
- . \ 0 1 \ 0 I O J \ ! 3 1 \ 3 9 O ! . \ O I { O J \ X 3 1
1 0 > 1 H
· 5 o r l 5 o ! r l O J \ O > t i O 5 l l l
0 1 r l 3 0 1 3 0
H
" I \ C ! J 1 0 0 / \ O O d 1
/ \ 0 0 1 5 3 > t . \ J ? / \ O 5 u p u d
I D } ( J ? > t l r l O J \ O > t
- 1 0 Q l l O 5 r l O d < ! J X l J
n o n S l J 1 o r l o 3 y
I D / \ ! 3 . -
- o y m 3 o r l l J 1 0 Q D 0 1 I D > t o r l l l w
5 o r l Q } ( U n 3 g l 0 l l } ( 3 o 1

0 1 . \ I D > I
5 ! d o o X I D > t m l l 1 Q l D J \
- o g l i . \ o y Q J \ O l J 1 3 X
- d J ? n n l \ 3 g c ; a o m o o d
- 3 l ! O i g l 5 ! d o o X ' O J \ Q . \ o w o o d > d o r l
l J r l J \ O I { I { Q g l d 3 l l , J " J 3 1 3 9
· J ? l l O O d l l 5 3 U O J ? d 3 1 J \ O O I { Q g
· 0 1 0 > 1 J ? 1 0 0 J ? l g i D I I 0 1 o r l l J 1 0 Q O
Q > I I J \ 0 0 1 \ 1 0 } ( J \ O X d J ? I I O 0 1 3 W
" ! 3 } ( o g o d o > t S o o 1 O l \
O ! . \ d 3 J \ O J \ l l 1 I D > I J O O l
Q > I U O r l i { 3 . \ . \ 0 l l 3 0 1 0 1 . \ o m g
' I \ C ! J 9 C l o n o Q > I U O
· 1 1 \ 0 d X 0 / \ 0 3 r l 1 3 1 1 3 \ 1
0 1 0 1 \ n O / \ J ? l d >
5 l l 1 J ? l g m n m J ? l O O o y Q d o u
· 5 L u
1 \ 0 0 1
· 3 1 0 l l 1 0 1 . \ S n o d
· 3 1 Q O D 1 d 3 l l 3 > t l l l D J ? I 3 d X O ! X d o . \
· 1 1 { 0 l J 0 1 1 \ Q d X 0 ! 0 1 n 3 1 { 3 1 0 1 U Q
5 Q I \ 0 . \ 3 , \ 0 1 0 1 D l 3 1 { ! 3 d > O Q l n O
5 l u Q l g m i i
0 1 0 1 \ C ! J g o o n o 0 1 l l 1 Q l D / \ O g l J 1
1 3 g ! g I D > t
/ \ 0 0 1
5 o o o o X d J ? S l l 1
Q l g i O l l D l 1 ? 1 { 1 1 0 I \ 0 0 ! 3 I { O X o
1 \ C ! J > I U O O i g l J \ 0 0 1 1 0
1 0 > 1 I O l < ! J d U · o r l D i d J ? 9 D > I
o y l l u o o w 1 0 > 1
J ? 1 l i 9 1 3 1 \ n O 1 0 1 3 1 \ ! , \ 5 0 0 1 1 1 3 1 \ Q r l ·
- l l o m 3 3 r l o X ! 3 « J H J V H W 3 d
· V U » 5 l l 1 o y y Q d > 0 1 C ! J d n 0 1 1
· 5 n o 1
5 o ! X C l l l l l 3 5 3 l l i l Q J \ 0 9 1 l l 5 u
· O l l 0 . \ ! 1 {
1 0 I D > I J \ 0 0 3 0 J ? l v
I \ C ! J I \ U 3 c b J \ 0 0 1 J l 3 0
· Q g 1 0 I \ O } ( l l 9 C ! J I \ 1 0 } ( 0 / \
! l A O 0 8 n 0 1 y x o A O U n o u J Y X O A O
0 > 1 [ 0 A n O A 9 > 1 J O r l O A 3 A 9 U 9 > 1 0 i i d o u n
1 0 A n O L 1 0 > 1 I O A O > f ! A O 9 > f l y o n O i 3 0 1 0
' ! O d > l 3 i \ 9 > 1 1 l O r l n 3 A U 1 0 0 d 3 r l y 1
' 1 > 1 9 Y 3 l A O r l O ! O l n 3 y 3 1 O l
3 r l o g , u y 3 A U 1 1 3 2 ! 1 n m n o u J 9 1 3 < h d n o o 3 1 0 0 r l ! 3
0 0 9 1 3 A 9 A X 3 i ! l O I J
0 ! 3 A n A U 1 0 A O I U Y 1 0 > 1
A C Y J 1 O r l ! O 0 1 ! O l 3 U d 3 1 0 ! l O I J
0 8 1 0 > 1
i \ 0 1 0 J n O l 9 1 n 0 3 i \ 0 1 0 8
A U l A O J n O l , U O
U 1 O A A O > I U 1 0 ! A C Y J A O I O O Q
: ) n O A 9 y u o o y 1 0 > 1
O J \ 1 1 J 3 d 9 A 9 J ! 3 A O d " > I U 3 i \ 0 ]
' J U 1 i \ U 1 , U O C Y J O ! U
O I A 9 d X J 3 9 9 1 Y I X J 3 1 0 9 > 1 0 1 A 3 U I 0 1 3 > I O ! d g A 9 1 0 1 d X
9 1 3 r l 6 8 6 l n 0 1 0 9 9 Y Y 3 U J ( Y ) U A U l C Y J X j
O V l l l l l d O X
S t 3 D f : l 1 3 l 3
s
6------------------------n-A_P_E_M __ B_A_E_H ________________________ __
0
1 O\'WVIOTtc; rqc; E9vtKf}c;
AvrioTOoqc; KOI o
rrpoo6eunKoc; KOOlloc; rqc;
rrt:piOXtl«; liO«; rilii'}OOV OTt«;
21/7/89 Tl'}liVtllll'} TWV tplWV
EnONnwv rrou trreoov euliOTO
OTOV 0\'WVO KOTO TWV vottOTWV KOl
Ellllf}vwv q>oatOT<i>v one; 28/7/44.
T 0 liVI'}ll£iO TWV tp1WV
onorroullwv orro rov
TOq>O r £WP\'IOU OTI'}V
Kf}p1v8o.
01 rpe1c; EnONirec; i}TOv m:
LlqllfttpiOc; Av6ptou -
!:rpoq>ul11o nwv 20
na

KVupov
flptrre1 va Kilvovpe JllD
TIJllJTlKJj avacpopa
Kvrrpov. E'
rrov Karop8waav rrtpa
arro
va 1opvaovv arl}v Kvrrpo rlJv
opyavwalJ «01
emarpbpovv» KaJ va cpipovv
JlE KGI

aro rrpoaKJjvJO

ro KvrrpwKorrpoPAlJJla. To
rrpoPAlJJla HOV EOW Ka115
XPOVJQ J1CVE1 GAVTO Ka1 EXE1
yive1 HAlJVl} rrov D1poppayei
01
K vrrpov OEV
prropovv va [exaaovv, oev
prropovv va avpP1Paarovv,
OVTE va avvxwpl]aovv.
Me povao1K6 orrAo TlJ
cpwvl] KGI ro
Vt/JWVOVV TlJV
avriaraal] arrivavn aro
Ee tva
HOV rrapiJra[e
arrivavri oAOKAlJPlJ
arpana arro «par». EKarov
oKrw avveAJjcp81Jaav Ka1
rpavpariarl}Kav.
T a erre1a6ow
[acpvwaav Ka1
avyKAOVJO"av.
arrivavn ae JllD avoplJ
01Ka10avv1J oev cpopovvrm
va TlJV avnperwrriaovv.
areiAovpe TlJV
vrroarl}p1[rj Ka1 iva
prjvvpa a'
Kvrrpov aywvJO"rEire pe
OAlJ TlJ ovvapiJ Ka1
evDJa8l}aia. Aywv1areire yw
Ka8e ayvoovpevo, yw Ki18e
epemwpivo XWP10 yw KiJ8e
xaA1KGK1 HOV rrarovv 01
TovpKo1. Aywv1areire yw
riJv rrAovaw rrapaooal]
KQJ VJD TI]V EAAIJV1KOTI]TQ
HOV OEV HpCTT£1 Va xa8ef».
HPQ
,
p£D£1VO
Koullo Bptrrou - Kep<ill£10
erwv 21
ftWP\'10«; N1Kolloou- A\'. Avvo
erwv 19
IOTopiKO ovoq>tpoull£ rrwc; one;
27/7/44 TO rrm61a evrollf}
VO £VI'}li£PWOOUV TO OTpOTO TOU
E8v1Kou Anelleu9epwnKou
Mnwrrou \'IO rqv rropouoio rwv
f £Pli0VWV KOTOKTI'}TWV OTI'}V
Kf}p1v9o. !:rq etoq naliiOUploc; TO
rrm61o ouvellf}<p9qoov ono Ellllqvec;
TO\'liOTOOq>OlllT£«; (KOIVW«;
q>omoTOpa6ec;) 01 orroim TO
rropt6ooov OTouc; r EPliOVOU«;.
Eivm rrwc; rqv
orrorp6rrmo Km E\'KAI'}liOTIKI'}
rqv i:Kovov 01 Ellllqvec; KOJ OXI 01
ftpliOVOi.
!:nc; 28/7/44 rrf}pov rov Koopo
orr' ro rrpooul11o rqc; eKllqoioc; rqc;
Kqpiv9ou KOI rov ooft\'I'}OOV orov
rorro rou £\'KAtlliOTO«; npoc; \'VWOI'}
KOI OUllliOPq>WOJ'}. EKei £Krti\eoov
roue; EnONhec; KOI oeixvovToc; TI'}V
KTI'}VW61'} 9qpi06tio roue; TO
ITTWliOTO oTO<po o' tva llaKKO. Tqv
TO<ptlll£ Kiv6uvo rqc; twftc; roue;
EKOVOV 01 T oovrtc; A vrwvqc;,
Bevhqc; ftwp\'oc;, i\uKoc; Iwavvqc;

exvop£
Km Mooxoc; Avrwvqc; o orroioc; eivm
KOI 0 liOVOOIKO«; emtwv Otlll£p0.
Auto rrou liO«; Kovt1 evrurrwoq KOJ
rrpOKOll£i 0\'0VOKTI'}OI'} £iv01 TO
\'E\'OVO«; on 01 EVOX01 TOU
OUTOU E\'KlltlliOTO«; ITOPEli£1VOV KOI
ITOPOliEVOUV OTlliWPI'}TOI orr' TI'}V
nollneio.
Exouv KOT001Koo9£i Ollwc; orqv
l1Vtllll1 olloKepou rou rrpoo6eunKou
KOOliOU rqc; rrep1oxf}c; lloc;. Ac;
Ol'}ll£tw9ei rrwc; 01 6olloq>ovot f}oov
rpetc; KOJ eivm ouvrorrin:c; liO«;. f1o
euvoqrouc; i\o\'ouc; 6ev ovoq>tpoUll£
TO ovoliOTO roue; ov KOJ eivm
\'VWOTOi.
- !:ro q>envo \'10prooll6 t\'1vov
KOT09E0£1«; OT£q>OVWV orr' TO
rropaptl'}liO A\'wv1orwv E8v1Kqc;
AvtiOTooqc; rqc; i\iliVJ'}c;, orr' rov
rrp6eopo rqc; KotvorqTOc; Kqpiv9ou,
orr' rov rrollrnonKo oullflo\'O
KqpivAr 0 KOI orr6 £Krrp6owrro rou
Kr . JVIOTIKOU KOllliOTO«;
Ellllciooc;.
DAPAPTHMA
AfONitTON E9NIKHt
ANTitTAtHt KHPIN90Y

T £A1KO 11 Ei\eu9epio orro6e1Kvue-
TOI ro mo 6uoKollo O\'WVIOliO. T efi1-
Ko 6ev £lVOI Ko9oflou £UKOAO, 000
K1 OV TO VOllitOUll£, 000 K1 OV TO
9tlloull£, vo t:illoore rrpO\'liOTIKO
elleu9epm.
T1 oqpoive1 OliW«;, vo eiom tflt:u-
9epoc;; T1 oqlloive1 elleu9epio; Llev
txw oKorro vo oTOllatftow oe ouoKo-
llouc; op1ollouc;. 0tllw orrllo vo KoT0-
9tow our6 nou orrorell£i rqv Ellll£1-
pio liOU, OUTtl JTOU llfOO OJTO
Tl'} ouvovoorpoq>f} liOU pe roue; 611-
llouc; ov9pwrrouc;.
Allq81va elleu9epoc; tivm aurae;
ITOU OVO\'VWpit£1 KOI 6EX£T01 TI'}V
£ll£U9epio TWV OAAWV. f10ti OV elOOI
rrpO\'liOnKo elleu9epoc;, ov n
OTotXitt1 KOJ rr6oo vo eiom
elleu9epoc;, rot£ oev eivm ouvor6v
napa VO OVO\'VWpit£1«; TI'}V £AEU9£-
pio TWV ollllwv' II'} OUVOTOTI'}TO KOl TO
61Koiwlla roue; vo Eivm 61oq>openKoi
orro otvo.
M' tva rtno Kpni}p1o OliW«;, m-
o9averm Koveic; 9llit1Jq 6TOv 61om-
OTWV£1 ITOOI'} fll\'1'} £AEU9epio urrop-
XE1 lltoo liO«; KOl \'1' OUTO KOl \'UPW
lloc;. !:uvf}9wc; rq liOVI'} £AEU9Epio
rrou orouc; alllluc; Ei-
vat I'} EAEU9tpio VO OUllq>WVOUV liE
Tl'} \'VWlll'} liO«;.
Mrropei <pUOIKO OTO xopna, one;
one; Oli1AiEc; vo rro91o-
\'10 TI'}V Ell£U9tpio. na910-
€ Ollwc;, povo rq 01Ktl liO«;
elleu9epio. ZqtOll£ rqv ei\eu9Epio vo
€ OTOU«; aflflouc; TI'}V OITO·
tlJf} poe; KOI q>UOIKO OlllliOVO roue; OV
6tv Tl'} O£X90UV. 0o TOU«; OTOlli-
OOUll£ ll' tva owpo XOPOKTI'}p1opouc;
Kat TO li0V001KO Kpnf}p10 \'10 TI'}V
tl TI'}V JTOIOTI'}TO tl nc; 1KOVOTI'}T£«;
Evoc; ov9pwrrou Eivat TO ov Eivm
«61KO«;» liO«; tl OXI.
Kt ov oev 6txeoat rq \'VWlll'} roue;,
ov TOllliO«; OXI liOVO vo EX£1«; oflfla
KOI vo op8pwve1c; tva 01KO oou
AO\'O, TOT£ Eiom ovn6poOTIK«; oKo-
T001otf}c; KOI TO T010UTO Ell£U9tp0
K01 61'}li0KponKO, TOT£ oou
Kat rqv KOAI'}lltpo, oou rqv
JTAOTI'} OliO 0£ oouv KOI KIVOUV£UOUV
vo lii'}V ooullt1ci, OKOlll'} KOI
EK£iVOl ITOU tiVOI q>iflot OOU ... tl
orrlla oe xotpnove.
Aur6 TO relleuTOio 6ev eivat urrep-
Euxollm liOvo vo owq>povt-
o9ouv KOJTOIOI oq>povec; KOI vo lii'}V
xpetoo9£i vo \'ivw mo OU\'KtKpt-
ptvoc;.
Mto rtno orooq q>UatKo, oev eivat
ruxoio. Eivat 11 tK<ppooq evoc;
f}Souc;, li10«; vooTporrioc; rrou oe ri-
rroTO oev o1oq>i:pe1 orro rov q>oatoll6
Km rov rrooqc; q>uoewc; olloKllqpwn-
ollo EOTW Kl OV OUTOi ITOU TO <pOpOV£
6qllwvouv Ol'}liOKpon:c;. npoK£1Tat
\'IO tva f}9oc; orr6 TO orroio lleirrouv
Kat I'} oflf}9t10 Kat I'} 0\'0ITJ'}.
nl1\'tl OUTOU IOU oppWOTI'}liEVOU
f}9ouc; Eivm o E\'WIOlloc;. Eva 9eo-
rrotl'}lltvo «€\'W» tlliOAAOV \'10 vo KU·
p10ll£Ktf}ow tva «OOiliOV1KO» E\'W.
Kat lltw «6atliOV1K6» \'lOTi o 0eoc;
rqv ei\eu9epio liO<;. Avo-
oe liO<;, TO OIKoiwllo vo rov
opvq90Ull£, xwpic; 11 01Ktl liO«; ap-
VI'}OI'} vo rqv O\'OITI'} Tou
\'10 liO«;.
0 oev rqv elleu-
9epio poe; KOJ npoorro9Ei 6uvoortKo
vo liO«; TO 01KO IOU 9t-
fll'}ll0. Kat o £\'WlOliO«; Eivm rrcivTO
EVO«; TUpOVVO<; lltOO OTO orrin TOU
KOI orro aUTo.
npoorro9W VO lii'}V
OTOV EOUTO liOU TO oflo9qro . .£110TU·
ITWVW KOTO Katpouc; Tl'} \'VWlll'} KOI
nc; oKttlJt1«; liOU \'IO 6toq>opo 9tporo
KOI eivm \'10 ptvo rrcivTO Eunpoooe-
KTI'} I'} Olllll'} \'VWlll'}, I'} KpiTlKf}, I'} OV·
Tippqoq, f}, OKOlll'}, KOI I'} OpVI'}OJ'}.
Avri \'1' aura Plltrrw lllO rravollot6-
rurrq OTOOI'} Kat ovri6pooq orro Oll£<;
nc; rrlleuptc;.
OTOv, rr.x .• KOJTOT£ E\'PO<pa on 11
ITOlllTIKtl 1'}\'EOlO Tl'}«; JTOTt
oev KatalloPe TI'}V EKKAqoio KOI rqv
rriorq rou lloou KOI ro llovo rrou rrpo-
orrci9qoe f}TOV VO TI'}V £Kli£TOAA£U9ti
KOl vo Tl'} llEI'}llOTtl0£1, KOITOIOI «9tp-
pOKEq>OAOI», ovf}KOVT£«; OTI'}V rropo-
ourf}, liOU tKotlJov rqv KOAI')-
ptpo, orroq>eu\'ov vo ouvovrq9ouv
liOU.
K1 oTOv rrpooq>oTO op9pO\'PO-
q>ouoa \'10 ro EKKi\qmaonKo tftrqpa
Karrotot ovf}Kovrec; OTo rrpwqv Ku-
pEpvqnK6 XWpO, ITOpOAO JTOU OTO
rrapei\96v oe av9pwmvo KOI Kmvw-
V1K6 £1TlJTE60 elXOll£ OUV£P\'009ti,
rrpoorro9ouv vo Kovouv on 6ev liE
... plltrrouv oTOv ro 'xet Karrou vo
ppe9oupt liOti KOI q>UOIKO ITOVTO
OKOAOU9ouv 01 xopOKTI')p1opoi: «ti-
VOI KOKK1VO<;», tl «ElVOI KOI
TO \'VWOTO «OI'}liOKpOTIKO».
T 0 Kat' tpt llE\'Ofll'} xapo 9twpw
on KOVtic; OEV liE 9twpti «6JKO» TOU.
Erm prropw TOUTOXPOVO vo ovf}KW
0£ oi\ouc; Kat VO lii'}V OVi}KW 0£ KO·
vtva. T1 wpoio or' ollf}9t10 vo eiom
elleu9epoc;!
Apxtp. DauAot lwcivvou

Aiyo1
Mt:iVOfJ£ Aiyo1.
LKopnioOfJ£. Ko111

01 n10 nOAAOi
ono OUf.JnlWOn
OW XWpO Kl OnO
nt:p1£pyc10
EUKOAO unoxwpnoov.
EuKoAo npooxwpnoov
Eiv01 y AuKE:c; 01

To ouomf.JO 0£v
f.l£ 11c;
K1 £f.1£ic; nou nop1o1avouf.1£
1ouc;onpooapf.J001ouc;
cif.J001£ 6£of.110I t:voc;
1ponou KmooKt:uric;
nou Ot:v ovriK£1 o£ fJOc;
nou 6t:v t:AE:yxnOI ono
f.JOC:.
Eif-1001£ E101 YIOli 0£V
f.JnopE:oOfJ£ vo yivOUfJ£
OAAIWc;.
Eif.JOO£ O[Of-1101.
Ooo1 O£v f.JnOpOUfJ£ vo

ov1iomon.
wuAax1owv vo f.JnV
nopo6o8ouf.1£
f.l£ m 8£Anori fJOc;.
I. <D.
-------------------------D--A_P_E_M __ B_A_E_H-------------------------7
KOKKINOMHAIA
MHAIEt
i1popo<; tsollo8ptuni<; OUTOKtVqTWV
ovopOOTI}KE I} anomaoq ana OtOOTOUpWOI}
KoKKtvopqlltac; ptxpt Mqllttc;. E mt poe; m
Otatilnwoav 01 OTI}V Fimisco ana
nc; Mqllttc; KOI txouv 10 llovo muc; ot6n Kavouv
Ka8qpeptva OUTO TO opopoMvto - OWOEKO
XtlltopETpa -pE TO OUTOKlVI)TO lOU<; \'10 va
qnaoouv orq
otaoq TWV llewcpopEiwv Tl}<; ETmpiac;.
Onwc; poe; oqllwoav urreu8uv01 eivm 01
K01VOTopxec; Kpuovephou KOI Mqllewv KOI 01
app6otE<; unqpEoiec; \'10 To 8tpa auTo.
H KOTOOTOOI] Eivm Tooo TP0\'1Kq - poe;
Eirrav - oe oqpEio nou poe; KOVEt va
oKemopome nEp1oo6tepo ami} Tl} 01aooppq
napa TI}V Koupaoq oii6KIIqpou Tou oKTaoopou,
Evw Eivmq KUKIIocpopia TO xetpwva.
Epnpoc; llomov, oTqv rrp6KIIqoq mu 1992!!!
tKEDAtTH
Osil EX£1 \'IV£1 TO Tl}<; 1111 unapsl)<;
OITOXETEUnKOU 01KTUOU.
Af.ANNA
0 DPOTOt MONOL\POMOt
Nmpqv oac; cpaivETOI rraposevo tv1vE KOI
OUTO OTI}V nEp10Xq poe;, XOPI<; OTI)V
ITPOXEtpoTI]TO nou poe; 01aKpivEt OTI]V
KOTOOKEUq on010UOqiTOTE Ol)pOOIOU tpvou.
npoKEITOI \'10 TO Opopo nou EVWVEI TI}V
napallia Axllaoiou pe TI}V rrapallia A viae;
Avvac;. !:TI}V OVTi8ETI} KOTEU8UVOI} un6pXEll110
ouoKollq KovTa mqv napallia A viae;
Avvac; pE anOTtlleopa va pqv prropouv va TI]V
TO nt:p1000TEpO OUTOKIVI)TO.
ETot \'10 eiKootptTpa KOVE1<; EiKoot
X111t6pETpa \'10 va lpTOOE1<; OTI}V napallia
Axllaoiou.
KOYPKOYJ\01 •
tKEDAtTH
Eivm OVO\'KOIOTI)TO nMov va enEKT08Ei 10
TI}IIEcpWVIKO OiKTUO KOI OTO xwp10 OUTO
mapKW<; WOTE va unapxet 'l unoTUnWOI}<;
EITIKOIVWVlO.
tYfKPOYtH
L\YOEDOXON
AniOTEUTO Kl opwc;, all1]8tv6. KOI
OUTO oti}V Av. Avva, OTOV 101WTIKq<; xpi}oewc;
OUTOKlVI)TO qp8E OE pETWITIKq OU\'KPOUOI} pE ...
poullap1. Ooo KOI av oac; cpaivETm arriotEUTO rq
TI]V untotq ro LX. evw To poull6p1 oev
tna8E TirroTO. Tt Sa aKouooupE aKopa!
!:n<; 13 [oulliou KOI WpO 11.30 p.p. oti}V
ntpiOXq npoKorriou TO 0\'pOnKO OUTOKlVI]TO
Tou Iwavvl] MnouppnouTotWTI} rrpootKpouoe
navw OE rrllatcpoppa 0\'pOnKOU lli}XOVqpam<;
nou avqKe mov N. Mrripprra KOTOiKou
\llaxvwv.
Kma nllqpocpopiec; 11 nllmcpoppa qTOv
napKOp10pEVI} ITOpOVOpO OTI} pEOI} TOU OpopOU
xwpic; TO Tpivwvo, allllo OUTE PE Kanmo ollllo
oqpao1 nou va cpavepwve1 TI}V napavopq
OT68pEUOI} TOU lli}XOVqpaTO<;.
An' 10 OTUXI}llO TpaupmioTI}Kav 01: ftWP\'10<;
fKiKa<; KaTotKo<; \llaxvwv, Allesiou Iwavvqc;
KOI Tooupapqc; A8av6oto<; KOT01KOI nqlliou. 0
001}\'0<; TOU 0\'POTIKOU OUTOKtVqTOU EKTO<; ana
op1optvouc; pollwm:c; oev tna8e tirroTO.
A. KoAtaouAot
A fP 0 -TI K A
TO lloulloilo1a ott<;
"'"'1t- vMoTpec; oac;; To mo m8av6v
Eivm va roue; IIEinEt o oioqpoc;.
i11ati8eVT01 o' olio TO KOTOOTqpaTO
cpuTocpappaKoov oe oKovq q XI1P1Kq
popcpq.
fPACIJEI 0 A.l\.
napatl)pEiT£ OTOV Kqno 00<; TO
"'"'1t- cpiJIIfla TWV lpUTWV VO 'vm
TOOUTOOUlplOOpEVO KOI ot\'O·ot\'0 VO
OTOXTWVOUV. Exouv ana
Qfoto (Mnaorpa). t1tmi8evrm
cpurocpoppaKa Kata rou Qio1ou oe
popcpq oKovqc; IT. X. BA YLETON.
np£ITE1 VO \'lVEl Op€00<; I})EKOOpo<; q
av OEV unapxetl} OUVOTOTI}TO, OUTq, va
pisETE 8t10lpl OTO cpiJIIIIa TWV lpUTWV.
AuTq Tl}v maxi} Katopvi}me
"'"'1t- OTO 00<; TOU<;
I}}EKOOpOiJ<; p€ EVTOpOKTOVO -
aKapEOKTova. Eivat emKivouva \'10
TI]V uvEio oac; llovw Tl]<; ouvexouc;
OU\'KOp10q<; Kl}nEUTlKWV.
Ox• m11v aoKonq xpi}oq
"'"'1t- llmaopOTWV OUtq TI)V moxq,
XPI1otpon01eite povo vnptK6
llmoopaTO oe nep1mwonc; nou
arrapanqtw<; ot
OV01S10TIK£<; Kaiiii1EP\'E1E£.
qTOV ptm<; I}
"'"'1t- napO\'W\'1} OITI1PWV OTI]V
nEp!Oxi} poe;. AstOOI1l1EiWTO Eivm on
11 pto11 napovwvi} avo mptppa oe
Kp180p1·01TOp1 KUpOV81}KE OTO
400-500 Ktlla.
npoooxi} OTO TEIIEUTOio
"'"'1t- nonopa TOU KallapnOKIOU.
!:tapat6pe TO notiopma mo Ti:lloc; Tou
vallaKtoopamc;. EnmUov nOTiopma
emcptpouv Ka8umtpi]OI]<; tl}<;
OU\'KOp10q<; llovw xllwpwv mellexwv
KOI OUSI}OI] Tl}<; U\'POOIO<; TWV
onopwv.
Oxt or11v aoKonq xpJiol1
"'"'1t- 8etacp1ou ma apntll10. MnopEi
o pouoTo<; va txet pupwota 8e10cp10il.
!:uvtoTaTm Kata Touc; l})eKaopouc; v•a
mv nEpovoonopo moue; I})EKamqpE<;
VO piXVOUpE KOI OOOOIIO\'lO
cpumcpappaKou KaTa Tou Q1o1ou £Tot
oooTE va anocpeuvovTm TO nolllla
8E10cpiopam.
Mtva TWV
"'"'1t- KTI}VOTpOcpWV EtVOl 11
oqp10upvia ano8i}KI]<; pe
OTI]V nEp!OXtl poe;.
Ano To 1987 nou
"'"'1t- KOTOOTpOcpi)KOV 01 elitE:<;
nEp1ptvouv 01 01KOIOUX01 nc;
Tpia xpovta ntpaoav .
Kt aKopa TinoTO.
T' ONEIPO
T
I}V WpO ITOU i}TOVE OTO TOOK VO pt
siJnVI100. Ava«lJa TO
rropmticp K1 EP1S0 Jl10 JlOTIO \'UPW
JlOU ...
Eva owJlano pt mixouc; KOI
rromep. AKouvomv 11 Tou prrovtou
rrou
paupa pallllt6 KOI ucpoc; KOKEVTPEXO.
KoiTOsa liE avwvia OTO Kopooivo oirrlla
pou. To Klletot6 Tl1<; pqxavqc; pou KOI mu
owpmiou qTOV EKEi. Avmsa TO rropmcpoll1
pou, TO rraoo, 11 TOUTOTI}TO pou, ouo
X11116ptKO KOl Kon «1>1116. Me lliva 116\'10 on
eixo KOI oev eixo qmv EKEi ptoa.
rrap£pE1VOV OTOnKO KOI KOp10 KOIVWVIKq
ovampaxi} oev avopevomv. K1 epEic;
rrapapeivaJle 01 iotot, oiJTe
p1KpoooTOi OUT€ EITOVOOTOTE<;. napOJlEVOJlE
lpTWXOlliTIVEOE<; JlE KOTEOTpOJlEVO TO
ovetpa.
Hmv tva ove1po, i}Tav anllwc; tva KOKO
ove1po. Hpouv EKEi ollovupvoc; pt m
OVOpEOO OE pta OUOOpEot11
pupouo1a, pe cpama mparramaptOptvq,
HTOv olio Ka9qouxaonKa EVTOsEt.
EUTuxwc; 11 KmvwvtKq Tasl1 oev eixe
otaoalleUTei. H KOIVWV1Kri TOsl1 oev EiXE
010oOIIEUTEi rrou va rrapet 0 Olio
H KOIVWV1Kq T0SI1 OEV ElXE 01aoaiiEUTEi.
MDOPOYtA NA SANAKOIMH90
HtYXOt.
T OApiJ Kal yoiJreia
E
VO oi}p1all ITOU OiXOOE TOV
ellllqvtK6 llao. 01 p1ooi
i}8ellav va TO rrapaKollou-
9ouv pav1wowc; Km m all-
lim p1ooi va rrae1 oro 01aollo.
fta muc; rrpwmuc; i}p9e q pt-
vollq onvpi}. Errntllouc; ouo an'
roue; rrpWTO\'WVtOTE<; o KOI q
Kapollatv qp8av OTI) xwpa poe;.
L1uotuxwc; opwc; otv or6S1]KE
tKav6 v•a rrollllouc; va oouv arr6
Kovra TO 1vo6llpar6 muc;. Erm
EiXOPE pta OE1p0 OVTIOpOOEWV
KOI OtapapTUptwv rrou oe
Kivouvo TI)V t9vtKq aocpalleta
Tl}<; XWPO<; poe;.
Ot pavaot<; arrocpaotoav va 1111
pavetpeuouv mo. Ot KoppooTp1e<;
010 Tl}<; ollec; nc;
rrellanootc; Touc; pe TI)v Koppwoq
TI)<; Kopo.ll61v. 01 amoi arreillq-
oav on eo moue; opo-
pouc; vTuptvm <l>opemep. 01
0\'POTE<; Eirrav on 9' acpi}oouv va
oaniOE1 I) 000£10 TOU<; OTO XWPO·
cpta. 01 xapmrraiKTE<; EITOisav p€
Tporroulla rrou q Ka-
poMnv. Ot vtollpaOE<; silvtoav TO
pourpa muc; Km otv rpwvovTOv
pE TliTOTO.
01 avrirrallot oqllwoav on ei-
vm arrocpaotoptvm va ocposouv
PE OITOIOV 010-
oqllffio£1 untp TOU oi}p10ll.
H KOTOOTOOI} tcpTOOE ota rrpo-
eupa epcpulliou nolltpou. Arro
Konmouc; l})uxpepon:pouc; rrpoTa-
SqKe 11 otevtpve1a oqJlol})qcpi-
opmoc;, woTE va arrocpaoioe1 o
llaoc; n Stilet. L1ev XPE16otqKe
opwc;. t1t6Tt I] pia ane1llq TWV
UITOOTI)plKTWV EITIOOE TOITO: (Av
OEV ooupe TOV PE TI)V Kapo-
llatv ono Kovt6 otv rrp6KE1T01 vo
savarraisoupe npono i} va
0\'0POOOUpE flOXtia).
K1 hot xopq ott<; oqpoKpa-
TtKE<; OtOOtKOOiE<; KOI OTI)V oqpo-
KpOnKq OITOiTI)OI) Tl}<; Ol)pOKpO·
TtKq<; rr.flttO«lJI]cpia<; TOU OI]pOKpO-
TlKOU llaou Sa 'p8ouv ollm o
rrpWTO\'WV10TE<; Tl}<; OEtpO<; OTI)V
xwpa poe; KOI Sa KOVOUV rrtp10·
oeia o' 6111] TI]V EITIKpOT£10.
Y.n.: ea EITlOKEcpTOUV KOI TO
EP\'OOTOota narraoTpaTi} KOI
!:KalltoTi}pi) \'lOTi OITW<; EXOUV
oqllwot1 Eivm novm oto rrlleupo
TOU llaou.
1.4».
DAPEMBAtH
LUVT<lOOETOl an6 En!Tponn.
EKoioeTat an6 Kivr10n
noAITlOTIKWV LUM6ywv

EAPA MANTOYAI
fPA<I>EI: nO/\ITirTIKOr
rY /\/\Or or MAN TOY
TH/\: 0227 22.990 (KA6E TPITH
- nAPArKEYH 18.00- 20.00)
YnEY6YNOI: nANTE/\Hr
'ArfE/\OY- KEPAriA ANTQNHL
/\AMnPOY- MANTOY
<I>APAK/\IQTHL-
AriA ANNA riANNHL <I>OYPKHL
-
H cpwTooTorxero8eoia KOI n
EKTunwon tyrvE

AE 1\ewcp.
HpaKAEiou 145 Tr)V
E8EAOVTIKn OOUAEIQ TWV
TOU napa8Epl01lKOU
TWV
600 i5px.
1.200 <Spx.
H N l V l : u O ( Y ) l U ! d 3 U n o o / \ U l Q U O l l ' Q
D A o d Q J l 3 2 ! > 1 d o i D A J ! 3 e o u o o d u D A O l Q U D A O W 1 1 1 V C D u y n o u 0 o 1 u 1 3 X d Q u n
n o o
u 1 n o u 0 1 0 3 A Q d ( Y ) x A 3 9 n o u I O U ( Y ) d S A Q I D > I A n o x d Q u n D A A 0 o r l y o 1
< < J ! 3 1 D l O D A D U 3 > > D A I D > I J I 3 2 Q l g u o D A O l Q U D A O W ! I l l V d u d 3 1 Q d 1 3 X 1 3 X d Q u n
l O N \ f U l " d X
' 3 r l Q O I D u o r l l l y g o d 1 1
O J \ c ; > r l D u l l y e o 1 \ 0 1 3 r l 3 1 D O r l Q o y o X D o
0 0 1 1 S p r l 3 l O ' ( Q 1 0 1 \ ! 3 Q ' ( O } I ' 0 1 3 1 \ J ? d > O
1 \ l u , 1 1 0 3 r l Q o . \ g O J \ 0 1 A Q t y o o g
1 0 1 3 2 J ? I 3 d X 1 0 > 1 J ? ' ( ' ( O U
J \ n o X d J ? 1 1 A · l J o Q d g l l 1 0 0 1 3 1 \ Q d g o
1 0 ' > 1 J ? l D O O D Q ' ( O n 1 3 Q 3 ' ( C l 0 9 O J \ 1 3 0 ! X d o
D ! l 3 0 d l 3 1 D l r l 1 0 ' > 1 C l O U
S l l l \ r l ! V ' O ' N o ' Q ' > 1 0 1 D O O n C l l l \ 3
l l J ? ' > I S o o r l Q s , d o o X O ! D n o d o n
0 1 1 \ Q d X 3 r l 5 0 ! 1 0 0 1 0 8
S o ! o g n 3 J I l l 1 0 n o ! 9 n 0 1 1 \ 0 W
\ { l J ' O ! d o A l l l O ' > I
3 0 0 9 J ? r l o 0 1 r l 1 3 ' > I O J ? n r l 0 1 J
' 3 1 \ 0 0 2 ! 0 n O J \ 0 1 A
O J \ Q r l 1 0 ' > 1 0 1 \ Q r l , J 1 \ [ . U D S 3 l l l O ' ( Q n n I Q
· J \ Q O o o 2 o o i n < b n o n S o ! o g n 3 , H 1 \ l l l D
S 3 9 J ? r l 0 S t d 3 0 0 3 1 . ' H 1 \ l l l O
Q 1 C l D 1 ' > 1 I l l Q ' > I O d U 0 1 S o ! o g n 3
, \ I 1 \ l u D S o . \ o y y c ; t D S O l \ ] ' J ? ' > I t A o d i
1 0 1 \ ! 3 0 1 o r l A J ? d n 0 1 S n o A c ; > y y n D
S Q 0 > 1 I d 1 0 c : b o o 9 o n S n 0 1 0 1 J ' I 3 X d J ? n n
J ? U d o X 0 1 0 0 1 \ Q r l
I ? Y Y D 0 1 o y Q
O J \ Q n o ' > l o 3 r l « 9 6 . 0 9 J ? m r l n y o »
S o . \ o y y Q o S p e n d 9 A 0 3 1 \ o o r l Q ' > I V
' l l 1 \ r l ! V l . u o J O V I W O J O } I I l A V N
1 0 ' > 1 1 9 ( 1 0 1 1 \ 0 W 0 1 o 1 3 } 1 S V H
0 1 r l 1 3 X d J ? n n Q r l i j t d o 3 0 0 1 \ Q r l
! O ' > I U l J I O n O J \ O > I I 1 0 1 \ ! 3 n o u S o o A Q y y o o
S Q O ' > I t d 1 0 c : b o o 9 o n Q n o S Q I ' > I ]
· Q o r t D u u y e v n o 1
. . . , . .
' M ) l l i O ' ( S Q d U r l ]
' Q r l i j O d 1 \ 0 1 S l u 3 r l Q o d g o e ! 3 > 1 3 1 > 1
O J \ o D D o g J ? l J I ( I ) D J ? 1 \ l l l J ? M o g o o 1 1 O O J \ Q U o o w
' Q r l i j i d o 0 1 l l d q r l o 1 \ 0 l 3 r t 3 r l o o 1 ! r l D O J \ o y 3 ' ! 2 o r l 3 r l o o D
· J ? 1 d 0 1 . \ 0 1 \ 0 ' ( ] ' C l O D J O I \ Q r l I O D 3 d ! O X 0 1 0 1 \ O I D ( \ 0 1 \ 0 1 0 > 1
Q d O I J \ 0 1 \ 0 1 , O i j C l O D Q O l d ( I ) X 0 0 1 I d ! ) A l l t \ D l l 0 1 J ( I ) U Q 1 } 1
J O I \ Q r l . 1 \ 0 I 3 2 ! d o X 0 1 D S p t \ D } I
' J ? ' ( ' ( O l l I O I \ ! 3 1 0 > 1
S o r t D D Q O ' ( Q o e l l l D S o r l U l O ! l l
1 \ l l l 1 0 > 1 l J D Q d g 1 \ l l l ' o l l u Q I \ 3 1 \ l l l ' 0 1 U l Q > I I A o y y o D 1 \ U l 3 r l
1 0 > 1 S o J M o m r l l l g S l l 1 J 3 l d Q u S u 3 r l o o 1 ! 0 J \ D , 9 S p r l ]
· S o l 3 U
S l l t \ l l l ! ! l d e l \ o S l l 1 S l J D l l l J ? U D I D > I S t u 1 0 > 1 S o u o d 1
- Q d o g i 3 ' ( > 1 S l l 1 • s o , d o d > O i g o S l l 1 ' S 0 1 l l i Q > I I r l o m S l l 1
' S m d ? 2 • r l S l l 1 ' ! ) O U 3 d > D o o d 0 0 1 J ? n 1 o t \ o d l l y > l 1 \ l l l ! 2 D r l
1 0 > 1 3 r l 0 0 2 ! d D X 0 1 S o 0 1 ' 3 r l 0 0 ' ( ? 9 0 1 1 \ 3 9 M ' ( O J ? J \ 0 l
· 1 \ Q l l i O ' ( D ! X C l l i U 3
- D > I 1 0 1 \ ! 3 1 0
' 1 \ C l o X d J ? U O S 1 3 D ! ! l i \ A 1 0 ' 1 3 X d J ? U C l
0 1 : I D J \ ! 3
S l J 1 Q d 0 3 ' ( U 1 \ l l l , u o S p r l 3 3 r l o o D
D l \ o o u Q I O V
' « 0 0 1 \ Q d X 1 0 1 \ ! 3 Q l O D U Q
3 r l n o c p w m I ? ' ( ' ( D ' l l r l Q > I D J ? > l l l
- I . J M 3 1 \ 3 D t \ 1 3 0 ! X d o
n o 1 Q »
! O l l l t \ J > I O i n o 0 1 1 0 } 1 -
' C l O ' ( Q O U S I . J y Q O r t D I J
o ' « 0 1 l l i Q I \ 3 J ? I > I
l J 1 0 > 1 o o r t D Q > I 0 0 1 l J D l l g J 3 M D
l l l D
S l l 1 l l m r l e J ? 9 D I \ D
l J 1 0 1 \ ! 3 o o u Q l O \ { »
1 \ ( 1 ) 1 l i D i r t i j Q g D J \ D
1 \ l l l 1 0 > 1 1 \ l l l
o e S o O l Q U O > I D o o u O l d
· J ? M r l 3 D m A ' S o d > 1 - o 1 0 r t O J \ 1 ! 1 . \ o
0 1 . \ S o r l
H » : 1 3 1 \ ! ! l d l l y u r t o D 1 0 > 1 S Q I \ O i d g
· 1 \ 0 U D U S o M ! ! l 1 J S I . J 1
S ' o d g 3 Q d U S Q I \ I d ( I ) D O d U 0
' « S o r t S o X Q I D o 1 0 1 \ ! 3 S Q I O \ f »
' 1 \ ! ! l d > D d A
- m g o d u t \ ! ! l > I ! . D U ( I ) d 0 3 1 \ ( 1 ) 1 \ ! ! I A D
l J D ( I ) J \ Q M m g l l 1 0 1 . \ o y l l y y Q m > l
1 0 1 \ ! 3 l l Q I \ C l 0 ! ) 3 1 0 I U
1 0 > 1 0 1 1 0 > 1 1 \ ( l Q U o A o
0 1 n o u t \ O ' ( ' ( J ? g i d 3 u D J \ ] ' 1 \ 0 ' (
- y Q g l d 3 u Q > I I D n < b 0 1 3 r l
O l n ' ( Q l l D n o u
Q u o 3 r t M o 2 ! r t 3 A w r t 3 1 \ J ?
· o r f ! ! ' X 0 1 1 0 > 1
1 \ l J l , I J O 3 r l O O O J ? d 3 U O J \
. J \ ( ! J 1 > 1 1 0 1 1
0 1 ' 5 o D D D ' ( J ? 9 S l l 1 o d Q r l d o l J 1 0 > 1 o y o D I Q g 0 1 ' Q t \ I i j l l y o
0 1 0 1 ' l l D Q < b I . J I D J \ ! 3 S o r l Q > I I g 0 1 o r l ( l ) d J ? 0 1
· S o r t 3 D 1 3 2 J ? I d l 0 1 t \ 3 9 . J > ! ! ' 3 9 1 1 \ ! ! l > I U D O ' ( U 1 \ ( 1 ) 1
- O l D > ! t O l d ! ) > ! t o S o " ' 6 i ( I ) D ! U o o u o X Q u r l H
J ? I D r l Q d o 0 1
t \ O ' ( O J ? t \ 0 1 S 3 r l 3 1 \ Q r t ( l ) d g 0 1 \ 1 0 > 1 M 0 2 ! U O D 0 1 \
1 \ U W · S o r l l i ' S o r l l J ' S o r l Q d i 3 1 \ Q
0 1 J C l O l Q U O J 3 i j ( l ) d 3 i j C l 3 1 ( 3 U D 0 1 \ 0 1 . \ 3 r l ( ) O D J > I D
S u D t \ o y 3 · n o r t 3 1 ( ! d > S Q d u r l 3 · o m r l J ? d O 1 0 > 1 o y o g r l c : w
3 r t D I \ J ? > I S u o o u S 3 1 ( Q O > I D O S 1 1 ' J 3 > 1 3 I > l o r f Q > I O
I D J \ ! 3 o o u S 3 1 ( Q O > I D D 1 \ 0 ' ( 0 Q I \ S u S y
! O r l D u o r l n o d 1 ! o y y o u 1 0 > 1
' J \ ( ! J 1 D i d m < b o o g o 1 1 5 3 J > I o g o d o o 9
' 0 1 9 ! 1 \ X I 0 1 1 0 1 . \ S 3 I O J \ Q l l n
' o ! g c ; > r l e o g o y J ? . \ 3 r l 3 D t 3 X d J ? u n
O J \ 3 r l ' c ; > r l o u l l y e o q w o o o
O J \ s , d o o X S Q r l D u l l y e 0 1 o o d u
0 J C \ 0 1 C \ O l l J 3 l t \ O . \ J ? d O I J
1 \ n o X d J ? U A
1 1 \ l l l J ? ' > I I 9 1 3 1 0 ' > 1 S n o y y Q S n 0 1
q u o S ! d o o X
' M O D J r l 3 . \
0 1 \ 1 3 U ? d U o o u S 3 g ! U ' ( 3 1 > 1 l l r t Q > I D
Q y o u S o r l J \ ( I ) ' ( Q D ! d O I D 1 I . J ' n o D I . J D ! d O I D I H
1 0 ' > 1 l O A ! ' ( 1 0 1 \ ! 3 1 \ C l O X d J ? l l C l 1 \ 0
1 0 ' > 1 1 \ C l O X d J ? l l C l J \ 3 V 1 0 ' > 1
Q l l O J Q 1 ' > 1 3 1 \ C \ O X , O J \ C \ O l l J 3 1 1 \ 0 . \ J ? d O l l
1 \ C l O X d J ? l l C l : 3 r l J ? 1 0 0 d 1 0 } 1 ' S 3 1 1 \ 0 A J ? d O I J
· S o O l D J d O l D l
1 \ ( . l l M O $ Q d . \ D i j 1 0 > 1 1 > 1 M O D J ? d 3 U O f ) · o r l O l i \ Q D
l ' ( J ? U 3 r t o o X , o e ' O O U Q l 0 0 1 D ! d O l O l 1 \ U l D
· 3 D S n 0 1 1 \ l . l l 1 > 1 I Q
S Q O > I U U ' > I l 0 1 9 S 0 0 1 0 1 0 1 3 ' > 1 D J d g
o r l l l y g c ; > d u o d 3 1 Q ' ( O A 3 r l 0 l
· o m r l A J ? d n
J ? ' ( O ' > I I ? ' ( ' ( O n S o r t o e
O l D I D q 1 3 D ! X 3 1 \ C \ D 1 \ 0 U Q 3 r l 0 0 2 ! r t O J \
1 \ 0 l o l i
Q y o n I O J \ ! 3 S o r t
l J O ! A o y o r l o J ? l O
A O W 3 V I < I > : i O d U W 3
I Q t \ 0 0 1 \ d J O n J J ? l D O d 3 } 1
S l J J \ r l ! V ! O > I u o d A o
1 0 3 i j J ? } I
· d o u D
0 1 Q l n O J ? U D . \ 0 O O U O U ( I ) d i j i \ J ? 3 i j
- J ? > I 3 D S 3 l d Q U S u 1 3 1 \
1 0 > 1 O J \ J 3 8 D l l 0
- o d u l J J ? I o o o y Q d o u
0 1 Q U O
1 \ U l Q d o d > o M D Q S 3 ! ' ( 0 > 1 D
- n g M O X d J ? U C l ! l O l A -
o e S l l g ( ! J U C \ l O U C l - ' S o d > I - O l O r t
0 1 D ! l l l J S l l 1 Q r t D O i d o A
- o y o l D 1 \ Q d o u o 1 S o d u
' « I 2 J ? > I l r l 0 > 1 » 0 0 1 1 0 > 1 « S 3 2
· Q O O 1 3 1 \ J ? > I n o u n o 1
- o y l l 1 , u o J ? d > ! o r l ' d o u o O l U J \ ! > 1
· 0 1 \ 0 X l J r t 0 1 3 r l o r t D Q > I 1 \ 0 1 Q J . J \ 0 > 1
O I U O J \ 1 0 1 \ ! 3 S l 1 1 S Q n O > I D
n o u S 0 1 r t ' 5 l i X D n S l l 1
l J S n 0 1 O l ! ! l d U
· 1 \ D D l l d ! ! ' X O d l l
1 0 > 1 ' d o u D 0 1 0 1 . \
S o r t l l u J ? A D t \ U 1 , u o J ? I d > ! D r l 1 0 ' > 1
S o r l o o u 1 \ ! ! l d
- I D > I 1 \ 0 0 1 o r l c ; t 3 d 0 1 0 o d i J \ Q > I 1 0 > 1
5 3 ! D O i j 1 0 > 1 S o o u Q > I M O O ! . \ o y
· O U C l O J \ S ! d O O X J ? l C l D J ? l 9 1 0 l l 0 l

- o r t 1 0 > 1
- u D t l \ ( 1 ) . \ v u
- o D o w r t n o n S o r t
S l . u 0 1 Q l O O 0 1 A l l u J ? A D
0 1 r l 3 r t 1 0 > 1 I > I J ? d 3 r t
1 0 > 1 ! ) ' ( O l l 3 r t 1 \ 0 0 U < ! J d S J \ D
o g J ? r t o m r t Q U O
1 0 W 1 1 1 H V 8 V
l . Z · 9 Z · S Z
O l D 1 3 A , A 0 9 n o u
o d b l ( 8 t ; ) l ( l ) d U O l D J 3 X O J ; ) l 3 d d o o
D O n o v ! d O n o 1 o 1 · 9
A A O A J A 0 9
b A d J V b l D ! O B I A O V V C 1 D D I 9 1 0 " ! i
' C l O l D Q O A o v 9 Z · 6 T J i l D o d Q J l . u D
H 3 S \ ' 1 U I D J ? > I O \ 7 3 r l 1 3 X D J ? l 3 r l r l C l O o e 5 o r l 5 Q y 1 r l Q 0
" H 3 S V 1
A f ! ) d l D X O o d b V 8 t ; ) l ( l ) d U " t
· o X I O l O J l l \ 0 O O J l l O > I O d U 0 1 0 ! ! ) } 1 1 0 > 1 l n n ; > y m m u w
S n 0 1 3 r l o ! A o y o r l 9 o 9 l i 1 o
1 \ l . u S I J I \ r l ! V S o y • r l o S f ? > I U O D N o 5 3 ! r l o d g o u m
J \ D I \ 1 A 3 ' l J I W i l U O S 9
\ I n o y J d O
J O B I A O V l ( C l D D I V " £
· s o g ! l \ o o o u o l o g J ? r l Q
1 \ U l m A 5 ( ; n m o r 1 ( 1 ) d l . J y u o l \ o 1 0 1 \ ! ? 1 0 > 1 u s 1 \ U l
n o u 0 0 1 ! ! ) 1 . \ D I \ D U l t \ 0 1 J r l o r l l l ' ( 9 1 ; > 1 ( 1 ) 0 U
0 1 0 S l l t \ r l ! V S o y 1 r l 0 J Q > I U O O N 0
( : I H 3 S ) o d b V Q t ; ) l ( l ) d U · z
· S l J > i J ; > I ( m i D U W
5 l l M J ? 1 J · l . J y u o l \ o ' S o y o o U Q > I D M D I J S l l l ! ! J I A D I \ D U
: 5 o d o m 3 ' 1 \ 3 . \ ' 5 o > I I D I Q o X o y g · o o g : Q O > I I ' ( O 5 o d o m 3
' S o g , o u o D n d x ' o o J M 0 0 3 J
S I J > 1 J ; > 1 : S o . r o y u o l l D I 5 o d o m 3 ' o y , u o u O ! d o w : : 5 o J r l 0 1
' O O I ( I ( I ; > d > O d O J · g 1 3 ' J ; > I X D d D l O } f
D t \ Q l ' ( O O J 1 \ ! ! ) I D O I \ 3 : : :
: 5 o d g 3 Q O l l l l t \ O J O l O ( ! > } f : S o d g J < ; J O U
S b A d ! V J D J J

: S n O l , u o I D 1 ! 3 1 ( 3 1 0 U O 0 9 1 1 \ Q d X O Q g m A T V
0 1 6 8 6 1 o o J y n o t E Z S u o o o u S u 1 ; > 1 3 W

J H N N I V O V I N O
O X / l A V N 0 1 O I I V V 3 N
a ( J } l i t
I

1
• e
D O
I i i
o m
. l
• y
B
8