21.

Η Επανάςταςη εδραιώνεται
2ο ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 1822

Το δεύηερο έηος ηης Επανάζηαζης οι Τούρκοι οργανώνοσν ηην ανηεπίθεζή ηοσς βάζη ζτεδίοσ: