Apakah maksud«

Pengertian MEMBACA 

Membaca adalah terjemahan daripada bentuk tulisan kepada suatu bentuk yang membolehkan pembaca mendapat makna daripadanya. Venezkey

Pengertian MEMBACA 

Membaca merupakan satu cara untuk memahami pola-pola bahasa daripada polabentuknya yang bertulis. Lado Membaca adalah satu proses mengubah simbol-simbol grafik (tulisan) kepada simbolkonsep-konsep intelektual dan proses ini konsepmemerlukan daya mental. Bamberger

Pengertian MEMBACA 

Membaca merupakan suatu proses menterjemah huruf-huruf dalam suatu hurufsusunan tertentu seperti perkataan, rangkai kata dan ayat-ayat kepada ayatbunyibunyi-bunyi yang mempunyai makna. Daniels & Diack

Pengertian MEMBACA 

Proses membaca bukanlah hanya setakat merupakan kemahiran mekanikal, iaitu membunyikan hurufhurufhuruf yang dicetak dan menjawab beberapa soalan mengenai apa-apa apayang dibaca sebaliknya lebih daripada itu. Membaca ialah satu proses pemikiran yang konstruktif. Punfrey

Pengertian MEMBACA 

Membaca melibatkan kebolehan mengenal lambanglambanglambang dan menterjemah lambang-lambang itu lambangsemula kepada bunyi bahasa dan memahami makna dan tanggapan yang disampaikan oleh tulisan itu. Untuk membaca seseorang itu bukan sahaja boleh mengenal dan menyebut lambang-lambang bertulis lambangtetapi juga dia mesti mempunyai satu tanggapan bagi memudahkan fahamannya. Atan Long

Pengertian MEMBACA
Membaca ialah proses memberi maksud yang dihayati oleh penulis pada simbol grafik dengan mengaitkannya kepada pengalaman seseorang (Dechant)

Konsep MEMBACA
Proses mengenal pasti simbol-simbol dan simbolmenghubungkan makna yang sesuai dengan simbol-simbol tersebut simbol Membaca ialah berfikir melalui bahan bercetak 

Konsep MEMBACA 

Proses penerimaan komunikasi, bertindak balas terhadap simbol-simbol grafik, simbolmentafsir simbol-simbol grafik kepada simbolpertuturan dan mendapatkan makna daripada bahan-bahan bercetak bahan-

Konsep MEMBACA 

Interpretasi idea-idea yang disimbolkan ideadan mengaitkannya dengan pengalaman lepas

Konsep MEMBACA
Mengenal pasti simbol-simbol dan simbolhubungan makna yang sesuai dengan simbol-simbol tersebut simbol Membaca melibatkan pemahaman dan interpretasi idea-idea yang disimbolkan ideamelalui penulisan 

Konsep MEMBACA
Proses ³Top down & Bottom up´ Membaca merupakan proses bahasa dan komunikasi: Interaksi penulis ± pembaca Membaca ialah proses kognitif 

Berdasarkan pengertian kemahiran membaca sila buat rumusannya

RUMUSAN
Kemahiran membaca merupakan kemahiran yang kompleks serta memerlukan gabungan dua kemahiran:
Kognitif Mekanis

RUMUSAN
Pelbagai kemahiran bergabung untuk dalam satu kemahiran membaca. membaca. Membaca mempunyai matlamat sebagai: sebagai: 

pengamatan penglihatan yang diskriminatif, diskriminatif, mengingat, mengingat, mendengar dan membezakan bunyi-bunyi bunyidengan tepat dan jelas, jelas, menyebut bunyi-bunyi yang dilambangkan bunyioleh huruf-huruf, huruf-huruf, menterjemah & memahami 

Diskriminatif Penglihatan
Cari persamaan Isi ubi cat uji bom swzc laos dpd usi obi cat ugi tom szwc Soal bpd asi esi isi ubi abi ibu lat bat cot aji uji ali dom lom bom swzc scwz czws lasa loas laos dpb dpd dqb

Apakah kepentingan«

KEPENTINGAN MEMBACA
Membaca dapat membuka: fikiran, membuka: fikiran, minat, cita rasa dan pandangan minat, terhadap orang lain Membaca dapat memenuhi keperluan individu, menimbulkan individu, kesedaran dan membina perkembangan sosial 

Kepentingan MEMBACA
Membaca merupakan kunci kejayaan Kejayaan seseorang dalam pendidikan bergantung kepada kejayaannya dalam pembacaan 

JENIS-JENIS BACAAN

Mekanis

Akaliah

BACAAN MEKANIS
Bacaan bersuara iaitu menyuarakan tulisan dengan sebutan yang jelas dan terang dengan intonasi dan irama mengikut gaya membaca yang betul dengan menggerakkan alat-alat alatpertuturan

MATLAMAT Bacaan Mekanis 

Membolehkan murid-murid membaca muriddengan cekap dan pantas dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. jelas. Membolehkan murid-murid membaca muriddengan irama membaca yang betul. betul.

MATLAMAT Bacaan Mekanis 

Membolehkan murid-murid tahu muridmenggunakan tanda-tanda baca serta tandatahu pula berhenti pada tempat-tempat tempatberhenti yang betul

BACAAN AKALIAH
Bacaan yang disuarakan dalam hati atau menukarkan isi bacaan kepada maknanya tanpa mengeluarkan suara Bacaan ini dijalankan sesudah murid-murid menguasai muridkemahiran bacaan mekanis. 

MATLAMAT Bacaan Akaliah 
 

Memahami teks; Digunakan dalam kehidupan sama ada untuk menuntut ilmu, bekerja dan rekreasi; Membaca dengan lebih pantas daripada bacaan mekanis; Menanam minat membaca di kalangan murid-murid murid-

PERINGKAT DAN PENGAJARAN BACAAN 

Peringkat dan pengajaran bacaan terdiri daripada empat, iaitu (a) peringkat empat, kesediaan membaca, (b) peringkat membaca, mendirikan asas, (c) peringkat melatih asas, kemahiran membaca dan (d) peringkat penggunaan kemahiran membaca. membaca.

PERINGKAT KESEDIAAN MEMBACA Peringkat kesediaan membaca adalah satu peringkat apabila faktor persekitaran, persekitaran, keadaan mental dan tubuh badan telah menyediakan muridmurid-murid untuk menerima pengajaran bacaan Pengajaran bacaan yang dirancang perlu sesuai dengan keadaan murid yang berbeza sebagai individu yang mempunyai kebolehan dan kesediaan yang berlainan. berlainan. 

PERINGKAT KESEDIAAN MEMBACA 

Guru perlu menyedari beberapa prinsip asas yang penting yang berkaitan dengan kesediaan membaca. membaca. Prinsip asas tersebut ialah, (i) kanak-kanak pada ialah, kanakumumnya bersedia untuk menerima pelajaran pada peringkat umur yang berbeza, (ii) kanak-kanak bersedia berbeza, kanakuntuk menguasai sesuatu kemahiran sekiranya dibina atas dasar perkembangan kematangan yang semulajadi, semulajadi, (iii) kanak-kanak tidak sepatutnya dipaksa bersedia kanaksebelum perkembangan kematangannya mencukupi, (iv) mencukupi, semakin matang seseorang kanak-kanak, semakin kanak-kanak, kurang latihan pengajaran yang perlu diberikan untuk memperkembang kemahirannya, (v) guru boleh kemahirannya, menyuburkan perkembangan kesediaan membaca dalam kalangan murid-murid jika mereka diberi muridpengalaman yang berkaitan dengannya.

PERINGKAT MENDIRIKAN ASAS  

Peringkat ini adalah penting dalam pengajaran bacaan kerana setelah murid bersedia untuk membaca, mereka membaca, perlu diperkenalkan dengan bentuk, huruf, bunyi dan bentuk, huruf, sebutan huruf, suku kata, perkataan dan seterusnya huruf, kata, ayat. ayat. Peringkat ini perlu dibina dengan kukuh supaya kemahiran membaca dapat diasaskan dengan sebaiksebaikbaiknya. baiknya. Hanya dengan terdirinya asas yang kukuh sahajalah murid dapat menguasai kemahiran bacaan dengan cepat dan memuaskan. memuaskan. Guru perlu menggunakan kaedah dan bahan-bahan bahanpengajaran yang sesuai di samping merancang strategi dengan dengan rapi untuk menimbulkan minat dan semangan membaca dalam kalangan murid. murid.

PERINGKAT MELATIH KEMAHIRAN MEMBACA  

Setelah murid mempunyai asas yang kukuh dalam kemahiran bacaan, mereka perlu dilatih untuk membaca bacaan, dengan lebih mendalam dan meluas untuk memberi faedah kepada mereka. mereka. Murid-murid bukan sahaja hanya setakat perlu dilatih Muridmembaca dengan kuat dengan sebutan, intonasi dan sebutan, gaya yang betul malah perlu juga dilatih memahami dan meneliti dengan mendalam apa sahaja yang mereka baca. baca. Bacaan murid-murid perlu memberi kesan kepada muridmereka sama ada daripada segi hibiran mahupun ilmu pengetahuan. pengetahuan. Bacaan intensif dan ekstensif perlu dilaksanakan khususnya di peringkat sekolah menengah rendah. rendah.

PERINGKAT PENGGUNAAN KEMAHIRAN MEMBACA  

Peringkat ini adalah yang tertinggi yang sepatutnya dicapai oleh murid-murid dalam kemahiran bacaan muridterutama di peringkat menengah atas. atas. Murid perlu mempunyai kemahiran membaca dengan kadar kepantasan yang tinggi dan boleh memahami dengan cepat dan tepat. tepat. Kemahiran membaca pada peringkat ini dapat digunakan untuk menguasai dan mempelajari mata pelajaran lain yang terdapat dalam kurikulum. kurikulum.

PERINGKAT PENGGUNAAN KEMAHIRAN MEMBACA  

Kemahiran ini juga menunjukkan tahap pembacaan dengan tujuan yang lebih luas seperti mendapatkan kepuasan, kepuasan, rekreasi, rekreasi, memperoleh maklumat, menambahkan ilmu maklumat, pengetahuan, menyelesaikan masalah ataupun tugasan dan pengetahuan, sebagainya. sebagainya. Murid mempunyai perbendaharaan kata yang meluas yang meliputi pelbagai bidang ilmu pengetahuan, menguasai pengetahuan, struktur bahasa dan istilah tertentu. tertentu. MuridMurid-murid juga bukan sahaja dapat menerima dan memahami apa yang dibacanya malah dapat menilai dan menggunakan pembacaannya untuk memajukan diri sendiri. sendiri. MuridMurid-murid juga mempunyai kemahiran untuk membuat rujiukan, mencari dan memilih bahan bacaan yang sesuai rujiukan, dengan minat dan tujuan pembacaannya. pembacaannya.

PERINGKAT PENGGUNAAN KEMAHIRAN MEMBACA 

Murid-murid juga perlu mempunyai kemahiran (i) Muridmenggunakan kamus, (ii) mencari bahan-bahan yang kamus, bahandiperlukan daripada sesebuah buku berdasarkan senari kandungan, indeks, lampiran dan sebagainya, (iii) kandungan, indeks, sebagainya, menggunakan perpustakaan untuk membuat rujukan dan mengetahui cara-cara mencari dan memilih bukucarabukubuku dengan sistem katalog dan (iv) mendapatkan dan menggunakan sumber rujukan yang lain dari perpustakaan misalnya, daripada muzium, arkib di misalnya, muzium, samping dapat mengesan dan menggunakan bahanbahanbahan rujukan yang tidak dicetak, dibukukan ataupun dicetak, diterbitkan. diterbitkan.

PANTAS

TEKNIK-TEKNIK MEMBACA

INTENSIF

EKSTENSIF

Bacaan Pantas

Luncuran (Skimming)

Imbasan (Scanning)

Bacaan Luncuran (Skimming)
Bacaan pantas untuk mendapatkan idea keseluruhan Fokus bacaan diberikan kepada bahagianbahagianbahagian tertentu seperti pengenalan, prakata, isi kandungan, tajuk utama, rumusan dan rujukan indeks untuk mendapatkan gambaran umum tentang bahan bacaan tersebut 

Bacaan Imbasan (Scanning)
Bacaan pantas untuk mendapatkan maklumat khusus Dengan menggunakan teknik ini pembaca boleh melangkau bahagian-bahagian bahagiantertentu yang difikirkan kurang penting Bacaan ini lebih pantas daripada bacaan luncuran (skimming) 

Latihan
Mencari nombor telefon Ahmad bin Musa dalam Buku Panduan Telefon Memilih buku-buku yang sesuai untuk bukudimasukkan ke dalam sudut bacaan kelas Mencari gambaran umum sesuatu buku Mengesan mangsa yang terlibat dalam kemalangan jalan raya daripada berita 

Bacaan Intensif
Bacaan ini bertujuan mengembangkan kebolehan dalam meneliti, memahami dan mentafsir apa-apa sahaja yang dibaca apadengan tepat. Memberi tumpuan kepada tatabahasa Biasanya bacaan intensif ini dijalankan di dalam kelas dengan bimbingan guru. 

Bacaan Ekstensif
Bacaan yang dijalankan oleh murid-murid muridsendiri secara individu tanpa kehadiran guru sebagai pembimbing Biasanya bacaan ini dijalankan di luar kelas (bukan waktu pengajaran), seperti murid-murid membuat bacaan atau muridrujukan di dalam perpustakaan 

TEKNIKTEKNIK-TEKNIK PENGAJARAN BACAAN
SQ3R Teknik KWLH SUMMER 

Kritis

PERANAN BACAAN

Fungsian

Rekreasi