กระดูกไหปลาร้าหัก

เป็ นตำำแหน่งที่พบกระดูกหักได้บ่อย แต่มักไม่ทำำให้

เกิดอันตรำยร้ำยแรง และ ไม่ค่อยพบภำวะแทรกซ้อน ยกเว้น

เวลำหำยแล้ว จะมีกระดูกติดซ้อนกันทำำให้กระดูกนู นขึ้น ไม่เรียบ
เหมือนปกติ กระดูกไหปลำร้ำหักมักเกิดจำกกำรเอำมือเท้ำพื้ น
ขณะเกิดอุบัติเหตุ หรือ ถูกกระแทกโดยตรงที่กระดูกไหปลำร้ำ
อาการและอาการแสดง

บริเวณกระดูกที่หัก จะมีอำกำรปวด โดยเฉพำะเมื่อ

ต้องขยับไหล่ ขยับแขน หรือ เวลำหำยใจแรง ๆ และจะมีอำกำร
บวม กดเจ็บ หรือ คลำำได้ปลำยกระดูกที่หัก บำงครั้งอำจได้ยิน
เสียงกระดูกเสียดสีกันเวลำขยับไหล่
หน้าที่ของกระดูกไหปลาร้า

ไม่มีใครให้คำำตอบได้ชัดว่ำมีหน้ำที่

อะไร เพรำะเวลำมันขำดหำยไปหรือแตกหัก ก็ไม่ค่อยมีใครเดือด

ร้อนมำกนั ก คนไข้ท่ีเกิดมำไม่มีไหปลำร้ำก็สำมำรถดำำเนิ นชีวิตได้
ตำมปกติ ไม่เดือดร้อนอะไร แม้ตัดไหปลำร้ำออกทั้งอัน คนไข้ก็
สำมำรถดำำเนิ นชีวิตได้ใกล้เคียงปกติ
แนวทางรักษากระดูกหัก
1.

วิธีไม่ผ่ำตัด ผู้ป่วยโดยส่วนใหญ่มักไม่ต้องผ่ำตัด

-

รับประทำนยำแก้ปวดลดกำรอักเสบ ยำคลำยกล้ำมเนื้ อ

อุปกรณ์พยุงไหล่ เช่น ผ้ำสำมเหลี่ยมคล้องแขน ผ้ำรัดไหล่

รูปเลขแปด เป็ นต้น โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อลดกำร

เคลื่อนไหวของกระดูกหัก จะได้ไม่ปวด เท่ำนั้ น ไม่ได้ใส่เพื่อ

ผ่ำตัดทำำควำมสะอำดบำดแผลแต่ไม่ใส่เหล็ก แล้วใส่เครื่อง พยุงไหล่ไว้ - ผ่ำตัดใส่เหล็กเพื่อยึดตรึงกระดูก มีหลำยชนิ ดเช่น ลวด แผ่นเหล็ก แกนเหล็ก ข้อบ่งชี้ท่ีควรรักษำด้วยวิธีกำรผ่ำตัด เช่น กระดูกหักหลำยชิ้น หรือแตกเข้ำข้อ .มุ่งหวังจะทำำให้กระดูกเข้ำที่เหมือนปกติ ดังนั้ นเมื่อรักษำ หำยแล้ว กระดูกจะติดผิดรูปทำำให้กระดูกนู นกว่ำปกติ แต่ มักจะไม่มีปัญหำในกำรใช้งำน - ปกติจะใส่อุปกรณ์พยุงไหล่ไว้ประมำณ 4-6 อำทิตย์ ถ้ำ ต้องกำรเอำอุปกรณ์พยุงไหล่ ออกเป็ นช่วง ๆ เช่น อำบนำ้ำ หรือ เวลำนอน ก็เอำออกได้ เพียงแต่อำจมีอำกำรปวดบ้ำง เวลำขยับไหล่ 2. มีกำรเคลื่อนของ กระดูกทหักไปมำก . วิธีผ่ำตัด ซึ่งอำจแบ่งเป็ น . มีแผลเปิ ดเข้ำไปถึงบริเวณกระดูกที่หัก . กระดูกไม่ติด การบริหารข้อไหล่ ควรเริม ่ ทำำภำยหลังจำกอำกำรปวดเริม ่ ทุเลำลงแล้ว เริม ่ ด้วยจำำนวนครั้งน้อย ๆก่อน ขณะออกกำำลัง ถ้ำปวดมำกจนทนไม่ ไหว ก็ให้ลดจำำนวนครั้งลง หรือหยุดพักกำรบริหำรท่ำนั้ นไว้ก่อนจน อำกำรปวดดีข้ ึน จึงค่อยเพิ่มจำำนวนขึ้น อย่ำหักโหมหรือทำำอย่ำง รุนแรง รวดเร็ว และควรทำำอย่ำงสมำ่ำเสมอทุกวันอย่ำงน้อย 2-3 รอบ เมื่อกล้ำมเนื้ อแข็งแรงขึ้นจึงเพิ่มจำำนวนครั้งในแต่ละวันมำก ขึ้น ท่ากายบริหารข้อไหล่ .

1. ท่าหมุนข้อไหล่ ยืนก้มหลังลงเล็กน้อย (อำจใช้มืออีกข้ำงจับโต๊ะเพื่อช่วยพยุงตัว) แล้วปล่อยแขนห้อยลงตรง ๆ ค่อย ๆ หมุนแขนเป็ นวงกลม ให้ หมุนเป็ นวงที่กว้ำงมำกขึ้นเรื่อย ๆ หมุนประมำณ 10 รอบแล้วพัก ทำำซำ้ำ 10 เที่ยว 2. ยืนหันหน้ำ เข้ำผนั ง ห่ำงจำกผนั งประมำณ 1 ฟุต เอำมือวำงที่ ผนั งแล้วใช้น้ ิ วไต่ผนั งขึ้นไปเรื่อยๆ ให้สงู มำกที่สุดเท่ำที่จะทนปวด ได้ ทำำซำ้ำ 10 ครั้ง แล้วทำำเครื่องหมำยไว้ วันต่อมำก็พยำยำมทำำให้ สูงกว่ำเดิม อย่ำเขย่งหรือเอียงตัว ข. ท่านิ้ วไต่ผนัง ก. ยืนหัน ด้ำนข้ำง เข้ำผนั ง ห่ำงประมำณ 1 ฟุต เอำมือวำงที่ผนั ง แล้วใช้น้ ิ วไต่ผนั งขึ้นไปเรื่อย ๆ ให้สูงมำกที่สุด เท่ำที่จะทนปวดได้ ทำำซำ้ำ 10 ครั้ง แล้วทำำเครื่องหมำยไว้ วันต่อมำก็พยำยำมทำำให้สูง กว่ำเดิม อย่ำเขย่งตัวหรือเอียงตัว . ท่าชักรอก นำำเชือกคล้องผ่ำนรอกเหนื อศีรษะทำงด้ำนหน้ำ ใช้มือจับปลำย เชือกทั้งสองข้ำงแล้วใช้แขนข้ำงที่ไม่ปวดดึงเชือกลง เพื่อยกแขน ข้ำงที่ปวดขึ้น ให้ยกสูงมำกที่สุดเท่ำที่จะทำำได้ ค้ำงไว้ นั บ 1-10 แล้วค่อย ๆ หย่อนเชือกลง ทำำซำ้ำ 10 เที่ยว 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful